98162

Αριθμός τεύχους

5343

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■δ· Η η
  •τέραν τέ
  τ' ολ(γ·ν
  ΠϊϊΙ
  (Ιδ.
  ρ«ν
  γς
  4, Αγγλία έρνιτίν
  ι Μΐ Α ΑύαΐίαΊ·. Έ
  ;ι καΐ δ»β τη
  γερμανιχοΒ
  ' έναρξιν πρ«γμ«ηκΙί|
  •εί χον κσβμιν.
  Γτβτολίΐί
  ν ιίδποιν «»Ρ'
  ■ρβτιεντιιιών
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  'ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ρ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^*** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ *"'
  ΪΠΕΥΟ1ΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύιποο
  ενηαία λι'ραι Β
  ίξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΜής
  ΐιησία 8ολ, 16
  ίξαμηνος · 8
  μή
  Ματά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΪΡΙΙΚΪ
  10
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1959
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΜ
  ΑΡΙΘΜΛΦΥΛΛΟΥ 5343
  Μία άποψις τής πόλεως Έλσίνσκι, της τόσον φημιζομένης διά τόν πολιτισμόν της Φινλανδικής πριοΐευούσης.
  ΌΡίστοΡίτι
  καταγγέλλει
  τόν § ρωσσι-
  κόν ϊμπερια
  λισμόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δεκ^βρίου (15.
  ΰκηρ.) —Ό πρωθυπουργός τής
  ΦινλανδΙσς Ριστο Ρίτι έξεψώ
  νησε χθές την νύκτα άπό ρα
  Ό Στρατηγός Λεονάρδος θβ5<:Η άρ χηγός τού επιτελείον τοΰ φινλανδι κου στρατοϋ. διοφώνου βσρυσήμαντον λό¬ γον επί των οίτΐων τιού προε κάλεσαν την ρωσσικήν εΐσβο λήν είς ΦινλανδΙαν. Ό κ. Ριτι ετόνισεν 6τι ώς άτιοΒεικνύεται εκ των ιιραγμό των τα Σοβιέτ δέν εισέβαλαν είς Φ^νλανοίαν διά νά οιασφα λΐσουν τό Λένιγκραντ, ώς 1· σχυρΐζονται, άλλά διά νά πραγματοπο ήσουν τα Ιμπερια λιστικά σχέδια των. Ώς προ* ιήν δημιουργηθείσαν Οπό τής 3ης Διιθνοθς κυβέρνησιν Κου ζΐνεν, ιήν αύτοκαλουμένην «ιαβ&ρνησιν τοθ λαοθ» ό Φιν λανοός πρωθυπουργός εΤπβ: Ό κ. ΚουζΙνεν Ιχβι ζήσει τό οον καιρόν είς τό εξωτερικόν βπου ύπηρέτει τούς σκοπούς ξένης δυνάμεως καΐ Ιχει άπο- ξενωθή" τόσον πολύ άπό την Χώραν μας ώστβ δέν είνε είς θέσιν σήμερον νά έννοήση. τόν φινλανδικόν λαόν. Καταλήγων 6 Φινλανδός πρωθυπουργός ετόνισεν: « Ο Φινλανδικός λαός μάχεται δι β.τι ώραιότερον καί ευγενέ¬ στερον ύπάρχβι είς τόν κό σμόν καί εί «αι Ιιοιμος νά προσφέρη κα1 τίΙν ^οχάτηγ θυσίαν, καί την ζωήν τού διά νά προασπίση ττ)ν "^ κ την ελευθερίαν του>-
  Τηλεγραφήματα έξ ΈλσΙν
  σκι άγγέλλουν 6τι τό Σιο
  μολσατΐ εγκατελείφθη υπό
  των Φινλανδικών στρατευμά
  των. Μετά πενθήμερον συνβ
  Χτ} σφοδρόν βομβσρΒισμόν
  των νήσων Όλαντ άπό
  θαλάσσης καί αέρος ρωσσι
  κά στρατεύματα άπίβιβάσθη
  σαν χθές είς τάο νήσους αυ
  τβς. ΑΙ νήΌοι βΐχον έκκβν-
  ·<| 6ττό των κάτοικον προ τη* •νάοξεως τοθ πολέμου» Ό αγών των ΦινΑανδών εναντίον των Ρώσοων «Καί εάν μάς νικήσετε δέν θά είσθε οί νικηταί!» Ο ΠαασικΙβι πρός τούς Ρώσσους.' Χμιλεΐ ολίγον. Δέν χβπνίζεΊ. ΤαςΊδεύϊΐ ηάντοτβ τρίτην 6έ«*ν. Τ [ών» μόνον χορταιριχά άπό τόν λβχκνόΜκηύν τού, χ»1 ψάριαικϋ ψβκκύβι μένος τβυ. Κάποτϊ ίΕαφανίζβτβι «ηί μ« χράς έββ<μβιδαί{. Μονον ίνοις αν θρωηος γνωρίζβι τοτ« ποΰ ·6ρί οχβτοιι: Μμι γυναιΐΜβι πβί) τού μβ τοιβ飫ζει Μρυςρά το ταχυοροιιεϊ όν >ιθΊ χάθϊ τι άλλο ηεΰ ήμηορεί
  ν ά χβειάςβταιι αίς τό χατβφύγιβν
  τβν», άνεξΐϊινΐβιβτβν *!*! γιόβ ττϋς
  πιό άόιοκ.ρίτους ιη^^^οι^γ^άφ^υ^.
  Ή γυναί«α αύτη ιΐναι βγίοήν
  τα έτϊιν. Τβν ξίρει απβ μικ(ί>
  ΚΜΙΟΒΙΜΙ.
  Ό χ. Γιβδχο Πασαιχιβι, 6 αν
  θρυπβς η€ΰ είς τβ ΊϊλοΙνοκι είναι
  ννωσιές ώς έ Φινλοινίές Ίοάμ
  ηβρλοιιν *1ν« πρό ποινιές αθρΜ
  πθ( άρχίτα ηαρ«δο5ε{. Τα χαρ»
  κτηριστικά ηύτκ άοφοιλδς ίεν
  άρχουν οικ
  V
  άνοίβιχβή χοκβΐς
  ■Ις υπουργόν μιας χώρας ποΰ «να
  γνωρΐζϊται ώς μια τδν ύγιεστβ
  ρ«ν τού χίσμεΐ), τόσον α πό ηθι
  «ής, ίσον καί άπό οκματικης α
  πίψ«»»{;
  Ο μ. ΠοοιαΐΜΐβι. β ανθρνπβς
  ποΰ διβίήγαγ» τάς ίιβπίαγμ«τβύ
  ο«κ μέ τα λοβιετ χοχΐ ηβύ «ημίζ(
  ται 4»ς βυοτρβφΓί διηλωμβτηί.
  »1ν« ώς χ «Ι ο πιόΐδρος τής Φιν
  λανδίας Κιίοτι Κκλλιο. κνικς π«
  λβιόί άγρόΐη5. ηιώην ί»λβτ4μβ{
  νίνβμβνος ίήμβρχβς. αχβλβυβΝί
  βουλβυτίις κ·» τ*λβς Οπουργβς,
  ΐ «1 οήμϊρ««»«*μη "«»—
  κατβΐΜπΐ ν«1 οήμϊρ««»«*μη
  μέχρι τής ένοκ-ίεκς ι&ν ίχθ,ο
  ίϊδήβν ί»ηβχριωμενοϊ ν«
  μκταβαΐντι χββημεριχώς είς την
  Βουλήν, *1ς ϊνβ μικρ ο χ&ιριό (Ις
  βηβστ«σιν εΐκβσι χιλιομίτρ*>νάπϊ
  τό ΈλοΙνσΜΐ. Έμ(1 ζ() μένβς τβυ,
  δέν ίέχΐτβΊ χανίνβ χ«1 μαγει
  ρίώϊΐ μύνος το» ΐκ λιτά γβύμβιτά
  τού.
  ·♦*
  Ή μεβέριος π«ΰ χωρΐζιι τίιν
  ΦινλανίΙβν άπό την Σοβιετικήν
  ΗΜσοίαν ε!ν· άνομφιβίλως μιβ
  άπό τάς ολινώτΐΓον νννστάς τού
  χίσμου. 'ΑρΧίΙ νά λεχθό ότι είς
  έκτασιν ηολλ&ν έχατοντάιδΗν χι
  λιβμίτρΗν δέν υηάρχβυν είς την
  μΐθβριον αύτην βυτι φυλ(4χιοτ,
  ι «τε τιλΜνοφύλ«χ·ί. Ή μεθέρι
  βς άχβλβυβϊϊ γραμμήν πού είς
  ώρισμεν» σημ«Ι« δέν ειχπ ηοτέ
  κβΒοριοΒή επί τού έδβφονί, κλλ'
  άπλδ{ επί τοδ χ&ρτον, έηΐ τό βά¬
  σει μιάς ουνθήχη» τ«δ 1922. Εις
  την πραγμβτιχίτητ* €ΰδείς γΜ
  ρΐζ&ι την μιβοριβν αυτήν ά πό
  τ«ϋ Άρχτιχοδ μέχρι τής Βαλτι
  χήί, ού:Είς ΐκτβς τού μ. Γιονχο
  βαασιχίΡι, πςο πρό π*τ« έτ&ν,
  πρϊν διά πρώτην φοράν γίνη
  ΰπβυργός αναλαβών τό χαρτονυ
  λ&χιον της Συγχοινωνΐβς ήθελη
  σε νβ διαοχΐοη ιήν φινλανδιχην
  μεβοριβν «πό το» ένβ( άιιρο» ενς
  τό αλλβ. Πρός τουτο έχρπΐ&οθη
  Κβ τίσοβτρβτς μηνα(. Διίσχισ· β*
  οη πιζή, ηερασπ λίμναις με ενκ
  πλοιάριον ά π© έχεήα ηβυ χρη
  σιμοποιοίν οί ΛβίΐΜνΐς. Τέλο(,
  άϊβΰ οπαινΐνς προσΐφβυγΐν *1«
  τκΰς άροιιοΰς ηληθνομβώς «6
  ιΐνε οπαρμβνοι είς μίαν άχανη
  ίκτησιν ίφβαοΕν είς τό τίρμα το&'
  τοιςΊδίΌυ τού.
