98202

Αριθμός τεύχους

5351

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΤίί
  ΑΤΜΟΠΑΟΙα
  •«λ·**
  Μνε
  Μίχρ,
  ΙΓϊϊ
  ΥΠ8 ΙΝΙΙ
  τ·δ
  Η«|ΐΐιτ·ς χ·
  ς Ι»· Μββχα
  •είς έσχβτ·* »φ
  Βολιί-ν μι#»»ι·
  [νόν &Γ Εββ·ηκ·.Ι·
  ι λμν( ουνελήφβη εΐχ
  γερμανικόν
  Ιιίι *«■
  **■_«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^■■■—εΠ^ΗΒΙΗΒΗΙΜΜΐεΗΐΗΙΗΙΗ^ΗΒΒΐΗΗΙΜΐΗ^^ΗΜΗ^^ΗΗΙΐ^Ηΐ^Ι^^ΗΗΗΙΐ^^ΙΗΙΐ^^ΗΒΐ^^^ΗΙΒ^Ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^* ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΙΗίΤΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤ«ΤΗΣ θΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  'ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύητοο
  ειησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  "Αμερικήν
  Ιιηοία δολ, 10
  Ιξάμητος » 8
  ΪΙμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ ί4Οκ
  ΑΡΙΘΜ.' ΦΥΛΛΟΥ 5351
  1
  „ Ο ι. ΟΥ ΙΗΣΤΟΗ ΤΣΏΡΤΣΙΛ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ
  ΤΗΣ ΚλΤΑΗΑΥΜΑΧΗΣΕΒΣ ΤΟΥ ΦΟΝ ΣΠΕΕ ΥΠΟ ΤΟΗ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑΑΡΟΜΙΚΙΙΗ
  < Εχρειασ&η ν ανατρέξωμεν πολν μακράν είς την ιστορίαν διά νά εύρωμεν κατόρ&ωμα λαμπρότερον ά- πό την μάχην την οποίαν έδωσαν τα καταδρομικά^Άχιλλεϋς», «Αϊας», καί «'Έξετερ» πρός τό «φόν Σπέε». Γ* Ό πρώτας Λόρδος τοϋ Ναυαρχείου κ, θύΐνστων Τσώρτσιλ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δ)βρίου «δ, & ληρ«σία).-Ό ύπουργός τβν Ναυ¬ τικόν μ. Τσ&ρτσιλ ομιλών οήμ» •βν απο ραβιβφώνου π«ρί τής «ν ββξβ» γαυμαχίας τβθ Ρίβ ντέ Λ* Πλατεϊ, «δήλωσιν 2 η ή είδησις έ ληφθή μετ' εύγναιμοοννης είς τάς Βρεττανίας «ησρυς καΐ μβτ' ά νυηοκρΐτου Ικανοποιήσεως ·Ις τέ* αλιΐοτον μερος το& κόσμον. Τό τελος τού κιιρατοβ ήλθεν έγχαί- ρΜ$ χατά λίαν έίυπηριτικον τρό ηον ίι' έχΐίνους οΐτινες ίλαβον τ* 2ιτλα σνμφύννς κρός τό συμ ««νόν της Κοινωνίαν τ&ν Έθνβν •Ίς καΐ διά τους βκαδβΰς ι ής Ιλ«« βπρίας 2λ»ν τ&ν έβνδν. Π«ρά τον ΡβΪΒΟτερβν οπλισμόν τού μ«1 το «υριαρχβδν πυρβββλικόν τ·ν 6 **ιρατβς ί»π«χρ·ώβη ν« χατοΐφυνη εί» οώβέτΐρον λιμίνβ Ι» θα ετέθη ηρέ) διλήμματος ϋ νά ϋποστό «β ριβρισμάν ή νά χκτέλβο αίς ναο μαχΐοιν ίηως ι6 «Ρόβυαλ θίντυ», κράνμα τβ όηοτβν Ο» ίτβ τινπτι Μβν όι' αύτίν. Ό πιιρατπ; έν τούτοις ιύρήΜ τρίτην λύσιν, προ τιμηοας ν« μην άγΐίνιοΒή, άλλά ν' •ύτββνίβιοθό έν τος ι&ν &β«ΤΝν τβθ €«δ«τίρου »ρατβ»{, πβββ τοθ όηβίβν Ιλαβκν άσυλον »«ί ηβρΐ ββλψιν ύς την ορΐζβνν οί διε βν«1ς νόμοι. Έγνώριζ«ν δτι τ* βα ρ*« βρ«τταν»χά σκάφα τό «Ρηνο ο»ν» καΐ το «Άρκ Ρβγιβλ» βύρί βχβντο &Μομη χιλιάδας μιλλ(«ν μκκρκν 1«οδι«ζ6μινκ μέ ιιΐτρι λβΗβν (1ς το ΡΤβ Παν ίΤτι τβν * ν*μ«ν·ν ίξ» το& λιμένος βέν π ιο ««ρβι δύο κ«ταδρομιχ4 μέ κυρο β6λα τβν ϊΐ δακτόλΜν, ό «Αΐχς» κ«Λ ό «Άχιλλιος» μ«1 ϊν *«τ« δροαΐΜόν μέ ποροβόλ» των 8 δ« κτώλων, το .«Κάμπιρλβντ» το β πβΐον ■Ιχ« φθχβει επί τόπβυ δια V άντΐΜβιταστησσ το βλαβέν »*Β{*τ«ρι>. ΑΙ Ιδικαί μ«ς άτώλίΐ
  αι δέν ί»ηήρ{«ν Ιλ«βρ«ί. Ό « *ϊ
  ■ς» Βΐδ( ν.ατ«ρρι«τβμΐνους τοΰς
  δύο έκ τ&ν ηυρνΙοκΝν τού, ένω
  το «ΈςΊτερ» £φβρ< 40 β»: 70 πλήν μ«τ«, κολλ« την έιτοίΐίν προίενη θίνται *«6 βλήμχτ» τρικλααΐου βκοους έ«ίνΜν τ«όιτοίχ το ΐίιον ηδύνατο να ρίψη. ΤρΙβ έκ τ&ν κ» ροβ6λ«ν τού τ&ιν 8 δαικτύλΗν εί χον σιιντριβη. «ι δ* άΐτώλϊΐαί τού άνϋλθον είς Κ0 πιβίηοο αν δρ«( έκ τ&ν 6ιτβί«ν οί «λ·ιστοι νε*ρο(. Το «"βξιτΒρ» έν τούτοις παρέμεινεν 1{ω τβδ ΜοντεβΙντεο Ιτοιμ·ν. καίτοι ανάπηρον νά μϊ τάσχη κ«1 ν·«ς έιτιΒέβϊΗς άπϊ πλιοαε δέ ίπως φροντίση διβ την πιρίθαλψιν τ&ν τρβυμκττϋν τού μόνον οίαν αντικοΗΐοΐ'&θα υκ6 τοΰ «Κε»μπ«ρλ«ντ». Είς ϊτην Βόρειον βάλβσσαν τα νγλικα Δκοβίύχικ ίιχον τίιν ώ ραιοτβραν των έβδομά&βι έξ 4ί»ιν έγώ ένβ»μουμ«ι, τούτο» τοϋ «ο- λίμου π τβδ πβρΐλθοντοί. Τα βρπττκνικά (ικοβρύχικ «ϋρΐσκον ται Οΐίβ σοβαράν μειονεκτικήν 81 σιν, ώ; Ιχοντα έλαχΐστους στό χο«ί. Δέν τοίς ■κιτρεηεται ν« β» ΒΙζουν έχθρικά αχίφη χ»β!ς προη γουμένεις νά φροντίζουν διά την αωτηρίοτν τ&ν πληρω^άτ&ιν αΰτ&ν, δέν έιτιτΐθϊντβι εναντίον ούίετε ρων σκαφ6ι, ουτι άσήυων άλιβυ τικβν πλβιβρίων, τα δέ γιρμανι Χ* «βλ««ι»ά σιτανίως τβλμοϋν νά έξίλβουν 1{μ τ&ν λιμίνων των. Τ β κατορθώματα τοθ ανγλικοΰ υ ποβρυχΐου «Σάλμον» »ιν« &£ια τοδ μΐνίατου έ π «ί νού: ·Απ*φυγβ να τοοπιλλιση την «Βρέμην» ένφ τίιν >Ιχ> ·1ς την διαθΐοίν τού β
  ταν (έ παρετπρηοι γιρμανικα κο
  λΐΗΐκά πλοία έςερχομινα βΐς μί
  αν τ&ν οιτανίων ««ν έκδρβμ&ν ■
  πληξ» δύο καταδρομικα τα έ ποία
  πιθανόν νά ηδυνήθησαν νά έιτι
  στρέψουν βΐβ τον λιμίνα τοιν
  το&το οιιμκ ΐέν ΐΙν« διόλβυ β
  βαιον δΓ ίν τούλάχιοτον έ{ «ύ
  τ&ν. ΧπΝοδηποτε θά παραμβίνουν
  Ικτοςμάχπβ *«1 ηολλούς μϋνοκ;,
  ένφέντφ μΐτβξί» έλόκληρος 6
  Ο ΝΙΚΗΤΗΝ ΤΟΥ *ΦθΝ ΣΠΕΕ»
  Τό αγγλικόν καταδρομικόν «Άχιλλεύς» κατά την ώραν τής δραματικής
  καταδιώξεως τοΰ φεύγοντος είς Μονχρβίντεο Γερμανικοΰ θωρηκτοΰ.
  (Ή πρώτη τηλβφωτογραφία, 4ηφθεΐσα χΟές άεροπορικώς ί Αθηνών).
  . ατον έκ τή« 21 ής ·1( κειταβροιιι
  Ι χά ννρμκνιχης δυνβμΐβς έτβθη
  έχτος μάχης έντος μιάς χαΐ ρ6
  να; εβδομάδος. Η ναζιοτιχη ναυ
  τιχη *ΐροιτορία ζητεί νά έπιτύ
  χρ άντειτϊίδίοιν δικλαοτάζονοχ
  τος προσιταθι(α{ της κ«1 βυθί
  ζονσα αλκυτιχά πλοιάρια. πνί
  γουοα άλιεΐς καΐ άποπιιρ»ΐίνη
  γεομανικές ατολοε έγΜατέλ<ιψ· κάσαν Ιδέαν έπιχιιρποιων. £ημ< ρον πάλιν το αγγλικόν νποβρύ χιον «ΟΟρσουλα» άναχοινβϊ 2 τι χατ«βύβιθϊ καταδρομικβν γΐρμα νικβν καίτοι το&το «ύρίσκΐτο πβ ρΐΜυκλωμίνον ί»το γιρμανικ&ν άντιτορπιλλικ&ν. Σημαντικόν επομένας ποοο' χβές καΐ σημΐρον, νά βομβπρδί σ(ΐ άοηλα έμποριχά κλβΐκ, μβτβ ξύ τ&ν ό «οί μ ν χ«ϊ ϊν Ιταλικόν, κ*1 είς τινάς πιριπτώιεις πυροβο λο&σα διά κολυβύλνν εναντίον ναυτ&ν (Οριβκομένιιν έ «Ι τοθ Μαΐαστρύματος. 'Η λύιακ της 2μως ϋπηρ{«ν πολϋ άν»τίρα τη: βκοκαυτικής της δβινότητο;. Έξ 24 κλοΐνν τα έιτβί* κροΐίβαλΕ Διά βομβ&ν, μόνον 'έξ μικρά κλοι άοιβ» έβυθίαθησαν. τ« πλΐϊβτα δέ εί αυτών ουδέ κάν έκληγη οαν. ΑΙ οκληρότητις αΰτ>1 ά «ο
  τίλοΰν την τ «κτικην ενός ένέ
  χ·« καβεαΐ&τος, τί έκοϊον αΐοθκ
  νεται τον Ισχυρόν ββαχίονα
  τΑς θαλ«βσακρατ·ίρας βχρύνον
  τα επί τ&ν 6 β ών το». Καίτοι ύ
  κοβ^ύχιαι νάρκαι γ«ρμ«νικ«1 παν
  τος *ΐ 6ους διιακορηίσθηοαν &
  φδόνως, έν τούτοις ή κίνησις τοθ
  βρεττανικόν έμπορΐοι» συν<χίζ< ται άδΐΒΚΟΠβςΐ). Ό κ. Τσώρτσιλ άνίφβρι κατό πιν τό της «ποβίαεως τβν πρώ των κκναδικ&ν ατρατ»ομάτων καϊ έΕηκολούθησΐν ώς έξη;: «Ή σημβρινή βΰχλριστος θιβις μ άς είς τόν κατά 6αλ«σα>ν πόλεμον
  όφϊίλϊτβι είς τάς φβοντίδας καί
  την διβξαγωγην τ&ν έ«ιχ«ιρπα«
  {ιιτό τοδ ναύαρχον οέϊΝτάν
  τλεϋ αάουντ καί 'τ&ν ναυτικών
  ιτΐλκΐων τοθ Ννυαρχκίοιι, τού
  οκοίον άρχπγός εΐνβ ό αντιναύ
  αρχος Φίλλης. Καίτοι άηό χαι
  ροϋ (1ς χχιρόν άνβτγγκλλοντκι έ
  πιτνχίαι, έν τβύτοις κινδννοΐ
  διατρέχονται χαθ' 2λην την ν
  δοέγιιον πρ&ς προιτασίαν τοθ
  έακορίον καϊ πρό; Ιλκγχον τβν
  θαλασσ&ν, σχ«τικά δέ κροστατιυ
  τικά μέτρα λαμβχνονται κάντα
  Χ3&, τα πλκΐατα τ&ν οποίων δέν
  έχριιάιΐθηααν. Ό νενΐΜΟς αρχη
  γϊς τοθ κνρίον ημών στδλβυ σέρ
  ΤσκρλςΦόρμκς άττό τϋς έχρήςΊνς
  τού πολΐμο» έιρρο6ρησ»ν αγρΰ
  ιτννς τον Ατλαντικόν χαΐ την
  Βόρειον θάλασσαν, διατηρ&ν τα
  κλοΐα τού διαρχβς σχβδϊν εν
  κλφ ΰιτό την αννιχΐ άιτβιλην
  ύποβρυχίων. άΐροκλάνων χαΐ ναρ
  χ&ν. 'Ο χύριος Αμβν ατβλος δι·
  τίλβσβν έν πλώ άηό τϋς εχρή
  ς°·»ς τοθ κολ#μο« πολΰ πΐριβαο
  τβρας ημέρας άπόδσαί έχριιάοβη
  σαν ε!; οΐβνδηηοτΐ ΐθβν χρονι
  χην περίοδον συγχρόνου ναντι
  κου πολέμο». ·όδβμία 2μ«ς άρ
  χ«γία θά ήτο δυνατόν ν' απο
  β8 έκιτνχης έάνδίν νηεβτηρΐζΐ
  'Ο πρώτος ναυτικόΰ Λόρδος Ναύηρ
  χος Σέρ . Νιάντλ'ϋ Πάουντ άρχηγός
  των κατά θάλασσαν συμμαχικών δυνά
  μεων.
