98142

Αριθμός τεύχους

5339

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·«
  ΐ | μβν
  «β *υρ4 των φ
  μυ·63αλλρ^λ(ίν
  Ις Ελσ νσ« ρω30ι<6 >ον καχήΧθεν «< -, ΐ ωΐνή Ι ΤΟΙΙ ΥΝ ΟΙ Ι (II »υ (τ·& ιαι »υκλοφορ·.ν οί) (ίς &■ «φχίβ·»ν μ μικαι έπιχιιρήοιι; μ λλ*»ν αφ έν·ς «Ι μ ν ■«' έ:έρβ« ιΐ: '« α φήμαι προββίΜΐΗ ΐ μ ν σ^γΐντρ μ·1 δονβμΐ'5 «εί!» ι ύρΐακετκι ίν έ*·»» ΑΠΙΡΡΙτί ΚΑΣ ΙΙΡ.ΤΙ ΑΝΟΡΘΩΙΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΙγΟηΐου ίτησία λίραι Β Ιξάμηνος Ι 'ΛμΒθΐχής ε«ησία δοΚ. 10 Ιξάμηνος > Β
  ψή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ί ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ '"_
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5339
  ΤΠΕΥθΥΙΙΟΣ ΣΪΙΤ1ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΗΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΟΧΥΡΟΝ
  της ΥΡαμμπς
  Μανερ χ ά ϊ μ
  εκαλύφθη
  άΐϊό χιόνας.
  ΡΩΜΗ 5 _)βρ'ου (Ιδ. υ
  πηρβαΐα τής «Ανορθώσεως»)
  —Τηλεγρκφήματα έξ Έλαί*
  0*ι άναφέρ·υν ότι ή χναχη·
  ψχβα σφοδρά χι·ν·θύελλα
  είς «Ηέχληρεν την Φινλαν*
  οίαν π«ρημποδ<σε την έ «δή λνσιν επιχείρησιν είς εύ ρεϊκν Ικτασιν χαί έμετρί» θε την δράσιν τής ακροπο- ρι«ς. Τα μεγ&λα όχυρωμκτικκ ίργχ των Φινλβνδών καί ή λεγφένη «γρβμμή Μαζι- νώ τής Φινλαν&ΐας» την ό πβίαν ώργανωσεν ό στρατάρ χης Μ«νερχ«ΐμ εκαλύφθη «χν «πό παχύ οτρωμ* χιό νβς. Λ·γω δέ τής χιβνβς τα ρωβοικά τάνκς ν&υνατοΰν νά δράσβυν καί ή προέλν αίς των χαθίσταται δυσχε ρεβτάτη. ΟΙ Φινλανδοί τονί ζβυν ότι ή πτώσις τη; χιβ- «#( υπήρξεν εύλβγία έ* »ύ ρβνβϋ δι' αυτού;, διότι θά τ ούς επιτρέψη να βιγχνώ αβον άρτιώτ&ρβν χαί ν« ό λοχληρώαβυν την άμυναν Των. Άλλ« τη^εγραγήματα έξ Έλσίνσκι άγγέλλβυν ίτι δύβ φινλανδικαί μεραρχίαι εκ 36 χιλιάδων κν&ρ&ν έςα χβλουθ»υν ν' άντιτάσσουν ά χοτελεσματιχήν άμ«> αν εί>
  τβ μέτωπον της Καρκλίας,
  μαχβμεναι εναντίον οικλαοί
  «ν ίΐς αριθμόν ρωσσιχδν
  στρατιωτικών δυνάμεων. Έν
  τος δάαβυ; εγένετο νέα ίχ^η
  {ις ύπονβμων. Έκ τής έχρή
  $εως ιυρβν τόν θάνατον
  100ο περίπτυ στρατιώται χαί
  πβλυάριθμοι έτραυματΐσθη-
  βαν. Αί παγίδες—ύπόνομβιά
  ηεδείχδησαν τρομερόν 2
  κλβν, ώ; ομολβγεΐ είς επ
  βημον αν απβιχ ωθέν τού κα»
  τό ρνσσικόν στρατηγεϊβν.
  Οί Ρώσσοι
  άνέκοφαν
  την προέλα-
  σίν των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβριού
  —Τό .πρακτορείον λοιβά;
  πληρβφορ&ΐται βτι πρός Ββρ
  ράν της λίμνης ,Λαντβγκα
  τβ ρωσιικβι στρατβύματα ή
  ναγχάαθησαν ν' α,ναχεψουν
  την πρβέλασίν των καί νβ
  ύαβχωρήοβυν είς αρκετόν
  β*βθί. Έπίσης χ* ρωσσιχβ
  οτρ«τ»ύματα έγκατελβιψχν
  την λίμνην ώς μέσον προ
  απελάσεως, τ«ν καί τουτο δι·
  τι ·ί π«γ·ι βί όηοΐοι έ
  χούν σχηματισθή επί τής
  πιφκνε«ς της είναι ανίοχο
  ρβι. Είς πολλα σημεΐα μοί
  λιατα ό πάγο; διερρβγη καί
  πολλαί ανδρες τού ,ρώσσικου
  οτρατοϋ κυϊόν τραγικον θά
  νκτον πνιγέντες. Πβλλ*
  ΐ ^
  τνκς έιχΐσπί χ ί
  ρέ«, ββυθιοθησαν διατί ·
  ηβγοι ύπεχώρηβαν λόγω τού
  Ρ*ρ·ι/5 των. Είς τα νο:ι«να
  τολικκ τής Ιδίας λίμνης τα
  φινλανδικα στρατεύματα ε
  οπμείωοαν σημαντ»κ«ς
  τ«Χ*βς προζενήσαντα ο*β«
  ρυτατας άπωλδίβς κί( τού;
  Ρώοαους κατα την διάρκΐ
  ■ν τής χΒκοινης ίΐμέρ«ί·
  Οί Φινλανδοί είναι ηοχη
  μίνβι καί γνωρίζο·4ν νά β«
  δΐζβυν επί των χιονων κ>·
  «ν πάγων, γνωί»ζ·»ν κ«
  λβςτα έδάφη των τα «ποία
  »»! (ύνοίδν λόγω τ!.{ ο»«
  μορφώοεώςτων κ«ί βυ
  Υβνωνβυν «ηοτελεβματικδ
  ^ άμυναν των. Τ* 9"
  * ύτα κ«τ«
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ
  Άν ω τδ Αγγλικόν κπταδρομικόν «Κόρνγουαλ» είς καταδίωξιν ΰποβρυχιων «νά την]
  όρε,ιον θάλασσαν. Δεξιά τού άτιηεροποριχά τηλεβολα τοΰ νατοδρομικοϋ «Οίεφφιλντ» ι
  Ε!ς την δεξιάν ιίκοα μας τα άντιαεροπορικα τηλεβολα τοϋ «Κορνγουαλ» £τοιμο
  ' ς βολήν.
  Ό πεπολιτισμένος κόσμος
  είςτόπλευρόντήςΦινλανδίας
  Οί Φινλανδοί έχουν τόν δριμύν χειμώνα
  κυριώτερον σύμμαχον.
  Π*ΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβρ'ου (ϊδ.
  ύττηο ) —-Μ κυβ»ρνήσεις Σ·Η>η
  ο'ας, ΝορβηγΙας καί Δανίας
  απηύθυναν θερμήν έκκλησιν
  ιτρός τούς λαούς των τριών
  χωρων δττως προσφέρουν άσυ
  ■ον καί περ.θα)ψιν είς τα γυ
  ναικόπαιδα της Φ.νλανδΙαςτά
  όποΐα ευρίσκονται κατόπιν έκ
  κενώσεως των ττόλί-ων λόγω
  της ρωσοικης 8ΐοβ3λης, άνευ
  στέγης καί τροφής. Άμέσως
  έκατοντάδες οίκογενειων ά
  αήντησαν προσφερθεΐσαι νά
  ίτναλάβουν την περίθαλψιν
  των γυναικόπαιδων της Φ.ν·
  λανδ'ας.
  ΡΩΜΗ 5 Δεκεμβριού (Ιδ
  ύπηρ ).— Αί έκδηλώσεις υπέρ
  ιης Φινλανδίας συνεχιζονται
  <αθ' δλην την "Ιταλίαν δπως <οί είς ολόκληρον τόν πεπολι ιισμένον κόσμον. Είς τό Μι- λανον συνεκροτήθησαν χθές την νύκτα τεράστιαι διαδηλώ σεις. Χιλιάδας 'Γαλων καί ξέ νων φοιτητών μέ Ιταλικάς καί Φΐνλανδικός οημαΐας παρήλα σαν διά των κεντρικόν όδών καί έζητωχραύγαζαν υπέρ τής Φινλανδίας. Ρωσσικοί ίσχυρισμοΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δεκεμβριού (Ιδ. υπηρ ) — Ό ραΒιοφωνικός σταθμός της Μόσχας εξήγγει λε σήμερον δτι ή Σοβιετική κυβέρνησις απεφάσισε νά μην - τής νέας συνόδουτής Κ.Τ.Ε. ιής οποίας τό μέν συμ Ιούλιον θά συνέλθη την 9ην τρέχοντος ή δέ όλομέλεια την 11 ην. Ό κ. Μσλότωφ έπληοοφό ρησε τηλεγραφικώς τόν Γενι κόν Γρσμματέα της Κ.Τ.Ε. κ. ΆβενόΑ δτι δέν πρόκειται νά άντιπροσωπευθή,ή Ρωσσία είς . -Λ.,ηϋη« ή ό ποία θά ου- ΚΒί ί.τι δλλο μέβ·ν δό βυντελέβα 615 την χαί διχαιολόγητον την σόγκλησ.ν τής Κ.Τ Ε. κσΐ τουτο ό>όη ή
  Ρωσσία δέν ευρίσκεται είς έμ
  πόλεμον κατάστασιν μετά της
  Φ.νλανδίας.
  «Ή κυβέρνησις Ρ.τι ίσχυρΐζε
  τα ι είς τό τηλεγράφημά τού
  πρός τόν κ. Άβενόλ ό κ. Μο
  λότωφ, δέν άντιπροσωπεΰη;
  τόν Φινλανδικόν λαόν. «Ή
  Ρωσσία συνεχΐζβι 6 κ. Μολό'
  τωφ, συντ]ψ5 μετά τηςβχυβερ'
  νήσεως τοθ Λαοθ» τής Φ.ν
  >ανδΙος συμφωνίαν διά της ό
  ποίας διακανονΐζονται δλα τα
  μετσξο των δύο χώρον ζητή
  ματα ύπάρχει δέ καίόορος της
  καλής γειτονίας καί της ά μοί
  βαΐος βοηθείας. Βάσει τοθ 6·
  ρου ού'θθ, κοταλήγει ό κ.
  Μολότωφ, τα Σοβιέτ ένισχύ·
  ουν την φινλανοικήν «κυβ&ρ
  νησιν τοθ λαοθ» νά έκκαθαρΐ
  οη την χώραν άπό τούς άν-
  θρώπους τοθ Έλσίνσκι οί ό
  ποΐοι άποτελοθν έστΐαν πολέ
  μου».
  ΑΓΚΥΡΑ 5 Δ)Βρίου (15. ύ·
  πηρεσία).—Σημερινόν άνακοι
  νωθέν τοθ φνλανδ'κοΟ στρα-
  ιηγείου διοββασθέν έξ Έλ¬
  σίνσκι άναφερει τα εξής: Σφο
  δροτάτη ,χιονοθύελλα είς 'Ελ
  σΐνσκι καί ά περιχωρα κα
  θώ; καί είς όνόκληοον την α¬
  νατολικήν Φ.νλανοΙαν περ ώ
  ρισεν είς ιό ελάχιστον τάς έ
  τιιχειρήτίΐς άπ' αέρος κα6ώ:
  καί κατά ξηράν. Είς τόν Ίσ9·
  μόν της ΚαρελΙας έπισης έμε-
  τριάοθησαν αί στρατιωτικαί
  έπιχειρήσεις. Είς τό μέτωπον
  αύτό οί Φινλανδοί άνθΐσταν
  ται μέ πρωτοφανή άνδρείαν
  γράφοντες σελίδας άπαραμίλ
  λου ήοωϊσμοθ. Άναφέρονται
  παραδεΐγματα γενναιότητος
  καί ήρωίσμοθ των Φ.νλανδών
  άνευ προηγουμένου είς την Ι¬
  στορίαν των πολέμων. Εί; μό
  νος Φινλανδός άεροπόρος κα
  τέσΐρεψι καί κατέρριψ! δ.ά
  τοθ άεροπλάνου τού όλόκλη
  ρον στολΐσκον έκ 12 ρωσσι-
  κών ά»ροπλάνων κατόπιν θυ
  ελλώδους μάχη-. Είς δΧλοτ,
  Φ.νλανδός άεροπόρος έφίνευ
  σε διά τοθ μυδραλλιοβόλου
  τού 40 Ρώσσους στρατιώτας
  Τόση ή ό ή εύθυβολΐα τού 6
  ί ν
  έν«ι χ«»«·χ«ι
  σοι Ιχουν φονεύσει διά των
  αυδραλλιοβόλων των άεροπλά
  ν»ν των 3θ καί Ιχουν τραυμα
  ■ τίσβι 240 Φινλανδούς καί τοθ
  Ι το 5ιοτι παρά τάς πολυαρΐθ
  μσυς έπιδρομάς των δέν έχουν
  ι,α%ίλ8ει ποτέ είς χαμηλόν 5
  ψοςφιβούμενοι τ'άντιαεροπορι
  κά τηλίβόλα τ*ν Φ.νλανδών».
