98172

Αριθμός τεύχους

5345

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ρμ
  *.£ *δεί«ς
  τ·»;
  π(οτι*{». ΉοΊ
  Τβτι
  τοδ κ·ιιρ·υη
  Ιτβιι βυτ»»ρνβα8ηρ««
  ·ζ«ομ·( έ«ϋ*ν.ν ί«'
  ΙΛΕ
  ΗΟΤ
  ΑΝΟΡ
  οτττ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΙΑΥΡΟν »*"
  ΤΒΕ.8ΤΙ0Σ ΣΤΙΤΙΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  Ιτησία Μυαι Β
  ΙΕάμηνος Ι
  Άμερικήϊ
  Ιιησία Βολ. 1Β
  Ηάμηνο; » 8
  ΪΙμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΡΩΣΣΙΑ
  δ' άπορρίφη
  τό διάοημα
  τής Κ.Τ.Ε.
  δι" ειρήνην.
  ΑΓΚΥΡΑ 12 Δ)βοίου (ίδ. {.ηρ
  αί* τής «'ΑνορθύαΐΜς»). - Ειδή
  ο«ις έ« Γενέυης κναφέρουν δτι
  οί διιΒνΕΐς κύκλοι όέν άνβμέ-
  νβυν (ΰνοΐκίιν άπ&ντησιν τής
  Χοβιετικής κυβερνήσεως «1ς το
  βιαβημ* τής Κ. Γ. Ε. πρός ϊναρ
  {ιν ίιαπρ«γματϊύσ«ων ΑΓ κΐρή
  νινσιν μετ» της Φινλανδίβξ.
  Άντ'θέτνς δλοι έΜφραζονται με
  άηβισιβδβξία», άηοφΐυγοντκς τας
  αΙβΙΟθέςΌυς προβλεψβις ώς ματαί
  άς. Ή 24»ρος ηροθεβμία λήγει
  έΊς γνωβτβν άκόψε *αι Α κυβ*ρ·
  νησίς τής Μοσχας είναι υποχρε
  «μένη ν απαντήση άποδιχομκ
  νιι π άηορρίπτουοα την πρότα
  οιν. Προβλίπβται έν τούτοις δτι
  μάλλον δέν θ' απαντήση διό
  λον. Κοιΐ αν απαντήση θ' άττορ
  ρΐψη τελπιΌις την ηροτ«σιν.
  'αν ιν μιταξΰ έ καγιιοσμιος τώ
  «ιο ς ασχολεΐταπ χαΙ σήμερον μέ
  τπνι'σβολην τής Ρ»σαίας είς την
  Φινλανδίαν χαι μ έ την πιθα
  νην στάσιν τής Κ. Τ. Ε. καΐ τάς
  άποςράσεις της. Ό «1{ Γενεύην
  άπεσταλμε,νβς τού «Μικρου Παρι
  οίνου» τηλεγ »α«βϊ ότι εάν ή
  Ρ«σαι« αρνηθή ν« τβί η την χεΐ
  ρα ιΐς την Φινλανδίαν πρός
  βυνδιαλλανην δι' α(ρηνΐΜ&ν δι
  ακραγματΐυσιειν, ουδέν κράτο;
  θά διστάοη πλέον να λάβη οαβή
  Βίσιν άπεναντί της καΐ η κβτα
  δίκη της υ «ό τού δικαστήριον
  τ&ν έθν&ν θκ είναι ομόφΜνος ό
  αον χ«1 αύατηρά.
  Άλλα τηλιγοαφΑματα έκ Γ·
  νβυης άναφίροκν 4τι άπεφαοί
  οβη νά ουνελθη π έηιτροηη τ&ν
  Η διά να λάβη άκβφάσιις επί
  τ©0 ρωσσοφινλανδικοΰ βάσει τής
  απανηοπΜς την οποίαν θά δώση
  η Μυβέρνηοκ της Μόσχας άκολού
  θνς 6ε θ« συνελθη η όλομέλίΐ»
  δια να λ*βη γν&σιν τής άηοφα
  σ«»ς αυτής κ«1 νά προβό «ίς την
  έγκριοΐν της. Έν τ») μχτκζβ είς
  την Γ«ν«όπν ηαρατηρεϊται έ$αι
  ρΐτιχή διπλνματικη δραατηρι6της
  φαίνιται δέ δτι παρασκηνιακβς
  Β ζθ έό θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ£
  ΑΡΙΘΜ. ι ΦΥΛΛΟΥ 5345
  β* ουζητηθοδν έκτός τοθ
  φΐνλανδικοϋ «αί ίλα τα άλλα μβ
  γάλα δι·θνή προβλήματα.
  ΡΟΜΗ 12 Δεκεμβριού (Ιδ.
  διτορ.). — Κατά τηλ·γρα«τΐματα
  έκ Χτοχχόλμπς α! έχόηλώαβις αίς
  ΣουηδΙαν χαβάς χαι είς τάς άλ
  λβς Χχανβιναυΐχάς χώρας υπέρ
  της Φινλανύίας συνβχίζβνται.
  Είς πολλάς χιλιάδας άνίρχον
  ται ο! Χουπδοΐ οί όποΐοιμάχονται
  ήοη«1ς τάΦινλαδιχά μετ»** *ατά
  την Ρώαοων χαθημεριν&ς δέ προ
  Ο ΙΕΡΟΣ ΑΓίίΝ ΕΝΟΣ ΗΡΩΟΣ ΛΑΟΥ
  Φινλανδοί βτρατιώται εις ώραν ϊπιθεωρήσεοις ή ότιοια προηγεΐχαι της αναχωρήσεως των είς τό μέτωπον
  Ό πόλεμος είς την περιοχήν τοϋ Βορρά.
  Άνεκόπη ή προέλασις
  των Ρώσσων εις Φινλανδίαν.
  ·£πικ6ς 6 ήρωϊσμός των Φινλανδών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δεκεμβριού - τιώται ύποφέρουν τα πάνδει. κατέστρεφον τέσσαρας λό-
  ((δ. ύτ»ηρ. της «Ανορθώσεως»), να διότι οί Φινλανδοί κατα γους στρατοθ έξ ολοκλήρου.
  —Ό είς Έλσΐνσκι άντστιοκρι|στρέφουν κατά την ύποχώρη Μβτά σφοδράν μόνην στοι-
  τής τοθ πρακτορεΐου Χαβάς
  τηλεγραφΕΐ δ τι τα Στβετ,ικά
  στρατεύματα συναντοθν μέγα
  λσς δυσχερείας είς την συνέ¬
  χισιν της προελάσεώς των άφ
  ενός μέν λόγφ τοθ δρψυτάτου
  χειμώνος καί της συνεχοθς
  πτώσεως χιόνος καί άψ' έτέ
  ρου λόγφ των συνεχών βομ
  τούς όποΐους ύφ(
  σΐν των τα πάντα καΐ ό Ρωσ Ι νΐοσσαν βαρεΐας απωλείας
  σικός στρατός δέν ευρίσκει ού
  δαμοθ κατοφύγιον πρός στέ·
  βτκβΐντα ιΐδικα
  εροπλάνων.
  Ρωσσοι στρα
  Νέον μηχάνημα καθορϊζον την θέσιν τοϋ έχθρικοθ άεροπλάνου είς τα
  αγγλικά χαρακώμαΐα τοΰ Δυτικοϋ μετώπου._________
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
  τα ούδέτερα κράτη.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δεκεμβριού
  (Ιδ. οπηρ.). Ό «ν Γενεύτι άιε
  σταλμίνος τοθ «ΉμερησΙου
  Τηλεγράφου^ τη>εγραφεΐ σή
  μερον δτι ή ΓερμανΙα έπωφε
  λβΐϊαι τής συγκλήσεως της
  Κ.Τ.Ε. διά νά ασκή·»!) νέαν
  ■ντονωτέραν ιιΐεσιν επί των
  ούδβτέρων χώρον.
  Κατ' αρχήν ή κυβέρνησις
  καΐ ό τύπος τοθ Ράϊχ κατηγο
  ώ ξλ
  καΐ ό τύπος
  ροθν την ΈλββτΙαν ώς
  θοθσαν της ούδετερότητος ε-
  φόσον έπέτρεφε νά συνέλθπ ή
  Κ.Τ.Ε. είς την ότιοίαν μετί·
  χούν καΐ ίμπόλεμοι, επί τοθ
  ίδάφους της. Έ« συνεχε'α οί
  ΓερμανοΙ κατηγοροθν καί βλα
  τα δλλα μικρά οώδ*τ·ρα κρβ
  τη βτι δέν τηροθν ιιραγματι
  κήν ούδετερότητα έφόσον με-
  τέχουν της Κ.Τ.Ε., όργανι-
  σμοθ, ώς λέγουν, ότιηοετοθν
  τος τούς σκοποός της ΆγγλΙ
  άς καί της Γαλλίας στρίψομέ
  νού κατά της ΡωσσΙας καί
  αης ΓερμανΙας.
  ΡΩΜΗ 12 Δ)βΜου (15. όπη·
  ρβσΐα).—Κατά τηΚενραφήματα
  εκ Κωνσταντινουπόλεως αί
  τουρκογερμανικαΐ ίμπορικσΐ
  Βιαιΐραγματεύσεις Ι χούν βΐσέλ
  θβι άπό ημερών εις «νεκρόν
  περίοδον» λόγφ διαφωνιων α(
  οποίαι προέκυψιν μεταξύ των
  δόο κυβιρνή^εων, δσον άφο
  ρβ τα ίξαχθησόμενα έκ Τουρ
  κΐας «Ις Γερμανίαν «ΙνΟ·
  γσσιν.
  Φινλανδικά
  τέστρεψαΐν διά
  άεροπλάνα κα
  σφοδροθ β?μ
  βσρδισμοθ την άεροπορικήν
  βάσιν τοΟ Μουρμάνσκ παρά
  την Λευκήν Θΐλσσσαν.
  Ό άντσποκοιτής τοθ Πρα
  κτορεΐου Χσβάς προσθέτει δτι
  οί ΡΛσσοι στρατιώται είναι
  κακοενδεδυμένοι, σχεδόν άνυ
  πόδητοι καί τελείως άσυνήθι
  στοι είς τάς κλιματολογικάς
  κσί έδαφολογικάς συνθήκας
  της ΦινλανδΙας δπου ήση κι
  νοθνται. ΟΙ φινλανδικοΐ στρα
  τιωτικοΐ κύκλοι έν τούτοις
  φρονοθν δτι * οί ΡΔσσοι θα
  φροντΐσουν νά μεταφέρουν £ί;
  Φινλανδίαν στρατεόματα έκ
  Σιβηρ'ας τα όποΐο θά γνωρΐ
  ζουν καί θά δύνανται νά μά-
  χωνται επί τώ ν χιόνων. Έν
  τοιαύτη 6έ ·περιπτώσει ή κα¬
  τάστασις θά μεταβληθή κατά
  πάσαν πιθανότητα καί οί Ρώσ
  σοι θά δυνηθοθν νά συνεχΐ-
  σουν την προέλασΐν των
  Σημερινόν ανακοινωθέν τοθ
  φινλανδικοθ στρατηγεΐου άνα·
  φέρει τα εξής: «Κατά τή« χθβ
  σινήν ήαέραν δύο έιχιθέσεις
  των Ρώσσων παρά τόν τιοτα
  μόν Ρασπέλι
  εξ ολοκλήρου.
  άπβκρούσθη^αν
  Ό έχθρός ΰπέ
  στη βαρυτάτας απωλείας. ΟΙ
  Φινλανδοί κατέστρεφον έκτός
  των άλλον καί δύο τάνκι, των
  Ρώσσων. Καθ' δλον τό μηκος
  τοθ άνατολικοθ μετώπου διε·
  ξήχθησσν κατά την διάρκειαν
  της ημέρας
  ΟΙ Ρωσσοι
  σφοδραί μαχαι,
  έπεχεΐρησαν νά
  δισβ >0ν τό όδάτινον φρόγμα
  αμύνης Βουόζι άλλ' άπέτυ'
  χον καί ηναγκάσθησαν νά
  όηισθοχωρήσουν πρό τοθ σφο·
  δροτάτου πυρός των Φινλαν
  δόν. Είς τό βΐρε'ως της Λάν
  τόγκα μέτωπον έξακολουθοθν
  καί σήμερον βΐαιαι μαχαι.
  Είς Ενα τομέα τοθ βορεΐου με-
  τώπου τα ρωσσικά στρατεύμα
  τα κατώρθωσαν νά προωθή-
  σουν τάς θέσεις των καί νά
  φθάσουν είς βάθος 30 χιλιο
  μέτρον άπό των συνόρων.
