98232

Αριθμός τεύχους

5358

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1ι«ν ί,^
  (βρίου
  (IV
  ηριβΐί),
  «ν έξεοοβη ύηβ -«3 Α,
  δ έ ί
  »ί δ, * 5ΐς τ&ν ΟΐιιχιΙκ»
  Αν κεριη·λιϋν ινιτ<>
  α τα την
  ιδ·(
  ύ
  γ
  ιβρύχιον ;ίβιΛί<»βιι ίίί ιΙ·ν εβυΒιοεν *«η·{ρΐ|· Μ^βύχ ·ε ϊήμιρι» ι τ· κρβτσν <«οτρ»:«ιι V μ* ΙΗγΐνΐΙ, *ιΗ.μ Ο ΛΦίΙ ■Ι «αλιν ·η Λ ΔΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΐΓΡΑΦΕΙΑ ,« ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ^" ΟΛΟΣ Μ1ΝΟΤΑΥΡΟΥ ~ 1ΗΕΤ11Ι0Σ ΣΪΙΤΜΤΐΣ βΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 'ΔΙΕΥθΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι Αιγυπτου ■ Ιϊησία Μοαι Β Ιζάμητο; Ι Ά μρήί ειησία δολ. 1Β Ιξάμηνος » 8 ΪΙμή ■ατ,ά φύλλον Δραχ. 3 ΙΚΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939 •Η πολεμική θύελλα τού ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ ΑΡΙΘΜ.' ΦΥΛΛΟΥ 5358 Συμπεράσματα άπό λά μ άπό πολεμικάς επι- χειρήσεις ενός μηνός. Τα οϊτια καί ο! συνέπειαι Αυριον βυμκληοβδται μην αττ· τής ρΜθβικής εΙβΒβλής είς Φινλβνδίαν. Επί τριβ- κοντα ημέρας ή Βύκλλβι τοΰ πολέμου αυναγννΐζςται την Βύκλλαν τβϋ χβιροδ έτάνω από τας πανωμένατς εκτασεις *αΙ μέαα είς τό ακότ»ς της κολιχης νυκτός τή; Φινλαν- δ(«ς· Ποίος δέ είναι έ άπολογι· βμος τίς πολεμικήν δράσεώς είς την περιοχήν αύτην τού τού ρασσοφινλανδικού Ήδη ααλιατα Εχει καταστή φανερόν ίτι είς την Ρωσ βίαν εχυβέρνα Εν ψϊδδβς.' Καί εί άιτανταχοΰ τού χά σμβυ φίλοι τού βοβιετισμβΰ δοχιμέζουν την βκογβήτευ σιν τής προδβσίας. Διότι α νκμφιββηττΐτνς οί άνθρωποι τοϋ Κρεμλίνευ έιιρόδωσαν τίιν βχαιχήν αρχήν της αο σιαλιατΐΜής ιδεολογίαι;, την ------'* ■ ■ " είς την ειρήνην σι*οδ χειμάορου γενικώτε ρον. Καί μέχρι τή; στιγμής τουλάχιστον επέτυχε. Έπέ τόχε* βφ' ένβς ν« διαφυλά ξη την τιμήν χαί την άχε ρ*ι·τητ£ της χαί άφ' έ (έ ροιι νά διαλυΐη την βκιχρα τοϋβαν πλάνην ώ; πρός την μαχητιχήν αξίαν τοΰ σββικ τιχοΰ παράγοντος. Άπέδει 5ε δια μίαν άλλην άχβμη την .νίκην Οί Φινλανδοί βτρατιΛτοιι άνοίγουν όργάνεεοιν τής αμύνης τ«ην. έν τάχει χαρακώματβ χαί καταοχευάζουν προ).ΐ'ε«τα δι« κορμων δένδρων Βορρά καί πβϊαιι ·Ιμπ·ρεΙ να είναι αί ηιθαναΐ συνέπει αι τής εκδηλώσεως, τού νέ ορνσσικου ίμπεριαλ«σμβί;. Άπο «ποψίωί οτρατΐΜΤΐ κης, οί χαρποΐ τ&ν έπιχειρή οε«ν ύηϊ,ρίαν άναμφισβη^η τ»ς πκνιχροί δια τ·ύς Ρ«ο σους έν ώ αί απώλειαι ύπήρ 5αν β*ρύταται. Είς την νο· τιον Φινλανδίοιν, «π. τοδ « βμβΰ της Ε«ρ.λίας κ·ί ηβ· ρβ την λίμνην Λαντέγκ* η νραμμή αμύνης τδν Φιν λννδδν δΐϊτηρήβη *·.>«τ·5·
  ΤβοχΜρωματικαίργβι Μανερ
  χαΥμ βπβδ«ίχ8η3«ν οχι «·
  πλδς άν«λ·γοιβλλ· «νωτ..
  ρα τηβ φήμης τ»ν. Είς την
  Μΐντρικην Φινλβνδίβν, η
  μικρά προέλααις τβν θ·βι«ι
  κ&ν ατρατΐυμάτβίν άνβκό-
  «η. Τ· «ύτό δ! ουνέβη κ«»
  εί: τόν βόρειον τομέα παρα
  τό Πετβάμο-
  Εαί όχι μβνβν τ·δτ·. -β
  νίβη κάτι αημ«ντικωτϊρ·ν
  «χομη. Την ηρβέλαοιν οιβ
  δεχθή ή δτβκτβί ύ«·Χωρη;
  αίς. Οί Ρβοοοι,
  πρό οομητ,κής
  τβν Φινλανδβν κ«· β»
  νβν «αιριχβν ουνβηΧΜν β
  Β ί«5 *|« *
  Μ«μφΒηααν τρ««ί«5
  ταχτον ύΜχώρηοιν. ©Ι
  α·ι ύ»ίατ«νται ΐ τ«ί
  ί Φλ
  ς
  σ,ις, ταν Ιδίαν «■!»«*» **
  κιμααίαν »ι«1 την Ιδίαν μ·»
  ραν κου ύχίατη ΐΐί Λ* "ι
  ΖΆ. "«Γ
  κρίνωμεν «πό τβ
  δι βπ·τϊλίομβτ«
  χ»ρηαΐ»ν Μ ·
  Τ· ουμπέρ«σμ
  α·ι δΐν β*
  ΑΐΜτβίίουν τίιν
  προ της αν.Ι,β».
  οτβλ·δν ΐνιοχώβΐις
  Φ»νλ«νδ·ύ£ Ιξβ
  Μειμενικοΐ
  £| β

  •·δν ποτέ ία_$
  τ« δέ, είς τβ, Αίμν«δ
  ΦινλβινδΙβί Μ »«*β
  β
  ίέν βρκεΐ μονον έ ύλιχος
  παρβίγων βλλά χαί τό δίκαι
  όν της «ιθιχης.
  Άλλ' «νεξαρτητβ,ς «ότου
  ή ί£·δβς τής Ρνοοίας είς
  πόλεμον 8« έχη βσϊ,αλδς
  κκί τβ δικαίωμα τής αύτβδι
  ββέσϊ«ί τ&ν λα&ν. Καί α¬
  φήκαν νά διαφανϋ κατά τρό
  πον ήχηρόν ίσβν καί σχλΐτ
  ρσν ότι οιηοθβν Τ·δ
  ϊίρηνικβδ διεβνΐομ·δ ρ
  πτβτο ο βγριώτερβς ββνικι
  ομές, β οκληρ·τΒρ·ς ίμ"·»
  ρΓαλισμός χαί έϊίδηλώβη τω
  οα μέ ώμήν βίαν είς β«Ρ·5ν#ς μεγ«Α«υ βρνματος τουιτρεπεται εις τον στρσχαμχην
  ένόί μικροϋ, πολιτισμένου βηβ{βυ Τβ τίλ·5 είναι δύβχβ Μανερχάίμ νά ενεργήση ευρεί
  λ«οΰ. "Αν ανατρέξωμεν μ* χ#ν νβ πρεβλέφ»μεν ποτ. άς άπό αέρος πολεμικάς επι
  ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ©ΑΛΑΣΣΩΝ
  Τό Αγγλικόν άεηοπλοινοτόϋον «Βασιλική Κιβωτός» τό οποίον Εσπευσε πρό ημερών πρός τό Μοντεβίντεο επί τ*
  προόψει ότι ό 'Ναύηρχος φ·ν Σπέε» δέν θά ηύτοκτόνει Λλλά θά εξήρχετο είς μάχην. Κατόπιν της εμφανίσεως αυτής
  τό Βερολίνον ώμολόγησΒ χθές ότι δέν εΐχε βυθιοθδ ώς είχεν έξαγγεΐλει προ κα.ρου επισημον γερμανικόν ανακοι
  νωθέν. -------------------——---------.-----------------------------------------------
  Νέαι μεγάλαι οωσοικαί ητται
  προήλασαν είςβάθος
  65 χιλιομέτρων έντός
  τοΰ Σοβιετικοϋ έδάφους.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δεκεμβριού (15.
  6-πηρ. ιής'€Άνορθώσβτΰς>).—
  Τό πρακτορείον Χοββς πλη·
  ροφορεΐται ότι όλαι ο( νέαι ί-
  πιθέσεις των Ρώσσων είς Φ.ν·
  λανδΐαν απέτυχαν οΐκτρβς.
  Έξ ρωσσικά άεροπλάνα τα
  οποΐα έπεχεΓρησαν νά βομβαρ
  δΐσουν τό Βιμπόργκ κατεδιώ
  γθηοαν ταχέως όπό φινλανδι
  κων άεροπλάνων χωρΐχ νά δυ
  νηθοθν νά ρ'ψουν ουδεμίαν
  βόμβαν.
  Ή τιαροχή βοηθβΐας είς την
  βυνεπεία; β{χευυκνική$ ση'φινλανώαν υπό της Αγγλίας
  μκσ'νς. Τέ Φινλανδιχβν καί Γαλλΐας γΐνβται ήΕη είς
  δέν είναι' παρβ ή άρχή κ εύρεΐαν κλΐμακσ, ώσΐε νά επι
  ν·ς μενκλβυ δράματος τοδ τρέπεται είς τόν στρατάρχην
  λιστα είς την Ιστορίαν 6ά"Ι¬
  δωμεν (τι β Στάλιν έφΟ£ί
  οε τβν μκνδύκν τοδ Μέγα
  λου Πέτρου χαιί έβυρΕ τό
  ,ΐ?ος διάνα πρβγματβπβιή
  οη τα σχέδια τού Μκγαλοφαν
  ταστ·» ϊχείνου Τσίρβυ.
  'Αφοδ ύίΐέτβξεν έκ νέβυ
  τα Βαλτικά διεχδιχκΐ τώρβ
  τας νήα·«ς Χάγκαι χαί "Άα
  λβντ δια νά δεοπέοη έξ ό
  λοχλήρου τής Βαλτικης- Έ
  ηιχκιρεΐ «Ιάηλωαιν είς όλο
  κλήρον την Φινλανδίαν διά
  νβ ίχη τ· Πετοάμο, τ·ν
  μόνον επί τής Λευχής θβ
  λάοαης λιμένα τσδ έπβίβυ
  τα νβρβ δέν πβγώνβυν λόγω
  τής επιδράσεως τοδ Μεξικανι
  κ·δ ρεύματο;. Καί σχιδιβ
  ζει νβ ίπεκταβή κατόπιν
  κί; ολόκληρον την Σχβνδι
  νβυιχην διά νβ ίχη ίς·
  δόν είς την Βορειον @«λββ
  -«« και τβν Ατλαντικόν
  ββν
  4
  μ·νβν
  'Αλλ'
  τέ ηροχβλβδν χαί τέοας άν.
  τιδράσεις. Δι' αύτό χαί ή Φιν
  λανδία πκριββλλΐται οήμε·
  ρβν από τόσβ βίβθήματβ γε
  νιχβν ουμπαθειδν. Διότι ή
  ΦινλανδΙβ .δέν άγωνΐζίτβι
  ξρτηοίαν της
  θα
  χειρήσεις έν ώ μέχρι σήμερον
  "Εν Ίοτοοικάν γεγονός
  Ή συμφιλίωσις
  ΒατικανοΟ-Ρώμης
  δα σημάνη την έναρξιν
  άντισοβιετικοΰ αγώνος.
