98320

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

11/8/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «,·«ο·οεεεεεεεεεεοεοεεεεεεεεεοεεεεεεεεεεεεεεε··εεεε··εεεεεεε«εεε
  Χοφδς α αυτόν, πού πρίν μέ χ<δμα, τού φράξουν οί δλλοι τό στόμα, προλάβη νά πεί ίστω καί μιά συλλαβή δική τού. ! Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ε·ε#ε»ο·········*·······························εεεεεεεεεεεεεεε ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛΗ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔιβιΐθννΙπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΒ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ '< ε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·· ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΠΟΥ 1975 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Γραφεΐα: Μαρογιώργη 5 (Πλατεία Άρκαδίου) Τηλ.: 280.291 Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 10 Τιμή φύλλου δρχ. 5 ·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εε··εεε··ε···ε·εεεεεεε· > ι
  ω ι.
  η ι
  'Αηό την *Αγία ΠεΛαγία μέχμι τα ΗάΆια
  Κιυδυυεΰει Α
  Οπμόσια Ύγεία μας
  ΡΥΠΑΙΙΪΕΤΑΙΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ τού «Κρέτα Μάρις», μάς έδωσε την εύκά:-
  ρία, (άν είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθή εύκαιρία μιά τόσο
  δυσάρεστη κατάσταση), νά έρευνησωμε γενικώτερα την
  βαρεία παραλία τοΰ Ηρακλείου, άπό πλευράς ρυπάνσεως
  καί μολύνσεως των θαλάσσιον υδάτων
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΜΑ τής ερεύνας μας ή"ταν κυριολεκτικά ά-
  τίογοητευτικό'
  ΜΕ ΔΥΟ λόγια, μποροΰμε νά ποΰμε δτι σέ δλη την έκταση,
  τό μήκος τής θαλάσσιας περιοχής, άπό την Άγία Πελαγία,
  μέχρι τα Μάλλια, δέν μπορείς νά βρής σημεΤο τελείως ά-
  κίνδυνο άπό ττλευράς μολύνσεως, πού άφείλεται, δπως θά
  δοΰμε παρακάτω, στή ρύπανση άπό την έκροή άποβλήτων
  καί λυμάτων στά διάφορα σημεΤα των τΓαραττάνω ττεριο-
  χών
  ΣΤΗ σύντομη περιγραψή πού κάνομε παρακάτω, δίνομε μιά
  χαραχτηριστική είκόνα τής πραγματικής καταστάσεως
  πού έττικρατεΐ κατά μήκος τής Βόρειας Παραλίας, γιατι ττι-
  στεύομε δτι τό κοινό — καί ίσως καί οί Άρχές — ττρέττει
  νά γνωρίζουν την άλήθεια, είδικά σέ θέματα τέτοιας κοινω-
  νικής σημασίας, πού συνδέονται άμεσα μέ τή δημοσία ύ¬
  γεία
  Σ' αυτή την τσιμεντένια «λεκάνη» ιτού άτπ.Α^ ,,ο μ άπό τή
  θάλασσα, χύνονται δλα τα κόπρανα τού Ηρακλείου, άπό
  τα Βντιοφόρα εκκενώσεως βόθρων καί στή συνέχεια, χωρίς
  καμμιά ίπεξεργασία, κβταλήγουν στή θάλασσα -ού βρί-
  σκεται λίγο πιό ττέρα ά—ό τα Λημοτικό Σφαγεΐα.
  "Ας αρχίσωμε λοωπόν την
  σύντομη περιγραφή, άπό την
  Άγιά Πελαγιά.
  Πρόκειται νιά μιά περιοχή,
  πού καί αυτή κινδυνεύει Γ) θά
  κινδυνΓψη σύντομα, λόγω των
  έγκαταστάσεων τής Καψή.
  Παίρνωντας την παιραλία καί
  τραβώντας πρός Ήράκλειο, 2-
  χομε στή σει·ρά τίς έγκαταοτά-
  σεις των βιομηχανίαν τοτμεν-
  του, την Ήλεκτρική, τα νέα
  Μιά έπίκαιρη ερευνα γιά τή ΣουλτανΙνα
  ΞΑΧβΟ ΧΡΥΪΑΦΙ
  β Σταφιδοπαραγωγοί # Έξαγωγεΐς % Έκπρόοωποι Όργανώσβων # "Αλλοι άρμόδιοι
  μιλοθν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά καί διάφορα μεγάλα της προβλήματα
  ΞΑΝΘΟ ΧΡΥΣΑΦΙ, έχουν χαραχτηρίσει τή Σουλτανίνα.
  Κ αι 6έν έ'χουν άδικο, αύτοι ττού τής έδωσαν τόν χαραχτη·
  ρισμό Μόνο πού γιά άλλους πραγματικά εΤναι χρυσαφι καϊ
  γιά άλλους απλώς ένα. . ξανθό προιόν
  Ή Σουλτανίνα, είναι μιά άπό τίς δυό βάσεις της ΟΙ-
  κονομίας τής Κρήτης Γιά τή Σουλτανίνα, ττού πραγματικά
  έχει κάνει σκλάδους της, τούς γεωργούς, σταφιδοκαλλιερ-
  γητές τού Νομοΰ Ηρακλείου (ό οποίος παράγει τό 85% τής
  'Ελληνικής Παραγωγής) έ'χουν γραφτή, άπό χρόνια τώρα,
  ττολλά, πάρα πολλά άρθρα καί σχόλια στόν Τύττο, ρεπορ-
  τάζ, όμιλίες στά ραδιόφωνα, μελέτες, είσηγήσεις, "προτά-
  σεις. Κ ι* άκόμη έ'χουν γίνει γιά χατήρι της Συνέδρια, ΙίΤυ-
  σκέψεις, Συλλαλητήρια. "Εχουν άκόμη γίνει πολλοΐ έξ αί··
  τίος της «άγροτοπατέρες», «άγωνιστές των δικαιωμάτων
  τού λαοΰ», «ή"ρωες τής άγροτικής πάλης» καϊ «ρήτορες στη
  Βονλή».
  Γενικά ή Σουλτανί να άττασχόλησε πολλούς. "Αλλους έ6α·-
  λε σέ μττελάδες. "Αλλους ωφέλησε. Κάποιους αλλους έκανε
  ττλούσιους. Καΐ πολλούς, άρκετά φτωχούς. Ήταν, χρόνια
  τώρα, κάθε τέλος "Ιουλίου μέ άρχές Αύγούστου τό πρόσω-
  πο της ημέρας. Ή ξανθιά γόησσα, πού χάριζε άξέχαστες
  στιγμές, σ' δσους είχον παράνομες σχέσεις μαζί της καί
  θλιβερές ώρες σ' δσους τής στάθηκαν ττιστοΐ καί τής εδω-
  σαν τή νόμιμη άγάττη τους
  Δικαιολογημένα λοιττόν γεννάται τό έρώτημα: γιατι τόσοι
  δνθρωποι πού άγωνίζονται σκληράγιά τή Σουλτανίνα, νά
  τοχλαιττωροΰνται, νά μοχθοΰν, νά άγωνιοΰν και δχι μόνο νά
  κερδίζουν, άλλά άπεναντίας και νά ζημιώνονται, καϊ άλλοι
  νά προσττορίζουν τεραστία κέρδη;
  Δώσαμε πρώτα τό λόγο στούς πολλούς, στούς τταρα-
  ττονούμενους, σ' αύτούς πού χρόνια τώρα ξοδεύουν φιλοτιμβ
  ?να μεγάλο κομμάτι τού ανθρωπίνου μόχθου τους, γιά την
  καλλιέργεια τής οταφίδας.
  Πήγαμε στϊς μεγαλλίτερες σταφιδοτταραγωγικές περι-
  οχές τού ΝομοΟ Ηρακλείου και μιλήσαμε μέ τους άμεσα εν¬
  διαφερομένους
  Άρχίζομε άπό αΰτούς καί συγκεκριμένα άπό δσα
  μάς είπαν στά Καλέσσα. Μετά θά άκολουθήσουν οί άλλοι
  παράγοντες πού σχετίζονται μέ τή Σουλτανίνα, πού θά έκ-
  θέσουν κ ι αύτοι τίς γνώμες τους, ελευθέρα καί άδέσμευτα,
  πάνω σ' αύτό τό σοβαρά, μεγάλο καί έττίκαιρο θέμα.
  ξβνοδοχειακά συγκροτήματα Αι
  νοττεραμάτων (Κεφαλογιάννη-
  δών), τό συγκρότηιμα «Κρέτα
  Μπήτς», τα τα·μπακαριά μέ τα
  διάκρορα έργοστάσια πού βρί-
  σκσνται πλάι σχεδόν στή θά-
  λασοα, γιά νά καταλήξιυμε ατό
  Γΐόφυρο, μέ τα άτΐόβλη-Γα των
  βιομηχανικήν μονάδων Φοινι-
  «ιας, καί νά φθάσωμε τέλος
  στό Στόμιο, πού έκχΰνονται
  σοβαρές ΐτοοότητες άκατ*ργά-
  στων άϋοβλήτων, οί οποίες ου
  ναγωνίζονται τόν όχετό μέσω
  τοϋ όίΐοίου έκβάλλονται κάτω
  άη6 τό παλιό έρν/οστάοιο της
  'Ηλεκτρικ,Γΐς, στό Μπεντενάκι
  (χάτω άπό τή Λαχανανορά) οί
  περισοότερες άκαθαρσίες τοΰ
  Ηρακλείου.
  Καί όμως καί ο' αυτήν ακρι¬
  βώς την Π€ριοχή, γιά την ό-
  ποία πολλές φορές έχει ύπάρ-
  ξει σοβαρή άντιδικία Δήμου
  καί 'Υγειονομικης 'Υΐτΐνρβσίας,
  σ' αύτό τόν κολπίοκο πού τα
  νερά φαίνονται ρέ τό μάτι πλέ
  όν πόοο άκάθαρτα είναι, κολυ-
  μΐτδνε, έξ άνάγκης καί νόμου
  — πού λένε —, άρκετοί κάτοι
  κοι τοϋ Ήραικλείου.
  Καί προχωρο5με τώρα δεξιώ
  τερα. Πιάνομε τό λιιμάνι, δπου
  βεβαία είναι άΐπαγορευμένη πε
  ριοχή γιά μπανιο, καί φθάνοιμε
  στήν Άλικαρνασσό. Έδώ τα
  πράγματα είναι τελείως άπαρά
  δεχτα άπό πλευρας Δημοσίας
  Ύγείας.
  Τί νά πρωτοσημειώσωμε.
  Τίς έκβολές των άποβλήτων
  καί λυιμάτων τής Βιο;μηχανικίίς
  Περιοχής, της Κοινότητος Άλι
  καρνασσοϋ, τής ΣΕΑΠ, τίίς Ά
  ε-ροπο.ρικης Μονάδας, τής Στοα
  τιωτικής Μονάδας πού είναι
  παραπλεύρως, τοΰ Ά&ρολιμέ-
  νος, των Φυλακών κλπ. κλπ.
  "Ολα αύτά τα άττόβλητα πέ-
  φτουν, άπ' εύθείας, χιορίς κα-
  νένα καθαρΐσμό, στή θάλασοα.
  Καί άντΐλαμβάνεται ό ά.ναγνώ-
  στης, πόσο τεράστιες είναι οί
  • Συνέχεια είς την οελίδα 4
  ΝΥΧΤΕΣ ΟΝΕΙΡΟΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ...
  — Άδελφέ Στέλιο, δυσκολευόμεθα σήμερον έδώ, διότι δέν
  όλοκληρώσαμε την κάθαρσιν των νοσταλγών τού παρελθό»/-
  τος... Άλλά έστέ βεβαιοί δτι την επομένην φοράν πού θά
  επανέλθωμεν είς τόν γϋψον, θά όλοκληρώσωμεν τό ήμιτελές
  έργον μας .
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  Γιορτές στ" Άνώγεια
  Παρασκουη
  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
  Πρόεδρος ΕΓΣΗ
  Κατηγορεϊται άπό τούς
  σταφιδοπαραγωγούς δτι
  τούς «πούλησε» σάν τούς
  αλους «άγροτοπατέρες».
  — «,'Όλοι είναι μπαταξήδες,
  κλ&ρτες, έλεεινοί καί άξιοδά-
  κρυτοι».
  "Εται ήρχισε ό Πρόεδρος
  των Καλεοσών, πού μέ τή ωω-
  τιά πού βγάζαν τα μάτια τού
  καί τή σττηλαιώδη φωνή τού,
  νόμιζες πώς ακουγες £να θεριό
  πού βρουχάται.
  Καί σιιμπεριελά'μβανε, δπως
  μας έξήγησε μέοα σ' αύτό τό
  «δΛοι» πού εΐπε, δλους δοους
  σχετίζονται )ίέ τή Σουλτανίνα.
  μεσσίτες των έξαγωγέων, έί,α-
  γωγεϊς, έκπροοώπους Ενώσε¬
  ως, ΚΣΟΣ, Τράπεζες, κρατι-
  κούς άρμοδίους κλπ.
  — Εϊμαοτε άγαναχτιοτμενοι
  κύριε, γιατί μέ τόσα έΐξοδα πού
  βχομε, μέ τόσο κόπο πού κά¬
  νομε, μέ τόσες ηραγματικές Ου
  σίες, βγάζομβ 4,5,10 τόννους
  ή1 καί παραιπάνω σταφίδα καί
  στό τέλος δέν μας φτάνουνε
  νά ξεχρεώοωμε....
  Εϊμαστε θιηαατα των έξαγωγέ
  ών. Π' αύταύς δουλεύουμε.
  Αύτιοί πήοαν τα δάνεια. Αύτοί
  κάνανε τα έργοοτασια. Αύτοί
  • Συνέχεια είς την σελίδα 4
  ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ
  Υ π ο β Α ή 8 η κ 6
  ριά
  ν ν οτ η
  Διαιάχθηκαν
  άνακρΐσειβ
  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Ν. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
  Ύττέβαλε μήνυση
  κατ' άγνώστων
  στόν Είσσγγελέα Αθηνών
  Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Μίλησε στή Βουλή
  καί κατοιφέρθηκε εντονα
  κατά τοϋ κ. Άβέρω*.
  ΒΙΡΠΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Άπό τούς πρώτους
  ττού άσχολήθηκοτν
  μέ τίς Βάσεις
  ΤΗΛ. ΠΛΕΥΡΗΣ
  Ύττέβαλε πρόσψοττσ
  έττερώτηση στή Βουλή
  γιά τα σοβαρά αύτά θέματα
  Κ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Καυτηρίασε τελευταίως
  τό Αύτονομιστικό κίνημα,
  έν αντιθέσει μέ τίς- Βάσεις
  .ΆΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗιΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ£ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ
  Γ'ό τα 31 χρόνια, όητό την
  οχικη γερμανική έπέτειο
  [«ν 'ΑνΜγιίΜν Μυλοποτάμου,
  ίιοργονώνονται σττό τόν Δήμο
  *°* έ έκδη-
  μ«ταξ6 των οποίων
  14, παραμονή, θά διε-
  άγώνες στίβου ττού
  ««ιερώνβνται γιά —ιώτη Φορά
  ·*« τον τίτλο <Ν,'δ,ο». 15, θά διεξαχθή ό θυσίας» ά*οΰ παοη ψαλλή ,0 μνημοαϋνο Σα. Μητροπολίτη Ρ«- Τίτο καί έκφωνηθεΐ ό 6 κ Γ· ·*« ~* ϊδιβ μΐρα μ ίγκαινιθ(. δυό έκβέσίΐς: Ηυλογλυ μέ ϊργο τοϋ κ. Άλκ. («Γρυλιοϋ») καί 'Ανω- Ύ ηραγματο. γυμα έΛΛ μΐγάλη ηλού<Γ'ο ττρόγραμμα Αν«γειαν«ν μουσικης. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 7ΕΤΙΑΣ Στήν προσπαθειά μας νά τταρουσιάσουμε την πρα- γματική Άντίσταση και τους πραγματικά άντιστα- σιακούς, δημοσιεύουμε σήμερα την παρδητεμτττική διαταγή μέ την όποία τταροητέμφθηκαν ενώπιον τού Έκτάκτου Στρατοδικείου Χανίων γιά νά δικασθοθν γιά τή συμμετοχή τους στήν όργάνωση ΔΕΚΑ Κρή¬ της, 30 συμπολτίες μας. Βεβαία ή παραπΓεμτττική διαταγή δέν μπορεΐ νά δώση σωστή είκόνα τής οργανώσεως γιατί στηρίχτηκε σέ μιά μεσαιωνικοϋ τύπου άνάκριση, σέ βασανισμούς, γιά τούς όποίους δπως πληροφορούμαστε σύντομα θά κληθοΰν νά δώσουν λόγο οί ύπεύθυνοι. Τούτο εΤχε σάν άποτέλεσμα νά παραττεμφθοΰν καϊ άνθρωποι πού δέ»1 εΤχαν καμμιά σχέση μέ την όργάνωση καϊ άλλοι δπως ό Η. Τσίπρας πού ήταν δπως άποδείχτηκε πράκτορας τής Χούντας. Άπό τις ποινές δμως πού έπέβαλε τό "Εκτακτο Στρατοδικεΐο καϊ άπό έξακριβωμένες πλη- ροψορίες μας, ψυχή τής οργανώσεως υπήρξε ό Φοΐβος Ιωαννίδης καί δραστήρια οτελέχη της οί άείμνηστος Ν. Γιαμαλάκης, Ε. Ποτπαϊωάννου, Δ. Ξυριτάκης, Κ. Πιλαψτσής, Στράτος Μεσήνης, Γιώργος Γιαννόπουλος κ.ά. Μεταξύ των μή συλληφθέντων ήγετικών στελεχών τής οργανώσεως ήταν καϊ ό άείμνηστος τέως Δήμαρ· χος Κρασαδάκης Νΐκος καθώς και άξιωματικοϊ τού Στρατού κρητικής καταγωγής. ΟΙ έκ των κατηγορουμένων βουλευτές Μ. Ξυλούρης καϊ Τηλ. Πλεύρης, άρνήθηκαν δτι είχον όποιαδήποτε σχέση μέ την όργάνωση καί γι' αύτό καταδικάσθηκαν σέ 1 1 μήνες μέ άνασταλή. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΕΑΙΔΑ 3 ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ θέμα, τό «καινούργιο φρούτο» πού βγήκεστήν έπιφάνεια τόν τελευταίον καιρό, όσον άφορά την Κρήτη, ήρχισε νά παίρνη τή σωστή τού αντιμετωπίση. Κι* αΰ- τό όφείλεται στήν ττρωτοβουλία πού ττήρε πρό ημερών ό γνωστάς συμπατριώτης Δικηγόρος κ. Νΐκος Αντωνακάκης, Άντιττρόεδρος τής Παγκρητίου Ενώσεως, μέ τό νά υποβά¬ λη μήνυση κατ' άγνώστων στόν Είσαγγελέα Πλημμελειοδι- κών Αθηνών κ. Γ. Ζορμπά. Χαιρόμαστε Ιδιαιτέρα γιά την ενεργεια αύτη, δεδομένου δτι άπό πολύ παλιά είχαμε ζητήσει ύπεύθυνη αντιμετωπίση τοΰ θέματος άπό τίς έπίσημες Άρ¬ χές τοϋ Κράτους μας. Γι' αύτό χειροκροτοΰμε τόν κ. Αν¬ τωνακάκη, άπό την ίνεργό παρουσία τοϋ όποίου μέσα στήν Παγκρήτιο "Ενωση, πολλά έυπίζωμε. "Οσον άφορά τώρα τό δεύτερο σοβαρά θέμα των Βάσεων, μέ τό όποΐο σχετίστηκε άπό την πρώτη στιγμή τής έκδοσής τινς ή εφημερίδα μας, τό 'Αθηναικό Πρακτορεϊο Είδήσεων με¬ τ έδωσε στίς 7 τού μηνός την εξής εΐδηση: ΑΘΗΝΑΙ 7 (ΑΠΕ) — Εγνώσθη δτι διετάχθη προκα- ταρκτική εξετάση γιά σημειω- θείσα παραβίαση τοΰ Νόμου μέ την δημοσίευση φωτογραφι- ών Στρατιωτικών έγκαταστάσε¬ ων στήν Κρήτη ανευ αδείας της αρμοδίας Άρχης. Ή εξετάση άφορά δημοσιεύ- ματα πού είδον τό φώς τόσον στήν Άθήνα όσον καί στήν Κρήτη, προεκλήθη δέ, κατόπιν σχετικών μηνύσεων αρμοδίων Άρχών. ΑΛΑ Είδικά γιά την περίπτωση αύτη οί πληροφορίες μας συν- δυάζονται στό δτι ή ανακοινώ¬ ση αύτη άφορά την εφημερίδα μας καί την «'Ελευθεροτυπία» Αθηνών. · Έν πάσει περιπτώσει καί έ- πειδή επίκειται ή Παγκρητια Σύσκεψη γιά τίς Βάσβις, στά Χανιά, στίς 24 Αύγούστου, Ε¬ χομε νά ιτροτείνομε τα εξής: 1.— Στή Σύσκ«ψη θά πρέ¬ πη νά ττροσκληθοϋν πέραν των μελών των Επιτροπών καί των Δημοσιογράφων καί οί έ- ξής: α) "Ενας άπόστρατος άνώτε ρος άξιωματικός τού ΣτρατοΟ. β) "Ενας τής Άεροπορίας γ) "Ενας τοΰ Ναυτικοΰ. ' δ) "Ενας Πρέσβυς πού εί¬ ναι σέ διαθΐσιμότητα. ("Ολοι Κρητικής καταγωγής) ε) Ό κ. Δεβλέτογλου στ) Ό κ. Παπαπολίτης ζ) Ό έκπρόσωπος τής Παγ¬ κρητίου Ενώσεως Αθηνών στ) Ό Ύπουργός 'Εθνικής Αμύνης κ. Αβέρωφ. 2.— Στή Σύσκεφη πρέπει νά τεθή τό δλο θέμα σέ ΰπεύθυνη βάση καί νά συνβυασθή μέ τό Αύτονομιστικό. 3.— Σέ περίπτωση πού δέν είναι δυνατόν νά προσκληθοΰν δλοι οί παραπάνω, ή Σύσκεψη νά ττάρη απόφαση μέ αύτη την γραμμή καί νά ορίση νέα Σύ¬ σκεψη σέ εύθετώτερο χρόνο. Πάντως τα θέματα είναι πό λύ σοβαρά καί πρέπει νά αντι¬ μετωπισθούν άπό εΐδικούς άν¬ θρωπον καί ύπεύθυνους. ΑΝΑΦΟΡΑ — ΜΗΝΥΣΙΣ Νκκολάου Δημ. Αντωνακάκη, κατοίκου Αθηνών, Άκαδημίας 63 ΚΑΤΑ Άγνώστων Αθήναι τή 1η Αύγούστου 1975 Πρός τόν κ. Εΐσαγγελέα των έν Αθή¬ ναις Πλιγμ'μελειοδικών Κύριε Εΐοαγγελεΰ, Τούς τελευταίους μήνας εί¬ δον το φώς τής δΓίμοσαότητος, διάφορα κείμενα, έπώνυμα Γ) άνώνυμα, τα όποία έμφανίζουν ώς σοβαρόν καί ΰιμεσϋν κίνδυ-1 νόν, την δημιουργίαν χωριοτΐτ κοΰ κινήιματος είς Κρήτην, νέ σκοπόν τόν άποχωριοιμόν της έκ τοϋ Έθνικοϋ κοριμοΰ καί την χρησιμοποίησιν της πρός έζι>πηρέτησιν ξένων οίκοναμι-
  κων, ΐπολιτικων καί στρατηγι-
  κών οιυμιρερόντων.
