98177

Αριθμός τεύχους

5346

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  * 1939
  ·Κ·Ι* Ιΐχι χ,^
  ■τακβυβιν τδν ,ν
  «Ρί»ν δι«ηρ«Υρί
  «της Φινλ«νί(
  ι (Ιδ.
  ί Όαλο ή
  *λα τ«
  Φινλαν6&ν
  >νται
  Σ
  ί (ίδ. δηηρ»»1«)-
  >νταμ ϊΐϊ ^«νπν
  Π μέλη τ·6 4θνι-
  ,ς είς βΙΜΜΙ
  Ι ΙΙΤΠ.Ι1»
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  —-*——————^^^^■^■^■Μΐ^Μ—ΐΜΐ—ιεΒΒΐΐΐΒΒΒΐ^ε^Ηε^επεεΜεε*^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν2ΤΑΥΡ0Υ
  ΥΠΕΥΒΥ10Σ ΣΤΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Είς την περιοχήν των πάγον
  Οί Φινλανδοι
  = δεκατίζουν
  τούς Ρώσσους
  ξξξ δι1 ένεδρών.
  1 ■ ■
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπΐου
  ■ '■ Ι· , ^ ■■
  ΙΙτΜΟΤΙ
  ίΐησία λίρσι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  ειησία Βολ, 10
  14
  Ιξάμητος » 8
  ΪΤμή
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ' ΕΤΟΣ Β4ΟΜ
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 53*6
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρίβυ (Ιδ.
  ύπηρεσία τής «Άνβρθώσε-
  «,») — Τηλεγραφήμκτα έξ
  ΈλσίνσΜΐ άναφέρβυν (τι πά
  ρκ τας σφοδράς επιθέαεις τας
  οποίας ένεργοΰν οί Ρϋσσοι
  άπβ δύο ημερών έν τούτοις
  δεν κατώρθωσαν νά προωθή
  σουν τας θίσεις τ«ν χκί νά
  ουνεχίσβυν την προβλαοίν
  των. Οί Φινλανδοί έφχρμό·
  ζσυν τελευταίως την τακτι
  κην τού πολέμου των ένΐ-
  δρων μκΙ των «ίφνιδικσμών
  δια τδν οποίων καταπονοδν
  τα ρωσαικά βτρατεύμαΐα είς
  τα όΐιοΐα έπιφέρβυν συγ¬
  χρόνως μεγάλας φδοράς. ΟΙ
  Φινλανδοί έχβυν τό πλεονέ
  χτημα ·τι γνωρίζβυν καλώς
  τβ έδαφη είς τα β ποία μά
  χονται καί δύνανται εύχβ
  λως νά όργανώνουν έηιτυ
  χεϊς ένέδρας. Επί πλέον £
  χούν άποθηκιύακι μεγάλας
  ποσότητας πβλεμβφβδίων εί;
  ύπέγεια καταφύγια τα β-
  ηοΐκ χρησιμβπβιβϋν τα σώ
  ματα των άτάκτων άτινα
  καί δροδν είς τα μετέπι·
  σθβντών καταλαμβχνβμένων
  ύκό τΒν Ρώσαων φινλανδι
  κων εδαφών.
  Αντιθέτως εί Ρδσσοι δεν
  γνωρίζ·υν τα φινλανδιχά έ
  δάφη καί επί πλέον συναν
  τβδν μεγάλας δυβκολίβς είς
  τόν ανεφβδιαβμόν των λέγω
  τήί κ«κϋς ώ
  μεταφοράν καί λόγω των αί
  φνιδιααμδν τούς «κόίβυς ύ?(
  οτανΓβι «Ι ίφοδιοαομτταί
  των.
  Συχνακις οί Φινλννδοί εί
  ναι κουμμένοι επάνω είς
  τα δένδρα των κυχνδν δ»
  α&ν κ*, αναμένβυν την
  διέλευσιν των Ρώαβνν ·κοτε
  ρικτονται κατ' «ύτδν καί
  τβύς ά.το5ϊκ«τίζ·υν διά σφβ
  δρ·ΰ πυρος.
  Τό ή9ικόν τδν φινλανδι
  κων οτρατευμάτων είναι ά
  ριβτον. Παρά τό ίτι δέ γνω
  ρ<ζ·υν ίτι ό ανών είνε τβλεΙ ως άνιαος έλπίζβυν (τι θά δυ νηθοδν μβ την βοήθειαν χαί τού χειμώνος, ν' αηωθήσνυν τελείως τ·ν κπιδρομέα έχ τοΰ έοάφευς των. ΡΩΜΗ 13 Δ)βρί«υ (15. ύ>
  πηρεα<«) — Τό πρακτορείον Στέφανι ανακοινοί ότι ο π·- λκμος ουνεχιζβται οφεδρές είς τα ρωσσοφινλανδικβ σύνο ρα πεφά τό δριμύτατον ψΰ χος, Ιδίως εί{ την περιοχήν τβϋ Πετοάμο ·πβυ ή θίρ- μοκρααίβ έχει χατέλδιι είς τού; 30 βαθμβίς υπό τό μη- *|ν. ,, Οί Ρδαοβι απεπειράθη σκν καί πάλιν νά ένεργήσουν «πβββββις είς Πετσάμο βλλ' κπεχρούσθησαν υπό τού έν· τέ νού πυρός των Φινλαν- δών. Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ίχει σύμμαχον την ά-/ς.ίαν τ»ις φύσιν καί την σφοδράν κακοκαιρίαν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ δα δοδοϋνείςΦιλανδιαν. ΑΓΚΥΡΑ 13 Δβκεμβρ'ου 16. ύηηοεσΐσ). - Τό πρακτορείον τής Άνατολτΐς -πληροφορίαι έξ "Οσλο δπ ή ήμιεττ(σημ-ς Νορβηγική εφημερίς « Αφτον Όστεν» δημοσιεόβι σήμερον περιστϊούδαστον άρθρον διά τοθ όποίου προτβΐνει είς τα κοά*η τί|ς Κ.Τ.Ε. νά παρά σχουν έκ τοθ έμφονοθς στρα τιωτικτΥν ενίσχυσιν είς την Φ4ν λανδΐαν. ν τ - «Τα αετέχοντα τής ΚΙπ ά γράψβι ή Μοίβ έφ^ρΐς. Ιχουν ^οχρέ νά παράσχουν θεηκήν βοήθιι αν είς την ΦινλανδΙαν διά ν' άντιμΒτωπΙστι άηοτελβσματ τικώςτήν ρωσσικήν 1™*?°^: Εάν διοθέσουν βλα κοάτη, τονΐζβι ή έφη εν χιλιοστόν τοθ πληθυμ αότθν,έάν έκαστον έξ ουτών αποστείλη μ*άν μόνον μ*Ρ«Ρ χΐαν στρατοθ καλώς ώργανω μένου καί έξωπλισμένου β[ς ίνΐσχυσ.ν τής ήρωί<ώς μαχομέ ν ής Φινλανδίσς ή Ρωσσα θά ήττηθβ, ή τουλάχιστον θά πά ραπηθΗ τή; είς Φ.νλανδίαν εκστρατείας της καί ή Κ Τ.Ε θ' άνακτήση τό άπολεσθέν κθρος της. Εάν δμως καί την φοράν ούιήν τα κράτη άρκεσθοθν είς πλατωνικάς άτοφάσεις καί είς λόγους κβνούς, τότε καί 6 θβσμός τής Γενέυης θά καταρ ρακωθβ έξ όλοκλήοου καί ό πολιτισμός καί τό Ιδεώδες τί|ς ελευθερίας θάκσταστρσφοθν». ρβΜΗ 13 Δ)βοΙου (15. ύπη ρεσΐσ).— Καθ1 δ άνσφέρουν -ΐηλεγρσφήματα έκ Στοκχόλ μης ττέντε χιλιάδες Σουηδι καί οικογένειαι προσεφέρθη σαν μίχρι ε·»Κ ^Ρ0^ νΛ πσρα Ο ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟ5 Ή Φι?«νδια δκίθεΐβι μικρόν μιν σχπινάς στόλον, <5?λ' άπα ΐτάσης ά πόψεως άςιομαχον δεδομένου ότι ΰλα τα σκά((η είναι ε.ότευκτα. Είς την εϊκό να μας Φι/.αίΗχόν καταθρομικόν ίζ ώραν περιπολίας πρός παρεμπόδισιν ρωσοικών άποβάσεων είς Φινλανδίαν. Τό Ρωσσικόν Στρατηνεϊον ΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΡΟΕΛΑΣ1Ν ΑΓΚΥΡΑ 13 Δ)βρΙου (Ιδ ύ,ματα κοθώς καί μβγάλον αριθ πηρ).—Τό ρωσσικόν στροτη μόν τάνκς. γβίβν τοθ Αίνιγκραντ · άγγ«λ-4~~4Ξ(ς -·ήν· βόρειον ΦινλαντΜαν λει ότι τα Σ'-βιετικά στρατεύ-'συνβχΐζονται σφοδραί μαχαι ματα προήλοσαν είς δλα τα μόνον δέ είς την περιοχήν μέτωπα. ΕΙϊ την περιοχήν τοθ Φίχτα ΟΟχτα ό ρωσσικός στρατός κατέλαβε γωρΐον κε( μενον είς βάθος 92 χιλιομέ- τρών άπό των ρωσσοφινλσν· δικών συνορων. Είς τό μέτω πον τής Λοντόγκα οί Ρώσσοι κατέλαβον κατόπιν σφοδράς μάχης τό χωρίον ΟΟντιλκ καί την σιδηροδρομικήν γραμμήν Κομπινόλκ. Έξ άλλου τό φινλανδικόν στρατηγβΐον αγγέλλει δι' ανα¬ κοινωθέντος τού Οτι κατόπιν λυσσώδους μάγη· είς την πε ριφερειαν τοθ Σουομοζσρντί οΙΦινλανδοΙ έξωλόθρευσαν τε¬ λείως τρ1α ρασσι^ά συντάγ- τοθ ΠετσΛμο έπικρατεΐ σχετι κή ήοεμία μετά την άποτυχ! αν των Ρώσσων νά ένβργη σουν άποβΐσε.ς. ΟΙ ΡΔσσοι συγκεντρώνουν συνεχως νέας στρατιωτικάς δυνάμεις Ιδίως πρός τόν κεν τρικόν τομέα. Έκ^τούτου είνε έμφανής ή πρόθεσΐς των. Ά ποβέπουν είς διχοτόμησιν τή; ΦινλανδΙας άπό τοθ στβνωτέ ρου τμήματός της. Ή άτιεγνω σμένη προσπαθεία των Ρώσ σων νά κά^ψουν τούς Φινλαν δούς είς ιήν τιεριοχήν τοθ Πετσάμο απεδείχθη ματαΐσ καί ιήν έγκατέλειψιν. ΑΙ ΔΥΙΧΕΡΕΙΑΙ ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝ Τά φινλανδικά άβροπλάνσ έβομβάρδισαν τάς συγκεντρω μ'νσς καθ* δλον τό μήκος των συνόρων, βορεΐως τής Λάν τόγκσ ρυσσικάς στρατιωτικάς δυνάμεις. Παρά τας επανει¬ λημμένας θυελλώδεις έξορμή σ£ΐς των Ρώσσων είς τό μέ τωπον τής ΚσρελΙας οί Φ.ν Κανδοί παραμένουν άκλΛνη τοι είς τάς θέσεις των. Σφο δρά κακοκαιρΐα έξακολουθεϊ είς ολόκληρον την Φινλβνδ.1 αν. ΟΙ Ρώσσοι ύποφέρουν πό λ,ύ έκ των κακουχιων κσίτοθ δριμυτάτου ψύχους. Μένουν κατεσκηνωμένοι έ πάνω είς τά χιόνια χωρΐς καταλλήλους σκηνάς καί κσ τα τρόπον εντελώς πρόχειρον. ΟΙ ΦινλανδοΙ άνακαλόπτουν συνεχώς επάνω είς τά χιόνια ομάδος Ρώσσω/ νεκρών. Ή διαφορά μεταξύ των Ρώσ¬ σων καί των Φινλανδών στρα τιωτών είναι τεραστία. Ό ι ξοπλισμός των Φινλανδών εί ναι άρτιώτατος καί τελείως συγχρονισμένος. "Εκαστος Φιν λανδός στρατιώτης χειρΐζβτβι ν τάνκς, αποκλειστικώς μό νος τού. Τά τάνκς αύτά εΐ ναι πολο μικρότβρα των συ νήθων καί άναπτύσσουν έξαι σχουν άσυλον καί περίθαλψιν βΐς γυναικόπαιδα φεύγοντα έκ ΦινλσνδΙας. ΟΙ Ιρανοι καθ* Ολην ιήν ΣουηδΙαν συνεχΐζον ται μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, ρετικήν ένεογητιχότητα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δ)βρΙου (16 ύπηοεσία).