  ΑΓΚΥΡΑ 5 Δ)βρΙου (15. ύ-
  ■πηοεσΐσ). — Τηλενραφήματα
  έξ Έλσΐνσ<ι άναφέρουν τΛ 6 ξης: «Είς Π ε σάμο τα ρωσσι κά στρατεύματα ένισχύθησαν διά νέων δυνάμεων καί ένήρ γησαν νέας όρμητιχάς έπιθέ- οεις. Παρά ταθτα, οί Φινλαν δοΐ διατηροθν πάντοτε άχλό νητοι τάς θέσεις των. Βιρει οανατολικως της Λιντόγκα τα Φ νλανδικά στρατεύματα εσημείωσαν νέας μεγάλας ε¬ πιτυχίας. 'Υποχωρήσαντα βά σει προδιαγεγραμμένου στρα τηγικοθ σχεδΐου παρέσυραν τα ρωσσικά στρατεύματα είς άγνωστον δι' ^ύτά Ιδπφος, δπου είχον στηθή παγίδες. ΟΙ Ρώσσοι προελάσαντες, εύ ρέθησαν αιφνιδίως περικυκλω- μένοι καί ύπέστησαν άληθι νήν πανωλεθρΐαν. Πλέον τόν 1500 συνελήφθησαν αίχμάλω τοι». ΤηΧβγραφή χαχά των άν τα* ποκριτων τω/ ξένων έφημβ ρίδων άναφέρουν δ τι είναι ά ξία (διαιτέρου 4 θαυμασμοθ'ή άρτιότης της οργανώσεως της αμύνης ιής Φινλανδίας. Διά την άμυναν της χώρας των οί Φινλανδοί χρησιμοποιοθν πολλά καί διάφορα μέσα πά γΐδων κατά τοθ ίχθροθ τόν οποίον άποδεκατΐζουν κυριο λεκτικά. Είς τό Σαμιγιαρντί οί Φ.νλανδοΙ ένισχύουν έ σπευσμένως την άμυναν των, Είς τόν ' τομέα αυτόν άπεστά λησαν κατόπιν διαταγης τοθ Ανωτάτου άρχηγεΐου στρα τοθ 100 χιλιάδες άνδρες άρτι ώτατα έξωπλισμένοι δι' δλων των συγχρόνων μέσων. Είς τόν Ίσθμόν της Κ^ρελίας τα Σοβιετικά στρατεύματα προή λασαν μόνον κατά μή<ος των άκτων καί είς β&θοςόνΐγων μόνον χιλιομέτρων. Οί Ιταλοί ανταποκριταί ά ναφέρουν'δτι οί Φ.νλανδΐΙ ϊχουν μεγάλον σύμμαχον τόν δριμύν χειμανα. Όπωσδήπο τε οί κύκλοι τοΟ Κρεμλνου φαΐνεται δτι δέν ανέμενον τό σον ήρωΐκήν αντίστασιν έκ μέ ρους των Φ.νλανδών καί οι' αύτό έκδηλώνουν ήδη μ:γά λας ανησυχίας. "Αλλα τηλεγραφήματα έξ 'Ελσίνσκι άναφέρουν δτι οί ξένοι διπλωματικοί άντιπρόσω ποι μβτεφέρθησαν σήμερον είς Γεράβα 3Ί χιλιόμετρα μακράν τοθ Έλσίνσκι. "Η φχνλανδική κιβέρνησις τταραμένει είσέτι είς την ιτρωτΕύηυσαν κσί συνε δριάζβι είς τα ΰπόγβια της Έ θνικης Τραπέζης τα όποΐα Ι χούν μετατραπή είς άσφαλη άντιαεροπορικα καταφύγια. ανακοινωθέν, ΑΓΚΥΡΑ 5 Δ)βρ(ου.— Τό ρωσσικόν στρατηγεΐον τό ό •ποίον έ5ρευει είς Λένιγ κραντ εξέδωκε σήμερον τό κάτωθι ανακοινωθέν: «ΝοτΙ ως τοθ Πίτσάμο τα ρωσσικά ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ έκδιαφόρων χωρών σπεύ δουν εις Φινλανδίαν. ΡΩΜΗ 5 Δ»βρί·υ(15. ρεα(α). — Το πρακτορείον Στέφχνι πληροφ·ρεΐτ«ι (τι ό τέως ύτουργός των '£$ωτεοι κΰν της Φινλανδίας χ. "Ερ κο, διωρίσθη πρεσβευτάς της χώρας τού έν Σουηδία. Ό "£ρχο άνεχώρηαεν αεροπο· ρικώ{ δια £τοχχάλμην οπου καί θα επιδώση αμα τα άφ(· ξει τού τα οικπιστευτήρικ τού κίς τόν Σουηδόν Βχαι* λέα Γουσταϋον, θ« συναντη· ό δέ έντβς τής ημέρας μβ· τα τοΰ ύπουργβΰ των Έ£ωτβ· ριχ&ν της Σουηδίας μετ» τ·δ όποίου χαί θα έχη σο βαρυτάτας αϋνομιλίας. Ίηλε γραφηματχ έ£ 'Ελοίνσχι «γ· γέλλουν ότι τρεΐί χιλιάοες έθελονταί έκ διαφόρων χ«- ρών έφθασαν εί; Φινλανδί· αν δια νά πολεμήα«υν παρ* τ· πλευρόν τοϋ Φινλαν δικβϋ σ:ρ*τοΰ κατα τβδ. έ?υ9ρβϋ σΐρατοΰ υπέρ τής έλευθϊρί- ας τβν Φινλανδΐν. Έν τω μεταξύ εί; την ΣονηΜαν, την Νο^βηνί«ν, την Άμερι χην κ«ί άλλας χώρας ήνοι ξ«ν γραφεΐα καταταξεω; έ · θελοντών δια την Φινλαν¬ δίαν, η προοέλευΐις δέ, Ιδία σιτβυδ*στών, είναι ς Τό πρακτορείον «Τα$»μετα δίδει έκ Μοαχας ανακοινω¬ θέν τού Ρώσσικου στρκτη· γ εί ©υ είς τό έ ποίον κνβφε- ρονται τβ εξής: «Τα Ρωσσι¬ κά στρατΕΟματα προηλασαν κατόπιν σγοδρ&ν συγκρβύ- σε-^ν είς βκθβς 45- 50 χι· λιομέτρων έηί τβδ Φινλαν- δικβϋ έδάφβυς είς τόν τομέ» Ού κατα χαί Ρεπολο. Έκί σπς τα Ρω93ΐχβ στρατβύμα· τα, κατόπιν έρμηπχής ηΡβ· ελ«σ-;«ς κατέλαβον την ό¬ χθην της λίμνης Λ«ντ4γχα. Έκδηλώσεις είς ΟύγγαρΙαν. στρατεΰματα ττροήλασαν είς βάθος 25 χιλιομέτρων άπό των συνόρων. Είς τό μέτω πον της ΚαρελΙας ό Ριοσσι- κός στρατός προήλσσε είς βά θος 40—45 χιλιομέτρων άπό των συνόρων, Ή δράσις της, Λ( άεροπορΐας ή ιποδίσθη υπό της Ι ο'?5' κακοκαιρίας». Φινλανδικα άεροπλάνα διέλυσαν Ρωσσικάς δυνάμεις. ΡΩΜΗ 5 Δ)3ρίου (15. όπη ρεσ α) — Νυκτερινά τηλεγρα φήαατα έξ 'Εκ.σ>νσκι άναφέ'χσάμο έπυρπολή9η υπό των
  ρουν δτι άπό τοθ άπογεύμα ΙΒΙων των Φ./λανδων β
  ΡΙ1ΜΗ 5 Δ)βρΙβυ (15 ύπη
  ΡΕβ(α).— _αΐ' Βίδηοεις έκ
  Βουδαπέστης είς την Ούγγρι
  χην Βΐυλτιν έβημειοίθησαιν
  χ3ές την νύκτα θερμβί έκ-
  δηλώβεις ύτέρ της Φινλκν-
  ύννΡ·5 β*υλευτής έξε
  φώ ,-ηθ5 συγκινητικόν λό·
  γον υπέρ τής Φινλανδίας
  επιτεθείς δριμύτατα χοΐτα
  των Σνβιέτ. Όλοι οί βουλευ
  ταί χαί οί πολίται οί παρα·
  κολουθοϋντες την συνεδρία
  σιν έχειροκροτηοαν ζωηρώς
  τόν ομιλητην χ«ί προέβη-
  σαν είς παντοίας έκδη^ώ'
  σεις ύηέρ τοϋ μαχομένου
  Φινλννδιχοϋ Ιθνους.
  ποία έβϊδιζαν πρός τό Πβτσά
  μο καί τα διεσκόρπισαν άφοθ
  τα άπεδεκάτισατν διά τοθ πυ
  ρός των μυδραλλιοβόλων των.
  Λ'γεται δτι ή πόλις τοθ Πί-
  τος ό καιρός εβελτιώθη καί
  ώ; έκ τούτου οί Φ.νλανδοί
  άναμένουν νέαν δράσιν της
  Ρωσσικης άεροπορίας. Είς Πβ
  τσΐμο οί Φινλανδοί έ/(σχυ
  σαν τα στρατεύματα των διά
  10 χιλιάδων άνδρών, άποφασ.
  σμένοι νά διατήρησιν άντΐ
  πάσης θυσίας τόν μοναδικόν
  αυτόν λιμένα των επί της Άρ
  θέντων κατάληψ'.ν της υπό
  των Ρώσσίον. Τα φινλανδικα
  άντιαεροπορικα τηλββόλα κα
  τέρριψ ίν πολλά ρωσσικά άβ
  ροπλανα τα όΐτοΐα έπεχείρη
  σαν έκ νέου νά καταστρέ
  ψουν τα έργοστάσια ήλβκτρο
  ■παραγωγης της Ούμάτρας.
  Κατά τηλεγραφήματα έκ
  Στοκχόλμης 1 000 ΣουηδοΙ έθε
  κτικης Θαλάσσης. Έκ παραλ'λονταΐ ανεχώρησαν διά
  λήλου άπεββισθησαν ρωσσι λανδίαν. Έξ άλλου, 6 χιλ.
  κά στρατεύματα είς Ί/αχα φ,νλανδοΐ πρόσφυγες ε(ση
  μοϋρι πρός ενίσχυσιν των θον είς τό Σουη^ικόν Ιοαφος.
  μαχομένων είς Πετσάμο ύπέ( Πληροφορίαι έκ ΒίρολΙνου
  σΐησαν δ^ως βαρυτάτας άπω άναφέρουν δτι α( κυβερνήσει^
  λείας έ< σφοδράς έπιθέσε' Γερμανίας καί Ί.αλΙαςάντήλ ως των Φινλανδθν. λαξαν γνώμας ΙπΙ τοθ Ρωσ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δ)βρίου.— σοφινλανδικοθ. Είς Βερολίνον Τό Πρακτορείον Ρώυτερ άνα πάντως δέν γί^ετΐι διόλου λό κοινοΐ δτι φινλανδικα άερ,ο γος διά την στάσιν της Ί:α πλάνα επετεθησαν κατά ρωσ λΐας έναντι της ρωσσοφινλαν σικβν στρατβυμάτων τα 6 6ικης
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «Άΐτια
  τική Θύελλα·. Την Πεμπτην «Ταρα
  κανόβΐι». Καθ" εκάστην άπογρκματι
  νή ώρα 6.15', εσπερινή ώρα 9 15' μ. μ.
  ΜΤΝΩΛ.—Σήμερον τδ «Κοο£τσι τής
  Σαγκάης» Κυριακή ιΌρΐϊ 10 π. μ. «2.1
  νεάκ> μέ δρ. 6 2 μ. μ. νέον έΐτεισο
  διαχόν. Απογευματιναί καθ' έκαστην
  ώρα 6.30', Γσπεριναί 9.30' μ μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  5ης Δ)βρ(ου.
  12.25 Σήμα—Έθνικδς δμνος—
  βμνος Νεολαίας.
  "Ωρα 'Αστεοοσκοπΐίου Αθηνών.
