98294

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

14/7/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ««·εοεοοεο··οοοοο········*······*εοο*ο··εε····εοοεοεεεοοεεεεεεεε·
  Χαρας σ* αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τού φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ Ιστω καί μιά συλλαβή θική τού.
  • Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ••••••·εεε·εεεεεεεεεεεεεεε··«εεεε·εεεεεεεεε·ε··ε·ε··«··ε·εεε·εεε·'
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  * Διε-8-ν«Π8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  •(οεεεοεεε·εε«εεεεεεεεοεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 |
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεία: Μαρογΐ(&ργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.Τ 280.291
  Χρόνος 1ος — Αριθ. Φύλλου β ·
  Τιμή φύλλου δρχ. 5 ·
  ·οεεεεεεοεεεεεεοεεεε·εε··············ε···εεε·
  Ή πράτη δημοοιογραφικπ νίκη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» - ■
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ
  ΣΤΙΣ Π ΑΡ ΑΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  'ΑυαβΛήθηκε
  Α πΑειοβοσΙα
  ΈπουωσΑιρη
  Έ προέκταοη πού πήρε Α άποκάΐΐυψή μσς
  οέ Πανεπΐΐήνΐσ κΐΐίμακα.
  Μήνυση τού 'Αρχιεπιοκόπου
  <- καιά τού Διευθυντή μας. Λαός «οί Κλήρος μαθαίνει την άλήθεια διαβάζοντας «ΑΛΗΘΕΙΑ». Μιά σκηνή στό περίτττερο Τριτσάρη — Δανέλλη στό Μεϊντάνι, δττου ό κόσμος συνωστιζόταν την ττερασμένη Δευτέρα τό ττρωί, γιά νά αγοράση την εφημερίδα μας. ΜεταξΟ αυτών καί ττολλοί ΙερωμένΌΐ. ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ τής εφημερίδας μας, γύρω άπό τα έχκλησιαστικά σκάνδαλα, δημιούργησαν ιδιαιτέρα μεγάλη έντύττωση στό άναγνωστικό κοινό τού Ηρακλείου, τό ο- —οΐο ζητοΰσε την ττερασμένη Δευτέρα την «Άλήθειο», ττε- ρισσότερο άττό τό ψΰλλο τής ττροηγουμένης Δει/τέρας. ΤΟ ΙΔΙΟ ενδιαφέρον έδειξε τό κοινό των πόλεων τής άλ- λης Κρήτης, άλλά και των Αθηνών, δπου τα άττοστελλό- μενο φθλλα έξαντλήθηκαν άμέσως. ΗΤΑΝ πραγματικά τόση ή ζητήση τής εφημερίδας μας, ώστε εάν υπήρχαν τεχνικά μέσα, θά είχαμε κάνει δεΰτερη έκδοση. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ καί έξ άψορμής πάντα των άποκαλυτττικών δημοσιευμάτων μας, γύρω άπό τα μοναστηριακά τού 'Ε-· πανωσήφη καί τής ττεριβόητης συμβάσεως τού Τοττλοΰ, τό δλο θέμα ττήρε Πανελλήνια διάσταση. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ έγιναν τα εξής: Ο ΑΘΗΝΑ 'ΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ό Άθηναϊκός Τύπος καί κυ (<ίως οί έφηιμερίδες «Ριζοαπά- οτης» καί «Αύγτϊ» ϋδωσαν ίδιαί τερη χιροβολή τού θέματος ά¬ πό τίς πρώτες σελίδες τους. ΟΙ ΒΟΎΛΕΥΤΕΣ — Τό Κ.Κ.Ε. ρέ έταστολή -τού πρός τόν διευθυντή -αίς ε¬ φημερίδας μας μδς εγνώρισε τή λήψι τού τηλεγραφήματός ιιας πρός τόν Πολιτικό Κόσμο, διά τοθ βουλευτού Αθηνών κ. Κ. Κάππου, ένώ όβουλευτής Πειραιώς τοΰ ϊδιου Κόρματος κ. Δπιμ. Γόντικας κατέθεσε την ί·ζης άναφορά στή Βουλή: Κ.Κ.Ε. ΑΝΑΦΟΡΑ Ό βουλευτάς Πειραια κ. Δημ. Γόντικας κατάθεοε τηλεγράφη ιια τοΰ διευθύνη} της έφηιμερί- δας «ΑΛΗΘΕΙΑ» "Ηρακλείου Κρήτης μέ τό όποϊο καταγγέλε ται ή έΝΗλιησιαστική ήγεσία τής Κρήτης γιά άντικοινωνιχή καί σύσιασπκή παραχωρήση έ*- κτασης 30.000 στριμ. μοναστη- ριοΰ Τοπλοΰ Σητείας στόν ού- οιαστωοό μέτοχο τής ΧΥΜΟ- ΦΙΞ Πέτρο Γαρουφολιά έναν¬ τι ζευτιλισηκοΰ μισθώματος. ΆΟήνα 9.7.1975 Ό καταθέτων βουλευτής ΔΗΜ. ΓΚΟΝΤΙΚΑΣ Βουιλευτής Πειραια —Ό Κοινοβουλευτΐίκός έκ- πρόσαΜτος τού Κ.Κ.Ε. (έσ.) κ. Λ. Κύρκος, νετά την έπιτ&πια ένηιμέρακΐή τού άπό τόν διευ¬ θυντή ιιας, έκαμε παράσταση πρός τόν κ. "Υπουργόν Γεωργί άς. — Ό βουλευτάς τίίς «ΝεΌς Δημοκρατίας» κ. Μ. Γαλενια- νός, μετά την έπποπια ένημέ- ρωχτή τού, ύποσχέθΐικε νά συ- τιπαραοταθή. — Οί Βουλευτές της ΕΚ— ΝΔ απέστειλαν πρός τόν Άρχι ετΐίσκοπο Κρήτης τό άκόλουθο τηλεγραφ η>ρα:
  ΟΙ Βουλευταί Ηρακλείου Ε.
  Κ.—Ν.Δ. έΌτειλαν χθές τό βρά
  δυ στόν Άρ'Χΐεπίαχοπο Κρήτης
  κ. Εύγένιο τό άκόλουθο τηλε-
  γράφΐϊμα, στό όποϊο ζητοΰν μα-
  ταίωοη τής δημοπρασίας των
  κτηιμάτων Έτιανωσήφη:
  Σεβασμιώτατον
  Αρχιεπίσκοπον Κρήτης
  Ηράκλειον
  θερμώς παρακαλούμεν μαται
  ώσατε γ» όΐλλως άναβάλετε δη¬
  μοπρασίαν τριακονταετοΰς α-
  οθώσεως άγροκτη<μάτων "Επάνω Ι σήφη, έφ' δσον υποπτα όργανω Ι μενά οΐκονομικά συγκροτήματα ♦ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙ Μέ δλο τό σεβασμό πού τρέφομε πρός την ΰττέρτατη εννοια τής Δικαιοσύνης, της μόνης έξουσίας ττου μας ητανε καί στίς δύσκολες ώρες της έφταετίας στήριγμα καί έλπίδα, ττρέττεί να ποΰμε, ττώς ή άττόφαση τής ό- λομέλειας τοΰ Άρείου Πάγου, ήταν συγκλονιστική,. γιά τίς τΓλατειές μάζες τού Λαοΰ. Πώς νά τρλμήσωμε τπά νά κάνωμε έλεγχο γιά τό δάσκαλο ττού υμνησε, γιά τό χωροφύλοχα ττου εδωσε δυό χαστουκια, γιά τούς μικρούς συνεργατες της Χούντας, δταν αύτοι ττού τούς έδινον τίς έντολές, οί προδότες καί κοττο— ιεστές, άθωώνονται; Ό Λαός έμεινε άνουδος κι' άναρωτιέται σκεφτικός: ή τταραττομπή των έγκληματιών στή Δικαιοσύνην άφαί- θηκε σέ μενά, και την άνέλαβα, μά την τιμωρία των έ- νόχων μττορώ νά την άναλάβω;; ; Η «ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ» Ή εφημερίδα μας άναγγέλλει σήμερα μιά μεγάλη δημο- σιογραφική έπιτυχία. «Ή Άλήθεια ;πίσω άττ' τα κλειστά παραβυρα» Αϋτός είναι ό γενικάς τίτλος, κάτω άπό τόν οποΐο, έντός όλίγου θά άρχίσουν νά δημοσιεύονται μιά σει- ρα όρθρα μέ τα όποΤα ό Λαός, θά μάθη πολλά καί ένδια- φέροντα €ττράμματα καί θάματα» πού συνέβαινον επί 7 χρόνια «ττίσω άττ' τα κλειοττά τταράθυρο», τής Άρχιεπι- σκοττης Κρήτης. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΡΗ¬ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟ «ΠΙΣΩ ΑΓΓ ΤΑ ΚΛΕ|ΣΤΑ ΠΑΡΑ¬ ΘΥΡΑ». λόγω δρων διακηιρύξεως άπο- κλείσουν φυοτκούς δικαιούχους κατοίκους γειτονιχων χωρίων, αγρότας, μικροκαΛλχεργητάς ώς συνέθη αλλαχού. Φοβούμεθα δτι αϊοθημα άδι- χίας πιθανόν δηίμιουργήση άντι δράσετς είς τάς οποίας είμεθα ύποχρεωμένοι συμπαρασταθοΰ- ρεν συιμιμεριζόμενοι ανησυχίας καί δίκαια παράπονα άγροτών περιοχης. Βουλευταί Ηρακλείου ΜΕΝ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΤΗΛ. ΠΛΕΥΡΗΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ό Τύπος τίϊς Κρήτης άναδη- μοσίευσε τό δλο θερ,α καί τού ίίδωσρ άρκετή προέκταση. ΟΙ ΓΕΟΠΟΝΟΙ Ό Σύνδεσμος Γεωπόνων Ά νατολικης Κρήτης, σέ μακρο- οκρλίοτατη άνακοίνίασή τού, τό νισε δτι ή μοναστη.ριακή περιου οία π,οέπει νά άξιοποιηθη άπό τούς γεωργούς. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΗΜΕΡΑ Μέ 4 σελίδες άναγκάζεται νά κυκλοφορίση σημερα ή εφημερίδα μα<; Λύτό όφείλεται στό δτι, ώς γνωστόν, δέν διαθέτομε δικές μας τυπογραφικές έγκαταστάσεις. ττράγμα ττού αναγκαστικόν μερικές φορές μάς ύποχρεώνει και λόγω τών^ ττολλών χιλιάδων φύλλον ττού έκτυττώνομε νά ττροσαρμοζόμαστε μέ τίς τεχνι^κές άνάγκες των εγκαταστάσεως ττού μάς φιλοξενοθν. Άπό τό έπόμενο ττάντω; μ^ προστΓΟθειες νά κυκλοφορήσωμε ττάλι σέ 6 σελίδες ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ — Ή Ν.Ε. Ηρακλείου τής ΕΚ—ΝΔ έζέδωσε Διακήρυξΐ) μέ την όποία εκάλεσε δλους τούς άρμοδίους τίίς Πολιτείας νά συνδράιιουν, ώστε ή γή νά 'μοιραστή στούς φυισικούς δικαι ούχους της, τούς άγρότες. — Ή Ν.Ε. Ηρακλείου τού Κ.Κ.Ε. έξέδωσε έιπάοτις ανακοι¬ νώση μέ την όποία καταδικάζει τίς ένέργειες τής Έκκλησίας, πού άρνεΐται οΰσιαστικά νά δώ ση τα χτήματα στούς άγρότες. — Ή Ν.Ε. Ηρακλείου τοϋ ΠΑΣΟΚ, έξέδωαε έπίσης παρό μοια ανακοινώση μέ την όποία τίθεται πρός τό πλευρό τοϋ δί καιου αϊτήματος των άγροτών, νά πάρουν τα χωράφια των προ γόνων τους. οί ΥπαΨΗΦΐοΐ ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ Οί ύποψήφιοι πλειοδότες καί ονγκεκριμένα. οί μ·εγάλες έται ρείες, ήρχισαν νά ύποχωροθν. "Ετ»ι, πρώτη, ή «Όλυιμπιάς» Α.Ε. πού ήταν νά πλειοδοτήση, άποχώρησε καί σέ σχετιχή ά- νακοίνωσή της δήΑτοσε δτι πα- ραιτεΐται γιά νά διευκολύνη Τιήν όλη ύπόθεσΐι. Την συγ- χαίρομε γιά τή οτάση της. (Τή σχιετική άνακοίνωση &η- μοοαεύομε στή οελίδο. 4). Ο ΟΛΜΠ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ό Ο.Δ.Μ.Π. ΝσμοΟ Ηρα¬ κλείου έξέδωσε μακροσκελέστα τη άνακοίνωση καί προσιπαθεϊ νά δικαιολογήστι τα άδικαιολό- γητα. ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Έν τψ μεταξύ οί άγρότες των γύρω χωρίων καί οίκισμθν είχον γνωρίοει άπό προχθές Σάββατο την άπόφαοή τους, νά ,μαζευτοϋν στό προαυλιο τοθ 'Επανωσήφη (δπου θά εγίνετο ή πλειοδοοία) γιά νά έκιδηλώ- σουν την δια,μαρτυρία τους, γιά την άδιχία πού έγινε άη6 την 'Εκκλησία ττϊς Κρήτης σέ βά- ρος τους. Η ΠΡΟΧΘΕΧ1ΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΗΗ ΤΥΠΟΥ Στίς 12.30' τό μεοτκμέρι προ χθές Σάββατο, κλήβηκαν στό Άρχΐεπισκοστικό μέγαρο οί δη- μοσιογράφοι τοΰ "Ηρακλείου γιά μιά έΊκτακτη συνέντευξΐ] Τύ που. Παρά τό δή δέν εϊχαμε κλη θεί, έν τούτοις πήγαμβ καί ό- μολογουμένως γίναμε δεκταί. Στή συνέντευξη πηραν μέρος ό Άρχιεπίσκοπος, ό Μητροπολί της κ. Τκμόθεος, ό Ήγούμενος της Μονής 'ΕπανωσήφΐΙ, ό γραμρατιεύς τοθ ΟΔΜΠ κ. Πά ναούσης καί ό δικηγόρος κ. 'Ε- πιτροιπάκης. Ό Άρχιεπίσκοπος άνακοίνω- σε στούς δηιμοοΐογράφους δτι κατόπιν νεωτέρας αποφάσεως ή ΠΛειοδοσίο. γιά τα χτήματα τοΰ 'Επανωσήφη πού θά γινό- ταν χθές άναβάλλεται έπ' άόρι στον, γιά νά δοθή ή εύκαιρία στούς άγρότες νά ώργανωθοΰν σέ όυάδες καί νά προετοιμα- στοΰν γενικά καλλίτε-ρα γιά νά λάβουν μέρος. 'Επίσης εΐπε δτι άπ' δτι πλη ροφορήθηκε ή ύποφήφια νά πά ρη μέρος στή.ν πλειοδοσία ξέ- νη έταιρία «Τραστενκόνι» τ°ό γνωοτοΰ 'Εβραίου Σανσόν, ά- παφάοισε νά άποσυρθή Ό παρευρίοκόμενος διευθυν τής ιιας εΓπε δτι ή άλήθεια γιά την άναβολή είναι τό γεγονός δτι ή πλειοδοσία Κπασχε έγκυ- ρότητος καί τόνιοε τό σχετικό σηιμεΐο τοΰ νομοθετικοΰ δια- τάγματος 245)1962. • Συνέχεια είς την σελίδα 4 ΙΝΑ! «ΑΔΕΑΦΟΣ» ΜΑΣΟΝΟ^ΕΝ] ΜΕΣΟ, ϋΥΟ] ΑΓΙΟΝ Ό «άδελφός Νικόλαος» έν μέσω τού Άρχιεττισκόπου Γ~(>ηιης κ. Εύγενίου καί τού
  Μητροπολίτου Άρκαδίας κ. Τιμοθέου σέ μιά δημοσία έμφανισι στό 'Εμποροβιο-
  μηχανικό Έτπμελητήριο Ηρακλείου, δταν ή χουντική μασονία εΐχε έτπβληθή ο~ήν
  Έκκλησιαστική ήγεσία.
  ΕΝΑΣ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΥΠΕΥΟΥΝΑ
  ΤΟ ΝΕΡΟ
  θώ 0α8 «6 φέρω άπό ϊόν
  ΑΑΜΥΡΟ
  Ό Δήμαρχος κ Καρέλλης καί ό Πρόεδρος τού ΔημοτικοΟ
  Συμδουλίου κ. Χρονάκης, συζήτησαν μέ τόν Ραβδοσκόττο
  Γιάννη Αστρινακη τό θέμα τού νεροθ καί 6ρήκαν κατ' αρ¬
  χήν την πρόταση ένδιαφέρουσα.
  Ό Γιάννης Αστρινάκης τοΰ
  Μιχαήλ, λυράρης, έτών 67 άπό
  τόν Πρινιά Μαλεβυζίου, είναι
  ό έίνθρωττος πού πιστεύη άκρα
  δσντσ, δτι μπορεί νά λύση τό
  πρόδλημα τοΰ νεροΰ γιά τό Ή-
  ράκλειο.
  Πρόκειται γιά ίνα έμπειρο-
  τέχνη ραβδοσκόπο, ό οποίος
  στό διάστημα τής τετράχρονης
  σταδιοδρομίας τού, έ'χει έντο-
  πίση μέ ότττόλυτη ΰκρίβεια 16
  γίωτρήσεις: 3 στή ν Πύργου,
  3 στούς Κάτω Άσίτες, 1 στούς
  Πάνω Άσίτες, Ι στίς Κορφές,
  1 στίς Δαφνές, 2 στήν Αύγενι
  κή, 2 στόν Πρινιά, 2 στήν Ά-
  γία Βαρβόρα καί 1 στόν Πανα
  σό, τρεχάμενο μέ φυσική ροή.