— Κατά ιηλεγρσ Φηματα έξ ΈλσΙνσκι Ολαι οί τελευταίαι έπιθέσεις τάς όποΐ άς ένήργησαν τάς τελευταΐ άς ημέρας οί Ρώσσοι άπε- κρούσθηααν υπό των Φινλαν¬ δών. Έκ των σφοδράν άντε πιθέσεων των Φινλανδικων στρατευμάτων οί Ρώσσοι ύπέ· στησαν μεγάλας απωλείας είς άνδρας, τάνκς καί τεθω· ρακισμένα αΰτοκίνητα. Ή μβγάλη μάχη τοθ Τολβϊ ζέβιάναπτυχθεΐσα ι(ς εύρεΐαν κλίμακα εληξε μέ την ήτ τα ν των Ρώσσων οί οποΐοι έγκατέλειψαν επί τοθ πεδΐου εκατοντάδας νεκρων καί τραυ ματιών. Λόγφ τής σφοδράς κακοκαιρΐας ή δράσις τής σο βιετικής άεροπορΐας περιωρΐ σθη είς τό ελάχιστον. ΟΙ Ρωσ σοι ίσχυρΐζονται δτι δέν προ βτΐνουν είς βαμβαρδισμούς ά¬ πό αέρος διότι δέν θέλουν νά καταστρέψουν τόν φινλανδι κόν λαόν. Ή άεροπορΐα των Φινλαν δών συνέχισε καί σήμερον τάς τιτήσεις άναγνωρΐσεως υπερά¬ νω στρατιωτικών έγκαταστά σεων καί διαφόρων πόλεων τής ΡωσσΙας χωρΐς νά προ* ββ είς βςιμβαρδισμούς. Κατά θάλασσαν παρατηρεΐ- ται άπραξΐα προβλέπεται δέ δτι τιάσα ναυτική δράσις θά παύση μετ" ολίγον όττότβ θά παγώστ) εντελώς ή θάλασσα καί θά είνε άδύνατος ή κΐνη σις των σκσΦφν, Αί συζητήοεις τής Γενέυης θά έκδιωχθή ή Σοβ. Ρωσσία έκ τού θεσμοϋ ξξξ τής Κ.Τ.Ε; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13Δ)βρΙ«υ (ίδ. ΰπηρεσΐα της «Άνσρθώσε- νς») — Τηλεγρκφήματα έκ Γενέυης αγγέλλουν ότι ή Ρωβαίν άκηντηοε τηλεγραφι χδς μετά την πάροδον τής 24ώρβυ προβεομίβς εί: την Κ.Τ.Ε απβρρικτουαα την δια Μ·'νυο(ν της δι" είοήνην. Μετα την υπο της Ρωοσίας αιόρρ ψιν των ηρ·τάσκων τής Γενέυης, τό Συμβούλιον τής Κ.Τ.Ε άβχολεΐται μέ την πρότασιν τής Άργκντι ν ής ή όιτοία εζήτησεν βκως βκββληθζ} ή Ρώσοίκ (κ τής Κ.Τ.Ε. λόγω της βάρβαρον «πιδρομας της κατ' αλλβυ Κράτβυί, μέλονς τβδ 2ιε- θνβδς όργκνιομοδ της Γβ νεύης. Τα τηλεγραφήματα κρβσθέ τβυν Ιτι τό Συμβούλιον θ' αποφασίση έντος τοδ άπογεύ μκτος περί τοδ έ«ν θά έγκρ( νη ή βχ» την πρότασιν τής 'Αργεντινής πεοΐ εκδιώξεως χϋς Ρωασινς έκ τής Κ Τ.Ε. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δκκεμβρί ο» (ίδ. ύπηρεβίκ). —Καταθέ των την πρότασιν της κυβιρ νήσεώς τβυ ενώπιον τοϋ Συμ 'ββυλίον τής Κ.Τ.Ε. β άντ» κρόσωκος της 'Αργεντινής ε¬ ξεφώνησε μακρόν λέγβν εί· πών μεταξύ άλλων: «'Ενώπι •ν της θλ'βερά; εικόνος πού έ»φαν<ζεται ενώπιον μας θά ήτο ΐιως προτιμότερον νά μκίνωμεν έν άναμονη μιάς καλυτέρα; αυριον. Άλλά δέν γεννάται σήμερον ζήτημα ^δκ^λ«ν(α{ ή ττολιτεύματος, ϋϋ'κ &1νε ή κρώτη φορα καβ' ήν έ / ούδέτερον κράτος γί· νεται θϋμα &προκλήτου επι θέοε«.ς Αί συνθήκαι ·μ«ς είνε δι«φβροι σήμερον. Διό τι η Ρωβσία δέν έχει ούδε μίαν δικαιολογίαν. Ή περί πτωσις τής Πολωνίας έδημι ούργησε τόν Εύρωκαΐκόν πά λεμον. Ή περίπτωσις της Φιν λανδίας δημιουργεΐ μίαν δι· άφ«ρον Μκτάστασιν. Ή κυβέρνησις μο» ζητεί να έκδΐΜχθς ή Ρωβαία έκ τής Κ. Τ. Ε. 'Εχω καθήκον ν' άναγνκΐλω ότι ανήΡ»σα(α θά παραμείνη μέλος τής Κ.Τ.Ε. ή κυβέρνησις μ·υ θ' αναγ¬ γείλη μετά λύηης της ·τι η χώρκ μας δεν δύναται ν* παραμείνη μέλος τοΰ όργα- νιομοΰ τής Γενέυης». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρ(ου (ίδ. ύπ) ·Ρ«σοιχ«άερ·κλάναέβομ- βάρδιααν πολλά χωρία τής ηεριοχης τής Λαντόγκα. Τά θύμχτα έκ των βομβκρδι- σμών είναι κολυάριθμ» ίδί ως μνηίξύ τοδ ί'μάχου πλη- θυαμοδ. Όχυρνματιχά έργα ή άλλαι στρατιωτικαί έγκα ταστάσΐις δέν χατεστράφη- σαν έκ τοδ βομβκρδισμοδ. "Εν ρωσαικβν άερβπλάνβνκα τκρρίφθη ύπέτώνΦινλβνδδν. ΦΙΝΛΑΝΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΙ Προχωροϋν επί έλκύθρων, συρημένοιν υπο είδικών σκύλων διά μέσου των χιονοσκεηών έκτάσεων. Η ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ άμυνα τής Μ. Βρεττανίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρΙου (15. ό· ττηρεσΐσ).—Έκ ΛονδΙνου αγ¬ γέλλεται βτι ή Αγγλικη άερο πορΐα άνεκάλι,ψεν άσφαλί) τρόπον διά τοθ όττοίου θά ίμ- ποδΐζη τά γερμανικά άερο- πλάνα νά τοποθετοθν νάρκσς είς τά άγγλικά τιαράλια. Τά 'Αγγλικά άεροπλάνα άντΐ νά περιπολοθν είς τάς άγγλικάς ακτάς, περιπολοθν καί μάλι· στα αδιακόπως είς τά γερμα νικά παράλια καί έμποδΐζουν τά γερμανικά άεροπλάνα νά άπομακρόνωνται των βάσεών των καί νά ένεργοϋν πτήσεις πρός την Αγγλίαν. Πολυάριθ μα σμήνη αγγλικών άεροπλά νων τιεριεπόλουν κατά την πά ρελθοθσαν νύκτα υπεράνω τής Έλιγολάνδης άπ' δπου ά· πογειοθνται τα γερμανικά άε· ροτιλάνα. Ουδέν γερμανικόν ετόλμησε ν' άττογειωθή. Ού· δεμΐα άερομαχΐα εγένετο. Τό υπουργείον ιής'ΑεροπορΙας ά νακοινοΐ δτι αγγλικόν άερο πλάνον προσέκρουσε σήμερον επί καλω51ου τοθ έξ άεροστά- των φράγματος τοθ Σαούθαμ πτον καί κατεστράφη. Οί 4 άν δρες τοθ πληρώματος έφονεύ θησαν. Κατά τόν ίδιον τρό πον κατεστράφη πρό διημέ ρου καί άλλο αγγλικόν άερο πλάνον όπότε εφονεύθησαν 2 άτομα. Αί απώλειαι ούται ύ πήρξαν όδυνηραΙ, άπέδειξαν 6μως συγχρόνως πόσον είνε τέλειον καί άποτελεσματικόν τό μέσον τής δι' άεροστάτων ♦ραγμάτωνάμύνηςτβν πόλΐ»ν.
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ3
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θία
  •ος άδελφών ΒεροΊνη). — Σήμερον 2 πά
  ραστάσεις. Άπογευματινή ώρα 6 μ. μ.
  ή περίφημη ήθογραφική ύπερέττα
  «Τα Κορίτσια τής παντρειάς». Έσπε
  οινή ώρα 9.15' μ. μ. τό «Ρομάντζο
  τοϋ άλήτη>.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηματογράφος).
  — Πέμπτη 21 Δεκεμβριού «Πληγωμέ
  νος Άετός» μέ τάν Σάρλ Μπουαγιέ
  χαί την Χένΐυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή «Χιονάτη καί
  οί 7 Νάνοι». Κυριακή ώρα 10 π. μ.
  Σινεάκ μέ δρ. 6. "Ωρα 4-6 ή «Χιηνά
  τη» μέ τιμάς ήλαττωμένας, Καθ' εχά
  στην άπογευματινή 6.30', εσπερινή
  9.30' μ. μ.
  καί ό πόλεμος.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοομός Αθηνών.
  Πρόγραμμοι 1*ηςΛ)βρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνικός υμνος—
  Ομνος Νιολαίας.
  "Ώρα Άατΐροσκοπείου Αθηνών.
  12.30 Έργα δι" ορχήστραν (Δ!·
  αχοι).
  13 Έλαφρά Εσπανιχή μοασιχή.
  (ΔΕσχοι).
  13.30 Είδήοεις— Χρηματισιή·
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσιχή. (υπο
  νήί δρχήστρας Α. Άθανίσιάδη.
  14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.—Κ1νησ:ς άγο(£ς Πει
  ραιως.
  18 45 Έμδχτήρια χαί ίλλτινι-
  χοί χοροΐ (δπό τής τακτικής δρ·
  χήστρας «0 σταθμεθ καί υπό την
  διεύθυνσιν τοθ χ. Γ Βιτίλη).
  19 30 Ή ωρα τοθ παιδιοθ.
  19.50 ΔΕοχοι μέ την "Ιϊρνα
  Ζίχ.
  20 Ή ώρα τοθ άγρότου·
  20.15 Δημοτι«ό τραγοθδι (ύτό
  τοθ ΌμΕλου Νΐάβου).
  20 50 Είδήσκς.
  21 Ρωασιχά λαϊχά χαί τσιγγά-
  νίχα τραγούδια (δπό τής δίδος
  Κλάβσς Στάμου).
  21.30 Ή ώ?α τοθ τουρισμοθ.
  21.45 Α' χαί Β πράξει ς άπό
  την δπερα «Ευγένιος ΌνιεγχΙν
  τοθ Τσαϊκόφσκυ (ΔΕσχοι).
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 Σονέχεια τής δπιρας«Εύ
  γένιος ΌνιεγχΕν».
  23 20 Νυχτεριναί ιίδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό
  τής δίδες Σόνιας Εουρτίδου Έρ
  γ» Γρ. Κωνσταντινιδη).
  24 Τελευταίαι είδήσεΐς.
  0.10 Μουσιχή χοροθ. (ΔΕσχοι).
