98255

Αριθμός τεύχους

2627

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1939

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ■ β» *»».βυμνον -*«β«τον «β 'Οκτωβτ·—_--" Μ|......... , „, ,„......
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  Ω ΑΝΝΗΣ ΣΤ ΚΑΛΑΙ -ΑΕ1Σ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η
  ΙλΡΠΗΣΒ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΙΣ ^
  ΙΙΙΕτΊΙΙΙΙΊΐεΐ1
  'Κντυπώσεις Άμερι*αν·ιΰ 'δηιιοοιογοάφου
  (ΑϋΥΤΕΡΜΠΑΧ (δα
  Γ.,,η βάοντ τή; Γβρμα !
  ΚΗΡΥΓΜΑΤλ
  δι* Την
  ίϊ αΰΐοκΓτμόν μα^χδό
  επροχωρουσε έ τί ιής
  χοϋ ΚρόϋισβαλνΕ διά
  ν νού δάσουςιοϋ "'
  Λάουχερμπαχ, έ-
  (,,αψεν Εξαφνα ^ επάνω
  ' ι, πού οέν εί-
  κατελήφθησιιν γερμανικ'ά ε-
  ίιάφη 240 τειραγωνικών χι
  λιομέΐρων. Οί Γάλλοι χρη-
  ο μοποιοΰν π.ιϊύ περισσότκ ,
  ρ >ν τό πυροβΆικόν. Ης ι^έ
  κ α μέχρις εΐκασιν όβίδος
  των Γάλλων άντιστοιχεϊ μία
  γεομανική. Δι* αύχό καί εί- ,
  νέ οί απώλειαι ιών Γερμα-
  νών οχειικώς μεγάλαι, μέγα
  Β'
  Είναι άοκετά γνωστβς ό
  ^ .τού
  οαντ(αμαΤβς ©έτομβν είς
  ξύλινον βχρέλιον 90 ό <ά*ας ΰ5ατος χαί κρεμωμβν β|ς τό δνω μέρος τοΰ ΰδατβς έν λινάτο*ς ή Λ ϊκοΰ χαλκοΰ Την ημέραν τβΰ ραντίσμ*^ς εί; θίονδή την διάλυσιν τού χ α λ**, ι,, δοκιμάζομβν μέ έουθρόν χαρ την ήλιβτροπίου, τό όιτοΐβν πνλεϊτοιΐ βΓς τα φνρμακβΐα "Λμα ό έ';υθυός χάοτη; λά βη τό χρώμα τοΰ ούρανοΰ, παύομεν ττοοσθβτόντες άσβε . στόγαλα Χοησιμοκοιοΰμεν την αναλογίαν «ύτήν τοΰ χαλκοΰ κ*ί τή: ασβέστου δ ταν ό πατρός είναι μάλλον ύγρό, "Οίαν δμως έ καιρος είναι ξηρό:, τόιβ χοηοιμο- ποιοϋμβν την ήμισειαν δό· σιν ήτοι 1 οκάν θβϊ-ίοΰ χαλ κβΰ διά τάο 90 ό«άδ*; ΰδα- τος καί 300 δράμια άσβέ- Πρέπει και διά τήν Φθβ- οίμαιβν νά έμπο5ίαωμβν μέ πάντα τρόπον, ινα οί χόνδυ λοι έαφανίζωνται άχάλυ ήτοι είς την επιφάνειαν τοΰ χώμ» ο*, διότι τότβ ή μικρ" ίτβταλοΰδα Φθορίμαια, ή ό ποία δέν τταίνεται τήν ήμέ ραν, άλλά είναι νυκτββιος, θά γίννήση την νύκτοτ έπά νω είς τού; κονδύλους τα «ύγά της Αΰτά θά έκκολα φθοϋν καί θά δώσουν κάμ- πας, μικρούς σκώλη<»ς, οί όπΰίοι θά είσδόαου» είς την πα(άτ«ν άπό τα μάτια της άνβίγοντες είς αύτην στβ- άς. Είς τάς σΐοάς θά εισέλ¬ θουν διάφβοοι μΰκητβς καί μικρόβια, χά όποϊχ θ* προ ►· τήν σήψιν βρα· είς την αποθήκην. ΑΙ 700.000 Είς την δημοσιευθείσαν είς ιο προηγούμενον φύλ λ<>ν μας "/ί,κθισιν ιάν πε
  πρηγμένων τοΰ Δ. Σ. τοΰ
  Συλλόγου Κυρίων Ρεθύ
  μνης έλαβε χώοα μΐκ παρά
  λειψι: την όποιαν χάριν τής
  αληθείας οφείλομεν νά έπα
  νορθώσωμεν. Παραλειφθή
  δηλ. νά σημειωθή δΐι τό
  ποσόν των 300,000 δραχ.
  δι* ών ένισχθύθη ό Σϋλλο-
  Ιιος
  έτ,ίναξρ κυριοΑεκχι-
  χυνίΗςα ε»α μικρόν
  ,«<^σμα γαλλικυΰ ίππι- ί, Τό μάλλινο κασκόλ έ- ίππίως ευρίσκετο άκό- χρεμαομένον είς χον κλά ενός δένδυου, ε: μέχρσ ,^νοι χοΰ έδάφυυ:, «αί ΙΗ-..0 »1ς χά3ε πχοήν ά- Το ιελωνοφΐ'λακεΐον (ίπων συνόρων ήτο §να ρόιαιον φρούριον, τ ό είς ιά σι'νορα καί λΐΞνον, «^λ. έγ· Γ.™.τ»., ανευ άνχιοιάσε- [. 'Αλλά μόλις εισήλθεν αύιό'ό πρώτος Γάλλος ιαιιοηη:, ι6 όλον κχίρι- άνεχινάχθη είς ίόν άέ· Ήιο καί αύιό ΰπονο ΐμένον, δπως υπονομευμέ έπίοης ήιο κάθε γωνιά 5 δάσους' Έχαιοντάδι-ς ρχών έμποδίζουν τήν προ ιοιν. Έκιος αυτών πανχα ΰπάοχουν άκανθωχά άλλοι έπιχϊθενχηι. Πίσω άπό καταφύιους λο φίσκιιυς, ^ά «75» έκπυρσο- >ίροτοϋν καί νομίζεις δα
  κτυπούν ενα άπρραντον τά·
  .τηΐα. Βορειόιευον μία πυ-
  ρθβολαρχίιι ι ών 155 έπιβάλ
  λειάπόκαιρου Ης καιρόν, έ
  πάνω άπό τή» βοήν, ι ό έ«-
  κωφαντικόν < μπάσσ» > τη;.
