98227

Αριθμός τεύχους

5357

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «V.
  Α)βρίου (15.,,
  ηιοήμων οιδοιι.»»»
  τελευταίαι έηιιυχΐιι
  ι κχταιιλτΐ«τ.*Ι|5 ·χ«
  αημασίας. Ή Ι|ιιι
  ίεν άληΰώς βννΐρ',πΐΐ
  Ι έηανέκττιΐαν όλην
  'ΑκλαγιαρντΙ μ! |'
  4 Ο χιλιόμιιρι ·ί(
  Εουηδικών «υνόρβ».
  ι* ν Ρώαβων κεπ φ
  ά*»,λθον είς 1·00
  [>ΟΟ νεκρόν^ *»1 «ο
  ιτί*ς·
  Ε
  ΤΟ
  ΙΑΡΑ ΤΙ! Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙνΰπτοο
  Ιιηαία λίοαι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβριιιης
  Ιιηοία δολ, 10
  Ιξά μηνός > Β
  μή
  ■αιά φύλλον
  Δραχ. ϊ
  ΠίΜΟΤΗ
  28
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^^ ΟΔΟϊ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΗ
  ΑΡΙΘΜ.1 ΦΥΛΛΟΥ 5357
  ΪΊΙΕΪΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΪΤΒΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΦΙΝλΔΝΔΙΚΗ ΟΥΕΑΑΔ
  Ύποχωρουν οιΡώσσοι
  είς δλα τα μέτωπα.
  Οί Φινλανδοί κατέρριψαν
  25 , Ρωσσικά άεροπλάνα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δ)ρΌ[ου
  (IV
  Ι ί| Αθώ)
  ΜΑΧΑΙ ΥΠΟ ΑΦΟΡΗΤΟΝ ΨΥΧΟΙ
  )ρυ
  (IV
  ΰττη3εσΙα χί|ς «Ανορθώσεως»)
  — Τό πρακτορείον ΡάΗτβρ
  πληρΓφοριΐ'σι έκ Φ.νλανδίας
  ότι ή υποχώρησις των Ρώσ
  σων συνεχισθή καί κατά τάς
  ημέρας των Χριστουγέννων.
  Πσρά τάς επανειλημμένας λυσ
  σώ&εις έτηθέσεις τάς οποίας
  ένήογησαν οί ΡΑσσοι τάς ήμ6
  ρας αύτάς, έν τούτοις 6χι μ·
  νόν οέν προήλασαν άλλά καί
  ηναγκάσθησαν νά έγκαταλεΐ
  πόλεμον τό Φ.νλανδικόν Εδά
  φός δεν Βχει σχεδόν δόΧου
  καταληφθή υπό των Ρώσσων.
  Αντιθέτως οί ΦινλανδοΙ
  ανέλαβον την πρωτοβουλΐ
  αν ένεργοθντες σσβαρωτάτας
  έπιτυχεΐς άντεπιθέσβις είς ίλα
  τα μέτωττα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)Βρ'ου ((Β. ύ-
  πηοβσΐο) —Τό πρακτορείον Χά
  βας πληροφορεΐται &τι άττό
  τριών ημερών ή κατάστασις
  παραμένβι άμετάβλητος είς
  φασ στική] επίθεσις. ΤηΧεγρα
  φηματα έκ ΒαρεΙου ΦινλανδΙ
  άς άνσφέρουν 6τι ή θερμο-Ι
  κρασΐα κατήλθε κάτω των 401
  βσθμών υπό τώ μηξέν καί ό
  άνεφΐδιασμός των Ρώσσων
  κατέστη σχε&όν άδύνατος. Ώ;
  έκ τούτου τα ρωσσικά στρα
  τεύματα ύποφερουν τα πάν
  δεινα έκ τή"ς ελλείψεως έπαρ
  κων τροφ'μων καί εκ τοθ ψύ
  Άλλα τηλεγραφήματα άνα
  χους
  Αί λίμνειι καί τα δάση είναι τα κυριώτερα χσρακτηριστι><« γωβίοματα τής Φινϊανδίας, άποτΕλοΐν δέ συγχρό ν»ς μέγα έμπόδιον είς την ρωσσικήν ηροέ?οσιν. Ανωτέρω ένα χοιακ,τηριστιχον φιν?ανδιχον τοπειον. Η ΕΞ©ΛΟ©ΡΕΥΣΙΕ ΤΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙϋΝ *ε*ϊ Κατά τάς έπισήμους ανακοίνωσις περί τα 50 γερμανιχά ύποβρΰχια εχουν καταστραφή άπό τής «.νάρξβσνς τού πολέμου υπό των Άγγλων καί Γάλλοιν καί ό ύποβρυχιακός κίνδυνος εχει ίΐουδετερωβή τελείως. Ανωτέρω, μί« εΐκοιν τοποθετήσεως βομβών βυθοϋ επί τοΰ έκοφενδονιστικοΰ μηχανήματος άγγλικοΰ πολεμικον), πρός κατα οτραφην ύποβρυχίων. .^ Λβνιγκραντ είναι καί πάλιν) ΠόλΕμθς άΥΕΙΙ δΐΟΚΟΠής ούντομον δττως καί τα ττροη ' ·——————-————————————■—- γουμενα των τελευταίον ήμε ρΛν εχει δέ ώς εξής: «Ού δέν τό αξιοσημείωτον είς τό Φινλανδικόν μέτωπον. Άοή μαντοι συμπλοκαί .των άνι γνευτικων στοιχεΐων καί κυοΐ ως δράσις τοθ τιυροβΐλικοθ. ΆναγνωριστικαΙ τπήσεις τη^ Ρωσσικης άεροττορΐας». Β)ρε'ως της λΐμντκ Λάν τόγκα κατεστράφησαν 2 τάνκς των Ρώσσων. Είς Σουόμο Σάλμι έκυριιόθησαν υπό των Φινλανδών 2 ρωσσικά τάνκς. ~.(ς τό Άνατρλικόν μέτωπον έπικρατεΐ ήοεμΐα. Είς Τερου όκι έκυριεύθησαν 20 ρωσσι Οί Ρώσσοι έ- βομβάρδισαν = ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ τόν άμαχον ^τλΓ|δυσμόν ψουν μέγα μέρος των φινλσν οικων έδιφών τα ό ποία εί χον κατσλόββι. Τάς ημέρας ού τάς ανέπτυξεν ' έπΐσης εξαιρετικήν δρασιν ή σο β ετική άεροπορία. Εκατόν τάδες ρωσσικων άεροπλάνων ένήργησαν έπιδοομάς καί ε βομβΛρδιοαν 42 πόλεις καί χωρία τής νοτίου ΦινλανΒΙας Φινλανδίαν. ΟΙ Ρωσσοι άντι καθ στοθν τα στρατεύματα τοθ μετώπου διά νέων δυνά- μεων. Έκ τούτου συνάγεται τό συμπέρασμα δτι Γσως άπε Φάσισε τό σοβιετικόν στρατη γεΐον νά όχυρώση τάς θέσεις τάς οποίας κατέχουν τα ρωσ· σικά στραχεύματα καί ν' ά πλέον χωρία την νι,».»ν, ^..---------, νΐΛνΛ ν^-ν^ κατά τάς »ύο τελευταίας ήμέ , ,ήν δ,οιξιν πλέον ρος. Τό Βιΐποόρι αποτελεί ρ ιι ■ ^ οτόχον της μανίας των Ρώσ.δια να *««ναλόβπ τάς ίπ1χβι σων. Επί τρείς συνεχβΐς ήμέ | ρήσεκτ, ϊσως δμως καί νά έ ρας έβομβΐρδΐζετο αδιακόπως τοιμάζβται τώρα μεγάλη άπο - - ^-------->Α.Ι _____________
  φέρουν ότι τα Φινλσνδικά ά¬
  εροπλάνα ιβ)ΐ,βάρδισαν έττα
  νειλημμΐνωτ; τάς ρωσοικάς Θ6
  σεις. Την ημέραν των Χριστου
  γεν ν ών εί Ρασσοι έπεχεΐρη·
  σαν επανειλημμένας άεροπο
  οικάς έπιδρομάς κατά φινλαν
  δ κων πόλεων. Τα φινλανδι
  κά άεροπλάνα καί τ' άντιαε
  ροπορικά ι ηλ» βολά κατέρρι-
  ψτν 25 ρωσσικά άεροπλάνα
  κά τηλΐβολα υπό των Φινλαν
  δών. Ή ρωσσική άεροπορία
  έπολλατιλαοΐασε τάς πτήσεις
  καί τούς βομβαρδισμούς πόλε
  ών -καΐ, χωρίων. Δώδεκα ρωσ
  σικά άεροπλάνσ, ,κατερρΐφθη
  σαν. Είς τόν Φινλανδικόν κόλ
  πον κατερρΐφθησαν υπό των
  έπακτίων πυροβολείων, 9 ρωσ
  σικά άεροπλάνα ε(ς Λατόγ
  κα δέ κατερρΐφθησαν 4. Τό
  Κοιβ:στο έβομβχρδΐσθη ΰ-πό
  τοθ ρωσσ κοθ στόλου. Τα ρωσ
  σικά άεροτιλάνα έβομβΐρδι-
  σαν πολλάς Φινλανδικας νή
  σους. ΑΙ πόλεις 'ΕλσΙνσκι,
  Ταμπάρσ, Βιϊποιόρι, Σορτιβά-
  λα, <β}μβαρδΙσθησαν άπό με· Ό ΣτάΑιν στρατάρχηςί». ΡΩΜΗ ?7 Δ)β")1ου (15. ύπη ρεσΐσ).— Κατά ιηΧεγραφήμα τα τοθ άνταποκριτοθ τοθ Στέφανι έκ τοθ' Φ.νλανδικοΟ μετώτιου, ανωτέρω τοθ ΛΙντ σκα συνεχΐζονται πεισματώ δεις μαχαι επί σοβιετικοθ έ&ά φους. Είς τόν Ίσθμόν της Κ· ρελ'ας έπΐσης έξακολουθοθν τάς έιιθίσεις των τα σ^β.ετι κά στρατεύματα ύποβοηθούμε χν 25 ρωσσικά αΕμοΊΐΛ.υνυ>. «»>., -^-^-1______
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρίου ((δ. ύ-'γάλου βμως ύψΐυς καί ώς έκ
  ρεαΐα).— Τό οηαερινόν άνα τούτου αί ζημίαι υπήρξαν ά-
  υπό των Ρωσσικων άεροπλά
  ν»ν. Χθές ίβομβαρδΐοθη καί
