982

Αριθμός τεύχους

505

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  "Γπεύθυνος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΛΟΑΙΔΛΚΗΣ
  Τά?:|πάντα γιά τή
  Δημοκραχ ίαςί
  II
  ΚΡΙ.ΤΙ1
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΙΜΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΝ! Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ..........'..............................................."...........................................................·■"""...................■............■.....................«■-........""■""■..................................■.......................................„„.,...............,..........,„,».........
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙΟΔ. 2η
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 505
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  513 9 2
  ■ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ.200
  ΙΤΗΝ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
  ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤ ΑΡΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 2 (ίδ. ύπηρ.) ΟΙ έ-
  6ώ στρατιωτικές άρχές άνα-
  κοίνωσαν δτι στήν περιοχή
  τοΟ ΔιδυμοτεΙχου ένεργεΐται
  6ήθεν άπό |ούς ένόπλους «έ-
  πιστράτευση». Μέ τόν τρόπο
  αύτό «έπιστρατεύθηκαν» 275
  άπό την περιοχή ΔιδυμοτεΙ¬
  χου καί 50 άπό την περιοχή
  ΣουφλΙου.
  01 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ
  ΟΙ ΐδιες άρχές άνακοίνω-
  οαν έπΐσης δτι οί έκκαθαρι-
  στικές έπιχειρήσεις συνεχΐ-
  ζονται. Ή 4η όρεινή ταξΐαρ
  χ[α «έξεκαθάρισε» τό Μαυ·
  ροβούνι καίτήν "Ορθρυ. «Πά
  ρουσιάσθησαν 14 ένοπλοι, έ"·
  νας άπό τούς όποίους εφερε
  καί τό άρχεϊο τής συμμο-
  ρίας (!)»
  ΟΙ έπιχειρήσεις στά χωρία
  Έπταχώρι, Μυροβλήτη, Κο·
  τύλι συνεχΐζεται μέ καλά ά-
  ποτελέσματα. «Τα στρατιωτι-
  κά τμήματα τα όποΐα έπαγί-
  δευσαν είς τόν θεσσαλικόν
  κάμπον μέγα τμήμα τής ομά¬
  δος Μπελή, πού προσπάθησε
  νά διαφύγει πρός τα Άντι-
  χάσια, επέφερον είς αυτήν
  βαρέα πλήνματα».
  ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
  Στήν περιοχή ΠηλΙου τμή¬
  ματα στρατοό συνεπλάκησαν
  παρά τα χωρία Στέφανι,
  Σκλίδρο καί Κόπρενα συλλη¬
  φθέντων 3 αίχμαλώτων καί
  τραυματισθέντος ενός. Στήν
  Κόπρενα ή συμπλοκή συνε-
  χίζεται μέχρι των πρωϊνών
  ώρών.
  ΣΤΗ ΤΖΕΝΑ
  Έκ των περιοχών τής Τζέ-
  νας καί Καΐμακτσαλάν άν-
  τάρτες προσέβαλαν τό φυ
  λάκιο ΛουτρακΙου. Άλλη ο¬
  μάς προσέβαλε την διμοιρΐα
  Λυκοστόμου καί τόν λόχον
  Προμάχου. Άγνοοθνται τα
  άποτελέσματα.
  —Στόν "Αγιο ΒασΙλειο Κυ
  νουρΐας ενεφανίσθη 20μελής
  ομάς ένόπλων ή όποΐα άπή-
  γαγε 2 άτομα μεταξύ των ο¬
  ποίων καί τόν δημθδιδάσκα-
  λβν τοΟ χωρίου.
  ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ;
  Πρωϊνή εφημερίδα γράφει
  δτι τό βράδυ τής Πέμπτης
  «άπόσπασμα χωροφυλακής
  συνεπλάκη είς την Πεντέλην
  χωρίς άποτέλεσμα μέ τόν
  φυγοδικοθντα Πουλημένον,
  ό οποίος μέ δυό άλλους 2-
  χει σχηματίσει όμάδα δρώ-
  σαν είς την περιοχήν αυτήν
  καί ό οποίος πρό ημερών έ
  πετέθη είς την Ιδία τοποθε-
  σΐα εναντίον στρατιωτικοθ
  αύτοκινήτου άσυρμάτου».
  Τό ύπουργεϊο ΤΤΤ ανε¬
  κοίνωσε δτι γιά πέμπτη φο·
  ρά οί άντάρτες κατάστρε-
  ψαν τούς χηλεγραφικούς στύ-
  λους στήν περιοχή Έλασ-
  σώνας.
  Από τη ϋ
  =· * "Λ ρ ί ι, ,·
  Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΔΟΣΙΛΟΓΩΝ
  Ό λ««ς τβδ Νβμού Ηρακλείου «*·*«** ™ "?*"·£?:
  τβ»ς. οί άρ-
  τού; δέν
  χνβΰν πώς .„.
  νικ τόν πρβσδιβρισμό ..
  το ουντομώτβρο τβ χαβήκον τβυς.
  Τα Δ-δεχάνησα
  καί οί "Αγγλοι
  Όπως καταγγέλει ή Δωδεκο-
  νησιακή Κεντρική Έπιτροπή οί
  σημερινοί καταχτητές των αω-
  δεκανήσων, οί σύμμαχοι Λγ-
  γλοι, άπαγορεύουν την παλινό·
  οτηση των Δωδεκανησίων στσ
  στΐΐτια τους καί διατηρβυν τόφα
  σιστικό σύστημα στήν έκτταίδευ-
  °ηΈπΙσης δλο τό ύλικό πού έγ-
  κατέλειψαν οί Ιταλοί στά νησιβ
  καί άνήκει φυσικά στήν Ε* λαοο
  τό ιΐουλοΟν πάμφθηνα σέ διαφό¬
  ρους διεθνεΐς κερδοσκόπους που
  δέν «ρ.Μ.
  τό διοχετ^ύουν σΓό ->·— - ■ ,
  Τό ύλικό αύτό εΤναι έργσλεια και
  μηχανήματα τολύτιμα γιά την α
  νοικοδομηση των νήσων καί τη
  Ελλάδος. .
  Ό μαρτυρκός λσός τίίς ΔωΒε-
  κανήσου, ποθ ζεΐ σήμερα κάτω
  άπό ώμότερη κι' άπό την "ταλι-
  κή κατοχή. διαμαρτύρεται Υ1"
  την «βπελευθέρωοή» τού αυτή
  •«αί ζητεί την ένίσχυση τής Ελ"
  ληνικης Κυβερνήσεως.
