98332

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

25/8/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε
  θάνατο οΐους 3 κ. Καραμανλή διαφορετικά θά έκτεθητε Ιστορικά
  •·ε····εεεεεε·εεεεεεεεεεε·*ε·····ε·······εεεε·ε····ε····εεεεεεεε·
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ ϊστω καΐ μιά συλλαβή δική τού.

  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  τί ^
  ΔιβνθυνίπΒ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  •ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ι·······••·ε····ε····························
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  -Γραφεϊα: Μαρογιώργτι 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ. Γ 280.291
  Χρονος 1ος Αριθ. Φύλλου 12
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ••εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεοεεεεεεεεεε··
  ΦΟΝΗ ΒΟΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΟ...
  ί£ΡΑ ΑΡΥΐεηΐίΚθΠΗ
  ΑΡΧ. :—· Τί είναι ούτος ό θόρυβος ό έκκλησιαστικός;
  ΛΑΟΣ:—Είναι ό Είρηναϊος μις κι οχι ό... Παττακός!
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΞΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΟϋτεξΜΐά χονψτα άηό τ ό χώξβα
  Οντε ιηά ύτάίία άη9 τα νερά
  ΠΑ ΤΟ ΘΕΛιΑ ΤΟΠ/·Λ"
  Οιατάχθπκε Οιοικπτιη
  όπότόυ Υπουρ νόΠαιόείας
  Τού
  ΠΕΤΡΟΥ
  ΒΑΒΑΛΗ
  Προέδρου
  τής Έπιτροπής
  «ΜΕΣ0ΓΕΙΑΚΗ7
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΪ κ. ΖΕΠΟΥ ΠΡΟΣ Τι*
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ κι' οί Νατοικές βάσεις εχουν προκαλέ-
  σει, δίκαια, μεγάλο άναβρασμό στήν Κρήτη, δέν εχουν, δμως,
  άκόμα ξεσηκώσει την ϋπόλοιπη Έλλάδα. Κι' αύτό γιατί
  δέν εχει συνηδειτοποιηθή τό μέγεθος τοΰ κινδύνου πού δια-
  τρέχει ή Κρήτη, άρχικά, κι' όλόκληρη ή Έλλάδα γενικώτερο
  άπ' την παρουσία αυτών των βάσεων — μαγνητών των άντι-
  πάλων πυραύλων.
  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πώς αν ταχατε άπομακρυνθοΰν οί βάσεις
  τοΰ θανάτου άπό μιά περιοχή καί μεταφερθοΰν σέ μίαν άλλη,
  λίγο πιό πέρα, θά γλυτώσουμε. Δέν έ'χουμε, άκόμα, συνειδητο-
  ποιήση πώς όλόκληρη ή 'Ανατολική Μεσόγειος ϊχει γίνει
  μιά τεραστία μπαρουταποθήκη, ενα καινούργιο Άρκάδι, δχι
  μόνο άπ' τίς βάσεις των ύπερδυνάμεων, άλλά κι' άπ' την
  πυρηνικη παρουσία των στόλων τους. Κι' εμείς, οί λαοί τής
  Μεσογείου παραμίνουυε Λτάραχοι, στό κέντρο τοΰ πεδίου
  <ύ σωστά τό έθεσε ό Πρωθνπουρ- ο$, είναι ή αμεση άπομάκρυνση '.,λων των έξομεσογειακών στόλων. /ά δουλειά οϋτε ό Άμερικάνικος, ιΧ> αύτοι στόλοι δέν άποτελοϋν
  τχυρίζονται, μιά καί κουβαλάνε
  'που δταν έκτοξευθοΰν θά έξαφα-
  Ί«ίου, μέ τούς πανάρχαιους πο-
  Ίαγκρήτιας κινητοποίησης κατά
  ρ^ικό καθήκον ολων των βουλεν-
  ν αμεση ύποβολή τού στή Βου-
  ■>υς ρέχρι σήμερα νόμους καί
  συμβάσεις, ττού θεσμοποιοϋν τό καθεστώς των ξένων βάσεων.
  ΞΕΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ βάσεις δέν ετπτρέπεται νά ύπάρ-
  χουν σέ κανένα μέρος τής χώρας μας, οίίτε στήν Κρήτη, οϋτε
  στήν 'Ελευσίνα, οϋτε στή Νέα Μάκρη, οίίτε στή Μακεδονία,
  οϋτε πουθενά στήν Έλλάδα. Ό Μουσολίνι, τό 1940, δέν μας
  είχε ζη,τήσει τόσες πολλές «διευκολύνσεις», κι' δμως τού εϊπα-
  με ΟΧΙ. Σήμερο έχουμε τταραχωρήσει, δωρεάν, τεράστιες έκ-
  τάσεις Έλληνικής γής σέ, δήθεν, συμμάχους. Μά δταν έ'χουμε
  τέτοιους συμμάχους τί νά τούς κάνουμε τούς έχθρούς; Συμμά-
  χους πού μάς έχουν ΰποδουλώσει οικονομικά, πού θεωροΰν
  τή γή μας ξέφραγο άμπέλι, ποϋ μάς κλέψανε μέσα σ' έ'να λου-
  τρό αΐματος καί δακρύων την Κύπρο μας, πού έτττά όλόκλη-
  ρα χρόνια μάς είχον κάνει σκλάβους στούς χουντικούς ύπη-
  ρέτες τοιις. Συμμάχους ποϋ έπιβουλεύονται αύτη την ιδία
  την έθνική μας άνεξαρτησία κι' άκεραιότητα Συμμάχους
  πού γιά νά έξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τού σιωνιστικοΰ
  ίμπεριαλισμοΰ προσπαθοΰν νά μεθοδεύσουν μιά καινούργια
  κοττοχή έθνικών εδαφών μας άπ' τούς ίσραηλινούς ληστές.
  ΤΟ ΘΕΜΑ, δμως, είναι ττολύ μεγάλο. Σέ αλλο, έκτενέστερο,
  σημείωμά μας θά έπανέλθουμε δριμύτεροι καί θ' άποκαλύ-
  ψουμε τα ΰπουλα σχέδια τοθ σιωνισμού, πού στήν Άνατολική
  Μεσόγειο είναι .ή έμττροσθοφυλακή τού ίμπεριαλισμοΰ καί
  των πολυεθνικών έταιρειών.
  Σημερα άς βιακηρύξουμε:
  «Οϋτε μιά χούψτα άπό τό χώμα μας, οϋτε μιά στάλα άπ'
  τα νερά μας»
  Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓίίΤΡΟΠΗΣ
  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
  Ό Ύπουργός Παιδείας κ.
  Π. Ζήπος, μδς έκοινοιποίησβ
  τό παρακάτω £γγρα<ρο, μέ α¬ ριθ, πρωτοκόλλου 5120)13. 8.75, τό όποίο είναι άποτέλε- σμα τής τηλεγραφικήν άναφο ράς μας πρός τή Βουλή των Έλλήνων καί των άποκαλύ- ψεών μας των σχετικών μέ τό θέμα Τσπλοΰ. Τό ϋγγραφο άπευθύνεται καί πρός τή Βουλή των Έλ- λήνων, (Δΐεύθυνση Κοινο- βουλευτικοΰ 'Ελέγχου), κα- θώς καί στόν βουλβυτή κ. Δ. Γόνπκα, σάν απαντήση τής άναφορδς τού ύπ' άριθιΐ. 7443)14.7.75. Τό πλίϊρες χ«ίμενο τοθ ύ- πουργικοϋ όγγράφου ίχει ώς εξής: Είς απάντησιν τοθ ύπ' αριθ. ΠΑ 7445)14.7.75 ύ-μετέ-ρου έγ γράφου δΓ ου ηεριηλθιεν υμίν ή υπό τοΰ 8ουλ€υ·τοΰ κ. Δ. Γόντιχα κατατεθεϊσα τηλεγραφι κή άναφορά τοϋ Δ)ντοΰ τίις ίν Ηρακλείω εκδιδομένης Έ- φηιμερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» δΓ ίίς διαμαρτύρεται διά την γε¬ νομένην παραχώρησιν υπό τής Ί. Μονής Τοπλοϋ Σητείας 30. ΟΟΟ στρΐΐμμάτων πρός έκ,μετάΛ Χευσιν, χρονικί]ς διαρκείθΓ, ΐτεντήκοντα έτων, ώς καί την. έτπδιωκομένην παραχώρησιν υ¬ πό της Ί. Μονϊίς 'Επανωσήφη ωσαύτως μεγάλης εκτάσεως κτημάτακν πρός πολυετή έκιμε- τάλλευσιν, είχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν υμίν ότι έζητί/ θηοαν υιώ τής παρ' ημίν άρμ<~ δίας "Υπηρεσίας, πλήρη στοι ΡΟΤΑΡνΙί Στίς τοπικές έφημερίδες, 6γ, μοσιεύτηκε, στά μέσα τής περα σμένης βδομάδσς, αυτή ή εΤδτί ση: Ή συνεστίοχτη τής αύριανρ Πέμπτης θά πραγματοποιηβ' εί ςτό Ξενοδοχείον «Ξενίτ» Χι νίων κα ίθά είναι κοινή μεταξ. των δύο Ροταριανών Όμίλω Ηρακλείου καί Χανίων. Ή συνάντησις των 6ύο ό λων θά είναι έττοικοδομητΐΜή στή προσπαθεία μας συσφίγβΕ- ιος των δεσμών μεταξύ των δνο πόλεων τής Κρήτης. Όμιλητής τής βραδυάς θά εί¬ ναι ό κ. Γιάννης Ποπταμιχαλά- ι γιά τή Σουλτανινα ΧΡΥΪΑΦΙ ίπρόσωποι Όργανώσεων · "Αλλοι άρμόδιοι , πολλά καί διάφορα μεγάλαι της προβλήματα Δέ βγαίνο,με μέ κανένα τρό- πο μέ την τιμή 22 δραχ. τό κι- λό. 'Όσο γιά τούς έθνικούς λό- * γους πού μάς λέτε κ. Χαρή, εΙ- ', 5ικά γιά εφέτος, εμείς δηλαδή ' πάντα θά κάνωμε θυσίες, έδώ ' οί γιατροΐ άττεργοΰνε καΐ τό- σοι άλλοι καΐ γιά μάς είναι τό Η ΑΛΗΘΕΙΑ φοβο και ηαβος ΚΡΙΣΕ1Σ & ΣΧΟΛΙΑ ^^^^^^^^εε■^ε^ε^^ε^ε^ε■^ε^ε■^ε^ε■■^·^^ε^^ε^^^■^^^■^ε^■^■^^■^ρ^^■^^ε^^^ε^^^^ρ^■ε^^ε^■■^ε■■βρε^ε^ε^ε^ε^ε^ε^π■ Οί Βάσεις καί "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας γιά τεχνικούς λόγους, πού συνοψίζον- ται (όπως έχομε ξαναπεϊ) στό δτι^ μή διαθέτουσα δικές της έγκαταστάσεις, ψιλοξενεΐται σέ έγκαταστάσεις αλλης συνα- δέλφου καί έκτυπώνεται σέ μεγάλο άριθμό άντιτύπων, δέν μπο- Ρ*ϊ νό προλαβαίνη την έπικαιρότητα τής Κυριακής, άφοΰ οί τι—ογραφικίς πλάκες κατά την ήμέρα αύτη βρίσκονται ήδη επί τού πιεοτηρίου. "Εχοντος λοιπόν, ϋτσι τα πράγματα, δέν ήταν δυνατόν νό τρολάβομε την προαγγελθείσα γιά χθές Παγκρήτια Σύσκε- Ψ·)^ γιά τό θέμα των Βάσεων στά Χανιά, δπου καί ταξιδέψαμί Υΐ' αυτόν τόν οτκοπό. Λώσαμε, δμως, στσ μέτρα των δυνατοτήτων μας, τό σημερι- νό μικρό μας «αφιέρωμο» γιά τή συγκεντρώση των Χανίων, •ροντίζοντας νά μεταφέρωμε στήν 'Επιτροπή τοΰ Νομοΰ Η¬ ρακλείου τίς σχιτικές μας προτάσεις, πέραν των «κτων Εχομε ΥΡάφει ο-χβτικά μέ τό σπουδαΐο αύτό θέμα μέχρι σημερα. Έλτπζομε στό αλλο φΰλλο μας, νά άσχοληθοΰμε καί πάλι ||ϊ τή Σύσκεψη αύτη, πού θά εχει περάση πλέον στό παρελ¬ θόν καί θαχωμε ζήοχι δλα δσα θά την έκφράζουν σάν εκδηλώση. Δηλώνομε ότι ή εφημερίδα αυτή, πού άπό την πρώτη *τ·Υμή τής ϊκδοσής της συνδέθηκε μέ τό θέμα των ξένων Βά- ο-εν,^ θά συνεχίση τή μικρή συμβολή της, πού βασίζεται στή^ ότιμα δμνο,γίι άντικειμενική ένημέρωση καί διαφωτίση τού παρό τίς άπειλές τοΰ Άρχ)ου 'Ενόπλων Δυνάμεων οί ς_ γιά μάς έ'χουν ήδη γίνει σκληρή πραγματικότητα, ά- ψού μάς 1^, ασκηθεί αϋτεπάγγελτη ποινική δίωξη άπό τόν κ. Ε!»αγγελέα Ηρακλείου, (άρ. μηνύσεως 3128)75) γιά «δημο- οιευση διά τοΰ Τύπου σχεδίων καί φωτογραφιών —(ετιζομέ- **»* με την εκτέλεσιν οχυροματικών έ'ργων διά την άμυναν τής Χβρας», διινεργουμένης ήδη τής σχετικής προανακρίσεως. Δηλώνομε άκόμη δτι εμείς είμαστε πανέτοιμοι γιά μιο ΤϊΤ0|α δίκη, γιατί πιστεύομε δτι εμείς μέν θά εϊμαστε τυπικά "«τηγορούμενοι, άλλά μέ δσα θα άποκΛλυφθοΰν, στό σκα- μνι τοΰ κατηγορουμένου θά κάθωνται ούσιαστικά δλοι αύτοι ?' Η*ΥοΑόσχημοι κύριοι πού φορώντας τό ύπουργικό φράκθ 1 Τ1> »τρατιωτΐΜη στολή, ή' κρατώντας άκόμη τό τουφέκι των
  Α, έκτοξεύουν τόσο εϋκολα καΐ άδιάντροπα την κατηγορία
  κατασκόπου, στούς έκπροοΊϋττους τού Τύπου, σ' αΰτούς
  αδη πού έκτελώντας ακριβώς τό ϊδιο ή καί μεγαλλίτερο έ-
  •""ο καθήκον μέ τούς ανωτέρω κυρίους, προσπαθοΰν νά ένη-
  μ*Ρ«ο·ουν τό Λαό, λέγωντάς τού την Άλήθεια.
  Οριστϊ λοιπόν έξοχώτατε Ύπουργέ τής 'Εθνικής "Αμυ-
  ""5. εντιμώτατε Άρχηγέ των 'Ενόπλων Δυνάμεων, δυναμικώ-
  I
  * ~~ άκύ1»η — ΤΕΑΤΖΗ τής Σητείας· Τα έδώλια τοΰ
  βρυδαλλοΰ καί των αλλων δικαστηρίων άδιιάζουν, γιά νά
  ·'*? καθίσετε έμάς τούς έκπροσώπους τοΰ Τΰπου, ποίι ττρο-
  «ν νά ξυπνήοωμε τό Λαό, γύρ« άπό την τύχη ττού
  Φ Συνέχεια είς την σελίδα 4
  νικές καϊ ^ϊνές, νί<*'^™~^μιοβμγήϋο1/~ν οί τουριστικές μο- νάδες, ποΰ άπορροφήσανε μέ τα γνωστά δάνεια, τόν ϊδρώτα τού 'Ελληνικοΰ Λαοΰ. Είναι, νομίζομε χρέος των κυβερνώντων νά βώσουν στή δημοσιότητα τα όνόματα δλων έκείνων πού εύνοήθη- καν άπό τή Διχτατορία καί τό ϋψος των δανείον πού πή· ραν. Έττειδή μέχρι τώρα, δπως γνωρίζομε άπό προσωπική πεΐρα, οϋτε ο) κρατικές ΰπηρεσίες, οϋτε οί Τραπεζες, δί¬ δουν τέτοια στοιχεΐα, προτείνομε: 1) Νά δοθούν στή δημοσιότητα δλοι δσοι πήραν δά¬ νεια, πράγμα πού ζήτησε καί στή Βουλή, ό βουλευτής κ. Κωνιωτάκης. 2) Νά δοθή έντολή στά Ύποθηκοφυλάκεια τής χώ¬ ρας, νά δώσουν στή δημοσιότητα δλες τίς άγοραπωλη- σίες χτημάτων πάνω άπά 4 στρέμματα, πού πραγματο- ποιήθηκαν κατά την έφταε,τία καί 3) Νά έρευνηθοΰν οί περιπτώσεις των έχτάσεων πού άνήκαν στό κράτος καί εΐχαν πουληθεΐ σάν βοσκότοποι, ο) όποΐοι έν συνεχεία πουλήθηκαν στούς τουριστικούς έπιχειρηματίες, γιατί σάν άνήκοντα στό Λημόσιο, ϋπάρ- χει δυνατότητα νά ξαναεπανέλθουν στήν κυριότητά τού, άφοΰ στά δημοσία χτήματα δέν ΐσχΰει ό νόμος περί χρη- σιχτησίας, μέ τόν όποΐο τα εΐχαν πουλήσει αύτοι, πού τα χρησιμοποιοΰσαν σάν βοσκότοπους. Τί αλλοι λέει σχετικώς άρμόδιοι; τό Ύπουργεϊο Λικαιοσύνης καί οί αρουφαλιάς επήρε έχτα- ση 20 ΟΟΟ στρέμμτχτα καΐ μπο- ρεΤ νά καλλιεργήση 750 χιλιά- δες κλίιματα, καϊ δέν μπορεΤ £- νας άλλος νά καλλιεργήση 15 χιλιάδες κλίμοτα, έπειδή αύτός ό αλλος τυχαίνει νά είναι ό μι- κρός. Πρέπει νά βρεθή ένας τρόπος νά έξομοιωθούμε είσοδημ&τικά ο! μικροϊ μέ τούς μεγάλους Γιά νά ζήση σάν άνθοωπος 2ν«ς αύ- τοκαλλιεργητής πρέττει νά 6γά- νη τουλάχιστον 15 τόννοι;ς στα- φίδα. Καί φυσικά οί τιμές νά εΤνα.ι προσαρμοσιμένες μέ τόν τι- μάριθμο. Γιατί δταν πληρώνω 95 δραχ. τό κρέας καί μοθ 6ά- ζει τή σταφίδα 13 φράγκα, δέ μοί) φτάνους 8 κιλά σταφίδα, έ- νώ τό 1964 ήθελα πολύ λιγώτε- ρα. Μέ δυό λόγια ή τιμή τής σιαφίδας Εχει μείνει στό 1952 κα! δλα τα αλλα ίχουν άνεβεΤ στά Οψη. "Έχομε περι'πτωση άντιπροσώ ττοιν τής Ένώσεως πού εΤναι με- 'σίτης έξαγωγέα. Τί περιμένετε, —Γιατί έ'χετε παράττονα άπό τούς έκ>προσώτΓους τής Ενώσεως,
  άφοθ τελικά, τούς βγάζετε έ-
  σεΐς,
  —Άττλούστατα γιατί κάθε φορά
  πέφτομε θύματα καί πιστεύομε,
  είπαν μερικοϊ καΐ ο! περισσότε-
  ροι περιορίστηκαν νά κουνήσουν
  τα κεφάλια τους, χωρις νσ ά-
  παντήσουν.
  Γενικά τό παραδεχόμαστε καΐ
  οί ΐδιοι, πώς είμαστε θύματα
  λόγω τής άγραμματοσύνης μας.
  Μά ώς πότε θά συνεχίζετε είς
  δάρος ιμας ή άδικία, Δέν πρέ¬
  πει κάποτε νά δοΰμε κι' έμεΤς
  Θεού πρόσωπο; Δέν πρέπει κά¬
  ποτε νά δικαιωθούμε;
  ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ
  Άποκλειστική συνέντευξή τού στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ο ιΝΙΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
  ΕΙΝΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣΙ..