  τό ΈλσΙσ<ι καΐά την διάρκει αν θυέλλης. Έκ τοθ βομβαρδΐ) σμοθ εφονεύθησαν 8όο. καί ί κοινωθέν τοΰ στρατηγεΐου τοθ οήΛαντοι λων της τιρωτευούση. ρΐφθη ϊν ρωσσικόν άεροπλα νόν. ΑΙ Σουη^ικαΙ έφη ιβρΐδες δή μοσιεύουν σήμερον αρθρα είς τα ότΐοΐα τονΐζουν βτι είναι έπιβΕβλημένη άνάγκη νά ττα ρασχεθη ταχέως βή^« ε1« την Φινλανδίαν. Ή Φινλαν δία, γράφουν. «ϊναι χώρα μι κρά καί διαθέτει έλσχ στας δυνάμεις έναντι τοθ εϊσρο- λίωςΓ Ή διαφορά είναι τερα¬ στία. Έναντι μιβζ Ρωσσικης ΜεραρχΙας άναλογεΐ είς: μβ λις λόχος της ΦινλανδΙας! Άλλα τηλεγραφήματα «-™κ ϊόλμης άναφέρουν 6π. ο« ΡΔσσοι είχον τάς τελευταίας ημέρας τιερισσοτέρους τβν 4 χΓλ νεκρούς ιΐς τάς μάχσς ϊοθ Βορεΐου Μετώτιου. Καί είς τα Βάβη β* τοθ τμήματος βύτοθ της Φινλανδΐας 6«ώΡ χούν χιλιάδες Ρώσσων λ«οτα κτων καί τραυματιων τ©^ '· λευταΐων μαχών. ΑΙ αγγλικαί σχολοόμεναι μ* τό λανβικόν έξαΐρουν ρον τόν ηρωϊσμόν καί δρεΐαν των ΦινλανδΛν πεσταλμένος Ι , μάχονται είς την πρώτην γραμμπν τοΰ μετώπου ν στρατιωτικήν ενίσχυσιν τής Φ.νλαν&ίας. Ό Ι διός άνταιιοκριτής προ σθέτϊΐ δτι ή ΝορβηγΙα καί ή Σσυη&Ια θά συνέπραττον είς κοινόν μέτωπον μετά τής Φίν λανδΐας εάν 6έν έφοβοθντο μίαν επίθεσιν έκ των νώτων υπό τί|ς Ιδίας της Ρωσσίας δι" άποβά·εων είς τα τιαραλια της Βαλτικης καί της ΒορεΙ ου Θαλάσσης. Κατά τηλεγραφήματα έξ ΑΓΚΥΡΑ 27 Δ)βρΙου (Ιδ τιηρεσΐο) — Κατά τηΧργρ ίϊ έξ Έλσΐνσκι χθές κατερ Λ εοο δών ένεθάρρυνε τα μινρά κρά τη καί σονετέλεσβν ώΐτε νά ζητοθν η5η οί λαοΐ των Σκαν ν 10 ρωσσικά άερο &ιναυΐκων χωρών άπό τάς κυ όπό των φινλανδικων ββρ ήσ.ις των την ένεργόν Φ.νλανδΙδες τί|ς' Όαλο ή Νορβη/ική κυβέρνη σις άνιστειλε &λας τάς άδεΐ άς των αξιωματικών καί άν δρών τοθ νσυτικοθ καί της ά εροπορΐας έ τι Ι τ|| ττροίψϊΐ αγ γλογερμανικης ναυμαχίας πλη π^£βαλε1ων. Φ.νλα γυναίκας στρατιωτικης άργα νΑσιως μάχονται είς τό μβ ίωπον μέ ούταπάρνησιν καί ηρωϊσμόν πού κινοθν τόν θαυ μ°Χθέςν'έφονε«:θη7αν τρείς γυ ναϊκες «κτελοθσαι δυσκολωτ* ,ην αποστολήν *1ς τάς γραμ έθθ Την δρασιν ΜβΙηλυ»γρ*Φ οΐν τβυ έκ Φινλαν·ι?ί: ^5 "Ο έχθροθ γυναίκεΐου Την δρασιν σώματος έ ""παρισιοι ναρά Ο ΠΛΑΣΙΚ1ΒΙ δ έμπειρότιρος καί ίκανώτερος πό λιτικός τής Φινλανδίας, ψυχή τοΰ ση λιτικός τής Φινλανδίας, ψυχή τ μϊρινοΰ υπέρ των δλων αγώνος. μενά υπό βαρέων τάνκς καί τηλεβόλων. "Αλλα τηλεγρ«φήιιατα άνα φέρουν ότι κατ' άσφαλεΐς πλη ροφορΐας έκ Μόσχας ουδείς στραιηγός δέχεται ν' άντικα ταστήοτι τόν διοικητήν της ρωσσικης στρατιας τοθ Λίνιγ κραντ στρατηγόν Μερεντοώφ 6 οποίος ~ ϋπέπεσεν ι (ς δυσμέ νειαν καί ν' αναλάβη την δι εύθυνσιν των έπιχειρήσεων είς διεύθυνσιν των πολεμικον έ πιχειρήσεων είς την Φινλαν δ(αν. ΑΓΚΥΡΑ 27 Δ)βρΙου.- Τ6 σημερινόν , ανακοινωθέν τοθ ΦινλανδικοΟ στρατηγεΐου Ι χει ώς εξής: «Είς τόν (σθμόν της Καρελίας ό έχθρός ένήρ γησεν επανειλημμένας έπιθί σεις επί διαφόρων σημεΐων, άλλ' άνευ άποτε>έσματος. 'Η
  σοβαρωτέρα Ρωσσική επίθεσις
  Ελοβϊ χώραν είς την λίμνην
  Σοβόντο την οποίαν επεχεΐ
  ρησαν νά διαβοθν τα Ρωσ
  σικά στρατεύματα.
  ΟΙ ΦινλανδοΙ άντέταξαν ή-
  ρωϊκήν Αμυναν έν τέλει δι* ϊ-
  ξαπέλυσαν όρμητικήν άντεπΐ·
  θέσιν καί άνεχαΐτισαν τούς
  Ρώσσους είς τού όποΐους προε
  κάλεσαν βαρεΐας απωλείας."Ε
  τιΐτηςλίμνης ταύτης της οποίας
  τα ΰΕατα ίχουν παγώσει οί
  ΡΛσσοι έγκατέλειψαν 700 νέ
  κρούς. Έκατοντάδες -πολλαί
  Ρώσσων ήχμαλωτΐοθησαν έκυ
  ριεύθησαν δέ 10 τηΧεβόλα, 2
  τάνκς καί μεγάλαι ποσότητες
  ύλικοθ πολέμου.
  Τα άντιαεροπορικά τηλΐβό
  λα καί ό Φινλσνδικός στό
  λος κατέρριψαν την ημέραν
  των Χριστουγέννων 26 ρωσσι
  κά άεροπλάνα. Την ημέραν
  αυτήν οί Ρωσσοι ίβΐμβάρδισαν
  κυρΐωςτόν άμαχονπληθυσμόν.
  την Φινλανδίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27
  Δ)βρ!ου.—
  Κατά τηλεγραφήματα έκ Μό
  σχατς ό Στάλιν απεφάσισε ν'
  β υώ η
  σχατς ό Σά φ
  αναλάβη αυτοπροσώπως
  την
  οίον των πσραλΐων της. Δέν
  σποκλεΐεται δμως νά όφεΐλε
  ται ή ανάκλησις των άδει
  ών καί είς τόν φόβον έπεκ
  τάσεως τωνρωσσοφινλανδικων
  μα χων. Έξά λλου, τηλεγραφ ή μα
  τα έκ Στοκχόλμης άγγέλλουν
  ότι ή Σουηδική κυβέρνησις έ
  Ένισχύσεις
  πρός την Φινλανδίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Δ)βρΕου (!5.
  5πηρεο(α).—Κατ' είδήσεις έχ
  Στοκχόλμης οί Σουηΐοί έθελονταΐ
  οί ίποίοι χατιτάγησαν μέχρις
  ώρας διά νά μι.αβ?Ον είς Φινλαν
  δίαν χαί νά πολιμή«οιιν άνέρχον·
  τχι είς 5 χιλιάδας. Έξ Έ7σ!νσκι
  αγγέλλεται δτι δ Πρίεδρος τής
  ΔημοχραχΕνς χ. Κάλλιο προέβΐ)
  είς δηλώαεις τονίσας δή μόνον
  άμιβο;, σ&βχρά χαί άποφαβιστιχή
  βοηθεία έχ μέρους των αλλων
  Κρατ&ν τής Εύρώπηί χαί τΐ]ς Ά«
  μιριχήί θά σώση την Φινλανδίαν
  χαί θά άναχαιτίοη χον ρνσβιχόν
  Ιμπιριαλισμόν,
  Χ
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον - Μάο
  κο Πόλο» «έ τούς Γκάρυ Κοΰπερ,
  Σίγκριδ Κιθίρι.
  Καθ' εκάστην άππγεομιτινή όιοα
  6.15' μ μ. Κυριακάς και ίοροάς «πό
  τάς 2 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.-
  ζϋ)ν». Καθ'
  6 1)2 μ μ.
  Σήμερον
  εκάστην
  ο χαμενος ορι
  άπογευματινή
  Ι
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  |Ή στήλη
  'τού ώραιόκοσμου
  Σταθμός Αθηνών.
  Προγραμμοι 28ης&>βριΌτ».
  12.25 Σήμα—Έθνιχδς δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30 Τραγούϊια μέ διαοή-
  μου; εκτελεστής (Δ(σκοι).
  13 Μουαική τζίζ δπό χ1}ς $■>
  χήιτρας Λ'νκφορδ (Δ'σ«οι).
  13.30 Είδήσεις— Χρηματιστ,ή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσική.
  14.15 Είδήσεις.— Μετειβρολογι
  χον δελτίον.—Κίνηας αγορβς Πει
  ραιως.
  18.45 Έμβχτήρια χαί Ιλλτ,νΐ
  χοΐ χοροί (Δίσχοι).
  13 55 Ή ώ;α «Ο παιϊιοθ.
  19.15 ΔΕσχοι χκτ' εκλογήν τ5»ν
  ««ροατθόν.
  19 50 Δτ,μοτιχό τραγαθδι (δπό
  τοθ κ. "Αλκη Οαπακωνσταντίνου
  Ιι«
  η
  λαΐχών όργάνων).
  20 'Η ώία τοθ Άγρότου.
  20.15 ΊΒργκ τοθ Σοπέν
  πιάνο.
  20.50 Είδησις.
  21 Κουαρτέττο άρ. 3 Μπετίδιν
  (ΔΕοχοι).
  21.30 Όμιλίκ.
  21.45 Συναυλία τής συμφωνι·
  χήί όρχήατροτς τοθ οΐαθμοθ μέ
  ίργα Μανώλη Καλομοίρη καΙ δπό
  την διεύθυνσιν τοθ συνθέϊου.
  22.20 Είδήσεΐς.
  22 30 Συνέχεια τ1|ς αυμφωνι
  χή; βυναυλ(«ς.
  23 'Ελ)ηνιχά βάλς (δίοχοΐ)
  23 20 Νυκτεριναί ιίδήσιις.
  23.30 Ρ.σιτάλ τοαγουδιοθ.
  24 Τελευταίαι ΐίδήσεΐς.
  0.10 Μουσική τζάζ.
  ΧχΆ θιοθ ή ά/ορά μας προ
  χθίί. Ή άφθονΐα των τροφίμιον
  των προοριζόμενα^ διά την παν
  δαισίαν των Χρΐσταυγέννιον, τής
  μιγάλης αυτή; χρισΐ:ανιχή; έ?ρ
  τής. ήΐο χαραχτηριστιχή διά την
  ! ημέραν αυτήν. Έξ αλλου τα δια
  |τιθέμινα εΙδη ήσαν προιιτά δια
  χάθε βζλάντιον. ΚαΙ ή δρασιν
  πτωχοΐ χαί πλούαιοι ώΐτι νά υ
  πάρξη είς τήν^δψ:ν τή; άγορ&,
  μ?ς Ινος χαραχ ήρ ιύλογίας χαί
  μ[α άπήχησις αισιοδοξίαν διά τέ
  μίλλον. Είνε τπριττδν έννοεϊται
  νφ έπχναλάβωμεν δα ή άφθονία
  αυτή χαί ή τάξις τή; Χριστθυγεν
  νάτιχ^ς άγορα,', ώρείλΐτο είς τα
  μίτρα είς τα ίποΐ» πολύ πρό των
  έ;ρτών άττέβλεψΐ ή άγ;ρανομική &
  πηίΐσΐα τής Διοικήσεως Χωροφυ
  λαχής έν συνΐννοήσιι πρές τα; έν
  διαφερομίνας "χετιχως χρατινάς
  αρχάς ιΓεε τοθ Ηρακλείου, ιίιε
  των Αθηνών.
  ***
  Οί όφειλέται.
