98212

Αριθμός τεύχους

5353

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΗΣ Ι
  ΤΗΣ
  » Ικ.,Γϊ*
  ·λτ··ν.νν·ιιν»ϊ
  εβ·νβίρ ή
  !"·
  _ί τ*ν «Ρ·ε«ΐΜ|,
  Ε.«ακκ έτονιβι. ·Μ(»
  Ε »α. οώΐετίς, ι!ν,
  ' «νΐζεφτπί·» «Ι
  ^·γ·¥ ν* «Λβτκύΐτ»
  είς την σημερον
  ς Μ μ«( Ι—ην» ϋ,
  > τβ ζ«ορ· χιφεχρ,,
  ι, ενέκρινε τί)ν ρμι
  λδ(
  4ρευν ερ
  ΙλΜ εί ίΦ
  > τ·δέΐρ·«λ.'
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ε·βε»^ε^εβεεΠ^^^^ΙΙ^ε^ΙΜΙβΙβΙεβΙ»βββΗΗΒΙΒΒβΒΒΗΙΒΗ^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^* ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ ~
  ΤΒΕΥΒΥ1ΒΣ ΣΤΙΠΠΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰητοα
  Ιιησία λίοαι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  Ιιησία δολ, 13
  Ιξάμητος » Β
  μή
  ■ατά φύλλον
  Λραχ. 3
  «ΊΡΙΣΚΕΥΙ
  22
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  'ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ 84ΟΝ
  " ΑΡΙΘΜ.1 ΦΥΛΛΟΥ 5353
  . ^λ «*ωλ.ει«ι τ«ν Ρώβσων κατά θάλασσαν είναι βαρύτατοι, οπυ,ς ναι κατά ξηράν Είς τας αρχάς τού ποΠιιηυ ιΐ,/,,Οι, ι1) ,ωΐαδρομικύν «Κίρωφ» καί ετέθη ίκτός μάχης. Άργότερα κα
  κ · * ' αντιτοξ2 ον' πο°Χ»ε5 δε ερληθη χοι χατεβυβισβη ή αυαΟχίς τοί στολου της Βαλτικής «Όκτωβυιανή Έιτανάβτασις» ίσχυρότατον θωρηκτόν 23 000 τόννων.Άντιθίτως οί Φιν
  «νβ·ι διβτκβιισαν α»ικτ·ν τον βτόλην ΐ™ν ΕΙγ τ «ι* Λ»«<τ^η>« «!«λ>,/. ι. »..Λ_..κ...λ.__^ι____·._■!·.....■...._ ' Λ
  Α«νΒ·ι βιβτηρησαν α»ικτ·ν τον στόλον των Είς την ανωτέρω είκόνα, · φινλανδικός στόλ·ς ρ'ις τάξιν μάχης.
  Ο έπΐλογος τού «φόν Σπέε»
  Ή τραγωδία
  τής αύτοκτονίας
  τοΰ Λάνσντορφ.
  Αραματικοΐ Λεπτομέρειαι
  •ΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 21 Δ)βρίου|
  (16. Οττηρεσ(ο)— Ό Άμεριχα
  νιχός τΰτιος σχολιόζβι εύρύ
  τστά " την " οοτοκτσνΐαν τοθ"
  «λοιάοχου Λσνσ'Τορφ γρά
  φων δτι ή πράξις αυτή ση
  μσίνβι πόλεμον μεταξύ τής
  παλα άς ΙπποτικΙ|ς Γερμα
  νίας καί τής σημερινάς τοθ
  νοζισμοθ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δ)βρίοι. (15.
  ύιιηοεσίο) — Ό ανταποκριτάς
  τοθ «Νταίηλυ Εξπρές» έκ
  Μπουένος "Α· «ς ΐηλεγρα
  φεΐ λεπτομερείας των γεγο-
  νότων -ού προη>ή<ίησαν τής κατοβυθίσεωςτοθ «φόνΣπέ'» Τάς πληροφορίας ού (άς 6 δωχεν 6 ϊ*ιος 6 πλοΐαρχος Λάνσντορφ δι* επιστολάς την οποίαν άτιηόθυνε *ρός τόν Γερμανόν πρεοβϊυτήν ολίγον ποό τής σύτοκτονίας τού. Συμφώνως μβ τάς πληροφο¬ ρίας ού τάς ό τΐλοΐαρχος Λ4ν σντορφ εΐχε τηλβφω*ικήν συνο μιλΐαν μβτά τοθ κ. Χΐτλερ είς τόν οποίον καί εδήλωσεν β τι άφοθ έπισκβυάση τάς ζημΐ άς τοθ σκάφους θά έξέλθπ ϊ να δώση μάχην τιρδς τ' άγ· γλικά τΐολεμικά. Ό κ. ΧΙτλερ δμως διέταξε την κατοβόθι σιν τοθ θωρηκτοθ. Ό Λάνσν τορφ οτιήκουσε, την Ιδίαν 6 μως στιγμήν απεφάσισε νά τερματίση την ζωήν τού ΠροτοΟ οώτοκτονήοπ δ αργος Λάνσντορφ έκάλεσεπλη οίον τού τό επιτελείον τού καί τούς λοιπούς άξιωματι κούς τοθ σ<άφους καί άπεκα λυψεν είς μακράν όμιλΐαν τού την διαφωνίαν τού μβτ· τοθ Φόρερ». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΔβκεμβΜου (ΙΒ. ύτϊηρ.).-Πσρά την τηοου μένην είς Μπουένος Αϋρες επιφυλακτικόχητα καί την ίχε μύθειαν ώς ·ηρος τούς λόγους της αύτοκτονίας τοθ πλοιάΡ χβυ Λάνσντορφ, εν τούτοις I- γνώβθησαν ωρισμέναι σχετι¬ καί λεπτομέρειαι. «Το τελευ τοΐον 03άδυ, λέγουν, 6 πλοΐ- αρχος Λάνστορφ εκάλεσε τούς αζιωματικούς τοθ «φάνΣπέβ» πλη7ΐον τού καί άφοθ συνωμί λησε αετ' αυτών έιτΐ μακρόν τούς άϊεχαιρέτισε διά θερμί|ς βη είς τό δωμάτιον τού μιας γερμανικήν σημαίαν πτωμα τού μ* μ1αν .' ραν είς τόν κρόταφον^ πτομέρεια αυτή, ά"" •ι την Ιπιβυμίαν τοθ νά ' οΤμα τού «ίς ναυμαχίαν, επι θυμΐαν την οποίαν ήμποδίσθη υπό τοθ ΧΙτλερ νά έκπλη "Έν* τοΰτοτς, ώς ζουν οί κυχλθι τοθ Μπουέ νος ΆΟίες, 6 θάνατός τού 6*ν παύει νά £Ϊόι ήρωΐκός» ΕΙδήσεις ικ ΒβρολΙνου άνα φέρουν δτι 6 γερμανικός τό πος επεφυλάχθη οήιιβρον ν' άναγνεθη την σύτοκτονΐαν τοθ πλοιαρχου Λάνσντορφ. Χθές την νύκτα ή άνωτάτη γερμανική διοίκησις άνήγγβι λε τό θλιβερόν γεγονός άνευ σχολΐων. Τό εκδοθέν έπΐση μόν ανακοινωθέν λέγει: «Ό κυβερνήτης ΛΛνσντορφ δέν ή θέλησε νά επιζήση τοθ ιτλοίου τού, πιστός είς τάς παραδό σεις τοθ γερμανικοθ ναυτικοθ ϊίς τό οποίον ύπηρέτησεν επί 30 £:η καί Εθεσε τέρμα είς την ζωήν τού. Ώς στρατιώ της καί ώς ήως ύπερεξεπλή ρωσβ τάς προοβοκίας τοθ φόρερ καί τοθ ΓβρμανικοΟ λαοθ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δ)3ρίου (Ιδ. ύιΐηρεσ'α).— Ή κηδεία τοθ πλοιαρχου Λάνσντροφ θά γίνη σήμερον είς Μπουένος "Αϋρες. Αγγλικη άντιπροσωπεία ναυ των θά καταθέση στέφανον. "Αγγλος πλοΐαρχος έκ των αΐχμαλώτων τοθ €φόν Σπέί^ μετέβη έ« Μοντεβίντεο είς Μπουένος "Αϋρες »ιά ν' αντιπροσωπεύση τό αγγλικόν εμπορικόν ναυτικόν. υπάρχη ή παλαιά, ή εύγενής καί σταθερά άκόμη ΓερμανΙα. Τό «ΝταΙηλυ Σκέτς» γράφΒΐ: «Ό αύτοκτονήσας κυβερνή της τοθ €φόν Σπέε» είνε Κνας ήιως καί μάρτυς >.
  Τό «ΝταίηΧυ Xβραλντ^ δη·
  μοσιεόει δριμύτατον κατά τοθ
  Χ(τλερ άοθρον τό οποίον κα
  ταλήνει ώς εξής: «Τ* τέλος
  τοθ «Νατυάρχου φόν Σπέε»
  δβν οημειώνει ά τλ&ς τό τέλος
  ενός πλοΐου, άλλά τό τέλος
  τοθ ό >εΙρου τοθ ΧΙτλερ νά νι
  κήση την κυρίαρχον των θα·
  λασσΔν. Καί τώρα ένώ τό<φόν Σπέε» ευρίσκεται είς τόν βυ· θόν τής θαλάσσης καί τό πτθ αα τοθ γεννσίου πλοιαρχου Λΐνσντορφ σφαδάζει άκόμτ· είς ξενοδοχείον τοθ Μπουένος '1Άϋ3ες1 δ κ. Χΐτλβρ άποσΰρε ται είς την επατυλιν τοθ Μπερ χτεσνκάντεν · ά νά έσρτάστ) τα Χριστούγεννα. Δικαιούμε θα δμοας νά τόν ερωτήσωμεν είς -οίαν Βνλπουργίαν νύκτα δδηγεΐ την Γερμανίαν, τεύς συμπατοιώτας τού, τό γερμα νικόν Εθνος όλόκληοον. καί τόν κόσμον Η ΑΜΥΝΑ ΤΗ2 ΑΓΓΛΙΑΣ ' Κατά μήχος των ακτοίν τής Αγγλίας ΐ'χουν τοποθετηθή Ισχυρότατα άν τιαεροποριχά τη>εβόλα, χάρις είς τα όποΐα καθισταται πλέον άδύνατος ή
  προσέγγισις γερμανικών άεροπλάνο^ν. Ανωτέρω, άνιιαεροπορικόν τηλεβόλον]
  είς την άκτήν άγγλικής πόλεως έτοιμον πρός δράσιν.
  Τα Ρωσσικά
  σχέδια.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δεκεμβριού (Ι
  ΌΔήμαρχος
  Ν.Ύόρκηςύ-
  ποδεικνύει
  την άμεσον
  παροχήν ένι
  σχύσεως είς
  Φινλανδίαν,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δ)βρΙου (Ιδ. ύ
  πηοεσΐσ).— Τό πρακτορείον
  Ρώϋτρρ πληοοφορεΐται 6τι οί
  ΦινλανδοΙ εζήτησαν παρά της
  Άμβρικής δάνειον 50 έκατομ
  μυρΐων δολλαρΐων διά την α
  γοράν πολεαοφοδίων. Ό δή
  μαρχος τί|ς Νέας "Υόρκης κ.
  Λιγκουάρντια έξεφώνησβ λό
  γον ενώπιον 10 χιλ. κόθμου
  τονίσας δτι πρέπει νά παρα
  σγεθβ ταχέως βοηθεία είς την
  ΦινλανδΙαν.