  Ό Γιάννης Αστρινάκης όφεί-
  λίΐ, κατά τόν 'ίδιο, σττως μσς
  εΤττε στή συνέντευξη πού ε'ι'χαμΐ
  μαζί τού, την έπιτυχία τού,
  στό μαγνητισμό πού διαβέτει
  τό σώμα τού.
  Ή μέθοδος έντοπίσεως τοΰ
  νεροΰ, είναι άπλή: Κρατώντας
  μέ τα δυό τού χέρια ίνα χον-
  τρ6 σθρμα σέ κονικό σχημα άρ
  χίζει την έξερεύνηση. Μόλις συ
  ναντήση νερό κάτω άπό τα πό-
  δια τού, τό σΰρμα άρχίζει νά
  περιστρέφεται κατά άντίστρο
  Φη πορεία μέσα στά χέρια
  τού, μέ τόση πίεση καί ταχύτη
  τα, δση δύναμη φυσικής ροής
  καί ποσότητας τοΰ ύπόγειου
  νεροΰ.
  Στή συνέχεια καί γιά νά δώ
  ση λεπτομερείς όδηγίες στούς
  ενδιαφερομένους, πιάνει ίνα
  χοντρό ξύλο τό όποϊο κατευθύ-
  νει πρός τό σημεΐο δττου ϊ'χει
  έντοπίσει τό νερό καί τό ξύλο
  αρχίζει νά τινάζεται, δπ»ς
  καί τό σύρμα, πρός τα πίσ».
  "Ετσι μπορεί νά καταλαβαίνη
  σέ πόσο βάθος εΤναι τό νερό
  καί σέ τί ποσότητα άνέρχεται.
  Είδικά μέ τό πρόβλημα υ¬
  δρεύσεως τοΰ Ηρακλείου, εχο
  άσχοληθεί άπό τό 1972. "Εχει
  άπευθυνθεΐ στούς εκάστοτε Δή
  μάρχους, λίγοντάς τους Κτι
  μπορεί νά τούς βρεί μέ μιά γε
  ώτρηση αφθονο νερό. "Οπως
  μας εΤπί, τό νερό αθτό ύπάρ-
  χει σέ Ινα σημεΐο τοΰ βουνοθ
  πάνω άπό τόν Άλμυρό καί γιά
  νά τό βρή, χρειάζεται νά τοΰ
  παραχωρήση ό Δήμος έκταση
  ενός στρέμματος. Άπό έκεΐ καί
  πέρα τή γεώτρηση καί τα λοι¬
  πά οίκονομικά θέματα, καί την
  άγορά της εκτάσεως, θά άναλά
  6η ό ίμπορος κ. Γιάννης Ματ-
  θαιάκης, ό οποίος, όπως μάς
  • Συνέχεια είς την σελίδα 4
  Ό άείμνηστος Δήμαρχος Ν. Κρασαδάκης σέ μιά χαρακτη-
  ριστική φωτογραφία στόν κρουνό των Μαλλίων. Ή φωτο-
  γραφία παραμένει στό γραφεϊο τού Δήμαρχον, όπως κσί
  τό πρόβλημα τού" νεροΰ τταραμένει άττό τότε άλυτο.
  ΟΙ
  ΤΟΥΡΚΟΙ
  ΚΑΛΙ
  ΠΡΟΚΑΑΟΥΜ

  Λ Λ*
  ψ
  ι
  Ώραΐα αύτά πού γράφει.
  Μά ποίος τό... ύπογράφει;;;
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΤΟ ΈΛΕΥθΕΡΟ ΒΗΜΑ,,
  ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
  ΜΕ ΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» θελήσαμε νά καθιερώ-
  σωμε μιά καινούργια — γιά τις τοτπκές συνθηκες —
  τ.ροσ—άθεια δυνατότητος έκφράσεως τής έλεύθερης
  σκέψης καθενός.
  Τονίσαμε δμως^δτι μετά^κάθε δημοσίευμα θά άκο-
  λουθή ή σχετική εκφράση της δικής μας γνώμης.
  Και ακριβώς άττό τή θέση αυτή αΰτό κάνομε.
  Πιστεύομε δτι είναι καλλίτερο καθένας, άντι νά
  γυρνά άνεύθυνα έδω κι' έκεΐ καί νά λέη διάφορες ά-
  πόψεις καί σκέψεις γύρω άττό ένα θέμα ή Ινα άτρμο,
  ί.Τναι καλλίτερα νά τό γράφη καί νά δέχεται μετά τή
  δική μας κριτική καί γνώμη καιί σέ έττέκταση καί τή
  γνώμη καθενός αλλου τρίτου.
  Αύτό φυσικά προϋποθέτει ττλήρη άνατττυξη τού φι-
  λελεύθερου ττνεύματος άλλά καί πλήρη αναπτύξη τού
  συναισθήματος τής ευθυνής. Π' αύτό τονιζαμε σ~ρυς
  άναγνωστες μας νά γράφουν ελευθέρα άλλα
  και ύ π ε ύ θ υ ν α τίς γνώμες τους δπως έπίσης ά ν -
  τικειμενικά. * . « ε
  Δυστυχώς άπό τό ττρωτο φθλλο στο οποιο οημοσι-
  εύσαμε τδ «Έλεύθερο Βήμα» — τό ττερασμένο δηλα-
  δή — πέσαμε σέ μιά κακότπστη ττερίτττωση, την ττε-
  ρίτττωση τού κ. Στοομο—άκη, διοικητου τής ΣΕΑΠ.
  Εξηγήσαμε και στήν έττιστολή μας ττού δημοσιεύτη-
  κε στόν ήμερήσιο Τύπο, δτι εμείς άναλαμβάνομε πέρα
  γιά πέρα την εΰθυνη των δσων πρόσω—ικά ύπογρα-
  Φομε. Γιατι ττριν γραψωμε δ,τιδήποτε φροντίζομε να
  επιβεβαιώνομε τα στοιχεϊα τής αληθείας.
  Δυστυχώς δμως, ψαίνεται δτι ό έπιστολογραφος
  μας κ. Κ. Πο^αστεφανάκης, ήταν δχι μόνον εναντίον
  τοθ κ. Σταματάκη, άλλά ττοώτιστα εναντίον ημών
  Γιατΐ δχι μονο συκοφαντίες εγραψε, άλλά τωρα, τταρα
  τίς τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις τού, άρνητε νά μάς δή
  οΰτε στό ττρόσωπο, αφήνοντας ιιας έτσι πέρα γιά ττέ-
  ρα ύττεύθυνους καί γιά τή δικη τού άτταραδεχτη καί
  άνανδρη στάση. μέ μιά έπιστολή εύτυχώς ίδιογραφη,
  ττού μόνον — ισως — Φανή χρήσιμη, μέ τη βοηθεία
  ενός γρσφολόγου.
  Λυπούμαστε —ρωτα γιατι θίχτηκε δδικα ό κ. Εμμ.
  Σταματάκης καί ή οίκογένειά τού καί αυτο κυριως
  γιατι ό διευθυντής μας ττροσωττικά ειχε σε άνυποπτο
  >ρόνο κατανωρήση στο βιβλίο τού «Κυνηγωντας την
  άλήθεια για την Έθνική Άντίσταση», τό σημερινο
  ταξίαρχο, σά μέλος άνταρτικής όμάδας.
  Λυπούμαστε έπίσης ττού θίγονται μέ την ϊδια έπι-
  στολή άλλα άτομα ττού δέν άναφέρονται βεβαία μέ
  την πλήρη έττ&ϊνυμίο τους, άλλά μέ παιρεμΦερη έπίθε-
  το (Άγιομοιράκης — Άγιομοιριανάκης) ό τελευταϊ-
  ος των όττοίων Μύρων, είναι γνωστός έττίσης^ γιά την
  άνταρτική τού δραση στήν γερμανική κατοχή.
  ΛυτΓθύμαστε, τέλος, γιά τόν ούσιαστικά άνωνυμο-
  γράφο μας (άψοΰ δέν έμφανίζεται τελικά) γιατι μπο-
  ρει βεβαία να είναι κάτω άττό τό μαΰρο πέπλο της
  ανωνυμιας, άλλα όπωσδήποτε είναι ίνα μέλος τής
  κοινωνιοος μαι;, κάποιος δηλαδή ττου κυκλοφορεΐ άνά-
  μεσα ρας και γιά τον οττοΐο ώς γνωστόν δλο ι οάν
  κοινωνια, φερνομε την εύθύνη τού.
  Έν πάση ττεριτιτωσει δμως εμείς θά άναλάβωιιε τα
  βαροϋ της ευθυνής τού «κυριου» αΰτοΰ, παρά τό δτι
  -— μάρτυς μας ή ^Αλήθεια τοΰ Θεοΰ — δέν ιιας βα-
  ρυνει.
  » ^^^ρ'ν *ΙΤ0 Κ(^ε ^Α1 συνέττεισ, αίσθανό'ΐαστε
  την ανάγκη, αττό την Τδια αύτη θέση νά τονίσωμε
  ττρος τό κοινό ^ας, δτι δχι υόνο δέ συμφωνοθμε μέ τα
  γραφόμενα τού έπιστολογραφόυ μας, άλλά τα κατα-
  οικαζομε σαν ο^συστόλως συκοφαντικά.
  Επίσης ττρέπει νά τόνίσωμε πρός τόν κ 'Ειιυ
  λταματάκη. Ιδιαιτέρα, δτι αύτά ττού γράφτηκαν Λταν
  μι<3£ μοιραία συμτττωση μέ προηγούμενο δημοσίευμά μας ττου είναι τελείως ασχετο καί πού την εύθυ- νη τού άναλαμβάνομε άττόλυτα εμείς, άφοΰ τό ΰττο- γράψαμε. «Η ΑΛΗΘΕΙΛ»
  ΙΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ,,„>' ρϊ-ττ/Π)
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΟΤΗ
  Ο 'ΟΛηθΐνος Ζορρππς
  κοί ό Νίκος Καζαυτζύκης
  — βον —
  Δέν είναι καθαρή σιδερόττετρα
  δέν είναι γρανίτης Χιλιάβες, μύ-
  ρια δότσαλα, χοχλάδια, δστροι-
  κα σαδούρωνε στήν έριτμικήν αύ
  τή άχτή ή άγριάδσ τού ττέλαόυ
  άπό τίς έποχές των μεγάλων κα-
  τακλυσμών γιά νά συνθέσει τό
  διάστιχο άπ' τίς ττληγές κορμι
  τους Μετράς στήν ανοιχτή, σα
  ρανταπληγιασμένη σάρκα τους
  ττέντε δέκα, εΐκοσι λιθοστρώμα-
  τα, ζυμωμένα μέ την άμμούδα
  καΐ τό νερένιο άλάτι τής θάλασ
  σας, καΐ ξέρεις ττώς γιά νά φτιά
  χτεΐ καθένα άπ' αύτα χρειάστη
  καν αίώνες, χιλιάδες χρόνια. Κ ι
  ετσι, μελετώντας τίς πληγές
  των βραχων, άκραγγίζεΐς τό 6σ
  θύτερο νόημα τής δημιουργίοχς,
  καταλαδαίνεις τίς μυστικές έπε-
  ξεργασίες ττού κάνουν <4ορατες δυνάμεις στήν ϋλη γιά νά τή με τουσιώσουν σέ ζωή καϊ σέθάνα- το Κ αί στοχάζεσαι πώς τέτοια είναι κ' ή μοΐρα τοθ άνθρώττθυ Νά συνθέτει μέ χιλιάδες,' έκατομ μύρια χοχλαδάκ,ια τή ζωή τού, νά σαδουρώνει μέσα της στάλα στάλα τα δάκρυα, νά την ξεχει λίζει άττό πόνο καί νά την ποκπτα λίζει μέ λιγοστές ψιχάλες χαράς, ώσπου κάποτε νά 'ρθει ό θάνατος κα! νά την άφανίσει ή" νά την πετρώσει σαν τούς ξεκοιλιασμέ νους βρσχους τής «Καλογρι- άς» σάν τούς ξεκοιλιασμένους δράχους . Στή ράχη τής δροσοττηγίΐς τοθ Πρίγκιττα ί!να πέτρινο οτπτάκι, ΐοόγειο πού θλέπει κατά τη θά- λασσα καί «Γόλεθ.οο». Σ' αΰτό ξεκαλοχαίριαζεν ό Ζορμΐτάς. Τή φαμελιά τού την είχεν έγκατα- οτήσει λίνο πιό πώνω, στό οττί- ττ τοθ κουμπάρου 'Εξαρχουλέα. Τόρα δέν ύηάρχβι πιά καί στή θι'οιη τού &χουνε ντιστεί δυό τρία αλΛα οτπταχΐα. "Ομως τό παλιό περβόλι των 'Εξαρχουλέ» ών, ύπάρχει καΐ σήμερα. Ροδι- ί·ς φορτωμιένες μέ τούς ροδο- κόκκινους, λιμπωτικοϋς καρ- πούς τους, λενμονιές πού τα. φύλλα τους μοσκοβολοΰν, πορ- τοκαλιές, συ-κιές, άριμπαρόριζες, βασιλικά καΐ κατηφέδες, χίλιω - λονιών μυοιστικά οοΰ λαγγεύ- ουν στό μάτι καΐ σοϋ προκαλοΰν την οστρρυση. Στήν κοιΑιά τοΰ ίπέταλου ξε- δττιλζίινεται, άΐώ τό 'νσ μέρος κι άπό'τ' βλλο ή κατάξανθη, ψιλή σάν κοπανισμένη ζάχαρη όμιιθυδιά της «Καλογριάς» Τί» Ιΐάκρος τιις δέν είναι μεγαλύτε' ρο άπό διακόσα πενήντα μέτρα καΐ τό βάθος ττις λιγότερο άπά πενήντα. Γύρω έρημιά, σιωπή. Κι αν ττοΰ καΐ ποθ, κατά τα 'Ε· ξαρχουλιέικα, δέν £βλεπες κά- ποια ύποψία ζωης ν' άναδύεται, θά 'λεγες στώι; δέ ζοϋνε άνθρω- ποι έδώ. "Ετσι ή άμμούδα οοθ δίνει την οϊοθηοη τής τρομαχτι- κης έρήμου. Κι ό Καζαντζάκης ο' αύτη την άμμούδα εϊχε βρεϊ την ίίρημο πού ζητοθοεν ή ψυ- χή τού γιά νά αύτοσυγκεντρω- βεϊ καί νά μπορεϊ νά μιλάει μέ τό θεό. Δέν τόν ένδιέφε.ραν οί δουλειές τοθ μεταλείου. Γι* αύ- τές, δόζα σοι ό θεός, θά φρόν- τιζε ό Ζοριμπδς. Οΰτε γιά τό τί θά φάει πολυσκοτιζόταν δέν εϊ- ταν οί μικροχαρές τής ζωής πού θά γαληνεύαν τό πνέιμα καΐ την ψυιχή τού. Ή άιμιούδα, ή άμ¬ μούδα μέ την άσάλευτη νυχτε- ρινή γαλήνη της θά τόν ίΐμπαζε σιγά σιγά στά μεγάλα μυττπκά της Φύσης, της Ζωής καΐ τοθ θεοϋ· αυτή νέ την τρομαχτιχή έρτιμιά της, θά 'κανε νά καρπί- σει ό πόνος τού καΐ νά μετυυσι- ωθοϋν οί άγωνίες τού οέ λύτρω- ση. 'Εδώ θ" άνάβρυζεν άπό τίς λυρικές βρυσομάνες νά ξ€λς>μ
  πικαριοτεΐ σέ Βούδα- έδω θά
  'πεμναν οάμκα και όσΐδ τ' (ίυλα
  φαντάσματα τοΰ Μάγου και τοΰ
  Τέρου τβϊι «Βοόδα!^ τού ΚΙ ό
  Χόγος θά γινότον κροπή πι-
  κρής έμιπριρίαι· .
  ΙίδιΤι ο Γα ϋψ(ΐ)]κιτόκι δυό
  τμια ιάτρα απάνω άπό την άμ-
  ιμοΰδα, ειταν στημίνη. ή παρά-
  γκα — τό οίτίτι τ(}0 Καζαντζά¬
  κη. Κι 6τοι όνου.ατίξβυν Καϊ την
  ταποθεοία αυτή σήμερα οί στου-
  ιιωτες: «Τό σπίτι τοΰ Καζαντζά¬
  κη . Οίαν ήρθε γκι πρώτη ψ<>-
  ρά στήν «Κα.ογρι£» ό Καί,ρν-
  τζάκης, διάλεξε τή θέση κι £·)»-
  Λε τό Ζοΐιμπό. καϊ την άργατιά
  νά κόψοι,ν κορμούς δέντρων,
  νά φέρουν κι' αλλή ζυ?ίεία άπδ
  την Κααμάτα και νά οτήοουν
  την παράγκα. Τό στήσιμο έ'γι^6
  κάτω άπό την έπίβλεφή τού. "Γ1
  6 ϊδισς ί.ντολί) στόύς ;ια-
  καΐ κόψαν τα δυό πα-
  ράθι ρα καί την πόρτα της το-
  ζοτα. ΙτσΊ πού νά σχτνιΐατίζουν
  όξρία γωνία στό πάνω μέρος
  ο>'·(!ψωνα μέ τόν άγαπημένο τού
  γοιθ'κό ρυθρό, πού συιμβόλιζε
  τή ν τ6ση τοΰ άνθρώπου ν' άνέ-
  6π, νά ςοτάοει τόν ούρανό, νίι
  δεί τό ποόοωπο τοΰ θεοΰ. Κι
  όταν τοιμάστηκε, βστηθε τό λι-
  τιό. οανιδί·νιο, χωριάτικΌ κρεβ
  βάτι τού πάνω οέ ξύλινα οτρί-
  ηοδα τοΰ φέοαν μια καρέκλα
  κι ενα τραηεζακι γιά νό γράς>ϋΐ
  ύπόθεοί· ο' αϋτύ τα αοτιά κ.ιϊ
  τα 6ιβλία τού: Τολστόι, Νττ
  στογιέφσκιι, "Ομπ.ρο.' Μπέοζο-
  να. Ντάντε, Νίτοε. Κρέμ«αι«:
  πάνω άπό τό κρεβάτι τού κι {ίνα
  κάδρο τοϋ Τολστόι· βολεύτηκε
  καΐ μέ μιά τρίγλωοοη λυχνάρα
  γιά νά τοΰ φωτάει τίς νύχτες
  νά γι>ά(ρει καϊ ν' άδτιάΓει τα
  σπλάχνα τού άπό τύ Βούδα, που
  σά γυπαιτός τα σιγότρωε καΐ
  δέν τόν δφΓ>νί- οέ ήσυκία.
