98325

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

18/8/1975

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  βΜεεε·*εεεεεοεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεε§εεεε····ε·····ι«««((Μ>
  :
  { Χαρας σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, ηρολάβη
  νά πβΐ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ £
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ε*εεεεε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεε··εεεε·οεεεοεεεεεε·εεεεεεεεεεε·ε·εεε··
  ί·····ειε·εεεεεεεεεεεεεε·ε·εε·εεεεεεε·ε···ε··
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975 |
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ίραφβΐα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρχαδΐου)
  > ,Τηλ. Γ 280.291
  Χρόνος ΐΌΤ 'Α^_Θ· '"
  Τιμή ""
  **'
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθσνίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΛ1ΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ·εεεεεεεε··εεεεεεεεε·εε·εεεε·εε>
  ΒΡΗΚΑΜΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!..
  ΟΙ ΟΡΟΙ
  ΜΙΧΟΙίΧΕΙΙΧ
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
  ΤΟΥ Κ.Ε.-ε
  Ή υπογραφή τού Άρχιετπσκόπου Κρήτης κ. Εύγενίου
  στό σχετικό μέ τό ΤοττλοΟ Πρακτικό τοΰ Κ.Ε.Σ.
  ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔ ΑΛΟ ΤΟΠΛΟΥ
  ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ
  ΔΙΑΒΙΟΥΝ...
  Ι
  «Έν προοευχη
  καί νποτεία...»
  ΟΠΩΣ θά 6υμοϋνται οί αναγνώστας μας, πρίν άπό έΐττά
  περίπου έβδομΛδες, φέραμε, χατά Πανελληναα άποκλειστι-
  κοτητα, στό φώς τής δημοσιότητας τό σκάνδαλο των Μονα-
  στηριακων Χτημάτων Τοπλοϋ, μαάς έχτασης 20 χιλιάδων
  στρεμμάτων (Ι) πού νοικιάστηκβ σκανδαλωδέστατα άπό την
  Έκκλησία Κρήτης, (Ι) γιά 50 χρόναα (Ι) στήν ΧΥΜΟΦΙΞ,
  δηλαδή στόν περιβόητο Πέτρο Γαρουφαλιβ.(!)
  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ μας δημιούργησε σάλο καί τό δλο θέμα
  &ρτασε νά άπασχολήση την Βουλή, την Κυβέρνηση καί τούς
  "Αρχηγούς των Πολιτικών Παρατάξεων.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μέ την άποκάλιυψη αυτή βοηθήσαμε στό
  νά 4ποτραττη δεύτερη παράτυπη σχετική ενεργεια τής 'Εκ-
  κλησίας Κρήτης, όσον άφορδ μέ Μοναστηριακές έχτάσεις
  τής Μονής 'Επανωσήφη. "Ο πε.ριλάλητος Διαγωνισμός άνα-
  βλήθηκε έπ' άόρκπον.
  ΑΠΟ ΤΟΤΕ δέν αταματήσαμε νά έρευνοΰμε τό θέμα, έ—.-
  δΐώκσντας κυρίως ν ά βροΰμε γραπτά στοικεία καί ντουκου-
  μέντα, σχετΐκά μέ την άπαράδεχτη αυτή παραχωρήση, ηού
  δημιουιργοϋσε μέ τίς εύλογίες τής Κρητικής 'Εκκλησίας, τόν
  ΐτρώτο «Τσκρλικο.» στήν Κρήτη, τόν Πέτρο Γαραυφαλιδ, πού
  μέ την έχτααη αυτή (πού είναι έχτός των ά'λλων καί πλάϊ στά
  έ>γα ποώ γίνονται στό Άκρωτήριο Κάβο Σίδερο), γινόταν
  πραγματικώς «Τσάρος», τή σπγιμή πού τόσοι" άχτήμονες δέν
  βχουν οΰτε «μιά Πατούχα ά γτίς».
  ΣΗΜΕΡΑ καί πάι κατά Πανελλήνκι άποκλειστικότητα,
  δημοσιβύομε τα γραπτά πλέον ντοκουιμέντα τής περιλάλητης
  υποθέσεως μέ τίς ύπογραφές τοΰ Άρχιετπσκόπου Κρήτης κ.
  Εύγενίου καί τοΰ Ήγουμενοσυμουλίου τής Μονής Τοπλοΰ.
  Πρόκειται γιά τούς δρους τής Λεόντειας αυτής σύμβασης, καί
  τό Πρακπκό τοΰ Κεντρικοΰ 'ΕποπτικοΟ Συμ)λίου τοΰ ΟΔΜΠ.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ δτι ή σΰμβασπ γ] μάλλον ή ούσιαατική
  αύτη παραχωρήση στόν Πέίρο Γαρουφαλιδ, είναι χατά τή γνώ-
  μη μας, παράνομη γιά πολλούς χαί διαφόρους λόγους μετα-
  ξύ τίδν οποίων περιλαμβάνονται καί οί εξής: α) Δέν μετα-
  ν,ράφηκε σέ κανένα ύποθηκοφυλακεΐο β) Στό "Ηγουιμενοουμ
  βούλιο μετεϊχε έΎγαμος κληρικός γ) 'Ο ϊδιος δικηγόρος τοΰ
  Γαρουφαλιδ ήταν καί δικηγόρος τής Μονής
  ΑΕΙΖΕΙ νά τονισθή δτι γιά την ύπόθεση αυτή εΐχε διενερ-
  γηθεϊ κατόπιν Εΐσαγγελικίίς Παραγγελίας, επί Χούντας, προ-
  καταρκτακή εξετάση, άλλά τελακά ό κ. Είσαγγελέας Νεαπόλε¬
  ως εΌεσε την ΰπόθεση στό Άρχείο. Π' αύτό ακριβώς καί ή
  Εΐσαγγελία Νεαπόλεως Λασιθίου άρνήθηκε νά μδς δώση δ,τι
  δήηοτε οκετικό στοιχεΐο τής δκκογραφίας,
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑ2ΤΕ ^δη ϋη ούς. άρχές τοϋ μήνα αύ-
  τοΰ ό κ. Εΐσαγγελέας Έφετων, κατά την έπψκεψή τού στό
  Νομό Λασιήίου, άσχολήβηκβ μβ την δόκογραφία αυτή.
  ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕ την ύπόθεση, απλώς καί νιόνο συνΐ-
  στοθμε νά Γΐροσέξη ό άναγνώστης καλά, τα κείμενα πού δη·μο-
  οιεύο'με παρακάτω καί τπστευομε δπ θά έννοήση περισσότερα.
  ΕΛΠΙΖΟΜΕ δτι σύντομα ή σύιμβασπ αυτή θά άκυρωθή καί
  οί υπαίτιοι, δσο τμηλά κι ίίν βρίακονται, θά κληθοΰν νά λογο-
  δοτήσουν μπροστά στήν άδέκασττι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
  ι Οί δροι τής έπαίσχυντης δημοπρασίας πού δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά! # Τό Πρακτικο τοΰ Κ.Ε.Σ. άπό
  τό όποϊο φαίνεται δτι ό Άρχιβπίσκοπος κ. Εύγένιος μειοψήφισε (!) στό νά σταλή τό σκάνδαλο στήν Κυβέρνηση.
  • Ή άξιέπαινη γνώμη τού Άντισαγγελέα κ. Μαρκή.
  ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ
  ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΛΣ
  —ΣΥΓΓΡΑΦΗ
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  1) Ή μίοθιος περιοχή όρχε-
  ται έκ των Ν.Δ. έξΐκνουμένη
  Β.Α. £ως την περοχτιν των Με
  τοχίων. Καλαμάκι—Στέφανος,
  περικλυομένη ΐΐρός Β. μέ θά¬
  λασσαν, πρός Δ. άπό Θέσιν
  Καρπαθιολϊμιώνα — Μαθρο
  Μουρί ιμέ ίδιοκτησίας Γεωργί-
  ου Μ. Καταπότη, Εμμανουήλ
  Καμπανάκη καί Γεωργίου Γρη-
  γορίου (κορυφογραρταή ώς χό-
  νουν τα νερά) πρός Ν. μέ ί-
  διοκτησίας Γεωργίου Γρηγορί
  ου, κΛΓΐρονόμων Κων)νού Πα-
  τκιδακη καί Ιδιοκτησίας ήμΐα-
  κτημόνων έγκατασταθέντων
  καλλιεργητών, πρός Α. μέ ά-
  ποκατασταθέντας ήμιακτήιμο-
  νας καλιεργητάς καί θάλασσαν.
  €Η ώς βνω μίσθιος περιοχή ό-
  ροθετεΐται διά σταθερων έ—ί
  τοϋ έδάφους σημείων καί δι'
  έρυθρδς περιμετρικίϊς γραμμης
  έν Τοπογραφικώ Διαγρό,μμαη
  υπό κλίμακα 1: 5.000, δστις ε¬
  κτάσεως καί ΰν είναι αθτη,
  ιβεΐμένπς βΐς την κττμΐατικήν
  περιφέρειαν ττίς Κοινότητος
  Παλαΐοκάστρου Σητείας τοΰ
  Νοτίου Λασιθίου τοθ Είρηνοδι-
  κείου Σητείας.
  Καίτοι ευρίσκονται έντός
  τής ανωτέρω περιγρρ,φείσης
  καί όροθετηθείσης περιοχίίς,
  ρητίδς έζαιροΰνται, μη ΰπαγό
  νεναι είς την παρούσαν μίσθω
  σιν αί εξής ειδικώτερον περιο-
  χαί.
  α) Ή περιοχή ή αποτελού¬
  μενη έξ έλαιοδένδρων καί καλ
  λιεργουμένων γαιών πέριξ τής
  Ίερδς μονής αναφερομένη καί
  περιγραφομένη έν τω ώς δ
  νω Τοπογραφικώ Διαγράμματι
  μέ έρυθράν περιφ<ε.ρειακήν γραμμήν. β) Ή περιοχή Άγίου Αν¬ δρέα μετά των έν αύτη κήπων καί καλλιεργουμένων γαιών, ήτις περιγράφεται καί όροθετεϊ ται ώς υπό στοιχείων α) ανω¬ τέρω. γ) Τα μαρμαρογεννίί πετρώ ματα, δπου καί ϋν ευρίσκονται ί ήθελον κατά την διάρκειαν τής ιμισθώσεως άποκαλυφθή παρ' οιουδήποτε, ύποχρεουιμέ- νου τοθ νΒθβωτοΰ δπως έπιτρέ πή την διέλευσιν πεζίί καί δι' όχημάτων ενδιαφερομένων έ- τηχεΐρηματαών διά την άξιοποί- ησιν των μαρμάρων. ΑΙ υπό τα στοιχεΐα α χαί 6 περιοχαί θά περιεφραχθΌϋν διά δϋκτυωτοθ σύρματος δαπά ναας τοθ μισθωτοθ έντός έ*- τους άηό τής ύίπογραφίίς τής Συμβάσεως ττΐς μιοβώσεως. 2) Ή πβριγραφαμένη καί ό- ροθετουμένη ώς ίίνω έν δρ- θρω 1 μίσβιος περιοχή θά χρη σιμοποιηθή παρά τού μισθωτοΰ διά τσύς άκολούθους σκοπούς — χρήσις. ματιχοϋ έ-
  πΐπέδου γιατί ψηφίζομβ γιά νά
  βάνωμε Οστερα τούς βουλβυτές
  νά μας δίνουνε δάνεια, γιά νά
  πάρωμε μετά 30 φράγκα τή
  κου·ρμο0λα. Εϊμαστε σκουΐτίδια.
  Γιατί καταντοΰμ* νά γινόμαοτε
  δοϋλοι καί νά παιρακαλουμε
  τούς κυββρνωντες βουλευτές
  ν ά πάοωιμε άκόμη καί ένα στε
  Συνέχβια στή σελίδα β
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Χωρις φοβο και παβος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΑΙΑ
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤίΧΙΑ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ "Ηρακλείου κ. Μανόλης Καρέλλης, δίνβι
  αΰριο έξετάσεις στόν "Αρβιο Πάιγο, γιά νά άποχτήση την α¬
  δεία έζασκήσεως έπαγγέλματος Δικηγόρου. Μαζί μέ δλους
  τού(; Ήρακλεκότες τοϋ εύχόμαστε, όλόψυχα, " " '
  ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
  IV
  Συνεδρίασις τής 21ης Ίουνίου
  1Θ74
  Τό Κεντρικόν "Εποπτικόν
  Συμβούλιον (ΚΕΣ) των ΟΔ-
  ΜΠ Κρήτης, συγκιείμενον έκ
  τοΰ Σεβ. Άρχιεπισκόπου Κρή¬
  της κ. Εύγενίου, ώς Προέ-
  δρου, τοθ Σεβ. Μητροπολίτου
  Πέτρας κ. Δημητρίου, ώς Άν-
  τιιποοέορου, τοθ Εισαγγελέως
  των έν "Ηρακλείω Πρωτοδικών
  κ. "Αλεξάνδρου Μεταξδ, τοΰ ύ-
  παλλήλου τής Δ)νσεως 'Εσωτε-
  ρικών Νομαρχίας Ηρακλείου
  κ. Μιχαήλ Σεμβρτ'ζάκη καί τοΰ
  Δ)ντοΰ τοΰ έν Ηρακλείω 'Υ-
  ποκαταστηματος της Έθνικής
  Τραπέζης τί|ς Ελλάδος κ. Κλε-
  άρχου Πανούση, ώς Μελων, ου
  νήλβεν «ίς συνεδρίασιν σήμε¬
  ρον τΠ 21η Ίουνίου 1974, ή-
  μέρα Παραοκευή καί ιΐΐρα 12.00
  έν Ηρακλείω καί έν τω Μεγά¬
  ρω της 'Ιβρβς Άρκϊεταοικοπίίς
  Κρήτης, παρόντων τοΰ Σεβ.
  Πρσέδρου, τοΰ Σεβ. Άντ)6ρου
  τοθ Άντιιοαγνεΐλ'έως κ. Βασιλοί-
  ου Μαρκή νομίμου άναπληρω-
  τοϋ τοϋ κ. Εισαγγελέως, τοΰ ύ-
  παλλήλου τής Δ)νσεως 'Εσωτε-
  ρικών Νομαρχίας Ηρακλείου,
  παρόντος καί τοΰ Γραμματεύς
  αύτοϋ κ. "Ιωάννου Παναούση.
  Γενομένης νομίμου άπαρτίας
  ό Σεβ. Πρόεδρος είσάγει πρός
  συζήτησιν τα έν τή προοκλήσει
  θέματα καί λαμβάνονται αί κά¬
  τωθι ώποφάσεις.
  ΆίΗ,Ομός αποφάσεως 83
  'Ο Σεβ Πρόεδρος άνέφερε
  τα εξής:
  Διά τής ύπ' αριθ. 33)5.2.74
  αποφάσεως τοΰ ΚΕΣ των ΟΔ
  ΜΠ Κρήτης, ανεβλήθη ή λήψις
  αποφάσεως επί τής ύπ' αριθ.
  1)18.12.73 (Πρακτικών 15)73)
  αποφάσεως τοΰ Τοπικοΰ Συμ-
  βουλίου τού ΟΔΜΠ Ν. Λασι¬
  θίου της έγκρινούσης τό άιποτέ-
  λεσμα τοϋ διεζαχθέντος την 4.
  11.73 πλειοδοτικοΰ διαγωνισμοΰ
  Σονέχεια είς την σελ. 4
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΙ Η
  Καλή 'Επιτυχίβ.
  ΒΑΣΗ
  ρΩΤΗΘΗΚΑΜΕ και ρωτοθμε κι' εμείς μέ τή σειρά μας:
  Κάβε πότε έπισκέτττεται την Άμερικανική Βάση Γουρνών ό
  κ. ΈπότΓτης Εργασίας;
  Έργάζονται κι' έκεΐ Έλληνες οί όποΐοι εχουν την άνάγκη
  τής τταρουσίας τού, ττερισσότερο Γσοος, άπό άλλα σημεϊα
  εργασίας, γιατί έκεΐνοι — λόγω είδικών σννθηκών — δέν
  μττοροΰν Τσως νά καταγγείλουν τίς ττεριτττώσεις πού τούς
  άφοροΰν.
  Μιά οχιχνότερη λοιττόν έπίσκεψη τού κ. 'Επόπτη Εργα¬
  σίας, θά είναι σκότπμη καί ώφέλιμη γιά τό έκεΐ έργαζόμε-
  νο έλληνικό προσωτπκό
  αποτελεί
  Νομίζομε δτι αύτό τουλάχιστον δέν
  έττέμβαση στά έσωτερικά ξένης χώρας!...
  ΤΑ ΑΟΥΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ λουτρά καθαριότητος, στόν Πόρο καί την
  Άγία ΤριΛδα, έ'χουν νά λειτουργήοουν τώρα καί β μήνες.
  "Ετοι μδς χαταγγέλλεται άπό πολλούς συμπολίτνς, οί όποΐοι
  Συνέχεια στή σελίδα β
  Γ1Α&Τ0 ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Φήμες πού κυκλοφορούν, φέρουν τόν Πρόεδρο τοθ ΠΑ.
  ΣΟ.Κ. Ηρακλείου κ. Κληρονόμο σάν Μέλος και έμμισθο
  Νομικό Σύμδουλο (δέν μάθαμε τό ΰψος τού μισθοθ), Διοι-
  κητικοΰ Συμδουλίου ξένης Έταιρείας, Γερμανικής μάλλον.
  Γνωρίζοντας δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γενικά, καί φυσικά καί τα
  έδώ στελέχη τού, είναι εναντίον των ξένων μονοττωλείων, έ-
  ρωτοθμε &ν είναι άληθινές ή δχι οί παραπάνω Φήμες καί αν
  ναί, τότε γιατί ό κ. Κληρονόμος κατέχει άκόμη τή θέση τοθ
  Προέδρου τού Κινήματος, στό Ήράκλειο;
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άρχισε, εντελώς άθόρυβα, ή έναρξη τοΰ δημοτικοθ κη-
  ποθεάτρου «Όασις», προχθές Σάββατο, πού λειτουργεΐ σάν
  . κινηματογράφος.
  Ό χώρος αύτός, ό μόνος κατάλληλος γιά ζωντανές καλ-
  λιτεχνικές έκδηλώσεις, μέ άττόΦαση τοΰ Δημοτικοΰ Συμδου-
  λίου, παραχωρήθηκε στόν κ. Γεώργιο Κιαγιαδάκη, προκει¬
  μένον νά διοργανώση Φεστιδάλ ταινιών Ούγγρικοΰ Κινημα-
  γράφου καί άλλον έ'ργων ποιότητος, μέ ττοσοστό 20% υπέρ
  τοΰ Δήμου.
  Ήδη ή «"Οαση» άρχισε νά λειτουργή μέ προδολή άσχε-
  της ταινίας, παρά τίς διαμαρτυρίες τεσσάρων κινηματο-
  γραΦΐστών τοΰ Ηρακλείου οί όποΐοι πρόσφεραν καί μεγαλ··
  λίτερο ττοσοοτό καί διαθέτουν δείγματα τΓροσφοράς ττρός
  τόν Καλλιτεχνικό Κ ινηματογράφο.
  Έρωτούμε λοιπόν τόν κ. Δήμαρχο, άν είναι άλήθεια δλα
  αύτά καί άν ναί πώς, προσθέτωντας ενα άκόμη κινηματο-
  γράφο στούς ήδη 17 ύττάρχοντες, τΓροτίμησε — σύμφωνα
  μέ τίς καταγγελίες — ένα Ρεθύμνιο, άγνόησε 4 Ήρακλει-
  ώτες κινηματογραφιστές και δύο συγκεκριμένες μεγαλλίτε-
  ρες ττροσφορές 23 καΐ 28 τοίς έκατό γιά τό Δήμο; Είναι
  νόμιμη ή ενεργεια τού Δήμου και ττος την ενέκρινε ή Νο-
  μαρχία;
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  Ό κατά την 21η Απριλίου 1967, Νομάρχης "Ηρακλείου
  κ. Άν. Τασούλας, —ροσττάθησε δσο τοΰ ήταν δυνατόν νά
  διαλύση τό σι/λαλλητηριο ττού έγινε την ήμέρα έκείνη στό
  Ήράκλειο. Άργότερα διώχθηκε γιά νά διορισθή σέ πολύ
  μεγαλύτερη θέση δηλαδή Είδικός Σύμβουλος τοϋ Πατταδό-
  ττουλου.
  Μαθαίνομε -τώρα δτι πρόσψατα ό άμεσος συνεργάτης
  τού Διχτάτορα, διορίστηκε άπό την Κυβέρνηση Καραμαν-
  λή Γενικός Διευθυντής τοΰ Διαγνωστικοΰ Νοσοκομείου Πει¬
  ραιώς (ό κ. Τασούλας είναι φιλόλογος).
  Έρωτοϋμε λοιπόν την Κυβέρνηση άν δντως ό Είδικός
  Σύμβουλος τού Πατταδόττουλου οιορίστηκε βτ' αυτήν τή θέ¬
  ση τώρα καί άν ό κ. Τασούλας ονμττΐτπ·εί — βττως λέγεται
  — νά είναι συγγενής τοθ 'ΥπουργοΟ Έ9νικί)ς Αμύνης κ
  α) "Εκτασις τουλάχιστον
  Τριών Χιλιάδων (3.000) στρευ;
  μάτων διά την φύτευσαν οΐνα-
  μπέλου, γνωοτής ώς ποικιλί-
  ας λιάτικο ίί ίίλλης μεγαλυτέ¬
  ρας ποσοτικής καί ποιοπκής α¬
  ποδόσεως καί συνεπως μεγαλυ
  τέρας τιμής.
  β) Διά καλλιεργείας πρωί-
  μων κηκιευτικών έν ύπαίθρω ϋ
  έν θερ,μοκηπίοις.
  γ) Ή έναπομένουσα ώς βο-
  σκότοπος.
  δ) Ό μασθωτής ύποχρεοΰ-
  ται νά άνεγείρη πρότυίπον οίνο
  ποιεϊον ώς καί τυροκομεϊον έν¬
  τός "Εξ (β) έτων άπό τής υπο
  γραφης τής μισθώσεως.
  3) Διάρκεια μισθώσεως: Ή
  διάρκεια τής παρούσης μισθώσβ
  ως όρίζεται είς Πεντήκοντα
  (50) έτη αρχομένη άπό τής ύ-
  πογραφής καί λήγουσα θμα τη
  παρελεύσει τοϋ τελευταίου 6-
  τους λήξεως ταύτης άνευ ού¬
  δε μιάς δχλησεως ί καταγγελί-
  ας έκ μέρους τής έκμισθωτρί-
  ας Μονής.
  4) Τό μίσθωμα όρίζεται διά
  τάς οίναμΐτέλλους καί βοσκοτό-
  ττους τό μετά την έτηκύρωσαν
  Συνέχεια στη σελίδα β
  Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ |ΤΗΣ! Ε.Σ.Α.
  ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: -' Εχω νά π ιω
  χρόνο αΐμα κι έχω λυσσάξει...
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΤΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α.Ε.Α.
  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΞΥΡΙΤΑΚΗ
  ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ αίσιοδοξία μοιάζει νά κατέχε-
  ται ό συντάκτης τής άνακοίνωσης τοΰ Άρχηγείου
  Ένόπλων Δυνάμεων γιά τίς ξένες δάσεις, (ή έπίσημη
  όνομασία τους «έγκαταστάσεις διευκολύνσεων», ττού
  θέλει νά μειώσει τεχνητά τό χαρακτήρα τής ξενοκρα-
  τίας, παραεΐναι έξωραισμένη), μόνο ττού δέν κοττα-
  φέρνει νά μάς τή μεταδόσει και σέ κανένα της ση-
  μεΐο νά μάς καθησυχάσει. Σέ ενα μάλιστα σημειο
  της προωθεΤ τίς άνησυχίες τοΰ κρητικού λαοΰ δταν
  λέει πώς καί τό πεδίο οΌλής στό Τυμττάκι πρόκεηαι
  νά λειτουργήσει δπως καί τό άλλο τής Σούδας μέ.
  παρουσία ξένων στρατιωτικών. Άλλά γενικά είναι
  σαψές άττό δλο τό κείμενο ότι ή ττερσινή διακηρύξη
  τής Κυβέρνησης Έθνικής "Ενότητας νά άποχωρήσει
  άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοθ ΝΑΤΟ, δέ συνοδεύ-
  τηκε μέ τίς άμεσες νομικές καί λογικές συνέπειές
  της: α) Την περιέλευση σέ έλληνικά χέρια των να-
  τοικών δάσεων μέ την ταυτόχρονη άποχώρηση κάθε
  ξένου στοιχείου καί β) τή διαλύση τής άμερικάνικης
  6άσης των Γουρνών, πού, μέ 6άση τή νομοθεσία ττού
  την διέπει, έγινε μόνο γιά νά εξυπηρετήσει τούς —
  άνύτταρκτους πλέον γιά μάς — στρατιωτικούς σκο¬
  πούς τοΰ ΝΑΤΟ.
  ΑΛΛΑ ή άνακοίνωση τού Α. Ε. Δ. ττέρα άττό τό γε-
  γονός δτι ττάσχει σέ ούσιώδη γιά έττίσημο κείμενο
  σημεΐα (άσάφεια, άντιφατικότητα, ελλειψη θέσεων)
  εχει τό χαρακτήρα τελεσιγράφου πρός τόν κρητικό
  λαό.
  ΕΤΣΙ άναβιώνει μέ τόν πλέον όδυνηρό τρόττο τό 6ρυ-
  κόλακα τής «έθνικοφροσύνης» καί ώς πρός τα δύο σκέ-
  λη τού, γιατί:
  α. Μονοπωλεΐ τό χεψισμό των έθνικών θεμάτων ά-
  ποκλείοντας καί θεωρώντας έκ των ττροτέρων άκα-
  τάλληλο κάθε άλλον χειρισμό, καί
  β Άττειλεΐ νά τιμωρήσει μέ την κατηγορία τοΰ
  κατάσκοπου και τοΰ ττροδοτη δποιον, άνεξάρτητα ά¬
  πό τα κίνητρά τού άναμειχθεΐ στϊς βάσεις.
  ΚΑΙ τό χειρότερο άπ' δλα; ΊΞπεκτείνει την προστα-
  σία αυτή άκόμη καί στίς άμερικάνικες δάσεις άφοθ
  τις έντάσσει στόν παράγοντα τής Έθνικής μας *Ά-
  μυνας.
  ΙΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗβίΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυ&ιοτόρηρα
  - ΒιογραφΙα
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΟΤΗ
  Ο'ΟΛηθιυός Ζορμπάς
  καί ό ΝΙκος Καζαντζάκης
  Ιΐυν
  "Εγινε μάστορ<κ;· ίφτκιχνβ ήνιά. σφυιριά. κασμάδες, δικρά νια — δ. τι φανταοτείς! Κ' ή κοιλιά τής "Ελένης 8- ο καί φούσκωνε, δο καί 6ά ραινε πιό πολύ. Τού λέγαν τού Ζορμπδ οί γειτόνισσες πού ξέραν άπό γέννες: — Μεγάλη κοιλιά έχει ή κυρά σου, κυι> — Γιώργη. Δι
  πλάρια θά γεννήσει.
  Κι ό Ζορμπάς καμάρωνε.
