98258

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Οί
  κ. πητσοτύ-
  προϋπολογισμοΰ τού Κράτους, 107 δια.
  ο: Γ.' Αριθ. φύί.·19
  Ρέθυμνον Σάβ$χ,0> 6 Ί,νοναρΙου 1945
  Τιμή φύλλου Δο' 10
  ΛΙΙΜθ^Ι'ΛΤιΚΙΙ Ι.Φ11%ι(<Ί»Ι - ,2ίΕΐ£ϊΐ^^ "*■ Δΐευ9υντής: ΙΩΑΝ ΚΑΛΜ ΖΑΚΙΣ β ψ &ΙΑΪΪΈΑΜΑ ΤΟΥ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ό Σϊθ*τηνβς ΠλασχήρΌς μετά την ανάληψιν των καΐηκόντων ι ν; Πρόεδρον τής Έλληνκπς Κυβερνήσεως Απηύθυνε χό κάτω Διάγγελ.μ'κ πρός τόν Ελληνικόν Λαόν ι'ΑηίΛομαι πρό; έκείνους οί οποίαι παραΓτλανη^ένχες έ'ςιτ,οε- ιν ταΐκλιΐ χ»1» τήζ μητρός Πατρίδος διά ν·ά χούςκαλίσω νά ε- (κΐνινΐ εΙ; Γό καθήκον καί την φρόνησιν. Είναι γνωστόν από ηνόςήδτιδπόσα έρείπια αοσοωρίύθ/Χαι κΐ'ι πόσον αίμα άδελφι- ιον χΰνεται. *Η ώραία μας πρακεύουσα την οποίαν καί οί εχΐοοί άκόμη" έΐε ίσθηοαν έοειπώνεταΐ «αί λεηλιαεΐχχΐ ποραδοθίΐαα εί, το πϋρ καί ινοίδ))ςον χαχά τρόπον άδίσχακιον καί άνηλβή ξένον ένΐελώς ο;τ^!ϊΐαη<,η τής χώοας μ τς καί τίς Έλληηκ>ς πχραδόσ>;ι;.
  Κ«ί προβαλλεται ώς άφορμή δ κί'ίδυνος Ιπ·6ολή; δικΐαΐορίας είς
  Ι^αν. Όμως τόσον ανχή καθ" Ιχυτ,ήν ή 'ύ ΐαοξι; ό,'κα)^εσχάτης
  «{αΐοή; πλεκψηφίας όσ2ν καί αί βίβαιώΐίΐ; επισήμων ΐτροσώ
  /ι^Σΐ'μμαχκής παρατάξεω; δτι κανέν* εΐ^ος δ:·Αοαΐοο!'λ5 'δεν
  ]«ΐΒνάεΐ:ιρληθ?] έιί τού ·ΕλΚηνΐ'.σΰ Λ»οΰ, ί)ά Ιηρεπε νά εί-
  «οτααιτάση τον φόβον καί τάς ΰ.τοψΐας παντός Έλληνος Σήμε
  ; ίΐιίΐε διωρίσθη κχτχ Λρόχχπιν τής Δημοκρατικής παοα-
  ινιιβααιλεύ; ό οποίος έ<< τοΰ προοΛποο τοο παρέχει πά?αν ^ -.,--,... 5ιι Ιν πλήρει ιΐμεοοληψί* θΓ« άσ<ήση τα καθήχοντ,α το3 ■ ωτί»'(ΐ)Γάΐοΐ) ρυιΐμισΐοθ ταθ πολΐιεύματος ή δέ Κυβέρνηάι; τής οποίας ιοΐτηφηαχει σύνθεσιν, ή/,-υημένης ά^ισϊε.,ά'ς κ·ιί ϊη^ιο/ρΐτΐΛής Ινίίςδισχαγός χοχΐ χααμία καχνποψία δέν Ιχουν καμμίαν θέσ.ν. ροοχαλδ 89εν ΐούς ττϊραπλανηθέντ,ας νά πιστεύ-ϊθυν άπό σήμ?. ιοίιλ^ιοΐον ?ί; τόν λόγρν μου ό:ι ουδείς κίνδ'υνος ύπάονϊΐ έΐιι- > βιαίας καταστάσεως καί νά καταθίσουν άνευ καί ιήί ελα/ί-
  άναβολης τα δαλ« ττρουερχόμενοι είς τάς τ/ξεις το3 νομίμθυ
  ούς διά νά συννελέσουν είς την ταχυτέραν ά-τοκατηίσχασιν τής
  Ας ϊχουν ύΐι'όψιν ταιν δλαι δή ή τάξις θά επιβληθή σονιόμω,
  " "ΐοτε είς 8λι>ν ιό Κρϋτος κ*1 δα ή νομιμότη; κ ιί ή ά-
  ίπιχραιήσοαν μέχοι τής ημέρας τής διενεργείας έλευθέ
  • εκλογ&ν.