  ής τού, καί μιά προκληθή, γιά
  την έποχή μας καΐ τα προβλή¬
  ματα της.
  Όλα αΰτά, μαζί μέ τό γβίνο
  νός δτι ήρθε στό Ήράκλειο
  την περαομένη Δευτέρα, ιιθς
  ωδήγησαν στήν άπόφαση νά
  τού πάρωμε μιά συνέντειοξη.
  Στόχος μας ήταν νά δοϋμε αν
  δντως δλα δσα γνωρίζαμε άπό
  Ο ΝΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, εί¬
  ναι μιά διεθνής προσωπικότητα
  στόν τσμία τοθ τραγουδιοϋ.
  Είναι ί!να άπό τα «Παιδία τής
  ' Αφροδίτης» πού ξεχώρισε καΐ
  έ-χει φτάσει αυτή τή σπγμή,
  ηέρα άπό τή δοξα, νά ?χη καΐ
  ίχολλά ττλοίηη. Πρόκειται γιά
  £νπ «Ιρρό τέρας», &πως συνή-
  Οως τόν άποκαλοϋν. Είναι 6-
  μως, συγχρόνως, μέ διάφορ-ες
  δηλώσεις πού κάνει κατά χοί¬
  ρους, άλλά χαΐ τόν τρόπσ ζω-
  Τηλενράφημα
  τού τ.ΆρχφονδρΙτη
  Φώτιου
  Κύριον Μονον Χάρην
  Διευθυντήν Εφημερίδος ·Αλήθεια
  Μαρογιώργη 5
  Ηράκλειον Κρήτης
  Άναφερόμενος είς άττοσταλεΤ-
  σαν έττιο—όλην μου παρακαλω ά-
  ναβάλατε δημοσίευσιν τατύης μέ
  χρι νεωτέρας αποφάσεως μου.
  ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  21)8)75
  φήμες γιά τόν Ντέμη Ροΰσοο
  είναι έτοι, δπως τα ξέρομε,
  καΐ νά διαοταυρώσωμε την πλη
  ροφορία μας δτι είναι Κρητικής
  καταγωγής.
  Νά λοιπόν ή συζητήση μας
  ι»έ τόν Ντέιμη Ρο·0σσο, δπως α¬
  κριβώς άπομαγνητοφωνήθηκε
  Μ.Χ : Δέχεστε κύριε Ροΰσ-
  σο νά δώσωμε έίνα άγώνα
  «κάτς», οέ έρωταπαντήσεις, φυ
  οικά, γιατί διατρορετικά, όμολο
  γώ δέν θά τό άποτολίμοϋσα.
  Ν.Ρ.: Ναΐ, άλλά σέ δέκα λε
  τ~ά γιά νά φορμαριστώ.
  (Άνέβηκε οτό δωμάτιό τού
  στό «Άστόρια» μαζί μέ τόν
  Γάλλλο μάνατζέρ τού καί πρα-
  γματικά μ«τά δέκα άκριβιΰς λε
  φτά κατέβηκε, συνοδευόμενος
  άπό μιά αΐθέρχα υπάρξη, πού
  μάλλον θά ήταν ή γαλλιδοϋλα
  Ντομινίκ. μέ την ύποία συζεΐ).
  Μ.Χ.: "Εχετε άχουσει Κρη-
  κή μουσική, όπως αυτή παρα-
  ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
  «ΚΡΕΤΑ ΜΑΡΙΣ»
  • ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΞΑΝΑ
  Ο κ. ΝΙΚ ΜΕΤΑΞΑΣ
  Δικάστηχε, γιά δεύτερη φορά,
  την περασμένη βδομάδα, ό Ιδιο-
  κτήτης τού «Κρέτα Μάρις» κ
  Νΐκος Μεταξάς
  Ή ποινή ποΰ τοθ έτπδλήθηκε
  αυτή τή φορά, ήταν φυλακίση 2
  μηνών, ένώ την πρώτη φορά εΤχε
  καταδικαστεΐ σέ 1 μήνα.
  Ό λόγος τής κοτταδίικης τού,
  εΤναι ή παράνομη λειτουργία τού
  ξενοδοχειακοΰ τού ουγκροτήμα-
  τος στή Χερσόνησο, πού μετα¬
  ξύ αλλ«ν·σχετίζεται Καί μέ την
  παράτυττη αδεία λειτουργίας καΐ
  ώοδολης λυ·μμάτων καί άποβλή-
  των στή θάλασσα, πού τοϋ υπέ¬
  γραψε ό κ. Νομάρχης, παρά την
  άντίθετη γνώμη τής Ύγειονομι-
  κής ΎτΓΐΐρεσίας.
  Είς βάρος τού ανωτέρω κυ-
  ρίου, έκκρεμοΰν άκόμη 3 μηνύ-
  σεις, οί οποίες θά έκδικασθοθν
  προσεχώς.
  • ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
  Ο κ ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ
  ΚΑΙ Ο κ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Πληροφορούμαστε δτι ό Νο-
  μίατρος Ηρακλείου κ Κοκολά¬
  κης καΐ ό ύττάληλος της Ύγειο-
  ναμικής "Υπηρεσίας Ηρακλείου
  κ. Σπυριδάκης, μετατίθενται τε-
  λικώς, ό πρώτος στό Ρέθυμνο
  καΐ ό δεύτερος στή Ρόδο.
  "Όττως είναι γνωστό οί ανωτέ¬
  ρω κρατικοί ύττάνίιληλοι είναι θύ¬
  ματα τοθ ΰτΓηρεσιακοΟ τους
  καθήκοντος, δεδομένου δτι τό
  εναντίον τους μένος προέκυψε ά¬
  πό τούς γνωστούς παράγοντες,
  (μέσα στούς όττοίους τη;ριλαμβά
  νεται και ό βουλευτής μέ τίς χι-
  λιάδες των σταυρών), λόγω τής
  αρνήσεως τους νά ΰπογράψουν
  την αδεία λειτουργίας τού «Κρέ-
  τα Μάρις» (διοκτήτου τοθ εύνού-
  μενου τής Χούντας Νίκου Μετα>-
  Αύτά, λοιττόν, μάς είπαν στά
  Καλέσσα, μιά άπό τίς πιό σο-
  βαρές περιοχές σταφιδότταραγω-
  γης·
  Τα ίδια περίπου άκούσαμε
  καΐ στόν Προφήτη Ήλία, καθως
  καΐ άττό άλλους σταφιδοπαραγω-
  γούς, άλλων ττεριοχών.
  Δηλαδή, μέ δυό λόγια, αύτό σή-
  μαίνει δτι οί άπόψεις συμπί-
  Συνέχεια είς ττιν σελ. 4
  Καλοσωρίζοντας τόν τέως Πρό
  εδρο τοΰ Περΐφερειακοΰ Συμ-
  βουλίου καί τέως Νομίατρο κ.
  Ε. Χαραλαμπάκη, τού εύχόμα-
  στε καλή έπανεγκατάσταση στό
  Ήράκλειο, δττου διορίστηκε για-
  τρός τοΰ Ι ΚΑ
  Στή φωτογραφία ό κ τέως,
  μαζΐ μέ Ενα προσωπικό τού φί-
  λο, πού άν δέν άττατώμεθα ήταν
  καΐ «Γενιχός Διοικητής Κρή¬
  της».
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  Κυκλοφορήσαν φήμες ότι κατά τό διάστημα άπό 4 έ'ως 11
  Αύγούστου, ήρθε στήν Έλλάδα ό Άμερικανός καθηγητής πού
  πήρε τή θέση τοΰ Κίσσινγκερ στό Πανεπιστήμιο τοΰ Μπάρ-
  κλείι. Καί δτιή αποστόλη τοΰ ανωτέρω κυρίου ήταν νά έ'ρθη
  σέ έπαφή μέ πολιτικά πρόσωπα, μέ κυβερνητικούς παράγον¬
  τες καί μέ πρόσωπα τής Χούντας, προκειμένου νά υπάρξη τό
  ποθούμενο άποτέλεσμα γύρω άπό την τύχη των πρωταιτίων
  τοΰ 'Απριλιανοΰ πραξικοπήματος, κι' αύτό γιατί ή ΣΙΑ δέν
  έπιθυμεϊ νά μιλήσουν οί παραπάνω «κύριοι». Ό καλοθελητής
  αύτός είναι Ίσραηλινής — φυσικά — καταγωγής.
  Ρωτοΰμε λοιπόν εύθέως την Κυβέρνηση, άληθεύουν ή' δχι οί
  φήμες αύτές;
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΓΣΗ
  Ή "Ενωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης,
  μη 'Εταιρεία τής οποίας τό 51ο)ο έλέγχει
  είναι μιά Άνώνυ-
  ή "Ενωση Γεωργι-
  Σ' αυτήν ώς γνωστόν, . Πρόε-
  κων Συνεταιρισμών Ηρακλείου,
  δρος είναι ό κ. Καραντινός.
  Πληροφορηθήκαμε λοιπόν δτι Διευθυντής τής πρώτης (τής
  Ενώσεως Σουλτανοπαραγωγών), διορίστηκε πρόσφατα ό
  γυιός τοΰ κ. Καραντινού, μέ παχυλό μισθό καί ρωτοΰμε τόν
  κ. Καραντινό νά μάς πή άν είναι άλήθεια ή οχι καί αν πέραν
  τής οίκογενειακής αυτής... συμπτώσεως, ό υΐός Καραντινός συ-
  μπληρώνη τα απαιτούμεν» προσόντα.
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
  Είναι άλήθεια ή' δχι δτι ό γνωστός (καί μή έξαιρετέος) Έ-
  βραΐος Χάντελμαν, πού διαμένει στά Χανιά καί γιά τού Οποί-
  ου τή δράση ε"χ€ΐ άσχοληθεϊ άρκετά ό Τύπος, ήρθε σέ ρίξη μέ
  τόν κ. Σταυρουλάκη, μέ τόν όποϊο είχον άγοράσει άπό κοινοΰ
  τό σπίτι που διαμένει ό Κρητικής καταγωγής 'Εβραίος ζωγρά¬
  φος καί ότι έξ άφορμής αυτού τοΰ γεγονότος οί Άρχές
  ίμαθαν, δσα, ϊσως, δέν γνώριζαν; Καί άν είναι άλήθεια, γιατί
  ό περι ού ό λόγος περίεργος κύριος, πού εΐχε ζητήσει καί Έλ¬
  λην ική υπηκοότητα, δέν ϊχει άπελαθεϊ άκόμη; "Η μήπως ^ τόν
  άπέλασαν, σιωπηρώς, μιά κβί δέν τού αρεσε ποτέ ή δημοσιό¬
  τητα, δηλαδή τό πολύ φώς, ένώ, άντίθετα, άρεσκόταν στό σκο-
  τάδι;
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜ.ΕΡΓΟΝ
  Οί ανθρωποι τής έφταετίας δπως είναι γνωστό, έκτός των
  αλλωνπολλών καί διαφόρων κακουργημάτων τα όποϊα εξετέλε¬
  σαν έν ψυχρώ, ξεσπίτωσαν καΐ αφησαν άνθρώπους στό δρόμο
  καί μάλιστα σέ περίοδο άναστολής των κατεδαφίσεων
  Θϋμα, των στρατιωτικών δικτατόρων υπήρξε κσί £νσς φαν-
  τάρος. Ύπηρετούσε τότ« στά σύνορο Άλ£ξανδροιιπόλ€ως, σάν
  στρατιώτης τής 107 Μοίρας πεδινοΰ πυροβολικοΰ. Πρόκειται
  γιά τόν Σοφοκλή, Μιχαήλ Σφακιανάκη, άπό τα Μάλλια Ήρα·
  25 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1·75
  Λ!
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ο Πηηθιυός Ζορμπός
  καί ό Νίκος Ηαζαυτζόκης
  Ι2ον
  "Οτην δευτέρωσε τό κακό
  μαλόκωσαν τα τΐιρ-άγματα. "Ήμ-
  Οεν ό Ζοιριιπάς ί,ανά οτό Λί-
  σμηορο. Τα 'φτιαξε μέ την τιε
  Οερά την)· ίφερε καί τή γυναί
  κα τοο1 ίναν ολοι μτά φαμε-
  λιά1 μττήκε κχφαλή στό σπίτα
  ό Ζορμπάς ξανάτπασε δουλειά
  στό με.ταΥείο, στό Μάντιεμ
  Λάκκον, στό πόδα τού μακαρΐ-
  τη τού πεΟί-.ηοΰ τού — καό<; ανθρωπος, θεός σχω,οέοτον! Γέννησε οτό μεταξύ κι ή πεθ·ε ρά, ή Φιλΐίί), πού 'ταν γκα- οτρωιιένη στό ττέμπτο πακδί της. Βάφτιοαν τό νεο-γέννητο καί τό '6γαλαν Γιάννη, γιά νά τιμήσουν τή μνήμη τοϋ γερο — Κπκού'η. Ό Ζο. μπάς, ττπρόλο πού 'ταν μουντάρης στίς γυναϊκες, άγαττοΰοε ΐιολύ τή γυναίκα τού. Ή Ελένη τοϋ συμτιαρα- στάθηκε σ' δλες τίς δυσκολίες πού τους βοηκαν στήν άρχή κοιί των βοήθησε νά τίς ξεπε- ρόχΐει. Εκτον σωστη άντ>ρογυναί
  κη· £κανε κουμάντο στό σπίτι,
  δοι'Λευε καί στι'ιν πατρική πε-
  μ'οΐ'ί Ια. "Επαιΐζε τό ντουφέκι
  σάν άντ^ας· καί μ' αύτό, άνηρ
  τημένο στύν ί;να ώμο καί τή
  νακα κρεμαο;ιένη στόν αον,
  δταν άνάσταινε μωρθ, δμπαινε
  κεφαή στήν άογαταά καί πή-
  γαινε πότε στό 'να καί πότε
  στ' άλλο χωράφι γιά σπορά,
  ' γυά βοτάνισμα., γιά θέρο. "Ετσι
  δέν τολμοϋοε Τοΰιχκος — άπ'
  αϋτούς πού 6άζαν χέρι στούς
  άδύνατουο; ραγιάδες καί τούς
  άρπάζσν τίς σοδειές — νά ζι>-
  γώσει καί ν' άγγίζει τόν καρ-
  πό στά λαλκουνέικα χωράφια.
  Εϊταν πλατύστιερνη, γεροδεμέ
  νη, χοντηή — ζύγ'ζε στά τρι-
  άντα της χρόνια όγδόντα οκά¬
  δες — μέ φαρδιούς ώμους, γε
  ρά μπι'ΐάτσα. Κι ώστόοο εϊτθΛ'
  εύκίνητη. Καβαλίκευ« στ' αλο
  γο μέ λυγεράδα σουοουράδας.
  Κι έ"6γαιε. οάν άμαζόνα, μα-
  ζί μέ τό Ζοριιπά πολλές φορές
  στό κυνήι. Κι δχι νά πεΐς
  κώς κάναν ψιλό κυνήγν χυνη-
  γοϋσαν ζαρκάδΊα, άγριογούρου-
  να, τα πάστωναν, περνούσεν
  μιά χαρά τό χειρώνα τους μέ
  λ'ιμΐτηστικά φαγητά κυνηγιοΰ.
  "Οταν έλλεισιιε ό Ζοι>μπάς στή
  δουλειά τού, στό Μάντειμ Λάκ
  κου, καί κοηιόταν μόνη, ηροιτο
  θά σιγούρευτ τή δΰμούτοουνη
  μιπιστόλα τοΰ άντπός της κάτω
  άπό τό ττοοσκέφαλο κι Οστερα
  θά 'ττεφτε στήν καργιόλα...
  Την άγαποϋσε, πού ί:ς,
  σάν τα μάτια τού ό Γιώργης
  Ζιρμτΐάς την νταρντάνα τού —
  την Ελένη. Τόσο πού, 3ταν
  πιά εΐχε χηρέψει, τή θυμόταν
  πολλές φορές κι ίλεγε μέ συν
  κινήση:
  — Μωρέ καί γύφτιοσα άπή
  τσαντήρι οάν ίβριοκα, έ,σ,νγα
  μαζί της, μά σάν τή γυνα,κα
  μου δέ-ν βπήκα βλλη, δέ 6'οή-
  κα...
  Μετά τα ποωτα διαιλάρια.
  τοϋ γέννησεν ή Ελένη άλλα
  όχΐϊί) παιδία στή σειρά: τό Βαν,
  γέλη. την Άντρονίκη, τό Νί-
  κο, την Αναστασισ, τή Φιλκίι,
  τή Μανώλη, την Κατίνα καί
  τόν Άλέί,η. Άπ' αϋτά αΛα ά-
  πακατασταθηκαν καί ζοΰν άκό-
  μα, κι δλλα πέθαναν. Την Άν
  τρονίκη, την πάντ-ρεψε μ' Εναν
  Έλλην ορ'Τίσο φωτογράφο καί
  την άποκατάστηοε στήν Καλα-
  μάτα. Ζεί άκόμα — χήρα πιά
  — στήν Καλαμάτα κι £χει καί
  'γγόνια. Την Αναστασισ —τό-
  ρα Κυρία Λαδά —πού την άγα
  ποΰσε πολύ ό Καζαντζάκης,
  την πάντρεψε ή πρώτη γυναί¬
  κα τού — ή Γαλάτεια — μέ
  τόν άδερίρό της, τό μακαρίτη
  Ραδάινιανθυ Αλεξίου. Τό Μανώ
  λη τόν έκανε μηχανικό — ΐ.-
  χει έγκατασταθεϊ καί ζεϊ στήν
  Κρήτη.
