98342

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

8/9/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χβρδς ο* ούτον, πού πρίν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στομα, προλάβη
  νά πεΐ «*τω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  «εεεεεε·οεεεεεεεεε·εε·εεε«·»»ε·ε·····εεεε··εε·εεεεεεεεεεεεεε·εεεε
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεοεεεεεεεεεεε·
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβιι8υν*·8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεία: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 14
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ·εεεεεε·ε·εοεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεε·ε·εεεεεε··
  «ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΑΓΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ
  Τό μεγάλο σκάνδαλο τής Αγιάς Πελαγίας
  ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
  ΤΗΣ ΠΕΡΝΗ! Μ.
  ΚΑΙ ΤΟ ΞίΝΟΛΟΧΕΙΟ ΚΟΥ ΧΤΙΣΤΠΚΕ ΠΑ! ΙΕ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΤΓΙΑ
  Η ΑΡΑΣΗ της κ. Μαρίκας Καψή, είναι άρκετά γνωστή σέ
  Πανελληνια κλίμακα. Πρόκειται γιά μιά πραγματικαί δυναμι-
  κή γυναίκα, πού αρχισε την έμφανισή της στή δημοσία ζ«ή
  τοΰ τόπον, σάν ιδιαιτέρα τοΰ τότε ύφι—ουργοΰ Οίκισμοΰ καί
  νυν βουλευτη της «Νέας Δημοκρατίας» κ. Έμμ. Κεφαλλογιάν¬
  νη. Ή Κρητική της καταγωγή, ή στενή σχέση της μέ τόν κ.
  ΚιΦαλογιάννη, ή συνεργασία της μέ τόν τότε διευθυντή τού
  ύφυιτουργείου Οίκισμοΰ κ. Βασιλειάδη, ή γνωριμίρ της μέσω
  •τού ύπουργνίου μέ πολλούς παράγοντες τοΰ τεχνικοϋ κόσμον
  ((μηχανικούς, έργολάβους, άρχιτέκτονες κλπ.), εΐχε σάν γενι-
  «ό άττοτέλεσμα, νά μττή μέσα στό χώρο των ανεγέρσεων κτι-
  ρίων καί νά καταλήξη σέ μεγαλοεπιχειρηματία τουριστ ι κων
  {ινοδοχπακών έπιχειρήσεων, πού άν—ττύχθηκαν κυρίως μέσα
  <ττη διάρκεια τής διχτατορίσς. Ή στενή γνωριμία της καί ή ί&ιαίτερη φιλίσ της μέ τόν περιβόητο Μπαλόπουλο, την βοή- βησι σημαν^ικά. ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ έποχή πού ό Ιδρώτος τοΰ ΈλληνικοΟ Λαοΰ, διοσκορπιζόταν άναλογα μέ τα γοΰστα, τίς διαθέσεις καί τό «οσοστό τοΰ «Μπαλόσημου» ή Μαρίκα Καψή ήταν ή παντοδύ- ναμι», ή ίσχυρή, ή «μπίζνες — γούμαν» πού εΐχε κερδίσει τόν τίτλο «Τό κανόνι τοΰ ΕΟΤ». Καί πραγματικαί ήταν. "Οπως ιτβλιότερα μέ τόν τίτλο τής «ιδιαιτέρας» τοΰ ΰφυπουργοϋ Οί¬ κισμοΰ κ. Κεφαλογιάννη πού τόν φώναζε «Μανόλη», ίτσι καί έτΗ διχτατορίας μέ την ίδιότητα τής «φίλης» τοΰ ΜποΑόπου- λου, πού τν φώναζε «Μιχάλη», εΐχ* καταψέρει νά λύνη καί νά δενή. Ό ΕΟΤ ήταν δπως παλιότερα τό ύφυπουργεΐο ΟΙκισμοϋ, οττις διοτταγές της. ΤΑ ΔΥΟ «Μ» (Μανόλης — Μιχάλης) μαζί μέ τό δικό της (Μαρίκα) ήταν τα παντοδύναμα «Τρία Μί» πο£ γιά την «Κα- ψίνα» ήταν ίσχυρότερα άττό τα αλλα καί άποδείχτηκαν μοι- ραια γιά την έκπληκτική έπιχειρηματική σταδιοδρομία της. Η ΜΑΡΙΚΑ Καψή ξεκινώντας προδικτοτορικό άπό το ξενο- δοχεΐο «Άστόρια» τού Ηρακλείου (άλλοι λένε άπό τό «Όμό- νοιοτ» των Αθηνών — έμ«ΐς δέν τό γνωρίζομε) κατέληξε, στή διχτατορίβ, νά ελέγχη τίς μεγαλλίτερες ξενοδοχειακές μονα- δες τής χώρας μας. Στή θεσσαλονίκη, στή Ρόδο, στήν Άθήνα καί στό Ήράκλειο, ή Καψή «χτύπησε» μεγάλες καί δυνατές δουλειές μέ κύκλωμα δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα ξενοδο- χειακά της συγκροτηματα.είναι ό—ό τα μεγαλλίτερα τής 'Ελ- λάδας. ΟΙ δανειοδοτήσεις της είναι τρομαχτικές. Οί έπιτυχί- ες της παροιμιώδεις. Ό τουριστικός της φάκελλος όγκωδέ- στατος. ΑΥΤΗ, «ή^ Μεσσαλίνα των βισεκατομμυρίων» κατάφερε νά αναπτύξη κια τέτοια δραστηριότητα, πού ϊσως νά μην Εχη τό προηγούμβνό της, δχι — όπωσδηποτε — γιά γυναίκα, άλλά καίγιά αντρα άκόμη έπιχειρηιματία. Καί ή μεγαλλίτερη έπι- τυχία της ή* καλλίτερα τό μυστικό των έπιτυχιών της, ήταν ή συνεργασία της μέ δυνατούς, ίσχυροΰς, δυναμικούς αντρες, ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΑ ΤΟ «ΚΡΙΤΑ ΜΑΡΙΣ» Κλήδηκε σέ άπολογία ό Νομάρχπς Ηρακλείου ΧΤΥΠΗΣΕ Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Από τόν τακτικό Άνακρπή ιοδ Πρωτοδικβίου Ηρακλείου, κή·οκε σέ άπολογία ό Νομάρ- χης κ. Ιωάννης Μττΐσιας, σάν κατηγορβύμενος επί παραβά- ο« καθήκον τος. Ή δικογραφία εναντίον τοθ κ. Νομάρχιι, σχΐνματίστηκε κα¬ τόπιν αύτεπάγγελτης Είσαγγε- λικής δίωξης, μέ την όποία ή εφημερίδα μας σχβτίζεται καί έοαει άσχοληθεί, κατ' άποκλει- στικότητα. Πρόχεπαι γιά τό γνωστό πλέον σκάνδαλο τού ξενοδοχ>είου «Κρέτα Μάρις»,
  Χερσόνησον), στό όποΐο ό κ.
  Μπίσιας, παραχώρησε βδεια
  λειτουργίας παράνομα.
  Ή δίωξη άοκήθηκε ώπό τόν
  Είσαγγελέα Πρωτοδιικών Ήρα
  «λβ(ου κ. Μβταξδ, ό οποίος
  διά τής ύίτ' αριθ. 31)1975 πα¬
  ραγγελίας τού, παρέπεμψε σέ
  τακτική άνάχριση την ένδιαφέ-
  ρουοα αυτή ύπόθεοη, καί συγ-
  κιεκρΐιμένα στόν Άνακριτή τού
  Β' Άνακριτικοΰ Τμήρατος,
  Πρωτοδίκη κ. Βερβέρα.
  Έντός των τΥμβρων ό κ. Νο
  μάρχης θά μεταβή στό γρα-
  φείο τού κ. Άνακριτη, γιά νά
  άπολογηθή σάν κατηγορούμε-
  νος (Λν ήταν μάρτυρας 1ί αν
  δΐ«ν€ργείτο άπλίϊ προκαταρκτι-
  κή εξετάση, τότε σύμφωνα μέ
  τή Δικονομία, θά μετέβαινε ό
  Άνακριτής στό γραφείο τού κ.
  Νομάρχαι).
  ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ,
  Έν τώ μεταξύ μας καταγγέλ
  θτμτε καί ίλλη παράνοιμη ενερ¬
  γεια τοϋ κ. Νομάρχη Ήρακλεί
  ου, πού σχετίζεται μέ τή ν αρ-
  νηση ύπογροφ·ής τού, άπό την
  όποία θίγονται συιμφέροντα τοθ
  Δηιμοοίου. Ό κ. Μπίσιας φέρε
  ται δτι άρνεϊΐαι νά υπογράψη
  £γγραφο οχ«·τΐικό μέ έκτάσεις
  τίς οποίες εϊχαν καταλάβει πα¬
  ράνομα διάφοραι Ήρακλιειωτες,
  στήν περιοχή τοϋ νέου λι·μενο-
  βραχίονα, κάτω ακριβώς άπό
  τό έργοστάσιο «Άθΐ>νά» τοΰ κ.
  Λιοπάκη. Μέ την βρνηση τής
  ύιπογραφής — κατά τίς άνβ-
  ξακρίβωτες πληροφορίες — ώ-
  φελοϋνται ΐδιώτες, είς βάρος
  τοΰ Δήμου ΉρακΛβίου καί τοΰ
  Έλληνικοΰ Δημοσίου.
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • · · ^
  Αυτός
  πού
  τόλμησε
  Ι...
  κ. ΑΛΕΞ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  Μέ την ύπόθεση αυτή οχετί-
  ζονται τό Λιμενικό Ταιμεϊο, ή
  'Υπαΐρεσία Δΐϋμοσίων "Εργων,
  ό Δίϊμος "Ηρακλείου καί διάφο
  ροι ίδιώτκς, δηως ό κ. Λιαπά-
  κης, ό κ. Βερουδάκης χ 6.
  Μεταδίδομε τίς πληροφορίες
  αύτές μέ κάβε έπιφύλλαζη καί
  μέ την δήΛωση, δτι διβρευνοϋ-
  με την ύπόθεση προκειμένου
  νά ένημερώσωιμε ύπβύθυνα τό
  άναγνωστικό μας κοινό.
  Ο
  ΜΑΝΟΑΗΣ
  ΤΗΝ ΕΙΧΕ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
  στούς όττοίους πάντα ύπερίσχυε και τούς όποίους κατάφερνε
  νά έμττλέκη στό κύκλωμο των έπιχειρηματικών δραστηριοτή-
  των της: Ύττουργοί, ύφυπουργοί, γενικοί γραμματεύς, 6ου-
  λευτές, διευβυντές, έφοπλιστές, τραπεζίτες, βιομήχανοι, με-
  γαλέμποροι κλπ., ήταν ή «αύλή» τής Μαρίκας, άπό την όποία
  δέν έ'λλειψε καί ό «οττανός εύνοθχος σψογγοκωλάριος».
  ΟΝΟΜΑΤΑ σάν τοΰ Κεφαλογιάννη, τοΰ Βασιλειάδη, τοΰ
  Μπαλόπουλου, τοϋ Θεοδωρακόπουλου καί όίλλων «ών ούκ εστίν
  άριθμός», πάντοτε αρμοδίων, ίσχυρών τής ημέρας καί άτόμων
  πού κουδούνιζε ή τσέπη τους, ή Μαρίκα τα εΤχε γραμμένα
  στό καρνέ των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων της. Άκόμη
  καί τόν έντιμώτατο διομήχοτνο τοΰ Ηρακλείου κ. Λευτέρη Κου¬
  φάκη, κατάφερε νά ττεριλάβη στό κύκλωμα της, κάνοντάς τον
  — στή διάρκεια ενός άεροττορικοΰ ταξιδιού Αθηνά πρός Ή¬
  ράκλειο — συνεταϊρο μέ την περίπτωση τού Μεγάρου Φυτά-
  κ.η.
  ΑΛΛΑ σκοπός μας δέν είναι νά δώσωμε έδώ τή δραστηριό¬
  τητα τής Μαρίκας Καψή, γιατί, έξ όίλλου, χρειάζονται έκατον-
  τάδες σελίδες. Απλώς θέλομε νά φέρωμε στήν έπιφάνοα, ϊν<χ θέμα, σοβαρώτατο θε μ α, πού συνδέεται άμεσα μέ τίς εννοιες «άδικία», «τταρανομία», «μέσον», «κατίγτάτηση άνθρωπίνων δικαιωμάτων» καί νά ττροσπαθήσωμε νά διερευνήσωμε εί ν όν¬ τως δλα δσα καταμαρτυροΰνται στήν κ Καψή, εΤναι άλήθεια ή' ψέμματα. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό «Θέμα Άγιά Πελαγιά», γιά τό όποΐο ττολά λέγονται, γραφονται καί θρυλλοΰνται. Πώς έ'χει λοιττόν, ακριβώς, τό θέμα αύτό; ΕΤναι ενα σκάνδαλο τής διχτατορίας; ΕΤναι μιά συνηθισμένη Ιστορία άσυδοσίας; Είναι μιά κοινωνι- κή άδικία σέ βάρος φτωχών Ιδιόκτητον, Είναι συχρόνως μιά άρχαιολογική παρανομία; ΚΥΡΙΑ Μαρίκα Καψή, σάς κατηγοροΰνε γιά πολλά. "Ισως δίκαια, ϊσως όίδικα Πρός τό παρόν δέν μάς ένδιαφέρει άν παίξατε πρωταγωνιστικό ρόλο στήν ττερίτττωση τοΰ «Καρα- βέλ», πού παρά λίγο νά πάρη καί τό δνομά σας. Δέν μάς έν- διαψέρο αν συστήσατε τόν κ. Κεψαλογιάννη στόν Μπαλόπου- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 10 έρωίηοαία - 9 άπανίΑσει* Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ.Γ.ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Μ.Χ. — Πώς βλέπβτ«, γενι¬ κάς αυτή την ώρα τα πολιτικά πράγματα τής Ελλάδος, Γ.Μ. — Βρισκόμαστε μπρο- στά σέ μιά σημαντική καμπή. Ή δεξιά παράταξη άνασυγκρο- τεϊται εΰρισκομένη μάλιστα στήν έξουσία. Τό βάρος τοΰ προβλήματος πέφτει καί πάλι στούς ώμους τού Δημοκρατικόν κόσμου. Ό χειμώνος πού μας έρχεται πρέπει νά είναι ή πε- ρίοδος τής ανασυντάξεως των δημοκρατικών πολιτικών διινά- μεων. Τό Κόμμα τής ΕΚ—ΝΔ πρό Ένδιαφέρουσα άποκηοισΐική οΊΐν£ν«ουξη Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ άπαντα ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ είχαμε ανβγγείλλει στό προηγούμενο φΰλλο μας, δη- μοσιεύομε νήμερα, αΰτούσια την άπομαγνητοφωνημένη συνέν- τ*-·*5»1 τού τ. βουλευτή καί Ύπουργοΰ κ. Κώστα Μαρή. Ή συ- Ίντευξή μας μέ τόν κ. Μαρή εχιι ώς ^£ή Μ.Χ — Κύρκ Μαρή, θά «- ίί>βα, βν συμφωνούσατε φυσι-
  "ίι κι' έοεϊς, νά κάνωμε τή ου-
  νέν~υξή μας οέ £να εντελώς
  ^εύθερο τόνο, χωρίς ηροκα-
  «Λαυοσμένβς ερωτηθείς καί
  *Λ>ντήσεις, καί την δλτ) συζή-
  τΠ°ή Μας νά την καταγράψωμε
  °το ΐκιγνητόφωνο.
