98275

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  β···················οε··········εεε··εε·εεεε·εεεεεεεεεεεεεεεε·εε·
  *
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : [ΜΑΝΟΣ:ΧΑΡΗΣ
  »·εε«·»»»θε»εε·ε«οε·»εε«εε*εεεεοοεεεεεεεεεεε·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα- Θεσσαλονίκης 15
  Τηλ.: 230.386
  Χρόνος 1ος — Αριθ. φύλλον 3
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ1ΚΗ .
  ΕΓΠθΕΩΡΗΣΗ
  ΠΑ Τ0 ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΒΕΡδΦ
  | {"Ασε τα διφορούμενα στό λέμε γιά καλό σου
  χαΐ τουτανέ τα πράματα 6άλε]|τα στό... χωρία σου.
  (Σκίτσο· Τού ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
  Τό «Θεοσοφικο εμολημα», τω
  Μασόν«ν μέ τη σδσρτσικα,
  ούροδόρο οφι τό σθμπλεγμα τω
  άντιοττρόφων τριγώνων και τόν Ίνδός Σεβάσμιος Μσσονι-
  κπς Στοάς μέ παρόμοια μααονι
  αι'γιηττιοχό σταυρό κη άμφίεση, μπλεγμένος κΓ ού¬
  τος
  "Ελληνας Σεόάσμιος Μααονικής
  Στοάς μέ τα είδωλολατρικά στοι
  χεΤα τής μασονι*ής άμφίεσης
  (ττοδίτσα, έγκόλττιο κλπ)
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ ΜΑΣ
  ΕΡΕΥΝΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ» ΠΟΥ ΗΔΗ ΑΛΛΕΣ ΕΦΗ-
  ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΖΗΤΗΣΑΝ ΠΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣ ΙΕΥΣΗ.
  στα βαλτονέρια
  εΐδωλολατρίας
  της
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΙΜ ΟΙ ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΟΙ
  Μιά γενική άποψη των έργων πού κατασκευάζει η ί π ι ' ~π^ Μ " ΚΙΊ
  έταιρι'α στο Τυμττάκι καί γιά τα όποΤα τόσος λονος έγινε, έξ άφορμής τού οτα-
  ματήματός των, άπό την αύθόρμητη αντιδράση των κατοίκων τού Τυμπακίου.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ «ΟΠΩΣ Α¬
  ΚΡΙΒΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΠΝΟ, ΟΙ ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΟΙ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ».
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο και παθος
  ΚΡΙΙΕΙΙ & ΣΧΟΛ1Α
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  |~[ΡΕΠΕΙ νά τελειώνομε κ. Νομάρχα Ή θέση ττού -ήρατε
  γιά τή μετονομασία των όδων, θέση πού ττροσδάλη τό σύνο-
  λο σχεδόν των κατοίκων τού Νομοΰ Ηρακλείου. Ή διαΦωνία
  σας μέ τόν Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Καρέλλη, πού έκττοοσω-
  ττε? αυτή τή στιγμή 100.000 Ήρακλειώτες.
  Ή έξακριδωμένη ττλέον διαθέση σας ύττέρ τής Βασίλειος
  Ή καταγγελία στή Βουλή άπό τόν κ. Κωνιωτάκη, δτι δέν
  είστε Νομάρχης δλων των κατοίκων τού Νομοΰ.
  ' Η ύττογραφή τής δσο γίνετοίΐ εύγενικής έκλήσεως των κα¬
  τοίκων ττού ύττογράψανε γιά την άπομάκρυνσή σας.
  Και μερικά άλλα άκόμη, ττού δέν ύπάρχει λόγος νά τα
  λέμε, νομίζομε δτι σάς δημιουργοΰν την ήθική ύττοχρέωοη νά
  ζητήσετε μόνος τή μετάθεσή σας άπό τό Ήράκλειο.
  Πικραινόμαστε ττού σάς τό λέμε εύθέως, αλλά, δττως καί
  άλλοτε ε'ίπαμε ή Άληθεια είναι πικρή. Καί δυστυχώς γιά
  σάς, αύτη είναι ή Άληθεια: ότι ττρέττει τό συντομώτερο *>α
  Φύγετε'...
  ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ γιά τα σύγχρονα ηθτι, ή"ταν ή —ρόσΦατη έγ-
  κληματική ενεργεια τού ψυχρού δολοφόνου Τσικνάκη καί ά-
  δικη γιά τα δυό θύματα, τόν δολοΦονηθέντα και τόν βαρεία
  τραυματισθέντα
  Γιά άλλη μιά φορά ή Κρήτη, μέσω ενός Κρητικού, ντρο-
  τπάστηκε στόν ύπόλοιττο κόσμο.
  Θά τΓρέτΓει δμως νά τονιστή δτι ό κύριος αύτάς, έ'μαθε νά
  άξιολογή την άνθρώττινη ζωή" μ' αύτά τα Φτηνά κριτήρια,
  στούς τόπους πού μεγάλωσε καί κυρίως στή Ροδεσία, δπου,
  λένε, ττώς ττέρασε τό μεγαλύτερο μέρος τής ζωής τού.
  Ή Κοινή Γνώμη τόν κατεδίκασε, πρίν άττό τή Δικαιοσΰνη,
  ϋ θά τόν τιμωρήση, έλττίζομε, παραδειγματικά.
  Α Ι Σ ΧΟΣ
  ΑΙΣΧΟΣ !... Μόνον αύτη τή λέξη μττοροθμε νά ττοθμε, κρι-
  τικάροντϊς τή θέση ττού πηρε στή δίκη των κρεάτων ό Εί-
  σαγγελ,ας Καραττπτέρης, ύμνολογώντας τόν Μπαλόττουλο
  κα! την Ε.Σ.Α.
  Τί χ* σάς πή κανείς κύριε(;) Καροητιττέρη, ττού καλύτττε-
  στε κάτω άπό την τιμημένη τήβεννο τού έκττροσώττου τής
  Δικαιοσύνης; "Ενα μόνο σάς λέμε. Πώς είναι δυνατόν νά
  ττέρνετε τέτοια θέση ΰττέρ των ύττοκειμένων πού άσέλγησαν
  κυριολεκτικά σέ βάρος των ώραιοτερων έννοιών: τής Ελευ¬
  θερίας, τής Δημοκρατίας καί τής Δικαιοσύνης.
  Αυτών πού έξεβίασαν ίνα Στασινόπουλο.
  Αυτών ττού εΤτταν στόν τότε Είσοτγγελέα Ηρακλείου κ.
  Τζεδά, δταν πήγε νά υψώση τό άνάστημά τού σάν είσαγγε-
  λέας: — Πάψε ή Δικαιοσύνη εΤμαι έγώ (Παττακός).
  Αυτών των άνθρώπων γίνατε κύριε(;;) Καρσττιττέρη, ύ-
  μνητής καί ΰττοστηριχτής;;;
  ΚρΤμα.. , ( ^
  8ΛΙΒΕΡ0 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
  φΑΙΝΟΜΕΝΟ θλιδερό αποτελεί γιά τόν ττολιτισμό τού Η¬
  ρακλείου, ή παρουσία καττοιου δύστυχου νεαροΰ μέ σαλεμέ-
  να τα λογικά, ό όττοΐος γροιλίζοντας άσταμάτητα, υδρίζει μέ
  χυδαϊες έκφράσεις.
  Φυσικά τό δύστυχο αύτό παιδί δέν Φταίει σέ τίποτε.
  Χρέος δικό μας, σάν μέλη τής κοινωνίας, είναι να σταμα-
  τήσουν, δσοι τό κάνουν, νά τόν πειράζουν καί νά τόν έξα-
  γριώνουν έ'τσι πφΐσσότερο. Και χρέος των εκπροσωπών τού
  Κράτους, είδικά των Κοινωνικόν 'Υττηρεσιών, είναι νά τόν
  ττροστατεύσουν, ττροστατεύοντας καί τό κονωνικό σύνολο, μέ
  τό νά τόν είσαγάγουν σέ κάποιο είδικό ϊδρυμα, δπου ίσως
  υπάρξη καί καμμιά έλττίδα καλλιτερεύσεως τής καταστά¬
  σεως τού.
  ΤΑ ΔΙΦΑΣΜΕΝΑ ΑΙΟΜΤΑΡΙΑ
  ^ΠΟ πολύν καιρό, έ'χει «ξεραθεΐ» ή γλώσσα των λιοντσ-
  ριων τής «Κρήνης Μοροζίνη» Έττειδή δμως τό άναθυματικό
  αύτό έ'ργο τού ένετόΰ στρατηγοΰ, είναι στό κεντρικώτερο
  καί τουριστικώτερο σημείο τοΰ Ηρακλείου, νομίζομε δτι
  θά πρέττει ή νέα Δημοτική Άρχή, νά φροντίση ώστε τό νε-
  ρό νά αρχίση νά ξανατρέχη άπό τα οτόματα των λιοντα-
  ριών. Έξ άλλου, έπειδή ττρόκειται γιά έναλασσόμενη μικρή
  ττοσότητα νεροΰ, δέν ΰττάρχει περίτττωση νά θεωρηθή ττο-
  λυτελής σπατάλη. Απλώς καί μόνο λίγο ήλεκτρικό ρεΰμα
  θά καταναλίσχη ό Δήμος γιάτή λειτουργία τού μοτέρ. "Ετσι
  καί ό τουρισμός θά πλουτισθή μέ μιά δμορφη νότα, άλλσ
  στήν κεντρική αυτή ττλατείσ.
  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  φπΩΣ ττληροιρορούμαστε, αυτόν τόν καιρό γίνονται οί σχε-
  τκές κινήσεις γιά τή συγκροτήση τού νέου Διοικητικοΰ Συμ-
  βουλίου τοΰ Ο.Φ.Η., έν δψει τής επικειμένης άλλαγής τής
  τταλιάς διοικήσεως.
  Νομίζομε δτι τα άτομα ττού κατά την έφταετία συνοε-
  θήκανε μέ τή διοίκηση τού Σωματείου, θά ·πρέπη αύτοβού-
  λως νά άττέχουν άττό τίς σχετικές όμάδες ττού συγκροτοθν-
  ται γιά τίς νέες ύττοψηφιότητες. Καθώς καί δλοι γενικά άττό
  τούς τταλιούς, πού κατά τα βασίμως ύ—οοτηριζόμενα, άπο·
  τύχανε. Ό δρόμος πρέπε νά μείνη άνοιχτός γιά εντελώς
  καινούργια ττρόσωττα, πού θά θελήσουν στό σημερινό έλεύ-
  θερο πλαίσιο, νά συνδράμουν τό ττρωτο άθλητικό σωματεϊο
  τού Νομοΰ μας καί νά τό βοηθήσουν νά άττοχτήση τή θέση
  πού τοΰ άνήκει.
  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  Αύτό τό κρητικόπουλο — ό
  Ζαχάρης Σχιζάκτκ — πού μί·
  τα τίμια ροζιααμένα χέρια τού
  καΛλιέργησε τή γη τοΰ πατέρα
  τού, £χβι φτό.οΐ-1 στό αΓ>μ<εϊο, ά- πό διχαιολογΐ)μ£νιι άγανάχτη- οη, νά άπειη 8π θά βιαιοπρα- γήοη ο' οποίον τολμήοη νά τοΓι ηάρπ τα χωράφια τού γιά τα όποϊα στερήθηκε, δουλβύονται;, κάθε χαοβ τής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙ- ΖΟΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Ι 6.000 Ι ■ ΦΥΛΛΑ ■ «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» άττό τό σημερινό , φΰλλο της κυκλοφορεΐ σέ 6 000 φύλλα. Τό γεγονός αύτό τής δίδει τό δικαίωμα νά έχη μεταξύ δλων των εφημερίδων τής Κρήτης την Ι ΠΡΟΤΗ Ι ■ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ "Αχι πού 'ναι τώρα 6 «ΡΛΜΙΟΙ» καί κάποιος Δι,μορχος παλιός —ΠοΟ 'σοι Γουρή τοΰ 'σαι «ΡΩΜΙΕ> ττοθ 'ναι οί Πίρ<κλέτοι κ' οί Φα'τί;>Λίδες ποθ 'σασταν δλοι στό λόγο ντρέτοι!
  —Έπο. 'μαστε.' Θσ χρεισχ—"είς κανένα μας καϊ ττάλι,
  Ρωτά: σ γά ο Φσσουλήι, νσ μή γροικήσΌΐιν άλλοι
  —Γιάντα μιλεΤς μ«ρε σιγά, τού κάνει ό Περικλέτος
  —Ό τζςφουχσς μου βράχνιβσε καί τονε σάζω φέτος
  — Άττ' τό τραγού6ι ίρσχνιασες κι' άττού τσί μαντινόδες,
  —Γ 'άντα ιιωρέ Περίκλετο άδειάζεις κουζοαλάδες;
  ΕΊχκ €ροχ» άοει μά τό θειό άττ' την ττολλή την τηείνα,
  τότε, ~ού οί διχτστορι.ς λήστευαν την Άθήνα
  Κι' έπα στο Ι·'σσ7ρο τό γλυκό σχλαβιά 'χαμε μεγάλη
  κι' 6 ^κοτιοιι/ος τοθ ΛΊπογιαττζή» μοΰ 'ρθενϊ στό κεφάλι
  —Τού Α*ττογια"-ζΓ ό κόττοΕνος; Πάντα!
  — ΓΊατ'ι πεινοθσα
  —3ι>μοι}μα το 6ρ1 Φσσουλή, έγώ σέ ονμττονούσα.
  Ο αίς 6μ«; κα, τουλόγουσου. Στό Δήμαρχο δέν ττηγες,
  -Πό,ο Δη'αρχο' Έτότε σάς αυτάς ήχαφτε μΰγ*ζ/
  κο,θημερινη αν ε'χαμε γή Κυργιακή, γή σκόλη
  - Για -ιθΰτο <σταστράφΓ>κε των Καστρινών ή ΠΟΧη
  μ" αύιος πρσμα δέν ήτταθε Παχειά μισθοδοτοΰντα
  ά-ττό τους ττλ.α τισράνομους ·π·ού κάμανε τή Χοθντα
  ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
  ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ] ΑΗΤΟΠΟΥΑΟ] ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΗΛΟΡΕΙΤΗ
  ΑΜ0ΝΑΧ0 ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙΗΝΤΑ 0Α ΓΙΝΗ Η ΚΡΗΤΗ
  Τσή Νίδας σύ βοσκόπουλο, δέν ξέρεις νά διαβάσης
  μά αίστάνεσαι τόν κίντυνο πού κρύβουνε οί Βάσεις.
  Κι εΐσαι περίσσα σκεφτικό, πολλά ντουχιουντισμένο,
  σά χρειαστή δμως χατές ήντα θά πής στόν Ξένο.
  το ώακο
  της
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΔΡΑ.ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  Πρϊν λίγες μέρες πραγμοπΌποιήΘηκε στό Ήράκλειο, ή καθιερωμενη συνεστίαση
  τού Ροταριανοϋ Όμίλου. Στήν τταραπάνω ψωτογραφία, ό Πρόεδρος κ. 'Αποστο-
  λάκης μιλά, κυττάζοντας τόν νεοτοττοθετηθέντα διοικητή τής ΣΕΑΠ κ. Έμμ. Στα¬
  ματάκη ττού κάθεται άνάμεσα σέ δυό συμπολΐτες οί όποΤοι άναμίχτηκαν έλαφρώς
  μέ τή Χούντα, ό πρώτος καθηγητής κ. Γ. Τσαγκαράκης, δγάζοντας μερικούς ύμνη-
  τικούς λόγους καί ό δεύτερος δικηγόρος κ. Νολης Μαρκάκης, σάν διορισμένος δι-
  εθυντής τού Βενιζελείου Νοσοκομείου.
  "Έτσι μάς ττληροΦόρησαν κβί ρωτοθ'ΐε άν είναι άληθεια ή ψέμματα. Όττως έ-
  τιίσης ρωτοΰμε, εϊδικά γιά τόν ταξίαρχο κ. Σταματάκη, άν είναι άληθεια ή δχι δτι
  στήν Πά—αδοπουλική Χούντα ή*ταν Ύποδιοικητής τής Στρατιωτικής Διοικήσεως
  καί στήν Ίωαννιδική Χούντα Έτπτελάρχης τοθ ΣτρατιωτικοΟ Διοικητή Κρήτης,
  ύττοστρατήγου κ. Σχινά, τού ττιό σκληροΰ δηλαδή χουντικοΰ ττού ττέρασε άττό την
  Κρήτη κατά την έψταετία.
  Ρωτάμε έπίσης τόν κ. Σταματάκη νά μάς ττή άν είναι άληθεια ότι την έττοχή
  τής Ίωαννιδικής Χούντας καί κυρίως την περίοδο τής έττιστράτευσης γιά τό Κυ-
  πρισκό, έκοτνε κηρύγμστα στά Χανιά, ττρός τούς έφέδρους γιά τή Χούντα τού Ιω
  αννίδη καί &ν έναγκοτλίστηκε δυό φορές στό άεροδρόμιο Σούδας τόν περιβόητο
  οτρατηγό τού Σχινά, ττού τΓαρά λίγο νά δημιουργήση σοβαρότατο θέμα σέ βάρος
  τής Κρήτης, λαμβάνοντας έτπδεικτικά μέρος στόν ττροκλητικό άποχαιρετισμό τού
  Σχινά τόν Αϋγονστο τού 1974. "Αν δέν θυμάτσι ό κ. Σταματάκης, τού τό ύπενθυ-
  μίζομε γιατί εΓμαστε έκεϊ καί τραβήξαμε μάλιστα καί φωτογραφίες άπό τόν δοι--
  λικό καί ττροκλητικό άποχαιρετισμό τοΰ Σχινά έκ μέρους 50 περιττον αξιωματικών
  τοΰ Έλληνικοΰ Στρατού. Τό φίλμ δμως κατασχέθηκε, μέ την προκλητική έπισης
  παρεμδολή τού Σχινά (ό οποίος παρά Χι'γο καί νά επιτεθή στόν διευθυντή μας κ.
  Μάνο Χαρή, μέ τόν όποϊο τίλικά συνταξίδεψαν στήν Άθήνα) καί μέ το πρόσχημα
  ότι οτό άεροδρόμιο Σούδας άτταγορεύεται ή λήψη φωτογραψιών.
  Νομίζομε λοιττόν δτι ό καθ" όλα τα άλλα άζιος ταξίαρχος κ. Σταματάκης (ά
  οποίος όταν κάναμε επί έποχής Χούντας την έ'ρευνα «Κυνηγωντας την άληθεια γιά
  την Κρητική Αντισταθή» ό Τδιος μάς «συνέστησε» νά- μή συνεχίσωμε) άΦοϋ μετα
  ώττό όλσ αύτά δρίσκεται καί σήμερα διοικητής τής ΣΕΑΠ καί μέ βαθμό ταξιάρ-
  χου, εχει χρέος νά εξηγήση πώς κατάφιρε νά παραμείνη σέ σημαντικά πόστα
  κατά τίς δυό χουντικές παριόδους Π<πταδοπούλου καί Ί «αννίδη (Ύττοδιοικητής και Επιτελάρχης) χωρις νά είναι άττό τούς έμπιστους των έγκληματιών τοΰ Ελληνι¬ κόν "Εθνους καί ττώς σήμερα, μετά άττό τίς σχέσεις Σιωνισμού — Μασονισμού και Ροταριανών, παρουσιάζεται προκλητικά σέ δημόσιες έμψοτνίσεις τοΰ Ρόταρυ καί μέ προσωπα συνοεδεμένα έττίσημα μέ τή Χούντα. Καί σήμερα 6 σελίδες Η ΧΘΕΙΙΝΗ "ΑΥΓΗ,, ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΊΙ έφιγμερίδα «ΑΥΓΗ» στό ^ιθεσΐνό φϋλΛο της άναγράφει μέ πτνχιαϊο τίτλο. «Η ΚΡΙΙΤΉ ΑΠΕΙΛΗΤΑ1 ΑΠΟ ΤΟΥ! Α- ΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ» και ύπόπτλο: «Μεθοδεύουν προκλήσεις καί αύτονομισπκίι δραοτηριότητα καί μεταφέρουν δεχάδες νέα ά- εροπλάνα» Γίροοθέτεΐ άχό)ΐη 6η: «Οί 'Λμεριχάνοι έΐαχει- ρσθν νά Κολλιεργήοουν κί]κτ άναταραχής». Γιά 6λα·αύτο έφιοτά την προ σοχή της Κυβέρνησις, ΓΐΑ «ού* αν νδρομη«έβ μαβ Ζητοΰμε συγγνώμη άπό τούς άναγνώστες — συνδρο- μητές^ μας, ττού οεν μπόρεσαν νά λάδουν εγκαίρως το 2ο ψΰλλο της «ΆλήΪ9ειας». Τουτο όφείλεται στό ότι την τελευταία στιγμή δυστυχώς, προέκυψε θέμα δια- νομέων. " " * Έττειδή τα τέχνικά έμπόδια έκτυπώσεώς και δια- μης, είναι μεγάλα, λόγω τού ότι τυττωνόμαστε σέ εΓ έγκαταστάσεις άλλης συναδίλφου και λόγω Ι?£*δτο άΡ'βμός των φύλλων (ήδη φθάσσμε στίς 6 000 είναι ασυνηθειστος καί άτΓρόδλετττος γιά έτταρ- χιακα οεδομένα, παρακαλοΰμε ιδιαιτέρως, δ- σθυς έπιθθμοΰν νά ττέρνουν την «Άληθεια» να τηλε- ψωνουν στόν άριθμό: 230 386 στόν όποίο νά τηλεφω- νούν1 καί γιά δττοιαδήποτε τυχόν ανωυαλία Εύχαριστοΰμε «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΧΕΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ο 'ΑΑηθιυός Ζορμπας
  καί ό Πΐκος Καζουτζάκης
  — 3ον —
  ΆτίΛειωτη σ*ψά άπό βρα-
  χάκια καί ότιηλιές , μέ στα-
  2ΐ5
  ΤρΤαν έοτεργε νά ηαντρευ-
  βί μίαν άπό τίς τρείς θυγα
  %£ τού τή Χρυοόθ^ι^τη Λα
  αύτί κι άφουγκραοτεις τίς ΟΡ
  υιγΥΓς καί τούς αύλους της άρ
  χΧς ηοιμενιχης ζωής της Καρ-
  οα,ώλης νά γλυ»λαλουν^
  κολικούς σκοπους, θά καταλα
  βεΐΓ γιατί οί μακρυνοί π,,ογο-
  νοΛων μανιατών λά.ρευαν ο
  αυτή τή γωνιά θεούς κ Ην*
  θεους κι άνύψωοαν οέ &εικ.ό
  θρόνο τή οκιά της ωραίας Ε¬
  λένης σέ αϋλο ττνέ-μα—σέ τέλει
  α όιιαρφιά. _ -^ ■ ^
  'Ένα πλήθος άπό
  Πραστοβά, Τσικαλινά,
  στα, Λιάβερτο, όνομασ,ες κοντι
  νων χωρίων Λιούνοβα, ν*€Λΐ-
  νιτοα, Νομιτσί, Λοσνα, Ιονα,
  κι ίίλλα κι ίίλλα θά σοϋ _
  οουν τό πέρασμα άπό τη γη έ-
  τούτη των Σλάβων - βουκόλων
  καΐ Γ>μάχων. Καϊ θά νιωσεις
  άπό ποία διασταύρωση αϊματος
  ίεφύτρωοεν ή έκλεχτή μανιάτι-
  κη ράτσα των βυζαντινών χρο
  νων: σκληροτράχηλη, περήφα
  νη ψιλόξενη, καλόκαρδη, θεο
  φοβούμενη, δουλευτιάοα καΐ
  δυνατή- γιατί οί αντρες εχουν
  δασά στήθια, γερακίσια μάτια,
  κορακάτα μαλλιά, ήράκλεια χει
  ροδύναμη—γιατί μποροθν καί
  στίβουν την πέτρα· γιατί αί γυ
  ναίκες τους, οί θρυλικές λιόν-
  τισσες μανιάτισοες, είναι πλατυ
  στερνες καί γεννούν λεβέντες
  ^ούς—γιατί παλεύοντας όλημε
  ρίς νά καρπίσουν την άνυδρη
  γή' πού 'ναι ό κλήρος τους πέ-
  τρώνουν οί καρδιές τους· γιατί
  τα δρέπανα δέν τα βαστοΰν στά
  ροζιάρικα χέρια τους μόνο γιά
  νά θερίζουν τα γεννήματα. μά
  καί γιά νά πέρνουνε κεφάλια!
  'Εδώ, ο' αύτά τα μέρη. κάθε
  ράχη καί λαγκάδι, κάθε πέτρα
  καί λαχίδι, κάθε τόπος καί ρου
  μάνι είναι ποτισμένα μέ δάκρυα
  καί αΐμα. Κουρσάρικα ρεσάλτα
  άπό τή θάλασσα στή στεριά, ά-
  δερφοχτόνοι πόλεμοι γιά τα μα
  νιάτικα καπετανάτα, αγριες 6εν
  τέτες γδτκιωμ°υ·· Αϊματα, συ-
  φορές, ξακληρίαματα φαμελιών
  ξεπατώματα ύλάκερων χωρίων
  —τιοτάιμαα δάκρυα καί πόνου,
  πού πότιζαν αίώνες τόν άσφό-
  δελο τοΰ μανιό|ικου μοιρολο-
  γιοΰ· κα άνθιζε καΐ κάρταζε καΐ
  οπάραζε τίς καρδιές. Χρόνια
  καί νρόνια μάχουνταν νά τούς
  ί,ερριζώσουν την ψυχή, νά ζε-
  θεμελιώσουν τή βαθύρριζη προ
  γονικη κληρονομιά τής όμηρι-
  κής Καρδαμύλης καί τόΰ Λεύκ
  τρου, άμάλαγοι Φράγκοι, χρ»
  σοοττέρουνοι ίπτιότες καβαλά-
  ροι, άδίσταχτοι Βενετοιάνοι ΐΐο-
  λέμαρΧοι, μά δέν τό μπόρεσαν.
