98222

Αριθμός τεύχους

5355

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ••V
  ν ΙΒ
  ·Τ4λ«ΟΒ·, 1
  ϊίϊιπίϊι
  ρ
  % Κβΐ τού Ασροιβ
  (•■V
  ΟΜΜ·ΐν«β«{. ΐ
  λε ' τον οχημβτίηιΐϊ
  ίΐρν*βε«( κετΐ ε,ΐί»]
  II
  »ιι· τής Αγ*
  ( Ακτ*ι*/τηβεν «τι 4 Α;
  ι ή ύκ· τον κ. 3ΙΛ
  Τίφ
  ,ΕΡΟΜΑΧΙλ
  1 ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  •ι
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙγΰπτου
  Ιιηοία λίοαι Β
  Ιξάμητος Ι
  ΆμιοΜής
  Ι—σ.α δολ. 10
  Ιξαμηνος » Β
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δοαχ. 1
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "■"» ΟΛΟΣ Μ1ΝΒΤΑΥΡΟΥ '"'
  ΤΒΕΪΙΤΙΟΣ ΗΙΤΜΤΙΖ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ηρακλειον κρήτης: ■ ετοε ««β»
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5355
  ΑΙΕΥθΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΤΟΥ «ΦΟΝ ΣΠΕΕ
  Άξι«»μ*ιικβί τοϋ αγγλικόν κ«τβ8ρομιχοΰ «"Έξετερ
  κεινονίζουν την
  είς τ6ν σταθμόν έλέγχου τοΰ μηχανοστασίου
  τ·ΰ σκάφονς
  Ή φινλανδική θύελλα μαΐνεται
  Ή όρνή τής φύσεως
  καί τα φινλανδικά πυ-
  ρά έτρεψαν τούςΡώσ-
  σους είς φυγήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δ)3ρίου ((δ.
  όνηυεσΐα τής «Άνορθώσε·
  •ς»).— Τό πρακτορείον Ρώϋ
  τερ πληροφορεΐται βτι άπό
  10ο ημερών, ή σοβιετική α
  μην Μανερχάΐμ ή όποία δέν εί
  ναι διόλου κατωτέρα ιίς άντο
  χΑν τί)ς γραμμήν Ζ γκφριδ.
  Τό άνακοινω9έν τονΐζβι έν τέ
  λει δή τό ΣεΙ-.ετικόν στρατη-
  ρ, ή βή ( ρη
  ήρχισεν κσμητομένη γεΐον'εΤχε προβλέψει δλας ού
  ιίς ΦινλοίνοΙαν. "Ηδη τα σο
  ρ.ετικά στρατβύματα Οποχω
  τούς τομεΐς.
  μέτωπον δ
  ροθν, «Ις βλους
  Είς τώ Βόρειον
  που οί Ρβσσοι είχον σημειώ
  σει σημαντικάς επιτυχίας τάς
  πρώτας ημέρας τοθ πολέμου,
  •ποχβροθν τώρα άτάκτως χ·»
  ρίς νά ευρίσκουν κατά την
  όποχώρησΐν των ουδέν 6ρει
  σμα δπου ν ά στηρΐζουν άντί
  στάσιν. Ή όργή των μαινομέ
  νόν στοιχείον τής φύσεως
  καί ή σφοδρότης τοϋ Φινλαν
  δικοθ πυρός καταδιώκουν
  τούς Ρώσσους καί ένσπείρουν
  τόν πανικόν.
  Είς την κεντρικήν έπΐσης
  καί την νότιον Φινλανδίαν οί
  Ρώσσοι ύφίστανται συντριπτι
  κάς ήτχας. Είναι χσρακτηοι
  στικόν δτι άπό τριών ημερών
  τα έπΐσημα ρωσσικά άνακοι
  νωθέντα όμιλοθν περί άτιλον
  «φιμαχιών. Είς τόν ίσθμόν τής
  Καρελίας. »που τό σημαντι¬
  κώτερον σημείον αμύνης τ©ν
  Φινλανδων, οί Ρωσσ* καίη
  λώβησαν πρό τής άκλονήτου
  Φινλανβικής άντιστάσεως
  Είς τό μέτωπον αύτό οί ν&ο
  •οί κατέβαλον απεγνωσμένας
  προσπαθείας πρός διάσπασιν
  γρσμμής ΧΡη
  10Ο0 τάνκς
  •κ των οποίων άπώλεσαν τό
  25· ν·ρΙς να επιτύχουν άπο
  λ·τ«ς τΐποτε. Οί ΡΑσσοΐ ά
  δτι δέν
  δύναμιν δσον
  στιύετο ΑφοΟ
  λην επιτυχίαν
  ♦ινλανδίγ.
  Ρβσσικόν ανακοινωθέν
  δοθέν χθες,
  το·ς
  ____, δέ» επέτυχον
  τοος αντικειμενικόν των οκο
  ποος τα ρωσσικά στρατεύ
  ματα. Ή μή
  τό ανακοινωθέν
  ά·' ενός μέν είς τάς
  νεΐς καιρικάς1, ••^Κ*
  άνώμαλον
  έδάφους καί την
  πΐράντων δοτσων,
  τάς ,τάς δυσχερείας καί έ,γνώ
  ριζεν δτι ή Φινλανδία δέν θά
  ήτο ιΰ<ολον νά κατακτηθβ. Κατ' έγκύρους πληροφορίας αί απώλειαι τών^Φινλανδων ά νίρχονται είς 2 200 άνδρας έν ώ των Ρώσσων είναι εΤχοσι πενταπλάσιαι. ΑΓΚΥΡΑ 23 Δ)βρ(ου.— Έ ξη<ριβωμένσι πληροφορίαι με ταδιδόμεναι υπο ξενων παρα τηοητων παρακολουθούντων τάς σοβιετικάς βπιχε'ρήσεις έν Φ νλανδΐα άνσφέρουν δτι αί απώλειαι των Ρώσσων είναι τεράστιαι. Οί νεκροί άνέρχον ται είς 25 χιλ. άνδρας οί δέ τραυματίαι καί λιποτά κται είο 35 χιλ. καί πλέον. Αί απώλειαι είς υλικόν είναι άνυπολόγιστοι. ΡΩΜΗ 23 Δ)βρίου.— Κατά τηλεγραΦήματα έξ 'ΕλσΙνσκι είς τόν Ίσθμόν τής ΚαρελΙας οί Ρώσσοι ένήργησαν δυο νέας μεγάλας έπιθέσεις άλλ' άτεκρούσθησαν υπό των Φιν λανδθν. Μετά την νέαν αυτήν ροσ σικην ήττον οί ΦινλανδοΙ άνε λαβον την πρωτοβουλίαν καί εξαπέλυσαν ίυελλώδτι άντεπΐ θέσιν είς τό ίδιον μέτωπον μέ σημαντικήν επιτυχίαν. Είς Σάλλαν έξακολουθοθν αί έπιτυχΐαι των Φινλανδων. Είς τό Βόρειον μέτωπον συνςε χΐζεται ή άτακτος υποχώρησις των Ρώσσων. Ή υποχώρησις αυτή χαρακτηρΐζεται ώς όλε Βρία διά έπιτυχΐα τούς αυτή Ρώσσους. Ή των Φ νλαν δών ώφεΐλβται είς μεγαλοφυές στρατηνικόν σχέδιον τοθ στρα τηγοθ Βολλόνιους ό οποίος δι ευθύνει τάς έπιχειρήσεις ϊ(ς τό μέτωπον αύτό. Ώ: τηλε¬ γραφείται εκείθεν, οί ΡΔσσοι έγκαταλείπουν τα πάντα ύ- ποχωροθντες άτάκτως. Όλόκληροι μηχανοχίνητοι φ-ϊλαγγβς περ ήλθον βίς την κατοχήν των Φ.νλανδών.Άπό τής 21ης τρέχοντος, οί Φ.νλβν δοΐ έπανέκτησαν είς τό βό¬ ρειον μέτωπον έδαφικήν Εκτα¬ σιν 40 χιλιόμετρον βάθους. ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ διακόπτουν τάςέπιχειρή- σεις μέχρι της ανοίξεως ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δ)βρί·υ (Ιδ ύιτηρεσί»).— Ό εν Άμ ατερντκμ «νταπβκριτΐ,ς τ·0 «Νταίηλυ Έξπςέί» τηλκγρα φεΐ οήιιερον ϊτι ή Ρνσβία κρ·τ<θιτ«ι ν' αναστείλη τας πολεμικα; έπιχ&ιρήαεις μέ χρι τής πρβοεχβΰς ανβίξενς, κατόπιν τβν τιλβυταίων β πβτυχιδν τη;. Τα ρΜσβικα βτρα'εόματα θ& ·χυο«β·δν εις τας κατεχομένας σήμερον θέβεις τνν καί Β' άναμένβυν την βελτ(α«3ΐν τοδ χαιροΰ. 3ει είς τοος 40 καί 45 βαθ- μούς υπό τό μηδέν. Είς τό βο ρειοδυτικόν Ακρον, ολόκληρον σύνταγμα στρατοθ είνε άπο- κΕκλεισμενον υπό των Φινλαν δών. Κατά τάς τελευταίας μά κάς οί Ρωσσικαί απώλειαι είς τό βόρειον μέτωπον. άνί)λ θον είς 5 χιλ. νεκρούς καί χρσυματΐας. Κατά τος τβλευ ταΐσς ήμέοας εί ♦νλανδεΐ κα τ^ρριψαν 35 ρωσσικά άεροπλά α Ή φινλανδική άεροπορική άμυνα εξαναγκόζϊΐ τούς ρωσ σικούς στολΐσκους νά,χωρΐζων τσι είς μικράς ομάδος καί νά θΐπτουν άσκόπως βόμβτς είς διοφόρους τοπσθβσίας. Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ "ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ,, Πρός τάν φίλον κόσμον τώ» αναγνωστών μας. ΕΤ.4Ο3Ι τίασαρ* Ι~ δημιβν?γΙ«Γ, Ιτα άνύνειν, μόχΐιιν μ«) άίνάβυ ηρ»σπ»βιΙας διά την κρούβησιν τής τοπιχής έφημτρίδες είς ανωτέρα έκίκ(δχ συαπληβών»! μέ την δύσιν τοΰ άη»ρχομίνου ίτους ή «Άνόρβΐίσις», Ε1« τα ίτη αύτά έθΦυρηλατήβηβ*ν δΐσμβΐ φιλιΚν, πόθ ι κ«1 6ν(ΐ9> χοινών έχιδιύ{εΜν, δεβαοΐ ΜβιτειιγΙδΜν
  ΜβΙ χακβτυχιδν άλλ» χ*1 βΰτυχδν αυμβίντ«ν ιιέ Ινα
  **αμον ά<τΐιρο-<Χηβή, φιλοπίόοδβν, μ«1 ά{ι·κρόβ(ΜΤ·ν, πκτριώτην χ·1 ^χίιίτιρβν ακιατβμινβν, μέ τέ ν κόιμον ί·πς έιτ<βτιυΐ χ«1 έ{ιτΐΗ« τ·ύς *γδν«ς μ«ς αύτβύτ, διό τι ήτο βΐς βίσιν νκ κρίνο τό καθε τι, νϊ έκτιμήιο τίιν κχριβολβγίαν μ«1 τίιν άλήβιιαν, χαΐ μέ τεκ άλληλοδιειδε χ*μ»ν« Ι τη ν« δώση ·1ς τίιν «'Ανόρβΐίΐιν» βίοιν ατορν^ϊ, φ λ<*{, την βίσιν τ·0 κ«λον, τβ6 ετκκρειιτιιτο» όι>φΗτι·
  βτ·0 συντοόφβυ
  ΕΙ* τ·ν κίσμβν αυτόν τής ·τκβε;ετ; «ιλί-ς, τής ατ«-
  6<ρ«ς έαμονής κ»1 η-οβηΧύαινς, βίς έίνι*4ς χιι κβττρΐΗ τικβΐς (τ«?αίίο«ις, πού ευρίσκεται μ((«{ΰ οιχνοουΗΐνειν, Ιπιβ'ημόχΜΐ', ίτ«γν«λμιχτι6ν, λμκόρΜν, π«ραγϊ>γΜν, νβι
  «·κ»ραΙί*ν, βτβιχείνν π£κοίου χαΐ άιΐβδ6ο«»»ς μ «Ι κ&ντοτι
  μ·τ·{» τής έργαζομΐνης τ4{ϊ&»ί, της ιτρΜτοποροοαηϊ εί;
  καθ ι καλήν προΐπάϊειβτν, είς τίν κόσμον αύτβν δστις
  πλίΐστάκις ίίαίληβ» διβ την « Αν6ρΟ«·ιν» «αί τ:ϋς χαλβύς
  της άγδνας μέ κβηβιβν ΰττβρηφχν·ι»ιν άπινΐύνοαιν είς
  τος *»?«ς συμπληρύα'Μς τοΰ 24ο» τας Ιτονς τον θερμβτι
  ρον, τ#ν φΐλιχύτερον χαιρβτιβμάν.