  'ϋλδητάτέ ή ώρχ δηαυ κ,αί οΓ. παρ-πλανηθένιες θα πΐστεύ-
  ν «όσον άβ'ίσιμος ΰΐίήίξε ή αίτία διά την όποιαν ή/ειραν χχ ό
  α κατλ της
  II
  τρίδος καΐ έβύθισαν την χώ.^αν είς το πένθος καί
  ν^(ΐφορχν, Κχίή μεγαλυιέρα των τιμωρ'α 3ά είναι ή τύψ ς τής
  "£ΐθήοΐ(ό; «ών και ή ψωνή τοθ άδ'κως χυθεντος άδελψιχοϋ αΐμα
  _^« τού; άχθλου^γ] έφ" όρον ζωής καί πέραν τοϋ
  IV
  χν
  ίν
  Ό ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
  ως, Χα1 π α πσν.
  να ένοχλήσηδιά
  <5πο, -,-.,<άς συνθΤΊ- μακράν τοΰ Κεντρου, λέγει δτι ένοσήλευσε περί τούς πεντακοσίους άσθε- νεΐς ώς έσωνερικούς κατά τό λτ,ξαν ^τος δτι έχει- ρούργησε ό.νώ των εκατόν πεντήκοντα, καί δτι εδέχθη είς τό εξωτερικόν τού Ια¬ τρείον α,νω των τριών καί ημίσεως χιλιάδων έπισκέ- ψεων. Είς την εργασίαν το_υ ταύτην, δέον νά προστεθή, δτι κατά τούς τβλευταίους μήνας ειργάσθη καί ώς Σ/τρατιωτικόν Νβσοκομειον πληρώσαν οθτω μίαν άνάγ κηνΐέπείγουσαν καί άτη- ραίτητον. •Ολόκληρον την εργασί¬ αν τού ταύτην, τό Νοσοκο¬ μείον μας εξετέλεσε χωρίς νά άνεφοδιασ^ή υπό τού Κέντρου, λόγω των περί· στάσεων, καί χωρίς νά όχ λήση την Κοινωνίαν μας, καθ" οιονδήποτε τρόπον. Είς τό σημείον τουτο ση μειοθμεν δπ έξακολ^υθεΐ νά παραμένη κλειστόν καί τό Δημοτικόν Νοσοκομεί¬ ον τής πολλαίς, ύ.τοκαθι- στόν τό σημερινόν Κρατι¬ κόν Νοσοκομείον, καί του¬ το είς την αποστολήν τού. Νοσηλεύει οΰτω, τό σημβ ρ.νόν Νοσσκομεϊον καί τούς απόρους τής πόλεως, άνευ τής οί <ονομικής άρω νής τοϋ Δήμου, Τοιουτοτ(*όπως, εκτελεί τριπλα καθή<οντα "Ητοι τα τοΰ Κρατικοϋ, τλ τοΰ Δημοτικόν, καί τα τοϋ Στρατιωτικοΰ Νοσοκομεί- ου "Ενεκα τούτου, ένω π^ύκειται περί Νοσοκομρί ου ποοακαίρου, δυνάμεως 40 κλινών, καί άναλόγου έ ξωτεοικοϋ Ίατρείου, ευρέ¬ θη, υπό των περιστάσεων, ύττοχρεωμένον νά άτενίση αϋξησιν τόόν ασθενών τού μέχοις καί 65 ιόν'άριθμόν, νά χειρσυργήση δύο καί τρείς ήμερηαίως άσθννεΐς, νά νοσηλεΰση επί μάκρό-·, βαρέως χειρουργικούς πασ /;ονιας, καί να δεχθή 40 καί 50 επίσκεψις ήμρρη- σί'ύς είς τό Ιατρείον τού χο:ρίς νά τύχη τής άναλό .