98337

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·εεεο·ο·ε·εεεε···ε··εε···ε······εεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·
  ι :
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοθ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π€ΐ ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ {
  εεεεεεε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεε........••••·οεεεεεε·εε·ε··έεεεε
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβυ8ννΙι*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·····
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεία: Μαρογιώργη. 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 13
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
  Βάοεις
  Η ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ... Τόν τελευταΐο κα,ρό, αυτή ή
  φθάση, ϊχει γραφτεΐ καί εϊπωθεΐ πολλές φορές. 'Υπάρχουν άρ-
  κετές καί σοβαρές ενδείξεις. Δέν ύπάρχει δμως άπόδειξη. Καί
  ϊσως νά μην μπορεϊ νά υπάρξη. 'Υπάρχουν πολλές πληροφο-
  ρίες. Δέν μπορεϊ δμως νά υπάρξη έπίσημη τεκμιρίωσή τους
  ΧΡΕΟΣ τού δημοσιογράψου είναι ή πληροφορήση τού Λα-
  οΰ. Χρέος των εκπροσωπών τοΰ Ααοΰ, είναι μετά ή έξακρίβω-
  ση των ένδείξεων καί των πληροφοριών, γιά την ύπεύθυνη
  πιά αντιμετωπίση τους.
  ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ, οί ξένες Βάσεις, είναι όπωσδήποτε ενα άπό
  τα στοιχεΐα πού ε'χουν άνησυχήσει πάρα πολύ τόν τελευταΐο
  καιρό, τούς Κρητικούς.
  Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, «τό καινούργιο ψροΰτο» δπως τό άποκα-
  λεσαμε, είναι τό δΐύτερο.
  Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ό Κρητικός πολιτικάς πού πηγαινοέρχε-
  ται αύτη τή στιγμή, στητός — καμαρωτός, πάν» στήν πα-
  σαρέλλα τής πολιτικής^ μας πραγματικότητας, είναι τό τρί-
  το, άνησυχητικό στοιχεΐο.
  ***♦
  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ, κάνανε άρκετοί Κρητικοί, δ,τι τούς ήταν δυ¬
  νατόν γιά τίς ξένες Βάσεις καί την Αύτονομία. Μιλήσανε,
  γράψανε, ψωνάξανε, κατηγορήσανε τούς έχθρούς τής Κρήτης
  καί τής Ελλάδος. Μέσα σ' αύτούς συμπεριλήφθηκε καί ή
  6ική μας φωνή. Ξεκάθαρη, άπλή, δσο μπορεϊ δυνατή καί άληθι-
  νη. Ή φωνή ενός άπλοϋ "Ελληνα, πού ένδιαφέρεται, δπως καί
  τόσοι αλλοι, γιά την ίδιαίτερη πατρίδα τού, πού είναι ϊνα
  βύτουομία
  Μητσοτάκης
  κομμάτι τοΰ έθνικοΰ συνόλου.
  ΜΕ ΑΥΤΗ τή φωνή θά συνεχίσωμε παίρνοντας δύναμη άπό
  την Κρήτη καί μόνον άπό αύτην, νά φωνάζωμε, πιστεύοντας
  στά λόγια τού μεγάλου Καζαντζάκη: «Ποτέ μιά φωνή δέν πά-
  ει χαμένη... Πρίν άπό τό άφτί ίιπυρχε ή φωνή καί φώναζε, φώ-
  ναζε ή φωνή, γεννήθηκε τό αϋτί!».
  Η ΠΙ ΣΤΗ ΜΑΣ ακριβώς αυτή, ή φιλοσοφική μας αυτή το-
  ποθέτηση αν θέλετε, τό δέσιμό μας μέ την εννοια πού λέγε-
  ται Κρήτη, Νήσος, 'Ελλάδα, μάς δίνει τή δύναμη νά φωνάζω¬
  με πρός πάσαν κατεύθυνση την Άλήθεια, χωρίς φό-
  6ο καί Ί'σως μέ πάθος.
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ή άπλούστατη εξηγήση στό έρώτημα πού ϊ¬
  χει γεννηθεϊ πολλές φορές σέ πολλούς, γιά τό πώς έξηγεΐται
  δηλαδή, εμείς οί μικροί νά τα βάζωμε μέ άρκετά ίσχυρούς
  καί μεγάλους.
  ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤ07Ι ακριβώς, είναι καί ό κ. Κώστας Μη¬
  τσοτάκης. Πολιτικάς μέ δυνατό μναλό, μέ ίστορία, μέ δυναμι-
  κή παρουσία, μέ διεθνή προβολή, μέ οίκονομική δύναμη, μέ
  ίσχυρούς φίλους, κι άκόμη μέ δυνατά πρωτοπαλλήκαρα.
  ΤΟ ΟΝΟΜΑ λοιπόν τού πρώτου αυτού άπό πλευράς τουλά¬
  χιστον προβολής, πολιτικοΰ άντρα τής Κρήτης, τού κ. Μητσο¬
  τάκη, συνδέθηκε, καλά η κακά, μέ τίς δΰσκολες ίστορικές στι-
  γμές τής χώρας, τόν τελευταΐο καιρό. Στούς πολιτικούς κύ-
  κλους, στά 'Αθηναϊκά «στέκια», στά καφενεΐα άκόμη κάθε Κρη¬
  τικού χωρίου, ό Κώστας Μητσοτάκης συζητιέται πολύ: —Θά
  αναλάβη ύπουργειο. — Θά προωθηθή πρωθυπουργός — ΕΙ-
  ναι ανθρωπος των Άγγλων — Είναι ανθρωπος των Άμερι-
  κανών — 'Ετοιμάζει μιά νέα άποστασία — 'Ετοιμάζει δι¬
  κή τού πολιτική κινήση — Θά έκδόση σύντομα την εφημε¬
  ρίδα «Ελευθερία» — Συσπειρώνει τούς Κρήτες πολιτικούς
  — Δέν θέλει τόν άγώνα κατά των Βάσεων — Μήπως είναι
  άνακατεμένος καί στό αύτονομκχτικό;
  ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ πολλά λχγονται καί θρυλλοϋνται γιά
  τόν Μητσοτάκη. Ποία είναι άλήθεια καί ποία ψέμματα;
  Ποίος τολμά δμως νά τόν ρωτήση; Αυτόν τόν δυνατό, τόν
  πβνίσχυρο, τόν δυναμικό;
  ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, γιατί — αν καί δέν τόν γνωρίζομε
  προσωπικά — πιστεύομε άπό διαίσθηση καί άπό τή γνώση
  τής ίστορίας τού, δτι δέν κινδυνεύομε γιά τίποτε άπό δσα
  μάς' ε'χουν προειδοποίησιν Καί την εΰκαιρία μάς την έ'δω-
  σαν τρείς άνθρωττοι — δ ι κοί τού ανθρωποι — στή σύσκεψη
  των Χανίων γιά τίς Βάσεις, οί κ.κ. Παρασχάκης, Κριαράς,
  Νικάκης, οί όποϊοι — καλά ή κακά — έ'δωσαν σέ δλοιις τούς
  παρισταμένους την έντύπωση δτι άντιδρούσανε γιά
  τίς Βάσεις.
  ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ λοιπόν σήμερα πρός τόν κ. Κώστα Μη¬
  τσοτάκη καί τόν παρακαλοΰμε νά πάρη μιά ύπεύθυνη θέση καί
  νά μάς πή γιά τούς τρείς «άνθρώπους τού» στά Χανιά, νά
  μάς πή γιά τίς Βάσεις, γιά τό Αύτονομιστικό καί νά διαλύ¬
  ση τα σύννεφα των δσων φημολογοΰνται γύρω άπό τό δνομά
  τού. Είναι νομίζομε πολιτικό τού χρέος καί πιστεύομε δτι θά
  τό έπιτελέση.
  Τό
  μεγάλο
  ιής
  Κρηιικής
  Πολιτικής
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΡΙΝ ΖΗΤΗΘΗ
  ΠΑΠ.: - Είσαι ιΊ ίωή μου
  ή άναπνοή μου.
  Μάτια μου καί <ρώς μου τό... πουλί μου δόσμου !.. (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ή ιδρύση τής «Μεσογειακήν Αλληλεγγύης» συμπίπτει μέ μιά έποχή, δπου ό πολιτικάς άλλά κι ό πολεμικός πυρετός όνε&αίνει έπικίνδυνα στή Μεσόγειο. Μετά την εξαφανίση τής ιταλίας άποικιοκρατίας οί μεσογειακοί λαοί νόμισαν πώς λευτερώθηκαν. Γρήγορα κατάλαβαν δμως, πώς μιά νέας μορ- •ής δυνάστιυση οημιουργήθηκε. Στρατοί κα! στόλοι έξωμεσο- γΐιακοί δχι μόνο κουρσεύουν τίς θάλασσές μας καί λυμαίνον- ται τα λιμάνια μας, άπειλώντας νά τα τινάξουν στόν άέρα, άλλά, άκόμα χειρότερο, έγκαθίσταντο μόνιμα σ' αύτά μέ κίν- δυνο νά μή μπορέσουμε πιά, πρίν είναι πολύ άργά, νά τούς διώξουμε. Οί έξωμεσογβιακοί αύτοι παράγοντες ΰποδαυλίζουν χωριστικά πάθη καί προσπαθοΰν άδιαφορώντας γιά τό μέλλον καί την προκοπή των μεσογειακών λαών, νά έξυπηρετή- σουν τα δικά τους έμπορικά, άμυντικά, έθνικιστικά καί κα- Ίτιταλιστικά συμφέροντα. Χρησιμοποιούν τή θάλασσά μας γιά άιτλή προστατευτική τους άσπίδα, έλπίζοντας ό καθένας τους πώς άρκεΐ νά κρατήσουμε λίγες μέρες εμείς, γιά .νά σω- βοΰνε αύτοι. 'Η «Μεσογοακή Άλληλεγγύη» έκφράζει κάτι πού δλοι σή- μΐρα στό βάθος πιστεύουν. 'Η θάλασσά μας δέν μπορεϊ νά είναι κανινος ξϊνου ό ζωτικός χώρος. Δέν μπορεϊ καί δέν πρέ- *ει^ νά είναι θεατρο έμπορικών καί στρατιωτικών άνταγωνι- ο·μών καί έξοπλισμών. Πρέπει ν' αποτελέση τή βάση γιά μιά έμπορική, πολιτιστική κι άμυντική ένότητα. Πρέπει νά δημιουργηθή πιά ή μεσογειακή συνείδηση, πού θ' άποτρέ- ψιι την άνάφλεξη στήν πιό έπικίνδυνη παγκόσμια έστία «οί θά επιτρέψη στά μεσογειακά έ'θνη νά συνεργαστοΰν Υΐά νά ζήσουν ελευθέρα κ ι άνεξάρτητα. Μόνον δταν θά δημι¬ ουργηθή συνείδηση μεσογειακή, θά μπορέσουν τα ϊθνη τής θαλάσσας μας νά λύσουν τίς σημερινές άσήμαντες διαφο- Ρες τους, άνεπηρέαστα άπό έπεμβάσεις τρίτων. Μόνον τότε θό μπορέσουν νά ζήσουν είρηνικά δλοι οί λαοί τής Μεσογείου. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς άπό πολλές χιλιάδας χρόνια "τή θάλασσά μας αυτή άνθίσανε οί μεγαλύτεροι πολιτισμοί, κι έδώ^ παίχτηκε πολλές φορές ή τύχη τοΰ κόσμου.'Εδώ 6ια- σταυρώνονται δλοι οί δρόμοι πού ένώνουν πολιτικά, οΐκονο- μικα καί στρατηγικά συμφέροντα. Ό Πολιτισμός κι ή Ί- στορίβ τίς τκρισσότερες φορές αλλαξε κέντρο μετοπτηδών- τβς άπ' την μιά μεσογειακή χώρα στήν άλλη. Κι δταν άκό- μ« δΐν ήταν πολιτικά ένοποιημένη, δπως στά χρόνια τής Ρώ- μΐς καί γιά λίγο μόνο καιρό στά χρόνια τοΰ Ίουστινια- **« ή Μεσόγειος, ή θάλασσά μας περισσότερο μάς ε'- νοινε παρά μάς χώριζε, περισσότερο θύμιζε τίς συγγέ- «ιις καί τα κοινά συμφέροντα των λαών της παρά τίς δια- ♦°Ρΐς τους. Τα μεσογειακά ϊθνη πάντα άλληλοεξαρτιώνταν κιλάλληλο«τ—ρβάζονταν. Κι δταν ό κόσμος ήταν άκόμα μι- "Ρβί μποροΰσαν νά έχοι/ν τίς διαφορές τους, άκόμα καί τούς Ίτολιμους τους. Σήμερα δμως δέν μποροΰμε, νά έ'χουμε πιά την πολυτέλεια αυτή. 01 έξωμεσογειακοί λαοί κα! οί ίμπεριαλιστικίς τους ονογκϊς μετάβαλαν τή θάλασσά μας στήν πρώτη κα! μονιμώ- ίο-τία άνάφλεξης. Καί δέν είναι πιά οί Οΰννοι, ή' οί ποΰ θά ληστέψουν, θά κουρσέψουν καί θά φύγουν. ιν μέ τό γιγάντιο όπλοστάσιό τους καί τίπο- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 "ΟΑοι οΑμβρα αχϊη 8 χό βράβν σχό «Νίορέ». ®οΐ μιβηση 6 ΒουΑευΐήβ *&* ΕΚΝΔ, ΚαθηγηΐΑβ κ. Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚ—ΝΔ «Μ* Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ο ΣΕΒ. κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ο κ. ΚΡΙΑΡΑΣ Ό Μητροπολίτης κ. Είρηναϊος πού προήδρευσε τής συσκέψε¬ ως στά Χανιά, γιά τίς Βάσεις, στίς 24 Αύγούστου. Χάρις στήν άντικειμενικότητα, την ύττομονή τού καί γενικά τούς ευστοχους χειρισμούς τού, ή σύσκεψη κρατήθηκε στό ϋψος της καί δέν ώδηγήθηκε έκεΐ πού ή'θελαν νά την ώδηγήσουν οί τρείς ανθρωποι τού Μητσοτάκη, κ.κ. Παρασχάκης, Νικάκης καί Κριαράς (ό είκονιζόμενος) πού ήταν καί ό πιό μαχητι- κός. τΗταν άκόμη έκείνος πού έθεσε έντονώτερα άπό τόν κά¬ θε άλλο, τό άτυχές καί αστοχο θέμα τής παραμονής ή μή στή σύσκεψη των δημοσιογραφίαν. Άπό τούς όίλλους δύο ό κ. Παρασχάκης ήταν ό δικηγόρον πού εκανε τίς νομικές διοδι- κασίες νά πάρουν οί Άμερικανοί τα οϊκόπεδα στό Άκρωτή- ρι, γιά τίς έπίμαχες τώρα έγκαταστάσεις. Καί, δμως, τώρα βρίσκεται μεταξύ τής Έπιτροπής Χανίων!... "Οπωβ μάβ δΑΑωσε σά άποκΑεισ«ική Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ έηανέρχεται ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΙΩΘΕΙ άκμαϊος, άνανεω- μένος κι' είναι ετοιμος νά ξα- ναμπή στήν πολιτική κονίστρα, ε—είτα άπό πολύχρονη άττου- σία, ό κ. Μαρής. Φυσικά, αν τό θελήσουν καί οί ψηφοφόροι τού Νομοΰ Ηρακλείου, μέ τόν όποΐο τόσα πολλά τόν συνδέ- ουν. Καί οί ενδείξεις, μέσα στίς λίγες μέρες πού βρίσκε- ται στήν Κρήτη — στή Χερσό- νησο συγκεκριμένα — αύτό δείχνουν. ΟΊ πολυάριθμοι πολι- τικοί τού φίλοι δέν τόν ξέχα- σαν όλοκληρωτικά γιατί πολ- λοί κατάλαβαν τή σκευωρία πού εΐχε ΰφανθεϊ είς βάρος τού, σχετικά μέ την άποστα¬ σία. ΑΥΤΑ καί πολλά αλλα, έν- διαφέροντα καί έντυπωσιακά, μάς εΤπε ό κ. Κώστας Μαρής, Μιά έπίκαιρη ^ρευνα γιά τή Σουλτανινα ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΥ-ΑΦΙ # Σταφιδοπαραγωγοί # Έξαγωγεϊς · Έκπρόσωποι Όργανώσ€ων # "Αλλοι άρμόδιοι μιλοθν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά καί διάφορα μεγάλα της προβλήματα 4ον Η ΕΡΕΥΝΑ μας συνεχίζεται σήμερα μέ τίς άπαντήσεις τής Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. ' Οσα άκο- λουθοΰν παρακάτω είναι μιά εντελώς έλεύθερη, άπροετοίμα- στη καί αύθόρμητη συνέντευξή μας μέ τόν Πρόεδρο κ. Κα· ραντινό καί τόν Διευθυντή κ. Οϊκονόμου. Ή άττομαγνητοφωνημένη συνομιλία μας έ'χει ακριβώς ώς εξής: Μ.Χ. "Οπως ξέρετε, ή έ'ρευ- να αύτη ξεκίνησε άπό τή λαί'κή δάχτη, δηλαδή τόν παραγωγό, γιατί πέραν των άλλων, ό λαός τόσα χρόνια, ή βάση δη¬ λαδή, ταλαιπωρημένος κα- θώς ήταν, νομίζω πώς εΐχε δικαίωμα νά μιλήση ττρώτος τώρα τουλάχιστον πού μπορεΤ. Ξεκινώντας λοιπόν άττό τή βά¬ ση τοθ σταφιδικοθ θέματος, πη¬ γά στίς περιοχές πού έ'χετε ήδη διαδάσει στήν έρευνα αύτη, συ- ζήτησα μέ τόν άγροτικό κόσμο των περιοχών καΐ μοΰ είπαν ττολλά πράγματα ττού όπως θά συιμφωνήσωμε έλπίζω σ' αύτό ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΜΑΓΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ Την περασμένη Τετάρτη τό πρωί έ'φτασε στό Ήράκλειο ό καθηγητής κ. Γ. Μαγκάκης, βουλευτής τής ΕΚ—ΝΔ, έκ των στελεχών των «Νέων Δυνάμεων», μ*τά τής σύζυγον τού καί φίλων τού, κατευθυνόμενος πρός τόν "Αγιο Νικόλαο γιά διακοπές. Στό άεροδρόμιο τόν ύποδέχτηκαν πολλοί φίλοι τού, μέ επικε φαλής τόν κ. Φοΐβο Ιωαν ν ίδη, συναγωνιστή τού κατά τόν άν¬ τ ιστασιακό άγώνα. Κατά την σύντομη παραμονή τού στό άεροδρόμιο Ηρακλεί¬ ου, πήραμε άπό τόν κ. Μαγκάκη την παρακάτω δήλωση: αίσιο- «"Οποιος πατάει τα χώματα τής Κρήτης, καί είναι δημοκρά- της, αϊσθάνεται βαθύτατη σύγ- κίνηση. Γιατί γιά δλους τούς "Ελληνες ή Κρήτη είναι δχι μό¬ νο τό σύμβολο τής Δημοκρα¬ τίας, άλλά καί ή πηγή καί τό όρμητήριο. 'Επομένως, πρώτα άπ' δλα, είναι βαθειά ή συγκί- νηση αύτη. Δεύτερο ή συγκίνη- ση όφείλεται καί σέ κάτι αλ¬ λο. Βρικτκόμαστε, άπ' δ,τι γί- νεται φανερό, μερά μέ τή με¬ ρά περισσότερο, μπροστά σέ νέους άγώνες. Ή δημοκρατική παράταξη, ό δημοκρατικός κό¬ σμος, πλατειά ή δημοκρατική παράταξη, χωρίς νά τή στε- νεύουνε δηλαδή είδικώτερα πλαίσια, θά έχη μπροστά της νέους άγώνες. Τό βλέπουμε δτι ή συντήρη- ση καί ή αντιδράση συσπειρώ- νονται βαθμιαία. Τό μέλλον δ¬ μως, άγωνιστικά κυτταγμένο, πρέπει νά τό δοϋμε μέ δοξία. 'Άμα συνενωθούμε δλες οί δημοκρατικές δυνάμεις, σέ άγώνα, πράγματι θά μπορέσου με νά κάνωμε κάτι καλό. Θά μπορέσωμε δηλαδή νά κάνωμε τή Δημοκρατία ετσι δπως την θέλει ό δημοκρατικός λαός, δη¬ λαδή μιά προοδευτική δημοκρα¬ τία, πού θά λειτουργή μέ πλή¬ ρη κατωχύρωση δχι μόνο τής πολιτικής ελευθερίας, άλλά καί τής κοινωνικής ελευθερίας». ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΓΚΑΚΗ Ό Δ)ντής τής ΕΓΣΗ κ. Οί- κονόμου, έκθέτει άττό ΰπηρεσια- κής πλίυράς, τίς άπόψεις τής Ενώσεως. τό σημεΐο, άρκετά άττό σύτά εί¬ ναι καΐ βαρύτατες κατηγορίει, γ.ά άν&ρώττους σάν έσάς. 'Εττειδή λοιπόν ή έφηιμερίδα είΐΌΐ ένα δήμα, άττό τό όποΤο μποροΰμε νά ρίξωμε μομφες, άλλά καϊ νά διαψεύσωμε ωρι¬ σμένα ψευδη, θά μοΰ δώσετε τώρα την εύκαιρία κ. Καραντινέ, μαζϊ μέ τή συ·μ6ολή τοΰ κ. Οί κονόμου, νά λύσωμε ΐ'ερικά πράγματα, όσον άφορά γιά δ¬ σα ε'χουν είπωθεϊ μέχρι τώρα γύρω άττό την "Ενωση καϊ τούς άνθρώπους πού την έκ,προσω- ποΰν έπίσημα καϊ νά προσθέσω- ■με σ' αϋτά ώρισμένες άπόψεις καθαρα δικές σας γιά γενικώτε- ρα θέιματα καΐ ώρισμένες ά- παντήσεΐς ποθ θά μοΰ δώσετε σέ συγκεκριμένσ έρωτήματα. "Εχετε διαβάσει, έλττίζω, ό- σα ε'χουν γραφτεΐ μέχρι σήμερα στήν έρευνα αυτή καϊ τα όποΐα έγώ έ'χω μεταφέρει στήν εφημε¬ ρίδα δπως ακριβώς μοΰ τα έχουν πεΐ στό μαγνηττόφωνο. Πάνω σ' αύτά λοιπόν, θέλω νά ρωτήσω κ. Πρόεδρε τόν κ. Διεοθυντή, τόν κ. Οίκονάμου, νά ιμάς πή τί γνώ- ^μες σχημάτισε καϊ νά απαντή¬ ση σάν υπηρεσίαι ΕΓΣΗ, σέ δ,τι νο,μίζει ότι χρειάζεται ά- πάντηση. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ: — Σύμψω- νος εΤμαι. Όρίστε κύριε ΟΓκο- νόμον. ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΥ: — Άγαττητέ κύριε Χαρή σάν ύττεύθυνος ύττη- ρεσιακός παράγων εΤμαι ύπο- χρεωμένος νά έπικροτήσω ά- πόλυτα την έρευνα σας, την έ'- ρζυνα την όποία πιστεύω, ότι θά είναι καλοπροαίρετη, διότι σ' 'ένα καλοπροαίρετο διάλογο ακριβώς θά δισλάμψη καΐ θά διαφανή ή άλήβεια. Μέ τό δεδο μενο αΰτό καΐ μέ τό άξίωμα αύ¬ τό, εΤμαι έτοιμος νά άπαντήσω στά έρωτήματά σας άφοΰ προη- γουιμένως δηλώσω δτιεΐμαι γνώ- στης των δσων έχετε καταχωρή- σει στίς τρείς συνέχειες τής Ε¬ ρεύνας αυτής μέ τόν τίτλο «Τό ξανθό χρυσάφι». Βεβαίως άντικρούομε διαρή- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 Οί άπαντήσεις των κ.κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ καί ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ Μιά βάπτιση μέ πολιτικές προεκτάσεις ΣΥΝΤΕΚΝΙΑΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΔΕΣ /* Ό καθηγητής Γ. Μαγκάκης μέ τόν κ. Φοΐβο Ίωαννίδη στό άεροδρόμιο Ηρακλείου. Την προπερασμένη Κυριακή, Εγινε στήν περιοχή Ηρακλείου, «μιά βάφτιση μέ πολιτικές προε- κτάσεις», δπως την χαραχτήρι- σαν παρατηρητές των Κρητικών ττολιτικών πραγμάτ«ν. Συγκεκριμένα ό κ. Κώστας Μητσοτάκης, γιά τόν όποίο πολ¬ λά: θρυλλοϋνται τόν τελευταΐο και,ρό, εγινε νονός ενός παιδιοθ τού κ. Νίκου Κεφαλογιάννη (Τσουρονίκου) ά οποίος είναι στενώτατα συνδεδεμένος, ττέραν τής συγγενείας μέ τόν Βουλευ- τή Ρεθύμνου τής «Νέας Δημοκρα' τ!ας» κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ό ϊδιος μέ τόν όποΐο «συντέκνΐοί σε» ό κ. Μητσοτάκης,, είναι πρωτεξάδελφος τοΰ Βουλευτή Η¬ ρακλείου κ. Μανόλη Κεφαλογιάν¬ νη. Κι' άκόμη, ό Γιάννης Κεφα- λογιάννης δπως είναι γνωστό, εΤναι γαμπρός τού αλλοιο κρητι¬ κού πολιτικοΰ κ Παύλου Βαρδι- νογιάννη, άφού εχει σύζυγο την άδελφή τού. Ή κοι>μπαριά αύτη τοΰ κ.