  Ποίος ομως Θά άκούσει τή φω-
  νή των Δωδβκανησίων; Ή Κυβέρ-
  νηοη Τσαλδάρη πού αφησε
  V*
  χαθοθν 4000 γερμσνικά ούτοκΐνη-
  τα τής Κρήτης πού μποροθσαν
  νά Ιχουν λύσει σέ μεγάλο βαθμό
  τό ουγκοινωνιακό πρόβλημά μας;
  Η ξενόδουλη κυβέρνηση Τσαλδά
  ρη μόνο νά προδίδει τούς ύπθ-
  δούλους βδελφούς ξέρει δπτβς τό
  άπϊδβιξε στό ζήτημα τής Κύπρου·
  _____
  Φταίνε οί μηχανικοίίί
  'Ώστε ή άνο κοδ^μηση των κα-
  τεστραμμένων χωρίων τής Κρή
  της δένίΐγινε, γιατι οί μηχανικαί
  «όϊ όττοϊοι ανέλαβον μ«*;^«:
  πελευθέρωοη τό Εργο αυτό (ΙΙ)ένω
  είναι ώς έτιιστ, μ->νες άριστοι,δέν
  υπήρξαν καλαί έκταεσται έρ¬
  γων» Φταΐνε λοιπά» οί μηχανΐ-
  κοΐ κοί διέθεοε ή κυβϊρνηση τού
  ΛαίκοΟ κόμματος για την Κρη'η
  μόνο 300 έκατομμύρια ένω της α-
  ναΛογοΰσαν περισσότερα.. φταΐνε
  οί μηχανικοί καί Οπάρχουν τόσοι
  * Αύτά'τά φαιδρα έοέρβιρε στίς
  δηλώσεις τού. πού βημοοΐευσε
  ^2έ τό ντόΓτιο μ ναρχικό δργανο
  έ^ς Γενικώς Διοικητής Κρήτης
  ΠαΜχβονιάννης. 6 νν?σΙ*ς
  τού,
  ***
  Ιπηοτιβμόςί
  «5 "Ο?μ'..ρ.«ορ4 Λ
  πού δέν τιμ« καθόλου χον
  Μ4ΧΕΣ ΣΤΟ ΚΕΗΤΡΟ ΤΗΣ
  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2. (ίδ. ύπ.) —
  Μεταδίδεται άπό την Ίερου-
  σαλήμ δτι στό κέντρο τής πόλε¬
  ως έ'γινε χθές μάχη μεταξύ των
  βρεττανικών στρατευμάτων καΐ
  των Εβραίων. Ή μάχη διήρκε
  σε περισσότερο άπβ μιάμιση
  ώρα. Έξερράγησαν πολλές
  νάρκε,ς πού τοποθετήθησαν
  στούς δρόμους άπό τούς Έβραί
  ούς. Ύπάρχουν πολλοί νεκροί
  καί τραυματίες.
  Ο ΤΣΑΑΑΑΡΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΠΑ ΤΗ ΝΕ Α Υ Ο Ρ Κ Η
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.— Πρΐν άνα-
  χωρήσει γιά την Ν. Ύόρκη ό
  κ. Τσαλδάρης συναντήθηκε
  μέ τούς Πρεσβευτές Αγγλί¬
  ας καί Άμερικής καί μέ τόν
  έπιτετραμμένο τής Σοβιετ.
  Ένωσης.
  ΑΝΑΒΛΗΒΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΤηΤΤοΟΝ
  ΑΘΗΝΑ 1 (ίδ. ύπηρ.).—Ή
  δΐκη τής ΕΠΟΝ, πού επρόκει¬
  το νά γίνει την Παρασκευή,
  μετά την εναρξή της άναβλή
  θηκε γιά τίς 13 Δεκέμβρη, ϋ-
  στερα άπό αΐτηση των συνη
  γόρων της.
  ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.—Κατά τηλε-
  γραφήματα άπό την Κων-
  σταντινούπολη ό Τοθρκος
  πρωθυπουργός μιλώντας
  στούς ξένους άνταποκριτές
  δήλωσε δτι οί σχέσεις Σοβ
  Ε»·ωο>)ς καί ΤουρκΙας τΐα-
  ραμένουν άμετάβλητες. Ό¬
  σον άψορδ τό τελευταία τα-
  ξεϊδι τού στά Έλληνοτουρ-
  κικά σύνορα, ?|Ταν, εΤπε, τε¬
  λείως συμπτωματικό καί δέν
  εΐχε καμμιά σχέση μέ τα γε·
  γονότα στήν Έλλάδα.
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ΕΙΔΗ ΣΕΙ Σ
  ΛΟΝΔΙΝΟ Ι.-Κατά τηλενρα
  φηματα άτό τό Κ^·ι·ρο ή > ίγυ-
  πΐιηκή Κυβέρνηση απηγόρευσε
  τίς συγ<εντρώοεις τίς συνκεντρώ- σεις της Ούάφντ κατά τής Ά/· γλπττινυΐΐΓΐακης συμφωνίας- ΛΟΝΔΙΝΟ 1. —Στό Π^νεπιστή μ·ο Κσΐιιπριτζ άποφασΐστηκε να νίνουν δΓκΤές γυναϊκες, "Ετσι ά- ναθεωρ.ϊΐα·, ΰσ'εοα άπό 50 χρό- νια, ή ποοηγούμενη άπόφτση, πού δέ" επέτρεψε σπς γυναϊκες >ά 2χουν κτμμι' θέση στό Πανε-
  ττιστήμιο καί νά παίρνουν διπλώ-
  ΜΟΤ '■
  ΛΟΝΔΙΉΟ 1.—Άπό τα 700
  μ[λλια πετοελαιοσωλήνων πού εΤ-
  χσν τοτοθετηθεΐ στή Μάγχη γιά
  τή μεταφορά: πετρελαίου από την
  Αγγλία; στή Γαλλία κατά χον
  πό εμο, Εχουν μέχρι τώρα άνα-
  συρθεϊ 100 μΐλλι'π.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2,— Π.στεύβχσι
  δτι τό Συμβοθλιο των Τεσσαρων
  •Υπουργών των Εξωτερικών θ*
  καταλήξει έντός των ή-ερων σέ
  συμφωνία επί των συνθηκών εΐρή-
  νης μέ τοΰς δορυφόοους τού δ-
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2—'^ναμένεται στό
  ΛονδΙνο 6 ·Αντιβα«ηλε0ς των
  Ίνδ ών Ούέ ι'βελ συνοδευόμενος
  Ληό ήγέτες τού ΊνδικοΟΙΚόμμα-
  τος τού Κογκρέσσου, άπό Μωο-
  θ^νούς καί άπΛ τόν Σαχη 0-
  ϊουργό τος Άμόνης, γιά νά πά-
  ρουν μέρος στΐς Αγγλοινδικές
  διαπρογματεύσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.— "Εφθασε στό
  ΛονδΙνο ό αρχηγώς της ",Λγγλι-
  κής Οικονομικήν άποστολης στήν
  Έλλάδα στρατηγίς Κλάρκ.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.—"Εφθασαν στό λι-
  μάνι τής ΒηρυττοΟ 4 μονάδες τοθ
  ΑμερικανικοΟ στόλου. ^^^^^^
  στρινογιάννη, γιστΐ καταδέχτηκε
  νά χτυπήσει γυναΐκες καί μάλι-
  στα έργάτριβς τοθ έργοστσσΓου
  τού, πού άπό τα χέηα τους κερ-
  δΐζει χρήματτ >ιά τίς άνέσεις τού
  καί τόν πλουτισμό τού, είναι καί
  άπαρσδεκτη άΐΐό βλο τόν έργαζό-
  μενο λαό, πού άπαιτεϊ νά εΐ^αι
  σ βαίτή ή έργασία τού, καί πρό
  παντός άπό κείνους πού την εκ
  μεταλλεύονταιΙ
  ΝΕΑ ΕΤΤΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΡΤΟΝ
  Η ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑ 2 (16. ύπηρ.)— ΉΐτοΟ κ. Τσαλδάρη, εδέχθη την
  νέα έπέμβαση τοθ "Αγγλου άποψη καί τοθ υπέδειξε την
  δή- άμεση αναχωρήση γιά την
  Άμερική.
