98299

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

21/7/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1
  ·εεεεεεεεεεεεεε·εε·εεεοοεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεε··εεε·εεε··
  ι
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεϊ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΧΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  • ' ι
  ·εεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεε·«εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεε·
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δΐβνθσ νίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  εΜεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεοεεεεεε···
  5 ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεία: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.:" 280.291
  Χρόνος 1ος — Αριθ. Φύλλου 7
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  εεεεεεεεοεεεεεεεεεε·εεεε·εε·ε·εεε·εεεεεεεεεε·
  ;·» '- —
  Μέ την εύκαιρία τής προχθεσινής τού αφιξης στό Ήράκλειο πού τόν ύποδέχτηκε θερμότατα
  Παηανδφέον
  ΠΡΧΗΓΟΣ ΠΒ.ΣΟ.Κ.
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ άφιξη στό Ήράκλειο τού Άρχηγοΰ τοΰ
  ΠΑ ΣΟ Κ. κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν Ινα σημαντικό
  πολιτικό γεγονός, μέ εϋρύτερες προεκτάσεις. Π' αύτό ακ¬
  ριβώς καί τό άντιμετωπίζομε άνάλογα, δίνοντάς τού τή θέ¬
  ση πού τοθ άρμόζει.
  Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου είναι αύτη τή στιγμή τό τπό
  πολυσυζητημένο ττρόσωπο τοΰ πολιτικόν μας στερεώμα-
  τος Είδικά δμως γιά μάς τούς Κρητικούς τταρουσιάζει ένα
  ττρόσθετο ενδιαφέρον: Είναι — καί τόν εύχαριστοΰμε γι'
  αύτό — ό μόνος ττολιτικός άρχηγός, πού εχει λάδει ύττεύ-
  θυνη θέση καί άσχολείται προσωττικσ μέ τό θέμα
  Κρήτη, άττό πλευρας των κίνδυνον που την άπειλοΰν.
  ΑΥΤΟ έξ άλλου καταφάνηκε καϊ άπό τή δήλωση πού έκα-
  νε στό διευθυντή μας, ττού ή^τον ό πρωτος δημοσιογράψος
  στόν όττοΤο μίλησε ό Άρχηγός τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρίν κατέβη
  τή σκάλα τού άερο—λάνου.
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ πού άκολουθεΐ, ή όττοία πάρθηκε κατά
  διατχτήματα στό άεροπλάνο, στό «Ντορέ» καί στό ξενοδο-
  χείο «Άτλαντίς», εχει σπουδαία σημασία, άπό πλευράς δη¬
  λώσεων τού κ. Παπανδρέου, ένώ συγχρόνως ή άξίσ. της
  συμπληρώνεται άπό τό γεγονός ότι είναι ή μοναδική άπο-
  κλειστική συνέντευξη ττού έδωσε στό Ήράκλειο ό Άρχηγός
  τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τόν κ. Ανδρέα Παττανδρέου γιά την τ,-
  μητική όντως παραχωρήση τής αποκλειστικώς και μόνης
  συνεντεύξεώς τού καί τόν διαβεβαιώνομε ότι θά μάς βρή
  μικρούς συμτταραστάτες στόν ώραΐο καί δικαιο άγώνα τού
  καί κυρίως στό μέρος ττού άψορα την ίδιαίτερη ττατρίδα
  μας Κρήτη, πού την έπέλεξε σ.όν γεωγραφικό χώρο των
  βαρυσήμαντων ττροχθβσινών τού άνακοινώσεων καϊ γιά τό
  μέλλον τής οποίας, σέ σχέση μέ τούς κινδύνους πού την ά-
  ττειλοΰν, άσχολεΤται ήδη ύπεύθυνα καί έντατικά.
  Ή πρώτη δημοσιογραφική δήλωση-χαιρετισμός πρός τόν Κρητικό Λαό, πού ίκανε πρίν άκομη κατέβη την σκάλα τοΰ άεροσκάφους ό Άρχηγός τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρός τόν διευθυντή
  τής «Αληθείας», έ*χει ώς εξής: «ΑΙσθάνομαι συγκ(νηση, χαρά καί τιμή, πού βρίσκομαι κοντά στον Κρητικό Λαό. Ή Κρήτη είναι λεβεντογεννήτρα. Έδώ ξεκινοθν δλοι οί άγώνες
  καί ξαπλώνονται σέ όλόκληρη την Έλλάδα». Καί σέ ερωτήση τοΰ διευθυντή μας σχετικά μέ τούς Άμερικανούς καί την Κρήτη δηλ. τίς Βάσεις, ό Άρχηγός τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπανέλαβε
  τό σύνθημα πού ίχει γιά «σλόγκαν» πάνω άπό τόν τίτλο της ή εφημερίδα μας καί πού έκφράζει τα καθολικά αίσθήματα τοΰ Κρητικού Λαοΰ: «Έξω άπό την Κρήτη ! . . . »
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  Μ.Χ.— Πώς σάς Φάνηκε κ.
  Παπανδρέου ή ύποδοχή ττού
  σάς έ'κανε ττρίν λίγο ό λαός
  τού Νομοΰ Ηρακλείου;
  Α.Π. — τΗταν κάτι φαν*α·
  στικό, κάτι συγκλονιστικό,
  τρομερά, ττού δέν βρίσκω κα·
  τάλληλες λέξεις νά τό περιγρά
  ψω.
  Μ.Χ. — Μήπως ξέρατε έκ
  των προτέρων την έπιτυχημένη
  όντως αύτη ύποδοχή, γι' αύτό
  έπιλέξβτε τό Ήράκλειο σάν πό
  λη πού θά σάς 161 νέ τή Βυνα-
  τότητα νά ττήτε δσα σημαντικά
  άναφέρατε στό λόγο σας;
  Α Π. — "Οχι δα. Στήν Κρή-
  τη έ'πρεπε νά 'έρΒα. Τής τό
  χρωστοΰσα.
  Μ.Χ. — Μήπως ύττάρχει κά
  ποίος συγκεκριμένως κίνδυνος
  γιά την Κρήτη καί ήρθατε νά
  την προειδοποιήσετε;
  Α.Π. — Ναί θά σάς τό πώ
  παρακάτω, δπως θά τό πώ σέ
  όλον τόν Κρητικό Λαό.
  Μ.Χ. — Πώς έξηγκϊτε τ* τό
  γεγονός ότι σέ δλες τίς ττολι-
  τικές παρατάξεις μηδέ τής 6ι-
  κής σας έξαιρουμένης, ΰπάρ-
  χουν διασπαστικές τάσεις;
  Α.Π. — Ή απαντήση είναι
  ά—λή: Ύστερα άπό τή δικτα¬
  τορίαν ξεκίνησαν λίγο πολύ, μέ
  μία έξαίρεση βασικά τό ΠΑ
  ΣΟΚ, τα κόμματα στίς τταληές
  τους γραμμές καί στά παληό
  τους ττλαίσια. 'Αλλά εχουν
  συμβεΐ τεράστιες άλλαγές τόσο
  στήν Έλλάδα, δσο καί στόν
  Εύρωπαϊκό χώρο καί είναι φυσι
  κό νά γίνη μιά άνακατανομή
  των πολιτικών δυνάμεων καί
  αλλοι προο-διορισμοί πού δέν
  υπήρχαν στό παρελθόν. Αΰτός
  είναι ό ενας λόγος. Ό δεύτε-
  ρος λόγος είναι νομίζω, μιά
  συνειδητή προσπαθεία διαφό¬
  ρων δυνάμεων, πού δέν μπορώ
  νά τίς προσδιορίσω επ ακριβώς,
  νά διεισδύσουν καί νά δια-
  λύνουν πολλές φορές Κόμμα¬
  τα τα όποϊα μάχονται μί τό κα
  τεστημένο.
  Μ.Χ. — Δηλαδή μποροΰμε
  Ό κ "Ανδρέας Παπανδρέου, κάνει την πρώτη τού δήλωση
  στόν διευθυντή μας, πρίν κατέβη άπό τή σκάλα τού
  άεροπλάνου.
  ι·····ε·εε·ε·εεεε·ε···ε·»·εεεεε·εεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
  Η ΕΠΕΊΈΙΟΣ
  Άφιερώνομε τή σημερινη μας έκδοση στήν έττέτειο τής
  Μεταττολίτευσης στή χώρα μας, μέ την έλττίδα και την
  εύχή τέτοιες έθνικές ττεριπέτειες — όπως ή 7χρονη
  Διχτατορία — νά μην ξαναβροθν ττοτέ την 'Ελλάδα.
  *····εεε·ε
  Μιά άηοκαλνΏΤΐκή έρευνα γιά την Αρχιεπιθκοπή Κρήτης
  άπ9 τα
  κίίειότά
  ηαράθνρα
  Ή έφτάχρονη δράθη τοθ ΆγΙου Κρήτης κ. ΕύγενΙου
  ΑΡΧΙΖΟΜΕ σήμερα τή μεγάλη μας ϋρευνα «ΠΙΣΩ ΑΠ*
  ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ», πού σκοπόν £χει νά φέρη στή
  δη,μοοιότητα δλη την πολύπλευρη δράση τοΰ Άρχιεπισκόΐτου
  Κρήτης κ. Εύγενίου, κατά τό δΐάστηιμα της Δΐκτατορίας.
  ΟΠΩΣ έξηγήσαίμε «αί στήν προαναγγελία τίϊς "Ερεύνας
  Ιΐας στό προηιγούμενο φϋλλο μας, άντικειμενικός σκαπός μας
  είναι νά βοηθήσωμε στήν στερεώση τοΰ κλονισμένου κύρους
  τής 'Εκκλησίας Κρήτης, πού εμείς τουλάχιστον ύποοτηρίζαμε,
  άοχοθντες καλότπστη κρπική, δτι έχει πάρει τόν κατήφορο.
  ΔΗΛΛΝΟΜΕ δτι δέν ίχομε προσωΐπκά μέ κανένα Ίεράρ-
  ΧΠ οΰτε καί διαθέση νά μειώσωμε τό κΓ>ρος τής 'Εκκλησίας
  καί πολύ περισσότερο της θρησχείας. Αντιθέτως, άπό την
  πρώτη σπγμή της εκδόσεως μας, χτυττώντας τόν Σιωνισμό
  καί τή Μασονία, άποδείξαμε έμπρακτα δτι ακριβώς συμπαρα-
  «τεκόμαοτε στήν Έκκλησία, της οποίας μεγάλοι καί έπικίνδυ
  νοι έχθροί είναι αύτοί που εμείς χτυπίίμε.
  ΕΚΕΙΝΟ πού θέλομε είναι πολύ μεγαλύτερο, σπουδαιότε-
  ΐρο καί ήθικώτρρο: θέλομε νά ξεκαθαρίσωιιε τα δσα θρυλλοθν-
  1. Είναι άλήθεια ή δχι δτι στό συνέδριο τοΰ κλήρου τής
  Άρχιεπισκοπής στό Γοργολαινη, μπροστά στόν χουντικό Νο
  μάρχη Μάτσο, μετά άττό πολλά λιβανίσματα στούς πραξικο-
  πηματίες, ό Σεβ. κ. ΕΟγένιος παρακάλεσε τόν κ. Μάτσο νά
  μεταβιβάση στόν Π ο— οϊδόπουλο τα συγχαρητήρια τού Κλή¬
  ρου τής Κρήτης καί την εύγνωμοσύνη τού, διότι «μόνον) ό Πά
  τταδόπουλος άγάπησε τόν Κλήρο ϋστερα άττό την Τουρκική
  άττελευθέρωση καί τόν έξύψωσε μέ την τιμή πού τοΰ άπέδωσε
  καί την αυξήση μισθοϋ». Είναι άλήθεια ή οχι δτι ό κ. Μά-
  τσος άπάντησε δτι θά τό κάμη καί ότι γιά πρώτη φορά έίκου
  Οί άπό στόμα Ίεράρχη τέτοια όμολογία;
  2. Είναι άλήθεια ή' οχι δτι τό θλιβερό αύτό γεγονός θεωρηθή
  κε, ακριβώς γιατί δέν υπήρξε προηγουμένως εξουσιοδοτήθη
  άπό τή διοίκηση σάν ξεποΰλημα τοΰ κρητικού Κλήρου;
  3. Είναι άλήθεια ή δχι δτι στόν Σεβ. κ. Εΰγένιο κατά την
  μετάβασή τού στήν Άμερική έγιναν ίδιαίτερες περιποιήσεις
  "αί τιμές, καί δτι συνέφαγΐ. μέ τόν τότε Πρόεδρο κ. Νίξον,
  γνωστό μασόνο μεγάλου βαθμοΰ, καί μέ έττίλεκτα μέλη άμερι
  κανικής 'Εκκλησίας; Ποίος ήταν ακριβώς ό σκοπός τής επι¬
  σκέψεως τού καί ό ρόλος πού διαδραμάτισε ό κ. Εύγένιος
  <"·ς ΗΠΑ; 4· Είναι άλήθεια ή δχι καί βν ναί πώς έξηγεΐται νά μετέ- χουν στό 'Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Άγίου Μηνά τόσα ατο- μα, πού είναι γνωστοί Ροταριανοί καί Μασόνοι; 5- Είναι άλήθεια ( δχι δτι νπήρχε θανάσιμη διένεξη μετα- |μ τοΰ Άρχιεπισκόπου Εύγενϊου καί τοΰ Σωματείου €(Η ζ«η» .Ηρακλείου, άπό τό 1959. Καί αν ναί, τότε πώς έξη- Υειται τό δτι κατά τή χουντική περίοδο τό ΖωΊκό κίνημα άνα ζοπυρωθηκε στό Ήράκλειο μέ τίς εΰλογίες τού Εύγενίου καί ται γύρω άπό την κεφαλή τής 'Εκκλησίας τής Κρήτης καί νά δοΰμε αν είναι άλήθεια ή" ψέμματα. ΑΡΧΙΖΟΜΕ λοιπόν σήμβρα την έρβυνα αυτή που είναι έξ' ϊσου δύσκολη καί έτακίνδυνη δσο καί τοϋ Σιωνισμοϋ. Μά- λιστα γι' αυτήν προειδοποιηθήκαιμε άπό καλούς Ιίλους νά προσέξωμε, γιατί «οί Παπάδες δέν άστειεύοντται». "Ισως, αλ- λά έχομε έξηγήσει καί χό τονίζομε γιά α.λλη μία φορά: "Ολα δσα γράφομε ζεχινοΰν άπό 2να Χ ρ έ ο ς πού άπορρέει άπό μιά βαθύτερη φιλοσοφική θά την λέγα,ιιε παρορμηση. Καί μτιροστά σ' αότό τό παστεύω τοΰ μεγάλου χρέους μας, δέν ύπολογίζομε άλλά οΰτε καί φοβόμαστε κανέναν, άφοθ _ βαδί- ζομε στά πλαίσια τοϋ νόμου. Η ΕΡΕΥΝΑ άρκίζει μέ 12 έρωτΐμιατα πού καλοϋνται «δσοι πιστοί* νά άπαντήσουν καί φυσΐκό, πρωτος ό "Αγιος Κρήτης τόν άποϊο εμείς δέν σύρομε δπως έκεϊνος μδς σύρει στά Δικαστήρια, άλλά τόν παραπέμπομβ σ' δνα μεγαλλίτερο Δικα- στήριο: τής Αληθείας τοΰ θεοϋ καί τής ΚοινωνΊας των κατ' είκόνα καί όμοίιοοαν αύτοΰ πλασθέντων άνθρώπων. μέ τή ν εύθύνη ενός ρασοφόρου στενοΰ συνεργάτη τού; Πώς έξηγεΐται άκμη δτι οί πιό στενοί συνεργάτες τού κ. Εύγε¬ νίου κατά τή χούντα, ήσαν Ζωϊκοί καί φιλολογικοί; Καί άκό- μη πώς έξηγεΐται τό γεγονός δτι μετά την τελευταία επί θέ¬ ση τοΰ Τύπου κατά τοΰ Εύγενίου, τό Σωματεΐο «Ζωή» έδημο- σίευσε άπολογία υπέρ αύτοΰ; Τ! νόημα εΤχε ή πράξη αυτή; 6. Είναι άλήθεια ή' οχι δτι ό Σεβ. κ. Εύγένιος μεταξύ των Μητροπολίτην Κρήτης, εχει ίδιαίτερες σχέσεις συνεργασίας μέ τόν Ρεθύμνης κ./Τίτο, γιά τόν όποΐο ♦ημολογεΐται εύρύτα τα δτι είναι άπό τούς πιό στενούς συνεργάτες τής ΣΙΑ; 7. Είναι άλήθεια ή' οχι άκόμη δτι ό Σεβ. κ. Εύγένιος δια- τηρεΐ άπό παλιά ό ϊδιος ίδιαίτερες σχέσεις έπικοινωνίας μέ τούς εκάστοτε άξιωματούχους τής Βάστως Γουρνών; 8. Είναι άλήθεια έπίσης ή' 6χι ότι επί κυβερνήσεως Γεωρ γίου Παπανδρέου, δταν ή Κρήτη είχε ξεσηκωθεΐ μέ τα συλλα λητήρια γιά τόν Κυπριακό άγώνα εναντίον των Άμερικανών, (τότε ή Μητρόπολη στεγαζόταν στό κτίριο τής Σχολής Μπουρλώτου) ό Σεβ. κ. Εύγένιος είχε καλέσει στό Γοργολαΐ- νη τόν τότε Δ) τή τής Άμερι κανικής Βάσεως καί πσρά τίς ύποδείξεις πολλών κληρικών, έπέμεινε νά αποφύγη την εκδη¬ λώση, μέ άποτέλεσμα κατά την διέλεκσι τής πό μ—ής τοϋ αΰ- τοκινήτου τοΰ Σεβ. καί τοΰ ΆμερικανοΟ, άπό τό Καμαράκι νά γιουχαϊστοϋν; Τί νά εχρυβε αραγε αυτή ή έμμονή τού 'Αρ χιεπισκόπου, σέ μέρες πού τό Φΐλότιμο τής 'Ελλάδας ·ίχε τραυματιστή θανάσιμα; 9. Είναι άλήθεια ή οχι δτι ό Σεβ. κ. Εύγέννος σκόπΓμα οεν διορίζει τόν κατά πάντα &γιο Άρχιβρατικό Έττίτροπο της Άρχιεπισκοπής Άρχιμανδρίτη κ. 'Ιιροβεο Άλβξαι—, σέ Πρω Συνέχηα βΐς την βτιν σβλίδα νά ιτοΰμε, πιό συγκεκριμένα δ¬ τι ΰπάρχει ό κίνδυνος μέσα σέ δλες αύτές τίς διασπαστι- κές κινήσεις νά υπάρχη Άμερι κανικός δάχτυλος τής ΣΙΑ; Α.Π. — θά μόν εκανε έντύ- πωση αν δέν ύπήρχε! . (Σημ.ι Την ύπόνοια καί α- ποφη αυτή είχαμε εκθέσει τό¬ σο πρός τόν κ. Μίκη Θεοδωρά κη, δσο καί πρός τόν κ. Λεωνί δα Κύρκο, άλλά δέν τό παραδέ χτηκαν τουλάχιστον σέ δ,τι ά- φοροΰσε τίς δυνάμεις τής Άρι στεράς. Χαιρόμαστε τώρα πού την αποψή μας αυτή βεβαιώ- νει ό κ. Παπανδρέου). Μ.Χ. — "Εχομε καταγγείλ- λει στήν Κυβέρνηση καί στόν πολιτικό κόσμο τής χώρας συγ κεκριμένες πληροφορίες πού έ¬ χομε γιά την Άμερικανική Βά- ση Ηρακλείου, άλλά ουτε επί σημα έχομε διαψευσθεΐ, οΰτε κ ι έσφς πού είσθε ό μόνος πό λιτικός άρχηγός πού άσχολεΐ- σθε είδικό μέ τό θέμα πήρατε συγκεκριμένη θέση. Μήπως τώ¬ ρα εχετε κάτι συγκεκριμένο νό μάς πήτε; Α. Π. — Δυστυχώς κανείς έίλλος δέν ένημερώνεται σχετικά άπό την Κυβέρνηση, έκτός άπό τόν άρχηγό τής άξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Αΰτός εχει μόνον αύτό τό προνόμιο. Άλ¬ λά καί αΰτός ένημερώνεται σπανίως... Μ.Χ. — Καί γιατί νομίζετε δέν παίρνει θέση, άΦοΰ γνωρί- ζει όρισμένα πράγματα, ό άρ¬ χηγός τής άξιωματικής άντιπο λιτεύσεως κ. Μαΰρος; Α.Π. — Ύποθέτω δτι λόγω τοΰ δτι ή ένημέρωσή τού γίνε- ται ίδιωτικά, δεσμεύεται. Δυστυχώς δέν ύπάρχει άνοι- χτή έξωτερική ττολιτική. Ύπάρ χούν τα στεγανά, δπως καί στό παρελθόν... ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ β ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΚΟΜΗ ΙΣΤΟ].;. Α ΕΙΜΑΣΤΕ;^ ; Κύπριοι κι' "Ελληνες ζητοΰν αποκατασταθή τιμής γιατί αύτό τό £γκλημα δέν ήταν τής... στιγμής (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) ΕΜΕΙΝΕ ΚΛΕΙΣΗ ΤΟ..: ΜΑΓΑΖΙ!.. ΔΙΩΞΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "Υπό τής ΕΙσαγγελείας Πλημ μελειοδικων Αθηνών κατόπιν ένγράωου παραγγελίας τοΰ ει¬ σαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου κ. ΕύστατΤίου Μπλέτσα ήσκήθη ποινική δίωξις «διά περιύθρι- ση άρχής» κατά τού Δ)ντοΰ τής εφημερίδος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» κ. Ν. Ψαρουδάκη, διά τό βρ- θρο τοΰ προηγουμένου φύλλου τής «Χριστιανικής» ύπύ ήμερο- μτννίαν 11.7.75 μέ τόν τίτλον: «Διαρκές τό δικό σας ίγκλημα κύριοι Άρεοπαγίτες». ΤΗταν κι' αύτό, δπως καί νά •ώ κάνωμε, Ενα μαγαζί. Μιχρό, ύπαίθρχο, άδικα καταφρονημέ- νο, άλλά πάντως μαγαζί. ΤΗταν ό «ειπαγγελματικός χώ μος» τοϋ λουστρου Δηιμήτρη Λαλογιάννη, που επί 20 όλό- κληρα χρόνια γυάλιζε τα πα- ιπουτσια των Ηρακλειωτών, οτό Βαλιδέ Τζαμί. Άτι6 τα μέσα δμως τής περα σμένης βδοτιάδας τό μαγαζί «κατέβασε τα ρολλά» πού δέν είχε. Κι' αύτό δχι γιατί κήρυ- ζε πτώχειιση ό ίδιοκτήτης, δχι γιατί τεμπέλιασε ζενυχτώντας στίς διαακεδάσεις, δχι γιατί σέ καμμιά παρανομία. άΜ; ίκλεισε, γιατί ό μαγα ζάτορας, ό Δημήτρης ύ λοΰ- στρος πέθανε στό Βενιζέλειο, ^ρημος καί μόνος, άπό μιά ά- ~λή περίπτωση περιοφυγρένης χοίλης. "Αν γινόταν ϊγκαιρα μιά έπέμβαση, ό Δημήτρης Λα γογιάννης, ό λοθστρος, θά συ νέχιζε τώρα νά νυαλίζη πα- πούτσια. Μά ό ΰτυχος ή καί τυχερός μιά πού Λφηρε την ά- κατάιπαυστη παλίνδρομική κίνη- ση πού δκαναν τα χέρια τού μέ τίς βοΰρτσες, ί!πεσε πάνω στήν περίπτωση: Βρήκε ό εΰ- ογη·μένος (φταίει καί γι' αύ¬ τό ό λοϋστρος) νά άρρωστήση την ήμέρα που εΐχαν άπκργία οί ΓιατροίΙ.. Τί άπρόθ€χτος πού ήΌουν λοϋστρο Δηιμήτρη Λαλογιάννη .. Άλλά καί πόσο μόνος... Ή κόρη σου μακρυά στό έξωτερικό καί ή συντρόφισ- σά σου μόνιμα ΰρρωστη μέ στιι θάγχη... Τί νά σοϋ κάνο- με εμείς «οί ξένοι» Μπάρμπα — Δημήτρη. Εμείς εϊχα]ΐε φροντίσει σάν κοινωνία πολ¬ λές φορές νά σου ποΰμε πώς πρέπει νδσαι προσεχτΐικός όταν άΐτεργεϊ ή «κρατΐκή κοινωνική περίθαλψη». Έσύ βρήκες τή μερά ευλογη μένε... Δέν άρρωσταίνουν οί βνθρω- πγι — οί (ρταΐχοί τουλάχιστον —Μπάρμπα Δημήτρη, λοΰστρε, δταν οί 'κρατΐ^οί ΓΛατροί έ"χουν άπεργία. ,., "Αν δέν ήΌουν τουλάχιστον φτωχός, δς άρρωστοϋσες. Τότε κάποιος ίδιωτικός Πατρός θά πληρωνότανβ γιό νά οοΰ σ ώ σ η τή <Γωή... Τί χρειάζονται δμως τώρα περισσότερα 'λόγια; Τώρα πού όχρησες τό «χασελάκι» καί μτιή κες στήν «κάσα» Μπάρμπα Δη- μήτρη, σάν μικρά άντιοτάθμι- σμα τοΰ δτι ήσουνα λοϋστρος καί φτωχός, σέ βάζομε στήν πρώτη σελίδα. "Ετσι θδσαι τώρα περήφανος γιατί θά λές στούς «λλους λού στρους έκεΐ πάνω, δτι έξ αΐτί- ας τοΰ ήδιχου θανάτου σου ή προσωτπκότητά σου άναννωρί στηκε, άφοϋ τό μαγαζί σου κι έσύ μπήκατε στήν πρώτη σελί¬ δα μιάς εφημερίδας!!!. Ι» α> ο.
  οο. _ Οί
  -» >
  (Ώ ω
  ο ο Ο
  ι
  ±«ιν
  Η είσπσπ αυτή που δημο
  σιεϋτηκε στόν Τύτιο 8ύ-
  Ιΐησε στό άναγνωσπκό κοινό ά-
  θελά τού ϊσως, τίς ηαληές \ί-
  ρες πού οί διώζεις αύτοΰ τού
  εϊδους, ήταν στήν ήμερησία διά
  ταξη.
  Σεβομαστε τή Δικαιοούνη, ό¬
  πως πιστεύομε δτι τή οέβεται
  καί ό κ. Ν. Ψαρρουδάκης, άλ¬
  λά νομίζομε, δτι ύ άγωνισιή",
  αΰτός τής Δημοκρατίας, είχε δι-
  καίωιαα νά άςικήστι, άπό δικαιο
  λογημένο ενδιαφέρον κοιτική,
  καλόπιστη νομίζοιιε.
  Έν πάση περιτιτώοει θ^ομε
  νά έλιπίζοτ.ιε δτι τελιχά ή Δικαι
  οσύνη θά άθωώση τόν ΝΙκο Ψαρ
  ρουδάκη πού καί σήμβοα άκό
  μη συνεχίζρι νά σέρνεται στά
  Δικαστήρια.
  Τοϋ έκφράζοιμε τιΊ συμπάθειά
  μας, αν καί νομίζομε Οτι σάν
  νήσιος άωνΐστής πού είναι δέ^
  την ίίχει άνάγκη, δ·πως κα ίκά-
  θε εϊδους συμπαράσταση, γιατί
  άπλούστατα ή δύναιιη τής Κρη
  τικής ψυχής τού, ίίχει δικά της
  άποθέματα, νά άνταμετωπίση καί
  τίς καινούργιες αΰτές ταλαιττω-
  ρίες.
  Ι
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑιΝΑΠΛΙ-ΤΗ
  Ό 'βήηθΐνός Ζορμπάς
  καί 6 Νίκας Καζουτζόκης
  Τον
  Τί) μεταλλεϊο τής Πραστο-
  βδς, γνωστδ οάν «άνθρακωρυ-
  χεϊον Καρδαμύλης», εϊταν δη-
  λωμένο, άρκετά χρόνια πρίν ά¬
  πό τό παγκόσμκ) πόλεμο τοΰ
  1914 - 18, άπό τόν Π. Πατριαρ-
  χέα, άπό την Καρδαμύλη, καί
  τό στρατηγό Γρηγοράκη, άπό τό
  Γΰθειο. Κι αύτοι εϊχαν τό προ-
  νόμιο τής έκμεταλλευσής τού.
  "Αν δέ μεσολαβοΰοε ό φοβεράς
  κεϊνος πόλεμος, πού δημιούρ-
  γηοε πρόσθετες άνάγκες σέ κάρ
  βουνο ,κανεϊς ϊσως δέ θό τολ-
  μοΰσε νά ριφοκινδυνέψει κεφά-
  λαια σε μιά τέτοια έπιχείρηση.