  Ειδικώτερον άναφέρονται είς
  γετγννότα καί πλη*ροφορίας καθ'
  8ς, πράκτοοες ξένων δυνάμε-
  ων κυρίως Εβραϊοι, κινούμε-
  νοι συνωμοτικώς καί βάσει οχε
  δίου άποβλέτΐοντος είς την διά
  βρωοιν τής οΐκοναμικής, πολιτι-
  κής καί έθνικίίς ιμας ΰπο<ττάσε- ως, προβαίνουν είς τάς άκολού 0ους προπαραοκευαοτικάς ένερ γείας: α) Κρυπτόιμενοι δπιοθεν διε- θνικίδν έταιριων άγοράζουν με γάλας έκτάσεις γής είς στρατη • Συνέχεια είς την οελίδα 4 «ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗΑ» ΕΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΙΜΟ ΟΜΙΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παρακαλοΰμε τή Διοίκηση τοΰ Ροταριανοΰ Όμίλοο Ηρακλείου, νά μάς απαντήση εάν είναι άλήθεια ή δ¬ χι, δτι ό "Ελευθέριος Τσικνάκης, υπήρξε μέλος τοΰ Ρόταρυ Ηρακλείου καΐ ποία μέλη τού Ρ.Ο.Η. τόν εΤ- χαν προτείνει. Κάτω άπό τή σκιά τοΰ Κρητικού ό Νομάρχης Ηρακλείου κ Μπίσιας, άκούει συνεχώς μιά φωνή: «Στήν Κρήτη δέν άγαποθν τόν Βασιληά». Κι' αύτό γιατι οί Κρητικοϊ γνωρί¬ ζουν πώς ό Βασιληάς είναι τό γνώρισμα τής Μοναρχίας, ένώ αύτοι πιστεύουν στή Δημοκρατία. Στήν Κρήτη άκόμη κ Νομάρχη μας, πιστεύουν ακριβώς γι' αύτό, δτι καϊ οί έκ- πρόσωποι τού Κράτους, πρέπει νά συμμορφώνωνται στούς νόμους τής Πολιτείας, καί νά μην κάνουν χαρισμούς, παρα- βαίνοντας τό καθήκον τους, γιατί τότε, ακριβώς χάριν τής Δημοκρατίας, καί οί Νομάρχες άκόμη παραπέμπονται στή Δικαιοσύνη, δπως έγινε μέ σάς «άγαπητέ» Βασιλικέ κ Μπίσια μέ την περίπτωση τού κ. Ν. Μεταξά.
  11 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ 1978
  ΙΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'βηηθινός Ζορρπΰς
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — Μωρέ
  ΙΟον
  αύτός δέν
  είναι
  άνθρωπος. έ"λεγε πολλές φο-
  ρές μέ θαυμαομό γιά τό Ζορ-
  μπά. Είναι διάολος φτυστός.
  Αύτός θά μάς φάει δλους έδώΙ
  Κι άλήθεια, ό Ζορμπάς δέν
  ε'παν σάτν τούς αλλους, τούς
  συνηθισμένους άργάτες. Άιπό
  μέσα τού ξεπηδοΰσαν τερά-
  στιες δυνάμεις, πού τόν έ-χα-
  ναν νά ξεχωρίζει καί νά έπι-
  βάλλεπαι. "Οχι μόνο στούς πά
  ρακατιανους τού, μά καί στ'
  άφεντικά τού. Καλόκαρδος, χω
  ρατατζής, δουλευτιάρης, ε'ίξε-
  (>ε την τέχνη νά καταχτάει
  καί νά όποτάοσει τοΰς άνθρώ
  πους στή δική τού βούληση.
  Δαιμονικός καί κυν>κός. Δέν
  τό 'χε γιά τίποτε νά ξεγυμνω-
  θεί, νά Ή'ετάξει τό παντελόνι
  τού. νά μείνει μέ τό σώβρακο
  κι έίτσι ά πάει οτήν καντίνα
  ν' άγοοάσει καπνό ί νά πΐεϊ
  μιά ρακή νά ξαλαφοώσει. Κι
  αΰτό τό χοντρό άστεϊο δέν τό
  'χε κάνει μιά καί δυό, παρά
  πολλές φορές. Καί μέ τοΰτα
  καί μέ τ' αΛλα εΐχε καταχτή-
  οει τό νεπο — Καλκούνη πού
  άργότερα. τόν αφηνε καί στό
  πόδι τού. ά κουιμαντάρει τα
  συνεργεϊα τής άργατΐδς.
  Ό Καλκούνης $μενε τότε
  μόος στό Μάντεμ Λάκκου. Ί-ί
  καταγωγή τού εϊταν άπό την
  "Υδρα. Κ' εΐχε άφήσει έκεί τή.
  φαμελιά τού. Κάττοτε άποφάσι
  σε νά πάει ό ϊδιος νά τή φέ-
  ρει άπό τό νηοί τού στό Λί-
  σμ,πορο γιά μόνιμη έγκατάστα-
  ση. Σκέφτπκε ν' άψήοει στό
  πόδι τού τό Ζοοιιπά, πού εϊτα-
  νε αξιος καί θά τα 'βγαζε πέ-
  ρα. Τόν κάλεοε μιά μερά καί
  τοθ 'ΐτε:
  —θά φύγο) γιά την Παλιά
  'Ελλάδα καΐ θά λείψω Ρνα μή-
  να. θά πάω στήν "Υδρα γιά
  νά πάρω τή φαμελιά μου καί
  νά τή φέοω στό Λίσμπορο.
  Μεϊνε στό πόδα™ μου, καί τα
  μάτια οου τέσσαρα, κακοιμοίρη
  μου, νά μή μέ ντροταάσεις
  — Έννοια οου. άφ·εντικό.
  τοΰ άπάντποε ό Ζοριπτάς. "Α-
  με στό καλό σοιι καί νά 'σαι
  ήΌυχος.
  Πηγε. Καί σέ λιγώτερο ά¬
  πό μήνα ξαναγύρισε μέ τή φα
  >μελίά τού: τή γυναίκα τού,
  πού τή λέγανε Φιλιώ, τό γιό
  τού. καΐ τίς τρείς θυγατέρες
  τού — δλες μιά κόψπ. &ιιοο-
  φες. άφράτες. μέ μάγουλα
  οάν τριαντάφυλα. Μά ή μεσια
  νή, ή δεύτερη. ή Ελένη, εϊ-
  ταν πανέμνοστη, όμορφήτερη
  άπό τίς άλλες δυό. πασάς, άν-
  τρογυναίκα, πού έ*λ€ες: «α¬
  μάν, νά την πάρω μιά νύχτα
  στό κρεββάιτι μου, νά τή γλεν
  τήσω, κι άς πεθάνωΐ». Τέτοια
  εϊταν ή Ελένη τοθ Καλκούνη.
  Σάν την είδον οί άργάτιες τοΰ
  Μάντεμ Λάκκου ντάλωοαν.
  θαμπώθηκεν από την όμορ-
  φιά της κι ό Ζοσιμπάς. Πέσαν
  τα σάλια τού, σηκώθηκαν οί
  τρίχες τής κεφαλής τού.
  — Ώραία τα κορίτοια τ' ά-
  φεντικοΰ μας! είπαν οί άργά-
  τες.
  — Ή μεσιανή μ' όρέσει, εί¬
  πεν ό Ζορμπάς. Είναι χ' ή με
  γάλη δμορφη, δέ λέου, μά δέ
  μ' άρέσειΐ Είναι άχειλαροϋ.
  "Εχει κάτι χείλια οάν τοθ γα'ι
  δάρου τόν πισινό...
  Ή "Ελένη θά 'ταν δέ Θά
  'τον τότε 15 χρονών. Ό Ζοο¬
  μπάς 21, τό πολύ 22. Λεβέν¬
  της, άψηλός, μέ στοι<μένο, τισιτγκέλι τό μουστάκι, μέ μα- κριά μαλλιά — πού τ6 'φηνε, κατά τό συνήθειό τού, νά πέ- φτουν ώς τούς ώμους — μέ φαρδιές πλάτες, κι ίνα μάτι πού σαγίτεβε οάν τοθ άιτοΰ. Ό Ζορμπάς πήγαινε ταχτικά στό σπίτι τού Καλκούνη γιά δουλειές. Τόν Εβλεπεν ή Έλέ νη. Κι δλο σιγυριόταν — ή πονηρούτθΊκη... — γιά νά φαντάζει στά μάτια τού πιό δ- μορφη κι άπότι εϊταν. Ό Ζορ μπάς την δβλεπε καί τή λιιμπι ζόταιν· κι £γλυφε τα μουστά- κια τού ρουφώντας μέ τα μά- άλλους γιοός καί τίς θυγατέ- ρες τού τίς εΐχε παραιπεταμέ- νες, οά νά μή τοϋ τίς εΐχε δώ σει ό θεός αΰτές, σά νά μην εϊταν δική τού σπορά. Δέν τίς αφηνε νά κάτοουν μαίί ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΙνϊΑΤΑ Χ3ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ θέατρο ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ» του στό τραπέζα αύτές τρώ- γαν χώοια, μέ τή μάνα τους, κι αύτός μέ τό γιό τού. Δέν τοΰ γιόμιζαν τό μάτι έκεΐνες. Γι' αύτό κι έΊμαχνε νά κάμει κι αλλο γιό, νά 'χει σερνακά νά τόν κληρονομήσουν κι οχι γαιμπροός. Κι εϊταν τότε πού τα 'ψηνε ό Ζορμηάς μέ τή θυ γατέρα τού, την Ελένη, ή γυ ναίκα τού γκαστρωμένη στό πΐ,μπτο παιδί της. "Αν Εβγαι- νε άγόρι, καθώς τό 'λπιζε γερο — Καλκούνης. θά τα 'κανε θάλασσα. Μά δέν πρόλα βε ό έΌιιος. δέν ποόλαβε .. Μιά μέιοα πήνε ό Ζορμπάς οτό σπίτι τοΰ Καλκούνη. ΒρΓ)-' κε την Ελένη μέ φουοκωμέ-! νη την κοιλιά. Κατάλαβε, άνη σύχησε, τή ρώτηαε κρυφά: — Είχες αϊματα τελευταία, — ΕΙχα ποίοτα, μά δέν ίχχο τόρα..., τοΰ άποκοίθηκε. — Έχεις παιδί στήν κοι- λαά σου Ι τής εΐοτε κοφτά ό Ζορμπάς. Τό ξέρεις, Ή Ελένη χαμήλωσε τα μά τια, δέν μπόρεσε νά βγάλει μιλιά. Κι ό Ζοημπάς την αφη- οε σύξυλη· βφυγε ουννεφια- σμιένος· πηγε στήν πατΐαδτά, τή οπιτονοικακνρά τοΰ Καλκού νη· της εΐπε τό μυστικό. Κι έκείνη, κατατρομαγμένη, έΌου-1 ρε (ρωνή: — Τί έ*κανες βρέ κακοΰρ- γε, τοΰ 'πε. Πήοες στό λατμό σου τό κορίτσι' "Αν τό μάθει ό γεοο — Γιάννης Θά σκοτώ σει κι έκείνπ καί σένα, καψε- ρέ μου. — θά την κάνω γυναίκα ]ΐου. θά τή στεφανωθί), δέν εί μαι ατι<μος! της άπολογήθηκε. — 'Άμ δέ στή δίνει φουκα μά μου έσέναΐ "Εχει καί μέγα λύτερο Θπλυκό νά παντρέφε» πριότα ό Καλκούνης. — Κολά, καλά, θά δοϋμε . μουιη^ούρ1σεν ό Ζοηιιυτάς. Κι Άττό χίΕις Κυριακή, άρχισον στό θέατρο τοΰ "Ενετικοΰ Κόυ¬ λε, οί παραστάσεις τοΰ θιά- σου, μέ τόν όποϊο ή 'Εταιρία Θεότρου Κρήτης, πσρουθΊσζΐΐ τόν «'Ερωτόκριτο» τοΰ Βιτσέν- τζοιι Κορνάρου, σέ άιτόδοση τοϋ Ξανθουδίδη. Τό ρόλο τού Έρωτόκριτου αποδίδει ό συμιτολίτης ήθοποι ποιητή ό Νίκος Χατζΐσκος. Τή μουσική εχει γράψει ό σι/μττολίτης συνθέτης Χρήστος Λεοντής. Οί παροοτάσεις θά κρατή- σουν μέχρι καί τίς 17 Αύγού στου καί μετά θά σιινεχιστοθν στό Ρέθυμνο καί στά Χανιά. ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ν. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ 'Εκιικλοφόρησε πρόσφατα τό νέο βιβλίο τοΰ γνωστοΰ δημο- ός Χρήστος Πολίτης καί τοθ σιογράφοι» κσί συγγρβφέα Νί- ΙΊέραοαν λίγες μέρες. Δέν εϊξερε ηοκ; νά φεοθεί, τί ν ά κάνει, πώς νά τό πεΐ τοΰ γερο — Καλκούνη πώς άγαποΰοε την "Ελένη. Κι άν τού 'λεγεν 6 'Έ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Βαλιδέ ΤζαμΙ-Στοά Γιαλεράκη ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ "δΙΜΕΝδ Ι' Έκπιώσεΐδ σέ: Ψκΐγοϊα - Κονζΐνεβ-Πβιΐνΐΐιρια κΑπ. ν ώ μάβ έπισκοφθηίο κοι/ Ψαρουδάκη, μέ τίτλο «7 μήνες στήν Άσφάλεια κσί στήν Γυάρο». Τό διδλίο αύτό, πού είναι έ'να ψοβερό ντοκουμέντο των έκ τρόπον τής Χούντας, προλογί ζει ό Άρχηγός τής ΕΚ—ΝΔ κ Γεώργιος Μαΰρος. Τό βιβλίο έκδόθηκε άττό τόν έκδοτικό οΐκο «Μην υ μ α» (Σό- λωνος 83 Άθήνσ), ττού έκδί- δει κοττ' ότττοκλειστικότητα τα εργα τοΰ Ψαρουδάκη. Χαρακτηριστική είναι ή άφιέ ρωση τοΰ βιβλίον, πού εχει ώς εξής· «Άφιερώνετσι σ δλους έκεί νους ττού σ' δλα τα πλατή καί μήκη τής γής, άγωνίστηκαν καί άγωνίζονται νά μή σβήση άπό τή γή τό χαμόγελο καί ό ανθρωττος νά νικήση τό Κτή- νος». Τό βιβλίο άττοτελεΐται ά¬ πό 212 σελίδες, στά 21 κεφά- λαιά τού δέ, ό συγγραφέας δί¬ νει τίς προσωπικάς έμπειρίες τού άπό τίς περιπέτειες πού έ'ζησε, μαζί μέ αλλους άγωνι- στές, στά κρατητήρια τής Ά- 6χι, τότε νά τα <ρορ- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ Στά Μάλια τταραλιακή έκτασις 10 στρεμμάτων τιωλεΐται λόγω άνάγκης τοΰ ίδιοκτήτου, καί χωρίς πα- ζάρκχ στήν άπίστευτη τιμή των 150 δρχ. κατά μέτρον Μάλιστα 150 δρχ. τό τετραγωνικό μέτρο μέ δρόμο, θάλασσα καί χρυσή άμμουδιά μέ αδεία καταλληλότη¬ τος, καί έγκεκριμένα σχέδια διά τουριστικόν ξενοδο¬ χείον Πληροφορίαι τηλ 230 196 Ηράκλειον. σφάλειας καΐ τής Γυάρου. στά κάτεργο ΓΑυπτικΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΘΕΝΑΚΗ Ό συμπολίτης Κώστας Φθε νάκης, ώργάνωσε πρόσφατα μιά ένδιαφέροιισα εκθέση μέ γλυπτικά εργβ τού (κυρίως Μι νωικά καί Μυκηναικο βγαλμα- τίβια) καθώς καί «ττο<λιές» εί- κόνες, στό έξωτερικό. Την πρώτη εκθέση την ώργά νωσε στήν γκολλερί ΗΙΡΡ τής Σουηδικής πρ«τεύοι/σας. Στή συνέχεια θά μεταφέρη την προτότκπη αυτή εκθέση τού — πού σημειώνει έπιτυ- χία — καί σέ έίλλες πρωτϊύ- ουσες των Σκοτνδιναιιικών κρα- Ζωνραφΐκή ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΟΝ. ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗ πί μους εΤχε .κους ΚΟΥΙ ΚΟΥΙ άπό τα ξενυχτάδ.κα των Τριών Κα- ώη σημαντ.κοϋ στελέχοος ήδη, ττου έ'γ.νε τώ βράβυ τοϋ καί ή σϋζήτηση μέ καβαρόαι- ΜΡ« κάστ ^ ^^ ^τούς τέ"όμοϊδεάτες ΤΟϋ' ττα^αση τών Γ,ά την Ιστορία τού ττράγματος σημε.ώνομε 6τ, οί "Η- ρακλε.ώτες ΠΑΣΟΚατζήδες, ήθελαν τή δημοσ.ότητα, πρός Τ1|Με τΓδίκηο τους λο.πόν ύπερηφανεύοντα, δτι: «Ό Άν- «•••••ε·············· Μέσα στά πλαίσια των ά- ζωγράφων πού θά διοργανω- θοΰν στήν 'Εθνική Πινακοθηκη, σημαντική θέση θά πάρη καί ή Κρητική Ζωγραφική. Κυρίως θά παρουσιαστοΰν £ργα τής Κρητικής Βυζαντινής Ζωγραφικής. 'Επίσης θά εκτεθούν καί 4 πίνακες τού Θεοτοκοπούλου. ••ε·················· ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ Σπουδαστές τής Παιδαγωγικής Άκσδημίας "Ηρακλείου, κρατοϋν τα 6ι6λία τοΰ Νίκου Καζαντζάκη, την ήμέρα τής κηδείας τού, όδεύοντας πρός τό ψρούριο «Μαρτινέγκο». Όσο^^τόφ άττό τάΧσν,ά *Φ.ν-έλ Κάστρο», λον ζορίστηκε στό... Κάστρο!... • ΩΡΑΙΑ ή εκδηλώση πού έγινε στόν Κόυλε, μέ τόν Μάνο Χατζηδάκη μόνο ττοΰ άττό άκουστ.κής ττλευρςχς, δπως γρά- φτηκε ήδη/τουλάχιστον οί μ.σοί δέν άκουγαν _ Άκούστηκε ομως ό εξής δ.αλογος, στά τελευταία Φυσ.· κά καθίσματα. > , „ ,
