9827

Αριθμός τεύχους

128

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Οϊ Λημοκρατικώτατοι (;) οπαδοί τής δικτατορίας (τοΰ
  Προλεταριάτου)στήν πόλιν μιις άγωνΐζονται τώοα
  τε-λευταΐα νά μάς πείσουν ναί καί καλά ότι Δημοκρα-
  τία είναι αύτοΙ και φασισμός είναι ολοι οί άλλοι. Ό
  φανητισμός των τούς έμποδί,ει άπό τοΰ νά διακρΐνονν
  ότι γίνονται γελοϊοι, οταν προσπαθοϋν νά άποδ>?ί£ουν
  ότι δημοκρατία ίΐναι ή εξόντωσις των άντιφρονοννΐων
  όπως κάνουν αύτθί, καί ότι άληθινοί δημοκράται εί¬
  ναι οί δήμιοι τής ελευθερίας. Σά δέν ντρέπονται.....
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-»
  ΤΗΛΕΦΩΝγΑ: τυπογραφ. » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΗΡ. ΦΥΛΛΟΥ 128
  ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜαρτΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΙΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΝΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΚΛΘΟΛΙΚΗ ΚΠΟΓΥΜΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ
  Άπό τόν Οίκονομολόγον των
  Αθηνών άναδημοσιεύομεν
  τό κάτωθι περισπούδαστον
  άρθρον τού κ.'Δ. Φιλαρέτου.
  «Μόνον μετά την πτώσιν τής
  ΓαλλΙας, τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας τοϋ Όκτωβρίου 1940, ό
  ΜπενΙτο Μουσολίνι απεφάσισε
  ν' απευθύνη πρός την Έλλάδα
  τό προσβλητικόντου τελεσίγρα¬
  φον...
  Ή Αγγλία άπέμενε στρατιω
  τικώς μόνη είς τόν άγώνα μέ
  την οικονομικήν καί ηθικήν μό¬
  νον βοήθειαν των έλευθέρων
  χωρών. Τα Ίταλικά στρατεύ-
  ματα είχον είσδύσει «Ις την
  Αίγυπτον μέχρι τοθ ΣΙντι έλ
  Μπαράνι καί δέν είχον άπέναν
  τί των παρά ενο όλιγάριθμον
  Βρεττανικόν στρατόν.
  Καί δμως ό Ελληνικάς λαός
  δεν έδίστασεν ουδέ στιγμήν ν'
  απαντήση διά των δπλων είς
  την πρόκλησιν τοθ Μουσολίνι.
  Άπό τάς 28 Όκτωβρίου 1940
  μέχρι τοϋ τέλους Μαΐου 1941,
  μίαδράξ Έλλήνων, έπισύρουσα
  τόν θαυμασμόν τοθ κόσμου,
  συνεκράτησεν επί των χιονο-
  σκεπών φαράγγων τής Άλβα-
  νίας τάς μηχανοκινήτους όρδάς
  τοθ "Αξονος.Ή "Αμυναέκείνη,
  πράγματι μυθική, τοθ μικροθ,
  κακώς ώπλισμένου καί άνεπαρ
  κώς έφωδιασμένου Έλληνι
  κοθ στρατοθ, έσχε διά τούς
  Συμμάχους τριπλοθν άποτέ-
  λεσμα:
  "Εδωκε είς τόν Βρεττανικόν
  στρατόν τόν καιρόν νά έκκα-
  θαρΐστι την Αίγυπτον (Νοέμ-
  βριος—-Δεκέμβριος 1940) άπο·
  μακρύνων την απειλήν κατά
  τής Διώρυγος τοθ Σουέζ την
  όποιαν ασφαλώς θά έχανον
  οί "Αγγλοι άν τα Γερμανικά
  «στούκας»εΐχον δυνηθή άπό τοθ
  Νοεμβριού 1940 νά έπιτεθοθν
  κατά τής Βορ. Άφρικής όρμώ-
  μενα άπό την Κρήτην.
  Ή ήρωϊκή απόφασις τοΰ Μαρ
  τΐου 1941 όπως άντισταθώμεν
  είς την Γερμανικήν εισβολήν,
  παρά την Βουλγαρικήν προδο
  οίαν, προύκάλισεν ωσαύτως,
  την τελευταίαν στιγμήν, την
  Γιουγκοσλαυϊκήν μεταστροφήν,
  μεταστροφήν δηλ, άνέλπιστον
  ή ζόποΐα έπέτρεψεν άργότερα
  την ανάπτυξιν τής Γιουγκο-
  σλςΐυϊκής κινήσεως άντιστά-
  σεως πού, βαθμηδόν, προσέλα¬
  βε την γνωστήν έκτασιν.
  Τέλος, ή πέραν πάσης έλπΐ-
  δος παράτασις τής άντιστάσε-
  ώς μας, έν άρχή είς την ήπειρω
  τικήν 'Ελλάδα καί, κατόπιν είς
  την Κρήτην μέχρι τοϋ Μαΐου
  1941/ιήνάγκασε τούς Γερμανούς
  ν' άναβάλουν πέραν των μέ·
  σων τοϋ ΊουνΙου την επίθεσιν
  των κατά των Σοβιέτ, ώστε ή
  των δέν κατέστη δ
  τόν ν' αποβή άποφασιστική
  πρίν φθάση ό χειμών ό οποίος
  τούς εδρε πρό των θυρών τής
  Μόσχας. Ασφαλώς τό γεγονός
  τουτο έσωσε την Ρωσσίαν.
