98182

Αριθμός τεύχους

5347

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρΐοα
  χη5
  γγ,ϋ .α»
  αοατβλήν βεύτήν.
  βρ (14, ,ικιρι
  ώϋτ&ρ Κληροφεριΐπι
  ς ς ρ
  ύποβρυχίβυ τι «ιρμι
  ρχ«ϊμ» 3 300 τ.»ν«ν
  λΐγ«ν λικτδν Ο Ι»
  Ι ·δ «ί
  ΤΟΥ ΕΙ!
  *»'
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  —————-■———————————————·»■————■εβββββπβ—επεβ^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^" οδοσ: μινβταυρου
  ΤΙΙΕΥΒΙΙΒΣ ΣΤΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  γ
  Ιιησία λ(ραι Β
  Ιξάμητος Ι
  Άμεριπής
  Ι—σία οολ, 10
  ίξά μηνός » Β
  ΪΙμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 1
  «ΙΡΙΣΚΕΥΙ
  15
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ <4ΟΗ ΑΡΙβΜΛ ΦΥΛΛβΥ 5347 ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΘΟΡΗΚΤΟΝ ..ΦΟΝ ΣΠΕΕ 3 ΜΙΚΡΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΑΑΦΡΟΝ ΚΑΤΑΑΡΟΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΝΟΤ. ΑΤλλΝΓΙΚΟΝ [ΑΙ ΗΝΙΓΙΑΣΟΗ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ» ΛΙΜΕΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΑΓΟΥΛΗΣ ΜΟΝΤΕ1ΙΝΤΕΟ ΕΝ ΕΚΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΣΤΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Δεκεμβριού (( διαιτέρα ύπηρεσΐα τής «Άνοο θώσεως») — Ή πρώτη μέγα λη ναυμαχία μεταξύ αγγλι¬ κών σκαφ&ν καί τοθ Γερμανι κοθ «πειρατικοθ θωρηκτοθ τής τσέτιης «Ναύαρχος φόν Σπέε» Ελοβί χώραν χθές είς τα Νοτισμερικανικά ύδααα. Τό γεγονός εγνώσθη διά των εξής έν συνεχε'α τηλεγραφημά των καί πληροφοριών: Τα άγγλικά έλσφρά κατα δρομικά «Έξτερ», «Άχιλλεύς» καί «ΑΤα("» ήΛθον χθές την πρωΐαν είς επαφήν μετά τοθ γερμανικοθ θωρηκτοθ τής τσέ πης «Νςτιάρχου Σέβρ» (έν άο χβ άνεφέρετο συνβχδς τό ονο μα Σέερ) είς τα άνοικτά των έκβολών τοθ ποταμοΟ Λά Πλά τα τής Ούραγουάης. είς τόν Νότιον"Ατλαντικόν. Λυσσώδης μάχη συνήφθη διαρκέσασα ά¬ πό τής 6ης πρωϊνής μέχρι τής 10ης οοας ήτοι επί 4 όλοκλή ρους ώρας. Ό «Νΐύσρχος Σέερ» υπέ¬ στη σοβαράς ζημίας καί ή 'αγ κάσθη νά εγκαταλείψη την μάχην καί νά καταφύγη μέ ήλαττωαένην ιαχύτητα συνε· χβς καταβιωκόμενος. είς τόν λιμένα τοθ Μοντιβ'ντεο δπου Εφθασε την 23 30 άγκυροβολή σσς εν γιλιόμετρον ίξ«ο τοθ δρμου. Μετ" ολίγον κατέπλευ σαν έπίσης Εξω τοθ παρακει μένου δευτέρου δρμου τα αγ γλικά καταδρομικά τα όποΐα κατβδΐωχαν τό γερμανικόν πει ρατικόν. ΡΩΜΗ 14 Δ)βρίου (ίδ. ύπη· ρεσία).— Κατά τηλεγραφήμα¬ τα έκ Μπουένος "Άθρες τό Γερμανικόν θωρηκτόν «Ναύ- σρχος Σέερ» ύποστάν σοβα ράς ζημίας κατόπιν ναυμαχί- άς μετά αγγλικών πολεμικών μεταξύ των Οποίων πιστεύεται δτιήΊοκαΙ τό θωρηκτόν εΜπάρ χαμ» κατέφυγεν είς τόν λιμέ¬ να ΜοντίβΙντεο. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).— Τρία μικρά έλα- ψρά καταδρομικά τοθ άγγλι- κοθ στόλου συνήψ ιν πολύω¬ ρον μάχην μέ τώ γερμανικόν θωρηκτόν τής τσέπης «Γκράφ φδν Σπέβ» 10 χιλ. τόννων καΐ τό Ιπληξαν" έπανειλημμένως καΐ Επιτυχώς. Τρείς τεράστιαι μερον την πρωΐαν τό κάτω θι ανακοινωθέν επί (τής ναυ μαχίας ή όποία συνήφθη χθές είς τόν Νότιον Ατλαντικόν, καΐ είς απόστασιν 9 μιλλίων άπό των άκτών τής Ούραγου άης: «Τό,Ίάγγλικόν έλαφρόν κα βληθέν, υπέστη βλάβην καΐ ή ναγκάσθη νά ελαττώση την τα χιότητά τού τελικώςδέάπεσύρθη τής μάχης μή δυνόμενον νά με τασχη είς την καταδίωξιν τοθ Γερμανικοθ θωρηκτοθ τό 6 ποίον προσεπάθει νά διαφύγη μολονότι είχεν υποστή σοβα σθη τό αγγλικόν καταδρομι κόν. «Άχιλλεύς» διεψεύσθη υπό τοθ άγγλικοθ ναυαοχείου δι' επισήμου ανακοινωθέντος. Νεώτερα τηλεγραφήματα ά- ναφέρουν δτι ή κυβέρνησις τής Ούραγουάης απέστειλε 4 πό λεμικά Ινα παρεμποδΐσουν τό "Δπό την προχθεσινήν μεγάλην ναυμαχίαν. Άνω δεξιά: Τό Γερμανικόν θωρηκτυν τής Τσεπης «Ναύαρχος φόν Σΐτιε», τό ό-τοϊον κατέφυγεν μετά την ναυμαχίαν καταδιωκό|ΐεον είς Μόν· τεβιντεο. Άριοτερά- Τα τηλεβόλα τοΰ πρωραίου πύργου ενός εκ τώ Αγγλι¬ κόν -τολρμικΛν ποιι ίχουν τεβι") ε,ϊς καταδίωξιν τοϋ Γιρμανικηϋ πκρατιχού και ε'-τεΐυχαν προχβες κατόπιν μάχης η όποίο Ηιήρκισιν Ολόκληρον την ήμίρ«ν τη πλήρη έξουβιΐέρωσιν τού. δπσί ήνοίχθησαν επί τοθ γερ μανικοθ βωρηκτοθ έκ των αγ Υλικών όβίδων. Έγνώοθη 6τι έκ των άνδρων τοθ πληρώμα τος τοθ γερμανικοθ θωρηκτοθ εφονεύθησαν 36 καΐ έτραυμα τΐοβησαν 60. Μεταξύ των θυ μάτων είνε καΐ ό κυβερνήιης τοθ σκάφους. Ό άκριβής αριθ μός των θυμάτων των αγγλι¬ κών σκαφών δέν εγνώσθη εί- σέτι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρίου.— Τό ναυαρχεΐον εξέδωκε σή ταδρομικόν «"Έξ'εμ* συνοΒεθ όν γαλλικήν.νηοπομπήν, ήλθε χθές την πρα,ΐαν «Ις πρώτην επαφήν μετά τοθ γερμανικοθ θωρηκτοθ «Ναύσρχος Σεερ» Τό "Αγγλικόν καταδρομι- κόν ειδοποίησεν ευθύς δοο άλλα άγγλικά καταδρομικά τό «Άχιλλεύς» καί «ΑΤας» τα όποΐα προσέτρεξαν όλο ταχως καί ήρχισεν άμέσως ό ά·^ ών ό οποίος διήρκεσεν καθ" δληντήν χθεσινήνήμέραν.Τόάγ γλικόν καταδρομικόν «Έξτερ» ράς ζημίας. Τα δύο Αλλα άγγλικά κα ταδρομΐκά εξηκολούθησεν την κατα&ΐωξιντοθγερμανικοθ καθ* βλην την ημέραν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δεκεμβριού ((δ. όπηρ.)— Έπείγοντα ιηλε- γραφήματαέκΜοντίβ'ντεο άνα φέρουν δτι ή ναυμαχΐα έξηκο- λούθησε καί κατά την παρελ θοθσαν νύκτα μέχρι τοθ μεσο νυκτίου. Ή μεταοοθεΐσα κατά τάς πρώτας στιγμάς έκ Βερο λίνου είδησις 6τι κατιβυθΐ- γερμανικόν θωρηκτόν τής τσέ πης νά καταφύγη είς Λά Πλάτσ, άλλά τό θωρηκτόν καταδιωχόμβνον άπηνως έν μέ σφ τής νυκτός κατώρθωσε βο ηθούμενον υπό τοθ σκότους νά καταφύγη είς ΜοντεβΙντεο δ που εισήλθεν διά νά ζητήση περίθαλψιν των τραυματιων τού. Τα άγγλικά καταδρομικά παρέμειναν Εξω τοθ δευτέρου δρμου τοθ ΜοντεβΙντεο έτοι μα νά έπιτεθοθν κατά τοθ γερμανικοθ μόλις εξέλθη—*άν έννοεΐται είναι είς 9βσιν νά εξέλθη—τοθ ούδετέρου λιμέ¬ νος είς τόν οποίον εζήτησε καταφιόγιον. "Αμα τώ κατά· πλφ τοθ γερμανικοθ θωρηκτοθ άνήΚθεν έπ' αύτοθ ό έν Μόν τεβΐντεο πρεσβευτής τής ,Γερ μανίας δστις καΐ παρέσχε παν τος εί δούς περίθαλψιν είς τό πλήοωμα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(ου ((δ. ύπηρεσία).— Τηλεγραφήματα έκ ΜοντεβΙντεο βεβαιοθν δτι τό γερμανικόν θωρηκτόν ύπέ στη σοβαρωτάτας ζημίας καί δι' αύτό ηναγκάσθη νά κατα φύγη βίς τόν λιμένα τής Ού ραγουόη". Τό γερμανικόν θωρηκτόν έ δέκθη Ρύο έπιθέσεκ, μίαν έξ ενός μόνον καίέ τέραν έκ τρι ών αγγλικών καταδρομτκων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14Δ)βρ(ου ((δ. ό πηρεσία),— Ή Ρωμη άνήγγει λε σήμερον την ναυμαχίαν τοθ Νοτίου ΆτλαντικοΟ μέ την χαρακτηριστικήν φράσιν: «Ό Ναύαρχος Σέερ9όπέστη τό πλήγμα.τής.τύχης». ΈπεΙγοντα έκ Μοντΐβίντεο τηλεγραφήματα άναφίρουν δ- τι δέν πρό κείται περΐ τοθ «Ν«υάρχου Σέερ» άλλά περΐ τοΟ«Γκράφ φ6ν Σπέί» τοθ αό τοθ άκρι β 2>ς τύπου. Άλλα τη
  λεγραφήματα άναφέρουν δτι ή
  ναυμαχία παρηκολουθήθη υπό
  τοθ λαοθ έκ των άκτων τής
  Ούραγουάηςείςδλας τάςφάσεις
  υπό τωνείδικωνδέ έξαίρεται ή
  άνωτερότης καί ή τόλμη των
  "Αγγλων. Τ', άγγλικά κατα
  δρομικά, μολονότι άπό τα μι
  κρότερα εν τούτοις κατώρθω
  σαν χάρις είς την ύπεροχήν
  τής τακτικής την οποίαν έφήρ
  μοσαν νά διατηοήσουν άπ' άρ
  χής μίχρι τέλους τής ναυμα*
  χίας την πρωτοβιυλΐαν καί νά
  επιτύχουν τήνκαταναυμάχησιν
  τής ίσχυροτέρας μονάδος τοθ
  γερμανικοθ στόλου.
