98147

Αριθμός τεύχους

5340

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  . ΠΤΗΙ
  ΪΡΟΣΤ0Ι9Η
  ϊ«ν61
  « ·πλ«ν χαί
  ήαιρον
  ■*ο τοΰς
  ΙΤΑΛΙΑ!
  15 ύαηρεβΐε) -Τή»
  αφικνείται ίντ»5ίι
  «κοβτβλή διά τή»
  ετεύαενν.
  Ιντσς τβδ μόν*;
  5 *«1 δι» τέ 1940, ι»
  λεμου κ«ί τδν ίξ «»■
  ου%θηχ&ν, ή
  Έλλβδεΐ Την
  ΕΚΑΛΕΣΕ
  ΥΠΟ Τ»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ £ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ *""
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΰπτου
  Ιιησία λίραι Β
  ίζάμηνο; Ι
  ΆμΒθΐκής
  Ιΐησία δολ, 10
  Ιξάμηνος » Β
  Τιμή
  ■σία φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΠΤΗ
  7
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΙΒΕΪΒΤΙΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ 9?. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΑΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »40ν
  ΑΡΙθΜ.« ΦΥΛΛΟΥ 5340
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ
  ότι άπώλεσαν:
  102 ΤΑΝΚΣ
  ΚΑΙ 7 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.
  Ο ΒΑΣ,ΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ;
  έπιθεωρών μετά τής Βασιλίσσης Έλισσάβετ όντιαεροπορικά κατητρθγια
  τοδ Λονδίνου. Ώς γνωστόν ό Βασιλεύς Γεώργιος ευρίσκεται άπβ προχθές είς
  ΐ() Δυτικόν μέτωπον πλησίον των συμμαχικών στρατευμότων.
  Σκληρός αγών
  μεταξύ Ρώσσων
  καί Φινλανδών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Δ)βρ(ου (ίδ.
  ύηηρεοία τής «ΆνβΒθώσεω,»)
  -Τ· πρακτορείον Χαβάς πλη
  ρβφορεΐται «κ Φινλανδίας,
  •τι τα ρωσσικά στρατεύματα
  προχωροϋν βραδέως είς τό
  φινλανδικόν ίδαφος ΰφιστά-
  μενα βχρείας απωλείας. Είς
  την βορειον Φινλανδίαν, είς
  τίίν περιοχήν τοδ Πετσάμο
  άνεκοπη τελείως ή ρωσσιχΑ
  προέλασις. Τηλεγοαφήματα
  ·{ Έλοίνσκι «ν«φερ«ι>ν ίτι
  χαβ' Ιλην την Φινλανδίαν
  εγένοντο σήμερον βυγκινη
  τικαί πατριωτικόν έκδηλώσεις
  επί τι) 22α έπετείω τής πλή¬
  ρους ανεξαρτησίαν της χώ¬
  ρας Είς ·λ«ς τίς πόλεις «·
  αχηματίσθηβαν τεράστιαι δι·
  ■δηλήαει, χατά τάς ·κοί«$ β
  λαός διετρανωσε την απέφα
  σίν τ·» νά προασπίση άντ.
  πάβης θυσίας την ελευθερίαν
  καί την ανεξαρτησίαν τού.
  ΡΩΜΗ 5 Δ)βρίου (Ιδ. ύπη
  ρεβ(ν) — Τηλεγραςρήματα έξ
  Έλαίνσχι άγγέλλουν ίτι συ
  νεχίζεται οκληρές αγών είς
  την Φινλανδίβν χαί ίδιαιτέ
  ρ»ς είς την βόρειον χαθώς
  χαί εί; την περιοχήν της
  Χερσβνήσου τής Καρελίας ··
  πβυ οί Ρβοσβι ύπέστησαν
  «ληθή πανωλεθρίαν βφήοαν-
  τες καί 1700 αίχμαλώτβυ; είς
  χείρας τβν Φινλανδδν. Κα
  τα την διάρκειαν μιάς μά
  χης πλησίον τής λίμνης Λάν
  τέγχα εφονεύθησαν 2 000
  Ρδσσβι χαί πολλβί έχατον-
  ταδες ήχμαλωτίαθησαν.
  Αί συνολικαί
  ξξξξ απώλειαι
  των Ρώσσων.
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Δ)β9{ου (15.
  ύπηρεσί») —Τα έκ Ρώμης &·
  κογευμχτινα τηλεγραφΑματα
  προαθέτουν ότι είς εν άλλον
  τομέ«παρεδέθησ>ν15χιλιάδες
  Ρώσσοι στρατιίτ»·, αύτομσ·
  λήσκντες διότι ώς ώμβλβγη·
  βαν βστβρβΰντο ακβ τριημέ
  ρου τροφης λέγω τής άθλί·
  «ς βργβνώσβως 'τ&ν μέα»ν
  ανεφοδιασμοΰ των. Ό άν-
  τακοκριτής τβΰ πρακτορείον
  Στέφανι τηλεγρκφεΐ έξ 'Ελ·
  βίνσκι (τι μκγκλβΐι Ρωββι-
  καί δυνάμεις ήρχισαν σφο¬
  δράν επίθεσιν μβ αντικειμε¬
  νικόν σχοιον την έχπόρ-
  Βησιν τής πρωτευβύβης. Δύο
  ρωΐαιχαί οτρατιβϊ, ή μί« έκ
  Λαντέγκα χκί ή αλλη έκ
  Καρελίας έπιχειροϋν επίθε¬
  σιν βαδίζουσαι χ«τά τού
  'Ελσίνσκι.
  Άναχοινωθέν τοδ είς Λέ·
  νινχραντ έδρεώοντος Ρ»σσι
  κου στρκτηγε(«υ διαψεύδει
  την χυχλοφορή9«σ«ν είς τό
  έ(«τεριχ·ν είδησιν ·τι έντές
  τ&ν κρώτνν ημερών τοΰ πο¬
  λέμου χκτεβτράφηααν 102
  αομκτα (φέδου χαί «τι άπω-
  έβ έητά μεραρχίαι
  στρατοϋ.
  οοΟν πάντοτε τας θέσεις των
  καί άτιοχρούουν Βλσς τάς επι
  αβις τοθ ΣοβιβτικοΟ στοα
  τοθ Αποτελεσματιχβς είς βλα
  τα μέτωπα.
  Είς Σάλλαν 'διεξή ώθησαν
  πεισματω&έοΐαται μΛχσι καθ"
  άς καΐεστράφησαν πσλλά
  ρωσσικά χάνκς. Ή άναλογΐα
  μάλιστα ττ2ν καταστραφέντων
  είνε ό πώ επί δέκα. Είς την
  χερσόνησον τής Καρελίας άνε
  τινάχθησαν χθές 6 τάνκς καί
  2 καμιόνια πλήρη στρατοθ έξ
  έκρήξεως ύπονόμου.
  Έπΐσης είι, την περιοχήν
  τοθ Πετσάμο άνετινάχθη ύ-
  πόνομος χθές καί κατεστρά
  φησαν 45 ρωσσικά μυ&ραλλιο
  βόλσ, εφονεύθησαν δέ καί ο(
  άνδρες οί όποΐοι τα έχειρΐ-
  ζοντο. Ύδροττλάνα τ©ν Ρώσ
  σων έπβχβίρησαν πτήσεις ά-
  ναγνωρΐσεως υπεράνω τής λΐ
  μνης Λαντόγκσ. Τα Φινλαν
  δικσ άντιαεροπορικά τηλεβό
  λα ήνοιξαν σφοδρόν πθρ καί
  κατέρριψαν 6ν ρωσσικόν ύ
  δροπλάνον. Έτρεψςΐν δέ είς
  φυγήν τα λοιπά.
  ΑΙ απώλειαι τής ρωσσικής
  άεροπορΐας είναι σοβαρώτα·
  ται λόγω τής άρτιότητος τής
  φινλανδικτΐς άντιαεροπορικής
  αμύνης. "Ως εγνώσθη, πολ-
  λοΐ ΆμερικανοΙ πιλότοι οί
  όποΐοι ενεγράφησαν είς τα
  έθελοντικά σώματα άνσμένον
  ται νά φθάσουν είς Φινλαν·
  δΐαν. ______
  Ή στάσις
  τής Άμερικης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Δ)ΒρΙου (15- Ο-
  •πηοεσΐσ) —-Ό πρόεδρος ΡοΟ·
  σβελτ προέβη σήμερον είς δή
  λώσεις επί τοθ ρωσσοφινλαν·
  δικοθ άφήσας νά έννοηθβ ότι
  ϋ-τάρχουν εΙσέτι έστω καί ά-
  σθβνεΐς έλτιΐδες επαναλήψεως
  τβιν Βιαπραγματεύσεων καί
  β(ρηνικτ]ς διευθ'ειήσεως τβν
  μβτσξύ των δύο χωρων δια¬
  φόρων.
  Ό κ. Ροθσββλτ εδήλωσεν
  έττΐσης δτι θά υποβάλη είς
  τό Κογκρέσον πρότασιν £
  πως έττιστραφοθν βίς την Ρωσ
  οίαν τα χρέη τής Φινλανδΐας
  τα δημιουργηθέντα έκ πιστώ
  σεων διά την συμπλήρωσιν
  τής αμύνης της. Ό Άμερικανι
  κός 'Ερυθρός Σταύρος Ιστει
  λεν ή5η 6 έκατομμύρια λιρών
  είς τόν Έρυθρόν σταύρον τί|ς
  ΦινλανδΙας διά την περΐθαλ
  ψ.ν των θυμάτωντοθ πολέμου.
  Οϊ Ρώσσοι όμολογοϋν
  τάς απωλείας των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΔεκεμβοΙου
  (16. ύπηρ.).—Κατά τηλεγραφή
  ματα έκ Μόσχας ή εφημερίς
  «Πράβδα» ασχολουμένη μέ
  τό ρωσσοφινλαδικόν, όμολο
  γεΐ εύσχήμως Βτι οί Ρώσσοι
  ύφίστανται μεγάλας άπωλεΙ
  άς. Ή εφημερίς γραφει ότι
  τό Φινλανδικόν Ιδαφος επί
  τοθ όποΐου προχωροθν τα ρωσ
  σικά στρατεύματα είνε είς τοι
  οθτον σημείον ύπονομευμένον
  καί αί παγΐδες είνε τόσον πολ
  λαί ωστε νά δημιουργοθνται
  σοβαρώτατοι κίνδυνοι δ ά τάς
  μηχανοκινήτους φάλαγγος.
  Έξ άλλου, τηλεγραφήματα
  έξ ΈλσΙνσκι,άναφερουν δτι οί
  συλλαμβινόμενοιΡώσσοιαΙχμά
  λωτοι άποκαλΰπτουν, ότι ό σο
  β.ετικός στρατδς ΰποφέρει ά
  πό πείναν, ότι έ"χούν ύπηρετή
  σει τρείς μόνον μήνας είς τόν
  στρατόν καί δτι ίχουν στρατι
  ωτικήν εξάσκησιν ενός μόνον
  μηνός.
  ΤΟ ΟΠΛΟΝ ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕΝ
  Ό άρχ)|γόί ενός στολίσκου γερμανικών ύποβρυχίων {ΐΛοοέχεται τό πλή
  ρωμα ενός έκ των ύποβρυχίων ποΰ εδρασαν είς μακρυνάς θαλάσσας καί η«-
  ρασημοφορεϊ τόν πηδαλιοΰχον πού διεκρίθη.
  ----Τεράστιαι
  αί δυσκολίαι
  ΤΟΥ ' ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  τοΰ Ρώσσικου στρατοΰ.
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Δ)βρΙου (Ιδ. ύ-
  ■ηηρΕθΙσ).—Υπό τοθ στρατη
  γεΐου τοθ ΈλσΙνσκι έδόθΓισαν
  σήμερον λεπτομερείς πληρο¬
  φορίαι επι των άποτελεσμά·
  των των τριών πρώτων ήμε-
  ρον τοθ πολέμου.
