98192

Αριθμός τεύχους

5349

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρ
  -.Τ.Λ
  .«ιοή ' »
  «β δϊ
  ΙκΤΐίί

  ο <1δ. ύκηΒΐοΙ» - ·ρ« ίλ.βι δι·ν ίοιχβν Μ ύνγρικα σύνορ* Ο! »ς«ν Εντονον χΰρ ίν χμαλώτευ; τ·.; Ρύι· •ΐβι έηέαενεν ν» « /γριχοΰ β φ ίν« ·ντ·ς , αβ;βηλΐομ#ν ι τής λάξ·»·, »*_■ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ---------------- ~~—~—~εεεε—εε————επεε—εε—ΗΒεε—εε—εε—εε—^ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι ΡΑΦΕΙΑ # ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ^* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΙΕΤΒΤΙΟΣ {ΠΤΗΤΙ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΑΙγύητοο ίΐησία λίραι Β εξάμηνος Ι ΆμβρΐΗης |—σια Βολ. 10 Ιξάμητος » Β ■ατά φύλλον Δραχ. 3 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Ϊ4θι« ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 53*9 Είς τάν Βορράν Οί Φινλαν- δοι μάχον- ται μέ αφάν¬ ταστον ηρωϊ¬ σμόν κατά των Ρώσσων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δεχβμβρί •υ (Ιδ ύηηρ). — Υπό τοθ Φινλανδικβΰ ατρατηγείου έ- {ιδέαι, τ· εσπέρας, τό κάτω θι ανακοινωθέν: «Οί Ισχ«ρι· ομοί των Ρώσσων ίτι προιΐ- λκααν είς βάθβς 130 χιλιόμε¬ τρον είς, την περιοχήν τής Ούχτα εΐνι απολύτως ανα· κριβΕϊ;. Τ· χωρίον £ου·μ· γιεφντΐ «νακατελήφθη υπο τδν Φινλανδδν Πληοίον τϋς λ(μνης Κουκνταγιαρντί οί Ρ&ασοι περιχυχλωβέντες ύκέοτι,σβν πανωλβθρ'αν. Β· ρβΐως τής Λαντβγκας οί Ρ&σαοι ύποχωρβΰν καταδιω κομενοι υπό τδν Φινλαν· δ&ν ·1 βποϊβι ενήργησεν σφοδράν «ντεπίθεσιν Δέκα πέντκ τάνκς εκυρι¬ εύθη 9αν. Τβ ρωσσιχόν στρα¬ τηγόν απέστειλεν έιιτά χι¬ λιάδας Λάπωνας κρός ανα- χαίτισιν τής φινλανδικ&ς προελάσευς. Τα Φινλχνδιχά οτρατεύ- ματα έγχατέλειψκν τ· Σαλ μιγιαρντί άφβΰ τό βπυρπόλη· οαν. Όλα τβ κτ.ρια καί τα καταφύγια κατεστράφη· ακν καί τα πά ντα ήρημώ· θπανν. ΟΙ Φινλανδβί ύπεχώ ρησαν δια ατρατηγικβύς λέ *Ύ·ος πρός την" ~*δ*ν ίιτΐ αγει πρό; τόν Βόρειον Π« γνμένον Ωκεανόν ίηβυ θκ εύρουν ίρεισμα ν' άντιτβ- {βυν αποτελεσματικήν αμυ ναν. 61 Φινλανδοί άνετί ναςαν «πίσης τα τεραστία ίργοστάσια νίκελ της περιο¬ χάς, τα έπβϊα κατεστράφη οαν τελείως. ΡΩΜΗ 16 Δ)βρί·». — Τ* ΊσκανΐΜΟν ύκουργιχόν συμ¬ βούλιον απέστειλε διακοίνω αιν είς την οποίαν «χφράζει την βαθείαν συμπάβειαν τοθ 'Ισπβνικβδ ίθνους πρός τ·ν Φινλανδικόν λαόν ό οποί¬ ος μάχεται ηρωϊκδς υπέρ τής διααώβεως τού παγκοσμίου πολιτισμόν *χ τού μπολσεβι κιχοϋ βκρβκρισμοϋ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δεκεμβριού (Ιδ. ύηηρ ) —Κ«τ« τπλενΡ»- φήματα εξ Όσλο οί Φιν- λανδοΐ χατέστρεψ.ν ις -«* μιγιαρντ. όλας τας οΙκίας χαί άνετίναςαν τας γεφυρβς. Σήμερον την 3ην πρ»ϊνην ήρχισε μβγάλη μάχη είς Την περιοχήν τ.ΰ Καμνγιαρ ντί. Οί Φινλανδοί μαχον· τ«ι ώΐϊοχ»ρ·Βντες κβνονι χδς. Είς τό νοτιον μέτωπον οΐίνεχΐζονται ίπιτυχίϊς «ντε πιθεσΐις τδν Φινλανδδν. Υπό τοΰ διεθνοΰς τυττου ίξαίρίται ο ιϊρωϊβμ·* χ«· Π αύτοθυσία τδν Φινλανδων τδν οΐιβίων ή μ«χητικ·τ»ις βΐϊβδεικνύεται ανευ πρβην·» μένβυ είς την .«τορ.«ν τ·δ πολέμου. . ΡΩΜΗ 16 Δ)βρί·«ί (·δ· δ πηρεβ(α) - Τ· ηρβ»τ·ρ·ι·ν Στέφανι πληρ·?·ρεϊται ·τι τ« βπκκτια φινλανδΐΜ* τηλε βέλα βπρο,ένηοαν οοβαρΜΤα τας ζημ.«ί »·« Ρ«ββικόν *·*« τβρπιλλιχβν. Νεώτερον τηλε Ε8ς τιΗν Ρώμην θι /α?υβδιοι θα?ασσιοι γιγανκς τής Αγγλίας και Γαλλίσς κατέ-τλευοαν πρό τοΰ Μοντεβιντεο κα'ι άναμένουν την εξοδον τού «φόν Σπέε». Μετά την νουμαχΐον τού Άτλοντικού Ή Δουνκέρκη,τόΡηνάουν, ή Β. Κιβωτός είς Μοντεβιντεο Άναμένουν την εξοδον τού «φόν Σπέε». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 ΔβρΙου (Ιδ. ύττηρΕθΙσ).—Υπό τθν πολιτι·| κων καί διπλωματικήν κύκλων παρατηριΐτσι 6τι δέν 6χει «α .θοοιαθβ ?σΦΛς ή άκρ βής ώ , ρα άτιό τής όποΐσς ήρχισεν ή Ισχύς ΐΓΐς προθεσμΐας τβν 72 ώρών μετά την πάροδον τΛν οποίων όφεΐλει τό «φόν Σπέε» νά εγκαταλε'ψη τόν λιμένα τοθ ΜοντεβΙντεο, άλλως θά άφοπλισθβ υπό της κίββρνή σεως τής Ούραγουάης. Έκ κυβερνητικης τιηγτΐς έν τού τοις παρεσχέθη ή βίβπΐωσις δτι ή προθεσμΐσ λήγει αυριον την 11 ην νυκτερινήν ώραν. Τό γερμανικόν θωρηκτόν έφωδιά- ζβτο καθ* 6λον τό άπόγβυμα έσπευσμένως μέ άνθρακα βκ τοθ έν ΜοντίβΙντεο ναυλο- χοθντος γερμανικοθ σκάφους «Στάνχοτι». Χθές την νύκτα εγνώσθη είς Λονδίνον δ*ι αί ίσπβυ- σμένοι προετοιμασίαι τοθ «φόν Σπέε» ό»Ε[λονται ε^ πρόθε¬ σιν ν' άποπλεύση χθές την νύκτα έκ τοθ Μιντί β ντεο. Ή πληοοφορΐα αυτή έν τούτοις απεδείχθη άνακριβής καί τό «φόν Σπέι» συνέχισε την άν θράκευσιν καθ* όλην την δι¬ άρκειαν τής νυκτός. ΈπΙσης ο( εΐδικοΐ τεχνίται έκ τοθ πλη ρώματος ειργάζοντο άκατα παύστως διά την επιδιόρθω σιν τ&ν ζημιθν τοθ σκάφους κατά τό δυνατόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσΐσ).— Επισήμως άνα· κοινοθται 8τι τό Γαλλικόν θω ρηκτόν ^Δουγκέρκη^ ταχύτη· »ς 31.5 κόμβων, έκ τΛν Ισχρ- ροτέρων συγχρόνων πο> εμι-
  κων σκαφών, κατέπλευσεν
  είς Ρ.ο ντέ Λ 4 Πλάτα καί ά·
  ναμβνει μετά τΛν άλλων αγ¬
  γλικών πολεμικήν την Ιξο&ον
  τοθ «ίόν Σπέε».
  Εγνώσθη έπΐσης δτι τό αγ¬
  γλικόν βοηθητικόν τοθ στό
  λοο «Άλκαντάρσ» 22 χιλ. τόν
  νων εθεάθη Εξωθι τΛν εκβο·
  λών τοθ Λά Πλάτα καί Ιχει ύ
  ποστή μερικάς αβαρίας. ΦαΙνε
  ται ότι τό αγγλικόν βοηθητι-
  κόν είχεν συνανΐηθβ ό.1γην
  ώϊαν πρό τής ναυμαχΐας με
  τα τοθ «φόν Σπέε> καί εδέχθη
  επ θέσιν άλλά κατώρθωσε νά
  διαφύγη.
  Κατ' έτΐεΐγοντα τηλεγραφή
  ματα έκ Μπουένος "Άθρες ή
  κυβέρνησις τής Ούραγουάης
  οέν είνε δια τεθει μένη νά δώ
  ση νέαν παράτασιν παρομο
  νής τοθ «φόν Σπέε» είς Μόν
  τΐβ'ντεο. Καθ* ά άναφβρει
  κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα
  τό «φόν Σιέε» θ' άποπειραθ
  νά Φόγη κρυφίως έκ Μοντίβί
  τεο προτοθ αποπερατώθη τάς
  βπισκευάς τού καί προτοθ έκ
  πνεύσπ ή προθεσμία. Νυκτερι
  νόν τηλεγράφημα άναφέρει 6
  τι είς τό «φόνΣπέε» εδόθη νέα
  μικρά παράτασις παραμονής
  είς ΜοντεβΙντεο λήγουσα την
  4ην πρωϊνήν τής Δευτερας.Έ
  πεΐγοντα τηλεγρσφήματα έκ
  Μοντεβ ντεο άγγέλλουν δτι
  έκτός τής «Δουγκέρκης» καί
  τό αγγλικόν θωρηκτόν «Ρηνά
  ουν» καί τό άεροπλανοφόρον
  «Βασιλική Κιβωτός» άνα
  ιιένουν νά εξέλθη τό «φόν
  Σπέε» διά νά τοθ έπιτεθοθν
  Η πολεμική θύελλα είς την ΦινλανδΙαν.
  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  διά τάς τελευταίας μάχας
  πιαήμως «ναφέοει ίτι τ* βν
  τιτορπιλλιχον ίβϋβΐοβη·
  Ό δι·ικητ».5 τδν οτρατ.ω
  τικδν δ»ν*με»ν τής β·ρβ·
  •υ Φινλανδ(«ς εδήλ«βε «4-
  ίτι ό πολεμος θα δι-
  Ι9«ς δέ κ«. «εριααβτερ·ν 6·
  άν παοαοχεθ^ ένίαχυβΐί ·»ί
  την Φινλανδί*ν.
  ΟΙ Ρβσσοι ..«εν ίν«ργ·δν
  Ιιιιθίσεις *λνί"^?
  ςο»ντηντ«κτι.π
  μ·». ΟΙ «ερ·ηορβι β*·
  Ι «τί1$
  Ι«δίξιβ,
  οίας δΐν ·!ν«
  ής ώ <«ίτ· ΑΓΚΥΡΑ 16 Δ)βρΙοΟ (15. ύ πηρεσΐσ).— Τό πρακτορείον Χής Άνατολής πληροφορεΐται δτι οί μαχαι συνεχίζονται >υσσώδεις είς ΦινλανδΙαν μέ
  άμφΐρροπα άηοτελέσματα. Τό
  ΣοΒ ετικόν στρατηγεΐον τοθ
  Λένιγκραντ εξέδωκε οήμβρον
  τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Τα
  δρώντα είς την περιοχήν τοθ
  Μουρμάνσκ ρωσσικά στρα
  τεύματα συνέχισαν την προε
  λασΐν των.