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Πέμπτη 21 Δεκεμβριού
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  —την καταπληκτιχή
  τ«ν δημιουργίαν:
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  Νέ τον
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  ΚΑ ΟΤΙ γ
  πτωχοΙ,
  Είς την πρωτεύουσαν ήρχισαν
  οί έρανοι υπέρ τδν πτωχόν. Ή
  έναρξις αυτή αποτελεί σύνθημα
  χαί διά τάς επαρχίας. ΟΕ πτνχοί
  δπως καί προχΡές έγράφομεν, ο
  μή δυνάμενοι νά έορτάσουν τάς
  προσιχεΐς άγίας ημέρας χωρΐς εν
  μικρόν βοήθηιια, δέν είναι όλί
  γοι. Καί ή ϋιωτική φιλανθ,,ωπΕα
  άξίζει νά τοΰς ενθυμηθή. Πολύ
  δέ περισσότερον εφέτος δπότι
  αί συνθήκαι είναι δυσκολώτΐραι
  χαί άπόκειται είς αυτήν περισσό
  τερον παρά είς τό Κράτος ή πρω
  τοβιυλία διά την ενίσχυσιν των
  Ινδεών.
  ***
  Τό Μυλοπόταμον.
  'Εγράφομεν χθες διά τα μέτρα
  τα όιτοϊα συγκεκριμένως έλαβεν
  ή κυβέρνησις διά τα ελαιόδενδρα
  τή; γείτονος επαρχίας Μϋλοποτά
  μου. *_ς γνωσΐόν τα έν λόγφ
  ελαιόδενδρα άνερχόμενα είς αε·
  δαστέν αριθμόν, πείίπου 850 χι
  λιάδας, δέν άποδίδουν δι' ώρισμέ
  νας έδαφολογικάς αφορμάς. "Ηδη
  δμως διά των μέτρων τα όποΐα Ι
  λαβεν ή κυβέρνησις χαί προσωπι
  κώς ό χ. Πρωθυπουργόν, πιστιόε
  ται δτι τα ελαιόδενδρα θά χαρπο
  φορήοουν. Καί θά είνε ή χαρπο
  φορία των ευτυχία διά τό Μυλο
  πόταμον χαί ολόκληρον τόν νο
  μόν Ρεθύμνης.
  ***
  Ή πτηνοτροψΐα.
  Είς άλλην στήλην γράφομεν
  διά βιβλ'ον άπό πάσης άπί<[ ίξιόλογον διά την ανάπτυξιν τής έν Ελλάδι πτηνοτροφίας. Τό δι βλίον τεθτο εκδοθέν δπό τοθ έ μπόρου χαί είδιχ&Ο περί την πτη νοτροφίαν χ. θεοδ. Γ. Κοτσάγα έχει ληφθή έχ σχεδίου διά την ανάπτυξιν τής όρνιθοπαραγωγής προωριαμένου νά μελετηθή δπό τοθ ν. Μεταξά χαί τή χιβιρνήοε ως. Ήδη μάλιστα έχουν δκββλη θή.σχετιχά δπομνήματα είς τοϋς διτουργοϋς Γεωργίας χαί 'Αγο ρανομίας. Καί άξίζει όμολογου μέννς τό ζήτημα ώς έχιίθεται μάλιστα έν σχέσει μέ την παρα μέλησιν τής πτηνοτροφΕας έν 'Ελ λάδΐ, αντιθέτως πρός άλλας Βχλ χανιχάς χώρας δπως ή Βιυλγα ρΕα λ.χ. νά μελετηθή ευρύτατα. Διά νά άναπτυχθή άλλως τε ή πτηνοτροφΕα ώς επρότεινεν ό χ.Κο τσάγνς χσί διά δημοσιευμάτων είς τόν Αθηναϊκον τύπον, τα μέσα είνε άπλ&ύστατα. Άλλά χαί ή έκ τούτων ωφελεία άπό γΐωργοοιχο νομιχής απόψεως χυριολιχτιχως μεγίστη. Είς την Αγγλίαν κα&ώς καί είς την Γαλλίαν αί γυναΐκες καί τα παιδία έ έ εθό ά προσέρχονται μέ ενθουσιασμόν οιά νά ύπηρετήσουν την πατρίδα των είς δι αφόρους βοηθητικάς στρατιωτικάς υπηρεσίας. Άνω: Ι υναΐκες έτοιμάζουν τό >(ος Ι φαγητόν τοΰ στρατοΰ. Κάτω, μικράς 'Άγγλος κάνει έ'φιππος τάς προμηθείας
  τής οίχογενείας διότι δλοι οί ό'νδρες εχουν έπιστρατευθί").
  Γ
  ι ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  6ρ« 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό θαΰμα τδν Βαυμάτων
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Έξαιριτιχ<ίς ποιότητος είς την χριμμυδαπιθήχην «αρά τώ Γενί Τζαμί ηαραπλεύρωί τοθ έμπορι χοθ χαταοφατος Ιωάννου Αι- ίβρδάχη. Πώλησις λιβνιχβς χά! |ί¥ϊ·»ι·β. ι Άνώτατβν βραβείον είς την ΔιεβνΑ Ίχβεαι Βενετίβς, ΤΩ ΓΚΑΡΙΖ ΝΙΚ. ΩΕΤΡΑΙΗ Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος καί παραπλεύρως τοθ ,κατασιήματος ΜΑΛΛΙΩΤΗ άπ" οπου θά έκτελβ μβτά τής γνωστήν ταχύτητος Καί ακριβείας, τάς π&(>αγγΕλ1ας ττΐς άξιοτΐμου πε-
  λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4.40.
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤ.Ν ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθΐ νέον σχέδιον γυναικκίας τσάντβς, *«8«
  μοντέρνο σχήμα ζώνης θά τ· ευρΐτκ είς τ· (Ιδικόν
  συνκργεΐον κατασκευης δερματίννν κΐδβν:
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  (Π«ιρβ« τόν Άγιον Μονκν).
  Επισκεφθήτε; μας: Ιχομκν την ποικιλίαν Ά-
  θπναΐκβδ καταοτήματος είς βαλίτοες, μπαοδλα,
  ηολυθράνες, καρέκλε; τα{ιδίου, κρίββάτια έχοτρα
  τΐ(ας χαί γενικ&ς είς 3λο> τα ϊ.δη ταζιδίου.
  Ύκοκατάβτημα τού έν Αθήναις (.ργοατασ(·υ
  Πολυχρονίδη—Μηιζιώτη
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  Έντός τοθ εγκεκριμένου
  νέθΗ οχεδΐου της πόλεως.
  Πωλοΰνται 85 ρυμοτοαηαένα οίκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τβ-
  τρ. ρ. έκαστον, ρέ πρόσοψιν εύρείαν πρός
  χον δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πλτισιέστατα,τής Στβφιδικής] έναντι τοιϊ
  σονοικισιιο» Βούλγαρι] καί πέριξ το§
  τέ«ς Μακαρονοποιβίοο.
  Τα οΐκόπεδα τχβλοΰνται βΐτβ κβχωρι-
  ορένος είτε δλα δ^οδ ρέ ·»κολΙας είς
  την πλΌρβρήν.
  Πΐτοροφορίαΐ καί σχεδιαγράρρατα π«-
  ρά τφ δβριατοπβλείφ Ιδιοκτήτο» Φ, Πο·
  λ
  τα περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  ΟΣ
  ΚΑΙΗΣΕΡίΗίΙίΙΟΙ
  75ον
  —ΓιατΙ—σοθ πέρασΐ ή
  πώ; θά μβς αφήση τίς Τμισές;—
  είπεν δ χόμης. Καί προσέθεσε μέ
  κακεντρέχειαν: Έχτός άν φρον^
  πώς πρέκιι νά μάς τίς αφήση ώς
  ανάμνησιν!
  Καί ιίπε χαί τόσχ άλλα χαχεν
  τρεχή λόγια ό χύριος χόμης γιά
  τόν φτωχό μουσιχό, π:ύ τής γυ
  ναΕχας τοθ επιστάτου τής ίκανε
  χαχο νά τα άχβύη χαί μόνον ποΰ
  τής τα έπανελάμβανιν δ άνδρας
  της. Είπεν 4πΙ ^παραδείγματι δ
  χύριος χόμης είς τόνον ,άγρίας εί
  ρωνείας:
  —"Εχει λοιπόν τόαας';'άποσ α
  άς δ χύριος Σιθμπερτ. ώστε νά
  μέ έρωτα; άν θά τίς πάρη £ 8λ«ς;
  Γιατί μιλοθσε'έΐσι δ χύριος χό
  μης; Ή ταπεινή γυναΤκα δέν μπο
  ροθσε νά το έξηγήσΐ. Είς τόν Ιδι
  όν τόν Σοθμπιρτ δέν ήθελι νά η%
  τίποτε άπό δλα αυτά, γιατί δέν ή
  θΐλε νά τόν πιχράνη. Τής ίκανε
  τέτοια εντύπωσιν ή μελαγχολία
  τΐυ! Έσχέπτιτο δμως άν Σέν 6ά
  ταν καλλίτερο νά μεταδώση τόί
  τελευταία"αυτα ,λδγια τού πατέρα
  της είς την Καρολίνα... Διηρω
  τατο άν έΊιρεπε ν9 αφήση τή"
  χαλή χόρη, είς την όποιαν πάντο-
  τε είχε προτίμησιν χαί συμπάθει
  αν γιά την καλωσύνη τη;, είς την
  γλυκιιά πλάνη της...
  Ή ίδ-α ή Καρολίνα παρ' ίσα
  χαί άν έλεγεν είς τόν Σοθμπερτ,
  δέν μποροθσε νά έξηγήαη την συμ
  περιφοράν τοθ πατέρα της... ι'ής
  έχαχοφαίνετο ιδίως χαί την πι(-
  ραζε τό γεγονός [δ» δ πατέρας
  της. μιά χαί τοΰς άφησεν έλευθέ
  ρουςνά πιστεύουν,δτι δένάντετίθετο
  είς την ένωσιν των, δέν τή; είχε
  πή νά χαλς τδν Σοθμπερτ, π:ύ
  αυτή θιω^οθσεν ώς μνησιήρα της,
  τα δράδυα σιό σπίτι... Καί δέν
  πήγαινε νά τοθ ζητήση την άδειαν
  άπό φόβον μήπως ακούση νό φοβε
  ρόν «δχι»...
  Είχε χκί ή Καρολίνα τό δρ&
  μα της, χαί άς μην ήξευρε τίποτε
  άπό αυτδ ό Σοθμπερτ... Πόσις φο
  ρέ(, άπό τδ παράθυρο τής χάμα
  ράς της, χΰτταζε νοσταλγιχά πρό(
  τό φωτισμένον, ίιος βαθειά, είς
  παρατιταμένας ώρας τής νυκτός
  παραθυράχι «Ο δωματίου τοθ
  μουσιχοθ είς τό ταπεινόν σπιτάχι
  τοθ επ στάτου... Δάχρυα τής άνέ
  βαιναν ατά μάτια, χαί ή χαρδιά
  της μάτωνε Γιατί δ άόθρωπος που
  άγαποθσε νά άφήνεται άπό τόν
  σχληρόν πατέρα της, τόν άγέρω
  χον άριστοχράτην, περιφρονημέ-
  νος είς τό σπίτι των δπηρετων;
  (συνεχίζεται)
  ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ
  Η ΧΑ ΜΕΝΗ ΓΗ
  (ηοιήμκτα)
  Έκυκλοθόρησε τό νέο βι·
  βλίο τοθ κ. Μην α Δημΰοη μέ
  εΐχονογραφίΐς έκτός κειμένου
  καί καλλιτεχνικό έξώφυλλο
  τοθ σκηνογρώφου Γιώργου Ά
  νεμογιάννη καί Ινα σ«ίτσο
  τοθ ζωγρά^ου θωμά Φανού
  ράκη.
  θά πωληθοθν μόνο 10 Γβι
  βλΐα άνό τό βιβλιονωλιΐο
  τοθ κ.Νικ. Άλικιώτη «ρός δρ.
  50 τό βιβλΐο.