  Ή θ^·α αύτη εϊταν ί!να 6νει-
  ρο. Τοπίο 6ι6λικό· θύμιζε "Αγι-
  ους Τόπους, την τΐπλήν άμμοίΊ-
  δα τής λίμνης της ΓΕννηοαρέτ,
  τις νΐλαοτές δχτες τοϋ Ίορδά-
  νη. Άρκττερό ό βαθυπράοιν.ις,
  σκεπαομένος μέ σκοϊνα, άφάνες
  καΐ μΐτοτοίκ.ια, 6ράχος τοΰ «Γό-
  λεθμοο». Μέτωπο ύ καταγάλα-
  νος ούρανός κ' ή σμαραγδένια
  θάλασσα τοΰ Μεοσηνιακοΰ κόλ-
  που μέ τή μαβιά οιλουέττα των
  άχτών τοΰ Πεταλιδιοΰ καΐ της
  ΐιροαιωνικής Κβριυνης, πού ί,ε-
  θαμπίζουν στό βάθος. Καί δεζιά
  ό άσημής έλαιώνας της Μούσ-
  γας καΐ τα σκιερά περθόλια.
  Πίσω τό πρόπχαρο βουναλάκι
  τίκ «Πραστοβάς» μέ τό λιγνί-
  τη.
  «*-· «'
  Τό «Σπίπ τοΰ Καζαντζάκη»
  £μενε σττϊΧΕ'νο, όπως τ' άφησε
  ό ϊδιος φευγοντας κατά τό χινό-
  πωρο τοΰ 1917, Ιίρη,μο καΐ κλει-
  δαμπάρωμένο, ώς τα 1927, πού
  'γινεν ό μεγάλος σεισμός και τό
  γκρέΐμιοαν μεγάλοι πέτρινοι δγ-^
  κοί, πού άποοττάοτηικαν άπό τό*
  «Γόλεθμο». πέραοαν άπό πάνω
  τού, τό θρυίμμάτιοαν καΐ κατρα-
  κίΛΐιοαν στήν άκρογιαλιά. Οί
  στουτπωτες τ' άγαποθσαν και
  κονείς ποτέ τού δέ οκές)θιικε νά
  τό θίξει. Εϊταν γι' αυτοίς £να
  ίερό κειμήλιο, ποΰ τούς θύνιζε
  τό ιιέρασμα τοΰ Μεγάλου Στο-
  χαοτί) άπό τόν τόπο «ούς καΐ τίς
  σκιές τοΰ "Αγγελον Σιχελιανοΰ
  της Μαρίκας Κοτόπούλη, τοϋ
  Γιώργη Ζοριμπα. "ώρα δέ βλέ-
  ατεις στ ήθέοτι αυτή. παρά τούς
  πέτρινους βράχους.πού ζέρασε
  πάνω της ό 'ΕγκέλβΟος κι άφά-
  νισαν την παράγκα τοθ Καζαν¬
  τζάκη. "Ομως τ' δνομα τοΰ με¬
  γάλου κρητακοθ £μεινε σάν το-
  τΐωνύμιο: τό «Σπίτι τοΰ Καζαν¬
  τζάκη» .
  (Συ^εχίζεται)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Αύτοκινητισταί.
  Προψυλάξετε τα όχήματά σσς άπό ττυρκαΤές
  Συσκευές ττυρασφαλείας όχημάτων
  «ΓΙΚΕ 8Τ0Ρ»
  Άσφάλεια 100%
  Άποκλειστική διάθεσις χονδρική - λιανική:
  ΡΟΖΑΚΗΣ: Βασ. Κων)νου 51 — Τος δροφθς
  Τηλ. 222.695 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  |!
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΑΙΟΝΥΖΟΖ^
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑ1 ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  *Ένα καλο φοτγητό
  σ' Ινα δμορφο περιβάλλον
  νννννννν
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η
  Η Αιν«ΦΕΙΑ«
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΒ>ΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΑΡ& 15
  ΤΗΛ: 230.386
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚγΓΈπιμΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ:
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΙνΙΙνΙΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ■4-
  Μουοική
  ΤΟ ΦΟΝΗΤΙΚΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  Τό 2ο Πακρήτιο Φωνητικό
  Φεστιβάλ πού διοργανώθηκε τό
  τελευτα*ο τριήμερο στό Δημο-
  τικό Κηποθέατρο «'Όασις», ή-
  ταν μιά καλλιτεχνική εκδηλώ¬
  ση ττού άξίξει νά έτταινεθή ττο:
  ρά τίς άτέλιιες καί τίς τταρα-
  λείψεις της.
  Όλοι οσοι συνέβαλαν στήν
  οργανωθή τού άξίζουν συγχα-
  Ό παρουσιαστής τού Φωνη-
  τικοθ Φεστιβάλ κ. Νίκος Κα-
  στρινός.
  ρητηρίων, δχι μ6νο γι' αύτη
  κσθ' αυτή την εκδηλώση ττού
  διοργάνωσαν, άλλά γιατί, κυ-
  ρίως είναι οί μόνοι (άνεξαρτη-
  τα άν σρκετοί δέν τούς θεώ-
  ροθν κατάλληλους) ττού δ ί νούν
  μιά καλλιτεχνική τταρουσία στό
  Ήράκλειο.
  Γιά τό Φεστιβάλ, στίς λετττο
  μέρειές τού κοί τόν όργανωτη
  Σύλλογο «Τό Κάστρο», θά ά-
  σχοληθοϋμε στό έττόμενο φΰλλο
  μας.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  Φ1ΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
  Ή Δημοτική Φιλαρμονική σι>-
  νεχίζη τό πρόγραμμα των δισε-
  6δομα6ισίταν συναυλνών
  στήν πόλη καί τα προάστεια
  τοΰ Ηρακλείου.
  ΟΙ συναΰλίες, κάθι Τετάρτην
  στά ττροάστεια, σημειώνουν
  ιτυχία, τα. κοινό δέ τίς παρα
  κολουθεΐ μέ ττολύ ενδιαφέρον,
  ττρσγμα πού δείχνει πόσο |ι-
  ψά άττό πνενματική καί καλΧιτε
  χνικη τροφή.
  ΟΙ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΙ
  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ
  ΣΤΑΘΜΟΙ
  Άθοώβηκαν άπό την κατηγο-
  ρι'α τής παράνομης λειτουργί-
  ας τους, οί τρείς κατηγορούμε-
  νοι ίδιοκτήτες των τόπ ι κων Ρα
  διοφωνικών Σταθμών, μεταξύ
  των οποίων οί δύο βασ ι κοί
  «Ράδιο Λάκης» καί «Κάστρο».
  Τή δίκη πορακολούβησε ττολυ-
  πληθέστατο άκροατήριο, πού
  χειροκρότησε πορατετομένο, με
  τα την έ'κδοοη τής αποφάσεως.
  Μάρτυρες κοτηγορίας ήσαν
  ϋναξ χωροφύλακος τής Ασφα¬
  λείας καί ενας ύττάλληλος τοΰ
  ΟΤΕ, ένώ μάρτυρας ύπερασπί-
  'σεος ήταν ό διευθκντής μας
  Μάνος Χαρής.
  Δικηγόρον ύ-κραοπτίσ«ος ή-
  τσν ό κ Άλ. Δαριβιανάκης.
  Τα μηχανήματβ πού εΐχαν
  κατασχεβή άποδόθηκαν πίσ»
  κι' Ί'σος τό κοινό τοΰ Νομοΰ
  Ηρακλείου έχη τή,ν εώκαιρία
  νά παρακολουθή πάλι τα ώραΐα
  μοικτικά προγράμματα των έρα
  ο-ιτεχνικών μας Σταθμών πού
  τίς περισσότερες φορές είναι
  καλλίτερα καί άπό αύτά τής
  ΥΕΝΕΔ.
  Ή στήλη έκφράζει τή χβρά
  της γιά την άθώωση των κατη¬
  γορουμένων καί κυρίως των δι-
  ευθυντών των δύο βασ ι κων στα
  θμών κ.κ. Μπινιχάκη κα! Πρέ-
  κα, γιατΐ πιστεύει ότι ετσι, ά-
  νενόχλητοι ττιά, θά συνεχίσονν
  τή μουσική προσφορά τους μέ
  τό ώραΐο καί έπιμελημένο ψυ-
  χαγωγικό τους πρόγραμμα.
  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΤΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ
  Ό Ιτέ·γιος Σπανάκης είναι
  ϊνας όκούραστος πνευμντικός
  ανθρωπος, πού επί πολλά χρό¬
  νια εχει προσφέρει σημαντικά
  καί εντελώς άθόρυβα, στήν
  πνει/ματική ζωή τοΰ νησιρΰ μας
  καί είδικώτερα τοΰ Ηρακλείου.
  Πέραν άπό την πολύπλευρη
  προσφορά τους στούς διαφό¬
  ρους τομείς τοΰ πνεύματος, ό
  Στέργιος Σπανάκης, έ'χει ά-
  σχοληθεϊ ιδιαιτέρα καί μέ τόν
  Ίστορικό τομέα τής Κρήτης
  καί έ'χει άφήσει έξαιρετικοΰ
  ένδιαφέροντος άρθρα, δημοσιεύ
  ματα γενικά καί βιβλίο, μέ τα
  όττοΐα προβάλλει άγνωστες πτυ
  χές τοΰ ίστορικοΰ μας πλού-
  του.
  'Επίσης ό Στέργιος Σπανά¬
  κης, εχει παίξει σοβαρότατο
  ρόλο στήν εκδοση των «Κρητι-
  κών Χρονικών» τοΰ άνεπσνάλη-
  πτου αυτού έ'ργου τό όποΐο επ!
  πολλά χρόνια, έπιμελεϊται.
  Μερικές άπό τίς έργασίες
  τού Στέργιου Σπανάκη πού έ¬
  γιναν βιβλία είναι τα εξής:
  «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος —
  Ό μάγος τοΰ χρωστήρα».
  «Ή 'Επανάστανη τοΰ 1770
  καί ό Δασκαλογιάννης».
  «Τό Λασίθι κα! οί μύλοι
  τού».
  «Τό Κρητικό γλωσσικό ίδίω-
  μα».
  «Ή Θρησκιυτικο — έκκλησι
  αστική κατάσταση στήν Κρήτη,
  τόν 17ο αίώνα».
  «"Εκθέση τοΰ γενικοΰ προ-
  βλέπτη Κρήτης — Ι5ΕΡΟ Ο-
  ΤΟΥ 1639».
  01 άθωωθέντες ίδιοκτήτες των Έρασιτεχνικών Σταθμών
  Ηρακλείου κ.κ Πρέκας καί Μτπνιχάκης.
  ΙΧΟΛΗ ΟΑΗΓΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΛΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδός Όθωνος 13
  Παραπλεύρως είσόδου θερινοΰ κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286 485
  Τ0 ΒΙΒΛΙΟ
  ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΣΑΠ0ΥΝΑ
  ΈκυκλοΦόρησε πρόσφατα
  στά Άγγλικά άπό τίς έκδό-
  σεις «Λυκα<ητός Πρές», τό βι¬ βλίο τής άρχαιολόγου κ. "Εφης Σαπουνά — Σαχελλαράκη, μέ τόν τίτλον «ΕΑ5ΤΕΚΝ ΟΚΕ- ΤΕ». 'Εκτός άπό τό κατατοπιστι- κό γιά τόν ξένο, κυρίως, άνα- γνώστη, πΐριεχόμενό τού, τό καθαρά δηλαδή τουριστικό, ε- χϊΐ καί άρχαιολογικό περιεχό- μενο. 'Επίσης, έκτός άπό τα άρ- χαιολογικά σχεδιαγράμματα, περιέχει καί εγχρωμες φωτο- γραφίες έκτός κειμένου, άπό την Άνατολικ,ή Κρήτη. μ. χ. χΐπασΐικα δαχιοδα ΕΜΜ. ΗΠΊΑΞΑΚΙΙ1 ΒΙΚΕΛΑ 36 Τηλ. 287.357 » 281.751 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ 'Όσα σννέδηοαν στήν Άθήνα τόν Ίούλιο τοθ 1974, γραμμένα μέ 6αση άττόρρητα Ιγγραφα, αγνωστα ντο- κουιιέν-.α, ούθεντικές ττεριγρσφές καϊ άποκαλυτττικές άφηγήσεις των ττροσώπων πού πρωτανωνίστησαν στό άποφσσιστικό κα! συγκλονιστικό ■ 15νθήμερο. Προλογϋ.ει- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ©ά τ5 6ρήτε: "Εναντι Παλσιοΰ ΟΤΕ Τηλ. 286457. Μόνο ή Φίλιττς σάς προσφέρει όλεςτίς Εύρωπείικές τελειοηοίησεΐ5ί στήν ιδία σειρά ψυγείών ΚαταοκευΓ Πολυτελήν όπό χάλκβα χαι ΑΒ5 υλ μπντίρνο πανίσχυμο γιίι λ Καιαψυί,η Μεγάη, ^ όστέρων μ4ψυΙϊη·ί? Γ οί περιβάλΑον 43 Γ Γ ή συντήρηπη μηνών 1!σ(υτερι«ές επιφανείας ΑπΟΑΒδ Υλικθ έποναστατμχό οβραυοτ που 6έν κρβτΔ μΐνρουβ δ4ν γρατζουνιίται δίν σκουριά(Εΐ κτλ βο ή διαφανήΓ θηκη υρου/αυγων που πρει τα αυγύ πιό φρίσκα καΐ τό βουτυρο μαλακό Η ουγοθήκη ειν( ηή 6υθ θέΟΓων έλευθερωνοντας βποιε χρειοζεται άλθκληρθ τυ ράφι Απόψυί,η Αυτόμθτη μέ ιάιημα έ ν όϊ κθυμπιου σηασΐά γιύ στήριίη τω ροπρογμάτων τους Επηυγχαν κατανομή της ψυζε οτόν κυριως θάλαμο Γήν ιδα.ΐΛη «οϊη πτη Κθλυτερη μάνωση Λιτο πολυουραιθΔνιο ηρυ δημιουργει λεπτά τοιχωματα »οί περιορΐζο διαοτοοει ίιδικαδοχεια ΠΑΜ (ηροσταέκας λπ Μυροΐνΰιές) γιΰ τ ί αφιο ΒίίκΓο σπαοτέο; για ,ά μπαινουν ιό νιπΟυ»ιάΑ»ο Νέα ψυγεία Φΐλιπς πολυτελής σειρά ,π »'* " · «■". · ·ο ·,( «π ΡΗΙίΙΡδ γιά πιό οίγουρα Τό ωρολογοποιείον τού κ. ΚΩΝ. ΧΑΤΖΑΚΗ μετεφέρθη έκ της Λ. Βασ. Κων)νου είς την οδόν Ψαρομπλίγκων 1 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1τ75 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ • ΦΕΣΤΙΒΑΛ καΐ. Φεστ.βάλ. Την ώρα ττου «λειωνε. 2να άρχίζε. τό άλλο. Πρόκε.τα. γιά τό Φωνητ.κό Φεστ.6 Ϊ5 τελΧε,ώνε. σήμερα καί τό... Φεοτ,βίΑ των Δ.σεκστομ- μυρίων πού άρχίζει έττίσης σήμερα, άττό την εψημεριοα μας Έχουνε δμως μεταξύ τους, μιά. . σημαντ.κη δ.αΦο- ρα· Τα βραβεία μέ τα χρηματικά έτταθλσ τού ττρωτου οο- θηκσν ϋστερα άττό δ.αγων.αμό μεταξύ των ύττοψηΦ.ων, εν» πά χρηματ.κά έπαθλα τοΰ δευτέρου... δοθήκανε χωρ.ς. . δισγων.σμό κσί προκαταβολικά στούς πρατγματικα .. ττρω- τους νικητές. „. . « , „ Μόνο τώρα πού οί δεύτεροι ττρώτοι, θα μας πουν ττοσα πήρανε, λέγωντας μας άττό ττάνω κι ένα... τραγουθακι. • Ο πολύς Ηρακλε.ώτικος κόσμος περ.μένε. άνυττόμονα ι ήν άλλαγή των π.νακίδων των κεντρικόν δρόμον της ττϊ>-
  λεως.
  Κι' ενας συμπολίτης ρώτησε: _
  — Γιατΐ τόση πολύ άνυττομονησία άΦοΰ δέν υπαρχει
  στήν' εκδηλώση κανένα θέαμα;
  Καΐ άλλος:
  — Μάθέλεις καλλίτερο θέαμα άπό τού να δλεπεις τον
  Δήμαρχο νά ξεδιδώνη τίς δασιλικές καΐ νά βιδώνη τις «η-
  μοκρατικές σκαρφαλωμένος πάνω σέ σκάλα;
  Καΐ ό πρώτος ξαναρώτησε:
  — Γιατί, ό ϊδιος ό Δήμαρχος θά άνεβή στή σκάλα γ,α
  ι/ά βγάλη τίς ταμπέλλες; _
  —- Βεβαίως, συνέχισε ό δεΰτερος. Κι' άν χρειαστη «α
  άνέδη καί σέ ψηλότερη σκάλα, γιά νά. άλλάξη τα φώτα
  (μερικών - μερικών) .
