98187

Αριθμός τεύχους

5348

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ς
  φός,
  ί
  ΦΡ·ν·δν
  4
  (15. ρ)
  ΐν ής «γγέλλίυν
  Ιν βυνκ&ρίεοΐν τη;
  ■κεφάνθη εμΐίριί.
  ακρύνΒη μό<η ιη; Γενέυης δια τή{·ιη ■νδίας. Έκ τδν 53 υπέρ τής έχδιώξε«{ .Ε «αί τα 10 ήρνη· ,ιναις έψήίΐβιν έττί- >«( έκ μίοο( Ιλ»
  >4νλανβ1«ν Ή «π»·
  οιγκτώνβ ίνα λκβ{
  ■νίκη βέ ή
  ίΙΡΑΐίΙΙΙΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ,, ΤΥΠΟΓΡΑΦ&ΙΑ
  " ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΗΕΥΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΑΠΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  Ιιησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμεριπής
  ετηαία δολ. 1Β
  Ιξάμηνος » 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΙΙΟΑΤΟΝ
  16
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1959
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ »4Ο«
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5348
  Μεΐτά την ναυμαχίαν
  Τό θωρηκτόν φόν Σπέε
  θά μείνη είςΜοντεβίν-
  τεο ή θά άποτολμήση
  νέαν σύγκρουσιν;
  Τό άναμένουναί Ισχυρότεραι
  μονάδες τού Αγγλ. στόλου.
  Ή πυγμή
  τής Φινλανδίας
  Ό πάλεμος είς τοθς αιθέρας
  Σφοδρά άερο-
  ναυμαχία είς
  Β. Θάλασσαν
  Κατερρίφθησαν
  4 γερμανικά.
  ΡΩΜΗ 15 Δβκεμβ3(ου (16.
  ύπηο. της «Ανορθώσεως»).—
  Τηλεγραφήματα έκ Μοντΐβν-
  τεο άναφέρουν Οτι σήαερον
  εγένετο ή κη5εΙσ των θυμά
  των τοΟ γεριιανικοΟ θωοηκτοθ
  «Ναύαρχος ΓκρΛφ φ4ν Σπέε»
  Έξήκοντα δοο "Αγγλοι ναοτι
  φοθν έκ Νέας "Υόρκης οί Ά-
  ιιερικανικοΐ κύκλοι δεικνύουν
  ζωηρόν ενδιαφέρον διά την
  συναφθείσαν ναυμαχίαν. Έκ
  Μπουένος "Α Ο 3ες έξ άλλου
  αγγέλλεται δτι τ* αγγλικόν
  κ<*ια5ροι»ικό« «Αϊας» κατέ¬ πλευσεν είς Μτουέρτα διά νά "Αγγλων νεκρόν δέν εγνώ¬ σθη ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δ)βρΙου (15. ύπηοβσΐα) — ΤηΙεγοαφήματα έκ Μοντ»β ντεο άναφέρουν 8 τι τό Γερμανικόν θωρηκτόν «Φ5ν Σπέε» Ικει υποστή τό σας ζημίας ώ 7τε είνε τελείως Ό στόλος τής Μ. φη καπνοΰ. κοί οί όποΐοι έκρατοθντο αίχ μάλωτοι επί τοΟ ύθ Βρεττανίας χυριορχών έξ ολοκλήρου των θαλάσσιον πλέει ύπερήφανος αφήνων νέ πρός παροχήν ία· Ι ανίκανον νά συόψ[) άλλην 150; μάχην. Ύΐϊάρχει/πιθανότης νά Σπέε» μάλωτοι επί τοΟ φ παρηκολούθησαν την κηδείαν καΐ κατέθεσαν στεφάνους έ «Ι των Γβρμανών. ΟΙ τρικής περιθάλψεως είς 150 μάχην. Ύΐΐάρχει,ης τραυματΐας των αγγλικόν πλη επιτρέψη ή κυβέρνησις τής Ού ρωμάτων. Ό άριθμός των'ραγουάης νά παραμείνη τό Ό νίος ποωθυπουργός κ. Ρίστο Ρίτυ «Φόν Σπέε» βΐς ΜοντεβΙντεο πρός επ διόρθωσιν των βλα- Βών τού. ΑΓΚΥΡΑ 15 Δ)ρ"ρίου ((δ. ό —ΐρεσΐα).—Έκ ΛονδΙνου αγ¬ γέλλεται ότι ό ύπουργός τοΟ ΣυντονισμοΟ Λόρδος Τσάτ- σφηλδ ανήγγειλε σήμερον είς ιήν Βουλήν 8τι ή αγγλικη κυ¬ βέρνησις διεξάγει συνεννοή σεις μετά τής κυβερνήσεως τής Ούραγουάης διά τόν κα θορισμον τής στάσεως τής τελευταίας έναντι τού ζητήμα τος τό ότοΐον εδημιουργήθη διά τής τψοσΦυγής τοθ «φόν Σπέε» είς τόν λιμένα τοθ Μόν τί β ντεο. Ό λόρδος Τσάτσφηλδ έβε βσίωσεν δ τι έντός όΜγου, πό λύ όΧίγου μάλιστα χρονικοΟ διαστήματος τό «τφόν Σπέε» θ' άναγκβσβθ νά εξέλθη τοθ λιμένος τοθ Μοντεβΐντεο. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δβκεμβοΐου ((^. ύπηρ )— ΈηβΙγοντα τηλβ γραφήμκίιτα έκ Μοντϊβιντεό αγ γέλλουν 8η ό κυβερνήτης τοθ γβρμανικοθ θωρηκτοθ «φόν Σπέε» ειδοποιηθη δτι όφείλειν' άποπλεύση έκ τοθ λιμένος τό αργότερον μέχρι τής Κυρια¬ κάς άλλως θά αφοπλίσθη υπό των άρχων τή; Ούραγουάης. Έξ άλλου εγνώσθη δτι κα τόπιν έντολής τοθ ΆγγλικοΟ ναυαρχεΐου πέντε μεγαλα θω ρηκτά έκ, των (οχυροτέρων τοΰ ΒρεττανικοΟ ναυτικοθσπεύ δουν πρός τό ΜοντεβΙντεο είς συνάντησιν τοθ «φόν Σπέε» έ άν τοθτο τολμήση να εξέλθ τοθ λιμένος. Η αγγλικη άεροπορΐα άκαταγώνιστος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δ)βρΙου Ιδ. ύηηρεσία της «'Ανορθώ· σΐ»ς»).— Εγνώσθη σήμερον τού Βορρά λόγου» οίχμάλωτοι τής Γερ μανίαο Τα έ< ΜοντββΙντεο τη λεγραφήματα ά^αφέρουν δτι διά νά μην αφοπλίσθη υπό των άρχΛντήςΟύραγουάης τό «φόν Σπέε» απεφασίσθη νά έγκαταλε ψΐ) τόν λιμένα μολο νότι οί κυββρνήται τού Υνωοι" ζουν τί πρόκειται νά συμβή μόλις τό σκάφος εξέλθη τ_ν χωρικών υδάτων τής Ούρα· ^ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)Βρίου (16. όπηρεσΐσ).- Τό πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί δτι δςωβι τοθ λιμένος τοθ ΜοντεβΙντεο άνσμένουν τό γερμανικόν θω ρηκτόν «φόν Σπέε» οί γενναι οιάντίπαλοΐ τού, «ΑΙάς» καΐ «Άχιλλεύς». ένισχυθέντει, αρ¬ κούντως. Τ' άγγλικά πολεμι κά περιπολοθν είς τό στόμιον τοθ Ρίο ντέ Χά ΠΚάτα άναμέ νοντα την ίξοδον τοθ γερμα· νικοθ θωρηκτοθ. Οί ναυτικοί κύκλοι τονΐζουν δτι κατόπιν τοθ κατάπλου νέων Ισχυράν μονάδων τοθ ΒρεττανικοΟ στό λου εί ς Μοντεβ'ντεο εΤναι α¬ δύνατον ίίς τό «Φ** Σπέ** νά κινηθβ καί νά έξέλΡΓ, «0 λιμένος χωρΐς νά όποστή καί τό τελευταίον πληγμα. ΟΙ νού τικοί λέγουν δτι κάθε άπό· ιΐειρα τοΟ γβρμανικοθ ~λ««. κοθ νά εξέλθη τοθ Μ°ντίΡ.ν τεο θά Ισοδυνάμει πρός άπ φασιν αύτοκτονίας- .„„.„ Ό άριθμός καί τα όνόματα των Βρεττανικόν πολεμικήν σκαφών τώ όποΐα ευρίσκονται Ιξω τοθ Μοντεβίντεο άναμ*- νοντα την ίξοδον τοθ_ Γ«ρμ« νικοθ τηροθνται απολύτως ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ >
  αί ρωοσικαΐ έπιθέσεις.
  ΡΩΜΗ 15 Δ)βρΙου (16. ύηη
  ρεσΐα).— Τό πρακτορείον Σιί
  φανι πληροφορεΐται έκ Φιν
  λανδΐας δτι επί τοθ άνατολι
  κοθ μετώπου έξακολουθοθν
  αί έπιθέσεις των Ρώσσων. Είς
  Σαβαγιαρντί τα ρωσσικά άε
  ροπλάνα ένήσγησαν σφοδρόν
  βομβατρδισμόν ρ'ψΐντα καί
  βΊμβας μέ άσφυξιογόνα άέ
  ρια.
  Παρά ταυτα οί ΦινλανδοΙ
  άμύνονται άκλόνητοι κατώρθω
  σαν δέ νά ένεργήσουν άντεπί
  θέσιν καί νά οιασκορπΐσουν
  6ύο όλόκληρα ρωσσικά συν-
  τάγματα. Είς άλλον τσμέα έ-
  πΐσης οί Φ.νλανδοΙ καταδιώ
  κουν τα ρωσσικά στρατεύ
  ματα.
  Άλλα τηλεγραφήματα έξ
  Έλσίνσκι άνοφέρουν δτι τό
  Κοίβ'σΐο ίβομβαρδίσθη σφς>·
  δρως υπό τοθ ρώσσικου στό
  λου. Δέον νά σημειωθή δτι
  τό Κοίβίσΐο ευρίσκεται έντός
  βολής των παράκτιων —··**
  λων τής μεγάλης
  ναυτικής βάσεως ....
  στάνδης καί είνε έξωπλισμέ
  νόν διά νά ύποβοηθβ τάς
  στρατιωτικάς έπιχειρήσεις της
  ξηρας. Τό Κοεβίστο έβομβαρ
  δΐσθη επανειλημμένας άλλ' ά¬
  νευ άποτελέσματος.
  Είς Σαβαγιαρντϊ τα ρωσσι
  κά στρατεύματα υπεχώρησαν
  κατόπιν σφοδράς άντεπιθέ-
  σεως των Φινλανδων είς μέ¬
  γα βάθος.
  Είς τό κέντρον τής
  δίσς δπου ή πίεσις είναι με
  γαλυτέρα, οί ΦινλανδοΙ Εχουν
  χάσει μίρος τοθ ίδάφους των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)βρ(ου (16. 6-
  ) — ΤηΧεγραφήιιατα
  έξ Έ^σΐνσα άγγέλλουν δτι
  Φινλσν
  οί Ρώσσοι ένήργησαν χθέ
  επανειλημμένας έξαιρετική
  σφοδρότητος έπιθέσεις είς δλα
  τα μέτωπα.
  Όλαι έν τούτοις οί έπιθέ
  σεις έμειναν άνευ άποτελέ
  σματος. Είς την περιφέρεια
  τοθ 'ΕκκενίΟ τα ρωσσικά άε
  ροπλάνα 'βΐμβΐρδισαν τάς
  προσφυγικάς κατασκηνώσεις
  έπανειλημμένως διά καταιγ
  στικοθ *τ?υρός. Τα άποτελ
  σματα^ήσαν μέτρισ.
  ών τα 2 φλβγόμβνα. Κατέ
  πισεν έπίσης είς την θ«λ«ο
  αχν Εν αγγλικόν. Δύο &λλα
  αγγλικαί δέν έκανήλθκν εί;
  τάς βάαεις τ»ν.
  Π ΊΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)βρ(ου (15.