  — Νά ξί··)ατί μωσέ γυναϊ-
  κες, τί όρθόπιασμα εΐν' αύτήΐ
  Τρ:πλάρια μττορεϊ νά ξεφουρ-
  νίαει! άπαντοΰσε χαμογελών-
  το<; έκείνος. Ήρθαν καιμιά φορά καί τα γεννητοόρια. "Εφτασε κ' ή ιτομή οτό οφ'τι. Κοιλοτιόναγε ή "Ελένη κι ό Ζορμπάς την κρατοθσε άπό την μέση νά την βοηθήσει ά γεννήσει, νά τής γλυκοίνει λίγο τους ττό- νους. Γλύστρησε τό πρωτο τταιδί, οχρούνγισε τή λεχώνο ά- πά τα αϊιιατα ή ιιαμή, ρΐδε ττιίιι; κατέβαινε κι άλλο. — "Εχει κι αλλο παιδί (ΐτήν κ >ιλ;ά τι;»·. κυρ — Γιώργη!
  Γΐπε ή ίΐοιιι'ι
  — Δυόοο! £σουρε φωνή ό
  Ζορμπάς. Πνίλτο μωρέ τό (Ύα,
  νά χαρεΐς!
  Βγήκρ καί τό δεύτερο. Δι-
  π<Ίρια, άγόοτα καί τα δυό. — Νά σοθ ζήσουν κυρ — Γιώργη! — Φχαριστώ, φχαριοτώ. Καί τόπ χοόνου αλλα τρία... Κι έΌκασε στά γέλια ό Ζορμστάς. Τα βάφτισαν Άντρέα τό πρώτο, Γιάννη τό δεύτερο. Χά ρίς κι έΎνοιες μεγάλρς στό οπίτι τοΰ Ζορμπδ. Δράιμα στό σαίτι τού γερο — Καλκούνη, συφοριοσμένη ή γυναίκα τού, ή ΦΛιώ, <Γ)ο6όταν πιά νά τόν κοιτάξει στά ]ΐάτια. Κάποτ-ρ ό Καλκούνης εΐπε: — Χάθιικε ό Ζορμπάς άπό τό )ΐεταλεϊο, τα παράτησε 8- λα στή ιιέση κι ίφυγε, ό θεο- πάΧαβος! Κπίιιας, κι εϊταν δου λευτιάρηςΐ Τα 'κουσε ή Φιλιώ, τσιμου- διά. "Αλλοτε πάι τή ρώτησε ό «γίρος»: — Μωοέ ΐτοΰ είναι ή Έέ- #τ), "Εχω κάμττοσο καιοό νά ιΤ δω. — Έδίό είναι... — Πές της, μωρέ. νά 'ρθει νά τής τιώ κάτ). — Λείπει τόρα στής παπα- διδς, σά γυρίσει.· Μιά μέοα ήοβε οτό Μάντεμ Λάκκου, άπό τα Ποιοχώρα, ό Πρόεδρος τού χωρίου. Βρηκε τό γ&ρο — Γιάννη· ηΊηαν δυό τσίπουρα μαζί, τού ξεσκέπασε τό «μυστιικό», βαλτός άπ' τό Ζορμτιά. Τος καί τος, τοΰ 'πε. II θυγατ&ρα σου ή Ελένη τα 'χε ιμπΑέξει μέ τόν Γιώργη Ζοριμιπά. Γκ«στιρώθηκ£ · την £- κλεψε, την έ"φερ.ε στό Παλιοχώ Γ», τη στεφάνωσε. γέννηοε 'Πρίν λίγες μέοες δυό γιούς. Κόπιασε οτό χωοιό μας νά τή δεΐς, νά δεϊς τό γα^υτρό οου. τα 'γγόνια σοι>.
  Κόντεψε νά κολτποοτεΐ ό γε¬
  ρο Γιάννης, μά γρήγορα συνή-
  φερε. Δέν τό περίμενε τό (ριά
  οκο αύτό άπό τή θυιγατέρα τού,
  δέ φανταζόταν πώς ό Ζορμπάς,
  πού τόοο τόν άγαποϋσε, θά
  ' πλώ νέ χέρι στό οττιτικό τού,
  οτά κορίταΐα τού. Ε&τε καί σι-
  γύριζαν τ' άλογό τού. Καβάλιι
  σε, πηιρε καί τόν πρόεδρο καί
  κίνησε γιά τό Παλιοχώρι. Δέ
  στάθηκαν στό Λίορπαρο, δέν
  πέραοεν άπό τό οττίτι τού ό γε
  ρο — Καλικούνης, γιατί φοβό-
  ταν μην κάνει κανένα κακό.
  Στό Παλιοχώ.Γ)ΐ θά λογαριαζό-
  ταν μέ τούς φταΐχτες, μέ τή
  θογατέρα τού καί μέ τό Ζορ-
  )ΐπά. Τσίγκλησαν τ' αΛογα,
  φτάσαν στό ΠαλιοχώρΊ, πήγαν
  κοτευθεία οτό σπίτι ποό 'μενε
  τό ζευγάιρι. Ό Ζορμστάς έλβι-
  ηε στό γύφτικο. Ή νοίκοκυρα
  σάν είδε να φτάνει άγκριΐίένος
  ό γερο — Καλκούνης, έτρεξε
  στό δωμάτκ> της- "Ελένης, την
  ξεσήκωσε άπό τό κρεββάτι την
  £κρυψε στό κατώι', οτάθηκε
  στήν πόρτα νά ύποδεχτεΐ τούς
  μουσαφιρέους:
  — Κολωσόρισες κυρ — Πάν
  νη, εΐπε καί τ' άχείλι της
  τρ€μρ.
  Ό ΚαΛκούνης ξεκαβαλίκε-
  ψε· οτάθτνκε γιά λίγο μέ τόν
  πρόεδρο στόν παρβστάτη της
  πόρτος κ' ϋατΡ'ρα εΐτκ:
  προκο)ΐένη
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΙνΙϊτϊΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  — Φώναξε την
  τή θυγατέ.ρα μου!
  — Δέν εΐν' απάνω κυρ —
  Γιάννη μου, άποκρίθτϊΐοε ή οτα-
  τονοικοκυρά. θαρρώ πώς την
  πήγε ό δντρας της, ό κυρ —
  Γιώργης, οτήν έκκληοιά νά πά
  ρει τίς εΰκές άπό τόν παπβ.
  Σαράντισε, μαθές ή κοπέλλα...
  Πέρασαν στήν αύλή, άνέίίυ
  ι.ίΐχ οτό χαγιάτι, μπροτέ ή
  ί πιτονοϊκοκυ[>ά, πίσω ό γρρο —
  Καλκούνης μέ τόν προέδρω.
  Μπήκαν οτήν κάίμαΐ>η πού 'με
  ν: ή λεχώνα. Είδεν ό γερο —
  Γιάννης οτό ιμπεοάκι τα δυό
  μανρά πού κοιμόνταν ηΌυχα
  Στάθηκ'ε άπό πάνω τους, τά
  κοιτοϋσε. Ξάφνου, οάν κάπο>ο
  Ιδέα νά πέοααε οάν άοτραπή
  άπό τό μυαλό τού, στράφηκε
  οτόν ττρόεδρο καί τοθ 'πε:
  — Καλλίτερα πού δέν τούς
  βι;>ήκαιμε' δέν ξέρω τί θά γινό
  ταν δέν έ"χω μάτια νά τού^·
  δώ. Καλλίτερο, θά πάρω τά
  παιδία κ,αί θά τ' άναστήσω έ-
  γώ. Κείνοι, στό διάολο νά πά-
  νε!
  'Έτσι μίησε ό γέρος. Κι
  Ηπλωσε τα χέοια τού, πήοε ά¬
  πό τό ιιπεοίκι τα δυό μωρά
  τά τύλιξε καλά στίς φασκ,ιές
  τους, τά σκέπασε μέ μιά μπα-
  τανία, τα 'βαλε ποραμάσκαλα,
  κάτω άπό την κάπα τού καί
  βήκε. Οϋτε ό πρόεδρος, οϋτε
  ή οττιτονοικ,οκυοά τόλμησαν
  νά τοϋ άντισκόψουν. Ό γέ-
  ηος δαασκέλισε ττ'ιν ξώπιρτα,
  σιγούρεφε τά παιδία στ' αλο-
  γο, καβαλίκεψε, έ'φυ'γε.
  Ό καΐισός εϊταν χιονιάς.
  Δρηιύ κου τ. πι.λ.') ιτπλ3 πό-
  νβρο κι ανο:ο ξεοοβόρι. "Ερη-
  μος ό δοόμος. μαΰρος σάν πίσ
  σα ό οΰρανός, καταχνιά, καί
  οέ λίνο ππχτό μποΰσι. Κι ύ γέ
  ρος ζυλιαοιμένος άπ' τό κιούο,
  δλο καί φτέρνιίε τ' αΛογό
  τού νά φτάοει μίαν ώοα άρχή-
  τερα στό ΛίσΐΜΐθΓΌ. "Εφτασε
  κατά τ' άπαμεσήμερο. Ξεκαβα-
  λίκεψε μποός στό οτϊίτι τού.
  "Έε,ΊΠΐιε οτήν πόρτα νά τόν
  δοηθήοει ή γυναίκα τού. Τής
  ηέταξε στά χέοια τή διπλιυιμέ-
  νη ιιπατίΐνία μ έ τά δυό μωρου-
  δέλιο.
  — Πάστα, τής έίγρουξε οαρ
  καρτ&κά, είναι τά μπασταρδά-
  κ ι τής κόπτις σου!
  ΕΙχε κεοώοει ή Φιλιώ. Ξετύ
  λιξε τή μπατανία. Κλαψούριζε
  τό 'να μω;>ό, τ' αλλο εΐλε ξε
  παγιάσει. τά 'χε κακαρώσει.
  "Εσουρε (ρωνή έκείνη, τής γύ
  ρισε τίς πλάτες έκεϊνος κα έΊρυ
  γβ άμίλητος. θάψαν την βλλη
  μερά τό μωρό. τό Γιάννη, πού
  ηέθανε. Άπό τότε ό γερο —
  Καλκονύης έίβραζε. πλάνταζεν
  άπό τή οτενοχώρΐα. δέ μιλιό-
  ταν. ΠΛναινε οτό μεταλλείο
  κα! τα '6α<ε μέ τούς άργάτες. Τοϋ ωταϊγαν οοι. Δέν εΐχε μάτια νά δεί άνθρωπο. Τό 'χε γιά μεγάλη ντροΐτη αύτό πού τοΰ 'κανε ή θυγατέρα τού. Δέν εϊζερε ποΰ καί πώς νά ζε σπάσει. νά ξαλαφρώσει άπό τή ουμφορό πού τόν είχε βρεϊ. Δέν τοΰ 'φτανε ή γδίκηοη πού 'κανε οτήν κόρη τού, πού τής πήρε τά παιδία. "ΗΟελβ αλο μεγαλύτερο κακό νά κάνει, νά τ' άκοΰοει καί νά τραντάξει δ¬ λο τό Μάντεμ Λάκκου, δλο τό Λίσμπορο. Τί; κι ούτος δέν εϊξ€.ρεΙ Κι άπό την αλλη μεριά τόν κυνηγοΰσεν ή σκιά τοΰ ά- θώου ιιωροΰ. πού τό πήρε στό λαιμό τού, πού ξεπάγιαοε κοί πέθανεν έξαιτίας τού. "Αν τά 'φηνε στή μάνα τού — σ' αύ τή την αναθεματισμένην. — ποίος ξέρεα, μπορεΐ καί νά ζοΰ σε, δέ θά 'περνε πού ντα, δέ θά τά κακάρωνε. "Ωαπου δέν αντεί,ε άπό τό μαρτύριο ό γε,ρο — Καλκού¬ νης. Καί μιά μερά, στό μεταλ- λεΐο, φώναζεν άργατιά. — Πάμε παιδία, τούς εΐπε στό «Κινηιματάοι» νά ρίξουμε φουρνέλα. Πήγαν. Βόλον τά φου.ρνέλα. Ό γρρο — Καλχούνης οτέκον τχιν άπό ιτάνω τους, δρθιος, καί τούς πα'ρακολουθοΰσε στή δουλειά. "Οταν τοιμάοτηκαν δ¬ λα. τοαβήχτιικαν 'ρί άργάτες. Ό γέιοος, δκϋς, δέ* άναμέρΐτ σε. "Αναψε κάποίος τά φυτή- λια χι ίδραμε στό μέρος πού 'χαν σιγουρευτεϊ οί' αλλοι. Πε ρ/ΐ)ΐελ·αν λίγα δευΐερόλεφτσ νά τραβηχτεΐ κι. ό γερο — Γιάν¬ νης, μά αΰτός στεκόταν άοά- Χευτος, άγέρωχος καί κοίταζεν άτάραχος κατά τό Λίσμπορο. "Εαουραλ' φωνή μεγάλη οί άρ- γάτες: — Φΰγε, φϋγε άφεντΐκό, θά <τκοτ(ι)θείςΙ Μά δέν βφυγεν ό γέρος Σείστηκε τό 6ουνό άπό τά φουρνέλα, σύννεφο άπό κα- τινό καί βοοχή άπό ζεκομένες άπό τούς βρώχους ΐτέτ,ρβς, σκέ παοαν τό κσριμί τού γέρου. Καί σέ λίγο, δταν καθάρ.ισεν ό οΰ- ρανός, μάζεφαν κομμάτι τό κομμάτι τά ξεσκλήδια τοΰ κορ μιοΰ τού, τά 'καναν έ*να σω- ρουλάκι. 'Έτοι σκοτώθηκε, &χσι αύτο- χτόνηοε ό -γερο — Καλκούνης Λε6ι·τηκα. (Συνεχίζεται) Από 1ό ΘΙασο ΐηβ « Είαιροία» θοάίρου ΚρΑΐηβ» Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ: Ο ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΝΕΔΑΚΗ "Ολη τή βδοασδα ττού ττέρα- σε, τταιζότσν ο-τό θέατρο τοϋ «Κόυλε», ό «'Ερωτόκριτος» τού Βιτσέντζου Κορνάρου, άττό τό Θίασο τής «Έταιρείσς Θεά- τρου Κρήτης» "Οπως γρόψομε καί παλιό τερα, ή εκδηλώση αύτη, ήταν μέχρι στιγμής, τό μεγαλλίτερο καλλιτεχνικό γεγονός τού τό- ττου μας. Παρακολουθήσαμε την παρά σταση, έ'πειτα άττό εύγενική ττρόσκληση τής Ε.©.Ε.Κ., καί δίνομε παρσκάτω τίς κριτικές έντιπτώσεις μας, καθώς καί με ρικά σχετικά στοιχεϊσ, πού κα τα τή γνώμη μας είναι καλό νά γνωοίζουν — άν δέν τα ξέ ρουν — οί άναγνώστες μας. Κσί άρχίζομε άπό την παρά ο·ταση · ΟΊ θεατρικές παρα- στάσεις χωρίζονται — άνάμε- σα στ' αλλα ξεχωρίσματά τους — σέ δυό κατηγορίες: στίς ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΕΚΔ0ΤΗΣ ϊ- μ^^ρ,τα¥η (ΜΑΧΟΕ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΛΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΑΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 Ό Νίιςος Χατζίσκος (δεξιά) μέ τον συμττατριώτη ήθοπο,ό Μάνο Κατράκη, σέ παλιότερη φωτογραφία τους στό στούν- τιο τοΰ ΕΙΡΤ. Ό πρώτος κράτησε την παρασταση τοΰ «Έ- ρωτόκριτου» Ό δεύτερος ήταν, γιά δεύτερη φορά, ό με- γάλος άπών, άττό τίς έκδηλώσεις τής ΕΘΕΚ. ΕΛΕΝ Ένσάρκωσε θαυμασία τό ρόλο τής «Νένας». παράστασις ποΰ είναι τέλειες την ώρα ποΰ τίς παρακολου- θεΐς καί πού μόλις τελειώσουν δέν σ' άψήνουν τίποτε τό βαθύ τερο σάν πνευματική ττροέκτα- ση μέσα σου καί σ' έκεΐνες πού ένώ παρουσιάζουν την ώ¬ ρα τής έξέλιξής τους μερικές ίσως καί εντονες άτέλειες, δ¬ ταν τελειώσουν, σοΰ δημιουρ- γοϋν — καί γιά ττολύ καιρό ϊσως — σκέψεις, προ6λΐ>ματι-
  σμούς, καλές γενικά έντυπώ-
  σεις γιατί λές. «είδα πραγμα
  τικά θέατρο»
  Ή ιτσράσταση ττού εΐδαμε
  προχθές ανήκε στήν ττρώτη κα-
  τηγορία. τΗταν προσεγμένη,
  ήταν χωρίς λάβη ή&οποιών, ή¬
  ταν ϊσως καί έντυπωσιακή, άλ
  λά τής έ'λλειπε ή πνοή, αύτό
  ττού θά μποροΰσε, μετά τό τέ-
  λος της, νά τής δώση την προ
  έκταση στή συνεί&ηση τοΰ θεα
  τή της ή μάλλον τοΰ άκροατή
  της. Γιατί ό «Έρωτόκριτος»,
  είναι ενα κείμενο ττού ττερισσό
  τερο άκούγεται, διαβάζεται, ά-
  τταγγέλλεται, άλλά δέν τταίζε-
  ται. "Εχει βεβαία θεατρικά πά
  ραστατικά στοιχεΐα καί δραμα
  τικά τεχνάσματα στή διαμοι-
  6ή τοΰ λόγου, άλλά δέν ϊχει
  τή «θεατρικότητα» των άλλων
  έργων τού Κρητικού ©εάτρου δ-
  πως «Ή Βοσκοποΰλα», «Ή Θυ
  σία τοϋ Άβραάμ», «Ή 'Ερω-
  φίλη», «Ό Γύπαρης», «Ό Φορ
  τουνάτος» κλπ.
  'Εκείνο λοιπόν πού παίζει
  βασικό ρόλο στό έγχείρημα
  τοΰ νά άνεβάσης τόν «'Ερωτό-
  κριτο», εΐχαι ή σκηνοθετική πά
  ρουσία, πού καλείται ακριβώς
  νά καλύψη τα «ντεζαδαντάζ»
  τοϋ εργου. Καί στήν προκειμέ-
  νη περίπτωση δέν ήταν ίκανή,
  δσο καί άν ό κ. Χριστοδουλά¬
  κης, «δοηθήθηκε» άττό τόν ε-
  μπειρο (καί γιά την περίπτω¬
  ση πραγματικά αμεσα συνδίδ*
  μένο) κ. Χατζίσκο, πού ώς
  γνωστόν, άνέβασε παλιότερα
  τό Ί'διο έ'ργο.
  Καλή λοιπόν παράσταση,
  προσεγμένη, άλλά χωρίς θεα-
  τρική πνοή, γιατί κυρίως ελλει
  ψε ή παρουσία τού δυναμικού
  καί εμπειρου σκηνοθέτη. Ή έ-
  πιλογή τοϋ κ Χριστοδουλάκη
  άπό τό Συμβοόλιο τής ΕΘΕΚ,
  ήταν άνεπιτυχής, καθώς φάνη-
  κε.
  Κι' έδώ ακριβώς διερωτάται
  κανείς γιατί δηλαδή νά κατα-
  φύγουν στά «φώτα» τοΰ έξ Ά-
  μερικής «νεοφώτιστου» σκηνο¬
  θέτη καί νά μή δώσουν τό 6ά-
  ρος αύτό σέ ισχυροτέρους σκη
  νοθετικιούς ώμους, Εύτυχώς
  πού ήταν καί ό Χατζίσκος,
  γιατί πιστεύομε — εμείς πού
  γνωρίζομε καί μερικά παρασκη
  νιακά γεγονότα — δτι συνέβα
  λε καί δοήθησε (καί πολύ κα¬
  λά εκανε) τόν κ. Χριστοδουλά
  κη, πράγμα πού ϊσως νά μή
  τό έ'κανε οίίτε ό ϊδιος ό θεΐος
  τού κ. Μινωτής.
  "Οσο γιά τούς ήθοποιούς
  μποροΰμε νά ποΰμε δτι ολοι
  τους τα κατάψεραν πάρα πάρα
  πολύ καλά, δεδομένου δτι δλοι
  τους, (πλήν τής Νενεδάκη καί
  λίγο τού Πολίτη) ήσαν ξένοι
  πρός την Κρήτη καί φυσικά
  καί τό γλωσσικό ίδίωμα,
  πιού είναι δασικό στοιχεΐο τοΰ
  •'ργου, μιά καί είναι γραμμέ-
  νο, σ' αυτήν την ΰπέροχη γλώσ
  σα, πού έ'γινε άφορμή νά χα-
  ρακτηριστή ό Κορνάρος σάν
  καινοτόμος, μεταρρύθμισις
  τής λαλούμενης γλώσσας καί
  θεμελιωτής καί νομοθέτης τοΰ
  πρώτου πανδέχτη τής Δημοτι-
  κής.
  Πρώτος ξεχώρισε ό Νΐκος
  Χατζίσκος, ό όλοκληρωμένος
  καλλιτέχνης, πού κατάφερε μέ
  ονεση, νά σηκώση τό βάρος
  τής παράστασης.
  "Εδωσε τό ρόλο τού Ποιητή
  πραγματικά εξοχα καί πειστι-
  κά καί παρά τό γεγονός ότι
  επί δυόμιση ώρες ήταν συν«-
  χώς «δρών» προσωπο στή σκη
  νή οίίτε κούρασε, οϋτε κουρά-
  στηκε.
  "Αξια πραγματικά χειροκρο-
  τήθηκε άπό τό κοινό καί δί¬
  καια τού άξίζει ό πρώτος έ'-
  παινος.
  Ή 'Ελένη Νενεδάκη, ξεχώρι¬
  σε ευθύς μετά άπό τα γυναι-
  κεΐσ στελέχη στό ρόλο τής
  Φροσύνης. Ύπέροχη ή άπόδοσή
  της "Αφθαστη ή έρμηνεία της
  Την βοήθησαν δυό γεγονότα·
  δτι είναι λαμπρή ήθοποιός μέ
  πεΐρα στό 'Εθνικό Θέατρο, καί
  ότι είναι Κρητικής καταγωγής.
  Ό Χρήστος Πολίτης, δυστυ-
  χώς παρά τό 8τι προσπάθησε
  ευσυνείδητον δέν «γέμισε» τό
  ρόλο τού «'Ερωτόκριτου».
  Όπωσδήποτε όμως κατέβαλε
  προσπάθειες πού άναγνωρίστη
  καν άπό τό κοινό πού τόν χει
  ροκρότησε, όχι τόσο γιά την
  άπόδοσή τού, άλλά γιατί είναι
  μιά «δεντέττα» τού κινηματο¬
  γράφου καί τής τηλεόρασης,
  μέ άρκετές μονάδες δτ)μοσιότη-
  τας "Αλλο δμως τα έ'ργα τού
  Τζαίημς Πάρις, άλλα τά σή-
  ριαλ τού Ράλλη καί άλλο ό
  «'Ερωτόκριτος» τοΰ Κορνάρου.
  Ή θύραν ι α Μπασλή, σά
  νέα ήθοποιός, στό ρόλο τής
  Άρετούσας, ήταν πολύ καλή.
  "Ενοιωθε, ζοΰσε, τό ρόλο καί
  εδωσε μιά ομορφη καί Ικανο-
  ποιητική Άρετοΰσα κυρίως ά¬
  πό πλευράς εμφανίσεως καί με
  τα αποδόσεως.
  Ή μουσική τού Λεοντή, ή·
  ταν τόσο μέτρια καί πρόχειρα
  δοσμένη, πού άδυνοττοϋμε νά
  πιστέψωμε δτι την έγραψε
  τουλάχιστον την έπιμελήθηκε
  ό ϊδιος
  Ή χορογραφια τής Ρεγγί-
  νας Καπετανάκη, στά σημεΐα
  κυρίως των μονομαχιών καί
  των κονταροχτηπημάτων, ήταν
  καλή.
  Γιά τα κοστοϋμια τού κ.
  Άντώνη Κυριακούλη, θά λέγα-
  με δτι ήταν μάλλον «άναγκα
  στική προσγείοση» στό βε-
  στιάριο τοΰ 'Εθνικοΰ ©εάτρου
  καί φυσικά μπορεί καί νά μην
  εύθύνεται ό ϊδιος.
  Ή όργάνωση τού κ. Μανιου-
  δάκη σέ σωστά έπαγνελματικά
  πλαίσια, παρά τίς δυσκολίες
  πού ύπάρχουν σέ περιπτώσεις
  τέτοιες, δπ«υ ό τελικός έντολέ
  άς, είναι ίνα πολυκέψαλο καί
  άπό πλευράς τεχνικής οργανώ¬
  σεως άκέφαλο διοικητικό συμ
  βούλιο ενός όργανισμοϋ.
  Τελικό συμπέρασμα: τα δύο
  έκατομμύρια μέ τα όποΐα έπι-
  χορηγήθηκαν οί παραστάσεις,
  ήσαν τελείως άνευ πραγμα-
  τικοΰ άντικρύσματος. Γιατί μέ
  τα ιιισά λεφτά, άλλά μέ κολλι
  τερους συντελεστές καί κυρίοις
  μέ μιά ΰπευθυνώτερη γενική δι
  εύθυνση γινόταν άξιολογώτερες
  παραστάσεις.
  μ χ·
  —ί' <«■■■■—ΜΒΐΐΒΒΜε«Βε>εε>~» ·■·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  θεωρώ ύποχοέωσίν μου δ-
  πως καίδιά τ ο ΰΤύπου εύχα-
  ριστήσω τόν κ. Εύάγγελον Βό-
  γιατζήν, άνπποοοωατον της
  ΧΟΝΤΑ Λ. Ίκάρου, Πόρος,
  διότι ένί> ή ύπ' έιιοΰ άγορα-
  οθεΐοα μοτοουκλέττα, ΰπέοτη
  όλοσχερή καταοτροφήν. λόγω
  θ'τν κρούσεως. άνευ προοωπι-
  κής μου αϊτίας. ό ανωτέρω ά νέ
  λαβεν ε"·ζ ολοκλήρου την άντι-
  κατάοτασιν αυτής δι' ετέρας
  καινουτγοΰς. άΓ,ίας 95.000 δρα-
  Χ]'(δ·
  Τοιαύται ππάίεις, δεικνύουν
  π;>άγματι την άνττιιβτώτησιν
  το'ούτου εϊδους περιστατικων,
  ))έ συναίοθιτσιν ευθυνής καί ε¬
  μπορικήν σοβαοότητα, δι" αύτό
  ακριβώς καί πρέπει νά έκτιμών
  ται.
  Έν Ήοακλείω τίί Ιβ.8.1975
  Ό Εύχαριοτών
  ΒΟΥΤΣΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδος Όθωνος 13
  Παραπλεύρως είσόδου ΘερινοΟ κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286.485
  Ποίηοι
  Λημοσιεύομε ίνα ποίημα
  τοϋ άντιστασιακόΰ ποιητή
  ΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΟΥ (Γιάννη
  Σωπασή), ό οποίος έ'δρασε
  καί ταλαιπωρήθηκε, άπό τά
  πλοκάμια τής χούντας στό
  έξωτερικό, ήδη δέ βρίσκεται
  στό Ήράκλειο. Τό ποίημα
  αύτό, γράφτηκε στή Μελδούρ
  νη, τό 1968, καί άναφέρεται
  στό δράμα τής Γυάρου.
  ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  Δέν τέλειωσε ό πόλενος.
  Σέ μιά γωνιά τής Γής
  άκόιμα τά στρατοττεδα,
  τά στρατόπεδα τής φρίκης,
  τα στρατόπεδα τοΰ τρόμου,
  τα άγχαθωτά «τυ'ριματοπλέγματα
  καί τό βλοσυρό τό βλέμμα
  τοΰ σκοποΰ.
  Δέν τέλειωσε ό πόλεμος.
  Τό Νταιχάου, τό "Αουοβιτς,
  τό Μτΐέλτσε, τό Ματχ/άουζεν
  μεταφερθή κ αν στήν καρδιά
  τοΰ Αΐγαίου, στό νησι τής
  φρίκης
  — την Γυάρο.
  "Ω! γαλώζιο Αίγαΐο!
  πως άνοέχεις τόν καϋμό μας;
  Πώς άντέχεις τόν πόνο μας;
  Πως άκοΰς τούς βόνγους μας,
  Καί τπΰς κρατδς τόν άναστενα-
  γμό μας;
  Πάρτον Αίγαΐο, ξέχυσέ τον
  σ' δλες τίς θάλασσες κι' ώκΐ·
  ανούς,
  κάνετον στβνπόρια Κοσμοβοοντή
  για νά ξυπνήση τόν ΰΐτνο
  τής παγχόσιμιας συνβίδησιιςΙ
  τής άνθρϋΉτινης συνείδησης!
  ΙΑΝΝΗΣ ΔΑΝΑΟΪ
  > -·'τρΰ ·— ι2·~τ:τγ
  •V
  ·>*- Ώ* "'
  Μόνο ή ΦΊλιπς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εύρωπαϊκές τελειοποιήσεις
  στήν]ίδιασειρά
  Καιαοκει;ή ΠολυίΕλης
  ιό χ<ΊλιΐρακαΙΑΒ8 υ οντερνο πανίσχυι,ο γιά Ιίουτυρου οιΊν 6ιατΓ;ρΕΐ ιω «ρέσκα και τ ιιαλακό ΗαυνοΟΊκηει α Μεγάλη δυο μέ ψυΓη 1? 0 οέ περίβολον 43 Γ Γιγ ιΐηνων ελευθερωνονχας ^ιο ϊρειάίΓταιώ*λ'>ρο
  Αυτ^μοτ,η μί τί»
  ουμπιου
  ου δένχρατάμυρουδιετ
  ίνγρατζουνιέται δέν
  στηρι>ματα
  απαοτύ ν,ιάθΤ*ΐριίΓ
  τημο ψυί,ίως Νέο
  μί
  ιΐΐ1 μπροστιϊ
  Επιτυγχάνπ καλ
  τής ψυξεως
  τόν κυρΐως θάλαμο ι
  Γήν ΙΒανΐκη ψϋίη Οΐη
  ιόρτα
  πολυουροιθάνιο που
  οημιουργει λεπτά
  τοιχωματα Λαι περιοοι<ει τίς έΓωτερικίς 6ιαοιασ€ΐ Γ δικυ οοχεια ΠΑΜ ΐΠροστοο άς Μυρουδιΐ"ζ) γιΛ ι τλ Ι αφιοπασ δημιουργή Ποδια Ριδαπά γιά νά" ' ύλφαδιύζεται τοψυγειο άνωμαΚθ δάτιεοί. Νέα ψυγεια Φϊλιπς πολυτελής σέιρά ί ^ Π ι *·ν- •κη ·κη 18 κ π 1β κπ 12 κη II κ η ΡΗΙίΙΡδ ϊϊ!Γ γιά πιό ρίγβυρα 16 ΑΥΓΟΥΖΤΟΥ 1·75 κογχ ΚΟΥ! ·Ρ-Ε.8ιί άβκίτοί άναγνώστες μου, ένδιαφέρθηκβν γιά τ4 Επε.δη ?ρι?τ"6ιήγητβυ Κυβερνητογιάννη, πού δημοσίι* ^Γ^; ίθλλ τούς 6ίνΜ τίς σχετ,κ.ς ηληρο. Γ^Γρ^ *°τΌ'ςέν λόγω «δημοσίευμα» πού άφ.έρ«νε ό «ΔρήΡ*.ος» (ϊ. «ι καί ψευδώνυμο ό Κυβερνητογ,άννης) στόν Οδυσέα 'Αγ. χει και ^^Τ1*, άπ6 ^ βιβλίο τού χουντικου ρι,μοδβ- γελη, ^Τ01" Ζ."^χ^τοΓάπό 240 (!!!) σίλίδες καί πού τιτλο- ρου, που άποτελε'τα. -«τγ -ττσνάσταση». Ή ίκδο- φορειτα. άν*Ισ™Ί"ε"0 ζ6 σΜΤΠήρ,ο «τος 1970 καί «ι-, ση εγ.νε στο> »*£££,„, Χτυλ.ανό Παττακό μέ τά
  άφ.ερωμενη στόν νελο,ο^ ^ ΣτΛ(βν6 η<ητ « «Χάχ,.τον δικηγόρος — τ. γυμναστής». κύοιοι Λταν «στολίδι» τό ύποκιίμενο Παττοικός γ,ά τ6ν%ν^πτόγ!άννη, ήταν «Άφεντης» τού ό κο,νός Ιγ! Ιληματίας καί εϊχε «πλείσ« καλωσύνη» ό τρόφ,μος τού Κορν. Κο>ί'δμως ό ««Φελης» 6μν«δός τοϋ Παττακοϋ κοί των 6λ.
  λων άλητών, πε,ρατών, έγκλΐ)ματι«ν, πραξ^οπηματ.Μν άτί.
  μ«ν 7ελοί«ν καί προδοτών, τόλμησε πρόσψατα παρουσ,ο δ.
  λ"ν των έπ,σήμων Άρχών τοϋ Ήρσκ^,ου, στην άφ,ξη τβί
  Άρχ,επ.σκόπου Μακαρίου, νά άπαγγε.λη στον Εθνάρχη Της
  Κύπρου «ποίημα». Μάλ.στα κυριο. και δεν βρίβηκε κανϊ1ς
  νά τού φράξη τό στόμα... "Ενα στομα που οταν βιαβαζεις
  τους «Ύίνους στήν Έπανάσταση» καί άνκχλογ,ζ«σ«. οτ, ί-
  λενε δλα αϋτά, δυσκολεύεσαι νά ξεχωρισης άν ή όπή
  αυτή τοΰ σώματος τού οημαδόρου είναι αύτη μέ την όττοία...
  ξερνοϋσε δλα αύτά, ή κάποια αλλη που συναγωνιζιτα.,
  έν προκειμένο, την πρώτη σέ... φυσ.κα άπόβλητα. _______^
  "^ Παρ' δλα αύτά καί γιά νά αντιληφθή κάθε βναγνώστης
  μου τί τ! εχει βγεί άπό την άπροσδιοριστη αυτή όπη τού
  σώμοττος τοϋ Κυβερνητογιάννη, διαλέγω £να πιιημα (δεν πρό-
  «ειτα. γιά Τυπογραφ.κό λάθος: έ'τσι ι»"τι· νά γράφετα1( μέ
  υψιλον γιατί μέ ϋψιλον γράφεται και ή λεξη πυο), που ε-
  χε, ώς εξής: αν
  Άν ήσαν δυό οί Παττακοί καί δυό ,οΐ Μακαρέζοι
  κοί δυό οί Παπαδόπουλοι κι αν, ό Παπάγος ϊζη,
  κι' άν στόν ψευτόκοσμο αύτό υπήρχαν δυο Ελλάδος,
  δέν θά 'χαμε τούς σημερινούς πολέμονς κσί καυγαδες.
  Ή Τριανδρία είν' αύτοι, ή ίίριμος νεότης.
  ά Βενιζέλος, ό Δαγκλης, κι ό Παΰλος Κουντουριωτης.
  Καί ή Ελλάς τό Σύμβολο, πατρίς των Άθανάτω,
  πού δέν εύρέθηκε λαός νά τη νέ βάλη κάτω.
  Καί σάς ρωτώ φίλτατοι άναγνώστες μου, αν ό άνβρωπος
  αύτάς, πού παρομοιωθή καί συνταύτισε τούς τρίΐς προδότες
  τής Έλλάδας (Παπαδόπουλο, Παττακό, Μακαρέζο) μέ τόν
  Βενιζέλο, τόν Δαγκλή κοί τόν Κουντουριώτη, αν δεν είναι λέΐ)
  τρελλός, δέν πρέπει νά είναι τουλάχιστον έθνικώς άνάγΜ-
  γος ι,
  Μήπως μπορεΐ νά μάς βοηθήση ό ϊδιος ό χουντικός ριμα-
  δόρος, τί άπό τα δυό είναι;
  Περιμένιο μιά απαντήση τού, ίστο» καί... ε μ μ ε τ ρ η, ττα-
  ρά τό δτι κινδυνεύομε νά μάς πιάσ-ουν 8,τ· ύποδηλώνει ή
  ϊδια λέξη, άν της άφαιρεθή τό ρό καί μίτατροιπή τό ήτα
  της σέ δμικρον γιώτα'...
  Ο Γνωστάς Άνωγειανός λυράρης, πού ταξίδεψε πρόσφοτσ
  στήν Άμερική, εφυγε άπό έδώ μέ μιά έπιβλητχκή ^ μουστόκα
  καί γύρισε μέ ξυρισμένο τό πανωχείλι τού σάν αύγά.
  "Οταν ρωτήθηκε άπό φίλο τού δημοσιογράφο, τί ϊγινε τό
  μουστάκι, ό Βασίλης άπάντησ*:
  — Μοΰ τό κόψανε μποίνοντας στήν Άμερική, γιατί οτό
  διαβατήριο είχσ φωτογραφία χ«ρίς μουσ-τάκι κι ((πρεπε, λέ-
  ει, καί στήν πραγμστικότητα, νά μπώ μέσα χωρίς αώτό.
  Κάποιος άλλος πάντως, σέ λίγο, εδωσε βλλη εξηγήση:
  — Μάλλον ό Βασίλης τοκοψι μόνος τού, γιατί, άναγκασμέ-
  νος έν πάση περιπτώσει, νά πάη στήν Άμερι.κή, ήθελε τουλά¬
  χιστον νά μην.... ντρίπετοι τα μουστάκι α τού!....
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Νυφικά ύψηλής ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραττλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283 428
  Προσοχη!!! ΠροσοχΑ!!!
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΛΙΕΣ ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ 75
  ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΕΤΡΟιΊΟΥΑΟΥ
  ΦΘΗΝΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΑΙΚΗ
  Γ- μακ ΘΛ ν«υΟΑ«β
  μαβ θά κορδΐσοίε
  ΠΕΤΡΡΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Εχομε τη λύση γ,ά δλα τά προβληματα ιτβύ σχετίζοντα.
  με τη σκληροτητα καϊ καθαρότητβ τού νεροθ.
  Παρελήφθησαν· φίλτρα _. ά-οσκληρυντήρες των
  ττερ.φημΜν Ιταλικών έργοστσσίων 5.Α.5. ΡΙΚΕΝΖΕ
  ΗΥΟΚΟ
  γΐσ βρθσες κουζίνας.
  ίργασία ση»ς:
  Β.,
  καί έργαστηρια χη·
  κ.λ.ττ.
  μ
  Ε-τπσης συνεχής -σρβκαταβήκη συσκευών φιλτραρίσμα-
  Άντιπροσωτΐϊίο — ηαρακατοτθηκη:
  ΡΟΖΑΚΗΣ
  Δ,κβ,οαύνη, 51, Ηράκλειον
  ττληρΟΦορ{βς ,ηλΐΛ^νη^β^ 222.695
  10 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ «75
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΧ
  ΙΕΛΙΔΑ 3
  1ος ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΐΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  Όργανωτές 😐
  «Η» ΑΛΗΘΕΙΑ»
  καΐ οί έταιρεϊες
  ,ν*.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡίΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
  (ΤΗΕ ^Κε^Κ ϋΟΜΜυΝΙΟΑΤΙΟΝδ ΟΟΜΡΑΝΥ)
  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ:
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  ΡΒΟΤεΟΤΙΟΝ
  * ΠΑΡΑΑΟΙΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΤΧΡΟΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ, θέλοντας νά συμ βάλη στή γενικώ-
  τερη ττνευματική, καλλιτεχνική καί έκττολιτιοτική άνατπ·ι>-
  ξη τού τόττου, έχει ττρογραμματίσει μιά σειρά σχετικών
  έκδηλώσεων καί δραστηριοτητων.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ένδιαφέρεται γιά κάθε τί ττού σχετίζεται μέ
  τούς νέους άνθρώπους καί μέ την άνακάλυψη καί ττροβολή
  των δυνάμεων ττού προέρχονται μέσα άτΓΟ αθτούς.
  ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ακριβώς ττού προορίζονται νά συνεχίσουν
  την έκπολιτιστική πορεία αύτοΰ τού τόττου, την ένδιαφέ-
  ρουν, αϋτά προστταθεΐ νά άναχαλύψη, νά τα ττρο6άλη και
  νά τα βοηθήση, προκειμένου κι' αύτά μέ τή σειρά τους, νά
  ■παίξουν τό σημαντικό ρόλο τους, γιά την ίδιαίτερη ττατρί-
  ΠΑΡΑΑ021 ΑΚΟ& ΙΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ
  δα τους, την Κρήτη, ττού σήμερα, είδικώτερα, τα τχει τόση
  άνάγκη.
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι τό Τραγούδι και ή Μουσική,
  δέν είναι απλώς καΐ μόνο μέσα διασκεδασεως, άλλά καί
  μέσα έτπβολής καί συμτταροχττάσεως ίδεών καί διαφυλά-
  ξεως τής Είρήνης, καί γενικώτερα τρόττοι πνευματικοκαλλι-
  τεχνικής έκφράσεως πού έξυψώνουν τόν άνθρωττο, διοργανώ-
  νει τόν μεγάλο αυτόν Διαγωνισμό.
  Η ΚΡΗΤΗ, τττχι έχει δώσει στό στερέωμα τής Έλληνικής
  Μουσικής, μονάδες ττού ξεχώρισαν δχι μόνο έντός των σνν-
  όρων, άλλά καΐ πέραν αυτών, πιστεύομε πώς έχει άκόμη
  • ΕΑΑΦΡΟΑΑΪΚΟ 3Ε> ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ
  άνθρώττων πού έχουν μιά όποιαδήποτε άνησυχία καί σχέση
  μέ την γενικώτερη έννοια Τραγούδι καί Μουσική.
  τΓθλλές και ΐσως καλλίτερες «συνέχειες».
  ΕΤΣΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αύτός δέν άποκλείεται νά άνα-
  δείξη νέους άνθρώπους, πού θά διαδεχθοϋν καί θά συνεχί¬
  σουν επαξία τούς Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μαμαγκάκη,
  ΜαρκότΓουλο, Λεοντή, γιά νά άναφέρομε μερικά μόνον όνό-
  ματα άττό τόν χώρο τής Μουσικής καί τού ΤραγουδιοΟ, πού
  τίμησαν την Κρήτη.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σήμερα την Προκήρυξη των δρων τού
  Διαγωνισμόν, πού χωρίζεται σέ τρείς εΐδικώτερους, πιάνον-
  τας έτσι δλο τό χώρο τής Μουσικής, άπό την παραδοσιακή
  μέχρι την μοντέρνα, ώοτε νά περιλάβωμε τό σύνολο των
  ΕΛΠΙ2ΟΝΤΑΣ στήν έπιτυχία τής προσπάθειας μας, πού
  θά την βοηθήση καί θά την ύλοποιήση ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε-
  ΤΑΙΡΙΑ ΕΠ Ι ΚΟΙΝΩΝΟΝ», μέ τή συμπαράσταση τοϋ
  «ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ¬
  ΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» καί τής σνναφοθς έταιρείας «Υ¬
  ΔΡΟΓΕΙΟΣ» καλούμε δλους τούς νέους Κρητικούς, άλλά
  καί τίς Κρητικοποθλες, νά λάβουν μέρος στό μεγάλο μας
  Διαγωνισμό, ττού θά τούς δώση την εύκαιρία νά διακριθόΰν,
  άν πραγματικά άξίζουν.
  1) Στόν διαγωνΐαμό παραδο-
  σιακοΰ καί συγχρόνου Κρητι¬
  κού τ,^αγουδιοϋ γίνονται δε¬
  κτές συνθέσεις παντός Κρητι¬
  κού ρυθμοΰ μέ χριτήριο την αί
  σθΐτηκι'ι αρτιότητα στίχων καί
  ρουσάκης.
  2) Κάθε συνθέτης γ, σπχουρ
  γός μιιυρεϊ νά συμμετάσχη μέ
  άπεριόρΐίΓΚ) άριθμό συνθέσεων
  ή οτιχων. Στόν διαγωνισμό
  μτιοροΰν νά λάβουν μέρος στα-
  χοοργοί καί τραγουδιστές Κρη
  ■πκής καταγωγής, διαμένοντες
  στήν Κρήτη, ϊ σέ κάποια αλλη
  περιοχή της Ελλάδος, 1 καί
  ατό ,έΐ,ωτεριχό.
  Οί ένδιαφερόιμενοι μποροΰν
  νά έπιχοινωνοθν προφορικώς
  κάθε Τρίττ) πρωΐ άπό ά'ιρας 10
  εως 12 καί κάθε βράδυ τής ϊ-
  διος μερας άπό β έως 8. Τό
  ττΛεφωνο 280291 δίνει πληρο
  φορίες κάθε ηρωϊ 10 έως 12
  καί κάΐε άπόγευμα β Εως 8.
  "Οσοι έπιθυμοϋν πληροφορί-
  ες δι* Λλληλογραφίας, μποροΰν
  νά γράψουν στή ταχυδρομική
  διεύθϊΐνοη: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ» — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΡΗΤΗΣ.
  3) α) Παραδοσιακές συνθέσεις
  θεωροΰνται δσες άποτελοΰν έ-
  Ονιχή κληρονομιά καί δημιουρ-
  γός τΛΐις είναι ό Κρητικός λα-
  β) Σόγχρονες συνθέσεις θε-
  ωροΰνται δσες βασίζονται σέ
  Κρητιχούς μουσικούς ρυθιμούς,
  διασκριιασμένους ( μή μέ στί-
  χους διαφόρου περκχομένου.
  4)α) Κάθε διαγωνιζόμενος
  στνχουργός θά τιαραδίδη ΐί θά
  άποστί·η τούς στίχους τού
  οτά γραφεΐα τής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» όδός Μαρογιώρ
  γη 5 Ηράκλειον Κρήτης.
  β) Κάθε διαγωνιζάμενος
  σονθέτης θά παρουσιάση τίς με
  λωδίες τού σέ είδικό χώρο
  στόν όποϊο θά τοποθετηθοϋν τα
  ήχονοληπτικά μηχανήματα Ά-
  θιιναίκοΰ συνεργείου πού θά
  £ρθη ειδικώς γιά τόν διαγωνι¬
  σμό στό Ήράκλβιο. Στάν Ιδιο
  χώρο θα ήχογραφηθοθν καί οί
  τραγουδιστές. Τίς μαγνιητοται
  νίες αύτές θά συγκεντρώνη ύ-
  πεύθυνος τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ε-
  ΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  καί θά τιαραδώοη στήν έττιτ-ρο
  πή τού διαγωνιαμοθ.
  5) Δηλώσεις συμμιετοχής θά
  γίνονται δεχτές άπό 18.8.1975
  «ως 20.12.1975.
  θ) ΟΙ στίχοι πού δέν θά έ γ
  κριθοΰν θά έτηστραφοΰν μετά
  τα πέρας τού διαγωνισιιοΰ
  στούς δικαιούχους.
  7) Άπαράβατος δρος γιά την
  σι>μμετοχή στόν διογωνισμό εί¬
  ναι νά μην ΰπάρχει σιιμβόλαιο
  πού ν ά δεσμεύη τόν ένδιαφε-
  ρόιμενο δσον άφορό την έγγρα
  φή δίσκων.
  8) Τό ηιημα της ΕΛΛΗΝΙ¬
  ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
  ΝΙΩΝ διατηρεϊ τό δικαίωμα
  ττϊς συνδέσεως στίχων καί με-
  λωδιων καί έπχλογής έρμηνευ-
  τών γιά την δημιουργία τρα-
  γουδιων.
  9) Ή έπιτροπή τοΰ διαγωνι
  σμοΰ ή άποία άποτελεϊται άπό
  έκηροσώπους των Γραίμμάτων,
  των Τεχνών καί τής Κρητιχης
  κοινωνίας θά έπιλέξη:
  α) Τόν πρδτο καί τόν δεύ-
  τερο έρμηνευτή ΠαραδοσιακοΟ
  ΚρητικοΟ τραγουδιού καί τα
  δύο τραγούδια τα όποία θά έρ-
  μηνεύσουν άντιστοίχως.
  β) Τόν πρωτο καί τόν δεύτε
  ρο έριμηνειπή Συγχρόνου Κρη
  τχκοθ τραγουδιοθ χαί τό πρίδτο
  καί τό δεότερο Σύγχρονο Κρη-
  τΐίκό τραγούδι πού θά έρμηνεύ
  οουν άντιστοίχως.
  Πέρα άπό τούς δύο πρώτους
  έρμηνευτές ΠαραδοσιαχοΟ καί
  Συιγχρόνου Κρητικού τραγουδι¬
  οθ χαί τούς δημιουργούς —
  (συνθέτες καί καί σπχουρ-
  γούς) — των δύο πρώτων
  Συ·γχρόνων Κρητικών τραγου-
  διών ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
  ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θά υπο
  γράψη συμβόλαιο έγγραφτΐς δί
  ακων καί μέ δλλους ταλαντού
  χους συνΐιετέχοντες είς τόν
  διαγωνισμόν πού θά κρίνη ότι
  παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
  Μέχ,ρι τίς 25.2.1976 τό άρ-
  γότερο θά κυκλοφορήσουν δύο
  δίσκοι σαρανταπέντε στροφών
  άτιό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
  ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό
  ατρώτος θά περιέχη τα δυο
  πρωτα ούγχρονα Κριγτικά τρατ
  γούδια μέ τούς άντίστοιχους
  έρμηνευτές καί ό δεύτερος θά
  περιέχη τα δύο πρω"τα παρα-
  δοοιαχά τραγούδια ΐμέ τούς άν-
  ταστοίχους πρώτους έμμηνιευ·-
  τές.
  10) Έντός των πλαισίων
  τοΰ διαγωνισΐίοϋ είναι καί συ-
  ναυλίες ιω τούς έτακρατέστε-
  ρους καλλιτέχνες χαί άκ6μη ή
  ΐτροσφορά είς αύτούς δώρων ά
  πό διάφορες έταιρίες.
  ΕΑΑΦΡΟλΑΤΚΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ
  1) Στόν διαγωνισμό 'Ελα-
  φρολαϊκοΰ τραγσυδιοΰ γίνονται
  δεκτές συνθέσεις παντός ρυ-'
  θμοΰ μέ κριτήριο την αΐοθητι-
  κή αρτιότητα στίχων καί
  κης.
  2) Κάθε συνθέτης ή στιχουρ-
  γός μπορεΐ νά συμμετάσχη μέ
  άίτεριόριστο άριθμό συνθέσεων
  1) στίχων.
  Στόν διαγωνισμό μποροϋν νά
  λάβουν μέρος συνθέτες, στι-
  χουργοί καί τραγουδιστές καί
  των δύο φύων Κρηττκής κα
  ταγωγης διαμένοντες στήν Κρή
  τη, σέ κάποια ΰ\η περιοχή
  τής Ελλάδος ίί καί στό έζωτε
  ρικό.
  Οί ένδιαφερόμενοι ρποροΰν
  νά ίπικοινωνοΰν προφορικώς
  χάθβ Τρίτη πρωΐ άπό ώρας 10
  £ως 12 καί κάβε βράδυ ττϊς ϊ-
  διας μέρας άπό β έΌ)ς 8.
  Τό τηλεφωνο 280291 δίνει
  ϊΛηροφορίες κάθε πρωΐ 10 έ"ως
  12 καί κάθε άπόγευμα β έ"ως
  8.
  "Οσοι έπιβυιμοΰν πληροφορί
  ες δι' όλληλογραφίας, μπο¬
  ροΰν νά γράψουν στήν ταχυ¬
  δρομική διεύθυνση: ΕΦΗΜΕ¬
  ΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» — ΗΡΑ
  ΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ.
  7) Άπαράβατος δρος γιά
  την συμμετοχή στόν διαγωνι¬
  σμό "είναι νά μην υπάρχη συμ¬
  βόλαιο νά δεσμεύη τόν ένδια-
  φερόν»ενο δσον άφορδ την έγ-
  γραφή δίσκων.
  8) Τό τμίίμα παραγωγίίς
  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑ1ΡΙΑΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ διατηρεϊ τό
  δικαίωμα της συνδέσεως στί¬
  χων καί μελωδκον καί έπιλο-
  γης έρμίΐνευτων γιά τή νδημι-
  ουργία ιτιραγουδιίόν.
  9) Ή έπατροπή τοθ διαγωνι-
  σμοΰ ή όποία άποτελεϊται άπό
  έκ-ροσώπους των Γραΐίμάτων,
  των Τεχνων καί τής Κρητικης
  κοινωνίας θά έπιλέξη:
  α) Τόν πρωτο καί δεύτε ρο
  τραγουδιστή.
  β) Την πρώτη καί δεύτερη
  τραγουδίστρια.
  γ) Τό πρωτο, δεύτε ρο, τρίτο
  καί τέταρτο τραγούδι.
  - Πέρα άπό τούς δύο πρώτους
  τραγουδιστές, τούς πρώτους δή
  μιουργούς — συνθέτες καί στι
  χουργούς τοΰ διαγωνισμοΰ 'Ε-
  λαφρολαϊκοϋ τραγουδιοΰ ή ΕΛ¬
  ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙ
  ΝΩΝΙΩΝ θά υπογράψη συιμ-
  βόλαιο έγγραφης δίσκων καί
  μέ άΛλους ταλαντούχους συμ-
  ΐιετέχοντες στόν διαγωνισμό,
  πού θά κρίνη δτι παρουσιά¬
  ζουν ενδιαφέρον.
  Μέχρι τίς 25.2.1976 τό άργό
  τερο θά κυκλοφορήσουν δύο δί
  σκοι σαρανταπέντε στροφών ά
  πό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό έας
  θά είναι ιαέ τόν πρώτο τραγου
  διστή καί την δεύτερη τραγου¬
  δίστρια καί ό α".λος μέ την
  πρώτη τραγουδίστρια χαί τόν
  δεύτβρο τραγουδιστή.
