98237

Αριθμός τεύχους

5359

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «
  »τυ«,
  5
  μι
  οτ
  ργανβν τού
  δ
  Ι.κιι τ· ·ύ
  >τ·λύτερ·ν
  αεροπλΉ
  ΗΙβ
  βίΐ·*!**
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ~~—~|εε----ε-ε-εε-εε-ε-εε-εε-εε-εε-Μεε-—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ £ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΔΟΕ ΜΙΝίίΤΑΥΡΟΥ *·""
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  Ιτησία λίοαι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Ά
  μοής
  ι—σία δολ. 10
  Ιξάμηνος > Β
  ΪΙμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΣΙΟΙΑΤΟΝ
  30
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΪΒίϊβΥΙΟΣ ΣΤΙΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η θύελλα τού Βοοοά
  θά γενικευθή
  παντοϋ όβπόλεμο*ς
  καί θά προσλάβη
  νέαν μορφήν;
  Ποη όδηγεϊ ό σταλινισιιόο..
  Ευρισκόμεθα είαετι είς την
  αρχτΐν τ·δ Ρωβσβφινλκνδι-1
  κου δραμκτβς »αί έν τβύτβις'
  ■ί πρώται συνέπειαι χοΰ σο:
  βιετικειθ πραξικοπήματος έ{ε
  δηλώθησαν ήδη. Ε«Ι έν πρώ
  τοις, είς όλον χον κόσμον
  επραγματοποιήθη μία Ιδεολβ
  γική άνακντάταζις μ& άκ·
  τέλεσμα την ελάττωσιν τού
  νιλοοοβιετικοΰ ρεύματος. Δεΰ
  τερον, η Ε. Τ. Ε , μολονότι
  Ακό καιροϋ ενεφανίζετο ώ;
  ληβαφγΒν όργκνισμός συνήλ-
  ββναπαρτισμβϋ τβθ 20·ϋ αΙΟ
  νο$. Δι' αυτόν δ' άχριββς
  χον λόγον πρβκαλβΐ την άν
  τίδρασιν καί των δεζιδν χά!
  των αριστεράν καί τ5ν μι·
  χρδν κ»ι των μεγάλων κρα-
  τό3ν. Έμφανίζεται ώ; μ(α
  νέα απειλή δι' ·λου; χαί δι*
  αύτό συντελεί είς χον συν»
  σπισμόν ίλων. Δι' αύτό καί
  δέν πρέπει νά θενρί.τχι ά
  πίθβνβς μία συμφωνία μβ·
  ταξύ Σύμμαχον Μαί Γερμα·
  νίας δι' άμοιβαίων ύπβχωρήσκ
  Ή πόλις τοϋ Βιμπόογκ εναντίον τής οποίας ένεργοΰν σφοδράς άπό ξηράς
  χαί αέρος έΛΐθεοεις οί Ρώσσοι. . , .. «„? Ι «. 1_« *_^.
  θε κατ' αίτησιν τής Φινλαν «ν καί δι' εσωτερικόν μετα
  οίας μ«1 όχι μ·*·ν *ατεδί ββλδν, χάριν αύ.οδ τού σ«ο
  χασ. ήβιχώ: χον είοββλέαάλ ποδ, τής βνχιμ.χβίπίσεβνς δη·
  λ« κ«ι απεφάσισε την Βεχι λ«δπ ««έ. *οινοδ τοί,Ρωσσι
  ενίσχυοιν τής Φινλαν κου κινδυνβυ. Εκτβς εάν
  * " * αη·δειχ63 *τι β κίνί»ν·ς «υ
  τίς είναι πβλύ μικρότερος
  Μαί ·τι ή ορμη τβϊ. ρνβ
  σιχοδ ίμπκριαλιομοϋ είναι
  χόσβν άοδενής ώστε να
  μην δυνηθή ν ά κβτακλύσα
  χήν Φινλαν δία ν καί την
  ϊκανδιναυϊκήν κ«ί να έξα
  πλ-ΘΙ3 βξ «λλβ» οπμβί·»
  κρ«ς νότον. Επί τού πα¬
  ρόντος δίδει αύτην την έν-
  χύπωσιν. Εάν Ιμω; αύριον,
  μεθαύριον ενταθδ ή θύελλα
  - - καί γΙ*η μ*Υ«
  ί«ς.
  Εαί η άπίφβσις αυτή 2 εν
  Ιμεινε γρβμμα νεκρόν ίμε
  φιλβλ·γ»ιην «ηλώς άϊίβν.
  Ετέθη είς εφαρμογήν ο}μί
  βνς χβ «λδΐστ» 2έ κραιη
  τής Εύρώηης κβί της 'Αμβ
  ρΐΜής έσπευσαν είς ρβηθει
  «ν ιών μβχομένων Φινλαν
  ίώ¥ παντβιβτρβπβ<ς. Τρίτον, ίπήλθί προοέγγιβις μκταξύ Β.τικβνοΰ, Ιτβλικ·Β κρ« χαί ·Ην»μένων Πβλιτει έ λν σκοπόν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟί Β4ΟΝ ΑΡΙΘΜ.ι ΦΥΛΛΟΥ 5359 4 μηνών άπολογισμάς Η ΚΥΡΙΑΡΧ1Α ΤΩΝ ΟΑΛΑΣΣΩΝ Άγγλικά πολεμιχά σκάφη ηεριπολοΰντα είς Βόρειον θάλασσαν δημιουργοϋν πρβπετάσματα κειπνοϋ όπισθεν ιών οποίων κρύπτονται. Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ ξξξ Δεκάδες χιλιάδες οινεκροίείςΤουρκίαν. Σπαρακτικόν τό Θέαμα τής σεισμοπλήκτου περιοχής. ης -βί ΤΜΐιισιν βφ' ετέρ·» β.«χ,κοϋ χινδύνοϋ. Είναι δέ χκρακτηριοτικαν ί κ«ι μιί.υ αύτοδ ώπ«ρχ-ι ,«*ή ρης χαύτίτης τιλήψΐΜν ύ τδν χ«ί των *λ·κληρΜτ·>ιων κΡ"
  τθν (ξαιρεακι τής Γερμ«νί
  «5-χαΒώί κβί μετβ,ύ τ«ν
  ουντηρητΐκΒν καί τβν ο·οι«
  λιαχιχβν κ·μμ*τ«ν ·λ**ν
  τβνχ»ρδν.
  Εαί «.ΐνοη τίβ·ν »
  οβν καΐ εύνόητ·ς 4
  νί« αύτη- Διότι η ίνίρ
  Υ»ι« τής Ρβοβίβς, ή εκοη
  λωοΐί τού π«ριβΡΥ·« -ώ5·"
  Μβιεχικβδ Ιμπεριαιλισμευ,δεν
  Ιχ«ι 1δΐολ·γιχόν «»·λ6ί «ερ»
  εχ·μκν·ν.
  Βέβαιον μάλλβν είναι §«
  δέν ίχει δι·λο« ««•/•ν***
  οκ·π·ν, βλλ' βποβλέηει
  την πρ«γμ«τ««β·«.α|ν ο
  «ν τ« όηοΐα ΐ!ν«ι **
  Υ·ν κρ*Ι» ΤΚΪ
  *«ί Ιθνικισμοΰ κ«Ι **··*
  ηουν είί χην ήγεμ·νί«ν τήδ
  ΡΙλ·νΗοαμ·ν
  0ς8ς
  4ν ονόμαχι τοδ
  ««ραπσιημένου
  Είμηοριϊ δηλαδπ
  νείί |η ό άλ
  τ«ι
  V
  ΜΐΥ«λ·υ
  τ·δ Μιγάλου
  ίντ·5 χ.ΐ Ο.β.ε
  •β. Ό στ«λ»νιαμ·$
  Μν
  1
  Τί
  «
  νέαν μ.ρ
  φήν.
  Προοεχώς
  Η ΖΩΗ
  ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΊ
  ΡΩΜΗ 29 Δ)βρΙου (16. ότιη
  ρίσιο τής «Άνορθώοεως») —
  'ΕπΙοημον ανακοινωθέν δια
  β βασθέν έξ Άγκυρας παρου
  σισζει τραγικήν την δημιουρ
  γηθεΐσαν έκ τΛν σεισμών κα
  τάστασιν άνοβιβάζει δέ τούς
  νεκρούς κοί τραυματΐσς ε(ο
  πολλάς δεκάδας γιλιάδας. Ή
  πόλις · Έλντιίάν ή δτιοΐα ήοη
  μώθη καί τό 1684 έκ σεισμοθ,
  κατεστράφη τελείως. Τα 90 έ
  κατοστά των 16 χιλιάδων κα
  τοΐκων ιης έτάφησαν υπό τα
  έρείπια άπ' δπου άνσούρον
  ται νεκροΐ εΤτε τραυματΐαι.
  ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρ(ου (16. ό
  πηρεσΐσ) — Συμπληρωματικαΐ
  πληροφορίαι καταφθάνουσαι
  συνεχβς άπό τάς σεισμοπα
  θίΐς πβριφερεΐας δ νούν είς
  τό συμτιέρασμα 6τι ή έκτασις
  των καταστροφήν έκ των
  σεισμβν είναι πολύ μεγαλυ
  τέρα άπό όσον αρχικώς ύπε
  λογΐσθη.
  Δβκάδες χιλιάδες άτόμων
  άπωλέσθησαν Ιδίως είς την
  περιφέρειαν τοθ Έλντιζάν 6
  κου οί σεισμοΐ υπήρξαν άλη
  θώς τρομακτικόν Πρός άνα
  κούφισιν των έπιζώντων ά
  ποστέλλονται ουνεχβς τρόφ'
  μα, κλινοσκεπάσματσ, φάρ
  μσκα καί άΚλα εΤδη, τόσον
  ύηό τής Κυβερνήσεως 6σον
  καί υπό διαφόρων όργανώσε-
  ων. Πρέπει πάντως νά σημει
  ωθβ Βτι οί έτιιζήσαντες της
  φοβεράς καταστροψΓΐς διάγουν
  ύτιό τος τραγικωτέρας συνδή
  κάς, δεδομένου 8τι παραμέ
  νούν. ιίσέτι είς τό ΰτταιθρον
  έν ώ πΐπτει συνεχώς χιών καί
  ή θερμοκρασΐα ίχβι κατέλθει
  είς τούς 30 βαθμούς κάτω
  τοθ μηδενός. Τό πένθος είναι
  βαρύτατον είς ολόκληρον την
  Τουρκίαν.
  ΑΙ έφημερΐδες άφιερώνουν
  δλας τάς σελίδας των είς
  την περιγραφήν των καταστρο
  φών. Ό ραδιοφωνικός σταθ
  μός μεταδίδει &νά πασάν ω
  ραν είδήσεις έκ των πληγει
  σον περιφβρειών είς δέ τα δι
  αλεΐμματα μεταδίδει πένθιμα
  έμβαιήίΐα. Τα περισσότερα
  κράτη τής Εύρώπης έξεδήλω
  σαν επισήμως πρός την κυ
  βέρνησιν τής Άγκυρας την
  θλίψιν των καί την συμμετο
  χήν των είς τό πένθος της
  διά τό σκληρόν πλήγμα τό ό
  ποίον εδέχθη τό τουρκικόν ί·
  θνος. Μεταξύ των θερμοτέ
  ρων έκδηλώσεων συμπαθείας
  ήσαν της ΓαλλΙας, της Έλλά
  οος καί ιή"ς Βουλγαρίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δ)βρ(ου (ίδ.
  ότιηρβσΐο).-— Τό πρακτορείον
  τής Άνατολής τηλεγραφΒΪ 6τι
  κατά τούς μετριωτέρους υπο
  λογισμούς ο( νεκροΐ έκ των
  φοβερων σεισμών τής ΤουρκΙ
  άς ύπερβαΐνουν τάς 25 χιλιά
  δας. Άλλο τηλεγράφημα έξ
  Άγκυρας άναφέρει Βτι μόνον
  είς την περιοχήν τοθ 'Ελντι
  ζάν οί νεκροΐ έκ των σεισμών
  άνέρχονται είς 45 χιλιάδας.