  Δεν τούς δάμασαν τίι κοντάρι-
  α, κ* οί «ραρμακερές σαγίτες·
  ^έν τούς ζίπασαν τα γυαλιστε-
  ρά τσαγκία· δέν τούς μπόλια-
  σαν μέ τό μπόλι τοΰ καθολικι-
  σμοϋ οί φραγκοπαπάδες. Κρά-
  τησαν δ,τι καλλίτερο εΐχαν κλη
  ρονόμησε άπό τούς άρχαίους
  προγόνους: τή λπότητα τοΰ βί-
  ου, την δσκηση τής ψυχής καί
  τοΰ κορμιοΰ γιά ν' άντέχουν
  στή οκληρή ζωή καί στόν πόλε-
  μο —ώς τα χτές ό θοδωράκης
  Κολοκοτρώνης Εριχνε ·τό λιθά-
  ρι μέ τα παληκάρια τού στόν
  πύργο τοΰ Παναγιώταρου—^τήν
  άγάπη πρός τή φύση. Φύλαξαν
  τή θρηοκευτική κληρονομιά
  των βυζαντινών, τα ίθιμά τους
  —ακέρια την ψυχή τους, λεύ-
  τερο τό πνέμα τους.
  Κάθε κάστρο καί κάθεμ ανιά-
  τικος πολεμόπυργος, άπ^ ϋίΐαρ-
  νάτα ϊσαμε Σελίνιτοα κι άχόμη
  ΐΐέρα, δχουν νά σοΰ δηγηθοΰν
  κι άπό μιά ματωμένη ίστορία.
  Παλιά άρχοντικά καί πύργοι
  γεμάτοι πολεμότρυπες, μ' άνά
  οτροφες όδοντοστοιχίες στίς
  κορφές τους—εσχάτη καταφύ¬
  γη κ' έΐταλξη των άπελπιομέ-
  νων διαφεντευτών τους—παλιά
  ιμεγάλα όνόματα άρχόντων,
  μπαρουτοκαττνισμένων καπετά-
  νιων, άλύγιοτων άγωνιστων
  τής λευτεριδς πού άπό τα παμ-
  πάλαια χρόνια κατοικοϋοε στή
  Μάνη: Μαυρομιχάληδες, Κου-
  τηφορέοι, Καπετανάκηδες,
  Κουμουντουράκηδες Μούρτζι-
  νννν»<»Ο«»ι» -------______ ΟΙ ΤΕΧΝΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ νοι, Πατριαρχέιιδες, Παναγιώ- ταροτ, Κιντρινιαρέοι. Χρηστέη- δες Γουδέληδες κι δλλα κι βλ λα θά οοθ ξηγήσουν, φτάνει νά βάλεις αύτί καί ν' άφουγκρα- στεϊς τή ψωνή τους, πώς μπό- ρεοαν καί κράτηοαν τή Μάνη, στούς οκοτεινούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, λεύτερη π(δς κίνησαν τ δρματά τους άπ' τή Σκαρδαιιοΰλα, καθώς λεγόταν τότ€ ή Καρδαμύλη. ένάνπα στήν Τουρκιά στό Είκοσιένα, πως τσάκισαν τ' άσκέρια των στραβαραπάδων τού φοβεροΰ Μπραΐμπ«σα στόν Άρμυρό καί στό Δηρό. Κάθε τπτΐιλιά οτ' άκροθαλάσ-' σι, κάθε γαλάζιος κόρφος, κά- Θε κουφαλιασμένος βράχος καί υ-ΐά κουρσάρικΐ) ίστορία, μιά κρυψιωνα των ίίτρομων πειρα των πού κούρσρυαν τα τούρκι¬ κα καηάδια στά μαΰρα χρόνια τής σκλαβιδς κ' εϊτον ό φόβος κι ό τρόρος τής τουρκικής άρ- μάδας πού αύλάκωνε τή θάλασ- σα οτά μεοοηνιακά καί μανιά- τικα παΓ>άλια. Άκόιμη καί σημε
  ρα πλανι^ϊίΐν. στίς άχτές τής
  Μάνης ό ϊοκιος τοϋ άδάμαστου
  κουρσάρου Λάμπρου Κατσώνη
  ηου 'χε μέ τα ρεσάλτα τού δια-
  γουμίοει κάν καί κάν τούρκι¬
  κα μπρίκια, σκοΰνες, τρακάταρ
  τα, κορβέττες. "Ανοιξε τα μάτι
  α τής ψυχής σου καί θά τόν
  δείς δρθιο στή γέφυρα τής
  κορβέττας τού (Αθηνά τής Άρ
  κτου» νά ζεκινάει άπό κάποια
  σούδα τής Μάνης γιά καινούρ
  γιο ρεσάλτο: λεβέντης, άτσα-
  λόκορμος, γεροδεμένος, μέ
  φαρδιούς ώμους μεγάλο άοτρα
  φτερά μάτια μουοτάκια μακριά
  οπμί·να οάν τσιγκέλι,
  χαΐρι μ' άσημοοτόλιστη λά¬
  βη στή ζώνη τού, κουρσάρικο
  μαντήλι οτήν κε(ραλή...
  θά δεϊς άπό τ6 οκοτάδι τοΰ
  Μεοαίωνα ν' άναδύεται ή άσαρ-
  κη σκιά τοΰ "Οσιου Νίκωνα τοθ
  «Μρτανοεϊτε», νά πέρνει σβάρ-
  να τα χωρία τής Μάνης, νά σα-
  ρώνει τούς παλιούς θεούς, νά
  οκορπίζει την κνίσοα των σφα-
  χταριών τής θυσίας άη' τούς
  άρχπίοικ; θω·μούς καί νά κηρύ-
  χνει τό Λ6γο τρϋ Πρόδρομου
  κοϊ τοΰ Χριοτοΰ. θά δεΐς τό
  σκαμένο άπό τή νήοτια πρόσω-
  πο τοΰ Άγιοπατέρα, τοΰ Παιπου
  λάκη, άγκημένο νά βγάζει πύρι
  νοος λόγουι; στά μανιατοχώρια
  ένάντια οτό βασιλια "Οθωνα
  καί οτή βπυαροκρατία — νά ξορ
  κί<ι;ι μ ι τό στα υπό τούς ατπ- <7τους καϊ τούς άνέμυαλους δε- οποτάδες πού βάλθηκαν στά κα- ά καθοΰμρνα νά διαλύσουν τα μοναστήρια. Κι' άπειρο πλήθος μανιατών ά.ηιματαηιέντϋν νά τόν ώκολουθοΰχ οτήν ήρωική έκ- οτ|)(ΐτία τοο — ετοιμοι νά τόν ύτιερπσπιστοΰν καί στήν άνάγκη νά χύσουν καί τό αΐμα τους γιά νά τόν σώσουτ) άπό τα νύχια των όθωνικβν καί βαυαρικών στρατΓμάτων πού φοβέριζαν νά τόν ξεσκίσουν. Γιά την άγά- πη τοθ Χ.οιστοΟ, νιά την Πίστη την ά'ία... | θά δεϊ<: όκόμΐ) τίς σκιές τού Νίκου Καζαντζάκη,/τοΰ «Γερόν-' τα» τού Γιώργη Ζορμπδ, τοΰ Άγγρλου Σικε-λιανοΰ. Τόν προιτο, μέ σκυθρωπό πρόοωπο, μέ παχύ ΐ()αλλιδισμένο μουστά- κι, μέ τα μαλλιά 0ιγμένα κατά πίσω, ντι^μ/νο άπλά, χωρΐς γρα- βάτα, μ' είνα βοσκο|)άβδι στό δει,ί τού χέρι, τό Ντάντε καί τόν Τυλ,στόι στ' άρΐοτερό νά περνάει την άμμοϋδα τής «:Κα- λογριάς», νά ςτέκει λίγο στήν πηγή _ πού ξεβρυοίίει κάτω άπ' τής «Άρχοντοπούλος τή συ«αά», νά δροσερεύει μέ τό κρουσταλ- λένιο νεράκι της τό κούτελό τού καζ κατόΐιι .νή ϊΐέρνει τό μο- νοπάπ καΐ ν' άνηφορίζει κατά την άγαπημένη "τού σπτιλώ τοΰ •«Γόλβθρου». 'Εκεϊ άφοθ ρεμ- βάοει γιά λίγο κοιτάζοντας πό- τε τό γαλανό πέλαο καί πότε τίς ροδΐνές κορφές τοΰ Ταύ- γ«του, θά βυβιστεϊ οτού-ς Δχώ- ριστους συντρόφους τού, στό Ντάντε καΐ στόν Τολστόι τού, η1 θά κρυφομιλάει μέ τό Βούδα τού. Τό Ζορμτιά, ψηλόλιγνο σά λελέκι, μ' άνασηκωμένα τα μα- νίκια τοΰ πουκαμίσου, ξεστήθω- το, δίχως ραβδί, νά οκαρφαλώ- νει ·μέ λυγεράδα παληκαρΐοΰ στά πετρόβραχα, νά περνάει γοργά γοργά κάθε πρωΐ τίς €λα- χίδες» καΐ τόν έλιίϋνα, ΐΐίοω ά- πό την «Καλογριά», σιγομουρ- μουρίζοντας κάποιο μακεδονίτι- κο σκοπό ή κανά κλέφτικο τρα- γρΰδι καΐ ν' άνηφορίζει κι' αύ- τός, άπό την αλλη άκρα, κατά τό μεταλλεΐο τής *Πραστοβας». Προτοΰ φτάσει οτΐς γαλαρίες τοΰ κάρβουνου καΐ ριχτεί κατά τό ουνήθειο τού μέ τα μοΰτρα στή δουλειά, θά σταθεϊ γιό. πέν- τε - δέκα λεφτά στό καφενεδάκι τής «Ποαστοβδς», δπου είναι συγκεντρωμένη ή άργατιά μέ τούς κοσμάδες, μέ τα φτυάρια μέ τα σφυριά καΐ περιμένει δια- ταγη γιά νά πιάσει δουλειά οτό λιγνίτη, θά πιεϊ δθό - τρείς ρα- κές νά συνηφέρει, θά στρίφει τσινάμο, θά φουμάρει, θά παί- ξει μερικές χωρατατζήοικες χου βέντει, μέ τούς άργάτες κ' ΰ- οτερα θά πεΐ οέ τόνο σοβαρά, ά\ά κι' αύστηρό: «Καΐ τόρα παιδία έμηρός, δουλειά, δου- ειά μέ τη ψυχή μας νά μην τρώμε χαράμι ιδ ψωμΐ τ' άφεν- τικοϋ». Καΐ θά τρουπώσει ηρϊδτος στή ^ αλαρία. (Ιυν€χ'ιζ£·τοα) Μουσικη Ό Γιάννης Μαρκόπουλος, ά"- φηοε τίς καλλίτερες έντυιπώσεις άπό τίς προχθεσινές καΐ χθεοι- νές συναυλίες τού στήν «"Οα- ση». Ίδιαίτερη ένιύπωοη προκά- λεοε στό κοινό ό έπίσης συμιπα- τριώτης τραγουδιστής Χαράλαιμ- πος Γαργανουράκης, μέ τή βα- θειά, σταθερή, άντρίκεια φωνη Συναυλίες ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - (.ά», κέρδιοε τα χειρθκροτήματα. "Αρεσε καΐ ή «Μάνα Έλλά- δα» τό γνωΌτό «Λέγχω - Λέγ- κω», πού έρμηνεύει ό ϊδιος ό Μαρκόπουλος, δπως καΐ τα δυό νία τραγούδια τού μέ θέμα την Κρήτη. Ό Μαρκόπουλος θά συνεχί¬ ση τίς παμαστάσεις τού σέ δ- κά στοιχεϊα. Ό θίαοος έμφανίζιεται άκό¬ μη, ταχτικά στήν Αθηνά καΐ γε νι/κα στίιν περιοχή Άττικης. ΠΕΡ10ΔΕΥ0ΝΤΕΣ ΘΙΑΣΟΙ Τό φετεινό καλοκαίρι ΰπολο- γίζεχαι δτι θά κατεβοΰν στήν Κρήτη, άζιόλογοι θίασοι. Ετήν πόλη μας θά παρουοια- σθοΰν οί περισαότεροι άπό την σκηνή τοΰ κινηματοθεάτρου «Κάντια>.
  Ο Γιάννης Μαρκόπουλος με τόν Μσνο Χαρή, Οί. ..μ
  συνέντευξ'ΐ — τού πρώτου ττρός τόν δεύτερο — ή όποία θά δή
  οΰντομα τό φωτ; τής δημοσιότητος
  τού, μέ τα 2ντονα βυζαντινά
  της στοιχεϊα. Καΐ ό Λάκης Χαλ-
  κιδς, δπως καΐ οί άλλοι συνερ-
  γάτες τοθ Μαρκοπούλου, Λ> ·
  ζέττα Νικολάου, Αλεξάνδρα
  και ό Παΰλος Ειδηρόπο»λος,
  καταχειροκροτήθηκαν γιατί πρα-
  γματικά άξίζουν.
  Ό Παΰλος Σιδηρόπουλος, ό
  Ιδανικός έρμηνευτής των εβθυ-
  ΐιων σατυρικων τραγουδιών καΐ
  κυρίως τοΰ «Τούμπου - τούμΐτου
  λες τίς μεγάλες πόλεις τής Κρή
  της άλλά καΐ σέ μικρότερα έ-
  παρχιακά κέντρα, γιά νά έρθη
  σέ αμεση έπαφή μέ τό κοινό
  τής ΰπαίθρου.
  Όλες οί συναυλίες τοΰ Μαρ¬
  κοπούλου δίνονται οτά πλαίσια
  των καλλιτεχνικον έκδηλώσεων
  τής Έταιρείας θεάτρου Κρή¬
  της. Τίς παραστάσεις τού θά
  κλείση μ έ μιά έκπληξη, πού θά
  την άναχοινώσωμε στό ερχόμε¬
  νο φΰλλο μας.
  ΚΑΙ Ο ΜΙΚΗΣ
  ΘΕΟΔΟΡΑΚΗΣ
  Τό ερχόμενο Σαββατοκύριακο
  δταν δηλαδή ό Μαρκόπουλος
  θά βρίοκεται στά Χανιά, ό θεο-
  δωράκης θά δώση συναυλίες
  στό γήπεδο τοΰ ΟΦΗ. "Ετοι μέ
  την κάθοδο των δύο κορυψαίων
  μουσικοσυνθετων μας, ό Ίούνι-
  ος, μΐπορεί κάλλιστα νά χαρα-
  χτηρισθή σάν ό μουσικός μήνας
  τής Κρήτης. Ό θεοδωράκης θά
  εμφανισθή μέ τό γνωστό συγ-
  κρότημά τού πού περιοδεύει κι'
  ούτος ο' δλη την 'Ελλάδα, μέ
  βαοιΐκούς τραγουδιοτές την Φα-
  ρπντοΛρη καΐ τόν Πανδή.
  ΟΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ
  ΕΞΕΛΙΣΖΕΤΑΙ
  ΣΥΝΕΧΟΣ
  "Ενας βλλος, συμπολίτης αύ¬
  τάς, μουσικοσυνθέτης, ό Γιώρ-
  γος Κριμιτζάκης έξβλίοσεται συ-
  νεχώς μέ άποτέλεσμα αυτή τη
  οτιγμή νά βρίσκεται στήν πρώ-
  τη- σειρά των Έλλήνων ουνθε-
  τών. -«"^ ' "
  Ό Κριμιζάκης, πού είναι γεν
  νημα θρέμμα τοΰ Ηρακλείου
  (είναι ώς γνωστόν γυιός τοΰ
  γνωστοΰ έ·μιπόρου πού τόν ξέ-
  ρουν οί πολλοί σάν «Μικρό
  Μπέη») και όπΐυσδήη~ε μέ« την
  τόσο παραγιυγική καΐ ποιΦΙΜοή
  δουλειά τού, τιμδ την πατρίδα
  ■μας καΐ εΐδικώτερα τό Ήρά-
  κλειο.
  Ο ΘΙΑΣΟΣ
  ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
  Ό Κρητικός θίασος τοϋ συ-
  μπατριώτη ήθοποιοΰ Μάνου Αγ
  γελιδάκη, τΐε"ριοδεύει συνεχώς
  τα. έΐταρχιακά κέντρα τής Χώ¬
  ρας καΐ δίνει παραοτάοεις έΐπ-
  θειορηοιακοΰ χαρακτήρος, οτήν
  όπρία κυριαρχοΰν πολλά κρητι
  Ποίηοι
  Στή σειρά πού καθιερώοαμε
  άπό τό περασμένο φΰλλο μας,
  νά δημοσιεόομε ποιήματα Κρη-
  τών ποιητων, καταχωροΰμε σή-
  μερα 8να ποιηηκό δεΐγμα τοΰ
  συμΐτατριώτη ποιητή Γιώργη Μβ
  νεγάκη, πού ττέθανε τόσο νέος.
  Πρόκειται γιά τό «Ρωμαλέα
  ανοίξη» άπό την ηοιητϋκη τού
  συλλογή «ΠέτΗΐτο Εύαγγέλιο».
  ΡΟΜΑΛΕΑ
  ΑΝΟΙΞΗ
  Τα παλικάρια τοΰ κόομου
  μάθανε
  νά πιάνωνται
  χέρι μέ χέρι
  κι έ"τσι δροοερό στεφάνι
  τή Γή γυροβολιά
  θά φέρει
  θά γίνει ή αυγή
  κύκλος φωτεινός
  χαΐ κανεΐς δέ θά θέλει
  ό δικλανός
  τού νά 'χει στην φυχή τού
  νύχτα
  κατεβαοτ-ΐένη άπό τόν Πόλο
  πνίχτρα
  Κι αυτή 'ναι ή ανοίξη
  πού περιμέναμε
  πάττπου πρός πάππου
  κι εΐν' άπά χαρή της
  μεγάλος ό ανθρωπος
  στή Ιμηδαμινότητά τού...
  ΣΥΤΤΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  ΧΥΔ1Ρ0ΓΛΟΥ
  Ό ουμπολίτης είδικός έπιστή
  μονάς καΐ Τουρκολόγος κ. Παΰ
  λος Χυδίρογλου, έτοιμάζει μιά
  νέα σειρά ουγγραμάτων τού, τα
  όποία θά κυκλοφορήσουν άπό τό
  Κυπριακό "Ιδρυμα 'Εΐαστημονι-
  κών Έρευνων οπου, ώς νγω-
  στόν, έργάζεται ό έκλεκτός ε¬
  πιστήμονας.
  Ό ϊδτος έ-χει έκδόσει καΐ αλ¬
  λα άξιόλογα αυγγράμματά τού,
  τα όποϊα θά κυκλοφορήσουν ά¬
  πά τό Κυπριακό "Ιδρυμα Έπι-
  οτημονιχών 'Ερευνών, δπου,
  ώς γνωστόν, έργάζεται ό έκλε-
  κτός επιστήμονας.
  *" " ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ
  ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Μάθανε δτι ό συμπολίτης λο-
  γοτέχνης καΐ δημοσιογράφος "Α
  ρης Χατζηδάκης, πρόκβιται νά
  «Η ΑΜΚ&Ε1Α»
  Α^εΒΔ0ΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΑΡΙΘ 15
  ΤΗΛ: 230.386
  *********
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠεΥΘΥΝΟΣ
  ΙΞΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΗ02 ΧΑΡΜΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΑΕΙΑ
  ^ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΞΠΟΡΤΑΖ Γ ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  Μόνο ή Φίλιττς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εΰρωπαϊκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά. ψυγείων
  Κοταοκευή Πολυτελήν
  ["■πό ^άλυβα κοΐ ΑΒ5 ΐιλικο
  ■ιοντέρνο πανΐσχυρο γιίι
  ψυγεία πολυτελείας
  Καταφύγη Μεγαλη δι^ο
  ήπτερων μί: ψυξη 1? (~
  οί περιβάΚλον 43 Γ Γιπ
  συντήρπση μηνων
  Εσωτερικες (πιφύν
  ΑπόΑΒδ Υλικώ
  επάναστΰτικό άθρα
  που δέν κρατα μυρουδιίς
  δίν γρατζουνιέται δέν
  οκουριάίπ»ιτλ
  (Μοναδικάτης τής ΡτΊΐ1ιρ5)
  ΚθλΐΑΐεμη μΰνωση ΑΠΟ
  πολυουμαιθάνιο ηου
  οημιουρνεΐ λεη,τύ
  τοιχωματα καΐ ηίριομι^ει
  ίξί δή
  ΕΙδικΓΐ δΊύφανής θήκπ
  βουτυρου/αυγων που
  διατηρεΐ τα αυγβ πιό
  φρέακα καΐ τώ (ν>υΐυρο
  μαλοκό Ηαυγοβήκπεΐν
  κινητή δυθθέσεων
  έλευβεριβνονΐος δποτε
  χρειόζεται όλόκληρο τό
  ΑπόψοΕ,η Αυτόματημε τό
  πάΐημα ίνός κουμΠιου
  θΓ)κες μέ πτηρΐγματα
  σπαστα γώ θτήριΕ,Π των
  μικοοπραγμάτων
  Συοτημα ψ> ζεως Νεο
  μΕΐωπικής ψυζεως με
  τους άγωγους μπροστα
  ΕπιτυγχόΥΕΐ καλυτερη
  Ποδιο Βι6**ιτσ γιάνά
  ΰλφαδίάζετ- τ6 ψυγπο
  τελεία όκόμα και οέ
  άνωμαλο Λύπεδο
  Νέα ψυγε'ια ΦΊλιπς
  πολυτελής σειρά
  ΡΗΙίΙΡδ
  γιά πιό σίγουρα
  ΓΙΑΝΝΗΙ, ΜΑΤ0ΑΙΑΚΗΙ2
  Χανιόπορτα
  Τηλ. 280.647 — 284.583
  εκδώση ούντομα τα α/παντά τού.
  "Οπως είναι γνωστό ό "Αρης
  Χατζηδάκης, έχει άσχοληθεί ε¬
  πιτυχώς μέ δλα τα εϊδη τοϋ
  γραφτοΰ λόγου: ποίηοη. πεζο-
  γραφία. χρονογραφία, θέατρο
  κ Χ.π.
  'Οπωσδήποτε ή δκδοση των
  «Απάντων» τοΰ συμπολίτη συγ-
  γραφέα, θά έχη πολύ ενδιαφέ¬
  ρον, διότι, έκτός των βλλων, θά
  περιλάβη καΐ πολλά αγνωστα
  £ργα τού, πού δέν είναι γνω-
  στά στό πλατυ κοινό.
  Έκδηλώοεις
  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΟΣΗ
  Τό ερχόμενο Σάββατο 28 τοΰ
  μηνός στό κέντρο τοΰ "Αη Γιάν
  νη «Άρετοΰοα», θά οργανωθή
  άπό τό «Σύλλογο φίλων Κρητι-
  κής Μουοικής», ή έορτή τοθ
  Κλείδωνα.
  Πρόκειται γιά μιά πρωτότυπη
  όκδήλωση μέ λαογραφικό περι-
  Οί κρητικ,οηοΰλες εΊχαιζαν
  πάντα σημαντιΐκό ρόλο σ' δ-
  λες τίς έκδηλώσεις τής κρη-
  τακής ζωής. "Ετσι καΐ στό
  «Κλείδωνα» τοΰ Σαββάτου,
  κρητικοποΰλες θά φέρουν τό
  «άμίλητο νερά». Στή φωτο-
  γραφία, κρητικοποΰλες τοΰ
  Μεγ. Κάοτρου, κοατώντας
  στεφάνια στήν κηδεία τοΰ Ν.
  Καζαντζάκη,
  εχόμενο, πού καί οτό παρελθόν
  Εχει άφήσει καλές έντυπώοεις.
  Τό λαογραφικό πρόγραμμα τοϋ
  «Κλείδωνα», διαρκείας περίπου
  μιάς ώρας, θά ζωντανέψουν
  κρητϋκαποΰλες τοΰ Συλλόγου,
  μέ τή βοηθεία τοΰ λυράρη θα-
  νάση Σκορδαλοΰ. Σχετικά μέ
  τό &Άνμο τοΰ «Κλείδωνα» θά μι-
  λήση ό λογοτέχνης ΚωΌτής
  Φραγκούλης.
  Ή μαντινάδα
  Ψήγσμαι καί μαραίνομαι
  σάν την κομένη βιολα
  όντε σοΰ θέλω θυμηθή·
  ντά καί ξεχνίο οου κιόλα;
  ο
  Φαίνεται νά περνδ καλά
  ανθρωπος σάν ποθάνει
  γιατί δσοι κι' αν ποθάνανε
  κιανένας δέν εφάνη,
  ο
  "Ωφου καΐλα καί καυμός
  ώφου καΰμός καί λόχη
  τ6 πράμα νά θωρή κιανείς
  Κι άπόις νά μην τδχει.