  10) ,Εντός των ΐτλαισίων
  τοΰ διαγωνισμοΰ είναι καί συ-
  ναυλίες ιιέ τούς έΉικρατέστε-
  ρους καλλιτέχνες καί άκόμη ή
  προσφορά είς αΰτούς δώρων ά¬
  πό διάφορες έται<ρίες. ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1) Στόν διαγωνισμό Μοντέρ- νου Νεανικοΰ Τραγουδιοΰ γί¬ νονται δεκτές συνθέσεις παντός ρυθμοΰ μέ κριτήριο την αίσθη- τικί| αρτιότητα στίχων και μου¬ σικής. 2) Κάθε συνθέτης ή στιχουρ- γός ιιιπορεΐ νά σιχμ/μετάσχη μέ άπεριόριστο άριθμό συνθέσεων ΐΐ στίχων. Στόν διαγωνισμό ν/ποροΰν νά λάβουν μέρος συνθέτες, στι- χουργοί τραγουδιστές καΐ συγ- κροτήματα καΐ των δύο φύλων, Κρητικης καταγωγής, διαμένον¬ τες στήν Κρήτη, σέ κάποια δλ- λη περιοχή της Ελλάδος ή καί στό εξωτερικώ. ΟΙ ένδιαφερόμενοι μποροΰν νά έιπιχοινωνοων προφορικώς κάθε Τρίτη πρωΐ άπό ώρα 10 &υς 12 καΐ κάθε άπόγευμα τ?ίς ϊδιας ιμέρας άπό β έΊος 8. Τό τηλεφωνο 230.281 δίνει πληρο- φορίες κάθε πρωΐ 10 £ως 12 και κάθε άπόγευμα β £ως 8. "Οσοι έπιθυιμοΰν πληροφορίες δι' άλληλογραφίας <μποροΰν νά γράψουν στήν ταχυδρομική δι- εύθυνση: ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ «Η Α¬ ΛΗΘΕΙΑ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ. 3) Οί διαγωνιζόιμενες συνθέ¬ σεις καί στίχοι θά πρέπει απα¬ ραιτήτως νά μην έχουνε άκου- στή δημοσίοις μέχρι τό τέλος τής εκδηλώσεως. 4) Κάθε διαγωνιζόνενος συν¬ θέτης θά παρουσιάσει τίς *μελω- δίες τού σέ εΐδικό χώρο στόν ό¬ ποϊο θά τοποθετηθοΰν τα ήχολη- πτικά μηχανήιματα άθηναϊκοΰ ουνεργείου πού θά έ*ρθη ειδι¬ κώς γιά τόν διαγωνισμό στό 'Η- ράκλειο. Στόν ϊδιο χώρο θά ή- χογραφηθοΰν καί οί τραγουδι¬ στές. Τίς μαγνητοταινίες αύτές θά συγκεντρώσει ύπεύθυνος τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ καΐ θά πα- ραδώσει στήν έπιτροπή τοΰ δια¬ γωνισμοΰ. 5) Δηλώσεις συμμετοχής θά γίνονται δεκτές άτιό 18.8 1975 έως 20.12.1975. β) ΟΙ στίχοι πού δέν θά έγ- κριθοΰν θά έίΠΐστραφοϋν μετά τό πέρας τοΰ διαγωνισμόν στούς δικαιούχους. 7) Άπαραίτητος δρος γιά την σνμρετοχή οτόν διαγωνισμό εί¬ ναι νά μην ύπάρχει συμβόλαιο πού νά δεσμεύβι τόν ένδιαφερδ μενο δσον άφορδ την έγγραφή δίσκων. 8) Τό τμήιμα παραγωγής τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε¬ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ διατηρβί τό δικαίωμα τής συνδέσεως στίχων καΐ μελωδιών, καί έπιλογΓΪς έρ- μηνευτων γιά την δημιουργία τραγου διών. 9) Ή έπιτροπή τοΰ διαγωνι¬ σμοΰ ή όποία άποτελεϊται άπό έκπροοώπους των Γραμμάτων, των Τεχνών καΐ τής Κρητικης κοινωνίας θά έπιλιέξη: α) Τόν πρώτο καΐ τόν δεύτε¬ ρο τραγουδιστή. β) Την πρώτη καΐ την δεύτε¬ ρη τραγουδίστρια. γ) Τό πρωτο καΐ τό δεύτε ρο συγκρότημα. δ) Τα πρώτα έ"ξι τραγούδια. Πέρα άπό τούς δύο πρώτους τραγουδιστές, τίς δύο πρώτες τραγουδίστριες, τα δύο πρδτα συγκροτήματα, τούς πρώτους δημιουργούς (συνθέτες καΐ στι χουργούς) τοΰ διαγωνισμοΰ Μοντέρνου Νεανικοΰ τραγουδι- οΰ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε¬ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θά υπογράψη σιχμβόλαιο έγγραφής δίσκων καί μέ ΰλλους ταλαντούχους συμ- μετέχοντες στόν διαγωνισμό πού θά χρίνη δτι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μέχρι τίς 25.2.1975 τό άργό- τερο θά κυκλοφορήσουν τρείς δίσκοι σαρανταπέντε στροφών άπό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό πρωτος θά είναι μέ τούς δύο πρώτους τραγουδιστές, ό δεύτερος μ έ τα δύο πρωτα συγκροτήματα. 10) 'Εντος των πλαισίων τοΰ διαγωνισμοΰ είναι καΐ συναυλί- ες μέ τούς έπΐκρατέστερους καλιτέχνες καΐ άκόμη προσφο¬ ρά είς αύτούς δώρων άπό διά¬ φορες έταιρίες. ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙ ΑΓΩΝ ΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ. ΒΑΖΟΣ. ΦιΊΤΟ- -ΒΑΖΟΣ ΤΗΛ.: 288.357 Γιά μιά φωτογραφία ττοιότητας ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ καί κάθε εκδηλώση σας πού θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφωνήστε στό 288357 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδος») ΓΗΠΕΑΟΗ ΕΡΓΟΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 9.30 Μ. Μ. Γιά πρώτη φορά οτό Ήράκλειο ό διεθνής Στάρ τού πενταγράμμου 8 Ι μέ ιήν όρχήσΐρα ιου σ' ίνα 2ωρο ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΛΚΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΛΗ Υ.Γ. ΕΙσιτήρια προπωλούνται είς Κιν)φον ΚΑΝΤΙΑ καΐ καταστήμα τα δίσκων ΤσαγκαράκηΦεοδωρά κιι, Ιψακιανάκη
  18 ΑΎΓΟΥΙΤΟΥ ,·75
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ Κ'ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ
  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. Μ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ
  ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΑΤΥΡΑ
  ΦΟΡΝΤ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ,
  Έπανεξετάζεται τό βέμα
  της Βιομηχαυΐκιϊς Περιοχής ΉρακΛείου
  Σύμφωνα μέ τό εγγρσψο
  τού Ύττουργείου Βιομηχανίας,
  τό όττοΐο δημοσιεύομε κατωτέ¬
  ρω, τό γνωστό θέιια τής Βιο-
  μηχανικ,ής Περιοχής "Ηρακλεί¬
  ου στήν Κοινότητα Καλλιθέος,
  τό όττοΐο άττοτέλεσε άντικείμε-
  νο δημοσιογραφικής μας κσ-
  μπάνιας, καί έπίσης σντικείμε
  νο ένεργειών τού δουλευτή τής
  «Ν Δ » κ Μιχ Γαλενιανού,
  ττρόκειται νά έτταναξετασθή
  Τό σχετικό έ'γγραψο έχει ώς
  εξής·
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  II
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΣΤ'
  ΤΜΗΜΑ 2ον
  Αριθ Πρωτ 34226
  ΠΡΟΣ
  Την Βουλήν των 'Ελλήνων
  Δ)νσις Κοινοβουλευτικαί) 'Ελέγ
  χου
  Τμήμα ,Αναφορών —
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  ΚΟΙΝ 1) κ Μιχαήλ Γελε-
  νιανόν Βουλευτήν
  2) ΕΤΒΑ — Διεύθυνσις Βιο
  μηχανικών Περιοχών
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  ΘΕΜΑ
  "Επ! τής αίτουμένης, ύτό
  τής Κοινότητος Καλλιθέας, έ-
  ξαιρέσεως εκτάσεως έκ τής
  Βιομηχανικώς Περιοχής "Ηρα¬
  κλείου Κρήτης.
  ΣΧΕΤ α) "Εγγραφον σας
  ύττ' αριθ 6775)30.6 75
  β Ή ΰπ· αριθ 454)17 6.
  75 άναφορά τής Κοινότητος
  Κολλιθέας ττεριοχής "Ηρακλεί¬
  ου Κρήτης.
  Είς απάντησιν τού ώς όίνο
  (α) σχετικοϋ, διά τού όττοίου
  μάς διε6ι6άσατε τό (β) σχετι
  κόν, έχομεν την τιμήν νά σσς
  γνωρίσωμεν ότι, έκ τής μελέ-
  της τού σχετι κου φακέλλου
  τής Βιομηχανικήν Περιοχής Ή
  ρακλείου Κρήτης προέκυψεν τό
  συμπέρασμα ότι ένδεχομένως
  τό σχετικόν αϊτημα τής Κοινο
  τι;τος Κολλιθέας, είναι έν μέ¬
  ρει τουλάχιστον βάσιμον
  Ικανοποίη-
  ένδέχεται
  νά δημιουργήση σειράν νέων
  'Επειδή δμως ή
  σις τού αΐτήματος,
  ττροβλημάτων
  βιομηχανική
  (δοθέντος
  περιοχή
  δτι, ή
  Ηρα¬
  κλείου οργανούται ηδη υπό τής
  ΕΤΒΑ), άπεφασίσαμεν την σύ
  στάσιν Έττπροττής πρός δΐί-
  ρεύνησιν τού δλου θέματος, ύ¬
  ττό την μορφήν, υπό την όττοί-
  αν τταρουσιάζετοι τουτο σήμε¬
  ρον
  Δέν παραλείπομεν νά θέσω-
  μεν ύττ' όψιν υμών ότι έττιδιώ
  κομεν τταγίως όπως ή δημιουρ
  γία βιομηχανικήν Οττοδομής είς
  μίαν περιοχήν επιφέρη τάς ό-
  λιγωτέρας δυνατάς δυσμενεΐς
  έττιπτώσεις έττί τής ττρωτογε-
  νοΰς παραγωγής τής αυτής ττε
  Ρΐοχής.
  Έν Αθήναις τή 17η Ιουλίου
  1975
  Ό 'Υττουργός
  ΚΩΝ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
  Ο Τσικνάκης, τό Ύπουργεϊο καί «Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
  Μ!Α ΕΠΙΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΡΝΗΣΗ
  Ό Τοικνάκης καί ή
  έίγκληιιά ταυ οτό
  συνρδεία
  «"Ικαμοΐ;
  Άττό τίς πρώτες μέρες τής
  ττροφυλάκισής τού ό "Ελευθέρι¬
  ος Τσικνάκης, γιά φόνο καί
  τραυματισμό δυό άτόμων ύ-
  τταλλήλων τής ΕΤΒΑ, μάς εί-
  δοττοίησε νά ττροσπσ,θήσομί νά
  τόν συναντήσωμε γιά κάτι σο¬
  βαρά.
  ' Οπως γράψαμε, πήγαμε
  στή Νεάπολη, άλλά ό Δ)ντής
  των Φυλακών, άρνηθηκε νά
  μάς έ—ιτρέψη την εϊσοδό μσς
  στίς φυλακές καί μάς τταρά-
  πεμψε στό 'Υττουργεϊο Δικαιο-
  σύνης
  Πραγματικά άττευθυνθήκαμε
  τηλεγραφικώς στόν 'Υπουργό
  Δικαιοσύνης κ Στεφανάκη.
  Ρωτηθήκαμε, έν συνεχεία, τη
  λεγραφικώς γιά τούς λόγους
  τής συναντήσεως μας καϊ έζη-
  τήσαμε πάλι τηλεγραφικώς
  Σάν απαντήση των προοττα-
  τοιι, τίς ιποώτες μέ.ΐ>ες μετά
  Βιλάτζ».
  θειών μας ήρθε τό ύττ' αριθ.
  63502 εγγραφο τοϋ Ύ·
  ττουργείου Δικαιοσύνης τό
  όττοΐο καί δημοσιεύομε κατωτέ¬
  ρω
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝ : ΣΩΦΡ.
  ΔΙΕΥΘ ΕΚΤΕΛ. ΠΟΙΝΩΝ
  Έν Αθήναις 8 Ιουλίου 1975
  Άρ Πρωτ 63502
  Πρός τόν κ Διευθυντήν Φυ¬
  λακών Νεαπόλεως
  Κοιν)σις κ Μόνον Χάρην
  — Δ)ντήν Εφημερίδος «Η Α-
  ΛΗΘΕΙΑ», "Ηράκλειον.
  Διαβιβάζομεν συνημμένως τό
  άττό 4 7 75 τηλεγράφημα τού
  κ Μάνου Χαρή, ττερί των λό¬
  γων επισκέψεως τού είς τάς
  ΰψ' υμάς φυλακάς κρατούμενοι!
  ΰποδίκου Τσικνάκη Ελευθερίου
  καί παρακαλούμεν διά τα καθ'
  υμάς, συμφώνως πρός τάς δια
  "Ενα άκόμη φωίογραφικό
  ντοκουμένΐο γιά ΐή ρύπαν-
  ση »Λ_ παραΑΙα- ΉρακΑοΙον
  Άττό αυτόν έδώ τόν άνοιχτό όχετό, πού καταλήγει ακρι¬
  βώς πλάι στή θάλασσα πέφτουν μέσα σ' αύτην δλα τα λύματα
  καί άπόβλητα των Δημοτικόν Σψαγείων, "Ηρακλείου μετα-
  ξύ των οποίον όλόκληρα έντόσθια, ττόδια, ττλεμόνια, οΰρές
  καί αλλα ζωικά μέλη. Στή φωτογραφία διακρίνονται καθα-
  ρά νύχια άγελάδων, πού λόγω βάρους, δέν έ'πεσαν άκόμη στή
  θάλασσα.
  ΠΑ ΤΙ. ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕ-
  ΔΙΑΦΗΜΙ-Ε.2. ΧΑ2.
  σφ "ΠΐιΗΘΕΙΠ,,
  Άπαυθΰνεσθο
  σίόδιαφημισΐικό γραφεϊο
  "ΒΕΑΙΓΡΑΟΗΣ,,
  Ζωγράφου 7 —Τηλ. 281-161
  τάξεις τού όίρθρου 88 τοϋ Σω-
  φρον Κώδικος.
  Έντολή Ύπουργοϋ
  Ή Διευθυντής
  Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Κατόπιν τού ανωτέρω έγγρά-
  φου πήγαμε πάλι στή Νεάπο¬
  λη, άλλά ό Δ)ντής των φυλα¬
  κών έπέμεινε στήν αρνησή τού,
  ττροσθέτοντας τώρα ότι ό 6—ό
  δικος Τσικνάκης, έξ' αλλου, άρ
  νεΐται νά μάς δεχθή.
  Τού έξηγήσαμε δτι κατ' έπα
  νάληψιν μάς έχει ζητήσει νά
  τόν έττισκεφθοΰμε.
  Ό κ. Δ)ντής μάς εΤπε δτι
  δέχεται νά τόν επισκεφθούν μό¬
  νον συγγενείς τού μέχρι 4ου
  βαθμοϋ καί συνεργάτες τής επι
  χειρήσεώς τού.
  Τότε καταφύγαμε στόν Εί-
  σαγγελέα Νεαπόλεως, δπου πά
  ραπονεθήκαμε, δηλώνοντας Οτι
  τόν κρατούμενο Τσικνάκη εχουν
  έπισκεφθεΐ πρόσωπα τα όποΐα
  οΰτε συγγενεΐς τού άλλά οϋτε
  καί συνεργάτες τού είναι
  Ό κ Εισαγγελέως εκάλεσε
  παρουσία μας τόν κ Δ)ντήν
  των Φυλακών, όστις καί πάλιν
  επέμενε.
  Προο-πάθειες, πολλές ττρβ-
  γματικά πού έγιναν από τόν
  Ί'διο τόν κ. ΕΙσαγγελέα νά επι
  κοινωνη—ι τηλεφωνικώς μέ άρ-
  μόδιο τού Ύπουργείου Δικαιο
  σύνης, άποβήκανε άκαρττες, για
  τί κανείς άπό δσους άπαντή-
  σανε στά τηλέψωνα, δέν ήταν
  άρμόδιος.
  Κατόπιν των ανωτέρω ρωτοΰ
  με δημοσίως τόν 'Υπουργό Δι
  καιοσυνης:
  1. Γιατί άρνεΐται ό Δ)ντής
  των Φυλακών Νεαπόλεως νά 'έ-
  φαρμόση Διαταγή τού Ί'διου
  τού Ύπουργοϋ;
  2 Γιατί ό Τδιος ό Διευθυν
  τής έ'χει επιτρέψη σέ ασχετα
  ατομα νά επισκεφθούν τόν Τσι
  κνάκη;
  3 Γιατί ό Διευθυντής των
  Φυλακών Νεαπόλεως, όπως ε¬
  δήλωσε παρουσία τού κ. Ει¬
  σαγγελέως, άρνείται νά άναλά
  6η πάσαν ευθύνην;
  ΟΤΑΝ ΣΥΖΗΤΟΥΙΜ ΠΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
  ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ
  ΦΟΡΝΤ:
  Καλώς τόν φίλο μου τόν Χένρυ Κάτσε νά τα ποΰμε,
  καί λύσι γιά τα τόσα μας προδλήματτα νά βροΰμε.
  ΧΕΝΡΥ:
  Πολλά ττροβλήματα τόν ϋττνο μου την νύκτα κλέβουν.
  Τό γάλα συνεχώς οί πωλητές τού τό νοθεύουν.
  Στό Μόναχο έτέλειωσε τό κύττελλο τού κόσμου,
  καί τώρα πώς νά ζώ χωρίς τους Γερμανούς, τό Φώς μου;
  ΛηστεΤες γίνονται ττολλές σέ ολες μας τίς πόλεις,
  καΐ εύτυχώς δέν Ιττεσε έπιδημιά ττανώλης!
  ΦΟΡΝΤ:
  Μά τί ττροβλήματα είν' αύτά, καί μττοϋρδες, καί βλακεία-
  'Ενόμιζα πώς θάλεγες γιά Κυττρο καί Τουρκία.
  Μά σύ γιά γάλσ μοϋ μιλας, κσί τόσες άηδίες.
  Καλά πού δέν μ' άνέφερες τίς χθεσινες κηδεΐες!
  ΧΕΝΡΥ:
  Ή Κύττρος είναι πρόβλημα δευτέρας σημασίας.
  ΦΟΡΝΤ: Η -.1*
  Μά συζητοΰν γι' αύτό καί οί Φελάχοι τής Άσίας!
  ΧΕΝΡΥ:
  "Ω! Μην τό σκέτττεσθε, τταρακαλώ αύτό τό θέμα.
  Αύτά εκυκλοφόρησαν τα πάντ' άττό τούς Ρώσους,
  άπ' "Αγγλους, καί τούς Ίταλούς, κι' έχθρούς μας άλλους
  τόσους.
  ΦΟΡΝΤ:
  Πιστεύω ψέματα μοΰ λές Έγώ ψευτιές δέν τρώγω!
  ΧΕΝΡΥ:
  Μά, τώρα, σάς όρκίζομαι στόν άνδρικό μου λόγο!
  ΦΟΡΝΤ:
  Μά, ζώα λέν πώς σκοτωσαν, καί πρόδατα, κα! δόδια
  ΧΕΝΡΥ:
  Και ττάλι σσς όρκίζομαι στοΰ Μύλλερ μου τα πόδια!
  ΦΟΡΝΤ:
  Ελέχθη δτι ή Τουρκιά σοΰ έκανε καϊ δώρα.
  ΧΕΝΡΥ:
  Θά σάς τα ττώ συντόμως γιά νά μην τταρέλθ' ή ώρα.
  Μοΰ δώσαν τρείς χανούμισσες στό οττίτι ττρόεδρέ μου,
  κΓ όληνυκτΐς κι' όλημερίς τραβώ τό ναργιλέ μου.
  ΦΟΡΝΤ:
  Μά ττές μου, τί νά έγινε σέ κείνη κεϊ τή νησο;
  ΧΕΝΡΥ:
  Μέ δύο λόγια ζουμερά θά σάς τα έξηγήσω:
  Κάμττοσοι Τοΰρκοι μττήκανε σέ "Ελληνα τό σττίτι,
  μά δέν τούς φιλοξένησε καί τάνοιξε τή μύτη.
  Σάν νικητές έττήρανε τό σπίτι σχεδόν ολο..
  Πώς.. νά πιστέψετε λοιττόν ττώς μπήκανε μέ δόλο;
  Γιά σκοτωμούς έγράψανε, λοιπόν τα ττρακτορεΐα,
  πού πόλεις βγάζουν τα χωρία, καλή την έφορία'
  ΦΟΡΝΤ:
  Έττείσθηκα 6ρέ Χένρυ μου κ Γ άς εΤσαι καΐ Έβραϊος,
  σοΰ λέω ττώς θά είσαι δέ ό πρόεδρος ά νέος!
  ΧΕΝΡΥ:
  Εύχαριστώ κύρ πρόεδρε γιά τίς φιλοφρονήσεις
  (Κακόμοιρε μίαν αύγή καί σύ θά την πατήσης.
  Κι' ό Νίξον έτσι την έττάτησε καί τώρα τρέχει,
  ένώ γιά μενά ό καιρός γιά ττάντα πέρα βρέχει!) .
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
  Μαθητής Ε' Τάξεως Β.ΓΑΗ
  "ΧΟΥΜΤΑ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ,,
  «ρχπγο
  Ιί5 π*—«—. μ »-. ^•^^ί^^:μ*ιΑ^ ·~2Ε
  Ή εφημερίδα μας άττό την ττρώτη στιγμή τής έ'κδοσής της, χτύττησε τή
  τούς Χουντικούς Ήταν χρέος της, νομίζομε, νά τό κάνη, χωρίς νά έχη
  λά ύ άλώ άό έττβεβλημένα κίνητρα δημο
  Χούντα καί
  τούς Χουντικούς Ήταν χρέος της, νομίζμ, η καμμιά δια¬
  θέση άντεκδίκησης, άλλά κινούμενη άττλώς άττό έττιβεβλημένα κίνητρα δημοσιογραφικοΰ
  έλέγχου Καί κυρίως, θέλοντας νά βοηθήση, άττό τή σκοττιά της νά μην ξανοπτεράση ή
  χώρα μας τταρόμοια έθνική δοκιμασία. Στήν ττροςττΓάθειά της αύτη «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» £γι-
  νε στόχος των άμετανόητων νοσταλγών τής Δικτατορίας, οί όττοΤοι — δυστυχώς — κρα-
  τοΰν άκόμη άρκετά ττόστα. Τό έτταναΛαμβάνομε, άν καί είναι γνωστό. ή εφημερίδα αύ¬
  τη βάλλεται άττό ττολλές μεριές γιατί χτύπησε ττολλούς στόχους Κατευθυντηρια
  ομως γραμμή, δίνουν στό κυνήγημά της οί Χουντικοί: Αϋτοϊ ττού κατέχουν καίριες θέ-
  σεις στόν κρατικό μηχανισμό, αύτοι πού κρατοΰν άκόμη τα ττόστα των "Οργανισμόν,
  αύτοι ττού συνεργάστηκαν καί στήριξαν τή Χούντα, είτε λέγονται Μασόνοι, εΤτε Πρά-
  κτορες τής ΣΙΑ, είτε Σιωνιστές, είτε Άμερικανόφιλοι, εϊτε Κεφάλαιο, είτε ΚατεστημένΌ
  γενικά
  Ό αγώνας εΤναι τελείως άνισος, γιατΐ άττλούστατα παλεύομε μέ σκοτεινές
  δυνάμεις χωρίς νά έχωμε καμμιά όργανωμένη υττοστήριξη, οίκονομική γ) πολιτική.
  Έχομε μόνο τή λαική 6άση ττού γι' αυτήν άγωνιζόμαστε καί σ' αυτήν μ ό ν ο οτηρι-
  ζόμαστε.
  Θέλοντας λοιπόν νά συνεχίσωμε τόν άγιόνα, χωρίς νά ύττοκύψωμε σέ δελεαστικές προ-
  τάσεις, πού έχουν στόχο νά μάς κλείσουν τό στόμα, θέλοντας νά συνδυάσωμε τό χτύ-
  ττημα δλων αυτών πού προετοιμάζουν μιά νέα Χούντα, μέ την άτταλλαγή τής εφημε¬
  ρίδας μας, άπό σχετική ΰλη ττού δίνει λαδές γιά νέα κυνηγητά της καί θέλοντας νά ά-
  ττοχτήσωμε μιά οίκονομική ενισχύση πού νσ προέρχεται ττάλι άπό τόν Λαό, δεχτήκαμε
  την ττρόταση ττού μάς έγινε άττό έκττροσώττους διαφόρων τάξεων
  "Ετσι, άναγγέλλομε σήμερα την έκδοση τού είκονογραφημένου 6ι6λίου «ΧΟΥΝΤΑ,
  ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ», πού θά γράψη καί θά έπιμεληθή ό διευθυντής μας κ. Μάνος Χαρής.
  Περισσότερες πληροφορίες θά δώσωμε σέ έττόμενες έκδόσεις μας Πάντως άττό τώρα
  τονίζομε ότι μέ φωτογραφίες καί έγγραψα ντοκουμέντα, θά δώσωμε μέ τό 6ι6λίο αύτό
  μιά είκόνα τής 7χρονης τυραννίας καΐ μερικά πορτραΤτα Χουντικών, δηλαδή ύμνητών,
  ουνεργατών, βασανιστών, οίκονομικώς ώφεληθέντων κ.λ π
  ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΑΟΥ
  Συνέχεα έκ »πς 1 ττς σελίδοι.
  ΣΥΓΧΡΗΉΙΡΙΑ
  Την λαβοϋσο μέ άοιοτα τό
  πτυχίον τής Ίατραχής Σχολής,
  Δ)δα Μαοία Μιχ. Σενετάκη
  αυγχαίρομτε θεομότατα καί τής
  εύχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
  Οίκογένεια
  ΜΙΧ ΒΕΝΕΡΗ
  50)ετοΰς τνοικιάοεως
  Ίεοάς Μονής ΤοπλοΟ, επί τω
  τέλ€ΐ δττανς άποσταλάκπν αύτφ
  πρός έ^τςρισιν: αντίγραφον της
  αποφάσεως τοϋ Τόπ. Συμβουλί-
  ου τοΰ ΟΔΜΠ Ν. Λαοιθίου, δι*
  ής ένεκοίθπ ή ΰττ' αριθ. 3)16 9
  73 απόφασις τοΰ Ήγουμενοσυμ-
  βουλίου τίίς Ίερδς Μονης Το-
  πλοΰ ("Αρθσον 97 τοΰ Ν.
  4149)61) ουνοδευόμενον υπό
  των δοων της οχετικης διακη-
  ρύξεως, έφ' όσον οθτοι δέν πε-
  ρϊέχονται έν τη αποφάσει ταύ¬
  τη
  Διά τής ύπ' άοιθ. 64)3.4.74
  αποφάσεως τοθ αυτού ΚΕΣ, ώ-
  νετέθη είς τό ΕίσαγγελικΛν
  Μέλος αύτοΰ ή νοιμιχή ίίρευνα
  της δλης ϋποθέοιεως της 50)€-
  τοΰς ώς ανωτέρω μιοθώσεως ό-
  γροκτηιμάτων της Ίεράς Μονης
  Τοπλοΰ, ώς αΰτπ άπορρέει έκ
  τής ύπ' αριθ 1)18.12.73 (Πρα-
  κτι/κόν 15)1973) άποφάσεωχ;
  τοϋ ΟΔΜΠ Ν. Λαοιθίου, πρός
  τόν σκοπόν δπως ή σχετική γνω
  μοδότησις αύτοΰ γίνη «ατά την
  συζήτησιν πρός λήψιν αποφάσε¬
  ως
  'Οιιοίως. διά της ύπ' άοιθ.