  • __ Γιά ττερσστε κοντά. Ότι ττάρετε μέ 54 κιλά κρα-
  σοστάφυλλα τό στρέμμα!...
  Αΰτά διαλαλοΟσε προχθές ενας έξυπνος έΦημερίδοπώλης
  Καί πρόσθετε:
  — «Καθημερινή», «Άκρόπολις», «Ριζοσττσοτης»
  «Αύγή».
  — Προλάδετε νά ττάρετε . Κρητική γή'
  Μή μοΰ ττήτε πώς δέν εΐχε δίκηο...
  • Πολύς λόγος γίνεται τελευταία γιά τό έπίκαιρο και σο·
  6αρο θέμα τής σταφίδος. Οί συζητήσεις στά καφενεΐα τής
  ττόλης μας, άλλά των χωρίων κυρίως, δίνουν και τταίρνουν
  Καί μέσα σ' δλα τα σοβαρά, λέγονται καί τα σχετικά
  άστεϊα, γιατί είναι γνωστό, πώς ό Κρητικός τό χιούμορ δέι/
  τό ξεχνά οΰτε καΐ στίς ττιό δύσκολες στιγμές τού.
  Σ' ένα χωριο λοιττόν, τού Μαλεδυζιου ύττάρχει ίνσς «τύ-
  πος» ττού είναι δλο τό χρόνο μεθυσμένος. Τυχαίνει νά 6ρί-
  σκετσι στό καφενεΐο την ώρα ττού γίνεται ή συζητήση γ·α
  τή σταφίδα καΐ φυσικά αύτός ττίνει, ένώ οί άλλο ι μιλάνε
  γιά τό έπίκαιρο θέμα. Στό φόρτε τής συζητήσεως πετιιίτοίΐ
  6 Μαθιός καί τούς λέει:
  — Μωρέ γιά μενά μιλεΐται πάλι; "Ω άναθεμσ σας, άνί
  μέ δγάνεχε μιά στιγμή άπό τή μπούκα σας...
  — Ντά ποΰ ήκουσες μωρέ Μαθιό νά μιλοΰμε γιά σένσ;
  Όλομέθυστος εΐσαι ττάλι παράουρε...
  Καί ό ώραίος Μαθιός άπάντησε:
  — Γιά τή σταφίδα μωρέ δέ μιλεΐτε; "Ε, έγώ ήντάμε όλο-
  χρόνιος τοΰ χρόνου: σκέτη... σταφίδα, πού νδναι καλά οί
  τα σουλτανιά, μά τα κρασοστάφυλλα!...
  • Συζητήση σέ ξενυχτάδικο τοΰ Ηρακλείου μέ ένδιαφέ-
  ροντα διάλογο:
  — Ξέρεις ποιό κόμμα έ'γινε... άπορριτταντικό;
  — Όχι
  — Νά τό πάρη ή μαύρη θάλασσα;
  — Πέστο.
  — Τό κόμμα πού έ'γινε άπορρυπαντικό εϊνσι τό Κομμου-
  νιστικό.
  Καί ή εξηγήση:
  — ΆφοΟ έχομε τό ΕΣ καί τό ΕΞ δλο μαζι τϊ κάνε-ι;
  ΕΣΕΞ.
  Καί ένας τρίτος πρόσθεσε:
  — Γι' αύτό οί τάσεις τού Κ.Κ. έ'χουν δυσκολίες ένότη-■
  τας, γιατί οί... δύσκολες ττλένουν μέ ΕΣΕΞ!...
  • Ξέρετε ότι ό "Αγιος Κρήτης δέν έ'κανε μόνο στενή τχαρέα
  μέ τούς... ήρωες τής «Έτταναστάσεως» τού 1967, άλλά κα:
  μέ.. ί)ρωα της 'Επαναστάσεως τού 1821;
  ^ Άν δέν τό ξέρετε νά τό μάθετε καί άν σμφιβάλλετε ρθ
  τήστε τόν ϊδιο τόν .. Καραϊσκάκη!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΝΗΡΕΥΣ
  Είναι τό καλύτερο Γυμνάσιον
  Έξασφαλίζει συγχρόνως ττροσόντα τριών Σχολών,
  Γυμνασιου —- Σχολής /Ασυρματιστων
  Έμποροττλοιάρχων
  Οί άπόφοιτοι δέν ύπρχρεώνονται νά έργασθοθν
  στά ττλοΤσ.
  Λαμβάνουν άναβολήν ΣτρατοΟ
  Άπολυτήρια Γυμνασίου ίσότιιια,
  % είσάγονται είς Πανεπιστήμια, Άκαδημίας
  και λοιπάς Σνρλάς ή διορίζοντοι σέ θέσεις ξηράς
  Είσιτήριοι 24 Ίουνίου.
  ν-Λ Πξ?,ισί°τε,Ρ^ πληροφορίες δίδονται:
  Εβανς 39, Ηρακλειον — Κρήτης, τηλ. 280.090
  ΝΗΡΕΥΣ
  ΕΤνσι τό καλύτερον Γυμνάσιον
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ~ ΠΡΟΙΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ιωάννης Κ. Καρράς
  ι
  ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΙί ΤΑ ΚΑΤΑΪΤΗΜΑΤΑ
  ΑΟΗΝΑΝ
  ΚΟΡΑΗ 5 (ΙΣΟΓΕΙΟΗ) · ΤΗΛ. 3249909, 3248987
  ΚΟΡΑΗ 3 (6ος ΟΡΟΦΟ« ■ ΤΗΛ. 3243742 (8 Γραμμαί)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΟΥΜΝΟΥ
  ΑΡΚΟΛΕΡΗΤΟΙ «τ ΚΑΑΑΕΡΓ^Η ,, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΟΤΟΥ & ΠΡΕΒΙΛΑΚΗ
  ΠΕ1ΡΑΙΙΙΧ
  ΧΑΡΙΑΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
  Ι
  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  Η
  /ν χ
  ΜΙΙ ΒΠΟΚΒΠΥηΤΙΚΗ ♦ ΕΗΒΙΒΦΕΡΟΥΣη
  Ερεννα
  ΗΤΟΚΟΥΜΕΗΤΠΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμοχος τού Αρερικανικοϋ Ίμπεριαλΐσμοϋ
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  ΜΒΣΟΝΙΚΗ ΒΡΒΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΙΙΐΊΐ.
  Ή έ'ρευνά μας μπαίνει σήμερα σέ ενα νέρ μεγάλο
  κεφάλαιο: τή δράση τής Χουντας, μέσα στόν 'Ελλη-
  νικό χώρο, δπως^ την σχεδίασε καί την κατεύθυνε ό
  Διεθνής Σιωνισμος καί η Μασονία.
  Μετά την έξιστόρηση τού ΚυπριακοΟ δράματος,
  άπό την όποία καταφάντικε ό έγκληματικός ρόλος τοΰ
  Σιωνισμού καί της Μασονίας, ό άναγνώστης, νομίζο-
  με, θά μπορή τώρα εύχερέστερα νά συνειδητοποιήση
  τοΰς μεγάλους κινδύνους πού όπειλοΰν την ττατρίδα
  μας, αν σέ μιά — δ μή γένοιτο — νέα εύκαιρία έπι-
  κρατήσουν τα μίσθαρνα οργανα των ξένων σκοτεινών
  δυνάιαεων.
  Τό έντυπο αύτό σέ πολυτελες χαρτί ϊλουστρασιόν τυπώθηκε
  σέ πάρα πολλές χιλιάδες άντίτυπα καΐ διανεμήθηκε σάν
  τιροσφορά τοΰ ΡοταριανοΟ Όμίλου Θεσσαλονίκης. Προτρί.-
  πει να φοροθν στό πέτο τους τό σήμα τοθ Ρόταρυ
  «καθημερινώς — καϊ μέ ύττερηφάνειο».
  — θον —
  .Στούς άνεξάρτητους κρατικούς
  μηχανισμούς, την προαγωγήν
  των ύπαλλήλων μόνον κατά τύ-
  πους άπεφάοιζαν τα κατά νόμον
  αρμοδία «2υμ8θύλια κρίσεως».
  Στήν ούσία την άττόφαση προα-
  γωγης £παιρναν πρόοωπα ασχε-
  τα πρός την ΰπηρεσία, άξιωματι-
  κοί ή τταρακρατικοί (οί περιο^
  σότεροι μασόνοι) νέ κριτήριο
  ΰχι την άτιόδοση καί τό ήθος
  τού ύπαλλήλου άλλά τό αν «εί¬
  ναι δικός μας ή δχΐ». Καί ή πε-
  ρΐ προαγωγίίς απόφασις εβναινε
  μονολεκτικώς «Περπατάει» =
  Προάγεται, η1 «Δέν περπατά¬
  ει» = Στάσ*μος.
  "Ετσι οί Δτγμόσιες 'Υπηρεσίες
  περιορίζονταν σέ τυτακίι χαί
  τταθητική διεχπεραίωση τρεχου-
  σών ύποθέσεων, άποφεύγοντας
  πρωτοβουλίες καί είσηγησεις
  πού υπήρχεν κίνδυνος να προ-
  καλέσοιΐν διαβολές κοί παρεζη-
  γήσεις. Ή άνευθυνότητα καί ή
  εϋθι/νοφοβία βασίλευε (~ήν
  Διοίκηση καί όδήγησεν σέ πλή¬
  ρη συγχύση καί μείωοη της ά-
  ποδοτικότητός της στό έλάχιστο
  Κατά την Νοεμβριανή περίοδ)
  τίϊς Δημοκρατίας (Δ. Ιωαννί¬
  δης — Α. Άνδρουτσόττουλος)
  κατά την οποίαν δχι μόνο ή μα-
  σονική διάβρωσις εΐχε φθάση
  στό άποκορύφωνιά της, άλλά καί
  ή 'Εβραική έπιρροή επί της
  χουντας ήταν άπόλυτη, ή άπο-
  σύνθεση τής Διοικήσεως είναι
  πλέον κραυγαλέα. Ή χατάστα-
  ση χαώδης.
  4) Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
  «Ή παιδεία δέν διέφυγεν την
  έξαχρειωτικήν επίδρασιν τοθ
  στρατιωτιχοΰ καθεστωτος. Την
  διέλυσαν καί αυτήν καί την ύ-
  πεβίβασεν* οέ στάθμην τόσον
  χαμηλήν, &που είναι ζήτη«α αν
  είχεν φθάση καΐ στήν περίοδον
  της έχθρικής κατοχής» (ΚΑΘΗ-
  ΜΕΡΙΝΗ 8.10.74).
  Ή μανία τής μασονοκρατού-
  μενης χουντας στράφηχε ίδιαί-
  τερα κατά της Ανωτάτην Παΐ-
  δείας. 5β έπίλεκτοι Καθηγητές
  καί 'Υφηγητές των Άνωτάτων
  Σχολών, επιστημονικάς φίρμβς
  κύρους στόν κλάδον τους, άπο-
  λύθηκαν στά δύο πρίδτα χρόνια
  τής Άπριλιανής κοσμογονίας
  διότι: Ή παρουσία των είς την
  "Ανωτάτην Παιδείαν άπετέλει
  κίνδυνον, πρόκλησιν καί σκάν¬
  δαλον» .
  Ή ώς &γω αίτιολογία τής
  Χουντας γιά την απολύση των
  άπιστημόνων αυτών κυριολεκτεί
  Ακριβώς δέ ή παρανιονή τους
  στίς Άνώτατες Σχολές $ταν
  «Μαχαΐρι στά σπλάχνα τίϊς
  χουντας»
  Μερικοί άπό τούς άπολυθέν-
  τας αύτούς Πανεπιστημιακούς
  Διδασκάλους, γιά την ένεργό
  τους άντίβεση ί) ένεργό άντίδρα
  σή τους πρός τό καθεστώς συν-
  ελήφθηκαν, έβασανίστηκαν, φυ-
  λακίστηκαν. "Αλλοι έκτοπίστητ
  καν οέ όρεινά χωρία. "Αλλοι
  κατέφυγον στό έξωτερικό καί έ-
  δίδαζαν σέ Γαλλικά καί Γερμα-
  νικά Πανεπιστήμια.
  Μεταξύ έκείνων πού άνέχτη-
  καν τό καθεστώς, κι' δχι μο¬
  νον έτειναν άφωνοι καί άδρα-
  νεϊς, άλλά καί υπεστήριξαν φα-
  νερά ή κρυφά την χουντα ύπάρ
  χούν πολλά όνόρατα μασόνων.
  Πολλοί άπ' δσους έγιναν καθη¬
  γηταί κατά την χουντοκρατίαν
  είναι έττΐφανβΐς τέκτονες. Ή
  χούντα έξ δλλου διώριίεν μέ
  Διατάγματα ή μέ Πράξεις τοθ
  "Υπουρ γικοΰ Συμθουλίου ώς
  Καθηγητάς Άνωτάτων Σχολών
  πρώσωπα των οποίων ή ύποψη-
  φιότης είχεν άπορριφθη άπό τις
  άρμόδιες Πανεπιστημιακές Σχο¬
  λές. Ή Ιδιότης των ώς «Άδελ-
  φών Τεκτόνων» ή*ταν άρκετό
  προσόν διά την καταλληλότητά
  των σάν Πανεπασττγμιακών Δι-
  δασκάλων.
  Ταυτοχρόνως ένα άπαράδεκτο
  καθεστώς Άστυνομεύσεώς έγκα
  Οαδρύθηκε στά Πανεπιστήμια
  καί τίς αλλ<ες Άνώτατες Σχο- λέο μέ τόν θεσμό τοθ Κυβερνη- τικοϋ Έπιτρόπου (στίς θέσίΐς οΰιέΓ διωρΐστηκαν άπόστρατο: κ'.)'>1ως άξιωματικοί). "οτερα
  >·ά Πανεπκηή'μια γέμισαν άπό
  κατασχόπους καί πράκτορζς τοΰ
  «Τ·μι'ιμστος Πνευματικής Κινή
  σεως» καί των «Σπουδαοχικών»
  • Ή επί θέση κατά τής Παιδείας
  • Ή ήθική διάβρωση
  • Ή έπΐθεση κατά τής θρησκείσς
  • Ή διαλύση των θρησκευτικώς όργανώσεων
  των διαφόρων 'Υπηρεσ'ών Ά-
  (ΐφα?>ί·ίας. Κινήσιεις, έκφράββ'ι·,
  ύιΐΓνίεί, Καθηγητών κα^ φοιτιι-
  τΓ.> παρηκολουθοόντο': ΚηΙ οί
  ίΉοτττοι άντιδράσει«ς--κατά ιής
  .νσύντας, έκαλοθντο στή/ ίΐρυο-
  δία 'Υΐτηρεσία Άσφαλρίας γιά
  «ΣΒστάσεις». Ή άστυνύμευση
  έζφιθαοε σέ τέτοιο σΐ>μ€ϊο ώστε
  'ή 'Ε&νική Άσφάλεια νά ύηο-
  δε_νύη στά Πειθαρχικά Συυ.-
  βοΰλια των Άνωτάτων ΣχοΥΐτν
  τΐΥν επιβολήν κυρώσεων είς ψτι-
  ■ψτάς πού υπεδείκνυε ν έκεΐνη.
  ΜΑ άτμόσφαιρα καχυποφίαο,
  δυό|υστίας καί φόβου έπικοατοΰ
  σε- στά Τεμένη της Έττιοτήμης.
  Άλλά τα μασονικό δργιο στήν
  Παιδεία δέν περιορίστηκε μόνον
  οτήν Άνωτάτη Έκιπαίδευοη. Ή
  έξάρθρωαη. ίίταν Γενική. Η Μέ-
  οΐ) καί Στοιχειώδης Έκπαίδευ·
  ση έγνώριοεν έπίσης τίς οτοργι
  κεχ φροντίδες τί)ς 'Εθνοσωτή
  ριας κοσμογονίας. Τί νά πρωτο-
  θαυνΐάση κανείς; Τα άνεκδιήνη-
  τα διδακτικά βιβλία, άντιπαιδα-
  γωγικά καί λανθασμένα πού
  «φώτιζαν», τα Έλληνόπουλα;
  Μέ τόν περιβοητο Ν. 671)1970
  άστυνομεύονται ολοι οί Έκπαι-
  Λί Λί Μέ ΐ
  Λβιτουργοί Μέσης
  Στοιχειώδους Έκπαιδεύοεως.
  Κι' άκόιμα επί β χρόνια καθ" ό¬
  λην σχεδόν την έθνοσωτήριο
  μασονοκρατία δέν διωρίστιικε
  οΰτε δνας Καθηγητής της θεο-
  λογίας σέ κανένα Γυμνάσιο ιΓ,ς
  Ελλάδος. Άπό τό 'ΥπουργεΙο
  Παιδείας παρήλασαν ώς Υπουρ
  γοί, 'Υφυπουργοί, Γενικοί Ιραμ
  "ματεϊς, έτπφανεΐς μασόνοι δπως
  θεοφ. Παπακωνσταντίνου Δη¬
  μήτριος Τοάκωνας, Σπυο. Δη-
  νητράτος, Νικ. Γχαντώνας.
  Νιχ. Γαλιδάκης καί ό Έθνοσω-
  τήρας Γεώργ. Παπαδάατουλος.
  Ό ϋνας ζεπέρασε τόν δλλο σέ
  άντιθρησκευτικό μένος καί τόν
  εκμασονισμό των Ύπαλλήλων
  τοϋ Ύπουργείου.
  II) II
  ΗΘΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
  ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
  «
  Καί ή μέν ήθική σήιμη των
  άνθρώπων της μασονικτ]ς χουν¬
  τας είναι κραυγαλέα. Ή ήθική
  διάβρωοη δμως χιλιάδων 'Ελλή-
  νων, νέων κυρίως πού έγινεν
  άπό την χούντα είναι δυσδιάκρι-
  τη άλλά πολύ άνησυχητική.