  οδυτιχή; Γερμανία; ρ
  τβν ώχυρωμένων πόλεων τής
  όκοΐα; ένήργηααν μακράς
  κτήθΕΐς. Αίφνιδίν; τ' άγγλι-
  κά άεροπλάνα άντελήφθησαν
  εί; την Βορειον ©ίλασσκν ϊν
  γερμανικόν χατχδρβαικόν 3
  ανχιτορπιλλικά κκί εν ύπβ-
  βούχιον. Ευθύς ήρχισεν σχλη
  ρός αγών μεταξύ τβν άγγλι·
  κ&ν άφ' ενός καί των άνυ
  ψθέ ύδ
  πλάνων
  γερμ ύδρο·
  (νιαχνομένων καί
  Αγγλικόν πολεμικόν μέ άντιαεροποριχόν τηλεβόλον καί υπεράνω αΰτοΰ
  σμήνος άεροπλάνων,
  ίτιοφοδρά άερομνχία διεξή· ύτηρεαίβ) —Σχετικδς μΐ την
  χθπ εί; Βόρειον θάλασσχν χθισινήν &ερομαχ{αν είς Βί
  με θρίαμβον τής Αγγλικη; ρειον θάλασσαν εγνώσθησαν
  άεροπορίας £χκτικβ(, τό ύ-' αί έχής συμπληρωματικαί
  πουργεϊον τη; Άερβηβρίβ;! πληροφορίαι: «Τ' άγγλικά ά-
  βϊέδΜκε τό κάτωθι άνακοινω' ερβπλάνα πκριπβλοδντα εί¬
  δεν: «Σφοδρά μάχη διεξήχθη [ χον φθάσει μέχρι τή; Ββρει
  βί; Βόρειον ®άλασσχν μετα· " ...
  ξύ άγνλιχδν κκί νκρμκνιχβν
  καταδιωκτικ&ν άερβπλάνων.
  Κατερρίφθηβαν 4 νερμκνι-
  χκ καί εν άγγλτκόν. Δύο
  άλλα άνγλιχά ύκοστάντα
  βλάβχ; δέν επέστρεψεν εΐοέ·
  τι εί; τάς βϋβεις των»
  Έξ άλλου τβ πρακτορείον
  Ρώυτερ μεταδίδβι τα έ$ή^:
  Κατ' επισήμου; ανακοινώ¬
  ση; σφοδρά άκρομαχία διε·
  δηχΒη χθε$ εί$ την βορειον
  θάλασσαν εί; την έπβίβν έ¬
  λαβον μέρο; πολκμιχά τού
  γερμανικόν στόλου, γεραανι
  κά ΰδροπλάνα καί α:<" αγγλικών άεροηλάνων Δωδεκα άγγλικά άεροπλά· να άφιΰ ενήργησεν επί 2. 30' ώρας άνιχνευτικάς πτή· αεις υπεράνω τής Βορεί·υ θαλάσσης άντεληφθησχν μο· νάδκ; τοϋ γκρμανικοϋ στό· λου μεταξύ τβν έποίων καί Ιν ύπββρύχβν τό οποίον ή¬ νοιξεν άμέσ»; πΰρ κατά των άεροκλβνων. Μίλις ·μω; τ' βγγλικά άεροηλάνα ήρχισκν τόν ββμβνρδισμβν, τό ύηο· βρύχιον κατεδύθη χωρίς νά έκανεμφκνισθο, ύποτίθεται δέ ίτι καί αν δέν εβυθίσθη υπέστη σοβκοά; βλάβατς. Ά- μέσνς ήνο ξχν σφοδρόν πΰρ τ' άντιαεροπορικά τηλεβολοε πλάνν (χμ υπο τδν άντιακροπορικδν τη λεβόλων τδν πλοΐων «φ' ί· τέρου- Ό αγών ήτο τελείως ανιαος δεδομένου ·τι έκ τδν άγγλικΰν έλαβεν μέρος είς την μάχην έν μονον σμϋνο; διότι τα λοιπά συνέχισιν τάς κτήαεις &ναγ«»ρ(οε«;. Παρά ταδτα τ' άγγλιχά δι·· τήρησβν άη' βρχής μέχρι τέ λους την πρΗΤοβπυλΙαν. Τα σομμκταοχέντα εί; την μά χην εκέατριψχν α&α είς τάς βάσει; των πλήν ενός. Τβν λοικβν ή πταβις άναγνωρΐαε ως διήρκεσε πέντε ώρας, χω ρζ καμαίαν ζημίαν. Εγνώσθη σήμερον ίτι μ· νάδες τοΰ γ&ρμανικοδ ατβ· λου ριψβχινδυνεύο«σαι έ{ηλ Βον τβν βίσεών των χ«ί ενε νκνίβθηααν είς Βόρειον Οά λ«αοκν. Ίβχυρα) μονάδε; τού άγγλικοδ ναυτιχου Ισκευ ο«ν πρός καταδίωξιν των. Αί αγγλικαί έφηαιρίδες έ σφοδρά μβχη. Ό αγών ή.;{«ίρβυν την νέαν αύτην επι τυχίκν γράφουσκι ίτι η μέχρι τούδε πεΐρα τοδ πολέ μου απέδειξεν ίτι ή Άγγλι χή άεροπορία Ιχΐι άττολυτον ύπεροχην έναντι της Γκρμει ί Ή αγγλικη άεροπορία ηβ Τδν γερμανΐΜ&ν κολεμικ&ν άνυψώθησχν δα καί γερμανι Νά ύδροπλάνα καί ή 'Η άγοία φύσις τής ηρωϊκή; Φινλανδίος, το τελείως ανισος Διότι τα' νερμανιχά ΰδροπλάνα είχον την ενίσχυσιν καί τβν άντι αεροιτβριχβν τηλεβέλων τδν γερμανικων ακαφδν τα 4· κοΐα έβαλλον άχ«τι*πβύατω; Παρά ταυτα ίμω; ίληξι μβ, --.ψ ..--.- ., - νίκην τβν άγγλικβν βΐρο'τβνίζβυν, *ϊνιάκβταγ«νιοτ·ς πλάνων. 'Η άκρβναυμαχΐα' έν συνεργ»σία δέ μ! τ· ναυ διήρκεσιν έηΐ ήμίβΐιαν ώ | τικόν κκί τβν στρατόν της ρβν. Έντός βλίνκν λΐπτών, (ηρ&; θά δύσα την νίκην Κβτιρρίφθηαοιν 4 γερμανι- πβλύ ταχύτερον άπ' ί,τι Ιβνβ !Ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Οι«
  βος άδελφών Ηερώνη).— Σήμερον 2 τα
  ραστάσιις άπογπιματινή όιρα Ο μ μ.
  τό «Ρομάντζο τού άλήτη» των κ. ν.
  Βασιληάδη, Σα/ελλαριδη, εσπερινή
  ώρα 9.15' ακριβώς «"Ερως τταντοΰ»
  Παπαδούκα— Σπυροπούλου, όπερέττα
  είς πράξει; 3.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χινηιιατηγράφηε)
  — Πέμχτη 21 Δεκεμβριού «Πληγιομε
  νος Άετός» μί τον ϋάρλ Μπουαγιί.
  καί την Χίντυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩ.-Σήμερον ή «Χιονάτη νπί
  οί 7 Νάνοι». Κοριηκή ωρα 10 π |ΐ.
  Σινεάκ μι' δρ. 0. Ώ(η< 1-0 ή ·λι·«ι« τη» ιιί τιμάς ήλπττωμρνας. Καθ" ι *<ι στην ά/ΐογρυματινή 0 30'. ί <ΐπ» (?ι ή 9.30 μ. μ. ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ Σταθμάς "Αθηνών. Ρρ6νρ«μμοι 15πς&)βρίου. 1225 Ση>α—Έθνικός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωραι 'Αστεροσχοπείου'Άθηνών.
  12.30 ΠοιχΗη μουσιχή". (Δ!·
  ίθ)
  13 Μελω5!ες τής Χαδάης. (Δ[-
  ακοι).
  13.30 Είδήσιις— Χρηματιστή¬
  ριον.
  13.45 'Ελανρά μουσιχή (δπδ
  τής <2 χήστρας Ίωαννίδ'η). 14.15 Είδήσιις.— Μΐτεωρολογι χον δελτίον.—Κίνησις άγοτ-έϊς Πιι ραιώς. 18 45 Έμβχτήρια χαΐ έλλτ,νι- χοί χοροί. (Δίσκοι). 18 55 Τβαγούϊια με τους Επι τροπάχην, 'Αγγιλόπουλον χαΐ Δάπ παν. (ΔΕσχοι). 19.30 Ή ώρα τοθ πκιδιοθ. 19 50 Καντσονέττις. (ΔΕοχοι). 20 Όμιλία. 20 20 Κυπρτακά χαΐ Ρουμΐλιώ χιχα τραγούδια (υπό των όμίίων Παπαϊωάννου χαΐ Μόσχου). 20.50 ΕίεήσεΓς. 21 Μουσιχή τζάζ (υπο τής έρχή στρας Νΐοχλή). 21.40 Όμιλία. 21.50 Μελοδραματιχή έχπομπή. 22.20 Είδήσεις. 22.30 Σιινίχΐια τής μελοΒραμα τιχής έκπομπ<;ς. 23 20 Νυκτΐριναί ιίδήσεις. 23 30 Έλληνιχά τραγούδια (δπό τής δίδος Αφροδίτης Πατρέλλη) 24 Τελευταίαι «ίδήσεις. Ο.ΙΟΈλαφρό έλληνικό τραγοθδι. (ΔΕσχοι). Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Πεμκτη 21 Δεκεμβριού ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ Στήν καταπληκτιχή τ«ν δημιουργίαν: ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΒΛΡΝΑΒΑΣ Νέ τον ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΟ Μέτ«ν ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ Τό φωτογραφικόν ρεπορτόζ Ή υπογραφή. Είς άλλην στήλην δημοσιεύο¬ μεν προκήρυξιν τής επί τί]; γεωρ γιχής απογραφήν Επιτροπήν άχι τικώς μέ την γενικήν ταύτην άπο γραφήν τίίς γεωργιχής καταστάαε ως, ήας ώς γνωστόν ήρχισεν άπό χθίς. Πρίκειται περί άπογραφη'ς δψ'στης σημασίοτς διά τούς γε»ρ γούς χαΐ κτΐζνοτρόφοι/ς έν γένει. Καί ϊέν δπάρχει άμφιβολία δτι άπαντες θά συμμορφωθώσι μέ τάς δοθείσας χαί δοθησομένου έ- παρνεΐς ίδηγΕας ταΰ κράτους καΐ ειδικώτερον τής επί τούτω 'Ειι- ροπής, δίδοντες ακριβίστατα στει χεΐα. "Αλλως τι ίτονίσθη χαί τ» νΕζεται Βτι ή άπογραφή αδτη ού δεμίαν σχέσιν έχιι μέ τα φορολο γιχά ζητήμιτα χαί ςΐχνδήποτε άλλην αποστολήν πλήν τής ρηθεί σης διά την εξυπηρέτησιν των γΐ ωργών χαί την συσττ;ματοποίησιν περισσότερον των υπέρ αυτών μέ τρών υπο τής σημερινάς χοβιρνή σεως, *** Οί Κρήτες ναυτικοί. Μεταξύ των διασωζομένων ή αγνοούμεν ών 'Ελλήνων ναυτικόν των υπηρετούντων είς έμποριχά σχάφη αΊινα βυθίζονται έχ τορπιλ λισμών ή ,προσχρούσεων είς νάρ χαί, υπάρχουν χαί πολλοΐ Κρή¬ τες. Τοθτο δΐαπ:στοΟται άπό τους δημοσιιυομένους σχετιχούς χατα λίγους. Διά νά χαταϊειχθϊ χαί σήμερον ή εύρεϊα συμβολή των Κρητών είς την διενέργειαν τι Ο 'ΕλληνιχοΟ έμπορίοιι άνά τιΰς ώ χεανούς χαί ή μεΐοχή των είς τους δημυυργουμένους χινδύνους λόγφ των ^αημερινών συνθηχών, χινδύνοιις τ ούς όποίους συμμερί ζονται μετά τής ού-.ής γενναιότη τος χλΙ αυτοθυσίαν, μετά των έχ τής άλλης . Ελλάδος συναδέλφων των. Άγαθάϊόποτελέσματα Ή μηχανική χαλλιέργεια άπέ ?ωσε χατά τάς διενεργηθείσας επι θεωρήσεις ίριστα άποτελέσματα είς τάς έχχερσώσιις χαί γινιχώς τάς καλλιεργείας τ&ν διαφόρων ίχτάσεων άνά την άλλην Έλλάδα. Έχ τοΟ γεγονόΐος τούτου συνάγι ται 8τι ή επέκτασις τής μηχανι κης χαλλιΐργιίας 6ά συντείνη μι γάλως είς ιήν αύξησιν τΐ)ς παρα γωγής. ΚαΙ'είίμΙα* τοιαύτην ο,δξη σιν ώς γνωστόν, στηρίζεται σήμι ρον ίλόχληρον σχεδόν τό ιίκονο μιχον μέλλον τής χώρας. ,ΜΙΝΩΑ' Την Δευτέραν Η Βαρβίρα Στάνγειυϊκ οτή μ&γβλη «ατυνομιχή ταινία: ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Την Πέμπτην Ί ή ύκέροχος γ στρια τού «ταφου τού Ίν- δού» ή μεγαλύτερη χ·- ρεύτρια τού κόσμου Λα Γιάννα στό φΐλμ: . ΣΚΛΑΙΟ ΤΟΥ ΜΙΣΒΥΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 6,30 9.30 μ. μ. Τό θαΰμα τ&ν θαυμάτων ΙΗ1ΤΗΚΑΙ Ι ΕΠΤΑ Ι1Ν0Ι Προσβχδς: ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΩΝ ϋ&ΑΕΙΤΑΙ— πρόσοφις χατα ατήματος (τζαμαρία) είς αρίστην ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιρετιχ*)ί ποιότητος είς την _.,Γ........ . χρεμμυδαποθήχην παρα τφ ΓενΙ κατάστασιν, ώς χαί δΐάφορα οίχο ϊζαμΐ παραπλεύρως τοθ έμπορι' ίομιχά υλιχά. ΚοΟ χαταστήματος Ιωάννου Δι-1 Πληροφορίαι παρά τώ χ, Ίβ» Πώλησις Λΐαν.χβς χά Ι άννη Μανωλεσάχη "Αι(- ), Λ. Μ. ο ΒασιίειΊςΓΓοιογιος ν αι ή Λ Τ,. Υ. ό Διά8ηχ.)ς Παΰ λος τοϋ οποιου τάγενέθλιιι ίωρτάσθηοαν προχθίς, παρακολουθοΰντες την έορ την τοΰ Πυροβο/ικοϋ κατά ιήν ημέραν τής Άγιας Βαρ(ίάρας. Κάτω· ό προεδρος τής κυβερνήσεως ομιλών πρός τους σ,τουδαστάς τή. Παντείου Σχο '",ς Πολιτικών ίΉιστημΐν. ΓΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ2ΜΟΓ 1) Ο5ρανίας χήρας Ιωσήφ Κόρ πή, 2) Μαρίας Ι. Κόρπυ, 3) Νί ν άς συζύγευ Ίωάννον Καραμπότ 4) ΜαργαρΕτας Ι. Κόρπη, 5) Πέ τρου Ιωσήφ Κόρπη χατοίχων Ή ραχλε'ευ χοί 6) Αντωνίας συζύ γου Άρΐστοτέλους Κανετσίου χά τοίχου Αθηνών ώς μόνιον έξ άδΐα θέτευ χληρονόμων τοθ Ιωσήφ Π. Κόρπη. Κατά Φιλίππευ Κ. Λΐαντράχη χατοΕ κου τί ως Σάρχου χαί ήδη Εάτω ΆοΕτες ΜαλεβυζΕου. Έττειϊή δ καθ* ίΐι τό ^πα/όν πρόγραμμα π)ειστηριασμοθ άν χαί έπετάγη διά τΐσσάρων υπό χρονολογίαν 24 Νοεμβριού 1939 έπιταγών μας ώ; δείχνυται έκ των δπ' αριθ 15633, 15638, 15640, χαί 15641, ίποδειχτιχών έπιί09ΐως τοθ διχαστιχοθ χλη τήρος Άριστ. Δασκαλάχη Γνα δυ ήρς ρ νάμιι χαί δπ' αριθ. Ι η πρός έχτέλιοιν των 67, 68, 69 ,χαΐ 70 ρ 67, 68, 69 ,χαΐ 70 τοθ Ιτους 1938 τιλισιδίχου άπο φάσεων τοΕ5 χ. Είρηνοδ.Ήραχλιίου χεχηρυγμέ ών έχτιλιστών έν όνό ματι τ&0 Βασιλέως των 'Ελλή νων πληρώση πρός ημάς διά κεφάλαιον χαί ίξοδα μέχρι των έπιταγών 'τά χάταθι ποσά^έπιδιχα ζό^ινα διά των ώςάνω άποφάσεων ήτοι α') δραχ. 60850 β') δραχ 12675, γ') 43983 χαί δ'.) δρ. 47074 ήτοι έν ίλφ δραχμάς 164582. Εντούτοις 5έν έπλήρω^ε πρός ημείς ταθΐα μίχρι σήμερον Διά ταθτα Πρός ιΐαπραξιν τοθ άνω ποσιθ των δραχμών 16 ί582 των τόχων αυτών ώς έν ταΤς έπιταγαΐς χ« θορίζιται χοί των γινησομένων έ ξόδων έκθέτομεν είς δημόσιον ά ναγχαστιχον πλειστηριασμον τα έ πόμενα ένυπόΰηχα άχίνηχα ' χτί ματα τοθ δφειλέτου χείμινα έν χή χτηματιχή περιφερεΓα κϋ μι τοχίου Γοθρνες Τεμένους τής πι ρΐφερείας τοθ Είρηνοδιχιίΐυ Άρ χανών χαί ειδικώτερον έν τ^ θε αιι Γοθρνΐς Πΐτύχη Μιτόχι α) ταύτης έτέραν άμπελον (τέως ε¬ λαιόφυτον έ «τάσεως τριάχοντα μουζουρίων) εκτάσεως εκατόν έρ γατων ήτοι αμφοτέρων των ά<ι πέ5ων έχτάσΐως' τριάχοντα'χιλι ά?ων τιτραγ. μέτρων μετά τοθ ήμίσεος , έξ άδιαιρέτου των έν ιφ παραχιιμένφ χ·ήματι τοθ Στεφάνου Γρατσέα χεψένων τρι ών οίχημάτων συνορ. χτήμααι Στεφάνου Γραταέα χαί δρόμφ χαί τοθ ενός τρίτου έξ άδιαιρέ τού τοθ έχιϊ ,σαρνιτσίου μετά ής έμβασιδς τού πρίς τό άνω μίρος χαί άμπελον σουλτανί χαί ριζαχί δέχα εργάτην ήτοι τριών χιλιάδων*τιτραγ.£μέτρων συνορΐυο μένου τι Ο ?λου χτηματος χιήμασι Ραούφ Άσπράχη τέως χαί ήΐη 'Ελληνΐχοΰ Ιημοσίίυ. Σ-ιφάνΐυ Γρατσέα χ«Γ.πρός ^διάδρομον. Β.' "Άμπελον ριζαχί έπτά χαί ήμί σεις έργατών ήίοι 2 χιλ. τΐτρκγ. μέτΐωκ συνορ. χιήμασι Γεωργ. Φλά Σ Γέ μ Φουντουλάκη, Γ Ν ργ Γρατσέα, η, Στεφκνίυ Γρατσέα, Γιαγΐα Νιχμπόλ τέως χαί ή*η ΈλληνιχαΟ Δημοσίου χαί γ.') άμ πιλον δύο έργατών ήτοι 500 τιτραγ. υέτρων συνορ. χτήμασι Γεωργ. Φουντουλάκη, Στιφ. Γρα τσέα χαί 'ΕλληνιχεΟ Δημοσίου. Ό πλειστηριασμος των άνωτέ χτημάτων γενησεται την 18 ί 1940 ημέραν Κυρια ρω χήν χαί ώραν 10—12 π. μ. ένώ πιον τοθ Συμβολαιογράφου Άρ χανών Νικολάου Μανρογιάννη ή τοθ νΐμίμου οιύταθ άναπληρωτοθ χαί έν τφ Δημοσ!φ Γραφείω (ου τώ χιιμένφ έν τή χωμοπόλει "Επάνω—'Αρχάνες Τεμένους δ που χαί 8τε χαλοθνται οί θίλον τες νά πλειοδοτήσωσιν. 'Αρμόδιος διχαστικ^ς χλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ προχειμένου δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής έν "Ηρακλείω έχ διδομένη: εφημερίδος «'Ανόρθω αίς». Έν Έραχλείφ τή 16η Δεχεμ βρίου 1939. Ό πληρεξούσιος διχηγόρος των έπισπευδόντων χαί παραγγελόν άμπελον εκτάσεως περίπου εΐχο'χων. σι έργατών ένθεν Εέ χαί ένθεν1 Άριστ. Μ. Χατζηδάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 49602 τής 20 Μοεμβρίου έ. έ. ύπουργικής διαταγής συ νεστήθη Συνεργατική φορτηγών ύπερα- στικών ούτοκινήτοον Χανίων—Ηρακλεί¬ ου: Φέρομεν τουτο είς γνώσιν τοϋ έμπορι κου κοινοϋ ρέ την πληροφορίαν δτι άνα λαμβάνομεν την μεταφοράν έμπορευμά- τωνπαντος εΐδουςκαί οίουδήποτε βάρους. Τα έν Ήρακλείφ γραφεΐα τής Συνερ- γατικής έχουσιν έγκατασταθή παρα¬ πλεύρως τοθ παντοπωλείου Νικ. Παρα¬ σύρη έντδς τοΰ γραφείοο κ. Πατεράκη είς Καμαράκι. Άριθμός τηλεφώνου 808. Έν Ηρακλείω τή 12 Δεκεμβριού 1939 (Έκ των γραφείων της Συνεργατικής). ί τα περΝπαθέστερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΗΙΙΣΕΡΕΗΤΑΙΗ 7έον —Ν*$ το π», λβιπόν;—είτκν ή ΚαρολΕνα πρός τόν νιαρό άξιω ματιχόν, χον οποίον συνέστησεν είς τόν μουσιχόν ώς Ινα άπό καλλιτέρους φίλους της... Καί είπιν είς τον Σοθμπιρτ; —Ό χΰριος ά πό δ© έγινεν ά φορμή, χωρίς βίβα<α νά τό θέλω, μέ Ινα αστείον ποϋ μοθ εΐπε, νά μή μπορέσω νά χρατήσω τα γέ λια έχεΐνο τό βράδυ, είς τό μέ γαρον τή; δουχίσσης, «?ς την Β; έννη, πού ίπαιζες Φ^άντς την σονάτα σου! Ό ν·αρός άξινματιχός έίιχαιο λογήθη είς τόν Σοθμπερτ μέ εϋ γενΐχά λόγια. Καί άπό τό στόμα τού άκουσιν & μουσινός πώ; είχε έλθη, έπω φελούμενος τής εΰγενοθς προσχλή σεως τοθ χίμητος, γιά ν' άναπχυ ολίγα; ημέρας είς τό θχυμά σιόν χτήμα... "Ολα αύτά είς τόν Σ Ομπερτ έφαίνοντο τόσον μυστηριώδη, τί σον άνεξήγητα, τόσον άχατάλη πτα! Α υιός Ιφευγεν άπο την μιο πόρτα χαί άπό την άλλην Ιμπαι νεν ό χαλεαμένες τοθ χόμητος: °ί ν»ς νεαρός άριστοχράτης, Ινα; ώίαϊος χαί χομψός άξιωματικός Τόσον λοιπόν ολίγον, έλάμβανεν 5π° όψιν τού ό γηραιός άριστο χράτης τόν μνηστήρα τής ,χόρη τού; Ό Σοθμπερτ ίεν εΐχε τί διχαίωμα ουςε νά * είνε ζηλότυ πο{; Γιατί δποτίθεται πώ; χανι νας άρραβωνιαστιχίς 5έν θά ήνε! χετο νά ξεύρη χοντά είς την μντ, στήν τού έ'να νέον άνδρα,[ένω ό Ι δι5ς β* άπουσίαζΐν. "Αλλ' ήξευ ριν ό ορτωχός μουσιχός 2τι £έν μποριθσε νά διαμαρτυρηθή γιά τίποτε: Είς τό περιβάλλον των ά γερώχω* άριστοχρατών, αύτός ό κοινάς θνητόο ίπρεπε νά τα άνέχι ται δλα. Άχόμη.χαί τους έξευτελι σμούς, "Ίσως—8πως τόν παρήγε ροθσεν ή ΚαρολΕνα—μιτά την έ πιστροφήν τού άπό την Βιέννην, νά εύρισκεν άλλαγμένη την χ» τάστασίν τού, την θίσΐν τού αέ σα είς τό πατρογονιχόν των Έ- στερχάζυ. "Ισως τότε τοθ άνεγνώ ριζαν μεριχά στοιχειώδη δικαίω ματα 'Επροτίμησε νά.φύνη μέ τάς ελπίδας αύτάς, χωρίς καμμιά Ιξήγηαιν γι<* την γρι^ώϊη, την αίνιγματιχήν στάσιν τιθ χόμητος. —Έζήττ,σι ν' άποχαιρετήση τόν κύριον χόμητα. Ή Καρολίνα προσεφέρθη νά πάη νά μεταβιβά ση την επιθυμίαν τού ιΖς τόν πά τέρα της. Άλλ' έγύρισιν Οΐτερα άπό ολίγον έντιλώς.χλωμή χκΐ τα ρκγμέ^η: (ουνεχίζετα) |ΚΟΙΠΟΜΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑ 'Εχ παραδρεμή'ς είς τό χατά τοθ δφειλέτου μου Πέτρου Ε. Μα ρκγχάχη πρόγραμμα πλεισιηρια σμοθ τό δημοσιευθέν είς τό 6π' αριθ. 5343 φύλλον τής έφημερί δος «Άνόρθασΐς» ετέθη ϊνομα π» τρός τοθ όφειλέτου άντί Έμμα νουήλ, Ιωάννης χαί χατά τοθ» διορθοθται τό πρόγραμμα τουτο Πιθκος 12—12—39 Μ. Πολίνπς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΗΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Έν ΠΰΑΟΓΝΤΑΐ.-. Βανανοφυτά αρίστης ποιχιλίχς. Πληροφορίαι παρά τφ χ. 'Αριατ. Μιχελιδάκη. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΠΜΟΝΕΣ. - Τόν ι* πιτυχόντα είς τάς ρξετιίσεις τής Νο|ΐι κης κ. Νικόλαον Πλατάκη ν καί λαβον τα τό διπλωμα τής Νομικής |ΐί· βαθ¬ μόν αρίστα σιιγχαίρ'» όλοψύχιης εύχιί μενος καλήν σταόιοδρομίαν. Γ. Σ. ΘΑΝΑΤΟΙ. - Απέθανε καί ίκηδι,ύ θη είς Πύργον έν συρροίι πλήθους κοσμου ρξ όλης τής επαρχίας Μονο φατ"ίου, πί,ήρης ημερών ό Νιχόλα ο- Πιτρομιχελάνης Ό μποστάς, ι:χ των παλαιοτεροιν σιΐ|ΐβολαιογραφων Κοΐ|Τπς, διρκρινετο δια την χρηστητη τα, την κιιλιιισιινην καί την ι ιιτρπση γοριαν τη» ήτο Λι ι* τιόν ηλκη· }»η μιοιιργιχών πτοιχείιον τόπ τιμιιιι τορ, ίΐι' ο κπιΐ ί/,(ΐΐ(.)ί γρνικής ε'χτιαησε-ιης 'Γους οίχι οιις τυΐ', συλλι>τυι>μιθα θιι
  μώς,
  ***
  Γύρω στήν πάλι.