  Είς άλλο σημείον τοθ μ«
  τώπου τα Φινλανδικά στρα
  τεύματα επετεθησαν έξ ά προ
  εκατέρωθεν τα Φινλανδικσ
  στρατεύματα, συμπτυσσόμενα
  έγκατέλειψαν τό επί των ρωσ
  σοφινλανδικών συνόρων χω
  ρΐον Λασλακ. Ρωσσικά πολε-
  μικά σκάφη ήνοιξαν πθρ κα¬
  τά τοθ Γκοθντκεν. Τα Φινλαν
  δικά έπάκτια πυροβόλα άπήν
  τησαν άμέσως καί διεξήχθη
  σφοδρά μονομαχία πυροβολι
  κοθ διαρκέσασα επί δύο όλο
  κλήρους ώρας.
  Έξ έκρήξεως των φινλανδι-
  κφν όβΐδων επί των ρωσσικων
  σκαφον συνάγεται δτι τινά
  τουλάχιστον έκ των σκαφ3ν
  ναφέρονται ήρωϊσμοΐ γυναι·| ΑΓΚΥΡΑ 12 Δεκεμβριού
  κων άν ευ προηγούμενον Αί ύ Τλ Ι
  ΤΟ ΡΑΪΧ
  συγκεντρώ-
  νειδυνάμεις
  πρόςτόλου-
  ξεμδσυργον
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ«κ«μβρ[ου (Ιί.
  ύπηρ. τής « ΑνορθώββΜς·). -Είς τ*
  Δυτικύν μίτλΐπον ουνιχΐζιται
  η χαλορότης των έηιχειρηοΐΝν
  χαΐ μόνον δοάοις τ&ν περιηβλι
  ών μκΙ τ&ν έ{ έπαφής στοιχβΐων
  σημκιοθται. Τό Ανώτατον αρχα
  νΐΐον τοϋ Γαλλικον στρντοΒ έξ*
  ώιΐΜβ σήμερον την πρωΐαν τό κ*
  τμ8ι άνβΗθΐνβίβέν: «Δβασις τ&ν
  πΕβιπολι&ν έκ! διαφόρων βημιΐειν
  τού μΐτύηου».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βρίου (15. υ
  πηρααΐα) — Τηλενβ«φήι»«τ* τ&ν
  άπασταιλμέναίν τ&ν ένημΐ^ίδβιν
  είς «ό μέτωτον άναφερουν ίτι
  αί έχβαικαΐ πβριπολίαι άνβπτύσ-
  σουν έξβιοΐτικβς ϊντονβν βράα>ν
  άκό τού τελευταιου 24Δρο» νοΐΐ
  ως κ«ΐ νοτιοδυτΐΜ&« τοθ £«αρ
  μκροΰχιν. ΜΙα νΐρμκνιχή πιρι
  πβλία Ι όηοία έτώλιιησι νά προ
  χωρήβπ ((ς μϊγαλύ«ρον βάβος
  ένέπ«ο·ν είς ένέδραν κ>1 κατΐ-
  στράφη. Όβοι έκ τ&ν Γ*ρμαν&ν
  οί έποΐοιτίιν απετέλουν δέν έ-
  φονβύβησκν συνβλΑφθησαν αΐχ
  μάλΜτοι.
  Τα «ύτά τηλιγραφήματα «ρο
  οθίτουν δτι παρατηροϋνται μι
  γάλοι χινητβποιήσεις γερμανι
  Μ&ν στρατ«υμ4των κατα μήκος
  τ&ν ουνόβων τοθ Λο«ί«μβούργο«.
  Ουδέποτε, αναβερουν ο! "Αγγλοι
  άνταποκοιταί. άπό τής *ν*ρ{«οις
  τοθ πολέμου παρετηρΑ8η4αν τό
  σαι μεγαλαι κινητοκοιΐιαεις γβρ
  μανΐΜοΟ στρατοδ χατά μήκος τ&ν
  Αου{(μβουργικ&ν οονόρων δσον
  τάς τελευταίας αυτοίς ημέρας.
  Πληροφορίαι έ£ άλλον παρΐχό
  μεναι μέαω Λουξίμβούρνβυ ανα
  φέρουν ίτι ένίσκηψεν ίπιδημία
  δΐφθιρίτιδος 'ματα{υ τ&ν γερμανι
  κ&ν ατοατΐυμάτΗν τΒν έγκατκ
  στημίνων είς τα γβρμανολουςΊα
  βουργιχά αύνορα μέχρι τοδ Αι$
  Λβ £«λ
  (Ιί.
  σύτών ύπέστησαν
  ζημίας. Ρωσσκά
  σημαντικάς
  άεροπλάνα
  «βομβάρδισαν τόν φόρον τοθ
  Φιινικοθ κόλπου διά νά ·ηαρ·
  εαποδΐσουν τούς πλόας είς
  την περιοχήν αυτήν κατά τάς
  νυκτός.
  ΡΩΜΗ 12 Δεκεμβριού (15.
  ύπηο ).— Κατά τηΧεγραφήμα-
  τα έξ 'Ελ.σ(νσκι οί ΡΔσσοι ά
  πέτυχαν είς δλας τάς επιθέ
  σεις τάς οποίας ένήργησαν
  χθές τόσον είς τόν Ίσθμόν τής
  ΚαρελΙας όσον καί είς τα άλ
  λα μ'.τωπα. Βορειως τοθ Πΐ
  τσόμο συνήφθη σφοδρά μάχη.
  Δύο ρωσσία πολεμικά έβομ
  βάροισαν τόν λιμένα τοθ Πε
  τσάμο χωρίς νά προξενήσουν
  μεγάλας ζημίας.
  ΟΙ Φινλανδοί άντέστησαν
  καί πάλιν επιτυχώς είς τάς ά·
  εροπορικάς έπιδρομάς, καταρ
  ρ'ψιντες 14 ρωσσικά άεροπλά
  να. Έξ άλ,λου φινλανδικά άε
  ροπλόνα έβομβάρδισαν έπιτυ
  χώς μεγάλην φάλαγγα ρωσσι
  κων τάνκς καί τεθωρακισμέ
  νόν αύτοχινήτωνπαρά τό Σου
  όμι Σάλμι. Άλλα Φινλανδι
  κά άεροπλάνα βοηθούμενα υ¬
  πό τοθ βαρέος πυροβΐλικοθ
  κατέστρεφον τεθωρακισμένην
  άμαξοστοιχΐαν των Ρώσσων
  καί άπεδεκάτισαν μίαν φάλαγ
  γα τάνκς είς την σιδηροδρο
  μικήν γραμμήν Τεριζόκι—Β.ϊ
  κοθρι τής Καρελίας.
  ΑΙ γυναΐκες της Φινλανδι·
  άς μάχονται μέ αφάνταστον
  ηρωϊσμόν κατά των Ρώσσων.
  Άλλαι μέν είς την άντιαερο
  πορικήν Αμυναν της χώρας
  καί άλλαι είς τα μβτωπα πα¬
  ρά τό πλευοόν των Φινλαν*
  δόν στρατιωτών. Υπό των ξέ
  κατα τον Ρώσσων καί ν»ν άνταποκριτβν μάλισΐα ά
  κων άν ευ προηγούμενον Αί' ύπηρ.) -ΓΤηλΐγρβφΛμα'τβΓ εχ Αβν
  γυναΐκες λαμβάνουν μέρος δίνου άγγέλλουν δτι η προοο
  χη τ&ν κρμοδίων στρατΐΜτιχ&ν
  χαϊ τ&ν ασχολουμένων
  μ> τά| έπιχ(ΐρήβ*ις
  Δυτικόν μίτιικον στρέςρε
  ται χαϊ πάλιν πρός την Όλλειν
  οίαν. Πρββλίιτεται δτι ή Όλλαν
  δία Βά διατρί{η χα πάλιν τόν
  χΐνδυνβν γιρμανιχης εΐσβολή^
  χαϊ μάλιοτα έντός τοδ χιιμ&νοΐ.
  ΟΙ στρατΐΗΤΐΜθΙ Ιχουν την άν
  τίληψιν ίτι τό γ·ρα«νιχϊν έκι
  τελεϊον θά (πΝφ«λη9β τής πήξ*
  νς τ&ν Οδάτων τ&ν Όλλανδι
  Μ&ν
  μβ μρς
  είς άνιχνεύσεις καί προβαΐ-
  νούν £[ς την συλλογήν πληρο ^
  φοριων έκ των έγθρικων γρσμ-1«{« τ·
  μων υπό βροχήν πολλάκις ρωσ
  σικων ό3(δων κ αί υπό θεριστι
  κήν βολήν των πολυβόλων τοθ
  ρωσσικοθ στρατοθ, χωρίς νά
  πτοοθνται, χωρίς νά κάμπτων
  ται διολου. Χάρις είς τόν ή·
  ρωίσμόν, την τόλμην, την αυ¬
  ταπάρνησιν καί την εύφυΐαν
  των Φινλανδ1δων. τό Φινλαν
  δικόν στρατηγβΐον κατέχει πό
  λυτΐμους πληροφορίας.
  σον τα ύδάτινα φράγκατα δέν
  θ' άποτελβΰν «λέον έμπόδιον.
  Δια μεσηυ δυσπροσίτων δρέων οί Γάλλοι μεταφέρουν διά των ίππων πό
  λεμοφοδια είς τάςπρός νοτιανατολάς τοϋ Στρασβούργου προχεχωρημένας γραμ
  μός των.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
  τοΰ ρώσσικου στρατόν).
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βρ(ου (16, 6
  πηρεσ(α).—Νεώτερα τηλεγρα
  Φηματα έξ 'ΕλσΙνσκι όναφέ
  ρουν δτι οί Φινλανδοί ύφΐ-
  στανται σημαντικήν οωσσικήν
  πίεσιν κατά μηκος της σι&ηρο
  δροαικης γραμμης Πιελοζαβέ
  ρι. Νέα ρωσσική επίθεσις ά
  νσμένεται είς τό μέτωπον βο
  ρεΐως της Λαντόγκα της όποΐ
  άς Εν μέρος επάγωσεν ή5η.
  ΟΙ στρατιωτικοΐ κύκλοι τοθ
  ΈλσΙνσκι άμφισβητοθν τό δτι
  οί Ρωσσοι προελαύνουν κατά
  5—6 χιλιόμετρα ημερησίως.
  ΟΙ Ρωσσοι άγνοοθν τό Εδά
  φός καί λόγω τοθ σκότους
  είναι ήναγκασμένοι νά κ ά
  μνουν χρήσιν τεραστίων προ
  βολέων, Αντιθέτως οί Φινλαν
  δοΐ γνωρΐζουν τελείως τα έ
  δάφη των καί ένεδρεύουν είς
  χαράδρας καί δάση έπιτιθέμε
  νοι αίφνιδιαστικως κατά των
  Ρώσσων καί έπιφέροντες είς
  αύτούί τεραστίας απωλείας.
  Τό βέβαιον είναι δτι είς ώ
  ρισμένα σηυεΐα οί Ρωσσοι προ
  ήλασαν είς βάθος 40 περί
  -ου χιλιόμετρον άπό των
  Ρωσσοψινλανδικων συνόρων
  ήδη δμως άνεχαιτίσθησαν εϊς
  τινάς τομβΐς Ιβ'ος είς την
  περιοχήν ΣαμιζαρντΙ. Είς την
  Λαπωνΐαν χά ρωσσικά στρα·
  τεύματα καΐέλοβσν τό μικρόν
  χωρίον Σίλλα,
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θία
  βος άδε-λφών Βεροινη). — Σήμερον «Ή
  Δακτυλογράφος» ήπερέττα είς πράξει;
  3, τοΰ μαέστρου Σακρλλαρίδη. Άπο
  νευματινή «Κορίτσια της παντρειάς».
  Τιμαί: Πλατεΐα, θεωρε-ϊα δρ. 15, έξώ
  στής 10.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χινηιιατογρήφος)
  — Την προσέχη εβδομάδα. «Πλην,ωμέ
  νος Άετός» μέ τον 2'άρλ Μπουαγιέ
  καί την Χέντυ Λαμιίρ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή «Χιονάτη καί
  οί 7 Νάνοι» Κυριακή ώρα 10 π. μ.
  Σινεάχ μέ δρ.· 6. "βρα 4 - 6 ή «Χιονά
  τη» μέ τιμάς ήλ<ιττωμέ>'ας. Κπθ' έχά
  σχην άπογβυματινή 6 30', ίοπε-ρινή
  9.3Ο' μ. μ.
  ^ ΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμός Αθηνών.
  13οςΑ)βρίου.
  τού ώραιόκοσμου
  12 25 Σήμα—Έθνιχδς δμνος—
  Ομιος Νιολαίας.
  "ΰοα Ά στΐοοσκοπείου Αθηνών.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 "Αριΐς άπό δπιρις μι δια-
  αήμ»υς έχτελιστάς .(Δ'.σκοι).
