98261

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

6

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΠΑΣΧΑ 1975
  Η ΑΛΗ
  ΙΑ
  ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ
  ΘΑ ΚΥΚΑΟΦΟΡΗΙΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΙΤΕΑΝΕΙ
  ΤΙΣ ΕΥΧΕΖ ΤΗΣ
  ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ Κ
  * /.ιουθυνίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  •εεεεεεε·
  Η ΕΥ8ΥΝΗ ΜΑΣ
  Τό δηλώνομε αττό την άρχή -έρομε τή μεγάλη εύ¬
  θύνη που άναλαμδάνομε, μέ τό ττου δίνομε καϊ μόνο
  στήν εφημερίδα μας τόν τίτλο «Η ΑΛΗθΕΙΑ,».
  Πώς νά τό κάνωμε δμως; Αίστανόμαστε δτι έχομε
  ενα βασικό χρέος: νά την ττοΰμε!
  Ξέρομε ακόμη ττώς δέν είναι καθόλου εύκολο. Πι-
  στεύομε δμως ότι δέν είναι κάΊ άκοττόρθωτο
  Θά ττροστταθήσωμε λοιττον Θά δοκιμάσωμε, έστω
  Εξ άλλου, τα δύσκολα κι' όχι τά εϋκολα, είναι ττου
  άξιζουν
  Βρισκόμαστε, γενικά, σέμιάέττοχή άνακαταταξεωι/
  Περνοΰμε έ'να χρονικό σημείο ιδιαιτέρα σημαντικό. "Ο
  λοι συμφωνοϋμε στά ότι κάτι δέν ττάει καλά "Ο-
  λοι ψάχνομε νά βροΰμε τί φταίει γΓ αΰτό. Καί όλοι
  βγάζομε την εύθύνη άττό πάνω μας Πάντα κάποιος
  άλλος φταίει, ττοτέ εμείς 'Ετσι λέμε, αλλά έ'τσι είναι;
  Ή Ιστορία μάς έχει δδάξει ότι ό Άνθρωττος στό
  ττέρασμα των αι'ώνων, εί χ:, πάνω κάτω, τά ϊδια ττερί
  που ττροβλήματα, προσαρμοσμένα καί δοσμένα άνά-
  λογα μέ την έποχή τού <αί ότι κάθε Φορά πού έψα- χνε νά βρή λύση καί λύτχοση, κατάφευγε σέ ενα καί μόνο στήν Άλήθεια "Ετσι ακριβώς κι' εμείς σήμερα, δέν κάνομε τίποτ.ι άλλο, άττό τού νά γυρεύ»με τό μοναδικό αύτό καί ά- σφαλές καταφύγιο. Αύτόπού θά μάς δώση τίς λυσεις, τή λύτρωση καϊ την κοταξίωσί μας σάν άνθρώτπνες μονάδες. Μέ την έττίγνωσι άκρδώς αυτής τής μεγάλης ευθυ¬ νής ξεκινάμε. Θά ττροσταθήσωμε Καί άν, τταρ' έλττίδα, άποτύχωμε, καί στήν ΰστατη αυτή ττερίτΓτωση θά τπΰμε καί πάλι την Άλήθεια: ττροστταθήσαμε, άττοτύχχμε, άττοσυρόμαστε. Οσοι καταλαβαίνετ. τόν άγώνα καί την άγωνία μας, βοηθήστε νά μή φ·άσωμε στήν πικρή οτΰτή κατά- σταση ••ε························«····· •«•«•••••••••«••••••ι······ Ή πολιιικη γραμμή μας Ή ττολπική μας γραμιή θά είναι όττοια ακριβώς ήταν καΐ μέχρι σήμερα Ο Θεωιητικός Σοσιαλισμός Δηλαδή, >ά να
  εξηγούμαστε, (μιά καί σήν ε
  ττοχή μας οί λέξεις εχασ(ν άπό
  την ττολλαττλή χρησιμστοίηση
  τό νόημά τους) τό σύναο των
  δικαίων, άνθρωπιστικών έπιδι
  ώξεων, ττού παρά τό δτι είναι
  δύσκολο νά πραγματοττιΐηθοΰν
  πρέπει νά άττοτελοΰν τί στόχο
  τού άτόμου κα'ι έν σονε^ία τού
  συνόλου
  Αυτή την πολιτική θση εχω
  έκφρώσει κα! πρό τού -ραξικο
  πήματος καΐ την ίδια θση εθε-
  σα ϋπ' όψιν των αρμόδιον τής
  «Νέας Δημοκρατίαν τπ-
  στεύοντατ ότι δέν έχον καμ¬
  μιά σχέση, μέ ό πα-
  λιό Κόμμα τού Καιαμανλή,
  ήν ΕΡΕ, μέ άττοτέλεσια νά ά
  ποδεχθ<κν τό αΤτημά μου νά κινηθώ όνεξάρτητος μέ σα στόν ττολιτικό αύτ>ν χώρο
  Όπως και προεκλιγικα ύ·
  ποστήριξα ό Καραμανής, ο
  άνανεωμέν&ς Καραμαλής, ε-
  πρεττε νά ύποστηριχθή γιά λό
  γους 'Εθνκής Άνάγκις Τά
  πράγματα·μέ έδικαίωταν, ό¬
  πως δικαί&παν κα'ι τ> σύνολο
  σχεδον τού Έλληνικοΰ Λαού.
  Καί τώρΐ ϋποστηρζω ότι
  ο Καραμανλής συνεχζει νά
  χρειάζεται στή δισχιβέρνηση
  τής χώρας, 'ΐατΐ είνα ό μόνος
  ιτού μπορεΐ - άν καϊ όοχισε ήδη
  νά δυσκολεύεται καί αιτός - νά
  αντιμετωπίση τόν σωτερικό
  καί έξωτερικι έθνικί κίνδυνο
  Πιστεύω δτι ίύντομα )ά έχωμε
  ττολιτικές άνα:ατατάξ«ς, δηλα¬
  δή ευθύς μόις ξετεράσωμε
  τοϋς κινδύνους αΰτούς Καί τό
  τε θά είναι ή ορα τήο ούσιαστι
  κης πολιτικής Γθττοθεήσεως έ
  νός εκάστου μ*ς
  Τό δτι στίς τρόσφττες 6ου
  λευτικές έκλογέ; τα τράγματα
  δέν ήσαν (καΐ Ιικαιαογημένα)
  ξεκαθαρισμένα, τό υπέδειξαν
  τά γεγονότα, σέ 5λα ·ά πολιτι-
  κά κόμματα Βναι γνωστές
  οί διαφορετικές τάσες ττού επι
  κρατοΰν μέσα σ 6)ες τίς ττο
  λιτικές παρατάξει», αδεμιάς έ
  ξαιρουμένης Αύτά δλχ ακριβώς
  δι—ίστωσαν καί οί πολιτικο)
  άρχηγοΐ κα! βοιθκταν στό
  ττνευμα ένότητος πού έττικρα
  τεί μέσα στή Βουλή, μέ άττοτέ
  λεσμα νά συνδράμουν τόν Κα-
  ραμανλή καί να οτυνεργάζωνται
  στενά μαζ! τού
  Αύτό ττρέττει να καταλάδωμΐ-
  καλά τά δσα συμδαίνουν σήμε
  ρα στόν τόττο μας άττοτελοθΐ'
  μεγάλα προδλήματα πού γιο
  νά λυθοΰν εύνο'ικά καί πρός ο
  φελος ολοκλήρου τού "Εθνους,
  ττρέπει γιά δύο ή τρία ίσως χρό
  νια άκομη νά δείξωμε δλοι κα·
  τανοησι καί ύπομονή, νά κάνω
  με θυσίες, άκόμη καί, τυπικά,
  θυσίες πολιτικών ίδεών Αύτό
  οττταιτοΰν οί στιγμές Γιά τα ϋ-
  ττόλοιπα, θά ερθη μετά ό και-
  ρός "τού ξεκαθαρίσματος. "Ας
  έχομε λοιττόν λίγη ύπομονή,
  γιά νά γλυτώσωμε άφ' ενός
  άττό τόν κίνδυνο των άμετανοή·
  των Χουντικών καί άφ' ετέρου
  των εξωτερικών εχθρόν της
  Έλλάδας
  Καΐ κώτι άκόμη σχετικό. Πι
  στεύο ότι πάνω άπό ττολιτικές
  ι'δέες καϊ άρχηγούς, πάνω άπο
  κόμματα καί παρατάξεις, ύπάρ
  χει ή Κρήτη καϊ είδικώτερα
  γιά μενά τό Ήράκλειο, πού αύ
  τή τή στιγμή ττερισσότερο άττό
  την ύττόλοιπη 'Ελλάδα, δττως
  τουλάχιστον όμολογοΰν οί εν¬
  δείξεις καί οί ττολλές σχετικές
  φήμες πού κυκλοφορούν έ'χει
  την άνάγκη δλων μας
  "Οσο γιά προσωττικές θέ-
  σεις μου πάνω σέ καίρια θέμα-
  τα, ττιοτεύω καΐ θά ύποστηρί-
  ξω όσο μού είναι δυνατόν. 1)
  τίς νέες προοδευτικές δυνάμει»,
  2) τό ξεκαθάρισμα των πρώται
  τίων τής Χούντας καϊ των άμε
  σων συνεργατών της, 3) την ά-
  πολύτρωσί μας άπό τίς ξένες
  βάσεις κα! γενικά τίς ξενόδου-
  λες έπιρροές, γιά νά γίνη, δσο
  ττιό σύντομα, μττορετό νά δη¬
  μιουργηθή στόν τόττο μας μιά
  σύγχρονη Εύρωτταική Δημοκρα-
  τία, μέ γνήσΊες Σοσιαλιστικές
  Άρχες
  Καί κάτι άλλο βςΐσικό Γιά
  την πραγμάτωση των έπιδιώξε
  ών αυτών, δέν θά ύπολογίσω
  οΰτε τταρεξηγήσεις, οϋτε συνέ-
  ττειες, ούτε πολιτικές δεσμεύ-
  σεις όποιασδήποτε ττο
  ρατάξεως διατηρώντας
  την άνεξαρτησία ττού αξιοί ή
  Άλήθεια
  ιεεεεεοεε
  ΟΙ
  ΑΟξων αριθ. εΐσαγ.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑ
  1 "Οσες φορές κι 6ν ΆναοτηθΑ ό Χρι·
  τος στά πρ*»«ΟΑια των 'Εκκλήσιών, Λν
  δέν 'Αναστιιθή μέσα μας, είναι σάν Ϋί
  μην Άναστι|οπκϊ ποτέ Μ
  Ο ΧΡΗΜΤΟΛΟΤΗ.
  Έπειδή, δπως εΙ>ι ννοκιτό.
  μώ έφη,ιιεοίδα γιά ίι κυκλο-
  ψορήση, πέραν όλω των β-
  Λιβν. χρειάζεται κα χρήματα
  βετοροθμε χοέος μαςνά ζεκα-
  βαρίοωμ/' τό Θένια αί>τ ρπο την
  άρχή.
  II
  γ <ρ η μ ε ο ί £> ιι α <: δέν ίχ(ΐ κανέν χ ρ η - μοτρδότη "Εχε δμω<, οάν ιδία πού θέλει νάέκφρα- Λθή, πολλούς <ρίλους<αϊ πι- (θτ«ύει δτι θά αποκτήση περιο- οάτερους. Αύτοι ακριβώ·οί φί- οι την στηοΗΌυν (καϊ ΧπίΓο- με νά αυνεχίοουν) άτ την πρώτη σπνμή. Καΐ δέν ε*>ροΰ-
  οε νά συμβή διαφορετιχά γιατί
  Λν πέρνανιε βοηθεία —-πού
  ναιορούσαμε — άπό όποι»δή-
  πομ. αντιλαμβάνεσθε δτι Ά-
  Χήθεια #τού ετάμΐ' νά κοθν" σέ
  κάποιο οημεϊο. δν δέν μετ*ρε-
  πόταν οέ «ρίΊμαα. όηωσδήότΓ
  θά άπεκρύπτε το.
  Βεβαία ό πρώτος ήταν ο·.β-
  κολος δοόιιος καΐ οίκον^ΐκά
  ΐ'ΐφψερώτεοος. Προτιιμήσαΐ1£^-
  μως τον αλλο. τόν δυσκολ«4ε-
  (»<*. αλλα, νιά την περίπτοή Μας όπωοδΓ>ηυτ£ καλλίτεί.
  Δέν _ουμπήσαιι« οί· ί'ναν σν·-
  κεκριμένο χρη,ματοδότη. ΠΡ**-
  μήοαμε νά χρηματοδοτηθοι>»
  —Λ τούς ϊδιους έκείνους οί
  ποϊοι ίνδιαφίΐρονται γώ την Ι
  νά πάρωμ
  π ο λ λ ά χρήματα άπό ί! ν α ν
  6ά πάρωμε ι γ ώ τ ε ρ α άπό
  πολλούς. Έμπρακτο πα-
  ράδειγΐια, τό σΐ>μερινό εϊδικο
  (ρύλλο πού κρατδτε οτά χέρια
  σας: Μπορούοαμε νά πάρωμ*;
  μιά όλοοέλιδη διαφημίση, άπό
  Ρνα Όργανισμό, ή μιά Έπιχεί-
  ρησι πού νά καλύψη τίι ί'ξοδίΐ
  τής ί·κδόοεως.
  Τότί· δμως οέ |ΐιά κάποια οτι-
  γμη πού θά χρβιαζόταν νά ποϋ-
  ιΐί- κάποια άλήθεια γιά τόν όο-
  γανιομό ή την έπιχείρησι αυτήν
  αντιλαμβάνεσθε δτι θά δεσιιευ-
  όμασπε καΐ ϊοως δικαιολογημέ-
  να, νιατί κάίΐοιος πού οοΰ δί·
  ει 20.000 δραχμέο, θέλη κα!
  κάποιο άντάλλαγμα.
  ΒρήκαιμΓ Χοιηον την λύοη
  ποι» βέπετε στή δεύτερη σελί-
  δα μας καΐ )ΐέ τόν τρόπο αύτό,
  καΐ τηθανό κίνδυνο άποκρύψΓ-
  ως τήΓ άλ/ιθειας άποφύγαιΐΓ
  καΐ δώοομε σέ περισσότερο γ-
  παχειρημαπκό κόσμο την εύκαα-
  ί>ία νά δώοη τό παοών τού, ά-
  ποκλείοντας τό μονοπώλιο άλ-
  ά καΐ νά συνδράμη υ,ια προσ¬
  παθεία πού τόν ένδιαφέρει, μί-
  πολύ μΐκοό χρηματικό άντάλλα¬
  γμα. «ού καλύτπτι δμων; τα δι-
  κά μας ι'ζοδα
  Εύχαριστοΰμι: λοιπόν, κατ'
  αρχήν δλους δσους θά μάς κα-
  ταβάλουν τό μιχρό γι' αύτούς
  άλλά μεγάλο γιά μδς ήντίτιμο
  01 ΤΟΜΕΪΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ 0Π010ΥΣ
  ΘΑ ΑΣΧΟΑΗΘΟΥΜΕ
  Ή Κρήτη θά είναι ή 6άση
  τής υλης μας. "Ολοι σχεδον οί
  τομεϊς πού συνδέονται μέ τό
  μεγάλο αύτό κεφάλαιο, θά ά-
  ποτελέοουν άνπκείμενο των έ-
  πιδιώξεών μας. "Ετσι, έκτός ά¬
  πό την Πολιτική πλευρά, θά έ·
  πεκταθοΰμε στούς έί,ής τομεϊς
  τής Κρήτης:
  • ' Ιστορία
  • Λογοτεχνία
  · Πεζογραφία
  • Ποίηση
  Φ Λαογραφία
  • Χειροτεχνία
  • Ζωγραφική
  • Τέχνη
  • Μουσική
  • Χορογραφία
  • θεατρογραφία
  σ Νομολογία
  • 'Ονοματολογία
  Φ Παιδεία
  • Χρονογραψία
  Φ Χρονακογραφία
  • Δημοσιογραφία
  • Γεωγρα<ρία • Δραματουργία • Τοπογραφία ·· θεομογραφία • 'Εκκλησία • Άντίοταοη • Πολιτεία • Γραμματολογία • Διακογραφία • Άθλογραφία. • Άρχαιολογία Φ Βιοτεχνία Φ Βιαμηχανία Φ Ναυ-λία • Νομαρχία • Σπτγλαιολογία • Φιλμογραφία • Ένδυματολογία • Βιβλιογραφίς ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΙΤΑΜΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΧ ΝΑ οάυ θεωρπτικο! τηςΌποι Αιαυ ΠςΧούυτος τής παρούσης εκδόσεως ΰχι μόνο καΐ τόσο ν— την οίκονο- μική ένίσχυσι, άλλά κυρίως γιά την πρώτη ήθιχή συμτταρά- στασή τους. Σ' αυτήν τή συμπαρασταση βασιζόμαοτε καΐ γιά την κανο- ντκη έκδοση της εφημερίδας αυτής, πού θά κυκλοφορήση μέ τό σύστημα των συνδρομητήν. Σέ τετοιο οΐχονομιχό σύστη¬ μα θά βασίση τίς έληίοες της ή εφημερίδα μας σάν έηχείρηοι, γιά νά ενισχυθή ύλιτκά ή ίδεο- λογική μας προοπάθεκι, μιά πού τά δικά ιιας οίχονομικά μέοα είναι άνεπαρκτϊ. Δΐαφορετικο, θά μποροθσε νά λέγεται ό,τιδή- ποτε άόλλο, δχι δμως «Άλή- θεις». Πέρα άττό την άλλη ένημερω τική Ολη ττού ύττάρχει στήν εΐδι κή αυτή έκδοσι, καταχωρούμι καΐ σάν «δεΤγμσ γραφής» ό- ττ«ς λέμε, τό τηλεγράφημα ποϋ άκολουθεΐ, στό τέλος τού κει μένου. Τό τηλεγράφημα αύτό, ποΰ άττεστάλη την 21η "Απριλίου 1975, τταρακαλέσαμε πρώτα τόν τοττικό ΤύτΓΟ νά τό δημοσι¬ ευθή, άλλά δέν τό έπραξε Έν συνεχεία στίς 28 Απριλίου τό στείλαμε στίς Άθηνσικές έφη μ£ρ!δες, όττου μέχρι στιγμής δεί1 τό βϊδαμε άκόμη δημοσιευ- μένο Πρέττει νά ληφθή ύττ' όψιν ότι γιά ττοφόμοιο τηλεγράφημα, ττού άποστείλαμε σχετικαί μέ τόν δεύτερο έκ των άναφερομέ- νων θεωρητικών τής Χούντας κ Α. Κ. Γραμματικάκη, δικαζόμα ατε στϊς 12 ΑΑαίου άπό τό Τριμελές ΠλημμελιοδικεΤο Ή ραχλείου, γιά σχιχοφαντική 6υ- σφήμιση. Παρά ταύτα καί παρα τίς τόσες ταλαιττωρίες στίς οποίες έχομε έμττλακεΐ μέ όφορμή τή δίκη αυτή, έν τούτοις σανεχίζο- με. δχι γιατϊ ίχομε τίττοτί προ σωτπκό μέ τόν κ Γραμματικά- κη, άλλά γιατΐ δέν μττοροθμε νά έννοήσωμε ττώς είναι δυνα, τόν άκόμη κα) προχθές νά γρά¬ φη σέ άρθρο τού στή «Μεσό- γειο», δτι έξ άφορμής τής δια- κοττής τού ήλεχτρικού ρεύμα- τος, ττολλές νοικοκυρές τού Η¬ ρακλείου ψώναζαν «κ α υ μ έν ε Πατταδοπουλε καΐ ττ ο Ο εΐσσι» !Μ "Οττως έπίσης, ό Τδιος ττρό ήμε ρών εγραφε ότι ενας άπο τούς λόγους πού άραιώνει, δήθεν τό Δημοκρατικό Στρατάπεδο, εί¬ ναι κα! οί άτταράδεκτες συνθή- κες διαβιώσεως τού Πατακοΰ κα'ι των συγκρατουμένων τού στό Κορ,,δαλλό, ττού ωδήγη¬ σαν τόν έθνικό αυτόν έγκλημα τία νά κάνη άττεργία πείνης, άττοκαλώντας τον έττ' εύκαιρία δχι *μέλος τής ττραξικοτΓΐματι- κής συμμορίας άλλά Άντιπρόε- δρο ίης Έτταναστατικής Κυβερνήσεως καί χαρακτηΐοΐζον τάς τον θρασύτατα ττ α λ λ η κ α ρ ι (ή άραίωσι ί^ταν τού κ. Γραμματικάκη). Τό δεύτερο τηλΐγράφημα μας, βλέπει άττ' έδώ σήμερα τό φώς τής δημοσιότητας, μιά πού οΰτε ό κ. Καρελλης, παρά την υπόσχεσί τού, δέν τό δημοσίευ- σε Κα'ι ίίνβι βεβαία . —«ίω^ια τού, αλλά είναι καί έμας δικ&· μα< νά τού απαντήσωμε δτι άναληθώς άρνεΐται, δτι στήν δίκη μας τής 12ης Μαΐου δέν εΤναι μάρτυρας τού κ Γραμμα¬ τικάκη. Είναι κα'ι μάλιστα ό πρώτος, δττως τουλάχιστον άναγράφει τό ϋττ' αριθ 2258)75 κλητή ριον θέσπισμα τού κ Είσαγγε λεως Πλημμελειοδικών "Ηρα¬ κλείου Τώρα, άν άττό μάρτυρας τού κ Γραμματικάκη, καταλήξη καΐ μετατραττή σέ μάρτυρα τής Αληθείας, όπως ύττοστηρίζει δτι εΤναι, έμε?ς πρώτοι θά χαρού με "Οσο γιά τό άν ήταν υπο χρεωμένος νά πάη ή δχι στήν Προκαταρκτική Εξετάση τό ξέρει ο Τδιος καλλίτερα μιά που εΤναι καΐ δικηγόρος Τό άν τώρα ό κ Κεφαλογιάννης δέν ττήγε, τταρά τώ δτι κα1 αύ τάς εΤχε προταθή άττό τόν κ Γραμματικάκη, τάχα μου διότι καλύτττεται άπό την Βουλευτι κή τού ϊδιότητα, αύτό δέν είναι άλήθεια, καϊ όπωσδήποτε πρό- κειται ττερΐ άφελών δικαιολογι- ών ττού δέν δικαιολογοθνται νά -ροβάλωνται άττό τόν έκλβγμέ νο «πρώτο ττολίτη» τής πόλεως Ηρακλείου, δταν μάλιστα δέν τού τίς ζήτησε κανεΐς. ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Τό κείμενο τού τηλεγραφήμα- τός μας έχει ώς εξής: Πρός τούς κ.κ. 1) Πρωθυπουργόν κ Κ. Καρα- μανλήν 2) Υπουργόν Προεδρίας κ. Γ Ράλλην 3) Ύφυπουργόν Προεδρίας κ. Π. Λαμπρίαν 4) Υπουργόν Δικαιοσύνης κ. Κ. Στεφανάκην 5) Παράγοντες ΈληνικοΟ Τύ κι: !«ιγωγή· στις ήδη τό έχει πράξει, οί δύο θεωρητικο! τής Χούντας Σάβδας Κωνσταντόπουλος διεο θυντής τής εφημερίδος «Έλεΰθε ρος Κόσμος» καί Άριοτοτέλης Γραμματικάκης έκδότης τής ίφ%μερί&ος «Μεσόγειος», οίτι¬ νες -*ί»σον, μέ την πρό τής 21 ής Απριλίου άρθρογραφίαν των, όσον κ<ϋ μέ τά ύμνητικά άντι- λαικά δί^μοσιεύματά των, δχι απλώς ύμνησαν τούς άρχισυμ- μορίτας τή*^ Χούντας, άλλά συ νέ6αλλαν Κοινής Γ στήν δ έπηρεασμό τής καΐ συνετέλεσαν τής δικτατορίας στόν τόπο μ, , υττ ιν τού επί έτττσ μας. ^μδανομένου αι<ατ'α:μαχήτου -γύνονδτος γιά τά ττόσον σημαντινά έπηρεάζε- ται α ΐίΛι««λ Γι/Αιι* άπό τά δή Οψ ^Όγραφικά Υ"Γχι ϊύκόλως ή συμβολή των ανωΓέρω στή ο-τήριξη τής Χούν τας τής οποίας υπήρξαν οί θεώ ^ΤΊκοΐ, συναγωνιζόμενοι ό άς άπό την Άθτννα καΐ ό άλ- ^"ς άττό την Κρήτη, στό ποίος ®* γράψη καλλιτέρους καΐ δου ^ιι<ώτερους ΰμνους στά Άπρι- ι<·(να άφεντικά τους, συμδάλ- λοντες ετσι θετικά στή συμφο- Ρ° που επέφερε στό 'Ελληνικό Ε^ος ή έγκληματική ενεργεια μερι κων άνθελλήνων, όργάνων ζένο'^ πραχτόρων καϊ κυρίως τήζ Άμερικανικής ΣΙΑ ι Μάνος Χαρής —— ·***>·ε·εεε·εεεε···ε··εεεεεε···
  Κάθε ηροοπό&εικ, χοτΐ χκρίως κάβε νέα προσ-
  πάβεια είναι έηύμενϋ νά ίχη ωρισμένους στοχους.
  Κχί φ^ΰΐχ» το ϊδιβ συμβαίνει κ.α'ι με τη δικτ» μ*ς.
  Νά λο:Λβν ηοιβί είναι οί οτβχβι μας, τούς β-
  ηβί©ι>5 ϋλομε νά πετύχωμε, μέ την έκδοβι >»αι κυ-
  κλβφορΐίχ τήί εφημερίδας «Η ΑΛΉΟΕ1Α»;
  Κύριος καί βασικάς στόχος μας είναι τό γρά-
  ψιμο τής Άλήβιιας, χω?ις ςρόδο, χωρις ποΐββς κα'ι
  χωρις κααμιά διαθέση κοικοπιστί/κς. '« Άλή&ενκ,
  λβιπόν. κχι μόνον ή Άλήθεια ,πρός ολες τίς κατευ-
  θυνσεις* κ«ι βλβυς τβύς τομείς, ποΰ συνδεονται μέ
  την Κοήτπ και εΐδικώτερα τό Ήράκλ£ΐο.
  ©έλομε ακόμη. εκθέτοντος χκριβώς την Ά-
  λη?βι«. ν* φωτίσωμε με'ρικά σκβτεινά σημεία τού
  Πίλιτικοϋ. Κοινωνιχαΰ. Πνευματικού και γενικ«
  κάβε χωρ«ϋ ϊωήί. «βυ συνδίεται μέ την ϊδιαίτερη
  Γτατρίδο; μ*$.
  Έ.τιδιώκομε έπίσης νά προ6<κλωιμ« σωστά, άν- τικειμΐνικ» κ*ΐ δίκαια τά θέματα πβί> οχίτί^βντβτι
  μέ ώρνχνωμβνες όμάδες, κοινυνικά σύνολα ίΐ με-
  μονωμένα «τομα, «βΰ δρβϋν καΐ κινβΰνται σττΐ δή-
  Κι' βλ» αύτά ν ««τί «ατβύβμε άχράίδαντα, δτι μέ
  τό φα έ'ρο,μα και τη λάμψι τής Αληθείας, ώφελεϊ-
  τ»ι το άτΰμο ,ώφελεϊται τό σύνβΑο, ώφελείται β
  τβττβς.
  ΒΠΗΘΕΙΒ ΗΨΕΜΜΠΤΠ
  !;!
  !■!
  Μιά άηβ τις 6ασικ«ς στήλες τής εφημερίδας
  μας 8ά είναι ή στήλη αυτή. Χύντβμα, ξεκά-
  5αρα καί άηλά. Θά Θέτωμβ έρωτήματα, πρβα-
  τταβώντας νά 6ρ©ύμε μέ τις άντίστοιχες ά-
  ηαντήσεις, αν είναι άλήθεια ή ψέμματα, κοττι
  γιά τβ όποϊο ϋπάρχει αμφι-σβητηθΓ).
  Κατωτέρω παραθέτωμ* μερικά κπο τα πρώτα
  έρωτήματα τής στήλης, γτά νά καταλάβη β
  άναγνώστη;, σέ ποία πλαίσια δα κινηβή ή
  προσπαθεία μας..
  1 Είναι άλήθεια ή ψέμματα ότι ή Κρήτη κινδυνεύει
  νά μετατραττή σέ ττροτεκτοράτο τής Άμερικής, μέ την
  έγκρισι τής Ρωσίας,
  2. Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι ύ Διεθνής Σιωνι-
  σμός δρά επικινδύνως στήν Κρήτη;
  3 Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι ή Κυβέρνηση δέν
  μττορεΐ νά ατταλλαχτή άττό την τταρουσία τού Μητρο·
  πολίτου Ένόττλων Δυνάμεων, έκλεγέντος άττό την
  Χούντα;
  4. Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι ή Άμερική δέν πρό
  κείται νά αφήση μέ κανένα τρόπο τις Βάσεις τής
  Κρήτης;
  5 Είναι άλήθεια ή ψέμματα ότι ό "Αγιος Νεκτά-
  ριος, κακώς άνοχηρύχθηκε "Αγιος;
  6. ΕΞΤναι άλήθεια ή ψέμματα ότι έχουν φυγαδευθεί
  άττό την Κρήτη άρχαιότητες σπουδαιοτάτης σημασίας;
  7. Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι στό Ήράκλειο
  γίνεται μεγάλο λαθρεμττόριο ναρκωτικών, μέ τή συ;·
  εργασία Άμερικανών τής Βάσεως Γουρνών;
  8. Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι ό κ. Κ. Μητσοτά¬
  κης είναι άττό τούς κύριους ύττεύθυνους τής 21ης Α¬
  πριλίου;
  °. Είναι άλήθεια ή ψέμματα ότι ό κ. Παΰλος Βαρ-
  δινογιάνης ήταν βασικάς συνομιλητής τού Ποπταδόττου-
  λου;
  10 Είναι άλήθεια ή ψέμματα δτι ό Άσλανίδης διέ¬
  φυγε στό έξωτερικό άττό τό Ήράκλειο;
  "Ολα τα παραπανω θέματα, «ού είναι ιδι¬
  αιτέρως ένδιαφέρβντα, Θά τά άντιμβτωίΐίσω-
  με μέ ύΓΤϊυβυνότητ'α, σο&αροτητα *ιαΐ άντι-
  κειμενικότητα, διενεργώντας ένδελβχβίς έ-
  ρευ'ες, πρ€κειμενου νά &>ββή ή άλήθεια. Έλ·
  πί^μχ έτι στην ίτρβαπάβεια αυτή, θά βοηθη-
  σουν κ«Ί οί ϊδιοι οί άμεσα σχετι^όμενβι.