  Άρχηγοί τής αντιπολιτεύ¬
  σεως σέ σχετικές · τους συζη-
  τήσεις έτόνιζαν δτι, άν ■ έπα-
  ναληφθοθν οί προσπάθειες
  γιά την άνατροπή τοϋ κ.
  Τσαλδάρη παραμένει γεγο-
  νός δτι οί λύσεις πού έπιδι-
  ώκονται είναι νόθες καί δέν
  πρόκειτσι νά συντελέσουν
  στήν καλυτέρευση τής έσω·
  τερικής καί διεθνοθς θέσεως
  πρεσβευτοΟ κ. Νόρτον,
  μιούργησε άπρόοπτη τροπή
  στήν πολιτική έξέλιξη, ή ό-
  ποία Ιβαινε πρός άνατροπή
  τοθ κ. Τσαλδάρη.Ό κ. Τσαλ¬
  δάρης ανεχώρησε χθές άε-
  ροπορικώς γιά τή Ν. 'Υόρκη.
  Άπό τίς διάφορες έξηγή-
  σεις πού δίδονται στή νέα
  αΐφνιδία τροπή, ή μάλλον βέ·
  βαιη είναι δτι ό κ. Τσαλδά¬
  ρης έχρησιμοποΐησε κατά τή
  προχθεσινή συνάντησή τού
  μέ τόν κ.Νόρτον, σάν «άτοϋ»
  γιά τή ματαιώση τής κινήσε¬
  ως των «άποστατών» Λαϊ-
  κών βουλευτών, την αναχω¬
  ρήση τού άπό την Έλλάδα.
  Ό κ. Νόρτον, ό οποίος δέν
  βρΐσκει φαίνεται πρόσφορη
  την ώρα γιά την άνατροπή
  τής Έλλάδας. Χρειάζεται—έ
  τόνιζαν—ριζική άλλαγή τής
  έσωτερικής
  πολιτικής.
  καί έξωτερικής
  "Αρθρβ £ΐ·υ [χ.
  Ό πρώην ΰπουργός κ. Ά-
  λέξ. Μυλωνθς, σέ άρθρο τού
  Ι τονΐζει δτι είναι άδύνατη ή
  δυναμική συντριβή τής άρι-
  στεράς καί ή συνεχίση τής
  συμερινής πολιτικάς τής κυ¬
  βερνήσεως δέν θά εχει άλλο
  άποτέλεσμα παρά νά χύνεται
  άφθονώτεροτόέλληνικό αΐμα
  καί νά άποκορυφώνονται τα
  πάθη. Ή μόνη λύση είναι ό
  κατευνασμός καί ή συνεννόη-
  ση μέ την άκρα άριστερά.
  Πρέπει νά παύσει, γράφει ό
  κ. Μυλωνάς, ή φραστική κα-
  πηλεΐα τοΟ έ ν ω τ ι κ ο Ο
  δρου. Ή δήθεν «ένότητα»,
  πού έξαγγέλλει ή δεξιά, δέν
  αποτελεί τΐποτ' άλλο παρά
  διεύρυνση τοθ χάσματος.Πρέ
  πει νά δοθεΐ γενική άμνηστΐα
  καί γιά νά γίνει αΰΐό πρέπει
  νά σχηματισθεΐ κυβέρνηση
  ποΰ νά είναι τουλάχιστον ά-
  νεκτή άπό τούς άριστερούς
  ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
  Ν' ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ
  Χθές τό πρωΐ έ'γινε στήν αΐ-
  θουσιχ τού Κέντρου «Ντορέ»
  συγκεντρώση των ίδιοκτητών
  των θιγομένων άπό την εφαρ
  μογή τού νέον σχεδίου τής πό¬
  λεως.
  Γη συγκεντρώση εΐχε καλέ-
  σει ή έκλεγεΐοα τόν περασμένο
  Μάη έπιτροπή, άπό παρόμοια
  συγκεντρώση στόν κινηματο-
  γράφο «Μινώα» καί ή δποί"
  έπιτροπή, «,ΐχε έξουσιοδοτηθΕΪ
  νά ύποβοηθήσει τή σύνταξη
  καί την ύποβολή των ένσιάσε-
  ων, καί νά προβεΐ σέ κάθε σχε
  τική ενεργεια πρός τούς άρμο-
  δίους, έδώ και σΐήν Άθήνα,
  γιά τή ματαιώση τής έφαρμο-
  γής τού νέου σχεδίου.
  Σκοπός τής συγ/ίεντρωσεως
  ήταν νά ένημερωθοΰν οί ένδια-
  φερόμενοι, γιά τή μέχρι σήμε¬
  ρα δράση τής έπιτροπής, νά
  τους άνακοινωθονν τα συμπε-
  ράσματαάπό τίς έπαφές μέ τούς
  άρμοδίους και νά βρεθεΐ ό κα-
  τάλληλος τρόπος νά πρρωθη-
  θεΐ πάρα πέρα τό δλο ζήτημα.
  Μίλησαν διάφοροι άπό τα
  μέλη τής έπΐτροπής καί στό τέ-
  λος έγκρί&ηκε ψήφισμα πρός
  την Κυβέρνηση γιά τή μαται¬
  ώση τού νέου σχεδίου καί έ-
  ξουσιοδοτήθηκε ό κ Γραμμα-
  τικάκης νά πάει στήν Άθήνα
  γιά νά παρακολουθησει την ύ-
  πόθεση.
