98152

Αριθμός τεύχους

5341

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >0
  1939
  __ΑΠΟΦΚΕΙΣ
  >» (15. ύ
  αύριον
  ιοτικόν β
  4·υοβλ(νι ν« &»,
  ατά,βτβοιν. Τέ £νμ
  οε>ς ύψΐοτης βημ».
  βλίνι έδίχθη ε', μΐ
  ιβκτβρβ Λίϋ.
  ΠδϊϊΙ
  [15. ύηηρκσΓα)-Ε«'
  Βνος ή Ευβίρνηοΐ!
  (ΐδν ίχ«ι ιπένειιν
  Ι*ο(ν της βΐς τόν οχα
  ,οτιχβδ μβτώκβυ τδν
  κήί·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγϋπιοο
  Ιΐησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΜή;
  Ιιησΐα βολ. 1Β
  ίξάμητος » Β
  ι
  ■ατά φύλλον
  Δραχ.
  ΟΙΡΑΣΚΕΥΗ
  8
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΙΧΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """••■ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΫΡΟΥ
  ΤΒΕΥΗ18Σ ΣΪΙΤΗΤΜΣ 99. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί40κ
  'ΑΡΙβΜ.* ΦΥΛΛΟΥ 53*1
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τμήμα νηοπομπής έμπορικών πλοίων τα ΰποϊα συνοδεύουν Άγγλιχά1.
  πολβμιχα.
  Συνάνΐησις τοϋ Άγγλου Πρωθυ.-τουργοϋ κ. Τσάμπερλαιν μετά τοΰ "Αγ |) Προετοιμασία Άγγλικοβ ύδροΐϊλάνου διά τήν^ κανονικήν τού πεοιπολΐαν
  ης ΰ Άγγλου Πρωθυ.τουργοϋ κ. Τσάμπερλαιν μετά
  γλου Ηασιλε'ως ολίγον πρό τΓ|; ΡΪς τό μέτωπον Αναχο>ρήσιο>ΐ τού.
  5 χιλ. Σουηδοί
  ——-Ξέθελονταί
  ειςΦιλανδίαν.
  ρμ
  αναγνωρίσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Δεκεμβριού (Ιδ
  ύτιηρεσΐα).— Ασχολουμένη μέ
  τό ρεοσσοφινλανδικόν ή κ.
  Ταμποιί, γράφει οήμερον είς
  τό «Έργον» ότι έφθασαν ή
  Ιη, κατ' εξηκριβωμένας πλη
  ροφορΐας ιη<τ, 5 000 Σ'υηοοΙ έ θελονταΙ, 6ι' «Ιδικών σιδηοο- δρομικων συρμών, άρτίως έξω πλισμ&νοι διά ν ά πολεμήσουν πσρά τό πλευρόν των Φινλαν Ή κ. Ταμπουΐ , προσθέτβι Βτι Ιχει την πληροφορίαν, £ πιβίβαιουμένην καΐ υπό άΧ λων πηνών, δτι έντός των ή μέραν φθάνουν έτιΐσης έξ Ί ταλίας πολλοΐ ίθβλονταΐ διά νά πολεμήσουν υπέρ των Φιν λανδων. Ή/ΑγγλΙα έπΐσης θά ένΐ σχύση την ΦινλσνδΙαν είς τόν υπέρ τής άνεξαρτησίας της άγώνα διά πολεμικοΟ ύλικοθ καΐ άεροπλάνων. "Ηδη μάλι στα ή κυβέρνησις τοθ κ. Τσά μπερλαιν έδωκεν εντολήν είς τα άγγλικά έργοστάσια νά έκτελέσουν κατβπειγόντως τάς •παραγγελίας τάς οποίας εΤχε δώσει ή Φινλανδία πρό τής ενάρξεως των έχθροπραξιβν μβτά τής ΡωσσΙας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Δ)βρΙου (Ιδ. ύπη ρεσΐα).—Τό πρακτορείον Χά βας πληροφορεΐται βτι έτοι μάζεται ήοη νά ·παρασχεθ0 Ιοχυρά ενίσχυσις είς την Φιν λανδΐαν έξ δλων των σημβΐων τοθ κόσμου. Ή Άγγλίο·, ή Άμερική, ή Ιταλία, τα Σκαν δινου(κ«|( κράτη έζεΡήλασαν έμπράκτως τάς διαθίσεις των οπέο ϊγ}ι
  κης άβροηορίοτς κοθώς κοΙ
  τίνα βσμβαρδιστικά έξαιρετι
  κης ταχύιητος.
  Τα Χκανδιναυΐκά
  κράτη.
  ΑΓΚΥΡΑ 7 Δ)βοΙου (16. ό-
  τιηοεσ(α). — ΤηΑ,εγρσφήμστα
  έξ Όσλο άναφέρουν δτι ή*ο
  χισαν σήμερον έκεΐ ο( ίργα
  σ(σι ττ]ς συνδιασκίψϊως τΛν
  ΰπουργών ι ώ ν Εξωτερικών
  τιίιν Σκανδιναυΐκων Κρατον
  Νο^βηγΙας, Σουηδίας καΐ Δα-
  νΐας. Είς την διάσκεψιν αυ¬
  τήν άποδΐδεται ίξαιρετική
  σημασΐα. Θεωρεΐται βέβαιον
  ότι οί τρείς ύπουργοί θ'
  άποφασΐσοον την ανάληψιν
  πρωτοβουλίας μεσολαβήσεως
  πρός σύνοψιν εΐρήνης διά
  την σωτηρίαν τής γείτονος
  των ΦινλσνδΙσς τής οποίας
  ή άκεραιότης καΙ ή άνεξαρτη-
  σΐα διατρέχει ή*5η τόν Ισχσ
  τον κίνδυνον μετά την ρωσσι
  κήν εΐοβολήν.
  ΑΙ ΡΩΣΣΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 ΔβκεμβρΙου.—
  Κατά τηλεγραφήματα έξ -λ
  σΐνσκι, κατά την μεγάλην
  μάχην ή δποΐα εδόθη είς την
  •περιοχήν τοθ ΒαγιαρντΙ κατε
  οτράφησαν 8 ρωσσικά τάνκς.
  Τα αύτά τηλεγραφήματα άνα
  φέρουν δτι μόνον είς την ιτβ
  ριοχήν τής ΚαρελΙας κατεστρά
  φηοαν 80 τάνκς γεγονός τό 6
  τιοίον άποδεικνύει πόσον κα¬
  λώς ώργανωμέναι είναι αί κα
  τα των τάνκς παγΐδβς καΙ αί
  ύηόνομοι.
  Χθές έβομβαρδΐσθη υπό των
  Ρώσσων τό Πετσάμο καθώς
  καΙ τό Πακεράντα όπό των
  φινλανδικών οέ τηιβ6λωνκα
  τερρΐφθησαν δύο ρωσσικά βομ
  ΡορΒιστικά άεροιιλάνα. Πάν
  τ»ς ή δράσις τής άεροπορΐ
  άς υπήρξε χθές περιωρισμένη
  λόγφ της κακοκαιρίαν
  ΡΩΜΗ 7 Δ)βρΙου (16. οτιη
  Ρϊσΐα).- Καχά τηλβγραφήμα
  τα έξ ΈλσΙνσκι, οί συλλη¬
  φθέντες Ρωοσοι αΐχμάλωτοι
  ώαολόγησαν δτι τό ανώτα¬
  τον στρατηγεΤον τοθ Λενιγ·
  κραντ Εχει δώσει εντολήν είς
  ϊά.ρωσσικα στρατεύιχατα να
  καταλάβουν άντΐ πάσης θυ
  σ[ας τα νικελορυχεϊα τοθ Σα
  ΠΑ 7 Δ)βρΙου (Ιδ. ύ
  τιηρεσΐα) — Ρωσσικόν άνσκοι
  νωθέν Ιρΐζβαι βτι τα σο
  σο
  οαν πσρα τν Β,σκα είς τόν
  Ίσθμόν τής ΚσρελΙας τό Φ ν
  λανοικόν μέτωπον. Τόν ρωσ
  σικόν αύιόν Ισχυρισμόν δια
  ψβύδει έν τούτοις τηΧεγράΦη
  ^Γήμέ'ραν: ΕΙς'τάς ακτάς
  καΐεΐς τόν κόλπον τής Φ.ν·
  δράσις κατά θάλασσαν.
  Νεώτερα τηλεγραφήματα
  ρΐΐως
  ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Είς στρατόπεδόν συγχεντρωσεως £ν Αγγλία. Ούτοι πρός διάκρισιν φέρουν
  στρογγυλάν διακριτικόν σήμα επι τοΰ γόνατος καί τής ώμοπλάτης.
  Έν έκατομμύ-
  ριον Ρώσσων
  ΞΞδέν διασπα
  ΤΟΥΣ ΦΙΝΛΑΝΔΟΥΣ. =
  ΡΩΜΗ 7Δ)βρ(·υ(ίδ.
  ρεαία τής «Άνορθώσενς») —
  Σημερινα τη^κνρβφήματκ έξ
  Έλβίνσκι αναφέοουν ίτι είς
  τό μέτωπον τής Καρελίκς
  χαΐ τοδ Πετσάμβ ενισχυθή·
  μ βτα φο¬
  τής Φινλ«νδ(«ς μέ βντΐΜει·
  μενικόν σκοπόν νά διασπά
  σο τ· ΦινλανδΐΜόν μέτω¬
  πον. Έ{ &λλου υπό* των
  λάέ
  ράς νεων μεγ«ΑΜν ατρατιω-
  τιχδν δονάμεων. Ήδη Ιχουν
  ουγκΐντρωθη δυναμΐις ενός
  ίκβτβμμυρίβΐί 4νδρδν, 1000
  άερβπλάνων
  δί«ί
  κατομμύριον Ρδσαοι.'Τά αύ
  πρβαβέ.
  Γϊ
  μ |φ#ί τ# κέντρον
  ςωίβικδν αεροηλάνων,χέκ«
  φεληθέντων μικΓά; βΐλτιώαε
  ως τού χαιροϋ, ίβομβαρδίσθη
  ο«ν τα οχυρά τής μεγάλης
  γραμμής Μανκρχαΐμ.
  Κατ' αλλα τπλιγραφήματα
  τδν πολεμικ&ν ά(ΐεαταλαέ·
  ννν τΟν Ίταλικ&ν έφημερί
  δ«ν, ·λ«ι αί εηιθέσεις τας
  όιχοίας ένήργϋσαν τας δύο
  τελευταίβς ημέρας -αί ρωυ-
  οιχαΐ δυνάμεις άηεΜρούαΒη-
  ααν είς ·λα τα μέτνκα υ¬
  πό τδν Φινλανδδν. Άνα·
  κοιννΒέν της ΜσΌχ«ς άνα-
  φέρει Ιτι κατιβυθ(σ9η Φιν
  λανδιχίν ύηοβρύχιον υπο
  ρναοΐΜής ακταιωρού Πληρο
  φορίαι έκ Στοκχέλμης ανα
  φέρουν (τι είς τας £κανδι
  ναυΥκας χώρας καταρτίζον
  ται διαρκ&ς ίβΐλοντΐΜ» ού
  ματα τα σποΐα βπβστέλλον
  «ι είς Φινλανδίνν διά ν«
  κολ>μήβ·υν κβτβ τδν Ρώβ-
  = ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
  νέον μέτωπον
  εις την έγγύς
  ΚΑΙ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ.
  ΡΩΜΗ 7 Δ)βρίου (15. υπη¬
  ρεσίαι τής «Ανορθώσεως»).—
  Τό πρακτορείον «Σιέφανι»
  ανακοινοί βτι καθ9 άς εχει ε¬
  ξηκριβωμένας πληροφορίας εί
  ν αι λίαν ενδεχόμενον νά δημι
  ουργηήβ νέον μέτωπον ίΐς την
  4ννύς καΙ ιήν Μ*σην Άνατο
  >ήν.
