9815

Αριθμός τεύχους

126

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τα προχθεσινά ώογανωμένα έκτροπα
  στών_τής πόλεώς μας (ϋστερα μάλιι
  χιΛ
  V
  ΤΙ 11 ΎΓ 7ΓΓΪ11 β)>/1Λ« ~·ν· *-»? 2. Λ_____- ' _. .
  των Κομμουνι-
  ν „ ... λιστα άπό τόν λό¬
  γον ΐιμης που έδωκαν οί άρχηγοί των ότι θά άποφευ-
  χθοϋν) δέν είναι μόνον ενδεικτικά τής εύθύτητος
  %αι των προθέσεων τοθ Έλληνικοϋ Κομμουνισιιοΰ
  άλλά βροντοφωνούν καί είς τούς έκπροσωποϋντας έδώ
  τό Κράτος καί τοΰς Νόμους, ποίον είναι τό καθήκον
  των άπέναντι τής κοινωνίας καί τής Ελλάδος.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ αρ. 4-55
  ΤΥΠ0ΓρΑΦ_ , 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟϊ Β' ΗΡ. ΦΥΛΛΟΥ 126
  Τ Ρ1ΤΗ 27 ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΒΥΝΤΗΖ ΪΥΝΤΑΕΕΟΪ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΡΒΣΣΟΤΌΥΡΚΙ-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.— Ό έν Αγκύ¬
  ρα άνταποκριτής των «Τάϊμς»
  σχολιάζων τάς ρωσσο-τουρκι-
  κάς ©χέσεις μετέδωσε τάς έ
  ξής ένδιαφερούσας πληροφο¬
  ρίας:
  «Τό αϊσθημα ανακουφίσεως
  τό οποίον προεκάλεσεν έν
  Τουρκία ή Διάσκεψις τής Κρι-
  μαΐσς καί ή πρόσκλησις ή άπο
  σταλεϊσα είς την Τουρκίαν 8·
  πως μετάσχη τής Διασκέψεως
  τοθ ΆγΙου Φραγκίσκου, εμετρι¬
  άσθη κατά τι, κατόπιν τής δι-
  αμορφωθεΐσης αντιλήψεως ότι
  αίσχέσειςμεταξύ ΤουρκΙας και
  Σοβιετικάς Ενώσεως πόρρω ά-
  πέχουν άπό τοθ νά είναι ίκα
  νοποιητικαί.
  Ή εντύπωσις αυτή έπεκρά
  τησεν είς πάντας κατόπιν των
  έπιμόνων καί παν άλλο ή φιλι
  κων ύπαινιγμών διά την Τουρ¬
  κίαν είς τούς όποίους προέβη
  σαν οί ρσδιοφωνικοί σοβιετι.
  κοί σταθμοί καί ότύπος υπό
  την μορφήν έπικρΐσεων τής τουρ
  κικής πολιτικής κατά την δι¬
  άρκειαν τοθ πολέμου, καί των
  προσωπικών έπιθέσεων κατά
  των Τούρκων πολιτικών κβί δή
  μοσιογράφων, ώς διαπνεομέ-
  νων υπό «φασιστικής νοοτροπΐ-
  ας> καί έκ των περισσότερον
  ή ολιγώτερον κεκαλυμμένων
  δυσφημήσεων τοθ σημερινοθ
  τουρκικοθ καθεστώτος, τό ο¬
  ποίον έμφανίζεται ώς «άντιδη-
  μοκρατικόν».
  'Ο έν Αγκύρα άνταποκριτής
  των «Τάϊμς», συνεχίζων γ·ά-
  φει, 6τι ή μεγάλη πλειονότης
  των Τούρκων είναι πεπεισμένη
  δτι ή Σοβιετική Ένωσις άντι-
  τάσσεται είς την άσκησιν έ-
  πιρροης έκ μέρους άλλης Δυ·
  νάμβως είς χώραν συνορεύ-
  ουσαν πρός τα ρωσσικά έδά-
  φη, καί έχει άντιρρήσεις είς
  τούς δεσμούς συμμαχίας οί ό-
  ποΐοι συνδέουν την Τουρκίαν
  πρός την Αγγλίαν, άναφέρει
  δέ σχετικώς την δεδηλωμίνην
  επιθυμίαν Γήν έκφρασθεΐσαν υ¬
  πό τής Σοβιετικής Ενώσεως πε
  ρΐ εγκαταστάσεως φιλικών
  κυββρνήσεων είς δλα τα γειτο-
  νακά κράτη άπό τής ΦινλανδΙ-
  ας μέχρι τής Περσίας καί συ-
  νάγει τό συμπέρασμαδη τουτο
  δηλοί δτι αί κυβερνήσεις αύται
  πρέ-ει κατά μέγα μέρος—άν
  ούχι αποκλειστικώς—νά είναι
  κομμουνισταί.