  12.30 Ή ώρα «Ο έργάτου.
  13 Μελωδίις τής Χϊ6ατ)ς (ΔΙ-
  σχοι).
  13.30 Είδήσΐις.
  13.45 'Αποαπάσματα άπό πά·
  ληές Έπιτιιχίες. (Δίσκοι).
  14.15 Εϊδήσεις.— Μετεωρολογι
  χον δΐλτΕον.
  18.40 Έμδατήρια χαΐ έλληνι
  χοί χοροί. (Δίσχοι).
  19. Δημοτίχή 'μοιισική (ύιό
  τοθ όμΐλου Σ·.ϊίρτ)).
  19 30 Ή ώ 3α τοθ παιδιοθ
  19 50 Δίσχοι μέ τόν Έπιτρο
  ψ
  20 Ή ώρα χγ}ς δγε'ας. .
  20.15 Μΐκιά ποιχΕλτι βρχήστρα
  (Έλαφρά μουστχή). Τραγιθϊι ή
  α'ς Καίτη Ιΐαρίτο*, χαΐ δ χ. Α.
  Ηαυλου.
  21 Ή 5;αδυά τού ΆγΐΌυ Νιχο
  λάεα.
  21 30 Ριαιτάλ τραγου'ιοθ (δπό
  τής δίδίς Έλλ^ς Κατσιρίλλη, &■
  ψώ
  ψ)
  22.20 Είδήσΐις. -
  22 30 Μουσΐχή άττό όπιρίττε;
  τοθ χηηματογράφου (δπβ τής τα
  χτι*ής όρχήστρας χοΰ σταθμεθ
  υπό την διιύθυνσιν τοθ χ. Γ.
  Βιτάλη.
  23.20 ΝυχτεριναΙ ιίϊήσΐις.
  23.30 Μουσιχή χορεθ. (Δίσχοι).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Ευθυμη μουαι*ή. (Δίαχοι)
  «Κανΐίς δέν θά μάθη
  ς γιννήθηκε κ; 1 τ ώς
  τ,έθανε ή Πριγκήκισσα
  Έλισάβετ Ταρακανόβα.
  Δυστυχισμένη ξανθή μι·
  κροθλο! Τόσο λ(γο £νο·
  χη! Εΐχβ αγβϊήσει μ'
  δ/η τή δύνσμι τής παι·
  δικη,ς της ψυχής. Ή δυ
  στυχϊα της ή-αν δτι φά·
  νηκι *ο/ύ αδύνατη γιά
  τή μοϊρα της.»
  ΤΑΡΑΚΑ-
  Ή μεγαλυτέρ» κινη
  ματεγραφική δημκυργίκ
  των τελευταίαν έτδν μέ
  την νέαν άπβκάλι,ψι τού
  κινηματογράφβυ.
  ΑΝΝΥΒΕΡΝΑΙ
  / Χ β! 1«ν
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Σ«ηνοθεσία τού μέγα-
  λου Γάλλου σίηνοθέτου:
  ΦΕΝΤΟΡ ΟΖΕΠ
  Την Πέμπτην Μ βγάλη
  Πρεμιέρα ώρα 9.15 μ. μ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  κινημκτβγρέφβν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Τά σφ&για.
  'Ω; άνεγράψ/μΐν προχθές επι
  τράπτ) ή ελευθέρα είσχγωγή αφτ
  γΓιον χαΙ νωπων χρΐάτων. Διά
  τοϋ τροπου θ« έξχσφχλιοθ-ζ ή ί
  πάρχεια χρίατος τεΰ«υ ώσιε νά
  μή παρουσιασθή έλλειψις ούχθ
  χατά τοίς έ:ρτάς *λλόΊ χα( διά την
  κοινήν χρήσιν ή:ις είνε άπαραί
  τητος ίδίω; ε'ς τά νοαη'ειτιχά
  ίδιύματα χαΐ τούς άαθενεΐς γενι
  χώτιρον. ΚαΙ τουτο έν συνδυα
  σμώ μέ την ανάπτυξιν τής έγχω
  ρϊοιι χτη/οτρΐφίας διά την οποίαν
  έτϊ(ατ;ς ανηγγέλθησαν τελευταίως
  είϊιχα μίτρ» τοθ χράτους.
  Τό ψήφισμα
  τού Έφεδρικοϋ
  Έπιτυνές ιϊς ϊμπνιυαιν τό προ
  χθεσινόν ψήφισμα τοθ Ταμε'ου Έ
  «έΐρων Ηρακλείου: Τό Ταμείον
  ΐκτθί τής συμβολής τού διά τόν
  άνδριάντα τοθ ήίωζΔασχαλογιάν
  νη ήλθΐ μέ τό ψήφισμα τ&Οτο νά
  τιμήση άφ' ενός την μνήμη' τοθ
  ή?«ες ώς νομιχόν πρόσωπον σχ*
  τιζόμινον ευρύτατα μέ την έφιδ
  χ ήν δλότητα διά χήν οποίαν δ Δ*
  σ*αλογιίνγης άποτελιΐ σύμβίλον,
  άφ' ετέρου διά νά πραγματατιοιή
  ση την έπιχαΕρνς ιύγενή χειρονο
  μίαν, τής χορηγήσΐως 10 000 δρ.
  είς τά μαθηπχά συαοίτια. Είς τό
  Διοιχητΐχέν τού συμβούλιον αξΐζιι
  συνεπως χάθε ίπαινος.
  ***
  Οί άποροι.
  Ή ίνΐσχυσις των άπόρων άποτε
  λΐΤ ώς γνωστόν ού,θημα των ί
  ών ήμείών. Έπιιίή δέ αί ημέραι
  αυταί πλησ άζουν £1ν βλάπτει
  άπό τοθδε ή δπόμνησΐς δτι οί ί
  ποροι οί ϊχονπς ίνάγχτ,ν μ:όίς
  μιχ(δς βίηθιίας £έν είνε ουτε έ
  γέτες ολίγοι. ΚαΙ δτι σινεπβς
  ή κίνησις όπερ αύιβν θά είνε ιυ
  Χήί Ιργον άν πρεετοιμάσθη ^ΰ^ως
  ωσΐε νά έΐρτάσουν χαΐ οί άποροι
  δταν έπέλθουν αί £γιαι ημέραι.
  Ή στήλη
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ΤΑΚΗΣ ΠΑΒΑΔΟΠΟΥΑΟ:
  Συνεχίζει τάς εργασίας τού
  «ις τί Ιατρείον τού δβός Σχ
  τωβριίνδου 20 Αθήνας.
  Δίχιται 8—12 χκί 4—7·
  Β«ο(λειον τή; Ελλάδος
  Τοιμϊΐβν Έφεδρυν ΠολΕμιατ&ν
  Νβμού Ηρακλείου
  Άριθμ. πρωτ. 2173
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΑΣ
  Τό Ταμείον Έφέδρων Πό
  λεμιστών ΝομοΟ Ηρακλείου
  φέρει είς γνώσιν των ένδιαφβ
  ρομένων ότι την 12ην ΔεκεμβρΙ
  ου 1939 ημέραν Τρίτην καΙ
  ώραν 10—12 π. μ. διενεργηθή
  σεται έν τοίς γραφείοις τοθ
  Ταμείου έπαναληπτικός πλειό
  δοτικίς δια>ωνισμός έκποιή
  σεα'ς κοί ενοικιάσεως άκινή
  των κιημάτων τού εγκαίρως
  ύπβρθεματιοθέντων ή* κριθέν
  των άσυμφόρών ώς άκολού
  θως:
  Λ ·
  Ύπερθεματισθέντα
  Είρηνοδικεΐον Ηρακλείου
  Έκποιήσει
  Κτηματική περΐφέρεια Κρου
  σώνος.
  1) Κτήμα είς θέσιν Χέρθια
  4γρός μ. τ. 3200 δρ. 6300.
  Μισθώσβις
  Είρηνι δικίΐον Ηρακλείου
  Ι Κιηματική περιφέρπσ Έττι
  σκοτιής (διε'ής ένοικΐασις έ
  λαιοφύτων) 6ρ. 10600.
  Είρηνοδικεϊον ΚαστελλΙου
  Διετής μΐοθωσις άγρών καΙ
  έλσιοφύτων.
  ΚτήματικοΙ περιφέρειαι
  1) Άν. Πσρασκιών δρ. 32
  550, 2) Άστρσκβν δρ. 1025,
  3) Σσμτ ά δρ. 22600, 4) Βώνης
  δρ. 8925;
  ΕΙρηνοδικεΐον Πύργου
  Διετής μ'σθωσις άγρών καΐ
  έλσιοφύτων.
  Κιηματικαΐ περιφέρειαι
  1) Μβσοχωριό δρ. 12700, 2)
  Πρίβελιανών δρ. 1050, 3) Κα
  λι β ών δρ. 950, 4) ΝεοχωρΙ
  ου δρ. 1750.
  Β'.
  Κριθέντα άσύμφορα
  Έκποιήσεις
  Είρηνοδικεΐον Ηρακλείου
  ΚτημαχικαΙ περιφέρειαι
  1) Δαφνών
  α'.) Είς θέσιν Σκσλανιώτη
  άμπελος μ. τ. 6920 μέ 49 Ι
  λαιόδενΒρα δρ. 40000.
  β.) Είς θέσιν Σταυρό ή Γρηά
  Άχλάδα άγρός μ. τ. 500Ό
  μέ 16 ελαιόδενδρα δρ, 6000.
  γ'.) Είς θέοιν Γωνιά άμτιε
  λος μ. Τ, $80 μ* ,1 ΙλαιόΒεν·
  τού ώραιόκοσμου
  νν
  Η ΛΙΛΙΑΧ ΧΑΡΒΕ Υ
  Ή μεγά'η γόησσα τοΰ χινηματογράφου κατά τελευταίαν φωτογραφίαν
  της καί μέ την ίίίιόχειρον ύπογοαφήν της.
  δρον δρ. 50Γ0.
  2) ΠυργοΟ
  Είς θέσιν Παλαιίστερνα α¬
  γρόν μ. τ. 4300 μέ 2 πλατά
  νους κσΐ 2 δρθς δρ. 35.000.
  Μιοθώσεις
  Είρηνοδικεΐον Ηρακλείου
  Κτηματική περιφέρεια: Άΐ
  ταν'ων (διετής ένοικίασις έλαι
  ο^ύτων) δραχ. 4000.
  2) Καμσρίου (5ιετής ένοι-ία
  σις έλαιοφύτων δραχ. 40500.
  3) Λουτρακίου (διετής ένοικία
  σις άγρβν κσΐ έλαιοφύτω·)
  δραχ. 316Γ0
  ΕίρηνοδικείΓυ Κσστελλίου
  διετής ένοικίσσις άγρών καΙ
  έλαιοφύΐων.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι
  1) Ζαφόρων δρ. 2550.
  Είρηνοδικεΐον Πύργου
  Κτηματική περιφέρεια Χά
  ρακος (διεττΊς ένοικίασις ά·
  γρών καί έλαιοφύτων) δρχ.
  1100-
  Κατά την ούτήν ημέραν κσΐ
  ώραν καί έν "ώ ού'ώ τόπφ
  διενεργηβήσβται έπαναληπτι-
  νός -λειοδοτικσς διαγωνι-
  σμός διά την εκποίησιν τοθ
  εγκαίρως ΰπερθΕματισθέντος
  έλαιοκάρπου εσοδείας 1939
  τοθ είς θέσιν «Λ'μνη ή Μετό
  Χ1» πβριψερε'ας Άποστόλων
  κτιΊματος τοθ Ταμείου μέ προσ
  φοράν δρχ. 4 400.
  Πληροφορίαι πσρέχονται
  καθ' εκάστην πσρά τής γρσμ
  μττείας τοθ Ταμείου.
  Έν Ηρακλείω τβ 4·) Δεκεμ
  βρίου 1939
  "Ο Διευθυντής τοθ Ταμείου
  Μιχ*ήλ Χχουντίχης
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  44
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ"
  Κατέστη δικαΐνς κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εόνοεΐ ώς ίνα άπό τά καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  τΛν Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της
  δδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, ίγκσταστάσεων λουτρόν, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «2.ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΪ» διιυβύνεται άκο τ·ν
  Ερϋτε. Μ. Γβώργιβν
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΰΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύοντσι έπαγγελ·
  ματικώς διδσσκόμενοι επί δέ κάμη νόν πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Ανώτατον Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οίκο-
  δομικήν χαΐ σχέδια οίκιών, τοπογραψίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όθοποιΐαν, ό-
  δραυλικήν καΙ πάντα τά τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον.
  Είναι μοναδική «ύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  εκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτίθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιΤας, οίχοδομικάς τ) είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας κα( έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλίζει τά μεγαλύτερα κέρδη καί τοός καλυτΙ
  ρους μισθούς.
