98197

Αριθμός τεύχους

5350

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1939
  ■■■π
  ΡΑΤ
  ΚΙΚ
  ...... ""
  ·>*·« (ί&.
  κλοιον
  ; ·1ς τ·ν
  Ρη.ίο^^
  >& ηληρύμεη»; τού«
  ιααν (κίοικ κληοΐον
  «κ μειγνιιηχβν ηρ
  Ρ««ύμ«· χ«ι «Φλ«ϋν
  ■•τον. Έι(οιΐ{ Ρ
  μόν τού
  •ν τοδ Λ·ντρ«δ
  τούς β«ί
  ξ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ £ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοα
  Ιτηοία λ(ραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΗή:
  Ι—σία δολ. 1Β
  Ιξάμηνος > 8
  Τ~ί)
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤ1
  19
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΙΒΕιΟτΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤΗΙ ΘΡ,_ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«0Ν
  ΑΡΙΘΜ.' ΦΥΛΛΟΥ 5350
  ΤΟ ΘΟΡΗΚΤΟΝ ..ΗΑΥΑΡΧΟΣ ΦΟΝ ΣΠΕΕ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ
  ΕΞΩ ΤΟΥ ΜΟΙΤΕΒΙ1ΤΕΟ ΙΑΤΟΙΙΝ ΣΥΝΕΝΙΟΙΣΕΟΣ ΤΙΥ ΚΥ8ΕΡΙΙΤΩΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ'βρίου (ίδ. ύ Τα άντιαεοοπορικά τηλεβόλα
  ιιηρεσΐα).— Επείγοντα τηΧε- τοθ Μοντιβ!ντβο ή/οιξαν εύ
  γραφήματα έκ ΜοντεβΙντεο ά θύς σφοδρόν πθρ καΐ τό άε
  νήγγειλαν την καταβύθ σιν' ροπλάνον εξηφανίσθη έντός
  τοθ Γερμανικοθ θωρηκτοθ]των νεφών.
  «Ναύσρχος Γκράφ φόν Στιέε» Καθ1 ήν στιγμήν τό γερμα
  υπό τοθ πληρώματός τού, ε νικόν θωρηκτόν ήρχισε νά έγ
  ξωθι τοθ κάλπου τοθ Μοντε
  βίντεο υπό τάς εξής δραματι
  κάς συνθήκας.
  Τό θωρηκτόν έγκατέλειψΕ
  τόν λιμένα τοθ Μοντεβίντεο
  την 18.15, τοπικήώρα, άφοθ ή
  Κυβέρνησις της Ούραγουάης
  ηρνήθη νά επιτρέψη παράτα
  σιν της παραμονάς τού έντός
  των υδάτων της Ούραγουάης
  καΐ άφοθ προηγουμένως διε
  περαιώθη τό μεγαλύτερον μέ|
  ρος τοθ πληρώματός τού μβ
  τα των προμήθειαν τού, είς
  τό έν λιμένι ευρισκόμενον
  γερμανικόν εμπορικόν σκάφος
  «Τακόμσ».
  ' Τό «φόν Σπέε» Επλεεν άρ-
  γά, δταν δ' εξήλθε τοθ λιμέ¬
  νος καΐ Εφθασεν είς απόστα¬
  σιν 5 μιλλΐων κατβποντΐσθη
  υπό τοθ πληρώματός τού κα¬
  τόπιν τρομακτικης έκρήξεως
  ή όποΐα τό άνβτίναξε καί τό
  κατέστρεψΒ. Τό θωρηκτόν συν
  •δευαν μέχρι τοθ τόπου τοθ
  τραγικοθ ναυσγΐου δύο πολε
  μικά της Ούραγουάης. Ή πρώ
  τη Ικρηξις εγένετο την 2Οήν
  τοπικήν ώραν επηκολούθησαν
  δ* δύο Αλλαι άκόμη καί άμέ
  σως άνυψώθησαν τεράστιαι
  , φλόγβς καί καιινοΐ.. Έκ .τη*
  βιαχυθείσης ύγρβς καυσΐμου
  δλης έφλέγβτο ή έπιφάνβια
  της θαλάσσης ιίς τόν τόπον
  τοθ ναυαγίου μέχρι της20.40'
  (τοπική 6ρσ). Κατά την ώραν
  τοθ μεγάλου θαλασσίου δρά-
  ματος καΐ μέχρι της τελβίας
  εξαφανίσεώς τοθ «φόν Σπέβ»
  άγγλικά άβροπλάνα ΐπταντο
  υπεράνω αότοθ χωρίς νά ρί¬
  ψουν ουδεμίαν απολύτως βόμ·
  βαν.
  ΠροτοΟ εγκαταλείψη τόν λι
  μενά τοθ ΜοντεβΙντεο ό κυβερ
  νήΐης τοθ Γερμανικοθ θωρη
  κτοθ απέστειλεν επιστολήν
  πρός τος ναυτικάς αρχάς της
  Ούραγουάης της οποίας τό πε
  ριεχόμ'νον 6έν εγνώσθη.
  ΑΓΚΥΡΑ 18 Δεκεμβριού (Ιδ.
  6τιηρ.).-Χθές τό εσπέρας ηύ
  τοκτόνησεν είς τ' άνοικτά τοθ
  Μοντεβ.ντεο τό Γερμανικόν
  θωρηκτόν «φόν Σπέε». Ή αυ
  τοκτονΐα τοθ Γερμανικοθ θω
  ρηκτοθ είνε ή δραματικωτέρα
  της ίστορίας τοθ κόσμου.
  Τό Γερμανικόν θωρηκτόν
  άπηρε, έν© μεγάλα πλήθη πά
  ρηκολούθουν έκ των άκτών
  καί σμήνη άεροπλάνων της
  Ούοαγουάης καΐ της Αργεν
  τινής διέσχιζαν τόν ΛρΙζοντα.
  Όλιγα λεπτά ένωρίτβρον 700
  Ανδρβο τοθ ττληρώματος τοθ
  «Ναυάρχου φόν Σπέβ» έγκατέ
  λειψβν τό σκάφος μεταφβρθέν
  τβς είς τό ναυλοχοθν -αρα
  -λβύρως Γερμανικόν εμπορι¬
  κόν σκάφος «Τακόμα».
  Την τελευταίαν μόλις στιγ
  μην ήννόησαν οί κάτοικοι τοθ
  ΜοντεβΙντβο δτι τό γβρμανι
  κόν θωρηκτόν θά κατιβυθίζβ-
  το. Όλίγας στιγμάς πρό τοο
  άπόπλου τοθ σκάφους έξήχβη
  σαν έξ αύτοθ 31 ΓβρμανοΙ
  τραυματίαι οί όποΐοι άπβχοτι
  ρέτισαν τούς συναδέλφους
  των κλαίοντβς. Είς τραυμ«.
  άς έχαιρέτα τό «φόν Σπέε» β
  ναΦωνών «άουφβΐντβρ—ςεβν
  (δηλ. έν τφ έπανειδεΐν' καλήν
  άντάμωσιν). Δύο άνώτερο.ά
  ξιωματικοί τοθ σκάφους *τη
  Βιβααθέντες σύτοκινήτου «ν
  χώρησαν πρός άγνωστον κα
  τεοθυνσιν.
  Τα ιτλήθη π
  Ιν γερμανικόν
  άεροπλάνον τ
  με την εμφάνισιν τού
  νω τόθ λιμένος καθ ή
  μην άπέπλεβ τό «φόν
  τό σκάφος ήρχισε νά βυθΐζε
  ται.
  Ό κυβερνήτης, πλοίαρ
  χος Λάνξτον, παρέμεινε μέχρι
  τέλους είςτόσκάφοςτου.ΠροτοΟ
  εγκαταλείψη τό Μοντίβίντεο,ό
  κι,βφνήτης τοθ «φόν "Στιέε»
  είς ένδειξιν διαμαρτυρίας
  ■πρός την κυβέρνησιν τής Ού
  ραγουάης προβαίνει είς την βυ
  βισιν τοθ σκάφους τού έντός
  των χωρικων υδάτων τής Ού
  ραγουάης.Ό πρβοβευιής τής
  Αγγλίας έν Ούραγουάηίδήλω
  το κατόπιν έντολής τοθ Φύρερ
  πρός τόν κυβερνήιην τοθ σκά
  Ό ΤΒιος ό ^κυβερνήτης
  πλοΐαρχος Λάξτον είχεν εΤπει
  δταν άνεχώρει μέ τόν «Ναύαρ
  χον φόν Σπέε» έκ ΓερμανΙας:
  'Εκτύς τοϋ «Ναόάρχου Γκράφ φόν Σπέε» ή Γερμανία άπιόλεσε καΐ έτερον μεγαλύτερον^ σκά
  φός, την ναυαρχίδα τού στόλον 'Γχναϊζενάου». Τό θωρηκτόν αΰτό 25 "χιλιάδων τόνν·»ν νεωτάυυ
  τύπου, τό οποίον εΐχε τεθή έν ύπηρεαία μόλις κατά τό παρελθόν ετος, κατεβυθίσθη είς την ναυ
  τικήν βάσιν τού Βιλελμσχάφεν έκ βομβαρδισμοΰ τύν «ποίον ένήργησαν άγγλικά άβροπλάνα κατά
  τάς αρχάς τού πολέμου.
  Κατωτέρω δημοσιεύομεν μίαν αύσεντικήν είκόνα τοϋ βομβαρδισμον τής ναυτικής βάσβ
  *»ς καί τοθ «Γκναϊζενάου».
