98250

Αριθμός τεύχους

2279

Χρονική Περίοδος

1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΑΒΤγΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  Α,^ιβ. *<>*. ^
  ΙΔΡΥΤΗΣ. Β. ΚΑΛΑ 1 ΖΑΚ1-
  θά εΰς»η την ανάπτυξιν κ«1
  λ *^ι
  Είνε άληθως καταπλη
  χη η «Οθθ^ος ηοΙ τα^ μεοα
  θεοενείς την *ιαθεσιν της
  Και ημπορεί,ω
  ής
  έσπεριδοειδή, των οποίων ή τό μελλον,
  βελτίωσις χαί ή αύξησις τής σφαλως
  καλλιεργείας δύναται νά ά Ν
  , ο , ποφέρη διά τής έξαγωγης Γεωπόνος
  καί οιά * / ο » % /
  μεγαλα κερδη ρι; χήν χώ¬
  ραν. Ή Παλαιστίνη ζή άπό
  αύτην χήν εξαγωγήν κυρί-
  ως. Καί θά επρεπε νά ση¬
  μειωθή, ότι επί Τοιρκοκρα-
  τά λρμόν α τής Καρύ»
  ι
  πό την Ιδικήν μας,
  θησαν ά εύρουν,
  χοιβώς είς τάς προόδους «υ
  τα:, δυνατότηχας γεωργικής
  άνηπτύξεως αληθώς άνελπί-
  οχους.
  Άπό χης απόψεως αυτής
  ή Ελλάς εχει άκόμη πολ)ά
  ά κάμη και πολλά νά κρρδί
  οη. Είς την γεωργίαν ή
  οττος ουα ^νχαχα.1 κυρίϋ"
  την ι ιχο ομίοιντΠτς γΐ.
  είς την κατά τό δυνατόν έ-
  ΐ νά έπα-
  ώα επί έχη.
  αγ, οτικήν Έλλάδα. ά
  Βορρά πρό; Νότον,
  περιοχοί της με έξε-
  *«ν, λόγω τοΰ πλουτου
  νΐ,^ *νηςχα1 των καλέργη τι
  Ύΐ»«Βΐ·"τ· — ■ ·„ ,- „.-,., τιίιν άναλογιών πρός
  ** Γ Ι Μ Ι 1111 ΙΙΛΐΙΛ* -ν»-Ί.'*------------ *■ .-
  Αλλα
  καί τ2 όπωοοφόρα τοΰ Πή
  --·■ λίου έπιτρέπουν προοπτικην
  Γ»εχά κερδοφόρον έΐαγωγής. ^
  ΛηνΡι »"Οσον άφος." * <~* μιω ----------- , „., τόκλάδ^μά «Ειδικώτερον, ύπαρχει εν π0{ησ(ς της^ ' Ελλάδι μέγα περιθώριον χ()- 8άκου) 0£ν δ,ό την αύξησιν τής Απόδο¬ σις των δημητριαχων, ε- -υθή Π χρηοιμοπ^ ^αις χι«ν χημικών λιπασμα „„„,„„,.„.., των καί έφαρμοσ&Μ-—ι——-£ν*α£θ<χ υίοθεχ είς την χατά το ουναχον - κοΑλ,έυγε.α χ«1η να ουναμι θα ν ξασφάλισιν τής ^«^ ^α ^ράς σπο^ά Ούτω ο1οβηιην^ Χρειόζονχαι βιαίως, και ΚωποΙδσ, οπου Ρΐοοδημάτων μ χβφάλαια. Άλλ'οΰχο αχΟι- »· Χ-£ £ ,αλλιίρΥεια γί Ρ&ς τα χ*0~λα,α αα^ι α ^έπ^ΟτΡρ«, χ.λ.ά- λ,ν νάίτίρη ίίς τον τόπον νεται οιχοκαλλ,- άπο,αθ.οτσμένη λονωχης ^ ^ Π,γοχχαι καί καΐα- ;ένα φυτα. τό χερνο: |. ΠΡ1ΗΑΡΗ- (Συνέχεια Τό Κ«0«κόλ ήτο τότε είς τού; Ήτο πρός να «εκστατικόν τό σκόμενος ής τόν ?ς είς συγκέντρωσιν Άμέ •ντελήφθη ότι κατι σοβαρόν «ι. "Άνευ άναβολής καί *ρίνουσαν αυτόν ίπΐτη ·* ?να αοναο*'"*<ν ποιηθή άκόμη. έν Ίταλ χομ,ι,^.....ι-—= · . . ούνη των 'Κλλήνων χου ε- οϋ. Καϊ όπως ετονΐσ άπό των ιθιω-ν ο τη- Ηιοχερικοϋ. Καί δπως; έχονίσ ^^ νέ ^^^οάπότήν Ιδιαίχαταδε των πρι Άλλοι Βαλκανικαι, έδημιθύργηο«ν προοφ. ρίως νά εύρουν χήν πραγ¬ ματικώς εθνικήν καί άποδο- χικήν 'χρησιμοποίησίν των. <·«■*> «'··...«-, ^....._— _.1Γ
  τικήν βελτίωσιν τοϋ έμπο
  κου των ίσοζυγίου Είς
  λας προωδε
  η
  να μικρόν παράδειγμα.
  »Θά επρεπεν, επίσης, διά
  χικην χρηοιμυ:ιυιι,υνν ^^.. την αύξησιν τής παραγωγής
  Χρειάζονται άκόμη καί νό- είς δημηχριακά, νά ληφθή
  μοί συγχρονισμένοι, προ- ΰη" όψει καί ή όουζοκαλλιέρ
  σηρμοσμένοι είς τάς ονάγ- γεια είς τάς άποξηρανθεί- ,-; ^ ■, δχ
  κάς και τας αντ.ληψεις της σας λιμνας χαι τα «λμοτο ύ & , θ ή
  τού βορρα, κατα -------- ^ '* ν * - ^ '
  ένπροκειμέ
  λάβ^ κανείς
  ιρ»---------τΙΙτως κλώθ' ή μοΐρα
  σου μέ τό χρυσό σφεντέλι.
  —Θεόψυχά μου, γιά νά
  σέ γροικα κιαείς, χαντα
  πως δέν εΐν ετσά δουλευ
  τρα στό χωριό! Μόνο την ά
  πατή σου θωρείς καί δέ λο
  άζ ' άδέλιες
  πέστοεψχν είς 'Αβίανΐτες χωρις
  άποιέλεσμπ μέ την μόνην πληρο
  φορΐΐ'δτι πράγματι έκεΐ^ ήσ·ιν
  οί χαΐνιδες καί έβάπιηαν 'τό κο
  ριτσάκι τού Μιχ. Μαραβελάκη.
  Καιά τό 1887 μετατίθεται έξ
  Άβδανιτών είς Γαράζον. Καπο-
  τε όλισθήιχ; έν φ έξετέλει ύπη-
  νεας έποχής.
  Πρό παντός δμω; πρέ
  πει νά τονισθή δτι έφ είς
  παλαιοτέρας εποχάς ή άντι-
  μειώπισις των άναγκών είς
  γεωργικά προϊόντα ήνταπε-
  κρίνετο Είς την αύξησιν των
  καλλιεργούμενον έκτάσεων,
  οήμερον ή αύξησις των προ
  ΐόντων αυτών δύναται ά έ
  ξαοφιιλισθή είς την εφαρμο¬
  γήν τής—διαρκώς ά'λως χε
  οναπτυσσομένης—-νέας τεχ-
  νικής. "Ενα παράδειγμα εί
  νέ έν προ<ειμένφ χα,ιακτη- ρισχικόν καί πειστικόν ταυ¬ τοχρόνως: Πρό ολίγων άκό¬ μη Ρτών, ή Αϊγυπτος δέν ήμ ποροϋσε ποιέ ν ά έλπν'οη, ότι θά υπερβή έτηπίαν παραγω¬ γήν 6 έκατομμυρίων στατή- ρων βάμβακος. Καί δμως, ή χώρα αυτή, διά ΐήν οποί¬ αν ό βάμβσξ ήτο τό κύριον ! .τροϊόν, δέν έστερεΐτο ο5ιε κεφαλαίων, ού τρ έπιστημό- νων καί τεχνικών. Αύΐό έ.-ΐί χριάντα δλα ετη. Καί δμως χάρις ?ίς τάς προόδους τής γεωργικής τε/.νικής, ή Αΐγυ πιος ηδυνήθη προσφάτως νά διπλασιάοη την παραγω γήν της αύτην καί βαίνει ή δή σταθερώς πρός τόν τρι ηλασιασμόν της. Θά ήδύνα- »Αϊ αναγκαι £ΐς ι_«λ/,«^ι» ήτις είσάγεται σήμιρον δλη, ήιιποοοϋν νά έ:ασφα?ισ- ήμποροΰν νά θοϋν δ>ό τής τετλοκαλλιερ-
  γείας. Άτό τής Θεσσαλίας,
  δμως, "
  νά γίνη ιθιαύιη
  διότι ή πεΐρα ά:
  ή θερμότηι. χαί οί σκώλη-
  κες την καταστρΡ(ΐουν.