  Καϊ πολύ περιοοότερο στό με-
  ταλλείο τής Πραστοβας, πού
  εϊταν φτωχό σέ μετάλλευμα κι
  ό ζυλολιγνίτης τού δχι πλούσιος
  σί· θερμίδες, καπτώτερης ποιότη¬
  τος, πού σέ όμαλές περιστάσεις
  δέν εΐχε μεγάλη περάση. "Ο-
  μως τα μεταλλεϊα τοΰ κάρβου-
  νου, κείνη την έποχή, εϊταν πε-
  ριζήτητα κ' οί μετοχές τους εί¬
  χον άνεβεϊ πολύ ψηλά1 περιζή-
  τητα, σάν έπιχείρηση, δχι μόνο
  γιά την πιθανότητα τοΰ μεγάλου
  κέρδους—τό κάρβουνο εΐχε πέ-
  σει στή μαύρη άγορά καί μο-
  σχοπουλιόταν — μά καί γιατί δ-
  σοι δούλευαν ο' αύτά δέν στρα-
  τεύονταν. "Ετσι πολλοΐ φυγό-
  στρατοι, πού μποροΰσαν νά δι-
  αθέσουν κεφάλαια, ρίχνουνταν
  ρί5κολα σέ τέτοιες έπιχειρήσεις,
  γιά νά γλυτώσουν άπό τό στρατι
  ωτικό καί τή φοίκη τοΰ πολέ¬
  μου, πού βρυχιόταν σ' δλη την
  Εύρώπη καί στά Βαλκάνια.
  "Ετσι άπό τίς άρχές τοΰ
  1916 συμπτύχθηκε £να γκρούιπ
  άπό «κεφαλαιούχους» κι ίπιχει
  ρηματίες τής κακιάς ώρας καί
  νοίκιασε άπό τόν Πατριαρχέα
  τό μεταλλεϊο τής Π[)αστοβάς
  γιά νά τό έκιμεταλλευτεί. Κυρι¬
  ώτεροι ιιέτοχοι στό γκρούπ αύ¬
  τό εϊταν ήέταιρία τοΰ Πειροιδ
  Λ4γκας καί Χατζόπουλος, ό Μι
  χάλης Νικατσός άπό τό Βόλο,
  ό Γιώργης Ισιδωρίδης, ό Μιχά
  λης Κανέτσος κ ιοί δυό συνε-
  ταίροι, νιόβγαλτοι δικηγόροι,
  Ν. Καζαντζάκης καί Φαραντά-
  τος.
  Πώς υίΐλέχτηκε, σ' αύτη,
  την άταίριαστη στό χαρακτήρα
  καί οτούς προσανατολισμοός
  τού, έΐπχείρηση ό Καζαντζά¬
  κης; Ίί απαντήση δέν είναι δύ
  σκολη. Ό Καζαντζάκης εϊταν
  μιά τρικρερή ποιητική ψυχή.'
  δέν εϊταν φτιαγμΓνος άπό την
  πάοτα των άνθρώπων πού βα·
  στοΰνε τ' αρματα καί μποροΰν
  νά παίζουν τή ζωή τους κορώ¬
  να γοάμματα. Ό ϊδιος ε'λι
  πώς δέν εΐχε ρίξει ποτκ στή
  ζωή τού ντβυφέκΐ' εϊταν «χαρ-
  τοπόντιχας» κι «άνήλιαγο κρέ·
  άς», δπως τόν έ"λεγε περγελα-
  στικά ό Ζοριμπάς. Άκουε γιά
  πόλεμο καί σωνόταν ή ψυχή
  τού· σιχαινόταν τα αϊματα, τίς
  άνθρωποσφαγές — τό μακ€λειό
  τοΰ πολέμου. Κι αν εϊταν νά
  ιπολεμήσει καί νά βρεθεϊ οτήν
  άνάγκη νά οκοτώσει βνθρωπο,
  καλλίτερα νά πέθαινε. Τέτοια
  ή φύση τού· τέτοια ή ψυχολο-
  γία τού. Κι αν, άπό την πρώτη
  νιώτη τού, θέρμαινε τα οτήθια
  τού 2να μεγάλο ϊδανικό, αύτό
  εϊταν τό χρέος των «διανοουμέ
  νων», των φωτισμένων όνθρώ-
  πων, νά έργαστοΰν γιά νά κα
  ταργηθεϊ ό πόλεμος, νά γκρεμι
  στοθν τα σύνορα πού χωρίζουν
  τούς άνθρώπους σέ έθνότητες,
  νά βαοιλέψει γιά πολλά χρόνια
  ή εΐρήνη στόν κόσμο καί νά
  μπορέσει 6 κακομοίρης ό ανθρω
  πος νά ζήσει δίχως (Ίγχος κι
  αϊματα την άστραπή τής ζωού-
  λας τού μέσα στήν αίωνιότητα
  νά χαοεϊ κι αύτός λίγο· νά κο;
  τάζει έίφοβα τό θεό' νά μή βα
  σανίζεται μέ την Κόλαοη κα!
  τόν Παράδεισο. Εϊταν έ"νας Ό
  ραιματιοτής· δέν τοΰ ταίριαζεν
  ό πόλεμος· μόνο ή £ρη.μος θό
  'θρεφε τα δνειρά τού...
  Άπό 'δώ καί πέρα δλα ξη-
  γιοΰνται εϋκολα· πώς βρέθηκε
  στά 1915, ένώ άντιλαλοΰσε τό
  κανόνι τοΰ πολέμου στά Βα
  κάνια κι* ή Άντάντ μηχανορα·
  φοϋσε στήν Άθήνα γιά νά ρί-
  ζει στή φωτία τοΰ πολέμου κα
  την Έλλάδα, στ* Άγιονόρος
  καί πώς, άργότερα, δταν μιά
  έτπστριάτευψη καί της ήλιχίας
  τού εϊταν σχεδόν βέβαιη, μπλέ
  χτηκε στήν έπιχείρηση τοΰ με-
  ταλλείου τής Πραστοβδς. Ή έ
  ρη|πκή άκρογιαλιά τής Μάνης
  θά τόν ίίσωνε. άπό τό μακελειό
  τοΰ πολέμου· θά τόν γλύτωνε
  άπό τόν «άποκλεΗϊμό» καί τή με
  γάλη πεϊνα τοΰ 1916—17· κα
  πάνω άπόλα θά 'χε τόν καιρό
  άπερίσπαστος άπό τίς μικρί·ς
  κα! τίς ιιεγάλες ί!γνοιες τής
  ζωής νά καταβροχθίσει κι ίίλλα
  βιβλία καί νά ριχτεΐ στήν ποιη¬
  τική δτ>μιουργία νά συνθέσε
  τόν τέλειο στίχο πού θά 'δινε
  νόημα καί περιεχόμενσ" στή
  ζωή τού.
  1—5
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΕΤΟ ΚΑΧ2ΤΡΟ ΚΑΙ ΓΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ψάρεψε στ' Άγιονόρος τό
  Ζορμπά πού «ξερε άπό μεταλ-
  λεϊα· τα συμφωνήσανε· ρπίίκε
  μέ τό Φαραντάτο οτό γκρούη
  των μέτόχων πού 'χαν νοικιά-
  οει τό ιιεταλλεϊο της Πραστο¬
  βάς. "Ετσι. έ'να πρωι'νό, ό Κα¬
  ζαντζάκης ξύπνησε χιμαφΐκός
  κυνηγός καινούριας τύχης στό
  έρημικό αύτό άκρογιάλι τής
  Μάνης...
  Οί προετοΐίμασίες γιά τή λει-
  τουιργίθ; τοΰ μεταλλείου στήν
  Πραστσβα εϊχαν άρκίσει άπό
  τό Φλεβάρη τού 191Θ· άπό τό-
  τε εϊταν ί·γκατεστημένος στό
  ατατάκι τής Πραστοβας κι ό
  Ζοριωτάς. Καί τέλη Μάρτη, δλα
  εϊταν ίίτοιμα γιά την βναρζη
  τής δουλειάς· ξυλοδεσιές στίς
  πρώτες γαλαρίες, ντεκοβίλ,
  γραμμή έναέριου, τεχνίτες, άρ
  γατιά. Καί οτίς 2 Άπρίλη, κα-
  λαματιανή- εφημερίδα άνάγγβι
  λε την έ*ναρξη τής λεπουργίας
  τοϋ μεταλλείου σέ εϊδηση πού
  δημοοίεψε μέ τόν τίτλο «Τό άν
  Ορακωρυχείον Λεύκτρου —Καρ
  δαμύλης»:
  Ευχαρίστως πληροφορούμε¬
  θα δτι ή εκμετάλλευσις τοΰ άν-
  θρακωρυχείου Πραστοβας —
  Καρδαμύλης—Λεύκτρου ήρξα¬
  το καί {Ιδη γίνεται άνόρυζις
  γαιανθράκων, μεταφερομένων
  ήδη είς Πειοαιδ. 'Επίοης πλη-
  ροφορούιιεθα δτι ί-δόθηοαν κοί
  εντέυθεν •(άπό Καλαράτα) πα¬
  ραγγελίαι.
  Τό μεταλλεϊο δουλεύει άπό
  ΐότε συνέχεια κάτω άπό την έ-
  πίβλεψη τοΰ όρυχτολόγου Δη¬
  μ ήτρη Διαμαντόπουλου καί τό
  άΎρυπνο μάτι τοϋ Ζορμπά. Σ'
  δλο τό διάσττιικΐ τής άνοιξης
  καί τοΰ καλοκαιριοΰ ό Καζαν¬
  τζάκης άπουοιάζεΓ μένει οτήν
  Άθήνα, στήν καρδιά τής πνευ-
  ματικής Ελλάδος. Δέν βχουνε
  σφίζει άκόμα τα πράματα τοΰ
  πολέμου. Ύπάρχει βεβαία τό
  Βαλκανικό μέτωπο, δπου δί-
  νουν μάχες τ' άνταρτικά στρα-
  τέματα ;ιέ τούς Γερμανοβουλγά
  ρους, μά ή Έλλάδα δέ λέει νά
  έπιστρατευτεί κα! νά βγεϊ στόν
  πόλεμο. Κι ό Καζαντζάκης νιώ
  Θει σιγουριά έκεΐ ποό βρίσκε-
  ται. "Αλλιοστε ή δουλειά τοϋ
  λιγνίτη δέν τόν ένδιάφερε γιά
  κέρδη· εϊταν 2να πρόσχημα,
  στάχτη στά μάτια τίδν άνυποφία
  στων χωριατών, κοθώς λέει κ)
  ό ϊδιος στό μυθκπόρηιια τοΰ
  «Άλέζη Ζορμπδ», γιά νά μην
  τούς πάοουν γιά τρελλούς —
  ιά νά μή δοκιμάσουν τή φρίκη
  τοΰ πολέμου, νά σιγουρέψουν
  τή φοβιτοιάρα ζωοΰλα τους.
  Γι' αύτό κι έμτπστεύεται τα
  πάντα οτήν έμπειρία καί στήν
  τιμιότητα τοϋ Ζορρπά — σ' αΰ
  τό τό φοβερό λιόντα πού δέ
  φοβόταν τή δουλειά κ' εϊξερε
  την τέχνη νά βγάζει άπό τα
  σπλάχνα των βουνων τό κάρ¬
  βουνο, οοο κανείς ίίλλος· εΐχε
  δουλέψει πρίν κάνυτοσα χρόνια
  στά μεταλλεϊα τοΰ Μάντεμ Λάκ
  κου τής Χαλκιδικής καί της
  Πραβίτας τής Καβάλας κ' εϊξε
  ρε τή δουλειά τοΰ γύφτου, τοθ
  ξυλοδέτη, τοΰ μιναδόρου· δί-
  πλα οτούς τεχνίτβς ττίς γαλλι¬
  κής έταιρίας, πού 'χε την έκμε
  τάλλευση τοΰ μεταλλείου τοθ
  Μάντεμ Λάκκου στά χρόνια
  τής τουμκικής κατοχής τής Μα-
  κεδονίας, εΐχε (ΐάθει την τέχνΐ)
  νά φτιάχνει έναέριους οιδερό-
  δρομους, ν' άνοίγει γαλαρίες,
  νά βρίσκει φιλόνια.
  Ή ψαχή της δουλειδς τοΰ
  μεταλείου τής Πραστοβας εϊταν
  ό Ζορ)ΐπάς· κι δταν δλειπε, κι
  δταν βρισχόταν στήν Πραστοβά
  ό Καζαντζάκης σάν «Λφεν-πκό».
  Αΰτός κουιιαντάριζε την άργα-
  τιά· αύτάς οημάδευε τίς θέσεις
  τοΰ λιγνίτη γιά ν' άνοίξουν
  τίς γαλαρίες· αύτάς άγόραζε
  μακαράδες, σύρματα, κι δλλα
  άτΐαραίτητα ύλικά άπό την Κα-
  λαμάτα· αώτός έπιστατοΰσε στό
  ξεδιάλεγμα τοθ λιγνίτη· αύτός
  ρβγουλάριζε τόν έναέριο· αύ¬
  τός τα πά^ία. Καί στήν αρκή
  οί δουλειές πήγαιναν καλά.
  Φόρτωναν ταχτικά τα καΐκια
  τό λιγνίτη ~ά Τσικολινά· γιά
  τόν ΠειραιΙ», γιά τό Βόλο, γιά
  την Καλαμάρα. Προπαντός γιά
  την Καλαμάτα, δπου λειτουρ-
  γοΰσρ καί γραωεΐο της έταιρί-
  ας, ποίι φρόντιζε γιά τή μετα-
  φορά τοθ λιγνίτη καί σ' αλλες
  πολιτεΐες τοΌ Μοριδ.
  (Συνεχΐζεται)
  ΤΟ 2ο ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΙΙΙΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΙΤΙΒΙΑ
  Μιά έπιΐυχημίνιι καλλιΐεχνική εκδηλωθή μέ πολλές άδυναμΐες
  'Εκτός άπό τό ττολι/πληθέ-
  στστο κοινόν ττού ηοροκολού-
  θησε την τΐλευτσϊα βραδυά
  τοΰ 2οι; ΦωνητικοΟ 'Ερασιτε-
  χνικοΰ Φεστιβάλ, την εκδηλώ¬
  ση έτίμησαν έπίσης μέ
  την παρουσία τους ό Νομάρ-
  χης κ. Ιωάννης Μπίσισς, ό Αι
  οικητής τής ΣΕΑΠ Ταξίαρχος
  κ. Σταματάκης, έκιτρόσωιτος
  τοϋ Δημάρχου, ό Δημοτικός
  Συμβουλος κ. Μανασάκης, ό λι
  μενάρχης κ. Καράκουλας κα)
  έκττρόσωττοι των λοιττών άρ·
  χών.
  Τό πρόγραμμα τής δραδυάς
  ήταν χωρισμένο σέ 6υό μέρη.
  Στό πρώτο μέρος τραγούδη-
  Τό ώρολογόττοιεΤον
  τού κ.
  ΚΩΝ. ΧΑΤΖΑΚΗ
  μετεφέρθη έκ της
  Α. Βασ. Κων)νού
  είς την οδόν
  Ψβρομιλίγκων 1
  ΑΛΛΑΛΛι
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ; «Η ΛΛΙΗ&ΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ; ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ' ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ! ΟΛΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΑΡΙΘ. 13
  ΤΗΛ: 230.386
  ΛΛΛ
  » ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  • ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  Ι (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ!)
  ' ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ι -· · '- ΑΑΑ ι ;
  ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α - · -
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ! ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 _
  Τό 2ο Έρασιτεχνικό Φωνητικό Φεστιβάλ, ττοΰ διορ-
  γανώθηκεστό Ήράκλε.ο στίς 12, 13 καί 14 Ιουλίου,
  ήταν, όπωσδήποτε, ή σημαντικώτερη καλλιτεχνικη εκ¬
  δηλώση, πού έ'γ.νε στήν πόλη μας, το φετε.νο καλο-
  κα!ρ. , *
  Βεβαίως δέν μποροθμε νά ποθμε ότι τα πανττα ωργσ-
  νώθηκαν στήν έντέλεια Αύτό έξ άλλου δέν το στο-
  χευαν καλά καλά οθτε οί ϊδιοι οί όργανωτες (Καλλι-
  τεχν.κός Όμ.λος «Τό, Κάστρο») οί όποΤο. φρόντισαν
  νά προσθέσουν στ6ν 4(τλο τοθ Φεστιβάλ τή λέξη « Ε-
  ρασιτεχνικό».
  ΈκεΤνο πού πρέπει πάντως .νά ΰπογραμμιση ή στή-
  λη είναι ή γενικώτερη θέση: ιτσν ΤΓΓ>ρε στην δλη εκδη¬
  λώση ή τταληά διοίκηση τσΰ όργανίοτοΰ συλλόγου, ή
  όττοία συνειθισμένη μέ τις χοοντικές διαθέσεις της,
  συνέχισε καί εφέτος νά δουλεύη κατά τόν ττςιληό 6«-
  σικά τρόπο μέ τόν όποΐο δούλευε μέχρι τώρα.
  Δέν θέλομε νά κάνωμε ττερΐσσότερη κριτική, άλλά,
  άφοθ έν πάση περιπτώσει, συγχαρούμε την διοίκηση
  γιά τό μέχρι τούδε εργο της, τής συνιστοΰμε νά πα¬
  ραιτηθή, γιατί σήμερα πλέον καί οί καλλιτεχνικές ε«·
  δηλώσεις πρέπει νά διαττνέωνται άπό τόν άέρα της
  Δημοκρατίας.
  Ή ττρώτη νικήτρια
  ΓΙΩΤΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ
  σαν οί δώδεκο ύποψήψιοι, στό
  δεύτερο δέ τραγούδησαν ή Καί-
  τη Άμπάδη, ή Μαρία Ζοάννου
  ό Μαρϊνος Μαρινάκης, ό Διλ-
  6όης καί ό Μάνος Νικολουδά-
  κης ένώ ό Φασιανός όττέδωσε
  έ'να νούμερο τοΰ κ. Ν. 'Επι-
  τροπάκη μέ τόν τίτλο τό «στι-
  γμισίο» κι' ό Γ. Κουτζοθκος ά-
  πάγγειλε τό ποίημσ ό «θάνα-
  τος τοθ μαέστρου».
  Σέ δυό τραγούδια, ίνα τής
  Ζοάννου κι' ίνα τής Άμττάβη,
  διηύθυνε την όρχήστρα ό ϊδιος
  ό συνθέτης Γιώργος Κριμιζά-
  κης, κι' εδωσε άπό πρώτο χέρι
  στό κοινό τού Ηρακλείου μιά
  μικρή άπόδειξη τοΰ δυνατού
  ταλέντου τού.
  Στό τέλος τοΰ προγράμμ»
  τος τοΰ Β' μέρους όναγγέλθη
  καν κατ' άντίο-τροφη φορέι
  τα άποτελέσματο τοΰ διαγυ
  νισμοΰ.
  Οί δώδεκα τής βραδυός ή¬
  ταν κατ' άλφαβητική σειρά οί
  εξής: Πάνος Γκσβόιτουλος, μέ
  τό τραγούδι «έκεϊ ιτου σμίγει
  ή δώση κι' ή ανατολή», Ίσίδω-
  ρος Κάργατζης μέ τό «Πώς»
  Μανόλης Μττουρδαμής μέ τό
  «Προσποττοιεισαι» Άννα Πα-
  ποχρονάκη μέ τό «Σ' άγοπτώ»
  Νϊκος Περογβμβράκης μέ τό
  «Ποίος σοΰ είπε πώς σέ ξέχα-
  σοο>, Λουκάς Πώλιας μέ τό
  «Ποίος νά ξέρει. » Βαγγέλης
  Σκουρογιάννης μέ τό «Τα που-
  λιά» Γιώτα Σμυρνάκη μέ τό
  «Τό όεροπλάνο» Μοφία Σουλ-
  τάτου μέ τό «Τό πσληκάρι ξέ¬
  ρει πιά» Μανόλης Σπυρλιδσ-
  κης μέ τό «Ποτέ δέ σέ ξεχνώ»
  Γιώργος Σταυρακάκης μέ τό
  «Ό Πέτρος ό Γιόχαν κι' ό
  Φράνς» καί ό Παναγιώτης
  Τσατοάκης μέ τό «ό Γί-
  γαντας».
  Τό πρώτο βραβεΐο άνδρών
  δόθηκε στόν Γιώργο Σταυρακά
  κη, τοΰ τό άπινειμε δέ ό Νο-
  μάρχης κ. Μπίσιας. Τό πρώ¬
  το γυναικεΤο δόθηκε στήν Γιώ¬
  τα Σμυρνάκη καί τής τό απέ-
  νειμε ό Διοικητής τής ΣΕΑΠ
  Ταξίαρχος κ. Σταματάκης. Τό
  δεύτερο άνδρικό δόθηκε στόν
  Ίσίδιο^ο Κάργατζη τοΰ τό ά-
  πένειμε δέ ό έκττρόσωπος τοΰ
  Δημάρχου κ. Μανασάκης. Τό
  δεύτερο γυνβικεϊο δόθηκε στήν
  Μαρία Σουλτάτον καί τό άπέ-
  νειμε ό συνθέτης Γιώργος Κρι-
  μιζάκης. Τό τρίτο άνδρικό δό
  θηκε στόν Πανσγιώτη Τσατσά
  κη καί τό άπένειμε ό λιμενάρ-
  καλλίτερης σκηνικής παρουσι-
  ας στόν Γιώργο Στσυροκάκη
  ,τού τού τό άπένειμε ό σκηνο
  θέτης κ. Τηλέμσχος Μουδα-
  τσάκης. _
  Τα πρώτα βραβεια είναι
  χρικτό μετσλιο, 5.000 δραχμές
  καί επαινος σέ περγαμηνή. Το
  δευτέρα, άργυρό μετάλλιο, 3.
  ΟΟΟ δρβχ. καί επαινος σε περ
  γαμηνή. Τα τρίτα χάλκινο με·
  τάλλιο 2 ΟΟΟ δραχμές καί £-
  παινος σέ περγαμηνή. Τό 6ρα-
  6είο των δημοσιογραφίαν ήταν
  2.ΟΟΟ καί επαινος σέ περγα-
  • Τό
  δότου:
  Σέ συζητήση
  μιός
  είναι αύθεντικό κσί δέν πρόκειται πΐρί
  εΐχε ό κ Νομάρχης,
  μέ έκττροσ,ό
  εΐπι
  Μέλη τής κριτικης Επιτρο-
  πής ήτο* οί Γ. Κριμιζάκης συν
  χης κ. Καράκουλας. Τό τρίτο
  δόθηκε στήν Άννα Παπαχρονά
  κη καί τό άπένειμε ό κ. Μιχ.
  Μπιτζαράκης Πρόεδρος τού
  Φ.Κ.Ο «Τό Κάστρο». Στήν Τε
  τάρτη θέση άνδρών ίσοψήφι-
  σαν τρείς, ό Βαγγέλης Σκου¬
  ρογιάννης, ό Νικ. Περογαμ-
  βράκης καί ό Μανώλης Μΐτουρ-
  δαμής τους δέ έπαίνους άπέ¬
  νειμε ό κ. Κωστής Φραγκούλης
  άντιπρόεδρος τού «Κάστρο».
  Έπαίνους έπίσης ιτήραν ο Μ.
  Σπυρλιδάκης 5ος, ό Λ. Πώλι¬
  ας 6ος κ αί ό Π. Γκαβόλουλος
  7ος.
  'Εκτός των δώδεκα ύττοψηφί
  ών πού εΤχαν προκριθή άπό τό
  κοινό των δυό προηγούμενον
  ημερών στό τέλος τοΰ πρώτου
  μέρους έμφανίστηκαν καί τρα¬
  γούδησαν καί τέσνερις έπιλσ
  χόντες, κι' αΰτό γιά νάχουν με
  γαλύτερη εύχέρεια οί δημοσιο-
  γράφοι, νά έκλέξουν τό ταλέν-
  το στό όποΐο θά δίδανε τό
  βραβεΐο τους γιά την καλλίτε
  ρη έρμηνεία. Οί τέσσερις αύ¬
  τοι ήταν ή Ρίτσα Μανιοδή, ή
  Τασούλα Μενεγάκη ή όποίο
  πήρε καί επαινο, καί οί Νΐκος
  Μπαλτζάκης κβί Βασίλης Προ
  κοπάκης πού πήραν έπίσης έ'-
  παινο.
  Τό βραβεΐο των Δημοαιο
  γράφων δόθηκε στήν Γιώτα
  Σμυρνάκη πού τό όπένΐιμε ό
  κ. Κονιδάκης καί τό βραβεΐο
  Ό πρώτος νικητής
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  θέτης, Μαρία Ζοάννου, τρσ.-
  γουδίστρια, Καίτη Άμπάβη,
  τρσγουδίστρισ, Άλ. Μηλολιδά
  κης, μουσικός - δημοσιογράψος
  Σ. Παιδάκης, Δημοσιογράφος
  Γιάννης Τζωρτζάκης άρχι μου¬
  σικός τοΰ Δήμου, Μαρϊνος Φι-
  νάλης μαέστρος τής χορωδίας
  Ηρακλείου καί τρείς άκόμη
  φιλόλογοι καί μουσικοί άπό
  την άνατολική καί δυτική
  Κρήτη.
  Τό πρόγραμμα τής βροδυάς
  ϋκλεισε μέ την έπανάληφη των
  τρογουδιών άπό τοΰς δύο πρώ
  τους νικητές τή Γιώτα Σμυρ¬
  νάκη μέ τό «Άεροττλάνο» καί
  τόν Γιώργο Σταυρακάκη μέ τό
  «Ό Πέτρος, ό Γιόχαν κι' 6
  Φράνς» πού κοταχειροκροτή-
  θηκαν άπό τό κοινό.
  'Εδώ πρέπει νά σημιιώσω-
  με καί δτι καί τό έξαίσιο ντε-
  κόρ τού σκηνικοΰ τοΰ κ. Μαθι-
  ουδάκη στό όποΐο κυριαρχοΰσε
  τό ΜινωΊκό χρώμο, έτόνιζε
  έ'ντονα την έπιτυχία τής εκδη¬
  λώσεως.
  ■ΣΦΑΚΙΑΝΑ ΝΑΚΛΙΑ
  Τ ό κακό
  »#
  Τοϋ ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ
  Την ταχυνή έσμιξαν στήν κοί
  μητ·έ των όζών ό Πολιός μέ τό
  Γί·ρο Μανοΰσο.
  Σύντεκνε Μανοθσο, ϊντα χα-
  μπάρια λέει ό Πολιός, διάλε
  τή δροσιά άπαντα ό Γεροντής.
  Εϊχε ταμέντε οου νά μοΰ κου
  τελόοης τα όζά γιατί θά προ-
  βάλω οτό κροποσέλι νά βγολο-
  λαίσω γιά τα νιτσικά καί κα¬
  κό δνειρο εΐδα άπόψε. Μή ντά-
  φίσης νά σκαπουλίσουν τό αύ-
  λόχηΐ Όμπανύ θά φανή μπορή
  καί τό κοπέλι γιαι,ί τοϋ μήνυοε
  ό βουλευτής ό σάντολός τού νά
  κατεβή στή χώρα πού τονέ θέ¬
  λει. Σάλευε σύντεκνε κι' έγώ
  ξειά μου. Ι
  Ό γερο Παυλής £κατσ€ καί
  έμέτρα τσή κουθέντες τοθ συν¬
  τέκνου τού κι' έκούνιε τό κε-
  φάλΐ τού. 'ΕΘώργιε έκιά πού
  δέν έθώργιε ό καθένας. "Ονει
  ρο κακό καί τοθ κοΐτελιοΰ ή
  στραθιά οτή χώρα δέν ήτο 6λ-
  λο πράμα.
  Σέ καμμιά ώρα κατά κοντής
  τοθ κολατσιοϋ έγάϊρε ό Μανοΰ
  σος καί κάτσανε στόν πρίνο
  γιατί ήτο μολιο καψομένα.
  Πέστο εδά Σύντεκνε Μανοϋ-
  οο τό δνειρο σου καί σ' δγνια
  μ' έβαλες.
  Όνειρεύουμου πού λές αΐ-
  γες πώς έπλακώσα έκεϊ στή
  πλευρά κ' έγλάκου νά τσή κου
  τελώσω μά οί διαόλοι δέ τσή
  κουτελόνανε.
  Μά σύντεκνε ϊντα νά σοθ πώ
  δέν εΐδα αΐγες, σάν νδσαν
  στρατός Άμερικάνοι.
  Μά σύντεκνε δέν είναι δύ-
  σκολο έξήγτισέ το τό βνειρό
  σου, οί αΐγες είς τό δνειρο δη¬
  λούν πειρασμούς, ναού, άλέτη
  καί ώς σοθ φανή άμέσως στρα¬
  τός Άνεριχάνοι έξηγήτε, διαό-
  λοι καί Άμερικάνοι είναι ϋνα
  πράμα.
  "Άτιμος νάμε ούντεκνε άν
  δέ νιόθης ποό τα νιόθου λίγοι.
  Νέ, νέ σύντεκνε πού λές.
