98167

Αριθμός τεύχους

5344

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Ι
  βρ,
  Μΐ 6ί
  V
  ΙχΐΙ
  ς χκι Ιη' ή
  μ* τβ)ν Ρουμκνκν.
  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
  ΑΝΑΜΟΝΒΙ
  «Ιλ ληρι«ί·)-
  0
  μααΐβν εί, 6ί *|
  > ά τβν οΐαβιν ϊάί Ι»
  1 Μηιι
  . έμ*»* «'»
  ο1.1«ϊ|Η·.*
  ο.·ο·ν *νεί
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ? ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΪΗΕΪίιΙΒΣ ΣΤ(Τ«ΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Ό πόλεμος £|ς -ογ Βοοηήν
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙγΰπτου
  Ιΐησία λΐραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΗή;
  Ιιηοία Βολ. 10
  Ιξάμηνος » 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΙ
  12
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ «40Ν
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5344
  = Τα σχέδια
  της Σοβ. Ρωσσίας
  δέ ν έπιτυγχάνουν
  είς Φινλανδίαν.
  Ό Πρόεδρος τής Φινλανδικής Δή
  μοκρατίας κ. Κιόστι Κάλλιο.
  * ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Δ)β?ί«υ
  (ίδ. ύπηρεο(α της «'Ανορθώσε
  «ς».— Κατα τηΛεγραφήματα
  έξ Έλσίνακι, ιά οχέδιβ τοϋ
  Ρωσσικβδ έκιτελείου απββλέ
  χούν είς διχοτόμησιν τήι,Φιν
  λανδίας διά νί καταστή*
  ο·»ν εύχερεατέραν την κα
  Βυκοτβ,.ν της. "Ηδη τα Ρ«σ
  οικά στρατίύματα βαδίζουν
  εκ τοϋ κέντρου μέ κατείίθον
  θιν πρός τόν Βοθνικον κολ-
  πον δια ν' άποχέψουν την
  Βορειον άπ· την Νοτιον Φιν
  λανδίαν. Ή προέλασις ομνς
  ουνανιά βνυπκρβλητβυς δυ¬
  σχερείας. Ή ανώμαλος δια-
  μβρφωοις τού έδά(ου;, αί χι
  ονβίκεπβϊς ίκτάσεις, αί λί-
  μναι, τα τέλματα κβί ίπί
  Άνατρέπονται
  υπό των Φινλανδών.
  πλέον ο πρωτοφανές όντως
  ήρνΐσμβς τού φινλανδικοθ
  ατρατβΰ ανκτρέπβυν τα ρ*»σ.
  σιχα οχέδιο κ»1 δυβχεραί
  ν«υνμιάλως την πραγμα¬
  τοποίησίν των.
  Ιδιαιτέρως είς τβν ίαθμόν
  ς Καρκλίας ή ρνοβΐΗη πρ«
  έλασις ανεκβκη διότι κροσέ
  κρουβεν ιΐς την ακλόνητον
  αντίστασιν των Φινλανδ&ν.
  Π λΡΙΪΙΟΙ 11 Δκκεμβρίβυ
  (15. ύππρ) — Τηλεγρκφήματχ
  έκ Στοχχέλμη: άναφίρβυν
  οπ ώς διαπιβ οϋτκι έξ έκι
  σήμνν ατοιχε(ων έντος των
  πρώτων 10 ημερών τοδ πβ·
  λέμου εί; τόν Ίοθμόν τής
  Κοιρελίκς ·1 νΐχρβί τδν Ρώα
  σων ανήλθβν είς 25 χιλιάδας
  άνδρας. Ελλείψει έπαρκον;
  Ιατρικης περιθά- ψε«ς οί τραυ
  μκτίαι άαοΒνήσκβυν επί τΰν
  χιβνων κατα ίεκάδας.
  Τα τηλεγραφήματα προοθέ
  τουν ίτι γε νικ ν ς αί άπω·
  λειαι τδν Ρώβσνν είναι β*
  ρύταται. Είς μίαν μόνον
  σύγκρουσιν παρα τό Σαμιζαρ
  ντΐ ·( Ρώσσοι ίνκατέλειψβν
  επί τοϋ πεδί·υ 400 νεκρ·6{
  χαί βναριθμήτους τραυμα-
  τί«ς έναντι 15 μόνον Φιν-
  λανδδν νεκρών. Ή διβφ··
  ρά αύτη οφιίλετβι είς τό ίτι
  •Ι Ρβοβοι δ έν γ ωρίζβυν νβ
  πρβφυλβσοΜνται καί μένουν
  έκτεθκιμένσι τελείως, αποδε
  κατιζόμεν·ι. Είς μίαν αΰγ
  κρούσιν είς τόν Ίαθμόν τής,
  Καρκλίας ·1 Φινλανδβί κα
  τέστρεψχν εΰ9ύς 4πο τϋς πρώ
  της έ««φήί 5 ρωσσικα τβνκς
  Ή Φινλανδία είναι γνωστή ώς χ(όρα των 35 χιλιάδων λιμνων κα'ι των
  άπεράντοιν δσσών έκ τής ίμιλείας των οποίων κατασκευάζεται καί τό οημοσι
  ογραφιχύν χορτί Ανωτέρω, έ'να τοπεϊον εΐδιιλλιαχής ωΒαιότητος, μέσα είς
  την αγρίαν φύσιν τοϋ Βορρά. Α.
  Α» τουρκονερμονικοΐ σχέοεις
  = Ο ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ
  άνεκλήδπ έξ Άγκυρας
  κατόπιν υποδείξεως;
  Αγγλικαί πληροφορίαι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Π Δεκεμβριού
  (16. ύτιηρ. ιής «Άνορθώοεβς»)·
  —Ή εφημερίς «ΝιαΙηλυ Τέλε
  γκραφ» ασχολουμένη μέ ιήν
  άπρόοπτον αναχώρησιν τοθ
  φόν Πάπεν έξ Άγκυρας γρά
  ·>ει τα εξής: «ΑΙ έκ γιρμανι-
  κης πηγής πληροφορίαι άνα
  Φίρουν ότι 6 φώνΠάπεν άνεχώ
  ρησεν έξ Άγκυρας κατόπιν
  προσκλήσεως τής Γερμανικτ]ς
  κυβερνήσβως δι' οτιηρβοιακούς
  λόγους. ΑΙ τίληροφορΐαι βμως
  αόταΐ δέν άνταποκρΐνονται
  είς την «ραγματικότητα.Ήάλή
  βεια είνε βτι ή Τουρκική κυβέρ
  νησίς ίζήτησεν άπό την κυβέρ
  νησιν τοθ Ράϊχ ν' άνακαλέση.
  άμέσωι, τόν φόν Πάπβν ώς ά-
  νεηιθόμητον έν Τουρκΐα καί
  τοθτο διότι (.διός άντΐ νά
  «εριορΐζεται είς τό ίργον τού
  ώς πρ4€βϊως ήγεΐτο μεγάλως
  •ηροτιαγανδιστικΓΐς κινήσεως
  •κτεινομίνης είς ολόκληρον
  την Τουρκίαν.
  Ό «ν Βουκουρεστίω ι»Ρ«"
  σβευτής της ΤουρκΙας μετίρη
  «Ις Άγκυραν διά να κατασττ)
  °Π ενήμερον την κυβέρνησιν
  τού ί,πΐ τής δημιουργηθείσης
  •ν Ρουμανία καταστάσβως
  έ*« τον σχηματίσαν ·»♦)?
  νίας κιβϊρνήσεως υπό τοθ κ.
  Ταταρέσκο. ΑΙ ,άγγλΐΛαΙ έφη
  μερΐδες σχολιάζουν έτιΐοης εύ
  ρύτατα την χθεσινήν άηρόο
  τίτον έπΐσκιψ.ν τοθ Γάλλοι.
  έν Άγκύρ9 πρεσβευτοθ ύπί
  τοθ ττροέδρου τής Τουρκικήν
  Δημοκρατίας- Τα έξ Άγκυρας
  σχβτικά τηλεγραφήματα ανο
  φερουν δτι δ κ. Ίνονου επι
  οτρέφων χόες έκ τοθ τακτικοΐ
  πρωϊνοθ έφΐππου περιπάτου
  χου, έσχάθμευσεν άπροόπτωί,
  είς την Γαλλικήν πρεσβείαν
  δπου καί πσρέμεινε πλέον
  τής μ^ί &?<*<; συνομιλών με τα τοθ ετΐανελθόντος έκ Πά ρισΐων Γάλλου πρεοβευτοθ. Ή συνομιλΐα δέν θεωρείται ά σχβτος πρός την άνάκλησιν ,οθ Φόν Πάτιεν έξ ύ 0«Ρ ρ βπτικβν βίίββιτΐβν. Β*βϊΐς »«*Ρ τ»ν ο«ββιτί»ν Άλεηου6·λη,. Β* — 9 £ —— ΤΟ ΤΑΣ ΑΓΓΕΛΛΕΙ προέλασιν των Ρώσσων εις όλα τα μέτωπα. ΑΓΚΥΡΑ 11 Δεκεμβριού (16. όηηρεσΐα). — Τό πρακτορείον «Τάς» αγγέλλει δτι τα ρωσσι· <ά στρατεύμστα ττροήλασσν ί[ς βάθο<5—7,χιλιόμετρον είς $λα το μέτωπα, κατά την ΙΟην Δεκεμβριού. Είς την περιοχήν Κόστατ τα ρωσσικά στρατεύ ματα κατέλαβον τό χωρίον Κολοζάντι, είς δέ τόν Ίσθμόν τής Καρελΐας κατέλαβον τα <ωρία Μποροθκο καί Κικαρκό α. Ή δρασ ς τής Αεροτΐορΐσς λ,όγφ τής κακοκαιρΐας υπήρξε τεριωρισμένη, Έξ άΚλου, τό φινλανδικόν Ανακοινωθέν άναφέρει δ τι αί έπιθέσεις των Ρώσσων είς 'όν τοτσμόν Παϊτάλ απεκρούσθη- ίαν. Είς Πβτσάμο διεξήχθησσν ΐκληραΐ μαχαι κατά τος ό ποίας οί Ρ^σσοι ΰπέστησαν β αρείας απωλείας. Βορείως τής Λαντόγκα διεξάγονται μαχαι. Επί τοθ μετώ που σύτοθ οί Φ.νλαν^οΙ ύπε ρέχουν ά πό πάσης άπόψΐως. Είς Σανατσάρι έχουν συγ- κεντρωθη 4 τάγματα ρωσσι- κοθ στροτοθ. ΑΙ συγκεντρώ σεις των Ρώσσων είς την πε ριοχήν^ αυτήν, άνεπαρκεϊς έ· πΐ τοθ παρόντος, θα συνεχι σθοθν διά νέων αττοβ4σεων ώ στε νά καταστή δυνατή ή ε¬ νεργεια σοβαράς ^ έπιθέσβως κατά των Φινλανδ&ν. ΟΙ Ρ^σσοι άποβΚέπουν ν' άττωθή σουν έκ τής περιοχης ού τής τού; Φ.νλανδούς διά νά κα τορθώσουν νά φθασουν μέχρι των συνόοων τής Ν^ρβηγίας καί τής Σουη^Ιΐς. Ή είδησις καθ* τ) ν τα ρωσ σικά στρατεύματα τιροήλα σαν κατά 60 χιλιόμετρα είς ΣαμιζιρντΙ διαψΕύδεται υπό των Φ.νλανδων. ΙΡε^^ββ^ε^^εΒΤοΠ^ΠϊΠε^^ειε^ει^ε^^·^!»- Ό υπέρ ολωναγών Οί Φινλανδοί έβομβάρδισαν καί κατέστρεψαν Ρωσσ. στρατιά ν. Κατεστράφησαν τα ό χυρά τοϋ Μουρμάνσκ ΡΩΜΗ 11 Δεκβμβρίου (Ιδ. υπηρεσίαι τή; «Άνβρθώΐε- «{»).—Κκτβ τηλεγραφή αατα έξ Έλσίνσκι φινλανδιχά ά- κροπλανα έβομβώ,>δισ«ν <ηι τυχώς την Πβλοκα. Τα τηλε γραφήματα πρσοθέτουν ·τι ρνσβικη φκλαγξ εδέχθη βφο δραν επίθεσιν φινλανδικΒν αεροκλάν»ν. Έκ τοδ άνηλε «δς ββμβοιρδιαμβϋ κατεστρα· φησαν ηολυκριθμκ τανκς κ«ί άίρματα έφόδ·κ 'Αλλη βαικη βτρατι* ύηίστη (ν ώ εβάδιζεν έλισσομένη καταιγι ατικόν βομβνρδιαμον υπό φινλανδικ&ν «κρ·πλ«ν«ν κα! «ηεδεκατίαθη. Τηλεγραφήματα έξ Όσλο άναφέρουν ϊτι εί Ρ&βββι συγκβντρώνουν μεγάλας οτρα τιωτικάς δυνάμεις δια νβ έ- νερνήοουν νέ«ν μεγάλην έ· ηίθεαιν ββρείως τβδ Σαιμι ζαρντί.