  Οί Τοθρκοι δπωσδήποτε ύπο-
  στηρίζουν δτι ή έξωτερική των
  πολιτική ύπηγορεύθη έκ τής
  γεωγρα^ικής θέβεως τής χώ¬
  ρας των μέ τάς βορείους περχο
  χάς τψ;, είς τάς οποίας τα
  ρωσικα συμφέροντα πρυτανευ-
  ουν, καί είς τάς νοτίους δπο
  ή Αγγλία έχει μεγάλα συμφέ
  ροντα. Όταν ή ΤουρκΙα συνή
  ψε την συμμαχίαν της μετά τής
  Αγγλίας, τό Ιπραξεν άφοθ συ¬
  νεννοήθη μετά τής Ρωσσίας καί
  ένιή πραγματικότητι προσεπά¬
  θησε νά πείση την Σοβιετικήν
  Ένωσιν ν« μετάσχη ταύτης.
  Καί τώρα άκόμη, τίποτε δέν θά
  ηύχαρίστει περισσότερον την
  Τουρκίαν παρά νά προέλθη είς
  συνεννόησιν τόσον μετά τής
  Αγγλίας δσον καί τής Ρωσσίας
  ένδεχομένωο έντός τοΰ πλαι-
  σΐου τής άγγλο-ρωσσικής συμ¬
  μαχίας.
  Όσον άφορφ τάς ρωσσικάς
  επικρίσεις επί τοϋ τουρκικοθ κα
  θεστώτος, ό άνταποκριτής των
  «Τάϊμς» τονίζει ότι ή τουρκική
  απάντησις είς αύτάς είναι ή
  εξής—μέ τινάς βεβαίως έπιφυ-
  λάξεις—δτι δηλαδή ή έσωτερι-
  κή τουρκική πολιτική σταβερώς
  άποκλίνει πρός μίαν συγκερα-
  σμένην μορφήν κρατικοθ σοσια
  λισμοθ. "Ολαι αί συγκοινωνίαν,
  μεταλλεΐα καί ζωτικαί βιομηχα
  νίαι έθνικοποιοθνται καί ή Με¬
  γάλη Εθνοσυνέλευσις συζητεΐ
  ήδη έν νομοσχέδιον διά. τοθ ό-
  ποίου τα μιγάλα κτήματα θά
  άπαλλοτριωθοθν καί αί γαΐαι
  θά διανεμηθούν είς τούς χωρι
  κούς.
  Ό άνταποκριτής συμπεραί-
  νει: Ή έπιστροφή είς την "Αγ¬
  κυραν μετά μακράν άπουσίαν
  έπ' αδεία τοϋ πρεσβευτού των
  Σοβιέτ Βινσγκράντωφ προεκά-
  βεσεν ελπίδας περί τοθ δτι αί
  τουρκο-ρωσσικαί σχέσεις θά
  βελτιωθοθν. Ή τουρκική κυβέρ¬
  νησις άφ' ετέρου εκάλεσε τόν
  έν Μόσχα πρεσβευτήν της νά
  επιστρέψη είς την "Αγκυραν καί
  νά άναφέρη κροφορικώς επί τής
  καταστάσεως. Ή τουρκο-ρωσσι
  κή συνθήκη περί ούοετερότητος
  καί μή έπιθέσεως έκπνέει την
  7ην Νοεμβριού τρέχοντος ετους
  καί θά ανανεώθη αυτομάτως άν
  δέν καταγγελθή πρό εξαμήνου.
  Κατ' ακολουθίαν, ή 7η Μαΐου
  θά είναι ή ήμέρα καθ" ήν αί
  ρωσσικαί προθέσεις έναντι τής
  ΤουρκΙας θά καταστοθν σαφέ¬
  στερον ΤΙποτε δέν θά ηύχαρί-
  στει περισβότερον την παρού¬
  σαν τουρκικήν κυβέρνησιν πα¬
  ρά νά ίδη τάς ρωσσοτουρκικάς
  σχέσεις ν* άνακτήσουν την προ
  ηγουμένην των εμπιστοσύνην
  καί φιλίαν».
  ΣΗΜΕΡΟΝ: 9—11
  Ο ΜΠΑΜΠΑΣ
  ΕΚΠΒΙΔΕΥΕΤΑΙ
  Πιλότος τής άεροπορΐας τβΰ Αμερικανικόν στόλου διασώζετβι
  άπό τό φλεγόμενο άεροττλάνο τού πού συνετρίβη στό κοτόιστρωμα ενός
  άεροττλανοφόρου.
  ΓλΠΟΚΗΛΥΦΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΔΙΚΗΝ ΤΩΜ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Μάρτιος
  Ή χθεσινή συνεδρίασις τοϋ
  ΕίδικοΟ ήταν έπΐσης άφιερωμέ
  νη είς τό λωποδυτικόν δργιον
  των ΊταλοΓερμανΛν. Αυτών
  πού ήθελον νά έπιβ ΐλουν την
  νέαν Εύρωπαϊκήν τάξιν πραγ-
  μάτων καί στήν δυστυχισμένη
  Χώρα μας. Τρίτος κατά σειράν
  ένήμερος είς τα πράγματα μάρ¬
  τυς ό κ. Μανκριώτης τοθ ύ·
  πουργεΐου Οίκονομικών, άπεκά
  λυψεν δλας τάς μεθόδους των
  Άξονικών ληστοπειρατών. Ή
  χαρακτηριστικωτέρα ήτο. δτι έ-
  παιρναν άπό τούς παραγωγούς
  τα καπνά διά τής βΐας μέ χρή-
  ματα πού τούς Ιδινε τό Ελ¬
  ληνικόν Δημόσιον, τα μεταπω-
  λοΰσαν είς αύτό είς μεγαλυ¬
  τέρας τιμάς πάλιν μέ χρήμα-
  τα τού δημοσίου, τα ξαναγό-
  ραζαν ώς σιγαρέττα άφορο-
  λόγητα μέ χρήματα έπίσης
  τοθ αυτού δημοσίου καί τα
  ξαναπουλβΰσαν στήν μαύρη
  άγορά. Ό χάρτινος η"ρως τού
  Μόλλα πού μοιράζοντας μέ
  τόν συνάδελφό τού κάποιον
  ποσόν, βάζει τό 8να χαρτονό-
  μισμα στήν μιά τσέπη, τό δεύ
  τερο στήν άλλη, τό τρίτο στήν
  παρακάτω, τό τέταρτο στόν
  κόρφο τού καί οΰτω καθ" εξής,
  ώστε νά μή δώση τίποτε στόν
  άλλον, ώρισμένως δέν έφθα¬
  σε την γερμανική οΐκονομικο
  τεχνική φαντασία. Άπλούστε
  ροι στήν λωποδυσία τους ή¬
  σαν οί κοκορόφτεροι τοθ Ντοΰ
  τσε, οί όποΐοι γιά νά κλέ·
  ψουν τό άλάτι άπό τίς άλυ-
  κές τής Άναβύσσου χτυποθ-
  σαν τίς νύχτεο άεροπορικό συ-
  ναγερμό. Διέτασσαν τότε τούς
  ύπαλλήλους φυλακάς κ. λ. π.
  τού ύπουργεΐου ΟΙκονομικών
  νώ κρυφτοθν στά καταφύγια,
  ένώ κάποια άντιακροπορικά
  κακάριζαν καί £να άεροπλά-
  νο έσφύριζεν άπό ψηλά, τό α-
  λάτι έφορτώνετο είς τα φορ-
  τηγά γιά νά μεταφερθή καί πω
  ληθή στήν Άθήνα. Όπως βλέ
  πέτε δλαι αί ενοπλοι δυνάμεις
  τοϋ "Ιταλικού "Ιμπερο συνεργά-
  ζοντο διά τούς "παγκοσμίου
  φήμης λωποδυτικούς άθλους
  των γενναίων τού Ντοΰτσε.
  * ·

  Έπαναληφθείσης Τής συνβ-
  δριάσβως την 9.15' π. μ. έξετά
  ζεται ό κ. Π. Μαγκριώτης, διευ
  θυντής τοθ 'Υπουργείου ΟΙκονο
  μικών, δστις έν άρχή περιγρά-
  φει τάς διαρπαγάς των κ«·
  πνών άπό τούς Γερμανούς.
  Είς ερώτησιν τοθ έφόρου κ.
  Καυκα, κάμνει την ακόλουθον
  διασκεδαστικήν αποκαλύψιν:
  —Οί Γβρμανοί άγόραζαν τα
  καπνά τό 1941 —1942 μέ τιμάς
  προπολεμικάς, δηλαδή 200 δρχ.
  την οκά καί κατόπιν τα μετα-
  πωλοθσαν στό ελληνικόν δημό¬
  σιον διά τάς ανάγκας τοθ λα·
  ου πρός 16 χιλ. δρχ. καί τέλος
  τα ξανάπαιρναν ώς τσιγάρα ά-
  φορόγητα καί πληρώνοντας αύ
  τα μέ πληθωρικές δραχμές(γέ-
  λωτες).
  Έν συνεχεία βεβαιοί 6τι έ-
  πειδή παρετηρήθη εξέγερσις
  των καπνσπαραγωγών οί Γερ-
  μανοί άνέθεσαν την τ/υγκέντρω
  σιν είς δύο Ιδικάς των έταιρίας,
  αί οποίαι έσάρωσαν δλην την
  ελληνικήν καπνοτιαραγωγήν.
  Έπίσης άποκαλύπτει δτι κα¬
  τόπιν διαταγάς των έλαβον κα¬
  πνά οί Σ. Παπάζογλου €000 κι
  λά. Καραμπέτσος 40000 κιλά,
  (Ίδιαίτερος τού Κλώντιους),
  Α. Αλεξανδρίδης 10.ΟΟΌ κιλά,
  Λ. ΧατζηγεωργΙου 18 500 κιλά,
  Άναγνωστόπουλος 1000 κιλά,
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΠΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  λΘΗΝΑΙ21 Μαρτίου
  Ό ύπουργός των Στρα¬
  τιωτικών κ. Σπαής, ύπ' δψιν
  τοϋ όποίου ετέθη πληροφορία
  δτι ό "Αρης Βελουχιώτης είς
  τό χωρίον Μαυρομάτα κατέ-
  σφαξεν 22 έθνικιστάς, έπεβεβαί
  ωσε ταύτην, προσθέσας δΐι άν
  οδτος δέν πσραδοθή μετά των
  συντρόφων τού, θά έπικηρυ-
  χθή καί 6ά άρχΐοη ή καταδί¬
  ωξις τού ώς επικινδύνου διά
  την δημοσίαν ασφάλειαν.
