9824

Αριθμός τεύχους

127

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Εΐμαι βέβαιος δτι δλοι οί άνδρες τής Κ. Α. Ρ. θά
  σομφ»νήσουν μαζύ μου δτι είμεθα πανευτυ-
  χεΐς βλέποντες την Ελληνικήν άεροπορΐαν καί
  πάλιν έγκατεστημένη έν Ελλάδι. Άποβλέπομεν
  συνάμα καί είς την συνέχισιν τής συνεργασίας
  μοιςκαπά ερχόμενο Ιτη.
  ['Οστρο-ηγός άεροπορΐας ΣΛΕΣΣΩΡ πρός τόν
  κ. Πλαστήρα]
  ΓΨΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΟΜη:
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥ8ΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗ3Ϊ
  τΙΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΒΡ. ΦΥΛΛΟΥ 127
  ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ*-. 29
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑ2ΕΟΣ
  ΒΙ*~ΙΑΝ: ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΜ..
  (~ό αίσχρό καί άνήκουστο
  κβμματικό συλλαλητήριο, γιά
  1 «δημοψήφισμα» καί «ίκλογές»
  κ«ί> «ψωμί» καί «ρίζι», μέ τα ό
  ποίον εξεδήλωσε την... εθνικήν
  Ι τού αγαλλίασιν καί ύτιερηφα-
  |> νειαν τώ Κομμουνιστικό Κόμμα
  1 τής πόλεώς μας κατά την ή
  μέραν τη*τ; Έβνικής μας Εορτής
  απέτυχεν, ώς γνωστόν, οίκτρώ,
  άφοθ κατώρθωσε νά κορυφώ
  στ την άγανάκτησι τής μέγα
  λης πλειοψηφΐας τής κοινωνΐ
  άς μας εναντίον των σκοπών
  » καί των μεθόδων τού. Καί γι'
  Ι αύ-χώ δέν θά Ιπρεπε νά μας
  άπσσχολήδτη άπό τής στήλης
  αυτής, άν οέν συνέβαινε κα¬
  τά τό συλλαλητήριον αύτό
  κάτι τό απείρως άπρεπέστε
  ρον καί άπό τα χωνιά, μέ τα
  δποΐα ό συν. Πάγκαλος έδι¬
  δε τα συνθήματα είς τή «μά·
  ί ζα». Κάτι τό απείρως έλε-
  * εινότερον άπό τίς σφιγμένες
  γροθιές, μέ τίς οποίες εξεδή¬
  λωνε.... τή χαρά τού ό «καθο-
  δηγούμενος» λαός.
  Καί ίδού ποιό είναι τό κάτι
  αύτό: Οί έδώ ηγέται τοθ έλλη·
  νικοθ κομμουνισμοΰ εΤχαν δια-
  βεβαιώσει επί τώ λόγω τής τι-
  μής των τάς αρχάς, δτι δέν
  θά μετέβαλαν τόν πανηγυρι¬
  σμόν είς διαδήλωσιν κομματι¬
  κήν καί δέν θά έξετρέποντο είς
  άσχημίας, άσυμβιβάστους πρός
  την έννοιαν τής Έθνικής Ε¬
  ορτής. Έδωκαν τόν λόγον τής
  τιμής των, δτι θά συνεμορφώ-
  νονχο μέ την διαταγήν, σύμ-
  φωνα μέ την οποίαν αί όρ-
  γανώσεις δέν θά < κααήρχοντο είς την εορτήν, δια νά παρε· λάσουν καί νά έπιδειχθοθν. Τό πώζ ετήρησαν τόν λόγον αυ¬ τόν τής τιμής των οί κομμου νιχτκχί ηγέται τής πόλεώς μας είναι τώρα γνωστόν καί είς τα μωρά παιδία. Κοινοί άλή- ται. καΐ μπαταξήδες δέν θά έ- φέροντο άλλοιώτικα γιά νά ξεγελασοον ταθύματά των. Δυ ατυχώς, Καί λέγομεν δυστυ- χώς, διότι μέ τοιαύτας μεθό- δους καί μέ τοιούτον πνεθ· •μα ήγεσίας ό φανατιζόμενος άπλβ,ϊκος κόσμος τί θέλετε νά κάμη; ΤΙ άλλο παρά νά μετα¬ βληθή είς αγέλην λύκων, ή &- ποΐα. χωρίς προσχήματα καί εθνικήν ή ανθρωπίνην εντρο¬ πήν, έπιδιώκει τό στραγγάλι- σμα καί τόν-έξευτελισμόν τής Ελληνικήν ίδέας καί κατ' αυ¬ τήν άκόμη την έπέτειο τής Έ¬ θνικής Εορτής. Διότι δλοι άντελήφθησαν τί συνέβη: Ουδέν χειροκρότημα τοθ «καίοδηγσυμένου λαοθ» ού δεμΐα εκδήλωσις χαρας ή εόμε- νεΐας άπέναντι τοθ μέ τόσην τάξιν καί ανδρικήν εύπρέπειαν παρελάσαντοςέθνικοθ στρατοθ. ΦανεραΙ άπαοοκιμασΐαι καί υ¬ βρείς εναντίον των παιδιών, τα όποΐα μέ τό τιμημένο ένδυ- μα τοθ Προσκόπου καί μέ τόν εθνικόν ενθουσιασμόν είς την καρδία, προεκάλεσαν ρΐγη πά- τριωτικής συγκινήσεως καί ύπε ρηφανεΐας σ' έκείνους πού δια- τηροΰν ύγια την ελληνικήν συ¬ νείδησιν. Φανερά ή παθητική ά ποοοκιμασΐα πρός δλας τάς άλλας κατευθύνσεις γιά νά έ- πιδαψιλευθοθν (κατόπιν των συνθημάτων καί των διαταγών πού έδιδαν οί μέσα είς τό με μυημένον πλήθος κατεσπαρμέ- νοι «καθοδηγητές») 8λα τα χει ροκροτήματα καί ΐοί έπευφημί- ες μόνον πρός τα σύμβολα τής όργάνωσης» κι' άς ήτσν αύτά τα σύμβολα'.κοινοί έγκληματΐαι δραπέται φυλακών. Κατά την αυτήν δέ ώραν ά πειλαί καί διαβεβαίωσεν γνω- στών μεγιστάνων τού έδώ κομ μουνισμοθ, δτι γρήγορα θά δή τό Ηράκλειον πολύ χειρότε- ρα άπ' δ,τι βΐδαν αί Αθήναι πρό τριών μηνών. "Αν καί κατά πόσον αί απει¬ λαί των διεθνιστών είναι πραγ ματοποιήσιμοι ή δχι στό Ηρά¬ κλειον, είναι άλλο ζήτημα, τα οποίον αύτοι οί ΐδιοι γνω- ρίζουν καλύτερ' άπό κάθε άλ¬ λον. Έκεΐνο πού έγινεν ένδια- φέρει. Καί αύτό πού έγινε μέ την διαγωγήν των ήγετών τοθ έδώ έλληνικοθ κομμουνισμοθ είναι πλήρης καί τελεία περι- φρόνησις των Άρχών καί των έκπροσωποθντων την "Ελληνι¬ κήν ΠατρΙδα καί τούς Έλληνι· κούς Νόμους. Πλήρης καί τε¬ λεία πιριφρόνησις των διατα- γών καί των θελήσεων τής νο- μίμου άρχήζ. Καί πρέπει νά τονισθή άπό τής στήλης αυτής δτι τό κθρος καί τό γόητρον των έκροσώ- πων τής ΈλληνΙκής ΠολιτεΙας μας καί των Έλληνικών Νό- μων, δέν είναι ζήτημα πού έν- διαφέρει μόνον αύτούς τούς έκ- προσώπους. Ένδιαφέρει περισ¬ σότερον άκόμη τόν νομιμόφρο- να καί ^όρθοφρονοθντα Ελλη¬ νικόν λαόν, 6 οποίος είς τό κθ· ρος των Νόμων καί των έκπρο- σωπούντων «ύτούς βλέπει την μόνην εγγύησιν καί τής ήσυχί- άς τού, ', ΰστερ' άπό τρικυμίαν μοναδικήν είς έντασιν καί Ικτα σιν, καί τής ελευθερίας τού, την οποίαν εξηγόρασε μέ ποτατ μούς αίμάτων καί θυσίας τρο¬ μακτικάς. Καί 6 νομιμόφρων αύτός πληθυσμόςΐ θά πράξη τό παν παρά τό πλευρόν των νο μΐμων Άρχών διά την αποκα¬ τάστασιν τοθ κύρους των Νό¬ μων. Διότι άπλούστοτα δέν α¬ πεφάσισε νά αυτοκτονήση έπει δή τό θέλουν οί σύντροφοι των Βούλγαρον. ΛΠΟΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΗΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΩΜΕΝ Χθές διαρκούσης τής έ ορτής δέν ελήφθησαν φαίνεται μέτρα πρός περιστολήν των ά σχημιών παρά των άμχών μας οότε προληπτικά τοιαΰτα. Τό μόνον πού αντελήφθημεν ήτο ή τοιχοκόλλησις διαταγάς άπα- γορευούσης τάς κομματικάς διαδηλώσεις καί την επίσημον παρουσίαν των όργανώσεων είς την παρέλασιν έκτός δύο άντιπροσώπων έξ έκάστης. Ή ΕΟΚ συνεμορφώθη. Διά την άλ λην παράταξιν ήτις δέν συνε¬ μορφώθη καί ή δποία παρέβη έσκεμμένως τάς διαταγάς τοθ Κράτους, δ λαός τού όποίου έ- θίγη τό ίερώτερον εθνικόν φρό νημα διερωτάται άν ληφθοθν μέτρα καί ποία. Είς ουδεμίαν άλλην πόλιν τής Ελλάδος ά νεφέρθησαν παρόμοια αΐσχη, καί, άν θά γίνη άνεκτή ή κατά λύσις ιοθ Κράτους διακαταπα τήσεως των διαταγών αύτοθ, τότε πρέπει νά άνασυντάξωμεν καΐ έδώήμεΐς τούς όπαδούς μας καίτά στελέχη μας, διά νάέπιβά λωμε μόνοι μας διά τοθ δγκου μας την τάξιν καί τόν σεβα σμόν πρός τό Έθνος είς παρο μοΐας περιπτώσεις. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΩΝ Σέ μίαν άπό τίς έπΐση μες «Καθοδηγητίνες* τής Ίερα πέτρας εύρέθηκε καί 3σμα< μέ την έπιγραφή «Τέλμα» είς τάς στροφάς τοθ δποίου φι γουράρει καί ή εξής: "Ε, δήμιοι, εμείς οί έργάτβς (κι' άγρότες φυλάμε τ" άρχηγοθ τό τίμιο [κεφάλ τοΰ Γεώργη Δημήτρωφ, δπου [έσώσαμεν τότε 'Έτσι θά σώσουμε τόν Τέμ- [μαν πάλι Τό φσμα τουτο δέν εχει τίηο- τε τό άγνωστον γιά τό μΐσος καί τίς γροθιές, μέ τίς οποί¬ ες οί κομμουνισταί τής Έλλά δος άντικατέστησαν τό καλη μερά. Ένδιαφέρει μόνον διό¬ τι δεικνύει τούς συντρόφθυς καί τούς άρχηγούς των 'Ελ- λήνων Κουμουνιστών τούς Δή μήτρωε) καί λοιπούς είς —-ώφ. Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑ* Κατά γενικήν άπαίτηοιν θά δοθή σήμερον διά τελευταίαν φοράν 1 παράστασις, τοθ θεα τρικοθ εργου «δ Μπαμπάς έκ· παιδεύεται». ΤΗ ΓΕΓΟΜΟΤΗ ΙΕΡΗΠΕΤΡΛΣ Η ΚΟίΊΠΠηθνΗίΣΐτΐΚΗ Π Ν ΤΡ. Ρ ε 1 γΊ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Μάρτιος 22 Στίς τρ. τό βράδυπαρετηρήθη άσυνή θηςκΙνησιςείςτάΓραφεΐατοΟΚ.Κ. Ε ( ήΕΓΙΟΝ)1 Ιεραπέτρας. "Η Ά στυνομία αντελήφθη τό ηρ& μα καί ενήργησεν έρευναν, κα τα την οποίαν ανευρέθησαν: Ιον ΠερΙ τούς 20 καθοδηγηταί καί καθοδηγητΐνες, συγκεντρω μένοι άνευ αδείας καί 2ον Δι άφορα Ιντυπα έπαναστατικοθ περιεχομένου. Έξ αίτίας των ανωτέρω ά¬ γνωστον διατί δέν συνελή¬ φθησαν πάντες οί παρανόμβς συνεδριαζόντες άλλά μόνον 2 τοιούτοι οί: Πάθλος Θεοδωρά κης ύπάλληλος τής Τραπέζης Αθηνών καί Γεώργιος Βιδάκης, οΐτινες καί ωδηγήθησαν είς την Αστυνομίαν. Άμέσως, κατόπιν τούτου, ε¬ κινητοποιήθησαν δλοι οί άλ- λοι' άρχηγοί τοθ Κ. Κ. Ε. Ίερα πέτρας οΐτινες έν άρχή μεμο- νωμένως καί κατά την νύκτα όμαδικώς έξεγείροντες τόν δ μόφρονα α·';τών πληθυσμόν (γυ· ναΐκες καί παιδία κατά τό πλείστον) άπήτουν την απελευ¬ θέρωσιν των συλληφθέντων. Ή Άστυνομΐα κσί δ Στρα- τός κατόπιν πολυώρων συστα σεων καί έκφοβιστικών πυρο- βολισμών κατώρθωσαν περί ώραν 3 μ, τό μεσονύκτιον νά διαλύσουν τούς φωνασκοθν- τας καί νά έπφάλουν την τάξιν. Έν τώί μεταξύ δμως μεριπ κοί άπό τούς άρχηγούς τοθ» Κ. Κ. Ε. καί συγκεκριμένως οί: Ν. Ραϊνάκης, βεβαρυμένος φόνους καί πολλάς άλλας κα- τηγορίας καί Έμμ. Χατζάκης ϋπάλληλας τής Άγροτικίς Τρα ^ζης μετ-εβησαν κβτά την νύ κτα είς τα χωρία < Κάτω Χωριό -—Επάνω Χωριό,Έπισκοπή,Ββ σιλική καί Καβοΰσι καί^διά κω- δωνοκρουσιων έξήγειραν τούς ομόφρονας των (είς άλλους μέν λέγοντας την ■ αλήθειαν είς άλ λους δέ λέγοντας «Ιφεραν τρό· φιμα, δέν θέλουν νά τα μοί» ράσουν καί πάμε νά διαμαρ< τυρηθοθμε) καί κατήρχοντο είς την πόλιν πλέον τώ*» 500 άν δρες