Αί έηανβιλημμέναι έ- πιβέσεις των Ρώασων απε κροόσθηααν μέ βαρυτάτας δι' αυτοίς απωλείας. Οί Ρ&σσοι νεκροί άνήλθβν κατα τάς μάχας αύτάς εί; 500 καί εί τραυματίαι είς 2000. 'Αντιθέ τ«ς αί άηώλειαι τβν-Φίνλαν δδν κμυνομένων όηιοθεν χά ρβχωμάτων, ύκϋρξ«ν άσΐιμ«ν τ·ι. Νεώτερκ τηΛκγραφήματα έξ Έλαίνσχι, βΐβ»ι·&ν ότι έξ ένεργηθέντος υπό φινλνν διχδν βεροηλάνΜν βνσδροδ βομβκρδισμοΰ κκτεβτράφη- σαν τα βχυρωματικα Ιργα τοδ Μουρμάνσκ. Είς την α¬ νατολικήν Φινλανδίαν η χ» βερ νησίς εκάλεσεν υπο τα ί· πλα καί άλλας κλάσεΐί έ· φέδρων δια νά ένιοχύοη Ό άρχιστράτηγος τοΰ ΦινλανδικοΟ στρατοΰ κ, Ουγκο Όστερμαν. την άντίβτααιν κατά τής έ· τοιμοτζομένης ύη· των Ρώσ¬ σων όγχώδβυς. έκιθΐοΐνς. Δέον νά σημει&ίβί} ότι είς την περιφέρειαν αύτην αί με τκκινήσεις καί αί άκβοτολαί ένισχύοεως καθίστοινται πρβ- βληματικαί λέγω τβν ύφιβτα- μέννν συγχοινωνιαχ&ν δυβ χερΐιϋν. Τα Φινλανδικβ άεροπλα να έβομβάρδιβαν (τ«ς απβ θήκας τρονΚμκνκαί πολεμ· φοδίων τ&ν Ρναβικβν οτρα τευμάτων καίτας κατέοτρΐ ψχν έξ ολοκλήρου. Ρ&σα·ι άερβπόρβι ένήργη βαν οήμερβν δΰο πτήβεις ύκε ράνω τοδ Ίνααχαμάρι. Οί γεΐτονες της ΦινλανδΙας. Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ τό δεύτερον δΰμα τού ρωσ. ιμπεριαλισμοΰ. Οί Σουι,δοΐ θ' άμυνθοϋν. Φινλανδική στρατιά βαοίζουοα 2>ιά
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρΙου (15.
  ύπηρεσΐα).—Τα «Νέα Χρονι-
  κά» άσχολοομενα μέ τα ρωσ¬
  σικά σχέδια γράφουν ότι αί
  προσεχεΐς ημέραι θά εΤνε έ-
  ξαιρετκας κρΐσιμοι διά την
  ΣουηΜαν. Ή χώρα αυτή,
  γράφει ή ίγκυρος εφημερίς,
  θά είνε προφανος τό δεύτε¬
  ρον μετά την Φ.νλανΒΙαν θθ·
  μα τής Σοβιετικάς Ρωσσίας.
  Δι' αυτόν ακριβώς τόν λόγον
  τό μΐσος τοθ ΣουηοικοΟ λαοθ
  κατά τής Ρωσσίας αύξάνει
  διαρκώς. «Εάν ή ΦινλανδΙα
  ήττηθβ συνεχίζει ή εφημερίς
  ή ΣουηδΙα θά χάση τό πρώ
  τον άμυντικόν έρεισμά της».
  Έν τέλει τα «Νέα Χρονικά»
  συνιστοθν είς τάς κυβερνή-
  σεις τής Σουηδίας καί Νορβη
  γΐας νά έξβλθουν τής ού&βτε
  ρότητος καί νά συνδράμουν
  έφόσον θά είνε άκόμη καιρός
  την Φινλανδίαν είς τόν άγώνα
  της κατά τοθ έπιβρομέως καί
  τοθτο χάριν καί της Ιδικής
  των πρωτΐστως άνεξαρτησΐας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐα).—- Τό πρακτορείον
  Χ^βας πληροφορεϊται 6τι είς
  τό Βόρειον άκρον τής Φινλαν
  δΐας ανατολικώς τοθ Πετσά
  μο απεβιβάσθησαν την νύκτα
  τοθ Σαββάτου πρός την Κυ
  ριακήν νέαι ρωσσικαΐ δυνά
  μεις μεταφερθεΐσαι διά δύο
  σκαφον. «
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρίου (16.
  ύπηρεσΐα) —Ό άπεσταλμένος
  τοθ Πρακτορε(ο^Ρ<Λ.ϋ[ερ.6ΐς τό φινλανδικόν μέτωπον τηλεγρα φεΐ τα έξής:«Ή προέλασις των Ρώσσων άνεκόπη τελείως πρό τής γραμμής Μανερχάϊμ. Ό χειμών ενέσκηψε βαρύτατος καί τό ψθχος είνε άφόρητον. Άληθως άρκτικόν. Μένω κα· τάπλη<τος πρό τής τελεΐας άμυντΐκής Όργανώσεως τής ΦινλανδΙας. 'Η τέχνη μέ την οποίαν Ιχουν κατασκευαοθή αί παγίδες καί αί οπόνομοι προκαλεΐ τόν θαυμασμόν. ΟΙ στρατιώται είναι ένβε· δυμένοι μέ λευκά καί τα β πλα καί τα πολυβ6λα των είναι ίπΐσης «καμουφλαρισμέ ν^» λευκά καί ου τω έξαπα τοθν τόν εχθρόν άπό τόν 6 ποίον δέν γΐνονται άντιλη πτοΐ μέσα είς τα 'χιόνια. ΑΙ σθάνομαι έπΐσης εξαιρετικήν Ικανοποίησιν διά τό Αριστον ηθικόν των Φινλανδών στρατι ωΐών οί όποΐοι τραγουδοθν καί διασκεδάζουν επάνω είς τα χιόνια. ΟΙ Φινλανδοί Ι χούν κυριευσει μεγάλον αριθ μόν ρωσσικών τάνκς καί Ι χούν συλλάβει πολλούς αΐχ μαλώτους». Ψ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θία
  σος άδελφών ΒεροΊνη). - Σήμερον «Τα
  Κορίτσια τής παντρειάς» ή ι'ι&ογοαφι
  κή όπερέτΐα των κ. κ. ΕύαγγελίΛη -
  Σακελλαρίου.
  — Σήπερον λοίϋή απογευματιναί ώ
  ρα 6 μ μ. ή «Μασκώτ.» Τιμαί ήλαττω
  μενά ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χινηιιατογράφ-ις).
  - Την προσέχη έβδομήδα. «Πληνωμέ
  νος 'Λετός» μέ τον 2άρλ Μπουαγιέ
  καί την Χέντυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩ . - Σήμερον ή *Χιονάτη καί
  οί 7 Νάνοι» Κυριπκή ('όςκι 10 π. μ.
  Σινεάκ μέ δρ. 6. "Πρα 4—6 ή «Χΐ'>νά
  τη» μέ τιμάς ήλχττιομενας. Κιιθ' ίχά
  στην ιϊιογειιμιιτινΐ) 0 30', έσ/τε'ριν ι
  9.30' μ. μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  12πςΑ)βρίοο.
  12 25 Σήμα—Έθνικός υμνος—
  Ομ«ος Νεολαίκς.
  "ΰ?Λ Άατιροσχοπείςυ Αθηνών.
  12.30 Μουσΐχή τζάζ (Δία «οί).
  13 Γβλλιχά τραγούδια (Δι
  οχοι).
  13.30 Είδήσεις— Χρηματισιή
  ριον.
  1345 Τραγ;ό5ιβ ,(με τόν Π6?
  ρο χαΐ την δρχήατρα τον).
  14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγο;α;Ι1ιι
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίοκοι)·
  18 55 Ή ώ?α τοθ π»ι5ιοθ.
  19.15 Δημοτικό τραγοθδι (δπί
  τής δίδος Αφροδίτης Παπά
  νιχολά&ϋ, συνςδιία λοϊχών όργά-
  νων). |
  19.45 ΌμιλΙβ διά την Ε.Ο,Ν.
  20 Έ)α?ρό τραγςθϊι (υπό
  τής δίδος Κάκιας Μένδιη.
  20.20 "Εργα διά βιολΐ χαΐ διά
  βιολο [σίλλί (Δίσχοι).
  20.50 Είδήσε ς
  21 Ή ταχτική δρχήστρα τοθ
  Σταθμιθ (δπό την διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ. Βιτάλη).
  21.30 ΌμιλΕα.
  21 45 2ον) Ειδικόν μουσιχόν
  πρόγραμμα.
  22 20 Είδήσεις.
  22 30 Μικτόν φωνητικίν Κουϊχ
  τίττο (υπο την διεύθυνσιν τιθ χ.
  ΓλυχοφρίΕη).
  23 Εδθυμη μευοιχή (Δ'βχοι).
  23 20 ΝυκτεριναΙ είδήαεις.
  23 50 Έίαφρό τραγιθϊι (δπό
  τή; Β α; Μαριάννας Δάζου, αυνο
  δεί» ηιάνου υπό τής Ιδίας).
  0.10 Μουοιχή χοροθ. (Δίαχοι).
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Την
  έβδομάδκ
  Νέ τοΰς
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Χ&ΝΤΥ ΛΑΜλΡ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΒΑΡΗΑΒΑΣ
  Ο ύπερεπαγγελματι-
  σμ6ς.
  Πρός τον χ- Πρ'ΐθυτουργεν, άν
  τιπρησωπει'α των 'έλλήνων οταρ
  μαχοποιων, εξέφρασε προχθές τας
  ευχαριστίας τοθ έπαγγελματιχοθ
  χλΐδου των διά την όπερ αυτών
  μίριμναν. Ώς γνωστόν διά τελιυ
  ταίου νβμου διιυ*ολι5-εεαι ή ίξι
  5ος των δ<τεβϊ}λϊχων φχΓ-μακο •Ί"5ΐ©ν ή τίδν βπυηδήπΐτε εχόντων λόγει»; νά έξέλθουντοθ έπαγγέλαα τος εξυπηρετουμένης χαΐ τή βελ τιώσΐω;αυτ'.ΰ άπί τή; άπείψι«ςτ3θ άδιχαιολογήιουχαί έττιζημίου «5 περειαγγελ^ατιαμοθ» Αίιδχαρισ: αι των φαρμαχοποιών ιίνε έταμ >ω; διχαιότα<αι, δπενθυμίζου1 ϊέ έξ άλλου τα μίτρα τί δποΕχ ίΧαζι χαί Η Μί<ϊ ή Κυβέρνησι χαΐ δι' άλλους χλάδοος πρός Ζγ λος χαΐ αυτών χαΐ τοθ ί Ή πορεΐα των καλλιέργειαν. Ά πό τάς ϊημοσιευθιίσας πληρο φορΕας διά την πορε αν τω καλλιέργειαν χατά τάν Νοέμβριο σονάγεται δ« είς την άλλην Έ) λάδαή πορείι* ςυ:η χατά τόν μί]να τοθτον, άπό τοος χρισιμωτέραιΐι ώ; γνιβαιόν τής παρ*γω γή;, δηήοξεν ίχανοποιητιχ*. 'Αλ λα χαΐ είς την Κρήτην χαΐ εί την περιοχήν τής ανατολικώς Κρή ιτ,ς ειδικώτερον, αί τελευταία βροχα! έπίδραοαν ε&νοϊχΛς χά α( γΐνιχαΐ χαλλιέργειαι ωφεληθή σαν. Τό γιγονός δ* τοθιο χρϊ>ε
  τχι οημαντιχώταΤ3ν διά την τόπ
  χήν οίχβνομίαν.