  68)30.5.74 άποφάοεως τού αυ¬
  τού ΚΕΣ ύπεμνήσθη τώ ΟΔΜΠ
  Ν. Λασιθίου, ή αποστόλη των
  διά τής ύπ' άοιθ. 33)5.2.74 -α¬
  ποφάσεως αύτοΰ αΐτηθέντων άν-
  τιγράφων, πρός μόρφωσιν γνώ-
  μης επί της έν λόγω υποθέσε¬
  ως.
  Έν συνεχεία ό Σεβ. Πρόε-
  δοος άνέφεοεν ότι έλήφθηοαν
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ
  Στά Μάλια παραλιακή έκτασις 10 στρεμμάτων
  τιωλεΐται λόγω άνάγκης τού ίδιοκτήτου, καΐ χωρίς πα-
  ζάρια στήν άπίστευτη τιμή των 150 δρχ. κατά μέτρον
  Μάλιστα 150 δρχ τό τετραγωνικό μέτρο μέ δρόμο,
  θάλασσα καί χρυσή άμμουδιά μέ αδεία καταλληλότη¬
  τος, καί έγκεκριμένα σχέδια διά τουριστικόν ξενοδο¬
  χείον Πληροφορίαι τηλ. 230.196 Ηράκλειον.
  ΚΥΝΙΙΓΟΙ
  ΠΛΡΕΛΗΦΟΗ^ΑΝ
  ΟΠΛΑ ΚΥΝ«ΓΙΟΥ
  ΔΙΚΑΝΑ — ΜΟΝΟΚΑΝΑ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
  20ΥΠΕΡ ΠΟΖΕ
  ,Επίσπς ειδή κυνηγιοΰ καί
  αί πολϋ μβγάλη ποικιλία
  "Εχομεν τς καλλίτβρβς τιμές
  διότι
  ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΠΒΒΒΚΗ
  17 (Μεϊντάνι) - Τηλ. 284-267
  » ΚοτγιαμπΓΪ 3 — Τηλ. 287.766
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  τΑ αιτΐιθέντα άντίνΐκιψα καί ε¬
  κάλεσε τόν Γραμμα-πέα τοΰ
  ΚΕΣ, δτΐϋϋς αναγνώση ταύτα.
  Μετά την άνάγνιοσιν αυτών έ-
  κιάλεαε τό ΚΕΣ, βπως λάβη σχε
  τυκήν άτιόφασιν.
  Λαβών τόν λόγον ό άντεισαγ-
  γελεύς κ. Βασίλειος Μαρκης,
  ανέπτυξε την τιε.οι ής ή ύπ' α¬
  ριθ. 64)3.4.74 απόφασις τού
  ΚΕΣ, γνωμοδότησιν, ώς π6ρι-
  ομανομικής ιμελέτης της δλης
  ΰ-τιοθέσεως ύπ' αυτού τε προ-
  οαχΓΠΚως. άλλά καΐ της έν "Η¬
  ρακλείω Είσαγγρλιχης Άρχης,
  ειπών τα εξής: «Τό ΚΕΣ βχει
  άρμοδιότητα, δπως λάβη απόφα¬
  σιν έιΐτΐ της ϋπ' αριθ. 1)18.12.
  73 (Ποακτικόν 15)1973) απο¬
  φάσεως τοΰ Τόπ. Συιυβουλίοΐ)
  τού ΟΔΜΠ Ν Λασιθίου, κατά
  τάς διατάξεις τοϋ Άρθρου 97
  τοϋ Ν. 4149)61 οδσας ίσχυρο-
  τέρας των διατάξεων τοΰ Β.
  Δ)τος 245)62 καΐ δή τοϋ "Αρ¬
  θρου αυτού 33, Τμημ. Β', Κε<ρ. Α', αΐτινες τελευταίαι εξεδόθη¬ σαν διτνάυ-ει ετέρου "Αρθρου, τού "Αρθρου 105, τού αύτοΰ ώς ανωτέρω Ν. 4149)61 πρός ωρι¬ σμένον σκοπόν, ήτοι, καθορί- ζονται δι' αυτών «... τα τής εκ¬ τελέσεως τού προύπολογισμοϋ, τα της ένκιρίσεως καΐ δικαιολο- γήσεως των δαπανων, τα τοϋ τρόττου εισ / άξεοκ; των έοόδων τα τηρητέα διαχειριστικά καΐ διοικητϊκά βιβλία. τα τού τρό- που τηρήοεως αυτών ώς καΐ πα¬ σά λεπτομιέρεια άφορωσα είς την διοίκησιν «αί διαχείρησιν των Μονιϋν» καΐ ώς τούτου καί¬ τοι ίμή ποιούμβναι μνείαν ρη- τήν περι τής υπό τοϋ ΚΕΣ έγ- κρίσεως των άποφάσεων των Ι. Μονίϋν, δέν δύνανται έν τού¬ τοις, ϊνα καταργήσωσιν ή τροπο- ποιήσωοι τάς διατάξεις τοΰ Ν. 4149)61 καΐ δή τοΰ "Αρθρου 97 αύτοϋ, οϋσας ώς πρσελέχθη ίσχυροτέρσχ; άλλά καΐ έκφευ- γούσας τοϋ ώς ανωτέρω τιθεμέ- νου σκοποΰ εκδόσεως τοΰ Β. Δ)τος 245)62. Επί πλέον τό ΚΕΣ κατά κρατούσαν τάξιν έΊος σήμερον άτεοφασίζει έφ' δλων των ύποβαλλοιμένων αύτφ άπο¬ φάσεων των ΟΔΜΠ Κρήτης των άφορωσων είς Πράξβις Ίβ- ρδν Μονων, ώς καΐ ή Γίδη ύπο- βληθεϊσα αύτφ ύπ' αριθ. 1)18. 12.73 (Πρακτικόν 15)1973) τοΰ Τόπ. Συμβουλιον τοΰ ΟΔ ΜΠ Ν Λασιθίου περΐ πεντηκον- ταετοθς εκμισθώσεως των άγρο- χ—>ράτων τής Ίερδς Μονής Το
  πλ<^. Έν συνεχεία τό ΚΕΣ μετά γενομένην μακράν διαλογικήν συζήτησιν καΐ έιμΐιεριπτατωιιέ- νην ανάλυσιν καΐ έρμηνείαν δ¬ λων των λπ.φθεισων άποφάσε¬ ων των αρμοδίων κατά Νόμον Συμβσυλίων (Ήγουιμενοσυιμ- βουλίου Τ. Μονής Τσπλοΰ καΐ Τόπ. Συ·μβ. τοΰ ΟΔΜΠ Ν. Αα- σιθίου) επί τοΰ θέματος τής 50 ετοϋς εκμισθώσεως άγροκτη/μά- των τής Ι. Μονής Τοπλοΰ, ώς καΐ των βρων αυτής. άποφαίνεται 1) ομοφώνως : Δέν έγ- χριίνει κατά ιό "Αρθρον 97 τοϋ Ν. 4149)61, την ύπ' άρι0. 1)18.12.73 (Πρακτικόν 15)73) Πράξιν τοθ Τοϊτ. Συμβουλιον τοϋ ΟΔΜΠ Ν Λασιθιού, δι' ής ϊ,γκριίνεται ή ύπ' αριθ. 4)13.11. 73 απόφασις τής 1. Μονής Το- πλοΰ, ή έγικρίνουσα τό άποτέ- λεσμα τής έν Παλαιοχάστρω Σητείας γενοιιένης πλειοδοτι- κής δημοπρασίας τής 4.11.1973 δι άτήν πεντηκονταετή ενοικία¬ σιν άγροκτΐΐμάτων τής Ίεράς ταύτης Μοντίς μέ τελευταίον πλειοδότιην την Α.Ε. ΧΥΜΟΦΙΞ άντΐ τοϋ έπιτευχθέντος συνολι- Κθΰ μισθώματος των 1.340.000 δρχ. ετησίως καθ' δν τρόπον τουτο άναλύεται ή μεταβάλλβ- ται περαιτέρω κατ' εΐδος (53 χιλιόγραμμα σταφυλων κατά καλιεργούμενον οτριέιμμα έξ οΐ- ασδήτΐοτε ποικιλίας σταφυλων καΐ 65.000 χιλιόγραμμα μικτοΰ έξ αίγοπροβάτων γάλακτος) Διότι : α) ώς προκύπτει έκ τής σχε¬ τικάς εκθέσεως τής γενομένης δημοπρασίαν δέν εγένετο περΐ αυτής δημοσίευσις διά τσιχοκολ- λήσεως καΐ έπ' έκκλησίαις ά- παρ. 2, έδά<ριον β' τοΰ Β. Δ) τος 245)62). β) έν τή διακηρύξει δσον καΐ έν τή σιογγραφη των δρων τής μιοθώσεως δέν αναγράφηται ούδε ή κατά π,τοσέγγισιν Εκτα¬ σις των έκμισθουμιένων κτημΟΓ των (βλ. "Αγ>Θρ. 29 παρ. 2 τοϋ
  Β. Δ)τος 245)62)
  γ) έν τή υπό έκμίοβωσιν έκ-1
  τάοει πε.ριλαμβάνονται καΐ τό
  κτή;ματα τής περιφερείας Μαρι-
  δατίου, άτινα δέν ύπάγονται είς
  την διοίκησιν καΐ διαχείρισιν
  τής Ι. Μονής Τοπλοΰ, άλλ' είς
  τόν ΟΔΜΠ Ν. Λασιθιού.
  δ) διά τού περιληφθέντος δ-
  ρου, καθ' δν είς την δημοπρα¬
  σίαν μετέχουν μόνον Άνώνυ-
  μοι Εταιρείαι, περιωρίσθη ό
  κϋκλος των επιθυμούντων, ϊνα
  (πλειοδοτήσωσιν, μέ άποτέλεομα
  την έλλειψιν άνταγωνισμοΰ.
  ε) δυνάμει των δρων εκμι¬
  σθώσεως παρέχεται ή δυνατότης
  χρησιμοποιήσεως τής έκμισθου-
  μένης εκτάσεως καΐ δι' ετέρους
  οχοπούς (π.χ. διά τουί>ι~ικήν
  καΐ ξενοδοκεκικίιν εκμετάλλευ¬
  σιν) κατόπιν άπλής αδείας τής
  Ι. Μονίϊς Τομπλοϋ καΐ δνευ
  ούδεμιδς ετέρας διατυπώσεως.
  στ) υπό τής Α.Ε. ΧΥΜΟΦΙΞ
  δέν έγιένετο ποοσφορά δσον ά-
  φαρά είς τό μίσθωμα των έκτά-
  σεων των ηροοριζο/μένων διά
  ναγνώσεως (βλέπε "Αρβρ. 28^ καλλιέργειαν πρωϊΊιων κηπευτι-
  - ■- - - ■ - ■ ■ κ->γ
  ζ) ή γενομένη υπό τής Α.Ε.
  ΧΥΜΟΦΙΞ προσφορά κρίνεται
  δλως άσύμφορος καθ'
  δσον ή ποσότης των 53 χιλιο-
  γρά'μμων άνά στρέμμα άιματελλο-
  καλλιεργείας άττοτελεϊ ποσοστόν
  μιικρότερον τοϋ 1)60 τής παρο-
  γομένης άνά στρέιηια ποσότΓ-
  τος.
  ι) ουδέν στοιχείον ΰφίστοται
  πρός άξιολόγησιν τής γενομέ¬
  νης προσφορδς διά την έκνηΌθω-
  σιν των βοσκοτόπων, καθ' δθθν
  τυιγχάνει άγνωστος ή Ρκτααις,
  ίίτις θά χρησυμοποιηθή διά τόν
  σκοπόν τούτον.
  θ) ή σύνθεσις, τέλος, τοθ
  ΣυιμβοιΑίου τής Ι. Μονής Το-
  πλοϋ είναι άντικανονική καθ'
  δσον συμμετέχει ώς μέλος ίνγα
  μος Ιερεύς ό αίδεσ. Γεώργιος
  Τσικαλάκης.
  2) κατά π λ ε ι ο φ η φ ι -
  αν έγκρίνει κατά τό "Αρθρον
  98 τοΰ Ν. 4149)61, την διαβί¬
  βασιν τής παρούσης αποφάσεως
  μετά των σχετικών εγγράφων
  καΐ είς τόν αρμόδιον Νομάρχην
  Λασιθίου, μειοψηφοΰν-
  τ ο ς είς τουτο τοΰ Σεβασμιωτά
  τού Προέδρου τοΰ ΚΕΧ, προτεί
  νοντος την άιποστολί|ν τής άίΐο-
  φάσβως μόνον είς τό Τόπ. Συΐι-
  ούλιον τοϋ* ΟΔΜΠ Ν. Λαοι¬
  θίου.
  Ό Προεδρος
  + Ο ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΈΝΙΟΣ
  Ό Άνττιπρόεδρος
  + Ο ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τα Μέλη
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΗΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ
  Ό Γραμματεύς
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ιωάννης Κ.Καρράς
  Αειτουργοθν ιά Καιαουήμαια:
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΑΗ ϊ(Ίσογειον)_Τηλ. Υ> 49 909 52 48 98"
  ΚΟΡΑΗ 3<6·>' Οροφος)_Τηλ.3243 742(8 Γραμμαί)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  ΑΡΚΟΛΕΟΝΤΟΣ & ΚΑΛΛΡ ΡΓΩ Ν ΐ/ηνΜ Γηνη, ^τ
  Τηλ.285873,285365,22 4383 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ
  ,,_.„ Τηλ. 29843,29410
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ Ι
  Τη> 4^22 033,4Γ>22630
  ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
  10 ΑΥΓΟΥΧΤΟΥ ί975
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗ·|ΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΙΛΙΔΑ 5
  4ον
  22. Ό Σάλλας Μιχαήλ κατέ
  στπ |<λος τής αυτής ώς δ.νω παρανν|Κ>υ οργανώσεως, έν ή
  είχεν οναλάβει την μύηοιν καί
  έτέρων άτάμων. Ούτος, άνέλα
  βεν Ι πίστις την κατασκευήν
  προκηρύζεων άντικυβερνητι¬
  κοϋ ΠΓριεχομένου, έτέλει έν
  γνώσει τής κατασκευής των
  αύτοοΐεδίων βομβών καί την
  ΰ>ρα ρίψεώς των καί έν τέλει
  είχεν ώναλάβει την παρακολού
  θησιν τοθ Δ)τοϋ Στρ)κής Δ)-
  σεως "Ηρακλείου διά την με¬
  λέτην των δυνατοτήτων τής ά-
  ππγωνίίς τού.
  23. Ό Πιλαφτοήι; Κων)νος
  κατέοτι; μέλος έπίσης τής αυ¬
  τής ώτ α"νω παρανομου όργα-
  νώσευτ, έν ή είχεν άναλά-
  βει τι'γ' μύησιν καί έτρρων ά-
  τάμΐι> (ί)ς καί την έκτύ-πωσιν
  προκηρύζεων άντικυβερνητΐΓ
  κου πίηιεχομένου. Ούτος την
  νύκτα τής 5.11.1967 έρριψεν
  μίαν αύτοσχέδιον βόμβαν είς
  την βΐαοταύρωσιν των όδών
  Άνδρολέων καί Περδικάρη
  έκ τής έχ,οήζεως τής οποίας έ·
  τραυιιοπ'σθη ή Άργυρώ Χρυ-
  σόΰ 'ή Άποΐα "υπέβαλεν κατ'
  αϋτοΒ ίγκλησιν ώς ' ηροκύπτει
  έκ- τΓις καταθέσεώς της καί κα->
  τεστρόχρησαν ύαλοπίνακες πα-
  ρακεηίνσυ κτιρίου,
  24. Ό Κοκχιάδης Αριστεί¬
  δης κατέστη καί ούτος μέλος
  της ώς είρηται παρανομου όρ-
  γανώσπος άπό τοΰ μηνός Ίου
  λίοιι ίρτις είχεν δκδηλον σκο¬
  πόν την ανατροπήν τοΰ Πολι-
  τεύμαΐος ελάμβανε μέρος είς
  τάς ουσκέψεις των μελών τής
  οργανώσεως καί παρέστη είς
  την ο (σκέψιν ήτις έλαβε χώ-
  ρα τος βραδυνάς ώρας τής 5.
  11.19(17 είς την οικίαν τοϋ Ί-
  ωαννίϋη καί Ξυριτάκη καθ" ί)ν
  άπεφΓ.θίοθη ή ρίψις των βομ¬
  βών, τΛν προκηρύζεων καί
  των ιτνροβολισμών, χωρίς νά
  λάβη μέρος είς τάς πράζεις
  ταύτα Τ,
  25. "Ο Περάκης Παϋλος κα
  τέστη ρέ.λος καί οΰτος τίίς ΰ-
  νω πηρανόμου όργανώοεως ά¬
  πό το} μηνός "Ιουλίου 1967
  ύπήρζίν σύνδεσμος τού άρχη-
  γοθ ταύτης Ίωαννίδη μετά
  τού Γκιννοιπούλου, παραχωρεί
  τό κοκίστημά τού διά συγκέν¬
  τρωσιν1 των μελων τής όργα-
  νώοεικς, ήτο έν γνιίκκι δλης
  τίίς κΛήσεως τής οργανώσε¬
  ως κπΐ ϊλαβε μέοες είς την
  ούσκΓ'ΐΐν τής 5.11.1967 καθ"
  ήν απεφασίσθη ή ρίψις των
  βομβίΰ—. των προκηρύζεων
  κλπ.
  26. ιΟ Παπαϊωάνου 'Εμμα-
  νουή κατέσττ) μέλος τής όρ-
  γανώ(ΐ|ως ταύτης, κατά τόν
  μηνα Ιούλιον 1967 ή"το άνπ-
  καταοι^ιτης τοϋ Φ. Ίωαννίδη,
  έγνώ, ίεν όλην την κίνησιν
  τής ί^γανώσεως, έλαβεν μέ¬
  ρος γΙτ; την σύσκεψιν τής 5.
  11.19(17 καί ό ϊδιος έρριψεν
  μίαν βόμβαν όπισθεν τοΰ Ξε-
  «Άοτόρια» είς τό
  τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου.
  27. *Ο Βυριτάκης Δημήτριος
  έγένε» μβλος καί ούτος τής
  ώς 6 ω παρανομου οργανώσε¬
  ως ά ι6 τοΰ μηνός "Ιουλίου
  κπί έ τί «ι είς στενήν επαφήν
  μρτά τοΰ Ίωαννίδιι.
  Έν τί, έν "Ηρακλείω οίκία
  τού εδέχθη δπως έναποθηκευ-
  θοΰν προσωρινώς αί κατασκευ
  ασθείσαι έκκρηκτικαί βόμβαι
  καί διάφορα πυροβόλα πολεμι-
  κά οπλα. Ό ϊδιος άνέλαβεν
  την έκτύιπωσαν προκηρύξεων
  άντικυβερνητικοϋ περιεχομέ-
  νου καί συμμετέσχεν συσκέψε
  ως πρπαγματοποητθείσης έν τή"
  οίκία τού, την 5.11.19Θ7. 00-
  τος την Ιδίαν νύκτα έπέβη
  τοΰ αύτοκινήτου τοΰ Ιωαννί¬
  δης μετά τοΰ Γεργιαννάκη φέ-
  ρων μεθ' έαυτοΰ πιστόλιον
  καί μίαν των κατασκευασθει-
  σών εκκρηκτικών βομβων ώς
  καί προκηρύξεις, άς διεσκόρτη-
  σεν άνά τάς όδούς, καί έν ου
  νεχεία έρριψεν την βόμβαν
  παιρά τώ Ξενοδοχείω Εενία
  καί ίνα πυροβολιομόν παρά
  την οδόν Ίκάρου
  28. Ό Σημαιάκης Εμμανου¬
  ήλ κατεΐχε παρανόμως αύτόμα
  τον πολεμικόν δπλον ίίτοι ί'ν
  πιστόλιον καί περί τα 30 φυ-
  σίγγια τα όποϊα κατά τόν μη¬
  να "Οκτώβριον έ.έ. παρέδωκεν
  είς μέλος τής ανω οργανώσε¬
  ως ίίτοι είς τόν Γιαννόπουλον
  καί Ιωαννίδης, καί
  29 Ό Κάβος Κων)νος κα-
  τεΐχεν έπίοης παρανόμως πιοτό
  λιον μάρκος Μπαραμτιέλ μετά
  φυσιγγίων τα άποία παρέδωκεν
  κατά τάν μηνα "Οκτώβριον έ.
  έ είς μέλος τής δνω όργανώ
  σεως ήτοι είς τόν Γιαννόποΐ)-
  λον Γεώργιον.
  'Επεαιδή κατ' ακολουθίαν των
  ανωτέρω πλέον π' άποχρώσαι
  προέκυψαν ένδβίξβις όπως στη
  ριχθή κατΐίγορία κατά των ονω
  κατηγορουμένων επί ταίς άπο-
  διδομέναις αυτοίς πράξεοι ώς
  έν τώ διατακτικώ λεπτομερώς
  καθοριζόμεναι δι" ί!να έκαστον
  έξ αυτών, προβλεπόμεναι καί
  τιμωρουμιέναι υπό των άρ¬
  θρων 14, 26 παρ. 1, 27 παρ.
  1, 45, 94 παρ. 1, Π.Κ., άρ¬
  θρον 2 παο. 1 Α.Ν. 509)1947,
  άρθρον 10 έν συνδ. πρός τό 9
  στοιχ. γ' Ν. ΔΞΘ)1912 έν
  συνδ. πρός τάς ύπ' αριθ. 1)22.
  4.1967 πειριπ. 4 καί 3)28.4.67
  προκηρύξεας Α)ΓΕΣ, δρθρον
  10 έν συνδ. πρός τό 9 στοιχ.
  ε' Ν. ΔΞΘ)1912 έν συνδ.
  πρός την ύπ' άρ. 1)22.4.67
  τιειρ. 1 έν συνδ. πρός την 26)
  1.9.1967 προκήρυξιν Α)ΠΕ™
  άρθρον 10 έν συνθ. πρός τό 9
  στοιχ. στ' Ν. ΔΞΘ)1912 έν
  συνδ. πρός την ΰπ' αριθ. 18)
  14.6.1967 προκήρυξιν Α)ΓΕΣ,
  &ρβρον 1 παρ. 5 Ν. 2218)52
  άρθρον 270 στοιχ. α' καί β'
  Π.Κ. Λοθρον 382 στοιχ. γ' έν
  συνδ. πρός τό 381 Π.Κ., άρ¬
  θρον 308 παρ. 1 περ. α' Π.Κ.,
  άρθρον 1 παο. 2 καί 3 Ν.
  2218)52, άοθρον 1 παρ. 5 Ν.
  2218)52, άρθρον 10 έν συνδ.
  πρός τό 9 Ν. Δ3Θ)1912 έν
  συνδ. πρός την ύπ' άριθμ. 1)
  22.4.1967 περ. 5 προκήρυξιν
  Α)ΓΕΣ, άηθρον 115 παρ. 1
  Ν.Δ. 3365 έν συνδ. πρός άρ¬
  θρον 225 παρ. 2 Π.Κ., καί δέ
  όν όπως παραττεμφθωοτν επί
  τούτοις ενώπιον τοΰ παρ' ώ πά
  ρίστασθε 'Εκτάκτου Τοπικοΰ
  Στιρ)κείου Χανίων.
  Έπειδή νομίμως κατ' άρ¬
  θρον 9 οτοιχ. δ' Ν. ΔΞΘ)1912
  συνελήφθησαν οί κατηγορούμ«
  Μιά ένδιαφέρουαα ερευνα τής «Αληθείας»
  ΟΊ ΠΡΡ.ΤΕΣ ΣΕΛ 10 Ε Σ
  ΤΗΣΒΗΤΙΣΤΒΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡβΚΛΕΙΟ
  Μικρό Άφιύρωρα
  7χρονηβ «νραννΐαβ
  Η ΥΠΟΟΕΣΗ Δ.Ε.Κ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
  νοι καί δέον όπως προφυλακι-
  σθώοαν ούτοι μέχρις όριστικης
  έκδικάσεως των κατ' αυτών ώς
  άω κατηγοριών.