  13.30 Είδήσιις— Χρημβτιοιή
  ριον.
  13.45 Ποιχίλη μουσΐχή. (ΔΕ-
  σχοι).
  14.15 Είδήσιις.— Μιτιωρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγο(«ς Πιι
  ραιιός.
  18 30 Μετάδοοις άπό τό θέα¬
  τρον Κοτοπούλη («ΡΙξ») τής 1ης
  'Εχτίχτου Δημοσίας Συμφωνιχής
  ΣΐίναυλΕας τοθ ΡαδιοφωνιχοΟ ΣταΟ
  μοθ Αθηνών, δπίρ των Μαθητι-
  χών Συσαιτίων. Διευθυντάς Όρχή
  στρας δ χ. Γ. Λυχούδης.
  20 Μουσιχή τζάζ (Δίσχοι).
  20.20 Δημοτιχδ τραγοθδι (δπδ
  χοθ Όμίλου Ναότη—Κβλλέργη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Μιχρά ποιχίλη δρχήστρα
  (Εδθυμη μουσιχή).
  21.45 Μουσιχή ίωματίου. (Δ!-
  σχοι).
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 Ρισιτάλ τρβγουδιοθ (δπδ
  τοθ χ. Φρ. θιολογίδη, τινόρου).
  23 Τοιγγάνι»η μουσιχή (Δ[·
  σχοι).
  23.20 Νυχτΐριναί ιίδήσεις.
  23.30 Δυωδίαι (δπδ των χ. χ.
  Διονυσίου θάνου, τινόρον, χ«1 Δή Ι
  μητρίου Εύστρατΐου βαρυτόνβυ). Ι ||^ς
  Τα σχολικά κτΐρια.
  Δ:ά χά σχολιχά χτίρια τής ά
  νατολιχίς Κρήτης έχορηγήθησαν
  τελευταίως σημαντικαί πυτώσεις
  Αί πιστώσεις άπαδΊιχνόουν τό έν
  διαφίρον τής χυβεονήσεακ χαΐ
  ιδιαιτέρως τοϋ 'ΥιτουργοΟ Γινι
  χοθ Διοι«ητοΟνδιά την έν Κρήτη
  εκπαίδευσιν. Είνε 'έ 4ξ·ον αη εί !
  ώ3εως ίτι τό ενδιαφέρον αΰΐό
  ίποδειχνύεται πάντοτΐ αμέριστον |
  έν συνδυΐαμώ μέ τα άλλα Ιργα
  κοινής ωφελείας τίς Κρήτης, [τα
  πραγμχτοποιούμινα ανεξαρή1
  αυνθηχΑν καί περιστασιιον
  νις είς; «λλους χαιροΰς έπη?έα
  ζον ώς γνωστόν σοβάρως τας χρα
  τιχάς ενεργείας.
  ***
  'Επαινετέον.
  Τό δφυπουργεϊον Τύπου ' χαί
  ΤουριαμοΟ £ έμερίμνηαε, τελευταΕ
  ως χαί διά την χαλλιτεχνιχωτέ
  ραν εμφάνισιν των οΊλταρίων των
  ζό λ
  φ
  είχον ιζόντων αρχαιολογιχα
  ό
  μνη
  Ή
  μιΐα χαί (στοριχούς [τόπους.
  μίριμνα,άνταποχρίνεται είς τάς ά
  παιτήσεις τοθ χοινοθ καί των άλ
  ληλογραφούντων, χυρίιος δμως
  συντελεϊ είς την άρτκοτέραν δια
  φήμισιν τοθ τόπου καί συνιπως
  ιήν έν χαΐρι]» μεγαλυτέραν άνά
  πτιιξιν τής Τουριστιχής χινήσε
  ως. Τδ Ηράκλειον μάλιστα μέ
  τούς πιφημισμένους άρχαιολογι
  χιύς χόπους, Ιχει πάντα λόγον
  νά κρίνη αύτην έπαινιτέαν.
  Τα μαθητικά
  συσσΚτια.
  ΈξαχολοοθιΤ ή λιΐτουργία είς
  την πόλιν μας των μαβητιχων
  συσσιτίων. ΚαΙ έξαχολουθεϊ μ
  τάς άρίστας των προβλέψεων: Ή
  χοινωνία μας εφάνη έξ άρχής έ;
  διαφιρομένη διά τα συσσίτια τά< τα. Ασφαλώς ίε χαί είς τό έγγύ θά συνιχίση την χατά τρόπον ΑΣΤΕΡΕ2 ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ Ή Ζάρα Λεάνιβρ ΰπιος ε'μφανίξεται οί μία τελευταία δημιουργία της. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό Δήμσρχος Ηρακλείου καθιστα γνωστόν δτι έξβτέθη Από σήμερον είς τό Δημοτι¬ κόν Κατάστημα ό κατάλογος των όποχρέων είς την πληρω μην φόρου επί των άμπελουρ νίκων προϊόντων χρήσεως 1939—40 καΐ καλοθνται •πάν¬ τες οί ένδιαφερόμενοι βπως προσέλθωσι καΐ υποβάλωσι τάς τυχόν 'έπΐ τοθ καταλόγου τούτου ένστάσκις των. Ή προθεσμ'α υποβολήν των ίνπάσεων τούτων όρΐζεται 15ήμερος αρχομένη άπό σήμε ρον κσΐ λήγουσα την 27ην τρέχ. μηνός. Αί ένστάσεις θά όποβάλων ται ενώπιον τοθ ΕίρηνοδΙκου "Ηρακλείου συμφώνως -ρόΓ τό άρθρον 4 τοθ ά πό 15—20 ΌιαωβρΙου 1926 διατάγμα τος. Παοακαλοθνται δθεν οί έν διαφερόμενοι δπως σπεόσωα καί υποβάλωσι τάς τυχόν έ« στάσεις των έντός τής ώς α νω προθεσμΐας καθόσον ιιετά την πάροδον αυτής ούδεαΐσ ενστασις θά γίνη δε<τή, άλλό ό κατάλογος θά παραδοθβ πρός είσπραξιν. Έν Ηρακλείω τβ 11 Δεκβμ βρίου 1939. 6 Δήμαοχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Νικολάου Ι Κεφαλονιάννη, μέχρις έξοφλήσεως καί των γενησομένων εξόδων μέχρις ά πό πληρωμάς εκτίθημι είς δημό οίον αναγκαστικόν πλειστηρια δικηνόρου κατοίκόυ Ήρακλε σμόν τό εξής άκίνητον κα ου> διά τό προκειμένον χρέος
  νυπόθηκον κτημα τής καθ' ?)
  Κων- το παρόν μου κείμενον έντο
  τής πόλεως Ηρακλείου τοθ
  όμωνύμου Δήμου καί ΕΙρηνο
  δικείου καί κατά την συνοι
  κΐαν «Τσικούρ Τσεσμέ» πά
  ρά τόν Άγιον Ματθοΐον» ου
  Κατά
  Εύαγγελίας συζύγου
  σταντίνου Τζουανακη τό γένος
  κοχοίκου ώ
  24 Τελευταίαι εΕδήσεις.
  0.10 Μουοιχή χοροθ. (Δίσχοι).
  ^ γ
  των ά«ό μάθη
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Την πρσσβχη έβδομάδ*
  Νέ τούς
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  Μέ τον
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  ΚΑΡΛΙΑ
  ΙΝΑΣ
  ΤΗΣ
  Εέριν Λυοαΐρ
  'Αννι Ντυκώ.
  τιχής χαί ή ψ
  ΠερΙ αθτιθ ίίν χωριΐ χαμμί
  άμφιοβήτηοΐς.
  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΰΡΟΦΓΑΑΚΗΣ
  ϋβΛΕΙΤΑΙ —■ πρίσοψΐς χατα
  στήμαχος (τζαμαρ'α) είς αρίστην
  κατάσχεσιν, ώ; χαί διαφορα οίχο
  δομιχά δλιχά.
  ΙΊλ-ροφορΕαι παρά τφ χ. Ίο
  ΜλίΚδά
  Παρά τής Διοιχήσΐως
  λαχής 'Ηρακλείου άναχοινοθτα
  δτι παρ' άγορανομικών δργάνωι
  της κατεμηνύθησαν οΕ^χάταθι επ
  αίσχροχερδεία, νοθε'α χ. λ. π. χά
  τα τάς τελευταίας ημέρας.
  1) Νικόλ. Χαρ. Στρατιδάχη
  ηαντοπώλης χάτοιχες Μοιρών δι
  ότι επώλει τυρόν φέτας χαχά 8
  δραχμάς επί πλέον τής διατίμη¬
  σεως,
  2) Δημ. "Αντ. Γιωργιτσάχης,
  μιχροπωλητής, χατοιχος Ήραχλεί
  ου, διότι έπώλησε αύγά χατά
  Ο 50 δρ. επί πλέον τής δικτΐμή
  σιως.'ι
  3) Νικ. Νιχ. Τζαής, τιαντοπώ
  λης, χατοιχος Ή'.ακλείου διότι
  επώλει άνθότυρον χατά 16.ι;δραχ.
  δπίρ την δΐ(Λτ[μησιν.
  4) Γεώργιος Έμμ. Βασιλάκης,
  χρΐοπώλης, χατοιχος Χρυσοπη¬
  γής, διότι επώλει χρέας χοίρου
  δπίρ την διατίμησιν.
  5) Έμμ. θα>μ. Βσλιχό;, παντο
  πώλης, χατοιχος Μοιρών, διότι
  γινομένης έηιθΐωρήσιως έν τώ
  παντοπωλιίφ τού ανευρέθησαν
  καί χκτισχέθησκν 67 χυχ(α γά
  λαχτος «Μινέρβα» άχατάλληλα
  κρός 6ρ6·ιν λόγω άποσυνθέαεως,
  (Χΐινα χαί χατεστράφησαν.
  6) Ιωάν. Έμμ. Άργυράχης,
  ηαντοπώλης, χατοιχος Ήροχλεί-
  ου διότι έπώλησε σάπιονα χά
  τα 3 δρ. επί πλέον τής διατιμή
  σιικς
  7) Έμμαν. Βασ. Πιράχης, παν
  χοπώλης. χατοιχος Ήραχλιίου,
  διότι έπώλησι άνθότυρον χαχά
  52 δρ. επ! πλέον τής διατιμήσε
  ως.
  8) Έμμ. Γρ. Χαχζημιχαήλ, ί
  χθυοπώλης, χατοιχος Ηρακλεί¬
  ου, διότι έπώλησι ίχθιΐς «πιχρο
  λ'θρινα» χαχά 12 δρ. επί πλέον
  τής διατίμησεως.
  9) Κωνσταντίνος Άντ. Παρά
  σχος, χατοιχος Ηρακλείου διότι
  γινομένης διιγματοληψίας χαί χη
  μ ι κης έξιτάοιως τοθ παρ' αυτοθ
  πωλουμένου λίπουςτύπου Μπάρνερ
  εδρέθη μή περιέχον σισαμέλαιον
  άλλά περιέχον άρωμα τεχνιχόν.
  10) Γεώργιος Κων. Μελεμινής
  ή ΚΕτσος, χρεοπώλης, χατοιχος
  Ήρβιχλείου, διότι άπέχριψι χρέ-
  α; άρνίου μέ σκοπόν δπως τω
  πωλήση ιίς δπερβολιλήν τιμήν.
  Π..ΔΟΓΝΤΑΙ.-
  «ρίστης ποιχιλίας.
  τφ χ, "Αριοτ.
  Βανκνοφυτά
  Πληροφορίαι
  Παναγιωτάκη
  σσύτως.
  Διά των υπό χρονολ 10 Ό
  κτωβρΕου 1939 άηλής έπιτα
  γής μου πρός πληρωμήν καί
  31 Ό)βρΙου ΙδΙου ίτους κατα
  σχετηρΐου έπιταγής μου δι*
  αναγκαστικήν εκτέλεσιν, γε
  νομένων δυνάμει καί πρός έ
  κτέλεσιν τής όπ' αριθ. 25 τοθ
  1939 οριστικάς καί τελεσιδΐ
  κου αποφάσεως τοθ κ. Είρη
  νοδΐκου Ηρακλείου δικάζον-
  τος κατά την διαδικασίαν τοθ
  Νόμου «περΐ ρυθμίσεως χρε
  &ν» έν ουνδυασμφ πρός την
  Οτι* όρ θ. 194 τοθ 1932 όριστι
  κήν καί τελεσΐδικον απόφασιν
  τοθ κ, Προέδρου των Πρωτο
  δικών Ηρακλείου έπετάγη
  καθ' ής τό παρόν μου δπως
  έντός τής νομίμου προθεσμίας
  μοί πληρώση διά μέν τής ά
  πλής έπιταγής μου άλληλεγγό
  ως μετά τοθ Κωνστ. Μ. Τζουα
  νάκη κατοΐκου Ηρακλείου δρ.