  Άπό χαιροΰ είς καιρόν ά
  πανχοΰν καί ιά γεομανΐ'ά
  πυροβόλπ, πού εύρίοκονται
  πίσω άπό τόν Σ(5α >. Σ.ιανί-
  ως δμως καί ιιί Γ<»λλ·>ι ?Ηε·
  ροιτ/Λνχαι μήπως τό γεομα
  νικόν οχρατηγεΐυν άναμένει
  τήν άφιξιν τοϋ χοΰ ιυροβο
  λικοΰ άπο την Πολοονίαν.
  "Ιοως νά αναμένη έπίοης
  τό άποτέλεσμα τής «έπιθέσε
  ως ιής είρήνης» τού Χίτλερ
  αν καί καί ή ελπίς δτι είνε
  δυνατόν νά ύποχωρήσουν ή
  Γαλλία καί ή Αγγλία γίνε-
  ται όσημέραι άσθενεσιέρα.
  Έ'άν δέ ακουσθή ή γ· ώ-
  μη τοΰ μοτώ-ιου, ή }έλπίς αύ
  μέν έντός
  έοβεσμένη% »«,.„. .^, ____
  δή δέ πολλάκις δέν έχομεν
  καθαοάν άσβεστον, αύξάο-
  μβν τβ ποοόν είς 11)2 οκάν.
  Χύνομεν τό «σβεστόγαλα
  είς τό βαφέλιον μέ τήν διά ·
  λύσιν τοΰ θειΪΊθΰ χαλκοΰ, έ
  νω συγχοόνως άναχατεύο-
  μεν ιό μΐγμοι. Ενώ ποοσθέ
  τομεν τό άσββοτ6γ3ΐλ·α εί;
  ποϋν οκληρά* μοϋ
  κνας Γάλλος σιραπώιη:.
  «Πολύ Θά εύχαριοιη^οΰ
  με δ τα ν θ> τοΰς Εχωμε ί^ιώ
  Εη μέσα άπό αΰτό τό δάσος
  διά νά δυνηθώμεν νά τούς
  κυιτάξωμεν καλλίτερα».
  Ημείς—διόφοροι ξένον
  δημοσιογράς,θι,
  ταί άμερικανιχών
  δών, οί πρώιοι αλλω:
  τού: ότοιουςέδό9η ,'ί δδεια
  νά επισκεφθούν ι ήν ζώνην
  πολέμου — έφθ σιμεν μέ
  χρις έδώ πυνοδευόμενοι ά
  πό γάλλυυς ΓϊΗιωααιικούς
  καί ούο στρατιωχικούς άκο
  λούθους 'χονν Ήνωμένων
  ιωμβν αααφανοΰν τα
  νβη θά ρβιντίσωμεν καλα
  οί δχι έλαφρά τό φύλλωαβ.
  ό* έπαναλάβωμβν ο*,.^
  ράντισμα μετά 10 εως 12 η
  μβρας κ«ί έν άνάγκη δηλα· ,
  δή δτοιν εξακολουθή η &6
  στη καί είναι κίνδυνος ν«ι
  φανήή »σθένεια, 8ά ραντί·
  αωμβν καί τρίτην φορκν με
  τα άλλας ΙΟεως 12ήμέρ«ε·
  Ραντίζβμβν την παταταν
  την ήμερ*ν τής παρασκιυης
  τού πολτοϋ κ«ϊ βχι αρνοιβ
  ρα, διότι ό ποΚτβς χβνει
  την ονναμιν τού Έξυπα-
  κούβτβι δέ. δτι έάνβρ*χβϊ 2
  η 3 ήμέρ«ς μβτά τό ραντι
  ομ« έκπλύνη τόν πολτόν α
  πό τα φυτά, θά τό έπ*ναλα
  βωμβν.
  Μέ ούο ή τ?ία ραντισμ»·
  τ« 9ά αποφύγωμεν την στ)
  ψιν τή; πατάτβις «πό τον πε
  ρονόσπορον.
  Τα σπόρι« τής άαθενβιας.
  μολύνουν την πατ»τ«ν και
  ά την στιγμήν τής βξα
  ... » — ·~ Γ"--------
  β">ομ*δα πρό τή; έξαγωγής
  κόπτβμβν τό φύλλωμα των
  φυτών καί τό καίομεν
  'Αλλά έκτός τής σήψβως
  «ύτης φοβερά είναι καί ή
  αήψι:, ή όποία έκέρχβται με
  τΑ την ποοσβθλην τοΰ θκώ
  έχωμεν την κ*λ Ι
  ΜεμγβινΛ» .. χτά τιρβάδια, νά
  τούς παραχώνωμεν κοττά τό {
  σχάλισμβι. Πρέπβι άκ,όμη νά {
  έμποδίζωμεν τό σχίαιμον >
  τοϋ χώμκ.'ος μέ σκάλισμ» '
  ή «κάμη καί μέ πότισμαι δι ι
  ότι δια των σχιαών ή Φθο ·
  ρίμαια φθάνει τΐ/ύς χονδύ
  λους καί γεννά έπ' αύτάάν ,
  τα αύγά της. ι
  (Άκολοοβϊΐ)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩ2Ι»
  Κατόηιν ληφθβίση; άπβ-
  φάσεω; τοΰ κ. Νομάρχου
  Ρβθύμννς «ΰριον εορτήν
  των 4 Μαρτύρων αιχαντα τα
  χαταστήματχ θά ώσιν :ιλρι
  οτά κατά την πβρΐφβράν των
  , Τιμίων λβιψίνων, πρές δέ
  άπαντα τα καταστήματα καί
  οικίαι δέον νά σηματιοστολι
  σθώσιν «πό ανατολή; μέχρι
  δύσεως τοΰ ηλίου
  Ρέθυμνον τή 23η Ό/τω·
  βρίου 1939
  Ό Διοικητής Χωρβφυλακής
  , ΠΕΡΡΑΚΗ2
  ι ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δυνάμει τής ύπ' βίριθμ.
