98242

Αριθμός τεύχους

5360

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ϊ939
  111Γ*
  4· Τ.β«ι«1
  '1"
  ΑΥ¥λ<«ς -Ις τέ ι. τού «βλέιΐΜ *■ λιρβν .·μμ»ρ(»,ν δρ. *;»··.·..». «λλ«·ν >15δν β
  Η Ιν θυγιφίΒΐι
  ΛΙΛΙΚίΙ
  ΙΝσυ
  (Ιδ. ύι
  ηΐοεβΐι),—
  ιριον Β« βυνέλβθ «1ί
  ■ τι
  ■ ΜΤΐΚη
  διάοκΐφκ
  1«λκ
  ιανιβής
  Συνεννεή
  μ*
  τ« δηι
  ιιευργειίμι
  «β
  6ιι»0
  ΕΙΣ
  ■εροποριχά τηρ
  ■■τα γερμ«ν»κί» «
  τβρνιί» »« ·»ί« *
  •υν ύ *
  4 ε·.
  $*"ί*ΊΓ
  *^_Λ*·*ίίν*_
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ———————————^■■^■^ε»ιιιιβεβε«ειιιβε»Ηεΐΐβεΐ»βεββ—ε^^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπιοο
  ΚΥΡΙΙΧΗ
  Ιΐησία λίραι Β
  Ιξά μηνός Ι
  Άμβρίβής
  Ιιηοια δολ. 1Β
  31
  Ιξάμηνος > Β
  Τ.μή
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ■οίά φύλλον
  Δραχ. 3
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ¥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^** ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ **
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ β«Ον
  ΑΡΙθΜ.τ ΦΥΛΛΟΥ 5360
  ΪΒΕιΟΤΙΟΣ ΣΤΙΤΗΤΙΣ ΘΡ. ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σύντομος άπολογιοαάο
  Ένφ δύει
  τό έτος 1939
  Διίιι σήμερον τό 1939 χ»,
  μέαα είς τέ· λυκοφνς τού
  διαΜρΙνβτοιι Λ *ληρβνομΙ«
  την οποίαν να; καταλείπα
  Άηό διεβνβϋς «πέψιως, τό
  ίτοςβύτ· υπήρξεν αναντιρ.
  ρήτνς «πό τ« δραματικώτε-
  ρ« κκί (οημείωαε την έν«ρ
  ξ»ν νέκς περιβ&ου δι* την
  ■νβρΜποτητα. Ά«· Έλληνι-
  Μί,ς έν τούτοις «πέψεως οίν
  παρουβιάςει μκναλοτς διχφ·-
  οββ. ακό τα Κίοηγούμενα. Ή
  Ελλάς βκνέχισε χκί κατβί
  Τβ ίτβς αύτοι ήν προσπάθειαν
  τής περισυλλογήν «αί τής
  ανορθώσεως, ουγχεντρωμένη
  είς ίχυτην, «μετοχάς των δι
  εθνών περιπέτειαν, πρβοηλ»·
  μένη είς τα δημιβυργιχά Ερ·
  Υ» της χβΐ είς τα εΐρηνιχα
  ίδεώδη. Μέ την καβο&ήγη.
  βιν καί την ένίβχυαιν τού
  κρατβυς ·ί πολίται βυνίχι
  ααν μέ έργώδη παλμόν τας
  προσπαθείας των πρός αυϊη·
  σιν της εθνικης παρ»γ»γής
  καί τό διάατημκ τού έτους
  διήλθεν ήρεμον χωρί$ μ*γά
  λας βγωνίας καί φέβ·υ( Μαί
  μέ πολλάς προσδοκίας καί
  ελπίδας.
  Πράνματι δέ κατ« τό έ ο;
  αύτό εσημειώθη σπμαντική
  αύξησις τή; παραγωγείς χαϊ
  αξιολογος εντασις τής ·ί*·
  ν·νίκης δραστηριότητος. Ή
  παγίωαις της τάξεως καί τής
  αβφαλκίας έπέτρεψχν εί; τόν
  λαόν νέ μείνη «περΐαπ»
  ατος. ΟΙ κίνδυν·ι πολέμου
  •Ι ·κ·!«η ενεφανίσθησαν τόν
  'Ακοίλιον παρηλθον ταχέως
  χνρί; γενικωτέρας οοβαρβς
  συνεπείας. Ή Εχρηξις δέ
  της θυέλλης είς την Δύσιν
  τβν Σεπτέμβριον καί είς τόν
  Βορράν την τελευταίαν τοδ
  Νοεμβρίου αφήκαν ανέπαφον
  την Έλλάδοι
  Ό βντίκτυκος δέ τ&ν γε
  γονόταιν αυτών δέν ύκηρ
  ξΐν όσον έίΐιστεύϊτο ότι 8«
  ήτ· ίβχυρές. 'Από τίνων «πό
  φιων μαλιατα εΐχε »αί ευ
  ιργιτικην επίδρασιν. £υνέ
  τιινκν κΐ; ανάπτυξιν της
  κινήσεως της Έλληνιχής
  ναυτιλίας καθώ; καί τ&ς βι
  •μηχανίας. Εβί συνετέλε
  οεν είς οτοργικην στροφήν
  πρός την νήν »·«· β1δ «νταη
  ΚΗτέρκν κκλλιέρνειάν της
  κρ«νμ« το οποίον θά ίχα
  ετγαθ«ς συνεπείας ώ; πρός
  τ· έκισΐτιβτΐΜόν κυρίω; πρί
  βλημ· της χώρας. Άλλ1 εί
  χε βέβ*ι«κ·ΐ τ>6 έ5υνη
  ε α; συνεκβΐας τού ό κόλε
  μ·ς Καί προ παντός δια
  τ· ίμηοριον. Ή Ιντασις τ·δ
  κατά θάλασσχν πολέμου, εδυ
  σχέρανε σημαντικαί την *
  μπορικην κίνησιν, τόσον την
  εΙσχγωγιΚην ·α·ν κοιΐ την ε
  ξ«γ»γικην. Ή διάθκβις ίέ
  βλων τ&ν ζ«τικ5ν δυνάμε
  ών χαί ·λ»ν τ&ν πέρνν τβν
  *μ«·λέμβ*ν είς τού; έξβπλι
  βμούς χαί τας αλλβο άν«γ
  »ας τοθ πόλεμον, εβάρυναν
  δυαμενδς επί της τύχης ώ
  οιαμένων προΤοντων μβς καί
  Ιδ'α τ&ν άμπελβοργιχθν. Έ
  κί πλέον, ή ανάγκη τής συμ
  πληρώσκνς τ&ν αμυντικ&ν
  δυνάμεων τής χώρας μας διά
  πάν δνδεχόμκνβν έπέδρασεν
  όιτωσδήπβτε επί τής εχτελέ
  σβνς αλλων κίρηνικ&ν—πά
  ραγωγικ&ν £ργο·ν.
  Έν τούτοις χάρις είς την
  οώφρβνβ εσωτερικήν χαί ε·
  ααΐΤΕρικην πολιτικην της κυ
  βερνήσεως ή επίδρασις τού
  πολέμου εγένετο είς την χώ
  ραν μας βλιγώτεοον αίαβητη
  παρά είς οιανδήποτε άλλην
  γειτονικήν χώραν. Ή ειρήνη
  έμ&ινκν αδιατάρακτβς Ό
  λαός συνέχιοε τα έργα τού.
  Καί τό κράτος κπανέλαβ·
  καί πάλιν την εκτέλεσιν τβν
  παραγωνιχβν καί έκπβλιτι-
  σηκών έργων. Άφ' ίτβυ μά
  λ*βτ_ -#«^λβεν η ουμνωνΐβ
  μέ την Ιταλίαν κ«ί έρρυβ
  μίσθησαν τα μετβ τής ιιεγά
  λης νείτονός μας ζητήματα
  κατά τρόπον Ικανοποιητικόν
  δι* αμφοτέρους, τό αΐββημα
  τή: ασφαλείας έτονώθη καί
  ή δημιβυρνική δραβτηριέτης
  τοδ λ«βδ ηύ{ΑΒη. Ή πβλιτι
  κίΐ τή; κυβερνήαςω; αλλωατε
  κολντικη είρήνπ; καί κα·
  λής γειτονί«, πολιτική προ
  οηλώσεω; εί; τάς συμμαχίας
  τη; μέ την Τουρκίαν καί τα
  αλλα κρατη τής Βαλκανι
  κης Συνεννοήσεως διχαιολβ
  γβδ" την εμπιστοσύνην το9
  λαβΰ κ«ί την ίλττίδ* τού δή
  ή χώβαθκ μείνη μακράν τής
  καταιγΐδος τ«ΰ πολέμου. Κ«ί
  ύηό τας πρ·ϋ«·8<σεις «ύτας ο Έλληνιχό; λαος πρβσβλέ- πκι μέ κολλας ελπίδας πρός τό άνοιτέλλον αυριον νέον Ιτ·ς· ΞΞΣυνεχίζεται ή αποστόλη ενισχύσεων είς Φινλανδίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δ)βρΙου (Ιδ. ύ ιΐηοεσΐσ) - Ό *ν Λονδίνω πρε σβευτίις τίΐς Φινλανδΐοτς ( ίξβ-' φώνησε χθές λόγον επ ευ- καιρΐα της λήξεως τοθ ετους καί τίς άνατολής τοθ 1940 τονίσας δπίφ'Οσον ό Φινλαν βικός λσός θά διαθέτη 6πλα κσΐ τιολβμοφόβια ΘΛ ί£ακολου βη νά μάχεται υπέρ τής «λευ θερΐσς τού. Α ά τό νέον Ιτος 6 Φινλανδός πρεσβευτής εΐπε: «Τό 1940 εΤναι τό σκοτΕΐνότε ρον των έχων. Ουδείς γνβρΐ- ζει ποΐαν τύχην επιφυλάσσει είς τί|ν Ανβρο.Ίϊόττ,τα». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)3ρΙ°" (15 ) Κτά '^ η) . ^ φηματα έκ Στοκχόλμη; Τ6 μέτωπον της Κσρβλ.« χθησσννέαι ίνισχύσεις « {ιλιάδων ΛνδρΛν μ θέντων «κ Σ κάσου. Έξ τον άπόσηασμα *< Ιγκατεοτηϋέ-ων (θ ί|η φίρουν τάς ύππρβσΐας των είς την κινδυνεύουσαν πατρΐ 6α των. Νέον Σουηδικόν έθελοντι κόν σβμα άνβχώρηιε χθές την νύκτα διά την Φινλανδίαν. ΟΙ μετβχοντες τοθ σώματος σύτοθ δέν έλαβον επισήμως την έγκρισιν καί την άδειαν τοθ ΣουηδικοΟ Κράτους, διά νά μβτσβοθν είς Φ,νλανΡΙαν, κατήοτισαν δέ τα έθίλονΐι κά όώματα έξ 15<ος «οωτο βουλίας καί δι" ΙΒΙων δβηα ώ φνη |η ^ οΐνσ*. ΟΙ Φνλα-δο •Αμερικής ΙνκαταλεΙηουν βί<ονενΐΐας των καί ο* είς ΦινλανβΙαν 6ιβ να ν. . Άλλα τηΧβγραφήματα εκ Στοκγόλμης άνα»*ρουν ότι καθ* ά αγγέλλεται ίπβιγόντως έ< τοβ μβτώπου δύο τάγμστα ρω-,σικοθ στρατοθ κατέθβσαν ,ά 6ηλα είς Χ3ενκ*ζ*Ρντί. Ε πτά άβροπλάνα προσεγβιώθη σαν έττΐ τής παγωιένης ίπιφ·» νεΐαςιτ): λΐμνης Ίνάρι «ριΛλθαν β(ς ιή< κα των Φ νλανδβν- ΑΓΚΥΡΑ 30 Δ)ΒρΙου (»· Τβ τεριίβτιει πυροΡι'ιλα τοϋ βγγλικοτ) βκρηκτοΓι «Κελσωνος» ίος όπό τ« με^αλι'τρρα τηϋ πτβλου τής Άγγλίεις κου έξβκϊβραλιζβυν την κυριαρχίαν έπν των θαλασοών. Κάτο» άριοτερά: "Η «πυγμή τής Αγγλίας», ό πρώτος λορήος ιοϋ Ν«»βοχειου κ. Ού'ινοτων Τσώρτσιλ. Η πολεμΐκη ΟύεΑλα τού Βορρά ΟιΡώσσοι ύποχωρούν άτάκτως ττανικοβληθέντες Τεράστιαι (αι απώλειαι των. ΡΩΜΗ 30 Δ)βρ(ου (Ιδ. οεοΐα) — Τηλεγρσφήματα έξ Έ*σίνσκι άναφίρουν οτιείςδλα τα μέτωπα σονενΐζονται σφο δραΐ μαχαι. Τό Γενικόν Φ»ν· ιναφέρβι τα εξής: «Είς τό φιν λανδικόν μέτωπον, ουδέν τό αξιοοηαεΐωτον. Ή ερυθρά άε οοπορΐα ένήο>ησεν ίττιτυχεΐς
  βς.μβαρ6ισμούς επί διαφόρων
  σημεΐων τής ΦινλανδΙας».