  Κ.Μ. — Συιμφωνώ.
  Μ Χ. — Νοτμίζω ίΗι αυτή
  τή οηγιιή άπό πλευρδς δημο-
  •"ογροφικής άξωλονήσεως πολι
  τκών προσώπω ν, εΐστε στήν
  "Ρώτη γραμμή, δεδορένου δτι
  Π βη οας περίπτωοη παρου-
  °>6<«ι ενδιαφέρον άπό πολλές ΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ... ΚΑΛ.ΠΑΝΕΣ* ήρχισαν οί έργασίες γιά την των καμπαναριων Μηνά, στή θέση των άνεγερβούν νέα Κά- 11 «^ούστηκε γιά τό ύψη-λό κο- ^°· τής δο—άνΓκ;, πού «ς μάβαμε πραγμ—ική ^ονιά Δέυ Αττ ^αμ·».« κοι <α_ εοΛαπτε νί» ~»— 'νωβουν τα σχ-,κό, κονδύλια κα- μ«γάο άριθμό ψή- πτώση, άΐϊοστα- κατά την διχτατο- ίιλια μί; Παπαδόπου- *σί>μμετοχή σας στίς τε-
  λευτοΐρ', έκλογές, έπανιειμφάνι-
  ση τώρα στήν πολιτική καί πολ¬
  λά ΰλΛα, δπως πολιτ«?ές έζυ-
  πηρετήοεις άπό ΰπουργικά πό-
  στα, λαικές έκθηΛώσεις κλπ.
  Τό σπουδαιότερο δμως, χα-
  τά τή γνώμη μου είναι ή πολι¬
  τική μετακίνηση πού κάνατε
  λίγο πρίν τή διχτατορία, ή γνω-
  οτή οάν άποστασία, την όποία
  ό λαός σδς την χρέωσε στά
  τΛήν. θέλω λοπτόν, μετά άπό
  τόσον καιρό, μετά άπό τόοα γε-
  γονότα νά μοϋ μΛήσετε γιά 8-
  λα αύτά, άφοϋ τώρα, καθώς
  φαίνεταΐ, έ·πανεμφανίζεστε στό
  πολιτικό προσικήνιο. ΕΙστε έ-
  λΐ,ύθερος νά μοΰ πήτε δ,τι &έ-
  λβτε.
  Κ.Μ. — Μέ δλα αύτά πού
  ιιοθ ίίθιξες κ. Μάνο Χαρή, νο-
  μίζω δτι έχω ν ά σοϋ πω πολλά
  καί δέν ξέρω βν θά μας πάρη
  καί ό χρόνος καί ό χωρος.
  Πάντως θά ήΌελα ν' άρχίσω ά¬
  πό την άποστασία.
  Έιμένα μέ άποχαλοϋν «&πο-
  στάτη» ένώ δέν εΐμαι. Κι' εί¬
  ναι γνωστό αύτό. Μέ μπλέξα-
  νέ μ-έ την άποστασία έντοίΐίως.
  Ακριβώς γιά νά κάμουν τόν
  κόσμο, πού τόσο τηοτά μ' άκο-
  λουθοΰσε, νά κριοώση μαζί
  μου. Έγώ άπό τόν Παιπανδρέου
  δφυγα 2να χρόνο μετά την ά-
  ΐτοστασια "Εφυγα έν γνώσει
  τού καί έν ψυχρώ. Διότι ήτο
  γνωστόν δτι πηγαίναμε πρός
  τή διχτατορία. Αύτό, βν θυμΐΐ-
  θητβ λίγο έχείνη την έποχή,
  τό ήξβρε κι' ό τελευταϊος βυ-
  μωρός των Αθηνών Καί ό μό-
  νος τρόπος νά ουγκματήσουμε
  την κατάσταση τότε, νά περι-
  σώσωιιβ την Δημοκρατία, ήταν
  νά ένισχύσωμε τόν Στεφανό-
  πουλο, τόν ύποΐο δέν ένίσχυε
  μιά άρνητική πεισματική πολι¬
  τική τοθ Παπανδρέου.
  Πρωτοΰ φύγω άπό τόν Πα¬
  πανδρέου κυκλοφόρησα μιά πό
  λυγραφημένη έιπιστολίι στό
  "II-
  ράκλιειο οέ β.000 άντίτυπα.
  Μ' αυτήν έζήγησα καί εΐπα
  στούς φίλους μου δτι φεύγω
  άπό τόν Πατιανδρέου, γιά νά
  προλάβω τή διχτατορία. Διότι
  θά συμβή τό εξής: στίς έκλο-
  γές δέν θά φτάσουμε. Μιά με¬
  ρά πρό των έκλογων τρείς λο-
  χαγοί (δυοτυχώς δέν δβαλα
  τρείς συνταγιματάρχες γιά νά
  εΐμαι πιό κοντά σέ δσα έατακο-
  λούθησαν) θά μας δέσουν. Ου¬
  δείς έξ ημών θά είναι είς θέ¬
  σιν νά διαμαρτυρηθή, διότι δυ-
  στυχώς Εχομε φέρε ι την κα¬
  τάσταση έιοεϊ. "Ετσι καί έσυνέ
  βη. Αύτά φυσικά τα εΐπα κα!
  στόν Παπαινδρέου. Παρ' δλο
  πού κατά την άπρχήρησή μου
  διαδραματίοβηκαν συγκινητικές
  σκηνές γιατί συνδεόμουνα προ-
  σωτπκά μαζί τού. "Αν άνοίξετε
  έφημβρίδες τής έποχής, θά δή¬
  τε μέ όκτάστηλους τίτλους τό
  θέμα τής άποχωρήσεώς μου,
  πού δήλωνα. «Φεύγω, γιά νά
  τιερισώοω τή Δηιμοκρατία καί
  γνωρίζω έκ των προτέρων, δτι
  θυσιάζω τό μεγαλλίτερο Κόμ¬
  μα τής Ελλάδος, τό Κόμμα τό
  δικό μου> Κόΐϊμα τρτυαγμένο μέ
  άγωνα, μέ κόπο, μέ δάκρυα,
  άλλά τό θυσιάζω χάριν τής Δη¬
  μοκρατίας».
  'Επειδή εγένετο ό άνήθικος
  λόγος βτι οί Βουλβυτές πληρώ-
  νονται γιά νά άποστατήσουιν,
  ς>ρόντισα νά καλύψω τόν έαυ-
  τό μου καί πί{γα στόν Στεφα-
  νόπουλο μέ τρείς δρους:
  α) Νά μην ψΐηφίσω την Κυ-
  βέρνηοή τού. Μάλιστα μοΰ εΐ-
  πε: πώς είναι δυνατόν, θά ψη
  φιοτή άπό τή Βουιλή έπέμενα
  καί μετά θά ίίρθω στήν Κυβερ¬
  νήτη σου, πράγμα τό όποϊο
  καί ουνέβη.
  "Εγινε ή ψηφοφορία οτή
  Βουή, έγώ κατεφήφΐσα την
  Κυβέρνηαη Στεφανοπούλου,
  καί μετά πηγά.
  β) Ό δεύτερος όρος πού
  τοΰ έΌεσα ήταν τό 'Υπουργεϊο
  Δημοσίων "Εργων. Μετακίνη-
  σε 5 ύπουργούς Τούμπα, Γκλα
  βάνη κλπ., καί μοΰ έδωσε αύ¬
  τό τό 'Υπουργείο. Καί σ' αύτό
  έπέμενα διότι προεκΐλογικως
  καί παρουοία δλων σχεδών
  των βουλευτών τής "Ενώσεως
  Κέντρου καί τοΰ Γεωργίου Πα¬
  πανδρέου, ύ Σοφοκλής Β«νιζέ-
  λος εΐπε. Τό 'Υπουργείο Δη¬
  μοσίων "Εργων μετά τάς εκλο¬
  γάς, θά τό παραδώσωμεν, είς
  τόν Μαρήν, έού δέ — μοΰ
  λέει — στό τέλος τής τετραε-
  τίας, θά εΐσαι ύπεύθυινος άϊΐέ-
  ναντί μας νά μδς παραδώσας
  την Κρήτη κούκλα, γιά νά έκ-
  πληρώσωρε επί τέλους κάτι ά¬
  πό τό χρέος μας στόν Κρητικό
  λαό, ό οποίος πιστά μβς άκο-
  λουθεϊ τόσα χρόνια, άγωνιζό-
  μενος γιά τή Δημοικρατία.
  γ) Ό τρίτος δρος ήταν τό
  Πανεπΐοτήμαο τής Κρήτης, στό
  ΉράκΑειο. Τότε ό Στεφανόπου
  λος μοΰ εΐπε: γι' αύτό μέ συγ
  χωρ.εϊς άλλά πρέπει νά ρωτή-
  σω τόν Μητσοτάκη. Ό Μη¬
  τσοτάκης ερωτηθείς απήντησε
  δτι είναι σύμφωνος. Τότε ό
  Στεφανόπουλος, εΐπβ: νά ρω-
  τήσωμε καί τόν Στεφανάκη,
  τόν Ρεθύμνιο. Ό Μητσοτάκης
  τοθ εΐπε: τόν άναλαμβάνω έ¬
  γώ, δέν ύηάριχει λόγος νά τόν
  ρωτήσουιμβ. Καί πράγματι μό-
  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Στό προι,γούμενο φΰλλο μας, εϊχαμε δημοσιεύσει όλό-
  κληρο τό κείμενο τής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ γιά τή «Μεσογει-
  ακή Αλληλεγγύην Σήμερα, δημοσιεύομε, στήν σελίδα
  3 ό—οο—όχτματα άπό κρίσεις έπιφανών προσωπικοτή-
  τ«ν τού τόπου μας, γιά τή Διακηρύξη α,ύτή.
  Σήμερα έπίσης αναγγέλλομε ότι μέ πρωτοβουλία
  τοΰ διευθυντοϋ μας κ. Μάνου Χαρή, ίδρύεται καί στό
  Ήράκλειο τοπική 'Επιτροπή τής «Μεσογειακής Αλλη¬
  λεγγύης». .
  Ή έπίσημη άναγγελία της δημιουργιας τοπικης έ-
  πιτρβπής, θά πραγματοποιηβή σύντομα κατά τή διάρ-
  κ«ια μιάς πρωτότΐΛτης δημοσίας εκδηλώσεως διεθνοΰς
  ενδιαφέροντος, μέ εντελώς πρωτότιπτο καί (χκρως ένδια
  φέρον πρόγραμμα τό όποΐο θά περιέχη όμιλίες, προβο-
  λές φωτεινών βίκόνων καί καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ
  συμμετοχή γνήσιιαν συγκροτημάτων παραδοσιακής
  μουσικής Κρήτης καί Παλαιστίνης. Την όργανωτικη
  εϋθύνη τής πρ»τότυπής αυτής εκδηλώσεως ανέλαβε ή
  εφημερίδα μας ή όποία σέ αλλο φΰλλο θά δώση πβρισ-
  σότερες λεπτομέρειες.
  Στή δίκη των Άνθυπασπιστών
  Η ΑΓΘΡοΙΥΣΗ ΤΟΥκ.ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
  Μεταξύ των συνηγόριον
  πολιτικής άγ«γής στή δί¬
  κη των άνθυπασπιστών,
  ήταν καί ό κ. Γιαννόπου-
  λος, έξ' Αθηνών, Πρόεδρος
  τής "Ενώσεως Δημοκρατι¬
  κών Δικηγόρον. Κατωτέ¬
  ρω δημοσιεύομε μαγνητο-
  φωνημένη την άγόρευσή
  τού, ή όποία κατά κοινήν
  όμολογία ήταν έμπεριστα-
  τωμένη καί ακρως ένδια-
  φέρουσα. Ή άγ&ρινσχ έ'¬
  χει ώς εξής.
  Ή σημερινή δίκη κύριε Πρό-
  εδρε, μάς έ'δωσε την ευκαιρία
  νά νοιώσωμε Ιδιαίτερη χαρά
  γιατί διαπιστώσαμε δτι ή Δι-
  καιοσύνη άπονέμεται πάρα πο-
  λύ καλά καί στά έπαρχιακά
  διαμερίσματα τής Χώρας.
  Άπό τής πλευράς μας δέν
  διαπνεόμεθα άπό τό αΐσθημα
  τής εκδικήσεως. Απλώς προ-
  σπαθοΰμε νά βροϋμε απαντήση
  στό έρωτηματικό: τί συνέβη
  στίς 23 Ιουλίου 1974 στό
  Ήράκλειο, τή στιγμή κατά την
  όποία ένώ δλη ή χώρα καί ι¬
  διαιτέρα ή Άθήνα, γιόρταζε
  την / τελευθέρωσή της, έδώ έ-
  γινε προσπαθεία καταστολής
  τοΰ έθνικοΰ ένθουσιασμοΰ.
  Συμφωνώ απολύτως μέ τόν
  κ. Εΐσαγγελέα, δσον άφορά τό
  θέμα τής εκτάσεως, ή όποία
  λις έΛαβα μέρος οτην Κυβέρνη
  ση, έΎινε μιά 'Επιτροπή υπό
  τόν μακαρίτη τόν Γεώργιο Κα-
  ροΰζο τόν καρδιολόγο, ή ό¬
  ποία έπεξεργάστηκε τό σχετικό
  Νομοσχέδιο, κατβτέθη στή Βου-
  λή καί οαμσιοταρίστηκε μέ κω-
  λισιεργεϊες, άπό Βουλευτάς,
  οί όποϊοι προεκλογικως ήγωνί-
  ζοντο γιά νά φέρουν δήθεν τό
  — Συνέχειο στήν σελίδσ 3
  πρέπει νά περιοριστή στά
  συγκεκριμένα πρόστοπα καί νά
  μην περιλάβη δλους δσους ίιπη-
  ρετοΰν στά Σώματα Άστιι-
  νομίας, όπως τα λέω έγώ, καί
  δχι Ασφαλείας, καί νά άνακα-
  λύψωμε αν όντως παρενόμησαν
  καί δχι μόνο νά τιμωρηθοϋν,
  &ν άποδειχθεΐ τουτο άλλά καί
  μάλιστα παραδειγματικά καί
  γιά τό καλό τής Άστιινομίας,
  τής Χωροφυλακής, άλλά καί
  γιά τό καλό τοΰ τόπου.
