98287

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·**··*···*···εε·εεεεε···ε···εεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεε·εεεε·ε··εε·
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί άλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ ϋστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιουθονίΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ε·εεεοεεεεεοεεεεεοεεεοεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεεε·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεία: Μαρογιώργη 5
  (ΓΓλατΕία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος — Αριθ. φύλλου 5
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  ΕΥΓΕΝΙΟ2.
  Ο ΑΡΚΑΑΙΑ-
  ΤΙΜΟΘΕΟΧ.
  Ο ΠΕΤΡΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Ο ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΦΙΛΟΘΕΟΧ.
  ο1 ^
  - ϊ^
  ( ο
  Γΐ 1
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΒΝΘΡΠΠΠΝ
  Πώς εδημιούργησαν τόν πρώτο αΤσάρο» τής Κρήτης! ' Α
  3Ο.ΟΟΟ (!) Μοναστηριακά στρέμματα «χαρίστηκαν» γιά 50 (!) χρόνια στόν Πέτρο[Γαρουφαλιά!
  75Ο.ΟΟΟ (!) κουρμοΰλβς καί τό κριθάρι τής μπύρας ΦΙΖ άπό τίς Ιχχάσεις τής Μονής Τοπλοΰ!
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΝΛΑΛΑ
  Τηλεγραφ.κή καταγγελΐα τού Διευθυντού μας στόν πολιτικό κόσμο τής χώρας
  :
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΜΕ, στό προηγούμενο φύλλο μας, τό έκκλησιαστικό σκάν-
  όαλο, γιά την ούσιαστική τταραχώρηση των μοναστηριακών χτημάτων
  στά μεγάλα τράστ Παίρνωντας άψορμή άπό την προσττάθεια τού 'Ηγοα
  μενοσυμβουλίου 'Επ'ανωσηφη νά ένοικιάση μιά μεγάλη έ'χταση, άττοκλε!
  όντος ούσιαστικά μέ τούς δρους τής διττλής(!) διακηρύς>ως τούς ίδκο-
  τες κα'ι τούς συνεταιρισμούς, δώσαμε στή δημοσιότητα την δλη ύττόθε-
  ση, μέ την όποία έξαψανιζεται ό κοινωνικάς ρολος τής Έκκλησίας Τό
  θέμα άρχισε νά ένοχλή άμέσως τόν ΆρχιεΓτίσκοττο Κρήτης κ. Εύγένιο, ό
  οποίος είναι πρόεδρος τού Όργανισμοΰ Μοναστηριακής Περιουσίας καϊ
  ττρόεδρος τού Κεντρικοϋ 'Εποπτικοΰ Συμβουλίου, ττοΰ ελέγχη και έπο-
  τττεύει τα μοναστηριακά χτήματα
  Ή άρνησή τού νά μάς δώση τό κείμενο των δρων διακηρύξεως, ή
  έττί—ληξή τού ττρός τόν πατέρα Νικολαο (άρμόδιο τής Άρχιεπισκοπής
  ττού μάς εΐχε δώσει τό κείμενο τής πρώτης διακηρύξεως), οί σττασμωδι-
  κές κινήσεις καί διαδουλεύσεις τού μέ ττρόσωττα τού άμέσου περιβάλ-
  λοντός τού, καί κυρίως ή άρνησή τού νά μάς δεχτή καί νά συζητήση τό
  θέμα, μάς ένίσχυσαν τίς πληροφορίας μας, γύρω άπό την δλη ύττόθεση.
  Ψάχνοντας λοπτόν, γιά την περίπτωση τού Έπανωσηφη, πέσαμε
  ττάνω στό κακό προηγούμενο τής οΰσιαστικής τταραχωρήσεως μεγάλης
  εκτάσεως στό Τοπλοΰ, πρός την έταιρία ΦΙΞ.
  Ένεργήσαμε άστρατπαΐα Κάναμε μιά μεγάλη έρευνα, πού κατέλη¬
  ξε σέ έτΓΐτόπια εξετάση των πραγμάτων.
  Μέ τόν δικηγόρο Βαγγέλη Βρέντζο, πού ένεργεΐ γιά λογαριασμό
  των άκτημόνων τής ττεριοχής Έπανωσηφη, καί τόν δημοσιογράφο κ. Γι¬
  άννη Θεοδωράκη, — ττού είχε κατεβεϊ γιά έρευνα τού «Ριζοσπάστη» στήν
  Κρήτη — πήγαμε στό Τοπλοΰ. ....... ^ Γ. „ Β ,ϊΛ .
  11 ^ρ^ΐί^ιέΓ^ρΙ'είΡ νν|τ>ι«ν^
  Τό άποτέλεσμα τής δλης μας ερεύνας πού έπεκτάθηκε μετά σέ
  σειρά συνεντεύξεων αρμοδίων, δικηγόρων, έκκλησιαστικών τταραγόντων,
  ττροέδρων κοινοτήτων καί συνεταιρισμών, άττλών άκτημόνων καί ττολλών
  άλλων προσώπων είναι ττεριληπτικά ό κύριος τίτλος τοΰ σημερινοΰ δη-
  μοσιεύματός μας Καταγγέλλονται ενώπιον Θεοΰ καί άνθρώπων οί 1ε·
  ράρχες τής Κρητικής Έκκλησίας γιά τή συμμετοχή τους, έ'στω καί τυ-
  πική, σέ μιά προσπαθεία καί έξαφανίζει τόν κοινωνικό ρόλο τής έκκλη¬
  σίας, ένώ συγχρόνως έχει ττολυττοίκιλες έπεκτάσεις.
  •11*
  Λυπουμαστε είλικρινα πού μάς έ'πεσε ό κλήρος, φερνωντας πρώ-
  τοι στή δημοσιότητα τό θέμα αύτό, νά έκθέσωμε σεβαστούς ιεράρχας
  Δυστυχώς δμως ττρός χάριν τής "Αληθείας, άλλά καί τού κύρους τής ιδίας
  τής Έκκλησίας, εΤμαστε ύποχρεωμένοι νά ττροχωρήσωμε. Έξ άλλου οί
  Γδιοι οί σεδάσμιοι Ίεράρχες, γνωρίζουν καλλίτερα άπό έμάς καί άπό τόν
  λαό την ειχχγγελική ρήσι: «Γνώσεσθε την αλήθειαν καΐ ή άλήθεια έλευ-
  θερώσει υμάς».
  ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ
  ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
  Χαί τώρα, νά, τα βοσιχώτερα
  στοιχβϊα τοΰ τρομακτικοΰ έκ-
  κΧηριαοτακοΰ ακανδάλου πού ά-
  ποκαλύψαμε στό τιροηγούμενο
  μεγάου δηλαδή γντυστοθ οίκο-
  ναμιχοϋ τράοτ πού διευθύνει ό
  «Τσάρος της Κρήτης» Γαρουφα
  λιάς. " Τί · ·
  7. Ό Γαρουφαλιας βϊχε προ
  γραριματίσει άκάμη άγελαδο-
  τρο<ρεϊα κτηνοτροφικές μονά Ό Σεβ. Άρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εύγένιος συμπαραστέ- κεται εύδιάθετος στόν «άδελφό Στέλιο», γνωοτό έγκληματ,ία, γελοΐο, παράψρονα καί άτιμο Ποτττακό, Μασόνο μέ μεγάλο βαθμό. φύλλο μας, βασισμιένα καί τεκ- μηριωμένα στή νεώτερη δημο- σιογραφιχή μας έρευνα: 1. Μιά άχανής ίίκταση 30 χι¬ λιάδων στρεμμάτων (Ι) «ένοικιά στηκε» γιά 50 χρόνια (!) άπό τό μοναστήρι ΤοπλοΟ, στήν έται- ρΐα ΧΥΜΟΦΙΗ, πού διευ&ύνει ούσιαστικά ό πολύς Γαρουφαλι- δς. 2. Ή σύμβαοτι ύπογράφτηκε στΐς 3 τοΰ Ναέμβρη 1973. 3. II σώμβαοΓ) δέν μεταγρά- φτηκε οέ κανένα ύποθηκοφυλα- κείο. 4. Σά μίσθωμα γιά κάθε στρέμ μα ό Γαρουφαλιας θά δίνη 54 κιλά σταψυλια (άσήνκιντο δηλα¬ δή, δεδομένου ότι σέ τέιοια β<5- φορα έδάφη, κάθε κορμούλα παράγει ανω των 40 καλών). 5. "Ηδη ή ΧΥΜΟΦΙ3 Ετει φυτέφει στό Τοττλού 75Ο.ΟΟΟ (III) κορμοδλες άιιπέλΐα. 6. 'Επίστνς 6χει ίσοττεδιίκτει καΐ σπείρει άκαταιμέτρητες έχτά- σεκ; μέ κριθή*», πού τό χρηοι μοποιεΐ γιά την μπύρα ΦΙΞ τοΰ δες παραγωγης κτηνοτροφικών προιόντων καί άνέγερση κτιρί ών, κοντά στή θαλασσα, γιά νά μένουν λέει οί αυνεργάτες τού, όπως μδς είπαν ατό Τοπλοΰ ό δθχρονος μοναχός Κύριλλος καΐ 6 έττι πολλά χρόνια έργαζόμε- νος στά μοναστηριακά Άναγνω στόπουλος. 8. Γιά τή σύ-μβαση εΐχβ ένδια- φερθεΐ, δττως μδς εΤτιε ό δικηγό ρος της Μονής Τοπλοΰ κ. Κα- τσούλης καΐ ό Κώστας Κβφαλο- γιάννης, ό οποίος τελικά ύπο- χώρησε. 9. Τή σύμβαση προετοίμασαν οί έκπρόσωποι τοΰ Γαρουφαλιά ό δχκηγόρος Σητείας τοΰ Το¬ πλοΰ κ. Κατσουλης, ό ήγούμε- νος τοΰ Τοπλοΰ κ. Φιλόθεος καΐ ό μητροπολίτης Σητείας κ Φιλόθεος Βουζουνεράκης. 10. Έπειδή στό Τοπλοΰ ύ- πάρχουν σήμερα μόνον 1 (!!!) μοναχός ό βθχρονος Κύριλλος καΐ ό Ήγούμενος Φιλόθεος Σιπανουίάκης, τό Ήγουμενο- συμβούλιον συμ!πληρώθηκε άπό ΛΟΓΟ ΠΑΗΘΟΡΛΣ ΥΑΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΑ1ΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥλΑ ΚυϊΊΆΛΙΑ Μιά μεγάλη ίρευνα ιέ τό γενικό τίτλο "Ι ΙΙΡΟΣ ΙίΝ ΔΙΣΕΙΑΙΟΙ'Ι,νΡΙΩΝ.. ΔΑΝΕΙΑ — ΔΑΝΕΙΑ — ΔΑΝΕΙΑ παπάδες τής ΜητρόΊπολης Ση¬ τείας. 11. Ή σύμβαοη δέν έγκρΙθη κε άίπό τό ΚΕΣ (Κβντρικό Έπο πτικό Σι>μβούλιο) τοΰ Όργανι¬
  σμοΰ Μοναστηριακης Περιουσί
  άς, πρδγμα γιά τα όποϊο όπω-
  σδηποτε ύπάρχουν εύθΰνες.
  12. Γιά τή σύμβαση αυτή εΐ-
  χαν διενεργηθεΐ άνακρίσεις ά-
  τιό τόν Είσαγγελέα Ηρακλείου
  κ. Μ&ταξδ, πού δεν γνωρίζομε
  ποΰ κατέληξαν γιατΐ τό θέμα
  δέν πτίρε δημοσιότητα.
  13. Ό δικηγόρον κ. ^Βαγγέληί!
  Βρέντζος σέ δηλώσεΐς τού υπο
  στηρίζεΐ δτι ή σύμβασιη είναι
  παράνομη.
  14. 'Υτΐάρχουν πληροφορίες,
  ΚΩΝΟΙ
  ΜΕ
  ΠΥΡΗΝΙΚΗ
  ΓΟΜΟΣΗ
  ΣΤΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τό μεσημέρι τοΰ
  περασμένου Σοβ-
  βάτου 5)7)75, μά-
  θαμ€ την παρα-
  κάτω άποκλειστι-
  κή εϊδηση:
  Κώνοι μέ πυρηνι-
  κή γόμωση €ΐναι
  άποθηκευμένο ι
  στήν Άμερικανι-
  κήΒάση Γουρνών.
  Τό «φρέαρ άπο-
  θηκεύσεως» τοΰ
  πυρηνικοθ θανά-
  του είναι στό Ν.
  Δ. τμήμα τής Βά-
  σεως, δπου άπα-
  γορεύεται 'αύσιη-
  ρά ή είσοδος τοΰ
  Έλλην ικοΰ προ¬
  σωπικού Οί κώνοι
  αύτοι προορίζον¬
  το: ι γιά έφοδιασμό
  μικρών σκοφών
  καί όεροσκαφών,
  αφίχθησαν δέ στό
  Ήράκλείο τόπρώ-
  το Ιδνθήμερο τοΰ
  Ίουνίου. Ή άφι-
  ξη τοΰ άμερικα-
  νοΰ άκολούθου
  στό Ήράκλειο,γιά
  την όποία γράψα-
  με άποκλειστικά
  τό περασμένο φύλ
  λο, σχετίζεται μέ
  τό παραπάνω γε-
  γονός.
  άνεπιβεθαίωτες άκόμη, δτν ή
  άχανής έ*κταο·η πού άιτέχτησε ό
  ^Μπαίηκερ τής Κρήτης» ό πό-.
  Αυς Γαρουφαλιδς, τό καμάρι
  τής Χούντας, ίσοπεδόθηκε έκ-
  βραχύνθηκε καϊ καλΛιεργήθη-
  κε μέ μηχανήιματα τοΰ κρά-
  τους (!)
  Η ΕΚΤΑΙΗ
  ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
  Τό έκκλτισιαστικό- αύτό σκάνδα-
  λο, πηρε μετά ■ την άποκάλυψή
  τού άπό την εφημερίδα μας πα-
  νελλήνια βκταση.
  "Ηδη κατέβηκε άπεοταλμέ-
  νος τοΰ «Ριζοσπάστη» ό κ. Γιάν¬
  νης θεοδωράκης, πού άρχισε
  τίς ττρώτες δαιμοσιεύσεις τού.
  Προχθές έφθααε κλιμ.ακιο τού
  Κ. Κ. Έσ. μέ έτακεφαλης τόν
  βουλευτή κ. Λεωνίδα Κύρχο,
  καΐ τούς κ.κ. Α. Μπριλάκη, Β.
  Νεφελούδη καί Λ. Βουτσά της
  «Αύγης», οί όποϊοι άμέσως £δει-
  ξαν ίδιαίτερο ενδιαφέρον.
  Έπάσης καΐ ό υπόλοιπος Ά*-
  θηναϊκός Τύτΐος ένδιαφέρθηκε
  γιά την περίπτωση.
  ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΜΑΣ
  'Επίσης ό διευθυντάς μας α¬
  πέστειλε πρός τόν Πρωθυπουρ¬
  γόν, τούς Άρχηγούς των Κομ¬
  μάτων καΐ γενικά τόν πολιτικό
  κόσμο τό κατωτέρω σχετικό τη-
  λίγράφημα:
  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
  Γ. ΜΑΥΡΟΝ
  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Λ. ΚΥΡΚΟΝ
  Χ. ΦΛΩΡΑΚΗΝ
  Αθήνας
  Καταγγέλλω εκκλησιαστικήν
  ήγεσίαν Κρήτης, συνδεομένη^ μέ
  μοναστηριακήν περιουσίαν, ώς
  και πάντα άλλον συνυπευθυνον,
  διά παράνομον, σντικοινωνικην
  ούσιαστικήν παραχώρησιν διά
  πεντηκονταετίαν εκτάσεως τρι-
  άντα χιλιάδων στρεμμάτων μο-
  ναστηρίου Τοπλοΰ Σητείας, είς
  ούσιαστικόν μέτοχον ΧΥΜΟΦΙΞ
  Πέτρο ν Γαρουφαλιάν, έναντι εΰ-
  τελοθς μισθώματος καί καλώ υ¬
  μάς όπως έπιληφθητε τρομακτι-
  κοΰ σκανδβλοιι διά όποίου δημι-
  ουργεϊται είς δάρος άκτημόνων
  κοινωνική άδικία άπαράδεκτος.
  ΣΤΟΠ. 'Επίσης παρακαλώ έπέμ
  βητε όπως ματακοθή έπανάλη-
  ψις παρομοίας άπαραδέκτου άν-
  τικοινωνικής ενεργείας, είς την
  περίπτωσιν μοναστηριακών έκ-
  τάσεων μονής Έπανωσηφη Η¬
  ρακλείου, άτινα έκπληστειριά-
  ζονται 13 Ιουλίου διά διακηρύ¬
  ξεως οποίας ο! δροι έ'χουν ηδη
  άλλάξει δύο Φοράς καί οΐτινες
  άποκλείουν οόσιαστικά άκτήμο-
  νες καϊ συνεταιρισμούς ένώ έξι»-
  πηρετοΰν μεγάλες έταιρεΐες καί
  οικονομ ικά τράστ ΣΤΟΠ. Προ-
  λάβατε περίπτωσιν επαναλήψε¬
  ως δημιουργίας νέον Μπέηκερ
  Συνέχειο είς την θην σελίδα
  Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ
  ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Την περασμένη Πέμπτη πήγαμε στίς ψυλακές Νεαπόλεως
  γιά νά συναντησωμε τόν δολοφόνο Λεφτέρη Τσικνάκη. Δέν
  μάς έπιτράττηκε ή είσοδος γιοττί χρειάζεται αδεία τοΰ Ύ-
  ττουργοθ Δικαιοσύνης. Κάναμε τηλεγραφική αίτηση άλλσ ό
  'Υπουργός μάς ζήτησε έπίσης τηλεγραφικώς νά έξηγήσωμε
  τούς λόγους. Τό κάναμε καί ττεριμένομε έ'γκριση γιατί καί ό
  Τσικνάκης ζήτησε νά μάς δή 'Ελττίζομε σέ μιά συνάντηση
  μαζι τού, γιά νά μττορέσωμε νά τόν δοΰμε μέ τό δημοσιο-
  γραφικό φακό καί νά τόν παρουσιάσωμε, γιατι νομίζομε δτι
  ή περίτΓτωσή τού είναι ένδιαΦέρονσα, άττό ττλευράς
  ένημερώσεως.
  0Ξ0 ΤΑ!. | [ΚΑΚΑ][ΠΝΕΜΑΤΑ
  Ό Ψηλορείτης βρούχεται κι Έδνάρχη άνασταίνει:
  — Κρήτες, δα διώξτε τούς όχτρούς άν εΐστε ένωμένοι!..
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  κΕΑΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ»
  Διαβάστε στή σελίδα 3
  τα ελευθέρα κείμενα —
  ατΓΟψεις, γνωμες, κρί-
  σεις — σέ έπιστολές
  καί δημοσιευματα πού
  έγραψαν γιά μάς, γιά
  άλλους καί γιά γενικά
  θέματα οί ά«τγνωο~ες
  μας. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤί-
  ΚΗ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕ¬
  ΤΗ ΣΗ, μττορεΤτε νά
  γράψετε ελευθέρα, άδέ-
  σμευτα καϊ ύπεύθυνα
  τίς προσωπικές σας
  γνώμες καί κρίσεις γιά
  όποιοδήποτε θέμα σάς
  ένδιαφέρει ή σάς άπα-
  σχολεΤ.
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ·>
  Στή σελίδα 3.
  •••ε····························
  ο;αγκνιου
  στο ηρακλειο
  Σύ)κρωνα μέ πληροψορία πού
  δέν διαψεύσθηικε καΐ πού δημο-
  οτεύτηκε στόν Άβηναικό Τύπο
  («Ριζοσΐτάστης» 4)6) ό τέως άν¬
  τ—ρόεδρος των Η.Π.Α. Σπύρος
  "Αγκνιου, βρίοκεται στήν Άμε-
  ρικανΊική Βάση Γουρνών.
  "Οπως είναι γνωστό, ό "Αγ-
  κναου κατά παλαιότερη. έ.πίσκε-
  ψή τού στό Ίίράκλειο, συνο-
  δευόιμβνος αΐΐό τόν Παττακό.
  εΤχε εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέ¬
  ρον γιά τή δημιοιτργτα
  οεων στήν Κρήτη,.
  Άραγε, στό παζάρερα τβίύ
  γίνεται — ρωτοΰν οί εφηνμερί-
  δες — γιά την ώ,ριταγή τήι; κρη-
  τιχτ}ς γτϊς δίνει τό παρών καΐι ό
  μέγας Μασόνος "Αγκνιου;
  «ΦΕΤΟΣ ΟΑ ΠΟΥΜΕ...
  ...ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ»
  ΕΜΜ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ώστόσο δμως: Ό ξε-
  νοδόχος Ν. ΣΚΟΥΛΗΣ
  χρωστα στόν Δήμο
  586.381 δρχ.
  «Φέτος θά ττοθμε τό νερό, νεράκι».
  Τό εΐπε — μεταξύ άλλων — ττροχθές, στήν πρώτη τού
  συνέντευξη Τύπου, ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Έμμ. Κα-(
  ρέλλης. Ποΰ σημαίνει δτι οί φόδοι πού διατυπώσαμε σχ^·^
  τικά μέ τό ύπ' αριθ. 1 ττρόδλημα τού Ηρακλείου, άπό τό
  ττρώτο μας φύλλο, έτταληθεύονται έττίσημο:. -
  Ώστόσο δμως ό κ. Δήμαρχος εΐπε καί κάτι άλλο έξ ί-|
  σου σημαντικό καί φυσικά σχετικό. Ότι δηλοίδή ό ξενοδό-1
  χος κ. Ν Σκουλής, ότπό κατανάλωση νεροΰ στά ξενοδοχεΐα
  τού «Νόρα» καί «Μπελβεντέρε», ττού δρίσκονται στή Χερ-]
  σόνημο, χρωστά στό Δήμο 586.381 δρχ. γιά τό διάστημα'
  1974-75. |
  Έχομε πληροφορίες δτι έκτός τού κ. Σκουλή, χρωστοθν
  στόν Δήμο μεγάλα ποσά καί άλλοι. Δυστυχώς, τή στιγμή*1
  πού ό μέσος δημότης άγωνίζεται καί άγωνιά πώς θά πλη-|
  ρώση τίς 500, τίς 1.000 η 1.500 δραχμές τής κατανάλω-|
  σής τού, γιά την όποία μάλιστα κινίδυνεύει άν δέν τίς έχη
  νά τού κοπή τό νερό, είναι άδικο, άπαράδεκτο, σκανδαλώ-*
  δες κα! άντιδημοκρατικό, νά ΰττάρχουν τέτοιες τΓεριπτώσεις1
  σάν τοθ κ. Σκουλή. Συγχαρητήρια λοιπόν στόν Δημαρχο]
  Ηρακλείου, άλλά δέν ττρέπει νά σταματήση σέ μιά περί-
  τττωση. Πολλά έρωτημο~ικά θά έχη ασφαλώς καί ό ϊδιος'
  για την κοτταστιχηάληση των χρημάτων τού Δήμου. ΕΤναι
  χρεος τού νά τα ξεκαθαρίση τώρα μάλιστα πού έχη καί
  στό ττλάΊ τού την 'Επιτροπή πού θά φέρη σέ φώς όλες τίς
  παράνομες καί σκοτεινές, συγγενεϊς τΓεριτττώσεις.