  ΡΩΜΗ 28 Δ)βρΙου (16. ύηη
  ρεσΐα).—Σήμερον την πρκΐατν
  6 Πάπσς Πϊος 1?ος άνταπέ
  την επίσκεψιν των Ίτα
  λΔν Βασιλέων μετορΊς ε[ς
  τ' άνάκτορα τοθ ΚυρηναλΙου
  Τό γεγονός τοθτο σχολιά-
  ζετσι ευρύτατα θεωρεΐται δέ
  ώς £ψ'.σιης (στορικής σημασΐ
  άς διότι ποό 69 έτών, ήτοι
  άπό τοθ 1870 όπότε ήνώθη τό
  Ιταλικόν εθνος είς ενιαίον
  κράτος καί άφηρέθη ή κοσμι
  κή έξουσΐα άπό τό Βατικα
  νόν, ουδείς Πάπας είχεν επι
  σκεφθή τοός Ίταλούς 'Βασι
  λ£ΐς· ΟΙ Πάπαι μάλιστα δέν
  άποδΐδουν επίσκεψίν είς ουδέ
  να ξένον ήγεμόνα αΰτοπροσώ
  τίος, άλλά διά τοθ πρωθυ·
  πουργοϋ των γενικοθ γοαμμα
  τέως τοΰ ΒατιχανοΟ. Ή οημε
  ρινή έπΐσκϊψς θεωρβΐται ώς
  γβφύρωσις τοθ χάσματος τό
  όηοΐον θΊΐήρχε μετσζύ τή;
  Άγίας Ιδρας καί τοθ Ίΐαλι
  κοθ θρονου,
  Ή επίσκεψις αύτη, συμφώ
  νως πρός την έθιμοτυπΐαν έ
  λσβε μορφήν μεγαλοπρεποθς
  έορτήΓ, την δέ μεγάλην πομ
  πήν άπό τοθ ΒατικανοΟ είς
  την Ρώμην παςη<ολούθησαν δεκάδες χιλιάδων ρωμαϊ<οΟ λσοθ. Την συνοδεΐαν τοθ Πάπα απετέλουν 20 αώτοκΐνητα των οποίων έπίβΐινον αί κορυφαί τής καθολι,κής έκκλησΐας. Κα τα τηλεγραΦήματα έκ Ρά>μης
  μετά την άνταπόδοσιν τής επι
  σκέψεως υπό τοθ ΠοντΙφηκος
  είς τούς Ίταλούς Βασιλείς, ό
  κ. Μουσολίνι θά επισκεφθή Ι
  πΐσης τόν Πάπαν έντός τοθ
  ΊανουαρΙου μεταβαίνων πρός
  τουτο είς τό Βατικανόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δεκεμβριού
  ((δ. ύπηρ). — Αγγέλλεται έκ
  Κοττεγχάγης δτι καθ* α τηλε-
  γραφβΐ 6 ανταποκριτάς τί)ς
  «Νασιοναλ Τιντ4ντι>έκΡώμης,
  Γενική αΐσιοδοζΐα διά την
  έκβασιν τού αγώνος.
  ότιεχρεοθτο είς περιωρισμέ¬
  νην δρασιν λόγω τοθ μικροθ
  άριθμου άεροπορικων δυνάμε
  ών πού διέθετε.
  Κατά τηΧεγροφήαατα έκ
  Στοκχόλμης 10 χιλ. Νορβηγων
  καί Σουηδών έθελοντων μά-
  χονται ήδη είς τό φινλανδι·
  κόν μέτωπον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρ.).—Κατά τηλεγραφή
  ματα έξ ΈλσΙνσκι κατόπιν
  ρ.σιοτάτης μάχης ή 6πο(α ?ι
  ήρκεσε καθ" δλην την χθεσι¬
  νήν ήυίραν παρά την Άρκτι
  κήν θάλασσαν συνελήφθησαν
  υπό των Φινλανδων 5 χιλ.
  Ρασσοι αΐχμάλωτοι. Ό στρα-
  τηγός Βαλόνιους εδήλωσεν δτι
  αί μαχαι συνεχΐζονται σφοδρά
  ταται ί(ς βςιθος 65 χιλιομέ-
  τρών έντός τοθ σοβετικοθ έ-
  δάφους.
  ΟΙ «Τάϊμς» άσχολούμενοι
  μέ τό ρωσσοφινλανδικόν έξαΐ-
  ρουν την μεγάλην οηαασΐαν
  των φινλανδικών έπιτυχιων.
  Είς τόν Ίιθμόν τής ΚαρελΙ-
  ας, γράφουν, οί Ρασσοι ύπέ
  σιηταν την μεγαλυτέραν πα-
  νωλεθρΐαν. Είς τό άκρον βό¬
  ρειον μέτωπον τα σοβιετικά
  σΐρατεύματα ύπεχρεώθησαν
  νά ύποχωρήσουν είς Πετσάμο
  6που μάχεται άσήμαντος ά-
  ριθμός Φινλανδων καί έπιτυγ
  χάνει άληθινά θαύμαται Τό
  «ΝταΙηλυ Χέραλντ» όργανον
  των^'Αγγλων έργατικων γρά
  φεΐ: «Ό Στάλιν εΐχε την <ή μην τοθ καλοθ άρχηγοθ κρά- τους μέχρι ιής ώρας πού συ νήψεν σύμφωνον φιλΐας μετά τοθ Ράϊχ. ΕΤχε την φήμηντοθ καλοθ πολιτικοθ μέχρι τής ώρας πού έστράφη στρατιωτι κως κατά τής ΦινλανδΙας». Γενικώς δλαι αί αγγλικαί έφη μερΐδες ύποσιηοΐζουν 6η είνε άνάγκη νά παρασχεθή άμέ σως βοηθεία είς την Φινλαν σκοπός τής συμφιλιώσεως Βα τικανοθ καί Ρώμης εΤνε ή σύ ναψις νέας άντικομμιντέρν με ταξύ καθολικής έκκλησΐας καί ΊταλικοΟ κράτους διά την Ε ναρξιν έντόνου αγώνος κατά τοθ κομμουνισμοθ καθ' δλον τόν κόσμον. ιδίαν. «Ό θρίαμβος τής Φιν | λανδΐσς, γράφουν οί «Τάϊμς» θά σημάνη τ°ν θρίαμβον τής ελευθερίας ολοκλήρου τοθ κό σμου. Χιλιάδες Ρώσσων νεκρόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δ)βρ(ου ((6. ύ πηρβσΐα).— Κατά τηλεγραφή ματα έκ Κιοκενές οί Φινλαν βοΐ ένήργησαν είς Κότκα μεγάλην άντεπΐθεσιν κατά των Ρώσσων είς απόστασιν μόλις 15 χιλιομΐτρων άπό των συνόρων έπιτυχόντες λαμπρά άποτελέσματα «ατα τροπώσαντες τα σοβιετικά στρατεύματα. Είς τό Ακρον Ι-ίρειον μέτω πον εδόθη χθές μεγάλη μάχη άπολήξασα είς συντριπτικήν ητταν των Ρώσσων. Τα άπέ ραντα δάση τής βορεΐου Φιν λανδΐας είναι πλήοη Ρώσσων νεκρων καί τραυματιων. Κατά ,τηΧεγρσφήματα έκ Κοπεγχάγης καθημερινώς άνα χωροθν διά Φινλανδίαν Δα νοΐ έθελονταί, καταρτΐζονται δέ συνεχβς καί νέα σώμα τα. Όλα τα . προγνωστικά διά την εξέλιξιν τοθ Ρωσσο· φινλανδικοθ έμπνέουν άπόλυ τον αισιοδοξίαν διά την Φιν λανδΐαν είς τούς έπισήμους κύκλους των Σκανδιναυΐκών χωρων καθώς καί είς τούς διε θνεΐς πολιτικούς κύκλους. Ό «Μαγχεστριανός Φύλαξ» γράφει σήμερον είς εμπεριστα τωμ&νον άρθρον: «Ή πρώτη περίοδος τής έκ στρατεΐας των Ρώσσων είς ΦινλανδΙαν Εληξεν μέ ούσια στικήν νίκην των Φινλανδων. Ή νίκη των Ρώσσων, γράφει ή Ιδία εφημερίς θά ήτο νίκη τής Γερμανΐας κατά των Δυ- τικων Δυνάμεων. Δι* αύτό ή Αγγλία καί ή Γαλλία θά πά ράσχουν κάθε βοήθειαν είς την ΦινλανΒΙαν καί θά ένισχύ σουν τόν άγώνα της».
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ3
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήιιρρον: «Μάρ
  κο Πόλο» μέ τούς Γκάρυ Κοϋπερ,
  Σίγκριδ Κιηύρι.
  Καθ" εκάστην άπογευματινή ώρα
  6.15' μ μ. Κυριακάς καί εορτάς «πό
  τάς 2 μ, μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «6 χαμένος όρί
  ζων». Καθ" εκάστην ά.-ΐογευματινή
  6 1)2 μ μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταομος Αθηνών.
  Πρόγραμμο» 29πςΔ)βρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνικός υμνος—
  Ομνος ΝΐσλαΕας.
  12.50 Ή ώ;α τεθ έργάτου.
  13 Λαϊχα τραγούϊια (Δίακοι)
  13.30 Είδήσεις—Χρηματισΐή
  ριον.
  13.45 Ίσΐτανική μουσική.
  14.15 Είδήσεις.— Μετινρολογι
  χον δελτίον.—ΚΕνησς αγοραίς Πει
  ραιως.
  18.45 Έμδχτήρια χαΐ έλληνι-
  χοί χοροί. (Δίσκοι)-
  18.55 Δημοτιχό χραγοθδι (υπό
  τιΟ χ. Ση. Ταμποκοπούλου ου
  νοδε^α λοϊχών όργάνων)/
  19.30 Ή &ρχ ΐτ]ς Έλληνας.
  19 45 Μοιισική τζάζ (ΔΕοχοι).
  20 Ή ιδ3« χτ)ς δγείας.
  20.15 "Εργα διά τραγ6θ5ι (ύ
  πό τής χ. Σοφίας Κινταΰριιι—Οί
  χονομ(δη).
  20.50 ΕίδήσεΓς.
  21 Ρεσιτάλ πιάνου (ύΐτό τή{
  δίδος Ρένας ΚιιριαχεΟ).
  21.30 Όμιλίβ.
  21.45 Β' ,ΣυμφωνΕα τοθ Μπΐ
  τίδεν (ΔΕσχοι).
  22.20 Είδήσΐις.
  22 30 Ρεσιτάλ τοαγευδιοθ (δ
  πό κο χ. ΦρΙξο» θιολογΐδη τε
  νίρου).
  23 Μπαλλέτα (δίσχοι).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23.30 Μουσιχή χοροθ (ΔΕσκοι).
  24 Τελευταίαι ιίδήσεΐς.
  0.10 Ε53υμτ) μουσιχή (ϊίσκοι).
  Διαγωνισμός
  Ή πιό κολοσσιαία
  μέχρι σήμερον δημι¬
  ουργίαν τού Κινημα-
  τογράφοϋ:
  Ό μεγαλείτερος έ
  ξβρευνητής καί τυ-
  χοδιώκτης των αίώ-
  νον.
  Ό ήρνΐχος Ιππότης
  τβν ρωμβντιχωτέΐων πε
  ριπΐτκι&ν, π·ύ κατώρθω¬
  σε ν« επιβληθή μ έ τ·
  ακαθί καί τ·ν Ιρωτα.
  Τβν ρέλο τ·ϋ ΜΑΡ-
  ΚΟ ΠΟΛΟ ύποδύεται ο
  ΓΙ1ΡΥ ΙΟΥΠΕΡ
  χ«1 τής ωραίας Κινίζ«ς
  Πριγχηκΐσσης Α
  ΖΙΓΚΦΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ
  Σπμ. Α ταινία ΜΛΡΚΟ
  Π€ΛΟ προεβλήθη είς τβός
  Μΐνηματογράφους ΟΡΦΕΥΣ
  Μαΐ ΚΡΟΝΟΣ των Άθαν&ν
  τ«)τοχρβν»»ς.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ή κτηνοτροφία μας.