  Είνε καί τούτο Ινα Μαθηκον, 8π«ς εΐνβ καθήκον κ*1
  6ιτοχρί»οΐ{ κρός την ΙκτΙμησι» καί τίιν άγάηπν ίλου ■&
  τού τον κόβμβυ τ6ν συμηοιθει&ν καί τβν κρρΑχτΗν δ«
  ομ&ν να τού δύβωμεν μέ την ευκαιρίαν τής εί-
  οοίου μας είς εΐκοαιπενταετίΐ ζωήν την καλυτε·
  ραν, την αρτιοατέρβιν εφημερίδα τής Έλλαδο;,
  την έφημΐρίδα; της ΙςΉχλισμϊνης ·Ιαήβ(Μς, τββ λρτίου «ι
  ριιχβμένβ», της πλουσίβς ένημερβτητος, τής παλμάδους
  ζΝης κβΐ τοϋ «λίον συγχϊονιομίνου ««τογραφικβυ ρ(
  Πθρτάζ.
  Ε<; τα; πρώτας ημέραις τής άρχομί»η: εΙκοαιπιντβΜ τίας της ή «Άνέρβωοις» θκ δώβα είς τα Χανιά, τό Ρέθυμνον, τό Ηράκλειον, τό Λασηθι καί την τόσο προσφιλή της Κρητικόν επαρχίαν την ενη μΐρίδα τού τόνου, τοδ ««λμον, τοθ χρύματος τοθ βυν χρόνον Κρητικο* πολιτισμόν, άλλ« χαΐ τής 1((λί{εο·( τοδ το τβν μετς. η Στροφή πράςτά Βερολίνον Ρωσσία εζήτησε την συνδρομήν τοϋ γερμανικαί} στόλου ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβριού όφεΐλονται κατά μέγα μέρος (16. ύτιηο.). — ΤηλεγραΦήματα είς τάς άφαντάστους κακου έξ Έλσινσκι άγγέλλουν δτι'χΐας. Φινλανδικά άεροπλάνα αί ίπιχειρήσεις συνεχΐζονται ένεργοθν πτήσεις υπεράνω ί ολόλ η Φλδ1 ώ ή είς ολόκληρον την ΦινλανδΙ- Τ ββ των ών ή ρωσσιχων κατασκηνώσε καί ρίπτουν προκηρύξεις αν. Τα διαβιβαζόμενα τηλε' γραφήματα των άπεσταλμέ· νων των εφημερίδων παρουσι- άζουν ώςέξής την κατάστασιν:' «Μετά σφοδράς ρωσσικάς ίπι οποίας θά συναντήσουν θέσεις 16 ημερών οί Φινλαν· | την εκστρατείαν κατά είς τάς οποίας Ακθέτουν πρός τούς Ρώσσους στρατιώτας τάς δί ά ρ τρομακτικάς δυσχερείας τάς είς τής Έκατοντάδες Ρώσσων στρα- τιωτων ίχουν πάθει έκ ψιόξε ως των ά<ρων λόγφ τοθ δρι· ( μυτάτου ψΰχους δεδομένου άναπτερωμένον τό ηθικόν. δτι ή θερμοκρασία £χει κατέλ μεγάλαι ρωσσικαί 4 1κ την τοθ ά- καί Κοω11β0£, *Λ·#»··«ν χωβητικότητος, λής προέβη είς τάς κάτωθι δηλώσεις: «Ή μεταξύ τοθ Ίαθμοθ τής Καριλίας καί των νήσων Άαλαντ φινλανδική ά κτή, είναι ή καλύτερον κοΐ ή Ισχυρότερον ώχυρωμένη άκτή ττ]ς Εύρώπης. Αί μέχρι σήμε ρον μικραί ίπιτυχΐαι των Ρώσ σων, εσημειώθησαν είς τάς Εξ»θι τοθ κόλπου άνοχυρώ- τους νήσους. Τό ,σοβιΐτικόν ναυτικόν δέν επεχείρησε νά εκτεθή είς τα πυρά τον Απα κτίων πυροβόλων μσς. Όπου δ'ετόλμησε Ιλσββ πικρόν οί δαγμα9. Ό ΚουζΙνεν συνελήφθη. ΑΓΚΥΡΑ 23 Δ)β,οίου (18. α πη3εσ(σ) — Κατά τηλεγραφή ματα έκ Τάλιν ό υπό τής τρϊ της Διεθνοθς διορισθείς άρ χηγός τής «λα(<ής κυβερνή¬ σεως» τοθ Τεριζόκι, κομμου νιστής Κουζίναν περιέπεσεν είς δυσμένειαν καί συνελήφθη ίίς Μόσχαν δπου εΐχε μεΐοββ, υπό ιής σοβιβτΐΗής άστυνομί σς. Ή σύλλτ,ψ ς τοθ ΚουζΙνβν εγένετο διότι εΤχε πείσει διά φευδων πληοοφοριων τούς κύ κλους τοθ ΚοβμλΙνου δτι μό· λις θά έκηρύσσετο ό πόλβ μος θά έξερρηννοετο έπανά- στάσις είς την Φινλανδΐαν καΐ δτι ή έκστρατεΐα ΐίς Φινλαν δίαν θά ήτο «Τς άττλοθς περί πατος των Ρώσσων. Πράγματι είνε άξιοσημείω τον δτι άπό πολ- ~-~™~™" λων ημερών έπαυ¬ σε νά γίνεται λό· γος περί τοθ Κου ζ(νβν καί ττΐς κυ β αρνήσεως τού είς τάς ρωσσικάς εφη¬ μερίδας καΐ τούς κύκλους της Μό σχας. ΟΡώσσος άρ χιστράτηγος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δ) βρίου (.16. ύηηοι α'α) — Σημερινά τηΧεγρσφήματα έξ έγκύρων πηγων βε βαιοθν δτι ό στρα τιωτικός διοικητής της περιφβρείσςτοθ Λ'νιγχραντ περιε πεσεν είς δυσμένει αν καί εκλήθη ά πό διημέρου {είς Μόσχσν διά νά δώ ση λόγον των πρά ξεών τού είς τοός οποίον έβυθίοβη υπό τοβ ηληρώματός τεν ίϊς τ*ν "Ατλαντικόν ·*·βνόν, ιίς «ΡΧΟντβς Τ·β δοί ένήργησαν άντεπΐθεσιν είς Φινλανδίας καί τάς ταλαιπω τό μέτωπον τής ΚαρελΙας. Βο|ρ(ας καί καταστροφάς τάς [οποίας πρόκειται ναύποστοθν. "Εκατοντάδες Ρώσσων στρατι ωτών έπηρεασθέντων προοήλ θον είς τάς Φινλανδικάς γραμ μάς καί ηύτομόλησαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δ)βρΙου ((δ. ύ πηρεσΐσ). — Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται έξ έγ κύρου ώς ανακοινοί, πηγής δτι ή Σοβιετική κυβέρνησις έζή'η σε την συνδρομήν τοθ γερμα νικοθ στόλου διά νά έπιτύ χη τόν άποκλϊΐσμόν ι ής Φιν λανδΐας άπό θαλάσσης. Σχε τικ£ς μέ τάς κατά θάλασσαν έπιχειρήσεις, Φινλανδός έπιτε ρείως τής λίμνης Λαντόγκοτ, 6 (τώ έπιθέσβις τον Ρώσσων άπεκρούοθησαν. Είς τό βόρει όν μέτωπον τα ρωσσικά στρα τεύματα άπώλεσαν τελείως τό ηθικόν των, όποχωροθντα άιάκτως. Οί Ρωσσοι, εύρισκό μενοι έν μέσω τοθ σκότους τής διαρκοθς πολικής νυκτός καί υπό δριμύτατον ψθχος 6 ποχωροθν πρός τό Μουρ- μάνσκ πανικόβλητοι. Αντιθέτως οί Φινλ,ανδοΙ ηροελούνουν νικηφόρως μέ η απώλειαι
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ3
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινηαατογράφης)
  — Σήμερον: «Πληγωμένος Άεΐός»
  μέ τού; Σάρλ Μπουαγιέ Ζίγκριδ Κι
  ούρι, Χέντυ Λαμάρ.
  Αυριον ή ξεκαρδιστική κοεμφδϊι
  ιοϋ Φερναντέλ: «Ό Βαρνάβας>.
  Σημ. Σήμερον καί αυριον άπογευ
  ματιναί ώς>α 2 4 καί 4 6 μ. μ.
  μέ τιμάς ήλαττωμένα:.
  ΜΙΝΩΑ. — Σήμερον «Σκλάβοι τοΰ
  Μίσους». Κυριακή κα'ι Δευτέρα <ϊ·ρα 10 1)2 π. μ. πλουσιιοτατον Σινεάκ μέ Μίκυ Μάους, διάφ~·ρρς κιοικοδίες ναί ώραιότατα Ζ·>υρνάλ. 2 4 έιεισ^ια
  χον. 4 — 6 τιμαί ήλτιττωμίναι.
  Καθ' εκάστην άπογρυματινή 0 1)2.
  Γ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Άπογευματινή
  Εσπερινή ορα
  &οα 6 15
  9.15 μ. μ.
  Σ
  ΑΕΤΟΣ
  Πρβ»τ«γ«νιατ·Βν:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΧΕΝΤΥ ΛΑΜΑΡ
  ΖΙΓΚΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ο
  ΒΑΡΝΑΙΑΣ
  Μιά σκ«ρταριατΑ δημιουρ¬
  γή τοθ
  ΦΕΡΝΑΝΤΕΛ
  Μαζύ μέ τβν Φερνκντέλ
  «βΰ είνε «σύλλπιττος στίιν μι
  τκΐοτιχβτητα τοθ γίλιου,
  καΐζουν χά! ή χαριτνμένη
  ΠΟΝΒΤ Ν1 ΥΜΠθ,ιΊ ΚΛΟΝΤ
  ΜΑΙ, Α ΖΟΣΙΛΙΝ ΓΚΑΕΛ
  ΜαΙ 6 ευβνμβς ΡΟΛΛΑΝ
  ΤΟΥΤΑΙΝ.
  Γτιμ. Αυριον λβνει
  τής εορτής 2 απογευματιναί
  ϋρα 2 -4 χαΐ 4 - έ μ. μ. Τιμαί
  ηλ«ττωμ*ν«ι. Τελευταία «πό
  γβυματινη ωρ« 6 15. Βραδύνη
  ώρα 9 15 μ. μ. Έηιτρέηετκι Η
  εΐββδος καί στ* παιδία.
  ι ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώρα 6,30 9.30 μ. μ.
  η ύιιέροχβ; πρνταγωνί
  στρια τού «τάφβυ τοϋ Ίν-
  δαδ» ή μεγαλύτερη χβ-
  ρεύτριβ τβΰ κόαμου Λα
  Γιάννα στό φΐλμ:
  ΣΚΛΑΒΟ
  ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
  Ένα δραμα δυνατό μέ
  αχηνΐς πού θα συγκινή
  ββυν κοίθϊ ανθρωπβ.
