98217

Αριθμός τεύχους

5354

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Αΐγ·-τ·«.ι
  * μέ «λ.
  * τ|ς Ρ*,οοί«$ ^ „
  κύκλοι &Κ
  τα» χρΗΤΐύ·ντιρί
  δραμ·τ{
  Ι Τ·ιφχΙ«.
  >μ (ίδ.
  -ε·τινΠς έξίδνκιφ
  το& ·ιιοΙ·ϋ τίβιτΐιΐΐ;
  ίρ·χ·ς τού *
  «,μα τ·0
  ινπβις δ
  ς ύ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ~————ε—ε>>—επεππΜΠΠΠπππππππεεεε—αεε-ειε—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""*** ΟΛΟΣ Μ1ΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΤΚτιϊΙΟΣ ΣτΙΤΗΤΙΙ ·Ρ Ν. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  λΐγΰητοο
  ετησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  Ιιησία βολ. 10
  Κάμηνος » Β
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  Τ»μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ί«θιι
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5354
  Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΟΥΕΑΛΑ ΤΟΥ ΒΟΡΡΔ
  Νέα συντριπτική ήττα
  των Ρωσσικών στρα-
  τευμάτων είς την Βό¬
  ρειον [Φινλανδία ν.
  Τό δριμύ φΰχος έχθρός των Ρώσσων.
  λον ν' άπου,ακρυνθβ πρός την
  ανοιχτην θάλασσαν καί είς
  μεγάλην άπό των Φινλανδι·
  ών άκτών. Απόστασιν.
  Είς τόν Ιοθμόν της Καρελί
  άς συνετρβησαν δλαι αί έ
  πιθέσεις τος οποίας ένήργη
  σαν τάς τελευταίας ημέρας
  ( Ρ£σσοι. Ή προσπαθεία δι
  αρρήξεως της νραμμης Μσ
  ερχάΐμ είχεν ά»ς μόνον άπο
  έλεσμα την δημιουργίαν σοβ
  ρων πτωμάτων ΡΔσσων στρα
  τιωτών πρό α·<ης. Είς την περιοχήν της Σάλλα οί Φ.νλαν δοΐ ένήργησαν επιτύχη άν τεπίθεσιν. Κατά την διάρκει αν της χθεσινης ημέρας κα τερρΐφθησαν 6 Ρωσσικά άε ροπλάνα. ~>
  Εσπερινοί είδήσεις έξ Ό
  σλο άναφέρουν δτι ίθεβθησαν
  άπό τα νορβηγικά σύνορα
  μεγάλαι δυνάμεις ρώσσικου
  στρατοθ ύποχωροθσαι έσ
  πευσμένως πρός Βορράν. Τα
  Φινλανδικά στρατεύματα προ
  βλαύνοντα άνακατέλσβΐν τό
  Άγκσζαερντί. Έκ των ρωσ
  σικον άβροπλάνων τα όποΐ'ά'
  Είς την Φινλανδίαν μάχονΐαι καΐ αί γυναϊκΐς όπως κοί οί άνδρας χατά
  τοίέκιδρομέιος. Είς την «ίκονα μ«ς Φ.νλανδίς άγρήτις εξ εκείνον >»υ *ϊκα
  τέλειψαν τάς εργασίας των καί εβπευσαν ν άγωνιοθουν δια την ελευθερίαν
  καί την τιμήν τής πατρίδος των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρίου (ίδ. ό·
  πηρεσία της «ΆνορΘώσεα^).
  —ΤΐΊλεγραφήαατα έξ Όσλο
  άναφέρουν ότι επανελήφθη-
  σαν αί μαχαι μεταξύ Ρώσ-
  Φινλανδών παρΛ τα
  ..χά σύνορα. Οί Φιν-
  ένισϊύθησαν διά νέον
  καί ένεργοθν ήδη
  λανδοΐ ήργη
  εηΐθεσιν εναντίον
  οων κατά την διάρκειαν σΦο-
  δρ.ς χιονοθυέΧλης «Ι κ«τή
  γαγον λσμηράν νίκην· Λί μ
  νρι σήμερον άπώλ^ των
  Ρώσσων είναι β*σ£ΒτιΚ°ς τμβ,
  γΑλαι. Οί νεκροί έκ τ©*· «
  λευταίων μαχ_ν «νίρχονται
  είς 30 χιλ. άνδρας .ΤΑ κατα
  στραφέντα ^°^.άν?η^,ζ,
  βαΐνουν τΑ 50. Αί *™™α
  είς άρματα μάχης, τΔνκς, τε
  ρμ
  βπλα είναι
  Νβώτερα τηλεγραφήματ-α ες
  Έλσΐνσκι έπιβεβαιοθν 6η ο
  ΡΛσσοι ύπέστησαν συντριπτι
  κήν ήααν βΐς τό Ρ4Ρ«">ν ^
  μά της Φινλανδΐας. ΜοΐΙω«
  τοθ Πετσάμο βτιεκρουσθτ, ι
  σχυρστΑτη ρωασική β-Ιβ^
  Οί ΡΛσσοι ϋπεχρεώθησαν να
  ύηοχωρήσουν είς βάθος^ 4
  V
  λιομ*τ?ων. Τρίάκοντα τεθωρα
  κισμένα αότοκίνητα και
  νός άριθμός Ρ»σσϊκβ^βν λ
  οραλλιοβ4λων ίκυριβύθησαν 0
  πό των Φινλανδ-ν
  ΒΕΡΟΛΙΜΟΝ 22
  (15. οπηρεσΐα).-
  ΐν·ν ·τ·ατττν·ϊ·ν
  κραντ εξέδωκε σήμερον άνα
  κοινωθέν είς τό οποίον άνα
  φέρει τα εξής: «Την 21 ην
  τρέχοντος (χθές) δράσις των
  περιπολιών καί άψιμαχίσι με
  ταξύ των άνιχνευτικων σω
  μάτων είς Φινλανδΐαν. Κατά
  την διάρκειαν άερομαχιών κα
  τερρ!φθη7αν 10 φινλανδικά ά
  «Λ <~ν« βΧΪΛΓΤείνΛΐΙίΤΤΟί ΤθΟ εΐθί κοθ θρον ρ κ- κατα5ιωκ6 ροθν πρός ρ Ρρ φνλανοών. ^ β στρατευμΑτων Τσοος ρ^ ^ ^ 6ρι ύΐατ ψ0χος, ,ό όμοιον κατέστη είς Φ»Χ ^βρι03-ήν αυτήν Δφόρη ,ήν περιοχη ή τον κστέρχβται συνε ΧοΛ τό μηδέν φθάσασα Ιΐς.τνϋς 35 β^θμοός. βκ <. λφήματα έξ ■ >· ε^— ι
  ιιάγτι συνάπτεται ή^η μβταξύ
  Ρώσσων καί Φινλανδβν πλη
  3ν τοθ Μτΐοκσφιόδ.
  Άνεπιβίβαίωτοι ^Π*>Φ°
  άναφέρουν δτι οί Φιν-
  λανδοί Λνακατέλσβον κατόπιν
  θυελλώδους άντεπιθέσεως τό
  ΛσκαγιαρντΙ. Κατά τάς συ
  τάς πληροφορίας αί άπώλει
  αι των Ρώσσων είς τάς τελβυ
  ταΐας λυσσώδεις μάχας τοθ
  Βορείου μβτώπου_άνηλθον εΐο
  20 χιλ. νεκρούς.
  Νβώτερα τηλεγραφήματα έξ
  •Ελσίνσκι άγγέλλουν 6τι τα
  ϊπάκτια ιιυροβολεΐα τοθ Κοτ·
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  νόληι δυνάμεις αγγλικόν στρατοΰ ιιεταφέϋονται συνεχώς είς Γαλλίαν καί _ λαμβάνουν θέσιν είς τό Δυτικών
  ν Άνωτέο*· Άννλοι βτρατιώται χαι πυροβολικόν, «κάπου είς την Γαλλίαν».
  μέ(«οκ·ν. Άνωτέρ*· Άγγλοι οτρατ
  ίττεχείρησαν έπιδρομάς είς
  Φινλανδικάς πόλεις Ιν κατερ
  ρΐφθη είς Έλσίνσκι καί ειε
  ρον εί€ Βιργκόμκ.
  Έξ αλλου Φινλανδικά άε
  ροπλΑνα ένήργησαν τπήσεις
  άναγνωρΙσε»ς ΰηερΑνβ» τοθ
  Λίνιγκοαντ.
  Έκ Ρωσσικίΐς τιη>ης Ανεκοι
  νώθη δτι τό θορηκτόν «Ό
  κτββριανή Έπανάστασις» δέν
  εβυθίσθη Αλλ' υπέστη σοβα
  ράς ζημίας καί έρρυμουλκήθη
  είς έσθονικόν λιμένα κρός έ
  κισκευήν. Έξ Λλλων '.τιηγΛν
  έν τούτοις βεβαιούται δτι τό
  Ή άντΐστασις τώνΦινλανδών
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝ
  τόν πρωτοφανη ηρωϊσμόν
  τού ΦινΑανδικοΰ λαοΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δ)βρ(ου (16. περιοχήν ϊοΟ ΚαμιγιαρντΙ οί
  ύπηοεσ'.ο) — Όλόκληρος ό Φινλανδοί ηνάγκασαν τούς
  Άγγλικός τύπος σχολιΑζει
  σήμερον ευρύτατα τάς μβγΔ
  λας επιτυχίας τάς οποίας έ
  σημ°.(ωσαν οί Φινλανδοί κα
  κτίαν φινλανδ.κΛν τΐυροβό
  ΓώΓν.
  Ο ττόλεμος θά γενικευθή;
  ΚΛΗΘΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  των Κρατών της Άνατολης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δ)βρ(ου (!δ.
  ύπηρεσία) — ΕΙδήσεις μβσφ
  Κοίρου άναφέρουν, δτι ή κυ
  βέρνησις τοθ Άφγανιστάν
  διέταξε γενικήν επιστράτευσιν
  καθ* όλην την χώραν λόγω
  της κρισιμότητος της κατα
  στάσεως καί της συγκεντρώ
  σεως μεγάλων ρωσσικών δυνά
  μεων ιίς τ Α σύνορα τοθ Τουρ
  κεστΑν. Ή είδησις διεψίύσθη
  επισήμως υπό τοθ Άφγανι
  στάν.
  Συγχρόνως δμως εγνώσθη
  δτι τό ΆφγανιστΑν θ' Ανα
  λάβη την πρωτοβουλίαν συγ
  κλασεως συσκέψεως είς την
  όποιαν ΘΑ λόβιυν μέρος τΑ
  κράιη τα 6ποία Εχουν υπο
  γράψει την συνθήκην τοθ Σα
  αταμπάτ, Ίράν, Ίράκ, Τουρ
  κ[α καί Άφγανιστάν, διά
  νά έξετάσουν άπό κοινοθ την
  δημιουργαυμένην είς την Μέ
  σην Ανατολήν κατάστασιν
  την οποίαν οί κύκλοι .τοθ Άφ
  γανιστάν θβωροθν άνησυχη
  τικήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρ(ου (ίδ. ό
  ττηοεσ'α).—Ό Πρόεδρος της
  Δηιοκρατίας κ. Λβμτιρέν εδέ¬
  χθη είς μακράν ακρόασιν τόν
  Αρχηγόν της ίν Παρισίοις οίκο
  νομικης τουρκικης Δποστολής
  καί Γεν. Γραμματέα τοθ ΰ-
  πουργείου των Εξωτερικών
  κ. Μβνεμετζόγλου καί συνε
  ζήτησε μετ1 αΰτοθ τΑ γενικώ
  τερα προβλήματα των Βιλκα
  νΐων της Άνατολικης Μεσο
  γεΐου καί της Μ*σης Άνατο
  λης.
