98282

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·εεεεεεεεεεεεεε·εεε·ε·εε·ο···εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

  Χαρας σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβυθυνΐπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΙΙ ,
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ! 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΓραφεΤα: θεσσαλονίκης 15
  Τηλ.: 230.386
  Χρόνος 1ος — Αριθ. φύλλου 4
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ε*
  Λ 6
  • · κ
  ο
  ^1
  ί· Χ (.'
  *« ί.' τ»
  ΞΥΠΝΗΣΕ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
  Κρήτη ό χάρτης οτ^νεψε
  βογγδνε τ" άκρογιάλια
  ιπλοκάμια ζενοκίνητα
  ο' άπομιζοΰν τό αΐμα.
  Ξυπνδτε βράχια οτέρεα
  κορφές τού Ψηλορείτη
  την όντρειοούνη 'πό καιρούς
  υωριασμένη...
  Χτυπδτε στήθια τής «Σιών»
  κούτελα στολισμένα
  άφέντες φίλους ί όχτρούς
  ή Κρήτη δέ διαλέει.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
  23—6—75
  ΑΑΗΘΕΙΟ Η ΨΕΜΜΟΤΑ
  - ι ■ ι ■ ι ■ ι ■
  Ι ■ Ι ■ » ■ » ■ Ρ
  Παρακαλούντοι ο αρμοδιοι κυ6ερυητικοί έκπρόσωποι να
  μά, «.«τταντησουν στα εξής
  1 Είναι άλήθεια ή ψέμματα, δτι πρίν 20 μέ 25 μέρες, περϊ
  που, εφτασε στό Ί Ιράκλειο ό Ναυτικός καί Άεροπορικός άκό
  λο/θος της Άμίρικανικής Πρεσβείας ό οποίος διέμεινε στό
  ξενοδοχεΐο «Ξενία> και μέ ττοΛΊτική περιβολή συνοδευόμει/ος
  και μί. άλ> 5 αΐομο, έπιβαίνοντες ένοικιασμένου ταξί, περιώ-
  δευσαν στό Καστέλ κσι άλλες περιοχές, όπου γίνρνται έλλη
  νικά £ργα
  2. — ΕΙνοα αλήθεια ή ψέμματα δτι στ'ις 26 τοΰ μήνχΐ αύτοΰ έμ-
  φανίστΓκαν στό Τυατιάκι καί άλλες περιοχές τής Μεσσαράς,
  5-6 Ίσροηλίτες ο υνοδευόμΐνοι άπό πρόσωπο ττού σι/νδέ£ται
  μέ τό Παγκοσμιο 2.ι μβούλιο Έκκλησιών, πού διαμένει στό
  στό «Ηενία- οδηγεΐ ενα τζίττ Τύποιι Βολζβάγκεν» καΐ
  οί όττοιοι Τιεριοδευουν δήθεν γιά άγορά περιοχών πρός δημι-
  ουογία τφοτύτττον κο,λλιεργειών,
  3 — Είναι ολήθεια ή ψέμματα δτι ένας άπό τούς μετόχους τής
  γνωστής Έτα.ρείας ΞΕΚΤΕ, πού εχει άναλάδει πολλά Εργα
  στήν Κρητη, ε-χετιζομΓνσ μέ τίς 6άσεις ή μέ εργα τού Ύπουρ-
  γείου Έθνικής "Αμύνης, είναι ό γαμπρός τού Παττακοΰ
  Λ —Είναι αΛηθειο η ψέμματα ότι οί Γιωργαλάς καί Μπαλόττου
  λος, έδκσαν τέ 1972 σε κάποιον Κασιάτη, μοναδιικό καϊ σκαν
  δαλοδέστατο ττρονόμιο γιά να κάμει τσιμεντοεργοστάσιο καί
  τί έ'γινΓ, τελικα, μέ αϋτο τό θέμα;
  5 — Είναι αλήθεια ? ψέμματα δτι ή έττονομαζομένη «Τράπε
  ζα Κριιτης-· 6έν Ιχει καμμιά σχέση μέ κρητικα κεφάλαια καί δτι
  απλώς πρόκειται περι ενός έντυπωσακού τίτλου,
  6 — Είναι αλήθεια ή ψέμματα δτι στήν «Άλλαγή» της 14)2
  ) 75 έ'γινε «,διεακρίνησηλ άπό την Α Ε «Άκτή Ζεύς» (γιά την
  όιτοία ή ίδισ εφημί,ρίδο στο προηγούμενο φύλλο της εΐχε γρά-
  ψει οπ εΐχε πάρει >ουντικό δάνειο ΰψους 63 500 000 δραχ )
  σχετ'χά μέ τό δτι δεν άνήκει μόνο στό βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ι.
  Κεφαλογιάννη, άλλς Ίδριιτής της εΤναι ό κ Έμμ Δ Κεφαλογιάν
  νης η Πλατυγιάννης κσϊ συμμετέχουν σ' αυτήν κα'ι άλλοι συγγε-
  νείς τοι, συγκληρονόμο· των άτΓθθονόντων Δ Κεφαλογιάννη,
  Ν Κεφαλλογιάννη καί Κ Ι Κεφαλογιάννη,
  Ο ΡΙΝΑΔΟΡΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  "ΤΑ ΕΙΠΕ,, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ
  Στήν πρόσφατη άφιξη στό άε
  ροδρόμιο τοΰ 'ΙΙρακλείου τοΓ)
  Άρχιεπισκόπου Μακαρίου, ■/ ό
  γνωοτός — κοί μή έζεραιτέος
  — ριμαδόρος της Χούντας Πάν
  ν ής Κυβερνητάκης, άρχιοε —
  δυστυχώς —- νά «βαταλαλη» στί
  χους τού πρός τόν ΰψηλό έ-
  πισκέπτη μας. 'Οπωσδήποτε ή-
  ταν μιά άπαράδεχτη ένέργβια,
  Οστερα άπό τή γνωστή «ποιητι-
  κή δραστηριότητος τοΰ κατά τα
  άλα συμπαθούς Κυβερνητο-
  γιάννη, ί^να δείγμα — φωτογρα
  φιχό καί ποιητακό — άπό τα πε-
  ρασμένα μεγαλεία τού, δτγμοσι-
  εύομε κατωτέρω.
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΝ
  Έχεις τού Κύρου σωθικά καί τόλμη τού Βρασίδα
  καί φρόνησι τού Περικλή καί ψή τοΰ Λεωνίδα
  καί Σέ άττέστειλ' ό ©εός, μά τόν Εΰλογημένο,
  σάν ζωντανό παράδειγμα των έπιγενομένω
  Στ' άλήθεια· δέν κουράζεσαι; δέν τρώγεις; δέν κοιμάσαι;
  μιρονυχτΐς έργάζεσαι κι' έδώ κι' έκεΐ πλανάσαι
  τή μιά πετάς σδν άετός, την άλλη σάν βολίδα
  κι' έοώ κι' έχεϊ πορεύεσαι γιά τή γλυκειά Πατρίδα.
  Μ αεροπλάνο, μέ ταξί, με ζώο, μέ καραδι
  τιάντ' άψηφάς τόν κίντυνο κι' άδιαφορεί'ς γιά 6λά6η
  ►.αι πάντα, ό Πανάγαθος, άβλαβο Σ' έπιστρεψει,
  ^αταλαγιά τή θάλασσα καί διασκορττά τα νέΦη
  Πού βρισκεις τόση θελήση καί άντοχή συνάμα;
  τΐολλές Φορές τό σκέφτομαι καί τό πιστί-ύω θάμα·
  χρόνια πολλά σάν φύγουνε, οί γ" άνθρωποι θά νοιώσου,
  τ' δτι, στον ψεύτη κόσμο αΰτό, δέν έχει δμοιό Σου'
  Ή ιαπεινοφροσύνη Σου είναι 6ουλή Κυρίου,
  > ιοττΐ σηκώνεις τό Σταυρό τού Θείου Μαρτύριον
  ύνηκει Σου τό είναι μου κι' ή ζήση των παιδιώ μου,
  ττιστός ψρουρός Σου στέκομοπ μέ τ' δττλο μου έπ' ώμου ..
  Ι. ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΚΗΣ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΜΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΒΕΤΗ-ΠΟΑΙΤΙΚΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΟΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  ΜΙΑΟ:
  8Ε000ΡΑΚΗΣ
  Γιά τίς Βάσεις — Γιά τόν Κ. Καραμανλή
  -Γιά την όνασυγκρότηση τής ΕΔΑ
  - Και πολλά αλλα
  ενδιαφέρον™ θέματα
  Μέ την εύκαιρία των συναυλιών τού Μ!κη Θεοδωρακη
  στην Κρήτη, έ δ'ευθυν-ής τής «Αληθείας» κ. Μάνος Χαρής,
  πηρε ττροχθές ι ό &ράδυ άττό τό διάσημο σι»μτΓατριώτη συνθέτη
  και ττολιτικό, την ^διαφέρουσα αυτή άττοκλειστική συνέντευ-
  ξη, πού εημοσιεύομε παρακάτω.
  ρ ν 3 σημειωθΓ ότι ό ©εοδωράκης ρωτήθηκε κι>ρίως γύ-
  ρω άπό πι.λιτικά Οέματα, όπως και γιά τό θέμα των ξένων Βά-
  σεων, γιατΐ ότττ^ς τΤναι γνοίστό δέν είναι μόνο διεθνοϋς έτητπέδου
  <αλλιτέχνης, άλλά καί ττολιτικό πρόσωπο μέ ίδιαίτερη 6αρύ- τπτα ΕΡ. Τί θά μδς τιης Μίκη, πρώτα γιά τό θέιια των ξένων βάσεων. Μ.θ. Χαίρομα ι πού έ¬ στω καί άργά, £νινε συνείδηση δτι οί βάσεις αύτές αποτελοΰ- νε έ-να θανάσιιμο κίνδυνο γιά τό νησί. Εμείς σάν ΕΔΑ, οάν Άρι- στερά, εϊμαοτε οί πρώτοι πού ύψώααμε φωνή διαμαρτυρίας τότε πού γίνονταν οί Βάσεις, έ- νώ τα βλλα κόμματα, τπστεύον- τας ότι οί Άιιερικανοί Κκαναν τίς Βάσεις έδω γιά νά προστα- τεύσουν την Κρήτη, τόν Έλλη κό λαό, κλπ. καί προέβαλαν δ¬ τι ή Κρήτη έ*χει ώφελήματα οί- κονομικά άΐτό τίς Βάσεις. Χαίρομαι λοιπόν πού τώρα, ίίστω καί άργά, όλόκληρος ό Κρητικός Λαός, δλα τα κόμμα¬ τα, καταλαβαίνουνε ακριβώς έ- κεΐνο πού λέγαμε πάντοτε δτι οί Βάσεις γιά τή χώρα μας, ά- ΐτστελοϋν θανάσιμη άπειλή. ΕΡ. Πώς θά μπορέσωμε κα¬ τά τή ννώμη σου νά άντιδρά- σιαμε τώρα κατά τού κι νού νού αύτοΰ, Μ.θ. Τό μέγα βέμα των βά¬ σεων δέν είναι τόσο άπλό γιά νά τό λύσωμε. Δυστυχώς, τό θε μα αύτό ξεπερνά τίς δυνατότη- τες τοθ Έλληνικοΰ Λαοϋ, για- τί μπαίνει μέσα στό διεθνή συ- σχετκηιό δυνάμεων. Βεβαία θά πρέπει νά «ρύγουν καί θά <ρύ· γουν, δν σύσσωμος ό Ελληνι¬ κάς Λαός, κάτω άπό μιά ένιαί- α ήγεοία τό απαιτήση καί άγω- νιστακά μάλιστα. θά πρέπει ά- κόταη νά ποΰμε δτι ή προοπτι- κή πού άνοίγεται στόν Έλλη- νικό Λαό προοπτΐκή γιά τό ζή- λωμα δλων των Άμερικανων καί φυσικά γιά την τιλήρη έ- θνική άνεξαρτησία μας. Δέν νομίζω λοιπόν δπ στά πλαίσια αύτά θά μποροΰσε νά γίνη μιά ύποτροπή. Αύτό μάλι- στα θά ήταν πρόκληση πρόςτόν Λαό. Πάντως θά πρέπει νά εϊ¬ μαοτε πάντοτε ίίτοιμοι, άλλά χωρίς νά χάνομε την ψυχραι- ιμία μας. ΕΡ. Τώρα τελευταία έχεϊ εί πωθεί μέσα σία αλλα καί τό θέ¬ μα τής αύτονομίας τής Κρήτης. Τί γνώμη έ"χετε σχετικά; Μ.θ. Νομίζω ττώς είναι παρά λογο. "Οταν λένε γιά αύτονο- ιιία της Κρήτης, νομίζω δτι κά- ττοιος πρέιπει νά την εκφράση. Κι' αύτοι πού θά την έκφρά- σουν δέν θά είναι "Αμερικανόν πρέπει νά είναι Κρήτες. Αυ¬ τή δέ τή σπγμή νομίζω δτι δέν θά ύπάρξουν Κρήτες έπώνυμοι πού Οά ιιπορέσουν νά ύπερα- οτςρθοΰν την ίίποφη τής αΰ- τονομίας. Γιά μενά τό θέμα τής αΰτονομίας τής Κρήτης, είναι Οποπτη φήμη καί κάτι παράλο- γο. ΕΡ. Νομίζει βτι μπορεί ν& προέρχεται ή φήμη αυτή καί ά¬ πό τούς Άνερικάνους, Μ.θ. Βεβαίως μπορεϊ πολ- λές φορές ή δξυνση τέτοιων ΐτροβλημάτων νά είναι ύποβολι- μαία καί νά έρχεται άπό τούς ϊδιους τούς έχθρούς καί εΐοικώ τερα άπό τή ΣΙΑ, ή όποία ■μπο¬ ρεϊ νά έχη στό πρόγραμμά της επί παραδείγματι νά προκαλέ¬ ση ·μιά άντίδροση σκληρών, των οκληροπυρηνικών, των γερακι- ών. Μπορεί νά θέλουν "τώρα πό ύή 'Ελληνική Δημοκρατία είναι τρυφερή, νά τή χτυπή- οουν καίρια. Κι' αύτό δέν πρέ- πει ν ά τό ξεχνάμε. ΕΡ. Ά~6 πολλούς έχεις πά- ΝΕ ΤΟΥΣ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στό κέντρο «Παγκρήταο» στό Γιόφυρο πραγματοποιήθη»ςεχθές ή δεύτερη ήμερίδα τής «Συνέ- λευσης περιοχής Μαρτύρων τοΰ Ίεχωβά Ηρακλείου», πού άρ- χισε άπό προχθές Σάββατο. Σ' αυτήν πήραν μέρος περίπου 600 Μάρτυρες τοϋ Ίεχωβδ Ηρα¬ κλείου, οϊκογενειιικώς. Ή σχετική εϊδηση πού μδς έφερε χθές «έιμπιστευτικά» 2- νας αγροφύλακος, μάς ωδήγη¬ σε στόν τόπο τής συγκεντρώ¬ σεως χθές στίς 8.30 τό πρωί. Ή εϊσοδος ήταν μέ άτομΐχές προσκληθείς καί κατ' αρχήν δέν μάς έιπχτρέψανε νά μποϋμε. "Ο¬ ταν δμιος τούς δηλώσαμε την ί- διότητά μας, μας καλοδέχτηκαν καί μδς έξήγηοαν γιατί άιπαγο- ρεύουν την εϊσοδο παρά τή θέ- ληοή τους, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν νά διωχθοΰν άπό τίς Άρχές γιά προσηλυτισμό. Παρακολουθήοαμε τρείς άπό τίς όμιλίες — κηρύγιματα τής χθεσινής ημέρας, άκούσαμε ίίμ- νους καί μιλήσαμε μέ τόν έξ "Αθηνών «Άδελφό» τής «'Εκικλη οίας τοΰ θεοΰ» κ. Ν. Έξαρ- χέα, ό οποίος μδς εΐπε, μετα- ζύ αλλων τα εξής: —Οί Μάρτυρες τοΰ Ίεχωβδ δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τό Σιωνισιΐό καί τή Μασονία. —Διωχθήκανε άπεινΛς άπό τή Δικτατορία. —Καταβάλουν προσπαθεία τυ τπκής άναγνώρισης" της 'Εκκλη- αίας τους, βάσει τοΰ δρθρου 11 τοΰ Νέου Συντάγιΐατος. —Πολλοί ανώτερον ύπάλλη- ,Χοι καί πνευματικοί Κνθρωποι εί ναι Ίεχωβάδες. Σύντοιια στό Ήράκλεΐο — πού έχεϊ πάνω άπό 600, θά λει- τουργήοη έκχλησία τους, μέ έ- λεύθερη εϊσοδο. Μετά τίς όμιλίες, τούς ΰ- Ιΐνους, τα λοιπά τελ€τουργικά γευιμάτισαν άατό κσινοΰ, άλλά ήπιαν μόνο άναψυκτικά, γιατί οί Μάρτυρες τοθ Ίεχωβδ δέν χρησιμοποιοΰν οΐνοπνευνατώδη άφοΰ τα θεωροΰν συγγενικά στοιχεϊα τοΰ «Σαιανδ — Διαβό- λου». 