  το ««· το οώμ« τβν «{ινματι
  χ&ν χαιΐ τ&ν άνβρ&ν τοδ ναντι
  χοδ. Έ «ι τβν πιβτ&ν αυτών νκηρε
  τ&ν πίπτίΐ άμίσ»>ς ολόκληρον το
  βάρος. Ίδί&ις οί στολίακοι τβν
  άντιτοοκιλλιχβν μ«ς, τ&ν νκοβρν
  χίων, απνκ καρανυλ^ττονν ·1ς
  τάς έχβολάς το& "£λβα, τα ανθν
  ποβρυχιακά μα; «λοϊχ χαΐ αί ναρ
  χοσυλλβχτιδες ύφίβτανται βαρη,
  τα 6ηοϊα μόνον οί γνωρίζοντας
  λιητομΐρ8ί>ς δύνανται νά έννοη
  βουν. Έχριιάσθη ν' άνατρέ^Μ
  μ«ν πβλύ μαχοάν «Ις την ίοτβ
  ρίαν διά να εύρωμιν χατόρβνμα
  λαμπροτέραν χ«1 άκοφαβιβτιχάτι
  ρον άπό την μάχην την οηοίαν
  ίδβεβαν ΤΟ «"Ε{«Τ·ρ», β «Αικςη
  χαΐ ο «'Αχιλλιύς», εάν 2μκς η ά
  νάγχη τβ απαιτήση χ«1 «Ις το
  μίλλον, όπουδήποτ* άλλοθ, θά λ
  πιδβιχβή χαΐ «αλιν α αύτη Ιχανβ
  της χαΐ η αύτη άνδρεία. Ζχλη
  ροΐ χρόνοι «ύρίοκβνται ένώκιόν
  μας, 2ο* 2»Νς βννέβησαν μέχρΐ
  τοδδΐ δίβν νά παράσχουν ε){
  το Ιβνος την εμπιστοσύνην 2τι
  τελιχβι αί δυσχέρειαι βά ύκερ
  κηδηθοδν, τα προβλήματα θά λν
  θουν χαί το καθήκον θά έΜτελε
  σβή μεχρι χιρκίας».
  γ πένθος
  έπικρατεΐ έν Γερμανίςι.
  Ό άρχηγός τού μητροηολιτιχοΰ
  στόλου Σέρ Κάρολος Φόρμτς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δ)βρΙου (16.
  ύτιηρεσΐσ).- Κατά τη*ΕγρσΦή
  ματα έκ Μοντ^βΙντβο οί τεθέν
  τες υπό περιορισμόν βνδρβς
  τοθ ηληοώματος τοθ «φόν
  Σπί8^ όπερβαΐνουν τούζ νιλΐ-
  ούς. Έκ Μπουένος /ϋ;ες
  άγγίλλετσι βτι 6 κυβερνήτη^
  τοθ «φόν Σπέε» αφιχθείς δ.ά
  «λοιαοΐου μετά τοθ έπιτελεΐου
  τού, ίτέθη υπό τιεριορισμόν είς
  ξενοδοχείον *ή"ς στΡατιω"
  μάτα ίκ Μοντίβΐντεο άΥΥ*λ-
  λουν βτι ουδέν ΘΟμα όπάρχβι
  έκ τίΐς ούτοβυθΐσεως «Ο Γερ
  μανικοθ θωρηκτοθ. Έξ Λλλου»
  •ΙΒήσεις ίκ ΒβρολΙνου άναφί
  ρουν βτι τόσον είς Βερολίνον
  βσον κσΐ είς ολόκληρον *ήν
  Γερμανίαν Ιχουν άναρττΐ·0
  άπό χθές μεσίστιοι αί σημαί
  αι είς Ενδειξιν ΙθνικοΟ πέν
  θους διά την απώλειαν τοθ
  «φόν Σπέε9.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρΙου (Ιδ. ό·
  •πηρεσΐα) — ΕΙδήσεις έκ Μόν
  τεβΐντεο άναφέρουν δτι αί νού
  τικαΐ αρχαί τίΐς Ούραγουάης
  ίν συνεννοήσει μετά τής Άρ-
  γβντιντΐς απεφάσισαν άπό
  κοινοθ νά κρατήσουν αΐχμά
  λωτον καθ" δνην ιήν διάρκει
  αν τοθ πολέμου τό γερμα¬
  νικόν έαπορικόν «Τακόμσ» 6ιό
  τι παριβ'.ασεν έπανειλημμένως
  τούς διβθνεΐς νόμους άνεφο
  διάσαν τό θωρηκτόν «φόν
  Σπέε».
  ΑΓΚΥΡΑ 19 ΔίΚ6μβρΙου(16.
  ύπηρ).— Έκ ΒερολΙνου άγγέλ
  λεται δτι 6 Γβρμανικός τύπος
  ίπικρΐνει δριμύτατα την κυβέρ
  νησιν τί|ς Ούραγουάης διά την
  στάσιν της είς τίΊν υπόθεσιν
  τοθ «φόν Σπέο, Έξ άλλου ·
  άγγλικός καί ό γαλλικός τό·
  τίος άσχολούμενος μέ την «αθ
  τοκτονΐαν» τοθ ΓερμανικοΟ
  θωρηκτοθ γράφει δτι ό «Να6
  αρχος Φόν Σπέε» τοθ άλ>ου
  πολέμου δέν 3ά ϊδρα ηοτ* κα
  τα παρόμοιον τρόπον. ΟΙ «Τα
  γ,μς» γράφουν 6τι ή τε^ική ά
  ναγνώρισις τί)ς ήττης έγινεν
  υπό τοθ Ιδίου τοθ Φώρερ δ
  οποίος διέταξε την κατοβθθι
  σιν τοθ σκάφους.
  Τό «ΝταΙηΧυ Μαίηλυ» γρα
  φί1: "Αν κατά τόν προηγοθ
  αενον πόλεμον βιετάσσετο
  6«ό τοθ Κάϊζερ ό Μαοαρχος
  «φόν Σ«έε> να βυθΐση τό σκά
  τού οΰΐος βα τα ι)κολού
  Ιθει είς τόν βυθόν συμμερι
  Ιζόμενος τήν' τύχην τού.
  Γενικώς δ άγγλικός τύπος
  παρατηρεΐ δτι δ μόνος ύπεύ
  θυνος ττ]ς διόλου γενναίας
  αυτής πράξεως είναι δ κ.
  XI
  τλερ Βστις διέταξε τόν κυ
  βερνήτην Λάνσντοοφ Ινα πραγ
  ματικόν τζέντλεμαν νά βθΐ
  τό σκάφος τού.
  ρύβως είς τόν λιμένα, χωρίς
  νά σημειω9ο0ν οθτε έτιεισό
  δια, ου τε εκοηλώσεις εκ μέ
  ρους τοϋ ΆμερικανικοΟ λαοθ.
  Τα τηλεγραφήματα προσθέ
  τουν δτι οί ΓερμανοΙ έκφρά
  ζουν την Ικανοποίησιν των
  διά την τοχη' των τονΐζοντες:
  «Δι* ημάς, δ πόλεμος έτελεί
  =Αιχμάλωτον
  τό πληρωμα τοΰ "Σπέε".
  ΑΓΚΥΡΑ 19 Δεκεμβριού (16.
  ύπηρ.).—-Κατά τηλεγραφήματα
  Τό Γερμανικόν
  θωρηκτόν «φόν
  Χπέε» πού «ηυτο¬
  κτόνησε».
  "Ανω: Τό Γερμανικόν Θωρηκτόν χης τσέ
  της όπως τμο προτοΰ τ" άγγλικά τηλεβόλα κα
  ΐαστρέψουν τόν πυργΐσχον τού καί ποραλύσουν
  τα τηλεβόλα τού *ατά την ιστορικήν ναυμβ
  χίαν πού απετέλεσε ιο προοίμιον τοΰ τραγι
  κου τέλους τού. Κάτω, δεξιά: Τό ίδιον πειρα
  τικύν είς Λραν καθ" ην άναπτύσσει την μεγαλυ
  τέραν ταχΰτητά τού, όΐΐοις κατά την καταίΐίω
  ξίν τού υπό των αγγλικών καταδρομικών,
  προτοΰ είσέλθτ) είς τόν λιμένα τοθ Μοντεβίν
  τεο άπ'οιιου εξήλθε διά τό τελευταίον ταξι
  διον τού πρός τόν ϋγρόν τάφον.
  Μοντε
  βΐτεο γγ τό έκ
  1039 άνδρών πλήρωμα τοθ
  «φόν Σπέε» άπββιβασθη άθο
  ΤηΧεγραΦήματα
  βΐντεο αγγέλλουν βτι
  δώ λή
  ωσι». ΟΙ ΓερμανοΙ άζιωμοττι
  κοΐ βεβαιοθν 6τι άπό τριμή
  νού τό «φόν Σπέε» δέν είχε
  προσεγγΐσει είς λιμένα.
  έκ Μτΐουένος "Αϋρες τό Γαλ
  λικόν θωρηκτόν «Δουγκέρκη»
  καί τα άγγλικά «Ρηνάουν»
  «Βασιλική Κιβωτός» καί τα
  Ό Άρχηγός τοίί στόλου τής Μβσο
  γείου ανΐιναύαρχος Σέρ Α. Β. Κάννιν
  γκαμ.
  καταδρομικά, εγκατέλειψαν τό
  Ρίο ντέ Λ&Πλάτα. Πλέον τον
  30 χιλιάδων Νοτιοαμερικανών
  έπβσκέφθησαν τ' άγγλικά σκά
  φη κατά την παραμονήν των
  είς τα Ιξω τοθ Μοντεβΐντεο
  Οδατα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δεκεμβριού
  (»6. όπηο ). — Έκ ΜπουΙνος
  "/ϋρες αγγέλλεται 8τι, ώς ά
  νεκοινώθη επισήμως, αί κυβερ
  νήσεις τής Αργεντινήν καί
  Ούραγουάης απεφάσισαν νά
  κρατήσουν υπό περιορισμόν
  τούς άξιωματικούς καί τό πλή
  ρωμα τοθ «φόν Σπέε» καθ*
  δλην την διάρκειαν τοθ πολέ
  μου. Τα Ιξοδα συντηρήσεως
  των θ' αναλάβη «ξ δλοκλήρου
  Α Άργεντινή.
  Γ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θία
  σος άδελφων Ηροώνη). — Σήμερον τε
  λευταΐιΐ άΐϊοχαιρρτιι,τήριος παράσΐα
  σις. Τιμητική των κ. κ. Άγγ. Μαυρο
  πούλου, Ιωάν. Διανέλου καί Πάνου
  Πλέσσα μέ την ΰπερέττα: τα ·Κορί
  τσια τής παντρειάς».