  Συμφώνως -ρός τάς πλπρο
  φορΐσς αύτάς είς τό μέτωπον
  της ΚαρελΙας κατεστάφησαν
  τελείως 64 ρωσσικά τάνκς κα-
  τα ιήν προέλασΐν των λόγω
  τοθ βτι υπό των Φινλανδων εί·
  Χον τοποθετηθή παγίδες κσΐ
  «•χον κατασκευασθή θτΐόνομοι
  «Ις τάς όδούς διά των οποίων
  διήλθον. ΈπΙοης είχον λη·
  Φβί| καί βιάφορα άλλα μέτρα
  τα όποΐα άποτελοθν ώς απε¬
  δέχθη όλεθρον διά τάς μηχα-
  νο<τι»ήτους φάλαγγας. 'Υιτό των Φινλανδών εΐδικων εξηκριβώθη 6« οί ΡΛσσοι 6*ν τηροθν οθιε τοος στοιχειωδε- σ'ίρους κανόνας τοθπολβμου. Επί 10 σφαιρων τάς οποίας ΧΡησιμοποιοΟν α( 6 είναι νύ ο-^Ρ* 1 κσί καί μ!α μόνον κανονική. Τό φινλανδικόν ανακοινω¬ θέν άνσφέοει έν συνεχε ψ: «Βο ρείως τής Λσντόνκα κστά την διάρκειαν μιάς σφοδράς μά- νης, έτνΐ 10 τάνκς κατεστράφη ίον τα 8.ΈπΙ 54 άεροπλάνων τα όττοΐα Ιλοβον μέρος «|ς έπιδρομάς κατά της ΦινλανδΙ άς τα 26 κατεστράφησαν». Άλλα τηλενρσψήματα ίζ ΈλσΙνσκι άναφέρουν .6τι παρα τάς μεγάλας ένισχύσεις τάς οποίας έλαβον οί Ρώσσοι άπό θαλάσσης καί αέρος είς την βόρειον Φ-νλανΙΜο™ έντούτοκ. ϊατά την γνώμην των όπευθύ νων στρατιωτικών κύκλων, 8έν είνε άκόμη είς θέσιν νά ϊνεργησοον σοβαράν επίθεσιν κατά των φινλανδικών γρσμ ^ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Δεκεμβριού. _ Ό είς Έλσΐνσκι *ντβ»· κοιτής «Ο πρακτορεΐου Ράϋ ϊί ηλεγραφεΐ δτι παρά την ΔΙΑ Ν Α ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩΜΕΝ ΜΙΑΝ ΕΥΤΥΧΗ ΑΥΡΙΟΝ Ή χαρά, ή εύ&αιμονΐα, αυτή ή εύημερία τοθ τόπου θά εξασφαλισθή μόνον οταν εχομεν προϊόντα τής γτ)ς&- φθονα, δταν 6 κάθε άγρότης καί γεωργός καί μικροεισο δηιιατΐας εΐσκομΐσρ τό σιτάρι, τό κριθάρι, τα δημητριακά, τό λάδι καί τό κρβσΐ τού. Καί θά τα Εχη βλα άφθονα καί θά Εχη περΐσσειαν προΐόντων γιά νά πωλβ οσάκις τοθ προσφέρονται καλαί, συμφέρουσσι τιμαί μόνον βταν καλλιεργήση, καί δή έν τατικά. Όσοδήτΐοτε ιύθηνό κι' άν τΐωληθή Ινα προΐόν δέ ν ζημιώνει ποτέ εκείνον πού τό παράγει. Όιαν μά¬ λιστα είνε χάρις είς την καλή, την συστηματική τού καλ λιέργεια άφθονο, ή πώλησΐς τού άκόμη καί είς χαμηλάς τιμάς προσκομΐζει πάντοτε όφέλη είς τόν παραγωγόν. Άλλ' είπομεν δι* δλας καί είς όλας τάς περιπτώσεις ή γή πρέπει νά αίσθανθή τόν άροτήραώς τα κατόβΐθά τη;, καί τό άμπέλι καί ή έληά σας την άνακούφισι τής καλης καλλιεργεΐας. Καί άν ωρισμένα προϊόντα τής γί)ς έπεσαν σέ τι¬ μάς χσμηλών έπιπέΒων λόγφ τοθ πολέμου, ό Ιδιος ού τος πόλεμος θά άνσβιβάση τάς τιμάς των πολύ σύντομα, Διά την περίπτωσιν αυτήν δσοι διαθέτουν άγρούς καί ελαιονες καί άμπέλια πρέπει νά εύρεθοθν μέ είσό- δημα καλό καί αφθονο, τό εΐσόδημα πού θά τούς άποδώ ση ή γί| αν την περιποιηθοθν 8σον πρέπει. Αγρόται καί γεωργο'. Μην άποθαρρυνθητε άπό έ- φήμρρα περιστατικά. Καλλιεργήσετε. ΈντεΙνετε καί έφέ τος την προσπάθειαν βελτιώσεως καί αυξήσεως των προΐόντων σας. Διά νά εξασφαλίσωμεν μίαν ευτυχή αθ ριον καί ή σπιθαμή της γής πρέπει νά καλλιεργηθβ. ΑΓΚΥΡΑ 6 _)βρ(ου (Ιδ. ύκηρεσία).— Τηλεγραφήματα έξ Έλοίνσκι ϊναφέροϋν 4τι έχτβς τής πρωτευούσης χαί Ιλαι αί άλλαι πόλεις τής Νο τίου Φινλανδίας εξεκενώθη σχν τελείως υπό τοδ άμίχου πληθυσμοΰ Σήμερον επέτει¬ ον τής βνβξαρτηβίας τής Φιν λβνδίας, ανεμένοντο νέαι ά εοοπβριχαί έπιδρομβιί τ&ν Ρώσσων δεδομένο» «τι ό χαι ρός ίχει βελτιωθή· Είς την περιοχήν τού Πετσάμο χκί του£αμιγικρντ(, οί Φινλαν- δοί έηωφϊλήθηοαν τής χαλα ρώσεως των πολεμικήν επι· χε·ρή9ε»ν χαί ήνοιξαν τερα οτ(ας ταφρους χαί «νήγειραν χαραχοίμκτα. Έν τω μεταξύ είς την κε ριοχήν αύτην ήρχισε νά π(· πτα έχ νέου πυχνή χιών πράγμα τό έπιΐον λπββαρρύ νει τού; Ρώσσβυς. Ή πληρο φορία περί πυρπβλήαεως τδν, μεγάλων έργοβτχσίνν νίχελ είς Σαμιγιχρντί, διαψΐύδκτ«ι ώς άβχσιμβς. Τηλεγραφήματα έκ Μί- σχας άναφίρουν ότι τό προ¬ σωπικόν τής φινλανδιχης πρεσβείας δέν ηδυνήθη «κά¬ μη ν' αναχωρήση έχ τή! Σοβιετικάς πρωτευούσης μο¬ λονότι ο Ρώσαος πρεσβευταί χαί τ· λοιπόν προσωπικόν τή; πρεσβείας έγχκτελειψχν τό ΈλσΙνσκι. Κατ' εξηκριβωμένας πληρ· φορίας τα ρωασιχά στρα;εύ μ«τ« βυναντοϋν τεραστίας δυσχολίνς εί$ τόν άνεφοδια σμόν των διότι τα ύίΐοχω ροάντα φινλανδικά σΐρατεύ μ«τα παραλβτμβχνουν μεθ' έ*υτών ή χατβστρέφουν παν εΐδνς τρβφης. Έξ ρνσβιχα βομβαρδιατιχ» αεροπλάνα, ηνρασυρθίντα ύιτό τής χιονο θυέλλης χ«τεκεα«ν έντός δα. σβυ; χαί χατεστράφηβχν τε λείνς ουντριβέντα. Όγκουταιόλο νένήδυσφορία ΚΑ7Α ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Δ)βρ(ου ((δ. ύ πηοεσ(α).—Τό κθμα της άγα νακτήσεως κατά τής Ρώσσίας όγκοθται είς &λον τόν πεπο λιτισμένον κόσμον. Τό ρωσ οικον πραξικόπημα τό ότοΐ όν αποτελεί γενΐκευσιν τής Χιτλερικής πολιτικής τής βί άς, προκαλεΐ μεγάλην άντΐ δρασιν είς την Ιταλίαν (διαι τέρως. Ή άνησυχΐα, ή νευρικότης καί ή αγανάκτησις τοθ Ίτα λικοθ λαοθ έκδηλοθνται είς τα δρθρα τοθ καθολικοθ (δι [Τχιτέρως τύπου είς τα όποΐα τονΐζεται δτι ή Ιταλία έπα 'γρυπνεΐ καί προετοιμάζεται ,σιωπηρθς διά ν' άντιμετωπί 4σρ πανέν&βχόμΐνον κατόπιν τής έξσ-ολυθεΐσης βΐας όπό των Σοβιέτ. ΑΙ καθολικαΐ <ψη μερΐδες τονΐζουν: «Ή Μεσόγεης είνε χριστια νίκη. Είνε Λατινικη καί δέν θά τολμήσουν οί Ρώσσοι νά ΘΙ- ξουν τούς λαούς της. Δέν θά τολμήσουν νά έπιχειρήσουν την μπολσεβικοποΐησΐν της. Καί άν δμως έπιχειρήσουν, γνωρίζουν ασφαλώς τί θά ε¬ πακολουθήση καί πόσον άκρι βά θά πληρώσουν τό τόλμη* μά των». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ ). — Τηλεγραφήματα έκ Ρώμης άναφέρουν δτι νέαι διαδηλώσεις κατά τής ΡωσσΙ άς συνεκροτήθησαν χθές την νοκτβ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ιί.-τογευ
  ματινή ("ιρα (5 15', βραδύνη ώρα 9
  15' μ. μ. «Πριγκήπισσα Τχρακανόβα»
  μέ τούς Άννύ Βερναί, Πιέρ Ριοάρ
  Βίλμ.
  ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον το άριστοι'ιογη
  μα «Ελένη». Κυριακή ώρα 10 π. μ.
  σινεάχ δρ 6 2—4νέον έπεισοδιαχόν.
  4-6 ή «Ελένη» μέ τιμάς ^ήλαττωμρ
  νας. Απογευματιναί καθ" εκάστην
  .
  νας. Απογευματιναί
  ώρα 6,·50'.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτο&μάς Αθηνών.
  Προγραμμοι 5ης Α)βρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνιχός Βμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα 'Αστΐροαχοττείου Αθηνών.
  12.30 Μουσιχή άπό όπερέττες
  (ΔΙσχοι).
  13 Σιρενάτες χαΐ Τυρολέζιχα
  τραγούδΊα. (Δίσκοι)
  13.30 Είδήσιις— Χρηματισιή
  ρΐθν.
  13 45 Τρίο Βίμπαρη. (Έλα
  φρά μουσκή).
  14.15 Είδήσεις.— Μΐτιωρολογι
  χδν δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πιι
  ραιως.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι
  κοί χορο!. (ΔΕσχοι).
  18 55 ΈλληνικαΙ διιωδίαΐ, (Δ!·
  οχοι).
  19 30 Ή ώ?« τοθ παιδιοθ
  19.50 Κλασσιχά γΐρμανιχά τρα
  γού?ια· (Δίσχοι).
  20 Ή ώ?α τοθ άγ/ρότου.
  20.15 Δημοτΐχό τραγεθϊι (δπό
  τοθ χ. θ. Παπασπυροπουλου συνο
  δεία λαϊκόν όργάνων).
  20 50 Είδήσεις.
  21 "Εργα διά πΐάνο Ίταλών
  συγχρόνων σανθετδν (δπό τής
  δίδος "Ελσας Φιρλάτσο).
  21 30 Ή ώρα τοθ τοιιρισμοθ.
  21 45 Συνβυλία τής συμφωνι
  **]{ δρχήστρβς τοθ σταθμςθ
  υπό την διιόθυνσιν τοθ χ. Άντ.
  £ΰαγγελάτου.
  22.20 ΕΙδήσες.
  22 30 Συνέχΐια τής συμγωνι-
  χής ουναυλΐας.
  23 Μοιισιχή τζάζ. (Δ'σκοι).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 'Ελαφρό τραγοθδι (δπδ
  τής Δανάης).
  24 Τελευταίαι ιίδήαεις.
  0.10 Τσιγγάνιχη μουσιχή. (ΔΕ-
  σχοι).
  Ή τυροκομΐα.