  "Εχει, λοιπόν, κανεΐς δικαίω-
  μα νά συναγάγη. άναμφισβητή
  τως δτι ή άντίστασις τοϋ Έλλη
  νισμοϋ έτροποποΐησεν άποφασι
  στικά την εξέλιξιν τοθ παγκο¬
  σμίου πολέμου καί συνέβαλεν
  είς τό νά φέρη την νίκην μέ τό
  μέρος των Συμμάχων.
  Άλλά τίμημα βαρύ τής ήρωϊ-
  κής αΰταπαρνήσεώς της υπήρ¬
  ξαν διά την Έλλάδα καταστρο
  φαί άνευ προηγουμένου είς την
  μακράν καί ταραχώδη Ιστορίαν
  της. Άπό τής Καταλήψεως τής
  Κρήτης, κειμένης είς τό μέσον
  τής όδοθ μεταξύ τής Πελο-
  ποννήσου καί των άκτών τής
  Άφρικής, τό Γερμανικόν Επιτε¬
  λείον έχρησιμοποίησε την Έλ¬
  λάδα ώς διάδρομον διά τόν
  έφοδιασμόν καί την ενίσχυσιν
  των μαχομένων είς την Λιβύ
  ην στρατευμάτων τοθ 'Άξονος.
  Αί στρατηγικαί αυται άνάγ-
  και προύκάλεσαν την παρα¬
  μονήν έν Ελλάδι πολύ οη-
  μαντικωτέρων δυνάμεων άπό
  δσας θά απήτει μία άπλή τής
  χώρας κατοχή. Ό έφοδιασμός
  των στρατευμάτων έκείνων—
  καί αύτοθ τοθ έν Άφρική μαχο
  μένου στρατοθ των—έξήντλη-
  σε τούς ήδη Ισχνούς πόρους
  τής Ελλάδος. Ή χώρα υπέστη
  τάς τεραστίας δαπάνας τής
  άεννάου κινήσεως μέσω τοθ
  «Έλληνικοΰ διαδρόμου» δι' ε¬
  νός συντριπτικοό διά τό νό-
  μισμά μας πληθωρισμοθ ό ο¬
  ποίος τάχιστα άπερρόφησεν
  δλα τα ρευστά κεφάλαια, δ
  λας τάς άξίας, έξηνέμισε τάς
  καταθέσεις καί πάσας τάς είς
  δραχμάς πιστώσεις μέχρι τής
  πλήρους έξαντλήσεως τής οί-
  κονομικής μας δραστηριότητος,
  ή όποία διαπιστοϋται σήμερον.
  Άλλ' ώς νά μή ήρκει ή μά-
  στιγξ τής τριπλής κατοχήςδιά
  την άπαθλίωσιν τής Ελλά¬
  δος, τό Συμμαχικόν Γενικόν
  Επιτελείον Μέσης Άνατολής
  διέπραξε μετ" ολίγον βαρύ
  σφάλμα τό οποίον έσχε διά
  την Έλλάδα καταστροφικάς
  υλικάς καί ηθικάς συνεπείας.
  Τό 1942 (δΰο δηλαδή έ"τη πρίν
  χαράξτ) ή ελπίς τής απελευ¬
  θερώσεως πού έκτοτε ώραμα
  τιζόμεθα) καί μέ μόνον τόν σκο
  πόν παρενοχλήσεως των πρός
  Άφρικήν μεταφορών τοθ 'Άξο¬
  νος, οί Βρεττανοί ώργάνωσοΐν
  είς τα δρη μίαν κίνησιν λε-
  γομένην «άντιστάσεως» ή ό-
  ποία, παρά τάς άντιθέτους
  συμβουλάς τοθ πολιτικοθ κό
  σμου τής Ελλάδος, ανετέθη είς
  άνατρεπτικά έλληνικα στοι-
  χεϊα. Ή κίνησις έκείνη, πού
  άπέβη όλεθρία, ώνομάσθη ΕΑΜ.
  Ώδηγεΐτο άπό άρχηγούς, οί ό-
  ποΐοι άπέβλεπον αποκλειστι¬
  κώς είς τό νά ύποτάξουν την
  χώραν είς τοΐ'ς ένόχους σκο-
  πούς των καί οί όποΐοι, μέ τόν
  σκοπόν τοΰτον παρέταξαν είς
  τό πλευρόν νεαρών άνταρτών
  καλής πίστεως στοιχεΐα έσχά
  της ύποστάθμης.