  Έξ άλλου & στρατιωτικός
  συνεργάτης τοθ «ΜικροΟ Πά
  ρισινοθ» γράφει τα εξής διά
  τάς έν Φινλαν&Ια έπιχειρή
  σεις. «Άπό άρχεταν ήαερον
  διερωτώμεθα εάν τα ρωσσικά
  στρατεύματα τα ό ποία ποοέρ
  χονται έκ της κεντρικάς Ρωσ
  οίας, δέν συγκεντροθνται είς
  Φινλανδίαν &ιά νά έν ·<ύ σουν τάς υπαρχούσας έκεϊ δυ νάμεις καί νά παραμβίνουν μέ χρι τής ανοίξεως & ά νά ένερ γήσουν τότε μβγάλην επίθε¬ σιν, έπαναρχΐζοντα βντονωτέ- ραν δράσιν. Έν τούτοις οί Ρ£σαοι επροτίμησαν νά συνε χσ^υν τώρα την δρασιν των ένεργοθντες επιθέσβις αί ό ποΐαι άποτυγχάνουν οΐκτρως παρά τόν δνκον των δυνάμβ ών πού λαμβανουν μέρος είς αύτάς. Ή τπκτική αυτή τ©ν ρωσσκον δυνάμεων άποσκο- πεΐ προφανΛς είς τό νά έξαν τλήση. τα μβσα καί τάς δυνά μεις των Φινλανδ&ν προτοθ τφολόβ>υν καί άποστεΐλουν
  ένισχύσεις είς Φινλανδίαν τα
  κρατη τα όποΐα Ι χούν δώσει
  υπόσχεσιν περΐ τούτου».
  λανδικόν Στρατηγΐΐον έξέ&ω
  κκν επίσημον ανακοινωθέν
  σϋμφ—να μέ τό οποίον α( ί
  πιγειρήσεις έξειλΐγθησαν αίς
  εξής τάς τελευταίας ημέρας:
  Είς τόν Ίσθμόν τής ΚαρβλΙ-
  άς οί Ροσσοι επετεθησαν δι*
  (οχυρόν δυνάμεω« είς την βο
  ρεΐαν άκρα ν τοθ Χατλαχατιέρ
  β ι καί ανατολικώς τοθ ΣοΟ-
  μα. Καί αί δύο δμως έπιθέ
  σεις άπεκρούσθησαν καί οί
  άπό τής β έσπερινής τί,ς 26 ης
  ιιέχρι τής μβση. βρ(ας τής
  27ης ΔεκεμβοΙου εφονεύθησαν
  πλέον των 600 ΡΔσσοι. Πολυ
  άριθμα αύτόματσ ΰττλα καί
  πολεμοφόδια -περιήλθον είς
  την κατοχήν τον Φινλανδικον
  στρατευματων, γενικώς δέ ή
  πολεμικη λεΐα υπήρξε πλου
  σία.
  Ο( ΡΛσσοι ένήργησαν επί¬
  θεσιν καΐ^ βΐρειοονατολικος
  ΤΟ ΠΕΤΣΑΜΟ
  Ό Ορυλιχό; λιμήν τής Φινλανδίας είς την Λευκήν θάλασσαν όΛου διε
  αί σφοορότατ*! μαχαι.
  έπιτιθέμενοι ύπέστησαν βτρεί- τής λ'μνης Λαντόγκα πρός
  άς απωλείας. Τα Φ.νλανδι-
  κά στρατεύματα κατέστρεψαν
  5 τάνκς καί έκυρΐευσαν 2 Ό
  σοβιετικάς στρατός έπανέλα-
  βεν έπίοης τάς έπιθέσεις τού
  εναντίον τοθ Κέγκα άλλ' ά νέ
  χαιτΐσθη. Κατά την μάχην
  ή όποΐα συνήφθη είς Κέλγα
  την κατεύθυνσιν τοθ Ρουσκο·
  γιέρβι άλλά καθηλώ'θησαν
  πρό τον φινλανδικον γραμ-
  μϊ>ν ύποστάντες μεγάλας κα¬
  ταστροφάς έκ τον φινλανδι¬
  κον πυρον. Κατά την επίθε¬
  σιν ή ότΐοΐα εγένετο την 27ην
  πρός την κατεύθυνσιν τοθ Συ
  σκυγιέρβι τα φινλανδικά στρα
  τεύματα ίσχον λαμπράς έπιτυ
  χ(ας έκυρΐευσαν έέ πολλά πό
  λυβόλα καί όπλοπολιβόλα έ
  νφ οί ΡΛσσοι αφήκαν είς τό
  πεδίον τής μάχης 300 νεκρούς.
  Είς τόν τομέα τού Κοθχμο τα
  φινλανδικά στρατεύματα έξα-
  πέλυσαν όρμητικήν ά^τεπΐθε-
  σιν καί έκυρΐευσαν £ν τάνκς
  καί Εν έπ' αύτοκινήτου τοπο-
  θετημένον πολιβ5λον κατέ-
  στρϊψιν δέ μίαν έφοδιοπομ-
  πήν έκ 40 ίππων. Πέριξ τοθ
  Καανταγι^ρβι, βορεΐως τοθ
  Σουόμο Σάλμι συνεχΐσθησαν
  σφοδρόταται μαχαι.
  Τα φινλανδικά στρστεύμα
  ταίνή3γησαν άλλεπαλλήνοος
  σφοδράς άντεπιθέσεις καί κα
  τωρθωσαν νά δισσπάσουν πυ
  κνούς σχηαατισμοός τον Ρώσ
  σων, νά καταστροφήν 11
  τάνκς καί νά κυριεύσουν δύο
  τηλΐβόλσ. Είς τα δλλα μέτω'
  α™.— ίίρο,τληνα τι τού «Ό^ι . νιων άηηνή χβΐΜ πσ ο1 «τΙ'Χ·Κ>ήσεΐς 1»ερΐ»ρΐ|
  ξιν τε»ν γερμανικήν οκαφφν καί ά^ροηλανων είς ιην Βόρειον νάλασσαν,' θνησαν είς δρασιν Τθν περΐ
  Έπανελήφδη
  Π δράσις κα¬
  τά ξηράν και
  θάλασσαν
  ό Άγγλικός
  στρατός.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δ)3ρ!ου (15.
  οτιηοεσΐα).— ΕΙΕήσεις έκ τοθ
  μετώπου άναφέρουν &τι ή δρα
  αίς ίπανήοχιοε καί είς πολλά
  σημεΐατ συνεχΐζονται συγκρού
  σεΐΓ. Τάς πληοοφορΐας αύτάς
  επ β β ΐιοί καϊ τό Ανώτατον
  Άρχηγεΐον τοθ ΓαλλικοΟ
  στρατοθ διά τοθ έκδοθέντος
  σήμεραν την ποωΐΐν άνακοι-
  νωθέντοςτου, έχοντος ώ εξής:
  €Δράσις των περιπολιον πα·
  ρά τό δριμύτατον ψ3χος μ«
  τσξύ Μοζέλλα καί Σάαρ. Πε·
  ριωρισμένη δράσις τής άεροπο
  ρΐας. ΆερομαχΙαι 6έν συνή
  φθησαν».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)ΒρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσ(α).— ^Κατ' άνακοίνω
  σιν τοθ ΝαυαρχεΙου τό^γερμα
  νικόν εμπορικόν σκάφος «ΒΙ^
  Μπλάνκα» 8 600 ; τόννων μέ
  μεγάλον φοοτΐον καφέ καί
  ζακχάρεως ήν,μαλωτΐσθη υπό
  άγγλικοθ πολεμικοθ εξωθί
  των άκτον :τής Νοτίου Άμε-
  ρικής.
  Τό γερμανικόν σκάφος θά ό
  δηνηθβ υπό άγγλικοθ πολεμι
  κοθ διά τοθ Άτλαντικοθ ώ
  κεανοθ είς Αγγλικόν λιμένα
  δπου θά έκφορτωθβ τό ίμπό
  ρευμα. Τό σκάφος θά χρησι
  μοποιηθβ υπό των συμμάχων
  διά τάς μεταφοράς των.:
  Κατά τηλενραφήματα έκ
  Μπουένος "Αϋρες τό γβρμα
  νικόν έμποοικόν σκάφος £«Τα-
  κόμα» τό οποίον ώς γνωστόν
  διεδρσμάτισε σπουδαίον ρό¬
  λον κατά την φυγήν τοθ
  «Ναυάρχου φόν Σπέε» είς
  ΜοντεβΙντεο καί την «αύτο·
  κτονίαν» τού ίν συνεχεΐα, διε
  ταχθή υπό τής κυβερνήσεως
  τής Οΰραγουάης ν' άποπλεύ·
  οη έκ τοθ λιμένος τοθ Μόν
  τεβΐντεο.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη
  ροφορΐας τό σκάφος άπέφυγε
  τόν άπόπλουν μέχρι σήμερον
  διότι ό κυβερνήτης τού φοβεΐ
  ται δτι θ3 συλλη^θή υπό τον
  άγνλικον σκσφ&ν ή θά βυθι
  σθ[] μόλις εξέλθη τον χωρι
  κθν υδάτων τής Ούραγουάης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δεκεμβριού
  (Ιδ. οπηι.) — Κατ' εΐδήσεις έκ
  Λονδΐνου ή έφηαερΐς «ΝταΙηΧυ
  ΜαΙηλ» δημοσιεύει σήμερον
  την πληροφορίαν καθ* ήν κα·
  τα τάς αρχάς τοθ νέου βτους
  ΘΛ κληθοθν υπό τα δπλα νέ¬
  αι κλάσεις έν Άγγλ'α Ή
  νέα αυτή έπιστράτευσις θ' α¬
  ποδώση 600 χιλ. άνδρον. Πρέ-
  πει δέ νά ληφθή ύπ' δψ.ν βτι
  ήδη Ιχει συγκεντρωθΓζ έν Αγ
  γλ,'9 στρατός ένό(* καί ήμΐσε
  ος έκατομμυρίου άνδρον.
  πολιον, χωρΐς σοβαρά άπο
  τελέσματα καί μεγάλας άπω
  λεΐας.
  Κατά τάς τελευταίας ήμλ
  ρ3ς έπΐσης εσημειώθη ίντα
  νος δράσις τής άεροπορίας.
  Την 28ην ή δράσις τής ρωσσι
  κης άεροπορίας εσημειώθη κα
  τα την διάρκειαν τοθ^εφωτός»
  τής ημέρας. Ή δράσις δμως
  τον ρωσσικον άεροπλάνων ί
  νετάθη κατά την νύκτα τής
  28ΐ)ς πρός την 29.
  Τα ρωσσικά άεροπλάνα έ·
  πεχεΐρηιαν νά βομβαρδΐσουν
  τα φινλανδικάς γραμμάς είς
  τό μέτωπον τοθ Ίσθμοθ τής
  ΚαρΐλΙας καί πόλεις τινάς
  τής κεντρικής ΦινλανδΙας κα·
  τεδιώχθησαν δμως υπό τοθ
  σφοδροθ πυρός τον φινλανδι·
  κον άντιαεροπορικον τηϊβ5·
  λων καΐ δέν κατώρθωσαν νά
  επιτύχουν τοθ σκοποθ των.
  Κατά την διάρκειαν τής οηαβ
  ρΐνής ήαέρας ή φινλανδική ά-
  εαοπορΐα ενήργησεν επιθέσβις
  κατά των γραμμον καί τον
  ώχυρωμένων θέσεων τον Ρώσ
  σων μέ σημαντικά άποτελέ-
  σμαΐα καί χωρΐς νά ύποστβ
  απωλείας.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: «Μάρ
  κο Πόλο» μέ τούς Γκάρυ Κοΰπερ,
  Σίγκριδ Κιονρι.
  Καθ" εκάστην άπογευματινή ίιρα
  615' μ μ. Κυριακάς καί εορτάς άπό
  τάς 2 μ, μ. ^^^^
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «6 χαμένος όρί
  ζων». Καθ" εκάστην άπογευματινή
  6 1)2 μ μ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό μεγολεΐιερος έ
  ξβρευνητής καϊ τυ-
  χοδιώκτης των αίώ-
  νων.
  Ό ήρυΐκβς Ικπότης
  τθν ρωμαντιχωτέί ών κκ
  ριπετει&ν, π·ύ χατώρθν-
  βκ να επ βληθή νέ τό
  ακαθί χαί τσν Ιρωτα.