  16547 24-10-1939 αποφά¬
  σεως τοϋ κ· Νομάρχου Ρεθύ
  ΒΖιιυ·ΐϊιι··"ΐ *-·■»-----------
  Λ·.· ιής Κυβερνήσεως, ήτις
  ούτω υπήρξεν δ σημαντικώ
  τερος συντελεσιή; είς την
  πρΐχγματοΐιοίησΐι- των σκο-
  πών τοΰ Συλλόγου.
  λ,εδικαιολογημένη έκ τού
  τού ι-ϊναι ή εΰγνωμοούνη
  χοϋ Συλλόγου καί τής Κοι
  νωνίας μπς πρός χήν Κυ
  βέρνησιν, άνευ τής ένισχύσε
  ως ταύτης τής οποίας, ή ι
  δράσις τοΰ Γηροκομείου έν
  ιϊ) πόλει μας, δν δεν έμαιαι
  ■οϊ5εο, Θά άνεβάλλε^ο έιί μα
  κρον. .
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  "Ελάβομεν καί δημοσιεύο
  μέν ειν*αρίστως την κάτωθι
  Τα έμπορικ-ι Ματαοτήμβτ
  τα κ«ί τοιαΰτα
  ιοΛεήν
  Πρός την Κςητ. Έπιθβώρη
  σιν.
  Ο Σύνδεσμος τώι> 4 νεο
  μαρτύρων ανακοινοί όιΐ τα
  σχέδια τής διαρυθμήσεως τού
  ναοΰ καί τής άποπτοατώθβως
  εύρίαπονται βίς ιό ΰπονογζΐΛ
  Παιδβίας πρός έκδοσιν τής ά-
  παοαιΐήι.ου αδείας.
  Ή αδεία αύΐή ποοσΝΟπτει
  είς τόσα πολλά έμπόδια επί
  άθ ώ, νά
  μονο πυοοΒολονν όσον δύ- νόν πρός το ^ ρ
  •ια», (,ηο^ωροϋνχες δέ λερ. Τα γραφο.ενα εις το
  Ν .:.. ...λι.^. _'....... ΧολτΛ^ιον αύτό δέν είνε ου-
  «αχαλαμβάνο«ν αλλα=
  π,έιβως ^λτάοιον «ύτό ^
  λα= θε- ναχδν νο έπαναληφ&ουν.
  δλ έ^ώ εΐα ιο μ
  ναχδν νο έπαναηφ
  ννώιιη δλων έ^ώ εΐα ιο μέ-
  ι" ί «Μάλλον με
  πι
  ΐ οποια,
  ων .
  μέ τόν σπόρον τή5
  · γν«
  κ τού
  Τμήματοξ)
  τοΰ
  νο
  ,ιαν Ημέραν προχω.οΰν τρι
  «ντα μέτρα τήν δλλτ|ν τρια-
  ίΟ0ια Είς ιό ενα μέ^ος προ-
  (ωροΰν είς ιό δλλο ύποχω-
  Ιϊθΰν, διά νά προχωρήσουν
  Μλιν. Άλλοΰ πάλιν οΰτε
  "ίοχωροθν, οΰΐΓύποχωροΰν.
  Αυτή ή δοΐιλΓιά γίνεχαι ά
  'ο τόιε πιύ ήρχισεν ό πό-
  ιο:· "Εισ. έφθασαν οί Γάλ-
  01 μέχρι Τών 5ρ(ο>ν τοΰ _α
  ^μΐ'.'ύκ είς ενασημιίον ά-
  [β·Ρως πρός νότον τοϋΤσβά
  Ηίηρυχεν. Τόσημανιικόν βι
  ^μηχανικόν καί άνθρακωρυ-
  'ντρον Σάνκτ "Ιγκ-
  εύρίοχεΐαι ΰ.τό το
  «υο τοΰ γαλλικυϋ π
  Λιυ^ϊ, - --;- ■ ηχτάτας. Οί παραγωγίί νν;ω
  οφαλώς ένδιαφεροοοαι,αλλα "ί!:βυν δτι την προσβολήν
  "" '* - _..»_ Ι > ί----..__Λ ·η« «ΚΙΚν λβΐ- Ι
  4«φ των
  υξ κ. Ά.
  •Ο αύτός 8ά όαιλήση αΰ
  ριβν Κυριακήν 2<» Όκτωβρί ου κατά την Θβίαν λδΐτβυρ γί*ν έν τφ ·Ι Ναφ τής Κυ- ρίαςτών Άγγέλω.'- περιοχήν ^^__.. λοι σΛνανχοΰν νέον τύπον άντιπάλου. Οί ^ρώτοι Γερ- ιιανοί τού; όποίους συνήν- τ ήσαν ήσαν παιδία σχεδόν. Παιδία τής χιχ)εαικής νεο λαίας χά δποΐα ί-1/αν σιολή είς την πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός. Βρπδύχερον ^'νΐιμε- τώιΐοιιν μερικάς εφεδρικάς μονάδας οχι καλώς εκγυμνα σμένα^. '&->ώ είς ιό δάσος
  τοΰ Β&ρντ, οί Γάλλοι εύρη

  λώ'
  -σχο«ΐ'
  ρα ήμπορο, ώς παΛ,αιος το εντυμβν .^ .
  πλέον πο'εμικός ανχαποκρι χήν παραγωγήν. '_. —
  τήε, νάβββιιώσωδχιδ γαλ πομένοις έχθέτομεν τα μέ-
  , -, ' χ ι « τρ«, τα όπβιοι ποεπβι να έ-
  λιχος σΐραχός είνε ειυιμος ^^^ οπβ τοΰδβ μέ
  Οια παιαν δρασιν, επιθετι χοι τής ουνκομιδίϊς *«ι τής
  κήν ήΛμυντικήν. πωλήσεως τής πβττάτας.
  ΩΔΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Γινεται γνωστόν δτι αί εγγραφαί είς τάς Σχο
  λάς πιάνου, βιολιου καί λαίκών όργάνων παρε
  τάθησαν καί δπ ή διδασκαλία των Όρνάνων
  τούτων καί των θι^ωρητικών μαθημάτωι· ήρχισε
  τακτικώς γίνομένη υπό τής Δίδος Κρινιώς Πά
  πασταύρου τοΰ πιάνου καί τοΰ κ. Μηνα Τζωρ-
  ιτασταύρου τού πιάνου καί τοΰ κ. Μηνα Τζωρ
  τζάκΐ τοΰ βιολιοΰ καί των λαϊκών όογάνων κα
  τα τό πρόγραμμα τοθ ΈλΛηνΐκοϋ Ώδείου 'Λθη
  νών
  θούσι νά τελειώση αυτή τ) έ*
  πΐηαΐα ά3ΐό οΐον&ήηοιε άλλον
  Χριστιανόν πλήν 3μοος δέν εί
  νέ τόσον εΐΜθλον.