  Συμπράττουν: ό ΧΑΝΣ
  ΖΕΝΚΕΡ, ολόκληρον τό
  καλλιτεχνικόν συνκρότημα
  τοθ ΒΙΝΤΕΡ ΓΚΑΝΡΤΕΝ
  τοθ ΒερολΙνου καί τα πβ·
  ρΐφημα μπαλλέττα Άρζεν
  τίνα γκέρλς.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τ· μκγβλβύργημα:
  ΧΑΜΕΝΟΣ
  ΟΡΙΖΟΝ
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Τά περιποοέστερον
  άΎογνωσμο
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙΙΣΕΡΕΝΑΙΑΤΙΙ
  77ο*
  (τελευταίον)
  Καί τίς δυό.,.Τίς άγαποθΐε χαί
  τίς 8υί. Καί τοθ τίς πήιαν. Τοθ
  πήραν την ευτυχία τού...
  Έ Τερίζα μετ" ολίγας ημέρας
  έτελεσε -ούς γάιιους της. Τόν ιΐγε
  ξεχάση. Σέ λίγο καιρώ αισθανθή
  χε τά ακιρτήματα τής μ—τρέτν,τδς
  της. θ* γινόταν μητέρα. θ' ίφω
  σιώνΐτο στό παιδί της. . Τόν δυ
  στυχισμίνο της φ!λο, ούτον πού
  την άγαπησε μέ δλη την θίρμη
  τής τρυζεερής τού χαρδιβς, τόν εί
  χε ζιγραψιι άπο τα βιβλίον τής
  ζ«ί)ς τη;...
  Καί ή —αρολίνα;
  'Ο Σβμπΐρ δ φίλος τη» Σοθμ
  πεοτ, είχεν επισκεφθή Ινα άπό·
  γΐυμκ τόν πατέρα τοθ ιιοασιχοβ,
  π·οαπαθ&« νά τούς τάφτιάς'τ, 'Αλλ'
  έ π«τέρ« ήΐαν άνένδοτος. Γιά
  νά συμφΐλιωθί μέ τ4ν υϊόν, ίθετε
  τόν δ ρον:
  —Ό Φράντς ποέπει νά γυρίση
  είς τέ σχολείον. Νί ξαναγίνη δζ
  σχβλβς. Νά Ιξ«·αλίση τό ψυμί
  τοΗ.
  "Οίαν · 2όμπιρ ματαίνς έχο
  πίκσε χαΐ έχεΕνη την φορά νά
  μεΐκπείσι τόν άνένδοτον πατέρα,
  ί τελευτκΐος κέτές τοθ π>ρε5α>
  σεν Ινα γραμμαί
  —Τοθ τί) δίδετε. Τοθ τδ στίλ
  λοιιν άπο τέ χιήμα τής Οδγγκ
  Η στήλη
  τού ώρσιάκοσμου
  ΚαινοτομΙαι.
  Μία χαινοτομία την οποίαν έ
  φήρμοσεν ή κυβέρνησις είνε χα
  τί ραϊιάφυινκ των σχολείων. Τά
  ρχδιόφωνα ταθτα προωρισμένα
  διά τά χωρία των άπομεμακριισμέ
  ν ών ίδΓα πεειοχων, θά συντιλέ
  σουν είς την ψ^χαγιογίαν των μ»
  θητών των. 'Αλλά «αί είς την δ
  λην μόρφιοαιν αύιών διδομένου
  ?ΐι ανευ γενιχής παρακολουθή
  σε»ς βή^ερον των άνθρωπίνων
  έκϊηλώσεοον χαΐ τοθ £ξω κόβμοι»
  μόρφωΐις ΕίνΑέ>νοεΙται· Τηοθέτο
  μΐν μάλιστα 8τι ή νέα αυτή
  (χπχιδευτική χκΐ παιδαγωγιχή
  χχινοτομία θά έπκχταθΐ' βαθμη
  δίν είς δλα τά χ«·£α τή; ύπαί
  θ
  Εί: την Άγγ'ιαν, εοΤ'Ίυιΐν χιλιάδΓ. '.ι^αίχες και κα'ετάγησβν είς δια
  φόρους βοηθητιχάς ύχηρεσΐ'ΐς τοθ σΐρατοί3 δ τού χά! ύπηρετηΰν ήδη. Είς
  την εϊκόνα μ ΐς Λύο «αρα'ι άγγλίδρς μέ άερβΛορικήν στήλην νπηρεΐ'ινσαι οίς
  β·ηθητικήν υπηρεσίαν τής άεροηορίας.
  'Η χαρδικ τοθ Σίμπερ Λ....., .-. *<.*!,.*. ι , χ , •ε γαοούαενα Άπό τ*ν Οδγγα Ι ταλανκν Η μι* τρκγουδοθσ·, ή τό ανθρωπίνον εκείνον έρΐίπιβν— ρίειί ' Ι*λλη έταιζε π άνο, ή ίλλη ζβγρά τδν Σ30μπερτ. Πίθανε νέος. Τέν Ό γρανιχ&ς χαραχτήρ τοθ φά %$*' Τά* δ-χθηκαν μέ άγάπτ, "-■----------· - νηχε γυναιχεΐος... Έσπευσε νά γυ Τάν ««Ρ««6««ν μέ τρυφε.ότ,ητα ιίς τό Εωμάτιόν τού Ό ΣοΒμπι··ί τίς αυμπαθοθαε χαΐ τίς τρείς. Δέν είχε τό θάρεος -?βΙιΙτβ νέαν άπογοήτΐυ ·ιν· τέ παρέδωσεν είς τον Σοθμπερτ. —-Φ·άντς! Θρίαμβον! ΓοάιιμοΕ κπο ποία νβμίζεις; Άπό την Κα, ^|{ ρολίνα. Είμαι βέβαιος πώ; σέ. προσχαλοθν νά γυρίσ^ς... | Τέν προσχαλοθσχν—ναί. 'Αλ --■ , . ,„ , χραμένος χαί ερημος. Ητκν νέος —χι' δμως ήταν ήίη ίνα έρείπι ΐελευταΤα λά τέ γράμμα Σέν ήΐαν άπό την Καρολίνεί. Τόν ηροσχαλοθοαν γιά της. Τοθ έγραφεν Ε ρείπια, πιυ 6λέπει χανεΐς στήν έ γρκμμα ή μιχρότε ξοχή, χαί μέσα στά έκοία γλυχό λαλα πουλάχια χτίζουν την φω λιά των. 'Γλαχό χιλάδημα, μουσι- χή βγαίνπ άπο τά έρείπια «υτ«. Ιβγαινε μουσιχή τούς γάμους να ευγενιχο ρη άδελφή της... Ή μιά—ή Τερέζα— ιϊχε παν •υθη*. Ή ίλλη—ή Καρολίνα, δ άιαν θά τελοθσε τιύ; γάμους| ς. ΚαΙ αΰτές, ού:ός... | —"Εχιο μιάνΣκΙσθςσι σάν νά γΕ νετκι ή χηδεία μοιΊ—ιίπε μέ πι χρίαν είς τέν φίλον τοη. ' 'Η χηδεία τού! "Εγινε στ' αλη θιν«, Οστιρα άπό ολίγα χρόνια. Αί άπογοητεΰσεΐς τόν ώ^σαν π·ίς τάς χαταχρήσεις... Τό ϊρ ριξε στό ποτό... Είς τάς συγχεν τρώσεις των φίλων τού τοΰς τρό Ιμαζε μέ την ποσόΐητα τοθ χρα "ΐ'-Ο πού χατίβαζε... Καί άφιθ !έν μτιοροθσε νά έχη την γυνα! χά πού άγάπησε, <στραφη πρός τίς γυναΐκες, πρός τίς άχδλαστες γυναΐκες πού πωλίθν τό χορμί τους... 'Η ογεία τού έχλονίσθη. 'Αρρώ σΐησε. Σιχάθηχε τδν έαυτό τού. "Ενα διάσιημα γνώρισε ολίγη ζιστασιά χαί ευτυχία είς τδ σπί τι ;ιών άδελφων Φραίλιχ. Έ σαν τρείς άδιλφα!, προιχισμέναι χαί αί τρείς μέ χαλλιτεχνΐχόν. ή ήη ρ αν. 'Αλλ' Ιμοιαζι μέ έχεΤνκ τά έ- θρήνησαν οί φίλοι τ^υ. Ή Καρο λ(να, πανδρευϋένη, μητέρκ, 8ταν ίμαΐε τόν θάνατόν τού, ίκλαψ.ν. 'Η Τερέζα !έν Ιχασεν ιδιε !νκ δάκρυ. 'Αλλ' αν τ.ν ξίχ^σεν ή Ιπισΐ·ς γυναΐκκ, έ χόομος, —Ι¬ σον ϋ ·χκ»χουν άνθρωηοι χαΐ μουσιχο!, Ι* τόν θυμ·Οντα. Οί & τυχιΐς τού Ιριοτες, οί άπογοητιύ σΐΐς τής ζα)Τ]ς*του, τέν ώ!ήγτ]·χν μΐαώραν άρχήτιρα είς τάν ϋνατον. Ή μιυσιχή τοι» δμως το· χάρισι την αθανασίαν... ΤΕΔΟΣ ΝΕΟΣ μέ καλάς ουστάσκις ζητεί θέσιν παρ' οΐοδήποτε κατάστημει. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΕΥΓΕΝΗΛΟΡΑΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ή ΆρωματοΛθΐί» ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ κ«ρ·λ« β«ν δια ΔΟΡΑ, ΚΑΧΣΒΤΙΝΕΖ, .ΜΠΙΜΙΙΕΛΟ, ΠΟΥΔΡΙΕΡΕΣ ίί( κ«1 6λ« τα εύρΜπβϊκ* άςιύ ρ«τκ μ«1 καλλυντιχα των θΐκειν ΟνθΓΐαΐη, ΟβΓοη, ΡαΙον, ΟοΙν ΒοΙγ)ο)5 ΰΗζιηβΙ Μοΐν ηβιιχ, ΜίΙΙο κλκ. ΕΥΓΕΝΗΔΩΡΑΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Παραμονή. Παραμονή Χ·ι·ΐβυγίννων σήμε ρον χαΐ ουγχινήσΐις μιχρών χαΐ μιγάλων. Όί πρδτοι άναμένουν τα Εβρα χαΐ τάς ευχάς των τέρων πι· είνε χάποτ· άνεξάρτυ τα *ηό την τίριοτην τι· Ιτους, άλ λά πάντοτε έπιθνμηΐά γι« τά παι διά. Οί μεγάλοι ίχοκν πάλιν άπό την ημέραν αυτήν χαί έν συνδυ ασμ*> μέ την χκράν των|παι5ιων,
  (•■αΐας άναμνήσεις. Τώρα "αί ά
  ναμνήσιΐς αυταί χρατοΐν τό μειο
  νέχτημα^ΒτισΗγχρΕνουν εποχάς χαί
  συοχετίζουν την χκροκοιόν γεν
  νησιν το· Κυ·ίου μέ φριχτά
  δράματα τ1|ς άνθρ«πίτητος. "Ας
  ελπίσωμεν δτι αί συγχρίοιις αύ
  ταΐ δέν θά είναι τουλάχιστον 2-
  μοιροι σωφροαύνης διά τούς ίθύ
  νοντας σήμερον τάς τύχκς των
  λα»ν, ί·ΐΜ χαί την Ιυχεκάτην
  Αρκν.
  ***
  Τά βοηθήματα.