  Στήν αλλης ποΰχα πάη στό
  χωριό ακουσα πολλά γι' αΰτούς
  μά δέ θυμοθμαι νά τα ξετυλί-
  ξω. "Ενα πράμα θυμοθμαι πού
  λέγα γή Γερμανοί, γή Τοθρκοι,
  γή Άμερικάνοι έ'να πράμα.
  Μά μέ τσή Γερμανούς σύν¬
  τεκνε δέν εϊμαστε έδβ φίλοι;
  μά θέλω νά πω παλιά, μάλεγα-
  το δμιος πώς κ' εδά το Οδιαό-
  λου μυρίζσυν γιατί τσή κάνουν
  οί Άμερικάνσι νά θέλουν.
  Στήν κουβέντα απάνω έγαύγι
  σε ό σκύλος, άνέρκτε πράμα
  καί λέει ό Γέρο Μανσθσος, μπο
  ρεϊ ναρχεται τό κοπέλι, ή ώρα
  τόχη.
  Νάτο πρανματιχώς σύντεκνε
  πού πρόβαλε οτοθ Βλάχο τ' άρ
  μΐ.
  Άπ' ώρα οοντιρώ νά μιοέψω
  μά νά κάτσω νά δ© ίντα χα-
  μπάρι βφερε.
  Στή στιμή οοροΰ κι' ό,λλο
  καί πρόβαλε καί σέευτίκανε κι
  αϊς φίλος τοϋ κοπελιοθ βάνε
  γιή τσ' άλλήμας ό Στρατής.
  'Έπεθε {ίνα βίτοισμα ό Γερο
  ΝΟΜ1ΚΙΑΝΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Κύριον
  ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ
  Διευθυντήν έφηιμερίδος ,
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Παρακαλω δεχθήτε τα ουγχα
  ρητήριά μας διά τούς εύγενεϊς
  αγώνας οας περί πάντων καί
  έν πάσει καί τό καθ" δλα ίίξιον
  δημοσιογραφικόν δργανόν οας
  είς δν έπιζητώ την τιμήν νά εί
  μαι συνδροιιητής καί συνεργά-
  της.
  Μετά πολλής τιμί|ς καί ά-γάπης
  ΓΕΩΡΓ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Μανοϋσος, έτίναξε τό κεφαλο-
  μάντηλό τού καί λέει.
  "Αϊντε ώστε νά κουρτίσωμε
  νά πά, νά δω, νά κεί, θά φτά-
  ξου.
  Έκιά πού πάει ή ώρα θά
  καψοκατίσωμε στό Μιτάτο τα
  στεϊρα δέ θέλου ξήλωμα, τό
  ξεστολιστό θωροθμε έφτάζα τα
  κοηέλια κι έσημώναν στή κούρ-
  τα. Ξηπάτε ό τοακάτης τράος
  καί πηδά τό καλόκουρτο δζω·
  μά έσυνκρατήθη ό Γέρος δέν εί
  πε πράμα γι άτό χατήρι τοθ ξέ-
  νου κοπελιοΰ.
  Αύτό δμως είπε.
  Άναθεμάτο Νϊτο ά δέ μιάζει
  μέ τή τράγαρο ποδχει το "βι-
  βλίο πού κρατώ «(Μ οκοτεινές
  Δυνάμεις». "Αδειασε τό άρμε-
  κτό καί καλοσώρισα τα κοπε-
  λια οί γερόντοι.
  Τό Νικολιό έούοτηοε τό <ρί- λο τού καί έκάτσα στό πεζού- λι οθλα μαζί. Γειά σου, νά μοΰ ζήσης άν- τράκι μου βάλε μιά σταλιά νερό στό τάοι νά πιω καί φέρε μά- νη μάνη τό γιαοϋρτι νά τοϋ θρούξιυμε τή φραντζόλα πού θω ρώ καί κρατδς νά φάμε. Στή λιγοψυχιά οί γερόντοι νά μά- θου καί χαμπέρι αρχιξα νά ρω- τοΰν τα κοπέλια. Φοβοϋμαι οάντολε Πολιό πώς δέ πδνε καλά τα πράματα, ίν¬ τα λέης μωρέ, £τσα τό λέει καί ό σάντολός σου ποΰναι στά πράματα; "Ε! κακομοίρη γέρο καί χαυτάς πώς μέ βάφτησε βουλευτάς πώς έ'χει καί βουλή. Αύτοι δπωςτοή συφέρνει πέ- ζου τη λίρα. Νοιώθω το έγώ ό κακομ|- ρης καί βραοτημώ την ώρα μά πάει μπλιό. Μά ή ί-<ρΐγμερίδα ϊντα γρά- φει, πολλά γράφει πώς κιντυ- νεύουμε οτή χώρα γίνεται πα- τΐρντί νά ζυγώσουν τσ' Άμερι- κάνους καί θέλου άγίδα νά κα- τεβοΰ καί οί χωριάτες δσοι τό νοιώθου πώς θά μδς οέ ξεκου- μηίοου, άπ' οθλη τή Κρήτη. "Ιντα λέης έσύ φιλιοτσάκι;! ρωτοΰν τό ζένο κοπέλι. Τί νά πώ, έτσι είναι, άπάντησε. Κρατοΰμε 2να βιβλίο πού 2- χει μιά τραγάρα φωτογραωία καί μιάζει τοΰ προβατότραου τοΰ ντζακάκη μας, μά νά δής πατέρα ϊντα γράφει πέρα πόδε τό βιβλίο έτοΰτο δα, νά σταθοΰ τα μαλιά τσή κεφαλής σου. Ά- νεμίζω έγώ γιέ μου άδέ κατέω καί γράμματα. Μά αθήναι πέ μου πώς δπως βχομε έμ€ϊς οί χρκπιανοί είς την έκχληοίαμας Σταυρό έκεΐνοι πού κυνηγοΰν τή πίστη μας έίχου κέρατα. Μιά τραγάρα δηλαδή άντής τό Χριστό. Ναί μπρέ παιδί μου τού Χρι- στοΰ τοθ μάχεται ό διάολος καί νά μείνο έ», ό τα ξέρομε, άλλά τό ότι ό διευθυντάς μας κονιι Τϊΰ "έερ,κών πραγ δ ό ξρ υπΤυρϊοΰ έσ,οτερ,κών πραγματικά δέν τό γιά τόν κ. Νομάρχη, βς ττοθμι κ,,! Υ.* την .δρ*,, διευθυντήν μ«ς μέ τίς τό ^ νά μοΰ πήτε «τ μϊτβξ0 Πολ,τ,στ,κο Συλλογο, ήτ«ν πίύ κάλΓσα γ.α τόν σ'λ Τουλάχιστον δέκα, κΰρ.ε Νομάρχσ. Ζ Οχ. καΤ δέκα..... εΐπε ό κ. Νομαρχης. δέκα!... « Ή συζητήση στό ξενυχτάδ.κο της Πλατείας _ Πότε ϊρχετα. λο.πόν ό Άντρεας; __ Τό Σάββατο, στίς 1°. ΠοιΛγ τή νάρη των Πασοκατζηδίον. ζ Ά'αΛί?Γ V" νά £ρχίται *ρχηγάς κάμμοτο<· - μη .ΤΌί^ΐ ·; ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,, ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγπτί σ' ένα δμορφο περιβαλλον λέει καί ό ΠοΛιός^ταί τονέ σου οουμιάζομε μέ το' αΐγες γι' αύ¬ τό λέ*με: «Τοΰ δαιμόνου τό £- χνος». Πολλά μεγάλα τοΰ κόσμου μέ μπροοτάρηδες τσ' Άμερικά- νους £χου θεό τό Διάολο, κι' αΰτός θά τσή πάρη οτό τέλος. Την άρχή την £χου βάλει οί 'Οβρέοι, λέει έπά ό φίλος μου. Μά ϊντα νά οάς σέ ποϋμε καί πώςνάσάς τα ποΰμεκακορίζικα Δικά ιιωρέ παιδί μου μή λέ- τε πολλά. Άνέμιζα πάνω — κάτω γιά τσή μεγάλους πρό παντός το' Άμερικάνους πολλά. Άπό παλιά γιά νά βγάλωμε τόν ενα κερατά καί τόν άΛλο άπό τή μέση νά μή μδς ο' έ- φη τα κοκέλια μας έλέγαμεστό ζόρε τα κέρατα τού σά πώςέ- κατέχαμε ίντα έλέγαμε, νά πού είναι ετσά. "Εμείς κρανάκι (τουφέκι) μπλιό δ έΐτιάνοιμε Κχετε την εύ- χή μας μωρ_·παιδιά μου, ξα- νοίγετε μή μοιάσετε άλλονών έ- μδς νά μοιάσετε νά μή ξεφτι- λιστήτε καί γίνετε καί προδό- τες. Μά ακοοοε νά δής καί έκεί- νοι πού προσκυνοΰ τή τραοκε φαλή τελευταία θά τοή πληγώ- σου τα κέρατα τοης στήν προ σπάθεια πού κάνου νά τα Φυλά ου.... σά ντά μάθια τονε καί 6ά τα ξεκουπίσου. Γροίκα μωρέ πράματα. Μ€γαλοδύναμέ )ΐου πως τοή νταγιαντάς. Νά εδά τό δνειμο Σύντεκνε καί γκίζει οτό μηλίνκι τού ό Πό λιός καί κουνεϊ τή κεφαλή τού πάνω κάτω. Χιωτάκης Γεώργιος Άσφίνδοΐ) Σφακίων Σ.«Α.»: Τηρήθηκε πιστά ή γρα φή τοΰ συγραφέα. £ίπε: Καί ό αλλος, πού ή'ξερε φαίνεται _ Νά σού πώ, ό πολύς κόσμος βα ευχαριστήση ο,κά άπό τα στελέχη 6χ. καί τόσο, δεδομενου οτ. ί,βς τόυς λό^ους τής έπίσκεψής τού, είναι η συγκροτήση τής Ν, μαρχιακής 'Επιτροπής σε νέα 6αση. ^ . Τό ϊδ.ο θέμα, ή 6φ.ξη τού 'Αντρέα, άπασχολοΰσε, λ,Τ( ττ.ό πέρα, καί δυό αλλους συζητητες, που όπως φ01ν£, Ττουλάχιστον ό δεύτερος όπωσδηποτε), δεν ήσαν Πασο«» ΤζΓΐ!!ςΤί λές θά φανή ή σημερινη διαψορά τού Άντρέο, την έμψάνισή τού στήν προεκλογικη περιοδο; _ Νά σού πώ, τα πράγματα δυσκολευονται τωρο, γ10!| λόγω έποχής, βά φορά όττωσδήποτε άνοιχτο γιακα. • =έρετε πο.ά είναι ή μεγαλλίτερη βρισιά πού μηορι! πή ίνσς τής ΚΝΕ σέ κάποιον βλλον; Φασιστόμουτρο... ,.».»»«· Ποοχθές, τίς πρωινές ώρες, εξω άπο το «Ντορε», αυτή βρισιά ήταν σίτία, πού ^τσρά λ.γο να χαλάση τό Ν τρο ενός φασιστόμουτρου, κσποιος άλλος όμοιδεατης ,οι εύέξοπττος καθώς φαίνεται, άφού τού έκανε κατσ. μέτωπο "'καί1 κάποιος ψυχραιμότερος σύντροφος άκούστηκε νά λά, __ Μέ τέτοια.... μοΰτρα δέν θσχωμε. . μουτρα να κνκλο*, ρήσωμε αϋριο στήν άγορά... Λίγοι ασφαλώς θά κατάλαβαν τή δύσκολη θέση στήν ποία ήρθε ό κ. Νομάρχης, στήν άπονομή των βραβείον Φωνητικοϋ Φεστιβάλ. , ,, , ΕΤχε κανονισθεί, ώς φαινεται, και πολυ σοστα, το ττρ 6ρα6εϊο νά τό άπονείμη ό κυβερνητικάς εκπρόσωπος. Κατά διαβολικη σύμπτωση δμως, τό τραγούδι μέ τό ποϊο ό νεαρός Γιώργης Σταυρακάκης πηρε τό πρώτο μιλούσΐ πολύ, πάρα πολύ, για Μάρξ και αλλα... τινο, ρω άπέχοντα άπό τίς γνωστές .. πολιτειακες θεσεις τοθ ι| Νομάρχου. , Πρός τιμήν τού δμως, ό κ. Μπίσιας άνεβηκε στη , συγχάρηκε τό νεαρό (ό άφιλότιμος μάλιστα τοϋδυσε τό... άριστερό χέρι) καί πέρασε στό λαιμό τοΰ νικητή το μι{ τάλλιο. , , , Τοϋδωσε μάλιστα καί την άνθοδεσμη, που κατβ ολλΐ) 5,>|
  βολική σύμπτοση, ήταν άπό... κόκκινες γλαδιόλες.
  Γενικά ή βραδυά τής τελευταίας μέρας τού Φεστιβαλ ήη{
  γιά τόν δασιλικό Νομάρχη μας, γεμάτη άπό... σοσιαλιβπ
  στιγμιότυπα. Μέχρι πού, ό κ. Μπίσιας, προσήλβε στην [κΙ*|
  λωση καί μέ... άνοιχτό γιακά.
  Ή στήλη, πού καταλαβαίνει άπόλυτα τή θέση τού. Οί,
  ποντας δλα αύτά, έ'μεινε πραγματικά... στήλη άλατος!
  ε· Καί κάτι άκόμη άπό την ιδία βραδυά:
  Ό Δήμαρχος/κ. Καρέλλης, πού γιά τυπικούς καί ξ)
  τητους τής θελήσεως τού λόγους, βρέθηκε Πρόεδρος τής Ε
  πιτροπής τοΰ Φεστιβάλ, μή μπορώντας νά παρευρέθη στ ο
  δή λωση τής οποίας γενικάς συντονιστής ήταν διορισμιι)
  άπό τή χούντα Δημοτικάς Συμβουλος, βρήκε τελικό τή }ι»
  τής μή παρουσίας, όλλά καί παρουσίας τού.
  "Ετσι, πιστεύοντας, δτι/είχε στήν περίπτοση αυτή |
  μογή τό γνωστόν: «άπελθέτω άττ' έμοϋ τό ποτήριον 1«|
  το...», κατέφυγε την τελευταία στιγμή στόν κ. Μανοηταν
  πού τόν έκπροσώπησε.
  Καί κάποιος παρατηρητής, είπε σχετικαί
  — Την εσωσε πάλι την τελευταία στιγμή τή δουλειά,
  Μανασάκης.
  • Πρίν λίγες μέρες, όπως είναι γνωστό, ή εφημερίδα μ
  κατάφερε νά νοικιάση καί γραφεϊα, γιατί στόν άξέχαστο
  ρο των 2X3 πού πρωτοφιλοξενήθηκε, ήταν άδύνατο νά χ*
  σουν οί τόσο ι φίλοι άναγνώστες πού μάς έπισκεπτόντοι»»
  Παράλληλα, εδέησε νά αποχτίσωμε καί τηλέφωνο καί
  σονούπω συμπληρώνεται καί ή έπίττλωση των γραφείων.
  Άπό τα πρώτα πού άντιμετωπισθήκανε, όπως ητσντ Μ
  κό, ήτανε καί ή περίπτωση μιάς πολυθρνας τοϋ δΐΕΐΛνΙ
  μας.
  Στή σχετική συζητήση, τα βέλη προήλθον έξ οικείω» Ιι
  κεκριμένα κάποιος συνεργάτης μας τού εΤπε:
  — Στήν περίπτωση αύτη δέν νομίζω δτι χρειάζεσττ πο*|
  θρόνα, άλλά.... σκαμνί, γιά νά... συνειθίζετε κιόλας!...
  • Ό γνωστάς καί μή έξαιρετέος κ. Πεχυνάκης, θεάίη«
  τελευταΐες μέρες νά χορεΰη στοΰ Άβυσσινοΰ τό κέντρο,
  Σπήλιο.
  Καί κάποιος, που ήταν ένήμερος, γιά την έπικείμενη
  των βασανιστών, στούς όποίους περιλαμβάνεται καί 6 »*|
  τέρω κύριος, εΤττε:
  — 'Πραϊα χορεύει τούς Κρητικούς χορούς... Μεθαύριο
  μ«ς νά δοΰμε πώς βά τα καταφέρη μέ τό χορό τοΰ... *#
  Γιοηί, δπως άναμένεται αυτόν καί μερικούς αλλους Χ
  φύλακες, πραγμοτικά στή δίκη, θά τούς .. χορέψουν στο
  ψί, οί μάρτυρες.
  ^^^^^^ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΙ
  Νυφικά ύψηλής ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  ΧΧΟΑΗ ΟΑΗΓΟΜ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  - . Όδό<5 "Οδωνος 13 εύρως είσόδου θερ,νοθ κ.νηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ 286.485
  41 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  Δυό ένδιαφέρουσες έπίκαιρες άποκΑεισπκές συνεντεύξεις πρός τόν Διευθυντή μας
  ■"
  ·**
  Κου
  *"
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΡ,ΣΤΠΣ ΜΠΒΝΤΟΥΒΙΣ:
  Βάοεις - Αύτονορία - Χούντα - Δίκες
  'Αποχουντοποίηση - Τιμωρία ένόχων
  Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ, Βουλευτής τής Ε.Κ Ν.Δ. στό
  Νομό Ηρακλείου, έχει άνατττύξει ττρόσφοΓτα μιά άξιόλογη
  κοινοβουλευτική δραοτηριότητα, ή όττοία ττραγματικά έχει
  έντυττωσιάσει τόν πολιτικό κόσμο τής χώρας καί τόν Κρη-
  τικό Λαό. Δέν θά είναι ϋττερβολή τό νά ποΰμε ότι ή πρό-
  σφατη δραστηριότητα τού κ Μπαντουβά έξυψώνει γενικά
  τή θέση καΐ των ΰττολοίτΓων δουλευτών τού Νομοΰ "Ηρα¬
  κλείου, γιά τούς όποίους, όπως είναι γνωστό, τό μεγάλο
  κοινό έχει έκφράσει έττανειλημμένως, πολλά τταράπονα, δσον
  άφορά την άδράνειά τους σέ θέματα γενικωτέρου ένδιαφ*-
  ροντος Ακριβώς μάλιστα γιά τό σοβαρά αΰτό θέμα καί
  γιά νά δοΰμ'. άν ττραγματικά τό κοινό έχει δίκηο ή άντίθε-
  τα άδικεΐ τούς έκπροσώπους τού στή Βουλή, ζητήσαμε ."ί¬
  δη καί τούς τό ζητοΰμε και άττό τή θέση αύτη έττίσημα, ά·
  ττό τούς βουλευτές δλων των παρατάξεων τοθ Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, νά μιλήσουν καί νά έκθέσουν τή μέχρι σήμερα δρα-
  στηριότητά τους, σέ θέματα γενικωτέρου ένδιαφέροντος, ττέ-
  ραν των άτομικών έξυττηρετήσεων καΐ των απαράδεκτον,
  γιά μάς τουλάχιστον, ρουσφετιών.
  ΕΙΝΑΙ ιδιαιτέρα εύχάριστο τό δτι ό Κώστας Μπαντουβάς,
  άνήκει στή νέα πολιτική γενηά τού τόττου, ττού δείχνει δτι ή
  κοινοβουλευτική μας έκπροσώττηση θά έχη μιά συνέχεια
  καλλίτερη τής προηγουμένης
  ΜΕ ΤΗ σημερινη αύτη ττρώτη μας συνέντευξη, μέ κοινοθου-
  λευτικό έκπρόσωττο τής Κρήτης, τιμοΰμε τή νέα ττολιτική
  ήγεσία τού τόπου καί είδικά τό πρόσωπο τού κ. Κώστα
  Μπαντουβά, άλλά συγχρόνως τιμούμαστε κα! έμεΤς, γιατί
  όπωσδήττοτε οί άποκλειστικές συνεντεύξεις σέ μιά εφημερί¬
  δα, άττοτελούν γι' αύτην τιμητική διάκριση προερχόμενη ά¬
  ττό αυτόν ττού την δίδει
  ΠΑ ΤΟΝ λόγο ακριβώς αυτόν, εύχαριστοΰμε τόν κ Μπαν¬
  τουβά, πού τόσο τιμητικά, ττρόθυμα, άλλά καί θετικά, 5ί-
  χτηκε νά απαντήση στίς έρωτήσεις μας καί νά δώση τή
  συνέντευξη ή όποία άκολουθεί τταρακάτω, καΐ ή όττοία πι-
  στεύομε δτι θά έκτιμηθή στή συνέχεια δεόντως, άττό τούς
  άναγνώστες τής «Αληθείας», γιά τούς όποίους καί ττάρ-
  θηκε
  Μ.Χ. — Ποία -είναι ή γνώ-
  μη σας γιά τίς Βάσεις κ.
  Μπαντουβά. Συνεχίζετε νά ϊ-
  χετε την ίδια σωστή θέση πού
  πήρατε κατά τή σχετική άγό-
  ρευσή σας στή Βουλή, ή μή-
  πως έ'χετε νά προσθέσετε καί
  κάτι νεώτερο;
  Κ.Μ. — Οί Βάσεις στή»
  Έλλάδα καί είδικά στήν Κρή·
  τη, λειτουργοΰν κανονικώς, 6-
  πάρχουν καί δσες ευρίσκονται
  ΑΤΤΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ «ΟΑΣΗ»
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  Την Τετάρτη στίς 9 μ.μ
  άρχίζουν παλαιστικοί άγώνες
  ΚΑΤΣ στήν «"Οαση» Συμμετέ-
  χουν εϊκοσι διεθνείς παλαιστές
  συνολικόν 6άρους τριών χιλιά¬
  δων κιλών, (3.000) ότττό τίς 5
  Ήπείρους "θλοι οί πρωτοπα-
  λαιστές, "Ελληνες καί ξένοι,
  θά δώσουν τίς πιό σκληρές μα
  χές γιά την κατάκτηση των 6α
  ρυτίμων έ—άθλων Ό τρομεράς
  Ούίλτμαν Βορνέο, όΚόστον,
  ό Κολώφ, ό Πάτερσον, ό Μίλο,
  ό Παπαλαζάρου, ό Μπουράνης,
  ό Άσημάκης, όΚαρυστινός,
  τρομοκρατοΰν τούς πάντες καί
  τα πάντα. Είδική έπιτροπή
  τής Όμοσττονδίας επ ι σκεφθή κε
  τό Ήράκλειο καί άφοΰ εξήτα¬
  σε δλους τούς χώρους επιτοπί¬
  ως ενέκρινε ώς καταλληλότε¬
  ρον την ΟΑΣΗ διότι λόγω των
  μεγάλον διαφόρων πού χωρί-
  ζοι/ν τούς παλαιστές καί τό άν
  τιαθλητικόν παιγνίδι μερικών
  ή Όμοοττονδία διέταξε δλοι οί
  παλαισταί νά άγωνισθοΰν μέν
  στό Ηράκλειον άλλά άπαραιτή
  τως έντός κιγκλιδώματος, γιά
  την ασφάλειαν των φιλάθλων
  καί αυτών τούτων των άθλη-
  τών.
  ΗΌμοοπτονδία Πάλης εΤχε
  αποφασίσει οί άγώνες τοΰ διε
  βνοΰς Φεστιβάλ ΚΑΤΣ 1975 νά
  διεξαχθοΰν μόνον στήν Άθήνα
  καί Θεσ) νίκην. Άλλά χάρις
  στίς ένέργειες τοΰ κ. Κ. Ρουμε
  λιώτη, άντιπροσώπου τής Κρή¬
  της καί επισήμου όργανωτοΰ
  τής Ελλάδος, οί φίλαβλοι τοΰ
  Ηρακλείου θά εχουν την εύκαι
  ρία τέσσ-ερες μέρες, άπό Τε-
  τάρτη 23, ε*ως καί Σάββατο
  26 Ιουλίου νά παρακολουθή-
  σουν ίνα σπάνιο θέαμα σέ τέ-
  χνη, δύναμι καί φανατισμό.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες
  πού έ'δωο-ε πρόθυμα δπως πάν¬
  τα ό ρέκτης κ. Ρουμελιώτης, οί
  έφετινοί άγώνες θά είναι κάτι
  6λλο. Θά είναι άλλοιώτικοι ά¬
  πό τούς προηγουμένους καί θά
  καταπλήξουν τούς πάντες. Εί-
  πε άκόμη δτι ή όργάνωση θά
  είναι έχψογη καί τα προγράμμα
  τα των άγώνων θά έφαρμο-
  σροΰν κατά γράμμα. ΕΙδικό
  ρίνκγ δ ι εθνών διαστάσεων έ'χει
  άποσταλεϊ άπό την Όμοσπον-
  δίαν, κατάλληλος φωτισμός
  καί πλήρης τάξη θά έπικρατεΐ
  έντός καί έκτός τής ΟΑΣΕΩΣ.
  Στήν πρεμιέρα τής Τετάρτης
  εχουν προσκληθεΐ οί πολιτικές
  καί άθλητικίς άρχές τής πόλε¬
  ως
  Όπωσδήποτε ττρόκειται γιά
  μιά σειρά έκδηλώσεων πού δια
  φέρουν άπό τίς συνηθισμένες.
  Γ.—
  ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «
  4ΊΕ0ΝΕΙΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΙ ΛΓΟΝΕΣ ΚΑΤΙ
  Τετάρτη 23, Πέμτττη 24, Παρασκευή 25
  καΐ Σάββατο 26 Ιουλίου
  ΩΡΑ 9 μ μ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

  20 μεγαθήριο των διεθνών ρίγκ, σννολικοΰ βάρους
  3 000 κιλών άπό τίς Πέντε Ήπείρους, συγκρούονται
  γιά την κατάκτηση των βαρυτίμων έττάθλων.
  Ό Βουλευτής Ηρακλείου τής Ε.Κ.-Ν.Δ.
  κ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  συνομιλεΐ μέ τό διευθυντή μας.
  έν κατασκευή άποπερατώνον
  ται, ένώ δσες Κχουν άνάγκη έ-
  πεκτείνονται. Οί μικρές αλλα-
  γές καί περιορισμοί πού ανε¬
  κοινώθησαν άπό την Κυβέρνη¬
  σιν, κατπιν των διαβουλεύσε-
  ών γιά τό καθεστώς των Βά-
  σεων, είναι όίνευ οϋσιαστικής
  σημασίας καί έν πάση περι¬
  πτώσει εγένοντο επί τώ σκο
  πώ τής έκτονώσεως τής άγανα
  κτήσεως καί τής διασκεδάσε
  ως των άνησυχιών τοΰ Λαοΰ,
  δηλαδή πρς εσωτερικήν πολι
  τικήν κατανάλωσιν.
  Μ.Χ. — "Εχετε νά μάς πή
  τε κάτι πιό συγκεκριμένο γιά
  την πολιτική τής Κυβερνήσε¬
  ως πάνω στό σοβαρά θέμα
  των Βάσεων;
  Κ.Μ. — Ή πολιτική τής Κυ
  βερνήσεως γύρω άπό τό θέμα
  των Βάσεων, υπήρξεν τόσο πό
  λιτικά όίτεχνος καί αδικαιολό¬
  γητος, &στε παρά τάς περί
  τοΰ άντιθέτου πληροφορίας, ά
  ναμέναμε δτι αί ΰποχωρήσεις
  αυταί τής Κυβερνήσεως, μετά
  άπό την έκατόμβη τής Κύ¬
  πρου καί τή δήλωσιν μας πε·
  ρί απομακρύνσεως μας έκ τοΰ
  ΝΑΤΟ, εγένοντο έναντι ούσια-
  στικών έθνικών πλεονεκτημά-
  των καί ώς τοιαΰτα ηδύναντο
  νά θεωρηθοΰν ή μερική έστω ά
  ναθεώρησις τής τουρκικής πο-
  λιτικής γιά τό Αίγαίον, την ύ-
  φαλοκριπίδα, τόν έναέριο χώ-
  ρο κλπ. ώς καί ή άποχώρηαης
  των ξένων στρατευμάτων άπό
  την Κύπρον ή τουλάχιστον ή ά
  ναδίπλωσίς των.
  Ή πρόσφατος ομως έξέλι
  ξις τοΰ θέματος τής Άμερικα
  νίκης βοηθείας πρς τή^Τουρ-
  κίαν άττοδεικνύει δτι όχι μό¬
  νον δέν ύπάρχουν τοιαΰτα·
  προοπτικαί, ύποχωρήσεως άλ¬
  λά αντιθέτως παρουσιάζεται
  μεγαλυτέρα ϊμφασις των διεκ
  δικήσεών των, ένώ παράλληλα
  τό θράσσος των Τούρκων κοτθτ)
  μερινώς κλιμακώνεται υπό τίς
  εΰλογίες ή' μάλλον τή ΰποκινή
  σει των άσπόνδων φίλων μας
  Αμερικανόν.