  Οί άπόστρατοΐ.
  Τό δπουργιχόν συμβ&ύλιον ένέ
  χρινι προχθές μΐτβξυ των ίλλων
  «αί αναγκαστικόν νόμον διά τβθ
  ίποΕου ΙΓμηνιύονται αυθιντιχ&ς
  άρθρα προηγοκμένου νομου
  ρώντος ηθικήν χαΐ δλιχήν άμοι
  6ήν άξιωματιχών ίξελθόντων τοθ
  οτρατΐύματος. Ή ερμηνεία ,
  είνε σχετική μέ την χορήγησιν
  τής άμοφής ταύτης. Άλλά ναί ά
  νιξαρτήτιος τούτου, άηοδειχνύΐι
  τή 4 επιθυμίαν τής χυβιρνήσεως
  νά άνταποχρίνεται δαον τό ίυνα
  τόν διχαιέτερον είς τάς άπαΐτή
  οεις των άηεστράτων αξ>ωματ
  κων χ£*ί νά ε^χιται άρωγές είς
  τάς ανάγκας των. ΠιρΙ αίιτοθ
  άλλως τε πλιιοδοτοΐν χά Ι πλείστα
  άλλα νομβθιτιχά μίτρα.
  Ή οτήλη
  τοϋ ώραιόκοσμου
  Νέ τβν
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  ΚΑΡΛΙΑ
  ΤΗΣ
  Εέριν Λυαα)ρ
  Άννι
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΧΗΜΕΡΟΝ
  δρα 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό θα&μα τδν βαυμάτων
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ ίωμάτΐον επ:
  τΐλιβμένον, ευήλιον, είιίιρον π«ρά
  «ήν χλιν;χΛν ΙΙπριλλά^. Πληρο
  ρρΐΛΐ *Λ? ημ!ν
  Ανώτατον βραβείον ιίς
  τί>ν Διιθνίι "έΐχθεβι Βενετί»;.
  Είς την Φι«λανδ
  αν ϋπου ό πόλεμο:
  μαΐνεΐαι άπό ήμι
  ρων, χά σχί είναι έ1
  άπό τα προσφιλέσι;
  ρα δι* άνδρας χά
  γυναίκας σ,-τόρ. *Ι
  ΦινλΐΛνδιχή δ^ νει
  της, άληθινά πολιτ
  σμένη καί έλεϋθερη
  ήσκεϊτο συστηματ
  κά είς τό ευγενεί
  καί υγιεινόν' αύτι
  σπός1 διά νά διεκτ'
  κήσ|) την νίκην εί
  την Διεθνή'θλυμπιά
  δα ή όποία έπρόκε
  το νά τελεσθή είς
  τό Έλσίνσκι τό
  1940. Είς την είκί
  να μας, χαριτωμένι
  χιονοδρόμος έτοιμά
  ζρι τα σκί της, ή
  οποΐα άλείφει μέ τί
  ειδικόν λίπος διιϊ
  νά όλισθαίνουν είς
  τα χιΰνια.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  είς τό θέατρον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  υπο τβ& βιβσβυ:
  Άδιλφδν Βερώνη
  Εύαγγβλΐδη — Σα·
  κελλσρΐδη:
  ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
  III
  1ΙΙΜΙ
  Καλλιτ. Διΐύθυνσις:
  Ά γ γ. Μαυροπβυλου
  Μπαλλέτο Μιταρκου
  λιέρ·. Όρχήστρα
  Τζ»ζ Μ. «εβφανίδη
  Προγρνμμα
  πλειστηριβτσμοϋ άουγκομί-
  ο των χαρπ&ν.
  Ό ύπογίγρσμμένος Δικα
  στι»ός κλητήρ τής πεοιφεοβίας
  τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  Άριστ. Έμμ. ΤυλλιανΛκης 4ν
  Λ μέν ι Χερσονήσου Πεδιάδος
  κατοικοεδοεύων.
  Δηλοποιώ 8τι
  Κοτά παραγγελίαν τοθ έτι
  στΐεύδοντος καί παρανγέλλον
  τος Ιωάννου Ε. Άνιφαντάχη
  κατοΐκου Μοχοθ κοΐ Ευνάμει
  καί πρός έκτέλβσιν 1ον) τΒς
  οπ' αριθ. 138 τοθ 1939 δρισπ
  κης καί άμετακλήτου άποφά
  σεως τοθ Είρπνςδικείου Χ;ρ
  σονήσου νομίμως κεκηρυγμέ
  ί " ή ύ
  κατά τα 3)4 έξ άδιανεμήτου
  ό άδβς 80. 2) "Επί τοθ είς θε
  σιν «Χελωνάρι—Κεφάλι» έλαι
  οφύτου μέ 6 έΐοίας καί πλη
  σιαστάς Αύγιονιά Ε. Γιακου
  αάκη, Ιωάννην Άρχοντάκην
  έλσιόκορπον ό<άδβς 100 καί 3)Έπ(τοθΓΐς θέσιν «Χβλιω νάρη» έλα όφυτον μέ 5 έ'α άς μέ πλησιαστάς δρόμον, Ά πΑστολον Κισαμιτά«ην, χίρ Μαρίαν Β. Άνυφαντά-η ά "άντων των κτημάτων τού κείμενον τικβ πεοιφερεία ΜοχοΟ Πεδιά δθΓ ΕΙρηνοδικβΙου Χβρσονή σου ελαιόκαρπόν ό<άδας 105 ήτοι έν συνόλω κατέσχον ιή' _ _ 'άνσλογοθσαν ποσότητα κατά νης "εκτέλεσις ~δΐ' ί|ς ύπόγρβίτα 3>4 έ* άδιανεμήτου ύπολο
  οθτοι ό Δημήτριος Κ. Πατιου! Υ.σβε.Ισαν είς δ<Λδας 285 ά τσάκης κάτοικος ΜογοΟ δι' έ *(α<· δΡΧ^ν 1575 ° *λ«ι αυτόν καί ώς ένασκώ/ την -α[σ""ρισσμο< τών Λσυγ<ομ(στων τρικήν εξουσίαν επί τοθ άνη! λίκου υΐοϋ τού ΓεωργΙου νά' πληρώση είς τόν ώς ανα> επι
  σπεόδοντα Ίΰάννην Έ. Άνυ
  φαντάχην δραχμάς 575 έντό
  Π_ΛΟΓΝΤΑΙ—.
  κως άπό 7 Φεβρουσρίου 1939
  καί 2ον) τής δυνάμει τής εί
  ρημένης αποφάσεως γενομέ
  νης καί κοινοποιηθείσης ούτω
  υπό χρον. 10 Αύγούστου 1939
  έπιταγής δι' ής έπιτάσσβται
  οϋτος νά τφ πληίτώση *μποο
  θέσμως δραχ. έν βλφ 1.016 έν
  τόκως έκτοτε πλήν των τόκων
  κα'έσχον κατά την ύ~* αριθ.
  87 τής 2 χς Δ)βρίου 1939 έ«
  θέσεώς μου τούς κάτωθι ά
  συνκομΐστους καρπούς κατά
  τα 3)4 έξ άδιανεμήτου αυτών
  καί οδ ποσοστοθ είνε κύριος
  καί κάτοχος επί χ&ν κιηαά
  των τούτων τό υπό την πσ
  τρικήν εξουσίαν τελοθν άνή
  λικον Γεώργιος Παπουτσάκης
  ήτοι 1) επί τοθ είς θέσιν «Βα
  θε ι ά» ελαιοφύτου μέ 8 έλαίας
  καί πλησιαστάς Άχιλλίσν Κττ
  πετανάκην, Ήρακλήν Ψυχονι
  αρίστης ποιχιλίχς. Πληροφορίαι' την
  ηφ ι# χ, 'Αριβ|, Ιΐιχιλιίάχΐ, τοθ
  η ή χν
  ουδάκην καί βάγκα κατέσχον
  η όλθ ό
  όναλογοθσαν ποσότητα
  Λρτημένου έλαιοκάρπου
  285 νενήιεται ενώπιον
  μου τ] τινός των νομίμων μου
  άναπλη3ωτΔν καί είς τό έν
  Μιχ ώ δηιοσιώτεοον μέρος (?
  ξωθι Καφενείου Άρισΐοδήμου
  Βουλγαράκη) την 23ην Δεκεμ
  βρίου 1939 ημέραν Σάββατον
  κσΐ ώραν 10—12 π.
  καί δπου καλοθνται
  δτε
  πλειό
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεογησάτω τα νόμιμα.
  Έν Χβοσονήσω τβ 5 Δίκεμ
  βρίου 1939.
  Ό δηλοποιώ ν δικαστικός
  κλη'ήρ.
  Α. Τυλλιαναχης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΜΡΑΣΙΑΣ
  Τό Γομνάσιον θηλέων προχηρίσ
  οιι φανεράν μειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν διά την κατασκευήν 5θ'θ;α
  ν'ω* την 20ήν Δεχιμδοίου 1939
  ημέραν Τετάρτην χαί. ώραν* 11—
  12 π μ. Οί 8ροι εγγράφως υκο
  χρΐώσιιον ιίοΐ χατατ.θειμίνοι |{{
  το γραφιϊον τοθ^ σχολείοα.
  Ό Ρχολιχτ)
  τά περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙ11ΕΡΕΙΙΙΑΤΟΥ
  74ον
  Καί τοθ μιλοθσε χαί ουτή γιά
  την μΐλλοντιχήν ΐ&τυχΕαν τοιις,
  γιοτ την ζιβτή φωληι π:ύ θά δή
  μιουργοθααν οΐκ-ϊγένεια. Αλλοί¬
  μονον! Τά Ι5ια !έν τοθ εΐχε πή
  τόσες φ·5ρίί *οΙ ή Τερέζα;
  Ή μιγαλΐιτέρα τού απόλαυσις
  είς τους πιριπίτους ούΐού; ή":αν
  νά χαθζουν ατήν οχιά μεγάλων
  αίωνοβίων δίνδρων, χαί ή Κχρο
  λίνα, μΐ την γλυχείά φωνή τη;
  νά το9 τραγαυδτ] τά υιίροχ* τρ»
  γο6δια τίς οδγγριχή; πατρΕδες
  της... Τοθ τραγουϊδοθαΐ χαί τα
  διχά τού τραγούΐια ..Ό Σ μ
  την φώναζε: «ΙΙουλάκι χάτα»
  τό δίν^εον». ΓιατΙ τραγουδοθΐΐ,
  χελαϊδοθσε χαί ού:ή 5πως τα που
  λάχια ποΰ εΐχαν την φιοΐηί τους
  μίαα ατά φυλ ώματα, επάνω ατούς
  χλώνους...