  'ΰς γράφωμεν είς 5λ?ην σιή
  λην, έν συνδυασμφ μέ την,άρσιν
  πάσης διώξιω; των βφειλιτων
  τοθ Δημοσίου μέχρι ιή; 6ης Ία
  νουχρίου, τό 'Γπουργιΐον των Οί
  κονομΐκων συνέσΐησΐ πρός ιάς τα
  μειαχάς αρχάς βπως πραγματοποι
  Ή διάσηιιη Άμερικαν'ις χορεΰτρια "Εβελιν "Άνκτρο π ιύ εχει ξετρελλά
  τούς Νεονρκέζους μέ τούς ύπέροχους έξωτικούς χος>ούς της.
  'Η πιό κολοσσιαία
  μέχρι σήμερον δη^ι-
  ουργία τοθ Κινημα-
  τογράφοϋ:
  οθν ΐΐαΐαν δυνατήν
  ίς τούς δφΐιλέτκς.
  διεακόλυνσΐν
  Ή σύστασις
  Ό μεγαλείτερος έ
  ξβρευνητής καί τυ-
  χοδιώκτης των αίώ-
  νων.
  Ό ήρνΥκές Ιππόΐης
  τ&ν ρωμαντιχωτέί ών πε
  ριπκτει&ν, π*ύ κατώρθω¬
  σε ν« επιβληθή μ έ τό
  απαθί χαί τέ ν Ιρωτα.
  Τόν ρολ· τ«ΰ ΜΑΡ-
  ΚΟ ΠΟΛΟ δκ·δόετ«ι ο
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  χ*ϊ τής ωραίας Κινΐζας
  ΠριγΜηηΙοαης Α
  ΖΙΓΚΦΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  Σπμ. Α ταινίαι ΜΑΡΚΟ
  ΠΟΛΟ π(«ιβληθη «Ις τούς
  χι« ημβτονράαβυς 0ΡΦ£Υ£
  »«1 ΚΡΟΝΟΣ! τ&ν Άθανΰν
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ανταποκριται, ώ; ίχΐι άποΐει
  χθή πολλάκις, χαί πρός την επι
  θυμίαν ιών ταμΐιαχων άρχών. Ό
  πωσίήποτε έχδηλώνει χαί πάλιν
  την φρϋντίδα τοθ Κβάτους ϊ*χ οί
  όφειλέται τοθ δημοσίου χαί μάλι
  ατα, οΕ.χαλής πίστεως καί οί άϊυ
  νχτοθντες νά ^έξυηηρετήσωΐΐν άμέ
  σως (ήν &ποπλη?α>μήν τ(ον χρε
  ών των, τυγχάνουν μιβς π
  νης μεταχειρίσεωί.
  Τα δώρα.
  Βαθ:Ιαν πράγματι απήχησιν
  είς χάθι Ελληνικήν καρδίαν εί
  χεν ή έκχλησις διά την συλλογήν
  δώρων επί ταίς έορταΐς, προορι
  ζομένων διά, τού; φρουρςύ; των
  συνόρων. Ώ; γνωστόν χαί ένταθ
  θα διά των τμηυάτ»ν τή; Ε. Ο.
  Ν. συνελέγησαν δβρα διά τόν
  σκοπόν αυτόν. Άλ/ά χαί άπο τή'
  άλλην Κρήτην ώς πληροφοριύμΐ
  θα, ή συλλογή ίιαφίρων είδών
  διά τού; 'Αχρίτας 6τιή;ξεν άξιό
  λογος. Ο0:ω έν «;μονία πρίς την
  λοιπήν Έλλάϊα ή Κρήτη ήλθεν
  υπό ψ^χής συνεπίχουρος είς τό
  ωραίον χαί πατριωτικόν ίργον τής
  ένισχύοιως των, φρουρών τ&ν συνο
  ρων,[σι>μφώνως άλλω; τε πρ^ς τα
  τό πνε7μα τής διατυπωθΐίστ,ς έκ
  χλήοκνς τα οποίον έπαναλαμδάνο
  μέν Ι έν ήΐο δυνατόν νά παρορα
  θς ιύπ άπο τόν τελευταίον "£λ
  ληνα.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΈΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Κωνσταντίνου Ζ Χατζάκη
  έμπόρου' Ηρακλείου
  Κ α τα
  1) ΆντωνΙου Νικολιδάχη
  καί 2) Αναστασίου Άντ. < Νι- κολιδάκη κατοΐκων Φανερω μένης ΠυρνιωτΙσσης, ΟΙ καθ' &/ τό παρόν μου πρόγραμμα πλειστηριασμοϋ καίτοι νομίμως έπβτάγησσν διά τής υπό γρονολογΐαν 3 ΌκτωβρΙου 1939 άηλης επι ταγής μου καί τής υπό χοονο λογίαν 5 Δβκεμβρίου 1939 κα τσσχβτηρΐου έΐιιταγής μου ώς δεΐκνυται βκ τ&ν ύτ' αριθ μούς 15466 κσΐ 15467 έ Ι. ά ποδεικτικθν έπιδόσβως τοθ δικαστικοθ κλητήρος των έν Ήρακλείφ Πρωτοδικών Άοι στείδου Δσσκαλάκη καί Β567 καί 8668 έ. έ. άποδεικτικΛν έ πιδόσεως τοθ ΡικασΤικοΟ κλη τήρος τίδν έν Ήρακλε'φ Πρω τοδικών ΓβωργΙου Μ γ*λάν η ίνα δυνάμει κα! πρός έκτέλε σιν της ύπ' αριθ. 4 τοθ Ετους 1939 βριστιχής καί τελεσιδΐ κου αποφάσεως τοθ κ. Είρη νοδΐκου Μοιρών δικάζοντος μερον. Διά ταθτα Πρός αναγκαστικήν εΤσπρα ζιν τοθ ανωτέρω ποσοθ τ©ν δραχμήν 4249 των νομ'μων τόκων αυτών πλήν των τόκ«ν μή άνατοχιζομένων μέχρις έ ξοφλήσεως καί τ<5ν Ιξόδων έν γένει εκτελέσεως έκτ(?ηη είς δηαόσιον αναγκαστικόν ,ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ώρκ 6,30 9.30 μ. μ. Μικ κ·λ«σσι«ί9κ κινη ζνντιχνεμένη ά πό τ·ύ{: Ρονάλτ Κόλμαν Τζέΐν Ούάϊτ ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΟΝ Άπο τό πκρίφημ· μυ· θ.στόρημα πβύ ειχί ακι- ρ«ν μην&ν εδημοσίευσεν ή έφημεοίς «Βραδύνη». Μιά άγυνιώδης καί συνταρακτική πτ,ριπέτεια μέσχ στ«ν έμφύλι· κινε· ρ(ων μέ τρΐα ελαιόδενδρα κα' μ'αν χαρουπέαν συνορευσμέ νού κτήμασι κληρονόμων Ειρή νης Κωνστ. Νικολιδάκη, κληρ·» νόμων Λ?ωνΙδου Άμαργιλά κη, κληοονόμων Ιωσήφ Σ<οο ' ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη έξ Αθηνών ό χ. Μιχαήλ Στειοκάκης ϊατρός χει ροΰργος τοϋ Α'. Γενικοϋ Νοσοκομείυυ ι ΓΔΜΟΙ. — Ό κ. Σπύρος 'Αγλού πας καί ή δνίς Τοτώ Κορρέ έκ Νάξου, ετέλεσαν τούς γάμους των έν Αθήναις την παρελθούσαν Κιιρια κήν. 2υγχαρητήρια. | ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ή Λιοικοΰ· σα Έΐτιτροπή τοϋ Γερωνυμαχείου Δή μοτικο» Βρεφοκομείου καί ή έφορευ τική Κυριιϋν τοιαύτη τοϋ ίδίου-ίδρύμη τος καί ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου εύ χαριστοΰσι την κ. Άντωνίαν Γ Ξηυα ήτις άψηφοΰσαι κόΐτους καί κακουχί άς καί ηθικάς ταλαιττωρίας ενήργησε προ τίνων ημερών έρανον είς τίνα χιο ρία τής Μεσσαράς υπέρ ιπ'ι Βρ^φυ κομείου όσας άπίφερε δρ. έξ χ'λια δας τριακοσ.ας έννενήκονΐα (αριθ. 6:590). (Έκ τοϋ Γ'ραφείου) — Μόλις συνελθόνΐες έκ τής ΐΐληςά· σης ημάς συμφοράς ήιά τοϋ θανά τού τού αλησμονήτου μας Γιώογοΐ', θ6(ι>ροΠμΕν καθήκον μας έπιβεβλημέ
  νόν ίνα καί διά τού τύπου έκφράσω
  μρν τάς βαθείας μας ευχαριστίας
  ττρίις τούς θεράιτοντας ίαΐρούς, τον
  Διευθυντήν τοΰ «Εΰαγγ6λισμοϋ>, τούς
  ίατρούς κ. κ Κοκχινάκην, Κουταου
  ράκην, Λε βαδαν καί όλόκΤ-ηρον τό
  προσωπικόν διά τάς ύπερανΒρωπους
  προσΐταθρίας των πρός διάσωσιν τού,
  τούς έν Αθήναις και Ηρακλείω συνα
  δέλφουςτου, διά την αμέριστον καί
  καθολικήν συμμετοχήν των είς τύ
  |5«ρύ πενθος μας καί πάντας τούς ώ
  πωβδήποτε συμμερηβέντας την βαθεϊ
  αν οδύνην μας συγγενεΐς καί φί
  λους.
  ΟΙκογένεια
  Μιχαήλ Δανδουλάχη
  ***
  Γύρω οτήν πόλι.
  της ημέρας
  εσυνέχισε ή
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν ΉρκΜλείν
  ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
  έ5·ντ·ϊ«τρός
  έν ΊεραηΑ
  τβα δέχεται αίς τβ Ιατριΐον
  τού.
  9-12 καΐ 3-6
  την υπό τοθ άν. ν. 677]
  1937 περΐ ρυθμΐσεως χοεών,
  οριζομένην διαδικασίαν νομί
  κεκητυγμένης έ<τελεστής, μοί πληιώσωσιν άλληλεγγΰ ως διά κεφάλαιον, τόκους καί £ξοδα μέχρι έ κατασχειηρΐ έό μ η ου έπιταγής 4249 έντόκως νο μίμως, έν τούτοις ουδέν πό σόν μοί κατέβαλον μέχρι σή πλειστηριασμόν τα έπόμβνα ά^Βαλάκη καί κλη ιονόαων Ά ' ± δάμ Κοασαγάκη «αί 4) είς βέ· σιν €Λ?ιβάδια» άγροθ τριδν πινακιών συνορευομένου κτή Ιΐ->σι κληρονόμων Άνδρέου
  Τζωρτζακάκη, Αικατερίνης Ί
  κίνητα κτήματα κεΐμβνα έν
  ταίς κτημοΐπκαΐς περιφερείας
  Φανερωμένης κοί Βόρρων
  Πυργιωτίσσης καί άνήκονα
  είς τόν πρώτον των καθ' ών
  τό παρόν άλληλεγγυοφΒΐλ8;ΝιΚολιδάκη, ΕύγενΙας
  των μου ήτοι: Α) Έν τβ κτη Ρουτζβράκη καί σοΐτα.
  Νικ.