  Μετ" ολίγας ημέρας ίγ
  Οκουργός τή( Άμύ^η;. Δέν ήαν
  ό πβριασίτίρβν ένδεδεινϋΐνος
  διά την θεοιν αύτην, οφβθ μό
  νο( αΰτίς εγνώριζεν άηό τού
  έ«ς αχΓβυ μ<χοι τοδ άλλον, τα ούνορβ ηβύ ϋπρκπ* »κ &ηβρβι σπιοβη; **» Ή Φινλ«νβ(«, «νοιτολικόν χά τ&φλι τ6ν μβγήλειν αχβνδινβυ ΐχ&ν χνρ&ν διαφέριι ά «ό την ΡυσοΙαν, υπό την οποίαν 6πην< το &λλοτε, χ «Ι Α «νιξαρτησΐκ της. τόσον &»ό άπίψευς Ιβνου;, ίοον Χ6ΐ βυλή;, διχαΐΕλογείται πληΡ»ί· α Φινλανδβΐ εΚ· £»αν διναυοί. ΟΙ Ρ&σοοι ε'ίνε Σλαίοι ϋ Μογγέλοι. Ό κ. Γιοδχο Παασι χΐβι, ουγγραφιΰς ένβο βιβλΐου περΐ τής χβτβγωγήί της ςρινλαν διχη; φυλής, εΚι ό πλέον έν δ·δ«ιγμ*νος αχΒιαηα τής χώρας τού διά νά ύπεραοπισβό επί το& διπλνματιχοδ ηεδίου την άχεραι οτητη τής πατρίδος «υ. — ΎικχΝΐήσοιτι! — τοθ ϊλβγαν είς την Μόοχαν. χατκ την τι λευτβίβν τού Αποστολήν. Γωρί ζ·τε ότι ιΐοβε; άνίσχυροι άπίνβν τί μαις! — Αοβ;«λ6{! — άπήντηοεν ο Πβασιχίβι. ΜποςβΙ νά ήττηβδμπν. 'Αλλά μη νομίοιτβ γι' αύτό ίτι, 6ά ιΐοβ» νιχηταΙ! Λησμβνϊϊτβ δ! τι τα φινλβνδιχά χνρικ ϊχουν τίτοιο πνϊίμβ άνεξβοτησίαί. ώ" στβ χαΐ αν ι ά χατβλίβετβ, δέν θά χκτορβώαΐτΕ νά τ<·ΰς πάρετε τί ποτι! Κβΐ αν άχόμη μάς χ«τ« οτρέφϊτϊ τό Έλσίνσκι, πάντνς ό πέλβμος θά δικρχεσο κρχιτά, ω ατκ νά μπορέβνμε νά χατβστρί φωμεν τό Λίνινχρβιντ ηβϋ εΰρί βκκται έντές τής άπτΐνςς βολης τ&ν τπλίβέλων μας. Ε'ίχοαι χρόνια χρειβσβήχοιμε γιά τα φραιγμοιτά μας ΠρΙν προ φθάθΕτβ νά διαοχίσατΕ τα δάοπ »«1 τάς λίμναις μβς, θάϊά Ιχ&»μβν χαιταιστρίφη. βά χιειαιοθητΐ ε'ί«ο οί χρόνιο Ιιαις γιά ν' άποκομίοϊ τι » αηοιον έφβλος άπό την χοιτο χήν σας. βενριτΐ 2μ»( δτι τό χλΐμα τής ΦινλβνδΙας δέν βύνο εί τόν Ρ&οβον, γ ώς κανβίς δέν 7 όν χωνενει χαΐ ηώς κα{ επί τ&ν ημερών τ&ν τούτων άκόμη εϊι» θ« Οϊείόν &νβί«ρτητοι άπό σάς: Κηρύξατ* μαις λοιπόν τόν πολ« μόν. Δέν θά χβρδίβετβ τίποτϊ! ·*· Τό ονχμα Ποιασιχΐβι ^τυμολο γεΐταιι άηό την ςρινλαινδιχην λέ {ιν «σιχίβι» ηΐύ αημαίνει «φώ χηα». «Πονηρή φώχηα» τόν όνο μάζουν οί ουμπβτριώται τού. Ή εντύπωσις ηοΰ άφίνει ό Π ο» ατσιχίβι είς τούς ουνβμιλητάς τού είνε άλησμονητβς. 1ά μά τια τού εχουν χρ&μα μπλέ άνοι χτό. τόαον «νοικτό, ωατ« μοιά ζοην &οκρ«. Τα βλέφβίά τού είνε σχεδόν χλειοτατ. ΟΙ ώμβι τον τετρβγωνβι. Τα μαλλιά τού Μοντά χοά δρθιβ. Άκόμη χ«ί είς τόν ήχον της ςρωνης τού β ΟαιασιχΙβι έμοιάζβι μέ Έσκιμώ όν. "Ομιλεί, κυττάζει καιάμμοι τ», μ«1 αιύτό φθάνει. ΑΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ διά τόν άίΤΌκλεισμόν της Φινλανδίας. ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ κατεδύδισαν τρία Γερμανικά ΰποβρύχια. ΟΥΑΣ1ΓΚ1ΩΝ 9 Δ)βρΙου (1&. ύ·πηρΒσΙα).— Ό ύπουργός των' Εξωτερικ_νκ. Κόρντεν Χάλ προέβη σήμερον είς μακράς δηλώσεις πρός τούς άντιπρο σώπους τοθ τύπου οιά τό ρωσσοψινλανδικόν καί ιήν Ι ναντι αύτοθ στάσιν των Η νωμένων Πολιτειών. Άναφε- ρόμενος είς τόν κηρυχθέντα υπό τ©ν Ρώσσων άποκλει σμόν της Φινλαν&Ιας παρετή ρησε: «Μολονότι ουδέν άμερι κανικόν πλοΐον διαπλέει, άπό τής ενάρξεως τοθ πολέμου είς Ευρώπην, την Βαλτικήν θά¬ λασσαν «ν τούτοις οί Ή»ω αέναι Πολιτειαι έννοοθν νά διαφϋλάξουν καί νά διατηρή οουν 6πωσδήποτε τα δικαίω ματά των επί ττ]ς ελευθερίας ς ναυσιηλοΐας είς χώρας μ6θ' ών συνδέονται δι' έμ πορικΛν καί πολιτικών σχέ· σεων. Ή κυβέρνησις των Ηνωμβ ν«ν Πολιτειών βχει λάβει ,ήν σταθεράν απόφασιν νά καταστήση όπεθθρνον την Ρωσσίαν δι", 8,η βήποτε ήθε λε ουμββ είς βάρος των συμ φερόντων καί τοθ γοήτρου μας είς τό τμημα αύτό τής Εΰρώπης». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ.)- — ΈσπβριναΙ εΐδήσεις έξ Έλσίνσκι άναφέρουν δτι τα Φινλανδικά στρατεύματα ενεργήσαντα θυελλώδη άντε τιίθεσιν άπώθησαν τούς Ρώσ σους καί τούς ηνάγκασαν νά ύποχωρήσουν κατά 6—8 χιλι όμετρα είς τό μέτωπον τής ΚαρελΙας. Κατά τάς σκληράς μάχας αί δποΐβι διεξήχθησαν αί απώλειαι εκατέρωθεν ύπήρ ξαν σημαντικαί. Τό ·πρακτορεΤον Τάς ίσχυ- ρΐζεται δι* ανακοινωθέντος τού 6τι τα σοβιετικά στρα τεύματα συνέχισαν την προ έλασίν των είς 6λα τα μέτω ηο. Ή Ρωσσική άεροπορία ήρκέσθη είς άναγνωριστικάς μόνον τΐτήσεις λόγφ τής ου ν,χιζομενης κακοκαιρίας, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δεκεμβριού (16. ύπηρ. τής «Ανορθώσε¬ ως»). — Τό υπουργείον τής ΆεροπορΙας ανεκοίνωσε σή¬ μερον δτι ή Αγγλικη άεροπο¬ ρία κατήγαγε χθές νέον θρίαμ βιν. Άγγλικά άεροπλάνα ε¬ πέτυχον την καταβύθισιν τριών γερμανικήν ύποβρυχίων υπό τάς άκολούθουι, συνθήκας; Τό Αγγλικόν άντιτορπιλλι κόν «Τζέοσιϋ» περιπολοθν είς Βόρειον Θάλασσαν εδέχθη ε¬ πίθεσιν έκ μέρους γερμανικοθ ύποβρυχίου καί υπέστη ζημίας τινάς έκ τορπΐλλης έκσφβνδο- νισθείσης έπ' αύτοθ ηδυνήθη δμως νά συνεχίση τόν πλοϋν τού καί νά επιστρέψη είς Αγ γλίαν δπου εισήλθεν είς δεξα μενήν πρός επισκευήν. Μετά τόν τορπιλλισμόν, τό γερμανι κόν ύποβρύχιον προσεπάθησε νά καταδυθβ καί νά τραπβ είς φυγήν. Εδέχθη δμως σφο¬ δράν επίθεσιν υπό αγγλικών άεροπλάνων καί κατόπιν κα ταιγιστικοθ βομβΐρδισμοθ κα τεστράφη καί εβυθίσθη. Όλίγον αργότερον, αγγλι¬ κόν ύδροπλάνον περιπολοθν είς τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν αντελήφθη γερμανικόν ΰποβρο χιον εναντίον τοθ όποίου έπε τεθή άμέσως καί Ερριψε βόμ- βας βάρους ενός τόννου. Έντός έλαχΐστου διαστήμα τος τό ύποβρύχιον κατεβυ θισθη κατόπιν εκρήξεως. Πέν τε λεπτά αργότερον κατέπλευ σαν είς τόν τόπον τοθ ναυα γίου δύο άγγλικά πολεμικά, τα όποΐα εΐδοποιήθησαν ύ πό τοθ άσυρμάτου τοθ ΰδρο πλάνου πρός διάσωσιν τοθ πληρώματος τοθ Γερμανικοθ ύποβρυχίου. Τό τρίτον γερμανικόν υπο βρύχιον εβυθίσθη είς την Βό¬ ρειον θάλασσαν. Τό ύποβρύ χιον τουτο ευρίσκετο είε την επιφάνειαν ο@ (ε αντελήφθη Ανωθεν τού τα άγγλικά άερο πλάνα. Επεχείρησε τότε νά καταδυθβ έσκευσμένως άλλ' ήτο άργά. Τα άγγλικά άεροπλάνα έ· ξεκένωσαν κατ' αύτοθ δλον τό έκρηκτικόν φορτίον των· Τό ύποβρύχιον έβλήθη αποτε¬ λεσματικώς υπό βόμβας καί μετ* όλίγον εβυθίσθη κατα στραφέν. ΡΩΙνΙΗ 9 Δ)βρίου (ίδ. ύιιη ρεσΐα).— Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφίρουν 6τι ώ; Ζωηρά δρά¬ σις των Φιν- λανδώνκατά θάλασσαν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δ)βρίου (16. ΰτιηρεσίο).—7 Κατά τηλεγρα φηματα έξ Έλσίνσκι ό στό λος καί ή.άεροπορία τής Φιν ΌΣτρατηγός Λώρι Μάλμπεργκ, ϊ'ιγή τωρ τής περιφήμου Φινλανδικής £θνο φοουράς. λανδΐσς άναπτύσσουν έντονον δρ β σιν. Σήμερον την -πρωΐαν Φιν λαν&ικά άεροπλάνα βνήργη- σαν έπιτυχεΐς πΐήσεις υπέρ τό Λένιγκραντ, δέν έρριψαν δ¬ μως βόμβας άλλά χιλιάδας προκηούξβων. Φινλανδικόν τορπιλλοβόλον επετέθη επιτυχώς κατά μονά δών τοθ ρώσσικου στόλου. Φινλανδικά άντιτορπιλλικά έ νήργησαν σφοδρόν δσον καί έ πιτυχή βομβαρδισμόν βοη9ού μενά καί υπό άεροπλάνων κατά τής Κροστράνδης. Τα τηλεγραφήματα προσθε- τουν δτι κατά ξηράν ή κατά στάσις παραμένει άμετόβλη- τος. Οί ΡΔσσοι, άνίκανοι ,νά έπιτεθοθν άπ' εύθεΐας κατά τής γραμμής Μανερχάΐμ προσπαθοθν νά ΰπερφαλαγγί σουν την γραμμήν καί νά την προσβαλουν έκ τον 6 πισθεν, άποβιβάζοντες πρός τόν σκοπόν αυτόν μεγάλας δυνάμεις είς Βιργκόμπ, πρός ενίσχυσιν των υπαρχουσών δυ νάμεων είς τόν τομέα αύ τόν. ανεκοίνωσε τό αγγλικόν ναυ· αρχεΐον αί ζημίαι τοθ άντι τορπιλλικοθ «Τζέρσιϋ» έκ τορ πιλλισμοθ υπό γερμανικοθ ύ< ποβρυχίου είναι · άσήμαντοι. Δύο άξιωματικοΐ καί δύο ναθ ται τοθ σκάφους, τό οποίον κατηυθύνθη μόνον τού είς τάς δεξαμενάς πρός επισκευ¬ ήν, ετραυματίσθησαν. Τό Ναυ αρχεΐον έπ'σης ανεκοίνωσεν δτι τό προσκροθσαν την 13ην Ν)Βρ(ου επί νάρκης αγγλικόν πολεμικόν ήτο τό άντιτορπιλ- λικόν ΜΙά
  ΔΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ■3—3
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σημερον άπογευ
  ματινη ώρα 6 15', βραδύνη <Όρα 9. 15' μ. μ. «Πριγκήπισσα Τπρακανόβ»» μέ τους Άννυ Βερναί, Πιερ Ριοάρ Ιίλμ. — Την Δευτέραν 11ην Δεκεμβριού κα μνει εναοξιν των τταραστάσεών τού ο θίασος Λδελφών Βεριόνη μέ την επιθβ ώρησιν «Μασκώτ». Τού θιάσου έκτος χών έχλεχτών καλλιτεχνίδοη άδελφών Βεριονη μετέχει ό κ. Α Μίχυρότουλος καί άλλα έκλεκτά στοιχεϊα τού έλα φροΰ μουσιχοθ θεάτρου ΜΙΝΩΛ. Σήμερον τΛ Λοι μα «Έλενιΐ» Κιιριακή ώρα 10 π μ. σιεάκ δρ 6 2 —4"έον επεισοίηανόν. 4-6 ή «Ελένη» με τιμάς , ήλαττωμέ νας. Απογευματιναί χαθ' εκάστην ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ ώ?α 2-4 καί 4—6 μ μ. τιμαί ήλαττωμέναι Τε'ευταία Απογευματιναί ώρα 6 30 Εσπερινή ώ»α 9.15 Τιμαί «Ι ήθ Ή μεγαλυτέρα κινπ ματεγραφική δημιβυργία των τελευταίαν έτδν: ΤΑΡΑΚΑ Μ β την νίοιν ά«·>ίάλυ·
  ψι τ·0 κινημ«τογρ«φ·«.
  ΑΝΝΥ ΒΕΡΝΑΙ
  Χτβν ρό7β της Πριγκππίο
  οης ΤΑΡΑΚΑΝΟΒΑ2
  ν«1 τον
  ΠΙΕΡ ΡίΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Στόν ρόλο τοθ ΠρΙγκή
  πος ΟΡΛΩΦ.
  ,ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Δρ* 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό άφιερωμένο στήν
  νεόιητσ ϊξοχον ρωμάντζο
  ΓαλλΙας.