  __ ^εν άχούγεται τίποτε ότττο το ττιανο τού Αατζηόακη
  __ Γενικά, τόν τελευταΐο καιρό, ό Χατζηδάκης, δέν .
  άκούγεται καθόλου.
  Ό τελευταΐος άττό τους διαλεγομενους ήταν ψοιτητης
  καΐ όττωσδήτΓοτε μττορεί νά ήταν Θεοδωρακικός, Μαρκοποο-
  λικός, Λεοντικός, ή δ,τιδήποτε άλλο, μόνο Χατζηδσδικός
  ποΰ δέν ήταν...
  Ή άλήθεια είναι πώς τέτοιο... καρΦι και γιά τόν Χα¬
  τζηδάκη άκόμη, ήταν πολύ.. χοντρό.
  Πολύ «Μεταξά» εΐχε τό προηγούμενο φΰλλο τής έφημερί-
  ς ^ς . „ ,
  Μεταξάς: ό πρωταγωνιστής τού σκοτνδαλου «Κρετα
  Μάρις».
  Μεταξάς· ό Είσαγγελέας πού παρέττεμψε τόν κ. Νομάρ-
  χη.
  Μεταξάς· ό διχτάτορας, τού όττοίου ή άξέχαστη . «4η
  Αϋγούστου» συνέπεσε μέ την εκδθση τού φύλλου τής ιτε-
  ρασμένης Δευτέραις.
  Μόλις λοιπόν φάνηκε ό διευθυντής μας σέ γν&χττό ζα-
  χαροπλαστεΐο τοΰ "Ηρακλείου, κάττοιος άττό την πσρέα
  στήν άποία κάθισε, έδοχτε, χχορίς νά τόν ρωτήση, την πα-
  ραγγελία στόν σερβιτόρο:
  — "Ενα κονιάκ.,Γ Μεταξά, γιά τόν κ Μάνο Χαρή .
  Καί φυσικά, δλοι γέλασαν...
  τώσει καί νά φύγει. Τί νά κά¬
  νει, Εϊχε χάσει τό κέφι τού,
  δέν τοΰ πήγαινε Οπνος. 'Ώ-
  σπου τό πήοε άπό<ραση: Θά την Επερνε κουφά καί Θά την Ι πήγαινε στό διπλανό κεφαλο- χώρι, στό Παλιοχώρι, ώς μίαν ] ώοα μέ τ' αλογο ιαακοιά άπό τό Λίσιιποοο. Τό 'πε καί τό 'κανε. Καβάλησε τ' βλογό , τού καί ροβόληοε κατά τό σπί- τι τοΰ Καλκούνη. Βρήκε ττιν 'Ελΐνη στό δοόιιο κι βπαιζε «καραβάνα» μ' αλλα κορίτσια" } τής βγνεψε καί ζόγωσε "Εσκυ ψεν άιπό τ' ά"λογο, την δπια- σε γεοά άπό τή μέση, την £-! ] ριξε πισωκάπουλα, φτέρνισε' τ' βλονό τού καί χάθηκ€ οτό στρίφΐιμο τοΰ δρόμου. Πήιρε χαμπάρι ή μάνα της πώς ϋλεΐ- πεν ή Ελένη, ρώτησε τ' βλ- λα κορίτσια πού 'παιζαν μαζί, τής είπαν τί έΎΐνε' κατάλαβε, κέρωοε. Πώ νά τό πεί στό γ£ ρο — Γιάννη, Σκάρμωσε' προτίμησε νά καμωθεϊ· περίμε- νε, μπορεϊ καί νά γύριζε πί- σω ή προκομένη. Μά δέ γύρισι1... Ό Ζοριμϊΐάς την πηγε στό σπίτι ενός φίλου τού, στό Πα¬ λιοχώρι. ΔοίΑευαν μαζί οτό Μάντεμ Λάκκου γιά κάιμποσο καιρό. Τόν εΐχε προφωνέψει γιά την άπαγωγή. Κι αύτός τούς τι&ρίμενε. Τα 'χε κανονί σει δλα, γιά νά παντρευτοΰν, στήν έ,ντέλεΐα. Πηγε σπίτι ό παπός, ιΐ'Γ»ήκ€ κοιτμπάρος ό φί λος, τούς στεφάνωσαν, ξαλά- φρωσαν δ.λοι. Άπό τότε ό Ζορμπάς παρά- τησε τό Μάντεμ Λάκκου. Βο- λεφτηκε μέ την γυναίκα τού στό σπίτι τοΰ φίλου Ξα- της. τκιρα'μόνευε. Νυφικά ύψηλής ποιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως «Κατράντζου» Τηλέφωνον 283 428 ΙΙΡΟ-ΟΧΙΙ "Εχομε τή λύση γιά δλα τα προβλήματα ποΰ σχετίζονται μέ τή σκληρότητα κα! καθαρότητα τού νεροΰ. Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντήρες των περιφήμων Ίταλικών έργοστασίων 5.Α.5. ΡΙΚΕΝΖΕ Γιά κάθε περίπτωση, γιά κάθε έργασία όπως: ΗΥΟκΟ 5ΑΝ ΙΟΚΟΡΙίΤΕΚ γιά βρΰσες κουζίνας. ΑΝΤ ΙΟ Αί: γιά μηχανήματα όδοντογιατρών, διά πλυν- τήρια ρούχων, πιάτων κ.α. ΡΗΟΤΟΡΙίΤΕΚ: διά φωτογράφους καί έργαστήρια χη- μικοφαρμακευτικών παρασκευασμάτων κ.λ.π. 'Επίσης συνεχής παρακαταθήκη συσκευών φιλτραρίσμα- τος — αποσκληρυνσεως ύδατος άνοικτοΰ καί κλειστοΰ κυκλώματος οΐκιακής έν γένει χρήσεως. ΆντιπροσωπεΤα — Παρακαταθήκη: ΡΟΖΑΚΗΣ Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Ηράκλειον Διά πληροφορίας τηλεφτονήσατε 222.695 Μόνο ή Φίλιπς σάς προσφέρει όλες τίς Εύρωπαίκές τελειοποιήσεις στήν ιδία σειρά ψυγείων καταυκ£υή Πολυιελή», όπΛ χάλυβα και ΑΒ9 υλικί>
  μόν ΐέρνο πανΐοχυρο για
  ) ϋγεΐα πολυτελείας
  καταψυξη Μεγάλη δυο
  Αοτέραιν μέ ψυξη 2 Ο
  ηΐ περιβάλλον 43 € Γ*ώ
  ^ ηνων
  ΊΥΐν ί εΐχε μεγάλες εύθύνες, αλλες
  Καί κάποτε πού
  την ξεμονάχιαοε την αρπαξε,
  την έίσφιίε δυνατά οτήν άγκα-
  λιά τού, κι ΰφησεν δνα πυρω-
  (ΐένο φιλί στά κσσαλλένια χεί
  λια της· Αύτό εϊταν! Άττό
  'κεϊ κ' Οστεηα την έβλεπε
  πιό ουχνά. Κι' ή "Ελένη παοα
  δίνονταν, τρισευτυχισμένη,
  στά χάδια τοΰ Ζορμβτά.
  Ό γερο — Καλκσίινης εϊ¬
  ταν αύστηρός νοικοκύρης· 6α-
  στοθοε άπό τή σκλη·ρή ϋδρέϊ-
  κη ράτσα πού δέν σήκωνε ά¬
  πό μπεομπαντοδουλειές. Ή
  Φιλιώ, ή γυναίκα τού, στεκό-
  ταν οοΰζα μποοστά τού. Μόνο
  τό γιό τού ϋβλεπε, μόνο μ'
  αυτόν αλλαίε μερίκές άντρι-
  κίς κουβέντες Τό 'χε μεγά-
  λο μαράζι ποΰ δέν ίίκανε κι
  σκοτοϋρες. Εϊχε φορτω&εϊ γυ-
  ναίκα στήν πλατή τού, μέ παι
  δί οτήν κοιλιά. Ή "Ελένη θά
  'ταν πάνω κάτω έφτά μηνων
  δγκυος, σέ κάνα δυό .μί>νες
  θά γεννοθσε. ' Επρεπε νά τα
  βγάλει πέρα ώοπου νά 6ρε-
  Οεί τροπος νά τα φθιάξει ιΐέ
  τόν πεθερό τού, τό γερο —
  Καλκούνη. Μπηκε ηαραγιός σ'
  έ'να γύφτικο· Ρμαθε τή δου-
  λειά έβγαζε τό ψωμί τους.
  Στήν άρχή δούλειεε τό μουχά-
  νΐι. Φυσοθσε μ' αότό, 9&ριακω-
  νε ή φωτία, κι ό ]ΐάσχορ&€ΐ
  τού σφυροκοποθσε στ' άμόνα
  τό πυρων&νο σίδερο. Άργότε-
  <κι ί-υαθε καλά κι αύτός την τέχνη τοθ γύφτου. Συνεχίζεται .....ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ....... «Η ΑΛ(Η©ΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟ2 ΧΛΡΗ£) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΛΛ ΤΥΠΟΓΡ ΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 Εσωτερικες επιφάνειες Απί> ΑΒ5 Υλικό
  έπαναστατική Λθρουστ
  ΤΌυ 6εν κρατύ μυ
  δέν γρατίαυνιεται βέ
  Κπλυτεμη μθνωση Από
  πολυουραιθάνιο πό υ
  δΠμιθυργεΙλεπτά
  τοιχωματα καιπερρ
  τις έξωτεριιιές διαστάσεις
  ΊΕι&ική διαφανηι, θηκΐ)
  •0ο υ τυρού αυγών που
  ) διαιηρει τώ αυγό. πιό
  φρέικα κοι τ6 βουτυρο
  μαλακή Μ Ουγο8η»ιη *.ιν
  ή δθέ
  έλευθερωνονταςόιιοΐε
  χρειόίειαι όλόκλπρο χο
  ρ(1»ι
  Αποψυξη ΑυΤύματη μέ τύ
  πάτημα ενός κουμπιου
  Θίικες μέ στηρ γματα
  σπαατά γιάστηριξη ΐι^ν
  μικροπραγμάτων
  Συαΐημο ψυξεως Νίο
  μΕΤιυπικής ψυξεα>ς μ ι:
  τους άγικγους μπροστα
  Επιτυγχάνει κπλυτερτΐ
  Λθτανομή τΓ(ς ψυί,ι^ακ,
  στόν κυριως Οάλαμο κ<ιι ττ(ν ιΛονική ψιιϊη οιγ)1. Ειδικύδοχεια ΠΑΜ (Προσταοιας Απο Μυρηυδιίτς) γιάτ γ Λ Ρηφιυ θή»νΓς οποοτίς γ ι νό μιιαινονν ΐάμπουκά,Κια ώνετο λοι άποσπωμενΓς ΐΕ^πως 6το· χρΕιίιςετθι ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Τό νά ΰττοοτηρίζωμε, ττώς τα παιδία της οκλαβιδς γεν- νιοθνται δοϋλοι, είναι σΐιν νά λέμε πώς δέν γεννιοθν- ντατ ανθρωτιοι. Ζ. Ζ. ΡΟΥΣΣΩ θι Άκούστηκε έπίσης καί τό παρακάτω άττό κάποιον Ή- ρακλειώτη, σέ συζητήση σχετική μέ τό θέμα των περιτωμά- των καϊ λοιπών άκαθαρσιών ττου χύνονται στή βάλασσα· Νά ακριβώς ό διάλογος: — Άκουσες ότι ό Μάνος Χαρής κόντεψε νά πέση σέ 6ό· θρο, κάνοντας την έρευνα τού «Κρέτα Μάρις»; — Νά σοΰ ττώ, έγώ νομίζω δτι μέ δλες αύτές τίς... ώ- ζουσες ϋποθέσεις ττοΰ ξεσκαλίζει, άττό καιρό Ιχει ττέσει στά ττεριεχόμενο των βόθρων, δηλαδή στά σκ... (καί εΤττε ό ά- θεάφοβος τη λέξη τοΰ Γκαμπρόν). Μήττως εΐχε άδικο;;; Ή ελευθερία τοΰ πολίτου βρίοκεται στήν ελευθερία τοΰ ΐινεύιματος του' δοϋλος μέ ττνεΰιμα έλεύθερο βρί- σκεται σέ καλύτερη μοίρα άπό ελεύθερον μέ ττνε&μα δούλου. Π. Δ1ΙΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕιΛωτα γιά ν6 άλφαΛιάι'ετ.αι τόψυγιιο όέ Νέα ψυγεία Φΐλιπς πολυτελής σειρά ι ιϋΙΙεΤ Ι κ η · κ π Μ κ π 19 κ π 10 β,η 12 κ π ΡΗΙΝΡ5 γιά πιό σίγουρα Ή ελευθερία νά γνωρίζω νά έκφράζωμαι καί νά συ- ζητώ έλεύθειχΐ καΐ σύμφω- νο μέ τή ουνείδτισή μοί), είναι πάνω άπ' δλες τις έ- λευθερίες. ΤΖΛΝ ΜΙΛΤΠΝ Άψοΰ κάθε άνθρωτΐος γεν- νήθηκί1 ίλεύθερος καΐ κύ- ριος τοϋ έαυτοΰ τού, δέν μπορεΐ κ,ανένας, δποιοδή- ποτε ποοσχημα κι' άν σο- φισθή, νά τόν ΰποθουλώση δίχως την συγκατάθεσή τού. Ζ Ζ. ΡΟΥΣΣΠ ε» "Οπως γράψτηκε ήδη στίς έψημερίδες κατά την δίκη των άρχισυμμοριτών τού —ραξικοττήματος τής 21 Άττριλίου '67, έγιναν και... σεξοιχχλικά άτΓθκαλυτττηρια. Πρόκειται γιά την ττερίτ— οχτη τού Όδυσσέα Άγγελη ποΰ κατά τόν κ. Πανουργιά, δέν είναι Όδυσσέας άλλά... Γηρεΐνα. Μέ την ευκαιρία αυτή δημοσιεύομε ποίημα τοΰ έμμετκοθ χουντικοΰ ριμαδόρου Ιωάννου Κυβερνητάκη, ττού έχε· ώς εξής: ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Στρατηγόν κ. Όδυσσέα Άγγελήν) Σάν ΞενοΦώντα Σέ θωρώ μέ τή μεγάλη ττεΐρα, δυναμικό στά γράμματα καί στ' άρματα φωστήρα κι' αν χρειαστή, μοΰ φαίνεται, δέν έχομε δμοιό Σου, τα τέκνα μας στό ζάψτι Σου κι' εμείς είς τό πλευρό σου Ή όψι τού ττροσώπου Σου κρυστάλλινα μάς δείχνει την τόλμη καί την φρόνησι καί τσ' άνδρειάς τα ίχνη. Μετά άττό δλα αύτά τί νά ττεΐ κανείς; Άττλώς μιά σΰν- τομη κριτική στό ποίημα τού έλαΦροΰ Κυβερν-τογιάννη: Στό στίχο 3 κακώς λέτε, άπερίγροπττε κ. Κυδερνητάκη, δτι δέν εϊχατε «δμοιό σας» γιατι τελικά ττολλοί άπό την παρέα θά βγοΰνε... τέτοιοι. * Στό στίχο 4 κάνετε λάθος στή λέξη «τέκνα» ττού έττρειτε ι/ά την τονίσετε στή λήγουσα ώστε νά διαβάζετσι σωστά, γιά την περίπτωση: τέκνα !... Τέλος στόν τελευταΐο στίχο γιά τα «Τχνη τής άνδρειάς» Οντως έ'χετε δίκηο, γιατϊ ό Στρατηγός σας, δντως παρου· σίαζε απλώς... ϊχνη άνδρισμοΰ, άφοΰ στήν ούσία (δπως ίί* ττε ό κ. Πανουργιάς) ήταν... στρατηγίνα!. Η αιθοοσα τοΰ Δημοτικόν Συμβουλιον Ήρακλείοι;, £· πειτα άπο σχετική είσήγηση τού Δημοτ.κοΰ Σύμβουλον κ. φ Βαρδαβα, ττροκειται νά άλλάξη δψη. Καί κάτΓο.ος πού άκουσε την τταρατΓάνω εϊδηση εΤπε: 'β· δω πρε-ει να ίσχύση τό ρητό; πο0 δια6άζετα ^ τ6(0 ά την άρχη, άλλα καί τό Τδ.ο άπό τό τέλος: «Νίψον άνομήμ(-α μή μονσν ^,^ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ : "ΑΙ ΟΗΥΣΟΣ,, • ΠΛΑΊ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | ; ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ! ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό ι σ' ίνα δμορψο περιβάλλον ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Άριθμός αδείας 4701 '0δδς Όθωνος 13
  ΑΥΓΟΥΧΤθΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦ1ΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  Α ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σήμερα ένα ντοκουμέν-ο σχετικό με την
  οΤκη τής όμάδας Δ.Ε.Κ.Α. (Δημοκρατικό 'Εθνικό Κίνημα
  Άντιστάσεως) πού έγινε στό Έκτακτο ΣτρατοδικεΤο Χα¬
  νίων.