  "Ηδη, ή Γαλλία συνκεντρώ-
  ει μεγάλας στρατιωτικάς δυ
  νόμεις είς την Συρίαν υπό
  την ανωτάτην Διοίκησιν τοθ
  Άρχιστροτήγου τής Άνατο·
  λής κ. Βιϋνκάν έδρεύοντος
  ώς γνωστόν άτιό τής κηρύξβ
  ως τοθ πολέμου είς Βηρυτ
  τόν. Αί αυταί πληροφορίαι
  άναφέρουν δτι καΙ ή Αγ¬
  γλία συγκεντρώνει μεγάλας
  πολεμικάς δυνάμεις είς τα
  πρός ιήν Ρωσσίαν σύνορα
  τής Περσίας καΙ τοθ Άφγα
  νιστάν. Μεγάλας στρατιωτι
  κάς δυνάμεις μεταφέρει επί-
  σης εσπευσμένης, λέγει τό
  πραχτορ{ΐ?ν Στέφανι, καΙ ή
  Τουρκία είς την ύπερκαυκσσί-
  αν πρός τα σύνορα τής Ρωσ
  οίας έν ώ έκ παραλλήΧου βίς
  τόν Καύκασον συγκεντρώνον
  ται μεγάλαι έπΐσης ρωσσικαΐ
  πολεμικαι δυνάμεις.
  Τηλεγραφ ή ματα έν τούτοις
  £ξ Άγκυρας διοψεύδουν κα
  τηγορηματικος τάς άγνωστον
  πάς κυκλοφορησάσας πληρο¬
  φορίας πβρΐ κινητοποιήσβως
  μεγάλων Τουρκικών στρατιω¬
  τικών δυνάμεων κατά μήκος
  των πρός την Ρωσσίαν συνό-
  ρων.
  Παρά την διάψευσιν δμως
  αυτήν, ϋτό των ένταθθα πό
  λιτικΑν καΙ δημοσιογραφικων
  κύκλων προβλέπεται βτι συν
  τόμως θά έκδηλωθοθν βιθεΐ
  αι διαφωνίαι καΙ μβγάλη έχ-
  θρότης μεταξύ Τουρκίας καΙ
  Ρωσσΐσς καΙ δτι αί μέχρι σή
  μερον ψ λικαΐ σχέσεις των
  δύο χωρών θά διακοποθν.
  Ή θέσις της Ρουμανίας.
  ΡΩΜΗ 7 Δ)βρίου.— Τηλε¬
  γραφήματα έκ Μόσχας άνα
  φέρουν δτι είς τό επίσημον
  Οργανον τής 3ης Διεθνοθς
  «Πρόβ5σ» δημοσιεύεται σήαε
  ρον άρθρον σημαίνοντος κομ
  μουνιστοθ ηγέτου είς τό όποΐ
  όν τονΐζβται δα είναι ζήτημα
  έξαιρετικής σπουδαιότητος διά
  την Ρουμανίαν νά διατηρήση
  μέ κάθε τρόπον αγαθάς σχέ
  σεις μέ την Ρωσσίαν. Ό άρ
  θρογράφος τονΐζει περαιτέρω
  β τι ή Κυβέρνησ ς τοθ Βου
  κουρεστΐου πρέπει νά συγκα
  τατβθβ νά συνάψη μετά τής
  κυβερνήσεως των Σοβιέτ συμ
  φωνον αμοιβείας βοηθείας, ά
  νάλογον μέ τα ύπογραφέν
  τα μεταξύ Ρωσσΐας καΙ Βαλ
  τικον Κρατων. Μόνον δι* έ
  νός τοιούτου συμφώνου επι
  λέγει ό κομμουνιστής άρθρο-
  γράφος, θά είναι δυνατόν ν*
  άττομακρυνθοθν οί κίνδυνοτ
  τοθ πολέμου έκ τής νοτιανατσ
  λικής Ευρώπας.
  Απεκρούσθη
  ΚΑΙ ΑΑΑΗ ΡΩΣΣΙΚΗ
  έπίθεσις.--=
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δεκεμβριού
  (Ιδ. ύπηρ).— Καθ* α τηλεγρα·
  φοθν έξ Έλσΐνσκι έπεβεβαιώ
  6η επισήμως σήμερον δτι φιν
  λανδικά άεροπλάνα έβομβάρ
  δισαν τό Τεριζόκι, χωρίον είς
  τό οποίον έ&ρεύει ή κομμουνι
  στική κυβέρνησις τοθ Κουζί-
  νεν.
  ΑΙ ΡωσσικαΙ δυνάμεις ένήο
  | γησαν καΙ δευτέραν μεγάλην
  (επίθεσιν είς τό μέτωπον τής
  ' Καρελίσς άλλ' απέτυχαν υπο
  σΐασαι β τρυτάτας απωλείας,
  ! παρά ιήν άριθμητικήν ύπερο-
  Ιχήν των έναντι των Φινλαν·
  δών.
  Ό άνταποκριτής τοθ πρα¬
  κτορείον Χαβάς τηλεγραφβΤ,
  βτι διεξήχθησαν χθές νέαι με¬
  γάλαι μαχαι είς την περιοχήν
  τοθ Πετσάμο. Έν τέλει δμως
  τα Φ.νλανδικά στρατβΰματα
  κατώρθωσαν διά θυελλώδους
  άντεπιθέσεως ν' άπωθήσουν
  τάς ρωσσικάς δυνάμεις καΙ νά
  τάς άναγκάσουν είς ύποχώρη
  σιν. Ό Ιδιος άνταποκριτής
  προσθέτει δτι διήλθον τα Νορ
  βηγικά σύνορα 10 χιλιάδας
  Φ.νλανδοΙ προσφυγες ζητοθν
  τες άσυλον είς Νορβηγ(αν{
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον άπογρυ
  ματινή <Όρα 6 15', βραδύνη ώρα 9. 15' μ. μ. «Πριγκήπισσα Τ<«ρακανόβ>ι»
  μέ τοιις Άννύ Βερναί, Πιερ Ριοάρ
  Βίλμ.
  ΜΙΝΩΛ. - Σήμερον τό άριστούογη
  μα «Ελένη». Κιιριακή ώρα 10 π. μ.
  σινεά* δρ 6 2—4»'έον έπεισοδιαχόν.
  4-6 ή «Ελένη» μέ τιμάς , ήλαττωμέ
  νας. Απογευματιναί καθ" εκάστην
  ώρ« 6/50.
  ΙΡΑΔΙΟΦΩΝθΤΪ
  τα περιτταθέοτερογ
  άνάγνωσμα
  Στοθμός Αθηνών.
  Πρένρ«μμ« 3ης Αιβρίου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχδς Βμνος—
  5μνβς Νεολαίας.
  "Ωοα Άατεποαχοπείευ Αθηνών.
  12.30 Ή ώ?α τοθ έργάτοιι.
  13 Δημοτιχή μουσιχή [(Δ'σκοι).
  13.30 Είδήσεις— Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Καντάδες. (Δίσχοι)·
  14.15 Είδήσιις.— Μετκβρολογι
  χδν δελτίον.—Κίνησις αγοίδ; ϋιι
  18.45 Έμβατήρι» και έλλτ,νι
  χοΐ χοροί. (Δίσνοι).
  18 55 Μουσιχή τζάζ. (Δίσχοι).
  19 30 Ή ώρα ιής Έλλχνίδος
  19.45 Έργα διά,,δύο πΐάνα (5
  πδ,ϊτοθ χ. χαί τηΊ; χ. Γ. Γάμδα.
  20.05 «Χίσαγω/,ή 1812» «Ο
  Τσαϊκόφσκυ. (Δίσχοι).
  20.15 Δημοτιχδ χραγεθ5ι (δπδ
  τί]ς χ. Νιτοας > Μωρέττη—'Ανα-
  γνωίταΓα αυνοδε'α λοϊκών όργά
  νων).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Έλαφρό τραγοθϊι (δπδ τοθ
  χ. Χριστοφίρου Λαμπρινοόδη).
  21.30 "Ομιλία.
  21.45 Κοντσίρτο τοθ Τσαϊ*όφ
  σχυ διά βιολΐ χαΐ ορχήστραν.
  (Δ'σχοι).
  22 20 Είδησις.
  22 30 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (υτδ
  τής δίδος Φλώρας Διλίνδα, δψι
  φώνου).
  23 Πολωνιχή μουσιχή. (Δ'σχοι).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Έϊαφρό τραγοθδι (δπδ
  τής δίδος Μαίρης 'Αβκταγγέλου).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουοιχή χοροθ. (Δίσχοι).
  «Κανΐίς δέν θά μάθη
  *ώς γεννήθηκβ κγΙ β ώς
  πέθανε ή Πριγχήκισσα
  Έλισάβετ Ταρακανόβα.
  Δυστυχισαίνη ζανθή μι¬
  κραι^! Τόσο λίγο 6νο·
  χη! ΕΙχε άγαιήσει μ'
  6λη ιή δόναμι της παν
  δικής της ψυχής. Ή δυ·
  στυχΐα της ήταν δτι Φά·
  νηκι τολύ αδύνατη γι*.
  τή μοΐρα της.»
  ΤΑΡΑΚλ-
  Ή μεγαλυτέρα κινη
  ματογραφική δπμιβυργία
  των τελευταίαν έχων μέ
  την νέαν άποκάλνιψι τοΰ
  χινηματογράφου.
  ΑΝΝΥΒΕΡΝΑΙ
  χ«1 χον
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ΠΡΙΓΚΗΠΙΙΣΑ
  ΤΑΡΑΙΑΝΕ11
  Τέ) δρ «μ* το& ϊρκτος μμΙ
  τού Μαρτιοίον!
  Τ© οραμ* τοϋ μίαους χαΐ
  τής 8«σ(«ς.
  Ολοϋΐος ηβύ κροχαλεΐ
  χον Τλιγγο.
  ΣκηνοθεσΕα τοθ μενά-
  λου Γάλλου σκηνοθέτου:
  ΦΕΝΤΟΡ ΟΖΕΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογιυματινή ώρα
  6 15. Έθπΐρινή ώρ« 9.15
  χινηματογρέφον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή σωματική άγωγή.