  Ού&έ είς τοΐχος καθ* ολην
  τήν περιφέρειαν ϊμεινεν είς
  την θέσιν τού. Τα πάντα κα
  τέρρευσαν καί κατεστράφη
  σαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δεκεμβριού
  (16. όπηρ ) —Ό άντσποκοιτής
  τοϋ πρακτορείου Χοβδςέν
  Τουρκία όστις μετέβη είς την
  περιοχήν τώνσεισμών τηλεγρα
  φεΐ ότι τό θέαμα τό οποίον
  έμφανΐζει ή σεισμόπληκτος -πε
  ριφέρεια είνε σπαρακτικόν .Έξ
  άλλου, ΐηλεγραφήιιατα έκ
  Κωνσταντινουπόλεως -άναφέ
  ρουν δτι σφοδροτάτη χιονοθΰ-
  ελλα ένέσκηψεν είς Μαύρην
  Θάλασσαν έξ αΐτΐας τής όποΐ
  άς παρέλυσεν ή ναυσιπλοΐα.
  ΑΙ απώλειαι εΤναι σοβζραΐ
  πλείστα δέ ναυάγια τουρκι
  κων άτμοπλοΐων εσημειώθη1
  σαν.
  Η ΗΡΩΊΚΗ ΧΩΡΑ
  Ή Φινλανδία
  = λαμβάνει ένισχύσεις
  άπ' όλον τόν κόσμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβριού
  (16. ύτιηρ.).—ΑΙ αγγλικαί έφη
  μερίΒες, άσχολούμεναι καί σή
  μερον μέ τό ρωσσοφινλανδι-
  κόν έξαίρουν την σημασίαν
  των φινλανδικων έππυχιών
  καί τονΐζουν την ανάγκην με·
  γάλης καί άμέσου ένισχύσεως
  τής ΦινλανδΙας. ΑΙ έφημερΐ
  δες γράφουν δτι οί Φινλαν
  δοΐ ύποφέρουν έκ τής έλλε(
  ψεως δπλων καί πολεμοφοδΐ
  ών, συχνάδέ μάχονται μέ ρωσ
  σικά τιολεμοφόδια χά όποΐα
  κυριεύουν δι' όρμητικων έπιθέ
  σεων καί τα όποΐα άποδει-
  κνύονχαι έκ συμπτώσεως χρη
  σιμοποιήσιμα καί διά χά φιν
  λανδικά δπλα. Μέχρι τής
  στιγμής είς χήν ΦινλανδΙαν
  δροθν 40 άγγλικά καί 20 Ί-
  (ταλικά άιροπλάνα. ΈπΙσης
  1000 καλώς ήσκημένοι άεροπό
  ροι περιμένουν άεροπλάνα
  διά νά δράσουν.
  Πληροφορίαι έκ Μόσχσς ά-
  ναφέρουν δτι διωρίσθη άντι-
  καταστάτης τοθ Μερεντσώφ
  ό Ρώσσος στρατηγός δστις
  διηϋθυνε πρό μηνών τάς έ
  πιχειρήσεις είς ΜογγολΙαν
  δστις καί ανεχώρησεν ή*5η
  διά τό Φινλαν&ικόν μέτωπον
  Ή εφημερίς «Νέα Χρονικά»
  γράφει σήμερον δτι δέν εΐνα
  απίθανον ή παράτασις τοθ
  ρωσσοφινλανδικοθ πολέμου νά
  Εχη ώς άποτέλκσμα τόν τερμα
  χισμόν τοθ ΚινεζοΐαπονικοΟ
  πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκέμβριον
  ((δ. ύτιηρ. τής«Άνορθώσεως>).
  —Κατά τηλεγραφήμαχα έξ
  'ΕλσΙνσχι χθες χήν νύκτα κα
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  κατάθάλασ¬
  σαν και αι
  εκατέρωθεν
  απώλειαι μέ¬
  χρι σήμερον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ)βρ(ου (!δ. ώ
  πηοΗσΙσ).—"Ανεκοινώθη σήμε¬
  ρον επισήμως υπό τοθ Γαλλι
  κοΟ Ναυαρχε'ου δτι την πα·
  ρελθοδσαν έβδομάδα κατε¬
  σχέθησαν έμπορεύματα 40 χι
  λιάδων τόννων, προοριζόμενα
  διά Γερμανίαν καί προερχό¬
  μενα έξ α ο τής κατόπιν διενερ
  γεΐας έλέγχου επί των άτμο-
  πλοΐων τά&ττοΐα τα μετέφερον,
  ύτιό μονάδων τοθ Γαλλικοθ
  στόλου.
  Τα κατασχεθέντα άπό τής
  άρχής τοθ πολέμου υπό των
  συμμάχων Γερμανικά έμπορεο
  ματα άνήλθον ήδη είς τό πό
  σόν τοθ ενός έκατομμυρΐου
  τόννων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΔβκεμβρΙου
  (Ιδ. ύπηρ.) —Επίσημον Γερμα
  νικόν ανακοινωθέν, ανήγγειλε
  σήμερον δτι άπό τής άρχής
  τοθ πολέμου ίβυθΐσθησαν έκ
  τορπιλλισμοθ υπό γκρμανικων
  ύτοβρυχίων είτε έκ προσκρού
  σεως είς νάρκας 269 συμμα
  χικά καί οϋδέτερα έμπορικά
  σκάφη. Είς απάντησιν τό πρα
  κτορεϊονΡώ·τερ ".ανακοινοί δτι
  ώς προκύπτει έκ των στατιστι
  κων στοιχείον άπό τής άρχής
  τοθ πολέμου έχουν βυθιοθή
  206 σκάφη των συμμάχων καϊ
  των οϋδβτέρων συνολικής χ»
  ρητικότητος 674,28β τόννων.
  Κατά τό Ιδιον διάστημα έβυ-
  θίοθησαν 28 γερμανικά σκάφη
  συνολικής χωρητικότητος 138.
  547 τόννων, ήχμαλωτίσθησαν
  δέ καί περιήλθον είς την κα¬
  τοχήν των συμμάχων, χρησι-
  μοποιοΰμενα ήδη είς τάς θα
  λασσΐας μετσφοράς 20 γερμα
  νικά σκάφη συνολικής χωρητι
  κόχηχος 89.163 τόννων.
  ακριβώς είς τάς 23.30' διετά
  χθη συναγερμός είς την πρω¬
  τεύουσαν λόγω εμφανίσεως
  ρωσσικών άεροπλάνων. Τό
  σόνθημα τοθ συναγερμοθ έδό
  θη διά πρώτην φοράν άπό τής
  ενάρξεως τοθ πολέμου έν ώ·
  ρ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήιιροο-: «Μάρ
  κο Πόλο» μέ τούς Γκάρ,υ Κοΰπερ,
  Σίγχριδ Κιηύρι.
  Καθ" ίκάστην άπογευματινή ώρα
  6 Ιδ' μ μ. Κυριακάς χαι ι'ορτάς «πό
  τάς 2 μ, μ. _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «Α χαμίνος όμί
  £ο)ν». Καθ" εκάστην άπογρυματινή
  6 1)2 μ μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ή, στήλη
  τού ώροιόκοσμου
  Σταθμός Αθηνών.
  Πρέγραμμ» 3ϋηςΑ)βρίου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30 ΚινηματογρτφιχαΙ έιτιτυ
  χίαι. (Δίσκοΐ).
  13 Σερενάτε,'. (ΑΕσχοι).
  13 30 Είδήσεις— Χρηματιαιή"
  ριον.
  13.45 Έλαφρΐ μουσιχή. (δπο
  τη"ς δρχήιτρας Ποβητοθ. Τραγβθ
  δι: ή δνϊς Κλαβα Σιάμου).
  14.15 Κίδήσεις.— Μιτιωρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορ&ς Ιΐει
  ραιως.
  18.45 Έμβχτήρια χαί έλληνι-
  χοί χοροί. (Δίσχοι).
  18.55 Έλζφρά γαλλιχά τρα
  γούίικ.
  19 10 Ή ώ?« τεθ παιδιοθ.
  19.45 "Εργα δι' ^ορχήστραν
  (Δ'σκοι).
  20 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ.
  20.50 Κρητιχά τραγούδια «Ο
  γάμου (υπο τι Ο όμΤλου Καβχλλιΐ
  ράχη—Παπαδάκη)
  21 Μουοιχή τζάζ (ύΐΐδ
  ορχήστρα: Νιοχλή).
  21.40 Όμιλία.
  21 50 Άποσπάοματα άπό
  ϊπερα «Κάρμεν» τοθ Μπυζέ.
  22.20 Είδήσεις.
  22 30 Συνέχεια τής μιλοδραμα
  τιχής έχπομπή;.
  23 20 ΝυχτιριναΙ είδήσεις.
  23.30 Μουσιχή τζάζ. -'(Δίβχοι).
  24 Τελευταίαι ιίδήαεΐς.
  0.10 Έλαφρό τραγοθδι (δπδ
  τιθ χ. Νϊνο Κώατα).
  τής
  την
  ΌΡαδιοφωνικός μας.
  Ώραιότατον είς έμφάνιβιν «λ
  λά χαί πλούσιον είς Ολην χαΐ
  ειδικόν νωτογραφΐχον ριπορτάζ
  είνε τό 'χυχλ-ϊφ-Όήσχν πρό ολί
  γων ή"μερώ,!| Χριστουγεννιάτιχο
  τεϋχος τοθ ΡαδΐοφΐονιχοΟ μας
  Ιδιαιτέρως τό τιθχος
  είνΐ άξ<οπρόσι<τον διότι έ τοθ συνήθου; π?ογράμμαι αδτό "Η πιδ κολοσσιαίοβ μέχρι σήμερον δημι- ουργία τοϋ Κινημα- τογράφοϋ: Ό μεγαλείτεροςέ ξβρευνητής καί τυ- χοδιώκτης των αίώ- νων. Ό ήρνΐκβς ίκπότης τβν ρωμαντικωτέρων πε ριΚΕΤΕΐ&ν, πβύ κατώρθω¬ σε νβ επιβληθή μ έ τέ) οπαθ. »αί τ·ν Ιρωτα. Τ* ν ρολο τφΟ ΜΑΡ- ΚΟ ΠΟΛΟ ύαοδύίται ο ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ Μ«1 της ωραίας Κινίζας ΠριγΜηηΙααπς ή ΖΙΓΚΦΡΙΔ ΚΙΟΥΡΙ Συμ. Α ταιν(« ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ προεβληβπ είς τούς κινπμβτβγρίφους ΟΡΦΕΥΣ μ«1 ΚΡΟΝβϊ των Άοανϋν Τ«υτβχρόνβίς. ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ χτίς τις πιριέχιι σειράν πιριγρανων διά την δλην κίνησιν τοθ Ρ,χδιο νωνιχοθ μας σταθμοθ, ή δπο?α έν αυγχρίοπ μέ τάς παρουαια οθιίσζς δυαχολΕα; χαί τό μι χρόν χρονικόν διάατημα άπό τής ιδρύσεως τού παρουσ.άζει τι ρ σιίαν πρίοδ&ν άπό τεχνική; ά πίψιως χαί άπίψιως ποιχιλίας προγράμματβς. ',Άλλι·; τι την φωτεινήν χαθοδήγησιν τοθ Τ φϋπουργείου Τύπου χαί Τουρι σμοθ χαί προσωπικάς τοθ Τφυ πουργοΙ χ. Νιχολεόδη χαί των άλλων είδιχων, είνε δίδαιον δτι ό Ραδιοφωνιχός μας Σταθμός διαρ κώς βιλτιούμενος, θκ άποβ$ χαί είς τό μέλλον δπέρ τοθ τόπου, ουνυπολογ'ζαΐν είς τάς δπηρεσίας τού πρός τό κοίνον των πόλεων χαί τής δπα'θρου τύ μέγιστον δυνατόν βριον μ ι άς συγχρονισμέ νης Αποδόσεως. ΠιρΙ τούτου τό εκδοθέν Χριστουγεννιάτιχο τεθ χος αποτελεί την χαλυτέραν έγγύη σιν. «· Ον Κρήτες τής Άμερικής. Ό ένθιρμουπόλει τής Βορείου Άμεοιχής όμογενής έξ 'Αποδού λου Ρεθύμνης χ. Κλιάνθης Γιαν νάχης, πλνροφορ:ύμιθα δτι [ήγό ραοι έν 'Αμερινή μέγα άνθραχω ρυχεΐον. Ή πληροφορία ου η δέν είνε ίμοίρος οημασίας διά τόν Κρήτα τοβτον χαί τό χωρίον τού (χαί ίσον άφο:ά την φήμην τοθ ι ΚρητιχεΟ ένόματος είς την πέραν ι τοθ 'Ατλαντιχοθ συμπολιτιίαν. Ι Άλλά χαί διότι ό ϊδ:ος όμογι ,νής είνε^ιίς των μεγαλυτέρων ιύ εργιτδόν τοθ τόπου τού δαπανήσχς .διά την Οϊριυσιν μίνον τής χοινό ,τητος Άποδούλευ πιρί τάς 200 ΟΟΟδραχμάς. Ι *** Τα θύματα τοϋ καθήκοντος. ι Είς την εφημερίδα τη~ς.Κΐ)βι? νήσιως έδημεσιιύΗη ώ; γράφωμιν άλλαχοθ διάταγμα αφορών την οίχονομιχήν αρωγήν των ιίχογε νιιών των φονιυθέντων έν υπηρε σ'% άγροφυ'άχων. Πτ.όχιιται πι ρί μέτρου διχαιοτάτου έχοντος έχτβς τοθ χαρακτήρος τής υλικής ένισχύσειος των άγροφυλάκων χαί γινιχώτερον τοθτον. Καί ^Ελλο τι Η έγρ7ψαμεν πόσον αί υπηρε σίαι των άγροφυλάχων ήσαν δξι αι χαί μ ι άς ιίδιχής μερίμνη; τοθ χράτους έχτος τή; παρεχομέ νης συνήθιος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΗΑΚΗΣ ε)ΙΚΗΓΟΡΟΣ Ίν Ήραχλείν 11ΟΔΟΥΝΤΑΙ.- Βανανοφυτά 4ρίστΐ}ς ηοιχ.λΐας. Πληροφορίαι Ααρά «| χ, 'Δριοτ, Μιχιλιδίχϊ· ι ΜΙΝΩΑ' ΧΗΜΕΡΟΝ δρ> 6,30 9.30 μ. μ.