  Ε
  Κάποιας άγάπης δνειρα
  τι<· ύ σβοσανβ γιά πάντα. Κσρδιές έρωτευμένες καί λησλον ημένες... χσρούμενη ήθογρσφΐα τής φοιτητικής ζωή"ς, παθητικόδ(.άμα συγ κλονιστικςθ ρβαλισμοθ. Τ(.α>ωδ(α μβγάλης πνοής.
  ΕΛΕΝΗ
  είνε τό Ιργον ποθ θά
  συγκηνΐση κάθβ ανθρωπί¬
  νη ψυχή κσΐ πού Ισως νά
  εΤναι τό δ(.άμα βλων μσς.
  'Εμψυχωμένο άπό τούς
  Μαντχλέν Ρε*ώ
  Κωνστάν ΡεμΟ.
  III
  ΑΤΗΙΑΙ
  Ι ΟΐΑ ΝΙΝΟ
  Αντικείμενον
  στοργής.
  Ή άιαγίρΐυσις των
  ποινήν των μαθητών ευρίσκει συμ
  φωνον την κοινήν γνώμην. Άλλά
  χϊΙ τους Ιχπαιϊευτιχούς μας. Διό
  τι Ιχει παρα'η,ηθή τελευταίως,
  χαΐ ώς ίχομεν λόγους νά θΐιορού-
  μεθχ χαλά πΡηιοφηρημίνοι είς
  τα αχολιΐα τής πόλεώς μας ίϊιχ-
  τίΓως, δτι τα άναχοον στικά συ
  ατήαατα ϊχοιιν σχεδόν Ικλΐίψιι.
  Ό μαθητή; άποτελιΐ^άντικτίμενον
  σΐοργής διά τίν διξάσχκλον, διά
  τδν οποίον Λλλ«?ς τι δπά χούν
  άλλαι μίσα επιβάλη; έ<ιό; τδ&ν σχμ^Τ'Χΐον ποινών. Δια τού; λό γοιις αυτοίς ή εγ*6χλιες τ.Ο υπουρ γείου ής ΐί^ιδείαις πΐρΐ απαγο (•εύτεα'ς των ποινδν τ ύ ω<· ϊχει χχριβθ»; πρώτοιις τ&δς εΉταιΐευτι χούς μα; συμπαραατάτας ε'ς την ή της. τού ώραιόκοσμου Ή έπάρκεια. Ή χιβίρνηαις πρέχειται ν* Ιξι τα η *«>.* αυτοίς ώ; πληροφοροϊ
  μ»θα ζη-ήματα σχε'ΐχά μΙ την
  έπίρχειαν των τροφίμων χ«1 των
  ι ι δών πρώτας ανάγκας εί; τας
  επαρχίας Άποτίλι->μα τή; ίξεΐά
  σία·; τούτης θά είνε ασφαλώς ή
  /ήψις οιουδήποτε μίτρευ αφορών
  τος,εί; τάς προμηθείας των ά-
  γορων των ίπαρχιων καί την συμ
  πληρώσιν πάση; τυχόν έλλε ψΐω;
  !ιά ποσοτήτων τροφίμων καί άλ
  ) είδων πρώτης άνάγχης.
  Τα μαθήματα
  νοσηλευτικής.
  Συνιχίζονται πάντοτΐ υπό έχλΐ
  χτών έπΐστημόνων τα μαθήματα
  νεοτ/λευτιχής είς την λίσχην θη
  λίων τής Ε Ο.Ν. Τα μαθήματα
  τού (α άνάγονται είς ίατριχοο;
  χαΐ νοσοχομειαχε,&ς χλάδ'υς χοι
  νοθ ίνδιαφίροντο;, έπιχαιροτάτους
  ϋ διά την έποχί.ν μας, εποχήν
  ώς γνωστόν βΐήλου μίλλοντο; χαΐ
  χινίύνιον των άτό(Ιών χαΐ τοθ ου
  νόλου. Δ λ τούτο Ινίΐίχνυται ή
  παραχίΐλούθηο'ς ών άπό τόν^ένδι
  αφτ^ομενον κόσμον χαΐ ίδ α την
  γυόαΤκα πρδωρισμέΜ^ν χαΐ άλλα
  χ Ο χ?1 εί; την χώραν μας διά
  χοινωηχβς άπεοιολάς δψίοτης οη
  μαοίας. "Αλλιος χαΐ δια 1ό οπίτι
  σήμερον αί γνώσει; ιύ.αΐ δέν
  ιΐνε διόλευ πιριτ-αί.
  ΜΗΝ Α ΔΗΜ ΛΕΗ
  Η ΧΑΜΕΝΗ ΓΗ
  Έκυκλοθόρησε τό νίο βι·
  βλ!ο τοθ κ. Μην δ Δημά η μέ
  εί ονογραφ'βς έκχός <»ιμένευ καί καλλιτιχνικό ίζώρυλλο τοΰ σκηνογροφοι, Γιώργ^υ Ά νεμογιάνιη καί 6^α σ»Ιτσο τοθ ζωγράοου θωμά Φανού ρά^η. θά «ωληθοθν μόνο 10 [βι βλ(α άνό τό βιβλιοιΐωλιΐο τοθ κ Νικ. Άλικιώτη «ρ6ς δρ. 50 τό βιβλίο. ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥλΑΚΗΣ ΔΚΗΓΟΡΟΣ ♦θίβς Έβαν^Ήράκλιιον Α2ΤΕΡΕ2 ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΝ Ή Τζένυ Γν-αλιόν ή μεγάλη γόησσα πού μεσουραν εϊ χυριολεκηκά είς τό κινηματογραφικον στερέωμα τοΰ Χολλυγουντ, όπως ι μφανιζρται είς τελευ ταίαν της ταινίαν. ΑΥΡΙΟΝ είς τό θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Π«νηγι>οινή
  τού ©ιβσβυ:
  Βερώνη
  Ο ΟΔ0ΝΤ1ΑΤΡΟ2!
  ΙΑΚΗΣ Π1ΠΑ1ΟΠΟΥΑΟΣ
  Συνεχίζει τάς εργασίας τού
  είς τό Ιατρείον τού όδός Σχ
  τωβριάνδου 20 "Αθήνας.
  Δίχεται 8—12 χ«1 4—7.
  ΠΡΟΓΡΛΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΗΡΙΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Σ. Πολένη δι«ηγο
  ροι>, κατοίκου ΆγΙου Βασι
  λείου Βιάννου.
  Κατά
  Πέτρου Ι. ΜαΓαγκάκτι, κα
  τ<Μ<ου Πεόκου—Β άννου. Έπειδή έπετάγη μέν νομί μως κσί προσηκόντως 6 καθ' ι:0 τό πσρόν μου ό^ειλέτης ' μου διά τ, Ών ά πό 15 Σεπτεμ βρίου 1939 απλήν, καί 12 Νο εμβρΐου 1939 κατασγετηρΐου έ- πιταγών μου ώς δείκνυται έκ [τ&ν όπ' άριθμ. 10215, 10324 'καΐ 10331 έπιδοτηρίων τοθ δι καστικοθ κλητή'ρος περιφερεΙ άς Πρωτοδικων Ηρακλείου Γρωργ. Χλιουνάκη ίνα 6υ νάμει κοΐ πρός εκτέλεσιν |τή·ς ύπ' αριθ. 3 τοθ 1939 όρι στιχής καί^προσωριν^ς έκτβλε στής αποφάσεως τοθ Ε'ρη νοίηκείου Πβύκου, νομίμως κε ι-ηριγμένης εκτελεστής, μοί πληρώση, διά κεφάλαιον, τό κίυς κοΐ ίζοδσ εως ττ]ς κατσ σχβτηρίου έιιιταγίΐς δραχ 2126 πλήν άπέσχβ πρός τουτο. Διά ταθτα Πρός εΤσπραξιν τοθ άνω ποσοθ, των τόκων των άπό τής έπιταγής πλήν τοθ κονδυ λΐου των τόκων, εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλει Καλλιτ. Διεύθυνσις: Άγγ. Μβυροπβύλου Μπβλλέτβ Μπαρχ·» λιέρ#. Όρχήατρκ Τζ*ζ Μ. ΙστηριασμΛν τα κάτωθι κατε Ι πκημένσ άκΐνητα κτήυατα τοθ ό^ειλ^του μουχεΐμβνα είς την 1 κ-ηααηκήνττβριψβρε'σν ΠβόκΓ τέως δήμου ΆγΙου Βχτσιλβτου 1) Ελαιόφυτον ποτιση*όν είς θέσιν «ΚοντομερτΙδια» ώ σβΙ 1)3 στρέμματος μέ 9 έλσι ό&ενδρσ, 1 άπιδέσν 1 πλάτα νόν συνορευόμενον Ιωαν. Κτι στά^η ΉρακλέΓυςΜαραγκάκη καί τΐοταμώ. 2) Μίαν οΐκΐαν κειμέ1 η - έντός τοθ χωρίου Πεθκος καί κατά την συνοικΐαν «Μηλιο ράδω» έκ δύο ίωμαΐΐων, συ νορρυομένην μέ οίκίας Έμμ. Γ. Πσττυτάκη, κληοον. Ιωαν. Μσραγκάι^ η καί Αλεξάνδρου Μηλιαρονικολάκη Ό πλεισ η^ιασμός τον άκι νή'ων τούτων γεννήσεται όρι σΐικος ενώπιον τοθ Συρβ^ λαιονοάφου Πεύκου — Βίαν νου4 Γεωργΐου Ί. Τσανκαράκη ήΐτοθ νομ'μου άναπληρωτοθ τού, κοί έν τώ ένΠ'όκφ γρα φ»(φ χου την 14 Ιΐνουαρίου 1940 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 -. μ. δτε καί ο που καλοθνται οί πλειοδοτή σοντες. Άρμόδιοςδικαστικός κληιήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Πεθκος 29 Νοει βρίου 1939. Ό έπισπ?ύδων καί παραγ γέλλων. Μ. Πολενη(. Π&ΛΕΙΤΑΙ ή χαί ένοιχιάζε ται τό είς Ρίσιν «Παπά Μύληι» ή «Παπαίάχη Μετόχ » περιφε ρε.ας τοθ χωρίου ΚανλΙ Καβτΐλ λι κείμενον άγβό<Ί]μα άποτε λουμε^ον άπό αγρόν ελαιόφυτον εκτάσεως ί^ατ.ν περίπου μου __ ζουρίων μέ διαχόοι» ηεντήχοντα Π2Λ0ΥΝΤ1Ι.— Βανανοφυτά (250) ελαιόδενδρα. ποιχιλίχς. Πληροφορίαι Π2τιροφορ(αι καρά τφ 2υμ)φφ τ6) χ, 'Αρ.«, Μιχ·Λΐδί*9. ΉρβΧΑΐΙβ» χ, Ν. ΙΑΤΡΟ_ Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος Ε1ΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ ΔικλΜμκτοΟχβς Αββΐβΐβη τίς χειρβυρνικής βύρολογι κ((ς ΕλινΐΜής τής 'Ιατρικής £χ«λτϊς ΠκνΐηιοττιμΙου Παιρι θί·ν. Πκθΐιοεις τοθ ουρβηοιπτ.κοΟ σνστήματος ϋτβι νεφρβν, ΜνστεΜς, κροατάτοβ, νεννατικβν όρνβνυν χ,λ,η. Δίχεται 9-12 κ. μ. 3- 7 μ, μ. έν τβ Ιατοε·» τοιι βδέ>( Ν«>ονιϊιρνα·
  άδ Πλατείαι ΆοΜββίον (ΧεΤταν Όγλοθ).
  ι-η
  τα περιποθέστΕρον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΙΑΙΗΣΕΡΕΙΑΤΑΙΐν
  73ον
  ε8 Έκθεσις τού, τ5ς]τέσααοας ή
  μίρας πού θά Ιμενεν άχέμη ε!ς
  τδ χτί)μιχι_δπως τοθ, είχε «ροα-
  ναγγιίλη, δ χόμης δέν «Ιχεν αλ
  λάξχΐ... Έξαχολουθοθσΐ νά π-χρί
  μίνη πάντοτε είς τό ταπεινόν σπι
  τάχι το9 επιστάτου... Αύτό δέν
  τ'.Ο εφαίνετο ύποπτον; Δεν θΐ ή
  ταν φυσικόν, ά* ό χόμη;Λίσ5β%ρε6
  ιτα είς 6σα τοθ είχεν ίίπΐ, άν
  π^αγμκτιχά είχε λάβη την άπίφ*
  οί ν νά τίν είσαγάγη είς χούς
  χίλπου; τή; οικογενείας Τ2υ, νί
  τόν χαλοΰαεν ή?η είς τό τραπί
  ζι τού, θά τόν άφινεν— άν πράγ
  ματι είχεν αποφασίση νά τε Ο δώ
  ση την χόρη τού χαί χα,τ" αυτόν
  τόν τρόπον νά τόν καταστήση
  ι,ίόν τοϋ—ίίς τό οπίτι τ(δν 6τη·
  ρετών; "Ολ*, αύΐά ήιαν άμφιβο
  λί«ι γιά τόν φτωχό ΣοΕμπερτ,
  άφο^μχΐ αίωνίας που έδηλητηρίο
  ζαν την χαράν τού .. Άλλ' ή Κο
  ρολίνα, ιί; την όποιαν ίνιπι
  σΐιύετο τάς ανησυχίας τού, τόν
  ηχ
  —"Ιϋτοι είνε 4 μπαμπβ;!—τοθ
  γ. Κάνε λίγτ) 6πομονή. Καί
  δταν μ έ τό χαλό γυρίση; άπ'
  την Β ίνντ), άγνώρισΐος, θα εθ
  ρ^ς χαΐ τόν πατίρα άλλο &
  θρωπο!