  Έπίσης δ 4κ. ΰπουργός των
  των Έσωτερικών, ερωτηθείς ε¬
  πί των άναγραφέντων, δτι
  I-
  νοτΐλοι συμμορίαι τοθ ΕΛΑΣ,
  ενεφανίσθησαν είς την 0παι·
  θρον, είπεν δτι πράγματι ε¬
  λήφθησαν πληροφορίαι είς τό
  υπουργείον περί εμφανίσεως
  τοιούτων συμμοριών είς την
  τιεριφέρειαν τής ΛαμΙας καί
  είς την Άρκαδίαν.
  Γ-ΛΕΝΤ1 ή ΓΑΡΓΑΛΙΣΜΑ;
  Ι Τί σοϋ λέν καΐ τα
  «ώργανωμενα γλέντια»! Κινη·
  τοποίησι λοιπόν καί στό γλέντι.
  Καί 'κεΐ άκόμη πού λείπει τό
  κέφι κσί ή δρεξη' καί δταν εχει
  καταπέστ) τό ήθικό, ή όργάνω·
  ση καί δ τεχνητός θόρυβος πρέ
  πει νά έπέμβουν γιά νά σώσουν
  την κατάσταση. Διότι μην άμφι
  βάλλετε δτι Οστερ' άπό την πα-
  νωλεθρία πού έπαθε στήν Άθή
  να τόν περ-σμένο Δεκέμβρη 6
  Κομμουνισμός δέν έχει κανένα
  λόγο νά εΐναιένθουσιασμένος.
  Μέτά άνήκθυστσέγκλήματατιοΰ
  διέπραξε δέν έχασε μόνο την
  έξουαία στήν Έλλάδα. Έχασε
  πρό παντός τό γόητρο πού ιοθ
  έδιδεν ή φίρμα πού οίκειοκοιή-
  θηκεν δτι είναι προστάτττς (αύ·
  τος !; των λαϊκών συμφε-
  ρόντων καί τής δημοκρατίας.
  Άλλ' ακριβώς τώρα πού δέν
  Ιχουν κέφι οί σύντροφοι ή «Όρ
  γάνωση» πρέπει νά τούς γαργα
  λΐση νά γελάσουν....
  Κβρακίτης 8.500 καί Κολοβός
  10.000. Ό τίλευταίος έχΕΐροτο
  νήθη καπνοβιομήχανος άπό τόν
  Τσιρονΐκον, οί άλλοι άπό τ*ν
  Γκοτζαμάνην.
  Περαιτέρω βεβαιοί δτι άνώ-
  τεροι Γερμανοί δωροδοκούμε-
  νοι υπό κακών Έλλήνων άνήρ-
  παζαν καί τα έσχατα ύπολείμ
  ματ« των καπνών ώς συνίβη
  μέ κάποιον Κοσμίδην διά τον
  οποίον άξίωσαν παράδοσιν 7.
  500 κιλων καπνοθ.
  Έν συνεχεία τονίζει &τι έξ
  αΐτίας των παρεμβάσεων των
  Γερμανών Ιδία είς τάς επαρχίας
  διέφυγον τεραστία! φορολογικά
  ποσά. Αναφέρων διάφορα περι
  στατικά, ύπογραμμίζει μεταξύ
  ίλλων 8τι είς την Άάρ
  των
  συμπο
  απόρων εξαγωγέων
  Ιτούς προσκαλούμεν
  |μενοι, συμμορφωθώ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Η ΠΡΟ}(ΘΕΣΙΜΗ ΜΕΓΛΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΗ
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 27 Μαρτίου 1945
  Είναι αδύνατον νά περιγρς
  φή ό ένθσυσιασμός μέ τόν ό
  ποίον ό Ήρακλειώτικος κόσ
  μος εώρτασε τήν^ 'Εθνική
  μας Ανεξαρτησίαν. Άπό τή< ώρας πού ή μουσική τής φρου ρας έπαιάνισε τό έωθινόν άπ( τής ποιό άπόκεντρες γωνιές τού Ηρακλείου καί άπό τούς κιό άπομακρυσμένους συνοικισμοϊκ ό κόσμος ήρχισε νά συρρέη, σά ποταμός καταλαμβάνων τούς χώρους άπό τούς όποίους έπρ κειτβ νά διέλθουν οί έπίσημο καί νά γίνη ή παρέλασις. Την 10, 45 ΰ)ραν έτελέσθη δο- ξολογία έν τώ Μητροπολικώ Ναώ Αγ. Μηνά χοροστατοΰν τος τοΰ σεβασμιωτάτου Μητρο- πολίτου κ. Βασιλείου. Είς την δοξολογίαν παρέστησαν ό 'Υ- πουργός Γεν. Διθικητής Κρήτης κ. Βολουδάκης, ό Νομάρχης κ. Γερωνυμάκης ό Δήμαρχος κ. Χαλκιαδάκης, αί δικαστικαΐ άρ χαί, οί προϊστάμενοι των δημο- σίων ύπηρεσιών καί νομικών προσώπων μετά των ύπ' αύ· τούς ύπαλλήλων, οί άντιπρόσω ποι τοθ τύπου, αί όργανώσεις 'Εθνικής Άντιστάσεως, οί άνά πηροι καί τραυματΐαι των έθνι κων άγώνων. οί σύλλογοι, τα σωματεΐα μετά των σημαιών καΐ λαβάρων των, αί έμπορικαί επαγγελματιαι κσΐ έργατικαί όργανώσεις καί έπιμελητήρισ. Έπίσης παρέστησαν οί ένταθ- θα άντιπρόσωποι καΐ άξιωματι- κοΐ των μεγάλων Δυνάμεων καί οί άντιπρόσωποι τοθ Δ.