  Τόν ρ«λ· τ«ΰ ΜΑΡ-
  ΚΟ ΠΟΛΟ ύπβδύδται ό
  ΓΙΙΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  χαΐ τής ωραίας Κινεζας
  ΠριγΜηηίσβης ή
  ΣΙΓΚΦΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΚΑΣΤλ
  ΝΤΙΒΑ
  ΗΑΡΘλ ΕΓΙΕΡΙ
  . ΜΙΝΩΑ'
  ΧΗΜΕΡΟΝ
  &ρα 6,30 9.30 μ. μ.
  Μιβ Μολαοσινίκ κινη
  ματονραφιχή δημιουργί*
  ζνντανιμένη ««ό τ·ύ{:
  Ρονάλτ Κόλμαν
  Τζέϊν Ούάϊτ
  ΧΑΜΕΝΟΣ
  ΟΡΙΖΟΝ
  Αύριον ώρα 10 1)2 η.
  μ. πλβ«σιώτατον £ινεά»,
  2—4 μ.μ. ή πρώτη έπ·-
  χή τβθ «πιισβδιαΜβΰ 4—6
  ϊ «Χαμένβς ©ρΐζων» μί
  τιμάς ήλαττωμένας.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  *Ώρα 10 1)2 π. μ. Σινε-
  άκ 2- 4 ή Β' έπον,ή τοθ
  έπεισοδιακοθ 4—6 ΡΕΒΕ-
  ΚΑ μέ την Σίρλιυ Τέμπλ,
  τιμαί ήλατιωμέναι 6 1)2
  καί 9 1)2 μ. μ. ΡΕΒΕΚΑ
  τιμαί αί συνήθεις.
  ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ
  οδοντοϊατρός
  Έγκβτβοτββεΐς εν Ίερακ·
  τε* δεχετειι είς τ· Ιατρείον
  τβι».
  9-12 ΜαΙ 3-6
  Ό παναγροτικύς
  έορτασμός.
  Επιτύχη; ή ίμπνευσις τεϋ χά
  θορισμοθ τή; δνομαστικής εορτής
  τοθ ΆρχηγοΟ τί]ς χυβΐίνήσεω;
  ώς ημέρας ΙθνιχοΟ παναγροτιχοθ
  ΐορτασμοθ Ό χ Μεταξάς ώ; ά
  νώτατος έπόπτης των γεω?γιχώ«
  συνεταιρισμόν άλλά χαί ώ: χυ
  δερνήτηςμοχθήσχς ιδιαιτέρως υπέρ
  τοθ άγροτιχοθ δόσμου ίτρεττε νά
  αποτελέση μορφήν πρός ή< αί έχ δηλώΐΐις των άγροτών νά λάβ^υν επίσημον χαί γενικόν χαρα<τήρχ.| ΤιΟΐο άλλως τε έξηγεϊ εδγλώ:- ταίς ή πρός τόν Άγροτιχον κόσμον < τής'Ελλάδο; χαί την συνεταιρισμέ νην Ελληνικήν Οταιθρον προχήρυ ξ ς ιή; Έθνιχή; Συν&μοσπονδίας ί Σ. σχετικώς μέ την παν»γροτι κήν ταύ.ην έϊρτή'. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου Τα μαθητικά συσσΐτια Σ,ινεχΕζονται οί είστ·οραΙ δπέρ των μαθητιχδν συισιτίων τής πό λεως μας. Σιβιστά ποα* χατχβάλ λονται υπό μιμοωιίνων ςριλχν- θρώπων, οργανισμόν δημοσίου δι- χαίευ χα' οωματείων Ή ουνέχι σις ο υ τη άφ' ενός τιμα τούς διοοη τίς, άφ' ετέρου δέ αποτελεί έγγύ ησιν διά την άπρόσκοπτον ϊΐιτιυρ γίαν των μαθητι^αιν συσσιτίων, έ»ός θεσμοθ άπο «υ; χοινωφελε [στέρους σήμιρον. Διά την σηιασί αν μαλιατα τεθ θισμοδ τούτου, είνε ένδιιχτική ή προοΐχή την οποίαν επίδειξιν έξ άρχΐ|ς τό , Κράτος δια νά άποχτήσουν τα μ θητιχά συααίτια τάς πρώτας καλάς ήθιχός χαί δλιχά; ίάσιις χαί είς | την τελευταίαν άχόμη Ελληνικήν .γωνίαν. Ι Αί έξαγωγαΙ. Όρθή ασφαλώς ή απόφασις τής κυβερνήσεως δπως επιτραπή ή ί- ξαγωγή ώ:ισμένων κατηγοριών δα αικών προϊίντων. Διότι δπάρχουν χατά τούς είδικοδς άρχετά έχ των πρίϊόντων τούτων δυνάμενα νά συμβίλουν όπερ τή; έθνιχή; οί κονομίας ίιά τή; εξαγωγήν α υ ιω ν είς τδ εξωτερικόν. Έξ αλλου χαί δ πλοθτος των έλληνιχων δασδν θά καταστή τοιουτοτρόπως πιρισ αότερον εκμετάλλευσις διά νά Ι προκληθή γενιχώΐερον πιρί αυΐά ενδιαφέρον καί χαταστή ή ανά¬ πτυξις των πολύ μεγαλυτέρα τή; 'οημερινής. ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Έβανς'Ηράκλΐιον ι Α5ΤΕΡΕ2 ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ Ή μεγάλη γόηβσα τοϋ κινημστογράφου Ζανέτ Γκαίυνορ, δπσις έμφανίζε χαι είς μίαν άπό τάς ωραιοτέρας ταινίας της. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.— Βανανοφυτχ αρίστης ττοιχιλίαις. Πληροφορίαι τ6> χ. Άριστ. Ιλ&ά
  Προχήρυζις μειοδοσίβς
  Προμηθείας δουγών, σι&ηρο
  στεφάνων, περτσινΐων, κσρφο
  βελονών.
  "Η Ένωσις Κιτροπσραγω-
  νών Κρήης προκηρύσσει μβιο
  δοσΐαν δι' ένσφραγΐστων προσ
  φόρον διά την προμήθειαν
  των κάτωθι ε [δών:
  1) 200 000 τεμαχΐων βατρελο
  σανίδων (δουγων),
  2) 50 000 χιλιογράμμων σι
  δηοοστεφανων.
  3) 400 χιλιογράμμων περτσι
  νίων.
  4) 250 χιλιογράμμων καρφο
  βελονών.
  Αί προσφοραί κατατεθήσον-
  ται είς τα έν ΉρακλεΙφ Κρή
  της γρσφεΐα τής Ενώσεως με
  χρι τής μεοη β^ίας τής 18ης
  Ίατνουαρίου 1940 ημέρας Πέμ
  π της, δέον δέ νά είναι ίσχυ
  ροί μέχρι τής εσπέρας τής
  21ης ίδ'ου, ημέρας Κυριακής.
  Ή έγκρισις ή μή των προσ
  φόρον γενησεται υπό τοθ Δι
  οικητικοθ Συ· βουλΐου τής Ε¬
  νώσεως άνευ ούδεμιας υπο
  χρεώσεως έναντι τοθ τελευ
  ταΐου μειοδότου.
  Οροι καί συγγραφή ύποχρε
  ώσεων συμμ-ϊτοχής κοί έκτε-
  λίσεως ευρίσκονται κατατεθει
  μένοι Είς χά έν Ήρακλβΐφ
  Κεντρικά γραφεΐα τής Έν ώ
  σεως, ε'ς χά έν Χανίοις καί
  Κέντρα Συσχευασΐας
  /
  ού τής, είς την έν Αθήναις
  Έθνι*ήν ΣυνομοσπονδΙαν Γ.
  Συνεταιρισμόν τήςΈλλάδος'Ο
  θωνο(,6 καί είς τό ένθίσ)ν1κη
  ύποκατάσΐημα τής Αγροτικάς
  Τοαπίζης.
  Έν Ήρακλε'φ τβ 27η. Δεχεμ
  βρίου 1939
  (Έκ των γραφείων τής Έν ώ
  σεως)
  Περίληψις Διαχηρύξιως
  Ό Προεδρος τής Κοινότη
  τος Βατσι>ειων Τεμένους
  Διακηρύττει δ τι,
  Την 7ην τοϋ μηνός Ίανουα-
  ρΐου 1940 ημέραν Κυριακην
  καί ώραν 11 π. μ. καί έν τφ
  Κοινοτικΰ Κατασήαατι Εασι
  λειον ενεργηθήσεται φανερά
  μειοδοτική δημο-ρσσΐα δ.ά
  την κατασκευήν τοθ ^ύδραγω
  νεΐου τοθ συνοιχισμοθ τής
  Κοινότητος Συλλόμου.
  Ό προϋπολογισμός τοθ ίο
  γου άνέρχβτσι ιίς δρχ. (20.
  000) ή δέ «νγθηαις ωρίσθη είς
  δραχ (2 000) υπό τοθ κοινοτι-
  κοθ συμβουλίου ώς κοί οί ο¬
  ροι έν τή ύπ' αριθ. 51 άποφά
  σεως αύτοθ.
  Δεκτοΐ είς την δημοπρασίαν
  γ'νονται έργολάβοι άνεγνωρι
  σμένοι τι ά 7ης τάξεως δι' £ρ·
  γα πάσης φύσεως.
  Τα σχετικά τής μελέτης ευ¬
  ρίσκονται Είς τό γραφείον
  τής κοινότητος κοί τής μη(α
  νίκης υπηρεσίας ,Κοινοτήτων
  Πεταχτά
  Σπυειώματα
  ΚΟΙΜΩΠ
  ΔΙΣΕΚΤΟ
  ΓΑΜΟΙ. — Εμμανουήλ Συνΐυχα
  κης —ΕύπραΙίσ Κουρουιτάκη ϊιε,λεσαν
  ———— Ι τους γάιιους των είς Έληά Πεδιάδος.
  Έ Ρανίϊλ Χλαίθϋβα τα Τέχνβ Παράνυμφος παρέστη ο χ. Έμμ. Ει·θ
  τηςδένΡαχ. τόσο Θλιμμένο Β Ι ^ΐ^Τ^αάχης χημικάς
  φίς. Έγΰρΐσε άπω γάμο. ϋΐ ί Ίσαήνη Ι. Δρακοπουλου ετέλεσαν τού;
  νόμΐζ»; Ιδτΐ έπίϋ'ρεψΐ άπδ ιΧη γαμους των. Παράνυμφος παρέστη ό
  δΐία. Πθρεία νεχρΐκή Τί)ς »ά * Γ Χ; Λιατάχης Οιά τής θυγατρός
  νηχ. ή διαδρομή άπδ τδ φιλικδ ^^^^ρητήρ,α^6"1"11 ^^^
  σπίΤΙ δπου ήχουσΐ
  V
  άντΐλΧ , _ Τ ήν παρελθούσαν Πέαπεην ε'τε
  λΐθν τά γαμήλΐα έμβ«ήθΙ« Χαί λεσαν τοιις γάμηυς των είς Άρχά
  ή ε» ές ώ; τδ διχό της. Καί τώ ί^.^ κ· Γ^ώ?νι°ς Καζανάκης βι
  Ρ», άνεμοδαρμένη, φο^ρτοϋνοτσ3ι-, ^Ι^',,',
  χισμένη, Ιΐτισε βαρεία έπίνω οτδ | χ Μιχ.
  νΐιδίνι της. Έσιήλωσε τά μάτια) ΚΙΝΗΣΙΣ. Άνεχιόοησαν άεοο
  νοσταλγ'Χά, ρεμβώίΐΧα στό βά. ποοιχ(ος δΓ Αθήνας ή κ. χαι ό χ.
  --- ·" 'Δ Βαιλακης χημικάς.
  ΕΟΡΤΑΙ. — Δέν έορτάζει οΰτε δέ·
  χεται έπισκέψεις αύριον ό κ. Βασ. Μα
  γριπλής.
  — Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Βαβ.
  θος, νυττάζοντας
  την γαλανή, ήρεμισμένη θάλασ
  σα. 'Αχίνητο, σάν ίγαλμα ψ;
  χρο, τδ αδμα. Φ:υρτουνιασμένη
  5μω; ή ψυχή. Άνήβυχη άΐτ' τδν
  τυρετό, ίλιγγιβ ή σχίψι. 2:δ
  β>θος έχεΐ ποΰ σμΐγο^ θάλασαα
  χι' εύρανδς χαί πέρα μέσα σία
  χάη των ίριζόντων, 6λίπει ιίχό
  νις παλαιών ονΐιρων γοητευιι
  κων χι' άχούει τδ τραγοθϊι. των
  π'.υ την νανου^ιζοιν γλυ·ά χρόνια
  χοί χρόνια.
