98313

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

4/8/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι.*···»·»····......ο·ε·εεεεεεεεε......·*·······εεεεεεε·εεεεεεεε·
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τού φράξουν οί Λλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πβΐ ϋστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διενθυνίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεε··
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 }
  ________________——_ ·
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ — ΚΡΗΤΗΣ ·
  Γραφεϊα: Μαρογιώργη 5 ·
  (Πλατεία Άρκαδίου) ·
  Τηλ.: 280.291 ·
  Χρόνος 1ος "Αριθ. Φύλλοα 9 ϊ
  Τΐμή φύλλοιο δρχ. 5 *

  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ε··
  Έπΐτόπΐα έρευνα γΐά την παράνομη αδεία τού «ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ»
  ΠΕΡΙΠΤ8ΣΗ ΜΕΤΑ
  κρΰβει ευα μεγΑΑο μυστικό
  Φήρες ότι μετατίθεται ό Νομάρχης κ. Ι. Μπίίιας
  ΠοΜΑ έρωτηιΐατικά νενιώυται νιά τον ΒιοΛουιηο καθαρισιιό
  Μοί ουρροπ μηυύοίϋν άηό τΑ ΧωροιρυΑακή νιά τΑ Οημοσια 'ΥγεΙο
  Η ΕΥΘΥΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΡΧΗ ΓΙΙ ΤΟ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ Β0ΡΕΙ8Σ Π1ΡΜΙ1Σ
  «4 ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ»
  Χαραχτηριστική Φωτογραφία καΐ άντίστοιχος τίτλος, γιατί δέν μπορεΐ νά ττή κανείς
  ττώς ή χούντα δέν ήταν κόλαση (Άπό τα δεξιά):
  Ό 1ος (Ν. Μεταξάς) ώφελήθηκε άττό τή Χούντα
  Ό 2ος (Φρ. Δασκαλάκης) ή"ταν έπίσημος Συμβουλάς της.
  Ό 3ος (Μιχ. Μπαλόπουλος) ήταν άπό τούς πρωτεργάτες της.
  Ό 4ος (Έλευθ Τσικνάκης) σκότωσε έξ αίτίας της.
  «Όμορφος κόσμος ήθικός άγγελικά ττλασμένος. ».
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ σύμφωνα μέ άποκλειστικές πληροφορίας μας,
  στούς πολιτικούς κύκλους των Αθηνών κυκλοφόρησε ήδη ή
  ψήμη ότι ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ι. Μττίσιας, μετατίθε¬
  ται.
  Λέν έ'χουν γνωσθή οί λόγοι, άλλά τουλάχιστον γιά έμάς έ-
  6» στό Ήράκλειο, είναι άρκετά γνωστοί
  ****
  'Ωστόσο γιά τό σκάνδαλο πού άττοκαλύψαμε στό —εραοτμέ-
  νο μας φΰλλο, έξ' άφορμής τού οποίον ό Είσαγγελεας Ηρα¬
  κλείου κ. Μεταξάς ασκησε αύτε—άγγελτο ττοινική δίιοξη κα¬
  τά τού κ. Νομάρχη καί γενικά γιά την δλη ύπόθεση πού
  παρουσάζει ίδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, είχαμε ύποσχε-
  θεί νά κάνωμε λετττομερη ερευνα
  Τα ατίοτελέσματα ακριβώς τής ερεύνας αυτής δίνομε στό
  σημερινό μας φΰλλο.
  Αύτά πού θά διαδάσετε παρακάτω είναι καρττός μιάς μεγά-
  λης δημοσιογραφικής ερεύνας Συγκεκριμένα μιλήσαμε μέ έκ-
  Τίροσώττους κρατικών υπηρεσίαν, μέ γιατρούς, μέ είδήμονες ττε
  ρί τα θέματα δημοσίας ύγείας, μέ όπτλό κόσμο, μέ κοτοί-
  κοιις τής Χερσονήσου — οττου, τό «Κρέτα Μάρις» γιά τό
  όποΐο κατηγορεΐται ό κ Νομάρχης ότι έδωσε παρανόμως α¬
  δεία άποβολής λυμάτων στή θάλασσα — μέ έκπροσώπους
  τής έτηχειρήσεως τού κ. Νίκου Μεταξά καί —ολλούς άλλους.
  Περ-ατήσαμε δλη σχεδόν τή βόρεια τταραλία τής Κρήτης
  άπό τόν Άλμυρό μέχρι τα Μάλλια. Μπήκαμε κρυφά καί τταρά
  νομα — όπως μάς εΤτταν οί ανβρωποι τού κ. Μεταξά —
  στό συγκρότημα «Κρέτα Μάρις», κατεβήκαμε ο-τά ά-όκρυφα
  ύττόγεια των τεχνικών τού έγκαταστάσετον μέχρι πού κινδυνέ
  ψαμε νά ττέσωμε καί σέ βόθρο.
  Γενικά κάναμε μιά, κατά τή δημοσιογραφική μας συνείδη-
  ση, έμπεριστατωμένη έρευνα την όποία οΰσιαστικά άφιερώ-
  νομε σέ δλους τούς κατοίκους τού Νομοΰ Ηρακλείου καί
  στούς ξένους τουρίστες μας καί τυττικά στό Νομάρχη κ. Μττί
  σία, γιά νά μάθη δσες μερίς άκόμη εχει την τιμή νά εί¬
  ναι Νομάρχης Ηρακλείου, νά άντιμετωττίζει μέ μεγαλλίτερη
  σοβαρότητα καί ύπευθυνότητα τα μεγάλα θέματα τού λαοΰ
  καί νά μην δίνει τόσο έλαφρές καί άστεΐες άπαντήσεις. Ά-
  τταντήσεις πού πέραν των ανωτέρω χαρακτηρισμών, ένέχοι/ν
  καί στοιχεΐα ττροσδολής κατά των προισταμένων τού άρχών
  Διότι, σάς ρωτοΰμε κ Μπίσια, ποίος εΐστε σεΐς πού θά κλεί
  σετε — στό συρτάρι σας ταχα μου γιά τό καλό τού τόπου —
  την εκθέση των δύο είδικών τού Υπουρ. Κοιν)κών 'Υπηρεσιών,
  σχετικά μέ τή βόρεια άκρογιαλιά τού Νομοΰ Ηρακλείου; 'Ε-
  πειδή τολμήσατε θρασυτατα πέραν πάσης έννοίας δικαίου
  κα! ήθικής, νά έπιβληθεΐτε στήν δημοσίου—αλλ,ηλική καί ία-
  τρική συνείδηση τού Νομιάτρου κ. Κοκολάκη, νομίζετε τόσο
  ίκανή την έτπστημονική ταπεινότητά σας, ίοστε νά έ'ρθετε άντι
  μέτωπος καίμέ τίς διεθνοΰς κύρους — σάς πληροφοροΰμε
  νιατι ασφαλώς δέν τό ξέρετε — προσωπικότητες των κ.κ
  Αβραμίδη καί Μαρκαντιονάτου;
  Αλλά έν πάση περιπτώσει κύριε Νομάρχα, σάς ρωτοϋμε:
  μήπως έπειδή γνωρίζετε την άπαράδεχτη άπό ττλενράι; δημο¬
  σίας ύγείας κατάσταση πού επικρατεΐ θέλετε νά πήτε ί>-
  τι θά άποκρύψίτε την εκθέση των ανωτέρω είδικών έπιστη-
  μόνιον,^ επικαλούμενος τό καλόν τού τόπου άπό τουριστικής
  ττλευρβς; "Ε οχι κύριε Μπίσια. "Εμείς έδώ άγαποΰμε την
  άληθεια καί θέλομε νά την ξέρομε. "Αν έσεϊς εΐστε συνειθισμέ
  νος νά την άποκρύπτετε, νά £νας αλλος λόγος γιά τόν όποΐο
  έπρεπε νά ε'ίχατε άδειάσει τό διαμέρισμα τής κυρίας Μαρί-
  κας Καψή, στό ξενοδοχεΐο «Άστόρια».
  _ Άψήστε λοιπόν κ. Νομάρχα τίς έλαφρές ένημερώσεις πρός
  τόν Τύπο — θά άσχοληθοΰμε γι' αύτές παρακάτω — καί
  φροντίστε νά άπαντάτε σέ συγκεκριμένα γεγονότα καί έ-
  ρωτήματα, όπως αύτά πού σάς έχομε έντός πλαισίου. Διότι
  ήβάση των αποκλειστικόν μας πληροφορειών ήταν ότι παρα
  πέμπεστεσέ δίκη γιά παράβαση καθήκοντος άπό τόν κ.
  Εϊσαγγελέα καί δχι ό βιολογικός καθαρισμός τού συγκρο^
  τήματος τού κ. Νίκου Μεταξά. Αύτά θά τα ποΰν οί είδικοί
  σύμβουλοί τού καί οί δικηγόροι τού. 'Εσεϊς δέν νομίζομε νά
  γνωρίζετε καί τόσο καλά τό θέμα γιατί έπισκεφθήκατε μέν
  πολλές φορές τό «Κρέτα Μάρις», μά δέν πήγατε στίς τεχνι-
  κές — μηχανικές έγκαταστάσεις, άλλά στήν ψαροταβέρνα
  πού είναι δίπλα στήν προεδρική σουΓτα.
  "Αν θέλατε λοιπόν νά ένημερώνατε τόν» Τύπο · 1) Στήν ένη-
  μέρωση πού κάνατε έπρεπε νά περιλάβετε καί έμάς, ανεξαρ¬
  τήτως αν βγάζωμε τα... κοινωνικά λύματα στή φόρα (ένώ
  την εφημερίδα μας, πού έδικαιοϋτο όπωσδήποτε ένημέρωση
  μιά καί εγραψε πρώτη γιά τό σκάνδαλο την άγνοήσατε) καί
  2) Νά άπαντάτε εύθέως στήν ούσία των θεμάτων καί δχι νά
  καλύπτετε τό φητό μέ γαρνιτοΰρες Τό ψητό λοιπόν είναι
  τούτο κ. Μπίσια. Σάς τό ξαναλέμε 'Ελληνικά γιατί νομίζομε
  ότι 'Ελληνικά καταλαβαίνουν καί οί Τρουπολιτσώτες: Σάς
  καθίζει στό σκαμνί ό κ. Είσαγγελέας ναί ή' δχι; Καί γιατί;
  Μήπως γιατί παρανομήσατε;
  Ή εφημερίδα μας είναι στή διαθέση σας γιά όποιαδήποτε
  απαντήση, έστω καί άν σεΐς την άγνοήσατε κ ι αύτό γιατί ε¬
  μείς δέν δημιουργοΰμε προσωπικά συναισθήματα δταν κάνομε
  β'λεγχο.
  Περιμένωμε λοιπόν κύριε Νομάρχα, γιατί αύτό, τό βασικό,
  δέν τό περιλάβατε στήν περίφημη «ένημέρωση» τού Τύπου,
  πού ήταν περισσότερο διαφημίση τού «Κρέτα Μάρις».
  Ό διευθυντάς μας στΐς έγκαταστάσεις τού βιολογικού
  καθαρισμοΰ τού «Κρέτα Μάρις».
  Ό βοηθός συντηρητής Κιάρης, άρνεϊται νά πή «ναί» στό
  φωτογραφικό φακό τής «Αληθείας»
  ά^ είκόνα όητ4 τό συγκρότημα τού βιολογικοΰ καθαρισμοΰ ' Ενας άπο τους άγιογους ποϋ ρίχνουν άπό τή δεξαμενή καθιζή-
  τοϋ «Κρέτα Μάρις», ποΰ'δείχνει., ότι οί δουλειές δέν έ'χουν σεως στερεών λυμάτων τα περιτώματα κ.λ.π. στό άμπέλι πού
  τελειώσει καλά - καλά άκόμη. είναι πάνω άπό τό ξενοδοχείο. Μάς είπαν δτι κάττηκε προχθές...
  Άλλά αι; άφήοωμε τώρα τόν
  κ. Νομάρχιι — ίσως νά θέλη
  ναάσχοληθή καί μέ τίς βαλίτσες
  τού — καί άς έρθωμε στήν &■
  ρευνα τού <5λου θέματος: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σέ νενική περίληψιι τό ίστο (Μκό τής υποθέσεως αυτής, πού ουναγωνίζεται οέ μυρωθιά τα λύματα καί τα βιαμηχανικά ΛττόβΧτγτα νιέ τα όποϊα σχετίζε- ται, έΐχει ώς εξής: Τό 1972 τό τουριστικό συγ¬ κρότημα «Κρέτα Μάρις» τού κ. Νίκου Μεταξδ (πρώτό δά- νειο της χούντας — Ροταρια- νός — άρχαιοπώλης — μηχανι κός — βιομήχανος — προοωπι κός φίλος τής Μαρίκας Καψη — κουμπάρος ιοϋ βουλευτή Μανόλη Κεφαλογιάννη καί κάτοχος πολλών 6λων κοινω- νικών καί έτΐιστηιμονικών τί- τλων) υπέβαλε, σύμφωνα μέ Η ΑΛΗΘΕΙΑ φοβο και ηοβος ΚΡΙΣΕΙΣ _ ΣΧΟΑΙΑ ΦΟΣ,ίΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΟΣ... 3ΓΚ0ΤΑΔΙ, πολύ σκοτάδι, στούς δρόμους τού Ηρακλείου Ώ μερικοθς μάλιστα, ή κυκλοφορία τή νύχτα, κσταντά έ- ττικίνδυνη γιά τή σωματική μας άκεραιότητα. Βεβαία γνωρίζομε τα μεγάλα ττροβλήματα τού Δήμου Ηρακλείου καί την γενικί| οίκονομία ττου εΤχε τταλιότερα ά- ■"■οφασισθεΐ έξ άφορμής τής ένεργειακής κρίσης.Πλήν δμως ή πόλη τού Ηρακλείου, είναι τουριστική. Κι' άκόμη είναι ττολη μέ μεγάλη νυχτερινή κινήση Τής χρειάζεται λοιπόν τό φώς όπωσδήποτε Οταν τα Μάλλια, διαθέτουν τόσο φώς, τό Ήράκλειο, νομίζομε, δέν ττρέπει νά είναι στά μαϋρα τού σκοτάδια. Εξ άλλου καί ψυχολογικά, δέν άρέσει στόν κόσμο μας τό σκοτάδι. Φώς λοιπόν κύριε Δήμαρχε, φώς, περισσότερο φώς... Ο ΚΟΥΜΠΕΣ ΠΑΡδαΛΗ τταραφωνία αποτελεί κατά τή γνώμη άρκετών Ηρακλειωτών ό Κουμπές στό Βαλιδέ Τζαμί, έτσι δπως εί¬ ναι στολισμένος γύρω - γύρω μέ ταγάρια, βελέντζες, χο:- Μαιλιά και έ"να σωρό πολυποίκιλα τουριστικά ειδή. Νομίζομε δτι τό χτιριακό αύτό ραττανάκι όπως έμεινε μεσα στή μέση τής πλοττείας Κορνάρου, μετά την κατεδά- Φ'θη τοθ τζαμιοθ, έμεινε σάν μνημεΤο Ίστορικό. Αφςώ λοιττόν εμεινε σάν τέτοιο καΐ έξακολουθεΤ νά θε- ωΡειται έτσι, δέ νομίζομε δτι ττρέττει νά χρησιμοποιήται σάν έστω καί αν ό ενοικιαστάς τού δίνει 2 500 δρχ. τό τό Νόμο, μελέτη τής οποίας ζητοθοε την Εγκριθή άπό την Ύγειονομική 'Υπηρεοία καί πα- ράλληλα ζητύθσε αδεία διαθέσε ως λυμάτων καϊ άποβλήτων, γιά 1.500 δτομα, μέ δυό* τρό- ατους: 1) Τελική διαθέση Οέ βό- θρους άσΐοβλήτων. 2) Διάθεοη σέ Λροευση χτη- μάτων τής έπιχειρήσεως «Κρέ τα Μάρις». Γιά την περίπτωση (1>) χρεια-
  ζόταν εισηγηθή τής 'Υγειονοιμι
  κης Υπηρεσίας καί ίγκριση
  τής Δ)νοης Τεχνικών 'Υΐιηρεσι
  ών.
  Γιά την περίτιτωση (2) χρεια-
  ζόταν ίδιαίτερη ώπόφαση τοΰ
  Νομάρχη καί πρωτίστως τής
  .Υγειοναμικής Ύΐτηρεσίας, 6τι
  δηλ. πληροΐ τούς όρους γιά
  έπαφανιεική διαθέση των λυμά¬
  καί άποβλήτων.
  Π' αυτήν υπήρχαν έπιφυλά-
  Πά νά ττοοωθηθή λοιπόν τό
  θέμα γρηνομώτερα τό «Κρέτα
  Μάρις», έτροποποίιισε τή μελέ-
  τη οτό σκέλος αύτό καί περιο
  ρίοτηκε στούς βόθρους Τή με
  λέτη αύτη ενέκρινε ή Ύγειο-
  νομική Ύπηρεοία κοί την προ-
  ώθηαε οτήν Δ)νσι Τεχνικών
  Ύττηρεσιών.
  Τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1974 ύ-
  ποβλήϋηκε άπό τό «Κρέτα Μά¬
  ρις» τρίτη μελέτη, πού γιά
  πρώτη φορά (αΰτό έχει
  σημασία) προέβλεπε την άιπόρ-
  1>ιψη των λυμάτων οτή θάλασ-
  οα, μετά άιπό βιολογικό καθαρι
  ομό.
  ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  Ή Ύγειονομική ΎΐΠ)ρεοία
  είχε άν-πρρήοεις, γιά τόν ά-
  πλούστατο λόγο δτι δίνοντας
  τέτοια αδεία στόν κ. Μεταξδ,
  νά ρίχνη δηλαδή άκαθαρσίες
  1.500 άτάμων στή θάλασσα, ή-
  ταν ύΐϊόλογος £νανη των ηρο-
  ηγουμένων σχετικών αίτήοιεων
  15 ΐταρομοίων έπιχειρήσεωιν,
  στίς οποίες προέβαλε έπίμονη
  βρνηση, διότι τό Ύπουργεϊο
  διετάσθε ρητώς. πρέηει νά
  προστατεύοετε τό θαλάσοιο πε-
  ριβάλλον, τό όποΐο μολύνεται,
  δσο βιολογικά έτιεξεργασμένα
  καΐ αν είναι τα λύματα. (Α¬
  ριθ. Έγγρ. Ύτΐουργείου Κοιν.
  'Υπηρεσιών Γ 4)1642)7.10.
  1974 πρός τή Νομαρχία Ήρα-
  Μιά ένδιαφάρουσα ατΐννύνίονξη
  Η ΑΝΕΚ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  Ζέ ποία έρωτήματα δέν άπάντπσε
  Καττοιος λοιπόν άρμόδιος,' δν ύττάρχη, άς φροντίση του¬
  λάχιστον γιο τό -αρδαλλό στόλισμά τού.
  Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΙΑΛΕΝΙΟΥ
  Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ τής Δημοτικής Φιλαρμονικής στό Ά-
  τσαλενιο, Ιδωσε την εύκαιρια στόν άναγνώστη μας κ. Α.
  ΔΡ'μτ. νά κάνη την εξής άττλούστατη σκέψη: Καλά νά έρ-
  Συνέχεια είς την 6ην σελίδα
  Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Δόθηκε μέ έπιτκχία ή συναυ-
  λία τού σιομπατριώτη συνθέτη
  Μάνου Χατζηδάκη τό περασμέ-
  νο Σά66ατο, πού έπαναλείφθη-
  κε χθές στόν «Κόυλε» Ή πρε
  μιέρα τού Σσβδάτου, εδωσε
  την εύχαιρία νά άκούσουν τό
  ττιάνο τοΰ Μάνου Χατζηδάκη
  κα! τό τραγούδι τοθ Σπύρου
  Σακκά, μόνον σέ δσους κάθον
  ταν στίς πρώτες σειρές, γιατί
  οί ϋπόλοιποι δέν άκουσαν σχε¬
  δόν τίττοτοί, λόγω ελλείψεως
  μεγαφώνων κα! — καθώς φανή
  κε — κακής άκουστικής τού
  θεάτρου
  Πρόσφατα ανέλαβε τα καθή-
  κοντα τοθ νέου ΓενικοΟ Δΐευ-
  θυντοθ τής ΑΝΕΚ, ό συιμπα-
  τριώτης κ. Γεώργιος Παπαμαρ
  κάκης, ό οποίος αύτοπαρουσιά-
  στηκε τ^τούς δηιμοσιογράφους
  τοΰ Ηρακλείου, οέ μιά συνέν
  τευξη Ιύπου, πού διοργάνωσε
  στό ξενοδοχείο «Άστόρια».
  Σύμφωνα μέ τό ϋιογραφικό
  σι>μεία>μα καί δοα προφορικά
  εδήλωσε ό νέος Γεν. Δ)ντής
  τής Άνωνύμου Ναυτιλιακής
  Έταιρείας Κρήτης Α.Ε., £χει
  σπουδάση καί ίργαστεΐ στό έ-
  ξωτερυχό. Μεταξύ των ήλλων
  πού άναφέρονται στό τριοέλιδο
  βιογραφικό σηιμείω'μα τού κ.
  Παπαμαρκάκη είναι καί τα έ-
  ξίίς:
  «Είς Νέαν Υόρκην ήργάοθη
  ώς βοηθός Δ)ντοΰ πωλήσεων
  είς τα ρεγάλα Καταστήματα
  ΜΑΟΥ'5 καί είς Νορβηγίαν
  είς τό διεθνές τμίί'μα τής ΒΕΚ-
  ΟΕΝδ ΡΚΐνΑΤ ΒΑΝΚ ΒΕΚ-
  ΟΕΝ, μία άπό τίς δύο πιό με-
  γάλες Τράπεζβς τής Νορβηγί-
  ας.
  Ανέλαβε ώς Οικονομικάς
  ΠΑ ΤΟ ΑΤΥΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ 3ΜΕΑΕΣ
  ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  Την προσέχη Πέιμπτη 7 Αύ-
  γούστου έκδικάζεται στό Τρκμ-
  μιελές Πληιΐιμελειοδικ'εΐο 'ίΐρα-
  κλείου, ήύπόθεση πού προέκυ
  ψε άπό τή δημοσίευσις έπιστο-
  λής τοΰ Κων. Πατταστεφανάκη
  στό «Έλεύβερο Β"ήμα» τής έφη
  μερίδας μας.
  Μηνυτής είναι ό κ. Άντώ-
  νης Σταματάκης, πατέρρς τ ΰ
  Στρατιωτικοΰ Διοικητοΰ ταξίαρ-
  ου κ. Έμμ. Σταματάκη καί
  κατηγορουμενος ό διευθυντής
  μας κ. Μάνος Χαρής. Μάρτυ-
  ρες κατηγορίας είναι οί »κ.κ.
  Άριστόδη}ΐος ΣταιιατάκηΓιί Έμ.
  μαν. Ι. Μακρυδάκης, Αντώνι¬
  ος Γ. Καρρδς, τής Έθν. Άν-
  τιστάσεως. Έμνι. Γ. Μπαντου-
  βδς, ,Αρχηγός Έθν. Άντιοτά-
  σεως, Χρήστος Ζ. Μπαντου-
  βάς, Άρχηγός Έθν. Άνπστά-
  σεως, Στιϋρος Άπ. Χαιρέτης,
  Έμ. Μιχ. Περάκης, Ιωάν. Ε.
  Χριστοδουλάκης.
  Τό άδίκηψα γιά τό όποίο πα¬
  ραπέμπεται ό κατηγορούμενο*;
  είναι συκοφαντική δυσφήμιοη
  διά τοϋ Τύπου.
  Πρόκειται, ώς γνωστόν, γιά
  την περίίττωση τής έπιστολής,
  πού είχε αϊχμές κατά τοΰ χ.
  Έμμ. Σταματάκη καί γιά την
  άποία ήδη 6χομ€ έπανορθώσει
  διαφεύδοντας τόν έπιστολογρά-
  φο Παηασίεφανάκη, ό οποί¬
  ος, έξ αλλου, δέν £χει τό στοι
  χειώδες θάρρος νά εμφανισθή.
  συντονιστής στά Κεντρικά Γρα-
  φεία Εϋρώπης στίς Βρυξέλλ«ς
  τής ΙΤΤ — ΕϋΤΛΟΡΕ, ΙΝΟ.
  ΚύκΑος εργασιών Εύρώπης πλέ
  όν των τριών δισεκατομιμυρίων
  δολλαρίων. Έπίσης συμρετείχε
  στό Συμβούλιο Οίκονομολόγων
  Εύρώπης τής ΙΤΤ υπό την
  Δ)νση τοΰ ΚοθηγητοΟ 8Αυΐν
  ΝΙΕΚ τοΰ Πανεπιστηιμίου ΟΟ-
  ΕΙίΜΒΙΑ καί πρώην ηροέδρου
  τί&ν Οικονομικωσ Συμβούλων
  τοΰ πρώην προέδρου των Η -
  Π.Α. Άιζΐνχάουερ.
  Ομοίως διετέλεσε Οίκονομι-
  κος Διευθυντής Εύρώπης (ΤΗΕ
  Α8ΝΚΥ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ8
  ΟΤΟΗ — ΕυΚΟΡΕ) τής
  ρικανικής Χημικής Βιομηχανίας
  ΜΟΝ8ΑΝΤΟ ΟΟΜΡΑΝΥ μέ
  κύκλο εργασιών Εύρώπης πλέ¬
  ον των $ 500.000 000 στά
  Κεντρικά γραφεία Εύρώπης
  στίς Βρυξέλλ·ες».
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ· Ή συνέν-
  τευξη τού κ. Γενικοΰ καί τα ά-
  ναττάντητα έρωτήματα μας,
  Σάν σήμερα
  πρίν 39 χρόνια
  Πρίν 39 χρόνια ό Μεταξάς
  ταλαιπώρησε τούς ττατεράδες
  μας Συνεχιστής τού ό Ποπτα-
  δόττουλος καί Σία, ταλαι—ώρη-
  σε τή δική μας γενηά.
  Γιά νά μην άτυχήσωμε ξανά,
  χρειάζεται έτταγρύπνηστ|.
  κλείου άπό Διεύθυνσιι 'Υγ.
  Προοτασ. Περιβάλλοντος, σχετ.
  (α) 'Υπ' άρ. Ε Ι 6)221)22.1.
  65 'Υγ. Δ)ξις ώς καί Γ.1)
  17831)10.12.71, περί τροποποι¬
  ήσεως αυτής. (β) Α Π.
  10087)10.9.74 ύμέτερον).
  Τα παραπάνω στοιχεία θά
  πρέπη νά βοηθήσουν πολύ τόν
  κ. Νομάρχη, γιατί φαίνεται
  τοΰ διέ<ρυγαν, άν καί τα #χει στούς φακέλλους τού. "Οπως έπίσης θά πρέπη νά τοΰ διέφυ γε καί τό άκόλουθο ϋγγραφο τοΰ Ύπουργείου Κοινωνικωσ 'Υτΐηρεσιών τής ιδίας Διευθύν¬ σεως. Άρ. Πρ. Γ4)525)10.3 75 σχετ. (α) Ή άπό 6.3.75 τηλεγραφι- κή όναφορά ζενοδοχειακής επι χειρήοεως Δ. Κακαβά καί Ι. Ψυχογίδη. (β) 'Υτι' αριθ. ΕΙβ)22ΐ)22. 1.65 Ύγ. Διάταξις «περί δκιθέ σεως λυμάτων και βιομηχανι- κών άποβλήτων», ώς αυτή ε¬ τροποποιήθη. Ση·μειώνομε δτι καί τα δύο ανωτέρω έγγραφα έ'χουν σάν θέμα την διαθέση λυμάτων τοΰ ξενοδοχείου «Κρέτα Μά¬ ρις» τό πρώτο καί Ν. Μεταξά Α.Ε (είναι τό ϊδιο) τό δεύτε- ρο. "Εχοντος λοιπόν αύτά ύη' δ φιν της ή Ύγειονομική Ύπη- ρεοία (ό κ. Νομίατρος δηλα- δή) καί λαμβάνοντας ύπ' ό¬ ψιν δτι ή περιοχή Χερσονήσου έχει χαρακτηρισθή! τ ο υ ρ ι- ο τ ι κ ή (πού αποτελεί πρόσθε το λόγο μή έκβολής άποβλή¬ των καί λυμάτων στή θάλασ¬ σα, ώς όρίζει τό Ύτιουργείο) εΐπε στόν μηχανικό τοϋ κ. Ν. Μεταξά κ. Παπαματθαιάκη — Συνέχεια στήν 6η Σελίδα 22 ΑΡΧ. Η ΣΤΑΦΙΔΑ ΣοΟ τό έλεγα έγώ Παπαληγούρα μου, δτι οί Κρητικοί δέν ξβχνοΰν... (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό Ί,Ληθιυός Ζοουπάς
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  9ον
  Άπό τίς πρώτες μέρες πού
  τόν γνώηισαν οί στουτηωτες, κα
  τ·άλσ.βαν πώι; είχον νά κάνουν
  μ' έναν πολύξερο καί πολυτα-
  ζιδεμέ·νο ανθρωττο· Εναν δξυπνο
  καί πολυμήχανο Όδυσσέα1 6-
  άΙ Κ'
  ναν ανθρωπο μ£ άνθρωτηάΙ Κ'
  εϊταν τέ-τσιος. άληθινά. Βίος
  καί Πολιτεία.
  Καταγόταν άπό 'να ψαροχώ-
  ρι τής Μακεδονίας. τό Κολυν-
  τρό, ηού άτιίχει τρείς ώρες μέ
  μΐτενζινόπλοιο άπό τή θεσσαλο
  νίκη. Τόν πατέρα τού τόν λέ-
  γαν Φώτη. Κ' ε!χ€ οτάνες γιδο
  πρόβατα κι άρκετό 6ιός, χι»ρά
  - φια, πρρβόλια. Γερολεβέντης.