  Μ.Χ. — Ποίος θά μπορού
  σε έπομένως νά εΤναι τελικώς
  τό συνοπτικό συμ—έρασμά
  σας γιά τή θέση τής Κυβερνή
  σεως έναντι των Βάσεων;
  Κ.Μ.: Υπό τό φώς των, ώς
  ανωτέρω περιγραφέντων, γεγο-
  ντων ή Κυβερνητική πολιτική
  γιά τίς Βάσεις τού ΝΑΤΟ και
  των Άμερικανών είναι 6χι μό¬
  νον άνεπίτρεπτος, άλλά καί έ-
  θνικώς έπικίνδυνος μέ πιθανό-
  τητα νά αποβή καί έθνικώς ό-
  λεθρία.
  Μ.Χ. Τώρα τελευταία, δπως
  θά ξέρετε, γίνετε πολύς λόγος
  γιά αϋτονομιστικό κίνημα στή
  Κρήτη και αόλλα παρόμοια. Τί
  εχετε νά μάς πήτε σεΐς —>οσω-
  πικώς πάνω στό θέμα αότό;
  Κ.Μ.: Δέν εΤναι σοβαρά καί
  δέν ένέχει κίνδυνο γιά τό νησ
  μας, γιατί ή Κρήτη, παρά τό
  γεγονός δτι απετέλεσε πάντα
  τό παραγκωνισμένο τμήμα τής
  Ελλάδος, υπήρξεν καΐ θά πα¬
  ραμείνη ή πρώτη ΐπαλξις των
  έθνικών καΐ δημοκρατικήν ά¬
  γώνων, ή πηγή άντλήσεως έθνι¬
  κών ήγετών άλλά καί μαχητών
  τοϋ "Ελληνισμόν, οί Κρήτες δέν
  θεωροϋν πάντοτε τόν εαυτόν
  τους ώς την ψυχήν τής Ελλά¬
  δος.
  Μ.Χ. — Δηλαδή δέν ΐητύφ·
  χει κανείς κίνδυνος, οϋτε καί
  λόγος παραμικρής ανησυχίας;
  Κ.Μ. — Παρά ταυτα καί πέ¬
  ραν τής βεβαιότητός μας περί
  μή ύφισταμένου κινδύνου, δέν
  δυνάμιβα παρά νά έπισημάνο-
  μεν τό γεγονός δτι οί διαδό¬
  σεις ττερί αΰτονομίας τής Κρή¬
  της, έν συνδυασμώ καί μέ την
  προσπάθειαν οικονομικάς καί
  πολιτικής διεισδύσεως ξέτεβν
  καί 6λων ύπόπτων παραγόντων
  είς την Κρήτην, άποδεικνύουν
  την μεθόδευσιν δημιουργίας έ-
  πικινδύνων διά την χώραν μας
  προβλημάτων, είς την περιο¬
  χήν αυτήν.
  Μ.Χ. — Πήτε μας τώρα, έπ
  εύκαιρία τής έπετείου τής με·
  τοπτολιτεύσεως, τή γνώμη σας
  πάνω στό θέμα τής τιμωρίας
  των ένόχων τής Χούντας
  την άποχουντοπο(ησ·. Τί
  στεύετε;
  και
  πι
  Κ.Μ. — Παρ' δλο που πε·
  ρασε ί'νας όλόκληρος χρόνος ά¬
  πό την κατάρρευσι τής χούντας
  υπό τό βάρος των έγκλημάτων
  της, εναντίον τοΰ "Ελλην ι κου
  "Εθνους, είναι διάχυτος ή εν¬
  τύπωσις ότι τό χουντικό κατε-
  στημένο παραμένει σχεδόν ανέ¬
  παφον. Υπήρξε φόβος των α¬
  σχολουμένων μέ την πολιτικήν
  καί των κατεχντων τα πράγμα-
  τα, δτι ήτο δύσκολον νά δοθή
  λύσις είς τό Έλλην ι κό Πρόβλη-
  μα τής μεταχουντικής 'Ελλο- σιφανές δτι
  6ος άπό μιά παράταξη ή όποία ξιωματικών
  υπήρξε καί ή πηγή των Άπρι-
  λιανών. Πιστεύομε δηλαδή δτ
  ή Δεξιά έκωλύετο νά προβή είς
  τάς άναγκαίας ενεργείας διά
  την αναστήλωσιν τής Ελλάδος
  είς την κάθαρσιν καί την τιμω
  Μ.Χ. — Ποία θά ήτο γιά
  σάς ή ένδεδειγμένη λύσις γιά
  νά έπιτευχθοΰν δλα αύτά;
  Κ.Μ. — Μοναδική λύσις ήτο
  ή σνοδος είς την /ξουσίαν μιάς
  δημοκρατικής Κυβερνήσεως ή
  ποία καί θά ηθελε καί θά ηδύ¬
  νατο νά προβή είς την λήψτ
  των άπαραιτήτων μέτρων διά
  τόν πραγματικόν καί σταθεράν
  έκδημοκρατισμόν τής Χώρας.
  Δυστυχώς ή έτυμηγορία τοΰ
  Έλλην ι κου Λαοΰ ή όποία ύπήρ
  ξεν προιόν παραπλανήσεως, ψυ
  χολογικοΰ έκβιασμοΰ καί κατα-
  πιέσεως, καθώς καί τοΰ νόθο
  έκλογικοΰ συστήματος, δέν έ-
  πέτρεψεν την φυσιολογικήν κα¬
  τά τό συμφέρον τοΰ "Εθνους ε¬
  ξέλιξιν τής πολιτικής μας πρα¬
  γματικότητος.
  Μ.Χ. — Τί πιστεύετε συγκε-
  κριμένα γιά τή σχέση τής ση-
  μερινής Κυβερνήσεως μέ την
  Χούντα;
  Κ.Μ. — Ή σημερινη κυβέρ¬
  νησις αποδίδει γμένως καί α¬
  ναμφισβητήτως συντηρε! δια-
  κεκριμένα στελέχη τοΰ χουντι-
  κοΰ καθεστώτος είς καιρίας θέ-
  σεις, επί πλέον δέ περιλαμβά-
  νει τόσον είς τό Υπουργικόν
  Συμβούλιον, όσον κα! είς την
  Κοινοβουλευτικήν της Όμάδσ,
  Ικανόν αριθμόν φιλοχοκντικών
  στοιχείων, άτόμων δηλ. τα ό¬
  ποία ύπηρέτησαν μέ ζήλον τούς
  Παπαδόπουλον καί Ίωαννίδην,
  άκόμη δέ καί ύποψηφίους τής
  Συμβουλευτικής Έπιτροπής.
  Έκτός δέ τούτων περιέσωσε
  καί διατηρεΐ στοργικώς υπό
  τάς πτέρυγας της, ή Κυβερνη-
  τική Παράταξις, επ ι φανή στε¬
  λέχη τής άποστασίας, ή όποία
  ώς γνωστόν ύηϊμξα ό προττομ-
  πός καί ηθικάς αύτουργός τής
  Δικτατορίας.
  Μ.Χ. — ΕΙδ.κά τώρα μέ τίς
  έπικείμενες δίκες τί νομίζετε
  δτι θά γίνη;
  Μέ τή!) εύκοιρία τής Μετοποηίτευσης
  Ο αΓΟΝΙΣΤΗΣ Π0ΠΟ - ΓΒΒΒΑΒΣ
  ΜΙ/ΐα ΠΑ ΤΗΝ ΒΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 7ΕΤΙΑΣ
  Ο ΠΑΠΑ ΓΑΒΑΛΑΣ είναι ίνα άττό τα έλάχιστα φωτεινα
  παραδείγματα τού Κλήρου τής Κρήτης, πού άντιστάθηκαν
  πραγματικά κατά τή διάρκεια τής έφταετίας.
  Σ_- ΟΛΗ τή διάρκεια τής έφτάχρονης κατοχής έ'κανε τό κα¬
  θήκον τού σάν ττατριώτης, άλλά καΐ κυρίως σάν κληρικός,
  μέ άττοτέλεσμοτ νά διωχθή, νά ψυλακισθή, νά ταλαιττωρηθη,
  νά χάση τή θέση τού καΐ νά καταστραφή οικονομ ικά.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ καΐ έκτός των άρχών καΐ των δικαστηρίων,
  διώχτηκε άττό τόν Άρχιεπίσκοπο Κρήτης κ Εύγένιο, ό ό-
  ττοΐος τόν καταδίωξε μέ σφοδρά μένος, διότι τόλμησε νά αν¬
  τισταθή στή Χούντα καΐ αύτό, φυσικά, ό Άγιος Κρήτης,
  δέν ήταν δυνατόν νά τού τό συγχωρήση.
  ΜΕ ΤΗ δημοσίευση τής συνεντεύξεως τού Παττά - Γαδαλά,
  τιμοΰμε στό πρόσω—ο τού ταλαιπωρημένου καί άξιου αυτού
  ληρικοΰ, δλους τούς άγωνιστές τής έψταετίας καί είδικώ-
  τερα τους έλάχιοτους Ιερωμένους πού τόλμησαν καΐ άντι-
  στάθηκαν στή Δικτατορίαν
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τοθ Παττά - Γαβαλά, πού σήμερα εΤναι
  τταττας στόν Άγιο θωμά, ττρός τόν δ.ευθυντή μας, εχει ώς
  Πάτ£ρ, θά ήΌελα νά μοθ λέ
  γατε, την άλήθεια πάνω σέ ί!-
  να σοβαρώτατο, θέμα μέ τό ό-
  ποΐο σχετί<«σθε καί οάν έκ- πρόοωπος τού μαρτυρήσαντος ηρώτος την Άλήθεια ΧριστοΟ καί σάν άγωνιοτής τής ττεριό- δου της Δϋκτατορίας. Άπαντή- οτε μου λοιπήν σ' αΰτά: 1) Ποία κίνητρα σάς ώδήγη σαν νά κάμετε άγώνα, — Μά... άπλούστατα, τό καθήκον μου σάν "Ελληνος, σάν άνθρώπου καί πρό πάν¬ των σάν ίερέως Σάν "Ελληνος διότι ήτο πά ή δράση των ά- έκείνων ένεθαρή- "Ετσι έφθάσαμε στήν 28ην Όκτωβρίου δπου επραγματο¬ ποιήθη ή σύσκεψις είς τό Αγ ι α σμάτε Μυλοποτάμου είς την οικίαν Γεωργίου Ούρανοΰ. Τα μεθέξαντα πρόσωπα είναι παγ κρητίως γνωστά γιατί δλοι συ νεληφθήκαμεν κατεδικάσθη μέν καί ένεκλείσθημεν είς τάς φυ¬ λακάς. "Υστερα άπό 17 μήνες στά μπουντρούμια τοΰ καθε¬ στώτος άπεφυλακίσθην τέλη Φεβρουαρίου 1969. Παρέμεινα άδιόριστος επί 7 1)2 μήνες καθ" δτ« προσεπάθουν νά μέ ύποχρεώσουν νά ύποταχθώ είς τα δεινά μοί* καί των παιδιών μου καί νά προσκυνήσω. Μέ την βοήθειαν τοΰ Θεοΰ διχ μόνον δέν έκάμφθην άλλά καί έσυνέχισα τόν άγώνα μου εναντίον των τυράννων ποιο δήποτε τρόπον. μ' δ- Κ.Μ. — Νομίζω δτι ή μεθό- δευσις των κυβερνήτι κων ένερ- γειών είς τόν τομέα των ένό¬ χων τής έπταετίας, τείνει είς την ούσιαστικήν άπαλλαγήν των, λόγω δέ τής καθολικής ά- γανακτησεως τοΰ Λαοΰ καί κα¬ τόπιν των ιδικών μας έχτός καί έντός Βουλής άντιδράσεων (έπιστολή προτάσεως μομφής, αγόρευσις κ. Μπαντουβά κα! ε¬ πίθεσις κατά Αβέρωφ κ.λ.π.). πολυ φοβοΰμαι δτι δέν άποκλεί εται καί ύπερβολική μεγέθυνσις καΐ διόγκωσις των κατά την πε ρίοδον αύτην υφισταμένων έκ Τουρκίας κίνδυνον, πρός δημι¬ ουργίαν καταλλήλου ψυχολογι- κοΰ κλίματος είς τόν Ελληνι¬ κόν λαόν, διά νά ανεχθή κά· ποία ήθικώς καί έθνικώς απα¬ ράδεκτον έκβασιν τής βίκης. Μ.Χ. — Πώς θά βλέπατε τίς προεχτάσεις ενός τέτοιου άπο- τελέσματος; Κ.Μ. —- "Ενα τέτοιο ένδε· χόμενο θά £χη τρομεράς έπι- πτώσεις επί τοΰ πολιτικοΰ μέλ λοντος τής χώρας καί έδρεώνει την υποχρέωσιν δλων των ύγει- ώς σκΐπτομένων Έλλήνων καί δή των πολιτικών εκπροσωπών, όπως είναι ετοιμοι νά άντιδρά- σουν άμέσως κα) εντόνως, πρός περιφρούρησιν τοθ γενικωτέρου συμφέροντας τοΰ "Εθνους μας, Ό Άγωνιστής ΠΑΠΑ — ΓΑΒΑΛΑΣ Πού ταλαιπωρήθηκε Άφάνταστα κατά την 7ετία θη έξωθεν καί έβοηθήθη δπως τουλάχιστον απεδείχθη άπό τα δσα εχουν έλθη είς φώς καί αρα θά έξυπηρέτουν ξένα καί δχι Έλληνικά συμφέρον τα. Σάν άνθρώπου γιατί πι· στεύω δτι ό δνθρωπος πρέπει νά διατηρή την ελευθέραν καί απαραβίαστον προσωπικότη- τά τού ήτοι νούν ελεύθερον καί θέλησιν ελευθέραν δπως ό δη¬ μ ιουργός τού τόν εδημιούργη¬ σεν καί νομίζω δτι δέν θά £- πρεπε νά καταδέχεται (ό αν- θρωπος) νά ζή σάν κτήνος ή σάν ρομπότ, άνδράποδον δηλ. καί ό όλοκληροτισμός πάσης μορφής καί χρώματος αύτό ακριβώς κάνει γιατί γιά νά διατηρήσης την θέσιν σου τ} την ζωήν σου άκόμα, πρέπει νά λές τό μαΰρο αοπτρο άφοΰ, έ'τσι τό θέλει ό τύραννος. Σάν ιερεύς δέ διότι εμείς είμεθα οί ποιμένες τοΰ λαοΰ μας. Εμείς λοιπόν, δέν θά σταθοΰμε μόνον πλάι στά λογι κά πρόβατα, άλλά θά μποΰμε καί προστά καί θά άγωνισθοΰ με εναντίον παντός λύκου πού θέλει νά τα κατασπαράξη καί μάλλιστα έν προκειμένω πού κατασπαράζεται τό ελεύθερον πνεθμα τό σπουδαιότερον δηλ. στοιχείον άπό τα δύο πού συν θέτουν τόν δνθρωπον. 2) Πως έκφράσατε, ττρα- κτϋχά αυτόν τόν άγωνα; — 'Αμέσως την επαύριον τοΰ πραξικοπήματος κατέβηκα στό Ηράκλειον γιά νά βρώ κάποιον άπό τούς ηγέτας καί προεστούς στόν τόπον μας νά μάθω τί σκέπτονται νά κά¬ μουν. Δέν βρήκα οθτε Μαρή, οΰτε Κεφαλογιάννη, οϋτε άλ¬ λον άπό τούς βουλευτάς τού τόπου μας. 'Επίσης πηγά νά συναντήσω τόν Αρχηγόν τής Έθνικής Άντιστάσεως κύριον Μπαντουβά πού μας συνέδεε ή Γερμανική Κατοχή πού κα! ή ταπεινότης μου καί ό αδελ¬ φάς μου Μανώλης Ινα άπό τα πρώτα παλικάρια τού καί ό έξάδελφός μας Νικόλαος Έμ μβνουήλ Γαβαλάς άπό τόν Βορειά, άλλά κα! όλόκληρος ή οίκογένειά μου καί τό χω¬ ρία μας είχαμε συναγωνισθή μαζί τού Τελικώς άλλαξα γνώμη καί δέν τόν συνάντησα λόγω άμφι- βολιών μου εάν θά εδέχετο νά συμμετάσχη σέ μιά άντιδικτα- τορική κινήση. Έπήγα καί βρήκα τόν Ά- θανάσιο Σκουλα μιλήσαμε καί συμφωνήσαμε νά κινηθοΰμε. Άπό τότε άρχισα νά όργανώ- νω πρόσωπα καί χωρία δηλ. ■ηυρίνκς άπό 5—10 άτομα. Την Υδια μερά πηγά καί εΐβα τόν υϊόν μου Γεώργιον στή ΣΕΑΠ πού ΰπηρέτει ώς ύποψή φΐος δόκιιιος. ΜοΟ είπε ότι πολ λοί μαβητές τής ΣΕΑΠ βά ήταν διατεθειμένοι νά άναλάβουν δράση, κατά τοθ πραξικοπήμα¬ τος έφ' δσον θά έξεδηλοΰτο λαϊκή κίνησις. Άλλά δυστυχώς δέν έκινήθη κανείς. Έγώ μόνον καί ό Αντώνιος Γαζής δικηγόρος άπό τα Χα¬ νιά, έφθάσαμεν στό Εύγενίβι όν ΐδρυμα παρά την ματαίω- σιν τής έξετάσεώς μας υπό τής έπιτροπής «Ανθρωπίνον Δικαιωμάτων, καί έπέδωσα έκθεσιν ήτις περιελήφθη καί εις τό βιβλίον τού «Τζέϊμς Μπέκετ» «Βαρβαρότητες στήν Έλλάδα», οί δυό μας άπ' δλη την Έλλάδα Έπίσης, συνέχι- σα μέ περισσότερο πάθος τάς ενεργείας μου σ' όργανωτικά θέματα καί παρά την στενήν παρακολούθησιν τής άστυνομί- ας. Εΰτυχώς δέ την τελευταίαν στιγμή εσώθησαν δύο συναγω νισταί μου ό Έμμ. Ζαχ. Πρε- βελιανάκης άπό την Αύγενική καί ό Μύρων Μαρκετάκης άπό τόν "Αγ. Μύρωνα έ'τοιμοι ν' ά- νατινάξωμε τό αυτοκίνητον τοϋ Διοικητοΰ Άμερικανικής Βάσεως Γουρνών, δταν ακρι¬ βώς την τελευταίαν στιγμήν νίαν καί δέν έ'καυσαν λιβανω- τά δηλ. ϋμνους καί έγκώμια όπως δυστυχώς πολλοί αλλοι. Θΰτή βεβαίως είναι μιά άντί- στασις παθητική πολύ χρήσι- μος καί άποδοτική δταν δμως είναι καθολική ή' σχεδόν καβο- λική. Κάπου διάβασα δτι ό τέως Πρόεδρος τής Δημοκρα τίας κ. Μιχ. Στασινόπουλος, εχει μεταφράσει έ'ν έργον ε¬ νός Γάλλου συγγραφεύς πού έ'χει γραφεΐ τόν Ι6ον αίώνα καί πού σ' ϊνα σημείον λέγει: δτι «δέν θά υπήρχαν τύραν- νοι ποτέ, αν δέν υπήρχαν τυ- ραννουμενοι» Πράγματι! Σκευ θήτε την ημέραν τού Πραξι¬ κοπήματος καί κατά συνέχει¬ αν ουδείς ύπάλληλος στό γραφείον τού, ουδείς Ιατρός, δικαστής, ιερεύς, γεωργός, ναύτης, άεροπόρος, αύτοκινητι στής καί κάθε πολίτης κλει- σμένος στό σπίτι τού Πώς μπορεϊ νά επικρατήση άφοΰ νεκρωθή πάσα κίνησις καί πά ραλύση ή κρατική 'μηχανή, Πό σες μέρες θ' άνθέξη; κα! επί τή εύκαιρία αυτόν τόν άγώνα συνηστώ στούς "Ελληνες &ν τυχόν μή γένειτοί έπαναλη- φθή τοιούτον έγχείρημα. Άλλ' έν προκειμένω γίνεται λόγος γιά την ένεργητικήν άν τίστασιν καί δυστυχώς πήραν μέρος ολίγοι. Καί αύτοι είναι γνωστοί στά Πανελλήνιον. Καί είναι έκείνοι οί όποΐοι η είπον ή' έπραξαν εναντίον των τυρόν νων, καί αύτοι μέ την σειράν των τούς συνέλαβον, τούς κατε δίκασαν, τούς έβασάνισαν, τούς έξώρισαν, τούς όδήγη σαν σέ στρατόπεδα συγκεν¬ τρώσεως, τούς έξώντωσαν οι¬ κονομ ι κώς, βιολογικώς, ύττε- βλήθησαν δηλ σέ μυρίους δ- σους καί δττοιους προπιλακι- σμούς, στερήσεις, τοπτ εινώ- σεις κλπ κλπ, πού μόνον ε¬ μείς τα γνωρίζωμε, άλλά καί ό ημερησίας Τύπος καί δή ό χουντικός έδημοσίευσε δλλα τα όνόματα των καταδικασθέν των κατά καιρούς καί τόττους καί μέ πικρόχολα μάλλιστα σχόλια εναντίον μας ώς τολμη σάντων την ανατροπήν τής έ- θνοσωτηρίου 21ης Απριλί¬ ου!1! .. Ποίος Κρητικός π χ. δέν γνωρίζει ποιοί, άπό ποϋ; πό- σοι καί γιατί, μπήκαν φυλακή ή' έδιώχθησαν υπό τής χούν¬ τας; Έφ' δσον δέ ΰπάρχει λό- Σι>νέχεια είς την βην σελίδα
  ΤΣΙΡΚΟ ΜΕΡΚΑΝΟ: ΕΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ..
  Ό κόσμος τού τσίρκου μοΐά-
  ζει μέ τύ κόσμο κάποιου πολύ
  χρωμου παιδικοθ παραμυθιοΰ.
  Οί ανθρωποί τού — βαμμένοι
  ή' δχι — μοιάζουν μέ κεΐνα τα
  πουλιά πού έρχονται μιά κά-
  ποκι μερά καί σέ μαγεύουν μέ
  τό πέτανμά τους, την όμορφιά
  τους, αφήνοντας οτην ψυχί
  σου είκόνες πού θά σ' άκολου-
  θοθν όλόκλΐγρη ζωή
  Αύτός ό κόθίμος ξαναζωντάνε
  ψε πρίν άπό λίγες μέρες στό
  Ήράκλειο καί ζ«ϊ καί κινήται
  κι' άνασαίνει τό φορτωιμένο μέ
  ίστορία άγέρι της. ΤΗρθαν φέρ
  νοντας τίς φωνές τους, τ' ΰ-
  γρια ζώχι τους, γραΦΐκους πα-
  λιάτθαυς, τή τσινγάνικη ψυχή
  τους, ροιμαντικοί καί βίαιοι, τολ
  μη·ροί μά καί τόσο άνθρώτπνοι.
  Τό τσίρκο ΜΕϋΚΑΝΟ είναι
  ίίνας θρύλος, μέ μακρυά Ιστο-
  ρία, γβμάτ-η συνκινήοεις, ποΛ-
  λές χαρές καί ττίκριες. Μά δέ
  θά μιλήσω νι' αυτήν άλλά γι'
  αύτό τό παραιιιυθένιο θέαμα πού
  άνπκρύζει κανείς άνηφορίζον-
  τας γιά τό γήηεδο τοΰ Έργατέ
  λη-
  Ή άμφιθεατρική σκηνή τού
  πού νοιώθης νΛχει κάτι άπ' τίς
  αντελήφθην δτι ή άστυνόμία ■'άρχαΙες
  ευρίσκετο επί τα Χχνχ
  Καθ' δλην την έπταετίαν
  μας. Ι νετα(ΡέΡει σέ
  δέν Π0υ σιγά ~~
  παρέλειψα τό έργον τής διαφω
  τίσεως παντοΰ: στό δρόμο,
  στά καφενεϊα, στ' αύτοκίνητο,
  στούς άγρούς κι δπου δήποτε ι άνέρωχα λές
  άλλοΰ. κυρίως δέ στά κηρύγμα^0 ™ΓΛη"ιηλ"'Ι
  τα μου μέ... μπικτές.
  Είχα έπικοινωνία μέ επι στή
  μονάς τής πόλεως καί θεωρώ
  χρέος μου αύτη τή στιγμή νά
  δώσω στή δημοσιότητα τό 8-
  νομα μιάς πραγματ ικά άγωνι
  στικής φυσιογνωμίας αμα δέ
  καί εξαίρετον έπιστήμονα
  τής Δ)δας Άλίκης Σουργιαδά
  κη ήτις ΐδρυσε «Έκκλησιαστι-
  κόν Σύλλογον είς Ηράκλειον»
  τή ϋττοδείξί.ι μου, μετεκάλεσε
  δέ έξ' Αθηνών τόν αίδεσιμώτα
  τον πατέρα Γεώργιον Πυρουνά
  κην δστις έ'δωσε διάλεξιν μέ
  τό μέγα θέμα «Ελευθερία».
  Δι* άλλας ενεργείας μου είς
  έρωτηθοΰν οί: 1) Άντισυντα-
  γματάρχης Προκόπης Διοικη
  τής ΤΕΑ, 2) Ταγματάρχης
  Πετράκης έπίσης Δ)τής ΤΕΑ
  Ρεθύμνου. 3) Ό ΰποδιοικητής
  χωρ)κης Αγ. Μύρωνος (διά
  την περίπτωσιν τής καύσεως
  τής φωτογραφ ίας Παπαδοπού-
  λου κα! άποκολλήσεως άφι-
  σών σχετικών μέ τόν έορτα-
  σμόν τής 21ης Απριλίου
  1969 καθώς καί τό χάλασμα
  τής δι" ογκολίθων κτισθείσης
  καί δι' ασβέστου έπιγραφεί-
  σης φράσεως. «ΖΗΤΩ Η 21η
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967» υπό τού
  Δημοδ)λου Χρυσοΰ τώ όνάμα
  τι γιατί όχι καί πράγματι;
  μέ άποτέλεσμα νά έπανασυλ-
  ληφθώ επί διήμερον καθώς καί
  τρείς άνεψιο! μου Κώστας, Έ
  λευθέριος καί Χαρίλαος Γαβα
  λάς καί είς συνεργάτης μου
  Ν. Μαγουλάκης. Επί ΙΟήμε-
  ρον στά μπουντρούμια βασανι
  ζόμουνα, καί μόνον ό Μιχ
  Φραγκιουδάκης διέφυγε την
  σύλληψιν. Οί ώς 6νω έρωτώμε
  νοι γνωρίζουν κάμποσα νά
  ποΰν. Βεβαίως δέν έ'καμα έκεϊ-
  να πού έπεθύμουν σάν "Ελ¬
  λην νά κάμω άλλά γνωρίζετε
  δτι είς τοιούτου εϊδους καθε-
  στώτα, κάθε συλληφθείς άχρι
  στεύεται όριστικά.
  3) Ποιοί ήσαν οί αμεσοι συ·
  νεργάτες σας, πού θά τολμού
  σατε, άναλαμβάνοντας την εύ
  θύνη, νά τούς χαρακτηρίσετε
  πρανματικά, ά λ η θ ι ν ά άντι-
  στασιακούς.