  ΑΓΚΥΡΑ 21 Δ)Βρίου 16. ό
  πηρεσΐα).— ΕΙβή >βις έξ Έλ
  σΙνσ<ι άγγέλλουν βτι ή Ρωοσι κή άεροπορΐα ύφ'στ^ται σο βαράς απωλείας είς Φινλαν δ'αν. "Αλλατηλεγραφήματα έκφ.ν λανδΐσςάνσφέρουν δτι ή θέσις των Ρώσσων κατέστη λίαν δυ σχερής λόγω ελλείψεως συγ κοινωνιακων μέσων. ΟΙ Φιν· λανδοΐ καταστρέφουν τα πάν τα άπό δπου ύποχωροθν. μστα τα δ ποία ιΤ^ον κατα σκευασθή είς Μεξικόν καί προ ωρ'ζοντο διά τόν γερμανικόν στρατόν. Άξιωματικός τοθ «Κολόμβου» άφηνήθη δτι μό νόν δ κυβιρνήιης τοθ σ<ά- φους εγνώριζε τόν σκοπόν τοθ ταξιδΐου. «Π στεύομεν, εί πεν, βτι είχεν σκοπόν νά διασπάση τόν άποκλε σμόν τόν οποίον έφαρμόζει τό αγ γλικόν ναυτικόν. Ένφ συνε χίζαμβν τό ταξιδιον, διεκρίνα- μεν τό αγγλικόν καταδοομι δποϊ κόν «Ιμπεριαλ» όν μας διέταξε τό νά στα¬ ματήσωμεν. Προσεπαθήσαμεν νά διοφύγωμεν καταφεύγον τες είς την ζώνην των άμβρι Τόναυάγιον τοΰ "Κολόμ- 6ου"__ ΡΩΜΗ 21 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπη ρεσΐσ).—■ Τό πρακτορείον Στέ φανι τιληροφορεΐται δτι χθές τό εσπέρας Ιφθασεν είς Νέαν Υόρκην τό πολβμικόν το οποίον μετίφερε τούς ναυαγούς τοθούτοβυθισθέντος νερμανικοθ ύπερωκεανείου «Κολόμβρς» Ώς εγνώσθη 31 εκ των άνδρων τοθ πληρωμα τος τοθ σκάφους απωλεσθη σαν. ΟΙ διασωθέντες, θεωροό αενοιώς ναυαγοΐ θά δυνη τοκτονήσα*τος κυβερνήτου τοθ £θν νά παραμείνουν Ιπί 60 ή «φόν Σπεε» γράφουσαι: «Διά κανικών υδάτων. Τό αγγλικόν δμως καταδρο μικόν μας κατεδΐωξβ καί Ερρι ψΕ την πρώτην προειδοποιητι κήν βολήν. Ό κυβερνήτης μις δέταξε τότε νά πβριχύσωμεν είς δλα τα ξόλινα μέρη τοθ σκάφους πετρέλαιον καϊ νά κατσββΐσωμεν τάς λέμβ?υς Ακολούθων·, κατήλθομεν δλοι είς τάς λέμβιυς κ αί Εμειναν μόνον 8 άνδρες τοθ π>η3ώμα
  τος επί τοθ σκάφους καΐ Ι9ε
  σαν πΟ?. Οί άνδρες ου γοι πε
  ρισυνελέγησαν υπό τοθ «Ίμπέ
  ριαλ» όνΐγον αργότερον, ενφ
  τό «Κολόμβος» ανεφλέγη καί
  κατεστράφη εξ έκρήξεων καί
  κατεποντίσθη.
  λανδ'αν δέν είναι απίθανον
  νά ώθήσουν τούς ηγέτας τοθ
  ΚρεμλΙνου είς νέαν περιπέτβι
  αν πρός τα Βαλκάνια
  Εγνώσθη μάλιστα σχετι¬
  κάς δτιή Ρωσσία συγκεντρώ
  νβι μεγάλας στρατιωτικάς δυ
  νάμβις —ρος την Ββσΐτρσβ αν
  μέ αντικειμενικόν σκοπόν ν'
  ασκήση πίεσιν επί τής Ρου
  μανΐσς.
  «Μ α τοιαύτη ενεργεια δ
  μως γράφει ή αγγλικη έφημε
  ρίς δέν θ' αφήση άσυγκίνητον
  την Τουρκίαν τί); οποίας θά
  δισκινδυνεόσουν ζωτικά συμ
  Φέροντα έξ επεκτάσεως τής
  Ρ^σσίας»
  ΤηλεγρσφήμΜτα έ< Μ4σχας άναψέρουν δ τι σήμερον έωρτά σθη ή 60^ ίπέτειος της γεννή σεως τοθ Στάλιν. Οί ηγέται τοθ βρυθροθ στρατοθ ήθελον νά προσφΐρουν είς τόν Στάλιν κατά την ημέραν αυτήν ώς δώρον τό Έλσίνσκι άλλά δέν δισιτέρα ύτΐηοεσία τής «Ά[ηδυνήθησαν. Έκ των μέχρι σή νορθώσεως») — Τα «Νέα Χοο'μερον θε άποτελεσμάτων τής νικά> γράφουν σήμερον δτι Ι εκστρατείας είς ΦινλανδΙαν
  κατά την γνώμην των επισή φαίνεται δτι ή επιχείρησις αύ
  μων αγγλικών κύκλων αί ά τή βαίνει πρός πλήρη άποτυ-
  ποτυχΐαι των Ρώσσων είς Φιν Ι χίαν.
  ΑΊ κρΐσεις των άγτιπάλων τοο
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ
  τιμήν είς τόν Λάνσντορφ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δ)βρΙου (15.
  ύπηοεσία τΤ|ς «Ανορθώσε¬
  ως,).— Αί Αγγλικαί έφημερί
  δβς, άσχολούμβναι σήμερον
  μέ τόν τραγικον ίπίλογον
  τοθ βράματος τοθ «φόν
  Σπέε» άποδίδουν φόρον τιμής
  είς την δψ ιγον στάσιν τοθ αύ
  τοθ
  θ
  μέρας £ίς
  Πολιτείας
  μ
  τάς Ηνωμένας
  λάβ(ας
  μτβ^ ς το0 βΚολόμ
  λβ»νοντο καί
  τής πράξεως αότη"ς τοθ πλοιάρ
  χ ου Λάνσντορφ απεδείχθη δτι
  οί ΓερμανοΙ καταδικάζουν
  ^ το0 βΚολόμ 0, Γερμ ζ
  , ουμπερ«λσμβ»νοντο καί την τακτικήν τοθ καγκελλαρί
  ^ χιλ,ά6,ς οποδή ο» Χΐτλερΐ ΟΙ «Τάΐμςΐ γρά
  φουν: Ό Χίτλβρ αίσθάνεται ά
  πό τοθδε δ τι Ιχασε τό παι
  γνΐβι»
  Είς την άπόγνωσίν τού, δέν
  είναι απίθανον νά παρασύρη
  μαζί τού είς τόν όλεθρον 6
  χι μόνον την Γερμανίαν άλ¬
  λά καί την Ευρώπην δλόκλη
  ρον. Δέν ύπάρχει άμφ β ιλ'α,
  συνεχΐζει ή μεγάλη αγγλικη
  εφημερίς, δτι δ ΧΙτλερ είναι δ
  ύθ ύί
  η
  ύπεύθυνος
  τοθ ήοωος
  ο
  ρ
  τής αύτοκτονίας
  α ό τοθ ναυτικοθ δ
  οποίος άηέδειξε διά της πρά
  ξεώς τού ότι έξακολουθεΐ νά
  Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΠΝ
  ΑΙ μεγάλβι ίβοιβΐ τ&ν Χριοτβυνίννΐίν πληΐΐ-ΐζβυν. Ό χιι
  μών χαΒίσταται Μαθημίροιν βαρότερο;. Καΐ (1; αύτάς ι άς ημέ
  ρκς 4 άγάηΐι πρός τβν πληοίον προβϋλλΐι ώ-, καθήκον ίπιτβ·
  Μτικόν.
  ΖΒμιν »1ς μίαν περίοδον τΐταρχγμένην, ανΐΐαυχον, πλήρη
  κνινίοτς κβΐ δίονς. Ο πέλεμος μβίνεται βΐς τβν βορράν και
  την δύσιν, είς δέ τούς ώχεανούς Μαί τάς θ«λ4·ο«ς τα δρ&ακ-
  τ« τΒν ναυαγιον, τΰν τορηι*λισμ&ν μ«1 τού πνιγμοΰ «Ιν«ι
  καθημΐρινά. Είς τάς ηκραιμβνάς της γκννηβειυ; τοθ Οεοΰ τής
  άν&κης τό μίίος ίχει χυριαρχήσει χ«1 η*λιν είς μίν« μερβς
  τής νή{.
  Ή χώρβ μ«ί, μίνβι ίύτυχδς χ«ρις «ίς τίιν αύψρον» κολιτι
  Ικιίν»ν κου διιυθΰνουν τάς τύχατ τα;, μακράν τής «υρ·
  (. Κατ' άναπότρβπτον δμ«ς ανάγκην δοκιμάζει τας συν·-
  ««ίβς κ»1 τα δβ»ν« τοθ πολεμικον καταχλυαμον. Ή οΐκονβμική
  &ναοτα(ΤΜ3ΐς τίιν οποίαν Ιπίφβρΐν ο ιτόλεμος βίς δλον τον κό
  σμόν ΐΐχ» τον αντίκτυπόν της «αί είς τον τόπον μβς. Κατί
  ϊ'αβενμβν η Κυβίρνησις μίτ:α πεοοταα(«ί τδν άνέργων χειΐ
  πεοίβάλψΐΜς τδν ένδΐών καί ίττέτυχεν ώατβ νά μην οπάρχοβν
  ΜΐνΒντες μοιΙ δυβτνχουντβς βιτνς αλλοτ«. Είς τα λαϊκβι χαΐ τα
  μαθητικά συσβΐτιαι <1 πτωχοΙ, οί ένδΐεϊ;, οί ανιρνοι κββώς Μαί (Ι ίπβρο' μαθηταί ευρίσκουν τροφήν θριπτικήν, άφϊονον, χ«< βαρίν. Άλλά δέν ε!>6 ίυνβτβν βίβ»ια, ουτβ κβΐ ορθόν νά
  Τα περιμένομεν 2λκ ά πό το κράτος 'β^ρ«1λομ(ν νά βοηθήβΜ
  μέν ίλοι. Οφείλομεν νά ουνεισφέρΜμεν δλοι δια την ενιαχυ
  αιν τ&ν λαϊχών μ«1 τ&ν μκθητικ&ν ονοσιτί^ν, διά την κιρίθαλ
  ψιν τ&ν πτΜχ&ν καί ένδι&ν. "Εχομεν χρΐος έπίαης (Ις αύτάς
  τάς ημέρας τίκ γ*ννηο(Η{ τού ΟεοΟ τής άγιίιπης καΐ τής ·ιλαλ
  ληλΙκ{ νά βοηθήσωμεν τοϋς πτωχούς κ οί ι Ινδεεϊ;. Ιδιαιτέρα»;
  οί ινιτοροι πρέπΐι νά ουνβιαφέρουν μέ γενναιοίνρίαν. Τάς ημί
  ρας αύτάς τΒν μεγάλοαν έορτών, τάς ήμίρας ετ&τάς τού π»γ»
  ροδ χειμ&νος δέν πρΐχβι νά μείνη κοινεΐς μέ το πκράκονον
  τής άν*χεί«{, δέν πρέπει νά μείνη κβνεΐς χωρΐς «φθόνον τρο¬
  φήν, χωρ!{ περίββλψιν. Ή «οΐνωνί» μας £δΜΜ· πάντοτε διΐγμα
  τα τ&ν εύγ«ν&ν αΐοβημάτων τής φιλαλληλίβς. Κ«ί δέν θά α
  βτερηση άσφαλδς όντε εφέτος. ΑΙ ημέραι κβύ άπομένβυν μίχρι
  ΤΒν ΧριστουγέννΜν θ' κφκραιθοβν άοβ«λ&ς είς την οργάνωσιν
  τής περιί4λψει»ς τ&ν πτυχΒν, είς τίιν ένίβχυσιν τβν λ«ϊ»Βν κ*1
  μ«βητικ&ν ουοσιτίων. Ή ώργαν»αένη Μαί Α άτομικη φιλανθβΝ
  πία θά δράοη άσφβλ&ς μμΙ «·λιν εύερνετικβ{.
  ΔΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινπιιατογράφης).
  — Σήμερον: <Πληγωμένος Άετός» μέ τον Σάρλ Μπουαγιέ καί την Χέν τυ Λαμάρ. ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον «Σκλάβοι τοΰ Μίσους». Κυριακή καί Δευτέρα Λρα 10 1)2 π. μ. πλουσιώΐατον Σινράκ μέ Μίκυ Μάους, διάφηρες κωμωδίες καί ώραιότατα Ζουρνάλ. 2 — 4 έΐϊει κόν. 4—6 τιμαί ήλοττωμέναι. Καθ* ίκάατην άπογευματινή 6 1)2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Στοθμός Αθηνών. 12 25 Ση>α—Έθνιχός δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρ« "Αστΐοοσχοπείου'Άθηνων
  12.30 Ή ώρα τοθ εργάται».
  13 Έλληνιχά τραγο65ια (ΔΕ
  οχοι).
  13.30 Είδήσεις—Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσιχή. (Δ
  βχοι).
  14.15 Είδήαεις.— Μετεβρολογι
  χον δελτίον·—Κίνησις κγορ£ς Πι
  ραιως.
  18 45 Έμ6«ήρι« χα2 ίλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίσχοι).
  18 55 Βιεννέζικη μουσιχή. (ΔΕ
  σχβι).
  19.30 Ή ώρα τής ΈλληνΕδος
  19.45 Έργα τοθ Μότσκρτ. (ΔΙ
  βχοι).