  Ανεξαρτήτως των δσοον έ/ράφο
  μενπροχθές διά τα οίκονομιχαδεδο
  μέν* τή; χτηνοτροφίας τή; Ελλά¬
  δος συμφώνως πρός την δημοοιιυ
  θεΐαχν είς ειδικόν τεθχος καί δπο
  τόν άνωίρω τίτλον μελέτην τοθ
  χ. Γ. ΚυριαχοΟ 'ΥπουργοΟ τής Γε¬
  ωργίας, υτογεα^μίζομεν σήμερον
  χα( την δλην σημασίαν τή; ιιελί
  της ταύτης. Δα τόν τρόπον ί5ίω;
  τής ένισχυσεβς τής χτηνοτροφίας
  χαϊ τα &7α είοΊχα χαΐ γενιχβ
  θϋμπεράοματα έν συνϊυασρω μέ
  την απόδοσιν των εφαρμοσθέντων
  εΰρέων μίτρων τής σημερινάς χυ
  δερνήνειος &ιέρ τοθ χτηνοτροφι
  κου πλούΐου τή; χώρας, ή
  μελίτη αδτ.η αποτελεί μίαν μι
  χράν άλλ' ιυγλωΐτον ι!χέ
  να ικανήν να ώφελήση κάθε προο
  δευτιχβν χτηνοτρόφον χαί κάθε
  άγρόΐην γενικώς, ένδιαφερόμινον
  ώ; γνωστβν χαί διά τόν πλ'υΐο
  πχραγωγιχβν «Οίον κλάδον.
  ***
  Τα άποζηραντικά.
  'Γπέ τοθ δπουργιθ των Έσω·
  τΐριχών επετράπη ή έπιβ-'λή υπό
  τώνχοινοτήτων τιλών τίνων χ»1 δι
  χαι»μάτων.Γδιά την εξυπηρέτησιν
  δανείων παρά τής Αγροτικάς
  Τραπέζης ή τρΐτου τινός προ;
  έχτέλιοιν έργων άποξηραντιχων,
  έχχερσώοΐω;, απβστραγγΕαεως,
  χαί άρΕεύσιω;. Διά τοθ τρόπου
  τούτου ιΐ*ε βέβαιον δτι θά διευ
  χολυνθώοιν πολλαί χοινότητις
  προχειμένου νά έπΐληφθοθν τοι
  ούτων ίρν,ων. ΘΙ διευχολυνθω
  σιν δι' έπΕαης πολλοι^χάτοιχει αύ
  των υιτονέροντΐς μίχρι τ&Ο?ε έχ
  τής ελλείψεως των, λομβανομίνου
  δπ' δψιν δτι τα Ιργα θά γίνουν
  ιίδιχωςδιά τού; συνοιχιβμού; των,
  ιίκνες θά υποδληθοθν εί; τάς έν
  λόγω μικράς λί
  Ή στηλη
  τού ώραιόκοσμου
  Τα χαρούπια.
  "Ανεκοινώθη παρά τοθ δπουργεΕ
  ου τής ΓιωργΙοις δτι απεφασίσθη
  ή χορηγή» ς εΖ; τβΰς Ι'ππους χαί
  τού; δνΐυ; των άνά την χώραν
  χτηνοτροφινων «ταθμων έπΙα ενός
  τετάρτευ βχας χοτρουπίων ι ι;
  άντιχατάοταοιν μ *; οχβς κριθή;
  ή βρώμης. Τό μέτρον αποβλέπει
  είς την ςυξησιν τή; έν τώ ίαωτε
  ριχφ χαταναλώσεαις των χαρουπί
  ών. Κ«1 είνε άπέ τα πλέον επι
  τυχή χαί τα σιγχρονισμένα έν
  σχέσει μέ ιό είίος τ^Οτο άπό τό
  όπιϊον άπιζοθν^άρχετοΐ άγροτιχοί
  πληθι-σμοί. "Αλλως τι τό χαροθπι
  είνε ώς γιωσιόν ^από τάς ίξαΐρε-
  τιχάς είς θριπτιχότητα
  των ζώων.
  *«· Αί χομψχί Άθηναϊε; στ!; άπο
  γευμαχινί; δεξιώσει; φοροθν αέ
  τος καπέλλα χρωματιστά αέ σχή
  ματα ώ: επί τό πλείστον τόχ χαί
  άιό βελοθδα ή χαστόρινα χρω
  ματιστά ιδιαιτέρως σε χεώματα
  ρόζ μώβ, μπορντώ, μπλέ, χόχχινα.
  —Τα νεώτιρα παριζιάνιχα μόν
  τέλλα είνε σέ φόρμις μιχρώ'
  χανοτιέ χαΐ μπρεττίν γαρνιρισμί
  να μέ πτερά.
  —Πολΰ σΐχ είνε τα καπέλλα
  μέ μπόρ γυρισμένα στά ίύο πλά
  για, άπό χαστόρι γχρΐζο ή πράσ
  νο βϊθυχριομ", γαρνιρισμένο μί
  χουιώ άπό πτΐρό ντιφριζέ σέ χρώ
  μ» μτΐλέ-πίλ.
  —ΑΙ βελούΐινες τόχ αέ χρώμα
  τα παστέλ μέ βέλα ίμοιόχρωμχ
  —Μπερέν διειθετημένα εϊ(
  Οψίς άπο χαστόρι βΐλουχέ μα5ρο
  ή , χρωματιστέ, θεωροθνται τα
  χομψίτιρα άπογευματινά καπέλλα
  —*Ενα άπό τα ωραιοτέρα τε
  λευταΐα μοντέλα είναι χαί τό
  ιίκονιζόμενο παραπλεύρως.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έν Ήρ«κλΐίΜ
  ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
  ο5οντ·ϊ«τρός
  Ένκατοιστβιθιΐς έν Ίεραπε
  τρ« οίχετκι είς το Ιατρείον
  τον.
  9-12 καί 3-6
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΛΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Γ. ΜΐΥβλινάκη Ια
  τροΟ, ,κατοίκου Πβτροκεφάλι
  Καινουρίου.
  Κατά
  Διονυσίου Μιχ. Τσικνάκη
  κατοΐκου Πβτροκεφάλι Καινου
  ρΐου.
  Έπβιδή ό καθ" ου τουτο ό
  φειλέτης αν καί έπετάγη διά
  τής υπό χρονολ. 30 Νοεμβρί
  (β 1939 κατασγειηρΐου έπιτα
  γής μου ώς άποδεικνθέται έκ
  τοθ ύπ' αριθ. 8938 άποδεικτ
  κου έπιδόσεως τοθ δικαστ
  κοθ κλητήρος Έμμ. Χουσΐου
  λάκη ίνα δυνάμει καί πρός έκ
  τέλεσιν τής ύπ' αριθ. 1256
  τοθ έτους 1939 τελεσιδ'κου ά
  ποφάσεως τοθ ΠρωτοδικεΙου
  Ηρακλείου κεκηρυγμένης έκ
  τελεστής έν ονόματι τοθ Βα
  σιλέως των Έλλήνων μοί πλη
  ρώση διά κεφάλαιον καί έξο
  δα μέχρι τής έπιτογής δραχ.
  7 784 έν τούτοις δέν μοί έπλή
  ρωσε ταθτα μέχρι σήμερον.
  Διά ταθτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνω
  ποσοθ των τόκων αύτοϋ ώς
  έν ιβ έπιταγβ κοθορΐζεται
  καί των γενησομένων έξίδων
  έκθέτω είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμόν τό έν
  πέμπτον έξ άδιαιρέτου των
  έπομένων άκινήτων ^κτημάτων
  κειμένων έν ιβ, κιηματικβ πε
  ριφερε'α τοθ χωρίου Πετροκε
  φάλι τής όμωνύμου κοινότη
  τος τέως Δήμου Πλατάνου
  Καινουρίου τής περιφερείας
  τοθ ΕίρηνοδικεΙου Μοιρών ήτοι
  1) Είς θέσιν «ΤυρΙ άλώνι» ά
  γρός 1)2 στρέμματος μέ 6 έ
  λαιόδενδρα συνορευόμενος
  κτήμασι Μιχ. Μιχελινάκη, Γ.
  Μπιτσακάκη, ΛεωνΙδα Κολλα
  τσιδάκη. 2) Είς θέσιν' «Σωχώ
  (:α> άγρός 2 1)2 στρεμμάτων
  συνορ. κτήμασι Μύρωνος Κω
  στά»η καί ποτομώ έκ δύο με
  ρών, Άλ. Πρωϊμακη. 3) Είς
  θέσιν «Βσθιάδες» άγρός 2
  στρεμ. συνορ. κτήμασι Ιωάν.
  Ήλιάκη καί δρόμφ. 4) Είς θε
  σιν «Χαλήλ Τόβλα» άγρός 3
  στρεμ. μέ 6 ελαιόδενδρα συ¬
  νορ. κιήμασι Έμμ. Κανακα
  ράκη, Γ. Πετράκη, Γ. Σπυρι
  δάκη 5) Είς θέσιν «Γιάννα
  ρη £υάκι» άγρός 1)2 στρέμ.
  συνορ. Βασ. Κωστάκη, Ί. Κου
  κουριτάκη, ρύακι. 6) Είς θε
  αιν «Χέρισο» άγρύς 1 1)2
  στρέμ. συνορ. καήμασι, Βασ.
  Κωστάκη, Σταύρου Μιχελινά
  κη. 7) Είς θέσιν «Καμάρα»
  άγρός 1 στρέμ. συνορ. κτήμα
  σι Πατα Ν. Τσικνάκη, Όλυμ
  πιάδτχς Πρωϊμάκη, Γρηά σοΐ
  τα. 8) Είς θέσιν «Σωχώρια»
  άγρός 1 στρέμ. συνορ. κιήαα
  σι Γ. Φραγκιαδάκη καί βάγ
  κα. 9) Είς θέσιν «Μεσοχω
  ριά» οΕκ(α μέ 4 δωμάτια ίσό
  γεια καί δύο άνώγεια καί ού
  λή συνορ. κτήμασι Κλεάνθης
  Μιχελινάκη, Παπά Ν. Τσι
  κνάκη, Μη ά Πεδιαδιτάκη καί
  δρόμφ. 10) Είς θέσιν «Μιχελι
  ανο» ο(κ(α Ισόγειος, έν δωμά
  τιον συνορ. κτήμασι Κρουστα
  λένιας Μπιτσακάκη έκ δύο
  μερών,
  V.
  Μπισταγιαννάκη
  καί δρόμφ. 11) Είς θέσιν «Μπι
  ρασάν» άγρός 2 οτρεμ. συν.
  κτήμασι Έμμ. Κανακαράκη,
  Πολυβίου Τσικνάκη καί σοΐ
  τα. 12) Είς θέσιν «Χαλήλ Τα
  βλα» άγρός 2 σΐρεμ. συνορ.
  κτήμασι Γ. Φραγκιουδάκη,'/Ε.
  Τσικνάνη καί δρόμφ. 13) Είς
  θέσιν «Κέντρω δια» 2 έλαιόΕεν
  δρα άνευ γή"ς είς τόν αγρόν
  Όλ. Πρωϊμάκη. 14) Είς θέσιν
  «Κσλσμιάρη» 1 έλαΐόδβνδρον
  ανευ γής είς τόν αγρόν Βασι
  λείου Κωστάκη. 15) Είς θέσιν
  «Χριστός» 1 έλαιίδενδρον ά
  νευ γής Είς -νόν αγρόν Χαρι
  δήμου Τσικνάκη. 16) Είς θε
  σιν «Χριστός» 1 έ>αιόδενδρον
  άνευ γής ε'ς τόν αγρόν Μ. Μι
  χελινάκη. 17) Είς θέσιν «Κεν-
  τροδ.σ» άγρός 1 στρέμ. συν.
  κιήμασι Μιχ. Σπυριδάκπ, Ί.
  ΖουρΙδου, δρόμφ καί Όλυμ.
  Πρωϊμάκη καί 18) Είς θέσιν
  «Σωχώρισ» 2 ελαιόδενδρα ά¬
  νευ γής είς τόν αγρόν Πατ ά
  Ν. Τσικνάκη.
  Ό πλεισιηριασμός των άνω
  τέρω κτημάτων γενησεται την
  25 ΦίβρουαρΙευ 1940 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιο
  γρόφ?υ Μοιρών Κων)νου Τζεϊ
  ρανάκη ή τοθ νομΐμου ούιοθ
  άναπληρωτοθ καί έν ιω έν
  Μοΐρες κειμένφ δημοσΐφ γρα
  φείφ τού δπου καί Οτε^καλοθν
  ται οί θέλοντες ν ά πλειοδο
  τήσωσι.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα
  επί τοθ προκειμένου δημοσιευ
  θήτω 6 έ τό παρόν διά τής έν
  ΉρακλεΕφ εκδιδομένης έφημε
  ρΐδος «Άνόρθωσις».
  Έν "Ηρακλείω τή 22α Δέ
  κεμβρΐου 1939.
