98247

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1948

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'ΑΑι
  ανα
  ΚΡΒΤΙΚΟΣΙΟΣΜΟΣ..
  ΓΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑ ΤΑ
  >ΗΤ1ΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  π, ΛΐΡΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΑΣ
  απΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ
  ΓΝΩΜΑΣ ΤΗΣ
  ΟΡΓΑΝΟΝΤΛΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΗΤΩΝ
  ΗΤΟΙ ΊΊον ΠΕΡ1ΟΔΟΙ Υ ΑΡ. ·ΥΑ. 7Ο-ΑΘΗΜΑΙ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΡ.ΜΒΡΙΟΥ 1948
  ΡΟΥΣΟΣ Ι ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ·
  ΤΙΜΗ ΦΥΑΑΟΥ ΔΙ». *ΟΟ
  Π>*·>ΜΔ: Κτββεο» Μ
  - Τ*λέφ. Μ-214
  Μέγαρον Νκολονο* Δ' ο¬
  ροσ** "Αβ. Γραφείον Ι
  ΤΒπογραφεΤα ΖαηφοΑς 4
  ΖΐΗΙΤΙΗΙΜΑΤΑ
  Η ΕΛΛΗΗΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
  ) Κρητικός Λαός εδοκίμασεν την ιδίαν άγα-
  σιν πού εδοκίμασεν καί όλόκληρος δ Έλλη-
  Λαός κατά την συζήτησιν πού διεξήχθη έσχά-
  > διά τό Κυπριακόν ζήτημα. Ήμπορουν οί Βρε-
  Γι νά άρνοΰνται την... "Ελληνικήν καταγωγήν
  • Κυπρίους, άλλά οί Κύτιριοι δέν λησμονοθν
  είναι "Αγγλοι άλλά "Ελληνες καί ότι παρά
  [ν ηθικήν παραμένουν ύπόδουλοι ενός μεγάλου
  ΐους φΐλικοθ καί Συμμάχου, μετά τοθ όποίου
  ιμοΐ αΐμάτων καί μακροί κοινοί άγώνες υπέρ
  Ελευθερίας μάς συνεδέουν αναποσπάστως. Ή
  είς την άδελφήν Κύπρον στέλει τόν θερμό-
  χαιρετισμόν της.
  ΕΜΑΣ ΚΡΗΣ ΑΚΑΤΡΕΠΕΪ ΤΑΣ. ΣΥΝΗΘΒΣ
  ΜΕΘΟΑΟΥΣ ΣΥΗΤΗΡΗΣΕΟΣ ΤΟΚ ΤΡΟΦΙΜΟΗ
  εις είς ι
  ι αλλη
  ού Βαι
  έρυθροϊ,
  ος Ίνδ'
  έπαναι
  [^ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
  θύνομεν την θερμήν
  ριν πρός τού; συν-
  ς μακ, Ιδίως των
  I-
  δπως καταβάλονν
  ίρομάς των πρός την
  _ ψ δ™ μας. Δέον νά ε-
  μ {κ" όψιν των διι πλήν
  οννδρομή; των ουδένα
  όν ενει ό «Κοητι-
  », ούόέάτό Κόβ
  άπό.
  οςΡά
  χηγός
  Είρηνιι
  σήμ
  αρχος,
  ιλλων
  ατικών
  στρατ
  ,,(»3έ ρν
  [•«ολιτικά πρόσωπα.
  *
  ΑαΙΚΙΑ
  Νομίζομεν δτι διερμη-
  ί νεύομεν πιστώς τό δημό-
  καϊοθημα των Ρεθυ-
  ς την περίπτωσιν
  ΚάΙικΙας πού των έγέ-
  την άρνησιν τής
  •παρα τής Νομι-
  'Επιτροπής τοθ
  Οί Ρεθύμνιοι ευρίσκονται
  έν εξεγέρσει είναι άποφα-
  σισμένοι νά επιτύχουν τόν
  σκοπόν τους. Οί άρμόδιοι
  δς τούς προσέξουν...
  ΟΛΙΓΗ... ΙΣΤΟΡΙΑ
  *Η «Κρητική Ένότης» δη-
  μοσιεύουσα λόγον χοΌ κ. Γ.
  Δαράκη προέδρου τοϋ Πα·
  οαρτήματος «Αϊγάλεω» τής
  Παγ«ρητίου "Ενώσεως έκ.,
  πηραδρομής άναφέρει ότι 6
  κ. Δαράκης —■ εξήρε εις την
  δμιλίαν τού τάς... υπηρεσίας
  τής «ΚρητικήςΈνότητος!. ».
  Διά την ίστοθ'αν σημειοΰμεν
  δτι δ κ. Δ «ράκης ωα,ίλησεν
  όντως διά εφημερίδα άύΑ
  διάιτόν € Κρητικόν Κόσμον >
  καί μόνον, είς τόν Διευθυν¬
  τήν τοϋ όιοίου ι«αί όφειλε-
  ται ή ίδρυσις τοϋ έν λόγω
  π«ο«ρτήματος. Κά'^ε άλλο
  ■*' Εψστικης Ε,πιτροπηι; ιυυ ^ι,·««ι»ν ■.■(»*«·■·».· "·«■■- —
  -ι··! ΔημοτικοΟ δανεΐουδιάτήν ! σχόλιον νομίζομεν 8τι περα
  αι·_ καϊίσκευήν άεροδρομΐου. τεύει ..
  31 ΤΟΥ ΚλΔΙΟ,,
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ λΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
  1ΙΗ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ
  πάκπ
  ικοΰ >
  ονσά
  Ιρσς
  ιών
  την
  Ι Παο' δλο πού πέρασαν άρκε
  *»ς μέοες άπο τότ« πού συνέβη
  ί ποοσάροξις χοθ ατμοπλοίου
  «Καοιώ» έν τούτοις έπιβόλλεΐαι - «.*---------- -_. — .„ .
  νβ νραφοΰν μβριχά ποάγματα ι τοΰ πολεμιχοδ €Ναυπαλου
  γιβ τό περισΐοΐιχό αύτό πού πέ· ' δέ πολίται διά τοΰ «Άβρια
  ιδία μέοα καί έρυμουλκήθη είς
  Πειραια ότου καί έπισκευάζε
  ται. Έκ των έπιβιτόϋν οί μέν
  στρατιώται παρελήφθησαν διά
  "·—- οί
  βαοε τόσο άνώδνινα "καϊ τό δ
  ποίον δμως Μ 6ιχίν Ι0ανικα
  αποΐελίσμαΐο γιά ι6 νησί μαο.
  Γ»αΐι γβγονός είναι ότι έξα-
  χαηοι περίπου άνθρωποι γλύ-
  •«ν μέαα άπά <ά νύχια τοθ ΙΜο». Και γλυΐωσαν ώς έκθαύ- ·«*. Ό Θεός-η ή Πονογία ' *««« άπό δυό μέρες θά ειλσν ι οβολόν ΤΟ χαΐ τό πένθος πού ι6 νησί μας άπζα0' ταξείδευε όπως φορτίον, φέρ 600 άνθιώ πλήρωμά τού. πλοίου έπό- Χάρις λοιπόν είς τΰν καπετ,άν Βασίλην Άλεξανδράχην, καί την άντοχήν τοΰ σκάφους ΰιτερπεν- τακόσιαι οίχογένειαι τής Κυή της δέν θρηνοβν τούς βλαοτούς τού. Καθώς πληροφορούμεθα το «Καδιώ» περί τα μέσα Σ^βρίου έπαναλαμβάνει τα τακτικά τού δρομολόγια είς Κρήτην. Ένα άπό τα ζωτικώτερα ζητήματα πού άπησ-/όλησαν άπο παλαιότρρα κυβερνήσεις καί πλήθος έπιφανών επιστΐ|- μόνων είναι τό ζήτημα τής σταθεράς και άνησυχητικής αυξήσεως τοϋ πληθυσμοΰ τής γής. Καί σήμερα άκόμη, τό ζήτημα αύτό εξακολουθή! νά άπασχολή ζ<οηρώς Κράτη καί σοφούς. Παοά την μείωσιν ποΰ υ¬ φίσταται δ πληθυσμός τής γής εκ των πολέμων καί έκ διαφόρων άλλων άφορμών πού προκαλοϋν τόν όμαδικόν θάνατον είς έκατομμύρια άν¬ θρωπον, ούτος αύξάνει στα¬ θερώς. Καί άνησυχίαι, πλή- ρω; δικαιολογημέναι, γεννών¬ ται έκ τοϋ ότι μέ την άλμα- τοίδη πρόοδον τής αυξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ τής γής θά έλθη ή ήμέρα κατά την οποίαν τα παραγόμενα επί τής γής προϊόντα δέν θά έπαρκοϋν διά νά διατραφοϋν οί άνθρω- ποι πού θά την κατοικοΰν !.. Άμείλικτον προβάλει τό ε- ρώτημα: Τί θά γίνη τότε ; Πώς θά διατραφή ή ανθρω¬ πότης ; Καί οί μελετώντες τό τόσον ζωτικόν αύτό ζήτημα, την ημέραν αύτην δέ την το- ποθετοΰν καί πολύ μακράν. Πολλοί κρούουν τόν κώδωνα άπό τώρα καί μεταξύ των διαφόρων λύσεων πού προ- τείνονται είναι δ περιο- ρισμός των γεννήοεων καί ή άξιοποίησις ακαλλιεργήτων Ικτάσεων... Ή προσπαθεία των έπι- στημόνων έστράφη κυρίως πρός την κατεύθυνσιν, τής μεγαλυτέρας αποδόσεως τής γής. Τα λιπάσματα καί ή εκτέ¬ λεσις μεγάλων ή μικρών άρ- δευτικών έργων ετόνωσαν την γεωργικήν παραγωγήν, άλλά τό ζήτημα δέν δύναται νά άν- τιμετωπισθή μέ τα μέσα αίι- I τα. Τα μέσα πού σήμερα είναι εν χρήσει διά την πα¬ γωγήν των αγαθών τής Είναι δυνατα γι αυξησι* τη$ παραγωΥη$ ϊσπν έκτασιν καλλιεργουμένη$ έπιφανεία5 Ο κ. ΕΜΜ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ λιεργουμένης επιφανείας. Καί το άξιοσημείοιτον ϊΐνε ότι ΙκεΤ όπου απέτυχαν ορ- γανωμένα Κράτη καί οτ>φοί
  πολυπράγμονες έπιστήμονες
  έπέτυχεν έ'νας * απλούς ίδιώ-
  της μέ εύρυτάτην μόρφο>σιν,
  χωρίς καμμίαν ένθάρρυνσιν
  ή ενίσχυσιν άπό πουθενά,
  άλλά στηριχθείς είς τάς Ιδίας
  τού υλικάς δυνάμεις. Καί τό
  ούσιωδέστερον δ τόπο; μας
  άποκτά μετά μικρόν διάστη-
  μα άνυπολογί,στου άξίας μέ¬
  σον πλουτισμόν) τής Δημοσί¬
  ας μας Οικονομ ίας. Τιμή είς
  τόν ήρωα τοΰ μόχθου Κρήτα
  ό οποίος κατέκτησεν τό δι-
  καίωμα νά βρίσκεται στό ύ-
  ψηλότερον σημείον τής Ε¬
  κτιμήσεως,..
  Άλλά άς πάρουμε τα πράγ¬
  ματα μέ τή σειρά των.
  Ένας συμπατριώτης μας
  δπως γράφουμε παροΐπάνω, ι
  κ. Έμμ. Παυλάκης άπό τ
  Χανιά, βάλθηκε νά μπορέσι
  νά βρή τρόπον συντηρήσεω
  των τροφίμων, /ίορΐς νά πά
  ρίσταται άνάγκη χρησιμοποιή
  σεως πάγου καί ψυγείων.