  Μέ την ύττόθεση αύτη άσχοληθήκαμε άπό τό προηγού-
  μενο φύλλο μας, στή συνέχεια της ερεύνας μας αυτής ττού
  αποτελεί μιά μικρή συμβολή γιά την πραγματική Άλήθεια,
  γύρω άττό την μεγάλη ττροσφορά των γνήσιον άγωνιτ—των
  κατά την 7ετία.
  Στή συνέχεια θά δημοσιεύσωμε καί άλλα ντοκουμέντα
  τταροχαλοθμε δέ δττοιον κατέχει συμπληρωματικές ττληρο-
  ψορίες ή στοιχεϊα, νά μάς τα άποο-τείλη.
  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ! ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙ-
  ΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ
  ΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
  Μιά ένδιαφέρουαα έρεννα τής «Αληθείας»
  ΟΙ ΠΡΟΤΕΣ ΣΕΑΙΔΕΣ
  ΤΗΣΒΗΤΙΣΤΒΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡ0ΚΠΕΙΟ
  Ο ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
  ΑΡΙΘ. Φ 454 11)92)1483
  Β.Υ. 224)4)12)1967
  ΣΤΓ 911 τή 29)11)1967
  Συνημ. τώ έγγρ. Δικογραφία
  ΠΡΟΣ:
  ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟ-
  ΠΟΝ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΤΡ)ΚΕΙΟΥ
  ΧΑΝΙΩΝ
  Λαβόντες ύπ' ΰνμιν την διά
  της 6η' άριθμ. πρωτ. 50)55)
  42μα)22)11)1967 άναφορδς
  τού Δ)τού τού Γραφείου "Α¬
  σφαλείας Δ)σεως Χωρ)κης Η¬
  ρακλείου, ύποβληθεϊσαν ημίν
  ένοοκον προανάκρινσιν κατά
  των:
  1) Ίωαννίδη Φοίβου τοΰ Ι¬
  ωάννου καί τής Άριοτέας γεν
  νηθέντος έν Σητεία καί κατοι-
  κοΰντος έν Ηρακλείω έτών
  31 Δικηγόρον, 2) Ευλούρη
  Μενελάου τοΰ , Ιωάννου καί
  της "Ολγας γεννηθέντος έν
  Κρουοσώνα κηί κοτοικοϋντος έν
  Ηρακλείω έτών 53 Διχηγόρου,
  3) Πλεύρη Τηλεμάχου τοΰ Γε
  ιαργίου καί της Άριστέας γεν-
  νηβεντος έν Άγίιμ Γεωργίω
  Λασιθιού καί κατοιχοΰντος έν
  "Ηρακλείω έτών 50 Δικηγόρου,
  4) Βαλυράκπ Ιωάννου τού Γε
  ωργίου καί της Άργυρής γεν¬
  νηθέντος έν Άσκύφιμ Σφακίων
  καί κατοικοθντος έν Χανίοις έ¬
  χων ΘΟ τέως βουλευτού 5)
  Γεργιαννάχη Γεωργίου τοΰ
  Εμμανουήλ καί τής Έλευθερί
  άς γεννηθέντος έν Αΰγενική
  Μαλεβυζίου κοί κατοικοϋντος
  έν Αύγενική τής Επαρχίας καί
  τοϋ Νομοΰ Ηρακλείου έτών
  22 γεωργοϋ, 6) Γιαννοπούλου
  Γεωργίου τοΰ Εμμανουήλ, γεν¬
  νηθέντος έν Αύγενική" Μαλεβυ
  ζίου «αί κατοικοΰντος έν Ήρα
  κλείω έτών 35 Μηχ. ούτοκιν.,
  7) Γιαμαλάκη ΝικοΧάου τοΰ
  Στυλιανοΰ καί τής Ελένης
  γεννηθέντος έν Ηρακλείω καί
  κατοκοΰντος έν Ηρακλείω έ¬
  τών 30 Κτηματίου, 8) Ούρανοΰ
  Γεωργίου τοΰ Γεωργίου καί
  τής Άιμαλίας γεννηθέντος έν
  Άγιασμάτσι καί κατοικοϋντος
  έν Άγιαοιμάτσι — Ρεθύ<μνης έ- τίδν 35 ΚττΒΐατίου, 9) Σταμα- θιουδάκη Μανούαου τοΰ Γεωρ¬ γίου καί τής Κυριακής γεννη¬ θέντος έν Μούνδρει — Ρεθύ¬ μνης καί κατοικοϋντος έν Ρεθύ μνψ έτών βθ Συνταξ. Γυμνασι¬ άρχου, 10) Τσαγκαράκη Γεωρ- γίου τού Μιχαήλ καί τής Δε- οποίνπς γεννηθέντος έν Ζαρ- ρψ — "Ηρακλείου καί κατοι- κοθντος έν Ηρακλείω έτών 44 Παντοϊκίιλου, 11) Σκουλα Ιωάννου τοΰ Εμμανουήλ καί τής Άγάπης γεννηθέντος έν ΆνωγείΌις — Ρεθύμνης καί κα τοιχοΰντος έν Άνωγείοις — Ρεθύμνης έτών 42 Κτηνοτρό- φου, 12) Χαλκιαδάκη Ιωάν¬ νου τοΰ "Εμμανουήλ καί τής Άγάπης γεννηθέντος έν Άτσι πάδες — Ρεθύμνης καί κατοι- κοΰντος έν Ρεθύμνω έτών 42 Δ)ντοϋ Έφημερ. — Βιβλιοπώ- λου, 13) Περάκη Γεωργίου τοΰ Νικολάου καί τής Μαρίας γεννηθέντος έν Σκουλουφίοις Μυλοποτάμου καί κατοικοϋν- τος έν Σκουλουφίοις Μυλοπο¬ τάμου έτών 31 Πτυχιούχου Παντείοο, 14) Γαβαλά Πέτρου τοΰ Κων. καϊ τής Μαρίας γεν¬ νηθέντος έν Άγίω θωμά — "Ηρακλείου καί κατοικοϋντος έν Άγίω θωμά — "Ηρακλείου έτών 53 Ίερέως, 15) Ρηγάκη Δΐ|μητρίου τού Γεωργίου καί τής Μαρίας γεννηθέντος έν "Ι¬ εραπέτρα — Λασιθιού καί κα¬ τοικοϋντος έν "Ιεραπέτρα — Λασιθιού έτών 44 Έμπόρου, 16) Τζανακάκη η Δροσεροϋ Νι κο.λάου τού Γεωργίου γεννη¬ θέντος έν Χανίοις καί κατοι¬ κοϋντος έν Χανίοις έτών 40 Αύτοκινητιστοΰ, 17) Μαοτορά κη Ιωάννου τοΰ Νικολάου κα τοικοϋντος έν Χανίοις έτών 29 Ίδ. Ύπαλλήλου, 18) Κα¬ λομοίρη Βασιλείου τοΰ Νικολά ου καί τής Μαρίας γεννηθέν¬ τος έν Άνωγείοις — Ρεθύμνης καί κατοικοΰντος έν Άνωγεί¬ οις — Ρεθύμνης έτών 37 Κτη- νοτρόφου, 19) Σκουλα Άθα- νασίου τοΰ Εμμανουήλ κατοί- κου Ηρακλείου Δικηγόρου, 20) Τσίπρα Ήρακλέως τοϋ Δημητρίου έξ "Αρτης κατοίκου προσωρινώς Ηρακλείου Μηχα- νικοΰ, 21) Μεσσήνη Εύστρατί ου τοΰ Αριστείδου καί τής Χριστούλας γεννηθέντος έν Ηρακλείω καί κατοικοϋντος έν "Ηρακλείω έτών 29 οίκοδό- μου, 22) Σάλα Μιχαήλ τοΰ Γεωργίου γεννηθέντος έν "Η¬ ρακλείω έτών 17 μαθητοΰ, 23) Πιλαφτοή Κων)νού τοϋ Άγα- μέιμνωνος γεννη&έντος έν "Η¬ ρακλείω καί κατοικοϋντος έν Ή ρακλείω καί κατοικοϋντος έν Ήρακλείφ έτών 17 μαθηταί}, 24) Κοκκιάδη Αριστείδου τού Κων)νού καί τής Πελαγίας γεννηθέντος έν Πύργου — Μαλεβυζίου καί κατοικοϋντος έν "Ηρακλείω έτών 35 Μεταφο ρέως, 25) Περάκη Παύλου τοϋ Ιωάννου καί τής Καλλιό- πης γεννηθέντος έν Ήρακλείφ καί κατοικοϋντος έν Ήρακλείφ έτών 27 Τραπεζητικοΰ 'Υπαλλή λου, 26) Παπαϊωάννου Εμ¬ μανουήλ τού Μιχαήλ γεννηθέν τος έν Ηρακλείω καί κατοι¬ κοϋντος έν Ήρακλείφ έτών 30 Δικηγόρου, 27) Ξυριτάκη Δη¬ μητρίου τοΰ Αποστόλου γεννη θέντος έν Καλέσσα — Μαλεβυ ζίου "Ηρακλείου καί κατοικοΰν τος έν Ήρακλείφ έτών 21 Φοιτητοΰ Νομικής, 28) Σημαιά κη "Εμμανουήλ τοΰ Κων)νού καί τής Ελένης γεννηθέντος έν Καμάρες — Ηρακλείου καί κατοικοϋντος έν Φοινικιά τής "Επαρχίας Τεμένους καί τοϋ Ναμοΰ Ηρακλείου έτών 37 Εί σπράκτωρος Λεωφορείων, 29) Κάβου Κων)νού τού Μιχαήλ γεννηθέντος έν Πετροκεφάλψ Μικρό Άφιέρωμα ίοΰβ πραγμαΐικούβ άγωνισίέβ ίηβ 7χρονη8 «υραννΐαβ Η ΥΠΟΟΕΣΗ Δ.Ε.Κ.Α. ΚΡΗΤΗΣ καί κατοικοϋντος έν Πετροκε- φάλφ — Μαλεβυζίου έτών 58 Γεωργοΰ, απάντων 'Ελλήνων καί Χριστιανών Όρθοδόξων μη νυομένων επί: 1) Παραβάσει τοΰ ΰρθρου 2 παρ. 1 Α.Ν. 509)1947, 2) Άπειθεία κατά συρροήν είς Δ)γήν τής Στρατ. Άρχ,ής, 3) Παρανόμφ κατοχή έκρηκτικών ύλών, 4) Έατικιν- δυνοις έκρήξεις διά ξένα πρά- γματα καί άνθρώπους, 5) Δια κεκριμένη φθορά ξένης ίδιο- κτησίας, 6) Άπλή σωματική βλάβη, 7) Παραν6μφ όπλοφο ρία διά πολεμικοϋ δπλου, 8) Παρανόμφ όπλοκατοχή καί πα¬ ραβάσει τοΰ ίίρθρου 115 παρ. 2 Ν.Δ. 3365)55 έν συνδ. πρός τό άρθρον 225 παρ. 2 Π.Κ., κατά τα έν τώ διατακτικώ κα- θοριζόμενα πράξεσι φερομέ- ναις ώς παρ' αυτών πραχθεί- σαι έν Ήρακλείφ καί άλλαχοΰ κατά διάφορα χρονικά διαστήμα τα άπό τοϋ μηνός "Ιουλίου 1967 καί εντέυθεν ώς έν τώ διατακτικώ όρίζονται. Έπειδή έκ τής ένεργηθεί- σης ένόρκου προανακρίοεως των έν τή δικογραφία μαρτυρι- κών καταθέσεων, των άπολογι- ών των κατηγορουμένων καί λοιπών στοΐχείων προέκυψαν τ' άκόλουθα πραγματικά περι- στατικά: 1) Ό πρώτος των κατηγορου μένων Φοϊβος Ιωαννίδης άπό τής 21ης Απριλίου 1967 ήρ¬ ξατο κινούμενος πρός οργάνω¬ σιν των όπαδών τής Ε.Κ. καί τής Ε.Δ.Η.Ν., ής ήτο ΰλλότε άρχηγός, καί έν συνεχεία την συγκροτηθέν όμάδων πρός ένέρ γειαν πράζεων στρεφόμενον κατά τής Κυβερνήσεως επί σκο ϊΐώ άνατροιπής τοΰ Πολιτεύιμα τος. Πρός τόν σκοπόν τουτο ν ηλ θεν είς επαφήν έν Αθήναις μετά το.ΰ τέως βουλευτού Κα- τσικοπούλου, έν Ήρακλείφ δέ μετά τοϋ τέως βουλευτοΰ Ξυ- λούρη καί βλλων. Οϋτω έΐτέτυ χεν την Α) συγκρότηοιν ομά¬ δος έν τφ χωρίφ θραψανφ μέ σκοπόν την διενέργειαν πρά- ξεων δολκκρθοράς, κατάληψιν διαφόρων Στρατιωτικών1 καί Δή μοσίων καταστημάτων, καταστρο φήν μέσων τηλεΐτικοινωνίας κ. λ.ττ. Β) Συνκρότησιν όιμάδος έν Ήρακλείφ έκ των: 1} Γιαν νοπούλαυ, 2) Γεργιαννάκη, 3) Μεσσήνη, 4) Σάλλα, 5) Πι- λαφτσή, 6) Κοκκιάδη, 7) Πε¬ ράκη Παύλου, 8) Παπαϊωάν¬ νου καί 9) Ευριτάκη καί ήτις ομάς εξετέλεσεν την 5.11.1967 πράξεις δολκχρθορδς, έρριψεν αΰτοσχιεδίους βόμβας έν Ήρα¬ κλείφ, διένειμεν προκηρύξεις κλπ. Γ) Πραγματοποίησιν πά ρανόμου ουναθροίσεως άτόμων φερόντων δπλα την νύκτα τής 28.10.1967 είς την έν Άγιασμά τσι — Ρεθύμνης οικίαν τοθ Γε ωργίου Οϋρανοϋ είς ήν έλαβον μέρος ο{: 1) "Ιωαννίδης, 2) Ξυλούρης, 3) Πλεύρης, 4) Βα' λυράκης, 5) Γεργιαννάκης, 6) ΓΛα ν νοτίου λος, 7) Γιαμαλάκης, 8) Οΰρανός, 9) Σταμαθιουδά- κης, 10) Τσαγκαράκης, 11) Σκουλάς "Ιωάννης, 12) Χαλ¬ κιαδάκης, 13) Περάκης Γεώρ¬ γιος, 14) Γαβαλάς, 15) Ρπγά- κης, 16) Τζανακάκης, 17) Μα στοράκης, 18) Καλομοίρης, 19) Σκουλάς Άθανάσιος καί 20) Τσίπρας. Κατά την συνάθροι· σιν ταύτην συνεζητήθη ή εκτέ¬ λεσις πράξεων βίας κατά των μελών τοϋ Κυβερνητικοΰ κλιμα κίου δπερ επρόκειτο ν" αφιχθή είς Ρέθυμνον επί ταίς έορταΐς τοϋ Άρκαδίου ώς καί ή συγ¬ κρότησις ένόπλων όμάδων ύπαί θρου διά την εκτέλεσιν πράξε¬ ων στρεψσμένων κατά τής Κυ βερνήσεως. τής ασφαλείας τού Κράτους καί κατά τοϋ πολιτεύ- ματος. Κατά την συγκέντρωσιν ταύτην έπροτάθη έπίσης παρά τοΰ Τσίπρα ή δολοφονία των ιμελών τοΰ Κυβερνητικοΰ κλιμα κίου ήν απεδέχθη ό Ιωαννί¬ δης κατά την όμιλίαν τού. Έ¬ πίσης οΰτος επρομηθεύθη παρά ίδιωτών πολεμικά δπλα δτινα μετέφερεν είς την οικίαν τοΰ Ούρανοΰ Γεωργίου πρός φρού ρήσιν τής οικίας κατά την νύ¬ κτα τής συναθροίσεως ώς καί έκρηκτικάς υλας τάς οποίας πά ρέδωσεν είς τόν Μεσσήνην Εύστρό.τιον δστις κατεσκεύαοιεν τή ΰποδείξει τού αύτοσχεδίους βάμβας αΐτινες έρρίφθησαν την 5.11.1967 έν Ήρακλείφ.'Πέ¬ ραν τούτων οδτος έξετυπωσε τή συνδράμη τοϋ Ευριτάκη, τάς ριφθείσας προκηρυξεις την 5. 11.1967 έν Ήρακλείφ μέ συν- θήνατα άνπκυβερνητικοΰ περιε χομένου ήτοι «Πατριώτες Άν- τισταθητε — Ζήτω ή Δηιμοκρα- τία — Κάτω ή Χούντα 114 — 'Εγκλημαπ'ες φύγετε — Ή Δή ιμοικραιτία θά νικήση — Κάτω ό Φασισμός — Δ.Α.». Τάς προκη ρύξεις ταύτας διεσκόρτπσεν διά τοΰ αύτοκινήτου τού έν Ήρα¬ κλείφ τη βοηθεία Ξυριτάκη καί Γεργιαννάκη την 5.11.1967. Κατά δέ την ρίψΐν των προ κηρύξεων έκ τοΰ αύτοκινήτου αύτοΰ δ'Ξυριτάκη,ς έρριψεν καί μίαν βόμβαν πλησίον τοΰ Ξενο δοχείου Ξενία ό δέ Γεργιαννά κης έρριψεν ριπήν αύτομάτου πυροβόλου δπλου πλησίον τοϋ Ξενοδοχείου Άστόρια. "Εκείθεν δέ οί ' Ιωαννίδης καί Γεργιαν¬ νάκης ανεχώρησαν διά Σητείαν καθ" οδόν δέ είς γενόμενον Ε¬ λεγχον υπό Άοτυνομικών όρ- γάνων ίίδωσαν ψευδη στοιχεία ταυτότητος έπιτυχόντες οθτω την μετάβασίν των είς Μονή Καψά δνθα άπεΜρύβησαν καί έν συνεχεία συνελήφθησαν. Κα τα γενομένην δέ έρευναν έν- τος τοΰ αΰτοκινήτου τοϋ Ίω- αννίδη ανευρέθησαν έντός αύ- τρϋ μεταξύ βλλων καί 2 πιστό- λια υίΐαραμπίέλ ιμετά δύο γεμι στήρων, 46 φυσίγγια μπαρα- μπέλ, δύο οτιλέτα καί μίαν .μά¬ χαιραν. 'Εκτός τούτων δέ α¬ νευρέθησαν άποκρυβέντα παρ' αύτοϋ καί τοΰ Γεργιαννάκη είς περιοχήν Μαΰρες Κερατιές Λι- θινών Σητείας 1) Έν περί¬ στροφον τύπου Γκόλτο ΰπ' α¬ ριθ. 109704, 2) Δύο γεμιστή- ρες Γερμανΐικοΰ αύτομάτου δ¬ πλου Στάγερ έξ ών ή μία πλή ρης 20 φυσιγγίων 3) Έν τε¬ μάχιον θρυαλλίδος .