  Στή φωτογραφ!» ό κ. Σκουλής — πού χρηματοδοτή
  θηκε άΤΓΟ τή Χούντα μέ δάνειο 72,5 έκατομμυρίων, —
  σέ ίνα έγκάρδιθ στιγμιότυττο μέ τόν τότε άρχηγό
  στροίτοϋ Τσούμττα
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΐαΤΗ
  Ο'βήηθΐνός Ζορμπΰς
  καί ό πΊκος Κοζοντζόκης
  5ον
  Τή Λύτρωση ν' άναζητάς
  κ ι αυτή σά φεγγαρόφως στάλα
  στάλα νά πέφτει μέσα σου νά κα
  ταλαγιάζει ό πόνος σου νά μα-
  λακώνει ή .καρδιά σου· νά φτερώ-
  νει ό νοΰς σου νά δυθίζεται σέ
  γλυκά όράματα κ ι Ιτσι ν' άττοκοι
  μιέσαι σέ κάποιο ψήλωμα τής
  Πραστοβάς έτσι νά σέ βρίσκουν
  καϊ νά σέ ξυττνούν τα μάγια
  τής αύγής Καϊ Καζαντζάκης νά
  'σαι κι αδιάκοπα νά ρίχνεις
  τούς στοχασμούς σου στό χαρτϊ
  γιά νά φωτίσεις τό δρόμο τού
  κακομοίρη τοΰ άνθρώττου, νά τόν
  βοηθήσης κι αυτόν νά λυτρωθεΐ
  —νά 6ρεΐ τό Θεό τού
  'Έτσι τό τταλιό μεταλλεΐο τής
  Πραστοβάς, πού τό 'ζησε κάποτε
  ό Καζαντζάκης σάν Ινα αχνό
  δνειρο, είναι γιά τούς μανιάτες
  έ'νας χαμένος Παράδεισος. Ό
  Καζαντζάκης μιά φορά κι έναν
  καιρό, μέ τή ζεστή τταρουσία
  τού, τούς εϋγενικούς τρόττους τού
  την πλατιά καρδια τού, τούς ά-
  νοιξε τα μάτια τόν εΤδαν κάττο
  τε καϊ τόν χάρηκαν Τό μαΰρο
  κάρβουνο πού 'βγαινε άπό τα
  σπλάχνα τού γοάλιζε στά μάτια
  τους σά χρυσάφι Δούλεψαν
  στίς γαλαρίες τού καί χόρτασαν
  τό ψωμάκι Ένώ τόρα
  Τόρα ό Παράδεισος χαθηκε
  Στέρεψαν τα φιλόνια τού λιγνί
  τη στα σπλάχνα τής Πραστοδάς
  Τό χρυσό όνειρο διαλύθηκε Κ ι
  ό,τι αττόμεινεν άιτ' αύτό είναι ή
  άνάμνηση Τιττοτε άλλο, τίττοτε
  Έκεΐ ττού ττερνοΰσεν άλλοτε ή
  γραμμή των ντεκοβίλ πού μετα-
  φέραν τό λιγνίτη στήν Τσιρίνι
  στα γιά να φορτωθεΐ στα καΐ¬
  κια, δέν ύττάρχει πιά ττέρσαιμα
  Γίναν λαχίδες, μπήκαν φράχτες,
  έ'κλεισε ό δρόμος σ' δλο τό μά-
  κρος τού — ώς ττεντακόσια μέ-
  τρα Δέ μττορεΐς τπά νά τταρα
  κολουθήσεις τα ίχνη των σιδερο
  τροχιών Μόνο σά ψτάσεις στό
  στεφάνι τής Τσιρίνιστας πάνω
  άπό τή Θάλασσα, Θά δεΐς την κοκ
  κινογής τού πασπαλισμένη μέ
  καρβουνόσκονη πού σαράντα τό-
  σα χρόνια τόρα εχει καταχάτσει
  απάνω της κι ούτε δροχές, οϋτε
  όργώματα την ξαφάνισαν 'Εδώ,
  σ' αύτη τή μικρή πλατωσιά, ά-
  δειαζαν τα ντεκοδίλ τό λιγνίτη,
  ξεδιάλεγαν έργάτισσες τό καλό
  κάρδουνο κι αργάτες μέ τα φτυά
  ρια τό ξαναφόρτωναν στα 6αγο
  νέτα τού έναερίου - σέ διπλή σει
  ρά σΰρμα —σιδερόδρομου πού
  'χε κατασκευάσει ό πολυτεχνί-
  της Ζορμπάς — κι αύτά τό 'φερ
  ναν στήν άκρη τοΰ στεφανιοθ καί
  τ" άδειαζαν στήν «αποθήκην δΐ
  λαδή, στήν άχτή των Τσικολινών,
  δτΓου πλεύριζαν καί φόρτωναν
  τα καΐκια.
  Κοιτάζοντας άπό την άκρη
  τού στεφανιοϋ τό φυσικό λιμανά-
  κι των Τσικολινών, ενα αίσθημα
  ίλιγγου σέ κυριεύει Καταμεσίς
  τού είναι καρφωμένο ίνα νησάκ
  - πελώριος δράχινος δγκος, πού
  ττοιός ξέρει έδώ καί πόσους αίώ
  νες, άποκόπηκε άττό τή στεριά
  καί κατρακύλησε στή Θάλασσα.
  Στήν άριστερή πλευρά τής άκρο-
  γιαλιάς αΐώνων νεροφαγιές τοΰ
  άγκριμένου ύγροΰ στοιχείου, ε-
  χουν λαξέψει μιά γρανιτένια ττλευ
  ρά γά νά ρίχνουν κάδο τα καΐ¬
  κια Τό «νησάκι», πού είναι άντί
  κρκ μποδίζει τή Θέα άπτό τό ττέ-
  λαο, σιγουρεύει τα καΐκια πού
  φορτώνουν τό κάρδουνο, άπό τ'
  άδιάκριτα καί πολλές φορές άνε
  ττιθύμητα μάτια των καραβιών
  πού περνούν άνοιχτά. Κ ι έχουν
  νά ποΰν πώς κατά τα τέλη τού
  πρώτον παγκοσμίου πολέμου, τό
  1917, πού την εκμεταλλευθή τοϋ
  μεταλλείοι» τής Πραστοβάς την
  είχαν άκόμη ό Καζαντζάκης κ
  ό Φαραντάτος, τα γερμανικά ΰττο
  βρύχιοτ πού περιπολούσαν στό
  Ίόνιο καΐ τό ΑΙγαΐο, άττό δώ
  άνι^οδιαζόνταν μέ λιγνίτη Φαν
  τασίες; Αλήθειαι; Όμως οί χω
  ριάτες τή φήμη έτούτη πολύ τή
  κοΐίβέντιαζαν τότε Κάποτε ήρ-
  Θαν δίπλα, στή Στούττα, κάμπο-
  σοι Γερμανοί γιά νά δουλέψρον
  στό κάρβουνο τής Πραστοβάς
  Στό χωριό είπαν πώς τό 'χα»
  σκάσει άττό κάποιο στρατόττεδο
  αίχμαλώτων ΟΊ τταλιοί στουπιώ
  τες τούς Θυμοΰνται καλά Τούς
  κρατησεν ό Ζορμπας στή δουλειά
  τοΰ μεταλλείου Δούλευαν
  στήν Πραστοβά τή μερά καΐ τή
  νύχτα μέναν σ' ενα σπίτι πού
  'χαν νοικιάσει στή Στούπα. Ε?-
  ταν έξυττνοι ξέραν πολές τέχνες,
  διόρθωναν ρολόγιβ, φτιάχναν
  δμορφα μπιμπελό, φίδια, γου-
  ρουνάκια, γοργόνες "Ενας μάλ
  στα άπό δαύτους εκανε στούς
  χωριάτες καϊ διάφορες ταχυδα
  κτυλομργίες, λέγαν οί χωριάτες
  Δούλευαν στό μεταλλεΐο μέ τό
  κασμά καί δέν σήκωναν κεφάλι
  ώς πού νά τελέψει ή δουλειά Ό-
  μως μιά νύχτα φύγαν ξαφνικά
  άπό τό χωριό Παράτησαν στό
  σπίτι ττού 'χσν νοικιάσει, όλα
  τα πράματά τους πηραν καΐ τό
  κλειδΐ τοΰ σπιτιοΰ μαζί τους καί
  ξαφανίστηκαν. Τί γίναν; Ποθ πή-
  γσν; Ποιό καράβι τούς ττηρε,
  Κανείς δέ μπορεσε νά μάθει Ό
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑ_ν-.ΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ■4"
  Ενας ελεγε τούτο, ό άλλος τό
  άλλο. Μά οί πιό πολλοϊ ΰττο
  στήριζαν πώς κοπτοιο γερμανι-
  κό ϋττοβρύχιο θά 'ρθε καί θά
  τούς πήρε άττό τό Τσικολινά.
  Ή φήμη τούτη έφτασε καί στ'
  αύτϊ τού Άστυνόμου τής Άρεό-
  πολης. Καϊ ξεκίνησίν ό άνθρω-
  πος, όχτώ ώρες δρόμο μέ τα
  πόδια, κ' ήρθε μέ τ' άττόσττα-
  σμά τού στή Στούπα. " Εκανε ά-
  νακρίοχις καϊ κόντρα άνακρί-
  σχις γιά την εξαφανίση των Γερ
  μανώ>. Δέν τα κατάψερε νά
  βγάλει ζοομι, εφυγε, άφησε η¬
  σύχους καΐ'Ζορμπάδες καϊ Καζσ
  τζάκηδες καΐ χωριάτες. Όμως
  ή φήμη έμεινεν ώς τα σήμερα
  κ' ο! άθηναικές έφημερίδες τής
  έττοχής έκεΐνης ρίχναν ποντιές
  γιά τούς Γερμανούς Μιά μάλι-
  στα άπ' αύτές ϊγραψε κιόλας
  «Τ! θέλουν οί τταράδοξοι ξένο
  είς την Μόνην,» Κ ι άλήθειθ; τί
  θέλαν;
  Ή άκρογιαλιά της «Καλο-
  γριάς» μοιάζει μ' £να τεράστιο
  πέταλο Έρΐγμική, σιωπηλή σά
  Σφίγγα, αίνιγματική σά Βού-
  δας Δυό γλώσσες ξέρας άττό
  σταχτια σιδερόπετρα καΐ λιγο-
  στό χώμσ, οτλλοθ σττανές κ ι
  άλλοθ σκεττσσμένες μέ σκοηχχ,
  άγριόδεντρα κι άγκσθαριές,
  σχηματίζουν τα 6υό άκοα τού,
  τούς δυό μύτικες. τό «Γόλεθρο»
  καΐ τό «Χλάβουρτο» ή «Λιάδερ-
  το» Πιό πέρα &να άΤΛος μυστι¬
  κάς τα «Που/τάκια» - γυμνάς
  δαρμένος άγρια άττό τούς άγέ-
  ρες, άττό τό δοριά άττό τό
  ττουνέντε αττό τούς δυνατούς
  χινοπωριάτικους μαΐστρους. Στή
  μ€σημ6ρι·νη πλευρά τοΰ «Γολε-
  θρου» ή «Τουρκοοττηλιάί — αχε-
  τικα μεγβλη. Στά οττλάχνα
  της μουγκρίζει ή θάλασσα. Ά-
  κοΰς τό άγριο βουητό των κυ
  μάτων ττού σττάζουν στούς δρά
  χους τής έμττατής της καΐ σώνε-
  ται ή ψυχή σου ήτούς μυστηρια
  κούς ήχους των φλοίσβων πού
  την παραοτέκουν στΐς καλοκα
  ριές κι άναφτεριάζεις, ξαλα-
  φρώνεις. Μττορεΐς νά μπεΐς μέσα
  μέ δάρκα, μά τό πηχτό σκοτάδ
  της θά σού ττλακώσει την καρδιά
  Πού καΐ ττοΰ στά ττλευρά της κα
  ,μιά συστάδσ άττό σταλαχτίτες
  Θά ρίχνουν άττάνω σου λίγη ξέ-
  Θρβ άττό άστενιάρικο οταχτοπρά
  σινο φώς, καμιά μαρμαρυγή ξε-
  στρατισμένης Ίτυγολαμττίδας
  Δέος Ίερό σέ κιιριεύει κα! νιωθεΐς
  σιγά σιγά τό αίμα σου να μερμη
  διάζει καϊ νά ψύχ·εται. Καΐ στο
  χάζεσαι: «Γιοπΐ Τοι/ρκοσπηλιά;
  Πώς αύτό τό δνομα; Τουρκοσπη
  λιά την είπαν- καΐ Θέλαν νά ποΰ
  νέ «σττηλιά τοθ Θανάτου» - στοι-
  μειωμένη σττηλιά ττού «δαστάει».
  'Όττως είπαν καϊ τόν ξερόβραχο
  τωύ άρχίζει ό—ό τή ράχη τής
  «Καλογριάς^ καΐ φτάνει ώς τή
  θάλασσα, «Γόλεθρο». Πά νά πεΐ
  δλεθρο - γόλεθρο, δπος υποστή
  ριζεν ό μακαρίτης — ©εός σχω-
  ρεστον' — Γϊ/μνασιάρχης άττό
  τή Λοσνά Στ Τζιμέας. Κ' εΤταν
  αναθύμΓΐμα τού χαλασμοΰ ττού
  πάθαν κάττοτε σ' αύτό τό μέρος
  άττό τούς μανιάτες οί τοΰρκοι
  Πόσες καΐ πόσς φορές δέν τρύ
  ττωσαν σέ τούτη τή φοδερή σττη
  λιά μέ τή δάρκο: τους ό Καζαν
  τζάκης κι ό Σικελιανός!
  Άπό τή δωθε μεριά τού «Γο-
  λεθρου» ή «Σπηλιά τοΰ Κ,αζαν-
  τζάκη». "Ετσι την ξέρουν οί πα-
  λιο! ΤΓού ζήσαν τή ζωή τοΰ με-
  ταλλείου της «Προ—ι-οΐδάς» γυ-
  ρ« στά 1916 - 17, ετσι τή λέ
  νέ κ' οί σημεριναί στουτηώτες.
  Σέ τούτη τή σπηλιά ττερνοϋσε
  τίς ττερισσότερες ώρες τού ό
  »Καζαντζάκης δι|α«άζθΜτας η
  γράφοντας τό «Βούδα» τού. ΕΙ-
  ταν, νά ποΰμε, τό έρημητήρι τού.
  Πιό ,δώ, πού άρχίζει ή άμμούδα,
  καταχάθαρα ν€ρά, κρΰα, 6γαί-
  νοΐΛ» όητό τα έγκατα των δρά-
  χων Πίνεΐς καΐ παγώνουν τα
  δόντια σου. Καρποθζι νά 6ά-
  λεις στή σγοθρνα τους 9ά σττο-
  ρίσει. Πιό πάνω, στή ρίζα τού
  οτενοΰ ττετρόδρομου, ττού φτάνέι
  ώς την άχτή τής Στούττας, ή
  οτοιχειωμένη «Συκιά τής Άρχον
  τοττούλκς», Ιτού άναφέρει ό Κα¬
  ζαντζάκης στό μυθιστόρημά τού
  «Βίος καΐ Πολιτεία τού "Αλέξη
  Ζορμττά», ρίχνει τή βαριά σκιά
  της στούς βράχους. "Εχονν νά
  ττοΰν πώς στοίχεκοσεν άφότου
  ίνας λεδεντονιός άττό τή Σαϊδώ
  να, έκαμε νά Κόψει ένα σΰκο της
  καΐ γκρεμίστηκε. Κατρακύλησε
  στούς βράχους, έσπασε τό ττόδι
  τού, σακατεύτη'κε. Σηιμαδεύτη-
  κε γιά δλη τή ζ«ή τού καΐ χά-
  Θηκε.
  Στήν άλλτ) άκρα τοΰ πέταλου
  τής «Καλογριάς», κατά τό Χλά-
  δουρτο, άλλη τιηγή μέ τα κρου
  σταλλένια «νερά» τοθ Πρίγκιττα».
  Την τταραστέκουν σ' άτέλειωτη
  σειρά μικροΐ κα! μεγάλοι βρά-
  χοι· τΓούστο μούχρωμα των χινο
  ττωριάτικων δειλινων φαντάζουν
  σαν ξεκοιλιασμένοι δράκοντες.
  (Συνεχίζεται)
  Μουσικΐΐ
  ΤΟ ΦΟΝΗΤΙΚΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  "Οσο πλησιάζει ό καιρό<; πρός τίς 13 τοθ μηνός, πρώτης ημέ¬ ρας τοθ τριηιμέρου διαρκείας Παγκρητίοι» ΦωνητικοΟ Φεοη- βά, τόσο καΐ οί προετοιμασί€ς έντείνοντΛι, άπό τόν όργανιοτη σύλλογο «Τό Κάστρο» Ό σύλλογος ίχ£ΐ έξαοτραλί- σπ (νόρφωνα μέ ανακοινώση Οί ηιριουν&ς νικήτριες «— · τοΰ Α' Φωνητικοϋ Φεσττβάλ. τού, ηροσωτηκότητες τοΰ καλλΐ- τεχνικού κόσμου άπό την Άθή- να πού Οά παραβρεθοθν την τε¬ λευταία ήμέρα τοΰ Φεστι6άλ Κυριακή 15.7. "Ηδη άρχισε καΐ ή έίίτύπω- σΐι τοΰ έντύπου ηρογράμΐκπος μέ τίς «ρωτογραφίες Ναΐ ΐδ λοι¬ πά αχετικό ύλικό τού Φεοτυβάλ. Τό πρώτο βραβεϊο Θά ουνω- δεύεται καΐ μέ· χρπματικό ίηα- Ολο 20 χιλιάδων δρχ. "Οπως είναι γνωοτό ϊό Φε- στιβάλ Θά πραγματατοΐκ>ιΐΐθίί
  στό Δημοτικό Θέατρο «'Όοση»
  ΠΔρυοι οί νικΐγτριες τού
  πρώτου Φεστιβάλ ήταν οί ^Ιορία
  Σφακιανάκη καΐ ή Σπυρΐ&ούλα
  Τούτου δάκη.
  «Η ΑΛ«©ΕΙΑβ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΞΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΑΡΙΘ 15
  ΤΗΛ: 230.386
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΓΖ.
  (ΜΑΝΟ2 ΧΑΤΛΗΧ) -
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ^'
  ΛΑΛ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  ταχτικό μουοιχές έτατυχίες τού.
  Ό Μιχάλης Κολλέργης είναι
  αύτοδίδακτος καλλιτέχνης καί
  δχει πραγματικά 2να ταλέντο
  οτή φυσαρμόνικα, πού δχει ά-
  ναγνωριστεϊ από τούς είδικούς
  καί γενιχά δσους ξέρουν νά ά-
  ξΐολογοΰν τό δύοκολο αύτύ μου
  θικό δργανο.
  ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ
  ΜΟΥΣΙΚΕΣ
  Ή φωνογραφική έταιρία «Πό.
  νιβαρ», πού άσχολεϊτοι σχεδόν
  μέ την εκδοοη καΐ κυκλοφορία
  κασεττών καΐ δίσκων "κρητικης
  μουσικης, κυκλοφόρησε πρόσ-
  φατα 5 νέες κασεττες.
  Είναι οί έζής:
  «Κρητικοΐ Άντίλαλοι» μέ τό
  Γιάννη Δάνδολο. «Άνωγεια-
  νός» μέ τόν Κώστα Τ^ιχαρόπου-
  ο. «Μανιδς — Κακλης» μέ λύ-
  ρα τού Χαρ. Μαρκογιαννάκη.
  «Κατράκης — Νταουντάκης» καΐ
  «Λεβεντάχης — Καρδαμά» σέ
  σκοπούς.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ
  Τεχνικάς Τηλεοράσεων — Ραδιοφώνων
  Έπιμελημένπ έργασία
  Βαλιδέ Τζαμί — Τηλ. 282.103
  ',
  ΠΑ ΤΙΣ ΚΑΑΛ1ΤΕΧΝΙΚΕ2
  1 *' ΔΙΑΦΗΜΙΧΕ1Σ -ΑΣ
  στήν "1ΑΗ0ΕΙΑ,,
  Άπενθύνεοθε
  :όόιαφημισΤΐκό γραφοϊο
  'ΒΕΙ,ΙΓΡΒ-ΗΣ,,
  Ζωγράφου7—Τηλ. 281-161
  ΕΝΑΣ ΣΟΛ1ΣΤΑΣ
  ΤΗΣ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ
  "Ενας σολίοτας της φυοαρμό-
  νικας, ό ουμπολίτης Μιχάλης
  Καλλέργης, κυκλοφόρηο* πρό-
  σφατα ιαά καινούργια κοσέττα
  "Οπως «Ινα» γνιοοτό ό Καλ-
  λέργης, έχει κυκλοφορήσετ καΐ
  άλιλες κασέττες, πού κυριολε-
  Μιχάλης Καλλιέργης
  κεικά γίνανε όνάρηαστες.
  Ό Ιδιος έοτει τταίξει σάν σολί¬
  οτας μέ την όρχήστρα τού
  ΕΙΡΤ ένώ ό Ραδΐοφωνικός
  Στα&μός τής ΥΕΝΕΔ τού βάζει
  ΐοΐχον
  δαποδα
  ΕΜΜ. ΙίΙΤ-ΑΞΛΜΙΣ
  ΒΙΚΕΛΑ 36
  Τηλ. 287.357
  » 281.751
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΗΡΕΥΣ
  Είναι τό καλύτερο Γυμνσσιον
  'Εξασφαλίζει συγχρόνως ττροσόντα τριών ^Σχολών,
  Γυμνασίου — Σχολής Άσΐφμστιστών
  Έμποροττλοιάρχων
  ΟΊ άττοφοιτοι δέν ύποχρεώνονται νά έργασθοΰν
  στά ττλοΐα.
  Λαμβάνουν άναδολήν ΣτροττοΟ
  Άπολυτήρια Γυμνασίου ίσότιμα,
  είσάγονται είς Πανετπστήμια, Άκαδημιας
  καί λοιπάς Σχολάς ή διορίζονται σέ θέσεις ξηράς
  Είσιτήριοι 24 Ίουνίου.
  Περισσότερες πληροφορίες δίδονται:
  "Εβανς 39, "Ηράκλειον — Κρήτης, τηλ. 280.090
  ΝΗΡΕΥΣ
  Είναι τό καλύτερον Γυμνάσιον
  Μόνο ή Φιλίπς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εϋρωπαϊκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά ψυγείων
  ί,πό χ,ϋλυβα χαι ΑΒ5 υλ κΑ ^&ί&
  οντέρνο πανυχυρο νη ΜΡ"*
  υγΓη πολυτελείας
  κ,ϋΐάψυΕ,η ΜεγάΑη ουυ
  θατΓΡαΐν μ£ψυξη,Ί2 Ο
  Οέ τΐ^,ρ.ράΑλον 43ΠΓ Γιά
  αονΤτΊρηίΤΐ μηνιυν
  ίσωΐερικές ΐ,ηιφόνειες.