  11432 έντόκως άπό τής 13
  Ό)βρΙου 1939 μέχρις έξοφλή
  σεως διά δέ της κατασχετη
  ρΐου έπιταγτΐς μου δι' άναγκσ
  σχικήν εκτέλεσιν δρ. 570 έν
  τόκως άπό τής 6 Νοεμβριού
  1939 έπΐσης μέχριςέξοφλήσεως
  πλήν άπέσχβ,,νά πράξη τουτο
  μέχρι τοϋδε αδικαιολόγητος.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τον άνωτέ
  ρω ποσων ήτοι των δρ. 11432
  καί των τόκων αυτών άπό
  τής 13 Ό)βρίου 1939 μέχρις
  έξοφλήσεως καί των δρ. 570
  καί των τόκων ούτών άπό
  τής 6 Νοεμβριού 1939 έπΐσης
  νιστάμενον έξ ενός πορτέγου
  ενός ΙσογβΙου οχοματίου, δύο
  ανωγείων, αύλής, άφοδευτηρ
  ου καί φρέατος συνορευόμ
  νόν κχήμασι Ιωάννου Τσικο
  λουδάκη Εμμανουήλ Άντω
  νακάκη Άνοστασίας Ζωγρα
  φάκη καί δρόμον κατασχ
  θέν επί τούτω διά τής δευ
  τέρας των δνω έππαγών μου
  καί κατεσχόμενον καί ήδη
  διά τοθ παρόντος.
  Ό πλβιστηριασμός τοθ κιή
  ματος τούτου γενησεται τή
  28 Ίανουαρίου 1940 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π
  μ. ενώπιον τοθ
  μ β
  γράφου Ηρακλείου 'Λντων
  ου Α. Γιάνναρη καί τούτου
  κωλυομένου ενώπιον τοθ νομ
  μου άναπληρωτοθ τού χαί έν
  τώ δημοσΐω γραφεΐφ τοθ ε
  ρημένου Συμβολαιογράφου κει
  μένφ έντός ι ής πόλεως Ήρα
  κλείου κατά την οδόν Κάντα
  νολέου δτε καί ένθα καλοθν
  ται οί βουλόμενοι νά ύπερθε
  ματίσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έ
  πΐ τοθ προκειμένου κατά τάς
  διατάξεις τοθ περΐ έ<τελέσε ως τμήματος τής Κρητ. Πσλιτι κης ΔικονομΙας τοθ 1880. Ηράκλειον 2 Δεκεμβριού 1939. Ό έπισπεύδων καί παραγ γέλλων. Ν. Κεφκλογιάννης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δυνάμει ιής ύπ' αριθ. 49602 τής 20 Νοεμβριού έ. ε. ύπουργικής διατανής συ νεστήθη Σονϊργατική φορτηγών ύπερα- στικών ούτοκινήτων Χανίων—Ηρακλεί¬ ου.· Φίρομεν τουτο είς γνώσιν τοΰ έμπορι κου κοινοϋ ρέ την πληροφορίαν δτι άνα λαμβάνομεν την μεταφοράν έμπορευμά- τωνπαντός είδουςκαΐ οίουδήτΐοτε βάρους. Τα έν Ηρακλείω γραφεΐα τής Συνερ¬ γατικής έχουσιν έγκατασταθή παρα¬ πλεύρως τοθ παντοπωλείου Νικ. Παρα¬ σύρη έντος τού γραφείοο κ. Πατεράκη εις Καμαράκι. Άριθμός τηλεφώνου 808. • Έν Ήρακλείφ τή 12 Δεκεμβριού 1939 (Έκ των γραφείων ττΚ Συνεργατικής). ΤΟ ΠΑΡΙΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ Μετεφέρθη όπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος καί παραπλεύρως τοθ καταστήματος ΜΑΛΛΙΩΤΗ άπ' δπου θά εκτελή μετά τής γνωστής ταχύτητος καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τής άξιοτίμου πε· λατείας τού. Αριθ. τηλ. 4.40. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμσρχος Ηρακλείου δ ακηούσσει δτι: ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένο κίασις ενός δωματίου τοθ Δή μου, κειμένου είς την νοτίαν πλευράν τοθ παρά τόν σταθ μόν ούτοκινήτων τοθ Δήμου πλυντηρίου αύτοκινήτων (Και νούργια Πόρτα) διά τό χρον κόν διάστηιια άπό τής κατα- κυρώσεως ή παραδόσεως τού τού καί μέχρι τής 31ης Μαρ τίου 1942. Ή δημοπρασία θά διεξαχθή την 16ην Δεκεμβριού έ. ε ήμέ ραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 έν τώ Δημοτικώ Κατα στήματι καί ενώπιον τής Δή μαρχιακτΐς Έπιτροπής. Οί 6ροι συγγραφής ύποχρε ώσεων εισίν κατατεθειμένοι ίίς τό χ Λογιστήριον ^τοθ Δή μου πρός γνώσιν των ένδιαφε ρομένων. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Γ ,ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ» 6,30 9.30 μ. μ. Τό θαδμα των θαυμάτων Ανώτατον βραβείον είς τίιν ΔιεθνΑ Ίχθεσι Βενιτίβς. ε—Ιεεεειε—ε1εεε-—ρε-εε——|ε—ε— |ΚΟΙΜΟΝΙΚΠ_ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν άεροιτο ρικώς δι' Αθήνας ό κ. Λεωνίδας Κοορ μούσης Εμπος>ος Μοιρών.
  - 'Ετΐανήλθεν έξ Αθηνών ύ χ.
  Σπύρ. Λεοντάκης εμπορος.
  —Επανήλθεν έπίσης άεροπορικώς
  ό κ. Γ. Ππρακογιώργης.
  Γύρω στήν πά Αι.
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ ή καί ένοιχιάζι
  αι τό είς Θέσιν) «Πκπδ Μώλου»
  ή «Παπαδάκη Μιτόχι» πιριφι
  ριίας τοθ χωρ[ου ΚανλΙ Καατέλ
  λι κείμενον άγρόκτηα» άηοτε
  λούμενον άπδ άγρδν ελαιόφυτον
  έχτάσενς Ικκτβν πιρΕπου μου
  ί^ίμ δί?χό ή
  (250) ελαιόδενδρα.
  ,οω^τ»ρί« π
  ΒρηλιΙβυ %, Ν.
  τφ
  Τό κρΐΌ άπό προχθε,ς βαίνει αύξα·
  νόμενον.
  Ή χιονιά άλλως τε των τελευταί-
  (όν ημερών ήρχισε νά γίνεται άντιλη
  πΐή άπΛ ιήν θέαν τοθ Ψηλοοείτη.
  - Όστις ήρχισε νά παρουσιάζεται
  μέ την |ΐεγαλοπρΓπΓ| λευκήν σΐολήν
  τού
  — Σιΐ'Έχ'ζετβι ή έπισκευή τής ό6οΰ
  2"ι Αύγούβίου.
  — "Ηδη επί τής οδοϋ ταύτης ι'ργά
  ζεται ό ό'ίοστρωττΊ.ρ.
  - Παραδιδομίνηϊ ταιΊτης είς την
  κυκλοφορίαν άνακαινισμενης, έντός β
  λιγων ημερών.
  - Τα πρώτα πουλερικά τα δποΐα
  προ>ρίζπνται κυρίως διά την κατα
  νάλωσιν των ίορτών.
  "Ηρχισαν νά παζαρεύωνται άϋό
  πλανοδίους πωλητάς εις την αγοράν
  μας καί αλλαχού, κομιζόμι>να κάπο
  τε καϊ μέχρι τής θύρας των πελα
  των.
  — Πάντως ή προσφορά των δέν
  εϋριΐκιι καί τόσον προθύμους επί
  τοϋ παρόντος τούς αγοραστάς.
  — Σχετικώς μέ την κατανάλωσιν
  των αλεύρων ζαχαροπλαστικής <·ίς πόλεις τής Ελλάδος, έν οΐς καί τό ΊΙ ράκλειον. - Διεκανονίσθη υπό τοΰ ΰφ»πουρ γείου Άγορανομίας να γίνεται υπό 2 'ό άλευρεμπορων εκάσΐης πόλεως κατόπιν σχεεικής αδείας τοϋ οίκείου Νομάρχου, — Δια τα έπαοχιακά χέντρα άρμόδΊ αι διά την ί,'κόοσιν των άδειών τού των είναι αί κατά τόπους άστυνομι καί αρχαί, ελλείψει δέ άλευρεμπόρων την πώλησιν αλεύρων ζαχαροπλαστι κης ένεργοΰν οί έμποροι άποικιακών. - Καί σήμερον οί αναξητοΰντες εϋθηνά τρόφιμα, θά μεταβοΰν είς την Λαϊκήν Αγοράν τής Καινούργιας Πόρτας. — Ή όποία συνεπδς καϊ θά παρουσι άστ} άπό βαθείας πρωΐας την συνή θη αυτής κίνησιν. — Διαπιστουμένης διά μίαν φοράν άκόμη τής χρησιμότητός της διά τό πολύ κοινόν. - Πλήθη χριστιανών εί; τόν ναόν τοΰ Άγίου Τίτου χθές έ-π' εύκαιρίι,ί χής πανηγυρικής λειτουργίας τοΰ Άγίου Σπυρίδωνος. - Τα μέλη τοΰ εορτήζοντος σωμα τείου των Πλσκηυντοποιων παρεσΐά θησαν έν σώματι, είτα δέ ή εΐκών μετεφέρθη έν πομπϊ) είς τόν οίκον τοϋ εορΐασΐοϋ. — Έξηικολουθοϋν μέ επιτυχίαν αί παραστάσεις τοϋ θιάσου των δνίδων Βερώνη άναβιβασθείσης χθές μίας άπό τάς επιτυχίας τού: «τα Κορίτσια τής παντρεκϊς». - Είς την «Μινώαν> εξαιρετική πρε
  μιέρα χθές μέ την «Χιονάτην καί
  τούς έπτά νάνους».
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  —Ρεσιτάλ Ε. ΣπανΡωνίδου.
  Άπόψε καί ιορα 6.30' μ. μ. είς την
  αίθουσαν τοΰ Ώδείου Ηρακλείου ή
  Διβθνοΰς φήμη; καλλιτέχνις ιοΰ πιά
  νού κ. 'Ελ. Σπανδωνίδου δίδει μίαν
  καί_ μόνην συναυλίαν μέ εκλεκτόν
  πρόγραμμα περιλιιμβάνον ΐ'ργα των
  Μπάχ, Μόξαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Σκρι
  αμπίν, Προκόφιεφ. Ή συναυλία αίί
  τη θά συγκεντρώση ασφαλώς τό ένδι
  αφέρον όλοκλήοου τής χοινωνίας μσς
  ή όποία πολλάκις Ελαβε αφορμήν
  νά έκτιμήστ) την ύποβ*ητικήν τέχνην
  τής κ. Σπανδωνίίου ώς έξαιρετικής
  έρμηνευτρίας των μεγάλων μουσουρ
  γών. Τα είσιτήοια διεχανονίσθησαν
  πρός δρ. 35 καί διά τοΰς μαΒτιτάς
  τοΰ Ώδείου πρός δρ 15 είς την εί
  σοδον. Σημειωτέον ότι ή κ. Σπανδωνί
  (δου αναχωρεί αυριον 8ιά την άνατο
  λικήν Κρήτην και' επιθυμίαν τοϋ κοι
  νοΰ των κυριωτέρων της πόλεων είς
  τάς οποίας καί θά δώση συναυλίας,
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΡΙΙΝΙίΚΙ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν Ήρ«Μλ«(«ι
  ΚΟΗΠ. ΙΩ, ΚΟΗΑΥΑΑΙΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  *Εβ«νς'Ηρά)Λε»ον
  μ-Ι Βιο'
  ΧημΐΝβν'Βρναβτάριβν Ίατροβ
  ΑυδΑκΐ)
  Ματζαπβτάκρ
  Ηράκλειον
  'Αναλδσεις οδρων, «Γμβτος
  χοπράνων, έμβόλιβ, αθτιμβό
  λια χαί έν γένει λκαοαι «Ι
  μιχροβιολογιχαΐ χα β
  χκί έξιτάοεις.