μήκους 4, 65 μ. καί 4) Έν αυτόματον Γερμανικόν δπλον τύπου Στά¬ γερ ύπ' άρ. 2071. Ό έτερος των κατηγορουμένων Ξυλούρης Μενέλαος έπίσης άπό 21.4. 1967 καί εντέυθεν ήρξατο κι- νούμενος πρός οργάνωσιν των όπαδών τοΰ κομματος τής Ε.Κ. καί συγκρότησιν ένόπλων ου.ά- δων πρός ενέργειαν πράξεων στρεφομένων κατά τής κρατού- σης καταστάσεως καί τοϋ Πολι τεύ'ματος. Πρός τόν σκοπόν Ίθΰτο εί¬ χεν κατ' επανάληψιν έπαφάς μετά τοΰ Ίακΐννίδη, Πλεύρη καΊ Τσίπρα ώς ετέρους κομμα- τικούς φίλους τού. Τοιουτοτρό πως ώργάνωσε ιμετά τοΰ Ιωάν νίδη την παράνομον συνάθροι- σιν είς την έν Άγιασμάτσι οι¬ κίαν τοΰ Γεωργίου Οϋρανοϋ την νύκτα τής 28.10.1967 καθ" ήν συνεζητήθησαν αί δνω άνα φεράμεναι πράξεις βίας κατά τοϋ Κυβερνητικοΰ Κλνμακίου τό οποίον επρόκειτο ν" αφιχθή είς Ρέθυμνον επί ταίς έορταϊς τοΰ Άρκαδίου, συ<μφωνήσας είς την δολοφονίαν των μελών τοΰ κλιμακίου τούτου. 3. Ό έκ των κατηγορουμένων Πλεύ ρης Τηλέμαχος άπό τοΰ μηνός ' Ιουλίου ήρξατο κινοΰμενος πρός τόν αυτόν ώς Λνω σκοπόν ώς καί οί δύο Ετέροι ανωτέρω κατηγορουμενοι, είχεν επανει¬ λημμένας έπαφάς μετά των Ξυ λούρη καί Τσίπρα καί μετέ¬ σχεν της ουναθροίσεως είς την οικίαν Οΰρανοΰ Γεωργίου τήιν 28.10.1967 έν Άγιασμάτσι — Ρεθύμνης. Ούτος δέ κατά την γενομένην πρότασιν έν τ() ρη- θε£ση συναθροίσει δολοφονίας τοΰ Κυβερνητικοΰ κλιμακίου ουνεφώνησε καί τιροέτβινεν ό¬ πως αθτη πραγματοποιηθτ] μετα ξύ Ρεθύμνης — Ηρακλείου ένθα ύφίστατο οργάνωσις δυνα μένη νά πράξη τουτο. 4. Ό δτερος των κατηγορου μένων ' Ιωάννης Βαλυράκης συμμετέσχεν τής έν Άγιασιαά τσι παρανόμου συναθροίσεως ά- ποδεχθείς κατά την συζήτησιν την πρότασιν δολοφονίας τοΰ Κυβερνητικοΰ Κλιμακίου ύποδεί θας νά πραγματοποιηθή αθτη είς Ηράκλειον καί ουχί είς Χανιά διότι δέν ύπάρχει όργά νακπς νά πράξη τουτο. 5. Ό κατηγορούμενος Γερ- γιαννάκης Γεώργιος, εγένετο ιμέλος τής παρανόμου ένάπλου οργανώσεως ήτις συνεκροτήθη τή πρωτοβουλία τοΰ Φ. Ίωαν- νίδη μύ σκοπόν την επέκτασιν τής οργανώσεως καί την εκτέ¬ λεσιν πράξεων βίας πρός ανα¬ τροπήν τής Κυβερνήσεως καί τοΰ Πολιτεύματος. Μεταξύ τού τού καί τοΰ Ίωαννίδη συνεζη τήθη ή άπαγωγή τοϋ Ταξιάρ- χου Τζουβελέκη Σπ. Στρ)κοΰ Δ)τοΰ Άνατολικης Κρήτης χω ρίς δμως νά πραγματοποιηθή αυτή. Ούτος έμερίμνησιε διά την έξεύρευοτν δπλων πρός έ- φοδιασμόν των μελών τής ορ¬ γανώσεως, συμμετιέσχεν ένό- πλως τής παρανόμου συναθροί¬ σεως, έιν Άγιασμάτσι Ρεθύ¬ μνης, έπίσης συμμετέαχεν τής ομάδος ήτις κατεσκεύΐΐσεν τάς αύτοσχεδίους βόμβας ώς καί τής ομάδος ήτις την νύκτα τής 5.11.1967 έρριψεν έν Ήρα¬ κλείψ τάς #νω άναφερομένας προκηρύξ€ΐς καί τάς πέντε αύ τοσχεδίους βόμβας, ό ϊδιος δέ έπιβαίνων τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Φ. Ίωαννίδη έρριψεν ριπήν αΰτομάτου δπλου δπερ έφερεν μεθ' έαυτοΰ παρανόμως. 6. Ό κατηγορούμ'ενος Γιαν- νόπουλος Γεώργιος άπό τριμή- νου εΐχιεν γίνει μέλος τής πά ρανόμου οργανώσεως καί είχεν συζητήσει μετά των Ίωαννίδη καί Γεργιαννάκη την άτιαγω- γήν τοϋ Στρ)κοϋ Δ)τοΰ Άν. Κρήτης. Ούτος έμερίμνησε διά την ε¬ ξεύρεσιν δπλων διά την οργά¬ νωσιν, συμμετέσχεν είς την ό- μάδα καταακευής των αΰτοσχε- δίων βομβών, συμμετέσχεν ένό πλως είς την παράνομον συνά- θροισιν τής 28.10.1967 έν Ά¬ γιασμάτσι — Ρεθύμνης έκτε- λών καθηκοντα ένόπλου σκο- ποϋ. Την 5.11.1967 παρέλαβεν μίαν βόμβαν τή έντολή τοϋ Ί¬ ωαννίδη ϊνα την ρίψη είς τα γραφεία τής εφημερίδος Με- σόγειος χωρίς νά εκτελέση την αποστολήν τού. Διένειμεν δμως την αυτήν νύκτα προκηρύζεις άντικυβερνητικοϋ περιεχομέ- νου. 7. Ό έκ των κατηγορουμέ¬ νων Γιαμαλακης Νικόλαος συμ μετέσχεν τής παρανόμου συνα¬ θροίσεως έν Άγιασμάτσι — Ρε θύμνης ήτις είχεν ώς σκοπόν την ανατροπήν τής Κυβερνήσε ως καί τοΰ Πολιτεύματος διά πράξεων βίας. 8. Ό Ούρανός Γεώργιος πα¬ ρέσχεν κατάλληλον χώρον είς την Άγιασμάτσι — Ρεθύμνης οικίαν τού ένθα έλαβεν χώρον ή παράνομος συνάθροισις την 28.10.1967 έν ή" καί ό ϊδιος με τέαχεν ένόπλως. Οδτος συνεκέντρωσε έν τή ώς είρηται οίκία τού πολεμικά δπλα χειροβομβίδας καί πυρο μαχικά διά την επίτευξιν των όποφόσεων τής συναθροίσεως καί έφερε μεθ' έαυτοϋ πολεμι κόν δπλον. Άνευρεθέντα δέ καί κατασχεθέντα τα εξής: 1) Έν τυφέκιον Άγγλικής προελεύσεως ύπ' αριθ. 94 Ι~. Ό κ. Φοΐβος Ιωαννίδης, δικηγόρος καϊ πολιτευτής τής Ε. Κ. - Ν.Δ., ττού ήταν ό έμπνευστής τής οργανώσεως ΔΕΚΑ. 8566 μετά 8 πλήρη φυοιγγίων έντός αύτοΰ καί 50 είς φυσιγ-1 γιοθήκην 2) "Εν περίστροφον Γκόλτσ ύπ' αριθ. 407974 πε¬ πληρωμένον διά 4 φυσιγγίων, 3) Τρείς χειροβομβίδας Μίλς Νο 36 4) Έν κυτίον περιέ¬ χον 30 φυσίγγια Γερμανικοΰ πκπολίου καί δύο τεμάχια β λ ομμάτων μικροϋ δλμου, 5) Δύοχειροβομβίδας "Ιταλικάς 6) Δέκα πέντε φυσίγγια Γερμα νικοϋ τυφεκίου, 7) Δύο τυφέ- κια Μάλιχερ ύπ' αριθ. 1422 καί 5491 μετά πέντε φυσαγγί- ων, 8) Έν αυτόματον Αγγλί¬ ας ύπ' αριθ. 850, 9) Δύο χει ροβομβίδας Μίλς Νο 38, 10) "Εκατόν δέκα (110 ν φυσίγγια Αγγλίας, 90 Ίταλικής άραβί δος, 105 αΰτομάτου Τόμσον, 160 Στέν, καί μίαν κάμα. 9 .Ό Σταμαθιουδάκης Μα- νοϋσος συμμετέσχεν τής βνω παρανόμου συναθροίσεως έν τή οίκία Γεωρ. Οΰρανοΰ καί κα- τεΐχεν παρανόμως είς την έν Άμμουδάρα Ρεθύμνης άγροικί αν τού έν πολεμικόν δπλον Ί¬ ταλικής προελεύσεως ύπ' αριθ. 1898. 10. Ό Τσαγκαράκης Γεώργι ος συμμετείχεν καί ούτος τής παρανόμου συναθροίσεως έν τή έν Άγιασμάτσι οϊκία τοϋ Οΰρα νοΰ Γεωργίου την 28.10.1967,1 ή δ' έν αύτη συμμετοχή τού ό φείλεται είς πρόσκλησιν τοϋ Ίωαννίδη. 11. "Ο έκ των κατηγορουμέ¬ νων Σκουλάς Ιωάννης συμμε τείχεν έπίσης είς την ώς δνω παράνομον αυνάθροισιν ή δέ συμμετοχή τού έν αύτη υπήρ¬ ξεν άποτέλεσμα προσκλήσεως τού παρά τοϋ Σκουλα Άθανα- σίου. 12. Ό Χαλκιαδάκης Ιωάν¬ νης ομοίως συμμετείχεν τής ου ναθροίσεως ταύτης. Οδτος δέ έμερίμνησε διά την συμμετοχήν καί δλλων έν τή ουναθροίσει ταύτη. 13. Ό Περάκης Γεώργιος έ λαβεν μέρος είς την έν λόγω παράνομον συνάθροΐσιν ούτος δέ διωργάνωσε τα μέτρα άσφα λείας έντός καί έκτός τής τής οικίας ένθα έλαβεν χώραν ή συνάθροισις. 14. Ό κατηγορούμενος ιε¬ ρεύς Γαβαλδς Πέτρος συμμε¬ τείχεν τής έν λόγω παρανόμαυ συναθροίσεως, προήδρευσε τής συσκέψεως, έτάχθη υπέρ τής λήψεως βιαίαχν μέτρων κατά τής κρατούσης καταστάσεως καί έφερεν μεθ' έαυτοϋ πολεμικόν δπλον (χειροβομβίδα). 15. Ό έκ των κατηγορουμέ¬ νων Ρηγάκης Δημήτριος συμμε τέοχεν έπίσης τής παρανόμου συγκεντρώσεως κατόπιν προ¬ σκλήσεως υπό τοϋ Τσίπρα, επι δείξας κατά την συζήτησιν πέρί λήψεως βιαίων μέτρων κατά τού Κυβερνητικοΰ Κλιμακίου στάσιν μάλλον μετριοπαθή. 16. Ό Τζανακάκης — Δρο- οερός Νικόλαος έλαβεν μέρος είς την συνάθροισιν έν τή οί¬ κία τοΰ Γεωργίου Ούρανοΰ έν Άγιασμάτσι — Ρεθύμνης κατό¬ πιν προσυνεννοήσεως μετά τοΰ Ίωαννίδη, μεριμνήσας διά την συμμετοχήν καί έτέρων άτόμων έν τή συναθροίσει. 17. Ό Μαστοράκης Ιωάννης συμμετείχεν καί ούτος τής πά ρανόμου ώς 8νω ουναθροίσεως προσκληθείς υπό τοΰ Νικ. Τζα νακάκη, ό ϊδιος δέ διέθεσε τό αυτοκίνητον τού διά την μιετα φοράν είς την συνάθροισιν καί δλλων άτόμων έκ Χανίων. 18. Ό Καλομοίρης Βασίλει¬ ος έπίσης έλαβεν μέρος είς την παράνομον συνάθροιοτν τής 28ης 'Οκτωβρίου 1967 προσκλη¬ θείς υπό τοΰ Σκουλα Ίωάνν. 19. Ό Σκουλάς Άθανάσιος διωργάνωσε καί ουμμετέσχεν είς την παράνομον ώς α!νω συ¬ νάθροισιν τής 28ης 'Οκτωβρίου 1967, καθ" ήν έτάχθη υπέρ τής εκτελέσεως πράξεων βίας, καί συγκροτήσεως ένόπλων όμάδων ύπαίθρου πρός εκτέλεσιν πρά- θεων στρεφομένας κατά τής α¬ σφαλείας τοΰ Κράτους καί τοθ Πολιτεύματος. 20. Ό Τσίπρας 'Η,ρακλής υ¬ πήρξεν είς έκ των διοργανω- τών τής ίίνω παρανόμου συνα¬ θροίσεως είς ήν καί ό ϊδιος συμμετέσχεν καί ήτο ό περτσσό τερον άδιάλλακτος κατά την γενομένην συζήτησιν περί έκτε λέσεως πράξεων βίας κατά τοΰ Κυβερνητικοΰ Κλιμακίου, περί, εκτελέσεως πράξεων δολιοφθο- ρδς ώς καί συγκροτήσεως ένό¬ πλων όμάδων ύπαίθρου διά την εκτέλεσιν πράξεων κατά τής ασφαλείας τοΰ Κράτους καί τοΰ Πολιτεύματος. 21. Ό Μεσσήνης Εύστράτι- ος κατέστη μέλος τής παρανό¬ μου οργανώσεως έν Ήρακλείφ μέ σκοπόν την διάπραξιν πρά¬ ξεων δολιοφθορδς, ρίψιν βομ¬ βών, προκηρύξεων κλπ. ήτις συνεστήθη υπό τοΰ Φοίβου Ί¬ ωαννίδη. Οΰτος κατεσκιεύασεν έντός τής οικίας τοϋ Φοίβου Ίωαννί δή καί αύτοσχεδίους βόμβας περιεχούσας έκρηκτΐκήν Ολην σεντίταδος καί δυναμίτιδος ϋς επρομήθευσεν αϋτφ ό Ιωαννί¬ δης Φοϊβος .Την νύκτα δέ τής 5.11.1967 ό ϊδιος έρριψεν μίαν έκ των βομβών τούτων πλησίον τοϋ κτιρίου τής Δ)σεως Χορ) κης Ηρακλείου, προκαλέσας υλικάς ζημίας. (Συνεχίζεται) ΕΙΛΕΥΘΕΡΟ ΙΩΑΝ- ΓΙΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ' Την Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΑΥΘΑ 'Αξ)μ» κ. Διευθυντά, Είς άττάντηοΊν έττιστολής τοϋ κ. Κων) νού Κσψολάκη δη- μοο-ΐίυθεί—ς είς τό ψθλλον τής 2Ιΐνς Ιουλίου της ΰμετέ- Ρβς εφημερίδος, £χω την τιμήν νά γνι^ρίσω υμίν τα κάτωθι: ' Ιβν. — Είναι άδιανόητος οίαδήτΐοτε κακομεταχείρισις ή' εκμετάλλευσις ασθενών υπό "Ι¬ ατρών τοΰ Βενιζελείου Νοσοκο Μείου. Οΐοσοήποτε περί τοθ όντιβέτου ΐσχυρισμός είναι άβά ν*Ι·ος καί δή οταν στηρίζεται ώς έν προκειμένιο επί άνευβύ- *«ν καΐ άορίστων καταγγελι- ΰν. 2ον. — "Απαντες οί ι—ήρε τοϋντες είς τό Νοσοκο μεΐον ΰ- ηάλληλοι κα! Ίατροί, κατέ- Χουν όργανικάς βέσεις. Ουδείς *Ρνόμισβος ΰπάρχει. Ο! περί τθ0 αντίθετον ίσχυρισμο! τού ^ιστολογράφου σας είναι έξ* ολοκλήρου άναληθείς. 3 """" Τήν 25ι)ν ΝοίΜ'βΡ'0» εγίνετο κατόπιν σχετι- τροκηρύξεος άνοικτή πλει ή δημοπρασία διά την «μιαβικτιν των άγροκτημάτων τβ» Νο—κομείου επί μίαν τε- τΡ««ίαν συμφώνως πρός τόν Αό Κώβικα. "Ελαβον μέ- (7) έν όλω πλειοδό- Ί*"' Ή δημοπρασία κατεκυρώ- *Ι «τί ίττκτίου μισθώματος -'.ΟΟΟ δροτχμών, ίπ' ονόματι 2> τελευταίου πλειοδότου
  Παττακού, μακρ,νοθ
  *>χ· στενού συγγενοθς τού
  λ Π
  ς τοθ Λιοικη-
  Συμίουλίου τό ανωτέρω
  μίσθωμα εμειώθη διά τό ε-
  τος 1969 κατά 8 χιλιάδας
  δραχμάς, ήτοι άπό 51.000 είς
  42.000 καί κατά τα έπόμενα
  δύο έ'τη 1970 καί 1971 κατά
  4 χιλιάδας, ή'τοι άπό 51.000
  είς 47.000 &ραχμά(ί. Τούτο δέ
  διότι ή γενομένη τότε έπι-
  νκευή τοΰ έξωτερικοΰ δίκτυον
  άποχετεύοτως καί τοϋ συστή-
  ματος βιολογικοΰ καθαρισμοΰ
  των λυμάτων τοΰ Νοσο¬
  κομείον, έπροξένησε ζημίας είς
  την ήρτημένην εσοδείαν καί ε¬
  προκάλεσε την καταστροφήν
  ή την έκρίζωσιν σημαντικοϋ
  άριθμοΰ πρέμνων (κουρμου-
  λών).