  Δέν εχουν δμως τό δ ι καί ω-
  μα ανωτέρα δργανα τής Χωρο¬
  φυλακής, δταν πρόκειται γιά
  θέματα πού άποτελοΰν μομφη
  γιά τό Σώμα τής Χωροφυλα¬
  κής, νά ϊρχονται έδώ καί νά
  ΰποστηρίζουν τούς ύπαιτίους.
  'Εκεΐνο πού επρεπε νά κά¬
  νουν ήταν μόνο διδασκαλία, ώ-
  στε αύτό τό κακό νά τελειώνη,
  γιατί άντίθετα θά επικρατή δ¬
  ταν έρχονται έδώ νά ΰποστηρί¬
  ζουν, συνεχίζουν μιά κακή νοο-
  τροπία.
  Τό παρόν έπεισόδιο προσέ-
  βαλε καί τή Χωροφυλακή Ηρα¬
  κλείου καί όλόκληρο τό Σώμα.
  Όταν λοιπόν έρχεται έδώ ό
  Διοικητής, ό οποίος κατ' εμέ
  αύτάς θά επρεπε νά ευρίσκεται
  στό έδώλιο τοΰ κατηγορουμί-
  νου, καί προσπαθεΐ νά καλύ¬
  ψη τούς κατηγορουμένους, μέ
  φτηνές δικαιολογίες, αύτό εί¬
  ναι λυπηρόν καί άνησυχητικόν.
  Καί άν ή στάσις αυτή των α¬
  στυνομικον ΰπαλλήλων συνεχι¬
  σθεί, νά μή περιμένουν δτι ό
  λαός θά παραμείνη άπαθής,
  διότι αντιθέτως άπ' έδώ καί
  πέρα είναι γνωστό δτι ό πο¬
  λίτης θά αμυνθή προστατεύων
  τα δικαιώμοττά τού, καί δέν θά
  = Συνέχεια στήν σελίδα 3
  κίιται νά ά>Όπττυ|η^πρός αύτη
  την κατεύθυνση άττοφασιστική
  δραστηριότητα. Τούτο ΐΤναι ή
  θελήση καί τοΰ Προέδρου τοΰ
  Κόμματος κ. Γ. Μαύρου καί
  τής Κοινοβουλευτικής ομάδος.
  Μ Χ. — Ποΰ άποδίδετε την
  παριατηρουμένη διάσπαση των
  πολιτικών παρατάξεων, μήπως
  στήν παρίσφρυοη έντός αυτών
  τεινές δρο»τηριότητες. Είναι
  φαινόμενο πού παρατηρεΐται
  καί διεθνώς συχνά στόν προο-
  δευτικό χώρο καί έξηγεΐται σα-
  φέστατα. Ό προοδευτικάς χώ-
  ρος είναι πάντοτε ίδίολογικός
  χώρο; ένώ ό χώρος τής δεξι&ς
  είναι κοινότητα συμφερόντων.
  'Επειδή δέ οί δεοντολογικές
  τοποθετήσεις έπιδέχονται πα-
  Ό κ. Γ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ συνομιλεί
  μέ τόν διευθυντή τής εφημερίδας μας.
  πρακτόρων των ξένων δυνάμε- ραλλαγές καί διαψοροποιήσεις
  ών καί κυρίως τής ΟΙΑ.
  Γ.Μ. — Ή παρατηρουμένη
  πολλαπλότητα πολιτικών σχη-
  μάτων στόν δημοκρατικό χώρο
  δέν έ'χει καμμιά σχέση μέ σκο-
  ετσι πολύ συχνά ό χώρος αύ¬
  τάς έκφράζεται άπό περισσότε-
  ρα κόμματα. Τό φαινόμενο αύ¬
  τό δέν είναι πάντα πολιτικά
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Ύπεύθυνη θέση γιά τίς Βάσεις
  ΕΤναι καιρός πλέον λ| ^έατεύθυνοι άνθρωποι τοΰ τόπου νά
  πάρουν ΰπΐ.υΒ/νΐ] θέση, πάφΓ*στό θέμα των ξένων Βάσεων. Καί
  δταν λέμε ύπεύθυνους άνθρώπους έννοοΰμε δλους τούς δημόσι-
  ούς ανδρες. Βουλευτές, Πολιτευτές, Δημάρχους, Μητροπολί-
  τες, Προέδρους 'Επαγγίλματικών Σωμοττείων, Έπιστημονι-
  κών Όργανώσεων, 'Εμποροβιομηχανικών Όργανισμών, Πνευ-
  ματικών καί Καλλιτεχνικών Συλλόγων, Κρητικών Όργανώσεων
  έκτός Κρήτης, κλπ., καθώς έπίσης καί Δημοσιογράφους. Είδι-
  κώτερα, οί τελευταΐοι, καί κυρίως οί έκδότες των Κρητικών ε¬
  φημερίδων καί περιοδικόν, είναι άνότγκη νά ξεκαθαρίσουν τή
  δική τους θέση, πού παίζίΐ καί ίδιαίτερο ρόλο, λόγω της φύ¬
  σεως των έντυπων, σάν μέσων μαζικής έπικοινωνίας, έπηρεα-
  σμοΰ τής κοινής γνώμης καί πληροφορήσεως τοΰ λαοΰ.
  Ο ΜΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 20ου'ΑΙΟΝΑ
  Πρίν άπό μενά ό άναρχισμός.
  Μετά άπό μενά ό κατακλυσμός.
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛ1ΓΡΑΔΗ)
  8 ΙΙΠΤΙΜοΡΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΙΊΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΐαΤΗ
  Ο 'βΛηθιυός Ζορμπθς
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΕ ΚΑΙ ΤΑ Γ_>ΑΙνΙΙνΙΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΕΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  14ον
  Τό ϊδιο ίίκανε κι δταν τόν έ-
  ηιοικέφτοταν κανείς στό σπίτι
  πού 'μβνβ μέ τή φαμελιά τού.
  Τού 'φτιανε καφέ, τοθ πρόοφε
  ρε ηακή μέ μύγδαλα ή λούιτι-
  α μανιάτικα, £πινε κι αύτός,
  τα ν·γανε. "Οταν ή έπίσκεψη
  παρατραβοΰσε (ί εΐχε δουλειά.
  £κοβε την κουβέντα οτή μέοη
  ξαφνικά κι έ"λενε οτό μουοαφί-
  1>η τοι — οποίος καί νά 'ταν:
  — "ΑΊντε τόρα. δίνε τού,
  εϊπαμε πο\ά. καιρός νά μέ ξε
  ψορτιοθεϊς!
  Καί τόν αφηνε ούξυλο, νά
  βγεϊ άπό τό οπιπ μόνος τού!
  Ό Ζορμττάς εϊταν οβέλτος
  α' δα. Μ' δ,τι καταπιανόταν
  βιάζσταν νά τό τελέψει μίαν
  ίόοα άρχήτερα. Δέν αφηνε όν¬
  τε λεφτό νά τΐεοαοει χωρις κά¬
  τι νά κάνει, οΰτιε δευτερόλε-
  φτο νά πάει χαιι·ένο. "Οταν δέ
  δούΧευε οτό κάηβουνο. κατα-
  πια6τπν μέ κάτι άλο. Κάτι
  θα 'βοιοκ* να μαστορέψει:
  |ΐιάν άσετιλίνη. Ρνα ντεκοβίλ,
  μιά χαλασμένη γραμμή. μιά ξυ
  λιδΓθά. κάτι. Κι 6ν δέν εΤχε
  τ'ητα άπ' αύτά νά καταπια-
  στεϊ, έΉεονε τό οφυρί τού κι
  άνηφόριζε κατά τό βουναλάκι
  τής Πρασντοβάς, κατά τή «Ρά-
  κη», κατά τό «Στεφάνι» κι έψα
  χνε γιά μετάΧλβμα — γιά κανά
  καινούργιο φιλόνι λιγνίτη. Καί
  μ' 8,τι κατατπανόταν τό 'βγαζε
  περα, σίγοιρα καί οβέλτα. Ά-
  καί στό «>αΐ τού εϊταν
  καλοφαγάς, άλλά καί
  βιπσΓκός. Δίν ί'πχυγε, κατα-
  βοόχθιζε τό ΦαΤ τοιι, β,τι καί
  νά 'ταν. Δτιλαδή εϊταν τό όλό-
  τελα άντίθετο τοΰ Διαμαντόπου
  λου. Γι' αυτόν τό φαΐ εϊταν
  I-
  {•ροτελεστία. Έτρωγε γερά κι
  άογά' τό φχαοιστιόταν τό φαΐ
  Μΰσοΰσε τή Οοοφή τού κπλά
  κι έίκάνε νά σηκωθεί άπό τό
  τραηέΓι δυό κιιί τρείς ώρες
  καμμιά φοοά Κι ό Ζορμπαο
  τόν άνάμπαιΓι· κι εΛεγε τκργί1-
  Χαοτικά:
  — Τρώη ό κακομοίμης οά'
  κουνέλι. Τό ταΐΓει καλά τό
  γαϊδουράκι τού. Φτΰστε τον μω
  ρέ μανιάτες νά μην τόν βοοκά-
  ν<-τε! "Επιστήμονας όμιιχτολόγος ό Διομαντόπουλος. Άγραμμα- τος, Γμπειρικός,λίγο άπόλα ό Ζορμπάς· ιιά τίς ιπιό πολΛές φορές τοΰ 'βαζε τα νυαλιά κοί τοΰ 'μπαινε στή μύτη. — Κάποτε, δηγιέται ό έβδο- μηνταχρονίτης τόρα Έλστιδοφό- ρος Χιουρέας, ό Διαμαντότΐου- λος εϊχε βαλθεϊ νά φτιάζει έΎ·α έπιστημονιχό άοβεστοκάμινο στή θέση Τοιοίνιστα, κοντά στήν πλατωοιά των Τσικολινών πού νινόταν ή διαλογή τοθ κΑπβουνοΐ). "Εβαλεν άογατιά. τό 'ψπαξαν ούμφωνα μέ τίς ό- διιγίες τού. Κουβάληοαν πέ- τρα, την ττατήκωοαν οτό καμί- νι κ' εϊταν ε'τοιμοι νά τό κά- φουν, δταν εώρτασε 'κιεϊ κι ό Ζορμπάς. Τό περιεργάστηκε, εΐδε την καταοκευή τού, έΌκα- σ*· στά νέλια. στράφηκε οτό Διαμαντόπουλο καί τοΰ 'ηε ηε- Ρ'τταιχτικά: — Μωρέ καί κουκούΧι νά βάλεις νά ψηθεϊ οέ "τούτο τό καμίνι ποΰ οκάρωοες, δέ θά βγεϊ άοβέτΐ' ττετροκάρβουνο, Ι ναί! ' Φοιιρκίστηκε ύ Διαμαντόπου- λος. Τό είδεν ό Ζορμπάς, μά δέν τού κάηκ€ καρφί, δέν £κα- μβ πίσω1 εϊταν ντόμπρος, δ,τι ε!χ€ τό 'Χεγε δψοβα. Κι δπως τό 'πε, δγινε. Τό καμίνι δέν Ρβγαλε άσβέτΓ εϊταν λαθεμένη ή φτιάξη τού, χα.μένος κόιπος. Μ€τά τό φιάοκο τοθ καμι- νιοθ έλεγεν ό Ζοριιπάς: — "Αμ δέν τα ένε 6α οί παλιοφυλλάδες· χρειάζεται καί πραχτικό μυαλό γιά νά βγά- λπς π/·ρα μιά δουλειά. Σκεδιά ζεται μιά μηχανή, μά γιά νά τή φτιάξεις θές κα. ίνα γύφτο... Ψέ,μματα; Άλλά ό άγράιμματος Ζορ¬ μπάς εϊχε λαγαρό μυαλό καί διιό βλλα όμάχητα διπλα στά χέρια τού, πού τόν βγάζαν πάν τα παληκόρι: την έμπειρία καί τό σίγουρο αίσθητήριο. Τέ- τοιον ανθρωπο δέν ξαναδαν, λέν οί μονιάττες πού δούλεφαν μαζί τού στό μεταλλεϊο καί τόν γνώρισαν καλά, κι οΰτε θά ξα- ναδοϋν. Κρατοϋσε κι αύτός χά τάστιχα μέ τούς λογαριασμούς τού. "Επερνε λεφτά άίτο την έταιρία, πηιγαινε στήν Καλαμά- τα, ψώνιζε πράματα, γέμιζε τα κιτάπια τού μέ άριθμους· δχι μέ άρισμούς, μέ ιμαγκοθρες- γιά νά διαδόσεις τί έγραφε £· ΐΐρεπε νά ξέρεις Ιερογλυφΐκά. Μιά φορά σ' 2να άιπό τα κατα- οτιχά τού «Ιχε γράψβι δυό φο- ρές τόν ϊδιο λογαριασμό: — Πιός αύτό Ζορμπα, τοΰ 'π€ μέ κάττοια δκτπληξη ό Κα¬ ζαντζάκης. Ό Ζορμπάς δέν ταράχτηκε. — Ξέρεις, άφεντικό, άπό,ντη ννννννΝΑΑΑ<-><->ηΛ<»<ΐ"_____ οε, άποφάοιοα κι έγώ νά γίνω φα\ιδόκωος, δάσκαλος, σάν την άφεντιά οου καληώρα. Κι δταν γοάψω στά τ€<ρτέρια μου έφαρμόζω τό ούσττ>μα...
  Σταμάτησε- βξυσε λίγο τό
  κεφάλι τού. ουνέχισε:
  — Μωο{· πώς τό λέτε σεϊς
  οί γραμματιζούμενοι; "Ααα,
  ναί, τό β,ο·ήκα: τό σύστηνα
  τής... διττλογπαφίας!