  πρός μίαν άπ*. τΔς_ ,,μεναλυ
  τέρσς χώρας τοθ κόσμόυΐ' εί
  ναι ή ήρωί.<ωτέρα έξ βσων ά νσφέρονται είς την Ιστορίαν των λαόν. ί «Όταν λόβη τις 6π* δψ.ν, γράφουν αί έφημερίδες την μεγάλην δυσαναλογίαν δυνά μεων των δοο άντιπάλων δλν είναι δυνατόν πσρά νά οί σθανθβ θαυμασμόν καί σεβα σμόν συγχρό·» ως διά τόν ή ρωΐσμόν τοθ Φινλανδικοθ λα οθ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρίου (16. ύ τιηοεσία).—■ Ό πολεμικός άπε σταλμένος της εφημερίδος «Πολίτικεν> τηλβγραφβΐ σή
  μερον είς την εφημερίδα τού
  έκ τοθ φινλανδικοθ μετώπου
  τα έ*ης: «Είς την κατοχήν
  των Φ.νλανδων οί όποΐοι μά
  χονται είς την περιοχήν της
  Σάλλα περιήλθον μεγάλαι πό
  σότητες πολεμικοθ δλικοθ των
  Ρώσσων.
  Είς τό Ακρον βόρειον μέτω
  πον οί ΡΔσσοι μάχονται υπο
  ν,ωροθντες πρό της ίσχυροτά
  τηςφινλανδικης πιέσεως ένισχυ
  ομίνη; καί όπό της σφοδράς
  κακοκαιρίαν. Ό κίνδυνος δι-
  χοτομήαεως απεσοβήθη κατό-
  'πιν των συντριπτικων ήττων
  των Ρώσαων είς την περιο¬
  χήν τοθ Ροβανιέμι.
  ΤΑ ρωσσικΑ στρατεύματα
  άπβκρούσθησαν καί ηναγκά¬
  σθησαν νά όποχωρήσουν είς
  βάθος 30 χιλιομέτρων είς τόν
  βόρειον τομέα, εγκατάλειψιν
  τα είς τάς θέσεις τάς ο¬
  ποίας είχον προηγουμένως κα
  ταλαβει μεγάλας ποσότητας
  πολεμικοθ όλικοθ. Ύποχω
  ροθντες συνεχος «οί ΡΔσσοι
  έγκατέλειψαν όλόκληοον την
  περιοχήν την οποίαν είχον
  καταλάβει τάς τελευταίας ή
  μέρας κατόπιν
  των μαχων
  αίματηροτά
  Ρώσσους νά ύποχωρήσουν Α
  πί άκτΐνος 32 χιλιομέτρων.
  Είς την περιοχήν τοθ Πε-
  τσάμο αί μαχαι εισήλθον είς
  νέαν φάσιν. Οί ΡΛσσοι έκάμ
  φθησαν ύποχωροθντες έν ά-
  ταξ'α. Ρωσσ κόν τάγμα έξ
  800 ανδρων άπεδεκατΐσθη τε-
  λεΐως κατόπιν άηομονώσεώς
  τού έκ της" λοιπης ρωσσικπς
  στρατιας. Είς την περιοχήν αι#
  την οί Ρ^σσοι προσεπαθησαν
  νά χρησιμοποιή3θυν καί τό
  ίππικόν, άλλ' ήμποδίσθησαν
  υπό των χιόνον καί των φιν·
  λανδικών πυράν. Οί Φινλαν
  δοί άγγίλλουν Βτι κατέκτη-
  σαν μεγάλον αριθμόν Ιππων
  τοθ ρώσσικου στρατοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρ(ου (16.
  ύπηοεσΐα). — Κατ' είδήσεις
  έξ Όσλο μεγάλη άερομαχία
  συνήφθη χθές είς Κσρμόε πά
  ρά την ΝορβηγΙαν καί έξω
  των χωρικόν νορβηγικων · ύ
  δα των. Επί πολλήν ώραν
  ή ίθύοντο κρότοι μυ&ραλλιο
  β5λων κατόπιν δέ έθεάθησαν
  αιφνιδίως 50 άεροπλάνα Ι
  χοντα κατεύθυνσιν πρός νό
  τον.
  ΔΟΥΑ ΤΟΥ ΟΥ ΓΝΔΣ1?Ρ
  Ό τέως Βασ.**!* τής Αγγλίας Έδουάρβος εΙ<; τί» Δυτικόν μέτωπον όΐτου φ'λα^ο7κθ0 ,Μτε. μέτόν ββθμόν «6 £.,βστρ«τήγου Πρ6 αΟιβυ δ'Αγγλος «οχιοτοάτη ^^«νβΙΚθΟ βιβχξμηί Γ«ν|»» ό Μίγβΐί τή« Είς την περιοχήν της Σάλ λα δύο λόχοι Ρώσσων, οί ό ποϊοι έξετέθησαν είς ,άνοικτήν χιονοσκεπη ττΕριοχήν άπεδβκα τίσθησαν υπό τοθ πυρός των Φινλανδικον πολυβόλων. Έ κατόν μεταγωγικά αύτοκίνη ' τα πλήρη έφοδΐων τοθ ρωσσι κοθ στρατοθ έκυριεύθησαν ό πό των Φ.νλανδων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δ)βρίου.— Ό πολεμικός άπεσταλμέ νος τοθ πρακτορείου Ρώυτερ . 'τηλεγραψεΐ σήμερον έκ τοθ ~—* ινδικοθ μετώπου δτι κα •κληβΑν μαχθν είς την ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ διάτήνδέσιν των ούδετέ- ρων κρατων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)3ρ!ου (16 ό τΐηρεσΐα) — Άσχολοιόμενοι σή μερον μέ την διεθνη κατά στάσιν οί πολιτικοί κύκλοι ιής ΓσλλΙας διατυπώνουν την γνώμην δτι τα ού5έτερα κρά τη 6έν εΤναι δυνατόν νά μεΐ νούν μεχρι τέλου,ς άπλοΐ θι αταΐ τοθ γενομένου μβταξύ των δύο μεγάλων Δυτικων δυνάμεων καί της ΓερμανΙας πολέμου. Οί ούτοι κύκλοι πά ρατηοοθν δτι μετά τό Ρωσσο φ νλανδικόν, οί Ηνωμεναι Πό λιτεται της Άμεοικής λαμ β 4 νού ν πλέον σοβαρά μέτρα καί έκδηλώνουν σαφος έχθρι κάς διαθέσεις Εναντι της Γερ μανίας καί της Ρωσσΐας. Δέν οπάρχει λοιπόν άμφι βολία, παρατηροθν οί Γάλλοι. δτι καί άλλα Κράτη δέν θ' Αογήσουν νά μιμηθοθν τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί νά καθορίσουν σαφως την θέσιν των. Έκ Καλκούτσς των Ίνδιων εγνώσθη σήμερον δτι έτοιμά- ζονται πέντε νέα τάγματα Ίν δικοθ στρατοθ διά ν' άναχω· ρήσουν έντός τον ημέραν δι* Ευρώπην, προφανως δέ δια τό Δυτικόν μέτωπον, ■*«
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  — Σήμερον;
  μέ τον Σάρλ Μπουαγιέ καί την Χέν
  τυ Λαμάρ.
  ΜΙΝΩΑ.- Σημερον
  Μίσους». Κυριακή κα'ι Δευτέρα ό)ρα
  10 1)2 π. μ. πλουσιώτατον Σινεάκ μέ
  Μίκυ Μάους, διάφ"ς>ρς κωμωδίες καί
  ώραιότατα Ζουρναλ. 2 4 ετεισ'δια '
  κόν. 4—6 τιμαί ήλυττωμέναι.
  Καθ' εκάστην «πυγρυματινή 6 1)2.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Τα έργατικά.
  Αφιχθη «ν είς την πίλιν μας
  άνώτεροι υπάλληλοι τι Ο υρυπουρ
  γείου Έογασίας εΓτινες ώ; χαί
  πρό ημερών έγράφομιν ,χαιήλ
  θον είς Κρήτην ϋπιθυμ'α τής χυ
  6ε>νήσιω; χαί προσωπ χώς τοθ
  23»ς&>βρτο». | κ ΠρωθυπουργοΟ Τό ενδιαφέρον
  _ ._,„ ιΤοΟτοεΓνε άπό πίσης άπδψεας ά,
  12 25 Σήμα— Εθνιχδς Ομνος— (ξι4λογαν ιδία δέ διά τους νεμού;.
  Σταθμάς Αθηνών.
  Ή στήλη
  τού ώραιάκοσμου
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα Άστεοοσχσπείου Αθηνών
  12.30 Μδ%μη μουσική. (ΔΕ
  σκοι).
  13 Καντάΐες (Δ'σ«οι).
  τής Κρήτης οίτινες παρίυσιάζουν
  άρχετά ζητήματα εργατικάς φό
  σεως. Ώ; γνωστόν διά τί ζή
  τήμ-χτα ταθτ* ή «ιιβίρντ,σις χαί
  13 -αντάΐες (ΔΓσ«οι). ειδικώτερον τό "Υπουργείον Έρ
  13.30 Είδήαεις—Χρηματιαιή- γα0[ας μ,ρ[μνο0ν δ:αρχώς βάσει
  τοθ ϊλ·3ϋ έργβιιχοθ προγράμμα
  μουαιχή (δπδ
  ριον.
  13.45
  τί)ς δρχήατρς'η)
  14.15 Είδήσιις.— Μιτκορολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις αγορβς ΙΙΐι
  ραιώς.
  18 45 Έμδχτήρια χαί έλληνι·
  χοΐ χοοοί. (ΔΕσκοι)
  18.55 Ποιχίλη μουαιχή. (Δ!
  βχοι).
  19.30 Ή ώ?α τοΟ παιδιοδ.
  19 50 Δ'μοπκό τραγοθδι (δπδ
  τού χ. Δημητοίου Ηπβ/έτα «υνί
  δεία λ.ά'χων όργανον).
  20.20 Έλαφρχ μουσιχή (δπδ
  Τί]; όρχήστρας Κορινθίου).
  20 50 Είδήσες
  21 Μίϋσιχή τζ4ζ (&κδ τής δρχή
  στρα Νεοκλή).
  21.40 ΌμιλΕβ.
  2150 ,Άποσπάσματα άπδ την
  δπιρα €Άϊνται» τοθ Βέρντι.
  22.20 Είδήαιις.
  22.30 Συνίχεια τής μιλοδραμα
  τιχής έχπομπής.
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23.30 Μικτόν ςτωνητικδν χουϊν
  τέττο (δπδ την διείθυνοιν τοθ κ.
  Π. Γλυχοφρίδη).
  24 Τελευταίαι είδήσεΐς.
  0.10 Μουσιχή χοριθ. (ΔΕαχοι).
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Άπογευματινή ορσ 6.15
  Εσπερινή ώρα 9.15 μ. μ.
  Πρ«τβγωνιστ·δν:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΧΕΝΤΥ, ΛΑΜΑΡ.
  ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΒΑΡΝΑΒΑΣ
  Μιά αηαφτοφΐοτή δημιουρ*
  γί* «δ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Μαζύ μέ τβν Φβόναντέλ
  ηού είνε άούλληπτος στην με
  ταίβτΐΜότητ» τβδ γίλιβυ,
  παΐζβυν μ«1 ή χαριΤΝμένα
  ΠΩΝΒΤ ΝΤ ΥΜΠθ,ή ΚΛ&ΝΤ
  Ν ΑΙ, Α ΖΟΣΕΛΙΝ ΓΚΑΕΛ
  Μ«1 « ευβυμβς ΡΟΛΛΑΝ
  ΤΟΥΤΑ1Ν.