  Ό Κρόεδρο;
  ΕΜ. ΙΩΣ. ΦΡΑΓΚΕΔΑΚ1Σ
  ΤΑΜΕΙΟΝ £Φ1νΡΩΝ
  ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΡΛΘΥΜΝΗΣ
  Ά ι». Πρωτ. 370.9
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙ2
  Τό Χαμβϊον ']
  Γάλλων ή,.πο-
  κοινοΰ δτι οί πάσχοντεε. έξ
  όφθαλμικών παθήσεων (τρα
  χώματα πονάμμ»ιος) δύναν
  ται νά τύχωπι ϊατρι><ής πε¬ ριθάλψεως ?·ωρεάν, προσερ χόμενοι καθ* έ-ίάστην είςτό 'Υγειον )μιχόν Κέντρον Ρε θύμνιΐς άπό 10—12 π, μ. πλήν των έξαιρεσίμων ήμε- 1 ρών Την υύιήν ώς δνο) (όρον θά γίνεΐοίι έπίση: δωρεάν αντιτυφικός έμβολιασμος καί θκηαπεία των Χανιώτι κων Έκ τοϋ Γραφείον Νο- Φανεράν επαναληπτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την μονοετή έχμίσθω σιν ήτοι άπό 1 Σεπτεμβο»· οπ 1939 μέχρι 31 Αύγού ότου 1940 των κάχωθι Με τοχιων τής Επαρχίας Μυ λοποταμου πλήν των ποός εκποίησιν μέχρι σήμερον προκη^υχθέντων ιμημάχων αύτω ι καί των δυνάμει τοΰ Νόμου περι ενοικιοστασίου βοσκών χαΐαλαμβανομένων, ένεργηθηπομένην έν τοίς Γραφείοις αύτοϋ την 29ην Ό^τωβρίου έ. ε. ημέραν Κυ ΡΠΙΘΕΩΡΗΣΕ
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΠ1ε»ΚΩΙ»Η-1*:
  Ρ
  ν
  τι
  Ρ
  Ρ'
  ρ{
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΛΗΙΕΙΙ
  —Ραδιοφωνικώς *ίί>— 1Ο-3»
  ^ ΡΩΜΗ. ΚαΓ εΡήσεις έχ Λονδίνου ό κ. Τ
  ομιλών ής την Βουλήν των Κοινοτήτων σήμερον έτόν*
  οεν δΐι ό Άγγλιχος λαός πρέπει νά ρϊν>· τελείως ήτυ/ος δι
  ότι τα μέιρα χά όιοΐα ή Κυβέρνησις τού λαμβάνει εί»ε ί·
  κανά νά ρξουδετΓρώσουν οιανδήποτε ι'πύτειραν τής Γεο
  μανίας πρός πραγματοποίησιν τού στεχυΰ άποκλβισμοΰ
  της Αγγλίας χον οποίον οξαγγε'λει ή Γεομανία ότι ελιΐβ ν
  άπόφαο·ν νά έκιελέση. Τυΰνανΐίον ή Αγγλία ρΐναι έκεί-
  νη ήτις δύναται νά ΐσ^υριοθή δή δνιως εχει έτιιύ^ρι οιε
  νόν κατά θάλοσοανάιΐοκλπσμόν κατά ιήΐ Γρρμανίας. Άν?
  φερε κατόπιν την «αιάσιαΉν ιοΰ Λυΐκυΰ με<ώπου «αί κατέληξεν δΐι τα Άγγλικά σιραιεύαατ,α δ^ον ούτω τελει- ώνόυν την έκγύμνασίν των καί 9ά ώ ην ·ΐς Θτσιν νά δράσουν αποτελεσματικώς παρά ι ό πλευρόν των Γάλλων συναδέλφων των. Ό 'Υποΐ'ογίις των Έξωιρρικών /όρδος Χάλιφαξ λα¬ βών κατόπιν χον λόγον άνρφροθη ι ίς »ήν τακτικήν τής Ρωσσίας προ τή; γηούξεω. τοϋ η· λρμου, ή όποία ε/.ουσα δλως ίδιαιιέρου." σκοπι υ; δεν ή'έληΐο μέν νά υίοθε ήση τας Άνγλογαλλικής τόικ π<>οι·ϊσ<Μο ά/λ' ου ε χαι τώοα ν* όκολυυθήση χήν Γερμανίαν παυά χά; μεγάλας διπλω- μαιικά^ προοπσθειας χή: τελευταίας δτως χ ην παρασύρη είς τό θεατρον χοΰ ΆγγλογαλλογειμανιχοΟ πολέμου. Ή Ρωσσία, λέγει, απαντώσα ί[ς ιόν Χίτλερ, άπορρί- πχει καχηγορηιιατικώς ιάς προτάορις τού. Αναφερομένη δέ είς χον έναέιηον καί ΰποβρυχιακόν πόλεμον άποδοχιμά- ζει τάς ενεργείας χών έμπολέμων όσον άφορα ϊόν ΐορ.πιλ λισμόν οΰσειέρων πλοίων καί βομβαρδισμόν χοϋ άμάχου πληθνσμοϋ ώς άντικειμένων είς χάς αρχάς ιών διατάξεων τοϋ περί ύποβουχιαχοΰ «αί αεροπορικυΰ πολέμου. Ή Μόσχα έν τέλει φαίνετσι ένδιαφρρομένη διά χά μι¬ κρά χαί ούοέτερα Κοάιη. ΡΩΜΗ. Και* εϊδήαεις έχ Βερολίνου ιό Γερμανικόν στρατοδικείον κατεδίκασεν εί: θάνατον 3 στραιηγού, Πό λωνού: καί πολλούς αξιωμαχικού; τίς διαφόρους ποινάς Τηλργραφήμαχα ελ Παρισίων άγ/ελΛ,ουν ότι χό Γαλλι¬ κόν Σΐραχηγεϊον ανακοινοί δχι παρά την έπιχρατοΰσαν κακοκαιρίαν είς χό Δυτικόν Μέτωπον οί Γάλλοι καχέλα- βον νέας σημαντικάς θέσεις ένχός τοΰΓερμανικοΰ έδάφου:. —Νέον πλοΐον οθςινος δέν εξηκριβώθη ή έθνικόιης εβυθίσθη είς χον "Ατλαντικόν ΰτ.ό Γερμανιχοΰ ύποβ >υ-
  χείου.