  Άψηλός κι αύτός σάν κυπαρί<: οί. Κρατοθσε σπόρο άπό γερή μακεδονίτικη ράτοα. ΕΙχε μιά κόρη. την Κατερίνα, πού πέθα- νε πρίν λίγα χρόνια κατοχρον τιοοα, καί τρείς γιούς, τό Πάν νη. τό Γιώργη καί τόν Ξενοφάη τα. Πάντρεψε την Κατερίνα σπούδαοε τό Γιάννη γιατρό' κρ< τηοε τό Γιώργη, πού εϊταν τρ τος στή σειρά, μετά την Κατε ρίνα καί τό Γιάννη, καί τό οτερ νοποίΛι τού τόν Ξενοφίδντα νά ζήσουν στό χαιριό, νά πά ρουν στά χέρια τους μιά μέρ την περιουσία τού καί νά τή κοιηιαντάρουν αύτοι· νά παν τρευτοϋν, νά κάμουν γιούς κα Ουγατί·ρες κι αύτοι, νά προκό- ψουν καί ά περάσουνε ζωή χά ()ΐοάμενη. Μά δ\α σκέφτουν- ται οί ανθρωποι, κι αλλες οί βοιιλίς τοϋ θεοΰ! Πιάστηκε κάποτε μ' Εναν I- σχυρό Τοΰρκο τού χωρίου γιά |ίεγάο νι-περέοο. Κι άπό τότε οί ίίλλοι Τοΰρκοι στό Κολυν- τρό τόν βλεπαν μέ μιοό μάτι. "ίΐσποΐ) άναγκάστηχε νά ί,ερρι ζωθεϊ άπό τή γενέθλια γή τού. Πούλησε δοο κι δσο τα χωρά- φια τού, τα περιβόλω, τίς στά νες, πήρε τή φαμελιά τού καί κατηφόριοί· κατά τα μέρη τού "Ολύμπου. Ζιιτοΰοε 2να ξεκομέ νο άπό τον κάμπο χωριό, όρεινό μακριά άπό τα κεφαλοχώρια δ που βρίσκονταν Τοΰρκοι, γιά ν' άκουμπήσει καί νά ξαναρχί- οπ τή ζωή τού άπ' την άρχή. Τό 6ρήκε. Άνέβτΐκε ψηλά, στό Καταφύγι, τοϋ ήρεσε, στάθηκε ο' αύτό κι δπλωσε ρίζες νά στεριώσει καινοόργιο νοικοκυ- ριό. Άγόρασε γη, πρόβατα, γί- δια. Ρίζωοε' μά δέν πέραοε πο¬ λύς καιρόι; κι βχαοε τή γυναίκα τού. Τό χτύπημα εϊταν δυνατό, δέ·ν τό δυνάστηκε, άπογοητεύ- θηκε. Τό 'φερνε άπό 'δω, τό γύριζε άπό 'κεϊ, δέ μποροθσε ν ά τό διαοκεδάσει. Τοϋ 'ρθε οβΐ^ λάδα' νά παρατήοει, λέει, αύ τό τόν ΐίδικο καί μάταιο κόσμο, νά πάει στ' Άγιονόρος, νά 6ά- λει ράσο, νά καλογερέψει, νά περάσει ήσυχη την ϋπόλοιπη ζιοή τού. Κι άιι' έίπος. α.μ' έίρ- γο! Κάλεσε τόν τριτότοκο γιό τού, τό Γιώργη, πού θά' ταν τό τες έΌις 15 χ.οονών καί τού 'πρ άποφασιστικά: — "Ακουσε γιέ μου. Τόοα ποΑ πέθανεν ή μάνα πας, έγή δέ μπορώ νά μείνω πιά στό χω ριό. θά πάω καλόγερος, νά σώ σω την ψυχή μου. 'Εού σάν τί θές νά γίνεις; — ΤσοπάνοςΙ εϊταν ή απαν¬ τήση τοϋ Γιώργη. — "Αίντε, λοιπόν, μέ την εΰκή μου! Χαλάλι σοιι τα γιδο- ηρόβαταΙ τοΰ 'πε ό κύρης τού. Νά προκόψεις μπρέ παιδί μου, νά τα χιλιάσεις, νά παντρευ τεΐς, νά κάμεις γιούς. Μίοεψεν όγέρο — Φώτης στ' "Άγιονόρος, ίίψησε γένια καί μαλλιά, έίγινε καλόγερος. Κι ό Γιώργης δμεινε στό κατα¬ φύγι τοοπάνος, μέ την κάπα τού, μέ την άγκλίτσα τού, μέ την άηδονόλαλη φλογέρα τού. Φοροϋσε μάλλινα τσουράπια ώς τό γόνατο καί τσαρούχια ά- ττό γουρουνίσιο δέριμα. Κουμαν τάριζε τα γιδοπρόβατα, έφτια- νε τυρί, τα κούρευε, πούλαγε τό ικιλλί τους, πούλαγιε τό τυ¬ ρί τους, κέρδιζε λεφτά, τα βόλευε μιά χαρά. Καί λογάρια ζε οέ κάνα δυό χρόνια — ό θεός νά δώσεΐ — νά παντρευ- γο νερό νά ξεδιψάσει, μά δέν τό 'βαλε κάτω, δέν έ"χασε τό κουράγιο τού. "Εφτασε στό Λίσμπορο της Χαλκιδικής. Προχώρηοε στό μεταλλεϊο τοϋ Μάντεμ Λάκ- κου. Βρήκεν £ναν άρχοντόγε- ρο — τό γερο — Γιάννη Καλ- κουνη — πού τόν είχον οί Φραντζέζοι γιά άρχιεργάτη σ' ί!να τμημα τοϋ μεταλΛείου. Τα εϊπανε. Τοϋ αρεσε τσΰ γέροΐ) κεΐνος ό παίδαρος — σωστός δντρας — που μηοροθσε νά τπάνει στά χέ·ρια τού τόν κα- σιιά καί νά ξεκολώνει όλάκερο ψελόνι άπί> μετάλλευμα μέ
  δυό τρείς καομαδιές. Τόν πϊίρε
  στή δουλειά. Τόν έθολε στήν
  άρχή ύρύχτη στό τμήμα 323.
  Δουλευε μέ την ψυχή τού ό
  Ζορμπάς. Τόν άγάπησε πολύ
  ό γε·ρο — Καλκούνης· κι έπει-
  δή εϊξερε άπό αλογα, τόν ττη-
  ρε άπό τή θέση αυτή, καί τόν
  ίίβαλε στούς σταύλους τοϋ με-
  ταλλείου νά φροντίζει τ' βλο-
  γα πού τα 'ζευαν σέ κάρρα
  καί μετάφεραν τό μετάλλειμα
  στό Στρατόνι, δπου φορτωνό-
  ταν σέ καράδια. Δέν υπήρχαν
  τότε ντεκοβί στό Μάντεμ
  Λάκκου γιά τίς μεταφορές κ
  ή δουλειά γινόταν μέ κάρρα
  τής έταιρίας.
  "Ετοι ό νεαρός Ζορμπάς ά-
  πό όρόχτης έίγινε οταυλίτη^
  στό μεταλλεϊο. "Εριχνε τάί
  οτρο στ' άλογα, τα ξύστριζε:
  τα πότιζε, τούς £κανε γΐατρο
  σόφια σάν άρρωσταϊναν, τα κο
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  )_.ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΤΑ<ΡΕ»Α ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρκετες 1>ορές είχαμε ζητή
  σει μέσω τοΰ Τύττου, άττό την
  ΕΘΕΚ νά μάς ττληροφορηση
  σχετικά μέ διάφορο θέματα τα
  όττοΐα σχετίζονταν μέ την λει-
  τουργία της κσί είδικά μέ τό
  άνέβασμα τοϋ εργου «Ή θυ-
  σία τοΰ Ά6ραάμ», κατά τό ττε
  ρυσινό καλοκαίρι.
  Δκο-τυχώς ή ΕΘΕΚ δέν μας
  άπάντησε ποτέ. "Ετσι κατά
  την πρόσψατη συνέντειιξη Τύ-
  που, στό Δημοφχεΐο, μέ την εΰ
  καιρία τού άνεβάσματος τού
  «Έρωτόκριτου», βρήκαμε την
  εΰκσιρία νά ύποβάλλωμε μερι-
  κά σχετικά έρωτήματα.
  Όπως μάς πληροφόρησαν οί
  ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΑ ΤΟ ΠΕΡΥΣΙΜΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
  λίγωνε καί τούς δριχνε σάισμα { παρ,«άμενοι γιά λογαριασμό
  ... · __/ _ _. . _. ...
  γιά νά μην πουντιάσουν στίς
  κρϋες ύχτες τοΰ χειμώνα.
  "Ομως ή δουλειά αυτή δέν
  τόν τραβοΰσε. Δέν τοϋ δρεσε
  νά κάνει τή νταντά, δπως 6-
  λεγε, στ' αλογα. Καλλίτερα νά
  χώνεται στίς γαλαρίες. Νά δου
  λεύει τόν καομά, νά φτυαρίζει
  νιετάλλενα, νά μαστορεύει ξυ-
  λο&εσιές, νά βάζει (|>ουρνέλα.
  Χίλιες φορές καλλίτερα ή άγ-
  κοϋσα τής γαλαρίας, παρά ή
  6ρωια τοϋ σταύλου. Κατάφε-
  ρε τό γερο — Καλκούνη καί
  τόν πήρε άπό τούς σταύλους.
  Τόν εΌιξε στίς γαλαρίες. Πέ-
  ρασε καί ξαναπέρασε άπόλες
  τίς δοολεεές τοΰ μεταλλείου.
  ζυλοοέτης. μιναδό-
  τής Έταιρίας Θεάτρου Κρήτης
  κ.κ. Κοπιδάκης καί Κληρονόμος,
  οί όποϊοι σέ λίγες μόνον έρω¬
  τήσεις μπόρεσαν νά άπαντή-
  σουν, τό Συμβούλιο θά μάς α¬
  παντήση πληρέστερα.... έν και
  ρώ.
  Οί βασικώτερες έρωτήσεις
  πού ΰποβάλλαμε ήσαν οί έ-
  1) Άν είναι άλήθεια ή δχι
  λών τής διοικήσεως τής Ε.
  ΘΕ.Κ. οϋτε άπό τούς παριστά-
  μενους ήθοποιούς μάς άπάντη-
  σαν, πλήν τοΰ κ. Χρήστου Πό
  λίτη που εΤπε δτι πήρε 120
  χιλιάδες κάνοντας συγχρόνως
  μέ την άμοιβή αυτή προσφο-
  ρά στήν Ιδέα τοΰ Κρητικού
  Θεάτρου. Όταν τόν ρωτήσαμε
  νά μάς δικαιολογήση τόν ίσχυ
  ρισμό τού, εΐπε δτι πληρώνε-
  ται γιά 4 μήνες (άπό τότε
  πού έ'κλεισε συμβόλαιο) διότι
  διαφορετικά θά δουλευε στό
  Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ¬
  λάδος
  Φυσικά τόν ρωτήσαμε μέ τ!
  μισθό, καί μάς εΐπε 25 χιλιά¬
  δες μηνιαίως. "Αρα δπως τοΰ
  άπαντήσαμε, χωρίς νά πάρωμε
  δική τού ανταπαντήση, παίρ-
  νει τα ϊδια λεφτά γιατί 4 ε¬
  πί 25 κάνει μόνο 100 χιλ.
  καί έπομένως ποΰ είναι ή προ
  σφορά;
  Ό σκηνοθέτης τού εργου κ
  Χριστοδουλάκης, ό οποίος είνα
  δγνωστος στούς καλλιτεχνι
  κούς κύκλους τής Ελλάδος, ά
  )
  ήβα ή χ |
  δτι τό άνέβασμα τής «Θυσίας ] ναγκάστηκε σέ ερωτήση μσς
  τού Άθραάμ» χρηματοδότησε νά μάς απαντήση ότι όντως
  ή χούντα τού Ίωαννίδη μέ πό εϊν0£· άνηψιός τοΰ Μινωτή, δέν
  ρος. διαλεχτής στό μετάλλεμα.
  Έμαθε δλες τίς δουλειές. Καί
  σιγά σιγά άπόχτησε μ€γάλη έ-
  μπειοία στήν άνίχνευση των
  μετάλλων. "Εγινε, μ' δλη την
  άγραΐ'ιματοσύνη τού καί μέ μο-
  'αδικά δπα την έζυπνάδα
  τού καί τό σίγουρο αίσθητήριό
  τού, £νας τέλειος έμπειρικός
  όριιχτολόγος, πού 'βαζε κάτω
  καί πολλούς φραγκοφορεμέ-
  νοιις έπιστήμονες' άκόιιιη καί
  τούς Φραντζέζους όρυχτολό-
  γους. "Επιανε την πέτρα στά
  χέρια τού, την κοιτοϋσε καλά
  καλά. την πασπάτευε καί σοΰ
  'Χεγε τα συστατικά της: τόσο
  μολϋβι. τόσο τσίγκο, τόσο
  Ιΐι. Γύριζρ μ' ίνα οχρυρί οτό
  χέοι στά βουνολάκια τοϋ Μάν-
  τβμ Λάκκου, χτυποϋσε μ' αϋ-
  τό τό χώμα καί την πέτρα κ'
  ,ί^ τί ίτπάρχεΐ άπό κάτω,
  στά οΥιλάχνα τής γήζ. "Βμαθε
  τεϊ, νά μπεϊ καί μιά γυναίκα
  οτό οπιτικό τους. Μά δέν τό
  Τόν βρήκαν άσκημες
  κι αυτόν περκκάσεις. 'Έττεσε
  χολέρα στά ζωντανά, ψόψ-ησαν
  τα γιδοπρόβατα, ίίμεινε χωρίς
  πράμα στους δρόμους. "Εκανε
  τόν ζυλ,οκόπο γιά νά τα φέρει
  βόλτα. Στενοπερνοϋσε. Κι δλο
  στό μυαλό τού στριφογύριζεν
  ή ίδέα νά πάρει τα μάτια τού
  καί νά φύγ6ΐ, νά πάει άλλοΰ
  νά φτιάζει τή ζωή τού, στό
  Πέρα Καταφύγι πού 'ταν κε-
  φαλοχώρι, στό Λπωχώρι πού
  'ταν κοντά στή θάλασσα — δ¬
  που θά μποροϋσε νά σταθφ
  καί νά δουλέψει γιά νά ζήσει.
  Πάνω σέ τούτη την έγνοια
  τού θυμηθηκε καί τό Μάντεμ
  Λάκκου. Είχεν άκουστά πώς έ-
  κεϊ, κατά τ' Άγιονορος, ύηήρ-
  χε ί!να μεταλεΐο πού 'χε πο¬
  λύ ψωμί γιά την άργατιά. "Ε-
  βγαζε σιδερσπυρίτη, μολΰβι,
  τοίγκο, άσήμι· καί τό 'χε, λέει
  στά χέρια της μιά γαλλίκή έ-
  ταιρία, πού πλέρωνε γερό με-
  ρόκαμα. "Αν πήγαινε κατά
  'κεΐ θά μιποροΰσε νά φτιάξει
  τή ζωή τού, νά χσρτάοει φω-
  μάκι, νά δουλέψει κάιμποσα
  χρόνια, νά κάνει κομπόδειμα,
  νά παντρευτεϊ, νά μΐπεϊ στοϋ
  θεοϋ τή στράτα. Κοντά εϊταν
  καί τ' Άγιονόρος γιά νά βλέ-
  πει πότε οπότε καί τόν κύρη
  τού ποό καλογέρευε. Τ' άπο-
  φάσισε. Γιόμωσε τό ταγάρι τού
  μέ λίγες θροφές, τό 'κοψε
  στόν ώμο καί πήρε τό μακρυ-
  νό δπόμο γιά τό Μάντεμ Λάκ¬
  κου. Πεζοηόρησε πολύ, κουρά
  στη·κε πολύ. αδειασε τό ταγά¬
  ρι τού, χτύπιισε ζένες πόρτες
  γιά νά τοΰ δώσουν ί;να κοιμμά
  π ψωμί νά ξεπεινάσει καί λί-
  ν' άνοίγει καί γαλαρίες. Κι ό
  σόν 300 ή' 700 χιλιάδων.
  Ή απαντήση ήταν ότι όν¬
  τως τούς χρηματοδότησϊ μέ
  700 χιλιάδες.
  2) "Αν τούς συμπλήρωσε τή
  χρηματοδότηση ό Όμιλος Βαρ
  δινογιάννη μέ ποσόν 150 χιλι¬
  άδες.
  Ή απαντήση ήταν ότι τούς
  χρηματοδότησε μέ 300 χιλιά¬
  δες.
  3) "Αν είναι άλήθεια <{ 8- χι δτι ό Άλέξης Μινωτής πήρε άμοιβή 300 χιλιάδων δρα- χμών, ένώ αλλοι Κρήτες ήθο- ποιοί μέ μεγαλλίτερη μάλιστα προσψορά, είδικά στό Κρητικό ©έατρο (οπι^ς ό Μάνος Κατρά κης καί ή Τιτίκα Νικηφορά¬ κη) άποκλειστήκανε ένώ προ- σφερθήκανε δωρεάν; Σ' αυτή την ερωτήση δέν ά· πάντησαν 4) "Αν είναι άλήθεια ή' Βχι ότι έδωσαν την πρεμιέρα τού εργου στίς 15 Αύγούστου, ή- μέρα τού Κυπριακοΰ πραξικο¬ πήματος, ή όποία σημείωσε πλήρη άποτυχία στό Φρούριο Φιρκά των Χανίων, καί δτι έ'τταιξαν, ενώπιον κενών καθι- σμάτων; Έδώ παραδέχτηκαν, φυσικά, ότι έ'καναν την πρεμιέρα χιορίς νά δικαιολογήσουν γιατί δέν την άνέβαλαν, ένώ πολλές καλ λιτεχνικές έκδηλώσεις εΤχαν μα ταιωβεϊ. Πρέπει νά σημειωθή ότι ό κ. Κοπιδάκης προσπάθησε νά δικαιολογήση τή χρηματοδότη¬ ση τής ΕΘΕΚ άπό την χούντα άλλά φυσικά ή δικαιολογία τού, ήταν γιά μάς τουλάχι στον, άνεπαρκής. Είδικά τώρα γιά τίς φετει- νές παραστάσεις, ρωτήσαμε νά μάθωμε μήπως οί άστρονο- μικές άμοιβές γιά μέρος φυσι κά των καλλιτεχνών, Ισχύουν πάλι, άλλά ουδείς έκ των με- μάς άπάντησε δμως αν παίρ· νει τόν Ί'διο άστρονομικό μι σθό πού πήοε κι οθεΐος το τό περυσινό καλοκαίρι. 'Εδώ πρέπει νά σημειωθή & τι ό κ Μινωτής, φημολογεϊται ότι πήρε πολλές χιλιάδες πε· ρισσότερο άπό τίς 300, ρωτήσαμε εμείς. Όσο γιά τόν έξ Άμερικήι σκηνοθέτη, πρέπει νά προσθι σωμε άκόμη ότι δταν τόν ρω¬ τήσαμε άν θέλησε νά έπιβλη θή σκηνοθετικά στόν Νίκο Χα- τζίσκο, μάς άπάντησε κάπως στρεψόδικα, δτι πιστεύει στή συνεργασία ήθοποιοΰ κα! σκη ιοθέτη. Δέν γνωρίζομε την καλλιτε- χνική άξία τοϋ κ. Χριστοδου¬ λάκη. Γνωρίζομε δμως ότι ΰ- πάρχουν μεγαλλιτέρου κύρους καί περισσότερο έγνωσμένης άξίας όπωσδήποτε δέ καί με¬ γαλλίτερη σχέση έχοντες μέ τό Κρητικό Θέατρο σκηνοθέ- τες, οί όποϊοι μποροΰσαν νά άνεδάσουν τόν «'Ερωτόκριτο», άλλά οί όποΐοι 6έ6αια δέν εί¬ ναι δχι άνηψιοί, άλλά οΰτε φίλοι προσκείμενοι μέ τόν κ. Μινωτή. Πρέπει έπίσης νά σημειώσω με ότι δταν άπό τόν παριστα μενο Δήμαρχο κ. Καρέλλη δε- χτήκαμε την παρατήρηση δτι κάνομε πολλές έρωτήσεις τού ύπενθυμίσαμε την παλιά τού δημοσιογραφική ΐδιότητα καί τού ίπτογραμμίσαμε δτι τώρα τουλάχιστον εϊμαστε άπόλυτα έλεύθεροι νά ρωτάμε τα πάντα. "Οπως τού θυμίσαμε άκό¬ μη ότι στήν πόλη τίκ οποίας είναι Δήμαρχος, οί καλλιτεχνι κές έκδηλώσεις δέν άρχισαν άπό την ΕΘΕΚ, άλλά πολύ πά λιότερα, δταν ή ΕΘΕΚ — δη- μιούργημα τής χουντικής έπο- χής — δέν ύπήρχε οϋτε στά χαρτιά. Περιμένομε έν πάση περι¬ πτώσει άπό την ΕΘΕΚ νά μάς απαντήση στά έρωτήματά μας καί κυρίως στά εξής: 1) Γιατί άγνόησε Κρήτες ή¬ θοποιούς τού κύρους ενός Μά- νου Κατράκη πού προσεφέρθη κε μάλιστα δωρεάν; καί γιατί; ε* Ό διάλογος μοιρών. Λέει ό ένας: 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 ΚΟΥΙ ΚΟΥΙ έ'γ.νε σέ γνωστό ξενυχτάδ.κο των Τρ.ών Κα>
  πολύ. Τόν διαβάζουν
  κες άκόμη καί παπάδες.
  Καί άπαντα ό άλλος^ δ(α6άζουν δλοι
  _ Συμφωνω στ, τωρα το ^
  καί κυ-
  τον...
  2) Πόσα χρήματα πήρε
  Άλέξης Μινωτής.
  3) Πόσα πήραν φέτος
  καλλιτέχνες καί κυρίως ό σκη
  νθθέτης άνηψιός τού κ. ΜινΜ-
  τή.
  4) Ποιοί είναι οί. άπό της
  ιδρύσεως της, χορηγοί τη
  καί πόσα, γενικά, χρήματα 'ί
  χει ξοδέψει σέ άμοιβές καλλι
  τεχνών μέχρι σήμερα.
  5) Τ! εΐσπράξεις έ'χει κάνε
  άπό συμμετοχή κοινοΰ στι
  κατά καιρούς έκδηλώσεις της
  Μέ την εύκαιρία ΰπενθυμίζο
  με δτι οί ΰπεύθυνοι τής ΕΘΕΚ
  πληροφοροΰν λανθασμένα καί
  άναληθώς τό κοινό δτι γιά
  ττρώτη φορά άνεβαίνουν έ'ργα
  στά "Ενετικά Κάστρα τής Κρή
  της·
  Άντίθετα, πολλές φορες έ-
  ρασιτεχνικο! καί έπαγγελματι-
  κοί θίασοι ϊχονν άνεβάσει,
  έ'ργα στό 'Ενετικό Κόυλε τού
  Ηρακλείου.
  Σ' ϊνα έρασιτεχνικό μάλι¬
  στα θίασο ε"παιξε καί ό νυν
  πρωταγωνιστής Χρήστος Πολί¬
  της.
  Άνεξάρτητα πάντως άπό τα
  παραπάνω, εύχόμαστε στήν
  ΕΘΕΚ κα! στό Θίασό της κά-
  θε έπιτυχία στό άνέβασμα τού
  «'Ερωτόκριτου», πού θά άπο-
  λαύση τό κοινό τού "Ηρακλεί¬
  ου άπό 10 Εως 17 Αύγούστου
  στό Θέατρο τοϋ «Κόυλε».
  Καλοσωρίζομε δλους τούς
  ήθοποιούς, κα! στό πρόσωπο
  τοΰ πιό άξιόλογου καί μόνου
  γνωστοΰ σ' έμάς Νίκου Χατζί-
  σκου, τούς ύποδεχόμαστε μέ
  χαρά άλλά καί διαθέση καλο-
  προαίρετης κριτικής στό πρα·
  γματικά δύσκολο ίργο τους.
  μ·χ·
  · ■**-
  . Όταν
  Στήν
  κλε,ου,
  Θεατρου
  χ,σε να
  άΐο
  έ δημοσ.ογράφος, δρ
  Καί ήταν τόσο έντο.
  μά·
  καί
  άψοϋ
  / θά μάθουν ττολλα μερ,κοί...
  νά έννοοϋσε μέ τό λογοπαίγν,ο δτ., ύ-άρχουν
  κενά ϊυναδΓλψων τού, στό άνί6ασμα τοθ «Έροοτοκρ,του*;
  Αύτό θά τό δοΰμε στίς 10 Αύγούστου.
  Η ΠΡΟΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
  «, Στήν ϊδ.α συνέντευξη Τύπου, ό δ.ευθυντης μας Ικανε
  πραογματικά ττολλές έρωτήσε.ς γ,ά τα φημολογουμενα σκαν
  δαλάκ,α γυρω άπό την ΕΘΕΚ κατα το ττερισυνό άνέδασμα
  εργου «Ή θυσία τού
  ύ έ
  Τοσες πολλές, που
  .υϋ εργου «Ή θυσία τού ρμ
  σχεδόν ροχτούσε συνέχε.α μόνον αύτός. Κα. παρ.στάμενος
  δάσκαλος ττού κάνε. τώρα τόν άρχ.σνντακτη σε καθημερι-
  νή εφημερίδα ό οποίος Φυσ.κά, δέν μπόρεσε ν ανοίξη το
  στόμα τού, έ'βγαλε τα... δημοσ.ογραΦ.κά τού άττοθημενα
  την έπαύριο γράφοντας στό σχετικό ρεπορτάζ ίνα καλαμ·
  παύρ. ττοϋ θά μτΓοροΰσε ϊσως νά εΐχε τό γοϋστο τού, σν
  τό έβαζε στή στήλη των «άνάποδων» ή σε καποια παρό-
  μοια στήλη. ,
  — Στή δημοσιογραφία, δλέπετε, δεν είναι μονο νά ξέ-
  ρης νά βάλης, άλλά νά ξέρης καί ποΰ θά τό... 6άλης.
  Αύτη ήταν ή γνώμη τοΰ... βαλομένου δικου μας διευθυν-
  Καί ένας άπό τόν κύκλο που την άκουσε συμπλήρωσε:
  __ "Αν σκάμπαζε ό 6άλων διευθυντής τής περΐ ου 6 λό-
  γος εφημερίδας άπό δημοσιογραφική τεχνική όπωσδήποτε
  την άλλη μερά, θά έδινε στόν δάσκαλο - άρχισυντάκτη
  τού, τουλάχιστον τό ίνα... Παττουτσάκη τού στό χέρι!
  Μεγάλο σκολειό, μά τόν... Μίνωα, ή δημοσιογραφία δά-
  σκαλε, άλλά θέλει καί μεγάλους δασκάλους.
  • «Μαινόμενο ταΰρο», χαραχτήρισε ό Δήμαρχος κ. Καρέλ-
  λης τόν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βαγγέλη Παπαδάκη.
  Δέν πιστεύομε δμως νά τόν φοβάται τόσο πολύ καί νά
  τόν θεωρεΐ και σάν «ταύρο έν ύαλοποολείφ».
  Καί δμως, τα ττοτήρια πού σερδίρονται οί πορτοκαλάδες
  στίς δεξιώσεις τού Δήμου, είναι, κατ' έντολή τοθ κ. Δη·
  μάρχου.... ττλαστικά!
  Ό φόβος, φαίνεται, φυλάει τα έρημα...
  Την πρώτη «τιιμητΐκή φρουρά» στό νιοσκαιμένο τάφο τού Νίκου Καζαντζάκη, άποτελέ
  σανε τα 8 αύτά Κρητικόπουλα— τα 8 «θραοάκια» — τής φω τογρα<ρίας, πού σήμερα είναι πιά μεγάλοι ίίνδρες. Πιστεύομε δτι ή παλιότερη π[>ότασή μας γιά ϋνα Διεθνές Φιλολογικό Μνημόουνο, μέ
  την εύκαιρία των 20 χρόνων άπό τοϋ θανάτου τού, θά γίνη τώρα άποδεχτή.
  • Καί κάτι σχετικό:
  Ή συνεδρίασι τοΰ Δημοτικοΰ Συμδουλίου, ττού θά συζη¬
  τηθή τό θέμα τού Δημοτικοΰ Μεγαρον, γυρω άττό την ένοι-
  κίαση σέ ίδιώτες ττού θά τό κάνουν έντευκτήριο δπου θά
  τταίζονται χαρτιά, προδλέπεται τόσο θυελλώδης, ώστε άν
  δέν μοιάζει μέ... ταυρομαχία, θά ττλησιάζη τουλάχιστον τα
  ταυροκαθάψια!. . .
  Κ α! κάποιος πού τ' άκουσε, εΐττε:
  Χρειάζονται καί θέματα
  ττοΰ νά ξυπνοΰν τα αϊματα.
  ε· Ό διάλογος έγινε στό γραφεΐο τοϋ κ. Πταισματοδίκη
  — Άνακριτή, ό οποίος άνακρίνει ταχτικά τόν διευθυντή
  μας, γιά τίς ύττοβαλλόμενες εναντίον τού μηνύσεις.
  — Άργήσατε κ. Χαρή καί έΌτειλα τή δικογραφία πίσω
  — "Ελλειττα κ. Άνακριτά, έκτός Ηρακλείου. Δέν θά
  μττοροθσε νά γίνη μιά παραχωρήση γιά μιά μερά;
  — Δυστυχώς δχι.
  — Νομίζω ότι στούς... καλούς ττελάτες, γίνεται καί καμ¬
  μιά εΰκολία.
  Καί ό μέν διάλογος έγινε, άλλά ή εύκολία δχι.
  Κρηΐικά ΝάκΑια
  ΟΙ ΔΥΟ ΕΦΙΑΛΤΕΕ
  Τοΰ κ. Γ. Παρασύρη
  γερο
  ρωνε.
  Καλκούνης τόν καμά-
  (Συνεχίζεται)
  ΑΛΚΗΣ
  Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος — Ούρολόγος
  Δι>.
  Παινετηστΐϊΐιίου ΙΝΝ8-
  τέως 'Επιμελητής τοΰ
  δΤ. Ν. ΗΟ5ΡΙΤΑΙ. Δυτικίίς
  Γερμανίας, ασχοληθείς καί είς
  την Ούρολογίαν Παίδων.