  Ιπμ. Την Δευτέραν λβν»»
  τής εορτής 2 άκονινμοιτιναΐ
  ωρ« 2-4 ΜαΙ 4- 6 μ. μ. Τιμαί
  ήλβττωμίναι. ΤιλβυταΙα άηβ
  γευμκτινή ωρα 6 15, Βραδύνη
  ίϊρα 9 15 μ. μ. Έπιτρέηεται Α
  εΐαοίο; χαΐ βτ« ηαιοιά.
  ΐβς. Αί επί τοθ προγράμματος ά"λ
  λως τε αΰτοθ άποφίσεις χαί τα
  θίβπισθέντα χαί μέχρι τ^Οϊε μέ
  τρα, άπίτελοθν χάτι τδ έξαιρετι
  χδν διά τ,ήνχώραν μας δσον άφορί
  την προστασίαν 1; εργασίας χαί
  τ9ν[έργαχών.
  ***
  Ή σουλτανίνα.
  Ή κατανάλωσις τίίς σουλτανί
  νας είς τό εσωτερικόν χαθ' α γρά
  φουν αί συναδελφοι των 'Αθη
  νών χαταχτα δλονεν ϊδαφος. Ά
  φοθ χαθιΐρώθη διά τόν στρατόν ή
  το επόμενον νά προκαλέση τδ έν
  διαφέρον τοθ χαταναλωτιχ&ϋ χοι
  νοθ ιδία δέ είς^τά πολυανθεωπότε
  ρα 'Ελληνιχά χέντρα. 'Αλλ' άνε
  ξαρτήτως τούτου ή κατανάλωσις
  τής σταφίδος μας χαί είς τα σχο
  λεΐα χ αί είς τα ε&αγή" άνά τάς
  ελληνικάς πόλεις Εδρόματα ένδεί
  χνυ:αι χά ι ώς τροφή θρεπτιχω
  τάτη χαί ώς βϊσις έξοιχονομήσε
  ως τ ών πραγμάτων έχ τής τυχόν
  μή καταναλώσεως αυτής έξ όλο
  κλήρον είς τό εξωτερικόν.
  «**
  Πρός ωφέλειαν
  της κοινωνΐας.
  Είς τα διχαατήρια άνηλίχων
  των ίπο'ων ό θεαμές έφηρμέσθη
  ώς γνωστόν τελευταίως είς την
  χώ;>αν μας, θά διχάζουν «είδιχοΐ
  δικασταί». "Ηδη είς^ϊχαστον Πρω
  |τ&δι>είον διορίζονται πρός τοθτο
  ιίς πρωτοδίχης χαί ιίς έφέτης.
  Σημειωτέον δτι οί διχασταί οΰΐοι
  έχ)έγονται έχ των ασχοληθέντα»
  σχετικώς χαί έχ των γνωριζόν
  των,, ξένας γλώοσχς ι5τως ώστε
  νά είνε είς αυτους δυνατόν νά πά
  ραχολουθοθν χαί τάς ξένας νομο
  θεσίας επί των δποθέσεων άνηλί
  χων. Διά τοθ τρόποιι τούτου, όμο
  λογουμίνως θά άνταποχριθοθν είς
  τόν προορισμόν των τα διχα
  στήρια άν,ηλίκων χαί πρός έπαύ
  ξησιν τοθ χύρους τής Δ χαιοσύνης
  χαί πρός ωφέλειαν τοθ χοινωνι
  χοθ συνόλου.
  Τα περιπα&έστερον
  άνογνωσμα
  < ΟΙΜ Ω ΠΙ Κ γΛ Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΗΙΙΣΕΡΕΗΑΤΑΤη Ι ΕΟΡΤΛΙ. Ό κ. Εμμανουήλ Χ. ι Γιανναόάκις Διευθυντής τοΰ Τ. Τ. Κέν τρου Ήρακλϊίου δέν έορτάζει όντε δέχεται επί ταίς ίορταΐς των Χριστβυ γεννων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Οϊ τρόφι· μοί τοϋ «Άσύλου τής Γερόντισσας» ι "Ηρακλείου εΰχαριστυϋσι θερμώς ϊό | προσωπικόν τοϋ ε'ντηϋθα *Υποκ)ματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος διά τό πλούσιον φαγητόν τύ όιοϊον 7έον —Καί τί σχοπεόεις νά τώρκ, π,ίι γόριαες είς χήν Β έν- του αποσανονΐος ίν -Λ«ήναις συνα νΤ,;—ΤΟν ήρώτησΐν δ άπηνης Π« Βέλφου των Γιωργίου Δανδουλάκη. τέρας ^ον. ! *** Δ ότι τδν άνηιυχοθσε δτι £5λ· Γύρο στήν ΠΟλ|. πε τδν οΕόν τού χωρίς καμμιά δι . νωστιν ' ~ Ηυΐ9ΐ ν «τΐΛΛΛϋ^ί ** ΛΛυ'^ν*^ μ((Α (ίς,^σκ^-υπκη έτϊετειος με;ναλτρ το Τθυ είς ΤΟ μΐχρθ ΧΟΐνθΙΙΧΟν σχ^ πικής καί ισΐορικής σημασιας λεϊον Τ.'-0 Λίχτεντϊλ. . Ι Πρόκειται πεοί ιών Άγίων Δέ - Ή αδεία αοιι ίχει τελειώση1- *° οΐιιν65 έ_μαρτύοησαν έν Κρήτ0 επι - · , Λ Διοκλητιανου. -"°·1ηΐνϊδ ««•Ρ'ί™11· λ ί' -Κ«ίτών όποία,ν οί τάφοι ώς πι — Ολα ϊχουν τελειώση γΐά μ· στεύεται ευρίσκονται είς την όμώνυ V»! —ΤθΟ απήντησεν δ ΣθΟμπερΤ μόν κωμό,-το»ιν τής Μεσσαράς,, πλησί Καταλαβαίνεΐς τί Θά Πή δλα; ον τής έ.τ' ονόματι των τιμωμένης —Πρέπεΐ νά γ^ρίσης είς Τδ σχο ^^Ό^^^^'τΐν νυκτερινήν λεϊον ' ώρών τής χθές μετιβλή#η ί{ς β^ο —Βγάλ' το αύτδ άιδ τδ χεφα χερον. λι Οθυ Δέν ξαναγίνομαΐ θχλάβίς. ' 'Ενέσκηψεν ί,τίσης καί θαλασϊθ Δέν έννοώ νά πιθάνω δάσχαλ^ς. ) —Τότε θά πιθανώς ά πό την πεΐνα!—τε Ο είπεν δ πατίρας τού. | —Ηροτιμβ νά πεθάνω μιά φο ρά, πνρά νά πεθαίνω ηολ έ; φο γ «ς την ήμέρα... ] Ό έπίλογος ή:αν ίτι β Σ--8μ περτ μαζιυσε τα πράγματί τού άπό τό παΐριχδ σπίτι τού χαί έφυγε Δι* άλλην μ(«ν φοράν είς [την ζωήν τού είχεν Ιλ^η είς ^ρί] ξιν μέ τόν πατίρκ τού. £έ τέτοι ες στιγμές ησθάνετο τδ χενδν πιύ αφηαε μέ τόν. θ'ναΐδν τη: ή μητέρ» τ^υ. Όσον ίζοΟ:εν «δ τή μεσολαβίθσε μεταξδ των, τού; συνεβίβαζε, ίέν &%φ% ποτέ τα αστερεσ; που μεϊουρανουν Ή μεγάλη βεντέιτα τοϋ οινεμά Λίλιβν Χάρβεύ, όπως έμφανίζεται την τελευταίαν ταινίαν της, δΐτιυ δημιουργεΐ ενα άπά τοϋς δυνατώτερους ναικείους τύΐτους. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται * είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκποΐηαις 20.000 περίπου κα τεστραμένων λαμπτήρων. Ή Εημοπρασΐα θέλει λΐββ χώραν έν τώ Δημσρχιακώ Κα κσΐ ενώπιον χής Έ πιτροπής Εκμεταλλεύσεως την 3ην ΊανουαρΙου 1940 ή μέραν Τετάρτην καί ώραν 11 12— π. μ. Οί δροι συγνραφτΐς ύποχρβ ώσεων ευρίσκονται κατατεθει μένοι είς τα ΓοαφεΤα τής ύ πηρεσΐας των Ηλεκτρικήν Έγ καταοτάσεων Ηρακλείου όπό θεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ήοακλείω τβ 28 Δεκεμ βρίου 1939. "Ο πρόεδρος τί]ς Έπιτρο πτ)ς "Εκμεταλλεύσεως. Μηνά{ Γεωργιάδης ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΑΑΚΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιρετικής ποιότητος είς την χρεμμυδαποθήκην παρά τφ ΓενΙ Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι χοθ χατασΐήματος Ιωάννου Δι- ναρίάχΐ). Πώλησις λιανιχάς χά Ι χβνδριχει(. Δρ. 14. Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαίας κέντρον δΑων των Κρητών ταξιδιοτών. Τό εΰνοβΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχβΤα τΛν Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνβ είς τό κέντρον ττ)ς όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, ϊγκαταστάσβων λουτρων, εΐνβ άσόγκριτον. ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑ2» διευβύνεται εΐκο τ·ν κ. Γΐάρνι·ν η νά φθάαουν ιΓςτά άκρα. Τώρα ηιά ίέν υπήρχεν ή μητίρα τού.. Ό Σοθμπερτ, άπογοητευμένος ά πό δλα, διωγμένος άπό τδν πατέ ρα τού, ζήτησε παρηγοριά καί κατανύγιον είς τιΰ; φίλους τευ. Έως ΙϊΟΙΙ νά 1'% Τί θά ϊχανε, Πί) ι αυτόν δέον νά ύποβάλΐουν οίτήσεις ταραχή, ώστε νά δικαιολογηθϊί ό χαρακτηρ τοϋ έξ ολοκλήρου χε,μω νιατικου τ6ν όποίιιν τοϋ άπέδωσαν οί καιροσκόποι. — Πάντο^ς οί τελευτηΐηι ούτοι ύ πεστήριζον με τα- έπιφυλάξεις το^ν έννοεϊται- δτι ή διάρκκια τής κακοκαι ρι'ιΐς θά είνε πάλιν βραχεϊα. —Ή αύριανή έρνάσιμίς Κυριακή δέν θά έπηοεΊση διόλου φανταζ'ίμβ θα την σημερινήν Λαϊκήν Αγοράν. — Δεδομένου οπ τό άνοινμα αίίρι ον όλ'ιιν των καταστημάτων δέν ρμ ποδίζει τούς ΰγοραστάς νά συγκεντνω θοϋν έ«εϊ. — Διά νά άγοράσπυν τοόφιμα καί ειδή εΰθηνά, άφοΠ ή ευθήνια δέν είνε δυνατόν νά λησμονηθϋ τ^ & πο^ήν αυτήν ανεξαρτήτως αν τα τρόφιμα προο^ίζωνται δ'ά την Χμι σΐουγεννιάτικην τρά.τεζαν. Είς τό ύχ' άο. 356 φύλλον τής έινηιι. ΐής κυβερνήσειος ίδημοσιρυθη ύπουργική απόφασις διά τής 4ποί άς προκηρύσσεται διαγωνισμός ύι« την μετεκπαιδευσιν πεντήκοντα δή μοδώασκάλων είς τό Πανε7ΐιστήμιον. — Ό διαγωνισμός θά γίντ) τό πρώ τον δεκαήμερον τοϋ Ιουλίου 1940 οί δέ έπιθυμοϋντες νά μετάοχουν είς γε χαί εγκατεστάθη είς τό δω μάτιον τοθ φΕλοιι τού τοθ Σόμπερ. Όχκλδς νέος τόν, εδέχθη προθυμό τατα. Μοιράσθηχεν ευχαρίστως τό ψΐομί τού μέ τδν φτωχό, πονεμί νο φίλ-3 τού. Ό Σοθμπερτ τ,5;ε ίισι την ψυχικήν ηρεμίαν π&ύ τοθ έχρειάζετο γΐ« νά ζητήση πά ρηγοριά είς τό συνηθισμένο τού χαταφύγιον: Είς την μουσ.