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
  έδύδισε έν γερμανικόν
  ύποβρύχιονκαιένπλοΐον
  «·*< ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρίου (Ιδ. ύιιηοεοΐα)— Δίύτερον μέγα γεγονός ήλθε νά προστεθβ είς την ναυμαχίαν τοθ Α- τλαντικοθ ή όποία θεωρεΐται δικαίως ώς θρίαμβος τοθ άγ· γλικοθ ναυτικοθ. 'Υπότοθ Ναυαρχείου άνε κοινώθη επισήμως δτι ,τό αγ¬ γλικόν ύποβρύχιον τό όποΐ όν συνήντησε τό γερμανικόν ύπερωκεάνειον «Βρέμεν» καί έκ σεβασμοθ πρός τα διεθνή νόμιμα δέν τό έτορπίλλισε. κατεβύθισε χθές είς την Βό¬ ρειον θάλασσαν γερμανικόν ύποβρύχιον καί έτορπίλλισεν επιτυχώς γερμανικόν καταδρο μικόν τό οποίον καί ή<Ρ»1· στευσεν, είς Βόρειον θαλασ σαν έπίσης. Τό «ΝταΙηλυ Εξπρές» ά οχολούμενον μέ την έπιτυχι αν αυτήν τοθ άγγλικοθ υπο· βρυχίου γράφει: «Τό ΥβΥ0^0^ Βέν μάς δημιουργίϊ την λόγον Ικανοποίησιν. Διότι τακτική την οποίαν Λ«>λ0"
  σαμεν άπέναντι τοθ
  μέν» δέν συνεκίνησβ τούς
  Βετέρους, έν φ προεκάλεσεν αν
  τιθέτως εντύπωσιν τό γεγονός
  βτι Ιν γερμανικόν σκάφος Π
  δυνήθη νά διαπλεύση *>βν
  χλητον την Βόρειον θ****
  σαν. καί νά φθάση βΐς Γβρμ
  ν,κ·ν λιμένα.Έν ουμπεράσμα
  τι, ή εφημερίς τονΐζβι δτι τό
  «Βρέμεν » επρεπβ νά βοθισθ0
  Εστω καί άν επρόκειτο νά
  ■παροβιασθοθν τα διεθνπ >ό
  μιμα». ,
  Λόγω τής προκεχωρημένης
  &?ας καθ1 ή* ελήφθη ή εΤϊη
  «ις τής χθεσινής ναυμαχΐας
  είς τόν Ατλαντικόν ό άν
  γλικός τύπος ήοκέσθη είς ά
  πλήν άναγγεΜαν τοθ γβγο
  νότος μέ μεγάλους όλοσελί
  ίους τίτλουί. Τό «Νταίηλυ
  Έξπεές» άποκαλιΐ την χθεσι
  νήν ημέραν, ημέραν μεγάλου
  θριάμβου τοθ άγγλικοθ ναυτι
  κοθ. '
  Ό άγγλικός τύπος άσχολει
  ται σήμερον πβρισσότερον μέ
  την γερμανικήν κατηγορίαν
  δτι τό αγγλικόν όποβρύχιον
  τό οποίον συνήντησε τό θπε
  ρωκεάνειον «Βρέμε» ήτο άνΐ
  κανον νά τό κατο βυθΐο--
  Τ6 «ΝΐαΙηΧυ Τβλεγκοαφ»
  σχετικώς: «Τό 1935 Ο-
  'ή^καβώςκαΙ
  σύμφωνος πρός τάς διεθνεΐς , αν υπέρ τής διαφυλάξεως τής
  συνθήκας καί τούς νόμους. Ιερόνητος τοθ διδομένου λό·
  Καί ημείς έχομεν ακριβώς ά- γου καί τής ύπογραφής των
  ναλάβει σήμερον σταυροφορί'συνθηκών».
  ϊβγράΦη^Ρή^
  παρά τής Γερμανίας.
  νΐα τΐερΐ τοθ κατά θαλάσς
  πολέμου. Την συμφωνίαν αιι
  τΛν οεβασθέντες σήμερον δέν
  <β^1σαμεν τό «Βρέμεν». Η απόφασΓς «Ο άγγλικοθ ναυ αρχϊου. συνεχίζει ή εφημερίς νά αποφύγη 6 *ΥΥΛΙΚ61 "Ι. λης την διάπραξιν άδικιών θε «ρεϊται οφ·6λ»ν'απολύτως ΤΟ ΡΑΊ'Χ ΚΑΤΕΠΑΤΗΣΕ τάς άποφάσεις της δια¬ σκέψεως τού Παναμα. ΑΓΚΥΡΑ 14 Δ)βρΙου (16. ύ- πηρεσΐα). — Τηλεγραφήματα έκ Μκουένος Άϋρες σχετικά μέ την χθεσινήν ναυμαχίαν είς τόν Νότιον Ατλαντικόν άναφέρουν μεταξύ αλλων τα εξής: «Υπό των επισήμων κύ κλων παρατηρεΐται δτι ή Γερ μανία παρεβασε την ούδετε ρόιητα των Άμβρικανικών κρατών καταπατήσασα τάς άποφάσεις τής συνελθούσης εσχάτως είς Πανσμαν Πανα μερικανικής Διασκέψεως». Τό Γερμανικόν θωρηκτόν «Ναύ αρχος φόν Σπέε» ευρίσκεται έντός τής ζώνης ασφαλείας την οποίαν είχεν όρΐσει ή δι άσκεψ ς τοθ Παναμα ώς ά πηγορευμένην διά τα πολεμι κά των έμπολέμων καταδι ωχθέν δέ δέν εδίστασε νά κα ταφύγη είς αμερικανικόν λι μενά παρά τό δτι είχον έξέλ θει πολεμικά τής Ούραγουάης διά νά τό παρεμποδίσουν. Τό γερμανικόν, θωρηκτόν δύ ναται νά παραμείνη είς τόν λιμένα τοθ Μοντιβίντεο, συμ φώνως μέ τα διεθνή νόμιμα μόνον 24 &?ας μετά την πά ρέλευσιν δέ τοθ διαοτήματος αύτοθ ύποχρεοθται ν' άπο λύ δρες Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Φ1ΝΛΑΝΔ1ΑΝ Είς την Φινλανδιαν μαχονται με αφάνταστον ήρωιβμόν ΰχι μόνον οί άν'τΐλεύσΠ πρός Την άνθΙΚΤήν θά , άλλα καί αί γυναΐκες. ώς άνεφερον χθεσιναί οχετικαΐ πληροφορίαι μας. χασσαν. Ασφαλώς δμως βέν ------ ί£^^^ίί^1ΐ^ θά έπιχεφησίνά φύγηϊκ^ον ^ ' ν Ι «ρΐντβο, διά δύο λόγους. Πρώ τον διότι ϊχει υποστή σοβα ράς βλάβας καί Ιχει ανάγκην έπισκευών. Καί δεύτερον διότι Εξωθι τοθ ΜοντεβΙντεο παραμένουν τα άγγλικά πολεμικά καί άνα μένουν την Εξοδον τοθ Γερμα νικοθ διά νά τοθ έπιτεθοθν μέ απόφασιν νά τό συλλά- βουν ή νά τό βυθίσουν. Δέον νά σημειωθή δτι είς ΜοντεβΙντεο δέν είνε δυνα¬ τόν νά έπιδιορθωθοθν είμή έλαφραΐ μόνον βλάβαι πολε μικών σκαφών. Τό πιθανώτε ρον έπομένως Είνε δτι τό «Φόν Σπέε» θά παροπλισθβ καί θά παραμείνη είς Μοντβ β'ντεο μέχρι πέρατος τοθ πό λέμου». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Δεκεμβριού (15. ύπηρ.).— Τηλεγραφήαατα έκ Μοντεβίντεο άναφίρουν δ- τιώς εδηλώθη υπό τβςκυβερνή σεως τής Ούραγουάης τό «Φόν Σπέε» δέν δύναται νά παρα μείνη είς τόν λιμένα περισσό τερον των 24 ώρών πρός έκι σκευήν. Εγνώσθη δτι τα πε ρισσότερα των τηλεβόλων τοθ θωρηκτοθ καθως καί έν ύδρο πλάνον ευρισκόμενον έπ' αύ· τοθ κατεστράφησαν. Τό Βερολίνον αγγέλλει δτι τό «Φόν Σπέε» , εΤχε βυθΐσβι πρό τής ναυμαχίας τα άγγλι» κά πλοΐα «Τερόσ» 7 χιλ. τόν ν«ν καί «Τρ·οννχόλ»3.3ΟΟ τόν,
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ3
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θία
  βος άδελφών Ηερώνη).— Σήμερον όιρα
  9.15' ή νέα έπιτυχία τοϋ θιάσου: Κα
  πετανάκη — Κατριβάνου «Γαλιάντρα
  είς πράξεις 2. Νεοι χοροί, νέα μπαλ
  λέτα, νε'α κομικά σκίτς.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηιιατογράφος)
  — Πέμπτη 21 Δεκεμβριού «Πληγωμε
  νος Άετός» μέ τον Σάρλ Μπουαγιί.
  καί την Χέντυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ή «Χιονάτη καΐ
  οί 7 Νάνοι». Κυριακή ώρα 10 π. μ
  Σινεάχ μέ δρ. 6. "Ωρα 4-6 ή «Χιονά
  τη» μί τιμάς ήλαττωμένας. Καθ' έχά
  στην ά/ιογευματινή 6.30', εσπερινή
  9.30' μ. μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμός Αθηνών.
  Πρ6γρ«μμ« 15πςΛ) βρίου
  1225 Σήμα—Έθνιχός δμνος—
  5μνος Νεολαίας.
  "ΰρα 'Αστιοοσχοπείου'' Αθηνών
  12.30 Έ ώρα τοθ έργάτου. 1)
  Συμβουλαί πρός τούς εργάτας. %
  Ίίλ·ϊφρό έλληνικό τραγοθδι.
  13 Έλληνικά τραγούϊια. (Δ!
  οχοι).
  13.30 Είδήσεις— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Τυρολέζικα χά Ι Ναπβλι
  τάνιχα τραγούδιε. (Δίσχοι).
  14.15 Είδήαεις.— Μετιωρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγβί&ς Πιι
  ραιως.
  18 45 Έμβχτήρια χαΐ ίλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίσχοι).
  18 55 "Εργα τοθ Σοθμπερτ.
  (Δίσχοι).
  19.30 Ή ώρα τής Έλληνίδος.
  19.45 Δημοτιχή μουσιχή ^(ύκό
  ΤθΟ δμίλευ Κυριαχάτη).
  20.15 Έλαφρά μουσιχή. (ΔΕ
  οχοι).
  20.50 Είδησις.
  21 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ (δπο
  τοθ χ. Πέτρου Μπέταση, βχρυτό
  νού).
  21.30 Όμιλία.
  21.45 Ρΐσιτάλ βιολκθ (υπό τοθ
  χ. Δημητρίου Χωραφα").
  22.20 Είδήσείς.
  22.30 ΆπεσπάσματΒΛπό όρατό
  ρια. (ΔΕαχοι).
  2320 ΝυχτεριναΙ ιίδήσεις.
  23 30 'Ελαφρό τραγοθδι (δπδ
  τής χ. Ελένης ντέ Ροζέ).
  24 Τελευταίαι είδήσεΐς.
  0.10 Νυχτερινή μουοιχή (Δ[-
  αχοι).
  Κινηματογρόφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Πέμπτη 21 Δεκεμβριού
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  2τήν χαταπληκτιχή
  χ«ν δημιουργίαν:
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  Νέ τβν
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  ΜΑΡΚΟ ΙΒΔΟ
  Μ4τ·ν
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  Τά έξυγιαντικά.