  Είς τό Βορειον μέτωπον τα
  ρωσσικά στρατεύματα κατέλα
  β,ν τό ΣαμιγιαρντΙ εόρισκόμε
  νόν 60 χιλιόμετρα νοτΐως «0
  Πετσάμο. Είς τόν τομέα ΟΟχ-
  τα ΐϊροηλάσαμεν είς βάθος
  125 χιλιομίτρων άπό των συ
  νόρων. Είς Πβτρολοβίστκ ό
  σοβιετικάς στρατός κατέλαββ
  τ6ΡΜπελστόκ. Ή δράσις τής
  άεροπορίας ήμποδΐσθη έκ τής
  σφοδράς κακοκαιρΐας».
  Έξ δλλου τό άρχηγβϊον τοθ
  φ.νλανδικοθ στρατοθ έξέδω
  κε τό εξής ανακοινωθέν: «_ΐς
  "ν Ισθμον τής ΚαρελΙας «ολ
  ΓαΙ έιτιθέοεις των Ρώσσων ύ
  ποστηριζόμβναι υπό Ισχυρβν
  τάνκς καί βαρέος «Ί»^
  κοθ άπεκρούσθησαν. Πολλά
  ρωσσικά τάνκς κατεστράφη-
  σαν. Είς τό βορεΐως τής Λάν
  ^όνκα μέτωπον απεκρούσθη
  1Υσσική επίθεσις. Πέντε ρωσ
  σ«ά τάνκς Ικυριεύθησαν. Είς
  χύ1*(Χ» ρόρ«ον τής Φ'νλαν
  δ(ας, τα φινλανδικά στρατεο
  ματα έξαπέλυσαν σφοδράν ε¬
  πίθεσιν κατόπιν πορεΐας 5 ή-
  μέραν διά μέσου χιονοσκε
  πών έκτάσεων καί άνακατέ
  λαβον πολλά έδάφη.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  πρός τοΰς Φινλανδούς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δεκεμβριού
  (16. υπηρεσίαι.— Ή άποστο
  λή ένισχύσεων είς την Φινλσν
  δΐαν ήρχισεν έντατική. "Ηδη
  εφορτώθησαν 60 χιλ. άντια
  σφυξ'ογόνοι ττροσωπΐδες καί
  Ι μεγάλαι ποσότητες πολεμικοθ
  Ι ύλικοθ.
  Ή αγγλικη κυβέρνησις ά
  πεφάσισε ν3 αποστείλη καί δλ
  λα; εΤδτ] έμπορευμάτων είς
  ΦινλανδΙαν.
  Κατ' εΐ&ήσεις έξ Ούασιγκτω
  νος 6 Έρυθρός Σταύρος των
  Ηνωμένον Πολιτειων προσέ
  φερεν 250 χιλ. δολλαρΐων
  πρός περίθαλψιν των τραυμα
  τιον καί των αλλων θυμάτων
  τοθ πολέμου είς ΦινλανδΙαν.
  Έξ αλλου, ή «Πρές 'Ασο-
  σιέσιον» τοθ ΛονδΙνου, γρά
  φεΐ Οτι ήΝορβηγία ήγόρασε με
  νάλας ποσότητας πολεμικοθ
  ύλικοθ καί έμπορευμάτων τάς
  οποίας άποστέλλει είς Φιν
  λ αν δία ν. Τό πρακτορείον Ρώ
  Οτερ πληροφορεΐται έπΐσης δ
  τι δλαι αί χωραι έτοιμάζον
  ται νά άποστεΐλουν ένισχύ
  σεις είς ΦινλανδΙαν.
  ΑΓΚΥΡΑ 16 Δ)βρΙου (Ιδ. Ο-
  ττηρεσ(σ). — Τηλεγραφήματα
  έξ ΈλσΙνσκι άγγέλλουν 8η
  αί , φινλανδικαΐ έφημερΐδες,
  σχολιάζουσαι την απόφασιν
  τής Κ. Τ. Ε. περί εκδιώξεως
  τής ΡωσσΙας έκ των κόλπων
  της καί παροχής ίνισχύσεως
  είς την Φινλανδίαν, έπικρΐ-
  νουν δριμύτατα την ΣουηδΙαν
  διά την στάσιν την όποιαν ε¬
  τήρησεν «Ις Γενεύην. ΑΙ έφημε
  ρΐδες τονΐζουν δτι ή κατά
  στάσις τής Φινλανδίας εΤ-
  ται τοιαύτη ώστε ν5 άπαιτή
  ται ή παροχη βοηθείας περισ
  σότερον άπό άνθρωπιστικης.
  Ό κ. Τσιάνο
  καθώρισε
  την εσωτερι¬
  κήν πολιτι¬
  κήν της Ιτα¬
  λίας.
  ΡΩΜΗ 16 Δ)βρ(ου (16. όπη-
  ρεσ(α).— Ενώπιον τής Συντε
  χνιακήί,Βουλήςόύπουργός των
  Εξωτερικών κ Τσιάνο έξ?φώνη
  σε,σήμερον την πρωΐαν τόνπρο
  αγγελθέντα λόγον τού 4πΙ
  της διεθνοθς καταστάσεως.
  Έν άρχβ υπενθύμισεν 6 κ.
  Τσιάνο ότι ό κ. Μουσολίνι εί¬
  χεν προεΐπει άπό τοθ 1927
  είς λόν>ν τού δτι τό 1935—
  1940 θά ευρίσκετο ή άνθρωπό
  της είς κρίσιμον σημείον τής
  (στορΐας της. Συνεχίζων εΤπε:
  «Ενώπιον τής σημερινάς κατα
  στάσεως ή Ιταλία εΤχε καθή
  κον νά προστατεύση, τα συμ·
  φέροντά της. Καταδικάζομεν
  τό σύατημα τής όμαδικής α¬
  σφαλείας τό οποίον άναγκά·
  ζει τα κράτη νά εμφανίζων
  ται μέ προσωπεΐον, νά συνά
  πτουν άνωφελή σύμφωνα. Η¬
  μείς είχομεν προτεΐνει την
  σύνοψιν συμφωνίας μεταξο
  των 6 μεγαλων εύρωπαΐκων
  δυνάμεων καί τόν αφοπλισμόν
  των κρατΦν άλλά δέν εΐση
  κούσθημεν. Άναφερόμενος είς
  τό ΑΙθιοπικόν εξήρε την μέγα
  λην νίκην τής Ιταλίας καί
  την σημασίαν τής κατακτήσε
  ως τής ΆβησσυνΙας έντός
  ίλαχΐστου σχετικώς διαστήμα
  τος.
  Ή πολιτική τής ΊταλΙ
  άς υπήρξε σθφής. Ή δέ πολι
  τική τοθ δξονος έφηομόσθη
  είς τό πεδίον τής Ίσπανίκης
  έπαναστάσεως. ΟΪ δεσμοΐ 'ϊ
  ταλΐας—ΓερμανΙας συνεσφΐγ·
  γοντο συν τή έξελίξει των γε
  γονότων. Τό 1937 ύττεγρά
  φη τό σύμφωνον τής Άντικο
  μιντέρν. Δέν πρέπει δμως
  νά λησμονήται δτι ό κ. Μ ΐυσο
  λ(νι ανέλαβε πρωτος είς όλον
  τόν κόσμον τόν ' άντιμπολσε
  βικικόν άγωνα. Άνεφέοθη είς
  την προσπάθειαν ταν Δ Δυ¬
  νάμεων νά κυκλώσουν την
  Γερμανίαν καί Ιταλίαν καί
  ετόνισεν δτι ή Ί αλογερμανι
  κή συμφωνΤα βασΐζεται επί
  τοθ προγράμματος τής ριζι·
  κης άναδιοργανώσεως τής Εό
  ρώπης. ΆναφερθεΙς είς τό Πό
  λωνικόν ωμίλησε διά τάς προ
  σπαθεΐας τής Ιταλίας πρός
  αποφυγήν τοθ πολέμου καϊ
  ετόνισεν δτι άφοθ έξερράγη ό
  πόλεμος ή Ιταλία καθώρισε
  πολιτικήνμη έπεμβάσεωςείςτήν
  σύρραξιν καί την πολιτικήν αύ
  την συνεχΐζει διά νά μην έξα
  πλωθβ ό πόλεμος είς δλην την
  Ευρώπην.
  «Ή Ιταλία είπεν δέν άνέ
  λαβϊ καμμίαν πρωκβιυλίαν
  είς την παροθσαν σύρραξιν
  καί ου τε εχει την πρόθεσιν
  ν' αναλάβη είς τό μέλλον».
  Μετά την εκστρατείαν
  άλλωστε είς ΑίθιοπΙαν καί
  την ενίσχυσιν την οποίαν
  απέστειλεν είς τόν Φράνκο, ή
  Ιταλία Εχει ανάγκην μ άς τού
  λάχιστον τριετίας διά νά πά
  ρασκευασθβ διά νέον πόλεμον.
  ΕΤνε δ εθνως άννγνωρισμέ
  νόν δτι ή Ιταλία συνετέλβσε
  διά τής σ'άσεώς της είς τόν
  έντοπισμόν τοθ πολέμου έν ώ
  συγχρόνως έξυπηοέτη?ε τα
  συμφέροντά της. Άνεφέοθη
  τέλος είς τάς σχέσεις τής Ίτα
  λ!ος καί των Βαλκανίων των
  οποίων την ασφάλειαν καί έ-
  πιθυμεΐ κα( σέβεται καί εδή¬
  λωσεν δτι ή Ιταλία δέν άπο
  βλέπει είς σχηματισμόν παμ
  βαλκανικοθ ουνασπισμοθ. Ή
  Ιταλία παρακολουθεΐ άγρύ
  πνως την κατάστασιν. ΕΤνε
  πρόθυμος νά μεσολοβήση
  πρός ούνοψιν είρήνης επί λο
  γικων βάσεων άλλ' είνε καί
  ετοίμη κατά ξη?άν, θάλασ
  οαν καί άέρα νά προασπίση
  τα συμφέροντά της εάν τυχόν
  εθΐγοντο».
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θια
  οος άδελφών Ηερώνη).— Σήμερον 3 πά
  ραστάσεις. "Ωρα 3 μ μ. «Γαλιάντρα»
  μέ τιμάς 15-10, ώρα 6 μ. μ. «-ή Δα
  κτυλογράφθΓ», βραδύνη ώρα 9.30' μ.
  μ «τό Τρελλοχόριτσο».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χινηιιατογράφος)
  — Πέμπτη 21 Δεκεμβριού «Πληγωμε
  νος Άετός» μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ
  καί την Χέντυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩ Α. —Σήμερον ή «Χιονάτη καί
  οί 7 Νάνοι». Κνριακή ώρα 10 π. μ.
  Σινεάκ μέ δρ. 6. "Ωρα 4-6 ή «Χιονά
  τη» μέ τιμάς ήλαττωμένας. Καθ' έχά
  στην άπογευματινή 6 !30', ίαπε-ρινή
  9.30' μ. μ.
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Πέμπτη 21 Δεκεμβριού
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  2τήν καταπληκτιχή
  των δημιουργίβν:
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  Νέ χον
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΑ
  ΜΑΡΗ ΙΟΑΙ
  Νέτον
  ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  ,ΜΙΝΩΑ'
  Δευτέραν
  Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ
  οτή μκγαλη βστυνομιχή
  ταινία:
  ΜΥΣΤΙΚΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Την Πέμπτην
  ή ύκέροχβς πρωταγωνί
  ατρια τβΰ «τάφβυ τοΰ Ίν-
  δβϋ» ή μεγαλύτερη χβ-
  ρεύτρια τού χόσμου Λ«
  Γιάννα βτό φΐλμ: ,
  ΣΚΑΑΒΟ
  Τ1Υ ΜΙΣΡΪΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ωρα 6,30 9.30 μ. μ.
  Τό βαδμα τδν θαυμάτων
  Ι ΕΊΤΑ ΝΑΙΟΙ
  Πρ·σεχδ|:
  ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΩΝ
  Το περιπαθέστερα ν
  άνάγνωσμα
  Ή άξΐα
  μιάς έγκυκλΐου.