  1225 Σήμα—Έθνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα ΆστεροσχοπιΕου'Άθηνών.
  12.30 Ή ωρα τοθ ίργάτου.
  13 Έλαφρά τραγςύδια (Δ!σ<οι). 13.30 Είδήσιις—Χρηματισχή- ριον. 13.45 Μουσιχή τζίζ. (Δίακοι). 14.15 Είδήσεις.— Μιτκβρολογι χον δελτίον.—Κίνησις άγο;άς Πιι ραιβς. 18 45 'Εμβχτήρια χαί έλληνι· κοΐ χοροί. (ΔΕοχοι). 18.55 Έργα διά χορωδίαν χαί δργανον. (Δίσχοι). 19.30 'Η ωρα τοθ παιδιβθ. 19.50 Έργα διά 6ιολοτ.σίνλλο. (Δίσχοι). ^, 20 Ή ωρα τής δγείας. ϊ 20.15 Τραγεύδια τής Ηπείρου χά Ι «Ο Αίγαίου (διτό τοθ δμί- λου Μπίχα χαί των χ. χ. Χατζη χαί Χατζηίάχη). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηιιατογράφος). < — Αυριον: «Πληγωμένος Άετός» < μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ καί την Χέν ·ΗΒγ τυ Λαμάρ. Ι ΜΙΝΩΑ.- ΣήμΤρΤνό μυστικάς γά ' Κατβ Χ^βσΐνήν πληροφορίαν μος. Πεμπτη «Σκλάβοι τοϋ Μισους». μας η κυβέρνησις έμερΐμνη- Κυριακή ιορα 2 μ. μ. έπεισοδιακόν. ©Ε διά τόν Καταρτισμόν νθ Καθ" έχάστην άπογρυμπτινή ώΰη α μοθετήματος άποΒΚέποντος »'" 30'. ισπερινή 9.30'. |Γχ ραδιοφωΤΤο~ν — Λ , . . ιτάξεις όσον άφορφ συγκε -Ταομάς Αθηνών. [κριμένως τό εμπόριον των νω Πρόγραμμα ΖΟηςΡβρ'ίου. ?ον οταφυλίν «αί«χ μίνων -----------------------------(έν καιρώ ευκολιων καί άμοι βων είς τού; έξαγωγεΐς. Έν άνσμονβ καλύτερον καιρων τό έν λόγω νομοθέτημα θά ά ποτελέσβ ασφαλώς καλήν βά σιν διά νά δημιουργηθή εύ ιν ενδιαφέρον ,,καΐ νά συστηματοποιηθοσινέπωφβλως αί έζαγωγαΐ τοθ εΤδουι» τό σον διά τόν εμπορικόν κό¬ σμον βσον καΐδιά τούς πσρα γωγούς. *** Τα Κρητικά εδιμα. "Υπό τοθ χαθηγητοθ τοθ Πανι πιστημίου χ. Φ. Κουχουλε έγένι το διάλεξις είς την Αρχαιολο¬ γικήν Έταιρίαν Αθηνών πιρ των ήθων χαί έθίμων των Κρη των επί Βινετοχρατίας. Έχτό των ίσΐοριχβν στοιχιίων τα δ ποία έμνημδνΐυσιν δ όμιλητήι Ισυμπιριλαβώ^ είς αύτά τό άρχε ι όν τοθ Ίεροδιχιίου ΉραχλιΙου τό έργον τί Ο Γχιρόλα, άνέφερε ι χαί τίύς παλαιιΰς Κρήτας ποη τάς χαί πιζογράφους. Τελιχύτ ϊέ ϋπινθύμισε την άνάγχην συγχιν τίώσεως χαί χαταγροφής χάθε σχετιχοθ στοιχείου δΐαφωτΐζοντος τα επί Βινετοχρατίκς Κρητιχά ή θη χαί ίθιμα άΐινα διιτηρήθησαι άλώβητκ χαί χατά τευς σκότει νιύς ένείνους χρδνους. Καί επι βάλλεται πράν-ματι ή συγχέντριο σις'χαΐ καταγραφή αθΐη. *** έκκλησις. Έκκλησιν ότΐέρ τής ένισχύ σεως των πτωχων απηύθυνε τελευταίως καί ό Ύπουργός τί|ς Κρατικάς Άντιλήψίως κ. Κριμπας. Ή έκκλησις οΰτη θά τύχη τής δεούσης άπηχήσεως έπικαΐρως κοί μέ τάς διατυ πωθείσας πανταχόθεν συστά σεις. Δεδομένου βτι ύπάρχουν χιλιάδετ. άτΐοροι καί ένδεεΐς οίτινες έχουσιν ανάγκην ένι σχύσεως άλλά καί διότι ύπάρ χει έμφυτος κατά τάς επί θύραις χριστιανικάς εορτάς, ή άνάγ^η τί^ς βοηθείας τοθ πλησίον, δταν ούτος προφα νως δέν Εγει ο Οτε την δύνα μιν, ο υ τε τα μίσα νά πορισθή τα πρός τό ζήν, αναλόγως τής σημασΐας των έορτων τού των. 21 Μιχρά ,ποιχΗη ι (Εδθυμη μουσιχή). Τραγκθϋι: δ Νΐνο Κώστα. 21.45 Ρισιχάλ βΐολιοθ (δπό τοθ χ. ΦρειδερΙχου Βολωνίνη). 22.20 Είδήσεις. 22.30 'ΕπιλογαΙ άπό έπερέι- τις (δπό τής ταχτιχής όρχήσιρας τιθ σταθμοθ χαί υπό την διιύθυν σιν τοθ χ. Γιωργ. Βιτάλη). 23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσιις. 23 30 'Ελαφρό τραγοθδι (υπό τής χ. Σ'.ύλας Καραγιώργη). 24 Τελευταίαι είδήσκς. 0.10 Μουσιχή χοριθ (Δίσχοι). ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Το κκι· ουγκινητικσ άριατ·ύργημα πού άπέ δει{ε ή παγκόσμιος χινη ματογραφία μέχρι θή· μερον: ΟΑΙΓΟΜΕΝΟΣ Πρ^ταγωνιοτοδν: γνωστάς μκγαλος χαλ έ ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ χ αί β! δν« λαχταριοτές καλλβνέ(: ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ Ένα ϊργβ γβμ&τβ άγ«τίβ, έρΗΤβι χβΐ π·ρΐΓτέτ·ι«. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΙΑΣΤΑ ΙΤΙΒΙ Μ ΑΡΘ Α ΕΓΚΕΡΘ ΜΑΡΗ ΙΟΑΟ ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ βαρναβΤσ Νέ τον ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ 6 0Δ0ΚΤΙΑΤΡ6Χ ΙΑ1ΗΣ ΙΑΗΑΔΟΗΟΙΑΟ! Συνιχίζει τάς εργασίας τού είς τό ιατρείον τού δδός 2!» τωβριάνδου 20 "Αθήναί- Δέχεται 8—12 χαί 4—7- ι ΜΙΝΩΑ' Την Πέμπτην ή ύ/ιέρβχβς πρωταγωνί στρια τβΰ «τάφου τοθ Ίν- δοΰ» ή μεγαλύτερη 'χο- ρεύτρια τβδ κόσμου Λά Γιάννη βτό φΐλμ: ΣΚΑΑΒΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ "Ενα δράμα δυνατό μέ σκηνές πού θ« συγκινή ββυν κίθ άθ Συμποάττουν: 6 ΧΑΝΣ ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό καλλιτβχνικόν συνκρότημα τοθ Β1ΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ τοθ ΒερολΙνου καί τα πε- ρΐφημα μπαλλέττα Άρζβν τίνα γκέρλς. ΣΗΜΕΡΟΝ ωρα 6,30 9.30 μ. μ. 'Η Βαρβίρα £τάνγ·υϊκ βτι. μΐγάλη άστυνομιχή Ταινία: ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Έκτός προγράμματος μ(α δΐπρακτος κωμωδΐα ΣΑΡΛΩ. Ή στήλη τού ώροιόκοσμου αστερεσ που; μεσουρανουν Ή μεγάλΐ) βεντε'ττα τού Χόλλυγοιιτ, Μπηίίν Νΐήτριχ μί, την 'ίχπληκτι κήν καλλιτεχνιχην σταδιοδρημίαν κ< ι την ίϋιορροθμον, έχκεντρικήν ζωήν οπκος έμφανιξεται είς τε'ευταίαν τοινίον της, πού σημειώνει πραγματι κόν θρίαμβον. ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιατημίο» τϋς ΈλΙ Ιητοτΐτίαν οκουδκοας Ιν Λι>6νι χαί Παριοίβυς. οΙ-
  χιται «Ις τβ νέον Ιατρείον τ·«. βδύς 'ΑΒϋρε*·
  (συνοΐΜΐκν Β«λιδέ Τζαμί) Ιν«ντι άρτοηβιεΐοβ ΆΒαναβΙο·
  Ζ·«Μΐοιναικα: 9—12 «. μ. Νετΐ 4—7 μ. μ.
  Τε»| Κ·ριεΐΝ(Χ| τβΰ{ *«βροβ| «ϋρε*ν. ΑΙ. ταλ. εί—«
  ΓΕΩΡΓΟΙ
  Τα καλυτέρα όπωροφόρα δενδρύλλια
  λ^μονιές, μανταρινιές, πορτοκαλλιές, κοι
  νές, μυρωδάτες, βουτανιές, νεραντζιές,
  άρυγδαλιές, δεσπολιές, βερυκοκές, Θά
  βρήτε είς τδ Κοςτάστημα:
  ΑΔΕΑΦΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  (καρά τω Καμαράκι) τηλ. έ-87.
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΠΎ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίας κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιοτών·
  Τό εόνοεΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρβπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, ϊγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευβύνεται #κ· τβν
  Κρϋτκ κ. Γΐείργιον
  ΙΑΤΡΟ22
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ
  Διπλαμκτβϋχος ΑββΙ&Ιαη τής χιιρβ»ρνικϋ( ούρολονι
  κίίς Κλινικης τής Ίκτρικϋς ϊχβλης Πανιιιιοταμίο» Πετρι
  αΐνν.
  Πο6ΐιο«$ τβδ ούροπβιητικο» ονοτήματος 6τ·ι νεφρβν,
  Μάοτΐϋς, πρβστατβυ, νεννητιχΒν βρνάνΗν κ.λ.π. Δεχεται
  9—12 η. μ. 3—7 μ. μ. έν τε) Ιατρείω τού οο*)( Ναρογιάρνα,
  άδ Πλατι(α( 'Αρχαδίοβ (Χε.ταν ΌγλβΟ).
  Ταλί·. β-22
  ΤΟ ΓΙΑΡΙΖ ΝΙί. ΠΕΤΡ1Ι1
  Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παραπλεύρως τοθ καταστήματος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ' βπου θά εκτελή μετά τής γνωσιής ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τής άξιοτΐμου πε-
  λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4.40.
  ΙΕΑΕΥΙΑΙΑ ΛΕΙΣ ΤΙΣ ΜΟΔΛΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΟΑΟΟΠ2Α:
  Ι Το περιπα&έστερον
  άνάγνωσμα
  ΟΣΟΥΜ
  ΙΑΙΙΣΕΡ
  1ΕΡΤ
  ΙΑΤΑΤΙΙ
  —Έσεις είσθε δ ϊδιος δ χ
  Φράντς Σοθμπιρτ, δέν είνε;—ήρώ
  τησιν δ άντιπρόσωπος. Καί προσέ
  θέσιν:
  —Έ£ώ είνε τα τριαχόσια
  ρίνια πού δ χόριος χίμης μοθ γρά
  ςρΐι νά αίς μετρήσω ώς άποζημ
  ώσιν...
  Ό Σοθμπιρτ δέν χρατήθηχι
  χαί εώιησεν:
  —Αποζημίωσιν; Ρι* τί;
  Άλλ' δ ϊντιπ^όσωτΐος τοθ
  τος ίέν φάνηχΐ νά ήκουσε η ν)
  έδωσε προσοχήν είς την ϊειλήν έ
  ρώτησιν τοθ Σοθμπερτ. Καί ώ; νά
  μή τόν ένδιίφερε διόλαυ ή γνώμη
  τοθ Σοθμπερτ, δ άντιπρόσωπος
  τοθ νόμητοΓ, συνηθισμένος νά
  εκτελή τυφλως τάς διαταγάς τοι»,
  εδήλωσεν:
  —Αποζημίωσιν διά τα μαθήμα
  τα τα όποΐα παριδώΐατε διά λο
  γαριασμόν τοθ χόμητος 'Εσιερχά
  ζυ... Είσθε πτωχάς χαί ίέν πρέ
  πιι νά άγνοήΐε, δτι ίχουν αξίαν
  διά σ2ς αυτά τα τριαχόσια φιορί
  νια.