  'Από χΟές ήρχισεν ή διανομή
  των δοηθημάτβν είς τβ·; άπό-
  ρευς ώς άναφέριι σχετιχή εί!ο
  ποίησΐς τής Νομα·χ(«ς. Είνε 6ί
  βχιον δτι τοιαθτα βοηθήματα θά
  λί^ουν δλοι οί πραγματικώς άπο
  ροι συμφώνω; πρός τά δελτία ττόν
  ένοριων χαί άναλόγβς πρός τά
  μέλη τωνοίχογενειβν τκν. Καί εί
  νε,έρθίτατοντοθτο δεδομένουδτι τά
  ποσά των 6οηθημάτο»< δι* αυτού; προορίζονται, ή χρατιχνι βέ χαί χοινωνιχή πρ»τοβουλ(α αποβλέπει χαί είς τό σόατημα τΐ,ς διανομής: Διά νά μή δεθοθ* βοη/ήμαυ είς τούς μή δικαιούμενοι.; τοικθΐα διά τον Ιναν ή τίε άλλον λόγον επί ζημία άλλκν είς τού; δ ποίευς τό βοήθημα των έορτών είνε άπό πάσης απόψεως έκιβε βλημένον. ΚΟΙΜΩιΊΙΚΓ. ΕΟΡΤΑΙ. — Αυριον ίβρτην των Χριστουγέννων δέν ίορτάζει όντε δέχβ ται έπισκέιΐ'εις ό κ Έμμ. Κατσαρά- κης. — Έπίσης δέν έορτάζει β κ. Έμμ. Κ. Λασαιίιωτάκης. —Έπίσης δέν έορΐάζει λόγφ πέν· θους ό κ. Έμμ. Ματζουΐετάκης φαρ μακοποιής. —Ό κ. καί ?'| κ. Φραγκιάδον ββν ε'ορτάζουν καί δέν θά δεχθοΰν έ· πισκέψεις αυριον. - Ό κ. Έμμ. Παταντωνίου δέν ε ορτάζΐι οϋτε ήέχεται έπισκέψεις αϋ ριον — Έπίσης δέν £ορτάζει οΰτε δέχε ται έπισκέψρις ενρκα πένθους ό κ. Μάνος Κ«ββολάκης. -Έτίσιις δέν εορτάζρι καί δΐν δέ χεται αυριον » κ. Έμμ. Περάκης όϊ κηγόρο-, —'£πίσης δέ" ίορτάζει ό χ. Έμμ. Γ. Η. Γεωργιάδης Οί κ. κ. Έμμ. Πολυχρονίδης χαί "Εμμανουήλ Γ. Χ. Γεωργιάδης οέν ί ορτάζοΐ'κ οΰοε δέχονται έπισκέψιις ίπί τή έορτΐ) των Χρισΐ·υγέννων. Έπίση; μεθαύριβν τοϊ Αγ. Ιω σι'ιφ δέν ίορταζει λόγο) πένθους ά χ. Ιωσήφ Χατζιδάκης μηχανικάς. —Έπίσης δέν ί ι^εάζει οΰτε δε'χκ ται έπιπκέψτις ό κ. Έμμ. Μιγάδης - Σήμερον τής '4γί«ς Εύγενίας δέν έορτάζει οΰτε δέχεται ε'πισκέψπς ί κ. Εϋγενία Φ·υρναράκη τραπεζι τικοθ. ^ Έπίση- 6έν έορτάζει οΰ:ε ίέχε ται έπισκέψεις ό κ. Έμα Δ. Κααβαβέ της παραγγελιοδώχος. — Έπίσης δέν έορτάζει ουΐβ δέ χ«ται ό κ. Έμμ. Ζαφειράκης τελωνει ακός. — Έπίσης δέν έορτάζει αθϋΐ·ν ό κ. Έμμ Τζουλάκηςτραπβζιτικός. — Έπίσης δε.ν έ·ρτάζΒΐ · κ. Έμμ.. Ί Δρακοντίδης. ΓΑΜΟΙ - Ό κ. Π. Κυβέλβς χ«Ί ί, Βνίς Καίΐη Ί. Βογιατζάκη ετέλεσαν τονς γάμονς την. Πα<ιάννμφ·ς έ οτη ή κ. Γ«λ Στ. Πβλέντα, Συγχαρητήρια. Γύρο στήν πόλι. ΔΝΑΐίΛΗΣΙΣ ΠΔΗΡΕΞΟΓ21ΟΤΗΤΟΣ Αι* τοθ δπ' αριθ. 1657 συμβ. λαίου το· συμβολκιογράφου Ήρα χλείου Ζχχαρίου Βεγιάκτ) ήρον την δοθείσαν εντολήν χαί πληρι ξουσιότητ«είς τοΰς χ.χ.Γ. Κχψιτά χην, Γ. Γινλιτάχην διά τοθ 6π' αριθμόν 6768 πληρεξουσίου τοθ σιιμβ?λ«ιογρά99Η Έμμκν. Γ. Κα ληκρχκη Ήράχλκον 23-12—1932 Ό δηλών Ι. 'Ανυφαντάκηΐ ■^—%ι "~53 Έξαιρετιχτίς ποιότητος είς την χρεμμΐίδαποθήχην παρά τφ ΓενΙ Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι .""",ΪΓ'&'05 Ί"*12 Λΐ, Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΛλ 1940 Α4 «, ιί ""** ι ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ Ό χειμών χθές καί προχβέ-ς δέν έχ(*οάτευε πλέον. - Τό ψϋχος ήτο δριμύ καί γενικώς ή καιρική κατάστασις εδείκνυε ότι τά Χριστούγεννα εφέτος θά είνε χιο νισμένα. - Παρά τό γεγονός ότι ό ηλιος παί ζοντας πύτε πότε τό κρυφτοϋλι, ιΐα ρηυσιαζετο, δίδων κάποιες έλπίβες βΐς τούς φίλους τού. - Άπο τής χθές ή άγορά μας ήρ χισε ·νά λαμβάνη την πανηγυυικην ής όψιν. —Μέ τάς ποικιλίας των τροφίμ«ν κ«ί μέ τάς εκ των προτέρων ύηα •χέσεις ότι σήμερον ή άφΐίονί* τ«·ν βά είνε άξιωσημείωτος. - Άπό τα φροϋτα εοις τά κρέ ατα «»στ8 ή πανδαισία τής Χριαΐου γεννιάτικης τραπέζης νά είναι έξη ·φ«λι·ίΐένη διά πλουσίους καί πτεε χούς. - ΤΑ πευκόδενδρα, ύπβνθυμίζβΐειι καί εφέτος έν άλλη στήλ|], δΐι δίν ·Η« επιτραπή νά χοησιμβύσουν διά τ· δένδρον τής ημέρας. - Μολονότι τό έθιμον τοϋ δένδρου είνε είς τόν τόπον μας όπωσδήπβ τι περιεοριομένον, —'Η ύπενθύμισις δέν εΐνβ άσκοΐΐος. - Συνεχίζονται αί ϊίοφοραί ίπέβ τέιν μαθητικαν συσσιτίίβν. - Των οποίων ούτω ή λειΐουργίει προβλεπβται κανονική καί άνάλογο; των πιριστάσεων. - Καί τοίτο πρός τιμήν τού κρά τους καί τής κοινωνίας μας. - Οί άποροι οί όηοΐοι Θά λάβουν βοηθήματα είναι άρκετοί. - Άνάλογος είνε καί ό άριθμός ΐών θυμάτ»ν πολέμου τ'δν λαμ|Ισνόν των βοηθήματα άπό τής πμοχίί; έκ των γραφείων ,τής Νομαρχίας. - Μερίμν^ τοΐ Πατρκοτικοϋ Ίδρί ματος. - Μεταξύ των τροφίμων των Χρι στουγέννων περί των οποίων γράφο μιν ήνωτέο«. —"Εθεάθη χ·ές καί ή πατροπαρά δοτος γαλοποϋλα. - Είς αναλογίαν όμοις μικροτέραν «πό πέρυπι. — Κατάμιστοι χΛές αί Έκκλησί αι μας. —"Η συρροή αύτη Λφείλετο καί είς την σημασίαν τής χθεσινάς έορ τής των Άγιον Δόκο χαί τοϊ πλη θους των μεταλαμβανόντων μικρήν καί μεγάλην. * — Άνάλογος προβλέιεται ή συρροή χα'ι είς την αποψινήν πανηγυρικήν καί εξαιρετικήν διά τούς φιλακολούθους καί την χριστιανωσύνην ίεροτελεσΐίας τοΰ όρθρου καί τής ημέρας των Χρι ατουγέννων, Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟ ΝΙΑΤΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ. Προσεχώς κυκλοφορεΐ καί πόλει ται είς τά Βιβλιοπωλεϊα Αλεξίου και Άλικιώτη τό καταλληλότερον δώ ρον διά παιδία: ιΤό Νέον Παιδι κόν Βιβλίον τής συμπβλίτιδος αυγ γραφέως "Ελλης Στυλ, Αλεξίου: «Χον τβθύλης καί Πηδηχτή». Ή ..χάρις χαί ή εύγενεια τοϋ περιεχομένου άμιλλά ται πρός την έξαισίαν είκονογράφη σιν καί την ποιότητα τοΰ χάρτου καί γενικώς πρός την αρτίαν έμφάνι σιν τοϋ βιβλίον. Μή στερήοετε τέ παιδία σας άπό την χαράν ,τής «πό κτήσεως ενός τοιούτου εργου. ΑΟϋΛΕΣΘΗ κδιάβροχον χβλυμ μα αυτοκίνητον άπό Έσταυριομέ- νον μέχρι Σίβδας. ΠαραχαλεΙ τ«ι δ εδρών νά τό παραϊώσην είς τόν κ. Κατσιρντάκην χ«Τ« νεΐον Κ. Τζοβινή (Κέντρον) χαί άμειφθήσεται. Π2ΛΕΙΤΑΙ — πρίσοψις χατ« στήματος (τζαμαρία) είς αρίστην κατάστασιν, ώς χ«! διάφορα οΐχο δομιχά άλΐχά. Πληροφορίαι παρά τφ χ. Ίο» άννι Μανωλεσάχη— Κκτεδάφισις Παλαιάς Νομαρχίας. ΠΒΑΟΓΝΤΑΙ.— ποιχ.λ.ας. τε) χ, 'Δρκ», Βανοτνοφυτά Πλί
  Οί
  ^ΙΪ
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ2
  *
  ■"•••κ δέ, ίθ(κ..
  •ββς «(λονς τον
  Μ( τα; ιτοϊχ λίας ΐ·
  ί |μερο ι; α^
  •ο (Ιν* βξια—μεΗΜο;
  'Αχβ »β φοονχ τ*; Β,
  •β** <| «ανλαΜΐβ τί; ϊιρ» «*-~ς ««απέζης « «ι—, $ >.ι·ρ«νη 6ια πλοΐΌΐο»; κ,™
  Τ« χοε&ρ.
  εφέτος έ» 4λ1|
  •β έπιτοαχζ »·.
  «ε> ©*»*νο» τή; Μ*
  Μολονότι ιο έθιμον τ«4 Μ*ι
  •Ις *όν ι·«ο» μα; &
  εν·ν>.
  Ή ίπ«νι)»ιιιοις
  αί εε*~ι »|
  μη
  1 ώ» όπο>*·> οΐτο ή
  χανονιχη **
  ΜεβΜτεκΜ·»*. .
  ΚαΙ *ο*το *»6ς *»·» «· *
  Οί άΧΟΒΜ Οί ΟΜί*
  είνε» έηχ
  Οικονομική^η ΙΈγκυκλοπαιδεία
  Τιμαί ΌνβμαστιχαΙ
  ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡ»πν
  »
  »
  α
  6"
  Υ'
  δ-
  Ι
  Καραμπουζες
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  * Υ'
  ΤΑΧΤΑ2 α 6'
  Υ'
  ΣΤΑΦΓΑΑΙ
  Ραζαχί
  13 50
  12.50
  12.—
  11.50
  7 50
  6 50
  6 —
  5.40
  3 —
  13 —
  10.-
  5,70
  3.50
  Σίχος
  Κριθή
  Β
  μη
  Οίνοι μίσταΐον
  Γλεθκος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛΐυχοΙ α'
  » δ'
  * γ'
  Πράσινοι α'
  • Ρ'
  » υ'
  Μέταξα
  9— 11.—
  7.—
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  30. |
  26.—
  24__
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400 — 450
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  Άπό δλ« δι* δλρυς.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νία "Υόρχη
  Παρίσιοι
  ΖυρΕχη
  "Αμστιρδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑ,Ι
  Βερολίνον
  'Αγορβ Πώλησις
  550 —
  546.—
  138 20
  311.