  Μικρά έξυγιαντιχά έργα" ώ;
  έγράφομεν χθέ;, θά γίνουνσυμπλη
  Γ(οματι«(ας είς πολλάς χοινότητας
  τής Κρήτης. Ή σημασία των ερ
  γ ών τούτων Ιχιι χαταδειχθή χαΐ
  ιδιαιτέρως είς τάς περιφερείας
  έχιΕνας οίτινες μαστίζονται δπο
  έλογενών νόσων λόγω τ«ς υηάρ
  ξιως άναλόγων έστιων των δποί
  ών ένδείχνυται τ) έξαφάνισις χαΐ
  διά προσωρινήν άκόμη μέτρων.Τά
  έν λόγφ μιχρα έξυγιαντιχά ίργα
  ίπαδλέπουν είςτοιαύτας ώ; επί τό
  πλείστον ρυθιιίσιις χωρίς έν τού
  τοις νά παρα@έπετχι δ χαραχτήρ
  αυτών άπο υ^ιεινής χαΐ γινιχώτε
  ρον κοινωφελούς άπόψιως.
  ***
  Αί καλλιέργειαι.
  Ό Ν^μάρχης Ρεθύμνης χ. Πά
  παθανασίου έπιθεωρήσας τΐλΐιι
  ταίως ολόκληρον την δύναμιν των
  'Αγροφυλάχων Ρεθύμνης, αυνέστη
  σιν συν τοίς άλλοις' είς αύτούς,
  δπως άσχήσουν δλον τό χθρος
  των, ηροτρέηοντες χαΐ συμβΐυλιύ
  όντες, οδΐως ώίτι νά χατορθώοουν
  νά μή μιίνΐ ουδέ σπιθαιιή γή;
  άχαλλιέργητος. Πράγματι τα δργα
  να Αγροφύλακος είνε τά χαταλ
  ληλδτιρα χατά τόπους διά νά 4·
  σχήσουν μίαν τοιαύτην ηροπαγάν
  δαν, άξίζβυν δέ οί λόγοι τοθ χ.
  Νομαρχου Ρεθύμνης νά άποτελέ·
  σουν δι9 «υτοΰς χαΐ είς δλλους νο
  μους μίαν «πό τάς πρώτας δπη
  ρεσιαχάς των χατευθύνσιις. Περί
  αδτού άλλως τε δπάρχουν «σφα
  λως ,χαΐ είδιχώτιραι οδηγίαι
  διατυπούμεναι έχάστοτε υπό των
  πριϊσταμένων των άρχων.
  ***
  Αί ζωονόσοι.
  Ή χτηνιατριχή δπηρεσΕα τοθ δ
  πουργεΕου Γεωργίας λαμβάνει συν
  τονα μέιρα πρός ειδικήν χκταπο
  λέμηαιν των διαφόρων ζωονόσων.
  Λαμβανομένας δκ' δψιν τής σημα
  σ!ας οήμΐρον τής ,χτηνοτροφίας
  ή μέριμνα αυΐη τι Ο δπουργείου
  είνε δμολογουμένως αημαντιχή.
  Έν συνδυασμώ μάλιστα με την α¬
  πόφασιν τής Ιδρύσεως λοιμοχαθαρ
  τηρίων ζώων είς πολλοΰς λιμένας
  τοθ χράτους αποτελεί προσπάθειαν
  πρός δλας τάς χατευθύνσιις, διά
  νά διατηρηθή δ χτηνοτροφιχόςΐμας
  πλοθτος είς & σημείον άπαιτοθ* αί
  περιατάαΐις χαί άναπτυχθή δμα
  λως έπ' ωφελεία των χτηνοτρό
  φων, τής έθνιχής οίχονομίας χαί
  θ χοινοθ.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή χαΐ ένοιχιάζε'
  ται τό είς Ρίσιν* «Παπβ Μύλου»
  τ) €Παπαδάχη Μιτδχι» ηεριφε
  ρείας τοθ χωρίου Κανλί Καστέλι
  λι χιίμίνον Αγρόνχημα αποτι]
  λούμίνον βπό
  Την Δευτέραν
  Η Βκρβίρα Στάνγβϋ'ίκ
  βτη μκγαλη βστυνβμιχή
  τβινία:
  ΜΥΣΤΙΚΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Την Πέμπτην
  ή ύκέρβχβς πρωταγωνί
  στρια τβδ «τάφβυ τ·δ Ίν·
  δοΰ» ή μεγαλύτερη χβ-
  ρεύτρια τβδ κόσμου Λ«
  Γιάννα στό φϊλμ: ύ
  ΣΚΑ Α ΒΟ
  ΤΟΥ ΗΙΣΡΤΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό θβδμα τδν θαυμέτων
  ΙΝΑΤΙΑ
  ΤΑ ΝΑΝ
  Προσιχδ]:
  ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΩΝ
  Ή οτήλη
  τού ώροιόκοσμου
  ΑΪΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
  Ή Σοιΐάν Τξανύς, ή μεγάλη βε,ντέττα τοΓι Χόλλυγουντ όπως έμφανίζεται
  ιίαν ταινίαν της υπου δημιουργιΐ £να θαυμάσιον τύπον σύγχρονης γυ
  εια μίαν ταινίαν της
  ναίκας
  Πρό; τούς Δημέτας Ηρα¬
  κλείου γεωργοκτηματίας, γι
  νργούί, κτηνοτρσφους καί
  καλλιεργητάς κατόχευ; γεωρ
  γικδν μηχανηματων.
  Δυνάμει τιθ άπθ 21 Αύγούστου
  1939 Β. Διατάγματος Θέλει ένερ
  νηθή άπο τής 15ης μέχρι 2?ης
  Δεκεμβριού γενική άπογραφή τής
  γε»ργικήί, Γενδροκομιχή; χαί
  χτηνοτροφιχής καταστάσεως τής
  χώρας ώς καί των έν χρησΐμοποι
  ήσει δφ' οΕουδήποτε κατεχομένων
  γιωργιχων μηχανημάτων. *Ο σχο
  πβς τής άπογΐαφΐ)ς έχιι καθαρώς
  χαρακτήρα Στατιστικήν ίνα ή Έ
  θνιχή κυβέρνησις τής 4ης Αυγού
  στου Γυνηθή βάσει των συγχεντρω
  θηαομίνων άχριβών στοιχείων χαί
  δλοχληρώοη τό γινργιχέν της
  πρόγραμμα. Τά συγκιντρωθησόμε
  να στοιχιΐα ίέν ίύνανται νά χρη
  σιμιύσουν διά φορολογιχόν σχο
  ηον προβλεπομένων αύατηροτάτων
  χυρώσιων τόσον πρός τάς έφορεια
  κάς δηηρισΐας 8σ.ν χαί πρός τά
  μέλη τής Έπιτροπής χαί τά έντι
  τιλμένα ίργανα συγχιντρώσιιο;
  των σιοιχείων διά πάσαν άκριτο
  μύθιαν.
  Συνεπως πάντες πρός ιθς άπειι
  θύνεται ή παροθσα ιίδοποΕησις
  όφείλοον Βπως έντός τής 2νω προ
  θεσμίος συμπληρώσουν τάς σχετι
  χάς δηλώσεις μί π£σαν δυνατήν
  ακρίβειαν χαί παραδώσουν ταύ
  τας είς τά οίχιΐα ίργανα Χω
  ροφυλαχής χαί αγροφύλακος τά
  . δπα* θά τάς διανιίμουν. Ουδείς
  όφείλει νά αποφύγη την μετά προ
  θυμίας χαί ταχύτηΐος συμπλήρω
  σιν τής άιομικής τού δηλώσεως,
  • άφ'ίνίς μέν Γνα αποφύγη τάς αύ
  'στηροτάτας χυρώσιις τοθ σχετι
  χοθ νόμου. άφ' ετέρου δέ συμβά
  λη είς τό έργον τής Έθνιχής κυ¬
  βερνήσεως περί τής έν γένει γεωρ
  γιχής άναπλάσεως τής χώρας ήτις
  άφο'ά τό συμφέρον αύτοθ τοθ
  ίδίου.
  (Ή επί τής γιωργιχής άπογρα
  φής Έπιτροπή).
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεόονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά^ πεπει-
  ραμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθοοντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Ανώτατον Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικων τοθ Πολυτεχνείου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., ό5οποιΐαν, ό-
  δραυλικήν καί πάντα τά τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδιον, έφαρμογων, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό δπαιθρον.
  Είναι μοναδική εΰκαιρία δι* δσους άπερρΐφθησαν
  έκ των Σχολων τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικόν
  Σχολον κλπ., 6σους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιίας, οίκοδομικάς ή* είς οίασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δ£ν εγνώρισε ποτί άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τά μεγαλότερα κέρδη καί τοΰς καλυτλ
  ρους μισθοός.
  Πάντες ·ί <{ιλΒ«3ντΐς «ργ·δηγ·1 μέχρι ααμΐρον ίη τ·6 «ΤΕΕΤΟΝΟ£» δινρΐαθιιαειν ·1 Δήμ·»{, Εταιρίαι κλκ. Ίυνο{ Ι, Όμονοια ΆΙΙ|ναι. Τ6 Ζενοοοχεϊον προτΝμήσεως των Ηρακλειωτών _,,.....,_ _____ ϋΩΛΕΙΤΑΙ — πρόσοφις χατα αγρόν ελαιόφυτον στήματος (τζαμαρΓα) είς αρίστην* ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠλαυτιαΒΙν μ! νέα Μ·μφ<ρ, γννβτέν δι* τ*5 έγχαταβτάΐακις τβν λουτήρνν τού καί τΙ,ΰ τκλΐ(«{ Βΐρμβναιιίς τ·β, <Εε>βν«λίζΐι την ■νιτυτίρε.ν η·ν
  κλ!·ν ιύχ<ρι·τ·ν 6ιειμ·νον. λούμενο» απβ βγρβν ίΑαιίφιυτον στηματος ι,τί,αμαριαι εις -ριστ-|ν- _ πιπην«ι έχτάσε·ς Ι«αχ2ν περΕκου μου καταστασιν, ώς χ«1 διάφορ» οίχο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΐΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣΐ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ: εν ■ % εε> _ _ λ __..__ _^^ ^.Η. __^π> ^ .■ .^ ■ λ^λ ■ - ^τ* ..... ^ε» ^^ ι ■ ■. λ» ^^__^^_^_ ■ ■-------...... ■ .. ^μ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ζουρΐων μέ διαχίσια ηιντήχοντα
  (250) ελαιόδενδρα. |
  δομιχά υλιχά.
  Πλυροφορίαι παρά
  Πληροφορίαί'παρά τφ 2υμ)φφ'άννη Μβνωλισάχη
  λ χ, Μ. Φρα,γχίουίίχτ}. ϋίλβί, Να
  τφ χ. Ιω
  Κατεδάφιοις
  Ι τά περιπαθέστερον
  1 άνάγνωομα
  75ον
  Καί δσον ίβλεπε το παρα-θυ
  ράχι φωτισμένο, διηρωτβτο: "Α
  ραγε τί νά σκέπτεται έ Φράντς
  την στιγμήν αυτήν, μόνος τού είς
  τό μιχρδ τού δωμάτιον; Πήγκινε
  διόλου ό νοθς τού χαί είς αύ
  την; 'Οταν πάλιν ίβλεπε τό φβς
  νά σίύνη χαί το απιτάχι τοθ
  επιστάτου που έστέγαζε τόν άγα
  πϋμίνιν της, νά βυθίζιται είς
  το σχοτάδι, ή Καρολίνα ίνοιωθιν
  Ινα άνήσυχον αΐσθημα νά πολιορ
  %% την χαρδιά της...
  Τής εφαίνετο πώ; ό Φράντς
  εξηφανίζετο, έχάνετο ίγι* αυτήν,
  δπως μέσα στό σχοτάδι έξηφανίζε
  το τό μιχρό σΐτίτι...
  Τό προιΐ *5μως, Βταν τόν ξανά
  βλεπι, αί έλπίδις φούντωναν πά
  λιν είς την χρυσή νεανιχή της
  χαρϊιά...
  "Ετσι πέρασαν τρείς δλόχληροι
  ημέραι χαί έφθασεν ή τετάρτη ή
  μέία που, Επως τοθ είχεν ευθύς
  άτΐ' άρχής προαναγγείλη 6 κό
  μης, δ Φράντς θά ίφευγι γιά
  την Βιέννη...