  Καί οκέτταοε μ£ ίίνα πλατύ
  γέλιο τό χιοηατό τού. Γέλασε
  κι ό Καζαντζάκης· γέλασαν κι
  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
  ΤΟΥ Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ
  :ς στή σκηνή
  αυτή. Καί θάικιΓ,αν την εύστρο-
  φία, τή σπιρτάδα τοΰ μυαλοΰ
  Άττό τίς έκδόοεις «Σύγχμο-
  νη Έττοχή» έκυκλοφόρησε τό
  6ι.β<ο τοΰ ουμπατριώτη για- τροΰ — Χογοτέχνη κ. Κώστα Χιωτάκ,η. μέ τίτλο «Μέ χειρο- ττέδες». Τό βιβΧίο είναι άφιειχομένο: Στούς άγιονιστές πού έσιεσαν «άπλώνοντας τόν ηΛιο στίς φτω χογ€ΐτονιες» Πρόκειται γιά μιά οειρά διη- γήιματα βαοιονένα κυρίως σέ προσΐϋΛΐκές έμπειρίες, άττό τίς Μά δέν εϊταν δλα τοθτα μό¬ νο πού 'χαν καταχτήοει τούς στουιπιώτες. Ό Ζοο]ΐπάς τούς εΐχε βηεϊ τό κουμπι. Εϊζερε την τέχνπ νά κερδίζει τίς καρ- διές των άνθοώπΐιΐν. Ε'ίξερε την ψυχολογία τοΰ χωριάτη, τοΰ άγρότη. τοϋ μανιάτη. Καί φέρνονταν άνάλογα. Ποτέ δέν πήγαινε κόντρα στόν χαιρό, κατά τού τοΰ σφύραες, χό- ρειιε. Μέσα τού εΐχαν γκρεμι- στεϊ δα· καί Πατρίδα, καί θρησκεία. καί ΚόΧαση, καί Πα- ράιδεισος. Μά δέν τό 'δειχνε· τό 'κπυβε δσο μποοοΰσε, σεβό- ταν δ,τι πίοτευαν οί χωριάτες. Τούς ηιλοΰοε γιά τίς παληκα- ριές των μακεδονομάχων, πή- γαιννε καμιά Λορά καί στήν έκ- κληοιά γιά ν ά μην τό πάρουν γιά θθεο, καμωνόταν πώς φο- 6όταν τάχατρς την Κόλίΐση. θά- μαζε τούς Ώγιους πού πήγαι- ναν στόν Παρά&τισο. Καί μόνο στούς π»ό οτενούς τού (ηίλους, στόν κοΐ'μπΛοο τού τόν 'Εζαρ- χουλέα, ατό Χιουοέα, βνοιγε κα)ΐιά (οοπα την καρδιά τού — καί στόν Καζαντζάκη τηό πολύ. φυσικά — καί τούς Ρλεγε τα μυσπκά τού. πόσπ τα σιχαινό- τα·· δλα οΰτάΙ "Ετσι τόν άγα- ποποαν καί τΛν θάικιζαν δλοι. Τ' «άφεντΐίκά», Λ Καζαντζάκης, ό Ίοιδωρίδης. ό Φαραντάτος, ό Διαμαντόατουλος τοός φαίνον ταν πώς μογαλοκρατοΰσαν ■ ποϋκαί π>ΰ τούς Τίέοναν καμιά
  κουβέντα' δέν κάναν συν-
  τροφΐά ]ΐαζί τους· δέν τιαιοΰ-
  οαν την έκκλησιά τ:ιΰ χωρίου
  τους. Έν ώ ό Ζοι>μπάς... Ό
  Ζορμπάς άν,ατιοΰοε τό χωριό —
  καί τό 'οΈΐχνε, άγαποθσε τούς
  άνβοώποιις τού — καί δέν τό
  'κρυβε, —^ιηΧοΰοε μέ θαμα-
  σμό γιά τή μανιάτικη λΐε&εν-
  τιά — κ' ή φωνή τού, σά μι
  Χοΰσε γ Γ αυτή καί γιά την ά-
  δάΐμαοτη ράτοα των μανιατων.
  εϊταν ζεστή. Δέθπκε καί μέ
  κουμτταριά μέ τή Μάνη 6αφτί-
  ζοντας )ΐέ τ' 6νομά τού τό
  οερνκό παιδϊ τού σπιτονοικο-
  κύρη τού — τό Γιώργη Έξαρ-
  χοιΑέα. Είναι σήμερα 43 χρο-
  νών. Κ' είναι περήφανος γιά
  τό νουνό του' καί τιαιάει τή
  μνήμη τού· καί μιλάει γι' αυ¬
  τόν μέ θαμαομό' ξέρΐι άπόσα
  τοΰ ίατοροΰσεν ό κύρης τού
  πόσο ζωντανός, πόσο δυνατάς,
  τί ποΧύξερος, τί καλόκαρδος,
  τί χρυσοχέρης εϊταν έκεΐνος.
  — Μακάμι καί οτό νυ·χάκι
  τού νά τού μοιάοεις, γιέ μου,
  τοΰ 'χε πιεΐ μιά φορά.
  Δέν είναι λίγα οτή Στούπα
  τ' άναθυμήματα κι άπά τόν
  Καζαντζάκη. Δέν είναι μερικά
  τοπωνύιιΐα πού τόν θυμίζουν
  μόνο: «Ή οΐτηλιά τοΰ Καζαν¬
  τζάκης, «Τό απίτι τοΰ Καζαν¬
  τζάκη». «Ή γαλαρία τοΰ Κα¬
  ζαντζάκη». Είναι προπαντός ή
  παράδοση. Αυτή κρατάει α< τα σήμερα ζωντανή την τταρουσία τού σ' δλη την πιεριοχή τοΰ πα- λιοΰ δήαχοιι Λεύκτρου. "Οσοι τόν γνώρισαν καί ζοΰν άκόμη μιλοΰν ττάντα μέ συγκίνηση καί μέ σεβασμό ντ' αυτόν τόν «3γιο δνθρωπο», τόν «πολυδια- βαοιμένο», «τόν άτΐλοχέρη», τόν «άσχητή». Κοντά σ' αύτούς καί τα <παιδιά χαί τα 'γγόνια τους, γιατϊ ή παράδοση φέρνε- ται άπό οτόμα οέ στόμα, άπό τόν πατέρα οτό παιδι, χι άπό τό παιδϊ <>τό 'γγόνι. Κι έτοι ό
  Καζαντζάκης ζεί καί θά ζεί
  γιά πολύ στίς καρδιές των μα-
  νιατων. Τέτοιος δττως τόν εΐ-
  δαν οί πατεράδες τους- τέτοιος
  διπως εϊταν: δγιος, άσκητής,
  σοφός, πρδος, μβγαλόκαρδος,
  όριροπαρμένος.
  (Συνβχ1ζ€ται)
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΓΡΑΦΕ1ΟΥ
  Τό Δικηγοριχβν Γρα¬
  φείον τοθ μ. ΦΟΙΒΟΥ
  ΙΩΑΝΧΙ-Η μετεφέρ¬
  θη ίΙ< την βί*>ν 'Α*έ-
  ρωφ 11, Ρ' «ρβφος,
  τηλ. 223.276.
  τρα» (μέ ΰπότιτλο: «2να έγχλη
  μα πολέμου τοΰ ΊσραηλανοΟ
  φασισμοϋ») πού κυκλοφόρτισε
  Ο Χανιώτης Λογοτέχνης
  ΚΩΣΤΑΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  φυΧακίσεας καί έξορίες στά
  Γιοΰιχι, στή Λέρο καί οέ ίίλ-
  λους γνωοτοι'ις τόπους έκτοτιί-
  σεως κομμουνιοτών.
  Τό βιβλίο άποτελεϊται όπό
  2.32 σελίδες κα! περιλαμβάνει
  πέντε διηγήματα μέ τούς χαρα-
  χτηριστικούς τίτλους: «Μ€ταΐι)
  γή», «Γιοΰιχι», «Αέρος», «Νο-
  σοκομεϊα», «ΆΐκΛύσβις».
  Ό Χανιώτης συγγραφέας Κώ
  οτας Χιωτάκη.ς έχει κυκλοφορή
  σ€ΐ καί προηγούμενα δυό ΰΛ.λα
  ένδιαφέροντα βιβλία, τα έζης:
  «Διηγήματα» τό 1973 καί «Ά-
  νηφόρες καί Καλντερίιιια» τό
  1974 (ποιί>]ΐατα).
  Άξίζει νά σημειωθή, μέ την
  εύκαιμία αυτή, ότι ύ Κώστας
  Χιωτάκης διακρίθηκε οέ Πανελ
  λήινια κλίμακα μέ τή συνιμετο-
  χή τού στό διαγωνισμό «Κηφί-
  σεια 74» δποιι πήρε: τό πρω-
  το 6οα6εΐο ποιήματος, τό δεύ-
  τεοο βρα&εϊο διηγήματος κα
  διόκριοη δπιγήματος.
  ---41·-
  ΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  με ενα Σψακιανό φίλο τού
  π.>6σφατα καί «Ίοραηλινός ντ-
  οναζκϋμός» (μέ ΰπότιτλο. « ή
  άλι'ιθεια γιά τα έγκλήματα γε-
  νοκτονίας των Ίσραηλινών στά
  χωοιά τοΰ Ν. Λιβάνου»), τό Ι
  1974.
  Ό Πέτρος Βάβαλης δχει έκ-
  δόσει στό παρελθόν καί άΛλα
  βιβλία, μελέτες, μπροσοΰρες,
  κ«θώ<; καί^ποιητικές συλλογές. Έπίσης, διευθύνει τό πεοιο- δικό «Μεσογειακή Άλληλεγ- γύη», μιά άΓ.ιόλογη περιοδική έ"κδοοΐΐ (ιιηνιαία) πού άναφέρε ται. δπως ύποδηλώνει καί ό τί- τλος τού, στά προβλήματα ττΐς Μ. Άνατολής κα! των λαών τής Μεσογείου γενικώτερα. άπάντηοη, κάπως έίτσι: Νομΐζα- με δτι εΐστε πολύ απασχοληιμέ- νος, κλπ. κΛατ. Κι' έγώ, άτκκ κρίθηκα: «θεωρω, δτι είναι ύ- ποχρέωσή μου, νά κλβίσω τή συζητήση, μέ την έλίπίδα ότι στίς λευκές άκόμα σελίδες τής νητΐιακής ήλικίας τοΰ κρητικού ϋεάτρου, θά βρεθή κάποτε κά- ποιος, πού θά γράψη τό περι- οτατικό τής μή ουμμετοχής μου στίς παραστάοεις, μέ άντικειμε- νικότητα καί κοητικήν άντρειω- ούνη». Τούς άληθινούς λόγους τοΰ άποχλεισμοΰ μου, τούς ξέ- ρω. Άλλά, δέν θά ίίθελα τώ- ρα νά τούι; πί). Πάντως, άπ' δ- λη αυτή τή θλιβερή ίστορία, έ- κείνο πού μέ στενοχώρηοε βα- θειά, είναι τό δτι οί συιμπατριίό τες μο) οί Κρητικοί, νόμιοαν πώς »νγώ δέν θέλησα νά συιμμε τάσχω. Καί πρέπει νά ζέρετε, Μουοική ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΒΑΒΑΛΗ Στίς 30 Αύγουστον, πραγμα- τοποιήθηικιε στή Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρκου Ηρακλείου μιά ένδιαφέρουσα μουσική έκ- δήλωοη. Ό διδάχτορας τής ΦΛολογίας τοΰ ΠανεπιστοΛΐίου Νανσύ. κ. Γιώργος Σταυρια νός,, παρουοίαοε τό μουοικο — ποιητικό τού ίργο τό όποΐο άπιέδωσαν 4 νέοι τραγουδιστέο καί ό Διλβόης, μί τή ουνοδεία πιάνου καί κιθάρας. Την εκδηλώση πού ώργάνω σε ό «Λόγος καί Τέχνη» ' τή συιμπαράσταοη τοθ κ. Δη· μάρκου Ηρακλείου, παρακο λούθησε άρκετός κόσμος ποί χειροκρό-πηοε τό ουνθέτη κα τούς ρρμηνευτές. •Η εφημερίδα με τίτλο Π πού κ«ί αλλη ψορο. 21 8.75 δανείστηκε, 6'ττως λέ- Άλβ ,Αντ. Τασούλας, Ήρακλειβ ε?ώ&Τά Ι*·1.Χ <* -β ^ τί Εΐο.κος Σύμβουλος τοϋ Παπαδόποι,λοι.. η, η, &Ι,<5ΙΚΟ'· ΤοοσΦ0[τα ό άμεσος συνιργάτης τού Μαθαίνουμε τ^α «'^β^Τ,βέρνηση Καραμανλή Γινι. δντ«ς ό ΕΙδ.κός Συμ- να — δττως λεγεται δ,κα,ολογήση ,κα,ολό- "Ενα τέτο.ο γράμμα δ.άββσαν καμμιά έ«χτοστη Ήρακλε,- ώτεΓατην «ΜεσότεΓο» καί βεβαίως έ'κσναν κάτι ηου δέν μπο- ροϋσαν νά κάνου7 τί, ττρώτες μέρ., της δ,χτατορ,ας, επ, Νο- μαρχίας τού κ. Τασούλβ: γελασαν!... _______^ ΤΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Ο ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Η Ε.θ Ε Κ. '() συμπατριώτην καλιτέ- χνης τοΰ θεάτρου κ. Μάνος Κατράΐκης £δωοε την περααμέ- νη έδδοιμάδα ϊΐιά ένδιαφέρουοα αιηιρντβυξΐ] οτήν εφημερίδα ' των Αθηνών «■Έλευθεροτιι- ττία». Άπό την ποραπΟΛ'Τϋ συνέν- τευξη τοΰ Κατηάκιι, μεταφέρο- με έδώ δοα οχετίζονται δμεοα μέ τή «οτόφα» τού οάν Κρητι¬ κού. 'Ιδιαίτίοα ό Μάνος Κατρά- κης. άναψΓΓβται οτό θέμα τής μή συιιυ.Γτοχής τού στά θεατρι- Ό συμπατριτδτης ήθοττοιός ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ Πώς έ-ιΐΐεϊς οί Κ(·ιητικοί εϊμαστε πολύ εύαίσθιιτοι, σέ δ,τι άφο- ρδ τή ρατσα μας. Γιατί, οίγου- ρα, άποτελοΰμιε ξεχωριστή ρά- τοα. — Αύτη ή άντίλιηψιι. τής Κρητικής ράτσας. γιά την ότιοίά δλοι οί Κρητικοί φαίνεοτ£ πε-1 πε«ηιένοι, δέν νομίζετε δτι εί¬ ναι μιά όντίΛιηψη κάπως «σωβι- νΐστική». αν δχι φασιστική, — "Οχι γιατι δέν την ]ΐετρά- με μέ μέτοα άριστοκρατικά. 'Κννοοΰιμιε πώς εϊμαστε διαψο- ρετακοί άπό τούς άλλους, γιατί μας καθίζουν τα δ;κά μας, έ'τονα χαρακτηοιοτικά. Εϊμα¬ στε εύαίσθητοι στόν άνδρισμό Ι',ας. γενναιόδωροι. καί καθό- Χοι> εύέλικτοι. Ό εύέλικτος
  Λευτέρης ΒενιζέΛος. δέν ύπίίρ
  ό άνιτϋπροσωπευτικός Κρητι-
  Μιά άλλη εκδηλώση πού βγι
  νβ στήν «'Όαοη», τό Δηιμοτικό
  Κηποθέατρο 'ΙΙρακΧείου την 1η
  τοΰ Σεπτέυβρη, ήταν ή συναυ-
  λία μέ τα «Άντάρπκα Τραγού-
  δια» πού άπέδωοαν γνωοτοί
  καλλιτέχνες μέ επι κεφαλίϊς
  τόν Κωστή Χρήστοΐ).