  81.—
  73 50
  32 90
  4 30
  560.—
  ΚΔΗΡ1ΓΚ
  42.—
  140 20
  3 14
  31.45
  74 50
  33 40
  4 66
  564.—
  43—
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπέατη
  Βελιγράδιον
  Κων,κολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6 96
  4.31
  31 —
  4.60
  23 46
  3.13
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3145
  4 66
  23 95
  3.16
  105.—
  21.32
  Τ6 μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ "Αθλιοι.
  Γ'. (τελ«υταΐ3ν)
  Ο ΚΓΚΚΦΑΑ02
  Μέ τ4 6άρ3ς Ινος εξόχως οημαν
  τι«οΟ όρ^άνΐυ, τοθ Ιγχεφίλθϋ. ή
  θίληααν ν* βυΐχιτΕσουν τή» δια-
  ν&ητ-χήν {κανίττςιτει^τοθ άνθ;ώπου
  Έξ δλ%ντί)ν ανθρωπίνω/ πλασμά
  των ί άνθρΐβπος, ^αναλόγως τβν
  σγμιτΐΐων τού διαστάαειον, ίχιι
  τον 6'ρύτΐρον εγκέφαλον. Είς τόν
  ί.θρωτον ή &ναλογία τοθ έγχεφά-
  λ-.υ ποος τί σώμχ τού ΐίνε 1 προ;
  40- Γιά χάθι μίρος έγκΐφάλοιι α-
  λθ/ δηλαδή 40 μέ^η τοδ οώ-
  ματος. Είς τα £λλι ζψζ, ή οχέ
  οιςέγχι—ίλοιι πρίςτο σώμα είνε ζΐ;
  τό βχυλΐ 1 πεός 106, ε'ς την γά
  τα 1 πρίς 125, είς τον πί«η<ον ρίς 150, είς τίν έλέφ»ν:α 1 ρ 400. ιίς την ά'.χτον, δπω; χαί είς τ όν ί'ήττον 1 πρίς 500. »1ς τίν ρινό<ερ« 1 ητίς 760, ·ίς τόν [πποπίτβμον 1 πρός 3 000, είς την ςράλαιναν 1 πρός 25.000! Ό πωσΐήποτε, ή σχέσις έγχεφάλου πρίς τδ βίίος τοθ οώματος δέ' ■Ενε άσφαλΐς χριτήριον πνευμαιτι- κων χαρισμάτων. Τα πτηνά επί παραδΐίγατι οπερέχουν απ' ουΐής τής άπίψΐως το3 άνθρώΐχου: Ανα¬ λόγως τοθ σίμαΐός τωνδ εγ-ίφχ λος είνε ττσλύ δχρύτερος άΐτδ δ,τι είνε 6 ΐγχίιραλος τοθ άνθρώττου {ν σχίσΐι μέ χό σιβιιιτιχον βΐρος ιν. Είς τό τττηνϊν δ[/οχολάτζΐης ή σχέ οις τοθ εγ'εφίλου πρός τό ο&μα τού είνι 1 π-, άς 18, είς το χιλι- δόνι 1 πρός 22 Επομένας, άν έ λαμδίνετα ώς κρι-ή^ιον τό βίρος τοθ έ^χεφίλυ, τα πτηνί ίπριπε νά ίχουν εξαιρετικήν αντίληψιν. Πολύ μικράς είνε έ έίκε"φαλος .5 φιων, χρονοδείλων, χιλων&ν «αί φαριών, 15οί» τώρα χαίτόβ ;ρ.ος τοθ ϊγχι^ράλκυ ίπιφανών τίνων άνϊρδν: Ό ίγ«<φζλος τοθ Κρόμβελ Ιζύγι ζΐν 2 231 γρτμμάοια, τοθ 'ίουο γχίν(εφ 2 012.τ&0 Βίεωνίς 1 8Ί7, τοθ ΓερμινϋΟ φιλοαίφου Κίν 1 6" 0. τοθ Σίλλερ , 1 5ϋΟ. τοθ Πε τραρνα 1 642, τοθ διασημου Γερ μχνοθ ίστορικοθ Μίμμ3εν 1. 025, τοθ Δΐνττ) 1 420 γεαμμάρια Γι νιχώ; τό βίρος τοθ ίγχεφκίοΐ) μεγαλοφυδν άνθρώπων «ιΐΗρβαΕνει τον μέαον δρον. Μεσοχωριό Μεσσαράς τό χωριό της προόδου, ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ Δε«έμ6?ιος (αν- ταποχριτοθ μα().— ΣτΙς ίπώρειες των Άσΐερουσίων χτισμένο τδ Μΐ σΐχωριό, δισαόζει ολοκλήρου το9 άνατολικ&Ο διαμΐρΕοματος τής ε¬ παρχίας Μ.νοφατσίου. Κάτω ά πλώνΐται 6 χίμπος μ έ τί λειβχ δια, μέ τα γόνιμα έϊάφη, μέ τα δάση των ελαιών, τ' αμπιλιι χα>
  τα περιβόλια. ΚαΙ πάνω δψύνον
  ται οί β^υνοχορυφές γόνιμΐς χι'
  αατές, χαλλιι/,γήσΐμοι οί πλαγιές,
  θαυμασία βοοχοτίηια οί ρεμματιΐς
  ίπου βίσκουν τα γιδοπ?ίβχτα.
  Γι' αΰΐ4 χαΐ το Μισυχιβριό έχει
  πλούίΐα είοοΐήμα'α, τόσον γειβο
  γιχά ίανι χαί χτηνοτροφΐχά χαΐ
  μ«λΐσ3θ<ομικά. ΚαΙ είνε άληθινά άρχοντοχορι το Μεσοχωριό. Οί ί,θρωκοί τού, ευγενεί; πρόΐχαροι πολιτισμίνοι ίοο χαί εργατιχοί χαί φιλοπΐέοδιι. Έργίζονται ή μέραν χαί ^ύ<τα ηρισηλωμίνοι είς την γήν των χαί τα πυίμνα των, πασχίζουν, μοχθοθν δηιτου; γ'ΟΛ Βλίπιι χανεΐς παντοθ τα δείγματα τής Ιργατιχδτητος των Μεσοχωριανων. Έργα χοινοτιχά. σχολεΤον Ιχ κλησιά, {ργα υδρεύσεως χαί 5 γε!ας όφειλ<μενα ιίς την ίμβδι χήν προοπαθειαν χαί ίργα δφει λδμενα εί; την ατομικήν πρωτο βουλίαν, χαταοτήματα μεγάλϊ, κίντρα ώρα!α, οΐχήματα χομψί χαί χαθαρα, άλευράμυλοι χαΐ έ λαιουργιϊα χαί 'βιοτεχνιχά ίρνα στήριν, δ,τι τίλος χαραχτηρ'ζιι Ινα ' συγχρονιαμίνο πολ·τισμένο χωρία. ΚαΙ είναι πρός τιμήν την Μισοχωριαναν αΰτί. "Οπω; εί ναι πρίς τιμήν των χαί ή χά ταακιυή διά προσιοπιχής έργα οίας των αμαξιτής 65οΟ μίχρι τής Αιγορτυνου χάρις είς την ό ποϊαν έ χούν βίγκοινωνίαν δι* αυ τοχινήτου χατά τού; θερινοϊ»; μήνας. Έλπίζεται δέ δτ< ταχέως ή συγκοινωνία χαί χατά τού; χιι μερινούς μήνας θά άποχαταστα θ5 διά τής χαταοχΐ'^ής χαί τροεχτάσειοί τής έπχρχιαχή; 6· δοθ Άρχαλοχωρίου — Σχοινιί μέχρι ΜεαοχωριοΟ, είτε διά τή; αχιρροστρώαιως τής δδοθ Με οοχωριοθ—Αιγορτώνου. Τό ένδια φέρον των τδπιχών άρχ&ν ίχει έκϊηλωθζ χαί αποτελεί άσφαλή περΐ τούΐου εγγύησιν. /νννν/ Τα μεγάΑο εογα των Χανίων, Τούς στρατιώτας, τούς άγωνιστάς τούτους >ώ
  λέγω Ιερεΐς. Ή Γαλλική έπανάστασις έκε(η βΤνε νεθ
  μα ΘεοΟ.
  Προείπομεν άλλως τε κ αί έν άλλω τινΐ
  λα(<ρ, δτι ύτιάρχουν άντσρσΐαι άοποσταί τταρ' σι, καΐ ούται καλοθνται έαπνσστάσεις, ύτιάρχουν δέ καίέΐτανσστάσεις άποδοκιμαζόμεναι. αΐΐινβ καλοθν ται άνταρσΐσι. Πβσα άντσρσΐα έκρηγνυμένη είνε ή ί^έα ύτίβιλ λομένη είς εξέτασιν ενώπιον τοθ λσοθ. Άν ό λαός β ίχλΓ) μέλαιναν ψ?)φον, ή ίδέα μέν εί ξηρός κσρ ιΐός ή άνταρσία μβνει άκαταστασΐα. Δέν είνε έργον των λαΛν πάντοτε νά δράτκον ται των δτιλων οσάκις ή φαντασιοπληξΐα το άησι τεΐ. ΤΑ Εθνη δέν έμπνέονται πάντοτε καΐ έν σηγμβ οΙαΕήιτοτβ υπό τοθ ένθουσιασμοθ υπέρ των ήρώων καΐ τ©ν μαρτύρων. Είνε έν τώ συνόλω αυτών ττρακτικώτερα. Κατά ττροτΐμησιν Ε ε άποστρέφονται την άντσρσΐαν, τον διότι συνηθέσιατα έχει ών άποτίλεσμα μίαν κα ταστροφήν, δεύτερον £έ ίχβι παντοτε ώς άψετηρί αν τ4 άφηρημένον. Διότι, καΐ τοθτο είνε τώ ώροΐον, πάντοτε υπέρ τοθ Ιδεώδου καί μόνου τοθ (δεώδους άφοσιοθν ται οί άφοσιουμενοι. ΜΙα άνταρσία εΤνε είς ένθουσιασμος, δστις δύ ναται νά έκτραπβ είς οργήν καί εντέυθεν είς έξο πλισμοΰς. Άλλά τιασα ΛνταρσΙα κάμπτουσα μίαν κυβερ νησιν οιανδήποτε, ή σύσιημα κιβερνητικόν, βλέττει ύψηλότερα. ΟΟτως έτιΐ πσροδΒΐκματι, καί είς τοθ το έτιιμένομεν, έ«ι!