98157

Αριθμός τεύχους

5342

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (τ·δ
  Λ 111
  ' Υίνετβι ·λβν|ν ,5
  τ«$ ένιοχώο
  $
  <τ«χ«§«ν ρί ,ύ βεβχι.δν κ Η Μβί(,?}ίι |4 το ΝΚΪιΝΙ >(ου <1δ. υκηριΐν)· ημα έκ Λονδίνω έ»· Ηθν ■τμ*κλ·ι·νιιπα· κρ·»ρχ·μινβν ί Αρ μ»· ίβυ τβν εκβολώ» τ». Τι Μ*»( είς * αρχήν Μ< ίΙΤΧ'Ι κ*1 Μ· Ι"*"1 22 ηηιιιη! ΔΙΣΕΚλΤ β-Ιβν (ίδ. ύΐ«ρε*ν Ταννίλβο η# . βέβαιον ·« «■!" ινιϊρ (15 *α>Κ
  Ιθί
  |'β·
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΟΑ 4 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ^
  ΤΒΕΪΒΤΙΟΣ ΣΤΝΤλΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  Ιιησία λίρα» Β
  Ιξάμηνο; Ι
  Άμβρικήϊ
  ειησία Βολ. 10
  1{άμηνος » β
  )
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΙΑΒΒλΤΟΝ
  9
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ.» ΦΥΛΛΟΥ 5342
  Ό πολεμος είς τόν Βορράν.
  Συνεχίζεται ή ήρωϊκή
  Τό νέον δττλον
  ΑίρωσσικαίάπώλειαιτώνΑννλων
  άνήλθον εΙς;20 χιλ. άνδρών.
  Ι ΡΩΜΗ 8 Δ)βρ(·υ (ίδ ΰπη-
  ρεοίκ τής «Άνβρθώσε»{).-
  Τηλβνραφήμβετα ε{ "Ελαίν-
  β«ι βναφέρβυν,.ίτι β Φιν-
  λκνδικβς στρατές δι«τ<ΐρβ. ηάντ·Τ6;το(ς θέσεις τ·υ προ. βάλλ»ν λυβσώδη αντίστασιν ιξ τόν βπιδρβμέκ. Μαχαι μεγάλην έκΐάβεως χαί έξ«ι ρεπκής βφοδροτητβς διεξά>
  νβνται είς την βορειον Φιν
  λανδΐαν καί ΙΜα είς την πε-
  Ή γοομμή Μονερχάΐμ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Λ)βριβ( (13. υκηαε
  σ<Λ>. -Ή έτημερις «£&νταιη Ντι
  αιατς» άνν'λλϊΐ δτ>, χαβ' α; ίχβι
  έ·χΰρο«ς πληοουοβΐοΐί, τό 'ΑννΜ
  Μ^ν Ν«υ*ρχιί5ν κατκρδΜσϊ, τβλι
  Μ&Τ, νά έίβυδβτϊρώοτι τόν έκ τ&ν
  ι>αννητικ»ν νβρκών, τβν έΕ*πβ
  λνιοιιίνΜν ίιιτώ τ&ν γαρμκνΐΗΗν κ
  διατηρεϊται πάντοτε άρραγής
  δύ«
  Ρδααβ» χαί ά·
  ν κυριολεκτι
  χ»5·
  Αί εκατέρωθεν
  απώλειαι.
  ΑΓΚΎΡΑ 8 Δ)3οίβο.—■ Ό
  λαι αί έκ διαφόρων πηγ&ν|δων.
  σιν 30 Ιως 40 χιλιόμετρον
  άΐϊβ των αυνβρων χ«1 προ-
  στατεύϊτβι άπ· φυσικα βχυ·
  ρά, Αίμνα;, δάση καί τεοα
  στίοτς έλώδεις έκτάσεις ϊπ«υ
  είναι άδύνατβ; ή μβτακίνη
  μηχβενοχινήτων μβνά·
  ΟΛΟΚΛΗΡίΙΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Είς τόν πόλεμον Μΐτά της Φινλανδιας ή_ Ρωσσία χρησιμοποιή_ όλα τα μισα:
  __ Στρατόν, ό&ροποριαν, στόλον
  άσφυΤωγόνα άεοιΤ^ΑνΖιρω μια*ιί^Τν"αήυ 'τ'όν κάταΓθαλάοσαν πόλεμον: 'Λι.ι'οτ.ιρα, πα^ΐ'θ-ι, πόλις της Φινλαν
  δΤας^^πα&ομενη',ίς τας■ φλο,ας μετα τόν όπο θαλάσσης βο,,βαρδισμόν. Δ,ξ,α το ναταορομ.κον «Κυρα,φ» τό
  •ποίον ίβλήυη υπό των έπακτιων Φινλανδικων πυροβόλων.
  τοδ έξωτερΐΜΐΰ δι»βιβ«ζόμε Νεώτΐρα τηλεγρνφήματ·
  ριοχην τοθ Πετσάμο.
  Είς την περιφέρειαν τ«δ
  "Αμπιτ, οί Ρβσαοι κατκλή
  φβησαν ίξ «πρββπτου *«ί
  κ«τ* ι ήν διάρκειαν σφοδράς
  Η'Χης ή ό ποία έπηκολβύθη
  οε βπώλεσαν 5 χιλιάδας αν
  δρας καί μεγάλας ποσότητας
  χολιμικοΰ ϋλικβΰ.
  Είς την περιοχήν της Κα·
  ρΐλίβς «κου 4 αγών ίχει λά·
  βει πραγματικώς βμι,ρικην
  μορφήν κατεστράφηβαν 95
  ρ»σσΐΜ« τανκς υπό των Φιν
  παρβτηρητβΐ ·ί
  ί Φ»ν·
  ρ
  λβνδδν.
  Οί ξένοι ρ
  •Λοϊβι μετέβησαν είς
  λαν6ί«ν πρός
  οιν τδν μαχων έσχημάτισ*ν
  τίΐν γνώμην (τι τ* αριατον
  ηθικόν τού Φινλανδικ·ΰ οτρα
  τοδ χαί ή άπο πάσης απόψε¬
  ως θχυμααία οργάνωϊΐς τής
  «μύνης ·ίς ολο«ιληρ·ν την
  Φλδίθ λ
  ι»βιβ«ζόμβ Νεώτρα τηλεγρφήμ
  ναι πληρβφο^ί» ουμϊων·»ν|έξ Έλσίνσκι αΗαφέρ«»ν ϊτι
  Είς τέ ίτι «Ι απώλειαι τ_ν' «Ι Φινλανδο<, άναλαβόντες Ρώοσων εΙ$ Φινλανδίαν εί Ι πρωτοβουλίαν είς δΐάφβρα ναι ββτρύτατνι. Δ(«πιατβδτί»ι Ι σημεΐα τού μετοίπου ένβρ ήδη έξ επισήμων οτίΐχε'ων β* γβύν ηδη θυελλώδεις άντεπι τι β.ϊ.β τής ένάρ{ε»5 των έχ' βέοεις άπβχρβύβντες τούς ρρ μ τέθησαν έκτβς τα φινλανδιχά 20 λ Ρώσ ή άντΐοτασις *« διαρκέ οο επι ηβλλούς μήνας καί &ν άχέμη με.ν«υν μόνοι των, &νευ πνραχί,ς βοηβεί- «ί ιςνθεν, οί Φινλανδοί. ΑΓΚΥΡΑ 8 Δ)β?ίοΐ)(ίδ ύ- «πρεαία).— Το πρακτορείον τής Ανατολης ηληρ·φ·ρβϊ· τ«» Ιτι ·πβν>ς τηλ·γρ«φ«ϊ *
  έν Έλσίνσκι άντακοκοιτής
  τής «Εφημερίδος τής
  ΧΠι» παρά Τ«ιν
  ηυΗνής χιβνβί είς
  Ρ·ν τι,ν Φινλανοίαν
  τούτοις ο «γώ7
  ««ιομβτώδης
  Μμνης Λκντέγκα
  ουνβμεις ίκ«τίρ«1-
  Ψ«ν την σκληροτέραν μ«
  Χον κου έδόίη «ηό τής β
  Τβν
  Βρβηραξιων μέχρι χβές, *
  μάχηί ίίί
  _ . μέτωπα πε
  ρΓπβ»Τ20 χιλΡώσοη ίκ των β
  πβίων οί ήμίβϊΐί πβρίπβΐί νβ
  κροί καί οί άλλαι τραυματί
  «Γ. Άνϊΐβέτ«ς «Ι άηώλειαι
  τβν Φινλανδών είναι σχετι
  χνς κλάχιβται διότι μάχον
  ται κρυπτόμβνβι ότισββν 4
  χορβν κ«Ι χαρβκωμίτων. Υ
  π·λον(ζκται ίτι οί νκκρβί
  καί τραυματίαι βνέρχβνται
  Κίς 1000 μβλις.
  '^νβ^βινώβΐϊ βήμβρβν βκ
  Λβνδίνου ·τι τα α«τ·στ»λέντα
  έξ "Αγγλίας είς Φινλανδίαν
  30 β·μβχρδιστικ« άεροπλα
  ν« προσεφέρθησαν υπό "Αγ
  καί ·ύχί
  τβν βύρισκβμένων ύ«β την
  διεύθυνσιν καί τόν ίλεγχ·ν
  τί,ς Β»β5ρνήβϊ»ί έργβ'τ«β{
  ων, ίνβιντι δΐβδν
  λιβν τίς φινλανδικϋί
  β«ρνήβκ»ς.
  ΡΩΜΗ 8 Δ)βρ'«» (ι*.
  Κατα τπλδνΡ-Τ"11"
  ανταποκριτήν τβν
  Ρώΐσους τβύς όπ·ί·κ; άναγ
  κάζβυν είς ύΐτοχώρησιν κα
  ρά την άριθμητικήν ΰκερο
  χήν τ«ν. Τα τηλεγραφήμκ
  τα προιθέτ·υν ίτι ή ορμη
  τιχότη; καί ή άνδρεία τδν
  Φινλανδδν είναι πρωτβφα
  ρ, ημϋη
  όν κίνδυνον, ΟΙ ίΠΐΗβί 4πιστήαβ
  ν«ί, οί ■χπε.οααομίνοι (Ις τάς οχ(
  τικοτς ύιη3ΕσΙ«; τού Νχυαρχΐίον,
  έ α*τυχόν νά έπινοήοουν άσρχλή
  τρόπον χατ«σΓρο?ής τδν νκρκ&ν
  β ό τ« ν, ΰσΓ« βί έμηοοικαΐ βχλ4σ
  σιαι έΔοΙ ο,Ι κατϊυβυνΛμβναι κρός
  την Άγνλίαν, ν' άπ*λλ*γοϋν
  αυντίμω; ά πό αύτάς.
  Ή μεθο&ος βιϋτη ίπιτογχάνετβι
  «ί; τ«( ν·νικβς της γίαιιμβς ίι;
  ί{ής· Είνε ηδη νννβτον ότι ό ιχέ
  όν άποτβνεσμκτικος τύκος τή;
  μγιιτΐΗής νάρκης ϊχιι σχεδι*
  οβπ κ«τά τρόπον ώΐτβ νά λιιτουβ
  γθ βυΐο είς βάββς οχι μϊγοιλύτΐ
  ρον τ»ιν 25 ποδών. Εύίύς ώ; ρι
  ή νάρκη άπβ τού αβρβηλά
  βΐνΐ κ'ΒΜρα» επί τίνα λειτ
  μέχρις δ τού λάβτι την κατάλλη
  λάν θίσιν αίς τβν κνθαένοτ. Άκβ
  Λβύθνς ένκργίΐτή βοαβϊ'α μαγ>π
  ής βϊλόνηί;, ίμοίοις πιοιηου μέ
  την βΐίλάνην ιής πυςΊδο;, π βπίί»
  ύ«ιχνύ(ΐ βτ»θβρ&{ τέν μαγνητι
  «έν μΐσπμβρινίν, δηλνδίι βχ«ι
  διβύθυνσιν έβτρ«μμ·νην ηρ&ί τόν
  Βορειον Ιΐώλον.