  Π-ΛΕΙΤΑΙ τ) χαί ένοιχιάζε
  ται τό είς θέσιν» «Παπά Μΰλευ»
  ή «Παπαδάχη Μετόχι» περιφε
  ρείας τοθ χωρίου Κανλί Καστέλ
  λι κείμενον άγρόχτημα άποτι
  λοΰμινον άπό αγρόν ελαιόφυτον
  έχτάσινς έχατίν περίπου μου
  ζουρίων μέ διαχόοια πεντήκοντα
  (250) ελαιόδενδρα.
  Πληροφορίαι παρά τφ Συμ)φφ
  Ηρακλείου χ. Ν. Φραγχιουδάκη.
  ΚΟΙΜΩΙΊΙ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοϋ
  Άν. "Ελευθερίου δέν ίορτάξει ό κ. Έ.
  Εΰαγγέλου Περάκης μηχανικάς.
  ΘΑΝΑΤΟΙ. - Την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν άπεβίωσε είς τό χωρίον Άϊτά
  νια Πεδιάδος ό Νικόλαος Γιαννσκάκης
  ή Λαμιρονικόλης έκ τής ίσΐοοικής οί
  κογενείας των Γιαννακάκηδων. Ό με
  ταστάς προσήνεγκε κατά χαιρηύς ίχα
  νάς υπηρεσίας είς την πατρίδα καί
  τό χωρίον τού. Την κηδείαν τού δέ γεγο
  μένην αυθημερόν παρηκολούθηβαν πλή
  θη κόσμου έκ τε τηΰ χωρίου τού καί
  των γειτονικών τοιούτων ώς κιί έξ Ή
  ρακλείου Την οικογένειαν τού καί ίδι
  αιτέρως τόν υϊόν τού κ. Έμμ. Γιαννα
  κακήν ύπάλληλον παρά τή Οικονομικαί
  Έφορίκ Ηρακλείου συλλυιτού|ΐεθα ί)ΐρ
  μώς.
  ***
  Γύρω στήν πάλι.
  Τό κρι'ιο των τελευταίων ημερών
  περιώρισε πολύ την υφισταμένην εΐσέ-
  τι ύιαιθρίαν ζωήν καί κίνησιν.
  — Ή νυκτερινή Ιδίως ξωή μετετοπί
  σθη είς τίς ζεστβς γωνιές των κέντρων
  ή έλαβε την άγουσαν πρός τάς οίκογε
  νειηκάς συγκεντριόσεις αί οποίαι εί¬
  ναι τοΰ συρμοΰ την εποχήν αυτήν.
  —Άλλά καί τα δημοσία θεαματα
  8έν εζημίωσεν ή τελευταία μετατρο
  πή τοϋ καιροϋ.
  — Μέ την προσέγγισιν των έορΐών
  δέν λε'πονν αί φροντίδες των οίκυ·
  γε>'ί·ιαρχών ΐΛ)ύ άποβλέπουν... προκα
  ταρκΐικώς είς την εξασφάλισιν των
  εξόδων καί την αγοράν άκύμη των
  άπαραιτήτων.
  —'Υπάρχει άλλως τε καί ή σχετι
  κή παροιμία: τοΰ φρονίμου τό παιδϊ
  κ. λ. π.
  — Ή κατανάλωσις σταφίδων υπό
  τιϋν μονάδων τ,οΰ στρατοϋ είνε όμο
  λογουμένως μέτρον άπό τα πλέον έ αι
  τυχή κα'ι ώφέλιμα.
  Υποθέτομεν έξ άλλου ότι τό μέ
  τρον τούτο συνέβαλεν οϋκ ολίγον
  κα'ι είς την ζήτησιν τής σταφίδος.
  —Ήτις έσημεκόθη τελευταίως είς
  την αγοράν τής πόλεώς μας.
  — Συνεχίζεται τό ενδιαφέρον περί
  τα νε:α τής ημέρας.
  — Κσί περί τα ραδιόφωνα συνεπώς.
  — Τα όηοϊα κατά τάς ώρας των
  Έλληνικών έκπομπών παρουσιάζουν
  άκρθ"Τΐ'ιριον πυκνον.
  — Τα χρυολογήματα καί οί γριπποΰ
  λες — είδικώτερα — δέν σπανίζουν
  πάλιν.
  —Συγκεκριμένως οί κρεββατωμέ
  νοι δέν είναι ολίγοι.
  — Κατ' αύτάς είς τα ίχθυοπωλεΐα.
  μας έπιχρατεΐ ή παλαμίδα.
  — Ή όποία χαί άγοράζεται από
  τάς λαϊκάς τάξεις αΐτινες χαί την
  προτιμοΰν.
  — Άλλά καί τα άλλα εΙδη ψαριοΰ
  δέν είναι σπάνια άπό ημέρας είς ήμβ
  ραν.
  — Έξακολουθοΰν πάντοτε είς την
  Λίσχην Θηλέων τής Ε. Ο. Ν. τα
  μαθήματα νοσοχομειακής πρριϋάλψκ
  ως καί είδικής ΰγιεινής.
  — Τα υποΐα παρακολουθοΰν αί βαθ
  μοφόροι των τμημάτων.
  — Τα μαθήματα αΰτά παρουσιάζουν
  ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την όργάνω
  σιν θηλέωντής Ε. Ο. Ν. καί την ένχαι
  ρφ κοινωνικήν αποστολήν της.
  — Αναφορικώς μέ τα μικρά έξυγιαν
  τικά ίργη περί των οποίων έδημοσιεΰ
  σαμεν πρό καιροΰ σχετικάς πληροφο
  οίας.
  — Μανθάνομεν ότι κατά συμπλήρωσιν
  πρός τ<4 διαΐαχΗένΐα ήδη τοιαϋτα, θά εκτελεσθώσιν καί είς τάς ίξής κοινότητος τοΰ νομοΰ μας καί τής άλ λης Κρήτης: — Πλατάνου Καινουρίου, Βουλισμέ νης Μεραμβέλλου, Άγιάς Γαλήνης, Άγίου Βασιλείου, Γερακαρίοο, Μαρ γαριτών χαί Καλής Συκιάς Ρε&ύμνης. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ _ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφίχθη έξ Αθηνών ό κ. Εύαγ. Γκίκας τής άοωματοποιίας Γεωργαντά κομίσας πλουσιωτάτην συλ λογήν άρωμάτων, καλλυντικών, μπιμ πελώ, κασσετινών καί Ιμιΐασιύν μπι ζοΰ. —Ή πιηνοτροφΐα έν Ελλάδι. Μΐα σοβαρά έργασία εΐδε τό φώς τελευταίως έν σχέσει μέ την πτηνοτρο φίαν έν Ελλάδι ύφειλομόνη είς τόν κ. Θ. Κοτσάγαν έγκατεστημένον έν Αθήναις (Άρμοδίου 4). Πρόκειται πρρί βιβλίον υπό τόν ανωτέρω τίτλον καθοριζοντος μέ έπιγραμματικήν συν τομΐαν βάσει των γνωμών των είδι κων καί πρωτευουσών έν Έλλά δι προσωπικοτήτων, τα ώφελήματα τής συστηματοποιήσεως καί άναπτύξε ως τής έν Ελλάδι πτηνοτροφίας άπό συναλλαγματικής καί οίκονομικής ά πόψεως ώς καί τα μέσα ποός την συστηματοποίησιν ταύτης. Τύ βιβλί όν άφιερωμένον είς την 4ην Λϋγου στου περιέχει καί ειδικήν σημείω σιν 6ιά την Κρήτην καί τούς λόγους διά τοΰς όποίους ή έν αυτή πτηνο τροφία καί ειδικώς ή αΰγοπαραγωγή δέν άνταπεκρίθη μέχρι.τοϋδε είς τάς άπαιτήσεις τοΰ παραγωγόν κοί τοϋ καταναλωτικοΰ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι πλωμένον, εύήλιον, ιύάερον παρά την κλινικήν Μπριλλάχη. Πληρο φορίαι παρ' ημίν. ΙΕΑΕΙΤΛΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΙΣ ΜΟΔΑΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΟΑΠΟΠΣΑ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ Τό εντελώς άνακαινισθέν ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαίας κέντρον όλον των Κρητών ταξιδιοτύν* Τό εόνοεΤ ώς ίνα άπδ τα καλΰτορα ξενσδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Εΐνβ βίς τό κέντρον τ1)ς όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστραπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστασεων λουτρόν, βΐνβ άσόγκριτον. ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΛΛΛΑΣ» διιιιβδνιτκι άκέ) τ·ν
  &5
  'υ0αν ™»ός Χά^ν.1
  ?01~«! αίΉ11
  ί
  ί07ν
  τε καί
  ενέξδλλουδη χ<, „. σ«ν6βαλεν „;,„£ ίςδ * μειώθη χελευταί,ο Ε· ΐς πόλεως μας ! τα υαδιόφωνα συνεπώς κατά τάς ,ο8ας ? κπ*μπων «βρουσιαζο»» πυκνον. ογι'ΐματα καί οί γρι—ΐ0Ϊ *β° - δέν α,τανιζοιιν ιμίνως οί κρεββατωμε ολίγοι. ις είς ΐά ΐχθυοπωλεΐα ή παλαμίδα καί ά γρζεϊο, 4ηο τάξει; αΐτινες χα'ι ην *ά άλλα εϊδη ψαρυιΰ νια άπό ημέρας εί; ίρ υθοϋν πάνΐοτε είς τή» 'ων τής Ε. Ο Ν το ϊσοχομειαχής πτριβιίΐψί κης ΰγιεινής. παρακολονθοϋν αί βα9 τμημάΐων. ματα αύτά παροιΐσιάζοιιν 5ιαφερον διπτηΐ' άργα™ ς Ε. Ο Ν. χοί την «>'*«
  ήν άποατολν^ τκς.
  ιχώς με ια Κ"*» έξνγ*
  ρί τώ οποίων ίδημοσιει
  ιαιροϋ σχετικάς πληροφιι
  ιεν ΰτι κατα συμιρ
  «αχκρνια ηδη τοιαιιτα
  ώσιν «αί Είς ι«?>!>;
  ΐοϋ νομοϋ τήςω
  ΛΑΣ"
  ίΚ»
  Οικονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί τδν διαφόρων προιόντων είχον χθές ώς εξής:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  λ δρ
  6'
  γ'
  8-
  Καρομπουζέ;
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  » Υ'
  2ΤΑΦΓΔΑΙ
  Ραζακί ^
  14.—
  13.50
  13.—
  12 —
  9 50
  7 50
  6.50
  6.20
  5.50
  3.— 3.50
  ΐΣΕτος
  1 Κριθή
  14.50ιΒ?ώμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλεθχος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  » γ'
  Μέταξα
  10.—
  5.80
  850
  5.30
  540
  20 — 21.—
  17.— 18.-
  22 .00
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  ' Εγκυκλοττ,α ιδ ε ία
  ▲ι' έκεΐνους πού Οέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άιιό δλα δι' δλους.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα '
  Ζυρίχη
  'Αμστερδαμ
  2τοχχ4λμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Λγορα Πώλησις
  546.— 550.—
  139.— 141 —
  3 09 3.13
  31 10 31.55
  73.70 74 70
  33.— 33 50
  4.58 4.64
  560.— 564.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπεγχίγη
  Παρίσιοι
  Μιλδνον
  Πραγα
  ΖυρΙχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδακέατη
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαροοβία
  27 05
  3.09
  6 96
  4.31
  3110
  4.58
  23.46
  3.14
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  702
  4 35
  3155
  4 64
  23.95
  3.17
  105.-
  2132
  ΣΩΣΙΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
  Α'.