  Εμείς δέν θά άσχοληθοϋμε
  μέ τούς λόγους των όμιλητών
  καί μέ τίς περίεργες θεωρίες
  πού άναπτύχθηκαν περι ίδιο-
  κτησίας, περί προόδου ή δπι-
  σθοδρομήσεως ή μέ τίς μομφές
  ποΰ έπιρρίφθηκαν σέ διάφορα
  πρόσωπα, πού ε'χουν σχέση μέ
  τό νέο σχέδιο, άλλά θά σταθοϋ
  με σέ μερικά συμπεράσματα
  πού βγήκαν άπό τή χθεσινή
  συγκεντρώση.
  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 1. (ίδ. ύπ.) —
  Τό Συμβούλιο των πέντε ύ-
  πουργών των εξωτερικών συμ-
  φώνησε χθές έίΐί τού ζητήμα-
  τος τής έξουσΐας τού Κυβερνή¬
  τη τής Τεργέστις.
  Ό Κυβερνήτης θα εχει τό
  δικαίωμα μέχρι των έκλογών
  νά διορίζει την προσωρινή
  Κυβέρνηση τής Τεργέστης καί
  νά προβαίνει σ' αυτή σέ όσες
  άλλαγές θεωρήση άπαραίτητες.
  Τό Ρώυτερ μεταδίδει δτι ή
  συμφωνΐα αυτή ίκανοποιεΐ τίς
  Ρωσικές άπόψεις.
  δέν είναι ζήτημα αύτοτελές καί
  άνεξάρτητο, άλλά αποτελεί μέ
  ρος τού όλου ζητήματος τής α¬
  νοικοδομήσεως τής πόλεως.
  Β'.) Δέν είναι ζήτημα συ»ε·
  Α'.) Τό ζήτημα τού σχεδίου
  πώς πού άφορά μόνο μεςικούς
  ίδιοκτήτες άλλά ΰλο τό λαό τής
  πόλεως καί άπό την άποψη αυ¬
  τή πρέπει νά έξετασθεΐ άπό
  άντιπροσώπους όλων των τά-
  ξεων.
  Γ'.) Δέν Ιξετάζεται σάν κοι-
  νωνικό ζήτημα πού είναι, άν
  ίκανοποιεΐ ή ό'χι τίς άνάγκες
  μιά"ς κοινωνίας, άλλά έξετάζε-
  ται κάτω άπό τό πρΐσμα τοϋ ά-
  τομΐκοΰ συμ'φέροντος.
  Είναι καλό καί εξυπηρετικό
  γιά κάθε ενα, έφ' όσον δέν τύν
  θΐγει. Άπαίετιο καί γέννημα
  «εύφαντάετων έγκεφάλων» έφ*
  δσον τόν θίγει.
  "Ετσι γίνεται φανερό πώς
  στό δλο ζήτημα δέν ύπάρχει
  ένιαϊος σκοπός άλλά έπιδιώξεις
  σύμφωνα μέ τα είόικά συμφέ-
  ροντα τού καθενός.
  Δ'.) Έφ' όσον τό , αΐσθημα
  τής ϊδιοκτησίας είναι έκεΐνο
  πού πρυτανεύει σΐίς σκέψεις
  των ενδιαφερομένων ίδιοκτη-
  Ι των καί τό κοινό συμφέρο δέν
  ι ύπολογίζεται καθόλον, πρέπει
  Ι νά παραμερισθεΐ ή άποψη των
  ίδιοχτητών καί νά άρχίσει ό-
  πωσδήποτε ή -άνοικοδόμηση
  τής πόλεως. Γιατί τώρα δέν γί
  νεται αγώνας γιά την εφαρμο¬
  γαί Ινός τελείου σχεδίου, άπό α¬
  πόψεως τεχνικής καί πολεοδο-
  μικής, άλλά αγώνας γιά τα μι-
  κροσυμφέροντα των θιγομένων
  άπό τό σχέδιο ίδιοκτητών. Εί¬
  ναι δέ γεγονός, δτι όποιοδήπο-
  τε σχέδιο και άν εφαρμοσθεΐ
  θά ύπάρξουν ίδιοκτήτες πού θά
  θίγονται.
  Έπιβάλλεται, λοιπόν νά άρ
  χίσει όπωσδήποτε ή άνοικοδό-
  μηση τής πόλεως. Αύτό είναι
  τό βασικό καί τό πρωταρχικό
  ζήτημα, πού έπρεπε νά εχει ή¬
  δη έπιδιωχθεΐ καί νά παραμε-
  σθοΰν άποφασιστικά όλες έκεϊ-
  νες οί οτρεψόδικες καί μίζερες
  προσπάθειες, πού την εμποδί-
  ζουν.
  Στήν κατευθυνθή αυτή πρέ¬
  πει άποφασιστικά οί άρμόδιες
  κρατικές άρχές νά βοηθήσουν
  άντί νά εύνοοϋν την κωλυσιερ-
  γία δπως κάνουν |ΐ^χη^ϋίίιι><ιι. ΓΙΑΤΙ,ΚΡΥΒΕΤΔ.| Η 5ΑΧΑ3Τ άποκρύψεως δέν άφορα πα¬ ρά τίς τιμές. Έπειδή οί είσα- γωγεΐς προτιμοθν τουρκική ζάχαρη, πού είναι άκριβώτε- ρη, άλλά άφίνει μεγάλα κέρ- δή. Οί «τουρκικές» ζαχάρεις, οί'μοναδικές πού είσάγονται, μάς κοστίζουν, περΐπου 100 λΐρες Αγγλίας τόν τόννο. Οί άμερικανικές ζαχάρεις τι- μώνται 375 λ. Αγγλίας τόν τόννο καί άλλωγ, προελεύ σεων ζαχάρεις έχουν γΰρω στίς 70 λ. Αγγλίας τόν τόν νο. Καί έδώ παρεμβάλλεται ό κίνδυνος τής άναλόγου περι- κοπής των ποσοτήτων πού θά είσήγαγεν ή Ουνρα σέ πε- ρΐπτωση εΐσαγωγής ζάχαρης άπό άλλες χώρες. Τό συμφέ ρον τής οίκονομίας μας εΤνε ή προτίμηση εΐσαγωγής ζά- χαρής 5χι άπό την ΤουρκΙα. Ή ζάχαρη έξαφανίάθηκε .^^αί ■νσγΤατί:" "Αν_ ώς-σή-'. άπό την άγορά. Ή ΚυβέρΌ'τρ μερά εχοΜμ*<·^σα"γά~γει 4.000 ση μδς παρηγορεΐ δτι έρχαν;» τόίννόυς τουρκική _ςάχαρη κά- ται νέες ποσότητες. Δέν·λέ ναμε έξαγωγή Χ. .100==4ΟθΓ γει δμως τΐποτα γιά τίς τιμί^' 1)00 λ^,Άγϊ "Αν .ομως την ίδια Ώστόσο δλο τό παιγνΐδι τ«&ζ- ^τσότδτητα ζάχαρης την είσά γαμε άπ' την Άμερική θά πληρώναμε 150.000 λ. Αγ. Άν την εΐσαγάγαμε άπ' άλ¬ λες χώρες θά πληρώναμε 280.000 λ. Αγ. Καί νά σκεφθεΐ κανένας πώς δτι δέν κανουμε εμείς (είσαγωγή ζάχαρης άπ' την Άμερική) κάνει είς βάρος μας ή Τουρκία έκδίδοντας ψεύτικα πΐστοποιητικά προε¬ λεύσεως ή πουλώντας τή 6ι- κή της ζάχαρη σέ μας καί τρώγοντας αυτή, σάν πιό γλυ κειά, άμερικάνικη, ξενική γε- νικά ζάχαρη. Νά Μνα άκόμα άποτέλεσμα τής μονόπλευρής μας έξαρ- τήσεως άπ' την Αγγλικη Οί- κονομία, άπ' τίς χώρες πε- ριοχής τής στερλίνας. Στό ζήτημα μάλιστα τής ζάχαρης πρέπει νά σημειω- θεϊ δτι ή ύπόθεση δέν εΐνοι μονάχα σκάνδαλο, αλλ' ού- ί ■
  «Ε Λ Ε Υ β Ε Ρ Η Κ Ρ Η Τ Η»
  ■ΜΥΟΕΡΗ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ §~§
  «ΗΛΒΚΤΡΑ» Σήμερον καί ό-
  λόκληρη την έβδομάδα ενας έγχρω-
  μος κολο·οός «Ό Κλέφτπς της
  Βαγόάτης». Επι πλέον Ζθυρνάλ
  Προσεχώς. «Τό μεγάλο ψέμμα»
  «ΜΙΝΩΑ»
  Σήμερον ώρσ. 6 μ. μ. Συνεχώς:
  «Ή Παρελάση της Νίκης στη'
  Μόσχα».