  Βχραίνουν τά δλέφαρα, χλεί-
  νου< τά μάτια γλυχά. ΜΙ«χ είς τδ σχ^τάδι άναζητεΐται β παρά· δεισος έ ν ο; δνείρου Π'.ί» δέν πραγ μβτϊποιήθηχε ώ; τώρα, μιβς χ(· μαιρνς π&υ Ιμκνε άαύλληπτη. Δισμά, προλήψιις, άδυναμίε;, άνθρώπινα πάθη, ίΐιΜα, ύποτχ γή στή μοίρα, ί αμάν τή χαρά τοθ γάμου . απηγοριυμένο χαρπό. 'Αφ' δτου οί άνθρωποι άντιστρα τείβηχαν τής φύσεως τού; νόμους κάνουν χι' αύιή την τραγιχή προσ παθιια. Κατασχιυάζουν παραδιί σους τεχνητοίς. Καί ψίχνουν νά 6?οΟν την ευτυχία στά σχοτάϊια των προλήψεων χι' Ιχι στδ φ(άς τής έπιστήμης «αί τής ζωής. Δέν είνε ίμω; παραίσθησις ή ζωή. Τδ αίσθάνεται τώρα βαθύ- Ζαφειρόπουλος. — Έπίσης ή κ. Βσσιλεία Σ. Χανι· ωτάκη φαριιακοιτοιοθ δέν ε'ορτιίζιι οί τε όεχεΐαι έπισκεψε^. — Ή χ Κλειω Ι. Μισιιλονλου δί.ν θά ιδεχθί) έ.-τισκίψεις διά ΐάν υϊόν της Ηασον. *** Γύρω στήν πάλι. ς την ϊτρπΗΊν θά εγίνετο ή έορ τή τοϋ παιόιυϋ ώς χαθιερώΰη κατ' ε τος. — Διινε.μομίν*·ν δώρων ιίς τά έν δυθένΐα υπο τοϋ Πατριωτικόν Ίδρύ ματος πτωχά παιδία. — Τά όποϊα καί Θά μετέβαινον ε¬ πί τοντφ είς τό θέατρον Πουλα χάη. — Έσυνεχίσθιισαν καί χθές αί έτοι μασίαι ·ιά 'τιιν Βασιλόπητΐαν τής Ε. Ο. Ν. — Σημειωτέον ότι είς την ωραίαν αυτήν εορτήν Θά μετάοχο έκτός των αρρενων καί ή δύναμις θηλέων τής Ε. Ο. Ν. _ < -Είς αυτήν άλλ«ί τκ ανετέθησαν ρ'ιδικά κ^θήκοντα αφορώντα συν τοίς άλλοις καί την παρασκευήν γλγκισμά τ ι* ν. Ώς γνωστόν ή £.>ρτή τής Βασιλό
  πηττας θά γίν^ άπ·ψε είς την Λέ
  σχην Αρρενων τής Ε. Ο. Ν
  — Έ;ηχολούίησε καί κατά την
  χθεσινήν ημέραν ή κίνηιι; τοδ χυ
  ΤΒΤα ή Θλΐμμένη γυναϊΧα.'Ανθίγεΐ σμου γύρ·» άπό τα 4ιάφορα *οώρα».
  τ* μάτΐΛ νευριχή, τΐετ*τ«ι πάνω,'Λ,-^^",λ^""!,!Ϊ:-ιΤ*1 "?2
  άνοίγει τή τσάντα χ«1 προσηλώ """' '""' '" "
  στδ χαθρεπτάχι ώ?άν νά
  νά βρή έχιΐ τδν ίνοχο
  τΐ]ς δυστυχίας της ί) την πηγή
  τ«5ς παρηγορίας άπ' την
  λείας καί παιγνιδιών μετβξύ των βποί
  ών »>ς γνΗστάν π·λλά είναι... εκ
  Τ«*™· , , ,
  ρηγρ η σ.-^νκινησις "υΕη ·«
  άντλήση νίθ θάρρος. Λάμπουν( _Το Λπαράβατον «καλόν τβΰ
  θά πανηγυρισθίΊ άπόψε
  άλ ή λυ
  χαί τώρα τά όντουλαρισμένχ χά
  λοχτινισμένα της μαλλιά. Δεν άχ·
  τινοβολιθν 3μω; τά μάτια της
  χαί τδ δέρμα δπως άλλοτε. Τδ
  ρούζ, τδ ρΤμιλ, οί χρίιιες χι' οί
  άλλοι πολυπληθεΐς σύμμαχοι που
  έπιστρατεύθηχαν άπδ τδ μπουν-
  τουίρ εφάνηκαν άν'σχυροι μπρο
  στά σΐδ χρόνο. Ρήγματα ήνοίχθη
  •τδ μίτωπθ Χαί φαίνονταΐ ματική; συνεχίσεως τής βροχής.
  ΒλΙϋές ΡϋΤ'δΐς. Καί Τ* δνεΐ* ~ 'Η °παίη υπήρξεν προηγουμένως
  « « * "} ΤΧίνΙ" ?" '*Α εν-ρ"ΑΓΤλπί1δμΪνΪτι η^'Ϊ
  Ολψερα 0υΐ4 Ιχνη Πΐώ αφησΐν Ο Επαναληφθή σταθερώς μετά την Προ»
  χράνος. Ι τοχρονιάν διά νά έορτασθϋ ειϋτη
  ΠρΙν άπδ λίγο, είχε Γή νά καλύτερον
  πραγματοποιεΐται τδ/ειρο των ίλ' " Και δια ~-Υ«»Βοι τοθ χαινονρ
  Κι' Ι.νοιωσιν ίνα σχίρτη
  νού» Ιίά πανηγυρισθή άπόψι καί
  διά τής τράπουλας ή καλυτέρα κυρί
  ως διά τής τράπουλας.]
  —Είτε είς οικογενειακάς συνανα
  στροφάς αΐτινες κρατοϋν κα'ι τή κυ
  ριώτερον θίλγητρον τής Ρραδι»*ς.
  — ΕΙτρ αλλαχού χαί ε'ντός τοΰ πλαι
  σίου των επιτρεπομένην πάντοτε παι
  γνιδιών
  — Χθές Λ χαιρός μολονότι συννεφώ
  δης δέν είωσε την εντύπωσιν πραγ
  χαν
  Τώ;»
  λων. Κι' Ι·νοιωσ«ν
  μ α προσδοχίας χαί ελπίδας χά
  Ρώ; δ έρως ίσπφάνωνε τδ ζωντα
  νεμμίνο αδτδ δνειρο. Τώρα δλί
  πει μΐ τδδαοΐλιμμχ τοθ χρόνου νά
  χάνωνται οί έλπίδες. Σχίζει τδ
  ίίύλλο τοθ ήμιρολογίου
  αύθίρμητα. Διαδάζει:
  1940, έτος δΕσε«τον. Κι' άνασΐε
  νάζΐι. Στά δάχ^υχ των
  χχταποντΕζεται ή ευτυχία ..
  Μ —
  γιου
  ΝομοΟ έν Ήρακλείφ.
  Έν Βασιλειαΐς ι^{26 Δ«κεμ·
  βρίου 1939. .
  Ό Πρόεδροςιή·; Κοινότητος"
  χρόνου υ οποίος περισσότερον
  ί,σ'ος ή οί προηγούμενον στηριζεται
  είς την απόδοσιν τής παραγωγής.
  — Σήμερον έπιπολάζουν είς την ά
  γοράν μας καί ωρισμέναι πλανόοιοι.
  — Διακομίζοντες άθώα παιγνιδάκια
  κυρίως άπύ τά περιστρεφόμενα...,
  περί τόν αξοά των.
  Καί άποδίδοντσ. είς τοίις τιιχη
  ροΰς κουτιά τσιγάρων ή λουκονμιπ.
  — Είς τόν κινηματογράφον Πουλα
  κάκη 'συνεχίξεται μέ κοομοσυγκεν
  τρωαιν ή προβολή τοϋ θαυμα·ίου
  ίοτορικοθ Ιργου:'«Μάρκο Πόλο».
  — Έτίσης είς την «Μινώαν» προβάλ
  λεΐαι μέ κοσμοσυγκέντροισιν τό υπίρο
  χον έργον «Χαμένος Όρίζων» ένΛια
  φβρον άπό πάσης απόψεως την δια
  νοούκ-ενην κόσμον κσί γενικώς τούς
  φίλους των ώραίων ταινιών.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ,Ί. Βουλγαράκης
  Ι ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ είνε:
  . Άρχαϊοι "Ελλ^ηνες καί Βυζαντινοί συγ
  γραφείς τού Έχδοτικοΰ θϊκου Δ. Λη
  μητςιάκου (υπό την εποπτείαν των κα
  θηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Σκάσση Ε., Πεζοποΰλου Ε., Χατζή
  Α., Καπνουκάγια Χ., Σ'αμαΐάκου 1)
  Εξεδόθησαν: Ιον. Θουχυδίδης 400
  σελ. ίη'ι σρίστου χάρτου καί μέ ίστο
  ρικούς χάρΐας. 2ον. ΙΙλούταρχος 400
  Ι σελ. επί αρίστου χάρτου καί μέ £να
  Ιστορικό χάρτη καλλιτεχνικώς δείε
  μένοι. Πληροφορίαι κα'ι εγγραφαί συν
  βρομητών παρά χφ άνΐιπροσώπυ)
  μας: Ρ. Άνωγειανάκη (τηλέφωνον
  322 328).
  Ο ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΝ
  ΕΜ. Ν. ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ μετέιρε
  ρε τό ιατρείον τού κάτωθεν τής οίκι
  άς τού παρά την παλαιάν Νομαρχίαν
  καί θά δέχεται ώς καί πρότερον 8 -1
  μ. μ. Τάς απογευματινάς ώρπς είς
  τό Σανατόριόν του.
  ΙΗΜΗΙΡΙΟΣ ΣΤΔΥΡΙΙΝΔΙΗΣ
  , ΑΠϋΑΕΣΘΗ αδιάβροχον κολυμ
  μα αύτοχινήτου άπδ Έσταυρωμέ
  1 χον μέχρι Σίδδας. Παραχαλιί
  |ναι 6 ·6ρών νά τδ παραδώοτ,
  | αίς τδν χ. Κατσιρντάχην %»ψ%
  ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΓΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ »&£?*"ί'"ρο" ""
  Η ΠΗΓΗ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΟΔΕΑΑ 1940
  11 ε.»
  ^Ί·*
  ■ ·*■
  ■••■Ιάτ ι,
  ,«,,
  ·»·
  •«••Κ «*»·; *■
  β ι.·*.
  — ιΐΐι
  Μ «*ν.|θ«|·ι
  |—*·*■··« >
  •Α*·*·*·**"1 ^^
  »«ίΐίτ· .«"Μ·^ Ιε»^μ
  •ε·*»·*
  Ι1ΡΙΒ Πί
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Οίκονομική &οτι ΙΈγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » κ' δρ.
  » 6' >
  » Υ' »
  > 8' »
  » · »
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » γ'
  2ΤΑΦΥΑΑΙ
  Ραζαχί
  »
  13.50
  12 50
  12.—
  11.50
  9.—
  7 50
  6.50
  6 30
  5.40
  Ι Σίτος
  14.- Ι Κριθή
  13 —
  10.-
  5,80
  3.— 3 50
  Βΐώμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλιθχος >
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λκυκοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  γ'
  Μέταξι
  9— 11.—
  7 —
  7.—
  20— 21,—
  ▲ι' έκεΐνους ποϋ θελουν
  ηλουτΐζουν τάς γνώσεις τού»
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΠΩΝ
  29.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  ,__18__· Καχ* άιαοάβχτον συνήθειαν χά
  θε χρόνο, χήν πρωτοχρονιά, οί
  άνθρω-τοι ίννοοθν νά δοχιμάσουν
  την τόχη τού;. Καί την ϊοχιμί
  ζουν είς τα χαρτιά. Πίσοι Βμιος
  (■εύρουν την ιστορίαν των παιγνιο
  χάρτων. Δέν εί ε γνκσ:όν πότε
  καΐ που έ»εφϊνίσ°ησχν διά Π5ώ
  την φο3άν τα παιγνιέχαρτα: Ε!