  Διά την σωματικήν άγωγήν ένΐ
  τάλησαν δι' «ίδιχή; έγχυχλίου οί
  καθηγηταί τή; γυμνααιιχί){: Τα
  δπουργίΤιν τής Παιξείας διά τή
  έγχυχλίου ταύτης έφΐσ'α ώ; έγρ
  φομεν χθές άλλαχβθ την προα
  χήν των γυμναιτων χαΐ γυμνι
  στριων διά «ήν σωματικήν άγω
  γήν χαΐ των ΐξαηχολιχων νίω
  χαΐ νεϊγΕδων. ΚαΙ είνε τό,ζή-η
  μα ά π. ό τζς πλευρά*ς ταύΐης^πο
  δαιότατον. ΚαΙ διότι ή 'Εθνιχή
  Όρνάνωας Νιολαίας ιύνοεϊ τη
  δια«*ιδ*γ<ί»γησιν αυτήν άλ5ά χά διότι μΐΐαξδ τοθ Ιξωσχολιχοθ χ σμου δπίρχει άνάγχη σ<ληρ«γω γημίνβν χαι ά-μονιχων σωμάτω καί ανθ;ώιτω/ τιμίων, ηθικόν χά άξιοτιρΐπών. *** Αί ζώναι εμφανίσεως Αί ζώναι εμφανίσεως είς τα επαρχιακάς πόλεις λαμβάνεται πρόνοια νά πκρουσιάζωνται πά «τι ιΰπρεπεΤς. Την πριοτοβουλ αν Εχει χ» Ι τώρα τό δπουΒγεΤον Τΰπου χαΐ Τουρ'σμοΐ το!) δποίοι άλλως τε τό ενδιαφέρον είς χάθ ζήτημα τοιαύτης φύσεως είνε πά τόχε ιϊδιχευμίνον χαΐ "ΐξιίλογον Έν ΉραχλεΕν άξίζει νά έξ«ρθ έχ παραλλήλου χά Ι τό ένδιαφίρο τοθ Δήμου δστΐς διν φείδετα προσπαθειιον διά την διατήρησιν γενιχ&ς είς καλόν πάντοτε οημεΐ όν των ζωνών εμφανίσεως τής π λεως μας. τοϋ ώραΐόχοσμου Τα παράσιτα. Τά βιεμηχανιχά ποράσιτα τώ ρδγώων ελήφθη φροντίς παρ: χεθ δτυπουργιίου Τύπου νά χατΐ πολιμηθ&σι χάτά'τίδυνατόν άχόμ χαίδι' ιίδιχώνσυσχΐυ&ν. Τό μίτρο εΐνεπράγματι ικανοποιητικόν λα βανομένης δη' ϊψιν δχι μόνον τή σημαοίας άλλά χαΐ τής διαδόσεν οήμερον τοθ ραδιοφώνου. Έχτέ τούτου ή ελευθερία των ραδιοφ χών έχπομπιον χαΐ ή απαλλαγή τούτων άπό έμπόδια, όφειλόμενι μάλιστα είς πλημμελιΤς βιομηχι νιχάς έγχαταοτάσεις άποτιλεθν διαιτέραν πρόοδον διά χάθι τόπο χ»1 σημείον πολιτισ,ιοθ. *** ΜΙα γέφυρα. Τό παρελθόν Σάββατον έτελέοθη οαν τα ίγχαίνια τής γεφδρας Γ ωργιουπόλιως/ίποκοίώνου παρου σία τοθ 'ΥπουργοΟ ΓενιχοΟ Διο χητοθ Κρήτης χαΐ των άρχων ] χωμοπβλειβς. Διά την γίφυραν ταύτην ή παριθσα στήλη άπησχ λή6η πολλάκις τονίσσσα την ση μασΐαν τής κατασχεαήςίαύτής άπ< άπίψΐιοι; ζωτιχή; διά την συγκο νωνίαν Χανίων—Ρεθύμνης—Ήρα χλείου χαΐ λοιπής Κρήτης. Δ ά τουτο χαΐ σημεΐώνει μιθ' Εκαν ποίήσιως την ΙγχαινΕΰσΕν ττ, έη' αγαίω χά ι τής όμωνΰμου χω μοπόλεως. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Έν ΉρκχλείΜ ο οδοντιατροσ; ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Συνεχίζει τάς εργασίας τού είς τό ιατρείον τού όδδς Σχ τωβριάνδου 20 Αθήνας. Δέχεται 8—12 κ«. 4—7. Έθνικέν Λαχεϊ·ν Πρακτορείον Ήρ«κλι(·υ Ή ανανέωσις των γραμματΐων 8(ά την Β' κλήρωσιν ήρχισεν χαί λήγε. την ΙΟην Δεχιμδρίοι». Πά ραχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί νά σπεύσωβιν νά άνανεώσουν ταθτα εγκαίρως διότι πέραν τής ώ; ίνα' προθεσμίας τό ΠραχτορεΤον οθδε μίαν ευθύνην Ιχεΐ. | ('ΚΧ Ϊ90 ΪΙρΛΧΤθριίθυ) Ι ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιρετιχ^ς ποιότητος είς την χρεμμυδαπ^θήχην παρά τώ ΓενΙ Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι χοθ χαταοίήματος Ιωάννου Λι ναρδίχη. Πώλησις λιανικώς χ«Ι χονδριχβς. Π&ΑΕΙΤΑΙ αμπιλος σουλτανί 14 περίποϋ στριμμάτων, είς θέ¬ σιν μεταξυ προαοτείων Άγίου "Ιωάννου—Χανιαλί) ΤεχΙ—Ήρβ χλείου. Πληροφορίαι: Καφενειον Γεωργίοκ Μαρή δδος Καλοχαιρι νοθ ηαραπλεύρως Φαρμαχιίβυ Χά ΔΙ^ΣΗΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ "II φημισμενη βεντέττα τοΰ χινηματογραφικοΰ στερεοιματος Κλωνίέτ Κολ μπέρ είς ίνα ρόλον πού Άριθμόο 22674 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογρόφος Κα στελλίου Πεδιάδος Έμμανου ηλ Ιδομενέως, Προσκαλώ τούς έγγεγρσμ μένους πιστωτάς 1) την έν Αθήναις έδρεϋουσαν 'Ανώνυ μόν Εταιρείαν υπό την Έπω νυμΐαν Τραπέζα τής Έλλά δος. 2) Την έν "Αθήναις έ δρεύουσαν Γε(αν υπό άνώνυμον 'Εται την Έπωνυμίαν Λοϊκή Τραπέζα. 3) Την έν Αθήναις έδρβοοοσαν Άγροτι κήν Τράπεζαν τϋς Ελλάδος ως διάδοχον χοθ ποτέ Κοινω Φελοθς Ταμείου Κρήτης. 4) Τόν Νικόλαον Μπαλτζάκην κάτοικον τοθ χωρίου Έλβάς Πεδιοδος κοί 5) Τόν Άντώνι όν Ν. Βασιλείου [κάτοικον έ· πίοης Έληάς Πεδιάδος ώς καί τό Ελληνικόν Δημόσιον καί την έν Αθήναις ' έδρεύουσαν Άγροτικήν Τράπεζαν τής Έλλόδος καί πάντα έτερον έ χοντα τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις επί τοθ έκ δραχ μών 44050 έκπλειστηριάσμα τος των έν ώ τί! όν μου χθές κατά την σχετικήν ύπ' αριθ μόν 22671 ΙκθεσΙν μου πλει στηριασμοθ έπισπεύσει τής έν Αθήναις έδρευούσης Άνωνύ μου Έταιρβ'ας υπό την Έ πωνυμΐαν Τραπέζα Αθηνών άναγκαστικώς έκποιηθέντων ά κινητών κιημάτων των ό^ει λετών Εμμανουήλ ΓεωργΙ ου Έλευθβράκ/), Μαρίας Γβ ωργίου Έλευθεράκη, Σοφίας συζύγου Άντωνίου Σταθάκη τό γένος ΓεωργΙου Έλευθβρά¬ κ η, Μσρίας Άντωνίου Έλευ θεράκη άνηλίκου έκπροσωπου μέν ής υπό τοθ προσωρινοθ Έπαρόπου της Εμμανουήλ Γ. Έλευθεράκη κατοΐκου Ή ρακλεΐου καί Νικολάου καί Ιωάννου Γβωργίου Παπαδο κωστάκη άνηλίκων έκπροσω πουμένων υπό τοθ ένασκοθν τος έπ' αυτών πατρικήν εξου¬ σίαν, τιατρός των, Γεωργίου Παπαδοκα στάκ ηκατοΙκουΠραι τώρια Μονοφατσίου όπως έν τος τής νομίμου προθεσμίας προσαγάγωσιν ενώπιον τοθ άρμοδ.ου δικαστηρΐου παρ' ω γενησεται ή κατάτοξις κο( διανομή τοθ έκπλειστηριά- σματος τούς τΐτλους των καί τα λοιπά δικαιολογητικά τ©ν άπσπήσεών των έγγραφα καθ* 6σον τιασα έκπρόθεσμος προσαγωγή έσεται άπαραδβ κτος, έλήψθτσαν τέλη καί δι καιώματα πρωτοτύπου δραχ μαΐ έ<ατόν δέκαπέντβ (115). Εγένετο έν Καστελλίφ Πβδι άδος καί έν τώ ένταθθα 6η μοσΐω γραφείφ μου κειμένω κατά την συνοικ'αν Πολεμάρ χη [διοκτησα τέκνων ΓεωργΙ ου Λαγουοιανάκη σήμερον την τετάρτην Δεκε'βοΐου ή- μέρανΔ€υτέοαν τοθ,χιλιοστοθ ένεακοσιοσΐοθ τριακοστοθ έν- νάτου έϊους, καί υπεγράφη πρός βίβαιίωσιν παρ' έμοΟ τοθ συμβολαιογραφου. Ό Συμβολαιογράφος Κα στελλίου Πεδιάδος. Έμμ. Ίδομ«ν«Μς ΟΣ ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ Κ ΟΙ Μ Ω ΝΙ ΕαΙ μή πεοιμέναντας σιν άτιδ τδν Σοθμπερτ, ό πίίγε χαί «άθηαε ΓΑ.ΜΟΙ.- Δνΐς Αϊκατρρίνη Ν. Λο· γσριαστάκη -Έμμ Γ. Ζιΐχοριουίάκΐ|ς Ετέλεσαν τούς γάμους το)ν. Παράνιιμ φβς παρέσΐη ί] κ. Μαρία Γ. Διαλλυνά, Θορμά σ»γχαρητι'|θΐα. ΘΛΝΑΊΌΙ.- Τηλεγραφικώς ήγγελ βη εξ Ά|ΐερι>ίής ό θάνατος τοΓι πλ'ΐι
  «οχου τοΰ Έμπορικοΰ ΝαυτικοΓι καί
  πλοιοκτήτου Ιοιάννου Παπαδθίΐοΰλου.
  Ό τόσον προώριος έκλιπιον ναυηκός
  ιΊ,-ΐήρξε «πό τά δημιουργικώτερα στοι
  χιϊα τής Έμπορικής Ναυαλτις μας
  αυτήν
  μπροστά είς τδ γραφείον τού, πή" χο0 ρ|ΙΊ;οϋΐκοϋ τού
  διά τής δραστηριότητος τού,
  γ-.-,-- -- -. ... „„„ . ,.-ΐορικοΰ τού πνεύ|ΐαΐος καί
  ρε την ττέννα χάτι εσημείωσε εις τής άκατ ιπονήτου θελήσεως τού. Ό
  ίνα φύλλον χχρΤΙθΟ, Χαί άφθθ Τδ «ιϊμνηστος Π ιτταδόπου>ος γνιΛθΓΟτα
  δπέγραψΐ, τδ^έαφράγισε χ*ί τεί! ^*,4/τν(Τ)χ/ί,;^γΡ"Ε^^νκ"α|, "φΧ'^ν
  νω< αδτδ πρδς Τδν ΣίΟμπερΤ! Ο1) 'οι.Πμιτ)ν, ί|ρτιμή''η αρκούντως καί ΤθΟ εΐπε: ι διά τά πολλά χαοισματά τού «1>ς κοι
  __Ί5ού φ!λε μου! Έ5Λ γρά ' νοινικοϋ άνβρώποιι. Τούς οίκι,ίοΐ'ς κ«ί
  φω είς τδν αντιπρόσωπον μοί» σιιγγβνει; και Ιδια^τιρως τΐ|ν σιιζυ
  είς τήνΒέννην. Τοθ ΥΡ&Ψ* **!ιΖχ*δοπ(ΪΧ™ΙΤό ^*>; Λαμίαν""
  Οβς μετρήση τρΐαχόσΐα φΐθρίνΐα... !Ορ,νώς τςχ.ιθεΐσαν δι '< τοϋ Οαναιιιυ τοι γιά ίνα γαμβίδ, Βίαν μάλι Θέλη νά π*ίη μιά χδμησ κομμένον ιατρόν— μαΐΡιιτήρα τής ΐΐόλβ (■'>; μας χ. Γρηγόριον Χατζιδάκην θε
  αα—μΐά ΧΟμησσα — μέ έννθΙΪΤΐ; {"»νω καθήκον μου διως ΐύχαριοτήσω
  —είπε με Ιμφασιν δ πατέρχς τή;
  Καρολίνας χαί ξεσόβηξε.
  ΚαΙ °03τερα, έξαχολουθΑν εί
  τδν Ιδιον πρΐσΐακτιχδν τόνον,
  είπε:
  —Μεϊά τέσία^ας ημέρας
  γει άπδ τδ χτήμα
  ί,κχξχ.
  Μέ αυτήν θ' άναχωρήσιτι διά
  τάς προετοιμασίας σας είς την
  Βιέννην. Σύμφωνοι;
  Ό Σοθμπερτ τόν χύτταζε χω
  ρ!ς νά τδν χαταλαβίίνη. "Οσχ τό ρ
  σην ώρα τοθ είχεν είπτ], δ χό Γυρθ στην ΠΟΑΙ.
  υη; τοθ έφαίνοντο γριφώΐη χαί
  αίνιγματιχά. Δέν μποροθσε νά χά
  ταλάβη τδ νόημα των λόγων τού.
  Έδιδε την συγχατάθεσίν τού δ χό
  μη;; "Οχι; Τά λόγια τού έφαΕ
  νοντο είς τδν Σοθμπερτ διαφορού
  μενά.