  Πκντΐς ·Ι ({κλΒέντΐς χργοδηγ·ί μίχρι βήμ»ρ·ν
  ίη τ·0 «Τ£ΕΤΟΝΟ£« δΐΜρίοθαοαιν ιΐς ύπ·υργ·1ετ,
  Δήμον;, Έταιρίβί κλπ.
  'Ιεινοι ·, Όμβνοια 'ΑΙϋναι.
  τό περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙ ΗΙΕΡΕΗΑΤΑ ΤΟΥ
  ε—Βε—α—9ηβη——ιβμεί
  ][ΚΟ ΙΠ Ω ΠΙΚΗ
  ΕΟΡΓνΐ. - Αί ν ί>« ί"ο;)τάσ[| σι'ιμβ.
  ο »ν ό κ Νικόλαος Πι«ντ<ιτοσ«>ίΐ|ς 4!
  ΐυθυντής Τραπεζιις Άθιινών
  Έπίσης δέν ίιιοΐάζμι καί δί·ν δέ
  χεται έπισκεψεις ό κ. Νΐκος Καμε,λλης
  έ
  6ε·
  70ον
  -Δένήξε.ρα β« ■Ες φμ»
  βέρνα λαμβίνΐτι χαΐ δίδετε μα»ή
  μ«Τα μου31Χί)ς! '
  Γιά μιά οτιγμή δ Σ.Ομπερτ τίθ
  ν" «πανφη:
  —Είς την ταδίρνα ίξοχώτα»,
  μποριϊ νά λβμβίνω μαθήματα μου
  ψ, άλλ* δέν δίνφ! }
  ΚϊΙ θά £λ·γΐ την αλήθειαν, 8-
  λην,την αλήθειαν Α»,Ις φ π;
  θά ντρεπδταν νά π|| 5τι είς την
  ταβίρνα πού τραγαυδοθοα* χαΐ χί*
  Ρΐυαν Οί χωρΐχοί τής Ο5γγαρία^, '
  ένϊτινέετο. ίπερνεν άληθινά. &η>>ι
  αυτή; τής άπίψιως, μαθήματα!
  Α ίά|
  ημαμρ
  __Έπίσης δέν ίορτάζεπ κιιί {ν
  γ^τηι ρπισκέψεις ό κ. Νικυλ'ΐο;
  ο,Ίοης Εμπορος.
  — Έπίσιις δϊ·ν ίοοτάεπ ορτε
  Χίΐί- £πι(»κεψε·ις ό κ. Νκυν
  , ,τοΓ,,λ
  χ
  ή χ. Ξκε-υ'» Ν. Βασιλάκη.
  - Εϋίσης Λέν ίοοτάς· ι ο'·-α.
  τ«ι ί«ιιχίψ··ς'Ί χ.-ν>Η Νικ.
  δρ χ β
  11α
  Ζοιχ_ χ
  — Έ,τΐΓίης ιδίνι'κοτιίζ-Ί οι'μΐί-ς» ιν
  τόν ιιίόν τη; Νιχον Γ) γ.. Άν.ισΓ. Μ
  κ
  ι τισκΓψρις
  πένθοιις δ χ. Νϊκος
  χημικάς.
  —Έϊΐίιης δίν 0ά βκχ&ΐ]
  άποιισίας ότα/ματάρχης κ. Νικ.
  ***
  Γύ
  1ς Αυτο ή μ
  , χαΐ χανίνας 6εν μποροθσι να
  τοθ τό στερήσϊ. Μάρτυς τού δ θε
  '; δ,,ςδτι είς την ««ρν. Ην
  πζρέοιοσεν ποτέ τού μαΗήματα είς πανηγυοικήν
  την κόμησσ» Καρολίνα Τέτοια Τί ο
  σχέψς δέν Θά πκρνεθσε ποτέ άπό
  τό μυαλό
  Α
  μ
  Αύτα δ Σ33μ*ε?ΐ τά έοχΐπτετο
  γιά τόν έΐυτί τού. Δ$ν ναταδέ
  χϋτ)χε νά δώση καμμίαν
  ί
  χ) η
  σιν ιίς τίν χ4μητ7, Είχε την ου
  νείδησίν «υ ήσυχον, άπολΰτως ή"
  συχον.
  Τί τίν ένδιίφερεν ή γ»ώμη
  των δλλων; όεν άνοιξε τό σΐόμα
  τού νά π$ δ,τι Εήποτε. Ιΐεριιι)
  ρίσθτ] είς τό ξιρό έχΐΤνο «μάλι
  στα»
  —ΚαΙ τώρα, χύ?ιε Σίθμτϊερτ,
  θέλιτΐ νά γίνεΐε σύζυγος τής χό
  ρης μου—ίΐσ>;
  Καί αυτό ?έν ή:αν άλήθι:α.
  Αύιός άγαπίθσΐ την Καρολί
  να >αί έ"5ωσε τό διχαίιομα εί;
  τόν έχυΐό τού χαΐ τόν ιίφησεν
  ελεύθερον νά την άγαΓ^,· μόνον
  ϊταν ή άριστοχράτις νόρη τοϋ έ
  ξωμολογήθτ] πρώτη τόν 1(ωτ&
  της... Δέν ήθΐλε νά γίνη σύζυγος
  τής πλουσίας χόρης δ φτωχίς
  μουσιχός πού δέν ΐίχε καμμιά θε
  λησιν.
  "Αν ήίελε χάτι είς την περί
  πτασ.ν αυτήν, ήταν^νά θέ?η παΐν
  Β,τι θά μπορ'ΰσε νά καταστήση
  την Καρολίνα ευτυχή. "Ηθελεν)
  ?Λΐ ήθελεν αύίή! Κοί ή-αν ά]
  πολύτω: είλιχρινή;, δταν άπήν
  τησιν είς την ερώτησιν τε Ο πά
  τέρα της!
  —"Αν τύ θέλη ή δίσπο.νΐς Κα
  λί
  Την όποιαν καί θά ίος>
  ούτοι αναλόγως τροσερχόμενοι ίν σώ
  ματι είς την Ιεράν λειτουργίαν.
  "Ητις εϊθισται νά τελήται
  ς ή δς
  δι' αυτού; ρίς τύν πηρά τον λιμ* να
  ναίσχον τού Άγίου ΔημητρΓου.
  — Έξ άλλου εί; τά ίστιοφόρα μας,
  ε-ϊτε τάπροσίουμισμρνη, είτε τάέν πλφ,
  άτινα διατηροΰν ιίκον σματα τού Ά
  γιου, θά κνάψουν αί κι/νΐόλία, θά
  χα\ λιβανο)ΐός «αί θά οιατυπωθοΰν
  ι,όχαί καί π ιρακλι'ισας.
  — Ό καιρύς σιινε^ίζεται ήπιος οχι
  όμιος καί £ξ ολοκλήρους αϊθριος.
  — Έν τφ μρταξύ τή χρόο δέν λεί
  πει ώστε νά κΐτιπολάζουν πάντοτκ οί
  μικρογριπποίίλες.
  Καί νά συνισταται προσοχή άπό
  τούς θεράποντας ϊατρούς (ίσον άφο
  ρα τάς καιρικάς μεταβολάς.
  — Τό ενδιαφέρον γ«ρω άπό τά διε
  θνή γεγονότα πορουσιάζει ζωηρά
  τη τα.
  Πρωί πριοΐ οί συμπολϊτοι ζητο»ν
  την τοπικήν έφημερίδο,άναγινϋ'ισκουν
  άπλι'ιστως τά νεα χαί κατόπιν σχολι
  άζουν τάς φάσεις τ«)ν.
  —Τό ενδιαφέρον αύτό διά «τη νέα
  τής ήμέρας»ώς φαίνεται ήπό τά πράγ
  μστα θά συνεχισθϊί άμείο)ΐον.
  — Προχθές εορτήν τής Άγίας Βαρ
  βάρας έώρτασΕ τό Σωματείον Σταφι
  δεργατών Ηρακλείου.
  — Ή λειτουργία έψάλη είς τόν σιι
  νοικιακόν ναόν τής Άν'ας Τριάδος.
  Παρέστησαν δέ είς αυτήν άπαντα
  τά μέ?η τού Σοιματείου.
  — Ενεκρίθη τελευταίως υπό τού
  ΐπ"υργικοϋ συμβουλίου νόμος άφο
  ρών την «άποσυμφόρησιν των φαρ
  ί
  (αονεχίζεται)
  .ΜΙιΝΩΑ'
  ΧΗΜΒΡΟΝ
  ωρα 9.30 μ. μ.
  "Ενα δρ«ματι»ό περι-
  πετειδδ^ς «ριστούργημα
  γυρισμένβ στήν κίματβ-
  βχμμίνη Κίνα.
  ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
  ΤΗΣ Σ
  Μεγάλα βασανιστήριατών
  σκλόβων υπό των λαθρεμ
  πόρων τής λβυκής σαρ·
  κός. Ένα κορίτσι πού όρ
  κίζεται νά έκδικηθή μόνη
  της τούς δολοφόνους τοθ
  πητέρα της. ΈνοΓκοινωνι
  κό δραμα πού θά συναρ'
  πάση καί θά συγκρατήση
  άδιάπτωτο τό ενδιαφέρον
  σας. Μδ την ΰπέροχη Κι-
  νέζσ:
  ΑΝΝΑ-ΜΑΙΗ ΒΟΓΚ
  ΚαΙ μ'α κωμωδΐα Σαρλώ.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τ· βριστούργημ«:
  ΕΛΕΝΗ
  - Διά τοΰ νόμου τούτου θρσπίζονται
  διατάξεις παρεμποδίζουσαι την ΐδρυ
  σιν νεον φαρμακείον.
  —Άνευ ώρισμρνοιν ποούποθε-ιεων
  καί 'οϋτο λό,'φ έξυπηρρτήσεως των
  συμφερό«των τοΰ έ ΐΓαγγέλματος.
  -- Κατόπιν έγκρίσεως τοΓι ύφυττουρ
  γοϋ Τύπου καί Τουρισμοΰ ή Βιεύ
  Ουνσις τής Τουριστικής «στυνομίης
  απηύθυνεν πρός τάς ύπ' αυτήν ΰπηρε
  οίας
  —"Εγκύκλιον διά τής οποίας πά
  ρεχονται λεπτομερείς οδηγίαι σχε,τι
  ζόμεναι μέ την καθαριότητα των ζ<» νών έμφανίσετις καί των τουριστικών κέντρων. - Διά τής έγκυκλίου επιζήτεΐται καί ή βελτίωσις των έπιγραφών τιϋν κα τασΐημάτων άπό καλ<ιι·θΐ|τικής καί ορίνο"ραφικής άπόψεοις, Ι Είδική σύσκΓψις συνεκροτήθη έν Αθήναις διά τά βιομηχανικά πά ράσιτα των ραδιοφ(όνων - Απεφασίσθη οΤίος ληφθ-οϋν σχε τικώς ωρισμένα δυνατά μέτρα καί καθορισθοΰν είδικαί συσκευαί. - Τάς τεχνικάς λεπτομερπ'ας των άποφάσ-ων τοΰτίυν θά έπεξε.ργΗσί)[ί ι κατάλληλος ίπιτροπή. Ι - Μεταξύ των καταθεπάντων στκ ; φάνους είς τόν άνδριάντα τοΰ Δασκα λογιάη κατά τά προχθεσινά άποκα ' λυττήρια. - ΣυγκαταλΕγετΓη ύ Δήμος Χανί ο)» οί. έκπρόοαιποι τοΰ όποίου σ»'ώ (δευσα > την κατάθεσιν καί δι' ώραι
  άς προπλαλιάς.
  Ι —Στεφάνους έπι'σης κατέβεσαν οί
  ' Μακεδονομάχοι Ηρακλείου διά τοϊϊ
  ι Προέδρου των Κηπετάν Βάρδα, οί
  | Σύλλογοι πολυτέκνων Χανίων καί
  Ι "Ηρακλείου, ή Ε. Ο. Ν. Χανίων χαί
  Ι "Ηρακλείου, ή έπιτροΐτή τοΰ άνδριάν
  τος καί άλλοι έκ των προσήλθον
  των των δυτιχών νομών επιτροπών
  καί άντιπροσωπειών.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ άμπελος σουλτανί
  14 περίποα στρεμμάτίβν, είς θέ¬
  σιν μεταξδ προαστιίων 'ΑγΕου
  Ιωάννου—Χανΐαλή Τενέ—Ήρα
  χλιίοιι. Πληροφορίαι: Καϊΐνιίον
  Γεωργίου Μβρί) ί!ίς Κβλβκβιρι
  νοα πλώ ΦΛρμ»χιΐβιι
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΗΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν Ήρκχλείν
  Εθνικον Λ«χ>Ι·ν
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γραμματία>ν
  διά την Β' κλήρωσιν ήρχισεν χα'
  λήγει την ΙΟην Δεκεμβριού. ΙΙκ
  ραχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί
  νά σπεύαωσιν νά άνανΐώσουν ταθτα
  εγκαίρως ίιύτι πέραν τής ώ; δκω
  • προθεσμίας τό ΠραχχοριΙον ούδε
  μίαν ιΰθΰνην Ιχει
  * (Έχ τοθ
  ,„
  '
  1>°τ.'ΐ£. , ,
  κ , Ε
  Οίκονομική
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐΓΥγ
  ΑΕ τιμαί τίν διαφόρων προοίνΐων εΐχΐν χθΐς ώ; §ξ*{.