  Όπως μάς εξήγησεν δ ϊδι
  ος, ή πολυετής προσπαθεία
  τι δέν εχτύπησε καμμιά πόρ-
  :α, δέν έλαβε καμμιά κρατι-
  -ίή ή Ιδιωτική ενισχύση στή
  πολύμοχθη προσπαθεία τού.
  Έτσι ό Ιπίμων προοδευτικάς
  ίρητικός κατώρθωσε νά έπι-
  :ύχη μέθοδον διατηρήσεως
  παντός ζωϊκοΰ ή φυτικοΰ
  προϊόντος, επί μήνας ολοκλή¬
  ρους χωρίς νά υφίσταται του¬
  το καμμιά άλλοίωση.
  —Μέ την μέθοδον μου, το-
  νίζει ό κ. Παυλάκης, μποροΰ-
  με νά διατηροΰμε γιά όσο
  /ρόνο ί)έλουμε ά'παντα τα
  προϊόντα ζωϊκά ή φυακά είς
  την (ρυσικήν των κατάσταση,
  χωρίς νά εισάγονται είς ψυ¬
  γείον ή νά κονσερβάρωνται.
  Είς τα συντηρούμενα προϊ¬
  όντα δέν έπέρχεται καμμιά
  μείωσις είς την περιεκτικότη-
  τά των ουδέ καί καμμιά το-
  ξική επίδρασις είς τόν οργα¬
  νισμόν τοΰ άνθρώπου. Τοϋ
  διατηρουιιένου προϊόντος ου¬
  δέ δ χρωματισμός δέν υφί¬
  σταται καμμίαν άλλοίωσιν,
  άλλά διατηρεΐται τό ΐδιο μέ
  την ιδία φρεσκάδα πού έ'χει
  κατά την στιγμήν πού θά υ¬
  ποβληθή είς την διά τής με-
  θόδου μας διατήρησιν. Έπί-
  σης δέν γρειάζεται ε ί δ ι-
  σαπίζουν ή πωλοΰνται σε ρ-
  'ξευτελιστικές τιμές. Τα στα-
  'φύλια μας, τα πορτοκάλλια
  μας, τα λεμιόνια μας, τ' ά-
  χλάδια μας κ. λ. π. κάλλιστα
  μποροΰμε νά τα διατηρήσου-
  με στήν φυσική των κατά-
  σταστι και νά τα διοχετεύσου-
  με' στήν παγκόσμια άγορά ο¬
  πόταν τουτο συμφέρει στόν
  παραγωγό !...
  Εύνόητο βεβαία είναι δτι ό
  κ. Παυλάκης επί τής μεθόδου
  τού δέν έπεξετάθ·!]. °-Απλώς
  μάςλέγε,ι ότι βάσις τήςμεθόδου
  τού είναι ό χυμός είδικοΰ φυ-
  τοΰ καί ή διατήρησις γίνεται
  δι* εμβαπτίσεως.
  Ίστορικέ$ σελίδε$
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
  ΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  (ΜάΙο$ 1941)
  ΑΝΤ. Ν. ΒΙΣΤΑΚΗ Έφ. ΎΐΓθλοχσγοΟ
  * *
  *
  εκάστοτε έπικρατοΰσαν φυσι¬
  ολογικήν τοιαύτην. Μποροΰ¬
  με, λόγου χάριν, νά πάρουμε
  τό κρέας μας, τό ψάρι μας,
  τό αύγό μας, τό φροΰτο μας
  °5 ^ Ρ
  απετάν Βασίλης πή-
  νΡθφή.1· 3Β ώ»10»1^" ΪΤ1λε·
  στόν Γ· ""ΐοεσιαχής μορφής
  Γ"1010 Μόλδ Ρί
  τό»»
  1
  ΐςΐί
  τοδ
  είς
  "0· Μόλι«δαω* Ρνί>
  """"«"θωμά τού πλοίου
  ^όόίλ
  μχη
  ή 7πρωϊ-
  λι«αξ6 άμέοως την
  Μΐά » Γν Ασφαλείας, άλλά
  Γ™ "«ίέλευσιν ολίγων λεπτών
  °ί άπό Φ δμίχλην διέ-
  β|5 ά,τόοτασιν 30-40 μέ-
  Τιί Ι°.α>υ« «* 1?
  ««1 . Εύθύί. διέταξεν τούς
  £Η«νιχους ΐδιτιοθβν όλοτηίώς»
  δλλά - η°αξεν μέν τό «Καδιώ»
  «βοθ.5 *ι·υμματισμός τού ά-
  μήΓ ιί|ν «λευταϊαν στιγ-
  ς ί*8*ά την προσάραξιν,
  έβ %ί
  γής, έν συγκρίσει με τας μελ-
  λοντικάς ανάγκας τής αν¬
  θρωπότητος ώς πρωτογονα
  μόνον δύνανται νά χαρακτη-
  ρισ&οΰν.
  "Ενας Κρητικός άρχεται νά
  άνατρέψΐΐ την βάσιν των υφι¬
  σταμένων σήμερα μεθοοων
  καλλιεργείας καί νά Ιφαρμο-
  Οη διάφορον άπό τάς υφιστα¬
  μένας, μέ άποτέλεσμα τον
  λλ
  τού είναι συνέχεια μιάς άλ- ! κ ή θερμοκρασίαν, άλλά ή
  λης προσπαθείας πολυμό/,θηυ διατήοησις γίνεται υπό την
  πού κατεβλήθη άπό αυτόν Ι εκάστοτε έπικρατοΰ
  καί φίλον συνεργάτην Γάλ¬
  λον όιαπρεπή χημικόν ό ο¬
  ποίος όμως δυστυχώς απεβίω¬
  σεν πρό πολλών έτών, πρίν
  προλάβη νά άπολαύσπ καί
  αύτός την χαράν τής επιτυ¬
  χίας.
  Άφιέρωσε λοιπόν μιά δλό-
  κληρη ζωή πειραματιζόμενος,
  μελετώντας, παλεύοντας μέ
  χίλιες δυό δυσ/έρειες, πότε
  συναντώντας την πικρία τής
  Τό έ'να φέρνει τό άλλο. 'Α-
  σχολούμενος μέ την εφεύρεσή
  τού αύτη ό κ. Παυλάκης ανε¬
  κάλυψε καί κάτι άλλο πού γιά
  τόν πτωχό τόπο μας είναι πο-
  λύ μεγαλυτέρας σημασίας.
  Τόν πολλαπλασιασμό τής α¬
  ποδόσεως τής καλλιεργείας.
  Άλλά άς μάς τα πή δ ϊδιος
  δ έφευρέτης:
  —Είς την ερευνητικήν καί
  πειραματικήν μου προσπά¬
  θειαν, καλλιεργώντας είδικόν
  φυτόν, δ χυμός τοΰ όποίου
  αποτελεί βασικόν στοιχείον
  είς τό συνίτετικόν μου παρα-
  σκεύασμα καί πού έξουδετε-
  ρώνει την άποσονθετικήν άτ-
  μοσφαιρικήν επίδρασιν, άνα-
  κάλυψα δτι τό έ'δαφος άπο·
  κτά, δι' εΐδικής τεχνικής έ
  πεμβάσεως, μεγαλυτέραν γο
  καί ΰστερα άπό εξ μήνες ή Ι
  άποτυχίας καί πότε την έλπί-
  δα τής επιτυχίας καί την ίκα-
  νοπο'ιησι ενός επιτυχούς συν-
  δυασμοϋ. Τριάντα χρόνια
  χρειάστηκαν διαρκοϋς πάλης
  γιά νά φτάση,στό τέρμα των
  προσπαθειών τού. Πολλές
  φορές άναγκάστηκε νά ταξει-
  δεύση στό εξωτερικό καί ά-
  ποτέλεσμα υπήρξε φτάνοντας
  στήν έπιτυχία νά διαθέση τό
  μεγαλύτερο μέρος τής άρκετά
  —<Λ,.π*ΐ,Γ τϊηι.ουσίαί τού, Διό- καί έ'να χρόνο νά τα φάμε !.. Ή δέ παρέλευσις τοΰ χρόνου δχι μόνον δέν φέρει καμμίαν άλλοίωσιν είς τα διατηρούμε- να διά τής μεθόδου μου προϊ¬ όντα, άλλά τουναντίον επει- δή τό παρασκεύασμά μου πε- ριέχει πλείστας βιταμινούχους θυσίας άποκτοΰν επιπροσθέ¬ τως καί ευχάριστον γεΰσιν καί ώφελιμότητα >.
  Ή σημασία τή; μεθόδου
  πού επενόησεν δ κ. Παυλά¬
  κης γίνεται άντιληπτή ευθύς
  έξ άρχής. Ιδίως γιά τόν τό¬
  πον μας πού είναι ύποχρεω-
  μένος «αί νά είσαγάγη μεγά-
  λες ποσότητες τροφίμων καί
  πού παράγει φροϋτα τα ό-
  ποΐα, τίς περισσότερες φορές
  νιμότητα καί τα καλλιεργού
  ' μενά εΐδη μεγαλυτέραν από¬
  δοσιν. Τό γεγονός αύτό δέ
  ήτο δυνατόν νά τό άφήσο
  άπαρατήρητο καί ΰστερα
  μακρούς πειραματισμούς έπέ-
  τυχα τό σημαντικόν άποτέλε-
  σμα τοϋπολλαπλασιασμοϋ τής
  αποδόσεως τοΰ καλλιεργουμέ-
  νου εϊδους. Τα καλλύτερα ά-
  ποτελέσματα έπέτυχα είς την
  κηπουρικήν είς την οποίαν
  καί ήσχολήθην κυρίως.
  Διά των μέχρι τοϋδε με-
  θόδων καλλιεργείας λ.χ. άπό
  μιά οκά πατάτες πρός φύ-
  τευσιν έσοδεύομεν υπό τάς
  εύνοϊκωτέρας των συνθηκών
  25—30 οκάδας. Διά τής με-
  * ----------- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  είς την 2αν σελίδα
  μένας, μ
  πολλαπλασιασμον τής
  _ ■» 5/____ ϋ.,^Αΐ/
  σεβαστής περιουσίας τού
  γωγής είς ΐσην έκτασιν καλ-
  Άπό τόν έορτασμόν
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤ1ΣΤΑΣ1Σ
  την
  λ
  ί αοίλ^ "νοέβη %ίς
  η°ιν Τίίς ασφαλείας τού
  ΤΟ9» ΐιΐίαΐ δμα βεβαιωθή ότι
  Α: τ* ζ έχιν°ύνευ6ν έιτεδόθη
  ιγοβ .τ άποσόβΐοι.ν τού πανικοϋ
  π." ί}ϊίν «θχίση νά διαδίδεται
  Κ"" «ιιβητών Εύΐυχώς
  νά έπ'ΡλτΙθίϊ. Χάρις είς
  τού οί έπιβάται ψύ
  •Ο δραστήριος Δήμαρχος,,Χ»;
  νΐων κ. Α. Ήσυχάκης Μ1*
  νόν έργον τοϋ οποίον εγγβα-
  φομεν είς το προηγούμενον
  φύλλον μας. ___
  ων τού πλοίου άπε-
  ί
  *Η άποΡ;Ρασις συν8Ιε-
  η ίντΛς 40 λεπΐών χωρίς
  «"ρομιχράν λογομαχίαν με·
  « »ων έπιβπχών διά την προ-
  ώ άβθά
  «αί
  «οί
  ?- Ποώιαι άβ
  τα γυναικόηαιδα, οί γέ-
  και οί άσθβνΒϊς, κατόπιν
  1ι·ι« ("5 τόν αριθμόν)
  οί έπιβάται.
  ίΡΙΊ
  πει
  ηοις καί
  μος χοΰ πληρώματ.ς.
  παρέμειναν είςάς θε"
  ων χαΐ ού86·ις δέν προσπα
  ν? |1«Ι*»αλλ8υθ& τό άτύ
  ί Ρί,οος χών έ
  ΐ διι χ6 μόνον πού έ
  ή»ο μιά σαϊζ—λόγκ.