  Μητσοτάκη μέ τούς Κεψαλογιάν
  καΐ ή πολυδαίδαλη κοινω-
  νική σχέση πού δημιουργεΐται
  ιμεταιξύ των ΚεφοΛογιάννηδων
  καΐ είμεθα τοΰ Βαρδινο-
  γιάννη, μέ τόν έκ των πρωταγω-
  νιστών τής άλησμόνητης άποστα-
  σίας, εγινε άντικείιμενο πολλών
  συζητήσεων καΐ άνταλλσίγής δια
  ψόρων άττόψεων, μεταξύ των
  οποίων μερικές, ήσαν όμολο-
  γουμένως άπίθανες.
  Πάντως λαμδανομένου ύπ' δ-
  ψιν τή σημασία πού Ιχει στά
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  τό φα&ορί των παληών — προ-
  πραξικοπηματικών — έκλογών,
  ό άνθρωττος πού συνήγειρε κυ-
  ριολεκτικά τό Νομό Ηρακλεί¬
  ου, ό βουλευτής μέ τό μεγαλλί
  τερο ρεκόρ σταύρον προτιμή-
  σεων, πού ξεπερνοϋσαν τίς 24.
  000 (!).
  Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοθ Κώστα
  Μαρή στό Ήράκλειο πρίν λί¬
  γες μέρες, επειτα άπό τόση
  μακρά άπουσία, ή πολυκύμαν-
  τη πολιτική τού ίστορία, οί
  λαϊκοί άγώνες τού, οί κατηγο-
  ρίες πού έκτοξευθήκανε σέ βά¬
  ρος τού, ή σχεβόν όλοκληρωτι-
  κή άφάνειά τού στά πολιτικά
  μας πράγματα, ή ίδιότυπη σχέ
  ση τού μέ την άποστασία, ή
  συνομιλία τού μέ τόν Παπαδό-
  πουλο, ή άνάμιξή τού στό κί-
  νημα τού Ναυτικού, ή άπομόνω
  σή τού άπό τίς πρόσφατες έ-
  κλογές, ή άνάμιξή τού σέ μιά
  νέα πολιτική πραγματικότητα
  πού δημιουργεΐται στό χώρο
  τοΰ Κέντρου καί πολλά αλλα,
  καθιστούν τόν Κώστα Μαρή, ά¬
  πό πλευράς πολιτικοδημοσιο-
  γραψικοΰ ένδιαφέροντος, τό
  πρώτο νοϋμερο αυτή τή στι-
  γμή στό Νομό Ηρακλείου.
  ΗΤΑΝ έπόμενο λοιπόν νά κι
  νήση τό ενδιαφέρον τής εφημε¬
  ρίδας αυτής, πού στρέφει τό
  δημοσιογραφικό της προβολέα
  σέ κάθε τί ενδιαφέρον, πρωτό-
  τυπο καί άληθινό.
  ΘΕΛΟΝΤΑΣ λοιπάν νά μαθω
  με, γιά λογαριασμό τού άνα-
  γνωστικοϋ μας κοινοΰ, την άλή
  θεια γιά την περίπτωση Μαρή,
  τα νέα τού πολιτικά σχέδια
  καί γενικά τίς άπόψεις τού,
  τού ζητήσαμε μιά άποκλειστι-
  κή συνέντευξή. Μάς την παρα-
  χώρησε ευχαρίστως καί μάς
  εΤπε, πραγματικά, άρκετά έν-
  διαφέροντα πράγματα.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ φΰλλο μας
  θά δημοσιεύσωμε την ένδιαφέ-
  ρουσα συνέντευξή μας μέ τόν
  κ. Κώστα Μαρή, πού άποφάσι-
  σε νά ξαναμπή στήν Πολιτική,
  άφοϋ πιστεύει δτι πολύ σύντο¬
  μα θά ξαναστηθοΰν οί κάλπες
  καί ό Λαός θά κληθή νά δ ι αλέ¬
  ξη τούς νέους έκπροσώπους
  τού.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις ψοβο και τταθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟ Π0ΛΕΜ1Κ0 ΠΛΟΙΟ
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ την άπόφαση πού πήραν την περασμένη
  έβδομάδα οί 4 Αήμαρχοι, δηλαδή, οί κ.κ. Καρέλλης, Καπετα¬
  νάκης, Καλαϊτζάκης, Ναναδάκης καί οί 4 Ίεράρχες κ.κ. Εΰγέ-
  νιος, Φιλόθεος, Τίτος καί Είρηναΐος παρισταμένου καί τού
  Άντιπροέδρου τής Παγκρητίου Ενώσεως κ. Ν. Αντωνακάκη,
  ή Παγκρήτιος Κεντρική Επιτροπήν θά αποτελεσθή, έκτός
  των ανωτέρω καί άπό έκπροσώπους των άπανταχοΰ Κρητών.
  Σκοπός τής Έπιτροττής αυτής είναι νά ενισχυθή ή πρωτοβου-
  λία τού Προέδρου τής Παγκρητίου Ενώσεως κ. Γ. Βογιατζά¬
  κη, γιά νά συγκεντρωθοΰν χρήματα τα όττοΐα θά διατεθοΰν
  στήν άγορά ενός πλοίου, γιά τό Ναυτικό μας.
  'Επειδή ό σκοπός είναι ίερός καί έπειδή ή προσφορά, πέ¬
  ραν τής άγοράς δηλαδή τοΰ πλοίου, έ'χει εύρύτερες έθνικές
  προεκτάσεις καί συμβολισμούς πού άναφέρονται στό πνεϋμα
  τού Συγκρητισμοϋ καί τής ψυχικής ένότητας των άπανταχοΰ
  Κρητών, νομίζομε δτι πρέπει νά ληφθούν ύπ' όψιν τα εξής:
  1. Στήν 'Επιτροπή νά μετάσχουν δσο τό^δυνατόν περισ-
  σότερες προσωπικότητες τοΰ Κρητικού έπιστημονικοΰ, πνευμα-
  τικοΰ καί καλλιτεχνικοϋ κόσμου, τόσον άπό τίς έντός, όσον
  καί έκτός Έλλάδας παροικίες Κρητών.
  2. Νά προσεχτή ή καθολικότητα τής συμμετοχής, δηλαδή
  νά μαζευτή «ό όβολός» κάθε Κρητικού, ή δραχμοΰλα πού λέ-
  με καί νά μή δοθή μόνο] τό βάρος στίς μεγάλες άλά πε-
  ριορισμένες σέ άριθμό προσφορές των πλουσίων, άνεξάρτητα
  αν προέρχονται καλοπροέραιτα ϊ| άποσκοποθν σέ διαφημι-
  στική προβολή έταιρειών ή προσώπων.
  3. Νά τονιστή στόν Κρητικό Λαό δτι ή πχρίπτωση αύτη,
  — άνεξάρτητα αν τό σκέφτηκαν ή' δχι οί έχοντες την πρω-
  τοβουλία τής άγοράς τοΰ πλοίου — πρέπει νά θεωρηθή σάν
  έ'μπραχτη απαντήση στούς κακόβουλους καί αίσχρούς «αΰτο-
  νομιστές» δτι ό Κρητικός Λαός νοιώθει αρρηκτα ένωμένος
  μέ την 'Ελλάδα καί δίνει πάντα τό «τταρών» σέ κάθε έθνικό
  προσκλητήριο.
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ χαρακτηρίστηκε ή άπόφαση πού πήρε κατά την
  τελευταία τού συνεδρίαση, τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Παγ-
  κρήτιας "Ενωσης, στήν 'Αθήνα, γιά την ιδρύση συντονιστι-
  κοΰ όργάνου τής δράσεώς των Κρητικών Σοματείων.
  Πρόκειται γιά 'ένα μεγάλο σκοπώ πού χρειάζεται ευστο¬
  χους χειρισμούς, πνεΰμα συνεργασίαν, κατανοήση καί δουλειά.
  Τό άποτέλεσμα δμως πού θά προκύψη, εΤ<<αι τόσο σημαντι- κό ώστε νά δικαιολογή καί τούς μέχρι σήμερα κόπους καί τίς άπό έδώ καί πέρα, κυρίως, προσπάθειες. Τα προβλήματα τής Κρήτης, πλουτοπαραγωγικά, έθνικά, έκπολιτιστικά, καί γενικά τα θέματα πού σχετίζονται μέ τή Νήσο, μόνο ϊνα τέτοιο δργανο μπορεϊ νά τα άγγίξη, νά τα αντιμετωπίση καί νά δώση λύσεις, μέ σοβαρότητα καί ύπευ- θυνότητα. Χρέος λοιπόν ολων νά συνδράμουν την προσπαθεία, ττού σκοπεύη σέ ϋψηλούς στόχους καί διαπνέεται άπό Κρητικο ΐδανικά. ΤΑ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ» ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ άνήκουν κατ' αρχήν στή Δημοτική Άρχή Ηρακλείου, πού έγκαινίασε πρόσφατα την έλεύθερη συζητήση ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την ο«λίδο 4 ο ο •εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε' "^" >
  ω
  1 ΖΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 197$
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·1ΙΑΙ( ΚΡΗΤΗΣ
  Μνθιατόρημα
  - Βιογραφϊα
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΟΤΗ
  Ο 'βηηθιυός Ζορμπας
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  13ο
  "Ο,τι είχε στ' άχείλι τού,
  τό 'χε καί οτήν καρδιά
  τοιι. ΝτόμπΓκ>ς ανθρωπος,
  ϊσος' κ' ϊοες. τοεκουράτες οί
  κουβέντες τού. Καμιά φορά
  πού ραθυμοΓχκιν οί άργάτες πά
  ω σττί δοιΛειά τού μίταλλεί-
  ου. άγρίευεν, έ'βαζε τίς φωνές,
  ί'γρουζε σά θεριό.
  — Δουλεθτε μπρέ χαραμο-
  τοΰς κοαι'ιγαζε.
  Καί μονολογοΰοε κατόπι.
  — Κλέφτες. κλέφτες. εϊμα-
  στε δλοι κλέφτες!
  Κάποτε τό ριίιτηοεν ό μηχπ
  νικός τοθ μεταλείου.
  — Ιά γιατί Ζορμπά μάς
  λές ίίλοιις κλέφτες.
  — λΐωπέ κλέφτες οοΰ λέω!
  Δίν κλέβοιηιρ τάχα τό μιστό
  μπς.
  "Αλλοτε πόλι τούς έίκανε
  τόν ΚποπγκιόΓπ. τοΰς £λεγε ά-
  οτρίπ γυναικοιοτορίες. άγιο-
  ρείτικεί· παλάβορς. φιπσκα κα-
  ό*ερων. καμώματα παπαδιών.
  "Επινε καί κοαοί μαζί τους·
  πήγαινε καί στά σπίτια τους
  τ·'<: νιοοτάδες· γλεντοΰσαν καί κ ]ιμ'ι (οοτά Τί,ν Άπ χπ ο τού 1917 ύ Ζορμιπάς ντύθηκε μαοκαράς· φό ρεσε μιά μακιηά. άΌπρη νυχτι- κ'(Ί. ίίβαλε μαΓ,Λάρι στή ράχη τού κι βφτιαξε ονοΰμπα. άλεΰ ρΐοσε τό ποόσωπό τού, συνταί ριαξε καινούοιες μασσέλες ά¬ πό φλοΰδα λεμονιοΰ. στό στό- μπ τού. έτσι πού δταν έσφιν- ργ τα χείλια τού καί φοινόταν τή ιιιεΰτικπ δόντιπ τού, φάντα- ζρ οάν 6[)ΐικόληκας· φόρεοε κι ί!να σκοΰφο οτήν κεφαλή τού κπι πήοε οβά')να τα σπίτια τής Στοΰπας. Πήνε στά 'Εξαρχου- λί-ικα. π/τκΐσε άπό τα Μπαρ- μπετσέϊκα, άπό τοΰ Χιουρέα, άπό τοΰ μπάπμπα — Άναγνώ- στη καΐ καταοτάλαξε στή μεγά- λη λεΰκπ. ιιτιοοστά στόν καφε- νέ τοϋ χωπιοΰ. Ξεοήκωοεν δλο τόν κόσιιο: νιοΰς. κοπελλιές, ηαντρεμένες γέρους, γριές, ώς κπΐ τίς χηρευάμενες' ί(- πιον, χόοεψαν. ξεφάντωσαν, φχαριατήθηκαν. Άποκριά' "Ο- οοι ζήσαν τό άποκοιάτικο έ- κείνο ί,εφάντωνια τοΰ Ζοομτιδ καί τοΰ χωοιοϋ όλάικεοου, ί:- χοιιν άκόμα νά νένε, νά λένε. Τό βηάδυ τής ϊδιας Άποκρι- δς ό Ζορμιπάς βκαμε κι ε,να χοντοό άοτεΐο — ποογματική λαχτάρα — οέ βάηος ενός ξυ- λοδέτη τοΰ ιΐεταλλείου, τοΰ Νίκοιι Κασώόκ(ι)οτα, ποΰ τό 'μαθε την άΛλη μί·|>α καί τρά-
  ταξεν δλι; ή Στοόπα. Ό Κασι-
  δόκωοτας εϊταν φοβητσιάρης·
  τόοο πού φοβόταν καί τόν ή-
  οκιο τού. Ό Ζοπμπίις ποΰ 'ξε-
  ι»ε τό κουσοόοι τού αύτό, 8ο
  καί τόν πεονελοΰσε. δλο καΐ
  τοΰ σκάρωχε φιάσκα. "Ενα τέ-
  τοιο Φΐάοκο βάλθηκε νά τού
  σχαρώοει καί τή βοαδιά κείνη.
  Εϊταν <μεγαροβραδιά κυί ψώ- ταγεν ή ό')ΐμοι>διά τής Στούπαι,
  σάν ήμέρα Ό Κασιδόκωοται,
  ίμενε οτό ϊδιο οπίτι (ΐέ τόν ό-
  ρυχτολόγο. τό Διαμαντόπουλο,
  κοντά οτήν άκικιγιαλιά τοΰ χω
  ριού. Δίπλα περνοΰσε τό ποτα-
  |ΐάια τής «Λυγιδς» — δτοι τό
  λένε οί στουπιώτες — πού
  'χει καθαρό, κρουσταλλένιο
  νερό. Γυρίζοντας άπό τό .ω-
  ριό στήν «Καλογριά», μασκαμε-
  μένος καθώς εϊταν, στάθηκε
  στό σπίτι τοΰ Διαμαντόττουλου.
  Εϊπε νά μπεϊ καί νά τόν τμομά
  Ρ,ει μ' Ρνα τσεκούρι ποϋ 6α-
  στοΰσε· προτοϋ τ' άποφασίσει
  εΐδε τόν Κασιδόκωστα νά βγαί-
  νει άπό την κάιμαηά τού μέ
  μιά θίκα ατό χέρι· κατάλαβε,
  θά πήναινε στή σγούρνα τής
  «Λυγιδς» νά πάοει νεοό. "Ε-
  τρεί,ε πρός τα 'κεϊ. κ|Λ>ψτηκ€
  πίοω άπό τή ουκιά πού εϊταν
  πάνω άπό τή σγούονα καϊ πε-
  ράμενε. ΤΗηθε καμιά φορά κΐ
  ό Κασΐδόκακΐτας, έίοκυψε νά
  γεμίσει τη 6ίκα τού νερό. Τό¬
  τε ζύγωοε άπάλαφρα καί στά-
  θΐ)κε πάνω άπό τό κεφάλι τού.
  μασκαρρμένος, μέ την άΌπρη
  Ν'υχτικιά ποΰ φοροΰοε, μέ τό
  σκοΰφο τού πού ΰσπριζε σάν
  τό χιόνι, μ' άνοιχτό τό στόμα
  γιά νά φαίνουνται οί ψεύτικ€ς
  μασσέλες πού γυάλιζαν στό
  φεγγαρόφως καϊ τόν έίδειχναν
  σά φάνταομα, καί μέ τό τοε-
  χούρι στ' άνοσηχωμένο χέρι,
  πού ίίλεες τόοο θά οοΰ πάρει
  τό κεφάλι — σωστός διάολος!
  Γέμισεν ό Κασιδόκωοτας, κά-
  νει νά σηκωθεί, βλέπει τό Χά-
  ρο νά στέκει πίσω τού )ΐέ τίς
  αγριες μασοέλες, Ρτοιμο νά
  τόν ^εοκίσεΐ, μέ τό τσεκούρι
  Ρτοιμο νά τόν άνοίξει οτά δυό,
  π^-φτει τ' άνάσκελα άπό την
  τρομάρα τού — άλλοΰ ή 6ίκα,
  άλλοϋ αύτός — βάζει τίς φω¬
  νές:
  — Ό διάολος! Ό διάολος!..
  Τρόμαξε νά τόν συνεφέρει
  Λ Ζορμπάς.
  — "Αιντρ, μωρί· Κασιδόκω-
  στο ντρόπιασρς ιή Μάνηΐ τού
  >*»*ι*ιΊ*ι·ι·ίι.....ΐιΐι-ιη η η η η ■ . .
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ήί. οί· λίν,υ. Οί μανΐάτες, μω-
  ρέ. δέ ν τόν φοβοΰνται τό διάο-
  λο!
  Την άΛλη μερά, οτό καψενχ-
  δάκι τής Πραοτοβδς. ό Ζορ-
  μπάς δηγιόταν στούς άργάτες
  τοΰ ιιεταλλείου τό πάθπμα τοϋ
  Κασιδόκωστα ■ νελοθοαν δλοι.
  Γέλασε κι ύ Ζοομπάς μέ τό
  πλατι'ι, τρανταχτερό γέλιο τού,
  μά σί· λίγο σοβαοεύτπκε κι ΰρ-
  χιοε νά τούς μιλάει «περί υ.α-
  ταιότητα καί θάνατο», τπερΐ
  θρό καϊ Σαταδ».