  Έγκατασταθείς μονίμως είς
  'ΙΙράκλιειον δέχεται είς τό Ί-
  ατ'ΐείον χου, Πάροδος Λασιθί-
  ου 5 (Βαλώέ Τζαιμί) τηλέφωνο
  222—068 καί είς Κλινικήν
  <Εύαγγ€λισμός» τηλ. 282—000. — — — — τ — — ■. -^ -» Τ -_- ~_ _- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^~ ^ ^ ^ ν ν — — — ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΜ©ΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ' ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 * ********* ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΚΟ2 ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΛΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είχον γί- νει έφιάλτες στν Κύρ Λευτέ¬ ρη: Ή Άμερική, μέ τίς Βά- σεις καί τούς κινδύνους πού κουβάλησε στό νησί, καί ή γυ ναίκα τού ή Αγγελική, μέ τίς φωνάρες κσί τίς ίδιοτροπίες της. Την πρώτη την κουβάλησαν οί μεγάλοι μας γιά καλό. Πή- γαν δηλαδή γιά μαλλί καί θά βγή ό λαός κουρεμένος. Μόνο κουρεμένος; Την δεύτερη άνάθεμα την ί»ρα καί την στιγμή. Την εΤδε κοπέλι ά τότε, δμορφη ήταν, χαμηλοβλεποΰσα ήταν, πλού- σια ήταν, κορμί χυτή λαμπά- δο, εΤχε χίλιες χάρες, εΐχε τα πάντα, όπως τοϋλεγε καί ό Άφεντόκωστας ό προξενητής, Θεός σχωρέστον κατά τα ϊργα τού, καί εΐπε τό Νβί. Στήν άρχή, δλα μέλι γάλα: Λευτέρη μου καί Λευτεράκι μου. Βλέπου παιδί μου. Τρώε καλά Λευτέρη μου. Άγκαλιές τού Λευτέρη, χάδια τού Λευτέ¬ ρη καί όίλλα. Πέρασε δμως όκαιρός, ήρ- θε ή μερά τοΰ γάμου, ήρθε κό- σμος πολύς, μέ τα κανίσκια, μπήκε ήκουλούρα στήν έκκλη σία, ίφαγαν, ήπιαν (στήν ύ- γειά των αϊτιων), χόρεψαν, νύ σταξαν τα ξημερώματα καί σκόρπισαν. Την πρώτη βραδυά πολύ καλά πέρασε τό ζευγάρι, κ ι δς λέν πώς ή καλή μερά άπ' τό πρωΐ φαίνεται. Τή δεύτερη λέει ή "Αγγελι¬ κή: — Εδά Λευτέρη πρέπει νά βάλωμε νερό στό κρασί μας γιά νά στέσωμε «πίτι. Τέρμα τα πολλά ϊξοδα κι ό κύρης μου ετσά τσήκαμε ■»»( πίριθϋ σίες απού θωρείς. Άπό τότε μιά — μιά οί χί λιες χάρες μάδησαν κα! στίς θέσεις τους φύτρωσαν χίλιες ίδιοτροπίες. Στά χείλη σου νά μή βάνης πιοτό τοϋλεγε, ετσά επ ι νέ καί ό Γερακαντώ- νης καί τοΰρθε ή συμφόρεση. Μουδέ καπνό νά μην πίνης, σάν τή καμινάδα είναι οί φλεμό- νοι σου. ,Εγώ κατέχω πού σέ γροικώ νά βρυχανίζης τή νύ- χτα. Μή τονα, μή τάλλο, χαραμί στηκε ή ζωή τοϋ κύρ Λευτέρη. ********* Πήγε κι αύτός γιά μαλλί.... ΕΤχαν ερθει τα έγγόνια τού άπ' τή χώρα (έκεΐ εΐχε παντρέ ψει τόν μοναδικό γυιό τού) καί τόν παρακαλούσαν νά πά νέ στό μετόχι γιά νά κόψουν σταφύλια. Πήραν λοιπόν νερό, κανόνισε ό κύρ Λευτέρης καί γιά λίγο κρασάκι, σαμάρωσαν τό μουλάρι, άνέβηκαν κι τρείς καί ξεκίνησαν. οί — "Εχε τσ' άμέντες σου στά κοπέλια ποιράγγειλε ό τύραν- νος ήγυναΐκα. Στό δρόμο τα παιδία ρωτοΰ σαν πότε γιά τ' δνα πότ» γιά τ' αλλο ΰσπου μιά στιγμή τό άγοράκι ρώτησε: — ΠβττποΟ άλήθϊΐα δτβν γίνη πόλεμος ή Κρήτη θά 6ου- λιάξη; Ποπτποΰ έγώ ξέροα μπά ΜΒΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τό Διχηγορικβν φέΐον τοΰ κ. ΦΟΙΒΟΥ ΙΑΑΚΚΙ-Η μετεφέρ¬ θη 6ΐς την οίον Αβέ¬ ρωφ 11, β' £ροφβ$, τηλ. 223.276. νιο, έσύ ξέρεις; — Μή φοβάστε παιδία μου, εΤπε. Τίποτα δέ γίνεται, κι ϊνα πικρό χαμόγελο ανθισε κάτω άπό τα σταχτυά μουστάκια τού. Κι δμως κι αύτός σκεψτό ταν: τί θά γίνη; Ποίος κατέ- χει τοΰτανε τα κοπέλια ήντα τα περιμένει. Χίλιες μαΰρες σκέψεις πέρασαν άπ' τό μυαλό τού, ΰσπου εφτασαν στό μετό χι. τΗταν πάνω σ' ε'να ΰψωμα. Μπροστά στά μάτια τους ά- πλώνονταν άπέραντο χαλί ή κοιλάδα μέ τ' άμπέλια καί τίς έλιές. Έδώ κι έκεΐ φαί- νονταν χωρία καί στό βάθος τό Ήράκλειο μέ τή θάλασσα. Τα παιδία έ'κοψαν άπό ϊνα σταφύλι κα! τότρωγαν. Ό κύρ Λευτέρης σκεφτόταν τίς όμορφιές τής Κρήτης, τή ζων- τάνια των παιδιών, φανταζό ταν τή καταστροφή καί πονοΰ σε ή ψυχή τού. "Εβγαλε τό φλασκάκι άπ' τή «δούργια» {(- πιε, ξανάπιε. Σέ μιά στιγμή ακουσε θόρυδο, βροντές ήταν; Κανονιές ήταν; ό κόσμος χα- λοΰσε; Στράφηκε πρός τό βορρια κα! εΤδε: Γύρω — γύρω εΤχβν ζώσει την Κρήτη κοπτνοί καί φλό- γες. 'Εκρήξίις καινούργιες ά- κούγονταν. — Καίγονται οί Βάσεις, άχού στηκαν κάτι φωνές. Πυκνά συν νεφα καπνών σέ σχήμα μανι- ταριών άνέβαινοιν στόν οϋρα- νό. Τα βουνά ελυωναν! Οί φλό- γες πλησίαζαν. Τα παιδία κα- θόταν βίπλα τού ήρεμα κα! τουλεγαν: — Έσύ φταίς παππου δχι εμείς, εμείς δέν ξέρομε. Ξαφνικά καί ένώ οί φλό- γες ττλησίαζαν, οί ανθρω· ποι οΰρλιαζαν καί παρα· *» Η ττρώτη έπιστολή πού έλαβα ήταν άπό τό γαμπρο τού Νομάρχη Ηρακλείου. Τόν εύχαριστώ πού μοΰ έκανε οώτή τή τιμή, γιατϊ άττ' δ,τι μαθαίνω (άπό στελέχη τού ΠΑ.ΣΟ. Κ.) καί άξιόλογος άνθρωπος είναι, άλλά καί, στό κάτω - κάτω, γαμπρός έττί θυγατρί, ενός Νομάρχη. Τώρα βεβαία δν ό πεθερός διώκεται άπό τόν Είσαγγε- λέα, αύτά είναι άλλο καπέλλο ή μάλλον άλλη... κορώνα καλοΰσαν τό Θεό νά τούς σώση, εΐδε ό κύρ Λευτέ¬ ρης τόν παπποΰ τού μέ τόν πατέρα τού, Θεός σχωρέσει τους, νά πλησιάζουν θυμωμέ- νοι. — Άφέντη μου βοήθησέ με, παπποϋ μου βοηθεία, λυπή- σου με!.... Μά αύτοι τίποτα πέρασαν δίπλα τού τόν κοίτα- ξαν περιφρονητικά κι άπομα- κρύνθηκαν. — Τουλάχιστο τα κοπέλια ά- φέντη μου, τα κοπέλια παπ¬ ποΰ μου. Είναι αίμα σας. Κ ι άντί απαντήση τοϋδωσαν άπό μιά μούτζα καί χάθηκαν μέσα στούς καπνούς. — Τα κοπέλια άφέντη, φώνο- ξε πιό δυνατά τώρα. Παναγία μου στά κοπέλια. — Παππού, παπποΰ τί ε- χεις; Ξύπνα... "Ενοιωσε νά τόν σκουντοϋν τα παιδία. Τότε κα τάλαβε πώς δλα ήταν ϊνα κα- κό δνειρο, ϊνας έφιάλτης. Άνασηκώθηκε. Στό μέρος πού ήταν οί φλόγες κι οί κα- πνοί μόνο δυό —τρία έργοστά σία κάπνιζον. "Ολα ήτοτν ψέμ- μοτα. Μιά αγρια χβρά τόν κυρίεψε. Κι ό'μως τό δνειρο τοθ γινε μάθημα: Κι αν γίνει ϊ- τσι; κάτι πρέπει νά κάνη κι αύτός καί δλοι. Νά φύγουν*· οί ξένοι ψιθύρι- σε. Τα έγγόνιοΐ τού ττού δέν οίκουσαν καλά τόν ρώτησαν: — Νά φυγουμε πό——οθ. Ναί γιατί θά μαλώνη ή γιαγιά, εί- νβι βράδυ. — ©ό μαλώνη παιδία μου; "Ε, δχι, έγώ θά τή μαλώσω σήμερα. Κοχιρός εΤναι μπλιό: Γυναίκα καί Άμερική σάν πάρεις άπό φόβο, χειροτερές τή θέση σου, νά ζής δέν ϊχεις Εΐπε, καί σηκώθηκε.... Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ • Ό κ. Νίκος Μεταξάς, χάριν τού όποίου θά καθήση στό σκαμνί ό κ. Νομάρχης, ήταν φίλος τής διχτατορίας, μιά, πού έχτός των άλλων, πήρε καί τό μεγαλλίτερο δάνειο πού δόθηκε στό Νομό Ηρακλείου. Αΰτά ελεγε περίπου ένας συμπολίτης. Καί κάποιος άπό τή συντροφιά συμπλήρωσε: Μεταξάς λέγεται, μποροΰσε να μην είναι φίλος της διχτατορίας; Καί Ινας τρίτος ττού πααρκολουθοΰσε, πρόστεσε: ., — Ευτ^χώς δμως πού ύπήρχε καί ό άλλος Μεταξάς, πο· λυ φιλος της Δικαιοσύνης. Όπως τα ράσα δέν κάνουν τόν παπά, έτσι καί τό δνομσ δεν κανει τόν άνθρωπο. 'ΤΙ' • Γνωστός παράγοντας τού Ηρακλείου πού έχει άσχολη- »ε. και πληρώσε, άρκετά την ίδέα τού άθλητ.σμοθ, μοθ εΐ· πε, ενα ώραιο. — Νά ξέρης δτι τό λεπτό σημεΐο στόν Άθλητισμό, είναι το γράμμα βήτα. Όσο ΰπάρχει μέσα στή λέξη, δλο πδνε καλα. Οταν φύγει δμως, άντιλαμβάνεσαι τί γίνεται. Και έπειδή έχει φύγει πολλές φορές ιδίως τα τελευταία χρόνια, πρέπει νά φροντήσωμε νά τό ξαναττροσθέσωμε και να το στερεώσωμε καλά. Όσοι άγαποΰν λοιπόν τόν Άθλητισμό ιτροσοχή στ5 γράμμα θητα. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ σιήν ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΪ -ΙλΦΗΜΙΧΕΙΧ ΧΑΪ "ΒΛΗθΕΙΒ,, Άπβιΐθύνοσθο ρισ«ικ6 γραφοΐο ΒΕΛΙΓΡΒΒΗΣ '
  4ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ.975
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΕΑΙΔΑ 3
  Τό μεγάλο θέμα των Βάσεων
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΠΛΑΪ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Οί πρόοωατες έξεήΐξεις νιάτις βάοεις κοίτό σχέδιο
  της άυτιμετώπιοης τοθ ιιεγοηου προβήπματος
  ΤΙ ΕΙΠΕ
  κ. Κ. ΑΣΛΑΝΗΣ
  Αημοσιεύομε παρακάτω μιά συγκεντρωτική έ'ρευνα, γύρω άπό
  τα πρόσφατα γεγονότα πού σχετίζονται μέ τό μεγάλο θέμα
  των Βάσεων.
  Την εύκαιρία μάς την έ'δωσε ή συγκεντρώση ττού έ'γινε τα μέσα
  της —.ρασμένης έβδομόδα στήν Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου, μέ πρωτο-
  ίουλία τής Έκτελεστικής 'Ετπτροττής τού Αγώνος κατά των
  Βάσεων. Στήν συγκεντρώση μίλησαν οί κ.κ. Κ. Άσλάνης, Παπά
  Κλινάκης καί Δημ. Ξηριτάκης.
  νη μιά Παγκρήτια σύσκεψη
  αυτών των Ομελών "Ειπιτροτΐων
  γιά νά μελετηθή τό θέ,μα των
  Βάοΐων μέ γραμμή «έξω οί
  ξένες βάσεις άπό την Κρήτη»
  χωρίς διακρίσεις.
  Στήν προσπαθεία μας μάς
  συμπαραοτέκωνται δλα τα
  Κόιμματα, πλήν τοϋ Κυβερνών¬
  τας, έκποόοωποι τοΰ όττοίου
  ιιδς εδήλωσαν δή μδς συυ.παρί-
  στανται ψιοχικά.
  θετικός συμπαραατάτης μας
  είναι καί ό Σύλλογος «Δασκα-
  λογιάννης», τοΰ όποίου ό πρό-
  εδρος )ΐετέχει καί στήν Έτπ-
  τροπή "Αγώνος.
  Τό θέαια τ(7>ν Βάσεων δέν
  είναι μόνο Κρητικό, ά\ά Πα-
  νελλήνιο.
  Σδς καέσαμε ώπόφε γιά νά
  οδς ένηιμερώσωιμε τί έ'χει γίνει
  άττό τή λεγόμενη Έτπτροττή
  Αγώνος γιά τίς Βάσεις.
  Μιά όμάδα πρωτοβουλίας δ-
  (πα>ς ξέρετε, χάλεσε έκπροσώ
  πους των τάξεων καί Οστερα ά
  πό νιά σύσκεψη οτό 'Βπιμελη-
  τήριο, βνηκε μιά έννεαμελής
  Έπιτροπή, σάν Έκ,τελεοτικό
  "Οργανο της Σιΐντονιστικίίς.
  Άντίστοιχες Έτπτροίπές £-
  χουν έχλεγεϊ κατά τόν ϊδιο
  τρότκ χαί στίς βλλες πόλεις
  της Κρήτης, έκτός τοϋ Νομοΰ
  Λασιθιού.
  Στό τέλος Αύγούστου θά γί-
  ΤΙ ΕΙΠΕ
  ΠΑΠΑ ΚΛΙΝΑΚΗΙ
  Σκοπός τής Έτπτρουτης είναι
  νά πληροφορήοη τό Λαό, £ηί-
  σημα πλέον γιά τό τί είναι Βά
  σεις, πως έγιναν, τί σκο·
  πό έχουν, ποιίς θά είναι οί συ
  νέτίειες σέ βάρος τής Κρήτης.
  Ή ΈτΗτροπή τοϋ Ηρακλεί¬
  ου χωοίστηκε σέ τρία κλιμάκια
  πού εϊχαν σκοττό νά έλθουν σέ
  έπαφές καί μέ τίς ΰλλες 'Επι
  τροπές των πόλεων τής Κρή¬
  της, γιά την όργάνωοη τής
  γραμ,ιιής δράσεώς, σχετικά μέ
  τόν έπιδιωκό,μενο σκοιπό.
  Προτείναμε νά γίνη &να
  Παγκρήτιο δργανο πού θά α¬
  ναλάβη τό θέιμα των βάσεων
  καί τό όποϊο θά συγκρατηθή
  μετά την Παγκρήτια ούσκεψη
  πού θά γίνη στίς 24 Αύγού¬
  στου, ατήν έκκλησία τής "Αγ.
  Τριάδας δίττλα στό Πεδίο Βο-
  λής, στά Χανιά.
  Οάγώνας είναι σττουδαΐος
  γιατί άφορά την άσφάλεια, την
  άκεραιότητα καί την άξιοπρέ-
  πεια τοΰ νησιοΰ μας.
  ΤΙ ΕΙΠΕ
  Ο κ. ΔΗΜ. ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΤΟ ΣΧΕΑΙΟ ΜΕΛΕΤΙΙΣ ΠΑ ΤΙΣ Β4ΣΕΙΣ
  Άναφέρομαι στό προχβιρο
  σχέδΐο ιμ«λέτης άνπιμετωΐπσεως
  τού θέματος των Βάσεων, τό
  όποϊο συντάχθηκε μέ την προ-
  ϋπόθεση δτι είναι άπαραίτητο
  πρίν άπό την £ναρξι όποιουδή-
  ποτε μακροπροθεσμου αγώνος
  γιά τίς Βάσεις.
  Άποσκοπεϊ στήν . κινηταποίη
  ση τής κοινής γνώμης καί μδς
  είναι άπαραίτητη ή ένε-ργητιική
  συμμετοχή δλου τοΰ Κρητικού
  λαοϋ.
  Διαφωτίση λοιχιόν πρωτα τής
  κοινής γνώμης, πάνω στό θέ¬
  ιμα των Βάοεων, χαί ιμετά κά-
  θε άΛλη επιδιώξη τοΰ δλου ά-
  γώνα.
  Στή συνέχ€ΐα ό κ. Ξυριτά-
  κης, (πού είναι προφανως ό
  συντάκτης τοΰ σχεδίου μελέ¬
  την) διάβασε τό κείμενο πού
  δηιμοσιευο|ΐ·ε κατωτέρω.
  Παρά τίς έπίσημες διαψεύ-
  σεις γιά τόν κίνδυνο νά έπεκτα-
  θούν οί ξένες στρατιωτικές 6ά-
  σεις στήν Κρήτη, οί πληροφορί
  ες καί άλλες σαφεΐς ενδείξεις
  ττείθουν γιά τό άν-τίθετο μέ συνε¬
  πεία ή κρητική κοινή γνώμη νά
  ιταραμείνει άνάστατη καί νά
  διαγράφεται μερά μέ την ήμέρο
  ή προοπτική ενός παγκρητίου
  άγώνα μέ άμεσο στόχο την ά-
  ποτελεσματική παρεμποδίση κό
  θε έπέκτασής στίς ύπάρχουσες
  βάσεις κα) μέ άπώτερο στόχο
  την όριστική καταργήση τους.
  Πιστεύομε ότι £νας τέτοιος
  αγώνας είναι δχι μονάχα δίκαι-
  ος καί επιβεβλημένας άλλά καϊ
  ότι Ιχει μεγάλες πιθανότητες
  επιτυχίας άρκεΐ νά άργανωθεϊ
  σωστά πάνω σέ μακροπρόθεσμη
  βάση καί μέ την ένεργητική
  σι/μμετοχή ολοκλήρου τού κρη¬
  τικού λαού. Ι
  'Αλλά ά—αραίτητη προϋπόί
  θέση γιά τή σωστή μεθόδευση
  τοΰ άγώνα αυτού είναι ή δια¬
  φωτίση της κοινής γνώμης ττά,
  νω στά ττροβλήματα πού δη¬
  μ ιουργοΰν οέ βάρος τοΰ τοττοιλ< ήλειτουργία των βάσεων αυτών, ττολύ ττερισσότερο μάλιστα ά- φοΰ τό θέμα των βάσεων έχει ι¬ διαιτέρα συνδυασθεϊ μέ την έ- πινόηση μιάς έττιτήδειας μυθο λογίας. Πρΐν άπό δλα λοιπόν πρέπει νά γίνει μιά δσο γίνεται 6αθιά . καί όλόπλευρη μελέτη τού προ- ΡΧήματος των ξένον βάσεων στό νησ) μας. Κσί πρόΥτα ττρώτα Ος έξετάσομε τή νομική τού πλευρά. 1. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Δύο εΐδών είναι οί ξένες στρα τιωτικές βάσεις στήν Κρήτη σύμφωνα μέ τό κριτήριο τής νο- μοθεσίας πού τίς διέπει: ΟΙ νατοϊκές βάσεις καί οί άμερικα- νΐκές. Α. ΝΑΤΟ ΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ο! βάσεις αύτές έγκαταστά θηκαν καΐ λειτουργοθν σύμφω να μέ τή συνβήκη τοθ Βορείου Άτλαντικοΰ, στήν όποία προ σεχώρησε ή 'Ελλάδα στϊς 19-2 - 1952 *ιέ τό Νόμο 1989. Έκτός .άττό τό βοσικό τουτο νόμο ΰπάρ χεΐ πλήβος νομοθετηιμάτων, ό¬ πως ό νόμος 2799 τής 8 - 4 - 1954 ττού καθορίζει τό νομική *<α9εστώς των δυνάμεων τού ΝΑΤΟ καθώς καί ό νόμος 2866) 1954 πού ρυθμίζει τή διαδι- κασία καί την άτταλλοτρίωο·η των έκτάσεων πού θά χρησιμο ποιεί τό ΝΑΤΟ. ΟΙ νατοϊκές βάσεις έχουν δια- συμμαχική διοίκηση καί έπαν- - δρώνονται άττό στρατιωτικοθς, τεχνικοΰς καί συμδούλους των κρατών μελών τής συμμαχίας Τέτοιες βάσεις στήν Κρήτη εί¬ ναι; Τό Πεδίον Βολής Κρήτης στά Χανιά καΐ ή άεροναυτική βάση στή Σοΰδα. Ή τταρουσία των Άμερικάνων στίς βάσεις αύτές είναι έντονώταττη κα'ι πάει νά γίνει άκόμη μεγαλύτερη σέ συνδο ασμό μέ την έκκένωση των αμε¬ ρικανικόν βάσεων στήν Άττι- κή. "Ηδη στήν περιοχή τής Σού- δας παρατηρεΤται μιά άσυνήθ στη προετοιμαυία γιά τή μόνι μη έγκατάσταση κ ι άλλων άμε¬ ρικάνων στρτχτιωτικών. "Αλλες δυό έπΐσης στρατιωτικές βά¬ σεις κατασκευαζονται στό Τυ μττάκι καί στόν Κάβο Σίδερο στή Σητεία. Ή πρώτη άττ' αύτές καλύτΓτε» άτταλλοτρκΛμένη έκταση εΰψορης καΐ άρδευόμενης γής 19.610. 000 Μ2 καΐ προορίζεται γιά την ιδρύση τακτικοΰ πεδίου βολής. Ή άτταλλοτρίωση αύτη άποφα σίστηκε την 22 - 6 - 73 μέ την ύττ' άρ. Προη. Α 12152)3918 κβινή άττόφαση των Ύττουργών Έ8νΜ*ιί|ς Αμύνης καΐ Οίκονο- μικών. "Ολες οί παραπάνω Βάσεις έγιναν καΐ λειτουργοΰν γιά νά πραγματοτΓοιηθεΤ ό βασικάς σκο ■"^ί τής βορειοοτΓλαντικής συμ- Μαχίας, δηλ. ή αυξήση τής ά- ΜΐΛΠικης Ικανότητας τόϊν μελών της. λ μέ τή περσινή της άττό- ή χώρα μας νά άττοχωρήση τό στρατκιχτικό σΜέλος ΝΑΤΟ άναγνώρισε τή χρεω ίς τήν άνεδαφικότη,τα τού σκοττοΰ αυτού. Άρα τό πραγμα τικό νόημα τής άποχώρησης τής Ελλάδος άπό τό στρατιωτικό σκελος τοΰ ΝΑΤΟ είναι ή εκδι¬ ώξη κάθε ξένου συμμσχικοΰ πα- ράγοντα, κάθε νατοϊκοθ στοιχεί ου άπό τίς παραπάνω βάσεις. Τό άποκλειστικό δικαίομα τής στρατιωτικής χρησιμοποιή σης των βάσεων αυτών πρέπει νά περιέλθη - κατά λογική άκο- λουθία - στούς "Ελληνες. Β. Α>ΛΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα
  των βάσεων αυτών είναι δτι δι
  οικοΰνται και έπανδρώνονται μό
  νόν άπό άμερικάνους. Τέτοια
  είναι στήν Κρήτη μόνον ή βάση
  Τηλετπκοινωνιών στίς Γοθρνες
  17 χιλιόμετρα έξω άττό τό Ή-
  ράκλειο. Αποστόλη τής βάσης
  αυτής είναι νά άξιολογεΐ —λη-
  ροψορίες ττού σκλλέγει στήν έττι
  Φάνεια τής γής, κάτω άπό την
  έτπφάνεια τής θαλάσσας καΐ
  στόν άέρα σέ μεγάλη άκτίνα
  πού καλύτττει δλη τή Μεσόγειο,
  τή Μέση "Ανατολή καΐ φτάνει
  ώς τα Ούράλια.
  Τα τελευταία δημοσιεύτηκαν
  βτό ντάπιο «αί αβηναϊκό τύττο
  χωρις άκόμη νά διαψευσθοΰν πλη
  ροφορίες δτι στή βάση αυτή γ!
  νονται νυκτερινές άποδάσεις ά··
  ιμερικάνων στρατιωτών καί δτι
  άττοθηκεΰονται ττυρηνικοΐ κώνοι.
  Βέβαιο καΐ έξακριβωμένο εΤ-
  ναι έξ άλλον δτι £χουν προγραμ
  μοττισθεΐ μεγάλες κτιριακές έ-
  καταστάσεις αοίΤκ τ τϋβνάΑΘ
  πεκτάσεις στή βάση αυτή ττού
  μάλλον φιλοξενία κι αλλων
  στρατιωτών σημαίνουν.
  Ή λειτουργίο των άμερικάνι
  κων βάσεων στηρίζεται σέ ένα
  δαιδαλώοες νομοθετικό πλέγμα
  ττού τούς παρέχει εύρύτατες δι-
  καιοδοσίες.
  ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Πρωταρχική θέση στή νομοθε-
  σία γιά τίς άμερικανικές βάσεΐς
  Εχει μιά συμφωνία άνάμεσα στόν
  "Ελληνοι ύπουργό εξωτερικών
  καί στόν Άμερικανά Πρεσβευτή
  στήν Έλλάδα, τό 1953. Ή συμ¬
  φωνία αύτη έγκρίθηκε μέ την
  ύπ' άρ. 1036)12 - 10 - 1953
  πράξη τοΰ ΎττουργικοΟ Συμβου
  λίου «περί στρατι&πικών εΰκολι-
  ών» καί έπικυρώθηκε μέ Ν.Δ.
  2733)1953.
  'Αττό τή διμερή τούτη συμφωνία
  ττροκύτττουν περιλητττικά τα
  άκόλουθα;
  1. Ή 'Ελληνική Κυβέρνηση
  έξουσιοδοτεΐ τήν άμερικάνικη νά
  κοττασκευάζει καί νά χρησιμοποι
  εί στήν Έλλάδα δρόμους, σιδη¬
  ροδρομικώς γραμμές καί στρα-
  τιωτικά καί άλλα βοηθητικά 2ρ-
  γα (άρθρ. 1§1).
  2. Ή Άμερικάνικη Κυβέρνη¬
  ση μττορεΐ νά έγκαθιστά καί νά
  στεγάζει στήν Έλλάδα τό στρα-
  τιωτικό καί ττολιτικό προσωπικό
  γιά τίς βάσεις της. (αρθ. 1 § 2)
  3.Ο! Άμερικάνικες "Ενοττλες
  Δυνάμεις μποροϋν ελευθέρα νά
  περνούν τα σύνορά μας, νά κυ-'
  κλοφοροϋν στή χώρα, νά πετοΰν
  στόν άέρα μας καί νά ττλέουν
  τα χωρικά μας Οδατα (άρβρ. 1
  § 2).
  4. Γιά δλες τίς παραπάνω έ-
  νέργειες οί άμερικάνοι άτταλλάσ
  σονται άπό φόρους, τέλη καΐ δι-
  καιώμοαα τρίτων. ΧεΙρίς έπί-
  σης φόρους γίνεται ή άγορά καΐ
  ή εΐσαγωγή υλικών καΐ έψοδίων
  γιά τίς βάσεις καί τό προσωπι¬
  κό τους (αρθρ. 2).
  5. Σέ περίπτωση διάλυσης
  των βάσεων οί άμερικάνοι μπο¬
  ροϋν νά πάρουν μαζΐ τους τις
  κινητές έγκοτταστάσεις ένώ παίρ-
  νουν άττοζτιμίωση άττό τήν Έλλη-
  νική Κυβέρνηση γιά τα κτί-
  σματα πού μένουν (δρθ. 2 §
  2,3).
  ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ
  Μέ τό Ν.Δ. 2672 παρέχονται
  στούς μερικάνους κι άλλες φορο-
  λογικές άπαλλαγές ποΰ καλύ-
  τττουν τα ΰλικά γιά τό κτίσιμο
  καί έξοπλισμό των βάσεων καί
  τα έφόδια γιά τή συιτήρηση τού
  προσωπικού τους.
  ΟΙ άστικές διαφορές ττοΰ έ'-
  χουν σχέση μέ τό δικσίωμα τής
  κυριότητας καϊ τα έμττράγμοττα
  δικαιώματα των άμερικάνων στίς
  βάθΐΐς λύονται μόνον σττό τα ά-
  μερικανικα δικαστήρια.
  ΑΠΑΛΛΟΤΡΐηΣΕΙΣ
  Μέ τό Ν. 2866)1954 ρυβμίζε-
  ται ή άτταλλοτρίωση γιά τήν έγ-|
  κατάσταση τών αμερικανικόν 6ά
  σεων. Στό μοναδικό τού άρθρο
  ό νόμος αύτός έξουσιοδοτεϊ τα
  έλληνικά δικαστήρια νά κηρυσ-
  σουν την απαλλοτριώση «λόγω
  δημοσίας ωφελείας».
  ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ
  Μέ τό Ν.Δ. 3715)18 - 6 -
  1957 «ττερΐ νομικοϋ καθεστώ-
  τος τών έν Ελλάδι 'Αμερικανι-
  κιών δυνάμεων» παρέχεται στούς
  άμερικάνους στρατιώτες καΐ στό
  πολιτικό προσωπικό τών βάσε¬
  ων καθώς καΐ στΐς οϊκογένειές
  τους τό προνόμιο τής έτεροδικί-
  ας, νά μή δικάζονται, δηλ., άπό
  τα έλληνικά άλλά άπό τα άμε-
  ρικάνικα δικαστήρια γιά τίς
  άξιόποινες πράξεΐς τους στήν
  'Ελλάδα.