| γου έννσχύσεώς τού, είς Ι προοωηικόν, Κ'"1 υλικόν. Καί κσθώς είναι τα μό¬ νον κοινοσυντήριτσν Νοση- λευπκόν "Ιδρυμα, δι" ολό¬ κληρον τόν Νομόν μας, λαμβανομένων ύ ι* δψινκαΐ .τών έκτάκτων, οίκονουι- κ~ιν καί συ/κοινωνιακών περΐστάσε-.ων, άποβαΐχει πασηφανές, πόοα ζητήμα- τα θά έγενιχντο διά τούς άπόροος, καί διά τούς με- τρίας οϊκονομικτ^ς άν^τοχής πάσχοντας, εάν τό "Ιδρυ- μσ τουτο δέν ύΐτήοχε, ή έ-' άν έ"π!τυέ νά λειτουργή ελ¬ λείψει μέσων. Καί τουτο, διότι κύριον γνώρισμα τοϋ Νοσοκομεί- ου μας, είναι ή δωρεάν πά ρυχή τής ίατβχκής νοσηλεί άς καί βοηθείας, είς πάν¬ τας τούς άσθενεΐς τού, έαω τερικούς καί έξωτερικούς, ιδία κατά τούς τελ&υταί- ους μήνας, ιιλήν έξαιρέσε· ών μετρουμένων είς τα δα κτυλα τής μιας χειρός. "Οτ^ν τίς λάβει τουτο ύπ1 δψνν θά δεχθή, δα ή προσφερθεΐσα είς την Κοι- νωνίαν μας έργασίσ υπό τοΰ Ν3σο">ομείου μας, εί¬
  ναι σημασίας πολυτίμου.
  'Ξγνειρήσεις αί οποίαι ά
  παιτοΰσαν ταξεΐδια μέχρις
  Αθηνών άλλοτε, φάρμακα
  άξί χς, παραΐτεταμέναι νο
  σηλεϊαι πολυδάπαναι, έξυ
  πηρετήθησαν καί έξοικονο
  υήθηοαν, ύ^ό τοΰ μικροΰ
  καί πτΐοχοϋ μας Νοσοκο-
  μεΐου, πληοέστατα, κατά
  τας χαλεπάς ταύτας έπο·
  Κσί έστηρίχθη τό Νοσο¬
  κομείον μας είς τούς πό¬
  δας τού, καί δέν ε"κΛεισε
  τάς θύρας τού, χάρις είς
  την συνορΘμή^ τοΰ Διε9
  νοϋς Έρυθροΰ Σταυροΰ
  Αύτάς τοΰ έδιδε τα τρ<Ί- φιμα, α&τός τοΰ έδιδε τα φάρμακα. Καί ουδείς άλλος—δ(«ρε άς δέν Μλαβε, πλήν των 150 έχατομ. δραχμών τοϋ κ. Λυαπέρη καί των 200 ο¬ κάδων ελαίου τοΰ κ. Γ. Γαγάνη. Ενίσχυσιν άπά τό Κρά- τος είς ειδή καί φάρμακα δέν ε·ΐβε πρό πολλών μη· νων. Διά τοΟγο, εάν παρουσιά ζει έλλείψεις είς την τρο¬ φήν καί τόν ρουχισμόν τού, ύπάρχβι ή δικαιολογία. Τό έπιστημονικ.όν πρόσω τίΐκόν τοΰ Νοαοκομείου, ά- πέβλεψζ είς τό νά μή κλεί ση τήυ πόρταν τοΰ Ίδρύ- μαοος, άπό τούς απόρους πάσχοντας, ιδίως είς περι στάσεις δυσκόλους ώς αί σημεριναί Καί τό κατώρθωσε χά¬ ρις είς την συνδρομήν τ©ϋ Διεθνοϋς ΈρΙίθροΰ Σταυ ροΰ, άφ' ενός, καί είς κά- θε αβαρίαν, άφ' ετέρου, των έπιστημονικών τού α ναγκων, έιτιθυμΐων καί ό: παιτήοεων. Τό Νοσοκομείον τυθτο, οήμερ.