Ε,Σ. Μετά τό πέρας τής δοξολο- γίας έλαβε χώραν, παρέλασις στρατοΟ, Χωροφυλακής, προ- σκόπων, καί έκπαιδευτηρίων τής πόλεώς μας ενώπιον των επισήμων. Την παρέλασιν πα- ρηκολούθησεν χιλιάδες κόσμου χειροκροτών διαρκώς καί ζητω- κραυγάζων τούς παρευλαύνον τας. Την 4ην απογευματινήν έ- χορεύθησαν Κρητικοί χωροΐ είς 'ήν πλατείαν των Τριών Καμα ιών τούς όποίους παρηκολούθη 'εν όλόκληρος σχεδόν ή πόλις μας. ΠΡΩΙΝΑΙ Διέρχονται ουνεχώς τόν Ρήνον Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΝ ΠΡΟ- ΒΛΗΜΑ Είς τόν υπουργόν Γεν. Διοικη¬ τήν Κρήτης κ. Βολουδάκην παρου σιάσδη σήμερον πολυμελής έπιτροπή των κστοΐκων Ηρα¬ κλείου καΐ τοΰ παρεπονέδη διά την έλλειψιν δαλασσΐας συγκοι- νωνίας μέ την Ήπειρωτικήν Έλ· λάδα. Ό κ. Βολουδάκης εύρε δι καιολογημένα τα παράπονα των έπισκεφδέντων αυτόν καΐ μέ τό γνωστόν τού ενδιαφέρον, διά την επίλυσιν παντός εύλόγου ζή τήματος, απέστειλε τό ακόλου¬ θον τηλεγράφημα: Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Ύ πουργόν Ναυτικών—'Εμπορικής Ναυτηλίας, 'Αδήνας. «Παντελής έλλειψις δαλλασΙ- ας έπικοινωνίας Κρήτης μέ Ήπει ρωτικήν Έλλάδα προκαλετ δικαί¬ αν απόγνωσιν καΐ εύλόγους ζω· ηράς διαμαρτυρίας Κρητών. 'Επι- καλοϋμαι ύμετέραν αντίληψιν τα¬ χυτέραν επίλυσιν σοβαρωτάτου καΐ κατεπείγοντος συγκοινωνια κου ζητήματος. ΘΑΝΑΤΟΙ— Ήγγέλθη εξ Αρχανών ό θνάατο; τοΰ Νικο- λάου Άρνογιαννάκη είς ηλικίαν 22 ετών. Ή κηδεία τού γενομένη προ- χθές χοροστατοΰντος τοΰ θεοφιλε- στάτου Επίσκοπον Κισσάμου κ. Εύδοκίμου, παρηκολούθησε σύμ¬ πασα ή κοινωνία τής κωμοπόλε¬ ως καί πλήθος κόσμου εκ των πε ριχώρων. Τούς οίκείους τοΰ μεταστάντος συλλυπούμεθα θερμώς. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Συμ μαχικά στρατεύματα διέρχονται συνεχώς τόν Ρήνον είς τό νέον προγεφύρωμα τοΰ Στρατηγοΰ Μόν τγκόμερυ τό οποίον έ'χει τώρα £ κτασιν άνω των 30 χιλιομέτρων Αί προσγειωθεΐσαι άεραποβατι καί δυνάμεις, ανατολικώς τοΰ Ρή¬ νου ήνώθησαν σήμερον μέ τάς άπό ξηράν προελαυνούσας. Είς τόν Βρεττανικόν τομέα 450 δχήμα τα διήλθον τόν Ρήνον δηλαδή περισσότερα άπό όσα ύπελογί ζοντο. Κατά τάς πρώτας ώρας τής επι θέσεως συνελήφθησαν 8 χιλ. Γερ μανοί αίχμάλωτοι. Συμμαχικά στρατεύματα έπεκτεί νοντα τώρα την κατοχήν των επί τής Άνατολικής δχθης τοΰ Ρήνου ευρίσκονται είς απόστασιν 5 μόνον χιλιομέτρων άπό τοΰ Ντούϊ σμπουργκ. Τό προγεφύρωματοΰ Ρίμαγκεν έπεκτείνεται καί συνεχώς ένισχύε ται μέ νέας συμμαχικάς δυνάμεις 'ΕσΌμβαρδΙσδη τόΜύντσερ τό Όσναμπθυργκ καΐ τό 'Ανόβερον κέντρα άνεφοδιασμοϋ των Γερ- μανικών δυνάμεων έναντι των δυνάμεων τοϋ στρατηγού Μοντγ κόμερυ. ^Επίσης έβομβαρδΐσδη- σαν αποθήκαι πετρελαίου εΙς'Αμ οΌϋργον καΐ ΜπρΙνσκ. ΜοσκΤτος έβομβάρδισαν τό Βερολίνον διά 34ην κατά συνέχειαν ημέραν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: — Ό 'Ερυδρός Στρατός πλησιάζει τα Αύστριακά σύνορα. Ό Στρα· τάρχης Μαλινόφκυ έξαπέλυσε με γάλην έπΐδεσιν καΐ προήλασε μέ χρι 45 χιλ. άπό τής Μπρατισλά- βας Προκεχωρημέναι ΡωσσικαΙ δυνάμεις ευρίσκονται τώρα είς τό 1)2 τής αποστάσεως Βουδαπέ στης-Βιέννης. Συνελήφδησαν 7 χιλ. αίχμάλωτοι. Κατελήφδησαν τό "Ετζεγκομ καΐ ή βιομηχανική πόλις Πάπα. Ό Στρατάρχης Ροκοσόφσκυ κατέλαβε ένα προάστειον τοθ Ντάντσινκ καΐ έφδασε τόν εσω¬ τερικόν κλοιόν των όχυρώοεων τής πόλεως. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ- Κατά την χθεσινήν ημέραν ή Συμμαχικη άεροπορΐα ενήργησε 6 χιλ. έξορμήσεις ύποστηριζουσα τάς συμμαχικάς δυνάμεις πού διέ βησαν τόν Ρήνον. ΜΕΙΩΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 26-3-45 Υπεγρά¬ φη σήμερον απόφασις δι' ής τροποποιοϋνται αί διατάξεις τοΰ νόμου «περί έπκαιδευτικών τελών των σχολείων Μέσης έ- κπαιδεύσεως» διά τό σχολικόν Ιτος 1945. Διά των έπενεχθεισών τροπο- ποιήσεων έπέρχεται σοβαρά μείωσις των τελών καί άπαλ- λάσσονται τούτων τα τέκτσ των παθόντων έκ τοθ πολέμου ύποχρεωμένους νά άπαντήσω μέν πρός διαφώτισιν τοθ κβι· νοθ. Σήμερον άπογευματινή &ρ<. 6.30' βραδύνη 9 μ. μ. «Άνήσυ χά Νειάτα» μέ την Λίντα Μπά ροβα. -ΙΝΕ ΓΠΙΝΩΠ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ωραιοτέρα |τα νία όλων των έποχών ________ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ οί Ιταλοί εδιναν ψεύτικα συν θήματα άεροπορικοθ συ^αγερ μοθ διά νά πηγαίνουν οί Έλ- ληνες ύπάλληλοι είς τα κατα- φύγια καί αύτοΐ νά φορτώνουν τα άλάτι στά αύτοκίνητα. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Λαμβάνομεν καί δημοσιεύο¬ μεν την κάτωθι επιστολήν: Πρός την αγαπητήν «Νίκην» Ένταϋθα Είς απάντησιν τοθ υπό τόν τί¬ τλον: «Ερωτώμεν τούς άρμοδί- ους» τοθ ύπ' αριθ. 123 φύλλου τής 21ης Μαρτΐου ύμετέρας ε¬ φημερίδος θεωροθμεν εαυτούς Μόλις αφίχθησαν τα πρώτα φθασίματα των κρατικών αλεύ¬ ρων έσπεύσαμεν νά υποδείξω¬ μεν είς τούς άρμοδίους 8τι έδει νά διατεθή μία σοβαρά ποσό¬ της αλεύρων πρός μακαρονο- ποίησιν οθτως ώστε άφ' ενός μέν νά ύποστηριχθί) συμφώ¬ νως τώ προγράμματι τής Κυ¬ βερνήσεως, ή μόνη βιομηχανία έν τώ Νομώ Λασηθίου καί Ήρα κλίου, άφ' ετέρου δέ τό κοι¬ νόν νά έχη την τοσούτον θρε- πτικήν τροφήν των μακαρονίων είς χαμηλάς τιμάς ώς άλλωστε συνέβη είς τάς Αθήνας—Πει¬ ραια καΐ λοιπάς πόλεις τής Ελλάδος. Παρ' έλπίδα δμως άγνωστον διά ποίους λόγους δέν είσηκούσθημεν μέχρι σή μέραν. Έν τώ μεταξύ αφίχθησαν είς την πόλιν μας αρκεταί ποσό τητες σίτου καΐ ΚρατικοΟ κα τοϋ έλιυθέρου έμπορίου πράγ μα δπερ επέφερε τόν συναγω- νισμόν καΐ τό εΐδος προσεφέρε- το είς πολύ χαμηλάς τιμάς τριγύρω των δραχμών 55. Δυστυχώς ό κυλινδρόμυλος ών άδελφών Καστρινάκη "λό¬ γω βλάβης δέν ήτο δυνατόν ιά λειτουργήση καί ούτω ή ά- >ιξις τοθ σίτου ή*το δώρον ά-
  ίωρον διά την βιομηχανίαν
  ιας διότι δέν ηδυνάμεθα νά
  ΐλέσωμεν καΐ νά παραγάγω·
  μέν άλίυρα μακσρονοποιΐας,
  "Εν τώ μεταξύ διάφοροι πλοί-
  αρχοι αφίχθησαν είς την πόλιν
  μας μέ φορτίον αλεύρων λκυ-
  κών οΐτινες εκμεταλλευθέντες
  την έλλειψιν τοϋ εΐδους τού¬
  του είς την αγοράν μσς προ-
  σέφεραν τό άλεύρι των είς τι¬
  μάς δυσαναλόγως ύψηλά μές
  την τιμήν τοϋ σίτου καθ' δσον
  έπώλησαν ταυτα είς τιμάς δρ.