  Ή έγκύκλιος τοθ δφυπουργείοα
  Παιδείας ή άφορώσα τήν διαφώτι
  σιν των εύΐτόρων μαθητων επί τοθ
  σχοποθ των μαθητιχών συσσιτίων,
  ένέχει πολλήν ηθικήν αξίαν: 'ϋς
  ίγράφομεν χθές ή έγχύχλιος άπο
  βλίπει είς τήν διαφώτισιν των έν
  λόγω μαθητων είς βαθμόν ώστε,
  χατανοοθντες τήν σημασίαν των
  συοσιτίων, νά ένδιαφερθοθν δι' ού
  τ* άπό τάς οίχονομίας των Ά
  σχέτως δηλ. τής ύλιχής βοηθείας
  πού θά παράσχουν είς τούς άπό
  ρους συμμιθητάς την, θά άπο
  χτήσουν ν αί την ήθιχήν Εχανοποί
  ησιν χαί τήν εξύψωσιν τήν δποί
  αν παρέχει είς δλους τούς άνθρώ
  πους ή συναίσθησις τής φιλανθρω
  πίας.
  Ή στήλη
  τοΰ ώροιάκοομοϋ
  έπιοικϋθΙ ώροΑογΙον
  11$ τ* (δρ·λ·γ·η·ιΐϊ·ν:
  ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
  |έ) Μεϊντάνι»
  Τό ποδόσφαιρον.
  Ό δφυπουργός τή; Παιδείας
  δεχθείς τό Διοικητικόν Συμβούλι
  όν τή;, ποδοσφαιριχής όμοσπον
  δίας δπεσχέθη νά παράσχη χάθε
  ενίσχυσιν διά την προώθησιν τοθ
  ποδοαφαίρου Ή προώθησις αυ
  τή ώ; χαί άλλοτε «γράψωμεν έν
  δεικνύεται, λαμβανομένης δπ' δψιν
  νή; άξίας τοθ ποδοβφαίρου άπό
  γενιχής .αθλητικώς απόψεως
  Διά τής ένισχύσεως άλλω; τε τα6
  της έλπίζεται δτι θά δοθή ιταν
  τοθ ή απαιτουμένη αιβχρότης είς
  τήν εμφάνισιν των ποδοσφαιρι
  κων όμάδων χαί ή ευγενής £μιλ
  λα είς τα πεδία των ^θλητιχων
  συνανιήσεων. Διότι άπό τήν ά
  μιλλαν αδτήν καί άπό πραχτι
  κης καί άπό Εδεολογιχής άπόψε
  ως, έξαρτβται πρωτίστως τό μίλ
  λον έν Ελλάδι τοθ ώραίου '
  άγωνίσματος.
  ***
  Καί πάλιν.
  Έπανερχόμεθα είς την σίστα
  σιν τής βοηθείας των ένίεων. Αί
  ά'γιαι χριστιανικαί ημέραι πλησιά
  ζουν. ΚαΙ τό καλόν παρίδειγμα
  δίδεται ήδη μέ όλην τήν σημασί
  αν τού άπό τήν πρωτεύουσαν καί
  τάς μεγάλας επαρχιακάς πόλεις.
  "Α ς τό 'άκολουθήση λοιπόν χαί ή
  πόλις μας. Πρόχειται άλλοις τε
  σήμερον περί γενικοθ κανόνος
  σχετιχοθ μ έ τό μέτρον χοινωνι
  χής άναπτύξΐως τής μιάς ή τής
  ά/λης πόλιως. Τό κράτος Ιχει
  χαί είς τό σημείον αυτό τάς χά
  )άς διαθέσεις. Επι μένομεν 8μως
  δτι ή πιωτοβουλία άνήχει είς τιύς
  ιδιώτας, οίτινες δύνανται άσφα
  λ ώς νά πρεαφέριυν είς χρη>α ή
  χαί είς ιίδος, την βιηϋείαν των
  είς τους πτωχούς.
  ΙΡΟ1ΡΑΜΜΑ.
  ΠΛΕΙΣΤΒΡΙΑΣΜΟΓ
  1) Οΰρανίας χήρας Ιωσήφ Κόρ
  πή, 2) Μαρίας Ι. Κόρπη, 3) Νί
  ν άς ουζΰγου Ιωάννου Καραμπότ
  4) Μαργαρίτας 1. Κόρπη, 5) Πέ
  τρου Ιωσήφ Κόρπη χατοίχων Ή
  (αχλε'ου καί 6) Αντωνίας συζύ
  γου Άριστοτέλους Κανετσίου τό
  γένος Ί. Κό'Τΐη χκτοίχοιι Άθη
  νων ώς μόνων έξ άδιαθέτευ χληρο
  νόμων τοθ "Ιωσήφ Π. Κόρπη.
  Κκτά
  1) Φωτεινής συζύγου Φιλίπ.
  Λιαντράχτίΐτό γένοςΜελαδάχη χαί
  2) Φιλίππου Κ. Διαντράχη άλλη
  λεγγυοφειλετών χατοΐ-χων τίω;
  Σάρχου Μαλεβυζίου καΐ ήδη
  Κάΐω 'Ασίτες Μαλεβυζίου.
  'Επϊΐίή οί χαθ' ών τοθτο άλ
  ληλεγγυοφειλέται άν χαί έπετάγη
  σαν αμφότεροι διά των δύο
  δπό χρονολογίαν 24 Νοεμβριού
  1939 έπιταγων ώς δείκνυται έχ
  των δπ' αριθ. 15636, 15643,
  15637, χαί 15642, ϋποδεικτικων
  έπιδόβιως τοθ διχαστιχοθ χλη-
  χήρος Άριστ. Δασχκλάχη ίνα δυ
  νάμει χαί πρός εκτέλεσιν των
  οπ' αριθ. 73 χαί 74 τοθ έτους
  1939 τελεσιδίχων άποφάσεων τοθ
  χ. Είρηνοδίχου Ηρακλείου διχά
  ζοντος επί άγροτικων χρεων χε
  κηρυγμέ'ων έχτελεστων έν όνό
  μ»τι τοθ Βασιλέως των 'Ελλή
  νωνμβς πληρώσκσιν άλληλεγγύως
  δρχ. 9 5861-73 999 ήτοι δραχμ.
  83 585 δ δ* Φίλιππος Λιαντρά
  κης καίτοι έπετάγη διά τϋς δπό
  χρονολ. 24 Νοεμβριού 1939 επι
  ταγή; μας ί'νκ δυνάμει χαί πρός
  εκτέλεσιν χ^ς δπ' αριθ. 71 τοθ
  1939 τελεσιδίχου αποφάσεως τοθ
  Είρηνοδίχου Ηρακλείου χεχηρυγ
  μένης εκτελεστής έν ονόματι τοθ
  Βασιλέως των 'Ελλήνων μ«ς πλη
  ρώσει δρχ. 30.938 έν τούτοις δεν
  μβς έπλήρωοαν ταθτα μέχρι σήμε
  ρον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν άλλη>ίγγύως
  παρ' αυτών δρχ. 83.585 χαΐ παρά
  «Ο ίιντΐρου δρχ. 30.938 των τό
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
  |ΚΟΙΠΟΜΙΚΠ
  Η Μ©ΔΑ ΤΩΝ ΓΟΥΝΑΡ1Κί?Ν
  Ώοαιότατθ βίΐόρ έπανωφόρι άπό κασΐόρ ραζέ. Μεγάλες τετράγωνες τσέ
  πες άποτελοϋν την μόνη γαρνιτούρα. Το έπανωφόρι συνοδεύεται μέ νέα ύ
  ψηλή τόκα άπά την ϊδια γούνα,
  κων αυτών ώς έν ταίς έπιταγαΐς
  χαθορΐζετκι χαί των γενησομίνων
  έξόδων έχθέτομεν είς δημόσιον ά
  ναγχαστιχον πλειστηριασμδν τα ί-
  πίμενα ένυπό6ηχα άχίνη-α χτ*
  ματα τβν έφειλειών χείμινα έν
  ταίς χτηματιχαϊς ηεριφερεΐαΐς 1)
  τοθ μετοχίου Ξερολιάς τοθ ιέως
  δήμ^υ Δαφνών Τεμένους χοί 2)
  τοθ χωρίου Καλΐσαών Μαλιβυζίου
  τής Είρηνοδιχειαχής ^περιφερείας
  Ήραχλεί' υ.
  Α.') Έν % περιφερεία «Ξερο
  λΐ αίς 1) Είς θέσιν «Καβοθσι» άμ
  πελον παλαιάν χ: ί νέαν τοθ εί-
  δούς σουλτανί εκτάσεως τριάχοντα
  έργαχών ή όχιώ στριμμάτων με
  διάφορα δένδρκ συνορ. χτήμασι
  Γεκργίευ ΤσουΣή, Νιχολάου Προ
  χοπάχη, Γιωργίου Παναγιωτάκη,
  Έμμ. Καλησπεράχη χαί δρόμ»
  2) Είς την αυτήν θέσιν «Καβοθ-
  σι» άμπελον σουλτανί έχτάσιω;
  δέχα έργατων ή τριών στρεμμά
  των με πέντε μουρέλλα συνορ.
  χτήμασι Έμμ. Τζουλάχη, Άργυ
  ρΐ]ς Σαχχκλάχη χαί δρόμφ. 3)
  Είς θέσιν «Σώχωρο» άγρδν ενός
  μουζουρίου μέ ά'ΐΰνΕατραν συνορ.
  χτήμασι Έμμ. Άλμυράχη, Νιχ.
  Ρεθεμνιωτάχη χαί δρόμφ. 4) Έν
  τος τοθ μετοχίου Ξιροληάς 2ν
  μονόροφον οίκημα μέ σοφάν χαί
  αΰλήν συνορ. χτήμασι χληρονό
  μων Μιχαήλ Μαγχουσοχατζάχη,
  Έμμ. Ιίαρχετάτη, Νικολ Βεροιι
  !άχη χαί δρόμφ. Β.') Έν ι% πε
  ριφερεία Καλεσσων Μαλιβυζίου.
  5) Είς θέσιν «Μπελεγρίνΐ» ιδ
  ήμισυ έξ άδ'ανεμήτου μ Λ; άμηέ
  >ου έχτάσΐως έν δλφ δώδεχα έρ
  γατων μ έ ίν σπήλαιον συνορ.
  χτήμασι Ιωάννου Γρηγοράχη, Ι¬
  ωάννου ΚολλιγιαΜχχη χαί δρόμφ
  έχ δύο μερών.
  Ό πλειατηριασμος των άνωτέ
  ρω χτημάτων γενησεται την 25ην
  Φεβρουαρί'υ 1940 ημέραν Κυρίαι
  χήν καί ώραν 10—12 π, μ. ένώ
  πιον τοθ ι Συμβολαιογράφου Ήρα
  χλείου Ιωάννου Μαρχκτάτη ή
  τοθ νομίμου ούτοθ άναπληρωτοθ
  χαί έν τφ Δημεσ.φ Γραφείφ
  τού χειμένω έν % όΓφ Κορωναί
  ου τής πόλεως Ηρακλείου δ-
  που χαί δτε χαλοθνται οί- θέλον
  τες νά πλειοδοτήσωσιν.
  'Αρμόδιος διχαστιχ^ς χλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προχειμένου δημοσιευ6ήτω δέ τδ
  παρόν διά τής έν Ηρακλείω έχ
  διδομένη: εφημερίδος «'Ανδρθω
  σις».
  Έν Ηρακλείω % 16η Δεχεμ
  βρίου 1939.
  Ό των έπισπευδόντων χαί πά
  ραγγελλόντων πληρεξούσιος διχη-
  γόρος
  Άριστ. Μ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη άεροπορικώς
  ίξ Αθηνών ό κ. Κωνστ. Νικολοπου
  λος.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπεβίωσε καί έχη
  Βεύθη είς Αθήνας είς νεαρωτάτην
  ηλικίαν ό Γεώργιος Δανδουλάκης υπά
  πάλληλος τοΰ Κεντρικοΰ Καταστήμο:
  τος τής Τραπέζης τής /Ελλάδος.
  Ό μεταστάς υπήρξε πρότυπον πεμνοΰ
  καί δημιουργικοϋ νέου διακρινόμενος
  ,„ _ . . _ _..ι__ ιδιαιτέρως διά τήν φιλοπονίαν τού
  — Ο μπαμπάς ϊχει 6γΐ περίπα κπ1 τήν Ιχανοιητα'χου* ώς ϊοαπεςιι;ι
  10 Ιΐέ ΤΟ άλογο! κου ύπαλλήλου. Τήν σκληρώς τρω»εΐ
  Νία ταπείνωσΐς γΐά τδν Σθθιΐ σαν οικογένειαν τού συλλυπούμεθα
  μπερτ Κοί δμ«ς ό χύριος κό.
  μης ήξευρε πολύ χβλά, ήξευρε
  καλλίτερα άπδ κάθε άλλον, τήν;Γύρω θΤήν ΠΟΑΐ.