  Λβ6· μετκλλΐΜβν &ντΐΜΐ(μενον
  5«τ»ς ιο πλβΐον, ηκριβάλλΐτηι «
  ηί> ωρισμένην μ»γνητι»ΐην δόνκ
  μ'ιν, (ι ότοί» καίτοι ίΐ-ϊ μικρ»,
  ή ίηοΓϊΙ «β πΓβσϊλΜύση την βΰοιΐ
  οβίΐτον βΐλονπν τής μαγνητιχίίς
  '£αν τ· ιτλοΐον όιέλθο 6
  τής ν<4ρκηί, ί) βελώνη έ ζίτοιιάμ»σ&»ς ί,Ι: ώριομίνην οτροςρην τής μαννη'ΐχής ββ ■»<η>-, χβ£ώς τβ ηλβΐον προχώρει
  *<4£ρχίΐαι ήλεκτρική εηαφη μέ ια ϊϋιβς της ναιρχης ύπάρχοντα ίΜ^ηΜτΐΜά μηχανήματα μ«ι έιέρ χϊτ«ι έ ίκαφΐνύονισμίς τικ- Πρό; άντΐμβτώπιβιν τβδ κινδύ ν?υ, τό Ναυοιρχίϊον κατώρίωοβ να κατοσιιυοιση εΐδιιάς ναρκο συλλβκτιθα', αί οποίαι τό ββπ βεία ιΊλεΜτριχοδ μηχανήμβτβς έ Ε*χοντίζβυν άρκβτάς ί«βτβντά ώας ποδΐν Ιμπροσθϊν των τ«ρ4 στι* χαλύβδινκ βέλη ώρισμίνπς ήλβκτρΐΗής ιιαγνητικης δυναιμΐ ως, τα βποϊ* ΐλχοτιν την νκρχην ή βπβίβ προβκρουουσα ίπ' αΰτ&ν, έκρήγνυται. Τα βίλη ταυτα επί νιργοϋν επί της νάρκης ώς μΐα φωτΐινή άκτίς. 'Επίΐδή δια την χρησιμοποιή σιν των μηχανημάτων τούτ&ιν χρειάζεται βΐδιχή πβΐ»οτ, τό Ναυ αρχϊίβν έχάλεσβ οημκντιχβν « ριθμόν έβελοντ&ν να Οποστοϋν ωριβμίνην έΜπαίδβυσιν. Τοιαύτη ήτο ή συγκέντρωσις (Ις τό στρα τβλογικόν γρβφεϊον τοβ Γκρίμβ μπυ, είς τό οηβΐβν άνιτίθη ή χά ταγραφή τ&ν έθελοντ&ν. μϊτ( βΙ ύπάλληλοι ηνκγκάοθησκν νά έρ γ4ζ«νται νυχβπμιρβν ίνα άντ* πΐί«λβουν <1( την διεχηερ«ίΝσ·ν της οχβΐΐΜής εργαίίας. ΚΙΝΗΤΑ ΦΡΟΥΡΙΑ Είς τό Δυτικόν μέτωτον οί σΰμμαχοι διαθέτουν χιλιάδας ΐάνκς, έκ των τελειοτέρων τού χήσμου. Είς την είκόνα μας παρέλασις τάνκ.ς, πραγμπιτικΑν κινητών φρουρίων ΑΙ άτοφ^σεις τής Ρώμης Ή Ιταλία θά συνεχίση την πολιτικήν ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. 8ν χαΐ ρ «ηοβλΐ «ι *1ί «ντιιηωσιοτκβύ; προ. "'/,λένοΐίί Ιδία είς Τ. Ή μ.χη .6-, .Λν«ητυοσ.μί· | ψ»« "^ ^^. νη βυνιχβί επί ·ώΡ»ϊ<Ρ·» '^ζβέτως ώς 4ξ«κριβ*δτβΐι «δί·» δΐν ίληξεν «Ιβ«τ·, ·· | *£%&* βΙρ«τ«ύμ«τ« «- •«τΐίΐβΐ ΚΕθβλέΦβκ διά τΑν,ηίχβ»^· Μβ%,.βνβϊα η 4- ΡΡφδ ΐΜβασίντηί μ είς Ζί ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕ1ΗΠΟΝ Έκ τΛς ΙπιθεωρήβΕίος την οποίαν ενήργησεν ό Άγγλος Βασιλεύς είς τό Δ. «παν. Ιιΐίΐνϊν βηολΰτως Ικονοαοιημένος, Ανωτέρα», "Αγγλ.1 ανιχνευταί, βνλβκιον ιπισκθΛθΟν μί τηλεσκρπι» την γρσμμην Τό ενδιαφέρον της διά την Βαλκανικήν ΡΩΜΗ 8 Δ)3^ίου ((δ ύπη ρεσ ο).—Τό Μ*γα Φασιστικόν Συμβούλιον συνήλθε χθές διά πρώτην φοράν άπό τής ενάρ¬ ξεως τοθ νέου μεγάλου εύρω πολέμου προκειμένου νά μελετήση την κατάστασιν καί %ά καθορίση σαφώς την στάσιν τής Ιταλίας έναντι των νεγονότων. Κατ' αρχήν ωμίλησεν ό ό· παυργός των Εξωτερικών κό μης Τσιάνο ό ό τοΐος έξέθε- σεν έν λεπτομερείας την διε- θνή κατάστασιν καί την πολι τικήν την οποίαν έ'ήίησε μέ· <ρι σήμερον ή Ιταλία. Ή !<- θβσις τοθ κόμητος Τσ.άνο δ(- ήρκεσεν επί 2 30' ω )ας. Έν συνεχε'α τα μέλη τοθ Φασι» στι«ο0 Συμβουλίου τ) <ουσαν τόν κ. Μουσολίνι όμΐλήσαντα επί μίαν καί ήμίσειαν ώραν έ—Ι των γεγονότων τα ότοΐα ίξειλΓχθησαν άπό τής ένάοξβ ως τοθ πολέμου καί εντέυθεν. Μετά τό πέρας τής συνεδρι σσΐω: έξεΡόθη ανακοινωθέν τό οποίον εχβι ώς εξής; «Τό Μενά Φ ισιστικόν Συμβούλιον άφοθ ήκουσε μακράν έκθεσιν έ—Ι τής διεθνοθςναταστάσεως, απεφάνθη 6τι δεδομένης τής αορφής τοθσηοερινοθ πολέμου έξελιχθέντος είς πόλεμον πό λιορκΐας καί χαρακωμάτων είς τό μέτωπον, ή 6έσις τής Ιταλίας δέον νά παραμε'νη άμετόβλητος. Ό άποκλεισμός <α( ό άντιαποκλεισμός άπο δεικνύουν την όρθότητα τής είς την προηνουμένην συνβδρΐ ασιν τοθ Συμβ ιυλΐου άποφασι σ9ε'σηςστάσ?ωςμή έιΐεμβ&σβως είς τόν πόλεμον, τής Ί 'αλ'σς. Χάρις είς την άτΐόφίσιν αυτήν τής Ιταλίας απεσοβήθη ή άνά μιξις είς τόν πόλεμον των κρα 'β» τής Νοτίου Εύρώτιης καί δ.ετησήθη ή βΐρή >τ καί ή τα
  ξις είς την Μβσόγ8ιον^.
  Έν συνεχεία τό άνακοινω
  θέν τονΐζβι δτι οί σχέσεις τής
  Ί αλΐσς μετά τής ΓερμανΙας
  πσρσμένουν πάντοτε άμετά
  Βλητοι καί θά συνεχισθοθν δ
  πως τάς καθώρισεν τό γερμα
  νοϊταλικόν σύμφωνον φιλΐας
  καί άμοιβαιότητος καί αί άν
  ι μεταξΰ
  εκπροσωπών
  των Βύο χωρων, είς Μιλβνον,
  Μ^ναχον κοΐ Βερολίνον.
  Τό ανακοινωθέν συνεχΐζβι:
  «Πβ^ τό δυνάμβνον νά λάβη
  χώραν είς ττίν λβκάνην τοθ
  Δ^υνάβεως, είνε ευνόητον δ τι
  δέν δύναται παρά νά ϊνδιαφέ
  ρη άμεσώτατα την Ιταλίαν
  μετά την επέκτασιν της είς
  την Αλβανίαν Βπου απέκτησε
  μβγάλα καί ζωτικά συμφέ-
  ροντα.
  Όσον άφορβ τό Ιταλικόν
  εξαγωγικόν καί εισαγωγικόν
  εμπόριον, ή Ίταλΐϊ εί αι άπο
  Φασισμένη νά τό διατηρήση
  είς δλην τού την έντασιν καί
  την |<τασν χάριν τοθ γοή τρου καί των άναγκων τής Αύτοκρατορ[ας^. Εκδηλύοεις υπέρ τής ΦινλανδΙας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δεκβμβ 4ου ((δ. ύτηρεσ'σ)— ΑΙ β<δηλώσεις ύ πέρ τής Φ.νλανδας συνεχΐ ζονται είς όλόκληοον τόν πε πολιτισμένον κόσμον. ΤηΧεγραφήματα έξ Όσλο άνσφδρουν ότι μετά τό πέ ρας τής χ9εσινής συνεδριάσε ως των ύττουργων των 'Εξωτε ρικων των τριών Σκανδιναυΐ κων κρα τ Αν, ΝορβηγΙας, Σου ηδΐας καί Δανΐας εξεδόθη επί σηαον ανακοινωθέν είς τό ό ποίον άναφέρονται τα εξής: «ΟΙ τρείς ύπουργοΐ συνεζή τησαν τό ρωσσοφινλανδικόν καί δλσβον ομοφώνως την α¬ πόφασιν νά πράξουν αί Σκαν διναυΐκαΐ χωραι παν τό δυνα τόν διά νά επιτύχουν την ε(ρη νίκην συνΒιαλλαγήν τής Ρωα· οίας καί τής Φινλανδΐας. ΟΙ τρείς θπουργοΐ άπβφάσισαν έπίσης, βπως 4άν άποτύχουν αί είρηνευτικαΐ προσπάθειαι, ένισχύσουν τα Σκανδιναυΐκά κράτη την Φ νλανδΐαν είς την υπέρ τής άνεξαρτησΐας της ά γώνα τόνόκοΐον βιεξάγε». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρ(ου ((δ. ύττηρεσΐα) Κατά τηλβγρσφή ματα έκ Βουδαπέστης μ»γά- λαι διαΒηλώσεις τής ούγγρι κης νεολαίας συνεκροτήθησαν υπέρ τής ΦινλανδΙας. ΟΙ διαοη λωταΐ προέβησαν είς ζωησάς άντιρωσσικάς έ<6ηλώσεις πρό τής ρωσσικής πρεσβείας, φρου ρουμένης β φρ η Ισχυρώς υπό τής άστυνομίας 1 ,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον άππγευ
  ματινή ώρα 6 ΙΒ', βραδύνη ώρα 9.
  15' μ. μ. «Πριγκήπισσα Τυρακανόβπ»
  μέ τους Άννύ Βερναί, Πιέρ Ριοάρ
  Βίλμ.
  — Την Δευτέραν 11ην Δεκεμβριού κά
  μνει έναρξιν των παραστάσεοιν τού ό
  θίασος|ι56ελφών Βερώνη μέ την έπιθε
  ώρησιν «Μασκώτ». Τοδ θιάσου έκτος
  των έκλεκτών καλλιτεχνίδων άδελφών
  Ββρώνη μετέχει ό κ. Α. Μαυρόπουλος
  καί άλλα έκλεκτά στοιχεϊα τ·>ϋ έλα
  φροΰ μουσιχοΰ θεάτρου
  ΜΙΝΩΑ. - Σήμερον τό ίρισΐούογη
  μα «Ελένη». Κιιριακή ώρα 10 π. μ.
  σινεάκ δρ 6 2 —4νεον έπεισοδιαχόν.
  4—6 ή «Ελένη» μέ τιμάς ,ήλα'Τίημέ
  νπς. Απογευματιναί καθ* εκάστην
  6.30'.
  Σταθμός Αθηνών.
  ΠρΒΥραμμι» 9η; Δ)βρίου.
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχδς δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ώρα Άστεροσχοπείοι» Αθηνών.
  12.30 'Αμεριχανιχά τραγούδια
  (Δίσχοι).
  13 Έλληνιχές χαντάδες. <Δ[- οχοι). 13.30 Είδήαεις— Χρημαπσΐή· ριον. 1345 Έλαφρά μουσιχή (δΐχό τής δρκήστρας Β-,υγΛ, (Τραγοθδι δ χ. Γούναρη). 14.15 Είδήαεις.— Μετεηρολογι χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πει ραιβς. 18.45 Έμδατήρια χαί έλληνι χοΐ χορο(. (ΔΕσχοι). 18 55 Ποιχΐλη μουσιχή. (ΔΕ- σχοϊ). 19.3Θ Ή δρα τοθ παιδιοθ. 19.50 Δημοτιχο τραγοθδι (δπδ τοθ χ. Κωνσταντίνου ΖαχυνθινοΟ ουνοδε^α λαϊχ&ν όργανον). 20.15 Ντίττερσντορφ: Κουαρ τέττο είς μί Οφ. μεΐζ. (ΔΙαχοι). 20.30 Λϊϊ.ές χαντάδες (οπό τεθ ίμίλου Τσαχΐρη Κβντογιώρ- γοϋ). 20.50 Είδήσεις. 21 Ρεσιτάλ βιολιοθ (υ:ά τή{ ΑΙ άσφαλΐσεις, Άπό 1ης '1<νουαρίοι» 1240 &ρ χ!ζε; είς τα Χανιά ή λειτουργία τοθ γραψείΌυ κοινωνικήν άσφαλ'- σεων. Α£ άσφαλίσεις Βά Ισχυρόν δι' Βλας τάς έπιχειρήβεις τάς ά- πασχολούσ?τς μισθωτού; άνω χαί κάτ» τδν πέντε. Ο0:ω έπιχτείνε· ται πλέον χαί έν Κίήτη ό νισμ'ς των ών δοτις θά περλίδη ώς άπαντας τούς μή όπωσίήποτε ή- σ^&λισμενους 9/ εϊϊικδν ταμεί- ων. Καί είνε χά! τδ γεγονδς αύ- τό" αξιοσημείωτον, *** ΑΙ άνορθόγραφοι Μεταξύ των μέτριον τα ίΐκϊ» ξ μ έθέαπιοε τελευταίως τό ^ γεΐον Τύηου χαΐ ΤουρισμοΟ είνε χαί ή βελτίωσις των έπιγραφδντων χαταστημάτων άπό αίσθητικής χαί όρθογραφιχής απόψεως. Είμεθα βίβαιοι δτι είς την εφαρμογήν τοθ μέτρου τούτου θά αυμδάλουν οί ίδιοι εί καταστηματάρχαι. Ου τίος ώηε νά έχλείψΐυν επιγραφαί άχομψίΐ, άνορθάγραφοι χαί γινι κως υποπΕπτουσαι [είς την κοινήν αντίληψιν. Αί επιγραφαί άλλως τε αύται είναι έλάχισταΐ. *** Ή οίκόσιτος. Οί άσχολούμενοι μέ την οίκί οιτον χτηνοτροφΕαν είνε καλόν νά λαμβάνουν πρωτίστως δπ'δψιν των την χαθαριότητα ώστε νά μή δημ ουργοθντοκ χΐνδυνοι διά την ίημο οίαν δγείαν. Ή αύοταοις γΕνεται έξ αρμοδίας πηνής χαί είνε καλόν νά ληφθή δπ' δψιν χαί είς την πόλιν μας, δπου ή οίχέαιτος χχη νοτροφία άπαοχολεΐ πολύν κό¬ σμον. "Αλ?ως τι χωρ'ς συατηματι τού ώραιόκοσμου Τό ώραΐότερον κα! ευγενέστε¬ ρον σπόρ. θνεΐς αγώνας τέννις είς δύο θα χ. Είρήνης ΜπΙστη— ΔραχοπίόΙ'Φ χαθαριότητα ίέννοεΐται δλως λοϋ), Γ " 21.30 ΌμιλΕα. ■ 21.45 Μετάδοσις τής δπερας «Όρφιύς τοθ Γλο6>».