  190—210 κατ'οκάν.
  Έχοντες ύπ' δψιν μας ΰτι
  τάς τιμάς είς τάς οποίας έ-
  πωλοϋντο τα έκ Πειραιώς αφι¬
  χθέντα μακαρόνια δραχμάς
  400—440 καί τό αδύνατον νά
  άλέσωμεν ένταθθα σίτον δι'
  ούς λόγους ανωτέρω ,'έκθέτο
  μέν έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά
  προμηθευθώμεν μικράν ποσότη-
  τα αλεύρων λευκών έκ τοθ έ-
  λευθέρου έμπορίου είς τάς ώς
  άνω τιμάς πρός κατασκευήν
  ζυμαρικών, λόγω των απόκρεω,
  άτινα διεθέσαμεν είς την α¬
  γοράν είς τάς τιμάς των δραχ¬
  μών 200—240, τιμήν κατά τό
  ήμισυ σχεδόν μικροτέρα των
  έκ Πειραιώς αφιχθέντων.
  Έν τώ μεταξύ διάφορθι 'έμ-
  ποροι τής πόλεώς μας έφε-
  ραν μακαρόνια έκ Πειραιώς
  άτινα ή Άγορανομία έτιμο-
  λόγησε βάσει των τιμολογίων
  των πρός δραχ. 250 χονδρικώς
  καί 280 λιανικώς.
  Ήδη ήρχισεν εύτυχώς ή έπι-
  σκευή τοϋ κυλινδρομύλου άδελ
  φών Καστρινάκη καί ελπίζομεν
  Οτι λίαν συντόμως θά δυνηθώ-
  μεν νά άλέσωμεν σίτον καί νά
  αρχίσωμεν τακτικώς έργαζόμε-
  νοι ου τω δέ θά προσφέρωμεν
  είς τό κοινόν ζυμαρικά εύθηνά
  έξ Ιδίας πρωτοβουλίας έφ' δ¬
  σον ή 'Ελληνική Ύπηρεσία συμ
  μαχικής βοηθείας παρεΐδε τό
  τοσοθτον επιτακτικόν καθήκον
  της πρός εξυπηρέτησιν τοθ κοι
  νοθ.
  Μετά τιμής
  Επί τή έπετείψτής
  Έδνικής εορτής
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου. —Επί
  τή έπετείφ τής Έθνικής μας "Ε¬
  ορτής 6 Πρωθυπουργός τής Με
  γάλης Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ
  απέστειλε τό κάτωθι μήνυμα
  πρός την Α. Μσκαριόιητα τόν
  Άντιβασιλέα:
  Εΐμαι εύτυχής διαβιβάζωντούς
  χαιρετισμούς ολοκλήρου τοθ
  Βρεττανικοϋ ΛαοΟ επί τή έπε
  τείω τής Έλληνικής Άνεξαρτη-
  σίας. Είναι ή πρώτη φορά πού
  οί Έλληνες έορτάζουν έλεύθε
  ροι μετά την Γερμανική κατο
  χή. Μέ,τά τελευταία κατωρθώ-
  ματά τού ό Ελληνικάς λαός ε¬
  κέρδισε επαξίως την άνεξαρτη-
  σία ήτου. Προσβλέπομεν μετ*
  έμπιστοσύνης είς τό μέλλον τής
  "Ελλάδος. Θά συμμεριζόμεθα
  τα προβλήματά σας. Συνδεόμε-
  θα μέ φιλίαν καί έπιθυμοθμεν
  νά διατηρηθή άκόμη περισσότε
  ρον καί νά μεγαλώση τώρα πού
  θά κερδίσωμεν την νίκη».
  Έπίσης ό Άρχηγός τοϋ|Βρετ
  τανικοθ Έπιτελείου Άλεν
  Μπρούκ είς μήνυμά τού λέγει:
  Άπευθύνω ευχάς επί τή έπε-
  τείω τοθ υπέρ τής άνεξαρτη-
  οίας αγώνος Σας. Εΐθε ή Ελ¬
  λάς νά άπολαύση ευημερίαν
  καί ευτυχίαν είς τό προσεχές
  μέλλον.
  Ή ανθρωπότης όφείλει πολλά
  πρός την 'Ελλάδα καΐ σύντομα
  θά έλθτι ή ωρα τής νίκης.
  Έπίσης μηνύματα απέστει¬
  λαν, ό πρώτος λόρδος τοθ Αγ
  γλικοθ Ναυαρχείου Σέρ Άλε-
  ξάντερ καβώςκαίοίκ. κ.Λήπερ
  καΐ Σκόμπυ.