  Μιβ χβλοοσινία κινη
  ματονραφιχή δημισυργία
  ζνντανΐμένη ά «ό τ·ύς:
  Ρονάλτ Κόλμαν
  Τζέϊν Ούάΐτ
  ΧΑΜΕΝΟΣ
  ΟΡΙΖΟΝ
  Αυριον ώρα 10 1)2 η.
  μ. πλουσιώτβτον £ιν<«Μ, 2-4 μ.μ. ή πρώτη ίη·· χή τβθ έπβιοοδιαΜθϋ 4—6 Ι «Χβμίνος έρΐζων» μβ τιμβς ήλαττωμΐνατς ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ "Ωρα 10 1)2 π. μ. Σινε· άκ 2-4 ή Β' έπογή τοθ ίπεισοδιακςθ 4—6 ΡΕΒΕ- Κ Α μέ την ΣΙρλιϋ Τέμπλ, τιμαί ήλαττωμέναι 6 1)2 καί 9 1)2 μ. μ. ΡΕΒΕΚΛ τμαΐ οί συνήθεις. Δύο άπό τίιϋς ΐτλεον δημοφιλεΐς ήθοποιούς τοϋ κινιιματογράφου είναι άναντιρρήτοις ό Βί*λυΦρΐτς κα'ι ή Κάτε φίν Νάγκυ. Ανωτέρω οί δνο διά σημοι ήθοποιοΊ δπο>ς έμφανιζονΐαι είς τελευταίαν ταινίαν των πού θεωριϊται
  άπό τάς ωραιοτέρας καλΚτεχνικάς δημιουργίσς των.
  Ι
  ΕΥΓΕΝΗΑΟΡΛΜΟΝΟ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ1
  Ή Άοωυατοπβιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ παρ*λ«
  βεν 5ιά Δ-ΡΑ, ΚΑΣΣΕΤ1ΝΕΓ, ΜΠΙΜΠΕΛΩ,
  ΠΟΥΛΡΙΕΡΕΣ ώ ί λ ύϊϋά άύ
  β Ρ, Σ
  ΠΟΥΛΡΙΕΡΕΣ ώ? καί βλ« τα
  ματα καΐ κοτλλυντινά των ΕΪ
  ΟαΓθπ, ΡαΙον, ^^ιγ ΒβΪΓ)θΙ&
  ιιβιιχ, Μίΐΐο Μλκ.
  ΟνβΓΐαΐη,
  Μβΐν
  ΕΥΓΕΗΗ ΑΟΡΑ ΜΟΗΟ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  ΙΑΤΡβϊ *
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδ«κτί.ρ τοθ ΠανεπιατιιμίθΗ τϋς ΑκΒνς.
  Έη Ικταιτίκν απουδάσας έν ΛυΒνι χ«1 Πκριαίους, βΙ-
  χιτκι ιΐςτό νέον Ι αι τ ρ ■ Ι β ν τού, *δ£ς Άβίρει·
  (σννβικΐαν Ββιλιδέ Τζαμί) Ινκντι &ρτοκβιείοβ Άβαναοΐο·
  ΖνβΐΜΐαινοΐΝη: 9—12 κ. μ. μ*1 4—7 μ. μ.
  Τ«| Κ«»ι«κέ<| τ·Β| «κβρ·β| Ά», ηλ. ΛΙΟΑΪΜΑΪΑ^ΤΑΥΡΟΣ" Έκτός των άμιγών όργανικών τύπων λευρον 10—0—0, Όστεάλευρον 0—30—0, κσΐ τοθ ύπερφωσφορικοΟ Ο—20—0) ε( όποΐοι επί σειράν έ των άποδΐδουν καταπληκτικά άποτελέσματα είς την λΐπανσιν των αμπέλων, ίλαιοδένδρων καί λοι- πών δένδρων κ.λ π. χρηματΓδοτοΟνται δέ καί υπό τής Αγροτικάς Τοαπέζης, διαθέτομεν καί τόν περί¬ φημον καί πβριίήτητον τόπον 6—8—8 τής Ιδίας μάρκος ΤΑΥΡΟΣ, τόν οποίον πωλοϋμεν τοίς μετρη τοίς. Π·λυχα·ν(δης & Φραγκούλης ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ ΟΙΚΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΙΚίΩΤΗ Τό κα">λϋτερο δώρο των έορτών.
  Τό Ξενοδοχΐίον
  προτιμήσΐως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Πλ·»τια6ίν μ| νέα κομφέρ, γν«·τ·ν διά
  λγκε.τειατ*.·ιΐ( τβν λουτάρνν τού καί της τκλιΐε,ς
  Ιίί ίΙλϊζ η ά |
  ιΰχκρι·τ·ν
  —.ΥΒΟΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΘΗΤΕΙΑ
  Δύναμις χαταλυτιχή δ πδλε
  μος είχι χαί ατήν εφημερίδα την
  επΐδρασί της. Θ4ΐλλα δρμτ]τική
  αναποδογυρΕζΐΐ 8,τι βρή χαί χά
  τασΐρέφει ή μΐτβθέτει πράνμ»
  χχ χι' «νθρώπους. Τή; θύΐλλας
  αυτής τίς σ^νίπειες δοκίμασι
  χαί ή στήλη αυτή Μίγάλη δέν
  ήταν βέβιια ή άπώλΐια τής έξα
  φανίσεως. "Αδιχο 6ά:αν δμως £ν
  τής χατιλογΐζετο ή χατηγορία
  τής λιποταξίας. "Άλλ»4χαβήκονια
  περισαότερο ϊπείγοντα Ιηέβχλαν
  την έξαφάνιοί της. "Αλλες οτή
  λις μέ περΐσσότερτ] άξΓα, μέ μι
  γα)ύτι;ον ένδιαφίρο, ϊσως μ)
  τραν,ύτερη χαί &ραματιχώ:ΐ(Τ]
  μορϊή, άλλά με έντονώτερτ) ζωή
  ναί δυνατώτιρο π»λμό παρ' 8/η
  τή θανατείή πριέλευσ! της, ηή
  ραν διχαιωματιχά τή -.θέσι της
  Δεν θάΐαν δλλ«ση πίλεμος άν
  ίφηνεν άπαραβίαοτα τα—Ιτιχνα
  μάλιατα—λυριχα σχεδιάαματκ χαί
  τα πιταχτά σημιΐώματει. Καί, τί
  τ« θέλιτι! Ν χ ασχολήται χανείς
  μέ τα μικρά χι' ασήμαντα, με
  μιχρολιπτομέριιις τής ζκίή:, ο'
  ώρα π-.ύ συγχλον!ζ«ται ίή γη~ χαί
  συντελείται κοσμοχαλασιά γιά νά
  ακολουθήση νέα κοσμογονία,^δέν
  θά κάνη ασφαλώς τίποΐε περιααό
  τέραν ή διαφορΐτιχό άπ' δ,τι 4 χο
  χλιος πού τραγουίά έ φ χαΕιτκι
  πίνω ατά χάρβουνα χαί τίς φλό
  γις. Χρειάζονται δμνς χαί οί
  μουσιχές χαί χά τραγούίια άχό
  μη χαί σΐΐς τραγιχώτερες σ;ιγ
  μές άχόμα χά Ι σ:ίς ώ;ις πού
  οί άνθρωποι, ό5ι6ουν σέ πίνθιμι;
  πομπή. Μέ τή σθναίσθησιν αυτή
  έμφανίζεται ή στήλη τούτη «π'
  αυτήν έ5δ τή θέσι.
  Δεν σχς ύηίσχεται πράγμκτκ
  ώΐΐρα των δυνάμεών της. θΐ
  αυνεχΕση απλώς δ εί ήρχισεν άπό
  &λλη σΐλίδα. θϊ σονεχίση τή
  θηΐ,ιία της. ΓιατΙ θητΐία είνε
  ζιοή. Μιά θητιία πού αντλεΐ άπ'
  την Ηΐα πηγή ,τά χαθήκοντα χκί
  τα διχαιώματα, τίς χαρές χαί τίς
  λΰπΐς, τίς προσϊοχίε; χαί τίς κπο
  γ&ητεύσΐις-, τίς λαχτϊρΐς χαί τούς
  χαημους. ΆρκεΙ μονάχα νά ξέρη;
  να έρμηνιύΐί τα γιγονότα, νά με
  τασχημκτίζ^ς τα αίοθήματχ, νά
  ν^ς χαί ν' άγαπά;, νά χάνη;
  τραγοθδι το χλίμα ·?υ χαί στορ
  γή την όργή χαί τό μΐσος χαί νά
  φέρης μέ ύπιρηφάνιια χαί πλα
  τιιά οχίψι, 8αο είνε χαί τό πλα
  τος τοθ απείρου χαί τής αίωνιό
  τητες, το αΐαυρό τοθ μαρτυρΕου
  αου χαί θά β;.ής ατήν λύπη την
  ινή Χϊί σΐήν χαταδρομή την
  ευτυχία.
  Ν* χλέβης την ευτυχία των
  ΐΛΐ είναι ιύχολο. Νέ με:α
  χηματίζτς δμως τή διχή σου δυ
  σ:υχία οέ χαρά χαί νά την μοί
  ράζισαι Οσΐερα μέ τούς άλλους,
  αύΐό είναι .τό ώραΐο χαί το δξιο
  στή ζωή. Καί τότι ή θητεία γί
  νιται άνάβζσι πρός τίς χορυφϊς
  τεθ ίδεώΣους χι' 2χι χατραχυ
  λισμα προ; τό σκότει ν ό βίραθρο
  τοθ ταηΐινιθ. Μ ά τέτοια πορεΕα
  άναδάσεως Ιαως ίπιχειρήσΐυν οί
  ανθρωποι δταν χοπάση τοθ πολέ
  μου ή θύιλλα. Τότι ή θητιία
  τή. ζωής θά βρή τούς πραγματι
  κοΰς οχοποΰς της...
  ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Έβ«νςΉρ*Ηλε»βν
  ΚΟΙΙΊΩιΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη άεροπορικώς
  ('ξ Αθηνών μετά τής κυριας τού
  ό κ. Γεώργιος Ίιτρίδης.
  — Αφιχθη έπίσης ό έν Αθήναις έγ
  κατεστημενος συιιπολίτης χ. Ι.Κόνιος.
  ΙΆΜΟΙ. — Ανδρέας Παπαδάκης
  τραπεζαικός. Νίκη Ζ'ιΐγραφάκη έτέ
  λΠαν τοιΊς γάμους τιον. Παράνυυφος
  παρέστη ό κ Έμμ. "Αλεξάκης όοον
  τιοτρος. Θερμά συγχαρηΐήρια.