  α) Τό έπάγγελμα τού
  Χ α <ρ ι έ. Άν τό έπάγγελμα της Π.... είναι τό άρχσιότερο στόν κόσμο τό έττάγγελιμα τού χαφιέ είναι τό άθλιέστερο στήν κοΐνωνία. Ένας χαφιές είναι έξ ϊσου έπι- κίνδυνος μέ δνα δολοφόνο, γι- ατί «σκοτώνει» ήθιχώς καί κοι- νωναχως άναρίθμητους άν&ρώ- πους, έν ψυχράί χωρίς έλαφρυν τικά. Είναι £νας έπαγγελματίας δολοφόνος τίίς κοινωνίας, άσύ- δοτος, πού δχι μόνον δέν τιμω- ρείται γιά τίς πράξεις τού, άλ¬ λά αντιθέτως άροίβεται γιά τό άποτρόπαιο έπαγγελμά τού. Ή δηιμΐουργία ενός φακέλλου στην ΚΥΠ ή την Άσφάλεια, μέ άσύ- στατες κατηγορίες, συκοφαντίες πολλές (ρορές, δηιηουργεί κατα- στρεπτικές συνέπειες γιά την τι¬ μήν, ύπόληψη, κοινωνΐκή ύπό- σταση τοθ θύματός τού, άνοίγει ■ρόν κοινωνικόν τού τάφον, τοΰ καταστρέφει τό μέλλον. Ί'ά βα- σονιοτήρχα, οί ξυλοδαρμοί, οί έ- ξευιιεΑισμοΙ πού ΰτΓέστησαν τα θύματα των χαφιέδων εδημιούρ¬ γησαν ψυχιχά τραύ ματα άνεξί- τηλα, έπαγγελματικές κατα- σΐροφές, πληγές άνεπούλωτες. Ό άριθμός των έπαγγελματιών χαφιέδων πού προσελήψθη άπό την μασονΐκή χούντα γιά τό σφυρηλάτιιοϊμα των δεσμών τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ έφθασε τίς 17. 000. Πρόκειται περί νέων »ευ- ρίως άνθρώπων πού «ίίλυσαν τό πρόβλη.μα» τής ζωης τους προ- δίδοντας ουνανθρώπους τους!!! Ό ψυχικάς έκμαυλισμός τους βΐναι βαθύς, ή τιτυχική πόρωσίς τους άπέραντη. Είναι ποτέ πιά δυνατόν νά άζιοποιηθοΰν ώς χρήσιμα ύγιά στελέχιη ττϊγ. κοι- νωνίας, "Ετσι μέ τόν θεσμό των χαφιέδων πού χρησιμοποίησεν σέ τόσο μεγάλη ί5κταση, δέν βα- σάνισεν μόνον τόν Έλληνικό λαό, δέν κατέστρεψε μόνον τό μέλλον δεκάδων χιλιάδων 'Ελ λήνων, κατέστρεψε τούς ίδιους αύτούς άνθρώπους πού χρησιμο- ηοίησεν γιά χαφιέδες. β) * Η ήθική διάβρω- ση της Νεολαίας. Ό ήθικός έκμαυλασμός τίϊς Νεολαίας άρχίζει 6αοτκά μέ τό πορνογραφιχό βντυπο. Ή χούν το - μασονιχή κοσμογονία τό &- φησε άούδοτο. Καί μιά ήδΐκή ρύπανση βνευ προηγουμένου, €νας χεί^αρος βρωμερότητος έ"- χει έξαπολυθη καί άπειλεϊ τα 'Ελληνιχά νειδτα μέ την εξα¬ φανίση χάθε ήθικης ίκμάδας τους. Ποτέ άλλοτε μετά τό 1945 δέν είχεν έξαπολυθη τέ- τοιος βόρβορος άνηθίκου έντύ- που μέ στάχο την διαφθορά της Ελληνικάς νεολαίας, της ελπί¬ δας τοΰ "Εθνους. Περισσ6τερΐ-ς άπό 40 έκδόσεις πορνο^ραφικών βιβλίων μέ ρυπαρογραφίες καί κείμενα πού ύπε'ρέβαιναν σέ ρυ- παρότητα τίς φωτογραφίες, κυ¬ κλοφορήσαν μέσα στήν άμαρτω- λή 7ετία, οκοτώνοντας τίς ά- γνές ψυχές τίϋν έλληνιΧών νει- άτων. Γιατί ή Λμβλυνση τοΰ αΐ- σθήματος τί}ς ήθικης στόν νέο είναι ή απαρχή τοίϊ ήθΐκοθ κα- τηφόρου. Μετά τό πορνοφράφη- <μα άκολουθεί ή βία, ή κλοπή, τα ναρκωτικά. Φυσικά ή κυκΑοφορία δλου αύτοΰ τοΰ όχετοϋ τής ρυπαρό- τητα, πού ίίταν άόλλΐιχπε τόσον άντίθετος πρός την διακήρυζιν περί «Ελλάδος 'Ελλήνων Χρι¬ στιανών» μποροΰσε νά σταιματή- ση μέ μιά άπλη διατανή τοΰ άρ- μοδίου ιΥπουργείου, Ή χοόντα άλλωστβ απηγόρευσε την κυχλο φορία σέ ΙΟΟάδες βιβλία καί περιοδικά πού την ένοχλοϋσε τό πολιτικό τους περιεχόμενο. Τό πορνογραφιχό έντιιπο ίίταν άσύδοΊΟ. Μήπως ή διαφθορά ΕήΕΥΘΕΡΟ ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛίΑΛΛΙΟΤΑΚΗΣ ΑΠΑΡΑΛΕΧΤΗ Η ΛΥΣΗ ΠΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 0-Α ΜΑ1 ΓΡΛΦ0ν Η ΑΛΗΘΕΙΑ των ψυχών καί των σωμάτων των Έλληνικών Νειάτων ίίταν μέσα οτούς σκοπούς έκείνων πού κριβόντουσαν πίσω άπό την χούντα, έκείνων πού δέν μπο- ροϋσαν νά άνεχθοΰν μιά Έλλη- νιχή Νεολαία δυνατή στί]ν ψυ- χή καί τό θώμα; γ) Πρέπει άκόμα νά προοτε- θη δτι ή έγκληματικό- τ ιη τ α μεταξύ των έτών 1967 — 1974 αΰξήθησε κατά 35ο)ο. Πρόκειται δέ περί έγκλημάτων βαρειδς μορφής πού επέσυραν βαρειές ποινές στους δρδστες. ΣΤ' Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ευθύς έξ άρχης ή πολιτεία της μασονικης χουντας ήταν άν- ■πχριστΐανική. Δΐεξαγόταν διιΐως πολύ καιμουφλαρισμένη. Μέ την κατάληψη διιως τής άρχής άπό τόν Ταξίαρχο Δ. Ίωαννΐδη τό 'Εβραιομασονικό μΐσος άπέ- βαλε κάθε πρόσχημα καί έξαπίΐ- λυσε μιά άδυσώπητη έκστρατεία κατά τής Έκκλησίας καί τη'; Ορησκείας γενικώτερα. Ι) Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Σάββατον 20.4.74. Στίιν προ- τελευταία σελίοα τοΰ μασονικοΰ «'Ελβύθερου Κόσμου» δημοσΐεύ- εται ή είδηση δτι «Τα θρησκευ- τικά σωματεϊα θά διαλύωνται διά Ποοεδρΐκίϋν Διαταγμάτων .. ». Τό μασονικό καθεστώς δέν διστάζβι πλέον νά άποκβλύψη τα σχέδιά τού γιά τίς όργανώ- σεις έκεϊνες πού επί πολλά χρόνια είναι οί φορεϊς τής δια- δόσεως τοΰ Χριστιανισμοΰ είς την πατρίδα μας. Έατεώίι δμως τό σχέδιο τής διά Προεδρ. Δια- ταγιαάτων διαλύσεως των προθϊ'- κρουσε στίς διατάζεις τοΰ νό- /μου «Περί σωματείων» έφευρ/- θη ή φόρμουλα τής συοτάσεως έπιτροπής «Διά την εξέτασιν των σχέσεων 'Εκκλησίας καί θρησκευτακων Όργανώσεων» Τό σχέδιον πού καταρτίστηκε άπό την Έπιτροπή (ή (αιοία αυ- νεδρίασε χωρίς νά μετέχουν σ' αυτήν άντιατρόοωποι τίδν μεγα- λυτέρων θρησκευτικόν όργανώ- σίων) ούσιαοπτικά τίς καταργοΰ- (Συνεχίζεται) Άξιότιμε Κε Διευθυνταί, Μετά Ιδιαίτερον ένδιαψέρον- τος παρακολουθή την άρθρο- γρα^ίαν τής εγκρίτου εφημερί¬ δος νας, όσον «Φορά είς την εκ¬ λογήν υπό τοΰ Δημοτικοΰ Συμ- βουλίου Ηρακλείου, τοϋ Όρο- ττεβίου Στρούμπουλα ώς χώροι ό—οθέσιως των άπορριμμάτων αυτού, ώς καί την άρθρογρα- ψίαν των υπολοίπων καΐ έβδο- μαδιαίων έοημερ ίδιον τοΰ Ηρα¬ κλείου. Κα) τούτο δια δύο λό- γους: 1) Ώς Μερέας καί οίκο- γενειάρχης ό οποίος πρέπει νά ένδιαφέρεται δχι μόνον διά την ■πνευματικήν ωφέλειαν της οικο¬ γενείας καί των συνάνθρωπον τού άλλά και δια την σωματικήν τοιαύτην καΐ 2) ώς άτομον, τό οποίον ένδιαφέρεται διά την προστασίαν και μόλι/νσιν τού Φυσικοΰ περιβάλλοντος, καΐ ό Στρούμπουλας είναι μοναδικός οτό εΤδος τού μέ προοπτικές ά- ξιοποιήσεως πολύ μεγάλες. Πολλά λέγονται καΐ γράψον- ται — καΐ τα όποϊα θά πρέπει νά εφαρμόζωνται — διά τις άν- θρώττινες άξίες, διά την υγείαν τού άνθρώπου, διά τοΰς κινδύ¬ νους τής άτμοσφαίρας άπό δια¬ φόρους παράγοντος, διά την ό.λλο(ωο·ιν τοΰ «»υσικοΰ περιβάλ- λοντος, ενός ττεριβάλλοντος μο- ναδικοΰ πραγματι είς τό είδος τού, γεγονός τό οποίον δύναται έκαστος έξ (δίων νά αντιληφθή. Καί ίνώ γίνεται τόσος θόρυ- 6ος (θεωρητικός) έρχόμεθα χω- Ρΐς έμπεριστατωμένην καΐ ΰπεύ- βυνον εξέτασιν, άλλά είς την την γνώμην δύο - τριών άτόμων *»ιΐϊ»λαίως καΐ σπασμωδικώς βκεπτομένων — ϋτσι γιά νά «Υούμε από τό άβιέξοδο — νά έκλέξωμε ίνα όλόκληρο όροπέ- διο τό μοναδικό τοΰ Νομοΰ ώς σκουπιδότοπον. Έκτός τούτου — άπαραμμίλου είς φυσικάς καλλονάς — γειτνιάζει είς -α¬ πόστασιν 2,5 χιλιόμετρον μέ τα χωρία Τύλισος, Άστυράκι, Μονή, Γωνιές, Μάραθος, μεταξύ των οποίων ύπάρχουν άξιόλογα άρχαιολογικά εύρήματα, μέ τόν 'ίδιο άξιόλογο τουρισμό, καΐ ξε- νοδοχεΐα. Μέ πηγάς πού τροφο- δοτοΰν τάς πέριξ Κοινότητος καί πού δχι σέ πολΰ διάστημα θά τροφοδοτοΰν καί αΰτό τό Ή- ράκλειο Μέ κτηνοτροφική ζώνη πέριξ πού συντηρή 8.000 αΐγο- πρόδατα, και τα όποΐα διατί- θενται μετά των προ'ιόντων των (γάλα, τυρί, κρέας, μαλλιά) είς την αγοράν τοΰ Ηρακλείου. Μέ δύο έκκλησίες (Τίμιος Σταύρος καΐ Άγιος Γεώργιος) 400 μέ- τρων μεταξύ των στό μετέχμιον των οποίων έ'χει εκλεγή ό χώρος τής έναττοθέσεως κα! πού τα πανηγύρια των είναι τα μεγα- λύτερα τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου, άντ! δέ τοΰ λιβανωτοΰ καί προ- σευχής θά προσφέρωμεν την κά- πναν καί δυσοσμίαν. Καί τέλος (δέν θά άναφερθώ) άλλά θά παρακαλέσω νά ένδια- φερθοΰν οί άρμόδιοι νά πληρο- φορηθοΰντίνι τρόπω οί κάτοικοι Τυλίσου, κοττέκτησαν την περιο¬ χήν αύτην την οποίαν έκαλλι-1 έργουν πρό τινος, καΐ διά την οποίαν ύπάρχει απόφασις έτοί μη, διά την διανομήν τής εκτά¬ σεως αυτής είς τούς κατοίκους. Τυλίσου μέ όμαδικές καλλιέρ- γειες, καί τοιουτοτρόπως ν' άπο φευχθή ή στενότης των καλλιερ γησίμων έκτάσεων καΐ των έκ ταύτης άπορρεόντων προβλημά- των. "Ισως νά μην εϋρισκον που θενά πέριξ τοΰ Ηρακλείου χώ¬ ρον εχοντα τόσα... μειονεκτήμα¬ τα διά την ώς ανω περίπτωσιν τοΰ σκουπιδολάκκου καΐ γι' αΰ¬ τό προτίμησαν αυτόν. Ποιοΰμεν έκκλησιν πρός πά¬ σαν κατεύθυνσιν δυναμένην άν- τικειμενικώς, νά αποτρέψη την ώς άνω απόφασιν τοΰ Δήμου, ό¬ πως άρθή είς τό ίίψος των ση· μερινών περιστάσεων καΐ πρα- γμάτων. "Ισως διά μερικούς νά μην φαίνεται ΰπερβολικός ό ά- φανισμός καί ή καταδίκη 5.000 άτομον, 'ίοαζ τίς άνθρώπινες ά¬ ξίες νά τίς μετρούν ώς... τις χάντρες τοΰ κομπολογιοΰ πού πέφτουν έπιπολαίως. Άλλά πά- λι δχι! Πιστεύομεν και ελπίζο¬ μεν δτι θά βρεθοΰν άνθρωποι, 1- στάμενοι είς τό ϋψος τής άπο- στολής των νά ύπερασπίσουν την λογικήν καΐ τό Δίκαιον.* Τό ελπίζομεν καΐ τό αναμένομεν. Μετ* εκτιμήσεως ΓΕΩΡΓ. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Ιερεύς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Τεχνικάς Τηλεοράσεων — Ραδιοφώνων Έτπμελημένη έργασίά Βαλ.δέ Τζαμι — Τηλ. 282 103 01 ΛΑΓ1>νΓΕ1 ΜΛ-
  ΗΜΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ
  Τθν ΠΡΟΗΓΟΥΛΕΝΟΥ
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ»
  • ΠΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 'ΚΗ
  Εύχαριστοΰμε γιά τίς άναδημοσιεύσεις σας καί την
  ττροέκταση που δίνετε στά θέματά μας.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ
  ΜπορεΤ νά παραλείψαμε στήν ττςοαγγελία τοϋς τομείς
  Γεωργία — Κτηνοτροφία, άλλά δπως βλέττετε, τΐδη
  έχομε ασχοληθείς μέ τόν ττρώτο τομέα άρκετά.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ
  Πολύ σωστά «ή άλήθεια είναι τπκρή». 'Εμεΐς τό ξέ¬
  ρομε ίσως καλλίτερα.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ ΚΑΨΩΜΕΝΟ
  Εύχαριστοθμε γισ τα καλά σα<λόγια Συμφωνοΰμΐε, δτι δντως δεν ύττάρχει άλλη άξία άιτό τόν Λαό. • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ Συγχαρητήρια υίο τίς θέσεις σςχς βτά θέμα τής Παι- δείας. Συμφωνούμε μαζί σας στά περισσότερα ση- μεία τοΰ κειμένου σαις, ; ^Λ* „ · ΠΑ ΤΟΝ κ. ΠΗΓΑΚΗ 1 * Εύχαριστοΰμε γιά τα καλά σας λόγια. Στίς κρίσεις ► *οας γιά μάς, νομίζομε δτι ΰπερβάλλετε Άττλώς εί'- μαστε μια κρητική φωνή. • ΠΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΗΣ «Α» 'Ωραία ή ίδέα σας. γιά την έ'κδοστ) των «Πορτραίτων τής έφταετίας». ©ά τή μελετησωμε καϊ θά σας εντν,- μερώσωμε σχετικά. • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΑΕΤΟΥΔΑΚΗ Πολλά λάβη κάνετε κ Άετουδαχη. Άλλά 6εν μπο- ροθσατε να κάνετε διαφορετικά, γιατί, δττω<; είναι γνωστό, συνεργαστηκατε στενά μέ κορυφαίους νουν- τικους και μασόνουζ, οί όττοίοι μάλιστα είναι και έρ- γοδότες σας. Δέν θέλομε νά σός ττοθμε τίποτε ολλο, παρά δτι αν ό Καζαντζάκης ήταν μασόνος, θα είχε ττάρει τό Νόμπελ, ττού ακριβώς γι' αυτό δεν το πηςε, άφοΰ δέν αφησαν άπό έκδικηση ο! κορυφαιοι της Στθδζ· «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» «ν* Άξιότιμε Κε Διευθυντά, παρα- καλοθμε &ττως φιλοξενήσετε την παρακάτω έπιστολή μας: Άνοικτή έπιστολή πρός τόν Νομάρχην Ηρακλείου καΐ Διοίκησιν Τροχαίας. Άξιότιμε Κύριε Νομάρχα, ά¬ ξιότιμε Κύριε Διοικητά, λυπού· μεθα πού καΐ διά τοΰ Τύπου έρ- χώμεθα είς την ανάγκην νά 6ια- μαρτυρηθώμεν έφ' δσον μέσω έ- πιστολής μας είς υμάς, δέν εύ- ρήκαμεν την δέουσαν άνταττό- κρισιν ώς πρός τό καυτό καθ* ημάς θέμα τής ΰπεραστικής στάσεως λεωφορείον Αρχανών επί τής πλατείας Καλλεργών. "Οχι μόνο τίς Άρχάνες δέν έξ- ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ-ΕνΑ ΟΒΙΜΜ-ΚΑΛΛΕΡΓΗ ι Η ΣΤΑΙΗ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΡΧΑΝΩΝ Α. ΤΤΑΝΑΠΩΤΟΤΤΟΥΛΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ Πρός την Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, 'Αναφέρομαι είς τα άποσπά- σματα μίας άνυπογράφου επι- <—ολής, σχετικής μέ τόν Ροτα- ριανόν "Ομιλον Ηρακλείου, δη- μοσιευθείσης είς τό φύλλον τής εφημερίδος σας τής 16ης Ίου- νίου 1975 καΐ φερομένης ώς γραφείσης παρ' έμοΰ. 'Επΐ τούτου γνωρίζω υμίν δτι άφ' ενός μέν ή έν λόγω άνυπό- γραφος έπιστολή δέν έγράφη παρ' έμοΰ καΐ άφ' ετέρου δτι τό κείμενον αυτής ουδόλως άντα- πθκρίνεται πρός την αλήθειαν καΐ την πραγματικότητα. Παρακαλώ 6>ως δημοσιεύση-
  τε την παροΰσαν μου πρός απο¬
  κατάστασιν τής αληθείας.