  Μ Ι Ι Ι..........Ι Ι
  Ι Ι Μ |
  ·*---------~==--—=——=——==^^^^^^====——-
  Οικονομική ζωή
  ΑΕ τιμαί τβν
  ΣΟΪΔΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  6
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  διαφόρων προϊδντων είχον χθές ώς εξής:
  » ε' »
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α' >
  » 6' >
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' »
  » Υ' »
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  ΡαζαχΙ 9
  14.—
  13.50
  13.—
  12.—
  9 50
  7 50
  6.50
  6.20
  5.50
  14.50
  10.—
  5,80
  3.— 3.50
  Σίτος
  Κριθή
  Β ρωμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλεθχος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ α'
  » δ'
  » Υ'
  Πράσινοι λ
  » Ρ'
  » γ'
  Μέταξα
  8.50
  5.30
  5.40
  20.— 21.—
  Π.— 18.-
  22.00
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  4Ο0.— 450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  «πό
  Λονδίνον
  Νία Ύέρχη
  Παρίσιοι
  ΖορΙχ-
  Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλιξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  ΖυρΕχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  ΒαροοβΕα
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  3110
  4.58
  23.46
  3.14
  104.—
  21.12
  27 40
  313
  7 02
  4 35
  3155
  4.64
  23.95
  3.17
  105.—
  21.32
  Τδ μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  κίνησιν.
  «θυμένΐις διά μία%
  ; χοηοιμότιιτός χ,,ς }
  ι χριστιανών εί; ,;,,
  Ίιτοι· χβες ί'
  »ρι«ης λι
  ιρΛονος.
  Ιχ| τού «ορτόζοηος μη
  Πλακ'Ίΐντβποιών —αοΕβή
  σώματι, ιίκι δέή εΙ»
  έ* κομχ& είς ώ* ώ·
  Οί "Αθλιοι.
  650·*
  >λ»»4>0ί> μέ βτιτοΐώί ύ
  Κ ταθ «ιάοον «ό» ΜΙμ
  ά*α βιβαοθΐίοη; χβτ; μά;
  «ιτυχιιις τού: «τέ Κορίκ»
  «τάς».
  ιν ·Μινώαν> Γξαιοετιχήφ
  Ι( μι την «Χιοήΐην χβι
  ι νβτους».
  Ο ΡΗΙΟΡΓΕΡ
  ι λ Ε. Σ«ανΙ'ω'»Ιδοΐ).
  «αί Λρα 6·3& μ· Ι1· ιι' ">'
  »οδ Ίίδείοι· Ήβαχΐω» ι
  »ήμ,,- κολλιΐάνις «ο» »
  ! ΣΛβνδωνίδοβ 6*1 μ"
  ονναυλιαν μ£ »
  λβ ρ
  '
  η,οια
  .., ο.ό
  ΠΡΙΒΣ
  ·■*
  ·■»***
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  'Αττό δλα δι' δλους.
  ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  Ό 'Ενζολωρβς ένόησεν Βτι ήγγικεν ή ώρα τής
  έφόδου των στρατευμάτων, διότι πάντοτε οί σκαπα
  νεΐς προηγοθνται, 6ταν είνε άνάγκη ν' ανοιχθή
  δίοΒος πρός ίφοδον.
  Ή διαταγή τοθ Ένζολωρβ έξετελέσθη πάραυτα
  ώς διαταγή πλοιάρχου έν θαλάσση. Έντός λεπτοϋ
  τής ώρας, τα δύο τρΐτα των πετρών. οΐτινες πά
  λιν έκ διαταγής τοθ Ένζολωρβ είχον στοιβαχθή
  παρά την θύραν ι ής ΚορΙνθου, άνιββΐοθησαν είς
  τό πρώτον πάτωμα καΐ είς τό ύπερφον, καΐ μετ* ό
  λΐγον αί πέτραι έκεΐναι, τεθείσαι έπιτηδείως ή μία
  επί τής άλλης, ίφρασσον τό ήΐ<συ τοθ τιαραθύρου τοθ πρώτου πατώματος καί των φεγγιτών τοθ περώου. Έπεμελήθη δέ ό ΦυλλΙδης, βστις έπεστάτησεν —Ι τής εργασίας ταύτης, νά σχηματισθή σιν όπαΐ τίνες μεταξύ των πετρών, ίνα πυροβολβσι δι' αυτών οί άμυνόμενοι· .__ _ Ταθτα πά ντα εξετελέσθησαν δχι δυσκόλωο, έπε δή τα πυροβόλα των έναντίων είχον παύσει ρΐπτον τα μυδρους καί κατεγΐνοντο ν' άνοΐξωσι διά σφσ ρών είς τό μέσον τοθ όδοφράγματος ρήγμα διά την Εφοδον. ΆφοΟ έστοιβάχθησσν ούτως α( πέτραι επί των παραθύρων, ό 'Ενζολωρβς διέταξε καί μβΐεκομΐ σθησαν ιίς τό πρώτον πάτωμα οί φιόλαι, άς εΐχε όπό την τράπεζαν, έφ' ή; ίκειτο ό γέρων Βοΐδάς. —Αύτό δέ πάλιν ποίος θά τό πιβ; ηρώτησεν ό Άετός. —Έκεΐνοι. άπεκρΐθη ό Ένζολω(βς. Έπειτα Ικλεισαν καλάς ίνδοθεν τό κάτω παρά θυρον καί εξήτασαν άν ήσαν στερεοΐ οί σιδηροΐ μο χλοί, δι' δν έκλείετο την ύκτα ή βύρα ^τοθ κα πηλεΐου. Τό φρούριον τοθτο έ^άνη κατά πάντα κατηρτι σμένον ώς ττροτεΐχισμα μέν εΤχε τό όδόφραγμα, ώς πύργον Εέ τό κατιηλεΐον. Διά των έπιλοΐπων πετρων εκλείσθη ή στενωπός τοθ όδοφράγματος. Έπειδή οί άμυνόμβνοι όπισθεν όδοφραγμάτων εί νβ τιάντοτΒ ήναγκασμένοι νά ψεΐδωνται των πολε μεφοδίων, γινώσκουν δέ τοθτο οί κατ' ού των Ιπιτι θέμενοι. οΰτοι ένεργοθν βραδέως' ίκτΐθενται είς τό πθρ των εναντίον προώρως, άλλά μάλλον φαινομε Β'. Τό Ανεξήγητον αυιο ίίος πρό ζ θυέλλης δέ ν πρίπει νά θεωρή 6η ώ; φίδος πρό τ©ν πραγματι « χατασϊοοφων, . πού δύναται νά έπισυμβοθν, τοθ χεραυνοΐ, κ. , διότι χαί απολύτως έξηοφαλι ομίνοι νά είνε οί 5ν9ρωποι αύτοι δι, αλεξιχεραύνων χλπ. ?έν παύ ουν νά αΐαθάνωνΐαι τό νευρικόν αυτόν φόβον πρό τής επικειμένης χαχοχαιρίας. Πρέχιιται τΐιρί χά ποιου μεταφυσιχοθ, θά ελέγαμεν, δίους πρό των έπιβλητιχών φαι νομίνων τής φύΐεως, Σίους, τό δ ποίον προσλαμβίνει ώρισμίναςθρη σχιυτικάς μορφάς, Επως λ. χ. είς διάφορα χωοία τής Νοτίου Γερμα νίας, ϊπου οί χω;ιχοί Ιχουν άκό μη σήμερον τό έθιμον τής παρε χλήαιω; τής θυέλλης» χαί τοθ «μαύρου χεριοθ τής θυέλλης». Πλη σιαζούαης τής θυέλλης συνέρχον ται—γ^ηες χαί παιδία συνήθως— χαί άναπτουν πρό τοθ Έοταυ;ωμέ νού. Ινα ι!5ιχόν μα0?ο χερί—τό «μαθρο χερί τή; θυέλλης» — χαί προσεύχονται... Καί δέν είνε μόνον ή* θοΥλα, την ίποΕαν προαιαθάνονται οί «χαιροπρογνω3τιχ&(», θε έλέγα γαμεν, διατιθιιμένοι άνθκβποι. Την πτώσιν τής γιόνος προαιαθά νονται ίηΐσης μεριχοί άνθρχποι, χαταλαμβχνίμενοι άπό άπρΐδιίρι στα αϊσθήματα φίβου χαί νιυρικό Αί προγνωοτιχΐΐ αυταί τοθ χαι ροθ έχδ>)λώσεΐί είνε συχνάχις χαί
  σωματιχαι*. Καί δέν πρόκειται μό
  νόν περί τ6ν γνωσΐών πόνων των
  ρευματΐσμών χαί τ&ν τιόνω/ των
  καλών, ποοΐαίοθάνονται πολλοί άν
  θ'ωΐτοι πολύν χρόνον προτοθ έν
  σ(ήφηΜχαχοχαιρία, παλαιαΐ έποιι
  ?ω^έναι πληγαί άνοίγουν είς με
  ριχους χαί αϊμα άρχίζει νά ρέ]
  άπό αύτάς, ώσάν νά ήσαν πλη
  γαΐ πρόσ^ατοι.
  Άλλά χ»ί τα ζώα, δπως έλέ
  χθτ], προαισθανονται την άλλχ
  γήν τοθ χαιριθ. έντατιχώτερον
  μάλιστα"αύτί χαί οα^έσιε'ον ά
  πό τον άνθρωπον, μόνον ποΰ Εέν
  γνωρίζομεν χαλά τάς προγνωστι
  χας αυτάς τή; άλλαγής τ:0 χαιροθ
  Ιχδτ]'ώΐεις είς τα ζώα, δπως τάς
  γνωρίζομεν είς τού; άνθρώπους.
  Γνωρίζομεν πάντως δτι πολλά &{
  ρια θηρία χρύπτονται είς τάς φω
  λείς των, είς οπήλαια χαί δπου
  τύχη, προαισθανίμενα την χαχο
  καιρίαν, ώρας έλοχλήοους προτή
  τερα, δτι τα πτηνά παύουν νά λα
  λοθν, δτι αί αφήκε; χαί αί μίλισ
  άχι είνε ιδιαιτέρως ΐ;εΒ'σμίναι
  χαί πρόθυμοι νά «χεντρώσοϋν»τούς
  άνθρώπους καί τα άλλα ζώα, πού
  τάς πληαιάζαυν, δτι αί άράχναι
  άποσί;ουν τού; Εοτοδς των χλπ.
  Είς π:λλά, εί5η μυρμηγχιών παρε
  τηρήθτ] μϊλιοτα δτι τα είρηνιχώ
  τάτα αύΐά ζώα, προαιοθανέμενα
  την χαχοχαιρίαν, χαταλαμβανον
  ται άπό πολεμικήν μανίαν χαί άρ
  χίζουν φοβεροΰς ^αγώνας | μεταξύ
  των, οί δπιΐοι ίέν χαταπαύουν,
  παρά δταν ξεσπάοη ή θύελλα χαί
  ή βροχή.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ, ΔΗΜΟΜΡΑΣΙΑΣ
  Τό Γομνάσιον θυλέων προκηρύσ
  οει φανεράν μειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν διά την χατααχευήν 50'θρα
  ν'ων την 20ήν Δεκεμβριού .1939
  ημέραν Τετάρτην χαί ώραν[ 11—
  12 π. μ. Οί δροι έγγραφής 6πο
  χρεώοεων είαί χαταιεθειμένοι είς
  τδ γραφείον τοθ σχολείου.
  Ή σχολιχή έφορεία
  (σϋϊίχ1ζ.τ.,,
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  ΜβθηταΙ νυανασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-

  -
  Γ,η.1. ·ι.νΜ
  ( «Μ.
  Τό νίον μας σιγαρέττον:
  ιΑΡΙΣΤΑ'
  κυκλοφορεΐ έπ' εύκαιρία συμ-
  πληρώσεως δθετίαζ της Βιομη-
  χανίας μας (1890—1939)·
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  ΆντικρέααικθΓ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΥΦΙΙΑ
  Εξησφσλίσθη οριστικώς
  ησυνκοινωνίατηςΒιάννου
  ΒΙΑΝΝΟΣ Δεχέμβριος (άνταποΐσία αύτή~Θά γίνη άμέσως τώρα.
  χριτοθ μας). — Διά την Β.άννον|Χ·ίρις είς τίς ενεργείας των τοπι
  τό σπουδαιότερον πρόβλημα δπήρ χών άρχων ή κυβέρνησις έχορήγη
  ξεν'άνέχαθεν τδ συγκοινωνιακόν, σε πίστωσιν 550 χιλιάδων δρβχ-
  ΓΑπομεμονωμένη ά πό δλον τδνμδν.