  Την ώραία αυτή Γκδήλιοση
  διοργάνωοε τό Κ.Κ.Ε. (έσ.).
  « Πάβημα Ροταρ.ανοΟ Προέδρου ή μάς δ.ώξαν άπ' 1η 6ά-
  ^Κάτ'.' τέτοιο βά εδαζε τίτλο ό ϊδ.ο? ό παβών, στό εντυπό
  τού αί τολμοθσε, φυσικά, νά δημοσιευθή την περ,πετε.α τού.
  ΠρβκχίταΓγ.ά τόν Πρόεδρο τού Ρόταρυ, Ηρα.λ«.«τη την
  καταγωγή, πού μίλησε πρόσφατα στά Χανιά, σε κο.νη έκδη-
  ^ΟταΓλο,πό^ό κ. Πρόεδρος βρέβηκε στ*. "Ατ.ο Ν.κόλαο,
  σι/νοδευόμενος άπό γν«στό «κοσμικο τυπο» (οχι δμως, και υ-
  πογραμμό) ό οποίος δέν Φίρϊτα. γ.α φανατικός σε πολλο
  πραγματα, βυμηβηκε φαίνιται την έποχη πο« δ.οργανονε σαν
  σύμβουλος δημόσιον σχέσεων τού Παττακοι, τα συνεδρια τού
  άφεντ.κοθ τού καί μπήκε μέ πολύ άέρα αί ίνα τουριστικό συγ-
  κρότημα τού Άγίου Νικολάου. ....
  Δυστυχώς, δμιος, ό ίδιοκτήτης τού «Μπητς» χοφαχτηρισε
  τόν μέ πολλούς τίτλους Φερόμενον Ροταριανο Προ«δρο, σάν
  άνεπιβύμητο καί τόν πέταξί Μξω.... «μπητς — λάξ».
  Κατά τα αλλα: τί εΐχες Γιάννη, τι είχα παντα...________
  • Ξέρετε δτι τό Ήράκλιιο ϊχει τόν Πάπα καί την Πάιτισ-
  Ο «ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ»
  Ό Π[)όεδρος τής
  πής Μεσογειακίϊς Αλληλεγ¬
  γύης κ. Πέ.τρος Βάβαλης, πού
  περιώδευσε πρόσφατα στή
  Κρήτη γιά δηιμοσιογραφική άπο
  στολή σχ&τική μέ τίς ζένες Βά-
  σεις. είναι — έκτός τιϋν δλ-
  Χων — καί λογοτέχνης.
  Τα δυό πρόσφατα βιβλία
  τού είναι τα εξής: τό «Κουνέϊ-
  κά ίηνα τής 'Εταιοείας θεά-' «»<;· Μετά. ή γή μας μάς άκο- τ.οου Κοήτης, πού τελείως άδι-' λουθεϊ. ιατί είχαι άγαπποιάοα. καιολό^ητα καί 8δ:κα. τόν ά-| <Η Π· τ(?ι άντικείίΐενα. ή οα. "Αν μίίνρτε οτήν Κρήτη. Ή σχετική συνέντευί,η βχει χω0ι'<: Ν" ™ καταΧάβ-τρ πχΐις, ώς εξής: σ^ ^'νο ^ά ιιιλάτε Κοητ κά. Τή — ΕΙστε Κοητ-.κός, κύριε σκούηα θά τίι λέτρ ηηρασύ- ΚατΓ>άκη, καί άΌ(ΐωτι6μαστε 'ια
  γιατί δέν παίηνετε μέοος στίς ΤΟ ΑΡΜΑ
  ___,_____π τού Κρητικού Οεή- ©ΕΣΠΙΔΟΣ
  τρου...
  — θλιβερή ίοτορία. ΜαΟ
  πρότειναν νά πάρω μέοος, άλ¬
  λά τελικά μέ άπέκλεισαν. Μβ-
  τά, μοΰ πρότειναν καί πάλι,
  καί πάλι μέ άπέκλεισαν. Ζητοϋ
  σα £ατω κι' ίίναν μικρά, ανρβο
  λικό ρόλο. Μοϋ έδωοαν μιά
  Μέοα οτό ΣεπτέμβΐΜ} άναμέ-
  νεται νά περάση καί άπό τό
  Ήράκλειο, τό «Άρι.ια θέσπι-
  9ος» τοΰ 'Εθνικοϋ θεάτρου.
  Οί παραστάσεις (τριήικρες)
  θά δοθούν στό Δημοτικό Κηπο-
  θέατρο «'Όαοις».
  ΧΧΟΛΗ ΟΑΗΓΩΗ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Άριθμός αδείας 4701
  Όδος "Οθωνος 13
  Παραπλεύρως είσόδου θερινοΰ κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΛ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ Τηλ 286 485
  Μόνο ή ΦΊλιπς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εύρωπαίκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά ψυγείων
  Κιιιαοκευή Πυλυτελής
  οπΰ χαλυβα «οί ΑΒ3 υλικό
  μηντέρνο πανισχυμο νιπ
  4'ιιγεΙα πολυΤΓΑειαΓ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛ<Η®ΕΙΛ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΛΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ.ΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ *~ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357 βο ^^υρου αογων που 6«ιτηρει ΐυ συγα τπό φρεσκα ««αι τό βουτυρ ■ιαλακό Ήαυναθήκρ κατηψυΕ,η Μεγάλη δυο Λστίρων μί *υξη -12 Γ »ί τ[ρφάλλο»43 Ο Για συντή0ΠΠΓ1 μηνων ελευθι,ρωνθνιας 6ΐ οιε χρειάζεται όλόκληρο τώ Λπόψίίξη Αυτόματη Μ* πήτημο ί·νός κθυμπιθυ έπιφάνε.ες Από ΑΒ3 Υικό ρπαναοτατικώ ΛΘρουσιο κρατά μ γροτζουνιίται 6ί θήκες μέ στπριγμϋΐα σπασιά γιά σττΊριί π < μιΙφΟΓΐραγμάΤαιν ϊυοτημα ψυί,εως Νίο μετωπικης ψυίεωΓ μέ ιους ύγωνους μπροοιή Εππυγχανει καλυιι ρη ψυξεως οτδν κυριως θάλαμο κ ιήν ιδανική ψυ^Π οΐήν πήρτα τιονυουροιθΛν,ο πηυ Βημιουργεΐλεπιό τοιχωμοτα καί περιοριζε Ε>δικ6δοχειαΠΑΜ
  (Προσιασιος. Από
  Μυρουοιϋς) γιϋ τ ιγ 6
  Ρπφιο Θτ'ιλΓ', αποσΐές ι Ί
  νβ μπαίνθί-ν τό μπουκάλω
  όνΓ τα *αι
  ι τόψυγι ιο
  τ(·Αι ιαάν.6μθ ηαι οί:
  ΤέοοΕ|)ΐς άχθοφόροι — ν«-
  κροΙΙάφτες, μεταφέρουν τό φέ-
  Ιιετ')θ μέ τόν τκοό τοΰ Νίκου
  Κοζατζάκ'ΐ οτ,)ύς νεκρικούς
  Οαλό^'ους τοΰ Α' Νεκροταφεί¬
  ον ΆθηνΐΤιν, γ-.οτί ή κεφαλή
  τής 'ΕκκΧιη.σίας πας. δέν ϊ!δω-
  σε — δυστυχως — ίίδεια νά
  μπή οέ έκκληοία ό «άποδκχπο-
  ΐπκιΐος». Ώοτόοο, οί έπα-
  νειλη·μμένες άναφορές μας
  γιά έ"να Διεθές Μνημοουνο
  τοΰ Καζαντζάκη, δέν βρίσκουν
  καμψιιά άπήχηση άπό τούς πνευ
  ματικούς άρμοδίους τοθ τόπου.
  Καί δαιως, παρά την άρνητική
  θέση τους, ή έκδήιλωση θά γί¬
  νη.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΡΗΤΗ»
  Μέ ολη την έτπκα.ρότητα
  τοΰ μηνός, κυκλοφορησε τό νέο
  τεύχος τοΰ ττεριοδικοΰ:
  «ΚΡΗΤΗ».
  'Αγωνίζεται ο-&κττσ γιά τό
  καλό τής Κρήτης, γιά χά προ¬
  βλήματα τοΰ νησιοΰ μας σέ 6-
  λους τους τομεΐς, κσλλιεργεΐ
  τό συγκρητισμό, ττροδσλλει
  σ' ολο τό κόσμο τό νησί μας.
  Τό περΐοδικό «ΚΡΗΤΗ» πρέ-
  πεΐ νά τό δια6άζοι/ν δλοι οί
  Κρητικοί, άνεξσρτητα τοττιχών
  ή πολιτικών θέσεων, γιοττί εΤ-
  νσι ύπεύθυνο, μαχητικό, άνε-
  ξάρτητο, όλοκληρωμένο.
  Συνιστοΰμε, γιά οποίον θέ¬
  λει νά έγγρσΦή συνθρομητής
  νά γράψη στή διεύθυνσι:
  Περιοδικό «ΚΡΗΤΗ» Αικαιο-
  σύνης 11 τηλ. 221-965 Ηρά¬
  κλειον.
  Έγώ πάντως δέν τό ήξερα καί τό εμαβα πρό ημερών, άπό
  έ'να δημοτικό σύμβουλο, σέ μιά σύσκεψη στή Νομαρχία Ηρα¬
  κλείου, δπου συςητήθηκαν διάφορα θέματα κοινής ΐίφελίίας
  καί πρώτο άπ1 δλα τό βέμα τού νερου.
  Ό Πάπας λοιπόν είναι ύδρολόγος και οί δυό πρωτις
  συλλαβές τού έ-ιθέτου τού, έκψράζουν μονάδα μετρησεως 60-
  ρους. , ,
  Ή Πάπισσα είναι αρμοδία γιά τα τειχη και το μικρο της
  ονομα άξίζει πολύ, γιατί σχετίζεται μέ τή μεγαλλίτερη χρη.
  ματιστηριακή άξία τόν χρυσό.
  Καταλάβατε ποιοί είναι;
  "Αν οχι, μην άνοίξετε τόν Χρυσό Όδηγο, άλλα τον άπλο
  καί τηλεφωνήστε στόν κ. Βαγγέλη Παπαδάκη, έργολάβο δημο-
  σίων έργων καί δημοτικό σύμβουλο.
  Νομίζω δτι βά σάς ένημερώση... Παπαδάκης εΐνβι αύτό,ς,
  ολο καί κάτι θά ξέρη άπό Πάπα... Μοϋσι διαθέτΐι, 8λο καί κό·
  τι θά ξέρη άπό... Πάπισσα.
  • Την περασμένη Κυριακή ή συνάδελφος «Άλλαγή», τής ο¬
  ποίας Ιδρυτής είναι ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης, τα... έ'ψαλλε τοϋ
  Άρχιε,πισκοπου κ. Εύγενίου, σχετικά μέ την έγκύκλιο πού ε-
  βγαλε γιά τίς Βάσεις καί τή μή συμμετοχή σέ σχετικές εκδη¬
  λώσει ς, Ίερωμένων, οί όποΐο ι μάλιστα μετακινοΰνται, σέ αλλο
  Νομό, δπως εϊχε συμβεΐ πρόσφατα μέ τόν Παπά — Ηενοφάν-
  τα Κλίνη, πού ό... άθεόφοδος πήρε μέρος στή σύσκεψη γιά
  τίς Βάσεις, στά Χανιά.
  Την ϊδια μερά γιορταζόταν οί έκδηλώσεις γιά τό Στρατό
  κα! στή δοξολογία, στήν καταθέση στεφάνου καί σέ άλλες Φό-
  σεις τού έορτασμού, ό κ. Δήμαρχος βρέθηκε πλά'ι — πλά'ι μέ
  τόν Άρχιεπίσκοπο.
  Χαμόγελα, χαιρετούρες, ϋποκλίσεις, χειροφιλήματα.
  Μέ δυό λόγια: περιπτώσεις πού... άφαίονται τα άμαρτήμα-
  τα!...
  "Οσο γιά την περίπτωση τοϋ Άρχιεπισκόπου, μέ τό βέμα
  τοΰ Παπά — Ξενοφώντα, οϋτε ψύλλος στήν... κλίνη τού!...
  ( Καί γιά νά γελάσιομε λιγάκι... άς θυμηθοΰμε τόν Κυβΐρ-
  νητάκη.
  Φυσικά τό κίνητρο τοΰ γέλιου καί τοΰ γελοίου, είναι πάντα
  ή μνημειώδης εκδοση «'Ύμνοι στήν 'Επανάσταση».
  Πρόκειται γιά ενα άκόμη... πύημα μέ τίτλο καί ύπότιτλο,
  τό εξής:
  ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΑΣ
  ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
  (Παπαδόπουλον, Παττακόν, Μακαρέζον)
  'Εκεΐνοι πού 'σμιλέψανε την Κοσιμιά τ' Άπρίλη,
  εΐχαν στά στήβη την καρδιά των Γιαμπουδογαβρίλη
  καί τό δακτύλι ε'τοιμο στοΰ δπλου τή σκανδαλη,
  γιά κεϊν' ώνομαστήκανε τής Λευτεριάς Δασκάλοι.
  Άπό τ ό ϊδιο ζυμωτό, σαν νά 'ναι ζυμωμένοι
  κι' άπό μιάς μάννας την κοιλιά, σέ μιά στιγμή βγαλμένοι
  κι οί Τρείς τως ιϊνβι μιάς λογής κι' οί τρείς των είναι ϊοόι,
  πού νά 'χη κρϊμα 'ττό τό θιό δττιος θά τούς χωρίση.
  Ή Τριανδρία εΐστε σεΐς, ή ώριμος Νϊότης,
  ό Βενιζέλος, ό Δαγκλής κι' ό Παΰλος Κουντουριώτης...
  Θάρρος. Σάσε βροντοφωνεΐ ό Γέρω Βίνιζέλος,
  θάρρος νά καταλήξετε στό ζηλεμένο τέλος.
  Τα δσα έ'παθα έγώ, άνβρωπος μην τα πάθη...
  κι' έσ€Ϊς μην διαπράξϊτε τοΰ παρελθόντος λάβη,
  ό Θουκυδίδης αφβονα διδάγματα Σάς δίδει,
  γιά προσκεφάλι νά 'χετε, πάντα τό Θουκυδίδη.
  Καί γιά νά άποφύγω δική μου απαντήση στό χουντικό ρι·
  μαδόρο (πού διευκρινίζω γιά ριά άκόμη φορά δτι μόνον τα...