  Ό Ζορμπάς εΐχε με^άλη ά-
  δυναιιία στήν πρωτοθυγατέρα
  τού, την Άντρονίκη. Αυτή εϊ-
  ξερε τα χούγια τού κα! προ-
  παντός τό μεγάλο έλάττωμά
  τού: νά κυνηγάει καί ν' άπολα
  βαίνει τό θηλυκό γένος. Κοί
  τοΰ 'δειχνε κατανοήση £κρινε
  μέ συγκατάβαση πάντοτε τα
  ξεστρατίοματά τού μέ κάθε λο-
  γής κι έθνότητας γυναϊκες. "Ο
  ταν, κατά τα τέλη τοϋ 1919, ό
  Ζοριμπάς γύρισε μέ τόν Καζαν¬
  τζάκη άπό τη Ρωσία, δπου ό
  δεύτερος εΐχε πάει μέ κρατική
  αποστόλη γιά τη μεταφορά
  στήν Έλλάδα των Έλλήνων
  ππο<κ(>ύγιον τοΰ Καυκάσου, ή
  Άντρονίκη άνέβηκε άιαό τό
  Νησί (Μεσοήνη) τής Καλα)ΐά-
  τας, δπου έαιενε μέ τ' δλ.λα ά-
  δέρφια της, οτήν Άθήνα γιά
  ά ΰποδεχτεϊ τόν πατέρα της·
  Τόν άναζήτησε στό ύπουργεΐο
  Οίκονομικιΐιν δπου έργαζόταν
  ό Καζαντζάκης. Τό πληροφορή
  θηκιεν ό Ζο[»νιττά<; κι άναστατώ- θΐ^κε· ντρεπόταν νά παρουσια- στεϊ μττροστά της, γιατί πάλι τα 'χε θαλασσώσεΓ εΐχε φέρει άπό τή Ρωοία τρείς ξανθές, β- μορφες Ρούοες γιά τίς άνάγ- κες τής σάρκας τού — ό άβεό φοβας! Ένας φίλος τού τό πρόφτασε τό «·μυστικό» στήν κό ρη τού γιά νά μην πέσει, σάν τό μάθει κατόπιν, άπό τ' άστέ- ριο. Κ' ή Άντρονί'κη πού τ' ίί κουσέ δέν τί(ς £κανε καμιά εντύπωσιν Εϊξερε τα σουσού- μια τοϋ κυρη της" γέλασβ. — Μωρέ, είπε. τρείς γυναϊ¬ κες δέν τόν φτάνουν τόν πα- τέρα μου. Αύτός καί μν έφτά δέ χορταίνει! Τ' ακουσε ό Ζορ,μπάς κι δ- στραφεν δλος άιπό χαρά' 6τρε- ξεν. άγκάλιασε την κόρη τού κι έΌουρε φωνή χαρούμενη: — Μπ[)άβο κόρη μου, μτιρά- βο Νίκη μου 'Εσύ μωηέ εΐσαι αίμα μου. έού μέ ξέρεις καλά! Ότον καμιά φορά τόν ρω- τοΰσαν πώς ποοίκισε την Άν¬ τρονίκη, σάν την πάντρεψεν. έλργε γιά χωρατό· — "Ααα, δλα κι δλαΐ Την προίκιοα καλά την Άντρονίκη μου. Τής ίδωσα προϊκα μιά .. τσ,'μπίδα' "ς είναι Μβτά τό θάνατο τής γυναί¬ κας τού τόν βρήκαν πολλές δυστυχίες τό Ζορμπά. ΤΗρθαν οί πόλεμοι τοΰ 1912—13 πού λευτέρωοαν ιιά κι άφάνιοαν τή Μακεδονία' άφάνισαν καί τα ύποστατικά καί τα χωράφια καί την ευτυχή, νοικοκυρίσπκη ζωή τοΰ Ζορμτιά' φεύγοντας οί Τοΰρκοι τα 'καναν Γής Μα- δΐάμ ίίλα' πάει τό νοικοκυριό τού· έΉεσε σ' βλλα χέοια τό Μάντεμ Λάκκου, σταμάτησαν ο! δουλειει; τοΰ μεταλλείου" ζεριζιοθη'κεν άπό τό Λίσμπορο, πήρε κι αύτάς κ' ή φαμελιά τού τό διιόμο τής προσφυγιδς καταστάλαζε σ' 2να χωριό τοΰ Δήμου Κολυντροΰ τής Πιερί- ας. οποΐ) £)ΐιενε ό άδερφός τού, ύ Γιάννης, ό γιατρός — στό Κάτω 'ΕλευΟεροχώρι. "Ε- μεινε κάΐ)ΐπησο ί·κεϊ κι ϋκανε δ,τι )ητοροΰσε για ν·ο θρέφε τόσα στόματα — τα παιδία τού — ποΰ προίμεναν μόνο άπό τα νίμια τού γιά νά ζήσουν. "Ε- γινε τσακατοούκας, γυρολόγος. μαιηιαγορίτης. ί,φτασεν ίύς τό μ'εταλλεϊο τής Πραβίτας. δού- λεψε σκολίοα ιιά δί'ν τα κοτά φερε ν' ά^·χιστρωθεί πουθρνά Στά Ι'Π'ϊ β·)έθπκ« στ' Άγιονό ρος άποφοσιοτιένος νά γίνει ά- καμάτης καΛόνεοος. οάν τόν κύρη τοι> Μά δέν κάλιασβν
  οθτε καί οτήν καλογεοική' δέν
  τοΰ τπίναινΓ τό ράσο διψοΰσε
  γιά ζωή γιά δράση, γιά περι-
  πέτεια. Γνωρίστηκε στ" Άαο·
  νόρος μέ τόν Καζαντζάκη τα
  0ιΐ(κρώνησαν. κατέβηκαν στή
  Μάνη γιά νά πιάσουν — δττως
  ούτος νό)ΐιΓε — την καλή μέ
  τό λϊγνίτι; τΠγ· Πραστοβάς
  Δέν την εΊτιαααν· ό Καζαντζά¬
  κης ξετινάχτΓ(κε οΐκονοιμικό.·
  καινούργια ζωή. μέ λιγότερες
  Ργνοιες βοχ»ε γιά τό Ζορ-
  μπά. Ή γνωοιμία τού μέ τόν
  Καζαντζάκη εϊταν μοιραία καί
  γιά τούς δυό. Δέθηικαν μέ ότε
  νή φιλία ώς τό θάνατό τους.
  Μπορεϊ μετά τό ναυάγιο τής έ-
  πιχείρησΐις τίίς Πραστοβάς νά
  χώριοαν νά ζανάσμιζαν καί
  νά ξαναλώρισαν, μά πάντα ό
  2νας θυμόταν τόν αλλο μέ συγ
  κινήση κι άγάπιι. "Αν ο Ζορ-
  μΐτάς στάθηκε οάν δνα γκου-
  1>ού γιά τόν Καζαντζάκη, ό Κα¬
  ζαντζάκης στάθηκε τό μεγαλύ-
  τερο ό[)όοτ()ΐο' οτή ζωή τού
  Ζοριιπά μιά έ'φοδο καινούρια
  πού πλάτυνε τίς γΜορίμίες τού
  καί τόν βοηθησε πολύ στήν ά-
  ποκατάσταση τιΤιν παιδιων τού.
  ΟΙ ιιανιάτες τόν άγάπησαν
  πιό πολύ κι άπό τόν Καζαντζά
  κη. Τό «άφεντικό» τού, πού εϊ¬
  ταν «κλεΐστός» τύπος, δέν τό
  βλεπαν πολλές φορές. Σττάνια
  είχαν κουβέντα μ' αυτόν. Ό
  Καζαντζάκης εϊταν άΎθρωτΐος
  τού διβλίου, δΐάβαζβ, δπως λέ
  γαν οί στουτηώτες. σολομωνι-
  ιορ· εϊταν ποιητής όνειροτταριμέ-
  νος, δέν τόν πολυκαταλαβαί-
  ναν 'Ενώ ό Ζοοιμπάς εϊταν
  αλλο πι>άιια γι' αΰτούς. Τόν
  βλέπαν κάθε μέρα' δούλευαν
  μαζί στό μεταλλείο· τούς δλε-
  γε ώραϊες ίστορίες άπό τή ζωή
  τού4 τούς μιλοΰσε γιά τ' άν-
  τάρτικα σώματα τοΰ Παύλου
  Μελά' τούς δηγιόταν τα κοΐορ
  θώματα τοΰ καπετάν Ρέμπε-
  λου· τούς μάθαΐνε την τέχνη
  νά καταχτοθν καί νά γλ€ντοϋν
  τίς γοναίκες· έφτιαχνε καί
  τούς τϊ[>όσφερε μεζέ άπό ζωτι-
  κά((κΐγΐ|τά πού δέ μποροΰσε νά
  τα (οπνταοτεϊ νοΰς άνθρώπου,
  δπως σαρδέλλες τοΰ κουτιοθ
  μαγεμειιένες πιλάφι, άλατοΰρ-
  κα! Εϊζεηε καί τους δδειχνε
  διάτρορες τέχνες· εϊταν, καθώς
  λ έ γαν οί ο-τουτηΐιντβς πού τόν
  ζοΰσαν καί τόν άγατιοϋοχϊν, 8-
  νας διάολος μβταιιορφωμένος,
  χΐϋη<Γ τσέσπα, ρΔ καί καλόκαρ- δις ανθρωτπος, μπροΰοκος, χω- ρατατζης. (Στχνεχίζεται) ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΙΡΑ ΦΥΡΣΕΜΠΕΡΚ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛ«ΟΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΛΙΑΝΟΪ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΑΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 Η ΟΜΟΡΦΗ ΙΡΑ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΛΟΚΑΙ ΡΙΝΗ ΠΟΖΑ Πληροψορονμεθα ότι ή διε- θνώς γνωστή "Ιρα Φύροεμττερκ, άνσμένεται νά φτάση στό Ήρά κλειο Σκοττός τής «ιπριγκήπισας» εί ναι νά περάση τις διακοπές της οτήν Κρήτη, ττού δττως έχει δηλώσει τταλιότερα, τής άρέσει ΙδιαΙτερα, σάν τόπος παραθερΐ- σψιοθ. Ποίηοι Στη ουνέχεια των ποιημάτων πού δημοοιεύομε, γιά νά φέρω με σέ μεγαλλίτερη έπαφή τό εϋρύτερο κοινό μέ τούς Κρήτες ποιητές, καταχωροΰμε σήμερα 2να ποίημα τοΰ θανάοη Τσακι- ρίδη, άπό την συλλογη τού «Ίσοιμΐ·ρεια». Πρόκειται γιά τό 3ο άπό τα «Έφττά Ποιήματα», τοΰ πρώ- του μέροιις τής ουλλογης: III •3.000 μ.Χ. Πάψί' μην έλεις άντιρρήσεις δλα τα κερδίσαμε οέ άγώνες τα θάιμαμε μέ την παγχρωμία τής καρδιδΓ τα στολίοαμε ψυχή κι άγάτιη. Σώπαινε ό πάνος έ"γινε γέλιο ή άγωνΐα δνειρο τα χέρια μιά τεραστία άγκαλιά Μή μιλάς βλέπε μέ δοα κέρδισες -^ έμιζε την άγκαλιά σου Κου|χΐστΓ}καμε χρόνια καί Τύπος ΤΟ ΕΝΤ^ΠΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Ή Παγκρήτια "Ενωση Α¬ θηνών έκ,υκλοφόρησε τό πρώτο φΰλλο τής μικρής ένημερωτι- κής ρφημεριδούλας πού τντλο- φαρεϊται «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ Ε¬ ΝΩΣΙΣ». Ύπεύθυνος της έκδό σεως είναι ό κ. Έμμ. Γ. Γιαν¬ νικάκης, Γεν. Γραμματέας τής Παγκρητιας "Ενωσης στήν Ά- Οήνα. Τό έίντυπο αύτό περιέχει τή δραστηριότηΐτα τοΰ Σωιματείου καί διάφορα νέα σχετικά ]ΐέ τόν χώρο τής Κρήτης. Μεταξύ των περιεχοιμένων περιλαμβάνονται τό Σχέδιο Κα- ταστατικοΰ τής Παγκρητικής Ενώσεως Ελλάδος, ή εΐσήγη- ση τοΰ Α' Άντιπροιέδρου κ. Αντωνακάκη γιά τό θέμα τής Παγκρητικής. ή είσήγηση τή<; είδικής οιιμβούλου κ. Φ. Βο¬ γιατζάκη γιά τό ϊδιο &έμα κ.Λ. ~ Τοανούδι ρόμενοι θά μποροθν νά πόρονν καί όποικδηιτοτε ότλλη σχετική πληροφορία. Όργανωτές τού ΔισγωνισμοΟ είναι ή εφημερίδα μας καί ή ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ μέ τή συμ—αρά- στοτση των έταιρειών ΕΛΛΗΝ Ι- ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ- ΤΩΝ καΐ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Σύμφωνα μέ τίς διακηρύξεις των δρων πού δημοσιεύσαμε στό ττερασμένο φΰλλο μας, οί νικητές των τριών κατηγοριών τραγουδιών τοΰ Διαγωνισμοΰ, θά πάρουν 6ρα6εΐα καΐ ετταθλα άπό διάφορες έταιρεΐες, ένώ τα τραγούδια πού θά 6ρα6ευ- θοΰν θά κυκλοφορήσουν σέ δί- σκους. Ή έττιλογή των διαγωνιζο- μένων θά γίνη άττό 'Επιτροττή, Αΰνούστου έγιναν στό Ήρά ·Η ημ4 ^ Ή άνογγελία τού 1ου ΠΑΓ¬ ΚΡΗΤΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, ττροκάλεσε άπό την πρώτη δημοσίευση των δ¬ ρων συμμετοχήν, ίδιαίτερο εν¬ διαφέρον. / "Οπως άνσκοινώθηκε, στόν έν λόγω διαγωνισμό μποροΰν νά πάρουν μέρος έπαγγελματί- ες ή' καί έρασιτέχνες κολλιτέ- χνες, τής μουσικής, τοΰ τρα- γουδιοϋ (έρμηνεία) κοί τοΰ στίχοιι. Ο! κοττηγορίες τού Διαγωνι- σμοΰ είναι τρείς· 1) Παραδο- σιακό καί σύγχρονο Κρητικό τραγοθδι. 2) 'Ελαφρολαικό κσί 3) Μοντέρνο νεονικό. Οί δηλώσεις συμμετοχής, θά άττοστέλλονται πρός την έφημε ρίδα μας, άπ' δπου οί ένδιοφε ένώ ή δοκιμαο-τική ήχογράφηση καί ή έτπλογή των καλλιτέρων έρμηνευτών βά γίνη άττο εΐδικό συνεργεΐο ήχογραφήσεων ττου θά κατέλθη γιά τό σκοττο αυ¬ τόν στό Ήράκλειο. Προθεσμία συμμετοχής στό Διαγωνισμό είναι ή 20 Δεκεμ¬ βριού 1975. Παράλληλα, οί διαγΜνιζόμε- νοι ττοΰ θά διακριθοΰν Θά όττο- γράψουν συμβόλαιο έΎγραφής δ!ο-κων καί συμμετοχής των σέ ζωντανές έκδηλώσχις [συνναιί· ες κλττ ). Οί έκτός Κρήτης διαμένον- τες καί κυρίως τής περιοχής Άττικής, μττοροθν νά άττευθύ νονται καΐ στά γραφεΐα τής ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε- ΠΙΚΟΙΝΠΝΙΩΝ Στουρνάρα 17 καί Σουλτάνη γτονία. Τηλέφωνο 627—796. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΛΑ Ι ΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Σημερα ο Χαράλαμπος Γαργονουράκης, πού ξεκίνησε άττό τόν "Αη - Θωμά μέ τα λυράκι τού, κατάφερε, μέ τή βοη¬ θεία τού Γιάννη Μαρκοπούλου, νά ττάρη μιά άττό τις ττρώ- τες θέσεις στό καλλιτεχνικό στερέωμα τοΰ τόπου και νά δίνει ένα οΰσιαστικό «παρών» στή σημερινή καλλιτεχνική 1 Ελλάδα Γιά μιά άκόμη φορά ή Κρήτη ΰττερηΦανεύεται. Ό Χαράλταμπος Γαργανουρακης, καθισμένος σ' ίνα. δράχο τής Φαιστού, «σ' ενα ριζιμιό χαράκι», είναι ό βασικώτερος συνεργάτης τού Μαρκοπούλου. Είναι ό δεύτερος λαϊκός τραγουδιστής (ό πρώτος ήταν ό Ξυλούρης) ττού ό Μαρκό¬ πουλος τόν διαμόρΦωσε μουσικα καΐ τόν «έκλαΐκευσε». τόσο σχετικά ^νίοΤηκβν τίς χ,λιάδες των μεταξύ .ι ό Ντεμης σετον καί στή μεγό-λη •Η σκέση άνάγετα. Ρούσσου (-ου δεν ΰ λή «· Χουβίδη (πού έ».. Υ·· -. Η διαφορα βαρών ά^έρ» κυρκον· Ο «ε^ δύο ί-ερ- ροϋσσθς μιλοϋσι ή' μάλ- κ^ Ρο ς ^ & ^ μ.» Φορά τέβηκε τό Ρσ!_τ"θ Λήμος καί οί ύττεύθυνοί τού βρίσκοντα. άπό νομι- κης πλευρας μέ τό βέμα Ιδίως τής Όάσεως. μέσα σε μ.α Σο ?ΕλπίίΜ πώς οί πρόσφβτες νομ.κές έξετάσε.ς τοΰ κ. Δή- αάρχου στόν "Αοε.ο Πάγο θά τόν βοηθήσουν, ώστε στ,ς κβ- θημεΧρ.ν£ς δημοτ.κές έξετάσε,ς, νά ά-οφευγη τον. . πάγο__ ΚαίΤάπο.ος ττού ίτυχε ν' ακούση μαζί μου τα παρο-άνω. ετ.κά μέ τίς νθμ,κές δημοτ,κές πβρατυπίες ρωτησε: !^Μά καλά/δέν βοηθάει ό σρ.στος νομομσθης κ. Χρονα- ΚΙ1Ή απαντήση, 8μ»ς, ήρβί. άτάκα κ,' επί τόπου, δπως λέί, κι' ό φίλος μου ό Σταύρος: 1 Ό Χρονάκης, βλέπε.ς, ϊχε. τα Χρονακ,α του^. στά χαοακώματα τού * καιτεστημένο» στόν άόρατο πόλεμο , στό διαοκή άφανισμό * ένάντια οτό χρόνο * κόντρα στή φθορά ^ Χτίοαμε την άγκαλιά μας πίκρα την πίκρα στερήση τή στερήση , κύτταρο τό κύτταρο. Άπαλλαχτήκαμε άπό 41 κηρύγιματ, άηογυ-μνωθήκομε άπό φευτιές καί σιγουριί μιλάμε δπωι; νιώθουιμε. Ξεκαθαρίσαμε τα λεξιχά " καταργήσαμε τίς έξαιρέσεις ντύοαμε τίς ίννοιρς ούσία. Σώπαινε ντικήσαμε π)ολεμώντας τα δτΐλα *· δίχως δτιλο. Ήρέμησε τή νίκη αυτή δέν θά γιορτάσουμε ποτε. Δέν ύπάρ·χει λόγος κανείς. -ί • Την περοσμένη Τετάρτη, μαζεύτηκαν στό Άρχιεπ.σκβτπκό αέγαρο δλοι οί Μητροπολίτες Κρήτης, πλήν ενός. μ Κ«, έκκλησ,αστ.κός παράγοντας, πού ίλαβε σχετ,κα γν«- ση εΤπε· __ Λείττχι Ενας, άλλά... λειον. Μάλλον... λέγων, προσθέτω έγώ, γιατι πραγματικσ, οιτΜς εμσθα,... τα λέει! _________ ε· Θέμα τής Συνόδου αυτής, ήταν τό καράβι πού πρόκειτβι νά χαρίση ή Κρήτη στό Πολεμικό μας Ναυτικο Καί κάπο.ος, δλλος, βχι έκκλησ.βστ.κος παράγοντος αυτή τή φορά, πού ακουσε τό θέμσ, ρωτησε· — Τί δουλε.ά εχουν οί Μητροπολ.τάδες με τα πολεμ.κα σκάφη, δταν μάλιστα εχουν τό πρόβλημσ τού δικου τους σκάΦους τό όποΐο κλειδωνίζεται; _ Άς ρωτήσης τόν Μάνο Χάβη, τού άπσντησε καποιος άλλος, ττού λέει τα... σκάφη σκάφη καί τα... σΰκα συκα... (και λέει καί γιά τις... συκιές). · _________ • Μεγάλο γλέντι έ"γινε την περοοσιμένη βδομάδα στό κέντρο τού Άβυσσινοΰ. Ό Μάνος Χατζηδάκης, ό Μίνως Αργι/ρακης, άρκετοί Άβηναϊοι δημοσιογράφοι, συνεργειο τού ΕΙΡΤ ι™ ήχογραφοΰσε, καλλιτεχνικές προσιοττικότητες, γενικά 6ηλαοη μιά.. σίτινη παρέα, δπως λέν« στά Κρητικσ. "Ολοι είχαν τίς προτιμήσεις τους, με άποτελεσμα ο Α6υσ- σινός νά μή σταματά καί τό δοξάρι τού νά δγανη φοτιες. Τίς πρ«Ίνές ώρες, κάττοιος που λυπήθηκ* προφαν«ς τον Άβυσσινό, τού εΐπε: — Σταμάτα τώρα Γιώργη, όρκετά σέ δβσανισομε. Καί καποιος αλλος τόν διέκοψε: ^ __ Δέν πειράζει, έ'χ«ι συνηθίο-ει άπό δασανιστες, γιατι έρ¬ χεται, συχνά έδώ ό Πεχυνάκης... , Φυσικά, δλα αύτσ ελέχθησαν άττό προσωττα «έν ευθυμιο τι- λοΰντα». • Καΐ γιά νά κλεΐσωμε τή στήλη μέ κόττι πιό «εϋθυμο», κα- ταφεύγωμε στό... κλασσικό σύγγραμμα τοϋ Ιωάννου Κυβερνη· τάκη «"Υμνοι στήν 'Επ«νάσταο—». (σελίδα 50). Άπόσπα- σμα άπό τό... πύημα: «Στόν Συντονιστήν κ .Ν. Μακαρέζον» «...Σάν εγιν' 'Επανάστασις κι' Ανάστασις τού Γένους ·, — σέ κείνους πού την έκαμαν καΐ ΰμνους καί έπαίνους — κι' άνέλαβεν Συντονιστής είς ανθρωπος μέ κθρος, ν ήρωας είς τόν πόλεμο καί στήν Ειρήνη — ν — ηρως, έκέρδισεν άβίαστα τΰν αριθμών τή μάχη, ' τόν Μακαρέζον έννοώ, ζωή καΐ χρόνους νά 'χη - τόν αξιο καΐ άκούραστο Άρχιεπαναστάτη, μέ άναπληρωματικό αξιο συνεργάτη.». Τώρα βεβαία γιά την εύχή τοΰ Κυβερνητογιάννη, ναχη ζωή | καΐ χρόνους τό Ί'νδαλμά τού, ^ιμφιβάλλω κάπως, ΰστερα άπό τίς αγορεύσει ς των κ.κ. Είσ-αγγελέων, πού οί άθεάφοβοι τολ- " μοΰν νά διαφωνοϋν μέ τόν τέως Αικηγόρο, τέως Γυμναστή ί καί... τέως Χουντικό, λόγω ελλείψεως Χούντας. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ Μόνο ή Φίλιπς σάς προσφέρει όλες τίς Εύρωπαϊκέχ; τελειοποιήσεις στήν ιδία σειρά ψυγείων κοΐαακευή Πολυτελής ^., ^πό χάλυβα *α ΑΟ8 υλικΰ «Μ^ μοντίρνο πανΐσχυμθ ν·Ο Γ^^ ^ υν^'" πολυτελείας Κατάψυί,η Μεγάλη δυο ίιστίρων μίψυζη 12 Ο σέ περι(3άλλον 43 € Για ουντήρηπη μηνων, Εσωτερικίς έπιψάνοες ΑπΰΑθδ Υλικό έπαναστατικό π ιυ δέν κρατό. μρ δέν γραΐζουνιίται δέ πκθυριάζει κτλ (Μο /θδικότης τής Ρηιΐιρδ) Κολυτερη μΛνωση Απ6 πολυουραιθύνιο που δημιουργεΐ λεπτΰ τοιχωματο ι—Ι περιοριζει τίς έ^τεριέδ Ράφια Τυρτορωΐά δίό» Ρ ϊψιΟΠιιυΐό ιιοιι ' Ι βργ 6·ατηρο τααυγάπιό φρέσκα και τό βουτυρο μαλοκό Η αυγοθτνη τίνα κινηιή 6υο θέσεων ί·λευθ«ρωνοντης 6ποτγ χρειάζετοι όλόκληρο τη ροφι Απθψυί,η Αυΐόματηΐιίΐ παΐημα ενός κουμπιου Θή«ες μέ στιριγματα στιοοτώ γιά στήριί,η τω μικροπραγμάτων Συστημα ψυξεως Νίο μετωπικής ψυζεως μέ τους άγωγους μπροοτά Επιτυγχάνει «ιλυτερπ κατανομΓΐ της ψυξεως στόν κυρίως θάλαμο και την ιδανική ψυΕ πόρτα ΕιΛικα δοχεια ΠΑΜ ΐΠροστασΙης Απο Μυρουδιές) ν"Ί τ^ρΐ λ ά μπαινοι ν ΐβ μπουκαλιπ όν*τα νή Νέα ψυγεία Φίλιττς πολυτελής σειρά ε ιω·. '·«.". Μ11-"· ίί «·π 10 «λ. 11.» η. *>«.'·.