  ριαχήν καί ώιαν 71 π. μ. έ ι
  νώπιον τής πρός τουτο Έ
  Ε
  πιτροπής καί χατάΆε^ κοι
  οποιηθένι«ς δ κ.υς έκμι
  σθώιεως κ υ: π···οιλαμβιο
  μένουο εί: την ΰ-ι' άρι»9μ,
  430 χο~ι 19//7 καί ώς (ιύΐοι
  έχουσι τροποποιηθή
  1) Μρχόχιον Αγ. Παρα
  σΊευής μέ π(.ώτη ' ποοσφο
  ρόν δρ. ^5 000
  2) Μεχόχιόν Μιΐκρυγιάν
  νη μέ πρώτην προσφοράν
  δρ. 7.ΟΟΟ
  3) Μετόχιον Καλθιϋρος
  μέ πρώιην αι σσφοράν δρ.
  2.ΟΟΟ
  Ρεθυμνον ιή 1^7
  βρίου 1939
  ('■£* τού
  Άριθμός ί»7.
  Ποόνοαμμα πίεισΐηριασμού
  κινητών.
  Ό Λικ κλητήρ ΐής περιφερεί
  «ς των έν Ρεθύμνφ ΙΙρωτοδι
  κων Ιωάννου Ν: Ψωμακάκη δή
  λοποιώ δτι έκτί.,ηϋΐ ιϊ; δηΜόσι-
  όν πλεισττ)ριυσμόν τα κάτωδι χι
  νητά τοθ όίρειλέιου Ιωάννου Ι.
  Παρασύρη κατοίκου Ζωνιανών
  Μυλ)μου υπέρ τη; πιστωΐρίαε
  ΙΙολυκλινικής Ρεθύμνης έκΐιρο-
  σωπουμένης δ-ό τοθ Δ)τοΰ αυτής
  Μιχαήλ Μαοούλη ίατροθ κατοί-
  κ^υ Ρεθύμνης.
  Δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν
  τής άπ' αρ:«μ. 1'»« Γ0{; 1934 α
  τοφάοεως τού ΕΙρηνοδικιίου Ρε¬
  θύμνης νομί,ιως εκτελεστής διά
  τής ύπ' αριθ 154 τού 1938 ποά
  Εεως τού κ, Είρηνοδίκο·ι Ρεθύ¬
  μνης έν α^νδιασμώ μέ την υπό
  χρονολ. 27 Ίουνίου 1938 έπιτα
  γήν έπιδοθεΐσαν κατά τό νη'άρ.
  4665 έπιδοτηρίου τού δικ κλη
  ■τήρος Ιωάννου Ψωμακάμη δι'
  ής χον Ιπιτάσσει ϊνα δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τής δνω άποφάσε
  ως τή πληρώση δραχ. 2195 με¬
  τ» των τόχων κσ! έξόδων άπό
  τή; έπιταγής ήτοι
  1)^Ένα δίχανον έμπροοθογεμή
  ή άξία τοϋ όποίου ύπελογίσθη
  είς δραχμάς επτακοσίας (7ΟΟ)'2)
  Ινα χοιρίδιον ή σξία τοθ όποίου
  Ό Δικαστικός χλητήρ τής ηε
  Οΐιίερε: »ς χών έν Ρεαύαν»; ΓΙριι)
  τοδιχών Ίωάννη, Ν. 'Ρωαακάχΐ;
  Λαλοποιώ
  ότι εκτίθημι είς δημόσιον
  πλειστιιριασμόν τα κάτωθι χινη-
  τά πράγματα τής δφειλέτιδος
  Μαρίας χήρας Σημ. Καλυβιανί
  κη κηιτοίκου Λεΐ^αδίων Μυλοπο¬
  τάμου ύΐτέρ τής πισχωιρί(ΐς Χρυ-
  σής αυί: Δράκου Μανωλιούξη
  κατοίκου Βλυχάδο; Μυλ)μου 3υ
  νάμίι καί πρός εκτέλεσιν τοθ
  6π' άριθμ 584 το3 1936 άποφά
  σεως τοθ Εΐρηνοδιχείου Μυληπο
  χάμου έν συνδιασμφ μέ την άπό
  13 Ίανουα&Εου 1938 έπιταγήν έ
  πιδοθεΐααν κατά τό ύπ' αριθμόν
  2)169 ε'πιδοτήριον τςΰ διχ. κλη-
  τήρος Ιωάννου Ψωμαχάκη ^ι
  ής την έπιτάσσει Ινα δυνάμει
  καί πρός εκτέλεσιν τί)ς ϊνω άτο
  φάσεως τώ Ι,πληρώαη δραχμάς
  1101.90 μετά των τόκων καί έ
  ξόδων άπ4 τή; έπιταγής ήτοι.
  1) Ένα πώλον θήλυ άμέρο
  χον ή άξία τού όποίου υπελογί-
  οθη εί; δραχμάς χιλίας πεντα-
  κοσίας (1500).
  Ό πλειατηριασμός ούτος γίνη
  σεται Ινώπιον μου καί έμοθ κω
  λυομένθΛ ενώπιον τοθ νομίμου
  άναπληρωτοΰ μου την 19 Νοεμ¬
  βριού 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10 —12 π. μ. καί έν
  τώ χωρίω Λειδάδια χαί είς των
  δημοπρασίαν ότε καί διχου κα·
  λούνται οί βουλόμενοι νά πλειο¬
  δοτήσωσι.
  Ότε καλώ, χαί την με-σεγ^υ-
  ούχον Μαρίαν χήραν Σημ. Κα·
  λυβιανάκη κάτοικον Λειβαδίων ί
  να πσραδώσΐ) είς τόν επί τοθ
  πλεισιηριασμ^Ο ύπάλληλον τα
  κιιχχσχεθέντ» χαχά χή'' έναρξιν
  τοΰ πλειαχηρ αομοΰ
  'Ααμάδιος διχαΐτ. κληχήρ έ"
  νεργησάχω τάς νομίμους επιδο¬
  θείς χοιχοχολλήσεις καί δημοσι
  Εύσεις. Έν Περάμαχι τή 20 Όχ
  χωβρίου 1939.