  ζημίαι πού υπέστη τό ό
  μοιον δ»ν ήσαν σοβαραί,
  εσβ τό πηδάλιόν τού χαί
  ιμβνή τοδ ύδατος διερρά-
  «Καθιω» (ίνβλκύσθη μέ
  Μ<α Ό φίλος ποιητής καί συνερ- γάτης μας κ. Έμμ. Σιγανος α- ττέστειλβν; είς τόν Γβν. Διοικη¬ τήν Κρήτης κ. 'Αναστ. Χομπί- την 50 άντίτυπα τοθ ποιητικου Ιργου, οί .'Απροσκονητοι» (Κρητ.κή καί Λυβική έποποιΐα 1940—41) άξίας 500.000 ώς δω- ρε^ν διά τΛόρφ ΐνατήςΚρήτης· Την προσφοράν τού ό κ. Σι· γανθς σονώδευσεν μέ συγκινη- τικήν επιστολήν πρός τόν κ. Χομπίτην: «Γήν φτωχήν αυτήν πρ σφοράν, γράφβι ό κ. 2.ιγα- νός, -ή όποΐα συνοδεύεται μέ τή' εΐλι-ρί ειαν των πρός την Ιδιαιτέραν πατριδα αΐσθημα- των μου, καί ή όττοία ττροέρ- χεται έκ ιοθ ύστβρήματος της προσπαθείας μου στά Γραμμσ τα-ΐΐαρακαλώ νά δεχθή τε ως Μ αν ταπεινόνφόρον τιμης. οχη μνήμη των συμπολεμιστών μου ίκεί-*>ν οί ό .οϊοι δδωσαν τή»
  ζωήν των, διά την τιμήν καί
  την ελευθερίαν τής Κρήτη » .·.
  "Ο Γεν κός Διοικητής δι έ-
  πιστολής τού συνβχάρη τόν κ.
  Σιγανόν διά τα ώραΐα πα·
  τριωτικά τού αΐσθήματα.
  6ον
  Δυστυχώς τΐορ' δλον τόν
  ηρωϊσμόν των Έλ,ληνικών κσΐ
  Αγγλικών στρατευμάτων καί
  όλοκλ,ήρου τοθ Κρητικού λαοθ
  τό μοιραίον έπήθε καί. μετά
  δνισον δεκαήμερον άγώνα ή
  νήσος κατελήφθη όιτό των Γερ-
  μανών.
  Ή ΙστορΙα τής μαχης τής
  Κρήτης εΐ^αι μία ήρω£<ή έπο- πό ΐα. ΟΙ Οπεραοπισΐαί της ϊ καμαν έξ ολοκλήρου διι ήτο ανθρωπίνης δυνατόν Εναντι δυ· νόυεων αΐτινες ήσαν άνώτε- ραι είς αριθμόν, οπλισμόν καί εύκινησίαν. Επολέμησαν μεγαλοπρεπώς μέ τα 8σα δττλα είχον καί παρα τα ττλ,βονεκτήματσ άτι¬ να ό έχθρός διέθετε ΰτΐέστη τεραστίας απωλείας είς επι λέ ^τους ανδρα, καί πολεμικόν υλικόν. —"Αν καί ή Κρήτη έχάθη, αί γενόμεναι έκεΐ μαχαι δέν ήσαν έτιΐ ματαίω. Έχρβιάσθη ό έχθρός ακριβώς εα μήνα διά να έκτοξϋθαη την επίθεσιν καΐ καταλάβη την νήσον. Ά λ" αύτός ό μην ήτο ζωτικός δ ά την ουμμαχικήν υπόθεσιν. Έ- νισχύΐβις είς ανδρ <ς καί υλι¬ κόν Εφθασαν είς Μέσην Άνα τοήν. Είς Ίράν κατόπιν μα κρας σοντόνου καί συοτημα τικής προεργασίας Γερμανών πρακτόρων, βοηθουμένων υπό ΓερμανοφΙλων έττιτοπίων πά- Ή διάλε&$ τοθ Συντ)ρχου κ. Γ. Κ^ΡΑΒΙΤΗ Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου Ή έτπβεβαίωσις τής πληρο¬ φορίας καί τό γεγονός δτι ου¬ δεμίαν είχον έκ μέρους τοΰ Ταγ)χου Καλλονδ δ)γήν ή πληροφορίαν, μέ ηνάγκασαν νά άποστείλω τούς διμοιρΐτας Κοπάσην Ν. καί Άργυριάδην είς Εδραν Δ)σεως Τάγ)ματος νά άναφέρουν σχετικώς καί ζοτήαουν σχετικάς Δ)γάς το¬ νίσας αυτοίς ν" άναφέρουν δ· τι έξέδωσα Δ)γήν δπως ό λό· χος παρ μείνη είς τάς Θέσεις τού μαχόμενος μέχρις εσχά¬ των. ΠερΙ την 21 ην ώραν. οί α¬ νωτέρω Διμοιρίται επανελθόν¬ τες μοί διεβ β χσαν την κάτωθι Δ)νήν τοθ Ταγ)χ->υ Καλλονδ.
  ΒΑΔΙΣλΤΕ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ
  Δέν εΐμαι είς θέσιν νά πε-
  ιΐγράψω τάς σκέψεις αί ό-
  :οϊαι πέρασαν άπό τό μυαλό
  ιου εκείνην την στιγμήν, ου τε
  ^αί την θλιββίάν εντύπωσιν
  πού προεκάλεσε τό άπροσδό
  ιητον π-.ριεχόμενον τής άνω
  :έρω Δ)γή . σ" δλους.
  Είς την πραγματικότητα ή
  ;ηρά άφήγησις των γεγονό-
  :ων είναι διι ετελείωσαν αί
  πολεμικαι αποστολαί, αί συγ
  κινήσέΐς καί είκόνες τής μά-
  χης, αί Εφοδοι, οί νίκαι, αί
  δόξαι καί τόσα άλλαι στρα-
  τιωτικά έπίΐσόδια πού δίδουν
  την ευκαιρίαν νά παρουσιά-
  σουν τάς ηθικάς άρετις τοΰ
  "Ελληνος στρατιώτου άπό την
  πραγματική καί ϊντονή των
  δψιν.
  Συγκεντρωθέντες οί ανδρες
  τοΰ λόχου ή^ουσαν την κοι-
  νοποίησιν τής άνωτέρ ο δ)γής
  συμπτύξεως μέ θλιβερή συγ-
  κίνησι και τάς τελευταίας ό
  δηγίας μ υ υπό τό σκότος τής
  άποφράδος έκείνης νύκτας.
  «Στρατιώται, βΤαιε οί πι-
  στοί πρός την ίδέα τή; Πα¬
  τρίδος τής Μητέρας "Ελλάδος
  ύπεραυιτιοταί, αύτοι ιτού μέ
  βαθείαν συναίσθησιν τοθίεροΰ
  σας καθήκοντος παλαίψατε μέ
  φυσικώς ύπέρτερες έχθρικάς δυ¬
  νάμεις γιά την Τιμή και την
  Ελευθερία».
  «Άνθέξαΐβσέ κάθε στέρησι,
  σέ κάθε κόπο καί σέ ποικιλία
  κακουχιών πού άντί νά μβιώ
  σουν γιγάντωνβν τό ήθικό καί
  την ήρωϊ'κή σας ψυχή·.
  «"Εδείξατε φωτεινό παρά·
  δειγμα σ' δλην την άνθρωπό
  τητα, σκορπίσατβ τό φώς σ
  βλον τόν κόσμο, διανοίξατε
  την λεωφόρο τής τιμής καί
  τής έευθερίας, έτιμήσατε τό
  Ονομα τοΰ "Ελληνος στρατιώ
  τού, έδοξάσατε τό χωριό, τό
  νησι, την "Ελάδα, φανήκιτε
  άντάξιοι προγόνων ήρώων».
  «Άλλά ή Οπουλος καί άλ
  λεπάληλος επίθεσις δύο βαρ
  βάρων Φασιστικών Αύτοκρα
  τοριών, ηνάγκασε τόν νίκη τή
  ελληνικόν στρατόν νά καμφθ
  υπό την πίεσιν τεραστίως ύ
  περτέρων υλικών δυνάαεω
  κ αί πολεμικον μέσων. 'ΗΈλ.'
  λάς δέν ήττήθη άλλ' ΕΝΙΚΗ-
  1Ε τούς έπιδρομεΐς γιατί επέ¬
  φερε σ' αύτούς τβταστίαν ύ-
  λικήν καί ηθικήν φθοράν προ-
  τάξασα τα στήθη της υπέρ τής
  ελευθερίας καί τής δικαιοσό-
  νης».
  «"Ομως ή σκληρά μοϊρα Ε-
  φερε άπό σήμερον ώς κιτα-
  κτητή είς τα αγια χώματατής
  πατρίδος μας τόν β4ρβαρο
  Γερμανό έπιδρ >μέα, ή ψυχή
  δμως κι' ή καρδ ά μας δέν θά
  κατακτηθοϋν, γιατί άνήκουν
  στήν Ίιλλάδα Γι' αύτό καθή¬
  κον Ιερόν έπιτάσσει νά φυλά-
  ξετε την ζωήν σας καί τα δ-
  πλα πού φέρετ* μαζί σας. καί
  π^ύ τιμησατε καί νάχετε πάν-
  τοτε πρό όφθαλμών πώς καί
  πάλιν ή Πατρίς θά χρεισσθη
  τάς υπηρεσίας σας γιά την ά
  ■πόκτηση τής ελευθερίας της».
  Κι' ΰστερα...
  Ήταν ττερί-που 23η ώρα.
  Οί ττερισσότεροι στρατιώται
  κατήγοντο έκ των έπαρχιών
  τοθ νομοϋ "Ηρακλείου, καί 1-,
  πρεπε νά τοίς δοθούν αί προ·!