νος καθ* ο δ έμάχοντο οί άρ νηγοΐ τής άνταρσΐας τοθ 1832, Ιδίως 6έ οί ένθου σιώδεις νέοι ιής 6δοθ Καννοβδος, 6έν ήΐον άκρι β&ς ό Λουδοβϊκος Φ λιππος, τουναντίον οί πλεΐ στοι άναφαν&όν έξήρον τάς άρετάς τοθ βασιλέως έκεΐ-νου, τοθ μεσόζοντος τούτου μεταξύ μοναρχίας καί Έπαναστάσεως ουδείς τόν έμίσει. . Αλλ εν τώ προσώπω αύτοθ έπετΐθβντο κατά τοθ δευτε οέύοντος κλάδου τοθ θείου δικαΐου, ώς ίν ιιφ προ σώπω τοθ Καρόλου Γ έπολέμουν τόν πρωτβύοντα κλάδον δ,τι 6' ήθελον ν' άνατρίψίσιν, άνατρέπον τες την βασιλείαν έν Γαλλία, ήτο, ώς »<αΙ ^ροεΐπο αβν ό σφβτερισμός τοθ άνθρώπου επί τοθ άνθρώ ττου' καί των προνομΐων επί τοθ δικαίου συμπάσης τής ανθρωπότητος. (συνεχίζετα.) Άπό τάς μεγαλειτέρας προόδους των Χανίων εΓνι αναμφισβητήτως χαί ή λύσις τοθ προβλή- ματ·ς τής 6δρεύοεύς των. Ανωτέρω μία ε!» ών άτό τα Ιγχαίνια των μεγαλων ίργτβν δϊρεύσιως χαθ' ήν στιγμήν τελεΐται έ ά^ιαομίς παρουσΓα τοθ 'Γπουργ&Ο Γενιχιδ ΔιοιχητοΟ χ. Μπόττ) Σφαχιανάχη χαί τ£όν άλλων ίπισήμβν. ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ζ==Ο "ΤΕΚΤΟΝ" == Μαθηταί γομνασίων .^«Χ^ ματικώς διδασκόμενοι επ 6ε^^σ^ϋθοξντων τ6 ρσμένων τΐολιτικων ΜΧ"^®;^ ·Ανωτάτων Σχο- πρόγρσμμα ^«"^.Λ^οΟ Πολυτεχνείου. οίκο- λών Πολιτικών ΜΠΧανι^ν τοπονραφ1σν καί χρή1· δομικήν καί οχ·^ ο^Λν^τοπογρ Φθοποιίαν 6 σιν χωροβάτου καί τσΧϋ/"Ργνικά μαθίιματα μβτά Βραυλικήν καί πάντα ^^«Η». άσκήσεων είς σχεδίων. έφαρμογών, μβλετω τό Οπαιθρον. .κα.ο1α 6ι' δσους άτΐερρΐφθησαν Είναι Γ1°ν°Βικ*οσπΡ0?υτεχνεΙου1 Στρατιωτικών «κ των Σχολών τοθ Πολυτ χ νουγ μορ Σχολών κλπ., βσους Φ*Ζ£ο*Λ* «ί ΈΡν°λΐ» ψωμένοι ΈΡγ^*™1;^σς οίκοδομικάς ή ^ζ «αο πτικάς έταιρείας »£™**' κσ1 έν γένει νά σταδιο ρους μισθοός. Ι»«ΧΡ· ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ Τ2ΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞ1ΔΙ0Υ Κάθε νέον σχέδιον γυναικείας τοαντας, καθε μβντίρνβ βχημα ζώνη5 θα τ· β&ρετε είς τβ εΐδιχόν οννεργεΐον χχταοκιυϋς δερμβτίνΜν εΐδβν: ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ (Ροιρόι τέ»ν Άγιον Μρνάν). Έηιοκεφβί,τε μβ£: ίχ·μεν τϊ,ν κοικιλΐαν 'Α- βπνβΐκβδ κβτ«στΐ,μ«τβί είς βκλίταες, μπβουλα, πβλυβρονες, Μαρέχλΐς τβςιδίου, κριββάτια ίκστρα τείκς καί γενικβ( εί; ολα τα εΐοη τα|ιδ(·». Υπβκ«τάβτημ« τού ίν Αθήναις εργβστασίβυ Πολϋχρονίδη—Μπιζιώτΐ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'ΑναχοινοΟται δτι ή διβνομή των 6&ηθημάτων είς άττόρο»ς χαί αναπήρους πολέμου ΐνεργηθήαεται την 23ην χαί 24ην τρέχοντος η¬ μέραν Σάββατον χαί Κυριακήν παρ' επιτροπών είς την Νομαρ χίαν. Ουδείς θχ λάβη βοήθημα αν ?έν είνε έ^ωδιασμένος διά βεβΐι ώαιως τιθ ίφη'αερίου τής ΈνορΙ άς τού έιΐφζινοόΐης τον αριθμόν των μελών τής οικογενείας τού Χϊί ίτι τυγχάνει άπορες.ί Έπ!στ)ς δτι καθ' δλη< την ήμέ ραν θά εξακολουθήση ή άπό χθες αρξαμένη διανεμή των βοηθί/μά των είς τα θύματα πολέμου έν τώ χαταοτήματι τής Νΐμαρχίας. (Έ ττ;ς Νομαρχίας) ΑΦΙΧΘΗ ΙΤΟ «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ" Ή άνομενομένη παραγγελία μας 'Αγγγλικών καί Γερμανικών ποπλινών δι' υποκάμισα. Ιχέδια έξαιρετικά Τιμές προπολεμικές. ΛΟίΑΤΕ ΕΙΚΑΊΡΟ! ΤΙΣ ΗΙΡΑΠΕΑΙΑ! 2Α! ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΜΩΔΑΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΪΣΑ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΝΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Έν ΉραχλΐΙν — Τρκυμχτισμος χωροφύλα ηος. Την Ιπν πρωϊνήν τή; παρελ¬ θούσης Πέμκτος ομάς πολιτνν έν εΰθοαΐα διβτελουα* έτραυματι· σιν ϊξκβι τοθ έν όίω Νόελ Χά νίων κβταστηματος τοθ Λ Κοβ βαντζή, διά περιστρόφοο, τόν χν ροςρύλακαι Νικ. Τοομπάνπν σο&« ρ6ς είς την σικγένα ΕΙ δράοτβι Ματαδιωχ84νΐϊς συνιλήφθαοοιν κ« ρκ την αγοράν προ8τρ«ί«ντ»ίν έ- τερ»ν χωΐβφνλάΜΜν. ΆνατχρΙσΐ ών έηελήφθη τό τμημα αημοαΐβτς Ασφαλείας Χί —Έ{αγ»γΐΐ καπνών επί π« ραΜαταθήχη. Αι' άποϊ>4σϊΜς τοθ ΎχβυργεΙ
  ου Έθνιχη^ Οΐκονουίκς έπετρά
  πή ή έ£αγΜνπ «Ις χώρας ίΧΐυβπ
  ρου συναλλαγματο;, ««πνών επί
  κοιραΜκταβηκο επί χαταβολή έγ
  γηββνς 5 οβ χ*1 ύιτο τον ίρον
  δτι τ« φβρτυτιχά Ινγρβφκ βΰ
  των Ρά 'πβοαιΐένουν είς χείρας
  της μκσολαιβο&οης Τραπέζης μ*
  χρι τής ηΜληοκνς τδν καπνύν «αί
  δέν 6» πβραδίδΜντοτι <{μη κμ« τήβίβπρά{ει τής ά$ί«ς αύτβν. —Τβ έββδβ ανταλλαξίμου πε ριβνσΐας. Ε<ς τάς βΐαιχράίεις έσδϊων της 4ντβλλ»{ίμου κ*ρι«νισι·ς (χρ«Η λυτΐΜά δοινιια »λπ) διτου έκιτρ· ηεται ή πληρωμή είς 6μολογ(«ς, δύνοινται οί 4φ»ιλ*τ«ι νά Ματαβί λωσι άντ! τ&ν κύτουσΐΝν ομολο γι6ν, τό Ιβώτιμον τού τι» ν ϊϊς μ< ρηιβΐ επί τό . τρβχϊύθΓ) τιμή «ύ χ&ν ήτις χαθβρίζεται κατί δ(μ<ι νβν δι' &ηβφάβε»ς τοδ Μ. Υπουρ γβθ τΒν εΐκονομικ&ν. Δι» τβυς μήνας Δεχέμβιιαν 1939 «αί Ί« νευάριον 1940 έχβι ό»ιβθή η τι μη τβν όμολογΐΗν άντοιλλα(ΙμΗν (1$ δρβχ. 700 ιέίττβκοσίας). —Ή ύλβτβμίβπευχβδένδρΜν. Π«ρά «ου Δββονομεΐου Ήρ« κλε<βο υη«νβυμ1ζ«τ«« δτι άκκγο οεΰεται ή ύλβτομία πιυκοβινδρΝν η κλώνων διά την εορτήν τού δένδρβυ τδν Χριατβυγέννων μβΙ &ί χοπσιμβποιηΒό ηλανιόχλαίβ; Νυπάρισιος (θηλυχο χυΛβρίοσι— χέδςο] διά στολιΐμόν Χριστουγιν νι*τι>ου δένβρον, «λλά χατοκιν
  θημειώματο; τβδ Δαοβνομιίου.
  ΟΪ π«ροιβ4ται 6» π«0Βπ«μκβντ«ι
  «Ις το «ύτόφυρον Πτ)ιαϊον,
  —Διημερεύοντα καί δι«ν«
  Μτερεύοντα φαρμακεΐα.
  Σημκρον 24ην Δβχεμββ'ου β*
  βιημβρ«ύβονν τί φαρμβΧΛΐβ Ίμ.
  Λογιάδου, Λάμπρου Κανακάκη
  κ«1 Μιχ. Τζομηανβχη. Ολ βιημι
  ρεύβη δ« το *;αρμαχ«1εν τβθ ν.
  Γά
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καβΐσταται γνιιοτόν ίτι τβ 6
  ηό τβϋ Δημοτικοϋ ϊυμβουλίου ψη
  Φΐββέν χρηματιχόν ποσόν δια βο
  ηβήματκ «κορΗν χατβ τάς έορ
  τος θ* διατββή όμοθ μ«τα τού υ
  πό τβς κυββονήσΐΜ: διατιθϊντος
  τοιούτου παρ' Έπιτροπδν Ματαρ
  τιοβεισών υπό τής Νομοΐρχίβι;, κκ
  τα συν«η«ιαν βίον οί ένδικφερβ
  μενβι νά μη πρβαίρχωντβι «Ις
  τόν Δήμον διά το ζητηυα τοθτο.
  'Έκ τοθ Δήμου ΉρακλιΙον)
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίας κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιοτών*
  Τ6 εόνοεΐ ώς ίνα άπό χά καλυτέρα ξενοδοχεΤα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της
  6βοΟ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφορ, άνέσβως,
  άερισμοθ, άπαστραπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρων, εΤνε άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΑΛΑ£» διείΛύνβται έκ* τόν
  Π Μ. Γειδργινν Δε>·καλ«Μεΐν.