  20 Δτ,μοτιχέ τραγοθδι (δπδ
  τοθ χ. Κώστα Γικννιχοπβύλου ου
  νοδιία λαϊκήν δργάνων).
  20.30 Όμιλίκ.
  20 50 Είδήσεΐς.
  21 'Αγγλιχή *μουσιχή. (Δ(σχοι)
  22 Σονθέσεις διάτρανοθδι (δπό
  τής δίδος Δέσποινας Άμπάριζο
  γλου).
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 Κουαρτίτο 'Αθνηνβν Κυ
  ρίαι Νέλλη Ευελπίδη χαΐ (.Σύλδα
  Κούλα, χ. χ. Κωνσταντίνος _·ύ
  λαςχαΐ'Αχιλλεδς Πχπ«δη ηΐρίου)
  23 Έλαφρά Μουσιχή*. (Δί·
  βχοι).
  23.20 ΝυχτερινκΙ είδήσεις.
  23 30 Ίϊλαφρο τραγοθδι (δπό
  τής δίϊος Σίνιας Κουρτίδου).
  24 Τελευταίαι ιίδήσεις.
  0.10 Μουσιχή τζάζ. (ΔΕσχοι)
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Άπογευματινή ώρα 6.15
  Εσπερινή ώρα 9.15 μ. μ.
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  Ζ1ΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ο
  Νι« οηβρτβριοτί» δημιουρ·
  γία τοθ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Μαζύ μέ «έν Φΐβναντέλ
  πβν εΐνι άαύλλπητβς στίιν με
  τκΐοτιχίτητα «βδ γέλιου,
  ηαΐζουν χαΐ Α χαριτΜμίνη
  Π8ΝΕΤ Ν1 ΥΜΠθ,π ΚΛΩΝΤ
  ΜΑΙ, 4 2ΟΧΚΛΙΝ ΓΚΑΕΛ
  Μαΐ β ευβυμος ΡΟΛΛΛΝ
  ΊΌΥΤΑ1Ν*
  • Ιίΐμ. Την Δευτέραν λέγει
  τίς εορτής 2 άηβγβνματιναΐ
  ββρα 2-4 καί 4 - 6 μ. μ. Τιμαί)
  ηλαττωμίναι. Τελευταία άπβ
  γενμκτινίι »ρα 6 15, Βραδύνη
  &ρα 9.15 μ. μ. Έηιτρέηεται Α
  εϊσοδοΐ η*1 στ* ηαΐβια.
  Ή Άγορανομική
  "ΥπηρεσΙα.
  Δίκαιον είνε νά Ιξαρβξ χαΐ πά
  λιν τό έργον τή; άγορανομιχί); υ
  πηρεσίας τής Διοιχήιεω; Χω?ο
  φυλαχή; Ηρακλείου: Παρά τάς
  παρουσιαζομένας λόγω των άνω
  μάλβν εξωτερικών συνθηχων σοδΐ
  ράς δυσχολίας, ή Άγορανομιχή
  "Υπηρεσίαι χατορθώνΐι έν ι ώ μέ
  τριμ τοθ δυνατοθ χαί τοθ λελογι
  σμίνου, νά άνταποχρίνιται είς τάς
  άπαΐιήαεις τοθ χοινοθ χαί νά
  συμπληρώση τα εκάστοτε παρου
  σιαζομένας ελλείψει;. Εί*ε άλλως
  τε είς τουτο χαραχτηριστιχή ή ου
  ναίαθησις των λεπτων καθήκον
  των της άλλά χαί ή έπιθυμία
  της νά εξυπηρετήση δλων τας ά
  νάγχας. Καί είνε άξία παντός έ
  π*(νικ ή" προσπαθεία της.
  *««
  Ή κτηνοτροφΐα.
  Είς ίνδεκα περίπου δισεχατομ·
  μύρια δραχμών άνέρχεται κατ'
  I-
  τος ή χτηνοτρεφιχή παεαγωγή
  τής Ελλάδος συμφώνως κρός τα
  πορίσματα ιίδιχής μελέτας τοθ χ.
  Τπουργοθ τής Γεωργίας. Ή δια
  πίστωσις *>0ιη δλοχληρώνει !σκ
  ελέχθησαν χατά χαιρούς δια την
  σημασίαν τοθ χτηνοτροφιχοθ μας
  πλοότου. Συγκεκριμένως διά τί);
  γλώσσης των αριθμών γΕνετκι φχ
  νερδν τί δύναται νά άποΕώ:τ) ή
  χχηνοτροφία είς την χώραν μετά
  μίαν ποσοτιχήν χαί ηοιοτιχήν 6ελ
  τίωσίν της. Σημαντικόν ιδίως εί
  νέ τό αναφερόμενον ιίς την ιδίαν
  μελέτην δτι διά ιή; άναπχύξεως
  τής χτηνοτροφίας μας είνε ιΰχο-
  λον νά καλυφθή χαί τό παρουσια
  ζόμΐνον Ιλλειμα ζιοιχομιχών πρβϊ
  όντων τα δποΤα είσάγονται έξωθεν.
  ***
  Βραβεϊα
  Είς πολλους διδασχάλβυς έχ
  των οποίων χαί άρχετοΐ Κρήτι;
  άπινΐμήθησαν δραδιϊα χρηματινά
  μετά τιμητιχίς διαχρίσΐως. Οί δι
  δασκάλοι αυτοΐ επέδειξαν λίαν εύ
  δέχιμον «Ισωσχολιχήν χαί έίω
  σχολικήν υπηρεσίαν». Καί ιίνι
  τό γεγονός 6χι, μόνον πρός τιμήν
  των διδασκαλίαν τούτων άλλά χαί
  τής έχπαιδεύσεως χαί δή τή; στοι
  χειώδους ήτις άηοτελιΐ παντοθ
  την βάσιν τής παιδείας. Διότι ή
  ΐδΤόκιμο; δπηρισία των διΓασκά
  λων δπονοεϊ καί ανάλογα αηοτελέ
  σματα έν ι ω χΰχλφ ττ)ς δράσεώς
  των.
  τού ώραιάκοσμοϋ
  ι'·»-ί-^
  Ό πόλεμης ρπέβαλε την «πλότητα είς τίς γυνηΐκες, ιδίως των έμπολέ
  μων κρα ών. 'Απλές ένδυμοσίες πού μιμοΰνται τίς σΐρατιοτικές θτβλές , είς
  την γενικήν γραμμήν το»ν. Είς την άνωτέρο) εϊκόνα, δύο ΙΙαρισινές «άν τα·
  γιέρ>. τό κομψότερο καί πρακτικο')τερο ντύσιμο τής έποχής..
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡ1ΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν Ήραχλΐίι»
  Βανανοφυτά|
  αρίστης ηοιχιλίας. Πληροφορίβκ
  ηαρά τφ χ. Άριστ. Μιχελιδάκη, ι
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  6ρ« 6,30 9.30 μ. μ.
  ή ύιχέρβχος πρνταγωνί
  στρια τού «τάφου τβδ Ίν-
  δοΰ» ή μεγαλύτερη χβ-
  ρκύτρια τβδ κόσμου Λβ
  Γιαννα στό φ)λμ:
  ΣΚΑΑΒΟ
  ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
  "Ένα δράμα δυνατό μί
  αχηνες πβύ θά σνγή
  αουν χβχθβ ανθρβίπβ.
  Συμπράττουν: 6 ΧΑΝΣ
  ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό
  καλλιτεχνικόν συγκρότημα
  τοθ ΒΙΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ
  τοθ Βερολίνου καί τα πε-
  ρίφημα μπαλλέττα Άρζβν
  τίνα γκέρλς.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τβ μεγαλούργημαι:
  ΧΑΜΕΝΟΣ
  ΟΡΙΖΟΝ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Ώς πληροφορούμεθα έψηφί
  σΡησαν υπό τί|ς Διοικήσεως
  των €Φ.λανθρωπικών Ί5ρυμά
  των Άνδρέου κοΐ Μαρίας Κα
  λοκαιρινοΓ» πρός διάθεσιν τα
  έπόμενα χρηματικά ποσά διά
  τάς εορτάς χον Χρ.στουγέν
  ν ών επί τή έπβτεΐφ τοθ θα
  ν ότου τοθ Μβγάλου τί|ς πόλβ
  ως Εύεργέτου αειμνήστου Άν
  δρέου Λ. ΚαλοκαιρινοΟ.
  1) Υπέρ τθν Φυλακισμέ
  ων—διά τοθ κ. Εισαγγελέως
  πρός ββλτίωσιν τής τροφάς ού
  τον κατά την ημέραν τον
  Χοιστουγέννων δρ. 2000.
  2) Υπέρ «τοθ Γβρωνυμακβί
  ου ΔημοτικοΟ Βρεφοκομείου
  είσφορά πρός συμπλήρωσιν
  τΟν ίλλείψΕων αύτοθ δραχ.
  5 000. Χ
  3) 'Υηέρ τοθ Γηροκομβίου
  δρσχ. 1000.
  4) Υπέρ τοθ Άσύλου της
  Γρηας δρ. 1000.
  5) Υπέρ τοθ Όρφανοτρο
  φεΐου θηλέων πρός συμπλή
  ρωσιν τής τροφής των Χρι-
  στουγέννων δρ. 2000
  6) ΕΙσφορά υπέρ τής Έθνι
  κης Όργανώσεως ΝεολαΙας
  8ρχ. 10 000.
  7) Είς τόν Ταμίαν τοθ Πά
  τριωτικοθ Ίδρύματος δρ. 10.
  000 πρός παροχήν διά τοθ οί
  κονομικοθ Συσσιτΐου δωρεάν
  πασχαλινοθ φαγητοθ είς τούς
  απόρους τής πόλεως κατά την
  δευτέραν ημέραν των Χριστου
  γέννων 26 τρέχοντος μηνός.
  8) Διά την προικοδότησιν
  μ1 άς όρφανής άποφοίτου τοθ
  ΈθνικοΟ Όρφανοτροφεΐου θη
  λέων δρ. 10 000.