  ΑΑΒ5 Υό
  (.ΐαναστατι ΛθρουσκΓν
  που Λέν κρατα μυρουβιίς'
  δέν γμοτζουνιίιαι 6ί
  )κουρ*άζει«ϊλ < (Μονα6ικ6της ^ς ΡΜΙ·ρ·) Καλυτέρα μόνϋχΐΓ) ΑπΛ πολυουραιθάνιο παύ Λημιουργεί λεπτά τοιχωματα και περιοριζε 1έξίδβ Ράφια Τυριαρωΐά ο6ηγο'*ς ασφαλεία οημιουργεΐ χνρο «α ή δ»αφα ής βή^ διατηρίΐτΰ αυγώπιό φρίθκα καΐ το βουτυρι- μαλοκό ΗαυγοθίΐΛηΐ *■ πνη,ιή δυοθεοεων έλευθερωνονιας οποΐί χρειά^εται 6Κόκληρο τα Απόψυΐ,η ΛυιΰμαΐημέΙΟ | Οίικες μέ στηριγμθΐβ 4ΐποστά γιά στήριΕη τα μι«ροπραγμάτων Συβτημαψυξεως Νέο μετιίηιΚΓΊς ψυί,εως μι ^(■κ^ς άγυγους μπροοιά Εππυνχάνει «αλυτεμη ΛπΤανθμή τήο ψυΕ,Γαίτ ατόν κυρίως θάλαμο κϋ την ι&ανική ψυΕ,η οτιΊν πορτα ΡιοικύδοχπαΠΑΜ ΐΠροαταοίας Αγιο Μ»ιρου6ιί-ς)νιώ ΐυΐ Ηβ4»α θήκκϊ, «κισιίς γ α ν<Ί μπαΐνο ν τάμπουκήλια Λ ν ε ια *.αι αποσπωμενΓ< τγ>ι ιως ίιτονχρειαζπο
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  <(ΚΡΗΤΗ» Δέν είναι βεβαία βι&λίο τό περιοδικό «Κρήτη», άλλά τό πε- ριεχόιαενό τού, ό τρόπος της εκ¬ δόσεως τού, ό άριθιμός των οελί- δων τού κ.λ.π. τού δίδουν τή μορφή μιδς εκδόσεως περαοδι- κής, πού μπορεϊ νά χαρακτηρι- στη οάν «τό βιβλίο τής Κρήτης», πού βγαίνει κάθε μηνα. Τό τελευταΐο τού τεΰχος ίχει πλούσια καΐ ένδιαφέρουτχι ϋλη μέ καλλιτεχνική εϊκονογράφη- οη. Μεταζύ των περιεχόμενον πού έντυτβοσιάζουν περιοσότερο άπό δλη την έκλεκτή ϋλη τού είναι ή*Κρ«υνα τοθ Γιάννη Φου- ράκη «Ή Κρήτη στό σφυρί». τό δρθρο τοΰ ϊδιοιι «Γιατί όλιγο- ροΰν» γιά τούς Βοηλευτές της Κρήτης, τό άφΐέρακμα στή Μάχη της Κρήτης, τοΰ Στρήτου Καλο- γεροπούλου, τό ήρθρο τοθ Μα- νόλη Δουλγεράκη «Ποϋ πρόΐτει νά γίνη τό Πανεπισττιμιο». καΐ τό οίκονομικό αρθρο τοΰ Μανό- λη Λογιάδη «Κοατδμε στά χέ- ρια μας τό μέλλον της Κρήτης». ΠοΛια Ιΐιδωΐα γιΐνά αλφαδιάζεται τόψυγΓ υ τέλςιαάκόμα καΐ οί Νέα ψυγεΐα Φίλιπς πολυτελής σει ■ %/ί Ι κ η ·,$ κ.·) ΡΗΙϋΡδ γιά πιό σίγουρα ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΪ 280.647 — 284.583 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1*75 ΚΟΥΖ ΚΟΥΣ • Ξέρετε δτ· στήν ττερ.οχί, «Λ,ν-το», Ραβ.οφων.κού Σ κο,ί γ«ν,κά στήν δυτ,κή παραλία μας. συΤκ«ντρων-α. ό σότερος λουόμενος κόσμος, :_,- Κ," αύτό γ.ατ! οί Άνστολ.κές ττερ.οχες - οί λ.γε, ττερ,σ- !! είναι δλο λσκκοΰβες ,. Λ Δέν νομίζει — δττοια ύπηρεσίσ είναι αρμοδία — (με ΙμαΓνομίζω ττώς ττρέττε. νά τό αναλάβη ό Δημος για χαρή των δίίοτών τού) οτ· πρέπε. νά κοτλύψη βύτούς τούς λάκκους; ( Όσο τώρα γ,ά τούς βλλους λάκκους μέ τη... Φαβα, τ,οι, υ- [ττάρχουν τταραττέρα, θά τίς αναλάβη «Η Αληβιια». » Ή μβδα τού άντιστασιακοϋ συνεχίζεται κΓ ϊτσι τό «άντι- στασιακός»... φοριέται πάλι ττολύ. Όσο περνοΰν δμως οί μέρες, οί τ,ραγματ.κότητ.ς άποκαλυ- πτονται κΓ ετσι τα διαφημ.σ^κά φειγ - βολάν μερ.κων υποψη- φίων, παρά την αυξήση τού χβρτιού, μένουν... ά«υ αξιας. _ Χαρακτηριστικό είναι τό παράδεινμοι τού Α.Δ., που ίνα διαφημίστηκε, άόριστα βεβαία, σάν άντιστασιακός, ά-οβεικνυ- εται τώρα ττώς ήταν καΐ διορισμένος οττό τη χουντα. | Όπως έπίσης είναι χαρακτηριστικό και το παρόμοιο πά- Ιράδειμα όίλλου συνυποψηψίου τού, τοΰ Κ.Α. που τ«ρα ^Χ«ο· Ιστήν έπιφάνεια, δτι μπορεϊ νσ έκανε άντισταση, ώλλα 6ίν.. ϊ- «.ερε άντίσταση στϊς μελετοθλες ποθ πήρε «πό τη Χ»««"«<· Διαφορετική βέβαιο μέ τόν προηγοθμενο περιπτωση, βλλοΐ .. μέ ιδία γεύση!... _________ • Καί τώρα ρωτώ έγώ: Γιατΐ δηλαδή ύπάρχουν μερικοΐ πού βμφισβητοθν την άντιστασιακή δράσΐ) τού συμπαθέστατου Νικ Πάκ, ό οποίος, «παριστάνωντας» τόν τριλλουτσικο, ϊβρ.ζι καΐ τόν Ποπταδόπουλο, Φοροθσι έμα>ανέστατο τό ΟΧΙ καί πρό-
  βαλλε — ϊξνπνα όμολογουμένως — τό Π.Α.Κ., με το «ίϋτερο
  συνθετικό τού καλλιτεχνικον τού ψκυδωνύμου;
  Τί Λωζάνη — τί Κοζάνη, (ρι'λε κύριε .....;;;
  • Ξέρετε δτι — άλλά εντελώς πρός θεοΰ μεταξύ μας — ό
  διευθυντής κεντρικόν ξενοδοχείου τού Ηρακλείου που συμπί·
  πτει νά μην έχη άφεντικό άλλά άφεντικίνσ, εχει βρεΐ ό ονβρω-
  πος, κυριολεκτικά τόν μπελά τού; _
  ΚΓ αύτό γιατϊ δέν προλσβαίνει νά άπαντα στίς έξ Αφήνων
  τηλεφωνικές κλήσεις τής... προισταμένης άρχής, γιά τό «τί γί-
  νετοι έκεΐ κάτω».
  Τό κακό δέ είναι δτι δέν μπορεί νά κάνη καϊ διαφορΐτικά,
  γιατΐ σέ άρνητική περίπτωο-η... βρωμάει μπ<χρούτι!... Ποίηοι Διιιιοσιεύομε σήόιερα £να ποίημα τοΰ κρητικού ποπιτη ιπού ίίχει φύγει κι' αύτός άπό τή ζωή, Μανόλη Βασιλάκη, ά πό τή (τυλλογή τού «Κρητική Λύρα», π,ού φρόντιοε νά εκδο¬ θή μετά τό θάνατό τού, ό άδελ- φός τού γιατρός κ. Γ. Βοσιλά κης. ΙΟΥΛΙΙΣ Πάει ό Ίούλης στά βουνά νά λυώοει χιόνια πό 'χουν (μείνει, κάιιποικ; διαβαίνοντας καϊ δάση, καί δποιο δένδρο πληοιάοει μέ τούς καρπούς τούς κλάδους (κλίνει. χυμό καΐ χρωμα νά τούς δίνει. Πλ6κει στεφάνι καΐ φορεί άπό σταφύλκι ροδισμένα, 'πό ωροΰτα, καί κρεμά πεπόνια . .χαίρεται πού λΐχνοΰν στ' (άλώνιο ...μά δπου περάσει, διψασμένα όζά. φυτά σάν μαραμένα. Καθώς τραβά πρός τα βουνά, μοιράζει τό καινούργιο στάρι σ' άνεμομύλους νά γυρίζουν... ΚλεΙ τα σχολειά, γι' αύτ' (άρμενίζουν μές τόν άέρα δλο χαρή οί χαρταητοΐ τοΰ «ΆΧωνάρη» • — Οϋτε ψύλλος στόν κόρ«ο τού Δήμαρχον μας, δέν Οά ή'- βελα νά εΐμαι μοθ ελεγε προχθές ϊνος άσχολούμενος με τα Δημοτικά, συμπολίτης. — Γιατί; τόν ρώτησα. — Γιατί — μοΰ απήντησε — έκτός άπό τα μεγάλα προ· βλήματα τού Δήμον, εχει καί τα μικροπροβλήματβ των δημο· των, πον τού... κοστίζονν ττολύ, άφον σέ κάθε όντίστοιχη πε· ρίπτωση δέν γλντώνει κάτω άπό τό πεντακοσάρικο. Η Καί σέ δική μόν συμττληρωματική ερωτήση ιτρόστεσι: Β — Ναΐ σον λέω, εξοδα καί πονοκέψαλοι γιά τό Μανολάκι... | 'Οττότε, όπως καταλαδαίνετε, κντνχώς ποϋ νπάρχκι καί τό... φαρμακεΐο, τουλάχιστον γιά τίς... άσπιρίνες!... ΤΟ «ΚΑΝΤΙΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΘΙΑΣΟΙ Τό θερινό κινηματοθέατρο «Κάντια», πού δΐαθέτει ό κ. Γ. Κκιγιαδάκης, έχ£ΐ πάρ£ΐ την ά- ζιέπβινη πρωτοβουλία, νά πα¬ ρουσιάση τή φετεινή θερινή πε- ρίοδο Άθιτναϊκούς θιάσους. "Ηδη έχουν παρουσιάσει έργα τους δυό ί,ως τρείς θίαοοι άττό τή σκηνή τοΰ «Κάντια», (>
  νώ αυτή τή βδομάδα ήρθε καΐ ό
  θίασος 'Αναλυτη — Ρηγόπου-
  λου.
  "Οπως μοθαίνοι,ιε κατά τή δι-
  άρχεια τοθ καλοκαιριοΰ, καϊ αλ
  λοΐ βίαοοι θά παρουοιάοουν 6ρ
  γα άπό τή σκηνίι τοΰ «Κάντια»
  πρδγμα πού σημαίνει δτι τό θε
  ατρόφιλο ΉρακλειώτΒΜ) κοινό
  καΐ γενικώτερα τό κοινό της
  Κρήτης, θά έχη την εύκαιρία νά
  άτιολαύση κα!/ ζιρντανό, Θεατρι-
  κό. Θέψ3 Χϋ Τ~
  νώ
  μ.χ.
  ΜΙΚΡΕΙΑΓΓΕΑΙΕΣ
  Πωλεϊται είς -αιμην εΰ-
  κβιρίας οικόπεδον 2000
  τ.μ. έ«τος σχεδίου καΐ
  έντός ζώνης "Ηρακλείου
  ο* καλή -μή. Πληροφο-
  Ρίες τηλ. 282.124.
  • Ξέρετε δτι την περασμένη έβδομάδα έ'κανί στό Ήράκλειο
  έπίσκεψη - άστραπή, ό τ. Πρόϊδρος τοϋ ΠεριΦερειακοΰ Σνμ-
  βουλίου, ίατρός κ. Χαροτλαμπάκης;
  'Άν δέν τό ξέρετε, μάβττέ το. ΚΓ αν ένδιαφέρεστε καί γιά
  περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες διάβάστι παρακάτω, άλ¬
  λά πάντα... πρός Θεόν μιταξύ μας.
  Ήρθε λοιττόν ό κ. «Πρόεδρος» γιά νά βρή οίκημα γιά έ·
  παγγελματική στέγη, δεδομένον δτι σκέπτεται νά έτταναιγκα-
  τασταθή στό Ήράκλειο.
  Ή στήλη, μπορεί νά τόν βοηθήση, χωρίς νά τρίχη ό ανθρω-
  πος σέ μεσσίτες.
  Στήν όδό Ζωγράφου, ϋπάρχουν πολλά ξενοίκιαστα, σ' ϊνα
  ψηλό χτίριο που εχει άκόμη στήν πρόσοψη μιά ταμπέλλα μέ
  τίς λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» καί λίγο πιό μέσα
  μιά... έπιτύμβια στήλη μέ... χρνσά γράμματα, πον γράφϊΐ στό
  τέλος της καί δνό ττολΰ γνωστά τού όνόματα: Γεοργαλάς καί
  Φακιολάκης.
  Νομίζω ότι ό ίδιοκτήτης τής πολυκατοικίας θά εξυπηρετήση
  τόν συνάδκλψό τού κ. Χαραλαμπάκη, ό οποίος έγκαθιστώντας
  έκεΐ τό ίατρεΐο τού, θά θυμαται... καιροϋς περαζρύμενους κΓ
  αν καμμιά ψορά στεναχωριέται, μπορεϊ νά πετιέται άπέναντι
  στό «Διόννσο» καί ν' άκούη άπό τό «τζού - μπόξ» τίς... «Άνα-
  μνήσεις» τοΰ Βοσκόπουλον.
  • — "Ασκημα, πολν ασκημα, πάνε — όπως θά διαβάσατε —
  τα οίκονομικά τής 'Εκκλησίας. Τα μοναστηριακά, ο) μεγάλες
  αύτές περιονσίες, όντε κΓ αύτά λννονν τό οίκονομικό πρό-
  βλημα.
  Αύτά περίπον, ϊλεγε κάποιος συμπολίτης σέ μιά παρέα
  Όπότε ϊνας ίίλλος τοΰ άπάντησε:
  — Τότε ή μόνη λύση είναι νά δώσουν... οί άκτήμονες τα λί-
  γα στρεμματάκια πού εχοννε, στά μοναστήρια, γιά νά μην...
  πτωχευσουν.
  Φαίνεται δτι ή ψτώχεια μέ τό μοναστήρι, ϋπαψαν πιά νά
  είναι σννιπτάρχουσες ϊννοιες. Στήν έποχή μας καί ό μοναχικός
  βίος κατάντησε πολυέξοδος!... Άκρίβηναν τα πάντα, ώς καί οί
  ...άκρίδες μέ τό μέλι... γιατί άπλούστατα άντικατασταθήκανε
  μέ τα άγαθά τής σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας, Τί άλλο
  νά πή κανείς, άπό τό έκκλησιαστικό ρητό: «θοΰ Κύριε φυλακή
  τφ στόματί μου»!...
  • Μεγάλη κινήση παρουσιάζει τίς μεταμεσοννχτιες ώρες τό
  «Πασιφάη», στίς Τρείς Καμάρες. Νυχτόβιοι άπό διάφορες πο-
  λιτικες παρατάξεις καί μέ άντίθετες όπόψεις καί τάσεις, προ-
  σπαθονν σνζητώντας, στό κλασσικό καΦενόβειο στυλ, νά δώ-
  σονν δσες λνσεις δέν δίδονται μέσα στή Βονλή.
  Περισσότερο έντυττωσιακοί άπό τούς σνζητητές αύτούς, εί¬
  ναι τα νέα παιδία στά όποΐα πραγματικά θαυμάζεις τίς ρη-
  τορικες τονς καί τίς γνώσεις τους γύρω άπό την πολιτικη
  I-
  στορια κυρίως.
  Καί κάποιος συμπολίτης άπό αύτούς ποΰ άκοννε άλλά σπα-
  νιως μιλάνε, επι τέλους μίλησε καί βεβαία δέν εΐπε «ΠΡΟ-
  ΠΟ», άλλά τα εξής:
  — Μωρέ έτοΰτα τα παιδία θά είναι όπωσδήποτε καλλίτερα
  σαν αυριανη κοινωνία, άπό αυτήν πού ξενυχτα κΓ αυτή στούς
  όροψους τού χτιριου ποδναι άπό πάνω μας, άλλά παίζοντας...
  τυχερα και τεχνικά παίγνια...
  Καί κάποιος πνευματώδης, πετάχτηκε γιά νά κάνη προ*α-
  ν»ς το κομματι τού:
  ',Ε' κσϊ τοΰτοι έδώ παίζουν μέ τό λόγο, άρα κάνουν.
  λογοπαιγνια.
  Σωστά άλλά ή διαφορά είναι στήν τιμή. Τα τελευταία αύτά
  Α^,ΛΑ -η°υν'- δσ° Ι? π?ωΤσ' πού 8ιτ"·ϊ Μββαίνω, είναι πολύ
  άκριβά. Τί τους νοιάζει όμως τούς συνεχιστές τοϋ περ.ηγητι-
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Αύτοκινητισταί.
  Προφυλάξετε τα όχήματά σας άττό ττυρκαΐές
  2-υσκευές τΓυρασΦαλείας όχηΜάτων
  «ΓΙΕΕ 8Τ0Ρ»
  Άσφάλεια 100%
  ΡΟΜΚΗ^Γ^^^^-0^1^ · λΐ<5νΐΚή: ίνΧΑ/νΚΑΛ. κ-ΗΤ η οιι~ίσι<χ Χονΰρική - λιανικτί: κτη1· _?<4·ϊ2 ·»&5ιΙ»ίοοφκ *ΛΛΛ>ν»ΛΛ*ν
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΛΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΛΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό
  σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
  ,,
  ΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ
  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΚΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΛΑ 3
  ΕΠΕΥΘΕΡΟ
  ΟΙΛ Μ ΛΙ Γ Ρ Λ Φ Ο
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΟΙ ΑΑΓ_1ΤΕΙΜΑ-
  Η «ΑΘΗΝΑίΚΗ» ΠΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  θά διαφωνήσω ριζικά μέ δ-
  σα γράφει ή έδδομσδισία εφη¬
  μερίδα τής Κρήτης «Άλήθεια»
  γιά τόν νομάρχη "Ηρακλείου.
  "Οχι βεβαία γιά δσα τού «ρο-
  σάτ»τει — φιλοβασιλικές έκδη-
  λώσεις, ρήξπ μέ τόν δήμαρχο,
  πλήρης άντίθεση μέ τόν λαό —
  άλλά γιά την πρόταση «ού κά-
  νει: Νά μετατεθή ό κ. νομάρ-
  χης σέ δλλη —εριοχη. Γιατί δη-
  λαβή χάθηκε η ό— λούστερη λύ-
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ:
  ΗΑ ΠΡΟΠΟΡΕΥΘΟΥΝ
  ΓΕΑΡΓΙΑ · ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  "Αγαττητέ Μάνο,
  Γιά την έκδοση της αληθείας σέ
  συγχα'ιρω θερμώτατα
  ΕΤΘε νά διατηρήσης τό θάρρος
  καΐ την άλήθεια τού λόγου σου
  στήν τταλιτική καϊ την δημοσιο-
  γραφία ττού άρχίζεις τώρα, προ
  τερήματα ττού ε ως τώρα ξέρω
  δτι εχεις ττλούσια
  θά μθύ έπιτρέψης καϊ μία
  φιλική τταρατήρηση.
  Στό ττρώτο σου φϋλλο «στούς
  τομεΐς μέ τούς όποίους θά άσχο-
  ληθοΰμε» νομίζω ότι άπό τούς
  ττρώτους καϊ δίττλα στή Βιοτε-
  χν'ια - Βιαμηχανία εττρεπε νά
  «ρωττορεύονται ή Γεωργία
  Κτηνοτροφία
  Μέ άγάπη
  Φιλικώτατα
  ΙΩΑΝ ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!
  ση νά σταλή ό ανθρωπος στό
  οττιτάκι τού; Δέν νομίζω δτι δλ
  λες «εριοχές είναι «κάλαθοι»...
  απαράδεκτον νομαρχών.
  ΛΑΛ
  Δέν ξέρω ότττό ττοθ άντλεΐ τίς
  ττληροφορίες τού, άλλά είτε ιδή
  τυχαίνει νά γνωρίζω τόν συν-
  τάκτη ενός αλλου δημοσιεύμα-
  τος τής «Αληθείας» καϊ την...
  συνήθειά τού νά έχη «άπόρρη-
  τες» πληροφορίας δημοσιεύω ί¬
  να κατάλογο «ΰ«ουργών» τού
  Άνδρουτσόττουλου πού κατά
  την «Άλήθεια» ήσαν Μασόνοι:
  1) Άδ. Άνδρουτσόπουλος,
  πρωθι/πουργός κ.λ.π. 33ου 6α-
  θμοϋ. 2) Φ. "Αννινος — Καβα-
  λιεράτος, ύπ, άναττληρωτής Ε¬
  ξωτερικών. 3) Χαρ. Γεωργ ιόπου
  λος, ύπ. Κοινωνικήν Ύττηρεσι-
  ών. 4) Γεώργ. Αημακόπουλος,
  ΰφυπ. Οίκονομικών. 5) Έμμαν.
  Εμμανουήλ, ΰπουργ Μεταφοράν
  6) Α. Καρακώστας, ύφυπ. τταρά
  τώ Πρωθυπουργώ. 6) Κων. Κυ-
  πραϊος ύττ. Βιομηχανίας καϊ Έ
  ξωτερικών. 7) Εύστάθιος Λα-
  τσούδης, ύττ. Έθνικής Αμύνης.
  8) Κων. Ράλλης, ύπ. Προεδρίας.
  9) Γεώργ. Τσουμάνης, ΰπ. Δη¬
  μοσίας Τάξεως. 10) Τζωρτζής
  Τζωρτζάκης ύπ. Γεωργίας.
  II)
  Τριαντ. Τριανταφυλάκος, ύττ.
  Δημοσίων "Εργων. 12) Στυλ.
  Τριανταφύλλου, ύπ. Δικαιοσύ-
  νης. 13) Δημ. Τσάκωνας.
  «ΑΘΗΝΑΙ 'ΚΗ» 25.6.75
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ
  Πήραμε τό τΓαρακάτω εγγραφο, τό όποΐο μάς ά-
  π.-στειλα>' μέ Δικαστικό Κλητήρα, την 27)6)75.
  Πρός
  Την Διεύθυνσιν τής Εφημερίδος «ΑΛΗΘΕΙΑ», όδός
  Θεσσαλονίκης αριθ. 15. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Είς τό ϋπ' αριθ. 2)16—6—75 φύλλον τής έ6δο-
  μαδιαίας Εφημερίδος σας «ΑΛΗΘΕΙΑ» έδημοσιεύσα-
  τε ττρωτοσέλιδον άρθρον υπό τόν τίτλον «Ό χώρος
  τής Κνωσσού».