  σήκουσαι οδηγίαι διά την β->
  σφαλή" μετάβασιν είς τάς έ·}
  στίας των. Έξ αλλου ό λό·4
  χος Επρεπε νά διαλυθή άφοί
  συγκεντρωθή είς ασφαλή ττε>
  ριοχήν. ι
  ..."Ετσι μιά συντροφιά ολο
  άλΛά μέ την λήψιν των κο1
  ταλλήλων μέτρων Ασφαλείς
  διήλθομεν τόν κλοιόν τόν «
  ποίον έν τφ μεταξύ είχον δ
  μιουργήσει οί Γερμανοί πρ
  χωρήσαντες άπό ΣΚΑΛΕ1
  πρός νδτον. "Οταν διερχό·
  θα έκ Λούτρας οί ΔιμοιρΙ'
  καί μερικο'ι οπλίται παρ έμ
  ναν φιλοξενηθέντες είς τα τί
  οίον χωρία. Τούς ύττολοίττ
  άνδρας ώδήγησα έν ουνβ)Ι
  είς τα Άρκαδιώτικα βρή Ρ
  διενυκτερεύσαμεν. '
  ί
  30 Μάϊον 1911. '
  "Αμα ώς έξημέρωσβ, »*"
  κέντρω ια τούς ότιλΐταςίαι
  ύ Εδ ώίβ
  ραγόντων, ών οί κυοιώτεροι ό
  Ρασίντ Άλή καί ό Μουφτής
  Ίεροσολύμων, είσελθόντβς λα-
  θραίως διά τής Συρίας, δ.ατε-
  Α,ούσης υπό τόν Ελεγχον τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως τοθ Βι·
  ού ύΐιεκίνησΐν είς επανάστα¬
  σιν τούς "Αραβας. οΐτινες έν
  πρώτοις άπη ,/όρβυααν την ά-
  ποβιβασιν ' νγγλικών τμημά
  των είς Μπάσραν έν ώ την
  Ιην Μ ϊου μη^ανοκίνητοι δυ
  νάμεις 'Αράβων έπαναστατών
  υπό Γιϊρμανούς άξιωματικοθς,
  συνκεντρωθεϊσαι περΐ τό αερο¬
  δρόμιον ΧαμτΐανΙγια, δπερ ήτο
  ΆνγΜκή βάσις, ήρχισαν σφο¬
  δράν επίθεσιν κατ' αυτού. ΟΙ
  "Αγγλοι ευρέθησαν είς δυσχε¬
  ρή θέσιν διότι πολά ίθαγίνή
  στοιχβϊα προσεχώρησΐν είς τόν
  Ρασίντ-'Αλίΐ. Είς την δμυναν
  κατά των έπαναστατώι» Ελα¬
  βον μέρος καί "Ελ,ληνες άερο-
  πόροι μεταβάντες έκ Κρήτης
  τό τέλος Απριλίου. ΟΙ "Αγ
  γλοι την 5ην Μαΐου ένήργη-
  σαν άντεπίθεοιν καότην άφί
  ξεως ένισχύσεων. Ό Ρασίντ
  Άλή έζήτβι έπειγόντως την
  βοήθειαν των Γερμανών άλλ*
  ούτοι άπησχολημένοι μέ την
  προπαρασκευήν τί)ς έπιθέσίως
  κατά τής Κρήτης 6έν απέστει¬
  λαν είς'Ιράκ βΐμη 30 άίροΐτλάνα
  άνεπ ΐρκέσ'ατα Εν.χντι τών'Αγ
  γλικών ένισχύσίων. Τοθ ΐο απε¬
  δείχθη άπό κατάθεσις Γβρμα
  νών έν Κρήτη ο'ίηνκς εθεώ¬
  ρουν την κατάληψιν τής Κρή¬
  της ζή:ημα 24—48 ώοών όιτό-
  τε τα πληρώματα άναπαυόμε-
  να επί 24ωρον θά έκινούντο
  μετά των άβροπλάνων των
  πρός Ίράκ. 'Η θέσις τοΰ Ρα
  σιντ Άλή καθίστατο καθημε¬
  ρινώς δυ^χερεατέρα Ιδίως ό-
  ταν την 27ην Μαΐου οί "Αγ-
  γλοι ανέλαβον γενικήν επίθε¬
  σιν πρός Φαλλούγια καί τα¬
  χέως προβλάσαντες ήτείλ,ουν
  νά κυκλ,ώσουν τάς έ ιαναστα-
  τικάς δυνάμεις βίς ΒαγδΛτη»·.
  Ό Ρασίντ Άλή μή άναμένων
  πλέον ουδεμίαν βοή9£ι :ν ττα-
  ρά των Γερμανών οΐτινες λό¬
  γω τής λυσσώδους άνΐιοτά-
  θοως εί. Κρήτην υφίσταντο
  απωλείας έκατοντά^ων ·&ερο·
  πλάνων 6έν ηδύναντο νά δια·
  θέσουν υπέρ αύτοΰ ου τε Κν,
  ήναγκά θη την 30ήν Μαΐίυ
  νά τραπη είς φυγήν μβτά τοϋ
  Μουφτή Ίβροσολύμω», των Ι-
  πανασταιών στρατηνών καί
  των Γερμανών συμβυύλ,ων των.
  Χάρις είς την μή αποστο¬
  λήν Γερμανικόν ένιοχύσεων,
  οί "Αγγλοι κατέλ^ν τή»
  Βαγδάτήν καί άπ*β βασαν ά-
  εραγήματα βίς Μοσσούλην κέν
  τρον τής π=ριοχής των πετρε-
  λαίων καί οΰτ^ επαγιώθη ή
  πβριοχή τοΰ Ίράκ.
  Κατόπιν τούτου την 8ην Ί
  ουνιοι; κατέστη βθκολος ή έ-
  κέντρω ια τούς ό
  τούς Εδωσα όδηγίας πώ
  κινηθοΰν κατευθυνόμενοιρός
  τάς επαρχίας των μετάτου
  όπλισμοθ των καί λαμ(<»ον" τες τα προσήκοντα πρα>λοι-
  κτικά μέτρα πρός άτι4>γήν
  συναντήσεως άπό μέν * ·■
  παρχίαν Άμαρίου τών'ΐτα-
  λών άπό δβ την έττρχίβν
  Μυλοποτάμου των Γερονών,
  ιί τελευταϊοι των όποων θά
  ϊΤχον ή}δη προχωρήσι ττρός
  [ά κέντρα τής έπαρχίς. Μ*·β
  6 τούς άπεχαιρέτησα καί ά-
  φοθ άιτομακρύνθησαν,ΐυνέλα>
  βα την σκέψιν δπως τιροτου
  συνεχίσω την πρός νιτον πο¬
  ρείαν μου, μετοΒώ ρΚΠ]^
  Ενθα πιθανώς ευρίσκοντο ·ι
  σέτι ό άντ)ρχης Σέρβος και
  τό επιτελείον τού.
  Κατά την ττρός Πηγήν μβ-
  τάβασίν μου δτι αί θέυεις τάς
  οποίας κατεϊχε την προτέρα!·
  αν ό λόχο , έδέχοντο κατε-
  γισμόν πυρών, δλμων καί πυ¬
  ροβόλων προερχομένας έξ ά-
  νατολών τούτου. Ό βομβαρ-
  δισμός ούτος διήρκεσε τιερΐ
  την ήμίσΐΐαν ώραν. Νοτίως
  τοθ χωρίου Πηγή συνήντησα
  Ελληνας στρατιώτας άόπλους
  άπό τούς όποίους έζήιησακαί
  μέ ωδήγησαν π^ρά τόν άντ)ρ·
  χην ί.έρβον δστις παρέμβν*
  είς μίαν καλύβην μετ* άλλων
  κατωτέρων άγνώστων μοί ά-
  ξ)κών. "Απαντες ήσαν αο·
  πλοι. Παρουσιαοθείς ιίς τόν
  άντ)ρχην Σέρβον άν4φερα τα
  τής συμ ιτύξεως τοθ λόχου
  μου καί δτι κατά την έκ Χά-
  μαλευρίου. Ενθα ή Εδρα τοΰ
  τάγ)τος, διέλευσιν μου δέν
  συνήντησα τόν τα>)ρχην Καλ-
  λονβν, περί τής τύχης τοΰ ό¬
  ποίου καί οΰτος ήθελε νά μά¬
  θη. Ό άντ)ρχης μβτά πικρίας
  μοί έτΐεβεβαΐωσε τα τής πτώ¬
  σεως τοΰ νομοϋ Χανίων καί
  την Ελευσιν των Γερμανών είς
  Ρέθυμνον καί δτι ευρίσκετο
  ενταύθα άναμίνων την επι¬
  στροφήν μια έπιτροπής έξ
  Άξκών ήτις εΤχε μετυβη πρός
  συνάντησιν των Γερμανών διά
  την διενέργειαν των σχετικών
  πρός κανονικήν παράδοσιν δια-
  τυπωσεων Μοί εγνώρισε δέ
  δτι, την απόφασιν έγκαταλεί-
  ψεος τοΰ αγώνος Ελαβον είς
  κοινήν σύσκεψιν των οί άνώ·
  τοροι άξ)κοί τοϋ άνατολικοϋ
  οιαμερίσματος έπιχειρήσεων,
  διά τόν λόγον δτι όλοκλ ρος
  ή λοιττή Κρή η ύπέκυψε, μόνα
  δέ τα τμήματα τοΰ άνστολι-
  πίθεσις κατά τής Συρίας ήν
  κατέλαβον μέχρι τής 11 Ιου¬
  λίου, όπότε συνήφθη ή Ίνακω-
  χή. ΟΟτως εγένετο τελεία έκ-
  καθάρισις τής Μέσης Άνατο-
  λής καί έπροχώρηιεν σημαν¬
  τικώς ή αμυνα τής Κύπρου ή
  τις κατά την έ' ίθεσιν τοϋ στρα-
  τήγοΰ Φράυμπεργ ^έν θά ή
  Βύνατο νά άντιστα9τ αν οί
  ΓορμανοΙ δέν έξηναγΝάζοντο
  νά πολεμήσουν έν Κρήτη. Είς
  την ήρωίκήν άμυναν τής Κρή
  της όφείλ,βται ή μεγάλ,η και
  βαρυσήμαντος έπιτυχία δ τι αί
  έκθβιαζόμεναι δυνάμεις άλεξι
  πτοτιστών τοΰ Χίτλερ πράν-
  ματι κατβστράφησαν και έξη-
  ναγκάσθη νΛ χρησιμοποιήση
  εκατοντάδας άεροιτλάνω> τής
  Λουτβάν,ε καί άβοαγημάτων
  προωρ ζομένων διά την Συ·
  ρί χν, διά νά καθοποτάξτι την
  Κρήτην.
  Ό στρατηγό1: Λν&νβΐΐ την 26
  Μαΐου έτηλεγράφει πρό τόν
  στρατηγόν ΡΓβΙιΙιβΓΐι δτι «ή ή
  ρωϊ<ή ά>χίστάσις τής Κρήτης
  άκρωτηρίασε τόν εχθρόν καί
  έπροκάλβσβ τό ναυάγιον των
  σχεδίων τοΰ Χίτλερ διά την
  Μέσην Ανατολήν». Ό κ. Ούΐν
  στον Τσώρτσιλ Ελβγε »ίς την
  βουλήν των κοινοτή των : «Είς
  την μάχην τής Κρή ής ή κβ-
  φαλή τοϋ φρικτοΰ τέρατις ά
  πβκόιτη διά των οδόντων».
  (Τό τέλος βίς τό προσβχές)
  Η ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ
  ΤΗΣ Εθ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ. (Τοΰ άνταπο-
  κριτου μας).
  Σοβαρά διένεξις εδημιουρ¬
  γήθη τόν τελευταίον καιρόν
  μεταξύ των Καπ&ταναίων
  Μπαντουβά καί Πβτρ κογιώρ-
  νη. "Η δΐονεξις δι.ξήχθη διά
  των εφημερίδων τής νήσου είς
  προσωπικόν τόνον όξύ, ΰτει-
  ληθή καί ενοπλος σύγκρουαις
  μεταξύ των όπαδΔν των μέσα
  είς την πόλιν τοθ Ηρακλείου.
  Εύΐυχώι, ό Γβνικός Διοικητής
  Κοήτης, βύρβθεΐς έδώ προέλα
  βεν τό κακόν, Εδκΐξε σ ^φώς
  ότι τό Κράΐος δέν είναι δυνα
  Ιόν νά παραμείνη αδιάφορον
  ενώπιον πά^ης διαταραχης καί
  κατώμθ οαβ μέ την δραστη-
  ρίαν έπέμβαΐίν τού νά πε.ση
  τούς διαμαχομένους νά στα-
  ματήσουν τάς άντβγκλίσβις
  των.
  Ή δλη υπόθεσις προήλθεν
  άπό άρχαιρε,σ άς θυμάτων τής
  Έθνκή, Άντιστάσίως Κρήτης
  αί οποίαι διβξήώθησαν έν 'Η-
  ρακλβίω καί βίς ΐά; οποίας έ
  ξελέγησαν 8 σύμβουλοι μετα¬
  ξύ των οποίων καί ό Κατκτάν
  Μιχάλης Ξυλούρης. Ό τβλευ-
  ταϊος δέν εδέχθη ι ήν εκλογήν
  χαρακτηρίσας την εκλογήν ώς
  εκλογήν Άντιοτάσβως Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου, ένω αύ¬
  τός κατάγβταΐ έκ Ρεθύμνης.