  ΝΕΟΣ μέ καλάς συστάσεις ζητεί
  θέσιν παρ' οίοδήποτε κατάστημα.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Τα περιπαθέστερον
  άνάγνοομα
  Ο ΣΟ1ΟΕΡΤ
  υΐΙΣΕΡΕΙΑΙΑΐη
  Καί Ιβ/αινεν άληθινή χαί δι·
  χαιωμένη ή η·Τρ« τοθ άντιπρο
  σώκου τοθ χδμητος Έστιρχίζυ,
  τοθ αντιπαθητιχεθ δπαλλήλου τιβΐ
  τόν συνιβούλιυι νά πάρη τα τρια
  «ίσια φιορίνια; "Αν ΐίχ« 3χι τα
  τριαχόβιβ φιορίνιοί, άλλ' Ινα μέ
  ρος μόνον αυτών, 6 ΣοΟμπιρτ θά
  μπορεθΐε νά ιϊχε φύγη γ<ά τό <τήμα... γιά την ΚαρολΙνα, γιά την ευτυχία τού... Έπάλαισιν ήμέρες μέ την συ νείϊησίν τού: Τα τοξίϊι τής άπ?ο ό ήτου ίπιατροφής τε υ είς τό «τή μα, ?έν Ιδγαιν» άπά τόν νοθ τίυ, καί Ιψ' 2σον έσυλλογίζετο τό τα ξίδι, δ νοϋς τού έστρέφητο πρός τα... τριαχόσια φιορίν:α... Αέν θά ήιαν μιά λύσις νά πάη νά τα πά ρη; Άλλ' είχε μιά αίσθησιν δτι θα πήγαινε νά έγγίση άναμμένα χάρβουνα .. Διν ιθρισχεν ήσυχΐα. "£πρειτε νά φύγη. Μέ χάθι τρόπον ίπρεπε νά φύγη! Δέν πίραοαν τίσααρε; ήμέρες χαί ίίζοντ^ς την ντροπή χατά μέρος, σηκώθηχε χαί πήγεν είς τον άντιπρόσιοπον τοθ χδμη τος Έστερχάζυ. Τόν χατιχιραύνω στν δμως ή απάντησις τοθ άντι· προσώπου ποϊ» ή«ουσε: —Τα 300 φιορίνια; Δέ* ο&ζ εί πε λοιπίν, νεκρέ μου φίλΐ, δτι ή,θε χαί τα είσέπραξε γιά λογα ριασμόν σας ■ χύριος ιτατέρας σχς; Ή είδησις ποϋι ήχουσΐν έ Σοθμ περτ ά πό τό ατόμα τοθ άντιπρυσώ ηου τοΙ χόμητος^ ήταν γι' αυτόν μιά κπογοήτευσις, ΐσως ή μιγαλει τέρα άπό δλες. Διν ίφθαναν λοι πόν δλοι βί ίλλοι; Τόν έπρόδιδι χεκΐ δ πατέρας τού; Καί άπό πό» «Ιχε χατορθώσι δ πατέρκς τού νά μάθη δτι δ Σοθαπΐρτ ■έδιχαιοθτο νά είσπράξι χρήιιατα; Ό.άτυχήζ μ^υσιχες ήταν άνύποπτος ,τΐ)ς μη χανορραφίκς τοθ καταχθονίου άν τιπροσώπου τοθ χέμητος Έστερ χάζυ. Έγύρισε σπίτι τού. Πίρασεν ά διαφοράς χάτω άτιέ την δΐνδρο στοΐχία τοί δρδμου, χάτ« άπό τα δένδρα κου τόσον άγαποθαε. Πί ρασεν άδιάφορος έμπρϊς ά πό λου λούδικ. Δέν τοθ έλεν/αν τίποτε. Μέσα είς την χαρϊιά τού ήιαν δ θάνατος. "Ηκουε μίσα τού σχν τόν ήχο μιβς χαμπάνας που σημαίνει θλιμμίνα, θάνατον... "Εφθασεν είς τό σπίτι τού. Ζήτηην άμέσως νά ιδή τόν πατέρα τού. Μιά φριχτή οχηνή διεδραμκτίσθη μεταξΰ πά τρός χαί υίοθ. —Βιβχιδτατα!— τοθ είπεν δ πά τέρας τού. Πηγά χαί είσέπραξτ τά^χρήματα ι τα δποΐα διχαι οθσαι. ΓιατΙ λοιπόν Ιλειπις τόσον χαιρό είς την ξενητειά; Τό ξέρεις υ ώ; είμεθα πτωχοί, χαί ή ιίχογί νιιά μας Ιχει άνάγχες. Ό Σοθμπΐρτ διιιιαρτυρήθη, έ φώναξεν. ΐχλαψεν, θϋμόταν χωρΐς νά θέλη τή φριχτή σχηνή πο6 τοθ ιίχε δημιουργήση δ πατέρος τού δΐαν ή:αν άχόμη είς τό χολλέγι όν χαί Ισπούδαζΐ. Άλλά τότε εί χε τουλάχιστον την μητέρα τού, νά τόν προστατιύη. Τώρα ήσθάνε το τόν εαυτόν μόνο χαί έγχαταλε λεΐμμένο! "Ηταν συντετριμμένος ι Δυστυχής. Ι (αυνχίζετα) ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ β5·ντ·ϊοιτρές Έγχατ«στ«8εΐ5 έν ΊεραχΙ τρ« οεχεται εΙ| το Ικτριΐον 9 12 Η«1 3-6 Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝβΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΑΑ; 1940 ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ Σ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Άθη νών · κ. Νικ. Πατμανίδης ύφασμα τέμπορος. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Επάνω στήν άν»ησι τής νεοτητος, νεόνυμφος άκόμη, ά πε'θανεν είς Βιάννον καί εκηδεύθη εν μέσω των θρήνων άπαρηγορήτου συζύγου καί άδελφών καί τοΰ γβνι κου πένθους των κατοίκων τής κωμο πόλεως ή Κβιλλιόπη Ματθαίοι» Μαράκη. Τούς σκληρώς δοχιμασθέντας σύ ζυγόν της κ. Ματθαϊον Μαράκην καί τόν αδελφόν της φίλον κ. Άνδοέαν Παπαδάκην συλλυπούμεθα Θερμώς. - Άπέίανε ρ'ις νεαράν ηλικίαν καί εκηδεύθη έν συρροϊ) κόσμου ό Σπν ρος Καςοκίδηςτής γνωσττ)ς παρ' ή μϊν οικογενείας, δΊακρινόμενος διά τα ψυχικά τού χαρίημοτα Τούς οί κείους τού καί ιδιαιτέρως την οίκο γένειαν Βαρδάκη κοά τύν αδελφόν τού κ. Νϊκον Καζακίδην ή «Άνόρθω σις> συλλϋίτείται θερμώς
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Οί ιρόφι-
  μοί τού Πτωχοχομείβυ 'Ηρακλείου εύ
  χπριστοΰσι θερμώς τα προσωπικόν
  ιοϋ ενταύθα Ύποκ)ματος τής Τραπέ
  ζης τής Ελλάδος διά τβ πλούσιον
  φαγητόν τό οποίον παρέθεσαν είς έν
  νεαήμερον μνημόσυνον τοΰ άποθανόν
  τος έν Αθήναις συναδέλφου των Γε
  ωργίου Δανδουλάκη.
  (Έν Ήρακλδίφ ΐχί 22 ί)βρίιυ 1939).
  ***
  Γύρο οτήγ πόλι.
  Παοά τα άστραιίβροντα καί τ4ν
  θυελλώδτι άνεμον τής προχθεσινάς νυ
  κτός.
  — Χθές καί χατά τάς πρωϊνάς ώρας
  είχαμεν αίθρίαν.
  —Την οποίαν έτίμη·αν άναλόγκς
  οί νπαιθριόφιλοι καί ειδικώτερον οί
  φίλβι τής ηλιάκης ϊαλπωρής.
  — Αί πρώται είσφ·ραί υπέρ των
  άπόρΜν καί ένδεών τής πόλεώς μας
  ήρχισαν.
  —Είτε διά των διαφόρων φιλανθβεο
  πικών ίδουμάτηιν είτε άπ' εύθβίας.
  —Δίδονται οθτω αί πρώται καλαί
  ενδείξεις ότι ή συνδρομή των πτ«
  χών κατά τας επικειμένας χριατιανι
  κάς ημέρας θά είνε σύμφωνος πρός
  την ·ημασίαν των άλλά καί τάς π«
  ριντάσεις.
  Ή προσεχής Κυριακή θά είνε
  άς γνωστόν έργάαιμος άς προτελευ
  ταια τοΰ ετους καί παραμονή των
  Χριστουγέννων.
  — Προβλέπεται συνεπως ζωηροτά
  τη ή κίνησις κατ' αυτήν ιδία λΐγφ
  της παρ«μ·νής ανοιχτην των κ«τ«
  αΐημάτοεν
  — Καί τής ενκαιρίας ή «ποία πά
  ρέχεται καθ" όλην την ημέραν είς
  τούς αγοραστάς νά ·υμπληρώ·ουν
  τάς Χριντουγεννιάτικας προμηθείας
  των καί γενικώς νά άγοράβουν ·,τι
  θέλουν.
  — Ό δημοτικάς κήπος δέν μένβι
  χ*#ρίς κόσμον αυτήν την εποχήν.
  —Άφ' ενός λόγυν σοβαρόν τι κα
  τα τό διάστημα τουτο.
  — Πολύς κόσμος παρηκολούθησεν
  άς συνήθιος χθές την πρεμιέραν τηΰ
  κινηματογράφου Πουλακακη! προβάλ
  λοντες τύν -Πληγωμένον Άετόν» ενα
  άπό τα ωραιοτέρα καί Αραματικώτε
  ρα εργα τής τελευταίας κινηματα
  ν^οιφικής παραγ'»γής
  — Εϊς την «Μινώαν» έξ άλλου προ
  εβλήθησαν μέ αρκετόν κόσμον έπίσης
  οί «Σκλάβοι τοϋ Μίσους» μέ τα θαυ
  μάσια Άμερικανικά^μπαλέττα.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΑΥΑΑΕΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όόβς ·
  ηικροβιολονικον χαί Βισ·
  χαμικβν'Βρναβτάριβν ΊατροΟ
  Ματζαιΐβτάκφ
  'Αναλύσΐις οθρων, αΓματβς
  χοπράνων, έμβόλια, κυτεμβί
  λικ χαί έν γένει ίπασβι βΛ
  μιχροίιολογιχαΐ χαΐ Ρ
  %λΙ έξιτάσεις.
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Έξαιρετιχ<5ς ποιότητος είς την χρεμμυδαποθήχην παρά τφ Γενί ΤζκμΙ παραπλεύρως τοθ έμπορΐ χοθ χαταβτήιιβιτος Ίβάννο» Δι- ά Πώλ λιβινιχ·( χκΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «ίΐ» **' ΐΐϊ*·*
  "■* ^*"*έε«~7*1ί
  ·* —— Α
  (Μ*.
  Ι».
  Ι» «τ» Ιϋ»
  «ε* τε·***··
  ~^#.. · ε·»**·*
  §~ ό.—»—» «ε·*»·
  • ΙεΜ<ν· «β·*^ 9 01 Κ·* Οίκονομική ζωτι ΐΈγκυκλοπαιδεία Τιμαί ΌνομασϊΐκαΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ δρ. 13 50 12.50 Υ' » 12.— 11.50 9.— ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην! Καραμπουζές Ελεμέδες α' » » » » » τ' » ΤΑΧΤΑΣ λ'6' » » Υ' » ΣΤΑΦΓΛΑΙ » 7 50 6.50 6 — 5.40 3— 13 - 10.- 5,70 3.50 ΣΕτος Κριθή Β:ώμτ] ΟΙνοι Γλεθχος "Ελαια ΣΑΠϋΝΕΣ ΛευκοΙ &' » 6' » γ' Ηράσινοι α' » Ρ' » γ' Μέταξα 9-- 11.— 7 — 7.— 20 - 21.— 17.— 18.— 30. | 26.— 24__ 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 Τιμαί Συναλλάγματος Λονδίνον Νέα 'Γδρχτ, Παρίσιοι ΖυρΙχη "Αμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξίλλαι 'Δλιξβνϊριια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον ΚΔΗΡΙΓΚ 42.- 43— Κοπΐγχάγΐ} Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα Ζυρίχΐ} Βρυξέλλαι Βουδαπέστη Βελιγραδιον Κβ»ν)πολις ΒαρσοβΕα 27 05 3.09 6 96 4 31 31 — 4.60 23 46 3.13 104.— 21.12 ΑΓ έκεΐνους πού Οέλουν ¥ά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι' 5λους. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 27 40 3Λ3 7 02 4 35 3145 4 66 23.95 3.16 105.— 81.82 Τ6 μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 6583* Α.' Επί τ^ δποθέαει δτι έζυγίζα- μιν τό καθ" Ινα χωριστα, τα 5ρ· γανα καΐ διάφορα εν γέ-ει μίρη τοθ σώματος ενός διιιλδς διΐπλα σμίνοιι αν&ροο, βάρους 76 χιλιο γράμμων. θ* είχαμεν τ» εξής άπο τελίσματα: Τα όατί τού Βά έ",ύγιζ*ν 14 χι λιίγοομμα, χο σύνολον των μιιων Τ2υ 32, ή έαιδερμίς «υ 5, τί λ!· πος τού 11, χαι τϊ έντόοθιά τού, τα νεθρα χβΐ τ* οτίοθητή ια δργα νά τού 14 χιλιόγραμμα. Επι ττ] δποθΐσει δτι μπορούσαμεν νά ά πλώαωμιν την έπιδερμίδα «υτοθ τοθ άνθρωπον, ή Ιπιδερμίς τού θά έίάλυπτε μ'αν επιφάνειαν μή νους ένίς μίτρου χαΐ ττλάτους δύο μίτρων ή Ινα χύχλον μΐ διάμε τοον 160 έχατοσιών «Ο μίτ'ρου, Τό παχος τής έπιδερμίδος τού δια φέριι αναλόγως τοθ μίρους τού σώματος τό οποίον χαλύπτει. Αι πΐοτίρα είνε ή επιδιρμίς ε!; τα βλί ΟΝΓΧΕ2 ΚΑΙ ΜΑΑΛΗ Έώ δλ-» ια αλλα δργανα κ Ο σώματος τοθ άθ;ώπου φθάνουν είς τό μέγιοιον Βριον των διαστα σιών των μεταξύ 24:υ χαΐ 30:0 ι χιυς τής ήλιχΕας χαΐ άπϊ χεΐ χαΐ πίρα παύουν νά μεγαλώνουν, οί δνυχις χαί τα μαλλΐά έξακολϊυ θοθν ν' άνβπτδασβνται χαθ' ϊλην την ζβ>ήν τοθ α>θρώπ5ϋ. Οί δνυ
  χες των δαχτύλων των χιριών μέ
  γαλώνουν καθημερινώς χατά 1)10
  ϊΐλιοίτόμετρον, οί δ-υχες των πό
  ϊδν τετραπλασΐως πιο γρήγορχ.