  γιά πιό σίγουρα
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Το Δικηγβρικβν Γρα¬
  φείον τοδ κ. ΦΟΙΒΟΥ
  ΙΩΑΝΝΙ_Η μετεφέρ¬
  θη βΙ$ την οδόν Αβέ¬
  ρωφ 11, β'
  τηλ. 223.276.
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος - Ούρολόγοο
  Δρ τοΰ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5-
  ΒΚυθΚ τέως ΈπιμελητΓις τοΰ
  5Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑΙ. (Δ. Γερμα-
  νίας) ασχοληθείς καΐ είς την
  ούρολογίαν Παίδων. Έγκατα-
  σταθεΐς μονίμως είς Ηράκλειον
  δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
  Πάροδος Λασιθιού 5 (Βαλΐδέ
  Τζαμί) τηλ. 222.068 καΐ κλινι-
  κή «ΕΥΑΓΓΈΛΙΣΜΟΣ» τηλ.
  282.000.
  ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ!
  Ίατρός Χιιρουργός
  Δέχΐτοι ιΙ^ ηήν κλινι¬
  κήν τού Άγ»ο$ Παν-
  λΑ
  Νυψικά ύψηλής ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  Φ Ο Τ Ο -
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288 357
  Γιά μιά φωτογραφία ποιότητος
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
  καί κάθε εκδηλώση σας
  πού θέλετε νά μείνη αϊώνια τηλεφωνήστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — Έναντι «Πατρίδος»)
  < * νν*/«»ννι ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Άριθμός αδείας 4701 Όδός "Οθωνος 13 Παραπλεύρως ε[σόδου θερ.νοθ κ.νηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 286.485
  25 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗΦΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΙ
  ΧΕΛΙΔΑ 3
  Μιά ένδιαφέρουαα ερευνα Πς «Αλήδειας»
  ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΪΪΪΪαΕΣ
  ΪΗΣΛΗΤΙΣΤΒΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡϋΚΠΕΙΟ
  Μικρό Άφιύρωμα
  ίο*ΰ8 πραγμαΐΐκοΰβ
  άγωνιστέβ ΐΑβ
  7χρονη* ίυραννΐαβ
  Η ΥΠΟΟΕΣΗ Δ.Ε.Κ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
  5ον
  Π) Την 28.10.1967 έν Ά-
  γιασμάτσι Μυλοποτάμου Ρεθύ¬
  μνης οί Ιωαννίδης Φοίβος, Ξυ
  λούρης Μενέλαος, Πλεύρης
  Τηλέμαχος, Βολυράκης Ιωάν¬
  νης, Γεργιοννάκης Γεώργιος,
  Γ,αννόπουλος Γεώργιος, Γιαμα
  λάκης Νικόλαος, Ούρανός Γε¬
  ώργιος, Σταμαθιουδάκης Μα-
  νοθοος, Τσαγκαράκης Γεώρ¬
  γιος, Σκουλάς Ιωάννης, Χαλ¬
  κιαδάκης Ιωάννης, Περάκης
  Γεώργιος, Γαβαλάς Πέτρος,
  Ρηγάκης Δημήτριος, Τζανακά-
  κη<; ίί Δροσερός Νικόλαος, Μα¬ στοράκης Ιωάννης, Καλομοί¬ ρη^; Βασίλειος, Σκουλάς Άθα- νάσιος κοί Τσίπρας Ήρακλίίς, άπό κοινοϋ επέδειξαν άπείθει¬ αν εις Δ)γήν τής Στρατ. Άρ¬ χης ίίτοι έπραγματοποι'ησαν πά ρανομον συνάθροισιν έν τή έν 'Αγιασμάτσι οίκία τοΰ Ούρανοΰ Γίωργίου καθ" ΐ)ν συνεζητήθη- οαν όογανωτικά Βίματα αφο¬ ρώντα την διειύρυνσιν τής άνω οργανώσεως δι' ενέργειαν πρά ξεων δολιοφθορας συγκρότησιν ένόπλων όμάδων ύπαίθρου δο- λοφονίαν τοϋ Κυβερνητηκοΰ Κλιμακίου έν Ρεθύμνω κατά »άς εορτάς τοΰ Άρκαδίου κλπ. 12) Άπαντες οί ανωτέρω κπτηγορούμενοι κατά τόν αυ¬ τόν ώς ανω τόπον καί χρόνον χατείχον παρανόμως ήτοι άνευ άδείας τής Άστυνομικής Άρ¬ χης πολεμικά δπλα καί έκρηχτι ικάς Ολας ί{τοι τα έν τή οίκία τοΰ θΰρανοΰ Γεωργίου συγκεν τοωθέντα πολεμικά δπλα καί ειδικώτερον. 1) Έν τυ<ρέκιον Άγγλίκής προελεύσεως ύπ' α¬ ριθ. 941,8566, έ*ν περίστροφον Γκόλτς ύπ' αριθ. 407974. 2 τυ φίκια μάλιχερ ύπ' αριθ. 1422 καί 5491, έν αυτόματον Άγγλί άς ύπ' άριθμ. 850 ώς καί ετέ¬ ρα δπλα άγνώστων στοιχείων, τρείς χειροβομβίδας Μίλς Νο 36, 2 χειροβομβίδας Μίλς Νο 38, δύο χειροβοιιβίδας Ίταλι- κης κατασκευάς, δύο τεμάχια βλημμάιτων δλμου, 58 φυσίγγια άγγλικοΰ δπλου, 4 φυσίγγια Γκόλτς, 30" φυοίγγια γερμα- νκοΰ παστολίου, 15 φυσίγγια γερμανικοΰ τυφεκίου, 5 φυοίγ- για Μάλιχερ, ΠΟ φυσίγγια άγ¬ γλικοΰ δπλου, 90 φυσίγγια Ί- ταλκής άρα6ίδος 105 φυσίγγια αΰτομάτου Τόμσον καί ΙβΟ αύ- τομό,του Στέν. 13) Ό Ούρανός Γεώργιος την 3.5.1967 έν Άγιάσματι — Ρε¬ θύμνης έπέδειξεν άπείθειαν είς Δ)γήν τής Στρατιωηικής Άρ- χής καθ' δσον προσκληθείς νο ΐιίμως υπό ταύτης δπως παραδώ οη είς την οίκείαν Άατυνομι- κήν ή Στρατιωτικήν Αρχήν μέ' χρι 2.5.1967 πδν παρ' αύτοϋ κατεχόμενον δπλον ηρνήθη νά ηράξη τουτο ώς πρός τα ύπ' αϋτοΰ κατεχόμενα καί έν τί] οίκία τού άνευρεθέντα ώς 8νω πολεμικά δπλα. 14) Ό αύτάς ώς ά"νω κατη- γορούμενος Ούρανός Γεώργιος κατά τόν αυτόν ώς πρός τάς «π' αυτού κατεχομένας ώς βνιο έκρηκτικάς Ολας καί χειρο βομβίδας άνευρεθείοας έν τή έν Άγιασμάτσι οϊκία τού. 15) Οί Ούρανός Γεώργιος καί Γαβαλδς Πέτρος την 28. 10.1967 έν Άγιασμάτοι Ρεθύ- μνης ΐφβρον παρανόμως ίίτοι ΰνευ άδείας τής Άστυνοιιΐκής Άρχής πολβμικά όπλα ίγτοι ό πρωτος τούτων έ"ν αυτόματον πολεμικόν δττλον καί ό δκύτε- ρος μίαν χειροβομβίδα. 16) Ό Γαβαλδς Πέτρος έν Άγίω θωιιβ Ηρακλείου την 3.5.1967 έπέδειξεν άπείθειαν «ς Δ)γήν της Στιρατ. Άρχίίς καθ" δσον προσκληθείς νομίμως »πό ταύτης δπως μέχρι 2.5. 1967 παραδώση είς την οίκείαν Αοτυνομικήν Άριχήν παν παρ αότοΰ κατεχόμενον δπλον ηρ¬ νήθη νά ηράξη τουτο ώς πρός την ύπ' αϋτοΰ κατεχομένην φερομένην την 28.10.1967 " χβιροβομβίδα. Ό Σταμαθιουδάκης Μα- ; την 3.5.1967 έν Περά- ματι Ρεθύιιινης έπέδειξεν άπεί¬ θειαν βΐς Δ)γήν τής Στρατ. ΆριχΓϊς καθ1 8σον προσκληθείς νομίμως υπό ταύτης δπως μέ- χΡΐ 2.5.1967 παραδώση είς την οΐκβίαν Άστυνομικήν ή Στρατ. ^Οχήν πβν παρ' αύτοΰ κατε- ^μενον δτιλον ηρνήθη νά πρά <-η τούτο ώς πρός τό παρ' αύ- Τ°0 κατκχάμβνον τυφέκιον Ί- ταλαοΰ τύΐτου ύπ' αριθ. 1898. 18) Ό ούτος ώς ανω κατη Υορουμβνος την 11.11.1967 έν "«ραιιάτι Ρεθύμνης κατείχεν "βρανόμως ήτοι ανβυ άδείας ^ αρμοδίας 'Αστυνομικής Άρ <ής πολεμικόν βπλον ίίτοι τό ηι"^ ώς βνω τυφέιαον. ') Ο Σημαιάκης Έμμανου υάρες Ηρακλείου την έπέδβιξεν άηκίθειαν ? προσκληθείς νομίμως "° ταύτης δπως παραδώαη είς 1[>ν οικείον Άστυν,ομ^ήν ^
  ' >Λ<>χ<ίν Ι1^1 2· ηδν παρ' αύτοϋ κατεχό δπλον χαί έκρηκτικάς 0- ηρνήθη νά πράζη τουτο ώς τα {-· αύτοθ κατεχόμενα «>ί πολβρικά φυσίγγια ί|-
  τονιατον δπλον, βν πε
  ν καί 30 τκρίπου πο-
  φυοίγγια αύτοθ άτινα
  !? ίν
  Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕιΊΝ ΤΟΥ
  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΑΙΑΤΑΓΕΣ
  παρ^δωοε είς τόν Φοΐβον 'Ιια-
  αννίδην κατά μηνα "Οκτώβρι¬
  ον.
  20) Ό αΰτός ώς &νω κατηγο
  ρού>μενος κατά μήνα "Οκτώβρι¬
  ον 1967 έν Καμάρες 'ίΐρακλεί-
  ου κατεϊχεν παρανόρως ήτοι α¬
  νευ άδείας της Άστυνομικής
  Άρχής πολεμικαι δπλα καί έ¬
  κρηκτικάς Ολας ίίτοι τα αύτά
  ώς βνω δπλα καί τα πολεμικά
  φυοίγγια.
  21) .Ο Κάβος Κων)νος την
  3.5.1967 έν ΠΒτροκεφάλω Μα
  λεβυζίου έπέδειξεν άπείθειαν
  είς Δ)γήν τής Στρατ. Άρχή"ς
  καθ" δσον τιροσκληβεΐς νομί-
  ιιως υπό ταύτης δπως μέχρι 2.
  5.1967 παραδώση είς την οίκεί
  αν Άστυναμικήν ί Στρατιωτ.
  Αρχήν πβν παρ' αυτού κατε¬
  χόμενον δπλον καί έκρηκτικάς
  Ολας ηρνήθη νά πράξη τουτο
  ώς πρός τό πσρ' αύτοθ κατεχό
  μενον πιστόλιον γερμανικής κα
  τασκευης τύπου μπαραμΐϊέλ με-
  τά 15 ττερίπου φυσιγγίων 9τινα
  παρέδωσεν είς τόν Γιαννόπου-
  λον κατά ]ΐήνα "Οκτώβριον
  1967.
  22) Ό αύτός ώς ανω κατη-
  γορούμενος κατά μήνα "Οκτώ¬
  βριον 1967 έν Πετροκεφάλω
  Μαλεβυζίου κατβίχεν παρανό¬
  μως ίίτοι άνευ άδείας τής Ά-
  στυνομικής Άρχής πυροβόλον
  δπλον καί έκρηκτικάς ϋλαηκ ή¬
  τοι τό αύτό ώς δνω πιστόλιον
  καί τα φυσίγγια αΰτοθ.
  23) Ό Γεώργιος Ούρανός
  την 15.10.1967 έν Άγιασμάτσι
  Ρεθύμνης έπέδΕΐζεν άπείθειαν
  είς Δ)γήν της Στρατ. Άρχης
  καθ" δσον παρέσχεν προσωρι¬
  νήν περίθαλψιν άπό 15.10.1967
  «ως 28.10.1967 έν τή έν Ά-
  γιασμάτσι οίκία τού είς τόν Γερ
  γιαννάκην Γεώργιον χωρίς νά
  θηλώοη την πβρίθα.νφιν ταύτην
  είς ττιν οΐκείαν "Αστυνομικον
  "Αρχήν.
  24) Ό Φοίβος Ιωαννίδης την
  29.10.1967 έν Ηρακλείω έπέ-
  δειξεν άπείθειαν είς Δ)γήν της
  Στρατ. Άρχής καθ* δσον παρέ
  σχεν προσωρινήν περίθαλψιν ά
  πό 29.10.67 ί$ως 2.11.67 έν τη
  έν Ηρακλείω οίκία τού είς τόν
  Γεργιαννάκην Γεώργ, χωρίς νά
  δηλώση την περίθαλψιν τού¬
  του είς την οίκείαν Άστυνομι-
  κήν Αρχήν.
  25) Ό Ξυριτάκης Δημήτριος
  την 3.11.1967 έν Ηρακλείω έ-
  πέδειξεν άπείθεκιν είς Δ)γήν
  της Στρατ. Άρχης καθ" δσον
  παρέσχεν προσωρινήν περίθαλ¬
  ψιν άπό 3 έΊυς 5 Νοερβρίου έν
  τη έν Ηρακλείω οίκία τού είς
  τόν Γεργιαννάκην Γεώργιον
  χωρίς νά δηλώση τουτο είς
  την οίκείαν Άστυναμικήν "Αρ¬
  χήν.
  26) Οί Ιωαννίδης Φοϊβος
  καί Γεργιαννάκης Γεώργιος
  την νύκτα τής 5ης πρός βην
  Νοεμβριού 1967 έν Νεαπόλει
  έκ. τ#οθέσεως εδήλωσαν ψευδη
  ταυτότητα είς Άστυνομικά δρ-
  γανα ίίτοι είς γενόμενον είς
  αύτούς έλεγχον υπό Λργάνων
  τής Άστυνομίας είς Νεάιπο-
  λϊν, έβεβαίωσαν ιρευόως ότι ό
  Γεργιαννάκης Γεώργιος ώνομά
  Γ,ετο Λιονάκης "Εμμανουήλ κα-
  ταγόμενος έκ Χανίων έπιτυκόν
  τες οθτω την μή σύλληψιν αύ-
  τοϋ.
  "Ητοι επί παραβάσει των βό¬
  θρων 14, 26 παρ. 1, 27 παρ.
  1, 45, 52, .53, 94 παρ. 1, Π.
  Κ., άρθρον 2 παρ. 1 Α.Ν.
  509)1947, αρθρον 10 έν. συνδ.
  πρός τό 9 στοιχ. γ' Ν. ΔΞθ)
  1912 έν συνθ. πρός την ύπ' ά-
  ραθμ. 1)22.4.1967 πβριητ. 4
  καί 3)28.4.1967 προκήρυξιν
  Α)ΓΕΣ, ίίρθρον 10 έν συνδ.
  πρός 9 στοιχ. ε' Ν. Δ3Θ)
  1912 έν συνδ. πρός την ύπ' ά-
  ρώμ. 1)22.4.1967 περ. 1 έν
  συνδ. πρός την 26)1.9.1967
  προκήρυξιν Α)ΓΕΣ, αρθρον 10
  έν συνδ. πρός τό 9 στοιχ. οτ'
  Ν. ΔΒΘ)1912 έν συνδ. πρός
  πήν ύη' αριθ. 18)14.6.1967
  προκήρυξιν Α)ΓΈΣ, αρθρον 1
  παρ. 5 Ν. 2218)52 έν συνδ.
  πρός τό άπό 19)24.12.1950 Β.
  Δ)μα καί την ύπ' αριθ. 85)6)
  129α )24.12.50 κοινήν απόφα¬
  σιν 'Υπουργείου Δημ. Τάξεως
  καί Έθνικης "Αμύνης αρθρον
  1 παρ. 2 καί 3 Ν. 2218)52,
  αρθρον 270 στοιχ. α' καί β'
  Π.Κ., ά'ρ&οον 382 περιπτ. γ'
  έν συνο. πρός τό 381 Π.Κ.,
  άρθρον 308 παρ. 1 π«ρ. α' Π.
  Κ., βρθρον 10 έν συνδ. πρός
  τό 9 Ν. ΔΕΘ)1912 έν συνδ.
  πρός την ύπ' αριθ. 1)22.4.