  Καθ ι βράδιι μΓ την δύσιν τοθ
  ηλίου, ίχωρίζετο άπό την Καρο-
  λίνα. Ό χόμης ή:αν ααατηρος: Μέ
  την δύσιν τοθ ηλίου ή1«λ< νά εί νέ σπίτι οί χόρες τού. Ή Καρολί να χατηυθύνιτο είς τό πατρικό της μέγαρον Ό φτιοχός δάσιαλος & παιρνε τόν δρόμο πρός τό ταπει¬ νόν σπιτάνι τοθ "επιστάτου... Κα! χέθε φορα, τόν διαδέχετο ή Υυ ναΐχα τοθ επιστάτου μέ την α'ω νίαν Ιπωδόν. —ϋΰιε οήμερα, χύριι Σοθμπερτ μί; ήλθε ή διαταγή το3 χόμητος νά μεταφέρωμε τάς άποβχευάς σχς είς τό σπίτι τδν κυρίων.,. Ή ταπεινή γυναΐχα, μέ τό ά πλό μυϊλό της, δέν μποροθσε νά ουμβιβάση πώς — Βπως τής ·ίχ· πή ή Ϊ5ια ή Καρολίνα—δ φιωχός διδάσχαλός της εΐχε... προαχθή είς μνηστήρα χψ, γω;1ς αί δ «ο σχευαΕ τού νά ηροάγονται ά πό τό σπίτι των δπηρηων είς τ4 σπ£τι των χυΐΕων! Καί δαον χ/χΐ άν τό ϊ,δχετο, δέ< πίοχευε τώ; θί επραγματοποιείτο τό συνοιχέ σιον, άν {έν μετιφέραντο αί άπο σχευαί... Άλλά ?έν ήθελε νά πι χραίνη τόν Σ'.Ο.ιπεοτ, χαί δέν τοθ μετέίιδε τάς άνησυχΕο'ς τη;... Τοθ χρατοϋσε μυστικόν χαί αύΐό α<όαη πού χθές άχόμ» τής είπεν £ ά.δρας της, ό έπιοιάτψ, χαί πό» ίέν τής άρεσε χαθίλου: Ό κύ^ιος χίμης είχε χαλί»ΐ τό' ανδρα της, χαί τοθ είχεν άναθί οη νά φροντίση γΐά την μεηφι ράν τ&ν άποοχευ&ν τοθ Σΐθμπερτ . ώ ίμ είς τό σπίτι των χυ ρίιον... Γιά την μεταορορά των α πεσ<ευών ΐήν ήμέρα που δ μουσι *1ς θά Ιχευγε γιά την Β;ίννη Καλή τί πίατει, νομίζων ττώ; δ Σοθμπερτ θά ίπίαΐρεφε γρήγορχ, δ έπιστάτης ήΐώτησε τόν διθ<α: — θά πίρτο ίλες τίς άποσχευίς τού δ χ. Σ'-Ομπερ'; (ουνεχίζεται) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 'Βν Ηρακλείω ΜΩΠ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη προ/θές έξ Αθηνών ό έν 'ΐΕραϋέτρο; έμπορος κ. Ί. Άεράκης. — Έπίσης αφιχθη ό έν Θεσιαλονί- κη άρισαα ίγκαΐεστημένος συμπολίτης κ. Γιανακάκης. ΕΟΡΤΑΙ. - Σήμερον δέν έορτάζβι οΰτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Σπύρ. Ι. Χατζάκης. *** Γύρω στήνπόλι. Ό χειμωνικος χαιρΰς εσυνεχίσθη ^ς,οχίΐές κατά τό μάλλον καί Τρίτον. ΧΟΐς τό πραιί έ* τοήτοις εΐχαμβ ϋλησιφαή ήλιον ϊπωφε·λη(ίίντιι>ν των
  φίλαιν τής θαλπωρής είς τάς γωνίας
  ΐί,ν καφρνείίον.
  _Ή γείτ'υν Νε«Λολις ΛπΓκιησε
  άπό ημερών άνιχγνωστήριονκαί βιβλιο
  Οήκην.
  Αμφότεροι ίδρύθησαν υπό τής
  ίύδοκίμως λε-ιτ·>υργοι'ιση; αΰτόιίι Λβ
  σχης
  - 'Λπομ'νρι μό"ον ό ρπαρκής πλου
  ΐισμός τής βιρλιοθι'|Λης ύιτό των ά·
  -ΐανταχοΓ) φίλ«)ν τής Νεαπόλεω-.
  -Τού 'Λγιου ί)π:υρ.ί)α>νος σήμερον
  ϋορτάζουν οί Σπΰροι κα'ι οί τ,ηύτοις
  συνώνμμοι
  Έξ ιϊλ'ου ή πανηγυρική λειτοιιρ
  για τής ημέρας θά ψαλβ είς τά επ"
  ονόματι τοΰ Άγίου παρεκκλήσιον τοθ
  Άγιοι» Τίτου.
  Συμμετοχίί έκΐός των ιΐλλιον χρι
  στιανών καί 'ών μκλ'ον τού Σαιμι»
  τρίου πλακοιινΐθ/-τοιών ΊΙοακλΓίου ά
  γόντων την έπέτι.ιον τής ίδρύσρώς τού.
  - Καί τού χρόνου.
  - Τά μήλα καί τα άχλάδια Λασηθι
  ου ε'|ακολουθο0ν νά ΐροφοδοΐοϋν την
  αγοράν μας.
  Σημειωτέον ότι ώς πληροφούμεθ»
  η συντήρηιίις των φρούτοιν αυτών εί;
  τοι'ις τόπους τής ΐταραγωγής είνε ιί
  ρίβτη
  - θ»Γως ώστε νά διατηροΰνται ταΰ
  τα πρός μεταφοράν ή έξαγοιγήν είς
  καλήν κάποτε καΐάστασιν.
  - Συνεχίζεται εισέτι ή κατεδάφισις
  τοϋ παλαιοθ Νομαοχιακοΰ κτιρίυυ.
  - Πιστεύειαι ότι ή κατεδάφισις γιιι
  βραδυν·μένη διά τεχνικούς λογους θά
  περατωθή έντός τού εΐους ή των πρώ
  το>ν ημερών τοΰ νέου.
  —Άπελευθερηυμένου τελείιος τοΰ
  ζωτικοΰ ηΰτοΰ διά τόν έξωραίσμ6ν
  καί την δενδροφύτευσιν τού 'Ηρα
  κλ^είου χώρον».
  - Ό προβευΐικός σύλλογος τής Ση
  τείας, Βιτσένιζος Κορνάρος» ύπενου
  μίζει καί διά τούς έν τϋ πόλει μας
  συλλογεϊς ^Κρητικού λαογραφικοΰ ΰ
  λικοΰ.
  - Ότι ή προβεσμϊα τοΰ προκηρυ
  χθέντος άπέ< τοϋ Μαρτίου έ. ΐ. 6ια γωνισμοίί άποστολής Σητειαχοϋ λαα γραφικοΰ ύλικοϋ. - Λήγει άνυΐτρρθέιως την 31ήν Δβ κεμβρίου 1939. Ή χθεσινή πρώτη τού θιάσου άδελφών Βερώνη εσημείωσεν άξιόλο γον επιτυχίαν, ι - Αι παράστασις τοΰ θιάσου είνε βέβ'ΐιον δτι θά συνεχισθώσιν μέ συγκέντρωσιν κοσμου όστις άλλως τε ιΐχε πολύν καιρόν ν& παρακοΧου Θ·'|θ"η έ'λαφρόν μουσικάν θεαςοον. - Προκεκαι αλλυ>ς τε περί ενός Λ
  πό τά καλυτέρα είς τό εΐδος τού
  καλλιτρχνικά συγκροτήματα.
  ( —Είς την «Μινώαν προβάλλετηι ά
  πό χβές το πολύκροτον κινημοτογρα
  φικόν άνιστούργημα: «Ή Χιο*άΐΐ|
  καί οί έπτιί νάνοι»
  Ο ΡΚΙΙΟΡΤΕΡ
  —Τά Κρητικά μοτίβϋ.
  Άπά τόν άρχιμουσικόν τής μουσι
  κης τοϋ Δήμου κ. Ί. Δεληβασίλην ου
  νεΐεθη τελευταίως εν ωραίον συμφω
  νιχόν ιργον μέ βάσιν ^τήν παρολ
  λαγήν τού Κρητικού μοΐίβου. Τό ει>
  γον αύΐό «ρχιζει μέ καθαρώς, Κρη
  τικό μοτίβοπού έξελίσοεΐαι επί τϋ βα
  σει των νεωΐέρων δεδομένων τής
  μουσικής καί μέ εμπνευσιν σχετικήν
  απολύτως μέ τό πνεϋμα καί την ζωήν
  τοΰ άγρότου καί συγκεκριμένως τοΰ
  «έξωμάχου» όταν το Οειλινό γυρίζει
  χαρούμενος^ στό χωριό τού, ΙΙρόκει
  ται περί εργασίας έκτιμηθείσης άο
  κούντως άπό τούς έν τβ πόλει μας ε!
  δικούς τής, μουσικής ώς πρωτοτύπου,
  τεχνικώς καί πρό παντός συμφώνου
  μέ την Κρητικήν παράδοσιν καί την
  Ιδιαιτέραν μουσικήν ήθογραφίαν τής
  Κοητης. Συνεπςϊις τά «Κρηνκά δεί
  λινά»- εισί όνομάζεται τό συμφωνι
  κόν έργον τοΰ κ. Δεληβασίλη —άξίζει
  νά προσεχθβ καί άπό τό κοινόν μας
  καί άπό τούς κορυφαίους τής έν Έλ
  λάδι μου·ικής κινήσεως.
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματϊκώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον -καρά πβπει-
  ρσμένων -ολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα βιδακτέας 6λης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτβχνβΙου, οίκο-
  δομικήν κσΐ σχέδια οΐκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., ό5οποιΐαν, ό-
  δραυλικήν καί πάντα τά τβχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, εφαρμογήν, μελβτών καί άσκήσβων είς
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εόκαιρΐα δι' βσους άπερρΐφθησαν
  Ικ των Σχολήν τοθ Πολυτβχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  ψωμίνοι Έργολήπται, νά διορισθοθν β(ς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιίας, οίκοδομικάς τ] είς οίασ
  βήποτβ τεχνικάς £>—ρεσίσς καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτί άνβργίαν, άλλά έξσ
  σφαλΐζειι τά μβγαλότβρα κέρδη καί τοος καλυτ!
  ρους μισθοός.
  Π4ντΗ ·Ι ϋελβοντες <ργ·δηγ·1 μέχρι ·ήμιρ·ν ««τοθ «ΤΕΚΤΟΝΟΪ» δι»ρ(αθιια«ν είς ύποιφγιΐει, Δ«ίμ·ϋ5, ΈτκιρΜ^ κ*-. Γρ«»·Ιει ·Ι·.νο| |, ε5|Λν·ιει 'Αβ-ναι.
  Οίκονομική
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην
  Αί ϊΐμ»1 τβν διαφόρων προϊόνϊων ιίχον χθές ώ; ίξί]ς:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » λ δ
  » 6'
  » γ'
  » δ'
  δρ.