καί κατά τό πλείστον γυ< ναΐκες μέ προτεταμένους τούς γρόνθους κβί μέ σάλπιγγας καί άσματα σχβτι«ά^ Ό στρατός πληροφορηθβίς τουτο απέστει¬ λεν αξιωματικόν μετάμιάς διμοκ ρΐας στρατιωτφν έξω «τής πόλε-ί ως οί όποΐοι αρχικώς τούς διέταξαν νάι-σταματήσοον (πει ρί ώραν 10 π. μ.). Άλλ' ούτοι ηρνήθησαν. Ό Σταοτός πρό ής αρνήσεως ταύτης εύρεθε*ς έν άρχ|1 μέν 'έπυροβόλησεν είς τόν άέρα, χο*ρίς αποτέλεσμα βμως, όπότε ήνβγκάσ€η νά α¬ νοίξη πθρ εναντίον των, μέ ου νέ πειά ν νά< φονευθοθνπερί τούς πέντβκαΐ νά τραυμαχισθόθνπερί τούς 20 Οί λοιποί στασιασταί διελύθησαν καί άπβχώρησαν, ά- ♦ήσαντες επί τοθ πεδίου τής μά χης δυναμιτες, χβιροβομβίοβς, πέτρες, ξύλα καί. τσόκαρα. ΓΪερΙ την μεσημβρίαν κατέ¬ φθασε σχραιιωτική ενίσχυσις άΛά τόν "Αγιον Νικόλαον, ό Νομάρχας Λασηθίου, δ Εισαγ¬ γελεύς Λασηθίου καί δ Στρατι·- ωτιχός Διοικητής Λασηθίου συν)χης Γ. Μηλιαρδς, οΐτινες παραδόξως άντ! νά συλλάβουν καί τούς άλλους ταραχοπβιούς διέταξαν την απόλυσιν τ^ν δύο ώς ανωτέρω κρατούμενοι. Οδτοι μόλις εξήλθον πβριε- φέροντο είς την αγοράν κομπά- ζοντες καί περιστοιχούμβνοι ά¬ πό τούς συντρόφους των. Ό σκοττός τής δλης σκηνοθε- μα-
  ταίωσις τοθ έορτασμοθ ττ^ς έ·
  θνικής εορτής, πραγμα πού έ·
  πέτοχαν απολύτως, δεδομένου
  δτι οί κομμουνισταί καθ" υπό¬
  δειξιν των Λρχηγών των &έν
  προσήλβον είς την δοξολογίαν,
  ή δέ έορτήπεριωρίσθη είς βόΐήν
  δοξολογίαν, καί μόνον, χωρΐς
  κανέναάλλον πανηγι*ρΓθμόν.
  ΤόνΜηλιαράνκαίτούςλοιπούς
  έπισήμους έξερχομένους τής
  Έκλησίας ηκολούθησαν οί: Π.
  θεοδωράκης' Ίωσ. Κ«τσανββά-
  κης, Μιχ. Μαρκόπουλος - κβί
  αλλοι «καθοβηγηταί» κβί πλή¬
  θος άλλων κομμουννστών, οί
  όποΐοι ώρυόμενοι είς τσύς δρό
  μοος κατττγόρουν τόν Στρατόν
  ότι έδολοφόνησε τούς όπθθούς
  των καί τόν επί κεφαλής αξιω¬
  ματικόν, δτι τάχα έξεκενωσε
  τό περίστροφον τού επί τήςκε
  φβλή< τραυμα-ίου. Είς παρα¬ τήρησιν δέ τού Μηλιαρά, δτι αύτοι οί ΐδιοι οί ψωνασκοϋντες τώρα είναι ύπβύθυνοι διά τό αίματοκύλισμα δ Θ&οδοράκης ά πήντησ*ν, 8τι «άν μαςσκοτώ- νετε έ'τσι θά πάρωμε καί μεΐς τα δπλα καί. νά σκβτώνωμε». Καί δ Μηλιαρδς τότε άνταπήν τησε: «Βεβαίως, άφοθ δέν τα παραδώσετε, μπορεΐτε νά τα πάρετε». "Αι; σημειωθή, 8τ* κατΛ'τήν επακολοοβήσασαν νβκροψίβν τοθ ύποτιβεμενου ώς άνοίτέρω έκτελεσθβντος παρά τοθ βπί κεφαλής ΆξιωμαϋΐκοΟ νεκρο- ψΐαν γενομένην υπό τριών Ια¬ τρών, διεπιστώθη δτι. οοτος ϊ άς των συμ πό ϋπόρων έξαγωγέων ιτούς προσκαλούμεν |μενοι, συμμορφωθώ • νέαν έ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Μαρτίου 19
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΩΣ ΘΛ ΓΙΝΗ Η ΔΐηΝΟΜΗ
  ΤΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
  Πληροφορούμεθα ότι εκομί¬
  σθησαν προχθές ενταύθα υπό
  τής Οίίνρα 90 τόννοι ρουχισμοϋ.
  Ή διανομή των εϊδών τού κομι-
  σθέντος τούτου ρουχισμοϋ απεφα¬
  σίσθη υπό τού "Υπουργόν των
  Οίκονομικών νά γίνχΐ είς τό κοι
  νόν βάσει των δελτίων τροφί-
  μων μετά τόν έ'λεγχον αυτών.