  — "Ολα. ιιωρέ. τό ϊδιο εΐ-
  ναι. μην τα <[>ο6δστε. Τι θεός,
  τί Διάολος, τί θάνατος καί τί
  Ζυιή, Όλα τό ϊδιο σοΰ λέω.
  τό ϊδιο. Πετάχτε τα κακονοίριι
  δες άπό πάνω σας νά γλιιτώ-
  οτε άπό τό ΐηόβο!
  Κι ί!6αλε τό μολ,ύβι τού κι
  είγραψρ στήν ξΰλινη πό[)τα
  τοΰ καφενέ μέ χοντρά γράμιια
  τα, οωστά όονιθοοκαλίοματα κι
  άνορθόγραφα — δτιως εϊξερε
  — τή Φθάση τούτη:
  «Σκεφτήτε τό θάνατο καΐ
  τή ιιατεότητα γιά νά γλιτό-
  οιτε άπό τούς δγιαβόλους».
  — Άνοΐξτε, ιιωοέ, τα στρα-
  6ά οατ. εϊπε στούς άργάτες,
  καϊ νά την διοβάζετε τούτη τή
  γ|)αΐι)ή κάθρ ιιγοο, νά γλυτΛ-
  στε!
  Τα 'ίχνη της παλιάς αυτής
  Υ(>αφής τοΰ Ζοοιιπά στί)ν πόρ-
  τα τού κα'οενί"- τής Ποαο-τοβάς
  υπήρχαν μέχοι πρό όλίν,ων χρό
  νων. Τόοα τό κα'ηενεδάκι έίχει
  γίνει >"να ησιΐχο άγηοτόοπιτο.
  "Οταν δού€ΐ;ιεν ό Ζορμηάς
  πνόταν δλλος ανθ^κοπος Άμί-
  λητος. άνέλαστος. ολο σβελτο-
  σύνη. Μιά μηχανίι πές πού δ-
  ταν τής πάτανρς τό ί'να κοιηιπ)
  δούλευε ιιέ τόν ϊδιο ρυθμό συ-
  νέχεια. οολόί. κι δταν τής πά-
  ταγες Ρνα αλλο σταματούσε.
  "Οταν εϊταν δουλειά. ποοοδινό
  ταν όλόοωμος κι όλόψυχος στή
  Γ))ΐιλειά. Γινόταν ?να μ' αυτή
  σφιιρί. καοιΐάς. φουρνέλο, πέ-
  τοα. ξόλο. κάοβουνο, δ,τι δού¬
  λευε. Ποτί- δέν άφην€ δου¬
  λειά στή ιιέσπ. ί.ττοεπε νά την
  τελειώσει. "Οοοι έργάστηκαν
  μαζί τού στό μεταλλείο. μολο-
  γάλε ττώς εϊταν βεριό στή δου-
  λ^ιά τού. Τόν βτρεμαν. Σάν
  ί'μπαινε σε· καμιά γαλαοία κι
  ε"βλεπε ™ί)ς ή δοιΑειά δέν τρα
  βιόταν δσ<> έ'παειπρ, δηπαζε ια
  αύτός τόν καομά καϊ δούλευε.
  δούλευε σά λιόντος. Τούς βε-
  ρέμηδί,ς καΐ τούς άκα·μάτηδες
  τούς £6οιζε οκυλίο<ι· το6ς δου- λευτιάρηδες τούς τιμοΰσε. τούς άγαποΰοε, τούς έκανε συντρο- φιά. "Οτπν οπατοάοιζ€ ή δου·ειά στό μεταλλεΐο, τα δειλινά. £- πεονε υαΓί τοιι τό φίο τού ΈλπιδΊ<ρόί)ο Χιουρέα, άπό τή Στούπα, πού κηατοΌοε τούς λο γαριαο^ούς γιά τα μεροκάματο τής άονατιδς. κοΐ δυό — τρείς άκόμιι άπό τούς άργάτες πού 'κανε παοέα και κατπφόραε κα- τά την «Καλονοιά» Στό δ.οόίΐο τούς ελενε δΐάψοπα άστεία κα( μακεδονίτικες ίστοοίες. Τούς μΑοΰθΓ γιά κομιτατζήδες. γιά μακεδονο-μάχοιις, γιά πόρνους Τούκους. γιά τα πανάρχαια με ταλλεία χουσοΰ τής Πραβίτας, γιά τό Μάντεμ Λάκκου, γιά τίς («υμάνικες ττετρελαιοπηγές. γιά τό καθαοό οέρβικο κάρβου- νο, γιά πέτρας, γιά μέταλλα, γιά ?ναν έναέριο σιδερόδρομο πού 'χε σχεδιάσει νά (ρτιάξει άπό την άκρογιαλιά των Τσακο λινών ϊσαμε πάνω τόν Ταθγε- το γιά την εκμεταλλευθή τής ξυλείας τοΰ δάσους τής «Βασι- λικής». πού 9ά 'κανε δλους τους μανιάτες πλούσιους, γιά τ' άφεντικό, τόν Καζαντζάκη — «καλάς άνθοωπος. μαθές, τούς £λ«γε, λίνο χαζούλης. τοΰ άσέσει νά μιλάει πολύ μέ τ' άστέοια καί λίγο μέ τούς άν θρώποιις πού τούς φοβδται κα¬ θώς ύ λυσσασμένος τό νερό, μά δέν ποίπει νά τόν οννερί- ζεστε» — καμιά φορά καΐ γιά τό σταυραδέρφι τού τόν "Αγγε- λο Σικελιανό — «ίίλλος λοζά- τος κι έτοϋτος. τούς δλεγε, πού ήρθε στήν «Καλογριά» νά βγάλει τό δχτι τού σκούζοντας ποίματα οτά βράχια», — γιά τή θεατρίνα τή Μαρίκα Κοτο- πούλη. γιά τή Γαλάτεια ποί>
  φουιιάριζε καΐ τσιγαράκι κι Ε-
  βοζε σέ σκάνταλο μεγάλο τίς
  μανιάτισσες, γιά ε?να οωρό πρά
  ματα καί θάματα! Μά σάν &ρτα
  νέ στό άρισιιένο οημεϊο τοϋ
  δρόμου, δηου ϊττοβπιε αύτός νά
  οτρίψί·ι καί νά πάοει τό μονο-
  πάτι γιά την «Καλογριά», δφη-
  νεν, δ.τι δηγιότον στή μέση, κι
  άπότομα έλενε στήν παρέα
  τοιι:
  — "Αίντε τόρα, φύγετε, τ€-
  λείωσεν ή παράστοση, £πεσε ό
  μπερτές. α(5ριο πάλι.
  Καί υ" £να σάλτο βρισκόταν
  οτό ιιονσπάπ.
  (Συνεχίζ€ται)
  Άποκλεισπκή συνέντευξή τού στήν «ΑΛΗΟΕΙΑ»
  Ο ΝΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
  ΕΙΝΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ!..
  μβοκλοι Ηρακλείου 5(ν
  2ον
  Μ.Χ.: Κι' αν δέν σδς άφή-
  οοιιν νά φύγεΐτε, δέν θά προ-
  σπαθήσετε μέ τό τραγούδι σας
  ν ά κάετε άγώνα γιά νά ρίξε-
  τε αύτό τό καθεστώς ποϋ οάς
  οτεο·εΐ άπό την ελευθερία σας:
  Ν.Ρ.: Κύττα νά δής, Έγώ
  είμαι εκτελεστής. Δέν κάνω
  τραγούδια Μεταδίδω στόν κό-
  σμο κάτι πού νοάφουν αλλοι.
  Δέν μηοριο έπομένω»;, άφοΰ
  δέν έχω τό ταλέντο νά γράφω
  κάτι γιά κάιποια κατάσταση.
  "Εχω τό ταλέντο νά έκφρά-
  σω π' ?να ή"χο πού ?χω στή
  (ρωνή μου ωρισμένα πράγιιατα.
  Ένενήντα πεντε τοίς έκατό
  ατά τοαγουδια μοί) παίζει ρόλο
  ή μοοοιχή. Γι' αύτό δέ μ' έν-
  διαφέ-ρουν τα λόνια. "Αοο τί
  νά πώ, Οϋτε νά έξυμνήοω
  μπο()ώ. οί'ιτε ·ά κατακρίνω,
  γιατί δέν είμαι οθτε συνθέτης
  οΰτε στιχουργός.
  Μ Χ : Κάτι αλλο τώρα Τό
  1973 πού ι'ϊ,ρθατε οτήν Έλλά-
  δα. δέν ννωοίζατε δτι έαχόμ·ε-
  ος. άνεβάΓατε τό «ηρεστίζ!
  τοΰ διχτατοοικοΰ καθεστώτος,
  Ν.Ρ.. Ένώ είραι ?νας τιχι-
  γουδιστής πού έΤησα στήν Έλ
  λάδα ιιόνο 5 χρόνια. καί δέν
  ·π-»)(!) ά αϊστανθώ την 'Ελλά-
  δα όπως την αϊστάνεσε έσύ.
  Είμαι ί!ναο «ποοφέοιοναλ» άλ-
  λά «όραζιν γκοέκ» πού μέ κά-
  λεσαν καί σάν "Ελληνας δπακ:
  περίγραψα παραπάνω ή"ρθα καΐ
  τραγούδιοα.
  Μ Χ.: Καλά δταν βρίσκεσε
  στό έί^ωτερικό τί λές δτι εϊσαι:
  "Ελληνας, Αίγοπτιώτης. Γάλ-
  λος ίί τί δλο:
  Ν.Ρ.: Νά σοΰ πώ τί είμαι:
  "Ενας μεγάλος μπάσταρδος.
  Γεννήθηκο οτήν Αϊγυτπο, κα-
  τάγαμαι άπό την Κοήτιι, ί-ζησα
  ττέντε χοόνια στήν Έλλάιδα,
  ζώ τώρα στή Γαλλία, τραγου-
  δώ Άνγλικά.
  Μ.Χ.. Τό Ρούσσος είναι ππα
  γΐιατικό δνομα:
  Ν.Ρ.: Ναί, είναι.
  Μ.Χ.. Τότε ή καταγωνή, ή
  ρίζα άπό τα Χανιά, είναι άπό
  τόν πατέοα οου.
  Ν.Ρ.: Άκοιβώς
  Μ.Χ.: Πίός έοό. Ρνας τόοο
  μεγάλος τραγουδιστής ή"ρθες
  στό Ήράκλειο,
  Ν.Ρ.: "Ισΐικ; είναι λάθος αύ
  των πού ώογάνωοαν την συ-
  ναυλία.
  Μ.Χ.: Δηλαδή γιατί ήοθες,
  γιά νά τιμήσης τόν τόπο κατα-
  γωγής οου. πά νά βγάλης λ«-
  ψτά ή" νιατί πέ (Ωδήγησε κάποι-
  ος αλλος: ('
  Ν.Ρ.: Λεψτά δέν βγάζω.
  Κυτταζε νά δής: ό Ντέμης
  Ροΰσοος τίνα ι ?νας καλλιτέ-
  χνης που τοογουδα γιά δλο
  τόν κόοιιο. Άπό τούς πιό πλού
  οΐους τοΰ Λασβέγκος μέχρι
  τοΰς πιό φτωχούς στό Άλγέρι,
  δπου τραγούδιοα σ' έ*να στάδιο
  χειρότερο άπό τοΰ Έργοτέλη.
  Μ.Χ.: Πώς σοΰ φάνηκε τό
  κοινό πού τραγούδησες άπόψε
  (ή συνέντευξιι πάρθηκε μετά
  την συναυλία).
  Ν.Ρ.: «Γιουνιβερσαλ» Μα-
  σίφ Γιουνιβέρσαλ.
  Μ.Χ.: Πιστεύεις στά σϋνο-
  ρα των λαών, Ι
  Ν.Ρ.: "Οχΐ. Καί νά ξέρεις '
  όπάιχχουν δυό πράγιιατα πού
  δέν δχουν σύνορα, ή μουοική
  καί τό φαί. |
  Μ Χ.: Δέν διαβάζεις έφημε-
  ρίδες, μοΰ εΐΐιες. Δέν διαβά- ]
  ζεις ουτε βιδλία, |
  Ν.Ρ.: "Εχω διαβάσει τόν
  "Ομηρο καί τό Εϋαγγέλιο, για- ,
  τί νά ξέοης είμαι πολύ θρή- (
  σκος δνθρωπος. Τό Εύαγγέλιο
  μοΰ βχει διδάξει πολλά οτή
  ζωή. Και δταν δλοι οί ανθρω- '
  ποι άσχολοϋνταν μέ τό Εΰαγ^'έ
  λιο, δέν θά υπήρχαν χίόρες. '
  δέν θά υπήρχαν σύνορα, οΰτε
  πόλεμοι, θά ή*ταν μιά κι>6έρνη-
  ση γιά δλο τόν κόσμο.
  Ποίηοι
  | Χ.: Έκεϊ πού τραγούδη-
  σες άπόψε, λίγα μέτρα πιό πέ-
  ρα, πάνω στό φοούρΐο είναι
  2νας τά<ρος τί ξέρ·εις γι' αυ¬ τόν, Ν.Ρ . Είναι τυΰ Καζαντζάκη καΐ λυπήθιτκα πολύ πού δέν μπόρεσα νά άνεβώ. Δέν βχω διαβάσει τα έΌγα τού. ό πατέ- ρας μου τάει διαβάσει καί θέ- λω νά τα διαβάοω κι' έγώ, γιατί αΰτός ό βνθρωπος ήταν ώραΐος. Μ.Χ.: Ή Κρήτη έχει 6γάλει καλλιτέχνες μέ διεθνή προβο- λή καϊ άνηκουν οτό δικό οας χωρο. Ν.Ρ.: Ποιοί είναι αύτοι; Μ.Χ.: Ό Μίκης θεοδωρά- κης κα! ό Μάνος Χατζηδάκης. Ν.Ρ.: Ό Μ (κης θεοδωράκης δέν έ"χ€ΐ δι·εθνή προβολή γιά τή ιιουσική τού. Σοΰ τό λέω έγώ. "Εχει )ΐόνο έξ άφορμής τής πολιτικής. Αύτός εΐδε δτι μέ τή μουσ'κή δέν γίνεται καΐ τό πί>γε άλλοΰ. Ό θεοδωρά¬
  κης δπου τραγουδά πηγαίνουν
  μόνον οί άριστεροί.
  Μ.Χ.: Γιά τό Χατζηδάκη τί
  λές.
  Ν.Ρ . Έγοαφε πολό ώραϊα
  κομμάτια, παλιά, άλλά τώρα
  τελευταία ταχει κάνει σκ
  (κι' εϊπε τή λέξη δυνατά).
  Μ.Χ.: ΕΙπες παραπάνω τή
  φράση εμείς οί φουκαράδες οί
  ■τραγουδιστές. Νοιώθης φουκα-
  [>άς εου ]ΐττά άττό τόοα λεφτά
  τιοϋ λένε δτι έ"χεις;
  Ν.Ρ.. 'Όχι. "Εχω βγάλει
  πάρα πολλά λεφτά μέ τόν ίδρώ
  τα μοί), άλλά πληρώνω πάρα
  πολΛούς ίρόρους. "Αρχιοα νά
  δουλεύω άπό καμπαρέ.
  Μ.Χ.: Νοιώθιις καμμιά δια-
  ί"να φόλξ — βάγκεν, άν σέ χω
  ροΰσε βεβαία, θά τό ώδηγοΰ-
  σες μέ την ιδία βνεση μέ την
  όποία ώδηγεϊς οτήν ρός —
  ρόύς.
  Ν.Ρ.· Βεβαίως καί οέ πληρο
  φορώ μάλιστα 8τι καί μέ
  τέτοιο αύτοκίνπτο πού εϊπες
  πάω καί μέ ταΡ,ί καί μέ τα
  πόδια.
  Είμαι Δίδυμος. Καί τό αστρο
  των Διδΰμων είναι αύτό πού
  βγάζει τούς προσαρμοστικούς.
  Έκεϊνο πού νοιώθω τώσα δια-
  φορετικά είναι ότι νοιώθΐϋ πιό
  ΰπεύθυνος γιά τή καρριέρα
  μου, γιατί δοο πιό ψιλά άνε-
  βαίνεις, τόσο περισσότερος κίν
  δυνος ύπάρχει νά σπάσης τα
  μοϋτρα σου.
  Μ.Χ.: Ποΰ άποδίδεις τό δτι
  οί μεγάλοι καλλιτέχνες πέ-
  φτουν κατακόρυφα,
  Ν.Ρ.: Παίρνει άέρα τό κεφά
  λ ι τους.
  Μ.Χ . Γιά τούί, Μπήτλς τί
  γνώμη ίίχεις,
  Ν.Ρ.: Βνήκαν την έποχή
  πού Ι'ποεπε δπως ό Ροδόλφος
  Βαλεντίνο οτή έποχή τού. ΓΓ
  αύτό £πεσαν.
  Μ.Χ.: Πήοες δυόμιου έκα-
  τομμύρια δραχ.. γιά τίς πέντε
  έμφανίσεις σου στήν Έλλάδα,
  Ν.Ρ..: "Οχι. πήρα μόνο 60 χ
  λιάδες γαλλικά φράγκα, δηλα
  δή πεοίπου 600 χιλιάδες δρα
  νμές. Ποτέ δέν θά ζητοΰσα ά¬
  πό την Έλλάδα τόσα χρήματα.
  νέ στην ^
  νά σταματήση ή
  μέσα στην «μβο
  ττους Χ-·""1
  νά γροψουν
  νά κοταγραφρυν, οί
  ττηραν άφορμη γ.α
  καί ό κ. Σκουλάς, οί όποίο, ττοοτείν*.
  τοϋ Δημοτικοι; Συμβουλ.ου
  ν Ιδιωτικών μαγνητο·«νΜν
  μάλ,στα ύττέδε.ξε καί τρό-
  ^/^.^ -αρβμ,Ι^Μ,. δηλ«βή
  "" καί οχ. 'όσα κρίνουν δτ, »ρ*^!
  -Ει,ε.δή συμβαίννε. νο
  χ γ,β μέν« θέσε,ς
  τ ν*.,
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Τό Δικηγβρικβν
  Γρα-
  φείον τού κ. ΦΟΙΒΟΥ
  ΙΩΑΝΧΙΛΜ μετ
  εφέρ·
  8η είς την οδβν
  ρωφ 11, 3' ^ί
  τηλ. 223.276.
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειρούργος - Ούρολόγος
  Δρ τοΰ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8-
  ΒΚΙΙΟΚ τέως Έπιμεληττις τοΰ
  5Τ. Ν. ΠΟδΡΙΤΑί (Δ. Γερμα-
  νίας) ασχοληθείς καί είς την
  ούρολογίαν Παίδων. 'Εγκατα-
  οταθείς μονίμως είς Ηράκλειον
  δέχεται είς τό ιατρείον τού,
  Πάροδος Λασιθιού 5 (Βαλιδέ
  Τζαμί) τηλ 222.068 καΐ κλινι-
  κή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ-
  282.000.
  ΤΑΒΕΡΝ4
  "ΔΙΟΝΥΙΟΣ,,
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ευα καλό Φσγπτό
  σ' ίνα όμορφο ττεοιβάλλον
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  "Εχομε τή λύση γιά δλα τα προβλήματα ττοΐι σχετιζονται
  μέ τή σκληρότητα καί καθαρότητα τού νεροΰ.
  Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντήρες των
  περιφήμων Ιταλικόν έργοστασίων 5 Α 5. ΡΙΚΕΝΖΕ
  Γιά κάθε περίπτωση, γιά κάθε έργασία όπως·
  ΗΥϋΚΟ 5ΑΝ
  ΙΡΚΟΡΙΙ-ΤΕκ γιά βρΰσες κουζίνας.
  ΑΝΤΙΟΑί γιά μηχσνήματα όδοντογιατρών, διά πλυν-
  τήρισ ρούχων, πιάτων κ ά.
  ΡΗΟΤΟΡΙίΤΕΚ- διά φωτογράφους κα'ι έργαστήρια χη-
  μικοφαρμακευτικών πσρσσκευασμάτων κ λ τι.
  'Εττίσης συνεχής παρακαταθήκη συσκευών φιλτρορίσμο-
  τος — άττοο-κληρύνσεως ύδατος άνοικτού καϊ κλειστού
  κυκλώματος οϊκιακί>ς έν γένει χρήσεως
  Άντιττροο-ωττεΐα — Παρακατοιθήκη ·
  ΡΟΙΑΚΗΣ
  Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Ηράκλειον
  Διά πληροφορίας τηλεφωνήσατε 222.695
  ΙΧΟΑΗ ΟΔΗΓΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδος "Οθωνος 13
  Παραπλεύρως εΐσόδου θερινοθ κινηματογράψου ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ 286 485
  Μόνο ή ΦΊλιπς σάς προσφέρει
  όλες τις Εύρωπαίκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά ψυγειων
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜΦΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291 --,-
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ; ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΛΛΛ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΑΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ 288 357
  ΠΑΙΑΝΕΣ
  Χλωμή σκυφτή ή Λευτεριά
  οτούς δρόμους τής Αθήνας
  τιερπατεί,
  κι' ό Αητός τής Κρήτης
  κούρνιασε στόν Ψηλορείτη,
  τραγούδια ελευθέρα ή Πέρδικα
  δέν κελαϊδεί
  στόν "ΟΧυμπο, την Πίνδο ή
  την ΟΙτη.
  Παιδνες βούκινα άντηχήστε
  πέρα ώς πέρα,
  καί σεΐς καμπάνες της
  Άνάστασης ήχήστε,
  Ήρώων ψυχές γεμίστε τόν
  αίθέρα.
  >·νήσιοι Έλληνες στό θώμα
  όρθωθεϊτε.
  Βούκινα οάλΐτιγγες κτυπήστε
  στόν άγέρο,
  βροντοφωνή τό στόμα
  τραιγουδείσΐε:
  — Ελευθερία Μητέρα
  Έλλάδα!