  Ό ,δν»ξ το5 μιγάλοιι δα*τολου
  το9 π^δϊς μΐγαλώνει μάλιβτα 6)10
  χιλιοστόμετροι ημερησίως! 05ιω
  οί δ/υχες των δαχτύλων των χε
  ριων μποροθν ν' άν»νιωΊοΟν ίντός
  120 ήιερών, των {έ ποδών έντίς
  τριάκοντ». Τα νύχια τιθ δεξιοθ
  χεριοθ μεγαλώνουν , γρηγορώΐερα
  άπά τα νύχια τοθ α;ΐ3τερο5, τό
  νυχι τοθ αντΕχειρος γρηγορώτιρα
  απο το νύχι τοθ μίσου δαχτύλοιι.
  Τα μα^λιά τοθ άνθρώπου'ίχουν
  πάχοος 1)7 ϊω; 1)20 χιλοτμ. Είς
  τας γυναίκας, Ιφ' ίσον δέν συνέ
  τρεχΐ τριχίπτωοις ή 'άλ>η τις ά
  νωμαλία χαί ίφ' ίσον ίέν ήΐαν
  τής μίδας... τα χοντά μαλλιά, τα
  μαλλιά τους μποροθσαν νά φθά
  σουν εί; μήκες τα Ινο μέτρα. Πό
  στς τρΐχας ϊχΐι ή κ^μη τοθ άν
  θρώπου: Ό αριθμος τριχβν Ιξαρ
  ιαΐαι άπό τό χρώμα των μαλ
  λιών.
  Τα έκπολιτιστικά έργα
  ε ίςΧάρακα Μονοφατσίου
  Χ ΒΡΑΚΑΣ Δβχέμβριος (ίντα
  πΐχριτοθ μ»ς).— Παλαιά πρωτιύ
  ούσα τοθ Μονοφατσίου ό Χάρακας
  αποτελεί την μεγαλειτίρα χωμίπο
  λιν τής επαρχίας. Το £>ομά της
  έλαβε προφινϋις έκ τ,Ο παρακει
  μίνου τεραατ'ου βράχου (χαρίκι
  χαί χάραχας) ττ.οΰ οτίκετκ 5 θιος
  εντελώς χαθίτως πρός δυσμίς τοθ
  χ«ρ·.οΟ χαί είς την κορυφήν τοθ
  όποίου σώζοντα: ϊχίμα τα έρεί
  πια μεγάλων οΝημάτων δπου χά
  τίφευγαν χατά τού; γρίνους τδν
  επαναοτώΐεων οί δπΐρασπιατϊΐ
  τής χωιοπόλιως. Έχρηοιμοποιιΐ
  το δηλαδή & 6οάχοζ ώς φρούριον,
  ώς εΐΐος άκροπϊλειος. Δι' ούτ*
  χαί θά πρίπει νά ποοατατεοθζ δ
  βράχος αΰτθζ άπ4 τού; λατίμου;
  χαί νϊ κηρυχθή Εστβριχον μνη-
  μεΐον ώς φρούριον.
  'Αλλ' δ Χάραχας ίέν £χει το
  Ιστορικόν παρελθίν μόνον. "Εχει
  χαί τό πα^μώδες, δημιουργιχον
  παρδν. Καΐ ασφαλώ; θά ίχη «κό
  μα λαμπρότιρον μίλλον. Μετά την
  άποπεράτωαιν μάλιστα τής άμαξι
  τής δΐοθ, ή εξέλιξις τής χωμοπό
  λεως θά είνε άλματική χαί αί
  πρδοδοι σιινεχιΐς δαον χαί μεγά¬
  λαι. Ήΐτ) άλλασΐε ίχιι άναχαινι
  σθή ριζιχώς ή χωμδπολις. Έπ·ξ< τάθη πρός βορράν £ιτου ά «ηγέρθη ο*ι νέαι λαμπραί οίχοδομαΐ χαί ηγή ώραι» χαταοχή ματα χαί χεντρα χαί χατοιχίαι πού μιιάζ-υν μέ χομψές άγρεπΐύ λεις, ήνοίχθησχν νίοι δρόμοι, Ιγι ναν διάφορα ίργα εξωραΐοτιχά *λ ίξυγιαντιχά χαί γενιχά ίπήλ θε ττλήρης αυγχρονισμος είς Β· λα. 'ΑφοΟ μάλιατα χατεοιιιυασθη το νέον υΐραγωγεΤον χ<*1 ελύθη το πρ&βλτ]μ« τί)ς υΐρεύΐεας χατά τρόπον δρισ:ι«όν χαί πλήρη ή χά» μίπολις προσέλαβε νέαν εντελώς δψν. Τα τελευταΤα αλλωστε {τη έση μτιώθη χαί σημαντική αθξηαις τής παραγωγής τίσον τοθ χαπνοθ δ- σιν χαί των δημητρια»ων χαί τ<]ς σταφίδος χαί μεγαλη ανάπτυξις τή"; χτηνοτροφία;. Κ οί Ι χάρις είς την αύξησιν τοθ ιίσοδήμαΐος ΐβιλ τιώθηςΐαν χαί οί δοοι τής ζωή; των χατοΐχων χαί ή γενιχή χατά στάσις χαί συνεχΕσθη μέ γοργότε | ρον ρυθμόν ή ίχπϊλιτιστιχή προ ' σπαθεια. Άπό την ήρωΐκήν ΚΙσσομον. ε>>
  ΚαΙ ένιεθθεν αί τραχαΐ- άλλά μετά τάς ταρα¬
  χάς ταύτας, βλέπει ε<αστος ότι εγινε δρόμος επί τα πρόσω. Μέχρις ςυ λοιπόν ή τάξις, ήτις θέν είνε αλλοτιή ή τταγκόομιοςείρήνη, αποκατασταθή, μέχρις ι δ βασι/βύοωσι ή άρμονϊα καΐ ή ένόιη*, ή πρόοοος θά £χρ σταθμοός ού (Τίς τος έπαναστοσειο ΤΙ &ια είνε ή τρ5οδθ(; Τό είπομεν, ιΤνε ό άέ ναος των λα£>ν β ος.
  Άλλά συ· βαινει ένΐοτε νά έπιπροσθβ ή πρόσκαι
  ρος ζωή ενός άτόμου είς την ζωήν ιοθ άνθρωπΐ
  νού γένους.
  Πρέτιει νά ομολογήσωμεν ά ευ πινρΐας, δτι τδς
  τις ίχει ιό Ιδιον τού συμφέρον, δπερ καΐ ύτιβρασπΙ
  ζεται άκατακρΐτκς. Ή σΐιγμιαΐσ ζωή, Εχει τό έαυτής
  δίκαιον, Ιχει φιλαυτΐαν, ουγγν&τσιήν άλλας τε'δέν
  είνε ύτιόχρεως ν ά θυσιόζτ_) εαυτήν αδιακόπως εΐςτό
  μέλλον.
  Ή ανθρωπίνη γενεά, ή σήμερον στσδιοδρομοθ
  σσ, δέν είνε βιασμένη.νά βρο-χ^ύντι την 6 άβασΐν της
  διά τ<5ς επερχομένας γενεάς, οΐτινες ωσαύτως θά παρέλθωσιν καί ούται. Έγώ τώρα ύπάρχω, λέγει τ.ς, καλούμενος. "Ολοι. Έ^ώ εΐμαι νέος καί έρω τι©, ή ΕΪμαι γέρων καί θέλω ησυχίαν, ή εΤμσι εΐ γενειβρχης, έργόζομαι, ιύημερω, αί έ πιχειρήσεις μου προκθιΐουν, Ιχω οΐκΐας.και ένοικιάζω 6χω κο «άλαια είς ιήν τράπιζαν τοθ Κράτους, Ιχω γυναΐ κα ιέκλα, 6χω πρός ούτα στοργήν καΙ αγάπην, επι] θυμώ νά ζήσφ, άφετέ με ήυυχον.—Έκ τούτου προ κύπτει, κατά τινάς ώρας, άκρα, ψυχρότης πρός τούς μεγαθύμους τοθ ανθρωπίνου γένους έμττροσθοφΐ/λα Όμολογηιέον δτι ή ούτοπΐα μαχόμβνη Ιξέρχεται της φαεινής οφαΐρας ιης. Ή ςύτοπΐσ, ήτις είνε ήά λήθΐια τής οθριον, μετέχεται τα Βπλσ, ΕηΧαδή τό ούΐό μέσον, δ μετηλθεν καΐ τό ψεύδος ττ)ς χθές. Ή ούτοπΐα, δηλαδή τό μίλλον π(άτ«ι ώς κοΐ τό παρελθόν. *Η ιύχπ'α Βηλαδή καθσρά Ιδέσ, μβ ταχειρΐζβται αήν βίαν βι'ή' δικαΐως είνε ύτιευθυ νος καί όβεΐλει ιύθώνας. Πρώττει εναντίον των άρ χων της. διό καί τιμωριΐται. Καθιστσμένη έτανόσ ασις μάχεται έχουσα άνα ΥΕΐρας τόν πολσιόν στρατιωτικόν κώδικσ, τουφεκΐ Γει καί αυτή τ<;ύς κατασκόπους των έναντΐϊον, ά ποκτεΐνει τεύς προδότος. καί πολλός ζώσας ψυχάς στέλλει είς τόν δδην. ,γβτ«,ν ^(ουνεχίζεται) Είς την ΚΓσ-αμον 8πω; χαί εί; δλην την χώραν τα σχολιϊα άποτελοθν πραγι*ατιχά φυτώρια έθνιχών οιινιιϊήοειον >α! χίντεα πνευματιχή; χαί ψυχικάς διαπλάβιω;. Είς την .είχον» μας, μαθηταί
  χαί μαθήτριαι τιθ Δημοτιχοθ Σχολείου Καλουδιονών Κισϊάμου χατά μίαν ώραιοτίτην φιοτογραφΕαν
  των μετά τή"; ϊιευθυντρίβ; των Έλ. Π Μπανταράχη.
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ
  Μαθητα. γυμνασΐων
  ματικως Λ^"
  ρσμένων
  πρόγραμμα Λ
  λων Πολιτικών
  δομικήν καί
  σιν Χ«Ρ°Ράτ^
  ΤΕουβουντων τώ
  ς των Άνωτάτων Σχο-
  το0 ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  ,οπογραψΐαν καί χΡη·
  κλπ., Ο5οποιίαν. 6-
  μαθήματα μετά
  άσκήσβων βς
  «κ των Σχολων τοθ Πολυτ χ ν
  Σχολων κλπ., βββος «Ρ0™* θο0ν β[ς Έργσλη
  φωμένοι Εργολήπται. νά οιορ β[ς ο(
  ϊτικάς 'ταιρεΐας 66οποιΤας. ο έν%βνβι νά σταδιο
  δήπστε «Χν^^^Χ^ν Κλάδον. τ6ν μόνον δ
  βήουν είς ^Τ/Χ^ί άνεργΐαν, άλλά έξα
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Καθ* νέον σχέδιον γυναικείβς τοαντας, κάθε
  μοντέρνο οχϊιμα ζώνης β« τό εδρετε είς τ· εΙδικόν
  αννκργκ.·ν χκτασκευϋς δερματίν«ν κί&βν:
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠ1Ζ1ΩΤΗ
  (Παρ« τον Άγιον Μην5ν>.
  ΈκιθΜΕφΒϋτκ μας: Ιχ·μκν την ποικιλΐαν 'Α-
  Βαναΐκοδ καταστήματι; είς βαλίτοες, μπαοδλα,
  η·λ»Βράνΐς, καρέχλις ταζιδίο», κρεββίτι» έκβτρει
  τείβς καί γ·νιχβ$ είς *3λα τβ εϊίη τα|ιϋ·».
  •ΥηοΜατκβτιιμα τ·& έν ΆΒήνκις ίργοβτ«οίο«
  Πολυχρονίδη—-Μιΐιζιώ—ι
  ΙΑΤΡΟ-
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοΰ ΠανεπιατιιμίσΗ τ8ς Αιώνος.
  >Β»11«τ«ετί«ν οηβ«δ-σ«ί Ιν Αυβνι Μ«1 Π?^·νβεΜ
  νΐταΐι >|ς τ« ν·βν Ι « τ ρ ■ Ι * ν ΤΦ«, βθβ| 'Αβ·ρε»φ
  «υν" ιϋν Β«λιβέ ΤςΙ) Ιντ *ρτ««ι·1·» ·ΛΙ.ν«οί·.
  Ζ«αΝΐανέ(Νΐ|: 9-12 «■
  τ ρ ■ Ι
  Ιναντι
  -ϊ Ι»· ·»·
  β| Αβ·ρε»φ
  ·ΛΙ.ν«οί·.