  Κατελήφθη
  τό Νταρμσταν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26.— Ή 4η .θω
  ρακισμένη μεραρχία τής 3ης Στρα
  τιάς προήλασεν 64 χιλιόμετρα
  καί κατέλαβε την Βιομηχανικήν
  πόλιν τοΰ Ντάρμστατ προελάσα-
  σα πέραν τής {πόλεως απειλούσα
  άμέσως την Φραγκφούρτην άπό
  την οποίαν άπέχει ολίγα μόνον
  χιλιόμετρα.
  ΙΪ|"Αλλη ; φάλαγξ τοΰ στρατηγοΰ
  Πατον υπερέβη την φραγκφούρ¬
  την καί ευρίσκεται τώρα είς από¬
  στασιν 227 μιλλίων έκ τοΰ Βερολί
  νού.
  Ή Διεύθυνσις έργοστασίου
  υμαρικών.
  ΚΑΡΟΥΖΟΥ— ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  Χθές ό γνωστάς Ρώσσος συν
  Υροφεύς Ηλίας Έρεμπουργκ
  °Μιων άπό τοθ ΡαδιοσταθμοΟ
  τής Μόσχας απηύθυνε μήνυμα
  πρός τόν Ελληνικόν λαόν ει¬
  πών: «Δέν πρόκειται νά μιλή
  "η ·Ρ?,Ιά δ»1νά τίίς Ελλάδος.
  Η Ελλάς έδειξε άκόμη μ1ά
  φορά τί σημαίνει τραγωδία
  V
  ποκλινόμεθα 'μπρός στά δεινά
  σας καί πιστεύομεν είς τό μέλ
  ^ς· ° Έρυθρ0ζ Σ*
  καί ο^Σς· ° Έρυθρ0ζ ΣτΡ«*«
  καί οί Συμμαχοι συνεχίζουν την
  έκμηδένισιν των Γερίανών Ε0
  χομαι κάθε ευτυχίαν Έά^. σή
  μερά υπάρχη είς τ*ν έορτασμόν
  μιάσάθά2λΡσσμ^
  σή
  μερά υπάρχη είς τ*ν έορτασμόν
  μιάσκιάθά2λθΠήμ«ραΡπσοσύμ^
  έ°Ρτβσ"βΧ«ρ1ς την σκια αυτή.
  Ό Τσώρτσιλ είς την
  άντίπεραν Ρήνου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26.— Ό κ Τσώρ
  τσιλ συνοδευόμενος άπό τόν Στρα
  τηγόν Μοντγκόμερυ, το στρατη¬
  γόν Σίμσον καί τόν αρχηγόν τοΰ
  ϊπιτελείου "Αλεν Μπρούκ διήλθε
  ;όν Ρήνον επί μιάς φορτηγίδος
  καί παρέμεινε επί 3 ώρας είς τό
  προγεφύρωμα τής 9ης στρατιάς
  καί είς σημείον τό οποίον εΐχε κα
  ταληφθεΐ πρό 36 ώρών. Έπίσης
  άνερριχήθη επί τής κατεστραμμέ
  νης γεφύρας τοΰ Βέζελ καΐ πάρη
  κολούθησε την εξέλιξιν των επιχει
  ρήσεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μαρτίου.—
  Καθ' ά ανήγγειλεν ό Ραδιοφω-
  νικός σταθμός τοθ Τόκιο, Άμε
  ρικανικαί δυνάμεις ένήργησαν
  άποβάσεις επί των νήσων Ρίου-
  Κιούς | μεταξύ τής Φορμόζα
  καί τής Ίαπωνίας. Κατά τάς
  Ιδίας πληροφορία 15 Άμερικα·
  νικά άεροπλανοφόρα καΐ πλή·
  θος άλλων πολεμικών καΐ άπο-
  βατικών σκαφών έλαβον μέρος
  •Ις τάς έπιχβιρήσεις αύτάς.
  ύποχρέω-
  τής 10ης
  ____ίλ Λ ._
  Χέμησαν παρά τό πλευρό τ<ΰν Ιλλήνων. "Ολ' άπ' α·')τι->Γις
  'δην ^σ°ν ΠΓ φαρμακοποιόν κ.
  Γεύς /: ΙΓ^εβετζάκην διά τάς πε
  ριποιησεις πού τοΰ ίκαναν κατά
  ~> τ
  Μερικοί, δ-
  ωνυ ήσαν άνήσυχα
  εύματα πού άναποθσαν τόν
  τροχοφόρα μέσα καΐ ζωα προ·ιοΐ6.Λουυν ^, . ,,.„.
  /·ενητ5εΐ«ώ*ξημιών, άνεξόφληταιποτε σημείον καί όπετεδήποτε | νού. Τό Συμμαχικόν άογηνεϊ
  άπαιτήσεις έξ έπιτάξεως κινη ήθελον. Έπίσης εδήλωσεν 8τι ή ον έξέδωσε σήαεοόν τΛν αε
  τώνκαί άκινήτων καίέκ προσ-Ιδιαταγή τοϋ άογιστοαττίνοπΐΓ,ΛΐιΗΓ,ί^ν τα ^λΛ,ω. α.._.1_..Γ..
  Ι"1