  1
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  ΠρωΙα Κυριακάς
  24 Δεκεμβρίοο 1939
  12Π Ώρα1 ΟιΦινλανδοι
  ε»**^ι»*^·^"*»·"^^
  Ο ΚΟΥΖΙΝΕΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΒΗ
  ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΓΚΕΠΕΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΜΡΡΙΣΙΚΗΚ ΗΡΡΤΕΥΡΥΣΑΝ
  ΙΪΗΕΑΜΦΒΒΪΑΗ ΟΙ ΥΗ8ΥΡΤΟΙ ΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δεκεμβριού
  (IV
  ύπηρ ).—
  Έπεΐγοντα νυχτερινά τηλεγραςρήματα πρός
  τό πρακτορείον Ρώυτερ αγγέλλουν ότι ·
  υπό τής Τρίτπς Διεθνοΰς διβριαθκίς πρωθυ-
  πουργός τής «λκϊχης χνβϊρνήσε«ζ» τής Φιν
  λανδ<ας Κουζίνεν ες"ετελέοθη «1$ Μόαχαν υπο ο?γκν_ν τής Γκεπεοδ. Τα αύτά τηλε γραφήματα άναφέρουν 2η συνελήφθησαν υπό τής Γκεπεοδ καί σλοι οί ύίτουργοί τής κυβερνήσεως Κβυζίνεν καί πρβκειται ασφα λβς νικ ίχουν την ιδίαν τύχην. κατηγαγον περιφανη νίκην παρομοίαν πρός την τού" Μάρνη. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥΧΙΤΛίΡΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΜΑΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δ)βρ(ευ (ίδ. ύκηρεα.ν) — Κατ' είίήσεις έκ Ρώμης μεταζύ τ&ν χ χ. Μουσολίνι ναί Χίτλερ έγέ« ετο ανταλ λαγή γνωμδν επί τής καταστάσεως ι% με οολαβήσει τού κ Χΐμλερ. Μετά τ© πέρας τ&ν ουνομιλι&ν τοις «ποίας είχεν ό μ. Χίμ λερ μεχά τοδ κ Μιυαολίνι ιί$ τό Παλατσ· Βενέτσια είχεν ίλβει είς τη)εφ»νιχην επ χ·ιν«ν(αν μετά τοδ χ. Χίτλερ πρός τ·^ όποιαν χαί χβμΐζει ήδη, ίπιστρέφων εί Γερμανίαν, τοις βντιλήψιις τ·ΰ χ. Μ«υβ λίνι. Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΜΗΒΕΥΕΤΑΙ ΠΡΛΥΑΡΙ8ΜΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δ)βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐ·). — Έντός τ&ν ημερ&ν πρσκειται να παρα δοθούν είς την Έλλβδα .πολναριθμκ αερ· πλάνα διχινητήρια βομβαρδιστικά καί μο ν·πλά*α. Τα αεραπλανα βύ;ά ιϊχον παραγ γελθή ά πό πολλού είς 'Αγγλικα έργοστάσια υπό της "Ελληνικάς Κυβερνήσεως. ΤΟ ΙΒΒΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΝ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙίΟΡΤΙΚΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 23, Δεκεμβριού (τού άνταπ·- χριτοΰ μ«5) — Τό ύπουργείεν τ&ν Έοω τερικων απηύθυνεν είς τ ούς Νομάρχας τοδ χρατονς λεπτομερείς όοηγ·ατς πρός κβλυ τέραν διενέργειαν τής γινργικής άπογρα ΟίΡΜΙΙ ΕΥΧΑΙ ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ Τ1Ϊ ΥΦΪΡΟΥΡΓΟΥ ΙΟΝ 1ΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ * ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβρίβυ (τοδ άνταηο· κριτοΰ μ«ί) — Ό ύφυπβυ^γβς τδν Στρατι βηιχ&ν χ. Παηβίήνας βπη,ύευνεν έπ' εύ καιρία τβν έορτ&ν θερμάς ευχάς πρός τ ούς άξιωματικοϋς χαί στρατιώτας. ΑΟΒΛΥΟΙΙΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΠΟ ΑΗΜΟΣΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δ)βρίου (τοδ ανταποκριτήν μας.— Δι' έγκυκλΐευ τοδ Γειιχοϋ Λογισ:η ρ(ου ύπενθυμΐζεται πρές τβς αρμοδία; χρα τικβς άρχά(, ότι οφείλουν ν ά άπολΰσουν χατά την διάρκειαν των έορτών, πάντας τού; κρατευμενους διά χρέη πρές τ· δή μσαιον. Ο ΠΡΕ1ΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ. ΕΠΕΙΚΕΦΒΗ ΤΟΝ». ΜΕΤΑΞΑΝ β ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τοδ άνταποκρι τοδ μ·5).— Ιεν προθυπουργον χ. Ι Μετα ξαν επεσκέφθη σήμερον παραμείνας παρ' ■ύ:ω έπ'αρκετόν · πρεσβϋντπς της ΓαλλΙ άς χ. Μογκρά. ΚΑ1ΕΠΟΗΤΙΣΟΗΕΙΣΤΟΝΕΥΞΕΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκϊΐ^βρίευ (τού άντβηο κριτευ μ«Ο — Τηλέγραφον |χ Ενναταν! τινουπσλεινς >τι είς τόν Εΰ]ΐινον Πόντον;
  κατεποντίβθη χατά την τελευταίαν οφοδρο'
  τ* την τρικνμ(«ν τβ Ελληνικόν
  •V
  "'ΛβΤρεα»,
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Δΐκεμβρΐου ((5.
  ύπηο. τήςεΆνορθώσεως»),—Τό
  εκδοθέν άπόψϊ ττιν νύκτα ά
  νακοινωθέν τοθ ΦινλανβικοΟ
  στρατηγεΐου άναφέρβι: «Χθές έ
  βΐμβχρδΐσθησαν υπό των ρωσ
  οικον άεροπλάνων αί πόλεις
  ΈλσΙνσκι, Χάνκαι, Μπόργκυ
  καί Βιγκόρμπ. ΠολλοΙ βόμ
  βαι Επεσαν επί νοσοκομβΐων.
  Εξηκριβώθη δτι 350 ρωσσικά
  άεροπλάνα μετέσχον είς τάς
  ίπιθέσεις χθές. Έν τούτοις α(
  άπώλβιαί μσς είναι σγβτικ&ς
  μικραί, 16 νεκροΐ καί 18 τρσυ
  ματτίαι. ΟΙ Ρωσσοι οπέστησαν
  σοβαράς ζημίας, 11 άβροπ .ά
  να των κατερρΙΦΘησαν επ!
  τοθ φινλανδικοθ έδάφους καί
  αλλα ίττεσαν επί των ρωσσι
  κθν γραμμήν. Κατά ξηοάν
  όλαι οί ίωσσικαΐ έπιθέσεις ά
  πεκρούσθησαν>.
  Είς την περιοχήν τής ΣάΑ·
  λάν επεχείρουν άπό τριών ή-
  αεοών κυκλωπχήν κίνησιν των
  Φι«λανδ©ν άιτό ΚεϊζαρντΙ β(ς
  Κένβκ. Εάν ή *(νη7ΐς αυτή
  έπβτόγγανεν ή Φ.νλανδΙα θά
  διεμβλίζβτο. Τό Φινλανδκόν
  βν τούτοις στρατηγεΐον εΤ<ε ΓτοοβΧέψίΐ την κοκλωσιν καί ι ι <ε προβτοιμάσϊΐ έξαίρβτον άαυ^αν. Τ' άμυνόαβνα είς την ^περιοχήν αυτήν φινλαν δικά στρατεύματα 5.αβον δ σταγήν νά μην <γκαταλ«(- ψ3υν τάς θέσεις των καΐ νά λεμήσ^υν μλχρ.ς δτοκ πέ· σβι έν άνάγκη καί 6 τβλβυ ταϊος σ-ραττιώτης. Έν τώ με ταξύ ήτοιμάσ9ηας<ν οί κυρίαι δυνάμεις ττ]ς περιοχής καί έρ ρίφθησαν ' κατά των Ρώσσων τούς όιτοίους έπλευροκότιησαν κατόπιν θυελλώδους Ιέξορμή σεως είς τόν τομέα Σαλλαν πρ6ς Κένεκ. Μέ τόσην βιαι ό τη τα έΐτετέθησαν οί Φινλαν δοΐ &7τε οί ΡΛσσοι έπανι κοβλήθησαν καί έτράπησαν είς φυγήν πρός τό μέγα δ οις τής πβριοχής 6που 6ιέ ποαξα^ τό οβαλμα νά συνά ψ)υν μβτά τον Φνλανδ&ν μά χη>κατά την ότοΐβν ισυνετρΐ
  βΐσαν. Π>λλ<4 συντάγματα δ εσορπΐοθησαν. ΑΙ άπώλει αι τον Ρώϊσον εΐ^αι ανυπο λόγιστοι είς ίυψνχον καί δψυ χον ολιγον. Ή τακτική αυτή τΑν Φινλ,ανδθν 4νθ«μ!ζει έν τ8 βφατομογβ της την ιτερΐφη μόν μΑιη' τοθ Μάρνη κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον. Ή ενίσχυσις της Φινλανδίας υπό των σύμμαχον. Π^ ΡΙΣΙΟΙ 23 Δ)βρ!ου (ί^. υ- πηρβσ(ο) — Τη>εγρσφήματα
  έξ Ούσσιγκτονος άνεψέρουν
  δτι ό χθεσινός >όγος τοθ
  κ. Νταλαντ έ προεκάλεσε βα
  θείαν εντύπωσιν κοί σχο
  λιάζεται εΰμενβς. Ιδιαιτέρως
  χαιρετΐζβται ένθουσιωδθΓ τό
  μέροςέκεΐνο τοθ λόγουτοΟΓάλ
  λου πρωθυπουργοθ τό άνσφε
  ρόμενον είς την παροχήν |»3
  ηθεΐας πρός την Φινλανδ'αν.
  ΑΙ ΆμερικανικαΙ έφημερΐ
  &ες ίξσΐρουν την απόφασιν
  ούτήν τής ΓαλλΙας ή δποία
  δέν έ&Ισ'Ότσβ παρ' Ολον 8
  τι ευρίσκεται ιίς πόλεμον
  πρός την Γερμανίαν νά σπεύ
  ση είς β,ήθε.αν έ ώς νέου
  θύματΓς τής ρωσσικής εΐοβ»
  λτ)ς. ΟΙ έπΐοημοι Άμερικανι
  κοΐ κύκ>οι έπΐσης έκφοόζον
  ται μέ μεγάλην Ικανοποίησιν
  διά τόν λόγον τοθ κ Νΐαλαν
  τιέ.
  Έξ άλλου ιηλεγραφήματα
  έκ Στοκχόλμης άναφέρουν β
  τι αί Σουηδ καί ίφηαερΐδες ά
  ναδημοσιεύευν τόν λόγον τοθ
  κ. Νταλαντιέ ύπογρσμμ'ζου
  σαι τάς περ'ΦινλανδΙας παρα
  γράφευς. ΈπΙσης άναδημοσι
  εύουν καί τα σχετικά περΙ
  Φινλανδΐσς άρθρα των γαλλι
  κων εφημερίδων.
  ΑΓΚΥΡΑ 23 ΔβκεμβρΙου
  (16. ότιηΓ.).— Κατ' βΐδή ^βις έκ
  ΛονδΙνου 6 άγγλικδς τύπος
  άφιερώνει ένθουσιώδη σχόλια
  καί βμνους πρός τόν Φινλαν
  δικόν λαόν. Τό «ΜταΙηλυ Τέ
  λεγκραφ» γράφρι δτι οί Φιν
  λανδοΙ έπετέλεσαν πραγματι
  κά θαύματα. Εάν ή Φινλαν
  δία πέση, γράφει ή εφημερίς,
  θά παρασύρη είς την -τάσιν
  της καί πολλάς άλλας άξίας.
  ΕΙδήσεις έξ "Αμσΐβρντσμ άνα
  φέρουν δή ανεχώρησε σήμε
  ρον διά Φινλανδ'αν τό ποο-
  τον έθελοντικόν σομα έξ Όλ
  λανδων εί όποΐοι σπίύδουν
  νά πολεμήσουν διά την φιν-
  λανδικήν ανεξαρτησίαν.
  Ή άεροπορία
  άναπτύσσει δράσιν είς τό Δυτικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δ)βρ(ου ((δ. ύ
  •πηρεσΐο).— Τό ττρακτοριΐον
  Χο|Ιας μεταδΐδει τάς εξής
  πληροφορίας έν σχέσει πρός
  τάς έπιχειρήσεις: «Λόγω τί^ς
  μεγάλης κακοκαιρΐας οί επι
  χειρήσεις κατά ξηράν ίχουν
  άτονήσει εντελώς καί μόνον
  άρσιοΐ τυφεκοβολισμοΐ άνταλ
  λάσσονται είς τίνα οημεΐα.
  Αντιθέτως ή άεροπορία ση
  μειώνει εξαιρετικήν δραστηρι
  ότητσ. Ή Γσλλική άεροπορία
  ενήργησεν υπέρ εκατόν πτή
  σεις άναγνωρ'σεως υπεράνω
  των γερμανικήν γραμμών μέ
  έξαιρετικως εύχάριστα άποτε
  λέσματα. Ούδεμία άερομαχ'α
  συνήφθη, μολονότι καί ή Γερ
  μανική άεροπορία ανέπτυξε
  δρασιηοιότητα κοΐ ενήργησε
  πολλάς πτήσβις.
  Προβλέπεται Οτι οί Γερμα
  νοΐ θά θε>ήσουν νά έπνφκλη
  θοθν των έορτων των Χοι
  στουγέννω* καί νά ένεργή
  σοον αΐφνιδιαστικάς άΒροπο
  ρικός έπιδρομάς κατά των
  στρατιωτικών καί ναυτικόν
  βάσεων κα(?ώς καί κατά τΑν
  άνοχυρώτων πόλεων τής Αγ
  γλΐος καί τής Γαλλίας
  Επί τβ -ρίβλέψβι δέ ούιβ
  τα συμμαχικά στρατηγεΐα προ
  ίβησαν τάς τελευτείας ήμέ
  ρος ιίς τεραστίας συμπληρώ
  σεις τής άντιαεροπορικτΐς α¬
  μύνης είς τάς δύο χώρας.