  Άλλ' ή ίλίγη θέλησις που εί
  χεν έπιστρατευσει προκειμένον
  νά εμφανισθή ενώπιον τοθ χόμη
  τος, τδν είχε πάλιν ίγχαταλεϊ
  ψη. Εαί δέν είχε πλέον τδ θάρ
  ρος ν* άιετθάνη ςυΐε μίαν έρώ
  τη3ΐν είς τόν πατέρα τής Κα
  ρολίνας, πολί» ίέ ολιγώτερον
  νά τοθ ζητήση έξηγήσεις .. Μπρο
  στά είς τδν χόμητα έοτέκετο
  σάν Ινα ηειθήνιον δίγανον...
  Καί έτσι {έν είνε παράίοξον δτι
  δταν ό χόμης τοθ ετει νέ την
  σφραγισμένην επιστολήν ηερΐ τής
  οποίας τοθ είχεν ομιλήση, δ
  Σοθμπερτ ίπλωσε τδ χέρι τ^υ
  χαί την πήρε ..
  —ΚαΙ τώρα, μποριΐτε νά πή
  γαίνετ», χύρΐε Σοθμπερτ!— είπε'
  ό* χάμ-ς προσθέσ7ς Βτι ήιαν ,γι"
  αυτόν ώρα νά βϊή είς τδν ταχτι
  ύ
  νίκην προσοχήν κια τιιχύτιιτα είς Τον
  δύσκολον τοκετόν τής συζύγου μου
  Άνδρονικης αίσίως καί δι" αυτήν
  χαΐ διά τό νεογνόν. Εΰχαριστώ επί
  σης καί τ6 πριισωπικύν τής «ρΐιας
  κλινικής τού τό τόσας περιποίησις
  έπιδαψιλεΰσαν είς τόν σύζυγον μου κα.
  τά την ίκεϊ παραμονήν ττις.
  "1Ιρ«κλι.ιον 7 Λ)Ηριου 19.'3ΰ.
  Ό ϊύχαριστών
  Μηνάς Μ. Φουντουλάκης Κοιρίύς.
  ρ βή ς
  χύν τού περίπατον, Ιφιπΐτος...
  —Τδ ίλογο περιμένει!—είπε'
  είς τδν Σίθμπερτ ώ; νά τοθ άνί
  φιρε φοβεράν τινχ δικαιολογίαν
  (συνεχΐζετκι)
  Ο ΑΑΣΙΑΑΒΓΙΑΝΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  ..ΧΡΟΝΟΝ"
  Επί τό (ύκαιρία τί ν άποκαλυητηρίνν τοθ άν-
  δριάντος Δνακατλογιάννη η συνάδελφ·ς «Χρό
  νος» τδν Αθηνών ήρχισε την ^έξιστόρησιν τής
  ζωής καί τού μαρτυρίαν τοδ έθνιχβΰ τούτευ ήρω
  ος, τοδ έποίου την μνήμην ετίμησε τόσον έπαξί
  Μ5 Π μδγ*λ·ννησβς.
  Τό πρώτον φύλλον τού «Χρένβυ» μέτην ίξι
  στέρηβιν τής ζ«ήςτ€θ Δαβχαλογιάννη λ
  οήμιρον ·1{ την κέλιν μ«£.
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό άφιερωμένο στήν
  νβότητα Ιξοχον ρωμάντζο
  τής Γαλλίας.
  Κάποιας άγάπης δνειρα
  πού σβύσανε γιά πάντα.
  Κσρδιές έρωτευμένες καί
  λησλονημένες...χαρούμενη
  ήθογραφία ττ)ς φοιτητικής
  ζωτΐς, παθητικό δραμα συγ
  κλονιστικοΟ ρεαλισμοθ.
  Τραγωδία μεγάλης πνοής.
  ΕΛΕΝΗ
  εΤνβ τό έργον ποθ θά
  συγκηνίση κάθε ανθρωπί¬
  νη ψυχή καΐ πού ϊσως νά
  είναι τό δραμα ολων μας.
  'Εμψυχωμένο άπό τούς
  ΜαντεΑέν Ρενώ
  Κωνστάν Ρεμύ.
  Έντός τβν ήμκρβν
  Η ΕΠΤΑ ΗΑΝΟΝ
  Ή όδύς 25ης Αϋγούσΐομ ήρχισεν «
  πό προχθές έπισκευαζυμίνη. '
  Άνανεονμένου τού άσφαλτοστρώ·
  ματος αύΓής.
  — "Υπό τοϋ εΐδικοΰ σιινεογείου τής
  μηχανικής υπηρεσίας τού Δήμου.
  —Νοτιά χθές ή όποίη κατά τηύς
  ο'ιωνοσκόΐΐοις προανήγγειλλε ρροχήν,
  —Ή,πυόβλεψιςέξ αίτιαςτών Ιοιοΐρα
  πιών τελευταίως τού καιροΰ, ήμφιοβη
  τήθη.
  — Τά ραδιοφωνα των κρντρων εξα
  κολουθοϋν να Εχουν πάντοΐε την ού
  γΐκιΊν των.
  — Λόγω φυσικά των διεθνών γργονό
  τοιν τά όποϊα συγκλονίζουν τόν κό¬
  σμον.
  — ΚαΊ τ ά όποία δέν ιΐνβ δυνατόν
  παρά νά ΐνδιαφέρουν όλους, άνρξαρ
  τήτιος κοιναινικών τάζ-εων.
  — Οϊ πλανόδιοι πωληταί φρούτων
  αϋξάνονται καί πληθύνοντσι.
  — Σημειωτέον Οτι δέν πωλούν μύ«
  νόν γλυκοιτορτάχαλλα καί μανταρίνια
  άλλά καί μήλα καί μάλιστα έχλβκτά.
  — Έν τώ μεταξϋ εύΛηνά καί κολά
  φροϋτα ειιρίσκει κανείς καί είς την
  Λαϊκήν αγοράν.
  Μέ τύ κλείσιμον των κέντρων έ
  νωρ'ις σχετικώς.
  — ΟΊ ξΐινύχτηδες ττεριωρίσθησαν κατ'
  ανάγκην.
  —Έννοείται ότι πολλοί αΛΟ αΰ
  τούς έτράπησον πρός τάς οίκογενεια
  κάς συγκεντροισιις ΰπου τό ξενύκτι
  κάποτε παρατ3ινε.ται.
  — Διά την καθα@ιότΐ|τα ιϊδικιυς
  κιιί εύκοσ|ΐίαν τΛν ζ<ι)νών ιμφ>ΐνί
  σε,ιον τής πολειός μας διά τάς οποίας
  γράφομεν είς άλλην στήλην.
  — Είνε ιϊνάγκη νά σημειωθή κϋί τό
  ενδιαφέρον τής Τουριστικής Άστιινο
  μίας καί γενικώΐερον τής Χωροφυ
  λακής.
  | —Τό οποίον πάντοΐε ε'κδηλ(όνεται
  1 συστηματικήν καί άΐΐοτιλεσματικόν.
  ϊ — Επί χΐι προσιγγίσει των εορΐών
  , τά καταστήματα 6έν οτεροϋνται π*
  ' λατών.
  | . .'Εννοεϊτηιι δτι ή πελατεία αυτή
  εχει την θέσιν της πολύ πε-ριπσό
  |τϊρον είς τό ωραίον φΰλον.
  | — Πηύ ι'ις γνωστόν πυοηγΓΪται
  παντοϋ, ε'ίδικώς δέ είς τάς άγοράς
  ! τόσον τάς συνήθεις όσον κιιί τάς έκ
  τακτους των ε,ορτων.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  έπισκευοΙ ώοοΑονΙ-ν
  ΙΙΙΟΙΑΤΗ
  (II
  ΟΙ ΕΙΤΑ Ν1Ν0Ι
  Είς τό ωρολογοποιείον:
  ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
  περιθώρ ο τής ζω^ς».
  Έκυκλοφόςηισε καί είς την πόλιν
  μας μέ εϋρεΐαν μάλιστα ζήνησιν ολιον
  των φίλων τοΰ βιβλιου καί τοΓ> ψυ
  χολογημένου καί λεπτοϋ χρονογριχ
  φήματος, ό υπό τόν ανωτέρω χαρακτη
  ρισΐικόν τίτλον τόμος χνονογραφημιί
  1 τ(ι>ν τοθ έκλεκτοϋ σιιναδελφου κ. Π.
  Παλαιολόγου. Διά τά χρονογραφΓ|μα
  «τα τοΰ κ. Παλαιολόγου εγράψαμεν
  χαί ποοχθές έκΐενώς, Λστε ν« παρέ
  λκουν σήμερον τά σχολια. Πάντως
  ή κυκ'οφοοία τοϋ βιβλίου τοθ κ.
  Παλαιολόγου είς την πόλιγ; μας εί
  νέ βέβαιον δτι θά αποτελέση γεγο
  νός διά τά έκδοτικά χρονικά καί
  ότι τουτο θά πωληθ[| αναλόγως
  πρός την έν Αθήναις κυκλοφορί
  αν τού καθ" ήν ώς γνωστόν έξηντλή
  θη έντό; δύο ημερών όλόχληρος χι
  λιάς τού βιβλΐου τού. Άλλως τε
  , τό χρονογράφημα τ.ιϋ κ. Παλιιιολό
  γου διακρίνεται καί άπό απόψεως κοι
  ί νωνικής διδιιοκαλίας καί ραφιναρι
  | σμένης διαπαιδαγωγήσεως χρησιμω
  τάΐης διά κάθε "Ελληνα τής έπογής
  μας. Τά βιβλία τοϋ κ. Παλαιολόγον!
  πωλοϋνται είς τά Βιβλιοπωλεΐα Ν. Ά
  λικιιότη κα'ι πορά τβ Διαχειρίσει
  τής «Ανορθώσεως».
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησεν όεροττο
  ρικώς δι" Αθήνας ό κ. Ευάγγελος
  Γκίκας τής άρωματοττοιίας Γεωργαντά,
  ΠΰΑΕΙΤΑΐ ή καί ένοιχιάζε
  ται τδ είς Θέσιν «Παπά" Μύλου»
  ή «Παπαδάκη Μετόχι» περιφε
  ρείας τοθ χωρίου ΚανλΙ Καστέλ
  λι κείμενον άγρόκτηαα άποτε
  λούμενον άπδ άγρδν ελαιόφυτον
  εκτάσεως ένατίν περίπου μου
  ζουρίων μέ διακόσια πιντήχοντα
  (250) έλαιόδενδροι.
  Πληροφορίαι παρά τφ 2υμ)φφ
  Ήραχλΐίου χ. Μ. φδί
  1 1
  •Ίτ^ον χ 2'
  χβι
  ζμενη
  «μίνου τού άβφαλτοστρ».
  γι
  Ήα: τού Λημου
  »· «ι ί| ΟΒοιη χητα
  ες
  αιως τού χοΐϋοΐ·,
  »Αφιονα των ΧΓΛ-τρων έξα
  νβ ίχουν πανιοιε ην ^
  Β»
  ροαιχά τ&ν διεθνά γεγονο
  Ιβ σμγχλονιζονν τον κο·
  ι όκοία δέν ε!ϋρ δυνατόν
  νβιαφεοουν όλους, ανε;αμ
  νονιχών ταξεαν.
  ινόθιοι πωληΐοι φροπωι
  ■αι πληβΐ'Νοντσι.
  ιιιιο* Γιτι 4ιν πωλούν μ.