  1967 ηερ. 5 προκήρυξιν Α)
  ΓΕΣ αρθρον 115 παρ. 1 Ν.Δ.
  3365)55 έν συνδ. πρός τό 225
  παρ. 2 Π.Κ.
  ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ την προφυ
  λάκισιν απάντων των συλλη¬
  φθέντων έκ των βνω κατηγο¬
  ρουμένων μέχρις όριστικίϊς έκ-
  δικάαεως των κατ' αυτών ώς
  βνω κατηγο-ραων.
  ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ την σύλλη
  ψιν των μή εισέτι συλληφθέν¬
  των κατηγορουμένων Σκουλα
  Άθανασίου καί Τσίπρα Ήρα-
  κλέως καί ταύπις έπιτευχθησο-
  μένης την προφυλάκισιν αυ¬
  τών μέχρις όριιστικής έκδικάσε
  ως των ήνω κατηγορίαν των.
  ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝ συνημμέ
  νως τα σχετικά διά την έκτέλε
  σιν ταίς παρούσης έΎγραφα.
  Τό Δικαστ. Γραφείον ΑΠΑΕΣ
  Ό
  Άσκων την Ποινικήν Δίωξιν
  1) Φοίβος "Ιωαννίδης 11
  χρόνια.
  2) Γεώργιος Ούρανός 4 χρό
  νια.
  3) Γεώργιος Γιαννόπουλος
  4 χρόνια.
  4) Δημήτριος Ξυριτάκης 3
  χρόνια καί 6 μηνες
  5) Εΰστράτιος Μεσσήνης 2
  χρόνια καά 6 μηνες.
  β) Έμμ. Παπαϊωάννου 2
  χρόνια.
  7) Ιωάννης Χαλκιαδάκης
  2 χρόνια.
  8) Πέτρος Γπβαλάς 2 χρό¬
  νια.
  Οί ύπόλοπτοι κατεδικάοθησαν
  άπό 7 έΊιΐς 11 μηνες μ έ ά ν α
  σ τ ο λ ή.
  ΠΡΟΣ
  ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟ-
  ΠΟΝ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΤΟ-
  ΠΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤ)ΚΕΙΟΥ
  ΧΑΝΙΩΝ
  Ο ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
  ΑΡΙΘΜ. Φ. 454.11)89)1465
  Β.Υ. 218)25.11.1967
  Σ.Τ.Γ. 911 τη 22.11.1967
  Συνημμένα τώ Έγγρ Δικο-
  γραφία.
  Λαβόντες ύπ' δψνν την διά
  της ύπ' αριθ. πρωτ. 21)1)1 ι ε
  άναφορδς τοΰ Διοικητοΰ τοΰ
  ,Αστυνομικοΰ Τμήματος Πεδιά¬
  δος Καστελ'λίου "Ηρακλείου γ*-
  νορκον προανάκρισιν κατά των
  1) θεοδωράκη 2Ιαχαρίόυ τοΰ
  "Εμμανουήλ καί τ!ς Καλλιόπηςι
  έτίόν 41 έμπόρου γεννηθέντος
  καί κατοικοΰντος είς θραψανό.
  2) Στροουμπάκη Γεωργίου
  τοΰ Νικολάου καί τής Βασιλι-
  κης έτών 52 γεωργοΰ γεννη¬
  θέντος καί κατοικοΰντος έν
  θραψανω.
  3) Άραβιάκη Άντωνίου τοθ
  Φωτίου καί τής "Αννης έτων
  39 καφεπώλου γεννηθέντος
  καί κατοικοΰντος έν θραψανω.
  4) θεοδωράκη "Ελευθερίου
  τοΰ Κων)νού καί τη"ς Καλλαο-
  πης έτων 48 γεωργοΰ, γεννη¬
  θέντος καί κατοικοΰντος είς
  θραψανό.
  5) Τρουλάκη ΜιχαήΆ τοΰ Γβ
  ωργίου καί της Σοφίας έτων
  45 καφεπώλου γεννηθέντος
  καί κατοικοΰντος είς θραψανό.
  β) Σταυρακάκη Νικολάου
  τοΰ Κων)νού καί τής Αντωνί¬
  ας έτων 37 γεωργοΰ γεννηθέν
  τος καί κατουκοΰντος είς θρα¬
  ψανό. καί
  7) Ίωαννίδη Φοΐβου τοθ
  "I-
  ωάνου καί τής Άριστέας έτδν
  31, δικηγόρου γεννηθεντος έν
  Σητεία καί κατοικοθντος έν Ή
  ραικλείω απάντων Έλλήνων
  καί Χ.Ο μηνυομένων έηί:
  1) Παραβάσει τοΰ ά'ρθρου
  2 παρ. 1α Α.Ν. 509)47.
  2) Άίτείθειακατά συρροήν
  είς Δ)γήν της Στρατ)κη"ς Άρ-
  χής και άποπ-είμα είς άπείθει¬
  αν Δ)γης Στρατ. Άρχής.
  3) Παρακωλύοει συγκοινω-
  νιών, ήθική αύτουργία είς πα-
  ρακώ.λυοιν ου·κοινωνιών.
  4) Άποττείρα παρακΐι>λύσεως
  συγκοΐνωνιών καί ήθική αύ¬
  τουργία καί
  5) Παρανόμω άπλοκατοχή
  κατά τα έν τώ διατακτικώ κα-
  θοριζόμενα, πράξβσι φερομέ-
  ναις ώς παρ' αυτών πραχθεϊ-
  σαι την 3.5.1967 καί κατά τό
  άπό τοΰ μηνός Ίουνίου 1967
  κοϊ εντέυθεν χρονικόν διάστη-
  μα.
  'Επειδή έκ τής ένεργηθείσης
  ένόρκου προανακρίοεως προέ-
  κυψαν τ' άκόλουθα πραγματικά
  ΐιεριοτατικά:
  Είς τάς αρχάς Ίουνίου 1967
  ό έκ των κατηγορουμένων θε-
  οδωράκης Ζαχαρίας ήλθεν είς
  επαφήν έν Ηρακλείω μετά
  τοϋ ετέρου κχπηγορουμένου
  Φοίβου Ίωαννίδη δικηγΰρου δ-
  σπς ά<ροϋ τοΰ ανήγγειλεν την ϊδρυοιν έν "Ελλάδι οργανώσε¬ ως μέ ϋκδηλον σκοπόν την διά βιαίων μέσων διά τής ενεργεί¬ ας πράξεων δολιοφθοράς, δια¬ νομήν προκηρυξεων κλ<π. ανα¬ τροπήν της Κυβερνήσεως καί τοϋ κρατοΰντος κοινωνικον καί πολιτειακοΰ συστήματος, ανέ¬ θεσεν είς αυτόν νά δημιουργή¬ ση παρομοίαν οργάνωσιν είς τό χωρίον τού μετά έμπίστων ομοχωρίων τού. Ό θεοδωράκης Ζαχαρίας κα τόιτιν των δοθεισών αυτώ ώς δνω έντολών συνέστησε τοιαύ¬ την οργάνωσιν μετά των Άρα¬ βιάκη καί Στρουμπάκη είς ήν έν συνεχεία έμύησαν καί τούς υπολοίπους κατηγορουμένους. Άρχηγοί καί_όδηνοί τής συστα θείοΐις οργανώσεως ήΌαν οί "Ιωαννίδης Φοϊβος δστις μετεί- χεν καϊ ετέρας οργανώσεως πρός ανατροπήν τοΰ Πολιτεύ- ματος καί κατείχεν 2 αύτόματα δπλα άτινα μετέφερεν διά τοΰ αύτοκινήτου τού, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 1967 (Βλέπε κα- τάθεσίν τού) καί θεοδωράκης Ζαχαρίας. Καί ό μέν τΐρώτος έ1- διδεν έξ" Ηρακλείου τάς κα-| τευβύνσεις καί τάς έντολάς είς τόν θεοδωράκην διά την ένέρ γειαν δολιοφθορθν, ό δέ θεο-1 δωράκης άρχηγός ών της όργα νώσεως ταύτης είς τό χωρίον τού, κατηύθυνεν ταύτην καί κατήρτίζεν τό σχέδιον δράσε¬ ώς. ( Περί τα μέσα Αύγούστου 1967 ό θεοδωράκης Ζαχαρίας τη έντολή τοΰ Ίωαννίδη έπρα γματοποίησεν συγκέντρωσιν είς την έν θραψανω οικίαν τοΰ Τρουλάκη είς 1ν παρευρέθη¬ σαν άπαντες οί κατηγορούμε νοι πλήν τοϋ Σταυρακάκη. Κατ' αυτήν ύ θεοδωράκης α¬ νέπτυξεν τούς σκοπούς τής όρ γανώοεως ώς καί τόν τρόπον δράσεώς αυτής δστις συνίστατο είς την κατάλυψιν τοΰ Άερο- δρομίου, τού Φρουραρχείου, της Άστυνομίας κλστ. Είς γε¬ νομένην δέ συζήτησιν περί τα τοΰ τρόπου εξευρέσεως δηλών ό έκ των κατηγορουμένων Στιρουμπάκης εδήλωσεν δτι κα τέχει έν πολεμικόν δπλον δπερ καί παρέδωσεν είς την Άστυνο μίαν δταν συνελήφθη. Έν τέ¬ λει οδτοι συναιπεφάσισαν δ- πως, μέχρι όργανωθοϋν πλή- ρως προβαίνουν είς πράξεις δολιοίρθορδς, διανομης προκη- ρύξειον καί άναγραφης συνθη- μάτων. (Συνεχίζεται) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΡΦθν Ιί ΑΛΗΘΕΙΑ Γ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΓΝΛΜΕΣ ΠΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ % ΚΥΚΓΗΓΟΙ ΠΑΡΕΛΗΦ©Η(ΣΑΝ ΟΠΛΑ ΚΥΝ«ΓΙΟΥ ΔΙΚΑΝΑ — ΜΟΝΟΚΑΝΑ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΕ£ ΧΟΥΠΕΡ ΠΟΖΕ ς ίϊόπ κυνήγιον καί σέ πολύ μεγάλη πβικιλΐα "Εχομεν τίς καλλίτερες τιμ*ί διότι είμεθα εΐσχγωγεΐ; ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ πιιπηαακΗ 5 17 (Μεϊντάνι) - Τηλ. 284207 Άηββήκη — Κοτγιβτμπή 3 — Τηλ. 287.7Μ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑ ΤΙΣ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΕΪ ΑΙΑΦΗΜΙΧΕΙΧ ΧΑΧ "ΒΛΗΘΕΙΒ,, γραφβΐο | 'ΒΕΛΙΓΡβηΗΣ,, Ζωγράφου 7—Τηλ. 281-161 ΠΡΟΣ Την Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Φίλε κ. Διευθυντά, Σχετικώς μέ τίς έπκπολές μου γιά τό ενδιαφέρον τοΰ τό- που, έχω νά πω δτι πάντα θά ένδιαφέρομαι γιά τόν τόπο, τα προβληματά τού (τουρισμό, παιδεία, συγκοινωνία, άγρότη, κλπ), μιά καί αί 300 βουλευ- τές τοΰ τόπου κατάλαβαν δτι καλυτέρα νά άσχολοϋνται μέ την Χούντα, παρά γιά τόν λαό, μέ τόν όποΐο πάλι θά άσχολη- θοΰν δταν δρθουν έκλογές, τό τε θά θυμηθοΰν πάλι τόν λαό, γιατί πέστε μου, άκούσατε, κανένα μέτρο, κανέν α εργο πού ωφέλησε τόν λαό; 'Εγώ συνέχιεια άκούω δτι ε¬ πί 7*τίας άνέβηκαν αί τιμαί των προϊόντων — λάδι, σταφί- δα κλπ. άλλά δέν άκούω γιατί επί Δΐικτατορίας άνέβηκαν αί τίμαί των προϊόντων— καί επί σημερινής Δημοκρατίας δέν κα τεβαίνουν άλλά άνεβαίνουν δ- πως επί κρέατος, βαναν&ν κ. λ.χτ., μάλιστα οί μπανάνες άπό 23 δρχ. τό κιλό, μέχρι πρίν 1 μηνα έπωλοϋντο 106 δρχ. τό κιλό ήτοι 4ΟΟο)ο αΰξησις. Τώρα πουλοΰνται 69 δρχ. τό κιλό καί στήν Γερμανία πού με τέβην προσφάτως πουλοΰνται οί βανάνες 26 δρχ. τό κιλό τίς οποίες φέρνουν άιπό την Όν- δούρα Άμερικής, ένω έδω τίς φέρνουν άιπό την "Αρβη Βιάν¬ νου κλπ. Μδς λέγη ή Κυβέρνησις δτι 11.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ θά διαθέση τό 1975 καί γι' αύτό συνέχεια δ¬ ταν ρωτδμε την Κυβέρνησι ποΰ είναι τα δργα; λιμάνια, ναυπη- γεϊα, άεροδρόμια κλπ, άπαντα γ) Κυβέρνηση δτι τα χρήιματα πάνε στήν "Αμυνα της Χώρας. "Εγώ έρωτω, σέ 11.5ΟΟ.ΟΟΟ. 000 στηρίίεται ή Χώρα; ή νά τα ξαναποΰμε γιά τό δολλάρΐο; 4.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δολλ. είσαγωγές συν 2.ΟΟΌ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ έξαγω- γές ϊοο 195.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ. ( % 6.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δολλάρΐα) διά 10ο)ο ύποτίμησις τοΰ δολλαρί- ου (ώς ανήγγειλε ό κ, Ζολώ- τας πρό μηνων) άλλά άντί νά ττάη τό δολλάριο 30 δρχ. διά 1Οο)ο ϊσον 27 δρχ. πήγε 33 δρχ. ήτοι 6 δρχ. πιό πάνω άπό τό κανοκό περνοΰν δέ είσαγω γές 4.5ΟΟ.ΟΌΟ.ΟΟΟ συν 2.ΟΟΟ. ΟΟΟ.ΟΟΟ έ^αγωγές, δολλάρια ε¬ πί 8 δοχ. διαφορά δολλαρίου ίσον 6.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ έίτί 6 ίσον 39.ΟΟΟ. ΟΟΟ.ΟΟΟίΙΙ Πρός τί λοι πόν σέ 11.5ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟ στηρίζε- τε ή Χώρα, χάριν τής "Αμύνης τής Χώρας; Πρός τί λουτόν αί δηλώσεις διά τής τηλεοράσεως τού κ. Π. Παιπαληγούρα ή Κυβέρνησις ά- φοΰ σκέφθηκε επί πολλάς ήμέ ρας, άπό ποΰ νά κόψη τα χρή ματα τής έπαδοτήσεως τής στα φίδος, σκέφθηκε νά τα κόψη άπό τόν Άμυντικό Προϋπολο- γισμό. Ιδού δέ τό ποσόν πού έκοψε ή Κυβέρνησις γιά την σταφίδα άπό τόν Άμυντικό Προϋπολογιομό. 8Ο.ΟΟΌ τόννοι Σουλτανίνας ή' 8Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ κιλά είναι ή Σουλτανίνα, έπικαλείται ή Κυ¬ βέρνησις. Τώρα ή Σουλτανίνα είναι 13,7 δρχ. καί ίδωσε 22 δρχ. Ιίτοι 22—13,7 ίσον 8,3 τό κιλό επί 8Ο.ΟΌΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ ίσον 664.000.000, άλλά έρωτώ 13,7 θά πουληθή ή Σουλτανίνα στό έξωτερικό; ί τί είναι 664.000. 000 μποοστά οτά 39.ΟΟΟ.ΟΟΟ. 000 πού πληρώνομε γιά τό δολ λάριο. Μτιορεϊτε νά φαντασθή- τε κ. Διευθυντά έ-να Άμερακα- νό τουρίστα νά πηγαίνει στή Γερμανία καί νά τού λογαριά- ζουν 25 δρχ. τό δολλάριο καί στήν 'Ελλάδα 33; Άν ύπολογίοομε 39.ΟΟΌ. ΟΟΟ.ΟΟΟ σέ μιά χώρα φανχα- σθήτε σέ 30 χωρες (Άφρικης κλπ.) τί ποσό βγαίνει. Γιά τίς βάοεις βχω νά πώ δ¬ τι στά Χανιά Πεδίο Βολής ΝΑ- ΤΟ, γιά τό Ήράκλειο ή Βάσις Γουρνών γιά τό Λασίθι, ή Βά¬ σις Σητείας, γιά τό Ρέθυμνο τό Τυμπάκι, δηλ. δλη ή Κρήτη δλοι οί Νομοί ^χουν άπό μία Βάση Άμερικανική, εϊμαστε δ¬ λοι οί Κρητικοί σέ περίπτωσι πολέμου Ίοραήλ — Αΐγύτττου στόχος — ναί στόχος πολεμι- κός — γιατί δμως; γιά τό δολ¬ λάριο, γιά τα πετρέλαια; γιά τα Άμερικανικά συμφέροντα; 'Εγώ προτείνω σέ κάθε βάσι, σέ άπόοτασι 2—3 χιλ. καί 'Ελ ληνικό στρατόπεδο, ή Άμερικα νικές ΒάσειςΝστά Χανιά, καί Ρωσιικές Βάσεις στά Χανιά κλπ. ί ύποτίμησι τοΰ δολλαρίου, { φορολογία 15ο)ο κάθε προϊόν- τος είσερχομένου στήν 'Ελλά¬ δα πού εΐϊΐέρχεται στίς Βάσεις, κάτι δηλ. μέ τελωνεΐο σέ άπό- ατασι 100 μέτρων άπό τίς Βά¬ σεις. Γιά την Σουλτανίνα 6χω νά πω, δτι κάθε χρόνο δημιουργή προβλήματα στό Κράτος, πότε επί Δηιιοκρατίας πηγαίνει 14 δρχ. ϋ 22 τό κιλό, καί πότε ε¬ πί Διχτατορίας πηγαίνη 35 κλπ. 