  καταλείττΓΐ άργά, διά τό τίλευ
  ταΐον τραγικον ταξιδ.όν τού
  τόν λιμένα ηκούσθη έκ τής
  παραλΐας δπου εΐχαν συγκεν
  τρωθτΠχτλταοες λαοθ μΐα ο—α
  ρακτική βοή, Βνας έπιθανάτι
  ος θρήνος. Πολλαί γυναΐκες
  καταληφθεΐσαι υπό ύστερΐας
  έξερράγησαν είς λυγμοος <αΙ θρήνους. "Αλλοι προέβησαν είς έκδηλώσεις υπέρ τοθ σκά φους καΐ άλλοι κατ' αότοθ. Τό μέγα σήμα τοθ ναυάρ χου ίκυμάτιζεν επί τοθ μβ σαίου ΙστοΟ τοθ θωρηκτοθ. Σι γά, σιγά. τό σκάφος άπεμα κρύνετο συνοδευόμενον υπό δύο πολεμικήν της Ούραγου¬ άης καΐ τοθ γερμανικοθ έμπο ρικοθ εΤακόμα» μέ τό ττλήρω μα τοθ «Φόν Σπέε» επί της γεφύρας καΐ των καταστρω μάτων τού. Τόν άπόπλουν τοθ γερμανικοθ θωρηκτοθ συν ώδευαν σύγκεχυμένοι οί ήχοι τοθ γερμανικοθ ΰμνου «Ντώϋ τσλαντ οθμπερ άλλες» (ή Γερ μανίαύπεράνωδλων), τής«Μ<χσ σαλιώτι5ος»,το0άγγλικοθ έθνι κοθ Ομνου καΐ τοθ έθνικοθ Ο μνου τής Ούραγουάης. Μικρο συμπλοκαί μεταξο των άντι φρονούντων εσημειώθησαν καΐ εδέησε νά επέμβη ή άστυνο έβλήΐ τάξεως η μΐαπρός τάξεως. Όταν τό Γερμανικόν θωρη κτόν Εφθασεν είς τα ^δρια β που τελειώνουν τα χωρικά Ο δατα της Οόραγουάης, άνγλ' κά πολεμικά σκάφη καθώς καΐ πολεμικά τής Άργεντι νής έκινήθησαν πρός την κατεύθυνσιν την οποίαν τοθτο ηκολούθει. Την στιγ μην βμως εκείνην ή <ούοθη τρο μερός κρότος έξ ίκρήξεως καί άπίσΐίΐλεν επιστολήν πρός σεν ότι παρέστη αύτόπτης «Εάν δέν 6υνηθω νά σιν τρ! τόν πρεσβευτήν ττ)ς ΓερμανΙ άς έν Ούραγουόη είς την ό ποΐαν έκφράζει τος εύχα ριστΐας Τού πρός τόν λα&ν της Ούραγουάης διά την φιλό φρονα συμπεριφοράν τού καΐ διαμαρτΰρεται συγχρόνως διά την άρνησιν 'τών άρχων τοθ Μοντι βίντεο νά δώσουν παρά τάσιν παρσμονής τοθ σκάφους μάρτυς τοθί,δράματσς τοθ «φόν Σπέε». , «Τό Γερμανικόν θωρηκτόν, §Τπεν · "Αγγλος «ρεοβΒϋΐής·, Εβυθίσθη την 19.55, τοπικήν ώραν καί έν ώ ό. ήλιος εδυεν είς τόν όρΐζοντσ, είς από¬ στασιν 9 μιλλΐων άπό των ά κτων. Τό εναπομένον πλήρω ψω τόν κλοιόν άποκλεισμοΓ τόν ότΐόΐον Βημιουργεΐ ή Α γλία θά βυθ'σω τό οΚοφος Ό κ· Λάνξτον Ιτιεκοινώνη αι τηλεφωνικβς μετά τοθ κ. Χ'τλερ τό Σάββατον καΐ ήρώ ιησε τί νά πράξπ· Ό κ. Χ τλερ, τοθ απήντησεν έν το μα επί τοθ σκάφους, άπεβ βά ραχή: εΠράξατε τό καθήκον Ό νικητής τοΰ «φόν Σπέε». Τδ αγγλικόν έλαφρόν χατσδρομιχόν «Άχιλ)εύς» συνοδευόμενον καί άπά βλλα άγγλικά σκάφη. έηΙ 15 ημέρας πρός επισκευήν τού έκ των ζηαιΛν τής ντυμα ϊίας. Έν τέλβι ό κυΒερνήιης δηΧοΐ δτι διά νά σώση τό εκ 1000 άνδρθν πλήοωμά τού καΐ σθη είς τάς λέμβους καΐ ά μέσως επηκολούθησεν ή έκρη ξις. Ό λαός τοθ Μοντεβίντεο πσρακολουθεΐ τάς φλόγσς πού έξακολουθ^θν νά ύψώ νωνται είς τό μέρος τοθ νσυ αγίου.^,Έντός τοθ θωρηκτοθ δ εχύθησαν τα πετρέλαια έκ της έκρήξεως καΐ ευθύς άνυ ψώθησαν τεράστιαι φΧόγες καΐ καπνοί. Ζ Τα πετρέλαια έφλέγαντο καΐ μετά την εξαφάνισιν τοθ σκάφους. Πσλλά πλοΐα έκ τοθ λιμένος τοθ Μοντι β'ντεο προ σέτρβξαν πρός διάσωσιν των άνδρ&ν τοθ πληρώματός τοθ «φόν Σπέε». Μ'α άτμάκατος πολεμικοθ ττΐς Ούραγουάης συνέλεξβ τόν κυβϊρνήτην καΐ τούς άξιωματικοϋς τοθ γερμα νικοθ θωρη<τοθ. ΡΩΜΗ 18 ΔΕκβρβ^ου (Ιδ. όπηρ.). — Τηλβγραφήματα έκ ΜοντεβΙντεο μεταδίδουν τάς δραματικάς λεπτομερείας τής κατοβυθίσεως τοθ Γερμανικοθ θωρηκτοθ «Ναύαρχος φόν Σπέε», Ή κατο^ύθισις έγενε σας. ΕΤσθε κυβερνήτης καΐ γνωρΐζετε άλλωστε καλυτέρα τάς συνθήκας ύφ* άς Βιατε· λεΐτε». Ό κυβερνήτης απήντησεν: «Θά βυθΐσω τόν «Ναύαρχον φόν Σπέε» διά νά μην ήττηθβ». Νεώτερα τηΧεγραφήματα έκ Μοντίβΐντεο άγγέλλουν ότι τό «φόν Σπέε» ήνκυροΒόλησεν είς τό σημείον πού εβυθίσθη Τρείς μεγάλαι έκρήξεις κατέ στρίψαν τό σ<άφος πρό της βυ9Ισεώς τού. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρεσΐα).—Τό ναυάγιον τοθ «φόν Σπέε» Εγινεν είς ά βιθές μ&ρος πρό τοθ λιμένος, 26 μόλις ποδών βΐθους καί ώς έκ τούτου θά παρεμποδΐζε ται ή ναυσιπλοΐα είς τόν λιμένα γοΟ Μσντεβΐντεο. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Δ)βρίου (Ιδ. ΰπηρεσία). Τό θωρηκτόν «φόν Σπέε» εβυθίσθη υπό τάς άκολουθους συνθήκας: Ό κυββρνήτης τοθ σκάφους ανεκοίνωσεν είς τούς άξιωμα τικοός τοθσκάφους δτι 6 «Ναο αρχος «Φόν Σπέε» θά βυθισθβ διά νά μην περιέλθη είς χιΐ ρας των αντίπαλον. «Θά βυθίσωμεν, εΤπε, τό καράβι μας διά νά μή δώ¬ σωμεν είς τούς έχθρούς μας την ευχαρίστησιν νά τό βυθί- σουν έκεΐνοι. · Ή Γερμανιχή σημαία, ή σημαΐα τοθ «φόν Σπέε» θά ^καλυφθή υπό την θάλασσαν άλλά δέν θά αίχ μαλωτισθβ άπό τόν εχθρόν ό οποίος ς είναι Ισχυράς καί γενναΐος δσον καΐ ημείς». Αργότερον ό κυββρνήτης τοθ σκάφους ωμίλησε πρός τό πλήρωμα: «Θά βυθΐσωμβν εΤπε τό κσράβι μας. Χρειάζο μαι δέκα άπό εας διά νά έκτελέσωμεν ούτό τό θλιβε ρόν κεθήκον. Είναι πιθανόν ν' ακολουθήσωμεν την τύχην τού καΐ νά τό συνοδεύσωμβν είς τόν βυθόν. «Όσοι θέλουν νά είναι με τα<;ό των δέκα, Ας προχοοή σουν εν βήμα έμπρός». Είς ά· πάντησινόλον τό πλήρωμα έκ 1000 περΐπου άνδρών έπροχώ ρησεν Εν βημα καί Εμεινεν είς στάσιν προσοχτΐς. Συγκεκινη μένος βχθύτατα ό νυβερ>ή
  της Λάνξτον, εξέλεξε μόνος
  τούς 10 μεταξύ εκείνον οί
  όποΐοι είχον τάς όλιγοτέρας
  έν τβ ζωβ ύποχρεώσεις, τούς
  όποίους άπεκάλεσεν «έθελον
  τάς τοθ θανάτου». "Ολίγον
  πρό της κατοβυθΐσεως τοθ
  σκάφους ό κυβερνήτης εΤπε:
  'Επροτιμήσαμβν την νύκτα,
  διότι όσον καί άν εΤνβ έπιΐ-β
  βλημένη ή πράξις αυτή της κα
  τοβυθίσβως, δέν παύει έν τού
  τοις * άπό τοθ νά .ά-
  ποτελή , αύτοκτονίαν καΐ βι'
  αύτό δέν πρέπει νά γίνη. υπό
  τό φός της ημέρας». Έν συνβ
  χεΐα ό Γερμανός πλοίαρχος
  ετόνισεν: «Είς τό Σκάπα
  Φλόου, έπροτιμήσαμεν νά κα
  ταποντίσωμεν τόν στόλον μας,
  κατά τόν προηγούμενον πό¬
  λεμον διά νά μην περιέλθη
  είς χείρας των αντίπαλον
  μας.
  Αργότερον δταν Εγινεν ή
  συνθήκη των Βερσαλλιων καΐ
  εκλήθημεν νά παραδώσωμεν
  τα πηδαλιουχούμενά μας, τ'
  ^νυψώσαμβν καΐ τα κατεστρί
  ψχμεν διά ν' αποδείξωμεν είς
  τα ελευθέρα πλάσματα τοθ
  ούρανοθ δτι δλα είς την Γερ
  μανίαν καΐ τα Εμψυχα καΐ τα
  αψυχα γνωρΐζουν νά ζοθν
  καλώς καΐ ν' αποθνήσκουν
  έπίσης καλώς».
  Οί επί τοθ σκάφσυς άξιω
  ματικοΐ κοΐ ναθται, ήσπάσθη
  σαν την σημαίαν προτοθ την
  καλύψη ή ΒάΚασαα, Μετ' ό Μ
  γήν δέ ώραν, δέν ύπηρχε τΐπο
  τε άλλο παρά αί φλόγες πού
  Εφθασαν είς ΰψος 30 μέτρον
  καΐ έφώτισαν μέ ^ την τραγι
  κήν λάμψιν των τήνηθάλασ
  σαν.
  'Υπολογίζεται δτι πβρΐ τάς
  250 χιλιάδας λαοθ παρηκο¬
  λούθησαν την Εξοδον τοθ
  «Ναυάρχου φόν Σπέε» καΐ
  την καταβύθισίν τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ύπηρ.).— Τηλβγραφήματα έκ
  Νέας Υόρκης άνήγγβιλαν ώς
  εξής την καταβύθισίν τοθ «φόν
  Σπέε». «Τό γερμανικόν θω¬
  ρηκτόν έγκατελειψε τόν λιμέ¬
  να τοθ Μοντεβίντεο καΙΕπλεε
  μέκατβύθυνσιν πρός νότον.Είς
  απόστασιν 5 μιλλίων Ελαβε
  κατεύθυνσινπρόςνοτιανατολάς
  άμεσος δέ κατΐβυθίβθη διά
  τρομακτικης έκρήξεως».
  ΠροτοΟ αναχωρήση έκ Μόν
  τεβίντβο ό κυβερνήτης τοθ 3ω
  ρη<τοθ «φόν Σπέε» εζήτησε παρά της κυβερνήσεως της Άργεντινης Αδειαν διαμονης είς την χώραν αυτήν* 1 Ψ Γ '
  ΑΗΘΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θια
  βος άδελφών Ηεοώνη) — Σήμερον Τρί
  τη, τιμητική των άδε,λφών Βερωνη
  τό «'Ανθος τού Γυαλοΰ».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηυατογράφος)
  — Πέμπτη 21 Δεκεμβριού «Πληγωμέ
  νος Άετός» μέ. τον 2άρλ Μπουαγιέ
  καί την Χέντυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον δ μυστικάς γά
  μος. Πίμπτη «2)κλάβοι τοϋ Μίσους».
  Κυριακή <υρα 2 μ. μ. ΐπεισοδιακόν. Καθ" εκάστην άπογευματινη ώρα 6. 30'. εσπερινή 9.30'. Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Την Πέμπτην ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ £τήν χαταπληκτική τ»ν δημιουργίαν: ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Μέ τον ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ ΜΑΡΗ ΒΟΑΟ Μέ τον ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΪΙίΡ ιΜΙΝΩΑ' Την Πέμπτην η ύτέροχος πρ»ταγ»ν( στρια τοδ «τάφου τοδ Ίν- δοΰ» η μεγαλύτερη χ·- ρεύτρια τού κόομου Λ« Γιάννα στό φΐλμ: ■ ΣΚΛΑΒΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ "Εν* δράμα δυνατό μέ σκηνές π·ύ θα συγκινή οουν κοίθε άνθρ»πο. Συμπράττουν: 6 ΧΔΝΣ ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό καλλιτεχνικόν συγκρότημα τοθ Β1ΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ τοθ ΒερολΙνου καί τα πε· ρΐφημα μπαλλέττα Άρζεν τίνα γκέρλς. ΣΗΜΕΡΟΝ &ρα 6,30 9.30 μ. μ. Ή Βαρβίρα £τ«νγε>υΐχ
  βτη μιγβλη βατΗνομική
  ΐαινία:
  ΜΥΣΤΙΚΟΣ
  ΓΑΜΟΣ
  Έκτός προγράμματος
  μ(α δΐπρακτος κωμωδΐα
  ΣΛΡΛΩ
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Εξαιρετικην ποιότητος είς την
  «ρεμμΐιδοιποθήχην παρά τ® Γεν.
  Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι
  χοθ χαταστηΊιατος Ιωάννου Δι-
  ♦βρίάχη. ΙΙώλτχιις λιανικώς χά2
  9
  Ή όδός Παχείας
  "Αμμου —Σητείας.
  Διά τάς χορηγηθεΕσοτς τιλΐυχαί
  ως γνωστάς πιοτώοεις.διά την
  οδόν ΟαχιΕας 'Δμμου—Σητείας
  έξεφράοθησαν άπό την Σητείαν
  εΰχαρισιίαι των κατοΕχων. Αί
  ευχαριστΕαι ούΐαι άνταποχρΕνον
  ται είς την σημασίαν τής επί τού
  τω κυβερνητικάς μερίμνης καί τοθ
  'Γπουργοθ Γενιχοθ' Διοικητοθ, άλ
  λα χαΐ είς την σημασίαν τής ό
  δοθ ταύτης ή δποΐα άποπερατου-
  μένη λύΐι ώς έγράφομεν χαΐ πρό
  ημερών, Ινα παλαιδτατον χα.1 ζωΐι
  χώτατον πρίδλημα διά την ζωήν
  τή; Σητείας.
  ***
  Τό Μουσείον
  'ΑρκαδΙου.
  Είς τίς συναδίλφους τής Ρ(θύ
  μνης δημοαιεύεται ανακοίνωσις
  τής ίπιτροπϋς τοθ μουβιΕου άγω
  νισιων τοθ ΝομοΟ ίπερ θά έγχα-
  τασταθΐ είς την ιστορικήν μονήν
  Άρχαδίου. Είς την μονήν χατΐ
  νχευίαθη ήδη έπιβλητιχή αΐθοιισα
  προοριζομένη διά τα χειμήλια τα
  σχετ ζόμτνα γενικώς μέ τούς έν
  Ρεθύμνη έπιχούς αγώνας. Ή έχ
  τέλεσις χής' ωραίας αυτής ίδέας
  άπαιτιΐ την συμβαλήν των άπαν
  ταχοθ Ρεθυμνίων διά των ύφισχα
  μίνων παρ' αυτοίς χιιμηλΕων χαΐ
  άλλων Εστορικων στοιχε'ων, πρός
  τούς όποίους χαί, άπευθύνεται ή¬
  δη ή υπό την προεδρίαν τοθ θεο
  φιλεστάτου Ρεθύμνης Έπιτροπή.
  ***
  Ή ύλοτομΐα.
  Τό υπουργείον Γεωργίας δι* έγ
  χυχλίου τού πρός τάς Βασικάς άρ
  χάς τοθ κράτους απηγόρευσε την
  δλοτομίαν μεγάλων χαί γηραιων
  δρυων χαί πρΐνων διά λόγοι/ς ά-
  φορώντας την χτηνοχροφίαν. Δέ
  δομένου δτι σήμερον τα μέσα νο
  μής ίέν είνε χαί τόσα πολλά, ή"
  σύστασις τΐθ δπουργείου ιίνε λο¬
  γικωτάτη. Συγκεκριμένως τα δέν
  δρα ταυτα είναι χρησιμώτατα είς
  την τροφήν των ζώων διά τής
  παραγωγήν μεγάλων ποσοτήτων
  βαλανιδίων. Οί χτηνοτρόφοι τό
  γνωρίζουν ευρύτατα, π έπΐι δ-
  μαΐς νά τό υίοθ·τήσ:υν χαί οΕάλ-
  λοι γιωργοΐ, πρό παντός δέ οΕ
  άσχολούμενοι σήμερον είς την πά
  ραγωγήν ξυλανθρακων.
  ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όί«ς Έβανς'Ηράκλειον
  τοϋ ώραιόκοσμου
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν Ηρακλείω
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
  Συνιχΐζΐι τάς εργασίας τού
  είς τό ιατρείον τού όδός Σα
  τιοβριάνδοΐι 20 "Αθήνας.
  Δέχετκι 8—12 χαΐ 4—7.
  ΜΐΝΒββιολογΐΜθν καί Βιο'
  χαμΐΜβν'ΒργαοτΑριβν ΊατρβΟ·
  Μερόηης Λυδάκρ
  Ματζαπετόκο
  Ήράκλειβν
  'Αναλύσεις ουράν, αΓματος
  χοηρίνων, έμβδλια, αυτεμββ
  λια χαί έν γένει Ληβσαι α(
  μΐχροβιβλογιχα. χαί β
  χά! ΙξιτΑβιις.
  Ι ■.......Ι Ι Μ Ι Π · Ι ·■ Ι Ι ΐ"
  ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ £1ΝΕΜΑ
  Ή Καρόλ Γκοΰτνερ, δπως ίμφανζεται είς μίαν Ιστορικήν ταινίαν ή ό
  ποία- εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν είς την Αμερικήν δπου προεβλή
  θη επί μήνεις άλοκλήρους.
  .ΑΡΙΣΤΑ'
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  Τό ϋπέροχο σιγαρέττο ποΰ συν-
  διάζει:
  Πείραν.
  τέχνην,
  επιστήμην.
  ΛΡΙΟΤΛ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΡΥΦΙΖΑ
  ΙΕΑΙΠΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΜΒΑΑΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΙΑΠΟΥΠΛ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
  Τα ιτεριιτοοέστερον
  άνάγνωσμο
  ΟΣ
  ΙΑΙΙιΕΡΕΝΔΤΑΪΐν
  76ο*
  Ό άδελφδς ,τίίς Τερέζας μ« την
  ανακοίνωσιν τού των έπρολαμβινε
  χαί τόν έβγαζιν άπό μΐά δύσχολη
  Θίσι.
  Ν* λοιπήν πού δ διχός τού γα
  μος μέ την Καρολ'να δέν θά ή(«ν
  έμηδδιον ιίς την ζωήν τη"ς Τερί-
  ζας. Τ4ν ιίχε ξ·χ«3ΐΒ χ«1 ««
  τή. Άπδφάσισε νά τονίση μΐ άλ
  λον την τύχην της.
  "Επαιρνε τόν πλούσιον φουρ
  ναρη που τής προμήθευε τόσον χαι
  ρδ γιά γαμβρό ό χηδεμών της..·
  Είς τόν αδελφόν τής Τερέζας Ι
  χανε εντύπωσιν ή ψυχραιμία, ή
  άπάθεια, ή άδιαφορία χαί σχε
  δόν ή χαρά μέ την οποίαν δ
  Φράντς Σοθμπιρτ ήχουι την πλη
  ροφορίαν ηερί των έηιχειμένων
  γάμων τής κδρης πού είχεν άγα
  πήση... ΓιατΙ ή Τεοέζα είχεν ίξο
  μολογηθη" άλλοτε είς τόν αδελφόν
  της τό αΐσθημα που την βάνε
  δεε μέ τόν φχωχό μουοτχδ...
  Άπό την συνάντησιν μέ τδν
  αδελφόν τής Τερέζας, δ Σοθμπερτ
  έφυγε μέ την χαρ διά έλαφρειά:
  Ένα μιγάλο βάρος πού πίεζε την
  χαρδιά τού καί δέν τδν άφΐνε νά
  χαρί την ευτυχία τού άπδ την ά
  γάπη τής ΚαρολΕνκς. τής νεαρ&ς
  Οδγγαρέζας άριατοχράτιδος, είχε
  φύγη άπδ πάνω του.^ΤΕποτε λοι
  πδν δέν τόν ήμπόδιζε πλέον νά
  τελέοη χαί αύτβς τεύς γάμους τού
  μέ την Καρολίνα. Τίποτε, άπδ
  την δική τού τουλάχιστον πλειι
  ρά...
  Ε&χαρισΐημίνος άκό την λύσιν
  πού ή ίδια ή Τερέζκ Γχρόμπ,
  προλαμδάνουσα αυτόν, είχε δώση
  είς τό πιθαμίνο των είδύλλιον δ
  Φράντς Σιθμπερτ με τρελλές έλπί
  | δις χαϊ τρελλά δνειρβ, πήγι πρός
  συνάντησιν τε Ο άντιπροσώπου τοθ
  χόμητος Έστερχάζυ... Παρουσιά-
  σθηχε Ινα πραΐ είς τό γραφείον
  Όν. τού «αί τοθ ϋωσε την έπιστο
  λήν, Ό άντιπρόσωπος μδλις χατα
  | ίεχθηχε νά τοθ ρΐψΐ Ινα δλίμμα.
  Τδν άνεμέτρηαεν άπό την χορκ
  φήν ϊως τα νύχιβ, χαί ,χωρΐς νά
  , τοθ πή χάν νά χαθίση, άνοιξε χό
  γράμμα τοθ χόμητος χαί εβυθί¬
  σθη είς την ανάγνωσιν τού. 'Ε·
  χεΕνη την στιγμή δ Σοθμπιρτ έχα
  νέ την σκέψιν:
  —Ποίος ξεύρει γιά ποίον μέ
  παίρνει χαί μοθ φέρεται ,μέ τέ
  τοΐα άδιαφαρίκν χαί 4περιφρονή
  σιν. Καί ποθ νά ξεύρη δτΐ αΰ
  ριον, ώς σύζυγος τής κομήσσης
  ΚαρολΕνκς Έστερχάζυ, θά είμαι
  χύριός τού.
  | Καί χαρεκκχεθΐεν δ Σκθμπερτ
  μέ^τήν ιδία τής έχπλπλήξεως πού
  θά* έπεφυλάσσετο είς τό τέλος τής
  επιστολάς είς χον άηιπρόσωπον...
  ; 'Αλλ' δ άντιπρόσωπος έφθασεν
  είς τό τέλος τής επιστολάς, την
  έδίπλωσε χαί την άπέθοσεν είς
  τό γραφείον τού χωρίς νά δείξη
  χαμμίανίδιαιτέραν έκπληξιν, δπω;
  περΕμενεν δ ΣοΟμπερτ... Απλώς
  χαί μόνον τοθ ϊρριψΐν. άλλο ίνα ά
  διάφορον χαί περιφρονητιχόν βλέμ
  μα,Οστερα σηχώθηχε, ^ίβγαλε χά·
  τι χλειδιά άπδ την τσέπη τού,
  πήγε χ«( άνοιξεν Ινα συρτάρι χαί
  γύριαε χρατώντας Ινα σκχουλάχι
  στό χέρι τού... Ό Σοθμπερτ τδν
  χύτταζε χωρΐς νά χαταλαδαΕνη
  | (συνιχίζΐται)
  ΙΚ ΟΙΜ Ω ΜΙ Κ γΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Λιήλ&ε προχθίς δι'
  Αθήνας ή κ. Μαρίκα Χριστοπού
  λου Προέβρου Πρωτοδικών Λασηθίου.
  - Διήλθε έπίσης δι' Άγιον Νικό
  λαόν ό κ. Μπρίλλης Διευθυντής τής
  αύτόθι Νομαρχίας.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή προχθεσινή Κυοιακή παρήλθρν
  μέ κίνησιν κόσμου χαρακΐηριστικήν
  δι' όλας τάς τελευταίας Κυριακάς τοΰ
  ί'τους.
  — Μεΐά δύο άλλως τε Κυριακάς φρύ
  γει ό χρόνος καί ή άναχώρησις αύ
  τή πρέπει υσον τό δυνατόν νά έπισηιευ
  σθΠ.
  — Μέ τάς πανηγυρικάς έξόόους, τα
  γλεκεάκια καί γενικώς την δημιουρ¬
  γίαν κάποιου πνεύματος ψυχικής άνο
  νεώσε'ης καί εΰθυμιας.