  "Ολα τα παραπάνω νομοθετή-
  ματα βασίζονται σέ διμερεΐς συμ
  φωνίες άνάμεσοτ. στήν Έλλάδα
  καΐ στίς ΗΠΑ πού γίνανε έν ό¬
  ψει τοΰ βασικοί) σκοπού τής 6ο-
  ρειοατλαντικής συμμαχίας: Νά
  άνοαττυχθή ή άμυντική ίκοονότητα
  των μεγάλων της άττένανι σέ
  ■κάττοιον «οινό έχβρό. Ό συνδυ»
  ασμός αΰτός προκύπτει καθαρά
  ά~ό τό ττροοίμιο τής βασικής
  Έλληνοαμερικανικής συμφωνί¬
  ας (Ν.Δ. 2733)1953) πού λέει
  ρητά δτι σκοπός της είναι ή εκ¬
  πληρώση τής δασικής έπιδίωξης
  τοΰ ΝΑΤΟ (άρθρ. 3) γιά τήν
  αναπτύξη τής συλλογικής άμυντι
  κης ΐκανότητας των μελών τού.
  Προκύπτει έπίσης άττό τό τε-
  λευταΤο άρθρο της πού όρίζει
  δτι ή ίσχύς της διαρκεΐ δσο ϊσχύ-
  ει ή βορειατλαντικ,ή συνθήκη·.
  Ποία είναι τώρα ή νομική συ-
  νεττεια γιά τίς άμερικάνικες 6ά-
  σεις μετά τήν άπόφαση τής
  Έλληνικής Κυβέρνησης νά ά-
  ποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό
  σκέλος τού ΝΑΤΟ;
  Πιστεύομε πώς ό ΐδιος λόγος
  ττού έπέβαλε στήν Έλληνική Κυ
  βέρνηση την άττόφαση νά άττο¬
  χωρήση άπό τό στρατιωτικό σκέ
  λος τού ΝΑΤΟ επιβάλλει καΐ
  τήν καταγγελία δλων των διμε
  ρών συμφωνιών βάσει τών όποί
  ών ΰπάρχουν καί λειτουργούν ά-
  μερικανικές βάσεις στήν Έλ¬
  λάδα. Άλλιώς ή άπόφαση της
  αυτή θά εΤναι χωρίς νομικές συ
  νέπειες καϊ θά παραμείνει γράμ
  μα κενό.
  Ή πρώτη λοιπόν άναγκαιότη
  τα γιά τήν καταργήση των άμε-
  ρικάνικων βάσεων είναι νομική
  καΐ πηγάζει άβίαστα άπό τα ι¬
  δία τα νομοθετήματα βάσει των
  οποίων λειτουργοΰν.
  Ή τταραπάνω νομική άνάλυ-
  ση είναι άπαραίτητη στό μέτρο
  ττού φωτίζει τό ττρόβλημα καΐ
  μάς παρέχει τα άναγκαΐα έπιχει
  ρήματα γιά νά προβάλομε τό
  αΐττιμα τής κατάργησης των ξέ-
  νων βάσεων σάν νόμιμη διεκδίκη-
  ση. Δέν άρκεϊ δμως μονάχα αυ¬
  τή. Πρέττει άκόμη νά προχωρή-
  σομε στή μελέτη των έπιμέρους
  έπιτττώσεων άπό τή λειτουργία
  τών ξένων στρατιωτικών βάσε¬
  ων σέ βάρος τής Έθνικής 'Ανε-
  ξαρτησίας μας, τής οίκονομίας
  τού τόπου καΐ τής πολιτιστικής
  άνάτττυξης τού λαού μας.
  ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
  Ό ρόλος των άμερικάνων καΐ
  τού ΝΑΤΟ στή γένεση καΓστή
  στήριξη τού δικτατορικοΰ καθε-
  στώτος τής 7ετ!ας καθώς καΐ
  στήν άπόβαση των Τούρκων φί-
  λων τους στήν Κύπρο είναι γνω
  στός.
  Δέν μένει σέ κανένα ή ελα¬
  χίστη άμφιβολία πώς τό ΝΑΤΟ
  καΐ οί Άμερικάνοι δχι μονάχα
  δέν συμβάλλουν στήν άμυνα τής
  χώρας, άλλά ττροσβάλλουν 6ά-
  νοτυσα τήν Έθνική Άνεξαρτησία
  μας. Ή υπάρξη τών ξένων στρα¬
  τιωτικών βάσεων στήν Έλλάδα
  άττοτελεί σταθερό παράγοντα ίκ-
  βιασμοΰ τοΰ λαϊκοΰ φρονήματος
  καΐ τής ττολιτικής ήγεσίας για-
  τί μέ τρόττο Οττουλο ΰπενθυιμί-
  ζουν τό ένδεχόμενο άνοιχτής
  στρατιωτικής έπέμβασης άν
  τολμήσουν νά άγνοήσουν τίς ξέ¬
  νες βάσεις στήν 'Ελλάδα τόσο
  μεγαλύτερη είναι ή Ικανότητα
  τών άμερικάνων καΐ τοϋ συμμα-
  χικοϋ παράγοντα νά έκβιάζουν
  και τό φρόνημα τού λαοΰ καϊ
  τή διαμορφώση τής εξωτερικάς
  πολιτικής μας.
  Άλλά καΐ ή συγκεντρώση στρα¬
  τιωτικών έγκαταστάσεων, χι¬
  λιάδων στράτιωτών καΐ ττολε-
  μικοΰ ύλικου οτό νησΐ μας κινδυ
  νεύει νά τό μετατρέψη σέ τερά-
  στιο στρατιωτικό στόχο καΐ νά
  τό φέρει στό έττίκεντρο πολεμικών
  άναμετρήσεων μέ καταστροψικές
  συνϊπειες στόν πληθυσμό καΐ
  στήν οΐκονομία τού τόπου.
  Φαίνεται ετσι λογική ή έρμη-
  νεία δτι οί άμερικάνοι μέ τή
  συστημο—ική διασπορά των βά¬
  σεων τους σ' δλον τόν κόσμο επι
  διώκουν νά υποχρεωθούν συναι-
  σθΐ«ματικά τούς λαούς νά συμμε
  ρίζονται την τύχη των βάσεων
  τους άφοΰ σέ περίτττωση ττολέ-
  μου μέ τα σημερινά δπλα οί συ-
  κέπειες θά είναι κοινές. Έπιτρέ
  ττοντας δμως στούς ξένους
  χρησιμοποιούν τα έδάφη μας
  σάν όρμηττήρια τής έ—ιβετικ(Γς·'
  νεργοι στίς άδικΐες τους κι ά-
  θέλητα καθυστεροϋμε τήν εϊρη
  πολιτικής τους γινόμαστε σύ-
  νική διευθέτηση τών διεθνών δια
  φορών.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
  Πέρα άττό τό γεγονός δτι χα¬
  ρή στΐς βάσεις ή Ικανότητα τών
  ξένων, νά παρεμβαίνουν στά
  δικά μας πράγματα καΐ νά έ-
  πηρεάζουν-τίς οίκονομικές άπο
  φάσεις.μας, γίνεται πιό άποτε
  λεσματική, ή λειτουργία τους
  συνδέεται καΐ μέ τίς παρακάτω
  δυσμενεΐς έπιπτώσεις σέ βάρος
  τής οίκονομίας τού τόπου καί ι¬
  διαιτέρα τής Κρήτης:
  α. Δεσμεύουν τεράστιες έκτά
  σεις άποσττώντας τις άττό την
  άγροτική έκμετάλλευση (παρά
  δειγμα τα 19.610 στρέμματα
  στή Μεσσαρά)
  6. Βλάπτουν τήν τουριστική
  άξιοποίηση τού νησιοΰ καΐ για¬
  τί τό ένδεχόμενο ενός πολέμου
  λόγω τοΰ στρατιωτικΌΰ στόχου
  των βάσεων διώχνει μακριά πά
  ρα πολλούς τουρίστες καΐ για¬
  τί άτταγορεύεται ή τουριστική ά¬
  ξιοποίηση σέ περιοχές κοντά
  στΐς δάσεις.
  γ. Μέ τή θέσπιση των φορο
  λογικών καΐ δασμολογικών άπαλ
  λαγών ή χώρα χάνει τεραστιους
  ττόρους, ένώ τό παραθυράκι αΰ
  τό τών άτταλλαγών έπιτρέπει την
  αναπτύξη ενός τεραστίου λαθρε
  ΐμττορίου άδασμολόγητων κυ-
  ρίως βιομηχανικών προϊόντων
  σέ βάρος τής ντότπας βιομηχανί
  άς καΐ τού έμπορ'ου μας.
  Μύθος είναι λοιπόν δλη ή έ-
  πινοημένη έπιχειρηματολογία ό¬
  τι χαρή στϊς ξένες βάσεις αύ-
  ξάνει ή οίκονομία τού νησ*β& -^
  Μιά ένδιαφέρουαα ερευνα τής «Αλή&ειας»
  ΟΙ ΠΡΠΤΕΣ ΣΕΛΙΠΕΣ
  ΤΗΣΠΗΤΙΣΤΠΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΒΚΒΕΙΟ
  Μΐκρό Άφιέρωμα
  πραγμαΐικού-
  7χρονη8 «ηραννίαβ
  Η ΥΠΟΟΕΣΗ Δ.Ε.Κ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
  2ον
  Ή άντίσταση στήν Κρήτη
  άρχισε άπό την πρώτη μερά
  τού πραξικοπήματος τοΰ 67.
  Άμέσως μετά την έπιβολή
  τής Δικτατορίας στελέχη τής
  μεγάλης Δημοκρατικής -παρα¬
  τάξεως άρχισαν νά ό{/ανώ-
  νονται μέ την προοπιτκή δημι-
  ουργίας δυναμικής άντιστάσε-
  ως σ' όλόκληρη τήν Κρήτη.
  Δέν είναι τοΰ τταρόντος, οΰ-
  τε καί στίς προθέσεις μας νά
  περιγράψουμε τήν προσπαθεία
  αυτή. Αύτό είναι δουλειά τού
  ίστορικοΰ τού μέλλονος. Έ-
  μεΤς παρουσιάζουμε σημερα,
  την ύττόθεση ΔΕ Κ Α Κρήτης,
  Δίκη τών 32 πού συνελήφθη¬
  σαν τό Νοέμβριο τοΰ 1967
  καί παρεπέμψθησαν μέ βαρει-
  ές κατηγορίες ενώπιον τού έ-
  κτάκτου Στρατοδικείου Χανί¬
  ων. Ο! 32 καηγορήθηκαν διότι
  συνέστησαν την οργάνωσιν ΔΕ
  ΚΑ Κρήτης. Ή δίκη εΐχε ορι¬
  σθή γιά την 14 Δεκεμβριού
  άλλά την παραμονή εγινε τό
  γνωστό κίνημα τού βασιλέως
  κι' έ'τσι ανεβλήθη. Έν τώ μετα
  ξύ μεσολάβησε ή άμνηστία
  τού Δεκεμβριού 1967.
  Παρά την Άμνηστεία δμως,
  τελικώς ή δίκη έ'γινε καί πάλι
  στίς 1 Φεβρουαρίου 1968. Εί
  χαν έν τώ μεταξύ περιορΐσθεΤ
  οί κατηγορίες λόγω τοΰ δτι ω¬
  ρισμένα άδικήματα εθεωρήθη δ-
  τι καλύτττονται άττό την άμνη-
  στίαν.
  Ή Δίκη κράτησε τρείς μέρες
  καί είχε σάν άπστέλεσμα 1 1
  άπό τούς καταδικασθέντες νά
  παραμείνουν στίς φυλακές μέ
  ττοινές άπό 2 ίως 1 1 χρόνια.
  ΟΙ ύττόλοιποι άττεφυλακίσθη
  σαν μετά άπό τρίμηνο προφυ-
  λάκιση.
  "Οπως είναι γνωστό κατά
  τήν έττάνοδό τους στό Ήρά-
  κλειο άπό τα Χανιά σκβτώθη-
  κε άπό άνατροττή τού αύτοκινή
  τού τού ό Νικόλαος Γιαμαλά-
  κης ό γνωστάς κα! αγαπητός
  σέ δλους συμττολίτης μας πού
  είχε παραμείνη κ ι έκεΤνος προ
  φυλακισμένος επί 3μηνον.
  Ό τόσο προωρος καί τραγι
  κός θάνοαός τού συνεκλό)>ισε
  "την κοινωνία μας κα! ή κηδεία
  τού έγινε πάνδημος.
  Τό φέρετρό τού κρατούσαν
  οί συγκρατούμενοί τού πού εί
  χαν άττοφυλακισθεΤ μαζί τού.
  Στίς φυλακές παρέμειναν τε-
  λικά καί έξέτισαν τίς ττοΐνές
  τους οί:
  Φοΐβος Ιωαννίδης 'δικηγό-
  ρος πού είχε καταδικασθεϊ σέ
  1 Ιετή καθειρξιν.
  Εμμανουήλ Παπαϊωάννου
  Δικηγόρος σέ φυλάκισιν 2'/2
  έτών, Δημήτριος Ξυριτάκης Δι
  κηγόρος σέ φυλάκισιν 3'Λ έτών,
  Γεώργιος Γιαννόττουλος μηχανι¬
  κάς αϋτοκινήτων σέ φυλάκισιν
  4 έτών, Γεώργιος Οΰρανός Κτη
  ματίας είς φυλάκισιν 4 έτών,
  Εύστράτιος Μεσσήνης έργολά
  6ος είς φυλάκισιν 2Υι έτών, Ό
  Παπάς Πέτρος Γαβαλάς φυλά-
  κισις 2 έτών, ό Ιωάννης Χαλ¬
  κιαδάκης βιβλιοπώλης φυλάκι
  σις 2 ετών, ό Ζαχαρίας θ£θδω
  ράκης εμπορος φυλάκισις 2 έ-
  τών, ό Γεώργιος Στρουμπάκης
  γεωργός φυλάκισις 1'/2 έτους
  καί Αντώνιος Άραβιάκης γε¬
  ωργός φυλάκισις Υι έτους.
  Κατά τίς άττολογίες τους ο!
  ττερισσότεροι κατηγορούμενοι
  κράτησαν ττερήφανη καί άξιο
  ττρεπή στάση. "Ιδιαιτέρα ό κύ
  ριος κατηγορούμενος Φοΐβος
  Ιωαννίδης ανέλαβε δλες τίς εύ
  θΰνες γιά την δράση ίς όργα
  νώσεως καί διεκήρυξε την πίστη
  τού στά δημοκρατικά ίδεώδη
  καί τήν άντίθεσή τού στό πρα
  ξικόπημα κα! τήν κατάλυση
  τών ελευθεριών τού λαοΰ μας.
  Τό ίδιο υπεστήριξαν οί Έμ.
  Παπαϊωάννου κα! Ξυριτάκης
  Δημήτριος.
  Οί κατηγορούμενοι βουλευ-
  τές καί μερικοί άλλοι άρνήθη-
  καν τή συμμετοχή τους στήν
  όργάνωση, καί την εύθύνη τους
  γιά τίς συγκεκριμένως κατηγο-
  ρί€ς.
  "Έντονη έξαίρεση άιτετέλεσε
  ό έκ των κατηγορουμένων Ήρα
  κλής Τσίπρας, ό οποίος δήλω-
  σε δτι είναι στό πλευρό τής Κυ
  βερνήσεως κι' δτι τάχα είχε!
  πλανηθή. Ή ύποπτος έν γένει
  στάσις τού ανωτέρω απεκαλύ¬
  φθη μέ την αττόφαση πού τού
  έπέβαλλε οϋσιαστικά (2 χρόνια
  μέ άναστολή) ένώ παρεττέμπε-
  το μέ βαρύτατες κατηγορίες,
  άλλά καί άπό την μετέπειτα
  ττολιτείαν τού. Διότι ολίγον με
  τα την δίκη φιλοξένησε στό
  σττίτι τού έδώ, τόν σκληρό πά
  ράγοντα τού καθεστώτος, Ά-
  σλανίδη καί συνεργάστηκε έ¬
  κτοτε στενά μέ τή χούντα. Δι-
  ορίστηκε μάλιστα καί άρχηγός
  τοΰ Παναθηναϊκοϋ καί φυσικά
  έκανε χρυσές δουλειές σάν έρ-
  γολάόος δημοσίων έ'ργων. Ά-
  ξίζει άκόμη νά σημειωθή ότι ό
  Τσίπρας δέν είχε συλληφθή καί
  παρουσιάστηκε μόνος τού στίς
  φυλακές τήν παραμονή τής ΔΙ
  κης, γιά νά τηρηθοΰν τα προ-
  σχήματα.
  Οί περισσότεροι άπό τούς
  κατηγορούμενους είχον βασανι-
  σθη κατά τήν ανάκρισιν. Άξί-
  ζει άκόμη νά προστεθή δτι
  έκτός των 32 πού προφυλακί-
  στηκαν, πολλοί άλλοι περίπου
  100 άκόμη άτομα είχον συλλη
  φθεΐ, κρατήθηικαν γιά λίγες ώ
  ρες ή μέρες καί έν συνεχεία ά
  φέθησαν έλεύθεροι.
  Μεταξύ αυτών καί ή Σουη-
  δή Δημοσιογράφος Χότζε-
  μπεργκ πού συνελήφθη μέ την
  σύζυγο τοΰ κ. Φοίβου Ίωαννί-
  δη. Ή Χότζεμπεργκ άφέθη έ-
  λεύθερη μετά άπό διπλωματι-
  κά διαβήματα. Κα! δταν επέ¬
  στρεψε στή χώρα της, δήλωσε
  ότι τής φέρθηκαν τόσο βάναυ-
  σα, πού οϋτε ο! Ναζ! πού τήν
  είχαν συλλάβει στά 1938 στό
  Βερολΐνο, δέν τής εΐχαν φερθεΐ.
  Κατά τήν έποχή τής Δίκης
  •η-λήρη τρομοκρατία έπικρα-
  τοϋσε καί κανείς δέν μποροΰσε
  νά πλησιάση στό Δικαστή|ο.
  Μέ δυσκολία κατώρθωσαν νά
  εισέλθουν οί στενοί συγγενεϊς
  των κατΓτγορουμένων. Άκόμη
  ή λογοκρισία τής χούντας άττα
  γόρευσε την άναγραφή οίασδή-
  ττοτε εϊδήσεως σχετικά μέ τήν
  δίκη κα! τήν άπόφαση. Μόνον
  τό ΒΒΟ καί ή Μόσχα μετέδω-
  σαν τίς σχετικές είδήσεις. Αύ
  τα ένώ ό άξιοθρήνητος ϋπουρ-
  γός Δημ. Τάξεως τής χούντας,
  ό Τοτόμης είχε δηλώσει δτι τα
  μεταδοθέντα άπό ξένους στα
  θμούς περ! όμαδικών συλλήψε-
  ων έν Κρήτη είναι μυθεύμ'ατα.
  Ή άλήθεια είναι ότι μόνον 6
  άναρχικοί έχουν συλληφθεΤ. Εί
  ττε.
  Πρέττει άκόμη νά άναφερθή
  ότι κατά τό στάδιο τής άνακρί
  σεως έφηρμόσθη κατά τρόπο
  καθαρά Χιτλερικό ή μέθοδος
  της συλλογικής ευθυνής έτσι ώ-
  στε νά έκβιασθοΰν πολλοί πού
  δέν είχαν συλληφθή νά
  παρου-
  λέσεις. 'ΕΕκείνη την ήμέρα έπρό
  κειτο νά εκτελεσθή ένας θανα-
  τοποινίτης, ονόματι Κουναλά¬
  κης. Πράγματι την ώρα ακρι¬
  βώς πού ήτο σταθμευμένον έ-
  κεί τό πούλμαν μέ τούς 32 πό
  λιτικούς κρατούμενους μερικοί
  άπό τούς όποίους μάλιστα εί¬
  χαν άπειληθεΐ μέ θανατική πό ι
  νή καί πρεττέμποντο μέ τόσο
  βαρειές κατηγορίες πού έπισύ-
  ρουν κα! την ποινήν τού θανά-
  του, έ'γινε σκόπιμα μπροστά
  στά μάτια τους ή εκτελέση
  τού ανωτέρω θανατοττοινίτου.
  Καί τούτο φυσικά παρά τήν
  ρητή απαγορεύση τού σχετι-
  κού νόμου, πού έπιτρέπει μόνο
  τήν παρουσία Ίερέως καί Ει¬
  σαγγελέως κατά την εκτέλεσιν.
  Ήταν κι' αϋτό μέσα στή σει-
  ρά των άπανθρώττων μεθόδων
  πού χρησιμοττοιήθηκαν ττρθκει-
  μένου νά σπάσουν τα νεΰρα των
  συλληφθέντων καί νά καμθοΰν.
  Άξίζει νά σημειωθή δτι δταν
  γίνεται εκτέλεσις ό δρόμος κλεί
  νει σέ μεγάλη άπόσταση πρό
  τοΰ τόπου εκτελέσεως καί κανέ
  ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ
  Στό βιδλίο τού Τζαίημς Ρέστον «Βαρβαρότητες
  στήν Έλλάδα», άναφέρονται σάν βασανιστές πού 'ί-
  δρασαν στή διάρκεια τής χούντας στό Ήράκλειο, ο!
  εξής Άσφαλίτες: Κωλέτης, Πεχινάκης, Τσουλάκης,
  Κακκαβάς, Καμπάσης, Κοατενέκος, Τροχαλάκης.
  τούς
  κρα-
  Ό
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
  άμερικάνικος τρόπος ζω-
  ής είναι όλότελα άντίθετος στΐς
  πολιτΐστικές παραδόσεις μας
  Ή έπαφή λοιπόν άμερικάνων
  στρατιωτικών μέ τμήματα τού
  πληθυσμού μας είναι δυνατόν νά
  προκαλέσει άλλοίωση τού έθνι-
  κοΰ χαρακτήρα τών Έλλήνων.
  Τούτο διαπιοτώθηκε στήν πό
  λη μας πρΐν μερικά χρόνια δταν
  ή έπαφή τών στρατιωτικών τής
  βάσης τών Γουρνών μέ νέους
  τοϋ Ηρακλείου ήταν πιό συχνή
  Παρατηρήθηκε, δηλ. μιά άνη-
  συχητικά αΐσθητή μεταβάλη
  στόν τύπο τής Κοινωνικής συ-
  μττεριφοράς των τελευταίων.
  Τούτος ό κίνδυνος τής δια-
  φθοράς μέ τήν εϊσαγωγή ξένων
  προτύπων συμπεριφοράς γίνετα
  άκόμη πιό έΎτονος έξ αΐτίας
  τής έτεροδικίας ποϋ άττολαμβά-
  νουν οί άμερικάνοι ττού ούσιαστ
  κά τούς ένθαρρύνει νά έπιδίδο-
  ντα( στήν όργάνωση δικτύων
  έμττορίας ναρκωτικών καΐ στήν
  αναπτύξη τής έγκληματικότητας
  σέ βάρος των ήθών.
  ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΣΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ
  Στά τγλαίσια των γενικιοτέ-
  ρων έκδηλώο-εων γιά τόν άγώνα
  εναντίον τών βάσεων, ώργ&νώ-
  θηκε τό πρό περασμένο Σά66α-
  το στή Σητεία, μεγάλη συγκεν¬
  τρώση, μέ βασικό όμιλητή
  τόν Δήμαρχο κ. Πετράκη, στόν
  Ο κ. ΚΙΜ. ΧΛΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  Παρά τού Συμβολαιογράφου Αθηνών Κίμωνος Δ.
  Χλα—*νίδη, διατελέσαντος Προέδρου των Φοιτητών'
  καί τής ΠΕΚΑ, περιόδου 1954 — 1959 απεστάλη
  πρός τόν έν "Αθήναις πρέσβυν των Η.Π.Α. τό κατωτέ¬
  ρω τηλεγράφημα: «Παρακαλώ δεχθήτε συγχαρητή-
  ριά μου δι" απόφασιν Βουλής Η.Π.Α. 24ης Ιουλίου
  1975 υπέρ όριστικής διακοπής τής ττρός την Τουρ¬
  κίαν βοηθείας. Στόπ. Ούτως διεσφαλίσθη άσκησις έ~
  ξωτερικής πολιτικής συννόμως και κατά τάς διακηρύ ■
  ξεις θεμελιωτών Άμερικανικής ελευθερίας. Στόττ. Δι*
  άλλην μίαν φοράν κιΧτεδείχθη δτι Αμερικανικόν πο-
  λίτευμα διαθέτει ισχυράς άσφαλιστικάς δικλεΐδας ο¬
  σάκις ή Έκτελεστική Έξουσία παρανομεΐ.
  σιαστοΰν γιά νά σώσουν
  συγγενεΤς τους πού τούς
  τοΰσαν ώς δμηρους.
  Συγκεκριμμένα έκτός άπό
  την σύζυγο τοΰ Φοίβου Ίωαννί
  δή συνελήφθη έπίσης ή σύζυ-
  γος τού Άθανασίου Σκουλα
  ττροκειμένου νά έξαναγκασθή
  ούτος νά παρουσιαστή. Άκόμη
  συνελήφθη ό αδελφάς τοΰ Έμμ.
  Παπ,αϊωάννου μαθητής τού Γυ-
  μνασίου καί έκρατήθη μέχρις
  δτου παρουσιάστηκΐ ό Ϊδιος.
  Είς την περίπτωσιν μάλιστα
  τού Δημητρίου Ξυριτάκη ό όττοΐ
  ος εΐχε διαφύγει εγκαίρως άλ¬
  λά κατεζητεϊτο μανιωδώς, συ
  νελήφβησαν ή Μητέρα τού, ό
  Πατέρας τού κα! 10 άκόμη συγ
  γενεΐς τού, καθώς καί ζεΰγος
  οίκογενειακών φίλων πού κατε
  δοθή διότι τςϋ,είχε φιλοξενήσει
  ίνα. βράδυ στό διάστη,μα τής
  φυγοδικίας τού. Πολλοί άπό
  τούς παραπάνω συλληφθέντος
  δχι μόνο κρατήθηκαν γιά μέρες
  σέ φρικτά κελλιά μά καί κακο
  ποιήθηκαν.
  "Αλλο ένα ττεριστατικό πού
  δέν έχει γίνει άρκετά γνωστό
  καί πού δείχνει την σατανικό-
  τητα μέ τήν όποία δούλεψε τό
  καθεστώς τής «Ελλάδος τών
  Έλλήνων Χριστιανών» είναι καί
  τουτο:
  Ή μεταγωγή των συλληφθέι>
  των άπό τό Ήράκλειο στά Χα¬
  νιά έγινε πρωϊνές ώρες υπό αύ
  στηράν συνοδείαν δι' ενός με-
  γάλου πούλμαν, άκολουθουμέ-
  νου υπό περιπολικών τής Χω)
  λακής καί πολλών όττλισμένων
  μέ αύτόματα χωροφυλάκων.
  Κατά τα ξημερώματα τό
  ττούλμαν έστάθμευσε είς τό
  χωρίον Καλύβες ολίγο πρό τής
  Σούδας. ΈκεΤ ό έπικεφαλής
  τής συνοδείας ττήρε νέες προφα
  νώς όδηγίες.
  "Ετσι μετά άπό λ!γο ξεκί-
  νησε καί πάλιν καί έστάθμευσε
  είς τό σημείον τού δρόμου πού
  ευρίσκεται ακριβώς κάτω άττό
  τίς φυλακές «Καλαμίου». Κα
  τάτε συνέβησαν τα εξής: Είς
  τό δεξιόν μέρος τοΰ δρόμου δ-
  που ΰπάρχει μιά μικρή ττροεξο
  χή πρός την θάλασσα, είνα
  ό τόπος πού γίνονται οί
  να αύτοκίνητο δέν μπορεΐ νά
  περάση. Έτσι ένώ δλα τ' άλ¬
  λα αύτοκίνητα είχαν σταματή-
  σει σέ μεγάλη άπόσταση ώστε
  νά μή βλέπουν την εκτελέση,
  ειδικώς καί μόνον τό πούλμαν
  μέ τούς κρατουμένους έστάθμευ
  σε είς τό σημείον έκεΐνο άπ'
  δπου νά είναι όρατή ή δλη ά-
  πάνθρωπη διαδικασία.
  Παρ' δλες δμως τίς σατανι-.
  κές μεθόδους πού χρησιμοποιή
  θηκαν γιά νά καμφθή τό ήθικό
  τών κρατουμένων τό άποτέλε-
  σμα ήταν άντίθετο, παρ' δλες
  τ!ς βαρύτατες κατηγορίες μέ
  τίς οποίες παραττέμφθηκαν νά
  διικαστοθν άπό τό Έκτακτο
  Στρατοδικείο Χανίων δπως φαί
  νεται καί ά—ό τίς τταραττεμτττι
  κές διαταγές, καί τίς άντίστοι
  χες άποφάσεις Πρέττει σ' ύτό
  τό σημεϊο νά διευκρινισ&ή ότι
  ή υπόθεσις είχε διαχωριστεΐ ο έ
  δύο οί οποίες συνεξεδικάσθη-
  σαν, γι' άΰτό κα! ΰπάρχουν
  δύο άποφάσεις. Ή ΰπ' άριθμ.
  1)68 πού άφορά τίς Πράξεις
  πού έ'λαβαν χώρα στό Ήρά¬
  κλειο στίς άρχές Νοεμβριού·,
  έκρήξεις βομβών κ.λ.π. κα'ι
  ή άλλη ττού άφορά τό σα-
  μποτάζ πού έγινε άπό τμήμα
  τής οργανώσεως οτό .χωρ ι ό
  Θραψανό, μέ την άττοκοπή στύ
  λων τού ΟΤΕ.
  (Συνεχίζεται)
  ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  Έκ τού Δήμου Ανωγείων,
  μδς ανεκοινώθησαν τα εξής:
  Ό Ύπουριγός Προεδρίας
  τής Κυβερνήσεως κ. Ράλλης
  διέθεσε τό ποσόν τώ ν 100.000
  δραχμών είς τόν Δήμον Ανω¬
  γείων, γιά την χρη·ματοδότηση
  των έορταστικών έκδηλώσεων
  πού Όργανώνει ό Δήμος στίς
  15 Αύγουστον), 31 χρόνια
  άπό τήν καταστροφή τών Α¬
  νωγείων άπό τούς Χιτλερικούς.
  Έπίσης ό Διοικητής τής Ά-
  γροτικής Τραπέζης κ. Α. Πε-
  πελάσης, διέθεσε 50.000 δρα-
  χ^ιές ώς πρώτη δόση γιά τήν
  αποπερατωθή τοϋ Δημοτικοΰ
  έκτε- κινηματοθεάτρου Ανωγείων.
  όττοΐο όφείλεται καί ή πρωτο-!
  βουλίβ.
  Στή συγκεντρώση πήραν μέ¬
  ρος δλοι οί έκττρόσωποι τών
  I-
  παγγελματικών, έμπορικών, ά
  γροτικών, βιομηχανικών, έπι-
  στημονικών κλπ., όργανώσεων.