  Αιαλέξεις
  Η ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΤΟΥ ΠΛΟΡΙΤΗ
  Δόθηκε την περαομένη Τε-
  τάρτη 18 Ίουνίου ή διάλεξη
  τβΰ κ. Μαριου Πλωρίτη, μέ θέ-
  ■μα «Ό ρόλος τοθ πολίτη στή
  Δημοκρατίαν. Τή διάλεξη ώρ-
  γάνωσαν ή Δημοκρατική Παρά-
  ταξη Τεχνικων Έπισττϊμόνων
  καΐ ή Κινήση Δημοκρατικήν Δι-
  κηγορων Ηρακλείου.
  *Η διάλεξη σημείωσε μεγάλη
  έΐτιτυιχΐα καΐ άιπό ττΛευράς τοθ
  πολυπληθέοτατου κοινοΰ πού
  την παρακολούθησε καΐ άπό
  πλευρδς περιεχομένου, δεδο-
  μένου δτι ό Μάριος Πλωρί-
  της — γνωστάς καΐ άναγνωρι-
  σμένος πνευματικάς Λνθρωπος
  μέ πολύπλοκη ση.μαντική
  προσφορά, — κέρδιοε πρα-
  ματικά τούς άκροατές τού.
  Λυιπούιιαστε, είλικρινά, πού λό¬
  γω άηουσίας μας έκτός Κρήτης
  χάσαιμΐε την άνεπανάληπτη αυ¬
  τή, δπως πληροφορη'ίήκαμε,
  ττνευματικΐι έκδήλωοη.
  μ. χ
  21 ΙΟΥΜΙΟΥ 1978
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥΣ
  Λ -Ενός άττό τούΓ πολλούς άναγνώστες της εφημερίδος μας,
  "ού ,ά" είχε στείλε, αττό τό πρώτο μας φύλλο συγχαρητηρ,ο
  γράμμα μΕ κολλακευτ,κα λογ.α, επήλθε κα. μας ρ«τ« γ,ατ.
  δΓτο βϊμοαΛύουμ. Μήττως - λέ«. - ί«.6π είναι 6-πλο, α
  θοωπος τού λαού δένδίδομε σημοσίσ στη γν«μη τον, Οχι βγα
  ττητέ φιλε Άλλά ,α γράμματο τα τηλεγραΦηματο κα, τα
  τπλεΦονηματο. εΐνο. 'οσσ ττολλά, πού άν τα δημοσ,ε,αμε ολα,
  θα κλέβαυε, ττολύτ,μο χώρο αττό την εφημερίδα μας, ό οποίος
  γιά τώρςχ τουλάχιστον, εϊνα, χρήσ.μος γιά σπουδα.ότερα θε-μα-
  τσ άπό τα ^πανετ.κά σου λόγ.α έσένα κα, των τοσ«ν αλλ«ν.
  Θ^ρθη άργότερα «α! ή σε.ρά των κε,μένων σας αυτών ττου εί¬
  ναι γ,α μά- ο, π,ό τ,μητ,κο! τΐτλθ! άπό όποιαδηποτε αλλη 6ια-
  κριση ττού μάς γίνετα,, έπ,σήμων προσώπων ή τιτλουχων
  Εύχσρ,στοθμε λο,πόν, συγχωρστε μας καΐ υπομονή Υ»β.~ν
  ώρα τής δημοσίευσης των κολακευτικών έττιστολων σας Θαρβη
  κ,' αύτη, ότω, θάρθουν καϊ ττολλά άλλα.
  Α Τό ένετ.κο ψρούριο «Κοΰλες», γιά τό όποίο λέγετα, δτι 6α-
  πα,ήθη.£αν ττολλά ίκατομμύρ,α άττό τα τουρ,στικά κονδυλ.α, Βέν
  εχε. λε.τουργήση άκομη Τό γ«γονος αύτό ήταν κα, η σΐτ,α
  τή- παρα-ήρησρς ίνα, Ήρακλειώτη Μα δέν κσταλαβαινω για
  τί γ'ιναν -όσα ΐΈοδο, γιοπΐ σπαταλήσανε τόσο χρονο και γισ
  τί τό τουριστική 'αύτό έργο δέν μπόρεσε άκόμη νά χρησψοποι-
  η9ή, γιά τό ακοττο ττού προοριζόταν Καΐ κάποιος άλλος αττο
  τή συντροφιά ^ρ'σσότερο ώς φαίνεται ένήμερος, τού έξηγησε,
  δτι τό καλο πράγμα'άργεί νά γίνη καΐ άκόμη δτι κοστ.ζε, πο¬
  λύ άκριβα
  "Ε τότε-ον εΤναι έτσι, εΤττε ξανατταίρνωντας το λογο 6 πρω-
  Γθς τό τουΡιστικό αύτο έργο δχι μόνο δέ θά λειτουργήση, άλλα
  φοϋούμαι ότι οίΗε καν θά . .. σπερνιάση'.....
  Α Κ«ΐ τώρςτ γιά νά ποθμε καΐ κάτι σοβαρώτερο, μεταξύ μας.
  Ούτε ό £ν«,, ουτε ό αλλος, ήξεραν δτι ό «Κοΰλες» προοριζόταν
  άττο τούΓ Χουνιικους, να γίνη Καζίνο! Αυτό δμως εΤναι μιά &λ-
  λη ίστορίσ, που λένε. Ίσως νά την γράψωμε άργότερα μσζΐ
  μέ κάπ . . . κότερα'. ..
  Λ ΕΤττα για τουριστικο έργο τοϋ Κόυλε καΐ θυμήθηκα ενα^σλ-
  λο, πού βρίσκετα·. άκρι6ώς άττέναντι. Πρόκειται γιά μιά άλλη
  ^ραία ίστορία, φυαικά ττιό μεγάλη, άφοθ έχε, σά θέμα της ίνα
  μέγαρο. Άλλα σύτή δχι δέν τέλειωσε, άλλά οΰτε καν άρχισε
  Ή μάλλον άρχισί άλλά δέν θά τελειώση. Κρίμα, 6έ6σια, για
  μερικούς "Ειπρεπε όμως νά ξέρουν την κρητική μαντινάδα ττού
  λέει:
  «Πούι/αι οί κο.λέ< οί έττοχές άπούχαμεν άλλότες κι' έδι'^ μός εττλακώσανε άντάρες καΐ κρυγιότες» Ή μ_α·"ι*'άδ.:' φυσ.κα άττοδίδει περισσότερο δταν τραγουδιέ- ται καΐ μάλιστα στόν .. άνωγειανό σκοπό, τής νύφης Άλήθεια την τελευταία αύτην να δούμε ττοιός θά την ττληρώση. Γιατΐ η νύψη εΐνοι όπως κοι τό μάρμαρο. Πάντα κάποιος τα πληρώνη Λ Ό Δήμαρχοο /Γητείας κ Πετράκης, πού τόση καλή έντύπωση έ<αν( με την όμ'λία -ου στό τελευταΤο συλλαλητήριο γιά τό θέυα τού ιΠ^νεπ ντημίου, είναι στήν πόλη τού ττολύ λαοφιλής, ΰχι μόνο απ< τα μέ/,η τής παράταξης ττού άνήκει, άλλά γενικά οπό όλους σχεδον τούι: Γτειακούς Σα Δήμαρχος - λοιττόν -δπως όλοι οί Δήιιαρχοι των μεγάλων κυρίως πόλεοον τής Κρήτης — ίχει ττολλά προβλήμιοτα καΐ ττολλές δυσκολίες Είδικά δμως έ- κείνος κα, -.τι ττλέον, έχε, κα! μιά πρόσθετη δυσκολία, άπό τούς συναέέΛΐους τςυ τοΰ Άγίου Ν,κολάου, τοΰ Ηρακλείου, τοΰ "εθύ,ινου και των Χανίων. Γ,ά νά συνεργασθή μέ τό Νομάρχη τού Νομωυ τού, πρέπει να κάνη ενα ταξίδι άττό τή Σητεία στόν Άν ο ΝΛόλαο Γι.ιυχώι, ο καινούργιος δρόμος δέν τού φέρνει έμττόδια Ηύχόμαστε νο μην τού φέρνει οϋτε καΐ ό προιστά μενοι, τού. , **· Τα ρο>όγια τοΰ Αγιου Μηνά, έ'τταψαν άπό καιρό νά λειτθυρ·
  γοθν. Δ?ν ξέρομε γ·' αϋτό, δπως καϊ γιά ττολλές άλλες έλλεί-
  ψΓ ·, πού έ'χει ό ναος τού πολυούχου τοΰ "Ηρακλείου, ποίος είναι
  αρι-όδ ο; Α/ιτς ίΐπαν δτι άρμόδιο καΐ ύττεύθυνο είναι τό έκκλη
  σιασ-ικό συμίΌύλιο "Ετσι εΐναι, Ρωτοΰμε "Οττως ρωτοθμε,
  έπ' εύκαιρυ κα' τοθτο ποίος καΐ μέ ποία κριτήρια διορίζίΐ τό
  συμβούλο αύτό;
  Μττορεΐ βέθαια τα ρολόγια τού Άγίου Μηνά νά μή δείχνουν
  πιά την ώρα, άλλά δέν πρέπει τουλάχιστον γιά μερικά μέλη
  τοΰ έκκλησιαστκι-Ό τού συμβουλίου, νά έχη έρθη ή .... ώρα τους,
  Απλώς ρωτοομε κσι ττάλι, γιοτΐ μάς άρέσει να. . μαθαίνο
  με' Καΐ ίξ άλλου, « ουδέν] κρυπτόν εστίν δ ού νωσ&ησΐ-τα
  (Λουκ Ι Ε, 2).
  **« Ό Μητσοτάκης θά κάνε, - λέγεται - κόμμα. "Αλλοι τα πι-
  στεύο^ν, αλλοι 6χι Γ ιστΐ άλλαι τόν θεωροΰν Ικαν^καΐ αλλοι
  δχ, Ενα- άττο τοιλ- δύσπιστους τταρατήρησε σχετικά. Τί κόμμα
  νά κάμη £να<- ενθρωττος δταν ό "διός βρίσκεται σέ πολιτικό .. κώμα,; ; Λ Ξέρετί. δτι εΐνα. ΐτολ,'. δύσκολο νά διαβόχτετε την «Εφημερίδα τής *Κυ6ερνή<Τί.ως» στό Ήράκλειο κι' άκόμη ττιο δύσκολο νά άποχτήσετΓ, φωτοαντίγραφο ενός φύλλου ή τεύχους πού σάς έν- δ,σφέρι.1, "Αν δίν τό ξέρετε σάς τό λέω. Καΐ, ττρός Θεοΰ, μην κάμετε τή βλακεία — δ—ως ό ϋττογράφων - νά φτάσετε γι' αύ ιο μέχρι τον Διευθυντη τής Νομαρχίας. ©ά χάσετε καΐ τόν κόπο σας. Γιατ' ο κύριος διευθυντής, συμδουλεύει συνήθως νά τό πά- ρετε άττό τό 'Εθνικό Τυττογραφεΐο. Βλέπετε έκεΤ τψάται 3 δραχ. ένώ έ6ώ τσ ψκτοαντίγραφο κοστίζει 5 (!) —Τ! εϊδους; σοφίσματα είναι αύτά, .ρώτησε κάττςχος Ήρακλιεώ- τη, Μήττωΐ, ό κ Δ·εοθυντής θυμάται τίς σοφιστεϊες ενός τέως «ολίγον Νομάρχου» τού ττού άφησε έττοχή ή μήπως έφαρμόζει ά- ποφάσεις τοΰ νυν ττοΰ έλπίζω νά μην αφήση τουλάχιστον δποιακαΐ ό προηγούμενος; Καθότι, νομίζω, δέν γίνεται νά είναι στήν έττο- χη μπς Νομάρχηι, * ε λ λ ό ς μά οϋτε καΐ.. μα - σοΰρος!.. Λ Καΐ τυ έπίκαιρο λογοπαίγνιο τής στήλης: —Τί είνα, 6ρέ τταιδϊ μου, αύτά πού κάνουν οί Μασόνοι; Κανείς δέν υάς .. σώνει!. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΙΟΝΥΣΟΣ,, ΠΑΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟίΛΑΝΠΚΟΥΣ "Ενα καλό Φαγπτό σ' Ενα δμορφο περιβσλλον Ιοιχων ηΑασΐικα δαηεδα ΕΜΜ. ΒΙΤ-ΑΞΑΚΗΣ ΒΙΚΕΑΑ 36 Τηλ. 287.735 » 281.751 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ♦ν* ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Πωλεΐται είς τιμήν εΰ- καιρίας οΐχόπεδον 2000 τ.μ. έκτός σχεδίου καΐ έντός ζώνης Ηρακλείου οέ καλή τιμή. Πληροφο- ρίες τηλ. 282.124. ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗί ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Άριθμός αδείας 4701 Όδος Όθωνος 13 Παραπλεύρως εΐσόδου θερ,νοΰ κ,νηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ 286 485
  23 ΙΟΥΗΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 5
  Μιά άηοηχεξίέιη ενεργεια τή$ Χούντα$
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  δανειοδοτηθέντε8 ·
  Χ Έζηξβίωόε αρκετόν^ άδικηθέντεδΐ
  ΜΙΑ άπό τίς μεγαλύτερες άποτυχίες τής Χούντας, ήταν καί ή Βιομηχανική
  Περιοχή Ηρακλείου Πρόκειται γιά μιά άττό τίς φαεινές, δσο καί ΰττοτττες
  ένεργειες τού δικτατορκοΰ καθεστώτος, ττοΰ συνήθως γινόντουσαν:
  α) γιά λόγους έντυπώσεων.
  'β) γιά εξυπηρετήση ήμετέρων.
  γ) γιά νά άδικηθοΰν οί πολλοί.
  — Ή άττοτυχία τής άστοχης αυτής εντυπωσισ* ής ενεργείας φαι'νεται δταν καί
  μόνο σκεφτή κανείς δτι διαλέχτηκε μιά περιοχή — τής Καλλιθέας — όττου
  δέν ύττάρχει νερό! ! !
  — Ή έξυττηρέτηση των ήμετέρων φαι'νεται άπό τόν τρόττο μέ τόν όποΤο
  Οόθηκαν τα δάνεια, δπου οί έγκατασταμένοι ήδη στήν περιοχή δέν είναι ουτε
  10 σχεδόν.
  — Ή όδικία των ττολλών καΐ φτωχών άνθρώττων τού Λαοΰ, φαίνεται άττά
  τίς άδικες καί παράλογες άπσλλοτριώσεις σέ 6άρος τους.
  Είναι Ινα θέμα άρκετά ενδιαφέρον γιατΐ λέμε δτι έχομε Βιομηχανική Πε¬
  ριοχή χωρίς νά έχωμε καί γιατί την δημιουργήσανε χωρις νσ. Ττληροί τίς ά-
  παιτούμενες προϋποθέσεις. 'Ενμ συγχρόνως «τσεττώσανε» μερικοΐ - μερικοί
  τα δάνεια τής περιδόητης ΕΤΒΑ πού ήταν ό κρουνός τής άσύστολης διασττά-
  θησης τού δημοσίου χρήματος, την ίδισ στιγμή ττού άδικόντουσαν άλλοι, φτω-
  χοί άνθρωποι σχεδόν, χάνοντας μέσα άπό τα χέρια τους, τή γή την όποία
  είχον άττοχτήσει μέ τόν τίμιο Ιδρώτα τους καί μέ την όποία τούς ένωναν καί
  τούς ένώνουν δεσμοι ίδιαίτεροι, δεσμο! σι/ναισθηματικοί, δεσμοι ψυχολογικοί,
  δεσμοι ττού συνήθως δένουν τή γή μέ τόν ανθρωττο —ού την περιττοιείται τόσα
  χρόνιαί...
  Άρχίζομε λοιπόν άπό σήμερα νά θίγωμε τό σπουδαϊο αύτό θέμα, πού άλ-
  λους έκαμε κι' άλλους... ξέκαμε.
  Φτάνοντας στό σημεΤο, τό τόσο άπελπιστικό καΐ έτπκίνδυνο, ώστε, νά ύ·
  ττάρχουν σήμερα ταλαιπωρημένοι καΐ άδικημένοι άνθρωποι, πού έχοντας χά-
  σει κάθε έλπίδα δικαιώσεως νά άπειλοθν χωρΐς ένδοιασμούς δτι αν τολμήσουν
  οποιοι τολμήσουν, νά τούς ττάρουν τα χωράφια τους, θά πεθάνουν πρώτα καί
  μετά θά συμβή αύτό. ,
  Άπό την τταράλλογη καΐ άπαράδεχτη αυτή άττειλή, καταλαβαίνει καθένας,
  άττό την πρώτη στιγμή, σέ ποιό οίκτρό άπαράδεκτο καΐ έπικίνδυνο σημεΤο, έ-
  χουν φτάσει τα πράγματα.
  Θέτομε τό θέμα, άντικειμενικά, ρεαλιστικά, ώμά, μέ την έλπίδα ότι — έτπ
  τέλους — κάποιος άρμόδιος, — δχι βεβαία ό κ. Νομάρχης — θά μπορέση
  νά κάνη τα εξής:
  α) Νά επανορθώση, δσο γίνεται τό λάθος τής έπιλογής τού άκαταλλήλου
  τόπου τής Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.
  β) Νά έλέγξη μέ ποιό τρόττο ττήραν τα οΐκόπεδα, τα δάνεια ανεγέρσεως των
  κτιρίων καΐ τα δάνεια μηχανημάτων, «ολίγοι και έκλεκτοί» καί
  γ) Νά δικαιώση — κυρίως — τούς άδικηθέντες κατοίκους τής Καλλιθέσς
  καί ίδίως δσους έχουν φτάσει στό λυττηρό σημεΐο νά έκτοξεύουν τις άπειλές
  τΐού άναφέραμε ιταραττάνω γιά δποιο τολμήση ν' άγγίξη τή γή τους.
  Ό Κων. Σχιζάκης, ό νεοεκλεγεΐς Προεόρος τής Καλλιθέας, ό Έμμ. Γιακουμακης
  καΐ ό Ζαχ. Σχιζάκης, έχοντας στή μέση τό διι,υθυντή τής «Αληθείας». Ή φωτογρα-
  φία έχει τταρθεΐ σέ μιά άπό τίς έτπσκέψεις μας στήν Καλλιθέα.
  Ή όλη ύπόθεση άόρχισε τυπι-
  κά τό 1970. Στό ύπ' αριθ. 222
  Φύλλο "Εφημερίδος Κυβερνή¬
  σει!)» δημοσιεύτηκαν στή σελίδα
  09 τού Α' τεύόχους τα σχετΐκά
  μέ την £γκριοη Κανονισμοΰ Λει-
  τουργίας Βιομηχανικήν Περιο¬
  χήν Ηρακλείου.
  Τόν Νοέμθριο τοϋ 1971, έγι-
  νε ή άναγχαστική άπαλλοτρίω-
  ση των περιουσιών 146 άτομων,
  έκ των οποίων οί 126 ήσαν κά-
  τοιχοι Καλλιθέας καΐ μέ την
  ύπ' αριθ. 478)71 προσφύγη τής
  ΕΤΒΑ ποο εΎινε διά τοΰ δικη-
  γόρου της κ. Στέλιου Φιορακη,
  ενώπιον τοϋ Πολυμελοϋ<: Πρω- τοδικείου Ηρακλείου, κατατε- θηχανε καΐ τα άντιστοιχοΰντα σε κάθε δικαιοΰχο ποσά, 30% ττάνω άπό την πραγμίΐτική τι·μή στό Ταμείο Παρακαταθηκών ου νολικώς δίδραχ.24.039.992 διά συστάσεως παρακαταθήκας (23 783)24.7.71 πράζη χαταθέσε- ως) δημοσιευθείσης στά 183)7. 8.71 ΦΕΚ (τεΰχος Δ'). Έτοι ή άπαλλοτρίωοη, — 6Ίτως έ'λεγε καί τό δΐκόγραψο — συνε¬ τελέσθη. Άπ5 τότ«, δλλοι μέν πήραν τα χρήματα, γιατί ή εΐχαν αι- κρές καΐ άναξιόλογες ηερχουσί- ες Γ) καΐ γιατί φοβήθήκαν ττερισ- σότερο καΐ μερικο! δλλοι άνπ- στάθηκαν. II ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΧΙΖΑΚΗ Μιά οίκογένεια άπο αύτούς ήταν τοΰ Κων. Ζαχ. Σχιζάκη, πού διέθετε τό καλλίτερο ϊοως χτηιμα τής περιοχής, καλλιεργη- μένο, με άμττελια καί όποροφό- ρα δέντρα. Ό πατέρας Κων. Σχιζάκης, δουλεψε επί πολλά χρόνια γιά νά άτΐοχτήσπ την περιουοία αυ¬ τή καΐ δουλεύοντας, δέθηκε σι- γά - σιγά μέ τή Γη. Πως είναι λοιπόν δυνατόν νά μην καταλά- βη τα ν πόνο τού άνβρώπου, αύ- τοΰ, ό οποίος στά γεράματά τού (σχεδόν) τοθ ζητοΰνε νά φύγη άπο τό χωμα τού, άπό την περι- ουσία τού άπό δ,τι έ"χει καΐ δέν £χει στόν κόσμο, μετά την οί- κογένειά τού. Καΐ βεβαία κατά τή διάρκεια της δικτατορίαν, £- χανε δ,τι μποροϋσε μαζΐ καί μέ τό γυιό τού Ζαχάρη όπως έξακο κολουθεϊ νά κάνη και σήμερα. λουθεϊ νά κάνη καΐ σήαιερα. Μέ χρι πού ήρθε ή μεταπολίτευση- κα] θ'βνθρωποι άνασάνανε λίγο Άλλά καΐ τώρα, τα πράγματα δέν έχουν άλλάξί-ι πολυ. Οί χουντικές ένεργειες παραμέ- νουν καΐ τα σχέδια τής δικτατο- ρίας, τα άπερίοκεπτα καΐ άνώ φελα έξακολουθοΰν νά έξελίσ- σονται καΐ νά ύλοποιοϋνται. Αύτό δμως οί Σχιζάκηδες, πατέρας καΐ γυιός, δέν τό χώ- νεψαν ουτε καϊ θά τό χωνέ- φουν. Είδικά τώρα. Άλλά βλέ- ποντας δτι τίποτε θετικό δέν γί¬ νεται, ίίχουν δγάλλει τό σχέ- διο τους. Είναι άποφασιαμένοι. «θά χτυιτήοουμε οποίον τολμή¬ ση νά μδς πάρη τό δίκιο μας. θά τα πέξω,με δλα γιά δλα:... Δέν άστειευόμαοτε. Άν ξαναέρ θη μπουλντόζα οτό χτημα μας, θά πρέπη ν' ανοίξη και τά- φους». Μά δέν είναι μόνο οί Σχιζά- κηιδες. Είναι καΐ ή περίπτωση τού κ. Μανόλη Στυλ. Γιακου- μάκη. "Ενός δλ,λου άνθρώπου πού άφοΰ δδωσε 8,τι εΐχε νά δώσει στήν κοινωνία, δημιούρ- γησε κι' ί!να χτόμα οτήν Βιο- ιμηχανική Περιοχή. Τώρα θέ- λο^ιν κι' αύτοΰ νά τοΰ τό πά- ρουν. Σέ έξευτελιστική, βεβαία τιμή. Και τό περίεργο είναι δτι ό ϊδΐος θέλει νά κάνει βιομηχα- νική μονάδα. ΚΓ δμιυς δέν τοθ έγκρίνουνε τα μέτρα πού ζητδ άπό τό ϊδιο τον τό χτήμα κι' ά- κόμη, δσο τοΰ δίνουν τού τό τΐουλοΰν μέ πολύ μεγαλλίτερη τίμή. Κι' είναι άκόμη πολλοί γιά τούς όποίους μδς μίλησε ό Πρόεδρος τήςΧοινότητος Καλλι θέας, πού ύαιοστήκανε τίς ουνέ- πειες της βλακώδικης χουντικης ενεργείας. Πέρα δμΐΰς άπό τούς άδικη- θένπες, είναι και οί λίγοι πού πηραν οίκόπιεδα, απόχτησαν οί- κήματά', στέλιωσαν μηχανήματα, κι' δλα αύτά σχεδόν χωρΐς δι- κή τους δραχμή. Πρέπει Λοιπό· καί έπιβάλλεται νά μάθη ό κό- σμος π ώ ς άποχτήσανε τα οί- κόπιεδα των άΛλων, τί έγγυι'ι- σεις έβαλαν και πηραν τα δά¬ νεια μέ τα άποϊα γίνανε βιομή- χανοι, καΐ τι χρωστοΰνε άκόμη. Γιά δλα αύτά θά πληροφορή- οωιμε άναλυτικά τό άναγνιοστικο κοινό, στό έπόμενο φύλλο τής 'Εφηιμερίδας μας, δπου θά έκ- θέτωμε καί τίς προσωπικές μας άπόφεις. Πάντως άπό τώρα ύ- ύπογραμμΐζωμε δτι ή θέση μας θά είναι άρνητική γιά τό λάθος της χούντας, πού λέγεται Βιο- μηκανική Περιοχή, τή στιγ)ΐή πού δλες οί πραγματικά μεγά- λες βιο-μηχανικές μονάδες, έρ- γοστάσια καί λοιπά έχουν δημΐ- ουργηθεΐ στήν Φοινικιά, πού φυσικά δέν είναι Βιομηκπνιχή. Περιοχή. • ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΟριο Τρίτη στίς 8 τό 6ρά δυ, θά συνεδριάση τό Δημοτικό Σι>μ6ούλιο. Σύμφωνσ μέ την πρό
  σκληση πού εστειλε ό Πρόεδρος
  κ, Ι. Χρονάκης, τα κυριώτερα θε
  ματα πού θά συζητηθούν είναι
  τα εξής: ι _ |
  1. Άνβσύστοση Έπιτροττης
  έλέγχου οτασθσλιών δικτατορι-
  κής περιόδου.