'ΙΙ χθεσινή αυτή έπαφή μας μέ τούς Μάρτυρες τοΰ Ίεχω¬ βδ, ήταν όπωσδήποτε μιά θετι- κή έμπειρία, γιά την όποία θά άσχοληθοΰμε εύρύτερα μέλλον¬ τι κά. Μεταί,ύ των χθεσινών όμιλη- ι"·ν ήσαν οί κ.κ. Λ. Νικολάου, 1 Τζιρίτας, Ν. Κηρικάκης, Σ. Σιφάκης, Αίκ. Νικολάου, Ι. Ού στο·μανωλάκης, Ι. Μπαξεβάνης, Κ. Μακριδάκης, Κ. Βουλελάκης Τ. Μανουσάκπς καί Ν. Έξαρ- χέας έξ Αθηνών, ό οποίος ά- νάπτυζε καί τό βασικό Θέμο της ήμερίδας ιμέ τίτλο «Είμεθα έγ- κρατείς καί "Αγρυπνοι,» (Α' Πέτρου ε' 8 ) Η ΚίΙΑΙΙΙ 1ΙΑΟΙΗ ΙΙΪ χ. Γ ΓΑΑΑΝ 'Έγινε γνωστό δτι ό ύπουρ- γός Προεΰρίας κ Γ. Ράλλης. κατά ^ήν πρόσφατη ί·πίσκεφή τού στό Ήράκλειο, δήλωσε μπροστά στό Δήμαρχο κ. Κα- ρέλλη καί ήλλους συμπολίτες, δτι καί ό ϊδιος «ψήφισε βασι- λιδ». Νομίίομε δτι ή δήλωση τοΰ κ. ύπουργοΰ Προεδρίας ήταν β στοχη, άπαράδεκτ- καί προκλη- τική. Πέραν τούτου δμως, έ- γινε έξ άφορμης της διαμάχης τοΰ κ. Νομάρχου μέ τόν κ. Δή- μαρχο γιά τό θέμα των βασιλι- κών δρόμων. "Ηδη, τό Δημοτι- κό Σι/μβούλιο, πρός τιμήν τού, στίς 23 .Ιουλίου έπέτειο τής μεταπολιτεύσεως, θά άλλάξητίς πινακίδες. "Αν νομίζουν, ό Ύ- πουργός κ. Ράλλης καί ό Νο- μάρχης κ. Μττίοιας, μποροΰν νά παραβρεθοΰν. Εμείς θά τίς καρ φώσουιιε. 'Εκείνοι άς έρθουν νά κρατοΰν τή σκάλα. Μόνο έ- τσι θά έζΐλεωθοΰν, οί άδιόρθω- τοι βασιλικοί. ΝΕα ΓΡΑΜΜΗ ΑΤΙΑΛΑ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΡΙΑΛΑ ΤΟ ΧΘΕΣ1ΙΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Χθές τό πρωί έγινε στήν πε- ριοχή «Γάζι» τό μνημόουνο γιά τούς Θ2 συμπολίτες πού έκτε- λέστηκαν άμαδικά κατά την γερ μανική κατοχή. Τό μνΐΐρόσυνο τελέοτηκε μέ την πρωτσθουλία τοΰ Δήμου Ή ρακλείου. _ ρεξηγηθή γιατί στίς τελευταίες βουλευτικές έκλογές, κράτησε'; κατά ί!να τρόπο θέση υπέρ τοθ Καραμανλή, ένώ δπως γνωρί- ζουν σδς χωρίζουν τεράστιες Ιδεολογικές διαφορές. Μπορεϊς νά μδς δώσης έπ' αύτοΰ )ΐιά έ- γηοη, Μ.θ Πρέπει νά πώ ότι άπ ολοικ; τούς "Ελλΐινες πολιτι- κούς αύτός ό οποίος άδικήθηκε καί θυσιάστηκε, στήν πεοίοί«ο αυτή ίίμουν έγώ, γιά πολλούι, λογους πού δέν μπορώ νά τούς έκθέοω αύτη τή στιγμή Κυρ(- λιστα στήν έττέτβιο τοΰ ποαθ- κοπήματος, δοι άναφέρθηκαν πλήν έμοΰ. Έγώ έπρεπε νά κάνω μιά ι. τπλογή Καί είπα δτι αύτό ΐΊθύ μέ ένδιέφερε, ήταν νά μην ςα ναγυρίσωμε πάλι πίσω. Ή δι- κη μου άνάλυοη κι' ή δική μρυ έκτίμηση, έλεγον άπό πολύ και ρό δτι ίφ' δσον οί άντιστασΐα- κές καί προοδευτικές δυ¬ νάμεις δέν είχαν σύνεοη νά ένωθοΰν ώοτε νά άποτελέ- σουν £να νέο ΕΑΜ, δέν άπέμε- νε πλέον αλλη λύση, παρά μΐα ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΛ.ΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ πού θά είχε σάν πλεονέκτηιια ως δμως γιατί άποφάσισα άλ λά καί οί περκηάσεις τδφεραν νά εΐίμαι τελείως άνεξάρτητος καί άδέσμευτος την έποχή πού γύρισα στήν 'Ελλάδα. ΕΙχα μιό ίδιομορφία γιατί ένώ άπό τή μιά μεριά ήμο^ν άνεζάρτητος και ό δέσμευτος, άπό την δλλη υιιΓ|ο- χαν πολλά σημάδια πού έδπχ- ναν δτι εΐχα καί έχω μεγάλους δεσμούς μέ μεγάλες μάζες καί σάν καλλιτέχνης καί οάν ίδ?ο- λόγος πολιτΐκός. Τό έδειζε δ πως θυμδσαι ή αύθόρμητη ύ- ποδοχή πού /μ ου έγινε στό άε- ροδρόμιβ, δπου ήρθαν 10 χι- λιάδες παιδία, μόνο πού τό δη- μοσίευσαν «Τα Νέα», ένώ α- λοι χρειάοτηκε νά κινητοποιή- σουν μηχανισμούς ολοκλήρους. Αύτό δλοι τό €ΐχαν οάν δεϊγμα καί γι' αΰτό δλοι ήθελον νά εί¬ ναι μαζί τους γιά νά άποαπό- οουν ψήφους. Ό Ελληνικάς Λαός πάντως καί γι' αΰτό εί μαι ΐακραμένος, Κμεινε άπληρο- φόρητος γιά τό βάθος τής οκε- ψης μου. Άκόιμη πολλοί μ' έ- ρωτοϋν π.χ. τί έκανα στή^ άν- τίσταση. Πολλοί νόμιζαν δ^ι {.- γώ ήμουν στό έζωτερικό, δέν ζέρουν δτι πηγά κάν φυλΐ'κή καί πιό πολλοί δέν ξέρουν δαι έγώ ήμουν αύτάς πού έδίίΐσε τό ξεκίνημα στήν άντίσταση Μά Γιά τεχνικούς λόγους ΣΗΜΕΡΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ δτι θά άπαλλάσετο ή χώρα άπό τή χούντα. Καί σάν έκπρόαωΓΟ αυτής τής λύσης έβλεπα τό.· Καραμανλή. Άπό τό 1969 -»οϋ έγραψα άπό τόν Ώροπό καί τό 1973 δημοσία δταν εΐδα δτι δέν μπορεί νά γίνη τίποτε μέ την αντισταθή, εϊπα δτι δέν ύπά.ο- χει άλλη λύση συμβιβασμοΰ, όη λαδή ή λύση Καραμανλή. Φ,ι- σικά δταν έλεγα λύση Καραμα ' • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 Κίσιγκερ «είρηνοποιέ» Όβραϊε και Μασόνε την Κρήτη μην την λαχταράς, μεγάλε δολοφόνε. ΣΚΙΤΣΟ. Ν. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ [ΜΑΣΟΝΙΚΘ ΕΦΟΔίΑΣΤΙΚΟ Στή σελίδα 3 δη.μοσΐεύεται ή συνέχεια τής μεγάλης μας ε¬ ρεύνας «Διεθνής Σιωνιτηιός», που άσχολεϊται μέ ένδιαφέρον- τα κεφάλαια, ίίπως τίς άπόπει- ρες δολοφονίας τού Μακορίου, τό ρόλο τοΰ Σαμψών, την πρό- ταση ίθνικής προδοσίας στόν Γεώργιο Μαΰρο, κ. α. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΑΓΑΝΕ ΜΕ Τ ΧΡΥΣ ΚΟΪΛΛΙ Μιά μεγάλη έρευνα μέ τό γενικό τίτλο ."Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΣΕΚΑΙΟΜΜΥΡΙΩΝ,, ΔΑΝΕΙΑ — ΛΑΝ ΕΙΑ — ΔΑΝΕΙΑ ίΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΤΗΛ1ΑΤΑ ΣΤΟΐΣΦΥΡΙ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 4 Μ1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟ ΕΚΚΛΙ1ΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΉίΝ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ. ! 'ΤΟ Γ10ΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ, Στήν Καινούργια Πόρτα ή Πύλη τού Ίησοΰ, συνεχιζεται ή κατασκευή τού έργου πού ττρόκειται νά ένώση τα τείχη Όπως είναι γνωστο ή γέφυρα αύτη όνομά- στηκε πολϋ εύστοχα άπό ττολλοΰς Ήρακλειώτες «Τό γεφύρι τής "Αρτας», ποι· δλο χτιζόταν, δλο χαλοΰσε καί ποτέ δέν τέλειωνε. Στόν άριθμό των συνεργείων, ττοΰ δουλεύουν τώρα έντατικά, μιά καί ήρθαν οί ά- ναμενώμενες πιστώσεις, προστέθηκε άπόπροχθές καί τό ΰδραυλικσ συνεργεΐο τοΓι Δήμου. Κι' αύτό γιατί μέ τό σκάψιμο που έκανε ό έργολάβος τοΰ έ'ργου, παρου- σιάο—ηκαν στήν έπιφανεια οί σωλήνες τοΰ νερού, πού είναι ττολύ εϋθραυστες καί πού τό συνεργείο αΰτό προσπαθεΐ τώρα μέ ττολύ ττροσοχή νά τακτοττοιήστι τό θεμα ττού ττροέκυψε Όστόσο, ή ταλαιττωρία, πεζών και τροχοφόρων συνεχίζε ται Ώς ττότε;;; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΉΙ ΣΕΛΙΔΑ 3 'Η συνέχεια τής ερεύνας μας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΙΙ ΠΕΡ1ΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ "ΕΛΕΥΒΕΡΟ ΒΗΜΑ,, Μιά εντελώς έλεύθερη στήλη τής «ΛΙΙΘΕΙΑΣ» πού θά δίδη την εύκαιρίπ οί κάθε δ,τοιιο, άνεί,αρτή- τα άιπό την πολπική τού τοποθετηθή νά έκφράζη ι λεύθερα καί άδέ-σμευτα άλλά ύπεΰθιινα, τίς προ- οωπικές τού γνώ)ίες γιά όποιοδήποτρ θέμα τόν Γ νδιαφέρει ή τόν άπασχολ?ι ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ (ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ι Ι ν Ι<>
  "ΕΛΕΥάΕΡΟ ΒΗΜΑ,,
  ΑΠΟ ΤΟ ΓΠΟΜΚΝΟ
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό ΌΑηθιυός Ζορμπϋς
  κοί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — 4ον —
  Και τό Σικελιανό θά δεΐς.
  "Ορθιο, άνομαλιάρη, μέ ροδι-
  νό οά δεκαπεντάχρονης μανια-
  τοπούλας πρόοψπο, να στόκε-
  ται, (ρορώντας την κατάλευκη
  διάφανη, μακριά ώς τόν άστρά-
  γαο πουκσμίσα τού, στά μύτι-
  κα τού «Γόλεθρου», συνεπαρ-
  μένο άπό την πρωινή μαγεία
  της θαλάσσας πού φλοισβίζει
  στά πόδια τού. Όρθιο, νά 'χει
  στηλώσει τό βλέμμα τού κατα-
  μεοΐς τοϋ γαλάζιου πόντου, σάν
  νά περιυένει νά δεί την Άφρο-
  δΐτη άναιδυόμενη άΐτό τό 6υθό
  τής θαλάσσας. "Ορθιο, σόν τόν
  ζανθό Φοϊβο. σάν τόν "Αδωνι
  ή τόν ΆπόλΛωνα. "Ορθιο, μ'
  άνοιχτή την πλατιά άγκαλιά τού
  ν" άπαγγέλνει μέ την βροντε-
  ρί| φωνή τού — άδιάφορος 3ν
  τόν παραμονεύει κανένα άδιά-
  κριτο μάτι — στίχους τού έμ-
  πνευσμένος άπό τή Μάνη, στί¬
  χους πού 'γραψε τή νύχτα ξα-
  πλωνένος στήν άκρογιαλιά τής
  «Κολογριδς»:
  « Ολονΐ/χτΐς Θγ. νά σοί σειώ Καλέ μου, τό μαντίλι,
  Ως ττού νά ϊδώ στά ττεΛαγα τόν ήλιο ν' ανατείλη!
  Όλονυχτΐς Θιλ τα 6οστ£, τα μάτια μου άνοιγμένα,
  Ώς να 6ια6ής τής «τίκρας σου τόν κάβο άνατταμένα!
  Καθώς άγγίζει αι!γ<.ρ,νός, φλόγ' άφθαρτη, τό κΰμα, Θά Σοϋ φ&ηά ή ςγρύπνια μου, τοΰ καραβιοΰ την τχρύμα^ Εουβόν άδιάκοιτο φ- ερό, θωρακωτό άγιο θάρρος, Τριγύρ' άπ' τί; κατάρτι τού, θ' άκολουθάω, σά γλάρος! Όσα είναι τ' άοτρα τ' ούρονοΰ σ' άστροφεγγιά άνοιγμένα, Χιλιάδε1" μάτια άκοίμητα, θά ν' άγρυττνάν, μέ μενά Στό κλάμα τό £"ίε.6ιάλυτο ττού άκοϋς μακρά, μαζΐ σου, Σά μιά ψ'/χάλα θιγανή στα ττλάτη τής άβύσσου, Στό ϋΐσ-.κό (.ιθ'-'ρΐ-ουρητό ττού μύρια χείλια κάνουν Μίαν άξεχώριστην εΰκή, καφτά να σέ ττροκάνουν. Με^ στήν άχώ πού ττνίγεται ό σάλος των κυμάτων, Σαν, όμοιον αΤμα, άπ' τό λαιμό πηδώντας των θυμάτων Ξεσττά ό λι·γμό^, μην ξιποχττεΐς, στά γέλιο όττοΰ ττηγαΤο, Άπ' τό δεμένο 'ϊονιο, στό ατιμασμένο Αίγαίο, Γέ,λιο πλατιόν, όττού τ, ψυχή, θεικά χορτάτη άκούει, Τίς θύρες τού ήχθυ. αβάνατο, καθημερινόν νά κρούη, Φωνή στό χάη, αλάθευτη, προφητικό μεθύσι, Βροντή .νιαγιοΰ άτ' τα στέρνα μου κυλώντας, θέλει άχήσει' Κθμα Άπο>λώνιο, μΛστική γιομάτον Εύφροσύνη,
  Μες τό κρυφα τή^. Κόλασης, θ' άστράφτει δικαιοσύνη'
  Θά σπσρ-αράει, στα δίχτυα τού τ' άθάνατα πιασμένο,
  1*ο υιάταη, τό λιγοχαρο στοιχειό, τό κολασμένο'
  Μέ τόν -ιαλ, ο τή>, άο 'ραττής, στ' άσττρο τού φώς νά γράφη,
  Τ' άθΛιθ κΓττάδ , τΐού μασσά, μέ δόντια άττό χρυσάφι!