  Ή άδε-ξία καί, τό συνηθέστε
  ρον, άλυσιτελής δράσις τοϋ
  ΕΑΜ, περιορισθεΐσα είς μερι¬
  κάς ένέδρας κατά μεμονωμέ-
  νων Ίταλών ή Γερμανών, πρού
  κάλεσεν αίματηρα άντίποινα τε
  λείως δυσανάλογα πρός τα έ
  πιτευχθέντα άποτελέσματα Ε¬
  κείθεν ή έρήμωσις τής χώρας
  καί ή μάστιγξ τοθ έμφυλίου
  πολέμου. |
  Πόσον ή Ελλάς ζηλεύει την
  Γαλλίαν διότι, επί κεφαλής τής
  άπελευθερωτικής της κινήσεως
  έσχεν αρχηγόν μέ φωτεινήν
  συνείδησιν ό οποίος μέ τό μέγα
  κϋροςτου, κατώρθωσε νά ένο·
  ποιήση τάς προσπαθείας καί ν'
  αντιταχθή κατά πάσης άνοι-
  κείου άναμΐξεως είς την όργά
  νωσιν τής γαλλικής κινήσεως
  άντιστάσεως. Χάρις είς τόν
  Στρατηγόν ντέ Γκώλ, αί «γαλ-
  λικαί δυνάμεις άντιστάσεως»
  πού έξωπ/ίσθησαν άθορύβως,
  ενεφανίσθησαν μόνον την πρέ-
  πουσαν στιγμήν, έπετέλεσαν τό
  ούσιαστικώς πατριωτικόν των
  έργον καί συνεχωνεύθησαν έν
  τέλει μέ τό Γαλλικόν Στρά-
  τευμα ευθύς ώς έλαβον την
  περί τούτου διαταγήν. Δυστυ-
  χώς οί άρχηγοί των Έλλήνων
  κομμουνιστήν ουδέν πόρρωθεν
  άπέδειξαν τό ίδιον μέ τό ΜωρΙς
  Τορέζ αΐσθημα πατριωτισμοθ
  καΐ έπίγνωσιν τής πραγματικό¬
  τητος.
  ΑΥΡΙΟΝ: Τό τέλος
  ηΠΟΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΠ
  ΠΟΙΑΝ ΠΑΤΡΙΔΑ; ΤΌ
  ΕΑΜ;
  Κατά τάς χθεσινάς σκηνάς
  των έκ προμελέτης άσχημιών
  παρετάχθησαν μικρά παιδία ή·
  λικίας 5—12 έτών μέ τό σήμα
  τοϋ ΕΑΜ—ΕΠΟΝ. ΈΤ.χαν μάθη
  διάφορα τραγούδια Έαμικά,μέ
  τάς γνωστάς έπωδούς. Διερω·
  τάται τις τα παιδία αύτά δέν
  είναι μαθηταί; Δέν ίίπρεπε την
  ώραν αυτήν νά είναι μέ τούς δι
  δασκάλους των συντεταγμένα
  διά νά τραγουδοϋν τόν Ομνον
  τής ελευθερίας κάπου έντός ή
  έκτώς τοθ σχολείου; "Η μήπως
  οί διδάσκαλοι οί ϊδιοι τα παρέ¬
  δωκαν είς τούς άλητόπαιδας
  οί όποΐοι τα ώδηγοθσαν είς
  την πλατείαν μέ τα νέα παραγ
  γέλματα: «Περπατάτε ρέ» (άντί
  έμπρ&ς μάρς); Ποιάν πατρίδα
  διδάσκεται ή γενεά αυτή νά τι-
  μ$--τό ΕΑΜ;
  Α,Ι.8,,ΕΛΛΗΝΟΑΓΓ« ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΤΟ ΒΕΡΟΛ1ΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΙΟΝΙ
  (ΣΚΑΚΙΟΥ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  «Τό Βερολΐνο είναι ίνα κέντρο
  μεγίστης ήθικής άξίας γιά
  τούς Γερμανούς... Ή στρα-4
  τιωτική τού σπουδαιότης εί¬
  ναι έπίσης πολύ μεγάλη. Εί
  ναι τό κύριο συγκοινωνιακό
  πολεμικό κέντρο τής Γερμα-
  νίας».
  «Στρατηγικός
  Είναι τώρα λιγώτερο χρήσι-
  μο άπό κάθε άλλη φορά νά
  προσπαθήσουμε νά περιγράψω·
  με μέ λεπτομερείς την παροθ-
  σα φάση τής Ρωσσικής έπιθέσε
  ως στή ΓερμανΙα. Γιατί δτι καί[
  νά ποΰμε τα γεγονότα θά μας
  προλάβουν,διότι οίΡώσσοι δπως
  συνήθως έκθέτουν τίς έπιτυχί-
  ες τους μέ τόν πιό συγκρατημέ-
  νο τρόπο. Ή Γερμανία λοιπόν
  ή ϊδια είναι αυτή πού δίδει μιά
  μεγαλύτερη δημοσιότητα στΐς
  έπιτυχίες αύτές των Ρώσσων.
  Τουλάχιστον δμως μποροϋμε
  νά ποθμε αύτό: Ή μάχη τοθ
  Βερολίνου άρχισε, ή έξέλιξι
  καί αναπτύξη της θά κρίνη τό
  τελευταΐο έκκρεμές ζήτημα ζή·
  τημα μεταξύ τής Γερμανίας
  ί των Συμμάχων.