  Ό τοθ έπισπεύδοντος καί
  παραγγέλοντος πληρεξούσΐος
  δικηγόρος.
  'Αριβτ. Μ, Χατζηδάκης
  ΠΰΔΟΓΝΤΑΐ.— Βανανοφυτα
  αρίστη; ηοιχιλΕχς. ΟληροφορΕαΐ
  παρά τφ χ. Άριστ. Μιχελιδάκη
  Τα Εΐγοδοχΐϊον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Πλ·ιιτι·0*ν
  Ιγχ«τε.βτ<·ιΐ( τβν λ·Ητ4ρ·ιν τ·ιι Ιάύ τ·β, Μλζ ·ι)χε{ρι·τ·ν δι* τΐλιΐεις ΕΥΓΕΝΗΔΟΡΑΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕΟΡΓΑΝΤΑ Ή Άρωματβποιΐ» ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πβρίλβ βΐνίι» ΔΩΡΑ, ΚΑ££ΒΤΙΝΕ£, 'ΜΠΙΜΟΕΛΟ, ΠΟΥΔΡ1ΕΡΕ£ ώς κ«1 βλα τα (ύρΜκαΐκβ «ρώ μκτα καΐ καλλυντιχά των Οΐχνν ΟνβΗωίη, ΰατοπ, ΡαΙον, €αΙγ Ββΐποίβ ΟιαηαΙ Μοΐν ηβιιχ, Μίΐΐο κλπ. ΕΥΓΕΝΗΔΩΡΑΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Τα Φιλανθρωπικά 'Βρύιια- τα Άνδρέου καί Μαρίας Κα· λοκαιρινοθ προκηρύσουσιν δια νωνισμόν διά την πρόσληψιν ενός εισπράκτορος τής ύτΐηοε· σΐας ού των, γενησόμενον την 14ην ΊατνουαρΙου 1940 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 3—5 μ. μ. είς τα Γραφεΐα ού των υπό τούς εξής δρους: Α) Οί 6ιαγωνιοθη70μ6νοι δέον νά είναι τβλειόφοιτοι τοθ Έλ,λη ικοθ Σ<ολε(ου ή* τής Δβυτέρας Τάξεως τοθ 6 ταξ(ου Γυμνασΐου καί νά Ε χω?ιν ηλικίαν άπό 25 καί ά νω μέχοι 60 έ των. Β) Συν ιη αΐτήσει των θά προσκομίσωαΊν. 1) Πιστοποιητικόν δτι δέν κατβδικάσθησατν διά πράξιν ττροβΧεπομένην υπό τοθ άρ¬ θρον 22 τοθ ,Π. Ν. καί δέν έ κρεμεΐ ποινική δίωξις εναντίον των. 2) Π.στοπο,ητικόν Κοινωνι· κων φοονημάτων. 3) Πιστοποιητικόν έκπληρώ σεως των Στρατιωηκων των υποχρεώσεων. Πληροφορίαι δίδονται είς τα Γραφεΐα των Ίδρυμάτων κατά τάς εργασίμους ήμδ ρας άτό 4—5 μ. μ. Έν "Ηρακλείω ιβ 28-12- 1939. (Έκ τοθ ΓραφεΙοι) <Ο!ΝΩΝΙΚλ ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ δρ« 6,30 9.30 μ. μ. Μιβ Μ·λ«σαι«{« κινη ματβνραφιχή δπμιουργία ζνντανκμένη άπό τ·ύς: Ρονάλτ Κόλμαν Τζέϊν Ούάϊτ ΧΑΜΕΝΟΣ ΟΡΙΖΔΝ 'Απβ τβ περίφημο μυ· θίβτορημα πβύ έηί σει¬ ράν μηνβν εδημοσίευσεν η έφημεοΐς «Βραδύνη». Μιά άγωνιώδης καί ουντνρακτιχή περιπέτεια μέσκ στσν Ιμφύλιο Μΐνκ· ζ«κ· απαραγμβ. ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδός Έβανς'ΗράΝλειον έπιοιοοαΙ ωρολόγιον Είς τέ» ωρολογοποιείον: ΚΩΝΣΤ.ΧΑΤΖΑΚΙ (Παρλ το Μεϊντάνι) ΓΑΜΟΙ.— Την ημέραν των Χρι. σΐουγέννων είς τό χωρίον Κελλιά έτελεσε τούς γάμους τού ό κ. Γρηγόρι ο; Δημάκης έξ Αγ. Παοασκιών μετά τής δ)δος Άγγελικής Σακαράκη Τούς νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν · κ. Ιωάννης Σουσάρης Είς τβύς νεονύμ φυς ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν, —Ό κ. Ζαχ. Σταματάκης καί δνίς Χαρ. Πειτονακη ετέλεσαν προχθές τους γαμους τ,.>ν. Παράνυμφος π«·
  ρεστη ο κ. Εύαγ. Καοτελλάκης. Συγ
  χαρητηρια.
  - Ό κ. Νικόλαος Μαοής χαί ή δνίς
  Μαρία Λογοβέτου, ετέλεσαν τούς
  γάιυυς των είς Χρυσοπηγής. Παρά
  νυμφος παρέστη ή κ. Φρόσω Αθαν.
  Γκατζόλα. Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Πρός πάν
  τας τούς καθ" οιονδήποτε τρόπον έκ
  δηλώσαντας συμμετοχήν είς τό πέν
  θος μα: επί τί) άπωλεία τού πρβσφι
  λοϋς μας άδελφοίϊ Σπύρου, έκφρά
  ζομεν τάς βαθυτέρας μας ευχαριστίας.
  Οικογένειαι: Καζακίδου καί Βαρ
  δάκη.
  —Ό Έθνικός Μορφωτικός Σύλλο
  γος Αρχανών εύχαριστεϊ θερμώς την
  οικογένειαν Νικολάου Άλικιώτη διά
  τάς 500 δρχ. τάς οποίας κατέθεσεν
  είς τό ταμείον τού είς μνήμην Άννης
  Καμηλάκη. Έπίσης τόν Σύλλογον έ
  ξαγωγίων σταφυλών διά την εκ δρ,
  500 δωρεών τβυ είς μ ήμην Ί«άν.
  Μπιμπάκι.
  ***
  ε
  Γύρω στήν ττολι.
  Καί είς τόν γείτονα νομόν ΛασηΙΚ
  ου ώς πληροφορούμεθα ή ίλη φιλαν
  θροΜΐική κίνησις των Χριβτουγέννων
  υπήρξεν άξία πολλοΰ λόγβυ.
  — Τό Διοικητικόν συμβούλιον τού
  φιλοπτιόχου ταμείου τής Ίερίς Επι
  •κοπής Πέτρας διένειμεν 8.ΟΟΟ δρ.
  είς τούς απόρους
  —Έξ ίλλου αί κοινότητες, τα σχο
  λεϊα καί ή Έίνική Νεολαία είοέπρα
  ξαν διάφορα ποσά υπέρ των μαίη
  τικών συσσιτίων καί άλλων παρεμφβ
  ριόν σκοπών.
  — Είς Σητείαν έξ ίλλου εδόθη χ·ρ·
  εσπερίς υπό ,τον ^ ΣυλΑόγου Κυρίων
  καί Δεσποινίδων, υπέρ φιλεινθρωπικοϋ
  σκ(ιποϋ.
  — Πληροφορούμεθα δτι είς την
  Διεύθυνσιν τού Ταχυδρομικοϋ Ταμι
  ευτηρίου συγκεντροΰνται έξ ίίλ*»ν των
  • ιαμερισμάτων τής χώρας αί μαβη
  τικαί έκθέσεις
  — Αί αφορώσαι την άπηταμίευβιν.
  — Αί έκθέσεις ούται τακτοποιούμβ
  ναι καταλλήλως θά τεθοΰν ύπ' ίψιν
  των αρμοδίων διά την βράβευβιν
  των καλύτερον ϊξ αυτών.
  — Είς την υπέρ των μαβητιχών συσ
  σιτίων κίνησιν συνέβαλεν 'ένεργώς καί
  ή Έμπορική Σχολή Ηρακλείου.
  — Καταρτίσασα χορψ&ίσν ήτις ·μοΰ
  μέ εκείνην τής Παιδαγωγικής Άκα«τ|
  μίας ΐτεοιήλθεν την πόλιν ,ιήν παρα
  μονήντών^Χριστουγέννων καί ,εψαλλβ
  τα κάλανδα.
  — Είς την ωραίαν αυτήν πρβ»το
  βουλίαν τής Έμπορικής Σχολής ·φεί
  λεται σεβαστόν ποσόν είσπράξε«ν έκ
  των ποαγματοποιηβεισών τελευΕαίως
  ύπίρ των μαθητικών συβσιτί»ίν.
  — Συνεχίζεται πάντοτε ό αμφίβολβς
  καιρός είς τρόπον ώσΐβ νά ύποβοη
  θοΐνΐαι τα κρυολογήμαΐα,
  — Καί αί γριππίτσες νά εΐνειι είς
  ημερησίαν διάταξιν.
  — Βλέπετε αί ημέραι πύτα'ι εχουν
  έκ παραλλήλου καί τα ξενύκτια των
  καί ιήν έ.χάνοδον οϊκοι των ξενύκτη
  διυν.
  — Καί καθ' ήν ώραν συγκεκριμΐ
  νως τό Δεχεμβριανόν ψΰχος δί.ν είνε
  καθ' (ίλου εϋκαταφρόνητον.
  — Ή Ίερά Σύνοδος απεφάσισεν έν
  σχέσει ποός τόν τελευΐαϊυν άναγκκ
  στικόν νόμον διά τα κωλύματα 'τοθ
  γάμου.
  — Νά έιΐιτρίψη τόν γάμον καί είς
  ιίις ^ συγγενεΐς _ 5ου βαθμοϋ «ξ αΐμα
  τος υπό τόν όρον νά άποφαίνεται
  επί τού προκειμένου ή Ίερά Σύνοδος.
  — Αίτήσεις θά ύποβάλλουν οί ένδι
  αφερόμενοι μέσφ των οίκείων Μητρ·
  πολιτών.
  — Συνεπείω των έορτών ήραιώβη
  οπωσδ>'|ποτβ τό ακροατήριον των
  ραδιοφώνο^ν,
  — Έμεσολάβησεν έξ άλλου καί μία
  μικρά σιωπηρά άνακωχή μεταξύ των
  έμπολέμων.
  — "Ωσΐε νά δικαιολογηθί] ή άραίω
  σις αυτή.
  — Έξαιρετιχή ΐτρεμιέρα χβές είς
  τοϋ Πουληχάλη μέ το ιστορικόν καΐ
  δραματικόν άριστούργημα: «Μάρκο
  Πολο».
  — Είς την «Μινώαν» έξ άλλου προ
  βάλλεται τό περιπετειώδες καί επί
  καιρόν έργον: «Χαμένος Όρίζων»,
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΡΕΣΙΤΑΛ ΜΟΥΣΔΡΑΚΙΙ
  Σήμερον καί ώραν 6ην μ. μ. είς τό
  κινηματοθέατρον Πουλακάκη Θά δο
  θή τό ρεσιτάλ τού κ. Νάκη Μουσδρά
  κη ύξυφοινου τού Έλληνικοϋ 'Ωδείου
  Αθηνών υπό την προστασίαν τού κ.
  Δημάρχου. Είς ^αύτό θά συμπράξπ
  ευγενώς προσφερθεϊσα ή κ. Τασία
  Δημακοπούλου λυρική ύψίφωνος. ΕΙσι
  ΐήρια Οά πωλοΰνται είς τό ταμείον
  ου θεάτρου.
  ΝΕΟΣ μέ
  θέσιν παρ'
  Πληροφορίαι
  καλάς συστάσεις ζητεί
  οΐοδήποτε κατάστημα.
  παρ' ημίν.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  Ή άνσμενομένη παραννελία
  μας Άγγγλικών καί Γερμανικών
  ποπλινών δι' υποκάμισα.
  Σχέδια έξαιρετικά
  Τιμές προπολεμικές.
  ΑΟ»ΤΕ ΕΠΜΙΡ1! ΤΑ! ΟΙΡΑίΙΕΑΙΑΙ »!
  * Μ.