  ΕΠΕΙΔΗ οί ύττογραφόμενοι, Χρ. Μαθιουλάκης,
  Νικ. Κουβίδης, Νικ. Ήιάκης ,κάτοικοι Ηρακλείου, μι-
  κροττωληταί, βιβλίων καί άλλων τουριστικών είδώΐΊ
  πωλουμένων είς τό έν τοίς άρθροις σας καθοριζομενον
  χώρον, έκ των ώς άνω δημοσιευμάτων τής άναφερ-
  θείσης εφημερίδος σας, ΰπέστημεν ζημίαν σημαντικήν.
  ΕΠΕΙΔΗ δεν πρόκειται ττερί σμήνους άλλά μόνον
  τριών μικροπωλητών αρίστης εμφανίσεως.
  ΕΠΕΙΔΗ, έκ των άναφερθέντων δημοσιευμάτων έ-
  ζημιώθημεν σττουδαίως, μεθ' ημών δέ καί τό Δημόσι¬
  ον, διότι λόγω τής δυσφημίσεως ταύτης χάνεται πο¬
  λύτιμον συνάλλαγμα.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ,
  συν τή έπιφυλάξει παντός νομίμου δικαιώμοττός
  μας, καλούμεν "Υμάς, δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου,
  όπως μάς γνωρίσητε — τό ταχύτερον — διά παντός
  νομίμου μέσου.
  "Αν τό άρθρο σας αύτό άντιττροσωτΓεύει τάς γνώ¬
  μας τής Εφημερίδος σας ή εάν πρόκειται ττερί δημο-
  σιεύ,ιατος ίδιο,του άλλου δημοσιογράφου καί ποίου.
  Δέν τταραλείπομεν νά προσθέσωμεν την γνώμην, ό¬
  τι ή Ύμετέρα Εφημερίς θά ηδύνατο νά διακριβώση
  εύχερώς, δτι επρόκειτο κα,ί ττρόκειται περί έπιδιώξεως
  ως γνωστήν οίκονομικών άνταγωνιστών, ώς καί τοΟ χά
  ρακτηρισμοΰ ώς Άρχαιολογικοϋ Χώρου, δήθεν, τής
  ττλαλτείας, σ α φ ώ ς διακρινομένης καί άφοριζομένης
  άπό τοϋ πράγματι τοιούτου. (Διά την παράλειψιν
  ταύτην διαμαρτυρόμεθα, καθ" Υμών).
  Ατυχώς τα συμφέροντα τούτων ευρίσκουν — πα¬
  ραδόξως — ύττοστηρικτάς, μεταξύ προσώπων τα ό-
  ποία ώφειλον νά μην έ'χουν ανάμιξιν. Καϊ είναι εύεξήγη-
  τοι καί γνωστοί οί λόγοι τού ένδιαψέροντός των αύτοΰ.
  Σχετικώς προσφερόμεθα είς ττάσαν δαπάνην σας.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ έπιδότω νομίμως, άντί
  γράφων την παρούσαν ολόκληρον, έν τώ έτπδοτηρίω
  τού.
  Έν Ηρακλείω τή 27 Ίουνίου 1975
  Οί Εξωδίκως καλούντες
  ΧΡ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΗΛΙΑΚΗΣ, Ν. ΚΟΥΒΙ¬
  ΔΗΣ
  ΣΗΜ. «ΑΛΗΘΕΙΑΣ-;
  Στό παραπάνω, εχο,με νά απαντήσωμε τα εξής·
  1. Αί/ ΤΓρόκει-Όι γιά άρϋρο, άλλα σχόλιο της εφημερί¬
  δας μας.
  2 Κάθε κείμενο, -ού δέν εχει υπογραφή άλλου, καθι-
  στΰτ ύπεύθΐΛ'η έξ ολοκλήρου την εφημερίδα μας.
  3 Κανενός ο^μφέροντ— δέν ϋ7τοστήριζε τό σχόλιο αθτό,
  μάνο τα Όυριοτικά ονμφέροντα τής Κνωσού καί κανε¬
  νός συμφέροντα δέν εΐχε σκοιτό νά 6λάψη
  ΚΕΝΤΡΟΝ Π4ΓΚΡΗΤΙ0Ν
  Γιόφυρο — τηλ. 223.562
  Ο ΒΑΣΙΛΗΣ 1ΧΟΥΛΑΣ
  μέ το σϋ^ρότημά τού
  ΦΟΥΚΑΚΗΐΣ — ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Άπό Τρίτη 8, ΊουΑίίόυ — Κυρπακή 13 Ιουλίου
  ΣΤΟ ΚΕΝΤ/Ό ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ·εεεεεεε·εεεεεεεεεεε·εε··εε·ε·εεεεεεεεεεεε·
  εε·ο·εεεεεεεεοεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεοε
  Άνεξάρτητα, ύπεύθυνα, άδέσμευτα κβί φυσικά άπόλυτα έλΐύθερα, όπβιοσδήποτβ
  μπορεϊ νά γράψη τίς γνώμες καί τίς άπόψ€ΐς τού, γιά δποιο Βέμα τόν ένοι«φέρ£ΐ.
  ο·εεεεε·εεεεεεεεεε···εεεεε·ε·····ε·········
  ε·εεεε·ε··εεεε·ε··εεε·ε··εεεεεεε·ε·ε··ε·εε·
  ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΑΠ ΣΥΜΕΡΓΑΣΤΗΚΕ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
  Άγοπτητέ κύριε Χαρή, '
  Καΐ πάλι σοθ στέλνω συγχα
  ρητήρια γιά δσα γράψης στό χθε
  σινό Φθλλο τής Αληθείας.
  Μην ύποχωρήσης οϋτε 6ήμα
  άττό την γραμμήν σου άττό απει¬
  λάς καί δυσκολίας ττού σοϋ
  τταρουσιάζονται άττό την κοινήν
  γνώμην δικαιώνεσαι Διότι σήμε¬
  ρον ή κοινωνία διψά άττό άλή¬
  θεια.
  "Ερχομαι στό ζήτημα Σταμα.
  τάκΓ} Διοκητοΰ τής ΣΕΑΠ. "Εχω
  την πληροφορίαν έγκύρου πηγής
  δτι μετά την απελευθέρωσιν άττό
  τούς Γερμανούς έκαμεν Φυλακή
  ώς συνεργασθείς μετά των Γερ-
  μανών. Ό δέ ττατέρας τού Άντώ
  νιος την εποχήν εκείνην έκάθητο
  είς την οδόν 1866 στήν οικίαν
  Γεωργίου Μαθιουδάκην ή στοΰ
  ύδρανλικού Φυσαράκη κάθε 6ρά-
  δυ είχεν πάρτυ τρικούδερτο μέ
  Γερμανούς όξιωματικούς ήτο
  καί αύτός ενας άπό τούς ττολ-
  λούς συνεργασθέντας μέ τούς
  Γερμανούς.
  Την τελευταίαν στιγμήν και
  δταν ό Ποδιάς έδγηκε στό Κλα-
  ρί μέ την άνταρσίαν τού στήν
  Κρήτη μαζΐ μέ ττολλούς άλλοις
  δοσιλόγους γιά εύνοήτους λό-
  γους άφησαν καί προσεκολήθη-
  σαν στό Μτταντουβά γιά νά ττά-
  ρουν συχοροχάρτη τού ττατριώτου
  Ουδέποτε υπήρξαν στήν Όργά
  νωσΐν τής Άντίστασης Αύτό εύ
  κολώτατον νά τό έξακρι δώσητε
  διότι ύπάρχουν μητρώα "Οσον
  άφορά τούς Μασόνους καί μετέ-
  ττειτα Ροταριανούς, σάς γνωρί¬
  ζω δτι ττρό τού Πολέμου στό
  Ηράκλειον ήσαν )5 ζήτημα 20
  άτομα γνωστοϊ στούς Ηρακλειω
  τας. Μετά τόν ττόλε,μον ή Όργά
  νωσις ήρχισεν και έδώ νά κινεϊ-
  ται κατά τό 1955 καί μετέττειτα
  ύττό την έττωνυμίαν ίδρυτής ϋ-
  ττηρξεν ό Έμμ. Καλοχριστιανά¬
  κης άφΐχθής τότε άττό την Μέσην
  Ανατολήν άν δέν απατώμαι Α¬
  λεξάνδρειαν ή Σουέζ ττού ήτο
  αστυνομικάς Διευθι/ντής έκεΤ.
  Ήρθεν σέ επαφήν μέ ττολλά
  έττιφανή άτομα τού Ηρακλείου
  καϊ ξεκίνησεν ή δράσις τής
  Όργάνωσης μέ ττολλά ιμέλη. Έ
  ξελέγη πρόεδρος τοΰ Ρόταρυ ό
  Διευθυντής τής Τραττέζης Ελ¬
  λάδος τότε Καρνασώτης και Γε
  νικός γραμματεύς ό ΰττοδιευθυν
  τής τότε Καρέτσας καί σήμε¬
  ρον άτταριθμεΐ χιλιάδες μέλη.
  Έπειδή δέ τταλαιόερα δέν μπο-
  ροθσεν εΰκολα ένας νά γίνη μέ-
  λος στήν Μασωνίαν μέ τάς δοκι
  ΤΑ «ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΑΛΗ
  ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΈΧΝΗΣ
  ΧΑΝΙΑ
  ΓΕΩΡΓ. Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ
  Δ)ντής
  Άγατκϊθέ μου κ. Μάνο Χαρή,
  Μέ καμάρι κρητικό παρακο-
  λουθώ άπό τίς έφημερίδες τούς
  τελευτοίους γενναιόφρονες ά-
  γωνες σας γιά την αναστηλώση
  -των μεγάλων αξιών ττ]ς ζωης·
  Πηρατε οτό δεξί σας χέρι τό
  κοντάρι τού ίρωα των κρητικβν
  Ορύλων Διγενή καί ύπερμαχεί-
  τε άντάξια των ϊερομυστών τοϋ
  Κρητικού Οϊοτρου.
  Δέν ύπάρχει άλλη άξία άπό
  τό Λαό. Μόνο στΐς κρυοτάλλι-
  νες ϊΐτιγές τού μποροθμβ νά
  δροσίσωμε τίς διψασμένες μας
  ψυχές. Δέν ύπάρχει αλλος δρό-
  νιος άξιοσύντις άπό τόν άγώνα
  γιά τα δίκαια καί τή χειραφέτη-
  ση τοϋ Λροΰ.
  Σταβητε ώς τό τέλος. Σας ά-
  νήκει τό στεφάνι τίίς Νίκης,
  πού άρχεται γιά σδς πανηγυρι-
  κή.
  Σάν οφείλη ίδεολογιχΓΐς συγ-
  γένειας σάς στέλνω £να φύλλο
  της «Χρισ)κτ1ς Ελευθερίας» "Α¬
  θηνών γιά νά ένττμερωθίίτε πά-
  νω σέ άπόψεις μου σέ θέματα
  δημοσίου βίου της Χώρας μας.
  Μέ ά,γωνιοτΐκούς
  χαΐί*ετκτμούς
  Γ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν πλει¬
  οδοτικήν θημοττρασίαν ή ένοικί-
  αοτις τού δικαιώματος χρήσεως
  δύο (2) κοινοχρήστων δημοτι-
  κών λουτρών, τής 'Αγίας Τριά-
  δος (όδός Σκπυοδυλών) καί τής
  πλατείας Άγίου Γεωργίου Πό-
  ρου.
  Ή δ^μοπρασία διεξαχθήσε¬
  ται την 15ην Ιουλίου 1975 η¬
  μέραν Τρίτην καί ώραν 12-1
  μ.μ. έν τφ Δημοτικφ Καταοτη-
  ματι Ηρακλείου καί ένώ—ιον
  τής Δημαρχικής Έττιτροττής.
  Γνώσιν των ορων τής δημο-
  ττρασίας δύνανται νά λαμβά-
  νωσιν ο) ένδιαφιρόμενοι καθ1 ε¬
  κάστην έκ τοΰ Γρβφϋίου τη< Δη¬ μαρχικής Έπιϊροπής. Έν Ηρακλείω τή 27.1975 Ό Δημαρχος Ηρακλείου ΕΜΜΑΝ. ΚΑΡΕΑΛΗΪ μασίας ττού ύττέστη και σχεδόν είχεν διαλυθή την μετέτρεψαν είς Ρόταρυ μέ άλλαγές καΐ άπλου στεύσεις στήν έγγραφήν των μελών ΒροντοΦονήσητε μέ ό¬ λην την δύναμιν τής ψυ- χής σας πρός τούς άρμο- δίους νά γίνη τό συντομώτερον κάθαρσις είς όλας τάς Δημοσίας υπηρεσίας καϊ Όργανισμούς. Αύτό άτταιτεΤ ή Κοινωνία, ό λα- ός ττού έπερίμενε άττό τόν Κα- ραμανλή την κάθαρσιν ττού μέ- χρι σήμερον δέν έγεινε όπως ό λαός την ήθελε. Έξακολουθοθν καϊ σήμερον οί προδόται νά τταραμένουν δχι μονάχα άνενόχλη τοι άλλά καΐ στάς ιδίας ύττηρεσί άς. "Ολα τα καθάρματα οί χα- φιέδες τής Ασφαλείας μένουν ά- κόμα στά ττόστα πού τούς εΤχε βάλη ή Χούντα. Σέ ττοιόν όργανι σμόν θά ττάς καί δέν θά βρης χά φιέδες Χθές εΰρισκόμουνσέ κάποι όν σττίτι καϊ έφερον συζήτησιν γιά κάττοιον Γιάννη Άγιομοιρά- κη ττού ή Χούντα τόν διώρισεν στήν Τρό—εζα ή Ελλάδος ή Έ- θνική -ού ήτο λέγει μεγάλο καρ- φϊ τής Ασφαλείας τόν ΰποστηρί ζει είπεν ό Ζολώτας. Νά βροντοφωνήση καΐ πρός την Κυβέρνησιν καϊ ττρός δλα τα σημεία τής έττικρατείας άμε¬ σος κάθαρσις. "Οχι γιά έκδίκη- σι άλλά ττρός τΓαραδειγιματι- σμόν των τταιδιών μας. Ή άττάν- τησις των τταιδιών μας σήμερον είναι άν θέλη κάτι νά έττιτύχης στήν ζωή να εΤσαι χαφιές, ρον- φιάνος, κλέφτης, έκβιαστής. Αυτή δυστυχώς είναι ή άλήθεια έφ' δσο»/ δέν ύττάρξη κάθαρσις καΐ τιμωρίσ πρός παραδειγμα¬ τισμόν. ΈκεΤ ττρέττει νά στραφή ή άρθογραφία σας. Γειά σου ΚΩΝ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ» Κύριε Διευθυντά, Ό τίτλος ττού έ'δωσες στήν ε¬ φημερίδα σου ττού δπως γράφης σκέτττεσε νάι τόν κρατήσης άνόθευτο σέ κάθε π-ερίτΓτωση θά δαρύνη τό έργο τής άποστολής σου χαΐ ό λόγος; «ή άλήθεια εί¬ ναι πικρή» δττςος λέει ό Λαός μας. "Ομως εμείς ευχόμεθα νά μττορέσης νά ξεττεράσης τίς δυ- σκολίες πού θά συναντήσης νά πραγματώσης την αποστόλη σου καΐ νά αποβή όΦέλιμο ■πρός τάν τόττο μας. Έ,μείς τό ά- ναγνωστικό κοινό ττού άττευθύνε- σθε διαοάσαμε μέ ΙκανοτΓθίτ|ση άλλά καϊ ττικρία μαζύ όρισιμϊνα άττό τάσυνταρακτικά όμολογου- μένως αρθρα σας, καΐ έφ' όσον ο! ττλΓΐροΦορίες σας είναι σωστές θά -ρέιτει εμείς οί Κρήτες άλ¬ λά καΐ δλοι οί Έλληνες νά έντείνωμε την ττροσοχή μόν, γιά νά μην έμττλοκοθμε σέ νέ- ες περιπέτειες ττού ■π-ιθανόν έτοιμάζουν ξανά σκοτεινές δυ¬ νάμεις Πάντως τό ύλικο ττού εδο»ες διά την στήλην τής εφημερίδος σου ήταν άντάξιο των διακηρύ- ξεων σου. Έλττίζ&ιμε λοιπον δτι ή «ΑΛΗΟΕΙΑ» ουδέτερη άπό κο- ματικά πάθη θά παραμείνη ά¬ λήθεια καΐ μόνο άλήθεια γιά τό συμφέρον τής Ελλάδος τής Κρή της και ιδιαιτέρα τής άγα—ντης μας Πόλης τοΰ Ηρακλείου ύττη ρετώντας τα συμφέροντα τού Λαοΰ μο)ς. Σοϋ ευχόμεθα ττρόοδο καΐ εύχές στήν ττορεία σου. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ ΕΦΤΑΕΤΙΑΙ Στήν εφημερίδα «ΑΛΛΑ Π Ι» τής 2.7.75, ιιέ τίτλο «ό Χουντα- χός Χρυσοκάνθαρος», γράφον- ταα όρκετά, διά την δρασιν συμ¬ πολίτου μας. στήν διάρκεια της έφτάχρονης ί·σωτερικτϊς κατο- χης. Αί έηαφαί τού μέ μεταχουν- τϊχούς έτασήνους, δέν θά έπρα- γραταποιοϋντο, εάν οΰτοι ετέ¬ λουν έν γνώσει των λαβόντων χώραν γβγονότων. 'Οφβίλομεν στό μέλλον νά προστατεύσωμεν κρατακούς λει- τουργούς, σάν χαΛώτηστοι καί δημοκρΛτικοί ά'νθρωποι. "Ενα βιβλίο γραμμένο μέ κριτήρΐα δίκαια καΐ άντικβιμενι- κά θάναι ή ίοτορία της πόλης μας στήν διάρκεια της χουντι- κης τυραννίας, πού θά ηοζά- ρουν τα πορτραϊτα μαδς ομάδος συνδημοτών μας πού βρηκαν την €ύκαιρία τοϋ ευκόλου πλου τισμοΰ, στή συνεργαοία μέ τούς καταλυτές των ελευθεριών τοϋ Λαοΰ μας. Καΐ μιά απαντήση ϊσ#ς στό «κατηγορώ» των παιδιών μας γιατΐ δέν γίναμε τόοο πλούσιοι, μέ τί|ν άπαν—τση δτι δέν λάβα- ρε ριέρος στήν μειοδοοία συνει- δήσεων, πού κάποτε £γινε στόν τόιπο αύτό πού όναρ.άζεται 'Ελ- λάδα. Ή έίκδοσΐι τοΰ βιβλίου πρέπει νάχη εύρεία λαϊκή συ-μ- μετοχή, καί ό συντάκττκ; νά εθ- ρη τα χρήματα, κερδισιΐένα άπό τίμια χέρια. Εύχαριοτώ "Ενας φίλος τίϊς «ΑΛΙΙΘΕΙΑΣ>
  ΜΙΑ ΦΟΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΣΟΧΟΡΙΑ
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΟΡΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑ
  Ή άλήθεια μάς γεμίζει χαρα
  και εΤναι χαρά μιά μάς
  ή «'Αλήθεια» διά τουτο
  δέν την κρύβουμε. Την λέμε,
  την γράφομε καΐ άν θέλετε, γιά
  τό όττοΤο σάς τταρακαλοθμε θερ-
  μά την δημοσιεύετε.
  Θά σάς εΐμαστε ΰττόχρεοι.
  Μετά τιμής
  ΘΕΟΔ. ΠΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
  Ρουσοχώρια
  Άκοΰμε: Ή Δημοκρατία ήρθε
  ή Δημοκρατία ριζώθηκε στήν
  'Ελλάδα Ριοτοθμε; Ύπάρχει
  Δημοκρατία χωρίς Παιδεία; Λέ
  με: Δέν ύπάρχει οϋτε Δη,μοκρα
  τία, οΰτε πρόοδος ούτε κάν 'Ελ¬
  λάδα χωρϊς παιδεία. Γιατΐ 'Ελ¬
  λάδα δέν είναι ο) ξεροϊ βράχοι
  της καΐ τα κακοτράχαλα βουνά
  της. Δέν εΤναι μόνο τούτο: Εί¬
  ναι προ—αντός ττνεΰιμα. Τό
  ττνεΰμα ζεΤ καΐφουντώνει καΐ καρ-
  ποφορεΐ σάν ή Φωτία «ού τό
  συνταυλίζει καίει. Ή φωτία δ-
  μως έσβησε. Παιδεία δέν ύττάρ-
  χει.
  Καΐ δέν ύττάρχει Παιδεία για-
  τϊ δέν τή θέλουνε οί έχθροϊ τού
  "Εθνους, οί έχθροϊ τής Δημοκρα
  τίας. Γιατϊ άν θέλανε, ττρόΰλημα
  δέ θά ύπήρχε. ©ά είχε λυθή για¬
  τϊ τό μόνο έμπόδιο είναι ή θελή¬
  ση των ύπευθύνων. Τίττοτε άλλο.
  Παιδεία δμως δέν είναι μόνο,
  ή 'Ανωτάττι. Είναι καϊ ή Μέση ^
  καΐ ή Δημοτική. Άπά κεΐ ττρέ.- ('
  ττει ν' αρχίση τό σωστό, τό διόρ
  θωμά τό στέριωμα. Δημοκρατί^ Ι
  στή Βάση γιά νά ύττάρχη καΐ
  Δηιμοκοατία στήν Κορυφή. Γιά
  νά μην ύπάρχουν «φοιτητικά»
  ττρέπει νά μην ύττάρχουν «Δημο
  τικά».
  Τό ττράγμα έκεΐ πού έ'χει
  Φτάσει θέλει «βαθιά τομή». Τέ-
  τοια μόνο ό Πρωθυττουργός Κα-
  ραμανλής μττορεΤ νά την κάνη.
  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Λέτε ττώς τό ρίζωμα τής Δη¬
  μοκρατίας είναι δικό σας εργο.
  "Ομως στΐς ρίζες ϋπάρχουν ττα-
  ράσιτα ττού θά τίς Φάνε και θά
  μαραζώσουν τό έργο. Γιά ναναι
  λοιπον όλοκληρωμένο και σω¬
  στό τό έργο σας βαλτέ μαχαίρι
  στήν Παιδεία. Καθαρίστε τό
  Ύπουργείο Παιδείας άττό κάθε
  σόπτιο «αί μολυσμένο.
  Λέτε ττώς Δημοκρατία σημαίνει
  άλήθεια. Σωστά. Μά και Παι¬
  δεία είναι Άλήθεια. Σήμερα δ¬
  μως ή Παιδεία στηρίζεται στό
  ψέμα στήν ΰττοκρΐσία, στή ψοβία.
  Ό Βαγενάς, δέν είναι ό Βάνε
  νάς. Είναι δλος ό διδασχαλικός
  κόσμος. Ή Χούντα σ' δνα σημείο
  πέτνχε. Στό νά έκ,μηδενίστ) ύλι-
  κά, ήθικά, ττνευ.ματικά τό δά-
  σκαλο. Τώρα ποίος θά κάνη τα
  άνθρωττάκια άνθρώττους;
  Γνωρίζετε άπ' Εξω τί άττλά
  τ! όμορφα, τί ρεαλιστικά είναι
  τα «ρογράμιματα. Πόσο ♦ροντί-
  ζουν τή γλώσσα, τή μορφώση των
  τταιδιών. Καϊ τούτο γιατϊ τα
  άγα-οθνε. 'Εμάς δλο τό —ρό-
  γραμμα βασίζεται στό σαδισμό,
  έμπνέεται ά—ό τό σκοταδισμό
  τοθ κατεστημένου, όδηγιέται
  άττό τό διχτατορισμό.