  ιοοτάχαλλα χαι μα^ταρινυ
  ιιήλα χαί μαλισΐα ίώχΐί
  ι,ΐ' ΐύίηνα χαι «ώ
  χανιις χαί ιΐ; ηι
  νλπβιμον των χεηοε»(
  11 κώς
  [ιοι Γ«ι «ολλοι όώ «»
  Μ*» ν όρος τα; οίχογηί'»
  ηφώοτις ολοι> τό ξβ
  «αΛηρι
  ΐΛν ζ«·>»ών (
  Λςατ
  είς άλλην 0Π|λην§
  Ινάγχη να οΐιμε"»"« Χ1ι1°
  ,τΕ Τοββιβι**1*-·
  γ,ν,ιώ«*ον τί,ς λ-»*
  ,,Λο» «»ντο«
  Ι
  —=—----------------------- ----—-~ε~—ε|■
  Οίκονομική ζωή
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐπν
  Αί τιμαί τβν
  20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6'
  Υ'
  Καριχμπουζές
  Έλεμίδΐς α'
  » 6"
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  » γ'
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  δΐίφίρων προϊίνπον είχον χθές
  ΙΣίτος
  14 501 Κριθή
  13.50|Βϊώμη
  ώ;
  14 —
  13.—
  12.—
  11.—
  10.—
  9 50
  7 50
  6 50
  6-
  5 20
  12.50
  11.50
  10 50
  10.—
  5,50
  3 — 3.50
  ΟΙνοι μΕ
  ΓλεΌχος
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  » υ'
  Μίταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20— 21.—
  17—18.—
  28.—
  26.—
  24—
  23.—
  511.—
  20.—
  19.—
  400— 460
  Τιμαί Χυναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νί* ρ
  Παρίσιοι
  Άγορά Πώλησις
  ρ]
  "Αμστερϊαμ
  ϊτοχχέλμη
  Βρϋξέλλχι
  'Αλίξάνδρειοι
  640.—
  139 50
  3 09
  31.20
  74—
  58 20
  4.60
  560—
  550 —
  14150
  3.13
  31.65
  75 —
  33.70
  4 86
  664.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 48.-
  Κοπΐγχάγη
  Μιλόίνον
  Πραγα
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ«ν)πολις
  Βαοβββία
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  31.20
  4.60
  23.46
  3.15
  104—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3165
  4 66
  23.95
  3.18
  105.—
  2132
  ' Εγκυκλοττ α ιδ ε ί α
  Δι' έκεΐνους πού Βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνύσεις των*
  ΠΑΙΔΙΑ-ΘΑΥΜΑ
  Αέναος ή δημιουργική
  5λα δι- «λο"<:'προσπάδεια είς Μάλλια. Τό μεγάλο έργον τβυ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 647ον —Καί νά τους καί εδβ, προσέθεσεν. Ή άναρ- χΐσ είσεχώρησβ καί μβσα είς ούτον τόν κτ)·»ον. Ό υΐός βδακνε την άκρα τοθ πλσκουντΐου τού καί Ιηρΐΐα την άπέπτυε, μή Ιχων όρεξιν νά φάγη. "Ηρξατο δέ νά κλσΐη. ΤΙ εχεις καί κλαΐεκ; ήοώτησεν ό πατήρ. —Δέν ίχεις πλέον όρεξιν! καί δρεξι χρειάζεται διά νά φάη τις Ινα πλακοθντσ; — Δέν βΤνε καλό, εΤνβ χολασμένο. Τό παιδΐον εφαίνετο ώς διεφθαρμένον υπό των πολλων θωπειών των γονέων τού. —Δέ.» τό θέλεις λοΐπόν; ήοώτησεν ό πατήρ. -Όχι. Ό πατήρ Ιδειξε τούς κύκνους. — Ρ.ψ2 το είς ούτά τα πουλισ. Ό υίίς δμως εφάνη διστάζων. Δέν ήθΕλβ νά φά· γΠ τό -λακούντιον, άλλά δέν ήθελβ καί ν ά τό ρ!ψ[). Ό πατήρ ιτροσέθβσε· —Πρέ-ει νά είνε ιθσιτλαγχνος ό άνθρωπος' νά λυπτΐται καί αύΐά άκόμη τα ζώα. ΚαΙ κοβών τό πλακούντιον. άπό των χβ ρών τοθ υίοθ, τό ίριψεν είς την δεξαμενήν. Τό πλακούντιον επεσβ πλησίον τής 6<θης. Οί κύκνοι ήσαν μακράν, πρός τό μέσον τής δεξα μενης, θηρεύοντβς τροφήν τίνα εντής τοθ ύδατος, ώΐτβ δέν είδον τόν κύριον εκείνον, ουδέ τό ρ.φθέν πλακούντιον. Διά νά προσέξωσι λοιπόν είς αυτό καί μη χσβη τό πλσκούντιον άνωφελως, ήρξατο ο δ τος νά κάμνη νβοματα πρός τα πτηνά, κιν»ν άνω καί κάτω τάς χβΐρας ώς τηλέγραφος. Τέλος, οΐκύκνοι πσρατηρήσαντες πρβγμά τι ίπι- πλεον είς τα Οβατα, εκλήθησαν βαρδέως καί μεγα¬ λοπρεπώς πρός τό πλακούντιον ώς πλοΐον «χον ά ναπεπταμένους δλους τούς λευκούς τού Ια-τους. Κατ' εκείνην την στιγμήν, ηϋξησβ διά μιά: ό θό· οιΒιγ, 6τ(ς ηκούετο έκ τής πόλεως. Τώρα εφάνη ά παισιώτατος. ΠνοαΙ τινε τοθ αέρος λαλοθσι «υχρι νέστερον άλλων πνοων. Ό κρότος των τυμπάνων, αί κραυνοΊ, οί τυφβκισμοΙ. οί κανονκβολισμοΐ καί ό κώδων ττΐς ΆγΙας Μέρρης. δλα όμοθ ήλθον είς τος άκοός τοθ κυρΐου έκεΐνου συμπεπυκνωμένα. Συ νέίεσε δέ* αί νά σκεπαοθβ αιφνιδίως υπό νεψίληο —Πάμε, είς τό σπίτι, είπεν ό παιήο' ώς τα·, οί άντόρΐ-αι προσέβαλον τα άνάκτορα ΡσμΚσΤλοβών διά τής χειρός τόν υϊόν *οϋ. —Τα άνάκτορστοθ ΚερσμεικοΟ προσέθεσε, Βεν άπέχουν πολύ άπ' έδω. Ένδέχ.ται νά Ιλθη κανένα β0ών δέτό νέφοςτό 1™««°"£ν^α{) Β'. Ό Γχρίβα Γχολουμπέφ χατέ χτησεν το Β<ρα11νονμέ τό βιολί- ζμ, είς ηλικίαν εννέα χ-όνων. έν νέ» χρόνιον δ' έπίαης ή'ο, τό 1930, ή Ζ*χελ(να Ρουασελ, δτα« ένεθουαίασε τους ΙΙαριζιάνοκς με τα βι-ίλοντσίλλο της χατά τό ρε σιτίλ, πού έσωσεν είς την αΐθίυ ααν Πλιγιέλ. Ή Ζχχελΐνα Ν·>αρ
  ή ίπίί-» ποωτοενεφ*νίαθΐ} πρό
  είς τό Παρίσι, είς ηλικίαν
  έτων, έξαχολαυθιΐ, σήμερον
  άκόμτ), νά θ/ΐαμβεύη μέ τό ηαι
  γνίδι της ε'ς τό πιάνο, την τύχην
  δμως αυτήν δέν την είχεν ή Ζ νέτ
  ΝεβαΙ, χα^λιτίχνις το9 βιολιοθ, ή
  δποία πρότινων χρόων ήτο τίΐν
  διλμα τοθ Πα'ΐσιςΟ
  Σήμερον δέν γνωρίζη χανιίς
  πλέον τό δ ομα τής Ζινέτ, δπως
  δέν γν»ρίζ»! πλέον οδιε τό δνομα
  τοθ Ν'νο Ρόσσ', εθΐΐ τοθ ϋιέτρο
  Μχτσίνι, ου ε... οδΐε...
  Καί γεν5:αι τό έρώιτ]|χα χαί
  τό ποόβλημα: Τί συμδαίνει λοι-
  πδν ωστι νά οβύν^ τοιουτοτρόπως
  ή μεγαλΐφυΐχ αυτή, ή ίποία εξι
  6η?ώθ" ϊτοι πρόωρα ιίς τόσα
  χαΐ τίαα παιδία θ ύιατα; Δέν χά
  ταβάλλεται ή ηρίηου^α φροντίς
  διά την άνάπΐυξν τοθ ταλέντί,ιι
  των; Κατασΐρέφεται το ταλαντίν
  των αύ;ό άπο την εκμετάλλευσιν,
  τής ίποία; θύματα πίπτουν οί
  πρίωροι αΰΐαΐ ίϊΐοφυίίΐ; Τό πρό
  6λτ)υα ίέν ελύθη άκόμη.
  'Υηάρχουν δμως περιπτώσεις
  5π.5υ τέτοια παιΐιί θ^ύματα έ5ι
  καίωσαν ττράγματι τίς έλπίδες.
  πού {γέννησεν ή πριίκη εμφάνισις
  τω/, δπ(β; λ.χ. τοθτο συνιβη εις
  την περίπτωσιν τοθΓΜίζαρτ, δ ϊ
  ποίος Ιπαιζιν είς τα τέσσαρα τού
  χςένια ή*η Ιχταχτα διολΐ χαί ·Ες
  την περίπτωιιν τοθ Σαίν Σάντ, δ
  δποΤος ϊϊωσιν το πρώτον τού χον
  τοίρτο είς ήλιχ'αν έπτά ίΐών.
  ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟ1
  Α'.