  2. Έκλογή νεας θέσεως γισ
  τα σκοσττίδια.
  3. Νομική Οπόσταση τής Φι-
  λαρμονικής καί τής Βικελσίας
  Βιβλιοθήκης.
  4. Έπανασυζήτηση τού θεμα-
  τος γιά τή μετονομασία των
  δημοτικώυ δρόμων.
  5. Συνεχίση η δχι τής προ¬
  μηθείας νεροδ 'ΑοχΟΜ&ν.
  Κι' άκόμη αίτήσεΐς άναψο
  ρές, έγκρίσεις προμήθειαν, πλη-
  ρωμές προσωπικού κ.λ.πν
  ΟΗΜΟΤΙΚ0
  ΘΕΜΠΤΒ
  • ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜ/Α
  ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ
  Έγνραψο πρός τα Άστονομι-
  κά Τμήματα: εστειλε ό Δήμαρ-
  Χθς κ. Καρέλλης, μέ τό όποΐο
  ζητά νά κινηθή ή διοίδικασία,
  για δσους χρησιμοποιοΰν κοινό-
  χρηστους χώρσυς τού Δήμου
  καϊ κυρίως πεζοδρόμια καφενεί-
  ων, καταστημάτων κ λ ττ. ώστε
  νά εϊσπραχθή ό σχετικός δημοτι
  κός φόρος.
  • ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
  "Ενα ώραΐο πίνακα ζωγραφι-
  κής (άκουαρέλλα) ση,μαντικής ά-
  ξίας μέ θέμα την Κρήνη ^Αορο-
  ζίνη (Σαντριβάνι) όπως ήταν
  τό 1.900 δώρησε στόν Δήμο
  ή κ. Άθανασία Ηλ. Κανακαρά-
  κη. Τό £ργο είναι τοΰ Άγγλου
  ζωγράφοο "Εντοιχχρντ Λήρ
  • Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑ
  Ό Δήμσρχος κ. Καρέλλης ώρί
  στηκε άπό τόν κ. Νομάρχη άντι
  πρόσωττος των Δήμων καΐ Κοι-
  νοτήτων τού ΝομοΟ Ηρακλείου
  στή Γενική Συνέλευση των Δή¬
  μων καΐ Κοινοτήτων Έλλάδας.
  Έπίσης όρίστηκε κα! ό Πρόε¬
  δρος τού Άγίου Βασίλειον;
  Βιάννον κ. Χατζάκης, γιά νά
  ταξιδέψη μαζϊ μέ τόν κ. Καρέλ-
  λη στήν Άθήνα.
  • Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΠΟΛΗΣ
  ΤΗΣ
  Μέ έτπστολή τού ό κ. άιμσρ
  χος κάνει Εκκληση ττρός ολους
  τούς Δημότες, νά φροντίζουν την
  καθημερινή καθαχιότητα τής πό
  λης μας, πού γίνεται ττιό έτπ-
  ταχτική τώρα τό καλοκαίρι.
  Ή πρωτοβουλία αύτη τού κ.
  Καρέλλη είναι άξιέτταινη καί
  ττρέτΓεΐ νά γίνη άττό δλους άττοδε
  Χτή.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Αύτοκινητισταί.
  Προφυλάξετε τα όχημιατά σας άπό ττυρκαϊές
  Συσκευές ττυρασφαλείας όχπμάτων
  «ΓΙΒΕ 8ΤΟΡ»
  Άσφάλεια 100%
  ΆτΓθκλειστική διάθεσις χονδρική - λιανικη:
  ΡΟΖΑΚΗΣ: Βασ. Κων)νού 51 — 1ος δροφος
  Τηλ. 222.695 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕ52
  ΔΙΑΦΗΜΙ_ΕΙ£

  αΠΗΘΕΙΒ
  Ψ9
  Άπουθΰνοσθε
  σΐόδιαφημισΐικό γραφοϊο
  ■ ι
  ΒΕΑΙΓΡβΒΗΣ

  Ζωγράφου 7—Τηλ. 281-161
  ΝΗΡΕΥΣ
  ΕΞΐναι τό καλύτερο Γυμνάσιον
  Έξασψαλίζει συγχρόνως ττροσόντα τριών Σχολών,
  Γυμνασίου — Σχολης Άσυρματιστών
  Έμπορσπ λοιάρχων
  ΟΙ ά—όφοιτοι δέν ύποχρεώνρνται νά έργασθοϋν
  στά ττλοΐα.
  Λαμβάνουν άναβολήν ΣτρατοΟ
  Άττολυτήρια Γυμνασίου ίσότιμα,
  εΐσάγονται είς Πανεπιστήμια, Άκαδημίας
  καί λοιπάς Σχολάς ή διορίζονται σέ θέσεις ξηράς
  Είσιτήριοι 24 Ίουνίου.
  Περισσότερες ττληροφορίες δίδονται:
  Εβανς 39, Ηράκλειον — Κρήτης, τηλ. 280.090
  ΝΗΡΕΥΣ
  Είναι τό καλύτερον Γυμνάσιον
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
  ΚΑΙ
  ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
  ΤΗΝ
  "ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  Είναι δΐκή οος
  ΒΥΤΟΗΙΝΗΤΒ
  5ΕΑΤ
  ΕΤ01Μ0ΠΛΡΑΑ0ΤΑ
  -124 - -127 - Ί33
  ι. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ -1. ΝΑΡΙ.ΑΚΙΙ
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 165
  ΤΗΛΕΦ. 285885
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
  ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
  ΙΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ
  Άπό τή Δημο-τιχή Σύμδουλο
  Δέσποινα Σκαλοχωρίτου, τταρα-
  <&τ)0ιΉ<αμε νά κάνωμε την Βιενκρί νηση δτι άνήκει στόν χώρο της Άριστεράς, άλλά δέν είντω έν- τανιμένη στό Κ.Κ. 'Εσ., πλήν δ- μως σέ όρισμένες ΤΓεριτττώσεις δ- ττου οί άττόψεις της βννέττεσαν, συνεργάστηκε μέ αώτό. 0 ΛΙΙΚΗΣ ΘΕΟΛ0.ΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Τ0 ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ «ΕΡΓΟΤΕΑΗ» Άναγνώστης μας, πού ύπο- γράφει μέ τό ψευδώννμο «"Ενας φίλος τοθ ποδοσφαίρου», μάς ά- ττέστειλε τό τταρακατω κείμενο γιά τόν Μίκη Θεοδωράκη καΐ τό γήπεδο τού «Έργοτελη», τό όττοίο £χει ώς εξής: Λόγοι ήθικής τάξεως, νομίζω, δτι έττιδαλλουν στόν διάσημο μουσικοσννθετη κ. Μίκη Θεοδω ράκη, νά ττροτιμήση τό γήπεδον «"Εργοτελους», γιά τίς συναυλί- ες τοι/. ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Λόγω άττροβλέτΓτοΐ' κωλύμα- τος δέν κατέστη δυνατή ή μηνι αία διαδούλίυσις μεταξύ προε¬ δρείον καί μελλών. Ό Πρόεδρος καί τό σνμβούλι όν δέν Έπαυσαν νά τταρακολου- θοΰν καΐ νά άγωνΐζονται διά τα δίκαια αίτήματα τής τάξεως μς Έν Ηρακλείω τή 16-6 -75 Ό Πρόεδρος Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ό Γεν. Γραμματεύς ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΛΗΟΕΙΑ Ή Άλήθεια μοιάζει μέ τό φάρμακο πού είναι πικρό, μά τόσο σωτήριο γιά τόν όργανισμό. Δ. ΒΕΡΝΛΡΔΑΚΗΣ Καμμιά χαρά δέν μπορεΤ νά συγκριθη, μέ τή χαρα. ιτού νοιώθεις, δταν πσ- τδς γερά στό Εδσφος τής Αληθείας. ΒΑΚΩΝ 'Ακόνιζε πάντα τή γλώσ- σα σου, στό άκόνι τής Ά- λήθειας. ΠΙΝΔΑΡΟΣ Νά λές ττάντοτε την 'Αλή- θεισ, γιατι είναι άτιμωτι- κό, γιά τόν έλεύθερο αν- θρωττο, νσ θεωρήται ψεύ- ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΟΥΡΙ_ΜΟ_ ... Καΐ Στήν ΠλατεΤα Ρήγα Φεραίου, στήν καρδιά δηλαδή τού Ηρακλείου καί λίγα μέτρα αττό τόν Άγιο Μηνά, ΰττάρχει αύτό τό έτοιμόρρ>οπο . κτίριο, ττρός δόξαν τού το-
  ττικοΰ ΤουρισμοΟ. Δέ νομίζομε ότι χρειάζονται σχόλια. Απλώς ττροσθέτομε την ττα-
  ρατήρηση ενός συμπολίτη ττοθ είπε: «Άν ήτανε κανενός φτωχοΰ, θά τδχανε ριγμένο
  άπό καιρό...».
  ... Το»ρΐαΊικό^αφογμόμοίρο
  Ή όδός Δαιδάλου, είναι άπό τούς πιό τουριστικοΰς δρόμους τού Ηρακλείου. Ό
  δρόμος ούτος άττοτελεΐ συγχρόνως καί τό... τουριστικό μας σφυγμόμετρο, δεδομέ-
  νου δτι δταν ύττάρχει κινήση στίς ώραίες τουριστικές ταδέρνες ποΰ βρίσκονται στη
  σειρά, σημαίνει δτι γενικά ό Τουρισμός τοΰ Ηρακλείου πηγαίνει καλά. Οί ρέκτες
  καταστηματάρχες έ'χουν φροντίσει γιά όλα, μέχρι καί λουλούδια.
  ... ΆΑΑοΐινοΙ καιροΐ
  Στόν παραλιακό δράιιο ποΰ συν-
  δέει την Ιεραπέτρα μέ τή Ση-
  τεία καΐ στό Οψος τοθ Μακρύ
  Γιαλοΰ, ύπάρχει άκόμη αυτή ή
  τεραστία ταμπέλλα που θυμίζει.
  στούς περαστιχούς... χοίρους
  περαθρένους και... άνύριστους.
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  Γιά «ού-; Αμερικανόν»
  Γιά «ού» Αρμόδιον»
  ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΥ8ΕΝΤΙΚ0 ΕΠΙΤΟΠΙΟ
  23 ΙΟΥΝΊΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΒΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΠΠΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΤΑ ΕΠΜ_Λ//,
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΟΝΟ
  Ρεηορτάζ
  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΑΡΙΤΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
  ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙ Σ ττου δημοσιεύομε σημερα, είναι τταρμένες άπό'τούς α¬
  πλούς άνθρώπους πού συνδέονη-αι ά μ ε σ α μέ τό θέμα των Βάσεων. Μιλοΰν
  οί Τυμπαχιανοΐ καί έκφράζουν τίς άπόψεις τους, μέ τόν ϊδιο αύθορμητισμό καί
  την Τδια άττλότητα, μέ τα όποϊα' ξεκίνησαν καί ττρίν λίγο καιρό ττ ρ ώ τ ο ι
  τόν άγώνα γιά τίς Βάσεις. 'Ένα άγωνα πολιτισμένο, άμυντικό, άξιοπρεπή, αν¬
  τ ρίκιο. Οί άνθρωποι αύτοι, είναι οί ίδιοι ττού χρόνια τώρα καλλιεργοΰν την
  εΰφορη γή τού Μεσαρίτικου κάμπου, ττροσφέροντας στήν Οίκονομία τής Κρή¬
  της και γενικώτερα στήν Έθνική μας Οίκονομία, άξιόλογα ώφέλη.
  Είναι οί τίμιοι δουλευταδες τής Μάννας Γής, πού σκυμμένοι καρτερικά έττί-
  μονα, εύσυνείδητα ττάνω στό «φάλΐ τής Κρήτης», μέ τα κανάκια, τα ζεστά
  χνώτα τους, τόν άρμυρό ΐδρώτα, κάνουν τή Γή αύτη νά καρπιζη, νά γεννά, να
  φελσ. Ταγμένοι σ' ένα ύπέροχο ττροορισμό,- όπως δλοι οί δουλευταδες καϊ
  ξωμάχοι, δουλεύουν καί προσφέρουν, προσφέρουν καί δουλεύουν, σ' Ινα άπειρο
  κι' άτέρμονα κθκλο ζωής, ττοΰχει κάνει τή δουλειά έργο χαράς, δηλαδή λύ·
  τρωση.
  Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οί ανθρωποι ετούτοι, πού φροντίζουν άβιάκοπα,
  άκούρα—τα, καρτερικά κι' εύσυνείδητα «γιά αυτόν τόν τότκ> ττοθναι δικός
  τους», νά μείνουν άμέτοχοι, άνέκφραστοι, σιωττηλοί, την ώρα πού κάποιος
  τούς τόν ττέρνει; Καϊ τόν τόπο τους των Τυμττακιανών τούς τον ττήροτν, μέ τό
  νομιμο τρόπο τής άναγκαστικής άπαλλοτρίωσης. Τούς τόν ιτήραν σε καιρούς
  •πού κάθε αντιδράση ήταν καταδικασμένη. Καί σημερα, πού τό άγχος τής έ-
  σωτερικής σκλαβιάς, βγήκι. άττάλαφρο μεσα άττό τα μττέθια ντος, κι' ΰστερα
  άπό ενα 6αθύ καί μακρόσυρτο άχ' ήρεμήσανε, βλέττουν — σέ ώρα πλήρους
  λειτουργίας των δημοκρατικήν θεσμών — να τόν χανουν καί ττάλι. Σέ μιά
  ώρα πού δ,τι έ'χασαν περίμεναν νά τό ξαναττάρουν πίσω, τα ττράγματα πάνε
  πρός τό χειρότερο
  Αύτό τό παράπονο, τό παραπονο τής εύλογημένης τους Γής, πού νοιώθουν
  χρέος ίερό να την υπεράσπισιν, όπως παλ,ά έκεΤνο. ποθ ^^^
  σανε, οί μεγάλο. καί τψημένοι προγόνο. τους, έκφραζουν με όσα μας ε.τταν
  στό μαγνητόφωνο οί ώραϊοι Τυμττακιανοί.
  Γ.α τίς ξένες 6άσε,ς στήν Κρήτη, έχομε τταρε. κ, αλλες ττολλες τταρα
  ττολλές συνεντεύξεις. Άρχίζομε ομως άττό τίς συνεντευξε,ς των ιδ.ων των
  Τυμττακ.ανών, πού ττρέπε. σάν έκττρόσωττοι τού άπλου λαου, να δωσουν τις
  ννωμες τους καί νά έκφέρουν τίς άπόψεις τους.
  Άδολα χωρίς σκοπιμότητες, άπλά καί αύθόρμητα μάς μιλησανε, μα συγ¬
  χρόνως μέ διαθέση, άγων,στικότητα καί ψυχικό σθένος, γιά την άδικια ττου
  τούς γίνεται. Γ . -
  Πρίν λοιπόν δημοσιεύσωμε όποιαδήιτοτε άλλη συνΐντευξη με ττροσωττα ετπ-
  σημα ή μή, δίνομε ευθύς άμέσως τίς βασ.κές γνώμες των Τυμττακ.ανων γ.α το
  μεγάλο αύτό θέμα, πού τόση άναστάτωση τούς έ>ερε, από την πρωτη στιγμη
  ττού άρχισε νά γεννιέται.
  Μιά άποψη απο τη λαοθάλασσα στήν πΛστεια τού Ιυμιιακιου γιά τίς ξένες Βάσεις,
  δπου κύριος όμιλητής ήταν ό διευθυντής μας κ Μάνος Χαρής.
  Ο Έμμ. Καπετανάκης, ένας γνησιος Τυμπακιανός,
  μέ μεγάλη δραστηριότητος στό θέμα των Βάσεων.
  Μετά τή μεγάλη συγκεντρώση στό Τυμπάκι για τίς ξένες δάσεις στήν όποίσ ττη-
  ραν μέρος καί μέλη τού Συλλόγου «Ό Δασκαλογιάννης», πραγματοττοιήθηκε επί
  σκεψη στά έργα, τα όποΐα προεκάλεσαν την αντιδράση των Τυμττακιανών
  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ
  Δήμαρχος — 69 χρόνων
  ^Έιατροσωτη,.· τή γεν,κή άγανάχτηση των κατοίκων τής κωμο¬
  πόλεως Τυμττακίου Τό Τυμπάκι, έττϊ 35 όλόκληρα χρόνια, ύφί
  σιατσ -εραστιες ταλαιττωρίες καΐ δοκιμασίες Έττΐ γερμσνικής
  κα οχή μάς εξεδίωξαν οί Γερμανοΐ καΐ σάν πρόσφυγες, έττΐ 4
  χρόνια οϋτίτις περ'θυσίις μας μιτορούσαμε νά σταματήσωμε Έ
  πανηλθαυε μετα 4 χρόνια καΐ βρήκαμε τα σπίτια μας τελείως κα
  ταστρρμ·ιένα, κατεδαφισμένα. Ούδεμιάς άποζημιώσεως έτύχαμε
  τταμ' ούϋενοι. ' Εκαστος έκ των Ιδίων, ράκη ψυχικά, οίκονομικά
  κα' σωματικάς κατϋρθάσαμε νά άνοικοδαμήσωμε ένα σπιτάκι
  για νά οτεγάσωμε τα παιδία μας.
  Δέν μάς εφτυνΐ. οϋτή ή ττεριπέτεια, ή μοίρα μας μάς έφύλλα-
  γε την κατάστσση σύιή ττού μάς δημιούργησε τό άεροδρόμιο.
  Κατ' αρχάς μάς ότιολλοτρίωσαν τίς ώραιότερες κα! άττοδοτικώ
  τερες έκτάσεις τού χωρίου μας γιά τό άεροδρόμιο καΐ άττό
  ι-.αιροϋ είς καιρόν έττεΓετείνοντο αύτές οί έγκαταστάσεις, καΐ ε¬
  γίνοντο απαλλοτριώση στά καλλίτερα χωράφια καΐ στά ττιό
  εΰφ'ίρα. ίΐ. οΆλοι/ς έδιναν ψίχουλα και σ' αλλοιΐ^ έττΐ 20 τώρα
  χρόνΐα οι'ιδεμία αποζημίωση έδωσαν.
  Ό κόο-μος υφίστοηο δλα αΰτά μέ καρτερικότητα Πρό διετίας
  πίρίπου, επί Χουντικής καταστάσεως, άτΓαλλοτ'ρίωσαν άναγκα
  στικώς "ά εττίμσχα ώραιότατα παραλιακά χτήΊματα - οίκόιτε-
  δα, ανεκτιμήτου ό£χ·ς ττερΐ τα 500 στρέμματα, μέ μιά έξευ-
  τελιστική τιμή καΐ παρά ταυτα, ούδεμία άττοζημίωση Ιδωσαν
  Άλλά €ίνΐ είναι μόνον αύτό Τό έπίσημο κρότος έκαμε καΐ προ¬
  σφύγη στόν "Αρειο Πόγο γιά νά ελαττώση κι' αυτήν την έξευτε
  λιστικη τιμή Λόγ<.· της τότε καταστάσεως δέν ήδυνήθηιμεν να ττρ',βιομεν ε,ς ουδεμίαν διαμαρτυρίαν. ΕΓνα >εγονός ότι τα ί.ργα αθτά τα έχρηματοδότησαν οί Άμε-
  ρ,κάνθμ, για ληγοριοσμο τού ΝΑΤΟ καΐ συγκεκριμμένα τού λε-
  γομΐνου πεδίοι· 6ολή,, τό οποίον έσχεβιάζετο
  Μάλστε είπαν ότι θο κατελάμδαναν καΐ άλλα χτήματα, στό
  ν^τιώτερο μέροι, τα όττοϊα μετα την άποχώρηση άττό τό ΝΑΤΟ
  έλπίζαμε ιί' έμϊϊ'", δτ· αυτομάτως θά σταματοΰσαν τα έργα
  τής έττεκτάσεθι,ι, κα' οί κόττοικοι θά εγίνοντο πάλι κύριοι των
  κτηιιάτ[».ν τους 'Λλλςχ δχι μόνο δέν εγινε αύτό, άλλά αντιθέτως
  επεταχύνθη όρυθμός των έργων σέ τεράστιες έγκαταστάσεις ττού
  μάς ένέ6αλλον σέ μεγάλες άνησυχίες καΐ άφ' ής στιγμής διεθό
  θη ότι κσΐ αί δάσεις άπό την Ήττειρωτική 'Ελλάδα, θά μεταφερ-
  θοΰι'στήν Κρήτη, εκορυφώθη ή άττελτπσία καΐ άπογοήτευση των
  κάτοικον κα! βλέπετε αύθορμήτους λαϊκάς συγκεντρώσεις, λίαν*
  δεδικαιολογηιιένε^,, όλλά είς τό πλαίσιον πάντα, τού πολιτι-
  σμου Δέν παρεκτράπημεν, άλλά απλώς παρακαλέσαμε καΐ
  σταμάτησαν τα ίργο·.