  Οί δασκάλοι ψωνάζουν. Τα τται-
  διά —αροπτονιούνται. 01 γονείς
  άγαναχτοΰν Μά ττοιός τούς ά-
  ΒΥΤΟΚΙΜΗΤΒ
  5ΕΑΤ
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΑΟΤΑ
  Ί24 - 127 - Ί33
  Φ. ΜΑΤΟΑΙΑΚΗΖ -1. ΜΑΡΙΑΑΚΙΣ
  ΛΕΟΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΟΝ 165
  ΤΗΛΕΦ. 285885
  κούει; Γιατί κύριε Πρόεδρε,
  Για-ί;
  Τό 'Υ-πΌυργεϊο Παιδείας κάνει
  δ,τι τό ΐδιο κοροΐδεύει. Λέει. Ο!
  έτττθεωρητές νά μην κάνουν 'Εκθέ
  σεις. Τούτο σημαίνει ττώς δέν
  τιρέττει νά 2χη έμττιστοσύνη στήν
  άντιχειμενική τους κρίση. Μά
  οί έ-ιθεωρπτές μένουν. Φταίνε
  ή δέν Φταίνε είναι άλλη ίστορία.
  "Ομως ή σχίση άνάμεσα Δά-
  σκαλου καί 'Επιθεωρητή είναι
  ψυχική καί ττνευματική. Σάν κλο-
  νιστή έ'ργο δέ γίνεται. Τότε. ττρέ
  πει νά ΰττάρξη άλλαγή. Φυσικά
  σήμερα. δττως δείχνουν τα ττράγ
  ματα την άλλαγή θά την πλη-
  ρώσουν τα θύμοπα. Φαινόμενο
  έλληνικό. "Οσοι δουλεύουν στό
  σκοτάδι, δσο ι συμβιβάζονται, δ-
  σοι —ροδ ίδουν, ττάντα «νικούνε»,
  έττιπλέουν κα! κάθε κατάσταση
  τούς φρονίζει..
  Αύτό δμως δέν είναι Δημοκρα
  τία;.
  "Ολα αύτά κύριε Πρόεδρε είναι
  ένδεικτικά τής ψοβερής κατάστα
  σης καΐ της αθλιότητος στήν Παι
  δεία.
  "Ολοι οί Μεγάλοι Ήγέτες,
  ίγταν μεγάλοι γιατί φροντίζον-
  τας τό "Εθνος καί σώζοντας
  το, φρόντισαν καΐ εσωσαν την
  Παιδεία. Όνειρα Ι;
  ©. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ
  ΗΜΙ
  ΤΟ «ΒΗΜΑ» ΠΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑΘΕ ΦΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
  Σέ καλαίσβητη έκδοση κυκλο-
  φόρηαε τό πρώτο φύλλο της 'Ε-
  βδομαδιαίας Εφημερίδας τοΰ
  Ηρακλείου «Η ΑΛΗΘΕΙΑ».
  'Εκδότης — Διευβυντής τής
  καινούργιας αυτής δημοσιογρα-
  •ικής «αρουσίας εΤναι ό γνω¬
  στάς λογοτέχνης καί δημοσιο-
  γράφος κ. Εμμανουήλ Χαριτά-
  κιις (Μάνος Χαρής).
  "Αν κρίνει κανένας αττό τό
  ττρώτο φύλλο, ττρόκειται γιά
  μιά άντρίστικη φωνή ττέρα γιά
  ττέρα δημοκρατική.
  Φ«νη, «ου ό τόττος μας την
  έχει άνάγκη σέ τούτες τις δίσε-
  χτες μέρες, ττού δλα τα θεριά
  άγωνίζονται νά τοΰ ττιοΰν τό
  αίμα, νά τόν καταλύσουν.
  '0 αγώνας τοΰ Κρητικού σή¬
  μερα είναι άττό τους δυσκολό-
  τερους, «ου ανάλαβε στήν !στο-
  ρία τού.
  Μόνο στήν ψυχή όττερτερεί ό
  Κρητικός άπό τους όχτρούς τού.
  Μά τί νά σοΰ κάμει κι' αυτή ή
  ψυχή, σάν θωρεί ψυχές αλλες νά
  σέρνονται στό χώμα...
  Κάθε φωνή είναι ττολύτιμη σέ
  τέτοιες ώρες. Μά κι δταν, ή φω¬
  νή αυτή είναι ξελαγαριασμενη,
  τότες ακούεται ττρόσχαρα, λυ·
  τρωτικά.
  Μπράβο στό Μάνο Χαρή. Ση-
  κώβηκε βιγλάτορας σέ μιά Βί-
  γλα τοΰ πολέμου στήν καρδιά
  τού τσττου, σ' ώρα μάχης κ ι ά-
  μάχης. Πιστεύομε ττώς θά 6α-
  στάξει αυτού ψηλά την σημαία
  μ' δλη την άνθρωπιά καί την ά-
  ξιοσύνη τοΰ Κρητικού, μέ ύπο-
  μονή κι' έπιμονή, καί αν χρεια-
  στεΐ νά ττέσει, θά πέσει δίχως
  συμβιβασμούς, δίχως την ντρο-
  «ή τοΰ κιοτή, όλόρθος «α' στή
  μάχη καί τού πολέμου τ' άνα-
  κάτωμα.
  ΑΡΚ. ΠΗΓ.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΤΟΥΑΑΚΗΣ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  Άγαπητέ Μδνο,
  Παρακολουθώ μέ πολύ εν¬
  διαφέρον την εφημερίδα σου
  Σέ συγχαίρω γιά τό θάρρος ποό
  σί διαχοίνει. Νομίζω δμως δτι
  ύπερβάλης οέ πολλά ζητήμα-
  τα. Καί τουτο διαψεύδει τόν τί¬
  τλον τής εφημερίδας οου.
  Άλήβεια, δέν θά πή νά γρά-
  φουμε ήχημές φράοεις, έντυπω
  σιαχούς τίτλους καί άνοήτους
  διαδόσεις.
  Άλήθεια θά πή γιά τόν δη-
  ιιοσιογράφο, νά γράφη τώ γε-
  γονότα δπως δχουν καί δχι δ-
  πως θέλει ούτος νά τα παρου¬
  σιάζη γιά κυκλοφοριακούς κυ-
  ριως λόγους.
  Σέ γνωρίζω πολλά χρόνια
  καί έκπμώ τίς προστιάθειες καί
  τούς άγώνες σου γιά την Κρή-
  τΐ) καί τόν λαό της. "Ομως θά
  πρέπει νά άναθεωρήοης την τα-
  κτική σου σέ ωρισμένα οημεία
  πού σέ έκθέτουν
  καί γεννούν δυστπστία γιά τίς
  προθέσεις σου..
  Ή έντυπωσιακή καμπάνια
  σου γιά την Μασονία αποτελεί
  μιά κακόγουστη φάρσα σέ βά-
  ρος μιάς ίδεολογίας πού δέν έ'¬
  χει καμμιά σχέση, μέ τίς κατη-
  γορίες που τίίς άποδίδεις. Ά-
  ναβιώνεις Μεσαιωνικές μεθό-
  δους καί δπμιουργεϊς ·κλίμα σκο
  ταδισμοΰ κάτι πού πολέμησες
  μέ πάθος καί συνεπεία, νομίζω.
  Ή Μασονία άπό δτι γνωρίζω
  ούδεμία σχέοτι δχει μέ τα όλο-
  κληρωτικά καθεστώτα. Γιατίταΰ
  τα όβχου επεκράτησαν, ή πρώ-
  τη τους δουλειά ήταν νά κλεί-
  σουν βιαίως τίς τεκτονικές οτο-
  ές. Εάν τώρα ώρισμένοι τέως
  Μασόνοι έπλαιοίωσαν την Δι-
  κτατορία, δπως γραφείς, σ' αΰ-
  τό δέν £χει καμμιά εύθύνη τό
  τεκτοντκό ϊδρυ,μα. Διότι είναι
  γνωοτό γιά νά γίνη καν<είς τέ- κτων πρέπει νά δηλώση εγγρά¬ φως δή άποκηρυσσει τα όλο- κληρωτΐκά καθεστωτα. Άλλά καί εάν ώρισμένοι έν ενεργεια Μασόνοι ανέλαβον θέσιν είς τάς κυβερνήοεις τής Δικτατορί- ας, οίίτοι ίθεσαν εαυτούς άμέ- σως έκτός τεκτονισμοΰ. "Αν καί τοΰτοι τό £καναν δχι διότι έ- πίστευοαν στήν Δικτατορία, δ¬ πως πιστεύω, άλλά διότι ηθέλη¬ σαν μέ τόν τρόπο τους νά προ- σφέρουν τίς ύπηρεοίες τους στήν πατ.οίδα. Έξ αλλου πρέατει νά γνωρί- ζης καί είμαι βέβαιος πώς τό γνωρίζεις, δτι εάν παραβιάζε- ται καθΓίμερινά ό Νόμος αϋτό δέν οημαίνπ δτι φταίει ό Νό¬ μος ή δτι εάν πολλοί λειτουρ- γοί της θρησκείας είναι ΰχρη- στοι αϋτό δέν οτΐμαίνει ότι φταί εί ή θρηοκεία μας. Άλλά μή ξεχνδς επίσης πώς πολλοί Μα¬ σόνοι έκδιώχθηχαν, έταλαιπω- ρήθησαν καί έφυλακίοθησαν ά- κόμα άπό τό κοθεοτώς τής έ- πταετίας. Μεταξύ αυτών είναι καί πολ¬ λοί συνάόελφοί οου δημοσΐσ- γράφοι. Λυποθμαι λοιπον εΐλι- κρινά πού έσύ θέλησΓς έ,τσι, νά δημιουργήσης £να ζήτημα έ- κεϊ πού δέν ύατάρχει καί φο- βοϋμαι μήπως μέ την τακτική σου αυτή έξυπηρετεϊς δθελά σου βεβαία, σκοτεινές έπιδιώ- ξεις. Πρόσεζε ιμι'ιιπως άδικεϊς μά τόν τρόπον αυτόν μιά κα- τηγορία άνθρώπων πού πολλά τιροσφέρουν στι']ν 'Ελλάδα, στό κνεΰμα καί στήν έπιστήιμη. ΠρόσείΤε έπίσης μηπως δια- σΐΐείρης ψευδεϊς κατηγορίες διά μιά ίδεολογία είς την οποίαν έ- θήτευοαν κορυφαΐοι Έλληνες λόγιοι, πολιτακοί, συγγραφεϊς καί άγωνιστές. Ό Ελευθέριος Βενιζέλος, ΰ Καζαντζάκης καί ό Άθηναγό- ρας άποτελοΰν ήχηρά όνόματα >ιά νά σέ πείσουν διά τό μέγα
  οφάλμα πού διαπράττεις κηρύσ-
  θ'οντας τόν πόλεμον έναντίο,'
  τής Μασονίας.
  Μέ φιλικά αΐσθήματα
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΕΤΟΥΔΑΚΤίΣ
  Φωκιανοΰ 20
  ΑΘΗΝΑΙ 501
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
  ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ
  "Οσα συνέβησαν στήν ' Αθηνά τόν Ίούλιο τού 1974,
  γραμμένα μέ βάση ά—ορρηττα εγγραφα, άγνωστα ντο-
  κοαμέν-.ο, αύθεντικές ττεριγραφές καΐ άττοκαλυτΓτικές
  άφηγησεις των «ροσώπων ττού «ρωταγωνίστησαν στό
  άποΦασιστικό καΐ ονγκλονιστικό 15ν6ήμερο.
  Προλέγει: ΠΑΝΑΓΙΠΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
  θά τό βρήτε. Έναντι ΠαλαιοΟ ΟΤΕ Τηλ 286457.
  ·:
  , '
  ι
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ-
  ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  Ιωάννης Κ. Καρράς
  ΛΕ1Τ0ΥΡΓ0ΥΝ ΤΑ, ΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΑΗ $ (ΙΙΟΓΪΙΟΗ) · ΤΗΛ. 3249909, 3248987
  ΚΟΡΑΗ 3 (6ος ΟΡΟΦΟΧ) · ΤΗΛ. 3243742 (8 Γραμμαί)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΡΚΟΛΙΟΝΤΟΖ «. ΚΑΛΑΙΡΓΟΗ
  ΡΕΟΥΜΝΟΥ
  ΟΥΝΤΟΥΡΙΠΤΟΥ 6, ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
  ΠΕΙΡΑΙΩΧ
  ΧΑΝΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
  Ν
  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1*75
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  -* 1»1*^^ν^'». ""*-
  ^ιι^^^^ί>δ>ΐ.·
  ΐ^β^
  σας
  ΚΑΘΕ ΡΟΛΟΣ φΕΡ^ΐΧίί^ΤΙΤΗΤΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
  ΟΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ^ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  την σοδια
  Ή Ημετέρα Βιομηχανία, ήτις επι σειράν έτών προσφέρει
  «Ις την Ελληνικήν καί Διεθνή αγοράν προιόντα πάντα αρίστης ποιότητος,
  κατασκευασμένα μέ ίδικά της διπλώματα εόρεσιτεχνίας,
  συνεχίζουσα την παράδοσίν της, έκυκλοφόρησε
  ΔΙΚΤΥΩΤΑ
  ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ
  .εΛαιοοιχτυ*
  διά την εϋκολον συλλογήν τού έλαιοκάρπου, τα όποϊα:
  - Διατίδενται είς εντελώς πρωτότυπον συσκευασίαν είς ρόλους
  των 100 κα, 50 μέτρων είς μήκος καί 4 μέτρων είς πλάτος.
  - "Εχουν βάρος 70 γραμμαρίων περίπου κατά μ2, κα! 28 κιλών
  περίπου άνά ρόλον των 100 τρεχόντων μέτρων. 0ΗΗΙ
  - Έπιβτρώνονται είς δλα τα άνώμαλα άδάφη. 1
  - Δέν κινδυνεύουν νά σχισθοϋν άπο δυνατόν τέντωμα. **
  - Άντέχουν είς όλας τα καιρικάς συνθήκας, ';
  - "Εχουν κατασκευασθή άπό είδικό μαϋρο χρώμα τό οποίον
  τα προστατεύει άπό τάς ήλιακάς άκτίνας. . £ *»:
  ΡΟΛΟΣ ΦΕΡΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
  ΟΥΓΙΑΣ ΛΕΥΚΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. "Ετσι είσθε σ'ιγουροι ότι άγοράζετε
  'ΈΛΑΙΟΔΙ ΧΤΥ.. μέ τα ώς άνω προσόντα καί δτι -
  είναι προϊόν ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μας:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
  ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΤ Α. Ε.
  Κηφισσοϋ 103 - Αίγάλεω - Αθηναι
  τηλ 366 842 - Διευθ. 361 981
  Τηλεγραφ. Δ/νσις ΡΟίΥΝΙΜ ΤΕίΕΧ 216287 ΜΙΝΙ ΟΒ.
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ
  Ά Α Η Θ ΕΙ Α, είναι δική σας!..
  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 5
  μιι ΒΠθκηηγπτικΗ ♦ εηπιβφερουσβ
  Ερεννα
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΙΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΒΚΡΟΧΡΟΝΙΠ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμαχος τοβ'Αμερικανικόν Ίμπεριαλιομοϋ
  ΠΟΣ ΠΡΟΚΗΠΕΣΕ ΤΟ Κ ΥΠΡΙΠΚΟ ΟΡΒΜΒ
  ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  Εβραϊοι * Μαύόνοι •
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑ-
  ΝΙΚΗΕ Σ. Ι. Α.
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  — 5ον —
  ΣΟΒΑΡΑ στοιχεΐα ερχοντα» στή δημοσιότητα, μέ τη σημερινή
  συνέχεια της «ρευνάς μας «Διεθνής Σιωνισμός». Έ—' εύκαιρία,
  κοϊ είτε ι δή ττολλοί μάς ρωτοϋν αν θά συνεχίσωμε την ερευνα
  αύτη, άτταντοϋμε καταφατικά, δεδομένου δτι τόσο τό θέμα της
  κα! ή ττολιττοίκηλη έ'κτασή τού, οσο καί ή τρομερή διείσδηση
  των Μααόνων, σέ ολα τα πόστα τής κοινωνικής ζωής, μεγαλώ-
  νούν τό χρέος μας γιά την ττληρέστερη ένημέρωση τού κοινοΰ
  καΐ ιδιαιτέρα τού λιγώτερο κατατοττισμένου.
  ΔΙΑΟΜΕ παρακάτ» τό τρίτο μεγάλο μέρος τού κύκλου «Κυ-
  ττριακό δράμοτ» άττό τό όιτοίθ φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ό ση-
  μαντικός ρόλος των σκοτεινύν δυνάμεων κα! είδικώτερα ή 6δε-
  λυρή σιιμμετοχή τού Διεθνοθς Σιωνισμοϋ.
  ΑΞΙΖΕ1 νά σημειωθή δτι ή ένόχληση των σκότει*·»» άνβρώπων
  πού άκοΰνε στό ονομα Σιωνιστές κα! Μσσόνοι άττό την ερευνα
  Ή διαλύση τής Κρατικής Μηχανής.
  *Η συκοφάντηση τής Πολιτικής Ήγ£σίας.
  Ή δισβρωση τού Ελληνισμόν».
  αύτη, υπήρξε μεγάλη. Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός δτι οί
  πρώτες άντιδράσεις τους εφτασαν ήδη σέ μάς καΐ ή εναντίον
  μας διαθέση τους αρχισε νό έκδηλώνεται μέ διαφόρους τρό-
  πους, κυρίως προειδοττοιητικούς. Σάν απαντήση δική μας, προ-
  ειδοττοιητική όπως κι' εκείνον, τούς γνωρίζομε δτι δέν πρόκει-
  ται νό σταματήσωμε μέ κανένα τρόττο, παρά τό δτι γνωρίζομε
  την τρομερή δύναμη πού διαθέτουν καΐ τα όδυ,νηρά άττοτελέ-
  σματα τα όποία θά έχη ή έττιμονή μας, αν θελήσουν νά πρα-
  γμστοποιήσουν την δττοια άιτόψαση ττάρουν γιά μέτρα εναντίον
  μας.
  ΚΑΙ δέν μάς εΤναι δυνατόν νά ττράξωμε διαψορετικά γιατ! άττό
  την πρώτη στιγμή δηλώσαμε κα! έξηγήσαμε, δτι ή άποκάλυψη
  των δσων γνωρίζομε καί ή διαφωτίση τού λαοΰ, αττοτελοθν
  χρέος. "Ενα χρέος συνειδήσεως. Καΐ όπως οί «κύριοι» αύτοι
  γνωρίζουν — καί αν, δέν γνωρίζουν άς τό μάθουν — σ τ ι ς
  συνηδείσιις δέν μτταίνουν χειροπέδες !...
  Ή σήψη στά Σώματα Ασφαλείας.
  Τό «φακέλλωμα» των Δημ. Ύπαλλήλων.
  Ή όστυνόμευση τής Έθνικής Παιδείας.
  < ι < , 1 , * Ρ 6) Ό άττΓ Ε6ραιους έλεγχόμενος Άμερικανικάς τύπος έξα- πέλυσυν άπό τίς πρώτες ήδη ήμέρες τής Τουρκικής είσβολής ςτυννή συκοψαντική ΐκοτροπεία καττά τής Ελλάδος καΐ των Κυ- ττρίυν τθί "Ελληνει, είναι δειλοΐ, οί Κύττριοι δέν ττολεμοθν γιά την πα'ρίδσ τουο κλπ. κλπ». Οϊ επιστολάς διαμαρτυρίας των Έλληνοαμΐρ κον&ν πού στέλνονται στΐς έδρσιοκρατούμενες έψη μερϊδες δέν δημοσιευΓνται (ΕΣΤΙΑ 28. 7. 74). Σχετική μέ την ιχστρχτεία κατοσυκοφαντήσεως τής Ελλάδος είναι καΐ ή τέλει; τσιως ττροβληθεΐσα; σιήν Άμερικανική βάσιν τού 'ΕλληνικοΟ ται νία - ντοκι μαντέρ σχΓτική μέ την Τουρκική εΐσδολή στήν· νήσο, ή ότοιπ μέ Άμερικσνική πρωτοβουλίαν ττροδάλλεται σέ δλες τίς δάοιις τού ΝΑΤΟ στη Εύρώπη. Μιά ταινία κοαασνκοφαντήσε- ο', την. Ελλάδος χσι των Κυττρίων, ποΰ ττροεκάλεσε θύελλα δια¬ μαρτυρίαν τοθ Ελληνικόν Τύττου καΐ την άγανάκτηση τού 'Ελ- ληνικοθ λαού. ίΒλίττε 'Ελληνικές 'Εφημερίδες 23 10. 1974) γ) ΟΙ έφημερίδες τού Ίσραήλ (Ιούλιος 1974) έκφράζουν ττο νηγυρικά τη χορά τους γιά την άνατροττήν τού Προέδρου Μακσ ρίπυ. δ) Ή Έδρεική εφημερίδα τής Νί,ας "Υόρκης «ΕΒΡΑ Ι ΚΟΣ ΤΥΠΟ£ - στήν ττρώτη σελίδα της οηλώνει άπερίφραστα ότι «Τό ΊσραηΧ ττροτ |<ά -ου(.κική κατοχή τής Κύπρου» (ΒΡΑΔΥΝΗ 20. 9 1974; Δίν Β? τιρεπη νά μάς έκττλήσσουν τα αίσθήματα άγαλλιάσεως τοθ 'ΕδραΊσμοΟ γιά την Κυττριακή τραγωδίσν. Προαιώνιος έχ- θρός τοθ "Ελλην,σμοΰ δέν Εχασε ποτέ εύκαιρία πού νά μην δρά- ση στά τταραοκήνια, Οπουλα: εναντίον τού στίς πιό δύσκολες ώ- ρε, τού Στην Μικρασισιική καταστροφή τού 1922 έχρησιμοποί ησε τού-, Ι άλλοις καΐ τούς Ίταλοθς σάν όργανά τού. Τώρα κα¬ τά τή/ Ρσττριαχρ κατ&στροφή πού την διηύθυνε έκλεκτό τέκνον τοθ διεΡνοϋς ίβραιομοκτονισμοϋ ό Χ. Κίσινγκερ, σάν δργανο χρη ο·,μο~θΜ'ΐθηκε ή Άμίρ κή.. . 5 Ο ΕΒΡΑΙΟ- ΑΑΑΣΟΝΙΚΟΣ ΚΥΝΙΣΜΟΣ 'Εξοργιστικός είναι ό κυνισμός τού 'Εδραίου Χ. Κίσινγκερ, ό 6ττοΐος δέν οιστάζε· πρό ουδενός είδους πιέσεως γιά νά επιτύχη τή^ τόσο τιο?>ύτιμη γιά τα 'Εδραϊκά συμφέροντα λύση τής «Διχο
  τομήσεοί'». Κστά την έπίσκεψη τοΰ "ΕλλΓ]να ΎπουργοΟ των
  "Εξωτερικών >. Γ ,Μαύρου (άρχές Όκτωβρίου 1974) γιά την
  πρώτη φάαη τή', ο'^Γηήσεως τού Κυττριακοΰ στόν Ο.Η Ε ό πο¬
  λύς κ. Χένρ·· είήτησε άπό τόν "Ελληνα 'Υττουργόν Εξωτερικών:
  «Τήΐ/· ύττουτήοιξη της Ελλάδος έναντι τής καταβαλλομένης ττρο
  στταθείας υπο τοΰ Κογκρέσσου διά την διακοπήν τής Άμερικανι
  κης σ.ρατΐΜΤ'κήΓ Εοηθείας πρός την Τουρκίαν Είναι ττρός τό
  συμφέρον τής Ελλάδος νά διατηρήσουν αί Η Π Α. τίς στενές
  σχέσε ο τοι με την Τουρκίαν», εδήλωσεν χαραχτηριστικά ό πό
  λύς ΚίσίνγκίΓ ίΧερσλντ Τριμπιούν 11. )0. 74).