  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
  ΙΔΟΝΤΕΣ καί τα άρθρα
  368 παρ. 1, 319 έν συνδ. πρός
  383 ΣΠΚ καί ΠΑΡΑΠΕΜΠΟ-
  ΜΕΝ είς ακροατήριον τοΰ Έ-
  κτάκτου Τοπικοΰ Στρ)κείου
  Χανίων τούς: 1) Ίωαννίδην
  Φοΐβον τοΰ Ιωάννου καί της
  Άριστέας γεννηθέντα έν Ση-
  τεία καί κατοικοΰντα έν Ηρα¬
  κλείω έτών 31 Διικηγόρον, 2)
  Ξυλούρην Μ-ενέλαον τοΰ Ιω¬
  άννου καί της "Ολγας γεννη¬
  θέντα έν Κρουσσώνα καί κατοι
  κου ντα έν Ηρακλείω έτών 53
  δικηγόρον, 3) Πλεύρην Τηλέ-
  ΐιαχον τοϋ Γεωογίου καί της
  Άριοτέας γεννηθέντα έν Ά-
  γίψ Γεωργίου Λασηθίου καί κα
  τοικοΰντα έν Ηρακλείω έτών
  .50 Δικηγόρον, 4) Βαλυράκην
  Ιωάννην τοΰ Γεωργίου καί
  τή"ς Άρντυρης γεννηθέντα έν
  'Ασκύφψ Σφακίων καί κατοι¬
  κοΰντα έν Χανίοις έτών 60 τέ¬
  ως ΒοιΛευτήν, 5) Γεργιαννά-
  κην Γεώργιον τοΰ "Εμμανουήλ
  καί της "Ελευθερίας γεννηθέν¬
  τα έν Αύγενικίϊ Μαλεβυζίου
  καί κατοικοΰντα έν Αύγενικη
  τής Επαρχίας καί τοϋ Νομοΰ
  Ηρακλείου έτών 22, γεωρ-
  γόν, β) Γιαννόπουλον Γεώργι¬
  ον τοθ Εμμανουήλ γεννηθέντα
  έν Αύγενικη Μαλββυζίου καί
  κατοικοΰντα. έν Ηρακλείω έ¬
  τών 35 Μηχ. Αύτοκ., 7) Για-
  μαλάκην Νικόλαον τοΰ Στυλαα
  νοΰ καί της Ελένης γεννηθέν
  τα έν Ηρακλείω καί κατοικοΰν
  τα έν Ηρακλείω έτών 36 Κτη
  ματίαν, 8) Ουρανόν Γεώργιον
  τοΰ Γεωργίου καί της Άιμαλίας
  γεννηθέντα έν Άγιασμάτσι καί
  κατοικοΰντα έν Άγιασμάται —
  Ρεθύμνης έτών 35 Κτηματίαν,
  9) Σταμαθιουδάοαιν Μανοΰσον
  τοΰ Γεωργίου καί τής Κυραακης
  γεννηθέντα έν Μούνδρει —
  Ρεθύμνης καί κατοικοΰντα έν
  Ρεθύμνω έτών 66 Συνταζ. Γυ¬
  μνασιάρχην, 10) Τσαγκαράκην
  Γεώργιον τοϋ Μιχαήλ καί της
  Δεαποίνης γεννηθέντα έν Ζαρ-
  ρώ — Ηρακλείου καί κατοι¬
  κοΰντα έν Ηρακλείω έτών 44
  Παντοπώλην, 11) Σκουλδν "Ι¬
  ωάννην τοϋ "Εμμανουήλ καί
  τής Άγάπης γεννηθέντα έν Ά
  νωγείΌις — Ρεθύιμνης καί κ
  τοικοΰντα έν Άνωγείοις — Ρε
  θύμνης έτών 42 Κτηνοτρόφον,
  12) Χαλκιαιδάικην , Ιωάννην
  τοθ Εμμανουήλ καί Άγάπης
  γεννηθέντα έν Άτσιπάδες —
  Ρεθύμνης καί κατοικοΰντα έν
  Ρεθύμνω έτών 42, Δ)ντήν Έ-
  φημερ. — Βιβλιοπώλην, 13)
  Π^ράκην Γεώργιον τοΰ Νιικολά
  ου καί τής Μαρίας γεννηθέντα
  έν Σκουλουφίοις Μυλοποτά¬
  μου καί κατοικοΰντα έν Σκου-
  λουφίοις Μυλοποτάμου έ των
  31 Πτυχιοΰχον Παντείου, 14)
  Γαβαλδν Πέτρο ν τοΰ Κων) νού
  καί τίίς Μαρίας γεννηθέντα έν
  Άγίφ θωμά — Ηρακλείου
  καί κατοικοΰντα έν Άγίφ θω¬
  μά — "Ηρακλείου έτών 53 Ί-
  Ε[>έα, 15) Ρηγάκην Δημήτριον
  τοΰ Γεωργίου καί τής Μαρίας
  γεννηθέντα έν Ιεραπέτρα —
  Λασιθιού καί κατοακοΰντα έν
  Ιεραπέτρα — Λασιθίου έτών
  44, "Εμπορον, 16) Τζανακά-
  κην ή* Δροοερόν Νικόλαον τοθ
  Γεωιργίου γεννηθέντα έν Χανί¬
  οις καί κατοικοΰντα έν Χανίοις
  έτών 40 Αύτακινητιστήν, 17)
  Μαστοράκην Ιωάννην τοϋ Νι-
  κολάου κα) τής "Αννης γεννη¬
  θέντα έν Κουρνδ Χανίων καί
  κατοικοΰντα έν Χανίοις, έτών
  29, Ίδιωτ. 'Υπάλληλον, 18)
  Καλομοίρην Βασίλειον τοΰ Νι-
  κολάου καί τής Μαρίας γεννη-
  θέντα έν Άνωγείοις — Ρεθύ¬
  μνης καί κατοικοΰντα έν Άνω¬
  γείοις — Ρεθύμνης έτών 37,
  Κτηνοτρόφον, 19) Σκουλάν Ά-
  θανάσιον* τοϋ "Εμμανουήλ κά¬
  τοικον "Ηρακλείου Δικηγόρον,
  20) Τρίπραν Ήρακλήν τοΰ Δη-
  μητπρίου, έξ' "Αρτης, κάτοικον
  προσωρινώς Ηρακλείου, Μηχα
  νικόν, 21) Μεσαήνην Εύστράτ
  τιον τοΰ Αριστείδου καί τής
  Χρυσούλας γεννηθέντα έν Ή-
  ρακλειίψ καί κατοικοΰντα έν
  "Ηρακλείω έτών 29 Οίκοδόμον,
  22) Σάλαν Μιχαήλ τοΰ Γεωρ¬
  γίου γεννηθέντα έν Ηρακλείω
  καί καττοικοΰντα έν "Ηρακλείω
  έτών 17, μαθητήν, 23) Πιλα-
  φτοήν Κιι>ν)νον τοΰ Άγαμέ-
  μνωνος γεννηθέντα έν Ήρα-
  κλείφ καί κοτοικοΰντα έν "Ηρα
  κλείψ έτών 17 μαθητήν, 24)
  Κοκκιάδην Αριστείδην τοθ
  Κων)νού καί τής Πελαγίας
  γεννηθέντα έν Πύργου — Μα
  λββυζίου καί κα—ΐίτοθντα έν
  Ήραικλείω έτών 35, Μεταφο-
  ρ£α, 25) Περάκην Παΰλον
  τοΰ Ιωάννου καί της Καλλιό-
  πης γεννηθέντα έν Ήρακλΐείιρ
  καί κατοικοΰντα έν Ήρακλείιμ
  έτών 27 Τραπεζητϊκον 'Υπαλ-
  ληλον, 26) Παπαϊωάννου "Εμ¬
  μανουήλ τοϋ Μιχαήλ γεννηθέν
  τα έν Ήρακλιείω καί κατοικοΰν
  τα έν "Ηρακλείω έτών 30 Δικη
  γόρον, 27) Ξυριτάκην Δημή-
  τριον τοϋ Αποστόλου γεννη¬
  θέντα έν Καλέσσα — Μαλεβυ-
  ζίου "Ηρακλείου καί κατοικοΰν
  τα έν Ήρακλείιμ, έτών 21
  Φοιτητήν Νομικής, 28) Σημαιά
  κην Εμμανουήλ τοΰ Κων)νού
  καί τής "Ελένης γεννηθέντα έν
  Καμάρας — "Ηρακλείου καΐ κα
  τοιχοϋντα έν Φοινωαδ τής Ε¬
  παρχίας Τεμένους καί τοΰ Νο¬
  μοΰ "Ηρακλείου έτών 37, Ε1-
  σπράκτορα Λεωφοοείών, 29)
  Κάβον Κων)νον τοΰ Μιχαήλ
  γενλ'ηθέντα έν Πετροκιεφάλω
  καί κατοικοΰντα έν Πετροκεφά
  λω — Μαλεβυζίου έπών 58
  Γεωργόν, 8παντο.ς Έλληνας
  καί Χ.Ο., ϊνα δικαοθώσαν ώς υ¬
  παίτιοι τοϋ δτι διά πλειόνων
  πράξεων έηραγμάτωοαν πλείο¬
  να έγκλήματα καί ειδικώτερον
  1) Έν Ηρακλείω Κρήτης, Ά¬
  γιασμάτσι — Μυλοποτάμου Ρε¬
  θύμνης καί άλλαχοΰ άπό τοΰ
  μηνός Ιουλίου 1967 καί μέχρι
  τής συλλήψεώς των θπαντες οί
  ανωτέρω πλήν τοϋ Σημαιάκη
  "Εμμανουήλ καί Κάβου Κων)
  νού έπειδίωζαν την εφαρμογήν
  ίδΐεών εχουσών ώς έκδηλον
  σκοπόν την διά βιαίων μέσων
  ανατροπήν τοΰ πολιιτεύματος
  ήτοι άπαντες ούτοι μετ' άλλων
  άπό κοινοΰ συναπεφάσισαν καί
  συνέπηξαν παράνομον υπό τα
  στοιχεΐα ΔΕΚΑ οργάνωσιν επί
  σκοπώ δπως διά πράξεων δολι-
  οφθορδς, κυκλοφορίας προκη¬
  ρύξεων άντικυβιερνητΐκοϋ περί
  εχομένου καί διά βιαίων μέ¬
  σων ήτοι διά τής συγκροτήσεως
  ένάπλων όμάδων ΰπαίθρου, διά
  ιρίψεως βομβών, διά τής δολο-
  φονίας μελών τής Έθνικής Κυ
  βερλ'ήοΈως καί άλλων προσταπι
  κοτήτων, διά τής άιπαγωγής
  τοΰ Στρ)κοΰ Διοικητοϋ Άνα-
  τολικής Κρήτης καί διά τίίς
  καταστροφής δημοσίων καί
  στραταωτικών καιταοιτημάτων
  καί κοινής χρήσεως έγκαταστά
  σεων επιτύχουν την ανατροπήν
  τοΰ πολιτεύμαιτος. Πρός τόν
  σκοπόν δέ τοΰτον έπραγματο-
  ποιήθΐ) την 28.10.1967 παιράνο
  μος συνάθροισις, έν Άγιασμά-
  •τβι — Μυλοποτάμου Ρεθύμνης
  καθ" ήν ελήφθησαν άποφάσεις
  έφ' δλων των ανωτέρω, έν συ
  νβχεία δέ την 5.11.1967 έν
  Ήρακλείφ έρρίφθιησαν 5 εκρη¬
  κτικαί βάμβαι είς διαφόρους ό-
  οούς, διβσκορπίοθησαν προκη-
  .ρύζεις άντικυβερνητικοΰ περιε-
  χομένου, καί έρρίφθησαν πυρο
  βολίσμοί τρομοκρατήσαντες τό
  πλήθος.
  Άρχηγοί δέ καί όδηγοί τής
  οργανώσεως ταύτης ήσαν οί
  Φοϊβος Ιωαννίδης, "Ηρακλής
  Τσίπρας, Μενέλαος Ξυλούρης,
  Τηλέμαχος Πλκύρης, καί Πα-
  παϊωάννου Εμμανουήλ. Κατά
  την εκτέλεσιν δέ των πράξβων
  τούτων συνέποεξαν Ιδίως 6α-
  ρεϊαι π€ριπτώσεις ώς έκ τοΰ δ¬
  τι έπεχβιρήθη καί προσυλτ|τι-
  σμός άνηλίκων.
  2) οί Ιωαννίδης Φοίβος,
  Γεργιαννάκης Γεώργιος, Γΐαν-
  νόπαυλος, Κοκκιώδης Άριστβί-
  δης, Πειράικης Παϋλος, Παπαϊ-
  ωάννου "Εμμανουήλ καί Ξυ·ρι-
  τάκης Δημήτριος έν Ήρακλείφ
  την 5.11.1967 άπό κσινοΰ έπέ
  δεΐιζαν άπείθειαν είς Δ)γήν
  τής Στρατιωτ. Άρχής καί είδι-
  κώτερον άπό κοινοΰ συναπεφά
  σιοαν, κατεσκεύασαν καί έξετύ
  πωσαν προκτΐούξεις περιεχού¬
  σας συνθήματα δυνάμενα νά έμ
  βάλωσι είς ανησυχίαν τούς πο¬
  λίτας ή νά μειώσωσι τό παρ'
  αυτοίς αϊσθημα ασφαλείας καί
  τάξεως ώς «Πατριώτας Άντι-
  σταθήτε — Ζήτω ή Δημοκρα-
  τία- — Κάτω ή Χούντα 114, —
  'Εγκληματίες φύγετε ή Δημο-
  κρατία θά νικήση — Κάτω ό
  Φασισμός — Δ.Α.» καί τάς ο¬
  ποίας ηροκηιρύξεις έθεσαν είς
  κυκλοφορίαν καί διεσκόρπισαν
  άνά τάς όδούς της πόλεως Η¬
  ρακλείου την νύκτα τής 5.11.
  1967.
  3) Οί αύτοι άμέσως ώς άνω
  κατηγορούμενοι έν Ήρακλείφ
  την 5.11.1967 επέδειξαν άπιεί-
  θειαν «ίς Δ)γήν τής Σπ'ρα'τ.
  Άρχής καθ" δσον καπ;είχον πά
  ρανόιμως ήτοι άνευ αδείας τής
  αρμοδίας Άστυνομικής Άρχής
  έκρηκτικάς Ολας δι" ών κατ
  σκεύασαν πέντε αύτοαχειδίους
  έκρηκτικάς βόμβας ριφθείσας
  έν Ήρακλείφ την νύκτα τής
  5.11.1967 ήτοι ποσότητα δυνα-
  μίπδος καί σεντίΓηδος ώς καί
  46 πολεμικά φυσίγγια μπαρα-
  μπέλ, 20 φυσίγγια δπλου Στά-
  γερ καί Άγνωστον ποσότητα ε¬
  τέρω ν πολεμικών φυσαιγγίων, έ
  νώ έχει απαγορευθή ή κατοχή
  εκρηκτικαί ν ύλών δυνάμει τίής
  ι>π* άριθμ-. 1)22.4.1967 παρ. 4
  προκηρύξβως Α)ΓΈΣ.
  4) Οί αύτοί ώς α·νω κατηγο¬
  ρούμενοι έν Ήρακλιείφ την
  5.11.1967 άπό κοινοΰ κατεΐχον
  παρανόμως ήτοι άνευ αδείας
  τής αρμοδίας Άστυνομΐικής Άρ
  χής έκρηκτικάς Ολας ήτοι τάς
  άνω έκρηκτικάς Ολας καί πολε¬
  μικά φυσίγια.
  5) Οί αύτοί άμέσως ώς άνω
  Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΟΝ ΤΟΥ
  ΕΚΤΑΚΤΟΥΠΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΟΝΚΑΙ
  ΙΧΕΤΙΚΕ! ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
  κατηγορούμενοι κατά τόν αυ¬
  τόν ώς άνω τόπον καί χρόνον
  επέδειξαν άπείθειαν είς Δ)γήν
  τής Στρατ. Άρχής καθ" δσον
  κατείχον άνευ αδείας τής αρ¬
  μοδίας Αστυν. Άρχής πολεμι¬
  κά δπλα ήτοι:
  1) "Εν περίστροφον τύπου
  Γκόλτς ύπ' άρ. 109709, 2)
  Έν αυτόματον γερμανικόν δ¬
  πλον τύπου Στάγερ ΰπ' άρ.
  20713, 3) 2 πιστόλια μπαρα-
  μτίέλ, δύο στιλέτα καί μίαν μά
  χαιραν ώς καί £τερα πολεμικά
  δπλα άγνώστων λοιπών στοι-
  χείων. -^
  6) Οί αύτοί ώς άνω κατηγο¬
  ρούμενοι έν Ήρακλιείφ καί άλ¬
  λαχοΰ την 5.11.1967 κατεΐχον
  παρανόμως ήτοι άνευ αδείας
  τής αρμοδίας Άστυνομικής Άρ
  χής πολεμικά δπλα ήτοι τα αύ
  τα άμέσως ώς άνω πολεμικά δ¬
  πλα.
  7) Οί "Ιωαννίδης Φοίβος,
  Γεργιαννάκης Γεώργιος, Ξυρι-
  τάκης Δημήτριος καί Γιαννό-
  πουλος Γεώργιος έν Ήρακλείφ
  καί άλλαχοΰ έ"φε.ρον κατ' εξα¬
  κολούθησιν καί κατά διάφορα
  χρονικά δΐαστήματα κατά μηνα
  "Οκτώβριον καί Νοέμβριον
  1967 παρανόμως ήτοι άνευ άδεΐ
  άς τής αρμοδίας "Αστυν. Άρ¬
  χής πολεμικά δπλα, ήτοι ό Φοϊ
  βος Ιωαννίδης καί Γεργιαννά-
  κης Γεώργιος την 28.10 1967
  καί 5.11.1967 μέχρι τής συλλή
  ψεώς των 2 πιστόλια μπαρα-
  μπέλ καί ί'ν αυτόματον πολεμι
  κόν δπλον, ό Ξυριτάκης Δημή¬
  τριος την 5.11.1967 έν πιστό¬
  λιον δτκρ παρέλαβεν παρά τοϋ
  Σημαιάκη "Εμμανουήλ καί έν
  έτερον πιστόλιον μπαραμπελ δ-
  περ παρέλαβεν παρά τοΰ Κά¬
  βου Κων)νου. 8) Οί Φοίβος
  "Ιωαννίδης, Γεργιαννάκης Γε¬
  ώργιος, Μεσσήνης Εύστράτιος,
  Πιλαφτσής Κων)νος, Παιπαϊω-
  άννου "Εμμανουήλ καί Ευρπά-
  κης Δημήτριος την νύκτα τής
  5.11.1967 έν Ήρακλείφ έκ
  ιπροθέσεως προεκάλεσαν έκρή-
  ξεις δι" έκρηκτικών ύλών έξ
  ών {[δύχαχο νά προκύψη κοι¬
  νάς κίνδυνος είς ξένα πράγμα-
  τα καί κίνδυνος είς άλλους άν
  θρώπους, ήτοι οί μέν Φοίβος
  "Ιωαννίδης, Γεργιαννάκης, καί
  Ξυρΐιτάκης Δημήτριος άατό κοι
  νοΰ Ερριψαν μίαν βόμβαν προ-
  καλέσασα ίκρηξιν πλησίον τοΰ
  Ξενοδοχείου Εενία, ό Μΐοσή-
  νης Εύστιράταος Ερριψεν έτέ-
  ραν βόμβαν προκαλέσασα έκρη
  ξιν πλησίον τοΰ κτιρίου τής
  Δ)σεως Χωρ)κής "Ηρακλείου,
  ό Πιλαφτσής Κων)νος έριψεν
  έτέραν τοιαύτην προκαλεοασα
  ίκρηξιν είς την διασταύρωσιν
  των όδών Άνδρολέων καί Περ
  δικάρη καί ό Παπαϊωάννου
  "Εμμανουήλ Ερριψεν ομοίως
  έτέραν βόμβαν προκαλέσασα Ε-
  κρηξιν δττασθεν τοϋ Ξενοδοχεί¬
  ου Άστόρια. Έκ των έκρήξε-
  ων δέ αυτών ηδύνατο νά προ-
  κληθοΰν καταστ.ροφαί καί φθο-
  ραί είς παρακείμενα κτίρια
  καί είς Ετερα ξένα πράγματα
  ώς καί σωματικαί κακώσεις
  βλάβη τής ύγείας είς άλλους
  άνθρώπους οΐτινες δαήρκοντο
  διά των όδών ή κατώκουν έν-
  τός των κτιρίων Ενθα έξερρά-
  γησαν αί άνω βόμβαι.
  9) Ό Πιλαφτσής Κων)νος
  έν Ήρακλείφ την 5.11.1967
  έκ προθέσεως προϋξένησεν είς
  έτερον σωματικήν κάκωσιν
  ή βλάβην τής ύγείας αΰτοΰ
  ήτοι διά τής ριφθβίσης ύπ' αύ-
  τοΰ βόμβας είς την διασταύρω¬
  σιν των όδών Άνδρολέων καί
  Περδικάρη καί έκ των βλημά-
  των αυτής καί των θραυσμά-
  των των ύαλοηινάκων των οί-
  κιών προυξένηοεν τραύματα
  είς την Άργυρώ Χρυσοΰ ήτοι
  είς τόν πήχυν τής δεξιάς χει¬
  ρός καί είς τό κεφάλι.
  10) Ό Φοίβος Ιωαννίδης,
  Γβργιαννάκης Γεώργιος, Μεσ-
  σήνης Εύστράτιος καί Πιλα¬
  φτσής Κων)νος, Παπαϊωάννου
  "Εμμανουήλ καί Ξυριτάκης Δη¬
  μήτριος έν "Ηρακλείω την 5.
  11.1967 έκ προθέσεως £βα-
  ψαν ξένον πρδγμα δι" έκρή-
  ξεων ήτοι διά των ύπ' αυτών
  ρκρθεισών βομβών καί των εν¬
  τέυθεν προκληθεισών έκρήξε-
  ων, έπροξένηοα ν ζημίαν είς
  τάς οικίας των. 1) Άνδραανά-
  κη Δημητρίου επί τής όδοΰ
  Σμύρνης θραυοέντων ενός κρυ
  στάλλου τής έξωτερωιής θύρας
  καί 8 ύαλοπανάκων τής οΐκίας
  τού, συνολικής άξίας δρχ. 300
  περίπου 2) Κουμπανάκη Χρι¬
  στοδούλου επί των όδών Άν-
  δροΜων καί ΠΒρδικάρη θραυ-
  σθέντων 7 ύαλοπινάκων συνο¬
  λικής άξίας δρχ. 400 περίπου,
  3) "Αντωνακάκη Έμμ. επί τής
  όδοϋ Σμύρνης 4 θραυσθέντος
  ενός μεγάλου κρυστάλλου τοΰ
  παραθύρου τοΰ ίσογείου άξίας
  δρκ. 150, 4) Πετράκη "Ιωάν¬
  νου επί της όδοΰ Σμύρνης 4
  θραυσθένιτων 7 ύαλοπινάκων
  άξίας 70 δρχ., 5) Σοφοκλη
  Άσσαριωτάκη επί των όδών
  Άνδρολέων καί Περδικάρη
  θραυσθέντων των ύαλοπινάκων
  τής θύρας καί των φεγγιπτών
  καί καταστραφεισών δύο κουρ-
  τινών αύτοΰ άξίας δρχ. 300
  θ) Μάρως Λιοπάκη επί των ό-
  δων Άνδρολέων καί Περδικά¬
  ρη θραυοθέντων 8 κρυστάλλων
  καί ύαλοπινάκων τής θύρας
  καί των παράθυρον, 7) Σταυ-
  ριανίδη Εϋαγγέλου επί των ό¬
  δών Άνδρολέων καί Πβρδικά-
  ρη θραυσθέντων δύο ύαλοπινά¬
  κων άξίας δρχ. 200 περίπου,
  8) Χρυσοΰ Νικολάου επί των
  όδών Άνδρολέων καί Περδικά
  ρη θραυοθέντων πλείστων κρυ
  στάλλων καί ύαλοπινάκων τής
  οικίας καί τοΰ έκεϊθε κομμω-
  ττΐρίου τού άξίας δρχ. 2.5ΟΟ
  καί 9) Είς τό Ξενοδοχείον Σ«-
  λένα τοΰ Βασιλάκη Στυλιανοΰ
  κείμενον επί των όδών Άν¬
  δρολέων καί Περδικάρη θραυ¬
  σθέντων ύαλοπινάκων των θυ¬
  ρών καί παράθυρον άξίας δρχ.
  4.ΟΟΟ π&ρίπου.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΑΕΥΘΕΡΟ
  0_!Α ΜΑ.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΟΙ Λ
  ΜΛ1
  ΓΕΩΡΓ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ
  ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
  Φίλ| Κ. Χαρή,
  Σάς ϊγρβψβ 9αν ψίλος καί
  μέ μιτςιχιιρκτθήκατε σάν έχθρό.
  "Ομ«ς γιά μέ ή φΐλία είναι
  τρόπος ζ»ής καί θά μείνω σ'
  αύτη τή 6άση.
  Κθ>ίττροαίρετες λοιττόν καί
  σήμερ· ο) ιταρατηρήσεις μου
  στό σχόλιό σας — Φΰλλο 4ης
  Αώνβύετου.
  1) Ή άναΦορα μου στή συμ
  μιτοχή μας στή Δισσκεψη τοΰ
  Ήρακλιίου δέν εΐχί καμμιά
  ττροσοτική αίχμή. τΗταν μιά ώ
  ττόμοηβη μέτρου τκ>ύ θέτττ©€πε
  νά έ$αρμόζ»με στίς κρίσεις
  μας πρός τρίτους. Νά μη θεώ
  Ρθθμϊ δηλβδή τό καλημίρα
  πρός Ινα άντίδικο πολιτικά
  η κοινυνικά σάν συνίνοχη. Πολ
  λϊς ψιρές οί ττροσωπικές σχέ-
  β«·ς /ίκονται ή άγιότεοη διέξο
  δο οέ βαρειές έμττλβχές της
  ζωής.
  2) Άν έτηρούσατε τό τταρβ
  τ»όν« ΐιέτρο Βΐν θά τταγιδευόαα
  »τε &τό «άτυχες θημοσίευμοτ»
  — ό 6ρος δικός σας — καί
  ίίν 64 βρισκόσαστε ο-τή δύ-
  σκολη θέση νά αρνείσθε τόν
  ίαυτό σας καί νά ζητεΐτε —
  ύι»ονο4 τό δημοσίίΐ/μα τής έφη
  μερίδας σας — τή συγκατάβα
  »·) τοδ κ. Σταματάκη γιά νά
  Μη καταδικβσβήτί σάν ταπει-
  **? «τυκοφάντικ, ττράγμβ φοβε
  Ρ° Υ'Α ϊνα βημόσιο ανδρσ. Ή
  «"ΐμιρι.η οας λοιττόν -ράξη δι
  καιώνει την αττοψή μου. ΕΟχο-
  Μ«" ν4 σάς συγχωρήση ό κ.
  "βμαηάκης.
  3) Άνα*(ρβήκατε στό ττεριε-
  Χ·Μΐν« τής άνβκβΐνώ— ώς σας
  «τη /ννΐστή Λιάχτκεψη καί σι-
  >Π»α« γ,β τή δική μου άνα-
  κ«'ν«·Π. Λέν ήταν τακτικό αΰ
  ,, *νοητΐ|τέ ♦ίλί. Ήταν ϊνα
  «Τδος βΐχμής.
  Γ|ά χαρή ώστόσο τοΰ άνο-
  νν<οο*ικοί> κοινοΰ κοΐ, μόνο, ϊ·
  Χ« οιή διάβεβη σας τό άττομα
  ητοβί (
  . ι>, αν μου ...»Α»».,-
  θά τό δημοσιεύσατε, μέ
  ίς έττεξηγήο-ϊ,ς μβϋ £.
  - κιιμένου, ί καί χωρίς αύ-
  Τϊί ·· ριλαετ α-6 μόνο τού.
  Δέν επιζητώ φυσικά μ" αύτό
  νά γνωσθή ή πνευματική μου
  ταυτότητα καί ό αγώνας μου
  γιά τίς άξίες τής ζωής. Εύτυ-
  χώς βοοΰν οί στήλες τού Τύ-
  ττου των Χανίων καί των «Κρη
  τ ι κων Γραμμάτων» γιά τή μο-
  χητική ϋττερασττιση τής δημο¬
  κρατίας άνέκαβεν καί πιό ά-
  δροτ καί ττίΐστικά: στά χρόνια
  τής δικτατορίας. Βοοΰν άκόμη
  οί δμβωνες κα! &λλα δημοσία
  βήματα, ά—' σττου καί ή άναμέ
  τρησή μου ττροσωττο ττρός
  ττρόσ«ττο μέ τόν Νομάρχη Χα¬
  νίων σ' έπίσημη σύναξη άν-τι-
  ττροσώπων Όργανώσεων καί
  'Υττηρεσιών στην αϊ&ουσα τοθ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου Χανίων
  σέ τταραμονές χουντικοΰ Δημο-
  ψηψίσματος. Καί τόσα ίχλλα.
  4) Πολύ μέ παραξένεψε ή
  &ποψη σας δτι ή ευρύτερη δη-
  μοσιότητα έττιστολής ττού άνα
  ψέρεται σΐ δημόσιο διάλογο ά
  ποτέλεσε αθέτηση τής δημοσιο
  γραφικής δεοντολογίας. Πι-
  ατεύω σάν άρχή τό άντίθετο.
  Κάβε α—οκλειστικότητα είναι
  καί άντιδημοκρατική καί άντι-
  ανθρώπινη.
  Άλλ' επί τέλους, ττοιός ό ύ-
  τταίτιος; ΕΤχα ζητήσει μέ
  γραμμαί μου μεταξύ 5 καί 6
  Φύλλου τής «ΑΛΛΗΘΕΙΑΣ»
  σας, διαχωρισμό άττόψίων ώς
  ττρός την τακτική ττού άκολου-
  θούσατε. Καί σεΐς άντί νά δη-
  μοσιεύσετε τό γράμμα μου ή
  νά συνοψίσετε τίς άπόψεις
  μου, άπαντάτε στό 6ο φΰλλο,
  14.7. «εύχοτριστούμε γιά τα κα
  λά σας λόγια». *Έτσι, οχι μό
  νο δέν έττανορθώνετε, άλλά μέ
  φέρνετε καί πάλι νά έτπκροτΰ.