  ι . Δέν σπεόόομε νά ι>ί€θετή·3ωμε καμμιά άπβ
  τίς άντιτιθέμενες άπβψεις. Συνεΐτεϊς ομως
  πρός τό πρώτιστο καθήκον κάθε Δημβσιογρα-
  φου. νά ένημερώνη την Κβινή Γνώμη, θά δώ-
  ΐωμε στα η<αραπάνω καί ο έ ηολλά άλλα. έξ •τού ένδιαφέροντα θέματα, μέ άπόλυτη άντι- κειμενικβτητα, τά στοιχεΐα και τις «ληρβφβ- ?ίες πβϋ μάς «χούν τεθεΐ Ολ' όψιν. Σημειώνομε ότι κάθε ΰπεΰθυνη &ποψη επι των βεμάτων «ού θά έρευνήβωμε ηροερχόμενη εϊτε άττο Τβύς Τδιους τοΰς ένδιαφερομέΌυς. £ϊτε άπβ κάβε πολίτη, θά είναι εΰπρόβδεχτη α Γήν εφημερίδα μας. ΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ "ΗΑΛΗΘΕΙΑ ,, • Μιά εντελώς καινούργια Εφημερίδα « Μιά Παγκρήτια Δημοσιογραφική Επιθεώρηση • Μιά έττανάσταση στήν Κρητική} Δημοσιογραψία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ — ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΚ —■ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΝ Ε=:ΛΕΥΘΕΡΗ — ΜΑΧΗΤΙΚΗ _________-»> —■--■■<ι<>^ν^>ΛΑΛΑΛΛΛΠ/υΓυτντΓ>νν>ί*ιι*ι*^^'
  ΟΙ 2ΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
  •Τό έ-.τελεκ> των οονεργιι- μέχρι οηπερα προοφορά, στούς δοον τά δτ'μοσιευματά τους ει-
  - τής έφπμεοίδος μας, τομεϊς πού ύπηρέτησαν. Πά- ναΐ ίνυπόγραφα καΐ δέν άντί-
  ιαρτίζε-ται άπό (ΐιά όιιάδα
  «υματικών άνθρώπων. δημο>
  σΐ(5γρ«φων καλλ^τεχνών ί
  λΛ
  Έτγ' εύκαιρία σημερινής έ—ί^ μ< ου Άπριλιανοΰ πραξικοτή ν'^ Άπριλιανοΰ πραξικοιτή- μ««τος, νομίζω ότι έπι6ά>-*ται κρ^'ΐμένοι λογοτκχνςς, ίηίλεκτοι
  τ^ι καταδικασθούν, έφ1 όσον κρ, 5η ■ ιοσιογράφοι, χρονογΓίάφοι,
  θοΰν ενοχοι, άπό τό έπίσημο 10Τί >ρΣκοί> χ^ογρ,-,φω, σκιτοο-
  Κοάτϊίς, τίς Δημοσιογραφικές γρ^ ρ[)χ κα1 γενικα ΰν0οωΠΟΙ
  όργαν-'χτε.ς καΐ πάντα άλλον το0 -,,,ο,,—<„. Καϊ τής τέχνης, κεινται στό Νόικ) περι Τν')ποιι. Κι' αύτό γιατΐ πκττεύομΓ δτι καί ,,,,,χ,,,»,., ν.^χ ^.~.<—. -· ό διάλογος. άκόμη και ό έοω- οί πεοιοοότερο) οποίων είναι Κρήτες την παρουσιάζει ενδιαφέρον, ,_ νά τούς δώστ! όκοΐβας την εύ- ί«ς. είναι ο δτνμοκραττκωτΓρος καιρία νά ποοβληθοϋν καΐ νά προωθηθοΰν, άνάλογα μ? τίς ειΊγρνπς (ριλοδοξίες τους καΐ τίς πνευματιχές τους Μρτβςύ των συνεργατών συι.ΐπεριλομβάν»ονται καθ··- ητές Πανβπιστηιιίων, όιακε- ράλληλα «Ή Άλήθεια» θά φι- Χοξενήση οτΐς στήλες της καΐ οιινεργασίες ν/·ων εντελώς άν- Ορώπων, πού ή δουλοά χοι.ς τερικός, νιεταΓ.ύ !ηάι; ομάδος άνθρωπων ιιγ κοινει; ιτιιοκη- ξκις. είναι ό δτνμακρα- τρόπος έκφράσεως κοϊ Γ> πι<>
  ί ποικοΛομητικός
  Τά ποοοωοινά Γραφεϊα τή<· ζΡ1(;. ^ΑΛΙΙΘΕΙΑΣ» Διευβςρινίζεται άπό τώρα ότι βρίακονται οτήν όδό θΕοοαΧσ- δλοι οί συνεργάτες μας θά εί- νίκης 15 κα) τό έπίοης ποοαω- ναι εντελώς ί·λεύθεοοι νά πλήν τος ΛαοΟ, 6- μέ χ Λ,ωοτή κα^ άναγνωρισμενη φράζρυν τίς άπόχιιπς τοι>ς. ^φ'
  ης
  ρινό τρλέφωνό μας είναι τί»
  230 'ΙΚβ

  ΠΑΣΧΑ 1975
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ1.ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΟΥ ΒΟΗΘΗ2.ΑΝ ΝΑ ΚΥΚΑΟΦΟΡΗΙ2Η ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΑΟ
  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙ2 ΕΥΧΕ5, ΤΟΥΪ ΠΑ ΤΗΝ ΑΑΗΘΙΝΗ
  1η ΒΗΒΣΤΒΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΟΚΡΠΤΙΠΣ
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ
  Άν-ηπροσωΐτος
  Καλοκαιρινοΰ 182
  Τηλ. 288.608
  ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
  Υποδήματα Πολυτελείας
  Βασ. Κωνσταντίνου 53
  Τηλ. 220.900
  ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
  Φαρμακείον
  Πλ. Νικ Φωκά
  Τηλ. 282374
  «ΟΚΟΥδΤΑΝΟΣ ΤΟϋΒδ»
  Ναυτικόν καΐ Τουρισπκόν
  Πρακτορείον
  Όδός 25ης Αύγούστου, άρ. 21
  Τηλ. 280048 — 285420
  «ΙΛ5ΝΓΧ>Ν»
  Νεωτερισμοΐ
  Όδός 1821 αριθ. 32
  Τηλ. 280.018
  ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ
  Ταβέρνα — Ούζερί
  Λ. Κνωσοοϋ 6
  Τηλ. 231. 910
  ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  Νεωτεριομοί
  Όδός 18ββ αριθ. 69
  Τηλ. 284.035
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
  <Όρτηγά Αύτοκίνητα !5ης Αύγοόστου 28 Τηλ. 287.511 'Ενοικιάσεις Αύτοκινήτων Γραφείον ΤουρισμοΟ Λ. 25ης Αύγούστου Τηλ. 282963 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ Αύτοκινητιοτής Πεδιάδος 28 Τηλ. 282.001 «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ξενοδοχείον Καλοκαιρινου — Δελημάρκου Τηλ. 281.881 «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ» 'Επιμενίδου — Λαβυρΐνθου Τηλ. 280.234 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ' «ΝΟΗΟδΤΕΗΝ» Γεντκαϊ Άοφάλείαι Πλ. Έλευθ. Βενιζέλου Τηλ. 286.066 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Ήλβχτρικά Εϊδη Καλοκαιρινοΰ 214 Τηλ. 280.647 ΥΙΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Εϊδη Κυνηνίου — Ψΐλικά Έκοηκτικά * Ιδής 17 (Μεϊντάνι) Τηλ. 284.207 ΣΑΒΒΑΣ ΣΚΑΛΟΧΩΡ1ΤΗΣ Αν-πιπροσωΐτείες ιΊηχανήματα Λ. 62 Μαρτύρων — Μίνωος Τηλ. 2β3.16β «ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ» Νέο Τουριστικό Κέντρο Διασκεδασεως Σκάλαν ι ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΗ» Κατεχάκη 18 Τηλ. 284.610 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΕΛΛΗΣ 'Εκκληοιαστικα Εϊδη Άσφάλβιες Άιμισσοϋ 7, Τηλ. 223.230 Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Γραψικαΐ Τέχναι Όδός Κόσμων 13 ε· Τηλ. 282.056 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ «ΣΤΑΜΝΑ» Κέντοον Διασκεδασεως Τηλ· 286.106 ΝΙΚΟΣ ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ Σιδηρικά — Χρώματα Όδός 1821, αριθ. 56 Τηλ. 287.550 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μεγάλα Καταστήματα Ύφάσματα 'Έτοιμα 'Ενδύματα Μιχελιδάκη 18 Τηλ. 282100 Α«Κ)Ι ΣΜΠΩΚΟΥ Κ(τ)τικά Ύφαντά «ΑΝΤΙΚ» Πλ. Καλλ;ργών. Τηλ. 289.088 ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ Τουριστικαί θίκοδομικαΐ 'Επχχειρήσεις Τηλ. 282.939 ΣΠΥΡΟΣ ΓΛΡΔΕΛΑΚΗΣ Χρυσοχοεΐον "Ιδής 22, Τηλ. 287.035 Ι.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ «ΟΟΚΟΝΑΙΧΗ Ζαχαροπλαστείον Βασ. Κων)νού 65 Τηλ. 285.791 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΎΠΡΑΙΟΣ Πρακτορείον ΠΡΟ - ΠΟ "Εβανς 19 Τηλ. 288.552 ΝΙΚΟΣ Λ1ΟΝΗΣ Ψαροταβίρνα Λ. Ίκάρου 34, Άλικ.αρνασοός Τ*Χ. 287.470 ΥΙΟΙ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ Ο.Ε. Κατασττιματα Ύφαομάτων Όδός 1866, αριθ. 74 Τηλ. 280.915 » ΝΙΚΗΦ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ύφάσματα — Νεωτβρισμοΐ Όδός 1866. αριθ. 95 • Τηλ. 282.395 • ΑΦΟΙΣΚΑΛΟΧΩΡ1ΤΗ Άτυιροσωηείες Νηχανήματα Λ. Θ5 Μαρτυ-ρων 35 Τιλ. 284.2ββ~ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΣΑΡΙΩΊΉΣ Διαφημίοεις «ΒΗΜΑ» Β. Κων)νου 51, Τηλ. 284.908 ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αύτοκινητΐοτης Πλ. Κορνάρου, Τηλ. 283.345 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ «ΟΛΥΜΠΟΣ> '
  Έμπορία Τροφίμων < Πλ. Κορνάρου Στοα Γιαλεράκη - Τηλ. 221.087 ΙΒΤί, . ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΤΉΣ Τεχνικόν Γραφείον Δαιδάλου ·— Περδικάρη 9 Τηλ. 282.841 ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ένοικιάσεις Αΰτοκιν'ήτων Κορωναίου 7 Τηλ. '287009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ "ΕτοιΐΜ 'ΕνδιΊματα Ύφάσματα Όδός 1866 αριθ. 57 Τηλ. 284.252 «ΠΑΣΙΦΑΗ» Ζαχαροπλαστείον - Μττάρ Πλ. Ελευθερίας Τηλ. 289300 ΤΒΑΝ5 ΒΕΤΟΝ α.Ε. Βιομηχανη * Σκυροδέοματος Τη. 224.0Θ4 «ΑΡΙΑΔΝΗ» ' Εξοχικον Κέντρον Κνωσσός Τηλ. 231.994 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Παιδικα ΕΧδη Όδός 1821 αριθ. 17 Τηλ. 281.230 «ΜΙΜΗΣ» 'Εξοχιχόν Κέντρον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΛΟΜΠΟΤΣΗΣ Άγιος Ιωάννης, τηλ. 232.1Κ5ί ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ Ελαοτικά Αϋτοκινήτων Τηλ. 284.607 «ΜΑΡΙΝΑ» Ζαχαροττλαστεΐον 'Ενετικός Λιμήν Τηλ. 284282 «ΝΤΟΡΕ» Κ ινηματοθέ ατρον Πλ. Ελευθερίας Τηλ. 285767 ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Τεχνικάς Τηλεοράσεων Άντιποόσωπος 8ΙΕΜΕΝ5 Πλ. Κορνάρου Στοα Γιαλεράκη Τηλ. 282.103 ΑΝΤΩΝΙΣ ΤΡ1ΤΣΑΡΗΣ 'Εμΐομορραοεϊον Κο~χάκη 18 Τηλ. 287966 ♦ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Ψηστοριά Λεωφ. Κνωσού 38 Τηλ. 230.270. Κ. ΕΥΘΥΜΙΛΔΗΪ Άκτοπλοία •25 Αύγούοτου 68 Τηλ. 286.550 Χρυσοχοείον Μεχελιδά^η 25 Τηλ. 2έ8.237 # ΑΦΟΙ ΚΑΡΝΗ Γραφείον Μεταφορών ΕΛΕΜ θενών 86, Τ^. 283.647 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ Διαφηνιίοεκ; ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ταγμ. Τζουλάκη 6 Τηλ. 287.004 ΘΩΜΑΣ ΝΑΘΕΝΑΣ Άντϊπροσωπεϊες Αύτοκ»νή·τ«ον Λ. 62 Μαρτύρων Τηλ. 220.080 ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Νεω-τερισμσΐ Καλοκαιρινου 6β Τηλ. 283.654 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΚΑΣ ΒιηιοΦόρκ 'Ξκχϊνώσϊων Πλ Κορνάρου Τη>. 481444
  ΑΦΟΙ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ
  Άναψυκτικά
  Τζεριτ Μεϊντάνι
  Τηλ. 232.440
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙ ΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  •Αγ. Τίτου 16
  Τηλ. 282325
  >
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ' Αριθμομηχανοί
  Γραφομηχαναί
  Χάνδακος 6, Τηλ. 285.811
  ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ —
  ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗΣ
  Καντανολέων — Χάνδακος 2
  Τηλ. 289,501
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΑΚΗΣ
  "Εηιπλα
  Ήλεκτρικές Συοκευές
  "Εβανς 53. Τηλ. 284.565
  ΛΝΤΩΝΗΣ
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Άρτοποιείον
  Πλ. Κορνάρου, τηλ. 284.214
  ΚΥΡΙΑΚΟΎ ΣΑΡΙΤΪΑΜΗΣ
  'Εργοστάοιον Μαρμάρων
  , Λ. 62 Μαρτύροτν («ναντι ΛΕΗ)
  Τηλ. 283.830
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
  Ήλεκτρικοί 'Εγκ«ταστάοεις
  Λ. Καλοκαιρινοΰ 142
  Τηλ. 286.006
  ΝΙΚΟΛ. ίΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
  Κατάστ^ια Εμπορικόν
  Λ. Κλοκαιρινοΰ 17
  1}λ· 283.090
  Ι
  «ΒΑΛΚΑΝΙΑ»
  Ψητοπωλεΐον
  Βασ. Γεωργίου Β' 11
  Τηλ. 286.338
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΧΗΣ
  Αύτοκίνητα ΚΟΒΌ
  Λ. Ίκάρου, Ν. Άλικαρναοσός
  Τηλ. 288 442
  <ΚΡΕΤΑ> Ο.Ε.
  Γραφείον ΤουρισμοΟ
  Λ. 25ης Αύγούστου
  Τηλ. 282521
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
  Μεταλλΐικο "Επΐίτλβ
  Όδός 1821 αριθ. 93
  Τηλ. 284.759
  ϋ
  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΑΝ1ΑΔΗΣ
  Πρακτορείον Λαχείων
  ΠΡΟ - ΠΟ — Είσιτηρίων
  Ταγμ. Τζουλάκη 3
  Τηλ. 285.970
  ΦΩΤΉΣ ?ΕΙΔΙΑΝΑΚΗΣ
  ' Α ντυτροβαΜτεϊι· ι;
  Άοχράλειες — Πραμηθειες
  Πλ. Κορνάρου 28
  Τηλ. 282.093
  ---------*—'-------------"Τ"----------'-------------------■------------- ■ Ι |
  ;
  ΑΟΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗ
  Νεωτερισμοϊ
  Βοοψτιστικά
  Ι Καλοκαιρινου 30
  Τηλ. 280776
  ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΛΔΗΣ
  Διαψημίσεις
  Ζωγραφου 7
  Τηλ 281161
  ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ
  Δίακοι — Μαγντγτστοινίες
  Όδός 1866 άριβ. 72 ν·;
  Τηλ. 280.809
  ΒΑΣ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΟΊκοδομιχα Ύλικά
  * * Λ. Καλοκαιρινοΰ 208 ι
  Τηλ. 283.089 .1
  ΑΦΟΙ ΛΟΓΟΘΕΊΉ
  'Ενοκιάσεις Αύτοκινήτων
  Οδοί; Κορωναίοκ 1
  Τηλ. 288.520 ,'
  Ι
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣ
  Εϊδη Ζαχαροπλασηκής *
  Καρτεροΰ 4
  Τηλ. 283.512
  ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
  Ήλβ«~ρ«ό Εϊδΐ)
  Βικέλα 14
  Τηλ. 281.936
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Μουσικά "Οργανα
  Αβέρωφ 4
  Τηλ. 28β.Ο53
  ε>—ε———————_—__--------
  Μ»1ΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Φωτογροφεΐον
  ' Ε»δη ΓΓάνου
  Λ. Βασ. Κων)νο>) 53
  Τηλ. 283.428
  1/ ,
  ————-—ε..—————————
  Η
  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛ1ΙΟ "Η ΑΛΗ·Ι|ΑΜ ΚΊ»ΗΤΗΖ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  μιι ηηοκηηγπτικΗ ♦ ενβιπφερουσβ
  Έρεννα
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΒΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΙ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμαχος τοϋ 'Αμερικανικοϋ Ίμπεριαλιομοϋ
  ΠΩΣ ΠΡΟΚΒΠΕΣΕ ΤΟ Κ ΥΠΡΙΠΚΟ ηΡϋΜΠ
  ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ·
  Εβραϊοι
  Μαόώνοι
  Ύ έκτον επ ™ΑΜΕ™Α-
  ΝΙΚΗΣ Σ. Ι. Α.
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΊΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  ΕΙΝΑΙ καιρός πιά ό Λαός νά μάθη την Άλήθεια. Κυρίως
  ττάνω στά σοβαρά θέματα, δσοι την ξέρουν έχουν — γιά
  ενα λόγο παραττάνω — χ ρ έ ο ς νά τοΰ την ποθν.
  Μέ τό θέμα ττού άρχίζουμε αήμερα, όπως καϊ πολλά άλλα
  παρεμφερή. έτυχε νά άσχοληθοΰμε, γιά άρκετό χρονικό διά-
  στημα. Κουραστήκαμε άρκετά. Ταξιδέψαμε πολύ. Μελετή-
  σαμε. Περάσαμε μεγάλες ττόρτες και κατεβήκαμε σέ χα-
  μηλοτάδανα καταγώγια. Σμίξαμε και συγχρωτισθήκαμε μέ
  «ΰψηλά πρόσωττα» άλλά και μέ «μοϋτρα τοΰ ΰττοκόσμου»
  ΜπορεΤ νά κινδυνέψαμε καί λίγο, «δάζοντας μαγνητόφωνα»
  ή «άνοίγοντας συρτάρια». Όττωσδήττοτε ταλαιτιωρηβήκαμε
  κάπως καί Τσως παραξηγηθήκαμε περισσότερο. Μά τί ση-
  μασία έχουν δλα αύτα. Τό άποτέλεσμα ένδιαφέρει.
  Ό Διεθνής Σιωνισμός, είναι μιά μάστιγα μέ τή μορφη κο-
  σμοθεωρίας. Είναι τό άπωθημένο ενός «περιούσιου λαοΰ»
  στά χέρια μιάς Όμάδας σατανικών έγκληματικών Εβραί¬
  ων, πού ή πιό γνωστη «μορφή» τους είναι ό διεθνής γκάγ-
  κστερ καί έγκληματίας Κίσιγκερ. Τα όργανωτικά τταρα-
  κλάδια τού είναι ό Μασωνισμός — Τεκτονισμός, τό στρα-
  τόττεδο έτπΛογής μισθοφόρων τού τό Ρόταρυ και ή όμάδσ
  δολιοφθοράς τού ή Σ.Ι.Α.
  Τα ϋττόλοιττα θά τα καταλάβη ό άναγνώστης μόνος τού, καί
  κυρίως ό Κρητικός άναγνώστης πρός τόν όττοΐο εμείς αττευ-
  θυνόμαστε καί πρός χάριν τοΰ όποίου κάναμε την ερευνσ
  έτούτη. Μιά ερευνα αληθείας, σάν δεϊγμα άμυνας στόν με-
  γάλο σατανικό έχθρό πού άττειλεΐ τώρα καϊ την Κρήτη."
  Μ. Χ.
  Τό σήμα των Ροταριανών, πάνω άττό τό «κεφάλι» ενός ^ ^ *
  «Ήρακλειώτη», ό οποίος — λιγώτερο βεβαία άττό πΓ Ίτ π^
  τόν συνώνυμό τού διευθυντή τής ΚΥΠ — τόσο συν
  δέθηκε μέ τή Μασωνική Χούντα. Καί δμως τό «κεφάλι» 'ΔηοκλνιατιιτΔτητα
  αύτό, συνεχίζει νά προσψέρη τίς «ύττηρεσίες» τού, σέ **··νΛη»ιβτιι*βτπτ«
  μαζικό μέσο έπικοινωνίας (Ραδιοφωνικος Σταθμός Ή- ** ** *»
  ρακλείου τής ΥΕΝΕΔ). Τ1 "Τ· -Τ1
  Η
  ΚΑΤΑ ΤΗ£ ΚΥΠΡΟΥ
  Ή συνωμοσία κατα τής Κύ¬
  πρου άρχίζει ττρΐν άπό πολλά
  χρόνια. ΟΙ διεθνεΐς σκοτεινές δυ¬
  νάμεις ττού έττηρεάζουν κοΐ
  διαμορφώνοον τίς διπλωμοπικές
  και πολιτικές έξίλίξεις, σέ παγ-
  κόσμια κλίμακα χωρίς νά φαί
  νωνται, εΤχαν καθορίση την τύχη
  της Έλληνικής μεγαλονήσου,
  πρΐν άττό 10, τουλάχιστον χρό
  νια.
  Τέ αχέύιο
  'Η Κυπριακή τραγωδία μόνο
  μέ την άνάλυση των αίτίων πού
  την προκάλεσαν είναι δυνατόν
  νά γίνη άντιλητττή, στό δάθος
  της. Έκ των γεγονότων έντάσ-
  σετα> στά ττλαίσιο των έπιδιώ-
  ξεων τοΰ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ
  καί την υπάρξη τού κράτους
  τού Ίσραήλ, κοντά στήν έλληνι-
  κή μεγσλόνησο.
  Ό διεθνής Έβραιομοκτωνισμός,
  μέ τό τεράστιο κ—ασχοττΈυτι-
  <ίό δ'ικτυο πού διαθέτει, (δλοι ο! μεγάλοι διεθνεΐς όργανισμοΐ βρίσκονται στά χέρια άτόμων έβρσ'ικής κατσγωγής ή των μα¬ σώνων πρακτόρων τους), έχει άττό πολλά ήδη χρόνια συνειδητο ποιήση την έτπσφαλή &έση τού κράτους τού Ίσραήλ στό μέσον των Άραδικών λαών, ποϋ τό μι- σούν θανάσιμα. Κι' Ιχει τερα¬ στία σχμασ'α ή υπάρξη ενός ά νεξαρτήτου Έβραϊκοΰ κράτους γιά τόν «ττεριούσιο λαό» και τα σχέδιά τού γιά μιά παγκόσμια Κυραρχία Έβραϊκή. Ή άναζήτη ση λοιπόν έδαψικών στρατηγι- κών έρεισματων στή γειτονική τού περιοχή, πού θά έπέτρεττε στόν «Μεγάλο Προστάτη» τίς Η.Π.Α (δττου 7 έκατομμΰρια Εβραϊοι έχουν συγκεντρώσει στά χέρια τους τεραστία ττολι- τική καί οίκονομική δύναμη), την αποκτήση μόνιμον βάσεων γιά την άποτελΐεσματική υποστηρί¬ ξη τού, ήταν έττιτσκτική. Ή γειτονική Κύττρος μποροϋσε νά γίνη ή βάση - σωτηρϊα γιά τό Ίσραήόλ. 'Η άνεξάρτητη Κυττρια κή Δημοκρατία, λόγω τοθ άντα- γωνισμοθ των είς αυτήν διαβι- οΰντων δύο έθνικων όμάδων, Έλλήνων καϊ Τούρκων, παρείχε τό κατάλληλο έδαφος γιά την ά- νατροτΗί τοΰ ττολιτικοΰ καθε- στώτος, ττού εΤχε δημιουργηθεΤ στήν Κύττρο, βάσει των συνθη- κών Ζυρίχης καΐ Γενέυης τού 1959 καΐ 1960, καί τή δημιουρ- γία των προύποθέσεων έκείνων ττού θά έξυττηρετοθσαν τα Έβρα ικά συμφέροντα. Μιά διχοτόμηση τής Κύπρου θά ήταν ή Ιδεώδης λύσις πού θά παρείχε στΐς Η.Π. Α... την δανατότητα νά άττοκτή βάσει ς σέ έδάφη άνήκοντα ού- σιαστικώς σέ δύο κράτη, ώστε νά μην έξαρτάται ή παραμονή της στήν νησο άττό την θελήση ενός μόνον κυριάρχου. Μέ έττι- δέξιους ττολιτικο - διττλωματικούς χερισμούς μιά τέτοια λύση 6έν ήταν άδύνατη. Άτταραίτητη δ¬ μως προύπόθεση ήταν ή έξουδε τέρωση των άντιδράσεων των κρατών τα ό-οΤα είχον αμεσα συμφίροντα στό νησΐ· α) Ό Τ ο υ ρ κ ι κ ός ττ α ρ α¬ γ ω ν. Ή Τουρκική αντιδράση θά έξουδετερώνετο εύκολα, διά της ύτταγωγης τμήματος τής νττ σου ύττό την Τουρκική έττικυριαρ χία. Ρ)Ό Ελληνικάς τταρά Υ «ν. Δυσκολ(«ς βά τταρουσίοίζε ή 'ΕΞλληνική πλευρά. Οϊ "Ελληνες θεωροΰν την μεγαλόνησον κομμά- τι τής μητέρας - ττατρίδος και καμμιά έλληνική λαοττρόβλητη Κυβέρνηση δέν θά δεχόταν λύση διχοτομήσεως, πού θά ίσοδυνα- μοϋσε μέ έθνική προδοσία. Τό κλειδΐ λοιπόν γιά την έτβτυχία τοΰ Σιωνιστικοΰ σχεδίου ήταν ή Έλλάδα. ΓΓ αύτό επεβάλλετο: Ι) Ή δημιουργία ενός σταθεροΰ πυρήνος μή έπηρρεαζ'ομένου ά- ττόκυβερνητικές άλλαγές ττού νά εΰνοή τή λύση τής διχοτομήσεως και 2) Ή δημιουργία Κυβερνη- τικοΰ σχήματος μή έξαρτωμένου άπό κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί έκλογές καί μή έχοντος ύττρ- χρέωση λογοδοσίας πρός τόν Έλληνικό Λαό. ΟΊ στόχοι τού Έβραιοσιωνι- στικοΰ σχεδίου έπιτει/χθήκανε κα τα στάδια. '»Η έκτέλβαη αί Α' φάστΐ 'Η εκτελέση τού σχεδίου σέ ττρώτη φάση, ποϋ άναφερόταν στή δημιουργία εύνοϊκού ^υρήνα αποδεχομένου τή διχοτόμαοη, σάν λύση τού Κυπριακοϋ, ήταν ή εξής: Τόν Μάρτιο 1964 εφθανε στην Έλλάδα, γιά νά έκπροσωττήση τίς Η.Π.Α. στήν κηδεία τού βα¬ σιλέως Παύλου, ό ττρώην Πρόε¬ δρος των Ήν. Πολιτειών Χάρρυ Τροΰμαν, γνωστάς μασώνο^ άνω τάτου (33ου) βαθμοΰ. Ή άττο στολή τού εΤναι διπλή: Ή φανε ρή, ή έττίσημη είναι νά τταραστή στήν κηδεία τού άποθανόντος βασιλέως. Μά ΰπάρχει καΐ άλλη μυστική υψίστης στμαο'ιας γιά τόν Έβραιο - σιωνισμό Έπιτροττή Έλλήνων μασώνων τού ανωτάτου βαθμοΰ τόν συνάν τησε έττανειλημμένως. Ή ττρώτη σϋνάντησή τους περιγράψεται στό έπίσημο δργανο τού Τε κτονικοΰ Ίδρύματος Ελλάδος «ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ» αριθ. 57)1964 δττου χα'ι δημο- σιεύεται χαρσχτηριστική φωτο- γραφία τού σέ στάση μασωνι- κής συναδελφώσεως (μασωνική άλυσις) μέ άνώτατους άξιωμα τούχους τοΰ Έλλαδικοΰ μασω νισμοΰ. Ή Τδια φωτογραφία δή μοσιεύτηκε καί στόν μασωνικό ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ στΐς άρ- χές τοΰ 1973, ολίγον μετά τόν κατά την 26)12)1972 έττισυμ βάντα θάνατον τού Τροθμαν. Σέ μιά οητδ τίς συναντήσεις αΰτές, ττοΰ έθίγη τό Κυττριακό, τό ότΓοΐον άντεττετώπιζε τότε την ττρώτη τού κρίση, ό Χάρρυ Τροΰμαν δηλώνει ρητώς στούς έκττροσώπους τού Έλληνικοΰ Μα σωνισμοΰ: «Κ ύ ρ ι ο ι, δέν είναι δυνατόν νά γί¬ νη συζήτησις περί ενώσεως τής Κύπρου μ έ την Έλλάδα. Ή νήσος πρέττει νά δι χοτομηθή. "Έ ν α τ μ ή- μα της θά δοθήστήν Τ ο υ ρ κ ί α». Ή δοθεΐσα στούς "Ελληνες μασώνοι^ς «Λύσις Τροθμαν» γιά τό Κυπριακό, διαδόθηκε τότε στήν Άθήνα, τταρά την προσπα¬ θεία πού καταβλήθηκε νά κρατη¬ θή μυστική Ή έκλογή τοΰ Χάρρυ Τροΰ¬ μαν γιά την αποστόλη ήταν ή καλύτερη δυινατή κι' ίγινε άττό τόν διεθνή Έβραιομασωνισμό μέ ττολλή προσοχή. Τό κΰρος τού, σάν ττρώην ττροεδρου Η.Π.Α θεώ ρουμένου σάν φίλου τής Έλλά δας καΐ ό άνώτατος τεκτονικός βαθμός πού κατείχε, έττέβαλαν άττολύτως στή «Μεγάλην Άνατο λήν τής Ελλάδος» την ΐβραιο - σιωνιστική λύση τοΰ Κυ,ττρια- Τό Κυπριακό δράμα δέν εί¬ ναι δυνατόν νά γίνη άνπληπτό οτό βάθος τού, χωρίς νά γί¬ νουν γνωοτά τα σκοτεινά ηα- ρασκήνια στά όττοϊα χαλκευτη- κε καί τα τεραστία συμφέροντα ηού έπιδράοανε απο<ρασιστιχά, οτή ρυθμίση των τυχών τής με- γαλονήσου. "Ολοι αύτοί αί αγ- νωστοι παράγοντος πού έτπδρά- οανε, ώστε τό Κικπριακύ ζήτηυ.α νά ιρτάση στό οτγμερινό οΐκτρό καί άπαράόεχτο σημείο, πρέπει νά γίνουν γνωστοί, σέ δσον τό δυνατόν περιοσότερους "Ελλη¬ νες. £1δικώτερο νομίζουμε δτι τιρέπει νά ένημερΐϋ&ή ό Κρητι¬ κός Λαός, γύρω άπό τίς τύχες τοθ όποίου, πολλά λέγονται, γί νονται καί μεγειρεόονται τόν τελευταϊο καιρό. Τα παραδείγματα τοΰ παρελ- θόντος, άποτελοΰν διδάγματα τοθ μέλλοντος. Γι' αύτό ακρι¬ βώς καί ή Κρήτη, πρέτκι νά μά¬ θη καλά τα σκοτεινά έγκλπμα- τικά παρασκήνια τής Κύπρου, μέ την όττοία τόσα κοινά οηιΐϊϊ- α τή συνδέουν καί την όττοία τόση άμοιότητα παρουσ^άζει, εί- δικά άττό πλβυράς διεθνίόν κιν- δυνων. Διαβάζαντας την έρευνα αυ¬ τή, ό Έλληνας άναγνώστης καϊ είδκκώτερα ό Κρητικός, ναμίζαμε δτι θά καταλάβη πο- ύ ΐτερισσότερα άτιό δ,τι λένε οί ΥΓκτμμές τοΰ κειμένου της. 'Εκεϊνα πού θέλομε νά ΰπο- γραμμίοωμε στόν ΐτρόΛογο έ τού το, είναι τα έζήςϊ — Ό άναγνώστης πρέπει νά διαθάση, νά μεΧέτήση θά λέγα- ιμε, προοεκτικά, τα 3σα άκολου ΟοΟν. — Τα οτοιχεία, οί ενδείξεις καί οί περιγραφάς των γεγονό- των, είναι άτΐοτέλεοηια δύσχο-^ λης, έτιίπονης, δαπανηρής καί' έΐακίνδυνης — τό λέ·με άπό την πρώτη στιγμή — διερεύνησης τοΰ θέματος «Διεθνής Σιωνι- σμός». — Ή έοευνα αυτή, δπως καί ή γενικώτερη ηροσπάθειά μας, £χει οάν βασικό σικοπό, νά ένΐνμερώοη καί νά διαφωτί¬ ση κυρίως τόν Κοητιχό Λαό, καί τίποτε παραΐιάνω, γιατί ΐα- στεύομε δή ό λαός αύτάς εί¬ ναι άρκετά Εξυττνος, ώστε νά ξέρη τί τΐρέπει νά κάνη δταν δ μως γνωρίζει την Άλήθ€ΐα. — Δέν δογματίζουμε καί δέν ΰποστηρίζουμε έγωϊστικά την όρθότητα των γραφαμένων μας γιατί δέν πιοτεύουμε οΰτε οτό άλάθητο τού Πάπα. "Ερευνα κάνομε, άηόψεις έκθέτομε, πλη ροφορίες δίνομε, δοο τό δυνα¬ τόν άντικειμενικές καί ήλεγμέ- νες, γι' αύτό καί οί στηλες ■μας είναι άνοιχτές καί σέ δσους £χουν άντίθετες γνώμες καί έ πιζητοϋν καλάτηοτο διάλογο. ********* Καί, τώρα, άς μτκ>ϋ>με στό
  κυρίως θέμα μας, πού θά δώση
  στόν άναγνώστη την εύκαιρία
  νά μάθη γιά τα κατωτέρω κεφά
  αια τοΰ σοβαροΰ αύτοΰ θέμα¬
  τος:
  1. Ή «λύσις» τοΰ Κυπριακοΰ
  μέ, ©άση τή διχοτάμηση έχει α¬
  ποφασίσθη ατΐό τόν Διεθνη Σι-
  ωνισμό Έβραιομασωνισμό, πρό
  ΙΟετίας τουλάχιστον.