  - Την παρελθούσαν Τρίτην ^Ις ' τ6
  χωοίον "Λνω Άσίτες ετέλεσαν τοϋς
  γαμηυς των Λ κ. Ληιι. Σχι»ας μετώ
  τής _δ)δος Εύσεβίας Μΐταντουβακη.
  Παρανυμφος·πι«ρεστη ό κ. ΓβοΊργ.
  Έμμ. Μπανΐουβας.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Οί σεισμοί τής φίλης χα'ι συμμάχου
  Τουρκίας οί όπυϊοι τόσον έλύιτηααν
  ΐους Γι-ΐανταχοϋ "Ελληνας.
  — Κ'ΐί λύγφ τής τερασ-ίας έκτά
  σεως αΰΐώΐί καί λόγω τ,οΰ δτι γίνον
  ται διά δευτέραν ή τρίτην φοράν
  ένΐός μικροϋ χυοιικοϋ διαατήματος
  Άπησχόληηαν τυυς συμπολίτας
  καί ΐ| αυτών είδικώτίρον τυυς.. σει
  σμοφόβους.
  -Επι χ[) προσεγγίσει τοϊ νέου ε·
  τους αί προϋήκαι των καταστημάτο»ν
  πυοσελϋύοον πολλούς, ίδια5τΐ)ύς ένδια
  ψι,ρομρνους ίιά τούς πατρθί·ταρ*δότους
  μΐτοναιιήδί'.
  — Καί γενικώΐρρον διά τα δώρα
  τής Πρωτβχοονιας πού &έν είνε μο
  νόν τακτικά άλλά καί εκτακτα.
  -Άνταποκρινόμενα είς τόγοϋσΐοϊκαί
  την... ΐδιοφυ'ιαν κάποτε τού άγορηστοί.
  — Διά ^ την εορτήν ϊβθ Αγ. Βασι
  λείου ηυξήθη τό χορηγ^>;μενον είς
  φυλακισμένβυς σιτηι>εσιον.
  — Τό αΰτό μέτρον έφηρμόσθη καί
  διά τα Χριστούγεννα.
  — Συμφώνως πρός διαταγήν τοϋ
  ΟπουργοΓι τής Δικαιοσΰνης κοινοπηιη-
  θεΐοαν καί πρός την άρμοδίαν αρχήν
  τής πόλεως μας.
  — Είς την Νομαρχίαν Λασηθίου
  άιτεστάληηαν διά βοηθήματα των έ
  ορτών.
  — Έν συνόλω Κ5.000 δραχμών αΐ¬
  τινες καί διενεμήθησαν κατ' άναλ(ΐ
  γίαν είς τοθς άιτοοους, τα θύμαΐα
  πολέμου καί τού; άναπήροι-ς.
  — Άνάλογα πβσά διενεμήθησβν
  καί είς τούς άνέογους εργάτας.
  — Λίριον^ τελευταίαν Κυριακήν τού
  χρόνου ή έργασία είναι γενική κα
  τα Φυσικόν λόγον:
  — Έργάζονται τα μαγαζιά, άγορώ
  ζουν καί . π«ραγγελλουν οί πάντες
  καί γενικώς ή κίνησις είναι έξαιρ*
  τική, ή έξαιρετικωτέρα ίσ'ος άπό βλας
  τάς εργασίμους καί σημαντικάς ημέρας
  τοϋ χρόνου.
  — Έξ ίλλου άπό την ήμΕ^αν αΰ
  την άρχίζουν αί άπαιτήσεις τής ό
  λότητος διά τό καλόν τοϋ χρβνου
  μέ τα έ'ντυπα ευχετήρια.
  — Προβλέψεις κειί... στοιχήματα δια
  τυπώνονΐαι καί σημφωνοΰνται άπύ τώ
  ρα διά τό 1940.
  —Τό κυριηρχοΰν έρώτημα είνε: Θά
  έχωμεν ειρήνην τό 1940 ή τούναν
  τίον θά πραγματοποιηθώσιν τα ρη
  έντα υπό τοΰ Άγαθαγγέλου;...
  — Βοοχή προχθές την νίκτπ, λιακά
  δα ομως την χθεσινήν πρωϊαν.
  — Πρός δικαίωσιν πάλιν των και
  ροσκόπ(»ν οί όποίοι επιμένουν δια
  την ήπιότητα τοϋ εφετεινού χειμώνος.
  — Ή Ε. Ο Ν. Αρρενων ετοιμάζει
  βασιλόΐηταν διά την παραμονήν τής
  Ή ώραια αίίτη εορτή θά £χχ) ά
  σφαλως την έπιτυχίον προηγουμένην
  εορτών τής Ε. Ο. Ν.
  — Πρός τιμήν των ύργανωτών τη ι:,
  άλλά καί πρός ύτελος των άπώρων
  μελών τής Νεολαίας.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ είνε:
  Άρχαΐοι "Ελληνες και Βυζαντινοί συγ
  γραφείς τού Έχδοτικηί θϊκου Λ, Δή
  μητράκου (υπό την εποπτείαν των κα
  θηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών:
  Σκάσση Ε., Πεζοπούλου Ε., Χατζή
  Α., Καπνουκάγια Χ., Σ'αματάκου Ι)
  Εξεδόθησαν: Ιον. Θουκυδίδη; 400
  σελ. επί αρίστου χάρτου καί μέ ίστο
  ρικούς χάρτας. 2ον. Πλούταρχος 400
  σελ. επι αρίστου χάρτου καί μέ ίνα
  ίστορικό χάρτΓ) καλλιτεχνικώς δεί*ε
  μένοι. Πληροφορίαι καί εγγραφαί συν
  δρομητών παρά τ<7> άνΐιΐΐροσώπο)
  μας: Ρ. Άνωγειανάκη (τηλέφωνον
  322 328).
  . ΚΟΚΚΑΡΙ
  Έξαιριτιχίίς ποιότητος ιίς την
  χριμμυδαποθήχην παρά τφ ΓινΙ
  Τζαμί παραπλεύρως τοθ έμπορι
  χοθ χαταστήιιατος Ιωάννου Δι-
  ναρδάχη. Πώληαΐζ λια,νιχβς χαί
  χενδριχβς. Δρ. 14.
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  νέον σχέδιον γυνο>ιχκ(β>$ τοάντβς, κββΐ
  μσντέρν· σχήμα ζώνης θά τ· εδρετε είς τ· ΐ1δικ·ν
  ουνΐργεΐον κκτκοκΐυής δερματίνυν κίδβν:
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  (Π«Βα χον 'Αγιον Μον&ν).
  ΈκιαΜεφθήτκ μας: Ιχ·μκν την πβικιλίβν Ά-
  βηναϊχβϋ κβταατήματβς είς βαλίτσες, μπ«·ϋλα,
  πολυθρένϊς, καρέκλες ταξιδίου, κρΐβράτια (κοτρα
  τΐ(«ς καί γκνικβς κίς Ιλει τα χιδη τκ{ιδ(·».
  'νη·κατάατιιμα τ·6 εν Άβήνειις ίργβοτββί·»
  Πολυχρονίδη--
  Οί
  ΟΙ. -1 .
  •μ
  ""V
  η
  Μ-11 ·
  ιυι<"· ίι«-ιη '' Μ *υν Χβ·νΛΠο4 * .^«βινόμ^.Ε Ιδ'θφυιαν)ώ «^ ά Ιην «ρτ,,ν ^.? 0Μ;άνα;; νβλογα π.σα &ιενΕ . ί τους ό,νεογοΒ- έργ!1ΙΓ .·νιογ| «λεϋτα,αν Κ»ρι<1 „; • * έβναοίο «ι-, ^ •οικον λογο: ΚβΥήζοΥΜ» τα μογαζιά, ί» «οί : η·ραγγ£υ.ουν οί ι»*, •4 ή κίνησις εϊ«~ ;;,„ ς ^ ^γψς χαι βιιμονΐιζκ ίυ» ϊβόνου ΡΓ ί).λου άηο την ι'ίιι£»]ϊ β α·ν αί άταιτηοκ; της | ,'. ι<· ι τ6 καλόν ΐοϋ ρκ ΙντΐΜΐα ενχπήρια. '··■>^λεψεις χ«ι... οτοΐ](ΐ|μα!«1«
  χαί σημφωνοϋνΐαιάιοκ
  .. .ο 1910.
  Γό χνριχρχοΰν έρώτηιια εϊιι Αι
  ιν ειρήνην τό 1940 ΐοίνπ
  Μ ηρυγμαιοποιηθδκΐιν κ μ
  ι 6πό τού 'Αγαθα-,'γΕί»1...
  Ιοοχή ,τροχ&ι; την ν»«« Ιιιιι
  ιιυ. την χβεοινην ΐτ(καΐαν
  Λιχαιωοιν πάλιν ΐϋ'»
  οί όποιοι Γ,τιρνι» Ι·
  ΐπιοτητα ΐοΰ ίφετεινού ιβΛ
  Η Ε. Ο Ν. ΆορΕνων ο*»
  ιΟ«ητ«ν δια την
  οχι ο ιά(.
  Η *«ροΐ" »ι"1ίΓ1
  Ας την ίπιτϋχιο»
  Τ,ν τής Ε. Ο. Ν.
  Πρός τιμήν των υ^
  και πρός ό»βλος των α**»
  « τής Νεολαιο;.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  Οικονομική ζωή
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Τιμαί ΌνομαστιχαΙ
  ΣΟΪΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ. 13.50
  12.50
  Υ' » 12.—
  δ' » 11.50
  9.—
  ΑΓΟΡΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καραμτιουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » γ'
  ΣΤΑΦΥΛΑ1
  ΡαζαχΙ
  Λονδίνον
  Νία 'Υόρκη
  ΠαρΕοιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  «—■
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Ι ΣΕτος
  14.-| Κριθή
  7 50
  6.50
  6 30
  5.40
  13-
  10.-
  5,80
  3.50
  Β:ώμη
  Οίνοι μίοτατον
  Γλιθκος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πρίσινοι α'
  » β·
  » γ'
  Μέταξα
  9— 11.—·
  7 —
  7.—
  20— 21.—
  Π.— 18.—
  29 30
  26.—
  24.—
  2*.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού Οέλουν
  πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλους.
  Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
  Β'.
  Είς τις αρχάς παοαγγιλλίαι
  ε'ς τό χατίοτημοι τοθ θ/οδιβρΙδ«]
  Ι'ίϊονΐο μόνον ακο στρατιώτας πό»
  εΐχαν γυρ'ση άπό
  αν τίίς Κρΐμ,α'ας,
  τ,σιν φθυνοθ ναπνοθ τής Β ργινΕ
  άς, τβ τοιγίρβ «ατέοΐηααν φθη
  νίιιρα, χ»1 ή^χιοαννά δταδΐίιον
  ται χά! »ίς τα λαϊκά οτρωμαΐα
  Τό "Ινι Μονοφατσίου
  καί αί καλλιέργειαί τού.
  την ίκατρατεί "ϋταν ?έ έγινεν ή εφιύΐεσις τ&ν
  τόν χρΐμΐϊ'όν
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίσττ)
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοίία
  Λγε>ρ*
  Πώλησις
  546.—
  550.
  ——.
  138 20
  140
  20
  3.09
  3.
  13
  31.—
  81.