  Άγνώριστος! Ποία θαυματου;
  γός μιτίμίρφωσι; τόν έπερίμΐ
  >εν εί; την Βιίννην, ω?τ« ν'^
  κοόη δτ' θά γύριζεν είς τό πλού
  οίον χτήμα, είς τό σπίτι των ά
  ριστοκρατών άγνώρΐστοί; θά έθ»
  ράπευεν &.?& γε ή μεταμόρφω
  αίς τού την δειλίαν χου; Ά
  γνώριβτος! Ό φτιοχός ό Σεθμ
  μπιρτ έφοβιΐτο Β α άγνώριατες
  ίέν θα γύριζεν άπό την Βιέννη,
  άλλα θά πήγαινεν είς την Βιέν
  νην, άγνώριστος! Άγνώριστο'! Ά
  γνώριστος γιά τού; φίλους τού:
  θα περίμεναν δλοι τους, υστερα
  άπό δοα τούς Ιγραφε γιά τόν
  «αθαρόν άέρα χαί τίς ευμορφιΐι
  τ*;ς Ιξϊχής τής οδγγριχής 6ηαί
  θ^ου, νά τόν ίδουν ροδαλό χαί τι
  τράπαχο.
  Καί αύτός, μέοα είς ολίγας ή
  μέρ·α;, ϊχασεν 8,τι είχε χερδίοη
  είς τόν χαθαρόν άεκα χαί την ή
  συχία τοθ χτήματος. ΑΙ άγων'αι,
  αί άμφ βολίαι τόν ιίχαν χαταβά
  )η. Είχαν σ<όψη πάλιν τα ώ χρά τού μάναυλα... Ή Καρολίνα — χαί ή ίϊελφή της—ήσαν χα?ες μιζί τού. Ή χά ρη τοθ άριατοχραΐου Ι5ειχνε τώ. τόν άγαποθσεν άληθι,γά. "Έ βγαινι μαζί -οο είς μοκρυνεύς, ρωμαντιχιυ; πΐριηατ<;υ;... Τι Ο ζητοθοε νά τί]; δίκισθη αίω-ί αν άγάπτ] χαί τοθ Ιχ«νι καί αυτή Βρχους ά^άη^ς χαί πίστεως (συνεχίζεται) ΜιΐΝβββιβλονΐΜβν ιμΙ Βι·' ΊβττρβΟ Μερόπης Ηρακλειον ΆναλΔοεις οδρων, αΓματος χοπράννν, έμβόλια, αύτεμβο λι« χαΐ έν γένει άΊτασαι α( μιχροβιολογιχαΐ χαί χαί έξετάοεις. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Έν ΙΊΩΜ ΕΟΡΤΑΐ.— Μεθαύριον εορτήν τοϋ άγίου Σπιιρίδωνος δεν έορταζει κηί 6ι>ν δεχεται έπισκεψεις ό κ. Σπύρος
  Αλεξίου βιβλιοχαοτεμπορος.
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - Ό κ.
  Άλεκος Έμμ. Παπαδάκης δούς τάς
  νενομισμένας έξετάσεις ενώπιον των
  καθηγητήν τής Νομικής^ Σχολής τοΰ
  Πανεπιστημίου Αθηνών ίλαβε τό δί
  πλωμά τού μέ επίζηλον βαθμόν Ηβρ
  μά συγχαρητήρια.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν άεροποοι
  χως έξ "Αθηνών ό κ. Κωνστ,. Λιναρ
  ίβίκης.
  Γύρω στήν ττάλι.
  Γεγονός της ήμίοας σήμερον ή ξ.
  τοΰ δβσους.
  Είς την όποιαν έκ'ός των Γτισή*
  μων, ΐώ« σχολείων καί τής ΈΟνικης
  Νεολαίας.
  Θα ιιετάσχουν ασφαλώς κα'ι πλή
  ί)η κόσμου έκ τής πόλβως
  Ό χαιμ^ς χθ»ς ρφαινιτη τρ^πόμβ
  νος ιΐς ψιιχοότερον
  'Κν πάσι) περιπτιοσει ούσιώδες
  είς την μεταβολήν αΓιτην ιΐνε ότι ί
  Βι) ^ ποοχθρς καί ότι ή βροχή πά
  ^ουσιόεετο ώς ίΐτικειμένη πάλιν.
  Έ τ'ώφελείςί των κηλλαργειών.
  — Καί χί)ρ; ή Λαική Άγορα διν ίι
  στρρησε ώς σιινηθως άγοραστών.
  — ΈκσΓρατειπάντΊΐι/ άπό κάί>^ ση
  μεϊον τής πόλρ(ο; άδιαφόρηις ήλιχιας
  κα'ι τάξεως.
  — "Αλλως τβ καί οί γι>ρο«τότεροι
  'ΐήμερον . καί οί «ε.ύπροσ(οπόΐεροι»
  -τροΓΐμοϋν ά άγοραζουν και νά μβ
  ΐαφε,ρουν μόλοι τα τρόφιμα τϊς ήμβ
  ρας.
  — Είς την γί,ιτονα Ριθυμνην σονεχί
  ζονΐαι αί δια>ί.ςεις αί όργκνούμι.
  αι ΰ-τιτοΰ έκ?ι συλλογου των Κυρι
  ών καί άλλαιν προ^δε,υ^ικ(ϋν όργυνι
  σμών
  — Χθέ-ς ωμίλησεν ό Γυμνασιάρχης
  κ. Μιχαήλ Πρε,^λάκης με θεμα: «Ή
  ύπερηφάνιια τιιϋ σημρρινοϋ "Ελλη
  νος».
  — Αί δι<ιλέξι>ις γίνονται είς την α!
  Οουσαν τοΰ «Λυκείθϋ των 'Ελληνίδων»
  Ρεθύμνης.
  Ή γβωργική έξυρμησις καί ε,ίς
  τούς άλλους νομους παρ'ΐυσιαζεΐαι
  ζωηοοτάτη
  — "Επί παραδείγματι είς Μάλλαις "Ι
  εραπέτρας ε,τελεσθίΐ προχβε-ς πανη
  γυρικώς ή πρώτη τοιαύτη έξορμησις.
  Έργασθε-ντΜν χαθ όλην την ήμε.
  ραν των διδαοκήλιον, αξιωματικών
  καί ολων σχρδόν των κάτοικον οΐτι
  νις εσπΐίΐραν όγδθί'ικοντα καί πλέον
  οκάδας κριθής.^
  — Είς την Νομαρχίαν έκοινοποιή
  θη έγκύκλιος τοϋ ΰπουργειου Έσωτβ
  ριχΛν άφορώσα τ6ν καταρ'ΐσμον μη
  τρώου των ΰπαλλήλων των Δήμων και
  Κοινοτήτων.
  Είς τό μηΐρώον τοΓιτο θά κατ«
  χωροΰνται ΐοϋ λοιπού είς ρίδικας
  στήλας στοιχεϊα περι των προσόντων
  ήλικιας, χρονου υπηρεσίας καί στρα
  τολογιχής καταστάσεως, εκάστου ύ
  παλλήλου.
  — Δια τοΰ τρόΐτου τούτου ή Διοικηΐι
  κή Άρχη θα δύναται νά παοακολου
  θη καιύτερον την κατάστασιν τ >ϋ
  προσωπικού των Αήμιον καί Κοιο
  τητων.
  — ΙΙα^' όλας τάς δυσμενεϊς συνθή
  κάς τής έποχής ψιθυρίζιΐαι ότι η
  χορευτικη σαιζόν υά σημΜώσχι ζ<Ί τιρόιητα. Σχετικώς εννοούμεν τούς χορούς τ'όν φΐΜχνβρωτικ'ον οωματιιων, «νΐρϊ μ ι ν ί ί καί ίσπεριΰαε, αιτκες θα ϋοθοθν ώς μανίίάνομεν έν καιρώ. — Άλλά καί ή κινησι. των ίΐτιιΐγ γελματιχών χοαειιτηριων των πρός έκμαίΐησιν τού χοροθ χυριιος όιατι θεμενων δε,ν θα μείνο ασφαλώς χωρις τούς συνήθεις μυστας τής Τε υ ψιχορης. — "Εκοινοποιήθη άρμοίίω; διατα γή ήιη τής οποίας παυει .ή έπιβολη προστιμο>ν και καταλογισΐικών πμα
  ξεων είς τάς τοιικάς υ/ΐηρισίας.
  Τας όιιΐΓηρουσας ήμενυμισθιομς
  έκτάκτους και επι συμβάσει ύπαλ
  λήλους.
  — "Η ιϊναστολή οίίτη ίσχόει μίχ,οι
  τής ρυθμισρως ιοΰ ζηΐημαΐος δια
  τής ύπαγωγής ή ού τοΰ ανωτέρου προ
  σωπικοΰ είς τον νομόν 629ί?.
  Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε
  ται σήμερον δια τελευταίαν φοράν
  τθ ύποβλητικόν έργον «ΙΙριγκήπισσα
  Ταρακανοβα» το διακρινυμενον δια
  την δραματικήν τού πλοκην κ<ΐί την ίξοχον σκηνοθίσιαν. — Έπισης διά τελευταίαν φοράν προβαλλεται είς την «Μινώαν» ή «Ελένη» ένα φιλμ άφιερωμένον είς την νεύτητα καί με ιδιαίτερον ίίλως κοινωνικβν ενδιαφέρον. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ έπισκευα! άροΑογΙων Είς τ· ωρολογοποιείον: ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ |_________(Παρα το Μεϊντάνι) Ι ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ δωμάτιον επι κλνμένον, ιύήλιον, ιϋάερον παρχ την κλινικήν Μπριλλά*η. Πληρο φορίαι ηαρ ημίν. Τό Σ προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλουτιοβέν μι νέα κομφορ, γνΜβτόν δια τας ίγκαταστάσεΐί τβν λουτήρϋν τού καί τής τελείας ί«ρρ«νο»ι5ς τού, ές-αβφαλίζει την «νετ«τέραν την >λΐ·ν ιύχκριατον διε,ρεινιΐν.
  Ι ΙΙΟΗΑΤϋ ΜΙ ΟΙ ΕΙΤΑ ΗΑΗΟΝ
  «5 δεΤ^τ,,
  * ηΗ>ητ(,χ,Ε. ,
  *αι <« τ» χαι οί ,,ο 5 Ϊ5 τ'11) οημεο,,Βϋ « ?|ης γίνοηαι ε!ς ιη, ΪΤ>κή έξυρμησις νοι
  ς νομους ιταροι,ο,αζ^;
  ιοαδειγματι είς Μάλλαις Ί
  *>π»Μ π^θϊβες μ»,
  τοιαύτη Γξ0()μΐ||^
  • "Α *α(> ϋ,ηντηνρ
  άί-ιωματιχω»
  χ των χαΐοιντον ο.η
  ιιν ύγοοι'ιχοντα χαι πλε»ν
  •ή
  ην Νομαρχίαν ύθ]
  •ο; τού υπουργείω Έο»
  ώ τόν χοΐβρΐιομον μη
  )|λω των Λημων και
  ι
  μητρ&ο» τούτο βά χαΐπ
  «ιυ λοιπού (ι; ίίίωα,
  Μχιία ιτερι τ«ν πκοοοίκι»
  (,ρονυυ υπηρεσίας χαι στρα
  καταστάσεως, εκάστου «
  >ί τρόπον τούτου ή Διβιιοιΐι
  •ά δύναται να ·κιβοχο1ο«
  χρον την χαιαστααιν ι>ι
  >0 των ή ^»
  τιι, δυσμενεϊς
  ζ
  οαιΓ,ον «α
  διι ΐ|
  Ι»
  ρεεε; ι
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐπν
  Αί τιμαί τ»ν διαφόρων προιίντων είχον χθΐ; ώ; έξη;:
  20ΪΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δ
  δρ. 1δ.—
  » 6' ι
  • 14.—
  » γ; >
  13 50
  » δ »
  13.—
  » ·' »
  12.—
  Κβρβμπουζές ϊ
  ► 9 50
  Έλεμίδι; α ι
  ► 7 50
  » 6' :
  > 6.50
  * Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' *
  6.20
  » γ' »
  5 50
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  ΡαζαχΙ 3
  ► 3-
  ΐΣίτος
  Ι Κριθή
  14 50 Βίώμτ}
  ΟΙνοι μίαταχον
  Γλεθχο; »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ -
  ΑευχοΙ α'
  » δ'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  10.—
  5,80
  3 50
  »
  Μίταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 - 21.-
  17.— 18 -
  28.50
  26.—
  24.—
  23 —
  21.—
  20 —
  19 —
  400 —
  450
  Λβνϊίνον
  Νέα
  Παρίσιοι
  ί
  Τιμαί Συνολλάγματος
  Κοπιγχαγη
  ρχη
  Άμοτερδαμ
  Χχοχχόλμτ]
  Βρυς'έλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  Τ1ΜΑ.Ι
  Βερολίνον
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  42 —
  Πώλησις
  550
  _
  141
  50
  3
  13
  31
  65
  75

  33
  70
  4
  ο6
  564

  ί
  43
  Μιλβνον
  Πραγα
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστ,η
  Βελιγράδιον
  Κα>ν)πολι;
  Βαρσοβ'α
  27 05
  3.09
  6 96
  4 31
  3120
  4.60
  23.46
  3.15
  104.—
  21.12
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους πού Οέλουν
  πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΔΙΑΜ^ΝΤΙΑ
  Τα τριακίοια τόσα μαργαριχά- χρωσ'.ν χαί είνε χοποθΐχημίνχ χά
  ρ'α, πού δ Γεώργιος τή; Αγγλία; Ηΐ ίνα ρόζ πλΜ σέ Ινα ιιαθρο.