  , άλλον κόσμον ήταν άπρόσιτος. Καί τδ|ποσδν αύτό είναι άπο
  ΓΑλλ* εύΐυΧβς φαίνεται δτι τδ
  φ
  πρίβλημα αύτό ριιθμίζιται δριατι
  κώς πλέον. Ή ό5ό; Ηρακλείου
  Βιάννου έχει διανοιχθή ώ; γνω
  στΐν άπο διετία; χαί πλέον. Καί
  ή συγχοινωνία δ εξήγετο χατά
  τού; θερινού; μήνας διαχοπτομένη
  χχτά τόν χειμωνα. Τοθτο συνέδη
  χαί εφέτος. Μέ τάς πρώτας βρο
  χίί, τί λεωφορεΐα διέχκψαν τα
  δρομολόγια, δχι εντελώς διχαιο^ο
  γημίνως άφοθ ή δδβς είνε τόσον
  δχτή ώσΐε χατορθώνουν χαί δι
  λύτως αρκετόν διά την χυλίνδρω
  σ.ν τής όϊοϋ. Πιστεύοοεν δέ δτι
  χαί δ έργολα|·)ς θ' αρχίση άμέ
  σως τάς εργασίας ώιτε έντός ί
  νός τό πολύ μηνός νά ίχη δλοχλη
  ρωθς ή δδος χαί νά επαναληφθή
  ταχτιχή διά λεωφορεΕων ουγχοι
  νωνία, "Οπως έπίαης πιστεύομεν
  δτι μετά την σχυρδστρωοιν τής
  δδοθ θά προεχταθοθν μίχοι Βίαν
  νού χαί τα δροιιολέγια των ταχυ
  δρομιχων λεωφορείαιν, πού περιο
  ρΐζονναι τώρα μέχρις Έμπάρου
  έρχονται μέχρι Βιάννου χαί μέγα μόνον. Άλλά καί ,γενιχώτερον θά
  λα φορτηγά χαί μιχρά έπιβατιχά Ι λυθ? συντόμως τδ συγκοινωνιακόν
  πολυτελείας, Έν πάση δμως πε; πρίβλημα δλοχλήρου τής γραφι-
  ριπΐώσει, τδ ζήτημα εΐπ-μεν θάϊχή'ς έπχρχίας χάρις είς την διά·
  ταχτοποιηθ^ συντόμως χαί δριοτι νοιξιν τής δδοθ Βιάννου — Άμυ
  ρων τή; οποίας ή χατασχευή σιι
  νεχίζεται χαί θά συνεχισθή χαί
  κώς.
  Διά την εξασφάλισιν τακτικάς
  άνέ'ου συγχοινωνίας ϊέν υηολείπε ·Ε
  ται παρά ή σχυρόσΐρωσις μιχροθ βίΚννος . θ'
  τμήματος τί)ς 65οΟ μειβξυ θωμά θών τής δι" αύτοχ'ινήτου συγχ'οι
  διανοθ — Έμηάρου. ΚαΙ ή έργα'νωνίας.
  —Ή κίνησις τ&ν οΐνων.
  Κκτά κληροφορΚκς έξ Αθηνών
  6 έντϊΐνόμενος άηοκλεισυος της
  Γιρμκνίας έδυσχέρανεν έίαιρβτι
  Μ&ς την Ιτοηοθβτησιν τ&ν οΐνων
  μκς είς τάς άγοράς τού Βελγίου
  μμΙ τβς Όλλβνδίας αΐτινες καρεΐ
  χον Ικανοποιητικάς δυνατότητας
  διά την κατανάλωσιν τ&ν κρασΐιν
  μ«(. Παντνς ίό τερματιομός των
  διαπραγματεΰοΐων μετά τήί Γβρ
  μανίας κ«1 ή έπαναληφις τδν έ
  ξανΜγων διά μέσου τοδ οΐκείου
  χλήριγχ έλπίζβτβι δτι θά βιοχβ
  τΐύσπ σημκντΐΜάς ποσότητας έκ
  τ&ν οΐνων μας πρός την Γκρμκνι
  κϋιν άνοράν ϋτις ιτάντβτβ ΰπήρξϊ
  ο καλύτερος πελάτπς διά τό ε!
  δος τοθτο.
  Αριθ. 14513.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήραχλεί
  ου Ευστράτιο; θεοϊώρου Γαρεφα
  λάχης έν Ήραχλείφ έίρεύων χαί
  ιχατοιχβν:
  Ι Προσχαλώ την έπΐσπεύδοιισαν
  έν Άϋήτατς Ιδρεόουσαν 'Ανώνιι
  μόν εταιρείαν υπό την έπωνυμίαν
  «Τραπέζα Αθηνών», τδ ,Έλληνι
  χδν Δημόσιον, την 'Αγροτιχήν Τρά
  πεζαν τής Ελλάδος χαί τού; έγ
  γεγραμμένους δανειστδς Εθνικήν
  Κτηματιχήν Τράπεζαν τής Έλλά
  δος, τόν Νικόλαον Γ. Παπαδά
  χην δικηγόρον κάτοικον 'Αθη
  νυν, τδ Έλληνιχδν Δημόσιον ώς
  ! χαί πάντα άλλον Εχοντα τυχόν ά
  ξιώσει; επί τοθ έχ δραχμων τριά
  χιντα χιλιάδων (30.000) έχπλει
  στηριάσματος τ&Ο χατά την δπ'
  αριθμόν 14512 δ πό χθεσινήν χρο
  νολογίαν έκθεσιν μου άναγχαστι
  χοθ πλειστ^ριασμοθ έχποιηθέντες
  ακινήτου τοθ Στυλ'ανοΟ Φιοράχη
  διχηγδρου χατοίχου Ηρακλείου
  ώς συνδίχου τής πτωχιύσεως Γε
  ωργΕου ΔαμουΑάκη ίμπίρου χά
  τοίχου Ηρακλείου, δπως προσα
  γάγωσι παρά ιω ά^μοδίφ διχα
  στηρίω παρ' ώ γενησεται ή χά
  τάταξις έντός τή; νομίμου προθε
  σμΕαςτοαςτίτλουςχαΙλοιπά διχαιολο
  γητιχά των άξιώσεών τωνέγγραφα
  χαθ'δσονήέχπρίθεσμος τούτων προ
  σαγωγή 'ίσεταιάπαράδεχτος.Έγένε
  το έν'Ηραχλείφ Κρήττ;ς σήμερον
  τήνένδεχάτηντοθ μηνός Δεχεμβρίου
  τοθ χιλιοστοθ ένεαχοιιοστ&υ τρι
  αχοστοθ ένάτου (1939) ίτους ήμέ
  ραν Δευτέραν χαί έν τώ ένταθθα
  χαί παρά την δδδν «Χάνδακος»
  ίδιοκτήΐψ συμβολαιογραφείφ μοί*
  δι* ήν είσπραχτέα τέλη χαί διχαι
  ώματα . δραχμαί εκατόν ιΐχεσι
  πέντε χαί υπεγράφη παρ' έμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ.ϊ.) Β. ©. Γαρεφαλάκης
  'Αχρφες αντίγραφον.
  Έν "Ηρακλείω αυθημερόν.
  Ό Συμβΐλαιογράφος Ήρα
  χλείου
  Ε. Ο. Γαρεφαιλ«κη(
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΪ
  ΤΑΚΗΣ ΠΑΩΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
  Συνεχίζει τάς εργασίας τού
  είς τδ Ιατρείον τού δδδς Σα
  τωΡριάνδου 20 Αθήνας.
  Δέχεται 8—12 καί 4—7.
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Έξαιρετιχής ποιότητος είς την
  χρεμμυδαπίθήχην παρά τώ ΓενΙ
  Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι
  χοθ χαταστήματος Ιωάννου Δι·
  ναρδάχη. Πώλησις λικνιχβς %»
  χονδριχϋς.
  — ΑΙ προχθεσινόν άποφάαεις
  τοδ Δημ. Σκμβουλίου.
  Κατά την εσπερινήν ουνεδρΐοτ
  σιν τού Δηαοτικου Συμβουλίβυ
  της πβρϊλΒαύσης Λευτέρης «ιιιφ«
  οίσθπ ή τρεποιτοίηαις καί ή έφαρ
  μογη τού σχκδίου ηολενς «Ις διά
  φορα σημΐΐα άποζημιουμίνων
  τ&ν (διοκτητ&ν τ&ν ««ινητνν άς
  τίνα ρυμοιομοΰνται, Έπίσπ; χαθ
  ωρίσθη ο τρόπος τής Ιέπιχορηγηαΐ
  ω; τοθ Δημο» πρές τό Τοιμαι
  όν Άνίγίρσίως διδακτηρΐων ήτις
  ώς γνωστόν έκιχορηγησις άν·ρ
  χκται ετησίως είς 600,000 δρ' Δι'
  ετέρας αποφάσεως προβλίπίτκι Α
  έπιβολη έρανιχής (ροίολογίας διά
  τό τρέχ. οικονομικόν ϊτος μετ»
  ξΰ τΒν εΰκορΗτέρΜν δημοτβν διά
  την συντήρησιν τ&ν συσσιτίων τ&ν
  άπόρων. Ό κ. Προκδρος τοδ Δή
  μοτικοδ Συμβουλίου άνεκοΐνΐίθϊν
  έν συνεχ·(α την δι' άναγκκστι
  κου νόμου ηαραχύρηΐιν τοθ άκι
  ν ήτου τού Πανανβίου ΔημοτικοΟ
  Μοσοκομεΐου <1ς τβν Δήμον. 'Βνβ κρΐθησαν άκολούβΜς οί λογ«ριατ ομοΐ τοθ κ. Δημάρχου δι' εργ« καί προμη.θβΙ«ς κβιτά το οικονομ ι κ6ν Ιτος 1938-39 καί ο άπολογι αμός τής εκμεταλλεύσεως τοθ ή λεκτρικοδ δικτύου. Τίλος, «πεφβ οίββη κατ' αρχήν η πβρβχώρηοις έν τω Δημοτικω ΝΐκροταφιΙν τοθ Αγ. ϋβινσταντινου εκτάσεως 1000 τ. μ. χραοιμοκοιηθηοομένης ώς ν>
  κροτβφεΐου τ&ν Καβολικ&ν έπ'
  άνταλλαγβ ;ίνβ« οΐκοηλδου άνή
  κοντος αίς την ένταϋββ έκκληοΐ
  αν τ&ν Καθολικ&ν.
  —ΑΙ έλαιοφυτεΐκι τ·6 Μυλο
  πβτβμβ».
  'Ανιχφοριχ&ς μέ τό ζητημβι
  τ&ν έλβιοφυτειβν τοθ Μυλοποτά
  μου ανεκοινώθη ές° άσφαλβδς «η
  γή5 £τι β πρωθθΛβυργος κ. Ί. ;Μ«
  τβ{άς άπεφίισισε νά ρυθαΐσρ τοΰ
  Τβ τελειντιχ&ς. ϊυμφώνκς πρός
  τάς άποφαισεις τβώτας θά κατκ
  βληθά χατά το τρέχον έ τος κροα
  πάθεια νά γίνη ύπβχρίωτικπ χαλ
  λιίργεια τ&ν έχτάβενν είς τάς ό
  ποίας περιλαμβάνονται βί ελαια
  φυτβϊοπ.Μυλοποτάμου έ φ αυγχρθ
  νως τβ υπουργείον θ* διαβεσα
  είδιχά ουνΐργΐΐα διά την χλάδιιι
  σιν καί έπιοτημον.κην πβριποΐη
  σιν τ&ν δένδρνν χωρίς νά γίνη
  καμμία πρόσθετος οΐχονομικη επι
  βάρυνσις τβν (διοχτητ&ν. Σημει
  ωτίον ότι ώς έΕηχρίβωβε τό υ
  πουργεϊον της Γεωργΐβς ή άκαρ
  πία τ&ν [έλαιοδένβρνν τής έκβρ
  χίκς ταύτης ό?είλετ«ι είς τβ άρ
  γιλλ&δες ϊοβφβς. Έν πάσι] περι
  κτύβει μέ τα ληφβησβμενα μέτρκ
  τα ελαιόδενδρα Μυλοποτάμου έλ
  πίζεται νά χαρποφορηβουν Ιχανο
  ποιητιχ&ς.
  —Έξαγβρά σταφίδων καί χβε
  ρουπίων.
  ΕΙβοποιβϋνται οί παραγεΐγοΐ
  χαί ίμκορ·ι Ιτι άκεφασιΌθη 2π«ΐ(
  β Αΰτονομος £τ«φΐ6ικος Όργανι
  σμος διά τ&ν έντα&θα συνεργεί
  »ν τον, παραλάβη χαί οτοΐφϊδας
  άδΐΒχρΐτως χατηγορίας χ«1 χατθ
  χων (παραγωγ&ν χ>1 έμπόροιν) πά
  ραταθείσας τής προβεσμίας ;καρα
  βόσενς μεχρι της 20ής τρ. ε. ί. Έ
  πίσης διά τβύς χατβχους ποσοτΑ
  τνν χαρουπΐιιν δύναται νά γίνη
  παραλάβη τούτων παρά τοϋ .Α,λ.