  πυηματά τού μοΰ -ροκαλοΰν έμμετό) χρησιμοποιώ £να *(·τι·
  χο δικό τού άπό τό ϊδιο βιβλίο τού, σελ., 139.
  «Εΰκολα βγαίν' ό ίΐνβρ«-ος, στά ϋψη άπό τόν πάτο
  μα δυσκολ<χ σηκώνεται, δταν θά πέση κάτω». Αϋτά συμβαίνουν έπαδέ Κυβερνητάκη Ύμν«δ«... ' ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ',Ο > ^
  Νέα ψυγεία Φίλιπς
  ττολυτελής σειρά
  Π

  V"
  . »_>____-
  ΐί
  Α. ί .
  :1π-τί
  ■ΙΛ. - .
  ϋτοηπΐί^.
  II
  «.π. Μ «.π
  ΡΗΙϋΡδ
  γιά πιό σίγουρα
  "Ο 'Ηρακλειώτιις 'Ερπορορ-
  ράτττης κ. Βασίλης Μτατζαρά»
  κης, επέστρεψε άπό την Ίτα
  λία, δπου εϊχε μεταβεϊ γιά νά
  παρακολουθήση την «Πανκο-
  σμια 'Εατίδΐιξη Άνδρίκης Μό-
  δας Ρώμης».
  Ό κ. Μτπτζαράκης, τοΰ ό-
  ΐτοίου τό Έμίπορρρραφεϊο στε
  γάζεται επί τής όδοΰ Καγιαμιπη
  19, Ηρακλειον, είναι πρόθυ
  μος νά δώση στήν πελατεία
  τού, τίς νέες γραμμές καί τα
  τελευταία μοντέλλα άνδρικίίτ;
  μόδας, δπως τα εΐδε καί τα πα·
  ρακολούθηοε οτήν δίεθνίί αυτή
  εκδηλώση άνδριικτΐς μόδας.
  • Ο γνωστός άντιστασιακός γραφ.κός καλλιτέχνης Νικ —
  Πακ, μολις γύρισε πΜ άό Άβή ύ η ά
  καλει έπιγραμματικά
  «κοσε την καλλιτερπ
  — Ο Ντέμης
  δεν άναγνωριζω
  Συμφ«νώ καί
  ς γρφς χης
  χς άπό την Άβήνα — πού την άιτο-
  «Ό "Ιωαννίδης τής Επαρχίας» — ϊ-
  ν^ηση στό Ντεμη Ροΰσσο.
  ςν £ΐπε, δέν άναγνωρίζει κανένα. Έγώ
  3Αέμη Ροΰσσο!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΑΙΟΝΥΣΟΣ.,
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  'Ενα καλό φαγητό
  σ' ίνα δμορφο περιβάλλον
  Νυφικά ύψηλης ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παροητλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428

  ΙΙΙ1ΙΙΜΙΦΙ0Υ ιυ75
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΒΛΙΔΑ 3
  Προσωπΐκόίητβ» ΠανβΑΑηνΙου Κύρου-
  ΠΩΣ ΣΧΟΙ.ΙΠΣΒΗ ΤΗΝ αΐΟΚΗΡΥΞΝ
  ΓΙΙ ΤΗΝ "ΜΕΣΟΓΕΙΙΚΗ 1Η-ΗΑΕΓΓΥΗ..
  έχρι σήμερα έχουν σχολιά-
  χι τή ΔΙΑΚΗΡΥΒΗ άρκετοΐ έ-1
  π,φσνέίς βνθρωποι τοΰ πολυη-
  κοϋ, πνευυατ_οΟ, καλλιτβχνι-
  0'κπ., κόσνου της "Ελλά¬
  χο0
  δος.
  ς.
  Παρβκάτω δημοσιευθή μερι-
  όποσπασμοτα, δσων ιιέχρι
  σχολιύσει τή Δια¬
  χορακτηριστϊκές δη-
  τώρα
  κηρύξη
  λώσεις τους:
  «...Καιρός, επί τέλους, ή Με
  οόγειος. αυτή ή κοιτίδα τοΰ πό
  λιτισμοΰ, νά ξανάβρει τόν έαυ-
  τδ τηζ, καί νά μας ένώσει».
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
  ή Αθηνών
  <...Ό πόλεμος τής Μέσης Άνατολής, πού δέν λέει νά τε- Χειώσει ια' ή άπειλούμενη έπέ- κτσσή τού στό Αΐγαίο, πρέπει νά μδς συνετίσουν. "Ενός εΐλι- κρινής διάλονος άνάμ«σα στίς νΰρες τής Μεσογείου θά στα<μα τήσει τόν πόλβμο καί θά φέρει την τόσο πολύτιμη εΐρήνη καί τ' άγαθά τής είρηνιχής συνερ- ναοίας. Άλλά άπαραίτητη προ- ΐνποθεση τοΰ διαλαγου, είναι ή γνωριμία άνάμεσα στούς λα¬ ούς, τό ζβπέρασμα των προκα- ταλήψεων καί τής αγνοιας. - ,Αύτό τό σκοπό Ερχεται νά ύ- ηηρετήΌει ή κίνηση τής Μεσο- γίΐακής Αλληλεγγύης». ΧΑΡ. ΠΡΩΤΌΠΑΠΑΣ Βουλευτής Αθηνών «...Πέρ' άπ' αύτά οί λαοϊ τής λίεσογείου χωριστά ή άπό κοινοΰ πρέπει νά άναπτύξουν τόν άγώνα τους. — Γ~ νά μεϊνει ή Μεσόγει- ος, θάλασσα των λαών της καί μόνον. — Γιό νά καταργηθοΰν δλες οί οτρατιωτικές βάοεις πού ύ- ηάρχουν στά δμορα αύτά κρά- τη. — Γιά νά άποστρατνκοποιη- θεί καί νά γίνει άπύραυλη. — Πά νά λυθοΰν δλεο οί τυχόν διαφορές των κρατων της μέ εΐρηντκά μέσα». ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ο·· «..Χαιρετίζω μέ μεγάλη χαρά την συστήση τής 'Ετατροπής Μεσογειακής Αλληλεγγύης. Πιστεύω πώς τούτη ακριβώς τή στιγρή θά εκπληρώση μιά «.ιεγάλη αποστόλη στό χωρο τής Μεσογείου, πού είναι τό έ- τώιεντρο τού Παγκοσμίου έν- {ηαφέροντος. Εϊίχομαι νά γίνη ό έκφραοτής των ποθων των Μεσογειακήν Λαών γιά μιά ού σοιξΐ) των σχέοεών τους χαί μώ στενή συνεργαοία οίκονομι χή, πολιτική καί κοινωνική, ώ- στ£ ή κληρονοιμιά πού δφησαν οί Λαοϊ τής Μεσογείου μέ τούς πολιτισμούς πού άναπτύ- χθηκαν στό χώρο τουτο, νά γί νΐ) κληροδότημα χαί στίς έπερ- χόμ?νες γενηές δλων των χω¬ ριόν τής Μβσογείου». ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ-ΠΥΡΟΥ Βουλευτής Πειραιώς — Νήσων Μεοογειακής Αλληλεγγύης τασσόιμιενοι άνεπιφύλακτα ά- π λ ο 1 στρατιώτες αυ¬ τής. Καί πιστεύουμε πώς συντο ■μα θά γεννηθοΰν άνάλογες πρωτοβουλίες καί κινήσεις σ' βλες τίς αλλες Μεοογειακές χώρες, πού δοκιμάστηκαν σκλη ρά άπό τίς πολεμικές καί πειρα τικές έπιχειρήσεις των έζωμε- σογειακών Ιμπεριαλισπκων στρατων καί στόλων». Δρ. ΔΗΜ. ΓΚΟΥΤΑΣ Καθηγητής 000 «...Τό ούνθημά μας λοιπόν είναι: «Λαοί τής Μεσογείου έ- νωθείτε, όρ,γανωθεΐτε, γιά νά νιήν ξαναϋποδουλωθτΐτε». ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Δη,μοοιολόγος 000 «...Ή ίδέα τής Μεσογειακίΐς Αλληλεγγύης γιά νά προχωρή ση χρειάζετοΐ όρονιατιστές )ΐέ μεθό&ευση. Χρει·άζ©ται άνθ,ρώ- πους μέ φαντασία καί μυαλό. Μά ϊσως, πάνω άπ' δα, δταν πιά θά £χει δημιουργήσει έ- στίες δράσης, νά χρειάζ«ται άν θρώπους μέ καρδιά. Γιατι, στήν ούσία, οί ύπέρμαχοι τί)ς Μεσογειακής αλληλεγγύης κα- λοΰνται ν' άγωνιστοΰν ένάντια στίς πολυεθνικές έταιρί«ς χαί στίς κυβερνήσεις των χωρίον π' άνοίγουν διάιπλατα τίς πόρ- τ«ς στόν εχθρά». ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Οίχονομολόγος «...Ή διακηρύξη τής Έπιτρο πης Μεσογειακης Αλληλεγγύ¬ ης έρχεται σέ μιά σηγτΐή πού ή χώρα μας μετά την έπτάχρο- νη άπομόνωση. πού της είχον έπιβάλει οί μικροδικτάτορες, προσπαθεϊ νά έπικοινωνήση καί πάλι μέ τούς λαούς τού έλευ- θέρου κόσμου. Τό σΐνμαντικό δέ είναι πώς καί ή προσπαθεία αυτή ζεκινδ άπό έδω, άπ' τή χώρα πού κάποτε κατεΐχε τή σηιμαντικώτε.ρη θέσι μέσα στό χΰ)Γ>ο της Μεσογείου.
  Είναι άλήθεια πολύ περίερ-
  γο πώς μέχρι σήιιερα Ρχουν γί
  νέ ι τόσα λίγα, γιά την έπίτευ-
  ζι μιδς Μεσογειακης ένότητας,
  γιατί άχριβίκ; σ' αυτήν άποβλέ
  πει ή διακήρυζι τής Έπιτροπίΐς
  Μΐσογειακής Αλληλεγγύης..».
  ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ
  Οίκονομολόγος
  ο«ο
  «...Χαιρετίζω λοιπόν την δια-
  χήρυζιν τίτς 'Επιτροπίίς Μεσο¬
  γειακής ΆλληλεγγύίΚ: σάν τό
  πρωτο βήμα συνενώσεως των
  προσπαθειών των Μεσογειακών
  Λαάίν γιά μιά είρη>Ίκΐ| συμβίω-
  ση καί μιά εύκαιρία πού δλοι ά
  ξίζουν καί ίχουν τα μέσα νά
  επιτύχουν.
  Ή άριχή ?γινε: Καί ή αρκή
  τό ήιησυ τοΰ παντός».
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
  Ναύαρχος ί.ά.
  «..Δέν είναι δυνατόν παρά
  νά χειροκ,ροτήσει κανείς μίαν
  πρωτοοαλίαν ή όποία αποβλέ¬
  πει είς την δημιουργίαν προϋ-
  ποθέσεων διά την περαιτέρω
  σύσφιξιν των σχέσεων των λα¬
  ών πού περιβρέχονται άπό την
  Μεσόγειον.
  Καί υπό τό πρϊσμα αύτό χαι-
  ριετίζω τόσον την έ'κδοσιν όσον
  καί την διακήρυξιν τής Μεσο¬
  γειακής Αλληλεγγύης».
  ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
  Βουλευτής Αθηνών
  «...ΟΙ άρχές καί τα αίτήματα
  τής έτπτροπής «Μίσογειακής
  αλληλεγγύης» δέν μπορεϊ πα¬
  ρά νά γίνουν ώποδεκτά άπό κά
  θε λογικό δνθρωπο. Ίδιαίτερα
  ό λαός μας μέ την πρόσφατη
  πικρή αίματηοή πεΐρα τού καί
  την συνεχιζομένη δοκιμασία
  τού, θά πρέπη νά αποδυθή σέ
  κοινούς άγώνες συσττ·ειρωμέ-
  νων λαϊκων δυνάμεων σέ συ-
  στοιχία καί μέ τούς βλλους γεί
  τονες λαούς γιά νά γίνη ή Με
  σόγειος εΐρηνική θάλασοά μας».
  θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
  Δικηγόρος — Δτνμοτικός
  Σύιμβουλος Άθηναίων
  000
  «...Ή Έπιτροπή σας, μέ τή
  διακηρύξη της, έ"κανε έ"να βίί-
  μα, άπαραίτητο, γιά νά προ-
  στεθή είνας άχόμα κρίκος στήν
  άλυ(Χ)ίδα των δεσμών πού ένώ
  νούν τούς Μεσογειακούς Λα¬
  ούς, γι' αύτό καί είναι ίίξια κά
  θε ΰποστήριζης καί εΐμαι βέ-
  βαιος δτι πολύ γρήγορα θά
  βρή ανταποκριθή σέ δλο τό Με
  οογειακό χώρο καί είδικώτερα
  στήν 'Ελλάδα, συρπαράσταση
  άπό τό μεγαλύτερο κομμάτα το·0
  Λαοίό.
  Σήίμερα πού ή πατρίδα μας
  καί ή Κύπρος άντιμετωπίζουν
  κινδύνους άπό δργανο έζωμε
  σογειακοΰ παράγοντα, πιστβύω
  δτι ή προσπαθεία μας άποκτδ
  ζωτική οημασία, γιατΐ μόνο μέ
  τή βοηθεία των φυσικων συ}ΐ·
  ΐ)ΐάχων μας, των Μ€θογειακων
  Λαίδν, θά μ/πορέσουμε νά ξ
  ράσουμε την κρίση...».
  ΧΑΡ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ
  Δικηγόρος
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ
  ΟΣΑΜΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙ ΛΛΙ _-ΤΕ1ΜΑ1
  ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΛΥΔΑΚΗ
  ΤΟ ΜΕΤΑΜΠΙΙΟΥΦΑΙΤ
  Άζ. κ. Διευθυντά,
  Επί δηνιοσιεύιιατος σχετικώς
  ■μέ τό Έργαστήριον Δασκαλο-
  γιαννάκη τ. Συμβουλευτιχοΰ,
  έχω την τιμήν νά γνωρίσω υ¬
  μίν, 8τι τό Μεταμπισουφλίτ ε¬
  άν ήτο επικίνδυνον θά εΙχ·ε ά-
  ποσυρθή τής κυκλοφορίας. Έν
  τούτοις είς τα έπιστημονιχά
  ουγγριά'μματα άναφέρεται πρώ¬
  τον διά την καλήν οίνοποίησι.