  ΓνωρΕζςυν τίχα 5λοι που άκού
  ουν χϊΙ μιταχΐιρΕζ^νται χ*θημε
  ρινδς την λέξι* «3»α!ας» διαν
  ίμιλοθ' πιρΐ ενός άνθρωπον, δ
  δπ^Τος Ιχει μεγάλην δμΉΟτητα
  πρός Ινα άλλον, πως «αί πίθεν
  προήλθεν ή λίξις αυτή; , «Σ»αί
  ώ'ομάζΐτο είς τόν «Άμφι
  ( μζ ς
  τρύ»να», μίαν χωμφδίαν
  Πλαύτου ό υπηρέτης τοθ
  £ Ό
  τοθ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ηρης ρ
  χοθ £;γου: Ό 'Ερμής
  τόν Δ'.α ποΰ είχε λα
  βη την μορφήν τοθ Άμφιτρύα»
  νος, δια νά επισκεφθή δπίτττως
  την σύζυγον τούτου Άλχμήνην,
  ίλαβι χαΐ οϋτδς την μορφήν Τ'-ύ
  ΰηηρέτου «Ο Γ "Αμφιτρύβνος Σω
  αίοιι, δ δπ5ΐος, επιστρέψας βλίπιι
  χαταπληχτες Ιναν δμοιόν τού—
  Ινα... οωοίαν τού—νά ψυλάσση
  την θύραν τι Ο χυρΕου τού χ»Ι
  ίρχίζει νά άμφ βχλλη περΐ τι Ο
  ίϊίου τιϋ ΙαυτοΟ τ:υ, εάν πρίγμα
  Π ήτο δ ΓωΐΓας ή ϊχι...
  Άπό την χαριτωμένην αυτήν
  χωμφΐ'αν, την δποίαν μάλισι» έ
  μιμήθη χά ι δ ΜΑιίρος, έμεινεν
  είς την γλώσσαν μας χαΐ ε!ς
  πολλάς άλλας 'γλώσΐας τοθ χί
  σμόν, ή λέξις «9ΐ03(ας9 είς την
  ώ; α»το σημερινήν σημασίαν τού
  Τίτοιοι οιοσίαι ΰπάρχουν πολ
  λοί είς τόν κόσμον, μεγάλον ίέ ρί
  λον ΤΕαίζουν σήμερα οί οωΐίαι αύ
  τοΐ είς τόν χινηματογράφον, δυου
  γλΰΐαν, περιφήμου ίστέρος, δ δ
  ποίος έργάζεται εί; μίαν άλλην ε
  ταιρείαν. Γνωστή είνε λ. χ. ή Ε
  σΐορία τίίς Σβυηΐΐδος ΚαρΙν 'Αλ-
  μπίν, ή δποία είνε άπχράλλαχτος
  ή Γκρϊτχ Γχάρμπο χ*1 ή δποΐα
  έπαιξε χάρις είς την δμοιίτη α αύ
  την χον πρώτον ρόλον είς την αοιι
  ηδιχήν ταινίαν:*Ή ψεύτινη Γχάί
  μπο». Έπίστ,ς ϊχει ή χαριτωμέ
  νη Γερμχν'ς ήθβποιός τής δθδνης
  ή Μάγδα Σνάιδερ τόν αωσίαν της
  χαΐ δή είς την Αγγλίαν, την Μάο
  γκαρετ Σύλλιβχν χαΐ αυτήν «α·
  σιέοα».
  ΒΣ1ΛΙΚΟ1 ΣΩΣΙ4Ι
  Ίϊιαιτέρου χα( δή δημοσίου έν
  διαφέροντος είνε δμως οί σωιίαι
  μεγάλως ή τ'.ύλχχιστον Ιπιφανή
  θέσιν χατεχδντων άνδρών Σπιος λ
  χ. ϊ'οις Ιμπορος τοθ Λονδίνον, δ
  δποΐος ήταν άΐΓαράλλαχτος δ Έ
  δουάρΐος Ζ' χαΐ οποίος χατοιχοθ-
  σε μάλιστα κ όν τα ιίς τα ά-άκτο
  ρα τοθ Έδουάρδου. ΙΙιρί τοθ σω
  σίου μάλιστα αύτοθ λέγεται δι
  δέν ώμίίαζε μόνον εξωτερικώς μέ
  τόν Άγγλον βχοιλέα' άλλ' 6τι χαΐ
  αί διάφοροι φάσεις τή; ζαίής των
  ώμοίαζον, ττ,ρουμίνων τ6ν άναλο
  γι6ν, χαταπληχτιχά ή τοθ ένίο
  πρός την τοθ αλλου. Καί ϊχι μό
  νόν τιθΐο Ό «ωοίας τοθ Έδουάρ
  δου Ζ' απέθανεν τό Ιΐιον Ιιος,
  τόν4Ιδιον μήνα χαΐ την ιδίαν μά
  λισΐα έδϊομαδα, χατχ την δπο!α
  πολλαί εταιρείαι προσπαθεία νά απέθανε χαΐ δ βχοιλιχος σιοσΐας
  ιθρουν τό «ντο6μπ>», δπιος λέιτου!
  ΑΙ βτοιμαοίαι τής έφόδου γΐνονται πάντοτε μβ·
  χά μεθοδικης βραδύτητος, φερούοης τούς άμυνομέ-
  νους είς ανυπομονησίαν καί αγανάκτησιν Ιπειτα ά
  πολύεται 6 κεραυνός.
  Χάρις είς χήν άναβολήν ταύτην 6 Ένζολωρας Ι
  σχεκαιρόν νά έτΐιθεωρήσπ καί συμπληρώση τάτιάντσ.
  Ησθάνετο 6τι, άφοθ τοιοθτοι άνδρες έ: μέλλο ν νά ά
  -οθάνωσιν, Ιπρεπε νά πανθομολογηθβ ώς μεγαλούρ
  γημα καί αύχός ό θάνατος.
  —"Ακουσε, λέγει πρός τόν Μάριον· είμεθα 6ύο
  άρχηγοί. Έγώ μέν ύπάγω νά δώσω ι(ς τούς έντός
  τοθ καπηλεΐου τάς τελευταίας διαταγάς μου, ού δέ
  μεΐνε κοΐ -σρετήρει.
  Ό Μάριος άνέβη επί τοθ όδοφράγματος καί έκά
  θισε νά κατοπτεύη. Ό Ένζολωρας εΤπε καί έκάρ
  φωσαν χήν θύραν τοθ μαγειρείρυ δκου ευρίσκοντο.
  —ΟΙ τραυματΐαι, εΤπε 6έν πρέπει νά έξι βρισθοθν,
  ή νά καταπατηθοθν.
  Έδωσεν Ιπειτα είς τα κάτω τοθ χαπηλεΐου τάς
  τελευταίας όδηγίας τού διά βυντι,μου μέν άλλά
  καί άταράχου φωνής· ό Φυλλιδης ή«ουε καί άπε
  κρΐνετο έν ονόματι δλων.
  —Είς χά επάνω εχετε έτοΐμους τούς πβλέκεις
  διά νά κάψωμεν την κλίμακα' είνε οί τιελέκεις πρό
  χβιροι;
  —ΝαΙ άπεκρΐθη ό Φυλλίδης. »
  —Πόσους Εχομεν;
  —-Δύο καί ένα μεγάλο.
  —Καλά. Είμεθα δλοι είκοσιέξ, (κανοΐ άκόμη νά
  πολεμήσωμεν. Πάσα τουφέκια είνε δλα;
  —Τριάντα τέσσαρα.
  —Όκτώ περισσότερον. Αύτά τα όκτώ θά είνε κα
  λόν νά είνε γεματα, καθώς καί τα άλλσ, καί νά
  ευρίσκωνται πρόχειρα. Στή μέση νά Ιχουν δοι τα
  ξ(φη καί χά ταστόλιά των. ΕΤκοσι άνδρες νά μβΐ
  νούν είς τό όΒόφραγμα. Έξ νά κρυψθοθν δπισθεν
  των παράθυρον χοθ καπηλβΐου διά νά τιυροβολοθν
  κατά των έφορμώντων. ΚανεΙς νά μή μείνη, σργός
  έδω κάτω. "Αμα τώρα ρετ' ολίγον τό τύμπανον ση
  μάνπ την έφοδον, νά τρέξουν είς τό όδόφραγμα οί
  εΐκοσι διά νά χό ύπεραοπισθοθν. Όσοι χαχύχερα
  προφθάσουν, θά εύρουν καλλιτέρας θέσεις.
  Ταθχα διαχάξας, έστράφη πρός τόν Ίαβέρην
  καί τώ εΐπε'
  —Δέν σ' έλησμόνησα.
  Καί άποθέσας εν πιστόλιον επί της τραπέζης.
  προσέθεσε*
  —Όστις άπό δλους μας εξέλθη άττ' έδω τβλευ
  ταΐος, νά σπάση αύτοθ τοθ κατασκόπου τό κρα
  —Έδω, είς ούτον τόν Ιδιο τόπο;* ηρώτησε μία
  φωνή. ι α
  —Όχι, μή άνσμ'ξωμεν χό πτωμα τοθτο μέ τα
  δικα ■"* (συνβχίζεται)
  γουν είς την χινηματογραφιχήν
  (συνεχίζεται)
  Ή Βαγιωνιά
  και αι πρόοδοί της.
  ΒλΠΩΝΙΑ Δε<έμ6ριος (4ντχ οί δροι τής ζωτ!ς των χατοίχ»ν :οχριτοΟ μας).~ Σία σύνορα Ηΐ ιοφατσίου χαΐ Καινουρίου ή Β χ ιιονια, άπο'ελεϊ τό γιωγραφιχδν έ Μβ ΐ ί γγ ρ ττ)ς Μεοοαρβ; χαΐ νω; 'έι ά «ά τα πλουαιώτερα χ ό ριά τοθ έχτεταμένου χάμπου Τα έϊάφτ] τηςιΐναι γονιμώτχτα.Λειβά δια παντοθ. ΚχΙ νε;ά τρεχούμε χαΐ Ιχει συντε'είθή πλήρη; χαίνισι; τοθ χιοριοθ. 'βπισκέπτε ται χανεί; τό χωριό αύΐό χαΐ αί- οθίνεται βχθειά χαρά. Νέα, ώ· ραία, μεγαλίπρεπής έκχλησία, σύγχρονο άπό πάσης απόψεως σχο λιχο χτίριο που άπ?πιρατοθται τώρα, νέ-} χοινοτιχόν χατάσιημα υπίστεγα διά λαϊκήν αγοράν, νέαι οίχοΐομαΐ, νέα χαταστήματα ΐ να που ποτίζουν χαί γονιμοποι τίς χ*λλιέρ ειες Λ'γα χω --------,—........___,, ριά σ' δλο τόν χάμπ) Ι χούν τί {χέντρα Ινα χωριδ τέλος πού έξε σα ποτιστινά. Γι' αύτό χαί έδω λίσσεται μέσα είς Ινα πλαίσιο :εν χαταστρέφεται ποτέ ή παρχ οργιαστιχής βλαστήσιω: χαί δηιιι γωγή άπό ξη?ασιά. Έ5ω οπαρχεΐ' μίλιοτα χαί το μοναίιχο αρτεσια νό τοθ δκοίου τ* αφθονα νερά & ναβλύζουν πίντα άπο την νΐια ·νώ Βλων των αλλιον σιανων τα νερά μόνον δι' σεως χ> ηα-μοποιοθνται.
  δέ^ είναι ή γονιμδτης των
  Τών μόνον πού σ,ιντελεΤ είς
  "Γ!----------·■ ------ 9----" ■
  ουργιχής προσπαθείας, θΐ είνε δέ
  αχδμα μεγαλυτέρα ή ττράοϊδς τού
  τού Εταν εξασφαλίση μόνιμον δι*
  ... αυτοχΐΊήτοΐ συγκοινωνίαν. Καί θχ
  άρτε,τήνέξισ^χλίση ταχέως Διά την χά
  ρ
  αντλή
  Άλλά
  Τα [έζωροϊστικά εργο Χανίων
  φων μόνον π ς
  πλουσίαν παραγωγήν. Είναι χαί
  έργατιχότης των χατοίχω' που
  χχλλιεργοθν έντατιχά την γήν.