  Ής έγράψχμεν χθίς, Ιδιαιτέρα
  πρόνοΐα λαμβάνεται δτια τοΰ χρά
  τους διά τ* δφιαΐάμενα σχο
  λεΐα τυροχομίας, τοποθιτουμέν ών
  είς αυιά χαί δλλων τεχνιτών τυ
  ροχόμων εί&ιχών διά την δι
  σχαλίαν τής τυροκομικής. 'Η τυ
  ροκομία έν Κρήτ,η αποτελεί πή
  γήν πλοδτου άλλά καί βιοτεχνί^ν
  γεωργικήν ικανήν νά διαφημ'ση
  ευρύτερον τβν τόπον διά τής πά
  ραγωγής έχλεκτών τυρών καί νά
  άπκαχολήΐη εργατικάς χείρας
  Διά τοθΐο ή ανωτέρω πρόνοια
  ή όποία αποβλέπει χαί είς την
  Γΐρυσιν νέων τυροκομείων, είνε ά
  ξία πολλοθ λίγευ.
  Ή στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  «ΚανεΙς δέν θά μάθη
  ■ώς γεννήθηκε κγ! «ω;
  ττίθανβ ή Πριγ«ήΒΐσσα
  Έλισάβετ Ταρακανόβςχ,
  Δυστυχισμένη ξανθή μι·
  κροθλο! Τόσο λΐγο £νο·
  ν,η! ΕΙχβ άγαίήσει μ"
  δΛη τή δύνσμι της π αι
  δικής της ψυχής. Ή 6υ
  στυχϊα της ή'αυ δτι φά·
  νηκΐ »ο*ύ αδύνατη γισ.
  τή μοΐρα της.»
  ΤΑΡΑΚΑ-
  Ή μεγαλυτέρα κινπ
  ματογραφική δημι·υργία
  των τελευταίαν έτδν μέ
  την νέαν άπβκάλυψ»τ·ΰ
  κινηματογράφβυ.
  ΑΝΝΥΒΕΡΝΑί
  καΐ χον
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ηΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ
  ΤΑΡΑΚΑΝΟΪΑ
  Το ίράμβ τού Ιρντος κ«1
  τού Μαρτισίον!
  Τέ) θΒ&μα τβΰ μίαους χαΐ
  της βυαίας
  Πλβδτοβ πού προχοτλεί
  τβν ιλινγο.
  ΣκηνοθεσΙα τοθ μέγα·
  λου Γάλλου σκηνοθέτου:
  ΦΕΝΤΟΡ ΟΖΕΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπβγευ.μαπνή ώρα
  6 15. Έσικρινη ώρ« 9.15
  Ή άγροφυλακή.
  Τό δπουογεΤον Εσωτερικήν ζή
  τι! άπό τους επόπτας Άγροτική:
  Ασφαλείας την δπεβίλήν έπαρ
  κων σΐοιχείων διά τσ£>ς διακρι
  νομένους διά την συμβίλήν των
  είς (ό έργον τής τηρήσεως τής
  δημοσίας τάξεως άγροφυλάχων.
  Τα στοιχεΐα ταθ;α πρόχιιται νά
  συλλεγοθν διά νά άναγραφεθ»· είς
  τό ένιργητιχον των άγροφυλά
  χων τό χρήσιμον διά τίς έν χαι
  (ώ ήΐιχάς άμοιβίς αυτών. Καί
  είναι δμσλογουμένως διχαιόΐατον
  νά άμε'βωνται ταχέως οί άγρο
  φύλακες οΕΊινες πολλάκις δια
  κυδεόουν χαί την ζωήν των διά
  νά έλθουν άρωγοΐείς τό έργον τής
  χωροφυλχχής.
  ***
  Τα έργατικά.
  Διά τα έργατιχά ζητήματα ν α.
  τέρχονται είς Ηράκλειον οί άνώ
  τιροι δπάλληλοι τοθ 'Υφυπουργεί
  ου Εργασίας χ. χ, Φωχβς χαί
  Παπαδημητρόπουλος ώς χαί έχ
  πρίσωπος τής Έργατιχής Συνο
  μοσπονδίας. Ή χάθοδος ϊϋΐη ά
  ποίειχνύιι τό ενδιαφέρον τής Κυ
  δερνήσεως χαί προσωπιχως τοθ
  ϋρωθυπουργοθ χ. Ί. Μεταξόί διά
  τα ζητήματα τα ένδιαφέροντα
  τούς εργάτας τή; πόλτώς μας χά!
  την επιθυμίαν τού διά τή ι ριζι
  χήν ού:ων ρύθμισιν έπ° ώφε
  λε'α τω^ χχτά τάς χειμένας δια
  τάξιις τής εργατικάς νομ&θεσίας
  ,ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  δρ» 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό άφιερωμένο σχήν
  νεόιητα Ιξοχον ρωμάντζο
  τής ΓαλλΙας.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Κάποιας άγάπης Ονειρα
  πό ύ οβύσανε γιά πάντα.
  Κσρδιές έρωτευμένες καί
  λησλονημένες...χαρούμενη
  ή9ογραφ(α τής φοιτητικής
  ζωτΐς, παθητικό δρθμα συγ
  κλονιστικοθ ρεαλισμοθ.
  ΤραγωδΙα μεγάλης πνοής.
  ΕΛΕΝΗ
  εΤνε τό έργον ποΟ θά
  συγκηνΐση χάθε ανθρωπί¬
  νη ψυχή κσΐ πού ϊσως νά
  είναι τό δραμα Βλων μας.
  Έμψυχωμένο άπό τούς
  Μαντελέν Ρενώ
  Κωνστάν Ρεμύ.
  Έθνιχσν Λαχεΐον
  Πραχτβρεΐον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γραμματίω'
  διά την Β' κλήρωσιν ήρχισεν χά
  λήγει την ΙΟην Δΐχεμδρίου. Πά
  Έξ«ιρεϊΐχ*)ς «οιίτητος είς τ^ν' Ρ«χαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί
  «ρίμμυίαπ'θήκην παρά τώ ΓινΙ νά σπεύσωσιν νά άνανεώσοιιν ταθτα
  Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι εγκαίρως διότι πέραν τής; ώ; ά'νω
  χοθ καταστή»ατος Ιωάννου Αι· ηροθεσμίας το Πρακτορείον ούδε
  ναρδάχτ). Πώλησις λιβνιχβς χά! μίαν ευθύνην Ιχιι,
  δ» ι (Ί υ
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  ΤΗ2 ΕΠΟΧΗΣ
  "Ενα ωραίον σύνολον καπέ/^λου καί τουαλέττας πού παρουσιάζει μιά δι
  μορφιά Παριζιάνικη,
  4νθ' οθ κατά την αυτήν ώς
  ά ω -πλειοδοσίαν εΐχε κατακυ
  ρωθή καί δτι ή έπαναληπτική
  αδτη πλίΐοδοτική δημοπρασΐα
  διεξαχθήσεται ενώπιον μου
  καί τοθ Ήνουμενοσυμβουλ!
  ου τής πωλητρίας Μονής καί
  έν ιω συνήθει τόπφ των δημο
  πρασιών τοθ χωρίου Β5νης Πε
  διάδος καί υπό τούς έν τώ
  &«ω προγίάμματι Βρους την
  17ην Δεκεμβριού 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. δτε καί δπου καλοθντα
  οί βουλόμενοι πλειοδοτήΌβι.
  Εγένετο έν Καστελλίφ Πίδι
  άδος καί έν τώ ένταθθα δή
  μοσΐφ γραφείφ μου σήμερον
  την τριακοστήν ΝοεμβΜου ή
  μέραν Πέμπτην τοθ χιλιοστοθ
  ένεακοσισστοθ τριακοστοθ έν
  νάτου Ιτους, δι"
  V
  εΐσπρα
  κτέατέλη καί δικαιώματα δρ.
  εκατόν δέκα πέντε κ<χΙ ύπεγρά *η πρός βίβαίωσιν πατρ'έμοθ τοθ συμβολαιογρΛφου. Ό Συμβ^λαιογράφος Έμμ. Ιδομενέως μ 22669 ΕΙδοτοίησις Έταναληπη κης πλειοδοτικής δημοηρκ οίας άκινήτων. Ό ΣυμβοΧαιογράφος Κα στελλΐου Πεδιάδος Έμμανου ηλ Ιδομενέως, ΕΕδοποκΐ Λτι, 'Επαναλαμβάνεται ή πλειό δοτική δημοπρασΐα ΐών άκινή των κτημάτων τής Ίερας Μο νής Άγκαράθου ΠΕδιάδος των άναφερομένων καί περιγοαφο μένων είς τό όπ' άριθμ. 22610 τής 26 Ό^τωβρΙοο 1939 πρό γραμμάς μου πλειοτηριασμοθ τό δημοσιευθέν είς ,τό ύπ' ά ριθμόν 5307 τής 31 ΌιααβρΙ ου 1939 φύλλον τής 6ν Ήρα νλε(φ εκδιδομένης εφημερίδος «ΆνόρΡωσις» καθ'οιιι δ ά μέν τό πρώτον κΊήμα εκρίθη υπό τοθ οίκρΙου'ΗγουμενοσυμβουλΙ ου άσύμφορ^ς ή κατάιήνπλβο δοσ,'αν ιής 26 ΝοεμΡρ'ου 1939 γενομένη ττροσφ->ρά, τό ίέ
  δεύτερον κτήμα έηλειοίΐοτήθη
  έμπροθέσμως υπό τρΐτου κατά
  5 ο)ο επί πλέον τοθ ποσοθ
  ΤΟ ΓΚΛΡΙΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Μετεφέρθη δπισθεν τοΟ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παραπλεύρως τοθ κατασιήματος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ' 6που θά εκτελή μετά τής γνωστής ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τής άξιοτίμου πε·
  λατείας τού. Αριθ. τηλ. 4.40.
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδι»τών«
  Τό εΰνοεΐ ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεϊα
  των Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθονον
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευβύνεται από τ·ν
  η. Γΐ·ίρνι·ν Δαακο.λ«(Νπΐν.
  τα περιπαθέστερον
  άνάγνωομα
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΜΤΩΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φρ,ρμ,,αΐΒ» χανικτάιιο - Καμοιρέιΐιι.
  Ένδόματα άνδρικά καί γυναικεϊα πολιτικά καί
  στρστιωτικά.
  Έργασία ίιτιμεμελημένη, ίφαρμογή τελεία.
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙΙΣΕΡΕΜΤΑΙΙΥ
  7Ιον
  —'Η χόμησσα, θέλΐτΐ νά πίί
  τι— τόν δίώρθωσΐν δ χόμης πει
  ραγμένος προφανως γιατΐ ό τα
  πΐΐνος δημοδι5άσκ·χλος τόλμησι
  νά τοθ προσχγορίΰαιι την χόρτ
  τού μέ τό μικρόν της ίνομα, γω
  ρίς νά προτάξη χαί τβν τίτλον
  της..
  Καί 03τερ» μέ χάποια χαχΐν
  .„_ προσίθΐσε:
  —Καί τβν πάτερ* της, χύρι»
  Σ.Ομπΐρτ, τόν ξεχ£τε τόν πά τέ
  ρα της; "Η ίχετ· την γνώμην δτ
  δέν πρέπιι νά θέλη χαί αύΐίς.
  Ή παρατήρησις αύΐή χατετά
  ραξ< τβν Σοθμπερτ. διά τόν λί γον 2 π άνιγνώριζεν δτι αυτήν την φοράν δ χόμης ιίχε δίκαιον. τΗταν επί τέλους δ πατέρας τής Καρολίνας, χαί δέν μποροθσΐ νά παρΐστβ τδν,.πέμπτον τρΐχόν τί) —Έννοεϊτιι, χυ?ΐε χόμη,—έ τραύλισιν ό άτυχής Συθμΐτίρΐ χοχ κινίζων Ιως επάνω είς τα αύτιά Έφ' βσον θ>λιτε χαί σιΐς...
  —Έφ' ίσον Βέλω χ»' έγώ...
  έηανέλ&βεν δ χόμης. Σύμφωνοΐ,
  χόριΐ Σαθμπιρτ. Έφ' Βσον θέλω
  χι' έγώ...
  Κι' επηκολούθησαν μεριχαί
  σ'ΐγμαΐ σιωπής Ό κόμ^ς ιίχε
  ξεχάση νά πή είς τβν μουσιχόν
  νά χαθίση, Όλον αατό τό διάστη
  μα είχεν άφήσ] τόν άτυχή τό
  : νά στέχεται μπροστά
  τού δρθιος. ώσάν νά ήΐαν χανένας
  . "Εξαφνα τοθ ιίπε:
  σας έρωτήαω χδα χύριε
  Σοθμπερτ. χαί θά σάς παραχαλέ
  σω νά μοθ άπαντήσετε χωρίς νά
  ντραπήτε: Είσθε πτωχδς, χύριε
  Σοθμπερτ, δέν είνε ίΐοΐ;
  —Δέν τό χρύβα», χύριε χόυη
  —θί έχετελοιπόν ανάγκην χρη
  μαΐων.,
  Πώς τβν πείραξαν τόν Σοίμπερτ
  τα τελευταία αϋτά λίγια τοθ κί
  μηίοι! βΤά αίοθίνθηχε σχεΐΰν ώ.