  — Άληθινά άντιστασιακοί
  είναι δλοι δσοι δέν ύπίκυψαν
  ϋμειναν δρθιοι, δκδήλωσαι
  την άντίθεσίν των φανερά, δέι
  ύπηκουον στίς στρατιωτικέι
  διαταγές, <ί τουλάχιστον δέ συνηργάσθησαν μέ την τυραν άρένες, σέ έποχές, δ- άρχίσης νά ζης μ' άνοιχτά τα μάτια την ό- μορφιά τού παραμυθιοΰ. Πανέιμορφα βλογα, άτίθασα, άγωνίζονται στόν άγέρα, ϊκτελοΰν σχηιματισιιούς κάτω π' την έίπβολή τοθ Ιταλού Λάοσιιμου Όρφέϊ, καλλιτεχνι- οθ διευβυντοθ τού χοίρκου. ι' Οστεοα ίοχονται οί παλιά- τοοι, γραφιχοί, παράδοζοι, γε- άτοι φωνές καί γέλιο, ζονκλέρ ;αί άκροβάτες δπου ό £νας συ- 'αγωνίζεται τόν άλλον σέ όμορ καί ηρωτοτυτιία, φινέτσα ιαί χιοΰμορ, γιά ν' άκολουθή- σουν έλέφαντες μέ «πολύ μυα- λό» καί νά σέ καθηλώσουν ιμέ τή χοντροκο,μ'μένη εύληγισία τους Καί λίγο πρίν κλείσει τό πρίΰτο μέρος θά φθάσης σέ κεΐ νο τό νούρεμο δπου θά νοιώσης την άνάσα σου νά κόβεται κα θώς άκροβάτες τινάζονται στόν άέρα — παίζοντας μέ τή σωμα- τΐκή τους άκεραιότητα — καί γιατί δχι: — μέ τή ζωή τους. Τό «σάλτο μορτάλε» μπορεϊ νά μην κρύβει τπά τόσους κινθύ- νους, άλλά δέν £χει πάψει νά σέ κάμη νά νοιώθης την καρδιά σου γιά λίγες στιγιμές νά οταμα τα. Αυτή ή τόλμη βρίσκει την όλοκλήρωσή της στά λιοντάρια, δπου άνακαλύπτεις την τρομερή δύναιμη τοθ άνθρώπου νά έτα- βάλλεται σ' αύτά Καί τό παραμϋθτ συνεχίζεται. Κι' αλλοι ζονκλέρ, παλιάτσοι συνθέτουν μιά παραμυθένια φαν ταοιμαγορία, ίκανή νά έμπνεύση £ναν καινούργιο Οίιλ Σόρογιαν νά γράφη πανέμορφα διηγήμα- τα. Καί ή όλοκλήρωσή τού πρα- γματοποιηται μέ «τα νερά πού χορεύουν», 2να οπάνιο θέαμα πό ύσέ καθιτ,λώνει, ένώ ένδόμυ χά έκφράζεις την έπιθυμία νά μην τελειώση ποτέ. Είναι ή ά- ποθέωση άτπό &να θέαμα πού γιά δυοιμισυ ώρες τό ρουφοΰσες ά- χόρταγα. Τό πρόγραριμα τοϋ τσίρκο «ΜΕϋΚΑΝΟ» δέν έχιει σάν τσό χο μιά όρισμένη ήλικία. Άπευ θύνεται στό σύγχρονο βνθρωπο πού πνιγμένος στήν καθηιμερινή τού ρουτίνα άναΓητδ διέξοδο. Καί τό θέαμα τοΰ «ΜΕΟΙΛΑΝΟ» δχι μόνον δέν πρέιπει νά χάση κανείς, άλλά άξίζει νά τό δή καί δύο καί τοεϊς φορές, γιατί είναι ένα θέαμα πού δέν έχου με την εύκαιρία καί την δυνατό τητα νά χαιρόμαστε ταχτικά. Μ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΥ «ΜΕΝΤΡΑΝΟλ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΩΡΑ 7 30' ΒΡΑΔΥΝΗ ΩΡΑ 10 30'
  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1·7β
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΙΚ) "Η ΑΛΗΟΕΙΑμ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΕΥΘΕΡΟ
  ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  ΟτΑΝΑΓδΣΤΕ_ΜΑΣ
  ΗΜΒ
  ΚΩΝ. ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ
  ΣΚΑΝΑΑΛΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  βώνεται την άλήθεια. Αύτό κά
  νω κίαί έγώ αυτήν την στιγμήν-
  1) Έξακ.ριβώαατε εάν πρά-
  Κύριε Χάμιη
  Διαβάζω την εφημερίδα οου
  καί σέ· συγχαίρω γιά τό θάρρος
  σου καί την παλλικαργιά σου,
  γι' αύτό νά είσαι βάβοιος δτι
  θά προκόψης στό νέο οου έπάγ
  γελμα ώς έκιδότπς εφημερίδος. Ι
  Διότι ό κόσμος δΐΜ'ά άτώ άλη-
  Οεια τιού δυστυχώς τού κούβε-
  ται τεχνιέντως άπό πο\ούς.
  "Εάν καί οεΐς έξακολουθήοε-
  τε νά κτυηάτε τό ψεύδος καί
  την αδικίαν νά εϊοτε βέβαιος β-
  τι ό λαό<; θά οάς έκτιμήση καί ώιιομένως θά προκόψετε. Προ- χωρήσατε λοιπήν μέ. θάρρος ατάς άπακαλύψεις οας καί ε¬ μείς ό λαός θά οί· βοηθήσωμεν, ■είς δ,τι γνωρίζομεν ή μαθαίνο μέν καί σεΐς μέ την ττείραν την επαγγελματικήν σας θά έξακρι Γ. Α. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ Κύριον Μόνον Χάρην Δημοσιογράφον - ιτολιτευτήν Ηράκλειον Άγαττητέ κ. Χαρή, Σάς εύχαριστώ γιά την απο¬ στόλη τής «Αληθείας». Όταν σάς έ'γραψα, συγχαίροντας Υια την ήρω'ική σας στάση στή δίκη τού Ηρακλείου δέν γνώριζα την εκδοση τής εφημερίδας σας. Την ελαδα ΰστερα άττό λίγες μέρες σαν απαντήση εύχαριστιών Άττό τό πρώτο κιόλας φύλλο σχημστισα μια γνώμη ττού σκό- πευα νά τή θέσω φιλικ,ά ύπ' δψη σας, καϊ τό ττράττω τώρα Νο- μίζω πώς τό μεθοδολογικό σας ύττόβαθρο χρειάζεται άναθεώρη- ση. Τα συνθήματά σας θυμίζουν θρησκευτική μισαλλοδοξία ττα- λαιων καιρών, ττού γρήγορα θά δημιουργήσουν άπώθηση στά ρη- ξικέλευθα ττνεύματα, ττού την ελευθερία δέ την αίσθάνονται διευθυνόμενη, άλλά καθολική καί σψαιρική πραγματικότητα ζωής Δυσκολεύομαι νά έννο- ήσω τί προσφέρει ή σιονθημα τολογία Σιωνισμός, Μασσονι- σμός, Ροταριανισμός και τα ττα- κλείου επι Γεωργαλά, Τώρα μπροστά μας Εχομε τή δίκη των μεγάλων ένόχων. Κάθε διάσπαση τής ττροσοχης τού λα- οϋ άττό τόν καίρΐο τούτο στόχο, εΤναι μιά εμμεση υποστηρίξη τής χουντικής ίδεολογίας. Τώρα μάς χρειάζεται όμοτονία ψυχών. Ό ψυχικάς συντονισμός είναι δύναμη καταλυτική. διασττοϋμε λοιττόν, "Ας μή τόν δημιουργών τας ψοχολογίας άντιθέσεων στΐς ττρώτες βαθμίδες της λαϊκής ένότητας μέ σκιώδεις ή ττρό πολ- λοΰ καταργημένθσς αΐτιασμούς. Παρακαλώ καϊ γιά τούτο άκό μη· έδημοσιεύσατε μόλ<ς σήμε- ρα την έπιστολή μοο, γ.ραμμένη στό μεσοδιάστημα των δύο έκδικάσεων τής γνωστής δημο σιογραφΐκής άντιδικίας, μέ σκο- ττο της τή συμτταραστασή μου στόν ώραΤο σας έκεΐνο άγώνα. Ή καθυστερημένη δμως δημο σίευση δημιούργησε άδόκιμο ττρωθύστερο, γιατϊ μέ φέρνΐι νά ττροσοττογράφω τα ττάντα, καί δημιούργησε ετσι σκανδαλισμό στούς κύκλους των γνωρίμων μου, αταξία δέ καί πρός τό εύρύτερο άναγωστικό κοινό Άλλά καϊ ό τρόπος καί ή εκ-( Ύποχρεώνομαι νά έτταναλάβω ρόμοια, ένώ στήν πολιτική πραγ' κα'ι πάλι, δτι έξω άπ' όττοιαδή ματικότητα οί δαράνουσες έν- ποτε συσχετιση εΤχα κι εχω πά ι Η" κεφαλαιοκρατία, όλιγαρχία, ί-' ύττοθεμελίωση των άγώνων γιά μπεριλισμός, δημοκρατία, σοσΐα τό ξεσκλάβωμα τοΰ βασανισμέ λισμός, εΐρηνισμός κ α νού λαοΰ μας. γματι στό Μονο~ίιλβιον έαφιχτι κί8ν ύλών είναι καί ό αδελφάς τοθ τέως άντυτροέδρου Παττα- κός Ν. έπίσης αν οί ϊδιοι ήσαν κα·ρφιά τιης χούντας. 2) II διάλυσις τής όιηανώ- σεως Άλκίιιων καί τό κλείσσι- μον των γραφείων της όργανώ σεως ποϊο ή ποίους ώφέληοεν — Βτιιπλα. γραφείον, στο- ές όπλιομόν κλπ. 3) Μία λβπτομερή Ερε'ΐνα στό Βενιζέλειον Νοσοκομείον Άκούγονται πολλά παράπονα άπό άορώστους, εκμετάλλευσις άτΐό τούς γιατρούς καί κακομε- ταχείρηοιν. Πόσους άργομί- οθους είχιει. 4) Τα άγροκτήματα τού Βενι (ελείο) βχουν ένοικιαοθή άπό κάποιαν στενό συγγενή τοΰ Παττακοΰ έδώ καί πολλά χρό- νι·α (άμτχέλια εληές) άηό τό άρχιΐνόν μίοθωιμα πού Εδεινε τοΰ τό ίμβίωσαν 12.000 τό χοό νο ένώ δτκος έ"μαθα άπό οταφί- δα πιάνβι 7—10.000 κιλά. Δια τηρεϊ κοί ποόβατα έντός τής ά ηαγορειηιένη,ς Γ.ώνης. Μέρος δέ των άυπιελιων έχει κατα- στρένιτει μέ τα πρόβατά τού, χω ρίς και«μιά πο|)ατήρηοιν άπό την Διεύθυνσιν. { 5) Ποίν την ενοικίασιν των ( ίδίων κτημάτων τα έκαλλιερ- γοθοε ή Διεύθυνσις τοΰ Νοοο- κοινιείοιι. €Ϊχε* λοιπόν δλα τα χρειώδΐ» σκεύη, κοί μηχανήικι- τα τί Εγιναν. (Φτεοά στό θρα- ψανό). β) Κατά τό διάστίκιια τής δι- κταΐρία ή Άσφάλεια Ήρακλεί ου εΐχε πουολάβκΐ πολο6ς έμί οθους χοίριέδεο τούς όποίοΚς έτακτοποίηοεν ταυτοχρόνως κοί σέ διάφοΐιες ϊ>πηπεοί€ς νιά πά
  Αϋτοί έί,ακολου-
  καί οτήν Άσφάλβιθν. Άρχίϊς
  γενομένης άτιό την Τράπεζαν
  Ελλάδος. Πολλούς ψυθύρους
  άκούη κανένας γι' αύτό.
  7) .Ο κόαμος διερωτΰται καί
  €χει δίκιο γιοτί άκόιια νά
  Νομίζω ττώς ψιλική άντατίόκρι1
  τσση τής άσκούμενης κριτικής ση, άλλά και δημοσιογραψικό κα
  σέ πρόσωπα καί ττράγματα έττι' θήκον έπιβάλλουν νά έξηγηθή
  την στό ερχόμενο φύλλο ή χρονολογ,' παραμένουν όλα τα δργανα της
  κή προέλευση τής ττρώτης μου | Ααφαλε.ας στάς ιδΐθς Θέσεΐς
  έκείνης έπιστολής, ή άφορμή καί ι
  ό σκθττός της, ώστε νά άρθη
  τό ττρωβύο-τερο κα'ι
  οί τταρεξηγήσεις.
  τόττια προκάλεσε έπίσης
  ττροσοχή μου Φυσικσ ή κριτική
  είναι άπροσωττόληπτη Γι αύτό
  μάλιστα καΐ ή αύτοκριτική θεώ
  ρεΐται σάν τό πρώτο δεΐγμα τής
  άληθινης άρετής Πρέπει δμως
  ή κριτική γιά νά ύττηρ ετήση σω-
  στά τα αίτηματα τής άνθρώττινης
  άξιοσύνης νά στραφή στά καίρια,
  γιατί άλλιώς καταντά άντιαθρω
  Δέχομαι έπίσης νά δημοσίου
  σετε καΐ όλόκληρη την τωρινή ι
  έττιστσλή μου σχολιάζοντας την
  ποθ ή χοχ>ντο τού<; εΤχεν τοΐιο θετήσβι. Αύτοί τιαρακολουθοο- οαν χθές αύτοί παοακολουθοΰν καί σήιμ'εΓΧϊ. Τίποτε δέ ν βλλα- Γ,εν δυστυχώς. 8) Τα παραλια·κά όρισμένοΐ δπου έχουν πασαλώοει στίς άτ,ι μουδιές. Γιατί ώοιορένοι πιστικό κουτσομττολιό στοιχεΤο μάλιστα αν τό κρίνετε σκόττιμο οαν καί οέ αΧους άπαγορίύε- δΓ,λαδή άρνητικό. "Αν κάθε άνα- σασμό ή κάθε προσφορά άνιδιο- τελείας στή διάρθρωση τής ττολι τικής ή κοινωνικής όργάνωσης τα θεωρήσωμε ενοχα, τότε ττοιός θά μείνη καθαρώς, Τότε, γιατί κι έσεΐς κι έγώ νά μην κατηγο- ρηθοϋμε γιά συνεργασία μέ τή Χούντα, έττειδή πήραμε μέρος στή Διάσκεψη των ττνευματι- κών άνθρώπων τοΰ Ήρα- Καί αύτό θα ήταν τό δημοσιο- γρσφικά συνεττέστερθ Βρίσκομαι τώρα στά Χανιά, Άλικιαναΰ Έκεΐ μττορεϊτε νά μοΰ στέλνετε τό φύλλο σας. Οϊ τυχόν έττί μερους διαφωνίες . δέν* καταργοθν ' την άγωνιστική ένότητα γιά χαρή τού ώξιου καλύτερης τύχης λαοΰ μας. Μέ φιλικούς χαιρετισμοθς γεΌργ. α καψωμενοσ ται. Κάποτε ένένετο λόνος πε ρί Τζοιιθελέκπ έοκεπάστη δμως ή άλήθεια δυστυχώς. Περιμένωμεν λοιπά ν νά α¬ κούσωμεν γιά χά ανωτέρω την άλιήθεια πού μόνον σεΐς δύνα- σθε νά την ηίντε. Μέ εκτίμησιν ΚίΙΝ. ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Έπανγελματίας β2 Μαρτύρων ΠΡβΤ0ΠΡ£ΣΒΥΤΕΡ0Σ ΠΑΧΥΠΑΝΝΑΚΗΣ ΙΕΧΟΒΑΑΕΣ ΚΑΙ ΣΙΟΝΙΙΤΕΣ ΠΡΟΣ Την εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» < Ηρακλειον Αί,. Κύριε Διευθυντά. Σήιιερα 10 το. μη. διάβασα στό 4ο φϋλλο τής εφημερίδος σας σχετικά μέ τή συνάντηοί οας μέ τούς Ίεχωβ&δεζ τής πρ ρισχής Ηρακλείου. Έηειδή έχιο άοχοληβή πολύ μ' αύτούς, σδς στέλνω μιά με λέτη μου σχετική μέ την παναί ρεσί τους, πού ττεριλαιμβάνΕΐ με ρι-κές μάνο άττό τίς α~ιρες πλάνες τουο. 'ΕΧπίζω νά οάς φανή χρήσιε- μη καί νά οας βοηθήση οτήν ε¬ ξαγωγήν άντικειμενικών συμπε ραομάτων, τόοο γιά την έρμη- νεία των Γράφων, πού δυστυ- χδ>ς ϊσχυρίζονται ότι κατέχουν
  δσο καί νι ά τού γ οΐίοπούς τούς
  «ποίους έξυΐτηρετοϋν καί σέ τε
  λευταία άνάλυσι, έπιδιώκουν.
  "Οσον δέ άφορδ έκεΐνο τό:
  «ΟΙ Μάρτυρες τοΰ Ίεχιοβδ δέν
  έ*χουν καυμιά σχέοι μέ τό Σιω
  νΐσμό καί τή Μασονία». μηορω
  άπό πιό μχτοοστά νά σδς διαβε
  βαιώοω, δτι τίποτε δέν εναι
  τπό άληθινό, σχετικά μέ την ό|)
  γάνωσί το»«·. άπό τό δτι ή άν-
  τιθρησκευτική καί άντεθνική αύ
  τή οργάνωσις.
  Είναι μιά πολιτική κίνησις φα
  νατικών Εβραίων Σιωνιστίδν
  «ν'έ άραχνούφαντον θρησικειΐτι-
  κόν- μανδύβ».
  Γιά την £σ-ευά σας «ΔΙΒ-'
  ΘΝΗΣ ΣΙίΙΝΙΣΜΟΣ» οδς
  αφίγΛ'ω θρμιιά τό χέοι.
  Είναι μιά άπό τίς φωνές τής
  εΙλικριν€ίΐς. τής παρρησίας καί
  τοΰ θάηρους. Άπ' αύτές, δηλα
  δή τίς φωνέΓ. πού δυστυχιΤκ;,
  (τπανίζουν στήν ΰποχή μας.
  Ό θεός μαΓ.ί σας.
  Μετ" εύχών καί ·πμΓ)ς
  ΕΥΑΓ. Γ. ΠΑΧΥΠΑΝΝΑΚΗΣ
  Π ρωτοπ ρεσβύ τε ρος
  Κ.Κ.Ε. (Έσωτ.)
  ΤΟ ΒΕΜΑ ΤΟΠΛΟΥ
  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  ΟΜΑΔΑ Κ.Κ.Ε. ('Εοωτ)
  Πρός
  Τόν κ. Μάνο Χαρή
  Σδς ένηιμ€ρώνουμε δτι κατα
  θέσαμε οτό Ποοεδοεϊο τής Βου
  λής τό τηλεγράφηιμά σας, δπου
  διαιμαρτύρεοθε γιά την παοαχώ
  ρηση άπό την ήγεοία τοΰ Μονα
  στηιρίου τριάντα χιλιάδων στρεμ
  μάτων στόν κ. Πέτρο Γαρουφα
  λια. καί ζητατε την έπένβαση
  τής Κυβερνήοεως γιά νά μαται
  ωθεί παρόνοια περίπτωση μέ έ-
  κταοεις τής Μο-νής 'Επανωσή
  φη Ηρακλείου. ι
  ' Αθηνά 12.2.75 ί
  ΧΑΡ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ '
  ΛΒΝΩΝ. ΚΥΡΚΟΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ
  ΤΟϊ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ»
  • ΠΑ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ κ. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ
  Τό θέμα είναι τόσο σοβαρά, ώστε χρειάζεται εΐδι-
  κώτερη έ'ρευνσ, την όττοϊα ήδη δπτος θά διατπστώσο-
  τε κάνει καΐ ό Δημος Ηρακλείου καί ή Κοινότητα Τ υ
  λίσσου 'ΟττωσδήτΓοτε καί ή δική σας θέση είναι σΓ-
  6αστή καί ττιστεύομε πώς θά ληφθή ΰπ' όψιν στή γε-
  νικώτερη άντιμετώττιση τοΰ σοβαρωτάτου αυτού θέ·
  ματος.
  ·> ΠΑ ΤΟΥΣ: Α. ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΝ — ΕνΑ ΟΗΙΜΜ
  — ΑΙΚΑΤ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
  Συμφωνοθμε άπολυτα μέ τό δίκαιο αϊτημά σας καί
  νομίζομε ττώς ττρέττει νά δικαιωθήτε.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟ
  Έν τάξει κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεχόμαστε ότ·
  δέν ήταν ^ική_σας- ή ίπιστολή. "Αλλωστε τό εί.χαμ?
  άναφέρει μέ έτπφύλλαξη. Όττωσδήποτε δμως θά την
  εγραψε κάττοιος άλλος ποϋ θά σάς-ξέρη καί θά τόυ
  ξέρετε πάρα ττολύ καλά. Καί τώρα θά σάς τταρακα-
  λούσαμε νά μάς ττήτε, ένυττογράφως βεβαία, άν συ-
  νεχίζετε νά εΐστε Ροταριανός. Περιμένομε.
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΒΑΣ. Ν. ΤΟΥΛΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟί ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΠΤΕΣ
  Π|)ός
  Την εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Ή δημοσιευθή οτό πρώτο
  φϋλλο τής εφημερίδος οας τοϋ
  δπγγήτματος «Κοητικοί καί Ή-
  τκιρίδτ,ες» τού γνωστοΰ Ήπει-
  ρώτοιι διηγητΐατογοάφοϋ Χρή-
  στου Χοιστοβαοίλη θ' άιΐιοτελοΰ
  σε άληΛινά ιΐ'.ά εκφράση τιμής
  στούς δύο άκοαίοιΐς τιληθιΐ-
  σμσύς πού τόσο στενά είναι δέ
  ■μιένοι μέ κοινούς άγωνες, κοι-
  νές θΐΛ*ς, κοινά ίδανικά καί
  κοινές έπιδιώΡ,εις.
  Δυστυχώς. δμως. ή διάνθιση
  πού έπΐφυλλάξατε σ' αύτό τό
  άγνό, τό πεπίσσια άνθρώπινο,
  τό έκφηαστικώτατο δημιουργή
  )ΐα τής γνήοιας καί δδολης ιιτυ-
  χής τοϋ Χοηστο6α<χ(λη. καθώς καί τα ύπονοοι'ηιιενα μέ τα ό- ποϊα συνδυύσατΕ τή δι>μοσίευ-
  οή τού, μόνον όδύνη — γιά νά
  μην τι<7> άπδία κα! άττοστροφή-
  προκαλεϊ. Καί πολύ φοβοϋμαι
  πώς δλ' αΰτά άποτελοΰν στυ-
  γνή καί οτείρα Γξαηερίιοευοΐ)
  άπωθηιμένων, πού μόνο άνθρώ-
  ηους χωρίς βάθος καί ψυχικό
  ιμεγαλείο χαρακτηρίζει.
  Λυπσϋμαι εϊλιίΐοινά γιβτί μέ
  τέτοιο βάοβαρσ καί βάναυοο
  τ[)6πο ποδοηατείτί τούς πρα-
  γματικά ίεοούς καί άκατάλυ-
  τους δεσμούς πού ή κοινή μοΐ-
  ρα σφυρηλάχησε άνά^βοα στούς
  Κρητικούς καί στούς Ήπειρίο-
  τες καί πού ό Χρηστοβασίλης
  τόσο άπλδ κι άνθρώπινα άποθα
  νάτΐοε στό διήγημά τού αύτό.
  Εμείς, οί Ήπειρώτες
  τούς Κρητικούς μέσα οτήν νμυ-
  χή μας. τούς νοιώθουμε άδέλ-
  φια μας ποαγινατιικά καί ποτέ
  δέν λησμονοόμε οί5τε την παλ-
  ληκαριά τους, οϋτε την ντο-
  μπροούνι^ τους, οΰτε την ψυχι
  κή τους εύγένεια. Κι' εϊμαστε
  σίγουροι πώς τό ϊδιο νοιώθουν
  κι' οί Κρπτικοί γιά μάς.