  κα
  Λαι
  'ΛφιχΟι ντιιιν ικανήν φο(_>τκαν ζηχά
  ριος ήοχισρν άπό ηοοχθίς ί) Αιηνομη
  τ ιυτον ί'Τΐΐι τής Άγοριινοιιιχής υτηρί
  σιας.
  - ΚατΑ τη λιληγιπιιίνον σύατημα
  διανομής καί χαταναλ(όσεως το ύ-τοί
  όν τηρεϊ άπό μηνιάν.
  - Έν τω [ΐρταξι'ι άναμρνηνται κα9'
  ιι τληοθΦθρ ιυμεθα και άλλα φορτια
  »ίδιον πρηιτης (<<άγκΐ]ς ιδία την άγο ραν |ΐοις. - Ό Χ'ΐΐ(·ίις ί'ξακολουθεϊ ή ιιϋτύς σχρδόν. Είς τα όρεινά τής Κρήτης Γχει χι ονίαιι άρκεΐα όπως και είς την άλ λην Έλλαόα, ιδία την βόρειον. - Τουτο οίλλίος τε προδώει καί ή ί>έα των Λασηθιώτικιον βοιινών και
  τοΰ «Γέροΐ Ψηλορείιη·».
  - Καί σήμερον ή πγορά μις Βά πά
  ρουσ άα\ την σονι'ιθη κίνησιν
  Λόγφ τής ήμίαας ή όποια ώς
  γνωστόν άπαιτεΐ άγοραστικάς φ^ον
  τιδας ζδύο ήμερΰν.
  - Έν τώ μεταξύ θά γίνι κα'ι ή
  θιρρωυένη έκστρατεία πρός την
  κήν Αγοράν.
  - Έν σχέσει μέ τόν νόμον περί φαρ
  μακείων την δημοσίευσιν τοϋ όποί
  ου άνηγγείλαμεν χτ>ός,
  - Πληροφορούμεθα συμπληρωμα
  τικώς δτι δι' αυτού όριζονται με
  τα|ύ των άλλον ώς ύτΐεράριΰμα φαρ
  μακεϊα τα μή έπιστημάνων φαρμα
  κοποιών καί τα φαρμακεϊα των κληρο
  νόμων έκτός εάν εχουν τέκνα σπου
  δάι,οντα φαρμακευτικήν.
  —Όρίζεΐαι επίσης δτι άποξημίω
  σις -χορηγεϊται καί είς τό προσωπι
  κόν των καταργουμένων φαρμακείιον.
  - Οί λιακάδες των ημερών- ώς γνω
  στόν δέν λείπουν άπό ώρας είς ώραν
  κοί Λπό ημέρας είς ημέραν— εύνοοΰν
  πολύ τό μάζευμα των έλχμον.
  - Οί Ιλαιοπαραγιογοί εΰχονται ίί
  πως διαρκέση ή αίθρία μέχρι των
  Χριστουγέννων τουλάχιστον.
  - Ανάλογον ευχήν διατυπώνουν
  καί ώρισμένοι άλλοι καλλιεργηταί.
  —Εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως διάταγμα διά τοϋ
  όποίου τα δημοσία σχολεϊα τής μέ
  σης κατε>·εμήθησαν είς δέκα εξ περι
  φερρίας.
  - "Εδρα τής περιφερείας Κρήτην:,
  κατά σειράν όγδόη είς την κατανο
  μην αυτών, ωρίσθησαν τα Χανιά.
  - Χθΐς εγένετο ή δευτέρα κλή
  ρωσις τής 5ης εκδόσεως τοί 'Εθνικοϋ
  Λαχείου.
  Έκληρώθησαν έν[δλφ1125 λαχνοΐ
  μί, σύνολον κερΛών 2.5Γ0.000 ίχ των
  όποίο)ν οί 125 κερδιζουν άνά δισχιλί
  άς δραχμάς καί ά'νω
  —Διά τούς τυχηρούς τής πόλεως δι
  ετυπώνοντο άπο χθές αί συνήθεις
  εύχαί καί έλπίδες.
  - Πρός τούς έπιθεωρητάς τής μέ
  σης κα'ι Δημοτικής έκπαιδεύσεως έκοι
  νθΛοιήθη κατ' αύεος μακοά έγκύκλι
  ος τοϋ ύπουργρίου τής Παιδείας σχι
  τικώς μέ τα μαθητικά συσσίτια.
  - Διά τής ' έγκυκλ'θυ συνιστάται
  διαφώτισις των εύπορπι» μαθητήν ε
  πί τού ευρύτατα άγαθορργοϋ σκοποΰ
  τής λειτουργίας των συσσιτίων.
  —"Ωστε νά διαθέτουν οδτοι μέοος
  τοΰ «κουμπαρα» τ«)ν διά την ένίαχυ
  σι των συσσιτίων ή την παροχήν διό
  ροιν είς τούς απόρους μαθητάς.
  —Ώς εξής ωρίσθησαν τα κέντρα
  παραλαβής στεμφυλοπνεύματος πβρί
  των οποίων έγράφομεν χθές είς τόν
  νομόν μας καί τόν τοϋ Λασηθίου:
  - Ηράκλειον, Άρχαναις. Πεζά,
  Κουνάβπυς, Αύγενική, Άγιος Μύρων,
  "Αγ. Βαρβάρα, Άσίτις, Καστέλλι Πε
  διάδος, Άποστόλοι, Σητεία, Μόχλον.
  - Ή πληρηιμή των 'μιοθών των ίι
  παλλήλων άρχίξει άπό τής προσεχούς
  Παρασκευής 22 Λεχεμβριου.
  - Καί ουχί τής 28ης ώς άνεγράφο
  μέν χθές.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  Π.ΑΕΙΤΑΙ τ) χαί ένοιχιάζε
  ται τό είς Θέσιν! «Παπά Μόλου»
  ή « Παπαδάκη < Μετόχι» περιφε ρείας τοθ χωρίου Κανλί Καστέλ λι κείμενον άγρόχτημα άποτε λούμινον άπό αγρόν ελαιόφυτον εκτάσεως εκατόν περίπου μου ζουρίων μέ διαχόσια πεντήκοντα (250) έλαιόδενδρ». Πληροφορίαι παρά τφ Συμ)φφ Ηρακλείου χ. Ν. Φραγκιουδάκη. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΑ Τ6 εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταζιδιοτών* Τό εύνοεΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνβ είς τό κέντρον της όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστραπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, ίγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσόγκριτον. ΤΟ -ΪΙΤΥ ΠΛΛΛΛΣ» διευβύνιτειι άκέ> τ·ν
  ««ι
  «ββτε,α προς ^Ί£
  ε· μι τόν νό,,ο» περ;
  Οτΐμοοιευο,ν χο{ ^
  ύθ
  μ*|
  |).
  * έχίση; ότι
  ΐοι κο> εί; το
  ϊβγθυμενων
  ώίιμτρώϊο;^
  ό.τό ώρας ε|; ώ^
  ■■β είς ήμέοαν-είινοοϋν
  εφ·Μΐα των έλτιών.
  ιοχαραγιυγοι ϊίΐοηιιι 5
  (Β ή αίθρια μεχρι των
  β>ν τουλάχιστον
  όν ίί^ήν διατυπωνον*
  ΜΜ όλληι καλλιεργηΐαι.
  «*»η ιΐς »ΐ|ν έφημερίο
  ^βηες διάταγμο διαΐοϊ
  •ΐυ/βοια σχθΜϊα τή: μ
  ιήβηοαν είς δεχα ε- πφ
  η «Ας την
  ■ ■'ΐσθηοα» τα Χαώ
  ο η δειΐτερη ώ]
  ,. ._ύοοκος τοθ 'Κθνιχβ*
  ν ί/δλτΐ'25 λαχνβ.
  ών -2 5Γ0 000 έχ <ο< 2δ ρ , καί ά»«· ς πλήρους τη: άπο χ»*ς ">
  ς .
  επιθεωρηταί τη;
  ,υρΥη «.), ΠαΑ-
  „ μαθητικ» ουθβιιια.
  Ας έν»·-»1 Ν""01"
  & ..τού-
  „·,„,„ ,.-,,.»<*< ,αβ,τουν «Μ ,,,λ διΑ την ή την μβ« θέν ,ΑΑΣ" Οίκονομική ΑΜΘΡΘΩΣΙ2 ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΙΟΥ Άπδ χθές επήλθε μ«£ωσις χων τιμων των σταφίδων νδν χυμαινομ,ν,ον ή5η μεταξυ των 11 50 *αί 13 50 Έγκυκλοπαιδεία Δι* έκεΐνους ποΰ θέλουν ▼ά πλουτΐζουν τάς γνώσεις τον. ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ » α' δρ. » 6' » » Υ' » Καραμπουζές Έλιμέδ.ς α' » 6' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ α 6' » ϊ' ΣΤΑΦΓΛΑ1 ΡαζαχΙ » 15.— 14.— 13 50 13.— 12.— 9 50 7 50 6.50 6.20 5 50 Ι Σίτος Ι Κριθή 14 50 Βοώμη ΟΙνοι μίστατον Γλ«Οκος » Ελαια ΣΑΠΒΝΕ2 ΛιυκοΙ α' > 6'
  5.80
  3.— 3.50
  » Υ'
  ΙΙράσινοι α'
  » Ρ'
  » γ'
  Μίταξα
  8 50
  5.30
  5.40
  20.— 21.—
  17.— 18—
  22.00
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  'Από δλα δι' δλους.
  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΑΜΟΙ
  Ή Σχρλη Μεσσαράς
  καί αί καλλιέργειαι.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νία 'ϊδρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρΐια
  Πώλησις
  550.—
  140.60
  3.13
  31.55
  74 60
  33.50
  4.64
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  ΒερολΤνον 42.— 43.-
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίατΐ)
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6 96
  4.31
  3110
  4 58
  23.46
  3.14
  104.—
  21.12
  27 40
  313
  7 02
  4 35
  3155
  4 64
  23.95
  3.16
  105.—
  21.32
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Α'
  Ι "Οπως τδ χυπαρίσ:, ή τδ πεθ
  Ι*ο, ή ή χουχουναριά είνε τδ χά
  . ρακτηριστιχδν δένδρον τοθ μεσο
  γειαχιϋ τοπείου, τδ ίλατον των β?