  Έκαστον άτομον θά δύναται νά
  προμηθεύεται τα ειδή έκεΐνα
  των οποίων έχει μεγαλυτέραν α¬
  νάγκην. Έκαστον κβυπόνιον θά
  έχ|) διατιμηθή πρός ωρισμένην
  τιμήν την οποίαν θά καταβάλη
  είς τόν έ'μπορον ό δικαιοΰχος ά
  γοράζων τα ειδή τής άρεσκείας
  τού. Όλα τα ειδή τα όποΐα
  θά διατίθενται διά τοΰ τρόπου
  αυτού θά είναι καινουργή. Ό¬
  λα τα υπό τής Ού'νρα είσαγόμε-
  να ειδή ρβυχισμοΰ καί ύποδή-
  σεως θά κοστολογοϋνται είς τό
  πέμπτον καί έκτον τής άγοραί
  άς των τιμής καί θά παραδίδων-
  ται ακολούθως είς τούς έμπόρους.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν είς τό
  κοινόν τής πόλεως καΐ των
  προαστείων δτι άπό αυριον Τε¬
  τάρτην 28 ΜσρτΙου 1945 θά γί¬
  νη, διανομή φωτιστικοθ πετρε-
  λαίου εκατόν δραμΐων κατ' ά¬
  τομον οιά τοϋ ύπ' αριθ. 33 κου·
  πονίου των Κρατικών ΔελτΙων
  πρός δρ. 70 κατ' οκάν.
  *Η διανομή θά γίνη υπό των
  κάτωθι πρατηρίων πωλητών
  βενζΐνης καί πετρελαιοειδών.
  Οί κάτοικοι των χωρίων θά
  παραλάβωσι τό φωτιστικόν πε
  τρέλαιον άπό τάς αποθήκας
  μας διά των Προέδρων των
  Κοινοτήτων επί τή βάσει κατα-
  στάσεων, δπως γίνετσι καί διά
  τα τρόφιμσ.
  Τής πληρωμής τοθ φωτιστι¬
  κοθ πετρελαΐου δέν έξαιροθνται
  τα θύματα πολέμου.
  Δημ Βασιλάκης επάνω δερ-
  μιτζΐδικα, Εύτ. Σπανάκη όδός
  Αγ. Τίτου, Γ. Μεταξάς έξοδος
  πόλεως Λαζαρέτ, Μ. Σακλα-
  μπάνης όδ. Π. Κουντουριώτη,
  Ν. Παυλιδάκης Πλ. Δασκαλο¬
  γιάννη, Γ. Σφακιανάκης Πλ.
  Δασκαλογιάννη, Σ Μαρκάκης
  όδός 1866, Γ Ζαμπετάκης Πλ.
  Κορνάρου (Βαλιδέ Τζαμί) Χαρ.
  Κοσμαδάκης όδός Έβανς, Στέφ.
  Καρφόπουλος Καιν. Πόρτα, Γ.
  Μαρκάκης εξωθί Καιν. Πόρτα,
  Άντ. Δαμιανάκης Χ. Πόρτα.
  (Έκ τοϋ Γραφεΐου Ε.Υ.Σ.Β.)
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΕΛΑΙΟΥ
  Τό Παράρτημα Ε. Ο. Χ. Α.
  Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης,
  δέχεται προσφορδς διά τα Παι-
  δικά, Συσσίτια πεντακοσίων όκ.
  ελαίου καλής ποιότητος.
  Οί ένδιαφερόμενοι έμποροι
  δύνανται ν' αποτείνωνται καθ"
  εκάστην κατά τάς εργασίμους
  ώρας είς τα Γραφεΐα τοϋ Ε. Ο.
  Χ. Α. μέχρι τής 30ής τρέχ.
  (Έκ τοθ Γραφείουτοΰ Ε. Ο. Χ Α.)
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  Πσρά τοθ ΠρωτοδΙκου κ Δα
  ψέρμου ανευρέθησαν χρήματα.
  Ό απωλέσας παρακαλεϊται νά
  συναντήση τόν εύρέτην καί πά
  ραλάβΓ) τά' χρήματά ταυ.
  Έκ τοθ τμήματος ^Ασφαλείας
  καί μόνο τραϋμα έφερε.
  Ό έκ των ύποκινητών Ν.
  Ραϊνάκης, φυγοδικεΐ, κατα θε
  τικήν δέ πληροφορίαν ένεφανί
  σθησανκαΐ πάλιν ίνοπλοι Έλα
  σΐτες είς τό^ΚαβοΟσι δπου καί
  επυροβολήθησαν έθνικισταί. Ή
  διαρκής άνησυχία είς την οποί¬
  αν κρατοϋν «οί καθοδηγητές»
  τόν φιλήσυχον λαόν Ιεραπέ¬
  τρας πρέπει πλέον νά παύση.
  Καί ελπίζομεν δτι θά παύση.