  Καί έρωτω τόν κ. Δασκαλο-
  γΐαννάκη: Τώρα ένθιαφέρεται
  διά την καλήν υγείαν τοθ Λα-
  οΰ τί μήπως δλα τα χρόνια πού
  τούς €διδε Μεταρπσουφλίτ ή-
  την καί αύτό στό πρόγραμμα
  των μικροβασανισμων, πού τοΰ
  ύπαγόρευε ή Ιδιότης τού καί τα
  άφεντικά τού;;
  Μετά τιμής
  Χριστοθέα Λυδάκη — Τσαπάκη
  Φαριμακοποιός — Βιοχημικός
  Όδός 1866 τηλ. 282989
  Γ. ». /ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΟΤΑΚΗΣ
  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΟΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΗ
  ΠΡΟΣ | νών) μέ δάζουν καί τρέχω άκό-
  Τήν Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ήράκλειο.
  Κύριε
  Άπό τού έτους 1967, οί τό¬
  τε κρατικοί, ύττεύθυνοι μοΰ ά-
  παλλοτρίωσαν άναγκαστικά
  μιά έκταση 1 200 τ.μ. στή θέ¬
  ση Σταυρωμένο 1 1 Ον χιλιόμε-
  τρο τής ΈΘνικής όδοΰ άττό Ή¬
  ράκλειο πρός Άγιο Νικόλαο.
  Ή απαλλοτριώση εγινε ακρι¬
  βώς γιά τή νέα ΈΘνιική όδό.
  Δκστυχώς άπό τότε καί τταρά
  τίς έπανηλειμμένες μας όχλή-
  σεΐς πρός τούς κρατικούς άρ-
  μοδίους, δέν υπήρξεν κανένα
  θετικό άττοτέλεσμα. Δηλαδή
  δέν έ'λαβα οϋτε μία δραχμή.
  'Όπου κι' άν πηγά μέχρι σήμε¬
  ρα ιμέ κοροιδεύουν. Όχτώ χρό-
  νΐα δηλαδή πόύ έχουν περάσει
  τώρα, ταλαιπωροΰμε άπό ύπη-
  ρεσία σέ ύπηρεσία, καί παρά
  την ήλικία μου (εΐμαι 61 χρο-
  άνόρευσπ τοθ Οικπνόρου κ. ΓιαυυοποΰΑου
  στΑ βίκη των 'Ουθυποσπιστώυ ΧωροφυΑοκϋς
  «Χειροκροτοΰμε Θερμά την
  ϊ&έα τής Μεσογειακήν Άλλη-
  λεγγύης καί τούς στόχους γιά
  μιά Μεσόγειο είρήνης, μακριά
  άηό ξένες έηιρροές.
  "Ισως άπό Ενα ιέτοιο χί&ρο
  μέ πλοΰσιες παραύόοεις καί ίδε
  ολογιχή ποικιλία δοθίϊ ^να πα-
  ρά&ειγμα α όο τόν κόομο:
  Πώς οί λαοϊ δχι μόνον έχουν
  κοινούς ηόθους καί ΐδανικά, άλ
  λά μποροΰν, σάν συνειδητο-
  ποιήσουν τή δύναμή τους, καί
  όπαλλαγοΰν άιπό έξαρτήσεις,
  νά άγικνισθοΰν ένωμένοι γιά
  την ηραγματοποίησή τους...».
  ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  Πρόεδρος
  «Χριστ. Δτϊμοχρατίας».
  ο··
  «...Χιειροκροτοΰμε λοιπόν τό
  προσχλητήριο τής Έπατροπής
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος Ι
  περιορισθή νά κρατήση απλώς
  τό χέρι τοϋ Κυριακόπουλου,
  την ϋρα πού συλλαμβάνει εν α
  ττολίτη γιά τα πολιτικά τού ή
  μάλλον τα έθνικά τού φρονήμα-
  τσ, άλλά, θά τού τό κόψη, α¬
  κριβώς γιά νά μην ϋρθη μιά
  νέα 21η Απριλίου.
  Διότι κ. Πρόεδρε, &ν στά-
  θΐ)κε ή διχτοττορία, δέν στάβηκε
  μόνο μέ τή δύναμη των τσνκς
  καί τοΰ σιδήρου, άλλά στάθηκε
  καί ά—ό τα παραρτήματα Α¬
  σφαλείας τής Χωροφυλακήν
  τής Άστυνομίας, —ού σέ
  εΤχαν
  αύτά
  δια-
  δρ ο¬
  κά ι
  κάθε γωνιά τής χώρας
  κι' ενα όνττό τα δργανα
  πού δέν εξετέλουν απλώς
  τογές, άλλά άνέπτυσσαν
  στηριότητα συναγωνιστική γιά
  νά φανοΰν άρεατοί στά σφεντι-
  κά τους, όπως βλέπομε τώρα
  νά άποκαλύΐττονται άπό τα
  πρακτικά των δ ι κων, που δια-
  βάζετε αότές τίς μέρες στίς έ-
  φΐ>μερίδες.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΦΟΡΤΗΓΟ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μάρκατς ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ,
  κατάλληλο νά χρησιμοποιηθή
  υπό "Ελαιουργείον
  ΤΙ μή εύκαιρίας
  Τηλέφωνο: 281—288
  κυρίους Δρίμην ή Βσράχλαν.
  «ΕΘΝΙΚΟΝ»: ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΝ1ΕΥΚΤΗΡΙ0
  Άρχισε νά λειτουργή πρίν
  λίγες μέρες στό Ήράκλειο, Ι¬
  να νέο Κσψέ — 'Εντει/κτήριο,
  τό, «Εθνικόν», των κ.κ. Μιχ.
  Βενι,ρη, Αναστ. Παστταοαχη,
  κα! Στεφ. Δραμουντάνη, στόν
  1ο οροφο τοΰ επί τής όδοΰ
  Άνδρόγεω 1 (Πλ.
  κτιρίου. (έναντι
  Πάρκιγκ).
  Καλλεργών)
  Δημοτικοΰ
  Πρόκειτοίι γιά ίνα νέο έντευ
  κτήριο μέ άνετο κα! ττολιτισμέ
  νο περιβάλλον, ώργανακμένο σέ
  ύψηλό γενικά έττίττεδο.
  Βασικά γνωρίσματά τού εΤ-
  ναι άκόμη, ή άκρα καθαριότης
  τα καί ό έττιμελημένος μπου
  φές μέ εΤδη- πρώτης ποιότητας.
  Ή πεΐρα των δημιουργών
  τού καί κι>ρίως τού κ. Μιχαήλ
  Βενέρη, σέ λεΐιτουργία παρομοί
  ών έντει>κτηρί«ν, κατά τό πα¬
  ρελθόν, είναι μιά πρόσθεπη έγ
  γύηση, γι' αύτούς ττού ένδιαφέ
  ρονται ν»ύ περάσουν τίς έλεύθε
  ρεζ ώρες τους μέ «τεχνιχά τταί
  γνια».
  Καί μή μοΰ πήτε ή νά μή
  μοΰ πού ν δτι οί «άθώοι» σή με¬
  ρά υπό την εμφάνισιν καί απο¬
  λογίαν των άξιωματικοί τής
  Χωροφυλακήν, ευρισκόμενοι στό
  Παράρτημα Ασφαλείας Ηρα¬
  κλείου, δέν ξέρανε τί συνέβαινε
  έκεΓνο τό βράδυ τής 23 Ιου¬
  λίου, γιά νά δήτε την άξιοπι-
  στία τοΰ κυρίου άντισυνταγμα-
  τάρχου καί τού κυρίου ταγμα-
  τάρχου, την άξιοπιστία τοΰ κ.
  Γιανουράκου, ό οποίος βε¬
  βαία μπορεϊ νά εΤχε μιά 6υ-
  σμενή μετάβεση έδώ, άλλά ο!
  μεταθέσεις δέν γ ι νόταν μόνο
  γιά άντίΘέση πρός τό καθε-
  στώς, άλλά καί γιά πειθαρχι-
  κά τταροπττώμοττα.
  Λέν σημαίνει λοιπόν δτι τώ¬
  ρα γιά τους λόγους αύτούς ϊ·
  χούν δικαίωμα νά ίμφανίζων-
  ται σήμερα έδώ παριστάνοντες
  τούς άντιχουντικοΰς, ιίχρ*
  <τού νά θέλουν νά τούς δώσωμε καί πιστοποιητικό άντιστασια- κοΰ άγώνα. Μέχρι προχθές άκόμη στηρί ζανε τή χούντα, την λέγαν Έ- πανάσταση καί σήμερα δέ μέ- νει παρά νά τούς στείλωμε"στό ΦοΤβο Ίωαννίδη νά τούς δώ¬ ση καί πιστοτΓθΐητικό άντι- στάσεως!.... Τα στηρίγματα τοΰ καθεστώ τος υπήρξαν κ. Πρόεδρε αύτο' οί μικροί, ο υπηρετούντες στά τμήματα Ασφαλείας Άστυνο¬ μίας καί Χωροφυλακής, οί ό- ποΐοι δυστυχώς δπως βλέπετε έξακολουθοΰν νά παραμένουν στίς θέσεις των. Είς τό νομικόν μέρος τού βέ- ματος θά μοΰ έτητρέψετε νά συμπληρώσω μόνον τούτο: Καί άν άκόμη δέν ήτο ή κατάσταση δττος την περιγράφουν έδώ πού λέει δτι συνελήφθησαν οί ττρω- ταίτιοι διαδηλώσεων, τα πρα- γματικά περιστατικά συγκρο- τοϋν τα νομικά πλαίσια τού Δ' Ψηφίσματος, διότι δτοτν δλέττουν ώδηγημένους "Ελλη- νβς πού γιόρταζαν την Άνά- σταση — θά μοΰ έπιτρέψετε νά τό τονίσω γιατΐ ξέρετε σέ ττόσο ζόφο καί τρόμο ζούσαμε — καί έρχεται αυτή ή ήμέρα πού περιμέναμε δλοι, πώς νά μην άντιδράσουν εναντίον των όργανον αυτών —ού όπως εΐπα καί πρίν βοήθησαν τόσο πολύ στό νά στηριχθή ή Διχτατο- ρία; Κύριε Πρόεδρε θά μοΰ έπι¬ τρέψετε νά άπαντήσω σέ ώρι- σμένες άπορίες τού Δικαστηρί- ου σας, οί οποίες είναι πρά- γματι εϋλογες. Λέτε γιατί δέν ε"γινε άπό τούς προπηλακισθέν- τες καί βασανισθέντες μήνυση; Τί μήνυση νά κάνουν δταν την έποχή έκείνη καί μέχρι τής εκδόσεως τοΰ Δ' Ψηφίσμα¬ τος άκόμη δέν εΤχε άσκηθεϊ μή¬ νυση οΰτε καί εναντίον των βασανιστών έκείνων, πού έίφη- σαν τόν Μουστακλή ανάπηρον διά βίου. Καί έφθασε ή 19η Φεβρουάριον πού ή Βουλή έλα¬ βε την άπόφαση την όμόφτονη ίστορική άπόφαση της διακη- ρύσσουσα δτι ή Δημοκρατία στήν 'Ελλάδα ουδέποτε κατηρ γήθη. Καί δτι ή 21η Απριλίου ήταν πραξικόπημα καί άχι έ- πανάσταση, δπως συνεχϊζουν νά τό λένε άκόμη καί τό άκού- σατε καί άττό τόν κ. Γιανουρά- κο -τοΰ όποίου ή συνήθεια βε¬ βαία συνεχίζεται. Τί εγινε έκεΐνο τό 6ρ6ι&υ κ. Πρόεδρε; Τα δργανα τής Α¬ σφαλείας δέν δεχτήκανε την με- ταβολή, άλλά θέλανε καί την τελΐυταία άκόμη στιγμή νά παραστήσουν τόν ήρωα. Γιατι καλά αν έρχόταν ό Καραμαν- λής ,άλλά ά"ν δέν έρχότανε; Διότι δέν ήτο βέβαιο δτι ή έ- ξουσία θά παρεδίδετο στούς πολιτικούς, τί θά γινότανε; Ό κ. Δ)τής Χωρ)κης θά άνε- κηρύσσετο σέ εθνικόν ήρωα καί θά ζητοΰσε καί παράσημο, δ¬ πως καί πολοι άπ' έδώ άπό ότι μετά την μεταπο λίτευση καί την έγκατάσταση τής . Δημοκρατίας στόν τόπο μας, ή άδικία αυτή είς 6άρος μου, θά διορθωνόταν. Άλλά ιματαίως. Γι' αύτό κοηταφεύγω σήμερα πρός υμάς καί δι" υμών είς ττάντα αρμόδιον, μέ την πα- ράκληση δπως μοΰ δοθή τουλά¬ χιστον μιά απαντήση: γιατί τό Κράτος, μοθ στέρησε την περιουσία ιμου, χωρίς νά μέ άποζημιώση ή νά μοθ γνωρί- ση τούς λόγους τής παράνομης αυτής ενεργείας τού; Μέ την έλπΐδα δτι θά δοθή άφορμή νά δικαιωθώ, πρίν κατα φύγω στή Δικαιοσύνη, σάς εύ- χαριστώ καί διατελώ Μετά τιμής Γ. Ι. ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Γεωργός Έληά Πεδιάδος 3.9.75 ΑΝΔΡ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΙ ΜΕβΟΑΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Οστερα άιπό την σώφρο να άιττόφαση τής ύοπεύθυνης Κυ- βέρνηοης γιό την συ.μπλήρωση τής άπόφαοης των Έλληνικων Δικαστηρίων γιά τούς άδελ- φούς άνοίγω καταστασεις μεθό δών βασανιοιμών καί τόιπων άπο Ιΐόνωσης στ6π. Καλοΰντοα δ¬ λοι δοοι έκαμαν μιά κάποια άν τίσταση κατά την Έθνοσωτήρια Έτιανόχηαση τής 21ης Άπρίλη καί δσοι ηλχόν σκέβονται πώς θά είναι ενδεχόμενον νά ΐταρα- στοθν άντιστασιακά την αλλη φορά νά ]ΐοΰ γράψουν τίς προ- τΐ)ΐήοεις τους. Ή διβύθυνσή μου είναι. Στόν άμετανόητο γιατρό Ανδρέα Γιάν. Αρχον¬ τάκη Χανιά. Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΠΔΡΟΣ ΛΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ιωάννης Κ.Καρράς Λεηουργοθν τα Καταστήματα: ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΑΗ ">(Ιοόγειον)_Τηλ. Μ49(Χ)ι>, 3248 987