  Έσεΐς, δμως, γιατί, στήν
  προσπαθεία σας ν' 'αύτθ'Προβλΐ)
  θήτε. οπιλώνετε αύτούς τούς
  δεσμούς, Γιατί διατΐράττετε ά-
  νε.πίτρ©ητες ίεροουλίες, Δέν νο
  μίζετε π<ίκ; πήρατ€ λανθασμΐ·Ό δρόΐΐο, Ποτέ δέν είναι άργά ά τό ξανασκεφθήτε. Κατά τα δλλα Μ«τά τιμής ΒΑΣ Ι Λ. ΝΙΚ. ΤΟΥΛΗΣ Σμύρνης β Ηράκλειον Κρήτης. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΣ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ναντεύω την ΑΛΗΘΕΙΑ την Δευτέρα τό ττρωί καί δ.αβάζω ξαφν.ασμένος ττοσα κρυβη ή ζωη. Λεκ,ασμένα τα γρανάζια τού πολέμου ^Χ«νη 7 μ' £να ΕΣΣΟ - τϊγρη... σαν μεγάλο ρυθμ.στη — μέ στοές καί μέ ταράτσες Μασονίας τακτ.κη ΟΙΑ- μαΐων άδελψών καί Σαμψών για τη Σφαγη. Ηταν τσοϋρμο χωρ,ανών σέ χερούλ. κουταλ,ων " δάνε.α Ξενοδοχείων - Β.ομηχανικων περ.οχων Τί θά βγή νά κλαψαρίζης άφου ητανε στιγμιαΐο... τού Άττρΐλι τό καχό; α ήταν άδικο μεγάλο μέ φωνές ΰστερικες νά μ,σέψουνε οί Βάσε,ς Νάτο - Άμερικαν.κες κι' άν, σού βροΰνε σάν ψεγάδι άφιλοξενε σέ ποΰνε... άκαματη κρητικέ; Ρξίμύτησε ό ήλιος τής Σητείας άττλωοα ^ πά χωράφια καί τούς κάμπους τής δικης μας ί έκκλησιάς Παραχώρησι μεγαλη στόν Πετρή Γαρουψαλιά. ■ώ, γλυκειά μου Παναγια ττρολαδε την άδικηά 'μή τυχόν τόν άφορίσουν. δίχτος ψάλτη τον παπά. [δεώδης ΚΟΥΣ - ΚΟΥΣσιάρης.. άγωνια πού σκορπάς άραγες, την Δευτέρα τινος είναι ή σειρά; ^πό τό ΕΛΕΥΘΕΡΟ τό ΒΗΜΑ είναι ττράγματι σωσιό τ' άγώγι νά τελεύει τόν μεγάλο σου σκοττό. ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Γιά φοδέρες καί αγριάδες καί μεγαλα προξενειά πρόσεξε καλέ μου φίλε μη τρομάζεις άττό αύτά. καπου έκεΐ στό ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ στεκουλίζει τό πιστεύω ενός Μεγά?ου μέ άυθρωττιά τιού δέν ήθελε τίποτα άλλο τταρα ΑΛΗΘΕΙΑ καί άγέρα ΛΕΦΤΕΡΙΑΣ! Φίλε Μάνο, γιά τό στιγμιαΐο... γράψιμο συγχώραμε. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑ ΤΑ ΜΟΝΑΙΤΗΡΙΑΚΑ Ό Γεν. Δ)ντής τής ΕΚ—ΝΔ κ. Βήχος έχοινοποίησεν πρός τόν διευθυντήν μας τα άντίγρα ψα τοΰ έγνοάχρου (Α.Π. 1142) 9.7.75) διά τοΰ άποίου εγνώρι¬ σε π.ρός τούς βουλευτάς κ.κ. Κ. Κ. Μτίαντουβδν. Κωνι*ιπά«ην. Μ. Ξυλούρην, Τ. Πλεύρην. τό ακόλουθον οτνμείωμα: "Εχΐ'μεν την τιμήν νά διαβιβά σωμεν όμίν έπειγό·τως καί έν φωτοτυτΐία αντίγραφον τηλεγρα φήιματος τοΰ κ. Μάνοιι Χαρή. Διευθυντού τής Εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ». Ηρακλείου Κρήτης. ΔικαιοΑογημάνο ψυχικό ΜΙΣΩ ΤΗΝ 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 17 Ιουλίου 1975 'Αγαττητέ κ. Χαρή, | ΕΙναν τώρα δύο έδδομάδες περίτΐου, —ού γύρισα άττό την Δυτική Γερμανία. Πολλές άλ- λαγές κσί καινοΰργια πσρατή ρισα στήν δμορφη ττόλι μας, Ι Άνάμεσα στ' άλλσ κσί «Η ΑΛΗΘΕΙΑ». ΕΤνοι τό τρίτο φύλλο πού εχω πάρει καί εί- μαι σέ θέσι νά δηλώσω δ,τι «Η ΑΛΗΟΕΙ Α» Μναι τό δημο- σιογραφικό οργανο—σταθμός στόν τόπο μας, γιά την τόλμη τού, γιά την μαχητικότητά τού, γιά την σαφήνειά τού... ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Παίρνω τό Θάρρος νά στιίλω όρισμένες συνεργασίες, άν τίς κρίνετε αξιες λόγου, δημοσι- εύσετέ τις. Άκόμα εΐμαι πρόθυμος νά συνεργάζομβι ταχτικά μαζί σας, αν αύτό σάς δοηθά στό εργο ο-ας. Μετά τιμής ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Πάροδος 'Ελευθέρνης 58 Ηράκλειον ΛΛΛΛ Μισώ την όπτοφράδα έκείνη μερά, μισώ τόν πρω'ινό της η- λιο, μισώ τ' αιτόγευμά της, μι σώ τίς λύττες της γιατί χαρές δέν έ'χει. Οί ανθρωποι καί τα ζώα — κοηαένοι άπό την κά· ψα τοΰ μεσημεριοθ ψάχνουν γιά δροσιά κάτω άπό τα πλα τύφυλλα δέντρα. Μισώ τούς ϊσκιους, τίς κάψες, τίς δρο- σιές καί τό μυροβόλο άεράκι σου, Καταραμένη μερά!... Μισώ τα εργα των άνθρώ- πων, κοί τα εργα μιός μέρας γκρεμίσανε ττολιτισμό αίώνων. "Ας χαίροντσι οί ηρωες καί οί γεννοϊοι σου! "Ας χαίρον- ται οί φίλοι σου, οί έχθροί μου. Κι αν σέ κάνουν έθνική τους γιορτή, καθόλου δέν μέ νοιάζει. Σέ μισώ καταραμέ¬ νη μερά!... "Ας χαίρεται ό Σαμψών ό μ ι κρός πού ήθελε— λέει — νά κρύψη την Θυληττρέ πειά τού μέσα στήν στολή τού δικτάτορα! Πολλοί την ζήλϊψαν την βρώμικη αυτή στολή, μά λίγοι γνώριζον πόσο βρώμικη ήταν πρίν την δοκιμάσουν! Πέτυχες κ. Σαμψών! Μπράβο! Μπράβο καί στούς ττροστότες καί υπο στηρικτές σου! Σάς ταιριάζει ή στολή τού δικτάτδρα, την κόψατε κοί την ράφοτε στά μέτρσ σας! Σάς ταιριάζει, στό σώμα καί στήν ψυχή όλον. Φό ρεσε την στολή σου, λοιπόν, κ. Σαμψών μέ τα παράσημα τής προδοσίος. Ό πασσας σέ πε ριμένει νά πάρετε τόν ναργι- λέ σας. Θ' όκούσεις ό~ό πρώ το χέρι τα ττολεμικά κστορθώ ματα τού πασσά: Π ώς πέρα- σε άπό ναρκοπέδια, πώς άχρί στευσε πυραύλους καί ραντάρ, πώς έλήστευσε, έρείμαξε, 6ία- σε, πώς βρέθηκε νικητής; (;) καί κατακτητής! Πώς αίματο- κύλισε την Κύπρο... Καταραμέ νη μερά.... Σπαράζω άπό πόνο καί ντρο πή, άντρκύω καί Θεριεύω άπό μϊο-ος, κσί περιμέντι, περιμέ- νω, Θά περιμένΐ) την κατάλλη- λη στιγμή, καί τότε Θά έλΐυθε ρωθή ή Κύπρος. "Ωταν έλευβι ρωθεΐ ή Κύπρος, Θά χαβώ; Θά τραγουδίσω, Θά γελάοω... "Οταν έλευθερωθεΐ ή Κύ¬ προς, Θά έλευθερωθώ κι έγώ άπό τό μϊσος... Τότε δέν Θά ύπάρχουν πιά προδότες πρός τιμήν τής 'Ελ ληνικής κιιβιρνήσεως. Δέν Θά ύπάρχουν πιά προδότες πρός τιμήν τής Έλλην!κης Δικαιο- σύνης! Δέν Θά ύπάρχουν πιά ττροδτες πρός τιμήν τού Έλ¬ λην ι κου Λαόν,... τού προδομκ- νου 14 Ιουλίου 1975 ΓΙΠΡΓΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Π Π Σ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Κύριον ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ "Ηράκλειον Κοήτης 'Επιθυμία οας ν ά προοθέοετε μίαν ζιοντανήν Εφημερίδα είς τόν τόπον σας πραγματευμί- νη πλουσιώτερα καί έντονότε- ρα τα ένδιαφέροντά τού μβς εύ ρίσκει θέρρους ύτΐοστη.ρικτάς καί ουνεονάτας κι' εύχόμαοτε εΰόδωσι των σκοπώ ν σας κι' έ- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ- ΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ι ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ιωάννης Κ. Καρράς ΑΕ1ΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΑΗ 5 (ΙΣΟΓΕΙΟΝ) ■ ΤΗΑ. 3249909, 324Θ9Θ7 ΚΟΡΑΗ 3 (6ος ΟΡΟΦΟΙ) · ΤΗΛ. 3243742 (8 Γραμμαί) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΚΟΛΕΟΜΤΟΣ 6, ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 ΓΙΧΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΛΦΗΜΙΣΕΙΣ ΪΑΣ οτην "ΠπΗΘΕΙΒ,, Άπευθύνεσθε σ^όδιαφημισΐικό γραφοϊο "ΒΕλΙΓΡΑΟΗΣ,, Ζωγράφου 7— Τηλ. 281-161 Άγο-ητή «ΑΛΗΘΕΙΑ», Θερμά συγχορητήρια γιά *τήν άρθρογραφία σου κοί γιά <τήν ένημέρω<τη τού λαοΰ μας Μδικά τό Θέμα των πολεμικόν βάσεων μάς συγκινεί καί μάς προβληματίζει. Κι είναι πρα- γματικά Θέμα κολοσιαϊο καί σοβαρά. ΔυστυχΒς δέν είναι ό μονα- δικός μας κίνδθνος. Έξ ϊσου σοβαρά κινδι/νεύομε άπό την παντελή- ελλειψη Κυβερνητικοΰ Προγραμματισμοΰ καί Κρατι- κοΰ ένδιαφέροντος γιά την Κρή τη καί τα τταραγωγικά εργα της. Κι' αΰτό είναι ίνα τερά- στιο σκάνδσλο πού πρέπει νά τό γράψης. Ή έλλειψις κάθε όλοκληρω- μένου προγράμματος παραγω- γικών έργων καί πρό πάντων ή εγκατάλειψη κάθε προσπα¬ θείας άξιοποιήσεως τοΰ ύδατι- κοΰ πλούτον τής Κρήτης, σημι- ουργεΐ οίκονομική άσφυξία καί καχεξία σέ έ'να λαό πού κατοι- κεϊ στή πιό πλούσια Θέση τής Ελλάδος. "Αν αύτό τόν κίνβϋ- Ινο 6έν τόν διαβλέπετε σάς τόν τονίζω, αν καί βαρέθηκο νά τό φωνάζω τώρα καί 25 χρό- νια, δίχως νά ξυπνό κανείς. Ι "Ολοι όσοι μελέτηθΌν κατά και ρούς την Κρήτη καί τίς Ουνατό τητές της νά αυξήση τόν έθνι- κό πλοθτο τής, διεττίστωο-αν πώς ή Κρήτη μπορεΐ νά τίεντα- ΙττλοκΓΐαβίη τόν πλουτο της, αν άξιοττοιηθοθν σάν ένιαϊο σύνο- λο, ολες οί πΧουτοπβΕραγωγι- , κες πηγές της. Καί ή τπό μ«γά ΕΜΜ. Γ. Λ0Π4ΔΗΣ Η ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΙ πρέπει νά γίνη, γιά νά σωθή! λη πηγή' πλοντϋυ της είναι τα νερά "της, τα ί—όγεια, οί πή* γές· της καί τα ♦ράγματα πού μποροΰν νά γίνουν. Γιατί δέν άξνζϊΐ νά έπιζήσωμε καί νά σι&ούμΐ μό*ο άπό τίς βάσεις, άλλά πρέ— ε< σνγχρόνιις νά ζή- σαμτ οί μιά άνβρωπινότερη κοινωνία δίχως πίΐνασμένους καί δίχως άγωνίες καί οίκονο- μικά άγχοι. Σταυρο*ορία πρέ¬ πει νά γίνη άπό τό λα· τής Κρήτης γιά τα 8υό αύτά Θέμα· τα. Νά σωθοΰμε άπό τίς 6ά- σεις, μά κι' άπό την άνέχεια καί τό μαραο'μό. Κι' ΰστερα μποροΰν νά ρθοΰν όλα τ' αλλα. Τό Πανεπιο-τήμιο κι' ό Τουρι· σμός Θά φουντΐβσουν, αν ό λα¬ ός τής Κρήτης εξασφαλίση ίνα ύψΐγλό βιοτικό έπίπε&ο πού ό θίός τού τό χάρησ< καί τοΰ τό στεροΰν οί ανθρωποι. Πολλές φορές μάς υπέδειξαν διάφοροι διεθνίϊς οργανισμόν τί θέλει ή Κρήτη γιά νά γίνη παραγωγι- κή. Πρώτος ό ΈλευΘ. Βίνιζέ- λος τό 927 έ'φερε την Αγγλι¬ κη 'Εταιρεία «Μπούντ» γιά νά ψφιάξη τα φράγματα στή Μεσ- σοιρά καί στήν αλλη Κρήτη. Τό 1947 ό Σοφ. Βενιζέλος έ'φερε τό "Ιδρυμα Ροκφέλερ καί διεπί στωσε μετά διετή μελέτη πώς ή Κρήτη «μπορεΐ νά πενταπλα σιάση τα εΐσοδήματά της αν έ- πιλεγή άπό τό Κράτος σάν πε ριοχή ταχείας άναπτύξεως καί εφαρμοσθή σ' αυτήν ενα πρό- γραμμα έπειγόντων παραγωγι- κών έργων». Καί άντ' αυτού εϊδαμε άπο τό 1955—70 τα πολεμικά έπείγοντα εργα. Τό πολίμικό δρόμο Μεσσαράς, τίς 6άσκις στ' Άκροτήρι, καί τίς πολεμικές βάσεις τού ΝΑΤΟ, των Αμερικανόν καί τής 'Ελλά δος. ΚΓ άντί γιά παραγωγικά έ'ργα έκαμαν την Κρήτη άδύβι- στο άεροπλανοφόρο όλων των Κρατών. Ι τή 6όρκιο Έλλάδα καί στή Θεσσαλία καί Πελο- πόννησο έγιναν τα τεραστία άρ- δευτικά εργα, κι' οί οιομηχα- νίες Χάλυβος καί τα έργοστά- σια χυμων κα! φρούτων. Στήν αλλη Έλλάδα άξιοποίησαν ά- ρισνα τα μεταλλεύματα, κόρ- δουνο, μόλκ-βδσ, άλουμίνιο καί τόσσ αλλα. Καί σέ μάς: Ποία σοβαρά παραγωγικά εργα έκα¬ με ή Καραμανλική δεκαετία 1954 — 1963 καί ή διάδοχός της ή Χούντα; Άπό τό 1970 ύπάρχουν ϊτοιμες γιά χρηματο δότηο-η, τρείς μελέτες μεγάλων άΐΛϊυτικών φραγ μάτων καί ο- μως δέν προωθοΰνται. Είναι γιά τό Φράγμα Αναποδάρη, τό φράγμα Πλακιώτισσας καΐ τό φράγμα Άγιάς Γαλήνης, πού μ' αύτά μπορεΐ νά ποτι¬ σθή όλη ή Μεσσαρά. ΚΓ έσύ πού γραφείς πάντα την ΑΛΗ- ©ΕΙΑ, γράψε πώς τό Ύπ. Γε¬ ωργίας μοίρασε πρό μηνός 3, 5 δισεκ. διά άρδευτικά ίργα καί εδωσε 300 έκατ. μόνο γιά τα ΰπόγεια νερά τοΰ θεσσαλι- κοΰ Κάμπου κσί γιά τή Μεσσα ρά τίποτε. Τι πρέττει λοιπόν νά γίνη γιά νά σωθή ή Κρήτη; 1) Πρέ πει πρώτα — πρώτα νά ένημε ρωθή σωστά ό λαός σ' όλα τα μεγάλα μας τοπικά προβλήμα τα καί στίς λύσεις των, γιά νά πάψη νάναι παραπλανημέ νος κ Γ άπληροφόρητος. Γιά τό σκοπό αύτό πρέπε νά πάρουν ένεργό Θέση δλοι οί ίκανοί κσί μορφωμένοι γιατί οϋσισστικά ό τόπος αύτός υπο φέρει άπό τούς Ίκανοΰς πού ά- βισφοροΰν. 2) Πρεττϊι άκόμη νά πάψη καί νά σβύση ό Κρητικός Διχο ο-μος μας πού καλλιεργεΐτα σκόπιμα είς βάρος δλων των Κρητών, καί πού ή ίίπαρξή τού έξυπηρετίΐ τούς έχθρούς τής Κρήτης. 3) Καί πρέπει άκόμη νά νη σταυροφορία γιά νά μπί ή Κρήτη σ' ενα μεγάλο ΈΘνι κό πρόγραμμα σάν Ένιαϊο σύ· νολο. Καί γιά νά ποτισθή κα! νά υδρευθή όλόκληρη πρέ-πιι τό ε^ε^έβεβίΒΒΒΒΒε]ε|βΒΒ1ΒβΒε^—,^—·———^— ΑθλητικεσΣημειωσεισ κ. ^."^ ΥΡβψομε στό πρώτο μας, φύλλο, τεχνικοί λόγοι οεν μας έπιτρεπουν νά καλύψωμκ είδησεογραφικά τό άγωνι- στικο προγραμμα τής Κυριακϋς, τό όποϊο αλλωστε, δέν ύπάρ χει τωρα τους δύο καλοκαιριάτικους μήνες ,Ιούλιο καί Αίί- γουστο. Ισως άπό τό Σεπτέαβρη νά τα καταφέρωμε καί αύ- το. Ι ια τωρσ τουλάχιστον Θά πιριορισβοϋμε σέ μιά κουβέν- τα γυοω άπο τα τοπ,κά άθλητ.κά Θέματσ. Φυσικά άπό τό ποδόσφαιρο, άΦού αΰτό είναι "^β1 άιτό τού|; ™Ρ<«·σότεΡους Φ«λάθλους καί α, «πό δεκάδ.ς έκατομμύρ,α άνβρώπους σέ δ- Ή«- λ Κ?σμ°· Α5 δοΰμε λο11Γον ™* βρίσκετα, σήμερα τό ΗρακΑειωτ,κο ποδόσφαιρο, δένοντας την τωρινή κατάστασι) με το παρελθόν. κσί σ κόν«*με μ'° σύγκριση μέ τή κβΤα<"οση ^οτΕ Θά ποϋμε 8τ, ή πτώση τοΰ ποδο- Ηράκλει0' «κ'λβύβΐ" μ,ά σταβερή πορεία Υ-« πού νσ Ι1* >"τορεί νά γίνη σύγκριση
  Τ 1958)1959 ή Μ.κτή ποδο-
  Ελλάδι Αμβδα Τ°° ^««λ'ίου, άναδείχθηκε πρωτοθλήτρ.σ
  ί 4 σμεσβ στ!ς Μικτέ<: δλ"ν τών Ποδοσφα.ρ.κών 'Ε- Μικτέ<: Βαβουλο λές Λεμ-ον<ΐ' δ — εΐχ1 "ση^Γ φ Καρασσάβα, Δασκαλάκη κα! »· ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα Ι % ~ ■ " —■ - ^.^ «ίτ^τ ννΒ»^ % Τί V μττήκε καί κ^Γα"" βιτιε<;·, 'Η ττρώτη/ιίναι ή διαφβορά δεύτεΐη ' ΡΙ°ΡΧηαε στ° ττοδόσφβ,ρο κατά την ίφταετία, "ΤΙ στίς ΔιΟΊκήαΕ^ κ... ' "λ ' 1*« τΠτ*ς καί ή το «»»1»Ιι»·ις οεν μπαινουν ανβρωποι με |*< ο! «άλάνες» οί ΤΙ* οτι, ^ι* υ—άρχουνι πιά στό Ήράκλι10 μπάλλα μέ 'κοϋο ν°ιχτ0' ΧωΡΟ1 ττού παίζανί οί πιτσιρ'κο' φυτώριο, αύτό τ' 1Τ·°' *τιάΧνοντ0Ι<: "σι ίνα ποδοσφαιρι»0 Σωματιΐ'α δέν οοΆ*"1"^0 ηού καν*νβ οτίό τα Ήρακλειώτικα καοττοΛηηά». ρταν<**<- ττοτί πάνΜ σέ σωστά. Θεμέλια γιά να ΦΙΛΑΘΛ0Σ
  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΑΙΔΑ 5
  -9·
  -"Π
  "1,
  μιβ ηποκηηγπτικΗ ♦ ενβιαφερουσβ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΗΤΠΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΒΚΡΟΧΡΟΝΙΠ
  ΝΙ
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούρμαχος τού Άρερικανικοβ Ίμπεριαλισμοϋ
  οί βαζικοι
  πρλκτορεσ
  τηγαμερικα-
  ν,κηε _. ι. α.
  Ι-ΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  ΜΒΣΟΝΙΚΗ ΑΡΚΗ ΣΤΗΝ ΕηπαΟΟ
  Η ΕΡΕΥΝΑ γιά τή Μασονική δράση στήν Έλλάδα στό διά-
  στημα τής χουντικής περιόδου, συνεχίζεται καί σήμερα.
  ΜΟΛΙΣ τελειώσει τό κεφάλαιο αύτό, ή ερευνά μας θά μπη
  οτόν είδικώτερο χώρο τής μασονικής φιλοσοφίας καί τής
  δράσης της γενικά σάν μυστικής οργανώσεως, μέ σκοτεινές
  έπιδιώξεις.
  ΜΕ ΤΟ κεφάλαιο αύτό θά έρθουν σέ φώς γιά πρώτη φορα
  άπό τόν Τύπο, τα μυστικά τής Μασονίας, τό κοινό θά έχη
  τήν εύκαιρία νά βγάλη μόνο τού συμπεράσματα καί κρίσεις
  ΩΣΤΟΣΟ ο! δίκες των άρχιχουντικών τγού θά γίνουν τό
  τέλος τού μηνός, πιστεύομε ότι θά φέρουν στή δημοσιότη-
  τα πολλά άπό δσα μέχρι σήμερα θίγουμε στήν ερευνά μας
  αύτη καί ότι θά ξεσκετταστή ττέρα γιά ττέρα ό έγκληματι-
  κός ρόλος ποθ έπαιζον κατά την έφταετία οί Σιωνιστες καί
  οί Μασόνοι. "Αν καί τα στοιχεΐα πού φέραμε στή δημοσιό-
  τητα, δέν τόλμησε κ α ν ε ι ς νά τα αμφισβητήση, γιατΐ εΐ-
  ναι παρμένα μέσα άπό τα κατασκότεινα δδυτα των Σιω-
  νιστών και των Μασόνων, έν τούτοις θά δοθή καί αλλη εύ¬
  καιρία νά άποδειχθή πέρα γιά πέρα ή άλήθεια τους.
  Ό ρόλος τού Αρχιεπίσκοπον Άρχιμασό-
  νου κ. Σεραφείμ
  Έ δίωξη των 12 Μητροπολιτών
  Ή σύμπραξη τοΰ μασόνου υπουργόν» Παι-
  δείας κ. Λούρου
  Μιά σειρά Ν.Δ. γιά τή μασονία
  — 7ον —
  II)
  Ο «ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ»
  ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
  Ή Ίεραρχία της 'Εκκλησίας
  της Ελλάδος ήταν ό μόνος φο-
  ρέας έξουσίας πού ή μασονική
  χούντα δέν εΐχε άκόμα διαβρώ-
  ση. Παρουσίαζε μίαν ήθική συ-
  νοχή καί εΐχε γίνει ένοχλητική
  μέ έκείνη την άπόφασή της τόν
  Νοέμβριο 1972 πού χαρακτήρι-
  ζε τόν μασονισμό σάν θρησκεία.
  Δέν ή"ταν δυνατόν λοιπόν νά
  μείνη άτιιμώρητος. ·Ο έξαναγκα-
  σμός τοΰ τ. Άρχιετηοκόπου κ.
  Ίερωνύ-μου είς παραίτηση ήταν
  τό προοίμιο. Ή συστηματική, ή
  όριγανωμένη προσπαθεία γιά
  την διαλύση της 'Εκκλησίας άρ-
  χίζει άπδ την 25ην Νοεμβριού
  1973.
  Ή μασονοκρατία οτή σκληρό-
  τερη περίοδό της, στό άποκο-
  ρύφωμα της δυνάμεώς της δέν
  μποροθοε νά δεχθή" στήν Ιεραρ
  χία τής Ελλάδος την παρουσία
  Αρχιερέων, πού μέ την προσω-
  πικότητά τους καί τό ηθικόν
  τους κΰρος, θά τίτον έιμτιοδιο σ'
  £να άπό πολλοΰ έπνδιωκόμενον
  στόχον τοΰ διεθνοΰς 'Εβραιομα-
  σονΐσμοΰ: Την διάλυοτι γ} την
  πλήρη άποδυνάιμωση της Όρθό-
  δοξης 'ΕΥλαδικής 'Εκκλησίας.
  Διεδομένου δέ δτι δλες οί ΰπό-
  λοιπες όρθόδοξες έκκλησίες
  πλήν της Ελληνικάς ευρίσκον¬
  ται σέ χωρες μέ κομμουνιστικαι
  καθεστωτα δπου ή λειτουργία
  καί ή δράση του^ ευρίσκονται
  υπό έλεγχον, η μόνη έκκλησία
  όρθόδοξη πού μττορεϊ νά είναι ά-
  ποτελεσματικό έ.μΐιοδιο στήν τιο-
  ρεία γιά την πανκόσμια χυριαρ-
  χία τοΰ Έβραιαυ,ασονκτμοϋ ή"-
  τα ν ή Έλλαδική...
  Ή έκκαθάριση δμως τή"ς Ίε-
  ραρχίας δέν μποροΰσε νά γί¬
  νη διά των μεθόδων της χούν-
  τας. ΟΙ Άρχιερεϊς δέν η"ταν δυ¬
  νατόν νά συλληφθοϋν καί νά
  όδηγηθοΰν στό ΕΑΤ)ΕΣΑ, οθτε
  νά παραπεμφθοΰν στά στρατοδι-
  δεία. Ό διωγμός της έκκλησίας
  θά ήτο ν πολύ έμφανής τότε, καί
  ό μασονιαμός ξέρει καλά νά
  κρύβη τις προθέσεις τού. Ή κα-
  τακ.ρίιμνιση άπό τους Άρχιε-
  ρατικούς θρόνους έπρεπε νά
  γίνη μέ δλους τούς τύπους των
  Ίερων κανόνων διά νά είναι
  διαρκής καί άπρόσβλητος. Έν
  συνεχεία ό ηεριορισμός στίς
  Μονές τής μετανοίας τους (8-
  πως διεκηρύσσετο τότβ) θά
  τούς άχρήστευεν 8x1 μόνον ώς
  Ίεράρχες άλλά καί ώς πρόσω
  τηκότητες της 'Εκκλησίας.
  Σάν όργανον εκτελέσεως των
  οχεδίων αυτών είχεν έ—Λεγη"
  ό κ. Σεραψείμ Τίκας, Μητροπο
  λίτης Ιωαννίνων. Πολλές ά-
  πορίες διετυπώθησαν γιατί
  ΐΐροεκρίθη άίπό τόν τύρανννον
  Δ. Ίωαννίδην 6 κ. Σεραφείμ
  καί δχι ΰλλος Ίεράρκης, καί
  πολλές είκαοίες διετυπώθησαν.
  Ή πραγματικότης είναι άτΐλή:
  Ό κ. Σεραφείμ Τίκας είναι
  μ α σ ό ν ο ς. Ή τακταχή πα¬
  ρουσία τού είς τίς συνεδρίες
  της Στοάς «ΔΩΔίΙΝΗ» είναι
  γνωστή σέ πάρα πολούς. Σήμε
  ρα ή μασονική Ιδιότης τού δέν
  άμφιοβητεϊται πλέον. Την 25ην
  Νοερβ. δρκιοεν την Κυβέρνη¬
  σιν Α.Α.
  Ό κ. Σεραφείμ όπλίζβται έν
  συνεχεία άπό την μασονοκρα'
  τίαν Ίωαννίδη — Άνδρουτσο-
  ΐτούλου μέ σπάθην δίστομον:
  Τάς συντακτικάς πράξεις 3 καί
  7 μέ τίς οποίες θά έζαπολύση
  τόν διχασμό καί την διαλύση
  στήν 'Εκκλησία. Ή Ύπ. αριθ.
  7)2.7.74 συντ. πράξις, φαινό¬
  μενον Νομοθβτήιματος, δίδει δι
  καίωμα ζωης 1 θανάτου επί
  πάντων των Αρχιερέων (καί
  ΰχι μόνον των κατά την διάρ¬
  κειαν της επαναστασεωσ χειρο
  τονηθέντων) καθώς καί επί
  παντός θέματος πού άφορά την
  εκκλησίαν. Καί ό κ. Σεραφείμ
  τίθεται άμέσως επί τό έργον.
  Την Πέμπτην 11 Ιουλίου ό
  'Ελληνικός Λαός έβλεπε στίς
  τηλεοράσεις τού έ"ναν Άρχιεπί
  σκοπόν ε*ξαλον νά άνακοινώνη
  στό Πανελλήνιον την έκτελε-
  σθεϊσαν Ιφη «Σφαγήν» 9 Άρχι
  ερέων. Βεβαίως έχρειάζετο
  καί μία δικαιολογία τοϋ έγκλή
  ιματος. 'Εφευρίσκεται: «Φοβοΰ-
  μαι μήπως κάποιος ε"ρκος «2η-
  λωτών» άναψερόμενος στό βι¬
  βλίον τοΰ Άρχιμανδρίτου Χρι-
  στοφόρου Καλύβα «"Έτσι
  σπουδάζουν οί φτωχοί» δέν εί¬
  ναι Λσχετος πρός τόν υπό των
  ταραχοποιών της Έκχληοίας
  έμφανιζόμενον φανατισμόν».
  (Σημείωσις: Τό αναφερόμενον
  βιβλίον κυκλοφορεϊ άπό τό έ-1
  τος 1954 χαί άπό κανέναν δέν
  ελήφθη σοβαρώς ύπ' όψιν). |
  Ταυτοχρόνως πρός δικαιολογΐ
  αν της έτοιμαζομένης κατά
  των θρηοκευτικων όργανώσεων
  έηιθέσεως, έξαπολύει αγρίαν'
  έπίθεση κατά τής άρχαιοτέρας '
  έξ αυτών. Κατπγορία: «Σ υ ν ω '
  μοτεϊδιάνά καταλά,
  βητήν εξουσίαν είς
  την Εκκλησίαν». Καί
  ό μασονοκρατούμενος τύπος
  την επομένην ύπερβεματίζων
  είς φανατισμόν, δημοοιεύει μέ
  πηχιαίους τίτλους τίς κατηγορί-
  ες τοϋ κ. Σεραφείμ.... θά ε¬
  πρόκειτο περί όπερέττας, 8ν οί
  συνέπειές της δέν ήσαν όδυνη-
  ρές γιά την Εκκλησίαν. Δυστυ
  χίος ή όπ&ρέττα έξελίχθη είς
  τραγωδίαν.
  Την επομένην 12ην Ιουλίου
  ή "Ελλάς έπληροφορεϊτο κατά-
  ιπληκτος την καθαίρεσιν 9 άκό¬
  μα έκλεκτων Ίεραρχων της,
  χωρίς νά βχη άπαγγελθη εναν¬
  τίον τους κατηγορία, νά γίνη
  άνάκρισις ή δίκη. Μέθοδοΐ σκο
  τεινοί, οκοτεινών δυνάμ«ων
  πού κινοϋσαν τα νήιματα.
  Κατάπληξιν προεκάλεσε είς
  τόν Ελληνικόν λαόν ή ταχύ¬
  της μέ την οποίαν έλαμβάνοντο
  οί άποφάσεις, έξετελοΰντο καί
  άνεκοινοϋντο, απλώς πρός ένη
  μέρωσίν τού. Ή δλη εκτελέση
  της έπιχειρήσεως θύμιζε κεραυ
  νοβόλον πόλεμονΙΙ..
  Καί εγεννήθη τότε ή άπορία:
  Γιατί τόση βιασύνη; Δεδομένου
  δτι ή διάρκεια τής ζωής τής
  Ίερδς Συνόδου πού £ληγςν
  την 8ην Ιουλίου 1974, διά
  τής ύπ* αριθμόν 7)74 Συντα-
  κτικής Πράξεως παρετάθη επί
  τετράμηνον, δηλαδή μέχρι την
  8ην Νοεμβριού 1974. Υπήρ¬
  χεν δλος ό χρόνος τό δλον θε
  ιμα νά άνπιμετωιπισθή μέ δνε-
  σιν. Οί προγραφές των Μητρο
  πολιτών δμως εΐχαν γίνη άπό
  την μασονίκην χούνταν. Ή κα
  ταδικαστική απόφασις είχεν λη¬
  φθή άπό την υπό Σιωνιστικήν,
  επιρροήν Κυβέρνησιν Δ. Ιωαν
  νίδη — Α. Άνδρουτσοπούλου.
  Οί καταδικαοθέντες σέ «Άποκε
  φαλισμόν» Ίεράρχαι ήσαν 8-
  λοι γνωστοί γιά την άνεξαρτη
  οίαν τής γνώμης καί την έχθρι
  κήν στάσιν τους Εναντι τοΰ μα
  σονισμοΰ.