  Ποίος θά τολμοθσε ν<ά έλπί- ση, δταν ή Στρατιά τοθ Ζού- κωφ Ιάρχισε την έπίθεσΐν της πρό δεκαημέρου δτι τώρα θά εΐχε διανύσει 270 μίλια άπέχου σα μόνον 40 μίλλια. άπό τό Βερολΐνο. Καί μόνον ή συνέχι¬ σις μιας έπιθέσεως μέ τίς τερά- στειες άπαιτήσεις πού παρουσι άζει σέ |συγκοινωνιακά μέσα τείνει νά την κάνη νά σταμα τήστ) κάπου. Είναι φανερόν δτι αί άπαιτήσεις σέ συγκοινωνι- ακά μέσα κανονίζονται άπό τό βαθμό τής έπιθέσεως. Οί άριθ- μοί τοθ άπαιτουμένου ύλικοϋ κατά τίς διάφορες φάσεις τής έπιθέοεως είναι διάφορες. Οί Ρώσσοι είναι άλήθεια, δέν εΐνσι ύποχρεωμένοι νά μά χονται συνεχώς. Κατέλαβον μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί πετρελαΐου. Ή στρατιές τους τώρα είναι πολύ μηχανο κίνητες καί τό πετρέλαιο πού έκυρίευσαν τούς έβοήθησαν νά προχωρήσουν. Άλλά καΐ πρίν αρχίση ή επίθεσις τό πρόβλη- μα αύτό τής κινήσεως ενός στρα τοθ, εμελετήθη βαθειά καί κά θε προσπαθεία ίγινε γιά νά προληφθοθν οί δυσκολίες πού θά έμπόδιζαν τίς συγκοινω- νίες. Γι' αύτό κατώρθωσε ή στρατιά τοθ Ζούκωφ νά τρέχη 16 μίλλια ημερησίως επί 16 η¬ μέρας καΐ νά είναι τώρα πέ- ρα άπό τόν "Οντερ έμπρός άπό τό Βερολΐνο, μέ μιά έμ- προσθοφυλακή πέρα τοθ Στετ- τίνου καί μέ μιά πλευρική φά· λαγγα Ιξω άπό τό Ντάνσινγκ. Τό Βερολΐνο μετετοπίσθη ξα· φνικά άπό την περιφέρεια στό κέντρο τοθ κύκλου των έπιχει· ρήσεων. 'Έγινε μονομιδς^ό ή- θικό κέντρο καί μέτρο ,τοθ πο¬ λέμου γιά τούς Γερμανούς. Δέν μπορεΐ νά πάψη άπό τοθ νά είναι, τό κέντρο τεραστί¬ ας ήθικής καΐ πολιτικής άξί· άς. Ή στρατιωτική τού έν τού τοις σημασία είναι έπίσης πολύ μεγάλη άφοθ είναι ά; ναποφεύκτως τό κέντρο των κυρίως συγκοινωνιακόν |γραμ- μών τοθ ΓερμανικοΟ πολέμου. Τ Ο ΛΑΔΙ ΜΑΣ Είς την συνεδρίασιν τοθ δικαστηρΐου των δοσιλόγων έν Αθήναις εγένετο πολύς—κα δικαίως—λόγος περί τοθ τρό που κατά τόν οποίον οί Γερ- μανοί έλήστευσαν την Έλλά¬ δα, σέ τρόφιμα καί καπνά. Ή Κρήτη υπέστη την ληστρικήν αυτήν έπιδρομήν Ιδίο: στό λά δι της τόσον άπό τούς Γερμα¬ νούς δσον καί άπό τούς Ίτα- λούς. "Ολοι ενθυμούμεθα καΐ ύπέστημεν την αφαίμαξιν των αλλεπαλλήλων έπιτάξεων τοθ λαδιοθ. Τό ζήτημα αύτό είς τό οποίον άνεμίχθησαν καί έπλούτισαν παρανόμως έν συ- νεργασία ληστρική μέ τούς έχθρούς μας καί πολλοί άσυ νείδητοι συμπολίται δέν πρέ- πει νά μένουν άνεξερεύνητοι. Ώς ενθυμούμεθα μετά την εκ¬ κένωσιν των Γενικών Άποθη- κων "Ηρακλείου άπό τό λάδι, διετάχθη ή έπίταξις 1600 τόν¬ νων ελαίου τοθ δποΐου ή είσ¬ πραξις ανετέθη είς λαδέμπο- ρον τής πόλεώς μας, δστις κατήρτισεν ειδικήν υπηρεσίαν καΐ έν ονόματι τοθ Χίτλερ είσέδυσεν καί είς τό τελευ¬ ταίον έλαιοδοχεϊον τής Κρή¬ της. Λεπτομερείας τοϋ τρόπου τής συγκεντρώσεως θά μάθη ό κόσμος δταν ή υπόθεσις φθά ση είς τό δικαστικόν ακροατή¬ ριον. Έκεϊνο τό οποίον δμως 8λοι γνωρίζομεν είναι δτι ό κοινάς αύτός Ιμπορος πού ε¬ νήργησε την έπΐταξιν εκείνην ένεκατεστάθη άμέσως μετ5 αύ την είς Αθήνας ώς μεγαλο· κεφαλαιοθχος. Μετά τούς Γερ¬ μανούς έπελήφθησαν οί Ιταλοί. Διά τόν συνεργασθέντα μετ" αυτών θρυλοϋνται μυθικά πό σά. Καί δμως αύτός έλεύθε- ρος περιφέρειαι μεταξύ μας έπιδεικνύων τόν παρανόμως κτηθέντα χρυσόν τού είς δα- κτυλίδια καί βραχιόλια. Άπο τέλει άρά γε τοθτο αΤσχος διά, των τόπον} ΤεΤας των συμπο .ιπόρων έξαγωγέων ,τούς προσκαλούμεν (μενοι, συμμορφωθώ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 Μαρτίου
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Τό "Υπουργείον Στρατιωτι¬
  κών απέστειλε πρός απάσας
  τα Στρατιωτικάς, Πολιτικάς,
  Δημοτικάς καί Αστυνομικάς
  αρχάς το κάτωθι έγγραφον:
  Κατά την αποχώρησιν των
  Γερμανών έκ των "Ελληνικήν
  εδαφών έγκατελείφθησαν είς
  τούς χώρους τούς [όποΐους κα-
  τεΐχον διάφορα έγγραφα στοι-
  χεΐα κ.λ.π. επισήμου ή ίδιωτικής
  άλληλογραφΐας ή υπηρεσίας.