  Προσεχώς «Χβιμωνιάτικβς τρέλ
  λες», «Σοδομκ καΐ Γόμορα».
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  α)π «Ελένη» Τρίτη άπόγευμα
  Ρέθυμνο, Σούδα, Πειραια.
  α)π «Λημνος» Πέμπτη πρωΐ Ρέ
  θυμνον,ΙΣοΰδα Πειραια.
  α)π «Κβρυτσέΐ» Παρασκευή 12 π.
  μ. Ρέθυμνο, Σοϋδα, Πειραια.
  ^ΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  ΚάΘε Δευτέρα, Τετάρτη κ
  Παρασκευή.
  Διανυκτερεΰον Φαρμακείον
  ©. ©εοίωρίδης
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ι
  — Δόθηκε χθές μέ μεγάλη
  Ιπιτυχία ό χορός ΕΠΟΝ Ήρα
  κλείου στήν Κεντρική Λέσχη
  της (Μπεντενάκι).
  — Χθές τό πρωί στόν κίνη
  ματογς>«φο «Μινώα» παίχθηκε
  ή ταινία, τής Σόβ-Φίλμ* Ή πά
  ρέλααη τίς νίκης στή Μοσχας».
  Ή αΐθουσα τού κινηματογρά-
  φογ Ύταν άσφυκτικά γεμάτη
  • —- "έφθασε χθές τό άπό-
  γευμδα τα μοτορσίπ «ΣπΙθα»
  Σήμερα τό άπόγευμα αναχωρεί
  γιά Χανιά, Πειραια, Θεσσαλο-
  νίκη.
  — Ά πό σήμερα καταβα'λ-
  λεται στούς δημοσίους ύπαλ-
  λήλους τό δεύτερο δεκαπενθή-
  μερο τοϋ Ίανυυαρίου.
  «0.Ε Η ΔΙΧΗ
  ΤΩΝ ΩΡΟΔΩ^ΠιΊΣ «ΩΡΑΣ
  Άρχισε σήμερα στώ Είδι-
  κό Δικαστήριο ή δΐκη των
  Φιλ. Χατζηδάκη, Κωνστ. Χα-
  τζηδάκη, Ί. Σπιθάκη, Μαρίας
  Γιαννιδάκη καί ΆσπασΙας
  Χατζηδάκη άπό την Πλώρα.
  ΚατηγοροΟνται γιά κατά-
  δοση στούς Γερμανούς δυό
  Άγγλων καί γιά τίς έκτε-
  λέσεις των πατριωτών Άρι
  τοβύλ Μα
  ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΪΠΎΧΙΑΣ ΣΤΗΝ
  ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΕ ΜΟΝΟΌ ΤΣ ΑΛΑΑΡΗ?
  ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΤΥΠθν
  « ?ιΑΡίΣΐ2~Ιό δΡΥανοτών|κατοχής έμποδΐζουν τό σά-1 διεκδ(κήσεων έ»ΛΑι
  γαλλικήν συνδικάτον «'Ερ-Ιρωμα τοθ κ. Τσαλδάρη άπό οικονομ κων 'άπο^*^ "ο
  γατ,κή Ζ»ή» ή π,ό μεγάλη έ-1 τούς Έλληνες πατριώτες. ση τής έθνική: ΪΓλ * Τ^
  πιθεωρηση τής Γαλλίας μέ Ι Οί έπιτυχίες πού σημειώ- ΕΑΜ ^ π°λΐτικί)": τοθ
  . .- -■ ■■·■»-------------------------■» ►"·
  μισό εκατομμύριο άναγνώσ-
  τες δημοσιεύει άρθρο
  μέ τί
  σέ
  ΕΜΜ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Καρτεροΰ (Ψαράδικα)
  .Τηλέφωνον 8—73 6—1
  ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
  ΕΡΙΜΕΝΕΤΕ τού,
  ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΛ ΝΙΑΤΑ,, ΓίΟΡίΙθί ΕΗΜ.
  Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον
  τού (παρά την πλατείαν
  Αγ. Μηνά).
  Κάθε Παρασκευή, Σάββα-
  τονκαί Κυριακή, δέχεται είς
  τό έν ΜΟΙΡΑΙΣ ιατρείον
  στοβούλου Μετοχιανακη δι- .-, ,Γ______„__^_
  κηγόρου, Γεωρ. Μελαμπια- τλο: «Οί Γάλλοι έργάτες
  νάκη, Έμμ. Μπερκάκη, Ά. βοηθεία των Έλλήνων πα-
  Χατζηδάκηκαί Γ. Πετρογε- τριωτών». Ή«ΈργατικήΖωή»
  ωργάκη πού Ιγιναν άπό τούς γράφεΐ: «Ή τελευταία φασι·
  Πί'»------ ,λ.. »ι-λ..._ —η στική έλληνική κυβέρνηση
  ,*»Α·. Λ___ί_ ί ...ι_ Γ '. '
  Ουννους τόν Ίούνΐο
  1942 σΐήν Πλώρα
  ΠΑΡίΛΥΣΕ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2 (ίδ. ύπ.) —
  Μεταδίδεται άπό τή Νέα
  Ύόρκη δτι συνεχίζεται στό
  όμοσποδό δή
  όρκη δτι συνεχίζεται στό
  όμοσπονδιακό δικαστήριο ή
  δίκη τοθ έργατικοθ ήγέιη
  Τζών Λοΐς.