  Χέ ατώτερη άνάλιση ζητοΰσε άΐτότήν Έλλάδα νά υποστηρί¬
  ξη την Τοιρκίη στήν κοτοχή τής Κύπρου. .. Άν αύτό δέν λέγε-
  ται ττρόιοοη διαπράξεως έθνιχής ττροδοσίας άπό τόν "Ελληνα
  'Vπ9^ργόν των ΈίιοχΓερΐκών, τότε τί είναι 'Ε&νική Προδοσία,
  Αλλά αι'τό ίέ€αια είναι μιά μικρή λετ—αμέρεια γιά τόν Χ. Κ1-
  σινγκερ. Τα 'Εδρ&ικό· συ·μφέροντ« έχει σημασία νά έξασφαλι-
  σθοϋν, κπΐ ή (χήθεια ττρός τό Ίσραήλ, διά τής διχοτομήσεως τής
  Κύττρου Κστά τα λ&'πά, «Ό σκοττός άγιάζει τα μέσα»
  Βαθειά έι-ν'ττωθΓ! ττροκάλεσε στούς Άμερικανικούς πολιτι-
  κούς κύκλους ή έπίμονι, διαμάχη τού Προέδρου των Η Π.Α
  0εΚΑΙιΒ ΓθΗ') κ&ι του 'Αμερικανικοΰ Κογκρέσσου, γιά την
  Γταροχή στρα-ΐ'Μτικήη βοηθείας ττρός την Τουρκίαν, ΰστερα άπό
  ττϊ' χρησ'.ΐ-οττΌίηση Άμερικανικών δπλων κατά την εϊσβολήν
  στήν Κύττρο Ποτέ <5>>οτε Πρόεδρος των Η.Π.Α δέν είχεν έλθη
  σέ τόσην όξείσ όντίθεσιι πρός τό Κογκρέσσον, γιά νά κάμψη
  την άντ;6οαστν τού κσι νά νομιμοποιήση την άφαίρεσιν έδαψικοΰ
  τμι,μα-·ο., έλιι-θέριχ. κοι ανεξαρτήτου Κράτους μέλους τού
  ΟΗΕ. . 'Εξοργι.-πικώτερο δμως είναι τό έπιχείρημα πού έχρη
  σιμοττοίησε γιά να δ καιολογήση δύο αλεπάλληλα ΒΕΤΟ έναν
  τίον τι/ν άττοφάσεων τή( Άμερικανικής Βουλής καϊ Γερουσίας;
  «'Εκεινοι οί όττοΐο θά ζχουν νά ώφεληθούν έκ τής συνεχίσεως τής
  στροτιω,τικης £οηθειστ θά εΤναι ο! "Ελληνες καΐ οί Κύττριοκ
  Τί νσ ττρωΓθθαυμάοης; ΤΙ θράσος, την άπάτη, ή τόν κυνισμό,
  Τσ πάντα όμ«, εττ·τρητονται έφ' όσον έξυπηρετοΰν τόν μεγάλο
  σκοττό. Την βοηθεία πρός τό 'σρατλ .
  Καΐ ό μέν Κίσινγκίρ εΤναι 'Εβραΐος καί Σιωνιστής, φανερός
  εχθράς τού "Ελληνισμόν Άλλα ό ΦΟΡΝΤ; Μην άπορεΤτε . Ό
  θΕΚΑΕυ ρθΚΙ) είναι μασόνος έχων τόν ανώτατον 33ον βαθμό
  απ·ό τού Ιουλίου 1962. "Επί πλέον είναι μέλος τής «Λεγεωνος
  της τιυήι» τού Γ)ΕΜΟ^ΑI ( = Σατανολατρικής οργανώσεως).
  ·3λέττε: «Έθνικο Μασοννκς Περιοδικό» τού Καναδά, τεΰχος Μαϊ
  °υ - Ίουνίου 1974 Ίερή ή Συμμαχία λοιπόν των δύο μεγάλων
  Ανδρκν, ά^ωιάτων άζ.ωμοττούχων των ΗΠΑ εναντίον τής μι-
  •ΦΠς Κύπρου ' Οσοι άκόμα άμφιδάλλουν γιά το τί έκπροσωπϊϊ
  ο διεθνής 'Ε&ρα.ομασονισμός γιά τό "Εθνος μας, είναι άθερά-
  ριομαντικοΐ..
  1. Ή διαβμωοη
  κοι έζοοθένηση
  τοΰ 'ΕλληνιονοΟ
  ΤΙ ηαράθεοΐ) των στοιχείων
  "ού άκολουθοΰν καΐ ή άνάτττυ-
  }.Π τοθ βλου θέματος, όφείλεται
  σέ εϊδϋΐό συνεργάτιι μας, ό ό-
  ηοϊθς γράφει τή εξής:
  *Μέοα αηό τή βάθη των αί-
  ώνων τό μίσος χαΐ ή άντι-
  ζηλία των Εβραίων κατά
  των Έλλήνων παραρί·νσυν
  αοβεοτα. Ό Έβραϊ<ηιός πολέμηοε τόν Έλληνιομό ΐιάντοτε ΰπουλα καΐ σκο- τεινά, ώοτε νά μην υπάρχη «•θνιχΛ, συνκρορά πού νά μην βμίσκεται στά παρασκή- νια ό άιμετανόητος Ίου- δαϊος εχθράς» (Νικ. ψα- ρουδάκιι: Σκοτειναΐ Δυνά¬ μεις καΐ Χριστιανΐ0μός. "Βκδοσις 3η). Στήν έποχή μας, μέσα στά πλαίσια τής πορείας τοΰ Διε- θνοϋς Σιωνιαιιοΰ πρός την Παγκόομια κυριαρχία, |ΐέ την βοηθεία των Μασόνων προκτό- ρων τού ο' δλες τις χώρες, ή διαλύση τής Έλλάδας είναι ·μιά οτα&ί·ρή έταδίωξη. Δέ Θά πρέ¬ πη λουτόν νά δι>μιουργή άπο-
  ρίες άν κατά την «βασιλεία» τής
  μασονικής χούνταΓ, ή άποδιορ-
  γάνωοιγ τής Έλλάδας εσημείω¬
  σε τόσην πρόοδον! Μέσα στούς
  87 μηνες τής Μασονοκρατίας,
  ουσσωρεύτηκαν χόαα έρείπια,
  ο' δλους τούς Τονιεΐς τής 'ΕΘνι-
  κής ζωής, πού μόνον ,μιά έχθρι-
  κή έττιδρομή θά ιιττοροϋσε νά
  συοχπορεύοιν
  Ή ούλλητΗη δλου αύτοΰ τοθ
  καταχθονίου σχεδίου γιά τη διά-
  βρωση και άποδυνά|ΐιοοΐ] τής
  Έλλάδας δέν ήταν ϋργο τής ή-
  γεσίας τής οτρατιωτικής χουν-
  τας. ΟΙ 15 Συνταγματάριχει;
  τοΰ «Έπαναστατικοΰ Συμβου-
  λίου» πού ήγήθηοαν τής έπανα-
  στάσεως, άπεδείχθησαν άνίδεοι,
  άνερμάτιστοι, καΐ άνίκανοι νά
  διοιικήσουν κι' &·α μόνον 'Υ-
  ποφγεΐο ή μεγάλο Όργανκηιό.
  Τό δΛο σχέδιο συνελήφθη καΐ
  κατεο-τρώθηκε άπιό τόν 'Εβραιο-
  μασονικό ένκέφαλο καί έξετε-
  λέσθΐι άΐτό τις δεχάδες μαοό-
  νους — ύπουργούς ττού πλαι-
  οίωναν τή ν μασονικίι χούντα.
  Κι' αυτώ ^γινε έντεχνα, άθόρυ-
  βα, μέ πολλή μαεστρία. Ό διε¬
  θνής 'Ε^ραιομαοονικός νοΰς,
  δεξιοτέχνης οέ παρόιμοιες δια-
  βρώσεις λαων καί εθνών, διηύ-
  θυνε άπό τό σκοτάδι την έτυ-
  χείρηση: «Δχάβρωσις τοΰ Έλ-
  ληνισμοΰ».
  Δυοτυχώς πολύ μικρά, έλά-
  χιστο ποσοστό τού λαοΰ μας άν-
  τελή<ρθη την συνωιιοσία πού έ- ξυφάν&η κατά τοΰ "Εθνους καΐ τής πατ.οίδας μας. Δύο βαοικά είναι οί τρόίποι ιά την έξόντωση ενός "Εθνους ενός ΛαοΟ: α) "Ο πόλενιος καί ή έχθρΐκή κατοχή. β) Ή Γενο- κτονία. «Γενοκτονία δέν είναι μόνον ή βιολογική έξόντωση ενός λα¬ οΰ. Γενοκτονία είναι καΐ ό εύ- νοι>χισμός καΐ ή άποδυνάιμωσις
  τοΰ "Εθνους, μέ τή διάβρωση,
  την σύνθλιψη καΐ τόν παραμε-
  ρισμό των πιό ζωντανων καΐ
  ποιοτικά ανωτέρων άτάμων, ό-
  μάδων ή τάζεων, μέ τή διαλύση
  καί άποσύνβρση των όργανικών
  δοιμων καΐ ζωτικότητας καΐ την
  εξάλειψη τοΰ αίσβήματος καί
  τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας
  τοΰ "Εθνους αυτού. "Ετοι 2να
  "Εθνος μετατριέπεται σέ μιά έκ-
  φυλισμένη άμορφη καΐ άδρανή
  μάζα «φελλάχων», ί'οωτερικά
  οβησμένων, πού γίνεταί ?ρμαιο
  τής οιαδήποτε συγκυρίας, πέ-
  φτει χωρΐς αντιδράση κάτω άπό
  την δεοποτεία ξένων καΐ παύει
  νά συμμετέ,χη στόν προσδιορι-
  ομό τής Ίστορικής μοίρας τού.
  "Ετοι άπεχώρΐισαν άπό τό προ-
  σκήνιο τής ίστορίας, λαοΐ καΐ
  πο.λιτιοιιοί που έ"<ρθα<·'αν στό στά διο αύτό». (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24. 9.74). Αύτό ακριβώς έπιχειρήθηκε κατά τα χρόνια τής Χουντοκρα- τίας, δηλαδή: α) Ή κάμφις τοΰ ς>ρονήματος — Ή διόβρωση τής
  ψΰχής των Έλλήνων. β) Ή
  κατασυκοφαντηθή καί δίωξη τής
  πολιτικής ήγεσίας. γ) Ή δια¬
  λύση τής Κρατικής μηχανής
  (Ένοπλοι δυνάιμεις — Σώ]ΐατα
  Άσςκιλείας — Δημοσία Διοίκη¬
  σις — Έθνική Παιδεία). δ)
  Ή δκΐσπάθηοπ τοΰ 'Εθνικοΰ
  πλοΰτου. (Οί σκανδαλώδεας
  συμβάσεις — Ή καταχρέωοις
  τοΰ Έλληνικοΰ κράτους). ε)
  Ή ήθική σήΜιπ (Τα σκάνδαλα
  — ή ήθική διάβρωση). στ) Ή
  έιπίθεση κατά τής θρησκείας καΐ
  τής 'Εκκλπσίας. (Οί θρησκευτι-
  κές Όργανώσεις κ.λ.π.).
  Α) Η ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΦΡΟ-
  ΝΗΜΑΤΟΣ — Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ
  ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  Κΰιμα στυγνής τροιΐοκρατίας
  άπλώθηκε σ' δλη την Έλλάδα
  άπό την πρώτη νύχτα τής 21ης
  Απριλίου. Πραγματωοό προγ-
  κρομ έξαηολύθη«£ άπό τις πρώ¬
  τες μέρες τής «Ίστοριικίϊς άλλα-
  γής». Χιλιάδες άνθρώπων κάθε
  ήλικίας καΐ φόλλου, ξεριζώθη-
  καν άπό τα απίτϊα τους, μαν-
  τρώθοκαν οέ γήπεδα καΐ πήραν
  τόν δρόμο τής έξορίας. Γυάρος
  — Παρθένι — Λακκΐ τής Λέ-
  ρου, «Ιναι ν/νωστά πιά σ' όλό-
  κληρο τόν κόσμο στρατόπεδα
  συγκεντρώσεως. Τάφαι ζωντα-
  νών νεκρών, τόποι άγωνίας καΐ
  άνελέητου ανθρωπίνου πόνου,
  στίγιματίΐ τοΰ πολατισμοΰ μας.
  Σέ ΐβ.000 άνήλθαν οί συλ¬
  ληφθέντες "Ελληνες καΐά την
  κηρύξη τής δικτατορίας. "Ελλη-
  ν«ς δλων των κοινωνικών τά-
  ξεων καί των πολιτακίόν άποχρώ
  σεων.
  "Ανθρωποι άΐίΧοΐ τοΰ λαοΰ,
  άλλά καΐ προσωτπκότητες τοϋ
  πολιτικοΰ κόσμου. Καθηγηταί
  Πανεπιστηιμίων, 'Επαστήμονες
  κύρους, έΐτίλεικτα στελέχη τής
  Άθηναϊκής κυρίως κοινωνίας,
  δλων των πολιτικών άποχρώσε-
  ων πλήρωσαν μέ στιέρηση τής
  πολιτικής τους ελευθερίας, μέ
  ταλαιηωρίει;, έζευτελασμούς, οΐ-
  κονομική καταβαράθρωση, τό
  «έγκλτιμά» τους, νά πιστευουν
  στήν έλιευθερία καΐ την δη,μο-
  κματία. Κι' άσΐ' αΰτούς 10.000
  έξορίστηκαν στά στρατόπεδα
  συγκεντ[«ϋθεως των νησιίόν καΐ
  σέ μακρυνά χωρία... Μιά άτμό-
  σφαιρα -η>ύ)ΐου άπλώθηκε στήν
  Έλλάδα.., Οί ουλλήψεΐς συνρ-
  χίοτηκαν ο' όλόκληρη την 7ε-
  τία... Κι' ί'·νώ γιά τή δτίμιαυργίυ
  /•νπιπώπείον στό τΓ,ωτΓρικό ή
  μασονοκρατοινμενη χουντα προ-
  έθαινε σέ όμαδικές άπολύσεις,
  ξανασυνελάιμβανε υστερΰ άπό
  λίγο τούς άπολυθέντες ή1 ουν-
  ελάιμβανεν άλλους. Σιγά - σιγά
  οί συλλήψεις μεθοδεύθηικαν.
  Λιγώτερες άλλά περισοότερο
  άντιπροοωηευτικές... Οί ουλ-
  λαμβανόμενοι προήρχοντο άπό
  δλες τίς κοινωνικές τάξεις, δλα
  τα έπαγγέλ,ματα, ώστε μέ την
  γνωστοποίηση χής συλλήψεώς
  των ή τρομοκρατία νά διαχύνε-
  ται σ' δλες τίς κοινωνικές τά-
  ξεις ο' δλα τα έπαγγέλματα.
  "Ενα κϋμα συστιγματικοΰ χα-
  φαεδισμοϋ ί,αΐιλώθηκε σ' δλη
  την Έλλάδα, πού παοακολου-
  θοΰσε καί κατασκόπβυε τα πάν-
  τα. Ή άστυνόμΐυση των Έλ¬
  λήνων έίωθαοε οέ οημείο παρο-
  ξυομοΰ. «Ποάκτορες» τοΰ καθε-
  οτδτος, στάλθΐ>καν στό έξωτε-
  ρικό γιά την παρακολουθήση
  καΐ άστυνόυ-ευση τ&ν Έλλήνων
  ί'ργατών καΐ φοιτητών στΐς ξέ-
  νες χώρες.
  Τα στρατοδικεΐα λειτουργοΰ-
  σον άκατάπαυστα. Σέ 4.439 ά¬
  νήλθαν οί καταδίκες Έλλήνων
  πού έστράφηραν κατά τής χούν-
  τας. 2.8ΟΟ "Ελληνες στό έζωτε-
  ρικό, έκεΐνοι πού ένηιμέρωναν
  την διεθνή κοανή γνώμη γιά την
  κατάσταοη ηού έπικρατοΰσε
  στήν Έλλάδα, στερήθηκαν την
  Ίθαγένειά τους... Νά γεννιί-
  σαι Έλληνας, νά μεγαλώνης
  οάν "Ελληνας, νά μορφώνεσαι
  Έλληνικά, κι' ή Μασονική
  χούντα νά σοΰ ά.ονιέται τίς ρί-
  ζες τής φυλής οου, είναι αα-
  δισμός...
  Νά ριλήσουμε γιά την μετα-
  χείρηοη των συλληφθέντων,
  Τίς άνακρίΛεις τους στήν ματω-
  βαιμένη ταράτσα καΐ στά μπουν-
  τρούμια τής Γενικής Ασφαλεί¬
  ας οτήν οδόν Μπουιμπου -
  λίνας;
  "II
  τίς ύψηλής έπιστη-
  μονικής οτάθμης άνακριτικές
  μεθόδους τοΰ Είδ. Άνακρ. Τιιή-
  ματος της ΕΣΑ; "Αναυδος, μέ
  κομ-μένη άναπνοή ό Έλληνικός
  Λαός μετά την «ώπελευθέρωση»
  άπό την μαοονιχή χουντοκρατία
  παρακολουθοϋσε τίς άνατριχια-
  στικές λεπτομέρειες τ&ν φρι-
  χτών βαοανιοτηρίων των Έλ¬
  λήνων πού εΐχαν την μοίρα νά
  πέσουν στά χέ.οια των ποαιτω-
  ριανών τής Μασονοκρατίας...
  'ΙΙ μασονυκή χούντα, )ΐέ μπηγ-
  μένα τα νύχια της βαθειά στό
  κορμΐ τής Έλλάδας προχωροΰ-
  σε άδίστίΐκτα στόν σκοτϊό της:
  Νά τσακίση τό φρόνημα των
  Έλλήνων, νά έζουδετερώσου /
  κάθε άντίσταοιι καΐ δύναμη άν-
  τιστάοεως ώοτε νά μεταβάλουν
  τόν Έλλιινικό Λαό σέ δβουλη
  μδζο, πού θά έκτελοΰοε ύπα-
  κουα κάθε έντολή των «Μεγά¬
  λων Άφενπκών»... Καΐ μέχρις
  ενός σημείον τό σχέδιο πέτυχε.
  Μία κάμψη τής ζωτικότιιτας τοΰ
  ΖΧΟΑΗ ΟΑΗΓΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδος Όθωνος 13
  Παραπλεύρως είσόδου ΘερινοΟ κινηματογράφου ΗΑΕΚΤΡΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286 485
  λαοθ, ε*να σπάσιμο τής άντοχής
  άντιστάσεώς τού, μία φοβία ρί-
  ναι Εκδηλή. θά χρβιασθή άρκε-
  τός χρόνος γιά νά ξανάβρη ό
  Έλληνίκός λαός την μαχητικό-
  τητά τού, τί» άδοϋ.λωτο φρόντμά
  τού οτό σημεϊο πού ήταν στίς
  20 Άΐΐριλίου 1967.
  Β) Η ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΉΣΗ
  ΚΑΙ ΔΙΩΕΙΙ
  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΗΓΕΣΙΑΣ
  Παράλληλα πρός την λυσαώ-
  δη προσπαθεία νά σπάση τό
  φρόνημα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ,
  την πίστη τού στήν Δηιιοκρατία,
  καί νά τόν μεταβάλη έ"τσι σέ
  λαό δούλων, ή μασονιχή χούν¬
  τα στράφηκε μέ μανία κατά τής
  πολιτικής ήγεσίας τοΰ "Εθνους.
  Άγρία έζαπολύθη, άπό τής πρώ
  της ημέρας τής χουντσκρατίας,
  έττίθεση εναντίον ολοκλήρου
  τοΰ πολιτικοΰ κόσμου. Δημόοι-
  οι ά,νδρες κύρους πού εΐχαν τι-
  μηθή μέ την ψήφον τοϋ Έλλη¬
  νικοΰ λαοϋ καΐ τόν εΐχαν κυ-
  βερνήοη επί σειράν έτών έσυ-
  κοφαντοΰντο ώς «Όλετήρες
  τοΰ "Εθνους» καΐ ώς «Φαυλο-
  κράτες». (Λεπτομέρεια: Ίδιαί-
  τερη ιιανία £δειξαν έ,ναντι τής
  οικογενείας Παπανδρέου, πού
  δέν παρέλειπε νά εκδηλώνη τα
  άντιμαοονικά της αίοθήιιατα).
  Ή λειτουργία των καμ·μάτων
  άπαγορευτηκε. Ό πολιτικός κό-
  σμος στό ούνολό του συνελή¬
  φθη, φυλακίστηκε, έξωρίστηκε.
  Ή "Ελλάς βρέθηκε χωρΐς πολι-
  τική ζωή καΐ χωρΐς πολιτική ή-
  γεοία. Ό Ελληνικάς Λαός στε-
  ρήθηκε ίτσι τίς ύπηριεσίες πε-
  πειραμένων δημοοίων άνδρών,
  μόνων Ικανών νά χειριοθοΰν
  Έθνικά θέματα, μέσα οτά πλαί¬
  σια των περιπλόκιυν έξειδικευ-
  μένων προβληιμάτων τοΰ συγ¬
  χρόνου κόσμου. Τό πηδάλιο τοΰ
  "Εθνους βρέθηκε, μ* αυτόν τόν
  τρόπον, στά χέρια άνθρώπων ά-
  νεριματίστων, άνιδέων, άναρμο-
  δίων, φαύλων, πραγματικών
  σκυβάλων πού δέν εΐχαν την
  παραμικρή ιδέαν άπό την διακυ-
  βέρνηση μΐδς χώρας... Καί εί¬
  ναι γνωστό ποΰ ώδηγ,ήθηίκε ή
  Έλλάδα μέ τα κατορθώιιατα
  των ΈθνοσωτήρωνΗΙ...
  Ταυτοχρόνως δΊμως, μέ τό
  σταμάτη'μα τής πολιτικής ζωής
  τής χώρας, σταιμάτηοε καΐ ή α¬
  νανέωσις των πολιτικών στελε-
  χών, πού γινόταν αυτομάτως
  μέσω τοϋ Κοινοβουλίου καΐ των
  κομιιάτων. Τό χτύπημα γιά τόν
  άποκεφαλισμό τοΰ "Εθνους άπό
  την φυοική πολιτιχή ήγεσία του
  ήταν έ"τσι διτιλό. "Οχι μόνον γιά
  τό παρόν άλλά καί γιά τό μέλ-
  λον. Τό άκέφαλον άπό πολιτι-
  κή ήγεσία "Εθνος είναι μιά 8-
  βουλη μάζα πού εκτελεί πειθή-
  νια τίς έντολές των κυρίων της,
  έσωτερικών καΐ εξωτερικών.
  Ό πολιτικός άφανισμός τού στό
  μέλλον δέν είναι δύοχολος.