  Τα στοιχεΐα ταυτα δύνανται
  νά χρησιμεύσωσι διά Γ.ήν αντλή
  σιν πολυτΐμων πληροφοριών πά
  σης φύσεως.
  Παρακαλώ συνεπώς δπως
  πάσα άρχή παν άτομον δπερ 6
  χει είς την κατοχήν τού τοιαθ-
  τα έγγραφα νά μεριμνήση διά
  την παράδοσιν τούτων είς τάφ
  αρχάς. Τονίζεται ίδναιτέρως δ-
  τι ουδέν τοιούτον στοιχείον δύ¬
  ναται νά χαρακτηρισθή ώς άσή
  μαντον καί ώς μή άναγκαΐον.
  Όλα πρέπει νά παρτδοθοϋν
  διότι κάΐ έκ τής πλέον ασημάν¬
  του φαινομενικώς έπιστολής ή
  έκ τοθ πλέον ασημάντου φαιν ο
  μβνικώς τεμαχίου έγγραφου δύ¬
  νανται οί είδικοί νέ συναγαγουν
  πολύτιμα στοιχεϊσ.
  Επί πλέον πάν άτομον ή πά
  σα άρχή είς γνώσιν τής οποίας
  περιέρχεται δτι ύπάρχουν είς
  μέρος τι τοιοθτα παραδιδόμενα
  ώς ανωτέρω καθορίζετσι είς
  τάς ανωτέρω αρχάς νά σπεύ¬
  ση, νά πληροφορήση τάς αρχάς
  ταύτας.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό γνωστόν πετρελαιοκίνητον
  «ι'Άγιος Γεώργιος» ταχύτητος 8
  μιλλίων καί χωρητικότητος 100
  τόννων μέ Κυβερνήτην τόν κ.
  Ν, Κουμιανόν, ήρχισε τακτικόν
  δρομολόγιον Πειραιώς—Ηρακλεί¬
  ου. Δέχεται επιβάτας καί έμπο-
  ρεύματα. Πληροφορίαι είς την
  "Ενωσιν Ναυτικών Πρακτόρων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατά τάς άρχαιρεσίας τον Συλ·-
  λόγου Πολυτέκνων Γονέων Νο-
  μοϋ Ηρακλείου τής 11—8—45
  εξελέγησαν Πρόεδρος ό Γεώργ.
  Τζομπανάκης, Σύμβουλοι οί Έμ-
  μαν. Μπαριτάκης, Π. Άποστο-
  λάκης, Θρ. Διβινής, Ηλίας Ά μ-
  πατζής, Χαρίδ. Λαουμζής, Ιω.
  Μπαλαχούτης, Εύαγ. Βαγγές,
  Δημ. Μπιλμέζης, ?Νικόλ. Γιαλα-
  μάς, Νικ. Καρούζος καί Ιωάν.
  Πεδιαδίτης.
  Έξελ&γκτική έπιτροπή οί Ιω.
  Νικηφοράκη^, Ιωάν. Ζερβίδης
  καί Δημ. Κριτσωτάκης.
  Τα Γραφεΐα τού Συλλόγου με-
  τεφέρθησαν προσωρινώς είς πλα¬
  τείαν Βαλιδέ Τζαμί έναντι Γυ-
  μνασίου.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καλοθνται πάντεο οί πολύτε-
  κνοι Νομοϋ Ηρακλείου δπως
  προσέλθωσιν είς τα γραφεΐα
  τοθ Συλλόγου Πολυτέκνων ό-
  δός Αγ. Τίτου Ηρακλείου χαί
  εκπληρώσωσι τάς ύποχρεώσεις
  των διά τής καταβολής δικαίω
  μαΐων έγγραφής δρχ. 50 καί
  μηνιαίας συνδρομής δραχμ. 25
  διά νά δικαιοθνται άπολαυής
  των υπό των Νόμων προερχομέ
  νων εύεργετημάτων είς τούς πό
  λιτέκνους.
  Ό Πρόεδρος τοθ Συλλόγου
  Γεώργ. Τζομπανάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚαθΙσταται γνωστόν είς τα
  μέλη τοϋ Συν)σμου δτι ή άναγ
  γελθεΐσα «Δεξίωσις» άναβάλ-
  λεται λόγω άνακαινΐσεως τής
  αιθούσης «Ντορέ» διά την προ
  σεχή Πέμπτην 5 Απριλίου.
  (Έκ τοθ γραφείου τοϋ Ε.Σ.Η
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τοθ κοινοθ δτι δεχόμεθα
  Σϊτον πρός παρασκευήν Μακαρο-
  νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες οί
  τού πέντε οκάδες Μακαρόνια,
  Έκ τοθ Έργοβτασίου Ζυμαρικών
  Καρούζου & Καστελλάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ. —Ή δημοσι¬
  ευθείσα είς την «Ελευθέρα Γνώ-
  μη» πρόσκλησις διά την όποιαν
  καλοΰνται οί άμπεΚοκτήιαονες είς
  συνέλευσιν κατά την Ιην Απριλίου
  δέν προέρχεται άπό ημάς.