  Κατά πληΐοφοοΕας έκ Βερο
  λΐνου κατόπιν •αταγή'ς τοθ
  Χ1τλ?ρ τό γερμανικόν Ναυσρ
  χεΐον έδωκεν εντολήν είς 8
  λα τα γερμανικά έμπορικά
  σκόφη τα ευρισκόμενα είς ού
  δετέρους λιμένος νά φορτώ·
  σουν καί ν' άποπλεύσουν διά
  Γερμανίαν άντΐ πάσηςθυσίσς.
  Κατόπιν τής διαταγτΐς ούιής,
  πρέπειν'άνσμένωνταικατά τά< προσεχιΐς ημέρας πολλαί εύ τεβυθΐσεις γερμανικών έμπορι κων σκαφων δκδομένου δτι ό συμμαχικός στόλος εύρΐσχεται έν κινητοπο.ήσει καί θά ασκή ση ι(ς δλας τάς θαλάσσας άπηνή δίωξιν των γερμανικόν εμπορικον σκαφων. Ιταλοί άεροπόροι μετέχουν είς τονρωσσοφινλανδικόν. ΑΘΗΝΑΙ 23 Δ)βρΙου (τοθ άντοποκριτοθ μα<) —Τό Ά€η νοΐκόν πρακτορείον πληροφο ριΐται έκ των διαφόρων εύρω ποΐκων πρωτευουσών δτι ή συντριπτικη ήττα την όπο'αν ύπίσιησαν οί Ρδσσοι είς ιήν ΦινλανδΙσν προε^αλεσε βα θείαν εντύπωσιν είς όλόκλη ρον τόν κόσμον. Τό γεγονός χ?ι μεγΐστην σημασίαν δχι μόνον διότι θά δώση τον και όν είς αποστολήν ένισχύσβ ών πρός την ΦινλανδΙαν άλ- λά καί διότι απέδειξεν 8 τι ό ωσσικός παραγων είνε άσή μαντος έν συγκρΐσει πρός τόν άριθμητικόν δγκον τού. Τα εύτά ιηνεγραφήματα άναφέρουν^δτι ώςεχειέξακρ βω θή είς τάς ρωσσοφινλανδικάς έπιχειρήσεις έλε β όν μέρος πολ λοΐ Ίταλ^^ άεροπόροι 11 ό- ποΐοι έκυβέρνων τα φινλαν δι κά άεροπλάνα καί επέφερον τεραστίας καταστροφάς είς τα ρωσσικά στρατεύματα. ΡΩΜΗ 23 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπη->.)—Πληροφορίαι έκ τοθ
  έξωτερικοθ μή έπιβεβςηωθέΐ
  σιι πάντως επισήμως άνσφέ
  ρουν δ π λίαν προσεχώς θι
  εκδηλωθή καιά τρόπον έντο
  νώτερον καί πρακτικώτερον
  ή γερμανορωσσική συνεργα
  σία, τόσον επί τοθ πολιτικοθ
  καί οΐκονομικοθ 8σον καί επί
  τοθ στρατιωτικοθ πεδΐου. Κ α
  τα τάς αύτάς π)η3θφπρ!ας
  ό κ. Χίτλερ θ' αποστείλη είς
  Ρωσσίαν άεροπόρους οί ό
  ποϊοι θά χρησιμοποιηθοθν ώς
  πιλότοι των ρωσ^ικων άερο
  πΧ,άνων καί ος έκπαιδευταΐ
  των Ρώσσων άεροπόρων. "Η5η
  ώς λίγεται, διεξάγονται σχε
  τικαΐ έτι' ούΓοΟ διαπραγματεύ
  σεις μεταξύ Μόσχας καί Βερο
  λίνου.
  ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑΙ ΝΙΚΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δεκεμβριού.'Υ
  πό των είδικών στρατιωτικών
  συνεψζβται ώς εξής ή κατά
  στάσις είς Φινλανδίαν: «Τάς
  3 πρώτας εβδομάδος τοθ πό
  λέμου, ε( ΦινλανδοΙ ύπεχώρη
  σαν βάσει στραιηγικοΰ σχε-
  δΐου είς τόν (νθμόν της Κσρβ
  Εας μέχρι τής ώχυρωμένης
  γρσμμής αμύνης των δπου
  καί έδωκαν τάς τελευταίας ή
  μέρας την μεγάλην μάχην,
  ΟΙ Ρβσσοι προοήγγισαν την
  ώίυρωμβνην φινλανβικήν γρβμ
  καί έπΐχεΐρησβν ά(9
  διά μεγάλων δυνάμεων άλλ'
  απέτυχαν συντριβέντες. ΑΙ
  έλπΐδες τάς οποίος ΐβάσιζε
  τό Σιβιετικόν στραιηγίΐον
  είς την αξίαν των μηχανοκι-
  νήτων φαλάγγων απεδέχθη¬
  σαν μάιαιαι. Άς σημειωθή ό¬
  τι οί ΦινλανδοΙ δέν έχίησι-
  μοποΐησαν βίσέτι δα τα μέ-
  σα τα όποΐα Ιχουν (είς την
  διάθεσιν των.
  Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν
  τοθ φινλαν&ικοθ στρατηγεΐου
  άναφέρει τα εξής: «Ή ήμέ
  ρ« Ιιήλβιν μέ περισσοτέραν
  ηρεμίαν είς τόν Ίοθμόν της
  ΚορελΙος. ΟΙ φινλανβοΐ έπε
  χεΐ( ήσαν άντβπΐθίσιν καί έκυ-
  ρΐευσαν 5 τάνκς καί πολύ ύ
  λικόν πολέμου των Ρώσσων.
  Βορβίως τής λΐμνης Λαντόγκα
  ή μάχη τοθ ΆζαγισρντΙ άπέ
  ληξεν είς ήττον των Ρώσσων.
  Μεγ ι μέρος των ρωσσικων
  στρατευμάτων περιεκυκλώθη
  καί πολλοΐ παρεδόθησαν. Είς
  Σουόμο Σάλμι συνεχΐζονται
  πολύνεκροι μαχαι. Εφονεύθη
  σαν 2 χιλ. Ρδσσοι καί 8
  τάνκς καΐεβτράψησαν. |
  30^Ίρωΐνή
  Ο ΚΑΓΚΕΑΑΑΡ1ΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  Η Ρ Ν Η Ο Η ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΆΣ
  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ Β Ο Η ΘΕΙΑΣ
  ΚΑΤΑ ΒΑΑΑΣΣΑΝΕΙΣΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δ)βρ(βυ (Ιδ. υκηρεσία).—
  (Ιδ. ύπηο)—Έπιβεβχιοδται έξ έγκύρου πή.
  γής ότι ο Στάλιν εζήτησε παρα τοδ χ. Χ(.
  τλερ ταν αποστολήν 4 γερμανικόν η·λε·
  μικ&ν Ινα ένισχυαουν τον αικχλε αμέν τής
  Φινλανδΐας. Έκ τής Ι5(ας πή γ άς παρέχεται
  ή πληροφορία (τι · Χίτλερ ήρνή9η χαί ν'
  απαντήση καν είς την αΐτηβιν τ·δ £*α·
  λιν χαί ίπ δέν είνε οιΐΝσίήΐτ«τε δ'βτείει-
  μένος νά παραχωρήση πολεμιπά είς ίνίβχ»
  σιν τβν Ρώββ»ν.
  ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΩΝ Κ4Ι ΓΕΡΜΑΝϋΝ
  ΚΑΤΕΡΡίΦΘΗΣΑΝ 4 ΑΕΡΟΠΜΝΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβριού (Ιδ. ■ιτηοε
  βί·).—Έπισήμ»ς4νεκ·ινώ8ηαημερβν·τικατ«
  την χθεσινήν άερομαχίαν δπεράνι* τοΙ
  Δυτικβδ μ ε τώ κου χατερρίφΒησχν 2 γερμα
  νιχά χαί Ιΐερα 2'Αγγλικά αεροπλάνα. '££
  αλλου χατά την διάρκειαν σημερινάς συγ
  κρούσεως αγγλικών μετά γερμανιχβν άερ·
  κκτερρ.φθησαν 2 γερμανιχά.
  ΝΕΟΝ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΙΚΟΝ
  ΔΥΗΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβρίβυ (ίδ. δκηο.)-
  Καί αλλβ σιΐηροδρομιχόν (δυιτύχημα Ιλα-
  βε χώραν χθές την νύκτα ;ιί; Γερμανίαν.
  Επί τής σιδηροδρομικώς γραμμΙ,ς τού Φριν
  τριοχάφεν πλησίον τής λίμνης Κωνσταντζας
  συνεκρούοίη μία έμπορική άμαζοστοιχία με
  τα μιάς έπιβ«τικής. Έκ Τής συγκρούσεως
  Ιφονεύθησκν ίθ χαί ετραυματίσθησαν 48.
  Συνελήφθηΐαν 2 σταθμάρχαι. Ό ραδιοφωνι
  χ·ς σταθμός τοδ Βιρολίνου ανήγγειλεν Ι
  τι τα θύματα έκ τοδ πρ·ηγ·υμενσυ σιδηρ·
  δρομικοδ δυστυχήμβτος άνέρχονται είς 110
  νεχρούς χαί 200 τραυματίας.
  ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΙΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ
  ΡΩΜΗ 23 Δεκεμβριού (Ιδ. ύιτηρ.).-Τ·
  πρακταρΐΐον ϊτέφανι πληροφορεΐται ίτι
  ό πρνθυπευργός τοδ Άφγανιστάν κατηρτι
  σε σχέδιον γενικής ίπιστρατευσεως τής χώ¬
  ρας τό οποίον θά ύπ·βίλη είς τό υπουρ
  γικόν συμβούλιον πρός έγκρισιν χαί τ·ϋ-
  τ· έξ άφορμής τής ρωΐσικής άπειλϋς καθι
  σταμένης καθημέραν σοβχρωτέρας.
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ 1ΛΠ0ΝΙΛΣ-1ΜΕΡΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δ)β?(·υ (Ιδ. υπηρεσίαι).—
  Ό έν Ούχσινκτβνι πρεοβευτής τής Ί«πμ
  νί«ς είχεν σήμερον μακράν ουνομ>λ(αν
  μετά τοδ χ. Χαλ. Την Ιδίαν ώραν
  συνωμίλησε χαί έ πρεσβευτήν, τής 'Αμεςι
  κης Ιν Τοκιο μετά τοδ χ. Νομούρα. Είς
  Τόκιο εξεδόθη ανακοινωθέν άναφέρον ·
  τι ή συνομιλία ύτήρξεν έγκκρδιος χαί
  Ιτι συνεφωνήθη νά συνεχιαίοδν «ι άμερι
  κανικαί δ:ααρ»γματεύβεις.
  ΙΓΑίΓΑΙΚΑ ΛΕΡΟΠΛΑΪίΓ
  ΤΑ Ι>ΧΥΡΟΤ£ΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΑΓΚΥΡΑ 23 ΔεκεμβρΌϋ (15 ύππρε-
  σί*).— Τό πρακτορείον Ρώυτερ αγγέλλει
  ίτι χατεσκευχαθησχν νέ« «εοοιτλάνα τύ.
  κου «Μπριστόλ» δυνάμεως 1000 ΐτπων Ικ«
  στον χαί τα έποία είνε τα ίσχυρέτερ» καί
  τελειβτερα τβΰ χέσμον, πολύ ανωτέρα τοθ
  γερμανικοδ τύΐτβυ Χάΐνχελ χαί ίκανά νά νι
  χήσβυν οιονδήποτε αντίπαλον.
  ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΚΑΪΑίΚΕϊΗ
  ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΡΧ ΥΡ0Μ1ΤΝΚ0Μ
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Δεκεμβριού (Ιδ. ύπηρε-
  οί» — Κατ' είδήοεΐί έκ Βίρνης η χατ».
  σκευή τ&ν γερμανιχβν βχυρωματιχβν Ιρ-
  γ«ν τβν Ικτελουμέννν άπ· τ·6 Ρ4ν·υ«—< την λίμνην της Ενναταντς·;, διεκόπη