  Ηράκλειον 25.6.75
  Μετά τιμής
  ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓ ΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
  υπηρετεΐ άλλά καΐ ημάς κα,τα-
  στρέφει δεδομένου δτι ακριβώς
  είς τόν ϊδιον χώρον σταθμεύουν
  κα! οί πιό νευραλγικές στάσεις
  Μασταμπά, Κνωσσού καΐ Συν.
  Δημητρίου.
  Δέν θέλομε νά πιστέψωμε δτι
  τό Κράτος έπιδιώκει την επαγ¬
  γελματικήν εξαφάνισιν τριών
  καταστή ματαρχών κα! άρκείται
  είς την πληροφορία τής Διοική¬
  σεως Τροχαίας δτι δέν ύπάρχει
  άλλο μέρος τοποθετήσεως τής
  στάσεως Αρχανών, καθότι ό
  χώρος τής πλατείας Καλλεργών
  καλύπτεται άποκλειστικά καί
  μόνο άττό τουριστικά καταστή-
  ματα.
  Μετά τιμής
  ΑΡΙΣΤ. ΕΜ. ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ
  ΕνΑ ΟΚΙΜΜ
  ΑΙΚΑΤ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ
  Νυφικά ύψηλής ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραττλεύρως «Κατραντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
  1ΔΑΚ>Ι
  ΜΟΛΙΧ ΗΡΧΙΣΕΝ ΝΕΟΝ ΤΜΗΜΑ
  ΙΠΛ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΜ
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  14 ΙΟΥΑΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΗΟ "Η ΑΛΗ·ΒΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο Χ-ΟΡΟΣ ΤβΝ ΑΙΣΕΚΑΤ
  ΥΡΙίΙΝ
  Αύτοι ποϋ φάγανε μέ τι) χρυσή κουτάλια!...
  ΛΑΝΕΙΑ-ΪΚΑΝΔΑΛΑ-Δ«ΡΟΑΟΚΙΒΙ-ΪΥΜΒΑΙ!ΒΙΪ-ΚΟΜΠΙΒ.ΒΪ 99ΟΟΟΟΟΟ4
  Η ΕΡΕΥΝΑ πού άρχίζομε σημερα άττοσκοττεί νά ένημερώ-
  ση τό άναγνωστικό μας κοινό γύρω άπό τα τεραστία ποσσ
  ποΰ διατεθήκανε — τα περισσότερα χαριστικά
  τή διάρκεισ τής Δικτστορίσς.
  κατα
  ΟΆΝΑΓΝΩΣΤΗΣ θά έχη την εύκαιρία νά πληροΦορηθη
  γΐα τ£ν — κυριολεκτικά — «Χορό των δισεκατομμυρίων»,
  ποϋ καταστταταλήθηκαν άσύστολα, σέ βάρος τού Έλληνι-
  κοΰ Λαοϋ, ό οποίος, άκόμη καί σήμερα, ττληρώνει τίς 6α-
  γΤεΡΕΥΝΑ μας χωριζεται σέ δυό βασ.κά μέρη. Στό πρώ- τούς δανε.ολήπτες χά μάς ττούν τό ποσόν ττού πήραν,
  ιο γίνετσ. μιά γεν.κή είσαγωγή στό μεγάλο αύτό κοινωνι- σκαττό τού δανε.ου, το αν έξοφλησαν κα. με πο.ους ορ
  κό θέμα. Στό δεύτερο μτταίνομε σέ λετττομερέστερη επ! μέ-
  ρους άνάλυση, γιά την όττοία ζητοΰμε άττό τώρα καί την
  βοηθεία των ϊδιων των συνδεομένων, κατά 6ποιονδήττοτ£
  τρόπο, μέ τό θέμα αύτό.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, έττειδή π.στεύομε δτι τα δσνεια ττοό
  άπο
  τό
  όρους
  ττίρ<χν τό δάνειο, την ΰττοδομή ττού διέθεταν οταν πήραν τό δάνειο κα! δ,τιδήτοτε άλλο σχετικό στοιχεΐο. ΕΤΣ Ι θά μττορέσωμε νά ξεχωρίσωμε «τή νίρα άπό τό στσ- ρι,.> καϊ νά άττομονώσωμε έκείνους πού δανε;οδρτήθηκαν_
  ριστικά κα! τταράνομα.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ ^^-.»»«£&£**%£
  στοιχεϊα.
  ΜΕ ΤΟΝ τρόπο αυτόν δίνετα. ή εύκαιρία σέ ένα μεγάλο ά-
  ρθ,μό άτόμων, νά άττοσείσουν άπο πάνω τους μ.α ρετσ.ν,σ
  γ,ά μυθώδη ττοσά, χαρ.στικές ποάξε.ς κ.λ.ττ. κα. να άπο-
  κατασταθοΰν μ.ά γ.ά ττάντα στό κο.νων.κό συνολο.
  ΟΛΟΚΛΠΡΙΙ ι'| ίφτορτία ίϊταν
  )ΐιά| άτίλειωτιι σεηκι ακανδαλω-
  δων έκχωρήσεων οέ ξένα ά\ά
  καί ντόΐπια οίχονομακά αυγκρο-
  τή,ιιατα. άπίθανί-ς χαριστικΐ^ς πο-
  ροχές δισεκατομμυρίων δρο-
  χμών που ή"ταν σέ βάρος τη·"
  Έθνικής Οΐχονομΐας. Ίδιαίτε-
  1>α εύνοήθηκε τό Άιιερΐκανικο
  κεφάλαιο ώοτε ή πατρίδα μ-ας
  νά μεταβληθή αέ παράδειαο χο-
  ριστικών έπενδύσεων γιά ιικγΛ-
  α Άμεμικανικά συγχροτήματα.
  Παρ' δτι τό βέμα «Σκάνδαλα>
  δί·ν έ"χει άκόιμα έρευνηθή οέ
  βάθος, τα παρατιθέμενα έξακρι-
  βωμένα στοιχεΐα δίδουν μίαν π-
  κόνα τοΰ ξε™υλήματ·ος των
  ΐΛουτοπαραγωγικών πηγήν τής
  πατρίδος μας:
  α) ΟΙ Σκανδαλώδεις
  Συμβάσει
  πά) Ή ούμΒασΐι μέ την έται-
  ρία ΛΙΤΤΟΝ τό έ"τος 196* ή¬
  το ν ή ποώτΜ. Διεθνής σι'η.ιβ~.οι.
  πΰϋ υπέγραψε ν ή χούντα κα
  την διαφημίση οάν μεγαλη οίκο-
  νομ-.κή έπιτυχία τού καθεστιΐιτος
  Κατέληξε δ)ΐως σέ φιάοκο. για-
  τί τια'κΐ τοΰ(; οκανδαλωδίκ; χα-
  ΐιιοτικους δρους τής συμβάσεως
  ή ΛΙΤΤΟΝ δέν την εξετέλεσε
  Πολλά Λέγονται καί θρυλοθντα
  οχετικώς. Σί' πόσα έκατομιιύρια
  ό ήλθε άρ.'-ι ή Γημία το" 'Ρλ-
  Χηνικοΰ Δημοσίου,
  ββ) 37.5 έκατοη.1. δολλάριο
  οτοίχιορ ή σύμβαοη ).ί· την έ-
  ταιρία ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ πού
  τίχΕν αναλάβη την κατασκευή
  της «'Εγνατίας ΌδοΟ» Ήγου-
  ΐιενίτοιΐις — Διδυμοτείχου. Ή
  ΰταιρεία πα(ΐί·δωσε ίογα άξίας
  2.5 έχατομιιυρίων δο\α()ίων ί-
  ναντι των 40 έκατομ. πού εΐχε
  αναλάβη συ'μβατικη ύποχ|>έωση.
  Καϊ μιά χαοακτηοχηική λεπτο-
  ΐιι'ρεια: Γιά ποώτη φορα στήν
  ΐστο·ρ<αΛ των οΐΛμβάοεαϊν άντ! νά ('γγιιηθΓί ό άνάδοχος γιά την ι'κτ'Γλεοΐ) των διχυν τής ουμβά- σεως (π έταΐ'ρία ΜΑΚΝΤΟ¬ ΝΑΛΝΤ έν προκειμένω) έγγυή Π.ικε γι' αυτήν τό Ελληνικόν Δημόσιον!!! γγ) Είναι γνωατοί οί έ^,οργΐ- στικΛς χαυιστικοΐ δροι μέ τούς όιτοίους έζεχωριίθηοαν οτήν Ά- Ι.Γρικανΐχή Εταιρία ΟΟΕΑΝΙ0 τα πετρίλαια τής θάοου, ό χ|ΐυ- οός τίίς "Ελλάδος. Ή κυοιολε- Πα είναι δτι έαρίοτι>καν άντι
  πιχτκίου φακίίς.
  ί>δ) Σέ 500 ίκατομμύρια δολ-
  ά[ΐια άνίρχονται οί έπίνδύοεις
  τοΰ 'Εί,οχωτάτοΐ) «Άδελφοΰ
  Τίκτονος» ΤΟΜ ΠΑΠΠΑΣ
  παλαιοΰ ττοάκτορος της ΟΙΑ
  (κατά την ιδίαν τού όμολογίαν)
  Τό σ»ιγκροτΓ>μα ΤΟΜ ΠΑΠ¬
  ΠΑΣ (Διϋλιστήρια. ΚΟΚΑ -
  ΚΟΛΑ. Χαλυδουργεϊα. Βενζί-
  νη) είνπι μιά άπό τίς βυγατρι-
  κές έταιπίες τής ΕΣΣΟ, δευτέ¬
  ρου οέ μέγεθος κεφαλαιοκρατι-
  κοθ τράοτ τοθ χόσμου. "Οταν οί
  δοοι τής συμβάσεως τίναι χαρι-
  (ΐτικο) οέ βάρος τής Έθνικής
  Οίκοχομίπς τής χώοας. ή ίπίν-
  διιση σέ οττοιοδήττοτε μ«γάλο πο¬
  σόν καί δν άνέρχεται, οτήν ού-
  οία δέν είναι'παρά ί,επούλΐιμα
  των πλουτοπαραγωγικών πιιγών
  τής χώρας. "Ετσι τύ ξίνο μο-
  νοπωλιακό κεφάλαιο κατέλαβε
  καίμια θίοη στί,ν Έλληνική Οί- χος καΐ διοικπτής ό 'Επιφανής
  «Αδελφάς Τίχτων» Στρατής
  Άνδρεάδτν;
  κονομια.
  εε) Σέ 11 άνέρχονται οί ξέ-
  νες Τράαιεζες πού ϊδρυοαν ύπο-
  καταστήματα καΐ έργάζονται
  στήν 'Ελλάδα, χατά την διάρ-
  κεια τής λουντιχής 7ετίας. Πρίν
  άπό την 21ην Άποιλίου δέν υ¬
  πήρχεν οΰτε μία. "Ενας κατά-
  λογός τους είναι κατατοπιστι-
  κός. ΒΑΝΚ ΟΚ ΑλΙΕΡΙΚΑ,
  ΒΑΝΚ ΟΓ ΝθνΑ 80ΟΤΙΑ,
  ΒΑΝΚ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΙ,
  ρουκ ν ΑΡκΐςυΕ οοοΐ-
  υΈΝΤΑΏΕ, ΟΟΝΓΙΝΕΝΤΑΙ.
  ΒΑΝΚ ΡΙΤΛ5Τ ΝΑΤΙΟΝΑ1.
  ΒΑΝΚ ΟΚ Ο1ΟΑΟΟ, ΚΙΚδΤ
  ΝΑΤΙΟΝΑΕ ϋΙΤΥ ΒΑΝΚ,
  ΗΑΜΒΚΟδ ΒΑΝΚ Ι/Πλ ΉΙΕ
  0ΗΑ5Ε ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ ΒΑΝΚ.
  ννΐΙΧΙΑΜδ ΑΝϋ 0ΙΛΜΙ8 κ.
  λ.π.
  Βεβαίως ή «εύημερία» που Ι-
  δημιουργηθή**· άττά τα «Οικονο¬
  μικόν θαΰμα» τής άιμαρτωλής
  7ετίας έχρειάζετο καί ξένες
  Τράπεζες γιά νά διοχετευθή!!!
  στ) Είναι ννωυτύ καί πολυ
  συζητηιμένο τό θέιια των Άμε
  ρϋκαντκών στρατιωτικών βάοεων
  στήν 'Ελάδα. Είναι ομως σί
  έλάχιοτους γναχττοϊ οί οΐκονομι
  κοί δροι τής συμφωνίας. τΗλ
  θαν στήν δημοοιότητα πρίν λίγο
  καιρό: «Ή καταγγελία τής συμ-
  (ρωνίας διά τή· έκχώοησιν των
  βάοειον καϊ λοιπαη στρατιωτι¬
  κών διευκολύνσεων είς τάς Η.
  Π.Α. υπό τής "Ελλάδος, συνε-
  πάγεται την καταβολήν άποζη-
  μιώαεων ΰιρους 200 έχατοιιιηι-
  ρίων δολλαρίωνϊ
  Νά είναι άναγκαομένη μιά
  χώρα νά καταβάλη ίνα τόσον
  ίλιγγιώδες «ποσόν γιά νά έπανα-
  κτήοη την έθνική κυριαρχία της
  επί τοϋ έθνιχοθ της έδάφους.
  είναι μιά άπό τις χεψότερες
  μορφές πολιτικής Οπ ιίνοιΑ.Ίί-
  σπικ·"!
  6) Η καταχρέωση τοθ
  Έλληνικου Έδνους
  Η ΛΥΝΑΜΗ ΤΟΝ ΜΗ-ΕΝΙΚΟΝ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΟΝ
  ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
  ()ι οκυνδαλώδεις αι>μβάσεις
  μέ έξοργιοτιικά χαριοτι-
  κές παοοχές δέν περιορίοτηχο.ν
  μόνον οέ ξένα ο|κονομκά συγ-
  κροτήΐιαται α) Χοοιστικά δά¬
  νεια δόθτ>καν σέ β.θμηχάνους,
  Υπουργσύς τής ' χούντας, σέ
  συγ"ενείς των - έθνοοωτήρων
  κ.λ.π. β) Λίεγάλο δημοσία βο-
  να άνετέθηο<ιν χωοΐς προκήρυ- ί;η δηιιοπ.οαοίας αέ τ^χνικές έ- ταιρίες καΐ οϊκουζ των <>ποίο)ν
  οί ίοολογισμοΐ ένεφάνισαν ά-
  οτρονομικά ποοά χερδών. Καί α¬
  σφαλώς τα ποανιιατικά κέρδπ
  ήοαν πολύ μεναλύτερα. γ) Εί¬
  ναι γνωοτή ή έζοογισηκή σπα-
  τάλη διοεκατομμυρίων δραχμών
  γώ την χορηγήση Τουρισττχών
  6α«είων. χωρΐς ' νά υπάρχη
  οίίτε όπβολονιστιική πρόβλεψη
  τουριστιικής άνατττύξεως )ΐι5ς
  περισχής, οΐ'ιτρ όχέ,γγυα σοβαρά
  γιά την ίπιστροφή τοΰ δα νέ (ου.
  Καί είναι ννωστη ή τύχη πολ-
  ών άπό αύτά τα ζενοδοχεία:
  Ή άδυναμία νά λειτουργήσουν
  κανονικώς, δ) Κανεΐς δέν ξε-
  χνδ τίς δραματιικές σχηνές στήν
  Πάχη των Μεγάριον τόν Μάιο
  197Τ. γιά την διασώση τής εί>-
  φορης γϋς ότΐό την «άναγκ'ΐστ}-
  κήν άπαλλοτοίωΌΐν» ύττκη τής
  έταιρίας ΣΤΡΑΝ νιά την ϊδρυ-
  ση Διϋλιστηοίου ..(Στοάν —
  Οϊκονομΐχό ουνχρ6τηιια Εμ-
  πορικής Τραπέζης, κΰριος μέτο-
  "Α· μϊ τό ξεπούλτνμα τώ
  πλουτρπαραγωγικών πηγί},ν τής
  Έλλάοος, μέ σχανδαλώδεις χα-
  ριοπκές συμβάσεις, σέ ξένα καΐ
  'Ελληνιχά Οίκονομικά τράστ,
  στεροθν τόν αό μας άπό πολύ-
  τιμη οϊκονομική ίχ,μάδα τής ζω-
  ής τού, ή καταβαράθρωοη των
  Δινμοοίων Οικονομικήν, ή κα-
  ταχρέωοη τοθ Έλλΐινιχοΰ "Ε¬
  θνους στό 'Εσωτερικό καΐ τό
  Έξωτερικό, ύποθήκευσε τό οί-
  κονομτκό μέλλον τοΰ λαοΰ μας
  γιά δεκαετίες.