  ριίιον χωρίον χαί τδ φοινικδδεν
  ϊ'-ον των τιοπιχών χωρών, έτσι
  • ί ε χαραχτηίΐστιχίς διά τό τοπεΤ
  όν των χώραν τής "Απω Άνατο
  λήζ δ δενδροχάλαμες, γενικώς τα
  μπαμπού.
  Ό δενδρονάλαμος ιΓ,ΐ σ-όσιον
  δένίρον χαί μάλιστα Ινα άιδ τα
  ωραιοτέρα των χωρών, εί; τάς ο¬
  ποίας ευδακμιΐ, ταυτοχρόνως δέ
  π&οσφέρει είς τοΰς χατοίκου; τής
  , "Απω "Ανατολάς μυρίας δπηρεσ!
  άς, ώς πρώιη ΰλ— διά την χατα
  ακΐυήν έργαλΐί"<ν, ΐι' οίχοδόιιη σιν σπιτιων, διά χατασχευήν οίκι ακών σχευών χαί ώ;. . τροφή ά χίμη. Έχτάσεις μεγάλαι είς την Ία πωνΕαν, ιϊς την Κίνιν, είς τάς Άπω Ί'δίας χατέχονται άπδ τδν δενδροχάλαμον, τοΟ^δποΕου αί τρυ φεραί χορυφιχΐ πού βγαίνουν άπδ την γήν, δπως πιρίπου βγαΕνουν τα σπαράγγια είς τάς ιδικάς μας χώρας, συλλέγονται άπδ τόν Α5 Οί "Αθλιοι. γουατον μέχρι τοθ Νοεμβριού χαί αποτΐλοθν γευστικωτάτην τροφήν τΐίϋ ίχει γεθσιν ανάλογον περί π-υ πρίς την των ιδικών μχς σπιοαγγιών καί των γουλιών. Είνε δέ ιί δενδροκίλαμοι ούΐοί ί^ιχίτερα φιιτά: Άνθίζουν μιά φο ρά μονάχα ιΐς^τήν ζωήν των, γονι μοποιοθνται, κάμνουν τον χαρπον των χαί υστιρα) μαραίνονται, άπο θ ήσ«ουν. Άνήκουν θά έλεγεν δ Χαϊνε «ιι; την φυλήν των Άσρα ίκΐίνων, που π«θαίνουν δταν άγα κ Ον...» Οί καλλιεργηταί δενδρο χαλ&ιιων ·ίς τάς Ίνδίας χαΐ είς την Ίχπω'ίαν διατείνονται δτι τί βχιβίύ αϋιά άνθοθν χάθι σαραν τα ή πε ήντα χρονια, το παράξε νόν Βμ«( είνε 8ΐι ή περίοδος αύ τή τής ά/θήσιως εί ε άνιξάρ·η τος &πο τα χρδνΐα, την ηλικίαν 'ών δέν^ρων. Δηλαϊή δέν είνε ά νάγχτ; νά γίνη ηρ&τα δ διν^ρο χίλαμος σχράντα ή πενήντα χρδ νιον διά νά αποθάνη. "ϋλϊ τα δίνδρα, δένδρχ πενήν τα χαί ίένδρα δύο χρίνων, Ελα άνθοθν, δταν Ιλθη ή χρονιά αυτή τής άνθήσεώ; των, χάθε σαράντα ή πενήντα χρδνια. (αυνΐχίζεται) Αί γεωργιχαι χαλλιίργΐιαι ου νεχίζονται είς ολόκληρον την Μεασΐράν μέ έντασιν. Ή σηορά των δημιητρια<ών άτταπερατοθται ήδη ένφ ή συγχομιδή των έλαι ών Ιξ«χολουθεΙ εισέτι θά σιινε χισ9^ δέ μέχρι τοθ Φιβρουχρ! ου δεδΐμένου δτι ή παραγωγή εί 'ναι άρχετά πλουσία είς τα πΐεΐ 'σΐϊ διαμερίσματα. Ιδιαιτέρως 5 'μως εφέτος έ<δηλοθΐαι διάθεσις μιγαλυτέρας, έντατιχωτέρας χαλ λιεργιίας δένδρων. Είς τοθτο Ι Ιϊ αυνετέλισε χαί ή συσΐηματιχή διαπαιδαγώγτρις των άγροτών 5 πό τής Γιαηγιχή; Σχολής χαί ή χορήγη3ΐς δενδρυλλΕαιν είς εϋθη νάς τιμάς. Καί πρέπει νά ίμολογηθ^ ϊτι ψ'οχή χαί Ιμπνευ3τήςτ9(προ3παθε( άς αύιή; υπήδξεν δ μίχρι τί Ο 5ε διευθυντάς τ<|ς Σχολής χ. Κάβου ρας. Δι9 αύτΐ χαί ή μετάθεσΕς τού, μετά την δχαΕαν ίσον χαί έπαξίαν προαγωγή^ τού, ή<οώαθη μέ λύπην είς ολόκληρον την Μεσ- σχρβν. Πιστεύιται δμως δτι ή Σχολή θά συνεχίση τδ έργον της ώς ναΙ μέχρι σήμερον χαί θά πά ρουσιάζη συνεχείς προόδους άντα ποχρινομέντ) πλήριος είς τόν σχο κον διά τον οποίον ιδρύθη. "Ο πυκ έπίσης άναγνωρίζεται δτι δ χ. Καβουρας ήτο ό χαταλληλδτε 652ον Ό Ίοβέρης ότιήκουσεν, έχων επί ΐτ)ς μορφάς τό άπερΐγραπτον έκεΐνο μειδίαμα άνθρώπου ουναισθα νομένου την ύπεροχήν τής έν ι ώ προσώπφ αύτοθ δέ σμευμένης.έξουσΐας. | Ό Γιάννης Αγ άννης έλαβε τόν Ίαβέρην έκ τοθ άλλου σχοινΐου δι* ου έκρατεΐτο έκ τοθ τροχήλου κατόπιν τού, ώς σύρει τις ζώον φορτηγόν έκ τοθ χά λινοθ, εξήλθε δέ έκ τοθ κατιηλεΐου βαδΐζων βραδέ- ως, διότι ό ΊοβΙρης δέν ηδύνατο νά κάμη μεγάλα βήματα έχων οεδεμένους κοί τούς πόδας δι* άλλου σχοινΐου βραχέος. ι Έκράτει συγχρόνως ό Γιάννης Άγιάννης διά τής άλλης χειρός τού τό πιστόλιον. | Διέβησαν τοιουτοτρφπως^χ»ρ'ς διόλου νά ,,πρρ σελκύσωσι την προσοχήν τ<5ν άντοτρτών εί όποΐοι προσοΐχον είς την έγγΐζουσα ?φοδον των στρατευ, μάτων' μόνος ό Μάριος τούς εΤδε διερχομένους. Ό Γιάννης Άγιάννης διεσκέλισε τό μικρόν όδό φραγμα τής όδοθ Μοντετούρου, κρατών πάντοτε τόν Ίαβέρην άπό τοθ σχοινΐου καί βοηθών αυτόν νά υπερβή ομοίως τό όδόφραγμα. Έκεΐ, διτισθεν τοθ όΒοφράγματος, ευρέθησαν μό νοι, ουδείς τούς Εβλεπεν. Ή γων(α των οίκιών τούς άπέκρυπτεν, άπό των ομμάτων των άνταρτών. Ό λίγον ιτσρέκει έσχηματίζβτο φρικώδης σωρός έκ των πτωμάτων, βσα είχον ριφθβ Εξω τοθ όδοφράγμα τος. Μεταξύ των νεκρών έκείνων διεκρίνετο καί τις έχων κόμην μακράν καί στή·θος γυναικός ήμΕγυ- μνον. Ή χεΐρ τοθ νεκροθ τούτου ήτο διατρυπημένη. Ήτο ή Έπονίνη. Ό Ίσβέρης εΤδε τιλαγίως ιήν νεκράν τούτην γυ ναΐκα.καί είπεν, έν άκρα πάντοτε άταρσξα, έντός των χειλέων τού. —ΜοΟ φαίνεται, σάν νά την γνωρΐζω αύιήν* "Επειτα έστράφη πρός τόν Γιάννην Αγ άννην. Ό Γιάννης Άγιάννης έθεσε τότε τό πιστόλιον υπό τόν βρσχΐονά τού καί ιτροσηλώσας επί τοθ Ιατ βέρη τό βλέμμσ, εΤπε είς ούτον. —Ί βέρη, έ> ώ εΐμαι.
  '0 Ίοβέρης άπεκρΐθη·
  —Ήλθε καί ή δική σου σειρά. Κβμε λοιπόν, τε
  λείωνε. , η
  Ό Γιάννης Άγιάννης ανέσυρε μαχαίριον έκ τοθ
  θυλακΕου τού καί τόν ήνοιξε.
  - Μ6 τό σογιά; είπεν ό Ίοβέρης. Εχεις δίκαι
  όν, αύτό σοθ πρέπει καλλίτερα, σάν τέτοιος ποθ
  * °Ό Γιάννης Άγ,άννης έκοψί τό σχοινίον. Λ;| βΰ
  έκρατεΐτο ό Ίοββρης άπό τοθ τραχήλου, εκςψ.ν Ε
  τΐειτα άπό των χειρών τού καί των ποδών τού καί
  τί δλλΓσχοινιά, ίοΙ άνεγερθεΐς εΤπε πρός αυτόν.
  (συνεχ'ζεται)
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ^ΙΚΟΠΕΔΩΝ
  •Εντό€ τοό έγκεκρψένοιι
  ^^5^οο τϋ€ πάλεω^
  Οί Καπνισται τού Ηρακλείου
  έβαθμολόγησαν μέ αρίστα
  ,ΑΡΙΣΤΑ'
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  ΛΡΙΟΤΔ
  ΆντιιτρόβΗίτβι:
  ΑΔΕΛΦΟ1 ΓΡΥΦΙ2Α
  ρος νά τοποθΐτηθϊ είς την θέσιν
  τοθ πράσΐαμενου τής Γειβργιχής
  υπηρεσίας το9 ΝομοΟ Λασηθίοιι
  δπου ίπ£ατ)ς πριπει νά συντονι
  σίοθν αί χαλλιίργειχι χαί ιδία
  των δκωροφίραν δένδρων πού ι6
  δοχιμιθν πολύ. Έν πάση περι
  πτώσει βέβαιον είνε δτι ή χατά
  τα τελευταία ϊΐτ) σημειωθεΐσα συ
  στηματοποίησις των καλλιέργειαν
  χαί ή αϋξηοις τής παραγωγής έν
  Μεσσαρα αυνεχίζεται.
  Οί Μισσχρΐςαι είναι τόσον φί
  λεργοι δσον χαί φιλήσυχοι. "Ε
  χούν δέ επί πλέον ίμφυτον την
  τάσιν πρός την πρόοδον. Δίχονται
  μέ προθυμίαν τάς συμβιυλάς τής
  επιστήμας χαί τάς εφαρμίζουν
  μέ άχρ'βιιαν. Δι* αύτό χαί πά
  ρατηρεΐται τόσον μιγάλη συστη
  ματοποΕησις των χαλλιιργιιβν.