  Πόσο χαχό Ιχανεν είς τόν ΣοΟ
  μπερτ καθώ; ^ήκευε τόν ά·τιπρό
  σωΐχον νά 6ιι% την ώμήν αυτή
  γλώσσαν... ΟΕ φτωχοΐ λοιπόν δέ
  ίχουν τό διχαΕωμα ιθτε την άξιο
  πρέπιιάν των νά διατηρηθοθν εί(
  αυτόν τόν κόσμον; Δεν είχι διά
  θέσιν νά συζητη* μέ τόν άντιπρόσω
  πον, μίσθαρνον όργανον τοθ χόμη
  τος, γιά τόν οποίον ήξιζι μεγαλιι
  τέρα περιφρόνηαις. χ αί άπό δση
  έχρειάζιτο είς τόν Ιδιον τόν χ6ρι
  όν τού! Χωρίς νά ειπή τίποτι, γύ
  ρισε τίς πλάτις χαί Ιφυγι..
  —Τί τριλλή που είνε ή νεότης!
  —μονολογοθσιν ^δ άντιπρόσωπος
  τοθ χόμητος, δταν ίμεινι μόνος .
  με τριαχόσια φιορίνια!
  4έν μποροθσιν βμως νά συγχρα
  τήση χά Ι Ινα αΐσθημα θαυμασμ-θ
  γιά τ>/ν ύΐΐερήρανον συμκιριφοράν
  τοθ νιαροθ χαί πτωχοθ μουσιχοθ,
  χαί ιΐπι:
  —Τρελλή... άλλά «αί ώρχία!
  Ή άρνησις τιθ Σοθμπερτ νά δι
  χθή τό ποσόν τοθ χόμητος Σέν έ
  τιρμάτιζι γιά τόν δραστήριον χά!
  πολυμήχανον αντιπρόσωπον
  χόμητος τό ζήιημα. Δεν θά τολ
  μοθσε ποτέ τού νά γ αψη είς τόν
  χόμητα 8τι_?6ν κατώρθωσε ν* δι
  «θέση τό ποσόν συμφώνως πρός
  την παραγγελίαν τού! "£νας χδ
  μ ής 'Εστερχάζυ ίέν συγχωροθπι
  νά μή έχτιλοθνται αί παραγγελίαι
  τού. Ό ανΐιπρόσωπός τού ταν ή
  ξιυρι χαλά... Καί έλαβε τάς άπο
  φίβεΐς τού: "Ηξευρε πολυ χαλά
  πώ; δ Φράντς Σοθμπερτ «ίχι πά
  τέρα, άφοθ κατ' επανάληψιν δ
  τέρ?ς τοθ μουσιχοθ τόν είχεν
  έηισχεγθή γιά νά μαθαίνη διά
  μέσ:υ αύτοθ, γινιχοθ άντιπροσώ
  που των συμφερόντων τοθ χόμητος
  είς την Βιέννην, νέα γιά τόν υί
  όν τού που τόν τελευταίον χαιρό
  είχι παύση νά γράφη είς τό σκί
  τι τού. Ό πατήρ Σοθμπεριτ δέν 2
  μοΐαζι διόλου μέ τίν υϊόν τού
  Είς τόν κύριον αντιπρόσωπον εί
  χι κάμη την εντύπωσιν τόσον θε
  τιχοθ άνθρώπου.
  (συνιχίζιταΐ)
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
  ΚΩΗΣΙ. 10. (ΟΗ1Υ1ΑΙΗ2
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΗΑΚΗ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Ίν
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ.— ηρόαοψις χατα
  στήματος (τζαμαρΐα) είς αρίστην
  κατάστασιν, ώς χαί διάφορα οίχο
  δομιχά 6λιχά.
  Πλιιροφορίαι παρά τφ χ. Ί»
  4ννΐ Μκνωλισάχη— Καχιδάφιοις
  Παλαιβς Νομαρχίας.
  έπισκευαΙ ωρολόγιον
  Είς τέ· ΔρολογοποκΤον:
  ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ
  Κ ΟΙΙΊ ΩΙΊΙΚ Ρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ. — Επανήλθεν άεροπορι
  κώς έξ Αθηνών ό κ. Άχιλλεύς Τζα
  νάκης δερματέμπορος
  - 'ΕπανΓιλθεν έπίσης καί ό κ. Νικ.
  Μπαλτζακη;.
  - Διήλθεν τής πόλεώς μας δι' "Α
  θήνας άεροποριχώς ό βιρυ&ιιντής τού
  Συνεταιρισμόν Βιάννου κ. Νικολ. Κα
  τσαράκης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ. - Απεβίωσεν κατόπιν
  οξείας νοσου ό Νικόλαος Γ Καρέλλης
  ε,κ των παλαιοτέραν έπηιγγελμαΐιών
  τής πόλεώς μας καί μέλος τής Ένο
  ριοκής Έπιτροπής τοϋ Άγίου Μηνά.
  Ό μεταστάς όστις βιετέλεσ^,ν επί σει
  ραν ετών καί Λημοτικός Σύμβοιι
  λος Ηρακλείου διρκυίθη διά την τι
  ότμ Ί λύ
  ς ρείου διρκυίθη διά την τι
  (ΐιότιμα κ«Ί την καλωσύνην τ,ου ίνδια
  φερθείς πολλαχώς διά τα κοινβ καί
  έ-ξυπηρετησας ταύτα Ή κηδεία τού
  εγένετο έηιβλητική ίΒρουργοϋιτος τού
  Σεβασμιωτάτου καί παρακοληυθούν
  των τού κ. Δημάρχο», ολοκλήρου
  τ'ΐΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίο», των ύπαλ
  λήλω» το» Λήμου και πλήθους ίκλε
  κτοϋ χόσιιου έκ τής κοινωνίας μας,
  μετιχούσης δέ τής έκφοράς καί τής
  Μσυσκής τοΓι Δήμου. Την οίχογέ
  νιιαν τοϋ μεΐαστάντο; καί πάντας
  τιιύς οϊκρίους καί συγγενι.ΐς τού συλλυ
  πούμεθα θερμώς.
  ***
  Γύρω στήν πάλι.
  Ό καιοός ε-ξαχολπυνεΐ άμφιρρρπων
  άλλά καί ολιγώτερον ψυχρός οπό προ·
  χθές
  — Οί καιροσκόποι ΐν τώ μεταξύ
  προβλέπου* επανάληψιν τής βροχής.
  — ΊΙ πρόβλεψίς τιον είνε βεβαία
  ρύκταϊον νά πραγματοποιηβϋ κΐί ουγ
  κ^χριμένως είς ίλην την πΐριφερεια
  κΐ|ν μας άκτϊνα όπου ώς γνωβτόν
  ίιέν εβρεξεν άρκετά.
  — Πάντως οί είδικοί φρονούν ϋτι
  ή «δυνατή βροχή», ένβείκνυται'διάτάς
  καλλιεργείας μετά τάς ίορεάς.
  — Έξακολουθοΰν αί είσφοραί διά
  τα μαθητικά συσσίτια.
  — Κειταβαλλομένοιν ποσών δυναμέ
  νων νά συντελέσουν είς την άπρ·< σκοπτον πάντοτε λειτουργίαν των. — Τα όνόματα των είσφερόντων δή μοσιεύονται καθημερινώς είς άλλην στήλην. — Καί σήμερον ή Λαΐχή Άγορά δέν θά ΰστερήσχι είς αγοραστάς. — Καί γενικώς κόσμον άπό δλα τα σημεία τής πόλεως έπιθυμοϋντα νά επιτύχη ώς συνήθως εύθηνά τρόφιμα. — ΠληροΦθρηύμεθα ότι αί φάλαγ· γες τής Έθνικής Νεολαίας έτοιμά ζουν Χοιστουγεννιάτικα δένδρα. — "Ατινα θά δυνηθούν νά συμβάλ λουν είς την έπιδεικνυομόνην κατά τάς εορτάς φιλανθρωπίαν. —Άφ' έΐέρου δέ θά άποτελέσουν μίαν ωραίαν εΐκόνα τής συντελουμέ νης είς τα χμήματα τής Έθνικής Νεολαίας Ήοακλείου εθνικήν καί κοινωνικής εργασίας — Μέ την άφ.ξιν χοΰ χθεσινοΰ δι πλοϋ ταχυδρομείου—άτμοπλοικοΰ καί άεροπορικοϋ. — "Η κομισθεϊσα άλληλογρατιία γ) το άνάλογος πρός ιό διπ·τημα τό ό ποίον έμεσολάβησε έν τφ μεταξύ χω ρίς ταχυδρομΕΪον. — ΈξακολοιιθεΧ ή άνανίωαι; των προϋηκών των καταστημάτων πολυ τελείας. — Επί τή προσεγγίσδΐ των ημερών των έορτών. —Ημερών "γενικώς άγοραστικής κ ινήσειης κα'ι άγορδς δο'ιρων ιίδικω τερον. — Τό ακροατήριον των ραδιοφώνιον των κέντρων ήρχισε νά γίνεται άπό πυκνόν, πυκνότατον. — Σημε ουμένου σχεδόν συνωστι σμοθ είς τάς συγκεντριήσεις. — Έξ άλλοις καί τα νεγονότα κατέ στησαν... πυκνότερα κατ' αύτάς καί ένθιαφεοώτερα ώστε νά δικαιολογοϋν ένδεχομένως καί συνέχισιν τού συν<ο στισμοΰ αύτθΰ. —'Η εϊσοδος άγροτών είς την πό λιν μας έπυκνώθη κατά τάς τελεο αίας ημέρας. — Οί αγρόται ένδιαφέρονται κατ' αύτάς δι* ώοισμένας άγοράς αΐτινες τοις έπιβάλλουν τ6ν έρχομόν είς 'Η ράκλειον. — Έφ' όσον τό έπιτρέπουν χαί αί καλλιεργητιχαί των εργασίαι. — Ό κινηματογράφος Πουλακάκη έπαναλαμβάνει αυριον τάς προβυ λάς τ ου. — Προβάλλεται τό χινηματογραφι κόν άριστούργημα: «Πληγωμένος άβ τος». — Αύριον είς την «Μινώαν» προ βάλλεΐαι τό εξαιρετικόν έργον «Σκλά βοι τοϋ Μίσους» διακρινόμενον διά την πλοκήν τού καί την όλην φαντα σμαγορικήν σκηνβθεοίαν τού, Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Επανειλημμένωςάνεγράφη οιιΐδρύεται έν'Αρκαβίψ Ιστορικόν Μουσεΐον.Τό ζή τημτ τουτο εχει ώς ί|ής: Έν Άρχα δίφ εχει άνεγερθί) άπό τοϋ 1933 μερί μνΐ) τοΰ Σεβ. Μητροπολίται) Κρήτης κ. Τιμοθέου, Έιισκόπου τοτε Ρεθύ μνης Ιστορικόν Μουσείον μέ δύο εύ ρυχώρους αιθούσας, είς τάς οποίας φυλάσσονται είς κρυυτα λΐφράκτους ποοθήκας τα χειμήλια τής ίστοριχής ταύτης Μονής. "Ηδη ό έξ Άτσιποπού λου Ανδρέας Μυλωνάκης, γνωστϋς Άρχηγός, διέθεσεν έξ Ιδίων έβδομή κοντα χιλιάδας δραχμήν, δι' ών ά ηγέρθηχρηματική άρωγη καί τής Μονής, ετέρα αϊθουσα συνεχομένη με τα τοΰ Μουσείου, ίνα αποτελέση πινα κοθήκην των έκ Ρεθύμνης άγωνιστών. ι Πρός περισυλλογήν κα'ι τοποθέτησιν ίς την αίθουσαν ταύτην των είκόνων καί άλλων ίοτορικών κειμηλίων τής Ρεθύμνης συνέστη επιτροπεία έξ άγωνιστών ύπό^τήν Προεδρίαν τοΰ Θεοφ. Επίσκοπον Ρεθύμνης. *** ΝΕΟΣ μέ καλάς συστάσεις ζητεί θέσιν παρ' οΐοδήποτε κατόστημβ. Πληροφορίαι παρ' ημίν. (Ο·-* τό Μεΐντβπ) ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιριτιχ*]ς ποιότητος είς την χρεμμυδαποθήχην παρά τφ Γεν! Τζαμί παραπλεύρως τοθ ίμπορι χοθ χαταατήιιατος Ιωάννου Δι· ναρΒάχ*,. Πώλ-βις ΧαηιΐΛς %*1

  Α „
  •Ο»
  >
  Λ .., ν «*,
  -» "»>
  ι*·»*
  |έ Μ
  ιέβΐΜτη*! βι
  τ*ν
  Ι) έ«οη·κν
  'γτη—ι ίτ»?β«ΐΐΓ
  ΑΙΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οικονομική ζωή ΙΈγκυκλοτταιδεία
  Τιμαί ΌνομαστιχαΙ
  ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  α
  6'
  Υ'
  ί
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  * 6',
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  ΡαζαχΙ
  Αονδίνον