  Ο. φόμπ άτελ&ς πρός 2 20 δραχμάς
  κατ' οκάν.
  (Έμ τήί Νομαρχ(ας)
  —Διαν«κΤ6ρΐύ·ντα φκρμα
  κεΙ>.
  Σημερον 13 Δεκεμβριού 8ά δια
  νυχτερεύαουν ^τά φαρμαχεΐα Β.
  Ματζαπετάχη χαιΐ Μιχ, Τζομπα
  νάκη.
  —Άοφαλιοτικά δικαβτήρια.
  Είς την εφημερίδα της Ιχυβερνά
  αενς (άρ. φύλ. 511) δημοσιεύεται
  Β. Δ. «ΐτερΐ διχονομίας τ&ν άαφα
  λιοτιχβν διχαοτηρίΝν». Δι' αΰτο&
  χαβορίζεται Α κρμοδιότης τβν δι·
  χαβτηρΐείν βύτδν, ή ούνθεβιςτοθ
  μελ&ν αβτ&ν, η διχπιοδοοία, ή
  πρβθφυγή είς τβ δευτ·ροβάβμιβν
  βΐΝνατάριβν, Α «νακβηϊϊ κλπ,
  Ι
  Ι,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'νσντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ ΣΐΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  13 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΕΒΑΛΕ
  Ι1Ρ0ΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΟΣ
  ΛΙΛ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΝΕΞΑΚΡ1ΒΟΤΟΙ ΗΑΗΡΟΦΟΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τοΰ άνταπ·-
  κριτοΰ μ«ς).—Τ· Αθηναϊκον πρακτορείον
  πληροφορείται |τι έπαναλαμβίνονται κα
  πάλιν επιμονως αί φήμαι καθ" α; ή Γερ
  μανία ύκέβχλε δια τού κ. Μουσολίνι προ
  τάσεις εμπνεύσεως πρός την Αγγλίαν μ
  την Γαλλίαν. Αί σχετικαί πληροφορίαι π«
  τω; δέν έκιβεβαησΰνται ούδκμέθκν έπιοή
  μως.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΤΟΣΤΑΤΕΙ
  ΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΜΕΤΟΠΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ΰπηρεο(α)
  — Ή εφημερίς «Νταίηλιι Μαίηλ» γράφει
  αήμκρον (τι κατ' εξηκριβωμένας πληροφο¬
  ρίας της ή ίδέα σχηματισμόν Βκλχανιχοδ
  συνασπισμ·ΰ εγκατελείφθη. Κατά πληροφο
  ρ(ας έκ ΒουκουρεσιΙβυ ή Ρωσσία εζήτη¬
  σεν άπό την Ρουμανίαν νά μή μετάσχη
  οργανισμόν ό οποίος θά έστρέφετο κατά
  τβν Σοβιέτ. Ή Ιδία εφημερίς έχει την
  πληροφορίαν ίτι ή Ιταλία έκιδιώκει νά
  σχηματίση μετ* των Βκλχανίων «Μέτωπον
  είρηνης» αποκλειστικώς κατά τής Ρωοσι
  κης απειλάς χωρίς νά στρέφεται χαί κατά
  τής Γερμανίας.
  ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΑΟΒΐΤΕΑΛΟΗΤΙΙ ΕΙΣ ΤΟΠ ΦΙΗΛΑΗΑΟΥΣ
  ΡΩΜΗ 12 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσί*).—Τό
  πρακτορείον Στέφανι πληρσφορεϊται ότι οί
  Λάπωνες προοέφεραν είς τού; Φινλκνδούς
  πρός ενίσχυσιν 200 χιλ. ,ταράνδους καί διά
  φορα αλλα ειδή· Η Άμεριχη αποστέλλε
  α*τιασφυξ»ογον·υς προςωπίδβς. Έν ΙΣουη
  δία συνΐχίζ·νται επιτυχώς εί έρ«ν·. υπέρ
  τ6ν Φινλβνδίν.
  Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ
  ΝΑΡΚΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 12 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ.).—
  Κατά ι ηλεγρβ'φήματα εκ Στοκχέλμης ή
  £ουη£ΐΜή κυβέρνησις ανεκοίνωσε σήμερον
  •τι έτοκεθετήθησαν χβί, νέαι νάρκαι είς
  μεγάλην έκτασιν έντός των χωρικων ύδά
  τνν τής Σουηδίας.
  ΑΠΕΤΑΧΘΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
  ΤΗΣ Ρ.ΣΣΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βοί·ι> (Ιδ. δπηρεο(οι).-
  Τ· πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται {τι
  ο Ρωσσος κρχηγός τοβ άεροπορικοΰ στέ-
  λου τής Βαλτικής, άηηλλάγη των καθήκον
  των τού άποταχθεΐς διότι τα άποτελέσμα
  τα τής δράσεώς της ύη' β ότε ν δυνάμεως έ
  κρίθησαν υπό τοδ ρώσσικου οτρατηγείου
  μηδαμινά.
  ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΝΕΣΚΗΨΕ
  ΕΙΣ ΟΑΟΚΛΗΡΟΠΗΝ ΧΩΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δ)β(ίου .(τού άνταποχριτβΰ
  μ«ς>— Έκ τής Μετε»ρολογι»ής υπηρεσίας
  ανεκοινώθη ίτι άκό τής πρωΐας ένέσκηψΐν
  είς ολόκληρον την χώραν γενιχή καχβ·
  κα>ιρ(α.
  Ο ΛΊΙΑΟΐΌ! ΙΑΙ Ο ηΡΟΒΥΟΟΪΡΓΟ.
  ΕΚ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ .ΙΐΙ ΒΕΙΡιΊΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δ)βρίβυ (τοϋ άνταποκριτβδ
  μ«ς) -Ή Α. Β. Υ. β διά£οχ·ς Παδλος χαί
  β πρωθυπβυργβς χ. Μεταξάς χα,τήλθον σή¬
  μερον είς Πειραια καί παρέστησαν είς τβν
  εορταομίν τ·δ πβλιοόχου 'Αγίβυ Σπυρίδω¬
  ν «£·
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΐΙΚΒΣ
  ΑβΗΝΑΙ 12 Δεχεμβρίβυ (τού βνταπβ
  κριτοΰ μβς)—'Ανεκοινώθη ίτι καίτοι την τ*
  λευταίαν έβδβμάδα παρουσιάζεται αύξησις
  τοθ πβροϊ τί) Τραπέζα της Ελλάδος κβλύμ
  ματβς της ορβχμή, κβτά 8 ΐκατομμύριβ
  δραχμάςχαί μείωσις τ·Β κ»χλ·φ«ρ·δντ·ς
  χίφΤ#ν·μίαμ«τ·δ;»»»Τ« 57 *χ«τ·μ. &ρ«χμ<ί 1 Λυσσώδεις μαχαι διεξάνονται είς την Φινλανδίαν. Άνακατελήφδη τό Σάλμι. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 12 Δ)βΜου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ό έν, ΈλσΙν σκι ανταποκριτάς τής έφημε ρΐδος «Άφτοναπλάτετ» τηλε γραφεϊ δτι οί Φινλαν&οΙ άνα κατέλαβον κατόπιν κρστβςδς άντεπιθέσβως την πόλιν Σουό μο Σάλμι, κυκλώσαντες συγ γ,ρόνως σημαντικάς οωσσικάς δυνάμεις βϊρεΐως τής λ'μνης Λσντόνχσ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βρΙου (15. ύπηρεσΐα).—* Τό πρακτορείον Χαβάς μεταδΐδει δτι οί μαχαι συνεγίζονται είς ολα τα Φιν- λανδικά μέτωπα μέ την Ιδίαν λυσσώδη όρμητικότητα μέ τΐΊν οποίαν διεξήχθησαν κατά τάς τρείς ποώτας ημέρας τβν βχ· θροπραξιών. Οί ΦινλανδοΙ ά νέλαβον ήδη πρωτοβουλίαν είς πολλούς τομεΐς καί ένερ γοθν σφοδράς άντβπιθέσεις μαχόμενοι μέ εξαιρετικήν άν δρεΐαν καί πρωτοφανή ήρωϊ σμόν. Κατ' εΐδήσεις έκ Β ιπούρι, ή προέλασις των Ρώσσων καθ Ισταται ί,ίττί μάλλον καί μαλ λον προβληματική έφδσον πά ρέρχονται αί ημέραι. Είς Κα ρελΐαν Ιδίως οπου έξακολου θεΐ νά πίπτη τυκνή χιών οί Ρώσσοι καθηλώθησαν τελείως ή θέσις των δέ κατέστη δυ σχβοής. ΟΙ «Τάϊμς» τοθ ΛονβΙνου άσχολούμενοι σήμερον μέ τώ ρωσσοφινλανδικόν γράφουν: «Ή ΓερμανΙα διΐψευσε κατη γορηματικώς την διέλευσιν έκ τοθ ΓερμανικοΟ Ιδάφαυς ιτολεμοφοδΐων προοριζομένων διά την Φινλανδίαν. Παρά ταϋ τα θπάρχοον σαφεΐς ένδεί ξεις πείθουσαι απολύτως δτι τα Ίταλικά άεροπλάνα τα όποΐα έφθασαν είς Φινλανδί αν διήλθον διά .τής Γερμανί άς. Τα άβροπλάνα σύτα έστά λησαν σιδπροδρομικώςέξ'ΐταλΐ άς, μέσω Γερμανίας μέχρι γεο μανικοΟ λιμένος επί τής Βαλ τική*ς. Έκίΐ συνηρμολογήθη σαν καί απεστάλησαν είς Μάλ μο. Πρόκειται περΐ γβγονότων μή έπιδκγομένων διάψευσιν». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δεκεμβριού ((δ. ύπηοεσΐα)."— Νυκτερινσί είδήσεις έξ ΈλσΙνσκι άγγέλ λουν δτι αί μαχαι είς την Φινλανδίαν συνεχίζονται. Τα ρωσσικά στοατεύματα προχω οοΟν βραδυτατα ύφισταμβνα β αρείας απωλείας είς Εμψυχον καί άψυχον υλικόν. Ή σπου δαιοτέρα προσπαθεία των Ρώσ σων ή όποΐα συνΐσΐατο είς διαχωρισμόν τής νοτίου άπό τής βορεΐου ΦινλανδΙας άπέ τυχε διά τής άνακαταλήψεως τοθ Σουόμο Σάλμι υπό ι&ν ΦινλανδΛν. ΟΙ Αύστριακοι δα ζητησουν την ανεξαρτησίαν των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ.). — Ό έν Λονδίνω άνταποκριτής τοθ πρακτορεΐου Χαβάς τηλεγραφεΐ σήμερον τό κείμενον μακρών δηλώσε- σεων είς τάς οποίας προέβη πρός την εφημερίδα «Σάντΐϋ Εξπρές» ό κυριώτερος συνερ γάτης τοθ τελευταΐου καγκελ λαρίου τής Αυστρίας κ. ΣσΟ- σνιγκ, δόκτωρ Μπέρτζερ Βόρ σεντορφ, υπό τό πνεθμα δτι ό Λύστριακός στρατός, άποτε λούμενος άπό 60Θ χιλιάδας άνδρας θά έπαναστατήσπ ευ¬ θύς ώς ή Μεγάλη ΒρεττανΙα περιλάβη είς τούς πολβμικούς σκοπούς της καί την άνεξαρ τησΐαν τής Αυστρίας. εΉ Γαλλία, είπεν ό "δό¬ κτωρ Βόρσεντορφ εδήλωσεν ή δή ότι άγωνΐζεται διά την ά πελευθέρωσιν καί τής Αύ στρΐας. Ό ούστριακός στρα τάς άναμένει δπως καί ή Μ. ΒρεττανΙα μιμηθή, τό παρά δειγμα τίΐς ΓαλλΙας. Ή Αύ στρΐα θ' άγωνισθή τότε διά ν' απαλλαγή άτιό *τόν έθνικο σοσιαλισμόν καί τάς γερμανι κάς πιέσεις. ΟΙ Αύστριακοι ά ξιωματικοΐ βϋρΐσκονται είς σΐρατόπεδα , συγκεντρώσεως, οί ΑύστριακοΙ δέ γενικώς αΐσθάνονται φρΐκην δταν χ ρακτηρΐζονται ώς Γερμανοί. Εάν ή Αγγλία δηλώση δτι θ' άγωνισθή διά την άπβλευ θέρωσιν τής Αυστρίας, οί Αύ στριακοΐ στρατιώται θ' αύ τομολήσουν είς τάς γραμμάς των σύμμαχον». ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ νέαν αποφασιστικήν επίθεσιν. ΡΩΜΗ 12 Δ)βρΙου (Ιδ. ύπη ρεσΐα).— Τηλεγραφήματα έκ Μόσχας άναφέρουν δτι ώς (σχυρΐζβται τό ρωσσικόν στρα τηγεΐον τα Σοβιετικά στρατεό ματα προήλασαν είς διαφό ρους τομεΐς είς Φινλανδίαν. Δράσις τής άεροπορΐας δέν εσημειώθη λόγφ τής πυκνής νεφώσεως καί τής όμΐχλης. ΟΙ Ρώσσοι έτοιμάζουν νεαν μεγάλην επίθεσιν άπό ξηρας καί άέοος. Τό Σοβιετικόν στρατηγεΐον άποσκοπεΐ νά παραλύση την αντίστασιν των Φινλανδών διά γενικής σφοδράς έπιθέσε ως. Τα έκ Μόσχας τηλεγρα φηματα προσθετουν δτι καΐ οί ϊδιοι οί Ρώσσοι όμολογοθν δτι τό Πετσάμο έξακολουθεϊ νά ευρίσκεται υπό την κατο χήν των Φινλανδών. Τέσσα ρα τάγματα ρώσσικου στρα τοθ τα όποΐα έχουν συγκεν τραθή νοτίως τής πόλεως καΐ δύο . ρωσσικά πολεμικά βάλ λουν αδιακόπως διά των τη λιβΛλων των κατά των όχυ ρον τοθ λιμένος. ΑΓΚΥΡΑ 12 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ). — Τό πρακτορείον τής Ανατολάς πληροφορεΐται δτι μεγάλαιμάχαισυνάπτονται είς την περιοχήν τοθ Πετσάμο. Οί στρατιωτικοί κύκλοι άναμέ νούν νέαν μεγάλην βσον καί αποφασιστικήν επίθεσιν έκ μέ ρους των Ρώσσων. ΎπολογΙ- ζεται δτι ή 5η συγκεντροθνται κατά μήκος των φινλανδικών συνόρων ρωσσικά στρατεύμα τα ενός καΐ ήμΐσεος έκατομ μυρΐου άνδρών. Αί ρωσσικαΐ έφημερίδες όμο λογοθν σήμερον δτι οί Ρ&σ σοι ύπέστησαν σημαντικάς απωλείας είς Φινλανδίαν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ της Γαλλίας καίΜεγάλης Βρεττανίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 ΔΙβρΙευ (16. ύ πηρεσΐο).— Νέον δεΐγμα τής στενής συνερ>ασ(ας καΐ τη
  πλήρους αλληλεγγύης μεταξύ
  Γαλλίας καί Μβγάλης Βρεττα
  ν'ας εδόθη σήμερον. Τούτόση
  μόν ανακοινωθέν εκδοθέν είς
  Παρισίους καΐ Λονδίνον την
  Ιδίαν στιγμήν ανήγγειλεν δτι
  υπεγράφη νέον σύμφωνον οΐ-
  κονομικής ενώσεως ,των δύο
  χωρών.