  «Διά την κτηνοτροφίαν,
  ιοσ<ή καί νο- ,ην „„,.,„ ^ άγρο τικών ύποπροϊόντων καί ύ- πολε>μμάτων, ώ: καί διά
  των ψυχανθών τή; άμειψι-
  σπορδ; Τα ύφισιάμενα ιϊδη
  ζώων δύνανται νά βελιιω
  θοΰν μόνον διά τής διαλο
  μμ χω
  μην παταΐρνει, Μόνο μ'
  δες εδά καί κάθωμαι παέ
  καί χαντδς πώς περνώ την
  ώρα μου χάλα—κατέβα.
  Μά ίντα νά σοθ πώ, άποθ
  ««..οιος τουρκαλβανός
  της) τόν ΐτροσέδαλε διά βαρείας
  ϋβρεωί, την οποίαν δ φιλόΐιμος
  Ποινάυης δέν ήμποροΐσε νά ά
  Μέ άστραπιαίαν ταχύτητα
  αρπα
  ..»;„, ...., καταναλωτικάς ά
  γοςάς καί τα ;:ροϊόντα μας
  είνε νοστιμωτερα Δΐατί έπο ^^ννβΓτΓχωΐγιο ^χωρΐς, δ άρναούτης νά δ,
  »ς να μη_εΛπιζωμρν εις ' ντροντρόλα, γιατ' άποθ θ^, νά προφυλαχθη, τόν άς
  ■·" Λκ τοϋ εϊδους αύτοϋ τσί κουβέντες τού φαίνεται ζεϊκαί σάν κουρέλι τόν ξαπλιί
  των ι-ίσοδημάτων κάθε είς ίντα 'ναι. Δέ μέ κατά γής καί αανιασμένος
  ι δικά την αμοιρη ή δειλο- χτυπ(5Ι καί τόν άφήνει ήμιΗανή.
  1, , „ , . · ' σκότισις μου, άποϋ δέν §ω Άπό τίτε τόν άπέλυσαν ώς άντί
  Σημειωτεονοτιω; επί το ψωμί νά δώσω τώ γλανιώ θασον καί άντιπειθαρχικδν. Δέν
  πλείστον οί κρατικοί γεωπό ' καί · σκυλομουργοϋνται, άργησε νά έχδικηθη^ τή/ δδριν
  νοι μας άσ/ολοϋνιαι μέ δλα μόν' ?Χ« Κσ1 τσ1 κουβέντες ' »■--·-
  αυτά τα ειδή τής καλλιεργεί
  α:, ταυτοχρόνως καί δέν ε-
  μας
  κα1
  ψωμί..άτά
  πώς δέν
  τό βρή.
  'έεις,
  νούν έπιτύχει την είδίκευσιν , _Νσί, μωρή. Δανεικό ήρ
  ^δποΐα—ως συνεβη π. χ. θα ν,, ^ητήξω^η Φασάτα,;
  μέ τό Γραφείον Προστασι ^ό° μά£ ^μου μετσταρά
  άς Βάμβακος—αποδίδει το σω κσ1 δέν κανει νά σοϋ
  σον λαμπρά άποτελέσματα. δώσω, δξω νά πάω πλειά
  θουν μόνον διά τή; διαλο- Άναγκάζονται επομενως ^^Ρ^^
  νης καί έπιλογ*. ποιέ δμως νά πε .ιθρ'ζωνται κυ,ιω ως στσιτιοδέβγεται τό με
  ο?ό τη^ίσαγοίγής ζώων ά- ΡΪς ^ραφειοκοατικα: εργασι τάξΐΛ Λοιιχός έδα κάθω.
  Οια τη, ίισ°^ «* ^^άχων άς καί δέν δύνανται νά πά οι να γαΐρ' απού τή βρύ
  π0 χώρας αλλων "Λιμαΐω ^ -^ να μο0 δώσ νο ψω
  καί πλάτων, η οΐχο,α οποιβ ^« ? ^ μ1, Καί συ χαντας πως σου
  λρϊ
  ποίων οί κορποί
  πιόν φλοιόν,
  Λ. 6-
  άναμένει ά.τό αύτάς
  «αί π ού άσφολ'Τ-ς
  θά παηεϊχον εάν είδικεύον
  το είς διαφόρους κλάδου:.
  «Θέλω νά έλπίζω, δτι ( έ
  τής 'Ελληνι
  - -_τ--. , τό μεντέτι,
  τοΰ Θεοΰ καί ποθ διάολο
  τα μαθαΐνει τόσα παρατη
  ρήματα!!
  οιίνην Λη ρημ
  χρβλήθησαν εί-, γαίας μέγα-
  λης αποδοοεως^
  «Διέπχισα συχνΓ', την
  ΰγειας των
  ηει νά αυξηθή. Άλλά το χμ
  μα της Ελλάδος τί νέ καΓθλ
  ληλόχοιον διά τα χονδρο-
  φλοια φροΰια καί Ιδίως τα
  τού Λΐϊθϋ τάς προ
  _; τής Κυβερνήορώς
  τού, ή γ^ωργία, άκρογωνιαί
  λίθος τοΰ οίκοδομήμπτος
  τής κοινωνικής προνοίας,
  κ
  ^
  1 πάτο τσή θάλασ
  ^.^------ίντα γΐνεται!
  —Οί διαόλοι στό ψώμα
  κιόλας
  ΑΝΕΖΗΝ1Ο
  νΐ' — — *·
  τοθ Άρβανίτη: Κατά την έπανά
  στάσιν τοΰ 1896 τίθεται επί κε
  φαλής, δπως έπραξαν καί πολλοί
  άλλοι ομάδος Μυλοποταμιτών
  καί κχτεβαίνει είς τόν Κάμπο τοϋ
  Πλαταίέ Γενομένη; έτιιθέσεως
  λαμβάνει μέρος στήν μάχην και
  τραυματίζεται «αρ' ενός τούρκου
  τού Μπιαήμ Τσαούση τοθ Καπε
  διανού, οποίος καί τόν εγνώριζε
  διότι είχον σονυπηρεν,ήσει εΐςτήν
  χωροφυλακήν. Δέν χάνει δμως
  τδ θάοοος τού καί μέ μεγάλην
  ψυχραιμίαν τόν -ϋντιπυροβολεΐ
  καί τόν άφήνει είς τόν τόΐϊον γω
  ρίς νά δυνηθή νά κάμη οΟτβ ενα
  βήμα. "Ετερο; τις τοθρκος τόν
  κιινηγεΐ τραυματίαν φωνάζωντάς
  τού «Στάσου ΠρινΊρη ταυ)έπι
  στε, άκόμη δέν πέφτεΐς;» «Δέν
  πίφΐω μωρέ παληομπουρμά ώ-
  στε νϊ Θέλη δθεός» τοΰ άπαντα.
  Ήτο όμως έξηντλημένος άπό
  την αίμορραγίαν καί θά τον έ
  σκότωνε,ν άν δέν ευρίσκετο έκεΐ
  πλησίον δ έ£ Άδελε Κοντ·τξής ό
  οτις ναί τόν συνόδευσε μέχρις ο
  τού αυνήντησαν τούς Χριστια
  νού; Μιιλοποταμίτας ο! όποΐοι
  (2υνέχεια εις την 4 σελίδα)
  Γ
  V
  Γ ι Ιί-ΓΤΤηΓΓΓκΤΙ ΜΎίΤΎΡΊ
  Πληροφορουμαστε ότι αρμο-1
  σίΓ
  Ε
  ή ι<:ηιθεωριι-ισ ' ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 10 10 Υ Ν10 Υ Κ ΥΚΛΟΦΟΡΕΙ τό μεγαλύτερον των μέχρι τούδε έκδο- θέ ντων κων ~- ΔΙΕΥΟΥΝΪΗΣ-ίΜίΙίΩί ΑΠ. Ν. ΜαΓΓλΝαΡΗζ 72 πολύχρωμεςσίλίδες 2 Λΐθογραφτιμένα έςώφυλλα ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ Δραχ, ^ Γραφεΐα ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 19 Θά πωλεϊται στ ΓΕΩΡΓ. ΡΕΡΑΚΐ V ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Έπαναληπιπής μειοδοτι- «ής δημοπριίοί ς κατασνυ ής σιέγης κοί κυ,οωνίδο; τοϋ έξαταςϊου διδιχκχηρίου Μελάμπων. Έκιίθεται Είς έπαναλ>ίπτι
  «ήν μειοδοτικήν δημοπραοί
  α την 12 τρ'έχονχο: μηνός
  έ. ε. καί ώραν 71 —12 π. μ.