  Ή ταχύτητα της εκτελέσεως
  τής αποφάσεως πού τότε δημι-
  ουργοΰσεν άπορίες, σήμερα μέ
  τα στοιχεΐα πού ήρθαν στό φως
  είναι εύκολοεξήγητη: Ή δλη
  έΐτιχείρηση ζεπερνά κατά πολυ
  τό προσωπικό ζήιημα τής καθαι
  ρέσεως 12 Μητροπολιτών ταυ¬
  τοχρόνως, πού αποτελεί καί
  φαινόμενον στήν Έλλαδική
  ,Εκκλησιαστική Ίστορία. Έν-
  τάσσεται στό εύρύτερο πλαί-
  οιο τής έπιχειρήσεως «Διάλυσις
  τής Όρθοδοξίας». Τό σχέδιον
  είχεν καταστρωθή άπό τόν διε-
  θνή 'Εβραιομασονισμόν. Καί έ-
  πλαισιώθη ή εκτελέση τού στό
  άκόλουθο δίκτυο: Μέσω τοΰ
  συγγενοΰς τού γιατροΰ 'Εβραί-
  Ποίΐιΐικά θέμαΐα
  ΟΛΟΚΑΗΡΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Τοϋ κ, ΝΗνον ΠρέββΑη
  Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ έκδηλώθηκε σέ πολλούς τομεΐς τής
  ζωής κα> σί πολλά προσωπεΤα· "Ενα άπό αύτά είναι καί 6 φα-
  σισμός· άλλύ: δΐν πρίπει νά ταυτίζεται μόνο με αυτόν. Γενικά
  ό Όλοκληρωτκ;μός θά μττοροΰσε νά ορισθή σάν ή δίαιη ΰτταγο3-
  γή τού δλου στό μερικό. Νομίζω δτι ούτος είναι £νας άρισμός
  ά,φιδης πού περιλαμβάνει τα διάφορα ττεδία στά όττοΐα έκδηλώ
  θηκε. Στήν Οιλοσοφίσ όλοκληρωτική ήταν ή προσπαθεία των
  διαφόρων στοχαστών νά ΰποτάξουν, βιάζοντας, την πολυττλοκό
  τητ<χ καί ττλουσ.ότητσ- της ζωής σέ μιά Άρχή είτε αυτή λεγόταν "Υλη η Πνεθμα -"ι Ίδέα ή δ,τι άλλο. «Τόσο χειρότερο γιά τα πράγματο» έλεγε ό Χέγκελ, δταν αύτά δέν συμφωνοΰσαν μέ τό σύστημά τού Κα' άλλοτε διοατίστωνε «Μιά άδυναμία τής φύσης νά ύπακούση σέ Ιδέες». Όλοκληρωτική ήταν ή προσπα¬ θεία πάλι, νο ορθολογισθή ό δνθρωπος καί ή ζωή, άγνοώιτοκ; τό έξώλογο στοιχεΐϋ τιοθ Οπάρχει μέσα στόν κάθε άνθρωπο. *Η έρμηνιίοντας την κινήση τής Ιστορίας, τής κοινωνίας μέ μόνο οικονομικά αϊτια ή -.έ μόνο κάποΐους Νόμους, πρδγμα πού ί- κανε τόν Παοκάλ νο: πή πώς άν ή μύτη τής Κλεοττάτρας ήταν ττιό κοντή ή Ίσιορία θά εΤχε άλλη δψη. Σήμερα ί όλοκλι^ωτισμός τταρουσιάζεται μέ μιά ώμή καΐ κυνική μορφή στά ττρόσωπο παραφρόνων δΐκτατόρων ή σέ μιά ττιό σοβαρή μορφή στΐ· πρόσωττο άγγελικών δυναστών ττού χρη σιμοποιοθν την δία σάν μέσο πρός £ναν αγιο σκοπό. Μα καί στΐς δυό ττεριπΓώσ€:ς ύπάρχει τα Τδιο χαρακτηριοτικό, έκεΐνο ττού σφραγίζει τόν Όλοκληρωτισμό. Είναι ή καταργήση τού Άλλοι-, τού συνχεκριμένου άνθρωπον, ή ποδοπατηση τής "Αλ- λης προσωπικότητας. Ό όλοκληρ&πισμός έχει ρίζες πιό δαθειές. Άρχίζει άττό έ- κίϊ δπου τό ατομο άποκόπτεται άπό την παράδοσή τού, έκεΐ δττου σταματα ί· ττνευματική έπικοινωνία μεταξύ των άτομον. Άρχίζει άπό την οτιγμή πού τα άτομα δέχονται νά ύποταχθοθν κάτω άττό μιά δττοια τάξη. ΟΙ όλοκΑηρωτικοΐ θεωροθν τούς εαυτούς τους σάν σωτήρες δτι ή Άλήθεια είναι κτήμα τους, καί δλους τούς αλλους ττροδό- τες, καττηλευτές, φαύ>ους ττού γι* αύτό καταργοΰνται άττό ελευ¬
  θέρα δντα καϊ ύπάγοιπαι σέ τταθιττικά δργανα. "Η άλλοτε προ-
  βάλλουν Ιναν τ^νθ^.άπινο τθπο καί χρησιμοποιώντας κάθε μορ-
  <ρή 6!ας σάν άλλοι Γΐροκρούστηδες προσπ-αθοΰν νά προσαρμό- σουν δλους σ' αιΐτο ι ο Ιδανικό τους. Στό θε«ρητικό έπίττεδο χρη σιμοττοιθθν δλε; τίς Ίοεολογίες, καΐ στό πρακτικό μόνο την δία κα· την άττάτη Στήν ί"ποχή μας ό όλοκληροτισμός, έκτός άπό τα τόσα ττροσωπεΤα ττού ττήρε, άττειλεΐ την άνθρωπότητα μέ την δικτα- τορία των Μαζων καϊ αύτό δέν ίχα καμία σχέση μέ την λαϊκή κυριαρχίαν Ή Τίχνολογία άποκότττει τούς λαούς άττό την ζωντα νή παράδοσή τους, κοί άπό τόν έαυτό τους, καΐ τούς μετατρέ- πει σέ Μάζα. Ίαυττ'χρονα δίνει μιά τρομακτική δύναμη σέ λί- γους καί την δυνοτότητα νά γίνουν άρχοντες τοθ κόσμου. Άλλά τί «άνωμε έμβΐς έναντι δλων αυτών; Πρέπει νά άσχη- θοΰμε στόν Δημοκρατικό τρόττο ζωής. Στήν Δηψιοκρατία πέρα άπο την κυρ.οΤιεκτική της ση,μασία ύττάρχει κάτι πού ΰπονοεΐται στήν δάση αυτής τής Ιννοιας καί την άντιθέτει στόν όλοκλη- ρωτισμό. Είναι ή αναγνωρίση τοΰ Άλλου, δχι τοΰ άφηρημένου, άλλά τοΰ συγκεκρι μένοϋ άνθρώττου. Άττέχομαι πολύ άττό τοΰ νά Εχωμε κατακτήσει την Άλήθεια. Ή δυνατότητα τού λάθους πϋκραι'ενει ττάντα, γ»' αύτό Εχομε άνάγκη δλους τούς άνθρώ- πους καί ζίοντανούς κοι πεθαμένους πού εφτασαν μέχρι έμάς μέσα άπό τό Εργο τουΓ- κάθε προσωπικότητα είναι άναντικατά- στατη κα! όπσρα!τΓ|τη σέ κάθε έναν, μέσα στήν κονμική καΐ Ισφρική περιπέ'ΐεια, πού Εχομε ριχτεΐ. Κανένας δέν εΤναι μονα δικος κάτοχος τής Αληθείας. Αύτη βρίσκετοαι σέ δλους μας. Αύ τό μάς οδηγεί στήν παραδοχή τού Άλλου και στό να άναγνωρί- σω..ε ορια στόν #αυτο μας. Την Δημοκρατία δέν την ΤΓραγματοποιοΰμε, μόνο μέ Ινα Σύντανμα. Πρέπε' να την πραγματοποιήσουμε, στήν συνείδηοτι μας, στέ έσκιερικό τής σκέψης μας, στήν οίκογένειά μας, μέ τή' τταραδοχ^ τού "Αλλου. Μέ τις δυνατότητεί, ιδιασμοΰ τοθ άτόμου ττού Εχει άττοκτή- σει τί. σύγχρονο κράτος, ή Δημοκρατία άττοσκοπεϊ, στήν δη- μιουργία ενός έ^νεύθεροΐί χώρου δττου κάθε άνθρωττος ττού είναι £λχ σύνολο δυνατοτή(ων'νά μπορεΐ νά όλοκληρωθη καΐ νά γίνη ό εαυτάς τού. «Γένοιο οΐος εί» Ελεγε ά Θέογνις ό Μεγαρέας. Ή Δηαοκρατία θέλει οί άνθρωττοι νά είναι αύτοι οί ΐδιοι, σ' άντίθε ση μέ τόν όλοκληρωτισμό ττού άττοσκοττεί στήν δημιουργίαν ενός Τυπου, ϋποκοττάστατι τού άνθρώττου, καί σέ μιά; έττιττέδωση τής πρι·σκτπκότητας. Θά άσκηθοθμε δμ«ς στό Δημοκρατικό τρόπο ζωής μόνο μέσα σ' πνα καθεστω.-, ελευθερίας, Ιλεγε ό Γ. Σκληρος δττως μαβαίνου- με κολύμπι μέσα στήν Θάλοοσσα. Δέν θά άσκηθοθμε στήν Δη¬ μοκρατία εξω άπό την Δημοκρατία, δπως δέν μαθαίνωμε κολυ- μπι Εξ» άπό τή θά?λασχτα. "Ετσι έκ·.ί δπου ύττάρχουν, φυλακές πολιτικόν ιψατουμένων, έξοοίε'-, κοταναγκασμοΐ, βασανιστήρια, μέ τή δικαιλογία τής άνωρΐιμότητες των λαών είτε ,μέ την ττιό έλκυστική δικαιολογία τής δημ'θυργίας μιά; κοινωνίας μέ καλΐτερη δομή, δέν ττροκυ- τττει τίπίτε καλό. Γιατί ή δία δημιουργεϊ στόν ανθρωττο Ινα ττλέγμα ψυχολογικών οντιδοάσεων, μνησικακίες καί έκδικήσεις. Κι' ϋστερα πο.ός οιώκει · ποίον καί ·π·οος άποφασίζει γιά τ6 δί- καο κσί τό σωστό Στήν κοοτμκή ττεριττέτεια εΐτταμε, Εχομε νάγκη δλους τούς ώνθρώπους. Ή Δημοκροτία δέν αττευθύνεται στόν Κόσμο. Άττευθύνεται ττό άτομο. Στόν συγκεκριμένο ανθρωττο. Σέ δλους έμάς καΐ θά πρέπει μέ ττροσωτπκή αττόφασΓ| και εΰθύνη νά άσκηθοΰμε στόν Δημοκρατικύ τρόπο σκέψης, στόν Δημοκρατικό τρόττο συμττερι φοράς Όχι κοιτάζοντας τί κανει ό κόσμος. Ό δρόμος ιτερνά «ναγκοστικά άπό τα άτομα. ΕΚΥΚΑΟΦΟΡΗΣΕ «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ 'Οσα συνέ6Γ|θαν στήν Άθήνα τόν Ίούλιο τού 1974, γραμμένα μέ βάση άττόρρητα Εγγραφα, άγνωστα ντο- κουμέν-.α, αύθεντικές ττεριγραφές καΐ άποκαλυτττικές άφη'γήσεις των ττροσώπ-ων πού ττροταγωνΐστησαν στό άποφσσιστικό καΐ συγκλονιστικό Ιδνθήμερο. Προλογίζει: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ©ά τα βρήτε: "Εναντι ΠαλαιοΟ ΟΤΕ Τηλ. 286457. Ταποΐοαριοβ Ιοΐχων ηΑασ^ικα όαποόα ΕΜΜ. ΒΙΠΑΞΑΚΗ2 ΒΙΚΕΑΑ 36 Τηλ. 287.357 » 281.751 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Τεχνικάς Τηλεοράσεων — Ραδιοφώνων 'Επιμελημένη έργασία Βαλιδέ Τζαμί — Τηλ. 282.103 ΠΡΟΣΟΧΗ Αύτοκινητισταί. Προφυλάξετε τα όχήματά σας άπό πυρκάΤές Συσκευές ττυρασφαλείας όχημάτων «ΡΙΒΕ 8ΤΟΡ» Άσφάλεια 100% ΆτΓοκλειστική διάθεσις χονδρική - λιανικη: ΡΟΖΑΚΗΣ: Βασ. Κων)νου 51 — 1ος δροφος Τηλ. 222.695 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Γιά νά σωθή Κρήιη ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 4 Κράτος μέσον τοθ Ύπ. Δημ. "Εργων νά προγραμματίση μιά μεγάλη μελέτη καί ίρευνα δλων των 6— αρχντων υδάτων, ττηγδν, όπογείον καί φραγμάτων, πού θά τροφοδοτοθν μιά 'Εθνική 'Υ δατική Διώρυγα κατά μήκος δ- λης τής Βορείου καί Νοτίου Κρήτης καί η όττοία θά δίδει νερο δσο ιτρέπει καί έκεΐ πού πρέ-ει. Στή γη γιά αρδευση, στίς πόλεις καί στά χωρία γιά υδρευσο, στίς Τουριστικίς περιοχές γιά τίς άνάγκες τι^ν καί στίς βιομηχανικώς περιο¬ χές γιά την αναπτύξη των. Τό 1972 ό Παττακός διέτα- ξε την ε'ρευνα των ύπογε(ων υδάτων άπό τό *Υπ. Δημ. "Ερ γων, άλλά μνο γιά τούς δύο Νομούς Χανίων — Ρεθύμνης καί απηγόρευσε την Κρευνα στούς Νομούς Ηρακλείου — Λασιθιού. Στβ καταγγέλω αΰτό τό άνηκουστον υπεύθυνα καί μπορώ νά στ* άποδείξω μέ ϊ γραφα. Μόνο μέ μιά γενική μέ ριμνα γιά νά μελετηθή δλη Κρήτη σάν ένιαίο σύνολο, θά σωθή τό νησί μας. Καί γι' αύ τό τό μεγάλο ίίργο πρέπει τό Κράτος νά Ιδρύση ίνα όργανι- σμό Κρητικης 'Αναπτύξεως (Ο. Κ.Α.) κάτι σάν την ΔΕΗ, γιϋ νά άξιοποιήση δλες τίς πλου- τοπαραγωγικές πηγές μας, νά όργανώση την οΐκονομία μας καί νά σώση τή* Κρήτη. Αυτή τή σταυροφορία της δημιουργίας ενός τέτοιου Όρ- γανισμοΰ Κρητικης 'Ανατττύξε- ως πρέπει νά την προωθήσετε σείς, σάν δυναμική εφημερίδα κι' δλος ό πολιτικάς κόσμος της Κρήτης, πού μέχρι σήμερο δέν άπέδωβΐ αυτά πού 6 λαος έπρόσμενε άπό τούς πολιτι- κούς τού. ΕΜΜ. Γ. ΛΟΠΑΑΗΖ 9 9 Ή Μασονική Στοα τού Ηρακλείου, χρησιμοποι¬ ώντας τή μέθοδο τοΰ ψιθύρου, άρχισε νά κυκλο¬ φορή φήμες δτι δήθεν δσα γράφομε σ' αύτη την ερευνά είναι φανταστικά καί δτι όπωσδήποτε δέν συμβαίνουν στό χώρο τού Ηρακλείου. Είδικώτερα λένε, άπό αύτί σέ αύτί, χαμηλόφωνα βεβαία πάντα, αφοΰ τούς λείπει τό θάρρος τοΰ δημοσίου διαλόγου, δτι δσα γράψαμε γιά μυστι- κιστικές συγκεντρώσεις, γιά χρησιμοποίηση συμ- βολικών σημάτων, γιά στολές, ποδίτσες κ.λ.π. είναι τελείως άνακριβή καΐ δτι δέν συμβαίνουν στή στοα Ηρακλείου «Άριάδνη». Σάν απαντήση δλων αυτών θά οημοσιεύσωμε στό έττόμεΐΌ φύλλο μας μιά φωτογραφία - ντοκουμέν- το, στή θέση ακριβώς αύτην, ττού άττεικονίζει ένα άρχιμασόνο τού Ηρακλείου, μέ ττλήρη μα¬ σονική έξάρτηση (ράβδο, ποδίτσα κ.λ.π'). ου, Ζαχ Άλαζαράκη, πράκτο-' ρες τοΰ Ίοραήλ καί της ΟΙ Α (την οποίαν έλ&γχει διά της «Έπιτροπης των 40» ό έβραΐος Χ. Κίσοτνγκερ), έπλαισίωσαν τόν Δ. Ίωαννίδη καί τόν £πει- σαν γιά την άνάγκη τοΰ πραζχ- κοΐτήματος κατά τοΰ Άρχιεπΐ- σκόπου Μακαρίου. Πολύ 6ντε- χνα καλλιεργήθη ή Ιδέα τής Εκκαθαρίσεως τής Έλλαδικης 'Εκκλησίας άπό τα «αντιδράση κά στοιχεία» (θρησκευτικές άρ- γανώσεις καί Μητροπολίτες)... Συνέχεια: Ό 'Εβραιομοσονι- σμός £χει άξεηέραστη Ικανότη- τα νά προβλ&πη τίς έπιΐττώσεις των γεγονότων. Καί οί πρόκτο- ρες ττού £πεισαν τόν Δ. Ίωαν¬ νίδη νά ανατρέψη τόν Μακά- ριο (ϋΕΚ δΡΙΕΓΟΕΕ καί ΧΡΙ- ΣΤΙΑΝΙΚΗ 24.8.74), «ξεραν δτι ή Τουρκική εΐοβολή στήν Κύπρο ίτον δχι απλώς βεβαία, άλλά ζήτηιμα ήρερων μόνον. (Οί προετοιμασίες των Τούρ¬ κων στίς Νότιες άκτές τίίς Μ. Άσίας εΐχαν αρχίση άπό τόν Φεβρουάριον 1974). Ή τύχη της κυβερνήσεως Δ. Ίωαννίδη —Α. Άνδρουτσοπούλου άπό την έξέλιξη των γεγονότων θά καθίστατο, άβεβαία. Τα σχέδια γιά την διαλύση τίς Όρθοδοξί άς Επρειπε νά έΓαοτιευθοΰν. Γι' αΰτό έστάλη έγγραφον της Κυ βερνήσεως Α. Άνδρουτσοπού¬ λου πρός τόν κ. Σεραφείμ διά τοθ όποίου έζητεϊτο ή άπαλλα γή της 'Εκκλησίας άπό τούς ά- νεπιθυμήτους Ίεράρχες καί τίς θρησκευτικές όργανώσεις. 'Έ- τοι ρέσα σέ λίγες έδδομάδες ό διεθνής 'Εβραιομασονισμός μέ¬ σω των μασόνων Δ. Ίωαννίδη —Α. Άνδρουτσοπούλου καί τής Κυβερνήσεως άνδρ€ΐκέλων, επέτυχε νά προκαλέση άνυπο λόγιστη άναταραχή — διάοπα- ση — διχόνοια στήν Όρθόδοξη Έλλαδική 'Εκκλησία πού λίγο άπέχει άπό την διαλύση. θά έπερίμΕνε κανείς 8τι, 5 ήδη μήνες άπό την άπελευθέ- ρωση τοΰ "Εθνους άπό την «Μασονική κατοχή» ή αναστά¬ τωσις στήν Έλλαδική Όρθοδο ξία θά είχεν εκλείψη... Αΰτό θά μποροΰσε νά γίνη άν ή έπε χείρηση: «Διάλυσις τίίς Όρθο¬ δοξίας» ήταν υπόθεσις μόνον τοΰ κ. Σεραφείμ Τίκα καί των περί αυτόν... Δυστυχώς δμως δέν είναι. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΜόνΌ ή Φίλιττς σάς προ( ες τις Εύρωπάίκές τελειοπο στήν ιδία σειρά ψυγείοον ΡΗΙΙΙΡΪ Κατασκευή Πολυτελής άπό χάλυβα και ΑΒ5 υλ μοντίρνο πανίσχυρο γιά ψυγεΐα πολυτελείας ΚατάψυΕ,η Μεγαλη Βυο Λίπίρων μέ ψυζη 12 0 σίπεριβάλλον43 Ο Γιά ουντήρηση μηνων Εσωτερικάς έπιφάνι,ιες ΑπόΑΒδ ΥΜκό έπαναστατικό ΑΟραυστο που οέν κρατά μυρουδιες 66ν γρατζουνιίται 6έν οκουριάζεικτλ (Μοναδικότης Τθς Ρ Καλυτερη μόνωση Απω πολυουροιβάνιο πθυ δημιουργεΐ λεπτά τοιχωματα καΐ ηεριοριζει τίς εξωτερικάς διαοτοσεις Ράφια Συρτορωτά όδηγουςάοφαλεΐας Ραφι σπαοτό ηη ι δημιουργή χωρο Υ ι μπουκάλια »κή διαφανής θήκη βουτυρου/αυγων που Οιατηρεΐ τα αυγάπιό φρεσκα καΐ τό βουτυρο μαλακό Η αυγοθήκη είναι κινητή Λυο θέσεων έλευθερωνοντας δποτε χρειόζεται όλόκληρο τό ράψι Απόψυξη Αυτόματη με το πάτημα ενός κουμπιου θις με στηρίγμοτα σπαστά γιύ στήριεη τω μικροπραγμάτων Χυστημα ψυζεως Νεο μετωπικής ψυξεως με τους άγωγους μπροστά Επιτυγχάνει καλυτερη ομΓΐ τΛζ ψυξε-ί οτών κυρΐως θύλαμο και ιδανικίΐ ψυζηστήν πόρτο ΕιδικάδοχειαΠΑΜ (Προσταοΐας Από Μυρουδιες) γιά τυριά άλλοντικάκτ,Χ Ράψια Οήκες σπαστίς για νά ιιπαινουν ιά μπουκάλια όνετο κοΐ άποσπωμενες τελείως δταν χρειάζεται Πο&ια Βιδωτά γιανό όλφαΒιάζίται τα φυγειο τελεία άκύμα και σέ όνωμαΧο Βάπεδο Νέα ψυγε'ια Φίλιπς πολυτελής σειρά Τ.-- ——- =_— ι 1 ίπηη ν- • «π • ■ι, ο κ. κ. ΡΗΙίΙΡδ γιά πιό σίγουρα
  ΖΕΛ1ΔΑ 6
  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑμ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑ
  ήθικό
  οικονομικο
  ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  4»=*»
  ΚΑΙ 2η ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
  θυεΛΛώδης συζητήση στό Δημοτικό ΣυυβούΛιο
  καί έπεισοδιοκή έξέΛιξπ τοθ ποοβΛήυατος
  ΛΕΣΧΗ χαρτοπαικτική ΰπ' αριθμόν 2, γίνεται τό Δημοτικό Μέγαρο τής ττλατείας Νικηφόρου Φωκά. Ή Λέσχη δημιουργεϊται στό κτίριο ττοΰ στεγα-
  -'εται ή Βικελαία Βιδλιοθήκη, άκριδώς έκεί πού στεγαζόταν τταλιότερα τό Φορολογικό Δικαστήριο. Τό κτίριο άποκτηθηκε μέ κανονικη δημοπρασια,
  άπό τούς κ.κ. Δραμουντάνη καί Μ Βενέρη, βάσει διακηρύξεως πού υπέγραψε ό τ Δήμαρχος κ. Κώττας καί συμμετείχον ό κ. Χρονάκης, πρόεδρος τού Δη·
  μοτικού Συμβουλίου, ή δ. Δέσποινα Σκαλοχωρίτου κ.ά.
  Η ΟΛΗ ύπόθεση συζητήθηκε στό περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, σέ μιά πραγματικά θυελλώδη συνεδρίσση πού παρακολουθήσαμε.
  ΤΟ ΘΕΜΑ δημιουργήθηκε άπό τό γεγονός δτι οί ένοικιαστες ένώ εΐχαν συμφωνήσει νά παραλάβουν τό μίσθιο μέ κσττοιες τροποποιήσεις καί έπειδή
  δέν μποροΰσε νά τίς καλύψη τό τεχνικό συνεργεΐο τοΰ Δήμου πού τίς είχε ανάλαβε ι, έ'γινε συζητήση γιά μείωση τού ένοικίου σάν άντάλλαγμα των
  ιροποπ-οιήσεων τίς οποίες θά άναλάμβαναν πλέον οί ένοικιαστες.
  Η ΜΕΙΩΣΗ δμως αύτη, εττρεπε νά περάση άττό τό Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι καί έ'γινε καί τό δλο ζήτημα μετατρο—ηκε άττό οίκονομικό σέ ήθικό.
  ΑΛΛΑ άς τό δοϋμε κάπως λεπτομερέστερα.
  Μόλκ; είοήγαγε την αϊτηοη
  των δύο ένοικιαστών στό Δη-
  μοτικό Συμβούλιο, ό Πρόεδρος
  κ. Χρονάκης, ή συζητήση πήρε
  τό δρόμο τής παρεξήγηοης.
  θεωρήθηκε άπό αύτούς δτι
  ηίϊγε νά προκατολάβη τό Δ. Συ
  μβούλιο καΐ διαμαρτυρήθηκαν,
  12 ΕΡίίΤιΊΜΑΤΑ
  Π4 ΤΟΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος
  τοσύγγελλο, συνεχίζοντας έ'τσι την άρνητική στάση τού άττέ
  ναντι σέ άξιόλογους κληρικούς δπως τόν Θεοφ. Μαρινάκη καί
  τούς άλλους αγιους Άρχιμανδρίτες; Θέλει νά χειροτονήση
  τόν Θεολόγο κ. Δ. Καραισκάκη, τόν όττοΐο προορίζη γιά Πρω
  τοσύγγελλο, προφανώς γιστί αύτός υπήρξε ε"νας άττό τούς
  άξιολογότερους συμτταραστάτες τού στό χουντικό έ'ργο τοΰ
  κ. Εύγενίου;
  10. Είναι άλήθεια η δχι δτι ό Σεβ. κ. Εύγένιος διατηρεΐ
  ςττενές σχέσεις μέ έιτίλεκτα μέλη τής Μσσονικής Ζτοάς Ήρα
  κλείου «'Η Άριάδνη»;
  11. Είναι άλήθεια η οχι ότι σέ συγκεντρώση Ίερέων γιά
  ποιμαντικά Θέματα, στήν αϊθουσα βιβλιοθήκης τής Άρχιεττι
  σκοπής ττρίν 5—6 χρόνια δτσν συζητήθηκε τό θέμα τής έκτά
  σεως πού εχουν πάρει, οί κινήσεις τής Μασονίας καί τού Ρό
  ταρυ στό 'Ηράκλειο, ό Σεβ. κ. Εΰγένιος άττάντησε καθησυχα-
  στικά, γιά μέν τό Ρόταρυ, δτι πρόκειται περί φαιδράς ύττοθέ
  σεως γιά δέ τή Μασονία δτι δέν Εχει καμμιά γνώμη;
  12. ΕΤναι άλήθεια ή' δχι δτι κατ' εντολήν τοθ Παττακοΰ,
  τού όποίου έξετέλει κατά τή χούντα έντολές ό Σεβ. κ. Εύγέ¬
  νιος, συνέβαλλε άποτελεσματικά στίς ττιό ϋποιιλες έκθρονί-
  σεις πού έ'γιναν ποτέ στήν Κρήτη: τοΰ Ρεθύμνης ΆΘανασίου
  καί των Χανίων Νικηφόρου;
  "Αν άπαντήοετε εύθέως καί μέ τή γλώσοα τής Αλη¬
  θείας, "Αγιε Κρήτης, οτά παραπάνω έρωτήματα, θά δια-
  πιστώσετε μόνος οας δτι ή ήγεσία τής 'Εκκληοίας τής
  Κρήτης, έχει πάρει τόν κατήφορο καί χρειάζεται £να γε
  μό ψρένο, γιά νά μην οδηγηθή στήν καταβαράθρωαη.
  Περιττό βεβαία νά οάς ποϋιΐ€ δτι θά περιμένωμε άπαν
  τηση, ήν καί δέν έλπίζομε ο' αύτην, ένώ συγχρόνως διε
  νεργοΰμε την βρευνα πού οδς ύττοσχεθήκαμε σχετικά μέ
  την οη κίνηοη καί δράση σας, την όποία, χάριν τί*)ς Α¬
  ληθείας, θά φέρωμε στή δι>μοσιότητα. γιά νά τονώθη
  ί'τι περαιτέρω, ή σοβηρότητά οας.
  «ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ»
  Μια αναμνηστικη ττόζα τού Άρχιετπσκοττου Κρήτης κ.
  Εύγενίου σέ μιά φιέστα γιά την 21 Απριλίου καί την Έλ-
  λάδα των 'Ελλήνων Χριστιανόν. Ένα «μίσθαρνο δργανο»
  έξυμνεϊ καί κάποιο άλλο —— δυστυχώς κι' αύτό δργανο —
  εύλογεΤ.
  Καί δμως τό δευτέρα αύτό δργανο τής Χούντας ό Άγιος
  Κρήτης, πού ό Μασόνος «αδελφάς Στέλιος» τόν εΐχε «ση-
  κω - σήκω, κάτσε - κάτσε» μάς καθίζη τώρα στό σκαμνί τοι*
  κατηγορουμένου έττειδή τολμήσαμε νά άποκαλύψωμε την
  άντιεκκλησιαστική, άντικοινωνική, άντιδημοκρατική τταρά-
  τυπη ενεργεια τής Έκκλησίας Κρήτης, τής οποίας — δυ¬
  στυχώς είναι άκόμη έπικεφαλής ό κ. Εϋγένιος, νά μισθώστν.
  παράνομα Ικταση 20.000 στρεμμάτων τής Μονή;
  Τοπλοϋ στόν άρχιφασίστα Γαρουφαλιά, δημιουργώντας
  έ"τσί τό ττρώτο τσιφλίκι στήν Κρήτη.
  Κατόπιν δλων αυτών έδώ έχει ίσχή καί τελεία έφαρμογή,
  αύτό ποΰ λέει ό Λαός: «Παπάς καί ΧωροΦυλακας...».