  »
  >
  »
  ΙΓνκίδ:
  τθιιη,,""1^. "10 ι,,
  υτο»ι α'
  6'
  Υ'
  »
  15.—
  14.—
  13 50
  13.—
  12.—
  7 50
  6.50
  14 50
  10.—
  5.80
  <ων ϊών -λ Σίχος Κριθή Βρώμη Οίνοι μίστατον Γλιθχος » "Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευκοΙ »' » 6' » Υ' Πράσινοι α' » Ρ' » γ' Μέχαξα 850 5 30 5 40 20 - 21.- 17.- 18.- 28 50 26 — 24.— 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— ΤΑΧΤΑ_κ'6' ^ 6.20 » γ' » 5 50 2ΤΑΦΥΑΑΙ ΡαζαχΙ * 3.— 3 50 Κ«ά την π*(εθοΟϊχν έβϊομάδχ ή μ»ς Βιεττιρήβτ)£«Υ,ρ4. Αί χαχ' αυτήν σημτί(κθ«1»ι ίξαγβγαΐ ά θον'ιίί 65 000 χιλιόγραμμα σουλτανίναν, 70.000 ΙλαΕω' 20 000 χαχχάδων, 30 000 μαδρωί, 75 000 οΐνων χαΐ 57 000 πυρή'νων 450 9 Ας Τιμαί Συναλλάγματος ε κοΐα-ασιν. ' ΐαι εισετι ή Νομα «ος το« ΪΙους ^ 1(|Λ τού ίου " «ου 6ι(ι ,6ν ΐΟυ ο»ι. Ιεντιχός συΐλογος ™*νιζος Κηρναμο,» ια τους έν τη πολίΐμ Κρητικού λαογρα<ίιχο« κροβεσμία τού ποοχηου .· τού Μαοτιον ε ί ίιιι ποβτολής Σηιειακου λω λικοΰ. την 31ην 1. 'σινΐ) πρωτη τοθ βια» ερωνη εαημειωοΕΥ αξιοί) •αν ι ΙΗΐοτάστις τοΰ Οιάοου άη Ιΐ θα Ουνεχιοθωοι» μ! ΐιν χυαμοΐι όστις άλλως τε ν καιρόν νύ >ρθ» μουοικόν
  ι <αι άλλως τε Ιιυτερα είς τό (16^ τμ «α συγχροΐιιμαΐα )ν «Μινοαν -ΐροβάλλίτοι ο 6 πολυκροτον χινιιμαηκϋΐ ιστονργιιμα. «Ή λ»«τί (<ι νανοι» Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΑβνδΕνον Νία ' Οβρίβιοι ΖυρΕχ- Άμστερδαμ ϊχοχχίλμη Βρυξίλλαι Άλιξίνδρεια ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43— Κοπΐγχάγη 27 05 Παρίσιοι 3.09 Μιλανον 6 96 Πραγα 4.31 Ζιιρίχη 3120 Βρυξέλλαι 4.60 Βουδαπέβτΐ] 23.46 Βελιγράδιον 8.14 Κιον)πολις 104.— Βαρσοδία 21.12 27 40 3.13 7 02 4 35 3165 4 66 23.95 3.17 105.— 21.32 Τ6 έργον τβυ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. ν άρχιμουβιχο» «Κ ,,μου *. Ί Δίληβαο. εν ώοαιον βαοιν ,οϊ.ζ.ι «ωτερων ^ με «μ**·» * αε τό «νείμβ »ι «<Ι» »» £ καί ϊ δταν το )ΑΗΓδΝ Ι Ν" Ό Ένζολω. άς εδέσποζε πάντων των άλλων διά τής σοβαρότητός τού, τής Ολως Σπαρτιακής Ό Κομπεφέρρης έχων δεμένην τιερΐ την όσφΰν τού ποδιάν, εδβνβ τραύματα των πληγωθβνχων. Ό Άεχός έλεγεν είς χον ΦυλλΙδην. —Γρήγορα έποχεύμεθα (Ις άλλον πλανήτην. Ό Κουρφειράκος εσχημάτιζβ πλησίον τής θέσε ως τοθ Ένζολωρδ κλήρες όπλοστάσιον. Έψερε καί άπέθβσβν έκΒΐ την ρόβδον τού, την ώπλισμένη βι' όββλοθ, τό τουφέκιόν τού κβΐ τρείς πιστόλας, άτινα δλα έτακτοποΐει μβτ' έτομρλεΐας «όρης τα κτοποιούοης τα κτένια της, τάς ββλόνος καί τα ψατ λΐδια. Ό Γιάννης Άγιάννης πσρειήρΕΐ άφωνος τόν ά πέναντι τοΐχον. ΕΤς των άντσρτων, έργάΐης, έ6ε νεν επί τής κεφαλής τού. ϊν πλατύ σκιάδιον ψιά θινον τής κυρας Λύκαινας, φοβούμενος, ώς δλεγβ μή τόν καύση ό ήΜος. Ό ΕύμορφΙδης άποκρεμάσας τόν καθρέπτην ττ)ς κυράς Λύκαινας παρεχήρει εντός ούτοθ τή γλώσσαν τού. Τινές των δλλων άνακαλύψαντες έντός συρτα ρΐου τινός τεμάχια ψωμΐου σχεδόν εΰρωτιθντος τάΕτρωγον άδηφάγως. Ό Μάριος ήιο άνήσυχος, σκεπτόμενος τί έμελλε νά τοθ βίπο εντός όλίγου ό πατήρ τού. ΙΗ'. /Η γύψ κβτέστη ββρβ. Έκεΐ ηκούσθη μακρόθεν 6 ήχος τοθ ώρολογΙ ου σημαΐνοντος. —Μεοημέρι, εΤπεν ό Κομπεφέρρης. Άκεύσας την ώραν τούτην ό Ένζολωρας άνη γέρθη καί Ικραξβν έπιτακτικως. —•Ανιβισατε τιέτρες στό καπηλειό, καί σωρεύ οαχε άπ' αύχαίς σχό παράθυρο καί επάνω είς χό πεθ1°μϊσο1 νά ίνσσχοληθοθν είς χοθχο. ΟΙ άλλοι νά μεΐνουν είς τάς θέσεις των. Κάμετε χωρΐς νά χά νετε καιρόν. , . ΕΤχε φανβεΐςτήν δκραν της όδοθ μ(α ίνωμο τΐα σκαπανέων φερόντων επί τοθ ώμοο τόν πέλε κυν· (συνεχΐζεται) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ τού εγκεκριμένου νέοϋ οχ£δ|οΜ τ"€ πόλεως. ΑΝΘΡΘΩΣΙ2 Έγκυκλοπα ιδεία ΑΓ έκεΐνους πού Οέλουν ιτλουτΐζουν τάς γνώσεις των* 'Από δλα δι/ δλους. ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ :α. "Ολοι γνιορίζομιν, Ιξ Ιίίας πΐί ς, την παραϊ&ξο^ Ικείνη* νιυ ρ κήν χατίίσταΐϊΐν, ή, όπο£α μά; χ«αλαμδί>«ι πρό τής «.«ρήξεως
  μιβ, θυέλλης. Αί χινήίεις μας
  γίνονται άπέτομοι χαΐ άδίξ αι,
  τό δχϊισμί μβς 6αιί» χαΐ ώ3*ν
  κουραομένον, ή προσοχή μβς χ»
  λαρώνιται χαΐ το πνείμα ϊέν λει
  τουργι! άρϊίω. Είϊικοί δπιλόγι
  σα» !τι χά άτυχήματα, ιδίως
  είς χοΐ)ς δρόμους,,πολλαπλασιάζον
  ται χατά χας στιγμάς αϋτίς, Ι
  δι»; χά άτυχήματα ή; τροχαίας
  κινήσιω; είς τάς μιγαλουηόλιις,
  δείομίνου ίτι ή προσοχή χαΐ ή
  έϊο.μότης τδν άνθρώπων ίχουν
  λα',ωθή ΐίς μεγάλον βαθμόν.
  Κίνε ά/ομφισίή:ητον Βτι 6 άν
  θ?»πο:—άλλά χαΐ χά ζώϊ—είνε
  ώσίν Ινα δαρόμεΐρον, χο οποίον
  προλέγει χον καιρόν, είδιχβς
  την μειαοτροίήν τής χνλοχαιρΕας
  είς χοκοχαιρΕαν ή προιχίσθηι ς
  μονον αυτή ιιθ καιροθ, ή πρό
  γνώσις, αυτή, έκδηλώνεται χαχά
  διάφορ&ν τρόπον ·ίς ,τοΐις Ειαφί
  ρους άνθρώπους, αναλόγως τί'ς ί
  διοουγκρααίκς των: οί μέν αίσθέ
  νονχαι κάποιαν Ισχυράν κατάπτοβ
  σ.ν των πνευμαχιχέβν τω/ χαί
  των σωματικήν των δυνάμιων,
  αλλοι γίνοντιι νιυριχοΐ χαί ε^ερέ
  θιατΐΐ, £λλοι πάλιν 5εν ήιποροθν
  να συγχινιρ·βθ.Ο* χχΐ χινοθνχαι
  άή
  ήχι τί)}, χκιΐο».
  'Υίΐ*ρχοιιν χαί δλλι , οί ίποΐ
  οι προαιοίϋνΐνχαι ώ;α; £λοχ?ή-
  ρους προττ;τερα ^τήν έιτικιιμίνΐ,ν
  μεταστροφήν χοθ χαιροθ, ττοοτοΰ
  ή ιιεταοτρο^ή αυτή έ<5ηλω^^ δι' εξωτερικών ίνδιίξεων, χαταλαμβχ- νϊμενοι μίλιστ» άπό Ινα εΐδος φό3ίυ προ τής επικειμένης ΗυΙΧ λης χαίΐ αισθανόμενοι σ«στοί»ς αω μ»τιχ(.ύ; τιόνους. Δίν πςέκειτιι περί Ικείνβν—χαί ί>πάρχο;ν ηάμ
  πολλαί τοιούτοι—οί όποΐοι φ?
  βοθνται χάς άοτραπας χαί τας
  β^ονιάί. 'Απινανΐίας οί περ! ώ< ένταθθα ί λέγος ανομίνουν Ινα γωνίιο; την {«ρήξιν χτ)ς ΘΛλλη', αί αστραπαΐ Σέ καΐ αί βρονταΐ εί νι δι' αύτιΐι, σ»ατή &π·νύτρω3ΐς! (συνεχίζεται) Τό νέον μας σιγαρέττον: .ΑΡΙΣΤΑ' κυκλοφορεΐ επ* εύκαιρία συμ- πληρώσεως δθε^^ζ τΠζ Βιομη- χανίας μας (1890—1939)· ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΛΝΙΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΆντιιιρβαεΐκοΓ ΑΛΕΛΦ01 ΓΡΥΦΙΖΑ Τ ό Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ήρακλειοτων ΑΠΟΛΛΩΝ, μ! νεα κ«ρν·ρ, γννβτόν δι« τ*. λγκετταοτααιις τβν λ·ητ4ρ»ν τ·» χαΐ τής ύέ τ·» λ&ιαν«λΚιι την άνΐτ«τ» Αύεται και τό όδικόν ζήτημα της Έλούντας. ΕΑΟΥΝΤΑ Δ«Μ{μβριος (ίντα χεΐα Οιτνου χαί φαγηχοθ χαί χίν ποχριτεθ μμι).—Θ^Ομα ώμορφ'ας[τοα διάφορα έδηΛΐουργήθησαν. δ χίλπος τής Έλούντας είνε συγίΚαΙ γενικώς νέος άνιμος έΊινιυβι χρίνως μια γωνιά δπου ή πρόο πχντοθ χαί άνεζιβογόνησε τ Ι πάν 5ος συνχελϊΤτα' μέ γοργον ραθμίν.Ιτ». Έαν δέ ύΐΐήρχε χαΐ ουγχοινω Πανΐ'.Ο ϋτάργει ή σφ5αγϊ5» τοθ νία δι* αϋτοκιτήτου, χο διαμέρι Κι' βύτή άκόμτ] ή'σμααύτό θε ΐίχΐ οηιιΐιώαη ά*ό λέ όϊ *Ή5 πολιχιαμ&Ο Σπίνα—Αδγχα, τό φρ-ύ?ιο—Λε προχομιΤον, π-,ΰ ήταν ώς προχθές «β άχος τής χολίσε Ιχει ή άλλνξει δ)»ι ί χαί τή γνωστόν ώ; σήμερον χάρις είς το μέριιινα τ«0 χράτους που διέθευε πιατώσιις γιά τή* άνοιχοδόμηοι πρίς στέγαοιν των ασθενών. Τό Σχΐσμα, ή Πλΐχα, ή Έλούν δα έξελΕοαονχαι γοργδς χά Ι ιοοεδεύουν χ»ί σαγχρθ"(ζοντα'. Άφ' δτου ίϊίως έχρηβιμοποιήθη ό δρμος αύιος ώς άερολιμήν τής Ίμπήοιαλ Αίογουέης χαί ατχΗμεύ τα ύϊροττλάνα της ή πρόοδο; δηήίξιν αλμαχιχή, ιδιαιτέρως είς την Έλούντα "Ετσι πΐρά την άπομβ ωΐΐν ά πά ξηρδς λόγφ έλλεΐψιως αΰτοχι νηπσΐιχή; ουγχοινωνία; έσημειώ θη χά τελευταία Ιΐη μιά ριζική μετοβ^λή. Αί χαλλιέργιιαι ίνετά θη^αν. Ή πχραγιογή ηυξήθη. Νέαι οΐχοδομαΐ άνηγέρθησχν. Ξ-νοδο- χ ηη μεγαλυτέρας προόϊοιις. *Ή5η λύιται καί τό ττρίβλημα αυ εέ μ βμ τί. Χί?ις είς χό ενδιαφέρον χοθ 6που?γο0ί ΓινιχοΟ ΔιοιχητοΟ Κρή της χ. Σφακιανάχτ) τό χράτος ίχορήγηιε πιστώσιις διά την χά τααχευήν τής ίδοθ Φίυρνής—Έ λούντας. Καί ή εργασίαι συντελεί χαι χατχ χρδπον ικανοποιητικόν. Πιοχεύΐχαι μάλιστα ίτι χάρις χϊ χορηγτ,θείσας πισΐώοεις ή Ε θί βυνεχιοθ^ άπροαχό πτω; χαΐ ή διάνοιξι; τή; δδοθ μέχρι Σχιαματος θί ίπιτ«υχθ·5 μέ χρι τής προσεχούς ανοίξεως. Ή διάνοιξις δέ τή; 65οΟ «6;ής θά Ι χη τεραστίαν αξίαν 5χι μόνον διά χό διαμίρισμα ά πό χςθ,ίρμου αλ λ» χαί δια χά χα>;ιά χαί χά Μετο
  χια τής ΦοΐίΫβ χαί διά την Νεά
  πόλιν χαί διά χό Επάνω Μεραμ
  βέλλιν ολόκληρον, τοθ έποΕοιι χά
  συμφέροντα θε έξυπηριτ^ Δι* αύ
  τό χαί είναι αξιοί τής γενικής εΰ
  γνωμοσύνης οί συνχιλοθ^χες είς
  χήν κατασκευήν τής δδοθ αυτής.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Καθήκον μας θεωροθμιν, δπ»ς
  χαί δημοσία έχφράσωμεν χάς ά·'
  πείρους ευχαριστίας μας πρίς τδν
  Δήμαρχον 'ΗραχλεΙοα διά χήν
  ΰποδοχήν ή; έτύχομιν Ικ μέροος
  χοθ Δήμου χαχά την έκδρομήν
  μας είς Ηράκλειον πρός συμμετο
  χήν είς χά άποχαλυπτήρια χί]ς
  ττροτΐμής χοθ πρωχομάρχυρος χαϊ
  ή:ω?ς των Κρητιχών ίπανααχάοι
  ών αειμνήστου Δασκαλογιάννη.