  "ν*
  11
  α*.1** *««*«χΙΙ_.ί
  Ι» Τ*
  ξϋ ' Ί Τ. -
  '«% ΠεΛ-~ε%_*,
  Ι*··» «ι» «Λ» ι·), -,
  ,ΧθΐΓ—*»■»■ — ,ίψιω
  552*
  αί
  Οικονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΌνομασπχαΙ
  20ΪΑΤΑΝΙΝΑΙ
  » κ' δρ·
  » 6* »
  » Υ' »
  > δ' »
  Καραμπουζές 9
  Ελεμέδες %' »
  » 6' »
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ «Τ »
  » γ' »
  2ΤΑΦΥΑΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  Λονδίνον
  Νέ»
  Παρίειοι
  Ζυρΐχη
  "Αμοτερδαμ
  ϊτβχχίλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδριικ
  13.50
  12.50
  12.—
  11.50
  9.—
  7 50
  6.50
  6 30
  5.40
  ΐΣΕτος
  14—Ι Κριθή
  13 —
  10.—
  5,80
  3.— 3.50
  Βΐώμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλιθχος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ «'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » ρ·
  » Υ'
  Μέταξα
  9— 11.-
  7 —
  7.—
  20 — 21.—
  17— 18.-
  29 .60
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Πύλπβις
  550.—
  140 20
  3.13
  31.45
  74 50
  33.40
  4 68
  564.—
  ΤΙΜΔΙ ΕΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Τ6 μεγάλο έργον
  ΐϊδ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πράγκ
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίσττ)
  Βελιγράδιον
  Κων,πολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  81.—
  4.62
  23.46
  3.11
  104.—
  21.12
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι' έκεΐνους πού Οέλουν
  ▼ά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  Άπό δλα δι* δλους.ι
  ΟΙΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
  Α'
  Προ ίχατο χαί πλέον έχων ϊνας
  ΑΙγύπτιος στρατιώιηί-, πολιμδν
  χαχά των Τούρκων, ,,ή
  ανάγκην νά χαπνίση. Ό
  τό χάρτινο φυασίγγιονίεί; τα χέ
  ο·χ τού, μιά ίμπνευσις τοθ ήλθεν.
  "Αν εδοκίμαζε νά γεμίαη τδ ά
  καπνίς
  ήΊαν την εποχήν εκείνην γνωστάς
  χαί είχε διαδ-θζ, άλλ' οί ϋχαπνι
  σταί μεταχειρίζοντο άκόμη πίπες.
  Ό Αίγύπτιος βιρατιώτης είχ· χά
  ση την πίπαν τού. Αιφνιδίως ϋί
  χρινΐν «?ς τάδάθη τοθδρίζοντοιϊνα
  Κατηυθύνθη
  Ή χαμήλα
  χαραβινι μή
  πρό; τό χαραβανι:
  Ή χειμερινή
  γοητεία τού Λασηθίου.
  ΨΥΧΡΟ Δΐχέμβριος (ανταπο νε*α διρειά πού χκτεβαΐνουν
  νριτοθ μα().— Πρίπΐι ν' άνεβή
  ί η εή υή ί
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3145
  4.63
  23 95
  3.14
  105.—
  21.32
  Οί "ΑΘλιοι.
  'Η τέχνη ώς κατακιη^ής δέον νά έπβρείδεται
  είς την επιστήμην, ήτις τυγχάνει ό όδοιτιόρος έξε
  ρευνητής ταύτης. Είνε άναγκαΐα καί ουμφέρουσα
  ή στερεότης τοϋ άρματος καί τό εϋσταλές των ϊιτ
  -ων αύτοθ. Τ© νεώτερον πνεθμα εΤ>ε ή μεγαλο
  φιΐα της Ελλάδος φερομένη επί ϋρματος των Ί'
  δών, ώς ό Άλέξανδρος επί έλέφαντος.
  Αί ώς έκ τοθ δόγμαΐος μβίνασαι στάσιμοι ή καί
  άπολέσασαι τό ηθικόν αυτών σθένος φυλαΐ ήΐαν
  άκατΛλληλοι είς χειραγωγΐαν ιοθ πολιτισμοθ. Ή
  πρό των είδώλων ή ενώπιον τοθ χρήματος γονυκλι
  σία κατανιφ άτροφικόν τόν κινούμενον μυώνα κοί
  την προβαΐνουσαν βούλησιν. Ή κληρική καί κερ5α
  λεόφρων άπορροφησις μειοΐ την άκτινοβολίαν ενός
  λαοθ, σμικρύνει τόν όρΐζοντα καθ" όσον σμικρύνει
  την κονΐστραν τής δράσεώς τού, καί άφαιρεΐ άπ'
  α·τοΟ την αντίληψιν τοθ καθολικοΟ σκοποθ, τοθ θε!
  ου «μα καί ανθρωπίνου, δι* ου μορφοθνται δβνιη 6
  χοντα νά εκπληρώσωσι αποστολήν.
  Ή Βαβυλών δέ ν ίσχεν ΙδεωδΒς. 'Η Κσρχηδών
  6έν έσχεν ωσαύτως τοιοθτον. Αί Αθήναι καί ή Ρώ
  μη Ισχον καί ετήρησαν, μεθ' δλους τούς ζοφβρούς
  οαλους τΛν αίώνων, άπαόγασμα πολιτισμοθ.
  Ή Γαλλία είνε έκ της αυτής λσϊκής μάζητ, έξ
  τί- καί ή Ελλάς καί ή Ιταλία· είνε άθηναΐκή έν κάλ
  λει καί ρωμαίκή έν μεγαλείφ. Είνε δέ συν τούτοις
  καΐ άγαθή. προσηνής, συχνότατα επιδείξασα η άφ:>
  οίωσιν καί ούτοθυσίαν πλείονα των άλλων λαων.
  Άλλά την αγαθήν ταύτην προα'ρεσιν δτέ μέν
  την λαμβάνε-, όΐέ δέ την εγκαταλείπη, τοθτο ί>έ ά
  -οτελεΐ μέγαν κίνδυνον διά τούς έρευ,ητάς των άν
  θοωπίνων όρμων, δταν ο Ο τη αρνήται νά παρακο¬
  λουθήση οοιοος κατά πόδας ή διά τούς άναλοβόν-
  τας τό Ιρνον. β'αν αυτή θέλί, νά άνακόψη αυτο έ
  θ^λοκακοθσα: Ή Γαλλία εχει τάς έαυτής ·<* **« λισμόν μεταπ^σεις, καί Ιστιν δτε αί ίι σαι είς τόν ίξοχον τοθτον εγκέφαλον ί5έαι ρουσιόζουσΐ τι πλέον ύπομιμνήσκον τό ν»^«Ο- μεγαλείον, άτΐλδς Εχουσαι διαστάσε.ς Μισουρή η Νοτίου Κσρολίνης. Τί δέον γενέοθαι ιόΐι; Ο γίγας τ,αίζει μ«Α τοθ νάνου, ή ^Ρ^'1^^^; Ιχει παν. ήταν φορτωμέντ) μέ χαπνο ϊκλε- κτής μάλιατα ποιότητος. "Ενα αλλο χαραβάνι π&ΰ ήρχετο είς μι χραν αηίαιασιν άπό πίσιο, ήταν φορτωμίνο μέ πΐπες. Ό Αίγύπτι ες ατρατιώτης εζήτησε μιά πΐπα. Άλλά τό φορτίον μέ τίς πίπες, τίθτ είπαν, τι ώς Ιπεσε κι' ιΐχε γίνη χιμμάτια. Ήταν αδύνατο νά ουγχολλήοΐΰ χανείς, ίαην δ πομονήν χαί άν είχεν, άπδ τα χομματάκια ίχεΐνα μιά πίπα. Ό την | δΊιανο χάρτινο φυσίγγιον μέ χά "'^-'πνό χαί νά δοχΐμάση νά ^χαπνί στο διά μίσου αΰτοθ; Υπό τό κράτος τής άπελπιοίις έρχονται καμμιά φορά αί χαλλίτεραι έμ πνεόβεις. Ό οτρατιώτης γιόμισε τό άδειανό φυσίγγιον μέ χά πνόν, το άνοιψι, τό ίφεοιν είς τα χείλη χαί ίχάπνισε. Χ'ορίς νά τό θίλι ιίχε γίνη δ Ιφΐυρέτης χαί χαταβχευοισιής τοθ πρώτου τσιγ&ρου Τό π^φτον τσιγάρο 5πή;ξιν ' Ι να φυσίγγιον! Έπ' αρκετόν χρο νιχόν διάστημα μόνον οί φίλοι τού, εί; τούς ίποίους άνεκοίνω σε την ανακάλυψιν τού, επω?ελή θησαν των πλεονεχτημάτων τή; έ φιυρίσιώ; τού. Τριάντα χρίνια άργότιρα—ά ναφίρεται είς Ινα ενδιαφέρον άρθρον τοθ «Σάντιυ Έξπ'ές» τοθ ρ ) κανιίς την τό Λασήθι λ ρ εποχήν γιά ν' αυτήν είς θ 8 Αίγΰπτιο; οτρατιώιη; έγύριαεν & Λονδίνιυ ίημεσΐευΗέν τελιυ πελπισμίνος εί; την θέσιν τού. |ταίω(, Ινα; Έλλην, όνίμαιι Ιδιδε γιά νά θΐ·!ωρίίτ,;, !σπς έπίσης 6πήρ Καί τί ?έν μποριθσε νά χαπνίβη ολίγον: Ό πεΐρασμό; ήταν μεγαλείτε ίσον επάνω τού δ είχε χαπνόν. στρατιω Έν τη άμηγ,ανία τού ίψαξε τίς τσίπις τού. "Εδγαλε 5,τι μποροθ σε νά υπάρχη μίσχ είς τίς ταέ ξε στρατιώτψ, ή*ο?ξε τδ πρώτον χατάοτημα χαταοχευής σιγαρέτ των είς τό Λονδίνον, είς τό Λάϊ τβεστερ Σχουαίηρ. Έχρησιμοποι ιθσε τίπσαρας εργάτας, τιϋς έ- πσίους ιίχε καί ίστριβχν τοιγά ρα χοντά είς την πρκθήχην τεθ πις ένίς πτωχοθ στρατιώτου^, είς χαταστήματος διά ά φαίνωνται την έχοτρατείαν. Μετοξύ ι ών άλ'άπό τόν δρόμον, χαί νά πρεσιλ λων χι' Ενα-δυο άίειανά χαρ χύευν την περιίργειον. των δια τίνα φυσίγγια. Κ&6ώ; γύριζε βατων. (ουνιχ(ζεται) λο τό μεγαλεΐο τή: Κρητικής φυ σεως, ΐλη την £ρθζστη, την « παράμιλλη γοητεία τοθ ΚρητιχοΟ τοπείου. Ό κόσμος ξίρει τό Αι οήθι ώ; τίπο ϊξιχΐαια, γι* 6< ρινή διαμονή. Οί ϊξ χιλιάδες μθλοι μέ τ' άνοιγμένα τους πανιά οί άπέραντοι κήηοι πού άπλώ νούν τδ πράσινο βιλοθδο των σ' Βλον τδν κάμπον, οί ίριίωμίνες βουνοχορυφέ: τα Ιξςμερώματα χαί τα δειλινά, δ δροσΐρός βέρας των χιλίων μέτρων Οψιυ; χαί γύρω στί; ύΐτώριιες τα 18 χω'ΐά δίδουν τδ χαλοχαΐρι μίαν ιϊκίνα πραγματιχά μαγευτιχή χαί χάνΐυν την διαμονή δνειρώϊη. Άλλά έ ΐόπος «υιός Σέν ύιτερεΐ τδ χειμδνα σε ώ,ιορφιίς θίλγητρα. Αυτήν την έποχή β Ε γύρω χορυφέ;, χατάλειιχες άπδ τα χιίνια^λαμπουν ώΐχν αΐεφάνι άαΤ)μόνιο που μόλις βγήκεν ά πδ τα χέρια καλλιτέχνου—δημι οιιργοθ γιά νά πλαισιώση αύ τδ τον πίναχα τοθ δπιρόχου Κρτ) τιχο3 τοπείου, Σέ λίγο, τα χιί νια θά χατιβ'.Ον χάτω στδν χά μπο δπου πολλές φορ ές υψώνον τα ι Ινα μέτρο χαί περισαότερο. Καί τ' δροπέδιο ^θά χάοη την συνκζΐσμίντ] τού μορφή χαί θά έμφανιβθς σαν ^λίμνη παγωμένη Καί(ί νύχτες, μαθρες φουρτου νιασμίνες δλλες φοιές μέ συν χαί ώ; χάτω χαί καθίζουν πάνο σΐή γή χι' άλλοτε ήρεμις, γαληνεμί νες, γαλάζιες, οεληνοχώτιοτε;, δή μιουργοθν πίνΐοτε τα πιδ ήρωϊχά συναισθήματχ χαί αίρνουν τδν αν θρωπο χοντήτιρα προ; την (δία τή; αίωνιέτητος χαί τοθ άπιίρου. Έδω ή πάλη' των στοιχείον τής φύσεως μ έ ^τ' αγρια άατραπό βροντα παίρνιι την άγριώτερη μορφή της. Άντιχρύζεις θύελλκ οτο Λασήθι χι' ίχεις την αΐΐθη σ: τή; χοομογονίας. Κι' υστερα ή Ιδία φύσις γαληνεύει χαί δίδει είχίνα είδυλλιαχής τρυφερέτητος. θίπρεπέ νά οργανωθή δ τουρι σμό; ίδώ'γιά νά μπορή δλ:ς δ χόσμες ν' άπολαύοη οΰτά τδ δ αμα τοθ Λασηθίου. Καί εύτυ (ώς γίνεται τώρα ή άρχή. Σέ λί ο έλπίζεται >ά<η άποπιρατιο8τ| ξινώνας τοθ Ί'οχροΟ. Καί τότε Ι διαμονή θά είναι ιϋχολη, £νι τη, ιύχάριοτη. IV αυτδ ίπιβάλ εται νά ένιοχύαουν δλοι δοοι μπο ροθν γιά την ταχυτέραν άποπι ριίτωοι χαί λειτουργία τοθ ξενώ να αϋΐεθ. ΑΙ πρόοδοι τού ΉρσκΑεΙου. Άπό τα μεγαλύτερα τεχνΐχά £ργα πού /.ατισχιυίσθησαν τα τελευταία Ιιη είς την Έλλαδα είναι άναμφιοδητήτως χαί δ λιμήν Ή?αχλείοι·. Άω-έρ» μία εί>ών τοθ νέου Λιμένος ληφθεΤ·* άπδ
  τοθ μεγάρου Φχάαη.