  Τό ετος 1970 ό μισθωτης ΐ-
  σχυρίσθη ότι ή έσοδεία των
  σταφιδαμπέλων κατεστράφη έκ
  τής σημειωθείσης τότε μεγά-
  λης ξηρασίας καί εζήτησεν νά
  απαλλαγή τοΰ μισθώματος τοΰ
  ίτους αύτοΰ, συμφώνως πρός
  σχετικήν διάταξιν τοΰ 'Αστι-
  κοΰ Κώδικος. Ή αίτησις τού
  απερρίφθη υπό τοΰ Διοικητι-
  κοΰ Συμβουλίου. Οΰτος δμως
  προσέφυγεν είς τό Μονομελές
  Πλημελειοδικείον τό οποίον διά
  τής ΰπ' αριθ. 832)71 αποφά¬
  σεως τού, απεδέχθη μίρικώς
  τό αϊ'τημά τού καί έμείωσεν
  τό μίσθωμα τοΰ έτους 1970
  κατά την ίκτιμηθείσαν υπό εί-
  δικών πραγματογνωμόνων ζη¬
  μίαν.
  Την 17ην Όκτωβρίον 1971
  εγένετο κατόπιν σχετικάς καί
  πάλιν προκηρύξεως νέα πλειο-
  δοτική δημοπρασία διά την ά-
  ναμίσθωσιν των άγροκτημάτων
  επί μίαν «ίσέτι τετραετίαν, υπό
  τόν 8ρον βτι είς περίπτωσιν ε¬
  νάρξεως των εργασιών ανεγέρ¬
  σεως των νίων κτιρίων τοΰ Νο
  σοκομκίου, ό μισθωτης θά πά
  ραιτηθή πάσης αττοζημιώσεως
  διά τό καταληφθηο-όμενον υπό
  των νέων κτιρίων τμήμα τού
  μισθίου, ώς καί διά τάς προ-
  ξενηθησομένας είς αύτό ζημίας.
  "Ελαβον μέρος δύο πλειοδό-
  ται, μέ τελευταίον καί πάλιν
  πλειοδότην /τόν Κων. Παττακόν
  άντί έτησίου μισθώματος 25.
  000 δραχμών.
  Τό έπιτευχθέν μίσθωμα ε¬
  κρίθη χαμηλόν καί ή δημοπρα¬
  σία επανελήφθη, πλήν δμως ού
  δείς νέος πλειοδότης ενεφανί¬
  σθη. Κατόπιν τούτου ή δημο¬
  πρασία κατεκυρώθη είς τόν
  Κων)νόν Παττακόν άντί έτησί-
  ου μισθώματος 25.ΟΟΟ δρα-
  χμών, τό οποίον καταβάλλει οθ
  τος μέχρι σήμερον. Τόν προσε
  χή "Οκτώβριον λήγει ή μίσθω-
  σις καί θά προκηρυχθή νέα δή
  μοπρασία.
  4ον — Πρό τής εκμισθώσε¬
  ως των τα άγροκτήματα έκαλ
  λιεργοΰντο πράγματι υπό τού
  Νοσοκομείου δι" αύτεπιστασί
  άς. Μετά την έκμίσθωσιν, τό
  σκοπττικόν, τα τσιγκάκια καί
  τα κοφίνια έκττοιήθησαν νομί¬
  μως είς τρ ίτους καί δχι είς
  τόν Διοικητικόν Διευθυντήν, έ-
  νώ τό Ετερον σκαπτικόν, αμφό¬
  τεροι οί ψεκαστήρες καί ό θει
  αφΐστήρ, νπάρχουν άκόμη, χρη.
  σιμοποιούμενα διά τούς άνθο-
  κήττους.
  Αύτά πρός αποκατάστασιν
  τής αληθείας.
  Έν Ήρακλείν τή 30.7.75
  Μετά προσηκούσης εκτιμήσε¬
  ως
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΛΑΚΗΣ
  Διοικητικόν Δκυβυντής
  Βενιζελείου Παγκ. Γενικοΰ Ν
  σοκομείου.
  0_Α ΜΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΟΙ ΛΛΓϋ-ΤΕΙ ΜΛ-
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ
  Τ/Οϊ ΠΡΟΗΓΟΥΛΙΕΝΟΥ
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ»
  « ΠΑ ΤΟΝ κ. Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΧΗ
  Ή έπιστολή σας αυτή τή φορά «Ιχε πιερισοότερο ενδιαφέ¬
  ρον, ιδίως στά σημεΐα πού άναφέρεταχ σέ άριθμητικά στοιχεϊα.
  "II
  συχνότητα, έξ δλλου, άποστολής των έπιστολών άιπό μέρους
  σας, δεΐχνει έντονο τό ενδιαφέρον σας πρός τα πρόβλήματα τοϋ
  τόπου, πράγμα πού σάς τιμα.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ. Κ. ΛΑ'ΓΔΗ
  Εΐλικρΐνά σάς συγχαίρομε γιά τ6 πρωτότυπο γράψιμό ,ιας.
  'Ελπίζομε ή έπ«~ολή σας νά άκουστή άπό τούς... έπίγειους
  άρμοδίους.
  • ΠΑ ΤΟΝ κ. ΣΤ. ΚΑΜΠΕΛΗ
  Δέν έχομε κανένα σχόλιο, μόνο μιά διευκρίνιση. Ή μικρή
  καθυστέρηστι τής δηιμοσιεύσεως τής έτοστολής σας όφ-ειλόταν σέ
  καθαρά τεχνικούς λόγους καΐ συγκεκριμιένα — αύτ6 ίσχύβι γιά
  δλους — έπειδή ύπάρχουν πολλές έτπστολές καΐ πρέπει νά
  κρατοϋμε μιά κάποια σειρά.
  'Οπωσιδήποτε δμως δ λ ε ς οί έπιστολές θά δημοσιεύωνται
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΥΒίΗΓΟΙ
  ΠΑΡΕΛΗΦΟ^ΧΑΝ
  ΟΠΛΑ ΚΥΝΜΓΙΟΥ
  ΔΙΚΑΝΑ — ΜΟΝΟΚΑΝΑ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΪ
  £ΟΥΠΕΡ Ι1ΟΖΕ
  ,Επίσπς εΐίη κυνπγιοϋ καί σκοποβολήν
  οέ πολύ μεγάλη ποικιλί*
  "Εχομεν τις καλλίτ/ε|ρες τιμές
  διότι εΐμεβκ εΐσαγωγεΐς
  ΚΑΤΑΣ5ΤΙ1ΜΑΤΑ
  παπαοακΗ
  "ΙδΠ? 17 (Μεϊντάνι) — Τηλ. 384.207
  β Κνχγιαμπϋ 3 — Τηλ. 287.766
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Γ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΤΕ.
  ΠΡΟΣ
  Την Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα.
  Κύριε Διευθυνταί,
  Σχετικώς μέ τα σκουπίδια,
  εχω νά προσθέσω δτι στήν 'Α-
  θηνα καί στά Χανιά ύπάρχουν
  αυτοκίνητα πού λυώνουν — ρο
  κανίζουν — τα σκουπίδια.
  Άς τα προσέξη ό Δήμος γιά
  δταν πάη στήν Αθηνά .
  Σχετικώς μέ τόν ΟΤΕ: αρ-
  χισαν πάλι τα φουσκώματα
  των λογαριασμών. Θά μττορέ-
  ση &ρά γε τό Κράτος νά φέρη
  τό Γερμανικό σύστημα Τηλεπι
  κοινωνιών καί στήν 'Ελλάδα,
  ττού δταν τό τηλέφωνο εΤναι
  στό γραφίϊο, στή δουλειά κλπ,
  οί άριθμοί τοθ νούμερου τοΰ
  τηλεφώνου σου μετακινοΰνται
  — γράφουν τό λογαριασμό ά-
  μέσως — εϊτε είναι ύπεραστι
  κό, είτε είναι άστικό τό τηλε-
  φώνημα, ϋτσι &ν π.χ. γράφουν
  00, καί πάρης όπεραστικό,
  δουλεύοντας τό τηλέφωνο -γοά-
  φεΐ πόσο στοιχίζει ή συνδιάλε
  Έπίσης τα ύπαίθρια τηλέ
  Φωνα είναι σέ σταυρό τεσσι-
  ρις συσκευές συγχρόνως καί ό
  μιλοΰν 4 βτομα συγχρόνως.
  Εΰχαριστώ
  Γ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  Στυλ. Γιαμαλάκη 15
  Ηρακλειον
  ΗΜΒ
  Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΤΑ ΒΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΙ ΕΓΟ
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς το ύπ' αριθ. 7 φύλλο τής
  εφημερίδας σας, τής 21ης Ί-
  ούλη 1975, δημοσιεύσατε συ-
  νέντευξη πού πήρατε άπό τόν
  πραγματικά άγωνιστή καί θΰ-
  μα τής έφταετίας παπά Πέ¬
  τρο Γαβαλά. Σνμφωνώ βασικά
  μέ τό δλο πνεΰμα τής συνέντευ
  ξης αυτής καί πιό πολύ μέ τό
  σημεΐο έκεΐνο δττου θέτει τό
  τεράστιο ήθικό θέμα τής άπο-
  κατάστασης των θυμάτων τής
  χούντας. Έπειδή, δμως, άνα-
  φέρθηκε καί τό δικό μου δνομα
  μεταξύ έκείνων πού φυλακίστη
  καν καί ταλαιττωρήθηκαν καί
  σήμερα μένουνε χωρίς δουλειά,
  θαθελα, διά νά άποκαταστα-
  θεΐ ή .άλήθεια, μέσω τής «Α-1
  ΛΗΘΕΙΑΣ», νό δηλώσω δτι Ι
  χαρή στό προσωπικό καί αμε-
  σο ενδιαφέρον τοΰ Δημαρχου
  Ηρακλείου κ. Μανόλη Καρέλ-
  λη, ηδη άπό την 12ην Ίούνη
  έ'χω έπαναπροσληφθή στήν δου
  λειά πού εκανα καί προτοΰ
  συλληφθώ, δηλαδή στό τεχνικό
  συνεργεϊο όχημάτρν τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου.
  Αύτό βεβαία δέν σημαίνει
  ττώς δέν έξακολουθεΐ νά ΰπάρ-
  χϊΐ τό δλο πρόβλημα τής άπο
  κατάστασης, υλικής, — έπαγ-
  γελματικής καί ήθικής δλων
  των πραγματικών άγωνιστών
  τής έφτάχρονης κατοχής.
  "Ηράκλειον 2 Αΰγούστου 1975
  Εύχαριστώ γιά την φιλοξενία
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  Μηχανοτεχνίτης τοΰ Δήμου
  Προσοχηϋ! ΠροσοχΑϋ!
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΠΣΕΙΣ 75
  ΠΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ
  ΦΘΗΝΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
  Σέ μάβ 86 ν*υ8Α*β
  Σ& μάκ 84 κβρδΐσοίο
  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  11 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1·7β
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΝΑΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ
  ΑϋτοΙ ποϋ φάγανε μέ τα χρυσή κουτάλιοΙ..
  ΑΑΝΕΙΑ-ΪΚΑΝΔΑΛΑ-Δ«ΡΟΔΟΚΙΕΣ-ΧΥΜΒΑΪΕΙΧ-ΚΟΜΠΙΝΕΙ
  "Αν καί πέρασαν ήδη δυό βδομάδες άπό την ήμέρα
  ττού άπευθυνθηκαμε στούς κατά τή οιάρκεια τής δι-
  χτατορίας δανειοδοτηθέντες, γιά νά μάς δώσουν άντι-
  κειμενικά στοιχεΤα, γύρω άττό τα δάνεια πού λάβανε,
  έν τούτοις μόνον £νας (αριθ. 1) τόλμησε καί μάς
  εΐπε δτι είναι στή διαθέση μας, άκόμη καί τα λογι-
  στικά τού 6ι6λία. Πρόκειται γιά τόν κ. Μιχάλη Ζαμ·
  πετάκη, τόν όποΐο καί έτταινοΰμε γιά την σωστή
  πράξη τού
  Όσο γιά τούς ΰττολοίττους θά άναλάβωμε εμείς
  καί άν κάνωμε λάθος στά στοιχεΐα πού θά δώσωμε,
  άς μάς διαρθώσουν.
  Άπό τό σημερινό φΰλλο μας άρχίζει ή έ—1 μέρους
  παρουσιάση «αυτών πού φάγανε μέ τα χρυσά κου-
  τάλια» σέ 6άρος τού ίδρώτα τού λαοΰ.
  Ώστόσο ύπογραμμίζομε δτι καί καθ" δν
  χρόνον θά συνεχίζεται ή έρευνα, θσ εΤμαστε στή διά
  θέση παντός καλότπστου συζητητή ποΰ νά τόν ένδι-
  αφέρει ή άλήθεια των πρσγμάτων.
  ΑΡλΙΖΟΜΕ την ϋρευνά μας
  γιά τα τεοάστια ττοσά πού δό-
  θηκπ κατά τή διάρκεια τής δι-
  χτατο,)ίας στούς έκλεκτούς της,
  μέ δυό αχετ κά δηιμοσιεύματα
  πού δανειζόμαοτε (ιιιά ποΰ μι-
  λοΰιμε γιά δάνεια), άπό την
  έκλεχτή τής χούντας «Μεσό¬
  γειον ό έκδάτης τής οποίας κ.
  Άρ. Γραμματικά'κης, ώφελήθη-
  κε ώς γνωστόν καί ό ϊδιος.
  Νά λαιπόν τί λέει ή «Μεσό-
  γειος» της Χούντας, στό φΰλλο
  τής 20 Νοεμβριού 1972:
  «Βροχή προτύπων βιομηχανι-
  ιον είς την νήσον, μέ χρηματο
  δότηοιν καί συνδρομήν τής Ε -
  Τ.Β.Α.:
  — ΡΙΙ.ΝΟΒΕΙ, Δρχ. 5.630.
  000 (Βιομηχανία έκρηκτικων
  ϋλών είς Ηράκλειον).
  — Ο.Ε. ΤΙΓΚΙΡΗΣ καί
  ΣΙΑ Δοχ. 6.500.000 (διά κατα
  σκευήν έλαιουργΐικων συγκρο-
  τημάτων είς Ηράκλειον).
  — Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕ
  ΧΝΑΙ ΚΡΗΤΗΣ (ί,νεκρίθη χο¬
  ρήγησιν Δρχ. 500.00 διά την
  κάλυψιν τμήυατος ιδρύσεως
  συγχρόνου έργοστασίου Γραφι-
  κων Τεχνών είς Βιομηχανικήν
  Περιοχήν Ηρακλείου).
  — Ο.Ε. Γ. ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ
  καί ΣΙΑ Δρχ. 3.900.000 (διά
  βιομηχανίαν μονοτικων ύλων
  είς τό Ηράκλειον).
  — Ε. ΛΥΓΕΡΟΣ Δρχ. 4.
  400.000 (διά βιομηχανίαν Με-
  ταλλικών έπίπλων είς Ηρά¬
  κλειον).
  — Α.Ε. ΚΡΕΤΑ ΠΑΚ Δρχ
  12.500.000 (διά την βιομηχανί
  Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ
  Μ.ά νυναίκα κι' ενας αν-
  τρας. Ή Μαρίκα Καψή καί ό
  Νΐκος Μεταξάς. Δυό πρόσωπα
  ττού επαιξαν πρωταγωνιστικό
  ρόλο στό εργο τής χούντας
  «Αύτοι πού φάγανε μέ τα χρυ
  σά κοιιτάλισ». Ή σκηνή είναι
  άπό ενα χορό Σι/ναντήθηκαν κι
  έδώ, δττως συναντήθηκαν καί
  στ όν «Χορό των δισεκατομμυ-
  ρίων». Κι' τνττιαν «στήν ύγεία
  των κορόιδων»: τού έπαγγελ-
  ματία, τού έργάτη, τού άγρό-
  τη, τού ύπάλληλου, ττού άπό
  τούς ψόρους των οποίων «φα-
  αν πλαστικών προϊόντων είς
  "Ηράκλειον).
  — ΤΡΑΝΣ ΒΕΤΤΟΝ Δρχ. 3.
  000.000 (διά την ϊδρυσιν συγ-
  σούλι τό φασούλι» ττήραν τα
  τεραστία δάνεια καί «γέμισαν
  τό δικό τους σακκούλι». Ή Ά-
  γία Πελαγία γιά την Μαρίκα
  καί ή Χερσόνησος γιά τόν Νΐ-
  κο, εΤναι δυό χαρακτηριστικά
  τταρβδείγματα, δχι βεβαία...
  —ρός μίμησι. Γιατί κάττοτε —
  έλττίζομε — ότι θά έλεχθοΰν
  οί σιιμβάσεις, τα δάνεια, οί
  άπαλλοτριώσεις καί δλες οί
  αλλες πράξεις, ττού καλυφτή-
  κανε βεβαία ά™ό κάποια νομι-
  μοφάνεια, άλλά δέν παύοιιν νά
  άττοτελοΰν άπό γενικώτερη ή-
  χρόνων έγκαταστάσεων είς Ή
  «ΠΙΣΟ ΑΠ· Τ* ΚΛΕΙΙΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ»
  αυτόν
  ούς
  νην»
  Μιά ένδιαφύρουσα
  Η ΑΝΕΚ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  Ζέ ποία έρωτήματα δέν άπάντησε
  2ον
  ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΕΝΙΚΑ
  Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
  Τό ζήτημα τής ενώσεως των
  δύο έταιρειών, είναι ζήτηιμα
  πού δέν θά πρέπη νά άπασχο-
  λήση μόνο τίς δύο έταιρεΐες,
  άλλά καί βλο τόν κόσμο.
  Μέοα στά πλαίοια της οίκο-
  νομικής πολιτικής τής περιφε¬
  ρείας μας, νομίζω δτι οί δύο
  οικονομικάς μονάδες μέ τάσεις
  επεκτάσεως, άντί νά έξυπηρε-
  τήσουν θά βλάψουν τό σκοπό
  πού έπιδΐώκουν.
  Έκ πρώτοις δψεως είναι άρ-
  κετά σκόπιμη καί εύγεργετική
  γιά την Κρήτη. Υπό ποίαν
  μορφή καί υπό ποίους δρους,
  θά πί) άργότερα. 8ταν ίχω ένη
  Ιίερωθη πληρέστερα καί θά έ1-
  χω κιιρίως ύπ' όψιν μου καί
  τίς θέσεις των «Μινωίκων
  Γραμμήν».
  — Πατριωτιχός, ψυχολογι-
  κός. οικογενειακάς λόγος, ή-
  ταν τα α'ίτια πού μέ ωδήγησαν
  νά άφήοω τίς άοχολίες μου
  στό έξωτερικό, (ηΊμουν γενι-
  κός διευθυντήν μιδς άστό τίς
  μεγαλλίτερες έταιρεϊες τής Ά-
  μερικής μέ 9.500 δραχμές
  ημερησίως) καί νά ίλθω στήιν
  Κρήτη. Άνέλαβα την ΑΝΕΚ
  μέ την έπιθυμία νά συιμβάλω
  στήν πατρίδα μου. καί άφοΰ
  βεβαίως εΐδα δτι ή δραστηριότη
  τα μου δέν £χει οημαντικούς
  περιορισμούς, έκτός βεβαίως έ-
  κείνους πού έπιβάλλονται
  στή διεύθυνοπ μιάς έταιρείας
  άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο
  Κατόπιν αποφάσεως τοϋ Δ.