  Έν Ηρακλείω ττ] 27 Μαρτίου 1945
  Αριστείδης Μιχελιδάκης, Χρη-
  στος Τσαμπαρλάκης, Γεώργιος Κα
  ψετάκης, Χρύσανθος Καρύδης, Γ ε
  ώργιος Βαρούχας, Δράκος Κουβι
  φώκης, ' '
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούμεν δτι άρχισε ή
  δισνομή σιγαρέττων είς τούς άρ¬
  ρενας άνω των 20 έτών κατοΙ
  ούς των κοινοτήτων(τοϋ Νομοϋ
  Ηρακλείου. Ή χορήγησις δα
  Ινη διά των Προέδρων των κοι
  οτήτων οϊνινες δέον νά προ¬
  σέρχωνται είς την Νομαρχίαν
  πρός παραλαβήν τής σχετικής
  διατακτικής. Τιμή διαδέσεως των
  σιγαρέττων ωρίσθη δρ. 160 κα¬
  τά κούταν των 100 γραμμαρίων.
  Ηράκλειον 27)3)45
  Ό Νομάρχης
  Γ. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΛΛΗ·
  ΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν επανα¬
  ληπτικήν μειοδοτικήν δημοπρα¬
  σίαν, ή ανάδειξις χορηγητού των
  αναγκαιούντος είς τό Πανβίνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρα¬
  κλείου διαφόρων τροφίμων καί
  λοιπών χρειωδών κατά τό άπό
  1ης Απριλίου 1945 μέχρι 31ης
  Μαρτίου 1946 χρονικόν διάστημα.
  Ή δημοπρασία διεξαχθείσεται
  έν τώ Νοσοκομείω καί ενώπιον
  τής έκτελεστικής έπιτροπής τού
  Αδελφάτου την Ιην Απριλίου
  1945 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 11—12 π. μ.
  Οί οροι συγγραφής υποχρεώσε¬
  ων εισί κατατεθειμένοι είς τό
  Γραφείον τοϋ Νοσοκομείον είς
  την διάθεσιν των βουλομένων
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 23η ΜαρτΙ
  ου 1945.^
  €Ο Πρόεδρος τού Αδελφάτου
  ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡλ
  Σήμερον: «Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ
  ΜΑΡΝΗ» μέ τόν £γίγαντα τής
  όθόνης Ραιμύ.
  -ΙΗΕ ΓΠΙΗ3Π
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ωραιοτέρα ται
  νία όλων των έποχών
  ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ
  Προσεχώς: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΚ-
  ΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. — Ό Σύνδεσρος
  Έργολάβων οίκοδομών, Τεχνικών
  έργων, καί Έργοδηγών Νομοϋ Η¬
  ρακλείου.
  Κπλεί τα μέλη τού είς ϊκτοικτθν
  Γεν. Συνέλευσιν την Ιην Απριλίου
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 9 π. μ.
  είς τα γραφίιΐα τοθ Συνδέσμου.
  Ηράκλειον 27—3—45
  ό Πρόεδρος
  Α. Συνάνη;
  ό Γεν. Γραμματεύς
  Μ. Μανωλεσάκης
  Οί ΡώσσοΓ έντόςτοϊΓΝτάν-σιγκ
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Θωρα-
  κισμέναι δυνάμεις τού Στρατη-
  γοϋ Μοντγκόμερυ διέσπασαν τό
  εχθρικόν Μέτωπον καί προήλα
  σαν χδές την νύκτα ραγδαίως.
  Δέν δίδονται δμως τα όνόματα
  των τοποσεσιών πού έλαβε χώ¬
  ραν ή διάσπασις τού Μετώπου
  διά λόγους ασφαλείας. 'Υπονο-
  εΤται ότι έλαβε χώραν είς τό νό¬
  τιον τμήμα τοϋ Βρεττανικοϋ το-
  μέως κα! δτι οί Σύμμαχοι προή-
  Χασαν πρός βορράν καί Βορεια
  νατολικά. Είς τα άριστερά τοϋ
  Μοντγκόμερυ Καναδικά στοα·
  τεύματα άπέχουν 5 χιλ. άπό τό
  Έμερικ. Είς τα δεξιά ή ?η Στρα·
  τιά ευρέθη άντιμέτωπος μιάς
  μεραρχίας άρμάτων πού ό Κέ-
  σερλιγκ μετέφερε εύσπευσμένως
  άπό την "Ολλανδίαν. 'Αναμέ-
  νεται μεγάλη σύγκρουσις άρμά
  των πλησίον τοϋ Ντόρτμπεν.
  Ή ΙηΣτρατιά προήλασε έν-
  τός 2μέρου 100 χιλιόμετρα καί
  χδές ευρίσκετο είς Ντεκλάρ ή¬
  τοι 10 χιλιόμετρα άπό τοϋ ΓκΙσ-
  σεν.
  Φάλαγγες τής 3ης στρατιδς
  άπείχον χθές 10 χιλ, άπό τό
  Βίσμπάντεν καί προελαύνουν
  διά μέσου τής · Βαυαρίας. Είς
  τόν τομέα αυτόν τηρεϊται άπό-
  λυτος σιγή επί των συνεχιζομέ¬
  νων έπιχειρήσεων.
  Τό προγεφύρωμα τής 7ης
  στρατιάς έ"χει τώρα πλάτος 30
  καί βάβος 15 χιλ.
  Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΜ-
  ΜΑΧ. ΕΠΙΤΡ. ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ.
  ΑΘΗΝΑΙ 28—3-45. Ή Έλ-
  ληνική Κυβέρνησις έπύκνωσε τα
  διαβήματά της πλησίοντών Συμ
  μάχων διά την αποδοχήν καί
  Έλληνος άντιπροσώπου είς την
  Διασυμμαχικήν Επιτροπήν έ·
  λέγχου τής Βουλγαρίας. Ή έ-
  πίμονος καί τόσον δικαιολογη·
  μένη άξίωσις τής Ελλάδος θά
  γίνη κατά τάς υπαρχούσας εν¬
  δείξεις άποδεκτή.
  ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΟΥ
  Καθ" ά μετεδόθηΐ χθές ρα-
  διοφωνικώς έξ Αθηνών, δήμαρ
  χος Ηρακλείου διωρίσθη 6 κ.
  Γ. Καρούζος.
  ΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕ
  ΦΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  Ό ύπουργάς ΤΤΤ απέστειλεν
  έγγραφον πρός την τηλεφωνι
  κήν έταιρίαν διά τοθ όποίου το-
  νΐζει ότι είς τό μέλλοΛ ή έται-
  ρεία δέον είς τάς άποδείξεις της
  πρός τούς συνδρομητάς ν' άνα·
  γράφη μόνον τό πάγιον τέλος
  καί τα έκτελούμενα μηνιαίως
  τηλεφωνήματα.
  ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΟ
  ΣΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28—3—45, —Διά
  νέου νόμου τό ενοικιοστάσιον
  βοσκών παρετάθη μέχρι 7 Νοεμ
  βρίου 1945 τό μΐοθωμα δέ κα¬
  θωρίσθη είς 21)2 φοράς τοθ
  προπολεμικοΰ.
  Δηλώι
  Αί-
  σεις τού
  ζενχάουερ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Μαρτίου. —
  Ό Στρατάρχης Άϊζενχάουερ
  ομιλών πρός άντιπροσώπους
  τοϋ τύπου εδήλωσεν δτι ό Γερ
  μανικός Στρατός μαστιγώνεται.
  Ή κυρία άμυντική γραμμή των
  Γερμανών άνατολικώο τοθ Ρή¬
  νου διεσπάσθη καί δτι ή διάβα
  σις τού ποταμοΟ έπετελέσθη
  ταχύτερον άπό ότι ανεμένετο.
  Αύτά ΰμως δέν σημσίνουν δτι
  πρέπει νά θεωρήσωμεν τόν πό
  λεμον λήξαντα. Οί Γερμανοίθά
  άμυνθοθν καί θά σχηματίσουν
  νέον μέτωπον είς σημείον πού
  οί Σύμμαχοι δέν μποροΰν νά
  στείλουν άπό τώρα δυνάμεις.
  Θά κάμουν δτι μποροθν διότι
  ευρίσκονται έντός τής χώρας
  των άν βεβαία προφθάσουν.
  Καί τελειώνοντας ό Στρατάρ
  χης, είπεν δτι ή Συμμαχική συ-
  νεργασία καί ή συνεργασία των
  δπλων κερδίζίΐ τόν πόλεμον.Ή
  συνθηκολόγησις θά επιβληθή
  δχι ,διά διαπραγματεύσεων άλ-
  λά διά τής βίας άν παραστή
  άνάγκη. Άλλά προτοϋ λήξει ό
  πόλεμος πρέπεινά άναμένωνται
  σκληραί μαχαι.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  —Άπό ώρας είς ώραν ά.ναμένε
  ται ή πτώσις τοθ Ντάντσιγκ
  καίτης Γδύνιας. Ρωσσικά στρα
  τεύματα μάχονται τώαα έντός
  αυτών τούτων των πόλεων. Είς
  τόν τομέα αυτόν συνελήφθησαν
  χθές 7 χιλ. αίχμάλωτοι καί «λ-
  λες 4 χιλ. είς την ΆνατΛ Πρωσ·
  οίαν.
  Είς τό άλλο άκρον τοθ μετώ-.
  που τα Ρωσσικά στρατεύματσ
  άπέχουν 35 χιλ. άπό τώ Αύ·
  στριακά σύνορα.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ:— Ανακοι¬
  νωθέν τοθ ναυάρχου Νίμιντς ά·
  νέφερε δή ή Άμερικανική άερο
  ναυτική επίθεσις κατά τά&ν νή·
  σων Ρίου Κιούς συνεχίζεται.
  ΐνιΊΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕ1Σ
  Συζητησεις είς την
  Αγγλικήν Βουλήν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28Μαρτίου.— Ό
  κ. Τσώρτσιλ ερωτηθείς σήμε¬
  ρον είς την Βουλήν των Κοι-
  νοτήτων άν αί προτάσεις πε-
  ρί τής καταθέσεως των δπλων
  των Γερμανών, συζητηθοθν πρώ
  τον είς την Βουλήν των Κοι-
  νοτήτων,|δΐπεν δτι τόζήτημααύ
  τό θάσυζητηθή μεταξύ των συμ
  μάχων καί μετά είς την Βου¬
  λήν. Συνεφώνησε δέ πλήρως
  μέ Βουλευτήν ό οποίος είπεν
  δτιήζωή ένόςεΐναι ζήτημα σοβα
  ρώτερον παράμιδς ημέρας συζη
  τήσεις είς την Βουλήν. Π' αύ
  τό θά πρέπει πρώτα νά στα-
  ματήσουν εντελώς αί έχθρο-
  πραξίαι καί μετά νά άρχί-
  σουν αί συζητησεις είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων.