ν ζητεί βελ,τΐωοιν τής θέσεώς τού άπό πάσης απόψεως. Αί περιστάσεις σήμερον ήλλαξαν. Καί τό Νοσοκο μεΐον ζητεί διά τουτο νά τύχη τής ένισχύσεως τού Κράτομς καί τής Κοινωνί άς μας. Τό 'Επιστημονκόν τού προσωπικόν δέν παρέλει- ψε νά υποβάλη δπου Ιδει μακροσκελεΐς καί λεπτο μερεΐς εκθέσει^ περί τδν Σ ^κοκαι- κ, τοολ.κ£ρΔημοκρ<Γτ.ατυ-| Π0οϊον αοτο είνα| -^ έπο.
  'ϋιε κχλϋ). και την ιιεαεν^υ- ι ππννιι, ■..
  παντοεΐδών
  Ίδρύματος.
  άνσγκών
  τού
  τΑγ δυσκόλους ταύτας μ ι; *ς είναι ακοΜ*.
  Επραξε ώς τό άντελή
  ό κοθήκ
  τάς δυσκόλους
  στιγμάς, υπέρ των πάσχον
  των, ό λόγος σήμεραν σ^ή
  κει είς τό Υπουργείον τής
  'γιεινής, καί είς τάς περ'
  φερειακάς τού, ύττηοεοίας·
  ΜΜΚ Ν. ΗΜΙΝ!!
  & άιην
  κ ά το.
  ν ό ηιας
  νάχαιρίτήστι την ίερά
  στεΰ-,χόλτι^ς τής οΐω
  5/ΐου αναπαύεται.
  Α Τ Η Ω Ρ
  ' νακοινω^έν τοΰ Σιρατηγοϋ Σχό
  !<«' στρατεύμ^τα ίξεΛβθαρΐσχν χ*ί "" " ΆΒηνδν χ «τ ότι - 6π6ΐ Οί Τ4 Ν.ρο "Ειος σ·.»μπ.Υ)ρώθηκ*ν τρία χοόνια, πού ξαφνινοι πέίΐα νέ ενας εκλεχτης νίης στιμηολίτης μ«ς, τελειόΊροιτος τής Νημιχής δ Ιωάννης Ν. Σκ^αβακις. Μέ την ευγενεί™ των τρίπων τού, την διαλλα^τινότητα τοΰ χαρακτήρος τού, την μειλιχιότη τα χοιί τελιότητα τον ΐίθους τού, εΐχε άποχτήσει την άιώλυτη Ιχ· τίμησι όλοον ποΰ τον εγνώοιζ,«ν. Άΐιό τής πρώΐης ηλικίας, δ Σκλαβάκης εϊχε ιδιαιτέρα άγάπη σιά γο,άμμΛΐα κπί γι' αύτδ α'μπ τελείωσε χδ Γυμνάσιο ενεγράφη σΐήν Νομική Σχολή τοθ Πηνεπι- στημίο", τής δποί*ς"τά μαθήμα τα ϊύοοχίμα παρηκολούθησε ιιέ χρι'τοΰ τβλευταίουίτονς. Σννδυά • ζων ευρύΐηχα ίνπλήψεως μέ ε¬ ξαιρετικήν φιλομάθιηαν χαί άνρ- Ηαρτϊ|σίαν σκέψεως μέ εΐλικρινή εύσέβειαν, εϊχε το θάρρος, νά δια τυπώνη γνώμες κοινωνιχής εύίύ τητος καί σημασίσς, σέ πολλα αο θρα τυο πού έδημοσίβυσε στήν έφημερίδ'χ μας. Υιός στοργικό; ν.