  δ ϊδ ββί
  χρ
  νι δμω; οχεϊδν βιβχιωμίνον δτι
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα ρ
  Παρίσιοι
  ΖυρΙχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  "Αλεξάνδρεια
  Πώλησις
  550.—
  140 20
  3.13
  31.45
  74 50
  33.40
  4.68
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Βρυξίλλαι
  Βοιιδατιέοττ]
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαρσοδία
  27 05
  3.09
  6 96
  4.31
  31.—
  4.62
  23.46
  3.11
  104.—
  21.12
  ζοντο μέ τό χ(ρι, έιτωλοϋντο
  μεγάλην τιμήν .Άφ' 8Γου δμω;
  ευρέθη ί τράπος τή; χαράξεως
  των είχίνων ίπΐ ξυλου— 1420—
  ο ,ό 1430— χατωρθώ"η ή πώλησις
  ' ι παιγνιοχάρτων είς μικροτέρας τι
  ' ^ μην χαί τό σπουδαιότερον αυτών
  4 35 εμπορικόν κέντρον υπήρξεν ή γερ
  31 45 μανική πόλις Ουλμ. Τα π*ιγνιό
  4 63 'ΧΒΡχα λοιπον που πιάσατε αύ,έ;
  23 95
  ν*
  ^ χρ « Υ
  (δοχιμίσιτε την τύχη σας, {χούν
  3.14 π£σω τους μ:α Εατορία δίχα αίώ
  105.—} νων.
  21.32 ΗΝΤΑΜΑ
  Τό μεγάλο έργον
  ταυ Βίκτωρος
  ΟΙ "Αθλιοι.
  ΚαΙ ή Εσΐορία αδΐή, μπορεί χ»
  νείς νά είπ^, ηώ; ϊχει ν! επι
  πολλούς βασιλιχευς τίτλους.
  τή; Δύσεως οί έ
  οί αϋλιΚοί των έ
  Είς τίς αυλάς
  σπμμινοι χαΐ
  Τό βιβλίον δπϊρίχβι ύπ' δψν «υ ό άναγνώσιης
  άπ' σρχής μέχρις ιέλουΓ, έν ι ώ συνόλφ καί ταίς
  ύ ίίή ά ώ ί
  παιζαν μέ ζήλον χαρτιά χιί ε!ς τό
  παιγνΕίι ίλάμβαναν ένκργ&ν μέρος
  χαί αί γυναί<ις Επί των ημερών ίπΐ παραδείγματι Κκρέλου τοθ VII τής Γαλλία;, δχι μόνον αί χυ ρια-ι τής αύλή; τού έπαιζαν μέ πάθος χαρτιά άλλά πρός τιμήν των'χαΐ εί; αναγνώρισιν βεβαίως τής γινναΕας ουμβολής των είς την χαρτοπαιξίαν, ίνα άπδ τα σόμβο λν των χαρτιών ώ/ομασθη «η& λβπτομερείας αύτοθ, οίαιίήποτβ άν ώσιν αί παρεκ βάσεις τού, αί έξαιρέσεις καί οί άδυναμίαι του,' είνε ή κίνησις άπό. τοθ πονηοοθ πρός τό άγαθόν, < "*—^^>^1^^-^-
  άπό τοθ άδΐκου πρός τό δίκαιον, άιό τοθ ψ·υδοθς Αί ΚρηΤΙΚαΐ
  ■πρός τό άληθές άπό ιή; νυκτός πρός την ημέραν----------------------
  άπό τής ύρέξεως πρός την συνείδησιν, άπό τής ση
  τιεδόνος είς ·»ήν ζωήν, άπό ιτ)ς κτηνωοίας πρός τό
  καθήκον, άπό τής κολάσεως πρός τόν παράδεισον
  άπό τοθ άδου πρός τόν ουρανόν, άπό τοθ μηδενός
  πρός τόν Θ=όν.
  Άφειηρία, ή Ολη' τέρμσ, ή ψυχή. "Υδρα έν τβ
  άρχβ, αγγελος δ" έν τώ τέλε !
  ΚΑ'.
  ΟΙ ήρωΐς.
  Αίφνης ακούεται τό τύμπανον σημαΐον την Εφο
  δόν.
  Ή Ιφοδος ήτο λαΐλοψ. Διά νυκτός είχον ττερι
  ζώσει τό όοόφραγμα (ά σΐρατεύματα έν σιωπβ,
  ώς ό δφιο έκεΐνος 6 μέγας, 6 συσφιγκτήρ βόας.
  ΤΗλθεν ή ωρα νά πσρουσιαοθ£σιν είς τό φδς έν
  όρμπ ακρατήτω.
  Ισχυρόν σ£>μα πεζικοθ γραμμάς καί όμοθ έθνο
  φυλάκων παρουσιάσθη αιφνιδίως είς την άκρα ν τής
  όδοθ τροχάδην, προηγουμίνων τυμπάνων καί σάλ
  πιγγος κοΐ σκατιανέων, καί όψηφοθν τάς σφαίρας
  των άντσρτων, έ-ροχώρησε μετά λογχών προτετα
  μένων κατ' ευθείαν είς τό όδόφραγμα, κριός χαλ
  κοθς κατά τείχους.
  Τό τεΐχος άντέσχε καλώς.
  Οί άντάρται έπυροβόλουν ραγδαίως· έκ των έκ
  πυρσοκροτήσεών των έσχηαατίσθη φλόξ κυματΐζουσα
  επί τοθ όδοφράγματος. Άλλά μετά τοσαύτης μα
  νίας έτιέπεσον οί εφορμήσαντες, ώΐτε βορέΒησαν
  έη' αΰτοθ έν άκαρεϊ.
  ΚαΙ βμως ι ί άντάρναι άπέκρουσαν κατ αρχάς
  ,υΓ έκβίνους τού; στρΐτιώτας, ώς λέοντες κύνας
  ' " πάλιν τό ό
  μα», δηλχδή «κυρία», πρό; τιμήν
  τοθ ώραίου φδλλου Μιά γυναΐχα
  τή; όΐτο'ας τό ϊ/ομα Ιμεινΐ περί
  φημον ιί; την ιστορίαν τής χαρ
  ταπαιξία; εί<ε ή Ρωί^Ις χόμησσα Κισσελεϊ>, περί τή; όΐΐοία; έλέγε
  το τό παρομοιωδες: «Ή χυρία
  χίιιηισχ πχΐζει μια φορϊ την η¬
  μέραν χαοτιί: Άπ4 ^τάς ίνίιχα
  τό πρα'ι Ιω; τάς βνδεκα την νύ
  χτ»». Φαντάζεσ'ϊε λοιπόν τί θά
  ή Τι 'σημ?ς χαρτοπαίχτρια
  την εορτήν τής πρακοχρον αί;.
  "Ενα ίνδ-,ξον άνέχδΐτον άπό
  την ίν.ο'Λχ των χ^ρτιών είνε χαί
  τσδιο: "Οίαν δ δασιλιϋ; τή; Αγ
  γλίϊς Έρ,ΐο; δ Η' ίνυμφιύΐη
  την Γερμανίδχ πριγχήπισσχν Άν
  ναν τή; Κλέβη;, επέρασεν όλί«λη
  ρον σχεϊόν την νύκτα τοθ γάμου
  παίζων χαρτιά μοιζί τη;! Ό βαιι
  λεύ; συ>εζεύχθτ] την "Ανναν μετά
  τόν θάνατον τής τρίτης συζθγου
  τού Ίοάνχς Σίυμ,ουρ. Άλλά δέν
  την ιυ;ε τόσον ωραίαν ϊσιν την
  παρίσιανεν ή εί«ώ/ πςύ τ^ς είχε
  φΐλοτεχνήση δ διάσημος ζωγρά
  φός Χίλβι'ΐΛ ε!- ώ/ πιί» δ Έρρΐ
  χος είχεν ίδ^ πρΐν ζητήση την
  χείρα της. Ό βχσιλιΰ; ιύ;ε την
  νέαν τού σύζυγον τοθ γούστου τού
  χαί ώς καλλίτερον τρόπον γιά νά
  περάση ιιΐζί της την ώ?α"του την
  πρώτην νύκτα τοθ γάμου ιύΐε ηώ;
  ήταν νά παίξουν χαρτιά Ή "Αννα
  τής Κλέβη; είχε την τύχη ή μδλ
  λον την άτυχία... νά κερδίση είς
  τα χαρτιά χαί αύτάς ήταν άλλας
  ϊν
  Ό δημιουργικός ρυδμός
  εις την πόλιν των Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Δικΐμβριος (ίνταποχρι χίπεδα χι' Ιμεινε έλιύθερη ή
  το3 μας) —
  τής Κρή
  έ
  μ ρ ή ρή
  της τα Χανιά, φροντίζουν νά χατέ
  χούν διχαιωματιχά τόν τίτλο των.
  Πΐληά αρνόηισοα ή πόλις αυτή,
  δέν μένει έν τούτοις π^οακολλημέ
  άή
  νη σιίς
  της, στο στε!
  η ^
  ρο παρελθόν. Τί πεοααμένχ
  χ»1 την παραδείγματι
  ζουν. Τής δίδουν ΐύναμι χκΐ ίρ
  μή γιά τί παρίν καΐ γιά τέ μέλ
  λον. Κράτει άαο τ^ πχρΐλθόν δτι
  είνε χρήΐΐμο καΐ γχρεμ'ζει δ,τι
  έ έίϊ σ:ήν έξέλιξί
  ή
  σΐέ«ετϊΐ ή ξ
  της. 'Αλλ',ϋ γίνονται σ^ζητήοεις
  επί δε«άδες χρίνια 5.4 πρέπΐι νά
  κοπΐ ^χ τιϊχος, &·» δέν είνε βΐ
  βήλιοαις νά γκριιιιαΐ^ Ινα χαρΙς
  χαμμ'αν άξίχ φρούριο γιά ν' ά ν χ
  πνεΐιγ ή πόλις Έ55) άν: θέτως
  δέν ε* χούν θέσι οί συζητήσεις χαί
  οί Βϋζαντινισμΐί. Έ5ώ άνΐΐ τής
  γλώσσης ίργάζεπι ή σ«απίνη.
  Παρχμερ'σθηχαν οί 'σΐοριχοί χαί
  οί άρχα ολίγοι. Καί ΐχινήθη ή
  οχαηί η Γχρεμίοΐτ]<αν τα παληά[ χωρί; χαμμ'αν ιστορικήν ή χαλλι τεχνιχήν άξία τΐίχη, ίαοπβδώ^η χαν παληά χτίρια, άνοίχθηχαν νέοι δρόμοι, νέες πλαυιϊις, έ5η πόλις ν' άΐτλνθζ, νά άναηνεύΐη, ν' άναπτυχθζ Έμεινεν βέβχια. χαί μένει άχίμα ή πχλφά πόλις, μέ τα δρομάχια τα στενά, μέ τα χαντούνια, μι τα σπιτίκια τα ταπεινά χαί μέ τα πολυίροφα οί χήμιτχ πνύ σιιίγουν ιί ίξύάστες τω', Εμέ ναν ή ατοές ώ; μιά άνϊ μνησις μεσχίιανα γιατί δέν ήταν ϊυναΐόν νά γκρεμιστοθν "χαϊ νά άνοιχοδομηθοθν τα πάντα. Γύριο δμω; άπο την πόλι την παληά άιτλώθηχεν ή νέα μέ τα μέγαοα λά α ψΐ η ή μγ μέ τίς λεωφάροιις μέ τα χομψΐ οίχήματχ, οωατή^χηπούηολις. ΚαΙ δ δημΐουργικός ρυθμος συνεχίζε ται. Ό άνεμος τής άναχαινίσεω; πνέει δυνατός. Παρααύρεΐ' δ,τι π χ λτ)9 χαί άχρηοτο χαί δίδει ζωή είς δ,τι νέο χαί ώρ»Ϊ3 Τώρα μά λιστα πού ίλύθτ) χαί τό πρί βλημα τή; δϊρεύσεως ' χαί τοθ ή· λεχτροφωτίσμοθ, ό ρυθμίς τής άνα δημιοιιργίας έπεταχύνθτ). Έργα έξυγιάναιω; χ«ί έξωραΐαμοθ χά τασκευαζονται νέε; πλατιΐις, νέβι , νέις δενδροοτοιχίες δημι ουργοθνται. Τα Χανιά ίξελίσσον μιο»ργή9τ]χαν νέοι χήπο: χαί οί τχι γ·ργώ; καί σταθερΑ;. —Ή κ«τάσ:«σις τής ζης της Ελλάδος.^ Ή τβλβυταία έβδομκδιαία κβτ« σταοις τής Τοαπίζπς τής Έλλά δθ£ παρουσιάζει αύξησιν τβθ κα λυμματος 32 έΜατεμμυρίων δραχ μ&ν, 1 Αύξησιν έπίσης πχρουσιά Τραπέ,— Τό πρόγραμμα της τελε- νέου Ιτους. να;" 'λόγο; διά νά .προδιαθέση! 5" »«»1 τί ΜυχλοφβροΒν χβρτβνό τη;. 1 Έ β η; ρα άπο έπτά μήνα; £ ΈρρΙκος την διεζευχθη... , Ταχερή λοιπον είς τα χαρτιά ή Άννα τή; Κλέ βης σΐάθηκε άτυχής είς τόν Ιραηα. Μή δ λέ "Ο ά δραχμήν. _______ —Ή Κρητική δικονομία. ΟληροφΓριύμεθ» δτι ενεκρίθη «ατά τί> υπουργικόν συμβούλιον
  τηί ηαρΕλθουσης Παράσκϊυής ά
  δέν λέγουν: «"Οποίος χά | Ι^^γ^^ΖΤΤ^
  νει στά χαρτιά, χερδίζιι
  έρωΐα,»
  (Γ-
  ,ί μς
  Τ£οηοκοιοΰντ«ι «ρθρκ τίνα
  τής ΚιητΐΜής δικβνομίβς.