'Εγώ προτείνω την στιγμή πού άνεβαίνουν οί μπανάνες 40—70 δρχ. τό κιλό, η ζάχαρι 4 δρχ. τό κρέας 10 δρχ. κλπ., νά καθιερωθή 18 δρχ. τιμή πω λήσεως παραγωγοΰ τό σταφύλι καί 22 δρχ. τιμή πωλήσεως ά- από τα παντοπωλεία, έτοι διαφο ρά 22 δρχ. πού πωλεΐται σήμε- ρα ή Σουλτανίνα θά καλυφθή άπό 18 δρχ. τιιμή σταφυλιοϋ οΐιν 4 δρχ. έ"ξοδα εργατικήν έπεξεργασίας σουλτανίνας, οϋ- τε προβλήματα στό Κράτος οδ- τε προβλήματα μέ τούς Τούρ- κους, καί ό/ν μερικοί ίσχυρίζον ται γιά τό Συνάλλαγμα 13,7 επί 8Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ κιλά σουλτανί¬ νας ίσον 1.1ΟΌ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δς υπο ττμήσουν τό δολλάριο, — άλη- θινά καί ΰχι ψεύτικα διατυμπα- νιζόμενα — καί θά κερδίσομε περισσότερα, ί| βς τρίξη τα δόν τια τό κράτος σέ Πεσινέ — Νιάρχο — Άνδρεάδη — Τρά- πεζες κλπ. πού βάσει ΰποχρεώ σεων πρέπβι νά φέρουν τουλά¬ χιστον συνάλλαγμα 3Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ. 000, τί νά ύπολογίσωμε δτι 15. 000 τόννοι σουλτανίνας παίρνη ή Ρωσία κάθε χρόνο, συν 36. ΟΟΌ Δυτική — Άνατολική Γερ μανία, Βρεταννία ίσον 51.000, διάφοροι χώραι άκόμα 9.ΟΟΟ τόν. ϊσον 6Ο.ΟΟΟ τόν., τό ένα- πομείναν άπόθεμα σταφύλια γιά 4.ΟΟΟ.ΟΟΟ Έλλήνων 2.ΟΟΟ. ΟΟΟ τουριστων πού περν&νε τόν χρόνο στήν 'Ελλάδα ϊσον β.ΟΟΟ.ΟΟΟ. 4 κιλά νά φάη κά θε ατομο τόν Ίούλιο, Α<3γου- στο, Σεπτέμβριο, "Οκτώμβριο, δέν μένει τίποτα, καί άς ζη- τοΰν τα ίδιωτικά οΐνοποιεΐα Ή ρακλείου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ — ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ — ΜΗΛίΑΡΑ 10.000 τόν. Σουλτ. γιά οίνο- ποίηοι — καί ά"ς δχουν βγή νέοι μέθοδοι άπό την Σουλτανί ί να νά βγαίνη ή ζάχαρι. Ι Σχετικώς μέ τίς καλλιέργει- | ες. "Οπως στήν Ισπανία τοΰ διχτάτορα Φράνκο, δτσι καί στήν Γαλλία καλλιεργοΰν στα¬ φύλια δλο τόν χρόνο, έχον¬ τος θερμοκήπια, £τσι καί στήν 'Ελλάδα άς τό δοκιμάσωμε, θ&ρμοκήπια σταφυλιών. Έπίοης ν/ιά την αίίξησι απο¬ δόσεως έλαιοδένδρων άς άκού- σομε τόν κ. Γεώργ. Μισιάκο, Σεβαστείας 41 Άθήνα. Άναφέρεται γιά τίς Κορωνέ- ϊκες έλιές μικρόκαρτιες πού καλλιεργοϋνται στήν Τριφυ- λία. «Τό κλάδεμα τής έλιδς, πού άλλοιως λέγεται καί κλάριομα είναι τό πιό σπουδαϊο. "Οταν τα ελαιόδενδρα είναι νέα, σύμ- μετρα άναπτύσσονται καί ό κορ μός καί οί βραχίονες (πλοκά- μια). Όταν γερνανβ, τα πλο- κάμια μέ τόν κορμό μεγαλώ- 01 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Σ ΣΤΑ νούν, μέ άποτέλεσμα τό δέν- δρο νά βαρύνετε πολύ γιά τή συντήρησι τοΰ ξύλου. Συνιστά στούς γεωργούς νά μην άφή- νουν μπόλικο κλαρί γιατί τό δένδ^κ) υποφέρη τούς θερινούς μήνας καί ϊτσι θάχομε καρπό σταφιδωμένο άπό άφυδάτωσι τό καλοκαίρι. 'Επίσης συνιστά τα 4—6 πλοκάμια πού έ*χη ή έληά, νά κόβουν δσο μιποροϋν ξύλο οί γεωργοί, νά έλαφρώνη ή έλιά, ώστε δλοι αύτοι οί χυ μοί πού συντηροΰσαν τό ξύλο τό κομμένο, νά κατευθυνθοΰν σ' δλο τό δένδρο, ώοτε νά γί¬ νη πιό καρποφόρο τό δένδρο, γιατί έκεϊ πού κόψαμε τό ξύλο θά πεταχθοϋν νέα βλαστάρια πού θαχουν άργότερα συν τω χρόνω γεμίοει άπό έλιές. Ή δοκιμή σ' αυτή την περίπτωσι είναι άδάπανη. Σχετικώς μέ τό δολλάριο μην ξεχνάμε δτι ό κ. Μαρκε- ζίνης επεχείρησε καί τό έκανε άπό 15 δρχ. 30 δρχ. καί δτι επεχείρησε την δραχμή νά κά¬ νη άντί 1 1,20 έναντι δολλαρί¬ ου — μάρκου άλλά τόν έρρι- ξαν ή ΣΙΑ, τό Πολυτεχνεϊο κ. λ.π. Ηράκλειον τή 12.8.75 ΓΕΩΡ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΙΩΑΝ. Γ. ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΙΙΙΙ αΥΤΟΝΟΜΙΙΠΚΘ ΚΑΙ ΣΙΑ Πρός την Εφημερίδα «ΑΛΗβΕΙΑ» Άγα—ητέ Μάνο Χαρή. Χαίροιμσι εΐλικρινά ττού στήν Κρήτη βρίθΊκεται μιά δυνατή κα) έλεύθερη δημοσιον/ροφική Φωνή, ττού ϊχει την θέλησι καί τό κου ράγιο υά μιλαει την άλήθεια χω ρΐς φόβο καί χωρίς ττάθος, πρός ι σ' δλες τίς κατευθύνσεις. Σέ σνγχαίρω για την διαφω- τιστική σου ερευνα ττερί Έβραι ομασονισμοθ, καΐ γιά τοθς άγώ- νες σου ττρός Κοινωνική Κάθαρ σιν τοθ τόπου αύτοθ άπό την «Κόττρον τού Αύγείου» ττού συ- «τώρευσε ή σκοτεινή έτ—αετίοί τής έθνοκτόνοι/ φασιθτικης Χού ντας των μαάρων σννταγματαρ χών. Σέ συγχαίρω γιά την στεντό ρεια φωνή σου: «"Εξω οί ξένες δάσεις άιτό την Κρήτη». Τούτη ή φωνή γίνεται Ενας βροντερός άντίλαλος στά στήθη δλων των Έλλήνων Κρητών, γιά νά έπα- ναλαβουμε δλοι μαζί. —"Εξω ρί ξένες βάσεις τοθ θα· νάτου άττό την Κρήτη. Καί τονίζω Ιδιαιτέρα την λέξιν —Έλλήνων Κρητών, σάν άττα>
  ντηχτ ιν στά Οπουλα καί οχοτεΐνβ
  σχέδια των «αύτονομιστών» τής
  Ο.Ι.Α. Τούτο τό νησΐ ττού λέγε-
  ται Κρήτη, τό κατοικοθν μόνο
  "Έλληνες. Κ ι οποίος Κρηπικός
  δέν αίσθάνεται τόν εαυτόν τού
  καΐ σάν "Ελληνα, δέν ήμττορεΤ
  νά είναι οϋτε Κρητικός. "Όμ<ος δλοι οί Κρητικοί αΐσθάνονται τόν εαυτόν τους ττρώτα ττρωτα σάν * Ελληνες. Καί αύτο τό Ε- χουν δείξει κάθε φορά πού χρειά ζεται. "Ετσι πιστεύω ττώς δέν θά βρεθοθν Κρήτες γιά νά ύπηρετή σουν τα οκοτεινά σχέδια των Σιωνιστών καΐ τής Ο.Ι.Α. (δ- ■πως μέτς άττεκάλυψε Άθηναϊκή ε¬ φημερίδα). Δέν ύττάρχουν αύτο νομιστικές τασεις στούς Κρή¬ τες σέ ένεργόν καταστασιν, άλ¬ λά οβτε σέ «ύπολανθανουσα».... Ό δλος θόρυβος μοθ φαίνεται ϋποτττος. 'ΑΛλα αν ττραγματι ύττάρχουν τέτοια σχέδια τόον ξένων είς 6ά- ρος τής Κρήτης, κα! κάνουν ττώς έκδηλώνονται, την σίγουρη ά- ττάντησιν θά την πάρουν άττό τό σύνολον τοΰ Κρητικού Λαού, ττού στΐς φλέβες τού ρέει γνήσιο έλληνικό αΤμα, ττού ή καρδιά τους κτυττάει μόνο έλληνικά, καΐ ξέρει καλά νά σπ& τα μουτρα τού κάθε έπιδρομέα δπως κ ι αν αύτός λέγεται: Σαρακηνός, Τοΰρκος, Ναζιστής, Χουντικός, Σιωνιστής ή" Ο.Ι.Α. Τ! εΤναι ττά- λι αύτό τό καινούργιο φροθτο «Περΐ αύτονομίας τής Κρήτης» Ποιοί καταραμένοι οψιδες τό σερβίρουν; Πρέττει νά τούς άνα καλύψουμε. Άν ΰττάρχει «κάτι» ΐΓρέττει νά κτιπτηθη τό κακό στήν ρίζα τού. Άν είναι μόνο ψίθυροι τεχνιέυτως σερβιρισμέ- νοι, νά πάψουν λοιπόν οί ψίθυ¬ ροι. Στήν Κρήτη δέν περνάνε αύ¬ τά, γιατϊ εδώ σ' αύτό τό νησΐ έγιναν άγώνες καΐ θυσίες. Έδώ χύθηκαν ποταμοΐ αΐμάτων γιά την λευτεριά της Κρήτης, καΐ την ένωσιν της μέ την Μητέρα 'Ελλάδα. Έδώ άντηχεΐ ή ήχώ των άγωνιστών «ΕΝΩΣΙ Σ "Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Ή Κρήτη είναι ά ναπόστατο μέλος τού σώματος ποΰ λέγεται ΕΛΛΑΣ. Ή Κρήτη είναι γνήσια 'Εϊλλάδα. Καΐ εμείς οί γνήσιοι *Ελλην«ς Κρήτες ποΰ κατοικοΰμε αύτό τό νησΐ, δέν θά έττιτρέψου'με ττοτέ νά πε- ράσουν τα σκοτεινά σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων, δποιες κι άν είναι αύτές, δπως κ ι άν αύ- τές λέγονται. Μετά τιμης ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΩΠΑΣΗΣ (ή· Ι ΑΝΝΗΣ ΔΑΝΑΟΣ) ΧΗΜΙΚΟΝ ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΜΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΑΝΝΑΚΗ — Δ. ΛΥΔΑΚΗ ΟΛΟΣ ΕΒΑΝΣ — ΜΗΑΙΑΡΑ 6, Τηλ. 283.929 ("Εναντι Φαρμακείου Α. Χαλκιαδάκη) Οίνοπαραγωγοί, Τό έργαοτήριό μας γιά την καλή συντήρηση τοθ κρασιοΰ μας χωρις έττιβλαβή γιά την ύγεία σας φάρ- μακα, θά σάς δώση εφέτος τό ΥΓΡΟ ΘΕΙΩΔΕΣ. Όχι ττιά μεταμπισουλφιτ ή παοτίλιες διότι: — Δίδουν στό κρασί ττικρή κα? τραχειά γεύσι. — Έλαττώνουν τα ξινά καί αύξάνουν τα θεΐκά άλοττα μέ άποτέλεσμα νά προξενοθν ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ καί νά ΚΤΥΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ. Γιά νά φτιάξετε καλό καί ύγιέςκρασί: 1) Μην άφήνετε τα σταφύλια νά πολυωριμάσόυν. 2) Άποφύγετε νά χρησιμοττοιεΐται γιά την μετα- ψορά πλαοτικούς σάκκους. 3) Τό ττάτημα νά γίνεται άμέσως μετά τόν τρυ- γητό. 4) Μόλις πατηθοθν τα σταφύλια φέρεται εγκαίρως τό δεΤγμα. 5) Κάνετε προηγουμένως καλό πλύσιμο καϊ άπο- λύμανσι των δαρελιών. Ζητήσατε μας όδηγίες καί την είδική Γαλλική σκόνη άπολυμάνσεος 0Ο8Α- ΜΟΒΑ (ΣΟΥΒΑΣΟΛ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Μβταφέρει οουβδ είς Οψος 50 μέτρων ί όριζονιτίως είς 110 μέτρα καί τόν έκτοξεύει επί τοΰ τοίχου. Καταργεΐ τόν τενεκέ, τό ξΰλο, την μεταφορά. ΓΕΝΤΚΟΣ ΑΝΤ)ΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Α. Σ. ΡΟΥΣΣΟΥΔΗΙ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ ΑΝΤ)ΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ: Ι. & Ζ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 25ης Αύγούστου 37 Τηλ. 285—484 ΑιννΛΑ ΑΑ( ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΙΟΝΥΙΟΣ,, ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό σ' £να δμορφο περιβάλλον ΠΡ02.0ΧΗ "Εχομε τή λύση γιά δλα τα προ6λημοτα πού σχετίζονται μέ τή σκληρότητα καί καθαρότητα τού νεροΰ. Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντηρες των περιφήμων Ίταλικών έργο<ττασί«ν 5.Α.5. ΡΙΚΕΝΖΕ Γιά κάθε περίπτωση, γιά κάθε έργασία δπιος: ΚΟ 5ΑΝ γιά βρθσες κουζίνας. ΑΝΤΙΟΑί: γιά μηχανήματα όδοντογιατρών, διά πλυν- τήρια ρούχων, πιάττον κ.α. ΡΗΟΤΟΡΙίΤΕΚ: διά φωτογράφους καΐ έργαστηρια χη- μικοφαρμακευτικών τταρασκευασμάτων κ.λ.π. 'Επίσης συνεχής τταρακαταθήκη συσκευήν ψιλτραρίσμα- τος — ο—οσκληρύνσεως ίίδατος άνοικτοΰ καί κλειστοϋ κυκλώματος οΐκιακής έν γένει χρήσεως. Άντιττροσωττεία — Παρακαταθήκη: ΡΟΖΑΚΗΣ Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Ηράκλειον Διά πληροφορίας τηλεφωνησατε 222.695
  ΙΕΛΙΑΑ 4
  25 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Στήν πιό κρίοιρη αύτη ώρο κνριε Καραρανλή . Ο Π Ν Ο Τ Ο Σ
  ρΐά Αύοη Έβνική - Ίοτορική πας μένη ρονο ■ ν Η η ■■ ■ - *
  'Εντύπωση προκάλεσε ή «Κυβερνητι
  μεταδόθηκε, ευθύς μετά την άπόφαση
  ρασμένο Σά66ατο, σύμψωνα μέ την όποία
  θεται νά δώση άμέσως χαρή στούς τρείς
  Χούντας καί ότι τό συγκαλούμενο σήμερα
  τόΓπερΐ ού ό λόγος ύττοκείμενα.
  τάδωσε τό Άθηναϊκό Πρακτορειο
  Θάνατο δχι γιά έκδίκηση — γιατί ΐσως νά μην την αξιζουν
  — άλλά γιά παραδειγματισμό. Θάνατο γιά ίστορικούς λό-
  συναδέλφους τού.
  Ο ΒΟΥΛΙτΥΤΗΙ κ. Κ. ΜΠ4ΝΤ0ΥΒΑΙ
  ΠΡΟΙΔΕΙ ΝΑ ΕΚ,ΕΛΕΙΟΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΕΙ
  ΣΕ ΦΪΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Βουλευτής κ. Μπαντουδάς τής
  ΕΚΝΔ έττρότεινε όπως οί ποι-
  νές των Χουντικών καθαρμάτων,
  νά έκτελεσθοΰν στήν Κρήτη καί
  δσοιι φυλακισθοΰν νά έγκλει-
  στοΰν σέ Κρητικές φυλακές, 6-
  ττου θά τούς φρουρεΐ είδική ψρου-
  Ρά Κρητών, ττοΰ θά συμπληρώ-
  νεται άπό Ευα έκπρόσωπο άπό
  κάθε νομό τής χώρας. Πρότεινε
  άκόμη: ή φρουρά νά ύττάγεται
  στήν άρμοδιότητα τής τοπικής
  αύτοδιοίκησης και νά συντηρή-ται
  άττό τόν προθττολογισμό των
  Δήμων καΐ Κοινοτήτων τής Νή¬
  διά τού δημοσιογραφικόν τού
  όργάνου, λέγοντας δτι «μέ
  την πρόταση αύτη ό κ. Μπαντον-
  6άς ϋδρίζει την ύπερηφάνεια των
  Κρητών».
  Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
  ΤΟΥ «ΕΛΕΥΘ. ΚΟΣΜΟΥ»
  Στήν έντυττωσιακή αύτη πρό¬
  ταση τοΰ κ. Μπαντουβά, άπά-
  ντησε ό χουντικός κονδυλοφό-
  ρος Σά66ας Κωνσταντόττουλος,
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΟΝ
  ΤΟΥ κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Στ'ό δημοσίευμα τού «'Ελεύ-
  θερου Κόσμου» απήντησαν μέ
  έπιστολή τους φίλοι τού κ. Μττα-
  ντοοδά. Την έτπστολή ΰπογρά-
  φουν οί κ.κ. Στ. Σκουλάς, Στ.
  Μαρκουλάκης, Χαρ. Μπαντου-
  6άς κα! Δημ. Καλογεράχης.