  Με τόν παλμό τής άσιραττής, αγίαν άνάβρα αϊφνίδια, < Τής ψεύτρας δύναμης, θεϊκά νά φέγγη τα παιχνίδισ.! ΌλθΛΐχτ' θα νά οοϋ σειώ, Καλέ μου, τό μαντίλι, Ώς πού νά ίδώ στα κύματα, τόν ήλιο ν' ανατείλη' Όλονυχ-ΐς θά τα 6αστώ τα μάτια μθυ άνοιγμένα, Ωι, να διο6ής, τσ'1 Πάθους σου τόν κάβο, άναττοψένα! Άκο,υσε, ρέμμα α-τΓ.νωτό, γυμνών ψυχώνε πλήθος, Κΰμα φουσκώνει άθάνατο, ή 'Ελλάδα σου, έ'να στήθος' Στο μυστικό ταξίδι σου, στόν ττιά πικρό σου άγώνα, Στήν πρύμν^, νι> τού καραβιοΰ, ή 'Ελλάδα σου Γοργόνα!
  Βαριά είν' ή πρύμνσ, ττού ποτε δέν είχεν άττρστάσει!
  Μ' άπό την πλώρα, στό μικρά βαθιά τό είκονοστάσι'
  Ή Μάννα ©εοϋ, τιού στ- άβαθια σάν έχανόσουν σκότη,
  Συΰ φύσηξ' άπ' τό οπλάχνο της, τή μυστική της νιότη,
  Μέ τή θωο'ά πεντάχλωμη στό κρεμαστό κοντύλι,
  ΚάτΛ) άπ' τό μέγα μέτωπο, πού στεττει τό μαντίλι,
  Στόν άί>ρσσ- τού πόντυ της, πού στοίχιωσε αγια Χαρή,
  Άογομετράει, άγέλαστη τοΰ γυρισμοΰ τό άχνάρι!
  Κι ώς κατασταλάξουν μέσα σμένο, είναι τό δίπατο σπίτι δ-
  σου σά δροσερή καλοκαιριάτικη
  δροχή οί λυρικοϊ έτοθτοι στίχο
  μέ την άπολώνια μουσική τους
  στοχάσου καϊ τόν «Καλό»
  τοθ ποιητή, τό σταυραδέρφι τού
  Νίκο Καζαντζάκη καΐ την άστρο-
  φώτιστη έρημική άμμούδα τής
  Μάνης πού τούς εμττνευσαν Καΐ
  πέψε, βγσλμένόν άττ' τής καρ¬
  δίας τα φυλλοκάρδια, χαιρετισμό
  στά πνέματά τους τα μεγάλα
  ττού γιόμωααν την άγκαλιά σου
  μ' άσττρα μοσκομύριοτα τριαντά
  φυλλα κα'ι ξάνοιξαν τα μάτια τής
  ψυχής σου στό φώς τής λύτρω-
  σης μακάρισε την "Αγιον "Ώρσ
  πού πρίμος άγέρας φούσκωσε τα
  ποτ/ιά τού καραβιοΰ τους κ' ήρ-
  θαν κι αραξαν γιά λίγους μηνες
  σϊ τεάτη τή γελαστήν άκρογιο-
  *■ ^ τ Π'" Μάνης...
  Πραστοβσ...
  Μιά άληθινά μαγευτική τοπο
  θεσία ττού ττολύ άγάττησε ό Κα¬
  ζαντζάκης - κι άς έ'χασεν άρκετά
  λεφτά στή ναυαγισμένη έττιχεί-
  ρηση τοΰ μετσλλείου της. Τόσο
  πού, άργότερσ, έ'πειτα τίττό πθλ
  λά χρόνια, ΰττόγραφε κα'ι κάρ-
  τες ττού 'στελνε σέ φ'ιλους τού
  άττό τό έξωτερικό μέ τ' δνομά
  ΝϊΉΐ Ρ
  —καθώς άλλοτε είχε τυπώσει
  κάρτες καΐ μοίραζε σ' δσους ρω
  μα τού άγατΓΓΐμένου Σπινόζα:
  τοΰσαν ττώς λέγεται, μέ τ' δνο-
  «Νικόλσος Σπινόζας, Καθηγη-
  τής». Άπό την Καρδαμύλη άττέ
  χει κάττου έ"φτά χιλιόμετρα. Ά¬
  πό τή Στούποτ, μόλ|ς £να τέταρ
  το μέ τα πόδια. Άριστερά της
  τό πανάρχαιο Λεύκτρο. Πιό πέρα
  τό Νιοχώρι καΐ στό βάθος, κατά
  τό νοτιά, ή Σελίνιτσα, ή Πλά-
  τσα, ή Λοσνά, ή "Ισνα. Δεξ|ά,
  ■καπά τα βορειοανατολκκάΐ τό
  Προαστίο, ή Καστάνια. Πίσω
  της την τταραστέκουν δυό κορφές
  - ξεφυσίδια τής μακράς βουνο-
  σειράς τοΰ Ταθγετου: ή «Ριίχη»
  κοί τό «Στεφάνι». "Αλλοτε τα
  σπλάχνα των δυό αυτών βουνοκο
  ρφών, εϊταν γεμάτα άττό κάρ-
  βουνο - ξυλολιγνίτη Τώρα
  χούν π·] ά άδειάσει.
  Τό τταλιό μεταλλείο τής Πρα
  στοβάς δέν ύπάρχει ττιά. 'Ό,τι
  εχει άττομείνει άττ' αύτό είναι
  μόνο δυό άττό τίς πολλές γαλαρί
  ες τού Φαίνοντο! άκόμη, σχεδόν
  άθιχτες, οί ξυλοοεσιές των εΐσό-
  δων τους, οί ξερολιβιές πού τίς
  στηρίζρυν, τα Τχνη των σιδεροτρο
  χιών ττού πάνω τους κυλοΰσαν
  τα βαγονέτα πού μεταφέραν τό
  λιγνιτη ώς τό «στεφ'άνι» τής
  Τσιρίνιστας — κοντά στή θά·
  λασσα. Δυό άλλες γαλαρίες,
  τού «Καζαντζάκη» καΐ τού «Φα-
  ραντατου» — τοΰ συνεταίρου
  τού - καθώς τίς λέγαν, έ'χουν σκε
  παστεΐ άπό χώματα· γίνατν χω-
  ράφια. Στέρϊψεν ή παλιά βρύση
  ττού τό κρύο νεράκι της κακάριζε
  ττρόσχαρα δίπλα στήν κεντρική
  γαλαρία τοθ μεταλλείου Κι δ,τι
  άττομένει άγέραστο, φρεσκαρι-
  ττου εΤταν τα γραφεΐα τής έτα
  ρίας τοΰ μεταλλείου, κι δττου ε-
  μεινε γιά κάμποσο κγιρό δταν
  πρωτόρθε στήν Πραστοδά, ό Ζορ
  μπάς, σάν άρχιεργάτής τού με
  ταλλείου.
  Στόν ξώχωρο τοθ μεταλλείου
  έχοον δημιουργηθεΐ τώρα ποτιστ
  κά χΐοραψάκια καΐ περδόλια πού
  ποτίζονται μέ αφθονα τρεχούμε
  να νερά. Καρττερές ροδιές, γα·
  λατερές συκιές, λεμονιές, ταπει-
  νές μηλίτσες, ιτλατύφυλλες μου-
  ριές καΐ λιγοστά κηπουρικά στά
  ττερδόλια. Πανύψηλα σκουροπρά
  σινα κυπαρίσσια - όλάκερο δά-
  σος - άγκαθερές δατονιργιώνει
  στ' άκρα. Κατά τό βοριά, στή δυ
  τική ττλευρά τής «Ράχης» ίνα
  γελαστό ξέφο*το άττό κάμττοσα
  άμττέλια: ή «Άμττελίστρα» Καί
  πίσοο άττά τό μεταλλεΐο δαθυλάγ
  καδος δρυμός πού στά ττλευρό
  τού άντιλαλοΰν τσοπάνικες φλο-
  γέρες κ' άχοΐ κουδουνιών γιδο
  πρόδατων. Κορυδαλλοΐ πεταρί
  ζουν έδώ κι έκεΤ. Τζιτζίκια τρα
  γουδοΰν, λαγοΐ λουφάζοθν φοοι-
  σμένοι ττετροπέρδικες ττηδοκο-
  ττοΰν καϊ περττατοθν λεδέντικα.
  Είδυλλιακό τό τοττίο τής
  Πραστοδάς. Καταττληχτικές,
  ττρωτόγνωρες οί αΐσθητικές συγ-
  κινήσεις πού σοΰ προκαλεΐ λές
  κι ενας καινούριος κόσμος φυσι
  κης όμορφιάς προδάλλει οτά
  μάτιο: σου Κοιτάζοντάς το ε-
  χεις την αίσθηση πώς εΤναι σω-
  στδ αύτό πού λέγεται: ό μεγάλος
  Πανας δέν ττέθανε! Ή σκιά τού
  σεργιανάει άκόμα στ" άγριόδεν
  τρα τοΰ δρυμοΰ τού. Όττου νά
  'ναι θά φανοΰν ή θεά Άρτεμι κ'
  οί Άμαζόνες καδάλλα σ' άτια
  χρυσοχάμουρα νά ροδολάν στήν
  κατηφόρα τοΰ λαγκαδιοΰ μέ
  ιτλούσιο κυνήγι.
  Νύχτα νά σταθεΐς σ' ενα ψή-
  λωμα τής Πραστοδάς. Καΐ νά
  'σαι μόνος. Τ" άσημόφωτο άλό-
  γιο μου φεγγαριοΰ νά 'χει άττλω
  θεΐ στΐς φυλλωσιές των δέντρων,
  νά 'χει τι—ώσει στοΰ δρυμοΰ τα
  εγκστα καΐ τταράξενες νά πλέκει
  ταντέλλες στΐς δστουργιές· ή θά-
  λασσα κάτω νά κοιμαται ήσυ¬
  χον κι ό ούρανός άττό -πάν» σου
  νά λάμττει καντήλι. Σιγαλιά γύ-
  ρω σου· ούτε σκυλιά ν' άλυχτούν
  οΰτε κουκοιτδάγιες νά σκούζουν,
  οϋτε τσακάλια νά ούρλιάζουν. Τ'
  άγρίμια νά 'χουν λουφάξει οί
  τσοττάνηδες νά 'χουν ξαττλώσε
  κάττου στά γρέκια τους· κ' ή νύ¬
  χτα νά 'χει σκεττάσει μέ τα μα-
  γικσ. ττέπλα της, κάθε ·πτόνο, κά-
  θε ανθρωπίνη πληγή. Καΐ Κα¬
  ζαντζάκης νά 'σοι τό Βοΰδα
  σου νσ σκέφτεσαι, μ' αυτόν νά
  τα λές — σ' αυτόν την ψυχή σου
  λίγο Μγο νσ ξεγυμνώνεις. Προ-
  αιώνιες άγωνίες τοθ άν&ρώττου
  ν' άνεβαίνουν άττό μέσα σου, τό
  Θεό σου νά ψάχνεις νά 6ρεϊς,
  κι αΰτός νά 'ρχεται κατεδαίνον-
  τας άπό τόν Τσθγετο σάν άπα-
  λό, δροσερό άεράκι νά σοΰ χα'ι-
  δεΰει τα μαλλιά, τό μέτωττο, τό
  στήθος —-νά σού δροσερευει την
  ψυχή. (Συνεχΐζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛ4Κ2ΕΙΛ»
  ΤΗΛ: 230.386
  ΛΑΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ^
  (ΜΑΧΟΪ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚγΤ*ΕΠΙΜΕΛΕΙ Α
  ^,--. ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  *νννννννννννννννννννννννννννννννννννννν%
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΙνΙΜΑΤΑ
  ΕΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Σ.ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΚΑΙ Ο κ. Π. ΣΤΑΥΡΟΥ
  Τόν Άρχιεπίοκοπο Μακάριο,
  πού ήρθε την περπσμένη Τρίτη
  στό Ήράκλειο συνώδευε ό ύ-
  φυπουργός παρά τφ Προέδριμ
  τίϊς Κυπριακης Δημοκρατίας κ.
  Πάτροκλος Σταύρου.
  Ό κ. Σταύρου πέραν τής ύ-
  πουργΐκής τού ιδιότητος, άνα-
  πτιισσει χαί άΛλες δραοτηριότη-
  τες, στούς τομεϊς κυρίως των
  πνευματΐκών θε.μάτων. "Ετσι, ή
  χήρα Καζαντζάκη τοϋ έίχει άνα-
  θέσει την έτιιμέλεια, κατ' άπο-
  κλεισπκοτητα δλων των Εργων
  Ό Υποοργος ΐιαρα τω Προέ¬
  δρω της Κυτφιακής Δημοκρα¬
  τίας κ. Πάτροκλος Σταύρου,
  στόν Τάφο τοϋ Καζαντζάκη,
  πρό διμήνου περίτΐου.
  τοΰ διάοημου συγγραφέα. Καΐ
  τουτο διότι ό κ. Σταύρου είναι
  φιλόλογος καΐ λογοτέχνης εϊ-
  δικός μελετητής καΐ πνευματι-
  κός ανθρωπος, μέ σΐϊμαντικές
  γνώοεις στό χώρο ττϊς έπιμέ-
  λειας των έκδόσεων.
  Είδικά γιά τα έ"ργα Καζαντζά¬
  κη, δηως μάς εϊπε ό κ. Σταύ¬
  ρου θά καταβάλη κάθε ττροσπά,-
  βεια ώστε οί έκδόοεις αΰτές νά
  είναι πραγματχκά ίκδοηκά έπι-
  τεύγματα.
  ΤΟ «ΧΡΕΟΣ»
  ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΡΑΚΉ
  Τό βιβλίο τού Μίκη θεοδωρά-
  κιι, «Χρέος», κυκλοφόρησε σέ
  933 σελίδες άπό τίς έκ&όσεις
  «Πλειάς». Τόμοι 2. Τιμή δρχ.
  1.040.
  Ό πρωτος περιέχει τίς περί-
  φημες έταοτολές καΐ ό δεύτε-
  ρος, τα ήμερολόγια τοθ συνθέ-
  τη σέ· καμμιά ι'ήρα, την ώρα τής
  ί·τϊταετίας.
  Στόν πρόλογο ό συγγραφέας,
  πού είδωσε ποοχθές τίς συναυ-
  λίες τού στό Ήράκλειο, λέει:
  «...άνιίκει στούς άπογοητευμέ
  νους άπό τή δογμαηκή γραφει-
  οκρατία πού χαρακτήριζε δλες
  σχεδόν τίς έκδηλώοεις τής έλ-
  ληνικής όριστεράς» χαΐ άναφέ-
  ρει ότι τό 1960, έπιστρέφοντας
  άιπό τό Παρίσι οτήν Έλλάδα,
  άποφάσιοε νά δημιουργήση δνα
  νεοελΧηνικό κίνημα κουλτού-
  Μουσικη
  ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
  ΘΕΟΔΟΡΑΚΗ
  Οί συναυλίες τοϋ Μίχη θεο-
  δωράκη. στόν ΟΦΗ, οημείωσαν
  έπιτυχία. Όπωσδήποτε δμως,
  θά σημείωναν πολύ μεγαλύτε-
  ρη, δν γινόντουσαν στό νήπε-
  δο τοϋ «'Εργοτέλη». ΚΓ αΰτό
  διότι ό θεοδωράκης, σέ χρόνια
  δνισκολα, πού λένε, δταν κανέ-
  να γήπεδο στό Ήράκλειο δέν
  τοΰ έδινε την εΰκβιρία νά έμ-
  φαν'ΜΤτη. ό «Έργοτέλης», εσπα-
  σε τίς άτταγορεύσεις. Ύποσχέ-
  θηκε λοιττόν ό θεοδωράκης καΐ
  ΐιόλις πρΐν -Ης βουλευτικές έκ-
  Χογές δτι θν ϊρθη στό Ήρά¬
  κλειο, θά πάη νά δώση τίς συ·
  ναυλίες τού, τιμής ένεκεν, στό
  γήττεδο τού «Έργοτέλη».
  Δέν κράτησε δμως την ύπό-
  οχεσή τού, δπως ύποστηρίζουν
  παράγοντες τοϋ «'Εργοτέλη»
  κα' αύτό εΐχε δυσιιενη έηίδραση
  στή δουλεΐά των άντΐϊΐάλων.
  ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΑΙΕΣ
  Πιολεΐται είς τιμήν εύ-
  καιρΐας οΐχόπεδον 2000
  τ.μ. έ*τος σχεοίου καΐ
  έντός ζώνης Ηρακλείου
  σέ καλή τυΐή. Πληροφο-
  ρίβς -τηλ. 282.124.
  Ή χήρα Καζαντζάκη, ττού έχει άναθέσει τίς έκδόσεις των έργων τού συζύγου της
  στόν κ. Πάτροκλο Σταύρου, στήν τελευταία έπίσκεψή της μαζ? μέ τόν κ. Ύπουρ-
  γό, στόν τάφο τού Νίκου Καζαντζάκη. Ή πρωτανηψιά της κ. Σακλαμπανη, τή
  βοηθά στά λουλούδια πού κατάθεσε στόν «άρ^οντα τής σκέψης».
  ΤΟ ΦΟΝΗΤΙΚΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  Πλι^σιάζουν οί μέρες πού θά
  οιοργανωθη οτήν «"Οαση» τό 2ο
  Ππγκρήτιο Φωνητικό Φεοτιβάλ,
  ιιοΰ διοργανώνει ό Σύλλογος
  Τό Κάστρο».
  Άπό τίς όργανωτικές προετοι
  μαοίες δκκραίνεται δτι ή καλλι-
  τεχνική αυτή εκδηλώση θά ση¬
  μειώση έίπιτυχκι. Ή όργανωτι-
  κή επιτραπή καταβάλλει ηροσ-
  πάθειες, προκειμένον νά πετύ-
  χη, ί) έ—.τραπίι κρίσεως νά διευ¬
  ρυνθή καΐ μέ τή συμμετοχή
  γνωστών καλλιτέχνην καί άν-
  θμώττων τής μουσικήι;.
  Ποίησι
  Στή συνέχεια τής καβιερωμέ-
  νης τπά ποιητικής παρουσίας ά¬
  πό τή στήλη αύτη, δημοσιεόομε
  οήμερα τό ποίημα τοϋ συμπατρι-
  ώτη ποιητή Νίκου Στρατάκη μέ
  τίτλο: «Τό Μήνυμα». ΕΙνοι άπό
  τή συλλογή «ΕΙπεν' ή ψυχή
  μου» (1952)".
  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
  Μιά μερά τοϋ φθινόπωρου
  δίχως νά τό προσμένω,
  ή"ταν γιά μενά ί,ένο
  τ' ώραίο παρβλθόν.
  Μιά με·ρα τοϋ φθινόηωρου
  δίχως χαρτϊ μελάνι.
  τό μήνυΐμά σοί) φτάνει
  κι είπα κι έγώ νόρθώ
  Κι ήρθα! κι δπως σ' άντίκρυσα
  αρρωστη οτό κρεββάτι
  γλυκειά καλωσυνάτη
  μοϋ φάνηκες καθώς,
  Φόλλο φθινοΐτωριάτικο
  χρυοοκιτρινιομένο
  χρυσό μά μαραμένο,
  στύ σχΐθαμπο τό φίϋς.
  Τα λόγια σου στά χείλη σου
  καθώς σβησμένα φτάνουν,
  οάν κέρδος τού Λιβάνου
  εΰώδιασαν χρυσή
  Κι ώς τό γλυκό χαιιόγελο
  τή οκέψη σου άικρογγίζει,
  ή ύδρία ξεχειλίζεα
  τής λήθης τό κρασί!
  Κι δτκος δειλά τα λόγια οου
  οτά χείλη σιινταιριάζουν,
  σάν τί) φωνή μοΰ μοιάζουν
  «'αλμοΰ ψιθυριστοϋ,
  Φωντ) πού φί-ύγει κ' έρχεται
  ακονή τρεμουλιασμένη
  σέ νρίλλια ραγκτμένη
  παηάθυρου κλειστοϋ.
  Τή μερά τοϋ φθινόπωρου
  ηού σ' είδα άρρωσττνμένη
  — άνάμνηση σβησιιε;νη —
  ΠΓτέ δέ ληομονω.
  Μές οτήν ψυχή μου στάλαξαν
  τα λόγια σου οάν κλάμα,
  κ' ήπια πολύ τό θάμα
  τό φθινοτΒορινό.
  Ν. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Ο ΕΡΟΤΟΚΡΙΤΟΣ
  ΤΗΣ Ε.ΘΕ.Κ.
  "Εχει περάοει αρκετάς κπ
  ρός τώ.οα,, άπό τότε πού ή Έ-
  ταιρία θεάτρου Κρήτης, έχει ά-
  ναγγείλλει τό άνέβασμα τού
  «'Ερωτόκρπου». Μετά δμως ά¬
  πό την άναγγελία, καμμιά πλη-
  ροφορία η έξέλιξη έΐή τού θέ-
  ματος.
  Νομίζομε θτι ή Ε.ΘΕ.Κ. θά
  πρέπει νά γνωστοποιήοη στόν
  Κρπτικό Λαό τα νεώτερα στοι-
  χεία πού ίίχει νύρω άηό τό θε-
  ατρικό αύτό γεγονός γιατΐ ύ-
  πιοσδήποτε, Ων πραματοποιηθή.
  θά είναι άληθινό κρέστο.
  μκνος
  ΖΧΟΑΗ ΟΔΗΓΑΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδος "Οθωνος 13
  Παραπλεύρως είσόδου θερινοϋ κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286.485
  Μόνο ή Φίλιπς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εϋρωπαίκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά ψυγείοον
  Καΐαυκευή Πολυτελής
  ίπό χάΚκφα καΙΑΒδ υλικ
  Μοντίρνο πηνί<τχυρο ντά λΑ ΚοΐπψυΕ,η Μεγάλη ΐ>γο
  αστέρων μί ψυί,η 12 0
  σε περι0άλλον 43 Ο Γιά
  πυντηρηίτη μηνων
  Ροωτερικές ίπιφάνειες
  Αηο ΑΒ5 Υλικό
  Επαναστατικό Λ&ραυστο
  αοο Λέν κρατά μυρουΰιες
  δέν νρατζουνιεται δίν
  πκουριάζει κτλ
  (Μονββικάτης τής ΡγιιΙιρμ
  Καλυτερη μόνωθη 'Λπ6
  πολυουραιθάνιο που
  δημιουργει λίτιτο
  τοιχωματα κοΐ περιορΙΓε
  τίς εξωτερικέΐ: 6ιαστύοει
  Ράφια Συρΐαρωτά μί
  όδηγους άσ*αλεΙας
  Ραψι σπαοιό ΐκυ '
  δημιουργΓιχωρπ γιπ
  διατηρει τΰ αυγό ιιιό
  φρ£ΰΜθ και ΐόΡουτυρο
  μαλοκό Η αυγοθήκη είναι
  κινηττί δυοβίσΕων
  έλευθερίϋνοντας Ληοιε
  χμειάζετοι όλΟΛληρο το
  ράφι
  Απόψυί,η Αυτ6μαΐημέτο
  ηότημα ενός κουμΠιου
  Οήκες μέ στηριγματα
  σπαστΛγιάστιΊριΕ,η των
  μικροπρπγμάτων
  Συοιημα ψυζεως Νέο
  μετωΠικΓΚ φι»ί.Γως μί
  τοι^ι, ό', ωγους μπροατά
  Επιτυγχίΐνει κπλυτερη
  κυχανομή τής ψυξειος
  στόν κυρίως θήλαμο κοι
  την ιδανική ψυί,η οτήν
  τιόρτπ
  ΕιΛικ-άδοχειαΠΑΜ
  (Προστασιας Από
  ΜυρουΛιες) γιιΊ ι ^,ν
  Ροφιπ ΗηκΓΓ οηοιττίΊ, για
  να μηαινομν ια μπουκαλιυ
  άνΓτα και αποσιιωμενι ι,
  ΐΓληωΓ Λταν χρΕΐάζΓται
  Πόδιπ Βιδωιο γιά νά
  αΛφβ&ιΰζεται Γόψυγει
  τελεία οκόμο και οί
  ανΐι<|κιλο δάπτδο Νέα ψυγε'ια Φίλιπς πολυτελής σειρά ) ; . / Ι » - ΡΗΙίΙΡδ *%\" γιά πιό σίγουρα ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤθΑΙΑΚΗΣ Χανιόπορτα Τηλ. 280.647 — 284.583 ΚΟΥΣ ΚΟΥΖ Α > ττρόσφατη ϊττίοκεψη τού Άρχιεπισκόττου Μακαριου στο
  Ήράκλειο ί, μάλλον ή παραμο.ή τοο έττί μια ώρα στο αεροδρο-
  μ,ο τού ΉροκΛειοι/ ,μάί εδο,σε ττϊλλά καΐ ώραια στ.γμιοτυττα
  Ά-τολαύστε τό νρό-το Οί τοπικοί δπμοσ.ογράφα μυρίστη^αν
  ότι μέ την τταρουσίσ τού γνωατοθ ρ,μαδόρου της Χούντας, καπ
  τα ΟτΓοπ-ο συμβ&ίνε. Τόν ττλησίασαν λοιττόν κα! τον ριοτησαν
  σ<ί,τ,κά γ α ιό λόγ<^ τής τταρουσΐας τού Καΐ ό κουτοπονηρος σπχοττλόκ: τοκ. «ττα,ΤΓ,σε ότι παρίσταται σάν δημοσιογρα- τής εφημερίδας . Αρπρος». Σέ δεύτερη ερωτήση ™υ,_για το -ότε έκδΙδ·τ3, αυτή, 6< ίδ,ος άπάντησε κάθε όντε 6ρε, λεφτα Κ τι «νας παριστάμϊνοι συμπολίτης ττέταξε αύθόρμητα _ Α^ εχι τέ οΐους ανταποκριτάς εύχομσι βεβαία, να βρ.σκη χρημα- τα, άλλά κατά άραΐότατα διαστήματα! • Α Ξέρετε τιο.όν χαιρέτησε πρώτον ό κ. Νομάρχης, μόλις μπήκε στήν αίθουσσ ποι ττεοίμενσν τόσοι έκττρόσωττοι αρχών καΐ όρ- >^νώσε»ν, Δέν θά τό πιστέψετε Καΐ δμΐος. τόν παράπάνω στ
  χοττλόκο. Καΐ κατνοιος τόν δικσιολόγησε· Κσλα ε'κανε: άφοΰ
  εΓν«! έκπρόουττος την, Κυβερνήσεως, ττρώτα έ'πρεττε νά χαΐρετηση^
  τόν . Κυ6ερνήτη.

  ,", Πολΐ; λόγος ϊγινε γιά την ώραία γραβάτα πού φοροθσε ό
  άοχισυντάκτης τής *Άλλαγης» Καϊ κάττοιος γνωρίζη ώς φαί-
  νεται καλ" τα σχε-ικα, παρατήρησε ■ Είναι δώρο τής κ Λιλής
  Ζωγράφου, τ όπαία ών φαίνεται στόν άρχισυντάκτη τής «'Αλλα-
  γής·> δορΓαε γρα6άττσ καΐ στόν ίδιοκτήτη κ Κσρέλλη εκοψε
  καλό κΓυστούμι.
  Λ Όσο >;ά το νέο δ,ευθυντή τής ιδίας εφημερίδας, τόν κσθ'
  όλα συμτταβέστατο κ Κονιδάκη, άκούστηκε τό εξής: Αύτάς εί¬
  ναι ό μεγαλλπερο. «νασόνος». Τόν εχετε δεί νά . μασάη:^
  Δΐν συμφωνοΰμε κσι τόσο γιά την χιοιομοριστική ττοιότητα
  τού λογο-ταιγνΐοι., άλλα τό καταχωροΰμε... έμπιστευτικά.

  Λ Ό γνωστάς Μανόληι τής Μεσογείου, δέν κρατούσε ττιά εφη¬
  μερίδας όπως στή οίκη, όπου ό έκδότης τού φώναζε κάθε τόσο·
  Μανόλη τίς ίφημερΊδες. . Κρατούσε μαγνητόφωνο Καΐ ή συντά
  κτης τή; «Μεσόγειον τού έ'λεγε πλέον. Μανόλη τό μαγνητόφω¬
  νο. .
  Αύτα μέ τό Μανόλη τής «Μεσογείου» στούς δημόσιους χώ-
  ρους ... Ποιό, ξερει ομως. "Ισος στήν εφημερίδα νά τού λένε
  το. . κακάο σου! ...
  »*·» Καΐ τό τελευταία στιγμιότυπο, άπό δθ"α ττήρε τό αύτΐ καΐ τό
  μάτι ^οο, ττεριμένοντα.', τόν Μακάριο:
  Μέ τό μόνψο χιμόγελό τού καΐ την ήρεμία άπλιομένη, δττως
  Γ'άντα, στύ πρόσωπύ τού, καθόταν σέ μιά γωνιά ό Μητροττολί-
  της Άρκαδία, κ, Γψόθεος.
  Καΐ καττοιο:, τταρατήρησε; Αύτός πού ττεριμένομε εχει τό όνο-
  μα κα' ετοΰτος τδώ τη . χαρή!....

  *, Άκούστηκε τΓλευταΐα, δτι £νας δουλευτής τού Νομοΰ μας, πά
  ρά τ.ς 5ιο(5ε6οιώοεΐΓ, τού σέ ττολλούς γν«στθΛ!ε; καί φίλους, ά-
  ττοσυρε τή μήνι/σή τού, εναντίον Χουντικοϋ έιτδότη εφημερίδας
  Καΐ κάττοιος ουμττςλίτης τταρατήρησε: Μέχρι τώρα λέγαμε
  ότι άττό την κεφ«λή βρωμά τό ψάρι Άπό τώρα καΐ πέρα θά
  λέμε άπό την . ούρα δρωμά τό... ψαράκι!....
  **· Μαθεύνηκε στό 'Ηράκλειο,μέ την εθκαιρία τοΰ γάμου τής κόρης
  τού κ. Νομάρχου, ότι ό γαμττρός τού είναι τού ΠΑΣΟΚ
  Καΐ κόττοχς ττού τό πληροφορήθηκε παρατήρησε·
  Αΰτό ί.Τνα. ττού λιμι . ίσορροπϊα τοΰ τρόμου!....
  -· *
  Γ» Συμπολίτην- εκδόσεως ποϋ . τρέχει δχι μόνο άττό τό £να
  Κόμμα στό άλλο, ά?λά καΐ άττό βουλευτή σέ βουλευτή, ενώ ήτα-
  νε — λέει -—άκοΰστε διαδόσεις! — τού ΠΑΣΟΚ, εγραψε πρό-
  σφατα πύρηνο <-μαχητικό» άρθρο γιά τόν κ Μανόλη Κεφαλο- γιά^νη. (Τί ο στό Μονόλης, δέν ξέρω άν μπήκε άπό . σοσιαλλι στικές γλωσσικές διαθεσεις τού έκδότη ή άπό όρθογραφικό λαθ.χ. Καΐ συμττολίτης τταρατήρησϊ: Δί.ν μττοροθσε ο άνθρωττος νά μην τρέχη άττό βουλευτή σέ βουλευτή, άφού είναι έγγονός τοΰ. .. Ποατά Τζιρίτη!... Κι' £ναΓ άλλος συμττλήρωσε, σχετικά μέ τό ττεριεχόμενο τοΰ άρ·5ρου: τρίχες, ποαγματικα καΐ στήν κυριολεξία γιά,την ττερί- τττωση ... Κατσαρές !.... • Α Άντέδρασε δημοσΐ€γραφικά ό κ Κεφαλογιάννης, σέ οσα τού γράψαμε κα! μετα τόν τταραττάνω κύριο συνάδελφο εβσλε σέ ταραχ'-ά άλλον κύριο συνάδελφο. "Ετσι, έκτός την άναδημοσίευ- ση τού ττ^φατ^άν'^; αρθροι., δημοσίευσε κι' αύτός, ό κατά τα άλ¬ λα συμπαθέσιατος διευθυντής τής «Δράσεώς», άλλο τταρόμοιο άρθρο ττιό κοισ-ικό κα.; ττνευμαΓτώδες ή μάλλλον οίνοπνευμα τώοες, λό^ω περίσσας .... τσικουδιάς. Κ.Ίΐ ιτάλι ό ΐδιο·; συμττολίτης ιταρατήρησε: Τέτοια βουλευτι κή αντιδράση, θ^ μττΓροΰσε νά γίνη μόνο μέ τέτοια , «Δράση». ** Σέ δημοσία ουγκέν-τρωση, έττίσημος συνεργάτης τής Χούν- τας, ώπείλησε ότι αν τολμήση κανείς νά πάρη τό σχολειό πού στεγάζεται στό Βρεφοκομεΐο, θά σταθή ό Τδιος στήν πόρτα μέ ταχυ6όλο "Ετσι μά, είπο,ν τουλάχιστον. είπαν σκόμη δτι μετά την παραπάνω άπειλή, κάποιος ψιλος τού ανωτέρω . . ταχυβολιστή, πού προσπαθεϊ καιρό τώρα νά κάνη τόν κύριο ούτι νά ξεχάση τα πουλιά, τοΰ είττε: Άχ, . . . προκεπάκη, Προκόττη μου, πήγοτν χαμένοι οί κόποι Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΠΑ ΤΙΣ Κ ΑΛΛΙΤΕΧΜΚΕΣ ΑΙΑΦΗΜΙΪΕΙΣ ΪΑΣ "ΒΑΗΒΕΙΑ Άπευθύνεσθε Ψ9 "ΒΕΑΙΓΡΑΟΗΣ,, Ζωγράφου 7—Τηλ. 281-161 ΕΜΜ. ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΒΙΚΕΑΑ 36 Τηλ. 287.357 » 281.751 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ —να καλό ΦθΓνΊΐτδ σ' €να δμορφο περιβσλλον
  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΑΗΦΕΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΕΛΙΛΑ 3
  ΟΠΟΚΒΛΥΠΤΙΚΗ ♦ ΕΝΒΙΟΦΕΡΟΥΣϋ
  Έρεννα
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΒΚΡΟΧΡΟΝΙΟ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμαχος τού Αμερικανικοϋ Ίμπερΐαλιομοϋ
  ΠΟΣ ιΊΡΟΚΠ ΠΕΣΕ ΤΟ Κ ΥΠΡΙΒΚΟ ΒΡΑΜΛ1
  πρακτο'ρε0- Εβραϊοι • Μαόόνοι *
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑ-
  ΝΙΚΗΣ Σ. Ι. Α.
  βΡΒτΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  6) Τα 1960 στήν διάσκεψη των μελών - χωρων τού ΝΑΤΟ
  στ ήν Λισσδώνα ο1 'Λμερικανοϊ έπαναφέρουν στό προσκήνιο τό
  θίμα ιτ",ς διχοτομήοεως τής νήσου "Εκτοτε άρχίζει ή δεύτερη μΐ
  γάλη προσπαθεία για την λύση τού ΚυπριακοΟ σύμφωνα μέ τα
  Άμερ'κανο - Έβμαικο συμφέροντα Δίδεται τό εναυσμα για
  ΐ'ΐες έπεμ^άσεις στήν Κύττρο μέ άντικειμευικό σκοπό την διχστό
  μηστ καϊ Νατοποίρση της Ό Άρχιεττίσκοττος Μαπ<άριος είναι τό |ΐεγά>ο έμπόδιο πεύ πρέπει να παραμεριστή Κατα την περίοδον
  196^ — 1974, 8 στενοϊ συνεργάτες τού δολοφονοϋνται καϊ ό
  ίδιος μολις δισφεύγί-ι τόν θάνατο κατά την μεγάλη απόπειραι δο
  λοφονίας εναντίον τού, στήν Λευκωσία, την 8 Μαρτίου 1970
  Δύο σοβαρά πραξικοττήμστα εναντίον τού σχεδιάζονται (Φεβρου
  άριος 1972 καΐ Ίούνιος 1973), άλλά έξουδετερώνονται έγκαί
  ρως. Ή δημιουργία τής ΕΟΚΑ Β' θά δώση στή Χούντα τό δπλο
  γιά την τελικύ αναιροττή τού
  'Υπενθυμίζομε τα σκοτεινα παρασκήνια:
  Μέ την άνάληψη τής έξουσίας στήν Έλλάδα άττό τόν Δ. Ιωαν
  ν!δη, οί Ίσραηλΐνο ττράκτορες, μέσω τοΰ συγγενοθς τού 'ΕΞ-
  δοαίου γιατρεθ Ζάκ Άλαζράκη, τόν πλαισιώνουν καϊ τόν ττεί-
  θουν γιά την άνςττροτίή τού Μακάρίου καϊ τό πραξικόπημα ε¬
  ναντίον τού (ϋΕΚ 5ΡΙΕΟΕΕ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ 24. 8 74) Ό
  Άρχιεττίσκοπι.^ Μακάριος έπιδεδαιώνει μέ δηλώσεις τού τίς
  σχετικές πληροφορίες πού ανέγραψε ό ξένος Τάπος «Γνωρίζω
  τα περϊ έπαψών τού Ίωαννίδη μετό: ξένων πρακτόρων». (Άπο
  γε^μστινή 30 8 '/4)
  Σκοτεινο<- υπήρξε ό ρόλος τοΰ Νικ Σαμψών στήν δλη τραγωδία της Κύπρου Είναι γνωστάς πράκτωρ των ΊσροΓηλινών χρηματο δοτούιενσ^ άπό τώ Τελ - Άδίδ, σέ σημεΤο ώστε ό Παλαιστινια- κό; Άπί.λει.'θερωτικο-, Στραός νά τόν έχη συμπεριλάδο στά πρόσωπα πού θςχ έδολοφονούντο άπό "Αραβες άντάρτες (ΠΕΤΛ ί^^-"Ε^Ε^) Καΐ ή άνατροπή τού Μακάρίου θά δώση τό σύνθημα γυ την Τουρκική είσβολή καϊ την Κυπριακή κατα- στροφη της νεωτέρας τού Ίστορίας. . σμός υφίσταται τή*1 μεγαλύτερη μετά την Μικρασιατική κατα- στροοή "ής νεωτέρας τού ΐστροίας .. γ) Ή έκταση Κι/ττρια!κής τραγωδίας δέν εχει άκόμη συνειδητο ποιηθή οε δλο τη τό 6άθος Δέν εΤναι μόνον τό 42% τής έδαψι κάς έκτασεωι- τής Μεγαλονήσου οΰτε ο! 250 000 των Έλληνοκυ πρίων προσφύγων ττού συνιστοΰν τό Κυπριακό δράμα. Στήν Τουρκική κυριαρχ'α Ινει περιέλθη τό 70 - 80% των πλουτοττα- 4 όν Η ΕΡΕΥΝΑ μας γιά τό Διεθνή Σιωνισμό συνεχίζεται. Τα μέχρι σήμερα στοιχεια πού τταραθέσαμε, έχουν δημιουργήσει μιά γενικώτερη έντύπωση στά εύρύτερα λα- ίκά στρώματα, τα όποΐα δέν είχον μέχρι σήμερα ένημερωθεϊ μέ τή δράση των ττρο·- κτόρων τού Διεθνοΰς Σιωνισμοϋ. Χαρακτηριστικό είναι καΐ τό γεγονος δτι σάν έπισφράγισμα των στοιχείων ποΰ παραθέσαμε, έρχεται καί ή μεγάλη έρευνα τοϋ ττεριοδικοΰ «Κρήτη», πού δίδει ένδιαφέρουσες ττληροΦορίες γιά τή ΣΙΑ καί τίς Σιωνιστικές μηχανορραφίες στό τελευταΤο τού τεΰχος. Μετά την τταράθεση δλων των στοιχείων ττού άναφερονται στό Κυττριακό δράμα, θά άκολουθήσουν περισσότερες καί άναλυτικώτερες πληροφορίες γιά την άκρως έττικίνδυνη δράση τοθ Διεθνοΰς ΣιωνισμοΟ καϊ των πρακτόρων τού, σέ 6άρος τής Δολοφονικές άπόπειρες κατά τοΰ^Μακαρίου Ό σκοτεινός ρόλος τοΰ Σαμψών Οί έβραϊκές άντιδράσεις Πρόταση έθνικής προδοσίας στόν Γ. Μαθρο. ραγωγικών πόρων τής μεγαλονήσου Μέ την χάραξη τής γραμ- μής Άττίλα κα^ την κατάληψη της, ή Τουρκική στρατιωτική ή- γεσία, άψα;ρούσε κάθε δυνατότητα οίκονομικής έπιδιώσεως τής Κύπρου Ή μεγαλόνησος είναι καταδικασμένη πλέον σέ οίκονομι ΐίό μσρασμό πού δέν έπιτρέττει νά διαθρέψη τόν Έλληνοκυπριακό ττληθυσμό 1 ό φάσμα τής έρημώσεως καί έγκαταλείψεως τής νήσου, προδάλλει ί'φΐολτικό στόν όρίζοντα. δ) Τελει/τα!* στήν εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (24. 10. 74) δημοσιεύθηκε ή ακόλουθη είδηση- «Πολλοί στήν Εύρώτΐτ) ττι στεύουν ότι τα τελευταία γεγονότα τής Κύπρου άποτελοΰν ύπό- θίΐο·,·) •ί'Ισραηλινίμ Δηλαδή άττέ'βλετΓαν στό νά καταστή ή Κύ- προς δάση 'Αμεριχκνική, προκειμένου νά υπάρχη ή δυνατότητα παροχής άμέσου κα; άποτελεσματικής βοηθείας πρός τούς Ί- σραηλινού., οτήν πεοιπτωση νέας έμπλοκι^ ^~^ ^_ ΐι» -μικές έ- πιχειοήσε.ς μέ τούς Άραδες». Ή πληροφορία «περι πίστεως πολλων είς την Ρυρώπηνϊ·, περι των παρασκηνίων τού Κυπριακοϋ δράματος εΤνα; μίσ άχόμα έπιδεδαίιοση των άποκαλύψεων ττού έκάμαμι. ήδη αττο τοϋ Αύγούστου, τπερΐ των πραγματικώς αιτί¬ αν τής Τθ'.ιρκικη·, εισ(κ?λής καΐ τής ούσιαστικής ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ 5ιχοτομήσεως τής νήσου*. 4. Οί Έ 6 ρ α ι κ έ ς Άντιδράσεις κατά τίς ήμέ ρες τή- κατ~λήψεω τής νήσου άττό τόν Τούρκικα στρατό είναι ά,οκετά εύγΛκτες- α) Στις άκτές τηΓ Κύπρου, τίς ήμέρες ακριβώς τής Τουρκι- κ.ϊς άττοδάσεω- τχλέουν 3 ήλεκτρονικά πολεμικά πλοΤα τοΰ Ί- σραή.λ, μέ μηχανήματα κατασκοπευτικής ϊκανότητος μεγάλης άχτιν^, ^ι α απο αυιο μαΛΐστα «ΜΑΑΡΟΤ ΓΙΟΜ» περιεσωσε τού; νυαγούς τού Τουρκικοΰ ά'/τιτορττιλικοΰ «ΚΟΤΣΑΤΕΠΕ» πού 6υθ!στηκε άπό τι: Τδια τα Τούρκικα Άεροπλάνα 35 μίλλια δυτικώς τής Πάφου Άπόρρητες πληροφορίες πού διέρρευσαν ά- ναφ:ρουν ότι ή παρο·>σίο τους στΐς Κυπριακές άκτές δέν ήταν
  τυχαία, αλλα επρόκειτο περί προγραμματισμένης κατασκοττευ-
  τικής όποσ-ίθλήι,, γιά την υποβοηθήση τής τουρκικής εϊσβολής.
  Οί μονάόες τοθ 6ου Αμερικανικοϋ στόλου τίς ημέρες έκΐ-Τνες εύ
  ρίσκοντΓ μακρυα απο την Κύπρο Ή Άμερικανική έγκρισις και
  ύποστήριξις γιά την Τουρκική είσδολή κατεδάλλετο προσπαθεία
  νά άτσκροδή. Τα οτοιχεΐα γιά την ένοχή τού Κίσσιγκερ τής
  ΡΙΑ κλπ δέν εΤχαν άκόμα τότε άποκαλυφθή
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  άηοτνχεξΜένη ενεργεια γ#ι* Χοννταβ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  : ΉφέίΊηόε
  όανειοδοτηθέντεβ
  αρκετόν^ άδικηθέντεδ
  — 2ον —
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ την ίίρευνά
  μας γιά τή Βιομηχανική Περιο-
  χή Ήρακλΐείου, παραθέτου,ε με-
  ρικά σχετικά έΐγγραφα, τα δποϊα
  Ή άρχή τϊίς Βιου.ηχαν_ης
  Περιοχης, δπου ύπάρχει αυτή
  ή τα μπέλλα, άρχίζει λίγα
  μέτρα πρΐν την άρχή τού
  κυρίως χωρίου.
  θά δοηθήσουν τόν άνανώστη,
  νά καταλάβη τό δλο θέμα καλ¬
  λίτερα καΐ νά αντιληφθή τό λά-
  θος τής Χούντας, ακριβώς μέοο
  άπό τα άλληλοσυγκρουόμενα
  βλήιματα τού χαρ-τοηολέμου πού
  εΐχε ξεκινήσει καί άποκορυφω-
  θη, ώπό τούς έκπροοώπους τής
  Χούντας.
  Τα δγγραφα παραθέτομε ευ¬
  θύς άμέσως, γιά νά μή σπατα-
  λο5μβ τό πολύτιμο χώρο μας:
  II
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΉΝ Δ)ΝΣΙΝ Τ.Υ.Ν.
  — Έχομεν την τιμήν νά δια-
  βιβάοωμεν, συνημμένως, τάς
  νομοτόπους ληφθείσαν ύπ' α¬
  ριθ, β καί 1)1971 άττοφάσεκ;
  των κοινβτικών συ'μβουλίων
  Νέας Άλικαρναοοοΰ καΐ Καλ-
  ^ιβέας, ~,ρϊ τοθ έν Θέματι άν-
  τικειΐι£νου καΐ νά παρακαλέσω¬
  μεν διά τα καθ" υμάς περαιτέρω
  όγω άρμοδιότητος.
  Ε.Ν.
  Ό Διευθυντάς
  ΑΙΟΝ. ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΪ
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Έκ τοΰ πρακτικοΰ τής ύπ' αριθ.
  1)1971 συνεδριάσεως τοϋ Κοι-
  νοτικοΰ Συμβουλίου Καλλιθέας.
  Άριθμός Αποφάσεως 1)1971
  Περίληψις: Ρυμοτομικόν ρυθμι-
  στικόν σχέδιον Βιομηχανικής
  τΐεριοχίίς είς Καλλιθέα.
  Έν Καλιθέα καΐ έν τω κοι-
  νοτικφ καταστήματι οήιμερον
  την 19ην τοΰ μηνός Ίανουαρί-
  ου τοϋ £τοιος 1971, ημέραν Τρί¬
  την καΐ ώραν 7.30' μ.·μ. συν-
  ί]λθεν είς ουν)σιν τό κοινοτι¬
  κόν συμβούλιον Καλλιθέας κα¬
  τόπιν τής άπό 15.1.1971 ύπ' α¬
  ριθ. 34)1970 έγγράφου προσ¬
  κλήσεως τοϋ Προέδρου τής Κοι¬
  νότητος έτηοοθείσης είς έ·ναν έ¬
  καστον των μελών τοΰ κοινοτι¬
  κόν Συιμβουλίου συμφώνως
  πρός τάς διατάζεις τού άρθρου
  91 τοθ Δημοτικοΰ καϊ Κοινοτι-
  κοΰ Κώδικος.
  Άφοΰ διεΐποτώθη νόμιμος ά-
  παρτία, δρδομί,νου δτι επι συνό-
  λου δ μελών ευρέθησαν
  Παρόντες:
  1) Κων. Άνδρουλάκης
  2) Σταύρος Φιοράκης
  3) Ζαχαρίας Μτπνιχάκης
  4) Ιωάννης Μαραζάκης
  5) Δράκος Σφακιανάκης
  Άπαντες:
  Ουδείς
  Είσηγούμενος επί τοθ 1ου θέ-
  ματος τής ημερησίας διατάξεως
  ό Πρόεδρος τ?)ς Κοινότητος θέ¬
  τει ύπ' όψιν των μελών τοθ
  κοινοτικόν Συμβουλίου τό ύπ'
  αριθ. Ε. 33055)29.10.1970, ώς
  καΐ χά ύπ' αριθ. Τ.Π. 16374)
  1420)2.1.71 καί 186)7.1.1971
  άντιστοίχους έγγράφους Διατα¬
  γάς Ύπουργείου Δημοσίων
  "Εργων, Διευθύνσεως Τεχνι-
  κών 'Υΐπΐρεσιών καΐ Νομαρχίας
  Ήριακλ«;ίου, δι' ου άΐτεστάλει
  είς το Γραφείον της Κοινότητος
  διάγμαμμα ρυ>μοτομιχοΰ ρυθμι-
  στικοΰ σχεδίου τής Βιομηχανι-
  κης Ηρακλείου είς την περιφέ¬
  ρειαν τής Κοινότητος μας δπου
  κατά τό πλείστον καλύπχει αυτή
  Γνωρίζω είς υμάς ότι πρέπει
  νά προβώμεν είς την έγκρισιν
  ή υ.η τούτου τοΰ σχιεδίου 'ίνα έν
  ουνεχεία υποβληθή ή άπόφαοίς
  μας μετά τοΰ διαγράμιματος είς
  την διεύθυνσιν Τεχνικών Ύπη-
  ρεσιών Ν. Ηρακλείου διά τα
  περαιτέρω.
  Κατά αρχάς είσηγοϋμαι την
  έγκρισιν τοϋ ρυμοτομικοΰ σχε¬
  δίου (Ρυθμιστικσν σχεδίου Βιο-
  μηχανιχής περιοχης Ηρακλεί¬
  ου, περιοχης Καλλιθέας) ώς
  τουτο άιποβαίνει είς την άζιοποί-
  ησιν τής περιοχάς τής Κοινότη¬
  τος μας.