  Σ. £χω άπόλυτΐ] ελευθερία
  δραστηριότητος μέ πλήρη όρμο
  διότη.τα επί δλου τοΰ προσοχπι-
  κοΰ ξηρδς, θαλάσσης κλπ.
  — Αυτή τή στιγμή τα καθή-
  κοντα τοΰ Ποοέδρου της Α¬
  ΝΕΚ, Μητροπολίτου κ. Είρηναί
  ου, πού βρίσκεται στή Γερρα-
  νία, έζασκοϋνται άπό τόν άντι-
  πρόεδρο τοϋ Δ.Σ. τής έταιρεί¬
  ας ό οποίος τυγχάνει νά είναι
  ϋνας τίμιος καί ίκανός δνθρω-
  πος. ύ κ. Γεώργιος Σειμένης.
  Νομίζω δτι μέ τό νά παρα¬
  μένη πρόεδρος ό Γερμανίας,
  κ. Είρηναϊος, δείχναμε μιά έ-
  χτίμηση στό πρόσωπο ενός άν-
  θρώπου καί μιά εΰγνωμοσύνη
  γιά τίς )Γεγάλες τού πραγματι-
  χά προσφορές στήν έταιρεία.
  "Ενας (χνθρΐϋπος τοΰ κύρους
  τοθ κ. Είρηναίου, δέν μπορεϊ
  παρά νά είναι 2νας θετικός πά
  ράγων καί μιά έγγύηση μεγά-
  λης δραστηριότητος τής ΑΝΕΚ.
  — Ώς εΐδικός σέ ζητήματα
  όνωτάτων διοικήσεων έταιριών
  χαί ζητήιματα επεκτάσεως καί
  οργανώσεως, μπορώ νά σάς βε
  βαιώσω δτι ή συγχώνευση καί
  γιά τίς δύο έταιρεϊες είναι επι
  βεβλτνμένη καί έτπτακτική. Τό
  ζήτημα τώρα είναι υπό ποίους
  δρους θά γίνη ιοστε νά ίκανο-
  ποιήοη τα συμφέροντα καί των
  μετόχων καί των δύο πβριφε-
  ρειών. Αύτό θά τό άποφασίοω
  άφοΰ έ;νημεοωθώ καλά πάνω
  στίς θέσεις των δύο έταιρειών.
  Δέν θά έκανα τό καθήκον μου
  καί ώς Γενικός Δ)ντής τής
  ΑΝΕΚ καί ώς Κρητικός, α
  δέν έ.λάμβανα μιά πρωτοβου
  λία οτό θέιμα της συνενώσε
  ως, τό όποίο τό άντιμετωπί-
  ζω πολύ ένεογά καί τπστεύω
  νά τό πετύχω.
  — Έχομε πολλούς μετό-
  χους καί άπό τα αλλα
  τα τής Κρήτης, άλλά καί άπό
  την Άθήνα καί άπό την θεσ-
  σαλονίκη, καί γενικά την ύπό-
  λοιπη 'ΕΛλάδα.
  ΟΙ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΜΑΣ
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠ.ΑΝΤΗΘΗΚΑΝ
  Μεταί,ύ των έρωτήσεων πού
  ύποβάλλαμε οτόν νέο Γ€νικό
  Διευθυντή της ΑΝΕΚ καί δέν
  πήραμε απαντήση ήσαν οί έ-
  1) Ύηάρχουν έ'ντυπα (πεμιο
  δικά κλπ.), πού έχουν κατη-
  γορήσει την ΑΝΕΚ γιά συγκε-
  κριμένα πράγματα, χωρίς νά
  6η άπαντήρη. ή έταιρεία. Για
  τί συΊΐβαίνει αύτό καί ποΰ όφεί
  λεται δηλαδή ή σιωπή αυτή,
  2) Μπορεϊτε νά μδς πήτε
  ποιοί έ\ουν τίς μετοχές τής
  ΑΝΕΚ, γιατί ύπάρχουν πληρο-
  φορίες ότι τίς έ"χοον ξένοι κα
  θώς καί πρόοωπα τοΰ καθεοτώ
  τος τής Διχτατορίας,
  3) Ξέρετε δτι ή ΑΝΕΚ χρη
  οιμοποιήθηκε άσύοτολα άπό τή
  χούντα σάν μέοο διασπάσεως
  τής ψυχικής ένότητας τού Κρη
  τικοΰ Λαοΰ, Γιατί τό δέχτηκαν
  αύτό οί διοικοΰντες,
  4) Πώς άποχτήσατε τό πρώ-
  το καράβι υπό την έ:ννοια δτι
  τα χρήματα δλα βγήκαν στό έ-
  ζωτερικό διά τής νοιιιίιιιου όδοθ
  ή μήπως βυήθησε κι έδω ό
  Παχτακός,
  5) "Εχει μετοχές ύ Παττα-
  κός ή συγγενικά τού πρόσωπα,
  στήν ίταιρεία σας,
  6) Μήπως διευθύνει ούοια-
  στικά την έταιμεία Γ,ένο πρός
  τή Διοίκηση πρόσωπο καί συγκε
  κριμένα συγγενής τοΰ Γερμανί
  άς κ. Είρηναίου,
  7) Μήπως οί φήμες πού κυ-
  κλοφοροΰν γύρω άπό την έται
  ρία σας, έχουν έπιδράση άρνη-
  τικά, μέ άποτέλεσμα νά μην
  δχετε τό «άγκάλιασμα» πού θά
  έπρεπε, άπό τίς πλατειές μδ-
  ζες τοΰ λαοΰ,
  8) Πως έξηγεϊται μιά έται-
  ρία πού ξεκίνησε άπω τη λαί-
  κή βάσπ. μέ τα χιλιάρκκα τοΰ
  λαοΰ, μέ συμπαραστάτη καί
  νυν πρόεδρο £να ίερωιμένο, νά
  αρνήται νά δώση οτήν δημοσία
  τητα, ποιοί έχουν τώρα τα
  λεφτά στά χέρια τους τίς (μετο
  χές) καί γενικά τή διοίκηση
  τής έταιρείας,
  9) 'Εξαοκεί άκόιμη την ϊδια
  έπιρροή στό Δ.Σ. τής έταιρεί
  άς ό Σεβ. Γερμανίας κ. Είρη-
  ναϊος, διά τοΰ προσώπου ίδιαι
  τέρας τού έιμπιοτοσύνης, την
  όποία έζασκοΰσε καί επί χούν¬
  τας;
  Αύτά είναι μερικά άπό μιά
  σειρά συγκεκριμένα έρωτήματα
  κ. Παπαμαρκάκη, στά όιποΐα
  πρέιπει ν ά άπαντήσετε σάν Γε
  νικός Διευθυντής τής ΑΝΕΚ,
  σ.ν θέλετε νά ηερισώσετε τό
  κΰρος τοΰ βιογραφικοΰ σας ση
  μειώματος κα! την Ιδιότητα της
  καταγωγής σας οάν Κρητικού,
  άλλά καί τή σοβαρότητα τής
  Άνώνυμης Ναυτιλιακης Έται¬
  ρείας Κρήτης.
  ρ
  — Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Δρχ. 3.000.000 (διά την ίδρυ¬
  σιν έργοστασίων έπεξειργαοίας
  άλαβάστρων είς Ηράκλειον)»·
  ΛΛΛ
  Τό δεύχερο δημοσίευμα τής
  «Μεοογείου» 6να μήνα περίπου
  άργότερα καί συγκεκριιμένα
  στίς 4 Νοεμβριού 1972, έχει
  ώς εξής:
  θική πλευρά, πράξεις — αρα-
  νομίας των σκοτεινών άνθρώ-
  ττων τής έττταετίας. "Οσο γιά
  τόν Λαό, ττού πλήρωσε μέ τόν
  ίδρώτα τού — δττως συμββί-
  νει ττάντα — έλττίζει στή Δι-
  καιοσύνη καί τραγουδά αίσιό-
  δοξα: «Σώπα ό'ττου ν&ναι θά
  σημάνουν οί καμττάνες!...». Κα
  φυσικά, δέν θά . σημάνοιηι γι
  άλλά γιά κατι τέτοι-
  οττως «εκείνον» κι' «έκεί-
  ή καί κάττοιους άλλους...
  μασκοφόροι>ς.
  «Πολύτιμος καί ρωμαλέα ή
  συμβολή τής ΕΤΒΑ είς την
  τουιριστικήν ανάπτυξιν τής Νή¬
  σου.
  Ή ΕΤΒΑ ώς γνωστόν έχει
  δανεΐιθδοτήση μέχρι σήμερον
  την ϊδιρυοιν των μεγαλυτέρων
  μονά'δων τής νήσου καί εϊδικώ
  τερον είς τόν Νοτιον Ήρακλεί
  ου τα Ξενοδοχεία: ΑΤΛΑΝ-
  ΤΙΣ — ΕΣΠΕΡΙΑ — ΜΕΌΙ-
  ΤΕΓΑΑΝΕΑΝ — ΚΡΕΤΑ
  ΜΠΗΤΣ — ΚΝίΙΣΣΟΣ
  ΠΛΑΖ — ΙΚΑΡΟΣ ΒΙΛΑΤΖ
  κλιπ. Πρόκεΐποι νά δανειοδοτή-
  ση έπίσης την Α.Ε. ΑΚΤΉ
  ΖΕΥΣ (ανέγερσις Ξενοδοχείου
  400 κλινών είς Ήδάκλειον)».
  Περιμένοιμε ν ά μάθωμε άπό
  τούς ιδιοκτήτας των ώς δνω ξε
  νοδοχείων. ιιέ τί συνολΐκό πό
  σόν χρηματοδοτήθηκαν καί δν
  ΰπογ.ράψανε τό περαιφερόμενον
  άνά την Κρήτην έγγραφον οάν
  απαντήση πρός τό Γερμανικό
  περιοδικό «Σπήγγελ», σχετικά
  μέ τό Μπαλόσημο. Ζητοΰμε δέ
  καί άπό την ΕΤΒΑ νά μδς βοη
  Οήση στό νά μάθη ύ Λαός τοΰ
  Ηρακλείου καί τής Κρήτης γε
  νικώτερα τα ποσά των δανείων
  καί εάν ωρισμένα άπό αύτά
  δέν πληρώνονται συνεπεία άδυ
  ναμίας των δανειοδοτηθέντων.
  Γνωρίζομε έιπίο.ης στό κοινό
  τού Ηρακλείου καί τής Κρήτης
  Οτι ε"λαβαν δάνεια οί κ.κ. 1)
  Ν. Μεταξάς Δρχ. 203.000.000,
  2) Ν. Σκουλής 72.500.000, 3)
  Μαντωνανάκης 80.000.000, 4)
  Παπαγεωργίου 70.000.000, 5)
  Πολένης 60.000.000.
  Καί γιά τούς πα>ραιπάνω ίαχύ
  εί τό έρώτημα: Διαμαρτυρηθή-
  κανε καί ύπογράψανε οίκιωθε-
  λώς την διαμαρτυρία γιά τα δή
  θεν ψευδη δημοσιεύιματα τοΰ
  «Σπήγγελ» περί Μπαλοσήμου,
  Περιμένομε καί θά απαντή¬
  σωμε κι εμείς άργότε.ρα, βάσει
  των διχών )ΐας πληροφοραύΐν.
  ΠΟ ΕΠΟΜΐΗΟ
  'Εττιστολή τού κ. Καψωμένου
  'Επιστολή τοΰ κ. Καττενεκά-
  κη.
  'Ετπστολή τού τέως Άρχι-
  μανδρίτη κ. Φώτιου Χατζά-
  κη, καί
  Νεώτερα άττό τό θέμα τής
  ΒιομηχθΓΛΜκής Περιοχής.
  ΤΟ ΞΑΝΟΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
  Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος
  κερδίζουνε.
  Καί ένώ μιλα πρώτος ό Πρό
  εδρος μπαίνουνε κααά διάφορα
  διαστήματα στή συζητήση, δλοι
  οί Καλεσσανοί πού ίίχουνε μα
  ζευτεϊ στήν πλατεϊα τοϋ χωρί¬
  ου, (στά Κάτω Καλέσσα στήν
  άρχή καί στά Πάνω άργότε¬
  ρα).
  Ή συζητήση άνάβει. Όχλα-
  γωγία, ωωνές, διαιμαρτυρίες,
  διβκδικήσεις. Αΰθορμητισμός.
  Αύτά είναι τα κύρια χαρακτη¬
  ριστικά. Νά λοιπόν, τα κυ.ριώ-
  τερα μέρη τής συζητήσεως αύ
  τής, δπως τα παίρνωμε αύτού-
  σια, άπό τα μαγνητόφωνο:
  — Δέν εϊμαστε όργανωμέ-
  νοι. Οί όργαν'ώοεις μας δέ θέ-
  λουνε τό καλό μας. Στήν "Ε-
  νωσΐ) μας περνουνε άκόμη κα!
  τα τσουβάλΐια. Μας τα ξεοκίζου
  νέ, τα καταστρέφου·νε καί φυσι
  κά τα πληρώνομε κι αύτά έ-
  -μείς, δηλαδή εϊκοσι δραχμές
  τό ί!να, ηράμα πού σημαίνει,
  πώς είναι λογαρκιοιμός γιά
  ■ΙΜς .
  — "Εχω τέσσε·ρα στρέ'μιματα
  κα! πήρα άπό την Τραπέζα 27
  χιλιάδες δραχμές δάνεαο, άπό
  ποϋ θά τα ξεχρεώσω, 8μα 6χω
  τδοανα δξοδα,
  — Ή τιμή τής σταφίδος εί¬
  ναι τοΰ 1953 καί ύ τιμάρι-
  Ομος ε5χει άνεβεϊ τό 1975 στά
  Οψη. Όλα είναι άνεβασμένα.
  Πως θά άντεπεξέλθωμε, Άλλά
  ποίος κυττάζει έμδς τούς πα-
  ραγωγούς πού εϊμαστε ή γέννε
  ση, Κυττάζουνε δλα τα 6λλα έ
  παγγέλιματα πού είναι παραοατι
  κά. Νά άφήσουνε τούς έιμπό-
  ρους καί νά κυττάξουνε· καί
  τούς παραγωγούς.
  — Κάτω ά πό 25 δραιχμές δ-
  ποια τιμή καί νά βάλουνε,
  ΒΥΤΟΗΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΠΙ ΞΕΝΕΣ ΒΒΣΕΙΣ
  Συνέχεια έκ τής 1ης οελίδος
  γικά σημεϊά τής νήσου.
  β) Έμπορεύονται, νοθεύουν
  καί δυσφηιμοΰν τα άγροτικά
  τιροϊό ντα.
  γ) Έγκαθιστοΰν εμπορικάς
  καί βισμηχανΐικάς έπιιχειρήσεις
  έλεγχοιιένας ύπ' αυτών.
  δ) Έγκαθίστανται υπό δια¬
  φόρους ιδιότητος καί αΐτιολογί-
  ας, ώς καλλιτέχνου μελετη-
  ταί, τουρίσται, είς νευραλγικά
  καλλιεργοΰν κλΐμα ανησυχίας,
  δυσπιστίας καί άβεβαιότητος.
  η) Όργανώνουν χωριστικόν
  κίνημα, άποβλέιΠοντες είς την
  άπόοπασαν τής Κρήτης άπό τοΰ
  Έθνικοϋ Συνόλου.
  Ταυτα πάντα ποάττουν σκο-
  ποΰντες βάσει μακροπροθέοΐμου
  σχεδίου είς την οικονομικήν,
  κοινωνικήν, πολιτικήν διάβρω-
  σιν καί κάμψιν τοϋ Έθνικοϋ
  Φρονήιματος τοϋ Κρητικοϋ Λα-
  •••••••••••••••••••ε*
  ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΟΙ
  ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΝΤΑΡΗΧ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
  ΟΙ Δημοσιογράφοι
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  •••••••ε·····
  οιιιικΐα, έπιδΐίδόιμενοι είς κατα-
  σκοτιευτιχα^ Μαί διαβρωτικάς ε¬
  νεργείας.
  ε) Διεΐσδυουν καί έπιβάλ-
  λουν οίκονοιμικόν καί διοικητι¬
  κόν ίίλεγχον επί των ναυτιλια
  κων έταιριών.
  στ) Δημιουργοΰν ψευδείς άν
  τκτταοιακάς όργανώοεις, σωιμα-
  τειακάς καί πολιτικάς κινήσεΐς,
  έλεγχο-μένας ϋπ' αύτβν, καί
  προοριζομένας νά έξυπηρετή-
  σουν τα άντεθνικά τους σχέ-
  δια.
  ζ) Διαοπεήχκη» ΰποπτα συν-
  θηματα, ώς «ή Κρήτη διά τούς
  Κρήτας», «ρ'ξω οί Έλληνες»
  κλπ. Δημιουργοΰν ή έκμεταλ-
  λεύονται προβλήματα καί φυ¬
  σικάς άντιθέσεις καί έν γένει
  «•••••••••••••••••ο··
  ού, την πρόκλησιν οξύτητος,
  ταραχων καί κλίματος δκα-
  σμοΰ, οθτως ώστε είς δεδομέ-
  νην ώραν νά υπάρξη εκδήλω¬
  σις χωριοτικοΰ κινήματσς, έιπέίμ
  βάσις ξένων δυνάρεων καί τε-
  λιχώς άπόσπασις τής νήσου ά-
  πό' ττίς Έλληνικής έπακρατεί-
  ας.
  Τ' ανωτέρω έδημοσιεύθησαν
  κατά καιρούς είς τα ύπ' άρι-
  θνιούς 16—17—18, τεύχη τοΰ
  μηνιαίου περιοδικοθ γΚΡΗΤΉ»,
  είς την εφημερίδα Χανίων «Ε-
  ΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ», είς τό πρώ¬
  τον τεΰχος τοθ περιοδικοϋ
  «ΜΕΣΟΓΈΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
  ΓΥΗ», είς τα φύλλα τής εφη¬
  μερίδος
  «II
  ΑΛΗΘΕΙΑ» καί είς
  τό ύπ' αριθμόν 9)30.7.75 ς>ΰλ
  λον τής ημερησίας εφημερίδος
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».
  Πάντα τα δημοσιεύΐ)ΚΐΓα, ά-
  ναφε(^·μενα είς συγκεκριιμένα
  γεΌνότα καί πμάξεις, έμφανί-
  ζουν ότομα δτινα βάσει σχεδί¬
  ου καί άπό κοινοΰ συμφέρον-
  τος κινούμενα, ηροβαίνουν είς
  έγκληματικάς πράξεις ή' πραπο
  ραοκευαστικάς ή αποπείρας αυ¬
  τών, αΐτινες έμπίπτουσι είς
  τάς διατάξεις τοΰ Ποινικοΰ Νό
  μου.
  "Αλλως καί έν πάση περι¬
  πτώσει τα δημοσιεύρατα ταυτα
  άναφερόμενα είς γεγονότα,
  πράξεις, καταστάσεις καί πρό¬
  σωπα διατυ·πούμενα μετά περισ-
  σής βεβαιότητος έν ό^κι καί
  των τελευταίον έθνικών περι-
  πετειών, αΐτινες εδημιούργη¬
  σαν κλϊμα καιχυποψίας, έθνι-
  κής εύαισθησίας καί έπαγρυπνή
  σεως, μεγίστην άναταραχήν,
  ανησυχίαν καί φόβον φέρουν
  εις τόν πληθυομόν.