  22.20.Είδήσες.

  22 30 Συνεχιια τής μελοδραμα
  τιχής έχτιομπτ];.
  23.10 Μουσιχή τζαζ (δπό τής
  Ορχήατρας Βεννυ Κάρτερ (Δί¬
  α χοι).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τραγοθΐι (δπο
  τής χ. ΚιύλαςίΓχιουζέππε).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουοιχή χοροθ. (Δίαχοι).
  ■ι - ----------1---------1 - -
  δΐόλου οίχίσιτος χτηνοτροφΐα.
  ***
  Ή έτταιτεΐα.
  Πληροφορούμεθα δτι τδ Κράτος
  «Κανείς δέν θά μάθη
  «ώς γεννήθηκε κοΐ π ώ;
  νέθανε ή Πριγκήνισσα
  Έλισάββτ Ταρακανόβα.
  Δυστυχισαένη ξανθή μι·
  κροθλο! Τόσο λΐγο ενο·
  χη! Εΐχι άγατήσει μ"
  δλη τή δύνσμι της «αι·
  δικης της ψυχής. Ή δυ·
  σΐοχία της ήΓαν δτι φά-
  νηκι «ο>ύ άδύνατη για
  τή μοΐρα της.»
  ΤΑΡΑΚΑ-
  ηρφρμ ρ
  φΕοντΙζιι πάλιν διά την ηεριοτο-
  λήν τή; έπαιτεΕας καϊ άλητείας
  Είναι ςρανερβν δτι το ενδιαφέρον
  τοθτο άνταπίχρίνετΐι είς τί) πρίγ
  ματα, Ιδιαιτέρως δμως είς τάς
  μεγάλας πό?ε:ς. Αί έπνρχιαχαί
  χαί ειδικώς τό Ηράκλειον ϊρχων
  ται άπί τής άπόψιω; ταύτης είς
  ίιυτέραν μοίραν δεϊομένου δτι έν
  συγχρίαει μ έ ηαλαιοτέροιις χαι
  ρούς ηαρουοιάζουν καθ ημέραν
  Οφεσιν τής ίπαιτείας. Όη^αΙήκ1
  τε τό ενδιαφέρον αύ:ώ ένίείκυ
  ται χαί διά την πραγματοποίησιν
  άχόμη τής πιριστολής αύΐής ε!ς
  τό ελάχιστον.
  Τ ο τε'ννις είναι άναμφι
  σ(>ητήτως άπό τα ώραιό'ε
  οα καί υγιεινοτερα σπόρ
  καί άρμόζει τόσον είς τίς
  γιναϊκες όσον καί είς τοί>ς
  ϋίνδρες. Ανωτέρω δύο χά
  ^»3 ρακτηριστικές εΐκόνες ά
  '—■ πό τοϋς τελει>ταίοι>; διε
  πο,οαπάθβιες των παικτών.
  κλήρον. Ιωάννου Άγγουρά
  κη, ΕΙρήνης Άγγουράκη κσΐ
  Έμμ. Α. Μανδαλάκη.
  2) Πβριβόλιον ποτιστικόν
  ί(ς θέσιν «Άρχοντικό» 1)2
  στρέμματος μέ 1 ροιάν κσΐ 1
  δεσπολέαν συνορ. κτήμασι
  κληοον. Δ Δουλγεράκη, κλή¬
  ρον. Γ. Άγγουράκη, κληρονό
  μων Άντ. Μανδαλάκη,·ποτα-
  μώ καί ΕΙρήνης ,'Αγγουράχη.
  3) Οικόπεδον είς θέσιν «Κη
  ποθλι» 1)4 στρέμματος συνορ.
  Γεωργ. Παπαδάκη, κληοον.
  Ν. Παπαδάκη καί ΕΙρήνης Αγ
  γουράκη.
  4) Πβριβόλιον βίς θέσιν «Πό
  τιστικό» 1)2 στρέμματος μέ 3
  ελαιόδενδρα, 1 χαρουπέαν δι
  . .. .αχωριζομένου έ»ί τοθ είς την
  δυνάμει κοΐ πρός εκτέλεσιν αύιήν θέσιν έτίρου χιήμστός
  τή·; ύπ αριθ. 76)1939 όριστι·1 ' '
  *ΐς καί προσω^ινβς έκτβλβ-
  σττίς αποφάσεως τοΟ κ. Ε>'ρη
  ΠΡΟΓΡΑΜΜλ
  ΠΛΕΙΣΗΡΙλΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Σ. Πολένη δικηγό
  ρου, κατοΐκου ΆγΙου Βασι
  λβΐου Βιάννου.
  Κατά
  Γεωρ>(ου Έμμ. Χρηστάκη,
  κατοΐκου Κάτω Βιάννου.
  Έπειδή έπβτάγη μέν νομΐ
  μως καί προσηκόντως ό καθ*
  ου τό τταρόν μου όφειλέτης
  μου διά των άπό 20 Όκτω-
  βρίου 1939 άτιλή·ς, καί 1 Νο
  εμβρΐου 1939 κατασχετηρίου έ-
  πιταγών μου ώς δεΐκνυται έκ
  των ύπ'άριθμ. 10275, 10319 έ·
  πιδοτηοΐων τοθ δικαστικοθ κλη
  τήρος Γεωργ. Χλιουνάκη καί
  4565 τοθ Πολ. Ίνιωτάκη, ινα
  κοΐ ε
  Ή μεγαλυτέρα Μΐνη
  ματογραφική δημι·υργία
  τ&ν τελευταίνν Ιτβν μέ
  την νέαν βπβκάλυψι τοδ
  χινηματογρκφου.
  ΑΝΝΥ ΒΕΡΝΑΙ
  κ«1 τόν
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ΠΡΙΓΙΗΠΙΣΣΑ
  ΤΑΡΑΚΑΝΟΒΑ
  Το ορβμβι τού
  *βθ Μαρτιοίββ!
  Το βράμα τβδ μίβους μ*ϊ
  τής βνοίαβ-
  Ολοθτοβ ηβΰ ηροχαλεΐ
  τβν Ιλιγγβ.
  Σκηνοθεσία τοθ μβγά-
  λου Γάλλου σκηνοθέτου:
  ΦΕΝΤΟΡ ΟΖΕΠ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή δρ»
  615. 'Εοπκρινή ώρα 9.15
  πουλακακη
  Ι, ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρβ 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό άφιερωμένο στήν
  νεόιητα Εξοχον ρωμάντζο
  τής ΓαλλΙας.
  Κάποιας άγάπης δνεψα
  πό Ο σβύσανε γιά -κάντα.
  Καρδιές έρωτευμένες καί
  λησλονημένες.,.χαρούμενη
  ήθογρσφΐα τής φοιτητικής
  ζωής, παθητικόδράμα συγ
  κλονιστικοϋ ρεαλισμοϋ.
  ΤραγωδΙα μεγάλης πνοής.
  ΕΛΕΝΗ
  είνε τό έργον ποϋ θά
  συγκηνΐση χάθε ανθρωπί¬
  νη ψυχή καί πού Τσως νά
  είναι τό δραμα Βλων μας.
  Έμψυχωμένο άπό τούς
  Μαντελέν Ρενώ
  Κωνστάν ΡεμΟ.
  ΑΙ (ΑΙ
  ΕΠΤΑ ΗΛ
  νο&Ικου Πεόκου, νομίμως κβ
  κηουγμένης εκτελεστής, μοί
  πληρώσητε διά κεφάλαιον τό
  κευς καί ϊξοδα εως τής έπιτα
  γής έν &λφ δραχμάς 2894
  πλήν άπέσχβ πρ5ς τουτο.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω
  ποσοθ των δρχ 2894 των τό
  κων των άπό τής κοττσσχετη
  ρίου έηταγής πλήν τοθ κονδυ
  λίου των τόκων, εκτίθημι είς
  δημόσιον αναγκαστικόν πλει
  στηριασμόν τα κάτωθι κατ&
  σχημένα άκίνητα κτήαατα τοθ
  όφΒΐλέτου μου καί τό 1)3 τού¬
  των, κεΐμενα είς την περιφέ
  ρειαν Κάτω Βιάννου τέως δή
  μου Βιάννου.
  1) Αγρόν είς θέσιν «Τραπε
  ζάκι» 1 στρέμματος συνορ.
  κτήμασι Γεωργ. Χρηστάκη,
  τού μέ καταιότην καί συνορ
  κτήαασιν Ίΰάν. Δ. Ματνδαλά-
  κη, Εί. ή-ης Άγγουράκη, Ά·
  Χά
  η ήη γγρ
  ποσ. Χρηστάκη καί ποται ώ.
  5) Πβριβόλιον ϊίς την αΰτήκ
  θέσιν «Ποτιστικό9 1 στρέμμα
  τος ρέ 12 έλαίας, 2 χαρουπέ
  άς, 4 πλ?τάνους, 10 κιτρέας,
  2 συκας, σννορ. κτήμασι Ιω.
  Α· Μανδαλάκη, Είρήνης Αγ
  γουρά'η, Άποοτ'»λου Χρηστά
  κη καί ποταμώ.
  6) Ελαιόφυτον £ίς θέσιν
  «Κλ,αδβΐό» 2 στρεμμάτων μέ
  100 ελαιόδενδρα συνορ. κτή
  μσσι κλήρον. Δηα. Δουλγβρά
  κη, κλήρον. Ζιχ. Άγνουράκη,
  Νικολ. Παπαοάκη, Γεωργ. Τζσ
  νάκη καί κλήρον. Θαιμα Χρη
  στάκη.
  7) /Ελαιόφυτον ι(ς θέσιν
  «Πεδιανό» 3 στρεμμάτων μέ
  140 ελαιόδενδρα, 4 άπιδέσς,
  συνορ. Γ. Παπαδάκη, κλήρον.
  Έμμ. Βαβουρανάκη, κλήρον.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓ-Ν
  == Ο "ΤΕΚΤΟΝ" ——=
  Μαθηταί γυμνασΐων μετβκτταιδευονται έπαγγβλ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα δι&ακτέας 6λης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικων τοθ Πολυτεχνείου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οικίαν, τοπογραφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., 65οποιΤαν, ό·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογον, μΐλετων καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον,
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι* δσους άπερρΐφθησσν
  έκ τβν Σχολων τοθ Πολυτεχνείου. Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιίας, οίκοδομικάς ή είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλυτερα κέρδη καί τοος καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες ·Ι <{ΐλΜντι$ έργοδην·. ρ<χρι βι|μιρ·ν <κ τ·δ «ΤΕΚΤΟΝΟΪ» δικρίαβησαν είς ύπ·»ργ·Ι«, Δήμονις, Έτειιριει, κλη. "Ι«»ν·ί ·, Όμβνοια ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τΤωμάτιον επι πλωμίνιν, εΰήλιον, ιυάΐρον ηχρί την κλινικήν Μπριλλάχη. Ιΐληρβ («ι^αρ ημίν ΙΙΙΟΙ1ΤΗ (ΑΙ ΟΙ ΕΙΤΑ ΙΙΝΟΙ Λίαν προσεχώς είς την «Μινώα>,
  |τά περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙΙΣΕΡΕΙΑΤΑΤΟΥ
  Τό δλογο πιρΐμένει! Π6αψ αΰ
  θάίειαν, πόσην περιφρόνησιν ένέ
  χλειαν τα λόγΐα αύτά τοθ ίτβ
  |μοΟ άρισΐοχράτου. Ου τε τό δλογε
  Ιβνός κόμητος δέν μπορΌσι νά πε
  'ριμένη ίνα φτωχά μουσιχόν, ι
  στω>αί άν 6 μουοιχός αύτβς ήταν
  Ινα; Φράντς Σοθμπιρτ!
  Ό Σίθμπερι χαιρέτη» *»1 Ι
  φυγε. Δέν είχεν ίμιος καμμιά έν
  τύπασίν πώ; άπό τό δοβμάτιον
  είς τό οποίον είχεν εισέλθη ώ
  πτωχος μου9ΐχοδιδάβχαλ?ς, έβγαι
  νεν ώς μελλοντιχος υιός... ΕΓχ·
  την εντύπωσιν γ ώ; ί[ί/αινεν δπω.