  Έν τώ μεταξύ ή άπεργία
  των άνθρακωρύχων παρα
  λύει μερά μέ την ήμέρα τή
  βιομηχανΐα τής Άμερικής.
  Ή παραγωγή τοϋ χάλυβος
  έλαττώθηκε κατά 65 ο)ο.

  Τό περιοδικό τής Κρητικής Νεο-
  λαίας. Κυχλοφορβΐ βχό Νομό μας
  οτϊς 8—10 Δεκεμβριού σέ καινούρ-
  για έξόρμηση. Μέ 20 σελίδες.
  ΤΟ ΓΙΟΣΤΟ ΕΣΙΙΑΤΟΡΙΟ
  ίΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΙΙΟΥΜΚΗ
  (Μεϊντάνι)
  "Υπό τή διεύθυνση τοθ
  ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  καί Σία τελείως άνακαινι-
  σθέν, έπανήρχισε τίς έργα-
  σΐες τού την Κυριακή.
  Ύπόσχεται Κουζίνα Έκ-
  λεκτή, Καθαριότητα, Περι-
  ποίησπ-
  Στοματολογος
  Χειροΰργος όίοντίατρος
  Ήλεκτροθεραπεΐαι Στομα-
  τικών νόοων
  Πλατεία Βενιζέλου (Σαντριβάνι)
  ίναντι Φαρμακεΐου Λ. Κανακάκη
  Τηλ. 3.89
  ΤΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  "ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ,,
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  σιαστικά εγκλημα πού άπο-
  νεκρώνει την έβνική μας] οί-
  κονομΐα, γΐαυτό καί θάπρεπε
  καί θά μπορούσαμε νά είσα ■
  γάγουμε ζάχσρη μέ άνταλ- {
  λαγή πρός κτχπνά. Όμως μας
  βΤνε άπ' τούς Άγγλους άπα-
  γορευμένο ν'άτενίσουμε πρός
  αλλους δρίζοντες γιατί δια-
  ψορετικά δέν θά τούς εϊτανε
  βολετό νά βάλουν στό χέρι
  τους τα καπνά μας άντί «πι-
  νακΐου φακής».
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο
  ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενα έξ ολοκλήρου Σοβιετικό
  πρόγραμμα.
  Ιον
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  2ον Δυό ύπέροχα Σοβιεπκά
  Ζουρνάλ.
  "Μ Ε Τ Ρ
  ■ τι Ε. Ι Ι- ν-/,,
  ΑΑΙΚΟΙΧΟΡΟΙΧΑΙ.ΤΡΑΓΩΥΔΙΑ
  3ον Μιά ένδιαφέρουαα θεαμα-
  κή Ταινία
  ΔΟΚΙΜΟΙ ΣΤΟ «ΑΥΤίΚΟ
  ΟΙ ΑίΚΕ- ΤΩΝ ΔΟΗΑΟΓΙΝ
  Στ'ις 29-11-46 έγι νέ ή δίκη
  των παοακάτω κατηγορουμέ¬
  νων γιά έθνική άναξιότητα, 1)
  Γεώργιος Σεμερτζάκής κάτοικος
  Πολυθέας, 2) Μύρων Καλλέρ-
  γης, 3) Εμμανουήλ Καλλέργης
  4) Ευάγγελος Καλλέργης ό)
  Νικόλαος Καλλέργης 6) Ιωάν¬
  νης Καλλέργης, κάΐοικοι Τυλίσ
  σου 7) Μιχαήλ Ν. Μαργαριτά-
  κης 8) Γεώργιος,Ν. ,Παπαδά-
  κκ)ς 9) Δέσποινα Κονδυλακη
  κάτοικοι Έμπάρου, οί όποϊοι
  άθωώθησαν λόγω άμφιβολιών.
  Άκόμα έγιναν οί δίκες τόό ν
  κατηγορουμένων επί καταδόσει
  Έλλήνων είς τόν εχθρόν, 1)
  Αικατερίνης χήρας Βλαχάκη
  κατοίκου Ηρακλείου καί Νικο-
  λάου Κ. Καλλέργη κατοίκου
  Κεραμούτσι οί όποϊοι Ικηρύ
  χθησαν άθώοι.
  στήν όποία ό «ύπερσοσΐαλι
  στής» Μπέβιν παραστάθηκε
  σάν μαμμή, βρΐσκεται σέ μιά
  κατάσταση έξαιρετικά δύ-
  σκολη. Δέν ύπάρχει καμμιά
  άμφιβολία γιά κανένα δτι μό¬
  νο οί ^βρεττανικές δυνάμεις
  ------------λ·-·» ----- _.,,-...·~
  νούν καθημερινά οί παρτι-
  ζάνοι καί εύρύτητα τοθ πά*
  τριωτικοθ κινήματος των
  παρτιζάνων πού άπλώνεται
  α' όλόκληρη την 'Ελλάδα, ά-
  παδείχνουν δτι όλόκληρος ό
  Ελληνικάς λαός άγωνίζεται
  εναντίον τοθ κ. Τσαλδάρη
  καί τοθ έλληνικοθ φασισμοθ.
  Τό ΕΑΜ έπανειλημμένα δια·
  κήρυξε την έθνική άνεξαρ-
  τησία καί την άκεραιότητα
  τής έλληνικής πατρίδας. Καί
  ή ίκανοποίηση των έθνικών
  τ
  ΕΑΜ.
  "Αν ύπάρχε
  στηρίζεται στό έξ
  κάνει δκκληση
  στό έξωτερικό,
  ό κ. Τσαλδάρη,
  ξέρουν καλά δι
  σέ
  νά κοτταλάβουν ότι
  βοηθήσουν Τον έ
  Λαόγίάνάουντρ|ψειτό;
  Τσαλδάρη.
  Η ΠΕΙΝΑ
  ΕΞΑΦΑΝ.ΣΤΗΚΕΤΟ ΨΩΜΙ!
  ΛΥΣΗ ΚΥΒ)ΚΗΣ
  ΓΟΡΕΖΟΑ ΣΠΜΑΤΙΗΙ
  2 (Ίδ, ύπηρ ).—Ό
  Δημοκρατικός τύ-
  --------->,.«,, „„ άρ-
  . >ν Οιαπραγματεύσεις μέ
  τό Κομμουνιστικό κόμμα σάν
  γιά τό
  κε 2500 δραχμές!!