  — Και οί κυνηγοί «εξέρχονται» τα¬
  κτικώς τάς ημέρας άργίας άλλά καί
  ίδιαίτατα την Κυριακήν υττότε «άρ
  γοϊΐν» ολοι.
  — Άν κρίνΐ] κανε'ις άπύ τοΰς δια
  κομιζομένους λαγούς οί όποϊοι φιγου
  ράρουν συχνά έδώ καί ίκεϊ τα θηρά
  ματα είνε άξιόλογα.
  — Άλλως τό τέομα τοΰ κυνηγίου
  ϊγγίζει καί οί κυνηγοί θέλουν νά
  τα φθάσουν μέ όσον τό δυνατόν πε
  ρισσοτόραι:.. ίστορικάς ήμε'ρας
  — Ό καθηγητής τοΰ Πανι.-ΐιστημί
  ουΊ χ. Κουκουλές ωμίλησε προχθες
  ίν Αθήναις διά τα ήθη καί ίθιμα
  £ν Κρήτη επί 'Ενετοκρατίας.
  — Ό όμιλητής ανέφερεν ώς στοι
  χεϊ« τής ενδιαφερούσης αύΐής ίστο
  ρικής θέσεως διάφοραι αρχεΐα μεταξύ
  των οποίων χαί. τό τοΰ Ίεροοικείου
  "Ηρακλείου. *
  —Ό κ Κουκουλές ένδιε/τριψε κυ
  ρίως είς την «έλληνικότητα- ή όποία
  διέπνεε πάντοτε τα ήθη καί εθιμα
  έν Κρήτχι καί επί τής 'Ενετοκοατίας.
  —Ή νοτιά τής Κυριακής καί ή κα
  κοκαιρία έν γένει ν>πρχο>ρησε κατά
  τάς Λπογευματινάς ώρας.
  — Χθε~ς δέ ό καιρός παρουσιάσθη
  πάλιν ήαιος.
  — Οί πρακτικοί κπιροσκύποι έ«
  καιώθησαν οΰτω, λαμβανομένου νη'
  όψιν ότι προελεγον έξ άρχής χειμώ
  να μάλλον... συντηοητικόν.
  — Οί φίλαβλοι ίνδιεφέρθησαν προ
  χθές διά την ποδοσφαιρικήν αυνάν
  τησιν «Έργοτέλους» καί τής «Ε. Γ.
  Ο. Η.» τελευταίαν είς τόν άγώνα διά
  τό «Κύπελλον Ελλάδος».
  — Νικήτρια ανεδείχθη ή οευτέρα
  ομάς μέ τέρματα τρία έναντι βύ·.
  — Ώς γνωστόν ή ομάς τής «Ε. Γ.
  Ο. Η.» θά ηγωνίσθη έν "Αθήναις κα
  τα τούς τελικούς αγώνας διά τό κύ
  πελλον Ελλάδος μέ σωματείον έθνι
  κης κατηγορίας.
  —Είς την αίθουσαν τοϋ συλλόγου
  κυρίων Ρεθύμνης ωμίλησεν την πά
  ρελθοΐσαν Κυριακήν ό Γυμνασιάρχης
  κ. Α. Κολυφέτης.
  — Τό θέμα τής διαλέξεως ήτο άπά
  τα ίνδιαφέροντα περιστρεφόμενον είς
  την λογοτεχνικήν κίνησιν έν Φανα
  ρίω Κων)πόλεως υπό τόν γεν. τίτλον:
  «Ή Φαναριώτικη ποίησις».
  —Ή τοποθέτησις των ύδρομέτρων
  συνεχίζεται δραστηρίως.
  — "Ηδη τα ύδρόμετρα τοποθετοΰν
  ται είς την οδόν "Ιδής καί έκειθϊν
  πρός την πλατείαν Νικηφόρου Φωκά
  καί πρός νότον αυτής.
  — Εί; Νεάπολιν καί "Αγιον Νικό
  λαόν εγινε πρό ημερών μετά πά·ης
  έπισημότητος ή έξόρμησις διά ι!ι
  πράσινον.
  — Είς αμφοτέρας τάς πόλεις έφυτεύ
  φησαν πλήθη δενδρυλλίων υπό των
  μετασχόντων είς ταύτας έπισήμιην καί
  μή.
  —Είς την Νεάπολιν τό πρώτον δεν
  δρον έφύτβυσεν δ Θεοφιλέστατος Έ
  πίσκοπος.
  ^"θμοιαι έξορμήσεις διά τέ> πρό
  σινον σημειωτέον έγιναν είς όλας
  τάς κωμοπόλεις καί τα χωρία τοΰ
  νομοΰ.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ϋί2ΛΕΙΤΑΙ— πρέσοψις κατα
  στήματος (τζαμαρία) είς αρίστην
  κατάστασιν, ώς χαί διάφοραι οίχο
  δομιχά δλιχά.
  Πληροφορίαι παρά τώ χ. Ιω
  άννη Μανωλεσάκη— Κατεδάφισις
  Παλαιβς Νομαρχίας.
  Η&ΑΟΓΝΤΑΙ.— Βανανοφυτά
  αρίστης ποιχιλΕχς. Πληροφορίαι
  παρά τφ χ. Άριστ. Μιχελιδάχι.
  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Ή άνσμενομενη παραγγελια
  μας Άγγνλικών και Γερμανικων
  ποπλινών δι' υποκάμισα.
  Σχέδια έξαιρετικά
  Τιμές προπολεμικές.
  ΔΟΪΑΤΕ ΕΓΚΙΊΡΟ! ΤΑΣ ΒΑΡΑΓΓΕΛ.ΑΪ ίΑΪ
  Τό ΙενοβοχεΙον
  προτιμήσεως
  των 'ΗρακΑ«ιοτ6γ
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτιαβκν μ* νέα κομιρορ, γννβτσν δι* τίς
  Ιγκ«τ«οτ>{·ΐΐ( τβν λ·βτ4ρ··ν τ·ιι κκΙ τίβ τιλι(Β(
  ΙΐρμάνΗΐίς τού, ΙΕαιφαλίζιι τι,ν άνΐτκτέρειν η|ν
  ■V
  ·ΗΙ|ε·¥ιίν.
  ιΑχ*ρι·τ·«
  ϊθη
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ***
  Οικονομική &οη ΙΈγκυκλοπαιδεία
  καί
  ; τε
  ή
  όσον
  ^.2
  ουχουλές ί»χιίτ
  6 *°'°ος
  Ελλάδος».
  » ανεδείχθη ή «—!„
  έρκατα τρία Ιναηι £,
  στον ή ομάς τής <Ε Γ γονισθρ έν Αθηναι; μ »*>ύς αγώνας διά μ »
  ιβος μέ οωιιατεϊον Ην,
  ?ίας.
  ι αίθουσαν τού συλΐόγοιι
  ίμνης ωμίλησε» την η
  ϊβριαχήν 6 Γομναοιαρχη;
  ίέτης.
  ι τής διαλεε«ος ήτο ώο
  «ντα κεριοτρεφομενον ϊί;
  ιχνικήν χινηαιν £ν Φανα
  Κως ϋιο τού γεν. τίτλον
  οτιχη ποίησις».
  Μτησις των ϋδρομίτοητ
  δραστηρίως.
  ιι νόρόμετρα ΐοιοίετοί'ΐ
  ν ό&ον "Ιδής χοι ««ν·**
  λατεΐαν Νιχηφορο» Φωώ
  νότον αυτής.
  ιπολ»ν χαι Άγιον Νικο
  πρό ημερών μΕΐα ημιι!
  ις ή ϊξόρμηθΐί διά ι»
  βοτέοας τας πόλει: ίφιικ»
  *η δενδρυλλιων «ο»»
  ν είς τούτας έκκηιμ»»*«
  ιΗ
  1ΪΚΟΝ"
  Τιμαί "Ονομάστιχαΐ
  20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ. 15.—
  » 6' » 14.--
  » Υ' » 13 50
  » δ' » 13.-
  » ΐ' » 12.—
  Καραμπουζίς » 9 50
  Ελεμέδες α' » 7 50
  » 6' » 6.50
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' »
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
  6.20
  5 50
  14 50
  10 —
  5,80
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  ΡαζαχΙ
  Λονδίνον
  Νέ«
  Παρίσιοι
  Ζί
  3.— 3.50
  |ΣΕτος ι
  » 8 50
  Ι Κριθή ,
  ► 5 30
  Βρώμη 3
  ► 5.40
  Οίνοι μΕστατον 3
  ► 20 — 21.—
  Γλεϋχος »
  » Π.—18.—
  Ελαια
  » 25.00
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ α' ι
  26.—
  » β' ,
  24.—
  » ϊ >
  23.—
  Πράσινοι α' ι
  21.—
  • Ρ' «
  20.—
  * Υ' '
  19.—
  Μίταξα ι
  > 400.— 45ιΊ
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ
  Πρό πολλοθ είνε γνωστόν είς νη γυναΐχα ήιαν ή μητέρα ""τοθ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  ρη
  "Αμοτερδαμ
  2τοχχίλμη
  Βρυξίλλαι
  'Αλιξανδριια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Πώλησις
  550.—
  140.80
  3.13
  31.55
  74 60
  33.50
  4.67
  564.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.—
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίστΐ}
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6 96
  4.31
  31 10
  4.61
  23.46
  3.13
  104.—
  21.12
  τοθς ίοτορΐκούς δτι εϊς την άρ
  χα(.«ν Αίγυπτον εΐχε αρχίση Ινα
  χολοασιοην Ιργον χατααχευής
  μίάς διώρυγος πού 61 αυ.ίδεε τίν
  Νεΐλον μέ την Έριιθ^άν βίΧχα
  οαν «αί ούτον άκόμη τίν Ίνδι-
  χον "_«εϊν5ν. Είχαν κοί οί άρ
  χαΤοι τα μεγάΐα τεχνιχά ίργα
  την... ΌπωΐΙήιτοτε, ουτε ή χρο
  νολ-,γ'α των ιδτε ή ταυτότης «Ο
  την πρωτοβουλίαν των ή
  ι); τώ;α γνωοια, χαί ϊω;
  άπετέλει αντικείμενον συζη
  ' ϊ!?| ·ή°εων *βτβ πόσον τα Ι&γα αυτά
  435|ε*.χαν ά>θ? είς πίισς. Μίλις τε
  31 55 λευταΐα δ επιφανής αίγυπτιολό
  4.67 ......
  23.95
  3.16
  105.—
  21.32
  27 40
  3.13'ο«ν
  Τό μενάλο ερνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Τότε μόλις ένεθυμήθη τόν αστυνομικόν ύπάλλη
  φής
  γος ϊόκτιορ Ίππόλυτος ^,
  Οΐτΐρα άπο πολυετιΐς ερεύνας, χά
  τώρθκαε ν' άνασυγχροτήοη την
  γραμμήν τήί διώρυγος αυτής. Κα
  τα την διάρκειαν τ6ν έργαοιΐον
  τού αυτών, πεοίβη είς σειράν ά
  νακολύψιιβν Ιξοχου Ινδιαφίροντος,
  ίδίιβι ώς πρός την ττροοιοπικίχητα
  τςΰ ΙμπνευστοΟ τι Ο κολεσσιαίου
  τιχνικοθ έρ,γςϋ. ΤιΟ έμπευστι
  χοθ ή μάλλον τής έμττνιυοτρίας.
  Διότι τό χολεσσιαΐ'>ν ίργ&ν τής
  διώρυγος ωφείλετο είς την πρω
  τοβουλίαν τής βασιλΕοσης Χατσχε
  πούτ, τής έπιφανεστίίβς γυναικός
  τΐ]ς αίγυπτινχγϊς ίστορίας.
  1500 ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ
  Έκ τελευταίων έριυνών διεπι
  στώθη χατά τρίπον σχεδάν άνομ
  Μοοϋσίως;, χαρποθ ενός κρυτροθ Ι
  ρωτος τίς Αίγυπτίας βχσϊλίσστ,ς. .
  'Η διωρυξ περί ή; πρόχειται,
  Ή Βασιλική Μεσσαράς.