  είχι μπή": Τό Ιβιο περ:φ?ονημ< νος—δ Ιδιος περιφρονημένος μου σιχοδιδάσκαλο; είς τό παλάτι των βαθυπλούΐων άριατοχρατών... Ή Καρολίνα έπερίμενε μέ 4γω ν'αν νά μάθη τ* άποτελέαματα.. "Οίαν άπό τό παράθυρον τοθ δω ματίου τού ιΓ5ε τβν πάτερ» τικ, χάτω είς τό παρχο νά πη'ΐ εί; την θαυμκοίαν, λευκήν φοράδα τού, χαί ν' άκομαχρύνεται, χατέ· βηχε πρός συνάντησιν τοθ Σοθμ περτ... Δέν έκρινεν δμως φρόνι μόν νά τόν έπισχεφθη χαί πάλιν είς την χαμαροθλα τού, είς το τα πείναν οπιτίχι τοθ επιστάτου, καί τοθ μήνυσε τιώ; τον περίμ» νεν είς τό δωμάτιον τής μουσιχής, δπον τής παρέδιδε μαθήμοιτα... Ό Σίθμπιρτ χής άφηγήθη πώ τόν (ίχε δεχθή ο πατέρας της.. Τής έπανέλαδε δ,τι τοθ είχεν είπη. 'Η ΚαρολΕνκ έμεινε ένθουοια σμένη. Ή έννοια πού έδιδεν είς τα λίγια τβθ πατέρχ της ήταν ή πλή ρ-ς τού συγκατάθεσις. — Μά είνε φανερόν, Φράντι! Άμα γυρίοης άπό την Βιίνιτι, θι γίνουν (.1 αρραδώνες μας. Ό μπα μπάί; οέ στέλλει είς την Βιέννην γιά νά έτοιμαοθής γιά τονγάμι! Σχέψΐυ! Ό υιός τοα χόμητος Έ στερχάζυ πρέπει νά έχη μεγαλο πρέπη παράστασιν... Γιά ποιο άλ λον οχοπον ό πχτέρας θά σοθ 15 δέ συοταΐικήν είς τόν άντιπρόοαι πίν τού τής Β έννης; Κι' έμ«ς δ αάχις μίς στέλλει, τόν χειμβν» ιδίως είς την Β:ίν-η χ»ρ!ς νά είνε μοιζ( μας χαί δ Ϊ5ιος μα δίδει επιστολάς πρός των άντιπρί αωηόν τού χαί αύιος μβς Ιφοίιά ζει μέ χρήμαΐα. ΜΪ γιά οχίψιυ, Φ^άντς! Ό παιέ,α; χάνει χά Ι μί σίνα τό Ιδιο π',ύ χάνει μ* ίμ«ς τα παιδία τού! Είνε φινερόν! £έ θεωρεΐ άτό τώ;α_ χαί στό εξής χ»1 σέ/α γιά παιδί τού. Ό Σιθμπιρτ δφησε νά τδν πά ραο6ρη ή βίσιοδοξία της... Δέν ήΐαν δχδΛΐα Ινοιμος νά τρέξη νά φωνδξη τόν.χδμηια, τδν ηατέρα τής Καρολίνας..; μπαμηβ. Άλλ' είχε λάβη τό Καβρός ή μάλλον την ίνθάρρυνσιν νά θεωρή την Κα λί ώς μνηστήν τού. (συνεχίζεται) π Ω π ι κη ΕΟΡΤΑΙ. - ΣιΊμ^ο"ν τής άγίας "Αν νης δέν ίορτάζρι καί δέν δέχιται επι ηχέψεις ή κ "Αννα Χρ. Μισπλογλου. Έιισης δέν κορτάζβι καί δίν ται ίπιακέψρις ή δνίς Άννα . Λυΐϊάκη. ΘΑΝΑΤΟΙ.- 'Υποκύψηις είς όξεϊ αν νόσον απεβίωσεν είς τό άνβος τής ήλικίας τού είς τό χωρίον Έπά να> Βάθεια ό Μιχαήλ Αλεξάκης χχη
  μαΐΐας καί έκ των μίλλον έκτ,ιμωμβ
  ν(ον νέων τής περιφερείας, "Η κη
  δει'α τού εγένετο έιτιβλητική συμμβΐο
  χϋ των καΐοίκων τοϋ χωρίου καί τής
  πρριοχής παοαχολουθησάντίον έν χά
  ταφανει συγκινήσει τόν νεκρόν μρχοι
  τής τελευταίας τού κατοικίας. Σιιλλυ
  πούμε-θη θερμώς τοϋς οίκιίοιις ΐου.
  -"Απέθανε έν Ήρακλεί'ι) καί έχη
  δει'<θη την παρελ(*0Ϊ5σιν Τετάρτην είς Κανλί Καστένλι ή Σοφίη ϋουμ βοΐ'λάκιι ιϊγοιισα ήλκιαν μόλις 28 έ των Τί)ν^κΐ|δείον τηςπαρηχολοιΊΟιιπε* όλόκληρος ή κοιν,ινία τοϋ χιι> >ίου ι'ν
  καταφανεϊ συγκιντ'ισΕΐ καί Γκ ^αθ
  εκτιμήσεως ποος τάς αρείας της,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Ηερμοταΐα
  χιιρισΓώ τό» διακεκριμένον χειροΰρ
  γον όφθαλαίατρον κ. Φωτάχην κορ».
  φαΐΓ.ν πράγματι τής Έ.τιστήαη; όσιις
  ^αιοσε τόν όφθαλμόν μοί,, πάσχοντα ά·
  ϋή πεεςώγιο» κηκής μορφήΓ.
  Έν Ήρακλείφ τ{ί 8 12—39.
  Περικλη- Σκουλιδάς
  ***
  Γύρω οτήν πάλι.
  καί
  ΆμΒΐάβλητοί αχεδόν δ καιρός
  χΟές:
  — Ψιλο(3(.)οχοΓιλ« καί λιακάδα.
  — Διά νά δοΟ[Ί πάλιν λάβη είς μεμ-
  ψιμπιρίας άπό τούς περιμένονΐπς Λφ9ο
  νώτερα τα έλε;η τοΠ ούρανοϋ.
  — Σήμερον τής Άγίας Άννης βλν
  ί>ά λείψουν αί έορτάζουπαι υΐκοδά·
  σπυιναι καί μή,
  — Καί συνεπώς καί ή κοπμιχή κί
  νησίς, άφοΰ χοσμική κίνησις βημι
  ουργκϊτοιι ώ; γνωστόν κιί μέ την
  απλήν Ανταλλαγήν έπισκέψεαιν.
  —Άλλως τε αί τυπικαί έπισχε'ψπς
  δύνανται νά δώσουν τόττον τό βράδ»
  είς μίαν πραγματικήν έΌπερίβα στ«
  νού ή εΰρυΐίρου κύκλου.
  — Πυκνή καί αύτάς τάς ημέρας ή τα
  ξιδιωτική κίνησις.
  — Καί ή διά τού άεροπλάνου καί Γ]
  διά τού ατμοπλοίου.
  — Έννοείται όΐι αναλογικώς οί τα
  ^ιδιώται τοϋ πρώτου ύπερβαίνουν
  χατά πολύ τούς διά τοϋδευτέρυυ άνα
  χωροϋντας ή έπανβρχομένους.
  — Οί μικρογριποΰλες έξακοληνθοθν
  νά κρεββ'ΐτώνουν τόν κόσμον.
  —'Υπάρχουν έννοεΐται καί οί ΐτίρ
  νώντες τό... χρεββάτωμα είς τα πόδι
  υπό ιδίαν πάντοτε ευθύνην.
  — Κσί μέ την σωΐης>ίαν ασπιρίνην
  ώς πρώτον θεραπβυτικόν μέσον.
  — Τό ενδιαφέρον «διά τα νεοιτευα
  τής ήμές>ας» σημειώνει συνεχή ουξΐ)
  σιν.
  — Ό κόσμος ζητ3ϊ νά μάθ|) άπό τόν
  τυχόντα άχι μόνον τα νέα τα όποΐα
  ϋσον πολλά καΐ άν είνβ &έν τόν Ικα
  νοποιοΰν.
  — Άλλά καί τας γνώμας τηυ τέ διά
  την εξέλιξιν τής χατοατάσεοίς.
  — Ή εί<ΐοδα%χΐι»ρικών &{( την πό λιν ί'χπ τελευταίως μιτριασθή αί σθιιτώς. ■ Τούτο δέον νά Λπο3οΘ() είς τάς κολλιιργείις αί οποίαι αιΊΐήν την έ ποχήν ΓΪπαιτοΰν πολλάς φροντίδας. — Άλλά καί Γϊίς τό κήυυγμα τού κ. ΟΧ'ΐγοΰ τής Κυβερνήσεως Λιά την επέκτασιν κ»1 έπίτααιν των καλλιερ γειϋίν. — Είς τού Πουλακάκη σιινεχίζβΐαι μέ κοσμοσυγχέντρωσιν ή πμοβολή τής «Ταρακανόϋας» τού ίσΐηρικοΰ Ροισσι κου άριστουογήματος πού συνιιρπά ζει καί συγκινκϊ — Είς την .Μινώαν» έξ αλλοιι ου νεχ'ζετπι μέ κοιμπσιιγκέντρι^σιν έ/ιί σΐ|ς ίνα Λπ6 τα μεγάλα ί.'(ΐγ«« τοΠ ματογράφου : «Ελένη». Ο ΡΕΠΟΓΤΕΡ Ίοίάν. Χρηστάκη καί Βρόμω. Ό πλεισιηριασμός των άκι νήτων τούτων γβ>ήσεται όρ
  σιικώς ενώπιον τοθ Συμβ3
  λαιογράφου Πεύχοθ Γβωργίουι
  Ί. Τσαγκαράκι ή^τοθ νομ'μουΙ
  Λναπληρωτοθτου, καΐέν τη μέ
  εΙ<ονογρα»)Ιες Ικτός κιιμίνου καί καλλιτεχνικό ίζώφυλλο τοΰ σκηνογράοου Γιώργου Ά νεμβνι&ννη καί £να σΊτσο τοθ ζωγράοου θωμά Φανού ράκη. θά «ωληθοθν μόνο 10 βι βλ(α Λ%6 τό βιβλιοϊωλεϊο τοθ κ Νικ. Άλικιώτη «ρός δρ. 50 τό βιβλΐο. ΠΩΛΕ1Τ4Ι |νοιχιάζ| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΑΥΡΙΙΝΑΙΗΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ίν ΉβακλεΙν ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιρετιχΐ)ς ποιότητος είς την . . .* ·>, Βί-^' "π ."'.7.';'"*"ί·<Ρεμμ<'δαπ?θήχην παρά τφ ΓενΙ Γ.ηίη^ί μ^βΠ* Μύλδ«Μζ«μί παραπλεδρ»ς ΤοΟ έμπορι ή«Παπαδάχη Μετόχ,» π·ρι»ε; χο0 ;κΙβ0^βΧ0[ '!«!--, Αι- η η Μετόχι» περιφε ρείας τοθ χωρίου Κανλί Καστέλ λι κείμενον άγρό<1Τ]αΛ 4ηοχι λούμενον άπό αγρόν ελαιόφυτον έχτάσεβς |«(χτ»ν περίπου μου ής ωάννου Λι ναρδάχη. Πώλησις λιανιχβς χαί χονβριχβς. (2 παρά τώ %> Ν, φ
  έπιοκευαΙ ώροΑογΙον
  γ ΒΙς τ* 6ρ·λ·γ·ΐΜΐιΐ·ν:
  ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
  "·δ -κ *
  Ι θεοοονν
  το«ο
  Μι τού αεοοΛβίβ, *,;
  ·» δ« β-λθγιχώς * „
  Ηχο
  τ*» κοομον
  *·* εννβίΐται χαι οί
  0
  &ΐα 10
  αι—(ι)
  Ι·ος ζητιί νά |ΐα·β ώο τοι
  ,ι μόνον τέ νέα τα ό»ιι
  ■ μΑ &» εί* Μν τον Ιω
  «αί τάς γνώμας ΐχ' <· (χ ν ι Αι «αΐοοτόοεβς .ώ, μ«Ι()ΐα
  *«αν νά *«*>ϊό εί; ι»,
  κ αί όποί« αύτην π|>ί
  -ΜΟΙ* εη-ές *
  «κ'« έ ή
  έν<ν<»οιν >1 Ιίβ!