  «Την 4ην Δεκεμβριού, άναφέ
  06ΐ τό ανακοινωθέν, 6 σέρ
  Τζών Σάΐμον ΰιτουργός των
  Οικονομικήν τής Αγγλίας με
  τέβη είς Παρισίους κατόπιν
  προσκλήσεως τοθ Γάλλου συ
  ναδέλφου τουκ.Πώλ Ριϋ ώ.Κα
  τα την συνάντησιν αυτήν συ
  νήφθη νέα συμΦωνία μεταξύ
  Αγγλίας καΐ Γαλλίας, ίψι
  στής σημασίσς » Ό Σέρ Τζών
  Σάΐμον ανήγγειλεν ίίς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων δτι
  επήλθε πλήρης συμφωνία μετα
  ξύ των δύο θησαυρεφυλακΐων
  Αγγλίας καί Γαλλίας. Βάσει
  τής συμφων Ιας αυτής ή μία
  χώρα 6ά δικαιοθται νά προμη
  θεύεται άπό την άλλην παν
  δ,τι τής άναγκαιοΐ. Αί δύο
  χώραι θά Εχουν έπΐσης τό δι-
  κοίωμα νά διαθέτουν τό συ-
  νάλλαγμα αλλήλων, νά συνά-
  πτουν δάνεια καΐ νά λαμβά·
  νούν πιστώσεις.
  Ή (σχύς τοθ συμφώνου
  τούτου θά διαρκέση κα®' δλον
  τό διάστημα τοθ πολέμου καΐ
  £ξ μήνας μετά την σύναψιν
  τής ίίρήνης. Ό Γάλλος υπουρ
  γός των Οικονομικόν κ. Ρίϋ
  νώ, προέβη είς σχετικάς δή
  λώσεις τονίσας δτι ή άξία καί
  ή σημασία τοθ συμφώνου τού
  τού είνε άπέραντος μέσα είς
  τόν χρόνον καΐ τό διάστημα
  καί έκτός τοθ δτι θά καταστή
  —ι εϋχερεστέραν την νίκην θ'
  ανοίξη νέαν περίοδον είς τάς
  οικονομικάς σχέσεις ατΛν κρα
  τβν.
  Ό άπολογκτμός
  τής δράσεώς της Αγγλ, άεροπορίας.
  Δηλώσεις τοΰ κ. Κίντλεύ Γούντ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βρίου (Εδ.
  ύπηρεσΐα).— Ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων προέ
  βη σημερον ιίς μακράς δή
  λώσβις επί τής δράσεώς τής
  άγγλικτ]ς άεροπορΐας ό υπουρ
  ός κ. ΚίντλιΟ Γούντ.
  «Δυνάμεθα, εΤπε, νά διεκδι
  :ήσωμεν την απόλυτον ύπερο
  χήν ίνσντι .ί|ς γερμανικης ά
  εροπορίας. Έν συνεχεΐα ό κ.
  ·?οΟντ έξήρβ την σημασίαν ττ)ς
  έναερίου έπιδρομί,ς κατά τής
  ναυτικής βάσεως τής Έλιγο
  λάνδης καΐ των γερμανικόν
  καταδρομικών καΐ έχαρακτή
  ρισε την επίθεσιν αυτήν ώς
  πράξιν ήρωΐσμοθ άνευ προη
  γουμένου. Τα άγγλικά άερο
  πλάνα έπέτυχαν τοθ σκοποθ
  των καΐ έπανήλθαν σοα είς
  τάς βάσεις των.
  Άνεφέρθη κατόπιν είς την
  οργάνωσιν τί|ς 'ΛμόΛης ^
  Αγγλίας καΐ εδήλωσεν ότι τό
  δθροισμα τβν πτήσεων τάς
  οποίας εξετέλεσαν τα άγγλι
  κά καταδιωκτικά της παρα
  κτίου αμύνης ανήλθεν £ίς 8ν
  έκατομμύριον έξακοσΐας χιλιά
  δας χιλιόμετρα. Τέλσς ό κ.
  Γούντ είπεν 8 π ή παρσγωγή
  των αγγλικών έργοστιχσΐων
  άεροπλάνων εδιπλασιάσθη έν
  συγκρίσει πρός την -.«αραγώ
  γήν τοθ προηγουμίνου Ι
  Η Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΑΙΕΒΕΣΕ
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  36 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑ
  ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ__ΠΑΡΑΠΕΑΙΑΣ
  ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΗΟΤΕΡΑΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βοίου (ίδ. ύιηρεαία).—
  Όμιλων ενώπιον τής Βουλής σήμερον ό ύ·
  πουργός τοΰ 'Ανεφοδιαισμοϋ χ. Μπέρνχαν
  έδήλωαεν ότι ή Αγγλικη άερ·«ορ(α άπέβη
  ή ίσχυροτέρα τοΰ κόσμον. Είς 36 δισεχ«τ·α
  μύρια φράγκων (110 δισεκατομμύρια δραχ¬
  μήν) άνίρχεται η άξία τδν πολεμικον π«·
  ρανγελιων τάς οποίος έδωκεν η Αγγλία
  εντός των ηρώτων 80 μόνον ημερών τ·δ
  πολέμου.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΛΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ12 ΤΗΝ Κ.Τ.Ε.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βρίου (Ιδ. υπηρεσίαι).
  — Ή 24«ρος προθεσμία ή οποία εΐχε ταχθή
  εί{την Ρωσσίαν διά την κατάπαυσιν των έχ
  θροπραξιών^ κ«ί την έναρξιν διαπρκγμα
  τευαεων είρηνεύβεως μετά τής Φινλανδί
  άς έληξεν άπέψε χωρίς νά δώση ουδεμίαν
  απάντησιν είς την Ε. Τ. Ε. ή Κυβέρνησις
  της Μοσχας. ■
  ΒΑΛΠΕΙ
  ΟΣΦΥΓΑΣ
  Η ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΕΡ
  ΤΟΥΣ ΦΙΝΛΑΜΛΟΥΣ Π
  ΑΓΚΥΡΑ 12 Δ>βρ(«υ (ίδ. ύπηρΐσ(β).—
  Κατά τηλεγραφήματα έξ Όσλο ή Νορβη
  γικη κυβέρνησις έλαβεν ολα τα άκαραίτη
  τ* μέτρα προατασίας τβν Φινλανδών προσ¬
  φύγων ·ί βπβϊοι είσέρχβνται χαθημερινβς
  είς τό Νορβηγικσν Ιδκφος.
  ~ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
  ΣΥΝΕΛΗΦΒΗΣΛΝ ΕΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βρί·υ (ίδ. ύπηρεαίβ).-
  Κατ' είίήσεις ίξ 'Αμστερνταμ είς Χάγην
  συνελήφθησαν σημερον 27 μέλη τού έθνι-
  κ·βοσιαλιατικ·0 κόμματος ύς Ματάσκ·π·ι
  τής Γερμανίβς.
  ΑΙ ΓΑΛΛΙΑΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
  ΗΛ ΥΟΜΡΕΓΗΙΟΥΗ ΤΗΝ 0ΑΙΡΙ1Α ΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βρ(·ν (Ιδ. ύηηρβσΐα).-
  'Ανεκσινώθη σήμερον ίτι 500 χιλιάδες Γαλ
  λίδων προσήλθον καί ενεγράφησαν είς είδι-
  κά γραφεϊα όπως ύπηρετήβουν είς τάς δια-
  φέρσυς βι«μηχ«νικάς εργασίας καί Ιδία είς
  εργοστάσια πολεμοφοδίων, άνΐικαθιστάααι
  τ·ύς άνδρας οίτινες (πεστρατεύθηααν χ*
  ύπηρετοΰν είς τό μέτωπον.
  ΑΓΓΛΟΙ ΗΝΑΓΚΑΣΑΝ
  ΕΙΣ ΪΠΜΡΗίΙΗ ίΤΟΥΣ ΙΕΡΜΙΝΟΪ!
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δ)βρίου (ίδ. ύπηρεσί·).-
  Ισχυρά δύναμις Γερμαν&ν υπέστη σήμε¬
  ρον επίθεσιν έκ μέρους Αγγλικών περιπολι
  ών είς τό Δυτικόν Μέτωπον. Οί Γερμανοί
  ηναγκάσθησαν νά ύποχωρήσουν, μετά κό
  πό υ δέ κατώρθωσαν νά περιουλλέ£ουν καί
  νά παραλάβουν μαζί των τούς τραυματίας
  ί τούς νεκρούς των.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝύθΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Δ)βρΙ·υ (ίδ. ύκηρκο(α).—·
  Την Ιΐην νυκτερινήν έζιδ·θη υπό τού Ά·
  νωτάτοιι στρατηγείου τό κάτωθι ανακοινω¬
  θέν: «Τάς τελευταίας ώρας της νυκτός παρε
  τηρήθησαν ζωηραί συγκρούσεις μετα{ύ τοδ
  Σκαρ χαί τοδ δάσους Βάρντ. Κατά την δι¬
  άρκειαν τής ημέρας αί συγκρούσεις έπανε
  λήφθησαν επί τής Ιδίας περιοχής. Τα οτρε.
  τεόματά μοις διετηρήβησβν πβντβΰ βββι».
  Η
  ΕΙΣ ΡΟΣΣΙΚΗΝ
  ΤΑΛΙΑ 8 ΑΝ
  ΕΠ
  ΙΔΡΑΣΗ
  ΕΚΤΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δ)βρίβΐί (τοΰ άνταπ·κριτ·Ο
  μβς).—Έξ Έλβετικής πηγής πληρ·φ·ρ(αι
  άνβφέρουν ίτι ή Ιταλία είνε άπ·φασισμ*-
  νη καί ετοίμη νά επέμβη έμιβως είς κάθε
  άπέίτειραν ίπεκτάσεως τής Ρωοσίβς είς την
  την ν·τι·«ν«τ·λικήν Ευρώπην. Μ