α' ά5εφδς έ- ξαιρετιχος εΐ/8 γίνρι πρδτυιον νέου σιήν Κοινιινία μας, γιά την δποία, πολλά ύπιοσχότανε αύ τή ή σπάνΐα γιά τή διεφθαςιμένη έττοχή μας, φυσιθγνωμία τού. Χαρακτηοιστικό Λίγο, αύχής τής Έν «συνήθει των καΐοίκων «,ειΐίονΐκδν Κοΐνοΐήτων, την παοιλθοθσιΐν ΔΞυτέθιΐν ή χηδεία τού ν»ΐά την παραμονήν - τοθ νέου ίτους δολοφονηθέ^τος ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΡΟΚΟΠΑ,ΚΙ Σχρφάνο^ε χαιέθεσαν: Ό «. Γ. Ξΐξιίκις Ι< αρύη<·ς τής ΕΟΡ Σπηλίου, ή δίς Έλέ^η Β»0οιι- ράκΐ έκ μίοουο τής ΡΕΝ Σητιλί ου, δ κ. Εύίγ. Π-:δι&διτάχίζ ϊ;Α· πορης, δ χ, Ν Στίφανάκις έκ μέ οοας χί)ς ΕΟΡ Καρινών, δ κ Έμμ. ΆνυφαντάχΊς εκ μέροος τής ΕΟΡ Δαρνβαίνόν, ή δίς Χρυ οή Μπεληβ ίνη έκ μέρους τής ΕΕΝ Δαριβιανών καί δ χ. Ά ^ασ. Θεοοοσουλάκΐς, άνθοδέσμος δέ αί Οικογένειαι Μαυρομάτη καί Δασκαλάκη. Κατα την κηδείαν ωμίλησαν οί θίοφιλέοτπος Λάμπης καί Σφακίων καί δ κ. Γ. Σαββάκις. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Οί χ. χ. Ιωάννης Δεομιτζάκις | χαί Ίωχννης Καχο'λας δέν θά δι χθοθν έπισκέψεΐς καΐά την 7 Ία- νουαοίου εορτήν τοΟΆ'Ίωάννου. Ή θιιγάτηο τοΰ φϊλου Αικηγό οπυ χ. Ιωάννου 'Αν^χναοιαοου Αλεξάνδρα καί δ έξ Ηρακλείου κάλλιστος νέος κ. Γεώργ. Καριω τάκης· έκ τής αοχοντικής οίχογε- νε'ιαςτών Καου'ΰΐάκηδων αντήΛ- χ'χν δτόσχεσ'.νγάι*131" ί]3αν 5πίρ των άιτδ ■ ς«ων φϋλακιτμένων δραχ. 900 άντί στεφίνου είς μνήμην ττΐς Έ λένης Μονιί^ι συζύγου τοθ ν. Ζιχ. Μονιά<ι ΊιχτοοΟ άντιΐτοοέ· " " " ■ τής τδ σύνολο, εξεφώνησε Μ τ δ φίλος τ »ι,..π» τού δ φίλος τού Καθηγη τής χ. Κώστας Καλοκύρης. Ή εφτιμερίς ιιας πού χατά τα χρόνια εκεΐνα εΐχε σιωπήση, σή μερά μέ την έπέτειο τού θανά- του τού, αίσθάνεται βαθείαν υ¬ ποχρέωσιν αύά τ^ λίγα λδγια σπν μνημόσυνον ' τοθ χαρ'πη σπν μνημόσυνον νϊ τού χαρ'πη ιινϋκ» ->· -·■-
  καί μέ εΐλικρινή συγκίνησιν καΐ τικής Κρή ής)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩ .
  Άν»κοινοϋμεν οί ά
  σθη ή παράτα-Ίς των ?ίι
  των μπθημάτων των |Δημοτιχών
  ΣγοΙείαιν τής Δυτΐκής Κοήτης
  (Νομ?·ς Ρεθύμνης καί Χανίων)
  μένοι τής 20ης Ί «νουαρίου Ι. ε.