  Τώριποΰ είσήλθαμεν ιίς χον χΐι
  μώναν άρχ'ζουνχαΐ τα.βάσχνα των
  ρευματικών. Μέ τα πρώτα χρύχ
  άρχίζουν αί παντοειδιΐ; ρε^μα
  ταλγίαι, άπό τίς , όπαίας ίιποφί
  ρουν ύ μισοί Ισως των άνθ;ώ
  πων. Δέν έμιλοθμεν μόνον περί
  των έν στενωΐέ'α έννοία ριυματι
  συών, περί τοθ όξέος "καί πεαΐ
  τοθ χρονίου ρευματισμοθ τ5ν άρ
  θρων—δ τε^ευταΐις δνΐμάζετα;
  χαί δζώ^ης ή ίνώδης ρευματισμίς
  ή πΛρομορφωτική πολυαρθρΐτις,
  — άλλά γε«ιχώτερον(περί τοθ μυϊ
  χοθ ρευματισμοθ, περί βλων Ικεί
  νων των πίνων, οί όποΐοι γεννων
  τκι διά τής έντοπίσεώς τού είς τί
  σΦμα τής ρευματογόνοιι λοιμώξεως
  πλήν των σνγγενων ρεσματχλγι
  6)ν, μέ τα μύρια ό.οματά των: ραι
  | δίκραν 3ς. α&χεναλγία, ίσχιαλγΕα,
  χλπ. χλπ
  "ΟΑοι μα; γνωρίζομεν—εύτυχώς
  δ<ι δλοι ΐξ Ϊ5ίας πείρας—τα β 4 σανα των ρευματιχων, καλόν II είνε νά γνωρίζωμεν πόθεν προέρ χεται ή άσθένεΐα αυτή, χατά πό σον είνε δυνατόν νά την άποφυγω μέν χαί κώς ήμποριθμεν νά την θεραπεδαωμεν. (συνεχίζεΐαι) Δικίυβίΐος (ίνταπο χριτιθ ιιας) — Είς τί κήρυγμ* τής έντατιχής χαλλιεργιίας τα Μάλλΐα άπήντηιχν πρωτα χαί μί ?ισχα ίμτιράκτω;. Οί Μαλλιωτις αλλι»3?ε δεχρίνοντο άνίχαθεν διά την προσήλωσίν τω< είς την γήν διά τον ενθουσιασμόν των, διά τόν ζίλον μέ τόν όκοΐ^ν χαλλΐεργκθν τα χτήιχοιτ£ τω<ι. Άνίκαθεν ιυιέ θησαν είς την πρωτοπορείαν τοθ μεγάλου δημιουργιχοθ ατρατοθ των άγροτων μας. Μέ την άκατα βλητον έργατικότητά των. μέ τόν μόχθον των, μέ την προοΐευτΐχό τητα χαί την ιύφυΐΐν των, μετέ τρεψχν είς περιβόλια πού άνθί ζουν χαί μοσχεβ?λοθν όλοχρονίωί ταν νάμιον των, Ιφύτευσχν τίς πλαγιές μέ εληές χαϊ χαρουπιΐς εδημιούργησαν ^ήιους χαί είς αύιες άκόμη τίς άμμουίιές των άχρογιαλιων. Καί σμίγιι δ άφρός τοθ χόματος—χρίνα τή; θαλάσσας μέ τα λουλούδια των πεβιβολιων. Έσπεριδοειδή, χίτρα, λεμόνια, ποοτοχάλλια, μανταρίνια, μπανά νες κ4 δλλοι χαρπΐί παρίγονται έν άφθ3νία Άλλ' ή μεγάλη, ή ά- στείρευτη πηγή π^ούτοιι είναι τα χητχευτικά. Πατίτες, μποστανιχά, χαρποόζια χαίπεπόνια, χηπε^ιχά φχσδλια, χολοχύθια χαί ντομάτες πχράγονται χχτά έ<ατοντάδες χι λιάίίς όχάδις ΚαΙ μ* αύΐΐ τοο· φνδοτιθναι τό Ήοάχλειο, τα Χ* νι*, δλες οί άγορές τής Κρήτης χαθώ; χχί χ γ. Ο Πειραιώς. Γι' »ύ:ό οί Μαλλιωτες πχρά την στενότητα τ γ. Ο χώ?ου τόν οποίον διαθέτουν, ίέν δυστυχοθΛΧάρις είς την ίντα τιχήνχαλλιέργειαν ή άπό5οσιςείνε τεραστία Τί Ι5ιο'περιβόλι άποδί δεί δύο χαί τρείς χαλλιιογεία; τό ίΐος. Χάρις δ έπίσης είς την μι γάλην παραγωγήν χαί τα πλούσια είσΐδήματχ τα Μάλλια ίξελίσσιν ται είς μίαν λαμπράν χωμόπολιν μέ νέας ώ?»(ας οίαοδοιι^ς μέ θαυ μάσια χχτασςήματα χ*1 χέντρα ά- ναψ^χής μέ πολλά χαί μιγάλα» Ιργα προόδου χαί τΐολιτισμοθ. Αύιή δέ ή πρέοδος θά συνεχισθή γοργότερα χαί είς τό μέλλον. Αί χαλλιέργειαι γίνονται εφέτο; μέ μεγαλυτέραν άχόμη έντασιν. ΚαΙ ή παρχγωγή θ' αυξηθή περισσίτε ρον. Τα Μίλλια ευρίσκονται χαί πάλιν είς την πρώτην γραμμήν τή; δημιουργιχής προσπαθείας. - Οί κχλούμενοι έπιλαχόντβς φοιτητχ(. Κατ' άνακοίνωΐΐν τής Πρυτβ νβίοις τοϋ Πανΐπιατημίβυ έιτειόίι μίχρι τής 23ής Νοΐμβ)(βο δέν προΐήλθον πάντβς οί μ«τ& σειράν επιτυχίας άποχτήβχντΐς .τώ ίικαί ωμα της έννρκφης «·ς την Νομι κίιν Ζχολήν, εκλήθησαν ίηας προαέλθΜσιν οί κατβ σειράν έιτι λκχόνικ; μϊταξίι τ&ν όττο'ων οί 'ΑναγνΝστάκπ; Μιχαήλ, Αναοτασνα καΐ Φχ Νικόλαος. Τα πσραγωγικά ιεργα Κρήτης. φαΐνε· τοθ Κε πΩΛΗΣΕΙΣ_ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ τού ένκ»ΚΡΙ|Ι*»Ο» ΥΠΟΑΗΜΑΤΑ ΓΕΛΡΠΟΥ —Διαγννιβμος δια κτηνι«« τρ·νς τού στρκτοδ. Υπό τοδ ΰπβυιγϊίοο τ&ν £τρ« τΐΝτικ&ν προεκηρύχθη διανωνι σαός ποος χκτάταξιν «Ι; τον στρ« τόν 9 ανθ ίπβκτηνιάτρων. Ό δι« γωνισμβ; θχ γίνη έν Άθήνκις την 15ην Φεβρουάριον 1940. —'Υπίρ τού ΠτΜχοκβμείου. Ή κ. Έλενα Ν. Βιτσκντσου ,οσΐφερί (Ις τοϋς τρονίμου; τοΰ Πτωχοχομϊίοϋ Ηρακλείου τρ<« χοντχ αρτους «Ι; μνήιιην τού α» ζώγου της Νικολάου Βιτσ.νταον. ΟΙ τρόβιιιοι χαΐ το κροΐΝπικον •ύχβρΐίτοδν θΐρμδς. —Φιλ«νΒρ«ποι δ»ρκα(. Ό μ. Εύαγ. Κοφύπης προοίφε ρκν αί; το «Άσυλον της Γερόν τιοσχς» πλούίΐον κχΐ εκλεκτόν φχ νητόν είς μνήμην τής μητρός Τβυ Άργυρη;. 'Ο χ. Γβώ?. Παπά ' Ίχης ί,έτροφοίύτηαβν ίηίβας τό «Άσυλον της Γβρόντιΐσοτς» είς μνήμην της μητρός,του Ελένης μέ έχλεχτβν φαγητον, φ?ο&τ« ά ι τβν καΐ οΐνον. Ή οίκογϊνΐια Πό τβμιβνοϋ «Ις μνήμην τή; μητρός τηΐ 'Αγγβλικης έτρονοβότησΐν τό «Άσυλον τής Γβρ6ντισσ*{» μέ πλούσιον καΐ εκλεκτόν φκγη τόν, φροθτβτ, άρτον καί βΐνβν. — 'Ειτίοης ο μ. Βλ«χ4κης έχ ίΝβοΰ ,έτροφοίότησΐν τα 'Λλλ Χον μέ φαγητόν οί νόν χά! £λ«ι όν είς έννβαήν-βρον μνημέουνον τή·; σύζυγον τού ίΜαρίας Βλ«χ« Μη. Ό ΝβρφΜτικος ΙΣύλλογβς |«ύ χβριστίί θβρμϋς τοΰς δ«ρητ«ς. —Εύχαριβτίαι ίργχτών. Ό Σύνδϊβμος έπε{ερν«σίας έ ιιολάδων,κιϊ πυρηνΐλβιβυργιβς . ιν»χάρη τόν Δτβυθυντήν τβδ αυρηνΐλβιουργεΐου Αθηνά διά την άλταουϊβτικην τού άπέφαβιν νά χορηγηοα δρ. 2,000 υπέρ τ&ν μκβητιχ&ν συσαιτΐων, ιύχαριβτβν συνχρβνως αυτόν β(ρμ&ς διότι άπό τό ποσόν θά τρβφβδοτη •οΰν ΜαΙ πολλά .'πχιδιά τ&ν ίργ» τ&ν τοθ ϊυνδίομου. — Διανυχτερεύοντα φοιρμα Είς τδν Νομ4ν Χανίων ήρχισε χαί συνιχίζεται ένταχιχως * ή "χατασχευή μέγα· λων πβραγωγιχων Ιογων. Είς την είόνα μας διαχρίνεται ξυλοτύποΐσ ς πρός κατασκευήν έχ μιετδν χμήματος τής χυρίας διώρυγος νών δδραυλικών Ιργων Πλατανΐβ. Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαίας κέντρον δλων των Κροτών ταξιδιωτώνι Τό εΰνοεΤ ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τί|ς όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως όπηρεσΐας, κομΦόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων. Ιγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσόγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΪ» δι>»Ιόνΐται #χ· τ*ν
  ^■ει 9 —λ____ _ ΛσΙ ■ ■ ^™^ - —— ^κ ^ί λ ■ λ^ ^ί^
  Ν.
  Σήμερον 8ην ΛΐχενββΙο» βά
  δι«νυκτ«ρ«ύβη τό φαρμακείον Γ.
  Γά
  Νικροβιολονικόν κετΐ Βιο'
  χημΐΗΟνΈρν«θτθριον ΊεττροΟ
  Μΐρόπης Λυθάκη
  Ματζαπετάκη
  ΉρέΐΝλειον
  Άναλύσεις οθρων, αΓμοπος
  χοπράνων, έμβόλια, αότεμδό
  λια χά Ι έν γένιι άπασαι αί
  μιχροβιολογιχαΐ χαί
  χαί έξιτάοεις.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕ1ΟΔΟΣΙΑΣ
  Η ε'Ενωσις Γεοργ. Συνεται
  ρισμΛν Μεραμβέλλου (Νεάπο
  λις) προκηρύσσει μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν διά την προμή
  θείαν 90—120 τόπια καλής
  ποιότητος κάμποτ.
  ΑΙ προσφοραί μετά δειγμά·
  των δέον νά κατατεθθσι έν
  ?> γραφεΐφ τής Ενώσεως μέ
  χρι της 16 Δεκεμβριού έ. ε.
  μετ" αυξήσεως συμμετοχήν δρ.
  5 000 είς μβτρητά ή" δι' έγγυη
  τικής έπιστολί|ς ,άνεγνωρισμέ
  νης Τραπέζης καί προθεσμί¬
  αν παραδόσεως μέχρι 5 Ίι
  νουαρίου 1940 τσίψ Άγιον
  Νικόλαον ή δέ πληρωμή θε
  λει ένεργηθβ Ιναντι τφν
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν τοίς ένδι
  αφερομίνοις δτι έχτίθεται ιίς φ«
  νεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  τδ χτίσιμον (153) τιτ. μέτρων
  ξηρολιθιβς είς Καπιτανιανά διά
  την ίσοπέδοσιν πρ)ς ανέγερσιν
  διδαχτηρίου (51 μ. μ. χαί ^3 0·
  ψις) χαί ηαραχαλοθνται οί 6ου
  λίμενοι <δπω; προσέλθωσιν, ή χαί δι' έπιστολή; χαί μειοδοτή σωσιν μέχρι τής 12ης Δεκΐμβρίοιι 1939. Πιρισσδτιραι πληροφορίαι έκ ιοθ Γραφείον τής ΈφοριΙας. 'ΕχτοΟ Γραφιίου. τωτικών εγγράφων, Έν Νεαπόλει τβ $ Δεκεμ βρΐου.1939. Ό Πρόεδρος τήχ Ενώσεως II
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Παρασκευήν
  8 Δεκεμβριού 1939
  122 Ώρα
  ΚΑΤ' ΑΒΕ
  Η ΡΟΙ..Α
  ΙΑ1ΟΤ0ΥΣ ΦΗΜΑΣ
  1ΞΙΩΣΕ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΜΟΙΒ4ΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβρίου (τοθ άνταποκρι
  τβδ μ«ί) — Είς τα έαπερινα φύλλ« άνα
  γράφεται Ιτι κατ' «β$βχιώτους φήμας
  Ρωσσία ήξ(ω9Ε παρά τής Ρουακνίας τή
  σύναψιν σύμφωνον ;αμοιβείας β·η9ε(«ς.
  Ό Ίταλικός τύπος δημβσιεύει αχετ
  κβς δριμύτατα βχέλια κατ« τής , Ρωσαίας
  II
  τ
  ΑΡΑΜΙΛΛΟΣ Ο ΗΡΟί
  ΦΙΝΑΑΝΑΟΝ ΠΡΑ
  ΜΟΙ
  ΙΜΑΧΟΝΤΑΙ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣ ΣΟΙΥΙΑ
  ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΡΠΣΣΟΥΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δ)βρ{βυ (16. ύηηρεσ(α) -
  Τβ Πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί: «Δεν
  δπάρχβυν έκφράοειβ ίκαναί νά δώσβυν την
  είκόνα τβΰ απαραμίλλου ήρωΐσμβδ των Φιν
  λανδδν. Κατά την διάρκειαν μαχών α!
  πβϊβι διετάχθησαν έντβς δασ&ν σωμα μέ
  ο&μα εί Φινλανδβί εφόνευσαν μέ μ«χα(
  ρας εκατοντάδας Ρώσβων». Διακόσιβι
  τριάκβντα 'Αμερικανοί φινλανδικής κατα
  γωγής έφθασαν σήμερβν είς 'Ελσίνσκι διά
  νά πολεμήσουν υπό την Φινλβνδικήν ση
  μαίαν. 'Αλλα τηλεγρβφηματα έξ Έλσίν
  άχι επιμένουν βτι τί Πετοαμο ευρίσκεται
  πάντβτε είς χείρας των Φινλανδων κ»
  Ιτι ή ρωσσική προέλασις"εινε άσήμαντος.
  Αμερικανική πρβσωπικότηΐ', γννρ(ζ«υ
  οα ϊτά τϊ,ς Φινλανδίας, εδήλωσε σήμερον
  (τι βί Φινλανδοί θά δυνηθούν νά κρατή
  ββυν άμυναν μέχρι τού πρββεχοίς Ίβυ
  νίβυ.