  "Οίαν δ' εχτελεοθοθν τα μεγάλα
  παραγωγιχά κι' Ιξυγιαντιχά έργα
  —χαί θά κατασκευασθέν σύντομα
  χάρις είς τό ενδιαφέρον τής χυ
  βερνήσεως—χαί άπαλλίγΐ ο τό
  πος άπδ την ίλονοσΕαν χαί άποίο
  θίϋν πρός καλλιέργειαν νέαι έχ·
  τάσεκ, τότε ή Μισσαρα θά μετα
  δλτ,θη είς Ινα.απέραντον περιβό
  λι. Χάρις είς την έργατιχότητα
  τ6ν χατοίχον τί];, θά χατασΐξ
  τό πλουσιώιιρον διαμέρισμα τής
  χώρας. ,
  Τα Ξενοδοχείον
  προτιμήοεως
  των ΊΙρακλειοτων
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτιαβεν μϊ νία κομφβρ, γννατον δι* τ«ς
  ίνκαταβτάβεις τβν λουτήρνν τού χαΐ τήί τελεΐας
  ·εριΐε»να·ιίς το», ΙΕααβαλιΧΐι τϊ)ν άνιτντίριιν τΐΐν
  λ< ιύχ4ρι·τ·ν βί Πρός τού; Δημότας Ηρα¬ κλείου γεωργοΜτηματίας, γ* Μργούς, κτηνοτρέφονς καί Μαλλιεργητάς κατόχβυ; γεωρ γικδν μηχανημάτων. Δυνάμει τιθ άπδ 21 Αύγούστου 1939 Β. Διατάγματος θέλει ένιρ γηθή άπδ τής 15ης μέχρι 25ης Δεκεμβριού γινιχή άπογραφή τής γε»ργιχή{, ίενδροχομιχής χαί χτηνοτροφιχής καταστάσεως τής χώρας ώς χαί των έν χρησιμοποι ήσει υφ' οιουδήποτε κατεχομένων γεωργιχων μηχανημάτων. 'Ο σχο πες τής άπογ'αφή'ς Ιχει καθαρώς | χαρακτήρος Στατιστιχδν ίνα ή Έ θνιχή κυβέρνησις τής 4ης Αΰγού στου Γυνηθ^ βάσει των συγχεντρω θηαομένων άχρφών στοιχείον χαί δλοχληρώοη τδ γενργιχδν της πρόγρομμα. Τα συγχεντρωθησίμε να στοιχεΤα Σίν δύνανται νά χρη σιμεύσουν διά φορολογικόν σχο πδν προβλεπομένων αυστηροτάτων χυρώσιω·) τόσον πρδς τάς έφορεια χάς 5ηηρισ!ας δσιν χαί πρδς τα μέλη τής Έπιτροπής χαί τα έντε ταλμένα δργανα συγκεντρώσεως των σΐοιχείων διά πάσαν άχριτο μύθιαν. Συνεπως πάντες πρδς ιυς άπευ θύνεται ή παροθσα είδοποίησις δφείλουν δπως έντδς τής ανω προ θεσμίας συμπληρώσουν τάς σχετι χάς δηλώσεις μέ πάσαν δυνατήν ακρίβειαν χαί παραδώσουν τού τας είς τα οίχιΐα δργανα Χω ροφυλαχής χαί άγροφυλαχής τα &ικΙ% θά τάς διανείμουν. Ουδείς δϊείλει νά αποφύγη την μετά προ θυμίας χαί ταχύτηΐος συμπλήρω σιν τής άΐομιχής τού δηλώσεως, άφ' ενός μέν ίνα αποφύγη τάς αύ στηροτάτας χυρώσεις τοθ σχετι κοθ νόμου. άψ' ετέρου δέ συμβά λη είς τό έργον τής Έθνιχής κυ¬ βερνήσεως περί τής έν γένει γεωρ γΐχής άναπλάσεως τής χώρας ήας αφο(9ϊ τδ συμφέρον αύτοθ τοθ ίδίου. (Ή επί τής γιωργιχής άπογρα φής 'ίπιτροπήι. ΠΑΡΟΡΑΜΑ Είς τδ δημοσιευθή έν τφ δπ' αριθ. 5345 φύλλον της εφημερίδος «°Λνό(θωσΐ(»πρόγραμμά μου πλει στηριασμςθ χατά ΕυαγγελΕας συ ζύγου Κωνστ. Τζουανάχη έξ άβλ« ψίας αναγράφηται έν αύτω μετά την λέξιν «Νιχολάου» χαί πρό ττ}ς λέξεως «Κεφαλογιάννη,» τδ ψηφΕον Ι έφ τβθτο είνε τδ Γ χαί χατά τουτο βιορθαθται ή είρημέ νη δημοσίευσις ώς εξής «Νιχολά ου Γ. Κεφαλογιάννη» Ηράκλειον 14 Δ)βρίου 1939 Ν. Γ. Κεφ*λογιάννης (ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΟΡΟΥ «ΡΕΐ» (λενφόρες Βασιλίως Κων σταντίνου διδάσχονται δπδ τοθ διπλωματούχου χοροδιδασχάλου χ. Κ. Λούβαρη δλοι οί νέοι χοροί 'χατά πρΜΐότυπ&ν αδα ημα ταχεί 1 άς διδασχαλίας. Δίδαχτρα προσσι ,τά δι* δλας τάς τάξεις. Έπίσης δίδη μαθήματα κατ' οίκον. 'Επω φεληθήτε τής εύχαιρίας νά μίθε τι χορόν. ______________ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι πλωμένον, εύήλιον, ιυάερον παρά | την κλινικήν Μπριλλάχΐ). Πληρο ;φορί«ιπ«ρ' ημίν. —ΑΙ είαφοραί υπέρ τδν μα· θητικ&ν συβσιτίων. ΣυνεχΙζονται ίκανοπβιητικβς καθ' ίλην την Ελλάδι» .«ί ιΐαφβ ραΐ υπέρ τ&ν μαθητιχβν συσσιτί ών Είς την πόλιν μας μ! ιϊσφο ροιΐ άνήλθον ίίίη ιϊς 5,500. Τό IV τκ&θα υποχατειοτρμα της 'Εμοοτι κης Τραπέζης προσεφέρον πρός τουτο δρ. 10.000. Σύνολον δρ. 15. 500. —Προαγωγαι Ερητ&ν ταχ» δρβμΐΜδν. Είς την έφημιρΐβα της χυβιρ· νήσινς (*ριθ. 252) έδημοβιεάθη δι άταγμβ διά τοδ έποίου ηροηχβη ό τβξινομος Ν. Ζαχ«ριουδάκης είς άρχιτβξινομον κκτ' άρχαιότπ τα. ηροπχθχσβιν βμβΐκς είς τα{ι νέμους «' οί κάτωθι. Γ. Μπ«του βχης, Ί. ίτβυρακάχης. Τ. Β«ρ χη:· Έπίσης προήχθησαν κατ' αρχκιοτητα οί τα{ινόμοι β., Έ. Γδοντάκηί, Ί. Ε. ΦροιγκαΜης, Π. £τ«θ«Νη(, £. . Κοτζαμπαβάχης, —'Η τιμή τ·ϋ «ρτβ». Δι* άποφάοΐΝς της 'Επιτροκϋς Διατιμήοεβίν ,«Ι νέαι τιμαί τ6ν άλβύρων χκι τού άρτον Μαθωρί σθησβν ί>ι άχολούβΜς: Άλβυρ» *'
  ποιότητος δρ. 9.69, β' 8.98. Άρτος
  α' 9.20, β 8.10.
  —Ό νέ·ς Γυμνασιάρχης τού
  Γυμνααίου Φηλένν Ηρα¬
  κλείου.
  Διά Βααιλ. Δικτάγματος κροη
  χθηααν είς Γνμνκβιαρχαις οί Μ*
  τμΘι έχηαιδευτιχβΐ λειτουργοΐ τής
  μίσης: £. Κοκκινάκης τοκοθΐτοά
  μενος είς ,το Γυμνάοιον θηλέειν
  Ήρηκλιίου μ«1 Ά. £ερν*ντάνης
  τοποβετούμενος είς τβ .Γυμνάαι
  όν Β>μου.
  —Ό νέμος περί ουναλλαγ
  ματικβν.
  Είς την Εφημερίδα τής Κνβερ
  νήαε«ς (αριθ. 533) εδημοσιεύθη α
  νκνκβιστΐΝβϊ νύμο;, διά τού βπβί
  ου τροποποκΐτκι ο νβμβς πΐρΐ
  ουνκλλαγματιχβν καί γραμμαί·
  «ν είς διαταγήν. Ή τρβηοκοΐηβιι
  «φθΕάτβς ^ηΐριπτώσϊΐς άπνλείοις
  σνναΐΑλαγματΐΝής η γρ«μα«τ(ο»
  αίς διαιαγήν χαί την , διαδΐΜ*
  σίοιν τής βεβαιώυεωΐ τής άηε»
  λείας.
  —Είς τ· υπουργείον Ά«ρ«
  πορίας.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσβως (αριθ. 519) εδημοσιεύθη
  δικτκγμκ διά τού . οκοίου έκιτρ·
  πετ«ι είς τον υπουργόν τής Αι
  ραπβρίας νά προσλββη ίχτ*χτοίς
  ύπαιλληλους επί συμβάσει δικρ
  Μ«ί«ς 2 έτ«ν ώς εξής: μέχρι 36
  πτυχιούχονς ηολυτιχνΐίου, μ·
  χρι 22 πτι>χιούχονς τεχνικνν σχο
  λ&ν, μ*χρι ,32 κκτΗτιρΗν απού
  δδν.
  —ΟΙ οίκ·νομιχ«ί ύπίλληλοι.
  Είς την Εφημερίδα ,,τής Κυβιρ
  νηαιως (Αριθ, 526) εδημοσιεύθη Α
  ναγκαβτικός νόμος, .δι* τοβ ο
  ποιου Μβτκργοδνται θέαεις τινές
  ιδν ύπηρεοιων τής ιάρμοδιότητοβ
  τού υπουργείον» ΟΙκονομιιι&ν. Λια
  τού αυτού νόμου έπιτρέκιται η
  μετάτβ{ις( ΰπαλλήλΜν τ&ν«κιντρι
  χών ΰηηριβι&ν τού υπουργείον
  Οικονομικήν καί όρΐζβτετι ότι
  διά τάς μίχρι τελους Δκχεμβρίβυ
  1940 προβγυγάς π·ριφΐρι«χ&ν (ι
  παλλάλων τοθ υπουργείον €ΐχβ
  νομικ&ν δέν ίφαρμύζοντκι «Ι
  διβταϊεις των όίρθβΝν 7 χ«1 8
  τού νόμον 667.
  —Διανυκτκρΐύοντα φαρμαι
  κεΐα.
  Σήμερον 16 Δεκεμβριού Β« δια
  νυχτιριύβο το ν«ρμ«χεΐον Γ, Γ·
  πεαάχη.
  —Διοριαμος γυμναοτρία].
  Α ,·ι? Β^ Α. βΐΜρίββ- γνμναβτρΐιΐ
  ή 'Αβηνοι Κοτζνμκαοαχη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣ!Σ
  Πρωΐα Σαββάτου
  16 Δεκεμβριού 1939
  12Π 'Ωρα! Τό "Φόν Σπέε"
  ΤΩ ΜΕΓΑ ΑΕΡ0ΠΛΑΝ0Φ0Ρ0Ν
  "ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΒΩΡΗΚΤΟΝ 'ΡΗΝΑΟΥΝ'
  ΣΠΕΥ&ΟΥΝ ΕΙΣ ΜΡΗΤΕΒΙΝΤΕΟ
  ΡΩΜΗ 15 Δεκεμβριού (ίδ. ύκηρ.),—Έ*
  Λονδίνου αγγέλλεται ίτι τ· μέγα κεροπλα
  νοφορον («Βασιλική Κιβωτος» Μ«ί τό θωρη
  ΜΤαν «Ρηνάουν» 35 χιλ. τόννων διετάχθη
  σαν υπό τοθ Ναυαρχείου νά έγκαταλκ.
  ψουν τό Κίϊπ— Τάουν τής Άφριχης ·που
  ευρίσκοντο άπό τίνων ημερών χαί νά πλεί
  οουν όλοταχ&ς ΐίς Μοντεβίντεο. Έν τω
  μεταξύ είς Λά Πλάτα συνεκεντρώθησαν καί
  άλλαι Ισχυραί μ·«άδες τού κγγλιχοΰ στό
  λσυ αναμένουσα! την έξοδον τ·δ «φόν
  Σκέε».
  ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΟΣ Η ΕΙΔΗΣΙΣ
  ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΪ ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΪ ΖΤΟΑΟΥ
  ΡΩΜΗ 15 Δ)βρ(«υ (Ιδ. ύκηρΐβ(οι).— Ή
  χυκλοφβρήσνσα σήμερον είς Λονδίνον φή
  μη π«ρί έξόδβυ τοδ Γερμανιχοΰ στόλβυ είς
  την Βόρειον θάλασσαν δέν'έπεβεβαιώθη υ¬
  πό τ·δ άγγλικοΰ Ναυαρχείου. Ή φήμη προ
  ήλθε προφανδς έκ τηλεγραφήματο; έξ Ό*
  ολο περί ναυμαχίας ιίς τα Νορβηγικα ΰ-
  5ατκ.
  ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜ0Π8Ι0ΥΝ
  ΑΣΦΥΞ1ΟΓΟΝΑ ΑΕΡΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβρίου (Ιδ. ύηηρ )·
  — Κατα τηλεγραφήματα έξ Έλσίνσχι «Ι
  Ρδσσοι έχρησιμοποίηααν έκ νέου άαφυξιογό
  να αίρια Οί Φινλανδοί έν τούτοις δέν φο
  βοίνται τόν κίνδυνον έκ τβν «ερίων διότι
  ή χ«μη?ή θερμβκραβία έξευδετερώνει την
  δραστκ«τητά των.