  Θα έξακολθιθθήσωμς άγωνιζόμενοι γιά τό δίκαιον των αίττνμά
  των μαΓ-, δλπ γενκώ<, μέ μιά ττνοή, ουδενός έξαιρουμένου. Έ- μεϊς έτπμέιομε δ'οτι παρά τίς διαδεβαιώσεις τοθ ΎττουργοΟ Εθνικήι, Αμύνης, κ(?ι κατόπν των δσων σάς προείπον, ουδείς μ—>ρε* να τεισθή ότι ούτως έχουν τα ττράγματα. Έν πάση περι
  πτώσει, υπο τοισϋ-;ος συνθήκας νομίζω ότι δίκαιον είναι τό αϊ-
  τημά μας καΐ δΐκαιοι, ό αγώνας τόν όττοΤον κάνωμε. Ώς πρόε
  δρος, έκΓτοοσωπόόν τή>< όλότητα των κατοίκων, σάς εύχαριστώ θερμότατα για την αυθόρμητον καΐ είλικρινη αυτήν συμηταράστα σ σσς : αί θά σάς παρακαλέσωμεν νά μάς σννδράμετε διά τταν-Γς μεοου στό δίκαιο άγώνα μας καΐ τόν σκοπόν μας. Πάν τως σημειώοετε ότι εμείς μέ κανένα τρόττο δέν θά άνεχθοθμε τή συνεχίση των έργων "Αν ττραγματικά έθνικοΐ λόγοι γιά τό συμ- φίμζν τού Κράτουΐ, μσς, όηταιτήσουν νά άτταλλοτριωθοΰν δλλες έκτάσεΐι,, θ,χ δεχθούμε να παραχωρήσωμε, υπό τόν όρον ότι θά έκλείψουν ^ί £ι:α-υπτόσεις καΐ θά πληρωθοΰν στήν πραγματική ά- ξίο καΐ προκαταΡολικώς*. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έργοδηγός ■— 32 χρόνων «Μετά άπό όσο: μας κάνανε στήν Κύττρο, έπρεπε νάχωμε άττο- χωρήση άτό τό ΝΑΤΟ καΐ στρατιωτικώς καΐ πολιτικάς. Διότι εϊδαμε την άδυναμία τοθ ΝΑΤΟ εΐδικά στήν 'Ελλάδα κι' αύτό θα συμβή καϊ σ' αλλα μέλη τού όττωσδήΊτοτε. Διότι οί Άμερικα νοΐ εχουνε ίμττεριαλιστ.κές ΐδέες καΐ ττρέττει όπωσδήττοτε άττό έδώ να έξαλειφτοϋν; οί δόχτεΐς τους Τ?;ν τιρωτο6ουλία πρέττει νά την πάρουν τα πολιτικά κόμμα τα, μέ Ί^^ ςτ.μτταράστασητοΰ ΛαοΟ Σέ ττερίτΓτωση ττού ένα κόμΐια δέ» πάρει θέση, οί όπαδοΐ τού σά Λαός, εχουνε χρέος να ττάρουνε θέση Γ κχ τσ έργα πού γίνονται έδώ στό Τυμπάκι, άπ' δ,τι ξέρω τα έχουνι χρηματοδοτήσει οί 'Αμερικανοΐ και οί "Αγγλοι πού θέλουν εισί νά έκμεταλλευθοθν τό χώρο τό 6ικό μας Δηλαοή νά έξυττηρετουνε στρατιωτικοί σι>μ<ρέροντα δικά τους κο,ι δχ για τ-,ν άμυνα τής Ελλάδος. 'Αττό καθαρά οίκονο μική άποψη, άν τό κράτος ήθελε να φέρη συνάλλαγμα, μττοροΰ- σε νά μάς δώση την εύκαιρία μέ την καλλιέργεια τής γής μας, νά ττροσΦέρωμε στήν Έθνική Οΐκονομία ττάψα ττολλά». ΑΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωργός — 26 χρόνων «Όταν ειμαθτΐ ίτο ΝΑΤΟ, οί Βάσεις ήτανε κσλό γιά την 'Ελλάδα Τώρα τκ.·.Ί φύγαμε καΐ ήτανε αιτία τό Κυπριακό, οί Βάσεις ττρέιΤίΐ να <:ΰγοΐΛ'ί, τουλάχιστον ό—ό την Κρήτη καΓγε- ^ικά όητό τή«; ΐλλάδα Για τό Τυμπάκι είναι μίγάλη καταστρέψη Οί βάσεις είναι ένα 9έμπ ττού οίν πρίπει νά μονοπωληθή άπό κανένα κόμμα, άλλά νά άντιμεκύτπσθή γενικά, οπτ' δλα τα κόμματα» ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γεωργός «Πιστίυομε ακραδάντως δτι τα έργα άνήκουν στό ΝΑΤΟ καθ" δτι τό αεροόρόμιο ίνήκει έξ άρχής τώρα καΐ 20 χρόνια, στό ΝΑΤΟ Λένε οί 'ίδιο· οί άρμόδ'οι διοικητές άεροττορίας πού ήλθα^ εδώ, ότι 6εν υπάρχουν άεροδρόμια χωρίς κτίρια "Αρα τό άεροδρόμιο είναι τοθ ΝΑΤΟ καΐ τα κτίρια έττισης Μέ τό κου- τάλι δηΛσοη μάΓ τό όάλανε οί ίδιοι στό στόμα, χωρΐς νά τό θε λουν. Επ-ισης ό αοχηγός τοθ ΝΑΤΟ είναι ή Άμερική Τα αλλο: κράτη άκςλουθοϋν καΐ διατάσσονται άττό την Άμερική Είναι λοιττόν έπόμενο δτι κ·' έδώ οί Άμερικάνοι θά κάνουν κουμάντο κι' αύτοι 6ά έρθουν να καθίσουν Άλλά δέν θά τούς αφήσωμε νά μττοΰνε, γιατΐ δύσκολα φεύγουνε» ^ Ιί/ίΙΙ». ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεωργός (' Αν τό κράτος 6έλει να μάς ττάρει τα χωράφια μας, νά μάς δώση τα ·χτήμ«?τα τοο Βασιλιά στό Τατόι ττού εΤναι 70 χιλιάδας στρέμμα'α Μδ τταίρνει τή γής τής έτταγγελίας γιατΐ σά ττϊ»· γη π<- δεν δρίσκεΐι, σέκανέινο: μέρος τού κόσμου "Αν λοιττόν τή κρά~ος νομίζη ότι τό έδαψος μας είναι τόσο άπαραίτητο γιά την άμυνα τή χώρας, άς τό πάρη κι' άς μάς δώσει τό Τστόι,χ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεωργός — 70 χρόνων Έμεϊι ε'ίμαστί καλοΐ φίλοι καϊ φιλοτιμοι, οί Κρητικοΐ. Δυ- σ-υχώς όμω; κυρ,οι Άμερικάνοι μή μάς πατήσετε τον κάλο, γιατί τό-,ει, ε'ιμαΌτε ίκσνοΐ νά σάς φάμε. Δέν έζήσαμε ττοτέ ε¬ μείς ύπόδουλοι καΐ 6ε-χ· θά γίνη κάτι τέτοιο οϋτε καΐ τώρα. Ξεσηκίοθήκαμε ΐΓρώτι,ι οί Τυμττακιανοΐ, άλλά άμέσως άκολου- θήσανε δλοι γιατ· κατολαδαίνουνε τί φωτία μπορεΤ ν' ανάψη άττ' αύτη την μτταρουταττρθήκη. Άποδειχτήκανε οί Άμερικάνοι κα- κο· φίλοι, ξεψτελισμΐνοι, άττίττεώνες, πού ττροστταθοΰνε μέ τα δολ λάρια νά έξαγοράζουν τούς άλλους. Νά φύγουν άττό τα χωράφια μα-; Θέλομε να «Ιχκμε την άξιοττρέττειά μας κι' δχι νά ύττοδου λοιθοΰμε στούς γκάγκστερ». ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Γεωργός «Ό κ. Κ.ωνιωτάκης μάς εΐττε ότι τα έργα είναι έλληνικά καΐ άν κα^μκ» ςορά γυρίσουν στό ΝΑΤΟ θά μάς ένημερώση. Άλλά έμεΤς δέν τό τιιστέψομε καΐ ούτε δταν τό εΤπε ό Αβέρωφ. Πρά¬ ττει νά συνεδρ'άση ή Βουλή μέ δλα τα κόμματα καί νά μάς δια βεβαιώσουν Άλλοιος δέν πρόκειται νάρθουν Άμερικάνοι έδώ ττέρα. Τα χοφάφι ϊ μαι είναι δικά μας καΐ θά άγωνιστοθμε γιά έτούτη έδω τή γή·». "ΣΑΡΑΝΤΑΔΕΣ» «Έ Υϋ τϋυ πατέρωυ μας δέν θά πέση σέ χέρια ξένων» "Εν^ς άπό τού·, Τομπακιανους, ττοΰ τού ζητήσαμε τή γνώμη τοο, ττροτίμησε νά |ΐό<, τή δώση γραφτά. Τή δημοσιεύομε αΰ- τούαια, γιατϊ δίνει μέ τόν αΰθορμητισμό κα) την άδρότητα τής γλώσσα τοο,, χαρακτηριστικά την είκόνα τού ολου θέματος. Την ΰττογραφε. μέ το όνομα «Τυμιτακιανάκης», ττού συμδολίζει, πο- λΰ έξυπνο, δ-,τωι, ε'ιπαμε κι' αλλη φορά, την καθολικότητα τού θέματος καΐ την άντιμετώττισή τού μέ γενική ΰττευθυνότητα. Νά λοιτιον τί γράφει ό «Τυμττακιανάχης». Νοτιως τού άεροδρομίου Τυ- μττακίου καΐ στήν άντίπερα δχθη άπλώνεται μία τταραθαλασσία έ¬ κτασις ττερίπου 6 χιλιάδες στρέμ ματα.ΕΤναι μιά άττό τίς εύφορώτε ρες Πεδιάδες τής Κρήτης Παλιά όνομασία τής περΥοχής ήτο Σα- ραντάδες διότι κάθε Ινα κιλό σποράς άττέδιδε σαράντα καΐ πλέον κιλά καρποϋ. Άργότερα μέ την κατασκευή τού άεροδρο¬ μίου καΐ έξ αίτίας τής μακράς α¬ ποστάσεως ττού δημιουργήθηκε τα χωράφια οτύτά παρ' δλο πού είναι ττοτιστικά (σέ δάθος 3-4 μέτρα βρίσκεται άφθονο νερο) παραμελήθηκαν άπό τούς άγρό- τες τής περιοχής καΐ έκαλλιερ- γοθντο μόνο μέ άμττέλια καΐ . μποστανικά. Ό έρχομός τής Χούντας δρίσκει τούς Χωρια- νούς άγωνιζόμενους γιά έ'να δήθεν άναδασμόν ττού επρόκειτο νά γίνη καΐ τελικά σταμάτησε Περισσότεροι άττό 20 άγρότες τού Τυμπακίου βρέθηκαν μέ τίς εύλογίες τού άθλίου Πατταχοϋ είς τό στρατοδικεΐο καΐ άχολοϋ- ^ είς τάς φυλακάς των Χανίων «4 μέ ποινές 6 - 1 μήνες Ό άναδα σμός σταμάτησε άφοΰ φυσικά έκττληρώθηκε ό βασικός στόχος τής Χούντας ττού ήτο ή καταμέ- τρησις τής περιοχής Πολλοΐ ά- ποδίδουν στόν δήθεν άναδασμόν στήν άρχή τού ξεττουλήματος στό ΝΑΤΟ την αναφερομένην πε ριοχήν, στήν οποίαν καΐ ό Έ6ρα ικός'παράγοντος δέν εμεινε άμέ- τοχος, στήν άρχή ώς γενικοΐ με- λετητές καί σύμδουλοι τού κρά- τους στόν πραγματοποιηθέντα ά- ναδασμό στήν Α Ζώνη Μεσσαράς μέ κσ/τασκευάστρια έταιρεία την ΞΕΚΤΕ καί κατόπιν δήθεν μιά Έβραική Έταιρεία θά άναλάμ- 6ανε την ττεριοχή γιά νά έκανε μία ττρότυπη καλλιέργεια ύπερ- ττρωΐμων σταφυλιών ή καφεφυ- τεία. Άργότερα καΐ αύτές αί φή μες διαλύθηκαν γιά νά έπισημο ττοιηθεΐ πλέον τό ξεττούλημα πού δρχισε καΐ ττραγματοποιήθηκε έττΐ Χούντας γιά νά γίνουν Να- τοικές βάσεις, πεδίο Βολής καΐ νά έξυττηρετεΐ α) την άσφάλεια τού Ίσραήλ καί 6) τα σκοτεινσ συμφέροντα τής Άμεριχής στήν Ι|Μέση Ανατολή. Κα! έγινε αύτό τό ξεττούλημα άττό " Ελληνες μέ σκοττό νά μετατρέψουν όχι μόνο την περιοχή άλλά κα! την Κρή¬ τη όλόκληρη σέ άληθινό όπλο- στάσιο τοθ θανάτου Τό 1971 προκηρύχτηκε διεθνής διαγωνι- σμός γιά την έκτέλεσι τής ττρώ- της φασις τού έργου ττού άν δέν απατώμαι, ή ττροκήρυξις δημοσι εύτηκε στΐς έφημερίδες έκάλυτπε τό ττοσόν των 90 έκατομμυρίων δραχμών (δολλαρίων,) "Αρχισε λοιπόν τα έργα ή ΞΕΚΤΕ καΐ μα ζΐ της άρχισαν καΐ οί παντός εΤ δούς αύθαιρεσίες Κατ' αρχήν άρχισε να ξε,μπαλώνη τόν Γερο- ποταμό καΐ νά παίρνει τό πολύ- τιμο άμοχάλικο μέ τίς εύλογίες ή μέ την άδιαφορία τής τότε διω ρισμένης κοινοτικής άρχής καΐ χωρϊς να λαμδάνει ύπ' όψιν τίς διαμαοτυρίες των ίδιοκτητών χω ριανων —ροσκομίζοντας τεραστία κέρδη, άφοΰ εύρισκε τεράστιες ποσότητες έτοιμο άμμοχάλικο ή σχεδόν ετοιμο "Αρχισε νά κοπα πατή τα χωράφια νά ανοίγη δρό- μους νά ξεριζώνη δένδρα χωρΐς κάν να λαμβάνη κανένα ύττ' όψιν της Ακολούθως άρχισε νά κάνη την έμφάνησΐ της ή Αθηνά ική Τε χνική ή όποία συνέχισε τό κακο ποίον έργον τής προηγουμένης είς ΐσην κλίμακα Άρχισεν λοι¬ πόν νά άνεγείρη οΐκήμοπα είς την έν λόγω περιοχήν πλησίον τής Παναγίας Πυργιώτισας καΐ στήν περιοχή Καίσικά νά κατα σκευάζη τεράστιες Άποθή>ες.
  Σημειωτέον ότι γίνονται αύται
  αί αύθαιρεσίαι χωρΐς να έχη δο¬
  θή οϋτε μία δραχμή είς τούς δι-
  καιούχους Εάν ληφθή ύττ' όψιν
  ότι κατά τάς έκτιμήσεις των αρ¬
  μοδίων θά ττληρωθή 20 - 30 χι¬
  λιάδες δραχμές τό στρέμμα κα!
  δέν φθάνει μόνο ή ψιχουλώδης ά-
  μοιβή άλλά τό δημόσιο καΐ οί
  δικηγόροι έχουν έμπλακεϊ σέ ίνα
  άβυσσώδες δικαστικό άγώνα μέ
  άδέβαια άποτελέσματα.
  Ή γή αυτή των πατέρων μας,
  αυτή τΓοό σαρανταττλασιάζει
  τόν καρττόν τής σποράς, ή γή
  αυτή ττού μέ τίς είδικές καιρικές
  συνθήκε,ς τής τχεριοχής μττορεΐ να
  δημιουργεΤ τίς πιό δυναμικές
  καλλιέργειες (άττό ΰπαίθρια χει-
  μερινή ντομάτα) ώς καφεόδεν-
  δρα καΐ δεν ξέρει κανεϊς τί άλλο
  ήθελε καλλιεργηθή ή γής αυτή
  ττού είναι δική μας) Έξ αίτίας
  των κακών Έλλήνων τού Σιω-
  νισμοθ καΐ Άμερικανικοΰ Σ«-
  βινιάμοθ, γίνεται άντρο θανά¬
  του καΐ συμφοράς καΐ τχοφ'
  δλες τις μηχανοραφίες των σκο-
  τεινών μηχανισμών καΐ την προ
  βοκάτσια είς βάρος τοΰ Τυμιτα
  κιανοϋ λαοΰ ΟΊ Τυμττακιανο! δέν
  θά ΰποκύψουν δέν θα λυγίσουν
  όποιοδήττοτε καΐ αν είναι τό
  τίμημα άλλά θα πολεμήσουν μα-
  ζΐ μέ τό σύνολο τού Κρητικού λα
  ού καΐ θά νικήσουν.
  ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Τί γίνεται ατήνάλλη Κρήτη
  ΤΗ ΕΡΓΠ ΤΗΣ Ξ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΒ
  ΜΗΡΙΙΝΙΙΙΙε! ΜΪΙΓΡΜΪ! ΙΗ 10 ΙΠΗΙΙΙΝΕΙΙΙ Η*Ι ΡΗΜ1Ι
  Δημοσιεύομε τρείς άκόιμη φιοτο-
  γραφίες άπό τα έργα πού κάνει
  »ι Ξ.ΚΚ.Τ.Ε. οτό Κά6ο Σίδερο
  Σητείας, ντά τώ όπβϊα είχαμε
  άσχοληθεϊ έκτεταμένα στό προ-
  ηγούμενο φόλλο μας. Όπως
  είναι ννωστό, ή ϊδια έταιρία ξε-
  κίνησε η^ώτη' καΐ τα έ,πίμαχα
  £ργα στό Τυμπάκι, γιά νά τα
  συνεχίση, μετά ή
  ίθί — ΤΕΧΝΙΚΗ», ένίδ ή Η.Ε.
  Κ.Τ.Ε. κράτηοε μόνο άπό τιλευ-
  ράς Τυμποκίου τα £ργα πού γί¬
  νονται μέοα οτό Άεροδρόμιο
  ν<διαδρόμους κ.λ.π.). Γιά τό ρεπορτάζ αύτό, &πακ; λέμε καί άλλοϋ κρατηβτνκα'με 3 ώρες στή Χωροφυλακή Σητείας καΐ σύιιφωνα μέ σημα τοθ Διοι- κηιοθ της Βάσεακ; Ζί|>ου οη-
  %>*. .****■
  Ανάμεσα στά ττολυποίκιλα μηχανήματα τής Ξ.Ε.Κ.Τ.Ε ύπάρ
  χοι-ν και όδησ-ρωτήρες σάν τόν είκονιζόμενο
  ματίστηκε σέ βάρος μας δικο-
  γραφία μέ την κατηγορία της
  κατασκοπίας (Α.Ν. 375), άλλά
  τελικά γλυτώοαιΐ€ τό Στρατοδι-
  Κ! 10
  "Ηδη ό Είσαγγελέας Ηρα¬
  κλείου, δττως λέμε καΐ στήν 1η
  σελίδα, διέταζε τό Τμήνα Α¬
  σφαλείας Ηρακλείου, γιά προ-
  ιι(ΐκρΐίκιι οί βάρος μας.
  Μιά γεννήτρια τής Ξ.Ε.Κ.Τ.Ε. στό Κάβο Σίδερο δίνει ρεΰμα στά κομπρεσέρ πού
  δουλεύουν δαιμονισμένα στίς έκ6ρα]|ύνσεις.
  Το τελεντα^ σημεϊό τού δοθέντος δρόμου οτό άκρο σχεδόν τοΰ Κάβο ΣίδερΓ
  Τα Ιργα με τη βοηθεία των μηχανημάτων προχωροϋν έντατ.κά.
  23 ΙΟΥΜΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΑΙΔΑ 5
  ΜΙΑ ΒΠΟΚΠΙιΥΠΤΙΚΗ ♦ ΕΝΒΙΠΦΕΡΟΥΣΒ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΠΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΟΚΡΟΧΡΟΝΙΟ
  -ΙΠΝΙ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμαχος τού Αμερικανικοϋ ΊμπεριαΑιομοϋ
  ΠΩΣ ΠΡΟΚΙ1ΑΕΣΕ ΤΟ Κ ΥΠΡΙΠΚΟ 0Ρ11ΜΙ1
  ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  Έβ&αϊοι * Μαόόνοι • Ύέητονεπ
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  « — 3ον —
  ι
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ καί σήμερα καί έλπίζομε νά συνεχίσωμε, δσο μάς έτπτρέψουν οί
  «δυνάμεις τού σκότους», την έ'ρευνά μας γιά τόν Διεθνη Σιοονισμό, ττού βρίσκεται
  έττί κεφαλής των σκοτεινών, ακριβώς, δυνάμεων.
  Όττως διαττιστώνουν οί άναγνώστες μας, ή εφημερίδα μας ττού τόνισε άττό την
  άρχή τής εκδοσής της τούς σχετικούς κινδύνους, δίνει ίδιαίτερη βαρύτητα στήΐ'
  έρευνα αυτή. Και τουτο γιατί, όπως εϊτταμε άπό την ττρώτη μας έκδοοη, σκοπός
  μας είναι ή άντικεΐμενική διαφωτίση καί ένημέρωση τού Λαοϋ.
  Θεωρήσαμε λοιπόν ένα άπό τα πρωταρχικά χρέη μας, νά δώσωμε στό κοινό νά
  μάθη, μέ όσα στοιχεΤα διαθέτομε, τό σκοτεινό καί άκρως έπικίνδυνο ρόλο των άν-
  θρώπων αυτών, πού άποτελοΰν την «ΰπερκυβέρνηση τού κόσμου». Γιά την έτπκίν-
  δονη δράση τού Διεθνοΰς Σιωνισμοϋ, εχουν είττωθεί καί γραφτεί ττολλά. Δυστυ-
  χως δμως τα 6ι6λία, τίς διαλέξεις, τις μελέτες λίγοι τα άκοΰνε καί λίγοι τα δια-
  6αζουν. Πολλοι και άξιόλογοι ττνευματκοί άνθρωττοι καί έτπστημονες ίχουν ρίζει
  Φώς στό έ'ρεβος τού σκοταδιστικοθ Σιωνισμοϋ, τής Μασονίας καί γενικά τού Τε-
  κτονισμοϋ. Δυστυχώς, δμως, τίς ττνευματικές έργασίες, ό πολύς κόσμος δέν ίγεχ
  την εΰκαιρία νά ττλησιάζει καί οϋτε αύτές νά ττλησιάζουν τόν Λαό. Αϋτό ακριβώς
  είναι τό μεγάλο μειονέκτημα. »
  "Έτσι, ή δική μας προοττάθεια μέ την έκλαίκευση τού θέματος καΐ τό παρουσία-
  σμά τού άπό μιά εφημερίδα, παίρνει άλλη διάσταση Καθαρά ττρακτική και γιά
  τούτο ακριβώς ώφέλιμη. Έλπίζομε ότι τελικά ό σκοπός μας θά επιτευχθή, γιατΐ
  άττό τις χιλιάδες των ειόμενών άντιδρασεων τού κοινοΰ ττρός τή γενικώτερη ττροσττά-
  θεια, τή μερίδα τού λέοντος την παίρνει ή έρευνά μας αύτη. Πράγμο. ττοΰ άπο-
  δεικνύει, ακριβώς ότι ό κόσμος, καταλαβαίνει δταν πληροφορηθή. Αυτή την -πλη¬
  ροφορήση ακριβώς κάνομε χωρΐς καμμιά σχετική δέσμευση θετική ή άρνητική.
  Παραθέτομε μάλιστα δχι θεωρητικά αλλά θετικά στοιχεΤα γιά τό ολο θέμα μας.
  Χωρϊς καμμά δέσμευση ή ϋποχρέωση ττρός όποιαδήττοτε κατάσταση.
  Καί παρακαλοΰμε, γιά άλλη μιά φορά τό Κοινό νά ττροβέξη τα; κείμενα αύτά, πού
  δείχνουν ακριβώς άττό την πρώτη στιγμή τό νόημα τού κινδύνου.
  Γιά νά μπή μάλιστα ό άναγνώστης στό γενικώτερο θέμα, καΐ νά αντιληφθή τό μέ-
  γεθος των έγκληματικών ένεργειών των άνθρωττόμορφων αυτών δντων, τταραθέτομε
  δσο πιό σύγχρονα στοιχεΤα μποροϋμε, γιά τή δράση τού Σιωνισμού καΐ τού Τε-
  κτονισμοΰ. "Ετσι, στήν πράξη ττιά, θά δή ό άπληροφόρητος άναγνώσιης τις έγ-
  κΛηματικές ένέργειες των ττρωταγωνιστών τού Διεθνοΰς Σιωνισμοϋ καΐ των όργα¬
  νον τους, όπως στό Κιπτρακό δράμα, την όργάνωση τής Χούντας κ.λ ττ.
  Ή τρίτπ περίοδος τής
  Μασονικής Χούντας
  ΟΙ 13 Μασόνοι τού
  Άνδρουτοόπουλου
  Ή εξασφαλίση τού Μο·
  σονισμοϋ
  Οί Διεθνιστικές Όργα-
  νώσεις
  Έκμασονισμός τής ά*
  τάξης.
  Ίσραήλ — Χούντα —
  Κυπρος
  ΤΟ
  «ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΔΙΠΛΠΜΑ»
  Ή έττιστι,μότερη
  αναγνωρίση τής μασονικής
  ιδιότητος,
  οέ ξρνόγλωσση δντυτ~
  μεμβράνη, μέ πολυποίκιλα
  συμβολιχά
  διακοομητιχά στοιχεκΐ.
  Ή τρίτη αυτή, ή Νοεμβριανή
  ττερίοδος τής μασονικής χουντο-
  κρατίας,, εΤναι καϊ ή πιό σκλη-
  ρή, ή πιό άττάνθρωπη Οί συλλή-
  ψεις, οί φυλακίσεις ττληθαίνουν,
  τα μαρτύρια άποκορυφώνονται.
  Ή Γυάρος ξαναμεταβάλλεται
  σέ τάφο ζωντανών νεκρών. "Ενα
  στυγνό κΰμα τρομοκροττίας εχει
  Ο ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ
  'Ένας άτιό τούς διεθνείς
  Μασόνους.
  άττλωθή παντοΰ στήν Έλλάδα.
  Ένα καθεστώς άπάνθρωττο έχει
  έγκατασταθή πού δέν εχει τίπο¬
  τε τό Έλληνικό. Ή έττοχή θυμί
  ζει Γερμανική κατοχή. Ό Έλλη
  νι κάς λαός άσφι/κτιά, καί ένα
  βαθύ μίσος τόν συγκλονίζει γιά
  τούς τυράννους τού... Στό σκο-
  τάδι κρυμμένες τΓλανιώνται οί
  σκιές τής ΣΙΑ καΐ τού Σιωνι-
  σμού, δυό άδυσώπητων έχθρών
  τού Έλληνισμοΰ....
  Τα βάσανα δμως τοΰ Έλληνι¬
  σμοΰ δέν τέλει ώνουν μέ την κα-
  ταδυνάστευση τοΰ Έληνικοϋ λα-
  οΰ. Οί σκοττοί τού διεθνοϋς Έ-
  βραιομασονισμοϋ ώς πρός την
  Κύπρο δέν εχουν άκόμα πραγ¬
  ματοποιηθή. Καϊ ή μασονοκρα
  τούμενη χούντα πρέττει νά φέρη
  σέ πέρας την έντολή πού έχει
  λάβη άττό τόν διεθνη 'Σιωνισμό.
  Μέ όττοιοδήποτε άντάλλαγμα,
  μέ όττοιαδήττοτε τρομοκρατία, δ-
  σα θύματα και αν πρόκειται νά
  στοιχίση, δσος καΐ άν πρόκειται
  νά είναι ό άνθρώπινος πόνος.
  Κα! είναι γνωστό πόσο τελεία ε¬
  ξετέλεσε την έπιχείρηση «Κύ-
  προς».
  Είναι γνωστή ή μασονική ίδιό
  τητα 13 τουλάχιστον Ύπουργων
  στήν τελευταία, την Νοεμβρια-
  νην Κυβέρνηση τής χούντας, των
  εξής: , .
  I) "Αδαμ. Άνδρουτσοττουλος:
  Πρωθυττ. κλττ. 33ου βαθμοΰ. 2)
  Φ. Άννινος - Καβαλιερατος Ύττ.
  άν—ληρωτής Εξωτερικών. 3)
  ν-αάδ. ΕΡΙΕΕΚ Βλέττε η
  Χαρ. Γεωργιόττουλος: 'Υττουργ
  Κοινωνικών Ύιτηρεσιών. 4) Γε¬
  ώργιος Δημακόττουλος: Ύφυττ.
  ΟΙκονομικών. 5) Έμμ. Έμμανου
  ηλ: Ύττουργός Μεταφορών. 6)
  Δ. Καρσχωστας Ύψυπουρ. παρά
  τώ Πρωθυττουργώ. 6) Κωνστ. Κυ
  ττραίος: ΎτΤουρ. Βιομηχανίας
  καί Ίξωτερικών. 7) Εύστάθιος
  Λατσούδης: Ύττουργ. Έθνικής
  Αμύνης. 8) Κωνσταντ. Ράλλης:
  Ύττουργ. Προϊδρίας: 9) Γεωργ.