  ΟΙΣΟΥιΊΑΟΙΠΡΟΒΑΕΠΟΥΝ
  ΕΠίΑΕΙΙΙΒΣΙΜ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ1ΕΟΣ
  Σ,ΤΟΚΧΟΛΜΗ 7 Δ)βρ(βύ (Ιδ. ύΐίηρεσίβ)
  —Υπό των επισήμων ίουηδικδν κύκλων
  τβνίζεται ίτι ή κατάστασις άπέβη έξαιρετι
  κβς σοβαρά καί ίτι θά έπι&εινωεζ έτι περισ
  σότερβν. Οί ΐδιβι χύκλβι άνοψένευν (τι τό
  Ράϊχ θ' άξιώοη άπό τβύς βύδετέρβυς νά
  καθβρίσβυν σβφώς την θέσιν των καί ά
  έκδη>ωββΐν είτε ύηέρ α ής Γερμανίας είτε
  υπέρ των Δυτικών Δυνβμεων.
  ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΝΤΑΙ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  ΑΦΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (το& ανταποκριτου
  μας).—Υπο τού υφυκονργιΐου τής Εργασίας κατηρ
  τίαθπ ίκτ. διαταγμα νομου δημοαΐΕυομενου (Ις την
  εφημερίδα της χνβερνήσιως ιτΐρΐ συοτάΐεως άσφα
  λιστιχ&ν δικαστηρΐΝν πρός επίλυσιν τ&ν δικφο
  ρ&ν τ&ν άοφαλιζομενΗν.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ
  ΤΟΥ ΕΘΝΟΑΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 7 Δ)βρίο» (τοδ άνταποκριτοδ μας).—
  Υπο την προΐδρίαν τοδ πρόεδρον της Κυβιρνηαΐ
  ε*ς κ. Νεταξά συνεκροτήθη χόες ούσκβψις σχετι
  κή μέ την οργάνωσιν τοδ Έθνολογιχοΰ μουσείον.
  100 (ΚΡΙΙΙΝ ΤΟΥ ΗΥΡΙΤΙΑθηθΪΕΪΒΥ
  ΕΦΟΚίΐΒΗίΑΗ 4ΥΒ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΑΟΗΝΑΙ 7 Δ)βρίου τοδ άνταποχριτοδ μας).—Συ
  νΐηιία ί*(ϊή£ΐΜςΛ πνρΐτιδϊς είς τό πυριηδοποιε'ον
  Λιβίίων 4φον»ύβησ«ν 2 εργάται.
  ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ
  ΑΪΤΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Την 1Ρ.30 νυκτερινήν τής παρελθούσης Τετάρ
  της λεωφορείον έκ τη ν εκτιλοΰντΜν την αστικήν
  συγκοινωνίαν "Ηρακλείου-Φορτιτσβς οδπγουμΐ
  νόν υπο τοθ ονφέρ Παναγ, Άβτζή παρέουρε να
  λτραυμάτιοι ίΛνβο(μ«ς »1( την >ι·»λην »αΙ διά
  βορα μίΐη τβδ βώματβς Ε{ν0ι τβδ Φυτοπα
  βελβγικοθ σταβμοδ Ηρακλείου τβν 35 "Απόστολον
  Σπανάκην ε{ Αγ. ΓεκργΙβυ ΛκσηθΙον, υποκύψαν
  τα είς τα τρβΰματά το» μετα ΙΟλΐπτβν είς την κλι
  νίκην Εύβγγελισμέί ϊνβα μετκφίρβα. Ό σκφέρ ου
  νιλαββη,
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Δ)βρίου (16. ύπηρεαΐα).- Άφίχβη
  ρε)μερ«ν έτα(βα Βελγιχή βΐχονομικη άπββτβλη
  δια να δ,ιιίαγάγη διαπραγματΐΰβος πρές ούνβψιν
  ΓαλλΙας
  Ή αεροπορια
  εσημείωσε χδές έντονον δρασιν
  είς τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δ)βρ!ου (15.
  ύπηρεσία)— εγπό 'τοθ υπουρ
  γεΐου τής ΆδροπορΙας άνε
  κοινώθη Οτι ή Αγγλικη άε
  ροπορΐα εσημείωσε νέαν επι
  τυχΐαν. Άγγλικά άεροπλάνα
  ίνήργησαν χθές την νύκτα
  πτήσεις άναγνωρΐσεως υπέρ
  την βόρειον Γερμανίαν καί ε
  Φεραν είς πέρας την άποστο
  λήν των χωρΐς νά ύποστοθν
  ουδεμίαν απολύτως βλάβην ή
  απώλειαν. Ό ραδιοφωνικός
  σταθμός τοθ Βερολίνου ώμο
  λόγησβ την επιτυχίαν τώ*
  ά/γλικών άεροπλάνων προ¬
  σέθεσε δέ προφανώς διά νά
  μβτριάση την εντύπωσιν, Οτι
  τ' αγγλικώ άεροπλάνα παρε
  β'.ασαν την ούδβτβρότητα τήι;
  Δανΐας. Τόσον βμως ή Δανι
  κή βσον' καί ή Αγγλικη κυ
  βέρνη?ις διέψϊυσαν έπ'σή
  μως την είδησιν τοθ Γερμα
  νικοθ σταθμοθ.
  Σήμερον ολίγον μβτά την
  μεσημβρίαν εδόθη τό σύνθη
  μα τοθ συναγβρμοθ είς τό
  ΦΙρθ δφ Φόρθ λόγφ ίμφοΐνΐ
  σβως εχθρικήν ^βοοττλάνων.
  Άμέσως άνυψώθησαν Άγ·
  γλικά άβρο~λάνα καί έ.τεθή
  σιν είς καταδίωξιν των Γβρ
  μα νίκων, έκ παραλλήλου δ'
  ήνοιξαν σφοδρόν πθρ καί τα
  έπάκτια άντιαβροπορικά τηβ
  βόλσ. Ού^έν Γερμανικόν 4β
  ροπλάνον ηδυνήθη νά φθάση
  ύπ&ρ την ξηοάν κσΐ οόδϊμΐοτ
  βαμβατ ερρΐφίη Τα άνγλικά
  άεροπλάνα καταδιώκοντα τα
  γεομανικά συνήψιν πβισμα
  τώδη μάχην μβτ' αυτών ύιέο
  την Βόρειον Θάλασσαν τη
  οποίας ομως τ' άκριβή" άποτ
  λέσματα δίν έγνώσθηααν εί
  σέτι. Πάντως 8ν γερμανικό
  έβλή9η καί θεωρεΐται βφατιο
  ότι κατέπεσβν είς την θάασ
  σαν.
  ΑΓΚΥΡΑ 7 ΔεκβμβοΙου (ίδ
  ύτιηο ) —Τό πρακτορείον Άν
  τολής πληοοφορεϊται 8τι κατά
  την διάρκειαν σφοδοαςάερομα
  χΐας υπεράνω των νήσων Σ
  τλαντ μβτατςύ αγγλικών καί
  νβρμανιχών Λεροπλάνων κα
  τβορΐφθησαν 8ν αγγλικόν κο
  ίν νβρμπνικόν.
  Έ^ Λονδίνου αγγέλλεται
  δτι δύο Πολωνικά ύποβρΰχια
  διαφυγόντα την γερμσνική
  καταδίωξιν Μφθασαν σήμερο
  μόλις είς αγγλικόν λιμένα.
  Ή Ίταλική στάσις
  έναντι της επεκτάσεως τής Ρωσσίας
  ΡΩΜΗ 7 Δβκεμβοίου (15.
  ύπηρ.).—Ή σημερινΠ έκτακτος
  σόγκλησιο τοθ Μβγάλου Φχ
  σιστικοθ Συμβουλίου υπό την
  προεδρΐαν τοθ Ντοθτσε άπα
  σχολεΐ σοβαΐρώς τούς Βιεθνεϊς
  πολιτικούς κύκλους. Τό Φασι
  στικόν Συμβούλιον θ' άσχολη
  θή ώς γνωστόν μέ την συνε
  χώς έπιδεινουμενην κατάστα
  σιν καί θά καθορίση σαφώς
  την θέσιν τής Ιταλίας. Οί διε
  θνεΐς κυκλοι πιστεόουν δή τό
  Φαΐσιστικόν Συμβούλιον θ' ά·
  σνοληθή κυρΐως μ έ την στάσιν
  τής Ίτσλίας έναντι τής Ρωσ
  οίας είς την περίπτωσιν καθ*
  ήν τα Σοβιέτ συνεχίζοντα την
  σημβρινή; τακτικήν των τής
  βΐας θά είσβάλουν καί είς άλ
  λα πλήν τής Φ.νλανδΙας κρά
  τη κοί (δα είς την νοτιοανα
  τολικήν Ευρώπην.
  ΑΓΚΥΡΑ 7 ΔϊκβμβΜου (ίδ.
  ύπ^ρ ).—Αί έκδηλώσεις υπέρ
  τής Φινλανδίας συνεχΐζονται
  είς όλον τόν κόσμον ώς άνα
  φέρουν σγβτικά τηλβγρσφήμα
  τα. Έξ Όσλο αγγέλλεται 6
  τι ή Νορβηγΐα ηγόρασεν έξ
  Άμερικής πο>λά άεροπλάνα
  τα όποΐα θ' άποστβΙ>η είς
  την ΦινλσνδΙαν διά νά την
  ενισχύση ϊίς τόν ύ^έρ τής ά-
  νεξαρτησ'ας άγωνα της.
  Έξ άλλου τα Άμερικανικά
  Ιργοστάσια άεροπλάνων
  παυσαν νά προμηθ&ύουν κινη
  τηρας είς την Ρωσσίαν καί ή
  κύοωσαν τάς σχετικάς παρα>
  γβλίας.
  Κατ' βΐδήτεις έξ ΟύασιγκτΑ
  νος, όμιλον σήμερον ό κ. Ρο
  λάν Τόμας πρός τούς άντιπρο
  σώπους τοθ τύπου ετόνισεν 8
  τι οί εργάται δλου τοθκόσμου
  όφβίλουν νά στραφοθν κατά
  τοθ Στάλιν. Έκ Λονδίνου αγ
  γέλλβται ότι έκτός των 20 άβ
  ροπλάνων τα όποΐα άπβστά
  λησαν ή"5η ιΐς ΦινλανδΙαν θ'
  άποσταλοθν καί αλλα άκόμη
  έντός των ημερών.
  9 Εκτραχύ νοντα ι
  αί σχέσεις Όλλανδίας-Γερμανίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Δεκεμβριού ((δ.
  ύπηρ ) — Είς Βερολίνον έξεδό
  θη σήμερον έτιίοημον άνακοι
  νωθέν είς τό οποίον κατηγο-
  ρίΐται ή ΌλλανδΙα διότι εέν
  έλο βε μέτρα κστά τής ΆγγλΙ
  άς διά την εφαρμογήν άντι
  ποίνων κατά τοθ γερμανικοθ
  έμπορίου. Διά τοθ άνακοινω
  θε ν τος καιηγοριΐται επί πλέ
  όν ή Όλλανδ'α διότι δέν έξώ
  πλισε τα ίμπορικά της σκάαη
  ώστε νά μην έπιτρέπουν τόν
  Αγγλικόν έλεγχον.
  Τό ανακοινωθέν προεκάλβ
  σε βαθείαν εντύπωσιν είς τούς
  Όλλονδικούς κύκλους οί ό
  ποΐοι διερωτώντσι διατί ή Γερ
  μανία στρέφεται ειδικώς κατά
  τής "Ολλανδίας κοΐ δέν κα·
  τευθύνέι την οργήν της έξ ΐ·
  σου καί κατά ττ)ς Ιταλίας,
  τής Ίαπωνίας, ιής Άμερικής
  καί των άλλων ούδετέρων χω
  ρων.