  Κύριος όμιλητής ήταν ό Δή
  μαρχος κ. Πετράκης, ένώ καί
  άλλοι έκ των συμμετασχόντων
  μίλησαν σχίτικά η άπευθύνανε
  χαιρετισμούς καί μηνύματα.
  Άξίζει νά σημοωθη δτι γιά
  ττρώτη φορά σέ έπίσημη συγ¬
  κεντρώση, άναφέρθηκε τό θέμα
  τής αϋτονομίας, μέ τήν έ'ννοια
  δτι κατηγορήβηκβν αύστηρότα
  τα δσο ι δ ι αδ ίδουν καί ένσπει-
  ρουν τέτοιου ε'ίδους φήμες.
  Γενικά ή δλη εκδηλώση εση¬
  μείωσε έπιτυχία.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
  Άπό τα Κρητικά Σωματεΐα
  περιοχής Άττικής, ΰπογράφηκε
  ή παρακάτω κοινή ανακοινώση
  — διαμαρτυρίαι
  Τα Κρητικά Σωματεΐα, Σύλ-
  λογοι καί Ένώσεις Κρητών,
  Αθηνών καί περιοχής Άττι¬
  κής, έχοντα ύπ' όψιν τάς καθο
  λικάς καί κατηγορηματικάς
  διαμαρτυρίας τών έν Κρήτη
  συμπατριωτών μας, εναντίον
  των πολεμικών βάσεων τών
  Άμερικάνων καί τοΰ ΝΑΤΟ
  είς τήν Κρήτην.
  Συμμετέχουν είς αύτάς καί
  μπαρίστανται είς τόν άγώνα
  τοΰ Κρητικού λαοΰ, διά τήν
  κατάργησιν των δάσεων αυτών.
  Αθήναι Ίούνιος — Ιούλιος |
  1975
  Σύλλογος Κρητών Αίγάλεω
  Σύλλογος Άνωγειανών
  Σύλλ. Κρητών Βιάννου «Ό Δια
  βάτης»
  Σύλλ. Κρητών Γλμφάδας «Τό
  Άκρωτήρι»
  Σύλλ. Γερακαριανών
  Σύλλ. Κρητών Δάφνης «Τό Άρ
  κάδι»
  Αδελφότης Κρητών Ήλιουττό-
  λεως
  Σύλλογος Ίεραπετριτών
  Σύλλογος Κισαμιτών
  Σύλλ. Κρητών Ν. Λιοσίων
  Σύλλογος Κρητών Μεραμβέλλου
  «Ή Δρήρος»
  Σύλλογος Κρητών Νίππους
  Σύλλογος Κρητών Πετρουπό-
  λεως
  Σύλλογος Ρεθυμνίων «"Αγιος
  Ιωάννης ό καμμένος»
  "Ενωσις Κρητών Σελίνού
  Σωματείον Σελλιανών «Ό Κρυ-
  ονερίτης»
  Φοιτητική "Ενωσις Κρητών
  Συνεχίζεται ή υπογραφή τής
  ανωτέρω δηλώσεως άπό τα
  Κρητικά Σωματεΐα.
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ
  ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
  Έπίσης ό Σύλλογος Κρη¬
  τών Φοιτητών τοΰ Πανεπιστη¬
  μίου Πατρών, ϊβγαλε τό πά
  ρακάτω ψήψισμαΤ
  Τό Δ.Σ. τοΰ Σύλλογον Κρη¬
  τών Φοιτητών τοΰ Πανεπιστη¬
  μίου Πάτρας, παίρνοντας ΰπ'
  όψει τίς επερώτησε ι ς βουλευ-
  τών στή Βουλή καί τίς διάφο
  ρες πληροφορίες πού κυκλοφο¬
  ρούν τώρα τελευταία, καταδικά
  ζει τίς αύτονομιστικές κινή-
  σεις τών άμετανοήτων άμερι-
  κανόφιλων πού προσπαθοΰν νά
  μπλέξουν τήν Κρήτη στά δί-
  κτυα τών ίμπεριαλιστικών σχε
  δίων τών άμερ.ικανονατοΐκών
  κύκλων. Αύτές ο) ένέργειες σά
  μοναδικό σκοπό τους έχουν
  τόν άποπροσανατολισμό τού
  Κρητικού λαοΰ καί τήν έφαρμο
  γή σχεδίων σάν καί έκεΐνο
  τής Κύπρου.
  Καλοΰν τόν Κρητικό λαό
  στό δνομα τών άντιμοναρχικών
  καί δημοκρατικόν τού φρονημά
  των νά μή κάμη ένέργειες
  πού θά έξυπηρέτουν τα σχέδιά
  τους, έναντι α στά συμφέροντα
  των Άραβικών χωρών, τών σο·
  σιαλιστικών χωρών καί δλων
  τών προοδευτικών δυνάμεων
  τού κόσμου .
  Διά τό Δ.Σ.
  Ό Πρόεδρος
  ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓ
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  ΦΙΛ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
  Ο ΤΥΠΟΣ
  Ίβιαίτερη ϋμφαση στό δλο
  θέμα τής Κρήτης καί τών κινδύ
  νων πού τήν άπειλοΰν, δίδει
  τόν τελευταΐο καιρό ό Τύπος.
  Έκτός άπό τίς έφημερίδες
  τής Κρήτης, πολλές έφημερί
  8ες καί περιοδικά τής άλλη
  Έλλάδας, άσχολοΰνται μέ τι
  θέμα, άλλά καί ό ξένος Τύπος
  Άπό τα έντυπωσιακώτερ
  πρόσφατα δημοσιεΰματα ήσαν
  ή σελίδα τής «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-
  ΠΙΑΣ» στό φΰλλο τής Τετάρ-
  της 30.7.75 μέ τόν γενικό τί-
  τλο «Στόχος τής 0.1.Α. ή Κρή¬
  τη» καί ΰπότιτλους τους εξής:
  «Όργανώνουν αύτονομιστικό
  κίνημα — Στά χέρια Ίσραηλι-
  νών βιομηχανίες της καΐ καλλι-
  έργειες — «Σχέδιο Κρήτη» ϊ·
  τοιμο γιά την κατάληψη τής
  νήσου — Άμερικάνοι προκα-
  λοϋν φιλοτουρκικές ένέργειες».
  Τό γενικό συμπέρασμα τής
  ερεύνας προτάσσεται καί είναι
  τούτο:
  «Ή Κρήτη κινδυνεύει. Κινδυ-
  νεύει νά γίνη μιά νέα Πάλαι-
  στίνη ή Κύπρος».
  Έπίσης τό νέο μηνιαΐο πε·
  ριοδικό «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗ-
  ΛΕΓΓΥΗ» στό πρώτο τεΰχος
  που κυκλοφόρησε πρόσφατα κά¬
  τω άπό τόν γενικό τίτλο: «Τί
  γίνεται στήν Κρήτη;» καί ύπό-
  τιτλο «Ή Κρήτη στόχος συνω-
  μοσίας Ρωσίας — ΗΠΑ, 01Α
  — Σιωνισμοΰ», άφιερώνει 14
  (!) σελίδες στό θέμα Κρήτη.
  Τήν περασμένη έβδομάδα εί¬
  χε κατέβη στήν Κρήτη γιά εί-
  δική ερευνα τού θέματος καί ό
  γνωστάς δημοσιογράφος κ. Κώ-
  στας Χαρδαβέλλας, τής «Έλευ
  θεροτυπίας».
  Μέχρι τώρα σημαντικές έπί¬
  σης δημοσιογραφικές καμπά-
  νιες ϋχουν κάνει τα περιοδικά
  «Έπίκαιρα» καΐ «Ταχυδρόμος»
  καΐ κυρίως τό περιοδικό «Κρή¬
  τη», μέ τις γνωστές δημοσιιύ-
  σεις τοΰ συναδέλφου κ. Γιάννη
  Φουράκη.
  4 ΑΥΓ0Υ1Τ0Υ 1975
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΑΕΥ8ΕΡ0
  ο_αμασγρ:αφ:ουι
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  ΟΙ \ΑΓδ_ΤΕ1
  ΗΜΒ
  Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕ
  Πρός
  την εφημερίδα «Η ΑΛΗθΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Διάβοσα στήν εφημερίδα σας
  28.7.75 γιατί ίσχυρίζεσθε δέν
  £τρεξε ό χόσμος — χιλιάδες
  γιά τή· έορτή τής μετονσμα-
  οίος των άδων σέ Λδούς -Δημο-
  κρατίας, Δικαΐοοΰνης, καί οάτ;
  άπαντω:
  Γιατί νά τρέξη ό κόσμον;
  γιά νά φωνάξη ζήτω ή Δη·μο-
  κρατίο: πόσες φορε-ς £χει φω¬
  νάξη ό κόσ,μος ζήτω ή Δη,μο-
  κρατία; τί θά έίβγαινε εάν ό κό
  σμος φώναζε ζήτω ή Δημοκρα
  τία;
  .' Ό κόσμος θέλει τό κράτος
  νά ενδιαφερθή γιά την Παιδείπ
  (Άνΐιντέρα — Κατωτέρα — Τε
  χνική κλπ.) — Συγκοινωνιακό
  — Άγρότη — Βιοτέχνη —- 8-
  χι φόρους μέ τό παραιιικρό,
  (γιατί αν φορολογάμε δλρ τόν
  λαόν είναι σάν νά μή άφήνο-
  με νά ζήση. ό λαός) — γιά τα
  νΐονοπώλια, καί τό ξεπούλημα
  τής Έλληνΐικής γης
  Δημοκοατία θά πή ό πολίτης
  νά στβετοι τα διχαιώματα τοΰ
  αλλου — καί δχι νά τα κατα-
  ττατή. "Ετοι βλέπομε βνθρω-
  ιτοι νά έ$χουν τηλεόραοη μετά
  τίς 12 τό βράδυ στή διαπαοών
  — δλλοι νά παίζουν κιθάρα με
  τα τίς 1 ή ώρα κ.ο.κ.
  Λέω γιά τό ξεπούληνια τής
  Έλληνικής γης, καί άνα'ρέρω
  τό εξής γεγονός: "Οταν πρίν
  τέσσερα έ"τη πηγά μέ ουνά-
  δελφό μου τής Τεχνικίίς Σχο-
  λής νά ιμετρήσωμε γιά νά ίοιω-
  θή τό άεροδρόμιο Τυμποκίου,
  έγώ είδα κατά τό μεστνμέ-
  ρι μιάς μέρας Ίουνίου — νά
  είσέρχωνται οτό άερυδρόμιο
  ΤυΐΜΐακίου τζίπ οτρατιωτικά —
  ,μέ άραπάδες. ξανθούς κλπ.,
  καί νά κάνουν βόλτες μέ τα
  τζίπ. Μήπως δέν ήσαν τοό
  ΝΑΤΟ ίί των ΗΠΑ ανδρες;
  Μήττως δέν έ'χουν έγκαταστα-
  θεϊ οί βάοεις καί άντί νά φορο-
  λογοϋνται άγοράζομε εμείς άμε
  ρικάνικες φόρνιες κλπ, εϊδατε
  έσρίς Άμερικάνους οέ Έλλη-
  νικά κέντρα ίί νά άγοράζουν
  Έλληνικά προϊόντα; Εϊδατε
  άναλογΐσθήκατε ποτέ τί
  ΑθλητικεσΣημειωσεισ
  Θά συνεχίσωμε σήμερα τή κουβέντα μας γύρω άπό τό το-
  ττικό ττοδόσφαιρο γιά νά κάνωμε ττάλι τή θλιβερή διαπίστω-
  ση δτι τό Ήράκλειο λίγους, έλάχιστους τταΐχτες ϊχει ιτοθ
  μττοροΰνε νά σταθοΰνε σέ μία όμάδα τής Β' 'Εθνικής Κα-
  τηγορίας, δηλαδή, στήν πόλη μας, στόν Ο.Φ.Η.
  Προβληματίζεται λοιπόν ή σημερινή Διοίκηση τού ΟΦΗ,
  ιτού πολύ σωστά, δέν θέλει νά φέρει «ξενομπασιάρηδες» ποδο
  σφαιριστές άττό τό Κέντρο. Προβληματίζεται πιό πολύ γιά
  έ'να άμυντικό καί γιά γιά ίνα έπιθετικό, παλληκαρά παίχτη.
  Μαθσίνω ότι θά ζητήση << έ'χει κιόλας ζητήσει τόν Πατταδάκη (Πετεινάρη) τού Ποσειδώνσ. Νομίζω δτι ή έπιλογή αύτη εί¬ ναι σωστή. Ό Πετεινάρης είναι παλληκαράς, σουτέρ καί γκολ- τζής, ξέρει κσί «μτταίνει» όπως λέμε στό ποδόσφαιρο, αύτός δέ ακριβώς ό ιτσίχτης είναι ττού λείπει άπό τόν ΟΦΗ, άφοΰ μόνο ό Μαραγκουδάκης παίζει παλληκαρίσια μέσα στή γραμ- μή των κυνηγών. Τ! νά σοϋ κάνη ή τέχνη τοϋ Παπαδόπου- λου καί ή ττονηριά τού Μπέη δταν λείπει ή τταλληκαριά; Τί- ττοτε. Τώρα γιά ίνα άμυντικό, τί νά ττώ; Ύττάρχουνε μερικοί πού μπορούσανε νά συμπληρώσουνε την έ'λλειψη, αύτούς δμως δέν νομίζω δτι θά θελήσουν νά τούς δώσουν τα Σωματεϊα τους. Ή διχτατορία εβλαψε δσο δέ παίρνει τό Ήρακλειώτικο πό δόσφαιρο. 'Εκτός τοΰ δτι μπήκε, μέ τό χρήμα, πού δινόντσνε άλόγιστα καί άλογάριαστα ή διαφθορά μέσα στά διοικη τικά στελέχη, ή διαφθορά αύτη πήρε έττέχταση καί στούς παϊχτες. Άκόμη ό τρόττος μέ τόν όττοϊον «άνεβάστηκε» — αύ τή εΤναι ή άλήθεια — ό ΟΦΗ στήν Α' 'Εθνική δέν ήτανε καί τόσο παστρικός καί δταν κάτι θεμελιώνεται σέ σάπια θεμέ- λια, δέν μπορεΐ νά πάη καλά. Άκόμη καί οί διορισμοί — ποίος τολμοθσε νά αρνηθή, θαμπαινε τό καρφί στόν Άσλανίδη καί θά τόν επαιρνε ό διά- ολος—στίς Διοικήσεις παληών καί άξιολόγων διοικητικόν στε- λεχών, όπογΰμνωσαν σήμερα τό Ήρακλειώτικο ποδόσφαιρο άπό Ικανά στελέχη, άφοΰ έ'τσι καί άλλοιώς οί δνθρωποι πού διορίσθηκαν, έ'στω καί αν τδχουν μετανοιώσει σήμερα, έ'χουνε πάρει τό μόλυσμα τού διορισμένου άπό τή χούντα. Ή έλπίδα είναι κάτι τό δμορφο! "Ας έλπίζωμε λοιπόν μά καί νά δουλέψωμε — «δοήθα με αι Νικόλα μου — κούνα καί τα χέρια σου» — καί σιγά σιγά τό Ήρακλ/ιώτικο ποδό¬ σφαιρο θά βρή τό δρόμο τού. Νέοι ανθρωποι θά πάρουνε τή θέση των παληών καί αύτοι έστω καί άπό μακρυά —α- φοΰ βρεθοΰνε έ'ξω άττό τό νυμφώνα — ός τούς βοηθήσουν. Ά- παραίτητη δμως είναι καί ή κάθαρση. Είναι δέ περισσότερο άποιραίτητη γιά νά γίνη ϊνα δίδαγμα στούς νέους καί γιά νά μάθουνε καί οί φίλαθλοι ποΰ πήγανε τα τόσες δεκάδες έ- κατομμύρια πού δόθηκαν, γιατί είναι πενταφάνερο δτι «δέν επιασαν τόν τόπο πού ίπρεπε νά πιάσουν». Ο ΦΙΛΑΘΛΟΖ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Στά Μάλια παραλιακή έκτασις 10 στρεμμάτων ττωλεΐται λόγω άυάγκης τού ϊδιοκτήτου, καί χωρίς ττα- ζάρια στήν άπίστευτη τιμή των 150 δρχ. κατά μέτρον. Μάλιστα 150 δρχ. τό τετραγωνικό μέτρο μέ δρόμο, θάλασσα καί χρυσή άμμουδιά μέ αδεία καταλληλότη¬ τος, καί εγκεκριμένου σχέδια διά τουριστικόν ξενοδο¬ χείον. Πληροφορίαι τηλ. 230.196 Ηράκλειον. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Βαλιδέ Τζαμί-Ιτοά Γιαλεράκη " $ΙΜΕΝ5 Ι# - Τηϋοοράσει_ Κουζ1νε_-ΠΑιΐνΐηρια κΑπ. "Εχείε συμφέρον ν«3ι μάκ έπισκοφθη*_ ΔΟΛΛΑΡΙΑ νει ί] μή ΰποτίμιισκ; τού δολλα ρίου; 4.500.000.000 δολλάρια δίνει τό κράτος γιά είσαγωγές επί 30 δρχ. τό δολλάριο = 135. 000.000.000, αν είχαμε ύποτι μησι 10ο)ο 135.000.000.000 : 10 = 13.500.000.000 θά γλυ- τώναμρ τόν χρόνο επί 3 χρόνια τώρα = 40.500.000.000. Καί ή Κυβέρνησις δέν χάνη εΰκαι- ρία νά επιβάλη φόρους στήν παραμικρή ^νίσχυσι οΐουδήποτε παραγωγοΰ (σταφιδοπαραγω- γοΰ, δαμβακαπαραγωγοΰ κλπ), άντί νά υποτιμήση τα δολλά- ρτο. Είναι λοιπόν ξεττούλημα τοΰ "Ελληνος, αύτός γιά νά ε¬ νισχύση τό δολλάριο, νά πλη¬ ρώνη (ρόροιΤς μέ τό παραμικρό; Είναι ξεπούλημα νά φύγουν τα πιό ρΐΉροοα έδάφη Τυμπά¬ κι κλπ. γιά νά γίνουν βάσεις; Είναι ξεποΰλημα δταΛ' ή ΠΕΣΙ ΝΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Γαλλική έταιρεία πληοώνει μέ παλιες τιμές άκόμα τό ρεϋμα καί νά ζημιώνεται τό κράτος 5.000 000.000 πού θά μπορούσα,με νά πάρωμε τουλάχιστον 25 Μιράζ ναί ι'ί δχι; Είναι ξεπούλημα δ¬ ταν δίνοιΐε οτόν Νιάρχο τα Κρατικά Διϋλιστήρια Άσπροπύ ο νού γιά νά φέρη συνάλλαγμα 800.000.000 δολ. καί 8χι νά φέρη 100.000.000 δολ. δηλ 21.000.000.000 άκόμα ή 105 ά κόμα ΜΙΡΑΖ, είναι ξεπούλημα οταν Γερμανοί θέλουν τό Ι ΚΑΡΟΣ, ίί την άποκλειστική έκμετάλευσι τιον Γερμανατ στά ξενοδοχεΐα τής Έλλάδο τό πρακτορεϊο τό Γερμανικό; ΕΤναι ξεΐτούληιμα γής ή έγκι τάοταοις των βάσεων; ΕΤνα ξεπούλημα λοιπόν οΐκονομικω ή ιιή ύποτίμησις τοΰ δολλαρίου ή ΠΕΣΙΝΕ, ό ΝΙΑΡΧΟΣ κλπ; θά παρακαλέσωμε λοιπά την Κυβέονη.σι νά σταματήσι τό ξεπούληιμα τής Ελληνικήν γής, καί τοΰ "Ελληνος μέ τό παραμικηό ωόροΐ, ένω ρπο- ροΰν νά ιυιοϋν φόροι σέ Άμρ ρικανικά προϊόντα, σέ μεγαλύ· τερο μίσθωμα βάσεων, νά ΰποτ: μήση τό δολλάριο, νά σταματτ' ση ΠΙΣΙΝΕ, ΝΙΑΡΧΟ, ΤΟ ΠΑΠΓΤΑΣ. καί νά βρή τρόποιχ λυσεις ή Κυβέσνησις πως θι βγάζωμε τόν προϋπολογιομ σωοτά. χωρίς τόν έζωτερικό τήσιο δανειοΊΐό, παίς θά γομε άπό την Οφεσι, την άνε γία, καί 6χι (μόνο ζήτω ή Δη- μοκρατία. Μοΰ λένε δτι οί σταφιδοεξα γωγείς, σταφιδοπαραγωγοί, πλη ρώνουν στήν Τραπέζα ΑΤΈ 3ο) ο γιατί για τίς συιμβρυλές τής Τραπέζης, γιά τοός μΐτ σθούς γεωπόνων, διευθυντήν, ύπαλλήλων Τραπέζης, ίί γιά τίς τεχνικές ύπηρεσίες πού πά ρέχει ή Τραπέζα; θά παρακαλέσωμε την Κυβέρ νησι νά λάβη όρισμένα μέτρα γιά τό καλό τοΰ λαοΰ δπως μέ τα διόροφα Άγγλικά λεωφο- ρεία, γιά τή.ν Παιδεία, τόν Τουρισμό κλπ. δχι νά μένομε στή λέξι θά, νά κάνη κανένα έ*ργο άεροδρόμιο, λιμάνι, κλπ, γιατί θά συσοωρευτοΰν δλα μα ζί ιμιά στιγμή, οχολεϊα, λιμάνια, άεροδρόμια, θά &χαμε Οψω,μα μιοθών, Οψωμα τιμών καί τελι κά πληθωρισμό. Καί τόν κ. Πά πανδρέου θά παρακαλέσωτμε νά μή λέη δτι έ·χομε μόνο Οφεσΐ καί άνεργία, άλλά καί τί θά κάναμε γιά νά ξ€φύγομε άπό άνεργία, Οψ€σι, πληθωρισμό, ΝΑΤΟ καί τόν έτήσιο τοκισμένο δανεκτμό, γιά την κάλυψι τοϋ έλλείιμ,ματος τοϋ έμπορίου πού ίχο)ΐε στό έξωτερικό. Μετά τιμίας ΓΕΠΡ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Στ. Γιαμαλάκη 15 Ηράκλειον — Κρήτης «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟϊ ΠΡΟΗΓΟΥΛ.ΕΝΟΥ «ΕΑΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΛ.ΑΤΟΣ» 01 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΨΑΛΑΚΗ Αύτά πού καταγγέλλεται είναι τόσο ττολλά πού δέν εί¬ ναι δυνατόν νά σάς ττοΰμε άκόμη τί άπό δσα γράφεται εί¬ ναι άλήθεια καί τί άνυπόστατο. Πάντως γιά μερικά άπό τα θέματα ττού άναφέρετε άρχίσαμε ήδη έρευνα καί σύντομα έλπίζομε νά μάθωμε τό τί ακριβώς συμβαίνει, ώστε νά δοϋμε άν έχετε δίκιο ή άδικο. • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΨΩΜΕΝΟ Λυπούμαι γιά τή θέση ττού τταίρνετε γιά τό Σΐωνισμό καϊ Μασωνισμό, έττειδή σάς ύττολογίζω γιά γνήσιο ττνευ- ματικό άνθρωττο. Δέν θά ήθελα νά προχωρήσω περισσότε- ρο. Εϊδατε ότι έγώ γνωρίζω τή δημοσιογραφική δεοντολο- γία, ένώ έσεΐς πού την έπικαλεΐσθε, την καταπατήσατε μέ τό νά στέλνετε την ϊδια έτπστολή σας νά δημοσιεύεται σέ άλλη εφημερίδα, πριν νά ττεριμένετε νά δημοσιευθή στήν «Άλήθεια». Έν πάση περιπτώσει σέβομαι τίς γνώμες σας, τταρά τό ότι είναι κάπως — λόγω ήλικίας ϊσως — άναχρονιστικές ΈκεΤνο μόνο πού σάς τονίζω είναι δτι γιά τό Συνέδριο των πνευματικαί άνθρώττων έττί Γεωργαλά, ή μαγνητοταινία μέ την όμιλία μου — καταττέλτη (δπως χαρακτηρίση-ηκε) ΰ πάρχει στή διαθέση παντός. Όττότε δέ την άκούω ύπερη- φανεύομε πού μίλησα τόσο τολμηρά έκείνη την έποχή κά- νοντας έτσι κΓ έγώ μιά μικρή ττνευματική άντίσταση. Θά ήθελα νά σάς έλεγα καί άλλα πολλά αν δέν εΐχα νά άσχοληθώ μέ σοβαρώτερα θέματα. Έπειδή δμως μοθ γεννήθηκε μιά ύποψία, σάς ρωτώ εύ- θέως νά μοϋ πήτε: Εΐστε μασόνος κ. Καψωμένε; • ΠΑ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ κ. ΠΑΧΥΠΑΝΝΑΚΗ Σάς εύχαριστοΰμε καί γιά τα καλά λόγια και γιά την ά—οστολή τοΰ 6ι6λίου σας. Είδικά γιά τα συγχαρητήρια πού μάς στέλνετε γιά τόν Σιωνισμό, νοιώθωμε ίδιαίτερη χαρά, έπειδή ττροέρχονται ακριβώς άπό ένα έκπρόσωπο τής Έκκλησίας Γιά τούς Ίεχωβάδες δέν μπορώ νά σάς πώ τί- ποτε γιατί ήδη κάνω μιά σχετική έρευνα. • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΤΟΥΛΗ Δέν είχαμε ττ,ρόθεση νά θίξωμε τούς Ήπειρώτες. Απλώς έ'πρεπε νά δώσωμε στόν συμττατριώτη σας κ. Αβέρωφ, νά καταλάβη όρισμένα πράγματα γιά τούς Κρητικούς. Καϊ χωρΐς νά ποΰμε τίττοτε δικό μας, τοΰ άφιερώσαμε τό διή- γημα τοΰ Χριστοβασίλη. Ποΰ βλέττετε λοιπόν προσπαθεία δική μας εναντίον των Ήττειρωτών; Νομίζομε δτι κάνατε μεγάλο λάθος καΐ δτι γιά νά έκμανείτε τόσο πολύ θά πή δτι δέν ένεργεΐτε σάν Ήπειρώτης, άλλά σάν άνθρωπος τού κ. Αβέρωφ. Στή δεύτερη περίπτωση σάς άγνοοΰμε τελείως. • ΠΑ ΤΟ ΚΚΚΕ(έσ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΝΔ Εύχαριστούμε γιά τή συμπαράσταση στόν άγώνα μας γιά τα Μοναστηριακά Τοττλού καί Έπανωσήφη. ΚΟΝ. ΛΑΪΔΗΣ ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ Ε.ΙΛυ-1^. --% Νά τοΟ λΙ« Τ· γβ 01 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΛΙΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ • ΠΑ ΤΟΝ κ. Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ Είναι τόσο πολλά τα θέματα πού θίγετε καί έχετε δίκηο, γιατϊ όντως ύπάρχουν. Άλλά νομίζομε δτι θά πρέπει νά εΐστε ττιό συγκεκριμένος, γιατί σέ πολλά σημεΐα λέτε ττράγματα διφορούμενα καί έπομένως δχι εθληπτα. • ΠΑ ΤΟΝ κ. Γ. ΤΖΩΡΤΖΗ Ό «Έχέμυθος» σάς άπαντα δπως μάς εΐπε/ άπό τή στή- λη τού. , ___^ • ΠΑ ΤΟΝ κ. Ν. ΠΑΛΕΛΑΚΗ "Οταν ττάρωμε άττάντηση άπό τόν κ. Παναγ ιωτόπουλο, θά σάς ένημερώσωμε. Προφανως έχετε δίκηο. • ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΑΔΙΩΤΙΣΣΑΣ "Εχετε άπόλυτα δίκηο. Ή εφημερίδα μας θά συνεχίση τόν άγώνα της, πού είναι καί δικός σας. Εύχαριστοΰμε γιά τα καλά λόγια. • ΠΑ ΤΟΝ κ. Μ. ΑΒΔΕΛΛΗ Εύχαριστοΰμε γιά δλα. Ήταν τόσο συγκινητική ή επι- στολή, γιατΐ μάς θύμισε τταλιά καλά φοιτητικά χρόνια Χαιρετισμούς στούς Κρήτες τής Ρόδου. • ΠΑ ΤΟΝ κ. Γ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Βε6α!τ>5ς τό Ήράκλειο θά γίνη μεγαλούπολις. "Οσο γιά
  τα ύπόλοιπα, είναι δουλειά τοΰ κ. Δημάρχου. 'Εμεΐς μέ τή
  εφημερίδα μας θά βοηθήσωμε όλόθερμα, σέ δ,τι μάς είναι
  δυνατόν.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άγαπητοί αναγνώσται,
  πρίν άπ' δλα θά σάς παρακα
  λέσω νά μακρυγορήσω λίγο
  γιατί ή ίστορία μου είναι
  παράξενη.
  Έγώ πού λέτε εΤμαι Άρει-
  ανός. Δηλαδή κατάγομαι άπό
  τόν "Αρη. Κεί στόν "Αρη εΤχα
  φίλους τόν κ. Δικαιάκη, τόν
  κ. Τιμιοείδη, τόν κ. Άληθόπου
  λο, τόν κ. Είλικρινάκο καί
  τόν κ. Εΰπιστάκη.
  Μιά μερά ποϋχαμε συνε-
  δρίασι μέ τούς φίλους μου,
  γιά νά λύσωμε λέει τό πρό-
  6λημα τής πείνας, μοΰ πρό¬
  τειναν δλοι τους τα εξής:
  — Βρέ Λαϊ'δη, μοθ λένε, σ'
  αλλα αστρα κατοικοΰνε κι αλ-
  λοι ανθρωποι νά π.χ. δπως
  στήν Γή. Δέν πάς έκεϊ έσύ νά
  άγωνισθής; "Εμείς άπό έδώ
  θά σέ προστατεύομαι, θά σέ
  προσέχωμε καί, θά σέ Ικανο-
  ποιοΰμε άόρατα.
  Τώρα κι έγώ έπιπόλαια τό
  πήρα, πώς τό πήρα δέν ξέρω.
  Πάντως ήρθα πρίν 48 χρόνια
  έδώ στή Γή των αλλων άνθρω
  πων.
  Πρίν φύγω πήρα όδηγίες.
  Τούς ρώτησα τί δουλειά θά
  κάνω καί μοΰ είπαν μπουντα-
  λοδουλιά, ήτοι άγροτοδουλιά
  Άγροτοδουλιά μοΰ λένε ποΰ-
  ναι τίμια 100ο)ο.