  Ένα άπίβαντον μουσείον τέχντ,ς χά! άρχ^ολογίας μ» τα μινβΐχί. ι* ίωμοίκά »«1 χά βυζ«ν
  ™ ίη 7ΙΓΖ ί Κ ί 1)«νκΙί ,ί; χάθε ιωνίαν τ<1; ΚρΐΛΐνήςΐης είναι χρυμμένο: ΟαντοΟ είς χάθε γωνίαν τής ) σχαπάνη ■ "Αγιον Νικόλαον. είναι χρυμμένο: ΑΦΙΧΘΗ ΣΤΟ ,,ΑθΗΝΑΪΚΟΝ" Ή άνομειομένη πσρανγελία μας Αγγλικών καΐ, Γερμανικών ποπλινών δι' υποκάμισα. Σχέδια έξαιρετικά Τιμές προηολεμικές. ΛΟΣΛΤΕ ΙΜΜΙ ΤΙΣ ΙΙΡΗΙίΛΙΑΪ ίίί ΥΒΟΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Άπερχίμενος έκ Καστελλίου Πεδιάδος των χατοίχων τιθ ίποί- ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 0 "ΤΕΚΤΟΝ" = Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ- ματικως διοασκόμενοι επί δεκάμηνον τιαρά, τΐεπβι- ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο· λων Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οίκο- δομικήν καί σχέδια οίκιων, τοπογραφΐαν καί χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΤαν, ό- δραυλικήν καί ττάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδίων, έφαρμογών, μελβτων καί άσκήσεων είς τό δπαιθρον, Είναι μοναδική εύκαιρία δι' βσους άπερρίφθησαν έκ των Σχολων τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολων κλπ., Βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι ΈργολήΊτται, νά διορισθοθν είς 'Εργολη πτικάς έταιρείας ό&οποιΤας, οίκοδομικάς γ] είς οίασ δήποτε τεχνικάς ύτιηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6 οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα σψαλίζει τα μεγαλότερα κέρδη καί το6ς καλυτλ ρους μισθοός. Πβντε{ ·Ι λ(ιλΒέντΐ( Ιρν·βαγ·ί ιιέχρι ιήμΐρσν Ιμ τ·0 «ΤΙΚΤ6ΝΘΣ» δι«ρ(«βιιαΒν είς ύχ·»ργιΙ·, Έταιρΐφΐς Νλκ. ρανεΐα '1ε»νβ| ·. Όαβνοια 'ΑΙβίνεη. ες ου τα ευγενεί χαί φΐλέξινα αίσθή ρατα μιθ εδόθη ή ιυχαιρία νά έχτψήσω χατά τό τριετές διάςιττ; μαΊ τής ίχεΐ παραμονάς μου, θιωρώ δποχρίωσίν μου νί έκ- φράσβ δημοσ'α τάς θερμάς ιϋχα ριστίας έμΌ κχαί τής αυζύγου μου πρός ίίπαντός τ(ύς χατοίχευς τής περιφερείας διά τα; περιποι ήσεις των χαί την αγάπην χαί στοργήν μετά τής οποίας μβς περιέβαλλον. Ιδιαιτέρως εΰχαριστ» τον χ. Διευθυντήν τοθ Γυμνααίου χαί Ύκό τής Νομκρχίκς ΉρκΜλιΙ ου εξεδόθη τό κάτωθι πρόνραιιμα της καθΐΕρ&ιμΙνης επί τω νίν ϊτει επισήμου εορτής: «Την προσέχη Δευτέραν χ«1 ω ραν 10 45 π. μ. ψχλήσεται δοςΌ λογία έν ι$ ί»ίώ Μητροπολιτικώ ναώ επί τα ηρκτη τοδ Ννου *£· του{. Είς την δοξολογίαν θέλουσι παραστή. Ό ορθοδοξος κλήρος-, οί άντι πρόσιιποι τ&ν {ίν«ν δογμάτων, άπασαι αί Πολιτικαί, ΔικαστικαΙ κ«Ι ΣτρβτΐΜτιχαΙ αρχαί μετά τ&ν ύπαλλήλων καΐ τ&ν αξιωματικών, ό χ. Δήμκρχος κ«1 τό Δημοτικόν Συμβούλιον, οί τετιμημινοι διά παράσημον τ&ν Βααιλικϋν τβγ μάτων, Σωτήρος, Γΐωργίου τοδ Α' καί Φοίνικος, έ Δικηγορικός, Ίκτριχός, ΌδοντοΐατρΐΜός κβΐ Φαρμαικευτιχος Σΰλλογος, οί κρ6 εδροι Μ«1 τα ΔιοιχητΐΜάΐ £υμββύ λικ τβν Έπιμελητηρίων, ό Περι φερειαχός Διοικητής τής Β Ο.Ν, μ*τά τοθ έπιτελεΐου τού, οί διεο Ουντκΐ κ«1 ύ ιάλληλοι τ&ν ΙΙιβτω τι χ» ν Ίδρυυάτ&ιν, ^ο'ι τρκυμβιτίκι πολέμου κ«1 ο! |τετιμημ!νοι δι* πολεμικ&ν μεταλλίων, άντιπροσω κείει παλαιών κολεμιστ&ν, οί πρό εδροι τ&ν ΝομΐΜ&ν προσώπω ν δή μοαίου δικαίου, οί άντιπρόαωποι τοΰ τώπου, τα Σϋματεΐ», οί Σύλ λονοι καΐ έ λκός τής πόλεως ΟΙ χ. Μ. άντιπρόσωποι ξΐνων κρατών θέλουσι κληθτ} Ίνα πβρβ στώαιν εύειρεατούμενοι είς την ΔοΕβλογίβν. Τ4 της ίεροτιλεοτί άς θέλει κανονίση Α Ιερά Νη τροπολις Τα τής Χτρ»τΐΝΤΐχϋς (ρατάξϊως κκΐ πβρελάσϊΜς τβ Φρουραρχεΐον καΐ τα τής τάξ* Ν€ Α Διοίκησις χωροφυλακήν. Με τα την δοξολογίβν θκ νίνα δι ξ'ωαις είς τό Νομαρχιακόν κκτά στημκ. —Ή προμήθεια σπέρου ίγεω μήλων. Τό υπουργείον ΓειιργίβςδΓ έν γρίφου τού κρός την Άγροτικίιν Τράπίζιχν της Έλλέδο;, εγνώρι σεν {τι συμφώνως πρός τας υπο βληθεΐαας πρός «ΰτό «ν«φοράς 0 πό τ&ν κ χ τι» τόπους*,Γ«ωρνι«ών Υπηρεσίαν «Ι είς απόρους γεω μήλων άνάγκβι κρός φύτευσιν κατά την χειμερινην καΐ έκρινίιν πβρίο5βν (Ίανουκρΐου]— Άιτριλί ον>, άνερχονται είς χοσότήτβι
  2 1)2 περίπβυ έ υβτομμυρίων οκά
  δών.
  τδν ο6λλογον των χ. χ. χαθηγη·
  την, τάς οικογενείας των χ. χ.
  Α. Γαλανάκη, (.Γ. Σταθάχη, Ε.
  Χαλκιαδάκη, Δ. Παπαδάκη, Έμ.
  Κουντέχη, Νικολ. ^Λϊ
  Φ Κ
  νοθ, Φ. Κατζουράχη, Γ. Γιαγαλά
  χι, Α. Γιαγαλάχη, Ηορφιαδάχη
  χαί τού; μαθητάς χαί μαθητρίας
  τοθ Γυμ,νασίου διά τό, εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον χαί τάς θερμάς χ«ί
  συγχινητιχάς τώ δντι εκδηλώσει;
  ούτών χατά ιήν αναχώρησιν μας,
  διά των οποίων, άς είνε"6ί6αιοι,
  μβς δπεχρέωσαν ιδιαιτέρως χαί
  μοί; αυνεχίνησαν βχθύτατα.
  "Ομοίως τιευχαριστώ τοϋς έν
  Ήραχλείφ χ. χ. Κονδυλάχιν, Γ.
  Παπαδάχην χαί Χ Φθενάχιν.
  Χανιά 12 Δεκεμβριού 1939
  £. Μοτάχις
  κβθηγητης
  ΜΠΑΪΜΑΤΑ
  ,
  -
  Έκτός των άμιγών όργανικών τύπων (Άζωτά
  λευρον 10—0—0, Όστεάλευρον 0—30—0, καΐ τοθ
  όπερφωσφορικοϋ Ο—20—0) οί όποΐοι επί σειράν
  έτων άποδΐδουν καταπληκτικά άποτελέσματα είς
  την λίπανσιν των αμπέλων, ίλαιοδένδρων καί λοι-
  πων δένορων κ.λ π. χρηματοδοτοθνται δέ καί υπό
  τί]ς Αγροτικάς Τραπέζης, διαθέτομεν καΐ τόν περί¬
  φημον καί περιζήτητον τύπον 6—8—8 τής ιδίας
  μάρκος ΤΑΥΡΟΣ, τόν οποίον πωλοϋμεν τοίς με,τρη·
  τοίς.
  Π·λυχρ·ν(δης & Φραγκούλης
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχΐας
  ΑγΙΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Κυριακάς
  31 Δεκεμβρίοσ 1939
  ^ι^^Ώρα
  Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΠΡΟΤΕΪΝΕ ΕΙΣ ΦΙΝΑΑΝΑΙΑΝ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΛΝΑΚΟΧΗΣ;
  ΟΑ ΦΑΝΗ ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δ)βρ(·υ (τού «ντβίτοχρι.
  τού μα() —Τό Αθηναϊκον πρακτορείον κλη
  ρ·κο?Εΐται ίτι κατα τας υπαρχούσας εΐίή
  οεις μή έκιβίβ*ι·»βε(αας πάντως επισήμως,
  ή κυβέρνησις τής Μόσχ«ς επρότεινεν ε'ς
  την φινλανδιχήν κυβέρνηΐιν την ού αψιν
  Αναχνχϋς κ«ί την Ιναρςιν διακρκγματκύ
  βεων κρός λύσιν των μεταξύ τβν δύο χω«
  ρβν διαφόρων κΐρηνικώς. Αί πληροφορίαι
  κροβθέτουν δτι ή σοβιετική κυβέρνησις ά
  φήκε νά εννοηθή ότι θά φανή διαλλακηχή
  χατά τάς διακραγμχτευσκις.
  Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  Β' ΑΝΑΛρΒΗ ΪΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΝ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δεκεμβριού (ίδ. υπηρ.) —
  Τό "Αθηναϊκον πρακτορείον πληροφΐρεΐ
  ται έξ Ούαοιγχτ_νος ίτι ο προΊδρβς Ρβΰ
  σβελτ θ' αναγνώση την προσέχη Τετάρτην
  ενώπιον τ·ΰ Κογκρέσου,.έπ ΐύκαιρία της έ
  παναλίψεως τβν εργασιών τ·υ, βαρυσήμαν
  τον διάγγελμα Τα οχετιχά τηλΐγραφήματα
  άναφέρουν ίτι τό διάγγελμα αύτ· τοϋ
  προέδρου Ροδοβελτ θά εΐναιχήρυγμα σταυ
  ροφορίχς υπέρ της καταπαύσΐως τού πολέ
  μ·υ καί τής (ίρηνιύσΐως τοθχόαμου.
  ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΒΝ ΡΟΣΣΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δ)βρ(ου (τοδ άνταποχρι
  τού μας) — Είς τάς εύρωκαΐκάς πρωτευού
  ο«ς κυκλοφορούν έπίμανοι φήμαι ' ίτι είς
  τόν έν Φινλανδ α αοβιετικόν στρατόν έ{ε
  δηλώθησαν καί συνεχίζονται κρούσματα
  κνταρσίας Τηλεγραφήματακ έκ τού Φινλαν
  διχαΰ μκτώπου άναφέροι,ν ότι παρέστη ά
  νάνχη νά έπέμβουν τ' άεροπλάνα χ αί νά
  κάμουν χρήσιν τβν πβλνββλων διά νά δια
  λύσουν τα βπαναστατήααντα οτρατκύματα
  Μα.1 νά έκιβάλουν την τάξιν.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ.