  ματική περιφερεΐα
  νης Πυργιωτίσσης,
  Φανερωμέ
  όμωνύμου
  Κοινότητος ΕίρηνοδικεΙου Μοί
  οών κοί ύποθηκοφυλσκείου
  Βίρρων. 1) Είς θέσιν εΆρκατ
  λιά» άγροθ εξ μουζουρίων μέ
  διόφορα δένδρα συνορευαμέ
  νού κτήαασι Γρηγ. Ζιχαριαυ
  δίΐκη, Χρ στοφιΊ Λ3νι?«<η, Ί Τ ί Ά Ό πλειστη3ΐσσμός των ά νωτέρω άκινήτων κτημάτων γενησεται ενώπιον τοθ Συμ βολαιογράφ'υ Μοιρών 4Εμμα νουήλ Κονιωτάκη ή τοθ νομ( μου αύτοΟ άναπληρωτοθ καί έν τώ έν Βόρροις δημοσΐφ γραφείω την 11η ^ ΦϊβοουαρΙ ου 1940 ήμέοαν Κυριακήν καί ώ 1012 δ ωάννου Τζωρτζακάκη καί Άν.'ώραν 10—12 π. μ. δπου καΐ Νικολιδάκη. 2) Είς Θέσιν «Ά·δτε καλοθνται οί βουλόμενοι λώνι» άγροθ ποτιστικοθ έκτά σεως δύο μουζουρίων υέ δ,τι έμπεριέγει συνορκυομένου κτή β νά πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένερνητάτω τα νόμιαα μασι κληρονόμων Μιχ. Κσμαί6τ1"οσιβυθιιτω δέ τό πσρόν δι* ριανάκη, Άνδρέου Τσαχάκη "**)<: βνταθθα εκδιδομένης έφη κσΐ δρόμψ. Β) Έν τή κτηματι κή πβριφερεα Βόρρων Πυργι¬ ωτίσσης όμωνύμου κοινότητος, Είτη ΌδικεΙου Μοιρών καί ύ· ποθη οφυλακεΐου Βόρρων. 3) Είς θέσιν «Ρουσσέο αμπέλου σουλτανί (φυτόν) ώσει 8 έργα των επί άγροθ τριών μουζου. μερίδος «Άνόρθωσι<» Έ Ή 26 Δεκβμ ΑΙΑΡΚΗΣ ΠΛΡΑΚΑΤΛΟΗΚΗ ΟΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ Τό κα> λύτερο δώρο των έορτών.
  Τό Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ήροκλ€ΐοτώγ
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Πλ·»τι·Ιέν ρ! νέα Μ·ρν·Ρ> γν«ατ·ν
  τβν λ·νχύρνψ τ·ιι κειΙ

  τας
  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑθΗΝΑΪΚΟΝ"
  Ή άνσμε ομένη παρανγελία
  μας Άγγγλικών καΐ Γερμανικών
  ποπλινών δι' υποκάμισα.
  Σχέδια έξαιρετικά
  Τιμές προπολεμικές.
  ΛΟΣΑΤΕ ΕΤΚΙΙΡΟ! ΤΑ! ΟΑΡΑΓΓΕΑΙΑΙ ΙΑΙ
  ρ
  Έν ΉοοτκλβΙω
  βρίου 1939.
  Ό πληοεξούσιος
  τοθ έτισττεύδοντος
  γέλλοντος.
  Δημ. Ί. 5ταυριανά«ης
  δικηγόρος
  καί παραγ
  Τόν ιόραϊον καιρόν
  των Χριστουγέννπιν δέν
  έπομένη ήμέρα.
  — Επεκράτησε τουναντίον άέρας
  ίυνατός καί συννεφιά (οστε. νά περα
  οριοθΓ] ή κίνησις καί νά προτιμηθη
  γενικώς ό κλειοτός χώρος.
  — Χθές ό καιρός διετηρήθη σχεδόν
  άμετάβλητος μέ πρόθεσις πρός βρο
  χήν λίαν ^έπιθυμητής ώς γνωσιόν Λ
  πό τοΰς αγρότας,
  — Έξαιρετική υπήρξεν ή έπιτυχία
  των ύργανιοθέντο)ν υπό των φαλαγ
  γων τής νεολαιας Χριιτουγεννιάτικων
  δένδρων.
  • Δέν'δρον διωργάνωσεν συγχεκρι
  μένως ή ΰπ' άρ. 252 φάλανξ είς τό
  Ιον Δημοτικόν Σχολ.εϊον Ήρηκλείου
  τοϋ όποιου ή έπιτυχία υπήρξεν ώξι
  οσημείωτος.
  — Έξ άλλου τό δένδρον τής ΰπ'
  άρ. 2ό4 φάλαγγος τό ύρνανοιθέν είς
  τό Μποδοσάκε'ΐον υπήρξεν εξαιρετικόν
  απύ απόψεως εμφανίσεως, πλοιίτου
  δίόρων διά τα πιωχά ^παιδία καί ε
  πιλέκτου κοσμοσυγκΓντριόσεως.
  — Τό δένδρον επεσκέφθη καί υ πε
  ριφερειακός διοικητής Ηρακλείου
  κ. Βιτούρης συγχαρείς τπΰς επί κεφ«
  λής τής φάλαγγο; διά την ωραίαν
  πρωεοβουλίαν των.
  — Ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος προμη
  νύεται τό αυριανόν ρεσιτάλ τοΰ τενό
  ρου κ. ΙΜάκη Μθυσδράκη
  — Περί (ιν Ιγράφομεν προχθές "καί
  τοΰόποίου τό πρόγραμμα άλ«.ά καί ή
  τέχνη τοΰ δίοοντος αΰτό εγγυώνται
  ά επιτυχίαν.
  — Οί άκούσαντες τόν κ Μουσδρά
  κην χαί γενικώς οί φίληι τής ιιουαι
  κης καί οί εϊδικοί έπεβεβαίωνον ΐοϋ
  το ανεπιφυλάκτως.
  — Σημαντικαί υπήρξαν αί εΐσπρά
  ξεις τής χορωδίας ιών καλάνδιον της
  Ε. Ο. Ν. τήςπϊςιελθούσης την πόλιν
  υπό την εποπτείαν τοΰ κ. Καρυστινοϋ.
  — Άλλά καί τής χορωδίας ΐής Παι
  δαγωγικής Άκαδημίας ή δράσις, δέν
  ύπήρξενεΰκαταφρόγη τος,
  — Καί είς τάς δύο χορωδίας δφεί
  λ·ντσι θερμοί εααινοι διά την τό
  •όν ^.συμβαλοΰσαν είς την υπέρ τού
  Ι συνόλου κίνησιν των ημερών προ»το
  ' βοιιλίαν των.
  Νικροβιβλονικον ΜαΙ Βια'
  χημΐΜβν'Βργκατάριον ΊατροΟ
  Μερόπης ΑιιδΑκο
  Ματζαπετάκιι
  Ηράκλειον
  'Αναλύσιις ουρων, αΓματος
  χοπράννν, έμβολια, αύτιμβί
  λια χαΐ έν γένει άπασαι α!
  μιχροβιολογιχκΐ χ«1 βιοχΐ|μΐ
  χιχΐ έξιτάοεΐς.
  (■■•■ΟΙ
  ΚΟΚΚΑΡΙ
  Έξαιρετικΐίς ποιότητος είς την
  χρεμμυδαπβθήχην παρά τώ ΓενΙ
  Τζαμί παραπλεύρως χοθ έμηορι
  χοθ καταοτήαατος Ίιοάννοιι Δι-
  ναρδάχΐ). Πώλιισιις λιανιχβς χαΐ
  ί^ Δρ. 14.
  ΒΩΛΕΙΤΑΙ.— -ρόοοψις κατα
  στήματος (τζαμαρία) είς αρίστην
  κατάστασιν, ώς χαί διάφορα οίχο
  δομιχά δλιχά.
  Ολτ]ροφορ[«ι τϊαρά τώ χ. Ίιο
  νΐ Μανωλεσάχη— Κατιδάφισις
  Παλαιβς Νομαρχίας.
  ο ρεπορτερ^,.:;
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΊΙ κ. Ταοία Δημακοποΰλου λυοική
  ύψίφωνος τοΰ Έλληνικοΰ 'Ωδείου Ά
  θηνίδν ή όποία ευγενώς προσιτερθεΐ
  σα 0ά συμπράξΐ) στό ρεσιτάλ τοϋ
  κ. Νάκη Μουσοράκη [τενόρου, τό ό
  ποίον ί)ά δοθϊί ; την Παρασκευήν
  29ην Δεκεμβριού καϊ ώραν 6 μ. μ
  είς τα κινηματοθέαΐρον Πουλακάκη.
  ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ,.ΤΑΪΡΟΣ
  Έκτός των άμιγων όργανικών τύπων ('Αζωτά
  λευρον 10—0—0, Όστβά£υρον 0—30-0, καί τοθ
  όπβρφωίφορικοθ 0—20—0) οί όποϊοι βπΙ σειράν
  έτων άιτοδΐδουν καταπληκτικά άποτελέσματα είς
  την λΐπανσιν των αμπέλων, έλαιοδένδρων καί λοι·
  πωνδένδρων κ,λ π. χρηματΓδοτοΟνται 6έ κοΐ όπό
  της Άγροτικτ)ς Τραπέζης, βιαθέτομεν καί τόν τΐβρΐ-
  φημον καί -εριζή'ητον τύπον 6-8-8 τής Ιδίας
  μάρκας ΤΑΥΡΟΣ, τόν οποίον πωλοθμιν τοίς μβτρη
  τοίς.
  Π·λυχοε·νίδη{ & Φρ«γκ·ύλπς

  'Ίΐι»
  ι; «>
  Ητς ο
  !*
  ' Π» Ι»!
  Ι*»*·»
  4 ««λατγο; τβ
  **
  ΝβΜ»; μφ
  > β*· *ο «ιβχο ;
  Μ —««Μΐη—Υφ*»*;
  ■ «(νθθθν ΐ—«·»ϊβι»η «οί ό
  ΜΜΟς &α»—τή;
  κ γ
  κ «ολε*γο;
  0ο·λία· «β*.
  έ
  -Ζί£ΑϋίΡΑ^<ΛΕ|θΥ ΑΝΘΡΘΩΣΙ2 Τιμαί ΌνομαατιχαΙ ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ » α δρ. » β' >
  » γ' »
  » Ε
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  6'
  »
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α 6' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΑΑΙ
  ΡαζαχΙ *
  13 50
  12.50
  12.—
  11.50
  9.—
  7 50
  6.50
  6.—
  5.40
  13
  10.-
  5,70
  3.- 3.50
  —Ετος
  Κριθή
  Βίώμη ,
  ΟΙνοι μίστατον ^
  Γλιθχος » ,
  Ελαια >
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ λ' »
  » 6' >
  » Υ'
  Πρασινοι «'
  » Ρ'
  * υ'
  Μίχαξα
  "μα1_^οναλάγματος
  9__ ι^__
  7 —.
  7.—
  20 - 21.-
  17— 18.-
  30.—
  26.-
  24.—
  23—
  21.—
  20.—
  . 19.—
  400.— 450
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμοτερδαμ
  Στοκχάλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεΐα
  Αγορά Πώλησις
  546.— 550.—
  188 20 140 20
  3.09 3.13
  31.— 31.45
  73.50 74 50
  32 90 33 40
  4.60 4 66
  560.— 564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολινον 42.— 43.-
  «~*ν
  Κοπιγχίγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχτ]
  Βρυξελλαι
  Βαυδαπέοττ]
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαρθοβίκ
  27 Οί
  3.09
  6 96
  4 31
  81.—
  4.00
  23.46
  3.11
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3145
  4 66
  23.95
  3.14
  105.—
  21.32
  Τ6 μεγάλο έργον
  τ®0 Βίκτωρος Ουγκώ.
  >λ/>^
  Οί Άθλιοι.
  αυριανόν ο*βκέ* ιοι εί
  «. Νά.η ΜθΜΐρά
  ερ. ..ϋ ΙνηείεκϋΜν
  .....«-«ώ
  κι Ρ (» '
  ΈνΙοτε στόμαχος κενός δέν ύπακούει είς τάς δρ
  μάς τής καρδίας.
  Τό μεγαλείον καί τό κλέος τής ΓαλλΙας συν!