  2. Ό πρώην πρόεδρος των
  Η.Π.Α. Χάρρυ Τροΰμαν* άνα-
  κοινεϊ τόν Μάρτιο τοΰ 1964,
  στήν Άθήνα, την «λύσιν» της
  διχοτομήσεως.
  3. 'Η διχοτόμηση γίνεται άπό
  τότε, ή επί τοϋ Κυπριακοΰ πό
  λιτική των Έλλήνων μασώνων.
  4.; Ή εκτελέση τοΰ σχεδίου:
  α) Ή επικρατήση τής μασωνο-
  κρατίας οτήν 'Ελλάδα, διά τής
  μασωνικης Χούντας. β) Ή άνα
  τροπή τοΰ Μακαρίου.
  5. Ή Τουρΐαχή είσβολή καί
  ι; Άμερικανική καλύψη της.
  6. Οί 'Ένοχοι: Έβραιο —
  Μασωνισμός — Άμερικανοί —
  "Ελληνες.
  # Ή δράσχι τους άπό τό 1965
  % Πώς δημιούργησαν τή Χούντα
  % Πώς ώργάνωσαν τό Κυπριακύ
  Τοϋρκοι, «Έλληνες», Άμερικανοί
  Κατάλογος των ένόχων
  Τα νέα τους έγκληματικά σχέδια
  Σκοΐοινοί παράγονΐοβ γιά ΐΑν Κρή«η αχό θέμα (ών Βάσεων
  κοΰ. Άπό τότε ή διχοτόμηση τής .
  Κύττρου είναι ή επί τού θέματος
  πολιτική τού Έλληνικοΰ Τεκτονι
  σμοΰ. ΟΙ "Ελληνες Μασώνοι στΐς
  ίδιωπκές συζητήσεις τους γιά
  τό Κι—ριακό, τπτπλίζουν σάν
  καραμέλα την «Λύση Τροΰμαν» ·
  «Τό πολύ - πολύ νά τή διχοτο-
  μήσουν την Κύπρο. Άς πάρη
  κι' ενα κομμάτι ή Τουρκία νά
  ήσυχάσωμε».
  Γιά νά προχωρήση δμως τό
  σχέδιο στήν πρώτη <ράση, έκρι- ναν σκόττιμο πώς σ' αύτό θά βοηθοΰσε ή δημιουργία στήν Ελλάδα ένόςεύνοϊκοΰ ττολιτικοΰ καθεστώτος γιά τή διχοτόμηση. Άλλά ή λύση αυτή δέν μποροΰ- σε διοτφορετικά νά έττιτευχθή μέ κοινοοουλευτικό καθεστώς στήν Έλλάδα. 'Όταν τόν Αύγουστον τού 1964 ή κρ'ιση τού Κυττρια- κοΰ ϊψθασε στήν άποκορύφωση της, ό τότε Πρόεδρος των Η.Π.Α Λύντον Τζόνσον, Μασώνος άνω- τέρου βαθμοΰ, ζητά άπό την τό¬ τε Κυβέρνηση τοΰ Γεωργ ίου Πά ττανδρέου (πού είχεν εκλεγή μό- λις πρό 9 μηνών μέτήν πρωτο- φανη πλειοψηφία των 53%, την διχοτόμηση τής Κύπρου. Ό Γε¬ ώργιος Παπανδρέου άττορρίτττει μέ άργή την πρόταση! Άπό τό¬ τε γίνεται φανερό δτι μόνον ϋττό καθεστώς μιάς έλεγχομένης άττό τίς σκοτεινές διεθνεΐς δυνάμεις Δικτατορίας, θά ήταν δυνατόν νά ττροωθηθη ή λύση τής διχοτομή σεως τής Κύττρου. 'Όταν λοιττόν τό έττόμενο έτος 1965 ή πολιτι κή κρίση στήν Έλλάδα φτάνει στό άττοκορύψωμά της, άρχ'ιζει νά καλλΐϊργεΐτσι προσεκτικά ή καταργήση τής Δημοκρατίας στήν Έλλάδα. Καΐ τόν Άττρίλιο τού 1967, ένώ ό ορίζοντος στή Μέση Ανατολή όλοένα καΐ σκο- τεινιάζει μέ τούς συνΐχεϊς έξο- πλισμούς των Άράβων, ττού θε τουν σέ κίνδυνο την άσφάλεια τοΰ κράτους τοΰ Ίσραήλ, ένάμι συ μόνον μήνα ττρίν άττό τόν ττόλβμο των "Έξη *&ερ€>ν στήν
  Παλαιστίνη, ή στρατιωτική Χούν
  τα μέ την βοηθεία τής Ο.Ι.Α.
  ΟΕΝΤΚΑΕ IΝΤΕ^I^ΕΝ^Ε
  ΑΟΕΝΟΥ - ενα όχόμη δργανο
  των διεθνών σκοτεινών δυνάμεων
  καΐ τίς εύλογίες τοΰ Έλλαδικοΰ
  Μασωνισμοΰ, κατολαμβάνει την
  έξουσία στήν Έλλάδα. Ή ώρα
  εΤχε φθάση ττλέον γιά την έτπκρά
  τηση καί στήν 'Ελλάδα μιάς
  «Μασωνικής Έττο»αστάσεως» μέ
  έττΐ κεφαλής τού; « Πεφωτισμέ-
  νους άδελφούς τέχτονας»: Γεώρ¬
  γιον Παπαδόπαμλον, Στυλιανόν
  Παττακόν, Νικΐλαον Μακαρέ-
  ζον, Ιωάννην Λαδάν, Δημήτριον
  Ίωαννίδην, Δημήτριον Πατίλην,
  Μιχαήλ Μτταλότουλον κλπ.
  Μιά λ επ το μ έ ρ ε ι α: Την
  ' παραμονή τής «ένττοη«στάο~«ς»
  (διάβαζε πραίικοττήματος)1 Πέμ
  τττη 2Οήν Απριλίου 1967, τό
  βράδυ, ό Στυλιανός Ποττακός
  βρισκόταν στό Τεκτονικό Μέγα-
  ρο, στήν όΐό Άχαρνών.
  Λεύτε<η λ ετττσμέ- ρεια: Νά, γιατί δοθηκε «ύρεΐα δημοσιότητβ στούς μεταξύ τους χαρακτηριομούς μέ την μοσωνι- κή λέξη άίελφός καΐ είχαμε ό «άοελφός Στέλιος», ό «άδελφός Νικόλαος» κ.λ.π. πού τόσο ττολύ τό ττρόβοΑαν στήν όμαδική έτπ- σι£εψη στήν Κρήτη, των «τριών ά&ελφών». (Ή ένοια τής λέξης τούς ται*ιάζει μάλλον άν έκκλη- φθή άττο κάποια άλλη άποψη, γιατϊ σιιτοσδήτΓοτε ήσαν τέτοιοι «ττήν ιΐνχή). Μέσ* σέ λίγους μηνες άπό τότε, ίλόκληρη ή Έλληική κρα- ΤΙΚΠ ίτΐχανη μοσωνοκρατεΐται Παντοΰ, σέ καίριες θέσεις τής Διοικήσεως, ττροωθοΰνται μόνον Μασώνοι. Καΐ δσοι δέν είναι, άναγκάζονται νά γίνουν ή ττα- ραιτοΰνται. ΟΙ διάφορες κρατικές ύττηρεσίες καΐ 6 στρατός «έκκα- θοτρίζονται» άττό τούς ττιστούς στόν δρκο τους κρατικούς λει- τουργούς καΐ άξιωματικούς πού 6έν θέλησαν νά γίνουν δργαικι τους. Τό 1969 μέ την ανάληψητής Προεδρίας των Η.Π.Α άττό τόν Νίξον, (έπιφανή τέκτονχχ) καΐ τής Άντιπροεδρίας άπό τόν ττο- λύ Σττΰρο Άγκνιου (σκληρός ττυ ρήνας τού Τεκτονισμοΰ) καΐ την αποστόλη σάν πρεσβευτού στήν "Αθηνά τοΰ έπίσης μασώνου Χ. Τάσκα, ή μασωνική 21η Α¬ πριλίου γίνεται τπά ένα πιόνι στά χέρια τού Διεθνοΰς Έβραιο μασωνισμοΰ. Πολύ εύχαριστημέ να τα «Άφεντικά» δέν τταραλεί- ττουν νά έκφράσουν την ϊκανοττοί- ησή τους, γιά τίς παρεχόμενες έξαιρετικές ύττηρεσίες τής Μασωνικής Χούντας: «Δέν ΰττάρχει τ ό- ττος σάν την Έλλά δα, πού νά προσφέρη τ ιςδ ι ευκολύνσεις αύ τές μέ την υποστη¬ ρίξη μιάς Κυβερνή¬ σεως σάν καΐ αυτήν ττού ϋ ττ ά ρ χ ε ι έ 6 ώ», δή λώνει μέ άνυττόκριτη χαρά ό ττρεσβευτής Τάσκα. Άρμόδιος δέ Άμερικανός στρατιωτικός τταράγων (ύττο- σράτηγος) ττροσθέτει: «Είναι ή ή καλύτερη διαβολο- κυβέρνηση άπό την έποχή τοΰ Π ε ρ ι κ λ ή». Ι (ΟΒδΕΚνΕΚ '· 7· 1973). | Φυσικά σέ τέτοιους έξυττηρετι κούς «ύττηκόους» είναι αφθονη ή' υποστηρίξη των «Άφεντικών». | Έχουν μεταβάλη την Έλλάδα στήν πλέον προκεχωρημένη άμε¬ ρικανική βάση στήν Μέση "Ανα¬ τολή, σέ πολύτιμο προγεφύρωμα γιά την Οιταρξη τού 'σ(χιτλ. Ό τότε Πρόεδρος Ρ. Νίξον έξη- γεΐ άπερίφραστα μέ δήλωσή τού, τή σημασία αυτού τού ττρογεφυ- ρώματος γιά τα διεθνή Έβραΐ- κά συμφέροντα: «Χωρίς τή βοηθεία πρός την Έλλάδα δένθά είχα¬ με μιάβιώσιμη πολι τική γιά νά σ ώσ Ο υ- με τ ό Ίσραήλ». (ΟΒ Ι. 7. 1973). Ή εκτελέση σέ Β' φάαη Ή έκτέλσεση τού μελετημέ- νου σατανικοΰ σχεδίου, μπαίνει ττλέον στή δεύτερη φάση τού, ττού εΤναι η εξουδετερώ¬ ση τού Άρχιεττισκό ττου Μακαρίου. Γιά νά έττιτύχη τό σχέδιο «Διχοτόμησις» βασική προϋττό θέση ήταν ή εξουδετερώση τού Μακαρίου, ό οποίος μέ την έ- ξαίρετη διορατικότητά τού, 6ιέ βλεττε τόν κίνδυνον τής διχο τομήβεως τής Κύπρου καΐ την καταδαράθρωση τού έθνικοΰ αυτού θέματος Έλισσόμενος έιτιτυχώς μεταξϋ των δυνάμεων Άνατολής κα! Λύσεως, κατόρ θωσε νά ττερισώση την άκεραι ότητα καΐ άνεξαρτησία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, μέ- χρι τίς 20 Ιούλιον 1974. Άρχηνός κράτους, μέ μεγάλη διεβνή ττροβολή ήταν ττολϋ σκληρός άντίτΓαλος γιά νά κα μωθή κα! πρό παντός δέν ήταν Μασώνος γιά νά ΰττοταχθη στίς ττροσταγές τού Διεθνοθς Έβραιομασωνισμοΰ καΐ των Έλλήνων πρακτόρων τού. "Ε- ττρε—ε νά εκλείψη. "Εγιναν άλε πάλληλες άπόπειρες γιά την έ- ξόντωσή τού. α) Τό Μάρτιο τού 1970 γίνε ται ή μεγάλη άττόττειρα δολοφονίας εναντίον τού στήν Λευκωσία, ένώ έτοιμαζό τα νά έτπβιβασθή σέ έλικότττε ρο. Άκούστηκε καϊ δνομα στε λέχους τής Χούντας ώς ένεχο μένου στήν άιτόπειρα ποΰ εΤχε ττολλές όμοιότητες μέ εκείνην τοΰ Κέννεντυ· στό Ντάλλας τού Τέξας. Καΐ δμως κανείς δέν διώχτηκε. "Ένχχ «άόραττο χέ ρι» έκάλυψε τούς δράστες. 6) Τό ετος 1972 ο» Τρείς Μη τροττολίται της ανεξαρτήτου Κυπριακής Έκκλησίας τόν κα θαιροΰν άττό Άρχιεπίσκοττον. Σκοττός τής καθαιρέσεως, ή ά- τταμάκρυνση τού άττό την Προ εδρία. Μσχάριος μή κληρικός ήταν κάτι αοιανοητο γιά την Κύπρο. Καϊ αυτή ή άττό—ειρα άποτυγχάνει μέ άποτέλεσ,μα την δημιουργία σάλου στήν Έκ κλησία τής Κύπρου. ΟΙ τρείς καθαιρεθέντες έν συνεχεία Μη»Γροπολν<Χΐ( δταν άντληφθη>
  κανε δτι έγιναν «έν άγνοία»
  των δργανα σκοτεινών δυνάμε
  ών, άττειλοΰν νά προβούν σέ
  ό—ακαλύψεις. Άναγκάστηκαν νά
  σιωπήσουν. Κάττοιο «άόρατο χέ
  ρι» τούς έφραξε τό στόμα.
  γ) Τό 1972 Ιδρύεται ή ΕΟΚΑ
  Β'. ΟΊ μασωνικοΐ έγκέφαλοι
  τής Χού/τας, μετά την άττοτυ
  χία τόσων ττροστταθειών ττρός
  εξουδετερώση τού Μακαρίου,
  κρίνουν ότι μόνον ή δημιουργία
  μιάς στρατιωτικής δυνάμεως,
  άνεξάρτητα άττό την Κυττρια-
  κή Κυβέρνηση, ττού θά ύτττΐκουε
  μόνον σέ διαταγές των έχθρών
  τού Μακαρίου, θά ήταν δυνα¬
  τόν νά τόν ανατρέψη. Ή ΕΟΚΑ
  Β' κατευθύνεται χρηματοδοτεϊ
  ται καΐ έφοδιάζεται μέ όπλι
  σμό άττά την "Αθηνά. Τα κα
  τασχεθέντα έττίσημα εγγραφα
  δέν όφήνουν καμμιά άμφιβο-
  λία σχετικώς. Μετά τόν θανα
  το τοΰ άρχηγοΰ της Γ. Γρί-
  6α, ή άνάμιξη των Έλλήνων
  άξίφιατι^ών τής Έθ>οφρουράς
  στήν όργάνωση καΐ διοίκηση
  τής ΕΟΚΑ έτπσττεύδουν ραγ-
  δαί«ς την έξέλιξη των γεγονό¬
  των.
  Ή έκτέλεβπ οί Γ' φάαη
  Καΐ έρχόμαστε τώρα στήν
  εκτελέση τοΰ σχεδίου, στήν τρί
  τη τού φάση, ττού είναι τό μο<- ραΤο πραξικόπτιμα. Στενή ί—ηρξε ή συνεργσβία των εξωτερικών καί έσωτερι- κών έχθρών τού Έλλΐν/ισμοΰ, στό ΤΓραξικόττημβν ττρός άνα- τροττή τού Μακαρίου. Σήμερα μετ6 τα δσα στοιχεΐα είδον τό φώς τής Βημοσιοτητας, 6έν χωρεΐ τίιά Κσμιά άμφιβολία. 'Υπενθυ'μίζομε δυό μόνον κεί- «Κανείς στήν 'Αθηνά δέν άμφι σβητΐΐ δτι οί Ήν»μ ΠολιτεΤις ΰττήρξαν ό Ιθύνων νοΰς τής άνατροττής τοΰ Μακαρίου. Τ ό σενάριο είχεν ετοιμάσθη στήν Ούάσιγκτων δχι στό Στέητ Ντηπάρτμεντ άλλά στό Πεν τάγωνο καΐ στήν Ο.Ι Α. Σκο- ττός τής Ούάσιγκτων ήταν ή άττομάκρυνση καΐ ή δολοφονία τοΰ ΆρχιετΓΐσκόττου. Τό σχέ¬ διο απέτυχεν δμως, γιατΐ ό δολθφθνκό κλοιό, καΐ τό Έλλη νικό καθεστώς, χωρΐς την θεα- ματική αυτή έπιτυχία, ττού προσδοκοϋσε κατέρρευσε σέ λίγες ήμέρες». (Ή ϊγκριτος γαλλική Ι,Ε ΜθΝϋΕ 15. 8. 74). Φυσικά θά ήταν άστεΐο καΐ νάσκεφθή κανείς δτι ό πά νίσχυρος Θαυματοποιός Χ. Κίσιγκερ άγνοοΰσε τα αττοφα σισθέντα. Τίς διεθνοΰς σημασί άς ένέργειες τής Ο.Ι.Α. έγκρί νει τΓοντοτε ό ϋ—ουργός των "Εξωτερικών των Η.Π.Α. Ένώ δμως ή σύλληψη τού σχε δίου έγινεν στήν Ούάσιγκτων ή εκτελέση τού άνατέθηκε στή Χούντα των Αθηνών. Ή άτΓΟφασή της γιά την διενέρ- γεια τού πραξικοπήματος στήν Κύττρο έ'γινε γντοστή άρ- κετές ήμέρες ττρΐν. ΟΙ έττί κεφαλής τού 'Υπουργείου των Εξωτερικών Διπλωμάται τής καρριέρας ττροβλέτΓοντες την έ'π-ερχομένη καταστροφίΊ προ <ττταθοϋν νά έτπστήσουν την προσοχή τής Κυβερνήσεως Άν δρουτσοττούλου. Δέν εΐσακούον τίαι ικαΐ |—αραιτοΰνται (Σττ. Ττετενές: Ύττουργός των έξω τερικών Α. Βλάχος: Γεν. Γραμ ματεύς, καΐ Ι. Τζονης: Γεν. Διευθυντής). Την τιαρτχμονή τοΰ πραξικο πήματος (14 Ιουλίου) ή χούν τα δέν κρύβει πλέον τίς προ θέσεις της γιά την έττέμβαση στήν Κύ—ρο. "Εχει ττεποίθηση γιά την έτπτυχία τού. *0λα εχουν σχεδιασθεΐ τόσο καλά ττοΰ είναι αδύνατον νά άττοτύ χούν. Ό μασωνικός ΕΛΕΥΘΕ ΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τής 14ης Ι¬ ουλίου γράφειν «Αυριον γίνεται σύσκεψις ανωτάτου έπιπέδου διά την έκδηλωθεϊσαν προσφά τως διάστασιν μεταξύ Αθηνών καΐ Λευκωσίας, έττΐ τοΰ θέμα τος τής Έθνοφρουράς τής Κύ¬ πρου... Ή σύσκεψις θά είναι μεγάλης θά ελέγαμεν Ιστορι κης σημασίας. Τό 'Εθνος τπθα νόν νά κληθή είς εκτέλεσιν τοΰ υπερτάτου καθήκοντος». Τό κείμενον είναι πολύ εύγλωτον, κρανγάζει.... Μιά λεπτομέρειαι 'Η σύσκεψη είχε αρχίση άπό τό Σάββατον δττως ρητώς άνέ γραψαν οί έφημερίδες. Την Δευτέρα θά συνεχιζόταν απλώς Μέ άναίδεια χιλίων πιθήκων μετά δύο μέρες ό Μασώνος ύ- πουργός Εξωτερικών Κων. Κυ- πραίος ττροσπαθεΐ νά παρου¬ σιάση τό δόλοφονικό πραξικό- ιτημα σάν«Έσοτερικήν Κυττρια κήν Ύττοθεσιν» Καί οί «Άδελ- φοΐ τέκτονες» έττοναλαμβάνουν έν χωρ» τή μασωνική γραμμή: «Έσωτερική Κυττριακή υπόθε σις! Μ «Μασωνικοί Μσκιαβελι σμοΐ .. Ή εύθύνη των έχθρών τής Ελλάδος γιά τό έγκληματικό πραξικόττημα στήν Κύπρο, εί ναι τεραστία. Έν ψυχρώ, ό Διεθνής Σιωνισμός κα! οί έδώ ττιστοΐ ϋτΓηρέτες τού, συνέλα- βαν καΐ εξετέλεσαν την αΐμα τηρή έγκληματική άπάνθρωττη βαν καΐ εξετέλεσαν έττιχείρηση. Η ΤΟΥΡΚΙιΚίΗ ΒΠΕΜΒΑΧΗ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Μετά τό πραξικόττημα τής Χούντας στήν Κύπρο, ή Τουρκι κή έττέμβαση ήταν μαθηματι- κώς βέβαιο, δτι θά ελάμβανε χώρα. Ή άντίθετη αττοψη δέν μττοροΰσε νά ττείση οϋτε μικρά παιδία. Καί μόνη ή τοποθετή ση τού Ν. Σαμψών, σάν ττροέ δρου τής Κυπριακής Δημοκρα τίας, ήταν άρκετή· νά έξοργίση την Τουρκία. Πέντε μέρες με τα τό πραξικόττημα, οί Τοΰρ κοι άπεβιβάζοντο στήν Κυ- ρήνεια. Ή καλύψη τής Τουρκίας ά¬ πό τόν βαρύγδουπο ϋπουργό των Εξωτερικών Έβραΐο Χ. Κίσσιγκερ, γιά την έττέμβαση της στήν Κύπρον, παρά την άγωνιώδη προσπαθεία ττού κα ταβάλλεται Ι νά συγκαλυφθ% προκύτττει βττό τα γεγονότα. Τα δημοσιεύματα τοΰ ξένου Τύττου εΤναι ^αρακτηριστικά. Ι Κατά τίς συνομιλίες δμως τής ι Γενέυης άττοκαλύτττεται καΐ Ι ή Άμερικανική έγκριση' γιά τα Τούρκικα σχέδια, περΐ διχο' τομήσεως υπό τό άθώον όνομα τής αύτονομίας. Την 13ην Αΰ γούστου ό Κίσσιγκερ σέ μήνυ-( μα τού πρός τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή συνιστά διτως· «'Η Έλληνική Κυβέρνηση λάβει σοβαρώς ϋπ' δψιν τό Τουρκι¬ κόν σχέδιον περΐ μεγαλυτέρας αύτονομίας τής Τουρκικής Κοι νότητος». Ή άττοκάλυψη δ¬ μως τής Έβραίκής συνωμοσί άς κατά τής Κύττρου είναι ττλή ρης μέ τίς δηλώσεις τοΰ τούρ κου Πρωθυπουργόν, Μ< Έτσε- βίτ, την 15η Αΰγούστου στήν "Αγκύρα, ϋστερα άπό συνεργα- σ(α τού μέ τόν είς Τουρκίαν Αμερικανόν πρεσβευτήν: «Αί Ηνωμεναι Πολιτειαι ήσαν συμ φωνοι μέ την λύσιν τής Όμο οττονδίας μέ βάσιν γεωγραφι- κήν ένότητα είς την Κύττρον...» Καΐ γεωγραφική ένότητς είναι ή άθώα όνομασία τής διχοτο μήσεως. . 'Η άττοκάλυψις τής Άμερικανοτουρκικης συνωμοσί άς στήν έπιχείρηρη «Διχοτό μησις» είναι πλήρης. Μά ήδη ή καλύψη τοΰ Χ. Κίσσιγκερ γιά την πραγματοποιηθή των Τουρ κικών σχεδίων στην Κύττρο άρχίζει νά λαμβάνει διαστά σεις καΐ σ' αυτήν την Άμερική. Μερικοΐ τίτλοι εφημερίδων εί ναι χαρακτηριστικοί: «Ή φι λοτουρκική ττολιτική των Η.Π Α.; εξεγείρη τόν γερουσιαστή Κέννεντυ καΐ τούς Δημοκρατι- κούς». «Ό Χ. Κίσσιγκερ ένε- θάρρυνε τόν τουρκικόν τυχοδιω κτισμό»1 (Ούάσιγκτον Πόστ) «ΚΙΣΙΓΚΕΡ Δ0Λ0Φ0ΝΕ» κλτί. Στή μαρτνρική μεγαλόνησο μιά ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ διχοτόμηση είναι ήδη τραγική προτγματικό τητβ μετά την καταληψη τού 1)3 τής νήσου άττό τόν τουρκι κό στρατό. Δέν έχει σημασία πώς θά ονομασθή, αύτονομία όμοσττονδία, καντόνια ή άλλι ώς. Ή ούσΐα είναι δτι οί τουρ κικές δυνάμεις κατέχουν τα 34% τής επιφανείας τής νήσου, όλόκληρο τό βόρειο τμήμα της. Τό ποΐο όνομα θά δοθή τελι- κώς στήν τουρκική κατοχή μι κρή σημασία έχει .. Ή καταστροφή τής Κύπρου μέ τοΰς άναρίθμητους νεκρούς τίς δεκάδες χιλιάδες προσψύ γων, τίς άνυπολόγιστες υλικές ζημίες, είναι ύττεράνω φαντασί άς. Είναι μιά άπό τίς θεομηνί ες έκεΐνες, ττού κατά πολϋ άραιά χρονικά διαστήματα πλήττουν χώρες ή λαούς και άφήνουν πίσω ΐους την έρήμω ση, τόν θάνατο^ τό χάος.... Μόνον μέί την Μικρασιατη/ι Καταοτροφήν μπορεΐ νά συγ- κριθή, ή Κυττριακή Κα- ταστροφή!!! ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ ΗΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Γενικά κραυγαλέα είναι ή εύθύνη τού Διεθνοθς Έ 6 ρ α ι ο -Μασωνισμοΰ καί των Έλλήνων πρα κτόρων τού, γιά την Κυπριοβκή τραγωδία. Συνέλα βαν τό δλο σχέδιο τής διχοτο μήσεως καϊ τό εξετέλεσαν έν ψυχρώ την κατάλληλη στιγμή. 01 έξελίξεις στήν Μέση Άνα τολή έττίεζαν πολϋ. Ή λύση τού ΚυπριακοΟ κατά τα σιω- νιστικά συμφέροντα, δέν ήταν δυνατόν νά άναβληθή ττλέον. Ός πρός τούς μή Έβραίους ττροϊταγωνιστές παρατηροΰμε ότι δλοι είναι άνώτα τα στελέχη τοΰ Μα σωνισμοΰ. Άμεριχανβί 1) Χάρρυ Τροΰμαν (Τέκ,των 33ου βαθμού) Είναι ό πρώτος πού έπέβαλε τή λύση «διχοτό- μησι»» στούς «"Ελληνας άδελ φούς τεκντονας» άττό τό έτος 1964. 2) Λύντον Τζόνσον (Πρόε δρος των Η.Π Α. κατά τα έτη 1963 - 1968). Είναι ό πρώτος ττού έπεδίωξεν νά έττι τύχη τή λύσιν τής οιχοτομήσε ως κατά τό ετος 1964. Γνω στός Τέκτων. 3) Ρίτσαντ Νίξον καΐ 4) Σπ. Άγκνιου πρώην Πρόεδρος καΐ Άντιπρόεδρος των Η Π Α (καΐ οί δύο Μασώνοι, ό "Αγ¬ κνιου τού σκληροΰ ττυρήνος). Οί χαραχηρισθέντες ώς «ή θικώς άνάξιοι» αύτοι άνδρες γιά σειρά σκανδάλων στήν πά τρίδα τους διεδραμάτισαν πρω τεύοντα ρόλο στήν προώθηση τής λύσεως «Διχοτόμησις». Ύ ττοστηρίξανε σκανδαλωδώς την Μασωνική Χούντα, πού ή¬ ταν ή βασική ττολιτική ττρου πόθεση γιά την έττέμοαση στήν Κύττρο. Ό Ρ. Νίξον ήταν έν γνώσει τοθ σχεδιαζομένου ττρα ξικοπήματος ττού έκτελέσθηκε μέ τίς εύλογ'ιες τού Χένρυ Κ ίσσ ι γ κ ε ρ. Ό βαρύγ- δουπος Έβραΐος ύπουργός ξωτερικών διεδραμάτισε άπο- φασιστικό ρόλον" στό Κυπριακό δράμα' α) Μέ την βοηθεία τοϋ πράκτο ρός τού στήν Άθήνα Χ. Τάσκα «άναψε τό ττράσινο φώς» για την εκτελέση άττό την Χούντα τοϋ πραξικοπήματος κατά τού ΣΥΝΕΧΚΙΛ ------» στην ορλίδα 5
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·!ΐΆ,, ΚΡΗΤΗΣ
  9 ΙΟΥΗΙΟΥ
  Γράφτηκε τό 1912
  ΕΝΑ ΔΙΝΓΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
  Διαβάζεται τό 1Θ75
  ΕΚΑΕΚΤΕΧ ΪΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΙ ηι ΗΠΕΙΡΡ.ΤΕΣ
  Αφιερώνεται
  ΣΤΟΝ ΗΠΕΙΡΟΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  κ. Εύάγγελον Αβέρωφ - Τοοίτοα
  ΣΤΑ 1878 μοθήτευσν στό Βσρ
  βάκειο Γυμνάσιο των Αθηνών, ά
  νάμεσα σέ πολλαί άλλα, καϊ
  δυό παιδία όλωσδιόλου, άντίθε
  τού έξωτερικοΰ, άντίθετης ψυχής
  καϊ αντίθετον δρόμου. Ό ίνας
  ήταν δειλός, ντροπαλός, ήσυ-
  χος· ό άλλος — γεννσΤος, τολμη-
  ρός, ατακτος· ό Ενσς χωρίς έν-
  θουσιασμό, χωρΐς ΰψηλά ίδανι-
  κά' ό άλλος αίσθηματίας, όνει-
  ροπόλος· ό ε'νσς εΐταν άπό την
  οορεινότερη 'Ελλάδα: Ήττειρώ
  της· ό άλλος όπτό την νοτιώτερη
  Κρητικός.