  ό Δικασχ κληχήρ
  Ιωάννης Ν. ΙΡωμακάκις
  | Άριθμός 161
  ; Πραγοαμμα πλεισΐηοιασμού
  | κινητών
  Ι Ό υποφαινόμενος Βασίλειος
  Ρολόγης διχ. κληιήρ των έν Ρε
  θύμνο Πρωχοίικδν
  Δηλοποιώ
  δχΐ' χον έν τή ύπ' αριθ. 160
  χής 18 Όκτωβ^ίου 1939 άναγχ
  χ»τασχέσ°ω; κιχητών ίμοΰ τοθ ί
  δίου δικ. χλητήοος αναφερόμε¬
  νον ήρτημένον ελαιόκαρπόν χοϋ
  δφειλέχοι» Εμμανουήλ Γ Φουρ-
  τίνη χατοίχου Βισταγής ΆααρΙ
  ου δν κατέσχον Ιναγκαστικώς τή
  έγγράφω ιιαραγγελία τοϋ κ. Άν
  τωνίοιι ΛΙτινα ώς πληρεξουσίου
  διχηγόρου τής Μαρίας Μαρακη
  κατοίκου Φουρα'ουρ* Ά μαριου
  δυνάμει χαί πρός εκτέλεσιν χή",
  ύ-χ' άριθμ. 582)1938 αποφάσε¬
  ως τού Είρηνοδικείου Ά μαριου
  νομίμως χεκηρυγμένης έχτελε-
  σχής έν συνδιασμφ ΐτρός χήν υ¬
  πο χρονολογίαν 12 Ίουλίου1939
  Ιπιταγήν κοινο.ιοιηθεϊσαν νομί¬
  μως ώ είρημένω όφειλέτη ώς
  ύπελογίσθη είς δραχ τριακοσίας
  (300) 3) ενα άρνί άρσενικόν ή ά
  ξία χοΰ όποίου ύπελογίσΝη είς
  δραχμάς ίιακοίίας πεντήκοντα
  (250) 4) πέ/τε ΐιιΑους καί έ'να
  βαρέλι ή άξία των δτοίων ύαελο
  λίσί)η είς δρ*χ χιλίας (1001) 5)
  μίαν τχρμε,τζάνΐ ΐξίας δραχμών
  διακο,τϊων ί200)
  "Ο ιλειστηοιιισμός ίΰχος γρ
  νήσιται ενώπιον μου κχί εμού
  χοιλυομένου Ινώιτ.ον τοΰ νοαί-
  μου άναπλ*ιρωτοΟ μου την 19ην
  Νοεμβριού 1939 ήαέραν Κορια
  κήν κιιί ώραν 2 — 4 μ μ. χαί έ/
  χφ χωρϊψ Ζωνιανά Μυλ)μ^υ χπί
  είς χό μέρος των δημοπρασίαν ό
  τε χαί οπο» καλοΰνται (ά βαυλό
  μενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Οτε χαλώ χαί χον μεσεγγυοϋ
  χον Ιωάννην Ι ΙΙιχοΐϊσύοην χά-
  ιοιχον Ζωνιανών Μυλ)αου ίνα
  ηαρχδώση είς χό/ έτί τοΰ «λεΐ
  στη?ιΐΐ3μοΰ ύπάλί'ηλ,Μ' χά χαια-
  σχε,θέντα χατά χήν έναρξιν τ'Ό
  πλεισιηριασμοϋ.
  '.^ραόδιος διχαίίιχός νλητήρ
  ένεργησάτω χά; νοαίμους έττιί)*»
  σεις τοιχοχολλήσεις <ϊί δηαοσι εύσεις. Έν Περά,ιατ. χή 20 '( ου 1939 ό Διχ. κληχήρ Ιωάννης Ν. 98 ηλειστηριασμσύ Αϋτό είναι δυνατόν εάν προφυλάττετε τα χέριο σας τρίβοντάς τα προ τής εργασίας καλά μέ κρέμθ ΝΙΥΕΑ. Ετσι δυοχεραί- νεται ή εϊσοδος τής άκα- 'θαρσϊας είς τούς πόρους καΐ προλαμβάνεται ή βλά- βη τοϋ δέρματος άπό τό σαποϋνι. Ή ΗΐνΕΑ περί· ποιείται καί προφυλάττΐΐ τό δέρμα, διότι τρέφει δλον τόν ίστόν τοΰ δέρ¬ ματος. Αύτά τό έξοχα προτερήματό της τα όφεΐ- λει είς την συγγενή πρός τό δέρμα ΕυΟΕΚΙΤ την όποιαν περιέχει. ΝΙΥΕΑ ΟΡΕΜΕ δείκνυχαι έκ τού ύπ1 . Ιπιδοτηρ'ιου μο» ηρόί πληρω¬ μήν δραχμών (1,381,20) των τί κων χαί λοιηών ίξόδων έχχελέσε ως, Θέλιιι εκθέσει εί; δηαόσιον ά ναγκαοτιχόν πλειστηρ*ασμόν 1) τόν επί 6 έλαιοδένδρων κε,ιμένων είς θέσιν «Χοχλαχιά» κτηματι- χή; περιφερείας, Βσιαγης —'Α· μαριου ήρτημένον έπ' αυτών ε¬ λαιόκαρπόν τού ύπολογισθέντα είς οκάδας 80, άξίας δραχμών 400, 2) επί μιδς έλυίας κβιμένης επί τοΰ είς θέσιν «Άχλαδέ» Χ"; αυτή; πεοΐφερείας άγροΰ χον Μιχαήλ Βοιιμβουράκι ήριημένον έχ' αυτής έλαιόχαρπον υΓθλονι σθένχα εί; (150) άξία; · δραχμών 750, 3) χον επι 11 έλαιοδΐ-νορων κεΐμένων εί; θέσιν «Σπιιάχι» τής αυτής περιφερείας ήοτηαε'νον €τχ" αυτών ελαιόκαρπόν ύίΐολογισθέν τα όχά5α; 300, άξία; δραχμών 1500, 4) τόν ρΊτί 6 έλαιοδένδρων κειμένων είς θέσιν «*Άγ Άντώ νιος» τή; αυτή; περιφερείας ήρτη μένον έπ' αυτών ελαιόκαρπόν ύ πολογΐσθρντχ ε?; ο<άδας 70 Ιξί α; δραχμών 350. Ό πλίΐαιηριασμός τούτου γε νι']σε.ται ενώπιον μου ή τοθ νομί μου άναΐτληρΐοιοθ μοα είς ιό χω ρίον Βισταγή Άιΐαρίου καί εί; ιό Καφενειον Εμμανουήλ ίΐατέ ρου χήν 12 τού μηνό4· Νοεμβρί· ου 1939 Ημέραν Κυριακήν χαί ώ ραν 3—5 μ μ. ότε χαλοθνιαι οί θέλοντες νά γίνωσιν άγορασιαί νά έμφανισθώσιν κατά τόν άνιο ιέρω χρόνον χαί ιόπον χαί πλϊΐ οδοτήσωσι καί μέ τα μετρητά έ π! χείρας ή δέ καταχύρωσις γι νήσεται είς τον πλείονα προσφέ ρονχιι. , Άρμόδιος διχ. κλητήρ ένεργη σάτω χά νόμΐμα δημοσιευθήτω δέ διά τής έν Ρεθύμνω έκδιδομέ νης εφημερίδος €Κρητική Έτι Θεώρησις». Νεύς Άμάρΐ τη 21 Ό<τωβ >ί
  ου 1939.