  Πολλοί άπό τούς συγκεν-
  τρωμένους πού ζητοθσαν ψω
  μί ήσαν χωροφύλακες.
  ΤΟ ΦΑ.ΙΣΤί.Ο
  ΙΗΗΙΚ ΤΟΥ ΣΙΑΙΖΑΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.—Κατά τηλε-
  γραφήματα άπό την Πορτο-
  γαλλία γιά πρώτη φορά άπό
  τορπιλλίσει την έπιτυχΐα,
  σο
  , .,,-.*... δέχθηκαν
  ιίς κομμουνιστικέί· προτάσεις
  Οστερα άπό πίεση των μα·
  ζών. Είναι γεγονός δτι "στό
  Έθνικό Συμβούλιο τοθ Σο-
  σιαλιστικοθ κόμματος ποΰ θά
  συνέλθει στίς 3 Δεκεμβριού
  θά έκδηλωθεΐ άκόμη πιό 2ν-
  τονο τό ρεύμα υπέρ τής συ
  νεργασίας των δύο μεγάλον
  τής
  ♦«ΕΤϊϊΛ'&ίΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. Τ1Ν ΣΟΣΗΑΙΣΤΙΝ ΥΟΕΡΙΚ
  τό ψωμί. -------------
  Σήμερα βγήκε ψωμί μόνο
  στοθ Χανδάνου τό άρτοποι-
  εΐο δπου ή συγκεντρώση
  τοθ λαοθ πού φώναζε ζητών
  τας ψωμί μάς θύμισε τίς
  μαθρες μέρες τής Γερμανο-
  κατοχής
  Ή ποιότητα τοθ ψωμιοθ ή-
  ταν πολύ κακή καί πουλήθη-
  καί μέ την άριστερά πτέρυγ
  των Ριζοσπαστών.
  Εί δέ λύ
  Ριζοσπα
  Είνε δέ πολύ
  δή
  Είνε δέ πολύ χαρακτηρίση
  δτιή Λντικομμουνισηκή άρθρο
  γραφία γίνεται όλοένα ΛοΘε
  νέστερη, έπειδή, κατά γενική
  όμολογίσ τό πρόγο Τ
  έστερη, έπειδή, κατά γενική
  όμολογίσ, τό πρόγοαμμα Το·
  ρέζ έξασφαλΐζει, δσο κανένα
  άλλο, τα δυό σημαντικώιερα
  πράγματα: α) Τή σταβερο
  ποίηση τοθ φράγκου μέ τή
  γρήγορη άνόρθωση τή,ς πα·
  ραγωγής καί β) την τελεσφό-
  ρο καί άποφασιστική υπερα¬
  σπίση τώνγαλλικών άπόψεων
  στό γερμανικό καί στά άλλα
  ζητήματα τής εξωτερικάς πο·
  Ι ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΑγιΓΟΙρΟΜοΠ
  Ι ΤΑ ΜΟΤΟΡΣΙΠ Ι
  Ι ΣΠΙΘΑ -ΛΔΐνΐΨΙΣ -ΑΣΤΡΑΠΗ Ι
  Ι ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α 100 ΑΤΜΟ- |
  1 ΠΛΟ1ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ 1
  — Τακτικά Δρομολόγια Ι
  ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ?
  | Π· Μ ■ —·· — —--------
  «Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ»
  των λαοπροβλήτων
  Άπό τό ύπουργεϊο Ανοι¬
  κοδομήσεως δόθηκε έντολή
  στόν τομέα Ηρακλείου νά
  προωθήσει την ξυλεία πού
  είναι στό λιμάνι, στά κατα-
  στρεμμένα χωρία καί νά τή
  χορηγήοει στούς αύτοστεγα-
  σμένους, δηλαδή σέ κεΐνους
  πού έχτισαν τούς τοίχους
  των σπιτιών τους μέ Ιξοδά
  τους.
  Ή προώθηση άρχίζει άπό
  σήμερα στά χωρία Βιάννος,
  Τυμπάκι, Δαμάστα, Άνώ-
  γεια κτλ.
  πηκε χθέ< τρωση τοθ .,,^Λ^ΗΛϋυ Κόμματος. Στή συγκεντρώση άκούστηκαν δριμύτατες έπι- κρίσεις κατά τοθ καθεστώ- Ο .ΕλΔΡΑΜΗ! ΑΘΗΝΑ 2 (ίδ. φτηκε τέλος ψήφισμα πού ζή- τεϊται ζωηρότατα στά παρασκή τα την ενεργεια έλεύθερα>ν νια τοΰ ΟΗΕ ή στάση τοί5 Έλ
  . ενεργεια ελεύθερον
  έκλογών, τή χορηγήση άμνη
  στείας στούς πολιτικούς κα-
  τάδικους καί την άπελευθέ-
  ρωση των πολιτικών κρατου-
  μένων στό στρατόπεδο συγ
  κεντρώσεως τοθ
  Άκρωτηρίου.