  Ό Ήττειρώτης ώνομάζονταν
  Ήλίσς Νικολάου κι' όΚρητικός
  Γιάννης Σκαττετορραχάκης.
  Ό ποττέρσς τοθ -Ηπειρώτη εΐ¬
  ταν φοθρνσρης στήν Παλιά Ά-
  γορά — ό μπάρμπα Νικόλας
  —καϊ κέρδιζε γερά λεφτά, δχι
  τόσο άττό τό ψωμί, δσο άττό τα
  ψηστικά- ένώ ό πατέρας τού
  Κρητικού εΐταν χωρΐς ώρισμένο
  έττάγγελμα, πότε άστυνομικός
  κλητήρσς πότε άμπελοφύλακας
  καϊ πολΰ συχνά πουλοϋσεστούς
  δρόμους τυρΐ, σαττοθνι, πορτοκά
  λια καΐ κάστανα, προΐόντα κρη-
  τικά και μέ δυσκολία έβγαζε
  τό ψωμΐ τού.
  Αυτά τα δυό παιδία, άν κι'
  είχον χαρακτήρα όλωσδιόλου' διά
  φόρον τό ένα άττό τ' αλλο, τό
  άκόλουθο περιστατικό τα ίνωσε
  κα! τα έκανε στενούς φίλους.
  Μιά μερά μερικά παιδία τού
  Βαρβακείου τού ρίχτηκαν τού
  Ήπειρώτη στήν κοροΐδία τόν έ'-
  λεγαν φούρναρη, σιμιτζή, λυγ-
  διάρη κι' άλλα βρωμοεπίθετα,
  ένώ αύτάς, μην μπορώντας ού-
  τε νά χειροδικήση οΰτε τουλάχι
  στον νά τούς είπη τίποτε, συμ-
  μαζεύτηκε σάν γατάκι σέ μιά
  γωνιά κι' έκλαιγε.
  Ό Κρητικος, ό Γιάννης Σκα
  ττετορραχάκης, βλέττοντας αυ¬
  τήν την σκηνή, συμπάθησε πρός
  τόν Ήπειρώτη, τόν Ήλϊα Νικο
  λάου καϊ μπαίνοντας στήν μέση
  εΤττε στούς κοροΐδευτάδες τού:
  —Άπό σήμερα κι' έμττρός Διαό-
  λου κουλούκια! τόν παίρνω αυ¬
  τόν δα στήν —ροστασία μου κι'
  δττοιος τολμήση άς τόν ττειρά
  ξη...
  "Υστερα ζύγωσε και στόν
  Ήλία καϊ τού εΤττε μέ τγροστατευ
  τικό Οφος:
  —"Ακουσε ρέ!.. "Οποίος σέ
  πειράξη άλλη φορά, θά γενή τ
  άλατιοΰ. έλσ μαζΐ μου καϊ μην
  κλαΐς!....
  Τόν επήρε μοιζΐ τού. Τα παι¬
  δία, τγοΟ τόν ττείραζαν, άναμέρι-
  σαν μ' εύλάδεια μπροστά άττό
  τό λιονταρόττουλο των Λευκών
  Όρέων, ποθ πηρε στήν ττροστα-
  σία τού τό τσιακάλι τού Πίνδου
  κ ι άττό έκείνη την ήμέρα εΐταν
  κι' ό δειλός Ήττειρώτης σεβα-
  στός, δττως *ι' ό άνδρεΤος Κρη¬
  τικός, άνάμεσα στό τταιδομάζω
  μα τού Βαρβακείου.
  Ό Ήττειρώτης δέ φάνηκε ά-
  ναίσθητος στήν εύεργεσία τού
  Κρητικού καΐ δέν ττερνοΰσε μίρα
  χωρΐς νά μην τοΰ άττοδείχνη
  την εύγνωμοσύνη τού. Τοΰ έφερ
  νέ άδιάκοπα ττότε κουλούρια, ττό
  τε ζεστό ψωμΐ καΐ κόπτοτε - κα-
  ττΌτε κι' άττό κανένα γλύκυσμα,
  άττό έκεΐνα ττοΰ ψένχ>νταν στόν
  Φοΰρνο τού ττατέρα τού.
  Μιά μερά λέγει ό Γιάννης τού
  προστατευομένου τού;
  —Δέν μοΰ λές Ήλία....;
  —Τί; τοΰ άτΓθκρίνεται έκεΤνος
  ττειθηνιο:.
  —Ψένει ό φοΰρνος σας... γκιβέ
  τσια μέ κρέας καί μέ ψάρια;
  —Ψένει καϊ πολλά... Γιατΐ;
  Ή απαντήση.τού Γιάννη πνίγηκε
  μέσ' στό λαιμό τού1.
  —Μήπως θέλεις νά σοΰ ψέρ»
  κανένα κομμάτι κρέας ή κανένα
  ψάρι;
  —Καΐ ρωτάς καϋμένε; τού άττο-
  κρίνεται ό Γιάννης. Φέρε μας
  λοιττόν και κανένα κομμάτι κρέ
  άς! Όλο κουλούρια, κουλούρια,
  κουλουριάστηκε τό στομάχι μας
  Πραγματικώς την άλλη την
  ήμέρα ό Ηλίας τοΰ ■πηγε μερικά
  κοψίδια κρέας, κομμένα —δηλα
  δή κλεμμένα ■—ά—ό διάφοραι γκι
  βέτσια, διαφόρων πελατών τού
  φούρνου τοΰ μπάρμπα - Νικόλα
  Άρχές Ίουνίου έγιναν οί έ-
  ξετάσεις. Ό Γιάννης ό Σκαττε-
  τορραχάκης ά—οφοίτησε μέ τόν
  δαθμό «καλώς» καί ό Ηλίας Νι
  κολάου μέ τόν βαθμόν
  «αρίστα», άλλ' οΰτε ό ενας έ-
  δειξε λύττη γιά τόν μικρόν βαθ
  μόν οθτε ό άλλος χβρά γιά τόν
  μεγάλο.
  Γιά λίγες μέρες άκόμα οί
  δυό φίλοι βλεττονταν καθεμέρα,
  έ'βγσ.ιναν μαζ! ττερίτΓατο, κι'
  εΐταν, σάν ττάντα άγαττηιμένοι.
  Μιά μερά δμως έκεΐ ττου άνηφο-
  ρούσαν την όδό Σταδίου, οί έφη
  μεριδοτίώλες διαλαλοΰσαν ίνα
  τταράρτημα μέ δαιμονική
  λα και χαρά.
  —«Ή παραχωρήση τής Ήττειρο
  θεσσαλίας! Ή τττχραχώρηση της
  Ήττειρουεσσαλίας!»
  —Δόσε μιά ττεντάρα, είτ—
  Γιάννης τού Ήλία, νά ττάρωμε
  τό τταράρττ}μα....
  Καΐ φώναξε σ' έναν έφημεριδοττώ
  λή άττό τούς ττολλούς:
  —Παράρτημα! Παρόφτημα!
  —Δέν βαρυέσαι καϋμένε! τού
  έίτίε ό Ηλίας- θά τό ιδούμε αν-
  ρΐο στόν «Αίώνα».
  Ό «Α!ώνας> τοτε εΤταν στές
  δόξες τού. Καμμία άλλη άθηναϊ-
  κή εφημερίδα τότε δέν τού έ6-
  γαινε.
  Ό Γιάννης ό Σκαττετορραχά¬
  κης ττειράχτηκε άπό την άττάντη
  ση τοΰ Ήλία Νικολάου καΐ
  τού εΐττε, ,μέ κάττοια άγανάκτη
  ση:
  —Μωρέ, δέν ένδιαψέρεσαι νά
  μάθης γιά την άττελευθέρωση
  τής πατρίδας σου; (Κι' άστρα-
  ψαν τα μάτια τον άπό θυμό). Μ«
  ρέ δέν έχω άπανωθιό μου πεντά-
  ρα, άλλοιώς θά καταδέχομουν
  νά σού ττώ νά δώσης..
  Ό Κρητικός δυσαρεστήθηκε
  κι' άττοχωρίστηκε άττό τόν Ήττει
  ρώτη, παίρνοντας άλλον δρόμο.
  Δέν πέρασαν πολλές μέρες
  κι' ό μέν Γιάννης Σκαττετορραχά
  κης κατέβαινε μ' ίνα λαθρεμττο
  ρικό τρεχαντήρι στήν ήρωϊκή
  Κρήτη, δπου διωρίστηκε σέ κά-
  ποια κωμόττολη δάσκαλος μέ'
  δέκα πέντε λίρες τόν χρόνο, ό
  δέ Ηλίας Νικολάου άνέδαινε μέ
  τό Αύστριακό τής γραμμής στήν
  Ρουμανία, δττου είχε Ιναν ττλού
  σιο θεΤο, έκμισθωτή (άρίντάση)
  κάποιου μεγάλου χωρίου κοντά
  στήν Μπραΐλα.
  Πέρασαν άπό τότε δεκοχτώ
  άκέραια χρόνια, χωρΐς ν' άντα-
  μοθοθν οί δυό δυσαρεσττιμένοι
  φίλοι κ ι ουδέ νά ξέρουν τίποτε ό
  ίνας γιά τόν άλλον*
  Τόν Άπρίλη τού 1896 γένον
  ταν στήν Αθηνά γιά ττρώτη φο
  ρά οί Όλυμπιακοΐ Άγώνες στό
  ιμαρμαρόχτιστο Στάδιοϊ ττοΰ
  είχεν άναλάβε,ι την άναγέννηση
  καΐ την έκμαρμάρωση £νας άττό
  τούς ττλειό μεγάλους εύεργέτες.
  Ήττειρώτες, ό Μ£»-σο6ίτης Γε¬
  ώργ. Αβέρωφ. "Ετρεξε κόσμος
  πολύς στήν Άθήνα και ττρό πάν
  των οί "Ελληνες τής Ρωσσίας
  τής Ρονμανίας, τής Βουλγαρίας,
  άπό την Πόλη, άπό την Σμύρνη,
  άττό την Θεσστχλονίκη καΐ τ' άλ
  λα μέρη τής τουρκικής 'ΕΞλλάδας.
  Άνάμεσα στοΰς πολλούς "Ελλη-
  ινΐες τοΰ 'Βξωτερικοΰ εΐταν
  κι' ό δικός μας Ηλίας Νικολάου,
  όμογενής έκατομμυριοΰχος. Εϊ-
  χε κληρονομήσει τόν «μακαρίτη»
  τόν θειό τού δχι μόνον στήν πε-
  ριουσία, ττοΰ τοΰ αφήκε άλλσ
  καΐ στήν έργασΐα, ττοΰ βαστοΰ-
  σε· κι' ετσι τό άλλοτε δειλό
  Ήττειρωτάκι τοΰ Βαρδακίίοο
  Γομνασίου σέ λίγα μόνον χρό¬
  νια ίφτασε τό έκατομμύριο καΐ
  τό πέρασε· καΐ μέ την άφορμή
  των Όλυμπιακών άγώνων κατέ
  βηκε κι' αύτός στήν Άθήνα, ττοΰ
  εΤχε πόθο νά την έπισκεφτή σάν
  πολι/τάλαντος.
  Έρχόταν στήν Άθήνα ό Η¬
  λίας Νικολάου κατέβινκε στό
  Ξενοδοχεΐο τοΰ «Μ£γάλου Αλε¬
  ξάνδρου» στήν πλατεΐα τής Ό-
  μονοίας. "Ηθελε νά ττάγη σέ οΐ-
  κοναμικώτερο ξενοδοχεΐο, αλλά
  ντρέττονταν κάτι φίλους τού *Ελ
  ληνες τής Μπραϊλας καΐ τοΰ
  Γαλαζιοΰ, πού βίχε συνττίξιδέ-
  ψει.
  "Αμα έτοποθέτησε τα ττράγ
  ματά του-στό ξενοδοχεΐο, πρώτη
  τού δουλειά ήταν νά τραβήξη
  στήν πλατεΐα τού Βαρβακείου κι
  άπ' έκεΐ στήν Παλιά Άγορά, δ¬
  που εΤταν ό φοΰρνος τοΰ μακα¬
  ρίτη τού πατέρα τού. Τό Βαρ-
  βάκε.ιο κι' ό φοΰρνος τόν έσυγκί
  νησαν πολύ, τόν έφερον δεκοχτώ
  χρόνια πίσω, στά £τη τής μάθη-
  τικης τού ζωής. Ό φοΰρνος τοΰ
  Εφερε μπροστά τού τόν άγαττη-
  μένο τού ττατέρα, τόν άγαθό
  μπάρμπα - Νικόλα, πού φοροΰσε
  τα λυγδιασμένα φορέματα καΐ
  ψένονταν μερά νύχτα στές φω¬
  τ ι ές γιά νά τού αφήση κληρονο-
  μιά καμμιά πενηνταριά χιλιάδες
  δροτχμές· καΐ τό Βαρβάκειο τού
  θύμισε τόν Κρητικό, τόν Γιάννη
  Σκαπετορραχάκη καΐ την παιδι
  κή τού τατΐϊινότητβ·-.
  —ΤΙ νά γίνεται τάχα ό Γιάννης
  ό Σκαπετορραχάκης; εΐπε μέσα
  τού. Πώς επιθυμούσα νά τόν
  ϊβλεττα...
  θυμήβηκε την σκηνή τοΰ πα-
  ραρτήματος στήν όδό Σταδίου
  άλλ' αύτό τό λυπηρό έπεισόδιο
  δέν έμττόρεσε νά διαθέση την
  καρδιά τού εναντίον τοΰ τταλιοΰ
  προστάτη τού. Τόν συλλογίστη-
  κε μή τυχόν εττασχε οΐκονομΐ-
  κ«ς, γιατι γνώριζε δτι οί Κρη
  τικοΐ διακρίνΌνται μέν στό ντου
  φέκι κα! στό λεττίδι, άλλά δέν
  έΐακρίνονται καθόλου καΐ στήν
  τέχνη τού νά κερδίζουν χρήμα
  τα, κι' είπε μέσα τού:
  —"Αν τόν άντάμωνα τόν καϋμέ
  νο τόν Γιάννη!
  Την Κυριακή άρχισαν οί άγώ
  νές. Χιλιάδες κόσμος, "Έλληνες
  καΐ ξένοι, στό ώτάδιο, κι' ένας
  ύποψήφιος γαμπρός τού Βασι-
  λειά μας, ό ουστυχισμένος βα-
  σιλειΐς της Σερβίσς Άλέξαντρος
  ποΰ ίφυγε μέ μιά γερή χυλοτ—-
  τα, χωρΐς νά επιτύχη τό ποθού-
  μένο
  ΐό ήττειρωτικό δνομα εΐχε φτά
  σει στ'άκρούρανα τής δόξαςΓου
  με την πολυένδοξη Βωρεά τού
  Ήπειρώτη Αβέρωφ. Νόμιζε κα-
  νεΐς δτι όλος ό Έλληνισμός εΐ¬
  χε έξηττειρτοτισθή κι' ή —ολυευτυ
  χισμένη γεννέτειρα τού Αβέρωφ
  απλωνε ψηλά άπό τές κορφές τού
  Πίνδου καΐ σκέπαζε μέ την δό-
  §α της δλη την 'Ελλάδα, ώς
  την Ροδόπη κΓ ώς τόν Πόντοϊ
  πρός τα απάνω ώς την Κρήτη
  κι' ώς την Κύπρθ πρός τα κάτω
  κι' ώς τα σύνορα τής Περσίας
  καΐ τής Άραπιάς πρός τα ιτίρα.
  Όλη ή 'Ελλάδα εΐχε γένει άπ'
  άκρη σ' ακρη μιά μεγάλη - με-
  γάλη "Ηπειρο!
  Κάθε Ήπειρώτης, μεγάλος
  η μικρός, πλούσιος ή φτωχός,
  Οπερηφανευόταν, γένονταν άλ¬
  λος τόσος απάνω άπό την γη
  καϊ μέσα σ' αύτό τό πανελλήνιο
  ήπειρωτικό πανηγύρι, ό Ηλίας
  Νικολάου, ό δειλός μαθηίτής τού
  Βαρβακείουν ποΰ ττεριγελοθσαν
  μιά φορά οί σννταξιώτες τού,
  ό γυιός τοΰ μπάρμπα, Νικόλα
  τού φούρναρη, 6 έκατομμυριοΰ¬
  χος τής Ροιιμανίας, αΐστάνθηκε
  βαθυά την ήπειροοτική άρετή καΐ
  μιά καΐ δυό πηγαίνει στό Νοσο-
  κομεΐο τοΰ Εύαγγελισμοΰ πά
  ρουσιάζεται στήν Διευθυντρια,
  τής λέγει ποίος είναι κι' άπό πού
  θε εΐνα, καΐ δηλώνει δτι προσφέ-
  ρει στό Νοσοκομεΐο διακόσιες
  χιλιάδες φράγκα χρυσά πού
  ήταν τότε τρακοσιες χιλιάδες
  δραχμές.
  Ή Διευθύντρια τάχασε άπό
  την εκπληξΐ της, τού έττιασε
  τό χέρι μέ τα δυό της χέρια
  καΐ δέν ήξερε τί λόγια καλά
  νά τού είπη γιά νά τόν εύχαρι
  στήση. Τέλος συνήρθε, · εκάλε¬
  σε τούς γιατρούς καΐ τούς πά
  ρουσίασε στόν νέον εθνικόν εύ
  εργέτη, τόν συμπατριώτη τού
  πανενδόξου Αβέρωφ και τής
  μεγάλης χορείας των Ήπειρω-
  τών έθνικών εύεργετών. ΟΙ για
  τροΐ τόν έσυγχάρησαν όλόκαρ
  δα, έθαύμασαν την γενναία τού
  φιλανθρωπική πράξη καϊ τόν
  ττροσκάλεσαν νά έπισκεφτή
  τούς θαλάμους των νοσηλευομέ
  νων άρρώστων, κχ' άπό αΤθου-
  σα σ' αΐθουσα μπηκαν καΐ στήν
  αΤθουσα των πληγωμένων, δπου
  ένοσηλεύονταν δσοι εΐχαν Τιλη-
  γωθή στές τελευταϊες μάχες,
  ττοΰ έκαναν στήν Κρήτη οί Κρη
  τικοί έτταναστάτες μέ τούς
  Τούρκους.
  —Έδώ, κύριε Νικολάου1, εΐπε
  ό γιατρός είναι ή αΤθουσα των
  ττληγωμένων ιμας. Έδώ νοση-
  λεύονται τα ενδοξα παλληκάρια
  μας τα παιδία πού ξέρουν και
  μποροΰν νά πεθάνουν γιά την
  ελευθερία καΐ γιά την άγάπη
  τής Πατρίδας...
  Στ' δνομα «Νικολάου» ενα
  πληγωμένο παλληκάρι, ποθ τού
  εΤχε μττή τό τούρκικο μολύβι άπό
  την έξωτερική ακρη τού ζερβιοΰ
  βυζιοΰ καΐ τόν τρύπησε πέρα -
  πέρα ξύπνησε άπό τόν βυθό τού
  ττυρετοΰ, ποΰ τού 'ροκάνιζε τές
  σάρκες τού καΐ τα κόκκαλά τού,
  κι' ερριξε τή φωτεινή ματιό τού
  απάνω στόν «νέον εύεργέτη» καΐ
  φώναξε:
  —'Εσύ εϊσαι, Ήλία μ'!
  Ό Ηλίας Νικολάου άναγνώ
  ρισε σ' έκεΤνο τό ττληγωμένο
  τττχλληκάρι τόν συμμαθιγτή τού
  και προστάτη τού1, τόν Γιάννη
  τόν Σκαττετορραχάκη, κι' έτρεξε
  καί ρίχτηκε απάνω τού καί τόν
  άγκάλιασε άδελφικά.
  Ή σκηνή ήταν συγκινητική.
  Φιλιοθνται καί δακρύζουν άπό
  χαρά οί δυό παιδικοί φίλοι. ΟΙ
  γιατρσι κι' οί άλλοι πλττγωμένοι
  άποροΰν πώς 6νχχς Κρητικός πο-
  λεμιστής συνδέεται τόσον στενα
  μ' £ναν έκατομμυριοθχο 'Ηπει
  ρώτη! Τέλος υστερσ: β—ό τούς
  άγκαλιασμούς καΐ τα φιλήματοΐ
  ο! δυό φίλοι άρχισαν νά ρΰτιοΰν
  ται ό ίνας μέ τόν αλλο:
  —Ποθ εΤσουν άπό εκείνον τόν
  καιρό; ρώτησε ό Κρητικός πολε-
  μιστής τόν έκατομμυριοΰχον Ή
  πειρώτη.
  —Στήν Ρουμανία Γιάννη- μου,
  στήν Ρουμανία. Πόσες φορές
  σ' ϋφερα στό νού μου καΐ θέλη-
  σα νά σοΰ γράψω άλλά δέν Γ)ξβ
  ρα ποΰ νά σοΰ διευθύνω τό γράμ
  μα.
  —Κι' είσαι καλά Ήλία; θ' άπό-
  χτησες βεβαία καΐ καμμιά κα-
  λή περιουσία, γιατϊ έσείς ο4
  Ήπειρώτες δέν είστε σ&ν έμάς
  τούς Κρητικούς.. Ξίρετε νά
  κερδίζετει...
  —Τριακόσιες χιλιάδες δραχμές
  Εδωκε αύτήν' την στιγμή στό
  Νοσοκομεΐο μας, ττρσλαβε νά
  είπη ό γιοη-ρός, γιά νά τόν ά-
  τταλλάξη άττό την δυσκολία νά
  τό είπη ό Τδιος.
  —Τριακόσιες χιλιάδες δραχμές!
  ξεφώνησε ό Σκαπετορραχάκης.
  Μωρ' έσΰ Θακανες έκατομμύρια
  έκεί πάν» στούς βωΐδόβλαχους!
  Ε6γε Ήλία μου!
  —Δόξα τώ θεώ εΐπε ό Ηλίας
  Νικολάου, κάτ ι κάναμε.... Δέν
  χάσαμε τόν καιρό μας στήν ξε-
  νιτειό άδικα τόσα χρόνια...
  —Κι' Εδωκες τρισκόσιίς χιλιά¬
  δες στό Νοσοκομεΐο μας; "Ε;
  —Μάλιστα! κι' αν ό θεός μέ 6ο
  ηθήση, πάλε θά ξαναδώσϋ γιά
  την Πατρίδα....
  —"Αξιος ό μιστός σοΰ ΉλΙα,
  μου! 'Εσεΐς οί Ήπειρώτες είστε
  μοναδικοΐ σ' αύτά... Δέν σάς
  βγαίνει κανένΛς....
  —Κι' έσύ Γιάννη μου, τί ίκανες
  άπ' εκείνον τόν καιρό;
  Άπόχτησες τίηοτε —εριουσία;
  —Είμεστε, στόν θεό σου! εμείς
  οί Κρητ«οί γιά περιουσίίς, Ή¬
  λία μου! Στενάς ό τόπος μας...
  "Επειτα κι' ο! συχνές
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ!!
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!!
  Θρόνο_-Γΐ·ρα*όβ-Κόμμα*<ι-Ζάνο_ Παράγων Κοινε»νικά« καΐ Οΐκονομικ&β Γυνβϋκοβ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΛΥΪΗ ΓΡΑΜΜΒΗΗ ΕΙΑΙΚΑ ,5??1| ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΚΗΓΟΡΟ χ. ΓΙΑΗΗΗ ΠΑΒΑΓΙΟΤΑΚΗ Στό βρθρο αύτό, θά προοτΐα- θήοω νά δώοω τα κύρια χαρα- κτηριστικά των στρατιω¬ τικών έηεμβάοεων στήν 'Ελλάδα οέ σ υ ν ά ο - τ η σ π μέ τούς παρό.γοντες έκείνους (πολιτικούς — οίκονο ιμικούς — κοίνωνικ,ούς) πού 6- χουν ζωπιχή θέοη οτή διαμορ¬ φώση τού ΓενικοΟ πολιτικοθ χλίιματος στήν χώρα μας. • Ή 'Ελλάδα μέ τό Σύνταγμα τού 1844 ηέρασε άπό την «ε¬ λέω θεοΰ Μοναρχία» πή οτιν- ταγματικτι Μοναρχία. Πηή τίίς κάθε πολιτειακής έξουοιακ; στό Σύνταγμα αύτό, ήταν ό Βασι- λιας πού εΐχε δμως τ ο δ ι - κ α ί ω μ α νά παοιχω(ήση ώρισμένες από τίς έξουσίε;ς τού στό Λαό. Τό Σύντανμα τοθ 1844 στή βάσπ τού άντιλαΐκό κα! άντΐδη,μοκρπτικό έξέφραζε τα συμφέροντα τού θρόνον χαί τής όλιγαρχίας (κοτσαμΐίύοη- δες καΐ κατπεταναϊοι). Ό "Οθωνος πολλές ψορές παρεβίασε καί δέν οεβ'Ίστηκε οϋτε κάν αΰτό τό έλαστικό ουν ταγματικό κεί(ΐενο. Κάτω άπό την τΐίεση τής ·μορ φωμένης νεολαίας καί τή»; τό τε άνερχομένης άίττικής τάί,ης, ό "Οθωνας άναγκάοτηκε ΰστε- ρα άπ6 την έηανάοτασιι τοϋ 1862 νά εγκαταλείψη την 'ΙΓλ- λάδα. "II ώπανοσταση τοθ 13β2 κα- τάργησε τή Συνταγματιχή μο¬ ναρχία καί ,μέ τό Σύνταγιια τοθ 1864 καθιέρωσε οτόν τόΐΐο μυς γιά πρώτη <ρηρά, την κ ο »- νοβουλευτχκή Δ 1| - ιμοκρατΐα μέ Άνώτατο Κληρονσμικό "Αοχοντα. "Ετοι τό πολίτευμά μας μεταβλήθηκε σέ Βαοιλευομένΐι Δημοκρατία 8που πη- γή τής κάθε πολιτικήν έΐ,ουοί- ας είναι ό Λαός καί ό Βαοιλιάς δέν £χει αλλες Λυ- μοδιότητες η α ρ ά ·μ ό ν ο τίς ουγκεκρΐιμένες καί ώρισν»;- νες πού τοί» δίνει τό Σύντανμα Στήν ποαγματικότητα δμως ί| χοινοβουλευτική Δημοκρατία θε μελιώθηκε τό 1875 μέ τή δε- ί)ηλωμένη έμτπστοσύνη τίϊς πλειοψηφίας τής Βουλής πρός την κυβέρνηση. Άξιοστνμείιο-ο στό βίο αύτοΰ τοΰ Συνάγματος είναι τό ν/εγονός δτι κατά ιά τελευταία ηερίκου 25 χρόνυ τού 19ου αϊώνα ύηάρχει μιά πολιτική ο τ α θ ε ι) 6- τ η τ α με· την όμαλή ίνΐιλ- λαγή στήν κυβέρνηση τϋ>ν· δύο
  Ισχυρων κομμάτων τής έποχΡς
  αυτής. Ά»ςομα τιρέττει νά πα^α-
  τηρηθη δτι στή διάρκτ.ια τού
  Συντάγιματος τοθ 18Θ4 ι ,Ί ■
  δ έ π ο τ ε υπήρξε άτκιλή ή
  &πω ΐτροοττάθεια άίτό στρατ;ω-
  τικούς νά καταλύσουν τό Σύν-
  τανίμα καί νά έτυβάλλουν δικ-
  τατορία.
  Τό Σύνταγμα ·τοΟ 1864 άνο-
  θίωρήθηκκ άπό τό Σύνταγμα
  τοθ 1911. πού διατήρηοε στή
  βάση τού τό πολίτβυιμα ιίς Β«-
  οιΛευομένης Δινμοχρατίας.
  Άπό τα πρδτα κιόλας χρόνια
  τού νέου Συνάγιιατος καί ί ό *
  αίτερα άπό τ6 1915
  μέ τή διπλή διαλύση τής Βου¬
  λής άίτό τόν Κων)νο, ανοιςε ό
  δρόμος γιά κάθε ουνταγμα'ΐκ ι
  έ κ τ ρ ο π ή ιπού άργά ή
  γρήγορα θά όδηγοθσε καί στή
  τ υ τι ι κ ή καταργηθή τοΰ
  Δηιμοκρατικοΰ ττολπεύιματος.
  Τόν Αδγουστο τοΰ 1922 καί
  κάτω άπδ τό βάρος τής Μικρπ-
  σιατιχίίς καταοτοοφής έζερρά-
  γη στρατιωτική έτιανάσταοτι ή
  άποία' διέλυσε την έθνοουνέλευ
  ση πού εΐχ€ προέλθει άπ6 τίς
  έχλογές τής 1)11)1920. Στή
  ουνέχεια τίίν πολιτίκή μας ζωή
  τή χαρακπνρίζιουν κατώ κύριο
  λόγο τα Μνήιματα καί οί δικτα-
  Ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ γεννήθηκε στήν Αθηνά τό 1935. Είναι
  γυιός τοΰ συμττατριώτη Δικηγόρον κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη. Σττούδασε Πο-
  λιτικές Έτηοτημες κσί Νομικά. ΆσκεΤ τό έττάγγελμα τοϋ Δικηγόρου, άττύ τό
  1963, στήν Άθήνα.