  · χοί' ίοωοιχοο Γ»ε»
  «ό
  ι«·
  '· »'
  τηΐ
  Ο ΡΕΠΟΓΤΈΡ
  ΗΝ 4
  ····*
  εί··*1
  .«<ί« ———_-----------------------.— ————~~Η Οίκονομική ζωη ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α! τιμαί τβν διαφόρων προϊίντβν είχον χθίς ώς εξής: 20ΓΑΤΑΝΙΝΑΙ Λ δρ. 6' Υ' Καραιμκουζές Ελεμέδες α' » β ΤΑΧΤΑ2 «'6' » Υ' 2ΤΑΦΓΛΑΙ ΡαζαχΙ 14.— 13.— 12— 11.— 10.— 9 50 7 50 6 50 6- 5 20 -ίτος 14 50 Κριθή 13.50 Βίώμη 12 50 11.50 10 50 10.— 5,50 3.— 3.50 ΟΙνοι μ Γλιθχος Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυχοΙ α' ^ 6' » Υ' Πράσινοι α' » β· » Υ' Μέταξ» 8.50 5.30 540 20 — 21.— 17— 18— 28.— 26— 24— 23— 21— 20— 19.— 400— 450 Τιμαί Ιυναλλάγματος Λβνίίνον Νέα Τδρχΐ] ρχη "Αμοτιρδαμ Στοχχίλμη Βρυξέλλαι 'Αλιξάνδρεια ΤΙΜΑΙ ΒιρολΓνον Άνορβ Πώλησις 546.— 550.— 139 50 14150 3 09 3.13 31.20 31.65 74— 75 — 33 20 33.70 4.60 4 66 560— 564.— ΚΑΗΡΙΓΚ 42.— 43— Κοηΐγχάγη Παρίσιοι Μιλοΐνον Πραγα ΖυρΕχη Βρυξίλλαι Βουδαπίοτη Βελιγράδιον Καν,πολις Βαροοβία 27 05 3.09 6 96 4 31 31.20 4.60 23.46 3.15 104— 21.13 Έγκυκλοπα ιδε ί α Δι' έκεΐνους ηού θέλοαν πλουτΐζουν τάς γνώσεις των» 'Από δλα δι* δλους. Αί αίτίαι Β' ποΰ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι σιν χϊυ απο την λΐιτουργίαν χί]ς προχαλοθν τιϋς ώ^θήχτ]; χαΙ τής υποφύοεω;, είνε άΐθ'ξί θ ί ά προχαλοθν τιϋς ήχτ]; χαΙ τής υποφύοεω ρευματοπόνου; εΐνΐ άναρΐθμητοι.',ιξίγ,ως έχτεθιιιιινον είς-εα " 4λί 27 40 3.13 7 02, 4 35, 3165, ΚαΙ £έν είνε μόνον ή ««ληρονο μικότης» ή πηγή τή; φοβεράς αυτής ασθενείας, διτως, νομίζομεν ουνήθως. Διά τοθτο χαί Ιπιβίλλε ται πανιοτι ή ίξεταας άπό τόν Ιατρόν διά νέ ανακαλυφθή ή α! τια τής ρΐυματαλγίας καί νβ γΐ- νη αναλόγως ή θερκπεΕα. Κατ4 τα τελευταία Ιΐη ή έπιοΐή<ιη χά διαπιστωθη δτι οΕ ρβαια 4ποτελίαματα των Βιαία ραχΰν τής λιιτουργΕας τ»ν ά5ί νων αύτ&ν. Τα μίσχ πρός χαταπίλίμησιν τβν ριυματαλγιών είνε πάμπολλα, ϊπως ι!νε 'πάμπολλαι αί αφορμαί των. Δι* 5 χαΐ χρειάζΐται πάντο τ« ή βοηθεία τού ίατροθ. Ή ίτιϋΧιλαιοθεραπεία ή έσω τΐρική χρήσις ίτιυελ«ίευ—δλλιος «διαταραχάς τοθ ρ6 3.18 105— 21.82 σ|1ς0' δργανι νβ « Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. ί47βν Ίσως μάλυ-τα έλθη καΐ βροχή. Πάμε γρήγορα· τα Εβαλβ καΐ ό ούρανός μέ την βασιλε'αν. Κςτκός ο(»νότ.Ι κακός οΐώνός! ρευμαϊίπονοι σχ.χΐζονχαι μέ δια Μλ6λτ)· 5 "«λιχολιχίθ φαινολι Γ |θϊί)3θϊ—ίξαχολουθεί νί είνε ή γε νιχβς προτιμωμίντ) θεραπεί», ιδία διά τού; οξείς ρευματιομούς. Εΰερ γεΐιχαν έπίσης είνε τό μυρμπκι- χον ή φορμιχϊν οξΰ, π»μπαλαι?ν δέ χοινοχάΐης χρήσεως φάρμακον εναντίον τβν ρευματαλγιδν είνε νακα'!ύψη δΐάφορα άγνωσϊαί μίχρι Οο0ι.ΐτώρα μίαα πρδς καταπολέμησιν 'Λ·νοι1β αοθΐνείας αυτή;. ΚαΙ βνεκά λυψιν δτι πάμπολλαι είνε αί διά φοροι λοιμώξεις, αί ίποΐαι είνε ρευματογόνοι, χαταλήγουν δηλα δή είς σωίΐάς ρεκματαλγΕας Πυώ τό δηλητήριον των μελισιών, άπο τό οποίον χανασχευίζιται ειδικόν φάρμακον, ή ίμμενίνη, περΐ τή; ϊεις φλιγμοναΐ των δοντιβν, χ&θί οποίας έγράφομεν είς παλαιοτέραν χυφλοθ έντέρου. τβν άμυγδαλων, [«ΈγχυχλοπαιδεΕαν» μας, Κάθε με τής ώ.θήκης, ώ:1τιδος, κλπ. είνε λισσουργός γνοιάζει την ε&εργετι- αίίίαι προχαλοθσχι ρευματαλγίας, χήν έπίδρββιν Τ6θ χιντρώματδς σ,ιχνάκΐς δέν χρειάζεται Ιξίτασις τ(όν μελισσών εναντίον των ριυμα τοθ δ?γανιαμοΟ μέ δλα, τα μίσχ τής ίχτριιή; ίπισΐήμης διά νά ά ιαχαλιΐφθς χρυμμίνη ή α! τί», πού προχαλεΐ τού; ρειιματο πόνους αυτού;. "Οίον πΐρ οοίτερον χατχτοπίζε τικδν Τα είδιχά λουτρχ, θει&ϋ{α λου τρά, λαΐπέλουτβα κλπ. είνε πλέον πασίγνωστα ώς μίοχ χαταπολεμή τής ένοχλτ]τιχωΐαττ]{ χχι δΐ τάτης αότής την άοθενειών. —Θέλω νά ίδώ τούς κύκνους νά φάγουν τό πλα- κούντιον, εΤττΕ τό -αιδίον. —Ά, άπεκρΐθη 6 πατήρ, Βέν είνε βιόλου φρόνι- μόν. Πδμε, πβμε γρήγορα. ΚαΙ άπήγσνβ τό παιδΐον, αύτό δ' άναχωοοϋν, δ στρέφετο καΐ έβλεπεν οπίσω τού, ί /α ήδη .τούς κύ κνους,ΕωςΓυ χαμόδενδρά τίνα άπέκριψΐν άπό των όφθαλμών τού την δβξσμενήν μετά των κύχνων. Έν τούτοις κ αί τα 6ύο περιπλανώμενα εκεΐνα παιδία έπλησΐασαν συγχρόνως μετά των κύκνων πρδς τό μέρος τής οχθη1·, δπου ίπλβε τό πλσκούντι- όν, βποφθαλμιώντα είς αΰτό. Ώ; δέ εΐοον βτι δέν εφαίνετο πλέον ό κύριος μβτά τοθ τέκνου τού, ένη σχολήθησαν ν' άποδ ώξωσι τα πτηνά. Τό ιιεναλεΐτβ ρον των 6ύο επεσε πρηνές επί τοθ χεΐλους τής δβξα μενής καί κρατούμβνον ίξ αότοθ δΛ τί)ς άριστερας χειρός τού, καίτοι εκινδύνευε τοιουτοτοόπως ν* πέ στ) είς τα νερά, ήτλωσε διά τής δβξα; τό ραβ&Ιον τού πρός τό πλακούντιον. Ίδόντβς τόν εχθρόν, οί κύ<νοι ίοτιευταν νά προ Φθάσωσιν άλλά σπ«ύδοντες, ώ9ουν τό νερόν διά τοθ πλατέος στήθους των, καί οί ίκ τούτου κυμστι- σμοΐ ίφβρον τό πλακούντιον πλησιέστερον ιΐς τό παιδΐον ΠροέφθασΕ λοιπόν νά ίγγΐση τό θήραμα έκβΐνο διά τοθ ραβδΐου τού, καθ" ήν στινμήν ίτεινον καί οί κύκνοι τόν λαιμόν των, Ίνα τό άρπάξωσιν. Έπάτα· ζε τότε τό παιδΐον τα νβρ*. καί έ^ώ έφόβισενοθιω τούς κύκνους, Εφερε τιλησι*στερον ,τό πλακούντιον, τό έλαβε καί ανηγέρθη. Τό πλακούντιον ήτο κάθυγρον, άλλά τα παιδία ταθτα έπεΐνων καί έο ψων ά ια. Ό πρβσβότερος ά- είς δύο τόν άοτον τοθτον, έκράτησε ' εό έδ* ται ή επιαιήμη είς τα τή*; >ει·| Διαιττ;τιχιΒς ουμβουλεύεται ή
  υργίας των ίνδο«ρ.νών ά5ί·'χος ζωή, χωρίς χαταχρήηκ;, άηο
  νων, τόσον ττερισαότεραι £νχ*αλύ φύγη των έρεθιστικών κΐριικευμά
  πτονται σχίσιις μεταξύ των δια- των είς τό φαγητον, τοθ άλχοολ,
  ταραχήν τής λΐιτουργίας αυτής τοθ χ*ί*, έηΕσης γυμναοπιιή χ»Ι
  χαΐ των ρευματοπίνων. 'Πίως τοβχθμιαΐα οχλη;αγώγησις τ«0 σώ-
  γυναικείον ?Ολον, μέ την έξάρτη- ματος.
  Μονοφάτσι,
  ό τόΐΐος της εργασίας.
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Δ)βριος άντα
  ποχριτοθ μας).— Πρέπει νάρθη
  χανεΐς έϊώ αύιή την έποχή νά
  περιοδεύση την έπαρχία τοθ Μο
  ί ά ά Χέ
  η
  νοφατοίου, νά περάση το
  ρι, την Ζ'.ντα. τα Παρτηοα, τό
  ΙΙυ ?άθι, τή Λιγίρτ^ο, τα Κα
  λύδια, νά προχωρήΐη μίσχ στόν
  Κάμπο, πρός τό Σκοινιά χαΙ τό
  "Ινι χαΐ τή Μουοούτα, χαΙ υσΐε
  ρα νά προχωρήΐΐ πρός τα Ρουϋ
  οοχώρια γιά νά αντιληφθή" πώς
  γΐνιται είς την πράξ ή ίντατι
  χή χαλλιέργεια, γιά ν* £ΐ"5 πραγ
  ματινά την είχένα τή; άποθιώ
  αεως τής έργααΕας. Δ'ίχι έδώ
  πραγματιχά ίχει γίνει λατρεΕα ή
  ΐργασ'α. Οί δνθρωιοι δέν θεώ
  ρϋθν ώ; αγγαρία την έργαο'α
  Έ λ έθ
  γγ η ργ
  Έργάζονται μέ ζτ)λο, μέ ένθ^υ
  σιασμό, μί άληΒινον ίρωτα πρός
  την δημιουργικήν Ιργασία. '£< χε?σώνονται έ<τάσιΐζ π-.ύ ίιειναν επί δεχίδες έ<ώ' ϊρημις χαΙ ά χαλλιίργητΐς, φιπεύονται εληές χι' άμπίλια χαί τώρα σιτίρνον ται μέ Ιηαοι άΐιακέκως δημη τριαχί. Έ< παράλληλον δέ 41 γανοθται χι' άναπτύσσεται χαί ή χτηνοτροφία. "Ετσι το διαμέριομο» αύτό τήςΐπαρχΕαςΜονοφχταΕου πού ήτο πρό δεκαπΐνταετΕας άχόμη έν τελ&ς άχαλλιέργητον, άδενδρον χαί ξηρόν ώσίν ίρτ/μότοπος, σή" μερον παρουαιάζει είχόνα ΐιλείω; διίφορον. Τό πρίοινον των έ λα:(βν χαί τβν άιπελιδν ά πλώ νέ ται σιγά—οιγά κανιεθ. ΚαΙ β >ες ο£ α'λλΐς .έκτάσεις "κχλλιερ
  γοθ/χαι έντατιχά, μ* ευρεί χ χρή
  αι λιπααϋάκύν, ά πό δημητριαχά.