  Ιδίως τα τελευταία έτη ή συ
  σιηματοποίησις των καλλιέργειαν
  είνε πλήρη;. Μεγάλαι έχτάσεις
  ίχαλλιεριήθηοαν μέ σουλτανίνα;
  Καί δεχαδες χιλιάδων νέα ίλαιό
  δενδρα έφυτιύθησαν. Επί πλέον
  £έ έγενιχεύθη ή χρήσις λιπασμί
  των χαί ή χαλλιέργεια των δημη
  τριαχων γίνεται μέ έπστηιονι
  χήν μέθοδον. Καί έχτός τής Γε
  ωργίας έχει σημαντικήν πρόοδον
  χχΐ ή χτηνοτροφί» χαί Ιδιαιτέρως
  ή οΐχόσιτος Δι' αϋτδ χαί χατά
  τα τελειιταΐχ Ι τη Ιχουν βελτιωθή
  τήνέξσφη τχές η
  τασχευήν γενύραςείς τόν Γέρω πό
  ταμόν τό Ιπαρχΐαχόν ταμείον ϊχει
  Ιδα ψηφίαει πίστωσιν πλέον τοθ ενός
  την [ ϊχατομμυρίου. Καί θά εκτελεσθή
  έ έ έό ή ^
  μμρ
  τό έργον ταχέως έφόσον ή ^ρ
  νησίς έδωκε διαταγήν συνεχίσεως
  των έργων.
  Κατά τα τελευτΒΪα Ιχη. είς τα Χανιά χατεσχιυάοθησαν πλείστα μεγάλα έργα έξωραΕσμοΟ τής
  πόλεως. Είς^τήν «Ιχ4ν« ^. ή δίχν^γ.Γα» νί« τ5?44 μ^οας 400 μίτΡ»ν παρά τό Δημοτικόν Γυμνα
  στήριον χαί τό Πραχτιχίν Λύχειον
  μόρφωσιν της.
  ώς έμφανίζιται μετ» την
  ιήν'^δριστιχήν δια
  —Ή πώληΐις πιτύρων.
  Τό ύφυηουργεΐθν ΆγορκνομΙ
  άς διά ύιαταγή; τον» κηηνόρΐυσκ
  την πώλησιν πιτύρων. ψιλοκιτουρ
  γιών Μτηναλεύρων πκρκ τ&ν κυ
  λινδοομυλΜν είς τούς άρτοτοιοΰς
  κ»ί άλευοειιπ6ρους έπιτρεπομενης
  τή: ηΜλησεως &χοι«λ(ΐστιχ«ς είς
  τους έμηύρονς εΐδών νομης, Μτη
  νοτροφΐκοΰς σον«τ«ιριομοώς Ναί
  είς τάς βιομηχανίαν κατεργαταΐας
  «ϋΐ&ν. ΈπΙοης άηανορβύετβι ή
  κοιτοχή μ«1 πώληαις τ&ν 1166ν
  τούτκν πάτρα των «ρτοιοι&ν χαΐ
  αΐλευρΐμιτόρΜν. ΟΙ πκρββατβιι τι
  μωβοθντβι. ________
  —Ή Λιμκνικπ Έκιτροκή.
  ΆντιπρόβΗκος τοδ Δή μου πβ
  ρ* τα ΛιμβνΐΝΓ) Έπιτροΐτπ Ήρα
  χλίίου έΐελΐγιΐ έ κ. Μιχ. Κουνα
  λβκπς. ________
  —Ή εΐβκγωγη πρώτων ύλβν.
  Τό ύκουργκΐον τίίς Έβνικής
  ΟίχονομίβΐΓ. ύι' έγκυΜλίου τού
  πρός τάς τελι»ν«ιΒΜάς αρχάς άνί
  Μβΐννσεν δτι κβτά ηληροφορίας
  τοδ ύφυπουργβίου Δημοαίας Ά
  οφκλΐΐας, διβφοροι (ίσαννγΐίι εί
  αάγουν έκ τβ& ίξωτϊριχοδ βι_ μι
  κοοδβμάτων πρώτας υλκς, ώς αρυ
  μοί βουτύρου. τό οποίον «νβμι
  γνύοιιν μέ μκγΐιριχά λΐκη, κρός
  π·ρ«πλ«νπσιν των χβταναλωτδν.
  Τοτττο ο*, κβτό: ποφ4β«αιν τής
  διαταιγής τοδ Γενινοδ ΧπμβΙοι»
  τοθ Κράτους όι' ή; άπηγβοΐύβπ
  ή είς τ β μαγειρτχά λίπη χαί τίιν
  μ·ργοιρίνην προαΒήκη βΙουόΑκο
  τε μίσου σ»ντηρ6σευς οΐααδήπο
  τε φύοΐΜς άρΜμάτων ώς ΜαΙ πάσης
  ξένας ΰλη;. Ίνα πατύση είς τό μΐλ
  λον Α τοιαύτη τοικτικη τό Ύηουρ
  γβΐον έςριστα διά τής έγχυκλΐου
  τού την προαοχην τ&ν τελννεια
  Μ&ν άρχ&ν επί της ΒεαπιοβεΙσης
  άπαγορίώσειις αυνιατά δέ είς «Ο
  τα οπω; άιτοοτέλλουν τβς τυχόν
  «Ιοβγομενας ώς άνωτίρ»» | πρώτας
  Ολας είς τό Γενικόν Χημεΐον το&
  Εράτους πρός ές°·τ«αιν καί ένέρ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ι
  ου: Φίρομεν τουτο είς £» ^ βτι ονα
  λαμβάνομεν-τή' ^Ιθΐοϊδηποϊε
  τβΓΑ°Γ ΉοακλεΤω ΥΡ°ΦεΙα * Σονερ-
  γατικης ^ίΜ°βντ5ίωλεΙου Ηικ. Παρα¬
  πλεύρως ""ο" νβαφίΐοβ κ. ΠατίρΛκη
  τΙν γραφείω τίς .Συνεργάτου.
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  -== Ο "ΤΕΚΤΟΝ" -—-
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονχαι έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά. πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό
  πρόγρσμμα διδακτέας ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικών τοθ ΠολυτεχνεΙου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάχου καί ταχυμέτρου κλπ·, ό5οποιΐαν, ό-
  δραυλικήν καί πάντα χά χεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδιον, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήσεων είς
  χό βπαιθρον,
  Είναι μονσδική εΰκαιρΐα δι* δσους άπερρίφθησαν
  ίκ χ6ν Σχολθν χοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικόν
  ΣχολΛν κλπ., Βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  Φωμένοι 'Εργολήπται, νά διοριοθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας 6δοποιΐας, οίκοδομικάς ή είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τ6ν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλίζει τα μεγαλότερα κέρδη καί τούς καλυχέ
  ρους μισθοός.
  Πίντες ·11,ιλΜντκς έργοδιιγοί μέχρι αήρΐρον
  ί* τ·δ «ΤΕΕΤΟΝβΣ» δι».ρίοβι»οαν είς ύχοιφν·!·,
  Ίταιρίε»{ κλχ.
  '1εονε< ·, Ό|»ε)ν·ια —Αντικατάστασις κοινοτ' κ&ν συμβουλίω ν. Άνιχβινώθη {τι τό «ηολυβέν ουμβοϋλιον Ζ«ρο& αντΐΜατεοτόιΒη ύ«ό κβινοτιχόν ΉροΐΗλείοι», _.....____________ τβδ Μ. Ιωάν. Άλε{«ιχη, ύς πρθέ δρου κ>1 Νικ. Ν. Παπαδάκη η
  ΠαπαδογεΝρνακη χαί Γειιρ. Άν.
  Γερωνώμον, ώς μιλ&ν. Τής κοινό
  τη τος Επάνω Άρχαν&ν υπό τ&ν
  εενοφ&ντος Χοχλιδάκπ. ώς προέ
  δρου. Μβνΐλ. Ν. Λαμεράχπ. Έμ
  Γ. Ψαλτάχη, Σταύρ. Γ. Όρφκ
  νουβάχη χαΐ Έμμ. Δ. Άρχαβλ*
  Μη ώς μελ&ν.
  —"Ιδρυσις έταιρΐας.
  Είς Ά8ήν«ς ϊδρύβη ομορουθ
  μος έμποριχή έταΐρεία »κό την έ
  π&ινυμίαν Ί, Σαπουντζάχης χαί
  Σία μέ αχοιτόν την ενέργειαν με
  τ«λλευτιχ»>ν έργασι&ν χ«1 έχμε
  τβλλ«ύο«Μς τ&ν ίν Ίεραπίτρα ο
  ρυχϊΐων στβοιτΐτβυ.
  ϋΰΔΟΓΝΤΑΐ.— Βανανοφυτά
  αρίστης ποιχιλίχς. Πληροφορίαι
  παρά τβ χ. Άριστ. Μιχελιδάκη.
  ΟΩΛΕΙΤΑΙ.— πρόσοψις κατα
  στήματος (τζαμαρία) είς αρίστην
  κατάστασιν, ώ; χαί διάφορα οίχο
  δομιχά ΰλιχά.
  Πληροφορίαι παρά τφ χ. Ιω
  άννη Μανωλεσάχη— Κατεδάφισις
  Παλαιάς Νομαρχίας.
  1851,
  χνβι
  ό
  γειαν τ&ν νομίμνν χατά τ&ν π*
  ραβατ&ν.
  -Ή τιμ»ΐ τής {«λΐίοτς.)
  ΔΓ άγορανομιχής αποφάσει»*
  ορίζε:αι τιμη {υλείαις προΐλεΰβΕ
  ως Νοτιβσλαυΐχς μβδερίων κ«1
  Μ«δρον(Μν δρ. 2730, τρβββς
  έλάιταΐ πριοτπς 2489 κ«τ« χνβ
  χόνμίτρον. Επί τής τιμής τβό
  της ορΐζεται μικτόν χέρδβς 5 ο)ο
  δια τόν εΙααγΗγέκ.
  —Διανυκτίρεύονΐβ φαρμα
  κεΐα.
  Σημερον 14 Δεκεμβριού 0ά δια!
  νυχτερευβουν τ« φ«ρακχεΐ« β»
  Γεωργιάδου χ«1 Κ Κανακάκη.
  —Φιλάνθρωποι δωρεα.
  Ή οΐχογένειβι '.'Βμμ. Λα σιβι&ι
  συμββλβιονραφου τροφοδο
  ό "Αλ ή Γ< ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΜΤΩΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΗΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ1 •■νετντι »αρμοτ>«8ίο» -ανιειτέιιιη -
  Ένδόματα άνβρικά καί γυναικεΐα ηολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  •Εργασία Ιΐϊΐμεμελημένη. ίφαρμογη χελεΐα.
  »«·—·■ ——^^—·>'»·— β — _ _ _ _. , ψ— Τ_____
  τεΐ.σημερον τό «"Ασυλον τής Γ(
  ρόντιασβ^» μέ εκλεκτόν χκΐ Λλού
  οίον φαγητόν είς μνήμην της άλΐ)
  σμονήτου μητρός των Άννβς Λβσ
  σιβιοίτΑΐΉ Ό Νορφ«τιχό| £ΰλλο
  γος εύχαριατϊΐ βΐρμϋς.
  —Φερτώακις μεταλλευμάτων·
  Κατά την λη{*ααν έβδομάβα
  ίφορτίθησβν Ι; Ελλάδος 5 635
  τόννοι βνξΐτου διά Νορβηγίαν,
  900 τί ν» οί βκρυτίνης Μονιοιτοιη
  μενης δι' Αϊγυπτβν, 300 τόννοι
  χρωμίβυ δια ΒΙλγιον, ιΐ.ΐθθ Τόν
  νοι λευνολίβου δι' Άγγλ(αν,6 100
  τόννοι σιοηρονιχεΜου δι' Ίτβλί
  Ι αν χαί 1000 τόννοι χρνμίου βι'
  Ι Αμερικην.
  Ξενοδοχείον
  προτπμιισεως
  των Ήρακλειοτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλ·»τιβΒΙν ρ! νέ* χ·μν*Ρ> γν*»ατ·ν δια τ*ς
  ίγχαταατβαιις τβν λο»τήρ«ν τοη και τήΰ τελε(α(
  Ιΐρ|*ε>να·ιίς τ·α, έξαβφειλιζΐι την ίνΐΐΝΤΐρβν τιιν
  Κ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω ΣΤ Σ
  Πρωΐα Πέμπτης
  14 Δεκεμβρίοο 1939
  122 Ώρα
  ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΚΑΙ Η ΟΛΑΑΝ&ΙΑ
  Ε Κ Α Λ Ε Σ Α Ν ΝΕΑΙ ΗΑΙΚΙΑ!