  20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » «' δ
  » 6'
  » γ'
  > &'
  » ΐ'
  Ελεμέδες
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  14 —
  13.—
  12.—
  11.—
  10.—
  9 50
  7 50
  6 50
  5 50
  4.20
  Ι -[τος
  14 501 Κριθή
  ,ώμη
  Ι2 5θ|0ίνοι μΕαταιον
  11.5θ|ΓλεΟχβς »
  10 50 "Ελ
  10 -
  4 70
  3.— 3 50
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ «'
  ^ 6"
  » υ'
  Ηράσινοι α'
  υ'
  »
  Μέταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 - 21.—
  17— 18.—
  26 80
  26 —
  24—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Άγορά Πώλησις
  ΛβνΜνον
  Νία Τ
  Ιΐαρίατοι
  ί
  Άμστερδαμ
  ϊτοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλιξάνδρεια
  546.—
  140 —
  3 09
  3140
  74 30
  33 30
  4.62
  560.—
  550 —
  142.—
  3.13
  81 85
  75 30
  33 80
  4 88
  564.—
  εν λιι
  ." ""·»ζ»»ν πόντοτι οί
  ρχη ^
  ΐας ιατρβ.^ (ΗΗΛ 4
  ι; μϊτ«ϋολάί
  «ορουοιάζει ζωη9ο
  »ΐ ·1 θιιμπολϊτηι ζηΤ05ν
  φημεοιδα άναγινΐησχοον
  «α *αί κατόπιν σχολι
  ίσεις των.
  ρέρον ούτό διά €ΐά νέα
  ς φαίνηαι Λπό τα π^
  ίχισθϊι Αμειΐ'ΐιον.
  έορτη τής'Ανιιΐ: Βα{
  ι* τ6 Σωματείον Σΐιιιμ
  κικλειου.
  ργία έψάλη είς τον ο»
  Ον τής Άτ'ας Τριοδος
  ααν δέ είς αυτήν ι'αανω
  5 Σ'ημοΐείηΐ'.
  η τελευταίως υπό τοδ
  βνμβουλιον νόμο; άφο
  ό των ()0(
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον , 42.— 43.—
  Τ6 μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρΐχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κβ»ν)πολις
  Βαρσββία
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  31.40
  4.62
  23.46
  3.15
  104 —
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3185
  4 68
  23.95
  3.18
  105.—
  21.32
  ►ομού τούτου
  ΟΓμπυδιζουσαι την ΐδ(ΐιι
  ΐμμυκιιιον.
  ~ έξυηηι«:τιίβεω; 'ών
  τοί ίταγγέλμΐ'ος
  έγκριοεω; το« {·φυκ»ΐ>β
  καί Τουρισμβΐ' ή *μ»
  Τοι·ρισ«ική; άσιυνοιώ}
  τας ύπ' αύτην ί«ηβ·
  Μ»ν διά της οποίας μ
  —ομτϋεϊς οδηγίαι σχετι
  «ν καθαριότης τω» ^
  ,,ης και των τθυ|>ι<πι» ίγκυκλιου έ«ιζη'««» «αι των έπιγοο'Ρών «>' »«
  4,0 χαλπιεβ.ιτιΧΐ; «ι
  Γ«ιτρΟΛ»Ι·
  ϊων κ»
  1*
  -ΕΪ5
  . , νιι
  127
  •II****
  Λ«Χ'
  11*
  Οί "Αθλιοι.
  £45 ιν
  Ζωή, χυμός, θαλπωρή, βλάστησις, ττάντα ή|ιθό·
  νούν, υπό τόν δγκον τής δημιουργΐας ήτο αΐοοητός
  ό δγκος τής τιηγής· είς δλην εκείνην την έρωτιώσαν
  τινοήν, είς την άέναον εκείνην κίνησιν τής ενεργείας
  καί άντανακλάσεως, είς την τεραστίαν εκείνην ή
  λιακήν εξάντλησιν, είς την άπειρον εκείνην έκροήν
  χρυσοθ ρευστοΟ ανεφαίνετο τό πλουσιοπάροχον τοθ
  άνεξαντλήτου καΐ δπισθεν τής αΤγλης ταύτης, ώς ά
  πό φλογώδους -παραπετάσματος, εφαίνετο 6 Θϊός,
  6 είς άστρα έκατομμυριοϋχος ούτος.
  Χάρις είς την ευρισκομένην έντός τοθ κήπου άμ
  μόν, ςύΕέ κηλΐς βορβόρου ύτήοχε χάρις είς .την βρο
  χήν, ούδ' ϊχνος κόνεως διεκρίνετο.
  Όλα τα όν«η τα βελούδια, τα άρακνιϋφτΐ, τα
  στίλβοντα καί χνοώδη. τα χρυσ ζοντα ΉαΙ μαρμαΐ-
  ροντα, δλα ήσαν άγνσ, άσπιλσ, άμέμπτου κάλλους
  καί καθαριότητος, ιόν θαυμασμόν καί την έκτασιν
  προκαλούσης, είς ρέμβην καί ε(ς έλπίΒσ, ,,είς άγαλ
  λΐασιν, είς απόλαυσιν έξωθούσης.
  Μεγαλοπρεπεία όστΐιλος, Ή μεγάλη σιγή εύΒαι-
  μονούοης φύσεως έπλήρου τόν κήπον. Σιγή <:ύ3ανίσ εν άομονικβ συζεύξει μετ" άπειρίσς μουσικθν φθόγ γων, τοθ ψιθύρου των πτηνών, τοθ βόμβου των ίντόμων, των παλμών τοθ άνέμου. Ό*.όκληρος ή άρ μονΐα τής έποχί|ς συνεχεΐτο είς Ενα χαριέστατον σύνολον, αί άλλεπάλληλοι έμφανΐσεις τβν έαρινών χρωστήαων συντελοθντο έν ιΐοθητβ τάξει· μόλις τα λβίρια εξηντλοθντο. έπήοχοντο οί Ιασμοι- τινά μέν ά^θη έΒράδυνον, τινά, δέ Ιντομυ έπρωτοπόρουν ή πρωτοποίΐεΐα των έρυθρών χρυσαλλΐδων τοθ ΊουνΙου συνηδελφοθτο μετώ της ότασθοφυλακή·ς των χρυσαλ λίδων τοθ ΜαΤχυ. ΑΙ πλάτανοι τιδρ βάλλοντο νέον φλοιόν καί ή νυκτερινή αΰρα διηυλάκου κυματοειδβς τθ μβγαλοπρεπΓ] στελεχη,τβν καστανεών. ΤΗτο θέομα εξόχως ωραίον Άπόμαχος γβιτνιά ζοντος στρατώνος θ-ώμενος έκ των κιγκλίδων την Φύσιν σπαργώσαν έλεγεν· —Έαρ τιάνοπλον έν έπισήμςρ στολβ. "Η φύσις ολη ελάμβανε τό ττρόγευμά της* ή δημι ουργια ήπλοϋτο επί ιής τραπέζης, ήτοι ώϊα. Ή μβνάλη κυανή ό'3όνη εΤχε .άκλωθή είς τό στε ρέωμαΙ έν ώ 6πΙ τής γής ήπλοθτο ή ,μεγαλη πρασίνη όθόνη καί ό ήιος έφώ^ζβ ττλησ^αφεής. Ό θΕός παρέθεεε τό παγκόσμιον γεθμα. Πάσα ύπαρξις ιϊχε ιήν Ιδίαν αυτής ^τροφήν. •Όλα τα πτηνά 6λα τα έντομα είχον Ιδίαν 6<α σΐ-νν ιΡΟΦήν καί 6 κορυδσλλός καί ή μέλισσα κσί Λ κί,λη καί ή μυΐα ουνετελεΐτο δέ καί τις κακοθ δμικτοην, άλλ^έπΐ τέλους ούδεμΐα ψυχή ζώσα Ιμενβν ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Άπ' τα κοκκαλα Ογαλμένη. Η <Λ "Ενα όπό τα εργα τοϋ Κρητός γλύπτου κ. Κανακάχη είς τόν οποίον οφείλεται ό παραδοθίίς προχθες είς τόν Δήμον μας άνδριάς τού έθνομάρτυ· ρος Δασκαλογιάννη. > Ι
  Κοθημερινή
  ΊΕγκϋκκοπαιδεΙα.
  ΑΕΡ1Α ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΜΟΤΗΤΑ
  Β'.
  ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΑ ΚΙΝΕΖΟΝ ..