  Καί το Μονιφάχσι μέ την π?ιχΕ
  λη χαλλιέργεια, μέ τα £?θονα
  γειοργιχά είσοίήματΛ, μέ την
  α-επΐυγμένην οίχόαιτο χαί νομα
  διχή χτηνοτρο^Εα, δ ν ίίν ηλέι
  σε πιλάγη ιύτυχίας, ϊέν δυΐτυχιΐ,
  δέν σΐιριΐΐαι των σΐοιχεΐωϊών,
  δέν ΐχεινα ποτι. 'Καί τό σπουδχι
  ΟΙ Μονοφχτα'ιβΐις δέν έ-
  χριώθηοχν βπω; ο χάτοιχοι τβν
  άλλων έηαρχι&ν. ΚαΙ αοτά έ>ψ
  τό Μβνοφίτσι παρέμενεν άπομο
  νωιινον,,,χυρ'ς άιαξιτήν ουγχοι
  νωνίαν, χωοΐς σύγχρονα μ(αα μι
  ταφορβς "Η5Τ) δμως ι5ρ'α<ονται ίγγύ; κρός την οριστικήν ρύθμι οίν των τα Οϋγκοινωνιαχά ζητή ματα τής έιταρχΐας. ΚαΙ Βταν μιτ' ολίγον θ' αποκατασταθή μίνιμος συγκοινωνί» δι* αυΐοχινήτου τα- τε θ' αρχίση νέα περίοίίς δια την επαρχίαι αύ;ήν. —Μβταθέβςις δικαατικ&ν. Ό Πρέεδρος Έβκτ&ν Κρήτης κ. Λ. Ζηλο: μϊτετέθπ διά Β. Α. *ί; τό Έφιτβϊβνι βεσ9«λονίκης. —Ή τιμή τού άρτου. ΔΓ άποφίσΐως της Ιέκιτροηης βι ατιμήβΐων «Ι τιμαί των αλεύρων κ αί τοθ αρκυ καθνρίσβηβαν ώ; άκολβύβως "Αλενρκ «' ποιότητος δρ. 9.69 κατ' οκάν, β' 8.98. "Αρτος κ' «ρ. 9.10, β 8.20. Τό σιΐολεΐον ΆγΙων Αέκα. —Ή άιταγόρευσις των ο»μα· τιχ&ν κοινβν. Σχϊτικΰς μέ την άκκγόρΐυαιν της έπιβολης σωματιχδν ιτοιν&ν είς του« μαθητάς ηερΐ τής 6ηο(οτς τελευτοιϊβν τηλίγρ4φημ« μ«ς κλη ροφορονμβθ» δ τι Είς |τήν Ιγκΰχλι όν τονΙζιτ«ι ότι έ λόγος τής « γοριύσΐΝς των έν λόγω κοιν&ν ένχειτοιι ιΐς,τό δτι 6 σωματικάς χολοιζόμΕνος μ«θπτπς μη διαβλί π«ν σχέσιν τίνα μετ«ίύ της πρόί £ ΐ δ ΰ λθ ^^_ τό ολιγώτερον βι' .εαυτόν, έδωσε.το πλβιότερον είς τό μικρόν αδελφόν τού, καί τώ εΐιτε. —ΝΛ, φάγε τώρα καί μην κλαΐς. ©«νυν, ««τήρ, 8«ν·νΓ« άναμένει πβϊδβ. Ό Μάοιος έξώρμησε τοθ όδοφράγματος τρέχων | πρός τόν Γοβριαν, καί ό Κοι»πεφ*ρρης τόν ή<ολου· θησεν, άλλ'ήτο βραδεΐα τιασα βοηθεία. ΚαΙ δ μέν Κομπεφέρρης δλοββ καί έφβρε τόν κά λοθον μέ τα φισ'γγια, ό δέ Μάριος.τό παιδΐον. | -Ό,τι έκαμεν ό πατήρ σύτοθ τοθ παιδΐου πρός τόν πατέρα μου, Ελεγε κατά νοθν ό Μάριος. 15ού άνταποδΐδω είς τόν ι>15ν. (σϋνβχ,ζβ,σι)
  Μαθηταί χαί μαθήτριαι τςθ Δημοτιχοθ Σχολείου 'ΑγΕων Δίχα μέ την στολήν τής Ε Ο.Ν
  τό άκρον αριοτιρά διαχρΕνεται ή διδασκάλισσα χ.
  ου, τίμαδάρχης Συαπανιοοών, είς
  δά ί
  Εί,
  ι τό
  _____ , μρχη
  «Ο σχόλι'ου χ. Ί. Σαρουλάχης ίμαδάρχη; σχαπανίων.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΛΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ1
  .Βν<<νΤΙ Μρΐι^Ηε1ε^^^^ Ένδόματα άνδρικά καί γονα^εΤα πολιτικά καΐ επφεμεΧταμ-νη. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ε«θΐ νέον σχέδιον γυναιχείας τσίντβς. μοντίρνο αχϊιμα ςώνης θ« τό ε&ρβτε είς τ· (Ιδικόν 0»νιργκΙ·ν καταοκχνϋς δ»ρμ«τίν«ν εΐδδν: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ ιΠ«ρά τον Άγιον Μην&ν>.
  Έ«ισκϊ·β».τί μεες: Ιχ·μ«ν τί,ν «βικιλίβν 'Α-
  Βαναΐχου κβταστί,ματβί είς βαλιτακς, μπαβδλα,
  πολΜθρονες, καρέχλες η·εδΙ·η, ικρΒβββνηεε έχοτρα
  τείβς καί νκνιχβς ΐΙ( ·λα τβ ειδή ταίιδίου.
  •Υποχατ«στημ« τ·υ εν Άβήναις ίργοστβοίβΒ
  Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτιι
  Έμμ.
  ΒΙ&ΙΚΟΧ
  ΙΑΤΡΟ-
  Γ. Μανωλόπουλος
  ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ
  ούρολογι
  ΙΑΤΡΟΪ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοθ Πκνεπιοτημίου τη;
  ΒκΙ Ι«τ«·τΙ«ν
  »·ται ·1ί τβ νέον
  «»ν·ι»ιίαν ΒβΛιόέ Τ
  ν*»: 91
  ί έν Λ»βνι κ«1
  Ιατρείον τβν, »
  θ Ιναν« *ρτΜθΐείο» '
  ηλ.
  —Εύγενής δωρεά.
  Ό χ. Αδαμ Ί. Κασσωτάκης κ«
  βαλιν δρ. 1500 διά τον κώδωνα
  τού 'ΛγΙου ΛημητρΙου τού χνρΐ
  ο» "Αγιβς Γεώργιος Λασηθίου άν
  τί 3ημβρου και 9«ημίρο« μνημο
  ούνου τής «ίιλγής τού.
  — Διανυχτερεύοντα φαρμα
  κκΐα.
  Σημερον 9ην Δεκεμβριού Β«
  διβνυκτερεύσουν τα ν«ρμ«χ*1«
  Λάμπρου ΚανκΜ&κη χ«Ι Έμμ, 2«
  χαρι&δη.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Ένωσις Γεωργ. Συνεται
  ρισμών Μεραμβέλλου (Νεάπο
  λις) προκηρύσσει μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν διά την προμή
  θείαν 90—120 τόπια κσλί)ς
  ποιότητος κάμποτ.
  ΑΙ προσφοραί μετά δειγμά·
  των δέον ν ά κστατεθβσι έν
  τώ γραφείψ τής Ενώσεως μέ
  χρι τί)ς 16 Δεκεμβριού έ. ε.
  μετ1 αυξήσεως συμμετοχήν δρ.
  5 000 είς μετρητά ή δι' έγγυη
  τικής έπιστολής ^άνεγνωρισμέ
  νης Τραπέζης καί προθεσμί¬
  αν παραδόσεως μέχρι 5 Ία
  νουαρΐου 1940 τσΐφ "Αγιον
  Νικόλαον ή δέ πληρωμή θε
  λει ενεργηθή Εναντι των φορ
  τωτικων εγγράφων.
  Έν Νεαπόλει τβ 6 Δεκεμ
  βρίου 1939.
  Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Νάνος Πειηαιδηνιητρόκουλος
  £ε»ς καΐ τοδ σνμκτιχβυ :
  κ»1 θεβιρδν διά τούτο τον διδά
  β καλόν τυραννικβν δυνϊοτην Μά
  μνοντ» ,κατάχρηαιν τής σωμβτι
  κης τού υπβροχής θευρεϊ τόν ί«
  «υτόν^του άδΐΜβύμινον, «Ιββένι
  τ«ι πληττόμενον τόν ίπποτισμόν
  τού κοεΙ άντΐ νά συναισθβνβί) το
  παράπτωμά τού, νά μετκνοήβο
  χαί νά βελτιωθή νΐνεται χειροκ
  ρος καί προσηαίεϊ μέ χαθι τρό
  /τον νά «ηοβύνα την εκτέλεσιν
  οΐασδηκοτε έιτιταγης τβΰ δίδει
  σκ&λου.
  —Ή κ*τ«στ«σις τής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος.
  Άπότελβιιτ«(«ν 'Ρβ5ομ«δι·1«ν
  Κατάστασιν τής Τρακπζης τής
  Ελλάδος υπό πμΐρ^μηνίαν 30
  ΝοεμβρΙον. πληροφοροΰμεΒ» συμ
  μά μ«( ίτι τό είς χρυσόν κ«1 αυ
  νάλλαγμ» Μβλυμμχ τή;;Το«π*
  ζης άνηρχκτοα ^εΐς 3 9*2 030.«22
  ώραχ. έν ώ την 23ην τοΰ Ιδίβυ
  μηνός άνηρχετβ (Ις 3 893.612.133
  δραχ ήτοι εσημείωσεν οιύξησιν
  18.418.284 δρβχ. Ό λογαβιαβμές
  ελληνΐχοϋ Δημοσίου ^<ΕΙσ«?« {εις κΊ ΠληρΑΐμκΙ», έν συγκρί οΐι μέ τ«{ Μ«τκθ<οεις Δ.^.Ε. καρουβιάζβι (τιοτΜτικόν ΰχόλοι χον 359.189.561 δραχ. Τίλος ή μ» κλβφβρίκ των τραιτεζονροιμματί «ν άνίρχΐτβι είς 9 324 098.600 δρ. έι ω την 23ην τού Ιίίου μη νος άνήρχβτο αίς 9.321 429.000 δρ. ««ρουσιίζουββ μεΐΗθΐν 18.330.100 δραχμών. _______ —ΟΙ συμφηφιομοί μέ Τουρκίαν. Ό Ιμττοριχός άκόλουθβς Ιν Άβπνβις Τουρκικής «ς φίρει είς γνώσιν των συνβλ λ«σσο»*νων μετά τής Τουρκίας 2 «ντά «άκόλουθβ: «Διά .τής υπό ημβρομηνιοιν 22 Αύγούστου ι. ί. άνκκοινώσε&ΐ, εγίνετο γν« βτον δτι Ιδρύθη εν Τουρ<(ιχ '■ ταιρί» ουμψηφΐσμ&ν (Ταχάς ΛΙ μιτκτ Σικΐρτή) είς .την όιτβίβν άνετίβπ η διενέργεια καοΒν τβν 0υμφηφ»βτικΒνπρά{«ων χαΙ η εΐβοιγωγη έμιτορευμάτων πρό τής ές°«γνγής των άντιβτοίχων τού Τ«ν. Διά συμηληρνματικοθ βιει Τ·ίγμ«τος ΰπ' άρ. 2) 12198 τεβώντβς έν Ισχύϊ άπό 23-10 -1939 είς την ανω ρηθεϊΟΜν έτβιρβίβν παρ« χ&ιρηθη το δικαία μιχ νά ρυθμίζη τάς εΐσχγωγάς έκΐ δικοτΑμκτι ένβς ίτους άπό τής ήμερομηνΐκς τής εί«γωγή{ αύΐδν». —Τβ τέλη Δι1 αναγκαστικόν νόμβυ δημο σιευθίντ·( είς την έφηιιιρίβα τής κυβερνήσεως (άρ. 518) τροηοποι οΰντοΐι αί περΐ τηλ·γρ«φικής Αν ταποκρίσεως διατάξεις τβν εΐα πρβκτίων τελ&ν κκθοριζομένΗν 6ς |{ή(: Δρειχμκΐ 13 διά τ« άηβ κόλεκς εί; κβλιν συνίθπ τηλ»· γραφήμβτοι μίχρι 10 λ*ϊ«ων, «1β κρκττομίνης μικς βραχμής βι' Ι χκοτην πίρβν τβν 10 λίςιιιν. Δια τα έιείγβντ* τα άνυτέρΜ τέλη βι ηλ«8ΐ*ζοντβι διά δέ τα ύκερεκεί γοντκ τριπλββιάζβντβι. Τα αύτβ τέλη εΙβ«ράττβντ«ι δια τα έκτβς τβν πβλΐΝν. Τό πρβσβίτον τέλος τή| ΚοινκνΐΜής Προνοία; «Ισιτράτ τε τ «ι μετ«ίϋ τ&ν λοικβν τιλ&ν Μ«1 μόνον μί« δραχμ^ δι' Κ «α βτον τηλεγράφημ», Διά τα άηο τής 9ης νυκτερινάς μέχρι τής 7η{ ϊή θί ΐ Π&ΑΟΓΝΤΑΙ.— Βανανοφιιιά «ρίοτης ποιχιλΐας. Πληροφορίαι παρβ τφ κ. 'Αριαχ, Μιχιλιίάχη, ράς μχρ ής η{ ρής κκτβιτιθίμεναι ουνηΐη τη λ(γρ«»ημ«τ« βρ. 13 μίχρι 15 λ* (•Ην. ΕΙθΛρβττβμίνηί μι&ς βρκχ μής δι' Ικάβταν λίίιν πίρβιν τβν 1ί τοιβύτ»ιν, ΐ'Λν«λογΝ( κ«νον( ςοντκι τ· ενχητήριει φ μ«τ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Σαββάτου
  ) Δεκεμβρίοβ 1939
  122 Ώρα
  ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ! ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ
  ΜΕΤΛΞΥ ΑΙίΑΟΝΜΙΤΕΡΜΛΝΟΝ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ5ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  Ψ" ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρίβυ (ίδ ύιιηηεαί») —
  Ή Γερμανική άεροΐϊβρίοι επεχείρησε έ «α
  νειλημμένας πτήσεις άναγνωρίσεως είς τϋν
  Αγγλίαν, έιτλήρωαεν ίμως άκριβ* τό τόλ
  μημ« της. Κ»τά την διάρκειαν άερ«μαχ(«ς
  •Ις Φίρθ όψ Φορθ, γερμανικόν άεροπλάνβν
  εβλήθη χαΐ έπεσεν είς την βάλαασκν. Ύπε
  ράνω τ&ν άκτών τής Σκωτίας συνήφθη
  σφοδρά αερομαχΐα μετατζύ 9 γερμανικήν καί
  τίνων αγγλικών άεροπλάνων. Πέντε έ
  τβν γερμανικ&ν εβλήθηακν καί κατεστρά
  φησαν. Γερμανιχά άερβπλάνα ένβρνήβκντα
  πτήοεις υπεράνω τού Βελγίου κατεδιώχθη
  σαν υπό τού πυρος των Βελγικ&ν τηλεβό
  λων.