  δρα ποδ θ' άναχωρθθίεν ό -β»| ·Η επί θύραις ίρβημάς θε,,,ρεΤΓΛ,
  πάντοτΐι εβδομός πολλών καί ποικί-
  Ήταν εύγενικδ έκ μέρους τοιι λων φροντιδων.
  νά 6γϊ περίπατο, νωρίτιρα άπδ>, -Καί δι" όλας τάς κοινωνικάς χά-
  δ,τι συνήθιζεν. ώ^άν νά τδ ϊ<α ,4"5^ ρβίνει μαλιστα α1 ντίδ νεν έπίτηδες μόνον χαί μόνον ΓΙι·,τα1 να «ρχιζουν άπό τό τελεπταΐον νά μή ιδή τδν φτωχό μου Σάββατο» τής προηγουμένης, ώς τό | άντιλαμ'βάνεΐό τις προχθές άπό τήν ■Ολίγον πρίν δ5ση ό ή"λιος ό ™£ΤςΙ ΐών άΚ?νιστών ^ *"ναζη έπΐστάτΓ,ς μετέφερε τάς ολίγας ά ,τί'Γκοί τάς τελευταίαΤ'ήμέ&ας είνε ---------Α- τοθ Σοθμπερτ είς τ' ά πιικνόν τό ακροατήριον των ραδιοφο') ς μρ ς οήρ ρ μάξι πού έπερίμενεν Ιτοιμον έξω νιον τών κέντρων. είς την είσοδον τοθ χήποι* τοθ ι , -Ή_αφορμΐ| τΓ,ς αυξή~«ις ι ί νι « #» * ακοοατ<υν πνε φυσικη. μεγάρου Ο Σιθμπερτ πήδησε δείΙ ^ ι ί νι « #» * ακοοατ<υν μεγάρου. Ο Σιθμπερτ πήδησε δεί. Ι ό λδ δ ί έλθ ί δ άά φυσικη. γ μρ ήη Ι Λόγφ χών τε^ϋταίων γενονότων λδς, δπ!τς είχεν έλθη, είς τδ άΐά τα όποΐα παρουσιάζουν ασφαλώς στοι ξ Ή Κλί ό ξ 645' ζ 'δέ άό ξι. Ή Καοολίνα τδν σεν. Ό άμβξδς ο ίγιόν τού. Τα ξιπρ βίδι- τό μα ρζ φς χεϊα ζωηροτρρου ε'νδιαφέρονΐος άπό. α ύ ο ίγιόν τού. Τα γερά οδγγαρέζι', ^Ι^^ί τώνήκερΖ χά άλογα ξεχίνησαν. Ο Ιοθμπερτ Ι νες έπιβάλλουν ώς γνωστόν ι έφευγε μέ τήν χαρδιά βχρειά... [ψεις χαί αποστολάς. 'Γίΐό τάε αυνθΫίκΒε ηείι άνΐνώατι Ι - Ένίΐιαφερούσας καί αύκ σε, δέν ήξευρε χαλά-χαλά ά< Ιφια γεν οίχειοθελως ή $ν είχεν έ«δι- ωχθή... Καί τί νά έλεγεν ά?αγε τδ ένσφράγιστον γράμμα που τοθ είχε δώση δ χύριος χόμης γιά τδν αντιπρόσωπον τβυ είς τήν Βιέννην; Έπέπρωτο νά τδ μάθη 03τερα άπο ολίγας ημέρας, ο:αν Οοτερα άπδ άπουσίαν πολλων μηνων, γύ ριζεν είς τήν άγαπημένη πρωτεύ- οκσα, τήν Βιέννη, που τραγουδοθ- σε τα τραγούδια τού... 'Απδ τούς πρώτους που έπεσχέ φθη δ Σοθμπερτ είς την Βιέννην ήταν ό αδελφάς τής Τερέζας· Τήν Ιδία δέν είχε τδ θάρρος νά τήν αντικρύση. -ως νά τϋς αναγγείλη 8τε τήν είχε ^γάλη άπδ την χαρδιά τού χαί την είχεν άντιχαταστήση μέ μιά άλλη, την Καρολίνα; Εϊς'τάν αδελφόν της δμως θά μιλοθσε πιδ ελευθέρα. Έταν άνδρες. θά τδν χαταλάβαινε. θά τδν συγχωροθ σεν ε&χολώτερα...αΌνέος Γκρδμπ τδν εδέχθη μέ τήν Ιδία φιλία. Είς τδν Σοθμπερτ, ίσον περνοθ σιν ή δρα, ό άδελφες τής Τε ρέζας εφαίνετο πιδ στενοχωρημέ νος, πιδ έπιφυλαχτιχός. Τοθ έ χανε τήν εντύπωσιν σάν χάτι νά είχεν είς τήν χαρδιά τού, χάτι νά ήΒιλε νά τοθ πή, άλλ' -έδίστα ζε, μήπως τδν χάνη χαί πονέ ση... Επί τέλους τδ αΐνιγμα γ>ά τόνΣοΟμπιρτ έλύετο:
  Ξΐρει, Φράντς—τοθ είπεν ό
  νεαρδς Γχρόμπ—ή Τερέζα σΐ λί
  γες ήμέρες πανδρεύεται!
  Ή άπρδοπτος αυτή δήλωσις
  είς τδν Σοθμπερτ φάνηχε σίν νέ
  τοθ έπεγτεν άπδ τδν ούρανό.
  (συνεχίζεται)
  άναλι'ι
  ϊύτάς κό
  Τπδ τάς συνθήκοτς πού άνιχώρηΙ - Έν«ια<τερούσας -- -- σμόν και κόσμον. —Άλλά όέν είναι μόνον ή Ου ρίς των έπιταγιΰν καΐ τού ταμιευτη ριου παύ παροιισιάζρι κόσμον άλ λά κηί των γοαμματοσήμων έξ αίτίας των αποστελλομένων ένίοτε .. προκαταρ κτικώς εύχων καί προσρήσεων διά τάς εορτάς. — Αί είσφοροί υπέρ των μαθητικών συσσιτίων συνρχίζονται άπό τούς εδ γενεΐς φιλανθΐίώΐΐους. — Οί όποίοι καί καταβάλλοιιν οε βαστά ποσά υπέρ των συσσιτίων. — Είς τρόπον ώστε νά έησχύβται ή άπρόσκοπτος κα'ι θετική λειτουργία των. — Σήμερον καιροΰ έπιτρέπονΐος δέν θα λεΐψουν οΰτε αί ύπαίθριαι κοσμοσυγκβντρώσεις, — ΈννοεΧται δμως ότι ό κλειστός χώρος θά προτιμηθχί άπό τούς περισ σοτέρους. — Δεδομένου δτι τό ψΰχος είνε τιόρα έπίφοβον παρά τό δτι λόμπε ι ένίοτε ό ήλιος καί τό ύπαιθρον άπο κτα τήν γνωστήν γοητείαν τής χει μερινής αίθρίας. —Ώς γράφομεν κατωτέρω σήμερον θά δοβη είς τήν αίθουσαν τοϋ Ώδείου. —Ή πρώτη μαθητική συναυλία είς τήν όποιαν θά λάβουν μέρος οί μα θηταί των κατωτέρων καί ανωτέρων χάξεων. — Τό πρόγραμμα τής συναυλίας εί νέ εκλεκτόν άλλά καί ενδιαφέρον γε νικώτερον την κοινωνίαν μας άπό τής απόψεως των προόδιην των μαθητών. — Αί προθήκαι των καταστημάτων είδών πολυτελείας άρχίζουν νά άνα κσινιζωνται. — Καί ό λόγος εύνόητος. — "Ηδη ήρχισαν νά φιγουράρουν τα εϊδη τα χρήσιμα διά δώρα τα όποϊα προσελκύουν τα βλέμματα των διερχομένων. — Διά τελευταίαν φοράν προβάλλε ται σήμερον τό κινηματογραφικόν ά ριστοτέχνημα: «Ή Χιονάτη καί οί έπτά νάνοι» είς τήν «Μινώαν», πού πρέ πει νά παραχολουθήσουν δλοι οί φί λοι τοϋ κινημοτογράφου. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓ-Ν Ο "ΤΕΚΤΟΝ" Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ- ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά, πεπει- ραμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό πρόγραμμα διδακτέας 6λης των Άνωτάτων Σχο- λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οίκο- δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφίαν καί χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ό- δραυλικήν καί πάντα τα τβχνικά μαθήματα μβτά σχεδΐων. έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς τό Οπαιθρον, Είναι μοναδική εϋκαιρΐα δι* βσους άπερρΐφθησαν έκ των Σχολων τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών ΣχολΛν κλπ., βσους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολή-ται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς ί| είς οΐασ δήποτε τεχνικάς όπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τΐοτέ άνβργίαν. άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τοθς καλυτέ ρους μισθοος. Πάντες οί ({ελθόντες <ργ·δυγ·1 μέχρι βήριρον ίη τ·δ «ΤΕΕΤΟΝΟ£» δικρίθβηοαν είς ύιιοιφγεΐα, Δ6μ·»ς, Έτβιρίεις κλπ. Γρααεΐα Ίε*ν·| Ι. Όμβνβια 'ΑΜ|νε.ι. ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΙΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδές Έβ«ν£'Ηρα<κλειον ΚΟΚΚΑΡΙ Εξαιρετικην ποιότητος είς την χρεμμυδαποθήχην παρά τφ Γενί Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι χοθ χαταστήαατος Ιωάννου Δι- ναρδάκη. Πώλησις λιανιχνς χαί χονδριχβς. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σήμερον Κυριακήν 17ην τρέχοντος καί ώραν 4 1)2 μ. μ. θά δοθχ) ή πρώτη μαθητιχή σοναυλία τοϋ Ώ βείου τής πόλεώς μας έν τχί αΐθού σχ) τοΰ Ώδείου. Θά λάβουν μέρος μαθηταί καί μαθήτριαι δλων των τα ξεον καί δλων των σχολείων. Εθνικόν Αοχεΐον ΟΙ κιρδιομένοι άριθμεί Κατά την β.' κλήρωσιν έχλη ρώθησαν οί χάτ»θι άριθμοί: 15378 δρ. 4 000 χαί άνά δρ. 1.200 οί άριθμοί: 4213, 4217, 7294, 14555, 14558. 22112, 22149, 31408, 35363, 38682, 43325. ΠΟΑΟΪΝΤΑΙ.— Βανανοφυτά αρίστης ποιχιλίχς. Πληροφορίαι παρά τφ χ. Άριστ. Μιχελιδάκη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι πλωμένον, εύήλιον, εύάερον παρά την κλινικήν Μπριλλάχη. Πληρο φορίαι παρ' ημίν. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΕΞΙΣ ΤΗΣ ΗΟΔΔΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΪΤΣΑ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δυνάμει τής ϋη' αριθ. 49602 τής 20 Μοεμβρίου έ. έ. ύπουργικής διαταγής σο νεστήθη Σονβργατική φορτηνών Οπερα- στικών αυτοκίνητον Χανίων—Ηρακλεί¬ ου: Φέρομεν τουτο είς γνώσιν τοο έμπορι κου κοινοθ ρέ την πληροφορίαν δτι άνα λαμβάνομεν την μεταφοράν έμπορεομά- τωνπαντός εΐδουςκαΐ οιουδήποτε βάρους. Τα έν Ηρακλείω γραφεΐα τής Συνερ- γατικής έχουσιν έγκατασταθή παρα¬ πλεύρως τού παντοπωλείου Μικ. Παρα¬ σύρη έντδς τοϋ γραφείο© κ. Πατεράκη είς Καααράκι. Άριθμός τηλεφώνοο 808, Έν Ηρακλείω τή 12 Δεκεμβριού 1939 (Έκ των γραφείων τής Συνεργατικής).
  ***
  *
  ** ·**,,
  ΤΓ|ί ι—ι ε «Μεε^ε»
  **·***·*» Μ<— Αν μι ——^ έ—ε*-» ώ»* »«—·Μ«ΐε>Β «π· —ες -(μ
  0 *—β ιέ 6η ϋ
  1*
  *<« τ*» «Ι·—» αί μΗ, ίηιεΐίι»; • Μ λάβ— εέροςεΐρ ·λ^**ϊ55 ΙΣΙ£ _ Οίκονομική ζωη ΑΝΘΡΘΩΣ12 Τιμαί Όνομασιικαί ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ α ίρ. V γ' δ' . ε' Καραμποοζις Ελεμέδες α' » 6' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ α 6' » Υ' ΣΤΑΦΓΛΑΙ Ραζαχί 14.— 13.50 13.— 12.— 9 50 7 50 6.50 6.20 5 50 ΐΣΕτος | Κριθή 14.50 Βρώμη Οίνοι μΕοτατον Γλεθχος >
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » β'
  * Υ'
  Πράοινοι λ
  10.