  χαρΐζΐν είς την μνηατήν τού χαί Ή_άςιοιτοιι δέν ιί ε'γνιοοτ^.
  η μηή
  μέ τό χρήμα δτοιι οοιχΐζουν
  ήιποροθΐϊν νά ε&τυχήιουν τρι
  γ
  Πιρί^των θηΐαιιρών των Ί δών
  αχόΌι* τί α α σπ'.τιιχ χοθ ή'ωμίνο,ιΐδέν
  βχσιλείκιιμά, υτενθιιμίζουαι τα δι
  άφορα Ε^ςορικά χ% περίφηαα δια
  μαντιχά, πΐδ ί*ί>ησ*ν χ«1 χινοθν
  τ4ν θαυμασμόν τοό κόσμον χαί
  κ οί τό ωραίον φθλον είνε Ικανόν
  27 40 νά διαπράιη £ποΐ9δήπ?τ«. χιχ^ύρ
  3 13 γτϊμοτ, διά να άποχΐήιη Ινα άπο
  7 02ιΒ^Τ* ή έ κ παρόμοιον.
  . „ Ι Δέν ξιύρομεν πόσον οτοιχ!
  ζή το περιϊέραι&ν χοθ δουκός το3
  31 65 | Κΐντ, διά τό περιδέραιον δμως
  4 66 π<.ύ έχάρισεν ό Ναπολέων ό Α' 23 95ΐ·ι5 ιίίν μ·τρτήν τού Μαρίαν ^ η μιχιραγιίϊων χαί μιγιστίνω 23 951 μρή ρ _ Ι ζαν τής Α&ατρίας χαί πού τβ χά Ο· ίθ ·§ Λ Μ »ψ Μ4ΤΪ1Ι ·Μηυ ·5ι *,<««ΒυΗυ& ικιι·ί^ν>
  105.—
  2132
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  £48 ν
  Άλλά φϊθ! ό Θ'ναρδιέρος με'εκόμισβ τόνπατέ-
  ρα μου ζαντα, κοΐ έγώ μετακομΐζω τό παιδΐ τουτο
  νεκρόν!
  Ότσν ό Μάριος επέστρεψεν είς τό ό^φραγμα μβ
  τα τοθ Γσβρια είς τάς άγκώλας τού, &Τχβ καί ού
  τος, καθώ"; τό παιδίον, τό πρόσωπον τού πλήιες αϊ
  ματος, διότι καθ* ι)> στιγμήν Ικιψεν ίνα ά εγεΐρη
  τό πτίμα τοθ Γοβ^, μ(α σφοΐρα τόν εΐχε κτυιή
  σει άκροθιγώς είς την κεφαλήν. Άλλά μέχρις έ<εΐ νης τή"ί στιγμάς δέν τό ίΐχε σίσΐανθή Ό Κουρψειράκος ίλυσε τόν λα μοοέτην τού καί' Εΐεσε τΛ μέτωπον τοθ Μαρίου. ! Τό σδματ τοθ Γσβριά επετέθη έ*1 τής εύ ής τρα τιέζης 6που έκειτο καί τό τοθ Β-Ϊ'ά, ϊπειτα δέ ή πλώθη καί επί των δΰο ό μέλας πεπλος, έπαρκήςί ι α σκεπάση τόν γέροντα καί τό παιόιον όμοθ. | Ό Κομπεφέρρης διένεμε τα φισίγγια ΓτοΟ καλά θαυ' ή?αν δέ τόσα, ώστε έλαβεν ανά δεκαπέντε ε καστος των άνταρτών. ΠβρΙ δέ τοΟ^Γιάννη Άγάννη, ου 3ς έκάθητο πάντοτβ είς τόν λΐθον πλησίαν τής θύ->'.<;· καί Βταν ό Κομπεφέρρης ιω προσέφερε τα 6ε<ατιέντε Φυσ(γ γισ, ούτος μόνον όκίνησι τή' κεφαλήν. —Πσράδοξος αύτάς ό ά θρωπο«.Ι εΐττβ δ Κομιε φέρρης κρυφΐως πρός τόν 'Ε^ ζολωραν. Ευρίσκει τρό •πον νά μΛ πολευβ έκ τοθ »6&οφ?άγματος. — Καί βμως τό ύπερασπίζεται, ώς εΐδβς, άπεκρί θη 6 Ένζολωραί. —Άλλο εΐδος ήρωΐσμοθ, εΤπενδ —^ΝΛ καίώς καί τοθ γ'ρο Β3ίΕα Είνε αξιοσημείωτον 6τι ή κα^ά τοθ δΒοφράγμα τος έζακολουθοθοα έπίθεσ ς μολις διετάραττε τούς ΰπιββεν αύτοθ. "Οσοι ουδέποτε παρευρέθησαν είς τοιούτου 6ους πολίμους. 8έν δύνανται νά φαντασββσι στιγ μάς ΛουχΙας, αΐτινες παραδόξως έπέρχονται έν τώ μέσω τοθ άνοβρασμοθ έκ διαλειμμάτων. Οί άμυνό μβνοι πβριφέρονται, συνοιαλέγονται, άσηΐζονται. •Ηκούσθη τ.ς λέγων έν τφ μέσφ των μύδρων. —Ημείς έδω τό έχομεν πανηγύρι. "Ολαι οί περιπέτειαι τοθ δδοφράγματος δοθ ΚαννσβΙδος ήγγιζον πλέον είς τό_ τέρμα Ή θέσις των διτισθεν/,αύτοθ κατέστη^Από φοβερά, καί ήγγιζβ νά κατασταθβ σως άπελπις. Καθ* βσον δ οθΐη κτηρα ζοφερώτερον, τό όδόφραγμα αίγλην ήρωίσμοθ. τέχει σήμερον ή γηοαιά μεγάλη δουκιοσα τή; Αυστρίας Μχρία β·) ρεσία, τής επρότεινεν Ινα; Άμερι νανβ;, ποϋ ή'ιελε νά τό άγοοαοη 200 000 δολλά',ιυ! Ή μεγάλη δού κισσα δμιο; Ιέι τό ε'ωιι διίτ ιύ;ή<ε την τιμήν., μιχ^άν.. Ή ίστορία ϊέ ουνιχίζεται "Ε νας τυχοδιώχτηι που ί'εγεν 8:ι ώ'ομαζετο συνταγματάρ^τς Τάου αεντ, χαιώνθαΐο* νά ,πε'ση την Βο'ίκισααν νά _τοΟ ίμπιοτι^θζ τό περιδέραιον πρβς πώλησιν, ί πήρε τό πεβιδέεαιον, χο Ινεχυρία ο ι διά.. 90 003 δολλά(.ια χαί έ πΐοτριψεν είς ιήν μεγάλην δού χιοσχν την άηό'ειξιν τιθ ένεχυ ροδανειοτηρίου. Αυτί; 6 Ιίιο; 5 μως ίξη^ανΐοϋη! | Το ώ^αιότερον πιριδίραιον π&ύ δπίοχει σήμερον ιί^.τόν λέγΐται ϊτι είνε τό περιδέραιον άπό μαργαριτάρια τής βχρώνης Ρδχσιλδ, 1,ί Βιέννης. Αποτελεί Ι ται αι,ό τιιακ^σια έ>τιλΐς δμοια
  ■ί; τό μίγιθις μαργαριτάρια, τα
  όΊτοΙα ίχουν χά 150 ρίζ χαί τα
  150... Ιλαφρώς μζυρΐζουσαν αηό
  γνωρίζομεν πολλ), λέγιχαι
  Εμια; δ τι ττίόκειται περί μυθιχών
  ν. Τ^ν «λϊΐΐ3!ω·ίραν
  ' έ/ει, λίγετ*Γ, 4 "αχα
  τής Καπουρτίλα;. Ή ΐμ
  ποριχή άξία τή; σώλογής αΰ:ή;
  είνε μεγα^ειτέρα. λένεχαι χαί αυ
  τίς τής άξΐα; τη"; 'περΐΓ,υιίας τοθ
  Ρ »φ*λ ερ χαί τοθ Φό,.δ.