  «αί έν χφ γροφ ίφ τοϋ κ
  Έπιθροορηιοΰ των σχολείων
  Β'. Έκπαιδευπκής Περιφο
  ηε',η^ Ρ.·ί».'.-------ί-
  ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡ_ΤΩ_Ν ΚΟΡΙΤΣ ΩΝ
  Είζ συνεργάτην ρωμαϊκά
  εφημερίδας, μία δέσποινας έ
  γραψε' «Είμαι κορίΐσι είκοσι
  έ(ών, χαρακτήρος ηρέμου, δλί
  σχέγης καί κορωηδος τοΰ
  οιωπηλή χ αί αρκεΐά αΐ-
  ρεί"ς Ρεθύμνης ή καοασκευή | «***·*"»·■*■ ΟΙ γονεϊ, μου μέ
  πτένπ- νπ! „„....,,.'&„. ...... ι καΐίϊγορσύΐ' γιά τάς ίδιότη'βς
  μόν αύτάς. Σ&ς έοαΐτώ αάς,
  αύιός μου ό χαρακΐήρ, είναι
  πράνματι (ΐξιοκατάκοιΐος καί
  Τί^επει νά ζηιήσω νά τόν με
  ταβάλλα) ή νά ιόν άφήπω 6-
  πωζ είνε»;
  Ό αυνερνόιηξ τήζ ρωμα ΐ'
  τής Λπή%·ιη·
  έν Μέλαμπες άνεγερθένχος
  έξαταξίου δημοπκ ΰ σχολεί
  ου συμφώνως .τρός τούς δ
  ρους τούς ουνχοχθέηπ- πά
  ρΛ χον κ Σχολικ. ϋ Άΐ,/ιΐέ
  «•όνος Χανίων, ώ, Μναται
  να λάβωσι γνωσ,ν οί β>υ.λό
  μΡνοιπροσερ/όμενοΐΡίς ,δ
  λείου Μελάμπων
  γρα ρεΐον -'
  ως Β'
  «9ά α&'; άηανιοϋαο: α')
  είς χόνον σοβαρόν καί απού
  ών μόνον την έιιταγήν τής
  ·ηρανμαΐικτ)ς μου σκέψεως ό
  <: αί Ιδιοχηχές αα< είνε άοε β) είς τόνον ΐ πνευμα ήρΐμΐας, ΚΛΛΗΝ1ΚΙΙ ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ' εΐδα νά κλαΐς μιά μερά κ' έρώτησα τή γή" —Είναι γιά μέ τό οάκρυ πού την δροσολογεΐ όπως δροσίζει τ' άνθη τό ούράνιο πρωτοβρόχι Κ' ή γή μοΰ είπεν: δχι Λοιπόν δέν τό γνωρίζει, άκόμα δέν τό νοιώθη, πώς τρέφονται γιά κείνην οί μυστικοί μου πόθοΐ; δέν ζέρει τί γυρεύω, 'πές μού ψηλέ Ούρανέ. Κ' αύτός μοϋ είπε: ναί. Κ' έρώτησα καί πάλι τή γή τή ζηλευτή. — Δέν θ αγαπήση τάχα καμμιά ψορά κι' αυτή; δέν θά τή δώ νά ττέστ] στοθ ίίρωτος τό βρόχΐ; Κ' ή γή μοϋ είπεν 6χι Πώς ετσι θά διαβαίνουν τής νειότης μου τα χρόνια, κι1 αυτήν, αυτήν μονάχα θε νάλατρεύω αίώνια ώς πού νά βρω τό ΐανήμα; πές μου ψηλέ ούρανέ Κι' αύτός μοϋ είπε· ναί. Τ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ Ι άνιίδρσ »α νά ρβ ^ειάζειαι, Ινα ιι9ν ίν άπακουμέ φ^νουν κα ίσθημαΐο ιφοοονς ηε χρειάζεται. ταραδβίχματι, ' πιάτσ μακαρό V μέν ου γΧυκοΟ τα μαν/ίίιοοπήοουνα/.., Σχεφϋήιε επάνω στά χρία ού«ά σι^μβΐα καί άηοφασΐσα τί», Μ. γ. ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Διπκη>ύξεως δημοπρασί-
  ας ενοικιάσεως φόρου υπέρ
  Άγροφυλακής επί των ξη-
  ρας μεταφεςομένοίν προΐόν
  των.
  φανεράν
  ιρ?>μαια παρμένα
  χνιέαας ηςαγματι
  ζθ)ήζ, διι οποίος
  Τή^ προσέχη Κυριακήν
  12 Ίουνίου καί περΐ ώροιν
  11 π μ έν τή Αιθούση των» , „ , έ -
  -Τ>^ντ-1εραρχών θά ομιλή μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  ση ό κ. Αλεξ. Χαίδεμενα ενοικιάσεως τ,οϋ φόρου ύπέ}
  άγροφυλακής επί των διά
  ξηιάς μεχαφερομένο)ν προΐ
  όν των καί αλλων οτορολο-
  γουμένων ΡΪδών διά την /9'
  Ίουνίου έ. έ", ήμέοαν Κυρια
  κήν καί περί ώραν 11— 12
  έν τω Γραφείφ τοΰ Έπό
  πχου Άγροφυλακής καί ένώ
  πιον ιής επί τούτω καχαρχι
  κις έπόπτης Γυμναστηρίου
  Χανίων μέ θέμα: «Ή Γυμνα
  στική έν Ελλάδι καί ό
  ΚρητικόςΆθλητισμός».
  ΕΙσοδος ελευθέρα.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΛ
  μών τού
  πενθημ,έρου τού Ιούνιον.
  Τα παπούτσα σας ·άπό
  τού; αδελφοισ Λιτινα.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οΐκία μειά
  μαγαζείου π«οά την οδόν
  Άρκαδίοι. Πληιιοφ ι,ί'ΐι
  πα^,ά τώ κ. Ίω Ζανιδ<>Ί
  Άνροχ '
  Ό κ. Μιχ Παπαδάκις έ'-
  μπορος έν Χουμερίω έβάπτι
  σε είς Κεραμιανά τόν υϊόν
  τοϋ Δημητρίου Γερϋΐνυμάκι
  σθείσης Έπιτροπης.
  α., ν άν άκόμι/ Ίίϊν^ί άνο»>
  οίίς, έχει λάθος "Οίΐ χά ή
  ρεμον καί οκεητΐΗΟν αυχνά
  παρσμί,ρίζειαι άηό τόν &οου
  βώδίϊ καΐ έ/ιιΑ7)πΐι<<όν τύπον ΚίΙ δα τί) πίο#>)μ ικχόν δ ο
  ιίνε ηροωρισμένον νά ϋκοφε
  ρη ηλΙ νά ηΐηττι θϋμα έχιΐ
  νόν ηοΰ έιιεννιΐ μόνον έξ ΰ
  πολσγιαμοθ κι' έχει την καρ
  διά τού ΐραχίϊα παΐ νεποή 8
  /ιως την /ιέΐία ηον ιοβόυν
  Ή 'Επιχροπή διαΐιμήσεων
  Χανίων συνελθούσα έχχά-
  πτως ιίς συνδίίασίν την 6—
  6—1938 έκανόνιβεν την χΐ
  μην ιών κάτωθι εΠών ώς έ
  (^^γνε^ αχέσκε.)
  32, Κάοβυ
  νοι Είς τό Γραφείον _πο-
  πχου Άγροφυλακής καί δύ
  νανχαι οί ένδιαφερόμενοι
  π οσρρ/.όμενοι νά λαμβάνω
  ΚΊΧ' δ-Λ&ν . ..
  να χονδρικώς διαχ. 2,80 λι
  ανικώΖ δοαχ. 3 ά ιό τής 11
  Ίουνί,υ 1938.
  σι γνώσιν.