  'Υττίροο—ίζοντας τότε τή δή
  μοσιογραφική δεοντολογία, ΐ-
  δωσα την έτπστολή στήν «Πα-
  τρίδα», ή όποία καί ευγενώς
  την έβημοσίευσε στίς 16 Ιου¬
  λίου, κατά τα δημοοΊογραφΐκά
  βέσμια. Ή δημοσίιυση τής
  I-
  πιστολής άπό μέρους σας ίγ·-
  ν« στίς 21 Ιουλίου. Καί άκο-
  λούθησε τό σχόλιό σας στό
  φΰλλο τής 4.8. στό όποίο 8-
  ττως σημ»ί«σβ καί ατήν αρχη
  άπαντώ σημερο.
  5) Όμιλεϊτε περί ήλικίας,
  καί ττερί άναχρονιστικων Ιδε-
  ών. Άλλ' ή άλκη των Ιδεών δέν
  ϋχει καμιά σχέση μέ την ήλι-
  κί«. Παράδειγμα οί δικτάτο-
  ρες, κι οί δορυφόροι των κι οί
  βασανιστές, κι οί μασκοφόροι
  νεαροί τής «Νέας Τάξεως», κι
  δσοι καλλιεργοΰν τή μισανθρω
  ττία έν ονόματι δήθεν τής Ε¬
  λευθερίας!!
  "ΕγραΦα στήν έ—ιστολή,
  στ ήν όττοία βρίσκετε σεΐς άνα
  χρονιστικές ίδέες: Τα συνθημα
  τα σας θυμίζουν θρησκ<υτική μισαλλοδοξία παλαιών καιρών, πού γρήγορα θά δημιουργήσουν άττώθηση στά ρηξικέλευθα πνίύ ματα, πού την ελευθερία δέν την αΐσθάνονται διευθυνόμενη άλλά καθολική καί σΦαιρική πραγματικότητα ζωής. Αΰτά τα εγραΦα βεβαία φΐλικά καί οχι πρός ίλεγχο. Καί έρωτά- ται, δταν κανείς θέτη σάν γνώ μονα τίς ζωντανές σι/νειδήσεις των ημερών μας καί δχι ξεπ£- ρασμένες καί καταδικασμένες μεθόδους, αύτό αποτελεί άνα- χρονισμό; Έπεκαλέσθηκα ακρι¬ βώς τόν έκσυγχρονισμό, καί σεΐς μέ κατηγορησατε γιά άνα χρονισμό! 6) 'Η άποψή μου αύτη μέ τή συνακόλουθη δειγματοληψία της γιά Σιωνισμό — Μασσονι σμό — Ροταριανισμό, σάς ϊ- 6οΛε, λέτε, σέ ύπόνοια, ή ό¬ ποία σάς ωδήγησε νά μοΰ θε σετε σάν Μέγας Ίεροεξετα- στής τό έρώτημα αν εΤμαι «μα σόνος». Μήπως ή Ίερά 'Εξέτα ση είναι σύγχρονη μέθοδος, ά- γωγή προοδευτική καί φιλελϊύ θ«ρη; "Η, γιά νά μιλήσωμε, σέ σύγχρονη όρολογία, ϊχετε έγκαθιδρύση δικό σας άστυνο- μικό κράτος καί τηρεΐτε Φα· κέλλους καί ζητεΐτε δηλώσεις φρονημάτων;!! Πώς δέν άντελή φθητε δτι ή μεθοδολογία σας αυτή είναι κραυγαλέα συνηγο- ρία τής ύπόδικης δικτατορίας καί τής φασιστικής ίδεολογίας γενικά; __ 'Αρνοΰμαι νά πρόσϋπογρά- φω σέ μκ? τέτοια θέση άγαττη τέ φίλε. Καί θά προσυπέγρα- φα, &ν σάς έλεγα έ'να ναί ή' ϊνα οχι. Δέν λέω λοιπόν οΰτε ναί οίίτε οχι καί αύτό έν ονό¬ ματι τού άπαραβιάστοιι τής συνειδήσεως, πού είναι τό Α καί τό Ω τής δημοκρατικής άν τιλήψεως τής ζωής, στήν ό¬ ποία μένω άπαρασάλευτα προσηλωμένος στά λόγια καί στά ϊργα. Έσκίφθήκατί δμως τί συνέ- πειες θά εΐχε γιά σάς ίνα τυ¬ χόν λεγόμενο ναί; Αύτόματα δλη ή έπιχειρηματολογία σας θά σνντριβόταν σάν τόν Ιστό τής άράχνης. Γιατί ε*μεινα πάν τα πολύ κοντά στό λαό, στό δίκιο τού, στόν άγώνα τού γιά χειραφέτηση καί ελευθε¬ ρία. Ποΰ θέση λοιπόν γιά συ- νωμοσίες άντιλαίκες; Ή Ελευθερία, φίλε κ. Χαρή είναι μιά ΰπαρξιακή βίωση έ- σωτερικής δομής καί δέν ού- σιώνεται σφαιρικά παρά μόνο στό χώρο τοΰ αύτόνομου ψυχι κου άδυτου. Αύτό τό τόσο πό λύτιμο καί άπαραβίαστο άπό τή φύση τού κάστρο, μ' ενδια¬ φέρη ι νά μην τό προδώσω πο· τέ! Γι αύτό άφήνω άναπάντη- τη την Ιεροεξεταστική σας ε¬ ρωτήση. Λέει καί ή Γράφη: «Τίς γάρ οίδεν άνβρώττων τα τού άνθρώπου, εί μή τό πνεΰμα τοΰ άνβρώπου τό έν αυτώ;» (Α' Κορ. β' Π). Αυτή ή θεία μέσα μου πνοη άρνεΐται νά παραδοθήϋ θεωρητική συζητήση δμως, πού άνήκει στό χώρο τής σκέ¬ ψεως, μέ κριτήρια πάντοτε ά- πόλυτης ελευθερίας, αύτό καί μπορώ καί είμαι ίτοιμος νά τό κάμω στήν κατάλληλη ωρα. 'Η έπιστολή μου αυτή θά κοινοποιηθή καί σ' οίλλα δημο σιογραφικα δργανα γιά χαρή καί μόνο τής δημοκρατικής δέ οντολογίας. ΆλικιανοΟ — Χανιά 6 Αΰ- γούστου 1975. Πάντα φιλικά ΓΕΩΡ. Δ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Η ΕΠΙΣΤΟ.Η ΤΟΥ κ. Φ&ΤΙΟΥ ΧΛΤΖΛΚΗ Στό περασμένο φΰλλο μας δημοσιεύσαμε προαγγελία σχε- τικά μέ την έπιστολή πού μάς απέστειλε ό τέως Άρχιμαν- δρίτης κ. Φώτιος, καί κατά κόσμον κ. Κλέαρχος Χατζάκης, σημειώνοντας δτι θά την δημοσιεύσωμε σ' αύτό τό φΰλλο. Κατόπιν παρακλήσεως έκκλησιαστικών παραγόντων καί συγγενών τοΰ κ. Χατζάκη, άναβάλλομε τή δημοσίευση τής έν λόγω έττιστολής, μέχρι τού επόμενον φύλλου. Ή άναβολή τής δημοσκύσεως ζητήθηκε, άπό τούς ανωτέρω, γιά νά τούς δοθή — δπως μάς είπαν — χρόνος έπικοινωνίας μέ τόν τέως Άρχιμανδρίτη, προκειμενου νά εξετασθή τό δλο θέμα γενι- κώτερα πρός τό συμφέρον τής Εκκλησίαν Έπειδή θέλομε νά δείξωμε έμπρακτα δτι μάς ένδιαφέρει πραγματικά ή διασώση τοΰ κύρους τής 'Εκκλησίας, δίδομε την παράταση αυτή γιά μιά έβδομάδα μέ την προυπόθεση δτι οί ανωτέρω θά πείσουν τόν κ. Φώτιο Χατζάκη νά μάς στεί- λη νέα έπιστολή τού, μέ δποιο περιεχόμενο έπιθυμεΐ. Έξ άλ- λου καί ό ϊδιος δέν μάς εγνώρισε ουτε την διεύθυνσή τού, οϋ- τε τό τηλέφωνό τού γιά νά μποροΰμε νά έχωμε μιά άμεση έττι- κοινωνία μαζί τού, πού θά ήταν όπωσδήποτε έπικοδομητική γιά την δλη αύτη ύπόθεση. Τό γεγονός αύτό καί ή έπέμβαση των Έκκλησιαστικών πα¬ ραγόντων καί των συγγενών τού, νομίζομε δτι μάς δίδει τό δικαίωμα τής ίβδομαδιαίας αυτής άναβολής, άφοΰ προβλήθη- καν λόγοι συμφέροντος τής 'Εκκλησίας. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Βαλιδέ ΤζαμΙ-Ιτοά Γιαλεράκη ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ "5ΙΜΕΗ5,, - ΤηΑβοράσοιβ ΚουζΙνεβ-ΠΑυνΙηρια κηπ. "Εχοίο συμφύρον νΛ μα* έπισκοφθη«ο ΗΜΙ ΙΩΑΝ. Μ. ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΕΙΜΑΙ ΟΥΜΑ ΤΗ! ΧΟΥΝΤΑΣ (!) ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ — ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡ- ΤΥΡΙΑ Ιωάννου Μιχαήλ Καπενεκά- κη, Μοιράρκου έν άποτάξει, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, όδος Άργυροκόχτκρου αριθ. 15. ΠΡΟΣ Την έν Ηρακλείω εκδιδομέ¬ νων έφΐϊμερίδα «Η ΑΛΗΘίΕΙΑ» όδός Μαρογιώργη 5, Πλατεία Άρκθιδίου "Ενταύθα. Είς τό ΰπ" αριθ. 9 τής 4.8. 1975 φύλλον τής εφημερίδος αυτής καί υπό τόν τίτλον «ΒΑ ΣΑΝΙΣΤΕΣ» άναφέρεται καί τό έηώνυιμόν μου ώς Καπενέ- κος καί οΰδεμία άυχριβολία κα- ταλιείπεται δτι πρόκ£ΐται δι" έ- ιμέ διότι την εποχήν ταύτην ί- μουν Διοικητής Τμήματτος Α¬ σφαλείας Ηρακλείου. Παρακα- λώ διπως χάριν τής αληθείας διά την οποίαν κόπτεται ό Δι- ευθυνττής τής εφημερίδος αυ¬ τής δστις έρευνδ είς κάθε πε¬ ρίπτωσιν, συμφώνως καί μέ τόν νόμον, καταχωρήσητο την παρούσαν μου είς την αυτήν οελιδα καί μέ τα αύτά οτοΐ- χεία, έκθέτω δέ σχετικώς ιά έπόμεινα. Καθ* όλον τό διάυΐη ■μα της ύατηρεσίας μου ώ<· Δ)- τής Ασφαλείας ίίτοι 12.8.1967 ί!ως 10.12.1967, οχι μόνον ου¬ δένα έβασάνιοα άλλά είς ουδέ¬ να καί δΐ' ουδένα λόγον έστω παρεφέρθην. Ύπήρξα καί έγώ ΘΟμα τοΰ δικταταρικοϋ καθεστΰ τος διά τής υπηρεσιακάς κατα- στροφής μου καί τοθ έκτοτε διωγμοθ μου καί των ονμπαοο μαρτούντύων αυτοίς κακων. Έ άν διά τον κ. Τζαίημς Ρέστον δστις εάν άνέγραψεν είς τό β^ βλίον τού καί τό δνομά μου ώς βασανιστής ύπάρχει έλαφρυντι- κόν διότι την εποχήν ταύτην ήμην πράγμαπ Δ)τής Τμήιμα- τος "Ασφαλείας, διά τόν κ. Δι ευθυντήν τής εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ουδέν έλαφρυντι κόν ύπάρχει. Δέν είναι νοητόν δι" εκείνον ό οποίος ίσχυοίζε- τε δτα έρευνδ διά την αλήθει¬ αν νά ποραιποιή ταύτην ώς έν προκειμένω συμβαίνη διά τό ά¬ τομον μου. "Εάν ό κ Διευθυν τής τής εφημερίδος «Η ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» ήθελε πράγιματι ν ά £ θη είς φώς δλΐ) ή άλήθεια πε¬ ρί των βασανιστών καί βασανι- αθέντων ηδύνατο νά επιτύχη τουτο, διότι πλείστοι έκ των φβρομένων ώς βασανιοθέντων διαμιένουν ένταΰθα. Προφανώς ό κ. Δ)ντής τής εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΰχι διά νά δια φωτίση την κοινήν γνώμην άλ λά διά λόγους καταναλώσεως τής εφημερίδος τού ΰνευ ούδε νός έλέγιχου προέβη είς τό δή μοσίευμα τουτο, δπερ είναι ψευδές καί συκοφανιτικόν του¬ λάχιστον ώς πρός τό βτομόν μου. "Αρμοδίως έπιδοθήτω είς τόν Δ)ντήν τής βνω έφηιμβρί- δος. Εύχαριστω διά την φιλοζενί- αν. Μετά τιμίας ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΙΟΙ,, ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό σ' £να δμορφο ττεριβάλλον
  ΖΙΛΙΔΑ β
  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, κΡΗΤΗΖ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ
  Τίς ττερασμένες μέρες δρισκόταν ξανά στό λιμάνι "Ηρα¬
  κλείου τό Ίσραηλινό ττλοΐο «ΟΑΙΛΜ» νηολογίου Χάιφας.
  Όπως ττληροφορηθήκαμε, τό ττλοΐο σύτό ττου έχει ττλή-
  ρωμα γύρω στά 20 - 25 άτομα, έρχεται συχνά στό Ήρσ-
  κλειθι
  ._ ϊ ί.Ι
  ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΥΣΛΦΙ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τΓίς 1ης σελίδος
  γαστικό δάνειο ι'ί 2να άγροτικό
  οάνειο. Καί δσοι δέ ν £χομ«
  την εΰνοκι των κυβερνώντων
  βουλευτών δέ βλέπσμε δάνειο
  ποτί·. Ειμαστε λοιπόν έ-τσι, ή
  δέν εϊμαστε σκοιιΐτίδια, Γιατί
  ίίμως, έττειδή δέν ψηφίσαμε τόν
  Καραιμανλή,
  "Εχομε απορο πραγνιατικό,
  πού δέν πήρε ποτέ δάνειο νια-
  τί οί·ν τόν εϋνόησε 6ουευτής.
  — ά κάμετε μιά έ-ρευνα
  οΐύ Έμπκπκό 'Επιμελητή·ρκ>
  καί νά δήτε πύ<;ες σταφίδες έ- ξαγάγωνται οί· ΝοΓΑπ, οί1 νού μερο 1,2,5 καί νά κάμετε καί όντίστ'Μχη σύγκρισις στήν παρα αβή των σταφίδων, νά δήτε τί λοβιτοϋρα γίνεται έκεϊ πέρα. Έκεΐ θά δήτε την πραγματΐκή άλήθεια γιά την κατάοταση τής σταφίδος. Δί· νομίζο|ΐε δμως δτι θά οδς δώσοννε τέτοια στοιχεϊα γιατί θά θγοΰνε πολλά στή φόρα. — ΟΙ άγροτοπατέρες, είναι πάντοτετε σέ άοος τοϋ πά ραγω γοθ. Συνεισπράττουνε μέ τόν ΠαΟΛο Διαλυνά πού είναι πρό εδρος των ρξαγωγέων. Ε'ήιαστρ δυστυχώς αυνεργά- τες άπό αφελεία ο' αυτή την κατάστασις II ΣΤΑΣΗ ΤΉΣ Κ.Σ.Ο.Σ. ΚΑΙ ΤΉΣ Ε.Γ.Σ.ΙΓ. Μέ πραγματΐκή Εκπληξη εϊ- δαμε σέ μιά εφημερίδα, την ά- νακοίνωση ποό ύττογράφουν ό ττιώεδρος τής ΚΣΟΣ κ. Βλα- χάκης καί τής ΕΓΣΗ συνά&ελφός τού Καμαντινός, συμ ΧΑΡΤσΤΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΣΤΑΒΜΟΥΊΓΒΟΗΘΕΐηΜ «ΠΑΡΑ ΤΡΙΧΑ» ΝΑ ΧΑΣΗ ΤΗ ΖΠΙΙ^ΓΟΥ Ήρακ Λειώτηςυέ αίμορράγία στομάχου κιυδύνευιε υά πεθάυη διότι δέυ τού όεχτήκαυε τρείς κΑΐυικές α>ωνα μέ την όποία θά μδς ύ-
  ποβάλουν μήνυοη γιά συκοφαν
  τική δΐ'θΐφήμιση. |
  Άναρωτιόμαστε γιά ποίον , 6 Αϋγοόστου
  ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ κινδυνεύει... Μπορεΐ νά είναι ξένος.
  Μπορεϊ νά είναι γείτονος. Μπορεΐ νά είναι φίλος. Μπορεΐ
  νά είναι δικός σου. Μπορεΐ νά εΐσαι ό ϊδιος έσυ!...
  ΑΝ ΘΕΛΕΙ Σ νά μάθης τί μπορεΐ — ϊσως — νά ττάθης, σέ
  ό ά άζ
  νά χάση τή ζωή τού.
  ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ, δπως καί δλα δσα δημοσιεύονται σ' αύτη
  την εφημερίδα, είναι αύθεντικό, άντιγραμμένο δπως ακριβώς
  είναι γραμμένες οί σχετικές άφηγήσεις στό μαγνητόφωνο.
  Χί λογίες καί σχόλια Μιλά ό ϊδιος ό παθών καί
  μιά τέτοια «κοκιά ώρα», διάδασε τό τταρακάτω ρεπορτάζ. Χωρίς περιττολογίες καί σχόλια. Μιλά ό ϊδιος ό παθών καί
  ίνα συγγενικό τού ττρόσωπο, ή πεθερά τού. Περιμένομε να
  μιλήσουυ έν συνεχεία οί σχετιζόμενοι μέ τό σοβαρά αύτό
  ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ενός Ήρακλειώτη, πού έπαθε στίς
  αίμορραγία στομάχου καί γυρνώντας άττό
  •Αναρωτιόμαστε γιά πο.όν , ο /Λυγουστου ™ ^,« ,.ν^» ™ ,.κ™, », -..„ . . ρμοδιοι (Άχ αύτοι οί «αρμόδιον! !!)
  λόνο οί λίαν σιη-αθεΐς άνωτβ κλ,ν.κή σέ κλινική, φορτωμενος στήν καροτσα ενός φορτη- θεμαιΚ°1Α°' °^ ' ' 1 Χ', ~? , «~μ«>™ > '
  ρω κύ!>1οι, έσπευσαν νά κά- γού (ττλησ.άζομε τόν 21ο αίώνα) κόντοψε «πσρά τρίχα» ΕΜΕΙΣ ΑΠΛΩΣ θετομε, με την ευκα.ρ.α αυτή, καπ
  έσπευσαν νά κά
  νουν τκτοια άνακοίνωση· "Ε-
  πρεπε ·ομίζομε, λόγω τής να-
  κροχΐ[>όνιας πείρας τους τττά
  «ΛγροτοΓκιτερικάί — £στω —
  θέματα, νά γνωρίζουν δτι δταν
  γίνεται ιιιά δημοσιογραφική έ"-
  ρευνα. ϋχουν χοέος ά<ροΰ γ- νεργοΰν οάν πρόεδροι οργανι¬ σμόν, νά περρμένουν νά τελει¬ ώση καί ιιετά νά κάνουν δ,τι θέλουν. 'Οποιαδήποτε αλλη ενεργεια τοιις καί κυρίως δπως αυτή, τής άνακοινώσεως. αποτελεί πράξιι έκφοβκτμοϋ τοθ ένερ- γοΰντος την δρευνα. Άλλά γιά την τΐε.οίπτωοή ]ΐας άγαηη- τοί μας κ.κ. Βλαχάκη καί Κα- ■ρανπνέ. βπρεπε νά γνωρίζετε, δή κάη τέτοιοι έκφοβισμοί εί¬ ναι τουλάχιστον άστεΐοι κι' ε¬ μείς σας είχαμε γιά οοβαρούς άνβρώτιους. Γνωρίζομε λοιπόν δτι ή £- ρευνα θά συνεχιστή. Μάλιστα ττήγαμε ν ά πάηΐιηιε συνεντεύ- ξοις άπό τούς ανωτέρω — μέ τόν κ. Βλαχάκιι κάναμε μάλι¬ στα καί £ναρξη συζητήσεως προηγουμένως — άλλά λείπα- νε στήν 'Αθηνά. 'Ελττίζομε δτι στό έπόμενο Η ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΤ1Ι Ό γαμττρός μόν έπαθε α'ιμο- ραγία Μαζΐ μέ μερικούς γεί- τονες καί συγγϊνεΐς, ττού ναναι καλά, τόν παίρνομε καΐ τόν •ττάμε στήν κλινική «Παναγία Μεγαλόχαρη», ττού διανυχτέ- ρευε Δέν μάς έκρστήσανε δμως γιατϊ λέει ήτανε μόνο γιά χει- ρουργεΐο καϊ μάς στεΐλσνε στόν «Εύαγγελισμό». Μά ούτε καϊ έκεΐ μάς δεχτή- κανε, γιατϊ λέει δέν εΐχανε γισ- τρό καΐ μάς στείλανε στόν «*Α- γιο Γεώργιος. Έδώ, ήτσνε ί- φΰλο ιας θά έχωμε τίς άπαν- τήσεις των ανωτέρω κυρίων στήν έ-ρευνά μας, γιατί νομίζο- με δτι θά καταλάθουν δτι τέτοι ου εϊδους θέματα δέν λύνον- ται μέ έ'κφοσΊσμούς μηνύσεων, άλλά μέ άπαντήσεις οέ δημοσι ογραφικά έρωτήματα — δχι βεβαία δοα καταοκευάζονται καί προσυνεννοοΰνται — καί μέ έλεύθερη εκφράση των γνω μών τους. (Συνεχίζεται) ΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΟΠΛΟΥ Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος των Πρακτΐΐκών παρά τού Ο. Δ. Μ. Π. προκύπτον άποτέλε- σμα τής Δημοπρασίαν. Ή κα- ταβολή τοϋ μιοθώματος διά μέν τάς οϊναμπέλους καί λοι¬ πάς καλλιεργίας θά πραγιματο- ποιείται καθ" έκαστον ί'τος καί κατά μήνα "Οκτώβριον, βάσει τής άνωτάτης τιμης τΐωλήοεως τής καλλιεργουμένης ποωαλίας οΚ'οσταίρυλλων. Ίϊ τιμή αυτή θά λαμβάνεται διά βεβαιώσεως τοΰ Έμτΐορικοΰ καί Βιομηχανι- κοΰ Έπιμελητηρίου "Ηρακλεί¬ ου Κρήτης, κατ' ίίτος άναηρο- σαρμοζο·μέν>η. Διά τούς βοσκο-
  τόηους ή τιμή τοϋ γάλακτος
  έί,' ώγοΐτροβάτων είς την άγο
  ράν "Ηρακλείου Κρήτης διά
  βεβαιώσεως ωσαύτως χορηγου-
  μένης ΐιτιό τοϋ 'Ειιπορικοϋ καί
  Βιομηχανυιοΰ 'Επιμελητηρίσυ
  Ηρακλείου ίί άλλου άνεγνωρι
  σμένου υπό τοϋ Κοάτους Κτη-
  νοτροφικοΰ φορέως κατά μήνα
  Ιανουάριον εκάστου έ"τους, ά-
  ναττροσαρμοζομένης καί τής τι-
  )ΐής τού γάλακτος καθ" έκα-
  οτον <ίτος. Τό μίοθωμα ενιαίον διά τάς ώς άνω χρ·ήσεις ή καί δι' ετέρας μή προβλεπομένας υπό τής χτιαρούσης άλλά έτπτρε ττομένας υπό τής έκμισθωτρίας Μονής δι' έγγράφου συναινέ- σεώς της θά καταβάλλεται είς τό τέλος έκάοτου έίτους ίίτοι την 31ην Δεκε'μβρίου είς τα γραψεϊα τής Ί«ρδς Μονής Τοπλοϋ, τής καταβολής άποδει κνυομένης ^ιόνον δι' έγγράφου άπ»δείξεως τής ύπογραφής τοΰ εκάστοτε νομίμου έκπροσώπου ταύτης, άποκλειομένοιι παντός ετέρου άποδειικτικοΰ μέσοιι καί αύτοΰ τοϋ δοκου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 1) Ό μισθωτής ύποχρεοθται νά μή μεταβάλλτι την χρήσιν τής μισθίου περιοχής διά σκο- πούς ετέρους άνευ τής έγγρά¬ φου καί ρητής συγκαταθέοεως τής ίδιοκτητρίας Μονής. 2) Ό μιοθωτής ύπο-χρεοΰ- ται δπως έντός τετραετίας άπό τής ύπογραφής τής Συμβάσε¬ ως όλοκληοώση την φύτευσιν των τριών χιλιάδων (3.000) στρεμμάτων οίναμττέλου. 3) Ό μιοθωτα'ις ρητως παραι τεϊται πάσης άξιώσεως μειώοιε- ως τοΰ μισθώματος διά βλάβην έκ θεομηνίυς ίί δλλης τυχαί- ας καί άηροβλέτΐτου αϊτίας, έ- π&ρχομένης κατά την διάρκει-' αν τής παρούσης μισθώσεως, ύ- τΐοχρεουμένου νά άσφαλίση την παραγωγήν καί τα έν γέ¬ νει άπό τής μισθίου περιοχής αιγοπρόβατά τού καθ' έκαστον έ"τος καί νά κοινοποιή διά δακα στικοϋ 'Εΐαμελητοΰ αντίγρα¬ φον τοϋ Άσφαλιστηρίου είς την Μονήν. 4) Ό μιοθωτής ύποχρεοΰταΐ νά διατηρή την κατοχήν τοϋ μι σθίου, τάς υπέρ αΰτοθ δουλεί άς, τα δρια αυτού καί έν γέ¬ νει τό μίοθιον έν καλή κατα- στάοει, νά προστατεύη αύτό ά¬ πό πάσης καταττατήσεως, διά προ<κϋΐπικών άγωγών, έκχωρου μένων αύτω υπό τής ύπογρα¬ φής τής μκΛώαεως, έν έναντία πιεριτΐτώσει εύθυνόμιενος είς α¬ ποζημίωσιν έναντι ττΐς Μονής. 5) Ό μισθωτής ύτΐοχρεοΰ- ται νά δέχεται τάς έπασκέφεις των Ήγουμένου, άδελφων τής Μονής <ί τοΰ εκάστοτε παρά τοΰ Ήγουιμενοσυμβουλίαυ διω- ΕΙ2ΑΓΏΓΗ 5Π0ΥΔΑΣΤΟΝ ΕΙ£ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΪΧΟΛΜΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άνκκοινοΰτκι ©τι συμφώνως "Ρ^ς την ύ«' άριδμ. 74177)29.7.1975 απόφασις τού Ύπβυργείβυ Παιδείχς, δικαίωμα εΐοαγωγής ανευ έξετάσεων είς την Ανω¬ τέραν Σχολήν Ήλεκτρονικών τβΰ 'Εμπορικοΰ 'Εηι- μελητηρίβυ Ηρακλείου, μέχρι βυμπλπρώαεως τβΰ έ- ριξομένου άριθμβΰ εΐσακτέων, έχουν οί χεκτημβνοι Απολυτήριον έξ«τ«ξίου Γτ>μν«οίου ί πτυχίον Μβση;
  Τεχνικης ϊχβλίίς εΐδικβτητβς 'ιΗλε»ττ·ρονικβΰ η Ή-
  λεκτρβλογου.