  Περ'φημα υπήρξαν Ιπίοη- τα
  «μαντικά των τσ£?ων τή Ρα·σ
  οίας, πιρΐ των οποίων δέν γν-αρί
  ζομεν *α'ά πΌ ι&ρ(οκονχαι Μϊγ-ι
  χά επωλήθηοχν (ίς το
  άλλά £έ' ά /ευρέθησαν, διχάδες δέ
  πλουι(ω< ϋπάρχουν σή ιερόν εί; τόν κόσμον, οί ίπ ϊ:ι διατιίνον ται δτι είνε χύΐΐοι χαί χάτοχοι τοθ περιφήμου Όρλώφ, τοθ δια μα«τιοθ τοθ στέμχτος των τσάρων. Ποίος άπί τάς δεχάΐας ηύτάς τόν έ<ει πράγματι τόν Όρλώρ δέν το ξεύ'ομεν .. Ξ ύΐομεν ϊμως δτι το διάδηΛα τή; πίΐγχηττΙαοΓ,ς Μαοίας Άννα; τώ» Β^υρβόνων ττΐς Πάρμας, άπο τον θΓ,σ-χυρ'.ν των Β ιιρβώνων, είνε τό (ί)3αιιό'εριν πού υτάρχει είς τόν κόσμον Σ.γ'ΐιται άηό πένχε μΐ γάλοκς ''κρίνοις, άπο·ε υμένους άπ% περί^ημα μαργαριτάρια. Πίρ φημα σμαράγδια Ιχιι ή έ χατομμυρκθχις Β εννίζα χ. Νΐαί τ,ζυ Μπρ&ίΐινερ. Μεταξίι αΰΐ&ν τό Ηαυμασ έτεοον είνε ε «ΐς σμάραγ δος 61 χαρατίων, δ ά π- Τ- ς άνή«ε, λιγεται, χά Ι ούτος ιίς τόν πι φη όν θηιαυρον των τσίρων. Βισίλιοσχ δμως των διαμαντΐών λέγεται δτι είνε ή Άμεριχανίς Μα'ημπελ Μπόλ. 'Η αξ'α τής συλλογής της άνέρχιχαι εί πολ λις έ«ατονχαδα; έχατομμυρίων δολλαρΐω,! Τό προοδευτικόν Άσπμι και αί καλλιέργειαν ΑΣΗΜΙ Διχίμδριος χοθ μας).— 'Από χ*'γονιμώ:ε5α διαμερίσμαχα χής »Μεσσαρά: τό Άσήιιι, είνε συγχρόνως καί άπό τα , Μτορεΐ νά εί τί μάλιστα χανιΐς χωρίς νά ΰτερβί λη τα ρρίγματα 'ίτι είς ολίγα χιο ριά ί/ιι σηιιε'ΐοθξ χντά τί τιλευ έ:η τόίΤ) πρόοδος ίοη είς τ4 Άσήμι Π όοΐος τιαντοθ, (ί; δλοιι: τού; τοιιεΤς, είς Βλ-χς τάς ζ<»ί)ς. Π?Ιν άηό λίγα χίίνια, χά Άσήιΐ είχε τό ηο'^ σπδ'ν μίλις δ'ά τ^ς άν£γχα; τδν Τάρα Ιχει τεραστία Χαρ ς ι'; την εύρι! αν Χρήσιν λιπισμά?ων χαί την ίντατικήν χχλλιίργΐην παράγαν ται δηιιητοιαχά ίχατοντάξον χιλι άδων δίάίων. Κ%{ έ ·χ4; τ&ν δή μητριανων παΐάγον-αι χαί χαπνά εί; μεγάλας πεσίτΐτας χα'. Ι α·α χαί στίχφίΐεΐ,χαΐ χρ?σιά, μπο3τα νιχ*, άπ' δλα γινιχως. Είς δ α στημχ μιβ; ίεχιετίας ή γεβΐγι^ή τταοϊγωγί) 6ιχιρτ;ιπλασιχΐθιτ; 'Η ρων ίίνων προόϊοι» χαί έχπολιτι σμοθ. Κ-χτεσχιυάιθη νέον σχολείον συνετελέσθη τό ό^ρα^ωγεΤον, έδη Ιΐίουργή^ησαν ίργοσΐάηα άλιυρο πό ί*ς χαϊ έλαιουηΈας χατιβχιιιί 4 χοινωφελή, ϊ;γα ίδημιαυρ ?αι ή &"(ορά ή] οποίαι λει τουργε! χάθε Πέμπτην μέ ίξαιρετι κήν ετιΐυχίαν χαί επί πλέον ϊιτ)· νοίχθη διά προσωιχιχτίς εργασίας των χατοίχων όϊό; μέχρι Πρχιχω ρίων χαί ίτσι ίξηιφαλίσθη συγ «οινων'α δι' αυτοχινήΐου χχτά τού; μήνας χής χαλοχαιρίας. Έ φέτος δέ ποο[Αίτιετ3(ΐ δχι ή παρι* γωγή θ' αυξηθή ά<όμη περιαα5 'Η έ<χώρτ;σ:ς χον μουσουλ χχημϊτω είς χαλλιιρ γητάς χαί τί χήρ,ιγμχ χής Ινΐα τιχής χαλλιεργείας σονε-έλισαν &ιιι νά σπα?οθ> πολίι· μεγαλΰ
  τεραι ίχτάιιις ϊ^ι αί νόν είς τό
  Άσ?|μι άλλά χχί ·Τ» 3λ τα τέ
  ριξ χαριά:Τόν Σω<αρΚ, τ' "Αχρια, τή Μιο-.ηα:, τού; Άτσιπίίις χ. λ. π. Ή μεγαλυ:(ρα δέ αύξησις τής παραγωγής θά φέρη ώ; εί ; ή ή ρη ; δέ τή; πχρχγωγής ε'χ<ν ναι φ^ιχδ' καί ευνόητον μέγα ώ; άηοτέλεσμΎ καΐ την βελτίωσιν λυιέραν άχομη πρόοδον καί θά βιωτιχβν αϋνθη'ών των χά χινώιη χήν ίκπολιτιστιχήν προα τοίκιον χαί χήν εκτέλεσιν διαφί σπίθιια'. — Αί ύκηρεσ'χι Τής Έθνι· κϊίς Τρχιχέζη;. Τέι ύηουργεϊβν 'ΒσντερΐΜβν γνω ρ(ζει πΐός τοθς Νομάρχας δτι ό Διοινί. τής 'ΐθνινή; Τράπεζαν τής —Προγραμμα τβλετϊ,ς 'Αγί ου £ιχυρΙδ»νος. Τίιν κροΐεχή Τρίτην 12ην όοεύ οντοί εορτήν τοδ Αγ. £πνρ<0Ν νο;, Έπιβχόκου Τριμυθοϋντος τού Έλλβθ'-ί, έμηνεόμενος έκ τής έ Ι β«υματο«ργοθ πβνηγυρίζϊΐ, ό έν πιβυμί*ς βπιις «ί ΰ«πρεβΙβι βΰ τή πόλει μ«ς φβρώνυμος Ί. " ' τή;, «Ι *«'»«» σ»νίβ«λβν «*ντο ΐπβρΐΗλήσιον ί. Νββυ τβθ Άν" Τίτου) κοιθώς ' τής ίδίύσΐώ τι ΐΙ« παν έργον χοινής πολλ«πλ&ς προβ(ςρΕρον Ο ϊΙ{ τή" έξυπηρβτησιν συμτββόντων, μ π υ στερήσουν καί κατ« την ίιανυο μένη ν περίοδον τή; 'ΕΒ ιχής '.» ναδημιουρνίος β'ς παροχήν ΰτη ρεσι6ν, ουνίστησβ π'ός τούς κ. κ. Δΐϊυβυντάς τ&ν ΰ"οχατβατημ* των τής Τραπίζπς έπως τποβϋν ίη-φον μετά τ&ν τόπ ι «δ ν άρχών κ«1 π«ρ»χουν ώ- καί εί; τό κ« ρκλβον τίιν βυνδρομήν των καί ουνίργ»ο1«ν των επί ζητηματνν γΐ'Ίκοϋ ένδικφίροντος Τα νέα ουγκοινωνιοκά εργα. Κομπεφέρρης. εί κρίσιμος άπό φοβ'ρας Ι έλάμβανβ χαρα άνέ&ιδε πλείονα Μ(α άνίμη γωχογροιφΕα ιής νία; γεφύρα( Γιωργιουπ4>πο: τή; οποίας τα έγχαίνι»
  σαν πρό ημερών πορουσ'α ΐ&Ο δπουργιθ ΓενιχοΟ ΔιοιχηχιΟ χ. Σφακιανάκη χαί χβν άλ/ων
  Τα Ιργον γα'νεται έν % έ«τελέσει χου, 6«ιΙλ·χαι ΕΙ ιίς το οχοργιχον ε
  διά χά συγχοινωνιαχά ϊργα Κή
  τί>ν ίπετειον
  το παλαιόν Σω
  ματεΐον ή ΣυνΓεχνί* Πλαχβυντο
  ποι&ν Ήραχλϊίου. Ό Μέγας Ιβ/τι
  ρινος άρχβτβιι Πϊρΐ ώι«ν 6ην έ
  απϊρινόν τής παρκμονής τής έορ
  τής κ»β' δν εύλογηβήσονται οί
  έ δέ Ί. Ναέις 6α παραμεί
  νο £νοι-«τές μίχρι τοΰ μεσοννκτί
  ου διά τό προσιύνημ» τ&ν ·»βκ
  βώ Χρισπανίιν. Ό ό θρος α?χ*
  ται τί,ν 7 π ν π-.ωϊνπν ω;κν τής Α
  μαρας τής εορτής καί εν συνεχεΐα
  ή (ύλέγησι; τ&ν αρτνν καί ή βειοι
  λειτουρνί" μετ» τό πέρας τής 6
  «οίας θέλει μεταφερθή έν θρη
  0Μ(ν>τι»ή ηβμττ), ή 8αυΜ«του;/γός
  κ«1 ΙβτορΐΜή Μΐνών τού προστ*
  τού 'Αγίου τή{ Σνντβχνΐοις έν τ$
  οϊ'ω τοδ. έορταστοδ μ. ©ββδώρου
  Κ«νλ«ντζή (συνοικία Άν, Τριά
  δβ;) πρός τίλίθιν τοθ νβνομισμί
  «ου άνια-μοϋ, Είς την Ιεράν τ»ύ
  την παινηγυριν π,οσκκλο&νται 6
  πι>{ παρϊυ;εβώοιν αηαιντχ τα μ«
  λη της Συντίχνίας καί πάντες έν
  γένει «Ι φιλεορτοι.
  η φ
  ιίς το οχοργιχον
  η άρχβν
  ενδιαφέρον τή; Κϋδιρνήσεω;
  Ιυνεχ1ζβτα,)
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  -=ΐ=ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γ.μνασίων
  ματικώς Βιδασκόμενοι
  ρσμένων πολιτικών
  πρόγραμμα διδακτέας
  λων Πολιτικήν Μηχβνΐ
  δομικήν καί σχέδια οΐκιβν
  σιν χωροβάτου καί
  δραυλικήν «Λ πάντα
  σχεβΐων. έφαρμογων,
  τό 6-αιβρον.
  ΕΤναι μοναδική
  έκτωνΣχολων τοθ
  Σχολών κλπ., δσους
  φωμίνοι Έργοληπτα,
  όδ
  μβλβτων ·ν
  οΐκο-
  μ^θήματα μετά
  αύκήσεων είς
  νΛ
  φωμίνοι Έργολη ^^κ^
  πτικάς έταιρεΐας όδοτΐοιΐας, οικο κ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας και ι
  απερρΐφθησαν
  Στρατιωτικών
  Έργολη
  είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν
  οποίος δέν εγνώρισε
  σφαλίζει τα μβγαλότβρα
  ρους μισθοός
  τόν μόνον 6
  άλλά >ξα
  τούς καλυτΙ
  Έταψίεΐί
  -Ι-νΗ ·. ·Ομ·νοι·
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ (ΑΙ ΙΑΟΤΙΣΤΙΙΙΟΙ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡ5ΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των είδικών ύφασμάτων πού διαθέ
  τει μ* τό Λρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συ^εχή παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικών
  καί των γαμηλίων στεφάνων έτελΕΐοποιήθη είς τα
  εΤ.δη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικων καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  &ά νά διευκολύνη την πολυπληθη τού πελατείαν
  βιστηρεΐ όποκατάστημα είς ΜοΤρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΓδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  Αγ πσράνυμφοι είς γάμους έγουν 8να μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφσνά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  ΥΒΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΑΙ 'Ενώσεις ΟΙν)<ων Συν) σμων Ν Χανίων διακηουτου σι πρόχειρον φανερόν Μ«ιο5σ τικόν Δΐ'ϊγωνισμό^ Λιά την κα τασκει,ή ήλεκτρικοθ δικτύου διανομτΐς πρό γ φωτισμόν καί χρήσιν ώ; καΐδιαφόρων άλ^ων ή εκτρομηνανολογικών έργων, 6ά δ 80 —Ή «ύρικνή ουνεδρί»σις τοδ Δημοτικοδ Συμββυλίου. Αυριον την Ισιτίραν θχ ουνίλ θη ΐίς ν συνϊδρίασιν τό Δημβτι Μόν Συμβούλιον προχειμένβυ ν' άβχολαθά μέ τρΐχβύσης φόαενς βηαοτιχά ζητ<ίμκτ«. —Διά μίαν χενήν βέΐιν δι* νομένς. Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης ηρβ· κείμενον ν* πρςβό είς την συμ· πληρώσιν »ιά; κΐνής βίαεω; άγρο τι «ου διανομεύς β' τά{»ως π«ρά ιΐί Τ.τ.Τ. γρβφϊΐΜ Αγ. Μύρωνος ιιαλεΙ τους έκ τ&ν Πβλ. Πολεμι βτΰν κεκτημίνευς τα νόμιμα προ σέντ», ήτοι πιστοηοιηπχόν δ. τα 5·&»ς Δημοτ. £χολ·(ου καί ηλικ( αν μέχρι 30 έτ#ν και έπιθυμούν τας ν* προσληφθ&οιν είς την Οί σιν τούτην δπυς έντός μηνός κ« τοιθέβΗαι «Ιτηακις μβτά τ&ν αΐτβΐ τουμίνων ηυτοιτοιητικ&ν είς τβ άνυ Τ.Τ.Τ. γρβφΐΐον. ϊυνβρ&ς κ« θισΐατ»ι γνΝοτόν δτι τής πρββ ταβίας τ&ν πΐρΐ ίφίδρων Παλοιι &ν Πολεμιοι&ν Νόμων^ δικαιοΰν ται συμφώνως τω άρθρν 1 τού ύκ' άρ 2'4)1936 '-τναγκ Νθμου οί ί>·
  πββαλόντες αί ή3ΐις περ! διορι
  βμοϋ είς τό υπουρ. Έβν. ςίχονο
  μιας ή τβ Οφυίτουργιϊον 'βργα
  βί«ί·
  συνολικήν 6απά ής δρατχ. 810
  000 (ό<τακοσίων δέκα χιλιά δών) είς τα Οίνοποιεΐα Μ^λε με, Κολυμβαρίου καί Καστελ λ(οΐ), την 7ην Ίονουατρ'ου 1940 ημέραν Κυριακήν καί Λί¬ ραν Ιΐην π. μ. έν τοίς Γρα φβίοις των ΟίνοποιεΙων Κρή της, ί.θα οί βουλόμενοι 6 3 νανται νά λάβωσιν γ··ω^ιν τής μελέτης προσεργόαενοι καθ'έ<άστην άπό τής 1112ττ.μ.'__ Έν Χανίοις τβ- 7)12)1939 , Δ,λ Ιή Οπ. ά . 34,,71)1 , 2 (Έκ των Ένώσβων Οί )<ών| Ακοφαβινς τοθ ί»φ«πουργείου Άιί ——ΐημερεύοντα καί δικνυ κτερεύβντα φαρμαχεΐα. Σήμερον Κυριβχήν θά διημε· ρεύσουν τα φ«ρμαχβΙ« Άριατ. Χκλκιβδάκη, Άπ. ΪΛΐρΐιρΙου χαΐ Γεωρ. Μαώαριωτάκη, ©ά διανυ κιερεύ5βυν δέ τ« φ*ρμ»κεϊ«Άρ. Χαλκιαδάκη καί Άπ. Ζαφειρίου. Αυριον θ* διβνυχτβ;εύσο»ν τα φαρμνκίϊχ Χριστ. Γεωρ. Συν)?μ&ν Ν Χανίων). μοσίβς Άσφαλείβς προεκηρυχθα άμο βη δραχμήν 25.000 νηέρ πβν τόςβστις πθίλ« παράοχει στοιχεΐα διαφωτιστικά περί τής τ«»τβτη ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιριτιχτ]; ποιότητος είς την χριμμυδαπ-θήχην παρά τφ ΓινΙ ί93& «Ις θέσΓν Εΐροκαμάρα' Τζαμί παραπλέυρως χοθ έμπορι φερείβς ·Ηρακλείου, ώ; μ«1 περί χοθ χαταστήοατος Ιωάννου Αι-, τ6ν ορ«βτ6ν τοθ Ιγχλύμβιτος τού ή ναρδάχη. Πώλησις χονδριχβς. λιανιχΑς χαί ΠϋΛΕΙΤΑΙ ίμπελος βουλτ«νΙ ΠΩΑΕΙΤΑΙ — πρίσοψ ; χατα 14 πιρίποϋ σχρεμμάχβν, είς θέ· οτήματος (χζαμαρ'α) εί; αρίστην' |"ν μεταξυ προαοχείιον 'Αγίου χκτάοχαοιν, ώ, χαί διάφοραι οΐχο Ίβίννου—■ Χανι«λ*| Τεχέ—Ήρα δομιχά 6λιχα. [χλιίοκ. ΠληροφορΕαι: Καφενείον Πληροφορίαι παρα τφ χ. Ί« Γιβργίοκ Ηαρΐ) ίδός Καλοχαιρι άννη ' Μ*νιβλεσαχτ]—Κατιδάφΐοι; νοθ παραπλεόρβς Φαρμκχιΐοκ Ολ Ας Νί 2 Χί 1 Ι ΓΙ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  10
  Προΐα Κυριακής
  Δεκεμβριού 1939
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ
  των Ρώσσων εις την Φινλανδίαν.