  Πρόοδοι και άνάγκαι.
  ΒΣ1ΛΙΚΗ Μεσσαράς (Δ)βριος ρα. Οιστεύεται ίμιο; Ετι χαί τδ
  άνταποχριτοθ μχς). — Στό νοτιώ ζήνημα αυΐό θά ρυθμισθ$ ταχί
  τερο μέρος τής χεντριχής Μεασα ως. Οί χά<οιχοι πρΐσφέρονται νά ράς χτισμίνη ή Βασιλική, είναι εργααθοθν διά την διάνοιαν ό- ίνα χωριό πλούαιο δσο ,χαί γρα δοθ. Τό υρυπουργειον Τύποϋ χαί —ϊφ δοον ή Ιμπνεόατριά της μή:τ}ρ τ,οθ Δίαος πυχνό, άπίραντο ΤουριομοΟ διίτοξε την έχπόνη _1" χα Ι όχημ«[ζουν οί πελώριις »!ωί σιν τής μελέιης διά την χατα τεαχευάσθη' χατά συνέπειαν Κια β'·. *λιΒ««- Κοι' «<» <"ΐί Ρ1»1 σ"ϋίϊν τίί· 65ο° Λίνϊβ· θά ΐ1νο" πού σχηματίζεΐαι ?ξ'θ &π λοιπον ευχκιρια (,ν αποχτησοκν ήτου τό θυμίαμα των. Μετά την βασΕλισσα Χατσεχεπιύτ, είς τόν θρόνον άνήλθε μία νία δυναστεία έχπρςσωπουμίνη άπό τόν ροώ πεύ 5έν εγνώριζε τίν «Φα Ιω λον, δστις ιφ εΐχε δώσει τα δοο πιστόλισ, άανα| φιαβήτητον δτι ή έξαιρετιχή έχειΊ κοΐ μετεχειρΐσθη 6 Μάριος ύπερασπιζόμενος τό όδό', φραγμα. σήφ». (συνεχίζεται) ες χαρυίιΐς ροΐαχινιές Κι' είναι χαρά θεοθ χι' άπόλαυ σι των ματιών αυτή ή ρεμματιά εκείθεν πού μοιαζιΐ μέ ίχσι άληθινή. Άλλά ή Βχσιλιχή Επως χαί χόσια.πεοΐπου 2.η μετά την ίφι ξιν τοθ Ίιοσή» χαί ~ ιή"ς φυλΐ|ς τοθ τί» χωριό Ίσραήλ είς την Αδ^υπτον. ήτοι Ρ βόλια χαί ίψώνονται .περί τα χΕλια ηεντιχόαια ίτη πρό ιή; γεννήσεως «Ο ΊησοΟ ΧριστβΟ. Διά την εποχήν πιύ ά νελήφθτ;, τό έργον έχιΐνο υπήρξε χολοσσΐαΐον. Άλλ' δταν ή μέγα λη βασίλισσα ελάμβανε μΕα άπό φασιν, τίποτε ϊέν μποροθαε νά την άποτρίψη άπό την πραγματο ποίησιν της. Αυτή συν έλαβε τόν τολμηρον ιδέαν ν' ανοιχθοθν τεράστιαι όπαΐ υέσα είς την άμμον μεταξυ τοθ ΝεΙλου χαί τή; Έρυθρς 'Έαλάσ σης, διά νά δι ανοιχθή μία θαλασ σία ίϊός κρός τος Ίνδίας χαί τίς χώρας των Τροπιχων άπό τίς 6 ποίας ή πολιιτελής αύλή της έπρο μηθεύετο τα χαλλυντιχά, ^ή βισί λιθία τα άρώματα χαί τας άλει φάςτης, χ»1 οί ναοΐ τής Αίγύ πε πελώρι συγκοινωνίαν 5ν προεχταθς ή χ.λ.π. παρχιαχή όϊός Ιξ Αγ [ών π?ίς Βχσιλιχήν χαί είς Λέντα. 'Η δαπάνη διά τό δημόσιον θά είναι τότε ά ή σήμ»ντος. Διότι τό μεγαλύτερον Κανδύλα δέν ίχουν τόν πλοθτο μέρος θα χαλυφθς άπό τό έπαρ χαί την πρόσω των χατοίχων. των έλαιων χαι των αλλιον δέν χιαχόν ταμείον δρων μονάχα. "Εχουν ίκτάσεις πικήν εργασίαν μεγάλες δπου χαλλιεργοθνται δή Καί συγχρόνως θά ίξυπηρετηθς μητριαχά χαί άποδίδουν πολλκ. μία σειρά πλουσίων χαί φιλο_ Καί επί πλέον χαί τάΐύί αΰτά προόίων χωρίων. χωρία ϊχουν σημα τιχήν χτηνο | -----'________ τροφίαν. Ο£ βΐυνοπλαγιές π'.ύ 6 ψώνονται επάνω άπό τό χωριό | χ«1 χατεβχίνουν υστερα ώς τή δημβο,ευβίντβς «ς θάλαοσα, άποτελοθν θαυμβσιβ τβ ύη< άρι5 524 φΒχλβν τίίί *£,„ βοσχοτόπια. μερίδος τής κυβερνήσει*;, έρίζε Χάρις δέ είς τα είαοδήματα τ«ι «τι κκτ* την διάρκειαν τ6ν , , , „ ., γ,. , ., έκ τοδ πολέμου εξαιρετικΒν συν ηύΐά ή Βασιλική χαΡως χαί ή - ■ * Κανίύλα ίχοιιν την ευχέρειαν ν' άναχαινίζωνται, νάσυγχρονίζων ται νά πλουτίζωνται μέ νέα Ιρ γα. Καί Ελίπει χανείς ώραΐα οί χήιιατα, χαταστήματα, χέντρα ά νοψυχής. Εάν δ' δπήρχε ταχτιχή ψχ συγχοινωνία δι' πρίοδος 8ά ήτο ήρχ αϋτοχινήτκυ, ή* άκόμη μεγαλυτέ Όχι 6έ μόνον τόν άνθρωπον ένεθυμήθη, άλά καί τό δνομασύκϋ είς την κατάστασιν 6μως έκεΐ νην τοθ πνεύματός τού, δλα ταυτα τε Ο εφάνησαν άμυδρά καί όμφΐβολα. "Αν ούτος ήτον ό Ίαβέρης, Ισττς ηδύνατο άκόμη νά μεσιτεύθΓ) υπέρ αύτοθ, άλλ' ήτον αρά γε ό Ία β τό Καλεΐ τόν Ένζολωράν' τότε 6 Μάριος ίστατο επί τοθ άλλου Ακρου τοθ όδοφράγματος. —Ένζολωρά! —ΤΙ τρέχει; —ΠΛς όνομάζβται 6 άνθρωιος έ-εΐνος; —Ποίος; —Ό ύπάλληλος τής άστυνομΐας. ΓνωρΙζεις •νομά τού; —Ναϊ, μάς τό εΤχεν εΙπεΤ. —Πώς όνομάζεται; —Ίσβέρης. Ό Μάριος έκινήθη, θελήσας νά κατοββ άλλά κατ' ούΐήν εκείνην ιήν στιγμήν είχεν άκουοθβ ή έκπυρσοΐιρότησις τοθ πιστολΐου. —-Καί 6 Γιάννης Άγιάνης εΤχε παρουσιασθ( καί εΤπε. —Έτελείωσε καί αύτάς. Ρϊγος διετΐέρασβ τοθ Μαριου την καρδίαν. Κ'. ΟΙ θνητ·ί Ιχ·νν ίδίχαιβν «αί οί ζδντες δέν Ι χ·υν άδικον. "Ηνγιζβν ή ψυχορρα-νΐα τοθ όδοφράγματος. Τα πάντα συνέτεινον είς τό τραγικον μεγαλεΐι όν τής έσχάτης έκείνηί στιγμίΐς. ΟΙ μυρίοι φυστη ριώδεις βό^βοι είς τόν άέρα 6 θόριβος τ©ν ένό πλων στρατιωτικβν στιφών, άτινα ήσαν καθ δλην την τιόλιν ϊίς κίνησιν, δ ατελεύτητος τοθ ΙππικοΟ καλπσσμόΓ, ό βσρύς γδοθπος τοθ τΐϋΐκβολικοθ κυ λιομένου είς τα λιθόστρωτσ, οί ιτυροβολισμοί, οί καπνοΐ τής μάχης. οί σΐα,ρούμενοι υπεράνω _ «Ον στεγιδν, άλλαι άτιώτεραι κραυγαΐ Φ< βφαΐ, άστρα -αί άιτειλής πανταχοθ, δ κώδων ττ)ς ΑνΙας Μέρ οπο σπμαίνων ώς άν Ιπνεε πλέον τα λοίσθια, ή γλςοκύτη? ϊοθ καίροθ, ή λαμπρότης τοθ ούρανσθ ί,λήρης ηλίου καί νεφυδρΐων, ή ώραιόιης της ημβ ρας κοΐ ή άπαισΐα τΩν οίκιβν ^^^^ Άπά την Αυτικήν Κρήτην. Οί Μίυρνιΐς νής ΚυΓωνΓοτς είνε ίνα μιχρό χίβριδ μέ μεγάλτ,ν δμν; έστορίχν ν αί δχίμα με γαλυτέραν δίξαν. "θΓας δ' ίπ[ωτΓσχάττ,σιν είς δ?ους τιι»ς ίθνιχιύς αγβνοις έτσι χαί τώρα πρω τοπορεΐ είς πιλιτισμίν. Είς την εί»όνα μο-ς μαθηταί χοί μαβήτρΐαι «Ο ΔημετιχιΟ σχολείου Μουρνιβν ?ωτογρο?ο6μενβι μετά έπΐσχεπτων «Ο χωρίου τβαν. ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Ο "ΤΕΚΤΟΝ" Μαθηταί γυμνασίων διδασκόμενοι ίμ πρόγραμμα Λ λ6ν Πολιτικών δομικήν καί σχέ δι α σιν χωροβάτου καί δραυλικήν καί ιτάντα σχεδιον, εφαρμογήν, τό Οπαιθρον. .„_..·- 6ι δσους άρρψη Είναι μοναδική «ύκαιρΐα^οί ο * ΣτρατιωτικΛν λώ «Ο Π°λυτεχν ^ $££ £ Έ τοο ΠολυτΕχνείου. οΐκο- τ0 ^ κα1 ^ μαθήματα μετά »1 άϊϊήσβων «Ις μελετω 6ι* δσους άπερρίψθησαν οί ο * ΣωτικΛν μ έκ των Σχολών Σχολήν κλπ., δσους φωμένοι ΈΡ πτικάς έταιρείας ££& £ Έργολη οίκοδομικάς ή βΐς οΐασ έν γένει νά σταδιο ρους μισθοος. βργ·διΐν·· 1·«ΧΡ· Τ6 εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαίας κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιοτών. Τό εόνοε! ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα των Αθηνών ή θέσις τού. Είνε είς τό κέντρον της όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ. άνβσεως, άβρισμοθ, άπαστρσπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων όδάτων, ίγκαταστάσεων λουτρών. είνε άσόγκριτον. ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ» διευβύνεται κκσ τέ*ν ΚρΒτει κ. Γεώργιον Δαίκαλακειν. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΓΣΙΣ ιΟ Δήμαρχος Ηρακλείου ανακοινοί δτι: Κατόπιν τής ύιτ" άριθμ. 55 έ. Ε. αποφάσεως τοθ Δημοτι- κοθ Συμβ)υλ(ου Ηρακλείου έτροποτιοιήθη τό ίσχθον ρυμο τομικόν σχέδιον ι ής πόλεως έν τώ οίκοδομικϊ) τετραγώνω 672 τής πό>εως έκτός τΛν τει
  χανδιά τής προεκτάσεως τής
  όδοθ ήτις χωρΐζει τα τετράγω
  673 καί 674 άπό τα άντΐθετα
  μ ξιρειχν
  η έηιτρέιτετκι κατύΐτιν (Ιδι
  κης ' εκάστοτε άποφάβεβις τού &
  πβυργοϋ τ&ν Οΐκονβμικβν, π ε!