  —Είμαι τδοο χαρούμενη σήμε
  ρα, Φράντς!—τοθ είπΐ την ήμέ
  ραν εκείνην ίή Καρολίνα, μόλις
  συναντήθηχαν.
  —Γιατί; εώτησε μέ πιχρίαν δ
  Φράντς... Έπΐιδή φιύγω οήμερα
  τό άπδγευμα;
  —ΤΙ σκέψις!— άπήντησιν ή
  Καρολίνα. Έίμαι ευχαριστημένη
  γιατί σήμερα είνε ή τελευταία ή
  μερά τής ίβεβαιότητος!
  Ήταν ή πρώτη φορά που μι
  λοθσε περί «χβιβαιότητος» είς
  τδν Σοθμπερτ...
  Ό μουσιχός την χύτταξε μέ
  τά μυωπιχά, μελαγχολιχα μάΐια
  τού...
  —Μά ναί, Φράντς! Σϊ λίγες
  ήμέρες θά είσαι είς την Βιέννη,
  χαί Βστερα σέ λ<Ύις ήμέρες, θά είσαι πάλιν έϊω. Καϊ τότε πιά ν θά χωρισθβθμι ποτέ, ποτ< πιά! Άλλ' ιυτε τδ μεσημέρι τής τελευταίας έχείνης ημέρας δ με λαγχολιχος μνηστήρ εκλήθη είς τό τραπέζι τε Ο χδμητος... Ενωρίς τδ άπδγευμα πηγαίνον τας είς τδ μέγαρον τοθ χδμητος γιά ν' άποχαιρετήση την άριστο κρατικήν οικογένειαν χαί νά δή γιά τελευταίαν φοράν την Καρολί ναν, δ Σοθμπερτ η·?ε την άγαπη μένη*του μέσα σΐδ σαλδνι μέ Ινα άγνωστον τού, νέον χαί ^χομψόν αξιωματικόν. —"Ω Φ;άντς, έλανά σοθ συστή σω τδν χύριο...—τοθ είπεν ή Κα ρολίνα. Καί πρεσέθεσε; —Ξέρεις Φράντς; Γιά σένα μι λούσαμι πρδ δλίγου .. Ό χύριος είνε... —Είμαι ευτυχή;, χύριε Σ θμ περτ—είπεν δ νέος άξιωματιχδς— υ μοθ δίδεται ή εύχαιρία νά σας διχαιολογηθω... Ό Σοθμπερτ δέν χαταλάβαινε τίποτε... (συνεχίζιται) ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ "ΕβανςΉράχλειον ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιριτιχής ποιότητος είς την χρεμμυδαπ&θήχην παρά τφ ΓενΙ Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι χοθ χαταστήυατος Ιωάννου Αι· ναρδάκη. Πώλησις λιανιχνς χά Ι γ,ονδριχβς. ΕΟΡΤΑΙ.— Δέν εορΐάζει οϋτε δέχε ται σήιιερον έπισκέψεις ή κ. Έλευθε ρΐα Γαλάνη. —Ή κ. Ελευθερία Γ. Τερζάκη τε λωνιοκοΰ δέν Ιορτάζει σήμερον εορ την τοϋ Αγ. Ελευθερίου. —Έπίσης δέν έοοτάζει οΰτε δ<^χε ται έπισκέψεις ή κ. Ελευθερία Σαχελ λαρίδου. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη άεροπορικώς ό κ. Έμμ. Βορεάβης εμπορος. _ —Έπίηης αφιχθη ό κ. Κωνστ. Ήλι άκης κτηνίατρος *** Γόρο στήν πόλι. Ό καιρδς τάς τελευταίας δύο ήμέ οας ε,Ινβ βέβαιον οπ είνε χιονισΐής. — "Αν λάβωμεν ύπ' ΰψιν τάς χηρα κτηρισΐικΛς μεταλλαγάς τής λιακάίίας χα'ι συννεφιάς. — Άλλά καί τό ψϋχος ποΰ είνε είς (ορισμένας στιγμάς διαπεραστικώτατον. — Σχετικώς μέ τάς διμήνους άδεί άς των στρατιώτην παρεσχέθη άρ μοίιίως ή πληροφορία ότι τοιούτιιΐν άδειών δικαιοϋνται οί σωματικώς ήσκη μένοι στρατιώται. — Μεταξύ των οποίων συγχεκοιμμέ νως: οί πτυχιοΰχοι τής γυμνασηκής οί επί διετιαν , φοιτήσανσες είς την γυμναστικήν Ακαδημίαν, οί διατελρ σαντες ίπ'ι τριετίαν μέλη τοϋ τέως σώ ματος Έλλήνων προσκόπων, οί άθλη ταί κ. ά. — Σημειωτέον ότι οί ανωτέρω 8ιΛ νά νά τύχουν διμήνου αδείας πρέπει νά επιτύχωσι κα'ι ωρισμένας άθλητι κάς καί στρατιωτικάς < επιδοθείς ώς λ χ ό δρόμος ταχύτητος, τό (ΐλμα και ή ρίψις χειροβομβί6ων. — Έκτός των κοινοτικών συμβουλί ών Ζαρού καί "Ανω Άρχπνών άτινα ώς έγράψαμεν προχθές άντιχατε σΐάθησαν διά νέων προσώπιον, άπο λυθρντων των προκατόχων των. —Άντικατεστάθησαν καί τά κοινο τικά συμβούλια Λάστρου, Μυρσίνης, "Εξω Μουλιανών, Πεύκης, 'Λβρακόν τε, Ζήρου, Άγίου Άντιανίου καί Παλαυκάπτρου. —Των έπαρχιιΰν Σητείας καί Λαση θίου. — Δι* αποφάσεως τοΰ ύίΐουργείο» Οϊ κονομικών κοινοποιηθείσης είς τό Τε λωνεϊον "Ηρακλείου. —Ή είσαγωγή δειγμάτων κομιζο μένων παρά περιοδευύντων ξένων πρός επίδειξιν καί επανεξαγωγήν. — Θά έπιτρέπεται υπό τόν όρον τής καταθέσεως είς τό τελωνείον πλήν τοϋ επί παρακατα&ήκχ) δασμοΰ καί έγγυ ήσεως ίσης πρός 75 ο)ο τής άξίας τούτων. — Κατά τάς έξ Αθηνών πληοοφοοί άς αί υπάρχουσαι είς τό υπουργείον Γεωργίας έκθέσεις, — Άναβιβάζουν την εφετεινήν πά ραγωγήν έλαιολάδου είς τόν νομόν Ηρακλείου μέχρι 7,500.000 ύκ.άδων. — Μέ πολύν καί εκλεκτόν κόσμον εδόθη προχθές είς την αίθουσαν τοϋ Ώδείου ή σιιναυλία τής εξαιρετικην πιανιστρίας τής γνωστής άνά τό Πανελλήνιον καί τόν Εξω κόσμον κ. Ελλάδος Σπανδωνίδου. —Ή κ, Σπανδωνίδου ανεχώρησε δι" Ίεοάπετραν όπου Θά δώση ώς έ γράφομεν προχθές συναυλίαν σονεχί ζουσατήνκαλλιτεχνικήν της τουρνέ καί είς άλλας πόλεις τής άνατολικής Κρή της. —"Εξακολουθοΰν μέ επιτυχίαν αί παραστάσεις τοΰ Θιάσου άδε-λφών Βερώνη. — Σήμερον άναβιβάξεται ή έπιθείό ρήσις «Γαλιάντρα» ή όποία ΐπαίχθη έν Αθήναις είς σειράν παραστόσεων. — Είς την «Μι«ώαν» προβάλλεται τό χινηματογραφικόν άριστοτέχνημα ή «Χιονάτη καί οί έπτά νάνοι» τό ό ποίον δέν πρέπει νά χάση κανείς. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΎ-ΠΑΛΛΗΛΩΝ Πληροφορούμεθα ότι κατηρτίσθη τό διδακτικόν προσωπικόν τοϋ Φροντι στηρίου τοϋπροσηρτημένου είς την Νυ κτερινήν Επαγγελματικήν Σχολήν Έμπορουπαλλήλων Ηρακλείου ώς κά τωθι: Διά τό μάθημα των Λογιστικών ό κ. Μ. Σταματάκης, διά τό μάθημα των Γαλλικών ό κ. Έ. Ρόζεμπους, διά τό μάθημα των Αγγλικών ό χ. Παπαζώης καί διά τό μάθημα των Ίταλικών ή 8νίς Μ. Ι. Κόρπη. Δύναν ται όθεν οί ένδιαφερόμενοι νά προσέλ θουν είς την Σχολήν ίνα λάβωσι γνώ σιν τού προγράμματος των μαθημά των. Ο ΟΔΟΝΤ1ΑΤΡΟΖ5 ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ- Συνεχίζει τάς εργασίας τού είς τδ Ιατρείον τού δδδς 2α τωβριάνδου 20 "Αθήνας. Δέχεται 8—12 χαί 4—7. ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ Έντάς τού εγκεκριμένου νέου οχεδΐοο τής πόλεως* Πωλοΰνται 85 ρϋαοτορημέν· οΐκόπι- 8α είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 χλ- τρ. ρ. έκαστον, ρέ πρόσοψιν εύρείβν πρός τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οΐκόπβδον, πλησιέστοτα.ττός Στβφιδιβής ένβντι τοβ σννοιβισιιοιΐ Βούλγαρη καί πέριξ το· τέ·ς Μακαρονοποιβίοο. Τά οΐκόπβδα ττβλοϋνται ·1τ· κβχωρι- ορένβς «Ιτβδλα όροι3 Μ ·ι>κο_1«ς ·1ς
  την πληρβρήν.
  Πληροφορία· καί σχεδιαγράιρατα π«-
  ρά τφ δ·ρρατοπ·λβίφ Ιδιοκτήτο» Φ, Πο·
  λιαν
  ȣ?,**
  ότι ο»
  ΤΟΰί—«ογϊ,ο,ο;
  - - *ϊ«γμ
  ■«βιο8«»κ.ηο»
  ι ·Λβν»|βγιβγΐ|»,
  έ 6«υ ΙυΥ
  ^1 (5 Μ» ήγ,
  «βός ιδ ο)ο τή; άξβ;
  Ι*. Αθηνά»
  ί
  ;
  βαζονν τΐ|ΐ· ϊφττεινην μ
  ΜΜθλάθΟυ εί; τον νοιΛι
  μέχρι ϊ .500.000 ο?αί»ν
  λίτν χαί ίχλίχτίιγ χοομίττ
  εχΜς είς την αίθοκην ™
  «•ννολία ιίκ (;αιρειιχΐ{;
  ; «ής Τ»*»τήί ό»α β
  αν «ο» τού ?ξω χόομον ι
  &Η·
  ιιλλιτεχηκτι» «κ του«νε»
  κόλης τή; ά»ατολιχή; »Β
  ολοοΐονν ηϊ έηΐιΐ><ΐν « η, Ο ΡΕΠΟΡΤΕΓ ίχον ««Ι ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ Οίκονομική ζωή ίΈγκυκλοπαιδεία ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ τιμαί τδν διαφόρων προϊίντιον είχον χθες ώς εξής: γ' δ' ΣΟΪΔΤΑΝΙΝΑΙ » Λ δρ. » 6' >
  » ε'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  * Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α 6'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  ΡαζαχΙ
  14.—
  13 50
  13.—
  12.—
  9 50
  7 50
  6.50
  6.20
  5 50
  3.-
  ΐΣΕτος
  | Κριθή
  14 50 Βοώμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλιθκος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΑΐυχοΙ α'
  > 6'
  » υ.'
  Πρααινοι α'
  » ρ"
  » υ'
  10.—
  5.80
  3 50
  Μέταξα
  8 50
  5.30
  5.40
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  22.00
  26 —
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  1^9.__
  4Οθ!— 450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα Τόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμτ]
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άνορβ
  546.—
  19Ο
  Λϋϊ7 ——
  3 09
  31 10
  73.70
  33.—
  4.53
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  141 —
  3.13
  31.55
  74 70
  33 50
  4.64
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.—
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Ε(ον)πολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6.96·
  4 31
  31.10
  4 58
  23 46
  3.14
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3155
  4.64
  23.95
  3.17
  105.—
  2132
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί 'ΑΘλιοι.