  -— 'ΕλευθεριάΙ Άδέλφια
  Έλλη/νες βροντοφωνεϊστε.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΝΑΟΣ
  (("•γράφη στά, Χελΐανά Μυλο-
  ποτσμοιι Ρεθύμνης
  Μάρηος 1974
  Εδημοσιεύθη στόν «Νέον Κό¬
  σμον» Μελβούρνης Αύστρολίας
  την 4ην Ιουλίου 1974).
  υ«£υΛ ΠοΑιιτε'ης
  α και ΑΒ1^ υλικ
  π ινίσχυι ο για
  λί
  Κϋΐ'ΐα ιίΐι ΜεγΛλπ ή^ο
  Ίστέρων μΐ ψυζη. 12 Ο
  αέ περιβάλλον43 Ο Γιη
  ΐίνΐήρΓση μηνων
  Ρθαΐτεριές έφΰνίΐες
  ΑπϋΑΒ^ Υλικό
  ίπανοσΐαιΐίίό 6θραυστο
  ιιου δεν κρατα μυρουύιες
  Λίν γρατΓουνιίται δίΤν
  ζλ
  Καλυτί;» η μΛνωθη Από
  πολυουραιβάνίθ που
  ΚημιουργεΙ λεπτΰ
  τοιχυΗΐσ,τα καΐ πε0ιοριίί
  τις έΕ(ι τερικίς οιοστάσε
  Ι πϊ υΐ αοιό ι ϋ '
  υρου αυγΐ"ν Που
  ■ ιι κ ι τα α λ ι** »«
  φρέοκα καΐ τό Οοιιτυρο
  κινηττι δυο 0£θί.ι*)ν
  ιΕϋθερ^νονιο<" ώηοΐι. χρειαί,εταΐ όλί*ΐηρσ ιγ θηκες μέ στηριγμαια απαατά γιά σιηριΓη ιω νιιχροπρανμάτων Συοτημο ψυί,εως Νγο μετωπικηΓ ψυίεοχ; μέ τους άγωγους ,ΐπροσΐϋ ε ιιτιιγχανει καλιιτερη κατηνομή τής ψυίεως η-Ίν Λυριως θόλαμο και τΐ^ν ιδανική ψυίη Οΐήν γ· )ρτα δικηοοχιΐαΠΑΜ (Προοιασΐϋ, Απς Μΐιρουδΐί·< 1 -, Λ ι (1^. γ το κοι άιιοσπίϋρενΐ^ Βιδωτύ γιά νή σλφοδιήζετοι το ψυγπ τίλειαάκήμακαισΓ άνωμαλο δόπεδο ψυγεία Φίλιπς πολυτελής σειρά ι—^ «»—ι XI .. ' τεχν.κό μέσο τοϋ δημοο.ογράφοι, λό γιά την σωστη ένάσκη- δεν Οττάρχε. ττοτέ ηϊ δΤμοσ.ογραφίας ττού θέλει νά εΐνα, άντ,κε,μεν,κό ^£οηυσυζητ.6ντ·υσ«ν νσ γοαφοϋν σάν εηίσημη σχο^τΤκή απαντήση στούς , άνοοτέοω βυ. κυρίοις Φαρσα- ρη καΐ Σκουλα δημοκράτεςκα. δ'κπγοροι;,. _ ^ ^ϊΛΖ™ΐΆ*:^*™° κ-,^ είχαν δέν θά τολ- II Ζ έτ,.καλεσθούν οί κ.κ. Φσοσάρης κσ. Σκουλάς _ σε νσ μην άνσλά«η ή ϊβ,α νά τους άτταντηση Κα. μοο μη άνΝθΓλοίπονή ,τροσωττ,κή μου προσπαθεία γ.α νά καταλά- 6ο»Ττ* λάθος τους οί δύο νέο. αρχοντες τού Δημοκ, άφοο δισλέχτηκα νά τούς άτταντήσω: Πρώτα γ.ά τόν κ. Φσοσάρη. ΚσταλοδαίνΜ τή δύσκολη θέ¬ ση σας κ. σννήτοΜ. Υ>οιτ1 ή γραμμή τού Κόμματος σας φαι-
  νετ«?δτ, τώοα δέν συμ-αβεϊ τα μαγνητόφονα. Συμποβε, ο-
  μως τούς δίσκους καί κυρίως αύτους που άνηκουν στην έται-
  ρ?α «Χίς μάστερ 6ό.ς», ττοΰ σημαινε. (κατα Αγγλ.κη κα.
  δχι Ρωσ.κή μεταφράση) «ή Φ«νή τού κυριου τού»
  Τώρα έ'ρχομαι στόν κ. Σκουλα
  Καί σάς σάς νοιώθω, κ συνήγορε, κα! καταλαβαϊνω γιατί
  φοβάστε τα μαγνητόφ<ονα Δέν θέλετε νά έτταναληφθη ο,τ, £. νινε σέ ττερασμένο συμβούλιο ττοΰ ειτταται στον κ Προε- δοο «άοχίζω νά ττιστεύω κ. Χρονάκη δτι δεν γνωριζετε νο- μικά» Φυσ.κά τό εϊπατε στή ρήμη τού λόγου, ιτλήν ομως γρά- φτηκε Καί σ' αυτή την ττερί-τ<οση, «ο,τ' ΥΡβ*61/ δεν 5εΥΡ«; Φεΐ» Νομίϊετε λοιπόν δτι διακινδυνευετε άν ακούση — γιατι ϊσως έκείνο τό βράδυ δέν τό άκουσε — αυτή τη Φράση σας ό κ Πρόεδρος, Σάς καβησυχάζω έγώ και άναλαμβανω να μη δώση ττοτέ αυτή την ταινία ή διεϋβυνση, στον κ. Χρονακη. Ε- τσι θά γλυτώσετε σίγουρα τα «ντά ντα» τού κ. Πρόεδρον, ό όττοϊος, ειρήσθω έν παρόδω, δέν συμτταθει ουτε και έκεινος τα μαγνητόφωνα'... Ο Ή άγόρευση τού κ. Γιαννοττουλου, Προέδρου τής Ενώσε¬ ως Δημοκρατικόν Δικηγόρων, κατά τή δίκη των άνθν-αιπτι- στών Βαρελλά καί Κυτ} ακόττουλου, δέν ήταν μονο ιδιαιτέρα έντυττωσιακή κ,αΐ άξ.όλογη, άλλά καΐ διανθισμένη μέ χ.ουμο- ριστικά στιγμιότυττα. . . - ^ - "Ενα άττό αύτη ήταν καΐ τό σι>μειο στο ό—οιο ανεφερε ότι
  «τταρά λίγο οί κ'ύριοι αύτοι νά μάς ζητήσουν καΐ πιστοποιη-
  τικά άντιστασιακών, όττότε δέ μένει τταρά νά τούς παροητέμ-
  ψωμε στόν κ .Φοϊβο Ίωαννίδη».
  Καί κάττοιος όπτό τοΰς δικηγόρους πού καβόταν στά άρι-
  στερά ϊδρανα, άκούστηκε νά λέη, χαμηλόφωνα βεβαία.
  __ Γιά τόν Κυριακόιτουλο, δέν ξέρω, άλλά γιά τόν Βαρελ¬
  λά ό Φοίβος θά τό υπογράψη σίγουρα τό —ιστοττοιητικό. Τού
  τό χοωστά, γιατΐ στήν άνάκρισή τού έττΐ χούντας, ήτανε γραμ-
  ματέας ό κ. Βαρελλάς.
  Καΐ κάττοιος οίλλος, διιτλανό, συμττλήρωσχ:
  — Μόνο ττού θά πρέπη νά ΤΓ€ριμένη καΐ την άλλη, τη μέγα·
  λη δίκη των βασανισμών, ό κ. Βαρελλάς, όττότε ό Φοίβος, έ-
  κτός ότττό την ΰιτογραφή θά τοΰ βάλη καΐ... σφραγίδα: τη
  σψραγίδα ΔΕΚΑ, πού ό—εικονίζει παραστατικά δυό ιταλάμες
  τόν ττέντε!..
  • Την ήμέρα τού γινόταν ή Παγκρήτια σύσκεψη γιά τίς ξέ-
  νες Βάσεις στά Χανιά, την Κυριακή 24 Αύγούστου, τρείς αν-
  θρωττοι τού Μητσοτάκη προοτταθοΰσαν νά θάψουν την εκδηλώ¬
  ση.
  Την ϊδια μερά ό μέγας άττοστάτης, βάφτιζε στό Ήράκλιιο
  τό παιδϊ ενός Κεψαλογιάννη (τής δυνοστείας των Τσουρή-
  δων).
  "Ενα θάψιμο λοιπόν στά Χανιά, μιά βάφτιση στό Ήρά¬
  κλειο, δυό μυστήρια στό σύνολο.
  Και κάττοιος άδιόρθωτος στά λογοτταίγνια, άκούστηκε νά
  λέη
  — Καλά λοιπόν λένε πώς ό ψηλός ό κύριος είναι ττολύ...
  μυστήριος!...
  ΡΗΙΚΡ5
  ^τ""1»^ γιά πιό οίγουρα
  • "Εχει περάσει τόσος καιρός κα'ι άκόμη δέν μπορέσαμε νά
  μάθωμε τινος έ'ργο ήταν τελικά, ή μετονομασία τοΰ γηττέ-
  δου ΟΦΗ σέ «Άσλανίδειο Στάδιο».
  Τό θέμα 8 μ ως τταραμένιι και κατά καιρούς συζητιέται, κν-
  ρίως στούς κύκλονς των φιλάθλον.
  Ή τελευταία λοιπόν έκδοχή είναι ϋτι ή παραπάνω πρωτο-
  βουλία όφείλεται στόν «Έργοτέλη»
  Τό πράγμα θεωρήθηκε άττίθανο, νά βαφτιστή, δηλαδή, τό
  γήττεδο τοΰ ΟΦΗ άττό τόν «Έργοτέλη», γι' αύτό και προ-
  σττάθησα νά βρώ τόν ΰττοστηριχτή αυτής τής έκδοχής, ό οποί¬
  ος μοΰ είπε έττί λέξει:
  > — Μάλιστα κύρ-ιε, μην έκττλήτεσθε, εΐνοι ενεργεια τού
  «Έργοτέλη» καί γιά νά γίν« πιό σαφής: είναι "Εργο—Τέλη.
  Ό άδιόρθωτος λογοπαίχτης συνδύασε μέ τόν τρόπο τού την
  περίπτωση, μέ τό χα'ιδευτικό δνομα τού τότε Κυβερνήτι κου Έ·
  πιτρόπου, τοΰ ΟΦΗ, Τέλη Άλκη καί δεν άποκλείεται νά
  έχη κα! δίκιο. Τώρα βεβαία, ποϋ θά τό βρή αϋτό είναι αλλη
  ίστορία....
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  (ΣΟΥΒΑΣΟΛ)
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Μ«αφέρει οουβά είς Οψος 50 μετρων ή όριζοντίως είς
  110 μέτρα χαί τόν έχτοξεύει επί τού τοίχου.
  Καταργεΐ τόν τ€%»εκ*, τό ζθλο, την μεταφορά.
  ΓΈΝΙΚΟΣ ΑΝΤ)ΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
  Α. Σ. ΡΟΥΣΣΟΥΑΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΑΝΤ)ΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ:
  Ι. & Ζ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΖ
  2·5ης Αύγούστου 37
  Τη. 285—484
  ΧΙΓΙΤΙΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  Μιά ένδιαφέρουαα έρεννα τής «Αλή&ειας»
  ΟΙ ΠΡΙΙΤΕΣ ΣΕΑΙΟΕΣ
  ΤΗΐαΝΤΙΣΤΒΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΙΛΕΙΟ
  Μικρό Άφιέρωμα
  σίοΰβ πραγμαίικού-
  άγωνισίάβ ίηι
  7χρονη· ίυραννΐαβ
  Η ΥΠΟΟΕΣΗ Δ.Ε.Κ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
  6ον
  Μετά τινάς ήμέίκκ; ό άνω
  Ζαχαρίας θεοδωράχης μετέ¬
  βη έκ νέου είς Ηράκλειον
  καΐ Γιρθεν είς επαφήν μέ τόν
  Ίωαννίδην δστις τού έδωοεν
  εντολήν νά προβή ή όργάνω-
  οις είς δύο πράξεις δολιοφθο-
  ρδς επί των τηλεγραφικών
  γραμμών Καστελλίου — "Ηρα¬
  κλείου καΐ Άρχαλ)ρίου — "Η¬
  ρακλείου καί είς την διανομήν
  πρακηρύξεων μέ τα συνθήματα
  «Κάτω ή Χούντα — Δημοχρα-
  τία _ Π4 — Δέκα (10).
  Ό θεοδωράκης μετά την ε¬
  πιστροφήν τού είς τό χωρίον
  τού μετεβίβασεν τάς έντολάς
  ταύτας είς τοίς υπολοίπους
  τής οργανώσεως οΐτινες καί άπε
  φάσισαν δπως την νύκταν της
  26ης π;ός την 27ην 'Οκτωβρί-
  ου προβούν είς πράξεις δολαο-
  φθορδς καί συγκεκριμένως οί
  Στρουμπάκης Γεώργιος καί Ά-
  ραβιάκης Αντώνιος μεταβώσιν
  είς θέσιν Κολομόδι είς περιο¬
  χήν Σαμπά καί άποκόψωσιν ϊ.-
  να σττΊΧον τού ΟΤΕ μετά των
  κυκλωμάτων αυτού τής γραμ-
  μης Καστΐλ.λίου, "Ηρακλείου,
  οί θεοδωράκης Έλευβέριος με
  ταβώοιν είς περιοχήν Άστρι-
  τσίου διά τόν αυτόν σκοπόν ε¬
  πί της τηλεγραφικήν γραμμής
  Άρκαλοχωρίου "Ηρακλείου καί
  ό Τρουλάκης Μιχ. νά διανύμη
  τάς προκηρύξεις είς Καστέλλι-
  ον τάς οποίας είχεν άναγράψη
  καί κπτασκευάσει ό θεοδωρά¬
  κης τή αποδείξει τού Ίωαννί-
  δη Φοίβου. Τάς ανατεθείσας ώς
  ανω έντολάς εξετέλεσαν οί
  δύο ποωτοι Στρουμττάκης καί
  Άραβιάκης, ένώ οί Ετέροι ήτοι
  οί θεοδωράκης καί Σταυρακά¬
  κης καίτοι μετέβηοαν είς την
  ήρισθεϊααν θέσιν διά την άπο-
  κοπή· των καλωδίων τοΰ ΟΤΕ
  λόγω τοΰ ,σκότους δέν έξετέλε
  παν ταύτην έπίσης δέ ό Τρου-
  Χάκης δέν μετέβη είς Καστέλ-
  ιον διά την διανομήν καί ρί-
  ψιν των προκηρύξεων.
  Ό θεοδωράκης μιετά ταυτα
  άφοΰ ανήγγειλεν είς τόν Ίω-
  οννίδην την εκτέλεσιν τής δο-
  .θείσης ,έντολής προέτεινε είς
  τ6ν Σταυρακάχην Νικόλαον νά
  ρίψη προκηρύξ«ις είς Άρκαλο-
  χώριο πλήν ούτος ηρνήθη νά
  μεταβή άρνηθείς δπως μεταβή
  Ης Καστέλλιον μετά τοΰ θεο-
  δωράκη διά νά έ,μπρήσουν τό
  δημόσιον Τοΐιεΐον.
  ΈττΓΐδή κατ' ακολουθίαν των
  ανωτέρω άποχρωσαι προέκυ-'
  φαν ενδείξεις δττως στηριχθή
  κατηγορία κατά των άνω κατπ-
  γορουιμένων επί ταίς πράξεοι
  ταύταις κατβ τα έν τω διοτα-
  κπκώ καθοριζόυ-ενα προβλεπο-
  ΐιέναις καί τιμωρουμέναις υπό
  Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
  ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΟΝ ΚΑΙ
  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ
  των άρθρων 14,26 παρ. Ι 27
  παρ. Ι. 45, 46, 94 παρ. Ι Π.
  Κ. άρθρον 2 παρ. Ι. Α. Ν.
  509)1947 αρθρον 10 έν συνδ.