  Κύριε Είοαγγελεϋ,
  Ή ϊστορία τής Κρήτης είναι
  μακρά ϊστορία άγώνων, θυσιών
  καί όλοκαυτωιμάτων υπέρ τής
  ελευθερίας.
  Οϊ ηάιπποι καί πατέμες μας
  ήγωνίσθησαν υπό την γαλανό-
  λευκον μέ σύνθπμα: «ΕΝΩ¬
  ΣΙΣ "Η ΘΑΝΑΤΟΣ».
  Ή άπλή καί μόνον ύπόνοια
  ίί άναφορά είς κινησεις περί
  άποσχίσεως τής Κρήτης έκ τοΰ
  έθνικοΰ κορμοΰ, προκαλεϊ ά-
  γανάκτηοιν καί άπ^χττροφήν.
  Βεβαίως οί Κρήτες θά διαφυ
  λάξουν την ένότητά ΐους καί
  θά περιφρουρήσουν τιίν εθνι¬
  κήν τους υπόστασιν εναντίον
  πάσης έπιβουλής
  Έπειδή δμως ή πρόσφατος
  πωφά πεΐρα έκ τής εθνικήν
  συνκρορδς τής Κύπρου διδά-
  ΒΛΑΧΑΚΗΣ
  Πρόεδρος ΚΣΟΣ
  Καταγγέλλεται κι' ούτος
  άπό τούς σταφιδοπαραγω
  γούς σάν «άγροτοπατέρας»
  δέν ύπάμχει άμχριβολία δτι χά-
  νο)ΐε. Καί τα λεφτά άμέσως.
  — Μδς κλέβουνε καί στό ζύ
  γι. Νά σΜεφτής δτι ,μδς βάνου-
  νε 1 κιλό τό τσουβάλι άπόβα-
  ρο.
  — Γροίκα εδά καί έΎα δλλο
  άνέ μπορεϊς έσύ νά μας τό έ-
  ξηγήσεις:
  Ό συνεταιρΐσιαός ό δικός
  μας συγκεντρώνει παραδείγμα
  τος χάρι, 100 τόν'ους καί με¬
  τά δταν παραδίδομε βγαίνουν
  105 ίί 108 ή καί 110 τόννοι.
  Ποίος τό παίρνει τό παραπανή
  σο βάρος, Εμείς νομίζομε ή
  "Ενωση.
  Τό ϊδιο κάνουνε καί οί έξα-
  γωγείς θα[χ>ΰιμΕ, βταν κάνουνε
  τή συγκεντρώση.
  — Δέ μας κάνουνε ποτέ δεί
  γματοληψία κανονική. Πάντα
  μδς τρωνε έ"να νούμερο ότκικ>
  δήττοτε.
  — Τό δεϊγιμα οί Γεωπόνοι
  δέν πρέπει ν ά τό περνουνε
  μέσα άπό τα έργοστάσια, μόνο
  άπό τό λιμάνι, την ώρα πού
  είναι Ετοιμαι γιά έξαγωγή. Νά
  δής τότες ποία είναι ή ποιότη
  τα πού λένε καί τκχιά αύτη
  πού στέλνουνε.
  — Ή καταστροφή τοΰ παρα
  γωγικοϋ κόσμου είναι ό Διαλ-
  λυνδς καί δλοι οί σταφιδεμπό-
  ροι έν γένει. Πατοΰνε επί
  πτωμάτων καί κερδίζουνε χρή¬
  ματα. Καί δρως αυτόν, τόν
  Διαλλυνά, έηέψανε στό Λονδί-
  νο.
  — Δέν μποροΰμε μήτε συλ-
  λαλη/ήριο νά κάνωμε καί νά
  διεκδικήσιομε νόμιμα τα δικαίω
  ματά μας, γιατί θά μας ρίξουνε
  ρέσα τούς άσφαλίτες, νά σπά
  σουνε δυό τζάμια καί νά κάνου
  νέ μερικά έ"χτροπα, γιά νά προ
  δώσουνε τόν άγώνα μας.
  (Συνεχίζεται)
  Εϊκοσ, τέσσερ.ς (24) έρ^ησε.ς Οποβαλλαμε στόν Αρχ,ε-
  ^το Κρήτης κ. Εύγέν.ο, ρ^ών^ας τον νά μας άπαντη-
  είναι άλήθε.α ή ψέμματα τα δσα τού εχουν ήδη πολ¬
  λαί άλλο. καταμαρτυρήσει. Τόν ρωτουσαμε, που σημα,νει
  δηλαδή δτ, τόν βοηθούσαμε, άφοϋ τού δ.ναμε την ευκαιρ·α
  νά τα διαψεύση κ,όλας. Άλλά... έκε.νος δέν ^ντησε. Ε¬
  μείς δέν εϊπαμε τή γνώμη μας άκόμη. Ουτε κδν δν ήταν γ,
  δχι χουντικός πού είναι τό άπλούστερο κα. ευκολ«τερο
  Όλα δσα τόν ρωτήσαμε εΐχαν είττωθή κα. γραφτη άπο σλ-
  λους Άκόμη καί τό δτι συνεργάστηκε με τους Γερμανους
  αλλο. τό είπαν, δ χ ι έ μ ε ΐ ς . Κ.1 δμως έμάς εκανε μήνυ-
  ση Μέ τίς εύλογίες σας Άγιε Κρήτης, θά παμε στο Δι-
  καστήρ.ο. Κι' έκεί θά ττοΰμε τή δ.κή μας τή γνώμη καλλί¬
  τερα. Πάντως νά μην ξεχνάτε δτι σάς έτπσκεφθήκαμε καΐ
  την περασμένη βδομάδα άκόμη καί σάς ζητήσαμε νά δια-
  ψεύσετε τα δσα σάς καταμαρτυροϋν. Ή απαντήση σας ήτσν
  δτι δέν θά μάς κάνετε αυτήν την τιμή καί δτι θά τα ποθμε
  στό Δικαστήριο Περιοριστήκατε μόνο νά μάς πητε δτι με-
  ρικές φορές — μή μττορώντας νά κάνετε άλλο.ώς — πα-
  ρευρεθήκατε σέ μερικές τελετές, γιατί δρ.σκόσαστε σέ δια-
  τετατγμένη ύττηρεσία. Ώραΐα Σεβασμιώτατε Σάς ρωτοΰμε
  δμως καί ττάλι τα εξής: Καί γιά νά γελάτε τόσο ττολύ, καί
  γιά νά έκφράζετε την τόση σας ψυχική εύψορία, σάς διέτα-
  σαν;;; (Λένε μάλιστα δτι οί Κληρικοί δέν ττρέττει νά γελοθν
  ττολύ) Σάς διέτασαν λοιπόν, καί νά σφίγγετε μέ τα δυό
  σας χέρια μέ τα όποία ττιανετε τα άγια των άγίων, τα χέ-
  ρια τού ττράγματος (ΡΕ5) αυτού πού έτταιζε τ6 ρόλο το3
  «Νομάρχη»; Σάς ρωτοΰμε γιά τελευταία Φορά Άγιε Κρή¬
  της. Καΐ σάς άφήνομε στήν κρίση τού Θεοΰ άλλά καί τοΰ
  χριστεττωνύμου ττληρώματος τής Έκκλησίας Κρήτης, άφοθ
  σεΐς δέν μάς κάνετε την τιμή καΐ τή χαρά νά διαψεύσετε ά-
  τταντώντας μας. Πάντοις δέ νομίζομε νά μάς είττατε την ά¬
  λήθεια, γιατί τέτοιες ττόζες σας μέ διάφορα καθάρματσ
  τής διχτατορίας, έχομε έκατοντάδες καΐ κατά σύμ-
  τττωοΊν σέ δ λ ε ς σχεδόν γελάτε Σεβασμιώτατε. Γελστε πο¬
  λύ έντονα. Γελάτε άληθινά καΐ πρό τταντός άδίαστα,
  πράγμα πού σημαίνει δτι μή μττορώντας νά κάνετε διαφο-
  ρετικά, τταίζατε ττολύ ώραία τόν ρόλο σας. Άλλά οί Ίερω-
  μένοι Σεβασμιώτατε "Αγιε Κρήτης, δταν δέν μποροΰν νά
  σταθοΰν έξ άνάγκης στό ϋψος τους, τουλάχιστον δέν υπο·
  κρίνονται
  Σάς παρακαλώ λοιττόν, πρός χάριν τής Έκκλησίας τής
  Κρήτης, πρός χάριν των υπερηφάνων και σωστών Κληρικών
  μας, πρός χάριν τού Ποιμνίου σας, άκόμη καΐ πρός χάριν
  δική μου, πήτε μέ χριστιανική τταρρησία την Άλήθεια, αθ·
  την πού μοΰ διδάσκατε σεΤς και άλλοι συνάδελφοί σας, στό
  Κατηχητικό τής Άγίας Αικατερίνης, δταν μοΰ διαμορφώ-
  νατε ήθικά τόν χαρακτηρα μου!... Άναμένω... Διαφορετικά
  άν έπιμένετε, άς πάμε στήν αΤθουσα τού Δικαστηρίου, δπου
  δμως μην λησμονητε, ττάνω άπό τα 2δρανα των Δικαστών
  ύπάρχει ό Έσταυρωμένος τό σύμδολο τής Αληθείας, αυτής
  ακριβώς πού έρευνά καί ΰττηρετεΤ ή Δικαιοσύνη καΐ πού Φυ-
  σ'κά θά λάμψη καί θά καταυγάση ώς άνέσττερον φώς
  Μ. Χ.
  Η ρύπαυοη της βόρειας ποροΑΙος
  σκει δτι τα πάντα είναι ίτιθνινά.
  'ίΐς "Ελλην πολίτης καί
  Κρής, άπευθύνω πρός Υμάς
  την παρούσαν καί,
  ΑΙΤΟΥΜΑΙ
  "Οπως κινήσητε την ποανν
  κήν άγωγήν εναντίον παντός,
  δστις ήθελεν έκ τής άνακρίσε-
  ως άποκαλυφθή αΰτουργός
  ί συνεργός είς τάς ανωτέρω
  άξιοποίνους ηράξεις.
  Μάρτυρας ΰποδεικνύω:
  1) Τσουδερου Βιργινίαν,
  Βουλευτήν
  2) Πεντάρην Βασίλειον, βου
  λευτήν,
  3) Μπαντουβδν Κων) νόν,
  βουλευτήν,
  4) Σωτήριον Παπαπολίτην,
  βουλευτήν,
  5) Φουράκην Ιωάννην, δη-
  ;ιοσιογρά<ρον β) Βάβολην Πέτ.ρσν, δημο- σιογράφον, 7) Χαριτάχην ΜΒνον, δημο- οιογράφον. Μετά τιμής, ΝΙΚ. ΑΝΤηΝΑΚΑΚΗΣ Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος ποσότητες των δηλητηριασμέ- νων αυτών άποβλήτων κα! λυ μάτων. Έρχόμαστε στή συνέχεια, στά Δημοτικά Σφαιγεία. Έδώ τα πράγματα είναι περισσότερο άπαράδεχτα. Άπό τρείς άγω- γούς, έκ των οποίων οί δύο είναι ξεσκέπαστοι, τα άηοβλη- τα, φτάνουν στή θάλασσα δχι μόνον χωρίς κανένα βιολογικό καθαριομό κι' αΰτά, άλλά μέ στερεά σώ]χατα, πού μ έ τό κϋ- μα φτάνουν πολλές φορές μέ¬ χρι τίς έγκαταοτάοεις τοΰ ΕΟΤ, τόν Καρτερό, την Ά- μνισσό καί τό Τομπρούκ, πού είναι έπίσης περαοχές ύγειονο- μικώς διαβλητές. Καί τουτο γιατί δέν είναι καθόλου λίγες οί φορές πού ϊχουν έπισηιμαν- θή νά έππιλέουν στή θάλασσα, ζωϊκά σπλάχνα, δίκρα ζώων, καί αλλα πολλά. Μάλιστα μερι κές φορές ίχουΛ» ειδοποιηθη οί Άρχές, γιατί δσοι είδον αύ τα τα έπιπλέοντα μέλπ των ζώων, νόμιοαν δτι επρόκειτο γιά... έγκλήματα καί... πνι- γμούς άνθρώτκον. "Οτ-αν τώρα σ' δλα αύτά προσθέοω'ΐιε τίς έκβολές τοΰ Καρτεροΰ, πού φέρΛ'ει δλα τα άπόβλητα άπό την Πεδιάδα χά πιό προηγούμενα την έκβολή τοϋ Κατσαμπά, άντιλαιμβάνεται} ό άναγνώστης οέ ποία τελικά κατάσταση βρίοκεται ή περιοχή, άιπό πλευράς μολύνσεως καί δή ΐιόσιας ύνείας. Άλλά δς προχωρήσωμε άνα τολικώτερα, γιά νά δοΰμε, ποΰ θά βρεθή τελείως καθαρός, ά- μόλυντος καί κατάλλιηλος τό- πος γιά ίνα θαλάσσαο μπάνιο. "Οπως είναι γνωστό, πιό πε ρα άπό τό Τομπρούκ, είναι ή βραχώδης περιοχή τοϋ Κακοΰ "Ορους, ϋηον τα νερά καθαρί ζουν πλέον, άλλά λόγω έδαφΐ κης διιαιμορφώσεως, μόνον ψα- ροντουφεκάδες ιιποροΰν νά τα χαροϋν. 'Έτσι, μοαραία — προχωρών τας πάντα παραλία παραλία τή Βαρεία άκοογιαλιά τού. Ηρα¬ κλείου — φβάνωμε στήν πλάζ πού δημιουργεϊται μιπροοτά, σχεδόν, άτιό τόν οΐκσδομικό δγ κο πού ύψώεται ύτιερήφανος καί είναι γνωστάς τουλάχιστον σάν Μαμιδάκη. τοπωνυμικά Ξενοδσχεΐο Γιά τό τί «πράγμα» τρεχει στή θάλασσα μέσα άπό τό άνε- γειρόμενο αύτό ξενοδοχειακό συ'γκρότη'μα, τί νά γράψωμε. Μόνο μιά περιγραφή τοθ «γεί τονα» κ. Λαγιάδη, είναι Ικανή νά ανταποκριθή στήν πραγρατι κότητα. Ρυάχια, κανονικά, με μαϋρα νερά, έκχύνονται στή θάλασσα, μέ σχεδόν συνεχή ροή. Καί προχωροΰμε στό δϊπλανό «Κάντια Μπήτς» τοϋ Λογιάδη. Κι' έδώ άπό την άνατολική τού πλευρά, ή κατάσταση είναι ά- τΐαράδεχτη. "Αλλα νερά, ΰ^λ άκαθαρσίες πού είναι έ,μφα- νείς... διά γυμνοϋ όφθαλμοΰ. Βέθαια τό ξενοδοκειακό αί>τό
  ουγκρότημα 6χει σύστημα βό-
  θοων γιά τα λύματά τού, άλ¬
  λά τό έρώτημα είναι: άφοθ 2-
  τσι £χουν τα πιράγιματα, τότε
  πώς δικαιολογοϋνται νά τρέ-
  χουν δλα αύτά τα άκάθαρτα
  ύγρά στήν θάλαοσα; Μήίτως 2-
  χουν διαρ.οοές ο! βόβροΐ; Μίά
  εξηγήση άπό τόν ϊδιο τόν κ.
  Λογιάδη θά είναι δΜφωτιστική.
  Έξ αλλου πιό κεΐ ?χομε ττνν
  έκβολή Άποοελέμη, πού κι ού
  τή Εχει χαρακτ.ι>ρισθή, ύγειονο
  μικώς έπακίνδυνη.
  Ή έπό(μενη στάση μας είναι
  (άφοΰ μεσολαβή τό Κοκκΐνη
  Χάνι καί ή ΆΛΐερίκ,ανιΐκή Βά-
  οη) ή Χερσόνησος ·μέ τή γνω-
  οτή πλέον κατάσταση τοθ «Κρέ
  τα Μάρις» χοθ κ. Μεταξα καΐ
  τπό έκεΐ μετά τίς ίδιοτικές πά
  οαλίες των τουριστικών ουγ-
  Ο ΝΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
  ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Την
  τα, <γτο Ρούσσος ή £ 'Η.βκΧ,,. κροτη,μάτων πού άκολουθοθν, τό «"Ικαρος Βίλατς» καί οί λοιπές ίδιωτικιές πλάζ τ<δν ξενο δοχείων των Μαλλίων. Καί τελειώνουνε μέ δυό λό- γκι πού δανειζόμαστε άπό άρ- •μόδιο κρατικό ύπάληλο — δέν άναφέρομβ τό δνομά τού μή¬ πως μετατεθή ό άνθρωτιος — :« δλες αύτές οί περιοχές άπό Άγία Πελαγία, μέχρι Μάλλιο, είναι ύγειονομικώς διαβ.λητές». Αΰτές είναι καί οί δικές μας διαπιοτώσεις, πού κάναμε Οστε ρα άπό έπιτοτπα ϋρευνα καί μέ τή βοηθεία ενός ευσυνείδητον) κρατικόν ΰπαλλήλου, πού άνα φέραιμε παραπάνω. Δέν κάνομε κρίσεις καί <&&■ λια. γιατί, έξ βλλου. νομίζο- ΐιε δτι ηεριττεύουν. θά περιμένωμε ομως μέ ά- γωνία, την εκθέση των άνωτά- των κιρατικών ύπαλλτιλων τοΰ Ύπουργείου Κοινωνικων 'Υπη ρεσιων, (αυτήν πού άηεΐληοε δτι θά κλείση στό συρτάρι τού ό κ. Νομάρχης), γιά νά δοϋμε, μήπως Εχοιιε άδικο, μήπως'κα- νομε λάθος. Είλιικρινά θά τό εύχόμαοταν γιστί δύσκολα κι έ^εϊς οί ϊδιοι πιστεύαιμε στά μάτια μσς κ°' στή μιύτη ικις σέ δσα εϊδαμε καΐ βοα μυρίσαμε. . στήν γππο πια αυτή Ερευνά μας. Καί κάτι άκόμη: δέν περι- γράψαμε μέ άκρίβεαα καί λε- πτομέρεια την δλη κατάστοοπ, γκκί νομίζοι»ε οπ αΰτά οί πρώτη φάση, είναι άρκετό νά άποδείξουν, δτι σήμερα δ Ή- ρακλειώτης κυρίως, άλλά καί ό μέσος τουρίστας, δέν ίχουν στή Βόρειο Παραλία τοδ Η¬ ρακλείου, κανένα στιμείο, όϊ» Άγιά Πελαγιά μέχρι Μάλλιο, στό όποΐο νά )ΐποροΰν ν ά κολυ μπήσουν, μέ την πλήρη έγνύΠ ση τής διαχρυλλάξεως τής υ* γείας τους. Γιά δοους ίχουν άντίρρηση ΐΐ()οτείνσμε μιά έπιτόπια &ρεν' να κοί γιά τόν κ. Νομάρχη· ΐηά σχετική γνωμάτευση ι& Ύγειονοιμικής Υπηρεσίας, β|' ύττάρχει άκάμη, κατά την γνω μη τού καί αν παίζει τό οτγ ναθέσει ή Πολιτεία.