  Γ) Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ
  ΜΗΧΑΝΗΣ
  Σπάνια στά 150 χρόνια τής έ-
  λεύθερης πολιτικής ζωής τοΰ
  νέου Έλληνισμοΰ μπορεΤ νά
  βρεθί) παράμοια εΐχόνα έξαρ-
  θρώσεως τοΰ κρατΐκοθ μηχανι-
  σμοϋ άποδιοργανώοεως κα} σή-
  ψεως της Διοιιαν-τωΓ. Κοινι'-νας
  κλάδσς της δέν έζέφυγε ά,πό
  την έζυγίανση των Συνταγιμα-
  ταρχών.
  1) ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  «Οί ένοπλες δυνάμεις τής χώ
  ρας δέν διέφυγαν την φθορο-
  ποιόν έπάδραοιν τοΰ καθεοτώτος
  πού ΰποτίθεται δτι προήλθεν ά-
  τϊό τούς κόλπους τού καί τοΰ ό-
  ποίου ύποτίθεται δτι απετέλε¬
  σαν έ"ρ€ΐοιμα... Ή υμάς των συ-
  νωμοτών ·πού κατέλαβεν την ε¬
  ξουσίαν μέ παραπλανητικάς με-
  θόδους, δέν έκπροσωτΐοΰσεν τίς
  ίίνοπλες δυνάμεις. "Εθεσαν α¬
  πλώς υπό τόν ϋλεγχόν τους —
  κρίμασιν οίς οίδεν Κύριος 2ναν
  όριοιιένον μηχανισμόν καί «έ-
  βραχυκύκλωσαν τίς έ*νοπλες δυ-
  νάμβις». («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 15.
  10.74).
  Οί έκχαθαμίσεις ήρχισαν άμέ-
  σως μετά την 21 ην Απριλίου
  καΐ συνεχίστιικαν άλεπάλληλες
  όλην την κοσ.μογονικΐΥν 7ετίαν.
  Άξιωματικοί μέ έλεύθερη, ά-
  δούλωτη συνείδηση, προσηλωμέ
  νοι στό καθήκον,, μαχηταί τοΰ
  συμρορποπολέιμου καα τής Κο-
  ρέας, στελέχη έμπειροπόλεμα,
  μέ τεραστία διοικητική πεϊρα ά-
  πεστρατευτηκαν. Συνολικώς κα¬
  τά την 7ετή μασονοκρατιχήν κο-
  σμογονίαν 25ΟΟ άξιωαιατικοΐ τοΰ
  Στρατοΰ, τοΰ Ναυτακοΰ καί Ά-
  εροπορίας άποστρατεύτηικαν.-
  "Οχι λίγοι άτι' αύτούς έδιώχθη-
  σαν, φυ.λακίοτηκαν ή ύξορίστη-
  καν γιά την άντίθεσή τους πρός
  τούς έθνοοωτήρες πού έξανδρα-
  πόδησαν τό "Εθνος... Μιά άπό
  τίς αίτίες άποστρατεύσεως αξιω¬
  ματικών ήταν καΐ ή στάση τους
  έναντι τοϋ Μασονισμοΰ. Άνώ-
  τεροι άξιωματικοί άντίθετοι
  πρός τόν μασονισμό ή άρνηθέν-
  τες νά «μυη^οΰν» στά τεκτονικά
  νά'ματα, άπεοτρατεύτηκαν μέ
  γβλοΐες δικαιολογίες.
  «'Εξ ΰλλου μέσα είς τό θώμα
  των έν ενεργεια αξιωματικών
  ή πβιθαρχία, ή εύθυτητα, ή εΐ-
  λικρίνεια, άλλά καΐ ή έννοια
  τής Ίεραρχίας κλονίστηκαν.
  τοποθετήοεις καί προαγωγές
  έγίνονταν μέ κριτήρια άφοσιώ-
  σεως πρός την Κυβερνώσαν ό-
  μάδα καΐ ΰχι μέ κριτήρια καταλ¬
  ληλότητος. ΟΙ άξιωματΐκοΐ εΐ-
  χαν διαιρεθή οέ εΰνοου^ίένους
  καΐ ιιή τής χούντας «καπετανά-
  τα» άλληλοϋποβλεπόμενα, εί¬
  χον δηιυουργηθή ιιέοα στόν
  στρατό. Κατώτεοοι άξιωματικοί
  έ+ιπιστοι τοΰ καθεστώτος, παρα-
  κολουθοΰσαν καί ήλεγχαν τούς
  άνω-πέρους των». («ΚΑΘΗΜΕ¬
  ΡΙΝΗ» 15.10.74).
  Ό -μασονικός βαθμός τοϋ άξι-
  ωματικοΰ ήταν οπουδαΐο ιιροσόν
  γιά την βαθμολογχκή του έξέλα-
  ξη. Μέ αυτήν την όποδιοργά-
  νωοΐν, τό άξιόμαχον τοΰ στρα-
  τειτματος είχ€ πέση. Χαρακτη-
  ριστική ή δήλωσις τοΰ Ύπουρ-
  γοϋ Έθνικής Άρύνης κ. Ε. Α¬
  βέρωφ — Τοσίτσα τόν Αυγου¬
  στον, πρός ξένον ανταποκριτήν:
  «Έξοδεύω τόν ιπερισσότερον
  χρόνον μου κάθε ημέραν διά νά
  άποκαταστήσω τίς ένοπλες δυ¬
  νάμεις είς επίπεδον πολεμικής
  έτοιμότηντος»...
  'Βκεί, α ■ αύτό τό σημεΐο εΐ-
  χε καταντήσει ή μασονιχή χούν¬
  τα την άοπίδα τοΰ "Εθνους.
  2) ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Άίΐοτελ^ί «κατόρθωνια» άλλά
  καΐ πλήγμα κοτά τής έσωτ^ρι-
  κή<; άσφαλείος καΐ τάξεως, 6 κλανκηιός τής Γρπιστοούνης τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ πρός τα Σώ¬ ματα Ασφαλείας πού εδημιούρ¬ γησεν ή χούντα. Άπό την τυ- φλή έμπαοτοούνη Πού ίίτρεφε πρός αϋτά το "Εθνσς, ή 7χρονη ιΐασονοκρατία κατόρθΤυσε νά δη¬ μιουργήση την πεποίθηση δτι ιιεταβληθήκανε οέ δργανα κα- τατυραννι'ισεως των Έλλήνω. Τί νά πρωτοαναψέρη κανείς, α) Τα κελλιά των βααανιοτη- ρίων οτά άστυνομεκά κρατητή- ρια, β) Την ήρωική τους «δρδ- οι» κατά την στικιγή τοϋ Πολυ- τεχνείου, γ) "Η την κόλαοιν τοΰ Ρυθμιστικοΰ Κέ<ντρου, μέ τούς άγρίους ξυλοδαρμούς καί κακοποιήρεις των τραυματισμέ- νων παιδιών τοΰ Πολυτεχνείου την νύχτα τής 16ης Νοεμβριού, Ξυλοδαρμοί καΐ κακοποιήοεις τ/χιυματιών!!! Κάτι άσύλληπτο γιά την Έλληνική ιμυχή!!' Ή μασονική χούντα καί τα τυφλά οργ-ανά της πιστεύοντας · στήν μασονική προοτασία καί ά- τΐ'μωρ'ησία εχλεύασαν κάθε ιδέ¬ αν άνθρωπιοτιοΰ!!! Ή ίκανοποί- ηση ενός άσίγαστου μίσους κα¬ τά παντός όντιτιθεμένου στόν ΐιασονικό παράδεισο πού είχαν εγκαταστήση, κυριαρχοΰοε σέ κάθε τους ενεργεια. Μέ την καταρρεύση τής Χούν τοκρπτίας, ή σήψη στήν Άστυ- νο)ΐία ήταν πλέον τόσο κραυγο- λέα ώοτε νά μην ]ΐπορή νά την ανεχθή καί αύτός ό μασονικός «ΕΛ. ΚΟΣΜΟΣ». Στΐς 10.9.74 γράφει: «.. ,'Η κατάσταση είς τό Σώμα κάθε άλλο παρά ευ¬ χάριστος είναι. Παρατηροΰνται κρούσματα άποουνθέσ?- ω ς... (πού) ίίχουν δημιουργή¬ ση άκρως επικίνδυνον άβεβαιό- τητα. Είναι άνάγκη λοιπόν νά τερματισθή αύτη ή κατάστα¬ σις»... 3) ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή «Έξυγίανσις τής Διοική¬ σεως» διακηρύχθηκε άπό την χούντα ώς ίίνας άπό τούς πρώ- χους στόχους της. Άλλά ΰκι νιόνον έξυγίανση τής Διοικήσε¬ ως δέν έΎινεν, άλλά μείωοις τής δυναμικότητος καΐ αποδόσε¬ ως της λόγω τής συστηιματικής άποδιοργανώοεως στήν όποία έ- πιδόθηικε μέ πολλή επιτυχίαν ή χουντο - μασονία. Ή έπιδρο)ΐή της στήν Κρατιική Μηχανή )ΐ^: α) Τίς άλεπάλληλες έκκαθαρί- σεις των Δηαιοσίων λειτουργών β) Τόν έξαναντςαομό ά.λλων σέ παραίτιιση, γ) Την άνατροπή τής Ίεραρχίας, είχεν όδυνηρές συνέπειες στήν δλη δου.ή καΐ ά- ποδοτικότητά της. 5.ΟΟΟ κρατικοί λειτουργοΐ, ά- πολύθηκαν, ύποβιάστηκαν, με- τατέθηκαν κατά την μασονο - χουντική κοσμογονία. Μετβξύ αυτών άπειράριθιιοι είναι δσοι δέν ήσαν μασόνοι, εγνώριζον πολλά περί μασονισμοΰ, καΐ οθ- τε έδέχοντο νά ιιυηθοΰν. Τό «φοκέλωρμα» έν συνεχεία δλων τί)ν δηιμοσίων ύπαλλήλων άπα την Άστυνομία, την Κ.Υ.Π., Στρατιωτιικές ιιονάδρς, χοί 6 ν ούδωτος χαφιεδισμός δηιμιούρ- γησαν κΐ|ΐα διαβολής, φόβοιι, δυοπιστίας καΐ άν*·υθυνότητοι;. Στίς θέσεις - κλειδιά έτοιιοθετή- βηίκιν ιιαοόνοι, ί·νώ ή προαγω- γή αλλων ρξαρττνβηκε άπό την «μύηοή τους» οτόν )ΐπσονιοιιό, Στό έ-πόιιενο: Ιί ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΠ ΤΗΣ ΈΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜ Ι Λ£
  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1*75
  ΖΕΛΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚλΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕ ΤΙΣ «ΕΥΛΟΓϊΈΣ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ
  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΛΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΣΙΦΛΙΚΙ
  ΤΟΥ ΜΟΝ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
  Νά μή γίνη ό Έπανωσήφης γέφυρα γιάνά δημιουργηθή εναςνέος "Μπέηκερ,,
  ΤΙ ΑΕΝΕ ΟΙ ΚΠΤΟΙΚΟΙ ΚΒΙ .ΚΤΗΜΟΝΕΣ Τ9Μ ΓΥΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΝ
  ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΑΕΝ ΕΓΙΝΕ
  Ό Οιοικπτπς τής Βάοεως Γουουΰυ
  άρυήθπκε άπάυτηση σέ έοωτήματαμας
  ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜήΕΙ ΣΤΟ
  ΟΕΡΑΗΤΕΜΕΝΤ Ορ ΤΗΕ
  Το «τσιί
  ίχ**^*·**.
  Κρήτης» Πέτρου Γαρουφαλιά
  Οί άττέραντες έχτάσεις τού, ίβγαλαν εφέτος την ιτρώτη σοδε.ά κριθσρι, γιά τις άναγκες της
  μπύρας ΦΙΞ. Έπίσης, στήν περ.οχή των 30 χιλιάδων καί -λέον στρεμμάτο,ν που ττηρε ό Γαρουφαλ,ας γ.α 50 χρόν.α ϊχε. *^*" ^ ^" χ ςσϋνεχ,^η
  λες κρ«σοστάφυλ«. Στό 6άθος άρ.στερά τό ίστορ.κό μοναστηρ. Τοπλοΰ μέ τοΰς δυό τελευτα,ους καλογερους, ττου «έκλε.αον -, δουλε,α» με τον,συνεχ''η
  τής Χούντβς. Πο,ός περίμενε δτ, τό ήρω,κό ίστορ.κό Μονο-τήρ,, γνωστό γ,ά τίς θνο-ίες τού στό 6ωμό τής λεφτερ,άς, ττου δέν μπορεσαν να το κυρ.εψουν
  τόο-οι έχθροί θσ πσραδ.νότσν, ά—ό τοΰς σύγχρονους 'Εκκλησ.αστ.κούς άρχηγούς μας, ο-τόν ό,ρχηγό των φασ.ατικών ίΒεών Πέτρο Γαρουφαλ.α
  Καί μιά άπάυτηοη τοθ Δ)ντοΟ μος ότου Ώγιο Κρήτης κ. Εύγέυιο
  Κύριον
  Μόνον Χάρην
  Δημσιογράφθν
  Εφημερίς «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Θεσσαλονίκης 15
  Ηράκλειον
  Άγαπητέ
  Συμφώνως
  Χαρή,
  πρός την τηλεφω¬
  ά ΰ Ά
  Συμφώνως ρς η η
  νικον σας επαφήν μετά τοΰ Άε-
  ροσταθμοθ έλαβον γνώσιν των
  έρωτήσεών σας, καϊ πληροφο-
  ρώ υμάς ότι έν όψει τού γεγο-
  νότος δτι τό καθεσώς δλων των
  Άμερικανικών Βάσεων έν 'Ελλά
  δι είναι την στιγμήν αυτήν τό
  θέμα των συζητήσεων με.ταξύ
  των κυδερνήσεων Ελλάδος και
  ΗΠΑ, πιστεύεται ότι αί έρωτή-
  σεις σας δια τόν Άεροσταθμόν
  Ηρακλείου, δέον όπως άττευθυν
  βοθν πλέον αρμοδίως είς το
  Ελληνικόν "Υπουργείον Πλη¬
  ροφοριών, τού θέματος τελούντος
  υπό την δικαιοδοσίθΛΐ των
  ΕΟχσριστώ
  Μετά τιμης
  ΕΟννΊΝ Μ ΒΙΝΒΕΗ
  Σ μήναρχος
  ΑΗΠΑ ΔιοιΚΓγτής
  ΟΙ έρωΐΑατοιβ πού ·6ποβΑΛαρβ
  Συνέχεια έκ τής 1ης σιλίδο»
  καί έττέμδητε διά κατάργησιν
  «τσάρου» Γαρουφαλιό, διότι ή¬
  δη λαός ε'χει άναστατυθίΐ, μέ-
  ρος δέ αυτού και κυρίως άκτή-
  μονες ττροειδοποιοΰν γισ αθτο-
  άμυνα καΐ αντίδρασιν.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθυντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΟ ©ΕΜΑ
  ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ
  Έν τώ μεταί,ϋ άπό δεύτερη έατί-
  σκεψή μας στις περισχές των γύ
  ρω χωρίων τής μονής 'Επανω-
  σήφη, προκύπτουν τα εξής:
  1. Οί κάτοικοι έχουν άνα
  τυπικώς τα ήγουμενοουμβούλια,
  τα οποΐα ούσιαστικώς δμ.ως εϊ-
  ναι άνεύθυνα, λόγω τού δτι οί
  μοναχοΐ πού τα άπαρτίζουν, δέν
  είναι δυνατόν νά έχουν ίχανό-
  τητες συντάξεως τέτοιων δρων
  συμβάσεων οϋτε νά κλείνουν
  τέτοιες μεγάλβς δουλειές πού
  κρύβουν πολλά τερτίτπα.
  Ούοιαοτικά ύπευθύνους θεω-
  ρεϊ ό λαός τούς έπικεφαλεϊς
  της Έκκλησίας μας καΐ κυρίως
  δσους σχετίζονται τυτοκά μέ τό
  θέμα, σάν μέλη τοϋ Συμβουλίου
  τοΰ Όργανισμοΰ Μοναστηρια-
  κής Περιουσίας καί τοΰ Κβντρι-
  Ό κοινοτικός σύμδουλος τής Καρκαδιώτισσας κ. Καράτζης
  δήλωσε δτι. αν δέν λάβη τα άτταιτοθμενα μέτρα δικαιώσε·
  ώς μας ή κυβέρνηση, θά Φτάσωμε στά άκρα, ττάντως τα
  χωράφια δέν τ' άφήνωμε Γραφεΐα δέν ζητοθμε, ζητοΰμε
  χωράφια».
  στατωθεϊ και δυσφοροϋν, αδυ¬
  νατούντες νά πιοτέψουν πώς
  ή 'Εκκλησία τούς άγνοεΐ καΐ
  ττεριορίζεται είς εξυπηρετήσει
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Μεταξοχωρίου κ. Μπέρκης,
  λωσε. «Ή περιουοία τοΰ 'Επα-
  νωσήφη είναι πάνω άτιό 20 χι-
  λιάδες στρέμματα κι £χει καΐ σέ
  ίίλλα μέρη περιουσίες, δττως
  στόν κάμπο τής Μεσσαράς 1.500
  οτρέμματα, καΐ στά Ξερά Ξύλα
  3 μέ 4 χΐλιάδες εύφορώτατα
  στρέμματα ττού άποτελοΰνε ε*να
  άατό τα πλουσιώτερα μετόχια
  τοΰ Μεραμΐΐέλλου τό όποϊο δί-
  νει την εΰκαιρία σέ κάθε 4 χρό-
  νια νά νίνεται κεφαλαιοΰχος 2-
  νας καλόγερος, πού ξειανά άΐώ
  τόν Έπανωοήφη καΐ νέμεται
  8,τι ίίχει καΐ δέν £χει ή περιου-
  οία αυτή τής Μονής. Κι' εμείς
  ζητοΰμε ψίχουλα, νά τα
  πληρώσω'με κιόλας καΐ δέν μδς
  τα δίδουν μόνο άβαντέρνουνε
  τις μεγάλες έταιρεΐες».
  κεφαλαίου άγνοώντας τόν κοι
  νωνιχόν ρόλον της.
  2. θά προσπαθήσουν μέ κάθε
  μέσο νά άττοτρέιιιουν την άδι-
  κία, ματαιώνοντας την πλειοδο
  οία της 13ης Ιουλίου
  3. "Ηδη προσέφυγαν διαιμαρ
  τυράμενοι πρός τίς τοτπκές Νο-
  μαρχιακές 'Ετητροπές των Κομ
  μάτων.
  4. Μάς εδήλωσαν δτι προε-
  τοι<μάζονται νά κατέλβουν οί· διαμαρτυρία ή όποία θα έχη τό- ττο συγκεντρώοεως την πλατεϊα Άγίου Μηνά. καΐ κατά την όηοίαν βεβαίως δέν θά περιορι οθοΰν μόνο στό βναμμα κεριοϋ ό. Πισπεύουν δτι άδικοΰνται σάν άκτήμονες, ήιμιακτήμονες, δτομα καΐ συνεταιρισμοι καΐ δτι θά διεκδιχήοουν τό δίκαο τους μέ νάμιμα ά\ά δυνομικά μέοα. 01 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 'Υπεύθυνοι γιά τόν λαό. ό ό- Οοΐος τσύς καταγγέλλει, είναι κου Έποπτικοΰ Συμβουλίου αύτοΰ. Καΐ γιά τίς δύο περιπτώσεις, μαζΐ ύπεύθυνοι, πλήν τοΰ Άρ- χιετησκόπου κ. Εύγενίου είναι οί Μητροπολίτας κ.κ. Φιλόθεος Σητείας, Δημήτριος Πέτρας, καΐ Τιμόθεος Άρκαδίας, ώς μετέ- χοντες στά τΐαραπάνω συμβού- λια. Ό λαός περιμένει άτώ τούς ϊδιους καΐ/τούς άρμοδίαυς τής Πολιτείας νά μάθη τό ποσο¬ στόν τής ευθυνής ϊ μή ενός ε¬ κάστου . Έκείνο τό όΐιοϊο εμείς τούς καταλογίζαμε καΐ κυρίως τοΰ έΐπκεφαλής τής 'Εκκληοίας Κρή της κ. Εύγενίου είναι δτι έίτρε- πε και εΐχαν χρέος νά προλά- βουν τό διασυρμό πού γίνεται είς βάρος τοΰ άνεύθυνου κατώ- τερου κλήρου καΐ τής Έκκλη¬ σίας γενικά, άπό πράξεις ή πα- ραλείψεις τους, συνδεόμενες μέ τέτοιας εκτάσεως άπαράδεκτα, τρομακτικό, άντιλαικά σκάνδσ- λα, άσυμβίβαστα κυρίως μέ τόν κοινωνικό ρόο ττίς Έκκλησίας. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τό Συιμβούλιο τοΰ Όργανι- σμοΰ Μοναοτηριακής Περιουσί¬ ας άΐτοτελοΰν οί εξής: Άρχιεπίσκοπος κ. Εύν/ένιος. Μητροπολίχης κ. Τιμόθεος. Δ)ντής Νοιμαρχίας Ηρακλείου Δ)ντής Άγροτικής Τραπέζης Ηρακλείου. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ Κ. Ε. Σ. Τό Κ.Ε.Σ. (Κεντ,ρικό 'Επο- πηκό Συρβούλτο) πού είναι τό άνώτερο αργανο τοΰ "Οργανι¬ σμόν Μοναστηριακτΐς Περιουσί¬ ας, άποτελοϋν οί εξής: Άρχιειΐϊίοκοιπος χ. Εύγένιος. Μητροπολίτης κ. Δημήτριος. Είσαγγελεύς "Ηρακλείου. Δ)ντης 'Βθνικΐν: Τραπέζης 'Πραχλβίου Υπάλληλος Νομαρχίος ΙΙρακλείου. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ό "Αγιος Κρήτης κ. Εύγέ¬ νιος, σέ έΐώοχεψη πού τοΰ 6κα- νε άθηναίος ουνάδελφος εΐχε την... εύγένεια νά χαρακτηρίση την εφημερίδα μας «ώς μή σο¬ βαράν» Λυπούμαστε γιά τόν ναραχτηρισμό, οχι διότι τό εΐπε ό κ. Εΰγένιος, άλλά διότι συμ- πίπτει ό ϊδιος κύριος νά είναι ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης Καΐ έ- πειδή δπως είναι γνωστό, ή γνώ μη ενός Αρχιεπίσκοπον γιά Ενα ταηεινό διτίμοσιογράφο (πού κα¬ τά σύμπτωση αυτή τή στιγμή έ- τατίθεται κατό τοΰ Σιωνισμοΰ καΐ τής Μασονίας) είναι βαρύ- νουσα καΐ £χει, συγχρόνως, σο- βαρές έπιπτώσεις, καί γιά τό πρόοωπό μας καΐ γιά δσα γρά- Ό διχηγόρος των άκτημόνων περιοχίίς Έΐτανΐϋσήφη κ. Βαγ- γέλης Βρέντζος, ττοϋ μδς θθήθη- σε πραγματικά καϊ κουμάστηκε μαζί μας στή -προσπαθεία τής ά- ποκαλύψεως τοΰ κοινωνικοΰ έκ- κλησιαστιχοϋ σκανδάλου. Τεκμη ρίωσε, .μέ δηλώσεις τού, την πα- ρανο"μία τής συμβάσεως Τοπλοΰ καΐ τής πλειοδοσίας Έπανωσή- φΐ|. φομ«, ϊχομε χρέος κυρίως γιά τό δεύτερο, νά δοΰμε ποίου έ>κ
  των δύο οί πράξεις, έμάς ή τοϋ
  κ. Εύγενίου. είναι σοβαρές ή
  δχι.