  πρός 9 οτοιχ. γ' Ν. ΔΞΘ)1912
  έν συνδ. πρός την ύπ' άριθ<μ. 1)22,4.1967 παρ. 4 έν συνδ. πρός 3)28.4.67 προκήρυξιν Α)ΓΕΣ άρθρον 10 έν συνδ. πρός 9 οτοιχ. ε' Ν. ΔΞΘ)1912 έν συνδ. πρός την ύπ' αριθ. 1) 224)67 περίπτωσις Ι έν συνδ. πρός την 26)67 προκήρυξιν Α)ΓΕΣ αρθρον 10 έν συνδ. πρός 9 στοιχ. ΣΤ' Νόυ,ου ΔΞΘ)1912 έν συνδ. πρός την ύπ' άριθμ. 18)14.6.1967 προ¬ κήρυξιν Α)ΓΈΣ καί άρθρον 42 Π.Κ. άρθρον 292 παρ. Ι. Π.Κ. αρθρο 42 έν συνδ. πρός 292 παρ. Ι,Π.Κ. καί άρθρον Ι. παρ. 5. Ν. 2218)52 καί δέον δπως παραπεμφθώσιν ενώπιον τού παρ' ώ παρίστανται Έκτά- κτου Τοπικοϋ Στρατ) κείου Ι¬ να δικασθοϋν επί ταύταις. Έ- πειδή Νομίμως κατ' άρθρον 9 στοιχ. δ' Ν. ΔΞΘ)1912 συνε- λήφθΐ)σαν οί έξ πρωτοι των κα τηγορουινένων νάμιμος δέ συν- τρέχει περίπτωσις δπως προ- φυλακιοθοΰν ούτοι μέχρις όρι- σπκής έκδικάοεως των κατ' αύ των ιάς άνω κατηγοριών. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΙΔΟΝΤΕΣ καί τα άρθρα 386 παρ. Ι. 319 έν συνδ. πρός 383 ΣΠΚ καί άρθρον 7 Ν. ΔΞΘ)1912. ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝ είς τό ακροατήριον τοϋ 'Εκτάκτου Το- πικοϋ Στρατ) κείου Χανίων τούς 1) θεοδωράκην Ζαχαρίαν τοΰ 'Εμανουήλ καί τής Καλ- λιόπης έτίδν 41 έμπορον γεν- νηθέντα καί κατοικοΰντα έν θραψανώ, 2) Στρουμϊιάχην Γε ώργιον τοΰ Νικολάου καί τής ΒαοιΛικής έ,τών 52 γεωργόν. 3) Άραβιάκην Αντώνιον τοΰ Φωτίου κσΐ τής "Αννης έτών 39 καψεπώλην, 4) θεοδωρά- κην Έλευθέριον τοϋ Κων)νού καί τής Καλλιόπης έτων 48 γε ωργόν, 5) Τρουλάκην Μικαήλ τού Γεωργίου καί τής Σοφίας έτών 45 καφεπώλην, 6) Σταυ- ροκάκην Νικόλαον τοΰ Κων) νού καί τής Αντωνίας έτων 37 γεωργόν γεννηθέντες καί κα τσικούντας έν θρανρανω κα! 7) Ίωαννίδην Φοίβον τοϋ Ιωάν¬ νου καί τής Άριστέας έτών 31 γεννηθέντα έν Σητεία καί κα- τοικοϋντα έν Ηρακλείω απάν¬ των 'Ελλήνων καί Χ.Ο. ίνα δι ΚΥΜΙΓΟΙ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΠΛΑ ΚΥΝΉΓΙβΥ ΔΙΚΑΝΑ - ΜΟΝΟΚΑΝΑ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΧΟΥΠΕΡ ΠΟΖΕ ,Επίση; ειδή χυνηγιβΰ χ&ϊ σκοποβολήν αέ πβλύ μεγάλη κοικιλΐα "Εχομεν τίς καλλ.τερες ημές οιέτι εΐιιεβχ εΐσαγωγεΐς ΚΑΤΑΧΤΗΜΛΤΑ Π0ΠΟΟΠΚΗ Ίδη; 17 (Μεϊντάνι) — Τηλ. 284.207 'Λπββτιχη _ Καγιαμπτ) 3 — Τηλ. 287.766 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΦΟΤΟ- -ΒΑΖΟΣ ΤΗΛ.: 288.357 Γιά μιά φωτογραφία ποιότητος ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ καΐ κάθε έκδήλίοσή σας ^ου θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφωνήστε στό 288357 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδας») ΠΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ-Ζ ΔΙΑΦΗΜΙ£ΕΙ£ στήν "ΒΠΗΘΕΙβ,, " γραφεϊο ΒΕ/ΙΙΓΡΒΒΗΣ,, Ζωγράφου7-Τηλ. 281-161 κασθώοιν ώς υπαίτιοι τοϋ δτι διά πλειόνων πράξεων έπρα- γμάτωσαν πλείονα έγτκλήματα καί ειδικώτερον Α) 'Εν θρα¬ ψανώ Πεδιάδος "Ηρακλείου καί άλλαχοϋ άπό κοινοΰ έπεδί- ωξαν την εφαρμογήν ίδεών ε¬ χουσών ώς έκδηλον σκοπόν την διά βιαίων μέσων ανατρο¬ πήν τοΰ πολιτεύματος ήτοι ά¬ παντες ούτοι μετ" άλλων άπό κοινοΰ συνέιπηξαν παράνομον οργάνωσιν επί σκοπώ διά πρά- ξεων δολιοφθοράς. κυκλοφορί- ας προκηρύξεων άντικυβερνητι κου περιεχομένου καί διά βιαί¬ ων έν γένει μέσων ήτοι διά τής καταλήψεως ή καταστρο- φής διαφόρων δημοσίων καί στρατιωτικών καταστηιμάτων καί διά τής καταστροφής τηλεπα- κοινωνιοκών μέσων καί κοινής χρήσεως έγκαταοτάσεων επιτύ¬ χουν την ανατροπήν τοΰ ίσχύ- οντος πολιτεύματος. Άρχηγοί δέ τής οργανώσεως ταύτης ή¬ σαν οί Φοίβος Ιωαννίδης καί Ζαχαρίας θεοδωράκης. Β) "Απαντες ούτοι πλήν τοϋ Φοίβοΐ) Ίωαννίδη καΐ Σταυρα- κάκη Νικολάου έν θραψανω Πεδιάδος κατά τό άπό 10 έ*ως 20 Αύγούστου χρονικόν διάστη- μα επέδειξαν άπείθειαν είς δια ταγήν τής Στρατ)κής Άρχής ήτοι έπραγματοποίησαν παράνο μόν συγκέντρωσιν έν τή οίκία τοΰ Τρουλάκη Μιχαήλ καθ' ήν συναΐιεφάσισαν την διενέργει¬ αν πράξεων δολιοφθοράς, την κυκλοφορίαν καί τοιχοκόλλη- ο, ν προκηρύξεων άντιχυβερνη- τικοϋ περιεχαμένου καί την κα τάληψιν διαφόρων δτν/μοοίων καί Στρατιωτικών καταστημά- των ήτοι τοΰ Φρουραρχείου, τής Άστυνομίας, τοΰ Άεροδρο μίου καί τής 'Εφορίας "Ηρα¬ κλείου. Γ) "Ατιαντες οί κατηγορούμε νοι έν θραψανώ καί άλλαχοϋ κατά τό άπό 25 Αύγούστου καί εντέυθεν χρονικόν διάστημα συναποφασίσαντες δπως έκτε- λέσουν Πλη.μμέλημα έπεχείρη- σαν πράξιν περιέχουσαν τούλα χιστον άρχής εκτελέσεως καί ειδικώτερον συναποφασίοανϊτες νά άπειθήσουν είς Διαταγήν τής Στραταωτικής Άρχής καί ειδικώτερον τής ύπ' αριθ. 18) Θ7 πρακηρύξεως Α)ΓΈΣ δι ής άπαγορβύιεται ή μετάδοσις τοΰ κοινοΰ δι* οΐουδήποτε τεχνικοΰ μέσου συνθημάτων δυναμένων νά έμβάλλουν είς ανησυχίαν τούς πολίτας ίνα μειώσωσι τό παρ' αυτής αϊσθημα ασφαλείας καί τάξεως καταακεύασαν υπό τάς άδηγίας τοΰ Φοίβου Ιωαν νίδη προκηρύξεις περιεχούσας τα συνθήματα «Κάτω ή Χούν¬ τα — 114 — Δημοκρατία — ΔΕΚΑ», επί σκοπόν νά διανεί- μουν καί κυκλοφορήσουν αύ¬ τάς αΐτινες ώς έκ τοΰ περιεχο- μένου των καί των δι' αυτών διακηρυοσομένων ήτο δυνα¬ τόν νά έμβάλλουν είς ανησυχί¬ αν τούς πολίτας π' νά μεκίκχο- σι τό παρ* αυτοίς αϊσθημα α¬ σφαλείας καί τάξεως πλήν δ- μως τό παρ' αυτών σκαπιθέν ά ποτέλιεσμα επετεύχθη ουχί οί- κεία βουλήσει άλλ' έξ* έμπο- δίων εξωτερικών Γ)τοι λόγω τής έν τώ μεταξύ άποκαλύψε- ως τής παρανόιμου οργανώσε¬ ως των καί τής συλλήψεως αυ¬ τών. Δ) Ό Στρουιμπάκης Γβώργι- ος έν θραψανίά την 3.5.67 έ- ΐτε,δειξεν άπείθειαν είς Διατα¬ γήν Στρατιωτιχής Άρχής καθ' όσον προσκληθείς νομίμως ύ<πό ταύτης δπως μέχρι 2.5.67 παρα δώσει είς την οικείον Άστυνο μικήν ή Στρατ. Αρχήν πάν παρ' αύτοΰ κατεχόμενον πολε¬ μικόν δστλον Άγγλικής κατα- οοοευής ύπ' άριίΗι. δ 23313. Ε) Ό αύτάς ώς άνω κατηγο ρούμενος την 15.11.1967 έν θραψανώ κατείχεν παρανόμως ήτοι άνευ αδείας τής αρμοδίας Άστυνομικής Άρχής πολεμι¬ κόν δπλον ήτοι τό αύτό ώς ά¬ νω δπλον. ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ο.ΑΜΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑίΑΓιϋ£ΤΕ_ΜΑ_ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΟΡΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤ) Ό Φοίβος Ιωαννίδης έν Ηρακλείω την 3.5.67 Απέ¬ δειξεν άπείθειαν είς Διαταγήν τής Στρατ. Άρχής καθ" δσον προσκληθείς νομίμως υπό ταύ¬ της δττως μέχρι την 2.5.67 πα¬ ραδώση είς την οΐχείαν Άστυ νοιηκήν Αρχήν τ^ κατεχόιμε- νον παρ' αΰτοθ πολεμικον δ- πον ηρνήθη νά πράξη τοθτο ώς πρός τα ύπ' αύτοϋ κατεχό- ιιενα 2 αύτόματα πολεμικά δ- πλα άγνώστων στοιχείων άτινα μετέφερεν διά τοΰ αύτοκινή- του τού περί τα μέσα Σεπτεμ- βρίου 1967. Ό αΰτύς ώς άνω κατηγορού μενος έν Ήραικλείω περί τα μέοα Σεπτεμβρίου 1967 κατεί¬ χεν παρπνόιμως ήτις άνευ άδεί άς τής αρμοδίας Άοτυνομι_(ς Άρχής δπλα ήτοι τα αύτά ώς άνω δύο αύτόματα, Η) Οί Στρουμπάχτκ: Γ€ώργι- ος καί Άραβιάκης Αντώνιος έν τή θέσει Κολοταόδι τής πε- ριοχής Σαμπά κατά την νύκταν τής 25ης πρός 26ην Αύγούστου 1967 παρεκώλυσαν την λεΐ' τουργίαν κοινής χρήοεακ; εγ¬ καταστάσεως έξυπηρετούσης την συγκοινωνίαν ί|τοι άπό κοι νοϋ ένεργοϋντες άιπιέκοψαν να στύλον τοϋ ΟΤΕ μετα των κυκλωιμάιτων αύτοΰ τής γραμ¬ μής Καστελλίου Ηρακλείου καί οΰτω διέκοψαν την τηλεφω νίκην καί τηλεγραφικήν έπικοι νωνίαν τής περιοχής μετά τοΰ "Ηρακλείου. θ) Οί θεοδωράκης Ελευθέ¬ ριος καί Σταυρακάκης Νικόλα¬ ος έν τή περιοχή Άστριτοίου την νύκταν τής 25ης πρός26ην Αύγούστου 1967 συναποφασί¬ σαντες νά έκπελέσουν Πλη'μμέ- λημα έπεχείρησαν πράξιν περί έχουσαν τουλάχιστον αρχήν εκτελέσεως καί ειδικώτερον ά- ποφασίσαντες νά παρακωλύ- σο»ν την λειτουργίαν κοινής χρήσεως εγκαταστάσεως έξυπη ρεταύσης τάς συγκοινωνΐας διά τής άποκοπής στύλων τοϋ ΟΤΕ &μα δέ καί των κυικλωμάπων τής τηλεγραφικάς έπιταγής Άρ καλοχωρίου — Ηρακλείου με¬ τέβηοαν είς θέσιν Άστριτοίου επί τώ σκοπώ τούτω πλήν δ- ιμως τό σκοπιθέν ύπ αύτίίν ά- ποτέιλεοιμα δέτν επετεύχθη ουχί οίκεία βουλήσει άλλ' έξ έμπο- δίων εξωτερικών ήτοι διότι λό γω τής νυκτός δέν ηδύναντο νά άνεύρουν τόν στόχον τής έ- πιδιώξεώς τΐι>ν.
  Ι) Ό Φοίβος Ιωαννίδης
  καί θεοδωράκης Ζαχαρίας έκ
  προθέσεως προεκάλεσαν την α¬
  πόφασιν πρός εκτέλεσιν άδίχου
  πράξεως ήτοι έκ προθέσεως
  προεκάλεσαν την απόφασιν είς
  τούς Στρουυ-πάκην Γεώργιον
  Άραβιάκην Αντώνιον, θεοδω
  ιράΐκην 'ΕΛευθέραον καί Σταυρα
  κακήν Νικόλαον νά παρακωλύ-
  σουν ττιν λβιτουργίαν κοινής
  χρήσεως έγκαταστάσεων έξυπη
  ρετβυοών τά<: συγκοινωνίας ή¬ τοι νά άττοκόψουν τούς στύ- λους τοθ ΟΤΕ είς περιοχήν Σαιιτκί καί Άστριτσίου επί σκοπώ διακοπής τής ιηλεφωνι- κής καί τηλεγραφικής έτηκοινω νίας μεταξύ Καστελλίου — "Η¬ ρακλείου καί Άρκαλοχωρίου — "Ηρακλείου. "Ητοι επί παραβάσει των αγρίαν 14,26 παρ. 1.27 παρ 1.45,94 παρ. 1 Π.Κ. άρθρον 2 παρ Ι α ΑΝ5Ο9)1947, άρ¬ θρον 10 έν συνδ. πρός τό στοιχ. γ' Ν. ΔΕΘ)1912 έν συνδ. πρός την ΰπ' αριθ. 1)22 4.67 παρ. 4η έν συ/νδ. ποός 3 28.4.67 προκηρόξεις Α)ΓΕΣ άρθρον 10 έν ουνδ. πρός 9 στοιχ. ε' Ν. ΔΞΘ)1912 έν συνδ. πρός την ΰπ' αριθ. 1)22 4.67 περίπτωσις Ι. έν συνδ πρός την ύπ' αριθ. 26)67 προ- κήρ. Α)ΓΈΣ άρθρον 10 έν ουνδ. πρός τό 9 στοιχ. στ' Ν ΔΞΘ)1912 έν συνδ. πρός την ύπ' άριθμ. 18)14.6.1967 προ- κήρ. Α)ΓΕΣ καί τό άρθρον 42 Π.Κ. άρθρον 292 παρ. 1 Π.Κ. άρθρον 292 παρ. Ι έν συνδ. πρός τό 426 46 Π.Κ. άρθρο Ι παρ. 5 Ν. 2218)52 έν "Ηρα¬ κλείω μετά τοϋ ετέρου κατηγο ρουμένου Φοίβου Ίωαννίδη δι κηγόρου δστις άφοϋ τοΰ ανήγ¬ γειλεν την ίδρυσιν έν Ελλάδι παρατάξεως μέ έκδηλον οκο- πάν τή διά βιαίων μέσων διε¬ νέργειαν πράξεων δολιοφθο- ράς, διανομήν προκηρύξεων κλπ., ανατροπήν τής Κυβερνή¬ σεως, καί τοΰ πολιτιειακοΰ συ· στήιιατος προέβαιναν είς τάς α¬ νωτέρω πράξεις δολκχρθοράς καί όργανώσεις Λμάδων είς τό χωρίον τού μετά των όμοχώ- ρων τού. ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ την ηροφυ λάκισιν των εΐρημέινω κατηγο¬ ρουμένων μέχρις όριστικής έκ- δικάσεως των κατ' αυτών κατη γοριών. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝ συνηρμέ νως τα σχετικά διά την έκτέλε σιν τής παρούσης δγγραφα. Ό Άοκών την Ποινίκην Δΐ- ώξι παρά τώ 'Εκτάκτω Τοπωοω Στρατοδικεϊω Χανίων. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΚίΙΝ)ΝΟΣ Συντ)ρχης Πεζικοΰ Τό Γραφείον Δικαοτοΰ ΑΠΑΕΣ Άκριβές αντίγραφον ΠΟΙΝΕΣ Φοϊβος , Ιωαννίδης 3 χρόνια Ζαχαρ. θεοδωράκης 2 χρόνια Γεώργ. Στιρουμπάκης 2 χρόνισ 'Λντών. Άραβιάκης 18 μήνες Νικ. Σταυρακάκης 4 μήνες μέ άναστολή Λβυτ. θεοδωράκης 4 μήνες μέ άναστολή. ■Εφημερίδα «Η ΛΛΗΘΕΙΑ» Ένταθθο Επί δημοσιεύματος σας τής 18 Αύγούστου σχετικό μέ δάνειο ποΰ έ'λαβα παρά τής Κτηματι- κής Τραπέζης διά την ανέγερ¬ σιν ξενοδοχείον είς Σταλίδα έχω νά άπαντήσω τα εξής: Τό δάνειο εΤναι ένυπόθηκο καϊ έττϊ τού ξενοδοχείον καί επ! τΠί άλλης μοο περιουσίας. ρ "Οτι οί δροι τοΰ δανείου είναι οί αύτοι καί τα αύτά κριτήρισ διά την παροχή τού δανείου ϊ- σχυσεν, ττού Τσχυεν κοϊ πρό τής Δικτατορίας δτι, δπως σσς Ιγραψα καί στό ττερασμένο *)ύλ- λο, Μπαλόσημο δέν Εδωσα για- τ'ι ό Μπαλόπουλος δέν μοΰ Εδω- σε την έ'γκρισιν τοΰ δανείου καί έ>τπ 1'Λ χρόνο μέ ταλαιπώρησεν
  μέ συνεπεία νά χάσω πολύτιμο
  χρόνο κα) νά συμπέση ή ανέ¬
  γερσις τού ξενοδοχείον, μ£ τίς
  άνατιμήσεις. Τό δάνειο ενέκρινε
  ό Ήρακλειώτης, τότε Γενικάς
  Γραμματεύς τοθ Ε.Ο.Τ. κ.
  Σακελλαρίδης ό οποίος μοΰ εΤ-
  ττε δτι δέν τόν ένδιαφέρει σέ
  ττοιό κόμμο εΤμαι, τόν ένδιαφέρει
  νά διατεθοΰν τα χρήματα γισ τόν
  σκοττό ττού δίδονται, καΐ νομί-
  ζω δέν τόν διέψευσα.
  Άρθρα ό Ε Ο.Τ μέ έτπεσε
  νά γραψω καί ό νυν καί τότε
  ττροιστάμενος τού Ε.Ο.Τ. Η¬
  ρακλείου κ. Κωνσταντ ι νίδης, πολ
  λά γνωρίζιε άλλά ούδέττοτε έ-
  γραψα. Την 27 Απριλίου 1967
  έξη δηλαδή μίρες μετά την δι-
  κτατορία ό ττρόεδρος έφίιδρων
  άξιωμοττικών κ. Ζαχαρίου μοϋ
  εστειλε νά ύττογράψω συγχαρη-
  τήριο τηλεγράφηιμα στόν τότε
  Πρωθυπουργό των Δικτατόρων
  Κόλλια, άλλά εγγράφως ήρνήθηι
  τότε πού γέμιζαν τα καΐκια πο»-
  τριώτες μέ συνέττεια νά μέ διώ-
  ξουν άπό άντιπρόεδρο έφέδρων
  άξι«ματικών. Καί τόν κινημα-
  τογράφό μου τό «ΚΑΣΤΡΟ»
  μοθ εκλεισαν έκεΐνο τό καλοκαί-
  ρι καί μέ ηνάγκασαν νά κάμω
  άλλαγή καθισμάτων.
  Άλλά δεν ήτο δυνατόν ή ζωή
  τής Ελλάδος, νά σταματήση κατηγορίας ό Ε.Ο Τ. καΐ οί Τρά
  στήν 20 Απριλίου, γιατϊ καϊ οί πεζες εΤχαν τότε πού έλαβα τό
  ύπάλληλοι έττρεπε νά ζήσουν δάνειο, τό κόστος άνά κλίνη 175
  άό θύ ύ έ υ 000 δ λβ
  άπό μισθούς πού έπρεπε νά υπο
  γράψουν οί Δικτάτορες γιά νά
  τούς ττάρουν τα παιδία μας νά
  ά
  η
  .000 δραχ. ελαβα 32 έκατομ-
  μύρια γιά 270 κλΐνες άν κάμετε
  μιά άριθμητική πράξη θα δεΤτε
  ζητήσουν έγκρισιν συναλλάγμα- πόσα χρήματα έξ ίδίων διέθεσα
  τος γιά τίς σπουδές των τού έ- καϊ άν ή συμμετοχή μου ήτο α¬
  νωτέρα τού 30%πού θέλει όΕ.Ο.Τ
  καΐ ό Νόμος. Καΐ αύτά χωρΐς
  νά ύπολογίζω τό οικόπεδον των
  20 στρεμμάτων.
  Καί τέλος κ. Χαριτακη, άν
  δπως άφήνετε νά εννοηθή «μέ
  πάσαν επιφύλαξιν» δέν έπλήρω-
  να τα σννεργεΐα, άν εΐχατε πο-
  τέ οίκοδαμησει θά ξέρατε ότι,
  δταν οί έργάτες καΐ οί διάφοροι
  ττρομηθευταϊ δέν πληρωθοΰν το
  Σάδβατο δράδυ, την Δευτέρα
  τό πρωΐ, ουδείς ττάει νά σοΰ
  εργασθή. Καΐ άν έτέλειωσε τό
  ξενοδοχεϊο στόν χρόνο ρεκόρ των
  2,5 έτών είναι ακριβώς γιατϊ
  εΤμαι τταραττάνω άττό έντάξει
  στΐς ύποχρεώσεις μου, καΐ ή
  κοινωνία τοΰ "Ηρακλείου είναι
  ξωτερικού' έττρεπε οί έφημερίδες
  δλες νά μην έκδίδονται κσί νά
  γεμίσουν καί 6ουνά καί οί φυ¬
  λακάς άττό ττατριώτες, άλλά
  αύτό δέν έ'γινε, δπως δέν έγινε
  στήν "Ισπανία, στήν Πορτογα-
  λία στίς χώρες τού τταραττετά-
  σματος θϋτε καί έσεΤς άκόμα
  ήρθατε άπό κανένα βουνό ή έ-
  δγήκατε άττό καμμιά φυλακή.
  Γιατΐ δλα αύτά είναι ώραΐα μέ
  τα λόγια καί σάν δέν ύττάρχει
  ό Θεοφιλογιαννάκος εξω άπό
  την φυλακη. Στήν πράξη είναι
  λίγο δύσκολα. Τό χρήμα λοιπόν
  πού έ'περναν, καί οί ύπάλληλοι
  καί αϋτά ττού έ'διναν καί θά
  δίνουν οί Τράπεζες δέν εΤναι
  τοΰ κάθε Κυβερνήτη ή Καραμαν-
  λής λέγεται ή δικτάτορας Πά- τόσο μικρή γιά νά γνωριζόμα-
  παδόπουλος. ΕΤναι ό ιδρώτος ότε δλοι μεταξύ μας.
  τού "Ελληνικόν λαού, πού μα- Καί έττειδή προσπαθεΤτε, δέν
  ζεύεται στά Δημοσία Ταμεία ξΐ^ γ,6: ποιό λόγο, καί πολ-
  ζσμαι και έγώ στό ΙατρεΤο μου
  χωρίς νοσοκόμα άδελφή καί ή
  γυναίκα μου στό σπίτι χωρϊς
  οίκιακή δοηθό, άλλά κατορθώ-
  σαμε μέ τόν τίμιο Ίδρώτα μας,
  νά δημιουργήσουμε έπιχειρήσεις
  πού δίνουν ενα πιοτό φαγητό
  σέ 10 0 ύπαλλήλους καΐ στό
  διάστημα των πέντε τελευταίων
  έτών, έκτίσαμε στό χωριό μου
  την έχκλησία τοΰ "Αγίου Στυ-
  λιανοΰ, πέρισυ γιά τούς άδελ-
  φούς μας Κυπρίους, έδώσαμε
  50.000 καΐ εφέτος διαθέσαμε
  1.000 (χιλίους σάκκους τσιμέ-
  ντου) γιά τό Γυμνάσιον τής κοι
  νότητος Βαγιωνιάς ττού οί φί
  λεργοι χωριανοΐ μας, μέσα σέ
  5 μήνες έκτισαν.
  Άττό έμένα, τίποτα άλλο.
  ΣΓΓ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  ξ^ γ γ,
  καί δίδεται μετά, γιά τίς άνάγ- λούς άλλους Ήρακλειώτες εύηπό
  κες τού Λαού, ή Γεωργοΐ είναι λητττους, καΐ έμένα νά σπιλώ-
  αύτοί πού δίνουν την σταφίδα σετε σ6ς γράφω κάτι πού τό
  τοος, ή επαγγελματιαι πού τα γράφω μέ μεγάλη μου στενο-
  δί ά ή δ
  δίνουν γιά νά κινήσουν τις δου-
  λειές τους. Ι
  Δέν νομίζω συνεττώς δτι εΤναι
  χωρία. "Οτι γιά νά σπουδάσω
  άρχισα την ζωή μου κουβαλώ-
  ντας κοφίνια σταφύλια στά χω-
  ς φ φ χ
  κλέφτες δλοι αύτοι ττού ττέρνουν ρ1α τοο Μαλεβυζίου δτι εχω κά-
  ή άό ό Δό Τ
  ρ
  χρήματα άπό τό Δημόσιο Τα- νει στή
  Τ ή ί Τάζ ΐ δ
  έττΐ δύο χρόνια
  ΪΗΜΕΙΑΧΗ
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  Οί δημοσιενόμενες έπιστολές, θά
  συνοδεύωνται καί άπό τή σχε-
  κή απαντήση ή όποία θά άκολου-
  θή δπου, φυσικά, χρειάζεται.
  ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΓΥΙΟ ΤΟΥ
  μεΤο ή τίς Τράττεζες καΐ δημιουρ μελέτες γιά νά 6ρώ χρήματα
  γοΰν σννθήκες εργασίας στούς γ,α το Πανεπιστήμιο δτι έργά-
  συνανθρώπους των, άφοΰ καΐ
  την ττεριουσία τους ύποθηκεύουν (
  ουν καΐ διπλάσιο χρήμα έτπστρέ
  φουν στΐς Τράττεζες άττό δτι
  έλαβον. Άλλά καΐ άν δέν ύττηρ- (
  χαν οί Τράττεζες νά ττουλοΰν τό
  χρήμα, καΐ ανθρωποι δημιουρ-
  γοΐ ό πλανήτης μας θά ήτο μιά
  Ερημη Σαχάρα καΐ οί ανθρωποι
  θά ζοθσαν στά σττήλαια η τίς
  καλύδες. |
  Καΐ κάτι άκόμα γιά νά τε-.
  λειώνουμε. Γιά τα ξενοδοχεΤα Α'
  ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΑΚΗ!
  ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ
  Άξιότιμε κ. Δ) ντά τής Έφημε-'
  ρίδος ή Άλήθεια» ]
  Άττευθυνόμενος είς υμάς μέ
  μεγάλην πικρίαν σάς άναφέρω
  τα κάτωθι δικαιολογημένα πα-
  ράτΓονά μου καΐ τταρσκαλώ υ¬
  μάς θερμώς δττως διά τής έγκρί
  τού υμών εφημερίδος βρεθή ό
  ύπεύθυνος τής μή πληρωμής των
  φαρμάχων άναττήρων πολέμου
  τής φαρμακοτΓοιοϋ Αρκαλοχωρι
  ου κυρίας Παπαααστοοάχη Κυο-
  δλο ιοϊ Κρητικοϊ αίσθάνονται
  λογία τής οποίας δέν δύναται
  πλέον νά μάς χορηγήσει φάρμα;
  κα διά τόν λόγον δτι έττΐ δέκσ
  τρΐς (13) ολοκλήρους μήνας
  εχει νά πληρωθή τα χορηγηθέ¬
  ντα φάρμακα των άναττήρων ττο-
  λέμου.
  ΆτΓετάνθην είς τόν γραμματέ-
  αν άναπήρων πολέμου δια την
  ανωτέρω καθυστέρησιν τής ττλη
  ρωμης των φαρμάκων είς την έν
  λόγω φαρμακοττοιόν καΐ είς α¬
  πάντησιν μοΰ εΤπεν δτι τα χρή-
  ματα εχουν κατατεθή είς την
  Τράπεζαν. Καΐ έρωτώ ττοιός ό
  σκοττός τής καθυστερήσεως καΐ
  ττοιός ύττεύθυνος; Διά την καθυ
  στέρησΐν καί μή χορήγησιν καΐ
  διακοπήν των έν λόγω φαρμά-
  κΜν είς τούς άναττήρους ττολέ-
  μου λόγω καθυστερήσεως ττλη
  ρωμης; ι
  Αίν τταραλείπω νά προσθέσω
  ότι οί άνάττηροι καΐ τα θύματα
  πολέμου άτινα εΤχαν την τύχην
  νά βρεθοΰν στήν κατάστασιν
  πού κατεδικάσθησαν έκ πολεμι-
  κών συνθηκών καΐ είμεθα ήδη
  οί ττερισσότεροι άκατάλληλοι
  πρός οιονδήποτε εργασίαν, άς
  μάς μαζέψουν καΐ νά μάς πάνε
  νά μάς φουντάρουν στήν θάλασ-
  σα.
  Έν 'Εμττάρω τή 4)8)75
  Εύχαριστώ διά την φιλοξενίαν
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ '
  Άνάττηρος Πολέμου Ι
  "Εμπαρος Πεδιάδος Ήρακλείοο
  ΧΗΜΙΚΟΝ ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΕΜΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΑΝΝΑΚΗ — Δ. ΛΥΔΑΚΗ
  ΟΔΟΣ ΕΒΑΝΣ — ΜΗΛΙΑΡΑ 6, Τηλ. 283.929
  ("Εναντι Φαρμακείον Α. Χαλκιαδάκη)
  Ο ι νοτταραγωγοί,
  Τό έργαστήριό μας γιά την καλή συντηρηση τοθ
  κρασιοΰ μας χωρίς έτπβλαβή γιά την ύγεία σας φάρ¬
  μακα, θά σάς δώση εφέτος τό ΥΓΡΟ ΘΕΙΩΔΕΣ.
  Όχι πιά μεταμπισουλφιτ ή παστίλιες διότι:
  — Δίδουν στό κρασί πικρή καΐ τραχειά γεύσι.
  — Έλαττώνουν τα ξινά καί αύξάνουν τα θεΐκά
  άλατα μέ άποτέλεσμα νά ττροξενοθν ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ
  ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ καί νά ΚΤΥΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.
  Γιά νά Φτιάξετε καλό καί ύγιέςκρασί:
  1) Μην άφήνετε τα σταφύλια νά πολυωριμάσουν.
  2) Άποφύγετε νά χρησιμοποιεΤται γιά την μετα-
  φορά πλαστικούς σάκκους.
  3) Τό ττάτημα νά γίνεται άμέσως μετά τόν τρυ-
  γητό.
  4) Μόλις πατηθοΰν τα σταφύλια ψέρεται εγκαίρως
  τό δεΐγμα.
  5) Κάνετε προηγουμένως καλό πλύσιμο καί άπο-
  λύμανσι των δαρελιών. Ζητήσατε μας όδηγίες
  καί την εΐδική Γαλλική σκόνη άττολυμάνσε&)ς
  0Ο5Α-
  ΠΡΟΣ
  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς την πρώτην σελίδα τοΰ
  ύπ' αριθ. 12)25.8.1975 φύλ-
  λου τής Εφημερίδος σας «Η
  ΑΛΗΘΕΙΑ» καί υπό τόν γενι¬
  κόν τίτλον «ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ»
  καί τόν ειδικόν τοιούτον «ΠΑ
  ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΉΣ Ε.
  Γ.Σ.Η.» Ζητδτε νά πληροφορη-
  θήτε εάν ό τοποθετηθείς είς
  την θέσιν τοΰ Διευθυντού τής
  "Ενώσεως Σουλτανοπαραγω-
  γών Κρήτης Α.Ε. υιός μου κ.
  Ιωάννης Κ. Καραντινός ου-
  μπληρώνει τα άπαιτούμενα προ
  σόντα, πέραν τής ώς άναφέρε-
  τε «οίκογενειακής αυτής__ συ-
  μπτώσεως».
  Επι των ανωτέρω, ώς καί ε¬
  πί των έτέρων στοιχείων πού
  άναφέρετε, έίχω νά σδς πληρο
  φορήσω τα έπόμενα καί παρα-
  καλω δπως ουιμτρώνως άλλω-
  στε μέ τόν περί Τύπου Νόμον
  δηιμοσιεύσητε την παροϋσαν
  μου είς την θέσιν καί μέ τα
  αϋτά στοιχεία τοΰ ώς άνω δη-
  μοσιεύματος σας ήτοι:
  1) Ή "Ενωσις Σουλτανοπα-
  ραγωγών Κρήτης είναι Άνώνυ
  μος 'Εταιρεία Ιδρυθείσα τή συμ
  μετοχή τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης, τής ,ΕΓΣΗ, Πρωτοβαθμίων
  Γεωργικών Συνεταιρισμών καί
  μεμονω)ΐένων Σουλτανοπαρα-
  γωγών έξ δλης τής Κρήτης.
  Τό μετοχικόν της Κεφάλαιον
  έχει κατονεμηθή είς 84.000 με
  τοχάς καί έκ των όστοίων ή Ε.
  Γ.Σ.Η. κατέχει τάς 31.346 ή¬
  τοι ποσοστόν 37,317ο) ο καί ού
  χί ώς άνακριβώς άναφέρεται
  είς τό δημοοίευμά σας τό
  51ο)ο. Κατά συνέιπβιαν δέν έ-
  λέγχει ή ΕΓΣΗ την ΣΟΥΛΤΈ-
  ΝΩΣΙΝ ώς διατίνεσθε.
  2) Δυνάμει τής δημοοιευθεί-
  σης είς τόν ήμερήσιον Τύπον
  την 18.10.1974 άνακοινώοεως,
  τής Σου.λιτενώσεως μετ" άπόφα
  σιν τοϋ έπανεγκατασταθέντος
  Διοικηιτικοΰ Συμβουλίου αυτής
  καί είς δ μετεϊχον δύο έκπρό-
  σωποι τής Άγροτραπέζης 6υ-
  δυνάμει τού Ν.Δ. 66)74 καί
  ούχι τοΰ τοιούτου τής 'Επταε-
  τίας, άναφέρετο ότι προκειμέ-
  νου νά πληρώση ή Σουλτένω-
  σις την θέσιν τοϋ Διευθυντού
  τής "Εταιρίας, εκάλεσε τούς
  βουλομένους καί κατέχοντας
  τάς υπό τής άνακοινώσεως άνα
  φερόμενα προσόντα, ήτοι £χον
  τας πτυχεϊον Άνωτάτης Σχο-
  λής Οίκονομικοΰ Κύκλου, κα-
  τόχους των Γλωσσών Άγγλι-
  κής ή Γερμανικής κλπ. Ρτερα
  δπως υποβάλωσι μέχρι 31.9.
  1974 αίτησιν μετά τιόν σχετι¬
  κών δικαιολογητικών.
  Μεταξύ των ΰποβαλλόντων
  αίτησιν, ήτο καί ό Υιός μου
  Ιωάννης Κ. Καραντινός, Πτυ-
  χιοΰχος τής Άνωτάτης 'Εμπο-
  ρίκής Σχολής, Κάτοχος τής
  Άγγλικής Γλώσσης, έχοντος
  προϋπηρεσίαν είς έτερον Επι¬
  χείρησιν καί έκπληρώσας τάς
  στιχιτιωτικάς τού Ύποχρεώ-
  σεις. Τό ώς άνω Διοΐκ. Συμ¬
  βούλιον τής Σουλτενώσεως
  ύπ' όψιν τοΰ όποίου ετέθησαν
  αί ύποδληθείσαι αίτήσεις των
  ενδιαφερομένων, έκρινεν καί
  απεφάσισε την πρόοληψιν τοϋ
  Υίοΰ μου κ. Ιωάννου Καραν¬
  τινού έν άρχή προσωρινώς καί
  .ρειτά παρέλευσιν τριμήνου "Υ¬
  πηρεσίας τού προήλθε είς την
  οριστικήν πρόσληψιν τούτου.
  Ώς έκ των ανωτέρω προκύ-
  πτει καί διαπιστοΰται ό υΐός
  μου κατείχεν πάντα τα άπαιτού
  μενά προσόντα διά την άνάθε-
  σιν είς αυτόν τής Διευθύνσεως
  τής Σουλτενώσεως καί δέν προ
  εκρίθη οΰτε προσελήφθη λόγω
  τής οίκογενειακής μετ" έμοθ
  «συγγενικής συμπτώσ'εως» ώς
  ΰτΐό τύπον έρωτήσεως άναφέ¬
  ρετε.
  Έν "Ηρακλείω τή 26
  ότου 1975.
  Μετά τιμής
  ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
  Πρόεδρος Ε.Γ.Σ.Η.
  Κ. ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
  Ο ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΜΑΣ
  Νυφικά ύψηλης ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παροπτλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  Πρός την Εφημερίδα «Αλήθειαι»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Τυχαία εηεσε στά χέρια μου
  τό περιοδικόν «Εθνικόν Φώς»,
  Γιά δσους δέν τό γνωρίζουν άς
  μάθουν δτι μάχετε μέ ζήλο υ¬
  πέρ τού Βασιλέως.
  Είς την πρώτη σελίδα ύπάρ-
  χει ή φωτογραφία τού Ίωάννη
  ΑΛεταξά, γαρνιρισμένη μέ την
  εξής φράση μεταξύ άλλων: «4η
  Αυγουστον 1936. Μάς φέρνει
  στήν μνήμη τούς μεγάλους δή-
  ΠΑΠΑ ΠνΡΟΥΝΑΚΗΣ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
  Φίλτατε Μάνο,
  Συγχαρητήρια γιά την «Α¬
  λήθειαι» καί τούς τιμίους άγώ-
  νες σου.
  Πολύ καθυστερημένα πήρα
  τα φθλλα, γι' αύτό καί αργη-
  σα νά ά— αντήσω.
  Σ' «ΰχαριστώ καί καί εϋχο-
  μαι δ,τι καλύτερο, γιά σένα,
  την εφημερίδα σου καί Την ά-
  ξέχαστη καί Μεγάλη Κρήτη
  μας.
  Έλευσίνα 6.8.75
  Μέ άσπασμούς
  + ΠΑΠΑ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  Πρωτοττρεσβύτερος
  Άγίου Γεωργίου
  Ελευσίνος
  μιουργούς τής 'Εθνικής 'Επο-
  ττοιΐας».
  Καΐ έρωτώ τούς ΰττευθύνους
  τού περιοδικού: "Εττος λέγεται
  δταν μιά νύχτα κάττοιος έν ά-
  γνοία τού 'Εληνικού Λαοΰ άνα
  λάβει τα ίνία τής χώρας καΐ την
  όδηγεΐ, καλά η κακά, δπου αύ
  τος γουστάρει, χωρΐς νά έλέγχε
  ται άτΓΟ κανένα.
  Καΐ γιατΐ στό Τδιο τεθχος κα
  τηγοροΰν την Χούντα, ένώ έξυ-
  μνοΰν τόν Μεταξά, άφοΰ οί
  Άπριλιανοί εστησαν άνδριάντες
  τού Μεταξά;
  Σέ άλλη σελίδα ύπάρχει φω-
  τογραφία τοΰ τ. Βασιλέως Κων
  σταντίνου (μέ τα παιδία τού)
  στήν όποία γρόφει: «Προσωρι¬
  νώς ττεριορίζετε στό βασίλειο
  των πριγκήπων μέσα στό ττάρ-
  κο τής έξοχικής κατοικας των
  0 γι«ο 13 Η θ η τοΰ δυτβγ του
  Λονδίνον».
  Καί έρωτώ ξανά: Ή λέξις
  «προσωρινώς» τί έννοεΐ; "Οτι
  άργότερα θά άλλάξουν κατοικί¬
  αν καΐ θά μεαφέρουν τό 6ασΐ-
  λειό τους σέ αλλο σι>μεΐο;
  "Η μήπως ό "Ελληνικάς Λαός
  θα άλλάξει γνώμη καΐ θά γίνη
  βασιλικός, όπότε θά τό μεταφέ-
  ρουν στήν 'Ελλάδα;
  ΚΩΝ
  Εύχαριστώ
  ΜΠΑΤ2ΑΝΑΚΑΚΗΣ
  1 ΙΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Γΐά τα γεγονότα τής ημέρας πού ηρ8ε ό Καραρανιΐής
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΗΟ
  Μέ την εύκαιρία τής είς Η¬
  ράκλειον παρουσίας τού κ.
  Γιαννόπουλου, βρήκαμε την
  εύκαιρία για την παρακάτω
  σύντομη συνέντί,υξη μαζΐ
  τού.
  Άξίζει να σημειωθή ότι
  ό κ Γιαννόττουλος, πέραν
  τοΰ δτι είναι διακεκριμέ-
  νος δικηγόρος καΐ Πρόεδρος
  τής Ενώσεως Δημοκρατ.-
  κών Δικηγόρων, εχει καΐ
  σχέση μέ τή Δημοσιογρα-
  φία, ήδη δέ είναι νομικός
  σύμβο^λος τής «Έλευθερο-
  τυπίας» καΐ έκ των σχολια-
  στών της
  Τό πλήρες κείμενο τής
  συνεντεύξεως τοΰ κ Γιαννό-
  πουλου εχει ώς εξής.