  Καλά ποΰ θαποτανθώ τους
  λέω; Στήν Γεωργική Ύπηρε¬
  σία μοΰ λένε. Κεϊ θά πάς νά
  μπής μέσα νά σέ γράφη ί
  πρώτος, ό δεύτερος, ό τρίτος
  ό τέταρτος, ό πέμπτος, ό ϊ-
  κτος καί ούτω καθεξής.
  Καλά 6ρέ φίλοι μου τ< λέω δλο ι τους γράφουνε ι πάντα γράφουνε; — Ναί, βεβαία, μοΰ λενε, Αύτοι στέκονται γράφουνε περπατοΰνε γράφουνε, κάθον- ται γράφουνε, μιλοΰνε γράφου νέ, τρώνε γράφουνε, πίνουν καφέ — τσιγάρο γράφουνε γ λοΰνε γράφουνε, στενοχωρημέ- νοι νάναι γράφουνε καί πάντα γράφουνε κι δλο γράφουνε. Κα λά τούς λέω τί είναι αϋτά τα γραφτά. Φαΐ είναι, ψωμί είναι τί είναι. "Ολα είναι μοΰ λένε. Καί φαΐ καί ψωμί καί φροΰτα κ ι άπ' δλα τα άγαθά τής Γής. Καί πώς γίνονταΐ δλα αΰτά μέ χημική μετατροπή; "Οχι μοΰ λένε. Νά αύτοι γράφουνε στά χαρτιά καί οί αλλοι τα παράγουνε κ ι αύτοι τα τρώνε, δηλαδή τρώνε καί αύτοι πού τα παράγουνε άλ¬ λοιώς πώς θά ζούσανε. Μά δέν τό καταλαβαίνω αϋτό τούς λέω. Νά, μοΰ λένε. "Οπως ξερεις κι άπ' τ' αστρα πούναι γύρω μας ή ζ«η είναι κύκλος. Μέ¬ σα στόν κύκλο θά είσαι κι έσυ καί θά γίνεται τό εξής: Συ θά έργάζεσαι αύτοι θά γρά- φουν, αύτοι πάλι θά γράφουν, σύ θά έργάζεσαι, ού θά έργά ζεσαι αύτοι θά ξαναγράφουν, «ύτοί θά ξαναγράφουν σύ θά έργάζεσαι καί ούτω καθ' εξής. Κατάλαδες; Μά αύτό είναι κοροϊδια. Τό ϊδιο κάνει. Φτάνει σύ σάν μπουνταλοαγρότης πού «ίσαι νά κάνης τό καθήκον σου και νά έργάζεσαι καί νά ύπακοΰς, νά ύπακοΰς, καί νά έργάζεσαι καί ούτω καθεξής. "Ετσι φίλοι μου, έ'φθοισε το 1974. Πήρα έντολή άπό την Γεωργική Ύπηρεσία υπό τύ¬ πον συμβουλής καί σάν πιθή- νιο άνθρωπάκι κι άγαθούλικο φύτεψα 36.000 φυτά φράου- λες. "Επιασαν οί μισές, λέτο δέν πειράζει. Δούλευα έγώ. Καί δουλειά στη δουλειά 2κ μα καλές φράουλες, δπως λέ¬ νε κι άλλα συναδελφούλια μου. Λέω νά τίς πουλησω Ποΰ, πώς δέν ήξερσ. Τό Φλε- βάρη ρώτησα την Γεωργ ι κΐ Ύπηρεσία Ηρακλείου. Λέει νά πάς, νά δής, νά ψάξης, νά μάθης, νά γνωρίσης, νά κλα- ουρίσης στούς έμπόρους νά σοΰ τίς πάρουνε. Μιορέ αμάν τί θά γίνη οί έ'μποροι θά μέ φάνε, καλά φα- ομένος μοΰ δωσανε νά καταλά 6ω. Μά εΐχατε πεί πώς θά όρ- γανώσετε την έμπορία κλπ, θά βλέπατε τουλάχιστον τοΰ τί θά γ ι νόταν οί φράουλες μας. Πάντες μοΰ λέει. Τί είναι αύτό τό γιάντες τοΰ λέω τρώνεντο; Δέν κατάλαβα μοΰ λέει γρα πτά. τοΰ Χίω. πού λές φαΐ είναι, ψωμί, τυρί", κρέας τί είναι. Τό τρώνε; Καί τρώγεται μου λέει, άλ- λά κυρίως μοΰ λέει είναι μέ. ρος τοΰ λόγου ούδετέρου γέ- νους καί συμβολίζει καί την οΰδέτερη θέσι τής Υπηρεσίας. Σύμφωνα μέ τό άξίωμα απάν¬ των των Ύπηρεσιών τού κρά- τους νά βγάζουν τούς εαυτούς τους έ'ξω άπό την εύθύνη κα! νά τούς βάζουν πάλι δταν συμφέρη. Δηλαδή μοΰ λιιι είναι τό λεγόμενον ΑΝΕΥΘΥ ΝΟΥ ΠΕΥΘΥΝΟ των Ύπηρε σιών. Δηλ. συμφέριι την Ύ- πηρεσία έ'τσι πού τό λές εί. ναι. Δέν την συμφέρει δέν εί- ναι έ/τσι πού σοϋ είπε. Είναι άλλοιώς — κάπως άλλοιώς κ. τ.λ. Κατάλαβες; Κατάλαβα. Καί πολύ, μάλι- στα. Κατάλαβα άγαπητοί άνα γνώστες. Μοϋ την έφερον οί φίλοι μου οί κ.κ. Δικαιάκης Τιμιοείδης, Άληθόπουλος, Είλικρινάκος καί Εύπιστάκης. Μ' άφησαν νά δουλεύω έγό ό άγροτομπουνταλάς καί νά παράγω λογιών, λογιών τροφίς καί φροΰτα γιά νά τρώνε φτη. νά οί μάγγες οί αστοί κα! οί άετονύχιδε,ς έ'μποροι. Καί ολο αύτό τό κύκλωμα τό λένε «κοι νωνική δικαιωσύνη» καί κοροϊ δεύουνε έμένα καί τό θεό πού μ' έ'στειλε. "Ελα σου δμως πού κι ί. γώ δέν ξαναδουλεύω νά βγάζιο προϊόντα γιατί έ'βαλα μυαλό κι άς πάνε άπ' την Εύρώπσ, την Άμέρικα κα! Σία νά ψ£. ρουνε. Έγώ θά κάθωμε καί θά τραγουδώ τό τραγουδι: «Δέν περνάς κυρά Μαρία, δέν πιρ- νάς — περνάς». Μετά τιμής ΚΩΝ. Λ. ΑΑΙΔΗΣ Άγρότης Προτόρια Ηρακλείου Κρήτης. ΑΝΟΙΚΠΙ ΚΙΙΙΙΤΟΑΗ ΣΤΑΥΡΟϊ ΚΑΛ.ΠΕΛΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ 'ΓΑΒΑΑΑ Κύριε Διευθυντά, Στό φθλλο τής 21.7.75 δη- μοσιεύετε συνέντευξη τοΰ α¬ γων ιστή Παπά Πέτρου Γαδα- λά. Σ' ϊνα σημεϊο της είναι ά- νάγκη νά γίνουν οί παρακάτω διευκρινίσεις: α) Ό «Πολιτιστικός Σύνδε- σμος Ηρακλείου», στόν όποΐο προφανως άναφέρεται ό παπά Γαδαλάς, δέν έ'χει καμμιά σχέ ση μέ έκκλησιαστικά θέματα καί φυσικά δέν μποροΰσε νά δηλώνη κάτι τέτοιο μέ τό δνο μά τού. β) Ό Σύνδεσμος ήταν συλ- λογική προσπαθεία νέων, κυρί ως, συμπολιτών καί δέ δημι- ουργήθηκε μέ ΰπόδειξη τρίτων. Αύτά, μαζί μέ την εκφράση τής έκτίμησής μας γιά τόν ποπτά Πέτρο καί τούς άγώνες τού. Εύχαριστώ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΛΗΣ Ηράκλειον 25.7.1975 ΠΡΟΣ Π\Τ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗ6ΕΙΑ» ΕΝΤΑΥΘΑ Κύριε Διευθυντά, Άπό τάς αρχάς τοΰ τρέχον¬ τος έ'τους λειτουργεϊ επί τής ό- δοΰ 25ης Αύγουστον 52 υπό τοΰ ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ καταστή μα είδών χαρτοπωλείου πρακτορεύει συγχρόνως καί τόν ξένο Τύπο (6ι6λία, περιοδικά, εφημερίδας). Δέν έξυπηρετεΐ δ¬ μως τόν 'Ελληνικό Τύπο σημει οταΐον δτι ή προαναφερθεΐσα πε ριοχή είναι κεντρικωτάτη καί στεγάζει Τράπεζες (Ίονική, "Ελλάδος, Έθνική, Έμπορική) τέσσερις άσφαλιστικές έταιρί ες τα πέντε μεγαλύτερα — τού ριστικά γραφεΐα δλ« τα ναυτι κά καί έκτελωνιστικά Γραφεΐα τής πόλεως επί πλέον είναι τό σημείον διελεύσεως των έπισκε πτομένων καί άναχωρούντων ά τμοπλοϊκώς. Παρ' δλα αύτά δέν ΰπάρχει πρακτορείον Έλλη νικοΰ Τύπου είς την προαναφερ θεΐσα περιοχή μέ άττοτέλεσμα οί κάτοικοι καί έργαζόμενοι έν τος αυτής νά περιμένουν τόν έ- φημεριδοπώλη νά κάνη την δια δρομήν μετά την 01.00 μ.μ. νά διανυουν άρκετή διαδρομή διά νά προμηβευτοϋν εφημερίδα άπό την πλατ. Έλευθ. Βενιζέ λβυ. ΑΡΜΟΔΙΟΝ Πρός αποφυγήν άσκόπου τα· λαιπωρίας των ανωτέρω παρα¬ καλούμεν δπως οί άρμόδιοι έντρ γήσουν δεόντως. Μετά τιμής Παναγιωτάκης Π , Πουρά νης, Καλαμβόκης Λ, Σκορδύλης Αν. Φυτάκης Μ. Παπαδάκης Ι. ΗΕ1-Ι.Α5 ΟΑΚ5 Κυπριωτάκης Ν. Γιακουμάκης Α. ΑΝΕΚ — Ρουσοχατζάκης, Αρχοντάκης Κ. ΠαπαστεΦανάκης Ε. Ματθαια κόκης Ε. Αρχοντάκης Ν. Του- τουντζάκης Γ. Χαρωνιτάκης Γ. Ζέης Δ. Βασιλάκης θ. ΡΑΝ ΕυΚΟΡΕ ΕΠ Ε, Σταματάκης, Καριανάκης Μ. Ρεπανάκης Κ. Πορτοκαλάκης Μ. Άνδριαδάκης Α. Θαλασσινός Χ. Μαρκάκης Ε Βασιλειάδης Σ. Άδάμης Ι. I- ΚΑΚΟ5 ΤΚΑνΕί, Γιαζύτης Ε. Κ αστρινάκης Ν. Γαρυφαλάκης Παΰλος. Σ. Α. Νομίζομε δτι ό κ. Πον- τατοσάκης ϊχει χρέος νά απαντήση στήν διαμαρτν- ρία αυτή, όσον καί ό τοπι κός πράκτορας των 'Αβη- ναΐκών εφημερίδων διότι ή διαθέση μιάς εφημερίδας δπως είναι γνωστό, δέν εί ναι μόνον μιά όπτλή έμπο ρική πρβξη άλλά καί στοι χεϊο τής έλευθεροτιπτίας ενός δημοκρατικόν καβτ- στώτος. ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,, ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ '" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό Φαγητο σ' ένα δμορψο περιβάλλον ΝΕΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΑΥΠΑΘΗ ΡϋΜΙΟΣΥΝΗ Στό προηγουμενο φθλλβ μας είχαμε ΰημοοεύαει ένα ποίημα τού άντισταοιακβϋ πβιπτπ 1ΛΑΝΝΗ Κ. £Λ- ΠΑΣΗ, γνωστβϋ ατόν άντιόιχτατορικό άγώνα μέ τό λβγοτεχνικο ψει>δών>μ« «ΔΑΝΑΟΪ».
  Σήμερα Λημβσιεύβμε ένα ύβύτερβ πβίημά τού,
  γραμμέν© μέοα στό Ββνι^έλίΐβ.
  Γιά οσβυς δέν τόν γνωΐ,οίϊ,βυν οημειώνομε δτι ο κ.
  Σωπαβης δαοανίστηκε αγρια καί μέ δάρδαρο τρόπο
  άπό τΐπ χούντα τό 1971 μέ άποτέλεσμα από τ« χτυ-
  πήματα των χβυντικων, νά υποβληθή σέ σβιρα έγ-
  χειρήσεων βτά εύαΐοθητΐα σημεϊα τού σώματός τού
  καί νά κλωνιοθη σοΜρά ή ύγεία τού.
  Ό κ. ίϊωπαοης βΐχε σημαντική δράοη στήν ΑΟστρα-
  λία, δπου τα πλβκάμια της χοϋντας τόν χυνήνπβαν
  άρκβτά καί αγρια.
  Γιά την Γ.ερίπτωσή τού άσχολήθηκαν οί 'Αθηναΐκές
  έφημερίδες *χ κφίως ή «Βραδύνη» καί «Τα Ν€«;>.
  Πολύπαθΐι Ρωμιοούνη Κυπριώτισοα,
  τα ματωμένα νύχια τού βαρβάρου «Άττίλα»
  ξεσχίζουν τα παρθένα στήθια σου.
  — Στέππα Τουρκεστάν,
  γυιοί τοΟ Σενγκίς Χάν
  στό μακάβμιο έργο τους:
  άτίμωση, οχραγή, . . ,_
  φωτία καί σίδερο.
  Πολύπαθη Ρακμιοσύνη Κυπριώτισσα,
  σΒρμένη οτούς δρόιμους τής προσφυγιβς
  άπίο τίς βάρβαρες όρδές των Τούρκων.
  Ίωνίδα, Αΐολίδα, Καριάτισσα, Ποντία,
  Ρωνΐιοσύνες πολυβάσανες!
  Σ' αυτόν τόν δρόμο σάς 6βαλαν πρί άπό χρόνια
  τή ϊδια αγρια τούτα στίφη.
  — Γής κοπετών καί δακρύων,
  καί μιά φουσκοπόταμη όργή.
  Μικρασία 19221 . . '
  Κύπρος 19741 ' '
  Ή ϊδια προδοσία, τα ϊδια σφάλιμοτα.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
  (Βενιζέλειον Νοσοκομείον, Αϋγουσος 1974)
  ΠΟΙΗΤΕΣ
  ΠΑΡΑΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΙ
  Εΐχες δίκιο Πατρίδα
  δταν μικρός ρωτοΰσα....
  — Ποίον έ'χεις φίλο μπειστικό
  άγάπη νά τοΰ δείχνω;
  Ποία μάτια σέ κοιτοΰν λοξά
  ψεύτικα προσκυνάνε;
  Ποιοί δανεικά τα φώτα σου
  ή βιαστικά σοϋ ττηραν;
  — Μή φαίνεται τταράλογο
  μά φίλοι...
  ό χ τ ρ ο ί μου δείχνουν
  μικρή καρδιά
  μεγάλα στόματα...
  Κούρσεψαν Παρθενώνες,
  πολιτισμούς ληστέψανε
  σημαδεμένα χρόνια.
  Χρυσάφι άλλους δάνεισα,
  μπακίρια μέ στολίζουν.
  Μά ττάλι βρίσκω δυναμη
  άπ' τα ξανθιά μου βράχια,
  γιατ! 'ναι ό τόπος Ιερός
  δύσκολα καταλιέται.
  1
  «■ν.
  Γ. ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
  6.7.75
  0 ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΙΟΣ
  Ό Μπάρμπα Γιάννος
  ιίχ* δώδεκα παιδία
  δυό γ ι ούς καί δέκα θυγατέρες
  μά γης δεν εϊχϊ νά Βουλέψη
  κι' άπ' τους καρπούς της
  νό θι>ίψη τα παιδία τού.
  Ζητοΰσε γής και δέν τοΰ δίναν
  τού την πουλοΰσαν τόσο άκριβά
  πού ν' αγοράση δέν μποροΰσε
  καί πεινοΰσε, μοζί μέ τα
  παι5ιά τού.
  Ώς που μιά μερά νεκρικά
  χτύπησε ή κβμπάνα
  ο-τό έξωκκλήσι τ' "Αη Γιώργη.
  Θάψανε έκεΐ τόν Μπάρμπα__
  Γιάννο
  δίνοντάς τού τότε λίγη γής!
  -ι... .. ΝΙΔΙίΙΤΗΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Εχομε τή λύση γιά δλα τα προβλήματα ποΰ σχετίζονται ',
  με τη σκληρότητα καί καθαρότητα τού νερού.
  Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντήρες των
  περιφήμων Ιταλικών έργοστασίων 5.Α.5. ΡΙΚΕΝΖΕ
  ΚΟ 5ΑΝ* π1|>!ητ<*σί1' νιά κάθε ΙΟΚΟΡ|Ι_ΤΕκ γ,ά βρύσες κουζίνας. δπως: ,** ' γΐα Ηηχβνήιΐβ-εχ όδοντογιατρών, διά πλυν- τηρια ρουχων, ττιάτων κ.α. .■■■,?Ι0ΡΙΙ"ΤΕΚ: δια <·>4*τ<>ΤΡ«φους καί έργαατήρια χη-
  μ.κοφαρμακευτ,ΚΜν παρασκευασμάτων κ.λ.π.
  ■Επίσης συνεχής παρακαταβήκη συσκευών φιλτραρίσμα-
  τ°ς όποσκληρυνσεως Οδατος άνοικτοΰ καΐ κλειοτ«ι
  4ατος οΐκιακής ίν γένει χρήσεως.
  Άντιττροσωπεϊα — Παρακαταθήκη:
  * ΡΟΖΑΚΗΣ
  Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Ηράκλειον
  Διά πληροφορίας τηλεψωνήσατε 222.695
  ΠροσοχΛ!!· Προσοχήϋ!
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ 75
  ΠΑ ΜΕΓΑΑΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ
  ΦΒΗΝΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΑΙΚΗ
  μάβ θ«ϋ ν«νθΑ«β
  μδβ ΟΑ κβρ51σβ<6 ΠΕΤΡΟΠΟΥλΟΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 5
  ΜΙΙ ΙΠΟΚΠηΥΠΤΙΚΗ ♦ ΕΝΔΙΙΦΕΡΟΥΣΙ
  Έρευνα
  ΗΤΟΚΟΥΜΕΝΤΠΡΙΣΜΕΝΗ ♦ ΜΒΚΡ0ΧΡ0ΝΙΟ
  ·....··.
  Ό ύπ' αριθμόν 1 ούμμαχος τού Αμερικανικόν Ίμπεριαλισμοϋ
  Ϊ0 • Μαόόνοι * Τέκτοναί ™
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΟΕΩΡΙΑΣ
  ΜΟΣΟΝΙΚΗ ΒΡΒΣΗ ΣΤΗΝ ΕηπΒΠΙΙ
  Μέ τή σημερινή συνέχεια, κλείνομε την έρευνά μας, γιά
  τή δραστηριότητα τής Μασονικής Στοάς στήν Έλλάδα
  κατά τή διάρκεια τής Δικτατορίας, στήν ττρώτη της φάση
  Τα στοιχεΐα πού δώσαμε μέχρι σήμερα άφορούσαν μιά
  γενική είκόνα τού τί είναι Σιωνισμός. Μασονία κ*ί Ρόταρυ
  άναφερθήκαμε δέ είδκώτερα στή δραστηριότητα των Έλ-
  λήνων Μασόνων, όργάνων τοϋ Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ, κατά τή
  διάρκεια τής 7ετίας καί τή σχέση τους μέ τό Κυπριακό
  Δράμα κυρίως, άλλά καί αλλες έγκληματικές δραστηριθ-
  τητες πού άνατττύξανε συνεργαζόμενοι μέ τή Χούντα, βάσει
  των έντολών πού είχον —άρει άπό την Άμερική, έδρα τοϋ
  Διεθνοΰς Σ ιωνισμοΰ.
  Έπειδη ό κίνδυνος πού προέρχεται άττό τούς Σιωνιστές,
  τούς Μασόνους καί τα άλλα παρακλάδια, είναι ιδιαιτέρα
  μεγάλως, θά συνεχίσωμε κατά καιρούς νά άσχολούμαοτε μέ
  τό θέμα αΰτό ττού πραγματικά δέν έξαντλείται μέ λίγα δη·
  περίοδο τής Χουντοκρατίας.
  Έκ των μεγαλυτέρων θεωρητι
  κων έγκεφάλων τής χούντας.
  Τέκτων ανωτάτου 6α&ιιοϋ, διε-
  τέλεσεν Σεβάσμιος της Στοας
  «ΟΡΦΕΥΣ».
  3) θεοφυλακτοςΠά
  πακωνοταντίνου: Δή
  μοοιογράφος. Πρώην Κομμου-
  νιστής Μαρξιστής, διετέλεσεν
  Πρόεδρος τ<ίς οργανώσεως Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελ¬ λάδος (Ο.Κ.Ν.Ε.) Ό μασονι- κός φανατισμόν τού καί ή άφο- σίωοή τού στή χούντα υπήρξαν πρωτοφανή. Κατά τό κωμικό «Δημοψήφισμα» της 29.7.73 (τό όργΐον οΰτό τίίς μασονικής 1) Νικόλαος Οίκο-' νο]ΐόπουλος: Έπιφανής η,ιοοωπικότητα τοθ "Ελληνικόν Τεκτονισμοΰ. Έκ των πρώτων πού ανέλαβον καθήκοντα 'Υ- ττουργοϋ την 22.4.67. "Ήταν τότε Γενιχός Γραμματεύς τού 'Υπάτου Συμβουλίου τής Μέγα ης Στοδς τής "Ελλάδος. Γιά την τριετία 1972—74 εξελέγη Πρόσθετος Μέγας Διδάσχα- ιθς», δηλαδή κατέχει τόν 2ο > θμό οτήν Ίερσρχία τίίς —·θΐ
  κήσεως τοθ 'Ελληνικοϋ Μασο-
  νισμοϋ. Τέκτων 33ο.
  2) Δημήτριος Τ σ ά-
  κωνας: Διορισθή άπό την
  χούντα Καθηγητήν τής Κοινω-
  νιολογίας στήν Πάντειο Σχολή.
  (Λεπτομέρειαι Ή Νοιιική Σχο
  ή τοΰ Παν. Αθηνών ηρνήθη
  νά τόν έκλέξη Καθηγητήν είς
  την ίίδραν της Κοινωνιολογίας,
  — νόν —
  Κλείνοντας την έ'ρευνα γιά
  τό Διεθνή Σιωνισμό·στήν πρώ¬
  τη της φάση, δίνομε μερικά
  συρπληρωιματικά στοιχεΐα γύρω
  άπό τό σοβαρά αΰτό θέμα.
  1. ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
  ΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗΣ
  ΧΟΥΝΤΑΣ
  Νομίζομε δτι πρέπει νά άνα
  φερθοΰν ιδιαιτέρως μερικές με
  γάλες προσωτπκότητες πού επί
  μακρόν ήσαν Ύπρυργοί της
  χούντας καί υπήρξαν στυλοβά-
  τες τού καθεστώτος τής κατα-
  τιιρηννήοεως τού λαοϋ μας.
  άπορρΐψασα παμψηφεί την υπο
  ιρηφιότητά τού). Ανέλαβε δια-
  δοχικως 4 διαφορετικά "Υπουρ
  γεΐα, τόσον κατά την Άπριλια
  νή δσον καί την Νοεμβριανή
  βίας καί νοθεΐας) δέν έσυγχώ-
  ρησεν δτι 650.000 Άθηναΐοι έ
  ψήφισαν ΟΧΙ. Τούς άπεκάλΐε-
  σεν «Κοινωνΐκά περιτρίμματα»
  στήν εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟ-
  ΛΙΣ» δπου δηιΐΐοσιογραφεϊ. Τέ¬
  κτων ανωτάτου βαθμοΰ, Σόνδε
  σμος τοΰ Έλληνικοΰ μασονι-
  σμοϋ μέ τίς μασονικές στοές
  της πολπείας νΐΟΤΟΚΙΑ τής
  Αύστραλίας.