  ΕΦΕΑΡΟΝ Υ_Π0_ΤΑ Ο ΠΑ Α
  ΕΧΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δ)βρ.ου (ίδ. ύκηοεαί»).-
  Τηλεγραφήματα έκ Χάγης αγνέλλουν «τι
  αί Κυβέρνησις "Ολλανδίας χχί Βελνίου ά
  κεφάσισχν την επιστράτευσιν χαί αλλων
  εισέτι ήλιχιΰν έφέδρων διά την χαλυτέ
  ραν φρούρησιν των συνόρων των δύο χω
  ρδν.
  Αί δύο Κυβερνήαεις λαμβάνουν χαί άλ
  λ* έκτακτκ μέτρα αμύνης χατά ενδεχσμέ
  νης είσβολης.
  Μεγίστη ή άξία
  τής Οικονομικάς Ενώσεως
  της Μ. Βρεττανίας και Γαλλίας.
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟ
  ΕΝΑΝΤΙ
  ΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 13 Δ)βρ(ου (Ιδ. ,ροα),
  Κατά τηλεγραφήματα έκ Ρωμη; ή εφημε
  ρίς τού Μιλανου «Μεσσατζέρ·» δημοσιεύ·
  ΐι σήμερον άρθρον είς τό οποίον απο-
  χαλύπτει ίτι ή Ιταλία δεν έχη άνκλάβει
  υποχρέωσιν νά είαέλθη αυτομάτως είς πό-
  λεμον παρά τα πλευρόν της Γερμβνίβς, έν
  βύδεμικ περιπτώσδΐ.
  Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΕΙΝΕ ΑΥΣΤΗΡΩΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 13 Δεκεμβριού (Ιδ. ύππρ ).—
  Ό πρωθυπουργός χ. Σεϋντβμ εξεφώνησεν
  «πό ραδιβφώνου λόγον ομιλήσας κυρίως
  διά την ·ίΜ·ν·μικήν κατάστασιν της χώ¬
  ρας χαί τονίσας «Ή Τουρχία μένει
  πιστή είς τβς φιλίας της χά. δεν ίπιθυμεϊ
  ειμή την γαλήνην έν τος των συνόρων
  της· Δι' αύτό δέν δύναται νά αίοθάνεται
  συμπάθειαν πρόςτβύς έπιββυλενομένουςΐτήν
  γαλήνην της. Τέλες ο χ. Σεϋντάμ εϊπε:
  «Έχομεν εμπιστοσύνην καί πεποίθησιν ι-
  τι · βρχηγίς τοδ Τβυρκικβδ χράτβυς θά β-
  ςαοφαλΐοη εύτυχδς μέλλο ν διά την χώ¬
  ραν.»
  ΠΟΑΥΑΡΙΒΜΟΙ ΣΥΛΑΗτΕΙΣ
  ΕΓΕΗΡΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δ)βρίου (ίδ. υπηρεσίαι).-
  Κατ' είδήσειςέξ Άμστερνταμ πολλαί χι
  λιάδες συλλήψϊΐς εγένοντο είς Γερμανίαν
  μκτά την έναρξιν τού πολέμου. Μονον είς
  τό Βερολίνον συνελήφθησαν 4 χιλ ατο
  μα Μκταξύ των συλληφθέντων σογκαταλέ
  γονται χαΐ πσλλοί κ&ωματιχοί τ5ν πολε
  μιχ&ν δυνάμεων χα&ώς χαί βιομήχανοι
  χατηγορούμενβι δια σκμποταζ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐα). — Τηλεγραφήματα
  έξ Ούασιγκτώνος άνσφέρουν
  δτι ή είδησις τής οικονομικάς
  ενώσεως Αγγλίας καΐ ΓαλλΙ-
  άς ένεποίησεν βαθείαν έντύ
  πωσιν έν Άμερικη καί ηκού¬
  σθη μέ ευχαρίστησιν μβτα-
  ξύ των επισήμων κύκλων. ΟΙ
  πολιτικοΐ κύκλοι των Ήνωμ*.
  νων Πολιτβιών λέγουν δτι ή
  στενή αυτή συνεργασιαι τής
  Αγγλίας καί ΓαλΧΙας ήτο ε¬
  πι βϊβλημένη διά νά άπο
  βή άποτβλεσματικίς ό οΙ<ονο μικός άϊΐοκλεισμός τής Γερ μανΐας. Εξ άλλου σ! Γαλλι καί καί αί Αγγλικαί ίφημε- ρΐδες άφιερώνουν ένθουσιώ 8η σχόλια είς την συναφθβΐ σαν συμφωνίαν. ΟΙ «Τάϊμς» γράφου*: «Ή έγκαρδΐα συ νεργασία καί επί τοθ ο[«ονο μκοθ πεδ'ου θά μάς δώση την νίκην. Άλλσ. καί μετά την νίκην αί δύο Αύτοκρα τορΐαι θά έ χούν ανάγκην τή συνεργασΐας αυτής χάριν τή" άναδημιουργίσς των». Ή «Ή μερά» των Παρισίων γράφεΐ: €*Η ένότης τής λΐρας καί τοθ φοάγκου επετεύχθη χάρις εί την καλήν θέλησιν καί την εκατέρωθεν απόφασιν διά τή νίκην. Είς την άδελφότητα τοθ αϊματος προσετέθη καί ή νο· μισματτκή αδελφότης καί νωσις» Αι συνέπειαι της έκδιώξεωςτων!Σο6ιέτέκ τής| Κ.Τ.Ε. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρΙου ({5. ό· πηοεσΐα).— ΑΙ γαλλικαΐ έφη μερΐδες άσχολούμενσι σήμερον μέ τάς εργασίας τής Κ. Τ. Ε. ποοβλέπουν δτι ή σύνοδος τής Γενέυης θ' αποφασίση άφ' ενός μέν την έκδ'ωζιν τής Σοβιετικής Ρωσσίας έκ τής Κ. Τ. Ε. καί άφ' ετέρου την ενίσχυσιν τής Φινλανδίας όρΐ ζουσα καί την βοήθπαν ΐην οποίαν θά παράσχη ε<αστον κράτος—μέλος τοθ όργανι σμοθ τής Γενέυης. Ό «Μικράς Παρισι.νός» νρά φεΐ: «Όλα χά ύπάργ,οντα στοιχεΐα μας έπιτρέπουν νά προβλέψωμεν δτι έκ των συ νεδριάσεων τής έπιτροπης τής Κ. Τ. Ε. θά προκύψη ή κατα δ'ωζις τής Ρωσσίας καί ή έκ δΐωξίς της έκ τοθ όργανι σμοθ τής Γενέυης χωρΐς νά παροραθή κα! ή παροχή ποα κτικής βοηθείας είς την Φ.ν λανδΐαν». Τό Έργον» ^ρά φεΐ: «Άνσμένεται δτι την προ σβχή" Πέμπτην θ' άποφατσισθβ ή έκδ'ωξις τής Ρωσσΐσς έ< τής Κ. Τ.Ε. Είμποροθμεν επί σης ν' άναμένωμεν δτι είς ά πάντησιν τής αποφάσεως αύ τής ή Ρωσσία θά διακόψη τελείως τάς σχέσεις της με τα των δυτικών δυνάμεων καί θά συνεργασθή στενώτερον αετά τοθ Ράίγ». *Η«Όρντρ» παοατηρεϊ: «Ή Ρωσσία θά ά παντήσβ ε(ς την απόφασιν τής εκδιώξεως της έκ τής Γενέυης δι' άνακλήσεως των πρεοβευ των της έξ ολων των χωρών των οποίων οί άντιπρόσωπο θά,ί ψηφίσουν την εκδίωξιν τη<». Ό «Φιγκαρώ» γράφει «Ή εκδίωξις τής Ρωσσίας έκ τής Κ. Τ. Ε. καί ή παροχή ένισχύσεως είς Φινλανδίαν θά σημάνη την διακοπήν κάθε σχέ σεως μέ τα Σοβιέτ. "Ας άνα λάβουν λοιπόν την πρωτοβου λίαν ή Αγγλία καί ή Γαλλία» Αντιθέτως ή «Έιτοχή»γράφβ μέ άπαισιοδοξίαν, τονίζουσα δτι μία το αύτη απόφασις θά Ερριπτε τα Σοβιέτ είς τάς άγκάλας τοθ Ράϊχ επί ζημία των Δυτικόν δυνάμεων. Ό Πώλ Ρεϋνώ ομιλεί διά την συμμαχικην νίκην. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΑΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΕΣΣΗΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΗίΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δ)βρ(ου (15. ύπηρεο.α). ΤΑ πρακτορείον Ρώυτερ .πληροφορεΐ ται σήμερον ίτι πλησίον τίς Έο οης τής Γερμανίας συνεκρούοθησαν ;δύο ά μαςοοτοιχίαι. Έκ τής συγκρούσεως έφονεύ θηοαν 17 καί ετραυματίσθησαν 41. Έκ των έκανειλημμένων σιδηροδρομικήν δυστυχη μάτων τα «ποία συνέβησαν είς Γερμανίαν ακ· τής κηρύξεως τού πολέμου εφονεύθη ο«ν 130 χαί ετραυματίσθησαν κερί τ·ύς 200. Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΦΙΑΜΙΚΗ ΡΩΜΗ 13 Δ)βρ(·υ (ίδ. ύπηρεαί»).— Είς την «1ζιορ*άλε ντ'Ιταλία» δημοσι&ύονται δηλώοεις τού Βουλγάρου ,,πρΜθυπβυργβΰ χ. Κιβσεϊβάν^φ εΐπόντες μεταξύ „ άλλων: «Ό Β·»λγαριχ·ς λασς ενέκρινεν ομοφώνως την έπαναληφΒϊΐσβν δήλωσιν τής Ίτβλί άς περί μή επεμβάσεως είς τόν σημερινόν πόλεμον. Ό Βουλγαρικός λαός έλπίζει ίτι έν τέλει θ« λυθοΰν ίλα τα προβλήματα τβ ότεΐα τόν ένδιαφέρβυν είρηνικβς, χ« ρος ν' κναγχβοθί) π·τε νβ χβταφύγη είς τ* ίκλα». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δεχεμβρίου (Ιδ. ηηρ.). —Μετα τέ) πέρας τής ταχτικής συνεδριααε νς τής Β·υλής τβν Κοινοτήτνν ή αίθουσα εξεκενώθη τβν δημοσιογράφων χαί των Φΐχρβατδν χαί ηρχιοεν η μυβτιχη βυνκδρί! «αίς, ή πρώτη μετβ τόν πβγκέσμΐον πέλε·' μ·ν. ©« Ωμιλήσουν βί χ. χ. Τσάμπερλαιν,' 'Ατλυ, Γχρήνγβνντ, ϊίγχλβιρ χ«τ Λ·ϋδ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρ(ου ((δ. ό· πηρεσΐσ).— Μετά την έπελ- θοθσαν νομισματικήν ένωσιν Γαλλΐας καί Αγγλίας αί κυ- βερνήσεις Παρισίων καί Λον· δΐνου απεφάσισαν την ένωσιν καί των εμπορικήν στόλων των δύο χωρών. Ό υπουρ γός των ίϊαυτικών ιτ)ς Γαλ λΐας ανήγγειλε την απόφασιν αυτήν είς την Βίυ>ήν δηλώ
  σας δτι ή όλική χωρητικόΐης
  τοθ έμπορικοθ στόλου των
  δύο συμμάχων ανήλθεν είς
  23 έκατομμύρια 250 χιλιάδας
  τόννους.