  Παράλληλα μέ τή Νομική τού ένασχοληση έχει άνατττύξει καί σημαντική δη¬
  μοσία δραστηριότητσ. Διετέλεσε στό τταρελθόν Γενικάς Γραμματέας τής 'Ε-
  ταιρείας Νέων Έπιστημόνων, τής όττοίας βασικάς σκοπάς ήταν ή άνανέωση
  των Φορέων τής δημοσίας ζτοής τού τόπου. Σήμερα είναι πάλι Γενικάς Γραμ¬
  ματέας τής ττροσωρινής Διοικούσας Έττιτρο—ής τής Έταιρείας Συνεργσσίας
  Έλλήνων 'Εττιστημόνων, τής όττοίας ένας άπό τούς δασικούς στόχους είναι
  ή συνενώση καΐ δραστηριοττοίηση δλων των έπιστημόνων καϊ ττνευματικών
  ανθρώττοΛ» τής χώρας, γιά την προαγωγή καί έδραίωση ττροοδευτικής δημο¬
  κρατικής κοινωνίας.
  Ή εφημερίδα μας, γιά την όττοία έγραψε είδικά αύτό τό άρθρο, ό κ. Γιάννης
  Παναγιωτάκης, θεωρεΤ τιμητική τή συνεργασία τού μαζί της και τάν ξεχω-
  ρίζει μέσα στόν κατσλογο των έττιστημονικών συνεργατών της.
  τορίες δπως τού Παγκαλου τοΰ
  Κονδυλη τοΰ Μεταζδ καί τέλος
  τό πραξικόππμα τής 21)4)1968"
  Τό Σύνταγμα τοθ 1911 τό
  διαδέχτΐ>κε τό Δη,μοκρατικό
  Σύντανμα τοΰ 1927 δπου ό ά-
  νώτατος ΰρχων ήτανε αίρ€τός
  καί δχι κληρονομίας.
  Τό 1935 έπανίίλθε τό Σύνΐα
  γμα τοΰ 1911, άλλά γιά νά ζή¬
  ση πολύ λίγο, άφοΰ τό 1936
  εγκαθιδρύθη»»: ή Δικτατορία
  Μεταξδ. Τό Σύνταγμα τού
  1911 άναθεωρήθηκε άπό «τό
  Σύνταγμα τοΰ 1952 γιά νά κα¬
  ταργηθή καί αύτό άπό τό πραζι
  κάπημα τίίς 21)4)67.
  Τ6 πολιΐπκό τουτο φαινόμενο
  δηλαδή τής καταλύσεως τοΰ
  Κοινοβουλευτισμοϋ καί τής όν
  τϋκαταστάσεως τού άττό στρατι-
  ωτικές κυρίκκ; δικτατορίες, οη-
  μαδεύει £ντονα τίς ττολιτικές έ
  ξεΜζεις τοΰ τόηου μας οτά τε
  λευταΐα περίπου 60 χρόνια.
  Πολλοί παράγοντες είτε μα
  ζί είτε χωριστά δχουνε τή θέ¬
  οη τους στπν εξηγήση αύτοΰ
  τοΰ φαινου,ένου.
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ
  Καί ποί&τα δς άρχίοουμε ά-
  ίΐό τό β ο 6 ν ο . Είναι ά
  λήθεια δτι στή διάακεια ^>ήζ
  Βασιλείας τοΰ Γεωργίου τοΰ Λ
  ύαπηρχε μία κάποια ίσορρυπία
  δυνάμεων μεταξύ τοΰ Στέ.μμα-
  τος κα! τής πολιτικής ήγεοϊπς.
  Μέ αύτό τόν τρόπο ό Βασιλι-
  άς έμοκΐνιζότανε φύπερκομματ)
  κός» καί πολιτικά ούδέτερος.
  Ή «ίοοοηοπία» αυτή έτατυγχα-
  νότανε γιατί ό ιπολπιχός κό-
  ομος ποτέ δέν άμφιοβήτησε τόν
  άπόλυτο βλεγχο πού άσκοΰσε
  ώς τότε ό θρόνος στό Στρατό
  καί στά θέμοτα έζωτερικης πό
  λιτικής. Ό Βασιλιβς από την
  βλλη μεριά άτιέφευγε ίντεχνϋ
  νά δίνη τιόνιμα υποστηρίζη
  πρός £να ώρισμένο κώμμα άκρι
  6ώς γιά νά όμφανίζεται ο ύ ·
  δ έ χ ε ρ ο ς χαί γιά νά παί¬
  ζη βδκολα τό ρόλο τοΰ πολιτι-
  κοϋ «διαιτητή».
  Στήν τακτική αυτή δέν συναν-
  τοΰσε μεγάλες δυσκοΧίες, ά-
  φοϋ όπως είναι γντιχττό ό πολι
  τικός κόσμος στή διάρκεια της
  βαοιλείας τοΰ Γεωργίου Α' έκ
  προσιυποϋσε την πολιπική ψεου
  δαρχία ή τα πολιτικά «τ,ζάκια»
  μέ μιά, βν θέλετε, μόνο μικρή
  έξαίρεοη τό κόμμα τοΰ Τρικού-
  τΐη ττού στούς κόλπ,ους τού συ
  γκέντρωνε την άνερχομένη ά-
  οτΐκή τάξπ· " Ειτοι ό Βασιλιας
  ρέ εύκολία βδινε λύσεις πού
  ίκανοποΐοΰοαν πότε τή μιά καί
  Μότε την άλλη κουΛΐατιχή παρά
  σες... Δέν μποοούμε, βλέπεις
  νά υποφέρωμεν τούς τούρκους έ-
  κει κάτω...—νά πάρη ό Διάολος
  τ' άπεθαμμένα τους!— 'Ησύχα-
  σα ιτοτέ, νομίζεις, άπό τότε,
  πού βγήκα άπό τό σκολειό;
  Ν-τουφέκι, καΐ ντουφέκι, κι' δλο
  ντουφέκι! "Η θά την λεντερώ-
  σωμε την Κρήτη, ή θά πεθανωμε
  ώς τόν ίνα! Δέν είναι τώρα δε-
  καπέντε μέρες, ποθ μέ λάβοσαν
  οί άντίχριστοι— νά πάρη ό
  Διάολος τ' ά—εθαμμένα τους! —
  καΐ βρ'κτκομαι έδώ ποθ μέ 6λέ-
  πεις... ΑΑέ πηρε τό μολύβι άπ'
  έδώ (κι' έδειξε μέ τό 6εξϊ τού
  χέρι τό άριστεοό τού στή-
  θος) καΐ βγήκε άπό πίσω άπό
  την πλατή...
  —θά γένης καλά.. μή οτενοχω-
  ριέσαι. "Αν θέλης, δταν γένης
  καλά, να,ρθης στήν Ρουμανία....
  θά σώχω θέση ετοίμη μέ καλόν
  μιστό.....
  —Εύχαριστώ, Ήλία μου, (ύχα-
  ριστώ! Έγώ 6έν δλέ-ττω την ώ-
  ρα πότε νά γενώ καλά καΐ νά
  ξανακατεβώ στήν Κρήτη. νά πα-
  ρω τό αίμα μου πίσω από τούς
  αντίχρηστους.. —νά πάρη ό
  Διάολος τ' άπεθαμμένα τους! —
  Δέν έρχομαι... Δέν είμαστε ε¬
  μείς οί Κρητικοΐ γιά περιουσίες,
  σάν έσάς τούς Ήπειρώτες, ώς
  ποθ έχομε τόν τοθρκο μέσα στδ
  νησΐ μας. 'Εσι:ίς οί Ήιτειρώτες
  εΐστε γεννημένοι νά εύεργετήτε,
  μέ τα πλούτη σας την 'Ελλάδα
  μας κι' εμείς νά την μεγαλονω-
  με μέ τό αίμα μας! Ή "Ήττει-
  ρο, άφοντώς έσουσε τό Σουλι,
  δέν βγάζει άλλο άπό έθνικούς εύ
  εργέτες, κι' Α Κρήτη σ&ν παντα
  6έν βγάζει αλλο άπό τταλληκά-
  ρια!
  Άπόψε ό τουρκομάχος Κρητι
  κός κΓ ό γιατρός βλέποντας κά¬
  ποια 2ξαψη στό πρόσΜττο τοθ
  πληγομένου παλληκαριοΰ, τοί
  εΤπε διαταχτικά:
  —Καπετάν Γιάννη! Σού άπα·
  γορΐύω νά μιλήσης ώς αΰριο το
  πρωΤ.....ΕΤπες πολλά. Ή πληγη
  θέλει ήσυχία καΐ ττροπάντων σΐ
  ΗΤΤή...
  Ο! δυό «ίλοι άποχαιρετήθι)-
  «αν σιωηηλα καΐ τό μεγαλεΐο
  τής γενναιοδωρίας ύποχώρησε
  δειλά μπροστά στό μεγαλείο
  τής αύτοθυσίας! Ό Ήπειρώτης
  μπροστά στόν Κρητικό!
  "Υστερα άπό £ναν μήνα ό
  μέν έθνικός εύεργέτης Ηλίας Νι'
  κολάου ξαναγύριζε στήν Ρουμα¬
  νία μέ τό έλληνικό παράσημο
  στό οτηθος τού, γιά νά κερδίση
  κι' άλλα χρήματα κα! νά εύερ-
  γετήση «αί πάλε την 'Ελλάδα.
  ό δέ ΤΓθλεμιστής καπετάν Γιάν¬
  νης Σκαπετορραχάκης ξαναγύρι¬
  ζε στήν Κρήτη μέ πολύ τιμιώτε
  ρο παράσημο στά στήθια τού,
  την ένδοξη. πληγή τού, γιά νά
  συνεχίση τούς πατρσπαράδο-
  τους άγώνες εναντίον τής σκλα
  6ιάς.
  Κι' Ετσι ή Κρήτη των παλλη-
  καριών Οστερα άπό δυό χρόνια
  καΐ όχτώ μήνες άπό έκείνη την
  ήμέρα, ή Κρήτη,, πού εΤχε
  βγή τούρκικο βιλαγιέτι άπό τέ
  Συνέδριο τού Βερολίνον (1878)
  χαρή στήν άντρεία των τέκνων
  της έλευθερώθηκε· ή δέ "Ι-τπειρο
  των έθνικών εύεργετών/ πού εΐχι
  βγή την "δια έποχή άπό τό Τδιο
  τό Γυνέδριο έπαρχία τοθ έλλην
  κου Κράτους χαρή στήν φιλοκέρ-
  δεια καΐ στήν οικονομία των
  τέκνων της καΐ στήν έθνική τους
  γενναιοοωρία, έξακολουθεί νδ
  βγάζη έθνικούς εύεργέτες κα
  νά είναι- ή πλειό φιλόνομη έπαρ¬
  χία τής Τουρκίας.
  Χ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
  (1912)
  ταξη, χω-ρίς οοβαρό κίνδυνο
  ν/ιύ την Οπαρξη τοΰ θρόνου
  Μέ την έπανάσταση όμως
  τοΰ 1909 τα πράν/μΓ,τα άλλα-
  ξαν. Ή όσταχή τάξη μέ τή συ-
  νειδητοποίηση της δυναμής
  της, άποφασίζει νά παίξη πιό
  ούσιαστιχό ρόλο οτή πολιτικίι
  ζωή καΐ νά διεκδικήση την ήγε-
  σία των κομμάτων άπό τα πολι
  τικό «τζόχια». Άκόμα οί νέες
  πολιτικές δυνάμεις δέν ίίχουνε
  τή διαθέση νά βλέπουνε τόν κυ
  ρίαρχο ρόλο των άνακτόρων
  στό στίχιτό καΐ οτήν έ ξ ω τ ε-
  ρική πολιτική. Μέτήν
  αμφισβητήση πάνω στόν δλεγχο
  τής έξωτεοικής πολΐ'πκής ^εκί¬
  νησε καΐ ή διαφωνία~Βε¬
  νιζέλου - Κων)νού μέ άποτέλε-
  σμα τόν 'Εθνικό Δΐχασμό.
  Άβτό τό 1916 καΐ μετά μπαίνου
  με σέ δνα στάδιο μόνιμης πολι
  τικής άνω-μαλίας πού κύρια χα-
  ρακτηριοτικά της είναι τα κινή
  ιματα καϊ οί δίκτατοοίες. Κατ'
  άνάγκη ό Βαοιλιάς γίνεται ό
  πραγματικός πολιτικός άρχηγός
  μιάς μερίδας τοΰ Έληνικοΰ Λα-
  οΰ πού έκφραζότανε άπό τόν
  «παλαιό» πολιτικό κόσμο. μέ ά-
  ΐιοτέλεσμα ό θρόνος νά χάση
  τό ρόλο τοΰ «διαιτηττ!» ιοαί νά
  πάψη νά έμχρανΐζεται &πω καί
  τυηικά σάν «ύπερκομματικός»
  καΐ Βαοιλιάς δλων των 'Ελλή-
  νων. Ή κ ο μ μ α τ ι κ ο π ο ί-
  η σ η τοΰ θρόνου ^μέ την
  ιπροέκταοη -αίς, οτό Στρατό καϊ
  τό χωριομά των αξιωματικών οέ
  Βενιζελικούς καΐ Βαοιλιχούς
  άνοίγει διάττλατα τούς όρόμους
  γιά τις έΐκϊΐβάοεις τού Στρατοϋ
  στήν πολπικήζιοή. Μετά τό θρό
  νο ασφαλώς άλλος παράγοντος
  έξ Ιοου σημαντικάς γιά τό θέμα
  πού μδς ένδιαψίρει είναι ό
  Σ τ ρ α τ ό ς.
  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Μετά την έπανάοταοη τοΰ
  1909 ά.οχισε νά γίνεται αΐσθητίι
  ή παρουοία των άξιωματιχών
  στήν πολιτιι^ σάν μιδς α ΰ τ ό
  ν ο μ η ς καΐ δυναμικής π ο-
  λιτικής δύναμης. Οί Βαλ-
  κονΐκοϊ μάλιστα πόλεμοι δώοα-
  νε και την ά·παραίτπτη α!γλρ
  γιά τό σκοπο ούτό.
  Στά χοόνια αύτά μεγαλώνιι
  τό θώμα των αξιωματικών ;ιε
  νέο αίμα πού κυρίως προέρχρ-
  ται άπό παιδία άστων καϊ ΰγρο-
  ιων ν/ιατί ιΐέχρι τό 1900 περί-
  ηοο, οί άξιωιματικοΐ έπιλέγον-
  ται καπά βάσει άηό άριστοκρα-
  τικές καί στρατιω··πκές στήν πα-
  ράδοοη οίκογένειες. "Ετοι ι·ο-
  ράληλα μέ τα πολιτικά «τζακια·>
  εϊχαμε καί τα στοατιωτικά «τζά
  κια» τή στρατιωτίκή όλιγαρχία
  ιιού ύπηρετοθσε τυψλά τόν
  «άρχηνό της» Βασιλιά.
  Μέ την εΤσοδο δμως ττό οτρα
  τό των ιιεσαίων τάξεων παύεΐ
  νά είναι ό οτρατός ό αποκλει¬
  στικόν «ρορέας των θελήσειο'
  τοΰ θρόνου καΐ νά διεκδικεϊ
  τή δική τού αύτόνοιιη θέβη.
  Άηό τή δβινΐερί)· κι' δ^ας δέ
  καετία τοΰ αίώνα μας βλέπομε
  καθαρά δτι τόαο ή πολπιχη ή-
  γεσία τοΰ τόπου δσο καΐ ή στρα
  τιαντική ν ά άοτικοποι-
  ο ΰ ν τ α ι. Οί άξιωματιχοΐ έκ
  μεταλλευόμενοι την όδυναμία
  των κομμάτων καί την πολιτικίι
  άστάθεια καταλαμβάνανε την
  έξουοία ηότε γιά τό δικά τους
  συμφέροντα καΐ ηότε γιά τα
  συμωέροντα μιάς ωρισμένης πο-
  λιτικής παράταξης. Είτε δμως
  στή μιά εϊτ* οτήν αλλη περίχιτω
  ση οί αξιωματικόν δέν παύανε
  νά έκϊτ.ΓΜκΗύποΰνε τό -ουμφέρον
  τα τής άοτκής τάξης δηλαδή
  τής τάξης πού οί ϊδιοι άνήκα-
  νε. Αύτό μόΛιοτα βγινε άκόμα
  πιό ψανερό μέ τή δικτατορία
  Μεταξά πού εΐχε την όλόπλευ-
  ρη ύποστήοιξΐ) τοΰ Στρατοΰ,
  γιατϊ καΐ ή Δικτατορία αυτή δέν
  ίίτανε τίποτε ίίλλο παρά μιά
  στρατιω-τική - βασιλική έπέμ-
  βαση στήν πολιτική γιό τό μόνι-
  ,μο έλεγχο τοΰ Στραχοΰ καΐ τής
  έξωτερικής πολιτικάς »πό τα
  άνάχτορα.
  Ο 3ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΙΓΑΣ
  ηέρα ϊοως μο πρώ-
  τη φορά κάνει άοκετά ίντονη
  την παρουσία τού «αί ό ξ έν ο ς
  παράγοντος καΐ είακά ό
  Άγγλικός πού εΐχκ ουμήέρον
  σέ μιά ίσχυρή Κυβέρνηση κάτω
  άίτό τίς διαταγές τοΰ Άγ^όφι
  λου Βασιλιά Γεωργίου τοδ Β'
  γιά 6να έλεγχο οτό χώρο των
  Βαλκανίων μιά πού τα πρώτα
  σύννεφα τοΰ Β' Παγκοσμίου
  πολέ+ιου άρχίοανε νά γίνωνται
  όρατά στούς στρατιωτΐκοπολιτι
  κούς κύκλους τοΰ Λονδίνου.
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ
  ΚΟΙΝίΙΝΙΚΕΣ
  ΣΥΝΘΗΚΕΣ
  Οί οικονομικαί; καΐ
  οί κοινωνικάς συνθήκες
  στή δεκαετία τοΰ 1920 άλλάζου
  νέ οαγδαϊα τόν τόπο μας καΐ
  κυρίως ιιετά τή Μικοασιατική
  καταστροφή, 6ποΐ' 1 1)2 περί
  που έκατομμύριο πρόοφυγες ο!
  κονομικά έξαθλιωμένοι κατα-
  φύγανε οτήν 'Ελλάδα.
  Σάν νέες κοινωνικές όμά-
  δες πίεορ.ς άνοπτύοοονται οί ά
  γ ρ 6 τ ε ς καΐ β ι ο μ η χ α ν
  κ ο 1 έ ρ γ ά τ γ ς μέ τα δι
  κά τους ταξιχά καΐ ύλικά συμ
  φέροντα. Παράλλπ.λη άπό τή
  δεκαετία τοΰ 1920 καΐ μετά άρ-
  χίζ€ΐ νά δια<ροροποιήται ή άστι κή τάξη οτή μεγαλοαστι κ ή καΐ ιι ι κ ρ ο α ο τ ι κ ή. ΕΙ ναι φανερή ή βαθειά μεταλλα- γή πού γίνεται στόν κοινωνικό χώρο κατά τίς δεκαετίος τοϋ με οοιπολέμου. Οί νέες άνερχόμενες τά- ξεις διεκδικοϋνε τή συμ- Ίΐρτοχή τους στό έθνικό βίσόδη- >μα καΐ τή διακυβέρνηση τής
  χώρας. Ό Β' παγκόσμιος πόλε
  μος δμως, ή έχθρική κατοχή
  καϊ στή συνέχβια ό έμφύλιος
  πόλεμος μέ δλα τα πολιτιχά έ-
  ττακόλουθα τού, ίίτανε ή αίτία
  γιά Βνα προοωρινό οταμάτημα
  των διεκδικήσεων των τΐαραπά-
  νω τάξεων. Ά πή τή δεκαετία
  τοΰ 19Θ0 πάι άρχίζουνε νά δια
  φαίνονται ϋντονα οί τπέσεις
  των λαϊκών δυνάυεων ιιέ μόνι-
  μο αϊτη,μά τους τή κοινωνική
  καΐ οίκονομικη άλλαγή πού
  τούς 6δινε μιά άνθρωπινώτερη
  θέση μέοα οτό κοινωνικό ούνο
  λο.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
  Ή οίκονοιιικί όλιγαρχία άλ-
  Χά καϊ ό ξένας παράγοντος, τώ
  ρα ύ Άμερικάνικος, συμμαχή-
  σανε γιά νά άνακόψουνε τό πό
  λιτΐκό άνέβασμα των λαϊκών
  τάξεων πού θά έθετε σέ βμε-
  οο κίνδυνο τα ονμ<Ρέροντά τους Είδικά γιά τόν Άμερικανικό Γταράγοντα δέν πρέατει νά ξεχ- νβμε δτι ίίδη εΐχε άρχίσει ή δι- πλωιματική καί στρατιωτική π,οο ετοιμασία γιά την έπέμβαοη στή Μέση Ανατολή τόν Ίούνι- ο τοΰ 1967. Ή 'Ελλάδα ίπρε- πε σύντουα νά βρεθή κάτω άπό μιά Κυβέρνηση άπόλυτα έλεγ- χθιμένη άπό τόν Άΐμερικανιχό παράγοντα οάν μιά προκεχωρη- μένη βάση των πολιτικοστρατι- ωτικων συμφερόντων τής Άμε- ρΐκής οτό χώρο τής Μέστις Ά- νατολίίς. Την προστασία των συμφε¬ ρόντων αυτών μαζί μέ τα σι»μ- τρέροντα της οίκονομικής όλι- γαρχίας έίπλέγεται νά προ¬ στατευθή ιυιά ΟΜΐάδα ουνομω- τώ.ν άξιωματικ-ών πού από πολ¬ λά χρόνια ίίτανε ώργανωμένοΐ σέ παραοτρατιωτικές όργανώ- σεΐς. "Ετσι γεννήθηκε τό πρα- ξικόπη,μα τής 21 Απριλίου 1967 πού βζηοε δσο χρειάστη- κε γιά νά επιτύχη τούς άντικει- ,μενικούς στόχους των δημιουρ γων τού. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ Ασφαλώς γιά τίς πολύμορ- φες στρατιωτικές έπεμβάοοΓ στήν πολιτκή δένεΐναι άμέτοχα εύθυνών τάκόμματα. "Ισως γιά τή γνώμη μου νά Ι- χουνε καί τό μεγαλύτερο μερί- διο τής ευθυνής· Τα 'Ελληνικό κόμιιατα κατό τόν 19ο αίώνα καί στίς άρχές τοΰ 20οΰ εϊχανε φεουδαρχική καί όλιγαρχική διάρθρωοη, δ- που ήγέτες καί στελέχπ στή ΐτλειοψηφία τους κρατάγανε την καταγωγή τους άηό τα ηολι τικά «τζάκια». Καμμιά ουζήτΓθη γιά τή ουμμετοχή σέ αύτά των άγροτών καί των άστών. Ίοως τό κΟΊΐμα τοΰ Τρικούπη νά ί5- τανε ιπά κάποια άρχή γιά τή συνενώση των άστών άιπένανα οτήν πολιτική όλιγαρχία. Ή ούσιαοττκή συμμετοχή αμαες τής λεγομέ,νΐις άστικής τάξης όλο- κληρωβηκε μέ την έπανάοταση τοΰ 1909, πού άνέόειξε ήγέτη £να άστό διχπγόρο τόν 'Ελευ- θέριο Βεντζέλο. Τα παλαιά κό|ΐ ματα κάτω άπό τό βάρος τής προσωΛΐκότητας τοθ 'Ελευθ. Βενιζέλοιι έξαωανίζονται καί μιά νέα έποχή Δημοκρατίας γεννΐέται γιά την 'Ελλαδο. Ό 20ός δμω<: αιώνος ίίφερε καί στόν τόπο μας τίς ραγδαίες οίκονομΐκοκοινωνικές :^ταβο- λές πού εϊπαμε παραπάνω. Λυ· οτυχώς οτή συνέχεια καί ε6ι- κά άπό τό'1930 καί μετά τίς με γάλες αύτές μεταλλαγάς ίιέν μπόρεοαν νά ουλλάβουν τα κόμ ,ματα καί νά γίνουνε όϊ έκφρα οταί δλιυν των πολιτικών τάσε- ών τοΰ 'Ελληνϊκοΰ Λαοΰ καί τό οπουδαιώτερο νά έκποοπωπή σουν τα λαϊκά συμφ^ρσ«'τα. Τα κόμματα κυρίως τα χαρα- κτήρίζε ή ά ν τ ι δ η μ ;· κ ρ α τ ι κ ή οργανωθή τούρ¬ και ή έλλειψπ. πολιτικης καί ;'- δεολογιχής ουνέπε'.ας. Ό ^ιΥ^- της χαρακτηρίζεται άπό τούς ό- παδούς τοΰ κόμματος ιάν ό έρ χόμενος πολιτικάς Μεσσίας πού. θά οώση τόν τόιι>. Άπό
  τίς μβγάλ«ς ρωγιμές ποό ίίφηνε
  ή έλλειπής πολιτική οργανωθή
  δέν ήτανε δύσκολο νά εί.)β(Ίλη
  ό στρατιωτικός καταύτπ'. ,τής
  Δημοκρατίας.
  • II»
  Στήν μεταπολεμική 'Ελλάδα
  πρώτη σοβαρή προσπάθε.-ια γιά
  τή δημιουργΐα ενός κόμματος
  πού νά έκπροσαίπεϊ τα λα>'κά
  συμιφέροντα ίίγινε μέ την κόθο
  δο στήν πολιτιική τοϋ Στρατηγοϋ
  Πλαοτήρα καί την ϊδρυση τοϋ
  κόμ+ιατος τής Ε.Π.Ε.Κ. Αι;
  μοΰ <·τπτραπή νά πώ ότι τίδικά στό πρόσωπο τοΰ Π.αστή:}α Ι- σως καί γιά συναιοθιιματικούς λόγους οί πρόσφυγες τής Μι¬ κράς Άοίας εϊδανε τή>' ϊΐολπι
  κή έκπροοώπτισή ριυς. Δυοτυ-
  χώς καί τό κόρμα ιύτό ήτανε
  £να προοωτΒκό κόμμα πού αρχι
  ζε καί τελείωνε οτή χαριοματι-
  κή ήγεσία. τοΰ Στρατηγόν Πλα
  στήρα. Μιά δεύτρρη ΐιροσπάθει
  α γίνεται μέ τή δημιουργία ιής
  «"Ενωοης Κέντρου» οπου μιά
  μεγάλη μερίδα της 'ράνηκΰ νά
  άνταποκρίνεται στά με^άλα λα¬
  ϊκά αίτήν-ατα γιά κοινωνική καί
  πολιτική Δηυ.οκρατία, άλλά ή
  δηιμαγωγική καί πολί·.; φομές
  ακαιρΐ) καί συνάμα ιι,νεόοψική
  προβολή τους έφερε τα έντε-
  λώς άντίθετα πρός τα λα'ικά
  συμφέροντα άίποτελέσματα.
  Γιά τό Κ.Κ.Ε. ιιποοοΰμί: νά
  ϊϊοΰμε δτι άιπό ί'να ταξιχό κό*μ-
  ΐια πού θέλει νά εΙναι μεταβΛή
  θηκε οέ μόνιμο ιροι>έα των
  στρατιωτικοπολιτικων συμφέρον
  των τής Σοβιετικήν "Ενωοης
  οτά Βαλκάνια καί γΓ αύτό ίσιος
  μέχρι σήΊμερα ή πλειονότρτα
  τής έργατιχής τάζης δέν τοΰ έμ
  πιοτεύθηκε την ψήφο της.
  Στή μεταδικτατορική Έλλά-
  δα είτε τό θέλουμε είτε υ'χι κυ-
  ριαρχβϊ ή πρόσω—κότητκΐ τού
  Κ. Κοραμανλτί, κι' δχι κόμμα¬
  τος, διότι μην ιιαίζουμι: μέ την
  άλήθβια χωόίς Καραμανλή «Ν.
  Δ.» δέν νοείται οδτε μπορεί νά
  υπάρξη πολιτικά.
  "II
  γνώμη μου είναι δτι ή νί¬
  κη, τοΰ Καραμανλή Λ,ρκίνετοι
  βαοικά στό δτι οί κυριώτερ ς
  κοινωνικ,ές τάξεις ουμιιαχήοανε
  κάτω άπό τόν Καραμανλί) καί
  γιά νά εΐμαι πιό ,)υ/κ·:κριμέ-
  νος ή προοδευ-πχή μεγαλοαοα-
  κτι τάξη άπεφάσιοε νά ουνεργα
  οθή μέσα οτό ϊδιο κόιΐμα νιέ τή
  μικροαστική την άγροπκη κπί
  την έργατική πού σΛτό 3ες αύ¬
  τές τίς τάξεις πήοε ά.οκετά οη-
  μαντική μερίδα ψήφω»· ή «Ν.
  Δ.». Αύτό βεβαία δέν μέ. κάνει
  νά παραγνωρίζω, πώς ό πλειο-
  φηιφΐα πίοτερε 6τι ό Καραμαν-
  λής έγγυδται τι^ν όμολή μετάβα
  ση άιπό τή Δικτατορία πτή Δημο
  κρατία.
  Φυσικά δπως χαί παρ<ΐί:άνω εΐηαμε καί τό κόμμα ττΐς «Ν. Δ.», δέν είναι τίποτε βλλο πα¬ ρά δνα προσωπικό κόμμα στηΐΜ ζάμενο άποκλειστικά στόν «άρ- χηγό — ήγέτη». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τή οινμερινή πολιτιχή πραγ- ματικότητα παρά τίς «ρυοπάθει- ες πού τελευταία νίνονται, δια γράφει βντονα ή £ λ Λ ε ι · ψη δημσχρατΐκά όργανωμένων κομ¬ μάτων Λπό την 6άσΐι τους ιμέχρι την ήγβσία. Ή δί|«ιουρ- γία έοωτερικά ό()γαν(ομένων κομνάτων, μόνη άοφαλώς δέν δίνει τή λύση στό χρόνιο πολι- τικό πρόβλημα μας, ήν ουγχρό νως τα κώμματα χοί πρός τίς 6- ξω πολΐιτικές τους έκδηΧώοε.'ς καί οχέοεις δέν τηροθν,; ιούς κανόνες τοΰ ιΔιηιοκρκιτικοϋ παιγννδιοθ» είτε 6ταν είναι υτή έξουσία είτε στήν άντιιπλίτε»/- οη, άλλά έξηγαυνε άνάΧογα μέ τα κονιματικά τους συμφέρον τα τή θελήση τοΰ κυρία.>χου Λα-
  ού, πού σέ μιά πραγμαπκή ηο-
  λιτική Δπμοκρατία πρέπει ν6
  παίζη πάντα τόν άδιαιιφισβήτη-
  το ρόλο τοΰ ρυθμΐστή τή' ποι-
  τικης ζωής.