  (Έκ τοθ Γροφε!οι τοϋ Άντι
  τής Κυβερνήσρω; Λυ-
  ΧΕ1Ρ0ΥΡΠΚΗ Κ«
  Τοθ Ίατροΰ
  ΜΟΣΧΑΚΙ
  Τ ΜΠ Μ
  Επι τετοαετίαν ΑδδΙδΤΑΝΤ τής Χβιοουργιχίΐς
  Γυναι/ολογινιγ]ς είς τό Π'ΐνετ::σττίιιιον τω''·Παοισίων.
  ΰ ΒθΟ ) Επί τρΐεΐ'ιάν τής Μαιρυτιχής χαί Γυ
  χαί
  Γυνχινολογΐ'-ιη'ς «!ς τό 11ινετ::σττίιΐίον τω''·11αοισιηιν. 11α-
  λαιοϋ ΒοηθοΟ: π) Επί τρΐετία'ν τής Μαιρυτι/ής καί Γυναιχο
  λογικάς Κλίνΐχής τοθ Τίανετΐΐστηιιίου Άϊΐηνών. β) Έ«1
  2 1)2 ετη τής Νευοολογικής ψ^χιατριχής Κλινικής τοϋ Πά
  νεττιοτηιιίου "Αθηνών γ) Επί τετθ'^τί-χν το" Εύχγγελισμοΰ
  ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ: Έπισκέψεις 8—9. *
  ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΜΕΥΤΙΚΟΝ '™>
  ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ
  Όλαι αί μαιενηκαί ΙτΐΡΐιβάηις χαί έγχειθή'ί';· Ποόω-
  ις διάγνιοσις καί θϊθαΐ: ία'τοΟ'Κ'τθ'<Ινου. Σ'ιγχ-ιονις α >ιί·
  ,.,ίψας επί τώ^'στηοώιε'ον. ΝεΊθοψιχκαί χιί ϊν?οκ?ινΐ
  «αί Λνωμαλίαι. Έτισχρψΐΐς 3—4 καθ5 |<άατην. Τού; ^τοατιωτικού; καί άπίροιις χίΐοουογιτδο είς τό Κοαπκόν Νοσοκομείον 11 —12 ος είς οιη ής Ις'εχούση; όϊ Γι ώνης .XX* 500 κατ *αΙ βιομηχανικου σ.οχο^ες ι Αντιπροσωπείαι μβ,ςτ.οΰ ΕΛ^Σ άηεαύοθησαν «αί τινάς λίρας δηοίων ή τιμή είς δο«Χ. 600 ά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή 'Αγροτιχή Τραπέζα τής Ελλάδος ένεργοΰσιν. κατ' Ιν.ολήν χαί οΐά λ)σ ιόν τοθ Έλληνιχοϋ Δημοσίου άγοοάζει ελα'.ον είς την τιμήν των 66 δραχ. κατ' ό^αν διά τα Ιλαια οξύτητος 6 βχ1<ι>>ν
  Δι' έκαστον βαθμόν οξύτητος καί
  ιιέχρι 15 βαθαών και" ανώτατον
  όριον μειοϋΐαΐ ή βχσική των 66
  δοαχ. κατά 1 δραχ.
  Τα προσφερδμίνα ϊλαια δέον
  νά είναι καθαραι (λαπάντε) δσμής
  κοιί'γεύσεως ιύαρέστου.
  Γίνονται δεκταί ποσδτητίζάνω
  των 10 δκ. παρά παοαγωγών συ
  νίΐτεριομένων'καί μή καϊ παςά
  Ιμπόρων.
  Ή πληροιμή τοΰ ελαίου θά γί
  νεταΐ άμίσως παρ' ημίν αίς χαρ
  ως όοΐζομεν την ηο
  τήνΙΟηνΊανοααρι^
  Διά π«3«ν ΙΧ™
  φοόίαν",δύνανιαι οί
  νοι να άπΗυί)ύν«.νται
  (<Ε< τοθ Γ .V, 3 «οιαεμιιΐου αγρου εχτασεωςμιας Λ.. ..τ. Α____^....Ι,.* ■ ϊι«