  Ά», «λ. ί-«
  «Μ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΓΕΩΡΓΟΙ
  Τα καλύτ,ερο όπωροφόρα δενδρυλλια
  λίμονιές, μανταρινές, πορτοκαλλιές, κοι
  νές μυρωδάτες, βουτανιές, νεραντζιές,
  άμυγδαλιές, δέσπολιές, βερυκοκές, θα
  βρήτβ είς τ6 Κατάστημα:
  ΑΔΕ/ΦΩΝ ΠΑΠ/ΔΑΚΗ
  (η«ρ« ιφ Καμκρέοιι) τρλ έ 87
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό 'Επιθεωρητής Δημοτικών
  Σχολείων Γόρτυνος.
  —Αί τιμαί των χρκάτων κα¬
  τά την περίοδον των έορ·
  των.
  ΛΓ αποφάσεως τβϋ μ. Υπουρ
  γοϋ ΓβνΐΜο» Διοικητοϋ Κράτης
  ' ΜΟΐνοιοιηθεΙση; πρός εφαρμογήν
  ' πρός τάς έπιτροπ*ς διατ·μή3(ΐ>ν
  τής νήσου, τα άνώτκτκ 4ρι« τι
  μής πυλησΐως κρκάτ&ιιτ αίς τος
  όλϊΐς Χβνι*, Ρίθομνον, Ήρ«
  λειον, Επάνω 'Αρχ»ν«ί;,; Νββπο
  λιν, "Αν. Νικόλαον Ίεράπετραν
  καί Σητβίβν κοιΒωρίαδησαν ώς ί
  ίής:
  'ΑμνβΙ γίλακτος άπό 23 τρίχ.
  μέχρι 4 Ίανβυαβίου 1940 δρ. 62,
  άρνιχ μέχοκ ενός ε τού: 50, έρί
  φΐα 18, μέσχος άπό ενός έτους
  κβΐ άνω 44, δκμάλι ίάτό 2—4 4
  όντων 38, βόιιον 38, ζυγου;ι 40.
  ;ου^ 36, τράνβς 32. πρόβατκ »«ί
  ίγΐς 30, άγΐλ6δκ ν*ννημίνη 34,
  χοιρΐδιον μέχρι 10 6χ. 50, μΐχοι
  20 δρ. 42, χοϊρο; άνω τΐιν 20 έκ.
  άγδαρτίς 40, γί«ρτός 44. γουροΰ
  κ γεννημίνα άγδοφτη 32, γδαρ
  ή 3γ. χάπρος γδχρτός 42 Αί άνω
  τέρκ τιμαί διά τάς μή χατονομα
  ζ«μένας-πόλ«ις καί χνρΐκ βΐλου
  ιν ίαχύαο κατά 4 δρ. έκΐ ίλ«τ
  όν,
  —Τιμηηχίι διβχριαις είς δή
  μοδιδ*οκκλβυ{.
  •Υπό τού ΰιρυπβυρνοΰ τής "Πβι
  δ· άς μ. Ιπέντζ» υπεγράφη άπό
  φαοι;, διά τής όκοίο'ς άιτο·»4ΐιται
  χι ν ο;, ^ιμητικη οιάκρισις χκΐ
  5ίΟ ώρβχμον γίρας είς τούς κά
  τνθι Κρήτας ϊημοδιδααιιβίλους
  χβΐ δημοδιδβιοκαιλίσβας διά λΐ
  «ν εΰδόχΊΐον έαυσχολικην καΐ έ
  ξνσχολκπν υ ηΐοίαν: Κ. Παποι
  δαχην, 'Φ. ΚοχΜκάκη, Α. Άν»
  φαντάχην, Α. Κοπα*ά>ιη. Ν. Δέ
  τβΓά>ην, Ε. Μουοτζβνου. £, Π«
  π*ίά> ην. Μ, α»π»ώβχην, Φ Λο
  γαριαατάχην, Μ Φ«λ«ώην, Κ.
  Λαοηβιωάχην, Αΐκ. Ψωμβδάκη,
  Ε, Χβυρίάκην, Ε*. Βρανάχην, Κ.
  Ταίγχον χ»Ι Α Πλατσάπην,
  "■■•■■■■■■■■■■Ι
  ϊ
  ■ ■■■■■■■■αεΐεΐυΒπΐΗΒεΐει
  Διακηρύττει δτι:
  "Εκτίθησι είς φανεράν δή
  μοπρασΐαν ή στέγασις τοθ
  μονοταξίου οιδσκτηρίου Μα
  κρον συμφώνως τβ συγγρα
  Φή υποχρεώσεων τ|) έκπονη
  θε!οη]| ύτιό τοθ κ. σχολικοθ
  Άρχιτέκτονος.
  Ή Ρημοπρασΐα θέλει διε
  ξσχθή την 4ην ΊΐνουοτρΙου
  ήμβραν Πέμπτην καί ώραν
  10—12 π μ. έν τώ ΓρσΦβ(φ
  τοΠ κ. ΈπιθεωρητοΟ Ήρα
  κλεΐου έν Ήρακλε'ω.
  2) Είς την μειοδοσΐαν γίνον
  τα ι δεκτοΐ έργολό β μ καί τε
  χνΐται πάσης τάξεως έκτε
  λέσαντες πσρόμοια εργα καί
  έκτιληρώσαντες όλας τάς φο
  ρολογικάς των ϋττοχρεώσεις
  ΠερΙ τοθ προϋττολογισμοθ
  τοθ Ιργου καί τωνλοιπώνδρων
  συγγραφής δύνανται οί βου
  λόμενοι νά λσμβάνωσιν γνώ
  σιν προσερχόμενοι καθ* έκά
  στην εις τό ώς δνω Γραφείον
  άπό 10—12 π. μ.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς δρ.
  5.000 κατατειθησομένας διά
  γραμματΐου.
  Έν Άγΐω Μορώνι τβ 19)
  12)1939.
  Ό 'Επιθεωρητής Γόρτυνος
  Γεώρ. Βαοιλάχη;
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Καθισιά γνωστόν βτι έπα
  νολαμβ^νεται ή δηιοπρσσΐα
  διά ιήν ενοικίασιν των Δημο
  ηκών '1<θυοττωλε(ων διά τό οίκον, ε τος 1939-40 Ή δημοπρασΐα θά διεξαχθή είς τό Δή ιοτιχόν Κατάστηαα τό προσεχές Σάββατον 23ην τρέγοντος μηνίς καί ώ^αν —12 π. α- ενώπιον τής Δημαρ χιακής Έπιτροπής μέ ελευθέ ραν προσφοράν. Έν Ηρακλείω τ β 21 Δε»εμ βρίου 1939. Ό Δήασργος Ηρακλείου —Ή χαλλιέργβικ τδν γε«· μήλων. Ώς πληροφορούμεθα, έπτοιτΐί νκται ΙκανοΐτοιητΐΜίς <ι καλλιέρ γΐιβ της πατάτας είς όλην την χώραν. Ή καλλιεργουμένη νέ τό ηροΐιόν τουτο ειταβις υπερέβη τα 200 Γ00 στρεμμοττα μέ >ιροβ«(πο
  έ ην π«ρ«γωγήν 160 έκοτομμυ
  ρίων/ ηβρΐηοχ οκά5ων. Ιό υπουρ
  γιϊον της Γεω?γι«Γ, έν τρ προσ
  ηαθεί? τού νά επιτύχη μι«ροτ·
  ρας ώαΐτοιχχς >ιαλλιβί γϊΐος κ«1
  λί άκόμη αποίόαιις,
  φόρπσ-ν ιίς δβΜβιδας χι
  λιαίϋν άντιτύτων έκλοϊχευπχόν
  φυλλάδιον, ηροϊΐριβμίνοιτ ν ά δι*
  ϊωτίαο χάθβ άγβοτην χαί καλλι
  ■ργητην επί τού τρβπου της χ «λ
  ΐίργείας τής
  —*Η εΐβαγυγΐΐ πιτύρων.
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  εζήτησε από τα αρμοδία υ
  πουργιΐ» να έγκρίνουν την επ
  τοδ ί{ωτερι»υϋ ίΐααγϋγην μέ ά
  ηβλλαγπν παντβς δκ^μοϋ Μ α Ι φα
  ρου ίϋο χ'λιάδων , τόννων ηιτώ
  ρ»ιν π(βς αντιμΐτώπ οιν των ά
  ναγκών τής «τηνετροφίοΐί. Η
  έχ τςϋ έξωτβρΐΜοϋ εϊβκγΝνη πιτΰ
  ρι.ν Μοιεατη άνκγκαΙθΕ μ·τβ την
  χαβιίίωαιν «βου ιύπου άρτβυ Ι
  οτις ηδη άιτορροφά 25X00 τ·ν
  νβυς πιτύρου χρησιμοηειουμίνβκ
  άλλβΐι δια την διατροφήν των
  ςώ«ν. Δι» την διατ(Όφην την
  ςώων θα άηβιτηβθ έςρβτος ή ·Ι
  οαγ&ινή 13-000 τβνοαν άραββαΐτου,
  10 000 τόννων βαμβ»χβπηττ«ς μ«ι
  25 τόννων κριθής.
  Ό Ιατρός χ. 'Απολ. Μβλισσεί
  ίπς χατέθηκιν είς τβ «"Ασυλον
  τής Γ·ρόντιθ3οτς>· επί τφ έτηαίω
  μνημίσιίνω ίτίίς "Ολγ*ς εφΐχικ
  νά»η δρ.*500 κρός παροχήν πλου
  σίου χκι εκλβκτοΰ φκγπτοΰ. Ό χ.
  Γ. Πβπα5ι«νόί προσϊφβρ» πλοΰ
  οίον χαΐ εκλεκτόν φαγητόν είς
  τό "Ασυλον είς μνήμην τού η«
  τίος αυτόν. Ή μ. Ί:λ*νη κβντερ
  μαραχη έτροφοδβτηοεν έΐτίοπς τό
  αύτό Άσυλον μ* εκλεκτον καί
  πλούσιον φαγητόν. Ό Μορφ&ιτι
  νός £νλλ«νος Γΐίναιχδν 'ΗρακλεΙ
  ου εΰχβριοτεΐ θερμ&>(.
  —Διαν«χτερεύοντα φκρμα
  χΐΐα.
  Χημερον 72 Δ«κ·μΡρ(βυ θά διβ
  νυχτεριύοουν τα Φ«ρμ3ΜεΙ«
  ΰεββ. Γεκργιάδη κβιΐ Κ»»ν.
  ΜΒΐΜη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  Πρωία Παρασκευής
  22 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΜΟΙΧΑΝ ΑΑΜΒΑΝ0ΝΤΑ1
  ΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑΑΜΥΝΗ
  Κ
  ΦΙΝΛΛΝΔ
  Υ Ε
  Ν ΑΕ
  1ΙΔΡ0Μ
  Α Ν Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δ)βρίου (γοβ ανταποκριτήν
  μα$)— Τό αθηναϊκον πρακτορείον π>ηρ··
  φορεΐται ότι οί Σ·βιετικοί χύχλοι άναμέ-
  νούν μεγάλην αεροπορικήν έτιδρομίιν
  χά τ* τής Μοΐχας μετά την αποστολήν
  αγγλικών χ*} Ιταλικόν άεροτλχννν είς
  Φινλννδίαν. "Εκτακτα μέτρκ αμύνης λαμ
  βάνονται είς την σοβιετικήν πρωτεύουσαν
  Ή Μοσχν, χβΒώ; χαί τό Λένιγκραντ μέ-
  νουν εί; τό σ χά τος τας νύκτα;
  Είς την Φινλανδίαν
  ουνεχίζεται αίματηρότατος ό αγών.
  ΗΑ
  ΑΓΗΟΣΤ
  ΓΑ1Α Ε
  1ΝΤΥΠ
  ΝΕΚΑΤ
  ΙΝ ΑΕΡ&
  ΧΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 _)βρίου (Ιδ. ύκηρκβία)—
  Ή εφημερίς «Ντβίηλο Εξπρές» αγγέλλει
  •τι ή Αγγλία είναι χάτοχος 12 νέων τύπω ν
  ταχυτάτην χαί Ισχυροτβτων «εροπλάνων έκ
  τδν οποίων οί Ι{ τύπβι είναι βκρένν βομ·
  βαρδιστιχδν «εροπλάνων τ&ν οποίων ή
  χρήοις θά παραλύαη τΐλβίω; την γιρμανι·
  κην αντίστασιν.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
  ΡΩΜΗ 20 Δ)?ρίβυ (Ιδ. ύπηρΐοΙεθ.-Ση·
  μκρον την πρωΐαν οί Βασιλείς τής Ιταλία;
  βπρβγμα.τοπβίησαν την πρώτην πανηγυρι
  κην επίσκεψίν των είς τόν Πάπαν Πϊβν
  τόν 12·ν. Τού, Ίτβλβύς ΒαοιλεΤς συνβίδευ
  βαν πολλαί πρσσωπιχότητες μεταξύ τδν ό
  πβίων οί κ. κ. Τοιανο χαί Αλφιέρι χαί ο
  έν Βατικανώ Ιταλός πρΐοβευτής. Ή βπίακε
  ψις διήρχεσβν κΊιί 40 λΐπτά, ή τελετή ήτο
  λαμπρα, αντηλλάγησαν δέ μκγαλα δώρα.