  Πλήν, δμως τό τοιούτον σχέ¬
  διον δέον νά αποκλεισθή άπό
  τάς νομίμους καΐ καλλΐ'εργηιμέ-
  νας περιοχάς τής περιοχης καΐ
  νά έπεκτα0ή πρός Ανατολάς
  τής δλης πιεριοχής δπου ύπάρ-
  χουν καί οΐγονοι έκτάσεις καΐ
  θαμνώδεις άκαλλιέργηται πβρι-
  οχαΐ συνεχόμεναι των έν άπαλ-
  λοτριώοει σήιμερον.
  Δέν παραλείπω νά γνωρίσω
  δτχ ή περιοχή δπου σήμερον
  ζητοΰμεν νά άπα?ιλαγή τής Ι¬
  δρύσεως τής Βιομηχανικής ζώ-
  νης καλύπτει τα περισοότερα
  τα σπουδοιώτερα καΐ τα βασι-
  κότερα των Γεωργιχών προϊόν-
  των τής Καλλιθέας.
  Παραχαλώ δέ δπως τό κοινο¬
  τικόν Συμβούλιον αποφασίση
  σχετικώς.
  Τό κοινοτιχάν συμβούλιον,
  λαβών ΰίτ' δψιν τού την ώς άνω
  βίσήγησιν τοΰ προέδρου β) τό
  ύπ' αριθ. 33055)3090)29.10.
  1970 Εγγραφον τοΰ Υπουρ¬
  γείον Δημοσίων "Εργων καΐ γ)
  τα προτεινόμενσν ρυμοτομικόν
  ρυ0μιοτικόν σχέδιον Βιομηχανι-
  κής περιοχης Ηρακλείου είς
  την Κοινότητα Καλλιθέας.
  'Αποωασίζει
  ■Ομοφώνως έγκρίνει τό ρυμο-
  το^κκόν σχέδιον (ρυθμιατικόν)
  τής Βιομηχανικώς περιοχης Η¬
  ρακλείου είς την Κοινότητα
  Καλλιθέας.
  Δέν έγκρίνει επί τοθ οχεδίου
  τάς έκτάσεις δπου τουτο καλύ¬
  πτει καΐ αί οποίαι τυγχάνουν
  καλλιεργούιμεναι. καΐ πεφυτβυ-
  μέναι μέ ελαιόδενδρα, άμπελο-
  φυτείας καΐ καρποφόρα δένδρα.
  Προτείνει δπως τό ρυμοτομι-
  κΛν — ρυθμιστικόν σχέδιον έ-
  •πεκταθή πρός Ανατολάς δπου
  ύπάρχουν άφ' ενός αγονοι έκ-
  τάοεις, θαμνώδεις πβριοχαΐ συ-
  νεχόμεναι των ΰπαρχόντων χαΐ
  των οποίων ή οίχοπεδιχή άζία,
  κρίνεται κατά πολύ χαμηλοτ^·-
  200 ΑΤΟΜΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ
  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  Έν Καλλιθέα τή θ. 12.1973
  'Εξοχωτάτους κ.κ.
  1) Πρόεδρον Δηιαοκρατίας
  2) Πρόεδρον Κυβερνήσεως
  3) Υπουργόν Βιομηχανίας -
  'Ερπορίου.
  4) Υπουργόν Γεωργίας
  5) Νομαρχίαν Ηρακλείου
  Τό κτίριο τής ΕΡΓΑΤΕπ, Βιομηχανία Μονωτικών, ίνα άττό τα
  λίγα έργοστάσια ττού έ'χουν δημιουργηθή στήν πολυσυζητη-
  μένη βιομηχανική ττεριοχη
  ρα των έν άπαλλοτριώσει επί
  τοΰ σχεδίου, καλλιεργηοίμων
  γαιών.
  Ή παροΰσα. απόφασις ίίλαβεν
  αριθ. 1)1971.
  Έφ' ώ συν^τάγη τό ηαρόν ΰ-
  πογράφεται ώς Επεται.
  Ό Πρόεδρος
  ΚΩΝ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
  Τα Μέλη
  τοΰ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου
  Σταθρος Φιράκης
  Ζαχαρίας Μτανιχάκης
  Ιωάννης Μαραζάκΐις
  Δράκος Σφακιανάκης
  Άχριβές άττοσττασμα
  Ό Πρόεδρος
  τοθ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου
  Τ.Σ. Κ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
  Ό Γραμματεύς
  ΕΜΜ. ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ
  «ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ»
  Λόγω απαλλοτριώσεως ολο¬
  κλήρου καλλιεργουμένη περι¬
  ουσίας κατοίκων Κοινότητος
  Καλλιθέας Πεδιάδος καΐ συνε-
  χομένων άκαλύπτων χώρων,
  κάτοικοί μου άπεστερήθησαν
  παντελώς περιουσίας των καΐ
  έγκαταλείπωοαν κατά μάζας τό
  χωρίον. ΣΤΟΠ.
  — Άπαλλοτρίωοις εγένετο
  υπέρ ΕΤΒΑ πρός δημιουργίαν
  Βιομηχανικής ζώνης ΣΤΟΠ
  — Ανεξαρτήτως πάντη άκα-
  ταλλήλου περιοχης άποτελού-
  σης προάστειον Ηρακλείου.
  — Ανεξαρτήτως καθορισμοθ
  τιμής άποζημιώοεως είς ταμήν
  απαράδεκτον διά πάντά όρθολο-
  γοΰντα. ΣΤΟΠ.
  — θέτομεν ύπ' δψιν υμών δ¬
  τι: ΣΤΟΠ
  1) Έζαιρουμένων των καλ-
  λιεργουμένων κτηιμάίτων καΐ έν
  συνεχεία των άπολλοτριω&έν-
  των άσκεπών έκτείνεται Εκτα¬
  σις πολλών έκατοντάδων στρεμ-
  μάτων είς α έδει νά έπεκταθή
  Βιομηχανική ζώνη καΐ έξεραι-
  θΌΟν ταύτης καλλιεργούμενοι
  έκτάοεις κεκαλυμέναι δι' άνιτιιε-
  λώνων καΐ έλαιώνων αρίστης
  ποιότΐ]τος καΐ πλουσίας αποδό¬
  σεως. ΣΤΟΠ.
  2) Άμπελοι καΐ ελαίαι δέν
  έχωσι εισέτι έκχριζωθη καΐ ύ-
  πάρχει χρόνος μικράς μετατο-
  ιπήσεως Βιομηχανικής ζώνης καΐ
  οωτηρίας χωρίου 300 κατοίκων.
  ΣΤΟΠ.
  3) Τιμή άπαλλοτριώοεΐϋς ώ-
  ρίοβη κατά μέσον δρον 12.000
  κατά οτρέμμα ΕΤΒΑ προσφέρει
  ήδη ταυτα πρός 1Ο0.0Ο0 καΐ
  πλέον. ΣΤΟΠ.
  Έν δψει τούτων καΐ πρός ΰρ
  οιν πάσης άδικίας άκολουθοΰν-
  τες καί έν προκειμένψ τακτικήν
  ήν δμα άναλήψει άρχής ένεκαι-
  νιάσατε έρχόμενη άπό Πάχην,
  παρακαλούμεν δπως διατάξητε
  την μετατόπηοιν τής Βιομηχανι-
  κής Ζώνης Ηρακλείου είς την
  άκάλυιπτον έκτασιν είς τρόπον
  ώοτε νά έξαιρεθώοιν ταύτης
  πάντα τα καλλιεργημένα, έλαι-
  ώνες, ΰμπελοΐ, κρεββατίναι κ.
  λ.π. άτινα κα-οέχονταΐ.
  Μετά τιμής
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  έΉονται καϊ 200 ύπογραφαί
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΉΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΡΟΕΔΡΙΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -
  ΤΜΗΜΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  Άριθμ. Πρωτ. Φ. 1767)59)8284
  Ταχ. Δ)νσις Στησιχόροη 17
  Πληροφορίαι:
  κ. Γ. Παπαδάκην
  Τηλ. 725.321
  ΠΡΟΣ:
  Τό "Υπουργείον Βιομηχανίας
  Ενταύθα
  ΚΟΙΝ.:
  κ. Κων. Άνδρουλάκην
  Πρόεδρον Κοινότητος
  Καλλιθέας Πεδιάδος
  "Ηρακλείου — Κρήτης.
  ΘΕΜΑ:
  «Διαβί6#σις άναφορδς».
  ΣΧΕΤ.:
  'Υπ' άριθμ. 771 άπό 6.12.72
  Προέδραυ Κοινότητος Καλλιθέ¬
  ας — Πεδιάδος.
  "Εχομεν την τιμήν νά διαβι-
  βάσωμεν υμίν συνηιμρένως την
  βπερθεν σχετικήν αναφοράν,
  περί δρσεως τοϋ αίτήματος,
  καΐ την άπ' εΰθιείας ύφ" υμών
  ένηιιέροκ)ΐν τοΰ ένδιαφερομέ-
  νου.
  Ό Διευθυντάς τοΰ Γραφείου
  Προέδρου Δημοκρατίας
  Αλεξ. Ζαφειρόηουλος
  Συνταγνατάρχης
  ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΓΤΡΑΦΟ
  ΤΟΥ κ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
  'Υίπαυργεΐον Βιομηχανίας
  Γ2 Γενική Δζεύθυνσις
  ΒιομΓΐχανικήι; καΐ Βιοτεχνικής
  Παραγωγής
  Γ22 Διεύθυνσις
  Κρατικών 'Επιχειρήσεων
  Τμΐγμα 11
  Άριθιι. Πρωτ. 6056)408
  Ταχ. Δ)νοις: Ξενοφώντος 13
  Πληροφορίαι: Δ. Μπεχράκης
  Τηλ.: 3242710)314
  ΠΡΟΣ:
  Τόν κ. Κ. ΆνδρουΧάκην
  Πρόεδρον
  Κοινότητος Καλλιθέας
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΚΟΙΝ: Κ. Νομάρχης
  Ηρακλείου Κρήτης
  ΘΕΜΑ: «Περί μετατοπίσεως
  χώρου Βιομηχανικής Περιοχης
  Ηρακλείου Κρήτης»
  ΣΧΕΤ.: "Ημέτερον ύίί' άριθμ.
  621)31)8.1.74 έγγραφον.
  1. 'Εν συνρχεία τοϋ ύπερθεν
  σχετικοϋ καΐ κατόπιν λεπτομε·
  ροϋς ές'οτάσεως τοΰ έν περιλή-
  ψει θιρματος, γνωρίζομεν υμίν
  δτι, ή αίτουμένη υπό ενίων κα¬
  τοίκων τής Κοινότητος, μετατό-
  πισις τής. Βιομηχανικής Περιο¬
  χης, διά τροποποιήσεως τής ύπ'
  αριθ. 53860)9.6.69 Κοινής Ά-
  ποφάοεως καΐ ή έκ νέου παρα-
  χώρησις τής κυριότητος είς τούς
  τέως ιδιοκτήτας, είναι τύποις
  καΐ οΰοία άδύνατος καθ" όσον,
  τουτο θά συνεπάγετο άίρ' ενός
  ιμέ την σπατάλην σημαντικών πό
  σών Δημοσίου χρήματος, έκ τοΰ
  Τό μνημεΐο των πί«._ ...
  Καλλιθέας. Οΰτε αύτό δέν
  ΐϊεβάστηκαν καΐ θέλησαν
  νά τό άπαλλοτριώοουν
  καΐ νά τό ρίξουν. Σέ λίγο
  ϋά είναι μιά κολώνα ενός
  βιομηχανικοΰ ουγκροτήματος.
  λόγου τροηοποιι^εως των μελρ-
  τών ΓκτΓλουμένων ήδη Εργων
  ύποδομής καΐ άφ' ετέρου δέ την
  καθυστέρηοτ) τής οϊκονομικής (Ί-
  νατΐτυΓ,εως τής Νήσου. 'Ωοαό-
  ΐως έκτελεοθέντα ήδη Εργα ύ-
  ποδομής ήθελον άχρικττευθή.
  2. Πρός τούτοις σημειοϋ|ΐί*ν
  δτι διά τή<; ιδρύσεως τής Βιο¬ μηχανικώς ΐκριοχής ή Κοινότηι, Συνίχρι είς ττίν 4ην ίτ»·λίδα
  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΝΑΑΛΟ
  Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΞ
  ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΤΑΙ "ΠΑ 30 ΧΡΟΧΪΑ
  ΧΙΛΙΑΛΕΣ ΠΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝδΣΗΦΗ
  Οί άκτήρονες κάτοΐκοΐ τής περιοχάς διομαρτύρονταΐ έντονώτατα
  Δυό δΐαφορετικές προκηρύξεις μέ την ιδία ήμερομηνια!
  ΔΙΕΥΚΟΑΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΒΪΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΑΠΟΚΑΕΙΟΝΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  Π
  V II
  Π Τι ΝΑ βπαναβηφθη *6 φημοΑογούμενο μογαΗΗίΐορο βκ&νδαΑο Ιοιΐ ΤοπΗοιΐ

  II
  Ι Ν (Ι £■ δπου ό Φ Ι Ξ άνοικίασο γιά ποΑΑά χρόνια 30 χιϋιάδεβ αίράμμαΐα
  Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ρόλος τής Έκκλησίας καταστρβτηγεϊται έν
  ψυχρώ. Αι'πό τό σ.μτιερασμα ύττοστηρίζοΐΛ' ότι βγαίνει άττό
  τίς δ.α.<ηρύξεις μ;σ9ώσεις μοναστηριακών κτημάτων τού Επάνω σηφη, οί κάτοικο: τής γύρω περιοχής, οί ττερισσότεροι άττό τούς όττοί'υς είναι οχτημονες ή ήμιακτήμονες. Πρόκειται γιά £να σοβαρώτατο θέμα τό όποϊο ττροέκυψε άττό την Προχήρυξη πολυετούς μισθώσεως (30 χρόνον) δύο χιλιάδων οτρεμιιάτων τή, Μονής Έττανωσήφη τής 31 Μαΐου 1975, ττερί ληψτ τής όττοίος δημοσιεύτηκε σέ τοπικες έφημερίδες καί των Αθηνών. Σ6μφωνα υ γ την ττροκήρυξη αυτή τοΰ Ήγουμενοσυμβουλίου, ή Μονή ίγάζει σέ ττλειοδοσία 2.000 στρέμματα πού βρίσκονται μεταξύ τής ττεριοχής τού Άγίου Γεωργίου, τού οΐκισμοϋ Παρ- θέ'Ί, τού ποτομού Ολο μττουριάρη καΐ τής άμαξωτής οδοΰ, ττού όδηγεΐ στό Μοναοιήρι. Τό σποΐίδα ότερο θέμσ ττού γεννάται μέ τή διακηρύξη αυτή είναι ότι ό τρόπο; υ έ τόν όττοΐο εΤναι 'σιατυπωμενοι οί δροι τροπο; Μόλις άρχισε νά τταίρνη δη·μο σιότητα ή δλη ύπόθεση, οί κάτοι- κοι τής γύρω περιοχής άρχισαν νά ανησυχοΰν, γιστΐ έβλεπον δτι μέ τούς όρους τής διακηρύξεως αύτοι μέν άττοκλειόνταν άττό την ττλειοδοσία, οί δέ μεγάλες έται- ρείες Κρήτης ή Αθηνών, όπωσδή- ποτε θά κέρδιζαν υπέρ αυτών τα χτήματα, τα όττοϊα εΐι/αι εύφθ- ρώτοοτα καΐ κατάλληλα γιά έλαι- όφυτα καΐ άμπελώνες. Κυρίως ένδιαφέρθηκαν οί κά- τοικοι των Κοινοτήτων Μεταξοχω ρίου, Προφήτη Ήλία, Χουδετσίου καϊ άλλων χωρίων δττως Παρθένι, Καρκαδιώτισσα κλπ. "Εγιναν σχετικές παραστά- σεις τόσον στόν Ήγούμενο τής Μονής δσο κα'ι στόν Άρχιεττί- σκοπο, άλλά χωρϊς κανένα άπο- τέλεσμα. Πρΐν λίγες μέρες έκττρόσωττοι των Κοινοτήτων καΐ των Συνεται ρισμών Μεταξοχωρίου καϊ Προ¬ φήτη Ήλία, μάς έθεσαν τό θέμα. Άρχίσαμε άμέσως την ερευνσ. τα σττουδαιοτερα τμήματα τής ο¬ ποίας ήταν: —Έπίσκεψή μας στόν Προφή- τη Ήλία —Έπίσκεψή μας στό Μεταξο- χώρι —Έιτίσκεψή μας στόν Έπανωσή φη καϊ συζητήση τοθ θέμοττος μέ τό Ήγουμενοσυμβούλιο παρου σία καΐ τού Νομικοΰ συμδούλου κ. Μιχ. Έπιτροττάκη. —Έττίσκεψή μας (άνεπίσημη) στόν Άρχιετπσκοττο κ. Εύγένιο. —Έπίσκεψή μας στήν έπίμαχη περιοχή την όποία «ώργωσαμε» ένημερωτικά μέ ενα τρακτέρ. — Συζητήσεις μέ τούς ίχμεσα έν διαφερομένους καϊ κατά διαφό ρους τρόπους σχετΐζομένους μέ τό Θέμα, όπως"τόν δικηγόρο κ. Εύάγγ. Βρέντζο, τόν δικηγόρο κ. Γ. Πεττόνη, τόν έμττορον κ. Γιάννη ΜοτΘαιάκη, τόν Πρόε δρο Κοινότητος Μεταξοχωρίου κ. Μανόλη Μπέρτση, των έκπροσω τγο τοΰ_ Προφήτη Ήλία κ. Ξυδά κη έκπροσώπους των συνεταιρι σμών καΐ ττολλούς κατοίκους των ττεριοχών. 'Αττό δλες αύτές τίς ένέργειες, τίς έττισκέψεις καΐ τίς μαγνητσφω νημένες συζητήσεις, προέκυψαν τα παρακάτώ: 1. Οί κάτοικοι των χωρίων καΐ οϊκισμών Μεταξοχωρίου, Προ Φητη Ήλία, Παρθενίου, Καρκα διώτισσας, "Αρμα Ανωγείων, Χουδετσίου, "Αγ. Βασιλείου κ.ά. πιστεύουν άκράδαντα δτι άδικοάν συμμετοχής, δίδει την εϋκαρία σε μεγάλες έττιχειρήσεις, καΐ σέ οίκον,νικά -ράστ να ο υ μ μετάσχουν καΐ φυσικά νά ίξωστρακή σουν τούς άττλού, ίδιώτες (ττού δέν εχουν τίς 175.000 έγγύη ση) άλλα καί τούς Συνεταιρισμούς. Πϊ,ρον 6μο;ς αύτοι"/ τού σπουδαίον γεγονότος, ύπάρχει καΐ ό σχετικός μέ αύτό κίνδυνος νά επαναληφθή καΐ στήν ττερίτττωση τοΰ Έπανωσήφη, έ*ι.ΐνο πού κατά ττληροφορίες λέγεται ότι συ- νέ6η στο "ΓοττλοΓ ΐ,νον ή έταιρία ΦΙΞ ττήρε κατά τόν 'διο χρό- νο καΐ μέ μακροχρόνια μίσθωση ττερί τίς 30 χιλιάδες στρέμμα- τα (!'')· Γιά δλα αύτά τα όπωσδήττοτε βεβαία νομιμοφανή καί νόμιμσ πράγματα, ττού κρύβουν δμως άπαράδεκτες κοινωνικές άδικίες καΐ κ.νδύχθυι νά τ,οιώιέται ούσιαστικά ή Μοναστηριαχή περιοθ- σία σέ μεγάλα καΐ έκτός Κρήτης οίκονομικά τράοτ, κάναμε την ερευνα ττοό άκολουθε?. Να λοιπόν ^ώ; εχουν τα γεγονότα. Θή καΐ ό κοινωνικάς ρόλος τής Έκκλησίας, νά τούς δοθούν κατ' αρχήν σάν άκτημονες καΐ ήμια- κτήμονες πού είναι οί ττερισσότε ροι μέ πωλήση ή αν αύτό δέν γίνη τελικά, νά μή δγοϋν στήν πλειο- δοσία δλα μαζΐ ττού ύττοστηρί- ζουν ότι δέν εΤναι 2.000 στρέμ- ματα κατά τή διακηρύξη άλλά ότι ξεττερνοΛ τα 5.000, άλλά νά κατανεμηθοΰν, ώστε νά μττοροΰν καΐ αύτοι νά συμμετάσχουν, δε- δομένου δχι μόνο σάν άτομα, άλ λά οϋτε σάν Συνεταιρισμοΐ δέν Εχουν τίς 175.000 τής έγγύησης. 2. Τό Ήγουμενοσαμδούλιο τό¬ σον διά τού δικηγόρου τού, ό¬ σον καΐ διά τοΰ Ήγουμένου, ό οποίος ττρίχγμοπΊκά όπτοτελεϊ τό έξιλαστήριο Θΰμα τής ϋττοθέσε ως, καΐ έ'χει ερθει σέ ττολύ δύσκο λη Θέση, λέει δτι δέν συμφέρει τή Μονή νά χωρστή ή πλειοδο- σία, γιατΐ ετσι Θά έχη οΐκονομι κή ζημιά ή Μονή, ή όποία εχει τόσα Εξοδσ μέ τό Έττανωσήφιο "Ιδρομσ κ.λ.π. ώστε άντιμετωπί ζει οίκονομικά ττροβλήματα. 3. Ό Άρχιεπίσκοπος σάν πρό εδρος τού Όργανισμοΰ Μοναστη ριακής ττεριουσίας καΐ τοΰ Κεν τρικοϋ Συμβουλΐου τοΰ ΐδιου Όρ γανισμοΰ, «νίπτει τάς χείρας Ό Άρχιεπίοκοηο(; Κρήτης κ.' Εόγίνιος, πρόεδρος τού Όργα- νιομοθ Μοναοτηριακης Περιου¬ σίας, άρνήθηκε νά συζητήση ύ- πεΰθυνα τό θέμα μέ τό διευθυν- τή |ΐα<;. ται άπό την Έκκλησία, γιατί δέν τούς δίδει την εύκαιρίσ. νά συνα- γωνισθοθν τίς μεγάλες Έται ρεϊες δηλαδή τό κεφάλαιο, στά χέρια τού όττοίου Θά καταλήξουν οί μοναστηρισκές έκτάσεις. Ζητοϋν λοιττόν γιά νά έκττληρώ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΕΟΔΩΡΑΚΗ • Συνέχεια άπ' τι'] οελίδα 1 λή, μιά λύση πολύ σκληρή, τή δεχόμοιιν γιατί αϋτό πού μ' έν- διέφερε κυρίοις ήταν νά φύγω- )ΐε βαοιχά άπό τούς στρατιωτι- κούς. Έν τφ μεταξύ, είχα γνωρί- σει καί τόν Καραμανλίί καί ι'ί ξερα ποιές ήταν οί προθέσεις τού κι' ήξερα δτι εΐχε μιά πά- ρα πολΰ οοβαρή έξέλιξη καί μιά άλλαγή οέ σχέση μέ τό παρελ¬ θόν. Είχα την εύκαιρία νά δια- πιστώσω άπό τίς έπαφές μαςστό Παρίσι. δτι πρόκειται γιά ίνα ΰνθρωπο πού λέει καθαρά τή οκέψη τού. Έπομένως πηρα σάν άληθινά καί δσα >μοΰ εϊπε,
  ότι δηλ. Θέλει νά παίξη τό ρό-
  λο ενός έθνικοΰ καί δχι κοιΐ-
  ματικοϋ ήγέτη, γιατί ϊσως εΐχε
  παίξει καί £να άσκημο ρόλο στό
  παρελθόν. Ήρθε λοιπόν ό Κα-
  ραμανλής νά παίξη τό ρόλο αύ¬
  τό πού (ρέρνει ξανά τή Δημο-
  κρατία καί πού έξυπηρετεϊ, κα¬
  τά τό δικό τού πάντα τρόπο, τό
  λαϊκό συμφέρον.
  Άπό την άλλη μεραά είχα Ε¬
  να άλλο δεδομένο. "Οτι ή χούν
  τα δέν εΐχε πέσει μέ έπανάοτο
  ση, ϋτι ό Ιωαννίδης ήταν έεύ
  θέρος, δπ ό Παπαδόττουλος οχε
  δόν έλεΰθε.οος καί συνωμοτοΓ)-
  σε καί δτι 8λα τα δίχτιια τρο-
  μοκρατίας με τούς Άμερικά-
  νους ήταν άνέπαφα. Τό τρίτο
  δεδομένο ήταν δτι ββλεπα πώ(;
  ΰπηρχε άπό τόν κόσμο μιά ύγα-
  νάκτηοη τόοο γιά τή χούντα δοο
  καΐ γιά τούς πολπικούς πον μάς
  ώδήγηοαν στή χούντα, ά"ρα ι1) κό
  ομος η"θελε μιά ριζική άλλιΐνί·
  τ:ου φιΐσικά αύτό δέν γινότο,'.
  ίίρο οί γνήσιοι πολιπκοί £π;>τ.·
  π·: νά ποϋν στό λαό μέχρι ίοΓ
  )!πορεί νά φθάση.
  Καί ήξερα καί ?να τέταοτο
  δεδομένο, οπ υπήρχαν δημοκύ-
  ηοι. οί ύποίοι έκμεταλλευόμ)·ν.<ι τή νόμιμο αϊοθημα τού λαοΰ. θ«ι ιιποροϋοαν νά άποπροοανπτοΝί- σουν τίς μάζες, νά ρίξουν κόσιιο δπ δέν ύηάηχουν νοι. δτι ή χούντα έχει έξΌφαχβ- σθεί ώς έκ Θαύματος καί γπο- ΐίένως εϊμαστε ετοιμοι, χωρίς συμβιβαστικές λύσεις, χωρίς Κα ραμανλη, άλλά μέ όποιοδήποτε πολιτικό, νά παίξη τό ρόλο τοθ άνανεωτή τήι; Ελλάδος καί μά- λιστο μαΐ.ί μέ τό στρατιωτικό κίνημα. Αύτό δμως ήταν παρά- λογθ καί βεβαία οπ Θά μδς ώ- δηγοΰσε σέ βέβαιη Ίνδονησία. σέ βέβαιη σφαγή. Γι' αύτό άγνοώντας κάθε ακοπι μότητα, έκανα τό σωοτό καΐ δέν χρησιμοποίηοα τό κοινό δρόμο, πού Οά ώφελοϋσε τό θεοδωρά- κη, άλλά δχι τή χώρα μου. 'Ε- πειδή δμως Θεωρω τόν έαυτό μου δπ βγαίνει μεσα άίπό τα οπλάχνα τοΰ λαοΰ κι' έκεϊ είναι άφιερωμένος κι' άφωοιωμένος, άποφάσιοα δ,τι είχα δυνατόν σπ)ν" μπαλάντζα, πού νόμιζα δ- τι έκείνη τή οπγμή έξυπηρετεϊ τό έθνικολαϊκό συμφέρον. Δη¬ λαδή την έπιλογή Καραμανλη, ώστε νά γίνη συοπείρωση γύρω άπό αυτόν. Άικόμη καί μέ τή βεβαιότητα δτι ό Καραμανλής θά ήταν άντιδραστικός, δτι Θά ήταν μιά σκλιιρή πολιτική κυβέ ρνηση, άλλά Θά ήταν. κυβέρνη- οη, πού θά μδς ίδιν^: την εύ¬ καιρία νά κάνω άγώνες πού δέν Θά μποροΰσα μέ τή δικτατορία. Έπομένως, δ,τι έκανα ηάστευα 8π ήταν σωοτό, δέν μετανοιώ- νω, καί έξ ΰλλου δικαιώθηκα. Γιατί ό Καραμανλτΐς δπως ώει- ξε ή ζωή, δέν ήρθε έπικεφαλης μιδς άντιδμαστικίίς δύναιμης δέν ήρθε νά εφαρμόση μιά μεταμ- Φΐειηιένΐ) δικτατορία, δπως τοθ εϊπανε. δέν ή.οθε νά εξυπηρε¬ τήση τα άμερικάνικα συιμφέρον- τα. άλλά κατά τό δικό τού τρό πό. τή δική τού φιλοσοφία Θέ¬ λει νά εξυπηρετήση τό λαϊκό συμφέρον. Αύτό τό πιστεύω. Καί ό Καραιμανλής άπό την πρώ τη στιγιιή μδς έίδωσε δείγνατα γραψής χωρίς νά £χη καμμιά ύ- ποχ,οίωση, άφοϋ δέν ύπηρχε λιιίκό κίνημα ποό νά τόν ύπο- χρέωνε. Ό Καραμανλί[ς λοιπήν μόνος τού, έπειδή τό πίστευε καί τό πιστεύει, 6κανε πράζεις έπαναστατικοΰ χαρακτηρα: ί- βγαλε την Έλλόδα άπό τό ΝΑ- ΤΟ. νομιμοποίησε τό Κ.Κ.Ε., ύηαρχόντιον των νόμων 509 καί 375. βοήθησε μέ την πολιτική τού νά φύγη ή μεγαλλίτερη "λπνή της εΕλλάδος, ό Θρόνος, καΐ μετά αφησε έλεύθερσυςτούς ί»Ι|ΐότες νά έκλέξουν τσύς κοι- νοτάρχες καί δηιμάρχους. κι' άκόιιη αυτή τή στιγμή βρίοκ€- ται οί· μιά φάση πού όλλάζει ριζικά τή· κατεόθυνση τής δη¬ μοκρατίας μος. Προσπαθεί νά άπαγγιστρωθή άπό τήν'Αμερικά νίκη έΐιικυριαρχία πηγαίνοντας νά βρή ύρείομπτα άκόίμΓΐ καί σέ σοοιαλιοπκά άνατολικά κράτη. "ΤΙ έπίσκεψή οτή Βουλγαρία γί νεται γιά πρώτη φορά, οτή Ρου μανία γιά πρώτη Φορά, τό ϊδιο στόν Άραβικό κόσαιο κλπ. Τό έππελεϊο δμως πού διά- λεξε ήταν κυρίοις συντηρητικό 'γι' αύτό βεβαία μπορεϊ νά ταυ- τιζόμαστε η νά ΰχΐϋμε μιά κοι- νή πορεία, άλλά έχομε διαοο- ρές άπό δώ καί πέρα ώς πρός την μορφή τΓ>ς Δημοκρατίαςπού
  Θέλομε τό βάδιομα των κοινω-
  νικών άλλαγών.
  ΕΡ. Όλα αύτά τα λές έν
  όψει τοΰ Συνεδρίου γιά την ά-
  νασύστοση τής ΕΔΑ πού Θά με-
  τάσχης;
  Μ.θ. Χρειάζεται ναμίζω μιά
  Άριστερά πού νά βάλη τή σφρα
  γίδα της στά γεγονότα. Γιατί
  οήμερα ή ΕΔΑ δέν παίζει κα¬
  νένα ρόλο μέσα στήν έθνική ζω
  ή. Βαυκαλίζεται νά νομίζη πώς
  παίζει κανένα ρόλο. Είναι κλει-
  ομένη μέοα οτά όχυρά της,
  στούς μηχανισμούς της κο-
  πανάει μεγάλα συνθήματα · τα
  όποϊα δέ βρίσκουν καμμιά άπή-
  χηση στίς μεγάλες μάζες, νο-
  μίζει δπ είναι πρακτοπόρα, ένώ
  αυτή τή στιγμή τό μόνο ύφι-
  στάμενο κίνημα πού ύπάρχει·μέ-
  σα στό λαό, είναι ε"να κίντμια
  τιαλλαϊκό το όποίο ζητάει έθνι-
  κή άνεξαρτησία, δημοκρατία καί
  κοινωνικές άλλαγές καϊ τό ό¬
  ποίο αυτή τή στιγμή Θέλει νά
  τό εκφράση ό Καραμανλής
  μάλλον τό έκφράζει καί τό κί¬
  νημα αΰτό τόν άχολουθεί. Π'
  αΰτό πιστεύω δτι μέσα στόν Κα-
  ραιιανλή "πηγαν στοιχεία άπ' δ¬
  λα τα κόμματα καί αν ό Κα¬
  ραμανλής δέν ήτανε πλαιοιωμέ-
  νος μέ τούς παλιούς ΕΡΕτζη-
  δες, Θά ίίπαιρνε δλα τα προο-
  δευτικά οτοιχεία μαζί τού.