  δβριστιχά Μήπως ή παρατή3ησΐ(
  δπέκρυπτι χανένα χαχεντριχτ] δ
  πχινιγμόν: Μήπως δ χόμης, λέγον
  τάς τού οΊ:ι_ είχεν ανάγκην χρη
  μάτω/, έννοοθαιν δτι γι' αύ:ό,
  έπιιδή ήϊαν πτωχόΓ, έπειίή δέν
  ιίχε χρήματα χαί ή .ιλ» ν' άποχτή
  ση, τόλμησ* νά διανοηθζ νά γίνη
  "ίυγος τής χίρη; τού;
  —ΤΙ Ιννοεΐτι χύριε χόμη; ήοώ
  τησεν δ Σοϋ^ιπερτ,.. Δέν χαταλχ
  βαΐνω...
  —Μϊ είνε τόσον άιχλοθν, φ'.λε
  μοί! Ένας άνθρωπος πού σ4πϊ«
  ται νά πανδριυθΐ, έκει πίντοΐε
  ανάγκην χρημάτιβν. Διν είνε;
  Καί μή πιριμένοντχς άπάντη
  σιν άπό τον Σο3μπερτ, δ χόμηι
  αη<ώθτ]<«, πήγε χαί χάΗησΐ μπρο στά είς τό γραφείον τού, πήρε την πέννα >άπ εσημείωσε είς Ι/αφύλ
  λον χαρτιοθ, χαί άφοθ τό ύιίγρα
  ψΐ. τό έσφράγισε χαί τεΕνω/ αύ
  τό πρός τόν Σο3μπερτ τοθ ιίπε:
  (ίυνεχΐζιται)
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝ1ΚΗΣ
  ΑΙΚΗΓΟΡΟΣ
  ■Εν Ηρακλείω
  ΙκθΙίιΟΓ,ΙΚΒ
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ.
  Πάνας Παναγιωτόΐτουλος Άνΐπσαγγβ
  λεύς'καί ή δνίς Πόπη Ί. Φιοράχη έ'δω
  σαν αμοιβαίαν ίπόσχΓσιν γήμου.
  θε-ρμά συγχαριιτήρια.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.- Τελοϋντες αδ
  ριον Παοασκευήν 8ην Δεκεμβοιου, πΐ
  ρί ώραν 9 π. μ. έν τω ίερφ ναώ τού
  Άγίου Κωνσταντίνου "ΛρχΐΒρατικύν
  μνημόσυνον επί τϋ συμπληρώσει κ
  τους άπό τοθ θανάτου τοϋ άλησμονή
  τού πατρός μας ΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΔΡΑ
  ΚΟΝΤΙΔΟΥ παρακαλοϋμεν τούς τι
  μώντας την μνήμην αύτοϋ όπως προ
  σέλίτίοσι καί ένώσωσι μεθ' ημών τάς
  πρός τόν "Υψιστον δεήσρις το)ν.
  Έν Ήρακ^είφ τη 7 Δεκεμβριού
  1939.
  Αί Οικογένειαι: Ε. Δηιιητριάδη,
  Έμμ. Ι. Λρακοντίδη, Φρ. Ι Δρακοντί
  δ»), Γ. Πιρδικάρη.
  Γύρω στήν πάλι.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣί
  ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Συνεχίζει τάς έργκσίας τού
  είς τό Ιατρείον τού ίδός Σχ
  τωβριάνδου 20 Αθήνας.
  Δίχεται 8—12 χά! 4—7.
  Καλόν θά ήτο »ά ί'|5υί:χε προχ9ές
  περισσότερον, κατά τάς κρίσεις των
  είδικων.
  — Πάντως καί ή βροχή αϋΐι'ι ή ό
  ποία κοτά τάς πληροφορίας μας οέν
  ί'.-τηοξεν ολίγη είς ιόρισμενη διαμβ.
  ρισματα τοΰ νομοΓι, Αφίλησεν.
  — "ίϊα'ε νά πιστεύεται ότι αί καλλι
  ίργΜαι θά ττανε καλά, άρκεϊ νά |!ρέ·
  ξ[] άρκούνταΐϊ καί είς τό μάλλον,
  ιτράγμα δια τό οποίον έιτίσΓΐς ή πρα·
  κτική καιροσκοττία εΐνβ αίσιόδοςης,
  — Χθές ιωρτάσθη ή ήμρρα τοΰ πμο
  στάΓου των ναυτικών Άγίου Νικοϊά
  ου τρλεσθείσης πανηγυρικής λειτουργί
  άς είς τό έπ' ονόματι τοϋ ,,Άγίου
  παρεκκλήσιον ^τοϋ Άγίου Τιτου.
  — Τό γεγονός τοϋ πανηγυρισμοϋ ή
  το άνάγκη νά σημειωθή καί σι'ιμερον
  κυρίως διότι ϋπενθυμίζπ τούς κινδϊι
  νους των 'Ελλήνων ναυτκδν των δι
  ακρινομένων έν τχ εκτελέσει τοϋ κα
  θήκοντός των.
  —Άλλά καί υφισταμένων τάς φηβε
  ράς συνεπεία; των σημ<*οινών συνθιι κων τού κόσμου παραλλήλως πρός την μανίαν των Κιιμάτων. — Τίς λιακάδες των ήιιερών τιμοϋν μέ τό παραπάνο) οί συμπολίται. — Καταλαμβάνοντες στρρροτυπως τη προσήλια των καταστήμάτιον καί των κέντροιν. -Όπου καί παραμένουν ίίσον 8ι αρκεϊ φυσικά τό φώς καί ή θαλ πωρή τοϋ ήλίοι». —'Η εβοτή τοϋ δάσους ή όαοία θά ΒθρτασθΓ] την προσέχη Κυριακήν ϋά αποτελέση όμολογουμένως σΐαθ μόν διά την ανάπτυξιν τοΰ προισίνου. — Διδομένης ώς γνωστόν είς αϋ την τής δεούσης σημασίας υπό τοϋ κράτους διά τής συμβολής των σχολεί ών, τής νεολαίας καί ά'λλων όργα νώσεων. "Ωσεε επί πλέον νά ΐξαρθ[Ί τό ΐτιράδειγμα τής δενδροφυτεύπεως την ότιοίαν εΰ>οεϊ σήμερον ή έπιι
  χή καί επιβάλλει έξ άλλου ή ελλει
  ψις δένδρων είς σημεία ζωΐικο διά
  την εμφάνισιν καί τόν πολιτισμι'νν
  τής πόλεως.
  —Ύΐΐό τής διευθύνσεως σΓοματικής
  άγωγής τοΰ ΰπουργείου τής ΙΙαιδείιις
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος πρός τού; γυ
  ασΰάς καί τάς γυμναστρίας.
  — Διά τής οποίας καϋοριζυνται σα
  φώς τα καθή«οντα καί αι ύπ'ΐχρϋ
  όσεις των.
  — Είς την εγκύκλιον τονίζκται ίίΐι
  οί γιιμνασΐαΐ χαί γυμ>'άστςιιαι ίΐναι
  Λ φυσικοί "ρχηγοί τής καίίολου σω
  ματικής άγωγής των νέων καί νε·νί
  οίον ιίχι μόνον τοϋ £σωσ/ολικοΰ άλ
  λΊι καί ίξωσ^ολικοϋ κόσμου.
  —'Η οργάνωσις τής Ε Ο. Ν. συνε
  χίζει ή έγκύκλιος δίδει αφθονα τα
  ιέσ.» πρός τοΓιτο.
  —'Η χθεοινή ήμέρα ήτο καί έπέτρι
  ος τής ναυμαχίας τής "Ελλης.
  — Οί παλαιότΐυοι οί, όποϊοι ένθυ
  μοΰνται ζωηρότερον τούς πρώτους
  μήνας τοϋ πολέμου τοΰ 1912.
  — Άσφαλόίς θά ριγήσουν άπό έν
  ϋουσιασμό ι επί τϊι άναπολήσει κ«ί
  τής ήιαοας αυτής, ήτις υπήρξε πά
  νηγυρική διά τό Ηρακλειον ο κως άλ
  λως τε καί όλαι αί μεγάλαι έκεϊ
  νοι ημέραι.
  — Συνεχίξοντηι τα μαθήματα νοηο
  κομειαχή; περιθάλψεικς είς την Λε
  σχην Ε. Ο. Ν. Θηλέων
  — Τα μαθήματα ταύτα άποτρλοΰν
  κάτι τό σκόπιμον καί επίκαιρον ά
  πό πάσης απόψεως.
  — Δημιουργουμένης εΰχαιρίας διά
  τόν γυναικείον κόσμον όπως χαί γε
  "ΐκώτερον παρακολουθήση ταυτα.
  — Είς τό κινηματοθέχτρον ΙΙουλα
  κάκη έξαιρετική πρεμιέρα άπόψε μέ
  την .Ταρακανόβα» τό ιστορικόν καί
  συναρπαστικόν ρωσσικόν έργον τό
  οποίον έμψυχώνουν άριστοτεχνικώς
  οί Πιέρ Ρισάρ ΒιλμκΓίήΆννυ Ηερναι,
  — Είς την «Μινώαν> έξ άλλου προ
  βάλλεται τό «Κορίτσι τής Σαγκάης»
  άπό τα ένδιαφέροντα καί ΐπίκαιρα κι
  νημαΐογραφικά έργα.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον επι
  ττλωμένον, ΐύήλιον, ιύάερον παρά
  την κλινικήν Μπριλλά*η. Πληρο
  φορίαι πκρ' ήΐ»ϊν.
  έπΝθκ«ιιαΙ άροΑογΙων
  Είς τ· ωρολογοποιείον:
  ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
  Τά
  προτιμήσεως
  των Ήρακλβιοτών
  ΥΟΟΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλ·υτιοθΙν ρί νέα χεψφορ, γν»»οτ·ν δια. τβς
  ίγχαταστάσεις τβν λ·υτήρ«ν τού καί τΐίς τελείας;
  β'ΡΗίνσειίς τ·υ, «Εααναλίζει την «ΙνΐΜτ/ρειν τι,ν
  ΡΗ
  ^ ·««.
  Ι *°· *_<*; *· 4*Ηί ♦« Ι» ποββχη Κνριατηι 1ι*ικ*ογοι>μ£ν«,, οωί
  ■ άνβχτνξ" τοι κφΜ,,η,
  "Λ **» τ~οτο» Εί, οί
  ·*·" ««ΑΜΜΜς ••ΠΟΙΜ
  «••Κ ββμΡοίί^ των ~οΧε,
  μμ άλλην οογ«
  ίχί *λ§βν
  ΐν-Ο*1 ΟηΐΙίΡίΙΤ Ι) £3(
  φ έξ άλλοι η αιΐι
  — <4ς—ρτί· ζωτιη 0*ν κβί τό» λ ._£ ·»=—=—-------------—— Οίκονομική ΑΠ0ΡΘΩΣΙ2 ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐπν ΑΕ τιμκί τβν δκχφδρων προιίνχων είχον χθές ώ; ΧΟΪΛΤΑΝΙΝΑΙ ' δ » α δρ. 14 — » 6' » 13.— » Υ' » 12.— » δ' » 11.— » ε' » 10.— Καραμπουζές » 9 50 Ελεμέδες α' » 7 50 » 6' » 6 50 » γ' » ΤΑΧΤΑΣ α'6' » 6- * γ' » 5 20 2ΤΑΦΓΛΑΙ ΡαζαχΙ » 3 — | Σίτος 14 501 Κριθή 13.50 ~ 12 50 11.50 10 50 10.— 5,50 3 50 ΟΙνοι μΕστατον Γλεθχος 9 Ελαια Λϊυκοί α' > δ'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  * β'
  » Υ'
  Μίταξα
  850
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  27.70
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  Άμστερδαμ
  Στοχχίλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορβ Πώλησις
  546.— 550 —
  140 — 142.—
  3 09 3 13
  31 40 31 85
  74 30 75 30
  33 30 33 80
  4.62 4 68
  560.— 564.—
  ΚΛΗΡ1ΓΚ
  42.— 43.-
  Κβπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Ηοάγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλκι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ«ν)πολις
  Ββρσοδΐα
  27 06
  3.09
  6.96
  4.31
  31.40
  4.62
  23.46
  3.15
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3185
  4 68
  23.95
  3 18
  105.—
  21.32
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Περιφερόμενα τα δύο παιδία, Εφθασαν είς την
  μεγάλην δεξαμενήν τοθ κήπου, δπου Ιπλεον κοκνοι.