  ό Δικαστ. κλητήρ
  Βασίλειος ΡοΙόγηζ
  Πρόγραμμα Πλβιστηρι»-
  σμοϋ
  Άντωνίου Έμμ ΙΙανχελιδάκι,
  κατοίκου Δαριβ ανών Άγιον Βι<· σιλείου Καιά Μαρίας Γ Τζανακάχι, κατοί¬ κου Σπήλι τής αύτη; επαρχίας. Έ καθ" ή; ιό παρόν έπεΐάγη νομίμως διά τής υΐτό χρονολ. 8 Σεπτεμβ^ίου ΐν)39 χατασχετηρί- ου έπιταγή; μου, νομίμως κοινο- ποιηθείσης αυτή ώς δείχνυιαι τό ύττ' άριθμ. 4Κ9Ν επιδοτήριον ιοΰ δικαστιχοθ κλητήοος Θετη Βλα- χάκι, όπως Λυνάμει τής ύπ'άριθ 291 τού 1936 όριστική. χαΐ ίχχε λεστής αποφάσεως τοϋ (ΐ.ϊρηνοδι- χείου Σπήλι μοί καΐαβάλλη έν χό; τής νομίμυυ -τρεθεσμία., καιά τόν έν τή έτιτιιγί) λονΐίβιασμίιν δρα<αάς δύο χιλιάιΐ(ΐς τριακοσί άς εβδομήκοντα όκτώ (2378) με- τά χών νυμίμων χόχω''1, δμως ά· "έσχε ι*έ/ρι σήμερον νά -ιράξη τουτο Διά τιιϋτα Πρό; είσπραξιν τή; άπειήσε ω; μου τπύιης έκ Λριχμ. 2378 των ιόχων χαί έξόδω/ εκτελέσε¬ ως άχο ι; έξοφλήιεως έχ«ιθτ;μ; είς δηαίσιον πλεΐοτηριασμόν ά νβγκαστικής έχποιήσρως χά ώς Ι πεται άχίνηταδτχήματχ τής όψει λέχι5ο{, κεΐμινα είς τή'ν χχημχτι χήν περιφέρειαν τού χωρίου Σπή λι, τέως Δήμου Λάμπης Άγίου Βασιλϋ'ου χχί είς τάς θέσεις: 1) «Δρυγιαδρ» χο ήμισυ (1)2) έξ ά διανεμήτου άγροθ εκτάσεως εϊ<ο σι οκάδων περ'έχοντος έλαίας <<αί δρνς, διασχιζομένου δι' άαα ξητής όδϋθ χαί συνορ. κτήμασι Γεωργ'Όυ Ι. θεοδοσουίάχΐ, κ^η ρονόμων Έμμ Σχρατ δάχι, άγω γώ καί παλαιφ δρόμφ. 2) «Δρυ· γκι^έ» τοΰ ημίσεως έξ άδιανεμή χου άγρ'ιί ποιισιιχυΰ, άποχελϋυ μένου άπό δύο τιμάχια συνεχό- μενά εκτάσεως εϊχοσι πέ·/χε (25) δχάδο ν συνορ. κτήμασι κληρονό μων Αποστόλου ΓΙ*π*δάχτ", 'Κμμ. ΙΙαντιλιδάχι, Γιωργίου 11. Αουκάχι, κληρονόμων Ιωάννου Χαλχιαδάχι άγιαγφ Έμμ.^Σιαν- δαλάκι χαί ετέρω άγιυγφ καί 3) «Δρυγιαδέ» τοθ ήμίσΐαις (1)2) έξ άδιανεμήιου άγροΰ έκτάσεωςμιίς όχά; μέ δύι έλαίας συνορ. κτη- μααι Άγγϊλιχης Έμμ. Άνυφαν- τάχι χαί 'Ανιων. Παντελιδΐκη. Ό .τλεισιηριασμός των (ϊνω ιΐχινήτων γεννήσεται ενώπιον χοϋ Συμ)φου Σπήλι Κωνστ. Βαβου- ράχη ή τυθ νομίμου αυτού άνα- πληςωτον καί ?ξ »-θι τού εν 2πή Υ Σ Τ Α Τ Η Ω Ρ1 . 'ίΰνώ αί πληροφορίαι ί% αί Ηρυξ(λλών φέρουν ώς ^ νουβαν χώραν συγκέντρωσις μ*γάλων ματων ΓβρμανικοΟ βτρατοθ ϊές -ήν τής βορβίου Θαλάσσης νβώτβραι «ληρι αι έκ των ίδίων σημβέων «ναφέρουν < τηλεφωνικαί καί τηλβγραφικαισυγκοι μβταςΰ Οίλγίοχ. καϊ Γβρμανιας έλεγ;. αυστηρώς υπό των Γβρμανιχών άρχών ποΐαΐ 'ϊέν έπιτρέπουν την άπτστολήν - π*( την κοινητοποίησιν. Έν τώ νικός τΰπος έπιτιθϊται μέ ?.ρωτοφ»νίι δρότητα κατά τ*Ίς Βϊλγικής Ιί^^ί,ο την όποίχν κατηγορβΐ δτι μερβληπχ των έχΒρών τής Γβρμχνίας. Λονδίνον. '<> Βασιλβύς τοΰ Β*λγ·ου
  λόγον τού μεταδοθεντα ραδιοφο^νιχώ^ί,
  μερική ετόνισε ότι τό Ιϋλγιον θά η%^
  νη πιστόν είς την ούδετερότητα αλλ« ίί
  ραστεΐ άνάγκη θα άγωνΐσθή ήρωϊκώ; γ
  καϊ τό 1 Ο 14 άλλά >έ δΐπλασίας δυνάμ
  Ό κ. Ι*οϋς§«λτ μετά τόν λόγον αύ:ό»
  λωιε ότι ή Άμερική θά παραμείνη *·'■·
  ρα χωρΐς αύτό νά την αναγκάση νά
  τάς συμπαθείας της κ*ί νά μην
  ακρίνη τό σωστον τού έΓφαλμένον
  θά έκφωνήση λόγον ό 'νπουργός
  ρικών τοϋ Βελγίου.