  βαγωγή πΐτρΕλαιοκιό&ν έφ' ίσον
  ταυτα πληροϋν εατω μ αί κατόπιν
  νβνομίνης προομΐξϊως ή Ιδ
  ίπεϊ·ογ«σ1ας τόν δρον της καύαε
  &ις έν τα λυχνία Ή δοκιμασί»
  θά νίνεται αυμρώως πρός τάς Ι
  οχυούββς δικτάξεις χ»ρΐς νά λβμ
  β4νειντβιι ύη' όφιν άλλαι διατά
  {εις σχετικαί με την σύστασιν τ6ν
  πετρελειιοειδ&ν, «ιδικόν βάρος,
  χρδμα κλη.
  —Δια την εΐσβγυγήν νημ«·
  τ«ν είς Ρουμανίαν.
  Τό ύΐτουργείον Έθνικής θΐκο
  νβμίας τής Ρουμανία; έπιθυμοΰν
  νά εΐβκγάγη νήμοιτα βάμβαικος
  άπλκ κβΐ στριμμέν» άπό διαιρό
  ρους χώρας, φ&ρει είς γν&αιν των
  ενδιαφερομένων Έλλήνων έμπό
  ρων δτι αί προσφοραι 1 σονοδευώ
  ρεναι άπό δεΐγματατ, πρίπβι νά υ
  ποβληδοΰν μέσω τοθ νραφείο»
  τοθ ΟΙχονοιιικοΰ ϊυμβούλου «ής
  έν Αθήναις ρουμανικΒς πρΐαβεί
  α;, (Πλατεϊα Φιλικάς 'ίταιρείας,
  27 αριθ. τηλ. 72.003).
  —Τό δανείον Κτπμκτικής
  Τραπέζης.
  Κατά την ηροχβεσινην κλπρν
  σιν τβΰ δανείου τής Κτηματιχης
  Τραπέζης των 20 500.000 έκληρώ
  θηβαν κερδΐζοντες οί Ματειτέρν
  άριβμοί: Ό άριθμός 114511 δοαχ.
  50.000, οί άριθμοΐ 62285, 21391.
  64714, 147067 κ«1 188380 άνά 3.009
  καί ο! άριθμοϊ 64288,189003, 131634,
  133535, 73Γ6 146, 280. 60224. 143131,
  54598 κβτι 145896 .άνά 1000 δρβχ.
  Ή έ{αγωγή Ελληνικήν προ
  ΐοντων.
  Κατοι τό υπουργικόν συμβού
  λίαν τής ηαρελθούσης Παρασκενής
  ενεκρίθη μεταξΰ άλλων νόμος πβ
  ρΐ μίτρνν προβτααίας τής
  ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  'Εντά€ τοϋ εγκεκριμένου
  νέοο σχεδΐου τής πόλεως.
  Π©_οϋνται 85
  ρρ οΐκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν άπδ 100-200 χβ-
  τρ. β. έκαστον, ρέ πρόσοψιν εύρείαν πρός
  τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πλησιέστατα.τήςΣτβφιδΐΒήα, ένβντι το§
  σονοικισροό Βούλγαρη καί πέριξ το§
  τέβς ΜακαρονοποιβΙοο.
  Τα οΐκόπεδα ο·λοβνται βΐτβ κβχορι-
  σρένβς βΐτβδλα όροι3 Μ ·ι>κολΙ«ς ·1ς
  την πληρβρφν.
  Πληροφορίαι Κα1 σχεδιανράμρβτα π«-
  ρά τφ δ·ρρατοπ·λβΙφ Ιδιοκτήτοβ Φ. Πό»
  λίαν*·!.
  υηοαηματα ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  670 καί 671 καί
  όδός θέ¬
  λει διίλθει διά τοθ οΐκοδομι-
  κοθ τετραγώνου 672 διχοτο-
  μοθσα τουτο καί ίστω πρός
  ννώσιν των ενδιαφερομένων
  ίνα υποβάλωσι υμίν τάς τυ¬
  χόν ένστάσεις έντός 159ημέ·
  ρου άπό σήμερον.
  Έν Ηρακλείω τβ 19 Δεκεμ
  βρίου 1939
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γ«&ιπγιάδης
  γης ελληνικήν προϊόντων ώς καί
  περί χορηγήσεως ,χρηματικοΰ δώ
  ρου «Ις τοΰς έξαγννπς νιιπών οτα
  φυλνν. Τό νίον νομοθίτημα συμ
  ηληρκϊ την κβιμίνπν σχετικήν νο
  μοθββΐαν, άποβλέπον είς την Εν»
  σιν τής ίξανωγίίς τ&ν κροϊόντων
  τής χώρας «αί την ένβάρρυνσιν
  τής προσπαθειαι διά την διάδο
  σιν Ιδία τ&ν έλληνιχ&ν οταφ»
  λβν είς τάς άγορας τβΰ έ£ωτερι
  κου,
  —ΑΙ ζωβνβσβι.
  Τό υπουργείον Γεωργίβξ δι' έγ
  γρβςρουτου έζήτηαΐ^την έγκρισιν
  πιατώσεΐίς δρ. 500.ΓΟΟ διά την άγο
  ρά έξ ΕυνγαρΙας όρρ&ν. προκει
  ρίνο» ΰΰτοι νά χρησιμοποιηθοϋν
  υπό τής Κτηνιατριχης υπηρεσίας
  πρός αντιμετώπισιν τής έμφανι
  αθεΐβης είς «υ; χοίρους νόοου.
  ——ιανυκτερεύβντα φαρμα
  Σήμερον 19 Δεκεμβριού Βά δι
  ανυκτερεύσουν τα φαρμακιΐα Ά.
  Χαλκιαδάκη καί 'Απ. -αφϊΐρίου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 49602 τής 20
  ΜοεμβρΙου έ. έ. ύπουργικής διαταγής συ
  νεσττιθη Σονεργατικτι Φορτηγών ύπερα-
  στικών ούτοκινήτΰον Χανίων—Ηρακλεί¬
  ου: Φέρομεν τουτο είς γνώσιν τοο έμπορι
  κου κοινοϋ ρέ την ιτληροΦορίαν δτι άνα
  λαμβάνομεν την μεταφοράν έμιχορεομά-
  τωνπαντός εΐδουςκαΐ οιουδήποτε βάρους.
  Τα έν Ηρακλείω γρσφεΐα τής Συνερ-
  γατικής έχουσιν έγκατασταθή παρα¬
  πλεύρως τοΰ παντοπωλείου Νικ. Παρα¬
  σύρη έντός τοθ γραφείοο κ. Πατεράκη
  είς Καμαράκι. Άριθμός τηλεφώνοο 808.
  Έν Ηρακλείω τή 12 Δεκεμβριού 1939
  (Έκ των γραφείων τής Συνεργατικής).
  ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΓΣ
  ΠρωΙα Τρίτης
  19 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  ΟΑ ΣΥΓΙΛΗΟΗ ΔΙΙΣΚΕΤΙΣ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΝ
  ΜΜΜΕΙΩΙΙΤΗίΒΘΥΛΓΑΡΜΙ
  ΙΙΙΑΙΩΣΔΕΗΙΙΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(·υ (1δ. ύπηρεσία) -
  Ή κ. Ταμπουΐ γράφει είς τό «Έργον» ίτι
  χαθ' άς Ιχει νσφαλεϊς πληροφορίας μετ" ο¬
  λίγας ημέρας πρόχειται να ουγχληθί) σύσχε
  ψις τδν Βαλκανικών χρατβν είς μίαν τδν
  πρωτευουσών των πρός εξέτασιν τής χκτα
  στάσεως καί εφευρέσεως τρόπου μεγαλυτέ
  ρας σταθεροποιήσεως των πολιτικών καί οί
  κονομιχών σχέσεων των. Είς την σύσκεψιν
  δένθά λάβουν μέρος άντιπρόσωποι έ'ωβκλκα
  νίκων χωρδν πλήν τής Ουγγαρίας καί Βουλ
  γαρίαί, δεδομένου ίτι ή Ούγγαρία έδήλω
  βιν είς την Γερμανίαν (τι δέν θ* επιτρέψη
  διέλευσιν γερμανικών στρατευμάτων έχ τ·ΰ
  •ύγγριχοΰ έδάφβυς χαριν της βκεραιέτητος
  τής Ρβυμανίας. Έπίσης χοιί ή Βουλγαρία
  Ιδωκε διαβεβαίωσεν τδν είρηνιχδν προθέ
  οεών της καί πρόχειται ν' «ποστρατευθξ,.Ή
  διάσκεψις θά μείνη μακράν τής έπιρροης
  •ίοιαδήποτε μεγάλης δυνάμεως.
  Κατεβυθίσθη
  και έν Γερμανικόνκαταδρομικόν.
  ΙΤΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΤΑΙ
  ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΟΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Δ)βρ(βυ (τοδ άνταποκριτοΰ
  μας) —Αφιχθη σήμερον ο Ιταλός υπουρ·
  γός τής ΠαιδεΙας χ. Μπατάΐ χαί επεσκέφθη
  τόν Πρωθυπουργόν χ. Μεταζάν μεθ' «υ ου
  ννμίλησεν έπ' αρκετόν. Ο Ιταλός υπουρ
  γ·ς ενεγράφη είς τα βιβλία άκρ·άσ<ων τΒν ανακτόρων καί 8ά γίνη δεχτος υπό τού Β« βιλέως αύριον. Τόν χ. Μπατάΐ θά δβςΊωβς αύριον ή Συγχλητος τ·δ Πανεπιστημίου χαί θά τόν άνακηρύξη επίτιμον διδάκτορα τοδ Πανεπιστημίου /Αθην&ν. ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΗΑΤΟΣ Γ Ρ ΑΙ ΑΣ ΕΚ ΠΥΡΚΙΪΛΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α&ΗΝΑΙ 18 Δ)βρ{βυ (τοδ άνταπβχρι- Τβδ μα() —Έναντι τοδ Μητροπβλιτικοδ να· βδ έζερ(άνη σήμερον |ΐεγβϋη πυρκαϊά προ· {ενήσασα σημαντικάς ζημίας. Μία γραΐν κατβικβδσα έντβς της είκίβς ίπβυ εση¬ μειώθη η πυρκαϊά απέθανεν έξ «σνυξίκς. Τό πϋρ χατεσβέσθη κατόπιν μεγάλων προ οπαθει&ν Της πυροοβεστιχής υπηρεσίας. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑ ΤΟΥΑΟΡΔΟΥ ΧΑΑΙΦΑΞ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δ)βρ(ου (ίδ. υπηρεσίαι). — Τέσσαρας ώρας μετά την καταβιίθισϊν τβδ «Νβυίρχου Γχράφ φόν Σκέε» τβ αγγλικόν Νκυβιρ· χεΐβν ανήγγειλε την κατα- βύθιαιν χαί ενός μεγάλβυ Γερμανικοδ χαταδρομικοΰ ύ· πό άγγλικοδ ύπίβρυχίβυ δι« Τβδ κάτωθι ανακοινωθέντος: «Τό Αγγλικόν ύιτοβρύχιον «Οδρσουλα» έβύθιαΐν παρά τάς;έχβολάς τβδ] '£λβ« είς την Βόρειον θάλασσαν γερ¬ μανικόν χαταδρομικβν τύ· πβυ «Κβλωνίας» έκ τ&ν ίσχυ· ρβτέρων μονάδων της Γερ μνν(«;.1 Τό γερμανικόν χαταδρβμι χον συνωδεΰίΓβ υπό 6 αλ- λων γεομανιχων πολεμικήν χαθ' ήν στιγμήν έτορπιλλί σθη υπό τ»δ άγνλιχοϋ υπο· βρυχίβυ. Ή καταβύθισις τοδ σκάφους τούτου άποτκλ«Ι σο βχράν απώλειαν διά την Γερ μανίαν δεδομένου ίτι δι* θέτει έλάχιστα χαταδρβμι χά. Άς σημειωθή ίτι έκτβς τού γερμννιχβδ αύτβδ χατα δρβμιχβδ τβδ χβταβυθισθίν- το; υπο τβδ «Ουρσουλοι» χαιτε βυΒίσθη προχθες Ας δι«πι· στοϋται ηδη πλήρως έχ θετι· χ5ν χαί άδιαμφιαβητήτων ατβιχείων χαί Ιν γερμανικόν «ντιτορττΐλλικόν, ύπβ τβδ άγγλικβδ ΰπββρυχίβυ τβ βπβϊ βν συνήντησε τί «Βρέμεν» χαί άκέφυγε νά Τβ τορπιλ λίση» Τα διεθνή σχόλια διά την καταβύδισιντοΰ''φόνΣτΐέε1ι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18Δ;β3{ου (ίδ. δ πηριοΕα) — Τηλεγραφήματα έκ ΜοντεβΕντεο βεβαιούν 8τι δ Κυ· βερνήτης τοθ ΓερμανιχοΟ 6ωρη χτοθ «φόν Σπέε» περισυνελίγη σώος υπο άτμακάτου τής θύραι γουάης. ΠολλοΙ ΓερμανοΙ άξια- ματικοΐ χατέφυγαν είς Μπουίνος "Αϋρες. Ό πλοίαρχος τ^Ο Γερμα- νιχοθ έμποριχοθ εΤαχόμα» ου νελήφβη σήμερον δπό των άρχών τοθ ΜοντεβΕντεο διά παρά β σιν των ναυτικών νόμων λέγω έγχ* ταλιίψεως τοθ λιμένος καί ίπανό- δοιι είς αυτόν χατά την ώραν τοθ ναυαγίου τοθ εφόν Σιΐέι» ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δ)5ρίου (Π. δ πηρεοία) — Διεθνώς άναγνωρίζε ται Ετι ή χαταοτροφή ιοθ «φόν Σπίε» αποτελεί θριαμβευτικήν νΕ κην τής Αγγλίας. Τό «φόν Σπίι» α&τοεβυθίσθτ] διά νά μην δποστ) συντριπτιχήν ήτταν άφοθ άπετίλει τό χαύχημα τοθ Γερμανιχοθ ναυ τικεθ. Αί 'ΑμΐριχανιχαΙ έφημε ρΕδες γράφουν δτι ή χαταοτροφή τοθ ΓερμανιχοΟ θωρηχτοθ καί ά ποδειχνύΐι &τι σήμερον περιασό τερον άπο ποιέ άλλοτε οί συμ μαχοι είνε χυρίαρχοι των θαλαα σδν. Ή «Τριμποθνσ» τίίς Νέας 'Υόίκης γράφει: Ή βύθιαις τοθ «φόν Σπέι» δέ« αποτΐλεΐ ήροιΐ κήν πράξιν, καί £ν άκδμη θά έγΕ νετο παρ:υσ'α τοθ έχθροθ. ¥1ς τό Βερολίνον {έν θ* εΐμηΐροθν νά ίμιλοθν πλέον διά μίαν νίκην τοθ ΓιρμανιχοΟ ναυιιχοθ. Ή Γκρ μανία δπίσΐη βΐρύεατον πλίί^μ»» Οί «Τάίμ{» τ,«! συνηντήθη
  μετά τοδ λορδου Χάλιφας" μετά τοδ ©ποίου
  χκί συνειργάσθη επί μακρόν.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
  XII
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΤΙΣ ΗΑΐΜ>ΧΙΑΪ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
  ΡΩΜΗ 18 Δεκεμβρίου (Ιδ. ύηηρ.)· —Έ
  ννώσΒη σήμερον ίτι τα δώματα τδν τριών
  βγγλιχδν χαταδρομιχδν τδν κατανανμαχη-
  αάντνν τ· «φόν Σπέε» άνέρχονται είς 150
  νεκρούς καί τραυματίας. ΟΙ φονευθεντες
  •Ινΐ έλβχιατοι
  Ο ΦΙΝΑΑΝΔΟΣ ΠΡΟΕΑΡΟΣ
  ΛΙΑΤΟΝΑΙΟΝΑΤΙΙΣΧΟΡΑΣΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύπηρεοία)-
  Ό πρόεδρος τής φΐνλανδιχης Δημοκρ«τ(·
  ■ε χ. Εκλλι· εξεφώνησεν «πό ραδιοορώνου
  η ή
  χθές Εντονος δράσις. Συνεχεΐς
  συγκρούσεις σημειοθνται έξ
  έπιθέσεων των Γερμανών. Τό
  Γαλλικόν στρατηγεΐον έφισια
  την προσοχήν των κατοίκων
  τής Γαλλΐας δι* ανακοινωθέν¬
  τος τού τονΐζον δτι είναι τΐι
  θανόν νά έπιχειρήσουν κάθο
  δόν ΓερμανοΙ άλεξιπτωτισταΙ.
  Έξ άλλου ή δρ θσις τής άερο
  πορΐας υπήρξεν ίξαιρετικώς
  Εντονος καθ' δλον τό μήκος
  τοθ μετώπου.
  Είς τάς Βορειοανατολικάς
  ακτάς τί|ς "Αγγλίας συνήφθη
  σαν σφοδραί συμπλοκαί μετα
  ξύ Αγγλικών καί Γερμανικήν
  άεροπλανων. Τεραστία μαθ·
  ρα γερμανικά άεροπλάνα ένε
  φανίοθησαν άλλά κατεδιώχθη
  λίγεν τονίσας μετ«§ύ άλλων τα έ£ής:' «Ό σαν υπό των αγγλικών προ·
  μίνος τροπος παροχής θετικής βοηθείας είς
  Την Φινλανδί«ν είνε ή αποατοΑή πολεμι-
  χοδ νλιχοδ δια την συντριβήν τού έπιδρσ·
  μέως. Βεηθοϋντες ημάς οί πολιτισμέναι λα
  •Ι, προααπΐζβυν Ικυτου^». 'Απευθυνόμβνβς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Λιβρίου (ίδ. 6ηη
  ρΐσία),— Κ«ι« τηλεγραφήματα «ί
  'ϊλσίνσκι, ςί ΡΒοσοι άπϋθπθησβν
  είς 2λβυς τούς τβμβΐς χκτα την
  Κυριακήν. ΤριΚΜέσιοι ρυσσικ*
  τάνχς Ιχουν κ«τ«βτραφή υπο
  Τϋν Φινλανδών άπ6 τής ενάρξε¬
  ως των έχθρβπ*β$ι«ν. Είς το ι>ί
  τωηον τΑς Καρϊλίας ο! Ρωσσβι έ
  νήργησβν έπανειλημμένοις έπιθ*
  σβις ΰποστηριζέμανοι δ πό βαρβ
  «■« πυίοβολιχβό, άλλ' απέτυχαν
  άποκρβυσθίντίς υπο τΒν Φινλαν
  66ν. Τριάκοντ» (αισσικα αρματα
  έφέδου κατϊστρίφησαν. Είς τό
  βορβίως τής λΐμνης Λαντέγκα μ*
  τωπον δλαι «Ι ρΝσσικοιΐ έπιθί
  οεις άπβκρούσΒποκν χοτι 2τάγμ«
  τα σββιετιχοθ οτ(5ατοδΕ ακεδεκοι·
  τίαθησβν τβλβΐωί. Έξ άλλου ;30
  βαρέκ βομβαρίιστικά άίροτλάν»
  των Ρώσσων έβορβάρδισβν την
  περιοχήν τοΰ Πβτοάμο καί την
  Νότιον Λατωνίαν χκρΐς δμως
  σοβαρά άποτβλέσματα. Μιχ ςρά
  λαγξ ρωσσιχοϋ στρατοΰ ίβομβαρ
  δίοθη υπο φΐνλανδικΰν άβροπλά
  νβιν. Είς την πϊριοήν τού £«
  μιγιαρντΐ εί Ρώσσοι «ιτβκρού
  σθηοαν υπο των Φινλανδών χαί
  ϋπβχώρηοαν είς βάβος 20 χιλιομε
  τρών πρ*ς νότον.
  ΡΩΜΗ 18 Δ)βρ(ον.- Κατ' εί
  ίήσβις ε'; 'Ελαίνσχι, ή μάχη τού
  Πβτσάμο πρέ«ί» νά ΘεμριΙτκι λπ
  ατρατηγεϊβν τού Λβνινκρβντ έ
  ζεδαιχι το χάτοιθι οΐναχοινΜθβν:
  «Τα βοβικτιχα στρατβύμοττ» τοδ
  ξαβ». Χάρις είς την_άριβμητΐΜην { τομίκς τοθ Μουομάνσκ «ροδ
  λασαν είς βαθος 75 χιλιόμετρον
  άΜολονβοϋντα την οδόν ηρβς
  ΠΕτσάμο. Είς ,τόν τβμία της
  τα ρωβσιχά στρατεύμκτβι
  των υπε>οχί)ν οί Ρ&οσοι
  λασαν είς βάθβς 60 χιλιομέτρων
  προςτίιν Λευκήν θάλοτσσκν κοΐ
  ίφθαααν είς τά Νορβηνικοι σώνο
  ρα. Είς τόν Ίσβμόν της Καρβ κατέλαβον τό Κουρσοδ' χαί 'προή
  λίας συνεχίζονται «Ι μαχαι, α λαοαν 132 χιλιόμ. «πό τ&ν ου ν ό
  Ρ&σσοι απεπειράθησαν ν ά διίλ ρων. "Επί τ&ν &λλ«ν τομίων &[ό
  θ:υν την λίμνην Σποβίλτο άλλ', σις περικολι&ν καί «υρββολι
  άίΐίτυχαν ΰποστάντβς «ληθή
  ν&ίλεθρίαν. Είς τας έπιχβιρησ«ις
  «ϋτάς Μκτεοτρακηβαν 3 άίματκ
  ά & Ρώ
  χς τ&ν Ρώσσων.