χήν. 'Εχείνη την έποχή συνέθεσε την άθάνατη αερενάτα τού: «Άγάπη μου Ιλ« ν* μέ δρϊί», ούτδς ήΐον Ινας άπδ τους στίχους επάνω είς ί έθ η ά «ρμοδίτις, μέχρι τέλους Φ βρου«ρί·υ 1ΰ40 - Ώς ύποτίθεται διά τόν διαγΜ νισμίιν αυτόν θά είνε ένδιαφε@όμενοι κοιί άρκετοί έκ των δημυδιθβοκάλυιν τοθ νομ·ϋ μας, έξ Αν «λλως τε καί ΐΐροηγ·υμέν,η; πολλοί ϊΰδοκίμως μετ ίξεποιδεΰθησαν. —Άπω σήμερον ή άλληλ·γραφί« καί αί έν γένει ταχυδρομικαί άπο •τολαί βαούνονται μί πεντηκοντάλε πτον πρόσθετον τέλος. — Προοριζόμενον διά τό ταμείον προσταβίας των φυματικών νπαλλή λ«ον. —Τό τέλβς τουτο ώς γνω·ΐόν ίΐ νέ ύπ·χρεωτι<(ύν κ·θ' όλον τα διά •ΐημα των έοοτών . , , ,η " λ. ί. 11 «τημα των εοοτων τοδς ίποίους συνέθεσε την άερενά ΓΣϋνεχίζονχαι β1 προεχϋιμασίαι Τα ΤΟΟ. Ποία χαλθθσε; Ποία γύ(είς τα τμήματα τϊ,ς Ε. Ο. Ν. διά ΑΝΑΚΟΙΝ-ΣΙΣ Άναχοινοθτκι δτι ή διανομή των βοηθημάτων ·ίς απόρους χά αναπήρους πολέμου ενεργηθήσεται }τήν 23ην χαί 24ην τρέχοντος μέ·αν Σάββατον χαί Κυριακήν 'παρ' επιτροπών είς την Νομαρ 'χίαν. Ουδείς θά λάβη βοήθημα αν ίέν ^είνε έφωδιασμένος διά βεβχι ώσιως κΰ έφημερίου τής Ένορί «ς του έμφαινούσης τδν αριθμόν των μελών τής οικογενείας τού χαί Βτι τυγχάνει ίπορος.] Έπίσης δτι χαθ' δλην την ήμέ ραν θά εξακολουθήση ή άπό χΰές αρξαμένη διανομή των βοηθημά τω/ είς τα θύματα πολέμου έν τω καταστήματι τής Νομαρχίας. (Έ τής Νομαρχίας) ρευε; Την Τερέζσ; Την Καρθλίν»; *νν συμμετοχήν «ύτών είς την όλην (Έπεται τδ τέλος) κίντι^ τώ.ν ήμεοων. — Την οφιερΓομενην κυριως ιίς την ενίσχυσιν των πτωχών καί εΐλι κώτερον χοΰ παιδιοϋ. Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΒΝΩΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΑΕΛΑ 1940 ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ Σ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ — Τα τμήματα τής Ε. Ο. Ν. ώς καί προχόές έγράφομϊν έτοιμάζυυν Χριστουγεννιάτικπ δένδρα καί χορω δίας διά την εκτέλεσιν των καλάνδοιν. — Τάς "τελευταίας ήμέοπς εγένετο διανομή υπό διαφόρων έμπόραιν ,καί τταντοπωλών ζπχάρεως καί καφέ. — Βάσει δελτί»ν τής άγορανομι κης υπηρεσίας. — Ή όποία χα'ι κατένβιμεν ώς συνή θως τάς άφιχθείσας ποσότητας είς τό εμπόριον καί την κατανάλωσιν μέ τό μέτρον τό ^οποίον έπιβάλλουν αί παροϋσαι συνθήκαι. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ« ·,30 9.30 μ. μ. ή ύιτέροχος ργ ατρια τού «τάφου τ·δ Ίν· δ«ΰ» η μεγαλύτερη χ·- ρκύτρια τοδ κόσμου Λ« Γιαννα στό φ)λμ: ΣΚΑΑΒΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ Έν* δράμα δυνατο μϊ αχηνίς πού Θά συγκινή ο·υν κβίθβ ανθρνιτ·. Συμπράττουν: ό ΧΔΝΣ ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό καλλιτεχνικόν συγκρότημα τοθ ΒΙΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ τοθ Βερολίνου καί τα πε· ρΐφημα μπαλλέττα Άρζβν τίνα γκέρλς. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Τ· μκγαιλβέργημο.: ΧΑΜ£ΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  "*Μ!ι ι)
  Τιμαί ΌνομαοηχαΙ
  2ΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  » α'
  » β'
  » γ'
  9 δ'
  » ■
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » β'
  » Τ'
  ΤΑΧΤΑΣ α 6'
  » γ'
  2ΤΑΦΓΔΑΙ
  ΡαζαχΙ
  ΑΓΟΡΑ Ηρακλείου
  δρ.
  13 50
  12.50
  12.—
  »
  11.50
  >
  9.-
  »
  7 50
  6.50
  »
  »
  6 —
  »
  5.40
  13-
  10.—
  5,70
  3.— 3.50
  ΣΙτος
  Κριθή
  Β ρωμη
  ΟΙνοι μΐστατον
  Γλΐθχος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λΐιιχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » β'
  » γ'
  Μίτας,α
  9— 11.—
  7.—
  7.—
  20 — 21.—
  Π.— 18.—
  30. |
  26 —
  24__
  23.—
  21.—
  20-
  .19.—
  400.— 450
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα
  Παρίσιοι
  ΖΙ
  Άμστιρδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλΐξανδρεια
  Πώλησις
  550.—
  140 20
  3.13
  31.45
  74 50
  33 40
  4 66
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 43.—
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ(βν)πολ:ς
  Βαρσοδία
  27 05
  3.09
  6 96,
  4 31
  31 —
  4.60
  23 46
  3.13
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  31.45
  4 66
  23.95
  3.16
  105.—
  21.32
  Ν.ΤΝΛ/1
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Β'.
  "Ενα πυχν* γάλλον ,_._.......
  νεφάλι μηοριϊ νά ίχη 140 χι
  λιάϊας ξανθάς ή 109 χιλ ά?ας χά
  στανάς η :02 χιλιάδας μαύραι τ)
  88ΟΟχό*κινες τ?ίχες. ΔΙν θά
  ίιπί)ρχαν..· χουρεΤς χαί σωμα
  τιία χαί σιιντεχν'α: χουρίων,
  α"ν τα μαλλιά δέν μεγαληναν
  γλήγορα: Μαλλιά π-ύ μα«ρ·χ(
  νούν γλήγορα γρειάζονται τρείς
  ί65ομάΐας γιά νά μακρύνουν πι
  ρΐ τί Εν έχατοστ&ν τιθ μέτρον
  έπνμίνως (ίς Ινα νρίνον μα
  κρ*ίνοιιν περΐ τα ιΐχοσι έ»ατοστά
  τε.Ο μέτρον.
  Κίθι τρίχα έχ»ι ττε· κορισμίνην
  διάρκειαν ζωής. Ζζ δύί ϊως τίσ
  σαρα τδ πολύ χρίντα χαι 53τΐ-
  οα πΕπτει. Εί; τρόπον ώιτε χά
  θε δνθίωΐΐος, ά«αλίγω·, τίίς ήλι
  κΕας τοιι, χάνε 70 1&-ς 100 κοΐ
  ί; προχωρημίνην ηλικίαν 120
  -δίχας την ήμίρα! Μέ την Ιδίαν
  ταχύτητος μεγαλώνουν «αί α(
  τρίχες των γενειών. Το ξύρισμα
  τάς δυνομώνε· χαί μεγαλών,υν ά
  χόμη ταχύΐερον.
  Η ΚΑΡΔΙΑ
  Τό χυριώτιρον όργανον τΌ σώ
  μ-χτίς μαΓ, ή χαρδΐί}, ζυγΕζει
  σχετικώς ολίγον. Τα δάρος της,
  βΟ«: μ·» «χ νΜϋ
  ■μι—ν »·■ θε* ύΜ
  εΐςτ»..
  »*» λτ™«« εβ ··
  ___ ίτΐ^ε—" ·*·**
  ,,ρ., ϊεΛεε·.·
  ν
  ^
  ΓΗΝ ΑΕ
  Ποτάσσει κοΐ αυτή διά τής ρομφαΐσς. ΟύδβμΙα
  δέ ρομφαΐα είνε άττ)η, άλλ' δλαι άμφΐστ,ομοι· ό
  άπό τοθ ενός μέρους *ης τρουματΐζων τόν εναντίον
  ιραυματΐζει εαυτόν διά τοθ ετέρου.
  Μετά ιήν όμολογΐαν ιαύτην, άϊύνστον νά μή
  θσυμάσωμεν ιούς εύκλεεΐς άγωνιστός το,Ο μέλλον
  τος, τούς μάριυρος τί]ς αύτοπίας, εΤτε Ιτιέτυχον,
  είτε απέτυχον. Ναυαγοθντες άκόμη είνε άξιοσίβτ
  στοι ανΒρες καί ΐσως μάλιστα έν ιβ άποτυχίσ των
  μεΐζονίς.
  Νίκη κτωμένη έτιΐ α^ βάσει τβν άρχδιν ιής -ροό
  δου, Είνε άξΐσ της έπιδοκψαοΐας ι£>ν λοών άλλ* ή
  ρωΐκή ήττα είνε ωσαύτως άξ(σ τβν συμπαθειών
  των. 'Η μΐα είνε Ιξοχος, ή ά>λη θεία. Δι" ήμθς
  τούς προτιμβντας τό μαρτύριον -πσρά ιήν βπηυχΐ
  αν, ό Τζών Βράου είνε ανωτέρας τοθ Βασιγκτθνος
  κσΐ ό Πισανάνης άνώτερος τοθ Γσρ βαλδη. Πρέπει
  ιΓ·, τις πάντοτε νά τσχθβ ϋτΐέρ των ήαημένων, έ> ι^
  θεωροϋμιθα α&ικοι υπέρ των ΑτΓοτυγχανόντων τολ
  μητι&ν.
  Ό κόσμος γΐνεται άδικος πρός τούς μεγάλους
  τούτους έπιχεψηματΐος τοθ μέλλοντος, οπόταν νού
  αγώσι. Πρέπει νά υπάρχη καί υπέρ των ήττωμένων
  συμπάθεια τις.
  "_» Καιηγοροθν τούς έτΐανσστατικούς 8τι δισσπεΐ
  ρουν τόν τρόμον. Διοβάλλουν τάς θεωρίας των, ύ
  Ίΐοπτεύονται ι όν σκοπόν των φοβοθνται τα ύποκε
  κρυμμένα σχέδια, καταγγέλλουν ιήν συνείδησιν των
  Τούς έλέγχουν ώς ουσσωρεύοντας κσΐ έγεΐροντας κα
  ιά ιής καθεστώοης κοινωνΐας δρος ταλαιπωριΔν,
  ό&υνων, άνομιαν, άπελπισιων, κοΐ δτι έκθάτιτουν
  έκ των έγκάτων τοϋ σκότους Ολην ποχυλήν, ή, δπι
  όθεν πολεμοϋν.