  ■Επίσης καί Ετέροι έκλεγέν-
  τβς δέν απεδέχθησαν την εκλο¬
  γήν των διά να μή διχάσουν
  την "Εθνικήν Άντίσ ασιν. Ό
  Καπετάν Πβτρακογιώργης βίς
  δημοσίευμά τού κατεφέρθη
  κατά τοΰ τρόπου τής έ^λογής
  καί τοΰ Καπεΐάν Μανώλη
  Μπαντουβά ώς έπιδιώκ^ντος
  νά μονοπωλήΐη έκμετ ιλλβυό·
  μβνος την Αντίστασιν Κρήτης
  Κ αί επηκολούθησαν άΛλήλ,ο-
  κατηγορίαι, αί οποίαι δνβυ
  τής επεμβάσεως τοθ κ. Χομπί
  τη, μοιραίως δα ώδήγουν είς
  σύγκρουσιν, την παριλθ. Κυ¬
  ριακήν δπότε αμφότεραι αί
  παρατάξβις είχον προαναγγεί¬
  λη συγκεν ιρώσ»ις. Παραλλή¬
  λως ό Εισαγγελεύς Ηρακλεί¬
  ου απηγόρευσεν είς τάς εφη¬
  μερίδας Ηρακλείου την καΐα-
  χώρηοιν δημοσιβυμάτων επι
  τής δι*νίξβως,
  «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
  «Υϋβ ΓΙΑΝΝΗ Β.
  Τό Κρητικο νραγοθβι
  Κόρη καί νέο$
  Κόρη καί νέος όμιλοΓν άπό τό παραθύρι
  ό νεος τό φιλΐ ζητβ κ" ή κόρη δαχ'υλΐβι
  —Μήπως μέ ξο(ρ<ας χι-υσοχό νά κάνω δαχτυλΐδια, •ντά να τώ δίδω δώ καί κβϊ γιά μάτιπ κοΐ γ ά φροδια ; —Μήπω τό ξαΐρεις τ ό φιλΐ ττολλο' νά τό δωροθνε ; ΚαΙ νά τό δίνιιυν δα κι' έκεΐ γνώμη γιά νά θωροθνβ; Πίρσσ" όρ>ά στό οτΐίτι μας πέρασε στήν αύλή μας.
  —ΠοΟ ξαίρω γώ τό οπΐτι σας πού ξαΐρω την αύλή σας
  —ΤρΙα πορόθυρα θά δεϊς άοημοκολημένα.
  Τό πράοινο ν' τσή μάννος μου τό μαθρο τσ' αδελφής μοι>
  κεϊνο τό κατακόκΛΐνο έκβϊνονά ν' έμένα.
  Βρΐσκει άφορμή τσή μάν>ας τση κ' αίτία τοθ κυροθ τζη
  — Νά πάρω μάννα τό κερί νά τίάρω τό διπλέρι
  νά οτμώσω ν' άποκοιμηθω νά μου διαβοϋν οί πόνοι.
  Τή νθχτα τα μεσάνυχτα άκούστηκβ ή λαλιά τζη.
  —Κόρη μου εϊντα ν' τα χάχανα κι' οί χτύποι των χεριων σου;
  —'Δικιά ν ά β,,εΐ την κάτα μας αυτή καί την όρά τζη
  καί ήσβυοέ μου τό κερί κ' ήσβυσε τό διπλέρι
  —Μαγάρ' άς &Τν' τζή κάτας μας κι' δν εΐν τοθ κατοουλιοθ μας
  μην είναι σφΐχταγ^άλιασμα καί θά σέ θανατώσω.
  Κι' ό νέος έκατέβαινε 'που τή μ γάλη οκάλα.
  κι' έχτθπσν κ' έκαυχότανε κι' έφώνιαζε μεγάλα.
  —'Ροά κορμΐ τό "γκάλιαοα εδά βυζα τα 'φίλιου
  —Μην τό πιστεύγετ' άρχοντες καί ψωματάρης είναι
  οτόν στάβλον έκοιμήθηκε την σεύλλαν έγκαλιάστει.
  — Μά νό "Θελα τσΐ πσίρνω 'γώ βσες κι' αν άγαττήσω
  τό οπίτι μας σάν τ* άχερα ήθβλα νά γβμΐσω.
  Στό Κάστρο ϊχω μόνο δυό
  καί στήν 'Αθήνα δέκα
  ΚαΙ στήν Κωνσταντινούττολι παιδία μέ τή γυναίκα.
  Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΖΩΗΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΟΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
  Μαντινάδε$
  Αν μ* άρνηθβϊς κσΙ βέν τό ττεΐς
  αί δέν τό μ&τανοιώσβις
  άν τό κεράκι τής λαμπρής
  ' άναλυθεϊς νά λυώσβις.
  Ιήν μέ Θωρείς μικρό—μικρό
  Η χ, μη*.όζωσμένο
  6.6 τή γτς δέν φαίνομσι
  μ τίς καρδιές μαραινω.
  Τ κουζουλή μου κβφαλή
  μ>μπα«ι Θά την οπβίρω
  καμέ τό βολόσυρο
  Θάέ βολοσύρω.
  "Α μ" άρνηθεϊς ό ούρανός
  μέ ιάς θε νά μαυρίοει
  ή >ς ή μαύρη Θ* άνοιχτβΐ
  Τόνπόνο μου νά μοθ κρύψει.
  —Ιροκομμένη σάν τόν κα-
  τωχ ιομυλο.
  —1*1 ράχι μου πυρομάχι.
  —Δν βοφΐει τή σ*αλίδα τζη.
  —Τ άχινοβόλη τή συγγέ-
  νβισ.
  —Καω άπό κάθε κουφωτό
  ούρανι. '
  —-Κοί τοθ δράκου δόντια
  νάχβι.
  , —Βγϊζει χοντρό τ' άλεΰ·
  ρι τζη.
  Παραδοσις
  "Οιτοι, οκοτώσουνβ άνθρωπο
  ο* έκβιονά τόν τόπο πάντα
  "ττ^Οΐτάζει. Συχνά στοϋς τό
  πους αύτούς άκούγοντσι φω
  ν*ς καί κακό. Είναι τό φάν
  τασμα τι.0 οκοτωμένου πού
  ζητά έκδίκηση. Την νύχτα δέν
  είναι σωοτό λένε να περνσ.
  κανείς άπό τέτοιους τόπους.
  "Οντε κοιμδ'αι κανείς ζβρ·
  Βά τονέ π/ακώνβι ό βρ^χνδς
  ΓΟ βραχνδς φορβϊ χρυσό φβ·
  σάκι καί χαρβι, τού πού Θά
  τοθ τό πάρβι.
  φταρμο
  "Αγιε Παντελεήμονα. τιρωτβ
  γιατρέ τού κόομου, άποΰ για·
  τρέβγεις τα κακά καί δ
  άς τούς πόνους, νά πάψει
  ό φτορμό, τόν καταλαλιαμό,
  :ήν κοκιά βιοτιριά, την κακιά
  Λωσσοφαγιά άπό ιό δοθλο
  οθ θεοθ (δνομα) αλφα μιά.
  Λλφα δυό (ώς τό έννηά).
  ΕΙκοσιπέντε τοθ Δεκέμβρη,
  <ριστίς γεννάται, τού η ή; ώ- α καί κβΐ^η μιά λογότ αι. Ό ίριστός έπέρνα, τό κακά νη· πί τοθ πάντηξε:—«ΠοΟ τιας ακό νησ(; ΠοΟ πας φταρμε αται-αϋμέ ;»—«Πάω νά βρώ ζευγάρι νά ξεζευγσρώσω, τόν (δνομα).. νά σ-οτώσω».—· Προστάζω σε κακό νηπί, νά πάς στόν πάτο τοθ γιαλοϋ, άρκαλο καί κατσόχοιρο νά ρ&ϊς νά σαλαμώσβις καί τοθ ονομα) την κεφαλή ά μην ήν θανατώσεις. Κοντό καί ιέν εϋρέθηκβ ανθρωπος μιρω- μένος, βαφτισμένος, τής Μβ 'άλης Πέφτης κοΐνωνισμένος, ά σαραντΐοει καί νά πεΐ νά φόγει ό φταρμός, ό καιαλα- ιομός, ή κακή βιοτιρά, ή κα- κή γλωσσοφαγιά άπό τόν (6 νομα) νά την πά στ* ώόρια, οτά βουνά, τΐού 'ναι τ' ακαρ- πα δεντρΐτ, νά βροθνε πρίνου ρίζα νά κατοικίσουνε κι' άπό τό (βνομο) νά λεΐπουνε. Δυό μάθια σέ φταρμΐσανε, τρία σέ ξεφταρμΐσανε, τ<όρ Πά- τρι καί τω ΥΙφ κοΐ τφ "Αγιο Πνεθμα. Δέξου γής τό βάρος τού καί δός τού την ύγέιά τού». 5όρ«ια Γιά το» πονοκέφολο Προσκυνω σε νιό φεγγάρι κι' βπου σέ πεμπεν όμώδι, δερένια ή κβφαλή μου. κι' σημένια ή κεφαλή σου. σι ά- Νανουρίαματα κοθ διαμερίσματος Ρεθύμνης τα όττοΐα ήδη είχον κυκλωθεϊ Οπό Ισχυρόν Γερμανικήν δυ· νάμεων, δέν ηδύναντο νά φέ ρουν άττοτέλεσμα Βστω καί αν έμάχοντο μέχρις εσχάτων είς τα δρη. 'Εδικαιολόγησα την άπόφα σΐν των τούτην καί έγνώρισα είς τοθτον την απόφασιν μου κσθ' τ)ν Θά άνεχώρουν διά " ιταρχΐαν 'Αγ. Βασιλείου μέ σκοπόν νά άποφύγω την αίχ- μαλωσίαν. Μοί εΐπε δέ οδτος, «σύ εΐσαι Εφεδρος άλλ' έγώ εΤμαι μόνιμον καί ό μόνιμο άζ)κός ή μάχεται μέχρις βτο σκοτωθει, ή παραδίδεται, ή ούτοκτονεϊ». Έπομένως πάντες οί έκεϊ ευρισκόμενοι στρατιωτικοί, νο· μΐζω δλοι έκ ιταλαιάς Έλλά δος ανέμενον την παράδοσιν. 'Εζήτησα παρ' αύτοϋ πλη¬ ροφορίας αν γνωρίζη τι περΐ τυχόν κινήσεως των Γερμα- νων πρός επαρχίαν Άμαρίου ή τυχόν όπλίσεως των έν Ά- μαριφ αίχμαλώτων 'Ιταλων, άλλά δέν ήτο είς Θέσιν νά μοί δώση ύπευβύνους πληροφορΐ άς. Μεθ' δ άπεχαιρέτησα τοθ τον καί τούς έκεΐ παρευρεθέν¬ τας καί άνεχώρησα πρός νό¬ τον μέσω τής περιοχής Χαρ- κΐων. Κατά την μέχρι Ποταμούς διαδρομήν μου. ϊβλεπα μέ τα κυάλια είς τα διάφορα μα¬ κράν καί πλησίον ΰψώμα'α. βαδζοντας πρός νότον, Αύ στραλιοινούς καί ήμετέρους σ'ρατιωτικούς. "Η ήθική κατάπτωσις, ή σω ματική κόπωσις καί Λ νηστεία οί ν μοί Εδιδον διά την κοΐΐιώ δη ταύτην πορείαν τάς απαι τουμένας δυνάμεις, δι* 8 καί μετά έξάωρον μόλις πορείαν, διακοπτομένην συχνότατα υπό στάσεων δι" ανάπαυσιν, Εφθα σα πσρά την άμαξιτήν οδόν Ποταμων πλησίον τής άγροι κίας τοθ δικηγόρου Χατζη,ρη γόρη Μανούσου. Επί τής όδοθ δέν τταρετη ρβϊτο κίνησις, μόνον »Τς Ιδιό της χωρικός ενεφανίσθη καί τόν οποίον παρεκάλεσε νώττα ραμείνη παρ' έμοί 10 λ«πτά πρός τόν σκοπόν όπως μο δώσει την ευκαιρίαν καί όνα- χ,παυΘΟ διά νά δυνηθω μετά ταυτα νά συνεχίσω την πο¬ ρείαν μου, καί ίνα μή κατά τό διάστημα τοθτο έμττίσω είς χ«ϊρας Γβρμανβν τ) ·1τ«λ©ν. Κοιμήσου ποθ νά σέ χαρω καί πάλι νά ξυπνήσεις τσή κοφινίδας τα θρουλιά μπουκιά νά μην άφισεις. Κάνε νανά στή κοόνια σου νανά στό τιάπλωμά σου ν^νά στό σεντονάκι σου ττοΟ 'ναι τό μάθημά σου. ΧΑΝΙΑ.—Ό Γενικός Δι- οικητής Κρήτης^ χ. Χομπίτης συνοδευόμβνος υπό τού Ιδι- αιτέρου τού γοαμματέως κ. Εύυγγέλου Χομπίτη καί τοθ ύπομοιράρχου ν. Γεωργ. Κα- πετανάκη, Ίωσ. Ανδρουλι¬ δάκη κλπ., μετέβη είς περι¬ οδείαν είς τού: Νομούς Ρε¬ θύμνης και "Ηρακλείου. Είς Επίσκοπον τόν Γενικόν Δι¬ οικητήν ΰπεδέχθη δ Νομάρ- χης Ρεθύμνης κ. Νίκ. Μπι θάκης. Είς Ρέθυμνον δ κ. Χομπιτη; προήδρευσεν συ- σ«έψρως διά τα ζητήματα τού Νομοΰ καί απέστειλεν τηλεγραφήματα εις την Κυ¬ βέρνησιν, συνηγορών διά την λύ"ΐν τού ζητήματος τοΒ άε- ρ ιδρομί υ τό οποίον κοατκΐ έν αναστατώσει τούς Ρεθυ- μνίους. Ακολούθως επεσκέ¬ φθη τσύς Άρμένους καί Κοξαρέν δπου υπεσχέθη α¬ μέριστον την βοήθειαν τού διά την άνοικοδόμησιν των κατετραμμένων χωρ ών. "Α,η •Γιάννην, Κάνεβο>, Σελλιά
  καί κατέληξεν είς τόν τόΐτον
  τής γεννήσβώς τού, τό Ροδά-
  κινον, όπου καί παρέμεινεν
  επί διήμερον. Τ ν ν. Χοιιηί-
  την ύιτεδέχΛησαν 100 ενο-
  πλοι Ρ··δακινιώ αι είς Κάί·
  νρβον ΰιό τού; άοχηΥ'ύ; τής
  Έί>ν. Άντιστάσρως Βιρδήν
  Χομπίτην καί Γιαννάν. Κα¬
  τά δέ την δφιξίν τού εις Ρο·
  δάκινο όλό κλήρος δ πλη 'υ-
  σμός τού χωρίου τόν ΰπεδέ¬
  χθη Ιν συναγερμφ, «αί'ώ,
  κοί άλλοι Ιπΐλ8*τα ΡοΛακι-
  νιώται επί τουτο μεταβάν¬
  τες έκεΐ, δπως ό Καπετάν
  Μά.ικος Σηφιανός, Νικ. Μα
  μαλάκης λοχαγός, Ιωάν. Μί·
  μαλάκης καθηγητής, Στυλ.