  ΤΗΣ ΠΡΟΤΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δ)βρίου (τοδ άνταποκριτοδ
  μας).—-Κατηρτίσθη οημερον τό προγραμμα
  τού έορτασμοΰ της είοοδου τού νέ·υ {τού;.
  Είς τσν μητροπολιτικόν ναόν θά ψχλή δβ(
  ξβλβγία είς ήν θά παραοτούν η Α. Μ. ·]
  Βασιλιύς, ή Α. Β Υ. ό διάδοχον εί πρ<γ, κηπες χαί β Ι πρινχήπισσαι, ή κνβέρνησις Μαί ·ί λοιποί έπίοηΐϊοι. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΧΕΑΙΑΖΕΙ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ; 30 χιλιάδες οί νεκροι είς την Τουρκίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δεκεμβριού (16. ύπηρ.).—· Τηλβγραφήααχα έκ Κωνσταντινουπόλεως άνα φέρουν δτι ή έκτασις των κα ταστροφον ϊκ των τελβυτα! ών σβισμον είνε άνυπολόγι στος. Πόλεις καί χωρία ή$αν| σβησσν τελείως.Ώς δισπιστοθ ται ήδη οί νεκροΐ άνέοχονται μέχρι τής ώρας είς 30 χιλτά δας, συνβχος δέ άνασύ^οντσι καί άλλσ πτώμστα άπό τα έ- ρβΐπια. Ή εί»ώ/ την οποίαν έμφανΐζβι ή Άνατολίσ είνε αύτόχρηαα τραγική. Μόνον είς την περιοχήν τής Έρζιν τζάν οί νεκροΐ άνέοχονται βίς 10 χιλιάδας. Τώ ψθχος βΤνβ δριμύτατον ή κακοκαιρία δέ συνεχ/ζβται. Έκ τής ά5ιακόπσυ πτώσεως χιόνων έξετροχιάσθησαν άμα ξοστοιγΐαι αί όποΐαιμετβφιρον εΤδη πρώτων β ηθειον ϊ(ς τούς σιισμοπαθίΐς των ότιοΐων ή θέσις «πεδεινώθη ί|5η. ΑΓΚΥΡΑ 30 Δ?κεμβ3ίου (15. ύηηο ). —ΑΙ καταφθάνου σαι έξ 6λων τον σημεΐων τοθ κόσμου πληροφοοΐαι βιβχιοθν δτι ή συμφορά ήτις ετληξε τό Τουρκικόν έθνος κρατεΤ είς βσ θυτάτην συγκίνησιν δλους τούς πβπολιτισμένους λαούς καί ποοκαλεΐ αΐσθήαατατ όΊύνης καί συαπαθείας είς δλην την άνθρωπατητα. ΠαντοΟ, β(ς ό¬ λας σχεδόν τάς χώρας, συν κροτοθνται έιΐιτροιταΙ κρός συλλογήν χρημάτων διά την αρωγήν καί τη* —φΐθσλψιν των δβκάδων γιλιάΒων θυμά των τΙ)ς θεομηΊας ήτις Ιτΐλη ξβ την Τουρκίαν. Κατά τηλεγραφήαατα εξ"λ θηνων ή Έλληνική χιβίρνησΐ'- προσέφιρι τώ ποσόν τβν 10 χιλ. τουρκικών λιρΛν πρός ~ε ρΐθσλψ ν τΔν σιισμοτιαθΛν τής ΤαυρκΙας. ΈηΙσης κΐ! ή κυ βέρνησις τή"ς Ραυμανΐας βιέθ« σε κονδύλιον 10 ε<ατομ. λ(ΐ, πρός τόν αυτόν σκοπόν, ώ; τηλεγραφείται έκ Βιυκουρβ σιΐου. Κατ' επιθυμίαν τής Τονρκι κης κιβιρνήσεως ή μέν Ελλάς θά χορηγήση άντΙ χρημάτων φάρμακα, ή δέ Ρουμανία ζυ λεΐαν. ΈπΙσης ή βουλγαρία εψήφισε κονδύλιον 2 έχατομ μυρ(ων λέβα. Τό Άφγανιστάν απέστειλε τό ποσόν των 500 λίραν στερλινων, διά τοθ έν 'Λνκύρα ηοεσ&ευτοθ τού. Είς τος ΊνδΙας, τό Ίοάκ καί την ΠζλαιστΙνην καταρτΐζον ται Απιτροπαΐ δ ά νά λόβΐυν άναλόγους άποφ^σεις. Ό ι· τίος τί|ς Αγγλίας καί τής Γαλ λίας γράφει .σήμερον δτι δέν άρκΐΐ μόνον ή συμπάθεια καί ή έκφρασις συλλυτιη-ηιΐων ποός την σύμμαχον καί φΐλην Τουρκίαν άλλ' έπιβάλλεται ή αποστόλη θετικΠς βοηθείας καί ή διενεργεια έράνων ποός άοωγήν τον σεισμαπαθΔν. Πρός τόν κ. "Ινονου άπεστει λάν συλλυπηιήΐΐα ό Βχσιλενς τής "Αγγλία»;, ό Ποόεδρος Ροθσβελτ κα( ό κ. Τσάμπερ λαιν. Ό Άμερικανικός Έ ου θρός Σταύρος απέστειλε 10 χιλ. δολλάρια υπέρ τον σει σμοπαθΑν τής Άνατολίας. Πεισματώδεις μαχαι ουνεχίζονται είς Φινλανδίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)βο(ου (Ιδ όπηοεσΐο).— Ό έν ΈλσΙνσκι άνταποκριτής τοθ πρακτορβΙ ου Ρώυτερ τηλεγρσφεΐ σήμε ρον τα εξής: «Είς την βόρει όν Φινλανδίαν έτικρατβΐ βα θύ σκότος, τό ψθχος δμως ε¬ μετριάσθη. Πάντως άναμένε ται νέα πτοσις χιόνος. Ο( Ροσσοι ένεργοθν μεγάλην επίθεσιν Είς τόν Ίσθμόν τής ΚαρελΙας μέ αντικειμενικόν σκοπόν την διάρρηξίν τής γραμμής Μανβρχάίμ, πρό τής 1ης τοθ νίου Ιτους. Τα ε¬ ναντίον των φινλανδικον θε σ«ων πυρά δέν ήσαν ποτέ τόσον εντονα δσον άπό δόο ήμερον. ΑΙ απώλειαι έκατΐρω θεν είναι Βαρύταται. Ο( νέ κροΐ των Ρώσσων κατά τβ τβλευτοϊον τριήμερον άνήλθον είς τρείς χιλιάδας. ΟΙ νκροΐ τ&ν ΦινλανΒον άνβρχονται είς έκατοντάδατο τινάς. Βορβίως τής Λαντόγκα συ νήφθη νέα πεισματώδη; υά· ϊη καθ" 'ήι εφονεύθησαν 300 Ρασσοι. Υπό ταν Φινλανδον Ικυριεύθησαν 10 τσχι Ι·6λσ. Είς Σουίμο Σάλμι ίπίσης συνήφθη μβγάλη μάχη καθ' ήν οί ΦινλανδοΙ έκυρΐευσαν πολλά ά ψατα έψίδου καί κατέστρεψαν φάλαγγας άνε- φοδιασμοθ τον Ρώσσων. Κατά τηΧενροφήματα έξ Όσλο 300 ΦινλανδοΙ στοα- τιοται ΐΐσήλθον βίς τό Νορ βηγικόν ίδαφος είς Προιβ.· κάλε ετέθησαν δέ υπό περιο ρισμόν. Τό Φ.νλανδικόν σύ τό άπόσπασμα έμάχετο κα τα πολύ μεγαλύτερον ίχθρ' κον δυνάμεων μέχρις δτου έ ξηντλήθησαν τελείως τα πυ οομαχικά κσί τα τρόφιμά τού, όπότε κατέφυγεν είς τό Νορ βηγικόν Εδαφος. ΟΙ ο)ινλαν δοΐ στρατιώται εδήλωσαν ε(ς τάς Νορβηγικάς αρχάς δτι Ιπιθυμοθν νά έπιστρεψουν τα χέως είς ΦινλανδΙαν διά νά συνενΐσουν τόν άγονα κατά τον Ρώσσων. ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ της Μ. Βρεττανίας και Γερμανίας. 0 Πρωϊνή ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤ1Κ8Ι ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ Α Η Α Τ Ο ΛΙΑ Η ΑΝΥΠΟΛΟΠΣΤΟΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΑΓΚΥΡΑ 33 Δκχεμβρίου (ίδ. Ισχυραί σεισμικαί δονήσεις Ικαν·λ<ιφ8η3·ν σήμερον είς ολίχληρον την Άνατολίαν. Κατ' αύΐίαν τ· Ιδαφος δονεΤται αυνεχδς καί αί καταστροφαί αυνεπληροίθηααιν. Είς τ· Τανάτι ό σκισμός ύίτΓ,ρξβν ίαχυρέτατ·(. Νέαι οικίαι κατέρρευααν καί νέα π·λυ*ρι8α« 8ό μ«τ« έΐημειώθηβκν. Η καταστασιο το& κλη θυσμοθ είνε τρ«νι*>Π δεδομίναυ ότι λ
  τής συνεχοϋ; πτώαεω; χιίνων δέν εν«
  ν«τπ ή μετ·β«αις ·μ«ξ·στ·ιχι»ν
  αλλνν μεταφορικών μέσων δια ταν αποστο
  λΐΐν τρβφίμων καί φαρμακευηχ&ν εί)βν
  καί την παραλββήν τβν τραυμβτιβν.
  Ο ΠΑΠΑ! ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΒΑ ΕΡΓΑΣΒΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
  Μ ΕΗΪΟΒΙΪΜΟΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δ)βρΙ«υ (Ιδ. ύπηρεοία).-
  Αί ίφπμερίδες τίς. Κοπεγχάγης πληρ·φ«
  ροδ ντα ι έκ Ρώμπς λτι ο Πάπα; καί ο κ.
  Μουσολίνι συνεφώνησαν. ήδη νά χαταβ··
  λουν από κοινοθ προσπάθειαν οηως παρεμ-
  ποδίσουν διά παντός μέασυ την {{«ΐιλΜαιν
  τ·ΰ πολέμου καί την ανάμιξιν αλλκν
  κρατδν είς αυτόν καί νά παρβμιτοδίαοΗν
  την πρκγιιατοποίηβιν «νέου βήματος κρός
  τα έμπρός» τοΰ χομμουνισμοθ.
  Η ΑΓΓΛ
  ΕΝΙΙΧΥ1
  ΑΚΑ
  Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΙΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)βρ(ου (18.
  ύπηρεσ(σ).— Ανακοινούται έκ
  τοΟΆγγλικοΟ Ν»υσρχεΐου δτι
  τό βληθέν υπό γερμσνικοθ ύ
  ποβρυχΐου αγγλικόν θωρηκτόν
  ηδυνήθη νά έιαναπλΕύση διά
  τον Ιδ(ων δυνάμεων τού κσί
  ανευ ούδεμ άς βοηθείας εί·,
  την βάσιν τού. ΟΙ άπολεσθβν
  τες έκ τοθ τορπιλλισμοθ δν·
  δρϊς τοθ π>ηιώματος άνέρ
  χονται είς 4. Σγετικ£ς μέ την
  βιέβηντοθ πολεμικοθ ού τοθ
  σκαφους εί ναυτικοΐ κύκλοι
  παρατηροθν τα εξής: «Εάν
  ως ίσχυρίζονται οί ΓβρμανοΙ
  τό βληθέν σκάφος είνε θωρη
  κτόν τόττου «Βαοίλισσα Έλισ
  ή Αγγλία διοθέτει
  5 σκάφτι τοιούτου τύπου. Ή
  Ι σύγκρισις τον ναυτικόν δυνό.
  'μβων τής Αγγλίας καί τής
  ΓβρμανΙας μάς δίδει την έξη;
  εΐχόνα: Ή Αγγλία βιαθέτει
  έν ένεργι'α 6 άεροπλανοφόρα
  κα! ίχει έτερα 6 υπό κατα
  σκευήν. Ή Γερμανΐα Εέν Ιχει
  εύίέν άκροπλανοφόρον έν έ
  νβργβίςι Ιχει δέ μόλις δύο ύ
  πό κατασκευήν.