  Έπίσης καθήκον μας θεωροθ
  μιν ίπως ι'διαιτέριος ευχαριστή-
  αωμεν χοΰς αγαττηαυς φ:λους Κων
  αχανχΐνον Ξχνθουδάχην, ΙΙαΟ'ον
  Μητρδποκλον, Νιχόλαον · Κρητι¬
  κόν, Πέτρον Χαραμ^ν, Στέφανον
  Σααχσάχην, Γιώ:γιον Μπαλχΐχζα^
  νάχην χαί λοιπούς διά τάς δλιος
  ίϊιαιχέρας χαί ίξαιρετικάς περι
  ποιήσιις των ,α( οποίαι θά
  μάς μιΕνουν άλησμίνηχοι.
  Έξ δνόμαχος των έκδρομέβν
  τής έπαρχΕνς Κιοσίμου.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΚαστελλΙου.
  Ιωάννης ΜοολβγιβννβΗης
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό υπογεγραμμένος διχοστικδς
  χλητήρ χτ]ς περιφερείας χοθ Πρω
  χοδιχιΕου Ήραχλιίου 'Αριοχόδη
  μος Ε. Τυλλιανάχης έν Λιμένι
  Χιροονήσου Πεδιάδος χαχσιχοε
  δρεύων. Δηλιποιβ δχι,
  Κατά παραγγελίαν χοθ.έπισπεύ
  δονχος χβί παραγγέλλονχος Γεωρ
  γίοο Ί». "Αλιξανδ?άχη χαχοίχου
  Χερσονήσου χαί δυνάμει χαί πρίς
  έχχέλισιν χής δπ' αριθ. 646)1937
  δριοτιχη'ς χαί χελισιδΕχου άποφά
  σεως τεθ Είρηνοδιχείου Χΐρσονή
  αου νομίμως χεχηρϋγμένης έ<τε λεσχίΐς χαί »<]ς «π' έκτιλέσει ταύ της γινομένης ύιτδ χρον. 25 Ίχ νοϋαρίου 1938 Ιπιταγής χοθ ιίρη μένου έπιοπεύδονχος χαχά χοθ οφειλέτου' αϋχοθ ΓιωργΕου Ε. Κα οχρινάχη χατοίκου Χερσόνησος Πεδιάδος κατίσχον χαχά χήν 6π' άρ. 183 τής 20 Νοεμβριού 1939 Ιχθεσίν μου χά εξής χινηχά κράγ Ιΐαχα χιΰ οφΐιλίτ&υ τούτου πρός εΐιπραξιν τοθ ποοοθ τή; έπιτα γί)ς έχ.δρ. 1.222. μιτά χώνχόχων αύτην χαί χ»ν έξόδων εκτελέσεως ήτοι Ινα ϊνον άρρινα χρώμαΐος ψχροθ άξίας δρ. 4 000ήλιχ'ας4 έχων περίπου. Ό πλιιστηριασμδς τούτου γενησεται ενώπιον μου ή τινδς των νομίμνν άναπληρωτων χαί ι(ς χό έν Χερσονήοψ δημοσία τιρον μέρος (έξωθι καφφενείου Γιωργ. Γιαννουλάχη) χήν 21ην Δεκεμίρίου 1939 ημέραν Πέμπτην χαί ώ?«ν 10—12 π. μ. δχι χαί δ¬ που καλοθνται οί πλειοδοτήαοντες τοίς μιτρητ,οΖς' χ«1 ί Ο —ΑΙ δίνδροφυτεύαεΐί εί; την ΰΐαιθρον. Ό Δκσονβμος ΉρακλιΙβυ. κ« τόηιν διαχκγής χβθ υπουρ ν·1ου Γεωργίβί, συνιβτά ΐ'ς τους κοινο τ*ρχ«ς την οικ ηροσ«Λΐκπς έρν» οίας χ&ν κατοίκυν φύτΐυσιν έν· τος υγρ&ν κοιλάδων καΐ φ«ρ«ν· γων κ»1 είς όχββς ποταμ&ν, ριυ ματνν χ αί χΐιμκρρϋν τ«χν«υ|&ν φυχ&ν λούχης πλαχ&νου εύκ«λύ ήτου ΝβιΙ Μαρυδιάς. —Σνματειακα Νεαπόλεως. Γΐνομένων προχθές τϋν αρχαί ρεαι&ν τοθ Σύλλογον Ύιτοδημετ τοηβι&ν Ν(«ηολ·Μς ί{(λ·γηβοιν Ορό(δρος ό Μ. Γ. Κοκολάκης, «ν τικρβιδρος^ό μ. Λεβέντης, νΡ"Μ ματεϋς ό κ. Ν. Άρναιυτάχη;, τ« μ'ας 6 Μ. Μιχ, Πιβικόίχης Μ«ι βύμ βουλος 6 μ. Γεώρ. Μ«υρομάτΐΐ|. —ΎπαλληλΐΜαί μετοτβολαί. ΆμοιβαΙνς μετετίθησιχν οί τη λ*γράφη τα) Μιχ. ΜβΜτοράηης τού Γραφ*(ου Τ.Τ.Τ. ΝκκκόΜΜς και Κ. Λυράκης 1»πηρ«τ6ν (Ις τόν Ασύρματον Ήρακλιίβ». 'αςκροΐσταιμινος το0Ταχ.Μ«λ λ&ν τοηοβιτιϊται ό ν. Γ. Μβμου νακης ύπηρετ&ν μλχρι το&ο· ·1ς τβ Γρβφεΐβν Άν. ΝικολΜυ. Είς την βεαιν ταύτα ν τοκοθετιΐται ό τηλεγραφητιις ν. 'βμμ. Γρβμματι χ*χης. —Ό Σΰλλογος Ξενο&έχων καί ΚαφΕκνλ&ν 'Αγ. Νικ· λββΜ. Γινομίννν άρχαιριαιβντου £υλ λόγον εενβίοχων, έν Αγ. Νικβ λάω, καΐ Κ«φ·ηΜλ&ν ιςελιγη οκν προ·δρος έ χ. Ν. ΜηοτΑτάς, «ντιηρ«·βρος 6 χ. Ιωάν. £κ*)»λι Μαρής, τβμΐας έ κ. 'ίμμ. Μινκλβ »ης, γραμματεύς ο χ. ι (ώρ. Β'Αλ* {«κης μβ! μελη το& Διοιχητιχοΰ ^.νμβουλιου οί χ. κ. '£λ. Ρ«φ«ί λαηπί, Μ. Φ*ϊτός μ«1 'είμμ. αι οιαδΐτος. Έ£«λ<γκτιχη ,'Βκιτροηα έί«λ*γασ»!ν οί ν, χ. Ανδρ. Βιδαι χη;, Έμμ. Κοντάρης χ«ί Κωνοτ. Άβλ —Τα Ιργα άγγειοπλαβτΐΜΐ,ς Κρήτης. Μ Είς τέ) Άγγιιοπλο'βτΕΐβν ΓΜίργ. Βαβιλάχη απονεμηθή υπο τή! ■Εκιτροπής Δι«βνο6ς 'ΕχβέβΐΜς ©ίίθαλονίχης χρυαο&ν ιμΐτάλλι· όν δια τ' άποσταλ·ντ« ϊργοτ αγ· γιιοπλαστιχής. —Διανυχτκρεύοντα φκρμ« κχΐα. Σημερον 12 ΔτχΐμβρΙου θά βι« ννχτιριύσουν |,τ« φαρμαχ·ϊ« Γ. Μβ Μ*1 ®ΐοδ. χος Γεώργιος Γρηγορ. Βλαχάχης χάτοικος Χΐρσονήοου νά μοί. παρα δώση χον χαχααχιθέντα 5 νόν. 'Αρμόδιος δικαοτιχδς χλητήρ έ· νεργηβίτω χά νόμιμα. Έν Χιροονήοφ χ? 5 Δ)βρ(ευ 1939 Ό Δηλοποιων διχ. χλητήρ Α. .Β. Τνλλιαναχης ΤΟ ΠΧΑΡΑΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΙΙΙ Μετεφέρθη όπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος καί παραπλεύρως τοθ κατασχήμαχος ΜΑΛΛΙΩΤΗ άπ' βπου θά έκχελβ μεχά χής γνωσχής χαχύχηχος καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τής άξιοτΐμου ιτε· λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4.40. Ψ [ν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεΐα Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  12 ΔεκεμβρΙοο 1939
  120 Ώρα
  ΤΟ ΦΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
  ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΙ! ΠΕΠΛΜ9
  ΑΚϋΜΠΪΟΙ ΟΙ ΦΙΝΑΛΝΑΟΙ
  ΑΦΗΝΑΙ 11 Δεκκμβρίβυ (τού ανταπο
  κριτβΰ ματς).—Τηλεγραφήματα κρέ>ς τό Ά
  θηναΐκόν πρακτορείον άγγέλλβυν β τι β πό
  λκμος μαίνεται είς Φινλαν&ίαν ολοέν
  έντεινόμκνος. Είς την περιοχήν τοϋ Πε-
  τσαμο ίπβυ έιτικρκτβΐ αχόιο; λέγω τής
  πολικη; νυκτός, διεξάγονται ομηρικαΐ μαχαι
  υπό τό φδς τβν ποββ#λέ»>ν τούς οη«ίβυς
  έγκατέστηβκν εί Ρώσσβι. ©Ι ΦινΧκνδοι «ν
  θΐατανται μέ απαράμιλλον ηρωϊσμόν, γρά
  φβντες σελίδας έκικων άγώνων υπέρ τή;
  ελευθερίας χαί τής τιμής της πατρίδος των
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΧΟΡΗΓΗΣΕ
  ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Φ1ΝΛ4ΝΑΙ&Ν
  ΡΩΜΗ 11 Δ)βρίου (ίδ. ύκηρΐβί»).— Κα
  χ* τηλεγραφήματα έξ Ούχσιγκτ&νο; αί Ή
  νωμέναι πολιτειαι έχβρήγηβαν είς την Φιν
  λανδίαν πιατώσεις 10 έκατομμυρίνν δολλ«
  ρίων δι' αγοράν π·λεμοφ*δίων κμΙ γεωο