  Νέ<χ Ύόρχτ, Παρίβιοι Ζκρίχη "Αματΐρδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι 'Αλεξάνδρεια 13.— 12. 50 12. __ 11. ,— 11.50 9. — 10.— 7 50 6 .50 6 ——. 5,70 5 40 3.- 3 50 ΣΕτος Κριθή Β ρωμη ΟΙνοι μίσχατον Γλιθχος % "Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευχοΙ α' » 6' » γ' Πράσινοι α' » Ρ' » υ' Μέταξα 8.50 5.30 5.40 20.- 21.— 17— 18.— 30.50 26.— 24__ 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 Δι' έκεΐνους πού θέλουν ~ά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι' δλους. Η -ΞΗΓΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ Τιμαί Συναλλάγματος Πώλησις 550 — 140 20 ν 3.13 31.45 74 50 33 40 4 66 564.— ΤΙΜΑΙ ΕΑΗΡΙΓΚ ΒιρολΤνον 42.— 43.— Κοπεγχάγη Παρίσιοι Μιλανον Πραγα Ζυρίχη Βρυξέλλαι Βουδαπίσττ) Βελιγράδιον Κ»ν)πολις ΒαροοβΕα 27 05 3.09 6 96 4.31 31 — 4.60 23.46 3.13 104.— 21.12 27 40 3.13 7 02 4 35 3145 4 66 23.95 3.16 105.— 21.32 Τ6 μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 655ον Διότι οί δύο σειραί τΛν οί«ι©ν τή"ς όΒοΟ Κσνα β.δος μετεβλήθησαν άπό χθές ώς δύο τοΐχοι βωβοΐ καΐ τυφλοΐ. "Ολαι αί θύραι καΐ ΰλα τα παράθυρο ι μενον ^κατάκλεισια. Όταν τα πράγματα γίνωνται πρΐν 6ΐι ώριμάσω· σιν, 6ταν δέν γΐνεται άσπαστή ή έπανάστασις υφ' 5 λων των κατοίκων, οί δέ πολλοΐ άπο&οκιμόζωσιν αυτήν, αλλοίμονον είς τούς μαχομένους.Ή πόλις με τσβϊλλβται είς έρημον περί αοτούς, αί ψυχαί παγώ νούν ενώπιον των, τα καταφύγια φράτ'θνται διά τοΙχω-', καΐ ή 6δ6ος βοηθεΐ τόν στρατόν είς την ά λωσιν τοθ όδοφράγματος. ΟΙ λαοΐ δόν εξεγείρονται άπροόπτως, Ε έ-- θέλουν νά βαδΐσωσι ταχύτερον παρ' 8σον θέλουν. ΌύαΙ είς τούς αποπειρωμένους νά τού: βιάσωσι! Δέν παρά¬ θυρον ται. Τότε έγκαταλείπει ό λ«ός την άνταρσΐαν είς έΐυτήν. ΟΙ άντάρται καθίστανναι ώς πανωλό- βΚητοι. Εκάστη οΐκία κρημνθζ, εκάστη Θ6ρα άπάονησις, εκάστη ,τιρόσί ψ ς τοΐχος. Οδ ^ος βΚέπει, ά«ύει καΙ βέν στέργει. Ηδύνατο, άν ήθελε, νά άνοιχθΒ καΙ σέ σώση.Όχι! Ό τοΐχος έκεΐνος είνε κριτής. Σέ βέ πει ο έ καταδικάζβι. Όποΐα κατήφεια είς τάς κεκλεισμένας έκεΐνας οί κ(ας! ΦαΙνοτται νεκραΙ, καϊ είνε ζδσαι. Ουδείς έξ ήλθεν έξ αυτών άπό εΐκοσιτεσσάρων^τίδη ώρ&ν, άλ λά καΙ ουδείς λεΐπει. Ή ζωή έν ταότσις εΤνε με τέωρος, άλλ' έπιμένει. Έντός τοθ βράχου έκεΐνου περιφέρονται ζωσαι ψυχαί, κοιμωνται, εξεγείρονται· οικογένειαι τρώγουν καΙ πΐνουν φοβοθνται, φρικτόν! Ό φόβος έπιτρέπει την τρομεράν ταύτην άφΐλο ξενΐαν, άλλ' ώς έλαφρυντικήν περίπτωσιν προάγει την έν αύταΐς κατάπληξιν. ΠολλοΙ μάλιστα των με νόντων ο£5τω ιιως είς τάς οίκίας των όργίζονται. Ό φόβος των άττυβαίνει ττάθος· ή φρΐκη δύναται νά μετατραπβ είς μανίαν, ώς ή ούνεχις είς λύσσαν, έξ ής καΙ τιαρτΐλθεν ή φράσις. Οί λυσσωντες των μετριοφρόνων. 'Υτΐάρχουσι έκλάμψεις έσχάτου τρό μου, έξ ι υ ώς άιΐαΐσιος καπνός έκθρώσκει ή όργή. «ΤΙ θέλουν αύτοΙ οί άνθρωποι; λέγουν. Ποτέ δέν ευ ναριστοθνται' Έξ σΐτίας .των κινδυνεύουν καΙ οί φΐλήσυχοι πολίται. Ώς νά μή μας έφθανον πλέον αί έπανασιάσ,ις! Τί ήλθϊν έδώ νά κάμουν τάχα; Ας ύποστοθν τάς συνεπείας. Τόσον τό χειροτέραν 8ι αύτούς. πταίουν μόνοι των Τα ήθελον καί τα έπσ θαν. Μδς είνε αδιάφορον. ΉφανΙσθη ό .δρόμος μσς ό δυστυχής άπό τα ^ίματα των πυροβόλων. Ε νας σωρός μηδαμινών έκεΤ. Προσέξτβ, είς κανένσ νά ατι άνοΐξετε». „ , Κοί ή οΐκΐα τοιουτοτρόπως λσμβάνει δψιν μνήμσ τος. Ψυχορραγεΐ πρό τής θύρας ό άντάρτης; βλέπΕΐ ίρνόμενί τα βλήμαια των πυροβόλων καΐτά ξίφη νΕμνά έναντΙονΤου, άν φωνάξη, γίνωσι» £ τώ ν ά κ^ίουν, άΧΧά καί 5,τί ουδείς θά «^ΐ ΕΛΥΘΗ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΒΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Β' Επί των ήμερ&ν τής &υναο-εΕ άς αδτίίς ήοχισεν ή χαταπίεσις τίίς ςρυλής τοθ ΊσρχήΛ. Ή μιγά λη διίδρυξ ίχρησΕμιυσε τότε διά την Ιξοϊον των Ίουδαίων ίξ Αί γύΐτΐου ΚαΙ ϊτσι ίζτ,γεΤται τό τής διαβάσεως τή; Έουθ;3ς η τκύ αναφίρΐ: ή Β'βλος. Οί Ίουΐαΐΐΐ πρέπει νά Ιχρησ:μο ΐ αυτήν την δΐώρυγα. ΑΙ ΜΑΡΓΥΡΙΑΙ Τ£2Ν ΛΡΧΑΙΩΝ Ή πάλαι χ αυτή διωρυξ μνημο νιύιται άπό πίλλούς αρχαίους "Ελληνας ίϊτοριχοος, άλλ' ρΣ π· ριγραφαί των είνΐ πολλάκις άντι φχτιχαΐ χαΐ ίρχονται ' α*αιι,ιτχ ξύ των είς ούγκρουσιν. Ό Ήρί δοτος αναφέριι 3:ι διά νά διασχί ση νανΐίς μέ τό πλοΐον την χο λοσσιαίαν αυτήν ίΐώρυγα έχριιί ζετο ταξίδι τεσσάρων ημερών χαΐ 8τι ή διώρυξ ήτο τίσον π)ατε ά, ώ τρείς τριήρκις μτιοροθσαν νά την ϊιασχίζουν πλίουσαι ταύΐοχρό νως ή μ(κ πλτ,αίον τής αλλης. Ό Στράβων, προσδιορίζει τό πλά τος τής,δΐώρυγες είς διαοτάσιις άντιοτοιχούσας πρός 166 σημερι ύ ποίας. 'Ο Στράβιαν έπίαης ά ναφίρει 5τι ή διώρυξ ήτο λύ βχθειά χαΐ δτι μποριθσαν νά ξιδεύσβυν είς αυτήν ανέτως αεγάλα άκόμη πλοΐν. Ό ΠλΕνιος χαθορίζΐι δτι .ι.« ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΟΤΗ ·Αν.Βν Μονάν». ■Πειο« λυβρ.νίδ τβ τα χ»Ι τό βάθος τής δΊώρυγος έφθανΐ τούς 40 ποίας, ηρβγμα πού δπωσϊήπν τί δέον νά θεωρτ,θζ ώ; οπερδο λικίν. Αί άντιφάσιις «ίς τάς ά:χαΕας πηγάς ιϊνε ά*όμη μΐγαλείτιραι προχειμίναιι περί τοθ πρωτΐργα- τού τοθ χολοαοια'ου" αϋιοθ τιχνι- χοθ ϊργου. Κα:ά τόν Ήρόδοτον, ή χαταοχενή τής διώριιγο; ώρεί λετο ·!; τόν φχραώ Νίχχυ, υϊόν τοθ ΨχμμαχΕτου τοθ Α' χατά τόν Άρισΐοτίλην Κατασχΐυαστής τής διώρυγος υπήρξεν δ φαραώ Σίσω ρις, χατί τόν Διόδωρον δ 6χσι λευς τώ> Περσών ΔαρεΖος χαΐ χα¬
  τίν Σΐράβωνα Πΐολιμαίος 6
  Φ.λάϊελφος, Ινας φΐραώ τής ΑΙ
  γυιττου τής έποχής τής παραχμής.
  Μΐριχοί ί< των αρχαίων αυτών Εστορΐογράφων ϊαχυρίζονται δτι δ μονάρχιις ίεν είχε φέρει είς πέ¬ ρας τδ έργον, έχ φόδου μήπως ή έπιφάνεια τί]ς Έρυθρας Η^λάσ σης άπεδειχνύετο υψ^λοτέρα τής επιφανείας τής ξτ)ράς τί|ς Αίγύ τιτου, πράγμα^που θά προεκάλει τόν κατακλυσμόν τής τελευταίας υπό των υδάτων τής θαλάσστ;;. Ή ΙΗχ δτι ή έπιφάνεΐα τής Έρυ θ'α; θαλάσσης είνε υψηλοτέρα τής Μισογείοϋ ίπεκράτει Ι ως τούς μεταγενισιίρους χρόνους χαί είς την ί&έαν αυτήν ωφείλετο χατά μίγα μέρος ή αναβάλη τής χατα σ/ευής τής διώρυγος τοθ Σουίζ. Τα εργα πολιτισμοϋ εις Στάβιες Μεσσαράς, ΣΤΑΒΙΕΣ Δ'βριος (ανταποχρι- τβθ μας).— "Αν επρόκειτο νά χη ρυχθη' Ινα χ<βριο πρότυτο γιιοο· γιχών χ'αλλιιργειιον, ασφαλώς θί ϊδιχαιοθτο νά θιωρκ,θ^ τέΐοιο οί Σταβιες. Γιατί οέ χανένα άλλο χαιριδ 5έν Ιχουν γί^ει τίαον ίντα τιχαΐ χαλλιέργειαι ίσον Ιδώ Έν τος τής τελευταίας δεχαπΐνταε- τίας ε χούν φυτευθή πλέον των δέ· χά χίλιάίων ε"),αιοϊένδ;ω< ΚαΙ έ «τος αυτών ϊχουν χαλλιεργηθή μεγάλαι έχτάαεις μέ σταφι&αμπέ· λους σουλτανΕνας Επί πλέ^ν ί· χει συατημχτοποιηθή ή χ?λλιέρ γεια των ίημητριαχών μέ εύρυ τάτην χρήσιν λιπασιιάΐοον χαί έ χει &περτρικλασιασρή ή ηαραγιο γή είς τί διίσΐημα των τελιυ ταίιον έτδν. ■Αχίμη ίχουν έξηιιερωθή δλα τα άγρια δίνδρα χαί φυτεύωνται χαρποφίρα μέ ζήλον χαί ενθου σιασμόν. Ή γονιμότης των έ£α φών χαί τα έφθονα σχετικώς νέ ρά των πτ,γών χαί τοθ ποταμοθ συντιλοθν πολύ είς την ανάπτυξιν των χαλλιεργειών. Τα 5φθονα Ιϊ σχετικώς είσοΐήματα συνέτειναν χαί είς την βελτίωσιν των δριον ζωή; των κατοίκων χαί είς την ανύψωσιν γινιχά τής οτχθμης τοθ πολιτιομοθ. ΆρχεΙ ν" άναφερθή δτι έν συγ χρίοει πρός τόν πληθυσμόν τού τδ χω;ιδ ούΐδ Ιχιι τού; περισ οοτέροι/ς επιστήμονας χαί μορφιο μένους γινιχά έξ δλων των χω ριών τής Μεσσαρά; διά νά χατα δειχθή τδ πνεθμα τής προόδου που χυρΐαρχεϊ Έ5ώ δμως'.θαυμα τουργιί κυρίοις ή άτομιχή προοπά θεια χαί πρ»το6>υλ!οι. ! Ή δμαίι
  χή χαί ή χοινοτιχή δράσις διτε-
  ρεΐ. Δΐν δΐχάρχει Γειβργικίς συνι
  ταιρισ>δς ίνω θά είχε νά προσφί
  ρη πολλά. Καί ή χατααχιυή χοι
  νοτικών έ"ργω> χαΗυσΐερεΙ ένφ ή
  χοινδτης ίιαθέτει περί τάς 200
  χιλ. δραχμήν άποθεματιχά, ή δι
  Νΐμαρχία είνε πρδθαμος πάντοτι
  νά έγκρίνι χαί νά βΐηθήαη πασάν
  χοινοτιχήν^πρωτοβουλίαν. Καί εί¬
  ναι ούτως επιβεβλημένον ν' αρχί¬
  ση τδ ταχύτερον ή χαταοχιυή
  τοθ δϊραγωγείου χαθώ; χαί ή α¬
  νέγερσις νέοιι διδακτηρίου. Είνε
  άνάγχτ) νά γίνη τοθτο χαί διά λό
  γους δγείας χαί διά λόγους Ιμφα
  νίοιως. Πολΰ περισσότερον μάλι
  στα Ιφόσον χαί χρήΐατα διαθέτει
  ή Κοινότης αρχιτά χά Ι ή συγχα
  τάθισις τής ΝομαρχΕας χαί των
  5λλων αρμοδίων υπηρεαιών δΐΐάρ
  χει. Οί Στάβιις είνε Ινα χωριδ
  μέ λαμπρόν μέλλον. "Εδρα χοινο
  τητος, ίχδιχάαεως άγροζημιών,
  έμποριχόι* κέντρον, μέ μιγάλα χά
  τασιήματα χαί ώραΐα χέντρα χαί
  μέ μεγάλην κίνησιν ξένων, εχει
  ανάγκην χαί μεγάλων συγχρόνων
  χοΐνοτιχων Ιργων.