  «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ»
  Οπως είναι γΜοατό. δημοοιεύοπμρ οτό προηγούμενο φΰλ-
  ο, μας τό τψΛτο μέηος τής ερεύνας <Ό Χορός των Διοεκα- τομμυριων» ποί. άναφερότανε <ηά δάνεκι της έφταετίας καί τις οκανδαλωδεις οι.μβάσεις. Στόν ττρό.λογό )κις λέγαρε Ο1- για, νά μην υπάρξη κίνδυνος «νά κποθν μαζΐ μβ χά ξερο καί τα χλωμά». γιά να δοθή δηλ. εύκτηρΐο νά, ξεκηθαριοτοϋν δσοτ ΐρτοαν κανονικα δανεια- καό «ά ήταν οί κηνον,κα δανειοδοτη- (ίεντες α μας αποστείλου τα οχετικά. οτοινεϊα Δυ~υχθς κα- νεής δεν εδωοε οη,μεϊα ζωής πράγαια ποη οιτμαίνει δα. ή δλοι έ^ουν δανειοδοτηθεϊ παμάνοιια καί τότε· τί νά ποΰν, ή ότι κι" αύτοι πού δέν ένέχ,ονται βχουν κητοθαρυβιιθεϊ με τό (Τέμα κπί 5ί·ν θέλουν οθτε λόγος —- καλός — ά ίνεται. _ Λόγω τής οοβαρότητος τόΓ; βέματος δίνομβ άκόμτι μιά εύκαΐ- ρία σέ δοους δέν φυσΌΰνται τόν έλργχο νά φέρουν μόνοΐ τους ιΐτή δημοοιότητα τίι σχετικά οτοιχεϊα. Λιαφορε.τικά, έ;κΐς θά /ΐροχωρήοωμβ καί παρά τα τόοα έμτΐόδια θά φέρωμε τελικά' στό Τ τίς σΐιμβάσεις καΐ τα δάνειο ■»% έποχής τοθ σκοτπδισμοϋ. Στήν συνέχεια ύ ΣύιμβοιΛος κ. Παπαδάκης ζήτησε τόν ό- γο καί έ"κανε μιά κατά μέτω¬ πον έπίθεση ένοντίον δοων έ- πιδίωξαν ίί έβοήθηοαν νά με- τατραπή ό δημοτικάς χώρος τοΰ Μεγάρου πού οτεγάζεται ύποτυ ττωδώς — λόγω ελλείψεως α¬ κριβώς χώρου — ή Βιβλιοθή- κη, οέ καινούργια, δεύτερτι κα τα σειράν χαρτοπαικτική λέσχη, μέσα στό ϊδιο δημοτικό μέγαρο. Ό κ. Παπαδάκης, δικαιολο γημένα έπιθετικός, πρός τούς ένοικιαστες άλλά καί πρός τόν Δήμο πού ένοικίασε τόν χώρο, ζήτηοε την καταβολή προ σπάθειας ώστε νά άκυριοθή ή μίσθωση καί δήλωοε δτι άνα- λαιμβάνει έξ ίδίων την καταβο¬ λή των σχετικών δαΐτανών ττού έίχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ό έκ τιον ένοικιαστών κ. Βενέρης πού έπίσης δικαιολογιι μενά, έξεμάνη, άρχισε νά μιλδ |εεγαλοφώνως καί θεωρηθείς ά¬ πό τόν Πρόεδρο κ. Χρονάκη, ώς παραβαίνων τόν Κανονισμό, τόν άπέβαλλε άπό την αϊθουσα. Στή συνέχεια πήρε τόν λόγο ό Σ6μβ κ. Δασκαλάκης, ό ο¬ ποίος έπίσης κατέκρινε τή δημι ουργία δευτέσας Λέσχης Χαρ- τοπαικτικής στό χώρο τού Δη- μοτυκοθ Μεγάρου μέ ουνεργό τόν 'ίδιο τόν Δί>μο καί δήλωσε
  δτι θά άνακινήοη καί τό σχετι
  κό θέμα τής Λέσχης θεοτοκο¬
  πούλου, πού είναι ήπρώτη'
  χαρτοπαικτική λέσχη στό "Ηρά-
  κλειο.
  Κατά τόν κ. Δασκαλάκη λοι-
  ΐιόν καί δικαιολογη-μένα τό θε
  μα τής ενοικιάσεως των δημοτι
  κων χώρων, την ώρα ποι') δέν
  ύπάρχει οϋτε σπιθαμη, γιά νά
  οτεγαοθτΐ ή Βιβλιοθήκη νά προ
  σθάτωμε στην ύπάρχουοα λέ¬
  σχη καί δεύτερη χαρτοπαικτική
  παρομοιο. Τόνισε άκόμη ότι θά
  προσπαθήση νά φέρη τό θέμα
  ξανά στό Συμβούλιο. γιατί θεώ
  ρεϊ άπαράδεκτο νά ύπάρχουν
  Χαρτοτιαικτικές Λέαχες, στό Δή
  μοτικό Μέγαρο. που καλύ-
  τπουν τόσους χώρους, τι^ν ώ¬
  ρα πού στό ϊδιο Μέγαρο έ"χει
  στριμωχθεΐ ή Βικελοία Βιβλιο¬
  θήκη σέ άσιρυχτικό κλοιό λίγων
  τετραγωνικων
  Ή τελική καταλήξη τής έπει
  σοδιακής αυτής συζητήσεως στό
  Δημοτικό Συμβούλιο, εΐχε ώς
  ■εξής: Έκτοξεύθηκαν βαρειές-
  λέξεις μέ τή μορφή κρίσειον.
  Έξεμάνη ό Πρόεδρος τοθ Συιμ-
  βουλίου )^έxηι τοΰ σημείου νά
  απειλήση γιά μιά στιγμή νά φέ
  ρη τό 100. Οί ένοικιαστες φώνα
  ζαν γιά την άδικία πού γίνρ-
  ται οέ βάοος τους, ένώ τόσα
  χρόνια δέν γίνεται λόγος γιά
  τή μεγαλύτερη άττό πάσης
  πλευρας χαρτοπαικτική λέσχη
  θεοτοκόπουλος. Ό Δήμαρχος
  κατέβηκε άπό τή θέση τού καί
  είπαιί,ε διαιτητικό ρόλο στήνίίν-
  τονη διαμάχη Βενέρη — Παπά
  δάκη — Δασκαλάκη.
  Γενικά είπώθτικαν καί δια-
  δραματίσθηκαν καί αλλα πολλα
  τα ύποϊα δέν ήταν δυνατόν χαΐ
  οτόν πιό καλότπστο άΚροατή
  νά τού δημιουργήοουν έντύηω
  Οί] πολιτιθιΐένης συζήτίΐσης με
  τελιχή άπόφαοτι τοΰ Σομβουλί·
  ου τό θέμα νά παραπεμφθή στό
  Νομικό Σύμβουλο.
  'Η ύπόθεση φυσικά 0ά δχι
  συνέχεια γιατί ή λύση τής μι·
  οθώσεως καί πρωτίοττως ή όκύ
  ρωση τής σχετικής δηνοπιρασί-
  άς δέν είναι είίκολη, άλΛά καί
  άπό την 3λλη πλευρά τ6 σκάν'-
  δαλο καί ή προκληθή, είναι με
  γάλη: ν ά δημΊουργεϊταΐ μέ την
  εύλογία τοΰ Δή.μοσ καί οεύτερΐ]
  Λέσχη Χαρτοτιαιξίας οτό μέγα
  λίτεοο Δηιιοτικό Μέγαρο, τή
  οπγμή πού γ<ι τινευματικό ϊ· δρυμα δπως ή Βικελαία, δέ ΐίχει χδΐ[)ο νά άπλώση τ6ν κνει μπτικό τού θησαυρό. Στό ϊδιο έπεισοδιακό Συμβοι' λιο, έχθπ.ικαν καί διαδρα)ΐατί- οθηικαν, στόν ϊδιο περίπου τόν· καί αΛλα θέματα, τα όποϊα έλπί ζομε νά μδς δοθή ή εύκαιρία νά θίιξωμε, γιατί άπ' δ.τι κατο λάβαμε. όΔήμος έ"χει πολύ δή μοοισγραφικό ένδιαιφέρον. ΤΟ ΙΙΡΑΗΛΙΝΟ ΚΑΡΑΒΙ-ΑΙΝΙΓΜΑ Τ ό ίσραηλινό καράδι αί'νιγμα «Νόγκα» στό Λιμάνι,τοΰ'Ήρακλείου,, έξω ακριβώς άττό τό Λιμεναρχείο. .· Ό Νομάρχης Ήρακλ€ίου κ. Μπίσιας, χαιρετά — καί δέχε- ται τό χαιρετισμό γιά τεχνι- κούς Χόγους — μέ τό άριστερό χέρι, τούς άξιωματικούς τοΰ «Νόγκο». "Ενα σφίξηιο χεριοϋ άπο τόν κυβερνητικό έκπρόοωιπο σέ. ?ναν συμτιατριώτη τοΰ Κίο- αινγκερ, την έπέτειο ακριβώς τοΰ Κυπηιαχοΰ ηραί,ικοπήΐία- τος, ήταν. τουλάκιοτον πρόκλη «η. Καί δμως... επηκολούθησε καί... δεξίωσις!!! Τό Ίσραηλινό καράβι «Νόγ- κα» άγκυροβόληισε τα ξημερώ- ματα τής 14ης τρέχ. στό Λιμά- νι τοΰ Ηρακλείου. ΤΗταν ενα πολειμικό πλοϊο μέ' «δόχιμους άξιωματικούς τοΰ ναυϊΐκοθ», δ- τιως δηλώθηκε άνεοτΐίσιγμα ά¬ πό τίς τοπωοές άρχές. Τό πολεμιχό αύτό πλοϊο μέ- τούς ηερίεργους «δόκιμους» εΐ¬ χε πολλά έρωττνμπτϊκά, δειδομέ νού δτι, μεταξύ των αλλων, ου τε σέ λιιμενικό. οιοτε οέ τελω- νειακό ίλεγχο μποροΰσε νά είποχθή. 'Έτσι αύτό πού μάς δμεινε περισοότερο άνεζήγητο ήτσν ποίος οποΐίδαίος διπλωνκιτι κός λόγος ϋποχρέωσε τίς τοτπ- κές άρχές ]ΐέ έπικεφαής τον κ. Νοιμάρχη ν·ά έπισκε»ρθοϋν καί νά λάβουν ιιέρος οέ δεξίωοη ενός Ίοραηλινοΰ καραβΐοθ, δ- ταν τόσο φηιΐοσγοΰνται γιά. τούς κινδΰνους πού άπειλοΰν την Κρήτη άπό τούς πράκτο- ρες τού Διεθνσΰς Σΐωνισμοϋ καί κυρίως δταν 8λες αύτές οί φιλοφρονητικές έ·»δηώσεις 6- γιναν ακριβώς την έπέττειο τοΰ Κυπριακοΰ πραξικοπήματος. Δέν ξέρομε λοιπόν δν ήταν δόκιιμοι. κοχΐμάντος, πράκτορες, 'ί δ,τι δλλο, οί περίεργοι έπι- σκέ—ες μας, ^λλά έκεϊνο πού ξέρομε ήτον δτι στίς 15 Ιου¬ λίου — την άποφράδα αυτή ήμέρα —- δέν θά 6πρεπ€ έπ' ούδενί «νά φάνε καί νά πιοΰν» μαζί "Ελληνες, έπίσιΐίμοι μάλι στα, μέ τούς σι>γχωριανούς
  τού άρχιεγχληματία Κίσσινγ-
  κερ, πού ώργάνωσε τό δρδμα
  τήί; Κύίτρου.
  Σχ€τικά μέ τό καράβι αύτό
  αϊνιγμα, ύ διευθυντής μας. ά-
  πέατειλε στήν Κυβέρ,νηση,
  τόν πολιτΐκό κόσιιο τής χώρας
  καί τόν Τύπο, τό εξής τηλε-
  γράφημα:
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Πρός
  ΚΠΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
  ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΝ
  \ΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΛΕΩΝ. ΚΥΡΚΟΝ
  ΧΑΡ. ΦΛΛΡΑΚΗΝ
  Έφΐ>μερίδες «Καθημερινή»,
  «Αύγή». «Ριζοοπάοτης», «Άθη-
  ναίκή». «Βήμο», «Άκρόπολις»,
  «Νέα», «Άτΐογευματινή».
  ΑΘΗΝΑΙ
  Κατάίΐλους καί παμαμονή είς
  Ληιένα Ηρακλείου Κρήτης Ίο-
  ραηλινοϋ πολεμικοϋ πλοίου έ-
  •πέτ,ειον πραξικοπήματος άττοτε
  λεϊ κατά γνώμη μου πρόκλη¬
  σιν ϊσως δέ χαί έστκτν κινδυ-
  νου μετα εντόνως φημολογσυ-
  μένας πληροφορίας περί Ίσρα
  ηλινων έπεμβάσεων είς λΐεγα-
  λόνιισον δΤΟΡ.
  Κυβερνήτης ανωτέρω πλοίου
  επεσκέφθη αρχάς πόλεως αΐτι¬
  νες άνταπέδωοαν φιλοφρονητι
  κήν έπάοκεψιν σήμερον δέ έδό
  θη δεξίωσις επί σκάφους οποί¬
  αν εκλήθησαν παράγοντες πό¬
  λεως καί δημοσιογράφοι 8ΤΟΡ.
  θέτω ανωτέρω ύπ' όψιν
  σας μέ παράκλησιν όπως ένερ-
  γήσετε κατά κρίσιν σας εύχα-
  ριστώ.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθυντής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άνδρύαβ Παπανδρέου
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΗΗ ΒΦΙΞΗ
  III
  Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ 0ΜΙΑΙ1 ΤΟΥ
  Άττό τό Γέρο — Κρητικό: Αίγα λουλούδ.α στόν Άρχηγό τού,
  ...δσσιλικος.
  άιτό τα όποΐσ, φυσικά, λείπει ο
  'Η ττεριγραφη τής μεγαλειώ
  δούς άφίξεως τοΰ Άρχηγού τού
  ΠΑ.ΣΟ Κ. κ. Ανδρέα Ποπτανδρέ
  ου άττασχόλησε τόν τοτπκό Τ6-
  ττο έτταρκώς. Τό σχετικό ρεττορ
  τάζ άττό το·ττικη χβεσινή συνά-
  δελψο έχει ώς εξής:
  Την 8.30' απογευματινήν χθές
  αφίκετο είς την πόλιν μας άε-
  ροπορικίδς ό Άρχηγός τοΰ ΠΑ.
  ΣΟ.Κ. κ. Ανδρέας Παπανδρέ¬
  ου, τόν οποίον ύπεδέχθηοαν είς
  τόν άερολιμένα μας πλήθος έν-
  θουσιόντων όπαδών τού.
  "Ολίγον μετά την δφιξίν τού
  ό κ. Παπανδρέου ωμίλησεν ά¬
  πό τοΰ εξώστου τοθ κιν)τρου
  «Ντορέ», είς την πλατείαν Ε¬
  λευθερίας, ενώπιον όγκώδους
  συγκεντρώσεως.
  Έν άρχή τής όμιλίας τού ό
  κ. Παπανδρέου είπεν 8η πα¬
  ρήλθεν ίνα έτος άφ' δτου έ'φυ-
  γε άπό την έξουοίαν ή λαομίση-
  τος Χουντα καΐ ό αγώνας διά
  την Δημοκρατίαν συνεχίζεται.
  Ακολούθως κατήγγειλεν την
  Κυβέρνησιν τής δεξιάς διότι &ν
  καί παρήλθεν £να έ"τος δέν ήρ¬
  χισαν άκόμη οί δίκες των ύπευ-
  θύνων. Αύτό άποτελεϊ έμπαι-
  γμόν τοΰ λαοϋ τής Πατρίδος
  μας.
  Ή Κυβέρνησις τόν παρελθόν-
  τα Ιούλιον άμνήστευσεν διά
  Συντακτικής Πράξεως την
  Χούντα. Ή πίεσις δμως τοΰ λα·
  ου μας, είπεν ό κ. Παπανδρέ¬
  ου, ήτο μεγάλη καί έχρειάσθη
  νέα Συντακτιχή Πράξις τόν "Ο¬
  κτώβριον διά νά οδηγηθή ή
  Χούντα είς τό σκαμνί.
  Τα Μοναστηριακά
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Ό Διευβυντής μσς έ'στει-
  λε πρόσφατα τό κατωτέρω
  τηλεγράψημα πρός τόν κ.
  Είσαγγελέα Νεαπόλεως,
  σχετικά μέ τό θέμα των
  Μοναστηριακών κτημά-
  των Τοπλοϋ:
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Κύριον
  Είσο.γ>ελΐ·α
  Νεαιπόλεως
  Λασιθιού
  Κρήτης
  Παρακαλώ γνωρίοατέ μου ε¬
  άν έκινήσατε διαδικασίαν σχετι¬
  κώς μέ υπόθεσιν παρατύπου
  συμβάσεως παραχωρήσεως μονα
  οτηριακών Τοηλοΰ είς ΧΥΜΟ-
  ΦΙΞ οποίαν άπεκάλυψα άπό ε¬
  φημερίδος μου δΤΟΡ.
  "Ωσαύτως γνωρίσατέ μου εάν
  νομιμοποιοΰμαι διά υποβολήν
  οχετικιής μηνύσεως κατά παντός
  ύπευθύνου δΤΟΡ.
  Εύχαριοτώ άναμένω.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθυντής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» "Ηρακλείου.
  Τό ορθόν ήτο η Πολιτεία νά
  στείλη άμέοως τούς ένόχους είς
  τα Δικαοτήρια.
  "Ακολούθως ό κ. Παπανδρέ¬
  ου άνεφέρθη είς τό θέμα τής
  αμνηστεύσεως των «104» Χουν-
  τικων τονίσας: Στέλνομε £να
  πρώτο μήνυμα είς την Κυβέρνη¬
  σιν: Ό λαός δέν θά χορηγήση
  συχωροχάρτι στούς «104».
  Διά τό θέμα τοΰ ΝΑΤΟ εί¬
  πεν: Διερωτόιιεθα άκόνπ 8ν ή
  Ελλάς απεχώρησεν άπό τό
  στρατιωτικόν σκέλος τοθ ΝΑΤΟ
  Βεβαία ό κ. Καραμανλής ετόνι¬
  σεν δτι ή "Ελλάς θά άπεχώρη
  άλλά δέν τα Επραξεν. Καΐ ό κ.
  Παπανδρέου ύττεγράμμισεν:
  Ποτέ ή Έλλάδα δέν ήτο είς
  την άγκαλιά τοΰ ΝΑΤΟ δσον
  είναι σήμερα. Καλοϋμε την Κυ¬
  βέρνησιν νά αντιμετωπίση έπ'
  αύτοϋ είς τα ϊσα τόν "Ελληνι¬
  κόν λαόν.
  Άναφερόμενος είς τό θέμα
  των ξένων βάσεων ό κ. Παπαν¬
  δρέου είπεν δτι άπό τής έπο¬
  χής πού εξεδιώχθησαν οί ξένες
  βάσεις άπ ότήν Λιβύην, τό "Α¬
  μερικανικόν Πεντάγωνον καΐ ή
  ΟΙΑ α,πλωσαν τα πλοκάμια τους
  είς τό ύπερήφανο νηοΐ τής Κρή
  της καΐ προσπαθοΰν νά μεταφέ-
  ρουν έδώ τίς βάσεις. θά πρέ-
  πει νά γνωρίζουν δλοι δτι αί
  βάσεις θά κάνουν την Πατρίδα
  μας όλοκαύτωμα είς τα συμφέ-
  ροντα των ξένων.
  Διά τό Κυπριακον ό κ. Πα¬
  πανδρέου είπεν δτι τό εδημι¬
  ούργησεν ή Χούντα μέ υπόδει¬
  ξιν των Άμερικανών προκειμέ-
  νου νά γίνουν βάσεις είς τό
  μαρτυρικόν νησί. Τό «σχέδιον»
  προέβλεπεν καΐ δολοφονίαν τοϋ
  Άρχιεπισκόπου Μακαρίου.
  Μετά ταυτα ό κ. Παπανδρέ¬
  ου κατήγγειλεν ώς αντικοινω¬
  νικών την πολιτικήν τής Κυβερ¬
  νήσεως καΐ ετόνισεν δτι είναι
  άνβπίτρεπτον νά ύπάρχουν τα
  γνωστά τσιωλίκια τής θεσσαλί-
  ας καί νά δημιουργεϊται θέμα
  Μοναστηριακών περιουσίαν είς
  τή ν Κρήτην.
  Τέλος ό κ. Παπανδρέου εί¬
  πεν δτι τό νέο Σύνταγμα δέν
  άνταποκρίνεται είς τάς προσδο·
  κίας τοθ Έλληνικοΰ λαοθ κοΐ
  ί5χει πλείστας δσας ατελείας.
  Μετά τό πέρας της όμιλΐαο
  τού ό Άρχηγός τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  μετέβη είς τό ξενοδοχείον «Ά-
  τλαντίς», δπου άνεπαύθη επ" ο¬
  λίγον. |
  Την 10.30' εσπερινήν 6 κ.
  Παπανδρέου παρεκάθηοεν είς
  συνεστίασιν μελών τού κόμμα-
  τος είς τό κέντρον «Ριζίτικα»,
  κατά την διάρκειαν τής οποίας
  καΐ ωμίλησεν.
  ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ:
  ΙΚΑΝΔΑΛΟ 1 ΙΚΜΛΑΊίΙ;
  Γιά τό Μέγαρο Φυτάκη δχουν λεχθεϊ πάρα πολλά, σχετικά
  μέ την άγορά τού καΐ τα παρεπό'μενά της. Μέσα σ' αύτά τα
  πολλά, ίίχουν άνακατευθεϊ άνυπόληιπτοι άλλά καΐ εύηπόληπτοι
  ανθρωποι δπως ό Μπαλόπουλος, ή Καψη, ό "Εμμ. Κεωαλογιάν-
  νης, ό Κουφάκης καΐ άΛλοι. Τό περίεργο μάλιοτα είναι δτι ένώ
  εχουν γίνει μέκρι σήιμερα προοπάθειες άπό τόν ·Τύπο, νά πλη-
  ροφορηθή τό κοινό τι ακριβώς συμβαίνη, τελικά δέν έ"ρχονται
  σέ πέρας.
  Έηειδή πολλοι άναγνώοτες μας μδς 1!θεοαν τό θέμα, χάριν
  ακριβώς τής ενημερώσεώς τους, θά προσπαθήσωμε νά βροΰμε
  την άλήθεια. όπότε θά μάθωμε συγχρόνως ποιοί είναι οί άθώοι
  καΐ ποιοί οί 1:νοχοι καΐ αν, δπως φημολογεϊται, τό Μέγαρο Φυ¬
  τάκη είναι μεγάλο (τκάνδαλο ΐ απλώς οκανδαλάκι · ·
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΑΒΑΛΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 3
  γος νά τούς άναφέρω ονομά¬
  στι κώς εΤμαι πρόθυμος νά τό
  ττράξω.
  4) Μπορεϊτε νά μοΰ κατονο
  μάοετε εύθέως, ποιοί άπό δ-
  σους βεβαία ξέρετε, έκμεταλ-
  λεύονται, ίδιοποιοϋνται καί κα
  πηλεύονται τόν ίερό τίτλο τού
  άντισταοιακοΰ,
  Έν πρώτοις όφείλω νά σάς
  συγχβρώ κύριε Χαρή γιά τόν
  χαρακτηρισμόν «Ίερός Τί-
  τική διάκρισιν ή' ιδικήν μετβ-
  χείρησιν, δυστυχώς τελείως
  ξεχασμένοι εξακολουθούμεν νά
  φέρωμεν τάς άνεπουλώτους
  πληγάς, άς έπέθηκεν ημίν ή τυ
  ραννία τής έπταετίος καί γιά
  ποιράδειγμο δέν θά άνσψέρω
  την κόρην μου Κατερίνα πού
  κατά την δικτατορίαν έ'βραζε
  το πτκχεϊον τής Παντείου Σχο
  λης καί επινε τό ζουμί τού,
  καί πού κσί σήμερον κάνει τό
  ϊδιο καί Κύριος είδεν μέχρι πό
  . , - - τε; άλλά τόν Γεώργ ΓιηυυΛ
  τλος. που μ«ς δίνετε. Όμολο ' πουλον «ττό την Αύγεν,κην υέ'
  γω ότι αν Μτ»ι τα ϊκΧγ-^ **.: Ι .,*„ .._α..._ . -"/«-νίκην με
  γώ δτι άν £τσι τό ϊβλεπε καί
  ή Κυβέρνησις (γιστί δυστυχώς
  εχει έπιδείξει άσίγγνωστον
  αδιαφορίαν γιά τούς άγτονι-
  στάς κοί βύμοπα τής χούν-
  τσς) θά έδημιούργει παραδεί-
  γμοττσ πρός μίμησιν. 'Ενώ τώ
  ρα... νά το πώ; τταραδει'γματα
  πρός ό—οφυγήν! διότι έφ' δ¬
  σον χρόνον Θά παρέμενεν ή
  χοΰντα έρΐϊς καί τα παιδία
  μος καί οί δικοί μος, ουδεμί¬
  αν θέσιν βά ΐϊχομεν υπό τόν
  "Ελληνικόν ουρανόν. (σνλλογι
  κή £υθύνη). Κσί ένώ Θά έπερί
  μενε κανείς μιά κάποιο τιμη-
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί κ,κ. Συνδρομητές τής Εφημε¬
  ρίδας μας, γιά όποιαδήποτε άνωμαλία πού παρουσιά
  ζεται οττή λήψη, τού φυλλου, νά τηλεφωνοΰν άμέσως
  στόν άριθμό:
  280.291
  ΧΡονια φυλακή καί σήμε-
  ρον χωρίς δουλε,ά. Καί ουδείς
  τον έρωτά αν £χει ψωμί νά
  Φάη. Στήν Έλλάδα άν πεθά-
  νης σε εμπαίζουν μέ στέφανα
  κο. ρητορικά σχηματα λόγου
  σε χαροκτηρίζουν η-ρωα κλπ '
  αν ομως έπ,ζήσης μούρη ^
  μοιρα! κακομοίρα! Θά περ.μέ-
  νουν νά πεθάνης να αοϋ τά
  πούν. Άλλά ίίς ϊλθωμ
  Θέμα τής έρωτήσεως,
  καπηλευοντα. τόν τίτλον τού
  άντ,στασ.ακοΰ). "Ολο, οσο,
  δεν συνελήφθησαν,
  χθησαν, δέν
  δέν εχασαν τίς 6ουλίτσ«ς
  τους, δεν έξορίσθησαν, δέν όδη
  νηθησαν σε στρατόπεδα
  ή Γυαρος κλπ. Δέν
  πρόσωπα <τ«γκεκρ,μ€να που δ. εκδ.κουν τόν τίτλον τοϋ άντ,- οχι. νά (έννοώ τούς άντάρτες καί άρ¬ χηγό Ι Μπαντουβά) τόν άμό- λυντο άέρα τού ελεύθερον 6οι< νού τής Κρήτης, πότί γιά νά διδάξω ή άγιάσω ή κοινωνίσω τούς άγωνιστάς (γιατί κι' αύ τό έ'γινε) καί δέν τούς βρήκα ποτέ πάνω άπό 30 άτομα. Μόλις εφυγαν οί Γερμανοί 8- ποίος εΐχε τουφέκι τδπαιρνε καί άπό πίσω χιλιάδες λοιπόν πολλές χιλιάδες μέχρι νά φβά »ουν στό Ηράκλειον πίσω ά¬ πό τόν Αρχηγόν Μπαντουβά, χιλιάδες τοϋ Πετρακογιώργη, χιλιάδες οί αλλοι των όΐλλων άρχηγών. Διηρωτώμην λοιπόν, πότε καί ποίος τούς χειροτόνη σε δλους αΰτούς όγωνιστές; Ποϋ ήσαν τα τέσσερα χρόνια καί πώς δέν φάγανε άπό την πρώτη κι όλας τούς Γερμα- νούς μιά άντιστοιχούσε 1 Γερμανός πρός τρείς ή καί τέσσερις άντάρτες; 6) Τί «λλο σχετικό θά εϊχα τε νά μοΰ προοθέσετί·. Σ' αύτη σας την ερώτησιν κύριε Χαρή, βαθελα νά κάμω έκκλησιν σ' δλους τούς «τ»>να·
  Υωνιστάς καί δή τούς πρ<*τα γωνιστάς πολλοι των οποίων εΤναι δικηγόροι καί δλλων επι ο-τημών νά Ιδρύσωμεν ϊναν συν δεσμον υπό τόν τίτλον: «Πανελλήνιος Σΰνδεσμος Άγι* νιστών 'ΕΘνικής — Δημοκρατι κης Άντιστάσΐως 1967 — 1974», η τουλάχιστον Παγκρή τίος κλπ. "Ετσι παλλά πράγμοαα θά έτακτοποιοϋντο καί φραγμός διά τούς καπήλους Θά έτέθετο Εΰχαριο-τώ διά την τιμήν πού μοΰ έκάματε νά μέ καλέσε τε.