  Έκεϊ εστάθησαν. Τό μικρότερον εξηκολουθεί λέ
  γων.— Πεινο.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν επλησίασε πρός την αύ
  την δεξαμενήν κύριός τις, πεντηκοντού'ης την ήλι
  κΐαν, αγων 6ιβ χειρός παιδίον έξαοτές, τέκνον τού
  ΐ?ως κρατοθν έ/ πλσκούντιον.
  Ε(ς έκίΐνην την εποχήν, πολλοΐ των τΐβοιοίκων
  τοθ Λουξίμβούργου είχον κλειδίον, δι, ^Ζ ήνιγον
  τος κιγκλΐ&ας τοθ κήπου καΐ άφθθ τας έκλειον ο(
  φύλακΕ€. Τό προνόμιον τουτο των πεοιοίκων κατη?
  γήθη μετά ταυτα. Βεβαίως ό πατήρ τοθ ττσιδΐου ήτο
  ιΤς έξ αυτών.
  "Αμα τα δύο πτωνά παιδία είδον ερχόμενον πρός
  τα έ* εί τόν κύριον τοθτον μετά τοθ τέκνου τού,
  έκρύβησαν δηισθεν οίκΐσκου τιν^ς, βπου κατέψευ
  γον οιά νυκιός οί κύκνοι τής δεξαμενήν
  Ό πατήο κοί ό υΐός εστάθησαν είς ^τήν δ <θην τοθ ύδατος, Ίνα περιεργασθθσι τούς κολυμβών τας έντός αύτοθδύο κοκνους. Ό πατήρ εφαίνετο θαυμάζων τα πτηνά έκείνα. ΕΤχε δέ ό κοριος ^οΰ τος όμοιόιητά τίνα πρός αυτώ, διότι περιπατών ε βάδιζε καθ" δν τρόπον καΐ οί κύκνοι, 8ταν Ευρί¬ σκωνται επί τής ξηράς. 'Εκεΐ ίστάμενος έλεγεν είς τό τέχνον τού διδα κτικ©ς τούς έπομένους λόγους, ου;δμως δβν ί|<:ου όν τα δύο πτωχά παιδία, άλλα καΐ άν ηκούον δέν θά τούς ένόουν. —ΠαιδΙ μου. ό φρόνιμος άνθρωιος άρκεΐται μέ ό νίνα. Κότταξε τόν τιατέρα σου. Διόλου δέν ά γαπώ τάς έπιδεΐξεις. ΠσρατηρεΤς πώς εΐμαι έν δεδυμένος τιάντοτε· έκεΐνα τα άργυρά στολιδ α είνε δλα μΐα κενοδοξία μΐα ψ=.υδής λάμψις, την οποίαν άφΐνω νά άπολαμβάνουν καΐ νά χαΐρωνται αί ψυχαί αί κακώς διακε'μεναι. —Ταθτα λέγοντος τοθ κυρΐου τούτου ή <ούσθη σαν έκ μέροι,ς τΛν Άγορών κρότοι καΐ άλαλαγ μ° '_ΤΙ είνε αυτή ή ταραχή, πατέρα; ηρώτησεν ό υίός. Ό πατήρ άπεκρίθη. —£Τ* παιδΐ μου τα Κρόνεια. Έν τούτοις, τΐαριιτηρεΐ ό κύριος τα. 66ο πτωχά παιδία, άκΐνητα 6ιισθ«ν τοθ οΐκΐσκου των κύ κνων. (συνεχίζβται) ΕΛΥΘΗ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ν*.ν ΓΕΟΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙβΤΗ Έγκυκλοπα ιδε ία Δι' έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΠΑΙΔΙΑ-ΘΑΥΜΑ Α'. "Οίαν πρδ χαιροθ άνι?γγίλθκ} σαν ιί γίμοι χοθ περιφήμου Τζαί χι Κοιίγχβ, δλος δ «όσμος διη· ρωτήθτ] δθελά τού: Μ4 παντριύε ται £ μπεμπής αίκόζ, Ό χό^μος είχΐ ληαμονήιη δτι 15 χρόνια Ι Ιχουν περάση άπδ τότε, ποί> Ι
  θαιίμασιν «ίς την ταινίαν «Κ16»
  τδ μιχρδ έ<ι!νο παιϊάχι, πού τδ είχεν άναχκλώψη δ Τσάίλι Τβί πλιν, χαί δτι δ μπεμπής ΐχ.ίνΐ,ς ίχι γίνη έν τφ μΐταξι» «ντρας. ν ή'ΐποροθαε χά Ι Εέν ή ιπορεΐ νά φανταοθί τόν ' Τζίχι Κούγκαν παρά ώς μιχρδ παιδάκι μόνον, ώ; μπΐμπην. Αύ:ό σ«μ[ίχ'νιι 'γενικδς μέ τα λιγδμενα πηΐιά—θαόματα, μέ τα ανεξιχν'αστ», χά χαταπληχτινά α&τα φαινόμενα, πού παρουσιάζον ται άτό χαιροθ είς καιρόν είς την ζωήν χ-Ί π-ύ Σέν ίχιι άχδιιη άν» καλυφθή το μυστικόν χ*}ς θ^ιιμχ ατής υπάρξεώς των, τή; ξεχωρι σΐή; μεγχλοφυΐχς της. Ή ίσ:ορ[α τή; μουσιχής, χυ ρίως, γνω?ίζει πάμπολλα τίτοια παιδία- θαύματα, των οποίων 5 μω; τα έ^όιατα 1<ουν λ*σμννη θ<) έν τψ μεταξύ, των περισοοτέ ρων τούλάχισΐον χαί τβθτο διότι τα περισαότερα άπό αΰτά τα παι διά θαύμιτα τιαύουν μέ ττ,νπριι οΰσαν ήλιχίαν νά είνε θαάματα. Έλάχισία άπδ εύΐά διετήρησαν την μυσΐικήν ίξιοφι/ίχν τω/, δ π<ι>; δ Μίζαρτ, λ. χ , δ οποίος
  καί ή;ο παιδί—θαθμα χαί ίγινΐ
  μεγάλος καλλιτέχνην. Τα πιρια
  σδτΐρα οδίνΐυν όσΐερώΐερα, ή ι
  διοφυίχ έξατμίζεται χαϊ μίνει
  —ϊπως είπε χάποτε επιτυχώς δ
  μακαρΕτης δ Τζιολίττι — μδνον
  τδ,. παιδί.
  Είνε αδύνατον νά άηαβ'θμήιω
  μέν ίδώ δλα τα παλαιά θχύματα
  ττού έγνώρισΐν δ κόσμος χαί δι'
  αύτδ περιοριζόμιθί είς την έ πό
  χή< μας χαί εί; τδ μουςπκδν πε διον. Καταπλη*τική; τέχνης βιο λιατής υπήρξεν δ μδλις δεχαεΐής ΓεχουντΙ ΜενουχΙμ, δ δηοΐος ϊ ξιτοίλλανΐ, πρδ έΐών, τδ Παρίσι καΐ κατέχτησεν δσΐερώτερα τΐν νέον χαί τόν παλαιόν κόσμον Τη αδτήν ηλικίαν είχεν δ Π«0 Μακανοβΐτσκυ, βιολιστής επί η, δ οποίος Ιιταιζε Μ πά χ μέ μίαν τέχνην πού Σέν κατιΐχαν οί μεγαλΐίτεροι των καλλιτιχνών τοθ β.ολιοθ, ίνώ δ Φρανσιιια Σανσόν ίπΐιζε μδλΐς έπταετής, σιινο είς τό πιάνο τόν δι χαεΐή Καίοαρα Φιρρέι, μέ τέχνην αστον. Ό ΐχρίαχ Γχολουμπΐφ χατεχττ) αι τό Βερολίνον μέ τδ βιολί τού είς ηλικίαν έννέα χρδνων, έν- νέα χρδνκιν δ' έπίσης ήτο, τό 1930, ή Ζχχιλίνα Ρ^υαοέλ 5:αν ένεθοΐσίασΐ τού-, Παριζιίννους μέ τό β ολοντσέλλο της χατά τό ρεσιτάλ, πού ί.υπιν είς την Πεγιέλ, (ΐυνεχΕζεται) Ή ύδρευσις της Νεαπόλεως. Τέσσχρες πνιύμονε; ζωή; ήνοί- χθηοαν διά την Νεάπολιν, την ωραίαν χωμόπολιν τίθ Μεραμβιλ λου, επί των ημερών τοθ Υπουρ γ;Ο ΓενιχοΟ ΔιοιχητοΟ Κρήτης, χ. Μπίτη Σφακιανάκη Ό εί; πρός την επαρχίαν Αχαη^Ιου. Ό δδς προΐηιλάοενς Β^υσ&ν—Δ;β· αι.Ό άλλος πρός την θάλασιχν. Συνέχισις δδοθ Φίυρνή; —ΈΧούν τας Ό £λλος πρός την θίλασσαν χαί πάλιν Συνέχισις τής Έθνική; όδοθ πϋός Μίλατον. Καί χέταρτος χά! σημαντιχώτερος δ πρός Ση τείαν πού κάλλισΐα βεβαία έξυπη ριτεΐ δλας έξ Ι3?υ τας επαρχίας τοθ ανατολιχοθ διαμοίσματος 4λ λά χυριώτατα καί πρώτιοτα την Νιάπολιν δπου αί διχαοτικαΐ υπο Βέσεις των Σητειακών λόγψ τής Πρωτοϊικιιακή; Ιϊρας Είς αύΐά τα μεγάλα ίργα &ς προ3τεθζ χαί χιχΊί τό νέον έντελΛς που συνετε λέαθί) άθορύβως άλλα ταχύτατα: Ή διάβασις τής κενϊριχής αρΐη ρίας διά Λ χτσίδεχς. "Κτσι ή Νιάπολ'ς χαθίοτκται κέντρον τΐαραθιρισμίθ άπδ τα σπάνια μέ την θάλασσαν π?ίς α νατολά;, τή; μαγεμένης άχρογια λια; τής ίΚΐτ^ς κωμοπόλεω; κλμα τινών προδδων τοθ Αγ Ι ου Ν κο λάου μέ θίλασΐαν, δι' αοτοχ'.νη τιχόν περΕπατον, τοθ χδλπου τής 'Ελούντας μέ θαλασοΕαν ίξοδον πρός Μίλα'ον χαί μέ^ανοιχτόν τόν ϊ;όμον πρός τ*ς μαγείας καί ώ ραιδτητας τοθ όροπεδΕου τοθ Λ^< σηθίου Άλλά διά την λΐχπολιν έμενε πάντοτε άλυτον Ινα πρέβλημα χε Ιφαλαιώδο 'ΚαΙ αύι Ή Κοινονκή Πρόνοια έν Κρήτη. ρ*- Χάρις είς την πατΒΐχήν μέριμναν τοθ &πουργ&0 ΓενικεΟ Δ οινΐητοθ χ Σφακιανάκη, έλειτο6ρ· γηιαν τό παρελθόν θέρος δπερτοιά'οντα παιδιχαί έξοχαΐ χαθ' 8λην την νήσον καί Ιΐωχαν την δ γείαν χαί την χαράν είς εκατοντάδας πτωχά χαχεχτιχά πχιδάκια. Τώ?α τόν χειμδνα, τάς παι*ιχίς έ ξιχάί άντιχατέατησχντα μαθητικά αυσσίτια, τα όποΐ* δφεΕλ τθν Άθηνδν ήρχισε την :έξιστίρησ»ν τής
  ζΜίϊς χά. τοδ μαρτυρίου τ·δ έθνικοδ τβύτβυ Η'α
  ος, τβδ έπβΐβυ την μνήμην έτίμησβ τέοβν ίηβξί
  ως ή μεγχλέννησος.
  Τό πρώτον φύλλον τοδ «Χοένου» μέτήν έξι
  στβρηβιν τής ζ«ήςτ€ΰ Δαβχαλβγιάννη κυκλβφορίϊ
  ή είς την πόλιν μχς.