  Τσουμάνης: Ύττονργ. Δημοσί¬
  οις Τάξεως: 10) Τζωρτζής Τζωρ
  τζάκης: Ύττουργός Γεωργίας.
  II) Τριαντ. Τριανταφυλαχος: 'Υ
  ιτουργός Δημοσίων Έργων 12)
  Στυλ. Τριανταφύλλου: 'Υττουργ.
  Δικαιοσύνην 13) Δημ. Τσάκω-
  νας: 'Υπουργ. ΠολιτισμοΟ - Ε¬
  πιστήμων !
  "Ολοι αύτοι ήταν μιά μικρή
  μασονική στοα, ττού θα εκτελέση
  μέ ψυχραιμία τίς έντολές Έδρα'ι
  ών «κυρίων» της, και θά δημιουρ
  γήση την μεγαλύτερη καταστρο.
  φή τοϋ ΈληνισμοΟ τής τελευταί¬
  ας 50ετίας' ' !
  "Ετσι στό τέλος τής έφταετί-
  ας, μετά τόν Απρίλιον τού 1 974
  ή μασονική Ιδιότητα τής χούν¬
  τας είναι πιά γνωστή σέ εύρύ
  τερα κοινωνικά στρώματα. Ή
  μασονοκρατία τής χούντας δέν
  αποτελεί πια μυστικό. Συζητεΐ-
  ται στούς δρόμους:
  —«Ή χούντα είναι μασονική».
  —«ΌΆνδρουτσόπουλος εΤναι μα
  σόνος 33ου βαθμοΰ».
  —«ΟΊ μασόνοι χτυττοΰν την 'Εκ-
  κλησία», κλπ. κλπ. Ουδέν κρυ-
  τττόν υπό τόν ήλιον. Αύτό έφαρμό
  στηκε στήν περίπτωση, δττως
  σομ6αίνε πάντα.
  Χαρακτηριστικό τού τί κρυβό-
  ταν κάτω άπό την χούντα είναι
  τό κύριον άρθρο τής ΒΡΑΔΥ
  ΝΗΣ πού δημοσιεύθηκε την Δευ-
  Ο ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ
  "Αλλος έΐνας Μασόνος
  δι«Θνοΰς
  τέρα 14. 10. 74 καί λέει: «... Ή
  Χούντα δέν είναι δττως άφελώς
  ναμίζσυν μερικο! δέκα καΐ εΐκοσι
  άτομα. ΕΤναι ίνα πολΰπλοκο σύ
  στημα άνθρώπων καί συμφερόν-
  των £νας πολύπλοκος μηχανι-
  σμός μέ άόρατες προεκτάσεις,
  έντός καΐ έκτός τής "Ελλάδος.
  Ή χούντα δέν εΤναι μόνον Ίιοαν
  νίδης κα! Σαμψών, δέν είναι μό¬
  νον οί 50 ττράκτορες καί δασανι-
  σταϊ τής Ε.Σ.Α., τής Κ,Υ,Π καΐ
  τής Ασφαλείας. Δέν είναι μόνο
  οί σφαγείς τού Πολυτεχνείου. ΕΤ
  ναι κάτι βαβύτερο καί σκοτεινό-
  τερο καΐ #συνήθως τόσον καλά
  καμουφλαρισμένο, ώστε νά έξα-
  πατά άκόμα καί έκείνους πού τπ-
  στεύουν ότι άρκούν οί κραυγές
  καί τα συλλαλητήρια γιά νά
  την έξοντώσουν... Ή χούντα δέν
  είναι ό Στρατός. Ή χούντα έ-
  χρησιμοποίησε τόν Στρατό δο-
  λίως, καΐ τα δπλα τού, δττως έ-
  χρησιμοποίησε καί μάλιστα μέ
  τρόττο πιό, δραστικό ττολιτικούς
  ήγέτες, διττλωμάτϊς, τραττεζίτες,
  καθηγητές έψοπλιστές, έκδότες
  εφημερίδων, δικαστικούς καί Ίε-
  ρείς».
  Τό κείμενο ίΤναι ττολύ εθγλωτο
  κραυγάζει.
  Εμείς ττροσθέτουμε δτι, μόνο
  ό μασονισμός 2χει τόση δύναμη,
  ώστε νά χρησιμοποιή άτομα άνή
  κοντα σέ ολα αύτά τα έιταγγέλ-
  ματα, ολες αύτές τίς κοινωνικές
  τάξεις, δλες γενικσ. τίς ττνευματι-
  κές καΐ ττολιτικές τάάϊΐς.
  Ό Μασονισιμός μέσω τοΰ πραξικοττέΐμαΐτος, πέτυχε διαφό¬
  ρους στόχους τού. Οί κυριώτεροι άπό αύτοΰς πίριγράφοντθίΐ στό
  κείμενο αότό, εϊδικοϋ συνεργάτου μας.
  1. Η ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣ0ΝΙΣΜ0Υ
  Μέ την επικρατήση τής Χούντας τό 1967, τίς άλλεττάληλες
  έκ<αθο(θίσεις, στρατεύμστος καί διοικήσεως, ,τήν έλλειψη έλευθε ρίας, έκφράσεω; ννόμης, την άτμόσφαιρα τρόμου κ.ά. άνοιξε ό δρόμος γιά την έξάπλωση τοΰ Μασονισμοΰ σέ εύρεΐα κλίμα- κα, πρωτοφανή γιά ι ήν 'Ελλάδα. Κγχι κατά τα δύο πρώτα χρόνια τής «Άπριλιανής κοσμογονί- νία1,» (195Γ - 1960;, χρόνια έκκαθάρισης τοΰ κρατικοθ μηχανι- σμού ναϊ ·7τερΓασης της έξουσίας τής Χούντας, ή έκστρατεία έςατιλώσεωΓ τού Μασονισμοΰ, εΤναι λίγο συγκρατημένη. Μετά τό Ίστορικό <,Δημοψήφισμα» δμως τής 29. 9. 1973 γιά τό «Νέον Σΰνταγμα» τό άποτέλεσμα τού όποίου (93%) ή Χούντα έρμήνευσε αύθαίρετα *ώς έκφρασιν τής έμττιστοσύνης τής συν- τριτττικΓ), πλε.οψηφίας τοΰ 'Ελλη-νικοΰ λαοΰ υπέρ τής είτα ναοτάσεως», την έν συνεχεία (άρχές τού 1969) άνάληψη τής Ποοεδρ'.α- καϊ Άντιπροεδρίας των ΗΠΑ άττό τούς Ρ. Νί ξον και Σττ. Άγκνιου, έπΐφανεΤς τέκτονας καβως καΐ την άττο- στολή ώς ιτρεσίίευτοΰ των Η.Π.Α. στήν 'Ελλάδα τού Χ. Τάσκα (τέκιοι/ο; άνοτ,ά-ου 6α&μοΰ), ή «Έθνοσωτήριος 'Εττανάστασις» εύθυγρααμίζετα. πλήρως μέ τίς έπιδιώξεις των 'Εδραιοκρατούμε νων Η Γ1.Α στόν Πολιτικό - οίκονομικό - Ιδεολογικά - φιλοσο φκο τομέα. Ή μασοκοκρατία έττί τής «έπαναστάσεως» είναι όλοκληρωτικη Αί Η.Π Α. εΤναι ή μόνη δύναμη ττού ύποστηρίζει τήκ" χθι'ιντα καϊ ή διατηρήση της στήν άρχή έξαρτάται άττά την ίπτοα·τήρ:ξη αυτήν Ή έπιρροή ίτσι τοϋ Διεθνοθς 'Εβραιομασω νισμοθ τή·; μασονικής χούντας είναι τεραστία. Είναι ή μεγα- λη, ή άναμενόμενη στιγμή, γιά τόν Διεθνη Μασονισμό. Μιά μέγα λη έκστρατεία προσεκτΐκά όργανωμένη δμοια τής όττοίας δέν έγνώριοΐν άλλοτε η τ-οτρίδα μας, έξαττολύεται γιά τή μασονο ποίηση της Ελλάδος, πρός διαφορετικές κατευθύνσεις: Α) Προσηλςτ,.σμός στίς ττοικιλώνυμες Διεθνιστικές όργανώσεις Τεραστία εκταση πήρί. ό προσηλυτισμός στΐς ττοικιλώνυμες δι εθνιστικές όργανώοεις ττού έξαρτώνται άττό τόν δι·εθνή Έδραιο- μποωνσμό καί κατί,υθύνονται άττό αυτόν: ΡΟΤΑΡΥ, λέσχες ΛΑ ι ΟΝΙ, Σορροπτιμιστικοΐ Σύλλογοι (Γυναικεΐα Ρόταρυ), Τάγμς'. το ι Κρΐι/αε-οΰ. Ή ήγεσία δλων αυτών των όργανώσεων στήν Έλλάδο' είναι γν«στοΐ Μασόνοι. "Ολες αύτές οί διεθνιστι- κές όΗγανώοεΐ'. είναι ό προθάλαμος τού μασονισμού, καί άπό αΰτίς σ-ροτ, ολογεΤ πολύτιμα στελέχη. Από τό 1968 καϊ ΰοτερα οί όργανώσεις αύτές εχουν γίνη, £να; εΤδος «Κοινωνικής ττροθήκης» γιά την «καλή τάξιν». Ό προστνλι/τι σμος κα. η εγ/'ραφή σ1 αύτές έγινε μόδα, καί δέν ύττάρχει τίποτε το μιμητικωτερο άπο ιή μόδα, γιά την καλή τάξη. Πολύ έ'ντεχνα καλλιεογ^ύν στά μΐλη των όργανώσεων αυτών διεθνιστικές άττό- ψεις, καί μιά έπεξεργασία άποδυναμώσεως των Έλληνοχριστια νίκων Ίδεωδών εντεχνη όσον καί δυσδιάκριτη γίνεται στΐς συ- Β) Ά—' εύ9ε!α^ Ποοοηλυτισμός στάν Μασονισμό Ή έκστρατεία απ' εύθείας ττροσηλυτισμού στόν μασονισμό έ- γ.νε πρός δύο κατευθύνσεις: α) ΈκμασονισμθΓ. τής Κρατικής Μηχανή'ς Ή έκστρατεία πρί·ς τόν σκοπόν αυτόν ίΐναι καλά ττρογραμμα τ'ομένη, έττίμονιι ςτιαθερή, άδίσταχτηνκαΐ έ'χει ώς σύνθημα; Μύ- ηση στον Μάσονισμτ όσων τό δυνατόν περισσοτέρων και ιδίως ανωτέρων ?ιιμοσίων ύπαλλήλων. Άττό τοΰ βαθμοΰ τοΰ Τμημα- τάρχ^-^ και άΐ'ω όλαι ο' Δημ. 'Υπάληλοι ττρέπίΐ νά ίΤναι μασόνοι. Χρησ .· ιπτιεΰνται ολα τα μέσα ττροστΛλυτισμοΰ χωρΐς δισταγμό άττό την έμμεση -ττίιοη, τίς ύττοσχέσεΐς ίως την άνοιχτή ττροττα- γάνδσ "Ενοτ άόρατο χέρι φράσσει τόν δρόμο προαγωγής σέ άρί- σιους ϋπαλληλομ>. Κρατικ,οί λειτουργοϊ μέ ήθος καί Ικανότητες
  παραλείτιονται στΐς τροαγωγές ένώ άλλοι με ΐίολύ ολιγώτερα
  Ήροσόντα τιροωθϋύνται καϊ τοτΓοθετοΰνται σέ καίριβς
  θέσεις τής κρατιχής μηχανής. Στούς ύτταλλήλους ττού
  παραλείτοντσι στίς ττροαγωγές, κάποιος μαθόνος σΐΛΐάδελφος
  ψιθυρΐζει τό «μυστικοι.: «Άν θέλεις νά ττροαχθής, γίνε μασόνος
  αλλά μην τό λέ'..>·> Ο άριθμ'ός των «μυηθΕντων στόν Τεκτονισμό
  κατά την μασοι/οκρατ ίαν Δημοσ. Ύπαλλήλων, ύιταλλήλων όργανι
  σμών κοινήΐ, όφίλείσς, Τραττεζών κλπ. είναι τρομακτικός.
  6) ΈκμσσΌνισμό^ τής άστικής τάξεοίς
  Παράλληλα ττρός τή» προσπαθεία έκμασονισμοΰ τής κρατικής
  μηχανής, έξ ΐσου ττρογραμματισμέντι, ττροσεκτικά, συστηματική
  είναι ή έκστρατίία γιά την έξάττλωση τού μασονισμοΰ στήν άστι
  κή τάξη. Ό μααονισμός ξέρίι νά έκμ«ταλίύ£ται καλά τίς άνθρώ-
  πινες άδυναμίες, ίχα τίράστΐα κοινωνική -πβΤρα στό ζήτημα αΰ .
  τό: Φιλοόοξίες, κόμπλεξ, αφελεία, άγνοια, ανάγκην ιτελατίίας,
  κοιντ,ίνικήν προΡ.ολήν κλπ. Καΐ διαθέτει γιά τόν ττροσηλυτισμό
  των θυμάτων τού ά.βρώπους μέ πειστικότητοί καΐ κοινωνική θέ¬
  σι. Συνθημα γιώ την κατάσταση τής άστικής τάξεως, είναι.
  Μύηση κάθί ατομου ττού έχει ιτροσωπική άξία ή κατέχει κοιωνι
  κή θϊαη απόϊήν όποία άσκεΐ έττιρροή. (Λετττομέρειαΰ'Ένα «μυστι
  κο- τίθεται σέ κυκλοφορία ττολύ έντεχνα, σάν δπλον προτταγάν
  δας για τόν ι ροσηλυτ.σμό δσον τό δυνατόν περισσοτέρων θυμά
  των «Άν δέν γίντ^ μασόνος δέν γίνεσαι σήμερα τίποτε»).
  Μέ την, κατα Όκτώβριο 1971, επίσκεψιν στήν Άθήνα τοΰ
  έπιφαΐΌΰ1. Τέκ·ι&νοΓ καί ©εοσοφιστοΰ, Άντιπροέδρου των Η.Π.Α.
  Σπύρου "Αγκνιου, επίσκεψιν ττού εσημείωσε τό άττοκορύφωμα
  τής επιρροήν, των Η Π.Α έττί τής μασονικής χούντας, άλλά καΐ
  τό άττοκορύφομο τής Ίδεολογικό - Φιλοσοφικής συναδελφώσεως
  τοΰ δΐΐθνοθ- Έβρα'ομασονισμοΰ μέ τους "Ελληνας άδελφούς
  τέκτονες ή έκοτρατεια γιά τόν έκμασονισμό των 'Ελλήνων φθά-
  νει είς τό ζενίθ. 'Λττούάλλεται κάθε πρόσχημα. 'Επιτροττές .μα-
  σόνων υρζ.(Λΐν γραψεΐα Όργανισμών Έταιρειών, Τραττεζών
  κλιτ. καϊ ζητοΰν από άτομα τα όποϊα εχουν έπισημάνση, χωρΐς
  ττερ'στροφέι, νά γίνουν μασόνοι. Πολλές φορές τό έπιλεγέν «Θΰ
  μα» καταλαμβάνετα: έ£ άττροότττου.... Ή έττιτυχία τής εκστρα¬
  τείας αυτής γιά τόν έκμασονισμό τής άστικής τάξεως ήταν μέγα
  λη. Στο τέλος τής χοΐΛτικής μασονοκρατίας ήταν τεραστία. Έ-
  λεύθίρθι Έπαγγελματίες, 'Εττιστήμονες, Δικασταί, Άξιωματι
  <α· κα! μεγάλος οριβμός 'Ελληνίδων προσεχώρησαν στόν μασο νισμό Ή διάΡ.οωσις τής Έλληνικής άστικής τάξεως έχει ττάρει την μΓρφηι ψυχώσεως Ή μασονιχή ίδιότητα έχει γίνη «μόδα». Φυοικά Γ, κο'νωνική προβολή των μυηθέντων, ή ύποστήριξι, ή ττροώθησι σέ άν^τερες θέσεις, είναι τα ώφελήματα των «ττιστών» της άττό την νέαν αυτήν μόδαν. Δέν Εμεινεν χωρΐς διάβρωσιν ού τε τό Σώμα 'ΕλΛήΐίων Προσκόπων, πλείστα στελέχη τού όττοίου εχουν μυηθΐ στόν μασονισμό. Και ή μασονική έΕάπλωσις δέν περιορίζεται μόνον στήν περιο χή ΠρωτΓυούση;. Στϊς έπαρχιαχές πόλεις οί μασονικές στοές εϊναι τταντοδύναμες, πρσγματικό κράτος έν κράτει. Στήν Ζάκυν θο π.χ δποι, λοτουργοΰν δύο μασονικές ατοές, ή πλειονότης τού έ»εογοό -τληθυσμοί είναι Μασόνοι. 2 Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΓΡΑΗΛ Λιγες μόλιτ μέρε·; μεττι την καταρρεύση τής χούντας άττό μασονι κά χείλια άπεκαλθτπϋ-'ε: «Ή 21η Άττριλίου έγινεν γιά νά βοηθη θή τό Ίσραήλ <σΐ νά διχοτομηθη ή Κύττρος». Σ-τιμερα μετά τόσων μηνών ελευθερία στήν ιτατρίδα μας, μέ τα συντριπτικά και άδειάσειστα στοιχεΐα πού ή"ρθαν στήν δή μοσιότητα, ή μαοον,κή όμολογία περί των στόχων τής 21ης Α¬ πριλίου ως πρός την Κύττρο καΐ τό Ίσραήλ αποτελεί άττλή επι 6εδαίωση των γεγονό-των. Ήβοήθεια τ, ρός τό Ίσραήλ μέσω τού 'ΕΛλαδικοΰ Γεωγροφ<κοΰ χώρου είχεν ώς ττρουττόθεσίν την ύπαρ¬ ξιν στήν'Ελλάδο. πολιτιχούκσβεστώτος ύπστελοϋς στά Άμερικανι κα συμφέρ-ντα καί τίς έπιδιώξεις τού Διιθνοΰς 'Εβραιομασονι σμος. Καί 7χρονη μασονική χούντα ήταν αύτό ακριβώς: Ό ϋπη ρέτης τοΰ Πενταγώνου καί ττς ΟΙΑ, τα Τυφλά δργανα τού Διε¬ θνοΰς 'Εβραιομασωνισμού. Άποφοκτ,στικής σημασίας ήταν ή παρασχεθείσα μέσω τού 'Ελλην,κβΟ α,ρατηγικοθ χώρου βοηθεία, γιά την σωτηρία τοΰ Ίσραήλ. Τό· έτνισημοτ«ρα χείλη των Ήν. Πολιτειών, τοΰ πρόε¬ δρον των Η Π.Α. Ρ. Νίξον τό όμολόγησαν: «Χωρΐς την βοηθεία πρόν, την 'Ελλάδα δέν θά εϊχαιμε μιά βιωσιμη ττολιτική γιά νά σώσουμε τό Ίοραήλ,> (ΟΒβΕΚνεΚ '■ 7· 73> Κα' Π βοηθεία
  ττρος την'Ελλάδα δέν οόοηκε φυσικάχωρϊς άνταλλάγματα Ή ττα-
  ραχωμησΐ'- βάσεων στροττιωτικών άεροττορικώνκαί ναυτικών ήσαν
  τα στίουδαιότερα Καί οί Άμερικανικές βάσεις έττρόκειτο νά
  διαδραματίσουν άττοφσσίστικό ρόλο καά τόν 4ον Άραβοϊσραηλι
  νόν ττόλϊμον τοΰ ΌΐΓτωβρίου 1973. Απεδείχθη άννπολογίστου
  άξίας .ή ίμμεσος (συν τοίς άλλοι) βοηθεία πού -παρέσχεν ή 0-
  παρξις -τνν στο Έλληνικό έ'δαφος γιά τόν άνεφοδιασμό τού Ί¬
  σραήλ οέ πολεμοφόδ.α κα! &ττλα κατά την διάρκειαν τού κρισί-
  μοί αυτού για την υπάρξη τού ττολέμου. Άραβικές στρατιωτι-
  κές ττηγές, μετα την λήξιν τοΰ ττολέμρυ, άτταντώσαι σέ άπορία
  ττού διετι,'Τίώθη, γιατϊ ή άεροττορία των- ΆβατΙικών κρατών δέν
  ιτορίμττόδισεν τόν άΐίφοδιοΐσμόν τοϋ Ίσραήλ άττό τα Άμερικανι
  κά μϊταγωγικά άεροττλάνα: ίύαμαν την άχόλουθη άποχάλυψη. ι
  «Τα Άραβικά καταδιοκτΛά δέν ίιτετέθησαν κατά των γιγαντι
  αίω/ Άμίρικσνικώ' Μίταγωγικών ττού μετέφίραν ττολεμοφόδια
  καΐ όττλα στό 'σραίλ διά τής άερογεφύρας: ΗΠΑ — Άζόρες
  —Μεσόγε,ος —- Ίαραήλ διότι έγνωρΐζαμε δτι τα Άμερικανικά
  (μαχτ,τικά άεροπλάνο σ-:αθμευαν στΐς Άμερικανικές βάσεις
  στήν 'Ελλάδα ήταν σέ θέσιν νά τα ττροστατεύσουν. Μία άναμέ-
  τρησις λο πόν μέ την Άμερικανικήν πολεμικήν άεροπορίαν μό¬
  νον διεθνε'ί, περιπλοκές θά μποροΰσε νά δημιουργήση, χωρϊς πι
  θονόιητες ούσ,αστικοΰ άποτελέσματος».
  Ό άττρόοκοπτος δμως έφοδιασμός τοΰ Ίσραήλ, χάρις στήν
  έτΐι τού '.Ελλην:κοΰ έδάφους υπάρξη των Άμερικανικών βάσεων,
  είχεν άνεκτίμητη σημασίσ γιά την έξέλιξη τοΰ πολέμου. Κυριο-
  λςκτικά εσωσε τό Ίσραήλ σ' αυτόν τόν πόλεμο ττού οϋσιαστικά
  εληξε υπέρ των Άράδων. Οί Άμερικανικές βάσεις επί τοΰ Τουρ
  κικοΰ έδάφους δεν ήταν δυνατόν νά χρησιμοποιηθοΰν, λόγω ρητών
  άη-αγορευτικοιν διατάξεων τής σχετικής συμφωνίας μεταξύ Η Π.
  άπαγορευτικών δ.ατάζεων τής σχετικής συμφωνίας μεταξύ Η.
  Π.Α.— Τουρκίας ττερι παραχωρήσεως των βάσεων αυτών. Επί
  πλέον η Τουρκία επέτρεψε τίς κρίσιμες έκεΐνες ήμέρες τού πο¬
  λέμου τή χρηυιμοποίηση τού έναερίου της χώρου υπό των Σοβιε
  τικών μεταγωγικώ^ άεροσκαφών πού μετέφερον πολεμοφόδια
  καί δπλα είς τα μαχόμενα κατά τού Ίσραήλ Άραβικά Κράτη.
  "Ετσι ή μόνη έδαφ.κή στρατηγικής σημασίας διευκόλυνσις
  γιά τόν ανεφοδ,ασμο καϊ την σωτηρία τού Κράτους τού Ίσραήλ
  άνο μ'άν βαρυιέρο: ίίττα, ττροήλθε άττό την 'Ελλάδα.
  Ή Έλλην,κή Έξωτερική πολιτική υπήρξεν άνέκαθεν φιλοαρα
  βική ΑΓ,ιό έπιβάλλουν μέγιστα συμψέροντα τής πατρίδος μας
  είς -όν Άραβικόν κόσμον, έν οΤς καϊ ό χειρισμός τού Κυπριακοΰ
  ΚΓΤΓΟ- -την τελευταίαν 15ετίαν Τό 1973 χάρις στό ξεπούλημα
  τής χο'ραι, μσς στ^ 'ΕΕβραιο- Άμερικανικά συμφέροντα, ή 0-
  ΐταρξη των Άμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στό Έλληνικό
  Εόαφθς έσωσε τό Ίοραήλ τό ττροκεχωρι^μένο φυλλάκιο τοΰ Διε¬
  θνοΰς Σ.ωνισμοΰ στήν Μέση Ανατολή, ττροαιώνιο έχθρύ τοΰ
  Ελληνισμόν Πάη λοιπόν τα μασονικά χείλη νά μην κομπορρη
  μοκοΰν σνμερα, δηλώνοντας άττερίφραστα, δταν οί σκοττοί εχουν
  ττιά επιτευχθή;
  «Μ 21 Άττριλίου έγινεν γιά νά δοηθηθή τό Ίσραήλ καΐ διχο
  τομηθη ή Κύττροςτ'...
  3. Η ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  Τό ΈΓραιομασονικό σχέδιο γιά την διχοτόμηση τής Κύπρου
  είναι τπα ξεκάθαρο σ όλες τού τίς λεπτομερείς. "Εχει γίνη
  ττίστη τού Λαοϋ μας κοϊ καμιά διαψεύση τής Πολιτικής καί τής
  Διττλωματίας, δέν μττορεί νά διαψεύση τα κραυγαλέα άδιάψευ-
  στσ γεγονόία.