  .45
  73.50
  74
  50
  32 90
  33
  .40
  4.62
  4.63
  560.—
  564.—
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.—
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  31 —
  4.62
  23.46
  3.11
  104.—
  21.12
  27 40
  πόλεμον. Γρήγορα 8μο·ς ή οονή
  θεια διΐδίδετο ΐίς τους χατοΕχους
  τοθ Αονδίνου χαί οί καπνισται
  τβιγίραν όλον έν έπληθύνοντο. ϋί
  χαταο<ιυα3ΐ2ΐ χαί ίμποροι πού ρων Ιπεχείρησαν ν' αντορασουν χατά τή; «χυδαία.». ώ; νή< έχα· ρΐχτήριζον, συνηθείας τοθ καπνί- αματος ταιγάριον καί {«αμάν δ,τι 3 13 Ι1Κ0ΡοΙΙαχν διά νά πιριορ!οουν*!'χαΙ ' νά χά απνίξουν έν τ^ γενέσει τού ρ! χά απνίξουν έν τ^ γενέσει τού τό Ιμπίριον τδν τσιγά,ων. ϋχρ' ιδλην ίμως αύιήν την ανΐίδρααιν ΐ3 τσιγά^α τα [όκοί χοά 702 4 35 31 451 τέ τσιγάΐα. τα [όκοία 4.63, ζ°ντο έν Αγγλία—χαί ίπως εί 23 95 314 105.— 21.32 Τ 6 μεγάλο έργον τ©0 Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. (64 ν γγς διμεν, ό ποβτος πού ια χατισ«εβ ασιν ή:αν Ινας Ρωμηος—ήρχισΐν νά γίνοονται γνωατά χαί νά ιύ:£· σχουν ζήτησιν εί; ολόκληρον τόν χόιμον. ΟιρΙ τό 1860, Εταν ο Έ δουάίδος, πρίγκηψ,τόΐε άχίμη τής 0&α>λ!α{, διαδοχος τοθ αγγλιχοθ
  θρίνοΐί— δ μετέηειτα βασιλεύς
  Έδουάρδος ιής Αγγλίας, 6 χο-
  σμοπολίτης — π ου ί5ιδε τδ συν·
  θ^μα τή; άνδρικής μόδας εί; την
  "Αγγλίαν χαί δι" ο5τ<)ς είς δ)ην την Α6σιν, ήρχισε νά καπνίζη δη¬ μ-αα τσιγαρον, ή μίδα τοθ χα- πνίσματος τσιγάριβν έγενιχιύθί) ί Αλ Εί ό μηχανών πού χατισκεύιζαν χά τα χιλιάϊις τα τσιγάρϊ, τ4 είίος ο. διέλθη «ατα ΙΝΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ χριτοθ μΐς).— Άναμεσχ χά Ι Άρκαλοχωρίου τό "Ινι, ναι άναντιρρή'ω; Ινα άπό τί γονιμιίχερα χ*ρι4 τής έπαρχί τοθιοτοθ πληχτ χαί είς Ί5ού π άς τοθ Μονοφχτοίοιι. ΈΪ5> τα
  δημητριαχά εϋϊυκιμοϋν Βα:ν πευ
  θενά άλλοθ Κ?ιθ£ρια ναΐ σιτά
  Ι Άλλά αί χαλλιέργειαι δέν πι
  Σ<οινιαΙ ριορίζονται είς τα |δημητριαχά εί μίνον. Καλλιιργοθνται έξ Ϊ3·υ μέ ζήλον χαί στοργήν χαί οί εληές «αί τάλλα «Ηη. Χλιαϊες νέα έ· χά! είς την Αγγλίαν ριΛ 5ψ»νοντχι έ<£μιοιι μίτρο χ»1 ίλις τ»ς άλλας χώρας. 4τΐοδίδοιιν ττλουαίους χαί Ι λε χ μιριχοΙ χχραχτηριοτι - χοΐ ά?ιθμο1 π«ρΙ γ/, ή χ? ς η ϊ( αν κατεακευίοθ^σχν τα «ιδία με α ά ή ΐ άάλψ Ο Π έπιι νά πιρί χτςύς χαρπούς ή ρ α^ χανΐ[ς φ καχχνβλώΐιιο; τσιγάρβν είς την Μίη άπ> ίδδ ν4 >^ χοδς κυμα
  Αγ/λίαν, τή. χώ?αν είς την ίποί ϊ(σμούς χ6ν σταχυδν , γιά νά
  θ ^θ ί ΐΐ ' κα! την
  αύ:οΟ. Καί
  ^ μ α,^η^θς
  χά χήν χυχαΐαν άν«άλυψ ν χϊΟ γθνιμ4ιη:α«
  ΑΙγυπτΙ υ σ:ρ«:ώτου τιιγά-α: ^ή
  τίν
  ΑΙγυπτΙ υ σ:ρ«:ώτου.
  •ΓϋολϊγίζΐϊΜ δτι ιό
  δόν τοθ ττληθυιμοθ τ%ζ
  άό ί 5
  ψ γμη
  τιιγά,-α: ,^χ&; ^ή χαλλιέργιια είναι ά
  ήϋσυ.σχε ν,λογος »ίς £«<αιν π?4ς την ά 'ΑγγλΙβς Π050πχέιτ,τχ. ΤΙ τελευταία χρό ημ Π050πχέιτ,τχ. ΤΙ τελευταία χρό άνερχόμεον είς 44 500 000 <{^ νΐα ιδιαιτέρως ή χαλλιέργεια των χ&ν, χαπν!ζ«ι ταιγά?α. Οί 'Αγ δηαητριαχβν Ιχει συ«τ)αατοτιοι αήμερα 44 898 β Βί ί έθΐθ γλοι χΐπν'ζοιιν 44 898 ·Β,χτίαιις χίρα9ι τβν τ» 4 διαε<ατ«μμι»ρι*. Εη>αϊή ρ0ντκ[.
  τό Ι* δίκανον περίπου χαπνίζο^ν ποιοπνι.
  γυναΐκες, Καί ίμιβς μέχρι τοθ.ευ %Λ ιη[
  ρ}
  σπιί
  χη
  Λ·π4σμϊτα
  ποιοθνται είς ιύρεΐχν
  χλίμαχα
  ρ . %Λ ίπ1 πχίον γ£ν«Χαι μεγάλη έ
  πολέμου μιά γυναΐχ»' πιλογί) απ4;ων. Γι' αυτό χαί δχι
  μοθοε νά χαπνίοη δή ό υξήθ ή
  μ γπιλογ
  πιυ θά τολμοθοε νά χαπνίοη δή μόνον
  μοσ'α θά ίκυτχίζετο ώ; φχινίμε ή
  η ή μόνον
  μοσ'α θά ίκυτχίζετο ώ; φχινίμε γωγή
  νόν χαί θά έποοχάλει χάνδαλον!
  Μεΐαξύ τοθ 1920 χαί 1930 ή~ χά
  χ&ς.
  πασ3τι«βς ή παρα
  1 |6ιλτιώ9η ποιοτι
  η
  λαιοδενδρα^.έχουν φυτευθή χά τε¬
  λ δ Εί ^ί δέ
  ρ^.χ φή
  λευταία χρδνια. Επί π^ίον δέ,
  είς τίς γυ?οποταμιές δπου 6κάρ
  χει νερό δημιουργοθνται χήιτοί,
  φϋΤϊΰοντΛΐ χαί | χαλλιεργοθνχαι
  έσπιριίΐειδή χαί 2λλα «αρποφί-
  ρΐ δίνΐρα. Καί αύ:4 πα?ατηρεΙ
  χαι είς δλα τα χω&ιά τοθ διαμερί
  σαατος άη' τα Καλύβια, τό Καλό
  Χωριό, τή Μουσίύτα, τό Ίνι ώ;
  ιιέσχ είς τους Κασσανου; χαί την
  Μά?θα. ΠαντοΟ ή χαλλ έργεια είνε
  έντατιχή, έψ ίχ παράλληλον χά
  ταβάλλεται 'κάθε προσπάθιια διά
  την ανάπτυξιν χαί τής χτηνοτρο-
  φ(ας τίσον '"τής οίχοαίτου δα όν
  χαί τής νομαδιχή; χαθώ; χαί διά
  την ανάπτυξιν τής 4?νιθοτροφίας
  χαί τής μελισαοχομίας. Καί θά
  είνε άχΐμα μΐγαλύτερη ή άνάπ,τυ
  ξ<ς τής παραγωγής δταν μεχ' όλΕ γον θά άποπερατωθζ ή 45ος Άο χαλαχωρΕου—Σ<οινιά χαί θά έξα σφαλισθη' μονίμως ή δι' αΰχοχινή τού σκγχοινωνία. περεδιπλασιασθη. χρονικόν διάστημα, ι Ουδέν είς τουτο δυνάμεθα νά ά.τείπωμεν. ΟΙ λσοΙ, ώς τα άστρσ, δικαιοθνται νά έκλεΐπωσι περιο δικβς. Καί τοθτο καλόν, άλλ' υπό τόν όρον δττως τό φως επανέλθη, ή δ' Εκλειψις μή έκτραηβ είς δισρ κή σκοτΐαν. Ήώς κσΐ ανάστασις είνε ουνώνυμσ. Ή έκ νέου εμφάνισις τοθ φωτός όμοιάζει την είς τό έγώ έμμονήν. Εξετάσωμεν ήδη έν ήρβμΐα τα γεγονότα. Ό έ· τι ι τοθ όδοφράγματος θάνατος ή ό τάφος έν τβ έ ξορΐα είνε διά την αφοσίωσιν τό έκ των ών ού κ άνευ τής εκβάσεως. "Ας στέρξωσιν βίς την έγκατά λειψιν οί ίγκαταλειττόμενοι, άς στέρξωσιν βίς τόν έ ξοστρακισμών οί έξοστρακιζόμενοι. ημείς αρκούμε¬ θα Ικετεύοντες τα μεγόλα ίθνη νά υή όπιοθοχωρή- σωσι μακράν, -πέραν τοϋ δέοντες όπ^σθοχωροθντα. Υπό ιήν ττρόφοσιν έπανόδου είς την λογικήν δέν πρέπει νά ιτρ«;ρ*ασι παρά τιολό κατερχόμενα. Ή Ολη ύτάρχει, ή στιγμή ύπάρχει, χά συμφέ- ροντα ύπάρχουοιν ή κοιλί,α ύπάρχει, άλλά {έ/ πρέ πει ή σύνεσις νά έκπροεύεται άπό μόνης τής κοι λΙας.'Ο στιγμιαΐος β'ος Ιχει τ6 δίκαιον τού άναπσλ λοτρΐωτον ιό ■παραδρχόμεθσ, άλλά καί ό διαρκής βΐος έχβτόέαυτοθ. Διότι τό νά εΐνέτι άνεπΐληπτος καί άνελλιπής δέν οημαΐνει κσί δτι δέν εύναται νά τιέ· •Π. Ή ΙστορΙα πολλά πσρέχει ,παραδβΐγματα τού¬ του. Έθνος διάοημον όοέγεται τοθ (δεώδους κοΐ εί τα σφαδάζει έν τώ βορβόρφ καί άρκεϊται δταν δ' έ ρωτηθβ πβς συνέβη νά εγκαταλείψη τόν Σωκράτην άντΐ τοθ Φσλστάφ; οάς άποκρΐνεταΐ" ^'Αγαπώ τούς πολιτικούς άνδρας! Μίαν 6τι λέξιν πρΐν εΐσέλθωμεν είς την συμπλο Μάχη. ώς ή παρ' ημών ήδη άφηγουμένη νέ τι άλλο, ττσρά τάσις ά·>ωνιώδης«πρός τ
  6ες. Πρόοδος τιαρακωλυομένη, είνε κοχεκτική. ένέ-
  νουσα τοιαύτας τραγικάς έπιλτ,ψ'.σς. Ή άσθένεισ
  οθτη ιηςττροόδου, δίέμφύλιος τούτέστι πήλεμος,
  κατ' ανάγκην συνανεμΐγη είς την εξέλιξιν τής ήμβ-
  τέρσς υποθέσεως. Είνε μΐα των άπαισΐων φάσεων,
  ■Πί άξις έν τού «3 καί διάλεψμα τού δράμματος έκεΐ
  νού ο δ ή υπόθεσις εϊνε »Τς κοινωνικόο παρίας. ό δί
  άλη6ή«: ούτοθ τΐτλος: Ή Πρόοδος. ή Π;όοδος!
  !Η φωνή αυιη, ήν έκπέμττομεν συχνάκις, άποτε
  λεϊ την σκέψιν ημών ολόκληρον καί είς β σημείον
  τοθ δόάματος εθρισκόμεθσ, ή έμφωλεύουσα
  -ροορισμένη νά ύποστβ πολλάς Ιτι δοκιμασΐας, μβς
  έπιτρέπεΓ ϊοως, άν ουχί ν' άνεγβίρωμβν, άλλά τού
  νά έπιδε ξωμεν λαθραΐως, ολίγον τι έκ τής
  έν Αγγλία "Επί μικρόν τί τ3ΐ|·ιν τΐούριβν. "Εϊασε δέ την
  γάρα έχακνίζοντο άΐτο τόν χαλόν τιχδτητα ψ, χαί ή πίπα.
  χόσμο. Ό λαος ίχάττνιζι πίπα. | Αύτ» γιί τόν.τσιγάρο χαί
  'Αργέτερκ, μέ την χρησ:μοιχο( Εαιορίαν τ-.υ.