  4) Αδαμ άν τίος Άν-
  δρουτοόπουλος: Ό
  πρωτος Ύπουργός Οίκονομι-
  κών τής χούντας καί Πρωθυ-
  πουργός στήν διαβόητη Νοεμ-
  βριανήν περίοδο (την Έβραιο-
  κρατουμένην) τής «έπαναστά-
  σεως». Τέκτων 33ο. Παρουσιά
  σθηκε στόν Έλληινικό Λαό
  σάν: Κάτοχος διπλωμάτων ξέ-
  νων Πανετπστημίων, Καθηγη-
  τής Πανεπιστημίου τοϋ Σικά¬
  γου, επιστήμων κύρους, μέ σο
  βαρές δικηγορικές έργασίες
  στό Σικάγο κλπ. κλπ. Άλλά
  ή άπάτη δέν ίίργησε ν' άποκα-
  λυφθή. Οί "Ελληνες 'Ομογε-
  ΜόνΌ ή Φίλιπς σάς προσφέρει
  όλες τις Εύρωπαϊκές τελειοποιήσεις
  στπν ίδιασειρά ψυγεΐων
  ιαφανήί, 6γ)λπ
  0ουτυρου'αυν">ν Που
  διατηρεΙ τα αυγά πιό
  φρέσκα και τό βουτυρο
  , αλα> ύ Η αυγοθήκη εινο
  Γ<<νητή Αυο θύσεων ελευθερωνοντας δποτε χροάζεται όλόκληρο τύ ύ ψ Αυτόμοτημέΐ ^ πάτημα ένό^ κουμπιου Οήκετ μί οτηριγματα σπαατά γιό στήριϊη των μικροπραγμάτων Συστημα ψ* ζεως Νεο μετωπικής ψυξεως με τους άγωγους μπροοτά Επιτυγ^άνει καλυτερη κατανομή της ψυξεως ατον κυρ|ι.ς θαλαμο κϋ την Ιδανικη ψυϊη στην πόρτα μοσιεύμθΓτα. Συγκεκριμένοτ θά άσχοληθοθμε μέ τίς δραστηριότητος των Ροταριανών καί των Μασόνων στήν ττεριοχή τής Κρή¬ της, καί είδικώτερα τού Ηρακλείου, κι' αύτό θά τό κάνωμε μέ την έλττίδα δτι θά δώσωμε την εύκαιρία σέ πολλούς συμ- πολίτες καΐ συμπατριώτες νά άντιληφθοϋν σέ τί τταγίδα ε- χουν πέσει, ώστε νά άνανήψουν ττραγματικά, γιατί ττοτέ δέν είναι άργά. Έττίσης θά δημοσιεύσωμε τό ψοβερό ντοκουμέντο τής Μασονίας «Τα πρωτόκολλα των Σοφών τής Σιών» πού έ- χουν προκαλέσει διεθνή θόρυβο, δπου εΐδαν τό φώς τής 5η- μοσιότητος. "Ετσι θά έ'χουν την εύκαιρία οί άναγνώστες μας, νά κα- ταλάβουν καλλίτερα τό σκοτεινό καί έπικίνδυνο ρόλο πού παίζει ό Διεθνής Σιωνισμός γιά δλη την άνθρωττότητα. έπιβάλλεται ταχυτάτη — αμε ση ενεργεια, αντιδράση προ- παγανδιστιχή μεγάλης πνοής, πειοτική, μέ στόχο τίς πλατει- ές μδζες, γιά νά οκεπάση κά- θε πιθανή διάδοση οέ ευρύτε¬ ρη κλίμακα γύρω άπό την πρα γματικότητα, ^ήν μασονοκρα- τία πού κρύβεται πίοω άιιό την έθνοσωτήριο 21η Απριλί¬ ου. Καί τό σχέδιο συλλαμβάνε ται καί έκτελεΐται άμέοως: Ό Γεώργιος Ποπαδόπουλος αίφνι διάζει τό Πανελλήνιον μέ τό σύνθημα: «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ», τό οποίον μέ- σα σέ έλάχιστο χρονικό διάστη μα ίςαπλώνεται καί καλύπτεΐ ό λόκληρ ητήν 'Ελλάιδα. Γίνεται έπιγραφή π^νω σέ τοίχους, σέ πανώ, σέ πινακίδες δρόμων, λεζάντα σέ βιβλία, στίς σελί- δες των εφημερίδων, σφραγί δες στίς έπιστολές. Έκπέμιπε- ται άπό τό ραδιόφωνο, προβάλ λεται άπό τα καντράν τής Τη- λεοράσεως. Γιά μήινες γιά χρό νια, άπό τό πρωΤ ώς τό βρά- δυ τα 9 έκατ. των 'Ελλήνων δέν ώκουγαν καί δέν έβλεπον παρά τό σλόγκαν'*"«ΕΛΛΑΣ ΕΛ ΛΙΙΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Μιά πραγματική πλύσι έγκεφάλου ύφίστατο ό Ελληνικάς Λαός άπό την μασονική χούντα ή ό- ποία άγγίζοντας τή θρησχευτι- κή τού εύαισθησία, κάτω άπό τό άπατηλό αύτό σύνθημα, προοπαθοϋσε νά καλύψη την πραγματικύτητα: Τόν μασονι· σμό μέ τίς οκοτεινές έτπδιώ- ξεις τού σέ βάρος τοθ "Ε- θνους. «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙ¬ ΣΤΙΑΝΩΝ.,.»: Είναι ή μεγα- λύτερη ίδεολογική άπάτη πού έγινε ποτέ οέ βάρος τοΰ "Ελ¬ ληνικόν λαοϋ. Ποτέ στά 150 χρόνια της Ίστορίας τοΰ Νέου 'Ελληνισμοϋ 2να χριστιανικό σύνθημα δέν χρησιμοποιήθηκε γιά νά καλύψη την φρίκη ενός σατανικοΰ καθεστ&τος πού δχι ■μόνον έχθρευόταν τόν Χριστια νισμό άλλά καί απεδείχθη ά- πάνβρωπο γιά τόν "Ελληναχό Λαό: Σκάνδαλα, συλλήψεις, φυλαικίσεις, βασανιστήρια, στρα τόπεδα, άναπη.ρίες, θάνατοι, πό νος, άγωνία, φρίκη, τυραν νία... μόνον ή σατανικότητα τού 'Εβραιομασονισμοϋ ήταν δυνατόν νά σκεφθή νά τα καλιό ψη μέ την έπίκληση τής Χρι- στιανικής πίστης των 'Ελλή¬ νων. Μέ τό σατανικό σέ σύλλη ψη καί σαδιστικό στήν ούοία αύτό προπανγαδισηκό σύνθη¬ μα, ή μασονική 7ετία, πάνω στήν πόρτα τής κολάοεως των θυμάτων της, στό ψέμα, πρό- σθετε την Οβρη καί τόν χλευ- ασμό πρός κάθε τι δσιο καί I- ερό τοΰ "ΕλληνιαμοΰΙΙΙΙ (Λε- πτομέρεια: Καί ένώ ήχοϋσε ώς τα πέρατα τής 'Ελληνικής γής τό σύνθηιμα αύτό, γιά νά υπάρξη μιά άκόμα άπόθειζη τής χρισΐιανικότητος τοΰ καθε στώτος μέ διαταγή τοϋ Α' Άν τ—ροέδρου καί Ύπουργοϋ των 'Εοωτερικών Στυλ. Παττακοΰ, μασόνου ανωτάτου βαθνοΰ άνή κοντος στήν στοα «Σπ. *Νά- γος», άφαιρείτο ό σταύρος άπό τα κοντάρτα των σημαιθν των σχολείων, πού ύπηρχε άπό δε- νεϊς τοΰ Σικάγου δπου «έσπού δαζεν» επί 14 όλόκληρα £τη ά- πεκάλυψαν την πραγίματικότη- τα: α) Κανένα -πτυχεΐο ξένου Πανεπιστημίου δέν κατόρθωσε νά πάρη ποτέ. Οί έπιστηιμονι- κοί τίτλοι τού είναι άποκυήμα- τα τής φαντασίας τού. β) Ου¬ δεμίαν δικηγορικήν εργασίαν, δχι σοβαράν, άλλά οΰτε καί την πλέον άσήμαντη εΐχε ποτέ στήν Άμερική, γιά τόν άπλού- στατο λόγο δτι δέν τοΰ έχορη- γήθη Αδεία δικηγορίας. Ή δλη έπαγγελματική τού δραστηριό¬ τητα ήταν: Αίτησιογράφος στό 'Ελληνικό Προζενείο τοΰ Σικά γου καί Μεταφραστής σέ 'Ελ¬ ληνικό Δικηγορικό Γραφείον τοΰ Σικάγου (Βλέπε: ά) Έ- φημ. ΑΘΗΝΑ'ΓΚΙΙ 30.7.74 καί ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ φ. 1060)2. 7.74, β) Έφΐνμ. ΡΟδΤ τού ΌΕΝνΕΙΛ 14.2.1974 καί έφη.μ. ΟΑΙΕΥ ΝΕΥνδ τοΰ Σικάγου 9.2.74 καί έν συνεχεία ρεπορ- ταζ συνεχοίας υπό τόν τίτλον: «Πώς ό "Ελλην ήγέτης ψεύδε- ται γιά τό παρε'λθόν τού». Τί νά προσθέσωιμε; Τουτο μόνον: «ΕΞΕΣΤΙ ΜΑΣΟΝΩ ΑΔΑ- ΜΑΝΤΙΩ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥ- ΛΩ ΕΞΑΠΑΤΕΙΝ»!!!! 2. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» Άπό την οτιγμή πού ή άπο- κάλυψη τοθ μασονικοΰ χαρα¬ κτήρος τής «έπαναστάσεως» αρ χισε νά λαιιβάνη διαστάσεις (άρχές τοϋ ε*τους 1988) ή «Με γάλη Στοα τής Ελλάδος» άρχί ζει νά άνησυχή σοβαρά. ΟΙ μα σονικοί έγκέφαλοι κρίνουν δτι ΡΗΙΙΙΡ* ΕιδικάίοχειαΠΑΜ (Προστασιας Απω Μυρουδιεςι γιάτυρ.Λ ήλλάΧ Ροψια θηκκ" στιαστές γιά νώ μπαΐνοι 4 τό μπουκάλια ΰνετα και άηοσπωμενες τελείως 6-α/χρειάζεται Π6»ιο Βιίωτή γιάνο ήλφοθιάζεται τό ψυγΓ σ τελεία όκόμα και οΓ ήνιΐμαλο δάπεδο Νέα ψυγεία Φίλιπς πολυτελής σειρά &Ι Τ ·«" «Ι·π ΙΙκκ 10 ·π 12«π -ΙΙκπ ΡΗΙίΙΡδ γιά πιό σίγουρα Μεγάλοι Μασόνοι συνεργάτες τής Χούντας Οί έγκληματικές ένέργειες τής Μασονίας • ΟΙ πηγές των άποκοιλύψεών μας Τα συμπεράσματά μας καετηρίδων. "Ετσι ή άντιστοι- χία τοΰ συνθήματος πρός τίς πράζρις ήταν πλήρης). 3. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ «Φαντάζεστε δτι ή Κυπρια- κή Τραγωδία συνεκίνησε την «Μεγάλην Στοάν τής "Ελλά¬ δος» ώστε νά άλλάξη πολιτι¬ κήν επί τοΰ 'Εθνικοΰ αύτοΰ θέ-ματος; ΛάθοςΙΙΙ Ή γραιμμή τοΰ 'Ελληνικοϋ μασονισμοΰ εί¬ ναι πάντα ή ϊδια. Τώρα μετά την Τουρκική κατοχή τοΰ 42ο)ο τής έδαφικης εκτάσεως τής νήσου καί τοΰ 80ο) ο των πλουτοπαραγωγικών πόρων της, άφοΰ δηλαδή τό πρώτο μέρος τοΰ 'Εβραιομασονΐκοΰ σχεδίου γιά την τύχη τής μεγαλονή- σου όλοκληρώθηκε, καί δέν μένει πιά παρά ή υπογραφή τής συμφωνίας γιά νά έπικιι- ρώση τα έκτελεο&έντα, ή νέα γρα,μμή είναι: «Τό Κυπριακό πρέπει νά κλείση. Νά κλείση, μέ όποιαδήποτε λύση». Καί ή «λύση, τοΰ Κυπρια- κοΰ» είναι γνωστή στούς "Ελ- Παραστατική άττεικόνιση τής σχέσεως Χιτλερισμοΰ καί Μα¬ σονίας. ληνας, «Άδελφούς Τέκτονας» άπό ΙΟετίας ηερίπου. Τούς την ανεκοίνωσεν άπό τόν Μάρτι¬ ον 1964 ό Ένδοζότατος Μέ· γας Διδάσκαλος Χάρρυ Τροϋ- μαν; Διχοτόμησις. Καί δέν είναι φυσιχά δυνατόν νά άλλάξη τώρα, .μετά τα τετελε- οιμενα υπέρ τής Τουρκίας γε- γονότα. Καί ίίν ύπήρχε ή πα- ραμικρή άμφιβολία σχβτικώς. ή σειρήνα τοΰ κ. Κίσσινγκερ την διαλύει. Σέ μελιστάλλαχτο τόνο ό «θαυματοτιοιός» είση- γεϊται στήν Έλλάδα: «Πρέπει νά ίλθετε σέ μιά συιμφωνία μέ την Τουρκία. "Εχετε άλλωστε τό άπτό παράδειγμα δτι κατέ- χει 2να μεγάλο τμήΐκι τής Νή σου». 4. Η ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ (ΤΥΠΟΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Σ.Ι.Α.) Δέν είναι σέ πολλούς γνω- στή ή τεραστία διάβρωση πού ίχουν ΰποστΓΪ οί ΗΠΑ άπό τόν 'Εβραιο — Σιωνισμό. Τό κακό τελευταία παράγινε. Ή 'Εβραιομασονική έπιρροή βχε: ύττερβή κάθε προηγούμενο ώ¬ στε νά προκαλή δημόσιες άντι- δράσεις Άνωτάτων Κρατικιϋν Λειτβυργβν (μή μασόνων). Τό Πρακτορείον ΑΣΣΟΣΙΕ- ΤΕΝΤ ΠΡΕΣ μεταδίδει: «Ό Πρόεδρος Φόρντ, έπετί- νησεν δη,μοσία τόν Πρόεδρο των "Αμερικανόν Έπιτελαρ- χών, στρατηγό Τζώρτζ Μπρά¬ ουν γιατί σέ όμιλία τού στό Πανεπιστή·ιιιο ττίς Βορείου Κα- ρολίνας εδήλωσε δτι: Οί "Ε¬ βραϊοι έ'χουν στήν κατοχήν τους τίς Τράπεζες καί τίς Έφημερίδες των Η. Π.Α. Καί ύπάρχει πιθανότης νά πρακύψουν νέοι ΐΐεριο- ριομοί στήν αποστόλη πετρελαί ου στήν Δυση έξ άφορμής τής Άραβοησραηλινής διαμάχης. Παρο]Μία κατάσταση είναι πιθα νόν νά αναγκάση τούς Άμερι- κανούς νά υΐοθετήσουν σκλη- ρή στάση καί νά περιορίσουν την 'Εβραική έπιρροή στήν χώρα τους, ή όποία είναι ά- ιπ ί σ τ ε υ τ η». (Βλέπε άναδη- μοσίευση τής εΐδήσεως στό ΒΗιΜΑ 14.11.74). Βεβαίως θά ήταν περίεργο ό μασόνος (33ο) Πρόεδρος ΦΟΡΝΤ νά μην έπιτυμήση τόν άρχηγό των Άμερικανών Έπι- ■πβλαρχών πού ύπεστήριξεν τα πραγΐματικά συμφέροντα τοΰ ,Αμερικανικοϋ λαοΰ. θά ύπενθυμίσω'με, γιά νά δώσωμε μιά όλοκληρωμένη εΐ- κόνα τής 'Εβραιοκρατίας στίς ΗΠΑ δτι: α) Οί περισσότεροι Ραδιο- σταθμοί των ΗΠΑ (πού είναι ίδιωτικοί) βρίσκονται υπό Έ- βραϊκόν ϋλεγχο. β) Ή οΐκονομική ίσχύς (πλουτοπαραγωγικές πηγές — κ«φάλαια) βρίσκεται σέ 'Ε- βραϊκά χέρια. γ) Οί επί κεφαλής των δύο σοβαροτέρων "Υπουργείων των των ΗΠΑ, τοϋ 'Εθνικής Αμύ¬ νης (Σλέσιγικερ) καί Εξωτε¬ ρικών (Κίσσινγκερ) 'Υπουργοί, είναι "Εβραϊοι. δ) Ό Δήμαρχος τής Νέας "Υόρκης Άβρβάμ Μπήμ είναι φυσικά 'Εβραϊος... ε) Ή περιβόητη «'Ε κ ι τ ρ ο πή των Σαράντα (40)» πού συντονίζει την δράση τοΰ Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί δλων των Μυστικων 'Υπηρεσιων των ΗΠΑ (ΟΙΑ — ϋΙΑ — Ν8Α κλπ) καί. άποφασίζει γιά κάθε ■μυστική δράση των ΗΠΑ πρός άνατροπή καθεστώτων, πρόκλη- ση ταραχών καί έπαναστάσεων κλπ. βρίσκεται υπό την άπόλυ- τη έζουσία τοϋ κ. Χένρυ Κίσ¬ σινγκερ. Άπό τό έ'τος 1967 είναι Πρόεδρος της την έλέγ- χει καί την διευβύνει. Γι' αύ¬ τό στήν Άμερική τόν όνομά- ζουν ΗΕΝΚΥ ΤΗΕ 8ϋΡΕΒ 8ΡΥ ( — άρχικατάσκοπος ). Στήν πραγματικότητα «Έπιτρο- πή των 40» σημαίνει Χ. Κίσ¬ σινγκερ. Καί φυσιχά πίσω άπό τόν 'Εβραϊο κ. Χένρυ, κινβϊται δρδ, προωθεϊ τα σχέδιά τού ό διεθνής 'Εβραιο — Σιωνισμός. Πειθήνια δργανά τού πρός επί τευξη των σκοπων τού, οί Μα σόνοι δλων των χωριόν τοΰ κό σμου. "Ετοι γίνεται εΰκολα άν τιληπτός ό ρόλος των σκοτει- νΰν δυνάμεων, τής ΟΙΑ καί πραγματικών άτρεντακων στήν κηρύξη καί υποστη¬ τής 7χρονης μασονοκρα- στήν Έλλάδα, στό Κυ¬ πριακό δρ&μα, καί στά τόσα βλλα έθνικά έγκλήματα γιά τα όποία δικάζονται αυτόν τόν καιρό τα πειθίνια καί γελοΐα δργανά τους, τα όποία προσπα θοΰν νά τα περισώσουν δημιουρ γώντας ϊσως μιά νέα θλιβερή κατάσταση. Τώρα δμως τα πράγματα χούν άλλάξει γιατί ό Λαός ζέ ρει πιά τί θά κάνη αν δ μή γένοιτο ξαναχρειασθη: θά κα- τεβή στό πεζοδρόμιο καί θά χτυπήση μέ δ,τι διαθέτει τα μίσθαρνα βργανα πού θά έπιλέ ζή τυχόν ή διεθνής άλητεία, των της, ρίξη τίας ΖΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Άριθμός αδείας 4701 Όδός Όθωνος 13 Παραπλεύρως είσόδου ΘερινοΟ κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286.485 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ Τό Ρόταρυ έχει ώς σκοπόν νά ένθαρρύνη καί προωθή τό ί- δανικόν τοΰ ϋττηρετεΤν ώς βάσιν άξίας ένασχολήσεως, συγ¬ κεκριμένως δέ νά ένθαρρύνη καί ττροωθή: 1. Την ανάπτυξιν τής προσωτπκής γνωριμίας ώς εΰκαι- ρίας διά την ττροσφοράν ύττηρεσιών. 2. Την ένστάλαξιν ανωτέρων ήθικών άρχών είς τάς έττ.- χειρήσεις κι»ϊ τα έπαγγέλματα, την αναγνώρισιν τής άξίας πάντων των χρήσιμον έπαγγελμάτων καί την έκ μέρους παντός Ροταριανοΰ εξύψωσιν τού έτταγγέλματός τού ώς εύ- καιρίας ττροσφοράς ύπηρεσιών ττρός την κοινωνίαν. 3. Την εφαρμογήν τού ίδανικοθ τού ΰπηρετεΐν έκ μέρους παντός Ροταριανοΰ είς την προσωτπκήν, επαγγελματικήν καί κοινοτικήν ζωήν τού. 4. Την ττροώθησιν τής διεθνοΰς κατανοήσεως, τής κ«λής θελήσεως καί τής είρήνης μέσω μιάς -παγκοσμίου συναδελ- φώσεως έπιχειρηματικών καί έτταγγελματικών οτελεχών, ήνωμένων ΰττό τό ίδανικόν τοΰ ύττηρετεΤν. ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ή παγκόσμια συμμορία πού λέ- γεται Σιωνισμός καί πού την ύπηρετεϊ πιστά καί άλόγιστα ό Μασονισμός, ό οποίος έν συνεχεία στρατολογεϊ τα δικά τού δργανα άπό τους Ροταμια νούς σημερινούς άφελεϊς καί αΰριανούς ύποψηφίους κοινωνι κούς έγκληιματίες. Τελειώνοντας την πρώτη φά ση τής ερεύνας αυτής, θέλο¬ με ν ά τονίσωιμε δτι δσα γρά- φτιικαν ήσαν ντοκουμενταρι- σμένα, οί δέ άποκαλύψεις πού κάναμε, Εγιναν βάσει άδιασεί- στων στοιχείων καί πρός από¬ δειξιν προκαλοΰμε δηιμοσίως ό- ποιονδήποτε θελήση νά μάς διαψεύση. "Οσον άφορδ τίς πηγές των οτοιχείων μας, γιά τίς οποίες τόσος λόγος £γινε καί τόσοι πολλοί — δικαιολογημένα ϊ¬ σως — μας ρωτοΰν τούς λέμε δτι: Δέν εΙνάΤ δυνατόν νά τίς άποκαλύψωμε καί εύτυχίός πού δέν ύποχρεωνόμαστε σέ τουτο, γιατί διαφορετικά τό μένος πού έ'χουν οτρέψει ήδη πάνω ιμας οί "Εβραιο — Σιωνιστέ'ς καί Μασόνοι, θά στρεφόταν καί κατά ίίλλων προσώπω ν. Σημειώνομε μόνο δτι οί πη¬ γές είναι λίαν άζιόπιστες καί δτι τα δσα γνωρίζομε γύρω ά- ΐτό τόν Σιωνιομό — Μασονι- σμό καί Σία είναι άποτέλεσ)ΐα τετράχρονης Ερεύνας καί έ- μπειρίας, άκόμη καί σχέσεως μέ προσωτπκότητες των όργανώ Οεων αυτών, άλλά καί μελέτη πολλών συγγραμμάτων, καί βιβλίων άξιολόγων άνθρώπων πού καταπιάστηκαν πρίν άπό μάς μέ τή δράση των ανωτέρω σκοτεινών όργανώσεων. Τέλος ύπογραμμίζομε αύτό πού καί στήν άρχή εϊπαμε: Δέν θά σταματήσωμε νά ένη- μερώνομε, δσο μάς είναι τεχνι κώς δυνατόν, τό μεγάλο κοινό γύρω άπό τίς σκοτεινές δραστη ριότητες των Σιωνιστών, των Μασόνων, των Ροταριανών καί δποιων δλλων έμφανιΐν ί^ άφα νών συνεργατών τους, άφοΰ εϊδικά τα τελευταία χρόνια έ·- χουν στρέψει τό στόχο τους στό νησί μας, στήν ίδιαίτερη πατρίδα μας την Κρήτη, την άποία ποικιλοτρόπως προσπα- θοϋν νά έμπλέζουν στά έπικίν δυνα δίχτυα τους καί τα ξενό δουλα, ίμπεριαλιστικά, σκο- τεινά καί παράνομα κυρίως δ¬ μως άντεθνικά καί άντιδημοκρα τικά σχέδιά τους. Μ.Χ.— 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Τεχνικάς Τηλεοράσεων — Ραδιοφώνων Έπιμελημένη έργασία Βαλιδέ Τζαμί — Τηλ. 282.103 ννννννννν Νυφικά ύψηλης ττοιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως «Κατράντζου» Τηλέφωνον 283 428
  ΖΕΛΙΑΑ 6
  4ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ1975
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Σάίΐο* ότήν ΈκκΑηόία τήε
  "ΞΥΡΙΣΤΗΚΕ
  ϋ
  ΠΕΤΗΞΕ ΤΑ ΡΠΣΑ
  91
  ό 'βρχιμαυόρίτης ΦΩΤΙΟΣ τής ΌναΑήιυεως
  ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ: Φταίει ό Οοχιεπίσκοπος κ.Εύγέυιος
  ΟΙ ΕΚΚΠΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ: Περιέπεοε σέ σορκικό ά υ άρτι. μ α
  ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΑΤΑΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΛΡΝΕ
  Ή έρευνα μας γιά τή ρύπανοη της θαλάσσας
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  καί οτόν ϊδιο, δτι ύπέβαλλε
  την πρόταση στό Ύπουργεΐο
  τό όποϊο άπάντησε άρνητικά.
  Παρά ταυτα δμως ό κ. Μετα¬
  ξάς επέμενε νά ένδώσουν οί
  ύπηρεσίες οτήν άξίωοή τού.
  Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
  Τότε ό κ. Νομάρχης, θέλον-
  τος προφανώς νά εξυπηρετήση
  τόν κ. Μεταξά. συνεκάλεοε τό
  Συμβούλιο ηού προβλέττει ή
  Ύγειονομική Διατάξη, δταν εί
  δέ και' άποεϊδε δτι ό κ. Νομία
  τρος δέν ένέδιδε ουτε μέ πα¬
  ρακληθείς, οϋτ-ε μέ έπιπλή,ξεις.
  οΰτε μέ όποιουδηποτε εϊδους
  ίκβιαοφαύς.
  Τό Συμβούλιο αύτό, παμά
  τό δτι άοχικά υπήρξαν άντιρ-
  ρήσεις διαφόρων ύπηρεοιακών
  π<ιραόντιυν, κατέληξε στήν ά- πόφαση ά θεωρηθή οάν άστοοέ κτης λυμάτων τό σημεϊο τής Χερσονήσου ποΰ είναι άκμιβώς μηροοτά οτό ξενοδοχειακό συγ κρότη,μα τού κ. Μεταξά (!!!) καί ενα άλλο σημεϊο δπου έκ- χύνονται τα άπόβλητα της Βιο- μηχανικής Ζώνης. Πλήν δμως καί τιάλι ό Νορίατρος κ. Κοκο¬ λάκης ί· μ ε ι ο φ ή φ ι ο ε. Στό Συμβυύιο αύτό μκτεϊ- χαν διάφοροι ύπηρεοιακοί παρά γοντΐς τούς όποίους άνέφερε ό κ.. Νομάμχιις οτήν άπάντηοή τού: Μεταξύ αυτών άναφέρει καί τόν κ. Δ)τή Χωροφυλα- κής, τοΰ όποίου ή συμμετοχή εχει μεγάλη οημασία, διότι εί¬ ναι, έκ τοϋ νόμου καί τής φύ¬ σεως της ύττηοεοίΓς πού έκπρο σΐι>πεΐ ήμεοα σχετιζόμενο μέ
  τή Δημοσία 'Υγεία ύττηρεσιακό
  πρόσαΗτο
  γιάννη, δέν προκύπτει δτι εΐ-
  χε καμμιά άνάμιξη μέ τό θέιμα
  βοήθηοε δέ στό νά παρεξηγηθή
  καϊ άττό τό γεγονός της συγγε-
  νείας τού μέ τόν βουλευτή κ.
  Μαν. Κεφαλογιάννη.
  Πιστεύομε έττίσης δτι καΐ ή
  ουμετοχή τού κ. Νικιίτα Κεφα¬
  λογιάννη, μτκ>ρεί δσο περίεργη
  κι δν φαίνεται κατ' αρχήν νά
  έξηγηθή άπό την ίδιότητά τού
  σάν πολιτικοϋ ιμηχανικοΰ. Είναι
  δμως καί αύτός έξάδελφος τοΰ
  βουλευτή κ. Μανόλη Κεφαλο¬
  γιάννη.
  ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Παρά την δήλωση τοΰ κ. Νο¬
  μάρχου, ό Δ)τής Χωρ)κής κ.
  Πηλιχός ι)ΐάς διεβεβαίωσε δτι
  δέν μετείχε στό Συμβούλιο.
  Κα! κατόπιν τούτου καλείται ό
  ΊΙ άπό<ραοιι βεβαία ήταν σε- θαστή γιά την Ύγειονομική Ύ- πηρεσία τής οποίας προΐσταται ό κ. Νοιμίατσος. Κράτησε δμως μί¬ αν έπκρΰλλαξη ικαί θέλησε, ώς είχε δικαίωμα καί καθήκον νά έρευνήση ποία διαδικασία θά ά- κολουθαΰοε ό κ. Μεταξάς γιά νά ρίξη τίς τόσες άκαθαροίες οτή θάλαοσα, καϊ μάλιστα σέ οημείο πού θά κολυιμπσϋσαν οί π>ελάτ·ες τοϋ ϊδιου τοΰ ξενοδο-
  χείου τού.
  Ή άπάντηοιι άπό πλευρδς κ.
  Μεταξά ήταν δτι θά γίνεται βιο-
  λογικός καθαρισμός, ό οποίος
  δέν θά δημιουργούσα προβλήμα-
  τα ύγείας.
  'Εδω ακριβώς Ιχουν τόν λά¬
  ν, ο οί είδιχοί. Νά λοιπόν άνάλυ-
  υη είδ:ικοΰ ουεράτη μας, περ!
  τοΰ βιολογικοΰ καθαρΐσμοΰ.
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ
  Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
  Δυστυχίας δσο τέλειο καί δν
  «•Ιναι τό ούστημα τοΰ βιολογι¬
  κοΰ καθαοισμοΰ, πάσχει άπό τό
  δτι είναι δυνατόν μιά άστοχία,
  στό χειοισμό, μιά βλάβη στό σύ-
  στηιμα, ή ιιΐά δχι τελεία γνώση
  τοΰ ουστΛιιατος άπό τούς εΐδι-
  κοϋς νιά τόν χειρισμό τού άν-
  Ορώπους τ) καί μιά βλλειψη άρ-
  μονίας οτά διαδοχΐκά τού στά-
  δια νά έ"χει σάν συνεπεία τόν
  δηλητηριασμό καί την μόλυνση
  της θαλάσσας, άπό τα λύματα
  ΕΡΩΤΗΜΛΤΑ
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ
  Παίρνοντσς άφορμή Οπτό την απαντήση τού κ .Νομάρ-
  χη, τόν ρωτοΰμε τα εξής:
  1. Γιατί άλλαξε όκ. Μεταξάς τρείς φορές τίς μελέ-
  τες τίς σχετικές μέ τα λθματα καί γιατί άττό τό σύστη
  μα των βόθρων ττοθ είχε έτπλέξει άρχικά όπως δλες
  οί τουριστικές μονάδες τού τόιτου μας, επέμενε στό
  τέλος τόσο ττολύ μάλιστα, στό σύστημα τής άττοβο-
  λής των λυμάτων, στή θάλασσα; (τό έρώτημα αύτό εί¬
  ναι ττολύ σημαντικό).
  2. Γιατί διαφημίζετε κ. Μπίσια τόσο πολύ τό συγκρό
  τημα «Κρέτα Μάρις», γιοτ! έτπμείνατε στό νά δοθή ή
  αδεία, γιατί άκόμη καί τώρα ύττεραμείνεσθε τού κ.
  Μεταξά, μήττως ύττάρχει κανένας ίδισίτερος λόγος;
  3. Βοηθήσατε στό νά εγκριθή πρόσφατο δάνιο 40 έ-
  κατομμυρίων στόν κ. Μεταξά;
  4. Λειτούργησε τό συγκρότημα «Κρέτα Μάρις» δταν
  πρωτάνοιξε επί ένάμισυ μήνα, περ ί πό υ, χωρίς καμμιά,
  αττό τίς ττροβλεπόμενες αβειες;
  5. Σέ γεθμα πού τταρέθεσε ό κ. Μεταξάς πρός τιμήν
  σας, σάς έξεθίασε τόν κ. Μπαλόττουλο τόσο ΰμνητικά,
  μέχρι ιτού έκνευρισθήκατε; Γιατί, αν είναι άλήθεια, συ
  νεχίσατε μετά τίς στενές σχέσεις σας μέ ενα φίλο τής
  χούντας;
  6. Π ώς δώσατε αδεία λειτοιιργίας τοΰ συγκροτήμα-
  τος καί αδεία έκβολής των λυμάτων καί αποβλήτων
  στή θάλασσα, από τόν Μάρτιο, άφοΰ στίς 21 Μάϊον
  1975 αρχισε μόλις νά τοποθετήται τό .Λασικώτερο τμή-
  μα τοϋ βιολογικού καθαρισμοϋ, ό χλωριοτής;
  7. Γνωρίζετε ότι σέ μιά παρόμοια ττερίτττωση πού
  αλλος συνά&ελφός σας εφήρμοσε τό Νόμο, τής μή δηλ.
  άποδολής λυμάτων καί αττοβλήτων στή βάλασσα, διά
  βιολογικού καθαρισμοϋ, ή έξι»γίανση τοϋ βόθρου κόστι-
  σε στόν ίδιοκτήτη τοΰ ξενοδοχείον 37 έκατομμύρια;
  8 Λάδατε ύττ' όφιν σας καθόλου τή σειρά των τηλε-
  γραφικών καταγγελιών πού έ'καναν όρισμένα πρόσωπα
  πρός τούς κρατικούς άρμοδίους καί τί κάνστε σχετικά;
  ΐΛΛΛΛΑ«ΑΛ/νϋ1ΛΓΐ/νυίνννν^^
  κ. Νομάρχης νά μδς πή αν εϊπε
  την άλήθεια ή δχι.
  Στό Συμβούλιο αύτό περιέρ-
  ως μετεϊχε καί ό κ. Νικητάς
  Κεφαλογιάννης, μηχανικός κα-
  θώί; καί δύο άλλοι μηχανικοί
  καί ό ϊδιος ό κ. Μεταξάς.
  Έξ άφοριμής ακριβώς της συμ
  μετοχής τοΰ κ. Νικήτα Κεφαλο-
  γιάννη μπερδεΰτηκε καί τό δ-
  νο>μα τοΰ είς την Νοιιαρχία ύ-
  πηρετοϋντος άδελφοΰ τού Κρί-
  τωνος Κεφαλογιάννη, ό οποίος
  :μπήκ€ καί βγήκε φαίνεται γιά
  βλλους ύπηρεσιακούς λόγους
  (ή άλήθεια είναι δτι έπισκέπτε-
  ται συχνότατα, οέ σχέοη ρέ 6λ-
  λους ύπαλλήλους τόν κ. Νο-
  μάρχη στό γοαφεϊο τουΐοτήν αϊ
  θουοα, μέ άιποτέλεσιια νά έκλη-
  φθή ή συμπτωι^ατική παρουσία
  τού σάν σκόπιμη. Πάντως άπό
  την έ"ρευνα πού κάναμε καί ά-
  ηό προσωτπκή γνώμη γχά τό
  ηρόοωπο τοΰ Κρίτωνος Κεφαλο-
  καί άπόβλητα (δηλ. περπώμμα-
  τα, άκαθαιχϊίες καί άΆλα πρά-
  γματα πού είναι γεμάτα έπικίν-
  δυνα μικρόβια).
  Τό σύστηιμα τοϋ βιολογικοΰ
  καθαριομοΰ £χει τα έξίϊς στά-
  &ια:
  Τα περιτώμματα καί οί άκα-
  Οαρσίες, τττιγαίνοΐ;ν άπό μικρούς
  θόθρους, σέ ιμιά δεξαιμενή καθι-
  ζήοΐ·(ΐ)(, 'Εκεϊ γίνεται ή κατα-
  κ|>άτηοΐ) των οτερεών ϋλίϋν καί
  ή όυ.υιουργία ενός εϊδους «προ-
  ζυίμιοϋ» τό όποϊο δημαουργεϊ τα
  π|χΐ>τα διολογικά στρώματα, πού
  χρηοηιοπυιοϋνται άργότερα γιά
  νά παίζουν τό ρόλο πού ΐταίζει
  ή πενικιλίνη. Άκολουθεί τό
  δεύτερο σταδιο καθιζήοεως, μέ
  όξυγόνο, τό Λποϊο βοηθά στό
  νά θραφουν οί μικροοργανιομοί,
  επί 36 ώρεί· (αύτό ίχει σημα-
  σία) γιά "ά γΚη δυνατός ό κο-
  ρεσιιός των μικροβίων, οαπρο-
  φύ τω ν καΐ παθογόνων όργανι-
  Με αυτους εδώ τους αγςογοι , ' π 6ρισκονται ακριβώς
  στό άριστερό σημεϊο τής τουριστικής ιτλάζ τού «Κρέτα Μά¬
  ρις» χύνωνται στή θάλασσα περιττώματα, οθρα, α'ίματα, ά-
  καθαρσίες καί γενικά ο,τι όνομάζομε μέ τίς λέξεις «λύμα-
  τα» καί «διομηχανικά άττόβλητα». Βεβαία ό κ. Μεταξάς ύπο-
  στηρίζει δτι είναι τόσο καθαρά, ώστε μπορούν καί νά...