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  ν6 ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άττό δλα δι' δλους.
  ΟΙ ΣΩΣΙΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
  Β'.
  Σωσίαν είχεν Ιπΐαης 6 περίφτ)
  μς ΚαΤοαρ Βίργίος, ί ίποΐ^ς μά
  λ στ* εχρησΐμοποιοθιε* ουχί σπα-
  νίως τόν οωσΕαν χου'ίΐυιον, χαχά
  δεξιώσεις, "•δημοσ'ας Ιμ^ρινίσεις
  ν-λπ. ·ίς τάς οποίας δεν ήθελεν ή
  Σέν ιυπσκε αχόπιμον να παρουσια
  9ζ ί Ιδιος. Λίγεται ιιαλισ:α διι
  σασ'ας χοθ ΊταλοΟ δίχοντοςκαΐ
  Ιχι ί Ι5ιος ί Κϊϊαχρ ί >αβε μϊρος
  είς τί ΙηΙαηιι-ιν διΐπν&ν χαχά τού;
  γάμους χοθ ΒιργΕοο μέ την Γαλ-
  λίδα πριγχήτίσσζν Κχβλίτχχν νχ'
  Άλμπρί. Έν είται μόνον «ίς τδ
  δείπνον.
  Δια το σωσίαν ίνος εκ των Γερ
  μανδν νιγεμονίακων τής προΐΐολε-
  μΐΜής Γερμανίας—δνομα καΐ μή
  χωριί—γνωστοθ άλλωατΐ διά την
  2ς ιίιτωμΐν... αφέλειαν τού, διη
  γοθνται μίαν χαριτωμένην ΕοχορΙ
  αν "Οίαν παροϋοΕασαν είς χον ή·
  γε ι^να τόν σωσΕχν τού, & δηοΐοί
  έζοθσεν είς Ινα χω?ιου5ά<ιν τής έ- πικρατιΕας τοθ ήγτμονικοΰ αωβί ο» χου, ου:ΐς χον ή ώΐηαε χουχο πονηρά: «ΕΕπέ μου, φίλε μου, ή αοιι ήρχετο ουχνά είς χήν πρωτευουσών»; Χωρΐς νά διστάοη απήντησεν—άφελως ή ουχί;—δ- χωριχδς: «'Όχι, μεγαλειόΐατε. Ό πατέρας μου δμως επήγαινε χάθε είς τή" πρωτεύουσχν!» Ας αναφέρωμεν τίλος χαί 1 να παράϋειγμα τριών οωαιών χαί δή τριών έξ ήγεμονΐχοϋ γίνους χαί των τριών τοθ Γε<βργίου Β' τή; Αγγλία;, τοθ Νικολίου Β' τής Ριοαοίας χαί τοθ Έρρί«οιι, τοθ άϊελφοθ τοθ Γουΐιίλμου Β' τή; Γερμανίας. Α'ηοΙ οί τρείς ώ μοίαζαν καταπληκτιχά ό εας με τόν άλλον, ιδίως οί δύο πρώτοι, δΐαν μάλιστα ή Βιχτωρία τής Αγ γλίας ή'Μληοέ ποτε νά στείλη ώ; άντιπ'άαωττάν της χατα τίνα τελε την είς την Πετρούπολιν τον έγ γονόν της, τίν ώς ά"νω Γεώργιον, δ έν Λονδίνω Ρώσσυς π'εΐβιυ τής διεμαρτυρήθη, τονίσας Βτι ή ρωααιχή άοτυνσμία «αδυνατεί νά αναλάβη χήν προστασίαν τής ζω ής... δύττοάραΗ» Τδοη ήΐαν ή 'δμοιόιη; των δύο αυτών ήγιμό ν ω λ Έκδηλοι αι πρόοδοι εις την Αύγενικήν. Α1ΊΈΜ8Η Δεχίμδρΐος (άντα- ποχριτοθ μας) —Άπδ χά γονίμω χέρα χωρία τοθ νομοθ μας ή Αύ γενιχή είναι συγχρόνως άττ.4 χά πλέον πρεωίευμίνα, άπό χά πλέ¬ ον πολιχισμένα. "Εκδηλή είνε ή πρόοδος πανχοθ Ή γή Ιχει ένχα χιχά χαλλιεργηθή- Άπέραντοι άα πελώνες καί δάαη έλαιων «αί άλ λων χαρποφδρων δένδρνν έχχεί- νονχαι στους χίμπίυς χαί τίς πλ-χ γιίς Καί είς τίς ρεμματ<ές που σχηματίζουν τα γύρω τοτάμια Ι χούν χαλλΐεργηθή, περιβίλια μέ όΊΐω?οφ56α χαί μέ χηπιυτιχά διά- φορα Δεν ίχει παραμΐληΒή δέ χαί ή χαλλιέργεια των δημητρια χών δπως ?έν Ιχει χαταατραφή εντελώς ναΐ ή χχηνοχροφία δπως Ιχει σομβή είς χά περισΐίχερα χωρία τοθ Μχλιβνζίου Έδώ δέν έχει μείνει τίποτε άνεχμετίλλευ- το. Καί οΕ γονιές των χωραφιών, 5που δέν θά εύδοχιμοθσε χαμμιά ά°λλτ] χαλλιέργεια ϊχουν φυτευθή μΐ χυπαρίσσχ χαί >ϊ λεθχΐς.
  Έδώ ϊχει πραγματικώς θαυμα
  τουργήοει ή άτομιχή πρωτββου
  λία. Καί έ* παραλλήλου έχδηλοθ
  ται χαί ή δμαδιχή προσιτάθεια.
  Τό συνεχαιριχόν ελαιουργείον
  το οποίον ίδρύθτ) χαί λειτουργεί
  με ανμμετοχήν των έλαιοπαραγ,ω
  γών Αύγενιχής, Κερασσων, Βινε
  ρατου, Σίββχς χοί Δαφνών είνε ή
  ωραιοτέρα απόδειξις, τό ζωντανο
  μνημεΐο τής δμαδιχΐίς δράσεώς,
  ττ)ς προίδου τής συνεταιριχής
  ίδέας.
  Άλλ' αΕ πρόοδοι τής Αύγενι
  χής δπως χαί των άλλων γύρω
  χωρίων δέν περιορίζονΐαι είς την
  γεωργίαν μόνον, είς την χαλλιέο
  γεΐανχ ής γή"ς. Είνε έχδηλοι είς
  δλους τοΰς τομεΐς. Γά ώραι χ χοι
  νοτιχά ϊργα, . α! έχχληαίαι, τα
  ούγγρονα έχπαιδευτιχά χτίρια,
  τα ύ^ραγωγεΐα δίδουν το μέτρον
  χαί χήν απόδειξιν τής δμαδιχή;
  δράιεως.
  Τα χομψά χαχαχάθαρα οπΕτια,
  τα πάντοτΐ φρεσκοασπριαμένα, τα
  ώ?αΐα χαταοτήματα, τα λαμπρά
  χένχρα, είνε μΕα 5λλτ) απόδειξις
  τοθ πολιτισμοθ τοθ τόπου αύτοθ.
  Καί άν ίλθιυν χρίνΐα μέ χαλύτε
  ρες τιμές γιά χήν σταφίδα πεύ
  αποτελεί χό κυριώτερον προϊδν
  τοθ τόπου ή πρόοδος χαί ή έν γέ
  νει εξέλιξις θά είνε άκόμη μέγα
  λυτέρα είς το μέλλον.
  Αί κομοπόΑεις των Χανίων,
  652 9 ν
  Τό μικρόν όδόφρανμα ΐτ]ς 68ο0 Μονδετ"ύρου ιθ
  κολα δισσκελΐζεται, ίσωθεν Ιχει μόλις όαώ ποδών
  Οψος. Όάνθρωπος ίδΓος είνε καλά δβμένος. Τόν
  τιαΐρνει έκεϊ ένας άπό οβΓ^καΙ τόν φονεύει.
  "Αν όπήρχέ τις έκεΐ άποθέστερος τοθ Έν ζολω
  ί δ, τ υ τος ήτον ό Ίαβέρης. Τότε παρουσιάσθη 6 Πάν
  νης Άγιάννης προελ€ώ^ έκ τοθ πλήθους των άν-
  τσρΓθν, καί είπεν είς τόν Ένζολωρδν.
  — Είσθε 6 άρχηγός έδβ;
  —ΝαΙ.
  —Πρό ολίγον μέ εΤχετε εύχαριστήσει.
  —ΝαΙ, έν ονόματι τής Δημοκρατίας. Τφόντι, τό
  όδόφραγμα τουτο θά φυλάξη δύο όνομάτων την μνή
  μην τοθ όνόματος τοθ ΜαρΙου Πομερσύ, καί τοθ
  ίδικοθ. σου.
  _. —ΝομΙζετε λοιπόν δ τι είμαι άξιος άμοιβής;
  —Βεβαιότατα.
  —Σάς ζητώ μίαν τοιαύτην, ώ; χάριν μάλλον.
  —Ποίάν;
  __Έ>ώ νά σκοτώσω αυτόν τόν άνθρωπον,
  Ό Ίαβέρης ήγειρε την κεφαλήν εΐδε τόν Πάν
  νην Άγιάννην >αΙ εΐπε.—«Αύτό ήτο φυσικόν». Ό
  σον άφοί,ά τόν Ένζολωρθν, ί Ο τος έξηκολούθησε νά
  γβμΐζη τήνκαραμπίναν τού. Στρέψας δι* Ιπειτα πρός
  αυτόν τούς οφθαλμούς.
  —Άλλος κανείς δέν Εχει νά βΤπη τι; ηρώτησε
  -ούς περιϊσταμένους.
  Καί άποταθείς πρός τόν Γιάννην Άγιάννην.
  — Λόβε τόν κατάσκοτΐον αυτόν, προσέθεσε.
  Έλαβε τότβ 6 Γιάννης Άγιάννης τόν Ίαβέρην
  υπό την κατοχήν τού, κοθΐσας ,εΐς την άκραν τής
  τραπέζης. Εξήγαγεν έκ τής ζώνης τού εν πιστόλιον,
  καί ηκούσθη ή<ος σημάνας δτιάνύψωσε τόν λυκον τοθ δτιλου. Σχεδόν ταυτοχρόνως, ηκούσθη σάλπισμα στρατευματων. —Ετοιμασθητε ! άν έπραξεν ό Μάριος τοθ όδοφράγματος. . Ό Ίοβέρης τότε έγέλασε τόν σ ωπηλόν εκείνον γέλωτσ, δστις ιω ήτο ουνήθης, καί πρός τούς άν τάρτσς άτενίσας τοίς είπεν —Ή θέσις σας δέν είνε καλλιτέρα ττ)ς ίϊκης μου, καί μή σάς μέλβ. —Όλοι Ιξω! άνέκραξβν 6 Ενζολωράς. Οί άντάρται έξώρμησαν μετά θορύβου, έξερχόμε νοι δέν ή·«ουοαν δπ σθέν των τή- επομένην τοθ Ια βέρη φρώσιν. —Τώρα λογορισζόμεθο! ΙΘ'. •Ο Γιάννης' Α γιάννης *κδικ6ϊί·ι. έμεινεν ό Γιάννης Άγιάννης μόνοςμετά Μία άπδ τίς ώ;α;οτέρας χαί ιάς πλέον προωίευμίνας χωμοπόλεις χών Χανίων είνε χ' "ΑλΐΜα- νοθ Τδ τοπεϊον είνε παραδειοια^ής ττράγματι ώμορφη, Καί ή χκμόπολις μέ χά ώραΤα ούγχρον» χχίριαχαί μέ, χά λείψανα παλαιών πδργων πο5 διαιωνίζουν χιυς Κρητιχους θρύλους άποχελιϊ χαρά των μαχιών. Είς την είνόνα μας μαθηχαί τής Στ' τάξεως χοθ ΔημοτιχοΟ Σχολείου ΆλιχιανοΟ μέ χον διευθυντήν των χ. θ. Χανιωτάχην χαί την διδασχάλισοαν δίδα Δ. Κουαχουράχη. των άνωθεν σε νά έγερθβ- (συνεχίζβται) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΗΕΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΙΩΙ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚ1ΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλοθτον των εΐδικών ύφασμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την συνεχή" παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικών καί των γαμηλίων στέφανον έτελειοποιήθη είς τα εΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυπληθή" τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΤδη. Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις καί δσοι παρίστανται ώς παράνυμφοι είς γάμους εχουν ενα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΔ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα. Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαι. 'Αναβλητιχή εΐδοποίηβις ΠροχεΙρου πλειοδοτικοΟ διαγω νισμοθ έκποιήσεως 8 000 ό<. ύποπροΐόντων (σκυβάλων σ( χΓυ) ' Κέντρου Σποροπαραγω γ?|ς Μεσσαράς). Ή Άγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος ειδοποιεί δτι άνα βληθεΐς ε>-εκα νομ'μων λόγων
  ό έν τώ ύπ'άριθ. 5329τή-ς 24ης
  Νοεμβριού έ Ι. φύλλω έφημε
  ρΐδος «Ανάρθωσις» προκηρυ
  χθεΐς πρόχειρος πλειοδοτικός
  διαγωνισμάς διά την έκποΐη
  σιν 8 000 όκ. περΐπου υπο
  προϊόντων (σκυβάλλων) τοθ
  Κέντρου Σποροπαραγωγτ]ςΜεσ
  σαρδς θέλει ο Ο τος έπαναλη
  φθ{) την δεκάτην εκτην τρέ
  χοντος μηνός ημέραν Σόββΐ
  τον καί ώραν 11 —12 π. μ. έν
  τοίς γραφείοις τοθ έν Μοίραις
  Πρακτορείου τής Αγροτικάς
  Τραπέζης.