  Οί ένδΐιαφερομενοι δέον δπως άπβ σή,μερον μέχρι
  καί της 15ης Σε«τεμ4ρίβυ ύπββάλβυν βς την Γρκμ-
  ματείοτν των έν Νέα 'Αλικαρνχβα» Τβχνικδν Σχβ-
  λών αίτησιν επιοννάπτβντες Άπο^εικτικον Απολύ¬
  σεως τβΰ Γυμνοιοίβυ ί Πτυχίον Μέοη{ Τεχνικη,
  Σχβλής των ώς «νω εΐδικβτήτων.
  Είς πβρίπτωοιν ύποβολή^ ΆπβίεικτικβΟ άπολύ-
  σεως οέβ- απαραιτήτως νά αναγράφων-*» *η' «ύτβί5
  εκτβς τβΰ γενικβΰ δαθμβΰ υμ οί καθ' έσχατον
  μ« 69ί
  Ή έπιλβγή των βΐσοτκτέων θά γίνη ύπ© έιτιτρβ-
  ής τβΰ 'Υίτβυργείβυ Παιδείχς.
  Πλείονες οχετιχαΐ πληροφορίαι π*ρέχοντΛΐ υπό
  των Τεχνικών Σχβλών τβΰ Ε.Β.Ε.Η. έν Νέα 'Αλ»-
  χχρνχοζώ, τηλ. 286.345.
  Ηράκλειον τή 8 Αύγουστον 1975
  ΕΚ ΤΜΣ _1ΕΥ0)ΥΧ2:ΕΛϊ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  ριζομένου έκηροσώΐιου, επί τώ
  τέλει παροχής όδηγιών καί ύ-
  ποδείξεων διά την άκριβή ε¬
  φαρμογήν των δρων τής πβρού
  σης μαοθώοεως.
  6) Ό μισθωτής ύποχρεοϋ-
  τοα νά καλλιεργή την μίοθιον
  περιοχήν βάσει των εκάστοτε
  παραδεδεγμενων καλλιεργητι-
  κών μεθόδων καί διά μηχανι-
  ικών μέοων έφαρμόζων έν τώ1
  πλαισίω των προοπαθειών τού
  έντατικήν γενικώς Καλλιέργει¬
  αν επί τώ τέλει έπιτεύξεως
  τοϋ ιμεγίστου δυνατοϋ οίκονομα
  κου άΐτοτελέοιιατος.
  7) ΑΙ πάσης φύσεως μόνιμοι
  καί οτ«ρεώς μετά τοϋ έδάφους
  έ.γκαταοτάσεις αί άναγειρόμε-
  ναι υπό τοϋ μιοθωτοΰ κατά την
  διάρκειαν τής μισθώοεως θά
  περιέχονται μ«τά την καθ' οί-
  ονδιίποτε τρόπον λύθαν τής μι-
  οθώσεως είς την έκμισθώτριαν
  Μονήν άνευ οϋδεμι&ς άποζημι
  ώσεως έκ μέρους τΐης.
  Ό μισθωτής ϋποχρβοϋται δ-
  πως άναγράφη είς τούς έμφια
  λομένους οϊνους είς την "Ελ¬
  ληνικήν καί είς "μίαν ξένην
  γλώσσαν την ένδειξιν (οϊνοι
  προελεύσεως περιοχίϊς Μονής
  Τοπλοϋ — Βάι') καί τό διακρΐτ
  τίκόν σημείον ννΊΝΕ — νΑΓ5
  κάτωθι εικόνος Φοινικοδέν-
  δρου. Ή Μονή παρέχει άπό
  τοΰδε την συγκατάθεσίν της 6-
  πως τό διακριτικόν σημβΐον ίί¬
  τοι: νΑΓδ — ννΐΝΕ μετά τοϋ
  άπεικονιζομένου Φοινικοδέν-
  δρου δύναται νομίμως κατοχυ-
  ρούμενον νά χρηοιμοποιεΐται
  πα/>ά τοϋ μιοθωτοΰ ώς σήμα
  των παρ' αύτοΰ παραγομένον
  καί έξο,γομ^νων οΐνων.
  9) "Ο μασθωτής ύποχρεοθ¬
  ται είς τή ν μονομερή καταβο¬
  λήν των, άιμοιβής Συμβολαιο-
  γρά<{>ου, Πληρεξουσίου Δακηγό
  ρου Μονής, έξόδων δημοσιεύ-
  σεως, κηρυκείιον, Δημοτικών
  καί Δημοσίων Φόρων ώς καΐ
  πάσης ετέρας έτπβαρύνσεως έ-
  πιβληθηοομ^νης.
  10) Άπαγορεύεται ρητώς ή
  ύπεκμίοθωσας άνευ τής έγγρά¬
  φου συγκαταθέσεως τής ίδιο-
  κτιιτρίας Μονής.
  11) Τα τοΰ χορηγηθησομέ-
  νου παρά τής ίδιωτικής γεωτρή
  σεως τής Μονής ύδατος θέλου
  σι καθορισθή δι' άίκ^ευτιικοϋ κα
  νονασιιοϋ έπασυναπτομένου έν
  τω Συμβολαίω τής μισθώσεως
  καί άποτελοθντος άναπόσπα-
  στον ηιήμα ταύτης.
  12) Ό μισθωτής δέχεται δ¬
  πως πασά διαφορά άναφυομέ
  νη κατά τόν χρόνον τής μιοθώ
  σεως, υπαχθή είς την αρμοδία
  τητα των έν Λασιθίω Δικαστη-
  ρίων, παραιτούμενος ρητώς τής
  δωσιδικίας τής ίίδ.οας τής Ά
  νωνύμοιι αύτοθ
  νας στρατιωτικός γιατρός, εβα-
  λε τό γαμπρό μου στό διάδρο-
  μο καί τού έδωσε πρώτες 6οή-
  θειες. Έπειδή μάλιστα άπό
  την προηγούμενη ταλαιπωρία
  ήτανε σέ κίνδυνσ, τοΰ ττέρασε
  κι ίνα όρό καί μόνος τού ττήρε
  Άπό τόν «"Αγιο Γεώργιον
  γιά νά πσμε στό «Ίτπτοκρά·
  Τίΐο», τό ταξ! πιά δέν μπορού
  σε νά τόν πάρη Ινεκα ώ όρος
  ττού τούχανε δάλλει κλττ. καί
  έτσι βρήκαμε ενα ψορτηγό καί
  τόν βάλαμε στήν καρότσα γιά
  μετά τηλέφωνο στήν κλινική ' νά τόν πάμε στό «Ιπποκρά-
  «Ίπττοκράτειο» κα! εΤπε ττώς' τειο». Έκείνη την ώρα σκέφτθ-
  ή ζωή τού γαμπροθ μου κινδυ [ κα πώς εΤναι τελείως έ'ξω άττό
  νεύει σέ λίγη ώρα, άν δέν τού
  κάνουν δ,τι πρέπει. Τότε μ' 'ί-
  πιασε μεγάλη άττογοήτευση, για
  τ! σκέψτηκα πώς άν δέν μάς δέ
  χόντουσαν 'κι έκεΐ ό άνθρωττος
  θά τελείωνε Περιττό βεβαία νά.
  σάς πώ δτι ήτανε τελείως άναί
  σθητος. Εύτυχώς δμως μάς δε-
  χτήκανε κι' έτσι τελείωσε ή
  περιπέτειά μας, ττού τταρά τρίχα
  νά καταλήξη σέ θάνατο
  ΟΙ υπογραφάς τοΰ Ήγουνανο·
  συμβοιιλίου ΤοΐχλοΟ.
  ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΊΉ
  Πεθερά τοϋ παθόντος
  κάθε λογική σκέψη, νά μην ύ-
  ττάρχει ένα άσθενοφόρο, μόνο
  νά μεταφέρεται ένας έτοιμοθά-
  ναττος απάνω σέ μιά καρότσα
  ψορτηγοθ Πάντως εχω νά ττώ
  ότι άν ή ττεριττέτειά ιμας κρα-
  τοθσε άκόμη μισή ώρα, ό γα-
  μττρός μου θά εΐχε ττεθάνε1»
  Μέ αύτά τα άπλά, άλλά χα-
  ρακτηριστικά λόγια, μάς περιέ
  γραψε μιά άπλή έργαζόμενη
  γί>ναίκα, ίνα μεγάλο κοινωνικό
  θέμα ένα σοβαρά ττρόδλημα μιά
  άτταράδεχτη γιά την έττοχή μας
  κατάστοχτη, ένα ττεριστατικό,
  ττού τταρά λίγο, νά στοιχίση
  τή ζωή ενός οίκογενειάρχη
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  ΙΔΙΟΣ Ο ΠΑΘΩΝ
  Άλλά άς δοΰμε τώρα τί λέ¬
  ει ό ίδιος ό παθών, ττού εΤχε
  την ττρωτοδουλία νά μάς είδο-
  ττοιήση τηλεφωνικώς νά τόν έ-
  ττισκεφτούμε στό «Ίππ&κρά-
  τειο» στό 'δωμάτιο 203. στίς
  12 τού τρέχοντος μηνός Πρό-
  κειται γιά τόν κ. Βοζυκάκη Μι
  χαήλ ίδιωτικό ΰττάλληλο, Ψαρ-
  κατι ττου
  ρών 43 Ηράκλειον.
  «Στίς 6 Αύγούστου ήμέρα
  Τετάρτη, μ' έπιασε αίμορραγία
  στομάχου. ΕΙδοττοιήσανε τό τα
  ξ! τοΰ Στέλιου Χαριστινίδη κα!
  μέ συνώδεψαν μαζί μέ την πε¬
  θερά μου "Αννα Κούρτη στή
  Κλινική «Μεγαλόχαρη», ττού ήταν
  έφημερεύουσα, περί τίς 9 καί
  τέταρτο την νύχτα. Τούς εΤτταν
  δτι δέ εΐχαν άρμόδιο γιατρό
  καί μ' εστειλαν στόν «Εύαγγε
  λισμό». Ώστόσο στούς συνω-
  δούς μόν εΐχαν ττροστεθή ό
  μπατζανάκης μου κ Μαλλιωτά-
  κης, ό γείτονος μου κ. Μαυρα-
  γάκης Γ. κουρέας, καί ό άδελ-
  ψός μου κ Βοζυκάκης Χαρ
  Στόν «Εύαγγελισμό» έττί-
  σης δέν μέ κράτησσν, γιατ! δ¬
  πως είπαν στούς δικούς μου,
  δέν ύπηρχε γιατρός καί μάς
  έστελναν στή «Μεγσλόχαρη»
  πού διημέρευε
  "Οταν τούς εϊτταμε ότι άττό
  έκεΐ έρχόμαστε χωρίς νά γίνη
  τίττοτε, μάς συστήσανε τόν
  «"Αγιο Γεώργιο»,
  Ή ώρα εΤχε πάει περασμέ-
  νες έννιάμιση
  Στόν «Αγιο Γεώργιον, 6ρή
  καμε, σύμφωνα ττά>τα μέ τίς
  περιγραρές των δικών μου (για
  τί έγώ ήμουν άναίσθητος) έ'νσ
  δόκιμο στροτιωτικό γιατρό, ό
  όττοϊος μοΰ πρόσφερε ττρώτες
  δοήθειες Μοΰ πέρασε κ ι ίνα
  όρό καί τηλεφώνησε καί στό
  «Ίπττοκράτειο» γιά την κρισιμό
  τητα τής ΰγείας μου Άμέσως
  καϊ παλ.ότερα έχομε θέσει: τό θέμα τοθ ΣταθμοΟ Πρώτων
  Βοηθειών Καί λέμε άτΓερίψραστα στό Δημο, στή Νομαρ-
  χία, στό 'Υπουργεΐο, σέ κά9ε άρμόδιο, άλλά καί σέ Σένσ.
  Ήρακλειώτη: Είναι ντροττή καί άτταράδεχτη ττραγμ—ικό-
  τητα γιά την έποχή μας, νά μην υπάρχη Σταθμός Πρώτων
  Βοηθειών στό Ήράκλειο.
  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ λοιπόν άττό σήμερα δλων μας, γιά νά δη¬
  μιουργηθή στό Ήράκλειο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗ¬
  ΘΕΙΩΝ.
  μέ φόρτωσαν σ' ενα φορτηγο Ι
  καί μέ ττήγαν στό *Ίτπτοκρά-
  τειο».
  Ή &ρσ εΤχε ττάει 10 τγΛ νΰ-
  χτα κα! ό αιμεκρίτης μου εΤχε
  κατεδει στά 24 (στά 20 ό άν
  θρωπος ττεθαίνει). ΕΞΤχα χάσει
  ήδη 3,5 κιλά αΤμα. Έκεΐ βρεθή
  κε ό γιατρός κ Β Ποι/λιανάχης
  πού μέ παρέλαβε Βρέθηκαν ά-
  μέσως 3 φιάλες αΤμα δανεικές ά
  πό τό «Βενιζέλειο» καί τό ϊδιο
  δράδυ φέραμε 6 άτομα άπό τό
  χωριό μας Αύγενική κι' έδωσαν
  αΤμα. Τελικά μέ 8 φιάλες αΐ-
  μοτ καί 10 όρ^ύς σώθηκα Σωθή
  κ γιά μισή ώρα ακριβώς Για
  τί άν καθυστεροΰσα σέ μιά
  Κλινική άκόμη γιά μισή ώρα θά
  χά πεθάνει. Μόλΐς βγώ θά
  ττάω στόν κ Είσαγγελέα καί
  θά καταγγείλω δλα αϋτά γιατί
  νομίζω δτι είναι χρέος κσί
  πρός τό άτομό μου καί πρός
  την κοτνωνία γενικά»
  σουν μιά ανθρωπίνη υπάρξη, εί
  ναι άτταράδεχτες γιά την έττο-
  χή μας·
  3) Ή άνυπαρξία Σταθμοΰ
  Πρώτων Βοηθειών, σέ μιά πό-
  λη άνω τώ'ν 100 χιλιάδων κατοί
  κων, είναι κάτι άδιανόητο καί
  — όττως καί τταλιότερα έχομε ύ
  πογραμμίσει — ή δημιουργία
  Σταθμοϋ Πρώτων Βοηθειών στό
  Ήράκλειο, είναι πρώτιστη άνάγ
  κη.
  Κατά τα αλλα τόν λόγον! έ¬
  χουν ό Δήμος, οί Όργανώσεις
  ό Ίατρικός Σύλλογος (όχι βε¬
  βαία οί Κλινικάρχες) ή 'Υγεο-
  νομική 'Υττηρεσία, ή Νομαρ-
  χία καί εΐδικώτερα τό "Υπουρ-
  γεΐο Κοινωνικόν 'Υττηρεττιών.
  ΤΙ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ
  ΈμεΤς, μετά άπό δλα αϋτά
  τ! νά ττοΰμε Άττλώς σημειώνο
  με τα εξής:
  1) Περιμένομε τίς αττόψεις
  των διευθύνσεων των Κλινικών
  —ού άναφέρθηκαν τταραττάνΜ,
  γιά νά δοΰμε τί λένε έττ' αυ¬
  τών.
  2) Τέτοιες ττεριττέτειες —
  έφ' δσον έ'τσι έχουν τα πράγμα
  τα — πού άττό τή μιά στιγμή
  στήν άλλη μπορεΐ νά κοστί-
  ΜΙ ΧΑΗΛ ΒΟΖΥΚΑΚΗΣ
  Ό παθών
  β ΧΟΡΟΣ
  Αύτοι πού φάγανε μέ τα χροοά κουτάΐΐΐα!
  Ο κ. ΣΤΡ. ΠΑΙΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
  ΠΡΟΣ
  Την "Εφημερίδα
  *ΙΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα.
  Την 11 ην Αύγούστου άνα-
  γι>άνματε την ψευδήν είδη¬
  σιν δτι έλαβα δάνειο 70 έκατ.
  διά την ανέγερσιν τοϋ είς Στα
  λίδα "Ηρακλείου Ξενοδοχείον
  μου.
  Τό άληθές είναι δτι ό Γενι-
  κός Γραμματεύς τοΰ ΕΟΤ κ.
  Νικ. Σακελλαρίδης, διά τής
  ύπ' άριθμ. 554146)16.12.72 ά-
  ποφάαεως τού ΕΟΤ μοϋ ενέ¬
  κρινε δάνειο 32.340.000 δρα-
  χμών διά Ξενοδοχείον 300 πβρί
  που κλανί&ν Α' κατηγορίας. Πό
  σόν βεβαίως, άνεπορκές λόγω
  τής μεγάλης άνόδου των οίκο-
  δο]ΐικών υλικων καί έργατικών
  πού σέ ωρισμένα εϊδη έφθασε
  στό 150 — 200ο)ο.
  Άλλά τό Ξενοδοχεΐο στόν
  σύντοχο χρόνο των 2,5 έτων
  οίκοδσμήθη καί άπό την 9ην
  Ίουνίου ουμβάΐλλει είς την με
  τάγγισιν τουριστικοϋ συναλλά
  γματος είς την 'Εθνική μας Οΐ-
  κονο)ΐία καί δίδει την εύκαιρία
  νά έρ,γάζο-νται 50 συνάνθρωποί
  μας μέ λίαν ύψηλούς μισθούς.
  Παλαιότε[χι την 15 Φεβρουα
  ρίοιΐ 1971 ό τότε Γενικάς
  Γραμματεύς Τουρκηιοΰ Μπαλό-
  πουλος είχεν έγκρίνει καταλλη
  λότατα οίκοπέδου, σχέδια, καί
  είχεν συνηγορήσει διά την δα-
  νειοδότησίν μου, άλλά ένώ εί¬
  χον τελειώσει δλες οί αχετιχές
  διαδικαοίες υπό τής ΕΤΒΑ
  δέν αφπσε την Τραπέζα νά μέ
  δανειοδοτήση. χωρίς ιποτέ ο<5- τε ό ΕΟΤ οθτε ή Τραπέζα νά μοϋ γνωρίσουν τούς λόγους στίς άλβπάλίληλες αίτήσεις μου. "Απαντα τα σχετιχά Κγγραφα £χω είς την διάθεσιν τοΰ κάθε καλόπιστου έρευνητή. Διά νά μην δημιουργοϋνται δμως πεπλανηΓ^νες έντυιπώ- σεις είς τό κοινό τοΰ ΉρακΧβί- ου σας τιροσκαλώ νά δηιμοσιεύ- σητε την παροΰσα μου, είς την προσέχη σας έκδοσιν βάσει τοΰ περί Τύπου Νόμου. Ήράκλιειο.ν 12.8.1975 ΣΤΡ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΉΣΗ Πέραν τής ανωτέρω απαντή¬ σεως, την όποία δημοσιεύομε ευχαρίστως, ύ κ. Στρατής Πα¬ παγεωργίου, προέβη καί σέ τρείς αΐλλες ενεργείας: 1) "Ε- βαλε την ούζυγόν τού καί «ι£- λουσε» κυριολεκτικά τόν αν- θρωπο πού στνκωσε τό τηλιέφω- νό μας, χρησιμοποιώντας προ- φανώς τό άκουστικό τοϋ τηλε Ο κ. ΠΑΠΥΡΑΚΗΣ ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΦΩΤΙΟΥ "Οπως μάς διβυκρΐνησε εύγε νέστατα ύ Ήρακλειώτης για¬ τρός κ. Πατεράκης, ούδεΐΗα πληροφορία εΐχε γιά τό θέμα τοϋ τέως Άρχιιμανδρίτη Φώτιου καί κακώς άνΐιμειζαν τό δνομά τού οτήν ύπόθεση, οί συγγε- νεΐς τοϋ αύτοβούλως άιποσχηιμα τιοθέντος ρασοφόρου τής Άνα- λήψεως Άρχι·μανδρ<τη Φωτίου καί κατά κόοηιον κ. Κλέαρχου Χατζάκη. ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Κατόπιν δικαιολογημένου αίτήματος πλήθους με¬ τόχων μας, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής Έταιρεί- σς απεφάσισε την παράτασιν τής λήξεως των εγ¬ γράφων είς την αΰξησ ιν τοθ ΜετοχικοΟ Κεφαλαίο'ί των 160.000 νέων μετοχών μέχρι καί τής 20.9.1975 Άπό τής επομένης 21.9.75 θά αρχίση ή έγγραφή υέων μετόχων διά τό τυχόν άδιάθετον μέρος των μετο- Οί λοιποί δροι άποττληρωμής τού άντιτίμου των μετοχών τόσον έκ μέρους παλαιών μετόχων δσον καϊ έκ μέρους νέων, παραμένουν άμετά6λητοι. Έν "Ηρακλείω τή 16.8.1975 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ φώνου της, σάν τα «τηλέφω¬ νο» τοΰ μπάνιου της, μόνο πού τα λάνια της δέν έκπέμπανε τίς εύωδιαστές μυρωδιές τοϋ λουτροϋ τής κυρίας Άνθοϋσας. 2) Μ&ς έκοΐιε την ϊδια ήνέρα την έφι>μερίδα πού τοϋ στέλνα
  με οάν ουνδρομητή, κάνοντάς
  ■μας ετοι^ οίκονοιιικ.0 άποκλει-
  σμδ^καί 3) Μδς εΐπε ό ϊδιος
  στό τηλέφωνο 3τι δέν πρόλαβε
  νά μδς ένηιμερώση γιά τό άκρι-
  βές ποσόν πού πήρε άιπό τή
  Χούντα, γιατί δέν εΐχε διαβά-
  οει δτι ζητούσαμε έϊΐανειλημ-
  μένως τα οχίτικά στοιχεϊα.
  Καί τοΰ άιπαντοΰμε:
  Γιά τό τηλεφωνικό ύβρβολό-
  γιο της συζύγου τού, είναι θέ¬
  μα άγωγής.
  Πά τό δτι ιΛς ί^κοψε την έ-
  φημερίδα, δικαιολογηιμένα, για
  τί, δπως μαθαίνομε τώρα, δέν
  εΐχε πάρει τα 70 έκατομμύρια
  άλλά τα μιοά. Γι' αύτό φαίνε-
  ται δχει καί οίκονομικές στενα
  χώριες, δπως μ&ς είπαν άρκε-
  τοί χακοήθεις συνεργαζόιμβνοι
  μαζί τού, μέ τούς όποίους βρί-
  σκεται, λόγω οικονομικήν δια¬
  φόρων στά δικαστήρια. (Τα με
  ταδίδομε ολα αύτά μέ έταωύλ-
  λαζη).
  Πά τό δπ τώρα πήρε τα μι-
  σά λε<ρτά, αύτό δέν έχει καί τόση μεγάλη οη·μαοία γιά τόν ήθικοπλάστη δημοκράτη Στρατή μέ τα τόσο καί τόσο, βρ&ρα τού παλιά στήν «Πατρίδα» (έ*- γραψε δμως καί ί5να στό «Μα- χητή» κατά την έφταετία, λίγο ττριίν πόρει τό δάνειο) καί του¬ το γιατί — δπως τοΰ εϊπαμε στό τηλέφωνο καί τό παραδέ- χτηκε — κλέφτης είναι αύτάς πού κλέβη 70 χιλιάδβς, κλέ- φτιις είναι κι' ούτος πού κλέ- βει χίλιες δραχ,μές, πολύ δέ πε Την άγαπημένη μας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ε. ΠΑΥΛΑΚΗ θανοΰσα χθές, κηδεύομεν σήμε ρον, ώρα .3 μ.μ. είς Τ6 χωρίον Άλάγνι Μονοφατσίου. Τα τέκνα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΛΑΚΠ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 1) Ο ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Μιά καταγγελία κατοίχων τοϋ χωρίου Στάβγιες Μονοφατσίου Τό ί;ενοδοχ€ΐακό μεγαθήριο ^,ι ακοΰεΐ στό ονομα Μαμιιδακη καί λίγο Μητσοτάκιη. Βρίσκεται πλάϊ στό συγ-κρόττηια ϊΚνωοσός Μπτγτς» τοΰ κ. Λογιάδη καί ί-χει προξενήαει έντύπωΌη γιά τό π(7>ς τοϋ έπετράτΐηχε στά σημεϊο αύτό τόσο Οφος όρθίρων.
  ρισοότείκ) δταν κλέβει τα μιοά
  τοΰ δλου ποσοΰ.
  Πά τα δλλα, άγατπγτέ κύριε
  Στ.ρατή Παπαγεωργίου, πού λέ
  τε στήν έπιστολή σας, δέν εϊ-
  μαστε άρμόδιοι νά οδς άΐταντή
  σωμε. "Ιοως σας άπαντήσουν
  κάπιοι ίίλλοι, μ«ταξύ των όποί
  ών καί αύτοι πού ωδήγησαν
  τόν κ. Ανδρέα Παπανδρέου
  νά διανυχτερεύση στό ξενοδο-
  χεϊο σας. (Χάρμα στ' άλήββια
  ήταν τό σχετικό ίΜπΐοβίειιιά
  σας).
  Τό «ρεζου^μέ» λοιπόν κ. Πά
  πανεωηγίη-ι είναι δτι δέν π(ρα
  τε οσα γράιραμε άλλά τα μισά.
  δηλαδή 35 έβαιτοιμμύρια. "Αρα
  δέν φάγατε σεϊς, μέ χρυσά, άλ
  λά μέ άσημένια κουτάλια καί
  κατά τό σηιμεϊο αύτό, ν[ά μάς
  ονμπαθβτε.
  ΚΡΙΖΕΙΖ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  Λής
  Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος
  ε. μ. Είναι νομίζο,.ε
  τού Δήμου, νά παραμένουν κλεκπά
  άλ 0Μ"βο1ν» νά
  ά φροντίση, τό συντομώτερο
  λουτρων τα σποΐα, Ιδίως τώρα
  άπαραίτητα καί γιά πολλο()ς σι>ινπολί-
  Μ·~'~— ηοίι τυχαίνπ νά δχ'ουν άγπ-
  κής αυτής
  ουν, άλλά
  ρα ϊοως _ __
  καί τούς Άνωγειανούς,
  ΤΙΜΗ ΧΤ1 ΑΝΩΓΕΙΑ
  οί γιορτός οτ' Άνώγεια.
  πολλά ουγχα'ρητήρια
  ί,υρίως την εύθύ-
  ΛυπηθήΊκαμε είλικρινά
  . τής ωραίας καί Ιστορι-
  όποία τόσα πολλά μδς συνδέ-
  ν·ος — τούς όποίους άργότε-
  ι καί πάλι μέ τα Άνώγιια
  καϊ χάρις ακριβώς; αυτών άιπουσιάσο-
  τ0 ούνολ°
  Της
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΛΡΟΜΟΙ
  6Ρί
  οί
  δΡ«Μ«τ«κή. ΕΙδ.κώτερσ,
  , τα χάλ.α τους.
  άθλίσ κ-*-«-1 στήν όποία
  καί
  όντων.
  , πρέττε. ν*
  τών βλλ"ν "^"^
  έξυττηρέτηο- των ττροί-