  Άκόίκι τα κόμμα τα πιί,ιιει
  νά έκφράζουνε τα π ρ α ·' μ.α
  τικά λαϊκά σ υ μ ψ έ-
  Ρ ο ν τ α , μέσα σέ £να π.6γ·
  μα πολυκομματιχοΰ συσΓήυα-τορ
  χωρίς μέ αύτό νά θέλω νά κά-
  νω τόν προφήτη, πιστεύω δμως
  βτι μιά τέτοια κο»ιιιατικη' οι·γ-
  κρότηοη θά στηρίξη τή Λημο-
  κρατία οτή χώοα ι»ας χαί Οά
  φράξη τό δρόνο οτούς κύ&ι λο
  γής έπίδοξους Διχτάχορ*:/; καί
  «οωτηρες» τοΰ "Εθνους.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ!1
  ο ΙΟΥΜΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΜΙΑ,, ΚΡΗΤΗΒ
  ΙΕΛΙΔΑ 5
  ΉΔΐκη Δημοκρατίας καΙΧούντας
  ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
  0. ΓΡΟΜΜ ΑΤΙΗβΗΗΣ: Εϊχο κο) ΐχω οχέοεις μέ τή χούυτα, νιά τι) κοΑό τοθ τόπουϋ
  ΜΑΝΟΣ ΧΩΡΗΣ:Στά έθυικάθέματα δέυγίυουται ουρβιβαομοί.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ τα κυριώτερα άττοσπάσματα, άττό τα
  Έπίσημα Πρακτικά τής γνωστής δίκης τού έκδότη της «Με-
  σογείου» κ. Α. Γραμματικάκη κατά τού διευθυντού μας κ.
  Μάνου Χαρή. Ή δίκη αύτη, πού χαρακτηρίοτηκε σάν δίκη
  τής Δημοκρατίας καί τής Χούντας, δημιούργησε μεγάλο
  πανελλήνιο ενδιαφέρον, λόγω τού ότι ήταν ή πρώτη δίκη με
  θέμα τή Χούντα, μετά τή μετοπτολίτευση. Ή Δίκη, ττέραν
  τού ένδιαφέροντος της άττό τό ίδιο της τό άντικείμενο τπηρε καΐ
  μεγαλύτερες ττροεκτάσεις, μέ άποτέλεσμα νά άσχοληθή μέ
  αύτην όλόκληρος σχεδόν ό Έλληνικός Τύπος καί ή Βουλή.
  Και τούτο συνέβη κυρίως άπό τα εξής γεγονότα:
  1.
  4.
  Ό μηνυτής Γραμματικάκης εδήλωσε άνερυθριάστως στό
  δικαστήριο ότι έξακολουθεΐ νά έχη σχέσεις μέ τή
  Χούντα.
  Ό ίδιος άποδείχτηκε, δτι πήρε χρηματικά άνταλλάγμα-
  τα άπό τούς σταφιδεξαγωγεΐς γιά νά τους κλείση ραν-
  τεδοΰ μ έ τόν Μακαρέζο.
  Ό Γραμματικάκης, έττίσης όπως άποδείχτηκε, πήρε προ-
  νομιαχά μεγάλα ποσά άπό τό ΠΡΟ — ΠΟ, σέ σχέση
  μέ τις άλλες έφημερίδες.
  Ό Γδιος, ττηρε άττό την ΕΤΒΑ πολλά έκατομμύρια, χω-
  ρίς νά μπορή νά πή τό άκριδές ποσόν στή σχετική έ-
  ρώτηση τού κατηγορουμένου τού, λέγοντας χαρακτηρι-
  στικά ότι «δέν θυμάμαι ακριβώς, θαρώ δέκα, δώδεκα».
  5. Τέλος, ό ύπουργός Έθνικης Αμύνης κ. Αβέρωφ, τοθ α¬
  πέστειλε τηλεγράφημα μέ τό όττοϊο τόν σ υ γ χ α ί ρ ε ι
  γιά την έθνική τού άρθρογραφία ένώ είναι γνωοτό ότι
  άκόμη και τίς μέρες πού γινόταν ή Δίκη, Ο Γραμματι-
  κάκης, έξακολουθοΰσε νά έκθιάζει τή Δικτατορία καϊ νά
  τή θυμάται νοσταλγικά.
  Τα συγκεκριμένα άττοτελέσματα καί οί προεκτάσεις τής Δί¬
  κης, καθώς καί οί τελευταϊες της έξελίξεις, εχουν ώς κα¬
  τωτέρω :
  1 Ό Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Ηρακλείου διέταξε με-
  τά τή Δίκη, άνακρίσεις έξ άφορμής τού χρηματισμού
  τού κ. Γραμματικάκη άττό τούς σταφιδεξαγωγεϊς, προ-
  κειμένου νά διωχθή ούτος, βάσει τού νόμου περί μεσα-
  ζόντων. Οί άνακρίσεις συνεχίζονται.
  2. Στή Βουλή κατατέθηκε έπερώτηση σχετική μέ τό τηλε¬
  γράφημα Αβέρωφ, άττό την ΕΔΑ καί τό Κ.Κ. Έο διά
  των βουλευτών κ.κ. Χ. Δρακοπουλου κα! Λεων. Κύρκου,
  3. Στή Βουλή εγινε συζητήση, έττ' εΰκαιρία των Χουντικών
  εφημερίδων, δττου ττολλοί Βουλευταί δλων των παρατά-
  ξεων καυτηρίασαν τή «Μεσόγειο», τή στάση τού κ. Α¬
  βέρωφ, καί ζήτησαν νά κατονομασθούν οί χρηματοδότες
  τού Γραμματικάκη, πού χαρακτηρίστηκε σάν ό Κων-
  σταντόπουλος τής Κρήτης.
  4. Ό κατηγορουμενος, σάν πολιτΐυτής; τής «.Νέας Δημοκρα¬
  τίας» κατήγγειλε μετά τή δίκη στόν πρωθυπουργό κ.
  Καραμανλή καί αλλα οτελέχη τής Κυβερνήσεως την ά-
  παράδεχτη παρέμβαση τού κ. Αβέρωφ, την ττράξη τού
  όττοίου γιά τό σχετικό τηλεγράφημα, εϊχε προηγουμέ¬
  νως έπίσης καταγγείλλει, κσνοντας σέ Φωτοτυπίες την
  πρώτη σελίδα τής «Μεσογείου», δπου εΐχε δημοσιευθή
  τό περιβόητο ύπουργικό τηλεγράφημα και στέλνωντάς
  τα σάν «εύχετήρια πασχαλινή κάρτα» στόν Καραμαν¬
  λή καΐ την Κυβέρνηση. Έπίσης ό ϊδιος κατήγγειλε στήν
  Κυβέρνηση καΐ σέ δλο τόν πολιτικό κόσμο, τις άπαρά
  δεκτες πιέσεις, πού υπέστη άπό τούς κ.κ. Ι. Τσουδερον
  καί Έμμ. Κεφαλογιάννην, βουλευτές «Νέας Δημοκρα¬
  τίας», Ι. Μπίσιον Νομάρχην Ηρακλείου, Ι. Τσαντηρά¬
  κην πρόεδρον Νομαρχιαχής Έπιτροπης Ηρακλείου «Ν
  Δημοκρατίας» καί άλλους παράγοντες.
  5. Παρά τό γεγονός δτι ό Γραμματικάκης πού άπά μηνυ-
  τής μετοτράττηκε σέ κατηγορούμενο, έφτασε στό ση·
  μείο νά ζητήση 4 ψορές συμβιβασμό καΐ στό τέλος νά
  ζητήση καί συγνώμη άπό τόν κατηγορούμενο (πράγμα
  σπανιώτατο στά δικαστηριακά χρονικά), έν τούτοις μ*>
  τα την άθώωση τού κατηγορουμένου, καΐ μετά ΤΟήμερο
  παραμονή τού στήν Άθήνο, έκανε αϊτηση στόν κ. Εί-
  σαγγελέα Έφετών νά ασκήση Έφεση υπέρ τού Νόμου.
  Τούτο πράγματι έγινε καί έτσι στίς 25 Ίουνίου 1975
  ό διευθυντής μας ξαναδικάζεται πάλι στό ΈψετεΤο Χα¬
  νίων.
  6. Οί νέοι μάρτυρες πού πρότεινε ό Γραμματικάκης, πέραν
  των παρατρεχαμμένων τού ύπαλλήλων καΐ συνεργατών
  ήσαν οί κ.κ. Ι. Τσουδερός, Κ. Μητσοτάκης, Ε. Κοθρής,
  Κ. Πηλιχός, Μ. Χελιδωνης καί Κ. Χρυσουλάκης. Άπό
  αΰτούς ό κ. Είσαγγελέας Έφετών εκάλεσε τούς κ.κ. Κ.
  Μητσοτάκην, τ. βουλευτήν, Κ. Πηλιχόν, άντισυνταγμα-
  τάρχην διοικητήν Χωροφυλακήν Ηρακλείου, καί Μιχ.
  Χελιδώνην, έμπορον.
  *#
  "Ετσι, μετά τίς ένέργειες τού Γραμματικάκη καί των
  «Φίλωνν» πού δυστυχώς διαθέτει άκόμη, θά ξανασυρθοΰμε στά
  δικαστήρια, στό Έφετεΐο Χανίων συγκεκριμένα, μετά 15 μέ¬
  ρες. Παρα τίς τεχνικές καί οίκονομικές μας δυσχέρειες, θά
  πάμε μέ την ίδια διάθεσηπού πήγαμε καί στήν πρώτη δίκη
  καί μέ μέγαλύτερη δυναμη. πού την άντλήσαμε άπό την όλο-
  θερμη συμπαράσταση τού Ααού.
  Μπορεΐ νά μην έχομε τα δπλα καί τα «μπαρουτόβολα*
  τού κ. Γραμματικάκη, άλλά ξέρωμε αύτό πού ειπε ό Δου-
  μάς: «Τό δ~λο τού άθώου, είναι ή άθωότητά τού».
  Ο ΜΥΝΗΤΗΣ
  Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
  —Πρό των έκΛογών τού Νοεμ»
  βρίου 1974 δυό τρείς έβδομα*
  δας, είχα μιά τηλεφωνική έττι-
  κυινωνία μέ τόν εκπρόσωρον
  τοθ Καραμανλή κ. Κεφαλογιάν-
  η γιά τό τί γνώμη εΐχτ νά
  αι·μπεριλάβουν στόν συνδυα-
  ομόν της Ν. Δημοκρατίας τόν
  Μάνο Χαρή (κατηγορούμενον)
  τοΰ εΐπα δτι είναι καλός. Ή ε'ι
  δησις αυτή διεδόθη είς τό Ηρά¬
  κλειον καί ώρισμένοι άνιύδρα-
  οαν, καΐ δλο τό Ηράκλειον εΐ-
  πε δτι είναι φαιδρόν πρόσωπον
  ό χατηγορούιμενος καϊ κακώς
  θά τόν 2βα£αν στόν ο»νδυα-
  ο,μόν. Εαναμίλησα μέ τόν Κε-
  φαλογιάννη καΐ τοϋ β'ιτπ πάλι
  δτι είναι καλός καΐ δ,τι θένε άς
  λί'νε οτήν πόλιν. Καί τώρα τόν
  Οεωρω καλόν.
  —Την 15ην *ί Ιβην Νοεμβριού
  νομίζω 1974 Βγινε μιά συγκέν¬
  τρωσις των ύποψηφίων τής Νέ¬
  ας Δημοκρατίας οτόν «Ντορέ»
  καΐ έκ£ί ό κατΓιγορούυενος εΐπε
  μερικά πραγματα, άνοησϊες,
  πού έμένα δέν μοΰ Ίιβσα,ν καΐ
  εϊπα στόν ουντάκτη της 1-ψομε
  ρίδος μου νά μή βόλου ^ καθό-
  λου στήν Εφημερίδα μου την
  άμιλίαν τού αυτήν, καί τότε ('
  κατηγορούμενος 6βαε έναν τί
  όν μου μέ αύτά πού γοάφει τό
  κατηγορητήριον. Τό τηλεγρά'ρΐϊ
  μα πού έστειλε τό τύπωοε σέ'
  πρακηρύξεις καΐ τό διένειμο
  στό "Ηράκλειον και τό έστειλε
  και οτΛν εφημερίδα -^ΔΡΑΣΙΣ»
  ή άποία και τό έδημοσίευοε. 'Ό
  λα πού λέγει οτό τη^εγοά'ρημα
  είναι ψί'μματα.
  —Είμαι δνας "Ελλην πολίτης
  πού πάντοτε έργάί>>μαι όιά :ό
  καλόν τοϋ τόπου μου. Λί οχέ-
  σεις μου μέ την Χούντα καΐ τόν
  Παττακόν ήσαν όπως καΐ ιιέ
  κάθε άλλην ΈφημεΡ'όα μέ ίλ-
  λους παράγοντες, πλήν τής Κα-
  θΐ>μερινής πού εϊχε κλίίοει. Σέ
  διαρκ,ή έπικοινωνία ίνμοι;να μέ
  τόν Παπακόν γιό Οέμπτα κοι-
  νά, διότι δέν ύπίϊρχαν πολιτι-
  χοΐ τότε. Αί στεναΐ σχιίσεις μου
  ήσαν δτι προοτταθοϋσα τό πώς
  νά φύγουν οί στρατιωτικοΐ άπό
  την Κυβέρνηαη καΐ νά κάμω κα
  λό υπέρ της Κρήτης. Υπό την
  έννοιαν διιως πού αΰτός τό
  λέγει γιά τίς σχέοεις μου αύ-
  τές είναι βαναύσως συκοφαντι
  κές καΐ ιΐιευδεϊς. Βαναυσότα-
  -τον είναι τό δτι λέγει πώς γ>
  ,μουνα ό πρώτος πυνεργάτης
  τής Χούντας, εΐχα σχέοεις γιά
  τό καλό τοϋ τοΐιου ^αΐ ίχω άκό
  μη, άλλά γιά θέιματα τοΰ ιό-
  που και δχι γΐή, &έμαχα έγκλη
  ματικά δπως έννοεϊ αύτός.
  —Ό Παττακός ήρχετο καί οτό
  γραφεϊο μου άλλά δχι νιά έγ-
  κληνατικές ένέργειες, άλλά
  πάν δι>μοσιογράφος μέ την Κυ¬
  βέρνησιν τού.
  ΤΙ θέλατε νά κάνω ί·νώ, 'Εηα-
  νάστασιν.
  Είς τό σηιμεΐον τουτο οί ουνή-
  γοροι τοΰ κατΐτγορουυένου εί¬
  παν Λρός τόν μάρτυρα ότι γιατΐ
  την όνομάζει Έπανάσταοιν καΐ
  δχι ΠραξικάπΓΐμα δπως απε¬
  φάνθη καΐ την ώνόμαοεν η 'Ε-
  θνική Άντκπ'ροοωπεία. '<) ήνω μάρτυς απήντησεν έγώ τό λέ¬ γω "Επανάστασιν καΐ 5χι Πρα- ζικόΐτη,μα. Αυτή είναι ή Δημο- χρατΐα σας Κύριοι; —Τηροΰοα επικοινωνίαν μέ τόν Παττακόν διότι ήτο Κρητι¬ κόν καΐ τίς σχέσεις μου τίς χρη- οι-μοποίησα διά τάς έξυπηρετή- αεις των γενικών συμφεοόν'των τοΰ τόπου καΐ των πολιτών καΐ ΰκαμα τέτοιες πολές. Ή Κυβέρ νησίς Παπαδοπούλου έκαμε καΐ έγκληματικές ένέ^νειρς και ίγώ τόλμποα τότε καΐ ίίγραψα γώ την γενικίιν άμνηοτείαν. Τό 1970 εστειλα στό Παρίοι τόν γυώ μου κατόπιν συνεννοή σεως μέ τόν Καραμανλή. Φωτεί νότατος ήτο ό ρόλος μοο κατά την εποχήν τής Δικτατορίαν καΐ δχι σκοτεινός πού γράφει ύ κα- τηγορούιμενος. Κατ' εκείνον ή¬ το συμμορία, κατ' έμένα Κυβέρ νησίς- , , __Κατά την προεκλογικη Γβριο- δον θέλουμε νά βγάλουμς καΐ μεϊς κανένα φράνκο θίγομαι δ- μως δτι λέγει πώς τού ζήτησα ηύξηρένον τιμολόγιον. Κ,αλός δημοσιογράφος είναι ό Χαρής, αΐΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ------» άπό σελίδα 3 Μακαρίου, ττού έσήμσνε την άρ χήν τής Κυττριακής Τροτγωδΐ άς. 6) Όταν ό Άρχιεπίσκσπ-ος άνετρσττη καί τό ζητημα της Κυπριακής ονεξοφτησίας έ¬ φθασε στά Ήν. Έθνη καΐ έττέ κειτο την 19ην Ιουλίου τό βρα 6υ ή λήψη αποφάσεως εύνοϊκης γιά τα Κατφΐακά συμψέροντα, κατοττιμ επεμβάσεως τού Κίσ- ττοΰ κρύβονται ττίσω άπό ού- τήν. 'Όλοι είς την 'Ελλάδα 6ρά σοντες ττράκτορές της, άπό τό 1965 κα'ι Οστερα. λλ Ελληνί ΟΙ Άμερικοτνοί δμως ϋττεύ- θυνοι τής Κυττρισκής καταστρο φής δέν θά ήταν ποτέ 'δυνα τόν νά επιτύχουν τούς σκο- ττούς τους, χωρίς την βοηθεία των Έλλήνων «'Αδελφών Τεκτό- νων»,πού έκτελώντας την έντο λή τοθ Διεθνούς Έβρσιομοβσω στήν πραγματικότητσ ήτο|ν μιά όλόκληρη Μοοσιονική Στοα. Αύτη ή μασωνοκροτουμένη κυ δέρνηση έκτελοθσα διαταγές των κυρίων της, τοττοθέτησε τη θρυαλλίδα στήν Κυπριοχή πυ ριτιδσποθήκη. Ή £κρηξη ήτον μοιραία. Ό Κυπριακός 'Ελ- ληνισμός πλήρωσεκσί πληρώνει μέ άναρίθμΓ,του'ς νεκρούς τρσυ ματίες, έρείπια, πρόσφυνες, χά ■Αλλά ό κατάλογος των ύ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ τρειο «ύδελφοΐ» τής Μαοων,κΓΚ Χούνταο. οτη Νομαρχία Ηρακλείου σιγκερ ή λήψη τής αποφάσεως «τ·.-ο σιγκερ ή ληψτ» τής αποφς άναβλήβτικε γιά την ενομένη 20ήν "Ιουλίου. Άλλά τό ττρωι τής 20ης Ιουλίου οί Τουρκοι ά-ο6ι6άσ—ικον στήν Κύηρο καί τό Συμβούλιο ΆσφοΛεισς βέθί πρό τετελεΛμένου γε ρί γονοτος. γ) Είναι γωστος ό ρόλος τού γιά την καλύψη της Τουρκικης εΐσβολής στήν Κύττρο γιά την πραγματοποιηθή τής Διχοτο- μήσεως, πού αποτελεί άττο Τθετΐας τουλάχιστον σταθερη επιδιώξη τής Άμερικονικης Ε ξωτερικής πολιτικής καΐ στο χο τοΰ Διεθνούς Σιωνισμου. 5) Χ. Τάσκα. Ό Άμερικα νός πρέσβυς στήν Άθήνκχ κα- τά την περίοδον τής άποκορυ •ώσεως τής τυρραννίας τής Χούντας στήν Έλλάδα, έο° ήβησε όπτοφσσιστΜίά τό καθε στώς «αί διαδραμμάτισε άπο ♦ασιστικό ρόλο κατά την έκτέ λεση τού κατά της Κύπρου πραξικοπήματος. Υπό την π· *θη των γεγονότων άναγκάστη κε νά τ—ραιτηθη. 6) Ή ς Ι Α καί «λ οί έκεΐνοι «τ·.ο α) Έδοήθησαν την ε¬ πικρατήση της Μασωνικίΐς Δι- κτατορίας. 6) Άποδέχτηκαν τή λύση τής διχοτομήσεως, γ) Μέσω τής τελευταίας νασωνι- κής Κυβερνήσεως Α. "Αδρου- τσοπούλου καΐ της μασωνικης «Άοράτου Άρχης» τού Δ. Ίωαννίδη, εξετέλεσαν τό εγ κληματικό πραξικόπημα στήν Κύπρο Ό Αδ. Άνδρουτσόπουλος είναι είναι γνωστος τέκτων 33ου δαθμού (άλλη άδελφή ψυ χή) καί πράκτωρ τής της Ο.Ι.Α. _ Δώδεκα άκόμα άπο τους υ- πουργούς τής Κυβερνήσεως τού είναι έπίσης γνωστοϊ Μα σώνοι. 1) Χαρ. Γεωργ ιοπουλος 2) Γεωργ Δρακόπουλος 3) 'Εμ. "Εμμανουήλ 4) Δ. Καρα- κώστας, 5) Κων. Κυπραϊος, 6) Ευστ. Λβτσούδης 7) Κων σταντίνος Ράλλης, 8) Γεωργ Τζουιμανης 9) Τζωρτζής Τζωρ τζάκης, Ό) Τρ. Τριανταφυλλά κος, 1 1) Στυλ Τριανταφύλλου 12) Δημ. Τσάκωνας. Μιά Κυβέρνηση δηλαδή πού πευθύνων δέν τελειώνει μέ τούς Ύπουργούς τής Μασωνικής Κυ δερνήσεως Α. Άνδρουτσόπου- λου. Μέ ούτούς απλώς άρχ! Έπιφυλασσόιμεθα νά φιλοξε νήσωμε στΐς στήλες τής «Άλή θείας» πολλούς άπό αύτούς, ά- φοΰ τό θέμσ μας «Διεθνής Σιω νισμός», μέ τα παρακλάδια τού «Ρόταρυ» καί «Μασωνία», είναι τόσο μεγάλο καΐ Ιδια'ι τερσ ενδιαφέρον γιά την Κρή τη, ποθ όπωσδήποτε θά μάς άποβσχολήση άρκετάκαΐ άπό πλευράς των πρωταγωνιστών τού καΐ άπό πλευράς των επι κινδύνων δραστηριοτήτων του>ς.
  Καΐ τελειώνοντας, γιά σή
  μερά, δέν πρέπει νά ξεχνάμε
  ότι είναι Έθνική Άνάγκη, Δη-
  μοκρατική Άρχή καϊ Κρητικό
  Χρέος τό παράβειγμα τής Κύ
  πρου νά μάς κρατά συνέχεια
  σέ έπιψυλακή καΐ νάχωμε παν
  τα, δπως λέμε στά κρητικά «τ1
  αμέντε μας» στήν ίδέα πού λέ·
  γετσ.ι Κρήτη.
  δέν μοϋ αρεσε ή Δημοκρατίο
  τοΰ Παπανδρέου καΐ είχα άο-
  θρογραφήσει περί τούτου ΐιρό
  τής Έπαναστάσεως.
  —Την γνώμην πού είκα άπό
  την 21 Απριλίου 19β7 ήτοι δτι
  ϋπρεηε νά επανέλθωμεν τίς νο·
  μιμότητα καϊ Δημοκρανία ίχω
  και χώρα. Δέν δχω έΓ,υμνήοη
  τό απελθόν καθεστώς. Ή. ψρά-
  σις «Καϋμένε Πατταδόπουλε καϊ
  ποϋ σαι» την εΐπε μιά γειτόνιβ-
  σα και την £γραψα. 'Η γνώμτ)
  ΠΑ ΤΟΝ
  κ. ΓΡΑΙΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  Τό χειρότερο δυστύχημα
  πού μπορεΐ νά βρή έναν
  άνθρωπο εΤνσι νά χάση
  τή ΧΡήμο-ά τού. Τό έ-
  πόμενο να χάοη την ΰ-
  γεία τού καϊ τό τρίτο να
  χάση την ύπόληψή τού.
  ΜΠΑΤΛΕΡ
  μου γιά την επανάστασιν είναι
  δτι άφοϋ τή λένε οί οί Βου¬
  λευτές Πραζικόττημα είναι Πρα
  ξικόπηίμα, έγώ θά άντιδράοω;
  Είς τό ση,μεϊον τουτο ό έκ των
  συνηγόρων τοΰ ίτατηγορουμέ-
  νου Ιωάννης Πλαγιωτάκης, ά-
  ναγιγνώσκων άπόσπααμα ενός
  δρθρου τής ΈφΓ>μερίδος τοΰ
  άνω μάρτυρος περί των σχέσε¬
  ων τού μέ την Δικτατορία τόν
  ηρώτησεν «τα λές καΐ χώοα ού
  τα»; καΐ ό δνω μάρτυς απήντη¬
  σε καΐ τό λέω δτι καΐ τώρα £-
  τσι είναι δτι δπ.λαδή διατηρώ
  θεωρητικως σχέσεις αέ την Δι
  κπατορία, γιά δτι κα> τότε πί-
  οτευα, δηλαδή γιά τό καλό τού
  τόπου μου καΐ μόνον Δέν ξέ
  ρω άν πηγε καμμιά (μυρά ό Πατ
  τακός στήν εφημερίδα «ΠΑ
  ΤΡΙΣ» έκεϊ πήγαινε ό κ. Γε-
  ωργαλάς καλοπροαίοΐτίΐ φυαικά
  δπως καί σέ μενά ό Π'ΐττακός.
  "Εκανα διαφομίοεις ι·ιν ΠΡΟ-
  ΠΟ καϊ πλη.ρωνώμουνα γι' αΰ-
  τό, έπαιρνα περισσότερα ά
  λων, διότι μοϋ έστελναν ηερισ-
  σότερη έργασία άπό αλλες 6-
  ΦΠμερίδες. Ψευδέστατον δτι
  πήρα 200.000 δραχιιές άπό
  τούς σταφιδοεξαγωγεϊς γιά νά
  τούς φέρω οέ συνάνιηοΐι μέ
  Ύπουργούς τής τότε Κυβερνή¬
  σεως. Δραχμή δέν κήρ(ΐ. ΟΙ
  Σταφΐδοεξαγωγεϊς ^φειλα'" τε
  ράστια ποοά καΐ γΓ αύτό μέ πή
  ραν καϊ πήγαμε οτήν ' Αθηνά
  καΐ επι μίαν έβδομάδα προοπα-
  θούσαμε νά δοΰμε τόν Μακαρέ¬
  ζο καΐ οί κύρΐοι αύτοι (Σταψιδο
  εξανωγεϊς) μοΰ έκαμαν τούς
  κακομοίρηδες και τούς εδινα
  δανεικά στήν 'Αθηνά, δΓαν νυ
  ρίσαμε στό Ηρακλειον τα £
  στειλαν στήν 'Ένωοη ΈφΓμιε
  ρίδων διότι άπό αυτήν "ά πήρα
  με δανεικά καΐ είχαμε υ.καίιο-
  ιμα νά τούς δανείσουμε. Ο γυι
  ός μου πήρε νομίμως άπό τή
  ΕΤΒΑ δάνειον ΙΟ.ΟΊΟ.ΟΟΟ
  δραχμ. Δέν είσηγήθΐ)ν '»τόν Κε
  ωαλογιάννη νά μή συμπερΐλά
  βη στόν συνδυασμόν τής Νέας
  Δημοκρατίας τόν κατηγορούμε-
  νόν. Ή κοινή γνώμη τόν είπεν
  φαιδρόν. Δέν θυμοΓιρ,αι άπό
  ποιούς τό άκουσα, έγώ δέν ιόν
  θεωρώ φαιδρόν. Διά νά συντα-
  ξιοδοτηθώ μετεβίβασα την έψη
  μερίδα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ» οτοίκ,
  γυιούς μου. Ποτέ ό γυιό.; μου
  δέν δούλεβιε ότου Π"ττοκοϋ
  τό Γραφεϊο μέ μισθόν ιϊ.νΛΧΊ
  δραχ. τόν μήνα. Δέν πήρα οί5τε
  δραχ,μή γιά νά προβάλω τό Βα¬
  σιλικόν Πραξικόπημα. Στόν
  Τζερμιάδων μέ λίνε πο/τικό.
  Κανένα αιαμέριομα δέν έ*χω
  στίΐν "Αθηνά.
  μένου, πάντως δέν είναι έξυ-
  βριστιχά τα γραφόμενα είς ού
  τό. Μηορεϊ νά είναι χαΐ αληθή
  τα δσα γράφει τό τη.λεγράφη-
  μα. Τα άναγοαφ6μενα στό τη¬
  λεγράφημα είναι κα&ιρή η··'θ-
  οωτοκή ύπάθεσις των Μάνου
  Χαρή καΐ Γραμματικάκο· Ο κ.
  Γραμματικάκης ύπεστήοιί,ε το
  Πραξικόπημα άπό δυό χρονια
  πρΐν γίνη, λέγοντας πόονη τής
  Δημοκρατίας και τουτο απο¬
  τελεί προτροπήν δι' εξέγερσιν
  είς πραξιχόπημα. Μετά τό πρα-
  ξικώίπημα έχαρακτήι>ισεν ύ κ.
  Γραμματικάκης άλητόπαιδο κάτι
  παιδία πού ΰπερήοπισαυ όλό¬
  κληρη την 'Ελάδα, δηαδή καί
  σήμερα. καΐ ποΐν ό κ.
  Γραμματικάκης ϋπεστήοιί»; τύ
  πραξικόπημα. "Αρα είναι άλή-
  θβαα και οϋτω δέν θίγί-ται ό κ.
  Γραμματικάκης μέ τα γραφόμε¬
  να τοΰ καττννοοουμένου οτό τη
  λιγράφηιια. Καΐ τώρα άπειλεϊ ό
  χ. Γραματικάκης ότι ϋιιάρχουν
  άζιωματικοί πού κοι τώρα αν
  παραστή άνάγκη 3α τόν δεί-
  ξουν. "Αν δέν ήσαν αληθή θά
  ήσαν προσβλητικα, άλλά είναι
  ήλΐιθή. Ό κ. Γραμματικάκης εί¬
  χεν άποκαλ·έ<ιει πΛλάκις τόν Πατταχόν αδελφόν. Κίίκιι ύ.ιε- ρήφανος διότι ώς έκ?<εγμένος Δήμαρχος τοϋ Ήρακε:ου υ¬ πήρξαν νέοι πού <ιντιη;>οσώπευ-
  αν δλην την 'Ελλάδα άπό τό Ή
  ράκλειον. Δέν θίν>:τα· δταν
  τόν λέη γ€λοΙον, ΰπμον, ιταρά-
  φρονα, διότι ταύτηοι· αάν αδελ¬
  φόν τού τόν Παττακόν μέ τόν
  τονε καφέ, ομως δέν ίττο έιπί-
  οημος έκπροσωτΜς, ούχε ΐμο συ
  νεργάιτης άμεσος των ένκλημα-
  τικών ένεογιειών τοΰ Παττα-
  κοϋ. 'Οπωσοήποτε εϊχε σχέ-
  σεις, άλλά δχι καΐ έκπρόσωπος
  τής συ·μιιοοίας. Εϊχε γνωριμίες
  μέ άνθρώπους τής Χούντας καΐ
  εϊχε την εντύπωσιν δτι τό πρα-
  ξικόπτΐμα έξυπηρετοΰσε τόν
  λαό. Πολλάκις δμως ό-κουσα
  τόν Γραμματικάκη καΐ έλεγε
  «χακομοίρα Έλλάδα σέ τινος
  παράφρονα χέοια δπεσες», έν-
  νοώντας τόν Παπαδόπουλον μέ
  δσα αύτός έλεγε καΐ τα άκού-
  γα·με στό οαδιόφωνο. Δέν είναι
  έξυβριοτίχόν δταν τοϋ εΐπε δτι
  εϊχε σχέσεις μέ την Χούντα. Ά
  φοΰ τόν λέγει άμεσο έκπρόσω-
  πον, γελοίον, δπιΐον κ.λ.π.