  Ιΐολυ ίμω προ των έποχών
  τβ 80 π. χ., £ιη
  στρατηγό(:,
  νά
  αυτών χοί δή εί; την προχριστιανι
  χήν ίττοϊήν
  γεΐται ϊνας
  8τι διέτ»ξε τό ίπτΐιχδν
  προχωρήση, πρό τής
  τοθ πεζικοθ ν αί νί
  είς τίν άέρα, χαλπάζον μέ μέγα
  λην ταχύτητοτ, ήφαιστειονε^ή σ<ό νην, την όποιαν έτερον μαζί των, εί; οά<κοιις, ' οί ίππεΐς. Δι' αύ τοθ δ 'Ιοπανί; κατώρθωσε δ6ο τινά: Π(ώ:ον απέκρυψι μέ τ« «προπιτάσματα» αυτα τάς χινή σεις τοθ πεζιχοθ τού άιτό τόν έ χθρέν δεύτερον ό δνεμ-ς, πνέων, ΙννοεΤταΐ, πρίς τ£ν εχθρόν, χβτί χλυσεν αυτόν μέ τα σύννιφα τή; ήφαιστειογενοθς σχόνηί, ή όποία χητής δ Ίαπανδς. ΐ πρό τεϋ ΊσπανοΟ Ή κατασκευή της όδοΰ Ήρακλείου-Λέντα. Τό ζήτηιια τής οργανώσεως χαί ένμεταλλεύσιως τής Λουτροιχό λεως Λ(ντα, φαίνεται δτι είσήλθι πΐίον είς τό στάδιον τής ίρΌΐι νή; διευθετήοιώς τού, χάρις εί; τέ ενδιαφέρον τοθ δφυπουογείου Τύποιι καί ΤουριαιοΟ Καθώ' & ναφίρουν πληροφορίαι έξ τ©ν τό 'ΥφυηουργεΙ'.ν απηύθυνεν Ιγγραφον πρίς την Ν·3 μαρχίαν Ηρακλείου διά τεθ ίποί ου τταραχαλεΐ δπως χαταρτΐοθ^ τό συντομώτερον μιλίτη κατβθίΐυής τοιιριστικής α^οξιιή; δ^οθ ή δ ποία νά ένώΐη την Ιΐαυματουρνον πηγήν τοθ Λίντα μέ τδ Ήρακλει όν. Δδτι ώ; είναι ευνόητον καί φυσικόν, άπαραΕτητες προϋπίθε σις διά την δργάνωσ ν τής λουτρο πόλεως είνε ή εξασφάλισις ταχτι κης δι9 αΰτοχτΝήΐοιι σιιγκοινικνί σς. Δέν οπαρχει ίε άμφιδολία 5· τι ή άμτςΊτή ίϊός θά χατασκυα σρή ταχίω; έφόσον τόσον ζωηρόν ·ξ»δΤ])ώθη τδ ενδιαφέρον τοθ 'Υ φυττουργείου Τύποιι χαί Τ^υρισμοΟ Χ2ί έφόοον ή μηχανιχή δπηρεσία τκθ νςμοθ μας άντιλαμδάνεται πλή τω; την ανάγκην τή; Οϋντομωτέ ρας χατυσχε^ής τή; όΐαθ αυτής. Ή διάνοιξ-; άλλωστε τής δΒοΟ χαί ή οργάνωσις τή; λουτροπδ λιως τ&Ο Λίντα {έν θχ ώ^ΐ λήση τόν τουρισμόν μόνον χαί δέν θά δώση είς τδν κόσμον απλώς μίαν πηγήν ςδγείας "Εχει χαί άλλας έξ Ισου σπουδαίας ώφελεΕ α;: θί ίξυπηοιτήση την παραγω' γήν χαί τα οκμνεροντα τή; Μεσ οαράς. Διότι δ Λίντα; θί ίξελι κθζ εκ παραλλήλου χαί είς Ινα θιυ^ιάαιον ίμτυριχδν κέντρον είσα γωγής χαί εξαγωγήν. Άπομένει μόνον νά άποφασι σθή $■* θλ χατασ*ευασθ5 ή 65δς διά προ»κτάαεω; τή; δΐοθ Πλατί νού είς Ηλώραν χαί εκείθεν είς Λίνταν ή άν θα χατβσ<ευααθ15 έξ Άγίων Δΐχα πρίς Λιύτραν, Β>σι
  λιχήν χαί εκείθεν διά τή*; Μια
  μ&0; ιίς Λίνταν. Είς την πρώτην
  περίπτωσιν θά, καταστή δυνατί) ή
  εκμετάλλευσις χαί μια; άλλης 1%·
  ματιχής πηγί)(: Τ<ς Άγίας Μαρί να; Εί; την Διυτίραν θά Ιξυπτ] ρετηθοΟ^_πλεΤστα χωρία, δπως ή Βχγιωνιά, τ' Άνώγεια, ή Κανδυ λα, ή Βίσιλινή, οί Σΐά^ιες, Φ^υρ νοφάραγχο, Λΐύχια, Καπεταν ανά Κρότος χαί ΜιαμοΟ. Είς την πε ρίπτωσιν αυτήν θά σιινιιοφέρη χαί τδ Έπαρχΐαχδν ταμείον τί όιοίιν ίχει ψηφίοει πίστωσιν 1. 100.000 διά την επαρχιακήν ο¬ δόν Άγίων Δίχα—Βχγιωνΐα;, θά συνδραμουν Ιί και οί χάτοιχοι διά προσωπιχή; έργαοίας. Άλλά διά τδ ζήτημα αύτό Ιί* θά εΊιταθίη μιν. Είνε ζήτημα τδ όποιαν ϋά λυθξ άπδ την μη<ανικήν δπηρι οίαν Επως τδ χρίνει συμφερώΐερον χαί^χαλύίερον. ΉμεΤς ίέν ίχομιν παρά νά εδχηθώμιν νά γίνη ή με λίτη τδ ταχύτερον διά ν' αρχίση ή έ^γαβία συντόμως. —Ή έπ(λ«οις των έργχτι- κων ' ζητημάτνν Ήρκ- κλείβο. οί. . Κινίζοι μετεχειρίοθησαν χαί αυτοΙ άοφυξιογόνα, άν καί ίντε λβς ^ Διά ιηλΐγριχφήματές τβυ το 'ίβνικβν Έργβτικβν Κίντρρν Ηρακλείου β έν Αθήναις «ΰρι οκέμινβς Πρώΐύρο; αυτού χ Μιχ Γκβλβμης γνωρίζει δτι κα τώπιν έπιθυμίκς τοδ κ ·υρβ*δρου τήο Κυβερνήσεως κ»1 τβδ ύφυπβυρ γοϋ τής 'Ρρνβαίας δπιις ρυθμι· οθοΰν τα έργατιχά ζητήματα τής πόλεώς μας διετάϊβηβαν νά άνκχνρήοουν δι' Ηράκλειον πρός τουτο ό γεν. γραμματεύς τού ΰφνπουργαΐου μ Φωχά{, β τμηματάρχης κ. Παπαδημητρό πονλες κ»ι 6 έχτιλεστιχος ρμ "Ερριπταν πρό; τδ μίρος τοθ ίχθριθ, δταν δ ανΐμο; Ιπνΐι πρδς τδ μέρος τού, πήλινα αγγεΤα, τα δποΐα περιεΐχαν χάθΐ λογής δυοώ Σεις, 6ρ»μεεάς εύαίας Τα αγ γεΐχ αυτά, ριπτόμενα μέ ορμήν πρδ των γροψμών τοθ έχθρςθ, ι τβυ ΆΥ,βυ Νιχολβου προοτατου απαζαν, τδ περιεχόμενον των δέν|τδν ναυτιλλομίνοαν. 'Λς πρές την Ιξεχΰνε»... Τα δ,σώδη άίριρ, τα *Ρν~ί«ν■ τβν ,βρτβ.,ώ —Οί φβρτβεχφβρταηαί σήμε ρον. Ό ϊύλλβγος ΦορτοϊΜφορτΝ των Ήρβχλιίου έορτ»ζιι ή δηοΤα έγεννιοντο άπδ την άτΐοσύν δεσιν των β ;ωμερών αυτών ού α ι ών, Ιπνιγαν κυί ολεκτκώ; τδν ίχθρίν, δ δπβΐ3ς ή^αγ«άζετο, τό τε, νά εγκαταλείψη τάς ώ 'υρω μενά; θέσΐις τςυ χ»1, ίγχαταλεί ίχθροθ. ματα προσίβαλε τού; οφθαλμούς χαί τα βναπνευστιχά δΐγανα των έ χθριχών στρατιωων, είς τρόπον ι ώστε,, ιύ:οι χατίοτησαν,^άνίχανοι |θεΐα τοθ παναρχαίου ν,νωμικοθ; Λί,0ς"'μάχην. Ο5:ως ανεδείχθη νι «Οοϊέν χαινβν δπβ τβν ήλιον ή έορτή ωρίσθη ώς ημι*ργί« —Χορήγηαις δανείων. Ή Διοίκησις τής Άγροτικης Τραπέζης δι* έγκυπλίου της κοινο ποιηθκιβης κρός τ* ϋποΗαταστή ματα χαί τα κρακτορβϊχ ταύτης όδηνίβς ,σχίτικϋς μέ την „.......ιν «ΙςϊξΤβΟί ,««ραν*»¥βυ5, δανϊίων επί ϊνιχύεω έλαιολάδου, Καί έδώ, λοιπβν Ιπβιβχιοθται'ωβτε νά δυνηθούν ,,ευτ&ι νά δια διά μυριοστήν φοράν—ή άλή)β«σουν άβιβστΜς καί είς τιμάς Ι χανοποιητικβς τό πρβϊβν των. —Τα τυρβκομικα σχοΧεϊα. ϊάπαιδ1α μόνον έκεϊνα πρός πάν ΙμψΓχον τόν άρτον της των. (συνεχΐζβται) πΩΛΗ£ΕΙ-_ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ·β.τΑ«; τού εγκεκριμένου ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Καθΐ νέον σχέδιον γ»ναι«είας τσάντας, κάθβ μβντέρνβ βχημα ξώνης βά τ· ε&ρετε είς το εΐδιχον σννεργεϊβν καταοκευης δερματίνβίν βίδβν: ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΐΠοιρέι τόν *Αν>ον
  Έηιβκίφβήτβ μβς: εχομεν τί,ν κβιχιλιαν 'Α-
  θηνα.κοί) κβταοτήματβί κΐς βαλΐτσβς» μ««·«λα,
  πολυθρονκς, καρέχλες ταζιδίβ», χρεββάτιβ έχοτρα
  τ>ί>£ κκί γενικώς Είς ·λα τα είδη τα£ιδί·«.
  •Υπβκατάοτημ» τού έν ΆΒήναΐί ίργ·βτ«α(·»
  Πολυχρονίδη—Μπιζιώτιι
  Υπο τού υπουργείον τής Γεωρ
  γίβς εζητήθη ίνκριαις πιατώιβως
  διά την ηρΰοληψιν τεσσάρων τβ
  ;χνιτ&ν τυροκβμιβί, άπ«?οπτήτΜν
  ι 4ι« την διδαοκαλίβν της τυροκο
  μικής είς τα ϋπάρχοντα βχολβΐ».
  £χβτικνς πληοοφοροϋμεβχ ότι τό
  υπουργεϊον Γβωργίας προκειται
  νικ Ιδΐϋβρ τίασβροί άκόμη χτηνο
  τροιρικά σχολεϊα (1ς διοιφορα κτη
  μίρη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστδν τοίς ίνδι
  αφερομίνοις δτι ίκτίθιται είς φα
  νεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  τδ χτ(σιμ?ν (153) τιτ. μίτρων
  ξηρολιθιβ; είς Καπετανιανά διά
  την ίσοπίδοσιν πρ'; ανέγερσιν
  διδαχτηρίοκ (51 μ. μ. καί ,3 Ο
  ψΐ() χαί παραχαλοθνται οί 6ι
  λόμινοι 5πω; προσέλθωσιν, ή
  χαί δι* έπιστολή; χαί μιιοδοτή
  σωσιν μέχρι τής 12ης Δεκεμβριού
  1939.
  Οερισσότιρκι πληροφορίαι έκ
  χοθ Γραφιίου τής Έφορείας.
  'Εχ τοθ Γραφιίου.
  —Προχγνγαί ίκίταιδευτιχων
  τού Ηρακλείου.
  Δια Β Δ. δημοσιευθέντος εί;
  το ύπ' άρ 247 (τεθχος ν') φύλλον
  της εφημερίδος τής κυβέρνησις
  προ&γονται μϊταίύ αλλων οί κ*
  τωΒι ίκπαιδβυτιχοΐ λειτουργβΐ έκ
  τού β«Βμοϋ τμημ«τ«ρχου β ' είς
  τ£ν βαθμόν τμηιιατάρχου κ'. Οί
  ολογοι: Ν. Παπαμ'χαλάκπς τού
  Γυμνααίου ©πλίων. Γαλλικής Γ.
  Φβρβτζ«κης τής Αημοσίας 'Εμπο
  ριχής Χχολης Ήραχλιίου.
  —Μεταθίσεις γβυκένων.
  ΔΓ άπθφβσίΐ»ς τού κ, Ύιιουρ·
  γοϋ της Γεωργίας μετκτίθενταιι
  οί κάτωθι γεωιτονοι. α, Λινάρδος
  είς τόν ΦυτβηαΒολογΐΜόν £τ«9
  μόν ΉρκκλβΙου Ι* [τής^ Ήλε·ας,
  Νιχ, Κιτσοιοινίδης έ« τού Πραχτι
  χβν» Γεωργιχοθ Σχολείου Μεσββ
  ρά; είς τβ Γραφείον ΓβωργΐΜής
  Υπηρεσίας Δράμας ώ; πρβϊίτάμε
  νος. Ηλ. Κοιμπανάρος έκ τού
  Χχβλείβυ ΆσΜμάτων Ρεθύμνης
  εί; τόν ΔενδροΜομικόν Χταθμόν
  ίερβίων. ΖήσσιμοίΔημπτραχόΐτου
  λβς αίς το Πρακτικβν Γεωργιχόν
  ολείον 'Ασωμάτων έκ τοθ Γ«
  νργικοθ Σχολείον ΦθιωτιδβφωκΙ
  δος.
  —Ή έδος Μεββχράς Λέντα.
  Πρό; τον μ. Νομάρχην Ήρβ
  «λείβυ διββ β*:βη έ<μέρου; τοδ υτβυργείου Τυπου καί Τουρι σμοϋ έντολη δπυς διά τδν ά?μο δίων ύπηρεσι&ν προβό είς την σΰνταϊιν μϊλετης διά την κατβ σκβυην οδοθμΐλλούαης νά σονδί ση την Μεαοαράν μέ την λουτρο πόλιν Λίντοι — Φβρτώαει; μεταλλενμά· των. Κ«τ« την λήξασκν έβδομ&δκ έφορτώβησαν ίζ Ελλάδος 6,*24 τοννοι λβυχολίθου ώμοθ διά Γκλ λίαν. 10 τβννβι λϊυχολίθβυ πε φΐυγμίνου διά Σβυηδίαν, 3 800 τόνος σδηροο δι' Ιταλίαν μ«1 8 τοννοι λευχολίβον πεφ^υγμίνου διά ΠαλαιστΙνην. —Ή ληξιαρχική κίνησις Η¬ ρακλείου Κατά τόν λή{«ντ» μην» Νοίμ βριον ή ληξιαιρχιχη κίνησις η« ρβυοιάοβη ώς «ΜολούσΜς' Έδολώ βηββν γάμοι «4, βάνατβι 51 κ*1 γ«ννη»ις 117. —Δτανυχτερεύβντα φκρμ« κεΙ«. ϊάμερβν έ Δεκεμβριού θά δι* νυκτ«ρεύσουν τα φαβμβχείοι Ο, ΓίΜΡγιάδη κ«1 Κ. Κκνακάκιι. ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤβΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 'Βνοτντι »«ρμ«κ«ίΒ» ΧανΐΜτάιΐΗ — Καααραιη. Ένδόματα άνδρικά καί γυναικεΤα πολιτικά καί στρατιωτικά. ΈργασΙα Ιπιμεμελιιμένη, ίφαρμονή τβλεΐα, Τα Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Εΐλβυτιαβέν μ! νέα κ·μν·ρ, γν*ίβτ·ν διβ τίς ίγχαταατααεις τβν λουτήρνν τού Μαί τ!|& τΐλε(«| Ιερμβναεάς τ·», έίειβφειλιζη την ■νιτϋτιρκν τι|ν κλέ·ν ιύχαριατον βΜΐιονον. 0
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  '
  Πρωΐα Τετάρτης
  6 Δεκεμβριού 1939
  123 Ώρα
  ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ
  ΝΕΑΙ ΚΑΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΑΑ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΙΗ
  ΤΗΣ ΔΙΕΒΝυ1ΚΑΤΑΣΤΑΣίΩ!