  ΤΑ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  Ό Προιστάμενος τής ,'Αγορανο
  μίας δι* άνακοινώσεώς τού γνω
  ρίζει ότι πάντες οί έμποροι οί
  κομίζοντες ένταΓθα τρόφιμα καί
  γενικώς έμπορεύματα έκ Πειραι
  ώς ή ά'λλων άγορών, υποχρεούν¬
  ται νά φέρωσι μεθ' έαυτών τι
  μολόγιον άγοράς τού έμπορίύμα
  τος τεθεωρημένον παρά των κατά
  τόπους άγορανομικών ύπηρεσιών
  ή ά'λλων ά ττυνομικών άρχών.
  Έπίσης υποχρεούνται νά φέρω
  σι ά'παντα τα δικαιολογητικά των
  φορτοεκφορτωτικών κ λ.π. έξό-
  δων τού έμπορεύματός των. Οϊ
  παραβάται θά διώκωνται ποινι-
  κώς.
  ΚΟΙΝΟΝΙΚΠ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Ειρήνη Ιωάν
  Βλατά, Έμμ. Νικ. Μαυρογιάννης
  εμπορος, ηρραβωνίσθησαν.
  θϊρμά συγχαρητήρια.
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΤΔΗΣΕΙΣ
  Πρός τό κέντρον της Γερμανίας
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:— Οί
  Συμμσχοι εσημείωσαν κέρδη
  είς δλους τούς τομεΐς τοθ μετώ-
  που. Ή Γερμανική άντΐστασις
  άρχΐζει νά άποσυντίθεται. Διά
  τής Συμμαχικής προελάσεως ε¬
  πήλθεν σύγχυσις μεταξύ των
  Γερμανών γιαυτό καί ωρισμέναι
  έπιτυχΐαι κρατοθνται μυστι-
  καΐ.
  Ή έκτασις τοϋ προγεφυρώμα
  τος τοΟΜοντγκόμερυ έδιπλασιά
  σθη έντός 24ώρβυ καί προκεχω-
  ρημένα τμήματα ευρίσκονται
  15 χιλ. άπό τό Έσσεν.
  Ή πρώτη στρατιά προήλασε
  40 χιλ. καί κατέλαβε τό Λίμ-
  πουργκ επί τής όδοΟ πρός τό
  Ντίσσεν.
  Στρατεύματα τής 3ης στρα·
  τιδς έξακολουθοθν προελαύνον
  τα πρός τό κέντρον τής Γερμα-
  ν(ας. ΟΙ Άμερικανοί εισήλθον
  είς την Βαυαρίαν καί κατέλα¬
  βον τό Όσάφενμπουργκ 35 χιλ.
  νοτιοανατολικώς τής Φραγ-
  κφούρτης, είς τα νότια προά-
  στεια τής οποίας διεξάγονται
  όδομαχίαι. Είς την δεξιάν ά-
  κραν τής Συμμαχικής γραμμής
  ή 1η Γαλλική στρατιά έξίτόπισε
  τούς Γερμανούς άπό τα όχυρά
  τής γραμμής Ζίγκφριντ καί κρά¬
  τει έκτασιν επί τοϋ Ρήνου 200
  χιλιομέτρων άπό τήςΚαρλσρουν
  μέχρι τής Βασιλείας.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό ρυθμός τής Ρωσσικής προελά
  σεως είς την Ούγγαρίανέπεταχύν
  θη καί Ρωσσικά Στρατεύματα ά-
  πέχουν μόνον 50 χιλιόμετρα άπό
  τα Αύστριακά σύνορα. Τα υπό
  τόν στρατάρχην Μαλινόφσκυ
  στρατεύματα κατέλαβον την Μπάν
  σκα—Πίστριτσα, τό κέντρον ε¬
  ξεγέρσεως των Σλοβάκων κατά
  των Γερμανών. Είς τό όΕλλο ά
  κρον τοΰ Μετώπου οί Ρώσσο
  μάχονται είς τάς τελευταίας ό-
  χυρώσεις τοϋ Ντάντσιγκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άνακοινω
  θέν τοϋ Ναυάρχου Νίμιτς άνεφε
  ρεν ότι 150 ύπερφρούρια επετε¬
  θησαν σήμερον κατά τής κυρί-
  ως Ίαπωνίας.
  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗ-
  ΦΙΣΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27—3—45. —Ό κ.
  Πρωθυπουργός εδήλωσε χθές δ·
  τι ή Κυβέρνησις είς ουδεμίαν
  προήλθεν εισέτι απόφασιν διά
  τόν προσδιορισμόν τοθ χρόνου
  τής διεξαγωγής τοθ δημοψηφί-
  σματος.
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΓΡλ
  Σήμερον άπογευματινή ώρα
  6 30' βραδύνη 9 μ, μ. «Άνήσυ-
  χά Νειάτα» μέ την Λίντα Μπά-
  ροβα.