  σάν τόν Παττακόν καΐ τόν έξο-
  μοιώνει μ" αυτόν, τότε έξυβρί
  ζει τόν μτινυτήν ό καττ>γορού·με
  νος.
  —' Ιδεολογικώς διαφέρα) όπό
  τόν κ. Γραματικάκη καΐ δμως
  έργάζομαι στήν έφΓνμερίδα τού
  διότι είμαι έπαγγελϊιατίας καΐ
  οΐκογενειάρχης. Καΐ κρίσεις
  καΐ έπικρίσεις τοΰ Καθεστώαος
  έκανε ό κ. Γραιμματικάκης. Ύ-
  ΐτεστήριξε την δικτατορία θεω¬
  ρών δτι ό καλύτερος τρόπος δια
  κυβερνήσεως ήτο αυτή. "Αρα
  δέν θίγεται μέ αύτό. Παρά-
  ψρων, γελοϊος, άτιμος είναι έ-
  ξυβριοτιχόν δταν τοϋ τό λέγη
  κανεΐς. 'Εξυβριστικόν κατά την
  γνώμην μου είναι, συκοφαντι-
  κόν δέν ξέρω αν είναι. Δέν
  < ' Μόν© ό ένοχος φοβάται νσ καθήση στό έδώλιο τοΰ κα- τηγορουμέκχ». Γιά τόν άθώο, οώτό μετα6σλλεται σέ δήμα. ΕΜΙΛ ΩΖΙΕ Ο ΜΑΡΤΥΣ κ. ΕΜΜ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ —Τό Δΐ^ιοσίευμα τό χαιρί^ω οέ δύο κομμάτια. Τό πρώτο λέγιο δτι είναι έκτός τής οι-,]ΐερινής θίκης. Τό δεύτει'.ο κομυόπ τό νά άναφέρεται κανεΐ^,^άν ποά- κτωρ τής Χούντας, αν δέν είναι αποτελεί ουκοφαντικώΓατην δυ- σφήμησιν, άλλά αν είναι, απο¬ τελεί καθήκον τοϋ δτνμιοιογρά- φού νά τόν ψέξη ώς ελάχιστον δεϊγιμα τιμωρίας τού γιά το 'ά,τι πρέσβευε. Κριτικλν αποτελεί τό τηλεγράφημα τοθ κατηγορου εαυτόν τού. Είναι δμως αί'τές καθ" αύτές προσβλίΐπκ^': λέ· ίχις. Δέν είναι έζαιοετικΰ κομ- ιρές. —Τό έν λόγω ΐΐ)Λ.>γράψημα
  δέ ντό δηιιιοοίευσα στήν ίφημε
  ρίδα μου «ΑΛΛΑΓΚ» διότι έϊ,αι
  τίας τοϋ π.οώτου μέμοκς τοι.· τό
  εβεώρηοα σάν ύκόίίεοι^ αύτώ*'
  των δυό τους καΐ δικαιολογι'ιθη-
  κα δχι δέν εΐχα χώμ<>. Μοί) τό
  ?οτειλε ό Χαρής τό τηλεγμΛφη-
  μα αύτό. Άνεπιφύλακτα ύπε-
  οτΐιριζε την Χούντα ο κ. Γρ.ΐιΐ-
  ματικάχης, αϋτό είναι γνιοοτόν
  πασιδήλως. Στϊγιια άποτελε! τύ
  ν ά ύπηρετήοης ϋνα τέτυιο καδε
  οτώς δπως την ΔικτατορίΊ. 'Ε-
  πειδή ό κ. Γραμματικάκηι; ύπη-
  μέτησε την Χούντο κηι ύποθά^
  πει έγκληματίες κηι ημον,ιέπει
  έ—άυασυ χρόνια ίνα λαό νά
  την υποστηρίζη, αυτή καηΐβάζει
  φυσικά τό ήθΐίών ϋψος τής έ-
  ήαααηφη- νός-μΤ ν ω οΐίέ-
  φημερίδοςΤ-ου καΐ ή λέί,ις 3£»ιμ-
  ιμορία διά νόμου είναι νόμιμη.
  Ώριαμένες φορές ό κ. Γραμμα
  τικάχης μαοτιγώνίΐ μέ τα αρ-
  θρα τού. Ό θεωρητικός έκφρα
  στής τής Δικτατορίας υπήρξεν.
  Καί χώοα γρά<ρει δτι ϋπάρχουν άξιαχιιατιχοΐ £τοιμοι νά προα- σπίσουν την Δημοκρατίαν. Καΐ γιά τόν Κωνσίαντόπουλον νρα- Φουν αλλοι δσα γράφουν νιά τόν Γραμματικάκη. Προκειμέ νού να χρπσιμοποιήσΓ) τό πολι¬ τικόν ψεύδος περι τής φθοράς τής Δημοκρατίας εγραφε προ- χθές αρθρον περί ηύξημένης έ,γκλτιματΐίκότητος στήν πόλιν μας πράγμα πού μοΰ ηρνήθη ό κ. Πηλιχός Διοιχητής Χωρο¬ φυλακήν. Ο ΜΑΡΤΥΣ κ ΑΛ. ΜΗΛΟΛ1ΔΑΚΗΣ —'Αιπ' δτι δμως έχω ακούσει πλήρωσε δ.λα - δλα 2.00υ7όραχ. οί οποίες είναι λίγες, άφού ό παντός είς ϋφος στήλίης δχο 20 ί?ως 30 δραχ-ιιές διά τό κάθε δημοσίευμα. "Ολοΐ οί αλλοι 6- ποψήφιοι, πλήρωοαν 15.000 μέ 20.000 δραχ. διά τα δτιμοσιεύ- ματά των, βρα νι&μιιαχα εΐπε, άλλά μπορεί καί νά εϊχε την αντίληψιν δτι άδτκεΐται. Τόν ύ· βρίζη τόν μηνυτήν ό «ατηγορού μενος δταν 'γράφη δτι είναι κα¬ θεστώς Παπαδοπούλου. Ύτΐε στήριζε τό καθεστώς Παπαδο¬ πούλου ό Γραυ4ΐατικάκης, άλ¬ λά μέ Ενα δικό τού τροπο καΐ διαφωνοΰοε πολλές φορές. Μέ τόν κ. Παττακόν εϊχε σχέσεις καΐ ήρχετο στό γραφεϊο καΐ 1· γνωρίζω συμμετοχήν τού είς έγκλΐ)ματιχάς ενεργείας, τοΰ ιμηνυτοϋ, δηλαδή. Άηεναντίας ό μηνυτής έθοήθησε πολλούς πού ή δικτατορία έδίωκε. "Αρα έξβ —'Εκεΐνα πού εΐπε ό κατηγο- ρού·μενος Χαρής στόν ΝΤΟΡΕ στήν όμιλίαν τού, ό Γραμματι- 'κάκης δέν έΉ.οινε δτι εΐ^υπηρε- τοθσαν την παράταξίν τού καί γι' αύτό δέν τόν έΎραψε ώς ό- ■■μιλητήν. Δέν &ΐρεπε νά τόν άννοήση δ¬ μως. —Ό Νομάρχης ήτο ό ύπίσημος έκπρόσωπος τής Δικτατορίας καΐ δχι ό Γραμματικάκης· "Υ¬ πήρξαν καταδότες στήν Δικτα¬ τορία άλλά άποκλείω νά ί.το ΓΙΑΤΟΝ κ. ΑΒΕΡΟΦ Τρία πράγματα ΤΓρέττει να θυμάται, οποίος βρί- σκεται στήν έξουσία: • ότι κυβερνάει άνθρώ¬ πους. θ δτι πρέπει νά δια- χειρίζεται την έξου¬ σία σύμΦωνα μέ τό Νόμο κα! θ ότι δέν θά κυβερνάει αίώκια. ΑΓΑΘΩΝ τέτοιος ό Γραρματωτακης. Ποι- οΐ ίοαν οί καταδότες δέν ξέρω πρόσωπα. Καΐ ό ΆολαΜδης ηλ θε οτήν Εφημερίδα «ΜΕΣΟ ΓΕΙΟΝ», ό Γραμματικάκης έ*φε ρεν σέ επαφήν τούς σταφιδοε- ξαγωγεϊς μ* τόν Μακαρέζο ν, άλά αύτό τό μεοιτηλίιχα δλοι τό κάνουνε. Κεροοοκοπιικήν ένέρ γειαν αποτελεί αύτό, όχι δμως ένκλιγματικήν, γώ τό δτι τούς πήρε λεπτά, έπιχείρηοιν κάνει ό Γραμματικάκης. Ο ΜΑΡΤΥΣ κ. ΑΠ. ΣΑΑΤΧΑΚΗΣ —Μέχρΐ τόν Ιανουάριον τοϋ 1970 ίίμουν άρχισυντακτης τής ΜΕΣΟΓΈΙΟΥ, τώρα ουνεργά- ζομαι μέ την Μεσόγειον ώς άν- ταποκριτής. Είναι άλήθεια δτι δέν κατεχωρήθη ή όμιλία τοϋ κατΐίγορουρένου πού ίκαμε στόν ΝΤΟΡΕ ένώ αλλων έδημο σιεύθη ή όμιλίο των χαΐ αύτό δή μιουργεί άγανάκτΐτοιν οτόν κα¬ τηγορούμενο ν. —Δέν ξέρω βν ήτο έπίσημος έκιπρόσωπος τής Χούντας ό Γρομματικάκης μέ αύτό θίγεται ή τιμή τού. "Αν ήτο δμως δέν τόν θίγει αύτό. Εϊχε μιά προ- οωπική φΐλία μέ τόν Παττακό χαΐ τόν Άσλανίδη καΐ ό κατηγο ρούμενος νά τοϋ λέγη δτι εϊχε στενάς οχέοεις μ' αύτούς δέν ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΠΙΕΣΑΝ "Οποίος νίκησε τόν έαυ- τό τού δέν φοβάται τούς άλλους. ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ τόν θίγει τόν Γραμματικάκην. Τόν έξυβρίζει δταν τοϋ λέγει δτι αποτελεί ηθικόν καί πολιτι¬ κόν στϊγιμα οί σχέσεις τού μέ την Ν. Διγμοκρατία. Καΐ νά τοϋ λέγει πώς τή μιά νά είναι μέ την Χούντα καΐ την δλλη μέ τόν Καραμανλή, διότι τοΰ προ- καλεϊ αύτό ηθικήν καΐ ύλικήν βλάβην στίιν Εφημερίδα· τού καΐ στόν Ιδιον. Κατά κανόνα έ- παινοΰσε την Χούντα, άλλά πολάκις εΙχ€ έ'λθει σέ άντιθέ- σεις μ' αυτήν καΐ τό έγραφε κχόλας. 'Εξυβρίζεται ό Γραμμα¬ τικάκης δταν τόν παρομοιάζει μέ τόν Παττακόν πού υπήρξεν ατιμος καΐ παράφρων καΐ και έγκληματικός καΐ θά πρέπει νά υπάρχη δεδικασμένον δπ. τα πρόσωπον πού τόν παρομοιά- ζει 6χει τάς Ιδιότητος αύτάς. Η ΜΑΡΤΥΣ ΑΙΚ. ΜΟΙΡΑΚΗ —'Εξυβριοτιχόν είναι τό νά τοϋ λέγη. δτι £χει σχέσεις μέ τόν αδελφόν Παττακόν καί (μέ την Χούντα οτενές σχέοεις. Στήν εφημερίδα Μεσόγειον έ- χει £λθει καΐ ό Παττακός καϊ ό Άολανίδης καΐ ό ϊδιος ό Κα ραμανλής. Έξαρτάται τί οχέ¬ οεις έννοεί ιμέ την λέξιν «οχέ- σεις». νΑν ο> ένέργειες τοΰ
  Παττακοΰ είναι έγκληματικές
  δέν ϊχει άποδειχθή άκόμη δι-
  καστικώς τουλάχιστον καΐ δέν
  ξέρω τί επ'αυτου νά πώ. 'Εξυ¬
  βριστικόν είναι τό νά τοϋ λέγει
  δτι είχε Οποπτες καΐ οτενές
  σχέσεις μέ τή Χούντα, διότι εί-
  χε σχέσεις προσωπικής φιλίας
  μέ τόν Παττακόν και Άσλανί¬
  δη. "Αν δμως ό κατηγορούμε¬
  νος έννοεϊ δτι αί σχέοεις των
  ήσαν απλώς φιλιχαΐ δέν είναι
  έξυβριοτικόν. Τό νά τοΰ λέγη
  δτι αποτελεί ηθικόν καΐ πολιτι¬
  κόν οτίγίμα τόν βρίζει, έπίσης
  καΐ δταν τόν άποχαλιεϊ ώς πρώ¬
  τον συνεργάτην τής Χούντας
  καΐ νά τόν άποκαλεϊ γελοίον
  είναι έξυβριοτικόν. "Αν άπο
  δειχθοΰν άλη'ίή γιά τόν Παττα
  κόν καΐ δικαστικως δτι είναι
  γελοΐος κ.λ.Λ. τότε δέν θίγεται
  ό Γραμματιχακης.
  Τό πραζικόππτιο ήτο αύτά
  καθ" αύτό έγκλ»νιιατικόν, ώς
  καί ή έπταετία υπήρξεν έγχλη-
  ματική. 'Υπάρχουν καί οί πλα-
  νηθέντες καί ό Γραμναί—άκης
  πίστευε δτι ό οτρατός θά ίσωζε
  την Έλλάδα, έ« των ύστέρων
  είδε δτι δέν ίτο έτσι.
  — Δέν δέχομαι δτι ό Γραμ-
  ματικάκης είναι συνένοκος στά
  έγκλίνματα ττΐς δικτατορίας.
  "Αν πήρε, δέν τό ζέρω, λεπτά
  άπό τύ Προπό ή σταφΐδεΓ,αγω-
  γείς, τότε διέπραξε δωροδοκία.
  Δέν ζέρω 6ν χωρίς δηΐιοπραοία
  πηρε ό γυιός τού β, έργοοτάοι-
  ον άπό τό Δημόσιον ή την Λίτ-
  τον. "Αν είναι αύτό υηοπτον 6-
  πρεπε νά τόν κυνηγήσουν.
  Η ΜΑΡΤΥΣ
  Γ. ΚΕΧΑΠΛΔΑΚΗ
  Εργάζομαι στήν Μεσόγβισ
  πέντε χρονια. Άλήθεια είναι ό¬
  τι ό κατηγορούμίνος ωμίλησεν
  οτόν ΝΤΟΡΕ χαί δέν τόν ϋγρα
  ψε ή Μϊθόγηος ©τί ώμίληοεν.
  Στό πολιτιχό δελτίο τής "Εφη¬
  μερίδος ■ θυμοΰμαι δτι δύο φο-
  ρές όναφέ.οαμε τό δνομα τοΰ
  κατηγορουμένου, άρα άλήθεια
  λέγει πάνω ο' αύτό. Γιά τό π-
  μολόγιο δέν ξέ.οω. 'Εξυβριοτι-
  κά είναι γιά τον Γραμματικά-
  κην δταν τοϋ λέγει δτι είναι ά¬
  μεσος συνεργάτης τής Χούντας.
  — ΕΙχαν β.λθει καί οτρατιω-
  τικοί Διοικηταί στήν φημερίδα
  Μεσόγειος. Παρουοϊα μου ό κ.
  Γραιμματικάκης ήλθε καί τόν
  παρεκάλεσε γιά βέιμα τοΰ γυ-
  ιοΰ τού καί ό Γραμματικάκης
  τηλεφώνηοε στπν Άθήνα καί
  μάλιοτα δέν ήΌελε ν(5 κρατήση
  καί δέν κράτησε οϋτε τό τηλε-
  φώνημα. Δέν θυμοΰμαι άν ό κ.
  Παναγιωτόπουλοΐϊ τής ΚΥΠ ηλ
  θε στήν Μεσόγ^ον. ^έν ξέοω
  νά βασάνισε κανέναν ό Γραμμα
  τικάκης, συνεργάτης των έγκλη
  ματικών ένεργέιών τής δικτατο
  ρίας καί έπίσημος έκπρόσωπος
  τής Χούντας. Φιλία εϊχε μέ
  τόν Παττακόν καί τόν Άσλανί¬
  δη καί δχι έκπροσώπησι επίση¬
  μον. Ό Γραμματικάκης πιστεύ-
  ει δτι ό Στρατός έκανε καλό
  στήν 'Ελλάδα. Αυτή είναι ή
  γνώμη τού.
  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ
  ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
  'Η άντίθεσίς μου καθώς καί
  τής Νέας Δημοκρατίας κατά τής
  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ κατά την δικτα¬
  τορίαν, είναι άπόλυτος, άλλά δ
  μως άφοϋ ό κατηγορούμενος ά¬
  ναφέρεται στό πρόσωπον τοΰ
  Γραμματικάκη λέγοντας τον α-
  μεσο συνεργάτην τοϋ Παττα¬
  κοΰ, αύτό ώς δτομο»τόν προσ
  βάλλει. "Εάν δμως ό κατηγορού
  μενος ειπε τα προσβλητικα λό-
  για ώς ποός τό φρόνηιμα τής έ
  φημερίδος τοΰ μηνυτοϋ αύτό
  ΙΧΤΟΡΙΚΕΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  Ό Ναπολέων παρήγγει¬
  λε κάποτε στόν άλυγί-
  στου άκεραιότητος δικα-
  στή Κλάδιέρ, νά εκδώ¬
  ση καταδικαστικήν άπό-
  φαση κατά τοΰ άθώου
  οτρατηγοΰ Μορώ, βεδαι-
  ώνοντάς τον, δτι ευθύς
  μετά την έκδοση τής κα-
  ταδικαστικής αποφάσε¬
  ως θά συγχωρήση τόν
  κατάδικο.
  Καί ό δικαστής τοΰ
  άπάντησε:
  — «Και μενά, ποίος
  θά μέ συγχωρήσε ι;;;».
  δέν είναι ηροσβλητικόν, δτι δή
  λαδή τού εΐπε δτι οτινεργάζετο
  μέ τό καθεστώς, διότι μπορεΐ
  χά) ύπήοχεν σχέσις τοΰ
  Γραματικόκη μέ τό Καθε¬
  στώς. Τό (ροόνηυα οτήν
  Δημοκρατίαν δέν διώκεται. Έ-
  πειδή άντιτίθεται στά φρονήμα-
  τά τού, ?να βτομον, δέν θεωρεί
  ται ήθικά διαβλητόν. Ό Παττα-
  κός είναι καί γελοΐος καί άνόη-
  τος άν οί χαοακτηρισμοί το'ϋ κα
  τηγορουμένου άναφέρονται στό
  φρόνημα τοΰ Γραμματικάκτι,
  δέν είναι μειωμένη ή ύπόλειφίς
  τού, δν οί χαρακτηρισμοί τοθ
  κατηγορουμένου άπευθύνονται
  είς τό πρόσωπον τοΰ Γραμματι-
  κόκη τότε είναι έξυβριοτικοί.
  • "Αν αί σχέσεις τοΰ Γραμ¬
  ματικάκη ήσαν άληθινές σχέ¬
  οεις άνθρώπινες, δέν προσβάλ-
  λεται, αν ήσαν δλλου εΐδους
  οχέσεις, τότε προσβάλλεται. Έ
  ζαρτδται ποίον ήτο τό άντικείμε
  νόν των σχεδίων τού. "Αν αί
  σχέσεις τοΰ Γραμματικάκη ή¬
  σαν μέ τό καθεατώς, σχέσεις
  άνθρώπου πού εϊχε πρόθεσιν
  νά προστατεύοουν τή.ν πόλιν,
  τότε δέν π.οοοβάλλεται. Ή δικ¬
  τατορία ήτο κατοχή. Ό Γραμ«ια
  τικάκης ϋποεπε νά τεθή υπό η¬
  θικήν άπομόνωσιν άπό ολους
  ■ τούς "Ελλτνν€ς δυστυχώς διιωι;
  δέν είναι μόνον ό Γραμματικά-
  «ης πού πίστευε οτήν δικτατο-
  ΙΥΝΕΧΕΙΑ
  —» Ε^ς την σίλίδα 0
  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΑι, ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΠΑΛΜΟΣΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  χ α ν ι Ω ν
  ΟΙ μέχρι τώρα Πρόεδροι Πρω-
  τοδικών κ.κ Π Μάλιος καϊ Α.
  Παπαδόπουλος, ηροάγονται σέ
  Έφέτες κοϊ τοποθετοΰνται στό
  Έφετείο Κρήτης.
  ΣΥΝΕΣΤΉΘΗ νέα έπιτροπή α¬
  γώνος γιά τίς ξένες βάσεις,
  ΐτρόεδρος της οποίας είναι ό
  Σεβ Μητμσπολίτΐις κ. Εΐρηναϊ-
  ος, Α' Άντ)δρος ό Δήΐΐαρχος
  κ Μαρής, Β' Άντ)δρος ό πρό-
  εδρος τού ΕΒΕ καϊ μέλη έκπρό
  σωποι τού Δικηγορικοϋ καϊ Ί-
  ατηικοϋ Συλλόγου, τού Ε.Κ.Χ.,
  τοΰ Τεχνικοΰ Έπιμελητηρίου,
  της Κ.Ε.Γ. Συν)σμων, τού Βιο-
  τεχνικου Έπιμελη-ΐηρίοΐ) καϊ
  τής Όμοοτΐονδίας Έπαγγελμα-
  τιίΰν.
  ΜΕ άΐτόφασή τού ύπουμγοϋ
  Γεωργίας θά έκτελεσθοΰν νέα
  ΠΠΗΘΕΐα 'Η ΨΕΜΜΒΤΒ
  ; ι ; ι ; ι ; ι ;
  Στεφανάκης - Μηχσοχάκης
  σέ Σχραχιωΐικό έλικόπτερο
  καίήδίκη μας σΐό Έφετεΐο
  πτερο, άπό τα Χανιά στό '
  ΰπουργό κ. Κων. Μητσοτάκη;
  Είναι άλήθε,α ή δχ, δτ. στό άεροδρόμιο Ηρακλείου, εϋ- -
  ΘΟς μόλ,ς κατέδηκαν άπό τό έλ.κόπτερο ό κ. νυν ««■.κ.
  ς μ Λ________ήθηκε σύσκεψη στήν αιθουσσ επισήμων
  μέρος, ττλήν των ανωτέρω ό Νομάρχης
  ΧωροΦυλακής κ. Κ. Πηλ.χός κα. ο(
  Γ Περδικογιάννης, Φ Περδικογιάν¬
  νης , , ,απ.^-Ν — ό δουλευτής κ. Εμμανουήλ ΚεΦαλο-
  γ,άννης, ό όττοΐος ήρθε μάλ.στα κάπως κοιθυστερημενος
  Είναι άλήθε.α ή δχ. δτ. μετά τή σύσκεψη πηραν το ίχε-
  ροπλάνο τής Όλυμπιακής γ.ά την Αθηνά ο. πολ.τικο. μας
  κ.κ. Στεφανάκης, Μητσοτάκης, Κεφαλογιάννης;
  Κσί τώρα ρωτάμε:
  1 ΕΤχε δ.καίωμα νά ταξ.δέψη 6 τέως ύπουργός κ. Μητσο¬
  τάκης μέ στρατ.ωτ.κό έλικόπτερο, δταν μαλ.στα τις μ*.-
  ρες έκεΐνες κυκλοφοροϋσε Ιντονα ή ψήμη δτ. κατεοηκε
  στή Κρήτη γ.ά βολιδοσκοπήσεις, σχετ.κά με την επι-
  κείμενη άναγγελία "ιδρύσεως προσωπικού τού Κομμα-
  τος;
  2 Γιατί εντελώς παραδόξως, τή αίτήσεκ τοΰ κ. Γραμμα-
  τ.κάκη, κλητεύτηκσν υπό τοΰ κ. Εισαγγελέως Εφετων
  Χανίων, σάν μάρτυρες κατηγορίας εναντίον τού διευθυν¬
  τού μας κ. Μάνου Χαρή, οί κ.κ. Κων. Μητσοτάκης και
  Κ. Πηλίχός, διοικητής Χωρ)κης;
  3. Γιατί ό ένεργών τίς άνακρίσεις κ. Άνακριτής κατόπιν
  τής αοτεπάγγελτης δίωξης κατά τού κ. Γραματικακη,
  γ.ά τό θέμα τού ποσοΰ πού πηρε άττο τούς σταφ.δοεξα
  γωγεΐς γιά τό ραντεβοΰ Μακαρέζου, ρωτά έπ.μόνως
  τούς μάρτυρες (μεταξύ των οποίων καί οί άδελφοΐ Περ¬
  δικογιάννη) άν την ήμέρα τής δίκης Γραμματικάκη ό
  Νομάρχης κ. Μπίσ.ας, τούς επήρε σχετικώς στό τηλέ-
  φωνο;
  4 Γιατί στήν παραπάνω άνάκριση κλήθηκε καί 6 κ. Νο¬
  μάρχης;
  £μγα στην περιοχή Βαρυπέτρου,
  προϋπολογκηιοΰ δαπάνας 17 έ-
  κατ. δρχ.
  ΡΕ8ΥΜΜ0Υ
  Ο ΕΦΟΡΟΣ Άρχαιοτήτων κ.
  Αλεξίου, κατόπιν τηλεφωνιχής
  έπικοινωνίας μέ τόν ΔίΒΐαρχο
  κ. Καλαιτζάκπ Οά επισκεφθή
  την πόλη μας γιά νά δώθη^λύοτ)
  στό θέμα της πλακοστρώσεως
  τοΰ ένετιχοΰ λιμένος.
  ΣΤΉΝ όδό Πομτάλιου ό Χαρ.
  Χνάρης, έτών 48, όδηγός, κά-
  τοικος Λειβαδίων Μυλοποτάμου,
  απεπειράθη νά φονεύση τόν
  Άντ. Παρασύρη, έτων 41 κά-
  τοικο Δαμαβόλου Μυλοποτάμου
  πυροθολήσας κατ' αύτοθ δυό
  φορές στην κοιλιακί| χώρα. Ο
  τραυματισθεϊς μεταφέρθηκε στό
  Βεντζέλειο.
  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  ΚΑΤΑ τόν μήνα Μάιο ήλθον
  στό νομό μας 4.330 ήμεδαποί
  καί 8.104 άλλοδαποί τουρίστες,
  ρραγματοποιήσ'αντες συνολικα
  69.713 διανυκτερεύσεις. Στόν
  'Αγιο Νικόλαο ήλθαν συνολικα
  10.016 έπισκέπτες πού πραγμα-
  τοποίτ»σον 64.683 διανυκτερεύ-
  σεις.
  ΑΓΝΩΣΤΟΙ διέρρηξαν τό Β'
  Δηιμοτικό Σχολειό Άγίου Νιχο-
  λάου καϊ αφήρεσαν 8.700 δρχ.
  καϊ 6να ραδιομαγνητόφωνο άξί-
  ας 4.500 δρχ.
  ΠΟ ίΠΟΜΕΝΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  16 ΙΟΪΝΙΟΥ
  Μιά... γνωστή
  άποκάλυψπ
  0X1
  ΠΟ &ΠΜ09ΒΦ1ΙΜΑ
  ΤΗ! ΙΟΥΝΤ11
  Ν4Ι
  III
  ΑΑΗΕΙΑ
  ΤΗΣ ΙΟΙΝΙ1!
  ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ...
  ε το ώακο
  ι::;;
  της
  ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ' ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ
  Μέ τό αύτοκίνητο αύτό, ΗΑ 2188
  IX,
  έδρας Χανίων, ίδιοκτησίας Ίθ&ν. Πατταδσ-
  κη, μεταφέροντα. κάθε μεσημέρι άπό 2-4 μ.μ τα σκουττίδια τής Άμερικανικής
  Βάσεως Γούρνών, στό σκουπιδότοπο τού Δήμου Ηρακλείου. Ή σχετική δδεια υπο-
  γραφτηκε άπό τόν Δήμαρχο κ Κώττα την 30.5.75 καί έχει άρ.θμό 8905)6424.
  Προηγουμένοος τα άμερικανικά σκουπίδια άδειάζονταν άπό τόν Τδιο έργολάβο κ.
  ΓΙαναγιώτη Μαθιουδάκη σέ ίδιόκτητο χώρο πλησίον τού κέντρου «Τομπρούκ», 500
  μετρα άπό την Έθνική όδό καί 300 μέτρα άπό κατοικημένη περιοχή. Έττειδή δμκς
  ή περιοχή κρίθηκε άκατάλληλη λόγω τού τουριστικοθ της χαρακτήρος, — παρά τό
  δτ. άρχικά τού είχε δοθή άπό τή Νομαρχία σχετική αδεία (9532)22.4.75) — ό
  κ. Μαθιουδάκης, έριχνε τα σπουπίδια πότε μέν σέ περιοχή άλλη Κοινότητος 'Εληάς
  καί πότε κοντά στην Άλικαρνασσό. . «—^^^
  Μέ μιά μοχροσκελή άναφορά τού, καταγγέλλει δλα τα παραπάνω ό άνταγωνιστής
  τοΰ κ. Μαθιουδάκη, ττροηγούμενος έργολάβος σκουπιδιων κ. Λαοκμτζής, ένώ ό κ.
  Μαθιουδάκης, λέει ότι έχει τρστβήξει πολλά σπό τόν χουντικό αυτόν ττού σά Δήμαρ-
  χος Άλικαρνασσού πρόσφερε καϊ τό χρυσό μυστρί στόν Παττακό.
  Όπωσδήποτε πρόκειται γιά μιά ίδιωτική διένεξη πού δέν θά μας ένδιεφερε, αν τε¬
  λικά δέν μττερδευόταν στή μέση ό σκουτΛιδότοτΤθς τοΰ Δήμου καϊ δέν διατΓΐοτώνσμε
  την άκαταλληλότητα τοΰ αϋτοκινήτ-οι» πού διαχτχίζει κάθε μερά τό Ήράκλειο.