  ί
  ΤΟΥΡΚΙΛΣ ΚΛΙ Δ. ΑΥΗΑΜΕΡΜ
  ΑΓΚΥΡΑ 8 Δ)βρί·υ (ίδιβιτ. ύηηρεσία)
  Ή υπό τ·ν στρατηγόν Όρμπάϋ στρκτιωτιχή
  ατρατΐΜΤΐχή αποστόλη αφίχθη χ8ές είς
  Κωνσταντινβύπολιν μετά δίμηνον παψαμβ
  νην είς Λονδίνον καί Παρισίους. Ό ότε α
  τηγές Όρμπάϋ εδήλωσεν είς τόν τύπον ίτι
  ίρρυ&μισθη κατά τρόπον απολύτως Ιχανο
  π«ιητικόν τό ζήτπμα τοΰ πβ^εμικβΰ άνε-
  φεδιασμοδ της Τ·υρχί«( υπό τ&ν έυτικ&ν
  δυνάμων δι' είκ·ν*μικών σιμφκνιών. Ό
  κ. Όρμπύΰ εξέφρασε την πεπβ,θησιν ίπ ο
  ν. Μενΐμετζ6γλ·υ θά συνάψη βιτουδοιιοτκ
  της ·1»»·ν·μικης φύσεως συμφωνίας εί; Πά
  ρΐ9ί·ν£ χαΐ Λονδίνον.
  Ή Φινλανδία
  είς όΑοκληρωτικόν άποκλεισμόν.
  Δράσις τού ρώσσικου στόλου.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
  ΠΡΟ! ΠΑλΈΟΡΟΟϋΝ ΤΟΗ ΑΨ1ΟΥΡΤΟ
  ΚΙΙ «.«ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ;
  ΡΒΜΗ 8 Αε> [βρίου ((δ. ύηαπσΐει),—Κατά τη
  λιγραφπματα έκ ΒΐρΐλΙνβυ γερμανικαί («ημΐρΐ
  δες διιμ€θΐε£ευν την π>η(;(φο«1«ν δτι έ χ. Ντα
  λαντιί η)θ« πρόσφατος ·Ιί έποιχβιλημμίνβς ουν·ν
  νοΑοιις μετ» τ&ν μελ&ν τής ιΊχονενΐιοΐς τ&ν
  'Λψβούργιιν χοιΐ αυ εζήτησεν , μετ" αύτ&ν την πά
  λινο^βωβιν τού Χθοανβς χ αί την άνβούστασιν τή(
  ΑύστρΙβί. ΑΙ γερμανικαι ίφημερίώβς τονΐζιυνιΐς
  σχετι»* οχβλια δτι ιΐναι τελείως μκταιβν νά
  •ληΐζουν € Γάλ>οι βτι 6ά >ρημν(σονν την
  Γερμανίαν χ«1 ν' άνβστήσουν το Αύβτριακβν Βα
  αΐλιιον Δια ουχΓμιλιών μετά τ&ν 'Λψββύργοιν.
  Ή είδησις αυτή τ&ν γπρμανιχ&ν ίφημβρίίων
  έλέγχκται »αΙ πάλιν υ γ. ό τ&ν ά;μοδ(ων γαλλιχνν
  πολιτιχ&ν χώχλων <ις τΐλβίνς φαντβσιώίης,, ΙίΧΙΖΙΙΝΙΑΙ ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΙΛ 1ΗΝ ΔΡΑ3ΙΝ ΤΟΝ ίΙΐΜΜΟΪΗΙΣΤΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δ)βρ(ευ (τ·ΰ άνταποχριτοϋ μοτς).—Υπό της Άβτυν·|>ίας Αθηνών αυ·
  νεχίζβνααι οί βναχρίςεις. αί οχετιχαί μέ την
  δ(άοιν τ&ν ουλληφδέντων χβμμευνιστ&ν^εϊ
  τίνες βιετήρευν ιιηχάνημβι άσυρμάτου καί
  ήρχοντο είς ουνεννβήσεις γέ την τρίτην
  6ιεθ»η. Πιοτευετοιι Ιτι αί άνακρίσεις θά φέ
  ρβυν είς. φως *λας τάς λεπτομερείας της
  κομμουνιστικάς δράσεώς.^
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 8 Δ)βρ(ου (τβΰ «ντβποκριτβδ
  μας).—"Υπό τβΰ ύηουργιχβϋ ουμβουλΐου ένε
  κρίβη ο ν#μβ( ο ηρεβλίιΐων τάιήςσυστάοεως
  δικαοΐηρίων άνηλίχων κατά τα ίσχύοντα
  σήμερον είς άλλας χώρας καί άποδειχθέν-
  τα σχετιχώς έπωφελεσταια διά την κοινω¬
  νίαν.
  ΕΛΗΞΕΝ Η ΣΠΟΡΑ
  Τ11Ν ΔΚΜΗΤΡΙΑΚΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 £)βρίου (τού άνταπβχριτβΰ
  μα{)~ Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι ίληξεν ή
  απορά των ίημητριαχων. Ή σπαρεισα ίκ-
  ταοις είνε πβλύ μεγαλιτίρα της περυοινης.
  ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  ΒΕΝΖ.ΜΙΣ ΕΙΣ ΠΡΑ Τ Η ΡΙΑ
  Διά τής ύπ' αριθμόν 26 940 έ. 8. αποφά¬
  σεως τής Νομαρχΐσς καβωρΐοθη όπως άπό
  τής 10ης τρέχοντος μηνός ίίς την περιφέρει¬
  αν Ηρακλείου ή βε ζΐ> η χορηγήται είς τχύς
  ηρατηριούχους |.όνον έναντι καταθέσεως είς
  την οικείον έχαιρΐαν κουπονΐων δελτίον ή*
  διστακτικών άντιστοίχου ποσότητος ύπογε-
  γραμμένων πορά τοθ προέδρου τής έπιτροπής
  κ. Έμμ ΓεωργΙου μηχανικοθ δημοσΐων Ιργων.
  Εάν δέν φίρουν την υπογραφήν τοθ κ, Γεωρ-
  γΐου τα 6ελτία θά είναι άκυρα. Τα δελτία
  6ί> μετοβιβόζονται, θά είναι δέ χαρτοση-
  μαομίνα &»ά πενταδράχμου χαρτοσήμου, Ι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 ΔεκεμβΜου
  (Ιδ. ύπηρ.).— Έσπερινά ιηε·
  γοαφήματα έκ Φ.νλανδΐας αγ
  γέλλουν δτι ό ροσσικόο στό
  λος έπιχειρεΐ άπό χθΑς ν' ά πό
  κλείση τελείως τόν λιμένα τοθ
  ΈλσΙνσκι. "Ηδη επέτυχε ν' ά
  ποκόψη τιασαν επικοινωνίαν
  μετσξύ ΈλσΙνσκι κσί Τάλιν.
  Δι' 'έπισήαου ανακοινωθέν
  τος τα Σοβιέτ βεβατιοθν Οτι
  ή Φινλανδία εκηρύχθη είς όλο
  κληρωτικόν άποκλεισμόν άττό
  τής μεσημβρίας τής σήαεοον
  8 Δβκβμβρίου. Άπό τής αυοι
  όν, τονΐζει τό σοβΐΒΤΐχόν άνα
  κοινωθκν, τόσον ό Βοθν,κάς
  Οσον καΐ 6 Φινλανδικός κόλ
  πος θά θβωροθντται «ίς κατά
  στστσιν ττλήοους άτιοκλεισμοθ.
  Τό Νσρβηγικόν νσυαρχρΐον
  6λαβε τό άηΛγευμσ σχετ·κήν
  ρίδοποίησιν εκ μέρους των Σ->
  βιέτ.
  "ΑΧλα τηλεγραφήματα έξ
  ΈλατΙνσκι άναφδοουν 6 τι τα
  ρωατσικά στρατεόματα δέν κα
  τώρθωσβίν ν4 ποοσεγγΐσσυν
  είς ουδέν σημείον την γραμ¬
  μήν ΜατνβρχΛ'ίμι. Κατά την δι¬
  άρκειαν μάχης, δυηκώς τής
  ΚαρελΙας κατβσΓράφησίν ύτΛ
  τ©ν Φινλανδ&ν 4
  τάνκς. ΒορεΙως τής Λαντόγκα
  τα ρωσσικά άεροπλάνα Ρβλ
  λον γθβς κατά τοθ άμάχου
  πλη^υσμοθ διά τβν μυδραλλ
  οβόλων τού.
  Λετττομέρβιαι επί τδν άπο
  τ?λε"μάτων των διβξαγομένω
  μαγ,^ν δέν εγνώσθησαν εΙσ
  τι, δβ^ομένου δΐι αί έπιχειρή
  σεις 6έν Βληξαν άλλ' άντιθέ
  τως άναπτύσσονται συνβχβ
  επί εύρυτέρου πεδίου. ΒΙβα
  όν π^ντωο είνε βτι μετσξύ
  χ&ν Ρύσσων έπικρατεΐ σύγ
  χυο^ς καί άνησυχΐα λόγ<ρ τοθ δτι δόν εσημείωσαν εΐσέτι ού δβμ'αν σοβαράν επιτυχίαν. Ή Βαλκανική δα μείνη μακράν της συρράξεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)β3(ου (Ιδ. ύπηρεσ(α) — Τηλεγραφήματα έξ Άγκυρας άναφερουν δτι μεταξύ των Τουρκικών κύκλων εκδηλούται ζωηρά δυσφορΐα •ίατά τής νβρμανικής προπσ γάνδσς. Ή εφημερίς «Γενή* Σσμτια» ζητεί την άπαγόρευ σιν τής κυκλοφορΐας η Ο Γερ μανικοθ τύπου καί την έκδίω ξ>ν τοθ ΓερμανοΟ πρεσβευτοθ
  φόν Πάπεν, έ^ψυχωτοθ τί(ς
  νβρμανίκης προπαγάνδας έν
  Τουρκία. Γενικώς α( Τουρκι
  καί έφημβρΐδες τονΐζουν δτι
  ουδείς θά δυνηθή νά ουμπερι
  φερθή πρός τα Βΐλκάνια 8
  πως συμπεριεφέρθησαν ή Ρωσ
  σία: κσί ή ΓερμανΙο πρός την
  ΦινλανδΙαν «αί την Πολωνίαν
  διότι οί ΒϊλκανικοΙ άποτε
  λοθν άδιάσποστον σύνολον.
  Εάν 6έ ή Ρωσσία έτΐιχειρή
  ση είοβιλήν ίίς ΒουλγαρΙσν
  θά ίΰρη άντι μέτωπον την Ίτα
  λίαν.
  Έξ έγκύρου Ρουμανικής πή
  γής βίβΐιοθται Κτι ή Ρουμα¬
  νία είνε διατεθειμένη νά δια
  τηρήση καλάς σχέσεις μέ την
  Ρωσσίαν άλλά συγχρόνως
  βΤνε καί άποφασισμένη νά μην
  υποχωρήση είς ουδεμίαν π'ε
  σιν. Ώς εδήλωσεν άλλωστβ ό
  κ. Γκαφένκο είς Αθηναϊκήν έ
  φημερίδα επί το0Λ παρόντος
  τουλάχιστον, ή Ρουμανία ούΒέ
  την τταρσμικράν πίεσιν εδέχθη
  υπό τήο ΡωσσΙας.
  ΟΙ «Τάϊμς» τής Νέας Ύόρ
  κης άσχολούμενοι σήμερον μέ
  την κατάστασιν είς την νοτιο
  ανατολικήν Ευρώπην γράφουν
  ότι ευρισκόμεθα είς τάς παρσ
  μονάς δημιουργίας παμβαλκο
  νίκοΟ συνασπισμοθ καί άν ά
  κάμη δέν τό αντιλαμβάνοντο
  οί Βαλκανικοί λαοΐ. ΤοιοΓ
  τος αλλωστε συνασπ σμός
  θά σώση ττΊν ειρήνην καί τό
  καθβστώς τής Βαλκανικής κα
  δι' αύτό είνε άτταραΐτητοςκα
  θά σχηματισθή.
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΡΩΣΣΙΚΟΝ
  σχέδιον διανομης ,τοΰ κόσμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρίου (Ιδ.
  ύιηρεσΐο)— ΑΙ άγγλικοί έφη
  μερΐδες γράφουν σήμερον δτι
  ή έξασκουμένη ίίς τα Βαλκά
  νια κα! τα Βόρεια Κράτη π(κ
  σις άποδεικνίει βτι ύπόρχει
  εύρύ σχέδιον διανο'.ή'ς τοθ
  κόσμου μεταξύ ΡωσσΙας καί
  Γερμανίας. Τό «Ντσίηλυ
  Σκέτ>;» γςάφει δτι £χει ύπογρα
  φή μεταξύ Σοβιέτ καί Ράϊχ έν
  τερατ&δες σύμφωνον ι ό ό
  ποίον πρί βλέπει διαμελ σμόν
  τής Εύρώπης μεταξύ των δύο
  χωρβν.