  Σήμερα θά ΰτενθυμίσωμε μερικές άκόμα ένέργειες τής μασο¬
  νικής χούντας πού προετοίμασαν τό εδαφος γιά την Κυπριακή
  τραγωδία·
  α) Τόν Νοέμβριον 1967 ξεσπά ή δεύτερη μεγάλη κρίσις
  στήν Κύττρο (ή ττρώτη μετά την 21 ην Απριλίου) ττοΰ προήλθε
  άττό την άδιαλοτξία τής χούντας επί δευτερευούσης σημασίας
  διαφοραί με τούς Τουρκοκυττρίους. Ή δξυνση τής καταστάσεως
  προήλθε άπό πρωτο6ουλ!α των Συνταγματαρχών, παρά την αντί
  θ.τη ίίσήγηση τού Προέδρου Μακαρίου. Ό ττόλεμος Ελλάδος -
  Τουρκίας μόλις αττεθ€ΐ.χθη τότε, ο! Τοΰρκοι δμως έττέβαλαν τίς
  αττόψΕΐς τού».· Την άμεση άττοχώρηση άττό την μεγαλόνησον των
  15.000 Έλλήνων <ντραι ιωτών, ττού μέ ττολλή μυστικότητα είχεν στε'λη στην Κύττρ'ΐ ή Κυβέρνησ'η Γ. ΠατΓανδρέου "Αρματα μά- χης, άντιαίροπορικ'χ ·<αϊ άντιαρματικά διτλα ττού είχαν μεταβά¬ λη την Κύπρο σέ ττραγματικό φρούριο άττοσύρονται δλα. Έτσι χάθηκε ή άσπίδα αυτή τοΰ Έλληνικού Στρατοΰ, ττού ήταν σέ θε ση νά προστατεύση την νήσο σέ ττερίιττωση Τουρκικής εϊσβολής. Τό πρώτο βήμα γιά την διχοτόμηση, πού ήταν ή άττοχώρηση τοΰ Έλληνικοϋ Ι. τρατού, άττό τή νήσο χάθηκε Καϊ ή άττοχώ¬ ρηση έγινε μέ τϊς άοκνες μεσολαβητικές ττροσττάθειές των Άμε ρικανών. Καϊ δέν έπιχειρήσανε την άνατροττή τού Μακαρίου, τότε, οί ίυνιαγμαιαρχες, τταρά τίς σχετικές εΐσηγήσεις των Άγγλων καϊ Άμίρίκανών, δχι άττό μίγαλοψυχία, άλλά γιά τούς κινούνους πού συνεττηγίτο ένα τέτοιο πραξικόττημα τότε Τυχόν άποτυχία μιάς άττοτΐειρας άνατροπής τού Μακαρίου θά έσήμαι ^ε την καταστροφή τής Χούντας, δεοσμένου δτι ό Κωνσταντίνος ήταν άνώταης άρχων τότε κα! αφορμήν ζητοΰσε νά τούς ανα¬ τρέψη, πλε.στοι δέ άντίθεται πρός την Χούνταν άξιωματικοί έ- στελεχω,αν άκόυο τίτ £νο~λες δυνάμεις, ©ά χρε,ασθή νά έδραΐ «θη ή χούντα α,ήν εξουσίαν στερεά γ,ά νά ττροωθηθή ή λύσ,ς ο-Διχοτόμηο,ς» ' ' ^ (Συνεχίζϊται) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Τεχνικάς Τηλεοράσεων — Ραδιοφώνϋν Έττιμελτΐμένη έργασία Βαλιδέ Τζαμί — Τηλ. 282.103 ' • ι
  ΙΕΛΙΔΑ 6
  23 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΑΗβΕΐΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  'Ανακρίνονται άπό τό περασμένο Σί
  πέντε Έπιθεωρητές Δημοτικάς Έκπαιδεύσεως
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΪΑΝ ΥΜΝΗΤΕ2 ΤΗΪ ΧΟΥΝΤΑΪ
  ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΒΝΟΙ ΛΕΝΕ:
  €<ΟΥΔΕΝ ΤΙ ΤΟ ΡΥΠΑΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!..» Άπό τό περασμένο Σάδβστο 14.6.75 ό Άνοστληρωτής Έπόπτου τής 10ης Ανωτέρας Έκτταιδευτικής Περιφερείας Κρήτης κ. Σεραφετινείδης, διενεργει- ανακρίσεις, εναντίον των εξής ανωτέρων έκτταιδευτικών λειτουργών: 1. Φουρφουλάκη ©εόδωρου, Νομαρχιακόν Έττιθεωρητοΰ Δημοτικης 'ΕΕκπαιδειό- σεως Ν. Ηρακλείου. 2. Ξεκαλάκη Δημητρίου, Έπιθεωρητοϋ Α' Περιφερείας Δημοτικης Έκπαιδεύ- 1 σεως "Ηρακλείου. 3. Βήχου Κων)νου, Έπιθεωρητοϋ Β' Περιφερείας Δημοτικης Έκπαιδευσεως Ηρακλείου. , 4. Πεδιαδίτη Νικολάου, Έτπθεωρητοΰ Γ' Περιφερείας Δημοτικης Έκπαιδεύ¬ σεως Ηρακλείου. _ 5. Μαστοράκη Ιωάννου, Έπθεωρητοϋ Δ' Περιφερείας Δημοτικης Εκτται- δεύσεως Ηρακλείου. Μέχρι στιγμης έχουν εξετασθή 30 μάρτυρες μεταξϋ των οποίων συμπερι- λαμβανονται κα'ι οί κατηγορήσοτντες αϋτούς δασκάλοι. ΟΊ άνακρίσεις συνεχίζονται καϊ προβλέττεται νά κρατήσουν. ΟΊ ανωτέρω κατηγοροθνται σάν συνεργάτες — ΰμνητες τής Δικτατορίας, οί όττοιοι διαδραμάτισαν, λόγω "τής θέσεώς των, σπουδαΐο ρόλο στό θέμα τής ηθικής διαστρεβλώσεως των παιδιών των Δημοτικών Σχολείων, διά τής ττρο- τροττής πού έδιναν στούς ύφισταμένους τους Δασκάλους, νά διαδιδουν καί νά τροπαγανδίζουν την 21η Απριλίου και τα φασιστικά της συνθήματα. * ** , Εν τω μεταξύ οί κατηγορούμενοι λενε σ' ενα σχετικο υπομνημα τους, ότι «Ουδέν τί τό ρυτταρόν ύπάρχει!...». Τίποτε, λένε, δέν έκαναν τόν καιρό' της έφταετίας καί δέν είπαν η έγραψαν τίττοτε τό μεμπτόν. Τα γραπτά, δμως, μένουν, όπως είναι γνωστό. Καί ακριβώς τα γραπτά τους αύτά, άττό έπισημα έγγραφα μέ τίς ύπογρα- φες τους (έγκυκλίους, διαταγές, όμιλίες κ.λ.ττ.) βρήκαμε καί παρσθέτομε κα¬ τωτέρω, διαλέγοντας μερικά χαραχτηριστικά άποσττάσματα. Καί πρΐν αρχίση ή πσράθεσητών άττοσττασμάτων αυτών, κάτι άκόμη άπο έμάς: Οί κύριοι αύτοι έξακολουθοΰν νά παραμένουν άμετακίνητοι στίς θεσεις τους,νά κάνουν έπιθεωρήσεις στά Σχολεία, νά δγάζουν έγκυκλίους καί νά μι- λούν, ϊσως καί γιά... Δημοκρατία. Καί τώρα καμαρώστε τα κείμενα. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΜΝΗΤΩΝ ΕΠΙΟΕΩΡΗΤΩΝ «■...α' Είς πε-ριτπώσεις συγ- κροτήοεως Συιμβουλίων ή Επι¬ τροπών πρός εξέτασιν γενικω¬ τέρας τοπικών θεμάτων δέον δ- πως όρίζονται ώς μέλη τούτων καΐ μή έκλεγέντες ύποψήφιοι της Συμβουλευτικής 'Επιτροπής καί τοθ Συμβουλίου Περιφερει- ακης Δ)σεως προκειμένον ού¬ τοι νά μετάσχωοι εφεξής ε^ τα κοινά τής Περιφερείας. β' 'ίΐοαύτως οί ανωτέρω δέ¬ ον νά καλώνται ϊνα λαιμβάνουν ΐιέρος είς διαφόρους δημοσίας, πυζητήσεις έπα θεμάτων άναγο- ΐιένων είς την ανάπτυξιν τοΰ τόπου, τοϋ Νομοΰ καί της Νή¬ σου γενικώτεροννά προοκαλοΰν τσι καθ" απάσας τάς έορτασπ- κάς έκδηλώσεις καί νά άξκχποι- οΰνται γενικώς υπό των ύπηρε αιών έν γένει είς περιτκτώσιεις, καθ" άς οδτοι έατιδεικνύουν εν¬ διαφέρον διά τώ κοινά, παρέ¬ χοντες ούτω είς αύτούς εύκαι- ρίας δραοτηριοποιήσεώς των. γ'Πίνακα των ώς δνω ΰποψηφί ών κοινοποιρΰμεν κατωτέρω. Ό 'Ετπθεωρητής Γ' Περιφ. Ηρακλείου Νικ. Πεδιαδίτης». «...Ή 'Εθνική 'Επαναστατική Κυβέρνησις, ήτις καί αυτή ήν¬ τλησε κίνημα, θάρρος καί ίδα- νικά άπό την Επανάστασιν τού 1821, ευρίσκεται είς τό πλευ¬ ρόν ]ΐας καί ημείς παρά τό πλευ¬ ρόν αυτής. Άγωνισθίίτε, δι' δλων σας των δυνάμεων, διά την πραγμά1- τωχην των όραματισμων αμφο¬ τέρων των 'Βπαναστάσεων, μέ την βεβαιότητα δτι, σας αναμέ¬ νη ή ίκανοποίηση τοΰ δτι, την ΚΗΔΕΙΕΣ Τόν λατρευτόν μας σύζυγον, υϊόν καί αδελφόν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ Μ. ΤΖΑΝΑΚΗ Έτών 53 θανόντα χθές, κηδεύομεν σήμε¬ ρον Δευτέραν 23ην Ιουλίου καί ώραν 11 π.μ. έκ τής οικίας μας κειμένης έπϊ τής όδοΰ Γρε- ' βενών 20, καΐ παρακαλούμεν τούς συγγενείς καί φίλους δ- πως παραστούν. Ή Σύζυγος: Στέλλα Τζανά¬ κη. Οί Γονεϊς: Αντώνιος καί Ει¬ ρήνη Καλογεροπούλου. ΟΙ Λοιποί Σιιγγενεϊς. Ή νεκρώσιμος άκολουθία θά ψαλή είς τόν Ιερόν Ναόν Ά- γίου Δημητρίου. ΑΛΕΞ. Α. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ 'Ετών 96 θανόντα χθές κηδεύομεν σήμερον ώρα. 2 στόν Ι. Ν. Αγ. Γεωργ κ¬ ου Σίβας Μαλεβυζίου Οί άνηψιοϊ: Κων)νος κα'ι Μαρία Αντωνακάκη, Άλέκος καΐ Άννα Μηλολιδάκη, Μιχαήλ Άντωναικά κης, Απόστολος καΐ Αίκατερίνη Λουλουδάκη, Μέλπω Λουλουδά- κη, Γεώργιος, καΐ Άρστέα Ρασ- σούλη, Μαρίκα καϊ Άναοτάσιος Κοτσιράς, Κων)νος Λουλουδά- κης, Μαρίνα Σακουλάκη. ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΝΙΡΠΑΝΑΚΗ 'Ετών 50 θανόντο χθές -κηδεύομεν σημερον ώρα 10 ττ.μ. είς τόν Ι Ν. Άγίου Δημητρίου. Ή σύζυγος: "Ολγα Νιργιανάκη Τα τέκνα; Γεώργιος Νιργιανά- Κής,. Δημήτριος Νιργιανάκης, Έμ μανουήλ Νιργιανάκης. Οί άοελφοΐ: Ειρήνη Χ. Πλεύρ*), Νέλλη καΐ Νικόλαος Μπαλαχοό- πίστιν έτηρήσατε και τόν άγώ- να καλώς έτελέσατε... Ε.Ν. Ό Έττιθεωρητής Β' Περιφ.( Ηρακλείου Κων)νος Βήχος». «...Μέ πλήρη συνείδησιν τού δντως ύψηλού καθήκοντος και ,μϋ σαφή έπίγνωσιν τής άΐΐοστο λής μου ώς Έταθεωρητοΰ τής Δημοτικής Έκπ)σεως, ήτις άπο τέλει την βάσιν τής 'Εθνικής μας Παιδείας, καΐ τό Ισχυρότε ρον θεμέλιον τής 'Εθνικής η¬ μών ύποοτάσεως προσήλθον είς την νέαν μου θέσιν. Αποτελεί δέ εύτύχημα τό γεγονός δτι ή 'Εθνοσωτήριος 'Εϊΐανάστασις τής 21ης Άπριλί ου 19Θ7 συνεδέθη ιδιαιτέρως μέ την Εθνικήν μας Παιδείαν. ΟΙ αξιοί αυτής ηγέται εθεώρησαν ώς ύψιστον εθνικόν συμφέρον την άναδιοργάνωσιν τής Παι- δείας, θεωρήσανχες αυτήν ώς τόν βασικώΐερον παράγοντα τής πνευματιχής, κοινωνικίίς, πολι- τισπκής καί οίκονομικής προό- δου τής Χώρας μας διά νά άπο 6ή αυτή κατά την προσφυεστά την ρήσιν τοΰ 'Εξοχωτάτου Πρωθυπουργοϋ μας κ, Γεωργί- ου Παπαδοπούλου «"Ελλάς Έλ λήνων Χριστιανών». Είναι δέ είς δλους γνωστό τα υπό τής 'Εθνικής Κυβερνήσε ως ληφθέντα υπέρ τής Παιδεί¬ ας καΐ των λειτουργών της πολ λαπλά εύεργετιχά μέτρα, διά των οποίων αυτή άνέϋρε την όρθήν εθνικήν πορείαν της. Ιδιαιτέρως λοιπόν σήμερον, δτε ή Πατρίς μας, απηλλαγνέ- νη τοΰ κοιμμουνιστικοΰ κινδύ- νου καΐ τοϋ κακοΰ παρελθόντος τής (ραυλοκρατίας, βαδίζει όλο ταχώς πρός την λεωφόρον των έθνικών πεπρωμένων τής υπό τό λείδωρον φως τής Άνεγερ- σίας τής 21ης Απριλίου 1967, αί ύποχρεώοεις καΐ εΰθϋναι η¬ μών των έκπαιδευτικών είναι έξαιρετικώς έπηυξομέναι ϊνα δυνηθώμεν νά ανταποκριθώμεν είς την υψηλήν εθνικήν απο- οτολήν μας διά την δημιουργί¬ αν ενός εύτυχεστέρου καί λα- μπροτέρου μέλλοντος, άνταξίου τοΰ ενδόξου παρελθόντος .τής Πατρίδος μας. Αποτελεί δίδαγμα τής ίστο- ρίας, δτι ό λαός ό οποίος £χει την Ικανότητα νά διαπλάση δι¬ δασκάλους αξίους τής ύψηλής άποστολής των, είναι ίκανός διά πάσαν περαιτέρω προοδον Διότι οί αξιοί διδάσκαλοι δέν είναι μόνον φορεϊς των άρχών, τάς οποίας θά μεταδώοουν είς τούς μαθητάς των, άλλά κα τού πνεύματος της αΰταπαρνή- σεως κσι τής θυσίας, μ«τά τής οποίας είναι συνυφασμένη ζωή των. Είς υμάς άνή- κει ή μεγίστη εύθύνη τής υλοποιήσεως καί πραγματώσεως είς τάς σχολικάς περιφερείας σας τοΰ μεγαλοπνόου Προγράμ ματος τής Έθνιχίϊς Κυβερνή¬ σεως είς τόν τονέα τής 'ΕΘνί¬ κης Παιδείας, καθώς έτιίσης κα είς δλους τούς τομεϊς τής Κρα τικής δραστηριότητος, ώς τής ά Υ(Κ)τικής καΐ κοινοτιχής άναπτύ· ξεως, τής έμπεδώσεως τής έν- νοίας τής χρησττϊς διοικήσεως καΐ τοΰ πνεΰματος τοϋ οε6α σιιοΰ πρός τούς Νόμους τοϋ Κράτους καΐ τής έν γένει άλ λαγής τής υπαρχούσης πρό τής 'Εθνικής 'Ειπαναστάσεως νοο- τροπίας. Ό 'Επιθεωρητής Νικ. Πεδιαδίτης». «...Γνωρίζομεν υμίν, μετά χά ράς δτι την προσέχη Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου καί ώραν 16. 00 θά επισκεφθή τό "Ηράκλειον ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς — Πρω θυίΐουργός, δστις και θά έχφω- νήση λόγον. Ή έπίοη.μος ύποδοχή θά λά¬ βη χώραν είς την Πλατείαν "Ε¬ λευθερίας, την προλεγαμένην ημέραν καϊ ώραν, καθ1 ήν πα- ρακαλοΰνται δπως ποραστοΰν θ πανπες οί έν τή π6λ€ΐ ύπηρε- τοΰντες, ή διαμ·ένοντες έκπαι- δευτικοί. Ιδιαιτέρως θά έκτιμήσωιμεν την παρουοίαν είς την ύποδο- χήν καΐ όμιλίαν, των δυνάμεων έκ των έν τή όπαίθρω ύπηρε- τούντων, ώς καΐ τιΰν μελών των οϊκογενειών των ύπαλλήλων τής ί!δρας τοΒ Νομοϋ, είς τρό¬ πον ώοτε, ή παρουσία τοΰ δι- δασκαλικοΰ κόσμου. κατά την ύποδοχήν, καταστή έτπβλητική αμα δέ έκδηλωτιχή των αίσθη- μάτων άγάιπης καΐ συιμιπηραστά- σεως συμπάοπ.ς τής διδασκαλι- κής οικογενείας, πρός τόν πρωτεργάτην τής 'Ετοαναστά- σεως Άνπβασιλέα — Πρωθυ¬ πουργόν κ. Γεώργιον Παπαδό- πουλον, δι' δσα κατ' εξοχήν, υπέρ τής Παιδείας καί των λει¬ τουργίαν αυτής, εΰεργετικά μέ¬ τρα ίίλαβεν καί προτίθεται εισέ¬ τι έν τω μέλλοντι νά λάβη. Τής παρούσης παρακαλούμεν δτκΐις λάβη γνώσιν ένυπογρά- φως &παν τό προσωπικόν. Ε. Ν. Ό 'Επαθεωρητής Β' Περιφερείας "Ηρακλείου Κων)νος Βήχος». «...Τό θερμόν καΐ λελογισμέ νόν ενδιαφέρον τής Έθνικής Κυ¬ βερνήσεως υπέρ τής ' Εθνικής μας Παιδείας καΐ ή πλήρης κα¬ τανοήση των άναγκών καΐ των μέσων τής πληρώσεως αυτών, υπό τής συγχρόνου εύνομουιμένης Πολιτείας, μοΰ τταρέχουν την ττοΐεΐ καθημερινώς μετά δεξιοτε χνίας καΐ μεγίστης περισκέψεως ή 'Εθνική μας Κυβέρνηση. "Εχοντες τούτο ύπ' όψιν καλ- λιεργοΰμεν είς τάς ψυχάς των μαθητών μας καΐ των κατοίκων της σχολικής μας ττεριφερείας τα στοιχεΐα τα όποΐα συνθέτουν την 'Ελληνοχριστιανικήν άγωγήν καΐ δημιουργούμεν κατά την ρήσιν τοΰ έξοχωτάτου . Πρωθυ- ττουργοΰ κ. Γ. Παπαοοττοθλου, μίαν 'Ελλάδα 'Ελλήνων Χριστια νων. Οί διδάσκαλοι τής Περιφερεί¬ ας δέν θά άνατττύξουν δράσιν με γίστην είς δ,τι άφορά την δια¬ φώτισιν των κατοίκων τής σχολι κης των περιφερείας, διά συγ- κεντρώσεων επί τοΰ Νέου Συν- τάγματος, ώστε νά μή ευρεθή οΰτε είς "Ελλην την 29ην Σεπ) βρίου ό οποίος θά δώση άρνητι κήν ψήφον. Ό Έττιθεωρητής Α' Περιφ. Η¬ ρακλείου Δημήτριος ^εκαλάκης» «.. ,Άττοδίδων όλως Ιδιαιτέραν σημασίαν είς την επίδρασιν δχι μόνον διά της διδασκαλίας καΐ τού παραδείγματος, άλλά καΐ διά τού άνεττιλή-Γττου ήθους σας, εΤμαι βέβαιος δτι καΐ θά διδάξη- τε, άλλά καΐ θά άσκήσητε την αρετήν. Θά παρακολουθώ έναν έκαστον έξ υμών μέ ιδιαιτέραν στοργήν, άλλά καΐ μέ άγουττνον προσοχήν, ιδίως είς δ,τι άφορά είς την εκπλήρωσιν τής έθνικής σας άττοστολής καΐ πιστεύω δτι θά έξαρθήτε είς τό ϋψος των ττροσδοκιήν τοΰ 'Ελληνικοΰ Λα- οΰ». (ΠροηγεΤται ΰμνος πρός Παττα- δόπουλον). «. .Πρό τής 21ης Απριλίου εί δομεν είς δλον τόν κόσμον την εντύπωσιν των Ίουδαίων, οΐτι¬ νες ήχμαλωτισμένοι έκάθισαν ε¬ πί των ττυραμίδων τής Βαβυλώ- νος καΐ έκλαυσαν έν τώ μνησθεΐ- ναι αύτούς την Σιών... .... Ή ζωτικότητα καΐ τό μεγαλεΐ όν τής Φυλής, έκαμαν σεμνούς καΐ γενναίους άξιωματικούς, υπό την ήγεσίαν τού έξωχοτάτου πρω θυπουργοΰ μας Κ υ ρ ί ο υ ΓΕ ΩΡΠΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ νά διανοίξρυν τόν δρόμον πρός τα ττεπρωμένα τής Φυλής. ..,,.Τελών έν πλήρει συνειδήσε των εύθυνών καΐ των άξιώσεων τού λειτουργήματος τό όποίο έ ττωμίζομε. Ό Έττιθεωρητής τής Δ' Περιφ Ηρακλείου ' Ι ωάν. Μαστοράκης (Χαιρετιστήριος έγκύκλιος 2067)96)2 - 10 - 71). "Αρχιααν τα όργανα... ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, Άφορμή: Ή ϊρζυνά μας γιά τίς Βάσεις Ό Είσαγγελέας Ηρακλείου κ. Μεταξάς μέ την ΰπ' αριθ. 185) 16-6-75 Παραγγελία τού, πρός τό Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, διέταξε τή διεξαγω- γή ττροανακρίσεως κατά τοΰ διευ θυντοΰ μας κ. Μάνοιι Χαρή, μέ τό αίτιολογικό τής «δημοσιεύσε ως διά τοΰ Τύπου σχεδίων καΐ φωτογραφιών σχετιζομένων μέ την εκτέλεσιν εργ>ν όχυρώσεως
  διά την άμυναν τής χώρας».
  Ή Άσφάλεια Ηρακλείου, ττα-
  ρέπεμψε τή δικογ(^αφία στή Ση-
  τεία, δεδομένου δτι ή άφορμή
  τής ποοανακριτικής αύτεπάγγελ
  της Είσαγγελικής Παραγ,γελίας,
  δόθηκε μέ την έ'ρε^α μας γιό
  τίς Βάσεις, στήν ττεριοχή Μάρε
  καΐ Κάβο Σίδερο.
  Βεβαίως σεδόμαστε την Εί-
  σαγγελική Παραγγελία καΐ εΐ-
  ,μαστε ττρόθυμοι νά δώσωμε, άν
  κληθοΰμε, σχετικές διευκρινίσεις,
  άλλά έκεΐνο ττού δέν «(αταλαβα!
  νομε εΤναι ποιές φωτογραφ ίες
  καΐ ποία σχέδια (;!) όχηρωμα-
  τικών άμυντικών έργων δημοσιεύ
  σαμε. Έκτός άν είναι 'Ελληνικό
  άμυντικό έ"ργο τό Άμερικανικό
  περίπτερο στήν κορφή τού Μάρε
  ή άν τα έργα τού Κά6ο Σίδερο
  μπορούν νά χαρακτηρισθούν ά-
  μυντικά, μέ μιά άπλή δήλωση
  ενός έργοβηγοΰ τής ΞΕΚΤΕ τής
  κατασκευάστριας δηλαδή έται
  ρίας των έργων αυτών, των έρ¬
  γων Τυμπακίου καΐ τόσων άλλων
  Εργων στήν Κρή'τη καΐ στήν Α¬
  θηνά (ΐπτόγειο γκαράζ Κλαυθμώ
  νος) άπό την έταιρία αυτή ττού
  άνδρώθηκε έττΐ διχτ|τορίας καΐ
  πού λέγεται δτι συνδέεται στε
  νά μέ αύτην ενας άπό τούς γα-
  μπρούς τού Παττακού.