  Ό Νομάογης Ρεθύμνης
  (Ώ; πρόεδρος Ε. Σ. Α
  νροφυλακής)
  Κ. ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ
  Τύποις Καλαίζάκη
  Δ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Έπλούποτ τό 'κπριΐον τού [ΐέ μι'γα [ΐη/ι'νημα
  ύπερβρα/.έων κιηιάιων ιοΰ Οΐ'.ου 8ΙΕΜΕΝΣ
  Βερολίνου ι υιού ΡΑϋΙΟΤΗΕΡΜ ^κ.'ΐλιιμβά
  νόν τμήμα Χειρ'υογι όν κ<»ί τμήμα Θίραπευιΐί'ό». 1) ΔΙΑ ΤΟ ΧΚΙΡΟΡΓ1ΚΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΤΑ1 Ριζική άώ υνος άποΐι.ίχωσι:, ριζική άνευ ού- ^ λών θεραπκα /^ανιώιι ων(διά τάς δισποινίδας καί Λ κυ.ίρς), άφιΓιρρσις Οηλων καί μΐΊρ(>όγ, ών ανευ ού
  λων, άιαντκι αί ήλΐ'κΐ'ΐο/^ιρουργικυί έγχειρήθΡΐί.
  2) ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΤ1ΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑ1
  '^ ΕΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  ΣΑΝΤΕ
  ΚΑΠΡΙΣ
  Λοθιήνες, άποσ-ήμαια, φλεγμον.ΐί, σταφυλμκι-κ
  κίασις, έρισύιελ «:, ά*μή τοϋ π .οσώπου. ύδραδενί
  τιδες, παρονυχίιπ(άγκάθια;, δακρυοκυστίιώις, ό-
  πισθ ιβόλβια άποστήματα (άνευ έγχειρήσεως), ίρίχι
  δες, έμπυήματα ίγμο ήου άνχρου, 'έμπύημα των
  κοιλοχήτων ιοΰ μειωπικθΐ', άπαντας οί καιόρροι
  τοϋάναπνευστικοΰ (βρογχίτιδες, δοθμα βρογχικόν,
  βρογ/εχτασιαι, άποσιήμαχσ των πνευμόνων, πυώ
  3£ δεις πλρυρίτιδες — δνεν έγ/νειρήσεως—φυματίωσις
  || μόνον είς την κυ.ωτικήν αυτής μορφήν), οξείς καί
  || χρόνιοι ρευματισμοι, άρθροπάθιαι, όστεομυελίιι-
  '- δες, χολοκυσιίτιδες, γαστρίτιδες. ήπαιίτιίες, νευρι-
  ρίτιδεΓ, ΐπχυαλγίαι, ελκη τής κνήμηΓ, γενικευμέ-
  νον εξρμα καί απασαι αί γυναικολογικον παθήσρις
  (παραμητρΐτιδες, σαλπιγγϊτιδρς, Λποστήματα κλπ.)
  ΒΕΚΑ
  Άνππρύσωπος ·£€ £ΤΑΓΑΚΙΣ
  ί^Ε^Χ·""
  ΡΕΤΤΑ
  ΖΑΠΑΝΤΙ
  ΑΓΓΕΛΙΑ
  πΐ τέλΐους!! καί νό Νο 15 μάς
  Αύτό δμως είναι άλλο
  'ΕϋμφάνισιςΜουττί, περιποίησις δλαα-
  φθαστα χαΐ.τό πιό σηουδαΐο χαρμάν ι έ-
  ζαίρετο
  Δένμπορεΐ νά μή ί «ανοπο ιήση καί τό
  ιϊιο ίδιότροπο γοΰστο κάθε καπνιστού
  Έμΐτρός λοιπόν! Ζητησατέ το άπό δλα τα
  περίπτερά γιά νά πεισθήτε Δομιμάσατε.
  Άντ ιπρόσωπο ι Νομοΰ Ρεθόμνης :
  ΕΥΓ. ΣΤΑΜΛΘ1ΟΥΔΛΚΙΣ
  ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΦΑΚΙΣ ίί
  —)
  ΔΓ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ
  θέας είναι καί τό επι τής ό-
  δοθ Σωκράτους 146, το- φΐλου
  συμπατριώΐου κ. Σ,τέλιου Μα-
  □ανκουδάκη ·Γ) λ«««αι_..
  Το Έμπορορραφρΐον
  ΒΑΣ Ι Λ. ΒΟΥΛΟΥΜΒΑΣΑΚΗ
  ΑνππΑΙ —
  09-4/
  V
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΑΝΑΙΙΑΙΙΑ ΜΑΡΚΐΑΟν
  Ίατρός
  Υε
  *·*.»
  για
  ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Π^ΟΟ^ΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ·ΉΤ1ΜΗ ΜΙΙΙΘΕΩ1ΜΙ -Ι —
  Άριθμ. 6540
  Πρόγραμμα Πλει-
  βτηριαβμοϋ
  τής μεχά χοϋ νομίμου χόκου Πρινιανάκι κληρονόμον Μα
  ύπερημερίας έΐιί τούτων άπό ρ'ας Μαρ. Πρινιανάκι και
  τής ήμρρας τής καθυστερή μέ δημοσίαν οδόν 2) «Κ".ν-
  -υ κατωυι υπυγ^γρυιμμ»:- σεως μέχρι έξοφλήσεως ώς έ , ΐράδα» ογρδς καλλιεργΐμε-
  νος Συμβολαιογι,άαο: Μυ- πιδοθείσης',τω πρωτοφειλέτη νος εκτάσεως με<οων «τρα- λοποτάμου Γεώργιος Κων. αυτής Μάρκω Καλούδη ώς ' γωνιχών τεσσαρων χιλιάδων Σαρρής κατοικοεδρεύον είς καί ιω ύποθηκοφύλακι Μυλ) με τέσσαρα ελαιόδενδρα συν. Πάνοραον Μυλοποτάμου μου πρόςμεταγραφήνώς δεί- - κχήμ,σι Μαργαριτας χηρας -ΛΑ«. λ,'Λ,ι.β. ΐ,τϊινή. κνυται εκτών ύπ'άρ^-4909, Ν: Καλούδη νυν συζυγου τή: 17 —11 —1934 καί Χρήσιου Παπαδάκη &μμ· 5051 τή; 24ης Νοεμβριού 1934 άποδ ικτιχών έπιδόσε ωςτών .υινυν Λαβών ύπ' όψει 1) την υ¬ πό χρονολογίαν 8 Μαρτίου 1938 εντολήν χής Έθνικής Κχημαχικής Τραπέζης ιή; Ελλάδος έδρευούσης έν ' Α· θήαΐςκαί έκπροσωπουμέ- ύ)τό χοϋ Διευθυντού α'ν κ. Ιωάν. 'ΑΘ. Δοοσο- 3ΐού)νθυ κατοίκου Αθηνών δπως προβώ κοί την αναγ¬ καστικήν εκποίησιν ιοΰ έν Πρινιανά^η καί με δημοπί- , αν δδόν 5) «Περβολαρι» άγ· Ι ωϊΐαιν ιιΐΜΛυιιηω.-.ί,,.,ιν^. , ρός καλλιεργημένος έχτάσε- ϊών έν 'Ρεθύμντ» Πρωτοδι ως πέντε χιλιάδων μέτρων *ών Ήλί·χ Άποσιύλου καί χετραγωνικών με έχτά έλαι Γ?ωργ. Ν. Τζιρίτα και οι'ή; όδενδ,ια καί δύο χαρουπέας έτειάσοετο ό ρη^^ίς πρωιο- συνορ. κτήμησι Μιχαήλ Γ ια φειλέτης δτως κ χταβΐλη αύ χάκηΈμμ. Χχΐζιδάκη, κλη καστικην &«.;ΐι>ιΐ|υνν ιυ« ^. τη τόχρ λί >πς στερΛίνας Αγ ρονόμων ΓεοοογΙου Κουντ-
  τ,ψύπ'άριθ. 2537δανηστΐ'<'φ γλίχς κ: Συ»άλλαγμα δψε- λάκη καί με δημοσίαν οδόν συμβολαίω χοϋ Συμβολαι- ως επί Λο>δίνου έν συνόλω 4) «Μποΰρλος» άγρός «αλλι