  γιχδν είδών. "Εν έ <ατομμύριον δολλαρϊων έδέθηααν τοίς μετρητοΐς είς την Φινλαν δίκην κυβέρνησιν. ΤΗΣ ΦΙΝΛΛΝ&ΙΑΙ 1Ρ0Σ ΟΔΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρίου (15 ύχηρεοία).— Ή Φινλανδική Ββυλα απηύθυνε πρός ολα τα κράτη τβϋ κέομου έκκλησιν την οποίαν απίστειλκ ν'άν«γωα8ό είς την σύνοδον της Ε. Τ. Ε. «"Ενς τώρα, ?έγβι ή'έκκλησις ήγωνίοβημκν μ·ν·ι εναντίον ενός έχθρβδ απείρως ίβχυρβτέρου Ελπίζομεν ότι β πε· πβλι.ισμένος χόίμβς δ έν θβ μάς άφίοη μέ νβυς νά συνεχίσωμεν τόν άνισον άνώνα καΐ πιστεύομεν {τι ολα τα κράτη θά μάς παράσχουν την βοήθειαν των». Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛ ΕΟΑΝΗΛΟΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΤΙ ΑΣ ΠΟΥ ΛΟΝΔΙΚΟΝ 11 Δ)βρ(«υ (Ιδ. υπηρεσίαι). — Μ&τα έξοήμερον παραμονήν είς Γαλλί¬ αν έ*αι ήλθε χΒές ο Βαοιλιύς Γεώργιος Ετ'. Τάς δύ· τελευταίας ημέρας ό "Αγγλβς Βασιλεύς Γεώργιος διήλθε πλησίον τδν γαλλικήν στρατευμάτων, επισκεφθείς τμη μα της γροιμμης Μαζιχό καί επιθεώρησις %' άγγλιχά ότι ατεύματα τα ύπβΐα εύρισκον τα ι είς ηροκεχωρημένας γραμμαί;. Ό Αγ γλβς Βασιλεύς άπένειμεν είς τόν στρβτβρ χην Γκαμελέν τ·ν μιγαλόσταυρον τβϋ Λβυτροδ, είς δέ τόν ^στρατηγόν Ζώρζ τόν σταύρον τής Αύτβκρατορίβς. 'Επίοης βπα ραοημοφόρησε «ξιωματικβύς χαί οτρβττιώ τας διακριθέντας βπ' βνδραγαθ'α. ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΡΥΓΙΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Δεκΐμβρίβυ (τού άνταπο- χριτοϋ μ«ί).—Σήμερον απέθανεν ο Είβαγγε λ»ύς τοδ Άρείο» Πάγου Γιδέηουλβς χαί 6ά χηδευθ^ αυριον δημοσία δακαΗη μετ« πάσης «πιβλητικέτητες ΗΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΠΤΟΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Δ)βρίου (τ·5 άνταποκριτοΰ μας) — Μβρίμνη τής κνβερνήσβως συνεστή 8η Μεγάλη Έπιτροπή Έράνων πρός ουλλο γήν τ&ν απαιτουμένων π«σίν δια την ε νίσχυσιν των πτνχ&ν κατα 'άς εορτάς των Χριοτίυγίννων χαί τής πρωτοχρονιάς. Τό Χ£.άτ·ς ουνειοέφερεν είς την επιτροπήν τρί« έκατομμύρια. ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΓ ΕΚ ΑΘΗΝΑΙ 11 Δ)β>ίου (τ·δ «νταπ«χριτ·ΰ
  μς).— Ή Σουηδία είδοποίηβε οήμερον (η
  απαγορεόβΓαι ή έξαγωγη τρβφίμων καί
  αλλων είδδν χωρ., την έκδοσιν κρ·ηγ«»«
  μέν ής ειδικώς πρός τούτο αδείας.
  Η ΣΦΡΑΓΙΣΙΣ ΚΑΙ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΤΩΝ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΝ
  Κατ' άν«κοίνβ»αιν έκ τβθ άοτυνομικβδ τμιΐμα
  τβς Α σβ;άγιβις μέτρ&ιν και βτοβμ&ν κ. λ. η. θα
  αιινεχιαθβ μ·χ»ι τή| 20ή| τρέχοντος μετ* τίιν η«ρ·
  λενβιν τής «ποίας β' «ρχΐοη ο βχετικοε. Ιλεγχβς
  καΐ οί μ* ανμμβρβνβηβέμενβι β« βιάΐΜΐνται *.«)
  Ι* β * $ * φ
  "Ηρχισο^ν χθές
  αί εργασίαι τηςσυνόδου τής Κ.Τ.Ε.
  διά τό ρωσσοφινλανδικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Δ)β.Μου (ίδ. ύ
  πηρεσΐσ).—Την Ιΐην -οωΐνήν
  σήμεοον ήοχισαν είς Γενεύην
  αί εργασίαι τής συνόΒου τής
  Κ.Τ.Ε. Κατά την χθβσινήν ή
  μέραν ό επί κεφαλής της Γαλ
  λικής άντιπροσωπεΐας, τέως
  ποωθυπουργός κ. Πώλ Μπον
  κούρ καί 6 οφυπουογός των
  Εξωτερικών κ.Γκύ Λασάμπρ ι
  σχον διαδοχικδς μακράς συν
  ομιλΐας μετά των περισσοτέ
  ρων άντιπροσώπων των δια
  Φόρων χωρών.
  ΑΙ ΓαλλικσΙ καί Άγγλι
  «οί ίφηαΕρίδες άσχολοθνται
  διά μακρών μέ την σύνοδον
  τής Κ.Τ.Ε τονίζουσαι δα επι
  βάλλεται νά καταδικασθή ή
  Ρωσσία δχι μόνον ηθικάς άλ
  λά καί έμπράκτως, διά τής
  έφατρμογής κυρώσ^ων κατ' αύ
  τής. Ή «ΠσρΙ Σουάρ^ γροφϊΐ
  δτι είς την Γερμανίαν έτακρα
  τεΐ άνησυχΐα έξ σΐτΐας τής
  συ 'όδου τοθ θεσμοθ τής Γε
  νεύης.
  Ό εΜιχρός Παρισινός9 το
  νΐζει Οτι ή Αγγλία καί η Γαλ
  λ(α θά τηοήσουν άποφασιστι
  κήν στάσιν είς την Γενεύην 8
  πως καί είς τόν πόλεμον κατά
  τής Γερμανίαν. Ή εφημερίς
  συνεχίζει. «Ή Αγγλία καί ή
  Γαλλία δέν θά διστάσουν νά
  καταδικάσουν τόν Ιτπδρομέα.
  Καί ή καταδίκη τής ΡωσσΙσς
  θ' άφορώ'
  κατά μήχος τΑν Όλλανδικών
  συνόρων. Μεγάλαι στρατιωτι
  καί δυνάμεις των Γερμανών
  συγκεντρωθεΐσαι την 1 Ιην,
  12ην καί 13ην Ν)βρΙου παραμέ
  νούν πάντοτε κατά μή<ος των εθλλανδικΛν συνόρων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Δ)βρίου (ίδ. ύ ττηρεσ(α) — Ό άνταποκριτής τοθ «Νταίηλυ Έξπρέ,ς» τηλε- γροφ-Εΐ έκ Γενέυης 8τι ό Χί τλερ έξαπέλυσβ νέαν «επίθε¬ σιν εΐρήνης». Τριάκοντα πέντε ΓερμανοΙ δημοσιογράφοι τούς όποίους ά πέστειλε διά νά παρατκολου βήυουν δή9εν τάς εργασίας τής συνόδου ττ}ς Κ.Τ.Ε. άνα πτύσουν έξοτνρβηκήν δραστηριό τητα μβταξύτΛνάπεσταλμένων των δκαΦόραν ούδβτέρων κρα των τούς δποίους προσπαθοθν διά σειράς βπιχειρημάτων νό πβίσουν δτι ό Χίτλβρ έπιθυμεΐ την κατάπαυσιν τοθ πολέμου είς τό Δυτικόν μέ'ωπον διά νά μείνΓ) καί πάλιν έΧεύθε ρος νά συνεχίση τόν άγώνα τού κατά τοθ κοινοθ έχθροθ τής Εύρώπης, κατά τοθ κομ μουνισμοθ καί τής Ρωσσίας. ΡΩΜΗ Π Δ)3ρ(ου.— Τηλβ¬ γραφήματα έκ ΛονδΙνου άνα φέρουν δτι καθ* ά γράφουν αί έφημερΐδες νέαι μεγάλαι σφατιωτικαί δυνάμεις τής Αγ γλίας έφθασαν είς τό Δυτι κόν μέτωπον πρόκειται δέ ν' άποστατλοϋν καί άλλαι. ΑΙ αγ γλ'.καί έφημερΐδες άγγέλλουν έπίσης μβτ' έξαιρβτικής Ικανο ποιήσβως δτι άγγλικά στρα τεύματα ευρίσκονται άπό πολ λοθ είς τάς πρώτας γραμμάς τοθ μετώπου καί δτι ήλθαν έ πανειλημμένως είς συγκρού σεις μετά των .γερμανικόν στρατιωτικών δυνάμεων. Διακοίνωσις της Κ.Τ.Ε. πρός την Σο6. Ρωσσίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρΙου (15. ύτιηρεσίσ).—ΑΙ αρξάμεναι σή μερον την 10.45 πρωϊνήν έρ γασίαι τής συνόδου ιή"ς Κ.Τ.Ε κατόπιν σίιήσεως τής Φινλαν δίας, διεκόπησαν την μεσημ βρίαν έπαναληφθίϊσαι την 2. 45 τό άτιόγευμα. Κατά την έναρξιν τή"ς συνβ δριάσεως παρΐσταντο έκ των 53 μελών τοθ διεθνοθς όρ^α νισμθθ τα 40. Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν εγένετο ή έκλογή τοθ προέορου, άναδειχθέντος τοιούτου τοθ άντιπροσώπου τής Νορβηγΐος δόκτωρος Χάμ προ. ΑΙ εργασίαι συνεχσίθη- σαν καθ" δλον τό άπόγευμα, ώς άναφέρουν δέ έσπερινά έκ Γενέυης τηλεγραφήματσ, ή Κ. Τ. Ε. απεφάσισε καί ά πέστΕΐλε είς τή; κυβέρνησιν ιής Μόσχας διακοίνωσιν διά τής οποίας θέτει προθεσμίαν 24 ώρών διά την διακοπήν των έχθροπραξιων είς Φ.νλαν δΐαν καϊ την έναρξιν διαποαγ ματΐυσεων, τβ μεσολΓβ^σει άντιπρεσώπων τοθ θβσμοθ τής Γενέυης. Νεώτερα έπείγοντα τηλε· γραφήματα άγγέλλουν δτι όμι λων ενώπιον τής Κ. Τ. Ε. 6 Φινλανδός άντιπρόσωπος δό¬ κτωρ Χόστλυ εζήτησεν δ τίος δλα τα. κράτη τα μετέχον τα είς τόν οργανισμόν τής Γενέυης παράσχουν δσον τό δυνατόν μεγαλυτέραν βοήθει αν είς την Φ,νλανδΙαν. Ή ΦινλανδΙσ, είπεν, ευρίσκεται είς ιήν> ανάγκην νά ζητήση
  ενίσχυσιν ή όποΐα νά δοθ{] δ
  χι μόνον διά λόγων άλλ'
  έμπράκτως. Δέν μπορεΐτε, έτό
  νισε, ν' άπαντήσετε είς τάς
  σφαίρας καί τάς βόμβατς διά
  κενών λόγων. Πρέπει νά πρά
  ξετβ τό καθήκον σας.