  (Έκ τής Αγροτικάς Τραπέ
  ■Ό έ·ρτ«σμβς τού πρασί
  νού στή Βικννο.
  ΒΙΑΝΝΟΣ ΔΐΜΐμβριθΓ.-Ή βοι
  σθβϊσ» διά την ΙΟην Δβκεμβρίου
  ϊξόρμησις διά τό πράοινον έκρτά
  οθη &1ς την ίκωμόπολίν μας επι
  βλητικύτβτκ. Την . ΙΟην κρΗϊνίιν
  συνεκεντρώθησαν ιΐς τόν περίβο
  όν τού Γυμνβαίο» ύπ6 την «ένοι
  όν επίβλεψιν τοθ γυμνοιοιάρχον»
  Μ. ΣτΕρνιοιτβύλου, δλοι οί μαθη¬
  ταί μέ στβλ«ς της Ε.Ο.Ν. κ«1 μέ
  έηΐ Μβφχλης τούς βκθμοφορους
  των φεροντας καΐ τα σκαπανικ»
  έρναλεΐκ. Προσήλθον έπίσης ό μ.
  πρίβδρος της Μοινότητο;, ό κ. Λι
  οΐΜητης της ΧΗροφυλαχης, «Ι λοι
  «αί αρχαί ακειν τό προσωπικόν
  τού Δημ. £χολ*(ο» ;μ*τά των μ«
  θητ&ν κ*1 πληθος κόσμον. Μετ*
  τάς ϊύλογίβς τού έφπμιρίου της
  κυμοπβλεωςο κ«θηγητη( τδν φυ
  σικ&νΜ. Μηνάς Φοινουριάκης «νέ
  «τν»ξ« δι' ολίγων χον σκοπόν της
  εορτής. Ακολούθως οί μαθηταί
  φαλλβντϊς ϊ'να ωραΐο τρ«νο»δι
  νι« το Αασος (στίχοι καί μουσιχα
  τοθ καβπγητοο κ. Μείστορκ) ωρμ,η
  σαν μέ εϊλικρινή ένθονβιασμϊν.
  κρός τόν πκρ«Μ·ίμε:νον λόφον.
  Έ*·ΐ υπο την .επίβλεψιν των χ.
  μ. καθηγητ&ν καί διδασχαλΝν έ
  πιδόβαοοιν «!ς .το φυτανμα δ«ν·
  δρυλλίων παύχης. ΟΙ Άγρβφύλ»
  κες της π«ρΐφ»ρβίοις μέ έκ) κΐφβι
  λης τόν άρχΐφύλβκβ μ. Εύθ. Πά
  παίάκην ουμμετίοχον ένΐργ&ς
  1( τό φύτ'υμα τ&ν δενδρυλλίων.
  ΟΙ λοιποί τ&ν παριαταμένων π«
  ρίλαβον άλλα χοτλλΗΐιιατικα δεν
  δρώλλια χ«1 υπό τας οδηγίας τοΰ
  όυ μ. Χατζοκούλου τ« Ιφύ
  τιυσαν είς διαφόρους προκαθβ
  ριβθΐίοα; θίσβις. Π(ρ1 τα χίλι*
  βένδρ* έφυτίύθησβν έ{ ίν έ£«κ6
  οικ πεϋκβ. Ζ ΟΙ , κάτοιχοι Βιβν
  νού βά εί,νβ πάντοτβ κύγνύιιονΐς
  πρός τούς πρωτοστ«τ6σ«ντβς (Ις
  την ωραίαν καΐαχόπιμον τιλβτην,
  Ιδί δέιτρός τόν.γυμνββιίίρχην ν.
  όλ ώ
  πλεύρως
  Ο παντοϊωλε ου Μικ. Παρ
  ο™ [ου κ, πατερά.η
  ^Ρ.θμ^ τηλεφώνου 808.
  Καμαρθκι Ρ
  •Εν -ΗρβκλεΙΦ τη 12 Δεκεμβριού 1939
  (Έκ των γραφείων τίς Συνεργατ.κής).
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κροτών ταζιδιωτών*
  Τό εόνοεΐ ώς Ενα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα
  τ©ν ΆθηνΛν ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της
  όδοθ Σταδίου.
  Άπ6 απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ. άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστραπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΑΑΑΪ» διΐυΒύνκται *«· τ·ν
  Κρϋτα κ. Γεώργ···/ Δα·Ηαλεί>«·ν.
  ζης τής "Ελλάδος
  ου Μοίραν).
  Πρακτορε
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
  ανακοινοί ότι, έντολβ τοθ κ
  Προέδρου τής κυβερνήσεως έ
  χορηγήθη πίστωσις ενός έ<α τομμυρΐου δρχ. (1.000 000) διά την αποπεράτωσιν καί δ.άνο ξιν της όδοθ ,ΠαχεΙας Άμμου —Σητείας. Ό Ύπουργός Γενικάς Διο κητής Κρήτης. Μ ΕΙΣ^ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΟΡΟΥ «ΡΕΞ» (λεικφόρος Βασιλίω; Κων σταντίνου διδάοχονχαι υπο χοθ διπλωματούχου χοροδιίασχάλου χ. Κ. Λούβαρη δλοι οί νέοι χοροί χαχά πρωΐότύπον σύβ ημα ταχεί άς διδασχαλίας. ΔΕδαχτρα προσσι τα δι* δλας τάς χάξεις. Έπΐσης δίδη μαθήμαχα χαχ' οίκον. 'Επω φεληθήτε τής εΰχαιρίας νά μίθε χε χορόν. ΠΒΛΟΪΝΤΛΙ.- Βανανοφυχά αρίοτ-ς ποιχιλΕχς. Πληροφορίαι παρά τφ χ. Άριστ. Μιχελιδάχ). ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΔΙ δωμάτιον επι πλωμένον, εύήλιον, εύάερον παρά την κλινικήν Μπρΐλλίκη. Πλτ,ρο φορ'αιπαρ' ημίν. ϊτεργιόποϋλον ένεργητιχώτατον χκΐ φροντΐιΐαντα έπιμελ&ςδιά την όλην οργάνωσιν της. —Ή πληραιμή τδν άπ·δο χ&ν τ&ν δημεοΐων ύιαλλή λ«ν. Κατ' ανακοίνωσιν τού Τ«με( «ι» ΉραΝλείου ή πληρ«*μητ&νάπο δοχ&ν τ&ν δηαοοίΗν ύποιλλΑλΜν τοθ μηνός Ιανουάριον 1940 άρχε ται άπό τής 28ης Δεχεμβρί·« 1939. —Τό εξωτερικόν εμπόριον Τής Ελλάδος. Κατόπιν αποφάσεως τής χυβερ νησεως είς τάς πρεσβείας τού έξΜΤΕριχοΰ Ιδρύθηααν θέβεις ο! χονομιχ&ν συμβούλίω βΐτινει θά «οχολουντβι μέ την ρύθμισιν των ςητπμάτων τοϋ εσωτερικόν εμπόριον τ&ν .προΜυπτόντων «χ τής παρούσης άνωμβλοι» Ματα οτασΐΜς. _______ —Τα κίντρα άγοράς σούμα|. Διά δικταγής τ·0 αρμόδιον & πουργείου ωρίσθησαν 17 χέντρα άγοράς βονμας. £χ·τιχ&ς έδημο βκνβη αυμφΗνΙαΙμέ|τήν'Βται&Ιαν οΐνων διά .την συγκέντρωσιν χαί μεταφοράν τού ηροΐόντος. —Ή κατάργησις τδν ύπερα ρίθμνν φαρμακβίων. Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών εδημοσιεύθη ό Ινόμοε. ο ρυθμί- ζων την κατάργησιν τ&ν υικρα ρίθμων φαρμαχιΐβιν. Μετα(ύ τ&ν Μβτβργβνμένων φαρμαχεΐκν σνγ Ματοτλιγοντκι χμΙ τα φαρμαχεΐα τ&ν Ιατρών Κρήτης. —Τό όριον ήλικίας τδν έκ παιδευτικδν έπιθίωρητδν, Κατά πληροφορίας έ£ Άθπ νυν τό βριον ήλιχίας τ&ν επι θϊωρητών τής έχπαιδεύσεως μιχ* την συμηλήρνσιν τον οποίον εν τοι άποχωροϋν αυτοδικαίως της ίιιτηρεσίας ωρίσθη τό έθστόν ϊτος τής ήλιχίας των. —Διανυκτιριύοντα φαρμα κεΐα. Σημερον 13 Δεχεμβρίον Βά βια ννχτερεύσονν τα , φαρμαιιεΐα Ι. Λβγιάβον χαΐ £μνρ« " ! ν ιθ«
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  15 Δεκεμβριού 1939
  ΔΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΟΥΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
  οί Φινλανδοί άνεχαίτισαν τούς Ρώσσους
  καί προελαύνουν εις τό Σοβιετικόν έδαφος.
  ΡΩΜΗ 14 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐα) — Κατ'
  απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας έξ
  Έλσίνοκι, τα Φινλανδιχα στρ*τεύματα έαη
  μείωσκν σήμερον μεγάλας επιτυχίας. 'Α-
  ςρ·ΰ άνακατέλκβον χθες «Ιφνιδιαστιχδς την
  Σάλλαν, χλεΐδα τοϋ β·ρείου μετώπβυ, έ-
  ζαπέλυσαν θυελλώδη επίθεσιν. Οί Ρδοαοι
  έκαμφθηααν καί οί Φινλανδβί διι,λθβν διά
  πρώτην φοράν τα ρωσσικά βένορ* σήμε
  ρον προελαύνβντες επί ρώσσικου έδάφβυς.
  Είς Ταββζαέρβι ίπου ·ί Ρδσσοι ένερ
  γ·ΰν σφβδρβτάτβς έπιθέσεις διβξάγβνται
  μαχαι πρωτβφανβϋς βιβιότητβς. Επί τοΰ τ·
  μίω; αύτοθ οί Ρ&σσοι υπέστησαν βκρείας α¬
  πωλείας. Πέντε τάνκς, τέσσαρα πεδινά πυ·
  ροβόλα καί μέγας άριθμβς αύτβμάτων ί-
  πλων έκυριεύθησαν. Μέγας κριθμβς ρωσ-
  , σικων τάνκς κατεστράφη έπίοης είς ίλον
  ,τό μέτωπον. Έξ αλλου αί έπάκτιαι πυρο
  βολαρχίαι τβδ Κέϊοτο εββήθηο*ν την δρά¬
  σιν τδν σΓρατευμάτνν της ξηρά;.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(«υ (Ιδ ύκηρεσί»).