  ογράφου Χανίων "είρπσυβού ε^αών έξήί^ντα τοεις, σελλί εργημέ»ο; εκτάσεως μέτρων
  λου Γαίάνη άναφερομένο>ν νια δέχα τέσσαρα «αί πέν τετραγωνκών δέχα πένιε χι
  χαί περιγραφομένων άχινή νας τρείς ή τό ισότιμον αύ- λιάδων με τοιάκονια πέντε
  των χχημάτων τυΰπρωιοφει των ιόιε είς δραχμχς έξή<ον έλαιόδΒνδρο^,μίγάλα καί δέ- λέιου τη; Μάρκου Δηα. Κα τα έννέα χιλιάδας πεντα- κα μικρά μουρέλλα τρεϊ; χά λούδη άποβιώσαντοςκαχά τό κοσίας εβδομήκοντα έττά ρουπέας εν^ι άΚώνιον, μίαν ά ϊϊος 1θίί8 καί κλ"ηρονθΐιη- «αί 80 ο)) (69.576,80) πιδέαν συνοι^ κτήααο >Α·
  υέντος υπό τής νομίμου ου καί ταύτας έντόκως έκτοτε Υ»ρής χήρις 'ί"
  Ιύγου αϋιοϋ Σοφίας τό γέ- ώ,καίμΐτά'.ών άπότή, έπιτα μιισκάκι, Κω
  νος Μάρκου Παπαμαρκάκι γήςτόκων καίέξόδων δ/ριςέν Μαρίας Ίω>
  - - ·*. ι /------Λ...λ,τη- κλη.ιονόμων '
  Τα λά>« χληρονόμ
  άπό 21 Όαωβιίου 1936,
  22 Όίΐωβρίθν) 1936 καΐ 26
  ΊουΛου· 19·Ί1^ πισιότοιη·
  χικά ,τιΰ ύπο(ΐηκθ'ρο7>.'Ίΐ-
  κείου Μολοπ)τάμ>υ έ-
  σονχάσσων το σχε»ιΛυν ^ν«- μφχίνινια την μ·ί»γ»χφήν
  γραμμα καί ένεργών τος νο τής εΐοημίνη; έτιτ »γής κ«-
  μίαοικ διαϊοπώσεις καί κοι- χά την 24 Ν'εαβηου 2 931 . , ^
  νοποιήιπς έφ' ών κτημάιων ' τα δφΐστάμ-να βί η χ "ν κη λιάδων μέ τιέν
  είναι ένυτόθηκος ή δανεί- | τωτέρω άαφε.)'»μένων^ Λΐι
  νήτων κτημ'ιτω" ώ; >όι πι
  στοιοίησιν Πι'),ΐτησί >ς·
  Έπειδη ( ταχθεΐσιχ ού
  κ "™
  όν
  ριααμόν κατά τα
  10) Άσπρούγουςάγρό: «αλ
  λιεργημένος εκτάσεως μέ
  τρών τρ,ιραγωνικών εξ χιλι χ
  δών πεντακοσίων μέ εΐκοσι
  ελαιόδενδρα συν. κχήμασι
  κληρονόμων Ιωαν. Ζουρά
  ρου, Νικ. Καλούδη καί μέ
  δημοσίας δδοΰ. Ώς πρώτην
  προσφοράν δρίζομεν διά τό '
  ύπ' Αριθ. 1) κτήμα δρ. τρείς |
  χιλιάδας, διά τό ύπ' αριθ 2
  δρα/. χιλίας, διά χό ύπ'άθιθ. !
  3 δραχ. δυό χιλιάδας, διά
  τό ύπ' αριθ. 4 δ3αχ. ε^δεκα
  χιλιάδας, διά τό ύπ' αριθ. 5
  δραχ. τοι-ΐς χιλιάδας, διά ιό
  ύπ' αριθ* 6 δραχ. τέσσαρας
  χιλιάδας, διά τό ύπ* Αριθ*
  7) δραχ. τρ~ϊς χιλ,ιάδα:, διά
  τό ύπ' Αριθ. 8) δια/, τέσσα
  ραζ χιλ., διά τό ΰτ' άοι'4. 9
  δρ. όαώχιλ, καί διχ χό ύτ
  Λρ. 10) δ^αχ. τέσσαρας χιλια.
  δας.
  Ό π'νρττηοιασμός ούτος
  ·οτα
  _οφιας ιυ γε- >^3.—γ-
  νος Μάρκου Παπαμαρκάκι γήςτόκίΐ-
  τά ΌΙκιακά έπαγγελλομένης χελοϋ; έξΛφλήσεΓοςέντόςτί
  Λοί ών άνη>ί><ων καί δρφα νομίμου προθεσμΐΓ/ς 3) 1 ι Α_ν .ιι "Γι.,,.Λ,ίηιι 193 ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΚΙ1ΕΜ2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦ)ΡΙΣ Διευθύντής — Ύπεύθυνος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑ1ΖΑΚΙΣ Καχοικία Λ. Παύλου Κουντουριώτου Ποοΐστάιιενος Τυπογοαφείου ΜΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΣ Κατοικία δδός Καψάλη Η Π Ρ Ο Χ Θ Ε Μ Ν Η ΕΚηθΜΙΙΗ Έπιτυχής ή εΐμπνευσις τού ύφυπουργείου Τύπου καί ΤουρισμοΟ δπως είς τό πρόγραμμα τού Ραδιοφωνι κου Σταθμου Αθηνών τής π, Κυριακής συμπεριλάβει επί ήμισείαν ώραν καί Κρη , τικήν μουσικήν μέ εκτελε¬ ί στάς τούς άγαπητούς συμ- Ι πολίτας καί έκλεκτούς καλ Ι λιτέχνας των Κρητικών όρ- I γάνων καί τού &σματος κ. κ. Ιωάννην Μπερνιδάκην ή Μπαξέ καί Αλέκον Καρά βΐτην. Την ανωτέρω έκπο- μτιήν μεθ ύπερηφανείας καί 4 εξαιρετικόν ενδιαφέρον χολούθησαν χιλιάδες ^ινΐων,εύχής δέ 2ργον ο,έάν ό Ραδιοφωνικός έπύκνωνε τάς τοι -Όμπάς τού ώς ΈλΚηνΐκό: πατρός τέκνων της ^.,,.ητρΐττο, ΐΝτκολά»», Έμ- μανοχ'ήλ καί Βοιρβάρας Μ ίρ κου Καλούδ.) κάτοικον α¬ πάντων π^λεω. Ί^θόμνης συντάσσων τό σχετικόν πρό γ >υ Ιωαν. Νι< ρονόμων Φοα Ιΐρινι ιά<ι κυ σ )ζύγο) "Ιω χ 5) «Παπά Φ· Μχλλιεργημένι μεΓρω1 πτ:ιΐαΰτη καί χον πλησχηριασμόν πρός πληρωμήν της άποιτήσεώ; δέ δοα *αι τοεΐς συνορ. κτήμαίιν />'|)ΐχς 'ϊίοαν. Τσι
  Νι «ολ χ >υ Κουφά '.ι
  '6)Β
  άναγ<ασπκόν πλειστη- σβωςμρτρόν τίίραγων. δέκα πένιε χιλιάδων (ΐο, 000) μέ τεσσα^άκοντα Λϋωτοσ/ειλετου της έχδοθεί- όν αναγ<ασπκον πλειστη- οεκα πενιε χιλιάδων (ΐο, οης δυνάμει καί πρός έκχέ ριααμόν κατά τα διθια 59 000) μέ τεσσαοάκοντα γα- λεσιντών ύπ'άριθ. 2537 τής καί 60 τοΰ άπό 17 Ιουλίου ρουπέα- συνθ3. κιημασι Ζα- 18 Ιουλίου 1931 τοϋ Συμ- 1933 .V. Δ. π?ρί είδικών δια χαρίου Στανουδάχι Νιχολ _ . __ . — .€. ... Ι · Μ_____'......_.' .. β - ' ου χοΰ Συμβολσιογραςροο Ρε¬ θύμνης Γεωογίου Λουκάκη, δανειστικών συμβ )λαίων νο μίμως κεκηρυγμένων έκιελε στών διά δίνειον ένυπόθη- Κθν χρεωλυτικόν κεφαλαίου λιρών στερλινών Αγγλίας 18 Ιουλίου 1931 τοϋ 2,υμ- ΐ»οο ίν. α. πρρι ειοιχτον υι« χαριυυ _ ιαν^υυαχι ηιχυΛ βολαιο/ράφου Χανίων θρα- τάξεως επί Ανωνύιΐων έΐαιρι Κουφάκη καί μέ δημιο'αν «,,βη,'.ΐΓ.,, ΓηϊΛνη^η) 32743 ών ώς τό προτον δρθ.)θν ό^όν 7) Χιΐνομήτατχ ά^οός 59 ήομηνεύβη καί συνετλη | καλλιεργημένΰς έχΐάσίω: ρώ'ίη, τό δέ έτερον 60 ώς Λν μέτρων τετραγωνικώ; δοί)Νε τικατ.-:στιχθηύτό τοΰ Α. Ν. κχ χιλιάδων μέ δέκα χ.ιοοο 90 τ >0 1936 πρός ρΐσ,τρα ■ πέα; σ»νοο. κτήμασι κληρο