  Ύπάρχει λοιπόν μιά καθαρό-
  τητα ο' δλα αύτά τα πράγματα
  καί νομίζω δτι ή Άριστερά Θά
  πρέπει νά άναθεωρήση την πο-
  λιτυίή της. Καί πιστεύω δτιστήν
  ΕΔΑ πού πδμε νά φτιάξωμε
  οάν αύτόνομο, αύτοδύναμο καί
  άνεξάρττιτο κόμμα, Θά προσπα¬
  θήσωμε σάν τέτοια ΕΔΑ, νά
  πιάση αυτόν ακριβώς τόν σφυγ-
  μό τού ΛαοΟ, τή νέα δηλαδή
  πραγματικότητα, δπως ϋχει δια-
  μορφωθεϊ. γιατί έχουν άλλάξει
  τα πάντα στήν Έλλάδα, άκόμη
  καί τα κοινωνικά ατρώματα στή
  φύση τους, διότι ή χώρα μας
  δέν είναι ΐταά ΰπανάπτυκτη άλ¬
  λά βιοιιηχανικά άνεπτυγμένη
  χώρα καί έπομένως ϋχουίμε μιά
  νέα έργατιχή τάξη ηού δημιουρ
  γείται, μιά νέα ποιότητα σχέ¬
  σεων, θά κυττάξωμε λοιπόνπώς
  Θά έκφράσωμε τό μαζ_ό αύτό
  κίνημα γιά νά τό βάλωμε πάλι
  Ό Διευθυντής μας μέ τόν
  πρόεδρο τής Κοινότητος Μετα¬
  ξοχωρίου, καί μέ τή βοηθεία ε¬
  νός τρακτέρ, περιώδευσε την
  έ,πίμαχη περιοχή πού άνήκει
  στή μοναστιριακή περιουσία
  τοΰ Έπανιοσήφη.
  τού» λέγοντας δτι ετσι άπεφάσι
  σε τό Ήγουμενοσυμβούλιο καΐ
  ότι δλα γίνονται μέσα στά
  ττλαίσια τού Νόμου.
  Δέν Εχομε ττερισσότερες ύπεύ
  Θυνες Θέσεις τού Άρχιεττισκόπου
  γιατί σέ αΤτηση σχετικής συνεν
  τεύξεώς μας, άρνήθηκε νά μάς
  δεχτή.
  Τό Ήγουμενοσυμβούλιο πάν¬
  τως λέει δτι τυττικά αύτό φέρει
  την εύθύνη συντάξεως των δρων,
  άλλά στήν ούσία οί δροι προεγ
  κρίθηκαν άπό την Άρχιεπισκο-
  ττή. _
  4. Χαρακτηριστικό στοιχείο
  είναι δτι λίγες ώρες μετά την
  έπίσκεψή μας στήν Άρχιεπισκο-
  πή (Πσρασκευή 27)6) δττου πή-
  ραμε τούς όρους τής Διακηρύξε¬
  ως, (δημιουργήθηκε μάλιστα γι'
  αύτό κσΐ Θέμα κακής ενεργείας
  τοΰ άρμοδίου κληρικοΰ σ—ό τόν
  κ. Εύγένιο), δεχ ι
  σκεψη στά γραφεΐα μας τοΰ 'Η-'
  γουμένου τού Έπανωσήφη ό ό-
  ττοΐος εγνώρισε ότι δγήκε και-
  νούργια διακηρύξη μέ έπεξηγη
  ματικές συμπληρωματικές τρο-
  ποττοιήσεις.
  Την διακηρύξη αυτή, ή όποία
  δέν εΤδεάκόμη τό φώς τής δημο
  σιότητος, καϊ ή όττοία κατά πά
  ράδοξο τρόπο ψέρει την ιδία ήμε
  ρομηνία 31)5)75 μέ την ττρώ-
  τη, μάς εδωσε ό Ήγούμενος τού
  Έπανωσήφη, δεδομένου δτι ό
  "Αγιος Κρήτης, μάς εΤττε ότι
  καΐ την ττρώτη κακώς την πτιρα-
  με άπό την Άρχιετπσκοπή.
  Ό Νομικός Σύμβουλος τής
  Μονής κ. Έττιτροπάκης, λέει ότι
  είναι σχεδόν ή ίδια καΐ ΐσως νά
  μή δημιουργή λόγο νέας δημο-
  σιεύσεως τής περιλήψεως της,
  έ/ώ άντίθετο: ό δικηγόρος κ.
  Εύ. Βρϊντζος, πού άναμείχθηκε
  άνιδιοτελώς στό Θέα κατόπιν
  τταρακλήσεως τού Μεταξοχωρίου,
  λέει ότι γεννάται Θέμα ά*·υρότη
  τος τής ττλειοδΌσίας, ττού εχει
  όρισθεΐ γιά τίς 13 "Ιουλίου
  1975.
  5. Κοττά πληροφορίες μας
  οί ένδιαφερόμενοι γιά τα μονα-
  στηριακά κτήματα ττού κατά τή
  δική μας έπιτόπισ. ττρόχειρη με¬
  τρήση όπωσδήττοτε δέν εΤνχϊΐ 2.
  000 στρέμματα ττού λέει ή δια¬
  κηρύξη άλλά τουλάχιστον τα
  διπλάσια, είναι ό έκ Θεσσαλονί
  κης έ'μπορος κρασιών καΐ άμφι
  αλωτής τής φίρμας «Όλύμτηοτ»
  κ. Πασχάλης, ό Συνεταιρισμός
  Μεταξοχωρίου ίσως οί Άφοΐ Μη-
  λιαράκη, ό δικηγόρος κ. Γ. Πε-
  πόνης καί μερικοΐ συμπολίτες ί¬
  διώτες πού ένεργοΰν γιά λογα-
  ριασμό μεγάλων έπιχειρήσεων
  σ' έκείνους τούι; άξονες, τούς
  ζωντανούς καί δχι τούς έγκεφα
  λικούς. Διότι άν δέν πετύχωμε
  σέ πρώτο στάδιο την Έθνική
  Άνεξαρτηοία καί τή Δημοκρα¬
  τία, είναι άδύνατο μεθαύριο νά
  φτάοωμε στήν Παλλαϊκή Έζου
  σία καί στό Σοσιαλισιμό. Διότι
  ποιοτικά αλματα γίνονται ιιόνο
  μέ ένοπλη έπανάστασΐ]. Καί ΰ-
  ποιος μοΰ πεί οπ σήμερα ή αύ
  ριο ό Ελληνικάς Λαός είναι 2-
  τοιμος γιά τέτοια έπανάσταση,
  Θά πή πάλι ιμέμματα. Έπομέ¬
  νως ό Λαός ό ϊδιος μέ τό υ
  φός πού έ*χει σήμερα τό
  ψυχολονικό τό ίδεολογικό,
  τό πολιτιχό,, μάς καθο-
  ρίζει αυτή τή στιγμή καί την
  πορεία τού. Ή ύποία πορεία
  πρέπει νά είναι μιά πορεία μέ
  άγώνες συνεχείς γιά την κα-
  τάκτηση της Άνεξαρτησίας τή
  στερεώση της Δημοκρατίας κι'
  πό κεΐ καί πέρα Θά ίΓλθη ή ώ-
  ρα πού Θά φανή οπ ό δρόμι-ς
  πρός αύτές τίς κατευθύνσεις εί¬
  ναι συνδεδεμένος μέ βαθειές
  διαφορετικές κοινωνικάς άλλα¬
  γές. "Αν αύτές τίς κάνει ύ
  Καραμανλίίς θά προχωρήση πα-
  ραπέρα. "Αν δέν τίς κάνει 9ά ά
  νατραπη καί Θά ηροχωρήση ί!να
  κίνηιμα πού Θά είναι δτοιμο νά
  κάνη αύτές τίς κοινωνικάς ό-
  λαγές.
  ΕΡ. Πάρα πολύ ώραϊα τα "Λές
  άλλά τότε γιατί "μέχρι πρό τινος
  υπήρχαν άμφιβολίες δπ Θά ίλά-
  βης μέρος στό συνέδριο τής; Ε.
  Δ.Α.
  Μ.θ. Νοίιίζω δτι ή πραγμα-
  τικότητα σιγά — σιγά δείχνει
  δτι αυτή ή άνάλυση πού έγώ £-
  χω κάνει, πλιιρώνεται άπό τή
  ζιυή την ϊδια. .!
  ΕΡ. Καί τώρα πές μου ρνα
  χαιρεπομό ιά τούς Κρητικαύς.
  Μ.θ. Σοΰ έμπιστεύομαι νά
  γράψης ίσίι κάτι γιά μενά, οάν
  χαιρετισνό πρός τούς Κρητικού
  Κι' έγώ άποδεχά-μενος τή με-
  γάλη αυτή εύθύνη πού μοθ με-
  τα&ίβαοε 6 Μίκης θεοδωράκης,
  χρησιμοποκΤι δυό άπό τούς τΓτ-
  λους των τραγουδιών πού άκού-
  στηκαν στή χθεσινή συναυλία
  τοΰ μεγάλου ουνθέτη μας, (ά
  χαιρετκηιό πρός τ"όν Κρητικό
  Λαό:
  —«Κι' έσύ Λαέ βασανκηιένρ
  μην ξεχνός τό ...φασισμό»
  —«Αύτός ό τόπος είναι δι-
  κός μας καϊ δικό σου».
  Μ. Χ.
  Μιά γενική αποφη των μοναστηριακών κτημάτων τοΰ Έπανωσήφη. Στό βάθος τό έπιλεγό-
  μενο «Άμπέλι τοΰ Μητροπολί τη», πού βγάζει μέοο δ.οο άπό τή σταφίδα κάθε χρόνο πάνω
  άπό 2 έκαταμμύρια δραχμές.
  Ή δΐκημας στό Έφετεΐο
  Την Τετάρτη 25 Ίουνίου,
  έκδίκάστηκε στό Έφετεΐο Χα¬
  νίων ή δίκη τού κ. Άρ. Γραιμ-
  ματικάκη, έκδότου τής «Μεσο-
  γείου» κατά τοΰ κ. Μάνου Χα¬
  ρή.
  Κατά τή διάρκεια τής διαδι-
  κασίας ό κ. Εισαγγελεύς πού
  άΌχησε καί την δφεση υπέρ τοϋ-
  Νόμου, ζήτησε άπό τούς διά-
  διικους νά ματαιώσουν τή δίκη.
  ΒΙΙΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  Συνέχπα ί·κ τής 3ης σελίόος
  Καλλιθέας Θέλει ώφεΑηΘτΐ έκ
  τής μετατροίπής της είς Βιομη-
  χανικόν Αστικόν Κέντρον.
  3. Τα ανωτέρω έκπθέμενα
  παρακαλοΰμεν δπ«>ς, γνωρίση-
  τε είς τούς διαμαρτυρομένους
  κατοίκους της Κοινότητος είς α¬
  πάντησιν τοΰ άτιό 14.12.73 σχε·
  τικοϋ ύπομνήματος.
  Ό Ύπουργός
  Κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
  Άλλά τα ίγγραφα είναι τόσα
  πολλά, ών αύκ ίίστι άριθτιός.
  (Συνεχίζεται)
  Ό κ. ΓραιιματικάκΐΓς άνεκάλε-
  σε καί ό κ. Μάνος Χαρής ά-
  ποδέχτηκε την άνάκληση, έπα-
  ναλανιβάνοντας δ,π είχε πεϊ
  προανακριτικώς καί πρωτοδίκως
  δτι δηλαιδή δέν είχε πρόθεοη
  έξυβρίσεως, άλλά £κανε ί!λεγ-
  χο των πράξεών τού. Ό κ. Χα¬
  ρής δέν είχε δεχθή, ώς γνω¬
  στόν, την άνάκληση, ηρωτοδί-
  κως, γιατί ό κ. Γραμματικάκης
  έκπός των αλλων εϊχε δη-
  λώσει δπ συνεχίζει νά είναι έκ-
  πρόσωπος τής χούντας, πρδγιια
  πού άρνήθηκε στά Χανιά, δηλώ
  νοντας δτι λόγω τής ήλικίας
  τού, είπε δ,π εϊπε στή δίκη τοΰ
  Ηρακλείου, άττό λάθος. Ή δίω
  ξη πούτΓίκε καί ήδη παραμένει
  ή άπόφαση τού Πρωτοδικείου
  "Εχουμε χρέος νά σημειώοου
  |ΐε την άψογη κατάθεοη τοΰ Δή
  μάρκου κ. Έιηι. Καρέλλη, 6 ό-
  ποϊος, έκτός τιΤιν άλλων. ίίδωοε
  εϋοτοχες καί χαρακτη,ριστικές
  άπαντήοπς τόοο στούς -συνηγό-
  ρους τοΰ Γραμματικάκη, 8οο
  καί οτόν κ. Είσαγγελέα.
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ"...........'
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται δτι τό εγκριθέν υπό τής γενικής συνελεύ¬
  σεως την 15.6.75 μέρισμα θά καταβάλλεται είς τούς
  μετόχους είς τα Γραφεΐα μας α—ό τής 1.7.75 καί εφε¬
  ξής επι προσαγωγή των προσωρινήν Τίτλων μετοχών
  των. Είς περίπτωσιν μή αύτοπροσώπου παρουσίας τού
  μετόχου άπαραίτητος ή προσκόμισις καί έξουσιοδοτή-
  σεως.
  τής ήπειρωτικής Έλλάδσς.
  Ή άδικία την όττοία πιστεύ¬
  ουν ότι ύφίστανται οί κάτοικοι
  τής περιοχής τούς εχει δημιουρ
  γήσει άναστάτωση, μέ άποτέ
  λεσμα έκτός των παραστάσεών
  τους στό'Ηγουμενοσυμβούλιο καί
  στόν Άρχιεπίσκοπο, να εχουν ή¬
  δη προετοιμάση μιά σειρά ένερ-
  γειών, πού εχουν σά στόχο:
  α) Την άναβολή τής πλειοδο
  σίας
  6) Την είσαγωγή τοΰ Θέματος
  στή Βουλή
  γ) Την άνοπτροσσρμογή των
  δρων ττλειοδοσίας.
  δ) Την έντονη διαμαρτυρία
  τους μέ νόκϋ»σ μέσα.
  Καΐ ΒΧά αύτά φυσικά, άν δεν
  πεισθή τό Ήγουμενοσυμδούλιο,
  ό "Αγιος Κρήτης καΐ όποιαδή-
  ττοτε γενικά άλλοι άρμόδιοι τής
  Έκκλησίας, οί όποΐοι ίσως συμ-
  φωνήσουν μέ τούς άχτήμονες καί
  γενικά τούς γεωργούς καί ξω-
  μάχους, στό ότι ή Έκκλησία ε¬
  χει καΐ κοινωνικό ρόλο καΐ εχει
  χρέος νά τόν έπιτελεΐ καΐ νά μην
  ένδιαφέρεται μόνο γιά τα οίκονο
  μικά της συμφεροντσ.
  Έκτός φυσικά καΐ αν είναι
  άλήθεισ, αύτό ττού ΰποστηρίζει
  ό κ. Εύγένιος, δτι δηλαδή ή Έκ¬
  κλησία άττό οΐκονομικής πλευ-
  ρδς δέν ττάει καθόλου καλά τό¬
  σο, πού άν ήτανε - άς ττοΰμε -
  έπιχείρη«η Θά εΤχε χρεωκοπήση.
  Ώστόσο 200 ΰπογραφές ά-
  κτημόνων τής ττεριοχής Μεταξο¬
  χωρίου, μάς έτέθηκαν ήδη στή
  διαθέση μας, γιά κάθε άρμόδιο
  σχετικά μέ τό θέμα, άπό τό./
  Πρόεδρο τής Κοινότητος καΐ πα-
  ράγοντες τοθ Συνεταιρισμοΰ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ '
  Άπό δτΐιμοσιογραφικό, δπως
  πάντα καθήκον, φέρνομε τό θέ¬
  μα στή δηιμοσιότητα. χωρΐς εί-
  δικώτερο σχολιασμό. Πιστεύο-
  με πάντως δτι σάν ττρώτη φάση
  είναι σωστή ή άναβολή τοΰ ττλει
  στηριο»μοΰ γιά νά δοθή ό άτται
  τθύμενος χρόνος νά άναθεωρήση
  τυχόν, τίς άττόψεΐς της ή Έκκλη
  σία. Έψ' δσον χρειαστεΐ βεβαία,
  θά έττανέλθωμε.
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
  ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ
  Όσα σ;νέ6ηοαν στήν "Αθηνά τόν Ίούλ,ο τού 1974
  γραμμεκα μέ 6άση άπόρρητα 2γγραφ3, άγνωστα ντοΐ
  και αττοκαλυτιτικές
  Προλογίί,,· ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
  3ά τ3 6ρήτε: Έναντ, Παλαιοΰ ΟΤΕ Τηλ 286457
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  . ( Ανακοινούμεν τα έπόμενα
  Μ γεν.κη συνέλευσις των μετόχων μας τής 15 6 75
  άττεφασ,σεν την αΰξησ,ν τού Μετοχ,κοΟ ΚεφαλαΓου ε'-
  το δ,τΓλασ,ον δ,' εκδόσεως Ί60.000 νέωνΤώ "^
  500
  .500
  > "3-Ι0.75 με τιμήν διαθέσεως
  μετοχήν καταδλητέας είς δύο 7