  — Τ· πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει ίτι
  ή μάχη τβΰ Τββαζβέρβι την όαοίβν άνήγ
  γειλε τέ» Φινλανδικόν ανακοινωθέν αυνε-
  χΐζεται μετ* εξαιρετικήν σφοδρότης, εί¬
  ναι δέ μεγάλης αημκσίκς- Οί Φινλαν
  ίοΐ καταδιώκουν τβύς Ρώαβους πρβελαύ·
  νοντες «κάθεκτβι κρός τα ρωιαικά ούνβ
  μετ* δίωρβν αντίστασιν τ·δ ρωοαιχοδ οτρα
  τοδ^Είς Σουανακιδν σββιετικα στρατεώματα
  ηναγκάσθησαν να επιβιβαβθβδν έκ νέ·υ
  τδν πλβίων τα β«οΐα μόλις εϊχβν έγχατα-
  λείψει αποκειρώμενβι ν' απββιβκσθβδν είς
  την ξηράν. Έκ τοϋ θεριατιχβδ πυρός το ο·
  ποίον ήνοιξαν οί Φινλανδβί οί Ρώβσβι ύ·
  πέατηβαν βαρυτάτας απωλείας. Τό Χνγκόε
  έβομβκρ5(α9η σήμερον ύπβ σμήν·υς ρωσσι·
  χδν αερ·πλάνων «πό μεγάλον υψους Αί
  βομβαι ήατοχησοχν διότι, ώς συνήθως έρρί-
  πτοντβ χ»ρ)ς ύηολαγιαμον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Δ)3=(·υ (ίδ. ύκηρεα(α) -
  Τό Πραχτ·ρκ1ον Χββά; ανεκοίνωσε την
  νύκτα τα έϊής αχκτικδς μέ τβν ρωσσοφιν-1
  λανδιχόν πόλεμον: «Υπό τού φινλανδικοΰ
  οτρατπνκ*Όϋ δΐΕψεύσθη έαιαήμως (τι τα ρωσ
  οιχα ατρατεύματα πρεήλοααν είς βάθος 60
  χιλιόμετρον επί τοϋ φινλκνδικοΰ έδάφους.
  Είς τα περισσότερον άιτειλούμενα βημεΐα'
  τοΰ μετωπον έφθασαν σήμερον νέαι φινλβν
  δικκί ένισχύσεις.
  Άπό πέντε ημερών οί Ρδσσοι πρβαΐϊα-
  θ·ϋν ματαίως νά διασπάσουν την όχυρω.
  μένην φ.νλ«νδιχήν? γραμμήν είς την περι-
  οχήν τοδ Τβΐπβτλ, ββρείως τ·ΰ ίαθμοϋ τής
  Καρελίας- Είς την περιοχήν αύτην είναι
  ηδη ουγχεντρωμέναι δέ «α ρωσσιχαί πυοβ-
  β·λχρχίαι χ*ί δυνάμεις 30 χιλιάδων «ν-
  δρδν. Είς πολλούς τβμτ,ϊς οί Ρ&σσοι ύκεχώ.
  ρηααν κατά 4 Ι ως 5 χιλιόμετρα.
  Οί ξένοι ανταποκριταί φρονοϋν ίτι ·ί
  Ρδασβι θκ έηιχειρήσουν έντος τής νυκτός
  ή αύριον μεγάλην επίθεσιν εφ' *λου τ·δ
  φινλανδικοΰ μετωπον. Κύριος σχοπβς τού
  Ρώσσικου οτρατηγείβν είναι η διχοτόμησις
  τίς Φινλανδία;, ή απομόνωσις της έκ Σου¬
  ηδίας καί ή κατάληψις τδν παραλίαν τού
  Βοθνικοδ χαλκόν.
  120 Ώρα
  Ο 'ΦΟΝ ΣιΊΕ
  ΚΤ
  π
  Μ
  Α ΕΞΕΛΘΗ
  ΝΤΕΒΙΝΤΕΟ
  Ό κ. Τσάμπερλαιν
  διά τό φινλανδικόν καίτόν πόλεμον.
  50 Πρωϊνή
  * — ι—-ι ι-—^ε—>τ*—^<^%<"ιι*-^^^^ι<*ν-^ ^~^_/*ν/->_ι*-ν-/ν_/
  ΪΪΝΑΨΙΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 14 Δεκϊμβρίου
  κτερινά τηλεγραφήματα έκ Νίας Υόρκης
  αναφέρουν {τι ώς άνγέλλεται έκ Μοντεβίν
  τεο το θωρηκτον «Φόν Σπέε» έτοιμάζεται
  εσπευσμένης νά εγκαταλείψη τβν λιμένα
  «αί νά έξέλΒη πρ·ς σύναψιν ναυμαχίας με
  τα τδν αγγλικών τα όπ·ΐ« ήνβίχθησαν χκί
  βναμέ' ονν 30 χιλιόμ., ί*,ω τβδ^Μβντεβίντεβ,
  ένιβχνθέντα χαί διά νέων ίοχνρδν μοναι ών.
  Τα 'Αμβριχανιχά Κράτη σχέκτονται την
  λήψιν μέτρων χατά τής Γερμανίας διά την
  παραβίασιν τδν ύδά'ων των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(ου (16.
  ύπηρβσΐα).—"Ο πρωθυπουργός
  κ. Τσάμπερλαιν προέβη σήμε
  ρον την πρωΐαν είς την τακτι
  κήν έβΐομαδιαίαν έχθεσΐν τού
  ---------------- ενώπιον τί|ς Βουλής των Κοι
  (ίδ. ύιιΐΐρ.).-ΝιιΙ?οτΐΓωΑν δ^λ<>σο«: δισ τό Φ ν
  καί την εξέλιξιν τβν
  Σ
  Ν
  ΙΚ
  9ΙΣ
  Ν ΥΠΕΡ0ΚΕΑΝΕΙ1
  ΙΗ ΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤ
  ΑΝ 800 ΕΠΙΕ
  Ν

  ΑΤΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Δ)βρ(·υ (ίδ. ύπηρκβ(«).-
  Αγγέλλεται έκ Τομιο (τι τό ρωσσικόν ύκκ
  ρω*εάνει·ν «Ίντιμέρκα» έίώχειλε χθές είς
  τβς Ίαπωνικάς βκτνς λόγω θκλαοσοτνρα-
  χής Έν τδν Κ00 έπιβατων τού εί 800 έ-
  πνίγησαν. Διακοβίων τα κτώμοιτα έξεβρά-
  σθησαν οήμερον είς την άκτην.
  ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ
  ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 14 Δ)βρ(β» -Τρ©
  μαχτιχή Ικρηξις εγένετο οήμερον είς πχ
  τρελαιοφόρον πηγήν. Υπάρχον 50 νεκροΐ
  καί 200 τραυματίαι. Τεραστία πυρκαϊά άπει
  λιΐ ν« καταστρέψη ολόκληρον τήνπκριοχήν.
  ΑΠΕΦΑΪΙΣΒίΓ"
  ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΗ
  Η
  ΛΙΑ ΤΙ ίΟΑΕΙΑ
  Α@ΗΝΑΙ 14 ΔΐχβμΡρίου (τβδ άνταποχριτοϋ
  μβς).— Υπό τοδ ΎπουργεΙου τής Παιδϊίας ακ< φασΐαθη η ποβμήθβια κι> ηματογρβφΐΜ&ν μηχανη
  μάτων δια την προββλήν τ«ινι&ν καΐ«λλήλ&ιν δι^ι
  σχολ«Ι«. Έπίσης απεφασίσθη ή προμηθΐι» καΐ «
  βλητΐΝ&ν όργάνΜν.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΒΗ ΜΕΤίΚΟΑΙΛΕΪΣΙΗ ΑϋΟΜΑΤΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 'Δ)βρίβυ (τ·ΰ άνταπβκριτβδ
  Είη είδ
  έπιχειρήσεων. «ΟΙ
  είπεν, άμύνονται
  καθ" βν ήρωΐκόν τρόπον, ά
  νβμέναμεν. Εΐνβ άκόμη πολύ
  ενωρίς διά νά -προβλ* ψωμβν
  ποίον θά είνε τό άποτέλεσμα
  τοϋ άνΐσου αύτοθ άγδνος.
  ΑΙ πολιτικαί συνέπειαι τής
  ρωσαΊκής ε(σβολη·ς κατέστη
  σαν ήδη έκδηλοι. Ή δυσαοέ
  σκεια κατά τής Ρωσσΐας είνε
  νενική είς δλον τόν πεπολιτι
  σμένον κόσμον.
  Μόνη ή Γερμανία έτάχθη
  μέ τό μέρος τοθ έπιδρομέως
  καί έ-ωφελήθη διά νά έξαπο
  λύση βάναυσον προπαγάνδαν
  κατά των Σχανδιναυΐκων χω
  ρών. Ή Αγγλικη κυβέρνησις
  καθώρισεν ή*οη την στάσιν
  της. Είνε άντΐθετος πρός την
  ρωσσικήν ενέργειαν Άλλ'
  είνε συγχρόνως άποφασισμέ
  νη νά καταβάλη κα( την ΰστά
  την προσπάθειαν πρός έπΐτεο
  ξιν εΐρηνιχής λύσεως. Εάν ού
  τό καταστή* αδύνατον θά πά
  ρασχεθη" είς τό θϋμα πρακτική
  ενίσχυσις.
  Ή Αγγλία θά μείνη έναντι
  των διαπραττομένων ν αδικίαν
  είς ' βάρος ελβυθέρων λαόν.
  Απέστειλεν ήδη είς Φινλανδΐ
  αν άεροπορικάς ένισχύσεις
  καί θ' αποστείλη καί δλλο πό
  λεμικόν υλικόν. Δέν πρέπει
  δμως νά λησμονώμεν ότι ή
  Γερμανική τακτική προεκάλε
  σε καί την Ρωσσικήν εΐεβι
  λήν είς Φ.νλανδΐαν. Καί Τιρέ
  πει ν ά έχωμεν ώς μοναδικόν
  σκοπόν τοΰ αγώνος μσς νά
  κτυπήσωμεν τό κακόν είς την
  ρΐζαν τού διά ν' ά πελευθερώ
  σωμεν την Ευρώπην άττό τόν
  έφιάλτην ό οποίος την άπει
  λεΐ.
  ΆνσφΒρόμενος είς τάς πό
  λεμικάς έΐτιχειρήσεις ό κ. Τσάμ
  πρρλσιν είπεν ότι τό σημαντι
  κώτβρον γεγονός είνε ή χθε
  σινή ναυμαχΐα ττ]ς οποίας τό
  Ιστορικόν ανέπτυξε. Ό κ.
  Τσάμπερλαιν διΐψευσε κατη
  γορηματικΛς τόν γερμανικόν
  (σχυρισμόν «τι τ' άγγλικά πό
  λεμικά εχρησιμοποΐησαν όβΐ
  δας ύπερΐτου έξ ου έδημιουρ
  νήθησαν τα θύματα τοθ «φόν
  Σπέε». Λετΐτομέρειαι τής ναυ
  μαχίας έλλεΐπουν τό γεγονός
  δμως είνε δτι ό Ν. Άτλαντι
  κός άπηλλάγη άπό ιήν πειρα
  τεΐαν. Τέλος ό.κ.Τσάμπβρλαιν
  άνεφέρθη είς την επίσκεψιν
  τοθ "Δγγλου Βασιλέως είς τό
  μέ'ωτον καί είς την έπιδρο
  μην αγγλικών άεροπλάνων είς
  Έλιγολάνδην.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  της συμμαχικης άεροπορίας.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 14 Δ)βρ(ου
  (Ιδ. ύτΐηρεσΐο) — Ανεκοινώ¬
  θη σήμερον έξ έγκύρου τιηγής
  ότι είς έργοστάσια τής Νέας
  "Υόρκης εδόθη υπό των δύο
  συμμάχων, Αγγλίας καί Γαλ
  λΐας, πσραγγελΐα 470 βομ
  βαρδιστικών άεροπλάνων τε
  λευτσΐου τύπου. Τ' άεροπλά
  να αύτά άναπτύσσουν, πά
  ρά τό βάοος των ταχύτητα
  480 γιλιομέτρων καθ* ώραν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)3ρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐο).—Ή εφημερίς «Ν ια[
  ηλυ Χέραλντ» ασχολουμένη
  σήμερον ε[ ειδικόν αρθρον
  της μέ την οργάνωσιν τής συμ
  μαχικής άεροπορΐσς γράφει
  μεταξύ άλλων τα εξής: εΠολ
  λαΐ χιλιάδες Πολωνών άερο
  ιτόρων ευρίσκονται αυτήν την
  στιγμήν είς μυστικήν άερο
  πορικήν β4σιν τής Αγγλίας.