  Ιΐενθερουδάιιης τριατατικός,
  κλπ. Έτελέσθη δοξολογία,
  κατά την οποίαν ωμίλησεν
  δ χ. Γεν. Διοικητής συγχα-
  ρεις τούς κατοίκους δια την
  ήοωΐκήν των στάσιν κατά
  την κατοχήν, συνέστησεν νά
  Ινεργή τουν έρανον μεταξύ
  των διά ν ά άνεγεοθϋ μνη·
  μεΐον των πεσόντων καί τέ-
  λος ανήγγειλεν δ τι άπό την
  Κάνρβον πρός Ρυδάκινον θά
  προχςαρήσχι ό δρόμος.
  Ή κόρη τοΰ Γενΐκοϋ Δι-
  οικητοθ δνίς Μιρία Χομΐτί·
  τη έβάπτισρν τό άγοράκι τοΰ
  χ. Νΐκου Μ "νονσάκη, ονο¬
  μάσας αύτό Λ-υΐέρην.
  Ό υΐός τοϋ κ. Χομπίτη,
  Έλευθε-οιος εβάπτισεν τό
  τέινον τοϋ κ. °Ιω.ιήφ Θεο-
  δωράκη, ονομάσας αύτό Ιω¬
  άννην.
  Έ/τίσηα δ διοικητής χωρο-
  φυλακής Ρεθύμνης κ. Σιέφ.
  Φρεσκά^ης, Ιβάπτισαν τό α
  γοριίχί τοθ
  δρουλιδάχη
  Μάρκον.
  Τέλος δ Νομάοχη:
  κ. Ί οσήφ
  ονομάσας
  Άν-
  αύτό
  Ρεθύ
  μνη;<. κ. Νικ. Μπιοά>«ης, δ
  μοίραρχος κ. Γεώργ. Καπε
  τανάκης καί δ κ Εύαγ.Χ >μ-
  πίτης εβάπτισεν τό άγοράκι
  τοΰ κ. Βαρδή Χιμπίτη δνο-
  μάσαντες αύτόΕύάγγ·λον είς
  μνήμην τού πρωτεξαδέλφου
  Εύχγγέλου Χομπίτη, φονευ
  θέντος κατά συμπλοκήν με
  τα των Γερμκνών εξωθί τής
  Ρεθύμνης.
  Τα τραγούδια τής ταβλάς
  δέν Ιλειψΐν κατά τό έπακο
  λουίτήσαν γλέντι μέ έ/ΐί κε¬
  φαλής τόν πατέρα τοΰ Γεν.
  Διοικητοΰ, βοηθούμενον άπό
  τόν κ. Ίωσ. Ανδρουλιδάκη ν.
  Ακολούθως μέσω Πλακιά
  Λευκογρ£ων, Μονής Πρρβε-
  λης, Κοξαρρ, Λαμπινή.-,Σπή-
  λι, Κρύα; Βο σης, Μελάμ
  πες, Άγίας Γαλήνην Τυα-
  πακίου, Μοιρών, Γεωργικής
  Σχολή: Μεσσαράς, Πόμ-
  τιας, Άγίων Δέκα, 'Αγία;
  Β ιρβάρας, δπου έπεθεώρησε
  τάς παιδικάς κατασκηνώσεις
  κατέληξεν είς Ηράκλειον. ^
  Κατά την περιοδείαν ταύ¬
  την ό κ. Γεν κός Διοικητής
  έπεκοινώνησε μέ τόν λαόν,
  συνεζήτησε τα τοπικά τού
  ζητήματα καί υπεσχέθη ά
  μέριστον την συνδρομήν τού
  διά την επίλυσιν των.
  Η ΓΕΩΡΠΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΔΥΝΑΤΑΙ Ν' ΑΥΞ
  ΠΟΛΛΑΠΑΑΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΟΟΛΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ΕΙΑΙΚΟΥ
  ΣΥΝΕΧΚΙΑ
  έκ της 1η·
  θόδου μου τής καλλιεργείας,
  έπέτυχα άπό ήμίσειαν οκάν
  φυτωρίου πατάτας, άλλά επί
  εκτάσεως επιφανείας όση θά
  εφυτεύετο μία όπά νά εσο-
  δεύσω τριπλασίαν καί πλέον
  ποσότητα τήςσυνήθους. "Ητοι
  70 μέχρι 80 οκάδων κατά κα-
  τώτατον όριον. Βασίμως ό-
  μως δυνάμεθα νά ελπίσωμεν
  ότι ή απόδοσις δύναται νά α¬
  νέλθη είς τό τετραπλάσιον
  εάν πιστώς εφαρμοσθή ή μέ-
  θοδός μου καί προστεθοϋν ε-
  λάχιστα τινά, τα όποΐα ευρί¬
  σκονται είς την σκέψιν μου
  καί πού μελετώ.
  Μας λέγει άκόμη δ κ. Παυ¬
  λάκης ότι μέ την μέθοδον τής
  καλλιεργείας πού ανεκάλυ¬
  ψεν παράλληλα μέ την ποσο-
  τικήν απόδοσιν επέρ/εται καί
  ποιοτική βελτίωσις. Έπέτυ-
  χεν λ.χ. νά παραγάγη ντομά-
  τες άνω των δύο οκάδων έ-
  Άρραβωνες
  —Ό φίλος κ. "Ελευθέριος
  Γύπαρης καί ή δ)νΙς 'Ασπα-
  σία Χομπίτη ετέλεσαν τούς
  άρρσβωνας των έν "Αθήναις
  θερμά συγχαρητήρια.
  — Μαρία Έμμ. Κουνδουρά¬
  κη—Νικ. Γ. Παπαδάκης ετέλε¬
  σαν τούς άρραβωνας των είς
  "Αρδακτον Αγ. Βασιλείου Ρε¬
  θύμνης, θερμά συνχσρητήρια
  —Φωφώ Σκορδίλη—Ιωάννης
  ι ΜπαροΟ ηρραβωνίσθησαν έν
  Αθήναις, θορμά συγχαρητή-
  ρια.
  —Ό φΐλος κ. Πανάρος Α.
  Τρακάκης τραπεζιτικός ύπάλ-
  ληλος ετέλεσεν έν Βάμω 'Α
  ποκορώνου τούς άρροβωνας
  τού μετά της συνάδελφον τού
  ΜαρΙ^ας Π τσούλη. θερμότα-
  τα συγχαρητήρ·α.
  —Άντων. Καρδαμάκης ίμ
  πορος έν θεσ)νίκη—Σταυρού
  ρα θεοδ. Κτιστάκη έκ Χανίων
  ηρραβωνίσθησαν, θερμά συγ
  χαρητήρια.
  ΜΑΡΜΑΡΙΚΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΜΙΧαΑΗ ΕΜΜ. ΜλΥΡΟΜΜΑΤΗ
  ΚΔΤΑΖΤΗΜΑ: έν Νέα Σμύρνη
  (έναντι ΝεκροταφεΙου)
  Καθήκον κάθε Κρητικού είναι νά υποστη¬
  ρίξη τόν μόνον έν Αθήναις έγκατεστημένον α¬
  νωτέρω Κρήτα Καλλιτέχνην Μαρμαρογλύ-
  πτην.
  Άναλαμβάνει την εκτέλεσιν κάθε μαρμα-
  ρικής εργασίας τόσον έντός των Αθηνών—Πει¬
  ραιώς δσον καί είς δλας τάς Πόλεις καί Χω¬
  ρία της Κρήτης. "Ητοι: Τάφους, Μνημεϊα, Προ-
  τομάς καί πάσης φύσεως οΐκοδομικήν εργα¬
  σίαν.
  Σάς ύπόσχεται τιμάς λογικάς καί εργα¬
  σίαν καλλιτβχνικήν.
  Ταχυδρομική Διεύθυνσις:
  Αναπαύσεως 25 ΑΘΗΝΑΙ
  Πληροφορίαι καί ρα^τεβοθ είς τό
  Τηλέφ. 90-994
  κάστη, τεϋτλα 160 δραμίων
  καί γλυκοκολοκύθ·ες 50—60
  οκάδων εκάστη !...
  Δηλαδή μέ την ανωτέρω
  μέ&οδον έπέρχεται μιά τελεία
  αναστάτωσις στήν ύφισταμέ-
  νη καλλιέργεια μέ άνυπολό-
  γιστα άγαθά γιά την πτωχή
  Έθνική Οίκονομία τοϋ τό-
  που μας. Όταν μάλιστα λά-
  βουμε ύπ* όψιν ότι τό έ'δα-
  φός μας μειονεκτεί είς γονι-
  μότητα.
  Κάλλιστα λοιπόν ή Ελλάς
  μπορεΐ νά γίνη αύτάρκης καί
  εξαγωγική χώρα καί νά μην
  ΐΙ ανάγκην είσαγωγών πλήν
  ελαχίστων ειδών.