  Άπό την Δυτικήν Κρητην.
  Είς τδν Νομΐν Χανίων δλαι «Ε Κοινότητες άναπτύασ^ϋν εξαιρετικήν δραστηριδτητα χαί ίπι5ει-
  χνύίυν μιγάλον ζήλον διά την έχτέλεοιν έργων υγείας χαί πολιτισμιθ. Είς την είκόνα μας τό δδρα
  γωγιΐον χαί πλυντήριον Κάτω Πατιαδιανίδν έργον τί)ς Κοινότητος Κιφάλι Κισσάμου, άποπιραταιθέν
  πρό τινος χάρις είς τδ ατοργιχόν ενδιαφέρον χαί την ενίσχυσιν τής Γινιχής Διοιχήσΐως Κρήτης.
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικως Βιδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πεπει-
  ρσμένων -πολιτικών μηχανικων άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας 6λης των Ανώτατον Σχο-
  λων Πολιτικών Μηχανικων τοθ Πολυΐεχνείου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ.. 65οποιΤαν. ό-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον,
  ΕΤναι μοναδική βύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  «κ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου. Στρατιωτικών
  Σχολων κλπ., δσους προτΐθβνται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολτ]πται, νά διορισθοθν είς Εργολη
  πτικάς έταιρείας δδοποιΓας, οίκοδομικάς ή βίς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον δ
  'δποϊος δέν εγνώρισε ποτί άνβργίαν, άλλά έξα
  σφαλίζβι τα μεγαλότερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθοός.
  Πάντες οί έςελΒοντες ίργοδυγοΐ μέχρι βήμερον
  ίκ τβδ «ΤΕΚΤΟΝΟ£» δικρίσΒυσβν είς ύπβοργεΐα,
  _ήρ·»ς, Ίτβιρίαί κλπ.
  Γοαΐεΐα Ίεινοΐ ·, 'Ομβνοια 'ΑΒβναι.
  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑθΗΝΑΪΚΟΝ"
  Ή άνόμεομένη παραγγελία
  μας 'Αγνγλικών και Γερμανικων
  ποπλινών δι' υποκάμισα.
  Σχέδια έξαιρετικά
  Τιμές προηολεμικές.
  1ΟΣΑΤΕ ΕΙΚΑΙΡΙΙΣ ΤΑΣ 0ΑΡΑΓΙΕΑΙ12 ΣΑΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τδ Έχχλησιαοτιχδν Σαμβ;ύλι
  όν Άγίου ΜηΜ2 προχηρδσσΐι φ«
  νιράν επαναληπτικήν πλιιοδοτι
  κήν δημοπρασίαν διά την έχμί
  οθωσιν των έπομένων άχινήτων
  αυτής.
  1) Κατάστημα ΠλατιΕαςΚίραχα
  πρώτη προσ^ορά δρχ. 1050.
  2) 4'δωμάτια ϊπιαθεν καταστή
  ματος Πολυχράΐτ) πρώτη προσφο-
  ρά δρχ. 350.
  3) Άσχεπής χώρος δπισθεν
  Άγίας Αικατερίνης πρώτη προα-
  φορά δρχ. 105.
  Ήπ>ειοδοσίαδιινιργηθήσεται Ι*
  τ© γραφΐ'φ τοθ ΈχχλησιαστιχοΟ
  Σιιμβουλίου Αγ. Μΐ]"Λ χαί ένώ
  πιον αύτοθ την 24ην ΔΐχιμβρΙϊυ
  1939 ημέραν Κυριακήν χαί. ώραν
  11—12 π. μ έσιται δέ δριστινή.
  (Έχ τ:0 γ;αφΐ!ου τοθ Έκ-
  χλτ,σ:αστιχοθ Συμβΐυλίου 'Ενορ.
  Ναοθ Άγίου ΜηΜα).
  ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
  οδοντοϊατρός
  Ένχατκαταβεις έν Ίΐραπί
  τρ« δίχιτκι (Ις το Ιατριϊον
  τβ».
  9-12 Ν»! 3 6
  —ΑΙ είσφβραί δια τα μαθη¬
  τικ» συοσίτια.
  Καθ1 α μάς εγνώρισε δι* έηιβτβ
  λής τού έ Διευθυντάς τού Ύποκα
  τασ τή ματος τής ΈθνΐΜής Τραπ*
  ζης μ. Άλκιβιάβης Μαρής κ«·
  τβτεβησαν πβρά τω ΰτοικτβστή
  |ΐ*τι, παρά τ&ν ΜατΗτέρ» τα Κ&
  τμΘι ποσί, προερχόμενοι έξ εΐα
  >Β&ν υπέρ τής Νομαρχιακής" Έ
  ιτιτροηής Μαθηηκϋν Συβσιτΐβιν
  Ν. Ήρβκλίίου κ. Νομάρχης Ή
  ρακλβίου λ)3μω μ. Λέλας Μετ*
  ξά «ντ)δρου χεντριχής έπ<τροτής (βητιχ&ν συσσιτί«ν δρ. 30 000, ιλανθρΗπΐΜ«/Ιδρύματ« Άνδρε ου καί Μαρία; Καλοκαιρινό» δρ. 4.000, κ. Ίονάστη^Κ. ΚαιρυΝταΐΜη Ιβτββΰ δρ. 1000, κ. Κων)τΐνος Βαρ βΐράκη; ίΐΗηγοοος δρ 300, μ. Χ« σάν Μπαμπαζαδέ δρ. 200. —'Ο άντιπρόσΜΚος παρά τή Λιμ&ν. Έκιτροκξί τού ΟΙ- χου τού 'Αγρέτου. Δι' αποφάσεως τής άνωτίτης έ* πιτροπής τ&ν θΐχνν τοο Άγρότο» έ£ελίγη άντικρό3«κος τού οΐχο» τού άγρότου ΉρακλβΙου παρά τ§ Λιμενικό 'Επιτροπά 6 κ. Άριβτ. Μιχελιδάχης. —Έίΐιδιώρησις σχολείων. Ό ΈπιθΐΜρητής τΒν Δπμοτιχ&ν Σχολείων Λασηβίοιι χ. Πετρίδης έπεθεώρησι κατά την παρελθοδ σοιν έβδομάδβ τα ισχολβΐ» τής ίπαρχίας Λααηβίου. —Είς την σχολήν μΐτεκηαι- δεύβεως. Ό παρά τό ΝβμαρχΓκ Λασηθι βυ διοικητικώς ύπάλληλος μ. Κβ κολάκπ; άπϊχώρησε πρβοωρινδς ς θέσεώς τού διά νά φοιτή ι &1ς τίιν Σχολήν μετΐκπαιδεύ οινς διοικητικόν ύπκλληλΜν Ά θην&ν. —Ό Άγρονβμβς Ίεραπέτραί. 'Αφίχθη είς Ιβρβπίτροιν καί α νίλαβε καβίΐκοντα ό έκβΐ τοποθϊ τηθίίς άγρονύμος χ. Μ«νούο«κ«ς, —Τό Γυμναστήριον Νεαπό- λεως. ■Υιτό τής Γενικήί Διβικήσεως δι ετέθη πίστωσις 60.000 δρ. δια την συμπλήρωσιν καί διαρρύθμισιν τοδ Γυμναστηρίου Νΐαηόλεω;. —Δια τα μαθητικά συσσίτιν; Υπέρ τ&ν μαβητικβν ουοσιτί μ ν ο καταστπματάρχιΐ5 Μ. Άντ; ΐΓρηγβράκης χατΐθηχι δρ, ηιντ« κοβίκς (500). —ΔιανυΜτερεώοντβ φαρμκ' κεϊα. 0ά δι βχυχτΐρεύαουν τα β>«ρμ«κ'ϊ« Γ.
  Μβίβριωτα/η κ» ί <£>ίο>. Οί
  ρίδη.
  Τ6 Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΠλοντιβΒΙν μέ νεα κομφορ, γνε*οτόν δια τας
  εγΜβταατάαεις τ6ν λουτήρΜν τοιι καί τής τΐλείας
  •ερρβναει.; τού, εζααε^λιζει τ^ν ΑνιτντΙραν ττ«ν
  λί ύά
  Ι "
  ν.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  ΑΓιΟΡΘΩΣΪΣ
  Πρωΐοι Τετάρτης
  20 Δεκεμβρίοο 1939
  123 Ώρα
  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΣΥΗΗΑ8ΕΝ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΣΗΟΥΗΙΟΤΛΤΛΙ
  II
  ΛΗΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρ(συ (ίδ. υπηρεσίαι). -
  Τό Ανώτατον πολεμικόν Συμβούλιον των
  συμμάχων συνήλθε σήμερον είς Παρισίους
  ηαρατεΐναν τας εργασίας τ·υ χαθ' όλην την
  πρωΐαν. Έκ μέρους τής Αγγλίας παρίσταν
  το οί κ. μ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ, Άϊρον
  σάΐντ, Γκόρτ καί άλλαι στρατιωτικαί ηγέ¬
  ται. Έκ μέρους τή; Γαλλίας οί κ. κ. Ντα-
  λαντιέ, Γχαμελέν, Νταρλάν, Γχυγιεμ£ν,
  Γκύ λά Σάμκρ καΐ Σαρπαντιέ Ντερίμκ.Ό
  μ. Νταλαντιέ αυνκχάρη τούς 'Αγγλ«υς δια
  Την μεγάλην αγγλικήν νίκην καί την κα¬
  ταστροφήν τού «φόν Σπέε». Τό Συμβ·ύλιον
  εξήτασεν ·λ« τα ζητήματα καί £λ«βε ο··
  βαρυτάτας άποφάσιις ίς πρός την ουνέχι·
  οιν τού πολέμου.