  Την Πέμπτην Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ
  ΜΑΡΝΗ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ έπαναλαμβάνεται ή
  παράστασις των Δημοτικήν σχο¬
  λείων είς τό θέατρον «Ήλέκτρα»
  χαί ωρ« 3 30' μ. μ. ____________
  -1ΗΕ ΓΠΙΝ9Π
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ωραιοτέρα . ται
  νία όλων των έποχών
  ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ
  Προσεχώς: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΚ-
  ΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τοθ κοινοθ δτι δεχόμεθα
  Σΐτον πρός παρασκίυήν Μακαρο-
  νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σί-
  του πέντε οκάδες Μακορόνια,
  Έκ τοϋ Εργοστασιον. Ζυμαρικών
  Καρούζου & Καστελλάκη
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντα τα μέλη
  τοθ Συνδέσμου Ξενοδόχων
  σήμερον Τετάρτην 28ην τρέχ.
  καί ώραν 10 π μ. είς τό καφ
  φεΐον Μ. Μαρή δι' άνακοινώ-
  σεις κοινοθ «νδιαφέροντος
  €Ο Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου
  Μ ΖΕΗΣ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό γνωστόν πετρελαιοκίνητον
  «Άγιος Γεώργιος» ταχύτητος 8
  μιλλίων καί χωρητικότητος 100
  τόννων μέ Κυβερνήτην τόν κ.
  Ν. Κουμιανόν, ήρχισε τακτικόν
  δρομολόγιον Πειραιώς—Ήρακ/'π'
  ου. Δέχεται επιβάτας "καί Ιμπο-
  ρεύματα. Πληροφορίαι είς την
  Ένωσιν Ναυτικών Πραχτόρων.
  Η ΑΚΤΟΠΛΟ'ΓΚΗ
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27.— Είς τό τελευ
  ταΐον υπουργικόν Συμβούλιον
  διεκανονίσθη οριστικώς τό ζήτη
  μα των άκτοπλοίκώνϊ'μας συγ-
  κοινωνιών. Πρός τό παρόν θά
  διατεθοθν "παραλλήλως δρομο-
  λογούμενα τα άτμόπλοια «Κο-
  ρινθία» καί «Ελένη» Τό ναυλο
  λόγιον καθωρίσθη είς τό έξα-
  πλάσιον τού προπολεμικώς ί-
  σχύοντος.
  ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27—3.—Καθ" ά άρ-
  μοδίωΓ πληροφορούμεθα έντός
  τής ημέρας θά ύποβληθοΰν είς
  τούς άρμοδίους ύπουργούς Ερ¬
  γασίας καί Οίκονομικών τα πο-
  ρίσματα είς τα όποΐα κατέληξεν
  ή είδική έπιτρθπή πρός ρύθμισιν
  τοθ μισθολογίου των ίδιωτικών
  ύπαλλήλων.
  ΝΕΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27-3—35. Ό Στρα-
  τηγός Ζέρβας κατόπιν έπανει-
  λημμένων συσκέψεων μετά των
  έπιτελών τής οργανώσεως τοΰ
  ΕΔΕΣ, προήλθεν είς την από¬
  φασιν Ιδρύσεως ίδίου πολιτικοθ
  κόμματος υπό τόν τίτλον «Ε¬
  θνικόν Κόμμα Ελλάδος».
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΫ
  ΑΘΗΝΑΙ27—3— 45.—Ή δια¬
  νομή των είδών ρουχισμοθ τής
  Οΰνρα απεφασίσθη νά γίνη δι'
  είδικών δελτίων. Τα είδικά'δελ
  τία θά εΐνε μία κάρτα παρεμ·
  φερής πρό τό ταχ. Δελτάριον κκ
  χωρισμένη είς 10 κουπόνια έκα
  στον των οποίων θ' άντιπροσω
  πεύη 100 ή περισσοτέρας δραχ¬
  μάς, αί «κάρται ρουσισμοΰ» θά
  διανεμηθούν διά των παντοπω
  λών.
  ΟΔερματολόγος Ιαιρδς Ν· Μα
  τζαπετάκης δίχεται παρα¬
  λεύρως Καφφενείου Ντορε (πώ
  Μα
  πλεύρως Καφφενείου Ντορε (πρώ-
  ην Στρατιωτική Λέσχη) τρείς Καμά-
  ρες έντός τού άδιεξόδου καί είς
  τό φαρμακείον Έμμ. ΙΜατζαπετά
  κη 9—11 π. μ. καί 3—6 μ, μ.
  λΠΕΘΗΜΕ
  Ο ΛΟ'Υ'Δ ΙΤΖΩΡΤΖ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Μαρτίου.—
  Χθές τό βράδυ είς τάς 8 μ. μ.