  ξιν τοϋ είρηιιένου ποαοϋ με | νόμων Γριιγ. Πετσέταν,
  τχ των τό^ων καί έξό5ων | Γεωογίου Κουναλάκι καί
  Ιιρών οιεολινών "ΛγγΑΐας αυτών § 5Γοιε αχρις έντελοϋς ' Ρούσα.- συζύ/ου Ήοακλέ
  εκατόν χεσσαράκονχα (140) έξΓφλήσεω;, τή εξής ένυπό- ο»·; ΣΓαυρα<ά-«η 8) « Αγ. , τίς Συνάλλάγμιχ δψ?ως επί θηχα σκίνηχι κτήματα των Αντιβνιοςτ) μελισόιαιροι» ά Λονδίνου εκδόσεως μιάς είρημένων όφειλετών αυτής γοός καλλιεργημένος έκτάσε ϊών έν Ελλάδι ιχνεγνωρι κείμενον είς την κτηαατικήν ως μέτρων Μτραγωνικών ό σμίνων Τραπεζών τής έγκρί περ.φίρριαν τοϋ χωρί .υ Κά- κτώ χιλτάδων μέ εΓ<οοι τρία σρώς της καί την διαταγήν μπου Μετσχίων *α., Άγγε ρλα.οδενδρα και δυο α^ιδε αΰίής έξοφληχρον καχχ τό λιανών τίως Λήμου Κλευθρρ «συν. «χημασιν Αογυοης σύοΐημα τής συνθέτου χορω ναίων νυν Κοινοιηιος Αγ Τ«ιμτιο«άχι, Ανδρεου Κα λυοίας μετά χόκου πρός γελιανΑν, Επαρχίας Μυΐο χεκ.ου, «ληρονομων Μιν Ζου 10,)ο ετησίως έντό; τρέχον ποτάμουχαί είς τας Θεσε,ς: ραρου και Ν.κ Καλούδη 9) χαέξαμην,ών «πό 1 Αύγού 1) «Έπά- ω-Μβχόχ.α» κη- λε.βαο,α αγ.ός ΗαλλΐΒργη στου1931κα έν περιπτώσει πος έ^τάαβως μέίρων «τρα· μένος εκτάσεως μέτρων τε »α·»υο«..ήσβως των ΛτλΛν γωνικών δύο χιλιάπων μέ ΐραγωνικων δΕΚα πβν<Β χι ΐ**ωνη χο,οχρεωλυτικής τι μίαν λ,μονέον καί μίαν ρογ- λιαδων μέ Β!<οσι πεντε έλαι νός δόσεως ήαΙ μέρου; αύ δεαν συνορ. κτήμασιν Έμμ. όδ^νδρα συν. χτηαασι Μαρ ^ * ' κου Μαρκακη Αρίστοδημου Κουναλάκη, κληρονόμων Ταιμπισκά><η καί μέ οδόν ώγΤρμφ ινΐυ1 οτοτά ι >υ σήιιρρον την
  πρώτην Ί)υνίου τοΰ χιλιο
  στ>"' έ^νεΐίοσΐοσΐοϋ τριακο
  στοΰό/'δόιυ εοους ημέραν
  τής έβδο ιά^ος Τυιάρτην καί
  έν τφ ενταύθα δημοσίω γρα
  φείω μου οικίας Βασιλείου
  Α. ζ!ασκιλά<η κειμένης κα τα την συνοικίαν Ξερουλά καί υπεγράφη παρ' έμοϋ πρός ββχΐωσιν. Ό ίπί τοϋ πλεισιηριασμοΰ ύτάλληλο; ΣυμβυΛαιογράφος Μυλο ποχάμΓ!ΐ) (Τ.Σ.)Γ. Κ. ΣΑΡΡΗΣ "011 ά-?ριβές αντίγραφον δ/τερ δημοσιευθήτω διά χής έν Ρΐθύμνη έπδιιΐομένης έφη μερίδος «Κρητική Έπιθεώ ρήσις» ΓΙάνοομον αυθημερόν Ό Σ)ρο: Μυλοποτάμου ΓΕΩ ΤΙΟΣ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Λ.Ε.ΧΗΜ.ΛΙΠΛΣΜΛΤΟΝΟΠΕΤΕ1ΝΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Κατάλληλα διά τα έδάφη τής Κρήτης Ήγνυημένα κοί δοκιμκσμβνα επιτυχώς άπό δλους , κατά 10-3Οο)ο δλων των άλλων , . Περονοσπορίνη, Θβιοχαλκίνη, Μβλιγκρινη και δλα τα Γβωργικά Φάρμαχα είς «μα5 πβλυ κ«μπλάς Μ«ί *μέ *«λά Λποτβλέομ«τα . _ ΟΞΑΛ διά καταπολέμησιν Κωνωπων, Μυιων, βο ρέων, Ψύρας Ψυλών Σιτηρών 'Αντιπρόσωττος Ρεθύμνης ΤΙΤΟ" Ε ΖΑΚΑΚΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Η Ν_Α ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΓΕΩΡΓ. Χ. ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ & ΣΙΑ ΟΛΟΣ «ΑΡΚΑΔΙΟΥ» ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΠΩΛΕΙ: "Ολα τα. εϊδ/) λευκης ξυλείας. Τα έκλεκτά κεραμίδια «Έ" Τσιαε'ντα — Σίδερα— Κ.λ.π. Είς τιαάς λογικάς -τα θά νας ου Λιεκπ. φανερας πλειοδοτι- ίϊίς Ι*«- μης Αιαχηρύττει ότι, Έκτίβεταΐ είς φανε ράν πλβιοοΌτικήν δή μοπρασίαν ή μίαθω- σις επι Εν έτος ήτοι άπό 1ης "Απριλίου 193» μ<χρ'· 31 Μαρτίου 1»3ί> βυμ
  πίριλαμδανομέν η ς ,
  χ) τοϋ δημοτικοϋ
  φόρου ?ο)ο επί της
  "ϊ··μη? χονδρικής πω
  Χήσεως των έν τη πε
  ριφερεΐα τοϋ Αήμου
  Ρεθύμνης παραχθη
  σομένων προϊόντων
  Υη« *ν Υ^νβι και β)
  τοΰ υπέρ 'Α.γροφυλ*
  κης φόρου ήτοι 9ο)ο
  επι της τιμης χονδρι
  κης πωλήσβως των έν
  τη περιφβρβίαι τοϋ Αή
  μου Ρεθύμνης παρ«
  χθησομένων ώρισμί
  να>ν προϊόντων γης.
  Ή δημοπρασία έ-
  νϊργηθήσεται την 1Κ
  Ίουνίου 1938 ήμέ
  ραν Τετάρτην καί ώ¬
  ραν Α — Κ μ. μ. έν τη
  αιθούση τοϋ Αημ,αρ
  χιακοϋ Καταοτήμα
  τος Ρεθύμνης καί ε¬
  νώπιον της Αημαρχι
  ακης "ΑΕπιτροπ*ις.
  "Ορος πρώτης προ
  οφορας όρίζεται α)
  διά τόν άμεσον δημο
  τικόν φό^ίθν δραχ.
  βθ.θϋθ και @) δ>.α
  τον φόρον Άγροφυ
  λακης δραχμάς ΙΟ.