  Έτοιμάσετε λοιιπόν τα άττοδει-
  κτικά οας στοιχεία κ. Εΰγένιε,
  γιά νά στηριίζετε τό χαραχτηρι-
  σμό σας δτι ή εφημερίδα μας
  δέν είναι σοβαρά (αρα καΐ δσα
  γράφει περί Σιωνισμοΰ καΐ Μα¬
  σονίας δέν είναι σοβαρά καΐ αν¬
  τιλαμβάνεσθε "Αγιβ Δέθϊτοτα τί
  σι>μασία έ^χει αύτό) καΐ οθς ύπό-
  σχομαι νά έτοιμάοω καΐ έγώ τα
  δικά μου γιά νά διαπιστώσω επί
  τέλους ποία μυστικά κρύβετε
  σέ πολλά σπ'μεϊα πού σδς κατα
  μαρτυροΰν, καΐ νά δ© ποιές δυ¬
  νάμεις οάς όδηγοϋν σέ τέτοια ά-'
  τοπήματα. Άντΐ νά μέ συγχα-
  ρήτε κ. Εΰγένιε γιά τό δ υ -
  σ κ ο λ ο καΐ έπικίνδυνο
  γιά μενά έργο πού κάνω αυτή
  τη σαγμή χτυπώντας τίς σκοτει-
  νές δυνάμεις τοΰ Σιωνισμοΰ
  καΐ τής Μασονίας, Ερχεστε καΐ
  βάλΑετε εναντίον τής προσπα-
  Θβίας μου, ΰποστηρίζοντας έμμέ
  σως τούς πρώτους έχθροϋς τής
  Όρθοδοξου Έκκλησίας, τής ο¬
  ποίας εΐσπε έΐβκεφαλής, τούς
  Σιωνιστές καί τούς Μασόνους.
  Και έατειδή γνωρίζετε δτι οί
  ακοτεινές αϋτές δυνάιμεις, 6-
  χουν είσχωριήσει μέσα καί σπιν
  Έκκλησία μας άκόμη, ύποστη-
  ρίζοντας μιέ ϊ>περΓΐ<ϊ>άνεια οί 'ί-
  διοι δτι βχουν ίερωμένους Μα-
  οόνους, θά δ*εί>ευνήρω κ. Εύγέ-
  νιε αν παίζοντας μέ τό χαρα-
  χτηρισμό πού μοΰ δώσατε τό
  παιχνίδι των σκοτεινών δυνάμε-
  ων τό κάνετε έιπειδή εΐστε τυ¬
  χόν Μασόνος ή δργανο τής Μα¬
  σονίας π γιατι έχετε στεναχω-
  ρηθεί πού άποκαλύπτω άπό την
  «Άλήθεια», τίς έγκλιηικιτικές
  σχέσεις Μαοονισμοΰ καΐ Δικτα-
  τορίας, τής οποίας ύπήρξατε —
  δυστυχώς — συνεργάτης, ύπο-
  στηρικτής καΐ ύμνητής.
  "Ηγκηκεν ή ώρα λοιπόν κ.
  Εύγένιε νά κάνωμε μιά δΓ>μόσια
  συζητήση καΐ μιά δρευνα σέ βά-
  θος, γιατΐ οδς εΐπα καΐ παραπά-
  νω, δέν εΐοτε μόνον ό Εύγέ¬
  νιος Ψαλλιδά^ης, άλλά καΐ ό
  Άρχιεττίσκοπος Κρήτης.
  Σάν ταπεινό, έπομένως, πρό-
  βατον τοΰ ποιΐμνίου σας, £χω
  χρέος καΐ έκ τής Ιδιότητος μου
  γιά £να λόγο παραπάνω, νά διε-
  ρευνήοω δσα σδς καταμαρτυ-
  ροΰν, εάν είναι άλήθεια ή δχι
  διότι οή'μερα τα «προβατα» τοΰ
  χριστιανικοΰ ποιμνίου ϋχουν κα-
  ταλάβει δτι ό άρχηγός τής Έκ¬
  κλησίας μας, ό Χρισίός, εΐπε:
  έρεύνα καΐ πίστευε.
  θά έρευνήσω λοιηόν, πρός
  χάριν τοΰ κύρους τής Έκκλη¬
  σίας ΚρΓρης, καλότηςτα καΐ άν-
  τικ€ΐμενικά, γ)ά νά δώ εάν συν-
  εχίζετε νά φέρετε δικαίως την
  Ό Πρόεδρος τού συνεταιρισμόν
  Μεταξοχωρίου κ. Χαιρέτης εΐ-
  πε: «θά προσπαθήσωμε νά μα-
  ταιώοωιμε την πλειοδοσία, άλλά
  ό συνεταιρισμός μου, βν γίνη θά
  πάρη μέοος κι' άς χρεωθή κι'
  άπό την Τραπέζα γιά την έγγύ-
  ηση καϊ τα έίξοδα, γιατϊ δένείναι
  δυνατό νά αφήσωμε τα χωράφια
  των πατεράδων μας νά τα πά-
  ρουν οί κεφαλαιοΰχοι. Μόνο
  πού θά προσπαθήσωμε καΐ πι-
  στεύω νά τό πετύχωμε, νά άλ-
  λάξωμε τούς δρους πού είναι ά-
  σύμφοροι πρός ενός και συμφέ-
  ροντες πρός τίς έταιρεϊες».
  λιέξιν την οποίαν σ&ς εφώναξε
  ό λαός δταν χειροτονηθήκατε,
  «ήξιος» η την προδώσατε όπό-
  τε εΐστε «άνάξιος».
  Πιστέφτε με 8τι θά χαρώ,
  παράτΐςκαταγγελλίες καΐ τίς εν¬
  δείξεις, νά συμβαίνη τό πρωτο,
  δχι, έπαναλαμβάνω χάριν τοΰ
  προσώπου σας, άλλά χάριν τοΰ
  τίτλου τόν οποίον κατέχετε Σε-
  βασμιώτατε "Αγιε Κρήτης.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 1.
  — Τι γνώμη ίχετε, κατ' αρ¬
  χήν, γενικώς γιά την £νταση
  ποϋ £χει δΐϋμιουργηθεί ατίς σχέ-
  σε'ις μεταξύ Έλλήνων καΐ Ά-
  μερικανών, έξ άφορμής καΐ κυ¬
  ρίως τοθ θέματος των Βάσεων,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 2.
  — Ποΰ άιποδίδετε την σπου-
  δαιότητα τής Βάσεως, την όηοί¬
  αν αυτήν την στιμήν διοΐχεϊτε,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 3.
  — Μέ τα μηχανήματα πού
  διαθέτει ή Βάσις σας, είναι δυ¬
  νατόν νά έξυπηρετήσετε σκο-
  πούς αλλους πέραν των τηλεπι-
  κοινωνιακών,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 4.
  — "Εχω την πληροφορία δτι
  στρατιώτες τής Βάσεως σας, σέ
  συνεργασία μέ "Ελληνες άσχο-
  λοΰνται μέ την έμπορία καΐ κυ-
  κλοφορία ναρκωτικων, είναι ά-
  λήθεια,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 5.
  — "Εχω την πληροφορία δτι
  τό δη<μοσίευμα ποϋ εΐδε πρό μηνίάν τό ιρώς τής δημοσιότητος άπό την εφημερίδα «ΒΗΜΑ>
  σχετικά μέ άνταηόκρισι Άμερι
  χανοΰ άπό τό Ήράκλειο καΐ μέ
  φιλοτουρκικό περιεχόμενο, όφε
  λετο και άνήκε σέ ατομο πού ύ
  πηρετοϋοε στή Βάοτ) σας, εΐνα
  άλήθεια,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 6.
  — Ύπάρχουνε χώροι τής Βά-
  σεώς σας πού δέν έπιτρέπεται
  νά τούς επισκεφθούν "Ελληνες
  έργαζόμενοι σέ σδς. Αύτό όφεί-
  λεται στό δτι δέν Εχετε έμϊηστο
  σύνη γιατί κούβουν σοβαρά μυ¬
  στικά τοΰ Άμερικανικοΰ Κρά-
  τους, γ) απλώς γιατΐ οί "Ελλη¬
  νες αύτοΐ δέν είναι εΐδικοΐ γιά
  νά χρησιμοποιήσουν τα μηχανή¬
  ματα πού ύπάρχουν σ' αύτούς
  τούς χώρους,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 7.
  — Εϊχατε έγκαταστήσει στήν
  περιοχή Ζίρου (Μάρε καΐ Ξερό-
  κια'μπο) λυόμενα κτιοιακά κατα-
  σκευάσματα τα όποϊα ήσαν πλη¬
  σίον των Έλληνικών 'Υ—ιρεσι-
  ών ΟΤΕ,κα1 Βάσεως ΝΑΤΟ.
  μέ διάφορα μηχανήματα, λέ-
  γοντας δτι ήσαν μηχανήιματα
  παρακολουθήσεως τί&ν καιρικών
  συντ>ηκων, είναι βντως έ*τσι και
  αν ναί,/&έλω νά μοϋ πήτε, δέν
  υπήρχαν αλλοι χώροι πού νά
  άπέχουν άπό συγγενεϊς έλληνι-
  κές ύπηρεσίες,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 8.
  — Στή Βάση σας νομίζω δτι
  φιλοξενεϊτε τακτικά συναδέλ-
  φους σας καΐ γενικά Άμερικα
  νούς άπό βλλες Βάσεις καΐ ύπη¬
  ρεσίες, αύτό όφείλβται στό δή
  οί έπισκέψεις τους είναι ύπηρε-
  σιακοϋ περιεχομένου Γ δτι α¬
  πλώς κάνετε μέ τόν τροπο αύτό
  δημόσιες σχέσεις γώ την Βάοη
  οας,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 9.
  — "Εχετε άκούσει αν όντως
  προηγουμί,νως συνάδελφός οας
  το καλοκαίρι τοϋ 1973 6χει πεί
  ότι ή Άμερική ευχαρίστως θά
  ήθελε νά αποτελέση ή Κρήτη τό
  52ο άστέρι. τής ά>μερικανίκης
  σημαίας,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 10.
  — Νομίζετε δτι τα άγνά βθι-
  μα τοΰ Κρητικού Λαοΰ μποροϋν
  νά συγχρωτισθοΰν μέ τίς άμερι-
  κανικές άκρότητες, δηληδή την
  έγκληματικότητα, τα ναρκωτικά
  καΐ τα λοιπά κοινωνικά έλαττώ
  ματα τής ' Αμερικα νίκης κοινω-
  νίας,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 11.
  — θά δεχόοαστε νά έπισκε-
  φθω τή Βάση οας και νά φωτο-
  γραφήσω ώρισμένες περιοχές
  της,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 12.
  — Είναι άλτ>θεια δτι στό τε-
  λευτοϊο συλλαλητήριο πού έίγι-
  νε και εώρτασε ό λαός τοΰ "Η¬
  ρακλείου μέχρι τή Βάπη σας
  φοβηθήκατρ γιά βίαιες έ.ττεμβά-
  σεις κβι εϊχβτε προειοοποίήσει
  σχετικώς τό Άμερικανικό προ-
  οωηικό σας δτι μηορεΐ νά έγχα-
  ταλεΐψη ίκτάκτως τή Βάση,
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ 13.
  — Τελευταίως καλέοατε αλ¬
  ληλοδιαδόχως προέδρους. καΐ
  έκπροσώπους έπαγγελμοτικών
  όργανώσεων τού ΉρακΑβ<ου σέ σειρά έτασκέψεων στό γοαφεΐο σας, ποΰ όφείλετο τό γεγονός 8τι οί συναντήσεις αύτές 6γινον μεμονοιΐίνακ;, ΕΡΩΤΗΣΙΣ 14. — Πρό εΐσοκαημέρου 5 άμε- ρΐκ,ανοΐ έπεοχέφθτισαν τό περί- πτερο Ζίρου καϊ πίίραν τα τε¬ λευταία μηχανήνβτσ» αφήνον¬ τας το έν συνεχβία έγκαταλελει μένο. θάΌελα νά μοΰ πήτε γιατί αύτά τα μηχανττματα δέν τα εϊ¬ χατε αφαιρέση ποό δεκαιιήνου περίπου, δταν πάψατε πλέον νά χρησΐιμοποιείτε τό περίτττερο, ΕΡΩΤΗΣΙΣ 15. __ ΤΙ δλλο θά εϊχατε τυχόν νά μοΰ π.οοοβέσετε γιά τό δλο θέμα των Βάσεων καί τό σχετι- κο θό-ρυβο πού γίνεται αυτόν τόν καιρό. ώστε νά βοηθήοετε κι' έμδς στή σωστή καΐ άντικει- μενική διαφωτίση τού λαοΰ μας, Εύχαοιστίδ Θερμώς ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ 9 ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Κουβέντα πιάσαν σοβαρή... . δυδ φασουλήδες τοϋ Σουρη. — Γιάντα μωρέ στήν κατοχή δέν εΐπες ίνα ζήτω ιοθ άλλοίθωρου απού 'χενε στά μάθια τού τό τζίτο. — Τού Γιώργη τοΰ διχτάτορα; Σ' έκεΐνο τόν πανοΰργο; και δήμαρχο θά μ' έκανε γή καϊ γιατρο χειροθργο. Μά, Περικλέτο συζητάς; Μττογιά ποτές δέ 6ρήκα. — Μπογιά μωρέ δέν ήδρισκες στήν ίγόλη μας; Γιά γροΐκα! Άς είναι. Μά κι' άν ήβρισκες εΐντά 'θελε την κανεις. Ειντά 'ναι ττάλι φασουλή τούτο ττ' άναθυβσνεις. — Θά 'δαφα τα μαλλιά ψαρά, καί κίτρινη τή μούρη, καί νά 'ναι σψάκα ή γλώσσα μου. — Πάψε μωρέ μουρμούρη! Γιάντα, μττάς κ' ήταν άποκρές; γι ήτονε πανηγύρι κ' ήθελες κάμει ξαργητοΰ τόν ττλείσα κοτκομοίρη. — Τότε δέν ήταν μττορετό γιά νά διασκεδάζεις, μόνο άν εΐσουν κίτρινος τού δήμαρχου νά μοιάζεις. — Στή μούρη μόνο; — Στήν καρδιά, μά καί στή δικαιοσύνη... ποΰ 'χε γυψώσει ό Φασισμός δλη τή Ρωμιοσΰνη. ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ . ΤΟ ΞΑΝΘΟ Οί έκ-ρόσωττοι των κάτοικον τής Καρκαδιώτισσας, τοΰ Μεταξοχωρίου, τού Πσρθενίου, τοΰ Αούλι καί άλλων χωρίων τής περιοχής 'Επανωσήψη μιλοϋν ο-τόν άνταποκριτή τοΰ «Ριζοοττά- στη» κ. Ι. θεοδωράκη καί στό Διευθυντή τής «Αληθείας», γιά τα κουτά θέματα τής περιοχής τους καί κυρίως γιά τόν ττλειστηριασμό των μοναστηριακών χτημάτων. ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΤΥΛΙΣΣΟΣ Τά θέμα τοΰ χώοου άηορρί- ψεως των σκουτπδιΐον τοθ Δή- ]Μ>υ "Ηρακλείου είναι μεγάλο
  και σοβαρό. ΆκούσαμΕ τίς άπό-
  ψεις τοΰ κ. Καρέλλη. Μδς έτπ-
  σκέφττρίαν καΐ οί έκπρόσωποι
  τής Τυλίσσου και μδς άνέητυ-
  ξαν τίς Οέσεις τουτ;. Σέ μερικά
  βασικά σημεϊα οί απόψεις τοΰ κ.
  Δίημάρχου μας καί των Τυλισ-
  σαν&ν, συγκρούονται. Γιά νά
  βροΰμε την άλήθεια πάνω στύ
  θέμα, θά πρανματοπσιήσωμε ί-
  ρευνα κο^ μετά θά πάρωμε
  θέση.
  Σετικά >μέ τό ϊδιο θέμα, μδς
  έστειλε έπκπολή ό Ίερ)έας κ.
  Γεώργ. ΜαλλΗοτάκης, ό όηοϊος
  χαρακτηρίζη την έταλογή τοΰ
  Στρούμπουλβ, οά λύση άπαράδε
  κτη. θά τη δημοθϊεύίηινμε στό
  «Έλεύθερο ΒήΊμα> χοΰ έπόμε-
  νου φόλλου μας, λόγω καθυοτε-
  ρημένης λήψεως της.
  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ Κ.Κ.Εσ.
  ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Μέ σκοπό τή,ν αμεση έπιχοι-
  νωνία μέ τό λαό καΐ την έ~τ6-
  πια μελέτη των προθλημάτων
  τής Κρήτης, βρ'ίσκεται οτό Ή-
  ράκλειο άπό προχθές χλιμάχιο
  τοθ Κ. Κ. Έσ. τό όποϊο άποτε-
  λοΰν γνωστές προσιοτοκότητες
  τής άρΐστεράς Παρατάξεως. Πρό
  κείται γιά τόν κοινοβουλευτικό
  έχπρόοωπο κ._Λεωνίδα Κύρκο,
  καΐ τούς παράγοντες τοΰ κόρ/μβ-
  τος κ.κ. Β. Νεφελούδη, Α.
  Μπριλάκη καΐ Λ. Βουτοά, ό ο¬
  ποίος είναι καί άρχκχυντάχτης
  τής εφημερίδος τοΰ κόμματος
  «Ή Αύγή».
  Τό περασμένο Σάββατο οί α¬
  νωτέρω, ϋδωοαν συνέντβυξη
  Τύιπου, ένώ παράλληλα ένημε-
  ρώθΐ>καν στά προβλήματα τοΰ
  τόττου, πραγματοποιώντας πολ-
  λές έπαφές μέ άρμοδίους .
  Μέ την εύκαιρία αυτή ό δι-
  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Στις 8 τό πρωί τής 9ης Ιου¬
  λίου τιμ&με τή μνιΊμη τοΰ άγα-
  πημένου μας
  ΜΑΝΩΛΗ ΤΖΕΔΑΚΗ
  "Ενα χρόνο μετά τό χαμό τού,
  προσκαλοθμε τούς συγγενεϊς
  καΐ φίλους νά τόν τιμήσουν μα¬
  ζί μας.
  Ή γυναίκα τού. Τά παιδία τού.
  Ό πατέρας τού. Τ' άδέλφια τού
  Ή έγγονή τού
  ευθυντής μας ένημέρωσε τούς
  άνωτέ,ρω κομϊματικούς παράγον¬
  τες πάνω στά θέματα των Βά¬
  σεων καΐ των μοναστηριακών
  κττΐμάτων, γιά τά όπσΐα εδεΓξαν
  Ιδιαιτέρα ενδιαφέρον, ύ δέ κ.
  Λ. Κύρχος υπεσχέθη νά κάνη
  καΐ παρασταση στόν ύπουργό
  Γεωργίας.
  ΧΡΥΣ4ΦΙ
  Τό μεγάλο θέμο τοΰ Νομοΰ
  "Ηρακλείου πού είναι γνωστό
  άπό χρόνια, τό Σταφιδικό, θά
  είναι τό άντικείμενο ^ιάς ρεγά
  λης μας ερεύνας, ποό, έτοϊμάζε
  ται ί1δη.
  Μέ τό γενικό τίτλο «ΤΟ ΕΑΝ
  ΘΟ ΧΡΥΣΑΦΙ» θά προσπαθήσω
  με νά θέσωμε ώμά καΐ συγκεκρ»
  μενά τίς πικρές άλήθειες τοΰ ά-
  γρότη μας, ό οποίος τελικά, χρό
  νια τώρα δουλεύει γιά βλους
  τούς βλλους. έκτός τόν έαυτό
  τού.
  'Όσοι θέλουν νά βοηθήσουν
  την προσπαθεία μας αυτή δσοι
  Εχουν διάθεοτι νά ποΰν την
  πραγματικότητα καΐ τίιν όλή-
  θεΐα, δοοι τηοτεύουν στούς κιν-
  δύνους πού περικλείει ή άπορά
  δεχτή εκμεταλλευθή, τοΰ ά-
  γροτικοϋ μας κόσμου, μπο-
  ροΰν νά μάς οτείλουν τίς γνδΊ-
  μες τους καΐ όποιαδήποτε στοι-
  χεία διαθέτουν.
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ: Η ΜΕ
  ΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ «ΤΌ
  3ΑΝΘΟ ΧΡΥΣΑΦΙ» ΠΟΥ ΤΟ
  ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΣΟΙ
  ΑΛΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΛΦΙ
  ΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝΙ!!
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ-ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ρα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Ή εφημερίδα μας διατίθεται άπό τα εξής περίτττε-
  . των Αθηνών^άτΓ' δττου μποροϋν νά την ζητ§0ν οί
  ένδιαψεομενοι άπό τό μεσηυέρι κάθε Δευτέοαο
  — Περιτ—ερο 'Ομονοίας 16.
  — Περίτττερο Όμονοίας 11.
  — Περίτττερο έμπροσθεν Δικαστήριον( όδος Πανε-
  — Περίτ—ερο Μττίμ-α, Πανετπστη'ΐίου 52
  — Περιτττερο Νίκου, Ποτνεττιστημίου 62
  —- Περ!πτερο Δασκαλάκη, Πανετηοτημίου 71
  — ΠεΡ1—ερο Οθωνος καί Άμαλίοα;, Πλ Σ
  γματος. "
  -- Περίτττερον έμττροσθεν Κήπου Μουσείου.
  ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ
  ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ
  Τά μέοα τής ηερασμένης έβδο-
  μάδας, μέ εΐοαγγελικη παραγ-
  γελία συνελήφθησαν οί Ιδιοκτή-
  τες 4 έραοΊτεχννκών ραδιοφωνι-
  κών σταθμών τοΰ "Ηρακλείου οί
  όιποϊοι καΐ προκειται νά δικα-
  στοΰν οτΐς 9 τρχ.
  Δέν γνωρΐζουμε τούς λόγουζ
  παύσεως λειτουργίας των ανω¬
  τέρω σταθμων άλλά μεταφέρον-
  τας τό κοινό αϊσθημα
  ρωτοΰμε:
  — Γχοτΐ ίοχύουν δυό μ
  καΐ δυό σταθμά δεδο.μένου δτι
  άπό τούς 2.700 ροδκχτταθμούς
  τοΰ λεκανοπε,δίου Άττικης Βκ-
  λιεισαν μόνον τούς 4 τοΰ "Ηρα¬
  κλείου καΐ έπίσης γιατί δέν τούί
  έκλειοαν δλους,
  Πάντως ή περιοχή 'ίίρακλεί-
  ου οτερήθηκε μιας ψυχαγωγίσ':·
  πού δέν άντικαθίσταται μέ ^
  Ραδιοσταθιμό τής ΥΕΝΕΔ. Π'
  αύτό νομίζομε, μιά σχ£Όκί| δι'
  ευκρίνιοη είναι άτκψαίτητη, Υ·*
  νό. μο&η ό κόομος ηοιος ήταν ά
  πραγιματικος λόγος γιά τόν ό·
  ποίο στερή&ηκί ,ήν ώραία αυτή
  ψυχαγωγκή προοφορά.