  Έξάγβτε τάς πέτρας τής κολάσεως άνασκάπτον
  τες^τό Ιδαφος ούτής, κράζουν πρός τούς έπανσστα
  τικούς.
  Ναί' δύνανται ιϋΐοι ν' άποκριθ«σιν ^άλλά διά
  τοθτο καί τό όδέφρσ-νμα ημών ανηγέρθη έξ αγαθών
  προθέσεων.
  Άνσμφ'βόλως, τό καλλίτερον είνε ή .είρηνική λύ
  σις' άπόκειται είς την κοινωνίαν νά σώση εαυτήν.
  "Ας ΐφάξη. λοιπόν ούιή. Ουδενός φαρμάκου δρα
  στικοθ "όπάρχει χριΐα. Άρκεΐ να έξετσσθβ τό κακόν
  φιλικάς, νά μαρτυρηθβ, καί Ιπειτα νά Ιαθβ^εΙς τοθ
  το ημείς την προσκαλούμεν.
  Ότΐωσεήποτε, *αΙ πεοόντες καί μάλστα Εέ
  πτωκότες, εΐνεσιβασΐοΐ οί όνδρες, οΐτινες καθ
  λην -την «Ηήλιον ακάμπτως άγωνιζονται υπέρ
  αενάλου Ιργο" πρός την Γαλλίαν άτβνΐζοντες- δΐ
  Βουν την ζωήν αυτών ύιέρ τής προόδου' έκπλη
  οοΟν την βουλήν ιΓ,ς θείας ·προνοΙος· τελοθν
  θριι^ίυτικήν. καίτοι άνευ έλττΙδΟί. .δέχονται στωΐ
  κβς τόν θάνατον, όπως άνσγάγωσιν είς τάς υψη-
  >Αί· καί έδόνους αύτοθ συνεπείας τό μέγα τής άν
  ^πότητο;ςΧκΙνημ«. οοηνος ήρξατο ή Γαλλία κατά
  μήνα Ιούλιον τοθ Βτους 1789.
  (συνεχΙζβ:οι)
  τΐε
  τοθ
  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑθΗΝΑΪΚΟΝ"
  •Η άνομενομένη ργγ
  μας ΑγΥγΜκων καί Γερμ-ικων
  ποπλινών δι" ύποκάμισ<χ. Ιχίβια έξαιρίτΐκά Τιμίς προπολϊμικίς- πηιικ »' ΙΙΒ"™Β'" Έγκυκλοπα ιδε ία Αι" έκεΐνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* 5λα δι' δλους. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ υπϊ διιαλ'Γς συνθήκας χυμαίνεται μεΐαξίι 180 χαΐ 300 γραμμαρίων. Ή χαρδΐα τδν γυναιχδν είνε μι κρότιρη. Οί πνιύ,»ον·ς πού είς 1 τί δΐάστηιικ τής ημέρας έκτε- λοθν 25.000 άναπνοες χ»1 «Ες το διάστημα αύ:ό είσπνίουν 12 χιλιάδας λ'τρας άίρος, ζυγίζουν 1 000—1,400 γραμμάρια. Ό δέ ξια ηνεύμω', αποτελοόμενος ά πό τρείς λοβούς, είνε βαθυτέρας τοθ αριστεριθ πνιύ^ιονος πού ϊ χει δύί μόνον λοβούς, Μιγάλο βάρος ϊ<ιι τό ήτα5— τό σηχέτι. Τό όργανον τ&0:ο τοθ ανθρωπίνου οώματος π;ύ νδύ νκτχι νά παϊΐχιιοιωθη τό χεντρι χον ί?γα·3τήριον ίνίς· μεγίλου χη,ιιχοθ Ιργοστασίοιι, είς τό δ ποίον άπο δλας τάςπλευρκς χά ταλήνουν άχατίργαατοι ή χ«τά τό,ήιισυ χατε·ργο«σμέναι ύλαι 'διάνά μεχαβληθοθν είς ^Ιΐοΐμα πρΐίΐ^ντα, ζυγίζει δύο Ιως δυόμι συ χιλιόγραμμα! Έκ των αλλων ση^αντιχβιν ίργάνων ν& άνθριοιτί νού σώματος οί δΰο νΐφροΐ ζυ γίζουν μαζΐ τρια*όσια γραμμάρια καί ή οπλήνα μόνον 150 γραμμα ρια, Φ3ϋ«ωμένη ΐΐνε ή ,σπλή/α τ5ν παοχίντων άπό έλώ^εις πυΓ-ε | τού;. (συνεχίζεται) Τα Πραιτώρια και ό πλοΰτος των. ΠΡΑΙΤΩΡΙ4 Δε<έμ6?ιος (ίντα ποχριτοθ μ»ί)·—Κέντρον τοθ Μ^ φσίου τα Πραιτώρια είνε ανχν τιρρήτως τί ^ηλοιιο ώτερο χιβριό τής επαρχίας. Άπέρανΐα λιιβίδια το περιβχλλουν χαί είνε έ5ίβρη γο νιμώτατα. IV αΰτο χι' ιύϊοχιμοθν !λα τα «ι5η των χαλλΐεργειών. Δημητριαχά, χαπνχ, μποστΐνιχα, σιοάμι, άμπίλια, Ιληέ;. Καί χαλ λΐεργοθνται άπό ίλα μέ αδστημα χαί ϊπιμνήν. Οί νάτβιχοι των Πραιτωρίων άλλιοσΐε είνε τό αον έργατιχοΐ ίσον χαί "',φιλοπρό οδοί. Προοηλωμένοι είς την γήν των, έργίζονται ίλοχρονίως, πά ράγ υν, δημιοϋργοΟν. ΔιανρΕνει άλλωαΐε χανείς παντοθ την πρό ο ϊον. "Οχι μίνον εΙ< τάς χαλλιΐρ γείας άλλχ χαί είς τάς άλλας ε*χ δηλώσεις ιή; ζωής. Άφ' δτου 1· ϊίως διηνοίχθη ή άμαξιτή 65ος χαί έξησφ^λίσ'ίη ή Ε δι* αύΐοχινήτου ή ριοθ αατοθ είνε τόσον ίσον χ»τ<φανή(. "Εχουν 5>ως χαί Ινα μι
  γάλον εχθρόν τα Πραιτώρια:
  Την έλονοσίαν. Τα ίλη ποί»
  άπλώνονται αποτΐλοθ* έιτίας νο
  σιγίνου;. Καί δι9 αύΐό οί χά
  τοιχοι ΰιοφίρουν πολύ. Εύ
  [τυχως ϊμ-ος είς τό πράγραμμα
  πχραγωγιχών έργων Μεσ
  άμαξιτή 65ς
  ή συγχοινω^Εα
  εξέλιξις τοθ χω
  ραγδαία
  σαρδς περιλαμβίνιται χαί ή άπο
  ξήρανοις τδν έλών τίθ Μονοφα
  τσίοϋ. Έηειτα χαί ή όδός Πρ«ι
  τωρίιην — Χάραχα χατεοκευάσθτ)
  χατά τοιοθτον τρόπον ώσΐε νϊ
  διευχολύνεται τα μέγιοτα ή
  χαταοχΐυή άπίσΐραγγισιιχ&ν Ιρ
  γων. Πιατεύεται λοιπόν δτι
  ταχέως Θ1 χαταοχιυααθσθν τα Ιρ
  γ» αυτά όπίτε χαί ΘΛ ΙχλεΕψη
  ή μάστιξ τής έλονοσίας χαί θά δο
  θοθν νέαι μεγάλαι έχτάαιις γονΕ
  μ»ν ί5αφδν κρός καλλιέργειαν.
  Εν τφ μΐταξο δμως Εέν θά ήτο
  ίύσχολον νά γίνουν ωρισμένα τού
  λάχιστον Ιργα διά προσωπικάς
  ί τβ>4 χατοίχων. "Οπως
  θά ήιο χαλόν νά δενδροφυτειιθη,
  κιθώ; Ιγράψϊμεν ναί άλλοτε, ή
  θαυμασία 6* ώς ή ίποία ίϊηγεϊ
  άπο Οραιτώρια είς Χίρανα χαί
  ■Ινι μαθηματιχώς εύθεία είς ά-
  ό 4 χιλ ομέτρων. Δύο διν
  δροστοιχίαι είς την ό54ν αυτήν
  θά προσϊδιδαν ιδιαιτέραν γραφι
  χαί γοηΐείαν.
  Άπό την ήοωϊκήν Κ8σσαμον.
  Ή σϊυρηλάτηοις έθνικων χαραχτήρων ε?ς την Κίοσομον άρχίζει άπό τδ απΕτι χαί τδ"σχο¬
  λείον, άπό τής ντ,πιανής άνόμη ήλιχίος Είς την είχόνα μας μαθηταί χαί μαθήτριαι τιθ Δημ«τιχοΟ
  Σχολείου Κάτω Μισιγείων Κισοίριΐί χατά μίαν ωραίαν έθνινήν εορτήν, φωτογραφκύμινοι [ μετά των
  διδασχά^ων 'ων 'Ρμμ- Καστρινάκη χαί Έλ, Κοκκινάχη-
  /ννννν» ν
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  -------1 Ο "ΤΕΚΤΟΝ" =
  Μαθηταί γυμνασΐων μβτεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικως δι&ασ^όμενοι έτιΐ δεκάμηνον παρά πεπει-
  ρομένων τΐολιτικων μηχανικόν άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέσς ϋλης των Ανώτατον Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν ίθθ'Πολυτεχνείου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιων, τοπογραφίσν καί χρή¬
  σιν χωροβότθυ καί ταχυμέαρου κλπ., ό^οποιΤαν, 6-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδίων, έφαρμογων, μελετών καί άοκήσεων είς
  τό 0-αιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρΐα δι" δσους άπερρίφθησαν
  εκ των Σχολων τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολων κλπ., δσους προτίθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήτιται, να διοριοθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιΤας, οΐκοδομικάς ί| είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες ·Ι έζΐλδοντες ΙργσδΐιγοΙ μέχρι ιάμερον
  ίη τοδ «ΤΕΕΤΟΝΟ£» δι«ρ(αβ>ΐαβν ίίς ύ«·ίίρν··β
  Δάμβυς, Ίταιρίας κλκ.
  Γ·α·εΙ· Ίεινοί Ι, Όμβνβια Άββνκι.
  Τα Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ' ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτιοθέν ρέ νία κομφορ, γνυατον δια ,
  ίγκαταατάκι; τβν λουτήρες τ·» καί τΑ, τΐλΐΐεις
  •ίΐής τ·» λξα·ναλ(ζΐι Τε|*/ ίνιτντΐρειν Άν
  ΐρρ
  *λΙ·ν
  βιαιιβνήν.
  —"Η άτέλειβ εγγράφων τδν
  Γεωργικϋν Συνεταιρισμόν.