  Μ Χ Κύριε ΓιαννότΓθΛλοϋ, εί-
  πατε στήν άγόρευσή σας δτι ή
  Χοόντα στηρίχτηκε στά παραρ-
  τμήμα Ασφαλείας Άστυνομία,
  κα! Χ^ροφολακής καΐ άχι μόνο
  στή δύναμη των τάνκς Μπορεΐ-
  τε τώρα καΐ έκτός τής αιθούσης
  το3 ΔικαστΓθίθΌ νά μάς μ,λήσε-
  τε γι' σύτό,
  Γ ΙΑΝΜΟΠΟΥΛΟΣ —Ναΐ τό
  εΐπα καΐ τ: έπαιναλαμβάνω α¬
  κριβώς στηρίχτ·-<ε στόν τρόμο καί στόν φόδο τούς οποίος τα παραρτήματα Ασφαλείας, Ά- στυνομίας καΐ Χωροφ,Λακής, έ- νέπνεαν καΐ μέσω αυτών κατε- πίεζσν τόν κέσμο Μ Χ — Ό συνάδελφός σας κ Φιοράκης, πού ύπεράσπισε ι·αΐ κα- πολύ άδύνατη, άττολογία ττού προδίδει πράγμάτι τό λάθος τους Γιά μενά εΤναι ττρόκληση κατά τού Έλληνικοΰ Λαού, ττού δέν θά τούς την συγχωρήση καΐ κυρίως τού Καραμανλή. Γιατϊ τό θέμα τής θανατικής καταδί- κης, τουλάχιστον των τριών δι- κτατόρων, ήταν θέμα τού Έλλη- νικοϋ Λαοΰ. Διότι κάττοτε πρέ- πει νά ξέρη ό κάθε λοχίας ή ά- ξιωματικός δέν πρέττει νά τταιρ νη τό δττλο ή τό άρμα κα! νά στρέφεται κατά τού Έλληνικοΰ Λαοΰ. Μέ την καταδίκη λοιττόν ή μάλλον την εκτελέση τής ποι- νής, έκτός τού τταραδε ι γ ματι- σμοϋ, θό εϊχατε καί άποδυνά- μω;τη τού χο^ντικού μηχα^ισμού ττού ττράγιματι ΰττάρχει παντου καί στό Στρατό καΐ στή Χωρο- φυλακή καΐ στήν Άστυνομία Ό οποίος μηχανισμός σήμερα δέν μιλάει, κι' εχει θέσει την ό- ούρα ύττό τα σκελη, όπως εϊδατε καΐ στή σημερινή δίκη μέ τούς κατηγορο^,μένους καΐ στά λοιπά πρωτοπαλλήκαρα τής Ασφαλεί¬ ας τοΰ Ηρακλείου καΐ βασανι- στές, όπως ά Βαρελάς, πού ά- νέ<ρινε τό Φοΐβο. σήμίρα εΤχε τό θράσος νά τταριστάνη καΐ τόν άντιστασιακό, γι' αύτό καΐ τόν παρέπεμψα στν κ. Ίωαννίδη. Μ Χ. — Αύτά πού είπαν οί κύριοι Λαμπρίας καϊ Στεφανά¬ κης, νομίζετε δτι άποτελοΰν κα- θυσηχαστικιή δήλωση, ώστε νά άποκλείεται άπό τό λαό, τίς όρ- γανώσεις κ λ.π άλλη αντιδρά¬ ση; ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ — Νομι- ζω ότι ό Καραμανλης δέν περί- μενε αυτή την έξέγερση καΐ την κατακραυγή τού 'Ελληνικοΰ Λα¬ οΰ καΐ ακριβώς γι' αύτό τώρα κλιμακώνουν τό θέμα 'Ενώ δη- λαδή τού είπαν δτι θά δοθή ά- μέσως ή χάρις τώρα όπως εΐδα- τε, τό πάνε σιγά - σιγά, δηλαδή δτι πρώτα θά καταστή άμετάκλη τος ή απόφασις καϊ μετά θά δοΰμε τάχα μου Μ Χ. — Ή "Ενωση των Δη- μοκρατικών Δικηγόρων, θά κά μη τίποτε, σχετικά μέ τό θέμα αύτό; ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: — Τώρα πού θά έπ'σρτέψω στήν Άθήνα. θά συνεννεηθώ για τή συγ<ρότη ση ενός συλλαλητηρίοο ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΤΤΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΕΑΑ Σ' ενσ διάλειμμα τής δίκης των άνθυπασπιστών, οί όττοϊοι, ώς γνωστόν, κοτηγορήθηκαν γιά τούς προπιΛακισμούς, τίς υβρείς καί τίς σωματικάς βλά- 6ες πού έκαμαν εναντίον των κ.κ. Κ. Άσλάνη καί Κ. Πιλβ- φτσή, βρήκαμε την εΰκαιρία καί κάναμε μιά κατ' άντιτταρά σταση συζητήση μέ τόν κατη- σαρία έκείνη τή στιγμή. Μ.Χ.: — Εϊπατε δτι δέν -ττήγατε αύτοβούλως στή δίκη αύτη. Μήπως σάς εΤχε δώσει έντολή ή ύπηοεσία σας; ΒΑΡΕΛΑΣ — Δέν θά τό δέ χόμοι/να ποτέ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:— (Γε λό σαρκαστικά στό ακουσμα αύτό). ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤ' ΑΝΤΙΤΤΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚ0Π0ΥΛ0Υ Μιά αλλη προσπαθεία άναπα- θά τή γλυτώση, τουλάχιστο προ κατΓγορουμενους ταδΐκασθέ;τες εΐπε κάτι πολύ σημαντικό άπό πλευράς πληροφορίας, δτι δηλ έκεΐνο τό βράδυ στό Ήράκλειο, ήμέρα τής έπανόδοο τού Καρα- μσνλή, ύπήρχε πολεμική κατά-' σταση καΐ δτι βρισκόμαστε άπό στιγμή σέ στιγμή σέ κηρύξη πό λέ·μου μέ ταύς Τούρκους οί ό- πεϊοι ήσαν πανέτε·μοι να χτυπή σο,ιν την Κρήτη ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναΐ τό ά κο^α. Ή απαντήση μου είναι ότι αύτό αποτελεί μιά καπηλειό: καΐ παραμύθια τής Χαλιμάς Τα πράγματα ήτανε καθαρά Οί κύριοι πού ύπερασπίστηκε ό κ συνάδελψος στενοχωρήθηκαν πά- ρα πολύ έκεΐνο τό βράδυ, διότι ι εΐδαν τόν κόσμο νά γιορτάζη τή λευτεριά τολ και διότι δέν ξέρα νέ άκόμη ποία θά είναι ή μορφή τής Κυβερνήσεως, θά είναι ή 6έν είναι ό Καραμανλος, περίμε- ναν τό πρωί να βρεθοΰν νικητές άλλά εύτυχώς βρέθηκαν ήττημέ νοι. ΕΤπα μάλιστα καΐ στόν κ Φιοράκη, τόν όποΐο δέν διέκοψα έκείνη τή στιγμή, διότι δέν δια- κόπτω ποτέ συνάδελφο, (έξ άλ- λου είναι καΐ ιερά ήθέση τού κατηγορουμένου άπό πλευράς ύ-' περασπίσεως) δτι αύτά πού εΐ- πε ήτανε καπηλειό έλεεινής μορ_ φής καΐ παρσμύθια τής Χαλι¬ μάς Αντιθέτως, σέ δλη την Έλ- λάδα χτυπούσαν οί καμττάνες, εϊχαν εφωτοψίες, ό λαός πανη- γύριζε, έτιχμένως γιά τό Ήρά¬ κλειο δέν μποροΰσε νά ύπήρχε έξαίρεση Μ.Χ. Σάν Πρόεδρος των Δη- μοκρατικών Δικηγόρων, μττορεΐ- τε νά μοΰ ττήτε τή γνώμη σας, , πάνω στήν έσττευσμένη ενεργεια τής Κυβερνήσεως, για την άττο- νομή χάριτος στούς τρείς άρχι- συμμορίτες ι ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 'Εκανα δηλώσεις πού εΐνα, ήδη δομοσιευ μένες σέ δλες τίς έφρμερίδες Μ Χ Ναΐ, άλλά δταν κάνατε αύτές τίς δηλώσεις δέν εΐχαν μιλήσει γιά λογαριασμό τής Κυ-] βερνήσεως πρός τόν Τύπο οί | ύπουργοΐ κ κ Λο μπρίας καΐ ] Στεφανάκης, καΐ ακριβώς θέλω μετά άπό αύτό νά μοΰ προσθέ- σετε κάτι νέο ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Τότε λοι¬ πόν άκοΰστε "Εχω νά πώ ότι οί δι-λώσεις αύτές των κυρίων ύ- πουργών ήταν μιά άπολογία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ραστάσεως, πάλι στή δίκη των άνθϋπασπιστών, μέ τόν δεύτερο κατηγορούμενο κ. Κυριακόπουλο καΐ τόν κ Γιάννη Μαστοράκη, σωρινα. Μ Χ — 'Ήτανε, άλλας μαζΐ σου, πού βασανίστηκε τότε, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ- — Βεβαία, ό Σαββάκης, ό Σπύρος Μ.Χ. — Πώς έξηγεϊς δτι έ- νώ άκοάει τώρα, ό κ Κυριακό- πουλος όλα αύτά αρνεΐται νά σέ άντικρούση; ΣΑΒΒΑΚΗΣ: Έσείς νά μού ττήτε η ό ϊδιος. ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙ δΐΕές ΜΑΣ ΔΙΚΕΣ Ό ίνας άπό τούς άνθυπασπιστες (μέ τα γυαλια) μέ τόν κ. Άριστε'ιδη Γιαννακοιιδάκη. κ. Βαρελάς, Ή δίκη ήταν αφορμή να άνα- γ^ΐΛΐρίση τόν Κυριακόπουλο, άπό τόν όποΐο — γιά άλλη άσχετη μέ την ύπΛεση τής δίκης αίτία — βασανίστηκε κι' αύτός 6ττως μάς δήλωαε άττέτυχε, γιατϊ ό κ Κυ-ριακόπου- λος, άττέφυγε, παρά τίς πιέσεις μας, νά μιλήση καΐ τις προκλή- σεις πού τοΰ εκανε ό κ. Μαστο ράκης Νά καΐ πάλι ή μαγνητοφωνη μένη στιχομυθία. Μ Χ. — Κύριε Κυριακόπουλε ό κ Μαστοράκης, σάς κατηγορε δτι έττΐ μερό*νχτα τόν βασανίζ* τε στήν Άσφάλε'α Ηρακλείου. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. —Σάς παρακαλώ, άφήστε με Μ Χ — Γιά πήτε κ Μαστο¬ ράκη, τί ακριβώς σάς έκανε ό κ Κυριακόΐπουλος ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ: — Τό Νο- έμβριο τού 1972 μέ εδερνε άλύ-' ττητα, μοΰ έ'καυε φάλαγγα καΐ πολλά αλλα, επί δεκατέσσερα' μερόνυχτα. Μ Χ — Αύτός έδώ, ό κ Κυ- ριακόπουλος, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ: —Ναϊ, ναΐ αύτός Μ.Χ. — Τού ΰπέβαλες μήνυ- ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ· — Όχι δυστυχώς, γιατΐ μόλις σήμερα τόν ξοναεΐδα κα! εμαθα τό όνο- μά τού Εΐχε μετατεθεϊ ωστόσο στήν Κόρινθο Δυστυχώς τώρα εχει πσρέλθει ή ήυερομηνία καΐ Στό σημεΐο σύτό παρενέ6ε ένας άπό τούς παρισταμένου πού παρακολουθούσαν, ό κ Με ροδουλά<ης Σταύρος, ό οποίος μάς περίγραψε τόν άγριο τρό- ττο μέ τόν όποΐο ό κ Κυριακό- πουλος, τόν μεταχειρίστηκε μέ- σα στήν Άσφάλεια Ηρακλείου Ήταν καΐ πάλι ή έποχή τής Χούντας καΐ ό κ Μεροδουλάκης εΤχε πάει στήν Άσφάλεισ γιά Ινα θέμα αύτοκινήτου πού εΤχε φέρει άπό τό έξωτερικό 'ΕκεΤ ό κ Κυριακόττουλος, τόν μετα- χειρίστη<£ μέ σκσιότατο τρόπο. Φυσικά θέσαμε κι' αύτά ύπ όψιν τοΰ κ. Κυριακόπουλου, ή μάλλον τα άκουγε ό Τδιος γιατΐ ήταν σέ άπόσταση τριών μέ- τρων, άλλά καΐ πάλι άρνηθηκε νά δώση καιμμΐα απαντήση, δι- κα'ολογοώμενος, ότι είναι ψ->χι-
  κά κουρασμένος
  γορούμενο άνθυττασπιστή κ.
  Βαρελά καί τόν κ. Άριστ
  Γιαννακουδάκη, πΌύ έ'βγαζε πά
  λιότΐρα την εφημερίδα «Άδέ-
  σμευτος».
  Ή μαγνητοφωνημένη στιχο-
  μυθία εχει ώς εξής:
  Μ.Χ.: Κύριε Βαρελά, ό κ.
  Γιαννακοι/δάκης, άπό έδώ λέει
  κάτι ένισχυτικό δτι δντως ε'ί-
  σαστε χουντικός γιατϊ στή δί¬
  κη εναντίον τού στά Χανιά, εί-
  ττατε δτι ή 21η Απριλίου ήταν
  'Επανάσταση καί δχι πραξικό-
  ττημα.
  ΒΑΡΕΛΑΣ: — "Οχι.
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ: Βε-
  αίως. Τό είπατε. Κι' δχι μόνο
  τό εϊπατε, μιά φορσ, άλλά τό
  έπαναλάδατε. Είναι γραμμένο
  μάλιστα καί στά πραχτικά.
  ΒΑΡΕΛΑΣ: Κατ' αρχήν έγώ
  δέν πηγά αύτοβούλως μάρτιι-
  ρας, έπροτάθην άπό τόν κ. Εί-
  σαγγελέα.
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ: — Εί
  σασταν μάρτυρας κατηγορίας
  κανονικάς καί ηρθατε καί εΐπα
  τε τό πραξικόπημα έπανάστα-
  ση καί γενικά μέ κατηγορήσα-
  τε, μέ έ'να σωρό πράγματα,
  εύθυγραμμιζόμενος μέ την κα-
  τάσταση.
  Μ.Χ.: — Είναι όντως γραμ
  μένο στά πραχτικά αύτό κ
  Γιαννακουδάκη;
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ: — Ά
  σι/ζητητί. Τό ζήτησε ό δικηγό-
  ρος, κι' εγινε μάλιστα καί φα
  ΒΑΡΕΛΑΣ:— Δέν θά τό δέ
  χόμοι/να, γιατί έγώ δέν ημου-
  να δργανο άλλά ΘΟμα τής 'Ε-
  παναστάσεως (!!!).
  Μ.Χ : — Βλέπετε λοιττόν 8-
  τι καί τώρα άκόμη τή λέτε 'Ε-
  πανάσταση; άρα λέει άλήθεια
  ό κ. Γιαννακουδάκης.
  ΒΑΡΕΛΑΣ: — Είναι κάτι
  πού τό συνειθήσαμε. Αύτό μπο
  ρεί νά τό πή κι' όποιοσδήποτε,
  νά ποΰ;ιε. Βλέττεις οταν σέ έ-
  φτά χρόνια συνηθίσαμε αύτη
  τή λέξη «'Επανάσταση» σέ διά
  στημα έφτά μηνών δέν μπορεϊς
  νά την ξεχάσης.
  Μ.Χ. — Μήπως λοιττόν καί
  στή δίκη τού κ. Γιαννακουδάκη
  τό ε'ίπατε ακριβώς μ' αύτη την
  εννοΐα, γιατί δηλ. τό είχατε
  συνηθίσει;
  ΒΑΡΕΛΑΣ: — Ναί έ'τσι τό
  εΐιτα γιατί δέν είχε επικρατή
  σει ή λέξη πραξικόπημα. Τώ¬
  ρα τό λέ(ο πραξικόπημα.
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ:— Ή
  δίκη εγινε κοντά τα περισυνά
  Χριστούγεννα, μετά τή μετα-
  πολίτευση, επί Δημοκρατίας
  καί τότε άκόυη ή 21 Απριλί¬
  ου γιά σάΓ κ. Βαρελά ήταν Έ
  πανάσταση.
  ΒΑΡΕΛΑΣ:— Άκόμη δέν εί
  χε έπικρατήσει όπως σάς εΐπα
  ή λέξη πραξικόπημα, γι' αύτό
  την ελεγα τότε έπανάσταση.
  Καταλάβατε;
  Μ.Χ.: — Βεβαίως κατάλα-
  6α..
  "Οπως είναι γνωοτό, ή έφη-
  μειρίδα μας κοντεύει «νά σπά¬
  ση» τό ρεκόμ των ρηνύσεων.
  "Ετσι ένώ έχομε φτάστ) στό
  13ο μόλις φθλλο, οί μηνύσβις
  εναντίον μας, πλησιάζουν νά
  ξεπερόΛοΐ'ν την... ντουζίνα.
  Απώτερον οκ,οποι; &ων αυ¬
  τών των διώξεων, είναι άπό
  τή διική μας βεβαία σκοπιά, τό
  ούοιαστικό κλείσΐ'μύ μας. δεδο-
  μένου δτι μιά έστω καταδίκη
  μαι;, θΓγμαίνει καί σταμάτηιμα
  τικ εχδοσήί; μας. Κι' αύτό κυ¬
  ρίως γιά καθαρά οίκονομικούς
  λόγοιχ;.
  Παρακάτω θέλοντας νά
  ένημερώοουιμε τό κοινό μας,
  γύρω άπό τό θέμα των μηινύσε-
  ων. άναφέρομε τίς βασικώτε-
  ρες άπό αύτές, κατά σειράν
  πρωτε ραιότητος.
  — Μήνυοη Σταματάκη.
  Στίς 11 Σεπτεμβρίου δικαζό-
  μαοτε γιά τό άτοχές δΓ>μοσίευ-
  μα Σταικιτάκη. Πρόκειταΐ γιά
  την «έηιστολή Παπαστεφανά-
  κη», τό πεηΐίχόμενο τής οποί¬
  ας διαψεύσαμε πρό πάσης έγέ.ρ
  οεως ένδίκου μέσου. Είναι γνω
  <ττό τό άκούσιο λάθος τό ότΐοΐο ί·)ΐεΐς ττοώτοι όμολογήσαμε. — Μήνυση Άρ.χιεπιοκόπου: Μέ τα στοιχεϊα 3739)75 ό κ. Εύγένιος Ψαλλιδάικης, γεννη- θείς έν ΒοιΑιοΐμίνη ΜιοαμΠ'έλ- Λου, άα. άστιχν. ταυτότητος θ 184832)69 Δ.Χ.Η., ί·τών 63. μδς ΐ>πέβα\ε μήνυοη γιά συ-
  κοφαντική δυσφύμιση διά τοΰ
  Τυτιου καϊ γιά έξύβριση διά
  τοΰ Τύπου, δηλώνοντας δπ έ-
  πιθυιΐιεϊ την ποινικήν δίωξιν
  μας(!).
  Μάρτυρες κατηγορίαν μας εί
  αι οί κ.κ. 1) Εύγένιος Γωνιω
  τάκης 'Πγού,μενος 'Επανωσή-
  φη, 2) Ιωάν. Παναούσης,
  Γρανβματέας ΟΔΜΠ. 3) Παί-
  σιος Χουδετοανάκης προηγού-
  μενος 'Επανωοήφη, 4) Γεώργ.
  Γεωργαντάς Δ)ντής Άγροτι-
  κής ΤιχητέΓης. 5) Κλέαρκος
  Πανούοης, Δ)ντής 'Εθνικής
  Τραπέζης καί 6) Κύριλ. Κυπρι
  ωτάκης ΜητοοιΠολίτης Χανίων.
  'ΙΓ μήνυιτιι ΰποβιλή(ΗιιΚ'ε άΐΓΓΟ
  τόν δικηγόρο κ. Μιχ. Άντ. 'Ε-
  πιτροπάικη, κατόπιν τού είδικοΰ
  πΧηρεξουσίου άο. 40 τοΰ Συμ-
  βολαιογράφου Ήραικλείου κ.
  Πλίη Λατοά'κΙ. (ΐτόν <'«τοΐο μ€- τέβιι καί ιπ>νίταΓ,€ τουτο ό κ.
  Μ'αλλιδάκης- Γιά νά καταθέση
  δέιν πήνε στόν κ. 'Ανακηιτή,
  άλλά έΎινε τό άντίθετο: ό τε-
  λευταΐος ηήγε οτό γ(χιφ·εϊο τοϋ
  κ. Μ'αλλιδάκιι.
  Χαρακτηοιοιτικό είναι τό άπό
  σπαομα τής καταθέσεως τού δι¬
  ευθυντού τής Έθνΐικης Τραπέ-
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥ-Ε
  ΣΤΟΝ... ΑΡΗ
  ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
  Διευθυντής
  'Εθνικης Τραπέζης
  «Δέν εχω κανένα δεδομένο τό
  όποίο νά μέ πείθη ότι ό Προκα-
  θημενος τής 'Εκκλησίας κ. Εύγε-
  νιος, συνειργάσθη καΐ έξθμνησ
  τή δικτατορία »
  (Άπόσττασμα άπό την κοπάθε-
  ση τού «άπιστου» κυρίου Δ)ντού
  άπό την καταθέση τού, σάν
  ,μάρτυρας κατηγορίας εναντίον
  τής εφημερίδας μας, στή μήνυση
  πού μάς υπέβαλε ό Άρχιεπίσκο
  πος)
  ε!
  λΟΥΝΤΙΚΟΙ,, ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ ΛΠΟ
  III
  ΙΤΑΒΠΕ.
  Κ ΑΣΛΑΝΗΣ
  Τό Εμπορικόν καί Βιομηχα-
  νικόν Έπιμελητήριον Ηρακλεί¬
  ου ανακοινοί ότι την προσέχη
  Τρίτην καί Τετάρτην 2αν καί
  3ην Σεπτέμβριον θά επισκε¬
  φθούν την πόλιν μας οί έν Α¬
  θήναις ευρισκόμενοι "Ελληνες
  'Εμπορικοί Σΰμδουλοι των Έλ¬
  λην ι κων Πρεσβείαν Ούασιγκτώ-
  νος κ. Σ. Χουρμουζιάδης, Ν.
  Υόρκης κ. Τικόπουλος, Λονδί-
  νου κ. Α. Ζαφειρόπουλος, Παρι
  σίων κ. Π. Μουντζουρίδης,
  Βόν-νης κ. Μ. Διβόλης, Βρυξελ-
  λών κ. Ι. Καλούσης, Ρώμης κ.
  Ε. Μπακαοΐνος, Βέρνης κ. Θ.
  Παπαδάτος καί Βραζιλίας κ.
  Δ. Μπούφης, προκειμένον; νά
  διεξάγωσι ένημερωντικάς συ-
  νεννοήσεις επί βεμάτων άφο-
  ρώντων είς την παραγωγήν καί
  εξαγωγήν των προιόντων τής
  Περιφερείας μας.
  Τό Ε.Β.Ε. Ηρακλείου προ-
  σκαλεΐ άπαντας τούς ενδιαφε¬
  ρομένους έμποροβιομηχάνους
  καί Έξαγωγεΐς τοΰ ΝομοΟ 8-
  πως προσέλθουν είς τό Έπιμε¬
  λητήριον την προσέχη Τετάρ¬
  την 3ην Σεπτεμβρίου καί ώραν
  0 1Τ·μ· — 1 μ·μ· 'ινα άνταλλά-
  ξουν μετά των κ.κ. Συμβούλιον
  άπόψεις επί των ενδιαφέρον-
  των αύτούς θεμάτων άπτομέ-
  νων είς τάς εμπορικάς συναλ¬
  λαγάς των μέ τάς άγοράς των
  ώς άνω χωρών.
  Έν Ηρακλείω τή 28.8.1975
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΑ ΒΙΟ-
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
  ΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΛΕΞ. Ι. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΧΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης «τελίδος
  τα δέν φαίνεται μέχρις ώρας ίκανό νά τούς διώξη. Τό μέλ-
  λον καί ή ίστορική τύχη τής Μίσογείου παρουσιάζεται σήμε¬
  ρα έφιαλτικό.
  Ή «Μεσογειακή Άλληλεγγύη», ίδέα ποΰ ξεκινά άπ' την
  Έλλάδα, έλπίζει πώς θά μπορέση νά γεννήση άνάλογες κι-
  νήσεις σ' δλες τίς μεσογειακές χώρες, καί θά συντελέση στή
  δημιουργία συνείδησης μεσογειακής. Άρχές της κι αίτήματά
  της εΤναι:
  — Ή Μεσόγειος είναι ή ©άλασσά μας. Πρέπει νά μάς έ-
  νώνη, κι δχι νά μάς χωρίζή.
  — Καμμιά θέση δέν έ'χουν σ' αυτή στοατοί καί στόλοι έ-
  ξωμεσογειακοί.
  — Ή Μεσόγειος πρέπει νά άττοστρατικοκοποιηθή καί νά
  μείνη όπύραυλη.
  — Καμμιά φυλετική, θρησκευτική, πολιτική η έμπορική
  διαφορά βέν μπορεΐ καί δέν πρέπει νά χωρ!ζή τούς μεσογεια-
  κούς λαούς. Καμμιά μορφη καταπίεσης ή κατοχής δέν έπιτρέ-
  πεται νά άσκεϊται άπό ίνα μεσογειακό λαό σέ βάρος αλλων
  λαών.
  — Όλες οί σημερινές διαφορές μποροΰν νά λυθοΰν, καί
  θά λυθοΰν, είρηνικά δταν πάψουν οί ξένχς έπιρροές καί μπορέ-
  σουν οί μεσογειακοί λαοί νά διαχειρίζΐονται μ ό νοι τόν έθνικό
  πλοΰτο τους,
  Ή ίδέα τής Μεσογειακής αλληλεγγύης, περισσότερο τό
  α'ίτημά της κι ή ίστορική άνάγκη της, πρέπει νά προχωρήση.
  Εμείς άπό την Άθήνα θά δουλέψουμε γι' αυτήν. Καλοΰμε
  τούς άδελφούς μεσογειακούς λαούς νά δημιουργήσουν άνά¬
  λογες έστίες μεσογειακής συνείδησης σ' ολες τίς χώρες ττού
  βρέχονται άπό τή θάλασσά μας.
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Πέτρος Βάβαλης, Πρόεδρος
  Τάκης Σαλκιτζόγλου, Άντιπρόεδρος
  Γιάννης Σκαρέντζος, Γεν. Γραμματέας
  ΠΑ τόν άγροφύλακα τού Χωρίου Στάβγιες Μονοφατσίου
  Στέλιο Μαυράκη, μάς είπαν πολλαί καί διάφορα μιά όμάδα
  συγχωριανών τού πού έπισκέφτηκε τα γραφεϊα μας. Μάς μίλη-
  σαν γιά άνακρίσεις είς βάρος τού κατόπιν άναφοράς τους,
  πού τίς διέταξε ό Νομάρχης. Μάς εϊπαν γιά ενορκες κατα-
  θέσεις είς βάρος τού Ί'διου καί γιά όνάμιξη των κ.κ. Άγρονό-
  μου της περιοχής καί τοΰ Έπόπτου Άγροφυλακής. Μάς άνί-
  φεραν γιά την έπιστροφή κάττοιου πορίσματος κατ' εντολήν
  τού Νομάρχη. Γιά ήρωοποίηση τού άδελφοΰ τού Γεωργίου
  Μαυράκη, σέ σχέση μέ την 21η Απριλίου. Γιά επαινο τής
  δραστηριότητος τού άγροφύλακα κατά τό δημοψήφισμα τοΰ
  Παπαδόττουλου κα! γενικά γιά πάρα πολλά αλλα, μέχρι καί
  παρακολουθήση τηλεφωνημάτων κατά τή χούντα, γιατί ό ϊ¬
  διος εΐχε στό σπίτι τού καί τό τηλέφωνο τού χωρίου.