  ΠρασΙνου
  Μ)ς <νΧΠΙ©Α» Δευτέρα 2-12-46 Μ)ς «ΑΣΤΡΑΠΗ» Πέμπτην 5-12-46 Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία ΤΗΛΕΦ. 551 Ενβιντι -Αγίβυ Τίτβυ ΛΠΟΗΛΕΥΣΕίΙΠΛΟΙΟΜΕΜΟΓΑ Προχθές τό Σάββατο ή νο- μαρχιακή έπιτροπή εξέτασε τα 730 άλογα πού έ'φερε τό ά)π «Βάττλε Βίκτορι», καί τα εκρι- νε άκατάλληλα γιά την Κρήτη, επειδή ήταν μεγαλόσωμα. "Υ- στερ' άπ' αύτό τό πλοΐο άπό· πλευσε άμέσως κατευθυνόμενο πιθανώς γιά την Καβάλλα. ΓΝΟΣΙΟΟΒΙΙΣΕΙ! ΓΛΜΟΝ Ά· 'Οραι επισκέψεως ν8—1 π. μ. 3—6 μ. μ "Αριθ. Τηλεφ. 7—20 Συμφώνως τφ αρθ., 1369 τοΰ Ά στικοΰ Κώδικος ό Έμμ. Κορΐσιδά κης τοϋ Βασιλβίου καί τής Πελα¬ γίας τό γένος Μουντράκη, γεννηθείς έν Ήρακλείφ κάτοικος ΙΙόρου "Η¬ ρακλείου, καί ή "Ελσα Μαυρομα- τάκη τού Νικολάου καί τής Δέσποι νας, γεννηθεΐσα έν Ηρακλείω κά¬ τοικος Χρυσοπηγής, μέλλουσι νά έ'λθουν είς γάμον τελεαθησόμενον είς Χρυσοπηγήν Ηρακλείου. —ΓΛωστοποβΐται συμφώνως πρός τό άρθρο 1369 τοΰ Άστικοϋ Κώ- δικος ότι ό Άθανάσιος Ταρίβας τού Ιωάννου καί Μαρίας, χαφφε πώλης, γεννηθείς είς Άκκιον ΜΊ- κρά; Άοίας, κάτοικος Ήρακλβίου καί ή Χαρίκλεια Καρατοιτάκη τοΰ ΑΟΟ2ΤΕΑΑΕΤΑΊ ΝΙΤΡΟ Τίς μέρες αύτές άποστέλ- λονται στήν Κρήτη 2000 τόν- νοι νίτρο γιά τίς άνάγκες τής γεωργίας μας. Άπ' αύτό 800, τόννοι προορίζονται γιά τό Ήράκλειο, 500 γιά τα Χανιά 300 γιά τό Ρέθυμνο καί 400 γιά τό Λασήθι. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΥΝΟΗΚΟΝ 1ΤΑΛ1ΑΣ-Β0ΥΛΓΑΡΙΑΣ «Ή Γιουγκοσλαβίακαί 'Ελλάδα θά μ ο ι ρ α- στούν τό ποσό που θά πληρώσει ή Ιταλία» ΛΟΝΔΙΝΟ 1 (ίδ. ύπηρ.)— ΟΙ ύπουργοί των έξωτ€ρικών συνήλθον καί συνεζήτησαν τό ζήτημα των συνθηκών Ί· = ._.ιν^.«.« ιτ»« «αρασκη νια τοΰ ΟΗΕ ή στάση τού Έλ¬ ληνος αντιπρόσωπον Δενδραμή σΐήν συνεδρίαση τής Πολιτικής Έπιτροπής δπου, ώς γνωστόν, δ Αϊγύπτιος άντιηρόσωπος ζή- τησε την άποχώρηση των ξε- νων στρατευμάτων άπό δλες τίς χώρες. Στή συνεδρίαση οτ&τή πού έ'χει ίστορική σημασία, 8^ σον άφορα την των ων^ωρων, δταν ί Α!· αντιπρόσωπος εζήτησε ρ δλων των μιΧ0«5ν ρόσ δλων γρ δλων των μιΧ0«5ν *ρατων «πό την προστασία χαί την κηδεμυνία ξένον στρατευ- ματων, · "Ελλην αντ««ρόσ«- πος·Δενδραμής σηκώθηκε χαί εζήτησε σκανδαλωδώς νά -λαβει τό λόγο μόνο κα£ μ(5νο νι^ ^ φήει δπ ή Έλλοίο θέλει νά μείνουν στό Βαφός ι^<ΟΙ£ΤρΑΤΙΩΤΕΣ ίαποίραΤμας^Ϊθ,Ϊ^^ «Π» «- ·* άπόγευμα πό^οσήνν,αρ ί °λεμήσουν κστά τών άν' λίμαν, ααο τΑ Γ,, λ > ?τό Τσ<"ων. Οί στρατιβχες σύτο! μνοςΓ αέ 500 £μ,ΟΤΐλθ1οίΛί> , άποβ'βάσθηκαν άττό τό «Λί)·
  ^Υ^ΖΐΖΖ:^11^ ΦΡ^ροομενοι Μ αν-
  ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΟΝΝ Ε=(ΡΡΑ[Ν!ΛΝ|
  Πβλα-|ταλ(ας καί Βουλγαρίας κα·
  θώς καί τής έπανορθώσβις
  τίς οποίες θά πληρώσουν.
  Ό Μολότωφ δέχθηκε 8·
  πως τό ποσό πού θά πλη¬
  ρώσει ή Ιταλία μοιρασθεϊ έξ
  ϊσου ή Έλλάδα καί Γιουγκο-
  σλαβία.
  ΌΜΒΕΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙ1 ΕΦΗΜΕ
  «ο ηηιαηι
  ΛΟΝΔΙΝΟ 1 ((δ. ό,
  ΙΙληροψορΙες άναφέρουνοτι
  στή Βαρκελώνη τής Ίσπανί-
  ας έξερράγησαν δυό βόμβες
  σέ γραφεΐα εφημερίδας τήο
  φάλαγγος πού φονεύθηκαν
  μερικά άτομα.
  Έπίσης βόμβα έ&ρράγρ
  στό Λιμάνι τοθ Μπιλμπάο
  Ν ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝΙΜΙΝΙΟΥΜΛΣ
  --— ·ι '^·ν.Λ,Λ,»ΐΛ Λαρατσιτάκτι τ:ηΓ·Ι ΤΝ - ~
  Τ.ωάννον καί της Μαρίας γεννηθβΤ πι ° μηνα πού ^ρασε κατα-
  ννου καί της Μαρίας γεννηθεΐ-
  σα εΐε Πηγαιδοκια Καινουρίου κα- λ,,,'ι
  τοικος Ηρακλείου μέλλου» νά «τ^λοι
  ελθωσιν είς γάμον τβλεσθησόμβνον ΕΛληνικα,
  έν Ήρακλίίφ. σουδά
  ρ
  στό λιμάνι μας 21
  Απ αυτα 14 ηταν
  ά
  υτα 14 η
  ηικα, 2 άμερικανΐκα,
  σουηδικά καΐ 2 άγγλικά.
  Μέ τηλβγράφημά τού τό ύ
  πουργεΓο .Γεωργίας γνωρί¬
  ζη δτι στίς 9 τοθ Δεκέμβρη
  φθάνει στό λιμάνι μας άτ-
  μόπλοιο μέ 345 ϊππους καί
  φορβάδες. Τα ζώα αύτά, θά
  είναι μικρόσωμα, κατάλληλα
  γιά τίς γεωργΛές έργασΐες
  ι στήν Κρήτη.
  ΑβΗΝΑ 1 (Η. τηλ)μ«)- - '■·
  ξορίζονται Μλλοι 100 «ςΊ
  κοΐ καί ΰπαίιωματικοΐ οί
  «»*στηκ«ν ΐήν ώρα τή,
  λ«βής των τροςρίμηιν στ·
  ηχρουαιάσεας.
  «*Ρβ'
  Ο ΟΟΟίΠΜ ΗΝ
  ΑβΗΝΑ 1 (Ιδ -,λ)μα)._Π*
  λυπληΐβίς ίηιτροηές τβθ Νβμ·«
  £«ρρδ»ν ««ρουβιιχατηκιχν οτέ Β»
  νιζέλβ καί ετβνισαν επ ή ν«λβ-
  νβοσπ χ»1 ή ουμςριλίβίσπ άη»χι-
  λοθν τ· διακαή ηββο τοϋ λα*ΐ
  **ν όηοΐο πρέηει ν« χή
  κ*αμ«{.