  'Επειδή πάντως πιστεύομε ό¬
  τι έπιτελοΰμε έθνική αποστόλη
  καΐ δέν ε'μαστε... κατάσκοποι,
  δττως τόσο έττιπόλαια πήγαν νά
  μας χαρακτηρίσουν στή Σητεία
  έκττροσωποι τού 'Ελληνικοΰ Κρά
  τους (Διοικητής τής Βάσεως Ζί-
  ρου καΐ Διοικητής Χωροφυλακής
  Σητείας) μέ μιά άπλή καταθέ¬
  ση ενός ΤΕΑτζή, καΐ γλυτώσαμε
  «παρά τρίχα» πού λένε την τα-
  λαιπωρία άπό την παραττομττή
  μας Στρατιωτικό Δικαστήριο
  (ΆεροδικεΤον Αθηνών), όχι μό¬
  νον θά σταματήσωμεν άλλά θά
  συνεχίσωμε έντοπικώτερα την γε-
  νικώτερη έ'ρευνά μας γιά τίς ξέ-
  νες Βάσεις στήν Κρήτη καΐ την
  προσπαθεία τής άντ ι κε ι μέν ι κης
  διαφώτισης τοΰ Κρητικού Λαού,
  πάνω στό σοδαρώτατο αύτό θέ¬
  μα.
  Όσο γιά τα ύπόλοιπα, παρα
  ττέμπομε πάντα έδιαφερόμενο
  στή φράση τοΰ Καζαντζάκη, πού
  διαλέξαμε γιά «μότο» στήν προ
  μετωπίδα τής εφημερίδας μας.
  τιμήν μα και την ευκαιρίαν να
  θέσω ύττ' όψιν σας τάς άκο-
  λούθους γενικάς σκέψεις μου είς
  δτι άφορά είς την έκ— αίδευσιν
  καΐ την ποδηγεσίαν τής μαθητιώ
  σης νεολαίΛς τής Περ)ρείας.
  Μεταβληθήτε είς δημοσίους
  κήρυκας, έξηγοΰντες είς πάσαν
  κατεύθυνσιν καΐ είς πάσαν εΰκαι
  ρίαν τούς σκοττούς καΐ τάς έττι
  διώξεις τοθ έττισήμου Κράτους,
  ώς καθώρισε τούτους έν γενι¬
  καίς γραμμαίς ή σημερινή 'Ε¬
  θνική Κυδέρνηση τής "Ελλάδος
  κα! έργασθήτε μετ" άπεράντου
  ζήλθΛί, διά την υλοποίησιν των
  σκοπών αυτών, οΐτινες άποβλε-
  ττουν είς την έκ των έρειττίον
  τού παρελθόττος αναγέννησιν
  καΐ σωτηρίαν τής Πατρίδος.
  Ό άναπληρωτής 'Επιθ)του Γ'
  Περιφερείας Χανίων
  Θεόδωρος Φουρφουλάκης»
  «.... Άναλογίζομαι τό 6άρος
  των εΰθυνών καΐ των υποχρεώ¬
  σεων κατά την εκτέλεσιν των
  καθηκόντων μου, ώς έπότττου
  καϊ διοικητικόν όργάνου τής Δή
  μοτικής Έκπ)σεως έν τή Α' Πε
  ριφερεία Ηρακλείου. Αί εΰθΰναι
  αδται καΐ αί ύττοχρεώσεις γίνον-
  ται βαρύτεραι εισέτι κατά την
  τταροΰσαν τίερίστασιν καττά την
  ότΓθίαν ή Πατρίς μας ευρίσκεται
  είς την οδόν τής άναγεννήσεως
  καΐ τής προόδου, όπως την ώρα
  ματίσθη ή 'Επανάστασις τής
  21ης Απριλίου καί πραγματο-
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
  Η δίκη μας μέ τού Γραμματικάκπ
  Ο ΑΣΑΑΝΙΒΗΣ
  πιάστηκε
  στήν Ιταλία
  Ό ττεριβοτντος «άναμορφωτής
  τού 'Ελληνικοΰ Άθλητισμοΰ»,
  ττιάστηκέ ττροχθές στήν Ίταλΐκή
  Ριδιέρα. "Ετσι σέ λίγες μέρες,
  θά εΤναι κι' αύτός Ενας άπό τούς
  τρόφιμους τού ΚορυδαλλοΟ.
  Μέ την εύκαιρία τής συλλήψε
  ώς τού ύποβάλωμε στούς έδώ
  φίλους τού τα εξής δύο έρωτήμα
  τα:
  1. Είναι άλήθεια ή δχι ότι ό
  Άσλανίδης διέφυγε οτο έξωτίρι
  κο μέσω Ηρακλείου;
  2 ΕΤναι άλήθβια ή άχι δτι τό
  γήττεδο τοΰ Ο.Φ.Η. εΐχε μετονο-
  μασθεί σέ «Άσλανΐδειο» μέ πρό-
  ταση τοθ τότε ιτροέδρου κ. Σερ-
  ττετσιδάκη;
  Μεθαύριο Τετάμτιι 25 Ίουνί
  ου ό διευθυντάς μας κ. Μάνος
  Χαρής δικάζεται οτό 'Εφετεϊο
  Χανίων, γιά τή γνωστή ύποθε-
  ση, μέ μηνυτή τόν θεωρητικό
  τής Χούντας Άρκποτέλη Γραμ
  ματικάκη.
  Ώς γνωστόν ύ διευθυντάς
  μας είχε άθιυΐϋθή άπό τό Τριμ-
  μελές Πλημιιιελιοδικείο Ηρα¬
  κλείου, άλλά ό κ. Είσα,γγελέας
  'Εψετών, «ήσκηοεν έ*φεσιν υ¬
  πέρ τοΰ Νόμου» κατόπιν αίτήσε
  ως τοΰ μηνυτοϋ Γραμματΐκά-
  κη. Νέοι μάρτυρες τοΰ κ.
  Γραματικάκη είναι ό τ. οπουρ-
  γό<; κ. Κ. Μητσοτάκης, ό Δ)τής Χωρ)κής άνπσυντο.γματάρχης κ. Κ. Πηλιχός καϊ ό ίίυίκιρος κ. Μιχ. Χελιδώνης. Μέ την εύκαιρία τής μ«θαυ- ριανής δίκης σΐηιειώνομε δτι ύ Άριστοτέλης Γραμματικά- κης, δέν ήταν μόνο ό θεωρητι- κός καΐ ό ύμνιγτής τής Χούν¬ τας, άλλά καΐ ό κονδυλοφόρος πού χτυποΰσε τούς άντιπάλους τοΰ πραξικοπήματος. Χαρακτη- ριοτικά ύπενθυμίζομε τό κύριο δρθρο τού τής 15)7)1973, μέ τίτλο «.Ο Νικητάς καΐ τα έλικό πτερά» καί ΰπότιτλο «Φαιδρά χαρακτηρίζεται ή άπόπειρα τοΰ κ. Νικήτα». Άναφέρεται καΐ εΐρωνεύεται την άπόηειρα πού εΐχε κάνει όουμπατριώτης κ Νικητάς Βενιζέλος, ιιέ τόν ου νεργάΐη τού Κώστα Μπαντου¬ βά, γιά την ηροσχώρηση δύο άντιτορπιλικών στό έπαναστατι- κό κίνημα τού ΝαυτικοΟ μέ τόν πλθίαρχο τοϋ «Βέλο.υς» κ. Παπ- πά. ν» Τό δεύτερο χαρακτηριοπκό δρθρο τού είναι αύτό πού δη- μοσίευοε οτίς 10)7)73 μέ τίτλο «Λογοριασμο! χωρΐς τόν ξενοδό χο». Σ' αΰτό μεταξύ δλλων, λέει: ■<<..''Εμορφη είναι αύτη ή σκέψις καί ημπορεί νά εύχαρι- στεϊ πολλούς (Επάνοδος τοΰ κ. Καραμανλή στήν Έλλάδα και άνάληψις τής διακυβερνήσε ως τής Χώρας ύπ' αύτοΰ). Άλ λά δυστυχώς δέν είναι τίποτε παρά όνειρον θερινής νυχτός. Διότι πρΐν κατέλθη ό κ. Καρα- μανλής είς τό 'Εληνικόν, ό με¬ ταξύ Άκροπόλεως και άερο- δρομίου χώρος, θά έχει κατα- ληφθεϊ, άπό τους μαλλιαρούς τής παρδαλής Δημοκρατίας 1964 - 1967». Και καταλήγει: «Καΐ ό κ. Καραμανλής θά α¬ ναγκασθη νά έπιστρέφει άπό έκεϊ πού ήλθεν». Τα παραπάνω αρθρα τοΰ Γραμματικάκη, άφιερώνομ* στόν Ύπουργό 'Εθνικής Αμύ¬ νης κ. Αβέρωφ, ό οποίος, ώς γνωστόν, είχε ή%ηβεϊ τής κινή¬ σεως στό Ναυτικό, γιά νά δή ό εύλογημένος οέ ποίον απέστει¬ λε συγχαρητήριο γιά την έθνι¬ κή τού άρθρογραφία τηλεγρά- φΐ|μα, λίγες μέρες πρό τής δί¬ κης μας, τό όποϊο ο άντίδικός μας Γραμματικάκης προσεκόμι- σε και κατέθεσε πρωτοδίκως καΐ φυσικά και μεθαύριο θά τό χρησιμοττοιήοη, στή νέα τού προσπαθεία νά μδς δικάοη. Μάλιστα κύρικ Ά6έρω<ρ... ι-ροτΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ κ- Γ. ΡΑΑΛΗ · Κρήτη >αί Εύ
  ρό,ταξη τής «Νία,
  Κεφαλογ,άννη, γ.ά κάττο.ον κ. Μεταξα, γ.σ ^
  λή καί γ,ά^όσους άλλους ττου δυστυχώς ή άρμοδ,α υττηρε-
  σία τής Έττοτττείας Έμπορίου ττου £χε. τις Α.Ε. άρνηθη-
  κε νά μάς δώση τούς τίτλους, διότι — λεε. — πρεπει να
  έγκρίνη ό κ. Νομάρχης; · ,
  2 Τί θά γίνη έττ' εϋκα.ρία, μέ τον κ. Νομαρχη, που τόσο
  ττροκλητικά έχει άναστατώσε. τό κοινό α^μα τού Δημο¬
  κρατικόν λαοΰ τού Ηρακλείου;
  3. Τί θά γίνη μέ τό σοβαρότατο θέμα των ξενων Βασεων,
  ■πόΟ έχουν δημιουργήσει τόσα έρωτήματα στο λαο μας
  κι' δταν τολμήσωμε νά τόν ένημερώσωμε κινδυνεύομε^να δι-
  ωχθοΰμε γιά κατασκοπεία, χάρις στά μίσθορνα δργανα
  των άπαραδέκτων ΤΕΑ;
  4. Τι θά γίνη μέ τα χουντικά ΰττολείμματα πού κυκλο¬
  φορούν κσϊ δροΰν άνενόχλητα σέ ύπηρεσίες καί καίριες
  θεσεις; > , "'
  5. Τί θά γίνη μέ τούς «συναδέλφους» σας κ.κ. Αβέρωφ,
  Μπίτσιον καί Γκίκαν, πού μέ την τταρουσία τους παρεμ-
  ττοδίζουν τό έθνικό έργο τού Κων. Καραμανλή;
  6. Τί θά γίνη μέ τούς Βσσιλικούς πού δραστηριοτΓθΐοϋν-
  ται έττικινδύνως ύττό την έννοια δτι ττροκαλοΰν τούς δημο-
  κρατικούς ττολίτες;
  7. Τί θά γίνη μέ την περίτττωση τοΰ θεωρητικοΰ τής Χούν
  τας Γραμματικάκη, στήν εφημερίδα τού όττοίου ό ύπουργός
  Έθνικής Αμύνης απέστειλε... συγχαρητήριο τηλεγράφημα
  καΐ πρόσφατα ό βουλευτής Έπικρατείας κ. Ι. Τσουδερός,
  δημοσίευσε ένυττόγραφο άρθρο τού, τονίζοντας μέ τόν τρά-
  γτο αύτό τή στενή φιλία πού τούς δένει; Άλήθεια έχει τόση
  δύναμη ό ύμνητής, ύποστηρικτής καί θεωρητικός τής
  Χούντας μ£σα στήν κυβέρνησή σας ή γνωρίζει πολλά γιά
  μερικούς τής «Νέας Δημοκρατίας», έκ Κρήτης καταγομέ-
  νους, ώστε τόν φοδάστε μήπως μιλήση;
  ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ
  Η Ίαιρική Σχολή Κρήτης
  ΨΙΘΥΡΟΙ "Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ;
  Υπό Δρ. Ιωάννου Γ. Τσουδερου
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΛΙΟΣΙΑ — ΟΦΗ 1 -0
  Ό Ο.Φ.Η. πού £παιξε χθές
  οτά Λιόσια, £χασε μέ 1 τέρμα
  πού πέτυχε ή όμάδα των Λιο-
  σίων σέ βάρος τού.
  ΑΠΕΡΓΟΥΝ
  ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ
  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
  Οί ιδιοκτήτας άοπκων λεωφο-
  ρείων χατέρχονται σιίμερα σέ
  24ωρη'άπεργία, γιά τόν διαχω-
  ρισμό των Άστικίδν άπο τα Ύ-
  τνραστικά.
  ΣΥΝΕΡΓΈ1Ο
  ΤΟΥ ΜΠΙ - ΜΠΙ - ΣΙ
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Βρήοκεται αύτη; τίς )>έρες
  στήν Κρήτη συνεργεΐο τοϋ Β.
  Β.Ο. γιά τή λήψη τηλεοπτικής
  ταινίας.
  II
  ΝΑΥΤΙΚΗ
  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  Λέγεται δτι γιά νά γράψη κα
  νεΐς γιά ε'να Θέμα, ττρέπει νά
  γνωρίζη γεγονότα, νά εΤναι κάτο
  χος τού βέματος ή κι' άκόμη ό
  σκγγραφέας νά είναι «είδικός»
  στό Θέμα πού άναφέρεται.
  Δυστυχώς τούτες οί άράδες
  πού άφοροΰν την ίατρική σχολή
  Κρήτης γράφονται χωρΐς νά τη
  ρεΐται καμμιά άττό τίς παραττά-
  νω ττροϋποθέσεις.
  Είναι δμως περίεργο πώς μέ
  χρι σήμερα κανεϊς ττοΰ νά συγ
  κεντρώνη τίς παραπάνω προϋ
  ποθέσεις δέν εγραψε κάτι ή πώς
  καμιά έστω έπιτροπή δέν άνακοί
  νωσε έπίσημα σέ ποιό στάδιο
  δουλειάς δρίσκεται ή ... μελέτη
  τού Πανεπιστημίου Κρήτης άν
  6έ6αια τέτοια μελέτη γίνεται.
  Άντίθετα, άκούγονται «ψίθυροι»
  γύρω άπό την ιδρύση καΐ λειτθυρ
  γία τής ίατρική^ σχολής Κρήτης-
  ψίθυροι, οί όποιοι πότε φέρνουν
  τό θέμα λελυμένον, περιφράφουν
  τό θέμα ενάρξεως λειΐουργίας
  της ώς συντομότατον, καϊ άλ-
  λοι πάλι ψίθυροι λένε ότι ύττάρ
  χούν «έπιτρστταΐ ιατρών» έργαζό
  μενες^ (ασφαλώς άνιδιοτελώς)
  δι' αύτό τό μέγα ζήτημα ψί-
  θυροι ο! όποιοι προσφέρουν λύ-
  σεΐς σέ κάθε λογής πρόδλημα ή
  άττορίας γύρω άττό τό μέγιστο θε
  μα, δηλ. την Τδρυση καΐ «λειτουρ¬
  γίαν τής Ίατρικής Σχολής Κρή
  της. Είναι εΰκολο νά καταλάδη
  κανείς, ότι ψίθυροι δημιουργοΰν-
  ταιι μόνον δταν είς τό έπίκεντρνο
  μιας υποθέσεως ύπάρχει ή τά¬
  σις τής μυστικοπαθεία*; κι' αύ
  το γιατϊ τό θέμα έν τώ συνόλω
  τού «κρατεϊται» μακράν τής
  δημοσιότητος, υπό σκιάν καΐ μα
  κραν «6ε6ήλων όφθαλμών» διά
  να προσφερθή «έν αίθρία» κατό¬
  πιν, μια προκατασκευασμένη λύ¬
  σις στά μέτρα δμως τινος άρμο-
  ζουσα; (Κάθε όμοιότης των ά-
  νω ττεριγραφομένων μέ μηχανι-
  σμους προσομοιάζοντες πραξι-
  κοπηματικοΐ είναι καθαρώς καί
  σαφώς τυχαϊα).
  Φοβουμαι πάντως δτι λύσεις
  προσφερόμενες μέ τό μηχανισμό
  των ττροσχηματισμένων άττοφάσε
  ών, δεν ώφελοΰν αυτή καθ1 έαυ
  τη την έννοια διά την οποίαν λέ
  γεται ότι έδημιουργήθησαν άλλά
  έξυπηρετούν δι" αυτής, μόνον
  «προσωπικά» συμφέροντα.
  'Εττειδή εΤμα. Κρής καΐ έττει-
  οη τον τόπο τουτο τόν γνωρίζω
  καλα καί έπειδή γνωρίζω πόσο
  ούτος ό τόττος ή Κρήτη .
  εχει εξυπηρετήση τίς μεγάλες
  Ιννοιες τής Πατρίδος μας καΐ
  έπειδή γνωρίζω δτ, ττοτέ δέν άν·
  ταμείφθηκε μέ τό ίδιο νόμισμα
  ττου ττλήρωσε καϊ πληρώνε, Υ,α
  τίς μεγάλες έννοιες τοΰ συνόλου,
  θελω να έλπίζω, δτι δέν έτοιμά-
  ζεται καί πάλιν ή κιδδηλοποίη-
  σις τού νομίσματος πού θά δοθή
  στ°ν^«τΓαντέρμο» τουτο τόπο
  —Κάθε ττανεπιστημιακή σχολη
  ™ ^'^' Γ Υενν,έται κάτω
  άπο πολλές εΰχές .μ,άς «περα.-
  τερω ιτροοδου, γ.ννιέτα. κάτω
  άπο τελετες μέ Οπουργούς - δε-
  σττοταδες καΐ μέ άρκετή λογόρ-
  ροια των πάντων καί γίνεται
  προσπαθεία, νά δειχθή «Τ| τό δ-
  λο το εργο «£χε, -^^ 6πό
  επιτυχίαν» κι' άκόμη δτ, ο! «άρι.
  στοι οιωνοι» έμψανίζοντα, είς
  τον όρ,ζοντά της ούτως ώστε
  αυτή συντόμως θά καταστή ίκα
  νη «να φωτίζη ε[ς τον σ(ώ
  και να «προσελκύε, τούς λαούς»
  •οχ £ ^ ! ^
  θλ
  Καταρτίσθιγκε τό πρόγραμμα
  τής Ναυτικής 'Εβδομάδας πού
  θά γιορτασθτϊ οτό Ήράκλειο ά-
  πό 29 ,Ιουνίου ϋως τίς 6 Ιου¬
  λίου.
  θλα βεβαία αύτά θά ήσαν ά-
  πολυτα σωστά άν ή ττροεργασία
  ττου άτταιτειται γιά τέτοια θέ-
  ματα ήταν σωστή -ού θά πή·
  τεκμηρίωσις λεπτο-
  μερης διά καταλλή-
  λων μελετητών σ' δ-
  λα τα θέματα άλλά
  κυριως πάνω σ τό
  «εμα τής άνευρέσε-
  ως υψηλοτάτης ποι¬
  ότητος διδακτικοϋ
  προσωπικού. Τέτοιας ποιό
  τητος ττροσωπικό παγκοσμίως
  σττανίζει, άλλά αύτό τό θέμα
  είναι Τσ«ς τό μόνο -ού δέν φαί
  νεται νά ,τταρουσιάζει μέχρι
  °τ'γμής μεγάλα προβλήματα
  -μιά καΐ διόλου δέν άναφέρεται
  ούτε κάν ψίθυρος! ! ! "Αν τό θέ¬
  μα δμως εΤναι «λελυμένον» περί¬
  εργον είναι διατί δέν άνακοινοΰ
  ται ή άν δέν εχει λυθή περίεργον
  μένει διατί δέν συζητείται εύρέ-
  ως διά νά λάβουν γνώσιν οί ί-
  κανοΐ καΐ νά διαγωνισθοΰν καΐ
  αύτοι είς τάς ήγετικάς θεσεις.
  Άν κανεϊς αντιληφθή δτι ή
  ποιότης τού διδακτικοϋ ττροσωπι
  κου έχει καθοριστική άξία κα!
  γιά δλη την ττοιότητα τής Ίατρι
  κης Σχολής, τότε γρήγορα μπο-
  ρεϊ νά συμπεράνη, δτι αυτή τή
  στιγμή ή ή ιδρύση καΐ λειτουρ
  γία τής ίατρικής σχολής Κρή¬
  της είναι μακρυά ή άν αύτη πλη-
  σιάζει τότε δέν είναι δυνατόν ή
  ■ποιότης της νά υπερβή την «ώς
  δλην παραδεκτέαν καΐ άποδεκτέ
  αν, απαράδεκτον στάθμην τής
  άνωτάτης παιδείας μας». Γιατΐ
  πώς είναι δυνατό ν' αρχίση νά
  λειτουργή «σύντομα» αφοΰ άκό-
  μα οί πνευματικόν άνθρω-
  ττοι δέν εχουν γνώσιν τού
  πράγματος; Γιατΐ πώς είναι δυ
  νατό ττνευμοΓΓΐκοΐ άνθρωποι άξί-
  ας, νά ττροσφέρουν τίς ύττηρεσίες
  των κάπου δταν άκόμη δέν τούς
  εχουν πή συγκεκριμένα τί είδος
  σχολής ίατρικής σέ ύλικά μέσα
  τούς έτοιμάζουν καΐ τί εϊδους
  καΐ τρόττο εργασίας θά τούς προ
  σφέρουν. Γιατΐ ττώς είναι δυνα¬
  τό χωρΐς καμμιά «εύρεϊα πληρο¬
  φορήση» γύρω άττό τό θέμα Τ-
  δρυση καΐ λειτουργία τής Σχο¬
  λής, νά ένδιαφερθςύν οί έπιστή-
  μονες πού ευρίσκονται έκτός τής
  Ελλάδος; Γιατΐ πώς είναι δυνα
  τό οί "Αριστοι νάρθουν ύποψήφιοι
  δταν άκόμη δέν γνωρίζουν
  κάν τίς διαδικασίες (ή παρασκή-
  νια;) άκολουθοΰντα είς την έκτι
  μησιν των τίτλον των;
  "θταν δλες οί παραττάνω έλά
  χιστες έρωτήσεις παραμένουν
  άνατταντητες τότε μιά απαντήση
  έρχεται αΰτόματα στό νού «Προ
  κατασκευασμένη λύσις» άρα, κη
  βδηλοττοίησις, άρα καλλίτερα τό
  τίποτα άττό τό ψεύτικο.
  'Όλα όσα 'έγραψα ίσως δέν
  έχουν καμμιά άξία άφοΰ δλα
  αύτά ϊσως είναι (έγώ εϋχομαι νά
  ναι) άττλές φαντασιώσεις. Ό-
  μως φοβούμαι δτι ίσως αύτά εί¬
  ναι απλώς άκαιρα κι' άν ακαί¬
  ρως γράφονται είναι γιατΐ ττο-
  τέ δέν θάθελα νά καταντήσουν έ-
  πίκαιρη πραγματικότης.
  Είναι εύχής έργον ττού ένώ
  γράφονται αύτές οί γραμμές
  ήλθον στό φώς τής δημοσιότη-
  τος οί έπίσημες θεσεις καΐ οί ά-
  νησυχίες πού δημιουργούσαι
  στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανε
  πιστημίου τής Θεσσαλονίκης α¬
  κριβώς γύβω άττό τή μορφή
  πού θά πρέπη νά λάβη τό Πανε
  πιστήμιον Κρήτης καΐ ττού σάν
  σΐίμπέρασμα μόνο θετικό άπ'
  αΰτές είναι, δτι δέν θά πρέπη
  νά λάβη την ίδια μορφή των ύ-
  τταρχόντων ττανεπιστημιακών μο
  νάδων.
  Δέν νομίζω λοιπόν δτι ζητού¬
  μεν ττολλά, άν ζητούμεν τή μή
  κηβδηλοποίηση τού ττνευματικοΰ
  μας κέντρου καΐ την έπαγρύττνη
  ση δλων των τιμίων ττνευματι-
  κών δυνάμεων (Κρήτες ή Μή, τής
  άλλοδαττής ή τής ήμεδαττής) γιά
  νά μπορέση ή σχολή αυτή στό
  ξεκίνημά της νά Εχη μέσα της
  τό σπέρμα τής άληθινά έττιστη-
  μονικής ΑΡ Ι ΣΤΟΚΡΑΤΙ ΑΣ.
  Στήν Κρήτη, δταν ή έλληνική 1-
  στορία μάς ζήττγσε νά γράψομε
  κι' έμεΤς καμιά σελίδα της, πάν-
  τοτε τή γράψαμε μ' άληθινό αί-
  μα. Άρκάδι, Θέρισσος, Μάχη
  τής Κρήτης δέ ήταν φτιασιδώ-
  ματα λόγου.
  Είναι τάχα ττολύ άν ζητάμε
  τό υπό ϊδρυση πνευματικό κέν-
  τρο μας νά γίνη ΧΩΡΙΣ ΦΤΙΑ
  ΣΙΔΟΜΑΤΑ άλλά άττό τούς
  πραγματικά ΑΡ Ι ΣΤΟΥΣ πού
  θά προσφερθοΰν νά τό ύττηρετή
  σουν;
  ΔΡ. Ι. Γ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
  -V