  ανηγγέλθη ό θάνατος τοϋ Λοϋδ
  Τζώρτζ, είς ηλικίαν 82 έτών
  πρώην ΠρωθυπουργοΟ τής Με-
  γάλης Βρεττανίας. Ό Λοϋδ
  Τζώρτζ είναι ό άνήρ ό οποίος
  έλαβε είς τάς χείρας τού τάς
  τύχας τής Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας κατά τόν παρελθόντα πό
  λεμον καί ωδήγησε την χώραν
  είς την νίκην. "Εγεννήθη είς
  Μάντσεστερ άπό Ούαλούς γο-
  νεϊς καί έφοίτησε είς την Νομι·
  κήν σχολήν. Έλαβε τό δίπλω-
  μα δικηγόρου καί κατά τό 1890
  είς ηλικίαν 27 έτών εισήλθε
  είς την Βουλήν των Κοινοτή¬
  των ώς Ριζοσπαστικός βουλευ
  τής. Τό 1905 ,έγινε ύπουργός
  'Εμπορίου καί δταν ανέλαβε
  τό Θησαυροφυλάκιον κατήρτη
  σε διά πρώτην φοράν τό σχέ¬
  διον των Κοινωνικήν Άσφαλί-
  σεων διά τούς εργάτας τής
  Μεγάλης Βρεττανίας. Κατά τόν
  πόλεμον τοϋ 1915 πού παρετη¬
  ρήθη έλλειψις όβίδων είς τα
  Βρεττανικά στρατεύματα πού
  πολεμοθσαν στή Γαλλία, ό
  Λοϋδ Τζώρτζ ανέλαβε τό νεο·
  συσταθέν υπουργείον των Πυ-
  ρομαχικών. Τό 1916 ανέλαβε ύ¬
  πουργός των Στρατιωτικών καί
  τό ΐδιο έτος έγινε Πρωθυπουρ
  γός μέχρι τοθ 1922 όπότε διε¬
  λύθη ό Κυβερνητικάς Συνασπι-
  σμός.
  Ή Βουλή είς ένδειξιν πένθους
  διέκοψβ τάς εργασίας της σή¬
  μερον. Αυριον ό κ. Τσώρτσιλ
  καί άρχηγοί διαφόρων κομμά¬
  των θά πλέξουν τό εγκώμιον
  τού άνθρώπου πού κέρδισε τόν
  ααρελθόντα πόλεμον.
  ΖνΠΤΟΜΟΙ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 27 Μαρτίου.-
  Κατά Ίαπωνικάς πληροφορίας
  άμερικανικά στρατεύματα απεβι¬
  βάσθησαν επί τής νήσου Τσεμ-
  ποϋ των Φιλιππίνων. Ή είδη¬
  σις αυτή δέν ·επεβαιώτ}η άπό
  αυμμαχικής πλενρας, Έγνίδσβη
  δμως ότι ή νήσος εβομβαρδ ^_.υ
  χθές άπό 6 καταδρομικά καί
  πολλά άντιτορπιλλικά.
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαρτίου.— Τη-
  λεγραφήματα άνταποκριτών άπό
  τό Άνατολικόν Μέτωπον άναφέ-
  ρουν ότι οί Ρώσοι επανέλαβον
  την επίθεσιν των κατά τοΰ Μπρεσ-
  λάου καί ήρχισεν είς τόν τομέα
  Στρέλεν παρασκευή πυροβολικοϋ.
  Κατά νεωτέρας |δέ πληροφορίας
  διεξάγονται όδομαχίαι Ιντός τής
  πόλεως τοϋ Στρέλεν.
  ΟίΓερμανοΐ έκκε-
  νώνουν τό Ρούρ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Μαρτίου.—
  Έκτακτος Γερμανική διαταγή
  καλεϊ δλους τούς στρατευοί-
  μους καί τούς άρρενας άπό
  ήλικίας 14 έτών νά έγκαταλεί
  ψουν τάς πόλεις τοθ Ρούρ καί
  νά ψύγουν πρός την Κεντρι¬
  κήν Γερμανίαν, διότι ή πε·
  ριοχή αυτή κατέστη πολεμι-
  κή ζώνη. Ή διαταγή αυτή έκ-
  δοθεΐσα άπό τούς Γερμα νΌύς
  Γκαουλάϊτερς τοϋ Ρούρ, λέγει
  έπίσης ότι ό υπόλοιπος πληθυ-
  σμός πρέπει νά παραμείνη είς
  τάς θέσεις τού καί νά αντι¬
  μετωπίση, άν παραστή άνάγκη,
  καί τόν θάνατον.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  100 χιλιόμετρα ά-
  νατολ. τού Ρήνου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Μαρτίου.—
  Στρατεύματα τής υπό τόν στρα
  τηγόν Πδτον 3ης στρατιάς έκ
  καθαρίζουν την Βαυαρίαν. Προ
  κεχωρημέναι μονάδες Ιφθα-
  σανπλησίον τοθ Βούρσμπούργκ,
  100 χιλιόμετρα ανατολικώς
  τοθ Ρήνου καί είς τό 1)2 τής
  αποστάσεως Ρήνου—Τσεχοσλο
  βακίας. Άλλα στρατεύματα
  τής 3ης στρατιδς είσδύουν
  βαθύτερον έντός τής Φραγ-
  κφούρτης.
  Είς τόν Άνω Ρήνον ή 7η
  στρατιά διεπέρασε τόν ποτα-
  μόν πλησίον τί)ς
  ι0!,
  μέχρι της 'υπς|ρι1Ιοιήσεις πού τού έ"καναν
  -οο Λ—ύ™ι