  ΟΟΟ, ήτοι έν πυνό-
  ι
  ■Γ
  ,1 ^ί^μΓκρ^ίες'και αγ- ™ύ εΤνα. 6ρέ άδερψέ
  Σκέφτηκαν ίνα τουρλοθ -
  τοιοολοθ Δημοκρατίας
  πού θά έχει κοττασκευοΜττεΤ
  στήυ Έλλάδα ποΰ ανήκει
  Πληροφορουμαστε ότι αρμο-
  διοι παραγοντες της Γενικης
  Ρ1
  Ρ«
  Ρί
  τ< σΐ / ε; ΚΡΗΤίΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Συνίχεια έκ ι* ιον παρέλαβον χ^ί ραν 6Ϊς Μαργαρΐιε; 1 σελίδας) τόν ιιετέ ρε υ ιδίας ς ίατρΛς -<■ Καυγαλάκ'ς τόν έί)ερα πίυσε καί πάλιν. Δέον νά σημει ωθή ότι ετοαυμιΐ.Ισθη είς την όσφυακήν χώραν καί χάρις είς τόν μπασαλήν πού φοροΰσεν έ σώί)η, διότι ή σφπΐρι» §<τύπησεν επάνω είς την λαβήν καί ετσι έ χασε την δύναμην της. Έκτοτε- μάλιστκ ιδ> έλρερρν είς την μέ
  οην τού διά νά ένθηιή'αι ο.ι αυ
  τος τόν έσωσεν. Μς την μι'χην
  αυτήν ετραυματίσθησαν πολλοί
  Μυλο-,οταμΐται μεταξύ των δτοί
  οί*1 ναί δ Έπαμεινώνοας Χατζη
  δάκης άλλά πειί αύΐών Ηά γρί
  ψωμεν είς άλλο μ.τς σηακίίοιιχ.
  Προηγουμένως είχε λιίβ ι μέ
  ρος την ά,τό κοινοθ μρτ' αλλων
  όιλαρχηγών κατάληψιν τοϋ
  Κθϋλέ τοθ Λαιζιμά ό'ΐότε εσ>.ο
  το')θη καί ό Έμμ Β··;;ύκο; πε.ιί
  τού όπο'-ου «"γράψωμεν" προ ε'θ'·ς.
  Καΐά τό μέίον τής Έπανα
  στάσεοις τού 1896 — 1897 στρρεΐ
  ιιΐι τής πολυτίμου σΐ'ζΰγου τού,
  τίΗ'ότε νι μιοΞυειαι διά δε'ΐτέραν
  φο'^Ίν ττ,ν Δέσποιναν τό γένος
  Λανδόλου έ/ί τής Οικογενείας τών~*
  έκ Μχογαριτ,ών Δ «νίόλων, δι'
  ής άΐΓέ«ι*)οεν εξ εισέτι τέκνα. —■
  Κατά το 189$ παύεΐ ν;."
  νάατασις καί χύιονΓ "τ —'
  τη' τίιε παρουα
  τίς ϊπως καί '"
  γός είς τίν
  υ,ταιόν '/
  καί τού.
  νά ίτ
  σ'
  Ή μ'σθωσις θάάρχηται
  την Ιην 'Γ)υνίου 1938 καί
  θά λήγη την 31 ην Μαΐου
  1939.
  Πρ<ίκη προσφορά όρίζε ται τό ποσόν των ^αχα&ν δ'χα έπτά (αριθ. 17,010) Ή δημιποασίΐ θά γίνη ι ην /6η > 'ίουν'ου 193Χ ή
  μέραν Πέμπτην καί ώραν
  // —12 π. μ. ενώπιον τή:
  — Ό ύπουργός τής Παι·
  δείας κ. Γεωργακόπουλος
  προήλθεν είς την απόφασιν
  δπως επιτραπή εφέτος είς
  τούς κατ' οίκον διδαχθέν-
  τας μαθητάς νά προσέλ¬
  θουν διά νά ύποστοΰν έξε·
  ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8-6—38
  • Ό κ, Πρωθυπουργόν συνειργάσθη την πρωΐαν
  μέ τόν υπουργόν της ^Συγκοινωνίαν επί ζ/;τημάτων
  ττ^ £ο υπουργείων των. Έπίστ,ς εδέχθη Γενικσν Διοικη¬
  τόν οποίον την Κοτϊτη;, κ. Σφακιανάκη, ΔήααρχονΧανϊων κ.
  κατενουν ' .· ,' '" Ύ , Μ , ,7 , ν
  ή; Διά τής έν λόγω υπουρ -κούλαν κχ'. Διοικητήν Μεραρχιας Κρήτης Ιτρα
  τνϋΓ.0 ΈΐΐΓουπής έν γικής αποφάσεως δίδεται -,ιγόν Λελάκην. Σήαε;ον υπό ύπουργου κ. Κοτζιά
  τοΐ~ Γραφείοις ΐοΰ Ταιιείου είς τούς κατ' οίκον διδαχ ' '
  ΡέΚ ' ίί ϋ 9έ ά ό δί
  1
  Ρέθυμνον ιή 8 Ί ;υνί'υ
  Ό Λνΐϊΐληρ οτής τ-»ΰ Διευ λικά ετη.
  μαθητάς τό δικαίω ετέθη θεμεμ,ιος λιθος Κολυμβητικης δεξαμενης συ
  διάΐλίΐοΓτοθ ί5οϊάαΐος ™*^ Μ*™' ^ ™7^ρομΐκών Ταμιευτηριον
  Ου
  Ξ ΧΑΤΖΗΓΡΗίΌΡΗ-
  Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟιΝΟιΙΝΕϊΙ^
  απεφασίσθη διάθεσις ποσόν 300 χιλιάδων οποίον
  διανεμηθη εις εκατοντάδραχμα βραοεΐα εις τρείς χι
  λιάδα; κατόχους κουμπαράδων. Πρός Πρωθυπουρ
  _ ι
  Τέλη Ταχ. έττιταΐγών άτό
  5 "Ιουνίου 1938.
  Μβχρι δ=αχ ΙΟΤδυαχ 3, , ,- <■ , , ~ ι> > >
  » » 300 » 5, γον απεστάλη υπο ομογενων Βοστωνης Λμερικης
  ποσόν 380 δολλαρίων υπέρ άεροπορίας
  »
  »
  70')
  900
  φτιμβρ·
  2000
  2250
  10,
  Κατά τηλεγραφήμ:ζτα τού Άθηνα'ίκου Πρακΐο
  Γ °"-||' ρύου χθές τα Ίαπωνικά άεροπλάνα εξετέλεσαν
  π 50 δύο έπιδρομάς κατά της Καντώνος ρίψαντα μέγα
  ■ 13 λην ποσότητα βομβών. Ή πρώτη έπιδρομη"άπε-
  !* τυχε τού σκοπόν της κατά την δευτέραν 8μως τα
  16 '|απωνικά άεροπλάνα κατώρθωσαν νά κατα-
  18 στρέψουντό έργοστάσιβντοϋήλεκτροφωτι_ιΐ—ίΙ_—2*
  '9 πόλεως „ ' "
  2Γ ΚαΤ'είδήσεις έκ Βερολΐνου άπας δ Γερμανικός
  ^ τύπος ήρχισε νέαν επίθεσιν κα:ά της Κυβερνή-
  24 σεως της ίΐράγας λόγω των συνεχιζομένων έ-
  πεισοδίωνείς- βάρος των έν Τσεχοσλοβακία Γερμα
  νών καί διά τάς γενομένας δηλώσεις υπό τοΰ Πρω
  θυπουργου κ. Χότζα.
  Σαραγώσα. Τα έθνικά στραιεύματα ήρχισαν
  χθές άπό τάς πρωϊνάς ώρας γενικήν επίθεσιν κα¬
  τά
  25
  26
  Β Υ. τή; Ποι
  ίς τβΰ Γεωρ
  · τβ υπουρ,
  κα'ι
  ι,ωής ιθΜ
  II
  ίτοτε έδίδείο είς «υϊόν θε
  σις τιμηπκή καί ΙΟεωρπτο άτ~>
  τούς πρώτους τοΰ χωρίου χοί.
  Τι ιητκή θέσιν δέ έλαβεν καί εί:
  την εορτήν τή; εχατονταετηρίδ.ι;
  Κχτά δέ τό Ιτος 1'.)31 4ττε6ί<ο σεν είς ήλΐΗΪαν ογδοήκοντα τι_ιΐ ών (83) κΐών κα.1 ετάφη μκ/(ΐλ>
  πρεπώς εί, ΐΐΐιν τάφον τόν όποϊ
  όν, δαπιί/αις τού, ε'χε ποοετοι
  μάσει.