  Βάοκι τοΒ σχεδΐου αύτοθ ή
  μέν Ρωσσία θά ελάμβανε την
  ΦινλανδΙαν καί την Τουρκίαν
  καί τό π,αισυϊΓς Σκαν6ιαίϊ
  κης Χερσονήσου ή δέ Γερμα
  νΐα θά ελάμβανε τό ήμισυ
  τής ΣουηΗας ολόκληρον την
  ΔανΙαν καί θά ήπλοθΐο'ποός
  νότον λσμβάνουσα την Ούγ
  γαρίαν. Λένεται μάλιστα δτι
  οί κ. κ. Μολόταφ, Βοροσίλωφ
  καί Ρίμπεντροπ έχουν χαρα
  ξει ήδη τάς γραμμάς τοθ νέ
  ου εύρωπο'ίκοθ χάρτου.
  ΟΙ «Τάϊμς» γράφουν σχετι
  «Τα σχέδια τής Ρωσσίας
  έματαιώθησαν έξ αΐτίΐς τή*
  άντιστάσεως των Φ^νλανδων
  κοΐ τής άποφααιστικής στάσε
  ως τήο ΤουρκΙας».
  ΤόβΝιαΙηλυ Μαίη>» γρά
  φΒΐ: «Τα σχίδια των Ρώσσων
  ιύ^ίθΛουν έμπόδια καί ή^>η τό
  Στβέτ ίιατρέχουν τόν κΐνδυ
  νόν νά παρσσυρθοϋν έξ αίτί
  άς τής Φινλανδΐκής άντιστά
  σρως είς στρατιωτικάς έπιχε
  ρήσεις μεγάλης εκτάσεως διά
  τος οποίας ομως δέν ήσαν
  προητειμασμένσ».
  ί Φινλανδοί
  ανέλαβον πρωτοβουλίαν δράσεώς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δ)βρίου (ίδιαι
  τέρα ύπηρίσ α).— Τό πρακτο
  ρεΤον Χ<- βάς ττληροφοριΐται ότι τα φινλανδικά στρατϊύμα τα ανέλαβον πρωτοβουλίαν δράσεώς βίς την περιοχήν τής Καρελίας δπου καί ένήρ γησαν σφοδροτάτην άντεπΐθε σιν κατά των Ρώσσων. Διά άναχαιτΓσουν την ορμήν των Φινλανδων, ο( Ρώσσοι έ χρησιμοποίησαν έκ νέου είς την περιοχήν τοθ ΣαλμΙτ ά σφυξιογόνα άέρισ. ΑΙ φινλανδικαί άκταΐ βομ βαρδΐζονται ύττό τοθ ρωσσι κοθ στόλου. Έπτά χιλιάδες Ρασσοι απεβιβάσθησαν είς τό Φ όρδ τοθ Πετσά μο. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρΙου (ίδ. ύπηρ).—Τό «Νταίηλυ Μαίηλ» δημοσιεοει τηλεφωνικήν συν έν τευξιν άπβσταλμένου τού με τα ΦινλανδοΟ άξιωματικοθ εύ ρισκομένου ε(<, την περιοχήν τοθ Πβτσάμο. «Ό αγών, εδήλωσεν ό Φιν- λανδός άξιωματικός, έκτυλίσ- σεται έν μέσφ πυκνοϋ σκό τους είς την περιοχήν ο ό την δ τις υ διαρκεΐ «24 ώρας τό 24 ωρον» ή νύξ. Είς Πετσάμο τα ρωσσικά στρατεύματα ηναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν κατά 50 χι λιόμετρα λόγφ των άιτωλει ών τάς οποίας ύπέστησαν καί των δι,σμβνων άτμοσφαψκών συνθηκων. Έξ άλλου, τα γυ ναικόπαιδα των Φινλανδων προσπαθοθν έν μέσφ τοθ σκό τους καί των χιόνων ,νά διέλ θουν τα σύνορα καί νά κατα φΰγουν είς Νοίβηγίαν διά νά σωθοθν έκτοθιτυλιμικοθπυρός. Ό δριμύς χειμών πολύτιμοςσύμμαχοςτών Φινλανδων ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δεκίμβρ(ευ((δ. ότΐηρ.).—Νυκτβρινά τηλεγρα4ή ματα έξ Έλσΐνσκι άγγέλλουν ότι είς τόν Ίοθμόν τής Κσρε λΓας δι&ξάγονται μαχαι προ φυλσκΛν > υρίως. Τό βαρύ πυ
  ρ βολικόν Ιλοβϊ μέρος είς
  τ4ς μάχας. Αί ρωοσ κοί περι
  πολίαι παραπλσνώνται συχνά
  λόγω τής ανωμάλου διαπλά-
  σεως τοθ έδάφους. ΟΙ ξέναι
  ανταποκριταί τηλεγραφοθν δτι
  οί Ρασσοι θέτουν είς τάς προ
  φυλακάς των στρατευμάτων
  τα όποΐα ιιροελαύνουν είς
  Φινλανδίαν πολΐτος, κυρίως
  δέ τοθτο γίνεται έκεΐ δπου
  γνωρΐζουν δτι ύπάρχουν υπο
  νομευμένα έδάφη. Πιστεύεται
  δτι πρόκειται περΐ πολιτικών
  καταδίκων,
  ώίροτιλάνα ΙπίχεΙ
  (ήσαν σήμερον νά βομβσρδί
  σουν τόέργοστάσια Νίκελ τοθ
  Κολορεόσκι είς βόρειον Φιν
  λανδίαν. Ή άπόπειρα άπέτυ
  χε χάρις είς τό σφοδρόν πθρ
  των άντιαεροπορικών τηλιβό
  λων των Φ.νλανδών.
  Κατά θάλασσαν, τό άτΐόγευ
  μα έπεκράτησεν ή?εμ(α. Είς
  τόν άποκλεισμόν της Φ,νλαν·
  δΐας Εέν συμπεριλαμβανονται
  οί νήσοι "Ααλαντ. Οί Ρωσ-
  σοι άγγέλλουν δτι προήλασαν
  είς τό μέτωπον τοθ Πετσάμο
  καί συνέλαβον πολλούς οΐχμα
  λώτους και πολεμικόν υλι¬
  κόν.
  Οί έπίσημοι φινλανδικοί κύ
  κλοι έκφράζουν Ικανοποίησιν
  διά την Ι« βάσιν των έπιχει
  ρήσεων είς Λαντόγκα καί Κα
  ρβλΐαν. Τα φ,νλανδικά στρα
  τεύματα διατηροθν τάς θε σεις
  των είς 8λα τα μέτωπα. Ή
  'ρωσσΐίή άβροπορία άδρανεΐ
  λόγφ τής κακοκαιρΐας. Είς
  ΈλσΙνσκι έπικρατεΐ σκότος
  λόγφ πυκνοτάτης όμΐχλης.
  Τό Γερμανικόν σκάφος «Ό
  λιβσ» 5 χιλ. τόννων εδέχθη
  επίθεσιν ρώσσικου υποβρυχίου
  ένώ έξήοχετο φινλανδικοθ λι
  μβνος. Τό σκάφος έβλήθη τρίς
  υπό τοθ ρωσσικοθ ύπ' βουχΐου
  ακολούθως δέ υπέστη δλεγ
  χον.
  Την νύκτα ήγγέλθη Βτι άγ·
  γλικά πολεμικά έθεάθησαν
  ίξω τοθ Πετοάμο. Είς την Βό¬
  ρειον ΦινλανδΙαν οί Ραοσοι
  ύφίστανται βαρυτάτας άπω·
  λείος. Ό δριμύς χειρών άπο
  τέλει πολύτιμον σύμμαχον
  των ΦινλανδΔν.
  ^ίΐρωινη
  Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΩΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δ)βρίου (Ιδ. ύιηρΐοία).—
  Έίτείγοντα τηλεγραφήμχτα έξ 'Αγκύρβτςάγ
  γέλλβυν δ π ίλως αιφνιδίως ανεχώρησε δια
  τό Βερολίνον β πρεσβϊυτής τής Γερμανΐας
  φόν Πίπεν. ΕΙ; την έσ«ε«σαένην αύτην
  αναχώρησιν τ·ΰ Φόν Πάπεν αιτοδίδεται έ.
  ξνιρετΐΜή σημασία λέγω τής χθεσινάς έκτά·
  κτβυ συναντήαεώς τού μετ* τβϋ κ. £αρά
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΚΑΤΕΒΥΒΙ.Ε ΤΗΝ
  ΓΕΡΜΙΝΙΚΟΝ Υ Π
  ΡΩΙΑΝ ΧΟΕΣ
  Β Ρ Υ ΧΙΟ Η
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρ(ου (ίδ. ύιΐιιρεβΐ·).-
  Αγγλικόν άερβκλάναν περιπολβΰν σημερον
  την «ρνΐχν είς τάς Άγγλικάς ακτάς αντ·
  λήφ9η γερμανικόν ύπββρύχιβν είς την επι¬
  φάνειαν τϋς θαλάσσης. Άμέσως ήρχιας νά
  ρίπτη χκτ' αυτού ββμβας. Ή πρώτη βόμβα
  εύρε τό ύιοβρύχιον τό όπβϊον ήρχισε νά
  βυθίζεται. ΜΪ την δευτέραν τό ύποβρύχιον
  κατεβνθίαθη τελείνς χαί μετ" ολίγον ένεφ«
  νίσθησχν κηλΐδες πετρελβίοα είς την ίπι-
  φάνειαν τής θαλάσβης
  Η ΑΥΣΤΡΑΑΙΑ ΣΥΝΕΑΕΣΕ
  ΤΗΝ ΠΧΗΝ ΤΗ1ΜΕΤΝΗ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρ(«υ (Ιδ. ύηιρεσ.»).-
  Ά«ιευ9υνόμ«νβ5 σήμεραν άπό ραδιοφώνου
  πρός τόν λ««ν ό ηρνθυηουργός της Αύΐτβα
  λ(ας έδήλωίβν ·η αν ή 'Αγνλία ίχβνε τον
  πόλεμον, θά Ιχά»ετ· ««Ι ή Αύστραία. Ή
  'Αγγλί*, εί «ε μάχεται χ<* διά την Αύστρα λίαν Τό τέλ·ς τ·ΰ γερμοχνιχου β σμ*δ θ* αημάνη την έναρξιν πραγ είρηνικής περ,οοου διά τόν κόσμον. ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΚΥΡΑ 8 Δ)βρ<οα (Ιδ. .ύπηρ) - Τό Πρακτορείον τής Ανατολή; διέψευσεν ε¬ πισήμως σήμερον την. εΐόηοιν περί ουγκεν τρώοεως μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων εκατέρωθεν των ρωβαβτουρκιχδν συνόρων, είς τόν Καύκασον. Ή γερμανικϋ{ πηγής είδησις τονίζει τό άναχοΐΛ ωθεν τ·0 Πρα· κτορείου της 'Α%ατολής, είναι ύηοβολιμαία καί αποτελεί τέχνασμα πρός δικτάρα δ·ν τής άρμονίας τ&ν ρωσσοτουρκικ&ν σχέ· οεων. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΟΝ ΕΞΟΥΑΕΙΕΡΟΥΓΑΙΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δ)βρ<·υ (Ιδ. ύπηρεο(α). - Ό ύπουργός τ&ν ΝαυτικΑν κ.Καμκενκύ ϋΑ λωαε σήμερον *τι ό πόλεμος των ναρκών ί- ,ουδετερουται ήόη εξ ΟΑθΛλήρου ηλϊ <τι μετ'όλιγονάέν ο* υφίσταται πλέον εύίβΐςκίν δυνβς. '£§ άλλβυ, ιβ αγγλικόν ναυαρχεΐον εξέδωκεν άν««βιν·θέν είς τό ό,ιοΐον τονί· ζβται έιτι τα ίμηορΐΜβ σκάφα^τα βηοΐχ δέν θά ουμμορφβϋνται απολύτω; προ; τβς δι«- τάξει; τας οποίας καθοριζβι ή απόφασις περί έραρμο^ής άντιποίνων κατ« τής Γερμανιας θ« εύίύνωντβι 8{ ολοκλήρου δια την τύ¬ χην των. ο ~~ ΔΙΑ ΙΟΥίίβΙΟΪ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δ)βρ(ου (Ιδιαιτέρα ύπη ρεοία).— Ό ηρβ.8νπευι>γ·)£ ιήδ Π·Λωνίβι(
  οτρα,τηγός ϊικβροκι βπι,υθύνθη άπέψί δι«
  τ·ϋρ«δ'θφΜνικο& οταθμού τβν Παρισίων
  προί τβν Πολωνιχόν λαόν τονίσας ότι ύηάρ
  Χ» στινη ουνεργβσία Άγγλΐαί,ΓβλλΙβί καί
  ΔΏολων.ας.
  «Ό ά^ώντόν οποίον διεζβγβμεν ε!κι Μ α»
  νεχισβή μέχρι τίλβυς. Διότι Ιάν συνήπτετβ
  σήμερον ανακωχη μ< ιήν, Γερμανίαν ή άν θρωπότης Μ ίληομβνει την Ιννβιειν τηβ πρανματικής εΐρήνης. Φά πολεμήσωμεν μΙ ΧΡ·5 »τ·» Κβτβατρίψωμεν Χλ