  ΙΑΤΡΟΣ
  Γ. Μανωλόπουλος
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟϊ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Έμμ.
  ΕΙΔΙΚΟΧ
  ΑιηλΜμβιτουχος Αββΐβιαη τϋ$ χ«ιρβ»ρν»««ς ούρβλβγι
  ΕλινΐΝϋς τ«ί 'ϊατρικίίς Σχβλης Πετνίΐίΐοτομίβ» Π«··
  τβθ
  πβΛίισΐΐί τβθ βύρο«βιητ«κ ήμς βτβι νβνρβν,
  κ6βτεΝ(, «ρββτάτο», γ·ννητι*βν «ργάνεη' Λλ-η· Αίχΐται
  ϊΙΪ * μ. ϊ-7 μ. μ. εν %6 ΙατρεΙβ τββ 66ο« Μ«ρβνι6ρ»α,
  Τηλ··. 1-22
  ικ
  Πλειοδοτικήν
  , Ή Ένωσις Γεωργικών Συ
  νεταιρισμών Μυλοποτάμου δι
  ακηρύττει δτι έκτΐθεται είς φα
  Ινρράν πλειοδοτικήν δημοπρα
  Ι οίαν ή πώλησις πεντακοσίων
  (500) τΛννων χαρουπΐου έσο
  δεΐας 1939 έκ των αποθήκην
  της Περάματος.
  Ή πλειοδοσία θέλει γίνβι
  είς τ* έν Ρ,,θύμνφ νραφεΐα
  τής Άγροτιχή*ς Τραπέζης την
  ΙΟήν τρέχοντος μηνός ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10
  π μ.
  "Οροι καΐ ύποχοεώσεις εύ
  ρΐσκονται κατατεθειμ^νοι είς
  τα γραφείω μ-ς καί είς τό έν
  Ρ£θόμν<ρ/Υη)ια τής Άγροτι κης Τραπέζης των οποίων 66 νανται νά λαμβ*νουν γνώσιν οί βουλόμενοι. Έν Πβράμ-ιτι ιβ 3 Δβκεμ βρίου 1939. (Ένωσις Γεωργικών Συνε ταιρισμβν Μυλοποτάμου) ΠΩΑΕΙΤΑΙ ίμπελος σουλτανί 14 περίπονΐ στρεμμάτων, είς θε σιν μεταξϋ προαστείων ΆγΕου Ιωάννου—Χανιαλή Τεχέ—Ήρα χλιΕου. Πληροφορίαι: Καφενειον Γειοργΐου Μαρή ίδός Καλοχαιρι νοθ παραπλεύρως Φαρμαχιΐθϋ Ζιαχρ. Χά ώδους στ}μαοίας:Ή υΐρευοις. ΚαΙ αύιδ τδπρόβληια λύεΐαι τώ ρα δια παντός χαί χατά τρόπον {χανοποιητιχδν. Πρδ μηνών μέ τίς άκαταβλήτους προσπαθείας των κοινοτικόν άρχίντων τή; Νέ απδλεως ευρέθη ή ηηγή πού 61 υΐρεύϊη την χωμϊπολιν. Ό τρδ- π?ς τής άντλή3ειο; των άφθίνων υδάτων τής ππγή; ευρέθη τάχιστα. ή χαταμέΐρηαίς των εγένετο μέ πολυημέρους δοκιμάς τοθ έγχατα σΐαθέντϊς μηχανήματί;, Ιμενον δμως άχδμη ή χαταοχευή τής α¬ παιτουμένης μιχρβς σήραγγος καί οΕ αγιογοΐ σωληνωΐή; υδρεύσεως τή*: κωμοπόλεως. Διά την οίβχρω τάτην αυτήν εργασίαν ευρίσκεται ήδη είς Νεάπολιν δ χ. Κώστας Λουμπούνης μέ μοναδικόν σκοπόν την δλοχλήρωΐιν τοθ ϊργου τής υδρεύσεως τίίς γινετείρας τού, τό οποίον μελετα διά νά ζήση οίχο νομιχώτΐρον χαί άσφαλέστερον. Μέ την παρουσίαν τοθ χ. Λουμ πούνη, γνωατοθ διά την ΐίδίχιυ σίν τού είς τα Ιργα αύτά, ή Νέ άπολις έξασφαλίζεται διά νά Ιχι πρό τοθ θίρους λελυμένον τδ ζή τημα ύΐρεύσιώ; της. Καί αύΐό ε'νε άπό πολλών πλευρων χάΊι ί άπό ευχάριστον. —Ή έμπορική κίνησις Ήρα κλςίου. Ύ/τό χον Τίλωνβ'οι» Ηρκχλεί ου κατηρτίσβη ή μπνι«(« βχ«τι· ατική πβρΐ της έμηοριχής χινποε «ς Ηρακλείου κατά τβν λήίχντ* μήνα ΰττββλησϊΤσ» (Ις τβ ΰιτουρ γ»Ιον 'Κθν Οΐκονομίας. Κατ' «ΰ την τ» έ£«χθέντ« έντΐ&θΐν προ! όντα κατα τόν μην* τβδτβν «ν- τειτρβαώιΐΕυον ά{ίαν 46 303.711 δρ. έναντι 49 128 666 τού αντιατοί χο» μηνός τού παριλθβντος £ τους τα όϊ εΪ3*χθϊντα «ντβτροοώκΐυον άίίαν ώρχ 2 8Η 361 ύιολ*ιςρ9ίν· ται τής άςΊας τ&ν εΙβχχθΐντΜν έν ταδθα κ«τά τόν μήνβ Νοέμβριον τοθ παρϊλβ, Ιτβυς κ«τ« 6ρ. 11. 311.502 —Τελωνεικκαί &ΙβΓτροκ£εις. Α! (Ισιτράς'ΐις τοθ Τίλ«ν·ίου Ή ρακλϊΐου Μαχαι τβν .μηνα Νοέμ¬ βριον άνήλθβν «Ις δρ, 6 755,202. —Ή λιμενιχή κίνησις. Κατά τόν λήΕ«ντα μπνβ Νοέα βριον κατ*(ΐλβ«σ*ν «<ς τβν λιμ!· ναι μ«ς 39 άτμοπλοια £»πώ σπμαιΐ· «ν Ελληνικήν, 3 «πό Ίΐκλικήν, 2 υπό αγγλικήν, 2 ϋπ6 Όλλοινδι χήν, 1 ίίΐτό γιουγΗοαλοιυ'Μπν, 1 ίιΐτό ουγγρικήν και 1 ύηύ αιΐγ» κτιακήν. —Φιλ«νθρωπ«ς ίω?ε«. Ό Ν Μιχ. Αύγβνάκης βμκορος προσίφερβν β'ς _τό ΠτΝχοκομΚον εκλεκτον φΐγητόν δι» τό ΐννβαή μ*ρον μνημόσυνον τοθ μαικαιρί τού ΈηαμιινΝνδ» ΠονλβΐΜη ΟΙ τρέφΐμοι «α' τό προανκικόν ·ύχ« ριοτοΰν θΐρμϋς —Τα Δπμβτιχά κ«ί Κοινοτι κά κτήματα. Τό Ύκονρνεΐον τΒν ΈσΜτερι κ&ν διέτ«{ε «ώς Γβνικούς Διοικη τάς κ*1 Νομάρχας τού Κρβτους οιτ&ις δύββυν σχετικάς οίπγίβς Ι να απαιγορβυθο κατ' άρχίιν υπό τ&ν κοινοτοτϊΐν βΐς τού; χεραμο «οΐους η έκ των Μβινοτικ&ν κτη μ*τ«ν ληψ'ς χώματβί. 4·«:"·«ίρΐβις γίνεται βταν ή λήψις χώματος δέν προχαλιί έηιζημια αποτίλε σμκτα ■(; τα κοινοτικβι Μτήμΐται. —Ή δίωίις τβδ λκθρΐμπο ρίβυ. Ύκο τοθ ' Υπουργείβυ Έσωτ« ριχ&ν απεστάλη ίγ>ιύκλιος κρός
  τους 'είπόπτας Άγροτικής Άσροι
  λ(1αις «νοιφερομένπ βΐς την ίντα.
  τιηαν δΙν£ιν τού .λοιθρβμπορΐου.
  —Διά την Εΐοαγνγήν Τβχνη
  τού έρίβυ.
  Είς τό υπουργείον Έθνικής ΟΙ
  κονομίας εγένετο την κχρελθοθ
  σ«ν έβ&ομ*δαι σύσχεψις δια τό
  ζήτημα τής ϊΐαχγωγής ώ; πρώτπς
  βιομηχκνικής ϋλπί τβχνητου έρ(
  βυ έκ Γ·ρμκνΙ«ί.
  Έταιρίας
  Κ. Άβρβμίδη μ«1 Ι. Φιλιηκίδα
  Δηλούμεν λδγφ άναχωρήσεώί
  μας διά Πειραια; δ:οι_έ< των πά ραγωγών ϊέ» προσήλθον νά πλη ριοθοθν παρακαλούμεν νά άποτκ θοθν είς τό έν Πειραιεί γραφείον μας (Μέγαρον Γιαννουλάτου) ΙΑΤΡΟ- ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΈκΙ Ικταετίαν οκονοάβα( Ιν Λνβνι μ«Ι ΠαριαΙβ»$, ·*■ χΐται εΙ(τέ· ν * β ν Ιατρείον τοβ, οβός Ά|ίε>Η·
  (β»ν·ικΙ«ν Βαλιοέ Τζαμί) Ινετντι ΑρτβιιοιεΙον 'ΑΙαναβίβ·
  Χ««κιειν·<Μα: 9—12 «. μ. μ«1 1—7 μ. μ. Τ*| Κμιοκοι τοηι αιιβροΒΐ οκριΑν. Άρ. ««λ. ί-Μ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ Σ ΓΣ
  ν.
  Πρα>ΐα Πέμπτης
  7 Δεκεμβριού 1939
  12Π Ώρα
  Η ΣΟΥΗΑΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΠΑ
  ΠΡΟΒΜΝΟΥΗ ΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΒΥΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΣ Π Α Ρ Α ΣΚΕΥΑΣ
  ΤΟ .ΕΠΙ! ΗΖ]Τ1Ι ΕΥΡΕΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)3ρνβυ (τού «νταποκριτοδ
  μ«ς).—Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πληρ·
  φ»ρεϊται «τι ή Σ,ονηδία Μ«ί ή Νορβηγί*
  πρββαίνβυν είς τεραστίας στρατιωτικαί πά
  ρβσκϊυάς φοβούμεναι έκθεσιν τής Ρωοβίας
  καΐ τής Γερμανίας εναντίον των.
  Τό γεγονός τουτο προκαλεϊ την π«γ«ό
  σμιβν προαοχήν καί οχολιάζετκΐ ευρύτατα.
  ΤΗΣ ΒΡΥΛΗΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  ΡΩΜΗ έ Δ)βρίου (ίδ. δπηρεα(«).— Κα
  τα τηλεγραφήματα έκ Λονδίνον, ή Ββυλή
  τδν Κοινοτήτων θκ ουνέλθρ είς μυστικήν
  συνεδρίασιν την 13ην Δεκεμβριού ίνα Α-
  σχοληθή αποκλειστικώς μέ τό ζήτημα τοδ
  έζοπλισμοδ της Μεγάλης Βρεττανίας.
  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΦΙΧΘΗ Χ0ΕΗ|ΠΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΡΩΜΗ 6 Δ)βρίου (ιδ.. υπηρεσίαι). — Ό
  δόκτωρ Λίϋ άφίχθη δι ίδιωτικοϋ «εΓοΐτϊί
  νού χθες έκ ΜβΛάχον, πρέχειται δέ νά ε
  χη σπουδαιότατον συνομιλίβς μετα τε δ Ίτα
  λ·δ ύπουργοδ τοδ Συντονισμοδ.
  ΤΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΑ ΚΡΑΤΪ
  ΛΙΛ 1' ΙΝΤΗΧΑΙΝΤΙΟΟΙΝΙ
  Σ1ΧΚΧΓΛΜΗ έ Δ)βρ(ου [({«. ύηηρ«οί«> - ΑΙ
  ΣονηόΊΜαι έβΓ>μΐρ<δ(> αοχολβύμιναι μέ την ίβαρ
  μονην άντιπεΐνων νκτα τής 1 βρμανίας γράςρουν
  βτι οί ουδέ τ» ι; β ι είναι δννατίν νά ζημιωΡοΰν
  έμπβρι*5ς ί£ αΐτΐοτς τ&ν ονμμάχων οέν ?ά χά
  Ο€»ν ομκς άνθι,ωπΐνος ύπίρξκΐΓ. ςΰίέν πλοΐον
  οϋδβτέρας χ6ρ»?, ^άφονν, ,ίβνθίοϊη άπο χΐς
  άρχϋί τβδ πολέμου υπο ι£ιν σύμμαχον έν ώ άντ»
  βέΐΝ( Ιχατονιάβες ναυτιν&ν βχβυν ιΰ?ει τραγι
  χον ιΐΛΐγμβν Ιχ τορπιλλιβμ&ν υπο τδν Γιρμα
  νθν.
  ΟΑ ΧΟΡΗΓΗΒΟΥΝ ΑΔΕΙΑΙ
  ΕΙΗΙΙΥΣ ΣΤΡΛΤΙΟΤΑΣΙΒΣ ΚΑΑΣίΟΣ 1938
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)βρίβυ (τβϋ άνταηβχριτβΰ
  μκ().—Έκ τβδ ύηβυι>γε(ου τδν Στρατιωτι
  κβν βνεχβινονβη ίτι άπεβασίσΒη ή χορηγή
  σις άδειών ,αν« τδν 30 ημερών είς τούς ύ
  πηρεαβΰντας ίπό τα βπ>α ίχανεύς χαί
  θητιχβύς ι ής κλέοενς 1938 α'.
  Η ΕΙ1ΡΙΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥ Ν1ΚΡΛΛ0Υ
  ΛΦΗΝΑΙ 6 Δεκεμβρίευ (τοδ αντνποχρι-
  Τ·δ 컣) — Είς τ όν Πειραια έωρταοθη οήμε
  ρ·ν υπό τδν ναυτιλλομένων μετ' έξαιρετι
  *ής λ»μ*ρόιητβς ευμμετβχή χαί τ&ν επι
  οήμων ή έηέτειος τβΰ Άγ'ου Νιχολάβυ
  προστάτουτδν «αυτιχδν. Έπΐβης σήμερον
  έωρτάο£η δια δοξολεγΓνς επί τβδ «Άβέ·
  ρ&ιφ» παρουσ'α τή; Α. Μ. τβΰ Βασιλέως χ»ι
  τβΰ χ^Μετβΐά ή ϋπέτεος της ναυμαχίαν
  ΑΙ ΠΡΟΑΙΟΓΑΙΕΚΠΑΙΑΕΥΤ1ΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)βρ{«υ (τοΰ βνταποχριτοδ
  μας).—Έκ τού ύκουργείου της Παιδε<νς α¬ νεκοινώθη ίτι υπό τού άρμκδίβυ αυμβουλί •υ κατήρτισθησαν οί πίναχες προκνωγηςτδν έχόιτιιν βαθμόν τμηματαρχβυ Β' λειτσυρ γδν τΒς Μέοης έκκαιδεύαιως. ΑΪΤθΜΙΑΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΛΙ 10ΜΙΤΙΚΑΙ ΗΒΙΜίΙ ΤΡΗ ΜΑΒΗΤΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)βρί«υ (τ·δ ά τοιπβχριτβδ μ«() —Υπό τοδ ύπουργείου τής Παιδείας εξεδόθη απόφασις κβινσποιηθεΐσα δι' ίγκυ κλίβυ πρός τούς διευθυντάς τδν σχολείων, δια τή; οποίας «παγορεύεται αυατηρδς ή ϋιιβολή σωματικάς η οί ν ής ε!( τοίς μα βητκς. ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ* ΠΑΡ0ΥΣ1ΑΖΕΙ ΝΕΑΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)βρίβυ (οί «νΐαπβχριτβδ μβί).- Έκ τβϋ δημοσιευθέντος πίναχβς χά ταοτάοεως της Τραπέζης τής Έλλάίβς, τό Μ«λυμμ« τής δραχμής παρουβιάζει β&ζηοιν χατ« 10 ίκβτομμύριβ τ· δί χβρτ·ν·μιβμβ με,ναιν 18 Αί συνέπειαι της νέας ρωσσικής επεκτάσεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Δ)$ρ[ου 15. ύ πηρβσΐσ).— Ό χθεσινός λΛ' γος τοθ Λόρδου Χάλιφσξ σχολιάζϊται σπμβρον εύούτσ τα υπο των εφημερίδων αί οποίαι κΓτταΒικάζουν διά δρι μυτάτων έ<φράσεων την Ρ<*»3 οίαν. Οί «Τάϊμς» λαμβάνοντες αφορμήν έκ τοθ λόγου τοθ λορδου Χάλιφαζ ε.τητ'θο.νΐαι σφοδρώς κατά τής ΡώσοΙας καί τής ΓερμανΙας καΐ πβ οατηροθν 6τι ή επέκτασις τβν Σοβέτ είς την Βατλτικήν κ»1 την ΦινλανδΙσν ττρΐΗ,σλΡΪ με¬ γάλην δυσαρίσκβιαν ίίς τό Βερολίνον. Έν συνβχβία ή εν κριτος έφημβρΐς τονΐζβι ότι πιθανόν νά στραφή ή Ρωσσία καί κατά τής Τουρκΐσς ή κυ¬ βέρνησις δμως τής Άγκυρας στηριζομένη είς την συαμα χίαν τής Αγγλίας καί Γαλ λ(ας δέν θά υποχωρήση καί 8έ/ θά όποο'ψη β!ς την π(ε σιν τής Μόσχας καί τοθ Βερο ΧΙνου. Τό «ΝταίηΧυ Τέλβγκραφ» γοάφε Κτι κοθ' άς Εχβι έξη κρ βϋμίνας πληοοφορίας, υπό χ~>α ΧΙτλερ καί τδιν σύμβου¬
  λον τού συζητβΤτσι ή ^η ή Βυ
  νατότης πολεμικής έκΓηΧώσε
  ως καιά των συμμάχων είς
  άλο μέρος τοθ κόσμου έ<τός τοθ βυτικοθ μβ'ώττου βττου καθΐσταται ματαΐα πβσα επί¬ θεσις. ΠΛΡΙΣΙΟΙ 6 Λ)βΜου (13. ύ πηρεσ(α). — Πληροφορίαι έκ των Φινλανδονορβηγικβν συ» νόρων άναφέρουν δτι υπό των στρατιωτικών κύκλων τής Φινλανδΐας πιστεύβται δ τι αί πολεμικαι έπιχειρήσεις ΘΑ εισέλθουν είς περίοδον στα σιιιότητοί μέχρι τής προσβ χοθς ανοίξεως έξ αΐτΐσς τοθ βηρυτάτου χειμώνος ό 6πο ος ένέακηψεν.. Δέον νά σηαε ωθή δ τι τό ψθχος χαθίσταται όλοέ δριμΰτβρον ή 86 θβρμοκρασΐα κατέρχβται συνεχώς κάτω τοθ μηΐδνος. Τό ττιθανώτερον εί ναι δα οί άντΐπαλοι θά κρα τήσουν τάς θέσβις των μέ χρις δτ^υ έλθη ή άνοιξις κσ διακοττη" ή πτώσις των χ'όνων όττότε θά καταστή δυνατή ή βπανάληψ ς των έχθροπρα Κοι:τερρίφθησαν 34 άεροπλάνα ρώσσικου στρατοΰ. ΡΩΜΗ 6 Δ)βρ(ου(ίδ. ύτιη-ε σία).—Νβώτερα τηλεγρσφήμα τα έξ ΈλσΙνσκι άναφί-ρουν δτι 34 ρωσσικά άεροπΧάνα κατεστράφησαν υπό Φινλαν δ(2»ν άεροπόρων είς σβροματχΐ άς καί άλλα πολ>ά κατερρΙ
  φθησαν υπό τ6ν φινλανδικών
  άντιαεροπορικών τηλι βόλων.
  Τα τηλεγρσφήματα προσθέ-
  τουν δτι οί Ρώσσοι κάμνουν
  εύρεΐαν χρήσιν είς τάς έπιχει
  ρήσεις, ι,ηχανοκινήτων φαλάγ
  γων καί τεθωρακιομένων ού
  τοκηήτων, άλλά παρά ταθτσ
  ύφίστανται πανωλεθρίαν. Τα
  ρωσσικά πολεμινά σκάφη αγω
  νΐζοντσι άπιγνωσμένως νά ά
  ποβιβάσουν ανήμτττα είς τούς
  φινλανδικούς λιμένος άλλά
  ματαΐως λόγω τοθ σφοδροθ
  πυρός τώνίπαΐκτΙωντηΧεβολων.
  Τό χωρίον Καρνόκι ίίς τό
  οποίον έδρεύει ή κομμουνι
  στική κυβέρνησις Κουζίνεν έ
  ξεκενώθη υπό τοθ πλη9υσμοΟ
  διότι υπέστη έπανβιλημμένους
  άεροπορικούς βομβαρδισμούς
  υπό φινλανδικών αεροπλάνων,
  Κατ' είδήσεις έκ Κοπεγχά
  γης λόγω των επανειλημμέ¬
  νας άποτυχιών τάς οποίας
  ύπέσιησαν οί Ρβσσοι ιίς Φιν
  λάν δία ν τό , στρατηγεΐον τοθ
  Λένιγκραντ απεφάσισε την £
  νέργβιαν όνκώδους έπιθέσ
  ως κατά τής ιΦινλανδίας δι'
  800 χιλιάδων ρώσσικου στρα
  τοθ.
  Λόγψ τής σθβναρας άντ
  στάσεως των Φινλανδ&ν καί
  τής έηαφικής διαμορφώσεως ή
  όποΐα δυσχερσΐνει την μετσ
  κίνησιν στρατευμάτων μέγα
  λου δνκου, οί Ρώσσοι υπέστη
  σαν νέας άποτυχΐας σήμερο
  είς την ΚαρελΙαν καί την β
  ρειον Φινλανδΐαν δπου ή πό
  λις Πετσάμο "ανθίσταται ήρω
  κώς εύρισκομένη πάντοτε ε(ι
  χίΐρας των Φινλανδων.
  Αί έπιχειρήσεις τό λήξαν 24ωρον,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ύτιηρεσίσ).— Κατ' είΒησεις έξ
  ΈλσΙνσκι τα ρωσσικά στρατεύ
  ματα εισήλθον έκ διαφόρων
  σημείον τοθ μετώπου είς βά-
  θος 30 χιλιόμετρον. Είς την
  βόρειον ΦινλανδΙαν οί Ρώσσοι
  έρριψαν τό μεγαλύτερον μέ
  ρος τον δυνάμεών των ύπέ
  στησαν οέ απωλείας πολύ με
  γαλυτέρας άπό δσος κατ' άρ
  χάςάνηγγέλθησαν.Μβταξ^ τοθ
  Πετσάμο καί τής λΐμνης Λάν
  τόγκα οί Ρ£σσοι ήνοιξαν νέον
  μέτωπον πολέμου.
  Νοκτερινά τηλεγρσφήματα
  έξ ΈλσΙνσκι άνσφέρουν 8π
  κατά τό τελευταίον εΐκοσιτε
  τράορον έλάχιστα μετεβλήθη
  σαν αί θέσεις τον αντίπαλον.
  Είς την βόρειον Φ.νλανδΐσν
  καί πρός τα Σουηδικά ούνορα
  οί Ρώσσοι προήλασαν είς βά
  θος 50 χιλιόμετρον. Τό ρωσ
  οικον στρατηγεΐον αποβλέπει
  ν* αποχώρησις τοθ κόλπου τοθ
  ΠουτνΙ άπό την Λαντόγκα καί
  νά καταστρέψη την σιδηρο
  δρομικήν γραμμήν ήόποία συν
  οέει τα δύο αύτά τ^ήμα
  τής Φ.νλανδΙας.
  "Άλλα τηλεγρσφήματα έξ
  ΈλσΙνσκι άναφέρουν δτι ή
  Φινλανδία απέκτησε 50 νέα
  άεροπλάνα τα όποΐα τής
  προμήθβυσεν ή Ιταλία.
  Ό κ. Τσώρτσιλ
  διά τόν κατά ι θάλασσαν πόλεμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Δ)βρ[ου (16.