  Ο κ. ΧΙΜΑΕΡ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΝΤΟΥΤ.Ε
  ΡΩΜΗ 21 Δ)βρί·ν (Ιδ. ύίΐηρεσΐα) — Ό
  Ντοδτσΐ εδέχθη ςήμΐρσν είς τό .Παλκταο
  Βΐνέτσια τόν αρχηγόν της Γερμανιχής β-
  ατυνομΐβς κ. Χίμλερ είς μακράν, φιλικήν
  ουνομιλίαν.
  ί ι. ΜΠΟΤΤΑΙ ΑΝΗΒΡΐϋ"
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δ)βρ(ου (τού ·ντακοχριτβΟ
  μ«5)— "Ανεχώρησε σήμερον βκρβπβριχδς ί.
  πιβτρέφων είς Ρώμην ο Ιταλός ύι.ευργός
  κ. Μποτχάϊ, προπεμφθΐις υπο τού κ. Νικβ
  λ«ύ{η χαΐ βλλων επισήμων.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΞΕΛΕΓΗ
  ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟί ΤΟΪ "ΟΑΡΙΙΛΣΣΟΙ"
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δ)βρί·υ (τού άνταποχρι-
  χ·6 μβς).—Καΐβ την οημερινήν ,ο»νΐδρ(β·
  αΐν τ·« ο σνλλβγος «Πβρνβσσές» εξέλιξιν
  επίτιμον μ*λσς τε υ τ·ν προθυπουργον κ,
  Μιταξάν.
  ΒΟΗΒΒΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΡΥΣ ΠΤΡΧΡΫ.
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τού , άνταΐτο-
  κριτοϋ μα().—Ανεκοινώθη ·τι αύριον σή¬
  μερον) θ' αρχίση ή διανομή βοηθηματων
  ■Ις τεύς πτωχούς διά τας ί·ρτ«ς τδν Χρι
  ατουγέννων.
  ' Τί «ΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΒΗΡΑΪ~
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δ)βρ(ευ (τού άντβποχριτοΰ
  μβς).— Έκ τού 'Λστεροσχοπείου ,βνβκοινώ
  θη ίτι βοημίΐώθη νέα ίντονωιάτη δράσις
  τού ήφβιστ»1·υ τής Φήρβς. /Ιοχυρίτ*
  τβι χρβτβι ακούονται καίϊλη ή πέρις* πΐ·
  ριοχή οκΐΐται.
  ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΕΙΣ ΙΙΑΤΡΑΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τοΰ βντβπο
  κριτοδ μ«ς) — Τηλεγραφήματα έκ Πατρών
  βνκφέρουν ,ίτι .σφοδρά θύκλλ* ένέοχηψκν
  είς την πάλιν χαί την περιφέρειαν χαί
  πρ·ΐχ>λΐΜ μεγάλας ζημίας.
  Η ΠΛΗΡΡΜγΙ ΤΒΝ ΣΥΝ1*·!!
  ΑΦΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τ ου 4 ντα πό-
  χριτοδ μ«ί)■— —βτέπιν άποφάοεως τής κυ¬
  βερνησιν;, αύριον θα πληρνΒή ΐΐς τ·ι)ς συν
  τβςΊβύχ·»ς τέ ήμισυ τής ουντ*$·ώί των τ·0
  Κ φβ{
  ΑΓΚΥΡΑ 21 Δ)βρΙου.—Κατ'
  εΐδήσεις έξ Έλσίνσκι οί Ρώσ
  σοι ένήργησαν χθές μενά
  λην επίθεσιν είς τόν Ίσθμόν
  τής ΚαρεΜας όποστηριζόμε
  νοι υπό βαρέος πυροβολικοϋ
  καΐ έχατοντάδων τάνκς δλων
  των είδον. ΕΤκοσι βατρέα
  τάνκς των Ρώσσων τα όποϊσ
  επροχώρησεν επί των φινλαν
  διχον γραμαΦν έ<υριεύθησανύ -5 των Φ.νλανδον. Πολλσ τάνκς έπίσης κατεστραφησ,ΐν. Χ λιάδες Ρώσσων εφονεύθησαν Μεταξύ Μουάλα κσΐ ΚΊν οί ΡΛσσο πυνεκίντρωσατν την μ« γαλυτέραν προσοχήν των άλΚ' απέτυχον. ΑΙ πυροβολαρχ'αι ίβοήθη σαν τα φινλανδικά άντιαβρο ποοικά ιη^ίβόλα είς την κσ ταδΐωξιν των ρωσσία ν άερο τλΐνων είς πολλάς περιο¬ χάς. Χθές έβομβαρδίσθησαν τό Τούρχου, τα προάστεια τοθ ΈλσΙνσ<ι, τό Χαγκόε καΐ ή μεσημβρινή άκτή. 'Υ πάρχουν πολλά θύματα με ταξύ τοθ άμάχου ττληθυσμοθ. Είς Σ"υόμο Σάλμι Ισχυραί ρω~σικαΙ δυνάμεις έξακολου θοθ/ νά ϊΤναι έξ 6ο<λήρου πεοικυκλωμέναι. Ό Ανταποκριτήν τοθ €Μ κροθ Πατρισινοθ» τηλβγο'τφεί" δα βορε'ως τί|ς Λαντόγκσ σπνεχΐζονται αί συγχρ.τύσε ς. Είς πολλά σηαβΐα πρό τί}ς λ'μνης β6ό^η χθές μβνάλη μάχη κστά την ότοΐαν οί Ρώσσοι ύπέσΐηαΐν αληθή π ι νωλεθςΗαν. Δύο & ιματα μά χης 25 στρατι«πκά ούτοκΐνη τα καΐ μεγάλαι ποσότητες δλ λου πολεμικοθ ολικοθ έ«υρι βόθησαν υπό των ΦινλσνδΔν. Κατά τάς δύο τελευταίας ή μέρας ή δράσις τής ρωσσι κης άεροπορΐας υπήρξεν έξαι ρετικΔς Ιντονος. 'ΥπολογΙζβ ται δτι πλήν τΔν 200 άβρο πλάνων τ|νή3γησαν πτήτεις υπεράνω πόλεων καΐ χωρί «ν τής ΦινλονδΙας. Κατά την 19 τρέχοντος κα τεροίφθησαν 20 οωσσικά άε ροπλάνα. Ό άνταιτοκριτής τής ε'Ετιογή » τηλεγραφ»!, δ τι δλαι α( άντεπιθέσεις των Ρώσσ^ν άττβκρούσθησαν. £(ς ΚισζκΐρντΙ παρά την δρβσ,ν τοθ β:τρ6ος πυχ>βσλικοΟ κιΙ
  την συμμετοχήν μηγανοκινή
  των μονάδ»ν είς την («(θε
  σιν, οί Ρ^σσ3ΐ ήττήθησβν. Ή
  εξέλιξις των έπιχειρήσιων θά
  έξιρτηθβ άπό τάς ένισχύσβις
  τάς ότοίας θά λαΒουν Εξω
  θεν οί Φ.νλαν5οΙ είς Ανδρας
  καΐ πολεμικόν υλικόν.
  30 Πρωϊνή
  Άποτυγχάνουν
  όλαι αί γενόμεναι ρωσ. έπιδέσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δ'-κεμβρ'ου
  (ίδ. ύπηο).— ε Υ πό τοθ στρατη
  γε(ου τοθ Λένιγκραντ Ιξεδό
  θη σήμερον τό κάτωθι άνακοι
  νωθέν μβταβιβασθέν ραδιοφω
  νικΑς: «Μικραί άψ.μαχ'αι έση
  μιιώθησαν χθές είς δλους τούς
  τομεΐς. "Εντονος δράσις τοθ
  πυροβΐλικοθ 1^'α είς τό μέτω
  πον τής ΚαρελΙας. Πιήσβις ά-
  ναγνα-ροεως ι ής ρωσσικής ά-
  εροπορ(ας>. Έξ ά λ λου τηλβ
  γραφήματα έξ Όσλο άναφέ
  ρουν δτι οί Φ.νλανδοΙ άεροπό
  οοι έβο> βΐρδισαν έκ νίου χθές
  την σιδηροδρομικήν γραμμήν
  τοθ Λίνιγκραντ—Μοβρμάνσκ.
  Κατά συμπληρωματικάς πλη
  ροφορ'ας οί ΦινλανδοΙ έπέ
  βαινον ρωσσι κων άβροπλάνων
  τα όποΐα κατέκτησαν κατά
  τάς'ττροσφάτους άβρομαχ(ας
  καΐ δι" αύτΛν έβομβάρδισαν
  την ώς άνω σιδηροδρομικήν
  γραμμήν.
  Ανακοινωθέν τοθ στρατη
  γίίου τοθ Έλσίνσκι άναφέρϊΐ
  τα εξής: «Ε(ς τό βόρειον μέ
  , τωπον είς την περιοχήν τοθ
  Ι Τουρκουλέ ή θερμοκρασΐα κα
  | τί)θεν ε(ς 30 βαθμούς υπό τό
  μηδέν. Κάθε πολβμική έπιχεΐ
  ' ρήσις διεκόπη είς την περιο
  χήν αύιήΛ Είς τόν διάδρομον
  τοθ Πετσάμο ίχουν συγκεν
  τρωθί) μεγάλαι μηχανοκΐνηΐοι
  μονάδες τοθ ρωσσικοΙ στρα
  τοθ. Κατά την διάρκειαν τής
  χθεσινάς ημέρας κατερρΐφθη
  σαν υπό των Φινλανδων
  σημαντικός άριθμός ρωμαϊκόν
  άεροπλάνων».
  ΚΑΙΑΛΛΟ ΘΩΡΗΚΤΟΝ
  των Ρώσσων τό "Μαρα" έδλήση
  ΡΩΜΗ 21 Δ)?ρΕου (Ιδ. όπη|
  ρβσΐα). — Τό .πρακτορείον Ι
  Στέφανι πληροφοριΐται έξ
  Έλσΐνσκι δ τι υπό των Φιν
  λανδον £β>ήθη έκτός τοθ θω
  ρηκτοθ «Όκτα βρ,ανη 'Επανά
  στάσις» καΐ τό Ετερον με>άλο
  σοβιετικόν θωρηκτόν «Μαρα»,
  τό Ισχυρότερον τοθ ρώσσικου
  στόλου τής Βαλτι»Γ)ς. Τό Στέ-
  φανι πληροφοριΐται έτΐΐοης δτι
  είς Σουόμο Σάλμι οί Ρώσσοι
  απέτυχον ιΐς τάς έπιχειρήσεις
  των έξαναγκσοθέντες ιΐς ύ
  πογώρησιν.
  "ΑλΧα τηλεγραφήματα έξ
  ΈλσΙνσκι άγγέλλουν δτι βα
  ρεΐως τής λ'μνης Λαντόγκα
  άπέτυχε καί νέα μεγάλη έ
  πΐθίσις τον Ρώσσων.
  Είς τόν τομέα τοθ Σάλ
  λάν μετά μάχας α( οποίαι
  διήοκεσαν 11 ημέρας ή άντΐ
  στάσις^ των Φινλανδων Απε
  δεΐχθη άκλόνητος καί οί ΡΛσ
  σοι ηναγκάσθησαν νά παραι
  τηθοθν περαιτέρω προσπσ
  θε'ας των άφοθ υπέστησαν
  μέγα) ην ήτταν. ΈτΐΙ τοθ πε
  δΐου τής μάχης έγκατέλει
  ψιν 200 τάνκς άχρηστευθέν
  τα τελείως, μεγάλον αριθμόν
  τηλεβόλον καί εκατοντάδας
  άλλων δηλών.
  Ό άνταποκριτής τοθ «ΝταΙ
  ηλυ Εξπρές» εΐχε χθές την
  νύκτα ιηλεφωνικήν συνδιόλε
  ξιν ^έ την έ4η;ερΙ*α τού έξ
  Έλσίνσκι κατα την οποίαν ά
  νέφερε τα έξΓ,ς:
  «Τα Φ.νΧανδ.κσ στρατεόμα
  τα παρεσυραν είς μίρος τε¬
  λείως άδιάβατον καλυμμέναν
  άπό στρομα πυκνής χιόνος
  έν ολόκληρον ρωσσικόν συν
  ταγμα καί τό ίξωλόθρευσαν.
  Μετά την φοβεράν μάχην ή
  όποΐα διεξήχθη επί έδάφους
  εκτάσεως 5 χιλ. τετραγαινι·
  κων μίτρων, μετέβην επί τό
  π^υ καί άντΐκρυτα τό άνατρι
  χιαστκώτερον θέσμα.