  Πληροφορούμεβα 8τι προ« τάς
  Ένορβικχάς καί Διχβστικάς άρ
  χά; εκοινοποιήθη απόφασις τοθ
  μ. ΎπβυργοΟ των εΐκονομικών
  καδορίζβντος δτι τα έγγραφα των
  διοικήσκων των Γεωργικϋν Συνβ
  ταιρΐσμδν, τα βπβία Οπββάλλον
  τ«ι είς τα Είοηνοδικϊΐα εί; ίφαρ
  μονην τού αρθρου 35 τού Νόμου
  602 «περΐ Σϋνβταιρισμών» άηαλ
  λάσσοντ«ι παντός τέλονς. 'ίϊς το
  νίζετβι έν τ§ αποφάσει τα έγνρβ
  Φ« ταυτα 6 Νομος έξ αρχης ίέν
  ήβέλησβ νά ςρορΕ'λογήαιι. Συνβπβς
  αί έν λόγω άρχχΐ υποχρεούνται
  νά δβχωνται τα έγγραφα ταδτβ
  άΐελδς. _______
  —Ή αποκατάστασις γηγενβν
  Μ«ί ηρβοφύγων-
  Τό ύιτουργεϊον Γεωργίας διά οί
  αταγής τού πρός τάς κατίι τβ ιτους
  Υπηρεσίας γνυρίζκι ότι Α διόρ
  θωσις τνν γενομένων παραχομι
  «ν καί σφαλμ*τΜν κ«τά την έπβ
  χήν της άποκβταστάθϊΜς νπγβνών
  καί προσφύγων, β1; άπαλλοτρι»
  θϊίσ«ί έκτάσΕΐς, κ«θβρίζϊται υπό
  τοϋ Νόμον 1722 <ιπιρ! τροποποιή σεων τίνων |τβδ ΆνροτΐΜου Νό μβυ κλπ.», ό οποίος άναφέρίτοιι, κατά τρόπον σκφπ καί συγΜίΗρι μένον είς τ»ς έννομους σχβσεις τ&ν χληρούχων. Έκ τοδ Λ ομού τούτου, σ«*&ς συνάγεται ότι ό Νβμοθετης ήβέληοκ μέν παγιωμί νην την Βίσιν τ&ν χ«λλιεργητ&ν άπό τής κυρώσβως τής ί,όριστικης βικνομή-, ώς αυτή δεΐχνυται έκ τού κτηματολογίον, ουχί δμως χά Ι νβ νομιμοποιηθή δ,τι καρά νόμως π«ρ8ΐοίφρ«θϊν. —Ή έρκνική φβρολογΐβ είς την πόλιν μκς. Δι' άαοφχσβΜς τού βυνιλθόν τος κροχΒές είς συνϊδρίασιν Δή μοτικοϋ Συμβουλίου ένβχρίθη ό άπολογισγές τού Δήμου χατηρτί αθηβαν δέ χκΐ οί χατάλογοι έρα νίκης φορολογίας υπέρ τ&ν μάθη τικ&ν συβσιτίων κχΐ τδν συοοιτΐ «ν άπώρων ύς καί τής έν γένει κοΐνυνικής προνοίας. Έν ουν« χείο; έλπφθηβαν βποφάσεις έηΐ δ»αιφόρων άλλων υηηριοιβχ&ν (η πμάτ»ν. —Προκγωγαί δ)δαακκλων. Διά Β, Λ. δημοσιβυθίντος είς το £>π' άρ. 255 ςρόλλον τής έφημϊ
  ρΐδος τής χυβαρνηβεως προαχβη
  ο«ν οί κάτωθι Κρήτες δΊιμοδιδα*
  σκαλοΐ: Χ. Καρπαθ&Μης. Δ. Πατρι
  χβΐλάκης. Ί. Ξεν&Μης, Κ. Άπικνοί
  μβριτάκη;, Ί. £πυριδάχη(. Ν. Γι
  «ηιτζέχης Μ«1 £. Γλυνιαοάχης.
  —Ό διαγωνισμβς τδν υπο-
  ψηφ'ων διχηγέρων.
  Δι' ΰπουργικής αποφάσεως δή
  μοσιευθεΐσπς είς την έφημβρίδοι
  τής χυβερνΑοεεις (αριθ. 358) 6 δι
  βγωνισμός των ΰπβφπφίων διχηγβ
  ρνν ώρίσβη διά την ^.Ηην Ίανο»
  «?(β>» 1940. _______
  —ΑΙ πρβτάσεις προκγΜγϊϊς
  δημοδιδασχάλων.
  Το υπουργείον τής Παιδ«ίας ά
  πηύθυναν εγκύκλιον πρός τβΰς έ
  κι8·ειρητ«ς τ&ν σχολείων, δια τής
  οποίας ιΥνωρίζεται ότι προκειμ·
  νού πβρΐ προτάθίων προκνκγής
  τ&ν δημοίιδκβχάλΝν τοδ μηνός
  Ιουλίου καί τ&ν έπομίνων μη
  ν&ν δικ την εκτέλεσιν τ&ν ο ποί
  Ην δέν εχει χορηγηθή Α απαιτου
  μένη έγκρισις τοδ υπουργείον
  τ&ν θΐχονομιχβν, «Ι σχετικαί δή
  λώσβις τ&ν λβιτουργ&ν τής £τοι
  χβιώδους ίκπβιδϊϋσΐΜς δέον νά υ
  ποβληθοΰνεΐ{τόνοΙχείοννομοιρχην
  —Κοινοτικαί πιατώβεις.
  Τό υπουργείον Εσωτερικήν γνν
  ρίζϊΐ πρός τούς Νομάοχβς καϊ Έ
  πάρχους δτι συναινεΐ αίς την υπό
  τ&ν Δήμων *« Κοινοτήτων άπό
  δοαιν των είς τοϋ; προϋτολονι
  οιαούς τοδ τρέχοντος β1χο»ομι βΰ
  ετοιις άναγεγραμμένων πιστώσε,
  ών διά πληρωμήν χρΐ&ν καί Οηο
  χρεωτικ&ν έν γένει δαπκν&ν έκ
  κεκλεια^Ινων χςή^εων, λαμβανο
  μβνης δμως κατοιλληλνς μερίμνης
  διά την ΐϊσιτροιξιν τ&ν πάβης «Α
  σεω: χαθυβτερουμβνων έχ κοιρβλ
  θουσ&ν χεήαεων δημοτικήν κ»1
  κοινοτικόν έβόδπν.
  —Υπέρ τ&ν μαθητικ&ν ουο·
  βιτίων.
  Ό ». Ί. Παβαβχχης χατέβη
  χεν υπέρ τ&ν μββητιχδν συσσιτί
  πν δρ. ηεντακοσίας (500).
  —Διανυκτερεύοντα φβιρμα
  κεϊα.
  Σημερον 23 Δεκεμβριού 8ά δι*
  νυκτβρ'ΰσουν τα Φ«ρμ«««1«
  Ίω»ν. Λογιάδου χαί £»χρ. Χανι
  ωτάκη-
  —'Η τιμη τοθ ά ότου.
  Διά χθεοινης αποφάσεως τής
  'Εΐτιτροπής Διατιμήσβυν αί νέαι
  τιμαί τ&ν άλεϋρκν καί τοϋ άρτον
  χαβωρίσβησαν ίις ακολούθως: "Ά
  λευρα α' ποιότητος δρχ. 9.69, β'
  8,98 "Αρτος α' 9.10' β' 8 20.
  —Δ«ρε«ί.
  Ό μ. Ί». Γ. Καταλαγαριανος
  χκτίθεοεν υπέρ τοδ Πτωχοχομιί
  ου Ηρακλείου δρ 500 εί; μνήμην
  της ουζύγου τού Φιλομήλχ;,
  !■■■■!■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΓΕΩΡΓΟΙ
  Τά καλυτέρα όπωροφόρα δενδρύλλια
  λεμονιές, μανταρινές, πορτοκαλλιές, κοι
  νές μυρωδάτες, βουτανιές, νεραντζιές,
  άμυγδαλιές, δεσπολιές, βερυκοκές, θά
  βρήτε είς τό Κατάστημα.-
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  (καρά τώ Καμαραχι) Τβλ. 6 -87.

  !
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ανορθωσΓσ
  Λ
  ΠροΙα Σοφβάτου
  23 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  Ο ΠΙΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΟΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΕΙΡΗΝΗ!
  Ο' ΑΠΡΤΥΧΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δ)βρίου (τοΰ άντακοχοι
  τοΰ μας) —Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη
  ραβαρεΐται {τι είς τβςεύρωπαϊκάς πρωτεκού
  βας κυκλοφορούν ευρύτατα φήμαι περί νέ-
  ας μεσολαβήσεως τοΰ Πάπα καί τοΰ κ.
  Μουσολίνι πρός σύναψιν είρήνης μεταξύ
  συμμαχων χαί Γερμανίας. Πάντως χατβ
  την γνώμην τδν παλιτικ&ν κύκλων καί ή
  νέα αύτη προσπαθεία φαίνεται μάλλον κα
  ταδικααμένη είς άπβτυχΐαν.
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Δ)βρίου (Ιδ. υπηρεαία) -
  Μεταξύ Ρόνμανίας καί Γερμανίας αυνή-
  φθη συμ»ων(α βίσει ,τής παλαιάς ύφιστα
  μ έν ής διά τής οποίας ή Ρουμανία θ«
  προμηθευθή Είς την Γερμανίαν 60 χιλ. τόν
  ν·υς πετρελνίου είς ίάντάλλαγμα δέ ή
  Γερμανία θά προμηθευθή είς την Ρουμα
  νίαν πολεμσφόδια κατασκευάς Τσεχοσλ··
  βαχιχών έρν·βτασί»ν Μαί άντιπρβσωπεύον
  τα αξίαν 35 έκατσμμυρίων Τσεχοσλββκχι
  χβν χορωνων.
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛ4ΝΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Δεκεμβριού (ίδ.ύπηρεσί*).—
  'Αγγλιχά άερ·π)άνα Ιβομβάρδιοαν σήμε¬
  ρον Γερμανικαι πολεμικαι πβριπβλοΰνται £
  {» τδν γερμανικήν ναυτικ&ν βάσεων
  Έκ Λονδίνου ανακοινούται (τι ουδέν
  Αγγλικόν άεροπλάνον μετέσχεν άερομα
  χίβς παρά την Νεφβηγίαν.
  ΑΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΜΙΑΝ
  ' ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δ)βρίβυ (Ιδ ύτιηρεσ.»).-
  Ήγγέλθη σήμερον έκ Βερ·λίν·υ χαί νέον
  οιδηροδρομΐΝΟν βυστυχιιμα. Τα οχετιχά τη
  λεγραβήματα άναφέρ·υν ότι ύχάρχουν 70
  νεχρβϊ καί ηβλύ περισοότεροι τραυματίαι
  έκ τής συγκρβύσεως σύο άμα^οατβιχιδν τής
  γραμμάς Βερολί* ου—Μακδεμββύργβυ.
  ΚΛΚΟΚΑΙΡΙΑ ΧΑΙ ΧΙΟΝΐΤ
  ΚΑΘ 0Λ«!_! ΕΛΛΛΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άνταπο
  κριτοδ μβς).—1-Ις ίλόχληρβν την Έλλάδα
  •νεοχηψβν άπο τής πρ&ΐνς οφεδρά χακοκαι
  ρία. Είς την Βόρειον Έλλάδα αί θερμοχρα-
  οίαι χυμαιΛονιαι άκό 8 μέχρι 10 βαθμβύς
  κάτω τοδ μηδενός. Είς τα ·ρη τής 'Αττικής
  πίπτει πυκνή χιών. Είς τάς 'Αβήνας έπίοης
  ίηιοαν *νινά&ες χιόιος χατά την μεσημ
  β
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΕΒΔΰΜΛΔΙΑΙΟΝ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεχεμβρί·υ (τού άν τα πό
  κριτου μα·).—συνήλθε σήμερον είς την τα
  χτικήν έβ&ομαδιαΐαν συνεδρίασιν τό'Υπουρ
  γιχον Συμβούλιον καί ενέκρινε δ άφβρα
  νομοθετήματα Απεφασίσθη ή ϊδρυοις ανθ·
  χομιχής οχαλής »·( Κηφιβίαν.