  Έπειδή οί καταγγελίες ήταν σοβαρές, ζητήσαμε καί μάς
  έ'φεραν την έπιστολή πού δημοσιεύομε παρακάτω. Μάλιστα
  άναγγείλαμε καί τό ότι θά γράψωμε στό προπερασμένο φΰλ-
  λο μας. "Ηρθαμε σέ τηλεφωνική έπικοινωνία μέ τόν ότ/ροφύ-
  λακα κ. Μαυράκη, τού θέσαμε τίς κατηγορίες, τίς άρνηθηκε
  καί μάς εΐπε ότι θά φέρη έπιστολή μέ πολλές ύπογραφές
  ττού νά τα διαψεύδη. Τόν περιμέναμε δυό βδομάδες, άλλά τί¬
  ποτε. "Ετσι σήμερα θέτομε στή δημοσιότητα τό θέμα καί
  φυσικά αν νομίζει ό κ. «Αγροφύλακος τής Χούντας», όπως
  τόν άποκαλοϋν, άς μάς δώση έξηγήσεις. ΟΊ στήλες τής εφη¬
  μερίδας μας, δπως είναι γνωστό, εΤναι στή. διαθέση οσων
  έπιθυμοΰν τό διάλογο, από τόν όποΐο βγαίνει πάντα ή Άλή¬
  θεια.
  Φυσικά, έλπίζομε νά ένημερώσουν τό κοινό γιά τό σοβα-
  ρό αύτό θέμα ό κ. Νομάρχης, πού δέν εχει απαντήσει στά τε¬
  λευταία ΰπομνήματα καί οί άρμόδιοι ΰπηρεσιακοί παράγοντες.
  ΠΡΟΣ
  Την εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Παρακαλούμεν δπως δηιμοοι-
  εύσητε είς την έγκριτον εφη¬
  μερίδα σας την υπόθεσιν τοθ
  Αγροφύλακος ΣτυλιανοΟ Μαυ
  [>άκη τοΰ 'Εμιμ. τής περιφερεί¬
  ας Σταβιών Μονοφατσίου τα
  κάτωθι άτινα καί προφορικως
  έγνωρίσαιιιεν υμίν.
  1) Υπεβλήθη κατά τό έ"τος
  1974 άναφορά 10 κατοίκων τοθ
  Χωρίου μας είς ήν έγνωρίζα-
  μεν είς την Προϊσταμένην αύ¬
  την Αρχήν ότι:
  Υπήρξε πράκτωρ τής δικτα-
  τορίας. "Οτι κατά τό Δημοψή¬
  φισμα Παιηαδοπουλου έχατε-
  στάθη είς την Τοάπεζαν τής
  'Εφαρευτΐικής 'Επιτροπής, απει¬
  λών καί σημειώνων ένδβΓκτι-
  κώς είς τετραδιον τα όνόματα
  δων έκείνων πού είσήρχοντο
  είς τό παοαβάν καϊ δέν έφήφι-
  ζον φανερά ΝΑΙ.
  Δημοσίως εδήλωσε ότι γνωρί
  ζει δλους πού εψήφισαν ΟΧΙ
  καί θά δώση τα όνόματά των
  είς την Αστυνομίαν.
  Ό Αδελφάς τού έχαρακτη-
  ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου, καλεΐ τόν Ήρακλειώτικο
  Λαό, στό γιορτασμό γιά τή συμπληρώση ενός χρό-
  νου, άπό τή Διακηρύξη Βασ ι κων Άρχών καί Στό-
  χων τής 3ης Σεπτέμβρη 1974, την Τετάρτη 3 Σε-
  πτέμβρη 1975 καί ώρα 8 τό βράδυ, στόν Κινηματο-
  γράφο «Ντορέ». Ι.', - 4 *
  ι Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  ζης Ηρακλείου, ώι; πρό<; την χουντική δράση τού Άρχιεπα- σκόπου, μέ την όποία — λέει δέν έ"χιει στοιχεία πού νά τόν πεΣθουν δτι ήταν ύμνη,τής τής δικτατορίαν κλπ.1 (Μνήσ&ηιτι Κύριε — Αύτό κ. Πανούση δέν τό άκούσανιε οίίτε άπό τόν κ. Παναούση. . Μήπως τόν καΐ ρό τής Δικτατορίας ύπηρετούοα τε, κ. Πα.νούση, στό ΰ-ποκατά- στημα τής Έθνικής τού Πλάνη τη "Αρη; , : ). — Μήνυση γιά Καιταοκοπεία: Αύτη είναι συνέχεια τής συλ λήψεως μας άπό τό Τμήμα Χω- ρο<ρυλακής Σητείας, οταν εϊχα- με κατηγοοη.θεΐ μέ τόν Α.Ν. 375 γιά Κατασκοπεία καί μάς έτοίμαζαν γιά τό Άεροδικεϊο Αθηνών δτιου θά δικαζόμαστε ]Χέ τή διαδικαοία τού υιηηφό- ρου έγκλήματος. Τελικά είχα¬ με γλυτώοει τό-τε γιατί την ϊ- δια μερά εΐχε ψηφιοτεϊ τό Σΰ τα γμα πο6 καταργοϋοε τούς ά- ναγκαοτικούς νόμοιις." Γιά τ6ν ϊδιο λόγο μάς όσκή- θΐ}κε ποινική δίωί,η άπό τόν κ. Εΐσαγγελέα Ηρακλείου (άρ. 3128)75). Ή ττροανάκριση γί- νεται μέσω τοθ Τμήιματος Ά- «χραλίίας 'Πρακλβίου. (αριθ. παραγγελίας βθ β)75). Μάρτυρες πού καταθέτουν γιά τόν διε.ι>θυντή μας είναι ό
  στρατιωτικάς διοιχητής τής Βά
  οεως Ζίρου, ό Δ)της Χωροφΐ)
  λακής Σητείας καί φυσικά ό
  ΤΈΑτζής πού είχαμε συναντή-
  οει οτό Άμερ-ΐικανικό ττερίπτερο
  τής περιοχής Μά.ο€.
  "Ηδη ή δικογραφία βρίσκεται
  (ττί>ν Άθήνα γιά νά Γζεταοθή
  ό άρμόδιος ά^,ιωιιαπκός τού 'Υ-
  που.ργείου 'Εθνικής Αμύνης.
  Ή κατηγθ|)ία είναι γιά δηιμο
  οίευοη διά τού Τύπου οχεδίτιη
  κοί ς>ωτογραφιών οχετιχά μϊ·
  την έκτέλεοη όχυρωμοτικών
  έ'ργων σχεπζομένο^ν μέ την β-
  μυνα τής χώρ·ας.
  Πρόκειται γιά την έπίοκεφή
  μας στά έίογα τού Άκρωτηρίου
  Κάβο Σίδερο Σητείας, δπου
  δέν ύπήρχε καμμιά άτιαγορευ-
  τική πινακίδα γιά την λήψη φω
  τογΐ'αψιών.
  Φυσικά οί Π|>οβλεπόμενες γιά
  την περίιπτωοη αυτή ποινές. εί¬
  ναι βαμύτατες.
  — 'Ωστόσο ή δικογραφία
  πού αχιγμαιτίοτΐ>κε μέ βάση την
  Προκαταρκτική Εξετάση, κατό¬
  πιν τής Εΐοαιγγελικής Παραγγε
  λίας 146)75 — ΑΒΜ 3.559)5.
  7.75 γιά τό έρώτημά μας δν τα
  συνθήΊματα π,ού γράφπικαν στό
  χτίριο τή<; Διοικήσεως Χωροφυ- λακής Ήοαικλείου, ήταν όποαϊ- λεσμα προβοκάτσιας ή Άνικανό τητας των Άστυνομικών όργά νων. τέθΐΐκε στό Άρχεΐο. — "Αλλες μιινύσεΐς πού ϊ- χοιον... προαναιγγελθεϊ οέ βά¬ ρος μας, είναι τοΰ κ. Νομάρ¬ χου Ήοακλιείου. τοΰ κ. Προέ- δρου τής ΚΣΟΣ. τοθ κ. Ποοί·- δρου τής ΕΓΣΗ, τοΰ κ. Ι. Κυ- 6€ρνητάκη, κ.δ. ΤΟ ΞΑΝβΟ ΧΡνΣΑΦΙ ρίοθη ώς ήρως ταΰ πραζικοπήμα τος καί ετοιχοκολλήθη είς την εκκλησίαν καί Καφενεϊα τοθ χωρίου είδικός έπαινος άποστα είς έκ τοΰ Ύπουργείου. Τό τηλιέφωνο τοΰ χωρίου εί¬ ναι έγκατεστημένον είς την οι κίαν τού καί έπαρακολουθοθοε όλας τάς συνδιαλέξεις έ ; τής εΐδικής τού συοκευής καί άνέ- . φερε σχετικώς δοα έχαρακαήρι- ζε Οποπτα. | Διά την δράσιν τού κατά τό Διγμοψήφισμα τοθ έχορηγήθη παρά τοΰ δικαστικοΰ άντιπροσώ που είδικός έπαινος αντίγραφον τοΰ όποίου σδς έχομεν παρα¬ δώση. Διετάχθη ένόρκως διοικητική άνάκοιση καϊ πάντα τα ανωτέ¬ ρω έ'χουν κατατεθή ένόρκως ά¬ πω τούς περισσοτέρους χωρια- νούς. Δυστυχώς ό ενεργήσας τάς άνακρίοεις, Άγρονάμος Πύργου Μονοφατσίου κατά την διαξαγωγήν των άνακρίσεων ά- πείλησε 4 μάρτυρας καί τούς ύποχρέωοε νά ποΰν υπέρ τοΰ Αγροφύλακος. Διά τάς απειλάς αύτάς εγινε κατόπιν έντολής τοΰ κ. Εΐοαγ- ^ΜΛΜΑΑπ ΤΟ «ΟΚΕΤΑ ΜΑΚ 15 Η0ΤΕΙ-» ΚΑΙ ΤΟ ΑΝ©ΟΠΩΛΕΙΟΝ «ΝΑΡΚΙ5ΟΣ» ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ «ΓΙΟΡΤΗ Ρ04β[» ΠΛΟΥ21Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΝΤΑΕΜΑΓΟΡΙΚΟΧ ΔΙΑΚΟϊΜΟΣί .* ί Ο κ ΣΤΕΛ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ γελέως ενορκοι; Διοικιιπκή ά- νάκριοη καΐ οί 4 μάρτυρες κα- τέθεσαν ένόρκως δτι άπειλήθη- σαν. Ό Άγρονόμος έξέδωσε πόρι σμα άθωοτικό τό οποίον δμως κατόπιν έντολής τοΰ κ. Είοαγ- γελΐέως έπεοτράφη ώς άπαράδε κτον διά νά διενεργηθή νέα ά- νάκριοη. 'Εχαρακτηρίσθη ώς α¬ παράδεκτον διότι δέν συμπερι ελάμβανε θπαντα τα οτοικεϊα τοΰ φακέλλου τού. "Ερωτώμεν. Διά τια λόγον καϊ ποίος είναι αύτός, ό Άγρο νόμος συντάοσει κατά βού- ληοιν πορίσματα τα ότιοΐα άπο δεδειγμένως ιπιστρέφονται ώς άπαράιδεκτα; 'Επίσης διά τίνα λόγω δέ ελήφθησαν ύπ' όψιν οί 4 ίίνορ κοι καταθέσεις κατά τοΰ Ά· γρονόμου καί μέ ποίον διχαιο- λογητιχόν εκρίθη άθώος — καί ποίος διέψευοε τάς ένόρκου καταθέσεις των άπειληθέντω^ παρά τού Άγρονόμου ιμαρτύ ρων καί διά τίνα λόγον έφ' δ- σον δέν έγιναν άποδεκταί δέν ύπεβλήθηϋαν μηνύσεις επί ψευ δορκία, Παρ' δλα πύτά ό άγρο<ρύλαζ Στυλιανός Μαυράκης έξακολου θεϊ νά ϋπηρετή είς την Ιδίαν περιφέρειαν καί είναι προκλητι κώτατος. Κατά την διάρκειαν των γε- γονότων τοΰ Πολυτεχνείου ό Αγροφύλαξ ά/πειλοΰσε φοιτη- τάς οΐτινες βμεναν κατά την περίοδον των γεγονότων είς τό χωρίον, καί συγκεκριμένως τούς έλεγε νά διαλυθοΰν νά .μην κάνουν παρέα διότι κυριαρ χεΐ Στρατιωτικάς Νάμος καί έ- σημείωνε τα όνόματά των. Μετά τιμής ΣαΚΡ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ! ΕΜΜ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤ. Γ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Κ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ Σημείωσις: ή υπογρα¬ φή τοΰ κ. Σωκρ. Βογιατζάκη ά- φορδ μόνον την παράγραφον είς ήν άναψέρεται ή παρακο- λούθησις των τηλεφωνικον ουν διαλέξεων, διά την οποίαν £χω ιδίαν αντίληψιν. "Απαντα τα αλλα τα διαλαιμβανόμενα έν τη παροόση, γνωρίζω έξ άχοής. Μετά τιμής ΣΩΚΡ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος δην δ,τι άναφέρετε είς βάρος τής Ενώσεως, δεδομένοο δτι ύττάρ- χουν άδιάσειστα στοιχεΤα, ττλη- ροφορίες, πρακτικά, άποφάσεις οί οποίες μετά σχολαστικότητος έφαρμόζει καϊ ύλοποιεΐ ή "Ενω¬ ση, "Ηρακλείου1, και εΤναι απολύ¬ τως συνεπής, τουλάχιστο μέ¬ χρι σήμερα πού συζητάμε (28) 8)75), πρός τούς έντολεΐς της, καϊ έντολεΐς τής Ενώσεως είναι τό σώμα, οί Συνεταιρισμοΐ διά των εκπροσωπών τους. "Εάν θέλετε πιό συγκεκριμέ¬ νες άπαντήσεις, ευχαρίστως, ά- φοϋ μάς δώσετε την εύκαιρία νά Λετοθμε μιά - μιά περίτττωση ξεχωριστά Μ Χ — Βεβαίως, ατταντήστε βάσει των δσων εϊχατε διαβά- σει μέχρι σήμερα κατά σειρά. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. —Κατ' αρ¬ χήν πήγατε στό διαμέρΐσμα των Καλεσσών καΐ έκεΐ έν χορώ δττως άκρ'δώς διοψαίνεται καΐ άτπό τό κείμενο σας, άλλά καΐ άπ' δ,τι δηλώνετε, μέ μιά ψωνή λένε κα! άττοκαλοϋν τούς ττάντες καΐ τα πάντα «παταξήδΐς», «έλεεινοΰς» καΐ «άξιοδάκρυτους». Είς ό,τι άφορά τόν τομέα τής Ενώσεως, έχομε ν' άτταντήσωμε ότι τούς χαραχτΓ,ρισμθύς δέν μπορούμε νά τούς άττοδεχθπϋμε αντιθέτως έχομε στοιχεϊα πού τούς άποκρούομε, συνεπώς έπι- στρέφωμε τίς Οβρεις αύτές σ' αθτοΰς άττό τοΰς όποίους καϊ έκτοξεύθησαν. (Συνεχίζεται) Η ΣΥΝΤΕΚΝΙΛ ΜΗΤ2ΘΤΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος πολιτικά ήθη τής Κρήτης ή κου- ρττοτριά καΐ κυρίως ή συντεκνιά το θέμα τής κοινωνικής σχέσης πού άναφέραμε παραπάνω, παίρ- νει καΐ ποληική διάσταση "Ο¬ ταν μάλιστα ληψθεΐ Οπ' όψ.ν πόσο πιστενουν οί πσραπάνο) Κρήτες ιτολιτκοΐ στήν συντεκνιά καΐ την κοομτταριά, (άφοΰ έφτα- σαν να συναγωνίζονται μεταξύ τους στόν άριθμό των δαφτίσεων καρίως), γίνεται άμέσως άντιλη πτή ή σημασία πού (εχει τέτοι- ου εΤδους σχέση, άφοΰ στήν προ κείμενη ττερίπτωση ά/απτύσσε- ται μάλιστα μεταξύ των ϊδιων ΚΡΙΣΕΙΖ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ έττ! Συνέχεια έκ τής 1ης σιλίδος σοβαρών καί μεγάλων βεμάτων καί άνταλλαγή άπόψεων, προσώπων των τάξεων. τής ττόλης, μεταξύ αυτής καί των αρμοδίων παραγόντων ή έχ- Στά πλαίσια ακριβώς αύτά εγινε την περασμένη βδομάδο μεγάλη συζητήση γιά την τύχη τού δημοτικοΟ μεγαρον «'Α- χτάρικα». Είττώθηκαν πολλά καί ϊξυπνα καί κουτά. Άκούστηκαν απέ- ψεις λογικές καί παράλογες. "Εγιναν εΐσηγήσεις όοθές καί λανθοοσμένες. "Εγινε δηλαδή δ,τι συμβαίνιι πάντα, άφού τίπο- τε σ' αυτόν τόν κόσμο δέν είναι άπόλυτα άντικειμενικό. Καθέ- νας θεωρεΐ τα ύπ' αυτού ύποστηριζόμενα όρθά. Τό θέμα ο- μ«ς, πέοαν τής κάβε ύποκειμενικότητας, είναι δτι καθέ»ας δ,τι ύποστηρίζει πρέττει νά τό περιστοιχίζη καί μέ λογιιιά έττιχειρήματα. Πιστεύοαε λοιπόν δτι αύτό πρέττει νά προσέξη ή Επιτοοπή πού έκλέχτηκε. Νά κάνη μιά είσηγητική ϊκθεση τεκμηριωμένη γιατΐ <5~τ* αυτή την έ'κθεση καί ττέρα θά αρχί¬ ση ή σοβαρή αντιμετωπίση τού θέματος. Πάντως έπειδή τό θέμα ήδη τέθηκε σέ δημοσία συζητήση εμείς άπό τή θέση αύτη δυό σχετικά σημεϊα έχομε νά ύπο- γραμμίσωμε. 1.— Γΐά νά μην μπερδευτή ή Έ-ιτρο-ή πρέπει έξ' να αποφασίση σέ τούτο τό βασικό. τό μέγαρο αύτό *ί ρικό Κέντρο θά γίνη ή Πνευματικό. Οί μιχτές λύσεις τταντα νόθες. 2.— Πρίν ρωθή καί επί μάρχης, διά ποΤο ΐδρυσε μ είναι β-οφασίση ή Έπιτροπή δ,τιδήποτε να ένημί- των ένεργειών ττού Εχει ήδη άρχίσει ό κ. Νο- τού ΠολιτιστικοΟ Συλλόγου Ηρακλείου τόν ο- πρόσφατα, γιατί 6ττως τουλάχιστον ό ϊδιος ϊχιι λέ ρ ρσφατα, γιατί 6ττως τχ δηλοσει, πολλές άττό τίς πολιτιστικές μονόδες πού άναφερ- βηκοινε προχβές στή σΰσκεψη (©έατρο κλπ.), ϊχουν άναγγιλ- βει άπο τον κ. Μπίσια. θεϊ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΛΙΟΥ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ηρακλείου είναι ϊνας διεθνής άερβλι- ϊενσ5' με η°*>α ΤΓθλύ μεγάλη κινήση. Νομίζομι έπομένως 8τι
  η ελλειψη άστικής συγκοινωνίας μέχρις καί άπά τό όερο-
  δρομιο, είναι μ,ά σοβαρώτατη παράλε,ψη.
  Παρακαλουμε λοιπόν τό ΚΤΕΛ νά μελετήση την πΐρί-
  πτωση της επεκτάσεως των λΐωφορείών γραμμής Άλικαβ-
  νασσου και μέχρι τοϋ άεροδοοιιίου. γιατί είναι κατά τή
  ζετ^ι νά
  ^»ρομ
  Ηρακλειωτών ϊνα
  Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
  ί£
  ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ στήν προχθβοινή ν,ΚΠ τ», «—ντ.»--------,
  οικαςονται οί μεμονωμένες πράξεις καί τα σκγκεκριμί-
  1011 ΟΙ. ΑϋΤΟ &κηιΑ£*> Α«»μ*Λ.. - ___2__. » λ___Γ- ±.μ ι'ιτΤθ·
  ατομα. Αύτό ακριβώς θιωροΰμε χρέος κι' εμείς νά
  γραμμ,σ,ομε άττό τή θέση αυτή. Δέν εΤνα'δηλαδή οίίτε
  τηνηΛ:Λ Γ-ΙΚ0', ουτε. δ_!κοιο< νά έ-εϊτείνωνται οί ο'ττο.ι Π<; Άστυνομίας λβγ·- κώτεοα εΤνΙ?κ μέ τΐ Νοαίϊο θή ! οποίες . . καί τίίί είναι ττάρα ττολύ γνιοστό, ότι, ειο'| - ·, Χωροφυλακή, ύπηριτοΰν ανθρωποι *ου ει~υν€ΐδητοι άστυνομικοί ύπάλληλοι καί κοιτιασ'· ,ιάλληλα πενιχρά άμειβόμενοι, σέ σχ«· χοληση καί τή δουλειά πού προσφέρουν. τι ττρέττη νά ξεκαθαριστή τό θέμα αιτο· ποινική φνσικά κατά την κρίστ) των Α'; μέ συγκεκριμένες πράξεις κατερράκωσαν « "" ν--------% " ' τό ότίοίο έξ' αλλοκ '·■ των μ*·