  ΕΝΑΜΙΣΥ ΕΚΑΤΟΜΜ. ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύκηρεα(α).
  Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται ότι
  είς Ρουμανίαν εκλήθησαν χαί νέκι χλά-
  θΕΐς εφέδρων υπό τα ίπλ«. "Ηδη ό ρουμκ
  νικές ατρατός ανή/θεν εί; εν χ αί ήμιαυ
  έχατομμύριον άνδρ&ν, ετοιμος διά πάν εν¬
  δεχόμενον. ΟΙ στρατιώται ,έργκζονται νυ
  χθημερόν διά την συμπλήρωσιν τβν βχυ
  Ρ-ν τής χώρας.
  ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ν. ΑΜΪΡΪΪΗΣ
  ΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΝ Μ Ε ΤΩ Π Ο Ν
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  ΡΩΜΗ 5 Δ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσι*).— Η .
  ξέγερσις των χρατ&ν τη; Νοτίευ Άμεριχης
  χατα τής Ρ»σσ(«ς συνδχίζετκι, 'Η ι Βροιζ
  λία ά*έλαβε την π; ωτ» βουλίαν σχηματ
  σμοΒ χεηοΰ μειώπ·υ ίλων των νοτιαμερ
  χανικ&ν κρατβν »αιά τ·ϋ κομμουνισμόν
  Ό χ. Ρβδοβελτ φρενεϊ έν τούτοις ίτ
  δέν ίπέστη εισετι ή οτιγμή ' κρός δι«κ·
  πήν τ&ν διπλωματικήν σχέσεων μενά της
  Ρωασίας,
  Η ΠΑΣ
  ΕΝΑΝΤΙ
  Ι ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑ!
  ΟΥΡΟΣΣΟΦΙΝΑίΝΔΙΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐα). -
  Κατ' είδήσεις έχ Τόχιο ή Ίατωνιχή κυ¬
  βέρνησις εδήλωσεν επισήμως ίτι δέν ανα-
  γνωρίζει την ύπαρξιν τής «κυβερνήσεως
  τοδ λαοΰ» έν Φινλκνδ'α την οποίαν θε»-
  ρβΐ κβιτασκεύκσμα τής 3ης Διεθνο&ς κκί
  δτι θά £{«Μ*λουθήοη «ά διατηρρ κανο¬
  νικάς διπλωματικάς σχέσεις μετα τής κυ
  βίρνήσενς τού Έλσίνσχι.'
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ
  ΑΝΕΤΙΝΑΧ0ΠΙΣ1ΠΥΑΑΙΣΤ0Κ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Δεκεμβριού (τ*ϋ άνταποκρι
  τοΰ μ&ς). — Τό Αθηναϊκον πρακτορείον
  πληρ<φορ&ΐται ότι Σεβιετική άμα?οστοιχία προσέχηουσεν είς τορπιλλην παρά τό Μπυκ λιατόχ τής Πολ^νΐκς χαί άνεηνέχθη. Ύ πάρχουν πολυάριθμα βύματα. η ιιϊρϊνΠπετειοσ τησ «αυμαχιασ τησ ελαησ Α 5 Δ)βρίου (τοΰ κντακβκριτβΰ μ«()—Αΰειεν καρβυο'α τής Α. Μ. τβΰ Βασιλεύς Γενργίβυ χαί τού πρωΒυπουργοΰ χ. Μεταξα θά τελεσθή επί τού Άβίρ»φ δοζολεγία επί ΐφ επετ«ίω τής νκυμαχίατς τής "Ελλης. ΑΣΦΛΑ ΤΩΝ Ε ΖΟΝΤΑ II ΑΚΙ ΤΑ ΠΑΗΡΟΜΑΤΑ 1Ν Α1ΜΟΠΑΟΙΟΝ ΑΦΗΝΑΙ 5/3)βρ(«υ (τού άνταΓοχριτοδ μ«$)—Είςτήν εφημερίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άνο γ> αοτιχβς ν·μ·ς ιτερί ά
  σφαλΐα&ως τ&ν πλη( ωμάτων τ&ν επιτάχτων
  ατμ·πλ··ων κβτά των κινδυΑων τού πολέ
  μόν.
  ΤΟΝ ΤΗΛΕΓ
  1ΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Δ)βρ(ευ τοΰ άντβποκριτοΰ
  μ»ς) — Δι" «Λ «γχαστικοδ νέμοΜ δημοσιευ
  Βέντες σημερον τροποηειοΰντβι τα ίαχύον
  τα περί τηλεγραφικβν τελβν καί καθβριΐε
  ται εξκνίος Αμΐρησία ίργασΐα διά τού; Ιρ
  γαζομένενς είς τάς μηχαννς χ αί επτάωρνς
  6ιά τό λεηπσν προοωπιχόν.
  Η ΕΟΡΙΗΙΟΜ ΝΑΥΤΙΑΑΐΐΜΐΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Δεκεμβριού (τοδ άνταιποΜρι
  τε Ο μ»;).—Υπο της έμβσπονδίας νβυτεργβ
  τβν χατηρτίοθη σήμερον τό πρόγραμμα τής
  ύρΐανης τελετης επί τ β ββρτι) Τ·6 'ΑγΙβυ
  Κλί τβν λλ< ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ό ήρωϊσμός των Φινλανδών. Ή Ν. Άμερική κατά τής Ρωσσίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβριού ((6. ύπηρ.).—Νεώτερα έκ Φιν λαν&Ιας τηλεγραφήματα άνα¬ φέρουν δτι λόγφ τής κακο- καιρΐσς άφ' ενός κσΐ ττΚ ήρω 'ίκής αντισταθείς των Φινλαν δών άφ' ετέρου ή ρωσσική ποο έλασις άνεκόπη τελείως. Τα Ρωσαικά στρατεύματα δέν κα τώρθωσαν άκόμη νά πρασβγ γίσουν είς οοίόέν σημείον τής γραμμάς Μανερχάΐμ. θνοθςόργανισμοθ τής Γενέυης ή Ρωσσία αβτά την άδικον εισβολήν είς ΦινλανδΙτίν, ή Ούρπγουάη θά έγκαταλεΐψ την Κ.Τ.Ε. Είς τΐαρόμοια δια βήματα προέβησαν καί οί κυ βερνήσεις πολλων άλων κρα τώ.ν τής Άμερικής όπως τής Άργεντινής. τοθ Περοθ, τής ! Χ λής, τής Κολομβίσ*·, τής Βε νβ£>υ*λαι; καί άλλων.
  | ΡΩΜΗ 5 Δεκεμβριού ((8 Ο·
  των Φινλανδών στρατιωτών.
  ΑΙ Ιταλικαι έφημερΐδες τιλέ
  κουν έττΐσης τό εγκώμιον τής
  Φινλανδικής άεροπορΐας καί
  προσθέτουν δτι έντός των πρώ
  τω»· τριών ημερών τοθ πολέ
  |μου οί ΦινλανδοΙ κατέστρε¬
  φον τελε'ως τ) ή<ρήστευσαν τα 25 τοίς εκατόν των ρωσσι κων άβροττλάνων πού ένήογη [σαν έπιδρομας κατά των Φιν· λατνδικών πόλεων. Αί Άγνλι 30 Πρωινη ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΕΠΕΑΡΑΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΣΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ Μ0ΥΡΜ11Κ ΚΛΤΕΣΤΡΙΨΑΝ60ΑΕΡΟΠΑΛΚΑ Π ΡΙ_Ι©Ι 5 Δ)*3ο(ου (ίδ. Τό πραχτορεϊον Χνβά; πληρονορεΐται ·π στολ(σκ»ς Φινλννδικών «ερβτΐλάνων ίί η σφοδράν κακβχα ύπηρ.).—Κατ' είδήσεις έκ Μόν τεβΐντεο ή κυβέρνησις τής Ού ραγουάης είδοποΐησε την Γενι κήν Γραμματείαν τής Κ Τ Ε. ρΐδδς δηαοσιεύΐυν μέ μέγα· λους όΧοτβλΙδους κτυπητούς τίτλους μακρά ,άρθρα είς τα όποΐα βξαΐρβται ή γβνναιότης ττς < κης άβροπορΐας τής οποίας ή άνΜτβρότης απεδείχθη παρά τό δ ι μάχεται πρός εντελώς ανισον άπό αριθμητικώς άπό Οτι εάν 6έν άποβληθη τοθ διε καί ό απαράμιλλον ήρωΐσμός ψΐως αντίπαλον. Είς τό Δυτικόν ήρχισεν άπό χδές εντονος δράσις. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβριού ((5 Ι ύπηρεσίσ).—Υπό τοθ ΆνωτάΙ τού άρχηγείου τοθ στρατοθ έ- · ξεδόθη σήμερον την πρωΐαν| τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Κα , τα την διάρκειαν τής νυκτός μερική δράσις των περιπολιών καί τοθ ιΐυροβολικοθ επί δια φόρων σημείων τοθ μβτώπου». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δεκεμβριού —Πληροφορίαι έκ τοθ μετώ- που άναφέρουν ότι ήρχισεν έκ νέου ίντονος δράσις είς διάφορα σημεΐα. Χθές, τα έξ έποφής στοιχεϊα άνέπτυξαν ζωηροτάτην δρασιν. Είς τόν το μέα τοθ ΜπλΙς τό εχθρικόν πυ ροβολικόν έβαλλεν άκαταπαύ στως καθ' δλην την ημέραν έως άργά την νύκτα, ώς εάν -ροπσρεσκεύαζε επίθεσιν. Είς την περιοχήν τοθ Β'σ σεμπουργκ, ό έχθρές έπεχεΐρη σε τέσσαρας αίφνιδιασμούς έντός τοθ τελευτσίου είκοσιτε τραώρου. Έξ άλΚου Είς την περιοχήν αυτήν έπυκνώθηταν πολύ οί γερμανικαί πβοιπολ^ αι. *Όοι οί αίφνιδιασμοΐ τοθ έχθροΰ άπεκροόσθησαν έπιτυ χως υπό τ&ν Γαλλικον απο¬ σπασμάτων. Επί των συνόρων τοθ Λουξεμβοΰργου ουδέποτε τό ·πθρ των τηλεβόλων ή ο τόσον έντονον δσον τελευ ταΐως. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Δεκεμβριού. —Τό Γενικόν στρατηγίΐον ε¬ ξέδωκε τό κάτωθι άνακοινω θέν. «Πυρά πυρτβολικοθ. Δρα σις επί τοθ μετώπου (δία άνα τολικβς τοθ Μοζέλλα». ΡΩΜΗ 5 Δ) βρίου (ίδ. ύτιη ρεσίο).— Είς τα Λουξεμβουρ γικά σύνορα τα ·>αλλικά τη
  λίβόλα ήνοιξαν σφοδρότατον
  πθρ. Τηλεβόλα μεγάλων καί
  μικρων οιαστάσεων ττ]ς περιο
  χής τοθ Πέρλ κυρ'ως ίβ-ϊλλον
  καθ' δλην την ημέραν άδιακό
  πως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δ)βρΙου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐσ) — Ό Άγγλος Βασι|
  λεύς Γεώργιος επεσκέφθη οή
  μερον τό δυτικόν μέτωπον, |
  συνοδευόμενος καί υπό τοθ
  δουκός τοθ Γκλώ?σεστερ καΐ|
  τοθ "Αγγλου άρχιστρατήγου
  κ. Γκόρτ, καί έπεθεώρησε τάς
  πρώτας γραμμάς δπουεχουν
  έγκατασταθή άγγλικά στρα
  τεύματα. Ό Άγγλος Βοσι
  λεύς διέδραμβ απόστασιν πολ
  λων χιλιομέΤρων παρά την
  σφοδράν κακοκαιρίαν καί έπβ
  θεώρησεν έν αγγλικόν άερο
  δρόμιον. καθώς καί τάφρους,
  ύπονόμους, παγΐδας κατά των
  ιάνκς καί διάφορα όχυρά
  έκ μπετόν τα όποΐα κατεσκευ
  ασαν οί Άγγλοι στρατιώται.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ένισχύεταιέκ τοί3 ρωσσοφινλανδικοΰ.