  1ΐ ΕΜΟΡΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟιΊΚΕΙΟΪ
  ΛΙΛ ΤΟΝ ΟΡΟΙΕαΉ ΜΒΜ* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ
  Είς ιβΠρΝΤθδΐΜΐιον ένίνιτο χβές ή κλίΐίωοις
  τ6ν ένβρχκν τβϋ χαχουργιοδΐΜ·ΐ6υ Ηρακλείου
  διά την ου^δβν τού μηνός Ιανουάριον, Μαθ' ίίν
  α(διΙχΒΐιοβιν βΙ μ. χ. ΙκκηχοΙ α' ιΉβιχαπ,αερον:
  Ί« Χ. Ορινιανάνη^, £τ. 1. Φιοραχικ, Μιχ. Παπά¬
  ζογλου, Γ. Μ. Κατεχάκης.. Ήρ. Ν. 'θρβανόί, Χτ.
  Δ. Αημβπονλο;, Νι»*λ. Ματςαικταχΐκ, Ιω. Μ. Ν»
  λ μ* α κης, Ιμμ. Ί. Μελισοΐίίπ{, Χρ. Έμμ Χουρίά
  ΧΠ(, Γ. Ν. ΦλΜρες, Ανδρ. Ά. Καοιΐλλα>ης, Β.
  Ά. Βρ.ντζθί, Έμμ. Ν. Κοασαρακης, Έμμ. Τραχα
  κπί, Κννβτ. Γ. ΙΊαμαλανη;, _τ. Κ. ΚΝθταντινίδης
  Ώ. Τ. Φαχιβλ*»η;, Γ. Ν. £ακκλλ«ρΙ£η;. Άναπλη
  ρ«μ«τΐΜθΐ: Χ. Γ. Λιαπάκπς, Κωνστ. Σφακιανάκης,
  Χ. Β. Ολεύρηί, ίΜ. Γ. Βββιλ&χης' Ί». Ση?άκη?,
  ■ ύ«γγ. Μ. Χριοτβφθραχης, Ιω. Σ. Μαρκατάτη. Γ.
  Ιίκηαματθαιάχηΐ, Μ. Κ. Ιζονλβχης, Άντ. Ά. Ά.
  ν·μβνι*ης 1«*τι>οϊ β ίωί«κοημίρου: ά, Ν. Κο
  λυββχΐκ, Μ. Κ. Διβλλινβς, Μ Ν. Καλογήρου, Γ.
  'Λρ. Λιαναντωνάκης, Γ. Μ. Φαϊτάκη;, Έμμ. Ί,
  Ντ«¥ΚΜν·χη;, Ν. Ί. 1·τρά»ης,Β. Λ.Έφρβίμβγλοι»,
  'Ιη. £. ίβχβλβχης. Έμμ. Γ. Κριναταλλαχης, Γ. Μ.
  Σφακιανάκη,, «τ, Χ.ΐχααγονλίοηβ, Μ. Λβνλακβχης
  Χτ. Γ. Μηλιαρα;, Χτ. 'βμμ. Χατζηδάκης, ©. Κ. Λν
  •ατςβχηί, 8. Γ. ϊηινβακηί, 'Βμμ. Χχ ζ*ηης, Γ, Μ.
  ΜαοαρΐΗτ·χη{, Ν. Γ. Μαραχη{. Άνακληρ«ιυ«τι
  Μ·1: Έμ». Ί. ααηαδάΜΠΓ, Άβ. ·. Χκνδάν·{, Άντ.
  Ε«βτ·η·Νητ, Γ. Χ. Άρχβντβ χη,,Γ. Σμ»ρν*«ιΐ{, Ν
  ■, ΚβοτρινΛΜΠί, Ά*, Β, Κο#μβν·(. Ά>β, Γ, Νν
  ϊ»λονλ·« 9 >α Φανον»* 'ΛΑ Α ΐΓΙβ
  Όκ·Νταλαντιέ
  διά τάς έπιδιώξεις της Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 _)3ρίβυ (ίδ.
  ύχηρεαία:).— Συνήλθε σήμε
  ρον ή Γβλλικη Βουλη κ«· έ
  ψήφισιν ομοφώνως διά 536
  φήφων τόν πολεμικόν πρβϋ
  πολογισμόν είβηγευμίνευ
  τβΰ ύπ·υρν·ΰ των σίκονο
  μΐΜδν μ. Ρεϋνώ.
  μάς) Προ της ψηφοφορίαν ώ
  μίλτιβε δι» μακρδν ό μ. Ντα
  λαντιβ αναπτύξας την *νάγ
  Μην τής διαθέσεως τβΰ πβ
  σοΰ αύτβδ χαριν τού πβλέ
  μου, τβνίβας ϊτι τό μεγχλύ
  τερον μέρο; τού κρβΰτολονι
  σμ·0 θί διατεθή διά τας ά
  νάγκας τής άερ·πορ(ας, αί
  βίϊβΐχι καβίστ«νται καΒηαέ
  ραν μεγαλύτερον. ΑΙ δαπά
  ναι δια την άερβπβοίαν, εϊ·
  πε, θά είναι μεγάλαι διότι
  παρβυσιάζονται διαρκώς νέαι
  άνάγκαι άλλά καί διότι επι
  αυνιχδς κ«ί
  νέ«ι τελειοκβιήσεις λέγω τής
  συνεχβΰί εξελίξεως τού π·λε
  μικοϋ αυτού μέβο».
  Έν συνεχεία ο κ Νταλαν-
  τιέ ανεκοίνωσεν ίτι η γρνμ
  μη Μαζινό θβ έπεκταθή πρός
  βερι-ά/ Μ«ί μέχοιτών ορέων
  Σιρά. Ό κ. Νταιλανχιέ έκέ
  μεινεν <π:ως ψηφιβθά βμβφώ ννς ο πρ·ϋι·λβν»βμβς τονί- β*ς: «Ή Γαλλία αάχκται διά τάς υψηλοτέρας ηθικάς «ίίας αί όπβΐνι τιμβΰν την άνθρω πέτητα. Καί χαριν αυτών των «ζιβν βΐαδήηοτε βυσία δέν εΐ^ε μεγάλη <ύτε αακοιτβς». Έν βυνεχεΐα ο Γάλλος ηςω Βοκουργβς άνερέρθη είς τό φΐνλανδικόν καί εδήλωσε: «Δύναμαι νά αά; βεβκΐ'άαω • τι άκό τής πρώτης ημέρας τή; *·9·*ής καταδίχης τής Ρωββίχς ύΐχβ τής -·Τ Ε η Γαλλία απέσΐειλβ οημαντι χάς ένισχύσεις είς Φινλανδί «ν Η Γαλλία παρέχει καί θ>
  εξακολουθήση νά παρέχη
  σημαντικάς ένισχύσεις είς
  την Φινλ«νδ(αν. Ή άν τί β τα
  βις τοΰ Φινλανδικοΰ λαοδ
  άπβδεικνύει τί είμπβρεϊ νά
  κατορθώση ένας λαές ο όιοΐ
  βς προτιμά νά αποθάνη έν
  δοξως παρ« νά ύ·τοδβυ*ωθδ
  Δέν άρχεΐ Ιμω; νά Βαυ.ιάζν
  μέν απλώς καΐ νά χαιρετίζω
  μέν τ·ν ηρωϊσμόν. Πρέπει
  ίηίσπ; νά τόν συνδράμωμεν
  Καί θά τό ποάξωιιεν».
  Ή Β·υλπ ίψ^φιβεν ' εν
  τέλει ομοφώνως τόν χροϋα·
  λβγισμον ανερχόμενον [είς
  255 δισκχατομμύρια φράγκα
  Κ«τά την πρώτην τριμηνίαν
  θΐΐ διαιτεθοδν 55 διβεκβτομμύ
  οια διβ τάς ανάγκας τήδ έ
  θνικής «μύνης.
  Είς 30 χιλιάδας
  άνέρχονται αι ρωσσικαί απώλειαι.
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Δ)βρ(ου (15. ό
  πτ1Ρ).— Τό πρακτορείον τί|ς
  Άνα'θλτ)ς πληροφορεϊτσι Ικ
  Φινλανδίας Οτι τΑ ρωσσικά
  στρατεόματα ύποχωροθν είς
  πολλά οημεΐα τοθ μετώπου.
  ΕΤς τίνα σημεϊα εχουν ί|5η 6-
  ποχωίήσβι είς βαθος πλέον
  τ<δν 30 χιλιόμετρον. Ό κίνδυ νος 6 οποίος ήπεΙΛησε την Φινλανδίαν απεσοβήθη ίτι Ι τοΟ παρόντος. Ή κβραυνεβό λος ρωσσική δράσις ιήν όποΐ αν εφοβοθντο οί ΣουηδοΙ στρα τιο»ηκοΙ παρατηρήται δέ ν έξβ £ηώθη μέχρι τοθοε καί ή ρωσσική ϊίσβολή δέν επέτυχε μέχοι σημερον τουλάχιστον. ΑΙ απώλειαι των Ρώσσ«ν β(ς ·ιήν μεγάλην μάγη/ τ^ Σάλλαν άναβιβάζονται είς 30 χιλιάδας νε^ρούς. Είς Σουόμο Σάλμι, ή άντεηΐθεσις τόν ΦινλανδΛν ολοέν έηεκτεινομέ νη είς ευρύτερον κλΐμακα έξε λΐσσεται κανονικάς μέ εάνοΤ κά διά τούς έπαιθβμίνους ά- ποτβλέσματα. ι Φινλανδικά στρατεόματα ή νοιξαν διά των τηλεβόλον πθρ εναντίον δύο άπομεμονω μένων έντός των πάγων ρωσ σικών πολεμικήν πλοΐων κσΐ τα ;κατέστρεφον. Τό ήΐικόν τοθ φινλανδικοθ στρατοθ δια τηρεΐται πάττοτε άκμαιότα τον. Έκ Στοκχ·Λμης άγγίλλε ται 6τι άφΓχθη σήμερον Ικιΐ ή πρώτη αποστόλη Αμερικανόν έθβλοντΛν 'καί αναχωρεί διά Φινλανϋαν. Ό Γερμανός ναύαρχος κ. Ραΐντερ παρητήθη; ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τοθ άνταποκριτοθ μας). —Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη ροφορεΤτσι έξ άνεπισήμου πή γής τοθ ΒερολΙνου δτι ό άρχη γός «Ο ΓερμανικοΟ στόλου Ναύαρχος Ραΐντεο ύπέβιλβ ήν παράίτησίν τού είς ένδει ξιν διαμαρτυρίας διά ιήν βυ- θισιν τοθ «Ναυάρχου φόν πέΕ9 όλλ' 6 κ. Χιτλερ λέν την απεδέχθη 'Η είδησις δέν έπε βεβαιωθή έπιοήαως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δεκεμβριού (Ιδ ύπηρ ).— Τό πρακτορείον Χοβάς πληροφορεΐται ότι ό γβρμανικός στόλος έγκατέλβι ψε τό Αμβουργον καί άφοθ εξήλθεν είς την άνοικτήν θά λασσαν διηρέθηεΐς δύσ&μάδας. Ή μέν μΐα έλαβε κατεύθυν¬ σιν πρός την Βόρειον θαλασ σαν ή δέ άλλη πρός την Βαλ τικήν. 'Υπάρχβι πιθανότης νά Επιδιώξη όγερμανικός σΐόλος την διάσπασιν τοθ άγγλικοθ άποχλεισμοθέρχόαενος βίςσύγ κρουσινμέ τόνάνγλικόνστόλον. ΡΩΜΗ 22 Δεκεμβριού (15. ύπηρ.).—Εγνώσθη 6τι 10 άγ- γλικά πολεμικά περιπολοθν είς Νότιον Ατλαντικόν άνα μένοντα την Εξοδον τοθ γερ μανικοθ σκάφους «Άράκουα» έξ άμερικανικοθ λιμένος οπου κατέφυγε καταδιωκόμβνον υπό άγγλικοθ άντιτορπιλλικοθ. Έ γνώσθηδτι είς τό ϊοιονσημεΐον τοθ ΆτλαντικοΟ εθεάθη καί τό θωρηκτόν τής τσέτιης «Ναύ αρχος Σέερ». Τα άγγλικά πό λεμικά έπιδιώκουν νά συναντη θοθν μ?τά τοΟ«Ν ατυάρχουΣέερ» είς τόν οποίον έπιφυλάσσουν, ώς δηλοί τό Αγγλικόν Ναυ αρχεΐον ανάλογον υπο&οχήν καί τύχην πρός εκείνην τοθ «Ναυάρχου φόν Σπέε». Συνε^ίζεται άτακτος υποχώρησις των Ρώσσων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσία).— Είς συνέντευξιν τού πρός τόν ανταποκριτήν τοθ πρακτορεΐου Ρώυτερ ό Φιν λανδός στρατάρχης Μανερ χάΐμ, εδήλωσε: "ε'ΑναγνωρΙζο μέν ότι μας πσρέχονται ένι σχύσεις Άλλ' ή μέχρι σήμε ρον δοθεΐσα βοηθεία ιΤναι ά νεπαρκής. Ή ΦινλάνδΙα 6 χει ανάγκην κα( αλλης με γσλυτέρρς βοηθείας διά νά δυνη°ή ν ά φέρη είς πέρας τόν άγώ.α ύτιέρ,,τής ελευθερίας καί τής άνεξαοτησίας τηςΐ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δ)βρίου.— Κατ' εΐοήσεις έξ Έλσΐνσκι τα ρωσσικά στρατεύματα ο ποχωροθν άτάκτως είς τούς περισσοτέρους τομεΐς. Άντι θέτως οί Φινλανδοί, δέν πσρα χωροθν τάς θέσεις των, Είς τόν Ισθμόν τής Κσρελίας οί Ρώσσοι ένεργοθν σφοδράν επίθεσιν είς τόν τομέα μεταξύ ΚοντοζσέρντικαΙΛονοζαέρντι. Παρά την άριθμητικήν ύπερο χήν των έν τούτοις, οί Ρ&α· σοι ύπέστησαν χθές συντριπτι κήν ήααν. Ό<ιώ τάνκς κατε στράφησαν, 9 βαρέα καί 5 έ λαφρά τάνκς έκυριεύθησαν υπό των Φινλανδον. Είς τι χωρίον οί Ρώσσοι άπώλεσαν 20 μυδραλλιοβόλα περιελθόν τα είς χείρας τ&ν Φινλανδων. Είς την περιοχήν τοθ Πβτσάμο αί απώλειαι είναι έπΐσης σο βαραί. Δύο ρωσσικαί άμαξο στοιχίαι έβομβαρδίσθησανχθές υπό φινλανδικων άεροπλάνων. ΟΙ Φινλανδοί . άεροπόροι κα τήλθον πολύ χαμηλά καί ?βα λον διά των μυδραλλις βόλον των. ΟΙ έπιβάται διεσκορπίσθη σαν είς την ύπαιθρον ζητοθν- τβς καταφύγια διά ν ά σωθοθν. Ό άνεφοδιασμός των Ρώσσων είς τό βόρειον Ιδία μέτωπον καθΐσταται άδύνατος λόγφτής κακοκαιρίας. Την 1 5 μ. μ. ε¬ δόθη είς Έλσίνσκι τό σύνθη· μα τοθ συναγερμσθ. Ένδεκα ρωμαϊκά άεροπλάνα έβο^βΛρ δισαν τα περίχωρα τής Πρω τευούσης. "Ε ντονος δράσις τπς_άεροπορίας είς τό Δυτικόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δεκεμβριού (, ύηηρ.).—Την Ιΐην νυκτερι νήν εξεδόθη υπό τοθ , Άνωτά τε υ άρχηγείου στρατοθ τό >ά
  τωθι ανακοινωθέν: «Σχετική
  ήρεμία είς ι άς κατά ξηράν έ-
  πιγειρήαεις. Έντονος δράσις
  τ©ν δύο άεροποριών».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δεκεμβριού
  ([δ. ότιηο ).—Είς την άνατολι
  κήν Γαλλίαν καί υπεράνω της
  Μαζιν6 τρία άγγλικά άερο
  πλάνα συνήψΐν σφοδράν μά
  χην μετά 4 γερμανικήν. Δύο
  έκ των γερμανικόν άεροπλά
  νων κατερρΙίβΓ)σαν επί ταθ
  γαλλικοθ έδάφους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Δ)3ρίου
  (ίδ, ύττηρεσΐα,.— Ό δόκτωρ
  Γκαϊμπελς εξεφώνησε σήμερον,
  λόγον ενώπιον ττολυπληθοθς'
  άκροατηρ!ου είτών μεταξύ άλ
  λων. «"Η θά παύσωμεν νά
  είμεθα μεγάλη δύναμις ή θά
  νικήσωμεν είς τόν πόλεμον.
  ΑΙ σκληραΐ δοχιμασΐσι είναι
  άναπόφευκτοι. Δέν ύπάρχει
  κανείς είς την Γερμανίαν πού
  νά μην Υποφέρη σήμερον.Άλλ'
  ουδείς άγνοεΐ ποίος προεκά
  λεσε ι όν πόλεμον. Καί ή λε
  πτομέρεια ούΐή Ιχει μεγάλην
  σημασίαν έφόσον συνεχΐζομεν
  ά<όμη τόνπόλεμον». ΑΓΚΥΡΑ 22 Δεκεμβριού (Ιδ. οτιηρ ) — Καθ" ά αγγέλλεται έκ Παρισίων αί γαλλικαΐ έφη μερίδες δημοσιεύουν χθές καΐ σήμερον άνησυχητικάς, πληρο φορίας περί συγκεντρώσεων μεγάλον στρατιωτικών δυνά μεων κατά μήκος των συνό- ρων τοθ ΒβλγΙου καί της "Ολλανδίας κα(?ώ; καί τοθ Λουξεμβούργου. ΑΙ πληροφο¬ ρίαι δέν Ιχοι,ν επίσημον προ έλευσιν άλλ' ςθΐε καί διιψιο οθησαν». 30 Πρωϊνή Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΑΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙ! ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΗ ΡΩΣΣΙΑΝ ΒΛΕΝΙΣΧΥΣΒΫΝΤΗΜΦΙΝΑΑΝΑΙΑΝ ΡΩΜΗ 22 Δ)3ρίου (Ιδ. ύΐτηρεσ(α).-Τα πρακτορείον £τέφχνι κληρβφρεΐται έξ εγκώ οσυ πηγης ίτι αί Κυβερνήσεις 'Αγνλίας καί Γαλλίνς Ιχουν Ακ·φ»βΙβα την ορυτιχην διακοπήν των σχέσεων »ετ« τής Ρνααίας κκί την αποστολήν είς Φινλανδίνν μεγά¬ λην π·α·τήτ«ν πολεμικήν ύλδν καί κοιντ· ειδοδς αλλης ένισχύαε«ς. Ή «πόφκαι; α! τη δέν θ' «ργήση ν« έκδηλι<9ϋ. ΤΑ ΙΑΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΒΠΟΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δ)βρίου (ίδ. δκηρεο.β.) - Ό ύττε-υργβί τβν Έξοπλιομ&ν κ. Ντωτρύ έ{ε φώνησβ βχρυσήμαντον λόγον ειπών μετα{ο αλλων: «Την Γαλλίαν αντιηροσωπεύου/ δι}· ούμβολα: 'Η μάχη καί η έργασία. 'Η Γαλλία καί μάχεται καί ίργβζεται. Ό πολεμος δέν είναι δι' ημ«{ κατβατχαις Είναι μί« π(Ι{ις, μίβ ενεργεια. Όλ·ι •ί Γάλλβι αχβλβυθβϋν χαί #νιβχύο»ν την χώραν είς την διπλήν της αποστολήν. Έκ πληρώνουν τό καθήκον των μέ απόλυτον πεποίθησιν δια τα άπ·τέλ«βμ«, διά την νί¬ κην κκΐ την κατ·χύρ·*3ΐν της έλευθκρί· «ς Τδν λαδν»., Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ (βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐε.).- Μεταξύ τού κ. Μπέννες 'καί τού Λόρδου Χάλιφαξ αντηλλάγησαν διακοινώσεως. Ό κ. Μπέννες ανήγγειλε "τόν σχηματισμόν Τβεχοαλοβκκική; κιΐβερνήσενς καί *ζήτη«ε την αναγνώρισιν της υπό τής Αγγλίας. Ό Λόρδος Χάλιφαξ απήντησεν (τι ή Αγ γλία άναγνωρΐζ» ·τι ή ύκό τόν κ. ΙΜκέν νες κυβίρνηΐις «ντιττρβσωιΐεύδΐ'τήν Τσεχο σλοβχκίαν καί ύπόσχΐται νά ίνισχύοα την δημιουργίαν Τσεχο3λοβακικ·ΰ ατρατού- καί εργασθή ηρβς άπελευθέρωβιν της 'Ται β( ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΓΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Δ)βρίου (ίδ. υπηρεσ.·). — Τό Γερμανικόν στράτηγεΐον έ{έδωχε τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Ούίεν τό αξιοση¬ μείωτον επί τοΰ μετωπον Γερμανικά 4βερ«· πλάνα ένήργηοάν πτήσεις ύκεράνω .τής β· ρείου Γαλλία; κάί της Νοτίου Αγγλίας. Υπέρ την βορειον Γαλλίαν συνήφθη βερ· μαχΐά μετά Γάλλικήν άερονλάνων έν τβν οποίων ηναγκάσθη ν ά πρ·ογεια>θ5».
  ΑΓΓΑ
  ΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ!
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Δ)βρ(βυ (ίδ ΰηηρεοία).—
  Τηλεγραφήματβ έκ Βελιγραδίου άγγέλλουν
  ίτ» διεγράφη <μπ·ρική συμφωνία μεταξύ Αγγλίας χαί Γιουγκβσλαυΐβς βάβει της ΐ- ποίβς θά ένεργηται κνταλλαγη ηρώτων ύ- λών μεταξύ των δύο χωρδν, εί; ιύρεϊκν κλίμκχα. ΓΕΡΜΑΝΙΚΙ ΕΒΥΘΙΣΘΗ Ε Ν Σ ΤΗΝ ΒΑΑΤΙΚΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 22 Δ)β?(·υ (15. ύηηρεσία).— Κατ' είδήσεις εκ Γερμανιχής πηγής τό γερμανικόν ίπιβατιχόν ατμόπλοιον «Γχναϊ· ζ«νά·υ» θενρεΐται ώς άπολεαθέν. Την 2>ν
  Δεκεμβριού παρέλαβε έκ Λεττονίας^900 πά
  λινοστβΰντας Γερμανους καί έκτοτε δέν έ«
  δωσε οημεΐα τής υπάρξεώς τβυ (·ύτε καί έπέ
  οτρεψεν είς Γερμανίαν. Ή τύχη τδν έιτι·
  βαινόντων τού σκάφους άγνοεΐ;αΐ.
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΗ ιΧΙΟΝΟΒΥΕΛΑΑ
  ΕΙ! ΡΡΥΜΑΝΙΑΜ Ι«Ι ΕΪΞΕίΗΡΐτ ΠΟΗΤΟΗ
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Δ)βρίου (15. υκηριοία).--Τη
  λεγραφήματα έκ Βο«κ·υρεβτί·υ άγγέλλβυν
  (τι ενέσκηψε χθές σφβδροτάτη βύελλα με¬
  τά χιόνος βκ τής οποίας πραεχλήθηοαν π·λ
  λά ναυχγια είς τ·ν Ευ;ειν·ν Π·ντ·ν καί
  τέν Δβύναβιν. Μεγάλαι ζημίαι 1ηρ·ξενή0η
  ααν Μαϊϋ ιΐς την Ρ·υμανικην
  Ι «ν καί είς π·λλ«ί "