  ύτΐηρ).—Ό ΐϊρώτος λόρ*:ος
  κ0 Ναυσρχείΰυ κ. Τοίϊρτσιλ
  ίξεςώνησε σήμερον ενώπιον
  τής Βουλ(ς τ©ν Κοινοτήτων
  οποίδαιότατον )όγον διά τόν
  κατά θάλασσαν πόλεμονείτών
  μεταξύ άλλων: «Ή κατεστρο
  φή των γερμανικήν ύποβρυ
  χΐων ουνεχΐζεται υπό των αγ
  γλικών τιολεμικών κατά τρό
  πον απολύτως (κανοποιητι
  κόν. Κατά την τρέχουσαν έ
  βδομάδα κατεστράφησαν 5
  Ό άριθμός των καταστρεφο
  μέν ών καθ" έβδομάδα κυμαίνε
  ται άπό 2 έως 4 Είς αύτά δέ
  πρέπει νά προστεθοθν καί τα
  καταβυθιζόμενα υπό των συμ
  μάχων μας. Πρέπει άκόμη νά
  σημειωθβ δτι αί ναυτιηγΓ,σβις
  τής Γερμανίας 6έν είνε δυνα
  τόν ν* άνατιληρώσουν τάς α¬
  πωλείας ούτάς, ι Οτε είνε δυ
  νατόν ν' άσκηθοθν έν ιφ με
  ταξύ τ'άπαραΐτηταπληρώματα.
  Περιοσότερα των δύο χιλι
  άδων πλο'ων μσς, ουνέχισεν
  ό κ. Τσώρτσιλ, έξακολουθοθν
  νά τοξιδεύουν σήμερον έλεύ
  θερα είς τάς άνοικτος θαλάσ
  σας καί 150—200 πλοΤα βΐο
  έρχονται ημερησίως είς λιμέ
  νας ιτ]ς Άγγλΐος. 'Α,τιό
  άρχής τοθ πολέμου κατΐβυ
  θ.Ό6ησαν πολεμικά σκόφη 50
  χιλ. τόννον. 'Η Αγγλία δ
  | μως κατσσκευάζει αυτήν την
  στιγμήν πολεμικά συνολικήςχω
  ρητικότητος ενός έκατομμυρί
  ου τόννων έκ των οποίων τα
  πλείστα θά είνε Ετοιμα έντός
  όΚΙγου.
  Ό πόλεμος κατά θάλασσαν
  είναι ομολογούμεν ως περΐερ
  γος. Τ' άγγλικά έμπορικά προ
  στατεΰονται χάρις είς τάς
  πομπάς. Καί ο( ΓερμανοΙ άφοθ
  δέν δύνανται νά καταστρέ
  ψουν άγγλικά σκάφη, στρέφον
  τσι διά νά παρηγορηθοθν
  κατά τ&ν πλο'ων των ούδετέ
  ρων. Κατ' αρχάς άπωλέσαμεν
  πλοΐα πολύ μεγαλυτέρας χω
  ρητικότητος εν ουγκρΐσει πρός
  τούς ούδετέρους. "Ηδη έν ώ ή
  λαττώθησαν αί ΐδικαΐ μας ά
  πώλειαι κατά θάλασσαν ηύξή
  θησαν αντιθέτως αί άπώλει
  αι των ούδετέρων. ΟΙ ούδέτε
  ροι άπώλεσαν την δευτέραν
  έβδομάδα τοθ πολέμου τό δι
  πλάσιον τής πρώιης καί την
  τρίτην τό διπλάσιον τής δευτέ
  ρας. ΟΙ ΓερμανοΙ κατέφυγον
  είς τόν πόλεμον των ναρ
  κων διά ν ά καταοτρίψουν κυ
  ρ'ως τό εμπόριον τ&ν ούδε
  τέρων. ΑΙ μαγνητικαΐ νσρκαι
  είναι ασφαλώς τό περίφημον
  , μυστικόν δπλον τοθ Χ.τλερ τό
  Οποίον έν τούτοις ημείς έγνω
  ρίζσμεν πρό πολλοϋ.
  Μολονότι δα τα κράτη έ
  πλήρωσαν τόν φόρον των εΙ< τό άπάνθρωπον ού (ό δπλον έν τούτοις ο Ι έλπΐδες τί|ς γερ μανικής προπαγάνδας διά τ άποτελέσματα των ναρκών ά πεδεΐχθησαν μάταιαι. ΉρχΙ σαμεν τόν πόλεμον μέ σκάφη συνολικήν χωρητικότητος 21 έκατομμορΐων τόννων. Άπω λέσοτμεν σκάφη 320 χιλ. τόν¬ νων. ΉχμαλωτΙσαμβν γερμα νικά σκάφη 280 χιλ. τόννων. Σήμερον ίχομβν έξοπλΐσει 1 000 σκάφη καί έντός όλίγου θά συμπληοώσωμβν τόν έξο πλισμόν 2.000 έμπορικών σκα φών. θά ύποστώμεν Ισως κοί νέας απωλείας. Θά χρειαοθβ δέ νά καιαβάλωμβν μεγάλας προσπαθείας 8 τα ν ό πόλεμος θά φθάση ε[<: τό ανώτατον ση μβΐον τής εντάσεως τού. Άλ λά θά νικήσωμεν». ΑΝΤΙΡΩΣΣΙΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ. - ΡΩΜΗ,ΧιλιάδΕς'ΙταλοΙ συνβ κεντρ ώθησαν πρό της Φιν λάν δικης πρεσβείας καί έζητω- κρούγαζον υπέρ τί|ς Φινλαν- δΐας ύβρΐζοντες συγχρόνως κοί άτΐοΒοκιμάζοντες ιήν Ρωσ οίαν. 'Η άστυνομΐα δέν εφε ρεν ούεέν έμπόδιον ε(ς τούς βιαΒηλωτάς. Άντι64τως μάλι στα παρηκολούθησε συμπα θβς την υαρέλασΐν.των βιά των κιντρικΔν 6δΛν τ<)ς Ρώ· Ό ραδιοφωνικός σταθμός τοθ ΒατικανοΟ μετέδωκε χθές δτι τα όνόματα δύο έχατομ μυρΐων Γερμανών καθολικον Ιχουν γράφη υπό τον Ρώσ- οων είς Μαύρην Βίβλον είς την οποίαν περιλαμβάνονται τα όνόματα 4 έκατομμυρΐων καθολικών έξ δλων τον χω ρών τοθ κόσμου. ΡΩΜΗ 6 Δ)βρ{οο.~Τό τιρα κτορεΐον Στέψανι πληροφορεΐ ται Ικ Λονδίνον δτι τής ΤΓ]ς αντιπολιτεύσεως όμι λώνκατά την χθεσινήν συνε δρίασιν τής Βουλης των Κοι νοτήτων επετέθη δριμύτατα κατά τής Ρωσσίας καί ίζήτη σβν άπό την Αγγλικήν Κι βερ νησιν νά ενεργήση διά την εκδίωξιν των Σοβιέτ έκ της Κ.Τ.Ε. Ή Βουλή όλόκληρος κατεχειροκρότησε την πρότο σιν τοθ βουλβυΐοθ, 3 Πρωινη ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΗΤΑΡΣ1ΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΞΕΔΌΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΙΑΕΜΙΓΚΡ1ΝΤ ΟΙ ΕΝ ΜΟΣΧ»ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Δ)βρΙβ« (τοΰ αναπκριταί μα;)—Τ« ΆθηναιΉλν Πρακτβρΐΐον πληβ·· φορεϊται ίπ είς τβ Λένιγκραΐντ {,έξιδηλώθη σχν χθές καΐσήαερβν κρβύσματα άνταραίας τ·ϋ λαβθ καί τ«δ ατοατοδ άρνβυμένβυ ν« πολβμήαπ κ«τ* τδν Φινλβνδδν. Λίνεται μκλιαταβτι εγένοντο καί άντιπβλεμιχαΐ δικδηλώβεις Μ«τά την σημβρινήν ίπιδρβμήν υπέρ την πόλιν φινλανδικών άερ·πλά»ων. ΑΙ σχετικαί πληροφορίαι κρβοθέτουν ότι έκ Μόί έκδηλοΰνΐαι ήδη σ«β*ρ«1 άνηβ»>
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ
  ΦΑΣΙΣΤίΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΘΑ ΛΑΒΗ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΡΩΜΗ 6 Δεκεμβρίου (Ιδ. υκπρ.).-'ί2ς
  «νηγγέλθη βπό ημερών αύριον (σήμερον)
  θά βυνέλθη τ· μέγα φασιστιχόν £υιιβούλιον
  υπο την πρβεδρίαν τοδ Μβυοβλίνι ίνα άαχο
  ληθή μέ την δικθνϋ κατάστασιν. Τό £υμ·
  βούλιον θκ λάβη (έπογάοεις υψίστης σημ«-
  σίας.
  Σήμερον έ κ. Μουσολίνι εδέχθη είς μ*
  κράν συνεργασίαν τόν δόκτορα.Λίϋ.
  ΑΙ ΗΝΟΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
  ΡΩΜΗ έ Δ)βρίου (ίδ. ύκηρεσία) —Κατ'
  είδήβεις εΒ Ούβσιγκτδνβς ή Κυβέρνησις
  τδν Ήνωμένων Πολιτειδν Ιχει απόφασιν
  να δώοα την συγκατάθεσίν της είς τόν οχη
  μ«τΐ3μον αντικομμουνιβτικοδ μετώκου τδν
  21 Κρατδν τής Άμερικής.
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΙϋΡΕΤΤΑΝΙλΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Δ)?ρίου (Ιδ. υπηρεο(α).— Ό
  μιλδν χθές εί; την Βουλην τώνΚοινοτή·
  των ό σερ Σάμουελ Χόαρ εδήλωσεν Ιτι
  ή 'Αγγλίρ ίχει αυτήν την στιγμήν δυί-
  μισυ έχατβμμύριν &νδρδν| δπό τα ϊπλβ.
  Έν μόνον έκατομμύριον'ανδρών καί γυναι
  κων, έδήλωαεν ό κ. Χόαρ, {χούν ίπιστρα
  τευβη δι» την άμυναν τής χώρας.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΐΊΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΝ
  ΗΧΜΑΛΩΤΙίθΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ έ Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύκηρεο(α).-
  Τό γερμανικόν σχάφος «Γιουκ·ΰμα» 8 χιλ.
  τόννων ήχμαλωτίοθη σημερον υπό «γγλι
  κδν πολεμικδν είς τόν Νότιον Ατλαντι¬
  κόν. Προτοδ πρβλάβη τό πλήρωμά τού να
  τό κκταβυθ'ση ήχμαλωτίσθη δπό τδν "Αγ¬
  γλων ναυτδν. Τό οχάφος αδτό είναι τό τρ(
  τον γερμανικόν πλοΐον πού αίχμαλωτ<ζεται τό τελευταϊ·ν ΙΟήμερον «ίς Ν,Ατλαντικόν. ΕΠΊΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΟΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΝ ΠΩΑΕΜΟΝ Α ΓΚΥΡΑ 6 Δεκεμβρ(·υ (Ιδ. ύκηρ ).—Ή εφημερίς «Γενή Σαμπά» ασχολουμένη μ! τό ενδεχόμενον έπιθέαενς κατά τής Ρ·υ μανίας υπό της Γερμοινίοτς ή τής Ρωσαίας γράφΐι ότι μί« τοιαύτη ενεργεια θά είχεν ώς άπβτέλεσμα την γενΐκευαιν τοϊ πολέμου διότι εκτβς τδν έγγυήσεων τβς «ποίας Ιχουν δώβει η Αγγλία κκΐ ή Γαλλία είνε βέβκιβν ότι θ« επέμβη κ«1 ή Ιταλί». ΣΥΗΕΤΡΙΒΗ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 [Δ)βρίο« (Ιί. &κηρεο(«).- Είς τας νοτιανατολΐΜας άχτβς τής 'Αγγλί»ί κατεκε σιν «Ις την Βάλαοβαν καΐ αννετρίβη γερμανι ιβν βιχινητποιβν άερβκλβνβν «φοθ ίταλαντινβη <ηΙ ηβλύ υπέρ τ*ί στίγοις τβν βΐιιιβν τής κεριβ ΧΙ( τββ ΝορφόΜ, Τβ άεροπλάνβν έηεχεΐρει «τπ· βιν «ναγν»ρ[0<»( καί κ«τ«ηεαε χαιρΐς ν« βλη·β. β! λΐ| τ·8 ηλρ*»μβτ*ί τ·ν βΙ «Μ