  Τεράστιοι σωροΐ πτωμάτων
  άνδρων, Ττπων, δπλων, κα
  τεσ'ραμυένων ό^ηαάτων άνη
  κόντων είς τούς οΐκτρώς ήτ
  τημένους Ρώσσους Ε5ιδαν
  την Ιδέαν τής τραγωδΐας ή
  όποΐα έλαβε χώραν είς τό μί
  ρος αύτό».
  Ι ΑΕΡΟΗΟΡΟΙ
  ΕΒΟΜΒΛΡΔΙΣΑΝ ΤΟ ΛΕΝΙΓΚΡΑΝΤ
  ΔΙΑ ΡΟΣΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΡΗ
  ΕΒΙΙΜΒΑΡΔΙΣΒΗΚΑΙΤΟΕΛΜ
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Δκχΐμβΐΐοιι (Ιδ. Δπηρ ) —
  Τό ποαχτοοβΐον τη; Ανατολάς κληρ·φ·ρεΐ
  τ«« ότι Φινλννδοί «εροπόββι έκιβτ,ίνβντες 7
  ρωβαιχνν άερβπλάνων έβ·»βίρδια«ν τό Λέ·
  νιγχρανΐ χαταιγισ*ικ6ς προξκνήσχντις αε·
  γίλ«ς χχταιστρβφατς είς την πόλιν. Τί 4ερ·
  κλ«να είχον καρ«δοθΓ*ι ύτ· Ρώβαων κεοοκο
  ρνν αύτβμοληαάντνν είς τβύς Φινλανδβυς.
  Έϊ άλλβυ 12 ρωσαικβ άερβπλάνα (βεμ
  βίρδισχν τό ΈλαΙνσκι ο'ψχντα βομβας κα
  τ« ν·)3οκομΐ(»ν καί αλλων ίδρυμίτνν. Κα
  τερρίφθηααν 2 έκ τδν *ιρ·πλτ.ν»ν.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΝ ΔΙΓΥΠΤΟ
  Α1Α ΤΑ ΣΧΕ&8Α ΤΡΝ ΡΡΣΣΟΜ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 21 Δικιμβρ(·υ (Ιδ. ύττηρ.)__Κατ'
  ιΐδήσιις έκ Καΐρου ·1 Αίγυπτιακοί ίπΐσημοι
  χύκλοι παρακολι«θ·0ν μ! πολύ ΐνδιαφέ·
  ρ·ν την έ{έλιζιν της καταστάσεως αναφο
  ριχβς πρός τούς κινδύνουςτεύς ·π·(·υς Ικδη
  μιουργήσα μία στροφή της Ρλΐααίας πρ·ς νέ
  τον. Οί Αίγυπτιακσί κύχλοι άπ·δ(δ·υν μΐγί
  οτην σπουδαιάτητα είς τόν πρωτεύοντβ ρ«
  λ·ν τόν"·Λ·ϊον θε δι«δρ«ματίσα ιΐς την
  περίπτΝβιν αύτην ή Τουρχίοι..
  ΤΟ ΠΛΗΡΟΜΑ ΤΟΥ ΦΟΗΣΠΕγ,,
  ΕΤΕΙ
  ΜΕΧ
  Η ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ
  Ί ΤΕΑΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Γερμανικά
  άεροπλάνα υπέρ την Όλλανδίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Δ)βρ(ου
  (16. ύηηρ). —Τό επίσημον άνα
  κανωΡέν άναφέρβι τα εξής:
  Είς τό δυτικόν, άπραξΐσ καί
  μόνον τοπική δράσις. Ίσχυρο-
  τέρα ή δράσις τοθ πυροβολι-
  κοθ. Γαλλικόν άεροπλάνον
  κατερρΐφθη πληοίον τοθ Πιρ-
  μόνσενς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δεκεμβριού
  (ί5. ύτΐηρ ).— Ό έν Βέρνη άν-
  ταποκρπής τοθ Ρέϋτερ ιηλε
  γραφεΐ δτι οί ΓερμανοΙ έπε
  κτίίνουν την γραμμήν Ζ γκ
  φριντ πρός ανατολάς άπό τό
  νότιον άκρον τοθ Ρήνου μέ
  χρι τής λΐμνης τής Κωνσταν
  τ(ας. ΑΙ έργσσΓαι^έπεκτάσεως
  της γραμμάς Ζ'γκφριντ κατά
  μήκος τον Βίλγικον καί Όλ
  λανδικ£ν συνύρων επερατώθη
  σαν. Τηλεγραφήματα έ< Χά >ης άγγέλλουν δτι τα Όλλαν
  οικά άντισεροπορικά ιηΛ»βό
  λα ή'θΐξαν σήμερον τιθρ έναν
  τ(ον 3 γερμανικόν άεροπλά
  ν ών τα όποΐα ΐπταντο υπε¬
  ράνω Όλλανδικον πόλεων είς
  ύψος 2.500 μέΐρων. Τα γερμα
  νικά άεροπλάνα έτράπησαν
  είς φυγήν ταχέως.
  Άργά την νύκτα ελήφθη
  δλλο ιηλεγρόφημα έξ 'Αμ
  στερντσμ τό οποίον άνσφέρει
  δτι Όλλανδικά άεροπλάνα συ
  νηψατν τό άπόγευμα άερομα
  χΐαν υπεράνω τοΟΤρές μέάγνώ
  στου εθνικότητος άεροπλάνα
  τα όποΐα δμως πιστεύεται δ τι
  ήσαν γεομα^ικά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δ)βρΙου (Ιδ
  ύτιηρεσ'ο).— Ό ύττουργός τον
  Στρατιωτικόν κ. Χόρ ΜπελΙσ
  σα έπεθεώρησε σήμερον ι"
  αφιχθέντα Κανοδικά στρατεύ
  ματα. Μετά τό τιέοας τής}έ
  πιθεωρήσίως ό κ. Μπε>Ισσα
  εδήλωσε: «Ό τα ν βλέπει κα
  νεΐς τούς Ανδρας ούτούς δέ ν
  είμπορεΐ ν'ίάμφιβόλ>Γ| διά την
  νίκην. ΦηΙνοντσι άήττητοι»,
  Νεο( συντριπτική
  ήττα των ρωσσικών στρατευμάτων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δεκει βρίου
  (15. ύπηρ.) — Τό πρακτορείον
  Ράύτερ πληροφορεΐται δτι τό
  Έλσίνσκι υπέστη σήμερον
  δύο άεροπορικάς έπι^ρομάς.
  Είς την πρώτην ή ό ποία έ
  γένκτο την μεοηυιβρΐαν συμμε
  τέσχον 16 ρωσσικά άεροπλά
  να. ΑΙ περισσότεοαι βόμβαι
  έρρΐφθησαν είς τα περΐγ,ωοα
  καΐ προεκάλεσαν σβαράς ζή
  μίας. Είς την δευτέραν επι
  δρομήν μετέσχον 12 ρωσσικά
  έκ τον οποίων κατερρΐφθησατν
  δύο.
  Ό Φινλανδός δ>οικητής της
  στρατιας τοθ Βορείου μετώ-
  «όν Ι&ήλωσιν άργά την ν Οκτα ι
  δτι οί Ρ<3σσοι ότι έσ ι ήσαν ι[ς Σάλλαν συντριπτικήν ή -ταν άπω€ηθέντες είς β&θος πολ λάν χιλιόμετρον. Έν ρωσσι κόν τάγμα κατεστράφη έξ ό λοκλήρου. Είς Βόρειον Φ.νλανδΐαν έ νέσκτψΕ θύελλσ, ή θερμοκρα σία δέ κατήλθεν είς τούς 35 βαθμούς υπό τό μη?έν καΐ κά θε κίνησις τον Ρώσσων κατέ στη άδύνατος. Είς Κεντρικήν Φ νλανδίαν έτιΐσης οί Ρώσσοι ϋπέστησαν μβγάλη« ήιταν Ε[< Σουόμι Σάλμι 2 ρωσσικά συν τάγματσ άηεδϊκατΐοθησαν καΐ χ λιάδες Ρώσσων έφόνεύ 9 Έκ ΣτοκχόλμΓ,ς αγγέλλεται δτι ή Σουηδική κυβέρνησις έζή τησε νομοθετικήν έξουσιοδότη σιν της Βουλής διά την έν λευ>ώ αντιμετώπισιν τής κα
  ταστασεως καΐ την κήρυξιν
  πολέμου άκόμη, αν παραστ()
  άνάγκη.ϋ'Ο άνταποκριτής τοθ
  πρακτορεΙουΡά ϋ τερτηΧεγραφεΤ
  δτι πσρηκολούθησεν είς τόν
  Ίσθμόν τής ΚαρελΙας ςήμβ
  ρον σφοδράν άβρομαχΐαν με
  ταξύ 6 φινλανδικον καΐ 11
  ρωμαϊκόν άβροτλάνων, οιαρ
  κέσασαν επί ημίσεια ν ώραν.
  Έκ των ρωσσικόν κατεορΐφίη
  Ιν τβ δέ ,λοιπά Ιγκατέλβ ψαν
  Την μάχην κατσδ,ωχόμινα,
  ΡΩΜΗ 21 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηοιο(α).- Ή
  κυβέρνησις τί|ς 'Αργιντινής εξέδωκε οήμι
  ρον διάταγμα δια τ·δ οκοίσυ τίθεται είς
  περιορισμόν μέχρι πέρατος τοθ πολέμου 4.
  λύχληρον τό πΐήρωμα τ·0 «φόν £ηέι».
  Ή Γιρμανικη κνβίρνησις διεμαρτυρήθη τε)
  νίαασκ Ιτι οί ανδρες τού κ>ηρώματος πρέ.
  πει νά θεωρηθοΰν ώ; ναυκγοΐ χαί ν' άφΐ>
  θ·δν «λιΰθΐροι.
  ΕΊιΤΕΪΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΜΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΙΣ ΑΑΙΕΥΤΙΚΡΜ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δ)βρίου (Ιδ ύκηρκα(οι).—
  Κατά τας τελευταίας τρείς ημέρας (τ« γερ-
  μκνικά άεροπλάνα ,άνέπτυζβν 4{αιρετικΐιν
  δρ«ατηρι·τητ_ έπιτιθέντα εναντίον 33
  αχβφβν *κ τβν οποίων τα 2 ήσαν ·ύδί
  τερβ, τβ 3 πολεμικαι χαί τβ &λλα ώς ίηΐ
  τ· πλείστον άλιευτιχβ. Αί προβπάθειβι τβν
  Γκρμανδν ίεροπόρων απέτυχαν ώς κρ*< τβ «μκβρικν χαί τβ πολεμιχά. Μσν·ν ί μικρά, άλιευτικβ έβνθίββηααν. Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΡΑΙΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΡΡΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δ)βρί·υ (Ιδ. ύπηρεσί·)__ Κατ' άνα>οΙνωσ«ν τού αγγλιχοδ ύιτουργιϊου
  Άεροπορίβς ή βγγλική άεροπορία συνηψεν
  «πό τής βρχής τοδ πολέμου μέχρι οημΐ-
  ρ·ν 51 μβχ«ς μιτβ τής Γερμανιχής. Τ·ύ{
  δύ· ηρώτβνς μήνβς οί Άγγλοι βιροποροι
  χβτέρριφβν 21 γερμβνικβ άεροπλ4νβ. Τ*ς
  τελευταίαςτήμέρας ή αγγλικη βεροπορίβ χβ
  τέρριψί 17 γκρμανιχβ άκροπλάνα |κ τβν ·
  ποίων τβ 5 κατίπΐσβν φλκγόμινκ την πβ-
  ρΐλββΰβαν Διυτέρβν ιίς τοις ΦρνιοιχιΙς
  νήβους.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Δ)βρίβυ (Ιδ. ύιπρεαί·)-
  Την 11 ην νυκτερινήν επεδόθη τβ χβτωΒι
  άνακοινωβΐν τ·0 βνωτβτβυ 4>ρχηγΐ(·νί οτρβ
  τοΰ: «Επανελήφθη ηύξημένη δραΐις της
  αιρ·κ·ρ(ας υπεράνω τής Αωρρβίνης κβί
  τής 'Αλσατίβς».
  Έπ(βημ·ν βνβκοιωθίν ίχ Βρνξιλλβν
  «νβνΐριι *τι γΐρμβνικκ άηροπλβνκ πβρεβΐ-
  ααβν <ηβνΐιλημμέν»ς την Βΐλγικην ·ύδ· τιρέτητβ χβτβδιωχβίντβ. Έντ·ν·{ δ τυρία ύπεβλήβη ·ίς ΒίφΦλΧ