  σταται είς τό Οτι ή<ιστα φροντΐζει περΐ τής κοιλΐ άς ή Ρσον οί άλλοι λαοί" περιζώννυτσι έθελουσΐως τόν βρόχον. Εΐνβ ή πρώτη άνισταμένη καί ή έ σχάτη άποκοιμω^ένη. Βαίνει έμπρός Είνε έρευ η:ής τΔν άδήλ,ων. Τοθτο δέ διότι είνε ή κατ' εξοχήν καλλιτέχνις χώρσ. Τό (δβώδες είνε τό κορύφωμα τής λογικής, ώς καί τό ώροΐον είνε τό έπιστέγασμα τής αληθείας. ΟΙ καλλιτέχναι λαοί είνε συνεπιΐς. Άνατιάν τό ώροΐον οημαΐνει άτενίζειν πρός τό φβς. Διό καί ή λαμπάς τής Εύρώπης, τούτέστιν ό πολιτισμός έκρατήθη ύψηλά πρώτον υπό τής Έλ λάδος, ήτις την μετεβ βασεν είς την ΊΐσλΙαν, με ταδοθσαν ταύτην ιί<: την Γαλλίαν. ΤΩ Ιξοχοι δα δουχοθντες λαο ! Ζήτε πατροττ—ράδοτοι ^δαδοθχοι! Τό δέ θαυμασιώτερον ή πο'ησις ενός λαοϋ είνε στοιχείον προόόου. Ό όν-κος τοθ πολιτισμοθ άνα μετρεΐται πρός τό μέγεθος τής φαντασΐας τού. Μόνος είς ττροοδευτικός λαός δύναται νά διαμβί νη λαός μέ άιβενωπά τα φρονήματα. Θέλομεν την Κόρινθον, άλλ' ουχί την Σύβαριν. Ό έκθηλυ νόμενος έκνοθεύεται. Δέ* είνε άνάγκη νά γίνωμεν έρασιτέχναι ή μουσόληπτοι, πρέπει δμως νά ώμεν καλλιτέχναι. Ώς πρός τόν πολιτισμόν δέν πρεπβι νά ώμεν έξβ ζητημένοι, άλλ' οφείλομεν νά γίνωμεν υπέροχοι. __"Υπό τούς δρους τούτους απονέμεται είς τό ανθρώπινον γένος 6 τίτλος πάτρωνος τοΟΙδεώδους- Τό νεώτερον ΙδεώΒες άντλεΐ τούς τύπους αύ τοθ έκ τής τέχνης καί τα μέσα έκ τής έπιστήμης. Διά τής βπιστή^ης μόνον θέλει 5επιτευχθή τό πσρά ταίς ποιηταΐς εξοχον όνειροπόλημα, τό., κοινωνικόν Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των· Άπό δλα δι* δλους. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΛ1ΕΡΓΕ1Α Β' Είς τί διάοιηια τδν κννίχ αύ τδίν ώρδν, ή γή άποθ^σαϋρΐζει άρχεχήν ποσίττιχα θερμίδων δια το 6τόλοιπον τί): ημέρας. ΑΤίΤΙ ΤΗΣ ΚΟΠΡΟΥ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΣΜΟΣ. Είς την Γαλλίαν Ιγιναν ηειρα μαχα είς αχρώματα Ιπ.φανείις δέ χά τ«χρειγωνι»ων μέχρων τί χά θένα, 'χολλιεργτ)μένον μέ μαρού λια, ραπβνάχια χαί χοχχινογαύ λια. Διά χάθε είδος των χορταρι χβν αδΐων εχρΥϊσιμοποιήθτραν α πό Σύ?, Ϊ33ΐ είς επιφάνειαν σχρώ ματα, έχ των δποίωλ το ίνα έ θιρμαίνετο μέ χοπρΐά χαί τδ άλ λο μέ ηλεκτρισμόν. Οί οττίροι έ σπίρηίαν χαύΐοχρόνω-. Μεχα πά ρέλευσιν έιττά έβίομίδων Γήτο προφανής ή προτεραΐότης χαί 6 περοχή χοθ δι' ήλεκχρισμβθ θερ μαινομίνοιι Ιϊάφους έν σχέσει μέ τό θερμαινόμεν&ν μέ κοπριά. Ή βλααχηαις τ&ν μαρουλιών είς τό στρώμα πού έθερμαίνεχο δι1 ήλεχ τρισμοθ προηγήθη χαχά τρείς Ιβ δομάϊας τής βλαονήσειος τ&ν μα ριυλι&ν τοθ άλλου οχρώματος, ώ; πρός δέ τα χοχνινογούλια ή δια Φορα μεχαξΰ των δυο στρωμάτων ήτο χέΐσαρες έβΐομάδες! "Οίον ά φορα τα ραπάνια έω χαχά χετρα γωνιχόν μέτρον είς τό αχρώμα τής χίπρου Ιμαζιύΐνχο δέχα δεμάχια είς τό ^ήλεχχρινον στριομα .μ* ζεόοντο είχοσιδδο! Είνε λοιιτον προφχνή τα ,πλεονεχχήμαχα τής χρησιμοποιήσεως ^ήλΐχτριχοθ ρεύ ματος άντ ι ^χοπριδς, πλεονεχτή ματα ίριτλόμινχ ιίς την σΐαθερό τηχα τής δι' ήλεχτριαμοθ παραγο Όρυδμός της εξελίξεως εις τόν "Αγιον Νικόλαον. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛλΟΣ Δ)6ρ:ος (4νταΐτοχριτοθ μ?ς).—'ΰραΕα πάν τόχε ή πόλις τεθ Άγίου Νιχο λάου ίχει ΙδιαΕτερτ, γοηΐεία τίς μίρις ΰιυτές των Χριοΐουγέννων χαί τής Πεωΐοχρονια'ς. Ή ζωή ίίώ είναι ή'-εμη εΐίυλλιαχή. Ή λίμνη, χά ντ)σάχια, οί χολπΐσχοι οί άιτλες βΐυνΐχορφές χαί μέσα ο' αυχο τό τιλαίαιο ή πόλις1 νοι χοχυριμί>η; [μέ ώραΕους δρίμ^υ;
  χαί πλατεΐεί, με πίδαχε; χαί χή
  πους, μέ ώραϊα ο2χήμαχα χαί θαυ
  μάσια χέντρα, δλα, δίδουν μίαν
  είχόνα θελκχιχή χαί φίρνουν
  νούν στίς χαρδιές τί) γαλή
  νη χαί την αγάπη χαί συν τε
  λοθν είς τό να πλτ,σιάζουν οί άν
  θρωποι^ΐγγύτερ* πρός τδ θιό χαί
  να αίαόανωνται δαθύτερα χήν &
  μίνης θερμίιητος κου παραμένιι' ξία της χαλωού»ης χαί τής ά ε
  πάντοχι ιί; τ(.ύ; 15 βαθμούς, έ!τής.
  *Φ ή έχ τής χοκρια'ς παραγεμί] Μέ τα αίσΓήματα, δέ αύιά προ
  η θΐρμίτης χιιμαίνεχαι άναλό ώϊιυσαν εί 'Αγιονιχολιιοχαι χι'έ
  γως χής Ιξωχεριχής βερμοχρασίΐς, δτ,μιούργησαν μιάπίλι χαί μιά
  Ό ήΐεχτρισμίς συμφέρει επί χοθ,χοινιονία ζηλευιή. Καί είναι Φυ
  προνειμίνοιι χαί άπδ οί<ονομιχΐ|ς σιχδ'οέ μ(α χέχοια πί)ι ν* είναι άπίψιω;. ' ΐύχίρστη ή διαμονή τόσο γιά Ή προτεόουσα τού Ν. Λασηθίου. χού; μονίμους χατοίχου; δοο χαί για τούς διαβατιχούς, τους υΐταλ λήλ^υς ή τούς περιηγηχάς. Δέν στερεΐται ίλλωατε χαϊ χοαμικής ζωής δ "Αγιος Νικόλαος. 'Ανχιθϊ χ<«ς μάλιστα. Ή λίαχτ) £$»χε χήν ιύ<αιρ(α είς ώραΐες χοσμιχές, φιλολογιχές, χορειιτιχές ουγχεν χρώσιις. Καί έ χούν δλες ααχες οί συγκέντρωσις χον χαραχεή5« χής οίχειότητος χαί τής φιλΐας, τής αδιλφότητος χαί τής κοινάς ανα ζητήηως χαί διαμονής τής χά ρ8ς. Άχόμα καί 5 χινηματογρά φός ίχει έϊώ την μορφή οίχογι νειαχών ουγχενχρώσιων. Διότι 8 λοι οί ανθρωποι είναι γνώριμοι ιιεχαξύ χον. Καί δλοι είναι πρί σχα?οι, εαγενιχοί, φιλίξενοι, άνθριοποι πού ξέρουν χ«λα την άξία πού ϊχει Ινας χαλδς λίγες τιρδς χίύς ξένους ιδίως χίς με ρες των Ιορτών, τίς μίοες Πίΰ οί άνθρωποι άφιίραισαν στήν άναζή τηαι χαί την άπόλαυσι ττ]ς χά ρας. Γι' αύτδ χδν λόγο χαί δσοι ίχυχε νά περάσουν γιορχές ατδν Άγιο Νιχόλαο τίς θυμοθνται πάν τοτε μέ γλυχειά νοσχαλγία. Γι' αύΐό τό λόγο χι' ίχει τί) γενι χήν άγάπτ] χά Ι συμπάθεια ή χομ ψή ούΐή πολιτειοθλα. Καί μέ την αγάπη αυτή των ιδικών της ,χα τοίχων χαί τ&ν ξένων αναπτύα σεται συνεχδς χαί ίξελίσοετα,ι αέ μΡα άξιοζήλευτος άπδ πάσης απόψεως πόλι χαί ασφαλώς ή έξέ ;!ς της δέν θ' ^άναχοπΐ ποχέ: Οί δημιοαργιχί: δυνάμεις της είν' άκατάλυτες. Καί δ ρυθμίς τής εξελίξεως Θ1 είναι αδιάχοηος. Α Ε πρίοδοι τοθ Άγίου Νιχολάοιι 5πως γράφομεν είς την χαί ουνεχεΐς. Ε'ς την ιίχόνα μας φϊίνεται Ιν τμήμα τής τίσον Αχ9ΐ]θίου. παραπλιύρως στήλην είναι μεγάλαι γοητΐυχιχΐίς πρωχκίούοης χοθ ΝομοΟ Αΐα τού Α!-Α θά προέλδη ή Έδέμ. Είς δ σημβΐ όν Εφθασεν 6 πολιτισμός, ή άκρ'βεια «ΐνβ τό άπα ραίτητον στοιχείον διά τα ν τ· υπέροχον τό καλ λιτεχνικόν αΐοθημα έξυτιηρετεΐται ουχί μόνον, άλ Α - ----- δ,ά τ©ν μέσων τής έπιστή ΕΥΓΕΚΗΔΒΡΑΜΟΝΟΣΤΟΥΓΕΩΡΓΛΝΤΑ —Φορτώβεις μεταλλευμάτων Κατ* την λήξασαν έβδομάδβ έφθθτώβηοαν 1 Ελλάδος 550 τέ ν νβι χρνμίβυ £'« Βίλνιβν, 1250 τέννβι λΐυκολ'ββυ δι' Όλλανδίοιν Ι καί £50 τώ» νοι χρωμίευ κ«1 950 Ι λί««ολίβο«δΓ -Αγγλίαν. Ή 'Αοωυατοΐτοιΐ* ΓΙΏΡΓΑΝΤΛ κβρ'λκ β«ν ίιίτ ΔΩΡΑ, ΚΑΕ2ΕΤ1ΝΕΓ, ΜΠ1Μ0ΕΛΟ, ΠΟΥΔΡΙΕΡΕΪ (α χατ}. ίλα τ« εΰίΜπβϊΗ* &αί>
  ιί·»τα μ«1 χνλλνιντιχα των εϊχι»ν ΟνβΓΐαΐη,
  ϋατοη, ΡβΙον, ΟβΙν ΒοΪΓ]θ!5 ΟΗβπβΙ Μοΐν
  ηεαχ, ΜϊΗο κλττ.