  ττίνωνται. Θά μποροΰσαν όίραγε αύτός καί ό κ. Νομάρχης
  νά ττιοϋν ίνα ποτήρι, δττως είχε πεΐ ό ττρώτος στή σύσκεψη
  τής Έπιτροπής; Σέ ενα τέτοιο πιόσιμο, θάναι ασφαλώς
  όξΰμωρο σχήμα νά ποϋν τσουγκρίζοντας τα ποτήρια: στήν
  ύγειά μας....
  φαοΐ) ταΰ Δικαοτηρίου έκανε £-
  φεση υπέρ τοΰ Νόυου καΐ έκα-
  νε καί μήνυση κατά τοΰ -κ. Νο-
  μάρ.χη, γιά την παράβΰση τού
  καθήκον τος τού, νά εκδώση δη-
  λαδή, αδεία, χωρίς νά την ηρο-
  ομών. πού κατατρώωνται μβτα-
  ξύ τους.
  Έρχόμαστε μετά στό τρίτ,ο
  στάδιο μέ 2τοιμο βιολογικό φορ-
  τίο γιά πλήρη καθαριομό. 'Εδώ
  γίνεται πλέον ή χλωρίωσις, ό-
  πότε δ,τι άπέιμεινε τυχόν έξον-
  τώνεται άπό τό χλώριο.
  Γιά νά γίνουν δμως δλα αϋ-
  τά χρειάζεται σωστή καταοκευή,
  τελεία μηχανήιματα, έπιστημονι-
  κή παρακολουθήση γιά £να
  καλό (δχι τέλειο) άποτέλεσμα.
  Καί γιά παράδειγμα έ-χομε τό
  βιολογικό καθαρισμό τοΰ Βενι-
  ζελείου Νοοοκομείοτι. τό όποϊο
  ώς γνωστόν κατασκευάστηκε ά-
  πό τούς Άμερικανούς, οί όποΐοι
  ύποτίθεται δτι έ'καναν ίνα τέ¬
  λειο ούστημα.
  Παρά ταυτα δέν λειτουργεϊ
  δπως έπρεπε γιατί δέν ύπάρ-
  χουν τα κατάλληλα (ΐτομα.
  Ή όξείδωσιι. ή άιπόομτΐση, ή
  δαείθηση, είναι δννοιες άγνω-
  στες έν πολλοϊς ^τούς «τεχνι-
  κούς» τοΰ βιολογικοΰ καθαρι¬
  σμοϋ περιοχής "Ηρακλείου.
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
  «ΠΑΣΑΒΑΝΤ»
  Δικαιολογτ(μένα λοιπόν, κατό
  πιν δλων αυτών, ή Ύγειονομι¬
  κή Ύπηρεσία ζητοϋσε άπό τόν
  κ. Μεταξδ νά τής έπεξηγήση
  τίς λεπτομέρειες λειτουργί-
  ας καί τίς διαβεβαίωσεν καΐ τε-
  χνικές έγνυήοεις πού παρέχει
  τό σύοτημα «Πάοαβαντ» πού ε¬
  φήρμοσε στό βιολογικό καθαρι-
  σμό τοϋ «Κρέτα Μάρις».
  Πλήν δμως ό κ. Μεταξάς
  ά γ ν ό η ο ε την *Υγειοναμικΐ|
  Υπηρεσία, ά γ ν 6 η σ ε τόν
  κ. Νομίατοο, καί Τϊήρε την β-
  δεια βιολογικοΰ καθαρισμοϋ
  κατ' ευθείαν άπό τόν κ. Νο-
  μάρχη. Σ' αΰτό ακριβώς τό ση¬
  μεϊο ό κ. Νομάρχης π α ρ ε -
  ν ό μ η σ ε , διότι χρειάζεται
  άτιαραίτητη σ 6 μ φ ώ¬
  ν ο ς γνώμη τής Ύγειονομι-
  κής άρχής.
  ΤΙ νά έ"κανε δμως ό Νομία-
  τρος, άφοΰ ό προϊοτάμενός τού,
  άποφάοιζε,
  Καί δέν θά γινόταν τίποτε γύ-
  ρω άιπό την περίπτωση τής πα-
  ρανομίας αυτής, δν ό διευθυν¬
  τάς τοϋ «Κρέτα Μάρις» κ. Δη-
  μόπουλος, δέν έφτανε νά μηνύ-
  ση τόν έργοδότη τού κ. Ν. Με¬
  ταξά.
  "Εγινε ή δίκη καί ό κ. Μ«τα·
  ξδς £δειξε την αδεία ταϋ κ. Νο¬
  μάρχου. Δυστυχίας δμως γιά
  τόν κ. Μεταξά ήταν μάρτυρας
  καΐ ό κ. Νοιιιίατρος, ό οποίος δ¬
  ταν ρωτήθηκε σχετικώς είττε δτι
  άπ' δ,τι γνωρίζει βεβαίως ή 6-
  δεια αΰτΐ) είναι κανονική δδεια
  τοΰ κ. Νομάρχη. άλλά δέν έχει
  εκδοθή νόμιμα, γιατΐ δέν την έ¬
  χει προουπογράνμη έκεϊνος, ό
  Νομίατρος δηλ., ώς όρίζει ό Νό-
  μος.
  Καΐ βεβαίως τό δικαοτήριο ά-
  θώωοε τόν κ. Μεταξά γιατι δέν
  μπο|κ>ΰοε νά έλέγξη αν καλώς
  ή κακώς εξεδόθη ή αδεία. Άλ¬
  λά στήν εϊσαγγελικίι δδρα γιά
  κακή πάλι τύχη τοθ κ. Νίκου
  Μρταξά. καθόταν κάοτοιος Λλλος
  κΰριος Μεταξάς, μόνο πού αύ
  τος ήταν Είσαγγελιέας. Κήρυξε
  Χοι<πό ΐΐεπλανημένη την άπό- συπογράψη ό κ. Νομίατρος. ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ οτό , Νομό Ή ύπόθεση αυτή πού φ«ρα- με στή δημοσιάτιιτα την περα- σμένη* Δευτέρα, έ"χει πάρει εύ- ρύτατες διαοτάοεις. Καί τουτο διότι πρόκειται γιά μιά σοβαρό- τατη παρανοιμία ενός ανωτάτου κρατικοΰ λειτουργοϋ τοΰ άν- θρώπου δηλαδή πού έκπροσω- πιεϊ την Κυβέρνηση μας. Ή περίπτωση είναι χαραχτη- ριστικί) γιατί θυμίζει ιπαληές κα κές ουνήθεκς κρατικών λειτ,ουρ γων, οί όβτοΐοι ΰποκύπτοντες στ-ίς πι·έσεις τοΰ κεφαλαίου, των ίσχυρών καί των πολιτικών πα- ραγόντων τής περιοχής, προέ- βαιναν στή διάπραξη χαρισμών, πού όπωοδήποτε είναι ένέργει- ες κοινωνΐικά, πολιτικά καί νο- μικα καταδικαοτέες. "Οταν £νας άνώτερος υπάλ- ληλος δπως είναι ό Νομίατρος, περνά μέοα άπό τόσες διελκιν- στύνδες, γιά νά μείνη πιστός στόν δρκο πού £δωσε, καΐ στό τέλος ατιειλεϊται καΐ μέ μ ε τ ά- θέση, τότε ποϋ είναι ή νοια τοΰ κράτους δικαίου; Άντίθετα παεζόιμενος μέ όποι- ονδήποτε τρόπο ό κρατικάς φο- ρέας, ό ύπάλληλος, πού αποτε¬ λεί τό βασικό γρανάζι τής κρα¬ τικήν μηχανής, χωρίς νά 6ρί- σχεται μάλιοτα ό έκπρόσωπος τοΰ κράτους νά τόν καλύψη κα νά τόν προστατεύση, τότε δχομε τέλειο ξεχαρβάλωμα τής μηχα- νής καί άπώλεια κάθε έννοίαι σιοστοΰ καΐ εύνο·μουΐμένου κρά¬ τους. Αΰτά τα καταντήματα είναι ά· παράδεχτα, άλλά εύτυχώς πού ύττάρχει καί ή ήλλη βασική έ ξουσία τοΰ Κράτους, ή Δικαστι- κή, πού στήν προκειμένη περί¬ πτωση, διά τοΰ κ. Εϊοαγγελέα Ηρακλείου, έπε'μβαίνει γιά νά διασώση την ίννοια τοΰ Κρά¬ τους, άπο την Έκτελεστική, δ¬ ταν αυτή ένεργεί παράτυπα. Γι' αύτό ακριβώς τόν λόγ< μετά τό δημοσίευμά μας, ό Ά θηναϊκός Τύπος, τοΰ 6δωΌε δη· μοσιότητα καΐ γι' αύτό τόση έν τύπωση προκάλεσε στούς κα- τοίκους τοΰ Νομοΰ, ο! όποϊο πρός στιγνήν κλονίσθηκαν κα δύσκολα προσπάθησαν νά πιστέ φουν στήν βασική άλήθεια τή πληρο<ρορίας μας: δτι δηλαδή ό Νομάρχης παραπέμπεται άπ τόν Είσαγγελέα καί άπό την μ λακή πολυθρόνα τής έξουσίας, καθίζει στό σκληρό οκαμνί τοΰ κατηγορουμένου. Καΐ δμως είναι άλήθεια. Έξ ίίλλου καΐ ό ϊδιος ό κ. Μπίσιας μέ την αιεριλάλητη «έ- νηιιέρωοή τού οτόν Τύπο» τό παραδέχτηκε, άιροΰ άΐΠ!εοιώπησ€ την ούσκι καΐ άσχολήθηκε μέ διάφορες άερολογίες οάν αύ- τόκλητος — άλλά κ,ακός — δι- κηγόρος τοΰ κ. Νίκου Μεταξδ. Άκόμη τό θέ'μα άπασχόληοε τούς βουλευτές τής άντιατολί- τευσης τοϋ Νομοϋ μας καθώς καί τόν βουλευτή τής «Νέας ΔΓΐμοκρατίας» κ; Γαλενιανό, δ- ττιυς γράψαμε δέ καί στό περα- σμένο φϋλλο μας, έτοιμάζεται έπερώτηοη καΐ ήδη. γίνονται άπό δλους — πλήν φυσικά τοΰ κ. Έμμ. Κεφαλογιάννη — ένέρ- γεΐιες πρός τόν Ύτΐουργό Κοινω- νικών Ύπηρεοιών καί την Κυ- βέρνηοη, νά ματαιωθή ή μετά- θεση τοϋ Νομίατρου κ. Κοκο¬ λάκη πού είφθασε περίπου μέ¬ χρι τό Έθνικό Τυτιογραφεϊο, γιά δι>μοσίευοη οτην Εφημερί¬
  δα τής Κυβερνήσεως.
  Έττίσης τό θέιμα συζητήθηκε
  καί μεταξύ μή Κρητών βουλευ-
  τιΐιν. στούς όποίους προκάλεσε
  έντόιπωση τό δτι μερικοί έκιπρό-
  σωποι τοΰ πολιτικοΰ κόσμου
  μας έξακολουθοϋν νά πιστεύουν
  καί νά θέλουν νά έφαρμόσουν,
  κατά παιλαιάν συνήθειαν, τα ά-
  παράδεκτα πολιπκά ήθη.
  ττού πηρε ό
  με την
  κ. Φώτιος νό ξυρ|
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ
  ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ
  Έπειδή πιοτεόομε ιδιαιτέρα
  οτό δημοσιογηαφικό εΐδος πού
  λέγεται έίρευνα, άπό την άρχή
  τής περασμένης εβδομάδος, άρ-
  χίοαμε νά κινούμαστε γύρω άπό
  την δλη ύπόθεση. Όπως εϊπα-
  με καί στόν πρόλογό μας κινη-
  θήκαμε πρός δλες τίς κατευθΰν-
  σεις.
  ΣΤΟ «ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ»
  τού έμφάνιση, έίχει έλλείψεις,
  υπό την έννοια δτι βλέπεις νά
  (ΐοιάζει μέ κάτι πού δέν έ"χει
  τελειώσει άκό|ΐη.
  Ή περιγραφή λειτουργίας
  τοϋ βιολογικοΰ καθαρισιαοΰ πού
  μάς έκανε ό νεαρός Κιάρης,
  δέν ήταν τελεία, δπως δηλαδή
  περιγράφεται παραπάνω άπό
  τόν είδικό συνεργάτη μας. Οΰτε
  καί ιιας έ'πεισε δτι είναι τόσο
  έ-πιστηιμονικά καταρτκτμένος, ώ¬
  στε νά χειρίζεται τό συγκρότη-
  μα αύτό.
  ΟΙ
  ΤΙ ΛΕΝΕ
  ΧΕΡΣΟΝΗΣΙΩΤΕΣ
  Πήγαμε στό «Κρέτα Μάρις:
  άλλά δέν ιμττήκαιμιε άπό την κυ-
  αία εϊσοδο. Μπήκαμε άπό την
  πίοω πάρτα, πού λένε. Κατευ-
  θυνθιγκαμε στό συγκρότημα τοΰ
  βιολογικοΰ καθαρισμοϋ. 'Εκείνη
  την ώρα δεύλευε. Δέν ξέρουμε
  διμως τί ακριβώς εκανε. 'Εκεϊ-
  νο πού άντιληφθΐ'ικαμε μόνο
  ήταν δτι 8να τμήμα τού, μέ κάτι
  μεγάλες θάνες, δέν έργαζόταν.
  Όταν μ,άς άντιλήφθηκιε, έΐτειτα
  άπό άρκετή ώρα, £νας έργάτης,
  είδοποίησε καΐ ήρθε κάποιος αλ¬
  λος. Ήταν ε"νας νεαρός ονόμα¬
  τι Κιάρης Βελισσάρειος, πού
  μδς ρώτηοε τί γυρεύομε έκεϊ.
  Μβς έξήγησε δτι είναι βοηθός
  τοΰ συντηρητή πού είναι καί α¬
  δελφάς τού. Σέ λίγο ήρθε ό ά-
  δε'χρός τού, ό οποίος δμως, δέν
  8μοιαζε καθόλου ιμέ τόν προη-
  γούμενο. Αύτός ήταν ζόρικος.
  Μδς μίληοε ^ντονα καί άξίωσε
  νά μάς ώδηγήοτι — δπως καί ί-
  γινε —'στό γρα<ρεϊο τοϋ Διευ- θυντοϋ. Άπ' δ.τι κατπλάβαμε, δλοι ή¬ σαν θορυβημένοι γιατί κι' ό λο- γιστής κ. Μακρής, δΊπου μ&ς ω¬ δήγησε μας είπε κι' έκεϊνος δτι γιά νά βγάλωμε φωτογραφίες χρειάζεται αδεία. 'Οπωσδήποτε βεβαία ό λογτστής ή"ταν παό ί- ρεμος σέ σχέση μέ τόν ζόρικο συντηρητή Κιάρη, ό οποίος, δ¬ πως μάθαμε άργότερα έχει δη- μιουργήσει καί σοβαρό έπεισό- διο μέ συνάδελφό τού ό οποίος τόν έχει μηνύσει δτι τοΰ «τρά- θηξε μαχαίρι». Τελικά ή αφιξη τοθ Διευθυν- τοϋ άπό τό Ήράκλειο κ. Γιάν- νου, ίίσωοε την κατάσταση. Ό κ. Μεταξάς, μδς είπε, εί¬ ναι ό μόνος άρμόδιος νά σας έ- νημερώση. άλλά βρίσκεται στή Λωζάνη. Έκείνος δέν γνωρίζει τίπο- τε. Πρίν δυό μήνες, περίπου, πού ήοθε βρήκε τα πάντα έν- τάξει. "Οταν δμως τοΰ άντιτά- ξαμε τό πώς τότε έξηγείται νά συνεχίζεται ή ύποβολή μηνύσε- ων, μδς εϊπε καΐ πάλι δτι δέν ξέρει. Πάντως τό συγκρότημα — μάς τόνισε — είναι άπό τα καλ¬ λίτερα τής Ελλάδος, ό κ. Με¬ ταξάς είναι πολύ καλάς καί τα πάντα λειτουργοΰν στήν έντέ- λεια. "Οοο γιά τό ξενοδοχειακό συγκρότημα είναι φούλ καί έ- ξυιπηρ&τεΐ γύρω στούς 700 άν- Ορώπους. Άπό τόν άλλο χει- μώνα θά δουλεύη καί γιά χει μερινό τουρισμό. Πραγματικά ή ξενοδοχειακή αυτή μονάδα εί¬ ναι πολύ έντυπωσιακή καΐ μέ πολλά εϊδικά γνωρίοματα, δπως τό χωριάτικο χρωμα, τό μπόου- λιγκ, ή φαροταβέρνα, ή κλειστή θερμαινόμενη πισίνα καΐ ίίλλα. Κινΐ)θήικαμε σέ δλους τούς χώρους ελευθέρα καΐ φωτογρπ- φίσαμε δνετα δ,τι θέλομε. Έκείνο πού βγαίνει οά συμ- πι'|)ασμα άπό την έπίσκεψή μας είναι δτι λειτουργεϊ ό βιολογι- κός καθαρισμός άλλά 8~ος φαί- νεται καΐ άπό την έξωτερική Οί Χερσονησιώτες λένε πολ- λά. Στή ιμεγαλλίτερη πλειοφη- τρία τους λένε εναντίον τοϋ κ. Μεταξδ Σ,ταχυολογοΰμε μερι- κά. — Άνάλογα μέ τόν καιρό, πολλές φορές βικυμάει άφόρητα ό τόπος. — Εϊδαμε κάμιποσες φορές ύλόκληρες μάζες περιτωμάτων νά ιπιπλέουν οτή θάλασοα. — Τώρα είναι ενωρίς άκόμη, αΰοιο, μεθαύριο θά τό ποϋμε. — "Εχοιμε κάνει προφορικές παραίΐτάσεις καί ϋγγραφες δια- ΐιαρτυρίες, άλλά ό Νομάρχης έει άντίθετη. γνώμη μέ ιμδς. — Τίι χωράφια τα πήρε ό Μεταξάς άπό τούς άνθρώπους πού είχε στή δουλειά τού οτό έργοστάσιο των τούβλων. Γιά νά τούς κοατήοη νά δουλεύουν, τούς είπαιρνε λίγα λίγα, άπό τόν καθένα, τα άμπέλια τους. ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ Ή Χωροκρυλακή τα λέει μέ τή δική της γλώσσα: τίς μηνύ· σεις. Σέ ταχτικά διαστήματα ΰ ποβάλ.λοντας μηνύοεις κατά τοϋ κ. Νίκου Μεταξά καΐ τού νέου διευθυντού τού κ. Γιάννου, γιά κατ' εξακολούθησιν παράβαστ) τής ύπ' αριθ. ΕΙβ)221)5 Ύ γειονομικής Διατάξεως γιά άπο βολή λυμάτων. Οί μηνύσεις πού ύποβλήθη- καν πρόοφατα» είναι στίς έξή( ήμερομηνίες: 3.7.75, 9.7.75 18.7.75, 28.7.75. Ή πρώτη άπό αύτές θά έκδι- κασθή στίς 19 Αύγουστον;. Από τα παραπάνω γεγονότα καταφαίνεται δτι αλλη μιά δη¬ μοσία ύπηρεσία, ή Χωροφυλακή διαφωνεϊ μέ τόν κ. Νομάρχη. ΑΛΛΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ Έν τφ μεταξύ εναντίον τοϋ κ. Μεταξά έχουν ύποβληθεϊ καΐ άρκετές μηνύσεις, γιά διάφορε αΐτίες, άπό τόν πρώην διευθυν- τή τού κ. Γ. Δημόπουλο. Ή πρώτη έκδικάζεται οτό Τριυχ- λές Πλημμελειοδικεϊο "Ηρα¬ κλείου στίς 7.8.75 καΐ είναι γιά συκοφαντιική δυσφήμιση. ΣΑΛΟΣ ΣΤΗΝ 'Εκκλησία τής Κρήτης καί εΐβικά στήν -£. δημιουργήβηκε ττρόσΦατα, Άρχιμσνδρίτης τής Άνβληψεως πό!*1 κΜ^Φοροβν αυτή τή στιγμή γιβ τό «6α- ρότατο δ.άβημα τού νεον καί «ξ.όλογου κληρ.κον εΐναι 80ο; Ή πρώτη (των σνγγενών τού): Τόν γέλασΐ.ό Άρχΐίπίακο- ττος, ττού τόσα χρόν.α τώρα τού ίπτοοσχόταν νά τον κάνη Πρω τοσύγγελο καί τώρα ττροωβη τόν Καρα.σκακη. Βαρεβηκε 6. ττ«7δησε, σνχάβηκε την ΰποκρ.σία κα. εγ.νε λα,κός. Η βεύη- ρη (των εκκλησιαστικήν κύκλων) : ,Περιέττεσε στό σαρκικό ά- μάρτημσ. "Εκλεψε μ.ά κοττέλλα κα. Θέλει να την «αντοιυτη. Ζήτησε κσί αδεία γάμον. Γιά τό θέμα Φώτιου, πού βρί- οκεταΐ ήδη στήν Αθηνά ΐ στόν Πειραια, (οί πληροφορίες τόν φέρουν μεταξύ Αΐγάλεω καί Νίκαιας) μάθαμε τα εξής: — Ζήτησε πρό μηνός κα! πλέον κανονική αδεία, στό διά- στχ%χα τής οποίας ύπέβαλλε οτόν Άρχιεπίσκοπο την παραί- τησή τού. — Ποίν φύγη, ό μόνος ηού ήξερε τό «ιιυστικό» τού ήταν ό γιατρός κ. Παπυράκης. — Στήν Άβήνα ήρθε άμέ- σως σέ έπαφή μέ ίίνα έξάδελ- φό τού πολιτικό μηχανικό, ό ο¬ ποίος τόν παρουσίαοε στόν Πά πά λΐανόλη Ζαχα|)ΐουδάκη, τής ένορίας Άγίου Κωνσταντίνου Αΐγάλιεω, άτιό τόν όποίο ζήτησε νά τόν παντρέψη. — Κάποιος κύριος Σαριδάκης ζήτηοε αδεία γάμου γιά την κό ρη τού, μέ τόν κ. Κλέαρχο Χατζάκη. πού είναι τό «κατά κόσμον» δνοιια τοϋ Φώτιου. — Ό Άρχιεπίσκοπος δέν Ρ- δωσε την αδεία καί τοϋ ποότει- νε νά τόν οτείλη μέ συστατική έπιοτολή τού στό Παρίοι. — Τελικό τόν παρέπεμψΕ στή Σόνοδο γιά νά δικαστή τόν προσέχη Όχτώβρη. — "Εγιναν ττολλές ουζηχή σεις καί δκιβουλεύσεις οτήν Άρχιεπισκο-πή, μεταξύ Άρχιε πιοκόπου καί ουγγενών τοϋ τέ¬ ως Άρχιμανδρίτη Φώτιου, χιο- ρίς άποτέλεομα. — Ταξίδεψαν οτήν Άθήνο συνγενεΐς τού, καθώς καί δύο κληρικοί, Γκττρόσωποι τοϋ Άρ- χιεπισκόπ'κι, ό Ρνας έκ τ©ν ή- ποίων "ήτον ό Ήγούμβνος τόπ Έπανϋκτήφη. — Ζητήθηκαν εΰθϋνες άηό τόν Παπδ Ζαχαριουδάκη γιατί Οέληοε ά ποντρέψη τόν Άρχι μανδρίτη. — ΖητήΌαμρ πληροφορίες ά- πό την ΆρχΐΓπισκοπή, ά\ά μδς είπαν ν ά άποταθοθμε έν γράφως. Κάνοιΐ€ αϊτποη κοί πε ριμένο)ΐε. Σογχρόνος κάναιιε ίίρευνα, ή Λποία θά δημοσιευθή οτό Γττόιΐενο (ρϋλλο μας. ιιΐ ουγκλονιστικίς πληροφοοίες γιά την περίπτωση αυτή. ηού είναι ?νας άκόμη κόλαφος γιά την άν«μία τοΰ κλήρου. «ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΥΣΑΦΙ» Μιά έπίκαιρη έρευνα γύρω άπό τό μεγάλο θεμα τού Νομοΰ Ηρακλείου. ΜΙΛΟΥΝ: • ΟΊ Άγρότες σταφιδοπαραγωγοί • ΟΊ Έκττρόσωποι των Συνεταιρισμόν • ΟΊ ΈξαγωγεΤς • Οί 'Εκπρόσωποι τής ΕΓΣΗ • ΟΊ Έκπρόσωποι τής ΚΣΟΣ καί ττολλοί αλλοι. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Τή μεγάλη μας έρευνα: «ΤΟ Ξ4ΝΘ0 ΧΡΥΣΑΦΙ» ΣΗΜΕΡΛ ΤΑ ΛΣΦΛΛΙΣΤΙΚΛ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΟ &ΗΜΟΤΙΚΘ ΜΕΓΛΡΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 'Εκείνα ατού βγάλαμε άπό την έ"ρ«υνα αυτή, σάν τελικά συμπε ράσματα, είναι τα παρακάτω: 1. Ύπάρχει μιά άναμφισβή- τητη άμφιβολία ώς πρός την τελειότητα καί άποτελεσματικίι λειτουργία τοΰ βιολογικοΰ κα¬ θαρισμοϋ. 2. Ύπάρχει μιά ριζική δια- φωνία στό θέμα αύτό, των αρ¬ μοδίων άρχών Ύγειονομικής Ύπηρΐσίας καί Χωροφυλακής, μέ τόν κ. Νομάρχη, πού έξέ- δωσε παρά τόν Νόμο, τή σχε- τική άνδεια. 3. Ύπάρχει μιά αύτεπάγγελ- τη δίωξη τοΰ κ. Είσαγγελέα ε¬ ναντίον τοϋ Νομάρχη, γιά πα- ράβαση καθήκοντος. 4. Ύπάρχουν πολλά περίερ- γα παρασκήνια στήν ύπόθεση, μέ την όποία σχετίζονται καΐ αλλοι κρατικοί λειτο·υργο! καΐ τιολιτικοί παράγοντες, οί όποΐοι βοήθησαν στίς άπό μέρρυς τοϋ Νομάρχη χαρισμούς. 5. Ύπάρχει θέαια, οοβαρό θέ¬ μα, ουπάνσεως δλων των βο- ρείων άκτών τοΰ Νομοΰ "Ηρα¬ κλείου πού θά αποτελέση άντι- κείιμενο άλλης ίρευνάς )ΐας πού θά δημοσιευθή οτό προσεχές μας φΰλλο. β- Ύπάρχει, τέλος, βνα μ ε - γάλο μυστικό οτήν ύηό- θεση Μεταξδ καί «Κρέτα Μά- [>ις», μέ διεθνές ενδιαφέρον,
  τοΰ όπ,οίου εϊμαοτε κάτοχοι καΐ
  τό όποϊο θά άποκαλύψωμε σύν-
  τομα, άφοΰ όλοκληρώσωμε μιά
  αλλη δύσκολη σχετικί) έρευνα.
  Σήμεμα έκόικάζεται έντίκπιον
  τού κ. Εισαγγελέως Ηρακλεί¬
  ου αϊτπσις Άσφαλιστικων Μέ-
  τρων, πού ύπέβαλλε ό Δηϊμος
  "Ηρακλείου, κατά των ένοικια-
  οτών τοϋ Δηνιοτικοΰ Μεγάρου
  «Άχτάρικα» κ.κ. Στ. Δρα¬
  μουντάνη καί Μιχ. Βενέρη.
  Ό Δήμος ύποστηρίζει δτα ή
  μίσθωση δέν καταρτίσθηκβ καί
  καλεϊ τούς ανωτέρω κυρίους
  νά παραδώσουν τα κλειδιά,
  δεδοιιένου δτι συντρέχει έπβί-
  γουσα ΐτε.ρίίπτωση ένοιχίασης
  τοϋ έν λόγω ουνκρμένοι, δήλωσα
  καί εγγράφως καΐ προφορικώί;
  δτι θά χριτσιμοποιήσουν τό μΐ-
  οθιο σάν καψέ - έντευκτήριο, υ¬
  πό πδοαν έν αύτίρ νόμΐιμον ίκ-
  δήλωοιν καΐ λειτουργίαν».
  Δικηγόρος τοΰ Δή·μου είναι ί>
  κ. Γ. Γεωργιάδης, ένώ τιόν μι-
  οθωτών ό κ. Άριστ. Βρέντζος·
  Άνάλογα μέ την οιμίίμινΐ) ά-
  πόφαση, θά άντιμετωιπιοτή άτΐο
  πλευρδς Δι'ιμου καΐ (μιοθιοτών, ί)
  περαιτέρω πορεία τής υποθέσε¬
  ως, ή όποία ήταν νά συζητηθή
  καΐ στό Δημοηκό Συμβούλιο
  την περασμένη Παροσκευή, άλ¬
  λά άναβλήθηκε λόω άπουσίας
  τοΰ κ. Δημάρχου οτήν Άθήνα·
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  νετα. Α Α - Συνέχεια έκ τής 1ης
  χετσι ή Φιλσρμονική, άλλά σέ ττο.ά ττλατεΐα νά παίζη;
  ΐ Ε1°ί Τ°° 'Ατσ«λέν,ου πού Ιχε. μεταμορΦωθή σ
  έκεϊ εΤνσ' ο* τρομβχτ,κή κα
  Της
  ο* ρμ
  > Ρ1 - λέε' - ώ Δήμος νά φτ.άξ
  ™εια πού εχει κυριολεκτικά τα χάλ.α της κα!
  η Τή ΦιλαΡμ°ν.κή τού.
  ό.άν«Υνώστης μας Καί άρκετοί δλλοι κά-
  ης καΐ δέ νομίζομε δτ. έχουν αδ.κο.
  ΣΤΗ ΘΕΡΙΣΣΟ
  λα
  Δρόμοι: τελείως χαλασμε-
  λέ-·.Νερό: λίγο καί *
  Ρολογια», μάς εΤτταν
  τότελευταϊο.. Τα
  τοσα
  μας' στον κ·
  σημειώση:
  Θέρ.σσος,