  Παρισιοι. Καθ" όλην την γραμμήν
  τώπου άπό τής * ελβετίας μέχρι τή%
  λάσσης αί Άγγλογαλλικαΐ δυνάμεις
  μένουνέν έπιφυλτκή.
  Λονδίνον. Χηλεγριιφθΰν ότι σήμβί»θν
  δοθή ή πρώτη εγκύκλιος τού Πάίϊ*
  τοΰ 1 1 διά τής οποίχς ούτος χωρίς ν*
  φέρη όνομ» κατηγορει τόν έθνιχοαοβι
  σμόν διά την τακτικήν τού. ΙΙεραιτέρΜ
  μέμφεται την έλλειψιν εμπιστοσύνην 1
  νός κράτους πρός τό αλλο κ*λεϊ τον
  την τοΰ πολέμου τούτου όπως
  ρήνην στηριξομε'νην επι τοΰ δικαίου
  Λονδίνον. "Αγγλος άλιεύς ύπ-'8*
  τάς 'Αγγλικάς αρχάς το ναυάγιον
  κου ΰποδρυχέου.
  Λ.ονδϊνον. Ό λόρδος Χί*λιφας
  την Βουλήν τώγ Κοινοτήτων είπεν ο
  προσπαθεία τοΰ «Ι»όν ΐ»ίμπεντροπ ν*
  σπάση την Άγγλογαλλικήν βυμμ*χί»ν
  πολϋ άφελής. Αιά την είσοΌλήν τής
  άς είς την Πολωνίαν είπεν* ότι ούδ»ίπο
  Ρωσσία θά βίσέ@αλλε είς Πολωνίαν εάν
  εδι^ε την αρχήν ή Γερμανΐα. "Αλλως
  δήλιοσε ότι τα σημερινά σύ ορα τής Ρ
  >ς είνε τα ιδία τα οποϊα"Αγγλας 'ΐ·ποι
  εΐχε προτεΐνει κατα την συνθήκην των
  σαλλιών. "Ακολούθως ο λόρδος "φίεβΥ»1
  λας ομιλών δία την αυτονομίαν των Νν
  είπεν ότι αυτή θά είνε πραίματική *^^*]
  πει αί'ΐνδιαιναέκτελέσουν τήνθπόσχβι^
  Λονδίνον. Αγγέλλεται έκ Κωνστα
  πόλεως ότι ο «1»όν Πχπεν όστις είχι^
  είς Βερολίνον 'ινα άπολογηθή διότ
  τυχε νά άποσπάση την Τουρκιαν
  σ^μμάχους δέν πρόκεΐται νά
  τόμ,ως.
  " γκυρα. ·Ί1 θετή «όρη τού
  πιχέή μόνη @αθμοϋχος άεροπόρος
  Ι κίας ένυμ.φεύθνι <-όν Άλή Κεμάλ. λι Δημοσίου γραφείου χου χήν 3ην Δεκει.βρίου 1939 ημέραν Κυ ρκιχήν χαί ώραν 10—12 ιι ιι Εχε χ'«ί δ τι.υ χαλοθνται οί βοα λόμενο» νιΐι πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιο; δικ κλητΛρ ένεογη οάτυο χ<'-ς νο^!μους έπιδίσϊις χαί ιοιχοχολλήοεις ώς κϊί ι ήν χαχά μέχρησιν χών εχττοιηχέων συμφώ νως ταίς δι «άξιαι τής Κρ. Π&λ Διχονομίας τού 1880. Εν Ρεθύμνη χή 25[) Όχκι)- βρίου 1939 Ό χοΰ έπισΛεύδο^χ·>ς πλη,'.ε
  προσφ >ΐ.ας ιι
  πΐ πλέον τής «ι
  ί τής δή α >πρασί«ς
  Έ
  ΡοΟύμνΠ
  ου 19,79
  Ό
  Τ.
  Η'ίς τό υπό
  Αμα. ος
  ΒΧΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ4ΛΟΣ
  ΛΗΜΟΣ ΡβΘΥΜΝΗ-
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Αήμαρχος 1Μ)ύμ·η;
  διακηρύττρι βΐι ιήν 3()ην
  Όίΐωβρίυυ 7939 ημέραν
  Δκυιέραν καί ώκχν 5—β μ.
  μ, έν τφ Λημαςχείφ Ρεθύ
  μη- θέλει ενεργηθή έπανα
  ληπτιχή δημοπρασία διά
  την μίσθοισιν επί τρία §ιη
  τοΰ οημοιικοΰ άγροϋ πα^α
  πλεύρως χοϋ δημοιικοϋ Νο
  οκομείου Ρεθύμνης καιό
  τη? -■ ·. ή
  .τλειστηριασμοθ τί);
  Κτηιιαπχής Λ'
  λχδος χαιά τού
  Γεωργίου
  τού δημοσιευθέντος
  αριθ 2.620 τής 18
  1939 φύλλον ί
  μών Κρητική
  οφαλμενω; Ηθ^Ψ
  λέ&ε.ς.τοθ υΐϊ' «Ιί "(Ι:.
  τής 4 •
  λαίου τοϋ
  νίων Σ,ταύροο Μ. »
  ιι τωΓόίθών τοθ υ« '
  τής 4 Όχτωβρί*» 1»
  λαίο; τοϋ συμ^
  νιων Σιαύρ&ο Μ
  βολαυ
  Σ,ταύροο Μ. »α·
  χαί ή
  λέξι;
  ΐ» .
  *