  Ο κ. ΧΙΤΑΕΡ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσ(α) -
  ΟΙ έν Άμστερνταμ άνταποκριτβί τδν έφη-
  μερίδων «Νταίηλυ Μαίηλυ καί «Νταίηλυ
  ίξ Πρες» τηλεγραφοδν ότι κατά την γνώ¬
  μην τδν Όλλανδικών κύκλων είναι λίαν
  πιθανόν ν« διατάξη ό Χίτλερ μεγάλας επι-
  θέοεις κατά τής Αγγλίας καί Όλλανδίβς
  συγχρόνως διά νά εχδικηθ$ την «βύτοκτο·
  νίαν» τού «φ*ν Σπέε» κβύ έκλόνισε την έμ
  πιστβσύνην τοϋ κέσμοϋ πρός την Γερμανίαν.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΊΑΟΡΑΙΜΑΤΕΥ.ΕΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΙ[ΑΊΑΠ(ΑΙ ΙΛΠΟΝΙΑΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 19 Δ)βρίβυ (ίδ. ύπηρίσ.οι).-
  Εατά τηλεγραφήματα εκ Τοκιο, ώς ανεκοι¬
  νώθη επισήμως, μεταξυ τβθ "Ανγλου πρε-
  οβευτβδ «αί τ·υ.Ίίπο.νε·ς ύφυπ«ιφγ·δ των
  Έ£»τ<ριχ&ν βηανελήφΒηοαν >Ι συνεμιλίαι
  πρές τακτεποίησιν τβϋ έχχρεμοϋντβς είοέτι
  ζητηματβς τεδ Τ·έν Τοίν. ΈίπΙζεται ·χι αί
  διαπραγματεύσεις θ' έχθοίν είς αΐσιον πέ
  '-Αποκρούονται
  αι έπιδέσεις τού Ρώσσικου στρατοΰ
  εις τα Φινλανδικά μέτωπα.
  *■ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δεκεμβριού
  (16. ύπηρ.). — Καθ* δ άναφέ·
  ρουν τηλεγραφήματα έξ Έλ·
  σΐνσκι τό Φινλανδικόν στρατη
  γεΐον εξέδωκε σήμερον τό κά¬
  τωθι Ανακοινωθέν διά τος ~ο
  λεμικάς έπιχειρήσεις: «Κατά
  την διάρκειαν τής χθεσινάς ή
  μέρας Ισχυραί στρατιωτικαί
  δυνάμεις ύποσΐηριζόμενσι υπό
  πυροβολικοθ ένήργησαν μέγα
  λην επίθεσιν επί νέου σημβίου
  τοθ μετώπου τής ΚσρελΙας.
  Πολλαί δεκάδες τάνκς όπεσνή
  ριζαν την επίθεσιν έκ των ό
  πο(ων 26 ήχμσλωτΐσαμεν. Ή
  ρωσσική επίθεσις άπέτυχβν έξ
  ολοκλήρου, βστοίχισε 6έ βαρυ
  τα τας απωλείας είς τούς
  Ρώσσους. Είς Πεΐπάλ επί τοθ
  ποταμοθ Βονόσκ οί ΡΛσσοι
  συνεκέντρωσαν νέα στρατεύ
  ματα διά νά συνάψουν μάχην
  άλλά διεσκορπίσθησαν υπό
  τοθ σφοδροθ πυρός τοθ Φιν-
  λανδικοθ στρατοθ. Είς τόν χο
  μεα τοθ Λουϊμόλα δύο έχθρι
  κά τάνκς ήχμσλωτΐσθησαν.
  Είς την ανατολικήν μεθόριον
  δλαι αί ρώσσικαΐ έπιθέσεις
  άπβκρούσθησαν. Πεντήκοντα
  Φ.νλανδοΙ άποσπασθέντες τοθ
  σώματός των περ επλανήθη
  σαν έντός δάσους καί ευρέθη
  σαν έντός γορβηνικοθ έδ4-
  Φους καταδιωκόμβνοι υπό των
  Ρώσσων».
  ΡΩΜΗ 19 Δ)βΜου- Κα¬
  τά τηλ,εγραφήματα έξ ΈλσΙν
  σκι μιτά ό<ώ Λαβρών λυσ σώδεις μάχας γ Ι Ρώ^σοι εύρ( σκονται βΐς επαφήν μβτά τΏν Φ.νλανδών πρό τή: γοσμμί|ς Ματνερχάΐ,μ Είς τόν Ισθμόν τής ΚαρεΜας συνήφθη γθές σφοδρά μάχη καθ" μ,/ οί σοι εγκατάλειψιν 2.000 νέ κρούς είς τό πεδίον τής συγ κρούσεως. Είς τόν τομέα τοθ Πεΐπάλ δσαι Ρώσσοι ετόλμη σαν νά διέλθουν τόν ποτα μόν · Βονόσκ κολυμβθντβς, έ φονεύθησαν υπό τοθ σφοδροθ ηυρός των φινλανδικών πυρο β5λων. Είς Σουόμο Σάλμι καί Τολ βσζτέρβι, βνρείως τής Λάν τόγκα οί Φ νλανδοΐ έχουν πε ρικυκλώ^βι Ισχυράς ρωσσικάς δονάαβις ευρισκόμενος έντός των έλ,Λν τα όποΐα ένουν κα λυφθή υπό πάγων. Ρωσσικά άε^οπλάνσ έπεχείρησαν νά έ πι^ρ^μουν είς Έλσΐνσκι, συνε ν δμως είς 24 χιλι ομέτρων ά πό α τάσιν βξω τής πόλεω; ύπ} των άντιαερθτο ρικών τηΧϊβίλων. ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ άνταρσίαςτο3 σοδιετικοΰ στρατοΰ. ΡΩΜΗ 19 Δ)ΒρΙου (Ιδ· ύπη ρεσΐσ).—Καθ* δ τηλβγραφοθν οί έν ΦινλάνδΙα άνταποκρι ταΐ των Ιταλικόν.εφημερίδων 800 άνδρβς τοθ ρώσσικου στρα τοθ προσήλθον 'είς τάς φιν λανδικάς γραμμάς καί παρε δόθησαν άφοθ προηγουμένως εφόνευσαν τούς άξιωματικούς των. Κατά τηλβγραφήματα έκ Λένιγκραντ οί ρωσσικοΐ κύ κλοι φοβοθνται δτι θά έκρα γή έπανάστασις των μαχομέ νων είς Φινλανδΐαν οωσσικών στρατευμάτων. Ό Στάλιν συ νεζήτησβν επί μακρόν χθές μβτά τοθ κ. Μολότωφ διά τα έκ&ηλοομενα κρούσματα άν ταρσΐας είς τό στράτευμα. Ό στρατάρχης ΒοροσΙλωφ απέστειλεν είς τό μέτωπον εΐδικήν επιτροπήν διά νά έ ξβτάσπ τούς λόγους οί όποΐ οί προκαλοθν την εξέγερσιν των ρωσσικών στρατευμάτων είς ΦινλανΒΙαν. ' ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δ)βρ(ου.— Κατά τηλεγραφήματα έκ Στοκ χόλμης, λη^ντα άρηά την νύκτα οί άνδρες δύο ρωσσι κων ταγμάτων έσταοΐασαν βορείως τί)ς λΐμνης Λαντόγ κα καΐ παρεδόθησαν ε[ς τούς Φινλσνδούς. Άλλα συμπληοω ματικά τηλεγραφήματα άναφέ ρουν 6τι οί κάτοικοι τοθ Λέ νιγκραντ καί τής Μόσχας προέβησαν είς ζωηράς ταρα χάς. ΣουηδοΙ ανταποκριταί τηλεγραφοθν δτι στασιαστι καί έκδηλώσεις εσημειώθησαν καΐ.εΐς πολλάς άλλας πόλεις τής νοτιανατολικής ΡωσσΙας καί δτι ελήφθησαν έξαιρετικά μέτρα υπό των άρχών τοθ ΚρεμλΙνου πρός κατάπνιξιν των έξβγέρσεων.Ισχυραί στρσ τιωτικαΐ δυνάμεις συνβκβν τρώθησαν πρός επιβολήν τής τάξεως. Ή άστυνομΐα ένήο γησεν είς Λένιγκραντ καί Μό σχσν ερεύνας καί άνεκάλυ ψβν δέκτας καί πομπούς άσυρ μάτων είς πολλάς οΐκΐας. ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ επίθεσιν κατά της Μανερχάϊμ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΙΑΪΜΜΑΤΒΣ 1Κ Α Ρ ■ Χ Μ ΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 19 Δ)(3ρίβ« (τού ίνταποκριτβθ μ«Ο— Αρμοδίως άν εκοι*ώ5η ·τι ή τελευ ταία έβίομαδιαία κατάοτασις της Τραπέζης Τής Έ*λάδες πβρονσιίζει αΰξηοιν τού κ«- λύμματος 50 περίπβυ έχατομμυρίων δρ. καί μείωσιν τού έν χυκλεφβρ'α χαρτονομίσμα τος 45 έκατ«μμυρίων δραχμών. ΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-ΤΗΜΙΟΝ λΟΗΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝΙΤΑΙΙ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Δ)βρίου (τού &νταΐτ·χριτ·δ μας)).—Έν Ιπισήμω τελετά τό Πκνεπιστή μιον ανεκήρυξε οήμερον επίτιμον διδάκτο¬ ρα τόν Ίτκλόν υπουργόν τής Πχιδΐίνς κ Μποττάϊ. Ό Ιταλός ύπουργός άνήλθε τό «πέγευμκ είς τα άνάκτορα «αί εγένετο δεκτβς εί; μακράν ακρόασιν ποψά τξ| Α. Μ. τω Βααιλεΐ Γεωργίω. ΑΓΚΥΡΑ 19 ΔιχΐμβρΕου (!δ. δτιηρ ) —Νυχτερινά τηλεγραφήμα τα Ιξ Έλοίσκι άγιέλλιυν δΐι οΕ Ριϊσσοι Ιτοιμάζουν μεγάλην επί Θέσιν χαχά τής γραμμάς Μανιρ χάϊμ κατά μήχςς τ-, 0 μετώπου τής ΚαρελΕας. Φινλανδικά άε ροπλάνα έξηχρΕβαΐσαν δτι δπι όθεν των Γωσ^ιχών γραμμήν γίνονται μεγαλαι συγκεντ^ώσεις τανχ;, πυμβ'λιχοθ χαΐ αιροπλά νων. Είς την λίμνην Λαντέγχα Ιξαχολουθιϊ έντονος δτααις πυρο βολιχιθ εναντίον τ&ν Ρώσσων. Είς την ανατολικήν μιθόριον οί επι ΘΙ^ Ρώσοιο1 άπΐχρςύοίησαν είς Κοϊρινόγΐα χαΐ Συοχεγίισι. Τό ανανοιναιθΐν τοθ στρατηγιί ου τοθ Λίνιγχραντ άνοφίρει δτι είς χον τορΐα τοθ Μουρμάναχ κατελήφθη 5ηό των Ρώσσων τό Πιχαγιορνιί, ε5ρσ*όμεν&ν είς α¬ πόστασιν 75 χιλιομέτρων «πό τό Πιτσαμο. Ή έπακτιος 5μυνα χοθ Μπιόρχο έβομβχρδίοθη 6πό τοθ ρώσσικου ατόλου. ΒΑΡΙΣΙΟΙ^ 19 Δ)βρίου (ί5. 6 πηρισία) — Επίσημον άαχοινω θέν διαβιβαο61ν έξ Έλσίνοχι άνα φέρΐι δτι τα ρωσσιχά στρατεύ μα,τα Ιφθαααν κατόπιν σφοδρών μαχών είς τα νορβηγιχά σύνορα Ή πίεσις ηρίς νότον είναι πάντο τε έξαιρεχιχ&ς βίσθτ,τή. Ρωσσ χά άεροπλάνα Ινήργησαν πιήσει. υπεράνω τής χεντριχής ΦινλανδΙ άς. ΑΕ λίμναι έπάγο^σχν ήΐη άρ χοόντως ώΐτε νϋ είναι δυναιή ή διέλιυτς άνωθεν αυτών άκόμη χαΐ δαςίαον τάνχς χιορΐς χινίύ νους. Πιστιύεται δτι χαχά πέίΐαν π ι θανίτηχα εί Ρώσσοι θά ένεργή σ:υν μεγάλην ίπ'θεσιν επί νέ ου σχεδίου. Είς ΣίαμιγιαρντΙ τα Φινλανδιχά στρατΐόματα προ» λαύνουν νιχηφόρα πρός την Λιυ κήν θάλασσαν. Συνεχίζεται έντονος δράσις τής άεροπορίας. ΤΗΝ ΠΡ02ΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Η ΕΙΝΙΙ ΙΚΒΙΚΤΛΙΑΚίΤΙΣΤΗΗΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Δΐβρίον (τού ά*τ«χοΜριτ6υμ«(). — Κατίπιν άηοςράσΐ&ις τής χυβιριϋιαεως ά·παντ« τα ΜΒταοΐΓΐματα θά παραμεΐνβυν άνιιχιά χατβ την πρβοεχή Κυριακήν >1( ο>βν το Κρατβ{.
  ΡΛΔΙΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ 2Χ0ΛΕΙΑ
  ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΑΛΑΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δ)βρ(βυ (τβδ άντβπβκρι
  τεδ μβ£).— Υπό της κυβερνήσεως βπεγασ
  θ8η ή προμήθεια ρ«διοκ«ν·>ν καί ή χορή
  γηο'ς των βΐς τα σχολιΐα τής Βορ&ίου Έλ
  λάδος διά την διαπαιέαγώγηοιν καί την
  εθνικήν διαφώτισιν τβν μαθητ&ν.