  5,80
  3.— 3.50
  Μίταξα
  8.50
  5.30
  5.40
  20.— 21.—
  17.- 18.—
  25.00
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Έγκυκλοπα ιδεία
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  ▼ά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΑΜΟΙ
  Τα Βασιλικά Άνώγεια
  καί αι πρόοδοί των.
  "ϋ ί ε, , ω·τ«ςα » 400.— 450
  Η «προξία είς την σταφιίαγοράν μας αυ-εχίζεται λίγ» ίπι«υ
  λβχτιχότητος των παραγωγβν διδοαέ-ου ίτι τ προσφερομεν* υπό
  Τ'.Ο έμπορίου τιμαί θειοροθνται άούμφοροι.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  'Ανορ»
  Πώλησις
  Λονδίνον
  546.—
  550.—
  Νέ* 'Γόρχη
  138 6Τ
  140.60
  Παρίσιοι
  3 09
  3.13
  Ζυρίχη
  31 10
  31.55
  "Αμστερδαμ
  73.60
  74 60
  Στοχχόλμτ]
  33.-
  33 50
  Βρυξέλλαι
  4.58
  4.64
  Αλεξάνδρειαν
  560.—
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  ΒερολΤνον 42.— 43.—
  Κοπΐγχάγη
  27 05
  Παρίσιοι
  3.09
  Μιλβνον
  6 96
  Πραγα
  4 31
  ΖυρΙχτ)
  31 10
  Βρυξέλλαι
  4 58
  Βουδαπίσττ)
  23.46
  Βελιγράδιον
  3.13
  Κα·ν)πολις
  104.—
  Βαρσοβία
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3155
  4 64
  23.95
  3.16
  105.—
  21.32
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  653ον
  —Εΐσβι έλεόθερος.
  Ό Ίτβέρης δέν ήτο ιϋ<ολος θσυμαστής, καί δ μως Βέν ήουνήθη είς ιήν περίστασιν ταύτην νά κρύψη. την συγκίνησιν τού. ΊΞμεινε κεχηνώς καί ά κΐνητος. Ό ΓιάνΛης Άγιάννης προσέθηκε. —Δέν τιιστεύω νά έβγω άπ' έδώ μέσα ζωντα νός, άλλ' άν ετύχαινε νά τό κατορθώσω, ήξευρε & τι κατοικώ υπό τό δνομα τοθ θ ρσανέμη είς την 6 δόν Ένόπλου άριθμός έπτά. Ή μορφή τοθ Ί βέρη εφάνη ώς τίγρεως, ή τις ύπανοίγει μίαν άκραν τοθ φοβεροθ της στό ματος. —Πρόσεξε, εΐπε πρός τόν Γιόννην 'Αγιάννη1. —Πήγσινε, άτιεκρίθη ό Γ»άν*ηο Άγιάννης» —ΕΤπες δτι υπό ΐό δνομα τοθ Θερσανέμη κστοι κεϊς είς την οδόν Ένόπλου. —Ναΐ, άριθμός έπτά. Καί 6 Ίαβέρης έπανέλοβεν.—Άριθμός έπτά. ΆφοΟ έκόμβωσε τό έΎδυμά τού επί τοθ στή θους καί άνεστύλωσε τούς 6ύο τού ώμους, ώς οί στρατιωτικοΙ, έστρεψε τα νώτσ, Ισταύρωσε τάς χείρας, έπιστηρίξας την σιαγόνα ίίς μίαν έξ αΰ των, καί ήρχισε νά -ροχωρβ πρός την Αγοράν. Ό Γιάννης Άγιάννης τόν παρετήρει άιιομακρυνό μενον. Μετά τίνα βήματα στρέφεται ό Ιαβέρης καί κράζει πρός τόν Γιάννην Άγιάννην. —Μή μ' ένοχλβς. Φόνευσέ με μίαν ώραν ταχύ τερα. —Πήγαινε, σοθ εΐπα, πήγαινε, άπεκρΐθη πρός αυτόν 6 Γιάννης Άγιάννης. Ό Ίοβέρης εξηκολουθεί τότε ν Αναχωρεί βρα δεί βήματι, μετά μίαν στιγμήν Απεκρύβη ! υπό τί)ς γωνΐας τής πρώτης πσρόδσυ, ήις τώ παρουσιά ΆφοΟ δέ πλέον 6έν εφαίνετο, ό Γιάννης Άγιάν νης έτιυροβόληοεν είς τόν άέρα διά τοθ πιστολΐου τού, καί επανελθών είς τό δδόφραγμα είπεν. —Έτελείωσε καί αύτός. Έν τούτοις, Ιδού τί συν.βη. Ό Μάριος έπειδή μάλλον προσείχβν ίΐς τα Ιξω Λ είς τα έντός τοθ 65οφράγματοΓ, £έν εΐχβ διακρ! νει μέχρι τοθδε ιήν μορφήν τοθ άνθρώπου, 8ν οί ουνέταιροΐ τού είχον δεδεμένον είς τό βαθος τή- γααηλής οίθούσης τοθ καπηλεΐου, καί μόλις τόν * νεννώρισεν, δ1β τόν είδεν άγόμενον είς θάνατον 6 πό «0 Γιάννη 'Λγιώννη πρός τό μικρόν όδό .(συνεχΐζετα.) Β' 'ΰ))ν νά τα χαταλαμβί'η χά Ποία παραζάλτ) ταθ έρωτος ανθοθν χαΐ δ τα ν ανθήοουν γονΐμοποιοθν ται δλα άνεξϊΐρΐτω; τα πε?Ειργα ούτοι δένδρα, διά νά πεθάνουν 6 στερ-(ύ:ερα χαΐ οί άπόγονοί των νά περιμίνουν άλλα σαρίνταπε'.ή<τα χρίνια διά νά άν^ήιουν πάλιν.. Κατά Σεπτέμβριον ή Όχτώβρι ον. τ*ίί ΧΡον δς τής άνθήσεως, μό )ΐς Ι χούν περάση αί ετήσιαι χαΐ α Ε β οχαΐ, ίμ^ανίζονται στά μά τια το9 6廣?οχαλάμου χάτι βαθυ κίτρινοι ή κρέμ χαρποΐ Βμοιοι μέ τα άραποσίτια τα ίϊικά μΐς, οί £ ποΐοι χαρηοι χρειάζονται μισΐν νρόνον διά νχ ώοιυάαουν. αζύ Ίανουαοίου «αί Άηριλίου έρχομίνου έΊοιι; ώριμάζουν ιΐ χα&πο! αύ:οί χαί Ιχουν τίτε μί γεθος καί τό σχήμα ί^ζ ά ν ε σ^ραμμίνο'^ άπιδιοθ. Τόν Ιούνιον χαί Ιούλιον οί χαρπίί αύτ^Ι πί φτουν άτιο τα δίνδρΐ τω* είς την γήν, ριζώ^υν ίκιΐ χαί -πετοθν μικρούς ναυλους, οί οποΐ-.ι εντός τριών τιοσάρω* μηνίδν άνατΐτ,ύοαον ται είς φατά ΰψ;υς 1 1)2—2 μί τρών. Τό μητρικόν δμω; δένδρον μα οαΕνιχαι τότε χαί άποξηραίνεται. "Οχι διά μί(ίς· 1)4—1)2 χρόνου, διαρχεΐ τί... ψυχορραγημα τοθ περιέργου αύτοθ φυΐοθ, τε(α δέ χρίνια Οστιρα άπί τόν... θάνατον1 αυτόν, αί φυτιΐαι είνε διά τέν ίν θαωπον νεχραί. Γά νιαρά δίνϊρα' Ην πετοθν άκόμη τοίις τρυφερους| έδαδίμου; βλαοτού; των, ιυ:ε ϋ| πάρχουν μΐγάλα & ά νά νά χρη σιμοποιηθοθν διά ταϋς διαφόρους άλλας άνάγχα;, π;ΰ προανεφέρα μ»ν διά νά χντριμοποιηθή διά τάς ανάγκας αύτάς τό βαμβούπρέ πιι νά είνε τουλάχιστον πίντε χρίνων. Καί ή χώ;α κα' οί χαλλιεργτ] τϊί των δενδροχαλάμων πεινοθν τα τρία ουΐά χρόνια, τα χρόνια τί): κρίσεως, πολλοΐ δέ άπο αΰ τίύς μετανααϊΐύουν είς^άλλις χώ ραί, δίτου άναλαμβάνουν ίποιαν δήποτι έογασίχν διά νά ζήαοκν ί« τώ μεταξύ χαί νά έπα έλθουν 5 σιερα άπό τρία χρένια, οπόταν άρχίζει πάλιν ή έχμετάλλευσ ς τ©ν ϊενδροχολίμωΛ ή ίποία σ^νε χίζεταιΐπΐ σαράντα—πινήντα χρό νια, όΐτίταν φθάνει πάλιν ή έπο χή τή; άνθήσεως των ώρΐλ(ιιων αυτών φιιτώ« καί άμίσως Οίΐερα άπο αυτήν ή κρίσις τή; βαμβοιι χαλλιεργειΌτς. Καί οί Άσιάται λέγουν: «"Οίαν άνθοθν τα βαμβού, πεθαίνο^ν οί ά'νθρωποι.. » ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ τον Άγιον Μαν»ν>.
  βπνοχΤκοΰ
  .λαθρον.ί, »
  'ΑΜνβ1ί
  .ΑΡΙΣΤΑ'
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  Τό ΰπέροχο σιγαρέττο ττοϋ συν-
  διάζει:
  Πεϊρανι
  τέχνην,
  επιστήμην.
  ΛΡΙΟΤΛ
  ΆντιπρβθΜηοι:
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΥΦΙΖΑ
  ΤΟ ΤΙΑΡΑΖ ΝΙΚ. ΟΕΤΡΑΙΙ
  Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παραπλεύρως τοθ καταστήματος ΜΑΛΛ1ΏΤΗ
  άπ' Βπου θά έκτελβ μετά τής γνωστης ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τής άξιοτίμου τΐε-
  λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4.40.
  ΒΑΣΙΔΙΚΑ ΑΝΏΓΕΙΑ Δεχέμ
  βριος (άνταποχριτοθ μα{) —ΧωρΙ;
  άμφίσβήτηιι τ* Άνώγεια είνε ά-
  πό τά,ώϊϊΐβτετα χωρία τής Μ α
  σαΓάς. Κτισμένχ ίπίνω είς ΟψΑ
  μα, στήν πλαγΐά τής ίροσκράς
  πεύ ΙχτιΕνονΐαι εί; δλο τδ μήχος
  τής Μιο3αρ3{-, πρές νίιον διαπό
  ζου' τοθ κάμπον χαί δίδουν έ
  ικον πεδίον άπέραντο.Έξ 5.\™
  χάρις είς ΐά άφθονα νερά τους πε
  ριβάλλονται άπό χήπους ναΐ είναι
  χυριολεχτιχά πνιγμένο είς τό πβά
  σινο. ΠαντοΟ άχούει χανιΐς ί5ώ
  σ' αύΐό τό εύλογημίνο χωριο τό
  μηυρμούρ:ομα τοθ νΐρεθ χαί τ4
  ψιθύριαμα των δένδριον, Τελευ
  τα'ως μάλιστα χάρις είς τα κατα
  σχευααθίντα διά προσωτιχής ί?
  γασ!ας των χατοίκω' Ιργα τό νέ
  ρό τίςπηγίίς άιιό την οποίαν χαί
  υ^ρΐύεται το χωριό δπε?τριπλ-«σ:
  άσθηιαν χαί ϊτσι ί5ημιο·-ΐ5γήθτ]
  οαν χαΐ νέα περιδίλια. Έπειτα,
  τα Βασιλική Άνώγιια σ^ν!υάζουν
  τόν χάμπο χαί τί 6ουνί. Κάτιο
  έκτείνεται ο χάμπος τής Μεσσα
  ρας χατάφ^τος άπο εληές χι' ά ι
  πίλια κχΐ δίάφορα χαρπονίρα δέν
  δρα. Κι' δσα μίρη δέν είνε φΐιτιυ
  μενά είναι έντατιχά χαλλιεργημί
  να μέ δημητριαχά.