  Οί Τρείς Μεγάλοι
  8ά ύπογράφουν την
  άνακωχήν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Μαρτίου.—
  Τα μέλη τοϋ Άγγλικοϋ Κοι-
  νοβουλίου ε'ιδοποιήθησαν νά
  παραμείνουν είς Λονδίνον διά
  νά κληθοϋν δταν παρσστή ά¬
  νάγκη Διπλωματικοί κύκλοι
  λέγουν δτι δταν δέν ευρεθή
  όνθρωπος είς την Γερμανί¬
  αν νά υπογράψη την ειρήνην,
  οί Τρείς Μεγάλοι είς δεδο-
  μένην στιγμήν θά κηρύξουν
  άνακωχήν ένώ σποραδικοί ά-
  γώνις θά λαμβάνουν μέρος
  είς διάφορα σημεΐα.
  Επίκειται ή συνθη-
  κολόγησις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28.— Άνταπο
  κριταί εκ τού Στρατηγείου τοϋ
  Στρατηγοΰ Μοντγχόμερυ τηλε
  γραφοϋν ότι είς δλους τούς άν
  δρας τοΰ 21ου συγκροτήματος, ά
  πό τοϋ Διοικητοϋ μέχρι τοϋ τε
  λευταίου στρατιώτου, έπικρατεΐ
  ή γνώμη ότι ή] κατάρρευσϊς των
  Γερμανών είναι τελεία καί επί¬
  κειται ή άνευ όρων συνθηκολόγη
  σις τής Γερμανίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μσρτίου.— Ού-
  δέτεροι ανταποκριταί τηλεγρα-
  φοθν έκ Βερολίνου 8τι οί Ναζί
  'έχουν σκοπόν νά άποσυρθοθν
  είς τα δρη τής νοτίου Γερμσ-
  νίας καί νά πολεμήσουν δπου
  συναντήσουν άντίστσσιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου. —Ό
  Δρ. Μπένες ομιλών χθές ιίς
  Μόσχαν είπεν ότι αί μεταξύ αύ
  τοθ καί των Ρώσσων συνομιλίαι
  βαίνουν πρός τό τέρμα ,των.
  Ουδέν σημαντικόν πρόβλημα έ¬
  χομεν πρός επίλυσιν μέ τούς
  Ρώσσους είπεν. Ή Τσεχοσλοβα
  κική Κυβέρνησις είναι ετοίμη νά
  επανέλθη είς την Πατρίδα. Καί
  τελειώνοντας εξέφρασε την έλ-
  πίδα δτι ή Πραγα θά είναι ε¬
  λευθέρα έντός των προσεχών 2
  μηνών.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαριίου.— Ό
  Στρατάρχης Τΐτο ομιλών χθές
  επί τή 4πετείω τί)ς Γιουγκοσ·
  λαυϊκής άντιστάσεως κατά
  τοθ 3ημέρου συμφώνου άφθϋ
  εξήρε τον (Γιουγκοσλαυίαν
  άγώνα είπεν 8τι οί Γερμανοί
  ϋποχωροϋντες έγκαταλείπουν
  πράκτορας είς τάς διαφόρους
  χώρας διά νά |ένσπείρουν ζι·
  ζάνια. Ι'Ο έθνικός μας σκοπός,
  εσυνέχισεν ό]Στρατάρχης Τΐτο,
  βΐναι ή ίδρυσις έθνικοθ Γιουγ
  κοσλαυϊκοό Κράτους|καί ή έ¬
  νωσις των υπό ξενικήν κατο¬
  χήν έπαρχιών μας μέ την μη
  τέρα Πατρίδα.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου. —· Έ¬
  φθασε είς Όδησσόν μέγας ά·
  •ιθμός Ρώσσων αίχμαλώτων
  έλευθεροθέντων υπό των συμ-
  μάχων κατά την προέλασίν των
  είς τό Δυτικόν (μέτωπον. Οί άν-
  δρες οδτοι συλληφθέντες υπό
  των Γερμανών απεστάλη¬
  σαν είς τα όχυρωματικά εργα
  τής Γαλλίας μετά ταθτα δέ είς
  Κολωνίαν άπό δαου καί άπη·
  λευθερώθησαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ϊ8.- Ρωσσικά
  στρα,τεύματα συνεπλήρωσαν την
  κατάληψιν τοϋ λιμένος τοΰ Ντάν¬
  τσιγκ. Οί Γερμανοί έξακολουθούν
  νά άμύνωνται άκόμη Ε?ς |διάφορα
  σημεΐα τής πόλεως άλλ' έκκαθα-
  ρίζονται συστηματικώς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28.— Ή κατά-
  ληψις τής Φραγκφούρτης βαίνει
  πρός τό τέρμα της. "Αλλαι θ<ορα κισμέναι δυνάμεις ΰπερφαλάγγι- σαν την πόλιν καί έφθασαν τό Χανάου έντός τοθ οποίον διεξάγον ται νδομαχίαι, λέμησαν παρά τί πλευρ® των ι τλλήνων. "Ολ' άπ" α·'>τ"Γ>ςΙ
  ϊλλήνων. "Ολ'
  υ την ύποχρέω-
  μέχρι^τής !°
  κ. β.,ρηΊ,Λΐον ι ιο-1 Κκ, ΤΟ
  τοθ έκαναν
  μέσα καί ι^ώα προ-ιυι&ΛΚ""» »«...,._.-,
  , άνεξόφληταιΐποτε σημείον καί όπετεδήποτεΐνου
  ί? έζ ^^.τάξεω* 1η Ι ήθελον. 'Επίσης εδήλωσεν δτι ήον
  Κα1έΐ< τχροα-Νιοτ^γτϊ τοϋ αρ,ισχοατΑνοΛ Τό Συμμαχικόν άρχηγεϊ· έδωσε σήμερον την μ.· σηαΒοΐ-ν - — —......