  ΐ<·ιοΰτος περίπου ήτο ό βίος χαί ή δράοις τοΰ Καπκτάν Ποι ν α,οο—Μανώλη όπο): ήκούι-το. Αίωνία τοι^ ή μνήμη! ΒΧΣΙΛΚΙΟΝ ΤΗΣ ΚΛΔ\ΟΣ 1-ΨΜ ΕΦΕΔΡΩΗ ΠΩΛΕΜ1Π04 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗ- Ά».Θ. Πυωτ. 839 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Τό Τ'ΜΐρΙ »ν Έφίδροϊ ■ Πολεμιστών Ν'Η<οϋ Ρεθύ¬ μνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εί- φανεράν έπανοιλητπι κήν πλί-Μΐδοτικήν δημοπριι ένοιχιάσ· τους β' κατπγο^ίχ; διααμδ ται ώ; έξη;: Βιομηχανική ιαή καί τι- μή χονθηκή; πωλ,ήαβως δ^. 15.70 Πρόσθετος φόαος «α- τανχλώσεω; δρ. 42,3ϋ Κύ- ριος καί πρόϊθ^ίς φ -">Ε."·ις
  δραχ. 62 30
  10 φορολογη(ΐρ.ν^β
  ρόν οϊνόπνβυμ* δι' α
  τα οΐνοπνβυμ-ιι >πο εΐα
  δι-».τιμά;«ι πς,ό. 81.40
  χγ ή πρό; 75.25 ιιιτ < χγ" οί- νοπνβύματος 95 β 'θμών. Τό ποσοστόν ύ :ϊρ των ά * ναγκαστιχών δίΐνειω όήζΐ ται είς 2.40 κν-χ ι χγ κη ιό »ι, 1 τή β' νά έγ*αΤ<ϊ .„„,, τίΰτο βΐς τό λεπροκο εϊ,ν τή; «Γοναλό/καξ, δα την ψ-χ*Υ·)νί'1ι' χών άσθβ νώ ·' Τοΰτβ, £έ; ύ:> ^
  ποο:*λή έ«ιθ5 της
  δο^ είς
  —Οί
  μ,ενά
  Βερολίνον. Κατά τηλεγραφήαατα εκ βαμ,ασκοΰ
  νάλη δυσαρέσ/εια προεκλήθη καθ' άπασαν την
  θ ί έπε·σόδια εις
  β'ά
  Συρίαν, αάλιστα εσημειώθησαν καί έπε·σόδια εις
  πολλά'μ-έρη κατόπιν της δημοσιεύσεως της Γαλλο
  τουρκΐκης συμφωνίας
  Βιρολΐνον. Ή Γερμανική Κυβέρνησις ουδεμίαν
  πρόθεσιν εχει δπως άναμιχθη εις τό ζήτημα τοθ
  Σαντζακίου καί τουτο διά νά αποφύγη τας παρα-
  ξηγήσεις έκ αέρους τής Γαλλίας
  Λονδινον. Οί χθεσιναί Τά'ί'ας άφιερώνουν κύριον
  ■£.-β..., ,.^>λ ^Λ~ι *ηιι^.7Λ,^ίτιι.οΰ των άνοχυρώτων
  χου τής φορολ ^
  κ*τ* ΧΥ· , .
  ΟΊ οίνοπνευ-ΐηι οπ?ιοΐ υ¬
  ποχρεούνται ν *
  τό παρκδιδόαβνον βϊ; τό ερ¬
  γοστάσιον στ.ίμφυλό·τνβυμ*
  των οίνοπνβυματ οποίων <%' και β' κατηγορί>ς ιτίβς οραχ
  9 κατά χγ άνύδ >υυ οίνοπνευ
  ματος
  Τό δικαίωμα χ <ταναλύ<τί ως δι' ειίαστον 8ιπλβοονεπώς
  Υ9 ΤΑΚΕ Οά πληιώνρ έφβ
  ϋ'-, καί βί; τους προσωοι
  νού; έφπμδιίου; συμττλήριο
  μα μισοοϋ ίψ' οαον δέ ν λαμ
  βάνθον ού.οι όμΐΜονμιαθόν
  έ>« τοΰ Ν*οΰ είς τόν
  ο; έφημερβύει
  πόλεων
  ριχόν χβέος άνήιχετο είς 14.
  2ΘΘ άιαεΗΧΐοαμύρια. Τό έ}α>
  ΐειΐι·<όι» χ2έί; ήΚαιχώδ'η άπό Ι δυεκκΐβμμυ'βιον 441 έ ια τσμαύιιι είς 1 διαεκατσμμύ- ριον 332 έ ως ι ο Μ··" ΠαϋλοςΓάλλου». όρος πρώ:ης σφοράς όρίζεται το ποσόν των δραχμών ΥΟ.ΟΟΟ διά την πά ροϋσαν δημοπρασί¬ αν. "Απαντα τα σχετικά '^ιά την δημοπρασίαν εΰρηνται κατατεθει¬ μένα ίν τφ Γραφείφ ιοϋ Αήμου οπόθεν οί να τα , ι ε- σαν συγκρούσϊΐ, μεΐιξΰ καί άσιυνομΐις. Αί νομιχαί 7 μ· μ όν χοημκτιστηρίου τησαΐ δύνανται πληροφορώνταΐ κατ' αύτούς. Ρέθυμνον τη ουνΐου •ο θύμνης Τ. χν δραχ. 25^0, μέχρις χγ. δραχ. 29ΐ2κα μέχρις 13) χγ δρ«χ. 3237. Τό έΛΐστρεπτβον π-ιοοστόν επί τού καταβληθέντοςδικαι ώματσς καταναλώΐες διά τό ενδεχόμενον ανυδρον γιό πνευμα όίίζβται είς δρ 30 κατά χγ. δι' άμβυκα: χωρή- τικβτητβ^, μέχρις 60 χγ εί; δρ*χ 36,75, δι'άιιβυκις αβ χρις 80 χγ, κοιί είς δρ. 4') 8 δι' άμβυκας μέχοι; 130 χγ. Ο Αί έξαγωγαί βϊς την Γερ μανίαν Έλλπνιπών Γβρααι χέϊ,ους παρετάθη ί ν. μέχ?« Δεσποινίδος, Μαίρη; Κα«έλλο 8,55 ή το- πική -ττροφορά σχετ; μονόλο γβς υπό τού Κ Δεστούνη τού Βααιλ, θεάτρου 9,15 συ ναυλία πιάνον υπό τή; μι¬ κράς όρχήστρα;τή. Υ Ρ Σ. 10,45 είδήαβις. 11,00 συνβ χ:ι« τή; συναυλΐα; :ή; μι¬ κρά; όρχήστυα; τή; Υ. Ρ Σ. 11,30 μουοική χοροϋ δίσκοι. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΙάΗΣΕΙΣ —Καΐά πληοοαΐΐοΐας (ώ>>
  εφημερίδων, ιό συνολικόν Χίέ
  οί, τού Ράϊχ άνή^χειο ιή» 30
  Μαρΐίου 1938 είς 19,1 δι
  σε><αΐοΜκί){ΐα μά^Ηα, έναντι Ιβ,Ο^δ,δισεκάΐθΜμνρίων τού παρελθόΐ'τος €*ους. 7ό έσωτε μα. —'Δι' άναγκαατιιχαύ νόμθυ κυροΰιαι ή μέϊά τού μεγάλον Δαυκάτου τού συνομτλοντ)θ-ϊ'τη σύαβασις περί έίΐδόσεαις ^έγκλημαιιών «αί δικασιικής άρωνήςέπί ποι νίκων ύ/τοθέσεων. — Διά δ^μοσιβυθένΐος είς ιή» ' ί.φημ->.βϋα τής Κυβερνή-
  αεω; νόιιου, καθαςΐζεται δ
  τής διαθέαεως καί δι
  αχειρίσεως ι ών ποσών «ών
  έκ |τής ϊίσα»σ
  ςιάς των είσαγομένων έκ τού
  Σχοφ> θά σιιξαχ
  θ>>0ν έρέΐος ιό ιελευιΧϊον δι
  καήμερβν τού Ί^υγϊου,
  ΔΑΤΕΗ1Η ΑΠΟΘΗΚλΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠ)ΣΤΗΜΛ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΛΝΔΟΛΟΥ
  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Έλευθέρων καί υπό διαμετακόμισιν
  'Λναγνώρισις Ίδιωχικων άποθηκων
  "Εκδοσις άποδείξεων καί ένεχυςογράφων
  Λάνεια υφ' δλων ιων Τραπεζων δι* δπισι)ογρα
  φήσεως ένεχυρογράφων υπό συμφέροντας δ.ιους.
  ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ
  Ι: σεας είναι καί τ* έ ττϊ τής ό·
  δοθ Σωκρώτους 146, το"> φΐλ,ου
  συμπατριώΐου κ. Στέλιου Μα·
  Τό Εμπορορραφειον
  ΒΑΣΙΛ.
  Ταννικόν Γοαα>εϊαν
  ΑΝΑ1ΙΑ1ΙΑ ΜΑΡΚΐΑ0νΓ
  Ίατρός ]§