  ΚαΙ πάνω δψώνεται τδ βΐυ
  νό, μέ τίς μεγαλύτερες πλαγιΐς
  χαλλιεργήσιμες, δπου ιύ^
  ιδιαιτέρως φακιές χαί φάβα χαί
  ψ■^χανθή γενιχά χαί δπου βίαχουν
  τα χοπϊδια τοθ χωρίου. ΓιατΙ
  τ' Άνώγεΐα ίχουν χαί άξιόλογον
  ίπωσϊήκοτε χτηνοτροφίαν.
  Άλλτ τ' Άνώγεια δέν Ι χούν
  τής φύσεως μίνον τόν πλοθτο χαί
  την εύ ιορφιά. "Εχοιιν χαί την άν
  θρώπιντ) ΐύγίνεικ χαί τ4ν πολι
  τισμό. "Εχουν νά Ιπΐδιίξουν ίρ
  γα κοινοτικαί, ώ?αΐα ίί<ήιιατα, έ ξαΕριτα χαταστήματα, θαυμασία χέντρα. ΚαΙ οί χάτοιχοΕ των πρίαχα ροΐ, εδδιάθετοι πάντοτε, γελχστοΐ ευγινιχοί, ξέρουν νά κάνουν χά ρουμενη τή ζωτ) των. ΈπωφιλοΟ* ται τ6ν έορτών χαί των διαχο πών τής έργασία; των γΐά νά τ4 ρίξίυν , στ4 χορο χαί τ4 τραγ.Ο ίι γιά νά ξεοπάσουν άπο τό μί- >θ3 χαί τίς φροντΕδες τής δουλει
  ά;. Καί είναι πραγμ?τιχά νά τοϋς
  χαίρεται χανείς τ-ύς άνθρώπους
  αυτούς ποΰ ξίρουν νά χερδίζιυν
  τή ζ·«ή. Τ' Άνώγιια, τδ τβν£ζου
  με χαί πάλΐ, ιΐ'αΐ άπό -ϊά χαλύ
  τερα χωρία τή; Μεσσαράς. Οί αη
  μειώσΐυν δέ υΐγαλυτέρας άκίμη
  προόδους δταν θά ίξϊσφαλισθϊ μί
  νιμος δι' αύιοχινήτου συγκοινω-
  νία. Κΐί θά γίνη χαί τοθτο συν
  τομα χάρις είς τό.ίνδιαφίραν των
  τοπιχων ά?χων χαί τοθ έπαρχτα
  χοθ ταμείου
  —Δια την παραλαβήν των
  κβμισθέντων ή πνρχγνελ-
  θέντων έμηορευμϊτνν.
  Δι' έξαιρετΐΜώ; επειγούσης έν
  ΚΐΐΜλιΌυ τοθ Ύπουονείβυ Έθνι
  Μης Οίκονομίας πρός τα 'Εμπορι
  Νά 'Επιμκλητήρια π«ρ(χλή9ηα«ν
  ταθτα 2π»{, βάσει ύπευβύνΗν δή
  λώσευν τ&ν «ΙσανωγίΜν έμπορευ
  μκτων, ύ«οβ»λωσιν πίνακκς των
  ίΐδ&ν άτινα .έχουσι κομιοθη είς
  Ελληνικόν λιμένα κ«1 δέν δύ
  τανται ν« παραληφβϋσι, δυνάμει
  τ&ν διατά£κων των ϊοχυουσ&ν μβ
  τα την 9ην Σβπτεμβρίου η Εχουσι
  παραγγβλθή πρό της 1ης Σ)βρίου.
  έ. ϊ. χαί των έποίων ή εΐσαγΐίγή
  δέν κβθίσταται δυνατή, βάσει
  τ&ν αύτ&ν ώς αν« άποφάσε&ιν.
  —Ή ύγιεινή έν Κρήτα.
  Υπο τού υπουργείον της Ύγι
  εινπς ενεκρίθη δι4τα{ις «πβρί μέ
  τρών ύγικινή; >αΐ καθαριότητος
  είς τόν νομόν Ριθυμνης» ΐίτΐ({|χα1
  απεστάλη πρός δημοσίευσιν κ αί έ
  φαρμογην.
  -Είβφοραί υπέρ των μα>
  θητικ&ν συσαιτίων.
  Έκ προηνβυμένκν είθφβρδν δρ.
  15.5!0
  Μιχαήλ Ήλιάδης δρ. 6.000
  Κωνατ. Βαρβϊράκης » 300
  Χασάν Μπαμηαζαδέ » 200
  Ίοκαβτη Καρνντάκη » 1000
  'Ανύνυμβς » 1000
  ϊύνβλον_ » 24 000
  -Ή κσφκλησις τδν «νταλ-
  Διοιχήρυίις Δημοπρκσίκς
  Μεΐοίοηκοϋ Δικγννισμοΰ
  Ό Νομάρχης Ήοακλείου,
  ώς Πρόεδρος τοθ Πστριωτι-
  κοθ Ίδρύμστος Κοινωνικάς
  Προνοίας καί Άντιλήψ;»ς,
  Παραρτήματος Ηρακλείου.
  ΈκτΙθησιν
  Είς δημόσιον μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν [την προμήθειαν
  ε [δών α') παντοπωλεΐων, β')
  άποικιακών, 3) λαχανικών, δ')
  κρέατος ε') έλαιολάδου, στ')
  βουτόρου τ) μαγειρικοθ λΐπους
  ζ') δρτου καί η') καυσοξιό
  λων καί γσιανθράκων, διά
  τάς ανάγκας τής λειτουργΐας
  τ&ν Συσσιτϊων άν έργων κσί
  Μαθητικβν τοιούτων Ήρα
  κλεΐου, τήςτΐΕριόοου 1939—40
  ήτοι μέχρι ^30 Μαΐου 1940.
  Ό διανωνισμός θά Βιεζσ
  χθβ την 23ην Δεκεμβριού 1939
  ημέραν Σάρβϊτον, άπό τής
  11—12 π. μ. ενώπιον Έπιτρο
  πής τοθ Π. Ι. Κ. Π, καί Λ·
  καί έν τώ Νομαρχιακώ κατα
  στήματι, διά προφορικών προ
  αφορών, ώ»· οί 8ροι ίϋρηνται
  έν τοίς Γραφείοις τής Νσμαρ
  χ(ας (Γραφείον Έπόπτου Ά
  γορανομΐαθ είς την διάθεσιν
  των ενδιαφερομένων, δυνσμέ
  νων νά λάβωσι γνώσιν αύ
  των καθ* εκάστην άπό 11 —
  12 π.μ.
  Έν Ηρακλείω τβ 16 Δεκεμ
  βρίου 1939. .
  ό Νοαάρνης
  2:. Τοούαης
  η
  Διά Β & δηαοσκυθέντος τή 21
  Ν)βρίου ί. Ι. έρίζβται δτι τα «ω
  ληθιντα χρΐωλυτΐΜώς άνταλλαςΊ
  μα κτηματα «σναλϊζονται υπο
  χρει»τικ&ς κατα κινΰύνου πυρός
  μέχρις εξοφλησεως, καλϋπτκι δέ
  τό εκάστοτε ανεξέφλητον ποσόν
  τής ίνυποθηκου άπκιτησεως τό ά
  ναλογονν είς τα επί τού γηπέδοι>
  κτίαματα. Ή άοαραλισις θϊωρβϊται
  γενομένη από τη; 1ί>κογροΐφί( τβδ
  'ίΐΐϋΧοτπρΓοιΓδικ τα "ασφβλισμίνα
  δέ πρό τοδ Β, Δ. καί δι* δσα έλη
  ξί πρό τής δημοβιεύαϊώς τού η ά
  σςράλισις αβχεται άπό τη« έπομέ
  νης τής λήξεως τής πυρβσςραλίίβς.
  Τα μέχρι τοΰδβ ηαφαλιομβνα θά
  βαρύνωνται νέ τα αΰτά ασβάλι
  στρα δυνάμενα να άναθκϊΐρηθΰσι.
  ΟΙ ένοκόθηκοι όφβιλέται)^καλλαα
  σονται τής άσφαλίσβως εάν προ
  β&σιν είς άβφάλίΐαν παρ' άνεγνω
  ρισμένα . άθφ«λιατι«8 'Εταιρβία
  δι* ολόκληρον την αξίαν τοδ α
  σφαλιστέου κτήματος καί καταθε
  ονοι τό άσφβλιατηριον δβ»α ημε
  ρας πρό τής λήξεως.
  —'Η κίνησις τίς αγ·ρά$ Ή
  ραχλκΐβυ.
  Ή άγορά χατά'την ληξασαν &■
  ββμάδα διετηρήθη Αβυχο;. Α!
  κατ' αυτήν διεν«ογπΒβΐσ*ι «{αγω
  γαΐ άν ήλθον αίς 70.000 χιλιύγραμ
  μα σοι λτανιν&ν, 90.000 ταχτάβνν,
  120.000 ελαίου, 67.000 κίτρων Κβι
  2:8.000 χαρουπί&ιν.
  — %ί δασικαί μεταφ»ρχ(.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νήσεως (αριθ. 522) εδημοσιεύθη ά-
  νανκαατικός νόμος διά τού βποί-
  ου τροιτοκοιοΰνΐαι ωρισμέναι δια
  τάξε:ς περϊ δααικών μιταφορ&ν
  καί ύα.ικοθ κώδιχοι.
  —Διάλεξις έν Νεαπόλει.
  Είς την αίθουσαν τοϋ κινημα
  τογρείφου Νΐβπόλβως 8ά ομιλήση
  σήμερον καΐ «ερΐ ώραν 3 μ. μ. ό
  γϊΜπόνος χ. Γ. 'Ελβυθεριάδης αέ
  Βέμα: <Τά δβση καί ή κατάρα Τβδ ©ϊοδ». —Διημερεύοντα χαί Ητερβύβντα φαρμακεΐ». Χήμερον Κυριακην θά διημε ρεύσουν τα φαρμνκκΤα Γίΐιργ, Γε πϊαάχη, Χριοτ. Ζουράρη καΐ £. Χ,ανΐΜτάκη. @ά διανυκτβρεΰβουν δέ τα φαρμαχεΐα Λάμπρου Κβνβ κάνη κ«1 Έμμ. Ζαχαριαδη. Αυρι όν θά βιανυκτβριόσουν τα φαρμα κΐΐ* 'Αοιβτ. Χαλκιαδάκη ΚβΙ Άποστ. Ζ* Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαίας κέντρον δλων των Κρότον ταξιδιοτών» Τό εόνοβΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσβως, άερισμοθ, άπαστραπτούοης καθαριότητος, άφθονων υδάτων, έγκαταστάσβων λουτρόν, είνε άσόγκριτον. ΤΟ «ΪΙΤΥ ΠΑΑΔΑΣ. διευβώνεται *χ» τέ>*
  Κράτει κ. ΓιάργΜν Δ«·χεϋ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  ΓραφΡϊα έναντι Πσλ, Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  ΠρωΙα Κυριακης
  17 Δεκεμβριού 1939
  123 Ώρα
  Η ΜΟΣΧΑ ΒΑ ΔΙΑΚΟΨΗ
  ΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΣ ,ΧΕΣΕΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ;
  ΑΝΤ1ΤΙΘΕΤΑ1 Ο ΒΟΡΟΣΙΛΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δίβρίου (τού «νταποχριτο
  μα{).—Τα Αθηναϊκον Πρακτ·ριϊον πληρο
  φορεΐται ίτι κυκλοφορούν ευρύτατα φήμα
  καθ" άς μεταξύ τδν επισήμων κύκλων τή
  Μέσχας σνζητεΐται Α διακοπή των διπλυμι
  τιχδν σχέσεων των Σοβιέτ μετα των Δυτ
  χών Δυνάμεων μετά την άπέφααιν τής έκ
  διώξεως «ής Ρωσσίοτς έχ τής Κ Τ.Ε. Είς τή
  άποψιν αυτήν άντιτίθεται ο στρατάρχης Β
  ροαίλωφ όστις ύποστηρίζει ίτι η διακοπή
  τδν διπλωματικήν αχέαΐων 8α αποβζ εί
  βαρος τής Ρωσσία;·
  Αί δραματικαί
  λεπτομέρειαι τής ναυμαχίας.
  Άφΐίγησις Γερμανοΰ" Διόπου.
  * ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δ)βοΕου (15.