  τής πέρδΐΜοςΙ—ΟΙ έν ύκηρΐαία φονευθέν-
  καιί τού λαγωοδ. } τβ5 «γρ.φόλακες.
  , , . , , ,, Η κυνηγετικπ '.ορνΛνβίϊΐς Ήρε»
  σ-.βχρα μείωαις είς την χαχαναλω ΧλΚ(ου ανακοινοί δ π συμφώνως
  παρετηρήθη
  την
  πρός τόν Ισχύοντβ νέον νόμον
  πεοί θήρας το κυνήγιον λβγωοϋ
  καί περδΐΜοι λήγει την Κην
  ΊανουχρΙου.
  (Έκ τοθ Γρ«φ((οι της Κ. Ο. Η.).
  Τό υπουργείον τ&ν
  χΒν εγνύριβε πρός
  ιττας 'ΛγροφυλβΚΓΪς τ·9
  ρ
  Έπ6·
  'Απά την Άνατολικήν Κρήτην.
  δέν εΤ
  τό (δεω
  λάμψεώς της.
  , γ
  (συνεχΐζεται)
  της πα
  Διά τα σογχοιωνιάχά Ιργβ Σητείας ή Κυβέρνησις εξεδήλωσε μέχρι σήμερον τδ
  , χορηγήσοσα μεγαλος πισ·ώσεις πρίς άποπεράΛωοίν των. Ανωτέρω ή
  ένϊιαφίρον
  χαταθ'ευα
  σθιϊοα επί τής έθνιχής 6ίοΟ Σητείας- Λιθινων.Ίροιπίτρας γίφυροι «Παραδείοΐ».
  ΟΛΛΤ
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  0 "ΤΕΚΤΟΝ
  Μαθηταί γυμνασΕων
  ματικως 8*»»^"
  ρσμένων πολιτικών
  ίόα δ^
  ίργρμμ
  λών Πολιτικών
  δομικήν καί σχέδι*
  σιν χωροβάτου καί
  Κουθούντων τό
  Ανωτάτων Σχο·
  πολυτεχνεΙου οΐκο-
  φ[αν και χρή·-
  μαθήματα μετά
  1 άσκήσβων β1ς
  Ε5
  των Σχολών
  έξα
  ργ
  -

  ΑΦΙΧΘΗ
  ΣΤΟ ,,ΑθΗΝΑΪΚΟΝ"
  Ή άνο με ομένη παρσγγελία
  μας Αγγλικών καΐ Γερμανικών
  ποπλινών δι* υποκάμισα.
  Σχέδια έξαιρετικά
  Τιμές προπολεμικές.
  ΑΟΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΟΙ ΤΑ! ΟΑΡΙΙΙΕΑΙΑΣ ΣΑΣ
  — Ή τιιιΐ» τοΰ άρτβυ.
  ΑΓ άπορίσΐΜς τής Έπιτο'πής
  Διβ-ιμήίίκν ή τιμπ τού &9-ον
  ΜαθΗΜοβη αι; έξπ<: "*λίυβ« λε« κ* α' πβιιτητβς δρ 9 69, β' 8 95. 'Αρτος *■ δ? 9 20, β' 8.10. Τ6 έντελ&ς άνακαινισβέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρπτών ταζιδιωτώγ. Τό εόνοεΐ ώς Ινα άπό χά καλυτέρα ξενοδοχεϊα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνβσβως, άβρισμοθ, άπαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρων. είνε άσόγκριτον. ΤΟ «ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διΐοβύνεται άχό τ·ν Ερΐΐτα μ. ΓιιίργΜν λ ΙΕΑίΥΤΑΙΔ ΑΕΞΙΙ ΤΒ! ΗΟ1ΑΣ: ΕΙ! ΙΛ ΗΑΗΟΥΚΑ: ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ Ή ο'κογένιια Γ. α. Βο?·χδη κροβίφποπν (1ς τ* Πτωχο «ομιϊον έι«λ(Ν·&ν Φ»γη"όν είς μ<ηαην τοθ πατρός των Γΐωΐγΐοτι Βορεα δή ΟΙ τρέφΐμοι τοθ ίδίύμβτβς εύχαριοτοών θερμΒς. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοθνται οί κ. κ. συν ταξιοθχοι δτι κατόπιν άποφά σεως τοθ κ.'ΥπουργοΟ τΛν Οί κονομικων ή θεώρησις τώ»» έ ξοφλητικων αυτών άποβεΐζε ών θά γΐνεται έφ' εξής υπό ττΐς Αστυνομικάς Άρ.ής καί ουχί υπό τοθ Δήαου ώς ^ τοθδε. (Έ< τοθ Δήμου Ηρακλείου) ΑΠΩΛΕΣΘΗ αδιάβροχον χίλυμ μα αύτοχινήτου από Έσταυρωμί- τον μέχρι Σίββας. ΠαραχαλεΙ ναι 4 ιθρών νά τό παραδώση είς τ4ν χ. Κατσιρντάκην καφε¬ νειον Κ. Τζ'-,βινή (Κέντρον) χαί άμειφθήσεται. νήοεω; (άρ. 336 25)5)39 τϊΰχος «) έβημβοιεύβη τό ΒχσιλΐΜόν Διά τ«γμκ «κερΐ άρΜγής βΐκβγεν«ι&ν οργάνΝν Άγροφυλαχίιςίφονευβέν των έν ίιπηρβσία μ«1 ένίχβ τειύ της». Ή προθεσμίοΕ ϋκββολής «Ι τΑβ(«ν τβν βικβΗβύχ^ν κρός τόν κ.Νομάρχην έχ*ι όρισθπ οι' εν Ι τος περίπου, οηλ. λήγει την 2*ην Αύ γούατου. "19*0. —Ή πρβσνιρινη (ργααία τ&ν ανάπηρον. Έξ άφβρμήί διατυιτυΟίντΗν έ· ρντημβτϊΐν ο Οηουργος τ&ν '£ομ τ·ριχ&ν χ. Αουρέντη;, βι' έγγρά· «ου κρός το»ς Νβμβρχβς Νο>βιβτ?
  ννωοΐόν «τι Γβί ««Άηηροι μοιΙ τα
  Βΰματα κβλίμου δέν Απαλλάασον
  ται μ«τ' αρχήν τής νκοχρεύσΐΗς
  κρός παροχήν τής υπό τ&ν Δή
  μειν καί ΚοινοτήτΜν έκι0αλλβμ*
  νης προσνιτικής εργασίας, 'βντοΰ
  τοις άναικαροι πολπμου ειν· δυν«
  τόν ν' άπβλλβσσΜντβι τ&ν £»πβ
  χρ(4)0(4ΐν τούτων, 'Κφ' δβον βιεκι
  στβθη δτι ευτβι ιΐν* άνίχβνοι
  πρός παροχήν τής έπιβληθιΐβης
  -. εργασίας μβ( κκοβ·
  ύειγμίνω; άποροι,
  —Διά την προοτκοίαν τβν
  Χ·(ρ»ν.
  Ύπβ τοδ ύνουργεΐου ΓοιργΙ
  «{ μΐλεΓβτβι τό ςήταμκ τής ηλ
  ένχωπου άντιπβΐνϊΐλι .
  ό όιτοΐο; &χ χοηβιμο
  καβς Ηριοριοιιόν των ύηό
  τής πανώλους τ&ν χοίρων ποβζε
  *(ς την χοιροτροβιβν
  ζομιϊίν. Είς την απόφασιν τκύ
  την κροήλθιν τό υπουργείον λό
  νω τ&ν μ.γάλων δυσχερει&ν τβς
  _ π»ρου3ΐάζίΐ ή ι1ααγ»γί|
  έκ τοϋέξχτΐρΐΜθΟ τοιούτου όιροβ.
  —Είσχγωγί, σίτβυ
  Τό υπουργείον της Έθνιςής
  ΟΙκονβμΙα , δι' άτορχσεώς τού
  ενέκρινε τίιν »1α»γυγήν 10 500
  τόννων σίτου έκ Βουλγαρία;. ΑΙ
  σχετικαί άΐειβι είαχγκνπς έκδι
  οόμϊναι Οπί> τβδ ύφυπβυργεΐου
  τής 'Αγορανοιιίας 8* είνε άμί
  ανς έκΐϊλεα αί, μή απαιτουμένης
  Ϊ1ι«ιτέρ«ς χοινοποιήκως τής προ
  βναρερβίίαπς άποςρχβεως ηρ&ς τας
  τελωνεικκ&ς αρχάς.
  —Τα δασιχά προΐέντα.
  Τό υπουργείον Γεωργίας συν*
  στηβΐ κρός τό υπουργείον Έ8νι
  χής θΪΜβνοαίνς ίπυς έγχρίνη ταν
  εξαγωγήν ξύλου πυ$οϋ καί χρυβο
  ξυλου εί; την κλλοδαπήν. υπό
  τ&ν ένδικφεροαένΗν. Κβτά την
  αντίληψιν χού ύπουργείου ή ίγ
  κρίσις το ούτιιν έξνγωγ&ν θά άκο
  Ρό κρός οφίλος τής 'Εθνιχής ΟΙ
  νονομΐας χαΐ τ&ν Έλληνιχ&ν δ«
  ο&ν τ&ν οποίων η π>ρο>γυγ6 δύ
  νκται έν τοιαύτη περιιττώοει ν«
  ύ ώ
  φ«ρμ«·
  —Δικνυχτκρΐ ύον χά
  ΜΚ.Β.
  Σήμερον 30ήν Δ]βρίου 6& δια-
  νυκτερεύσουν τ« νβρμβικΐΐα Ο.
  Γε«ργιάβ·υ καΐ Εν ν. Κανακάκη,
  ΓΕΩΡΓΟΙ
  Τα καλυτέρα όπωροΦόρα δενδρύλλια
  λβμονιές, μανταρινές, πορτοκαλλιές, κοι
  νές μυρωδάτες, σουλτανιές, νεραντζιές,
  άρυγδαλιές, δεσπολιές, βεροκοκές, θά
  βρήτβ είς τό Κατάστημα:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  (καρά τώ ΚαμαράΜΐ) ταλ. 6-87.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ Ι Σ
  Πρωΐα Σαββάτου
  30 Δεκεμβριού 1939
  120 Ώρα
  %>ν»—^>_/^>-Ά_>~^> ^><ν/<ν> ι»~» Γ»<~> >
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΙΡΑ
  1ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
  ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ
  ΕΠΑΝΕΛΙ
  ΑΠϋ ____________
  ΝΕΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΙΧΜΜΩΤΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δεκεμβρίου (15 ύττηρ ) —.
  Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη υπό τού Γ».
  νιχοϋ στρ«(τηγΕ(ου τού οτρκτβΰ τέ κάτωθι
  ανακοινωθέν: «Έπανάληψιςτής άεοακνρι
  κης δράσεώς Δεάβις τόάν κροχεχΜρημέννν
  στοιχείων. Γαλλικον «κόσπααμαε κατέλαβεν
  έξ άπροόκτου είς τα Βέαγια γεοΗ«νιχά$ πε
  ριπολίας χαιί αυνέλνβε πολλούς αίχμαλώ
  τ·υς.
  ΠΕΡΙΣΥΝΕΑΕΓΗ ΤΩ ΠΑΗΡΟΜΙ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΥ
  ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΗΤ05 ΕΙΣ__ΤΗΗ Ο. ΟΙΛΙΣΣΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δ>βρ(ου (15. υκηρεσία.)—
  Κατ' είίήαεις έξ Όαλο σουηδικόν άτμόπλ«ι-
  •ν άηεβΐββσεν είς Νορβηγικόν λιμένα τό
  πλήρωμα ένές γεομανιχοΰ *ερ·πλάν«υ τό
  •ποίον χατεορ(φθη είς την Βόρειον θάλασ¬
  σαν υπό αγγλικών άεοακλάνων χατά την
  άερομαχίαν τής παρελθούσης Τετάρτη;.
  ΕΠΑΓΩΣΕΝ Ο ΔΟΥΗίΒΙΣ
  Η ΗΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΥΪΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ
  ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρ(·υ (ίδ ύηηρεα(α) —
  Κατ' είδήσεις έκ Βουχ«υρεστί·υ εί; τ» ύδα·
  τα τ·ϋ Δουνάβεως παρετηρήθησαν όγκοι
  π«γ·υ Εάν τ· ψΰχος ουνεοιαθή ό ποταμός
  θά παγώση τελείως καί ή ναυσιπλοΐ* ή ό
  ποία: δυβχεραίνεται ήίη Βα διαχ·ηζ. Τό γε·
  γ·ν·ς 8* έχη έλεθρίας συνεπείας διά τό
  εμπόριον τής Γερμανίας.