  Δι* επισήμου έξ άλλου άνα
  κπνωθέντος της ή κυβέρνησις
  τής Χάγης απήντησε μέ θάρ
  ρος καί άποφσσιστικότητα άλ
  λά καί μέ δόσιν είρωνεΐας
  είς τό γερμανικόν κατηγορητή
  ριον. Είς τό ανακοινωθέν της
  ή Όλλανδική κι βέρνησις τονί
  ζει δτι τό Όλλανδικόν ναυτι
  κόν εδέχθη πλήγματα μόνον
  άπό την Γερμανίαν καί άπα
  ριθμεΐ τα ναυάνια Όλλανδι
  κων σκαφων έκ τορπιλλισμων
  καί ναρκών. Περαιτέρω ή κυ¬
  βέρνησις τής Χάγης δηλοί 8τι
  τα μικρά ούΒέτβρα κράτη εί
  ναι άποφασισμένσ νά προα
  σπίσουν τάς έλει,θίρΐσς των
  καί θ' άπανιήσουν βΐς την
  βίαν διά τής βισς, δποθενδήπο
  τε καί άν εκδηλωθή ή έπίθε
  ΟΙ «Τάϊμς» τοθ Λονδίνου ά
  σχολούμενοι μέ τό γερμαν
  κόν ανοκοινωθέν καί τος ά
  πειλάς τάς οποίας περιέχε
  κατά τής "Ολλανδίας γρά
  φουν δτι τό Ράϊχ προσπαθί
  νά έπβιάση την Όλλανδίαν
  δι' έκφοβισμοϋ .τοθ λσί Ο της
  δέν θά επιτύχη δμως τοθ σχο
  ποθ τού, διότι οί έλεύθερο
  λαοΐ δέν θά δεχθοθν νά υπο
  ταχθοϋν άμαχητΐ είς τούς άν
  θρώπους τοθ Βερολΐνου.
  Άσφυξιονόνα άέρια
  έχρησιμοποίησε ό ρωσσικός στρατός.
  Π/ΡΙΣΙΟΙ 7 Δεκε^ βρίου (Ιδ
  ύπηρ).—Έσπερινά ιηλεγροφτ1,
  ματα έξ ΈλσΙνσκι άγγέλλευν
  δτι λόγω των πολικον νυκτων
  κοΐ τοθ έπικίατοθντος κατά
  συνέπειαν σκότους, είς την
  βόρειον Φ.νλανδίαν καί ι ήν
  Άρκηκτιν θάλασσαν εΐέπιχει
  ρήσεις Ιχουν χαλσρκθβ τελεΐ
  ως. Δέον νά σημειωθή Οτι είς
  την βόρειον Φινλανδίαν ή ήμέ
  ρα δισρκιΐ μόλις 5 Άρας. Έξ
  άλλου είς τό τμήμα αύτό επι
  κρατίΐ έξαιρετική κακοκαιρία
  καί ςί Ρώσσοι δέν δύνανται
  νά χρησιμοποιήσουν βαρύ πυ
  ροβολικίν καί μηχανοκινή
  τους φάλαγγας.
  Κατ' άλλα τηλεγρσφήματα
  έξ ΈλσΙνσκι ο( Ρώσσοι έχρη
  Ισιμοπο'ησαν καί άοφυξιογόνσ
  Ιάέρια κατά των Φινλανδών.
  Ένδεκα Φινλανδοί στρατιω
  ιαι απέθανον έξ άσφιξίας
  κατά την διάρκειαν μάχης
  ή όποία έδό€η βορείως τής
  Λαντόγκα καθ" ήν οί Ρώσσοι
  έρριψαν ίβ!6ας μέ άσφυξιογό
  να άέρια.
  Τό πρακτορίΐον Χσ^ας πλη
  ροφορεΐται δτι τα ρωσσιχα
  πολεμικά σκάφη άναπτύσσουν
  μεγάλην 6[.άσιν είς την Βαλ
  τικήν θάλασσαν. Σήμερον έ
  βο^βάροισαν τάς νήσους "Δα
  λάν τ.
  ΑΓΚΥΡΑ 7 Δ)βρΙου (16. ύιΐη
  ρεσ!α).— Σχετικώς μέ την δρ α
  σιν τής άεροπορίας είς τό ρωσ
  οοφΐνλανδικόν μέτωπον έ
  γνωσθή δτι Φινλανδικά άερο
  πλάνα 'ένήργησαν έπιτυχεΐ< πτήσεις άναγνωρ'σεως όπερ ά νω τοθ ρωοσικοθ ίδόφους καί ότι έφθασαν μέχρι τοθ ; νιγκραντ υπεράνω τοθ όποΙ ου έκαμαν πολλούς έλιγμούς χωρΐς νά ένοχληθοθν. Την Ιδίαν &ραν ρωσσικά όερο πλάνα «βορβάρδισαν τό Ν τι πουρΙ, τό οποίον ομως εΐχΐ τελείως εκκενωθή υπό τοΟ ά μάχου πληθυσμτθ. Τα άντια εροπορικά ποροβολίΐΐ κατέρ ριψαν πολλά ρωσσικά άερο πλάνα. Τα Φινλανδικά άερο πλάνα έβομβάρδισαν τό ρωσ σικόν Αεροδρόμιον ΜπαντΙσκυ τοθ όποΐου τα ύπίσιεγα καί ονται. ΑΓΚΥΡΑ 7 Δ)βρίου (ί&. ύ πηρεσία).— Κατ' είδήαεις έ( Ελσίνσκι τα ρωοσικά στρα τεύματα έπρβχώρησαν 35 χιλιόμετρα άπβ τ&ν συνόρων νβτίως τβΰ Πετσνμβ. 'Αλ- λεπάλληλοι άερβΓορικαί επι δρβμαΙ τ&ν Ρώσσων είς Πε· τββμβ έμειναν άνευ βηβ- τε?έσμβτοί λόγω χής «ντι ιής ΦινλανδΐΜΐΙβ Ι συλληφθέντες αίχμάλωτοι ΐΡ&σοβι αξιωματικόν άπεκά λιψχν ίτι ή είοββλή είς Φιν λάν δία ν είχεν άκεφααισθή καί εϊχε πρβετβιμααθή πρβ πβλλβδ υπό τής κυβερνήοε «ς τής Μόσχας. Είς ΐϋαμιγιαρντί τα ρ»αβι· κά στρβτεύματα πρβήλασκν είς βάΒβς 60 χιλιβμ<τρ«*ν άηβ τβν αυνάρων· 'Η_ |η(0εβις Τβν Ρβίαβων . βλέπει είς τβ ν' Ι την Φινλβνδίαν άπό τας Εκανδιναυϊκάς χώρας. Είς £αμιγιαρντί κατήλθον δι' Λ λεςιπτώτων 300 Ρώσοβι οτρκ τιβτβι μ έ σκβπόν ν' άπβκό ψβυν τβ μέτωηβν τής Λαντόγ κ« άπό τ&ν Μβρβηνικ&ν αυ- νόρνν. Περικυλνθίντες )μ»ς τ«χ{·δύΛ·τβν Φινλβνββν, 50χΐρωϊνπ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΚΑΛΥΨΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ ΚΑΙ ΚΟΑΙΚΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΙΒΗΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΙΕΟΝΟΥΣ Α<9ΗΙ 7 Δ)3ρ{«υ (?«ΰ «ντβπβκριτοΰ μ»ς) — Ή ύτηρεαί» 'Αβφχλείας τής πρω ΤδΜβύυης «νεΐ'άλυψϊ σήμερον ολόκληρον βγΗ-ίτάστααιν άανριιάτβυ Ιαης έχρησιμσ «οιβΐτ· ύίτβ κομμβυνιβτ&ν χβιθώ; καΐ κώ δικχ σονίννβήαεως μετ» τή: τρίτης &ικ θνβΰς. Ό «βάρματβί μόλις εΐχε τεθή 11; χρήσιν είχον δέ Κ«ρα»οου1η9ή α τβν ώς οί 6ναλαμβόν?Ες την λδΐτουρνίαν τ*υ κ·α μουνιβταί οΐτινες κ«ί συνελήφθησαν. ΕΙΣΦΙΝΛΛΝΑΙΑΝΚΑΤ1ΦΟΑΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΝΕΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ_ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δ)βρίβυ (τοΰ άνταποκριτβθ μ«ς) —Ό αγών των Φινλανδών κατα τής έπιδρβιιής τβν Ρώσσων γίνεται έλονεν χ«1 έντβνώτερβί χάρις είς τάς ένισχύσεις αί τι νβς άπ·στέλλβντ«ι πανταχόθεν κρός αυτήν. Εκθημεριν&ς έζαλλου ώς βεβαιούν τα έκ τοΰ 4ξωτΕρ»κοΰ τηλεγρκφήματα καταφ9«- νουν 8, Αγγλίας καί Ιταλίας ^νέαι ένιαχύ- αεις ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΒΟΛΑΣ ΤΟΜΑΜΕΣΩΣ ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣΊΙΑΡΑΛΟΙ' ΑΓΚΥΡΑ 7 ,Δ)βρ(ου (ίδ. ΰπηρεα(α). - Σημερινόν τηλεγράφημα έκ Λονδίνου αγ·, γέλλει «τι τό ελληνικόν ατμόπλοιον «Πά- ραλος» 3 934 τόννων, προερχομένην έ; 'Αμ βέρβης μέ νβρτίβν γαιιάνθρακος χαί χα- Τϊυθυνόμενον είς Πειραια εβυθίσθη σήμερον την πρωΐκν πλησίον των εκβολών τοδ Τα μέσεως έκ πρβαχς^βύσβως είς ν αρκή ν ή έκ τβρπιλλισμβΰ Ό πλοίαρχος καί δύβ μηχ«· νικοί Ιφονευθηαβν. 22 «νδρες τοδ πληρώ- ματβς διεσώ9ησ«ν. ο ΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ'ηΐΣΕΚίΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Δ)βρ{βυ (Ιδ. ύκηρεαία).— *Η Γαλλιχή Ββυλή θά συνέλθα σήμερβν πρβκειμένβυ ν' άσχοληθά μέ τβν νέαν πρβ· ϋ,τολογισμόν, β βπβΐος άνέρχεται, ώς άνε· κοινώθη, είς τβ πβοόν τδν 79 δισεκατβμμυ ρίων φράγκων. Μολονότι τβ πβσόν είνε ύ· πέρογκβν, θεωρεΐται βέβαιον ίτι θά έηιτευ· χθή ή ίσοσκέλισις τού πρεϋιτολβγιομοϊ}. Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΑΚΟΟΤΕΙ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δ)βρ{βυ (Ιδ. ύπηρεσ(«).- Ό κ. Τσάμπερλαιν εδήλωσεν άπέψε (τι ή Βευλή τ&ν Κβινβτήτων θά διακόψη τάς εργασίας της διά τάς εορτάς τβν Χρι- στουγένννν άπό τί,ς 14ης Λ)βρ'ου μέχρι τής 16-ς ΊανουχρΙου. ΕΤΟΡιΊΙΛΛΙΣΟΗ ΕΙΣ ΜΑΓΧΗΝ ΥΠΕΡΟΚΕΑΗΕΙΟΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δ)βρίο» (ίδ. ύκηρεβία).— Είς Μάγχην ίτορηιλλΐσβη οήμερβν>ύπό γερ.
  ύπββρυχΐβυ τό Όλλανίικόν ύκερωκεάνειον
  «Ντ*γιβντύμ» 8 χιλ, τόννων. Τ· ηλήρωμκ
  κ*Μ 40 έκιβάται ΰιεσώθησαν.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΠ1ΘΕΩΡΕ1 ΤΟ ΑΥΤ. Μ.Τ&ΠΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Δ)βρ(βυ (Ιδ. ύκηρεαία).-
  «Υπό θΐυμάσιον καιρόν ό "Άγγ>ος Β«βι
  λϊύς συνέχιαε την επιθεώρησιν ,των συμ·
  μαχικδν στρατίυμάτων είς τβ δυτικόν μέ.
  τωπβν διανύσας 400 χιλιόμετρα έντβς |τϋς
  σήαεΡ·ν. συνβδευβμενβς ύπβ τβδ δβυκός
  τβΰ ,Γκλδστερ τβΰ άρχιστρατήγβυ Γκόρτ
  κκί τ·δ Πολωνβύ πρωθυκβυργβδ ατρκτηγβδ
  ϊικόρακι Ό 'Αγγλβς Βασιλεύς έπρογευμά
  τισε μΐτά τού πρβ.δρβυ τής Γαλλικής Δή
  μβκρ«τί«$ η. Λΐμβρίν ίβτις
  ' τ· μίτωπβν βήμΐρβν.