  Άρκεΐ, μας τονίζει δ κ.
  Παυλάκΐ4ς, νά εφαρμοσθούν
  πιστώς αί δύο μου μέθοδοι.
  Μέ τάς δύο αύτάς μεθό-
  δους τοΰ κ. Παυλάκη άνοί-
  γονται εύρύτατοι νέοι δρίζον-
  τες είς την καθόλου καλλιέρ¬
  γειαν τής γής, με άνυπολόγι-
  στον ωφέλειαν τής Ανθρω¬
  πότητος.
  Διά τής μεθόδου διατηρή¬
  σεως των προϊόντων τερά¬
  στιαι ποσότητες τροφίμων πού
  μέχρι σήμερα πήγαιναν χα-
  μένες, θά είναι δυνατόν νά
  παραμένουν άναλλοίωτοι, νά
  άποθηκεύωνται καί νά κατα-
  ναλίσκωνται οπόταν τουτο ά-
  παιτεϊται. Συγ/ρόνως δ πολ-
  λαπλασιασμός τής αποδόσεως
  τής καλλιεργείας, τοποθετεΐ
  την ημέραν τής κρίσεως, άπό
  έλλειψιν τροφίμων, εϊς τό ά-
  πώτατον μέλλον. Ή κονσέρ-
  βα λοιπόν καταργεΐται. Τα
  τρόφιμα τοϋ λοιπού θά δια-
  τηροΰνται καί θά τα τρώμε
  φρέσκα. Οί στρατοί πού τρέ-
  φονται μέ τίς κονσέρβες θά
  χρησιμοποιοϋν τοϋ λοιπού τό
  φρέσκο κρέας των, τα φροϋ-
  τα τους, τα λάχανά τους, ώ-
  σάν νά είναι φρέσκα, τής
  ώρας...
  Ό κ. Παυλάκης άνοί-
  γει νέες προοπττικες καί νέες
  συνθήκες διαβιώσεως είς την
  άνθρωπότητα πού σήμερα λι-
  μώττει καί δυστυ^ρΐ.
  Ό κ. Παυλάκης με^τά των
  συνεργατών τού έκαμεν ήδη
  τα πρώτα διαβήματα είς τούς
  άρμοδίους. Άλλά τό ζήτημα
  δέν περιωρίζεται μόνο στά
  στενά όρια τοΰ εφευρέτου καί
  των < αρμοδίων». Είναι ζήτη¬ μα πού ενδιαφέρει ζωτικώτα- τα συμφέροντα τοϋ Έλληνι- κοΰ Λαοϋ καί ή Κυβέρνησις πρέπέι ώς τέτοιο νά τό αντι¬ μετωπίση. Τριάντα χρόνια μόχθου καί κόπου. Μέ τεραστία περιου- σία άρχισε τα πειράματά τού δ κ. Παυλάκης καί τό πέρας των τόν ευρίσκει πτωχόν. *Α- ναγκάστηκε, δπως καί ανω¬ τέρω έσημειώσαμεν, νά κάμη ταξείδια καί στό έξωτερικό άκόμη, ζητώντας «κάτι» πού τοΰ ήταν άπαραίτητο καί πού τό κυνηγοϋσε παντοΰ. Καί ό¬ ταν τό κάτι αύτό τό εύρισκε, έ'να άλλο πρόβλημα έγενατο, τό οποίον καί αύτό έ'πρεπε νά λυθή. Στό τέλος επέτυχε. Ένΐός τής ερχομένης εβδομάδος δ κ. Παυλάκης θά προβή ε'? πειράμαΐα ενώπιον ίπιό'χμά· νων, καί διαφόρων αρμοδίων προσωπικοΐήΐων. των Κρητικών "Αθήνας... ΦΡΟΝΤ1ΪΤΗΡ1Α «ΕΥΚΛΕΙΛΗΓ.. ΕΟΙΜΕΝΙ&ΟΥ Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΙΑΣΟΝΟΣ 47σ (ΠλατεΙσ ΜεταξουργεΙου) ΕΙΣΑΓΟΠΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙ* ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Γόμοι —Κωνστ. Παναγ. Παπαπδ νος— Ελευθερία Κουμή προσ φιλής Θυνάτηρ τοθ φίλου Ιερέ ως τής Εύαγγελιστρίας Πει ραιως παπά Άντώνη έτέλβ· σαν τού^. γάμους των είς Ά· Θήνας. θερμά συγχαρηΐήρια —Ό φί·>ος κ. Στέλιος Πά
  παδάκης Ο1κονομι«ός ύπάλλη
  λος καί ή Λ)ν1ς "Ελέντ| Βουρ
  δουμπδ ετέλεσαν την Κυρια¬
  κήν τού, γάμους των έν Πει¬
  ραιεί Τούς νυμφ κ ούς στεφά¬
  νους αντήλλαξεν ή γνωστή
  συμποτριώτης μικροβιολόγος
  Ιατρός δ)νΙς Ζ. Μαλανδράκη.
  Είς τό ζεΰγος των νεονύμφων
  ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν.
  Κώστας Βαρβεράκης δικη- | θανοτοι
  γόρος, "Αν>α Σιίεράκη έν Ή-
  ρακλείω. θερμα συγχαρητήρια.
  Γεράσιμος Γεωργιάδης—Ί-
  φι>ένεια Μαμαλάκη έτέ εσαν
  τούς γάμτυς των έν "Αθήναις,
  θερμότατα συγχαρητήρια.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΝΟΓ-ΙΩΝ
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ.— Επιβλη¬
  τικόν εγένετο καί εφέτος τό
  μνημόσυνον υπέρ των έκτε-
  λεσθέντων υπό των Γερμα-
  νών Άνωγειανών. Είς τό
  τελεσθέν είς την μαρτυρικήν
  κωμόπολιν μνημόσυνον πα¬
  ρέστησαν πλήθος κόσμου καί
  αί αρχαί.
  Κέντρων τής
  "Απεβίωσεν πρό ημερών ό
  Μάρκος Χειμωνάκης έν "Αθή¬
  ναις καλός καί χρηστός συμ-
  τΐατριώτης, παλαιάς φ(·ος τής
  άνά χείρας "Εφημερίδος. Ή
  Δ)σις της "Εφημερίδος μσς
  συλλυπεϊται θερμων την οΐκο
  γένειαν τοθ μεταστάντος.
  Άνο χορή ο«ις
  ΆνεχώρΓσαν διά Χανιά ή κ.
  Άλίκη Ρ. Κτιστάκη μετά τής
  Θυνατρός της Μάρως, ό κ.
  "Ιωάν. Γ. Κτιστάκης, ή Δ)νΙς
  Όλυιαπία Τουι λιάδου.
  —'Επίσης ή κ. "Ελένη Πα¬
  παδάκη δι" Άγιον Νικόλαον
  Λασηθίου.
  —Ίτπίσης μετά ολιγοήμερον
  παραμονήν έν "Αθήναις ττρό'ς
  πλουτισμόν τοθ Κομμωτηρίου
  της, διά καλ*ι·εχνικων κλπ.
  είδων, ανεχώρησεν άεροπορι-
  >·ως δι* "Ηράκλειον ή Δ)νίς
  "Ελπίς Χαραλσμπίδου.
  —'Επιοης ανεχώρησαν διά
  Χανιά ό κ. Έμμ. Κανταράκης
  Προσωπάρχη Άγροτικτϊς "Α-
  οφαλείαΓ. Έπίσης ό κ. Άντ.
  Ά
  Σταύ¬
  ρχης
  — Δι* Ρέθυμνον ό κ.
  ρος Νουχάκης.
  'ινα Κρΐ)τι«ο Κέντρο
  "Ενα άπό τα καλυτέρα κα·
  λοκαιρινά κέντρα τής Καλλι-
  θέας είναι καί τό επί τής ό-
  ΒοΟ Σωκράτους 146, τοΓ φίλ,ου
  συμπατριώΐου κ. Χτέλιου Μα-
  ραγκουδάκη. Ό δροοόλου-
  στος, μεγάλος κήπος τού, συγ-
  κεντρώνει τοϋς μβρακληδ^ς τΗς
  «αλής ρετσίνας, τοθ καλοθ μβ-
  ζέ, καί της καλής συν ροφιδς
  οτήν όποία είναι άσυνα-νώνι-
  στος ό Στέλιος... Μιά Κρητι¬
  κή Γωνιά μέσσ στή ξβραΐλα
  "Ενα έκ των παλαιοτέρων
  μελών τήςκοινωνίας "Ηρακλεί¬
  ου απεβίωσεν έκεϊ προχθές, ό
  Μηνάς Περδικογιάννης.
  —'Υπερογ'ίοηκοντούτης απε¬
  βίωσεν είς Βόρους "Ηρακλείου
  ό Δημοσθένης Στεφανίδη. χρη
  ματίσας παλαιότερα στενογρά-
  φός τής Βουλή καί άργότε-
  ρα διευθυντής ταύτης.
  —Απεβίωσεν έν "Ηρακλείω
  ή "Αμαλία "Αλεξίου (τό γένο'ς
  Βουρδουμπάκη) σύζυγος χΟ0
  λογοτέχνου κ. Λευτέρη "Αλε¬
  ξίου.
  —Απεβίωσεν είς τό Ίττπο-
  κράτιον Νοσοκομείον 8νας ά¬
  κόμη άπό τούς έλάχιστους ά-
  γωνιστάς των παλαιών Κρητι-
  ► ών έηαναστάσεων, ό "Εμμ.
  Στ. Παναγιωτάκης έκ Π. Ρου-'
  μάτων Χανίων. Οδτος Ιλοβεν
  μέρος είς τάς μάχας Άκρω
  τηρίου, Δρομονέρου, Βουκο-
  λιών-Κανδάνου καί μέ τό ψευ-
  δώνυμον Βαβουλές Ιλαβεν μέ¬
  ρος είς την Μακεδονΐκήν Έ-
  ποποιΐαν.
  —Απεβίωσεν έν Χανίοις ό
  Ν. Μτΐιτσα-<ης πάλαι ποτέ ά- πολυμαντής Τοθ Δήμου. ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Ό Γλύπτης χ. Γιάννης Κα νακάχης ανεχώρησε την πα¬ ρελθούσαν εβδομάδα διά Ρέ¬ θυμνον διά νά έποπτεΰο'π τή: ποοεργασίας προκειμέ- νου νά μεταφερθοθν καί στη θοΰν ερν« τού είς "Άνω Μί- ρος καί Βρύσες. Διά τόν αυ¬ τόν λόγον θά μεταβή κοί είς Χανιά. Διά τό έργον τοΰ κ. Κα· ναχάχη θά δημοσιεύσωμεν άναλυτικήν κριτικήν συνερ¬ γάτου μας είς τό προσεχές φύλλον μας. Η ΟΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τό Πολιτικόν Γραφείον τοϋ κ. Άναπροέδρου τής Κυβερνήσεως μάς γνωρίζει διι διά την επισκευήν καί συντήρησιν τής Έθνικής δ δοΰ υπό όρίων Νομοϋ Η¬ ρακλείου καί Ρεθύμνης (Δσ- μάστα) διά Ηρακλείου είς Αγ. Νικόλαον Κρήτης, δια- τίθεΐαι βάσει τού μεταξύ τοϋ Έλληνικοΰ Δημοσίου καί τής Άμερικανική; "Α- ποστολής ύπογραφέντος συμ- φωνητιχ' ϋ ε'ι>γ<>υ ΰπ' αριθ¬
  μόν. Ή πίστωσις άνέδχρται
  είς 460 000 000 δραχμάς μέ-
  ρο- δέ ταύτης έκ δραχμών
  138 000 000 απεστάλη είς
  τ 'ύς κ. κ. Νομομηχανικούς
  Ηρακλείου και Λασηθίου
  διά την ταχυτόραν
  των σχετικών εργιον.