  Κατοκινιης
  λ4
  ης λής κ«1
  νέ&ιν »λ<4σ«Μν υπο τ* ίπλ« έν Φινλανδ(« 6 Φινλανδιχές στρα τίς ανήλθεν είς 400 χιλιάδας άν 6·«ς· κοδ». Τό στρατηγΕΐον τού Έλοίναιιι άνακοιοΙ: «Οί νεχροΐ των Ρώα σων άνάρχονται αίς 40 χιλ. τοιι λάχιστον, πλέον τ&ν 100 χιλ. έ παθαν έκ κρυοκαγημάΐΝν. Λόγω των δυσχερειών τοΰ ένταφιβσμου των νεΜρίν ύπάρχουν φόβοι νά *«σκί)ψο»ν έπιίημΐαι κατά την ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(ου.— Τό άνοιξιν έπότ« θά λυώΐουν τα πρακτορείον Χοβάςηί ηβοςροβεΐ «ι δ τι είς Ζουομογιαρντΐ οί Φινλαν δεί μάχονται 6ποχαιρο0ντΒ{. Τμή μ «τ» φινλανδιχοΰ στρατοδ αιο μονωθίντα. κατέφυγον ιΐς το Νβ ϊδ ΟΙ ΝορβηγΐΜον λΐ ς ΟΙ στρατιϊί ό ω Ν ρβγ φί ρ ται ««Μπλΐαθηααν ύιτό των Νορ βηγικϊιν αρχΰν κ«1 έτεθηβαν » πό περιορισμόν. ΑΓΚΥΡΑ 18 Δ)βρίβ«. - Το χιόνιακιχΐ θ' αρχίση η ζιστη. ΟΙ ΦινλοινδοΙ έχουν βϊχμαλωτη«ι άπ' άρχής τού πολέμου μ*χρι σήμερον 176 ρωασΐκά τάνχί. «Ι; τόν Ίσ9μόν τής Καρελίας άπέτυ χον έηανβιληαμέναι ρωσβιχβί έ πιθίσβις είς τόν τομ,α τοδ; ΠέΤ παλ. . α Φινλανδβΐ, ίπβτυχοτν την επιβράδυνσιν τής ρΝΐοικη; π(θΕλ«0ΕΝ{ είς δλα τά μέτωπ* ΟΙ ΦΙΝΛΑΝΑΟΙ ΒΕΒΑΙΟΥΝ ΟΤΙ ΣΥΝΕΑΑΒΟΝ 10 ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΟΣΣΟΥΣ ΑΙΧΜΑΑΟΤΰΥΣ ΕΙ! ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΑΧΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Δ)βρί©υ (τβδ άντβπβχριτβδ μα;) — Τβ Αθηναϊκον πρβκτβρβϊβν πληρβ- φβρεϊται έ{ Έλσίνσχι ίτι ώς ανακοινοί τβ Φινλανδικόν βτρκτηγεΐβν ό σοβιετιχός στρα Τβς υφίσταται αληθή πανωλεθρίαν. Τό άνα χοινωθέν τβδ στρατηγείβυ βκβκιοΐ ίτι »βί Φινλανδβί συνέλαββν πλέβν των 10 χιλιά¬ δων Ρώσσων (στρατιώτην [αίχμαλώτων χαί ίτι άνεχαίτισαν την ρωσσικήν προέλασιν. "Εντονος δράσις της άεροπορίας είς τό Δυτικόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύ ττηρεσΐσ) —Είς τό Δυτικόν μέ¬ τωπον παρατηοεΐται Από Ε τοθ πλησιάσουν τάς ακτάς. Ο ( η ΟΙ κάτοικο< (τής τιεριοχής έργοστοσ ών ΛΕντμτιέργκ πα ρηκολούθησαν μεγάλην όερο- μαχίαν αγγλικόν καί . Γερμα- λεβόλων ιης ΌλλανδΙας τα ή νάγκασαν ν' άτκομακρυνθοθν. Έν έκ των γερμανικών άερο πλάνων κατέπεσε φλεγΑμε ον. 'Η Γαλλία £6ωσβ νέαν ΗΧΜΛΑΩΤΙΣΒ1Υ|ιΊ[Τ0ΙΙ ΑΓΓΑΟΗ ΡΩΜΗ 18 Δ)βρ(«υ (Ιδ. ύΐΜΐοεσία).--Τβ Ι απωνιχόν βκάφβς «Ζάντρβν Μαοοΰ» φέρβν μέγα φβρτίβν γερμανικής πρβελδύσεως ου · νελήφθη υπό αγγλικών ηολεμιχβν χ«ί ω¬ δηγήθη είς αγγλικήν βάσιν. Τβ Ίαπωνι. χον σκάφος άφέθη ελεύθερον μετά πάρβ. δβν 24 ώρβν άφβύ κατεσχέθησαν τά γερ· μανικης προελεύσεως έμπορεύμκτα. ΑΥΤ0ΕΒΥΘΙ5ΘΗΣΑΗ ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(βυ (ίδ. ΰπηρεαίκ).- Τά ' Γερμανικά άτμόπλβια. «'Αντιοχεια» 3 000Λτβννβν χκί «Τκυντερν» 2 800 τόν· νων αύΐβεβνθίσθησαν διά νά μην αίχμκ- λωτισθοδν ύπβ τδν Άγγλων. Μέχρι σήμε ρβν {χούν αύτββνθισθήι 17 γερμανικά ά* τμόπλοια χαί {χούν αίχμαλωτισθ^ 39 έν συνόλω ΪΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΛΪαΤ ΗΧΜΛΑΟΤΙΣΒΗ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΒΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεα(α).— Ό χ. Βίραχρ έξάδελφος τβδ Άγγλου άρχιστρατήγβυ ύπβκβμητος χ. Γχβρτ, τέως γραμματεύς τής έν Μόσχα Άγγλι· κης πρεσβείας, ΑιορισθεΙς εσχάτως πρεσβευ- τής της Αγγλίας είς Βολιβίαν μετέβαινεν έχ Ρωσσίας είς Λονδίνον δι* Έσθονιχοδ α¬ τμοπλοίου. Καθ* οδόν ίμως συνελήφθη αίχ- μάλωτος υπό άνδρών γϊρμανικβΰ σκάφευς χαί μετεφέρθη είς Γερμανίαν. ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΟΡΤΙΙΑ ΑΙ. ΤΟΝ 1ΡΙΙΜΒΙΠ0Ν ΣΥΜΜΙΧΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δεκεμβριού (ίδ. ύκηρ.). —Την 11 15 νυκτερινήν (τβπικη£ώρα) εξε¬ φώνησεν β*ρ«οήμαντβν λόγον ό κ. Τσώρ¬ τσιλ διά τόν χα:ά θάλασσαν άγώνα χαί την χ«ταβύ3ισιν τοδ «φόν Σπέε» χαί τ&ν γερμα*ΐΗων πολεμιχ&ν τονίσας ίτι γ.ρμα ίτι ο έντ·ς όλ(γου δίν θ* υπάρχη πλέον νικον βκάφεις είς τάς θχλασσας χαί ηρός τάς πολεμιχβς δυνάμεις τής χώρας ό κ. Ε«λλι· εΐπε: «£ιΐ{ π·ύ μάχεοθΐ είς τό μέτνπσν «ντιλαμβάνεοθε καλυτέρα την β· ηειλήν ή έηοία βαρύνει τό μέλλο ν της π«- έν νίκων άεροπλανων κατά την ι παραγγελίαν 650 καταδιωκτι διάρκειαν τής οποίας ηκούσθη ~Λ" Α-~—^-*·...... -ο.»...- χ *. σαν τρομακτικοΐ κρότοι 20 έ- κρήξεων βομββν. Οί κάτοικοι τής περιοχάς βίβαιοθν δτι εν γερμανικόν άεροπλάνον, άπο λέσαν τόν προσανατολισμόν τού καΐέπεσεν είς την θάλσσ σαν έν μέσφ πυκνών νεφών μαύρου καπνοθ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρΙου—Κατ' είδήσεις έξ Άμστερνταμ, 10 γερμανικά άερΐπλάνα ^βίς τά ξιν 'μάχης ένήογησσιν σήμβ ρον πτήσεις υπεράνω τής Να τΐου ΌλλανδΙας. Όλλανδικά καταδιωκτικά καί έντονον πθρ τ&ν άντιαεροπορικών τη άεροπλανων. Ου ιω ό ά ριθ,,ός των παραγγελθέντων τάς τελευταίας ημέρας άερο πλάνων διαφόρων τύπων ά ν ήλθον είς 1705.· ΡΩΜΗ 18 Δ)βΜου.— Τό νυ κτερινόν ανακοινωθέν τοθ ΓερμανικοΟ στρατηγβΐου αγ γέλλβι έντονωτέρσν δρασιν τοθ πυροβολικοθ Ακατέρωθβν μβταξύ Μοζέλλα καί Παλατι νάτου. Γβρμανικά άεροπλά να ενεργήσαντα -τήσεις άνα γνωρΐσβως ερθασαν πρός Βορ ραν μέχρι των νήσων Σέτλανδ καί πρός νότον μέχρι τοθ Πόρ τσμουθ. Ή τύχη τοΰ Γερμανικοΰ στόλου. ύπηρεσίο). — Νυκτερινά τηλε γραφήαατα έκ Μοντΐβΐντεο αγ γέλλουν δτι τό πλήρωμα τοθ «Φίν Σπέε», ευρισκόμενον επί τρίδβς μας. Ό πβλιτισμένβς κόσμβς δέν θά τοθ εΤακόμο» ετέθη υπό πε μας αφίση μβν·υς είς Τβν άνισβν άγ&να ριορισμόν. μας. 'Αλλά καί αν συμβή αύτό θ' άγωνι-Ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δεκεμβριού οθδμ«ν μέχρις έσχ·τ·#ν. ΟΙ ύηιραισιΐιστε,ί (Ιδ. όπηρ.).— Τό πρακτορείον Τής Φ.νλανδί*ί 84 προτψήΐουν ν' «ποθ« Ρώυτερ πληροφορεΐται δτι 6 νομν «νδο{ωί πβρά νά π«ρβδο·3·δν είς Τβν κυβερΛήτης τοθ «φόν Σπίΐ» ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(ου ((δ.,οπου ετέθη υπό περιορισμόν. Σχετικώς μέ ιήν κατοβύθι σιν τοθ .ΓερμανικοΟ καταδρο μικοϋ τύπου .«Κολων(σ<» υπό άγγλικοθ ύποβρυχΐου είς τάς έκβΐλάς τοθ Έλβσ, άνεκοινώ θη επισήμως υπό τοθ Ναυαρ χεΐου δι! πρόκειται περΐ έξαι ρετικοθ τολμήματος διότι τό δι ήλθε διά ζώνης νσρκΛν, Ισχυρότατσ Φ4 νης δπου ό κΐνδυνος είνε πάν τοτβ μέγιστος. Τό Γερμανι κόν καταδρομικόν κατίβυθΐ θρί*μβ·ς θχ οτεφανώοη τά ουμμ«χιχ« ίπλα. «Ό Φύρερ είπεν ό χ. ΤοΒρταιλ Βά Ιχη, άλβή αξί ή Β ίύ ρ χ φή την αξίαν τής Βρετταν. ίσχύος ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Δειιεμβρίου. — Άγγλικ* άεροπλάν» ένεργοΰντα πτήσεις εί{ Γερμα¬ νίαν αυνεπλάκηοαν ύιτερά%ω τής Έλιγολάν δπς μέ γερμανικαι είς σιοδράν άερομαχΐαν. 12 ΓερμανΐΜ» χατερρίφβηοαν, 7 βγγλικ» δέν έπανηλθον είς τοις βάσεις τ«ν. ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΕΤΟΡΠΙΑΑ1ΣΕ 3ΓΕΡ.ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσία)- Τό αγγλικόν ύποβρϋχιον τό οποίον συνήν τησε τό «Βρέμεν» επέστρεψεν είς την βάαιν τού χαιρ&τισθέν υπό των οειρήνων των πό λεμιχών σκαφβν. Τό ναυαρχβΐον άνεχ·(νω βεν^ίτι τό ύπββρύχιον τουτο έτορπίλλισεν είς την Βόρειον θάλασσαν 2 γερμχνιχά β>-
  ρεα χκταδρομιχν έκ των οποίων τό έν χκ
  τεοτρίφη. Τβλο;, έβΰθιθί κκί έν γερμανικόν
  ύπ·β?ύχι·ν. Τ« εν.ίκ των τορπιλλισθέντων
  χνταδρομικών είνε τό «Λειψίβ».
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΘΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Δ)βρ(βυ (ίδ. ύπηρεσίβ) -
  σθη πλησίον τοθ Κουξχάφεν. Ύπ· τβδ 'Ανβ*τ*τβυ αρχηγείου τβδ στρατβϋ
  ΉΓερμανΙα ίχσσε τυνολικΑς'εξεδόθη την 11ην νυκτερινήν τ* χάτωθι
  την παρελθοθσαν έβδομάδα' βναχοινωθβν: «Πρέ>ς το τελβς της πρωΐ«ς
  έν θωρηντόν,έν καταδρομικόν,' ίλαβε χώραν ζωηρά βύγκρουοις είς Βόσγια
  έν άντιτορπιλλικόν καί δύο μΐίβ.,ύ ενός έκ Τδν «ποβπαομάτων μας ά-
  ύποβρόχια. Αυτή είναι παρα-| %«γνωρίοεως χ«ί Γερμανιχ&ν βτ·ιχεί«ν.
  τηροϋν ο( ϊίδικοΐ, ή τραγική Συνελβββμεν Ικανόν αριθμόν αίχμαλώτων
  μοίρα τοθ γερμανικοϋ πολεμι-, μ·τβ{υ τβν όηβΐων δύβ Γερμανβυς ϊ
  κοθ
  Τΐκοθί»,