  ανίκανον πλέον διά μάχην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δ)βρ!ου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ).— Επισήμως άνα
  κοινοθται δτι οί είδικοί έμπει
  ρογνώμονες οί όποΐοι έπεσκέ
  φθησαν τό «φόν Σπέε» άπε
  φάνθησαν δτι είνε τόσον σο
  βαραΐ αί βλάβαι τού ώϊτβ
  νά μή δύναται πλέον νά συ
  νάψη μάχην. Τα τηλεβόλα τού
  των 11 δακτύλων κατεστράφη
  σαν. Κατά την γνώμην τβν
  ε(5ικών τό «φόν Σπέε» ίΤνε
  πλέον άχρηΐττος μονάς τοθ
  γεραανικοθ στόλου.
  Έκ Μοντίβ ντεο άγγέλλβ
  ται Οτι ή αγγλικη πρεσβεΐα
  προσέφερεν είς τόν πρέσβυν
  τής ΓερμανΙας τό αγγλικόν
  κοιμητήριον διά τόν ένταφια
  σμόν των Γερμανών νεκρών,
  άλλ' ή προσφορά δέν εγένετο
  δεκτή.
  ΑΙ αγγλικαί έφημερΐδες δι
  ερμηνεόουν σήμερον είς ένθου
  σιώδη άρθρά των την (κανο
  ποίησιν τής άγγλικής κοινής
  ννώμης διά τόν θρίαμβον τοθ
  Βρεττανικοθ ναυτικοθ. «Έκ
  τής ναυμαχΐας, τονΐζουν, άπε
  δεΐχθη ότι τα θωρηκτά τής
  «τσέίτης» δέν είναι τόσον ίσχυ
  ρά όσον εθεωρούντο». Έν συ
  νεχεία αί έφημερΐδες έξαΐρουν
  την τακτικήν των "Αγγλων οί
  όποΐοι κατώρθωσαν διά θαυ
  μσσ'ων έλ'γμών ν' άποφόγουν
  σοβαρά κτυπήματα καί νά
  πλήξουν έξ άντιθέτου τό γερ
  μττνικόν θωρηκτόν.
  Τηλεγρσφήματα έκ Νέας
  Υόρκης άναφέρουν δτι καΙχό
  τύπος τής Άμβρικής έκφρά
  ζετσι ένθουσιωδως διά την με¬
  γάλην αγγλικήν νίκην ή ό·
  ποία εσημείωσε τό τέλος τής
  δράσεώς τοθ ι.ειρατικοθ πού
  κατεδιώκετο επί τόσας έβδο-
  μάδας. Ό «Ήμβρήσιος Τη·
  λέγραφος» τοθ Λονδίνου γρά-
  φεΐ δτι ή χθεσινή λαμπρά νί¬
  κη ειμπορεί νά συγκριθη" μέ οί
  ανδήποτε άλλην μβγάληννΐκην
  τοθ ΒρεττανικοΟ ναυτικοθ. Τό
  «ΝταΙηΧυ Εξπρές» γράφει βτι
  όλόκληρος ή Αγγλία αίσθά-
  νεται χαράν διά την περιφα-
  νή νίκην των τριών μικρών
  αγγλικών σκαφδν των άντι-
  πσρϊταχθέντων μέ την ίσχυ-
  ροτέραν γερμανικήν μονάδσ.
  Τό «ΝτσΙηλυ Χέραλντ» ά
  σχολούμενον μέ την παραμο
  νήν τοθ «Φόν Σπέε» είς
  Μοντϊβ'ντεο, γράφει δτι εν
  εύδέτερον , κράτος δέν δι
  καιοθται βάσει τοθ συμφώ
  νού τί|ς Χάγης νά παρέχη
  φιλοξενΐαν πέραν τοθ δέον
  τος είς εν εμπόλεμον σκάφος
  ο δ τε νά επιτρέψη "την ένΐσγυ
  σιν τοθ όπλισμοθ τού ή των
  πληρωμάτων τού.
  'Ανυπολόγιστοι
  αί απώλειαι τού ρωσ. στρατοΰ.
  ΓΕΡΜΑΝ
  ΚΑΤΕΒΥΘΙ
  ΚΩΝ
  Ι ΕΙΣ ΚΕΙΠ-ΤΑΟΥΗ
  ΡΩΜΗ 15 Δεκεμβριού (ίδ. ύηηρ.).—Κατ'
  δΐδήσεις έκ Κίΐπ Τάε-υν τ· γερμανικόν
  αχάφος «Άντβλφ Ντόβυχερτ» 3 χιλ τόν
  ν ών κατερΊθίοθη ύκό τ·ΰ ηληρώματός τού
  διά »ά μην αίχμα)ωτισ&5 υπό των άγγλι
  κ&ν πολεμιχ&ν τβ όπεΐα τό προσηγγιοαν.
  ΑΚΑΜΕΜΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΒΙΒΜΕΡΙΝίΣΛίΓΟΣΤΒΥΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δ)βρ(ουΓ (τεΰ «νταποχρι
  τοδ μ»ς>—Ό αύμα>ός (εημερΐΐός) λογσς
  τ·δ Ίταλεϋ ύηουργβδ κ. Τοιάνο βναμένε
  ται μέ Ιδιαίτερον ενδιαφέρον υπό των διι
  θν&ν κύκλων. Ό κ. Τσιάνβ πιοτΐύεται στι
  6α «οχοληία μέ τ·ν καθορισμόν τής θέσεως
  τίς Ιταλίας έν σχέσει πρες την (ωσοοφΐν
  λανδΐΜην αύρραξινχβί την απόφασιν της
  ΚΤΕ εναντίον τής Ρνοσίβς.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ2ΥΣΦΙΓΞΙΣ
  ΤΟΝ ΣΧΕΣΙΙΙΗ ΓΕΡΗΑΗΙΑί-ΡΟίίΙΙΐ;
  ' ΑΘΗΝΑΙ 15 ΔεχΐμβρΙου (τοθ άνταπ·
  χριτοϋ μ«ί) — Κ«τ« τα έκ τοδ έξωτεριχοΰ
  τηλεγραφήματα μετ ά την προχθεσινήν &
  πέρασιν της Κ.ΤΕ. άαμένεται ούσφιγξις
  τβν σχέσιων Γερμανίας χ αί Ρωσσίας. Εί
  «β άγνωστον έν πάση περιπτώσει αν ή ού
  ονιγ{ις «&ιη Β« καταστή τελιχώς δυνατή.
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕ
  ΑΙΟΡΙΖΕΤΑΙΟ κ. ΜΠΟΥ
  Υ
  ΑΓΟΥ
  ΥΛΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δ)βρίου (τ·ΰ ανταποκριται!
  μ«().— Ό 'ΑΛτεισαγγκλιύ; τοδ 'ΑρεΐΌυ
  ΠαΛου κ. Μκβυρέηουλος διβρΐζβται Είβαγ
  γιύς αυτού είς αντικατάστασιν τού βιτοΒα
  ν·τος Είοαγγβλέως ΓιδβπβύλθΜ.
  ΤΟ ΧΟΕΣΙΝΟΝ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΝΟΜΟθΕΤΙΚ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δ)βρίου (τ·δ άνταπβκριτβΰ
  μ*ί).—Τό συνελθόν σήμερον υπο την πρ·-
  κδρίαιν τοθ χ. Ί. Μβτ«[« έβδβμβδιβΐβν ΰ·
  Κβνργικβν ονμββύλι·ν έζήταοΐ κ«ι ένέκρι-
  ¥9|ΐ·9«τή|ΐ«τ«.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβ>(ου
  (16. ύπηρ >— Τό Ρώυτερ πληρο
  φσρεΐται ότι τα φινλανδικά
  στρατεύματα άνβχαΐτισβν την
  ρωσσικήν προέλασιν ε|ς Κοε
  δ!στρ. £(ς Τοβαζσέρντι ή μά
  χη άπίβη είς βόρ τς των Ρώσ
  σων, παρά τό δτι επεχείρουν
  διά πρώτην φοράν επίθεσιν
  είς τόν τομέα ούτον.
  Τό φινλανδικόν στραιηγΒΪ-
  όν εΐχε προβλέψβι την έπΐθε
  σιν καί εΤχε προετοιμάσει την
  άμυναν. Οί ΡΔσσοι υπέστη
  σαν αληθή πανωλεθρΐανπέντε
  χιλιάδες άνδρες περικυκλω
  θέντες εφονεύθησαν. "Ενδεκα
  τάνκς τοθ έχθροθ κατεστράφη
  σαν. Είς Έσμένο #ξ άλλου
  κατερρίφθη Εν ρωσσικόν άερο
  ττλάνον. Είς Κομιζαρντΐ δ τού
  ητοιμάζοντο νά είαέλθουν οί
  Ρώσσοι, οί Φινλανδοί κατέλα
  βον τάς σπουδαιοτέρας στρα
  τηγικάς θέσβις καί ήαπόΒισαν
  την ρωσσικήν προέλασιν Κατ'
  άνεπ βφαιώτους πληροφορΐ
  άς όλόκληοος μεραρχία σοβ ε
  τικοθ στρατοθ κατεστράφη
  Είς Κόζεμπορνκ οί Ρ·2>σσοι έ
  νήηγησαν έτιιθβσβις οί δέ Φιν
  λσνδοί έπιτυχεΐς άντεπιθέσεις.
  Ό ρωσσικός στόλος ά^επειρα
  θτ> νά βΐμβαρδΐση τό Ρ.όλκο,
  άλλ' απεκρούσθη υπό των έ-
  ττακτίων τηΧΐβΊλων.
  "Αλλα τηΧεγραφήματοτ προ
  σθέτουν δτι είς τό στενόν τής
  ΚαρελΙας συνήφθησαν χθές έ
  πσνειλημμΐνσι μαχαι.
  Οί Ρώσοοι ένέτειναν τάς
  προσπαθείας των ρ'ψαντες είς
  τόν άγώνα άλλεπάλληλα
  κύματα μενάλης στρατιωτι·
  κης δυνάμεως διά νά δια-
  σπάσουν την άμυναν των Φιν
  λανδων, άλλ' απέτυχαν οίκ-
  τρώς ύποστάντες σηβαρωτά
  τας απωλείας Ό<τώ ρωσσι κά τάνκς κατεστράφησαν. Είς Κορονόγια οί Ρ^σσοι έ« πεχεΐρηοταν νέαν επ.θέσιν ή όποΐα απέτυχεν έπΐσης. Ρωσ σικά πολεμικά ΙπεχεΙρη- σαν επίθεσιν κατά πάτρα λιακών πόλεων τής Φινλαν δΐας ή 'αγκάσθησαν δμως νά άπομακρυνθοθν ταχέως πρό τοθ σφοδροτάτου πυρός των έπακτίων φινλανδικών τηλίβ*» λων. ^Πχΐρωϊνπ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟ ΠΛ ΑΝ Α ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΊ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΤΩΝΤΕΡΝΕ Οί Φινλανδοί διεκδικοΰν ήρωϊκώς τα έδάφη των. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβριού ([Λ. ύπηρ ) — Κατ' είΡίήσεις <ξ Έλσίνσκι οί Φινλανδοί διεκδι' κοθν έ<ατοατόν πρός έκατο στόν τα έδσφη των. Ή πόλις Σάλλα περιήλθεν άλληλεδια δόχως είς χίΐρας αμφοτέρων των άντιπάλων κατά τος τε¬ λευταίας ημέρας κατόπιν σφο δρων μσχων. ΡΩΜΗ 15 Δεκ^ βρίου (ίδ. ύπηρ).— Τηλεγρσφήματα έξ Έλσίνσκι άγγέλλουν δτι οί Ρώσσοι £ έν προχωροθν είς ού δένα τομέα πσρ' όλας τάς προσπαθείας των νά κάμψουν τούς Φινλανοοος. Είς την πε ριοχήν τής Σάλλα αί μαχαι δι εζάγο^ται μετά πρωτοφαινοθς ίσφοΡρό'ητος άπό διημέρου. | Αί απώλειαι ι ών Ρώσσων είναι τεράστιαι. Είς ιήν πε-' ριοχήν τοθΠετσόμο έπανήο | χισεν ή δράσις. Είς την Ν. ΦινλανδΙαν οί Ρώσσοι έπεχεΐ- ρησητν νά καταλάβουν την σι δηρς δρομικτΥν γραμμήν τοθ Βι'( πούρι άλλ' απέτυχαν άναγκα- σθέντες νά ύποχωρήσουν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)βρΙου (ίδ ύπηρεσΐσ).— Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται έκ Φιν- λανδΐας Οτι είς Κοροούνα έξα κολουθοθν λυσσώδειςέπιθέσεις των Ρώσσων. Είς τόν Ίσθμόν ΚαρελΙσς οί Φινλανδοί έ- πεχείρησαν αι β τρωτάτας επι θέσεις μέ εξαιρετικήν επιτυ χ^αν. Νυκτερι-νά τη>ενοαφήματα
  άνσφέρουν δτι τό Σατμιζαρντί
  άνακατελήφθη υπό των Φ>ν
  λανδων καί δτι οί ΡΛσσοι ό
  πογωροθν καταδιωκόμενοι.