  Μέσα στούς 27 μήνες τής
  χου ντοκ,ρατίας *
  1) "Μ χυκλοφορία
  τοΰ χ α ο τ ο ν ο μ ί σ μ α -
  τος ΕΤΡ1ΠΛΑΣΙΑΣΘΙΙ. Ά-
  πά 13 δισεκατομίμύρια δραχχιές
  πού ήταν οτΐς 20.4.1967 τό κυ¬
  κλοφορούν χαρτονόμισμα, ϋφθα
  σε τα 68 διοεκατοιιμύρκι. στΐς
  23.7.1974.
  2) Τ ό Δ η μ ό ο ι ο ν
  χ ο έ ο ς ΕΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΘΗ
  έπίσης. Άπό 31 διοεκατομμύρια ]
  πού ήταν στΐς 20.4.1967 δφθα-
  σε οτά 92 διοεκαταυμύρια δρα-
  χιιί-ς στΐς 23 Ιουλίου 1974, '
  3) 'θ "Εξωτερικάς
  Δ α ν ε ι ο μ ό ς κατά την
  χουντοκρατίαν (21.4.67 — 30.
  β.74) έφθασε στό ίλινγιώδες
  ποοόν των 3.163 έκατομ. δολ-
  λοοίων. Αυτή ή άσφυκτΐίκή κα-
  ταχρέωοη τοΰ "Εθνους οτό 'Ε-
  ξωτερικό ήταν ή μοιραία συνε¬
  πεία τής έγκληματικής οίκονομι¬
  κης πολιτικής των μασονικών
  οίκονσμικώΛ' ένκεφάλων. ΟΙ
  Γίραγματιχές διαστάσε·ις τοΰ ϊλιγ
  γιώδους αύτοΰ δανειομοΰ κατά
  την 7ετή τυ[>αννία φαίνονται αν
  ουγκριθοΰν πρός τα μεγέθη τοϋ
  έξωτερικοΰ χρέους της Ελλά¬
  δος κατά την ιστορικήν πορείαν
  τοΰ "Εθνους άπό τοΰ 1821 έΊυς
  την 21ην Απριλίου. Τό "Ελλη¬
  νικόν "Εθνος κατά τα 125 χρό-
  νια τής υπάρξεώς τού (1821 —
  1967) δανείοττ)Κ€ άπό τα έξωτε¬
  ρικό συνολικά 256 έχατομ. δολ'
  λάρια. Μέ τό οχετικά μ,ικρό αύ-
  τό >ποσόν δχι ιιόνον έ-Γ.ησε, άλ¬
  λά και £φερε σέ πέρας 4 πολέ-
  μους. άντιμετώπισε την Μικοα-
  Όΐατική καταστροφαί καΐ την έ-
  χθρική κατοχή 1941—44. Κα·
  τα την μετατΐελευθερωτική ηε-
  ρίοδο 1946 — 1967 ήτοι επί 22
  χρόνια, δλ€ς οί Έλληνκκές Κυ-
  βερνήσεις δανείτττηκαν άπό τό
  'Εξωτερνκά 1.100 έκατομμύρια
  δολλάρια. Μέ αύτά έπουλώβη·
  καν οί καταστροφές τοΰ Β' Πα¬
  γκοσμίου Πολέμου, όντιιιετωτΐί·
  στηκ« ή έσαιτ€ρική θύελλα καί
  εδόθη ή άνοδική πο.οεία στήν
  "Ελληνιχή Οίχονομία. Κατά τα
  22 αΰτά μεταττελευθερωτικά
  χρόνια χρειάσθηχαν 50 έχατομ.
  δολλάρια δάν-ειο άπό το Έξωτ";-
  ριχό. 'ΐΐ μασονική χουντοχρα-
  τία κατά τούς 87 μήνες Τυραν-
  νίας της δανείστηκε άπό τό έξω
  τεραχά 3.163 έκατομ. δολλάρια,
  ήτοι 433,5 έκατ. δολ. τό χρύνο.
  ! ΧρΓΐάστηκιε δηλ. 8,5 φορές ηε-
  ριοσότερα. άπο τίς μεταττολεμι-
  κές ΈΑ.ληνικές Κυβερνήσεις.
  "Ετσι ό "Εξωτερικάς Δανεισμός
  χάρις οτήν ίγκλτιματική οίκονο-
  μικίΐ πολιτική τής μασονοκρα-'
  τίας έφθασε Όΐΐς 30.6.1974 στό
  ίλιγγειώδες ποσόν των 4.519 έ-
  χατομμυρίων δολλαρίων (256
  συν 1.100 συν 3.163). Αυτή ή
  καταχρέωσις τού "Εθνους οτό
  Έξωτερικά μέ την οποίαν ί:πιβπ
  ρύνειαι δυσβάστακτα βάρη ια
  πολΛές ΙΟετίες ό Έλλην. Λυ-
  ός διεφτιμίίετο ώς «Οίχονομιχόν
  θαΰμα τής 'Εθνικήι; Κυβερνήσε¬
  άθή
  ως»!!! Ή άπάτη οτήν άποθέωοή |
  της!!!
  γ) ΟΙ δωρθδοκΐες
  Ή διαφθορά καί ή ιραυλότπ-
  τα τής ΔιοικΛτεωι* έφθασε οτό
  άτίοκορύφΐϋΐμά της κατά την «*ο
  σμογονίαν» των Έθνοσωτήρων
  καΐ 'Εξυγιαντών. Δωροδοκίες,
  δα>ροληψίες, φοροδια.φυγή. κα
  ταιχρήσεις αΰθαιοεοίες, άθέ-
  μιτοι πλουτισμοί, οκάνύαα.
  ή-ΐαν τό «Σηιια» χατατι-
  θέν» τής μασονοκρατούμενιις
  χούντας. Τα οογανα καΐ οί εύ-
  νοούμενοι της είχον έιπιδοθή οέ
  μιά άνευ προηγούμενον άρπΊγί]
  πλουτι<σ|..ό καΐ σχηματισμό περι- ουαιών είς βαρος τοΰ "Εθνου·ς. Ή έξουσία ήταν τό μέσον λα- ωυρα,γωγήσεακ; τής χώρας στήν οποίαν επεδόθησαν άνενόχλη- τοι. δ) Τα σκάνδαλα ίδώ 1.150ο) ο. Ό βλεγχος των δανειοδοτη- Οειοών ξενοδο.χειακών έπι.χεφή- σεων πού διετάχθη τελευταίως υπό τοΰ Ε.Ο.Τ. (άο·χές Νοειι- βρίου 74) ασφαλώς θά άποκα- λύψη πολλές λεπτομερείς τής έξοργιστικής σπατάλπς τού. δη¬ μοσίου χοήιιατος σέ χαριστικές τουριοτικές έτιενδύσεις. ε) ΟΙ άδλπτικές κομπίνεο ι «Παραπέμΐτεται οέ δίκη ό πρώην Γενικάς Γραμματεύς Ά- θλητισμοΰ συ,νταγματάρχης έ.ά. Κων)νος Άσλανίδιις γιά ά π ι - σ τ ί α είς βάρος τοΰ Δημοσίου, ηθικήν αύτουογίαν καΐ παοάβα- οιν τού Ν. 1,603)1950. Άγπι γορεύθη ή ί'ξοδός τού άπό την Έλλάδα» (Οί 'Ελληνικές Έφη- μερίδες) "Ας θυμηθοΰμε τό χ ούνθΤ).μα που είχε ν.Γίνΐ) καΐ ολόγχαν άπό τό ραδιόφωνο καΐ την Τηλεόρα οη: «Κάθε πόλις κα! στάδιο, κή· θε χικοιά καΐ ν/υμναστήριο». Υπό τα πρόσχΓιΐια των λίγων ιτού έ'γιναν, «έξοδεΰτηκαν» δι σεκατομίμύρια δραχμών γιά £μ- γα ποΰ δέν έΎινανΙ!! θά περιμέ- νοιιμε την δτκη τοΰ «άναμορφω- τοΰ τοΰ άθλητισμοθ». Είμαοτε βεβαιοί δτι Οά έ"χη πολύ ενδια¬ φέρον. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΑΝΩΙΗΦΗ Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδθ'. Φιισικά βψευαν άντί|»Μΐίΐι ο όίκηγόρος καί ο γραρματέας τού Όργανιομοΰ. πΛήν δμως δέν κατάφεραν νά πείσουν τούς παρευρισκομένους πίρί των ύποστηριζο)ΐένων ύπ' αυ¬ τών. Τέλος. καί έξ άφορμής τής δηλώοεως τού "Αρχιεπίσκοπον κ. Εύγενίου δτι ύποβάλλει ιπ'ι νίκη κατά τοΰ διειίθιιντοθ ιίης κ Μάνου Χαρή, ηού πρώτος άνακίνηοε τό δλο θέμα, δημι- ουργήθιτχε μικροετίείσόδιο κατό π;ν τής διιλώσεως τοΰ άρχισυν τάκτου τής «Άλλαγής» κ. Μιν. ΠαπουτσάΚη. ό οποίος διαμαρ- τυρήΗηκε στόν Άγιο Κρήτης, λκνΌντσχ; τοιι ότι γιό; πρώτη <ρο ρά Έκικη£)ΐαοτικός ήγέτης μ.η- νΐ'ε,ι όημοοιογαάφο καί σέ έ- ΤΟΤΕ, Άγιε Κρήτης, παραμερίζατε δουλικώτατα, κάι τττε- κόσαστε σέ δεύτερο πλσνο εύχαριστημένος καθώς ψαίνεται, αφήνοντας την «έξουσία» νά προηγείται. ΤΩΡΑ, προσττσθήτε, έκδηλώνοντας τα άπωθημένσ σχ—, νά τταρεμτΓοδίσετε τόν Τύπο στό έργο τού Μάταια, δμως, κα¬ θώς είδατε, γ." αύτό συναιτισθήτε .. δείξη διαμαρτυρίας δέν πρόκει ται νά ανταποκριθή τού λοιπού οέ πρόακΛηοη τής 'Εχκλησίος καί απεχώρησε. 'Οπΐϋθδήποτε οπ']ν προχθεοι νή πρές—κόνφερανς δέν λέ- χτπκε πάλι ή άλήβεια άπό μέ- ρους τής 'Εκκλησίας ή όποία άναν,-χάοτηχε νά καταφύγη την τελευταία οπγμή οτή λύση τής άναβολής καί λόγω τής άκυρό- τητος τής . διακπρύξεως, άλλά καί τής άναγγελθείσης 48ρης άιπεργίας πείνας πού θά ίκα- ναν ί)ί κάτοικοι των γύρω χω¬ ρίων στό προαύλιο τοΰ ' Επάνω σήφη άπό τίς 7 τό πρωΐ τής Κυριαχής. Έν πάση περϊπτώοει, πιοτεύ ομε δπ αύτό πού έτγινε θά ά- ποτελέοη ίνα κα.λό μάθημα στούς 'Εκχλπσιαστιχούς μας ή γέτες κοί κιιρίως οτόν "Αγιο Κρήτης, ό όποΐθ(; θά πρέπη πιά νά ξεχάσΐ] τή χουντική πε- ρίοδο τοΰ άδελφοΰ Παττακοΰ καί "νά χαταννοήοη., έφ' δσον παραμένει στή θέση τού, 8τι καί ό ι'λενχος τοΰ Τύττου, πού γίνεται χάριν τοΰ Λαοΰ, είναι ριά έπαβεβλημένη πραγματιχότη το, ττ»ν όποία δέν βά πρρπει νά άγνοή. Χαρακτηοιοτΐχό. έξ αλλου, είν-αι τό (ιρθρο τού άρχισυντά- χτπ τής έφρμεοίδας «ΑΛΛΑ- ΠΙ» κ. Μίνωος Παπουτοάκη πού δημοσιεθτηχε χθές. καί στό άποϊο καυτΐϊριάζεται ή στά οη τοθ Αρχιεπίσκοπον κ. Εύγε νίου. α) ' Η Δ ί κ η των Κ. μ γ- ά τ ω ν ήταν τό πρώτο σήκω- μα τής αύΧαίας στήν σκηνή των σκανδάλων, ό πρώτος χρίχος στήν μακρυά άλυοσίδα τους. Έ- ξοργιστικά κυνική ύπήρξίν ή ά- διαςκ>ρία των πρωταγωνχηών
  γώ τίς συνέπειες στήν ύγεία
  τοΰ λαοΰ. Ή ί'πίητωοη τού επί
  τοΰ κόστους Γωής υπήρξεν τρο-
  μαχτική. Ή ΰνοδος τοΰ τιμορί-
  θιιοΐ) κατά 32ο) ο έντός τοϋ
  1973, είχεν σάν άφετηρία την
  λόγω τού ακανδαΛου υψακτη τής
  τιμίίς των κοεάτων σέ ϋψη ρε-
  κό|>. ΊΙ άνοδος τοθ βασικού αύ-
  τοϋ εϊδους διατροφής ηαιρέσν!-
  ρεν καΐ τίς λοΐπές ταμές των
  τροφίμων καΐ δλον τόν τιμάρι-
  Ομον υστερα. Σημειώνομε την
  μασονωιή ίδιότητα των πρωταω-
  νιστών τού, Μιχ. Μηαλόπουλοιι
  καΐ Ζαφ. Παηαμιχαλοπούλου.
  β) Τα Σχάνδαλα των Ξενοδο-
  χείων. Τό Μηαλόσημο.
  "Οχι μόνον στόν τε.χνικά κόσιιο
  χαΐ τούς παράγοντες τής Τουρι-
  στιχής οϊκονομίας άΥλά καΐ 0;
  «λατύχερα κοινωνικά στρώματα,
  είναι γνωστό τό Μ π α λ ό σ η -
  μ ο , δτιλαδή τό ποσόν πού ό
  ένδιαφερόμενος γιά τουριστιχό
  δάνειο ίπρειπε νά καταβάλη
  στόν τότε Γεν. Γραμυατέα Του-
  ριομοΰ Μιχ. Μηαλόπουλο. Πρό
  κείται περί σκανδάλου πρώτου
  ΐιεγέθους ηού άναφέρεται στήν
  «άναπτυξιαχίι ύποδομή» Ξενοδο-
  χείιυν καΐ αλλων τουριστικ^ν
  ΐιονάδων. Σιγά - οιγα ό δρος γτ-
  νικβύτηκε καΐ άναφέρεται π.έ-
  ον σέ χάθε «εΐσφορά» ηού έπρε-
  πε νά χαταβληθή στούς
  γοντες τής 7ετίβς γιά νά
  τευχθή 2να χα,οιατικό δάνε
  Ή μεγίστη πλειονότης των ^
  νειοδοτηθέντων ελαχίστη καλύ¬
  ψη ηορεΐχε γιά τϊ|ν έξαοφάλιήι
  τού δανείου. Σέ 17 περι—ώσε^ς
  δανειομοιθ έ—χειρήσεων γιά την
  άνέγεροη ξενοδοχείων ένδ ϊύ
  διατιθέιμενον κεφάλαιο δλί
  στ) Η προσταοΐα
  τοϋ δικτάτορα
  300.000 δοαχμές την ήμέρα
  κόστιΓε ή «ποοοτασία» τοΰ δι-
  κτάτορας Γ. Παπαδοηούλου γιά
  τίς μεταχΐνήσεις τού πρός τό
  Ψυχικό κπΐ την «βίλλα «>οού-
  ριο» στό Λανονήοι. Στό Οιρος
  αύτό ίίοθανε ή μισθοδοσία των
  1.000 πεοίπου Αξιωματικών,
  'Υπαξιωμαακών, Άστυφυλάκων
  Βατροχανθρώπων και έλευθέ-
  ρων οκοπευτών, πού ξημεροβρα
  δυάζονταν οτΐς άχτές τοθ Λαγο-
  νησιοΰ, στούς δ;κ^μους καΐ στΐς
  Πλατεϊες τοΰ Νέου Ψυοαχοΰ
  καΐ στά ιιεζοδρόμια των Λεωφό-
  ρων Βασ. Σοφίας καΐ Κπφισσί-
  ας, νια νά μποοεϊ νά διέρχεται
  έν άσφαλεία ό Δίκτάτωρ.
  Παν«στοατιά δπ.λαδή άοτι -
  νο)ΐικό>ν εϊ,νε τεθή νιά την
  ποοστασία τού. Δέν έκανον τί-
  ποτε δΥλ!!!!
  ...(ΤΟ ΒΗΜΑ 18.8.1974)
  "Ενας ύπολογισμός τής οίκο-
  νομκΓις έπιβαρύνσεως πού ύπέ-
  στη ό Έλληνικός λαός γιά την
  ■προοταοία» τού «άξιοτίμου» κ.
  Γεώργιον Παπαδοατούλου: Ποω
  θυπουργοΰ. Άνταβασιλέως.
  Πρόεδρον Δημοκ,)ατίας, Υπουρ
  γοΰ είς τό πολλαπλοΰν κ.λ.π.
  κατά την άμαρτιολή 7ετ1α, έδω-
  σεν ί:ναν όοιθμόν έκατοιΐ'μυρίων
  τρομακτικόν: Οί 2.193 ήμέρες
  ποϋ δσκηοε τα «ύιηη.λά τού κα-
  θήκοιντα» (14.12.1967 — 24.11.