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ
  ΝΕΑ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΕΙΣ Χι
  ΧΑΝΙΑ.—Ή κατάστασ^
  τής Δημοσίας Ασφαλείας είς
  την ύπαιθρον^ Ιχβι βελτιωθή
  είς σημείον ευχάριστον. Ή
  έπικοινω>ία μετά των έπαρ-
  χιών γίνεται Ιλευθέρως, των
  συμμοριΐών μή έμφανιζομέ-
  νων άλλά κρυπτομένων επι¬
  μελώς.
  Αί Αρχαί Ιφήρμοσαν τδ
  μέτρον τής
  οίκ ών των συμ
  βξαναγκασμόν
  παραδοθουν.
  Παραλλήλως ή
  λακή Ιτοιμάζεται
  νέαν μεγάλην Ιξ
  αντικειμενικόν σκοπόν
  πιίταξιν τ
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ.
  Γ*
  Ι—
  10
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ.—Μέ μεγα¬
  λυτέραν παρά ποτέ μεγαλο¬
  πρέπειαν καί συρροήν κό¬
  σμου διεξήχθη δ πανηγυρι-
  σμός τής εορτής τής Πανα¬
  γίας.
  Την εσπέραν τής 14ης Αύ-
  γούστου οί Πρόσκοποι μέ
  επί κεφαλής την Δημοτικήν
  Μουσικήν παρήλασαν, επη¬
  κολούθησεν δ εσπερινάς, θεα-
  ματική λαμπαδηφορία. Ή
  Λέσ/η Νεαπόλεως ήτο κατά-
  μεστη κόσμου άπό τούς δύο
  Νομούς, καί παραθεριστών
  εξ Αθηνών. Έπίσης έκάη-
  σαν πλήθος βεγγαλικών. Την
  ημέραν τής 15ης Αύγούστου
  πλήθος νέου κόσμου αφίκε¬
  το. Καί τό άπόγευμυ
  άπό ποδοσφαιρικό μ^
  την πλατείαν όμθρφΕς,
  γερές Νεαπολίτισσες μ
  τοπικές Ινδυμασίες
  τούς τοπικους μας
  ποσπάσασαι τα θερμα
  κροτήματα των χιλιάδων"
  των.
  Εις τόν τελεσθέν Δρήοΐ
  δρόμον πρώτος ήλθε
  Χάντζος τοΰΈργοτέλθΉς']
  ρακλείου. Είς τό Κρηι
  Βόλι δ "Ιωάννης Βελόπΐ
  εξ Άγίου Νικολάου.
  Τό βράδυ ετελέσθη
  διαρκέσας μέχρι των πό»
  ώρών.
  Οεοε
  γΓ(06
  οΐς < ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ.- Παρεδόθη είς τόν Διο κητήν Χωρ) ής κ. Ββντυ ράκην ό έκ Κεφαλά Άποκο- ρώνου συμμορίτης Έμμ. Μ. Μαρούσης. —ΠνησΙον της Μαλάξης α¬ νευρέθη νεκρός ό έξ 'Ασ<ύφου ποιμήν καί ΜΑΥΣιυλ. Γιαλε· δάκης. — Συνελήφθησαν οί Νικόλ. Γλυκάκης κιΐή σύζυγός τού καί ή Άργυρώ Δ. Παναγιωτά¬ κη κάτοικοι Χανίων ώς συγγβ· νεϊς συμμοριτων. —Συνελήφθη είς Κοξαρέ Ρε¬ θύμνης ό "Εμμ. Κατσανέβας άνυπότακτος. —'Επίσης ό "Ιωάν. Μανου- σογιαννάκης κατηγορούμβνος διά τόν φόνον των αδελφόν τού Κατίνας καί "Ελένης διά λόγους τιμής. —Συνελήφθη ό "Ελ. Γ. Μπιο- τάκης έξ Άγίου Παύλου ποκορώνου ώς τροφοδότη; μοριτών. —Τεσσαράκοντα ατομα νελήφθησαν είς Άποκόρι ώς οίκεΐοι συμμοριτων. —'Ετραυματί ?Θη 6ιά μίτιδος ό έξ "Αρωνίου Ν. Τσομπανάκης. 'Ελά έλπίδες διασώσβώς τού χούν. —"Ανευρέθη είς Περιβι πνιγμένη έντός φρέατος < Ιο φία Μιχαλάκη 105 έτών. τ νεργοθνται άνακρίσεις διά πιστωθή έάνπρόκειται περΐ τυχήματος ή έχκλήαατος. —Παρουσιάσθη ό συμμι της Ροθσος Μπολουδάκης Μβσ*λών. —Τό στρατοδικείον Χα»(ι κατεδίκασεν είς Θάνατον τοι συμμορίτας Διονΰσιον Μάιτα· καν καί Εύτύχ. Μακρινάκην. ΕΠΑΝΕΥΡΕΝ>ΤΟ ΦΟΣ ΤΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.—Ή Άρ¬
  γυρώ σύζυγος Κωνστ. Κυ-
  πραίου έκ Χρυσοπηγής Η¬
  ρακλείου τυφλωθεΐσα ευθύς
  μετά την Γερμανικήν κατο¬
  χήν, μετέβη είς Άμαργιανό
  ώς προσκυνήτρια είς την Ικεϊ
  είκόνα τής Παναγίας. Αυτή
  επανεΰρεν τό φώς της, τό δ-
  ποΐον δέν είχεν δυνήθη νά
  επανεύρη παρά την θεραπεί¬
  αν πού είχεν υποστή επί σει¬
  ράν Ιτών.
  έναρξιν
  ΡΑΡΑΣ ΒίΝΑΚΗΣ
  ΟΛΟΝΤΙΑΤΡΟΧ
  Εϋοιπίδου 28
  Τηλέφ. 29-850
  Το Εμπορορραφειον
  ΒΑΣ Ι Λ. ΒΟΥΛΟΥΜΒΛΣΑΚΗ
  Όδός ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΧΑΒΡΙΟΥ 1 - Τηλ. 33006)
  Άναλαμβάνβι παντός βΐδους εργασίαν μέ ύλικά άριστα-
  Μέαι παραλαβαΐ ύφασμάτων "Αγγλικών καί 'Ελληνι-
  κων εις πλούσια σχέδια καί έκλεκτάς ποιότητος.
  ______Τιμαί άσυναγώνιστοι . Μία ίπίσχβψις άρκίΐ
  Μικραί Εΐοήσει$
  "Αρκετά κρουσματα τύφου
  παρουσιάσθησαν είς Κουνά·
  βους καί είς Χερσόνησον "Η¬
  ρακλείου.
  —Τό "Υπ. Γεωργίας έπέτρβ-
  ψβ την μετακίνησιν των κατοΐ·
  κων "Αποσβλέμι είς τόν συνοι¬
  κισμόν Τιφελίου.
  —Συνελήφθη έν Ηρακλείω
  ό έκ Κρουσώνος Γ. Α. Γωνιο;
  τάκης επί άποπεΐρα φόν ου.
  —Ό κ. Τσαλδαρης παρέθβ
  σεν πρό ημερών γεθμα είς τόν
  Καπετάν Χμήστον Μπαντου-
  βάν καί τόν πολ-τευτήν Ηρα¬
  κλείου κ. Έμμ. Κβφαλονιάν-
  νην.
  —Συγκινητική εγένετο ή κη
  βεία τοθ ήρωϊκής πεσόντος είς
  Γράμμον λοχαγοθ θεοδ. Έμ.
  Τσεπέτη έκ ΝβριανΛν Κυδω
  νίας. "Η σωρός τοθ μετοστάν-
  τ ς μετεφέρθη άεροπορικώς είς
  Χανιά.
  —Μβγάλη πυρκαϊά έξερρά-
  γη είς Κουρνά "Αιτοκορώνου
  άποτεφρώσασα πολλά ελαιό¬
  δενδρα.
  —Λόγω τυχαίας έκπυρσο
  κροτήσεως τοθ δικάνου τοθ
  Μ Πολάκη εφονεύθη είς Αύ
  γενικήν βληθεί, είς τόν κρό
  τάφον ό Έμμ. Βαμβουκάκης
  φορρτεχνικόι, ύπάΛ,ληλος τοθ
  Δήμου Ηρακλείου.
  —Τρία νέα κρουσματα λό-
  σης έκδηλώθησαν είς τό "Υγ.
  Κέντρον "Ηρακλείου.
  ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ
  ΗΡΚΛΕΙΟΝ. -
  κροτήθη σύσκεψις 55 σταφι·
  δικών συνεταιρισμών τού Νο·
  μοϋ. Συνεζητήθησαν τό στα-
  φιδικόν, τό οίνικόν καί
  νικώς ή προστασία των
  ωργικών προϊόντων.
  κρίθη ψήφισμα δια
  ρίας πρός την Κιιβέρνηοί
  διά την αδιαφορίαν της πρό;
  επίλυσιν τοϋ σταφιδικον ζ(|·
  τήιιατος. Διά τούτου ζηιιί1
  ται δ καθορισμος τιμής ί·
  σφαλείας τής σταφίδο;, 4
  δριστική Ιπίλυσις τοΰ ζητή'
  ματος τής έξαγωγής τώννΐί
  πών σταφυλών, ή χοημ'110
  Λότησις των οΐνοποιηιιχ®1
  Όργανώσεων, ή συγκέντι*
  σις των οΐνοσταφυλών χοι'
  καθορισμος συμφεροΰση((>ί
  τούς πσραγωγούς τιμής ο«ϊ'
  κεντρώσεως.
  1ΙΙΑΣ Γ. 10Ν1Ζ1ΚΒΣ
  ΛΒΚΗΓΟΡΟΖ
  Τίος αΐοηνητης
  Ελεγκτικοϋ Χιινκδρΐου
  Χυννραφαΰς τού Ιργου
  «Κϋδιξ Χυντάξ'Μν»
  Όδός Άν Κωνσταντίνου 4
  (Όυόνοιο)
  ΑΘΗΝΑΙ - τηιέφ. 55-279
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΑΗΤΩΝ. Ε. ΛΟΥΚΑΚΗ
  ΟΙκοδομικαΙ—Διακοσμητικαί
  Εργασίαι
  ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΡΓΟΛΗΨ1ΑΙ
  Πβσμαζόγλου 6 Τηλ. 35.654
  ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΗΘΗ
  Τό Ύπ)ον Έμ)κής Ναν»
  λίας είς απάντησιν σχολίον
  τής Εφημερίδος μας «εθ'
  ταλαιπωριών καί μ,εταχβιρί-
  σεως των ταξειδρυόντων δ"1
  τοϋ ά)π ΕΛΚΝΗ, μάς γνω·
  ρίζβι δτι στρρεΐται βάοεβΚ
  διότι δέν εδόθησαν βίση"ί;
  ρια περισσότερα των διά ι·"1
  πρωτοκόλλου Ε.Ε.Π. καθιβ'
  ρομβνων.
  Συνωστισμός παρετηοΐ*!
  προσκαιρως λόγφ τής Χ«^υ-
  στρρήσεω; έλεγχον καί α«ο*
  στολής των καταστάσβων §'
  πιβατών είς τό πλοϊον.
  Ουδείς των άναγεγραμμ'
  νων είς τάς καταστάσεις»'
  πιβάτης παρέμεινε έκτός ι0)1
  ά)π έφ' δσον προσήλθε «0°
  τής ώρας τοΰ άπόπλου το·
  ά) τ.
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ
  "ΟδοντΙατρος
  Δέχεται 8—1 καί 4—7
  όδός Θέτιδος 5 (Ήλύσια)
  ··
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΙΑΟΥ
  Ίατρός
  Δέχβτσι 4—7 μ. μ·
  θέτιδος 5 ("Ηλύοτα)
  ΚΑΤΙΝΑ ΠΡΩΤυΊΊΑιΙΑΑί
  ΜοδΙστα
  όδός ΠαιωνΙου 1^