  Πρβχήρυξις έπαναληπτικης
  ΒΙΒΙΛΤΛ_.ΪΛ!ΡΙΓ
  'Εκτός των σμιγβν όργανικβν τύπων (Άζωτά
  λευρον 10—0—0, Όστεάλευρον 0—30-0, κσί τοθ
  οπερφωσψορικοθ 0—20—0) οί όποΐοι βπί σειράν
  έτ©ν άαοδΐδουν καταπληκτιχά άποτελέσματα Είς
  την λΐπανσιν των αμπέλων, ίλαιοδένδρων καί λοι-
  πών δένδρων κ.λ π. χρηματΓδοτοΟνται δέ καί υπό
  τής Άγροτικής Τοαπέζης, διαθέτοιιβν καί τόν περί¬
  φημον καί περιζή'ητον τύπον 6—8—8 τής ιδίας
  μάρκος ΤΑΥΡΟΣ, τόν οποίον πωλοϋμβν τοίς μετρη
  ΤΟΐς' Πβλυχρονίδηί & Φρβγκβώλης
  ρς
  φκνεράς δημοκρασ^ας
  Ό Δήμαρχος
  προκηρύσαει δ τι:
  Ηρακλείου
  Κατατεθείσης έμττροθέσμω;
  -ροσφοράς 5 ο) 5 έλαττον τής
  τιμής τής προσφερθεΐσης κα
  τα ιήν γενομένην φανεράν 5η
  μοτΐρασίαν τής 22ας τρέχον -
  τος διά την προμήθειαν είς
  τόν Δήμον μιδς δεζαμενής
  (ντίνας) πρός έναπςθή<ευσιν θ ί 5-53 Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΑΙΟΦΟ ΧΙΣΜΑϊΤ&γ νγ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΛΑ 1940 ΝΕΑ ιιαμλο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ —Αί διβταξβις περί παλαιδν πολεμιοτ&ν. Δημοσικύιτοιι είς την Έφημερί δ* τής ΚυβερνποϊΜ{ (άρ. φύλλον 541) άνβγκαστιχέί νόμος διά τίΰ ίηοίου συμπληροϊνται διατάξτις τοϋ νόμον περί προσΐασίας έφ>
  δρκν παλαιών πολΕμιστνν. Διά
  τού νβου νώμου . έρμηνΐύοντκι
  τ' αφορώντα την παραχώρησιν
  κτηΐίάτιιν είς τούς συνιτειιρι·
  βμου; παλαιών πβλιμιβτ&ν.
  —ΑΊ ουντάξεις τοδ μην·);
  Φεβρβοαρίου.
  Ίμ τής Γενιχης 'Διευβύνσϊως
  Δημοσίου Λογιστικοΰ άν«χοινβϋ
  ται δτι άπό της 22ας τρέχοντος
  μηνός καταβαλβται είς τούς
  αυνταςΊούχου; πολιτιχβΰς κ«1
  ατοβτιωτικβϋί, τό ήμισυ τίίς συν
  τάξεως τοδ μηνός Φΐβρουαρίου
  1940. _______
  —Τα ταμείον ασφχλίσιως προ
  σωιτικοδ τύπου.
  Ε«τκ τό κβοχθκαινόν υπουρνι
  Μόν συμβιύλιβν ενεκρίθη μιτ«
  £ύ τΒν κλλνν άνβιγΗηστΐΝΟς ν6·
  ιιος δια τβθ έκοίου συνιστάται
  ταμείον άσφκλίσε&ις Ιδιοκτητών,
  καί ύκκλλΑλΜν τύηου.
  —'Η κναπλήρωΐις των διδκ
  σχάλνν.
  Υπό τοδ ύκουρνείου ,τής Πβιι
  δϊία{ έξεδέΒη ένΜΟχλιος διά τής
  οποίας ννωρίζβτβι δτι οί πρόσω
  ρινοΐ άνβπληριιταιΐ των είς κατά
  στβσιν δι>Ββσιμέτητ«ς λόγΜ κυη
  θί θλί έδ
  μς
  ββιις τιθΐμίνων θηλίων
  των λβιτουρνβν οιχοιιαθνται άπο
  δοχών 'ίαυν πρός τό Ημισυ των
  πληρων άποδοχβν τδν «νειλημ
  ί
  ακαθάρτου πετοβλαίου
  ναλαμβάνεται αΰ η την 3ην
  Ίανουαρΐου 1940 ή ^έραν Τε
  τάριη' καί ώσαν 11 — 12 π. μ,
  έν τώ Δημαρχιακώ Καταστή
  ματι ένθα καλοθνται οί βουλό
  μενοι νά μειοδοτήσωσι υπό
  τούς αύτούς δρους.
  Έν Ήιακλείφ τβ 28 Δεκεμ
  βρίου 1939
  Ό Δήααρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεωργικδηί
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιοθνται οί κ. κ. συν
  ταξιοθχοι δτι κατόπιν άποφά
  σεως τοθ κ.'ΥπουργοΟ των Οί
  κονομικον ή θεώρησις των έ
  ξοφλητικών αυτών άποδεΐξε
  ών θά γίνεται έφ' εξής υπό
  τής Άστυνομικής Άργής καί
  ουχί υπό τοθ Δήμου ώς .μέχρι
  τοΟΒε.
  (Έκ τοθ Δήμου Ηρακλείου)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' άριθμ. 45
  582 έ. έ. διαταγής τοθ υπουρ
  γείου των Οικονομικόν άνα
  κοινοθται δτι, τάσσεται τελευ
  τα (α προθεσμία είς τούς κα-
  τόχους χαρουπίων Κρήτης
  πρός παραλοβήν υπό τοθ Α.
  Σ. Ο. μέγρι τής 31ης Ίττνουα
  ρΐου 1940, μετά την παρέλευ
  σιν τής οποίας θέλει όριστι
  κώς διακόψη την πατραλοβή'
  των. (Έκ τής ΝομαρχΙας)
  ΑΠΒΑΕΣΘΗ αδιάβροχον χάλ^μ
  μα αύτοχινήτου άπό Έσταυρωμί
  τον μέχρι Σ.δδας. ΠαραχαλεΙ
  ναι δ ιθ(ών νά τδ παραδώση
  είς τδν χ^ Κατσΐρντάκην
  Κ.
  —"Ιδρυσις έταιρι&ν ύιι· Κρη
  των.
  ΕΙ; Αθήνας συνεστήθη τελβυ
  ταίυς έμόρρυθμος εταιρείαι ηκλη
  σιως βιίηρικ&ν «"δών υπό την
  έκννυμιαν «Γεωργ. Χκτζηο&χη
  Μ9>1 £1βι». Συνισταθη έπΐσης έτβι
  ρικ καταιαχΐυης δποδημάΐων ΰηό
  την έη«νυμ(«ν «'ΑδελφοΙ Ξϊνά
  Μη καί £{α».
  Έ£ άλλου είς τούς μ. χ. Έμμ.
  καΐ Ιωάν. Χαριτακην έχορηγηβη
  υπό τοϋ ϋπουργείου τής Χυγχοι
  νννΐας ϋύβιοι ίδρυσιν; έλαιοτρι
  βΐΐου είς τόν .νομόν ΉρβκλεΙβυ,
  —Ό έρανος υπέρ τ·6 Βρε·
  φοκομείου.
  Ό ερβνος υπέρ τβυ Βρΐφβκο
  μΐίου ΉρακλΕίου άρχΐβας προσ»
  πική μερΐμνη τής χ. Άντνν. Βη
  ρά άπέφερβ τα εξής ποία:
  Κοινβτης Άν, Λεκκ. βρχ. 877,
  50, Έκιοχοκη ΆρΜΜδίκς 500, "Αμ
  πβλούζου 368, Τυκκαχιου 1.571,
  έ $9 Μ 1044 ύ
  Πέμπηας
  άλλ
  Μοιρών 1044, ύ·
  ίλ
  μης , ρ ,
  πάλληλοι 'ΓΐωργΐΗης ίχολής 198,
  50, ΦιλκνθΕωιτΐΜά ΐδρύμοιται Άν
  ώ»έου μκΙ Μαρίας Κ«λβκ«ιρινου
  5000, ή Μ. Αθηνά Μακράκη 400,
  ό Ίά Οδά Κ0
  , ή
  ό Μ. Ίνάν.
  Κ00, Ά·
  νώνυμο; 500, σύνολον όρχ. 13.288.
  Ο ίρβνος συνΐχ(ζβτ«ι
  ΟΙ ένοιαφϊρομβνοι.δίον νά 4·
  πευθύνωντβι τού λοιπού βΐς την
  χ, Μβιρίοιν Κ. Κουλούρα Πρβπ
  όρον τής έφορευτικης Έκιτροηής
  Κυρίων η τόν κ. ΟρινιβναΐΜην
  Ιατρβν^ΔινθνντΑν τοδ Ι»ρύμ«τος.
  — Ύπβρ των μαΒητικβν συβ·
  σιτίων.
  Ύιτέρ τδν μαβπτιχΒν συοαιτί-
  •ιν κατέβαλον «Ι κάτΜΪι: Άλ*
  («νδρο^ «ακλ«μιτ«νης α* Χρονί
  δης ορχ· 1000, Νιντβλ. Βίρουδά
  κης 500, 'Αδίλφοι Γ, καί Μ. Μπι
  τζβρακπς ι'Αρκαλοχώ;ιβν) δρ300,
  ^Ενωσις Είσκννν&ν ζ«χάρι«ις
  ♦855, Όρύζις 2198,75, Όαπρίοαν
  •07,50.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Παρασκευη'ς
  29 Δεκεμβριού 1939
  129. Ώρα
  ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΟΑ ΕιΊΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ
  ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΝΕΡΧϋΜ
  Ο ΣΤΑΛΙΗ ΑΙΕΤΛΞΕ ΝΑ ΡΙΦΒΟΥΝ
  ΟΚΤΑΚΟΐΙΑΙ ΧΆ. ίΝΑΡΡΚ ΕΙΣ ΤΗΗ
  ΛΟΗΝΜ 28 Δεκεμβριού <1δ* ΰηηρ ) — Τό Αθηναϊκον πρακτορείον Όηοβφορεϊτοη ■ η κιςΜββχαν έηικρατεΐ απογοήτευσις μετά τας τελευταίας &ηοτυχία$ των Ρώααων είς Φινλανδίαν. Λέγ&ταη ότι πρΟΜκίται «ά έ- νΐογηθό μεγάλη ιωΐσιχή επίθεσις χαίΚτι ό Στάλιν διέτας> νά ρι«θ·ΰν είς την μ«·
  800 χιλ. άνδρ&ν χαί νά θυσιαοθεϋν έν
  γ μέχρις Ινές άρχεϊ *& διββπβοθό ή
  γρνμμή Μανερχάϊμ.