  ύπηρεσΐα). — Τηλεγραφήαατα
  (έκ ΜοντεβΙντεο άγγέλλουν
  ι 8τι Γερμανός δΐοπος τοΟ «φόν

  ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Ο'ΑΠΕΥΟΥΝΟΥΝ ΑΙΑΜΑΡΤΥΡ
  ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝ
  ΑΝ
  ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δ)βρίου <ίδ. ύπηρεσία) —■ Τό Αθηναϊκον πρακτ«ρεΤον πληρεφορβΐται σ τι «Ι Δημοκρατίαι τή; Νοτίου 'Αμεριχής έ τοιμαζσυν διαμαρτυρίαν την οποίαν θα υπο βάλουν ταυτοχρόνως | είς * Γερμανίαν καί Αγγλίαν Δια την επέκτασιν τβδ χατα θα λασσχν πολέμου είς την περιοχήν τβν θαλασσών. ΕΜιΊΟΡΙΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΠΗΑΤ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ___________ ΑΛΙΑΣ ΗΕΒΙΥΡΙΟΗ ΑΡΧΙΖΙΪΚ ΕΙΣ ΡΟΜΗΗ ΑΘΗΝΑΙ 16 Δ)βρίβυ" (τ·ύ &νταπ·χρι τού μας).— Τό Αθηναϊκον πρακτορείον ά· ναχοινοΐ ϊτι την πρσσεχηΛ Τρίτην (μεθκύρι- •ν) θ' αρχίσουν είς Ρώμην διαπραγματεύ- αεις μεταξυ Έλληνικής άντιπρβαωκείας χαί Τής Ίταλιχής κυβερνήσεως πρός σύναψιν νέας εμπορικάς έλληνοΐταλιχής βυμφωνί· «ς χαί βελτίωϊΐν εν γένει^τ&ν οίχονομι χβν σχέσεων τδν δύο χ»ρ5ν. ΙΤΑΛΘΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Δ)βρ(ου (τβδ ανταποκρι Τ·δ μας).— Ανακοινούται {τι τήν προ σεχή Δευτέραν (αυριον) θ' βνιχθ$ ένταθ- θα λ Ιταλός . υπουργσς τής Παι&είας χ. Μπβττάϊ ίνα παραστθ είς τα έγχαίνια τής όργανουμένη; ·>θέσ£ω$ τού Ιταλικού βι
  βλίου.
  ΕΓΚΑΡΔΙΟΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δ)βρ(·υ (τοΰ ανταποκριταί}
  μα$>—Ή περιχοπη τοδ σημερινεΰ λογου
  τού Ιταλού υπουργού των Εξωτερικών ή;α
  ναφερομένη είς τα Βαλχάνια χαί ίδιαιτέ
  -ως είς την έγχαρδιόιητα των σχέσεων τής
  Ιταλίας χαί Ελλάδος προεκάλεσε εξαιρετι
  χδς ευχάριστον εντύπωσιν, θεωρεΐται δέ
  ώς νέα απόδειξις τής έλληνοΐταλ.χής φιλί
  άς χαί χαλής γειτονίας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ιΊΡΟιίΑΓΑΝΑΑ
  ΑΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρ.)
  Εατ' είδήσεις έ{ Άγκυρας άπό ημερών έ
  νεργοΐνται είς Τουρκίαν (ύρύταται έρευναι
  δια την ανακάλυψιν τού κέντρου έκ τού
  έποίου ίξαπολύετβι είς ολόκληρον την Τβυρ
  χίαν ή Γερμανική προπαγάνδα Χθές τό ά
  πέγευμα ή άβτυνομία εισήλθεν αίφνιδιαστι
  χβς είς τα γραφ.ΐα τής Γερμαν<γλύσ9θυ έ νημερίδβς έν Αγκύρα; «Τουρχισενπβστ» χαί ανεχάλιψε δεχαδας χιλιάδας προχηρύ *.....προπαγανδιστιχβϋ περιεχομένου. ΣΥΝΗΑΒΕΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΤΟ • ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρ(·υ (Ιδ. υπηρεσί»),- Σήμερσν τό άπέγευμα συνήλθε το ύκ·ύρ γικόν συμβούλιον τής Γαλλία; χ*1 ήκβυ αι μακράν έκθεσιν τ·δ πρωθυπσυργοΰ χ. Νταλαντώ επί τής στρατιωτικής χαί διπλ» μβτιχής καταστάσεως. Τβν Γάλλον πρω 8υπ·υργ*ν απησχόλησε χυρίως η συνίλιν- 0ι$ τής Ε. Τ, Ε, χ·1 αί ιΙχ·««β»$ της , ' 6 οποίος έτραυΡιατ;σΡη καί νοσηλεΰεται είς νοσοκο μεΐον τής πόλεως, άφηγήθη είς αντιπρόσωπον τοθ άμβρι κανικοθ τύπου τάς δρσμττι κάς φάσεις τής μεγάΧης ναυ μσχΐας ειπών μεταξύ άλλων τα εξής: «'Η ναυμαχΐα ήί·<ι σε την αύγήν. ΠροτοΟ άντικρύ σωμβν τόν εχθρόν, ή<ούσα μέν νά^ ήχοθν τα τηλεβόλα Ή πρώτη εκρηξις όρΊΒος επί τοθ σκάφους μας εσημειώθη μόλις ήοχισεν ή μβχη. Μό λις συνήλθον έκ τί|ς πρώτης εκπλήξεως την οποίαν έδοκΐ· μασα καί έκ τής σκοτοδΐνης την όποιαν μοθ προεκάλεσεν 6 τρομεράς κραδασμός τοθ σκάφους, άντΐκρυσα τιλάϊ μου πέντβ έκ των συντρόφων υιού νβκοούς Ή δευτέρα ό β ς, έξβροάγη μβτ' ό(γον. Αΰ τή<- ύιηοξσ θϋμα. "Άς σημειωθή δ τι δ Γβοαα νός δ'.οπ^ς Εχσσε τό ένα τού μάτι. Άυεσως άνέλοβεν ό Ι διός ό Κυβίρνήτης τό πι δάλιον καί διηύθυνε τό οκά φός κατά τοθ όποΐου έρρΐπτον το συνεχώς όβίδες, μέ έξαι ρετικήν έπιδεξιότητα, προσπα θΛν νά τό διαφυλάξτ). Έν συνεχβία όΓερμανός δΐ- οπος εξήρε την έπιδεξιότητα τ&ν δύο αγγλικών σκσφών εΆγιΧλϊύ.» καί εΑΐας» τα δπ ΐι εφβραν τό γερμανικόν σκάφοςμεταξύ αύτάν κσΐ τής άκτήςπράγμα τόόποΐον ίδυσχέ οοτνε πολύ την θέσιν τοθ «φόν Σπέε» χωρΐς νά τοθ άφήσ[) καιρόν μβγρι τέλους νά δυνη θ{) νά εξέλθη είς την άνοικτήν θάλασσαν καί νά κατορθώση νά λάβη κανονικήν θέσιν μά Ο "ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΦΟΝ ΣΠΕΕ,, έτοιμάζεται ηδη ν' άποπλεύση: ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δ)β^ίου (Ιδ. ύτιηοεσΐα).— Όλόκληρος ό Ά μερικανικός καθώς καί ό Αγ γλικός τύπος έξακολουθοθν ν' άφιερώνουν ένθουσιώ^η σχόλια είς την μεγάλην ναυ μαχΐαν τοθ ΆτλαντικοΟ. Με ρΐς τοθ ΆγγλικοΟ τύπου γρά φεΐ δτι δέν πρέπει νά τιι στεύεται δτι τό «φ6ν Σπέε» κατέστη άκίνδυνον καί μή ό πολογίσιμον παρά τάς μέγα λας ζημίας τάς οποίας οπέ στη καί δι* αύτό ή πολιορκία τού πρέπβι νά είναι στβνή. Προβλέπεται δτι τό γερμανι κόν θωρηκτόν θά προσπαθήση νά εξέλθη άποψΒ έπωφελούμε νόν τοθ σκότους καί τής όμ(- χλης διά νά διαφύγη τήν πΡ° σοχήν των βυμμαχικών σκα &ν τα όποΐα τό άναμένουν. Τό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ» γράφει δτι ή κυβέρνησις τής Ούραγουάης ευρίσκεται είς συνεχή επικοινωνίαν μετά τής κυβερνήσεως των Ήν£. μ Πολιτειών μετά τής οποίας άνταλλάσσει γνώμας ώς πρός τό διπλωματικόν ζή'ημα τό οποίον δημιουργεΐ ή παραμο νή τοθ Γερμανικοϋ θωρηαοθ είς Μοντεβΐντεο. 'Η κυββρνη σις τής Ούραγουάης ευρίσκε¬ ται έπΐσης είς διαρκτ) τηλεφω νίκην επικοινωνίαν κσΐ μετά των κυβερνήσεων των Λατι νίκων κρατών τής Νοτίου Άμβρικής μετά των οποί¬ ων συνβννοεΐται διά την αντιμετώπισιν τοθ ζητήματος τή παροβιάσεως τής ούδβτε- ρ6τητός των διά τής συνάμε¬ ως ναυμαχίας έντός τής ζώ- νης ασφαλείας τήν οποίαν καθώρισβν ή διάσκεψ.ς τοθ Παναμα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρ(ου ((δ ύπηρεσΐα).—Κατ' είδήσεις έκ Μπουένος "Αϋρες τό «φόν Σπέε» Ελαβε διαταγήν νά έγ καταλε'ψπ τόν λιμένα τοθ 30 Πρωΐνή Α ΑΨΕΥΑ ΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΙ ΜΜΑΧΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΡΟΣΣΟΤΟΥΡ ΙΣ ΜΑ ΕΤΑΡΟΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΑΣΥΝΟ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΗΥΠΟΣΤΑΤΟΣ Α ϊ Μοντκβ'ντεο προ τοθ πα^έλ >Θγ) ή προθεσμΐα των 72 ώ
  οων, την οποίαν Ιταξεν ή Κυ
  βέρνησις της Ούραγουάης.Άλ
  λα τηΧβνοαφήματα έκ Μπουέ
  νος "Αϋ5βς άναφέρουν δτι'
  οί εργάται τής Ούραγουάης1
  ηρνήθησαν νά έπισκευάσουν
  τό «φόν Σπέε». Διά τόν λό
  γον αυτόν απεστάλησαν έρ
  γάται έκ Μπουένος "Αθρες
  οί όποΐοι ήρχισαν έργαζόμε
  νοι πυρετωδως πρός έπα
  νόρθωσιν των ζημιων* !Υπό
  των έμπειρογνωμόνων έξηκρι
  βώθη δτι δταν τό «φόν Σπέε»
  έγκατέλειψΒ τόν άγωνα έστε
  ρεΐτο τιαντελώς καυσΐμου (δ
  λης. Έπίσης βεβαιοθται δτι
  τό «φόν Σπέε» παρεβίασε
  τούς διεθνβΐς ναυτικούς κα
  νόνας καί βίσήλθεν είς τόν
  λιμένα τοθ ΜοντεβΙντεο άνευ
  πλοηγοθ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δ)βρ(ου (Ιδ ηρκ»
  Έκυκλβφορηοεν εκ νέου ή Είδησις πβρί συγ
  χβντρώσεως μεγάλην στρατιωτικδν δυνάμβ
  ών τής Αγγλίας, Γαλλία; χαί Τουρκίβς ·ί$
  τα τουρκβρωσσικά ούν·ρα κρός ένέργεινν
  ϊπιθέαεως χαια τής Ρωσβίβς. Ή είδησις διε
  φιύσβη έπιαήμως ΐχ κυβερνητικάς πηγής Α;
  ανυπέατατος εντελώς χαί ύποβολιααίκ.
  ΊΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑιΙΟΑΐΓ
  ΤΩΝ ΡΒΣΣίΝ ΕΝ ΦΙΝΑΙΝΔΙΛ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)3ρίου(ίδ. υιτηριο(οι).- Τί) στρ«
  τηγεΐον τοο Έλσννσχι έζΙδΜκβ τό χάιωβι &νοτΜοι
  νωβέν: Είς Πβΐπάλ οί Ρϋααοι ένήβγησαν .σφοδράν
  έπίΒβαιν μέ Ισχυράς δυνάμεις. Τής ειιι6εσ·»ς πρ·
  ηγήθο έντονώτατον πθρ τβθ έχβρικου κυρββολι
  κβ& Των έκιχειβήοΐΜν σναμιτιΐχον καί 50 τβνκς
  Ι κ τβν ©ιτοίων 14 κ«τ<ατράφηβαν καί 4 Ιχυριβύ θηβαν. Ό σοβ ατόλος ά»ίπτυ{« μεγάλην δςάαιν ι(ς τλν φΐνλβνίιχον νόλπον. βορβ»ρΑ(αα{ την νήαον Άσκόι Έν ρΜασιχον Μβτ«δρομικ6ν ΙβλΑθο υπό των ηαρκχτίΗν τπλϊβόλων ύ/ιοοτάιν β ζπμί«ί. ΕΒΥΘΙΣΘΗ Ε Ν ΚΟΝ Άνεκόπη έκ νέου ήπροέλασιςτοΰ Ρώσσικου στρατοΰ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 ΔβκεμβΜου ((δ. όπηρ).— Νυκτερινά τηλβ γραφήματα έξ ΈλσΙνσκι αγ γέλλουν βτι είς τα περισσότε ρα σημεΐα τοθ μετώπου άνε κοπή ή προέλοσις των ρωσσι κων στρατευμάτων. Είς τόν βορεΐως την Λατντόγκα τομέα κατόπιν σφοδροτάτων μαχών α( οποίαι διήρκεσαν επί 6νή μερον οί ΡΛσσοι ήνανκάσθη σαν νά ύποχωρήσουν. Ή προ σπάθειά των νά διχοτομήσουν τήν Φινλανδΐαν άπέτυχε μέ μό νόν άποτέλεσμα τάς τάτας απωλείας των. Σεβαστός άριθμός άρμάτων μάχης κατεστράφη κατά τάς μάχας αύτάς. Ό άριθμόΰ των Ρωσσικών τάνκς τα δποΐα κα τεστράφησαν είς Φινλανδίαν άπό τής άργής τοθ πολέμου άνέρχεται είς 130. Πρό τοθ ΣαμιγιαρντΙ είς λόχος φινλανδικοθ στρατοθ κατορθώνει νά κρατβ ,καθηλω μένον εν ολόκληρον ρωσσι κόν σονταγμα μετά τοθ ό πο(ου διεξάγβι έπικάς πράγ ματι μάχας. Είς τόν τομέα Τολβαγιαβρ- βΐ ή φινλανδική άντεπΐθεσις συνεχΐζβται νικη^όρος, ΟΙ Φ.νλανδοΙ έκυρΐευσαν 15 ρωσ σικά τάνκς καί αΚλο πολεμι κόν υλικόν. Σοβιετικά άερο πλάνα έβομβάρδισαν άνεπι τυχως ιτΥν περιοχήν τοθ Πβ- τσάμο. Φινλανδικά άεροπλά να επέτυχον νά διασκορπΐ- σουν σοβιετικόν μεταγωγικόν άπόσπασμα τό όηοΐον μετέφε ρε βενζΐνην». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύκηρκαΐα).— Το ελληνικόν .ατμόπλοιον «Ίερώνυμος» 5 290 τόννων εβυθίσθη είς τσν 'Λτλκντιχσν. Τό κλήρωμά τού διεαώθη. Τό Σουηδιχσν «Οδο·υ{» 1500 τίννων έβυθίσθη^έπίσης, 9 δέ *χ των 20 ανδρων τοδ πληρώματος τού ά πωλέοθησαν. Έβυθίοθηααν έιτίσης πλησίον των αγγλικών αχτ&ν ίχ μαγνητιχ&ν ναρ χδν τα Νορβηγιχά !«Ρα·δμ«ι» χαί «Φλ·δν τε» 3 χιλ. τόννων εχαατον. Έπίσης ΙβθΙ οθηοαν 2 &γγλικα πετρελαι·φ·ρα. ΤΟ ΝΑ Ε ΦΟΝ Σ ΕΛΘΗ Τ ΕΕ,, ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΜΟΝΤΕΒΙΝΤΕΟ; ΈπικαΙ μχ συνεχίζονται εις Φινλανδίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δεκεμβριού (δ. όπηρ ) — Τηλεγραφήματα έκ Μόσχας άνσφέρουν Οτι Ε φθασαν είς τήν^Σοβιετικήν πρω τεύουσαν οί ηρωτοι τραυμα τΐαι έκ τοθ φινλανδικοθ μετώ ■που. Άλλα ^τηλεγραφήματσ άνσφέρουν δτι τα νοσοκομεΐα τής Σοβιετικάς πρωτευούσης είναι πλήρη; τραυματιών. Λ4 Υφ τοθ έπικρατοθντος βχθέος σκότους είς Λένιγκραντ κατά τάς νυκτας έκ τοθ φόβου άε ροπορικων έπιδρομών, σημει Ονται σοβαραί κλοπαί καί λε ηλασΐαι 'καταστηαάτων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δβκεμβρίου Ιδ. όπηρ.).— Τό πρακτορείον Ρώυτερ μβταδΐδει τα έξή<: «Μετά σφοδρόν άγωνα μιας εβδομάδος οί ΦινλανδοΙ έξα κολουθοθν νά παραμένευν είς τάς θέσεις των άκλόνητοι προ ασπΐζοντες τα ετάφη των. ΑΙ πρόοδοι των Ρώσσων είνε σχε τικώς έλάχισται. Βορείως τής Λαντόγκα, μετά μεγάλην μά χην δύο πλήρη ρωσσικά συν*άγ ματα έκ 5 χιλιάδων άνδρών έκαστον άπεδεκατίσθησαν δια σκορπισθέντα. Γενικώς αί ά πώλειαι των Ρώσσων είναι βσρύταται, ώς άναγκάζσνται νά όμολογήσουν καί ούτοι ε! ύπεύθυνοι κύκλοι τοθ Λένιγ κραν καί τής Μόσχας. Ή ά ναλογΐα είναι 10 Ρώσσοι Εναν τι ένός; ΦινλανδοΟ. Είς ΤαλβαζαέΓβι μετά τε τραήμερον μάχην 66ο ρωσσι κά συντάγματα άπεδεχατΐοθη σαν. Ή είδησις καθ" τ* ρωσ σικά στρατεύματα προσήγγι σαν την γραμμήν Μανερχάίμ δισψΕθδεται. 'Η πίεσις των Ρώσσων εί¬ ναι οΐσθητή είς τό κέντρον τής ΦινλανδΙας δπου οί ΡΛσ οο. Εχουν συγκενταώσει 500 6Λς 700 χιλιάδας άνδρών. Είς Πβτσάμο Εχουν αποκλεισθή 2. 000 ΦινλανδοΙ μαχόμενοι ά πεγνωσμένως πρός διάσπασιν τοθ κλοιοθ. Πισΐεοεται δτι θά διαφύγουν έπωφελούμενοι τής άνωμαλίας τοθ έδάφους. Νέα έπιδρομή των Άγγλων είς τήν Γερμανίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δεκεμβριού (δ. ύίΐηρ.). Έγνώοθη ίτι την 2αν πρωϊνην λήγει ή προθασμία παραμονί,ς τοθ «φέν Σηέε» «Ις Μοντεβίντε· χαί >τι τό οχά~ος θ' αποπλεύ
  09 ^Ρ*5 τπν ανοιχτην θάλασσαν.
  Ό "Αγγλας Βασιλεύς απένειμεν είς τον
  χυβερνήτην τ·ϋ χαταδρομικ·0 «'Αχιλλεύς»
  χ. Χαουατς τόν βαθμόν τοΰ αντιναυάρχου
  χαί τσν μεγάλόσταυρ·ν τοΰ ΛσυτροΒ χαί
  άλλα μετάλλια είς τούς χυβερνήτας τδν
  αχαφΒν «Αΐας» χαί «Έξετερ».
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΥ ΕΜΒ1ΡΙΚ0Υ ΣΤΟΑΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρ(·υ (ίδ. ύπηρεα(α).-
  Τό γερμανικόν σκάφος «Ντύαελντβρφ» δέν
  εβυθίσθη αλλα ήχμαλωτίοθη ύκ· αγνλΐΜοΟ
  πολεμικοΰ. Μετα την χαταβίθισιν τ·ΰ «Λε
  σπόλδου Λεονχαρτ» αί άπώλεικι τοΰ γερμα-
  νιχ·ΰ εμπορικοϋ οτόλσυ ανέρχανται είς 39
  σχό.φη^βλιχΐ,ς χωρηηχστητος 186 χιλ τσν
  νων.
  ΒΑ ΣΥΝΑΦΘΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Δεκεμβ>1ου
  β. ϋπηρ.);—Υπό των στραη
  ωτικων κύκλων τον(ζεται σή
  μβρον δτι ή μεγαλυτέρα άερο
  μαχΐα έξ 8σων συνήφθησαν ά
  πό τής άρχηςτοθ πολέμου είνε
  ασφαλώς σύτή ή όττο'α συνή
  φθη προχθές πλησίον τής Έλι
  γολάνδης μβταξύ αγγλικών
  καί γερμανικών άβροπλάνων
  μέ συμμετοχήν καί μονάδων
  τοθ γερμανικοθ στόλου.
  Ώς εξηκριβώθη έκ των έκ-
  θέσεων των "Άγγλων άβροπό
  ρων τα καταρρφθέντα γβρμα
  νικά άεροπλάνα είναι 5 καί
  δχι 4 ώς υπετέθη κατ' αρχάς
  Εναντι 3 έν δλο αγγλικών.
  ΤονΙζεΐαι δτι ή άρΐθμητκή
  διαφορα τον άντιπάλων ήτο
  τεραστία. Τα γερματνικά άηε
  τέλουν 6 πλήρεις σΐολίσχους
  ένώ τα άγγλικά ήσαν 12 άε
  ροπλάνα. Παρά τσθτα τ*
  άγγλικά διετήρησαν την πρω
  τοβουλΐαν καί εκέρδισαν τήν
  νίκην. Μετά την θρυλικήν σ6
  τήν άερομαχΐαν, 12 ώρας
  αργότερον τ" άγγλικά άερο
  πλάνα έπεχεΐρησαν νέαν τολ·
  μηροτάτην επίθεσιν κατά των
  γερμανικόν βάσεων τί|ς β0
  ρεΐου θαλάσσης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Δ)βρΙ·υ (Ιδ. ύπηρεα(α).-
  Ό έν Αγκύρα Έλλην πρεσβευτάς χ. Ρα
  φαηλ συνηντήθη σημερον μετά τσΰχ. £«
  ράτσογλου χαί τοΰ Τοόρχβυ ύπβυργβδ τ·Β
  Έμπορίβυ χαί συνωμίλησε μετ" αύτ&ν επί
  ζητημάτων έμπσριχής φύσεως. Εγνώσθη < τι πρέχειται νά υπογραφή πρβσιχδς Έλ ληνοτουρκιχη συμφωνία ρυθμίζουσα >λα
  τα έμπσρικα ζητηματα τβν δύο χωρδν.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Α)βρ(ο» (Ιδιαιτίρκ ΰπηρϊθί»).—
  Υπο ι τοδ ΓαλλΐΜΟΰ ατρατηνκίον ί.ίίΐδοβη χθές
  τίιν νύκτα το κ«τμ8ι βν«κοιν»ι8*ν: Ό εχθράς
  έκεχιΐρηοκν αΐφνιβιασμον τίιν 6.15 σημερον ά-
  νατολΐΜ&ς τοθ Μοζϊλ», είς Ινα τίιν σταθμόν »«;,
  μέ δώνβμιν άντιοτοιχοΰακν πρβς ε» α λόχον.
  Τοθ «Ιφνιδιαομοδ πΡοηγΠ8η έντονώτοιτον πυρ τοθ
  έκ βορρά πυρεβολιχοϋ τοθ εχθρόν. ΟΙ «ν5ρ«ς τβν
  ιγοιλλιχου στβθμοθ ήμύνθηακν καί ο «γών διε2π-
  1 χΒη σ6μ« κρός ο&μκ. Ό Ιχβρβς άκκαύρθη υπο
  στάς ρΊχρΐίκς «ΚΗλεΙας χαί έγκβτοιλιίψίχς ηβλεμι
  κβν υλτχβν. Συν«ληφβηο«ν οοο Γβλλβι αΙχμβίλΝ
  τοι χ«ΤΝρ8ώα*ντβς ίμοις ν* όι«ςρύγο«ν χ&ρις ·1ς
  τό έντονώτ*τον π δρ τοθ κνρββολΐΜσθ μ«ς,
  ΑΦΗΝΛΙ 16 Δ)βρ(·υ (τού ανταποκριτοϋ
  μα$).—Είδήβεις έξ Έλσίνσχι αναφέρσυν ίτι
  ή φινλανδική κυβέρνησις εκάλεσε χαί νέβς
  ηλιχίας έφέδρων υπό τα >κλα πρ·χειμ<ν·>ι
  ν« ενεργηθή μεγάλη αντεπΐθεσις κ«τά β
  Ρώαβνν είς ιΐλα τ4 ΗΤΜΚ