  Ό ύπουργός των Οί<ονομι κων κ. Πώλ Ριϋ ώ εξεφώνη¬ σε ενώπιον τής Βουλής βα ρυσήμαντον λόγον επί τοθ προϋπολογισμοθ τής ΓαλλΙ· άς. Ό κ. Ρ.Ο ώ ετόνισεν: «Τό πρώτον πρέβλημα τό 6 ποίον γεννάται δι' ημάς εί¬ ναι ή διατήρησις τοθ ήθικοθ τοθ λσοθ Ιηλαδή ή διατήρη σις τοθ ήθικοθ τοθ Εθνους. Τό δεύτερον είναι ή θυσΐσ. Τό ηθικόν τοθ λσοθ θά παρα μείνη Αριστον δταν θά γνω ρ'ζη ότι είς τό τέλος τής θυ οίας θά ευρίσκεται ή νΚη. Κάμνειμεν ένα πόλεμον θε¬ λήσεως. Θλ νική?ουν οί Δυ'ΐ· Ι καί δυνάμεις άλλ' έπ' άνταλ Ιλαγβ θυσιών των οποίων την Εκτασιν δέν ίψαντάσθη ουδείς Τσως. Τό γεγονός είναι 8τ σήμερον ευρισκόμεθα είς την περίοδον τής δοκιμασΐας καί δτι διερχόμεθα στιγμάς σοβα ράς. Είμεθα απολύτως πεπει¬ σμένοι δτι θά νικήσωμεν. Άλ λά προτοθ νικήσωμεν τόν έ χ θρόν πρέπει νά νικήσωμεν τάς έξ ίδίων προερχομένας δυσκο λ(ας, πρέπει νά κατανικήσω μέν τάς ιδικάς μας άδυνα μίας». Ή πόλις Σάλλαν άνακατελήφδη υπό των Φινλανδών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δβκεμβρίου ((δ. ύτιηρεσΐα) —ΙΕπΙσημα άνα κοινωθέντα των στρατηγεΐων δέν μετεβ βάσθησαν σήμερον ο υ τε έκ Λένιγκραντ οθτε καί έξ Έλσίνσκι. Αί πληροφορίαι έπομένως οί οποίαι ΰπάρχουν ώς πρός την εξέλιξιν των πό λεμικών έπιχειρήσεων δέν Ε- χουν επίσημον προέλευσιν. Με τεδέθησαν υπό ούδετέρων πά ρατηοητών καί θεωροθνται α¬ πολύτως άληθινά. Συμφώνως μέ τάς πληροφορίας αύτάς οί ΦινλανδοΙ ανέλαβον την πρω¬ τοβουλίαν καί ενήργησεν σο βαρωτάτας άντεπιθέσεις είς την νότιον καί την κεντρικήν Φινλανδίαν. ΑΙ άντεπ θέσεις αυταί τοθ φΐνλανδικοθ στρα· τοθ έσχέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας. Ή πόλις Σάλλαν απέχουσα 40 χιλιόμετρα άπό των ρωσσο φινλανΡκών συνόρων άνακα τελήΐθη υπό τοθ φινλανδικοθ στρατοό κατόπιν μεγάλης μά χης. Οί Ρώσσοι έκάμφθησαν ύποχωρήΐαντες είς βάθος πολ λών χιλιομέτρων πρός τα σύ νορα, Οί Φ.νλανδοΙ ένήργησαν έ πίσης σφοδροτάτην άντβπίθε σιν είς τόν ίσθμόν τής Καρε λίας καί επέφερον μεγάλας καταστροφάς είς τούς Ρώσ σους. Πολλά ρωσσικά τάνκς ή<ρηστεύθησαν. Ή μβγάλη σι οηροδρομική γραμμή Λένιγ κραντ— Μουρμάνσκ έβομβαρ δΐσθη καταιγιστικως υπό φιν λανδικών άεροπλάνων καί ύ πέστη σοβαρωτάτας ζημίας. Έπικαί, μαχαι διεξάγονται,είς την Φινλανδίαν. ΑΓΚΥΡΑ 13 Δβκβί βρίου (15. όπηρ.).—Νυχτερινά τηλεγραφή ματα έξ Έλσίνσκι άγγέλλουν δτι οί ΦινλανδοΙ συνεχίζουν ποισματώδεις έπιθέσεις κατά των Ρώσσων. ^Ή άντίστασις καί ό ήρωΐσμός των Φινλαν δών είς Σουόμι Σαλμί, τό ο¬ ποίον ανεκατελαβον καί κα τα τοθ όποίου οί Ρώσσοι έ- νεργοθν συνεχεΐς έπιθέσης διά νά τό άνακαταλάβουν εί νέ άπαράμιλλος. Ή μεγάλη άντίστασις των Φινλανδών μα ■ Είς τ· βορείως τής λίμνης Λνντόγκκ μέΐωπον ·Ι Φιν- λανδοί χατέστρεψαν τελεί¬ ως τρείς λόχονς ρωσαιχοϋ στρατοβ. Έν τω μεταζύ εί Ρββσοι λαμβανβυν συνεχεΐς βό ϊά Ι ταιώνει κάθε προσπάθειαν των Ρώσσων. Τα σχέδια τοθ Ρωσσι κοθστρατηγεΐου, περΐ διχοτομή σεως τής Φινλανδΐας άνατρέ πονται. Τα φινλανδικά άερο πλάνα κατέστρεφον διά σφο δροθ βθ'βατρδισμοθ την σιδη ροδρομικήν γραμμήν ή όποΐα ένώνει τό Μουρμάνσκ μέ ι ήν Λαντόγκα είς μήκος 17 χιλιο μέτρων έν τος τοθ ρώσσικου έδάφους. Σήμερον, παρά τάς απεγνωσμένας προσπαθείας έρ·ς χαί έτοψίζοντοα διά μεγάλην επίθίσιν. Υπολο- τάς οποίας κατίβαλαν οί Ρώσ σοι δέν κατώρθωσαν νά σημει ώσουν ουδεμίαν επιτυχίαν. Τα Ρίοσσικά στρατεύματα προσηαθοθν νά προελάσουν πρόςθύλαμπόργκ είς τόν Βοθνι κόν κόλπον. Ή προσπαθεία δμως αυτή ηροσκρούει είς τήν ήρωϊκήν αντίστασιν των Φ^· λανδών των οποίων ή μαχητι κότης άποδεικνύεπαι πρωτοφα νής. Οί ΦινλανδοΙ γράφουν σελίδας έπικών πράγματι άγώ νων καί θρυλικοθ ήρωϊσμοθ. τό μέτωκ·ν Λαντόγκα οί Φινλανδοί Ιχυρίευοαν 27 γρη ς Φινλβν δικ« αύνορα. Κ«τ« την δι-1 τ«ί ^ά ά ΐΐ ποσότη η·λεμικ·0 ΰλι· 0 Πρωίνή ΚΑΙ ΗΕ ΚΑΤΗΡΤΙΣ Κ.Τ.Ε. ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΑΙΑΝ ΓΕΝΕΥΗ 13 Δ)?οίου (ίδ. ύιτηρεσίεΐ).— Σήμερον το βπ·νευμ« συνήλθεν η έττιτρσ πϊ. τής Ε. Τ. Ε. είς την οποίαν^ ανετέθη ή λήψις ά«οφάσεως επί τού ρωαβοφινλκνοι- κου Ή έιτιτροπίι κατήοτισε βχέδιβν τό ό· ποίον χαί θ* ύαββάλη αύριον είς την συνέλευσιν τής Κ. Τ. Ε. πρός έγκρισιν. Τό σχέδιον περιλαμβίνΐι δύο μέρη: α') την απόρριψιν τδν διχαιβλογιών τής Ρωοα(«ς, την καταδίκην της καί την >«ρ«χήν Ινι-
  οχύσεως είς την Φινλκνδίαν υφ' ϋων τβν
  κρατδν—μελϋν τής Κ. Τ. Ε , β) την ««ρ«-
  πομπήν τής Ρωσσίας είς τό άρθρον 16 τής
  Κ Τ Ε. τό οποίον πκρέβη καί την Ιχδ(«
  {{ν της έκ τού οργανισμόν τής Γενέυης.
  Η Μ- ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΘ ΑΠΟΣΤΕ
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΕΙΣ
  ΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δ)βρ(·υ (Ιδ. δπηρεα(α).
  Μετ* έξαιρετιχης ίΗ«ν·κ·ιήβε«ς ηκούσθη
  σήμερον είς την Βουλήν των Κοινοτήτων
  έπίσημος βνακοίνωσις περί τής Βκοφκοε
  ως τής Άγγλιχης χυβκρνήοεως ν' κποστεί
  λη άμέσως άεροπλάνα είς Φινλανδίαν,
  ηαρά τό ίτι ο νέμος ηερί έξαγωγικαΰ έμηο
  ρί·υ άπαγορίύει την αποστολήν «ύϊήν.
  ΓΕ
  ΜΑΝ
  ΕΒΥΟΙΣΕ Γ
  ΚΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13: Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ ).
  —Τό πρβκτορεΐον Ρώυτερ ηληρ·φ·ρΐ1ταιι
  •τι εί« τάς φινλανδι*άς άκτβς έτ·ρπιλλ<- σθη ύπσ γερμανικοϋ ύποβρυχίου τ· γερμα νικόν πλοΐον «Μπβρχάϊμ» 3 300 τένννν καί εβυθίσθη εντ·ς ολίγων λεπτδν. ΟΙ δύο πλοίαρχοι χαί άλλοι άζιωματιχβί τ·δ ακά φους εφονεύθησαν. ΑΕ ΛΕ Μ ΡΙΚΩΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΤΕΒΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δεκεμβριού (Ιδ. ύηηρ). —'Επιβαίνων άεροπλάνου, ίφθ«σε οήμερσν είς αεροδρόμιον τής νοηοανατολικής Αγ¬ γλίας ο χ. Λεόν Μπλούμ προκειμένβυ να μετάσχη αυριον εί; τό συνκαλούμενον διε θνές συνέδριον τ3ν σβαιβλιοτιχών χομμά των, έν Λονδίνω. ΪΓΒΪΪΓΤΕΕΑΑΝΤ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ε. ΤΟΥ ΤΑΞ1-Ι8Υ Τίϊ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 13 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεοίβ)- Τό πρακτορείον της Ανατολής πληαοφορεΐ ται δτι ό τέως πρω9απουργ*ς τοΰ Β λγίου χ. Β*ν Ζέελαντ έπιστρέφων ε$ Άμερικης |. φβααεν είς Λιαααβννα ·ηβυ εΐχβ πολιίωρβν συνβμιλίιχν μετά τού Πορτονάλλου κρϋΒυ πβυργβϋ χ. £χλαζ«ρ. Ό χ. Β χ ν 2ίελαντ ανεχώρηΐεν βεροπβρικως τό Ακόγευμκ έκ Λιασχβίνβς δια Βρυξέλλαις. Η ΡΩΣΣΙΑ ΟΑ ΚΑΛΕΣΗ ΗΙ ΗΕΙΣ ΚΑΑΣΕΙΣ ΕΦΕΛΡΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 _)βρίου (ίδ. πρ Τό πρακτορίϊον Τρβνςόνοεκν μεταδΑδΐι Ι- τι ή Ρωσσία θά καλέση χαί νέας ,κλάσ'εις φέδρων υπό τα ίπλβ. Ήδη ,ίχ·«ν έηι- στρατευθή 5 έκατομμύρια Ρώσβων ίνώ δ Φινλκνδιχβς οτρβτός βνίρχετβι είς ' 350 χιλ. μβλις άνδρας. ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΠ1ΤΥΧΙΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΛΑΝΔΙΙ(ΩΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 ΔεκεμβρΙ·» (ίδ. ύπηρ.). —Νυχτερινά τηλεγρβφήμοιτα ές Έλσίνσκι βγγέλλουν ίτι οί Ρώοσοι ένήργησαν με γάλην επίθεσιν βορείως^ τής Λαντογκας, άλλ' άπεκρούοθηοαν. Οί Φινλανδοΐ έκυρ( ευοαν ΙΰΟ αρματα μάχη;, 5 τηλεβόλα, με γάλον αριθμόν μυδρβλλιββολων χαί πολλά αύτόμα» δπλ«. . ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Δ)βρίου (ίδ. ύπηρεσί»).- Τήν Π αν νυκτερινήν εξεδόθη τό κάτωθι &· νακβιχ ωθεν τού 'Ανωτάτου . £τρατηγε(ου: «Κατά την διάρκειαν σειράς έπιχειρήσιων χθές, «ι Γερμανοί κατέλαβον γαλλικόν σταθμόν σημειωθείσης απωλείας δκκ«δ·ς Γερμανων. Ή ημ<ρ« σήμερον ύπήρ{εν ή ρ·μ·$ ||| τ· βών*λβν τ·6