  Μία μεραρχία
  Ρώσσων κατεστράφη είς Καρελίαν.
  ΡΩΜΗ 11 Δβκεμβρίου (ίδ. ύ|
  πηρεσία).— ΝυκτεριναΙ είδήΙ
  σεις έξ Έ*σ1νσ<ι άναφέρουν! βτι πολύνεκροι μαχαι συνά] πτονται κατά μήκος των άνα τολικβν συνόρων τη Φινλαν δίας. Τα Ρωσσικά στρατευμα τα τα μαχόμενα πρός άποκο ■πήν τής βορεΐου άπό τής νο¬ τίου ΦινλανδΙας καθηλώθησαν είς Σαμιζαρντί. Τα Φινλανδικά άβροπλάνα έβομβάρδισαν είς πολλά σημβΐα την σιδηροδρο μικήν γραμμήν τοθ Μουρμάν ;. Ή γραμμή αυτή αποτελεί τό μόνον συγκοινωνιακόν μέ σον των Ρώσσων. Είς τόν (σθμόν τής Καρελίας οί Ρώσ· σοι άδρανοθν έν άναμονβ νέ ών ένισχύσεων διότι όλόκλη ρος μεραρχία στρατοθ κατε¬ στράφη κατά τάς τελευταίας μάχας. ΑΓΚΥΡΑ 11 Δεκεμβριού (ίδ. ύτιηρεσΐο).—Άπό δύο ημερών α( θέσεις των άντιπάλων είς είς Φινλανδίαν πσραμένουν ά μετόβλητοι. "Ολαι αί έπιθέ σεις των Ρώσσων απέτυχαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Δεκεμβριού ((δ. όπηρ ) — Νυχτερινά τηλεγρα· φηματα άγγέλλουν δτι φινλαν δικά άεροπλάνα έβομβάρδι- σαν την ναυτικήν βάσιν τοθ Μοίρμάνσκ καΙ ρωσσικά στρα τεύματα επί των συνόρων. Οί ΦινλανδοΙ στρατιώται μάχον ίαι μέ εξαίρετον ηθικόν παρά τό δτι ή θερμοκρασία εχει κα τέλθει είς 20 βαθμούς υπό τό μηδέν! Τα φινλανδικά στρα τεύματα κατόπιν σφοδράς μά χης άνακατέλαβον την πόλιν ΣιμοροκλαβΙ βορείως τής Λάν τόγκα. Φινλανδικά άεροπλάνα ερρι ψαν ίίς τάς ρωσσικάς γραμμάς χιλιάδας προκηρύξεων είς ρωσ σικήν διά των οποίων ναθι στοϋν γνωστόν δτι γΛ ΡΛσσοι οί όποΐοι θά κατήρχοντο διά των άεροπλάνων των ιΐς τάς φινλανδικάς γραμμάς θ*βάντη μεΐβοντο διά μεγάλον χρημα τικον ποσών. 'Η Νορβηγία λαμβάνει έκτακτα μέτρα. ΠΛΡΙΣ1ΟΙ 11 Δ)βρΙου (Ιδ. οπηρεσία) — Κατά τηλεγραφή ματα έξ 'Όσλο ή Νορβηγική κυβέρνησις λαμβάνει έκτακτα ιέτρα έκ τοθ φόβου έπεκτάσε ως τής Ρωσσίας ίίς Σκανδι ναυϊκήν. "Ηδη διετάχθη ή έκ κένωσις πόλεων καί χωρίων ττ]ς Άρκτικής περιοχής εορι σκομένων πλησίον τής Φ*νλαν οίας, μρταφίροντσι 6^ Ι σμένως στρατός καί πολεμοφ5 δια είς την περιοχήν αυτήν. Κατ' είΕήσεις έξ ΈλσΙνσκι τρΐα ρωσσικά τάνκς, έκιχει ρήσαντα νά διέλθουν επί των πάγων λίμνης π,σρά τό Πετσά μο έβυθΐσθησαν έντός τής λΐ μντς διότι ό πάγος έθραύσθη υπό τό βάρος των. Υπό τοθ Φιν>ανδικοθ στρα
  τηγβιου διαψβόδ«τα· κοτηγο
  53]1ρωινή|
  ΔΕ» ΤΕΣΣΑΡΑ
  ΛΕΡΟΙΙΑΑΝΑ Π
  ΕΙΣ ΦΙΝΑΑΝΔ
  ΟΣΕΓΕΙ
  ΚΑΑΕ
  Η
  ΑΡΙ
  11
  ΑΝ
  ΟΙ ΑΕΡΟΠ0ΡΟ1 ΗΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 — )βρ··»ί (Ιδ. υπηρεσίαι) —
  Νυχτερινα έ«(γβντα τηλκγρκφήματα έζ
  Έλσίνσκι άγγέλλουν ίτι Η ρωβσικ» &ερο
  πλ*να προβεγειώδηοαν είς Φινλ«νδιχ«
  «εροδρόμια. Οί πιλότβι καί οί λοιποί άνδρες
  τ3ν πληοωμάτων τδν «ερβπλάνων π«ρεδ·
  θτισαν εις τούς Φινλανίούς δηλώσαντες είς
  αύτ·ύς ίτι δέν θέλβυν νά πολβμήβουν καί
  ότι πρβτιμβΰν την «ύτορολίβν άιτο 'τβ Ιγ-
  χλημκ τοϋ πολέμου εναντίον έν·ς λαοΰ ά-
  γωνιζομένου διβ την βλΐυθερίαιν τβϋ.
  ΕΞλ
  1ΑΓ
  II
  Τ
  ΟΓΑΣ ΕΙ
  ΙΤΑ
  ΠΕΖΗΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  [ΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
  ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 11 Δΐκΐμβρίου (τού
  κριτοδ μ«ς)— Αρμοδίως ανεκοινώθη σήμε
  ρον ϊπδια τας έξαγωγνς εί;Γερμανίαν άιτνι
  τεϊται ή ίκδοαις κίδικής αδείας τής Τρακέ.
  ς«ΐς τίί Ελλάδος.
  ΟΚ
  ΚΑ
  ΜΜΟΥΝΙΙΜΟΣΚΑΙΝΑΖΙΣΜΟΣ
  ΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑ
  ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 _)βρί·υ (ίδ. ύππρεσΐβ).
  — ΑΙ &μΐρικανικαί ίφημερίδΐς ουνταυτί
  ζ·υν σήμερον είς αρθρα των τον κομμου
  νιομβν κοιί τ·ν έθνικοσοσιαλισμόν τούς
  οποί·«ς άποκαλοϋν «νΐκράς πίστΐις». Ή δι
  άΐημος 'ΑμκρικανΙς δημοαιογράφβς Τομ
  αον γράφει: «Τό Ιδκ6δΐ( τοΒ κομμουνι
  αμοδ απέθανεν βφ' ίτο» αυνειργάσθη μιτβ
  τ ου ναζισμοΰ. Ό Νβζισμος απέθανεν <π· σης. Ό Χίτλκρ τόν <φ<νκυβ>, προδέσας τ·ν
  λό«βν τού.
  ΓΕΡΜΑΝ
  ΥΠΕΡΑΝΟΤΙ
  ΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΓΚΥΡΑ Π Δ)βρίβυ (Ιδ. ύι.ηρτοί«).-
  Τηλκγραφήματα (κ Λβνδίνβυ άναφέρουν
  ίτι δύβ γερμανικά άεροπλάνα ενεφανίσθη
  σ«ν χθές υπεράνω της Αγγλία; είς μέγα
  υψβς μέ κβτΐύθυνσιν πρός νβτιανατβλάς. Ή
  βντιακρ·ηορΐΜή αμυνα δέν Ιδωκκ τό ούνθη
  μα αυναγιρμοθ ·&τΐ καί διέταξε την καίτοι
  δίωξιν τβν (χΒρικ&ν ακροπλβ( ών.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΣΥΝΗΑΟΕ
  ΜΥΣΤΙΚΟ1ΥΜΒΟΙΛΗΥ ΣΤΕΜΜΛΤΟ2
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).-
  Ό ΒΒθΐλχύ, Γεώργιος ηροήδριυβε οήμΐρον
  μυστικβσυμβουλΐου τού £τέμματος καί υπέ¬
  γραψε τέ) διάταγμα τής συνκλήβ(Μ( τβν
  Ββυλβν ·ίς μυοτικην συνεδρίαοιν.
  ΑΙΑΠΩΛ£ΙΑ!ΤΗΣΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΤΑ ΒΙΑΙΗΙΜ ΗΚΡΙ 2
  II
  Μ Ε Ρ Ο Η
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Δ)βρ(ου (Ιδ. υπηρεσίαι).-.
  'Ανκκοινκθη σήμερον ·τι είς το πρώτον
  τρίμηνον τβϋ πολέμου ή Αγγλία, απώλεσε
  32 θΜβφη χωρητικότητος 300 χιλ τόννων.
  Ήχμαλώτιοε σχάφη τής ΓβρμβινΙας 280 χιλ.
  Τόννων, χορητικότητος. _ήμε^ο«> ήγόρα-
  Οβν έξ ΆμερΐΜής 8 πλβΐαι 65 χιλ. τβνων.
  'Εγ«ωσβη ίτι τελευταίως έβυθΑοθηββν 6
  Αγγλικαί πλβϊβ 30 χιλ. τόννων.
  ρηματΐκως ό (σχυρισμός των
  Ρώσσων βτι ποοήλασαν είς
  βάθος 64 χιλιομέτρων είς τόν
  τομέα τοθ ΣαμιζσρντΙ. Άντι
  θέτως, τονΐζβι τό άνσκοινω
  θέν τοθ Φινλοτνθικοθ στρατη
  γεΐου, τα ρωσσικά στρατβύμα,
  τα καθηλώθησαν παντοθ» άνί (
  κανα νά συν«χ({7συν τή'# ιτροΐ
  ίλασίν των,
  Σ
  ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΠΙϋ ΜΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 ΔεχεμβρΙβυ (Ιί. ύηηρ.).- Είς τί)
  μετωπβν παρετηρήθη θΕβτσις τίιν γιρμετνΐΜϋν ηιρι
  «βλιβν είς ιον τβμέα τής γραμμής Μαζινό χον
  Κατεχόμενον ύκέι "Αγγλων. Γερμανικαι περιηολία
  εΐβίΐλθεν ·1ς δετσβς «που ιυρΐοχιτβι «γνλιχβς βτ«9
  μ«ς. Ο Άγγλοι ϋνοιξβν πϋρ καί β! ΓερμανοΙ έ·
  τραηηοαν «Ις φνγήν ουν«ηβκ*μΙζβντ·{ καΐ ηβλ
  λβύς τρανματίος των. Είς την περιοχήν τβδ £ααρ
  οΐΒτάχβη Α ·μμ*«ν0Ι( τ6ν χιιρΙ«ν καί ηολε«ν »ηο
  τβν Γερμανικήν αρχ&ν. )ο πρακτορείον Χα0·β
  «γγέλλει έκιτνχε!{ «ν·βρα{ γαλλικ&ν «ιιβαιιαβμά
  τειν, ΝοτίΝβ τβδ Χααρμκρονχβν γερμανικαί μριμ
  Μοί} «ηΗ·<)0ιΐ9·ν ι« χειροββ^