  ΑΓΚΥΡΑ 5 Δ)βρΙου (18. ύ·
  πηρεσΐο). — Τό πρακτορείον
  τής Άνατο' ής πληοοφορεΐται
  δτι οί υπέρ τής Φ.νλανδίας
  θερμαΐ έκδηλώσεις συνεχΐζον
  ται εΐς' ολόκληρον τόν κό
  σμόν. "Ο Ελβετικός ιύπος
  γράφει τα εξής διά την έκ
  δηλούμεν ην ύτΐέρ τής Φινλαν
  δίας συμπάθειαν. «Δέν συνέ
  βη ποέ μέχρι σήμερον νά ό
  μιλοθν κατ' αυτόν τόν τρόπον
  αί συνειδήσεις όλοκλήοου τοθ
  κόσμου, όπως εξεγείρονται
  σήμερον διά την αδικίαν πού
  διαπράττεται είς βάρος τής
  Φινλανδίας».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δ)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα). — Τηλεγραφήματα
  έξ Ούασιγκτωνος άναφέρουν
  δτι ολοι οί πολιτικοί ηγέται
  τής Άμερικής, ανεξαρτήτως
  κομματικής άποχρώσεως έπψέ
  νούν δΐτως ή κυβέρνησις των
  ' Ήνωμένων Πολιτειών άπαν
  τήση διά μεγαλυτέρας καί
  δραστικωτέρας ενεργείας είς
  την Ρωσσικήν αύθαιρεσΐαν είς
  βάρος τής Φ.νλανοΐας.
  'Η στάσις αύιή των πολιτι
  κων ήγετών καί ή διαμαρτυ
  ρία των διά την μετριοπαθή
  στάσιν την οποίαν έτήρησε
  μέχρι σήμερον έναντι τοθ ρωσ
  σοφινλα-,δ.κοθ ή Άμερικανική
  κυβέρνησις ένισχύει μεγάλως
  ιήν θέσιν τοθ κ. Ροθσβελτ
  τόν οποίον κατηγόρουν μέ
  χρι προ^θές οί ύιέρ τής άπο
  μονώσεως τής Άμερικής, 6τ
  βλάπτει τα ουμφέροντα των
  Ήνωμένων Πολιτειών διά τής
  τολμηρας πολιτικάς τού καί
  τής άνσμξεώς τού είς έξωα
  μερικανικά ζητήματα. Είς τάς
  δηλώσεις έν τούτοις τοθ κ
  Ροϋσβελτ διά τό ρωσσυφινλαν
  δικόν άποδίδεται ιδιαιτέρα ση
  μασία λόγω τής άντιρωσσικής
  δριμύτητος των. Αί δηλώσεις
  αύΓσί τοθ κ. Ροθσββλτ, άπε
  κλήθησαν έν Άμβρικβ: «Ήθ
  κή καταδίκη τής Ρωσσία^».
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  μεγάλην επίθεσιν είς Φινλανδίαν.
  ΑΓΚΥΡΑ 5 Δεκε^β^Ιου (15.
  ι!)—ηρ.).— Τηλεγραφήματα έξ
  ΈλσΙνσκι άγγβλλουν δτι οί
  ΦινλανδοΙ κατέλαβον στρατι
  ωηκως , τάς -"αρωιΐλισμένας
  κατόπιν διεθνοΓς συνθή«ης
  ήσους "Ααλαντ καί έτοποθέ
  τησαν πέριξ ούίών είς μέγα
  λην ζώην νάρκας. Οί Φινλαν
  δοί δικαιολογοθν την ένέργει
  άν των αυτήν ώς στοιχειώδες
  μέτρον αμύνης τής άκεραιόιη
  τος καί άνεξαρτησίας των.
  "Ηδη ώς εγνώσθη οί Ρώσσοι
  έτοιμόζουν νέαν μεγάλην γε
  νίκην επίθεσιν είς δλα τα μέ
  τωπα τής ΦινλανδΙας καί
  πρός τοθτο τΐριβ:ίίνουν είς με
  γάλας παροσκευάς ενίσχυον
  ;ες τάς δυνάμεις των. Διεπι
  σΐώθη δ τι τα Ρωσσικά στρα
  τεύματα συναντοθν μεγάλας
  δυσκολΐας είς τόν άνεφοδια
  σμόν των επί τοθ 4ινλανδικο0
  έδάφους. Είς την περιοχήν
  τοθ ΣαλμΙν οί Ρώσσοι ύπέ
  στησαν μεγάλας απωλείας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβριού (,ίδ.
  όπηρ). — 'Η ανάστασις των
  >,νλανδών σταθεροποιικαι
  είς δλα τα μέτωπσ, ώς άγγέλ
  λουν σχετικά τηλεγραφήματα.
  Είς Πβτσάμο οί ^Ρώσσοι ΐκάμ
  φθησαν καί έγκατέλειψ^ν υπο
  χωροθντβς πολλούς οίχμαλώ
  τους είς χείρας των Φινλαν
  δών. ΟΪ Ρώσσοι ένισχυονται
  είς τό βόρειον άιρον τής Φιν
  λανδΐας μέ σκοπόν νά ένεργή
  σουν μεγάλην επίθεσιν καί
  νά άπωθήσουν τούς Φινλαν
  δούς έκ τοθ Πβτσάμο. Είς τα
  β ορειοανατολικά τής ΦινλανδΙ
  άς καί είς την ΚαρελΙαν ή άν
  τΐστασις των Φινλανδών συν ε
  χΐζεται. Τα φινλανδικά ατρα
  τεύματα ένήργηοαν ίπιτυχεΐς
  άντεπιθέσεις καί άνακαιέλα
  β όν έδάφη τινά,
  Τό πρακτορείον Χο βας πλη
  ροφορεΐται δτι Ρωσσικά άερο
  πλάνα, άποτελοθντα στολΐ
  σκον ολόκληρον, άπώλεσαν
  την κατεύθυνσιν των έξ άφορ
  μής τής χιονοθυέλλης καί £πε
  σαν επί τοθ έδάφους. Τα πλεΐ
  στα έξ ού των συνετρ βη?α
  καταστραφεντα τελείως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δ)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Απαντών ό πρω
  θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  είς σχετικήν ερώτησιν Βου
  λευτοθ εδήλωσε σήμερον Ινώ
  πΐον τής Βουλής των Κοινο
  τήτων δτι ή αίιη7ΐς τής Φιν
  λανοίος πβρΐ συγκλήσεως τής
  Κ. Τ. Ε., άνήκει έξ ολοκλήρου
  είς πρωτοβουλίαν τής κυββρνή
  σβως τοθ Έλσ(νσ<ι. Έν συνε χε'α ό κ. Τσάμπερλαιν άνβ κοΐνωσεν δπ την Αγγλικήν κυβϊρνησιν θ' άντιπροσωτεύ ση είς Γενεύην ό μόνιμος ύφυ πουργός των Εξωτερικών κ. Μπάτλερ ό οποίος καί θά προ ββ είς σχετικάς δηλώσεις κα θορίζων την θέσιν τής Μ. Βρεττανίας έναντι τοθ Ρωσσο φινλανδικοθ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δ)βρ[ου (ίδ. ϋ πηρεσίσ).— Οί Γερμανικοί κύ κλοι προβλέπουν 6τι ή Κ Τ. Ε. θά καταλογήση, εόθύ νας είς τό Ράϊχ διά τό Ρωσ σοφινλανδικόν καί διά τουτο έκδηλώνουν ανησυχίας φοβού μενοι την εξέγερσιν της διε θνοθς κοινής γνώμης. Ό έν Ρωμη. πρεσβευτής τί)ς Γερμανίας φόν Μάκενσεν, κληθείς νά δώση πληροφορίας διά την στάσιν τής Ιταλίας έναντι τοθ Ρωσσοφινλανδι κοθ ανεχώρησεν ήδη διά Βε ρολΐνον, μάνσχ κ«* Τ« έββμβάρδισεν &^ηλεδς. Έκ τβΰ ββμβχρδισμοΰ χατεστράφησνν τελείως 60 σοβιετιχά «ερβπλάνα. ίΑΓΓΑΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΕΝΙΜ'ΣΥ 1ΚΜΡΜ, ΣΤΡΑΤΟΥ Μ!Α ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1914 ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δεκεμβριού (ίδ. ύπηρε αί»).— Ό ύπουργος τής Εργασίας χ Έρ νέα«ος Μιτ^άβυν ωμίλησεν «πό ραδιβφώνου εικών μεταξύ &λλων: «'Η Αγγλία ίχει υ¬ πό τα βπλκ σήμερον καλώς έκγυμνασμβ- νους 1.200 000 άνδρας χαί ο αοιθμός τδν στρατιωτικδν μας δυνάμεων αύ^ανει δικρ χδς. Είς τ« έργεστάσια ίπλων χαί πβλβ μσφοδίων έργάζονται σήμερον δυόμιου έκα τομμύρια περισσότερβι άπό τούς έργαζ«μέ νβυς χατβ τό 1914». ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΡΩΜΗ 5 Δ)βρ(*υ (ίδ. ύΐτηρεαία). — Την ΐτρ»σεχή Δευτέραν αφικνείται ενΐαΰΒβ έλληνιχη οίχονεμιχη άπβίτολή διά την διεξ«γωγήν διακραγμκτεύαεων. Μαλονέη η έλληνοϊταλική εμκοριχή σύμβασις ήτις λήγει εν τος τοϋ μηνός άνβνεβϋται αυτομάτως χαί δια τό 1940, έν τούτοις, λέγω τοΰ πολέμου καί τδν εξ αύ· τ·ΰ δημιουρνηθϊΐσΰν συνθηκων, ή Ίΐ«λ(α επρότεινεν είς την Έλλάδα την ύιτογρα Φήν νέκς έμτορικής συμβάσεως επί νέων βχσεων. ΚΑΙ Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δ)?ρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Τηλεγρ*φήματα έη Στοκχόλμης κναφέ ρουν (τι η £·»ηδικη κυβέρνησις έκάλε σε υπό τα ίπλα 3 κλάσκις πυρ·βολιχ·δ δια την ενίσχυσιν τής έπακτίου αμύνης της χώρας. Αί κλάσεις αυταί θ' άποδώσουν 40 χιλ στρατολ "Ηδη έχουν αυγχεντρω 9η είς τα πρός την Φινλανδίαν συν· ρα 150 χιλ. στρατοΰ. Σήμερον άπηγορεύ 8η είς ολόκληρον την Σσυηδίαν ή πώλη σις Σοβιετικβν εφημερίδων. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ^ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Διχεμβρίβυ (ίδ. ύπηρ.).- Τήν Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη ύιτό τβΰ Ά· νωτάτβυ άρχηγείου τοϋ Γαλλικεϋ στρατοΰ τ· κάτωθι ανακοινωθέν: «Ό Ιχθρός έ<τεχεί ρησεν έπανειλημμένβυς αίφνιδιασμούς είς τό μέτωπον. Όλβι απέτυχαν, απβκρβυαθέν τες έπιχυχώς ύπιό τβν Γαλλικβν στρατβυμκ των». Ο ΛΟΡΔΟΣ ΧΑΛΙΦ^Ξ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΑΕιΜΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δ)βρί·υ (Ιο. υπηρεσίαι).— Όμιλών ενώπιον τής Ββυλής τβν Λορδων ό ύκουργός τβν Εξωτερικών λόρδος Χάλ» φ«ξ ανέλυσε την κατάστασιν ώ: έμφανΑζε ται σήμερον καί καθώρισε σαφώς τ·ύς σκο πούς τού πολέμου. Ό λόρδβς Χάλιφοΐξ ετόνισεν (τι δέν εί νέ σύτε φρόνιμσν, ούτε χρήσιμον ν« αίσιο δβξβΰμεν δια. τ' άηοτελέαματα μιάς δια σκέψεως τβν Κρατβν διότι ή Γερμανία ου νήθισε νά επιβάλλη την θέλησίν τηςδιν τβν ίΐτλων. Υπό τάς σημερινάς συνθήκας μία διάσκεψις θά είχεν ώς άποτέλεσμα νά καρά τείνη την αμφιβολίαν τού κόσμου. Άναφε ρόμενοι είς την ρωσσοφινλανδικήν σύρρα ξιν ό Λόρδος Χάλιφαξ εΐιτε: Έκ τδν γεγο νότων αποδεικνύϊται ίτι ή Γερμανία προσέ Φερεν είς την Ρωσσίαν είς άντάλλαγμα της ένισχύσεώς τη;, ί,τι δέν έδικαιοΰτο νά δω βη! Την έλϊυ9ερίαν τβν Βαλτικβν. ΟΙ σκβπβί τοδ πολέμου δι' ήμδς είναι σαφιΐς: Ν' βνβκτήαβυν την ελευθερίαν των Ιββ Χίάτη την άπώλεσχν. Νά καιίση ή -ύ ρώ/ιη ν' άπειλήτβι ύπ· τ·6 Χίτλερ. Ν« διαφυλβξωμεν ,τήν ίδίειν την *2λιυβ·ρ(αν