  Κατεστράφη ολόκληρον Σύνταγμα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δ)βρίου (15. ύπηρκβία της
  «Άνβρθώσεωρ)).—Έοιικρινά τηλεγρ«φήμ«.
  τα έξ Έλοίνακι άγνέλλουν δτι τέ Φινλαν
  διχόν στρατηγεΐον διέψχυσε κατηγβΒ«μα< τιπδς την είδησιν περΐ δΐΛβπάςκως τής νρβμ μής Μανερχάΐμ. Τα σ*β»ετικά βτρατεύμκτα τβνΐζβι τό ανακοινωθέν έκλησίαααν την ώ χυρνμένην γραμμήν εί; την περιοχήν τής ΚαρβλΙας, άλλ' είς ουδέν σημείον την διέ¬ βησαν παρά τ·ν κ*τρθλιπτικον όγχόν των κ«ί παρά τα κ·λεί"κά μέαα τα οηοΐα δια· θέτ·υν διέτι παντοΰ άντεμετώκιβαν την α κλίνητο* «ντίβτβσ.ν των ηρωΐ<&ν Φ.νλαν δδν. "Άλλα γηΧεγραφήματα άναψερβυν ίτι β-Ι Φινλανδασ»έ{ακ·λβυ8οΏν νά χατέχβυν ολό¬ κληρον την κκριοχήν τβΰ Πβτσβμο παρα τάς σνοδρας έτ*8έαεις τας οποίας ένεργβδν #1 Ρδσοοι μετά την ενίσχυσιν των διά νε¬ ον μεγάλων δυνάμε«ν. €1 Ρ£σοοι απεπει¬ ράθη βα ν νά ένεργίσβυν άπ«βάβεις κίς Λ» ναχαμάβι άλλ' απέτυχαν ύπββτάντες βαρυ¬ τάτας απωλείας. Καθ* ήν στιγμήν έπλησία- ζ«ν εί; τήνάκτήν αί φχλοχινίδες, πλήρει; ρωαοιχ&ν στρατευμάτΜν, άνβτινάχθησαν τε ράατιοι ύπονομδυμένο» καί πλήρεις δύναμίν τιδος βράχοι, έκ τής έχρήξεως δέ καί τής έκαφενδονίαεως των συντρυιμάτων των είς την θάλασσαν προεκλήθη τοιαύτη άνατα- ραχη τβν υδάτων δβτε αί πλείσται των φχ· λαινίδνν άνβτράηησαν καί εκατοντάδας Ρώσσων στρατιωτών έπνίγηβχν. Ταυτβχρβ- ννς φινλβνδικά πολυββλ* κρυμμένα έντίς Ό Φινλανδός ΰτρατάρχης Μαννερχάιμ χαιρετίζων πά έ?.ασιν τού ήροί'ίκοϋ στρατοΰ τής Φινλαν διός. φωλεών είς τίς έκτ»ς ήνοιξαν θεριστ,ικέν ηΰρ «αί ίττϊφερκν κληθή ηαννλεθρίαν είς τβύς Ρώβαευς βναγκαοθένταις νά ηαραιτη- ΰν τής αποπείρας άπ·β*σεώς των. ΡΩΜΗ 9 Δ)βρ(βυ (15. ύπηρεσΐα).— Υπο των αρμοδίων στρατιωτικών καί ναυτιχ&ν κύκλων ύηβστπρΐζετ*! ΙΠ ο άκ·χλεισμος τίς Φινλανδίας ύκ· τής Ρωααίχς δέν θχ είνε ποτκ «πόλυτος κ«ϊ ίτι ο Ββθ«Ί*ό$ χβλ· πό; θχ είνε πέντοτε υπό την φινλανδιχήν κυ?ι«ρχ·«ν χαί λάγω τοΰ μήχους των φι*- λανδικΰν παραλίων π·ύ χαθιστά αδύνατον την κΕοικολ.κν τδν Ρωσαικδν πβλεμιχων χαί λόγω τβδ ίπ ή θέλασσα κκγώνει χ«τ« τό'ν χειμδν» ε!$ την περιοχήν αυτήν. "Ηδη μάλιστα εϊνε άκοκεχλει ' σμένβς έξ αίτΑας τδν π«γ»ν είς τόν κόλπβν τού Λένιγκρβντ 1 ρωιβιχό; στόλο; καί δέν δύναται νβ χρησιμοποιηθξί διά τόν άιτβχλεισμόν ΕΙ; την περιοχήν τού Πβτβάμσ ακεβ<β4· αθιιαχν νέ*ι ρνααικα· δυνάμεις, παρά τάς απεγνωσμένας προ3πα9β<«ς των ίιΐως δέν χοετορβύνουν νά καταλάβουν την πόλιν την όα·ί«ν πρ·κβκ(ζ«υν οί Φινλ«νδοί με άξι· θαυμάσιον ηρωϊσμόν. Έγκυροι πληοοφβ- ρ<αι αύτοι* των οί οχοΐβι παρηκολοι'βιιβαν τάς μάχας βεβαιούν ίη είς την περιφέρει¬ αν τ«ΰ Σχηιγιαρντί κκτεατράφη τελείως υπό των Φινλβνδδν ίν ολόκληρον ούνταγ μ» ρώσσικου στρκτοΰ. Έξ αλλου ύπέ> το
  σ 7ολου χαί τής άεροηορίας τβν Φινλοινδδν
  έβνμββιρδίαθησαν καταιγιστικδς τα όχυρω
  ματικά έργα τ·ΰ μεγάλβυ ρωοσικοδ λιμένος
  τού Μουρμκνσκ είς τόν Βόρειον Παγωμ
  ν·ν Ώκιανόν.
  1ΤΑΛΙΚΑΑΕΡΕΠΛΑΝΑ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ
  ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟ ΤΒΥ ΛΕΗΙΓΚΡΑΗΤ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΥΝ
  ΤΑ ΜΕΤΑΛλ ΡΩΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)β?(ου (τβδ «νταΐτοκριτοδ
  μκς).— Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη
  ρβφορεΐται ίτι, ώ; λέγεται, τα ένεργή^.ν
  τα πτήσβις υπέρ τό Λένιγκραντ κ«Ι την
  Κροατχνδην άεροπλάνα! δέν ηα«ν φινλαν
  δικά «λλά 'ΐΓαλιχά χυβκρνώ^βνα υπό Ί
  τολΰν άεροιτόρων «Ι ότ·ϊ*ι μιτέβηβαν ώ;
  έθελοντβΐ είς Φινλανδ[«ν. Τα ίταλικά άε
  ρβπλιχνα ίέν βΐϊβκλεΐβτβι νά ένεργήσβυν
  έίϊιδ3·μάς καί β·μβ*ρδιβμο»ί κιτά τδν μΐ
  γάλων ρωοσικών χίντρων.
  12Π Ώρα
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΛΠΟΣΤΕΑΛΕΙ
  ΟιΊΛΑ ΕΙΣ_]1 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΝ
  ΟΙ ΡΡΣΣΟΙ ΔΙΙΜΪΡΙΥΡΟΝΤΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δ)βρίβυ (1δ. ώπηρεσίβ).—
  Ή «. Τβμπβνΐ γράφει οήμερβν είς τό «Τρ
  γον» ίτι η Ρωσσΐβ διεμαρτυρηθη κρβς την
  κνβέρηβιν τβδ Βερβλίνευ οιοτι άκβατέλ-
  λ ο ντα ι ίπλα έκ Γβρμανίβς είς την Φινλαν
  δι αν. Ή γερμανι>ή χνβέρνησις απήντησεν
  ίτι ά*αγ>άζ6ται νά εκτελή παεαγγελΐοτς
  τής Φινλανδίας διά νά προμπθεύεται συν-
  άλλαγμα. έλπίζει Ιμνς λίγει, οη ποίν φθά
  αβυν τα γερμανιχά ηολεμβφόδια α Φινλβν-
  οίκ θά Ιχει καταληφθή ύιτβ των Ρώοσων.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΡ.ΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)βρ'ου (τοΰ άντατιβΗριτβΰ
  μας).— Την ηρωΐχν οήμερον ό πρωβυπβυρ
  γός κ· Μεταξάς ανήλθεν ιΐς τα άνάκτο
  ρα, γενόμενος δεχτές υπό τοδ Βασιλέ¬
  ως μ εί ά τοδ όποίβυ χβί συνειργάοθη ίη'
  αρκετόν.
  ΚΑ Α Ο ΥΗ ΤΑ Ι ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ
  ΟΙ ΑίΥΜΗΑΣΤΟΙ ΑΗΜ. ΥΟΑΑΑΗαΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9Δ)0ρίου (τβδ άνταποχριτοδ
  μα$).— Διά την 10 α ν Ίανβυκρίου εκλήθη
  οαν πρές έγ>ύμασιν οί ύπάλληλοι οί ά
  χολβυθοΰντες τας ύηηρκτ·ύσας χλάσεις ά
  γυμνάστων.
  ΕΓΙΝΕ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
  III
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΙΑΟΣΙΝ
  III
  ΣΟΥΛΤΑΝΊ!
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)β,ίοϋ [(τβΰ «νταπβχριτεΰ
  μ«ζ) — Υπό τοδ ύπουργείου Στρατιωτικών
  ΙγινΒ ού3τασ«ς ιΐς τα πολεμιχά ύκουργεΐα
  ί ι^ την κατανάλωσιν σουλτανίνηί δπ· τβν
  οτρχτιντιχδν μ·νάδων.
  ' ΟΑΗΡΗΣ ΕΡΑΡΚΕΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡίΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)βρ(βυ (τβδ ίνταηβχριτβΰ
  μ%ς) _ 'Ανκχβινώθη άρμοδίω; ίτι εΐνχ πλή
  ρης η βκβρχκιβ των πυρείων χαί ίτι ούδε
  μ(« αχέψι, ύπιρτιμήσΐω^ αύτβν Ιν^νΐτο
  Μαίνεται
  ό πόλεμος είς την Φινλανδίαν.
  ΡΩΜΗ 9 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηοεσίσ). — Νυκτερινά ιηλβ
  γρσφήματα έξ 'ΕλσΙνσκι αγ
  γέλλουν βτι εούτοκΐνητα» τη
  λεβόλα μεταφέρονται υπό των
  Ρώσσων β-ρεΐως τής Λαντόγ
  κα προκεψένου νά ενεργηθή
  μβγάλη επίθεσις κατά ττ]ς
  νρσμμής Μανερχόϊμ. "Η5η χά
  ρασσικά στρατεύμστα διιβη
  σοτν ·>ό' ποταμόν ΤάϊΚπαΐ
  π< αγμα τό οποίον θά διευκο λύνη την επίθεσιν των. Είς την Ιδίαν περιοχήν οί Ρ?σσοι Εχουν συγκεντρώσει 200 χιλ. άνδρας τούς ότοΐους θ^ νρησιμοποιήσουν διά μέγα >ης έκτ^σΒως επ θβτιν *ίς την
  λίμνην Λατντόγκα. ΟΙ Ρώσσοι
  απεπειράθησαν ν* άποβ.βά-
  σουν διά βενζινσκατων στρα
  τεύμοτα διά την επίθεσιν κστά
  τής γραμμής Μανερχάΐμ. Μί
  γάλη μάχη εδόθη είς τόν Ισθ
  μόν τής ΚσρελΙσς κατά την
  οποίαν ηναγκάσθησαν οί ΡΛσ
  σοι νά ύποχωρήσουν κατά 10
  χιλιόμετρα άφοΟ ύτέστησαν
  μεγάλας απωλείας.