  ΕΝΙΑΙΑΙ ΑΙ ΚΡΑΤΗ.ΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΑβΗΝΑΙ 19 Δ)βρ(β»(το& άνταηβχριτβθ μ«;),-
  ' Είπμβοιεόβπ σήμερον «νβγΜβστιχός νομβ{ κβιθβρΙ
  ζβίν Ινιαίας κρατάοεις ίπΐ των μιοθ&ν Αι* τ« Νβ
  ΤΦχιχβι Ταιμεΐα τ»ν πβλεμιιιϋν βηονρν«(ι·ν,
  ΡΩΜΗ 19 Δ)βρ(ου ((δ.
  ρεσΐα) — Κατ' εΐδήσεις έκ
  ΛονδΙνου, Γερμανικά άεροπλά
  να ένήϊγη7αν σήμερον πτή·
  σεις υπεράνω των άκτών τής
  ανατολικήν ΣκωτΙσς. Είς την
  Ι Βόρειον Θ ιλσσσαν τα γερμα
  νικά άεροπλά ν α έβομβΐρξι
  σαν καί έβύθισαν 4 άγγλικά
  άλιευτιχά πλοιάρια. Κατ' ά λ.
  λα τηΧεγρσφήματα έκ Λον-
  δΐνου σήμερον ιήν πρωΐαν
  Ενεφανίσθησαν υπεράνω των
  νήσων Σέτλανδ γερμανικά ά
  ΐροπλάνα άναγκασθέντα 6πό
  (Ον αγγλικών καταδιωκτικών
  νά τραποθν είς φυγήν.
  Έκ Κοπβγχάγης αγγέλλεται
  δτι ό> ό κλήρον την νύκτα τής
  Κυριακάς πρός την Δευτέραν
  έβομβαρδ'ζετο υπό αγγλικών
  άεροπλάνων ή ναυτικη βάσις
  τής ΓερμανΙας παρά την νησί
  δα Σήτλ. Ό βομβαρδ.σμός δι
  ήρκεσε μΐχρι τοθ άπογεύμα
  τος τής Δευτέοας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρ'ου (ίδ. ό
  τιηρεσΐο).—Τό αγγλικόν υπουρ
  γιΐ3ν της άεοοπορΐας διοψ-ύ
  δεί ώς άνακριβή την πληοοφ)
  ρΐσν καθ* ήν Άγγλικά άερ:>
  πλάνα φιμβΐοδισαν την νσυ
  τικήν βίσιν Σήτλ τής Γερμα
  νΐας. Έπ'σης διέψ>υσε τόν
  γερμανικόν Ισχυρ.σμόν 6τι κσ
  τα την χθεσινήν άερομαχΐαν
  υπεράνω τής Έλιγολά ^δης
  κατερρίφθησαν 34 άγγλικά άβ
  ροπλάνα καί έαα.έλαβε κατη
  γορηαατικώς 6η κατερρΐφθη
  σαν 12 γερμανικά καί 7 μό
  νόν άγγλικά.
  Είς την Μόσχαν
  άνησυχοΰν έκ των άποτυχιών.
  ΑΓΚΥΡΑ 19 Δ)βρ(ου (ίδ. ό
  πηρεσΐσ).— Ό έν Μόσχα άν
  ταποκριτής τοθ Ρώυτερ τηλβ
  γραφεΐ δτι τό σοβιετικήν στρα
  τηγεΤον άνησυχήσαν έκ τβν
  ρωσσικών άποτυχιών είς Φιν
  λανδΐαν απέστειλε 200 χιλι
  άδας άνδρών καλώς έκγυμνα
  σμένων είς τόν τομέα των
  νορβηγικΛν ουνόρων. Ένισχύ
  σεις έπΐσης άποστέλλει είς
  δλα τα μέτωπα. ΟΙ Ρώσσοι 8-
  χούν υποστή μεγάλας άπω
  λβΐας είς έμψυχον καί άψυ·
  χον υλικόν. Είς 250 άνέρχον
  ται τα καταστραφέντα ρωσσι
  κά τάνκς.
  Ό Τδιος άνταποκριτής τη
  λβγραφεΤ δτι ϊβως άποδειχθβ
  χάΐμ είς τό μέτωπον τής Κα-
  ρελΐας. 'Η πίεσις των Ρώσσων
  είς Σάλλαν κσΐ Πετσάμο είνε
  Ισχυροτάτη. Είς τόν τομέα αύ
  των 11 Φινλανδοί ύποχωροθν
  κανονικώς βάσει στρατηγικοθ
  σχεδΐου. Είς την τελευταίαν
  επίθεσιν κατά τής γραμμής
  Μανερχάϊμ κατεστράφησαν 3
  ρωσσικο συντάγματα. Έξ αν
  λου λέγεται δτι ένέσκηψίν έ
  πιδημΐα εύλογιας είς τόν ρωσ
  οικον στρατόν.
  Τό Βιίπούρι έβομβαρδΐσθη
  τρΐς υπό ρωσσικών άεροπλά·
  νων έκ των οποίων κατερρΐ
  φθησαν 6 υπό των Φινλανδων.
  Είς Τεμένε βορεΐως τής Καρε
  λΐας κατερρΐφθηααν Ετερα 2
  άβροπλάνα. Σήμερον
  έτΐίχείρησαν έπιδρομήν κατά
  τοθ ΈλσΙνσκι 14 ρωσσικά άε
  ροπλάνα έξ ώ* 4 μόνον £φθα
  σαν υπεράνω τής πόλεως.
  Είς Σουόμο Σάλμι "συνεχίζον
  ται οί έπιτυχΐαι των Φινλαν
  δών. Είς Λένιγκοαντ έσφραγΐ
  οθησαν καί κατεσχέθησαν τα
  ρα&ιόφωνα καί ό ρωσσικός
  λαός κράτει ται είς Αγνοιαν
  των γεγονότων. Μβταζύ Λάν
  τόγκα καί Σοιβάντο δίδεται
  ή μεγαλυτέρα μάχη είς την 6
  ποία ν οί Ρώσσοι άποδΐοουν
  εξαιρετικήν σημασίαν.
  Είς τόν Φινλανδικόν κόλ
  πον ρωσσικόν 6τκ β ύχιον
  επετέθη κατά ΓερμανικοΟ πλοΐ
  ου καί Ερριψι κατ' αοτοΟ 59
  ^λθ ΐ * το β
  50 Πρωϊνή
  Ο' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΕΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΜΕΤΑΞΥ ΡΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΝ
  ΚΑΤ' ΕΠΙΘΥΜ!ΑΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ;
  ΚΑΤΛΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΒΡΟΣΟΛΒΕΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρίου (Ιδ. ύκπρεο(α).—.
  Κατ' είδήοεις έκ Μόαχας οί χύκλσι τ·0
  ΚρεμλΙνου φροντίζουν νβ έπαναληφθβθν αί
  διαττραγματεύσεις μετά τϋς κυβερνήσεως
  τής Άγκυρας καί τ·0το κατ' ει»θυμ(«ν τοϋ
  ίδίου τού ιΣταλιν,· οποίος αποδίδει μεγαλυ
  τέραν σημασίαν είς την ρΝσσοτβυρκικήνφΐλί
  αν άα· ίσην άποδίδουν ό Μ·λέτ«φ καί ·1
  αλλοι Ρώσσοι ήγέταιι.
  Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΟΕΣΚΕΦΒΗ
  ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΙΗΤΣΙΙΙλΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρ(·υ (ίδ. ύττηρεοί») -
  Σονοδευέμΐνο; ύαό τοΰ ατρατάρχου Γκαμε
  λέν ο "Αγγλος πρωΐυΐτουογός, κ. Τσάμπερ¬
  λαιν επεσκέφθη χθές τμήμα τής γραμμάς
  Μκζινό καί έιεθιώρηαΐ τας γαλλικής έγ·
  κατοιβτάβεις. Τμήματα γκλλικοθ στρατσΰ
  άίΐίδωχαν τ«ς τιμάς.
  ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ (■ ΒΑΝ ΖΕΕΑΑΝΑ
  1!Α ΤΒΗ ΠΟΑΙΤ[ΚΗΗ____ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δ)βρ(συ (Ιδ. ύχηρεα(α) —
  Κατα τηλεγραφήμ«τα ίη Βρυζελλϋν ό χ.
  Β*ν -έελανδ προέβη είς δηλώοεις πρός
  τόν τόπον δια τάς λντυπώαας τού £κ τοδ
  «νά την Αμερικην ταζιδΐου τού, τονί¬
  σας ϊτι τα 95 τοίς έκκτόν τοδ Άμερικα
  νικού λαοΰ, ποθοϋν την ειρήνην καί (τι
  πρός την λαϊκήν επιθυμίαν συμμ·ρφοΰτ«ι
  ή κυβέρνησις διβκειμενη έχθρικ&ς πρός
  ηάβαν βιβίαεν ενέργειαν των Κρχτΰν. Τέ
  λος · κ· Β*ν Ζίΐλοενδ εδήλωσεν ότι «Ι
  δικπραγμντεύσεις διά τ· μεταναστευτικόν
  ίχουν σημειοίσει μεγάλας πρσσδους καί ίτι
  συντόμως θά επιτραπή ή «ναχώρηαις τβν μ ε
  τανασ(ωνδι' Αμερικήν.
  ΚΑΝΑΔΙΚΑ
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙ
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
  ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δεκεμβριού ( δ. )
  — Τέ) πρώτον έκατρατευτιχόν β&μα χαναδι·
  κ ού στρατβΰ έφθασεν είς Αγγλίαν 6ιά με·
  γάλων βπλιταγωγων τα οποίαι συνώδευσαν
  ισχυραί πολεμικαι μονάδες καί βμήνη άερο
  πλ««ων.ΕΙς τβύς Καναδβύς εγένετο ύκοδοχή
  ή 4ποία θά μείιη ίστοριχή.Ό Βασιλεύς Γεώρ
  γιος απηύθυνεν πρός αύτ«ύ;διάγγελμα δια
  Ριβάζων εγκάρδιον χαιρετισμόν έκ μέρους
  ολοκλήρου τή; Αγγλίας. Οί Καναδεί οτρα·
  τι&ται θά έξαακηθοΰν ίκ' ολίγον είς Αγ.
  γλίαν προτοί άποβτβλοΰν είς τ· Δυτικόν
  μέτωπον.
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΚΑΤΑΦΒΙΝΟΥΟΣ
  ΠΡΙΣΙΟΙ 19Δ)βρ(βυ (Ιδ. ύκηρεβία)—
  Μεγάλαι μονάδες άγγλιχοδ στρατβΰ κκται*
  φθάνουν συνεχώς είς . Γαλλίαν καί λ«μβ«·
  νούν ευθύς τάς κρ·Μαθωρισμένας θέοεις των
  είς την γραμμήν Μτζινο, ·κ·υ ήδη έκικρα·
  τβΐ δριμύτατον φδχος.
  ΡΥΧΙΟΝ
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΤΟ ΥΠΟΕ
  ΤΟ ΒΥΒΙΣΑΝΤΗΝΒΑΣΙΑΙΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19,Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύκηρεοί».-
  Τηλεγραφήμοετα'εζ 'Λμστερντα» άναφέρουν
  ότι τό τβρκιλλίααν είς Σ*«παΦλ·βυ τ· θω
  ρηχτόν «Βαοιλικη^Δρνς» ^γερμανικόν .υπο-
  βρύχιβν δέν επανήλθε μετά την τελευταί
  «ν ίξοδον τού είς την βάσιν ' τ·υ. ®εωρεΙ
  ται βέβαιον (τι τό ύπββρύχιον.κατεστράφη
  καί εβυθίσθη δεδομένου ϊτι δέν Ιδωαε αη
  μεΐκ της υπάρξεώς τ·υ είς τ· Γερμ. Ναυ«ρ
  Χεΐον.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛ1Κ0Υ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19Δ)βρί·υ (ίδ. , ύπηρεσίβ).-
  Τήν Ιΐην νυκτερινήν λ{εδόθη ύκό τοδ'Ανω
  τκτρυ Άρχηγείου τ·δ στρατοδ τό κάτωθι
  ανακοινωθεν: «Κατά την διάρκειαν της ήμέ
  ρα εσημειώθη δράσις τδν ίζ Ιπαφϋς στ·ι·
  χείων».
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 19 ΔεχεμβρΙο» ((Β. ΐΐρ).
  Η Άμερικανικα κυβέρνησις κροαεφερεν εΙ|
  ην Φινλαν οίαν 44 άεροηλανα έκ τβν 53 τ*
  οηοΐα τή$ π«ρ«δέθηο«ν τ«ς ημέρας α»τα$ 6ηο
  τ6ν έργβστβοίϋν είς τα έηβΐκ τβ εΐχε ααραγνε··
  λει, Ή 'Αμερικέ) 0« παράσχη κα| «λλ«{ *νΐ0χτ)β·ι|
  |Ι| Την ΦινΛ«νΑί·ν> *