  Οί Φινλανδοι
  προελαύνουν έκ δύρ σημείον
  επί τού σοβιετικοΰ έδάφους.
  30 Πρωϊνή
  ΡΩΜΗ 29 Δ)β?ίου (16. όπη-
  ρβσία) — Τηλεγραφ ήματα έξ
  ΈλσΙνσκι άναφέρουν δτι τα
  φινλανδικά στρατεύματα ποο
  ελσύνουν επί ρώσσικου εδά-
  φους βορείως τής Λτντόγκα
  κσΐ έφθασαν ή^η ά*ό ΝπνΛο
  είς ΓκουαγιαρντΙ. Είς τό Β *»■
  ρειοανατολικόν μίτωτον τα
  ρωσσικά στοστεύματα ά^ωθή-
  θησαν είς Σάλα τΐέοπτν των
  συνόρων. Σ<*μα έκ 300 ή7κη μβνωνχιονοδρόμω Φινλανόβν, εισήλθεν είς τό ρωσσι«όν 6- δαφος καΐ υπό μυρ(ους κινδύ νους έΐτιδ'δεται είς την κατα¬ στροφήν παντός μέσου άνεφο διασμοθ των ρωσσικΛν δυνά μβων. Κατόπιν βιαιοτάτης μάχης σώμα πρός σ©μα είς τόν 'ι θμόν τής Καρβλίας οί Φιν- λανδοί άνβχαΐτισαν τα ρωσσι κά σφστεοματα είς την άτΐέ ναντι δ<θην τής λίμνης Σο βάντο την οποίαν άπό ήαε οΏν ήγω^ίζοντο νά καταλά βιυν. Κατόπιν διαταγάς τοθ Στάλιν τό στρστηγεϊον τοθ Λδνιγχραντ συνκχένρτωσε ποΑ τής γοσμαής Μσ-βρχάΐμ 800 χι>. ά^δοων. ΟΙ ΦινλανδοΙ ί-
  νήΐγησαν Βια,ιοτάτας άντβπιθβ
  σεις καΐ έξβτόπισαν τα ρωσσι
  κά στρατεύματα έ< τΑν θέσε ών τάς οποίας κατεΐχον είς τόν Ίιθμόν τής Καρβλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δ)βρΙου ((δ. ύπηρεσΐσ) — ΚατΛ τηλεγοα φηματα εκ τοθ Φ.νλανδικοΟ μβτώπου οί ΦινλανδοΙ είσέβα λον έκ δόο διαφόρων σημεί ων' είς τό ρωσσικόν εδαφος κυρΐως δέ είς τόν (σθμόν τής ΚσρϊλΙας. Είς Σουόμο Σάλ μι ίχουν συγχεντρωθτ) με γάλαι ρωσσικαί δυνάμεις ά· ποβλέπουσαι είς διέλευσιν στενοθ τμήματος τής Φινλαν- δ!σ<. κσΐ είς προέλασιν μέχρι τοθ ΒεθνικοΟ κόλπου. Κατά τάς συναφθεΐσας τάς τελευταίας ημέρας είς τό Βό ρειον μετωπον μάχαςκατβστρά φησαν 150 ρωσσικά τάνκς. Τό χθεσινόν ανακοινωθέν τοθ στρατηγεΐου τοθ Λβνιγκραντ άναφέρει τα εξής: «Ουδέν τό άξιωσηαεΐωτον επί τοθ φιν λανδικοθ μβτώπου.» ΑΛ ΠΕ ΙΚΟΝ ΕΞΩΠΑΙΙΜΕΝΟΝ ΟΡΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΥΧΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΒΥΒΙΣΙΝ ΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δεκεαβρίου (15. ηρ) —Τό γαλλικόν Ναυ«ρχεϊ·ν άνακβιν·ΐ ·τι τό (ξωπλισμένον έΉκορικόν σ χά φός οΒ(ν· ζ·» 6 800 τόννων εβύ9ισε γερμανικόν ύκ· βούχιβν υπό τ»ς άκβλούΒβυς βυνθή<(«<: «Τό ναλλικόν θ»άρβς αντελήφθη αερβπλάνον βάλλον κατά στέχον μΐί διακρινομένο» καί έαττευσεν άμέσως ποός τό σηαεϊον αύτό όπότε αντελήφθη ίτι επρόκειτο πεαΐ ύκοβρυχΐου κβταδυομένβυ. Εύθύ; ήνοιξε |πΰρ καί μβτ' ολίγα λβπτα τό ύτοβρύχιαν , βληθέν «νεπήδηβκν ιί; την επιφάνειαν χαί κ«τ«ποντίσ3η άμέοκς». Σουηδοί άεροπόροι προσέρχονται ειςτήνΦινλανδίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ)βρίου ((δ. (ύτΐηρεσΐσ).—Κατά τηλεγραφή ματα έκ Στοκχόλμης καθημέ ραν έξσφανΐζονται Σουηδοί ά εροπόροι κατευθυνόμενοι μέ τ' άεροπλάνα των είς Φιν- λανδίαν δπου κατατάσσονται είς τόν στρατόν διά ν' άγωνι σθοθν κατά των Ρώσσων Χθές τό εσπέρας, ανήγγειλεν δι* έκτάκτου εκδόσεως της Σουηδική εφημερίς δτι έξηφα ίνίσθησαν δύο άεροπλάνα νεω ] τατού τύ*ου μετά των πληοω μάτων των. Πρό δύο ημερών έπΐοης απησχόλησε την δημο Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ ΤΩ ΚΥΡΗΝΑΑΙΟΝ ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρ··υ (Ιδ. υκηρεσ'β) — Ό διεθνιΐς τίπβς άοχιλεΐται χαί οήμΐρον ευρύτατα μέ την έπίσκιψιν τού Πάπα είς τ· Κυρπ% άλιον. Ό «Μιχρβς Παρισι«ό{» γρ ά φεΐ *τι αί συνίπιιαι τί); έπισχέψεονς αυτής θά είνε αι υηολ·)ΐατ·ι δια τό μελλον τβς Ευρώπας οίαν γνώμην τής Σουηδίας ή έξαφάνισις δύο άεροπλάνων μετά των πληρωμάτων των, Αργότερον δμως έξη<ριβώθη δτι τ' άεοοπλάνα είχον προσ- γειωθή είς φινλανδικόν άερο δρόμιον. ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρ(οο (15. ό τιηοεσία).— Τό φινλανδικόν στρατηγβΐον εξέδωκε σήμερον τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Βο ρβίως τής Λαντόγκα αί μά χαι οιβξάγονται επί τοθ ΐ|οωσ σικοθ έδάφαυς. Ανατολικώς τοθ ΒΙστκα έπίσης συνεχίζων ται αί μαχαι ίντός τοθ σοβιε τικοθ έδάφους. Τα φρούρια καΐ τα τηλΐβόλα των φινλαν δικών άκτών ύποσιηρΐζουν τάς έπιχειρήσβις των φινλανδικών στρατευμάτων κατά ξηράν. Έκ των γενομένων χθές άε ροπορικων έπιδρομων αί ζή μίαι υπήρξαν άσήμαντοι είς τάς φινλανδικάς πόλεις. Μό νόν είς την πόλιν Λαχτί κατβ στραφή έκ βόμβατς έ"/ ξβνοδο χεΐον. 'Υπάρχουν έπίσης πολ λοΐ τραυματίαι. Φ.νλανδικά ά βροπλάνα έβομβ&ρδισαν τα μετόπισθβν των ρωσσικων γραμμων». - Κατεστράφη η γραμμή Λένιγκραντ-Μουρμάνσκ υπό τού φΐνλανδικοΰ στρατοί3. ΤΗΣ ΜΕΤΛΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δ)β3(·υ (Ιδ. ύκηρεα.«).— Ό ύπουργος τβΰ'Ανεφ·δι«ομοϋ κ.Μαέργκεν προέβη «πέψϊ είς δηλώαεις επί των πολεμι κ&ν προμηθκιδν τονίσκς ίτι χατα τή ν πα- ρκλθεϋσαν έβδομάδα ή Αγγλία έδωκε παραγγελίας έννέα και ήμισ&ος έ^ατβμμυοί ών λιρ&ν κκί άκεκαλνψΐν δή τό σύνολον των παραγγελίαν τής Αγγλίας είς το έξω τερικέν Ά πό τή; αρχάς τ·ϋ πολέμβυ βνήλ θεν είς 234 έ«ατομμύρια λιρ&ν ατερλινών (150 χαί πλέον δισβκατβμμυρίων δρ.). Ό χ. Μπέργκεν εδήλωσεν έκίαης ίπ ή κ«ρα- γοίγή π·λεμιχων χαί άλλων είδών θχ δι πλνσιαοθι) έντός μηνός έν συγκρίσβι κρός την περίοδον τού πρβηγβυμίνευ κβλέμ·». Η ΣΥΝΕ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΤΑΣ ΚΙΝΕΖ14ΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρί€υ ίδ. ύκηρκαία) - Τό πραχτορεΐον τής 'Ανατολής πληροφορε! ται ίτι τό Χ«ν Ταόν εδέχθη σφοδρόν έξ αέ¬ ρος βομβαρδισιιον. 'Η έκιδρομή αί» η ύπήρ- «βν^ή μκγκλυτέρα έξ ίσων εγένοντο άπό τής ενάρξεως τοΰ συνοΐ*πωνιχοΰ πολέμου Ιλαβον δέ είς αυτήν μέρος πολοίριθμα άκ- ροπλάνα ■«ήκονταείς την δύναμιν τ·Β Ί- ακωνικοϋ ναυτικοϋ. Τό πρακτορείον ΝταμέΥ αγγέλλει ίτι τα Ίαπωνικά σ:ρατεύαατ<* έ· νήργησχν έκιτυχή έπίθκοιν είς Τοδ—Νά Τσίγκ. ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΒΑ ΕΙΣΒΑΑΟΥΝ ΕΙΣ ΙΝΑΙΑΣ ΜΕΙΩ ΑΦίΑΝΙΣΤΑΝ; ΡΩΜΗ 29 Δ)3ρί*υ (Ιδ. ύκηρεβ(«).— Τό πρακτορείον ,Στίφβνι πληρβφορεΐται {τι είς τό 'Αφγανιστάν έπιχρατεΐ μέγας άνκ- βρασμός >ατβ τής Ρωισίοτ;, έκ τού ίτι πρ·-
  βλέπεται ίτι τα £*βιέτ θ« έπιχειρήαβυν εισ
  βολήν είς Ινδίας μέσω Άφγανισΐάν, υπό
  τό προσχημα τής ένισχύαεως Δήθεν των
  Ίνδων είς τόν άκελευθερωτικόν «γωνα των.
  Έκ τού λόγου τούτου χαί λαμβάνονται |κ·
  τατα στρατιωτιχά μέτρα είς ·λοκληρ·ν τό
  Άφγανιατάν.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
  ΚΑΤΑΗΙΕΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΑΟΝΟΥΣ
  βορΐαι
  Ν€Ν 29 Διβρ'ου
  ίγ»υι«ν «ην6ν
  & λ
  ΡΩΛΉ 29 Δ8ί'ε^βρ^^υ 06
  ΰπη».) —Το πι ακιε^Εΐον
  φσνι τ>λη οΦορεΐαι έκ
  φινλαν δικοθ μειώπΓυ δτι
  )τί|ς Ισιυ, άς •"ΐίσεως των Φιν
  λαν&ον εί Ρέσσοι άναγκά
  ζονται »ό. ύποχαροθν συνεχ£ς.