  ΕΥΓΕΝΗ ΑϋΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕαΡίΑΝΤλ
  —Διβνυκτερεύβντα φαρμα
  χεΐα.
  Εήμβρον 28ην Δ]βρ(οι> βέλουν
  διανυκτϊρίύση τβ φβρμαχεϊχ Γ.
  Ν«δ«ρΐΜτάΜη καί ©· Οεοδωρίδπ-
  ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΛΑ 1940
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ
  ΑΠϋΑΒΣΘΗ αδιάβροχον χ»λυμ
  μα αύτοχινήτου άπδ Έαταυρωμϊ-
  τον μέχρι Σ ββας. ΟαραχαλεΙ
  ναι δ εδ,ών νά χδ
  ; χίν χ.
  νεΐον Κ. Τζ'βινή (Κέντρον) χαί
  αμειφθήαεται.
  —Τα βιβλιάρικ μερισμβτων
  τΒν ακοστράτων αξιωμα¬
  τικών.
  Ανακοινούται δτι είς τίιν Δι·
  οΐχπσιν ΧΝροφυλαχϋς άκειτάλη·
  σαν τα μ(Ε>(σματα βιβλιάοι* «πό
  στράτ»ιν .αξιωματικών κκΐ κ«ρει
  ΜαλοΟνταιΙοΙ βουλ·μινοι (·ί Αι
  ΜΜΐοδχοι) >δπως ;διίλθ»σιν αυτο¬
  προσώπως 1κ της Διοικήσεωϊ ηροβ
  ηαρκλκβΑν των.
  —Τό πρίγρκμμα τδν [δημ·-
  £τικθν σχολείων.
  Υπό τοδ ύφυπουρνοθ τίς Π «ι
  δείετς έκοινοηοιάθη πρός τοϋς Δι
  ενΙ»ντλ| τ&ν ΠαιδαγΜγιχΑν 'Α-
  κ«δημι&ν κ*Ι τούς 'έκιΐενρητάβ
  των σχολείων οτ·ιχειώίοι>ί έκπ«ι
  Αεύα<Μ( έγχύχλιο,-, δικ τής έποί «ς ούτοι πβρβκαλοΰνται δπυς μ! χρι τής 20ης Φεβρουβρίου 1940 & κ β4λλουν προ; χ6 άνίιτατον συμ βούλιο/έχπκιδΐύβΐως την γνώ μην των επί τ&ν ίπενικτίων μ( ταβολϋν τοδ άναλυτικού λκ«ι μ ρολογίου προγραμματος τ&ν δημ» τικδν σχολείον, προχβιμένβυ νκ γίνη άνβββώρηθ'ς τούτου. —Οί όρειλέται τοδ δημοσίου, Συμπληρωμβτικδς πρός τηλ» ΐΐρημά,Ι ,μ«ί, πλπροφβρούμιθ» «τι μιχρι τής εις .Ίανουβρίου διιτάχθη ί>πβ τβΰ Γβνικοΰ Λογι
  στηριβυ ή άναπτολη .πάσης γενι
  κ&β διώξιως εναντίον οφκιλπτ&ν
  τοθ δημοσίου. Εγίνετο έπίοπς ού
  στάσις πρός ταίς τβμειακάς —ρχ«ς
  οπνς ηρειγμκτοποιητΜΐ κειοοι δυ
  νατπ δ;ευκ*λ»νβις είς τι ώς όφΐι
  λετ«ς τοθ δπμοαΐον.
  —ΑΙ τιμαί τ&ν ξενοδοχείον.
  Ό ϋφυηουργος'.Τύιιου κβΐ Τού
  ρισμοο χ. Νικολούβηΐ «διικβν
  κρός την τουριοτικήν άβτυνβμί
  «ν εντολήν, βπιις [παρκΜθλβυβήβη
  ουντέμνς τήνάκριβή τήρησιν τ&ν
  σταθεράν τιμ&ν τ&ν {βνοίοχεί
  ών, τόσον τ&ν Ά8ην6ν .ίσον κ«ι
  τΒν έπαρχιών,______
  —ΔνρεαΚ
  Άντ! έννιαημέρου μνημόσυνον
  τοδ προ3φΐλοϊς άδΐλφοδ τού
  ρ ημίν δρ, πεντακο
  οίας (500) υπέρ τού Π«ν«ν«1ο» Δή
  μοτΐΝΟϋ Νβσοκομείοο.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΑΔ. ΜΟΥΣΟΥΛ. ΚΤΗΜΑΤΩΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  είς αρχιχην χαί α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλή
  σεως ένεργη&ησομενην την Ιβην Ιανουάριον 1940 ημέραν Τρίτην χαί
  ώραν 11—12 π. μ. είς τό Γραφείον Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων χτημά*
  των ή έκποίησις των χάτω&ι χτημάχων.
  Άρ. κτήμ.
  706
  8745
  833
  849
  864
  983
  985
  1001
  1002
  1008
  1134
  1209
  1315
  1382
  2344
  ΕΙδος Θέσις κτήματος
  Οίχία Κάτω Γενή Τζαμι
  » Τουλουπιινα Φοϋρνος
  Κατ)μα Μιχρό Τααροάχι τ.
  Οίχία Χανίων Πόρτα τ.μ
  Οικόπεδον Κάτω Γενή Γζα^
  Οίχία Ταεχονρ Τσεσμέ τ
  Οικόπεδον
  Οίχία »
  » Γενή Τζαμί
  Ένυπό&ηχον έξ ολόκληρον είς τρ)χα
  Οικόπεδον όόος Μαρτύρων τ,μ. 38
  Κατάσχημα Πλατεϊα Στράτα τ.μ. 11
  Οίχία Ξνλινη Τάμηια τ.μ. 18
  Κατάατημα ' Αχ Τάμπια τ. μ. 31
  Έκτασις τ. μ.
  α Προαφορά
  τ. μ. 53
  25000
  ος » 224
  550000
  μ. 8
  25000
  124
  96000
  ιί τ.μ. 55
  20Ο0Ο
  , μ. 76
  22500
  » 56
  22000
  » 56
  15000
  » 62
  15000
  » 32
  22500
  .μ. 76
  50000
  96000
  22000
  Των κάτωθι χτημάτων ή δημοπρααία διεξαχθήσεται είς βάρος
  των εχπτώτων.
  2347 Οίχία "Αχ Τάμπια τ.μ. 35 51000
  2482 640)960 Σπήλαιον Χρυσοπηγή τ. μ. 198 5000
  Τον κάτωθι χτήματος ή δημοπρασία έσεται α'έπαναληπτιχη
  831 Κατάατημα Μικρά Τσαρσάκι τ. μ. 12 31500
  ΟΙ άναλυτικοϊ ο'ροι είναι κοτατεθειμένοι είς τό Γραφείον Διαχει¬
  ρίσεως Κτημάτοιν Ανταλλαξίμων Μουσουλμάνων ένθα δύνανται
  προοερχόμενοι οί ένδιαφερόμενο. να λαμβάνωσι γνώσιν.
  Ό Οίχονομιχος "Εφορος Ηρακλείου
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ! Σ
  Προΐα Πέμτιτης
  28 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  ΟΙ ΓΕΡΜΛΝΟΙ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ
  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  Ν
  ΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΝ
  ΑΠΟΘΗΘΕΝΤΕΪ ΥΠΟΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ
  Ο ΦΥΡίΡ ΙΜΠΗΤηΚΤΒΗΙΜΑΧΗΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δ)βρ(·υ (15. ύκηρχοίκ).
  — ΟΙ Γερμανεί ένήργηβαν κβί άλλην με
  γκλην αΐφνιδιαατιχήν επίθεσιν νοτίως τβδ
  22««μπροδκβν μέ σημαντικάς δυνάμεις
  Τα γαλλικά στρατεύμκτα άντέταζαν ιοτα
  θεράν άμυναν έν τέλει δ' βΕαπέλυσκν άν
  τεπίθεσινν'καί άνεχ«ίτισαν τούς Γερμανβύ;
  Ό καγχΒλλνριβς Χίτλκρ εύρίβκετ· είς τα |μ
  ΤΜΚ·ν καί π«0ηχ·λ·ύθΐισεννέξ είδιχοδ πά
  ρατηρητηρίου όλας τας φάσκις τή; μάχης.
  Καταστρεπτικοί
  σεισμοι καδ' όλην την Τουρκίαν.
  Πολυάριδμα άνδρώπινα δύματα.
  ΑΓΚΥΡΑ 27 Δ)0ρ1ου (16. ό
  πηρεσΐα).—Είς ολόκληρον σχβ
  δόν την ΆνατολΙαν εσημειώθη
  σαν * κατά την παρελθούσαν
  νύκτα άπό της 1.30' ώρας μ*
  χοι της 5ης πρωϊνής έπανβι-
  λημυέναι σεισμικαί δονήσβις,
  γενόμεναι αντιληπταί άλλοϋ
  μέν ώς Ισχυραί άλλοθ δέ ώ;
  ίάσθβνέστεραι. Είς την Άγκυ
  ΐραν εσημειώθησαν τέσσαρβς
  "σεισμικαί δονήσεις, αί ζημίαι
  δμως ύτιή3ξαν άσήμαντοι.Άν
  τιθβτως είς άλλας περιοχάς
  δπου οί σεισμοΙ ήσαν Ισχυρό
  ΙΣ
  Η
  ΙΣ
  ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΕΝΕΙ Ι
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΙΡ
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ» ΤΑΤΛΡΕΣΚΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρ<·υ (ίδ. ύχηρεβία) — Κατά τηλεγραψηματα «κ Ββυχβυρεοτίβυ ό Ρβυμάνρς πρωθυπβυργός χ. Ταταρέσχ· ^δι¬ ήλθε τάς εορτάς των Χριστβυγέννων μετά τ&ν ΡβυμανΐΜών στρατευμάτων είς Βκσσκ· ραβΐαν. Είς δεςΊωσιν δοθείσαν πρός τιμήν τού ό χ. Ταταρέσχο εξεφώνησε λόγον εί πών μΐτατξύ άλ,λων: «Ή κυβέρνησις θά πρι {ο τό καθήκον της συνεχίζουσα την πό λιτικήν της ΐίρήνης; κβί τής αυνεννβησε ως μεθ' βλων τ&ν κρατδν κβί ,ίδία των νΐιτονιχ&ν. Ή χυβίρνησ ς θ' άχολουδήαη πολιτικην ίίρήνης είς τό εξωτερικόν ανασυγκροτήσεως ιίς τό εσωτερικόν. ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ι2ΧΥΡΟΤΑΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27νΔ)βρίου (Ιδ. ύπηρκαία).- Ό Πρέεδρβς τής Βελγιχής ΓερευσΙας χ. Μπροκάρ έμιλών βπί ιής οτρατιωτιχηιόργι νώοεε>ς τής χβίββς ιβν, είηε τα εξής: «Ούδ
  π·τε είχομεν ΐοχυεβπρεν οτρβτον έ£0 χιλ.
  ανίρες ευρίσκονται υπό χά Ιπλα μέ τόν τε
  λειότερον όπλιομέν τού κόεμευ ,χαί κατέ
  χούν ήδη τ>{ θέοεις των επί τ&ν τριών ά
  μ»«τιχ&ν γρσμμ&ν αίς χώίας μα;, αί όποΐ
  ■ι είναι βπ· τβς αρτιωτέρας καί Ιοχνρετβ
  ρας β'μυντι*βς γρβμμας ^τ·ϋ χέομβυ. Δια
  την άμυναν αήϊ χώρας μας, &1π*ν * κ.