  &ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΜΕΤΛΞΥ ΡΟΜΗΣΚΑΙΒΙΤΙΚΛΝΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28Δ)βρ(·υ(ί5 ύηπρείία)-
  Τηλεγραφβδν έκ Ρύμης 4τι μετ» την επ
  στρ«<$ήν τ·υ έκ τού Βυρηνοτλ'ου είς τό Β τικανον ο Πάπας εΐχε μυοτιχήν συνβ» λίαν μειά τ·ϋ κρεοβΐυτβΰ τής Ιταλίας. Λ4 γΐται (τι διε$άγ·νται σοβαρώταται δινπραγ ματεύσίΐς μετα[ύ Ρώμης καί Βατικανόν επί τδν δικθνδν ζητημά ω-'. Συνεχίζονται αι οίκτραι ρωσσικαί αποτυχιαι είς τα φινλανδικά μέτωπα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δ)βρ(βν(ίδ Φινλννδιχά στρατεύμβτ* ν« ύιοστηρ»ζομενον χαί υπο πό ύιτηρββ(αι) — Τό σημερινόν προελάσβυν εί; βκθβς 65 χι λυαο(θμ»ν τάνχς ένή-γηΐιν ανακοινωθέν τοδ στο«τηνε( λιομςτρων έ αί τοδ Ρωσαιχβδ έντό; 24ύρβυ τρείς άλλεπ*λ •υ τοδ Λένιγχραντ έχει ώ; έδκφουι;, οφεΙλΕται έξ^ολο λήλους επιθέσει; κατβ της κλήρον εί, τόν στρατάρχην γζαμμης ΜκνερχάϊΛ είς τον Τβ σχέδιον |3Π Πρωϊνή ΤΟΝ ΙΕΙΣΜΟΝ ξΓ «©ύίέν τβ άςΊοιημςίωτβν είς τό Φινλ«νδικβν μετ» πβν. Ή ρ«οσινή άκροπβρία ενήργησε πτήακις άναγνωρί σεω;» ΑΓΚΥΡΑ 28 Δ)βρ(βυ — Καθ1 ά τηλεγραφ ιΐ · άντ* κβΜοιτη; τού πρακτορείον Ρώυτερ έ{ 'ΕλσΙνβχι, τό με γαλαφυές σχέδιον χάρις εί; τό οποίον χατώρβωίβν τβ είς βΓβκοΐτην τής μμς Μουρμάνακ ή 4- πβί* αποτελεί την μονην ό δόν άνεφβδιααμβΰ των μαχο μένων είς Φινλανδίοιν ρωσσι χδν στοβττευμάτυν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δ)3ρι·υ— Κατά τηλςγραφήματα έξ Έλ σίνσχι τό ρνσαικόν πδζιιόν Ίαθμόν άχέτυχε ύ τή; Καρελία; άλλ' κ«1 ηναγκάσθη βίς ρ Αί προσπάθειαι των ήγκ τώ* τ·δ Κρϊμλίνβυ ν' _πο κρυψουν τας άπ·τυχ(»ς τ·δ ΣοβιετΐΜθδ ατρκτβΰ είς την Φινλ«νδ(αν εί να» πλέον μάπχιοα διότι τ* ΕΙΣ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΑΔΑΣ Ο ΠΡΟΕ&ΡΟΐ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣ !ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΚ ΒΕΟΜΗΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δςχεμβριου (Ιδ. ύτηο). —Ό. «νταποκοιτήί τ«δ πρακτορείον Ρώϋτο τηλ&γραφ&Ι έξ Άγκυρας {η ώ; περβπληρώΒηααντραυματιδν. ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ ΠΡ0Β1ΙΝ0ΥΝ ΕΙΣ ΟΧΥ Ρ 0.Σ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δεκεμβριού (15. ύπηρ.),— Κατ' ϊίδήίεις έξ "Αγκύρας, τκ χρίτη τα περιλαμβανομεναείς τήνπκριοχην τοδ περαι Μ·ΰκόλπε» προβαίνων είς την κατασκευήν μεγάλων ©χυίωυατιχδν έργων τα όποίκ'θέ λβυν χρησιμοποιή ώ; πολεμικαι βίσβ.ς τΙ,ς Άγνλί«ς. Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ ΕΗΙΣΧΥΣΕΙΣ £11 ΤΗΝ ΦΙΗΑ&ΗΑ1ΑΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δ)βρ(·υ (Ιδ Ό ύφυπουργές των Εξωτερικών χ. Σαρ παντί* Νικ Ρίμπ έσχε σήμερον μακράν συνομιλίαν μετ» τεϋ ηρεοβευιβδ τής Φιν λανδίας χαί συνεζήτησεν πρεφα»δς την παρεχήν ένιοχύβενν έχ μέρβυς τής Γαλ λί«ς. ΤΑ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Λ» ΤίΥΣ ΣΕΙΣΜΟΪΣ ΤΙΣ ΤΟΪΡΚΙΐ; ΑΘΗΝΑΙ 28 Δΐχερβρίου (τβδ ανταπβ χριτοΰ μ«4)— Ό πρ«θυηβυρ}0£ ςχ. Μετα[α Απέστειλε οήμνρβγ πρός τέν Τβδρνον πρώ θυπβυργβν χ. Σϊΰντέμ δερμέν τηλεγ; μα διά τβδ όπβίβυ έχφράζει την λύπην χαί την συμϊΐάδειαν ιής Ελλάδος διά την δβχιμασίαν ιον Τίυρκιχεύ 19^ ούς έχ των τιλβυταίνν χαταβτρκπτιχδν οβιομ&ν. ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΜΛΧΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 28 Δ βρίου (τσϋ άντβποκριτβΰ μβς)— Τό ΆΒηΛβ.ϊκβν πραχτοριΐβν πληρβ φορ&ίται ίτι ώ; διεπίστωσαν οί απεστβλμέ νβι τίν εύρωπαϊκδν έφημΐρίδνν χαί οί ξί νοι παρηιηρηΐαί που πβραχβλβυθοΰν τάς ρ«σαβφινλανδικ«ς έπιχει; ήβεις, οί ΡΔσαοι χρησιμοΐτβιβϊν κυρομοχιχά χοί διάγορα άλ λα μΐσαι πβλέμβυ γερμανικήν πρβελδύβδως. ΚΑΤΑΙΓΙΣ1ΙΠΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ Α£ΗΝΑΙ28 Δ)βρ(<υ (τοδ άντ«ποκρι Τοδ μ«ί)— Καίτοι την παρελθούσαν νύκτα καί μΐτοι την πτδοιν τής χαλίζης τό «πέ γευμα έ^έακηψΐν οιγρία καταιγί{ ΐί; την πρωτιύ·υσ«ν. 12ς διεπιστώΡη αί ζημίαι δ άαήμοιντ·ι. Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Τρομακτικάς εκτάσεως οίσεισμο'ι είς Τουρκίαν. Πολλαί χιλιάδες οί νεκροί. — •Μ·)··.—··**- ΗΙΑ1»ΙΜ· ν·ν>1 · ε» , - ·- » - ■ - ι_
  νβσοκοΗΕίχ τβΰ Λένιγκραντύ *»< τδν *«·<·ημ«ν πληροφβριδν «Ι νβκροί έκ των θΕΐσμών &νερχοντ«ι είς έννέα τού λ*χιστον χιλιβδκς. Δώδκκα πόλβις κ«ί ογ*ίο ήχβντ* χυρί» είνε τδλβΕως έρημαιαένα κ«ί ίχουν παρβδίθή >1ς τάς φλέν*ί Ό κλη9ι>·
  σμός μένη αβτεγβς κίς την παγωμένην 6
  παιθρον. Ό κ Ίνβνβΰ άνεχώρησίν είς την
  αεισμόαληκτβν περιοχήν Ιπ«υ θα έ
  ύώ ί
  ΑΓΚΥΡΑ 28 Δ)βρΙου ((δ. ύ·
  πηρεσ(α). — ΑΙ καταφθάνου-
  σαι άπό τής -Βραΐος τής χθές
  έξ δλης τής ΆνατολΙας ι Ιδή
  σεις παρέχουν τό συμπέρα
  σμσ δτι αί έκ των τρομα
  κτικών σεισμών καταστροφαί
  είναι τεράστιαι. ΟΙ νεκροΐ
  καί τραυματΐαι άνέρχονται
  είς πολλάς χιλιάδας. Ό ά
  κριβής άριθμός είναι άδύνα
  τον νά καθορισθή είσέτι δέ
  δομένου δτι έκ των έρβιπίων
  άνασύρονται συνεχώς τα πτώ
  ματα των νεχρβν. Είναι τό
  ση ή έκτασις των καΐαστρο·
  φάν ώ7τα λέγεται ,δτι άπό
  πολλών αΐώνων δέν συνέβη
  σαν παρόμοιοι φοβεροί σει-
  σμοΐ. Ή θέσς των σεισμοπα
  θών είναι οόΐόχρημαι τραγι
  κή ώς έκ τοθ δριμυτάτου ψύ
  χους καί τής πείνης λίγφ
  τής καταστροφάς καί τής ίρη
  μώσεως των πάντων, είς την
  σεισμόπληκτον περιοχήν δπου
  ή θερμοκρασ'α κατήλθεν είς
  τούς 30 βςτθμούς κάτω τςΰ
  μηδενός.
  ΑΙ πόλεις Σΐβας, Τοκάτ,
  Άμάσιοτ, εΤναιήμικατεσΓραμ1 έ
  ναι. Ή Έλτιζάντ εχει μβτα
  βηθή είς άμορφον μάζαν
  ρειπΐων. Μόνον οί στρατΔνβς
  διατηοοθνται καί αύτοΐ ήμικα
  τεστραμμένοι. Έκ των έρειπΐ
  ών άνασύρονται συνβχΛς νέα
  πτώματα. ΟΙ νεκροΐ τής πό¬
  λεως μόνον αυτής θά φθά-
  σουν είς χιλιάδας. Ό μέγα
  λος έν γένει άριθμός τάν
  θυμά των όφ&Ιλεται είς τό 6τι
  οί σβισμοΐ έοηιβιώθησαν είς
  ώραν χσθ' ήν οί ανθοωποι έ
  κοιμώντο. _.ίς την πόλιν ΖΊ
  ρα χΐλιαι οΐκΐαι κατέρρευσαν
  ύπάρχουν δέ καί 1500 νεκροί.
  Είς τό χωρίον Τόκσ, (( νβκροΙ
  άνέρχονται μέχρι τής ωιας
  είς 100. Είς 'Αμάσιαν καί την
  περιοχήν αυτήν τα θύματα εί
  ναι έπ!σης πολυάριθμα άλλ'
  ό άκριβής άριθμός δέν έγνώ
  σθη μέχρι τής ώσας.
  Ή κυρΓα σιδηροΒρομική άρ
  τηρΐα τής περιοχάς υπέστη
  μεγάλας β.άβας, πολυάριθ
  μα δμως συνεργεΐα επεδόθη
  σαν είς την επισκευήν της
  καί κατωρθώθη ή διέλευσς
  πολλών συρμΛν μέ τρόφιμα,
  εΙ5η ρουχισμοθ καί φάρμακα
  πρός περιθαλψ.ν των σεισμο
  παθών. Ή Μ?γάλη Έθνοσυ
  νέλευσις ου.ήλθεν σήμερον
  έκτάκτως καί ενέκρινε την
  διάθεσιν μεγάλων πισιώσε-
  ών ποός παροχήν των πρώ
  των βαηθειθν είς τα θύματα
  τής θεομηνίας. Ό πρώεδρος
  τής Δημοκρατίας κ. Ίνονου
  απέστειλε τηλεγράφημα πρός
  τόν Δήμαρχον τί)ς Έλτιζάντ
  καί έκφράζβι την ό5ύνη/ τού
  διά τάς καταστροφάς, τονί-
  ζβι δέ ότι ολόκληρον τό Τουο
  κικόν έθνος ύπόσχβται ν' ά
  νεγβΐίη επί των έρβιπίων τΛν
  καταστραφεισΔν πόλεων νέας
  ωραιοτέρας πόΧβις.
  Αί σεισμικαί δανήατεις συνε
  χ(σθη7αν καί σήμβρον έπεκτα
  θβΐσαι καί είς άλλας περι
  φερεΐας χωρΐς νά σημειωθοθν
  νέα θύματα.