  Οί ΦινλανδοΙ ίττειέβησαν
  αίφνιδ σστικως κατά τής σιδη
  ροδρομινής γρσμμής Λένιν
  κραντ— Μουρμά ·< καΐτήν κα τέστρΐψαν ίίς πολλά <~ημεΐα 'Η νήσος ΒΙγκλο εδέχθη 66ο έπιθέσε ς φινλανδικων άερο πλάνων. ΠολλϋΙ Ρωσσοι άξιω ματικοί έιυφίκίοβησαν κοιη γοΐη^έντες ώς ύτΐΕθθυνοι των άποτυχιων τοθ οί β.ετικοθ στρατοθ είς Φινλανδίον. Άντικατοστάτης τοθ στρα ιηγοθ Μερενττ ώφ δ οτρίοθη ό στραιηγός Γχρηγκόριεφ ό ότΐοΐος διατελεί υπό την τιρ" στασΐαν καί την [δια πέραν ι υ νοιαν τοθ κ. ΒοροοΙλωφ κοί έΤνεν άνολόββι ιήν Γΐίύθυν σιν τοϋ αγώνος κατά τής Ίαπω νίσς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ,β^ίου (Ιδ. ό τιηρεσΐο) — Τό ττρακτορεΐον Χαρ άς τιληρΓφορεΐται δτι είς τόν Ίοθμόν ιής Κσρελΐας έξα κολουθοθν οί έπιθέσεις των Ρώσοων. Είναι πιθανόν 6τι θά συνενισθή Ισας μόλιστα καί ν" ούξηθβ ή ρωσσκή πίεσις επί τής λ'μνης Βεοάντο. Φιν- λονδικά άποσπάσματα έξ ΐ(- δικώς ήσκημένων Ανδρων κα τώρθωσαν νά /(οβάλουν έκ της ΒορβΙου Φινλανδ'ας είς τό ρωσσιχόν Ιδσφος καί βα δίζουν ήδη πρός τό Μουρ μάνσκ. Ή επιχείρησις αυτή θΐωρεΐται ώς πσρακεκινδυνευ μένη είναι δέ άγνωστον πο( αν έκβασιν θά ίγη είς τό μέτωπον τής Σάλλα. Οί Φιν λανδοί κατέστρΐψ^ν όλας τάς συγκοινωνιακάς άρτηοίος διά των όπο'ων υετέφβρον οί ΡΔσ σοι είς τό Φιν)αν£ικόν ίδα φός τροφάς κοί πολεμοφόδια. Ή σιδηροδρομική γραμμή Λέ νιγκραντ—Μουρμάνσκ υπέστη έξαιρετικως στβαρός ζημίας έκ βο'βσρδισμοΟ άπό αέρος Έξεδηλώθησαν διαφωνίαι ΓκαΤριγκ-Χίτλερ; ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρίου (ίδ. ύ πηρεσίσ)—■ Κατ'είδήσεις έκ Βερολίνου φήμαι έπΐμονοι κυ κλοφοροθν δι ι ό στρατάρχης Γκαΐριγκ ·πρ«βλέτιει ταχΕΐαν πτώσιν τοθ έθνικοσοσισλισμοθ καί διά τουτο άτΐΐούρθη ΐίς την επουλΐν τού καί Εέν Ικα μέν ουδεμίαν έπΐοημον έμφάνι σιν τελευταίως. 'Οοτραιάρ χης Γκαΐριγκ τιροτιμθ ά μέ νη μακράν ίίοσδήτιοιε έτιιοή μου κινήσίως. Λέγεται 8τι έ χει οοΡαρός διοήωνΐας μετά τοθ κ. Χΐτλερ οί άκριβεΤς 5 μ ως λόγοι των δισ^ωνιων οέν έγνώοθησαν. Φαίνεται πάντως δτι οί Εισφωνΐαι ό φεΐλονιαι κυρΐως είς β,τι α φο[ 9 ιήν στάσιν τής ΓερμανΙ άς έναντι τής ΡωσσΙος. Χορακιηριστικόν είναι δτι εί ώ ό κ. Χίτλερ »αί ό στρα¬ τάρχης Μπράουχιτς μετέβη σαν Είς τό δυτικόν μέτωπον κατά τάς εορτάς των Χρι- στουγέννων ό δέ φόν Ές ε¬ ξεφώνησε; λόγον έπ' ιύκαιρία των έορτών ό στρατάρχης Γκοΐριγκ ίμεινε κλεισμένος καί σιωτηλός είς την δπαυλίν τού. Εγνώσθη έτιίθΓς δτι τόν τελευταίον καιρόν ό κ. Γκοΐ· ριγκ άποφεύγει τβλείως τάς συζητήσεις διά την εξέλιξιν των έπιχειρήσεων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ)βρί·υ (Ιδ. ύη,ρΐαΚα).— Τόν προσέχη Φεβρουάριον θά αυνέλθη είς Βελιγραδιον ή έτηαίν τακτική διάσκεψις τού συμββυλίου τής Βκλχανικής Συνεννοή βΐνς χ«ί θά άσχβληθά μέ τα δημιβυργβΰμς να προβλήματα έκ τής διΐιαδύβκνς τής Ρ«ααΓας είς Ευρώπην. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΑΛΝΟΝ ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβρίου (ίδ. ύπηρ.) —Τα παρκχτια άντιαεροποριχά τηλκβέλ» ι έδωκαν μάχην χθές μετά γερμανικ&ν άε ροπλά^ ών τύττου «Ντορνιε» τα όαοΐα επι χείρησαν ά έπιδράμουν υπεράνω τού αγ γλικοΰ έδάφους. Πολλά έκ των νερμανικών |άεροπλάνων έβλήθησβν ϊν δέ χατέπΒθε φλεγόμενον. ΤΟ ΡΑΪΧ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Β1ΤΙΚΑΝ0Υ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ)βρί·υ (ίδ. ύττηρεαί»)- Πληροφορίαι έκ Βερολίνβυ άννφέρουν δ τι οί έθνιχββοοιαλιατιχοΐ κύκλοι ήκουσα ν μέ δυσμένειαν χαί ανησυχίαν την είδησιν τής σϋΐιφιλιώσεωί Ρωμη; χαί Βατι*«ν«ΰ. Από¬ δειξις τούτου θεωρεΐται χαί τ· δτι ο έν Ρω¬ μη πρεσβευτάς τής Γερμανία; φβν Μάκεν σεν εκλήθη εί; Βερολίνον ίνα παρασχη σχετικάς πληροφορίας. ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ1 νέαν επίθεσιν είς την Φινλανδίαν. Επετεύχθη ό σκοπός των Φινλανδών. υπΐκεσιαθ.— Πληοο ότι «αβημβρι· Ι . . . ._-Λ»ινοΙ ·ύπβ τής Γχεοτβπί. € Πίλωχοΐ ύφίοτανται άηηνη διωγμον. Ίχβιώκονται έκ τής Πομ«£«ν(βί, ΟβονανΙας χαί τ&ν αλλνν έηβρχιδν τάς οποίας τβ Ράϊχ βιωρεΐ ν·(μανΐ)ΐά( καΐ υπβχρΐώνβνται ά ουγκεντρώνον ται είς πιρΐΝριομέ* ην Ιητβσιν πρβ{ τβ κέντρον τής Πβλε>νΙα(. Ο ΟολΜνοΙ ««ρββίνβυν τα 18-
  20 εκΗΤβμμυρια καί ουνκιντράνβνται είς Ιχταβιν,
  <ση εΐνβι τϋ{ Λεττονίεις τίί< όηο(εις βΙ χατοικοι άνΐρχονται ··« 2 Ικατομμυρια φυχβν- Εί άλλον εΙ( την Ιδίαν «εριβχην είναι ενχ«τ·9τημενβι καί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δ)βρΙου ίδ. ύ ηηρεσΐο) — Καιά τηλεγραφή ματα έξ ΈλσΙνσκι οί Φινλαν δικοΐ κύκλοι εχουν την άντΐ λήψιν δτι οί ΡΛσσοι άνσμέ νούν ένισχύσεις διά νά ένερ γήσουν επίθεσιν πρός δυσμάς. Ι Φινλανδικόν ανακοινωθέν ά ναφέρει δτι αί Ρωοσικαί ά τίώλειαι άπό ττΐς άρχης τοθ πολέμου άνέρχοντβι είς 25 χιλ. νεκρεθς, 5 χιλ. αίχμαλώ τους καί πολλάς χιλιάδας τραυματίας, είς 120 καταρρι άεροπλάνα καί 260 κα Ι Τα φινλσνδικά άεροπλάνσ έβομβάρδισαν έπανειλημμένως ρωσσικά μεταγωγικά αώματα κα( ήμπόδισαν αποτελεσματι¬ κώς τόν άνεφοδιασμόν των ρωσσικων δυνάμεων. Έξ άλ- λοι», ρωσσικά άεροπλάνα έ- βη1 βάρδισαν καί έμυδραλλίο- βόλησαν μίαν ρωσσικήν φάλαγ γα ιήν όποιαν έξέλοβον ώς φινλαν δίκην. ΑΓΚΥΡΑ 29 Δ)βρ(ου ((δ. ύ- πηρεσΐα).— Κατά τηλεγραφή· ματα έξ ΈλσΙνσκι οί ΡΔσσοι φαΐνονται άποφασισμένοι νά έπανακτήσουν τα έδάφη τα όποΐα άπώλεσαν τάς τελευταΐ άς ημέρας λόγω κακής οργα¬ ϊ νώσεώς των'καί έτοιμάζονται ττρός» τοθτο δραστηρίως. Ό κυριώτερος άντικβιΐιβνι κός σκοπός των Φινλανδών, ή κ^ταστροφή δηλαδή τής γρσμμής Λένιγκραντ —Μουρ μάνσκ επετεύχθη. Είς Χάγκσι εδόθη σήμερον τό σύνβημα τοθ άεροπορικοθ συναγερμοθ. Είς τό Ακρον βόρειον μέτω πον οί Ρωσσοι σταθεροποιοθν τάς θέσεις των έν άναμονβ έ· νισχύσεων δεδομένου δτι στε ροθνται πολεμοφοδίων. Άπό ΐθές Ιπαυσι νά ήχβ τό οωοσι τηλεβόλον πού Ιβαλλΐ συ' * χατά τοθ Βιϊτιοώρι, [ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΑΟΓ ΤΩΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΘΥ ΠΑΡΙΒΙΟΙ 29 ΔϊΚίμρρίου (ίδ. νκηρ.). — Ένώπι ©ν τής Γβρουοίας ί{ϊφώνη «ν άκόψι β*ρυσήμ«ν τον λόγον β ηρκβνπουρνβς κ. Ντβλανπέ άνβ «τύ{*ς τβίις σκβπεΰς διά τού; βποίους μάχεται ή Γαλλία καϊ την σημασίαν τής ' *νΥλον°αλικίΐς συνΐργαβίβς «Ιπών: κ'Η Γαλλία είνε ετοίμη ν« ουνϊρνασβό μέ δοα κράτη Ιχουν τούς αΰτοΰς μέ ήιιάς οκοπούς βι« μίαν δικαίαν καί μόνιμον ■Ιςηνην. Ήδηαάς καιλβ νά ψηφίοετι τόν πρεϋιτολογι αμβν είς τό σύνολον τού. .Ή άιτβφααιστιχβΐηο μ άς νά φίρνμκν είς πέρας τον κγ&ινα άπαιτιϊ μ< γάλαις έκ ιιιρους ολ&ιν μας θυσίας. Άφβΰ * στρ« ιι&τκι ιιας κρβσφίρουν τό οί μ» των, ή Γαλνΐαι θ άονηβή νά ηροοοίρη τόν^ χρυσόν τη ;» Ή Γερόν αί α εψήφΐαΐ χον ηρΐιϋ/τολογισ<βν βμοοώνιΐ(. ΊΤΕΡΜΑΗΙΚΟΝ ΥΠ Ο ΒΡ ΥΧ10Η ΕΒ ΕΦΕΡΕ ΖΪΜΙΐ! ΤΙΜΑΙ Ε» ΑΙΙλΙιΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δ)3ρίβυ (ίδ. ύπαρεΐία) — Τέ) αγνλικσν ναυβρχεϊεν ανεκοίνωσεν Ιτι την 10.15' πρωϊνήν έρρίφθη τβρπίλλη υπό γερμανιχού ύποβρυχίου εναντίον άτγ>ι
  χού θωρηχτεΰ προζενήαασα έλνφρας σχετ·
  κώς βλάβνς εί$ τό σχάφος χαί τόν φόνον 3
  άνδρβν τ·0 πληρνματος. Τ· θωρηκτέ>ν συν»
  χΐζιιτίν πλ·8ν τ·υ μέν··/ τ*υ χ»ρΙί βυ»·
  δρ·μήν. Τ· οκάφες είνε τΰη·υ «Β«βιλ(«βΚί
  Έλβ