  Μεταξϋ άλλων ο! "ανωτέρω
  γράφουν ι
  «Πληροφοροΰμε τόν λιδελογρά-
  <ρο τού «ΙΕλευθέρου Κόσμου», δτι ο! Κρήτες ουδέποτε υπήρξαν οΰτε δήμιοι, οΰτε βασανισταΐ. Υπήρξαν ομως πάντοτε άμεί- λικτοι τιμωροΐ των τυράννων». Ο ΑΝΘΡΩΠΟ7 (οχι έρωτηματικό) ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΙιΚΑίΟΜΜΥ^ΡΙΟΝ άλ! Ο ΧΟΡΟ Τ ^ Αύτοι πού ψάνανε μέ τα χρυσό κουτάλια!... δ»»μλ-μαμααα-Μι·λ«ιε«-χμιιιαχμμη>«·ιιι»- <*****=* Συνεχίζοντας την έ'ρευνά μας, δημοσιεύομε σήμερα κα- τάλογο δανειοδοτηθέντων ξενο- δοχειακών μονάδων, κατά ττε- ριοχές της Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1) ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Α.Ε. ξενο- δοχεϊο Α' τάξεως 400, κλινών, δρχ. 63.500.000. Πρόκειται γιά την έτοπρεία στήν όττοία μετεχουν τα άδέλ- φια καί ξαδέλφια τού βουλευ- τή Ρεθύμνης Γιάννη Κεφαλο- γιάννη καί σνγκεκριμένα οί ά- δελφοί Νικητάς Κεφαλογιάννης (μηχανικάς), Κρίτων ΚεΦαλο- γιάννης (ύπάλληλος Νομαρχί- ας Ηρακλείου), Νΐκος ΚεΦαλο- γιάννης (Τσουρονίκος), κτημα- τίας. Έμ. Κεφαλογιάννης (Πλατυγιάννης) καί Άχιλλέας Κεφαλογιάννης (άδελφός τού δουλευτή). 2) Ν. ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΕ ξϊ· νοδοχεΐο Γ' τάξεως, 62 κλινών, δρχ. 5.000.000. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1) ΕΛΟΥΝΤΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. α) Ξενοδοχεΐο πολυτελείας, υπό ανέγερσιν 569 κλινών, δρχ. 87.ΟΟΟ.ΟΟΟ (ύττό άνάληψη). β) Ξενοδοχείο πολυτελείας, 578 κλινών, δρχ. 85.978.ΟΟΟ. 'Ετπχειρηματίες καί στϊς δυό περιπτώσεις είναι οί Ά- δελφοί Κοκοτοΰ κα'ι τό ζεθγος Νάκου. 2) ΕΡΜΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχείο «'Ερμής» Α' τάξεως, 388 κλι¬ νών, δρχ. 43.500.000. Γιά τόν άνθρωπο αυτόν, τόν κ. Ιωάννην Χατζάκην, Πρόε¬ δρον τής Κοινότητος Άγίου Βασιλείου Βιάννον, έ'χουν λεχθεϊ καί εχουν γραφεί τόσα ττολλά, ποΰ δίκαια είλικρινά, χωρϊς νά τόν γνωρίζομε, τοΰ δάζωμε άντί έρωτηματικοΰ, ίνα μεγάλο θαυμαστικό. Γιά τόν όίνθρωπο αυτόν εχουν γίνει όνακρίσεις, εχουν ύπο- βληθεϊ άναφορές, εχουν γραφεί δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και σχόλια, εχουν γίνει πολλές άνώνυμες καί έττώνυμες καταγγελί- ες, εχουν άσχοληθεΐ μαζί τού δημόσιοι ΰπάλληλοι καϊ λει- τουργοΐ, γε,ωλόγοι, έκτιμητές, έ'χουν συνταχθεΐ ύπομνήματα καΐ τόσα πολλά όίλλα. Είναι άνθρωπος μέ μεγάλη καϊ πολυποίκιλη δραστηριάτητα, τόσον στήν Άθήνα όσον καί στήν Κρήτη. Τόν κατηγοροΰνε ό¬ τι ήταν χουντικός. Καί έν τούτοις 6γήκε Πρόεδρος. Τόν λένε γιά μεγάλο κομματάρχη τοΰ Κεφαλογιάννη, γιά πολύ φίλο τού Νομάρχη κλπ. κλπ. Λένε καΐ ρωτοΰνε πολλοΐ πώς ττήρε αδεία φορτοεπιδατικού αύτοκινήτου ίδιόκτητου; Πώς πή- ρε αδεία γεωτρήσεως σάν άρχηγός ομάδος καλλιεργητών; Πώς μετά άπό ολα αύτά, διαλέχτηκε άπό τόν κ. Νομάρχη Η¬ ρακλείου νά έκττροσωπήση — μαζΐ μέ τόν κ. Καρέλλη — τους Δήμους καί τίς Κοινότητες στό Συνέδριο Τοπικής Αΰτοδιοικη- σης; Γιά δλη αυτή τή θαυμαστή δραστηριότητα καί τα πολλά έ- ρωτηματικά ποΰ γεννά τό πρόσωπο τού κ. Χατζάκη, νομίζομε δτι αξίζει ίνα θαυμαστικό! Τοΰ τό δάζωμε, άψοΰ δσοι είναι περισσότερο άρμόδιοι δέν τόν βάζουν στή θέση ποίι πρέπει, όίν πρέπει. Δυστυχώς... Τθ ΘΕΜ ΤΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ V ΜΙΛ ΕΠΙΙΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΘΥ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΠΑΛΞΗ» 'Ένα καινούργιο άγωνιστικό φύλλο των νέων ΕΚΝΔ κυκλοφό ρησε στό Ήράκλειο προ- χρές μέ τίτλο «"Επαλ- ξη». Ή «'Έτταλξη» συντάσσε- ται άπό συντακτικ,ή όμάδα, μέ έκδότη καΐ Οπεύθυνο τόν κ. Δη- μήτρη Ξιιρπάκη. Εύχόμαστε καλή έπιτυχία, στΐς εύγενεΤς έπιδιώξεις ττοθ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Θά δημοσιευσωμε νέα έπιστο¬ λή τοθ κ. Στρατή Παπαγΐωργί ου, ή δημοσίευση τής οποίας άναβλήθηκε λόγω πληθώρας υ- λης. έχει τάξει σάν στόχο της ή «'Έ- παρξη» των Δημοκρατικών Σο- σιαλιστικών Άγώνων. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Συνεχεια έκ τής 1ης σελίδος κλείου Κρήτης. Στίς 5 Ιανουάριον 1971 (περίοδος άναστολής κατεδαφίσε- ων), διετάχθη Συνεργεΐιν νά κατεδαφίση τό σπίτι τού στρατι- ώτη, γεγονός μάλιστα τό όποΐο εΐχε σάν συνεπεία την άπό μέρους των αστυνομικον όρχών διαιοπραγία στόν πατέ- ρα κα! στήν μητέρα τού στρατιώτη, οί όποΐοι διώχθηκαν βι¬ αίως καί κακοποιήθηκαν γιά νά έγκαταλείψουν τό σπίτι τό ό¬ ποΐο τελικώς γκρέμισαν. 'Ερωτοϋμε λοιπόν τόν άρμόδιο 'Υπουργό Δημοσίων "Εργων, άν συντρέχουν λόγοι κολασμοΰ των ΰπαιτίων γιά τό αΰθαιρε- το, παράνομο κατεδάφισμα καί ξεσπίτωμα τού τότε στρατιω- τη Σοφοκλή Μιχαήλ Σφακιονάκη. ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μερικοί ένδιαφερόμενοι γιά τό θέμα τής «Όάσεως», ε¬ ρωτούν, τούς κ. κ. Δήμαρχον καί Πρόεδρον τού Δημοτικοϋ Συμβουλίου, γιατί στήν προχθεσινή συνεδρίαση τοΰ Δημο- τικοΰ Συμβουλίου, άναγνώστηκε μόνο ή αϊτηση τής κ. Στοα» ρούλας Γαλανοΰ; Γιατί δέν ένημερώθηκε τό Συμοΰλιο δτι ύπάρχουν σχετικές αίτήσεις, άναφορές καΐ έπιστολές άρκε- τών Ηρακλειωτών κινηματογραφιστών, όπως των κ.κ. Βαρ- διάμπαση, Ήλιόπουλου, Κιοσκλη, Σαβάκη, κ.α.; Γιατί ό κ. Χρονάκης εΐπε δτι ή μεγαλλίτερη προσφορά ά¬ πό εκείνην τού κ. Καγιαδάκη (20ο)ο) είναι 23ο)ο, ένώ υπο στηρίζουν ότι ΰπάρχει καΐ άλλη μέ 28ο)ο; «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΥΣ ΊΟί ΠΡΟΗΓΟΥΛΪΕΝΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ» ΠΑ ΤΟΝ κ ΚΑΨΩΜΕΝΟ Ό χώρος που κατέλαβε ή βυζαντινολογία τού έκ Χανίων έπιστολογράφον μας κ. Καψωμένου, δέν μάς έπιτρέπει νά δια θέσωμε περισσότερο. Τα θέματα τής εφημερίδας αυτής εΤναι πο-λλά καί πολΰ σοβαροτέρα άπ' οσα θίγει ό λογιώτατος κ. Καψωμένος. Γιά νά τελειώνομε λοιπόν σάς ύπογραμμίζομε καί πάλι δι» πράγματα: πρώτον εμείς κ. Καψωμένε, παρά τίς άντιρρήσεις σας, θά χτυπάμε τό Σιωνισμό, τόν Μασονι- σμό καί τα άλλα ύποκατάστατα τού Ίμπεριαλισμοΰ. Καί για τό χτύπημα αΰτό, μοιραίως, πρέπει νά μαθαίνομε, νά ένημε- ρωνόμσστε, νά πληροφορούμαστε. Καΐ επομένας πρέπει καί νά ρωτάμε. Σάς ρωτάμέ λοιπόν καΐ πάλι (κι' άφήστε τους κιν- δύνους, γιατί άλήθεια δέν καταλάβαμε τό συλλογισμό σας ά¬ πό τό ναΐ η τό δχι) καΐ πήτε μας άπερίφραστα αν είστε Ρο- ταριανός ή Μασόνος καΐ ποίον βαθμό. τυχόν κατέχετε. Μόνον επί τοΰ συγκεκριμένου αυτού έρωτήματος, θά σάς διαθέσωμε τοΰ λοιττοΰ χώρο καΐ χρόνο. Διαφορετικά, δν θέλε- τε νά συνεχίσετε τή βυζαντινολογία σας, στέλνετε τίς άτταν- τήο·εις σας (μέσω πάντα τού είς Ήράκλειο οίκογενίΐακοΰ σας άν-ταττοκριτοΰ) σέ άλλες έφημΐρίδες, μιά καί άγνοεΐτε τταντά- πασι τοΰς κανόνες τής δημοσιογραφικής δεοντολογίας κύριε παρεξηγημένε καθηγητά... καί φιλόσοφε. ΠΑ ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ "Οτι ε'ίσαστε θΰμα (!) τής χούντας είλικρινά δέν τό ξέρα- με. Περιμένομε δμως την προσέχη δίκη πού εΤστε κατηγορού- -μενος γιά συνεργάτης τής χούντας καΐ μάλιστα βασανιστής καί τότε θά έπανέλθομε κύριε «Καιτενέκο» (γιατί μ' αύτό τό ονομα άναφέρεστε στό ξένο διδλίο σάν βδελυρός καί σκληρός βασανιστπς) • «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Λπο τόν ΙΙμόεδρο τού Εργατικόν Κέντρου κ. Α. Σταυρουλάκη. πήραμε τό πά ρακάτω γράμμα, σχετιχά μέ τό θέμα ττού θίξαιιε στό προ- ηγούμενο φϋλλο μας, γιά την άδικαιολόγητη άνυπαρξία Σταθμοΰ Πρώτων Βοηθειών στό Ήράκλειο. Τό γράμμα τοθ κ. Προέ- δμου, έχιει ώς εξής: ΠΡΟΣ Τόν κ. Διευθυντή τής Εφημε¬ ρίδος ! «Π ΑΛΠΘΕΙΑ» Ενταύθα Άγαπητέ κ. Χαρή, Μέ ενδιαφέρον καί προοοχή διάβασα οτό φΰλλο τής 18ης Αΰγούστου, τής άγαπητής «Α- ΛΗΘΕΙΑΣ» ρεπορτάζ σχετΐκό μέ τίς ταλαιπωρίες πού υπέστη συ.μπολίτης μας ό οποίος εΐχε την άτυχία νά ίίχη άνάγκη ά- )ΐέσου ίατρικής περιθάλψεως, θίγοντας έ*τοΊ 2να θέ.μα πού ά¬ πό παληό έ"χει προβάλλει σάν αϊτημα έπατακτικο τό Έργατικό Κέντρο Ηρακλείου. "Οπως είναι διαηιστωμένο έ- πίοημα πλέον οί έργατοτεχνί- τες είναι έκεϊνοι πού ΰφίσταν- ται τ£ έργατικά άτυχήματα διό¬ τι δέν λαμβάνονται τα έπιβολ- λόμενα μέτρα προλήψεώς τους. Μετά την αποκατάστασιν τής συνδικαλιο Ικής νομιμότητος, £να άπό τα πρώτα αίτήματα πού έίθεσε ή Διοίκηση τοϋ Κέν τρου μας ήταν καί ή ϊδρυση ε¬ νός Σταθμοΰ Πρώτων Βοηθει¬ ών στό 'ΙΙρ&κλειο διότι δλα τα δεδομένα ουνηγοροΰν πρός τουτο. Μέ ύπόμνημά μας πρός τό Υπουργείον Κοινωνικήν Ύπη- ρεοιών καί την. Διοίκησιν -τοΰ ΙΚΑ πού κοινοποιήθηκε σέ δ- λους τούς Βουλευτάς τοΰ Νο- μοΰ άναητύξα<με τούς λόγους πού έτηβάλλουν την ϊδρυση τοϋ Σ.Π.Β. στό Ηράκλειον. Ό Διοικητής τοΰ ΙΚΑ κ. Κυ ριακόπουλος τόν οποίον καί ττροσωτπκως επεσκέφθη έργατι- κή άντΐποοοωπεία άνεγνώρΐσε την ανάγκην τής Ιδρύσεως τοΰ Σταθμοΰ στήν πόλιν μας πλήν 3) ΚΡΗΤΗ Α.Ε. Ξενοδοχείο «Κοράλ», Β'χτάξεως, 159 κλι¬ νών, δρχ. 13.900.000. Καί τα δύο αύτά συγκροτή- ματα άνήκουν στούς κ.κ. Γ. Μαμιδάκη καΐ Μ. Αεσποτάκη. ΡΕΘΥΜΝΟ 1) ΑΔ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑ- ΚΗΣ Α.Ε. ξενοδοχεΐο «Ρίθυ- μνα», Α' τάξεως, 525 κλινών, Δρχ. 95.000.000. ΧΑΝΙΑ 1) ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. ξε¬ νοδοχεΐο Γ' τάξεως 160 κλι¬ νών, Δρχ. 20.500.000 2) ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΠΕ ξενοδοχεΐο «Λουκία», Γ' τάξε¬ ως, 72 κλινών, δρχ. 1.855.000. 3) ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ καΐ ΣΙΑ Α.Ε. ξενοδοχείο Β' τάξεως, 313 κλινών, δρχ .43.700.000. 4) ΑΦΟΙ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ξε¬ νοδοχεΐο Β' τάξεως, 116 κλι¬ νών δρχ. 12.600.000. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1) ΣΟΛΙΝΔΑΚΗΣ Α.Ε. ξενο¬ δοχεΐο Γ' τάξεως 149 κλινών, δρχ. Π.000.000. 2) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΗΤΣ Α. Ε. ξενοδοχείο Α' τάξεως 180 κλινών, δρχ. 25.000.000. ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΒΑ "Ολες οί παραπάνω χρημα- τοδοτήσεις Εγιναν μέσω τής ΕΤΒΑ, ή διοίκηση τής οποίας άρνεΐται νά μάς χορηγήση στοιχεϊα, οϋτε κάν δέ μάς ά- πάντησε στήν άπό πολλών μη- νών σχετική μέ παρόμοια περί πτωση αϊτηση μας. Τ0 Ξ4Ν00 ΧΡΥΣ4ΦΙ ομως παρεέ6η ό οικονομικάς παράγων δεδομένου δτι ή λει- τουργία ενός Σταθμοΰ Πρώτων Βοηθειών άτΐαιτεΐ σημαντικά χρηματικά ποοά. Συναπεφασίσθη λοιπόν νά ζή τηθή ή οίκονο<μική συμβολή, γιά την λειτουρνία τοϋ Στα- θΐιοΰ, τοθ Ύπουργείου Κοινω- νικών Ύπηρεσιών, καθόσον δέν θά περιθάλπτονται μόνον έργάτες άπό τό Σταθμό, άλλά θά έ'χουν δικαίιομα 'δλοι οί πο- λΐτες. Πραγματιχά τόσον εμείς δ- σον καί οί κ.κ. Βουλευταί Η¬ ρακλείου οί όποίοι επέδειξαν σημαντικό Ενδιαφέρον άπευθυν θήκαμε οτό Υπουργείον Κοι- νωνιικών Ύπηρεσιων τοΰ όποί- ου εζητήθη, ή συμπαράστασις, άφοΰ άναπ'τύξαμε τούς λόγους πού έπαβάλλουν την ϊδρυση τοΰ Σταθμοΰ. Μέχρι τής στιγμής αυτής τό ώς ανω Υπουργείον ουδεμίαν θετικήν απάντησιν έ?δωσε έκτός άπό ωρισμένα άλληλοσυγκρουό μβνα έγγραφα πού απέστειλε πρός την Διοίκησιν τοΰ ΙΚΑ καί τα εκοινοποιήθη καί σέ μάς. Τό Κέντ[)ον μας πάιντα πρω- τοστατεί οέ προσπάθειες τοτπ- κοΰ καί γενιχοΰ χαρακτήρος σέ ένέργειες δέ τής Διοικήσε¬ ως τού όψείλεται ή στεγαστική αποκατάστασις των τρωγλωδυ- τών ώς καΐ ή ίδρυσις είς Ήρά κλειον των Σχολων Ταχτ»ρρύ- θιιου Έκτταιδεύσεως. Μέ την επιστολήν μου αύ¬ την θά ίίθελα νά σδς εύχαρΓ- οτήρω διά την προθΌλήν τοΰ μεγάλου αύτοΰ τοπικοΰ προβλή ματος καί νά σάς παρακαλέση) νά συνεχίοετε μαζύ μας την ΐιροαπάθειαν μέχρις δτου κα¬ τορθωθή νά αποκτήση ή πόλις μας, πού τόσο τής χρειάζεται, τόν Σταθμό Πρώτων Βοηβειών. Έν "Ηρακλείω τη 19.8.75. Μέ φιλικά αίσθήι.ιατα ΑΝΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ/ν.ΚΗΣ Πρόεδρος Έργατικοΰ Κέντρου Ήρακλεί Συνεχεια έκ τής 1ης σελίδος τΓτουν σέ γενικές γραμμές καΐ δέν εΤναι άνάγκη νά έπαναλαμ- βάνονται τα Τδια. Άπό τό έπσμενο φθλλο μας θά πάρουν τό λόγο αλλοι τταρά- γοντες σχετιζόμενοι μέ τό σταφι- δικό, γιά νά ποθν τή δική τους γνώμη καί ν' άναπτύξουν τίς δι- κές τους θέσεις. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Έν τώ μεταξϋ ενα θέμα πού προέκυψε ήδη, είναι τό θέμα τής συγκεντρώσεως. Π' αύτό ΡΟΤΑΡΥ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΛ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος λά πράγίματα, γύρω άπό την ίττροσωπικότητα τού ανωτέρω Προέδρου κ. Ι. Παπαμιχαλάκη, παρά μόνο τα εξής δύο: 1) Ήταν άπό τοΰς. έπίσημους συνεργάτες τής Χούντας, δεδομέ. νού δτι ύπηρέτησε σάν Γενικός Γραμματέας στήν Πάντειο Άνω- τάτη Σχολή Πολιτικών Έπιστη μών. πολλά λέγονται δπως ότι γιά νά καθηλωθή ή τιμή των 22 δρα χμ'ών δοθηχε σάν άντάλλαγμα ή άποκλειστική συγκεντρώση. Μέ την άποΦαση δμως αύτη γε· νιώνται πολλά έρωτήματα, δ¬ πως: —Πώς μπορεΤ ή ΕΠΙΣΟΥΛΤΑ νά ύποκαθιστά τό Κράτος; —Τ! γίνεται μέ τή 1.60, έξοδα συγκεντρώσεως; —Γιατ! δεσμεύεται ό παραγω- γός; —Τί θά γίνη μέ τό ζύγισμα, τή διαφορά ποιότητος κα'ι τα τσου 6άλια; —·Πώς όπτςκλείεται στόν παρα- γωγό τό δικαίωμα νά επιτύχη - Τσως - καΐ την έπιδιωκάμενη τι- μή των 25 δραχμών άπό την έ- λεύθερη συγκεντρώση; Ποιοΐ λόγοι έπέδαλαν τό κοκόγουστο αύτό σοσιαλιστικό σύστημα; Γι' αϋτά, δπως καΐ γιά αλ¬ λα πολλά, μεταξύ των οποίων καΐ τό βασικώτερο γΐατΐ ή ε- δρα τής ΚΣΟΣ άπό τής δι- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Έκτός άπό την απαντήση τού Ύπουργοΰ Παιδείας κ. Ζέπου, τοΰ γιατροΰ κ. Στρατή Παπα¬ γεωργίου, (πού θά δημοσιευ¬ σωμε στό έπόμενο) τού, Προέ δρου τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Ηρακλείου, πού δημοσιεύοντσι σέ άλλες θέσεις, καταχωροϋμε καί τίς παρακάτω έπιστολές, πού μας έ'στειλαν οί κ.κ. Μαν. Καρέλλης, Δημαρχος καί Κ. Κληρονόμος, Πρόεδρος τού ΠΑ- ΣΟΚ Ηρακλείου. Η ΑΠΑΝΙΗ1ΗΙΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ Πρός τήνΈφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ^ δό τού την όφειλει, κατά μέγα Πρός Την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, Άναφέρετε στή στήλη «Έρο>
  τήματσ» τής εφημερίδος σας, άν
  είναι άλήθεια δτι ό Δήμσρχος
  προτι'μησε, γιά τήν παραχωρή¬
  ση τού Δημοτικοϋ Κινηματοθεά¬
  τρου τής Όάσεως, ενα Ρεθύ-
  μνιο, άγνόησε 4 Ήρακλειώτες
  Κινηματογραφιστές καΐ 6υό
  μέρος στήν άφομοιωτική τού ί-
  κανότητα.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗί
  Δημαρχος Ηρακλείου
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
  Ποία είναι άγαπητέ κ. Δή-
  μαρχε, τα Δημοτικά συμφέροντο
  πού πήρε σάν γνώμονα στή συγ-
  κεκριμένη άπόφασή τού τό Δη-
  μοτικό Συμβούλιο; Θά θυμάσιε
  συγκεκριμένες μεγαλύτερες προ-| ασφαλώς δτι οΰτε τούς Συμβού-
  σφορές καΐ άν ή ενεργεια τού, λους πού είχατε όρίσει νά με-
  Δήμου είναι νόμιμη καί ττώς την
  ενέκρινε ή Νομαρχία.
  Θ(έ6αια, δέν «προτίμησε» ό
  Δημαρχος άλλά τό Δημοτικό
  Συμβούλιο, πού κυριαρχικά ε-
  κρινε καΐ μέ γνώμονα συμφέρο-
  ντα δημοτικά την ύπόθεση, ένώ
  οί τέσσερις αλλες αίτήσεις ύπο-
  δλήθηκαν μετά την άπόφασή τού.
  Υπήρξε ή άττόψαση τοϋ Δ.Σ.