  ΟΙ Φ.νλανδοΙ ή ιπόδισαν
  διά σφοόροθ πυρός την Λ πό
  β βάσιν οτϊσσικών σ<ρατευμά των βΐς Β.ργκόμτΐ. £(ς Π«τσά μο Ρωσσικά άεροπλάνα έβομ βάρδισαν οωσσικά στοατεύμα τα τα ό ποία έξέλ β ΐν ώς Φινλανδικά. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δ)βρίου.— Φ >
  νίκη 6.ά τχύς Ρώσσους μάχη
  διεξήχθη σήμερον την πρωΐ
  αν είς τό βόρειον ά<ρον ΐής ΦινλανΓ)(σς. Φ.νλανδοΙ σκιέρ υέ <άς έθνικάς μαχαίρας ώς δπλον επετεθησαν έξ άπροό -τού κατά των Ρώσσων είς τούς όποΐους έπέφεραν άλη θή πανωλεθρΐαν. Ρωσσικά άεροπλάνσ έβομ β τρδισον την περιοχήν τοθ Πετσάμο χωρΐς νά θ;ξουν 8 μως τα ιιεταλλω?υχεΐα καΡώ; καί τό Χ5γγο άνευ βμως ση· μαντικών άποτεΚεσ^των. Τό ανακοινωθέν τοθ Έλσ!νσ<ι ά- ναφέρει δτι κατόπιν μάχης είς τό Καριζόνκ εξεκενώθη τ6 χω ρ'ον ΣαμΙ ΣαλμΙ υπό των στρατευμάτων. 'Εβομβαρδίσδη ή Κροστάνδη υπό φινλανδικων άεροπλάνων. ΑΓΚΥΡΑ 9 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύ πηρεσ(α).— Κατά τηλεγραφή ματα έξ Ελοίνσκι, σφοδρά ά ερομαχία διεξήχθη μεταξύ Ρώσσων καί Φινλανδών καθ* ή / κατβρρΐφθησαν 5 ρωσσικά άεοοπλάνα. Είς απάντησιν τοθ ΦινλανδικοΟ άποκλεισμοθ έβουβΐρδίσθη 6 Έσθονικός λι μην ΜπσλντΙσΡι ΟΙ Φινλαν δοΙ όχυρώνονται έσπβυσμένως είς ιήν περιοχήν τοθ Πετσά μο προετοιμαζόμενοι διά με¬ γάλας μάχας έν μέσω τή; πό λικί|ς νυκτός. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηο.).—ΈτεΙγοντα νυκτε ρινά τη>εγραφήματα έξ Έλ
  σΐνσκι, Αγγέλλουν βη αί μά
  χαι είς ΦινλανδΙαν προσέλα
  βον όμηρικήν μορφήν. Φινλαν
  δικά πολεμικά έβομβίρδισαν
  την ναυτικήν βάσιν τής Κ >ο
  στάνδης. Είς χ' άνοικτά τοθ
  Έλσίνσκι συνήφθη χθές μέγα
  λη νσυμαχΐα μεταξύ Φ.νλαν
  δι·· ών καΐ σοβιετικήν πολεμι
  Κατά τηλεγραφήματα έξ
  ο τα ρωσσικά στρατεό-
  ματα άπέχουν 18 χιλιόμετρα
  άπό τοθ Φ όρδ τοθ Πβτσάμο.
  Τρία ρωσσικά συντάγμιτα
  πλησιάσαντα πρός τό Πετσά
  μο καβηλ,ώθησαν ή^η λόγφ
  τοθ ψύχους καί Οΐτοφέρουν
  έξαιρετικΑ.
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 9 Δ)βρ(ου
  . ύηηίεσια).— ΟΙ ε<α οί ύ πέρ τής Φινλανδίας συνεχΐ ζονται μέ εξαιρετικήν έτιτυχΐ αν. Είς την Σουηδίαν ό ίρα νος Λπέδωχε μέχρι τής στιγ μής 3 έ<ατομμύρια κορώνας. Είς την ΝορβηγΙαν Ε«/ έ<ατομ μόριον καί ιΐς την ΔανΕαν 800 γιλιάδαο κορώνας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δ)?ρΙου —Ύ τϊ6 τής ΊταλίαΓ απεστάλησαν είς Φινλανδίαν 30 νέα βψβςιρ διστικά άεροπλάνα, έ<τός τβν σΐαλέντων προγθές 50 Τα Ί τβλικά άεροπλάνα μετεφέρθη σαν υπό Ίταλων άεροτόρων υπεράνω τοθ γερμανιχοθ εδά φους, προσεγειώθησαν μάλι στα είς γερμανικά άεοοδρό μια κατά την διάρκε αν τοθ ταξιδΐου των. Τό πρακτορείον Ρώθτβρ μβ ταδΐδει ότι αφίχθησαν είςΦιν λανδΐαν άγγλικά βομβΐρδιση «ά άεροπλάνα. Έξ άλλου ή Φ.νλανδΙα διαθέτει ,60 χι. |άντιασφυξιογ5νους προσωπΐ- σας άγγλικής τιροβλεύσεως. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΔΑ!*! ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)?ρίβυ (τβδ άνταποχριτβΒ μβτς).— ΔΓ άιχβφάσιως τβν ύηβυργείων τής 'Εβνικής Ο1κβ ομίας χαί ΟΙκβνβμικβν Δή μοαιευθκ.οης είς την εφημερίδα τής κυβερ νήοΐως (φύλλον 514) περιορίζεται είς μίαν δραχμήν Α «ίαφβρά ή έκιβληθ£ΐβ« ·πί δ Αξκγβμέν·» «ί$ .την άλλβδακην έλ« ••ν μΐχρι Τίλ·»ί Φ·βρβυ«ρί·υ 1940 Παρεδόθησαν τρ ι α γερμανικά ύποβρύχια είς τούς Άγνλικούς λιμένας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 ΔΕκεμβρΙου ((Β. ύτΐηρεσΐα «Ανορθώσεως». Σχετικός μέ τόν κατά θά λασσαν άγώνα εγνώσθησαν σήμερον τα εξής: Τό ναυσρχεΐον ανεκοίνωσεν επισήμως ότι βντός τοθ τελβυ- ταίου είκοσιτετρσώρου κατε στραφή ταν 3 γερμανικά υπο- βρόχια. Έξ άλλου τό «ΝταΙηλυ Σκέτς» έντβταλμένον μέ την δημοσίευσιν πληροφοριβν ,τοθ <ατά θάλασσαν αγώνος σιεόβι οήαερον την είδησιν βΐ· τρία τουλάχιστον ύποβρύχια κατα&ιωκόμενα άπό μηνον καί στερούμενα των πάντων, χωρΐς την δυνατότητα τοθ ά νεφοδιασμοθ των, προσήγγι- σαν είς τάς άγγλικάς ακτάς καί παρεδόθησαν είς τάς Αγ γλικάς αρχάς διαφόρων λιμέ νων ή παράκτιων φρουράν. "Εν γερμανικόν γενόμενον άντιληπτόν είς τάς Λγγλικάς ακτάς όπό Άνγλι· κοθ πολεμικοθ σκάφους ήχμα λωτΐσθη καί ώ5ην/ήθη είς τόν π>η7ΐέσιερον λιμένα.
  Έξ Λλλου, Αγγλικόν πολβ
  μικόν σχάφος ή<ματλώτισβ σή μβρσν καί ωδήγησεν είς αγγλικόν λιμένα γερμανικόν εμπορικόν σκάφας 3 500 τόν¬ νων, Η βαΐΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜ¥,ΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟίΙ ΡΟΗΙΚΟΝ ίΧΕΔΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δ)βρ(βυ (ίδ. ύιη.ρΐα.«)— Ό έν Άμβτβρντβμ άνταποχριτή; το3 «Νΐαίηλυ Εξπρές» τηλβγραφκΐ ίτι ό κ. Χ(· τλερ εδήλωσεν είς τόν κ, Μουσολίνι ίτι λάν Α Ρωσσία στραφή πρός την Βαλκανι¬ κών ή Γερμανία δκν θά επέμβη κατ' ού» δένα τρίπον. Η ΡΩΣΣΙΑ ΒΑ ΣΕΒΑΣΘΗ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΗΙΚΗΝΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9_Δ)βρίου (Ιδ. ρ) Ό Ιν Ββυκβυρεσΐΐω πρκσβευΐής της Ρωσαί- «ς έπεσκέφβη χ6έ$ τό εσπέρας τ·ν κ. Γχ« φενκ· παΐ τσν βιββεββίωσεν ίτι τό δημοσι ΐυθ«ν είς την «Πραβόα» αρθρον διά τάς ρνα σορουμαινικοις οχέοκις δίν άπηχεΐ έπίοημσν γνώμην τήί Σοβικτικίις ,κυβερνήσεως. Επί αης ετόνισεν ίτι ή Ρωσσία δίν Ιχει βλέ- ψεις ίη τής Βεσσαραβίας καΐ ίτιΤ επ θ^μεΐ νά έχα άγαίάς οχέσίΐς μέ την Ρουμανίαν. Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύπηρεαίβ) — Οί «ΙαΥμ^» σχολιάζοΐίν το άνακοινωίέν τού Ανωτάτου Φχσισηχοϋ αυμβουλίου άιτοδΐ- δοντες Ιδιαιτέραν σημασίαν κΐς 6ύο σημεΐα: Πρώτον είς ο,τι άφο^ά την στάσιν της Ι τα λΐας έναντι των Β«ληανΙ»ν καί δεύτερον είς ί,τιβΐφο^ τ·'Ιταλικόν εμπόριον. «Έηί τοΰ πβρόντ·5, γράφουν οί «ΐάΐμι», ή Ίτβ λία τηρβϊ θίΛηματιχώς στάσιν άναμονής καί αμύνης. Άναμίνει την ίξέλι£ιν τβν γΐγονότωνοιά ν' άιτοχρυβίαλλώαα άκοφά- Ο·Ι{ -ΥΜΗΑΟΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ II! ΙΤΕ. ΛΙΛ ΤΟ ΡΟΣΣΜΜΛΜΙ,ΟΙΙ ΖΗΓΙΜΛ ΠΛΡΑΣΙΟΙ 9 Δ)βρΙου (ίδ. ύιιηρεσία).- Τό Συμβονλΐον της -. Τ. Ε. συνήλθε οήμΐ ρον εις Γενεύην καί ενέκρινε την ,ημερη οίαν διάταξιν τβν εργασιών τής μεθαυρι βνής συνόδβυ τοδ οργανισμόν. . Ή «ό ομέ· λεια τοΰ θεβμοΰ της Γενεύη{ έγνώοθη Ι τι θά λάβη τάς ε;ής αποφάσει;: Πρώτον θά καταδικάση ιτην Ρ«σσικήν είσβ·- λήν είς Φινλανδίαν. Δϊύτερον θ' άπιυ θύνη Ικκλησιν πρός ίλα τα κράτη νκ μή αυνδράμουν τ·ν ίηι^ομί». Τρίτον θά ζητήση την συνδρομήν της Φινλαν δίας έκ μέρβυς ίίων καί: Τέταρτον θά απευθύνη έκκλησιν πρό; την Ρωβσίαν νά σταμβτησα τόν πόλεμον κατά ,τής Φιν- Σ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝ0Ν1Σ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΑΟΗΝΑΙ 9 Δ)βρ(·υ (τοΰ άνταποχριτου μ«5) - Τηλιγραφήμκται έκ Παρισίων αγ γί*λο«ν ίτι γ.ρμανιχά άίροπλάνα έπιχΐι ςήσαντα νάένεργήσουν *πιδρ·μην ιΙςΓΠα ριοίους κατιδιώχθηανν ύπ· τϋν γαλλικβν Μ«ί Ιτρκηηβαν είς φυγήν πρίν πληβιάββυν την γαλλικήν πρωτδύβυαβν. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δ)βρίβυ (ίδ. ύηηρεσία).— Υπσ τού Ανωτάτου Στρατηγείου εξεδόθη την 11ην νυκτερινήν τέ κάτωθι ανακοινω¬ θέν: «Ήμέρα ηρεμβς έν τώ συνόλω της: 1εριπ·λ(«ι έκειτέρωθεν. Α1φνι&ιαομ·1 τ·β