  Ή Μόσχα ανήγγειλεν ότι
  είς την Βόρειον Φ.νλανδΙαν έ
  -ανελήφΡησαν αί Ιπιχειρή
  σεις. Έξ ΈλσΙνσκι αντιθέτως |
  Τηλεγραφείται δτι ούδεμ'α σχε
  τική ττληροφορΐα ύπάρχει. Ό
  άνταποκριτής τοθ πρακτορεΐ
  ου Ρώυτερ τηλεγραφεΐ δτι ιίς
  την Βόρειον ΦινλανδΙαν επι
  κράτει πλήσης ήσυχία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβρίου (Ιδ. ύτηρ).
  —Τό ύπουργεϊβν τής 'Αεροπβρίας «νεχοί
  νωσεν άκόψκ ίτι κατά την πβρελθοδσαν νύ
  κ τα κ*ί σήμερον την πρ»ΐχν 'Αγνλικα
  άεροπλάνα ενήργησεν πτήαεις είς Έλιγο
  λκνδην υπεράνω τ&ν άεροπβρικων βκαεων
  τοδ Μκορχούμ, 23ήλτ καί ΝτωντΒρνέ καί έ-
  νήργησαν χαταινιοτικ·ν βομβκρδισμόν. Πι
  στεύεται ϊτι «Ι έκ τοδ βοιιβκοδιαμ·δ κατα¬
  στροφαί είναι τεράστιαι. Τα ευρισκόμενα είς
  τας βάσει; γερμανιχά άεροπλάνκ, βομβκρ
  δισθέντα δέν χατώρΒωσοιν ν' άπογει«θοΰν.
  Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΙΝΑ4ΝΑΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβριού (ίδ. ύκηρ.).
  —Ό Γενιχός Γραμματεύς τής ' Κ.Τ.Ε. χ.
  'Αβενόλ είδβποίηαε σήμερον έπισήαως τ«
  Σοβιέτ ίτι εξεδιώχθησαν έκ τσΰ όργανι
  ομού της Γενέυης. ΟΙ οίκονομιχοί άντιπρό
  σωποι των χρατ&ν άναχνροΰν «πέψκ δικ
  Παρισίους ίπου θχ συ]|ητή9ουν τ· εΐδοςτής
  βοηθείας ή ό ποία θά παρασχεθο είς Φιν
  λανδίαν.
  ΕΙΣ ΤΑ ΟΥΓΓΡΟΡΟΙ.ΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΣΥΝΕΒΗ Σ|Β]ΡΙΗΗΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΡΩΜΗ 15 Δ)βρ(·» (ίδ. ύκηρεσία).-Ε.ς
  τα Ούγγρορωασικά αύνορα έλαβε σήμερον
  χώραν αοβαρόν επεισόδιον. Ρωασιχόν άκα
  σπνσμα διήλθε τα Ούγγριχά αύνορα. Οί
  Ουυγροι φρουραί ήνοιξαν έντονον πΰρ έν
  τέλει δέ συνέλαβαν αίχμαλώτους τού; Ρώ3>
  σους οτρατιώτβς οί όποΐοι έκέιιεναν νκ πά
  ρκμείνουν επί τοδ ούγγριχοδ έδάφβυς.
  "ΤΟ ΦΟΝ ΙΠΕΕ' ΔΙΕΤΑΧΘΗ
  ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟ ΜΟΗΤΕΒΙΗΤΕΟ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δ)βρ(βυ (ίδ. ύππρεβ(α) -
  Νυκτερι*ά έπείγβντα τηλεγραφήματα έκ
  Μβντεβίντεβ βγγέλλουν ίτι ή κυβέρνησις
  της θύραιγοιΐάης διέταζε τό «φόν _«έε» νά
  έγκαταλε'ψη «·ν λιμένα έντος 72 ώ?ών άλ
  λως θά διατάξη τόν αφοπλισμόν χά! την
  χατάσχεσίν τού μέχρι της λήξεως τού πο¬
  λέμου
  Ο ΑΓΓΑΟΣ Π
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  Ι
  ΜΕΤΩΠΟΝ
  Οί Ρώσσοι άγγέλλουν επιτυχίας.
  ΑΓΚΥΡΑ 15 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ύπηρ.) — Τό στρατηγεΐον τοθ
  Λένιγκραντ αγγέλλει δι' άνα
  κοινωθέντος τού βτι τα σίβιε
  τικά στρατεύματα συνεχ'ζουν
  την προέλασίν των «Ις την πε'
  ριφίρειαν τοθ Μουρμάνοκ άπ'
  οπου έξαπολύουν σφοδράς έ-
  πιθέσβις. Είς την περιοχήν
  τοθ Πετροζ' βόσκ τα ρωσσικά
  στρατεύματα κατέλαβον τα
  χωρία Γιουγκορζοντ', Ίπόλα
  καί ΣονκΓζαρντί. Ή ρωσσική
  άβροπορία περιωρίσθη είς πτή
  σεις άναγνωρίσεως μόνον λό-
  γφ τής κακοκαιρίας. Είς Ου ι
  γκα τα ρωσσικά στρατεύμα
  τα Ιφθασαν είς απόστασιν
  117 χιλιομέτρων δυτικώς των
  ρωσσικων συνόρων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)βρίου (15.
  ύτηρεσΐσ).— Νυκτερινά τηλε
  γραφήματα έκ Λένιγκραντ αγ-
  γέλλουν δτι τα ρωσσικά στρα
  τεύματα ένισχυθέντα διά νέ
  ών δυνάμεων άσκοθν (σχυρο
  τάτην πίεσιν επί των Φινλαν
  δών. Τό, ΣσμΐΜσρντΙ έξεκενώ
  θη υπό των Φινλανδων.
  Οί Ρώσσοι προελαΰνουν συ
  νεχβς χάρις είς την χρησιμο
  ποίησιν μεγάλου άριθμοθ
  τάνκς. Είς την Βόρειον Φιν
  λανδίαν ό ά} ών Εχει ττροσλά
  βει μορφήν κλεφτοπολέμου
  λόγω τής έδαφικής διαμορφώ
  σεως. Αί ρωσσικαΐ έφημερίδες
  άγγέλλουν δτι τα Σοβιετικά
  στρατεύματα κατέλαβον έκ
  τος τοθ ,Σαμιγισρντί ^καί τό
  Καλοσογιαρντί σπουδαίον νι
  κελωρυχεΐον καί δτι άπέχουν
  ολίγα χιλιόμετρα έκ των Νορ
  βηγικων συνόρων.
  Ρωσσικόν άντιτορπιλλικόν
  έτορπλλΐσθη καί εβυθίσθη υ¬
  πό ΦινλανδικοΟ πολεμικοϋ.
  Οί Φινλανδοί άνακατέλοβον
  τό ΣουομογιαρντΙ. ΒορεΙως
  τής Λαντόγκα εσημείωσαν νέ-
  άς επιτυχίας. Έκυρίευσαν 15
  τάνκς καί επέφερον μεγάλας
  φθοράς είς τούς Ρώσσους.
  Ή Ούραγουάη
  διά την υπόθεσιν τοΰ φόν Σπέε,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δ)βρ(βυ (Ιδ. δπηρεσιβ.).-
  Ό πρωθυπβυργός χ. Τσαμπερλαιν αφιχθη
  σήμερον είς Γαλλίαν ίπβυ Βα διέλθη ήμέ
  ρας τινβς πλησίον τβϋ άγγλιχοϋ έκβτρα
  τευτιχοΰ σώματβς τό οποίον έχει έγκατα
  σταθδ είς την γραμμήν Μαζινό. Έντσς
  τβν ήμερ&ν θά βκιαχεφθβϋν έπίσης τό Δ»
  τιχόν μέτωπον χαί οί άρχηγβί τής άντιπο
  λιτεύαεως χ. χ. Άτλυ χαί £ίγκλε»ρ.
  Ο ΚΑΓΚΕΑΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΑΕΡ"
  ΕιΊΙΟΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ:
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Δ)?ρίου (ίδ. ύκηρεα(α).-
  Ή Γερμανιχή πρβτιβγάνδα έθεσεν έκ νέ
  βυ έν Άμεριχξί εί; κυκλοφορίαν την διάδβ
  σιν §τι ό χ. Χίτλερ είναι ε:οιμος ν' ά
  ναλάβη έχ νεου άγώνα κατά τού μπολβεβι
  χισμοϋ άρχβϊ νά δεχθοΰν ή Άγγλίκ χαί ή
  Γαλλία την κατάπαυσιν τού πολέμου χά)
  την σύναψιν ειρήνη; επί λογικήν βάσΐων.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΡΩΜΗ 15 Δ)βρίου (ίδ. όπη
  ρεσΐα).—Ή παραμονή τοθ
  «φόν Σπέε» είς ΜοντεβΙντεο
  προεκάλει διπλωματικάς ζυ
  μώσεις. Ή μίν 'ΔγγλΙα έζή
  τησβν άπό την Κυβέρνησιν
  .τής Ούραγουάης νά μην επι
  (τρέψη 1ΤΊν ·ηαραμονήν τοθ νερ
  μανικοθ Θωρηκτοθ πβρισσότε
  Ιρον τοθ 24ώρου είς Μοντεβίν
  'τεο ή *έ Γερμανία διεμαρτυρή
  θη διότι ο( αρχαί τοθ
  , Μοντεβίντβο άρνοθνται νά
  ά α μέοα τί^ ε
  ή τοθ «φόν Σπέε» έκ των
  ζημίαν τάς Οποίας υπέστη.
  Κατ' εΐδήσεις έκ Μοντεβίν
  τεο ή κη5ε(α ^των 36 νεκρών
  τοθ «φόν Σπέε» εγένετο έν
  συρροή χιλιάδων κόσμου. "Αλ
  λα τηλεγρσφήματα άναφέοουν
  δτι ή Κυβέρνησις τής Ούρα
  γουάη; εδήλωσεν δτι πιστή
  είς την ανακοίνωσιν της της
  5 Σ)βρ(ου έ. ε. πβρΐ απολύτου
  ούδετερότητός της θά έφαρμό
  Φ φ ή ίό#
  Ι τοθ «φόν Σπέε» τάοδιατάξες
  τής συνθήκης τής Χάγης τοθ
  1907.
  Είς Λά Πλάτα έπιτηροθν
  πέντβ άγγλικά πολεμικά. Οί
  ευρισκόμενοι επί τού «Φόν
  Σπέβ» οίχμάλωτοι "Αγγλοι
  ναυτικοΐ άτιηΧευθερώθησαν κα
  τόπιν διαταγτΐς τής κυββρνήσε
  ως τής Ούραγουάης. Ό "Αγ
  γλος πρεσββυτής εξέφρασε διά
  τοθίο τάς ευχαριστίας τού
  πρός τόν υπουργόν των Έξω
  τβρ-κίδν τής Οώραγουάης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15Δεχεμβρί·υ (Ιδ. ηρ)
  —Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη ύπσ τοΰ
  "Ανωτάτου στρατηγείου τό χάτωβι άναχοι-
  νωθέν: «Συναντήσεις τινές των πρ·χεχνρη
  μ έν ών στοιχείων είς την δυτικώς τ&ν Β·
  σγίων περιοχήν».
  Επισήμως άναχβινοΰται ό5τι τό γερμανι¬
  κόν σχάφβς ((Ντυοντβρφι» 4 χιλ. τέννων, έ·
  τορπιλλίσθη υπό «γγλιχοΰ ύποβρυχ(·υ χκί
  εβυθίσθη.
  ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ Π ΑΤΡ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δ)βρίου (τ«δ άντβποκρι
  Τ·0 ματς) —Είς τόν λιμένα τ&ν Πατρ&ν χ»
  τίηλΐυοε οήμιρον βοηβητικόν τβδ Ίτ«λιχ·θ
  ·Τ#λΜ