  Μπροκβρ,ββοιζέμκβαι >αί «ι Μής,Όλλανίίας
  Ο
  Α
  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ
  ΓΑΟΙΝΑΥΤΙΚ
  ΕΠΙ ΤΟΥ '.ΠΕΕ'
  [ΠΙΗΡΕΦΟΥΝ
  ΠΑΡΙΣ1ΧΙ 27Δ)βρίου (Ιδ. ύρ)
  Κατ' •ϋήσεις (κ Μετ<βΐντΕ·, εί 5 πλ· αρχοι καί 55 άνδρες πληρωμάτνν αγγλ κων έμπβριχ&ν αχαφών εί οποίαι είχον αίχμα> ωτιοβή υπό τβϋ «Φόν Σηέι» κ» ι ή
  λενθερώθησαν ύηό των άρχων τής Ούρα
  γευΐίηί, έπίβιββςθησαν ά^γλιχβϋ εμπβρ
  χ·δ πλβίβυ χ*Ι έπιβτίέφευν εί; Αγγλίαν
  ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  ΕΚ ΤΗ Μίίί ΙίΗ ΧΡΙΗίΗίΜ
  ΠΑΡΙΣΚΙ 27 Δ)βρίευ(ίδ. ύηηρΐσίβ) —
  Τηλ· γρ« φηματα ΐχ Νεβς Ύέρχπς ά>αφέ
  ρουν βτιχαιά ι ήν ώχτα τ&ν Χριστευγέν
  ν «ν ίοπμειίΕηοαν έχατοντβδΕς βυοτυχημβ.
  των λό^ωτβδ οΐΛο.σιΐϋμ·ϋ ώ; έκ τήςμεγάΑης
  χινήθϊως. ΕΙ& 593 αιέρχονται εί ν*»ρ·1, &-
  ηΐιροι ίέ είναι βί τρανματΐαι.
  1ΥΚΥΒΕΡΝΗΤ0Υ
  : ΛΑΚΙ.ιίΊ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρΓ«υ Ιδ. ηρ
  Κατ' είδησις έκ ΜοντιβιΛτιο, εγνώσθη £
  ίγχύρου ηηγϋς ότι ό κνβερ^ήιη; τεϋ «φόν
  £πέι» ηλοΐαρχος Λάνγχσντορφ ηύτοχτένη-
  οΐν ίπί πάλαι άς γερμανιχής οημκΐας καί
  ουχί επί οημαίβς μΐάγχν^ωτόν οτβυρέν,
  Υ
  ΑΠΟΝΙΚΗ ΚΥΕ
  ΑΛΕ Π Α Ρ Α
  ΕΡΝΗΣ
  ΤΗΣ
  Σ
  Ν
  ΑΓΚΥΡΑ 27 Δ)βρίβυ (Ιδ. ύππρϊοίβ)
  Κ«Τβ τηλεγραφήματα εκ Τ·χι· εί άρχηγβί
  τβν κομμάτων συνήλθον 11; ούσκιψιν μετά
  τδν μελ&ν τής Ιαπννικής Διαίτης χαί ί-
  λαβείν «ποφάοεις αί οποίαι έθεωρήθιιβαν
  Ιχθρικαί δι« την χνβέρνηοιν Άμηεΰ; Εο-
  τίπιν τούτβυ ή κυβ<ρ ηβις ήν«γ««οθη ν* βλ Ι *1, τ·ν Αύά τεροι α( ζημίαι υπήρξαν σο βαραΐ. ΑΙ ^μεγαλύτερον ζημίαι ιτοοεκλή9ησ»ν είς Τόκα καί Θ ββ. Είς τάς περιφερείας ού τάς κατέρρευσαν πολυάριθμοι οίκίαι καί εφονεύθησαΐν πολ- λο(. Τ' άνθρώπινα θύματα ά- νέρχονται είς 8ε<άδσς, χωο'α δέ όλόκληΐα ίχουν μετοβλη θί είς σωρούς έρβιπ'ων. Ή κυβέρνησις λαμβϋνει έ- σπευσμένως μέτοα πρός πε ρίθαλψιν των θυματων των σεισμών καί ίτανόρθωσιν χ&ν ζημιών. Ό πρόεδρος τής Δημοκρα τΐας κ. Ισμέτ Ίνονου, συνε¬ χίζων την περιοδείαν τού είς τα ένδότερα τής χώρας εύρΐ σ<βται ή^η είς την >οτιανα-
  τολικήν Τουρκίαν καί 'έπεσκέ
  φθη χθές τ^ν Καισάρειαν καί
  την Μαλάτιαν. Ό κ. Ίνονου
  θά επισκεφθή τάς σεισμοπλή-
  κτόυς περιφερείας ίνα άν
  τιληφθθ τάς ζημίας καί λάβη
  ΙπΙ τόπου μέτρα περιθάλψ!
  ως των σεισμοπλήκτων.
  'Ανυπολόγιστοι
  αι καταστροφαί έκ των σεισμών.
  Πόλεις ολόκληρονήφανίσδησαν.
  £ ΑΓΚΥΡΑ 27Δ,β?ίου (15. ύτη
  ρεσία) — Νιώτΐραι πληροφορίαι
  έκ των διαφόρων έπαρχιών άνα
  φίροΐΛ» δτι οί συνέπειαι έ* των
  τρομακτιχών σεισμδν τής π^ρΐλ
  θ;ύατς νυκτός υπήρξαν τραγΐχαΐ
  εί; όλί5χ)η3ον την Τουρκίαν. Ή
  λήψιςλΐπτομερειαχώ^είδήσΐω/ ίπί
  τής έιτάσιιος των χαταοτροφιΐν
  χιθυσιεριί >όγ<ρ ν-Ο δτι χατεατρα φηιαν χαΙαΕπ ρισσότεροιιτηλ,φιο ι καί χαί τηλεγραφικαί γραμμαί. Είς τάς πόλεις Τοχάΐ, Άμάσι αν, Έλντιζάντ οί νεχροΐ να[ 0[ τραυματιαι είναι πολυχριθμοι ^Πά λεις ό).όχληροι ήραν^οθησαν τι λιΕως έχ των ίσχυροτάτων δονή σιων. Είς 'Ελντιζάνΐ βπου τό επί χεντρον^τών οΐΐσμΰν αί χαταοιρο φαΐ είναι άνυπολέγιστοι. Είς την περιοχήν αυτήν δπου δπάρχουν τα μνημιΐα άρχαίου πολιτισμοθ τή; Άνατολής !έν υπάρχοαν πλί όν παρά οίχτρά »ρείπια. Αί πόλεις Τοχάτ, Άμάσια Σ·4 β είνε ήμιχατεστρ'μ μίνατ. "Αλλαι μιχρότιραι πί· λεις χαί χωρ'α τής πΐριφερείας αύιής έ"χούν τελείως ίξαφανίθθή. Κατά νεώτερον τηλεγράφημα οί νεχροΊ ιίς την ϊΨκϊ περιφέρειαν άνέρχονται είς εκατοντάδας οί δέ τραυματίαι είς χιλιάδας. Είς δ λίχληρον την Τουρκίαν έπικρατε! βαρύτατον πένθΐς. Ή χυβ{ρντ](3(( καΐ τα διάφορα ίϊρύμιτα λαμβί νούν σύντονα μέ·ρα περιθά^ψιω; τώ ι* σεΐσμοπαϋών. 0 Πρωϊνή ΑΓΓΛ ΚΑ Α Ε ΜΒΛΡΑΙΣΛΝΕ ΚΑ ΠΟΛ ΡΜΑΝ ΚΑΙΚΛΤ Ο ΣΒ. ΛΑΝ Α ΑΛΑΣΣΑΝ ΣΚΑΦΗ ΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΝ ΕΞ ΑΥΤΟΜ ΕΟΕΣΤΡίτΊΝ ΙίΙ ΕΙ! Τί! ΒΙΣΕΙ! ΤΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύπηοεσίκ). —Σήμερον τ· &ιόγΐυμβτ, άγνλιχά άερο· πλάνα έββμβχρδισκν νκρκννιχά ηολιμιχ» σχαφη τα βιτοΐν ουνήντη3αν ολίγον Ιξ» τ&ν βάσεών των «Ι; Βόρειον βάλααβκν. Διά χαθέτων κτήσεων χατί,λθον είς ελχχι οτον ΰψ«ς καί Ιβομβίοδιααν σφβδοΰς τα γβρμκνιχά πολεμιχά εν τ&ν οιτοΐνν έτέθα ίχτβ; μκχης- Έπηχ·λ·ύθηβ8ν άερ·μ«χ(« μετ* άνυψ»9ένΓων γερμννιχών ακτοιιλ* νων. Τ' άγγλιχά κερ·πλάνα κ«τώρθ*»σ«ν νά έπιβάλουν σιγήν είς τα γερμανιχά πιι ρχ χαί νά έπιστρίψβυν χατέπιν σϋκ είς τάς βχσεις των. ΑΥ ΑΦ1ΧΘ ΤΡΑΛΟΙ ΛΕ ΙΣΑΝ ΕΙΣ Τ ΟΠΟΡΟΙ ΙΝ ΑΓΓΛΙΑΝ Έπανελήφθησαν αί κατά θάλασσαν καί ξηράν μαχαι μεταξύ συμμάχων καί Γερμανών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 _)?ρί·υ (Ιδ. ύιτηρκβία) — Χ8έ: άφίχθη κίς τίς άνατολικάς άχτάς τή; "Αγγλίας τό πρώτον σώμα Αύστρκλ&ν άερο πορων, δικνυσαντων άΐτίατασιν 12 χιλιάδων μιλλίων διά νά έλθευν νά ύίΐηρετήσουν εί; τή ν Βααιλικήν άεροπορίαν ·π«υ χαί έλα¬ βον ήδη τίς θέσεις των. Την άφιξιν τ&ν Αύίτραλδν άεροπί(ων χ«ιρετίζουν ένθου^ σιΐίδδς αί'Αγγλικαί χοιίΓαλλιχαίίφημκρίδε;. ΚΑΐΥΒΙΣΒΗΣΙΝ ΥΠΟ ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝίΚΑ Υ ΒΡΥΧ Α ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 ΔΙβρΙου ((δ. ύπηρεσΐσ) — Άπό τής χθές οί ΓερμανοΙ έπανέλοβον την δρασιν είς τό ίυηκόν μέτω¬ πον. Τα Γερμανικά στρατιύ ματα ίνήρ>ησαν έπανβιλημμέ-
  νους ε ίφνιδιαομούς έκ τΟν ό
  πο(ων των σ(βο(ώτ{ρον έττε
  χε^ησαν ανατολικώς τεθ Μο·
  ζέ>λσ. Μειά τΐίΐσματώίη μά¬
  χην διορκέσσσαν ίπ' άρκε-
  ιήν ώραν οί ΓερμανοΙ ηναγ¬
  κάσθησαν νά ύτιοχωίήοουν
  είς τος ττροιίρας των θιοεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρΙου - Πε
  ριπολοϋντα γερμανικά πολβ
  μικά σχό(]η εδένοντο άντιλη
  πτά υπό αγγλικών άϊροπλά
  ν ών τα ότιοΐα προστατεύουν
  τ' άγγλινά άλιευτικά βίς την
  Βόρειον Θάλασσαν. Τ' άγγλι
  χά άεροττλάνα 1νήρ>ηταν
  σφοδρόν βοΓ βαρδισμόν άττο
  μικροϋ ίψ:υς κατά τΛν γερ
  μονικων πολέμω ών των όποΙ
  ών τ' άντισεροπορικά τηλε
  βολά ήνοιξαν έντονον τιθρ.
  Όλα τ' ά>γλι»ά άίροττλάνα
  έτιανήλθαν ο&α ιίς τάς βά
  σεις των.