  Ή Αγγλία διαθέτει σήμε
  ρον 57 βατρέα καί έλαφρά
  καταδρομικά έν ένεργε'α καί
  κατασκευάζΕΐ ίιερα 23. Ή
  ΓερμανΙα έχει μόλις 5 κατα
  δρομικά έν ένεργε α. Ή Αγ
  γλία ϊχει έν ένεργείςι 180 άν
  τιτορπιλλικά καί υπό κατα
  σκβυήν 70. Έναντι αυτών,ζή
  ΓερμανΙα έχει μόλις 28 άντι
  τορπιλλικά έν ένεργε α Ή
  Αγγλία Ινε 60 ύποβρύχια έ·
  ν ώ ή ΓερμανΙα μβτά τάς κα
  τσβοθ!σίΐς άπό ιής ενάρξεως
  τοθ πολέμου, Ιχει σήμερον μό
  λις 40 Καί Αν άχόμη υποτεθή
  δτι Ιχει άναπληρώσει τό ήαι
  συ έκ τον άπολεσθέντων υπο
  βρυχΐων της ε(ς τό διάστημα
  τοθ πολέμου, πάλιν ό άριθμός
  τον ύποβουχΐων τα όποΐττ δια
  θέτει σήμερον (Αν ύπερβαΐνει
  τα 60·.
  ΑΓΚΥΡΑ 30 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύκηριοΙ·).-
  Ή 'Ανγλική Κυβέρνησις διέθεοκ τό ποβόν
  τβν 100 χιλιάδνν λιρβν στιρλινβν υπέρ
  τβν σεισμοπλήκτων τής Τ·υρκ(ας. Έξ αλ-
  λου ο Γάλλος πρωβυπβυργος μ. Ντετλαντιέ
  ανήγγειλε την πρωΐαν είς την Βουλήν την
  αηόφαβιν τής παροχί,ς 5 έκα(ομι*υρ{Μν
  γαλλικ&ν φράγχων είς την Τουρκίαν πρός
  περίθαλψιν τβν σεισμοπαθ&ν. Ή Β·υλή |χ«ι
  ροκρβτησε την απόφασιν.
  ΟΟΛΥΝΕΚΡΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΗ ΙΤΑΛΙΑΝ
  Ο κ. ΖΑΚ ΖΙΡΟΝΤΟΥ
  διά την Άγγλογαλλικήν συμμαχίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)3ρίβυ (Ιδ. ύκηρκοΐα).
  Κβτ' είδήσεις έκ Ρώμης τραγικσν σιδηρ·6ρ·
  μικόν δυστύχημα συνέβη σήμερον εί; έκ*
  σταοιν 29 χιλιόμετρον νοτίως τής Νεαηέλε
  ως έκ συγκρούσεως. Ύπάρχουν 50 νικιοί
  χαί 150 σοβαρώς τραυματιαμέναι.
  ΑΗΉΤΥλΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΡΥΗΑΐ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δ)βρ(·υ (Ιδ. ύ>ΐηΡ8α(οι) -
  Κατ' ΐΐδήσεις έκ Στοκχόλμης μιταξύ τβν
  έχιοήμων £οιηδι>ών κύϋλων έκδηλοδν-
  ται ζωηρά! «»ησυχίαι έξ αΙτί«5 τβν προ-
  β*οΐνν τί,ς Γερμανί*ς καΐ Ρ«σσίας νβ
  έηεκτβββδν είς την Σχανδιναυϊχήν. Νέεη
  ήλικίαι έφέδρων έκλήΒηββιν ύιτό τ« »ηλεε
  κβτίπιν άχοφββενς τού ΓενικοΟ £·νηδι·
  Χ·ΰ Στρατηγείου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐα.).—Έπ' εΰκαιρΐα
  τής λήξεως τοθ ετους ό κ.
  Ζάκ ΖιροντούομΙλησε σήμερον
  άπό ραδιοφώνου, αναπτύξας
  [τούς λόγους διά τούς όποίους
  ή Γαλλία καί ή Αγγλία είνε
  σύμμαχοι. Μΐτσξύ σΛλων ό
  κ. Ζ ροντού εΐπε: «Τό πεπρω
  μένον μάς έδωκεν ώς σύντρο
  φόν καί σύμμαχον στενόν την
  Αγγλίαν. Τόν σύμμαχον αύ
  τόν έξελέξαμεν μόνοι μας, δι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ)βρίευ(ίδ ύπηρεαία)-
  Κειτά τηλεγραφήματα έξ Όσλ· αί νορβη-
  γικαί έφημ·ριδε$ «οχολεϋνται σήμερον
  μ| τάς φήμας περί σχΐδιοζομένης έηιθέσε
  ως τής Γερμανίας κατά τής Σοιηδίας. «Ε¬
  άν ή Γερμανί*, προβή ιΐς μίαν τοιαύτην
  ενέργειαν, γράφουν αί ναρβηγικαί έφημε·
  ρίδες, θά ζημιωθή πςωτίστως ή ίίί« διότι
  •ί ϊουηδοί θά χαταστρέψευν εύδΰ; τα μΐ'
  τβλλεϊα των έκ τβν οποίων προμηθεύεται
  μεταλλΐύματα ή Γιρμανίβ καί τότκ ή
  Γιρμανική βιομηχανίβ χαί Ιδ'α η κ·λΐ·
  μιχή 8ά καραλύοη.
  ΑΟίΙΪΡΙΗΤΑΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Δ)βρ(·υ (τοδ κνταπ·χ<Μ Τ·δ μας).—Δι' αποφάσεως τής Κυβερνήσεως τα μκταλλικά κέρματα τβν 20 καί 10 δραχ μβν θ' άίΐβσυρθεΰν τής χυχλοφορίας άπσ της 1ης προσεχούς Ιουλίου. Μέχρι της κα- ταακΐϋής ν έν ν τοιούτων Η χυχλοαορήοουν χάρτινα. ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 30 Δεκεμβριού (τοθ άνταπα·' μΐτε·έρθησαν 11; τας φινίανδικβ'ς γραμμάς χριτοΰ μας)*—Κατ' άνακοίωαιν τής Μ«τΐι —««·»—»-»« ·>« ».«_«... — ±--------_Α.
  Μρολογιχής υπηρεσίας είς ολόκληρον την
  χώραν ίαημει&Εη βελτίωσις τ·0 χαιεοθ έκ
  Τβ{ τής Β·ρ*ί·υ Έλλάδ·ς «η·ν οννΐχΐζ·
  ότι πάντοτε οσάκις συνειογά
  σθημεν διεκρΐναμβν την καλήν
  τού πίστιν καί έλύσαμεν τα
  ζητήματά μας διά συζητήσίων
  ώςΓσοιπρός Γσους.Έξελέξαμεν
  άκόμη την Αγγλίαν ώς συμ
  μαχον διά τή* Ισχύν της, διά
  την ηθικήν καί ύλικήν δύναμίν
  της, διότι οί δύο χοραι εχουν
  κοινήν έν πολλαίς Ιστορίαν.
  Την έξελέξατμβν σύμμαχον δ.ά
  τόν έντιμον τρόπον μέ τόν 6
  ποίον πολεμφ καί διά τόν ό
  ποίον ήσθα*όμεθ3 ύπβρηφα
  ν βίαν δχι μόνον βταν την ένι
  κ ώμεν ημείς είς τ ό παρελ
  θ>ν άλλά καί δταν μας ένίκα
  ίκείνη Την έξβλέξαμεν διότι
  έναρμονίζονται πλήρως τα
  συμ βολά των δύο αύτοκρατο
  ριων τής Γαλλικής καί τής Αγ
  γλικήο. Την στιγμήν αυτήν
  καθ" ήν ό παλοιός χρόνοςπα
  ραχωρεΐ την θέσιν τού ιίς τόν
  νέον, δίδω την βεβαΐωσινεΐς
  την Αγγλίαν ότι 6έν την χω
  ρΐζομεν άπό τάς ελπίδας καί
  τάς ευχάς μας».
  Οί Φινλανδοί
  έκυρίευοαν 150 Ρωσσικά τάνκς.
  ΡΩΜΗ
  30 Δΐκΐμβρίευ (Ιδ.
  —- Π^ωτετνηοι
  ύτηρΐο<α|>ά( Βέαΐις.
  - ,-.-ρ_____,» —γ----------- περιηολίαιΙ Ρναοιχαί δυνάμεις προαπαθοΕν νά διε<< Φιν>«νδβν σκιέρ ουν·χιζ·υ»αι τας αίφνιίια νβΐζβυν οδόν προοπεΑάοΐως πρός τέ ν λιμί-
  οτιχάς των ίπιθέοεις ανεχάλιψαν > οτίνς να τεΰ Βιϊπβύρι τόν οποίον αγωνΐζβνται
  τβϋ Πκτοάμο 150 τάνχς κεχαλνμμένα »ώ«θ νά καταλλβοι,ν άπό χαιροΰ, άλλ' άνευ άπο.
  _-.. .......... -- ._.. τΐΑέσμ«τος.
  ΡΩΜΗ 30.—ΑΙ προελαύνουααι φινλβν-
  ενε^βηβΒν ·>ν ·<·» γ·»»_»»».^.-> ΐ·<*ι···«ΐί διχαί δυνάμεις τβν σκιέρ φθάβαοαι είς βά ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Δ)βρίβυ —Σήμεεβν την Ρβς 120 χιλιβμέτρων έντές τβθ Ρωσσικίβ έ Αί απώλειαι τβν ΡνσσΜν έξηχριβωμένωί «νέρχονται είς 100 χιλ. άνδρας ΐΙς τραυμβ τί*ς, νεκρούς »αί παθοντας έκ ψύ{ιως. Επΐσης έ'ηκριβωμένως οί Ρωασοι έ χούν *7·λ*β«» 1»<ΧΡ· τη, βτιγμής 300 τάνκς χοιΐ 250 άεροπλάνα.. Τό πρακτορείον Χ«ρ4ς «,ρ^., Τβ¥ πληροφορίαν >η ίξΐρρβίνηοβν πλείσται στ«
  οεις μεταζύ τβν Ι/ωααικβν μονάδων των
  ευρισκομένων επί τοδ Ρωααβφινλανδικου
  ρετωπου. Χβές δέ είς τα μετβπιο3ΐν των
  γρβμμώντων δικξήγβντβ άληθεΐς μάχσι
  υπό τβν ατββιαατβν.
  χιόνων, πλεΐστοι τβν οίην&ν τβν βλοίων
  είχον άκοθάνει έχ ψύ{εως Τα
  Ι«ι
  «« · ■■*■ ■«■Μβ^Π' Π· ■* ■— <—Κ^—'—Τ» —■ ^ —— —ρ^η,^^τ -—ν - '■ πρωΐαν ·Ι Ρβαα·ι έπεχεΐρησυν μεγάλην έ κίθιαιν είς τ· νοτιον μέρος τής γραμμή Μβνβρχάϊμ, ηρ·ς την Κβρ*λί·ν, χωςί$ «ι φ«νΑ«ν1|ι ς χμρ ; τοβ Ρωσσικοβ έ- δ«ν·ις άίΐέχεψαν την βιδηρ·δρ·μιΜηννρ(ΚΚ| μην Μβυρμανσκ-Λένιγχραντ,διβ τής βπ#( άς 4νεφοβιε«;οντ· τ« Ρωσσικλ ·τρατεύματα 30 Δ)ρ>(·ν (» ^.βί?"1·
  νΐ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δ.κεμβρίου (Ιδ. ύκηΡ·).
  Χίλιβι διακέσιοι ΦινλανδοΙ αχιέρ β«ούτατ«
  έξωκλισμέναι έηΐτέΒηοαν ίχ τβν όπισθεν
  κατά τβν Ρωοσικων οτρατευμάτων τβν μ·
  χομένων είς τό Εκβμιζβίρντι χ«| τ« άηε
  δικάτισαν.
  Είς την Ιδίαν πεοιβχήν 10 ,χιλ. Ρώΐσων
  άιτεμβνωθησαν τελείως λέγω τού ότι *ι»
  Χ*ηη η συγκβινωνιβχη άρτη'ρία ύηό Ιβχα
  ρ·0 σώματος Φινλαν δών σκιέρ. Ή βέαις
  τ·δ Φ»κομονωΟέντος ρώσσικου σώμβτβς καί-
  ίσταται τρ αγική.
  ΡΟΜΗ 30.~Φινλαν£ο1 σκιέρ επιτεθή-
  αβν αίφνιδιαστικβς κατ· ίβχυρου Ρώσσικου
  , *ιιβακάοματ·( υπο τβδ όηοίου είχον σφαγίί
  , 2 Φινλβνδίδες «,λότα» Ιππεύτριαι βΤτινες έ
  ςετελουν σπβυδαίαν άπεστολήν καί τό κ«
  τεκερμάτιοαν διά χειροβομβΐίων κ«1 β«λο
  ¥λΜν· τ···ν *ΡΡπτι»Α ητ· π «ρινλ-ν
  έπίΐΐαις ώατε ·ύ{εΙς τβν Ρ·ίί«*>ν Μ
  αΐ ν« διειβω·!).