  Μεγάλαι σεισμικαί δονήσεις
  εσημειώθησαν έπίσης καί είς
  τάς ΌλλανΒικάς Ί/δίαςβπως
  πληροφορεΐται έ«εΤθβν τό
  ποακτορΕΐον τί|ς Άνατολτΐς.
  Μία ό'ΐός μή<ους 90 χιλιομέ τρών κατεστράφη έκ καθιζή βεως τοθ έδάφους. Είς μικράν νησΐδα βπου τό έπίκεντρο των σεισμών κατέρρευσαν ■ύτο.τρβσώπ»ς ιίς την περίθαλψιν τδν θυμά τ»ν τής θΐομηνίχς. ΤΟΛΟΥΞίΜΒΟΥ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝ ΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜ Α ΣΙΑΙ ΊΟΝΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΣΕΙΣΒΟΛΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δεκεμ3?ίου (13. η) —Ή εφημερίς «Ήακρήαιος Τηλέγραφβς» πΧηοοφορείται ότι &ί{ Λουξεμβοδργον έκ· δηλοϋται μκγίλη άνησυχία λο>ω των ένερ
  γειών τδν Γερμκνών χατα, μήχος των συνο
  ρ«ν τοθ Δουκάτου. Οί Γερμανεί χατ«ακευ
  «ζ«υν οδ·ύ; πρό; τα ούνορα τοδ Λουξεμ-
  ίβεύργου έκτός βτλής των γχλλικδν τηλ··
  'βέλων, χατασκκυάζουν γερύρας κ«ί οργχνύ
  νβυν διαβχβκίς επί τδν ποτχμδν δια μΐγ*.
  λ«ς στραηωτικνς δυ/άμιις.
  ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ1Ο.ΚΥΡΗΝΑΛΙΟΝ
  καί
  κίαι.
  κατβστράφησαν 200 ο
  Οί Φινλανδοί
  διατηροΰν την πρωτοβουλίαν.
  ΑΓΚΥΡΑ 28 Δεκεμβριού
  (Ιδ. ύπηρ,) — Κατ' ιίδήσεις έκ
  τού φινλανδικοθ μετώπτυ ή
  πυκνή καί Αδιάκοπος πτβσις
  χιόνος παρεμποδΐζει κάθεδ^ α
  σιν των άντιπάλων στρατιω
  χβν 6υνάμ»ων ιίς τό βόρει
  όν Ιδ'α μέτωπον. Είς την Κεν
  τρικήν καί νότιον Φινλανδίαν
  ή κατάστασις παρσμένει άμε
  ταβλητος. Δύο φινλανδικά ά-
  εροπλάνα προερχόμενα έκ
  βορρά έβομβόρδσαν την έσθο
  ικήν νησΐδα Βέλο, ρωσσικήν
  ναι>τικήν βάσιν. Τα ψινλσνΕι
  κά Ερριψαν έν δλφ 9
  νά προκσλέσουν άνθρώ
  πινα θύματσ. Αργότερον ένε
  φανίσίη καΐ άλλο φΐνλανδικόν
  άεροπλάνον τό οποίον ένήρ
  γησε σφοδρόν βομβαρδισμον
  καί κατέστριψϊ τόν φάρον ό
  οποίος επαυσβ νά λειτουργή
  έτιΐ πολλάς ώρας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δ)βρ(ου (15
  ύπηρβσίο).— Τό πρακτορείον
  Ράϋ(Βρ πληροφορεΐται ότι δύο
  σώματα φινλανδικοθ στρατοθ
  είσελθόντα έκ διαφόρων οη·
  μείων είς τό σοβιετικόν Εδά
  φός ουνεχΐζουν την προέλα
  σιν των κατά ιί|ς γρσμμής
  Μουρμάνσκ—Λένιγυραντ την
  οποίαν έπιδιώκευν νά κατα
  λόβιυν. Προελάσαντα έκ αής
  Σάλλα καί άλ>ων οημεΐων
  έφθασαν είς Κανταλάστνα
  πό υ άποτελιΐ τό σπουδαιότε
  ρον κέντρον τό όποιαν όδηγεΐ
  πρός την γραμμήν τοθ Μουρ
  μάνσκ. Φινλανδός άξιωματι-
  κός προερχόμενος έκ τοθ με-
  τώπου έίή^ωσεν δ τι 150 ρωσ
  σικά τάνινς Ιχουν καθηλωθή
  έντός των πάγων είς τό Βό
  ρειον μέτωπον καί άδυνατοθν
  ιελιίως νά μετακινηθοθν.
  ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΡΜΑΝΣΚ
  λόγω της έλλείφεως τροφϊμων.
  ΡΩΜΗ 28Δ)βρίου (16. ύτιη
  εσΐο),-- Τηλεγροφηματα έξ
  ΕλσΙνσκι άγγέλλουν δτι τα
  ωσσικά άεροπλάνα ένήργη-
  σαν χθές νέας έπιδρομάς κα
  ά των πόλεων τής Νοτίου
  Φινλανδίας. Άλλα τηΧεγρα
  ήματα άναφέρουν δτι τρία
  Σουη^ικά άποσπάσματα ήσκη
  μενά ίΐδικβς είς την διεξα^ω
  γήν μάχω ν διά χιονοπεδΐλων
  απεστάλησαν έκ Στοκχόλμης
  είς Φινλανδίαν πρός ένίσχυ
  σιν τοθ φινλανδικοθ στρατοθ.
  Εί ήτεις έ< Λονδινου μβτα δίδουν Οτι αί αγγλικαί έφημε ρΐδες σχολιάζουσαι τάς φ,ν λανδικάς επιτυχίας έξαίρου» την σ:ρατιωτικήν (διοφυΐαν καί τάς ίκανότητος έν γένει τοθ στρατάρχου Μανερχάϊμ. Τηλεγραβήματα έκ των Νορ βηγικών συνό^,ων βίβαοθν δ τι ιίς την ναυτικήν βάσιν τοθ Μουρμάνσκ εσημειώθησαν τα ραχαί τοθ λαοΟ καί των ναυ τδν έξ αΐτίας τής παντελοθς ελλείψεως τροφϊμων. Ο κ. ΠΩΛ ΡΕΎ ΝΩ δέβαιος περι της συμμαχικηςνίκης. ΑΘΗΝΑΙ 28 Τβδ μ«$)-'Υπό νβμίας χα?ωρ(σθη 7 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δ)β ίου (ίδ. ύ· ηρΐσίο).—■ Συνήλθε οήμερον Γερουσία καί /ψήφισεν ομο¬ φώνως διά 300 ψηφων τό πρ© όν μέρος τοθ ΚρατικοΟ πρι ΰ τϊολογισμοθ έξ 79 δ.σεκατομ ιυρΐων ψ(άγκων. Ενώπιον τής Γερουσίαν 6 δπουργόςτών Οικονομικήν κ. Πώλ Ρ-ϋ ώ Δ)βρ(ευ (τβδ &ντνπ·χρ« προέβη ιΙς βαρυσημάντους δή Τβδ Δβυι.*υρνΐ<βυΆγβρ« λώσεις καί Ε^αμε θερμήν Ικ ή τιμή τοδ πρεβίίβυ γ« κλήσιν άπό την οποίαν συν· σταί. Ό κ. Ρ υ ώ ετόνισε: «Κάθε Γάλλος ό?ειλβι νά «Ι νέ ετοιμος διά καθ· θυσίαν μέχρις Οτου νικήσωμεν τό Ράϊχ. Εάν 6 πόλεμος ^συνεχι σθβ θά χρειασθβ νά θυσιάσω μβν πολύ μεγαλύτερα ποσά. Τοθτο ουδείς ττρέτιει νά τό ά γνοβ. "Λλλωστε ουνηθίσαμεν πάντοτε νά μή> άηοκρϋπτωμβν
  τίποτ· άπό τόν. λαόν τής Γαλ
  λίας. Ή νίκη έξαρτβιαι άπό
  την π(ατ»ν,
  Άπό την οικονομικήν συν
  εργασίαν της Αγγλίας καί
  ΓαλλΙας θά εξαρτηθή ώς όρ
  θώς προέβλίψαν οί άμβρικανι
  κοΐ κόκλοι, τό μέλλον της Εό
  ρώτιης. Ή άπόφαοίς μας να
  νικήσωμεν εΐνβ πολύ ίΐχυρο'
  τέρα της Γερμανίας. Δέν άρ|
  τόν πόλβ'
  ΡΩΜΗ 28 Δ)β3(·υ (15. ώπηρεσ(α).— Τό
  δημο3ΐογ^αφιχβν όργανον τοΰ Βκηκανββ
  «Ρωμ«ΐθ{ παρατηρητήν» δημοαιεύιι ά·>θ?ον
  δι* την έπίακΕψιν τβδ Πάη* »1{ τό Κυρη
  νάλιβν κ» ι άναφέοεται εί; τάς ελπίδας
  τ«ς έπβίας δημιουργκΐ ή προσέγγισις Ί
  ταλιχβδ θίίνβυ χαί Άγίβτς ίδρας. Είς τβ
  γβγβνός αύΐβ διαβλέπη τβ σύμβ·λβν πού
  πρ*οΐΜνίζβται Ινα χαλύτερβν μάλλον καί
  τβνίζϊΐ β)τι «έ Πάπας έφερεν εί; τό Κυρηνά
  λιβν την ιύλβγίβν τβδ θεοδ χαί την έλπί
  δα τοΰ χόσμ·υ».
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΓΕΡΜ4Ν1ΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δ)βρ<βυ (Ιδ. υηηρκσ(α).- Κατ' ανακοίνωσιν τού ύπουργΐίου 'Αερβπβ ρ(ας 'Αγγλικά άεροπλάνα ένήργηοαν χθές επιτύχη πτήσιν άναγ ωρίσε^ς ιίς την Βο ρειβδυτιχην Γερμανίαν. "Εν βερβπλάνον δέν έπανήλθίν είς την βάσιν τβ». Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΕΝ Α ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΕΙΣ Γ .ΣΤΕΛΛΕΙ ΜΑΝΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Δκχ.μβρ(ου (Ιδ. ύπηρ.). —Τηλβγραφήματχ έ! Ού«σιγκτών·ς βγγέλ λσυν δ π ο χ. Χάλ εΐχκ δημοσιβγρκφιχην συνέντευίιν είς την β ποία ν διέψΐυαε την φήμην περί άπβστβλής νέευ πρΐοβδυτβϋ τβν Ήννμένων Πολιτειδν είς Βερολίνον ειπών •τι ά/ιό ενός ίτβυ; Ιχιι ανακληθή ό τελΐυ τβΐβς 'Αμερικανος πρεββευτής έκ Γερμ« νΐας ύιτα τοΰ χ. Ροΰοβελτ κατόπιν τής έν τάσεως τ6ν δινγμ&ν τδν Εβραίων υπο τής χνβερνήσΐως τ·6 Ράϊχ. ΤΙ ΑΥΣ Ν ΥιΊ ΡΑΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΧΡΕΩΤΙΚΗΝ ΟΝ ΕΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύκηρκο{«)— _«τά τηλεγραφήματα έκ £(δνιϋ ή χυβέρ νησίς ϊ ής Αύατραλίβς Ιχοιλΐοΐ δύ· νί«ς κλάοεις ύπ· τα Ικλα δι* ύκ·χρκ»τιχην θη τε{«ν· μ ^?4 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Δεκεμβριού (ίδ. ύιχηρ·) —'Υπό τβδ φινλανδιχοδ στρατηγεί«υ έ£·δβ· θη βργά την νύκτα τβ χάτωδι άνακβινν· θέν: «ϊί; τβν'Ιοθμβν τήςΚαρελίας βΙΡδσσοι συνέχισαν τάςέηιΒέβεις χαθ'ίλην τή ν ν υ ήτοι έ«ί τής λίμνη; £οβάντβ Αί μαχαι συν·- χίβθηβαν χ«θ' *λην την ημέραν. Δύο ρ«σ· βιχβί λέχβι χβτβοτρβφηβ»» τβλΐίως υπό τδνΦινλ*νδδν.Έκατοντά6ΐςΡ«σσ«ννΐχρβν τοϋ πι&Ι·». Είς Τιτι έπωθήθηοαν. Εί; τα. βΰνβρ· αί οΐιρβπορίαι ίνίπτυϊαν έκκτέρνθεν δρασιν. Τ« φινλανδικά άιρβ«λ«νοι Ε«