  ΟΙ άεροπόροι αύτοι πρόκειται
  ν' άποτελέσουν στελέχη της
  Άγγλικτ)ς Βασιλ ιχής άεροπο
  ρι<ής δυνάμεως, άναλαμ- βάνοντες είς τό τέλος τής τρε χούσης εβδομάδος την διοΐχη σιν μεγάλων άεροπορικαν μο νάδων. Οί ΠολωνοΙ άβροπόροι θ' άποτελέσουν δύ> σώματα έκ
  των οποίων τό Εν έκ βσμβαρ
  δισηκών άεροπλάνων θά Ε¬
  χη την βάσιν τού είς την Αγ
  γλΐαν, τό δέ άλλο θ' Λποστα
  λβ είς την Γαλλίαν. ΟΙ Πό
  λωνοΐ άεροπόροι θά περιβλη
  θοθν την στολήν τής άγγλι
  κης βασιλική^ άεροποοικί)ς
  δυνάμεως, τής οποίας άλλω
  στβ θ' άποτελοθν στελέχη, θά
  φέρουν δέ μόνον 6ν (Ήαίτε
  ρον διακριτικόν σημείον. ΟΙ
  άξιωματικοΐ τής Άγγλικής ά
  βροπορΐας έκφράζονται μέ πό
  λύν ενθουσιασμόν διά την
  (<ανότητα, την έμπειρΐαν καί τό θάρρος των Πολωνών άερο πόρων. ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ότι προελαύνουν είς Φινλανδίαν. ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΟΣΣΙΑΣ ΕΚΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΤΗΣΓΕΝΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΣ ΕΙ! Τ1Η Μ4Χ0ΜΕΝΗΜ ΦΙΝΑΑΙΤ-ΙΑΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ··υ (15. ύκηρεσ{«) - Τηλεγραφήματα έκ Γβνκν'ης άγγέλλαυν ·τι κατα την απογευματινήν συνβδρίασίν της ή συνέλευσις της Κ.Τ.Ε. απεφάνθη ομοφώ¬ νως ίτι ή Ρωσσία κπεμακρύνθη μό< η της έκ τοδ οργανισμοϋ τής Γενέυης δια τής επι δρομί,ς κκτκ τής Φινλανδίας. Έκ τ&ν 53 μβλ&ν τα 43 εψήφισαν υπέρ τής έκδιώξεΜς τής Ρωίθίας έκ τής Ε Τ.Ε. καί τα 10 ηρνή¬ θησαν ψήφβν Ή συνελενσις β ψήφισεν έίϊί- βη$ την παροχήν βοηθείας έκ μέρους ολνν τδν Κρχτων εί; την Φινλαν&Ιαν Ή «κό- φασις απεστάλη είς Ούοισιγκτώνα ίνα λάβη γνώσιν καί ή 'Αμεοικανική κυβέρνησις ή έποία εξεδήλωσε πρόθεσιν μεσολαβήσεως δΓ ειρηνικήν διευθέτησιν τού ρωααοφινλανδι· κου. Β κ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕ ΤΟΗ ΪΤΡΑΤΑΡΧΰΗ ΠΡΙΠΙΛΗΊ ΡΩΜΗ 14 Δ)βρίου (ίδ. υπηρεσίαι).- Ό κ. Μουίολίνι εδεχθη σήμερον εί; μακράν συνεργασίαν τ·ν επιστρέψαντα έξ έπιθεωρή ο«νς τ&ν δυτικών συνόρων στρατάρχην Γκρατσιάνι, ίστις εβεβαίωσεν ίτι τό ηθικόν Τβδ Ιταλικού στρατοδ χΐνκ άριστον. ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΟΣ ΡΩΜΗ 14 Δεκεμβριού ((δ. ύπηρ.).—Επίσημον άνακοινω θέν τοϋ Ρώσσικου σΐρατηγεΐ ου δ αβιβασθέν έκ Μόσχας άναφέρει Οτι τα ρωσσικά στρατεύματα συνεχίζουν την -- ---·.------,προέλασ'ν των είς ΦινλανδΙ .-Είς την εφημερίδα τής κνβερνήβεως.αν. Είς έν σηϋΐον τα ρωσσι έδημβσιενθη βνειγκαοτιχβς νβμβς ρυθμίζων κά στρατβύματα Εχουν ή^η την μετεχπαιΐδενοιν Τδν ύγειβνομικδν &ςι» -ροε>άσει «Ις βάθος 105 γιλι
  μκτικ&ν.
  Η
  ΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΝ
  Υ ΑΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΑΡΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 14 Δκκεμβρίου (τβδ βνταπο-
  κριτοδ μβς).—Τό Ύπβυργικβν Συμβουλιον
  μετέβη οήμΐρον είς τα βάκτορα τής Α Β Υ.
  τβδ Διαδόχευ >αί οννιχάρη τβδτβν επί τή
  έπΐτείω τβν γενεθλίων τού.
  Α
  Τ
  ΑΕΡΟΠΑΛΝΟΝ
  ΡΙΚ
  ΡΩΜΗ 14 Δ)βρίβνι (ίδ. δπηρκβί·).—Έκ
  ομέτρων επί τοθ φινλανδικοθ
  έδάφους μέ κατεύθυνσιν πρός
  ΟΟτκα
  Έξ αλλου τηλεγραφήματα
  έξ Έλσίνσκι, βεβαιούν δτι είς
  την μεσημβρινήν ΦινλανδΙαν
  οί Φινλανδοί, καταδιώκοντες
  τούς Ρώσσους εισήλθον είς
  τό σοβιετικόν Ιδαφος καί β χ
  δΐζουν πρός την σιδηροδρομι
  κήν γραμμήν Λένιγκραντ—
  Μουομανσ< ή ό ποία αποτελεί την κυριώτερον οδόν άνεφοδι ασμοθ τΛν Ρώσσων. ΒορεΙως τής Λιντόγκα οί Ρωσσοι άσκοθν μεγάλην πΐε σιν επί των Φινλανδων. ΟΙ Ρώσσοι έπιχΐΐρησαν νά προσ βάλουν έκ των όπισθεν την γραμμήν Μανερχάϊμ, άλλ' ή ναγκάοθησαν ν' άνακίψίυν την προέλασΐν των πρό τής άκλονήτου άντιστάσεως των Φ.νλανδών. Είς ΡοβανιεμΙ τα ρωσσικά στρατεύματα β ΐδΐ ζουν μέ κατεύθυνσιν πρός τόν Βοθνικόν κόλπον» ΟΙ Φινλαν δοΐ ώργάνωσαν έσπευσμένως την άμυναν των είς την περιο χήν σύιήν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Δ)3ρ(ου.— Κα τα τηλεγραφήματα έξ "Οσλο £ΐς την Βόρειον ΦινλανδΙαν είς την άρκτικήν περιοχήν διε ξάγονται μαχαι έξαιρβτικως ιτεισματώδεις'εΐς μεγάλην έκ¬ τασιν. Είς Κολοζαρμέντο, τα φινλανδικά στρατεύματα συμ πτύσσονται λόγφ τής βντεινο μένης συνεχώς πιέσεως των Ρώσσων. Τό ΣαμιζαρντΙ έβομ βαρδΐσθη σήμερον υπό ρωσσι· κων άεροπλάνων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(·υ (ίδ. ύπηρεσίβ).— Άγγλικβν άντιτβρπιλλΐΜΟν συγκρβυοθεν χθές μετ1 κλλβυ άντιτβρπιλλικβδ έπίσης βγγλικβδ έβυθίοδη. Τό δκύτερβν βντιτορπιλ λικόν ουδεμίαν ζημίαν υπέστη. Έκ τβθ πληρώματβς τβδ πρώτβυ μό>ις 3 άξιωματι
  Μοί καί 22 άνδρκς διεσώθηβαν.
  ΔΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ
  είς τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΡΩΜΗ 14 Δ)βρί·υ (ίδ. ύπηρεσί»).—Τα
  ανακοινωθέντα τβδ Γαλλικοδ οτρατηγκίβυ
  καθώς καί τβδ Γερμανικβδ 4ν«ϊέρβυν ·τι
  κίς τα Δυτικόν μέΐωπβν συνεχίζεται απ·
  χθές Ιντβνο; δράσις τδν ηβριπολιδν. Οί Γιρ
  Υπο τοδ 'Ανω-άτον Γε,λλικοΟ στραιτη·
  γείου εξεδόθη την 11ην ννχτερινήν τό χά
  ΣΦΟΔΡΑ ΑΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙ
  ΙΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(βν (ίδ ύπηρεσία).-
  Τό ύ»:βυργεϊον τής 'Αερβπβρίας ανεκοίνω¬
  σε ότι άγγλιχά άερβπλάνα τής δννάμεως
  Τής παραχτίβυ άμύνη;, περιπβλοδντα χθκς
  είς Βόρειον θάλασσαν αννεπλάχησαν είς
  σφοδράν άίρβμαχΐαν μέ 2 γερμβνιχα νδρο-
  πλάνα. Τα γερμανιχά ύδροηλκνβ, βληβέν-
  τα έπανειλημένως ύπέστησαν σοβαράς βλά-
  β«ί, έξηφανίοθησαν δ' έντός τδν νεφδν.
  Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΒΡΥΛΗΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δ)βρ(ον (ίδ. ύΐτηρεσία).-
  Ή χδΐσινή μνοτιχή οννεδρΑασις τής 'Αγγλι
  _. . - ·--,>»ής Βονλής διήρχεβεν έκί ίητβΜρβν. Ουδέν
  άνακβινωθίν: « Εξαιρετιχδς ζωηραί ονγ σχετικόν εγνώσθη. Μετ» τβ πέρας τής σνν·
  χρούοΐΐί μετ«5ύ άντιπάλων ά>ι·σπ«σμάτων δρικσενς έςεδέθη σνντβμύτατον άνβχβιν».
  Λονδίνον αγγέλλεται ότι η Αγγλικη χυβέρ μανοί Ιδιαιτέρως άναπτύσσευν εξαιρετικήν
  νησίς Ι&ωχε νέαν παραγγελίαν 200 βνιχνεν,δρβστηριότητβ βηβσχβπββντΐς πρβφανδς
  Πκβν άερβπλβνων είς «μίριχβνιχά Ιργβ ΐΐβ ανβχάλυψ ν «?θίνδν σημϋων της γρβμ
  ιίς τα Βόσγια κβί επί τβδ Μπλίς».
  θέν ιίς τό όιβΐβν άναφέρΐτβι (τι βυνΐζητά
  Τό γΐρμανικέν στρβτπγιϊον βναχοινβϊ 6η ή έργά>ωαις συστήμ.τβς τβν πρβμηβει
  Ιτι οχΐ γερμανικαί περιπβλίβι άνβπτύσσβυν! βν διά την ββνίχιοιν τβδ πβλέμ.υ κβΙ ύη§
  «αιρετικήν δρβοτηρίότητβ ΐπιτυγχάνουααι βλήθη υπό δ Τάλ
  ΰ ΜΨ β ( *
  βχβπβδ τ»ν.
  τβδ χ. Τσάμπερλαιν πρ*τ«9·<. Ιργββιβν τής Βιυλης.