  1973) δηλαοή επί 6 χρόνια —
  20 ήμέρες) ή επιβαρυνθή των
  φσρολογουμένων Έλλήνων έ"-
  φθασε τα 657 έκατσμμύρια
  δραχμών (2.193 Χ 300.000 ημε¬
  ρησίως). Καΐ στό άνω ποσόν
  δέν περιλαμβάνονται τα
  διά την ασφάλειαν τού κατά χρο
  νικόν διάστρ.ιια 22.4 — 13.12.
  67, οΰτε τα εΤ,οδα φρουρήσεώς
  τού στό Λανονήσι μετά την ά-
  νατροπή τού άπό τόν Δ. Ίακιν-
  νίδη, δΐ>λαδή άπό 25.11.1973 —
  23.10.1974 πού αιινελήφθη καΐ
  μετεφέρθη στήν Κια.
  Μόνον οί μεγάλοι τύραννοι
  τής ϊοτορίας άπασχολοΰσαν τό¬
  σον μεγάλον άοιθμόν φαουρών
  γιά την προστασίαν τής πολυτί¬
  μου υπάρξεώς τους. Άλλά καΐ
  ή πτοστασί'α καΐ άσ*ράλεια τοΰ
  άρχηγοΰ τής ιιαοονικής έπανα-
  στάσεοις ίταν πολΰτιμπ γιά τή
  μ<ισονοκ·ρατούμενη χούντα. Έ- πανελαιιβάνετο κατά κόπον έκ μασονικών χειλέων: «Ουδείς ά- ναντικατάστατος πλήν τοΰ Γε- ωργίου Παπαδοπούλου» Μποοοτά στόν χο>:ό αύτό
  των δισεκατομιμυρίων, τής ρε-
  μοόλας είναι άσήμαντη ύπόθεση
  ·ά συζητοΰμε αα) Γιά τα 52
  έκ.ατομμύρια πού στοίχιοαν οί 6
  Όλυμπιάδες τοΰ τραγουδιοΰ
  τού Γ. Οίκονομίδη, ββ) Τα 6 έ-
  κατορ^νιοια πού στοίχισε ή δι«-
  ί).ι6ρφωση τοθ γΓχκρείου τοΰ δι-
  χτάτοοος οτό Πεντάν,αννο (όλό-
  κληοο διαμέοισυα 4 δωματίων).
  γγ) Κι' άκόυα οί 755.000 δρ.χ.
  πού εΐσέπραξεν ή Δέσποινα ά-
  χρεωστήτως ώς μισθούς άπό την
  ΚΥΠ, χωρΐς νά προσφέρη τις ύ-
  πηρεοίες τη< είναι πενταροδε- κάρες. χαρζηλίκι... Άλλά ή χαΐνία των οχανδά- λων τής 7χοονης χουντοκρατί- άς νκ>λν*> τώρα α.οχισε νά ποο-
  βάλλετοι στήν όθόνΓ. "Οταν
  ΐτροβολή προχωρήση. δταν τό
  φΐλμ τελειώση τότ«· ό Ελληνι¬
  κάς λαός θά είχτ! πε:σθή δπ...
  'Η Έθνική Έπανάστασις
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ;
  Στο πεοασμένο φΰλλο μας δπμοσιεύϋαμε την
  δπσι ?.σΓτήν ϋτταρξΓί κώνων μέ ττυρηνικη γομωση ο
  ει'·
  .γ.α.-
  δηΜθσίευσε τή.
  Ρι-λ-τΛιιγ λοιττόν τόν άραοοιο Υφυττουργο κ. 'χ^^
  πρΓανάμμάςΧτ! γίνετα. στήν Άμερ.καν.κη Βαση
  Γοϋρνών. ηατ! «κά™ γίνετα. κα! πρεττε, να το μά¬
  θωμε.
  ΤΑ ΜΟΝΑΗΗΡΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΟΙΗΦΗ
  Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ,, Ο.Ε.
  ΕΞΗΓΗ ΠΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΗΕΡΟΣ
  Κύρ.ε Δ.ευθυντά, παρακα- συμμετάσχω ε,^ς την δια ττλει-
  ^Λ_ '9 » _ Εμ ■ ■ #%>"1-ί ^1 ΙΓΤ^Λ^^ Ρ Ι Γ*·
  λώ όπως δημοσ.εύσητε είς
  την έγκριτον εφημερίδα σας,
  έν σχέσει μέ την διά πλειό
  δοσίας έκμίσθωσιν εκτάσεως
  τής Μονής 'Εττανωσήφη, τα
  εξής:
  Ή ΰττ' εμού καϊ έξ ίδίων
  μου^καί μόνον δημιουργηθεί¬
  σα έν τή ττεριοχή Κουνάβων
  οίνοτΓθ.ητική βιομηχανία ώ-
  Φελεΐ σττουδαίοος καί τόν τό-
  ττον - καί γενικώτερον την
  "Εθνικήν οίκονομίαν.
  Πρός προαγωγήν τής 6ιο-
  μηχανίας αυτής έντός δέ τοΰ
  σκοττοθ μου ευρίσκεται καί ή
  δημ.ουργία ττρωτύττου καλλι-
  εργείας έκλεκτών οίναμττι'-
  λων δ.' έπ.στημον.κών καί νε¬
  ον μεθόδων διά τής άποκτή-
  σεως κα! φυτεύσεως ένιαίας
  καί Ικοτνής ττρός τούτο εκτά¬
  σεως., Ή έτπδίωξίς μου αύιη
  τέλει έν πλήρη άρμονία καϊ
  πρός την κρατικήν πολιτικήν
  (άναδασμός κ.λ.ττ.), άλλά
  καί πρός την έ—'ΐβαλλομένην
  άναμόρφωσ.ν κα! βελτίωσιν
  τής οίκονομίας μας ή όποία
  έβάλλ ώ έ ή ί
  οδοσίας έκμίσθωσι έκτάσεθ5ς
  τής Ι. Μ. Έ—ανωσήφη, άττο-
  σκοττοΰσα καί ττάλιν, ώς ΐζ-
  έθεσα καί ώς έκ τής μεχρι
  τούδε καλής έν τή ττεριθχή
  δραστηριότητος κα! ττολιτι-
  κής μου άττοδεικνύεται, είς
  την προαγωγήν κα! τού γενι-
  κωτέρου συμφέροντος.
  Ή δημιουργία τοιαύτης
  ύττ' εμού μονάδος θά ττροσέ·
  φερεν εργασίαν κα! ττεΤραν έ-
  ττ.στημονικής καΐ συγχρόνου
  μεθοδολογικής καλλιεργείας
  είς ολόκληρον την ττεριοχην,
  διά την οποίαν θά άπετέλη α-
  ληθώς τΓθλύτιμον όδηγόν μέ
  μεγίστην εντεύθεν ωφέλειαν.
  Έν τούτοις, λόγω τού &γ,
  μιουργηθέντος ττερΐ την συμ¬
  μετοχήν μου είς την έττικει-
  μένην ττλειοδοσίαν θορύβου
  κα! τής τταρεξηγήσεως των
  ττροθέσεων καΐ τού σκοποθ
  μου, ή όττοία άβασανίστως έ-
  κράτησε, δηλώ δτι δέν θά
  συμμετάσχω είς αύτην, εύχθ-
  μένη την καλύτερον λύσιν
  τού ζητήματος κα! διαδηλοϋ-
  σαι δτι θά συμτταρασταθώ
  είς τοΰς μέλλοντας καλλιερ-
  έπιβάλλεται ώς έκ τής είσό-1 γητάς τταντοιοτρόπως κα! δτι
  τΠς χώρας μας είς την | ττάντοτε θά άττοδλέττω ούχι
  ίδιον
  γ
  μισε τα τείχπ της (.οαιΑοκρατί-
  ας»!!! .
  Χ —
  Τ0Ι1ΙΚΕ! ΕΙΙΗΙΕΙΣ
  ίΐ—. |Γ«ν|^^Γετάρτπ 16)7 Οά
  πραγματοίτοιηθή στό Ρέθυμνο,
  τό Πακοήτιο Συνέδριο Έτα-
  σκειιαστών Αυτοκίνητον, μέ κΰ
  ριο θέμα τα βιβ'λίσ/ είσερχομέ-
  νων — έξερχομένων αύτοχινή-
  των.
  Τό Σιηώόριο Οά παρακολου¬
  θήση τό Δ.Σ. τού Σονόέσμου
  Ίδιοκτητών Συνεργείω'ν Έπι-
  ακευων Αύτοκινήτων ΙΙρακλεί-
  ου — Λαοιθίου.
  η ξ
  διατιθέιμενον κεφάλαιον
  μαζΐ ήτον 89 έκατ.
  δλιίν
  δανειοδοτήθησαν μέ 1.023 έχρ-
  τομμύριά δηλαδή μέ ποσοστόν
  1.150ο)ο. Τό ξενοδοχεκΐκ^
  συγχρόττνμα ΚΑΨΙΙ, ένώ διέθε-
  τε ξενοδοχειακό κεφάλαιο 87
  έχατ. δρχ. έδανέιοδοτήυη *έ
  653 έκατομμύρια. Ποσοστόν
  χαριχπχκής &αΓΐοδοτήορως κοϊ
  πρό ημερών καί
  κηδρύτηκε οέ ήλιχία 63 χρό-
  νων, οτά Πάρτυρα, ό Μιχαήλ
  Ν. Βεριγάκης, μέλος τής 'Εθνι
  κης Άντιστάσ«ως. Την κηδεία
  τού παραχολουθήσανε πολλοί
  όγωνιστές.
  ννν
  — Σέ συνέντευξη Τι'ιπου ά-
  ναχοινώθηχε ή δροστηριοηοίη-
  ση τοΰ «Σύλλογον; Πολιτιοτικής
  Άνατττύξεως Ήραχλείου»,
  ττρωτοβουλία Ιδρύσεως τοΰ ό-
  ποίου, ό<ι>είεται στόν
  μάρχη.
  κ. Νο-
  — Μέ συιιμετοχή άρχετοΰ
  κοσμου, έ'γιναν την περασμένη
  Τετάρτη. τα έγκαίνια τού νί·ου
  ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  (ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΠΝ ΠΑΙΔΙΩΝ)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρετα. είς γνώσιν των γονέων των τταιδιών πο
  χρειαζονται είδικην άγωνην (ά—ροσσομό—-ών), ότι
  α) κατα την προσέχη έκ-αιδευτικήν περίοδον θά λει-
  τουργηση μόνον ό τομεύς τού Εΐδικοΰ ΣχολεΙου τού
  Ίδρυματος, ώς κα! τα άντίστοιχα έργαστηριακά
  τμηματα τού κα! β) διά την πρόσληψιν των μαθητών
  άτΓαιτεϊται( οττωσδήττοτε, ?γκαιρο<: έξέτασις των ύττο- ψηψίων υπο της έτπστημονικής ομάδος τοϋ Ίδρυματος μέχρι τέλους τρέχοντος Ιουλίου καί κατότπν σειράς τΓρωτεραιότητος, διά την κατάταξιν των είς τας κα* τηγορίας έκπαιδ'ευσίμων καϊ άσκΓΚτίμων. Οί ενδιαφερομένη ήμπαροΰν καθημερινώς κα! κατά τάς ώρας 5.30' — 7.30' μ.μ, νά λαμβάνουν πληρο¬ φορίας, άττευθυνόμενοι είς τό τηλ. 23Γ804. Διά τό Διοικητικόν Ζυμβούλιον Ό Πρόεδρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΓΟΥΡΤΑΚΗΣ 'ίερεύς — Καθηγητής Ό Γενικάς Γραμματεύζ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΝΑΚΗΣ Ύττάλληλος Ο.Τ.Ε. Φαρμακείου τής και; Λίας Κα- ρέλλη, ουζΰγου τοΰ κ. Δη,μάρ- χου. Τόν άγιαομό ίκανε ό Σεβ. Άρνιετΐίοκοπος -Κρήτης κ. Εύ- γένιος. Καλές δουλειές. ΛΛΛ — Συε.χίί;εταΐ ή άπεργία των ΦορτηγΛν αύτοκινήτων έξ άφορμής τής αυξήσεως τίόν κο μίστραιν. οτά φέρυ—μΐτώτ. ΛΛΑ — Κατ' άνακοίνωου. των έν- ταιιθα Γοα<ρείων τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ό ΓΙρόεδρος τούτου κ. Ανδρέας Παπανδρέου θά έ"λθη στό Ήρά- κλειο γιά νά μιλήοιι στά μέλη καΐ όπαδούς τοθ κόμνατός τοι την Ιθην' Ιουλίου, ή·μέρα Σάβ- βατο. ' , ΛΛΛ — Σέ είδική τελετιι ηού £γι νέ προχβές στήν ΣΕΑΠ, μέ θι>ρμετολΐί των τοπιχών άρχών
  καΐ πλήθ,οος κόσιιοιι, έπιδόθη-
  καν τα άποφοιτήρια στούς μαθι
  τές τής^ Σχολής. Άξιόλογπ ή
  τα ν ή τμιεπηοία διατανή τοΰ
  Δ)τοΰ ταξίαριχου κ. Σταματάκη,
  ό οποίος τόνισε ότι «κύοιο μέ
  λη,μα των αξιωματικών είνα
  ή τταοστασία τής Δημοκρατίας»
  ♦**ΑΑ
  — Σιινεχίζεται ή άπβργία
  των ντατοών οτό Βενιζέλειο
  -Μέ άνακοίνωσή τού ό Ίατρικόί
  Σύλλογος Ήοαχλείου, τίθεται
  άλληλέγγυος.
  ΛΑΑ
  — Σήμερο ουνέρχεται οτή
  Αθηνά Πανελλήνιο ούοχεψι
  γιά τό οταφιδικό. Άτιό' τό
  κλειο θα μετάοχουν, οάν
  οωποι της Ε.Γ.Σ.Η. οί κ.χ.
  ραντινός, ίΚκονόιιοο, Μυρτά-
  κης, Χατζάκης, Βάρδαλαχάχης
  — Άούλΐ;το Οολωτό τάφ< πρικίΐΐΐσας, άνακάλυψε στί< Άρχάνες, ό άοχαιολόνος Γιάννης Σακελλαράκΐκ;. Τα ρήματα ήνήΛθαν που. οέ 160 ηερΐ κο.νην αγοράν. Τοιουτοτρόπως υφίσταται πάντοτε ή ττρόθεσίς μου ττρός ατΓΟκτησιν εκτάσεως,' διά τόν ώς άνω σκοπόν καθ" | οιονδήποτε νόμιμον κα! εις τάς συναλλαγάς κρατούντα τρόπον. Ώς έκ τούτου, έξε- δήλωσα την δουλησίν μου νά μόνον ττρός τό ίδιον συμφέ¬ ρον μου, άλλά και πρός τό συμφέρον τής περιοχής κα! τής χώρας γενικώτερον. • Μετά ττλείστης τιμής ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο.Ε Διά την Εταιρείαν ΠΑΣΧ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος εΐπε διαθέτει αύτά τα έ'ξοδα (150.000) γιβτί πιστεύει «ττίς ίκανότητες τοϋ ραβδοσκόπου , Αστρινακη. Ό κ. Αστρινάκης μάς ϊΙτγϊ άκόμη ότι ό μόνος άττό τούς Δημάρχοι/ς πού τόν ττίστεψαν ήταν ό κ. Αριστείδης Πετρά¬ κης, ό οποίος — λέει — δια- βέτει καί σΰτός ίκανότητες έ- μπειροτέχνη ρα6δοο·κό-ου, άλ λά δέν πρόλαβε νά τελειώση τή συνεργασία τους, λόγω τής -α ραιτήσεώς τού γιά τό θέμσ τού ΠονετΓ.στημι'ου. Προχθές ό κ. Αστρινάκης μαζί μέ τόν χρηματοδάτη τού κ. Ματθαιάκη, έπιο-κεψτήκβνε τό Δήμαρχο κ. Καρέλλη, μί τον ό—οϊο είχανε συνεργασία, γιά τό έπίμαχο θέμα Ό κ. Αστρινάκης ύποστηρίζει δτι τό νερό πού ϊχε, έντοπίσει είναι μιά έιτιφάνεια 7 μέτρο Φάρδος 20 χιλιόμετρο μήκος καί 4 μέτρσ ττάχος, ιτού μττο- ρεΐ νά καλύψη τίς άνάγκες έκ—ομμυρίων ' ~ Ό κ. Αστρινάκης Βηλώνει 6- τι 5λο αύτά τα λέει ύττευβύνως καί ζ-ό άπό τό Δημο την εγκριση κοί μ,ά ίκανοποιητική άμοιβή τού. Πάντως τό θέμο τό ίχίι τ, ρε. πολύ ζεστά. Μίχρ, «,ήμιρβ εχει έπισκεφβεΐ τόν Άλμυρό 15 τό βεια ενός σουγιά, κοτάλαβε ότι έκεΐ ύπόρχει άφθονο νερό μέ ϊ- δια ττίεση, πού είναι ττροορισμε νο, μέ μιά γεώτρηση, νά λύση μιά γιά πάντα τό θέμα τού νεροϋ τού Ηρακλείου. Τό σημ,ίο χαια. οτ» ηγ Αλμυρό κβ( τ». Ο Γιάννη»; "Αστρινάκης <"' μιά ί·πίόει?,ρ τώ ίκπνοτήτιον τού. Ι ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ "Ενα ενδιαφέρον όίρθρο «Η ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ» ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΓΡΑ^^^χ^^^ετ-,ρεία «ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΧΡ' τής 18.7.75 μεοτ1α65^'?τθ^ς "Ρρσψοράς μέ- λάοου τΓλυσίιιο~θΓ «τα τ» οι<χ την άναδειζιν έονο- την αυτήν Ηράκλειον 7.7.1975 ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α,Ν.Ε.