  Ζητήσαμε άττό τάν κ. Μαθιουδάκη στοιχεΐα γιά τό δλο θέμα, δταν Φορτικά μάς ζη-
  τοϋσε νά μή θίξωμε τό θέμα γιατί έτσ. θά ύτΓοστηρίζαμε Ινα χουντικό, άλλά δέν
  μάς τα έφερε. Άντίθετα, ό χουντικός ΑθΜίυμτζής μάς γέμισε μέ Φωτοτι/ττικά έγ-
  γραφακ.λ.ττ. ' ,
  Έττειδή δμως δέν τα κρίνομε: ίκανά, γιά νά δώσωμε ττερισσότερη έκταση στο θέμα,
  λόγω τοϋ δτι δέν έ"χομε τα στθιχεία τοΰ κ Μαθιουδάκη, .απλώς θίγομε τό θέμα καΐ
  ζητοΰμε, άν νομίζουν δτι πρέττει, πληροφορίες άπό τίς αρμόδιες Κρατηκές καί Δη-
  μοτικές άρχές. Πάντως γιά μιά άκόμη φορά διατηστώνβμε ότι οί «φίλοι» μας οί
  Άμερικάνοι μάς βάζουν σέ μττελάδες καί μέ τα σκουττίδια τού άκόμη, ττο ύμττορεΐ
  6έ6αια νά είναι μιά κερδοψόρος έττιχείρηση γιά τό δημοκράτη κ. Μαθιουδάκη ή" τόν
  χουντικό κ. Λαουμτζή άλλά όπωσδήποτε είναι μιά άτταράδεκτη «Φιλοξενείο» καί «δι-
  ευκόλυνση» έστω καί στό σκουτΓΐδότοττό μας. ^____
  ΛηξΜοηκό -
  Ρεηοοταζ
  Ή έκλογή τοϋ Προεδρείου στό Δήμο μας
  είχε προαποφοσισθη άποπολλων ημερών
  ΕΙΧΙΝ ΜΡΕΜΒΕΙ ΟΙ ΤΕΡΣ ΚΙΙ ΝΥΝ ΠΡΟΕΒΡΟΙ ΤΟΥ ΠΒΣΟΚ
  Πώς βπονράιρτπκε τ6 ΜρωτΰκοΑΑο ύπ' βπους πΛήν μιθς
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ
  Π _
  ί ΐΡθ
  Α_εε£.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ τής χθεσινης έκλογής στό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, γιά τό Προεδρειο και την Δημαρ
  χ.ακή Έπ.τροπή, εΐχαν προαποφασισθή άπό άρκετών ήμε,ρών, βάσει των σχετικών δεσμεύσεων πού είχον γινε. προο
  κλογικά μεταξύ τού ΠΑΣΟΚ κσΐ τού Κ.Κ Έξ. Στό κείμενο πού άκολουθεϊ περιγράφονται άναλυτικα, συμΦωνα με 6ε-
  βαιωμένες άποκλειστικές μας πληροφορίες, δλα τα σχετ.κά παρασκήνια Τα δημοσιεύομε, ένεργώντας παντα σνμφω-
  να μέ τή Ύραμμή μας, νά λέμε στό Λαό την Άλήθεια κα! προκαλοΰμε όποιονδήποτε τα άμΦισβητεΐ νά μας διαψεύση
  Νά λοιπόν τή σειρά των παρασκηνιακών ένεργειών, που ξεκίνησαν άπό μιά αΐφνιδιαστική πρόσκληση τοΰ Δημάρ-
  χου κ. Καρέλλη στό «Άστόρια», γιά νά καταλήξουν στήν αϊθουσα τού Δημοτικοΰ Συμβουλίου, δπως τελικά σχεδιά-
  στηκαν μέσα στό Γραφεϊο τού Προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Κληρονόμου καί ύπογράφτηκαν σέ είδικό πρωτόκολλο, πά-
  στηκαν μεσα
  λι σέ αΤθουσα τού «Άστόρια».
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοθ Δημοτικοΰ
  Συμβουλίου εξελέγη χθές ό κ.
  Ιωάννης Χρονάκης, μέ ψή
  φους 15 —ό κ. Έμμ. Πατε¬
  ράκης έλαβε 8 ψήψους, ό κ.
  Άντ. Μανασάκης 1, βρέθηχε
  δέ καί Ενα λευκό.
  ΤΟ νέο Δημοτικό Συμβούλιο
  συνβδρίασε χθές στΐς 10 τό
  πρωΐ υπό τίιν προεδρία τής δί¬
  δος Δέσποινας Σκαλοχωρίτσυ,
  πού είναι ή πρώτη σέ σταυρούς
  προτΐμήσεως. 'Όλοι οί Σύμβου
  λοι (25) ήσαν παρόντες, δπως
  καί ό Δήμαρχος κ. ΚαρέΛλης.
  ΠΡΩΤΑ βγινε ή συμπληρώ¬
  ση τοΰ προΐδρείου άπό τούς κ.
  κ. Βαοιλειάδη (γραμμαιτέσ),
  Βαροκλα καί Σταρίδα^(τΐίηφο-
  λέκτεο.) καί οτή συνέχεια ή έκ
  λογή προέδρου τοΰ Σώματος
  ιμέ τα άΐιοτελέσματα πού προα-
  ναφέραιΐε.
  ΓΙΑ τα αλλα άξιώματα οί
  ψηφοφορίες δφεραν τα εξής ά
  ττοτελεσμστα:
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ εξελέγη
  ό χ. Στ. Μακρυδάκης μέ 14 ψή
  φους, ένώ ή δίς Σκαλοχωρίτου
  ίλαβε δύο καί βρέθηκαν καϊ 9
  λευκά.
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ εξελέγη ό
  κ. Παν. Τσαϊνης μέ 17 φήφους
  Βρέθηκαν χαί 8 λευκά.
  ΠΑ την Δημαρχιοκή Επι¬
  τραπή — πρόεδρος τίϊς οποίας
  είναι ό κ. Δήμαρχος —έγιναν
  4 ψηφοφορίες. Στήν πρώτη ε¬
  ξελέγησαν 3 τακτικά μέλη, ή¬
  τοι οί κ.κ. Κυρ .Σκεπετζής (17
  ψηφοι). Εύαγ. Σκουλάς (16
  φηφοι) καί Ιωάν. Σταρίδας
  (14 ψήφοι). Στήν ψι>φοφορία
  αυτή ίλαβαν έτιίσης ό κ Ιωάν.
  Λεμπιδάκης 12, ό κ. Μιχ. Λογα
  ριαστάκης 7, ό κ. Αντ. Μανα-
  οάκης 4, άνά 1 οί κ.κ. Γεώργ.
  Μιποτζώρης καί Ήρ. Μιχελινά
  κης, ένω 7 ψηφοδέλτια ήταν
  λευκά.
  ΜΕ την δεύτερη ψηφοφορία
  έξέΜγη σάν τέταρτο μέλος τήο
  Δημαρχιακης 'Επιτροηης ό κ.
  Ιωάν. Λεμπιδάκης μέ 15 φή
  φους, έλαβον δέ ό κ. Ί. Λο-
  γαριαστάκης 8 καί ό κ. Άντ.
  Μανασάκης 1, ένω 1 ψηφοδέλ-
  τιο ήταν λευκό.
  ΠΑ τα άναπληρω,ματικά μέ
  λη τίϊς Δ.Ε. στήν πρώτη νηψο
  φορία εξελέγη ό κ. Γ. Μποτζώ
  ρης μέ 20 φήφους, ένώ έλαβαν
  άνά 12 φήφους οί κ.κ. Μιχ. Λο
  γαριαστάκής καί Γ. Βασιλειά¬
  δης, ένώ 3 ήταν λευκά.
  ΤΕΛΟΣ στήν τελευταία ψη-
  φοφορία ό κ. Βασιλειάδης δλα-
  βε 13, ό κ. Λογαριαστάκης 10,
  καί 2 ήταν λευκά.
  ΘΑ πρέπει νά ση^ιειωθΐϊ δτι
  πρότασις τοϋ κ. Σκουλα δπως
  το Δημοτικόν Συμβούλιον κα·
  ταδικάση διά φηφίονατός τού
  τοΰς ένόχους της 7ετ$ας καί
  λάβει θέσιν κατά τής μεταφο-
  ρδς των βάσεων στήν Κρήτη,
  άατερρίφθΐ) άπό την Πρόεδρον,
  μέ τό αίτιολογικό δτι άποκλει-
  στικό θέμα της συνεδριάσεως ή¬
  ταν ή έκλογί) προεδρείου καί
  Δημαρχιακης 'Επιτροηης.
  ΠΕΡΙ τό τέλος της συνεδριά
  σεως ό Δηιαοτικός Σύμβουλος
  χ. Παπαδάκης είπεν δτι ή πλει-
  οψηφία δέν δείχνει μέ τίς προ
  τάσεις πού κάνει διά την εκλο¬
  γήν προέδρου, κλπ. ότι πρόκει¬
  ται νά συνεργασθή μέ την μειο
  ψηφίαν.
  ΑΠΑΝΤΩΝ ό Δήμαρχος κ.
  Καρέλλης άνεφέρθη είς τα πρα
  κτικά τοΰ Δη/μοτιικοΰ Συμβουλί¬
  ου τοϋ 1964 (δταν είχε έκλε-
  γεϊ ό κ. Καλοκαιρινός, όπότε
  είχεν γίνει Ιδία παρατήρησις
  καί είχεν απαντήσει ό τότε πρό¬
  εδρος, δτι ακριβώς διά νά έκλέ
  γωνται Σύμβουλοι της πλειοψη-
  φίας, όνόμος δίδει είς αυτήν με
  γαλότερο άριθμό συμβούλιον.
  ΛΑΒΩΝ τόν λόγον ύ κ. Κα¬
  λοκαιρινός είπε δτι ό κ. Παπα¬
  δάκης έξέφραζε1 προσωπικάς
  τού άπόψεις καί δτι ό τρόπος έκ
  λογης ήταν αψογος καί δέν δη-
  μιουργεΐται θέμα σχέσεων πλει-
  οφηφίας μέ μειοφηφία. Συγχαί
  ρω τούς έκλεγέντες, είπε ό κ.
  Καλοκαιρινός, καί πιστεύω δτι
  θά υπάρξη έποικοδομητικός διά-
  λογος ποΰ θά είναι έπωφελής
  γιά την πόλι μας.
  ΤΙ ΕΛΠΕ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ
  «'Ύοτερα άπό έσΐτάχρονη υ¬
  ποταγή της αύτοδιοίκησης στή
  δικτατορία πού μετάτρεψε τούς
  δήθεν δημοτικούς άρχοντες σέ
  ϋηοτελεϊς διορισμένους ύΛοτακ
  τιχούς της, ό θεσμός απέκτησε
  τούς ήγέτες τού μέ την ϋκφρα-
  ση των κυριαρχικών δικαιωμά-
  των τοΰ λαοΰ στίς 30 τοΰ Μάρ
  τη.
  Οί προσδοκίες των δημοτών
  γιά τό έργο μας είναι μ ε γ ά-
  λ ε ς καί ή έ ν τ ο λ ή
  τους ξεκάθαρη καί κ ο-
  φ τ ή Δηιμοκρατική Νομιμό-
  τητα καί λειτουργία τοΰ Δήμου
  μας.
  Σάν έκτελεστές αυτής τί)ς έν
  τολης γιά την προασπίση των
  συνεχώς περιορι-
  σμένων δικαίω μ ά-
  των καί πόρων τδν
  Δ ή μ ω ν, χρειάζονται άγώ-
  νες, τ3στερα ιιάλιστα άπό την
  συνταγματική κατοχύρωση τοθ
  θεσμοΰ μέ τα άρθρο 102.
  Οί άγώνες δμως προύποθέ-
  τουν συνεπεία, ου ν¬
  έ ρ γ α ο ί α, ένότητα, διαθέση.
  Γι' αΰτό θά σδς παρακαλέσω
  άμέσως τώρα πού θά προχωρή-
  σωμε στήν έκλογή τοΰ ποοε-
  δρείου καί τής Δημαρχιακης Έ
  πιτροττης ποί) γίνεται μέ μυοτι-
  κή ψηφοφορία καί χωριοτά,
  σύμφωνα μέ τό Ν.Δ. 222)73.
  αρθρο 72 καί 7βτοΰ κώδικα ηε-
  ρί Δημων καί Κοινοτήτων, την
  πρώτη Κυριαχή μετά την έπίοη-
  μη έγκατάαταση μας, τούτο
  Άναλογισθήτε τίς εύθύνες
  σας καί κρίνετε ελευθέρα καί
  συνειδητά, χωρίς καμνατικές
  παραταξιακές ΐ βλλες δεσμεΰ-
  σεις μέ μοναδικό γνώμονα τό
  συμφέρον τής πόλης μας».
  Μετά τή διαόικασία της ψη-
  φοφορίας έλαβε τό λόγο ή πρό-
  δρος Δ. Σκαλοχωρίτη τονίζον-
  τας τα έξηςΤ
  Στήν σημερινή Δημοτική άρ-
  χή κατά είΐοχή συνκυρία συμ-
  μετέχουν έκτός τόν ανεγνωρι¬
  σμένης δραστηριότητος δήμαρ¬
  χο κ. Μανόλη Καρέλλη καί
  πρώην δήμαρχος προικισμένος
  μέ ίκανότητες καί πεϊρα στά δή
  ■μοτικά θέματα ό κ. Ανδρέας
  Καλοκαιρινός άλλά καί παλαιοί
  ϋμπειροι καί δραστήριοι σύμ-
  βουλοι, πολλοί δέ νέοι μέ ίκα¬
  νότητες καί μέ διαθέση νά δώ-
  σουν δλες τους τίς δυνάμεις
  γιά το καλά τής πόλεώς μας.
  Έκφράζω την έλπίδα καί την
  εύχή γιά μιά οωστή, δημοκρατι-
  κή καί έποικοδομητική συνεργα
  σία γιά βφελος τοΰ Δήμου».
  Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΏΝ
  Π ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
  Ή πρώτη έπίσημη — φανερί)
  σύσκεφη έγινε σέ αϊθουοα τοϋ
  ξενοδοχείου «Άστόρια» την Πά
  ρασκευή 30 Μαίου 1975. Οί
  Σύμβουλοι τής «Δημοκρατικής
  Συνεργασίας» κλήθηκαν προίρο-
  ρικά άπό τόν κ. Λεμπιδάκη, ,'γιά
  λογαριασμό φυσικά τοΰ κ. Κ
  ρέλλη. Σ' αυτήν δέν προσήλ¬
  θον (&γνΐι)στο γιατί) οί ».κ.
  Μανασάκης, Τσαΐνης καί Μιχε-
  Λινάκης.
  'Εκεϊ ό κ. Καρέλλης άνεκοί-
  νωοε, στούς αίφνΐδιαστικά προσ
  χληθενττες την ϊδΐα μερά. τίς
  ο-κιεΐψεις τού, <πού ήταν δπως θά δοθμε ούσιαστικά τελικές ά- ηοφάοεις) δτι Πρόεδρος θά πρέπει νά είναι ό κ. Χρονάκης, Άντιπρόεδρσς ό κ. Μακρυδά¬ κης, Γεν. Γραμματεύς ό κ. Τσα ίνης καί μέλη της Δημαρχιακη'ς 'Ετπτροπής οί κ.κ. Σταρίδας — Σκουλάς — Λεμπιδάκης καί Δέ σιποινα Σκαλοχωρίτου. Ή τε¬ λευταία δέν άποδέχτηχε, γιατί ή"ταν ή μάνη πού δέν είχε *ύ- πογράφει τό «πρωτόκολλο» πού εϊχε συνταχθεϊ την προηγουμέ- νη Δευτέρα στό γραφεϊο τοΰ Προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. ΐίλη- ρονόμου. 'Επειδή λουΐόν δέν ήσαν δ- λοι παρόντες, άποφασίοτηχε γ- πανάλεΐψη της συνεδριάσεως στόν αύτό χωρο γιά την Τρίτη 3 |Ιουνίου 1975. Άλλά δλα αύτά ήσαν, δπως εϊπαμε, τελείως έπιφανειακά, γιατί άπλούστατα εΐχαν προα- ποφασιοθεϊ οτή σύσκεφη τοΰ Γραφείου τοΰ κ. Κληρονόμου, δπου παρίστατο καί ό τέως Πρό¬ εδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Σταρί¬ δας, Β Ο.Φ.Β. ΚΕΡ4ΙΣΕ ΣΙΑ ΧΙΙΙλ 3-2 Μέ σκόρ 3 - 2 ό Ο.Φ.Η. κώρ- δισε χθές έκτός ?δρας τόν Α.Ο Χανίων. Α8ΑΗΤΙΚΒ ΜΑΣ ΙΑΛ7ΨΗ Ή εφημερίδα μας, λόγω τοϋ δ- τι δέν διαθέτεΐ ίδιόκτητα μηχα- νήματα, καθώς έπ&πις καί διότι έκτυπώνεται σέ πολλές χιλιά- δες φϋλλα, δέν μπορεϊ γιά κα· Οαρά τεχνιχούς λόγους, νά κα- ύπτη πλήρως την άθλητικη έ- ηκαιρότητα τίϊς Κυριακάς. Εύ- τυχώς δμως ύπάρχει ή άξιόλο- γος συνάδελφος «'Εθνικη Φω- νή» στήν όποία ποραπέν*τομε εύχαρίσηιΐς. Φωτογραφΐκη κάλυφι . Γ. ΒΑΖΟΧ . <έ· Τηλ. 288.357 Η ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ Εϊπαμε λοιπόν δτι βλα αύτά γίνανε την Παρασκευή 30.5.75. Άλλά την προηγου-μένη Δευτέ¬ ρα είχε γίνει ή άνεπίσημη άρ- χική ούσιαστιχη σύσκειρη στό Γραφεϊο τοΰ κ. Κληρονόμου, δ¬ που παραβρέθηκε καί ό πρώην Πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ κ. Στα¬ ρίδας, ό οποίος εβεβαίωσε τη προεκλογικη δέσμευση μετα¬ ξύ Καρέλλη καί Κ.Κ. Έξ. γιά νά είναι ό κ. Χρονάκης Πρόε¬ δρος τοΰ Δημοτικοϋ Συμβουλί¬ ου καί μετά απεχώρησε. "Ο,τΐ άποφασίστηκε στή σύσκεφη αυ¬ τή, τουτο καί έ*γινε έπακριβώς, χθές οτήν αϊθουσα τοΰ Δημοτι- κοΰ μας Συμβουλίου. .· Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΣΚΕΨΗ Την Τρίτη, 3.6.75, δπως εί¬ χε ονμφωνηθεί, έγινε ή δεύτε¬ ρη έττίσηιμη σύσκεφη, γιά νά παρθοΰν δήθεν οί όριστικές ά- ιιοφάσεΐς. Στή σύσκεφη αυτή, έπειδή ύΐτηρχβ πλειοφηφία τοθ ΠΑΣΟΚ, προτάθηκε νά δε- χθοΰν δλοι δπως οί αποφάσει^ της πλειοφηφίας, δεσμεύσουν την υειοψηφία. Άπό τή σύσκεψη αυτή έλλει- παν οί κ.κ. Χρονάκης τού Κ.Κ. Έξ., Λογαριαοτάκης τοϋ Κ.Κ. Έσ. καί Μιχελινάκης τοΰ ΠΑ. ΣΟ.Κ. Στήν παραπάνω πρόταση πού έκανε ύ κ. Βασιλειάδης τοΰ Κ. Κ. Έξ. διεφώνησε φανερά ό κ. Σκεπεντζης τοθ Κ.Κ. Έσ., ό ο¬ ποίος διεφώνησε, στή συνέχεια καί γιά τό θέμα Χρονάκη. Στή συνέχεια ύπογράφτηκε τό πρωτόκολλο δεσμεύσεως ποΰ τελικά υπέγραψαν δλοι (καί ό διαφωνήσας Σκεπεντζης) πλήν της δ. Δέσποινας Σκαλοχωρίτου τοΰ Κ.Κ. Έσ. Βάσει τοΰ πρωτοκόλλου · αύ- τοϋ, έγινε καί ή χθεσινή έκλο- Υή· Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ή τελευταία ουνάντηση έγι- νε προχθές τό βράδυ 7.6.75, οτό γραφεϊο τοϋ κ. Μανασάχη όπου πηρην μέρος οί κ.κ. Μα¬ νασάκης, Όρφανός, Λογαρια στάκης καί Σκαλοχωρίτου. 'Εκεί έιπιχειρήθηκαν οί τε- λευταϊες ζηρώσεις, μήπως επι¬ τευχθή καμμιά άλλαγή άπό τό άρχικό πρόγοαμμα. Στή σύσκεί φη πήγε τελικά καί ό κ. Καρέλ¬ λης, γιά νά μπορέοη νά δώση έξηγήσεις κυρίως στόν κ. Μα- ναοάκη, πού δπως λέγεται ή- ταν ίξω φρενών. Τό γιατί, δέν μας δγινε γνωστό. τού — όδηγοΰν στά εξής ονμ- ηεράσματα: 1. Δέν έή<ρθη ύπ' δφιν καθό- λου ή βάση τής προεκλογικής Δημοκρατικής Συνεργασίας, πού ούσιαστικά διασπάστηκε. 2. Δέν ένεργήοανε δημοκρατι- κά καί δέν φήφισαν κατά συ- . νείδηση, άλλά μέ βάση την πολιτικη δέομευση. 3. Δέν έκτΐμήθηκε ό παράγον¬ τος «προσόντα συμβουλων» γιατί άπλούστατα προταθέν- τες σέ διάφορες θέσεις μειώ- θηκαν, δταν ληφθή ύπ' δψιν ή προηγουμένη δοκιμασμένη δράση τους μέσα στό Δήμο 4. Τέλος, άποδείχτηκε, δυστυ- χώς, 8τι μόνο 6νας άπό βλους τοΰς Συ·μβούλους τής Δημο¬ κρατικής Συνεργασίας δέν ύ- πογραφε τό άπαράδεκτο πρω¬ τόκολλο κι' αύτος ήταν γ υ - ν α ι χ α . Τα ύπόλοιπα συμπεράσματα άς τα βγάλη τό Κοινό τοΰ Η¬ ρακλείου μόνο τού. ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚ Α ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ρίαν, έχει δμως σημασίαν καί τί εϊδους σκέψεις έκανε γι αύ- τί)ν καί ποίος ό σκοπός τού καί άν έβλαψε κανέναν. "Αν ό κα- τηγορούμενος άποδείξη τό ύπο¬ πτον των σχέσεων τοΰ Γραμμα- τικάκη, τότε δέν θίγεται ό Γραμματικάκτις, 8ν δμως δέν τό άποδείξη τότε τόν έθιξε. Ή Βουλή^ έχει χαρακτηρίσει την 21ην Απριλίου Πραξικόπημα καί "Εγκλημα. Ό κατηγορού- μενος έξοργίσθη δταν εΐδε δτι δέν τοϋ δηιμοσίευοε την όμιλίαν τού στόν «ΝΤΟΡΕ» ό Γραμμα- τικάκης, καθώς καί δταν εΐδε δτι δέν τοΰ έδημοσίευσε τάς ά· πόφεις τού. Δέν μπορεϊ δμως νά μάς είναι ένας ανθρωπος ά- ρεστός δταν μάς κάνει τα γοΰ ' στα μας καί άποδιοπομπαϊος δ¬ ταν δέν μάς τα κάνει. — Αύτά πού γράφει ό Γραιμ- ματικάκης είναι πεποιθήσεις τού καί^ίϋνατ δικαίωμά τού νά έχη δτι πεποιθήσεις έχει. "Αν έχει ευθύνην κανείς τότε δια- πράττει έγκλημα. Άνακριβές είναι τό δτι άΐτότόν Γραμιιατι- κάκην ζήτησα πληροφορίες γιά τό ποίον τοΰ κατηγορουμένου, Χαρή, προκειμένου νά τόν συμ ηεριλάβω είς τόν Συνδυασμόν τής Νέας Δημοκρατίας. Έγώ εί χά την ευθύνην τοϋ καταρτισ- μοΰ των συνδυασμων τής Νέας Δημοκρατίας έν Κρήτη. ΕΙπα στθν Γραμματικάκην ότι θά δ περνα καί τόν κατηγορούμενον στόν ουνδυασμό, λόγψ τοΰ 5τι ίτο δημοσιογράφος, καί ό Γ;>αμ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  Σημανπκές έλλείψεις
  στά Κ.Α.Τ.Ε.
  ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  Τα. γενικά συ^περάσματα πού
  βγαίνουν, άπό δλα τα ηαραπά-
  ν», άηό τή χθεσινή έκλογή καί
  άηό δσα λεχθήκανε — κυρίως
  υπό την πρώτη οέ σταυρούς προ
  τιμήσεως Δέσποινα Σκαλοχωρί-
  Πολύς λόγος γίνεται τόν τε-
  λευταϊο καιρό γιά την κατάοτα-
  ση πού έαυικρατεΐ στά Κ.Α.Τ.Ε.
  'Απευθυνθήκαμε χθές σέ
  σπουδαστή τους, ό οποίος μας
  έδωσε, περιληπτικά, την δλη
  κατάσταση, μέ τα εξής λόγια:
  —Λέ ν έχομε ί· ρ γαοτη ρια.
  —Δέν έχομε καθηγητικό
  προσωπικό.
  —Δέν έχομε έπαγγελματική
  κατοχύ ρωση πτυ χίου.
  —Δέν έχομε δημοικρατικό κα
  νονισμό λειτουργίας.
  —Δέν έχομε ία1:ροφαρμακευ
  τική περίθαλψη.
  —Γιατί καθυστεροϋν τα κτί-
  ριά μας,
  Νομίζομε, δτι κάποιος άρμό-
  διος επί τέλους, θά ενδιαφερ¬
  θή γιά δλα αύτά καί θά συμμε-
  ρισθή την ίδιότυπη περίϊττωσή
  μας.
  'Ωοτόσο έντονος αγώνας έ¬
  χει άναληφθή άπό τίς διοική-
  σεις των συλλόγων, πού προ-
  χώρησαν ή »χΐ, σέ άρχαιρεσί-
  ες.
  Σχετιχές πληροφορίες, είναι
  οί παρακάτω:
  Ή Α.Σ.Σ.Ε. καί ή Α.Σ.Π.Ε.
  έδωσαν δημοκρατιχά χαταστατι
  κά λειτουργίας συλλόγων κα!
  πηραν ΰλλα, άντιδημοχρατικά,
  γι' αύτό ακριβώς καί άρνήθη-
  καν νά διενεργήσουν άρχαιρε-
  σίες
  Σέ άρχαιρεοίες προχώρησε
  μόνο ή Α.Σ.ΤΕ.Μ., έστω καί
  άν τό καταστατικό της θεωρή-
  θηκε άντιδημοκρατικό. ]
  Τα άποτελέοματα των άρκαι
  ρεοιων αυτών, πού έγιναν προ¬
  χθές Σάββατο τό άπόγευμα, ή¬
  σαν τα άκόλουθα:
  Στό Γ' έξά>μηνο πλειοφήφιοε
  ό συνδυασμός μί; χον όμώνυμο
  τίτλο ΑΣΤΕΜ καί έκλεγήκανε
  οί: Κων. Γκολέμης, Ν. Παπα¬
  δάκης καί Μαν. Καρουζάκης.
  Άποτόν συνδυασμό ΔΗ.ΣΥ.Κ
  βγήκαν οί Έλευθ. Γιωβος, Γ.
  Ζαχαριάδης καί Γ. Δασκαλά¬
  κης.
  ΛΛΛ
  Στό Β' έξάμηνο πλειοφήφισε
  πάλι ό συνδυασμός ΑΣΤΕΜ
  καί βγήκαν άπό αυτόν οί: Σπα-
  νός καί Τουλόπουλος, ένώ άπό
  την Δ.Υ.Π.Π. έκλέγηκε ό Κ.
  Πολυχρονίδης.
  Ή εφημερίδα μας θά παρα¬
  κολουθήση άπό κοντά τα Κ.Α.
  Τ.Ε., γιατί πιστεύει δτι πραγμα
  τικά πολλά πράγματα δέν πβνε
  καλά έκεϊ μέσα χι άπό πολλές
  πλευρές. Έπιφυλλασσόιμεθα νά
  τα θίξωμε μέ μιά εΐδική ίρβυνα
  ματικάκης μοΰ είπε πώς, «εΐ^ϋΐ
  καλό παιδί». Άναληθές είναι
  τό δτι εΐπα στόν Γραμματικά¬
  κην δ τι ό κατηγορούμβνος εί¬
  ναι φαιδρός. 'Όταν κανείς ύ-
  ποφήφαος ενός συνδυασμοΰ μα-
  ζί πέ βλλους είναι όμιλητής αί
  μιά συγκέντρακπν καί άναγρά-
  νει μιά εφημερίς γιά δλους
  καί γι' αυτόν δέν γράφει, τότε
  αποτελεί πλήγμα γιά τόν ύ-
  ποψήφιον αυτόν.
  —Δέν γνωρίζω άν ό Γραιιματι
  κάκης είχεν οίκονομικά ώφέλη
  κατά την δικτατορίαν. Ή Νέα
  Δημοκρατία θίγεται δταν άνακα
  ληφθή δτι μέσα στήν Κυβέρνη¬
  σιν της είναι ένας δνθρωπος
  τής Χούντας.
  — Δέν γνωρίζω αν οί οχέ-
  σεις τοΰ Γραμματικάκη ίοαν
  υποπτες. "Αν ύπεστήριξε πεποι
  θησεις τού δέν είναι άπηγορευ-
  μένες, άν ομως υπεστήριζε
  καί βλλους ύπόπτους σκοπούς,
  τότε τό θέμα δ,ιαφέρει. Δέν εΐ-
  μαι βέβαιος τί σχέοεις είχε, κι
  αν ήσαν ΰποπτες οί σχέσεις τού
  μέ την δικτατορίαν, τοϋ Γραμ-
  μστικάκη. Τόν χατηγορούμενον
  καί έγώ τόν έπέλεξα, μαζί μέ
  αλλους στόν συνδυασμό τίϊς Νέ
  ος Δηνιπκρστίας.
  — Κανέναν δέν θέλω νά ά-
  δικήσω, οθτε τόν κατηγορο6με-
  νον, οΰτε τόν Γραμμα-χάκην.
  Δικαίωμά τού είναι χαθενός νά
  έχη πεποιθήσεις καί δέν δύ¬
  ναται νά εμποδισθή άπό κανέ¬
  ναν. Τό πραξικότπιμα δέν εί¬
  χε πεποιθήσβις. Η «ΜΕΣΟΓΕΙ
  ΟΣ» πρό τής έπταετίας υπήρ¬
  ξεν εφημερίς τής δεξιάς. Άλ¬
  λά αλλη ήτο ή προχουντιχή
  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ καί «λλη ή κατά
  την χούντα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ *Ή-
  το καί καλή εφημερίς ή ΜΕΣ-
  ΓΕΙΟΣ. "Οσα λέγονται γιά τόν
  Παττακό, δηλαδή δτι είναι ή-
  λίθΐος κ.λπ. είναι άληθινά. Ε¬
  άν ό κατηγορούμειος παρομοιά
  ζει καί τόν μπνυτήν £τσι τότε
  ούτό είναι ύβριοτικόν. Δέν γτο
  όργανον τής Νέας Δημοκρατί
  άς, οϋτε καί άπόψεις της άπή-
  χει ή ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Ό κ. Α¬
  βέρωφ δέν είναι δυνατόν ν ά
  γνωρίζη την εφημερίδα ΜΕΣΟ
  ΓϋΙΟΣ κατά την δικτατορίαν,
  ώς μή τακτικάς άναγνώστρ,ς
  της. Δέν μπορω νά ζέρω τάς
  σκέψεις τού καί γιατί έκαμε έ-
  γκωμιαοπκόν τηλεγράφημα
  ίΐέ$.^ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ. 'Η
  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ μέ προέβη4
  ευρέιος.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