  καθ' δλσ νόμιμη, δπως άλλωστε
  μπορούσατε νά γνωρίζετε καϊ
  ό Τδιος, τταριστάμενος στή συνε-
  2) Ήταν ό κατά την όμολο- κτακτορίας τοΰ Μεταξά νά 6ρί-
  γία τού Παττακοΰ, ενώπιον 30 σκεται στήν Άθήνα, θά κληθοΰν
  καΐ πλέον Κρητών δημοσιογρά- νά άπαντήσουν ή ΚΣΟΣ, ή
  φων, σύμβουλος (άμισθος) δή- ΕΓΣΗ, τό ΕΒΕΗ, τό Ύπουρ-
  μοσίων σχέσεων τοΰ παράφρο- γεΐο καΐ δποιος άλλος έπιθομεΐ.
  νος καί γελοίου «άντιπροέδρου».
  (Συνεχίζεται)
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟλΙΑ
  Συνεχεια έκ τής 1ης σελίδος
  τοΰ έτοιμάζει ό Άμερικάνικος καΐ κάθε ξένος ίμπεριαλισμός,
  «προδώσομε τα στρατιωτικά μυστικά τής χώρας».
  Περιμένομε μέ άγωνία τό Δικαστήριο, τή μόνη μας πλέον
  έλπίδα γιά νά δοϋμε, επ! τέλους, ποιοΐ είναι οί πραγματι-
  κοΐ προδότες. Κι' εμείς γι' αΰτούς ψάχνομε, νάστε βεβαιοί
  άξιότιμοι κύριοι μονοπωλητές τής «Έθνικοφροσϋνης».
  ΤΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ Ηρακλείου έίχουν άποφασίσει, διά τοΰ
  Προεδρείου τοΰ Συλλόγου τους. νά έχουν τα φωτογραφεία
  τους κλειστά, όλόκληρη τή μερά της Τετάρτιης. Κι' αύτό τό ά-
  ιποφάσισαν, δικαιολογηιμένα γιατί τίς ΰπόλοιτνες μέρες. έ'χουν
  άνοιχτά άπό 8 £ως 1,30' μ.μ. καί άπό 5 £ως 9 μ.μ.
  Δυστυχώς δμως μΕρικοί άπό την συ·ι«πο.θέστατη αύτη έπαγ-
  γελματική. τάξη, δέν ύπακούουν στή γενική συμκρωνία, που
  είναι συγχρόνως καί διατάξη, μέ άττοτέλεομα νά φέρνί|ν σέ
  δύσκολη θέοπ τη Διοίκηοη τοΰ Σωματείον) τους, πού άναγκά-
  ζεται νά παίζη τό ρόλο τοΰ άστυνόμου.
  Καλό λοιπόν θά είναι δλοι οί φωτογράψυι νά έ'χουν κλει-
  στά στήν πραγματικότητα, καί δχι προφασιζόμενοι ίίλλες δικαι-
  ολογίες, γιά νά μή διατρέχουν καί τόν κίνδυνον τοΰ προοτί-
  μου.
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΤΕΜΗ ΡΟΥΣΣΟΥ
  Συνεχεια έκ τής 1ης οελίδος
  δείματος χάριν; (τοΰ £βαλα
  ■ιιιά κασέττο μέ ποφαδοσιαχή
  Κρητική μουοτική, πού την ϋ-
  κουσε προο£χτικά).
  Ν.Ρ.: Ναΐ, £χω άκούοει, λί-
  γο καΐ παλιότερα.
  Μ.Χ.: Βρίσκετε δτι ή μου-
  οική αύτη μπορεϊ, έοτω καΐ
  άσυνείδηιτα, νά 6χη έπηρεά-
  ση τή δική σας μουσική, φυσι-
  κά στό χώρο τής έκφρασης, ά-
  φοϋ ό ϊδιος δέν γράφετε μου¬
  σική;
  Ν.Ρ.: Νομίζω δχι κατ' εύθεί
  αν. άλλά δέν άηοκλ€ίεται νά
  υπάρχη άσυνείδητος έπηρεα-
  σμός, λόγω καταγωγής, δπως
  συμβαίνει καϊ μέ την Άραδακή
  μουσική, λόγω τής παραμονής^
  )ΐου στήν Αϊν'υπτο. Γιατί δντως
  γεννήθηκα οτί|ν Αϊγυικτο άλλά
  ή καταγωγή ιιου εϊναι άπό τα
  Χανιά1
  "Αν ή παλιό παραδοσιακή μου
  σική τής Κρήτης, μοιάζει μέ
  την Άραβική, λόγω τής συγγε
  νείας των δυό πολιτιοτμίδν, Ά-
  ραβικοΰ καΐ Κρητικού, πού μοΰ
  άναφέ,ρατε π.ροηγον)«μένως, τό¬
  τε όπωσδήποτε διότι στήν άπό-
  δοση των τραγουδιών μου δν¬
  τως ίΕχω έπηρεασθεϊ άπό την
  Άραβική μουσική.
  Μ.Χ.: Έτοιιμαστήτε τώρα κ.
  Ροϋσοο σύμφωνα μέ την άρχι-
  κή συμφωνία μας νά σδς κάνω
  μιά έρώτηοη — χτυπημα άφοΰ
  εϊπαμε θά κάνωμε άγΰίνα
  «;κάτς».
  Σδ(; κατηγοροΰνε δτι κά-
  ποιος συνάδελφός μου, την έ-
  ποχή τής διχτατορίας, σάς ρώ-
  τηοε τή γνώιιη σας γιά τόν ά-
  γώνα ποΰ γίνεται στήν 'Ελλά-
  δα καΐ στήν τελευταία ακριβώς
  λέξη τής έρωτήσεως «'Ελλά-
  δα», πιαοτήκατε οεϊς και άπαν-
  τήσατε, θραούτατα:
  — «Έλλάδα, α Έλλάδα, τί
  ωραίας ό μουσακάς».
  Ν.Ρ.: Ύπάρχουν δηνιοσιογρά
  φοι βξυπνοι καΐ δημοσιογρόχροι
  βλάχες καΐ ήλίθιοι σ' δλο τόν
  κόσμο. 'Επειδή λοιπόν αύ¬
  τοι £χουν μιά Ιδέα μέ-
  οα οτό κεφάλι τους καΐ ,,έτπει-
  δή άτακάρουν κάποιον γιά ίίνα
  ώριαμένο θέμα, γιά τό οποϊο
  Ούτος ό κάποιος όέν τούς άπαν
  τα δπως θέλουν, τό παίρνουν
  άλλοιώς. Ποτέ δέν είπα αύτό.
  "Εχω πεϊ δτι μ' άρέοει νά τρώ
  γω, ότι μοΰ άρέσει ό μουοα-
  κάς, δτι δέν εΐμαι αύτός πού
  θά οώσιι τόν κόομο, δτι κάνω
  μουοική κι δχι πολιτική. Καϊ
  ή μουσική δέν ϊίχει οϋτε σύνο-
  ρα, οΰτε πατρίδα. Είναι κάτι
  πού συνδέει άκόμη. καΐ τούς
  Γχθρούς. Δύο έχθροί πηγαίνον-
  τας μέ δυό μαχαίρια νά σκοτω-
  θοΰν άν άκούσουν έκείνη τή
  σπγιιή μουσική, θά ουνχινη-
  θοΰν. θά πετάί,ουν τα μαχαί¬
  ρια, θά άγκαλιστοΰν καΐ θά φι
  ληθοϋν. Δέν εΐμαι οθτε πολιτι
  κός, οΰτε οτρατηγός, άλλά ?-
  νας τραγουδιστλς. Δέν εΓπα δ¬
  μως ποτέ αύτό πού μέ κατηγο-
  ρεί ύ συνάδελφός σας. Τόν
  διαψϊύδω κατηγορηματικά.
  Μ.Χ.: ΕΙοτε λοιπόν τίμια κ.
  Ροΰσσο βέβαιος δτι την ώρα
  πού ή Έλλάδα περνοΰσε μιά
  κρίσιμη έθνικά ατιγμή την ώρο
  πού γινόταν ίνας αγώνας γιά
  την ελευθερία τού τόπου, ή θυ
  σία τοΰ Πολυτεχνείου, δέν ε'ί-
  πατε τόσο κυνικά, τα παραπά¬
  νω λόγια στόν δημοσιογράφο;.
  Ν.Ρ.: Δέν τα εΐπα τΐοτέ, πο¬
  τέ. Τό διαψεύδω μέ μεγάλα
  γράμμιατα.
  Μ.Χ.: Άπό παλιότερες συζη
  τήσεις, άλλά καΐ άττό τί) δική
  μας τώίκι βλέπω 5τι δέν εΐσαι
  ένημερωμένος γΰρω άπό τή
  ζωή πού είναι έίζω άπό τό χίι-
  ρο τοΰ τραγουδιοΰ, γιατί;
  Ν.Ρ.: Άπλούστατα, δέν δια-
  βάζω ποτέ έφημερίδες. Μόνο
  τα άποκόμματα πού γράφουν
  γιά μενά. Έξ άλλου οί έψηίμε-
  ρίδες άσχολοΰνται μέ τούς πό
  λπΐκοΰς και την πολιτική, γιά
  την όποΐα έγώ δέν ένδιαφέρο-
  μαΐ.
  Μ.Χ.: Πιστεύετε δπ ό Τύ
  πος άσχολεϊται περισσότερο μέ
  £να πολιτικό παρά μέ ίίνα μ«-
  γάλο καλλιτέχνην
  Ν.Ρ.: Βεβαίως πεμισσότερο
  μέ τόν πολιτικό, γιατί οί πολι-
  τικοΐ είναι οί μεγαλλίτεροι
  «στάρ». Δεύτεροι έ'ρχονται οί
  ήθοποιοΐ, τρίτοι οί σπόρτμαν
  καΐ τέταρχοι εμείς οί φουκα-
  ράδες οί τραγουδιστές.
  Μ.Χ.: Οθτε γιά τούς τούς
  διεθνεϊς πολιτικούς στάρ δέν
  ξέρεις τίποτε;
  Ν.Ρ.: Ξέρω δτι ϋπάρχει κά·
  ποίος Κίσσινγκερ, κάποιος
  Φόρντ, άλλά δέν ξέρω τί κά-
  νουνε αύτοι.
  Μ.Χ.: Μήπως αύτη την ά-
  διαφορία οας την παρουσιάζε-
  τε £ντεχνα γιά νά προκαλήτε
  το ενδιαφέρον γι;ρω άπό τόν
  έαυ<τό σας; Ν.Ρ.: "Οχι, έΐτσι ήμουνα; κι' ε"τσι ουνεχίζω νά «Ιμαι Δέν τό κάτιο έπί.τη6ε<;. Μ.Χ.: Καλά, δταν ύπάρχε 2να πολιτικό καθεστώς πού δέ σμεύει την έλ'ευθερία τοΰ άν θρώπου, δέν νομίζετε βτι θά φθάση κπί στό σημείο νά θε· σμεύση καΐ σάς τόν πολιτιικά ά· διάφορο, βάζοντας φραγτιούς. στά δικά σας ένδιαφέροντα, τα τΓΌγούδιο κλπ. Ν.Ρ.: Δέν καταλαβα τίποτα Μ.Χ.: Ξέρ'ετε τί Θά πή δι- χτατορία; Ν.Ρ.: "Οχι. Μ.Χ.: Έκεϊ πού .μβρικοΐ διά τής 6ίας δέν ο' άφήνουν νά τραγουδήσης γιά δ,τι Θέλει έσύ, οθτε καί νό. φδς μουσα κα. Ν.Ρ. ι Κατάλαβα. "Οταν 6ρε Θώ σέ μιά τέτοια χώρα, θά ψύ- νω νά πάω σέ αλλπ. Γιατΐ έ- γώ είμοι οάν τό γΰφτο νάω. ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ λετήσουν τό θέμα, δέν τοΰς άψή- σατε νά άναγνώσουν την εΐση- γητική τους εκθέση. Τό δτι παρεδρισκόμαστε στή συνεδρίαση τού Δημοτικόν Συμ- βουλίου δέν σημαίνει δτι πρέ¬ πει νά ξέρο τό άν είναι νόμιμη ή άπόφασή σας. Αύτό θά τό κρίνη τό Δικαστήριο, δπου ό¬ πως μάς πληροφόρησαν οί ένδια φερόμενοι, θά καταφύγουν. Δέν έπικαλεσθήκαμε άλλά ρώ- τησαμε πώς ενέκρινε ή Νομαρ- χΐα την άπόφασήσας ποΰάν είναι δρίαση έκείνη τοΰ Δημοτικόν! τταράτυπη, σημσίνει ότι έκτός Συμδουλίου. | άττο σός καΐ ό κ. Νομάρχης, πε- ριέπεσε (τό £χει ξανακάνει έξ "Όσον άφορά την έπίκληση τής Νομαρχίας, θά έπρεπε νά μην την έπικαλεΐσθε, μιά καί ή χή τής αύτοτέλειας των Όρ- γανισμών Τοπικής Αύτοδιοική»· σεως είναι καΐ αΤτημα, περίττου κοινό, των δημοκρατικών δυνάν μεων δλης τής Χώρας καΐ ση¬ μαντικά βήματα γίνονται πρός την κατεύθυνση αύτη, έφ' όσον καΐ ό υπό ψήφιση Κώδικας Δή¬ μων καΐ Κοινοτήτων καθιερώνει την άρχή τού έλέγχου τής νομι- μότητας καΐ δχι τής σκοπιμό»· τητας των αποφάσεων τής Το¬ πικής Αυτοδιοικήσεως. Όσον άφορά την προτίμηση τοΰ Ρεθυμνίου κλπ., ή προσωπι κή μου γνώμη είναι ότι το Ή¬ ράκλειο, έξελισσάμενο σέ με- γαλούπολη/ δέν έπιτρέπεται νά επιδεικνύει τόσο στενά τοπικιστι κό πεΰμα. "Αλλωστε, την πρό© άλλου, δπως έ'γραψε καί ή έφη¬ ιμερίδα σας) σέ παρατυπίσ. Α¬ κριβώς δχι τή σκοπιμότητα άλ¬ λά την νομιμότητα των άποφάσε- ων τής Τοπικής Αύτοδιοίκησης, γυρεύομε στήν ποοκειμένη περί- τττωση. Γιά τή σκοπιμότητα, δέν ά- σχολούμαστε, γιατΐ δπως ξέρε τε ή άνάμΐξή μας στό θέμα, δέν μάς τό έπιτρέπει πρός τό παρόν. Γιά τό τοπικιστικό πνεΰμα, και την προτίμηση τού Ρεθύ- μνου (πού συμπίπτει νά εί¬ ναι καΐ φίλος μας) σάς παροτπέμπομε στούς 5 Ήρακλει- ώτες ενδιαφερομένους, οί όποΐοι ύποστηρίζουν κι' αύτοι τή θέση τους, μιά καΐ σάν Ήρακλειώτες, τα παράΊπονά τους τα κάνουν στό Δήμαρχο Ηρακλείου. Δηλα δή σέ σάς κ. Καρέλη καΐ 6χι στό Ρεθύμνιο συνάδελφό σας. ΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ«. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ Πρός την έφηιμερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθνντά, Μέ τό δ^μοσίευμά σου τό σχετικό μέ την έπαγγελματική μου δραστηριότητα, στό φύλλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τής 18ης Αύ γουάτου, επεισες καΐ τόν πιό άπλοϊκό άναγνώστη σου πώς ένδιαφέρεσαι πιό πολύ γιά τή σκόπιμη δημιουργία θόρυβον κ«ΐ έντυπώσεων παρά γιά την ΑΛΗΘΕΙΑ πού ίσχυρίζεσαι δτι ύπηρε,τεΐς. Ό καλόπιστος καΐ καλοπροαίρετος δημοσιογράφος δέν άρκείται ττοτέ σέ «φήιμες Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ Κύριε Κληρονόμε, μέ δλο τό σεασμό μας πρός τόν τίτλο τόν όποΐο ψέρετε, θά μάς έπι- τρέψετε νά σάς ποϋμε δτι ττή- ρατε, στήν απαντήση σας, λά- θος δρόμο, πού λένε, τόσο πο¬ λΰ μάλιστα, ποΰ κινδυνεύίτε νά παρεξηγηθήτε σάν σκόπιμα λοξοδρομών. Γιά ϊνα δικηγόρο πού θέλει νά ζήση, γιά Εναν Κληρονόμο δηλαδή, 6«6αίως μπορούν νά κυκλοφορούν παρόμοιες *ή|ΐες, πού κυκλοφορούν», δπως γρά- γισ £ναν ομως Πρόεδρθ το» ψεις, οΰτε σέ φαιδρούς πληροφο ΠΑΣΟΚ, δχι. Οί Φημες πρεττιι ριοδστες, άλλά σέ γεγονότα έ- νά ξεκαθαρίζοντβι. Άφήστε ί· ξακριβωμένα, κι' αύτό νομίζω πομένως τίς θεωρίες σας Υ'β πώς εΤναι τό Α καΐ τό Ω τής δη- ιμοσιογραφικιής δεοντολογίας. Άλλιώς στήν πιό καλή περίπτω- ση καταντά σάν τίς κουτθΌμπό- λες τής γειτονιάς... "Εάν λοιττόν ήθελες νά διαφύ- λάξεις τή σοβαρότητα τής εφη¬ μερίδας σου (κι' έπειδή την ϊ- χεις ξαναπάθει δηιμοσιεύοντας δ,τι «δελεαστικό» σοΰ σερβί- ρζνν), θσ. διαπίστωνες δτι, τό νά ήταν κάποτεένας δικηγόρος έμ μισθος νομικος σύμβουλος(συγκε κριμένα κατά τό 1973) σέ κά- ποια Ξενοδοχειακή έπιχείρηση ποΰ έμειν€ έπιχείρηση μό¬ νο στά χαρτιά γιατ! μέχρι σήμερα δέν μπόρεσε νά βάλη πέτρα πανω στή πέτρα, δέν άττοτελεΐ κώλυ,μα γιά νά είναι καΐ στέλεχος τού ΠΑΣΟΚ. Κι" αύτό, άνεξάρτητα άπό τό γεγο- νός δτι αν θέλει Ινας δικηγόρος νά ζήση άπό τό έπάγγελμά τού. δέν δικαισϋται νά διαλέγει την πελατεία τού. Κατά τα αλλα, αΐσθάνομαι την άνάγκη νά σοΰ τώ δτι ό ρόλος τοθ «τιμητή» δέν πηγαί- νει καΐ τόσο πολύ στά μέτρα σου... Ήράκλειο 22-8-1975 Μέ ττολλούς χαιρετισμοϋς ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Δικηγόρθς την δημοσιογραφία καί τα δια φορα αλλα καΐ διαψεύσοττε εύ- θέως τίς Φημες καθ' ολοκληρί¬ αν, μιά καΐ δέν μάς λέτε άν ϊ'ι'σαστε (δπως λένε οί θημΐθ καί μέλος τού Διοικητικοΰ Σκμ- δουλίου τής «κάποιος» ξενοδο- χειακής έπιχειρήσεως κα'ι έξη- γηστε μας τότε πώς δικοιολο- γήται νο παίρνετε τόσα χρό- νια μισθό (καΐ μάλιστα καλό, πάντα κατά τίς φήμες»), όιτο μιά έπιχϊίρηση ποϋ άπό το 1973 «δέν μπόρεσε νά βάλη πέτρα πάνω στήν πέτρα». (0δ τε καί αΰτό είναι σοσιαλιστι- κά ττωστό, νομίζω). "Οσο γιά τό αν ϊνα ήδλο ό- πό τα ανωτέρω, (ϊσως καΐ 6λ· λα) άποτιλούν κώλυμα γιά νό είναι κανείς στέλιχος τοΰ ΠΑ¬ ΣΟΚ αύτό δέν είναι οϋτε δική μου, άλλά οϋτε καΐ δική σοί δουλειά, άλλά κάττοιων σλλων στελεχών τοΰ Κινήματος. Κατά τα όίλα, αίσθάνομο' κι' έγώ την ϊδια άνόγκη νσ σός πώ δτι δΐν παίζΜ έ ζ ρόλο κα! πολύ περισσότερο τού «τιμητή». Απλώς είμαι α- ναζητητής τής Αληθείας, γμα ποΰ πιστεύιο στά μέτρα καθενός. Χάς χαιρετούμε κι' καΐ σάς στίλνομε την «ΚΑΛΗ· ΜΕΡΑ» μας...