  Ό άντατΐοκριτής τοθ πρα
  κτορεΐου Χοβας τηλεγρσφιΐ
  έκ ΛονδΐΛου Οτι τό αγγλικόν
  νουαρχίΐον ανήγγειλε την το
  ποθέτησιν νίοον νσρκών ϊΐς
  την Βόρειον Θάλασσαν ίδήλω
  σε δέ δτι θά τοποθετηθή, πυ
  κνσς σειράς ναρκΛν είς (κ
  τάσιν 50 μιλλΐων άπό των
  αγγλικών άκτών ιτρος ττρτβΓσ
  οίαν τής άγγλικής κοΐ ούοετέ
  ρος ναυσιπλοΐας έκ των γερ
  μανικών ύποβρυχίων καί άερο
  πλάνων. Χαρ ς είς την μάθη
  ματικήν ακρίβειαν μί την ό
  ■ποΐαν τοτιθθΐτοθνται ο( νάρ
  και καθΐστατσι άδύνατος πλέ
  όν ή διέλρυσις έχθρικών υπο
  βρυχΐων διά μέσου τοθ πλέγ
  ματος των ναρκών ύώ
  Έξ ολου τού κόσμου
  στέλλονταιένισχύσεις είς Φινλανδίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27Δ)βρ(οϋ(ϋ. ηρ).
  Την Ιΐην νυκτερινήν ίξεδίθη ύηό τοΰ /Α¬
  νωτάτου άρχηγκ(·ν στρα-οϋ τό κάτωθι ίνα
  χβινωθέν: «Έντ·ν·ς δ»άαις τδν στοιχείον
  άναγνωρΐσενς καί τδν περιπολι&ν ανατο¬
  λικώς τού £άαο. Κατά την διάρκειαν τής
  παρελθούσης εβδομάδος έβλή?ηα«ν καιρίως
  δύ· γερμανιχά ύποβρύχια ύΐτό γαλλιχ&ν π·
  λεμιχ&ν. Τό ίν ύτββρύχιον ;έβυθίβθη υπο
  τοδ «Σιρόκο» τό όχοϊον εβύΒισΐν έντος μη.
  νος 4 γερμανικά ύπββρύχ<«». £ήμερ·ν Α- φίχθη είς Γαλλίαν τό πρώτον εκοτρατευτι χον οδμα έ1 Ίνδιβν μέ Ιίαγενεΐς άξιωμα τιχ·ύί" ΤΟ ΙΡΑΚ ΚΑΙ Ο ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΙΙΤΡΑΤΙΟΤΙΚΩΣ ΑΓΚΥΡΑ 27Δ)6?Εευ (ίδ. η ρεσίο). — Κατβ τηλιγραφήματα έξ ΈλοΕνοχι ιΕ ΦινλανοΌΙ χατέρ ριψχν χατά χ& τελευταίον τριήμε¬ ρον 39 ρωασιχά αιροπλάνα έκ των Ινεργησάντιον έπιδρομάς χατά Φινλαν?ιχών π^λ'ων χοί χωρ'ιβν Είς Κότχα έσημε ώθτ] χΗ|ς αί φνιίιαοτιχή άεροτο;ιχή έπιβριμή χαί βομβαρίισμός εχτ'.υόποίου φονιύ^ηοαν 4 άτ:μα έχ τοθ ά- μάχιυ ηλι,θυσμοθ. Είς τό μέτω¬ πον τής Λαντίγχ», απεστάλησαν 18 ροσσιχαΐ μιρορχΓαι έχ 18 χιλιάδων άνϊρβιν έΐΐάσιη. Είς νιωτίρος δηίώοεις τού έ Φινλανδίς στρατηγίς» Βολ5ένΐους ίΐίνισιν 2τι είναι άτόλυχες άν αγ χη νά σταλίΟν νατεπειγόντως έ 1 ισχύσε'.ς ιίς ΦινλανοΈαν. Ό Ι ?ιος σΐρατηγίς έΣήλωσιν δτι ιί Ρώσσοι χρκσιμοποιοθν τάνχς ε? μανιχής προελεύσεως. ΡΩΜΗ 27 Δ)βρ(ου (ίδ. &πη:ε σία) — Τό πραχτοριΐον Σ'έφανι π/ηροφοριιτοι 5τι έξ δλων των σημείιον τής υδρεγείου άποστέλ- λονται ίν;σχύ3ΐις ιίς άνίρα;, πο?ε μικόν υλικόν χαί χιηματιχά πό σά, πρός την Φιν)ανϊίαν. Ττ)?ε γραφήμαια έχ Σκχχέλμης αγ 1 έλ>ουν δτι έχουν ή!η φ(ϋσΐι
  είς Φινλανδίαν πολλαί χιλιάδις έ

  Διάφοροι «μεριχαντχαί δργανώ
  σεΐς άηίστκλαν είς ΦινλανοΈαν
  σήμερον 250 χιλ.ίελλάρία.Έπίσης
  ο Παπας άπίετιιλε σημαντικήν
  χρη>ατιχήν ενίσχυσιν ιίς τού;
  Καθολιχους τής Φινλανδίας. Έξ
  Αγγλίας άναχωροθ/ σήμερον πολ
  Ι έΒ»λονταί, ιδίως ίια τάς τεχνι
  κάς 6,ιηρισ!ας, ί'να πολιμήσουν χά
  τα τ&ν Ρώσσων.
  ΠΑΓΙΜυΐ 27 Δ)βρ(ου (ίδ. δ-
  πηρισ(α) — Κατ' Απολύτως ίξη
  χριβωμίια; πληρεφορ'ας έκ Μό
  σχας ιί νεχροί των Ρώσσων είς
  Φ.νλανδΕαν ανέρχονται είς δθ χι
  λιάδας ιΕ 51 τραυματίαι ιίς 40
  χιλιάδας.
  Ή πρώτη φάσις
  τού ρωσσοφΐνλανδικοΰ έληξεν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Δ)βρ(ου (Ιο.
  ύπηρίσΐο),— Ά"θ τής χθές
  διεξάγονται επί ρωίσικοθ έ
  ιάφους δπου εΐσέβαλον έκ δια
  ιόρων σημεΐων ςΐ Φινλανδοί,
  ιεισματώοεις μαχαι μέ άννω
  (τσ,άποτελέσματα. Τό Ρω^σι
  όν πυροβτλ.κόν βάλλει άδιακό
  ΐως κατά τοθ "Βιργκόμπ Έν
  ώ μεταξύ αί κακουχΐαι των
  >ΰο άντιπάλων στρατών έκ
  οθ άφορήτου ψύχους είναι ά
  ερΐγραπτοι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Δ)βρ(ου ((δ.
  ϊοτηρεσΐσ).— Τ' 'Δμερικανικά
  κράτη—μέλη τής Κ. Τ. Ε. εί
  1 δοποΐησαν τόν Γενικόν Γραμ
  'ματέα τοθ θίσμοθ τής Γενεύ
  ής δτι είναι πρόθυμα ν' ά
  ποστεΐλουν οΐασδήποτε ένισχύ
  παρ' ούτών, είς ΦινλανδΙαν.
  Κατ' εΐδήσεις έ< Ρωμη; πλέον των 2 χιλιάδων Ί ταλΦν κατετάγησαν έθελονταΐ ι α μεταβοθν καί πολϊμήσουν είς Φινλανδίαν. Ό Έλρετικός β μυθρός σταύρος προσέφερεν ώς ενίσχυσιν πρός την Φ.ν λανδίαν εν έ (ατομμΰριον '£λ βεηκών φράγκων. Έκ ΔανΙας άνεχώρηΐε τό πρώτον έθελον τικόν θώμα διά ΦινλανδΙαν. Κατ' εΐοήσεις έκ τοθ Φιν λανδικοθ μετώπου είς τόν το μέα τής Σάλλαν άπό τριθν ημερών οί Ρώσσοι ύποχωροθν μαχόμενοι μέχρις δτου ίφθα σαν, συνεχώς άπωθούμβνοι, είς τό Σοβιετικόν εδαφος δ που συνάπτονται ήδη σφο δραΐ συγκρούσεις- Είς τό Βόρειον μέτωπον επί Ισης, ι ί Ρώσσοι άνεχαιτίοθη σαν καί ήναγκάσΕηΐοιν είς ύκοχώίησιν πσρ' δλον δτι Ι λοβαν σοβαράς έν σχύσβις. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρΙου ((δ. ύΓ.ηρεσΙο) — ?Η πρώιη περίο δος των ρωσσοφινλαδικών έχ θροπραξιών θίωρεΐται παρα ταθίΐσα χωρΐς νά δυ ηίοθν οί Ρώσσοι νά επιτύχουν ουδέ να έ< των αντικειμενικήν σκο πών τω/. Κατά πληροφορίας έκ Μόσχας χθές συνΓ)-ν.θβν είς σύσκιψ.ντό ανώτατον σοβ ι τικόν πολεμικόν- συμβούλιον καί εξήτασε την κατάστασιν. ΤονΙζειαι 6τι έκ της άποτυχ(| άς των άεροπορικΛν έπιδρο μΛν άποδεικνύεται ήάρτιότης τί|ς άντιαεροπορικΐΐς αμύνης τγ)^ Φινλανδίας. ' ΡΩΜΗ 27 Δ)βρ(ου (ίδ. ύκηριο(α) - Πά. ρά τας γενομένας ίιβψεύΒεις, έ^' Ινδικής ηηγής βΕβ«ι·ϋται χαί πάλιν <τι ή χυβέρνη. ·ι$ τ·ύ Άφγανιβτάν ίτροβαίνει είς γενι. κήν έπιατράτϊυσιν.ΈΪ άλλου ή κυβέρνησις τού Ιράν συγχβντρώνει στρατιωτικάς δυνά- μεις χαθ' Ιλον τό μήχος των πρός την Ρωβ· οίαν συνίρων τής χώρας. Τό μέτρον είναι προληπτιχβν. Είχβσι χιλικδ&ς Ίραν&ν ου· νεχεντρώδηοαν χατά μηχος τβν συναρνν μξύ Χολμεντάν χβΐ Κ«ρ»μ«νχ6. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρ(«υ (ί·. ύηηρεσία) - 'Αεροπλάνα αγνώστου έθνικάτητες πιθανώ τατα Ιμνς γερμανιχά ένήργησκν χθές πτή· σεις υπεράνω τεΰ Έλβετικοδ έδάφους. Ή Έλβκτιχη κυβέρνησις Ιλαβΐ σ·βαρά μέτρα ασφαλείας χ αί διαφυλά$<ω; τής ούδκτκρότη· τος τηϊ διέταξε {έ τ άντιακροποριχχ τηλε- βολά καί τ' άβροπλάνα νά έπιτίθΐνται κατά ·Ι·κ2ήπ·ΤΕ ίένου άεροπλάνο». Ο ι. ΜΟΣΙ1ΚΥ ΕΙΣ ΕΑΒΕΤΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δ)βρ(ου (ίδ. υηηρκβίαι) - Κατ' είδήσεις έχ Ββρ>ης ο τέως πρβεδρβς
  τής Πβλωνιχής Δημοκρατίας χ. Μβσίσχυ
  άφίχΒη έκ Ρ·νμ>νίαΐ( »ίί Φίρμπβυργχ τής
  Έλβ.τίας.
  Α
  ΥΠΑΣ
  Ν
  ΑΙ ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ
  1ΙΣΤΑΙ ΚΑΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δ)βρ{ου (τού άνταποχρι
  τ·δ μ«(>·— Υπεγράφη διάταγμα διά τοδ ·■
  κ·ί·υ (κκ·λύ·ντ«ι των τάϊεων τού θΓρατοΟ
  •Ι Ιφεδροι;άνθυπαβκιαταί τβν κλβσ.ων1937«'
  χ«ί 1937 ρ
  ΒΡΟΧΑΙ ΕΙΣ ΟΛΗΗ ΤΗΗ ΕΛΛΤΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Δ)βρίβυ (τού βντ«κ·χρι
  τ·0 μας)—Καθ' ίλην την Έλλαδβ συνεχί·
  ζβνται χατκρραχτοίδιις βρ·χ>(. Την «αν
  ίβαΐρινην ίξερρβνη ·1ς τ*ς Άβήνβί βνιλ
  λ« Ι4ΐτ« λ4| ή· ΙΜ