  ΚΟΡΛΗ 5!6"'Όροφος)_Τηλ.3_>43 74218 Γραμμαί)
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΡΚΟΛΕΟΝΤΟΣ & ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ
  Τηλ. 28 58 73,28 33 65,22 43 8">
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ Ι
  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ά ΠΡΠΒΡ.ΛΛΚΗ
  Τη/. 29 843,29410
  ΚΥΜΗΓΟΙ
  ΠΑΡΕΛΗΦ<8Η|£ΑΝ ΟΠΛΑ ΚΥΝιΗΓΙΟΥ ΔΙ Κ ΑΝ Α — ΜΟΧΟΚΛΝΛ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΧΟΥΠΕΡ ΠΟΖΕ ,Επίοης εΐίη χννηγιου καί οί πολύ μίγάλη ποικιλία "Εχομεν χς καλλΐτβρε; τιμές διότι Είμεθα εΙσ«γ«γεΐς ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ ΠΒΠΟΟΟΚΗ •Ιδής 17 (Μεϊντάνι) — Τηλ. 284.207 Άηββήκη - Καγικμπή 3 — Τηλ. 287.766 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τό Ήράκλειο κατέφυγον στό Συμβούλιο τής Έπικρατείας γιατι δέν τούς δώσανε παράση- μα τής διχτατορίας. Ήθελαν λοιπόν οί κύριοι Βαρελάς καί Κυριακόπουλος νά είναι έκ των πρώτων, μόλις μάθανε δτι ό Δ)τής τής Χωρο¬ φυλακής κατέβηκε κάτω νά συλλάβη ποιούς; αύτούς πού πανηγυρίζανε την Ελευθερία καί μέσα στούς όποίους ήταν καί άντ ιστασ ι ακοί, καί νά τούς πάνε μέσα 45 τόν άρι- θμό, γιά νά προσβάλουν 'έτσι τό λαό τοΰ Ηρακλείου, τό λαό τής Κρήτης, πού έξηγέρθη έκεί¬ νη τή στιγμή. "Επρεπε λοιπόν νά τταραδε χθοΰνε, νά όμολογήσουν άντρί κεια καί δέν θά εϊμαστε εμείς πού θά έπιμέναμε νά δικα- στοΰν. Καί δχι τώρα νά ζητά- νε νά τούς δώσωμε καί άντι- στασιακό πιστοποιητικό (γέ· λια). Κύριε Πρόεδρε, οί άγωνι- στές τής άντιστάσεως, πού ϊ-' καναν έδώ μιά όργάνωση, α- σχετο αν εΤχε κακό τέλος καί στήν όποία επαιζε ρόλο γραμ- ματέως άνακριτοΰ ό έκ των κα¬ τηγορουμένων κ. Βαρελάς, δταν άνεκρίνετο ό Φοΐβος Ιωαννί¬ δης, (δέν ξέρω μάλιστα ά"ν ήτο απλώς γραμματεύς καί δχι μέ- λος τής συνθέσε<ος των άνα· κρίσεων), ο! άγωνιστές τής άντιστάσεως λέγουν δέν Θέλου- νε οϋτε μήνυση, οϋτε καταδί- κες, γιά νά μή θεωρηθή δτι κι- νοΰνται άπό αίσθήματα άντεκ- δικήσεως. Γι' αύτό καί είναι 400 πού δέν πήγαν νά καταθέ- σουνε. Άλλά δέν σημαίνει δτι τα θλιβερά γεγονότα δέν έ'γι- ναν. "Εγιναν καί πολύ περισ- σότερα. Άπό αυτής τής από¬ ψεως νομίζω δτι Ιχετε την ά- πάντηση. Εϊχατε κι' βλλες άπορίες, άλλά τό Δικαστήριό σας τίς έ'λικτε μέ την έμφάνιση των ΰ- περασπιστών των κατηγορου¬ μένων. Διότι τί νά τόν κάνω τόν Λιναρίτη; Είναι άξιολύπη- τος, άξιοθρήνητος, είναι ϊνας ύπάλληλος πού τοΰ εΐπανε ϊ- λα νά πής δτι εϊμαστε μαζί άπό τίς 9 μέχρι τίς 1 καί ήρθε νά τό πή χωρίς κρίσι, νά ζητήσωμε την δίωξϊ τού; Άλ¬ λά δέν πρέπει νά χρησιμοποι- οΰν τέτοια μέσα οί κύριοι έδώ μοίραρχοι, ταγματάρχαι καί άντισυνταγματάρχαι Χωροφυ¬ λακής Ηρακλείου. (Στό ση- μεΐο αύτό έ'γινε παρέμβαση τοΰ κ.Προέδρου). Ύττοψιάζομε ωρισμένα πρά- γματα κ. Πρόεδρε, διότι γιά νά έ'ρ&η έδώ κάποιος μάρτυ- ρας παίρνει αδεία άπό τόν προϊστάμενό τού, άπό τό Δ)- τή τής Διοικήσεως, ό οποίος τόν ένημέρωσε όπωσδήποτε. ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΑΑΟΠ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έν Ηρακλείω τή 2 Σετττεμβρί ου 1975. Αριθ Πρωτ. 50 ΠΡΟΣ: Τόν κ. Δ)ντήν τής "Εφημερί¬ δος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα. ΘΕΜΑ: "Απάντησις είς δημο¬ σιευθείσαν επιστολήν. Είς απάντησιν τής δημοσι- ευθείσης είς τό φύλλον τής 1ης Σεπτεμδρίου 1975 τής εγκρί¬ του υμών εφημερίδος, έπιστο- λής τού κ. Ιωάννου Μακράκη αναπήρου πολέμου, παρσπονου μένου επί τό γεγονός δτι, ή κ. ΑΝΑΠΗΡΟΝ Παπαμαστοράκη Κυριακή φαρ- μακοττοιός ηρνήθη νά χορηγήση αύτω αίτηθέντα φάρμακα, έττί τώ λόγω ότι, υπό τού Παραρ- τήματος ΤΑΑΘΠ "Ηρακλείου τταραιμένουν άνεξώφλητοι τταλαι- οί λογαριασμόν αυτής, διά χο ρηγηθέντα είς αναπήρους φάρ¬ μακα, έχομεν την τιμήν νά γνω ρίσωμεν ότι, ήδη ο! πλεΐστοι λογαριασμοί των φαρμακοττοι- ών έχου-ι/ τακτοποιηθή, ύφϊσταυ ται έν έκκρεμότητι μόνον 10 λογαριασμο! οΐτινες θά εξω¬ φληθούν έντός των προσεχών ημερών. Ό Νομάρχης ώς Πρόεδρος τοΰ Παραρτήματος ΤΑΑΘΠ ΙΩΑΝ. ΜΠΙΣΙΑΣ Η ΐνΜνΊΊίίΞΙ! ΤΟΥ κ. ΜΑΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ "Εχομε τή λύση γιά δλα τα προβλήματα πού σχετίζονται μέ τή σκληρότητα καί καθαρότητα τοΰ νεροΰ. Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντήρες των περιφήμων Ίταλικών έργοστασίων 5.Α 5. ΡΙΚΕΝΖΕ Γιά κάθε περίπτωση, γιά κάθε έργασία όπως: ΗΥΟΚΟ 5ΑΝ ΙϋκΟΡΙΐ-ΤΕκ γιά βρΰσες κουζίνας. ΑΝΤΙΟΑί: γιά μηχανήματα όδοντογιατρών, διά πλυν- τήρια ρούχων, πιάτων κ.6. ΡΗΟΤΟΡΙίΤΕΚ: διά φωτογράφους και έργαστήρια χη- μικοφαρμακευτικών παρασκευασμάτων κ.λ.π. Έπίσης συνεχής παρακαταθήκη συσκευών φιλτραρίσμα- τος — άποσκληρύνσεως ύδατος άνοικτοΰ καί κλειστοΰ κυκλώματος οίκιακής έν γένει χρήσεως. Άντιπροσωπεΐα — Παρακαταβήκη: ΡΟΖΑΚΗΣ Λεωφόρος Δικαιοσύνην 51, Ηράκλειον Δια πληροφορίας τηλεφωνήσατε 222.695 Έν πάση περιπτώσει τό Δι¬ καστήριό σας επήρε τίς απαν¬ τήσει ς πού επρεπε νά πάρη πρός συγκρότησιν τής δικα- στικής σας πεποιθήσεως. Δέν μένει πλέον τίποτε δλλο παρά κατά την διάρκειαν καί την λειτουργίαν τής συγκροτήσεως τής πεποιθήσεως αυτής περί ένοχής, δλα μαζί νά τα λάβε- τε ύπ' όψιν σας, δταν βγάλε- τε την απόφασιν σας. Και εΤ- μαι βέβαιος δτι ή άπόφαση αύτη θά είναι σύμφωνος μέ τό λαΐκό συναίσθημα τοθ άκροα· τηρίου (γι' αύτό καί οί δίκες γίνονται δημοσίως) καί δλο γνωρίζομε ποΰ βρίσκεται ττρά· γματι ή άλήθεια καί δέν ϊχω παρά μιά παραίνεση πρός ύ μάς κ. Πρόεδρε: νά άκολουθή- σετε τάς ήρωϊκάς παραδόσεις τού Δικαστικοΰ Σώματος, τδ όποΐο σήμερα (καί μέ την τε¬ λευταία άπόφαση τοΰ Πεντα- μελοΰς Έφετείου) κράτησε την Δικαιοσύνη στό ϋψος έκεΐνο πού πράγματι ήτο πάντοτε, ώστε νά γνωρίζουν δτι έν ιΕλ- λάδι ΰπάρχει Δικαιοσύνη ή ό¬ ποία θά πράξη τό καθήκον της, γιά νά γίνομε κάποτε Κράτος, γιά νά ήσυχάσωμε καί νά έχω¬ με πλέον Δημοκρατίαν παγιω- μένην. Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος Πανεπιστήμιο οτό Ήράκλειο. Αυτή ήταν ή δεύτερη φορά πού προσπάθησα νά φέρω τό Πανετπσττϊμιο στήν Κρήτη. Τό ξαναέφερα καί τόν Μάϊο τοΰ 1Θ65 όττότε, έχων προφορικήν δ^τίριοτν τοθ Γεωργίου Παπαν¬ δρέου, (μέ τόν όατοϊο εΐχα όξεί αν συζητήση διότι £φτιαχνε τα ΰλα Πανεΐτιστήίμια στήν Πάτρα καί στά Ίωάννινα καί δέν £- φτιαχνε τό δικό μας) κατέβη- κα στό Ήράκλειο καί δκανα μιά σύσκεψη, στό Έμπορικό Έ πιμιελητήριο, των λεγομένων παραγωγικών τάξεων καί των πνευματικήν άνθρώπων τοΰ Ή ρακλιείου. Τούς εΐπα τότε δτι βχω προφορική έντολή άπό τόν Γεώργιο Παπανδρέου, νά ίδρύοωμε τό Πανεπιστήιμιο Η¬ ρακλείου κ,αί ζητοΰμε χωρο. Ό χωρος ύΐτάιρχει. Ή Πανε~«σ<τη- μιούπολις είναι ετοίμη. Είναι οί 'στρατώνες, τα κτίρια τής ΣΕΑΠ. Νά οτείλουιμε λοιπόν τούς 500 Έφέδρους οτό Ρέθυ- μνο πού τούς ζητάει καί νά έγ- «αταστήοωμιε τό Πανεπιστήρο. Μοϋ Εφερον τοΰ κόσμου τίς ά- νοητες άντι;>ρήσ€ΐς, μέχρι καί
  τοΰ δτι θά ένοχλοΰοαν τούς
  ς>οιτητάς τα 5 ' άεροττλάνα πού
  ή'ρχαντο τότε τό 24ωρο στό Ή¬
  ράκλειο. Άφοΰ λοιπόν μοΰ ά-
  ιτέικλεισαν τή ΣΕΑΠ, ζήτησα
  τό Πανάνειο. Οΰτε αύτό. Τέ¬
  λος πάντων τούς εΐπα δωστε
  ιμου μιά αϊθουσα όπουδήποτε.
  "Ας πάμε Εστω στή ΒασΐΛακή
  τοΰ Άγίου Μάρκου νά κρεμά-
  νε μιά ταμττέλλα: «Πανεπι-
  στήμιον Κρήτης» καί Θέλω νά
  δω τόν άνδρα ποίι &Λχει την
  τόλμη, ν&ρβη νά κατεθάση αυ¬
  τή την ταμπέλα. Σηιμειωτέον
  δπ τότε είχα καί προτάσεις, ά¬
  πό διαφόρους καθηγητάς, έν
  ενεργεια καί μή καί δή άπό
  αύτούς ποΰ τό £τος έκεΐνο
  τούς £ηερνε τό δριο τής ήλικί-
  ας καί ήσαν —ρόθυιμοι νά κα-
  τέβουν καί νά όργανώσουν τίς
  Σχολές.
  Ύπ' αΰτούς λοιπόν τούς 3-
  ρους, γιά νά έπανέλθω στό θέ-
  μα της αποστασίας ποό μοΰ θί-
  ξατε, ϋλαβα μέρος στήν Κυβέρ
  νηση Στεφανοπούλου.
  Στούς έφτώμισυ μτίνες πού
  κράτησε αυτή ή Κυβέρνηοτ) έ-
  καμα στό Ήράκλειο καί προκα-
  λώ δποιον θέλει άς τολμήση
  νά μέ διαψεύση, δσα δέν Εκα¬
  μαν δλοι οί Βουλευταί άπό τής
  απελευθερώσεως της Κρήτης
  καί έςνΐ', ε"ΐδέ τοϋ πατέρα μου
  έξαιρουμένου, πού θεωρείται
  δτι ήταν ανθρωπος πού προσέ-
  φερβ πολλά στό Ήράκλειο.
  "Εκαμα λοιπόν καί άπό αυτόν
  περισσότερα: Τό άεροδρόμιο
  είναι δική μου δουλειά. Δέν
  τό ξέρεις οΰτε κι' έσύ ό ϊδιος.
  Τό ξέρεις;
  Μ.Χ. — Όχι.
  Κ.Μ. — Τό λιμάνι είναι δι¬
  κή μου δουλειά. 'Εγώ βρήκα
  τα 400 έκατομιμύρια κι' ό Πατ-
  τακός Εκανε τα έγκαίνια καί
  τίς θεμελιώσεις.
  'Εννιακόσια όγδόντα έκατομ-
  μύριαΕφερα γιά την όδοποιΐα
  τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου καί χω¬
  ρίς νά άφήσω καί την ύπόλοι-
  πη Κρήτη άπ' Εξω. Χωρίς νά
  άφήσω την ύπόλοιπη Έλλάδα
  άιπ' Εξω. Ουδέποτε ύπουργός
  Δημοσίων "Εργων καταφέρη
  σέ τόσο λίγο διάστημα νά κά¬
  νη τόσα πολλά πράγματα. Ή
  χούντα ύπεχρεώθη τα 9Οο)ο
  αυτών πού έγώ είχα άρχίσει νά
  τα τελειώση, διότι τα Εργα εΐ-
  χαν άρχίσει, τα Εξοδα ήταν τε¬
  ραστία πού είχον γίνη καί δέν
  συνέφερε πλέον νά τα σταματή
  σουν.
  'Έτοπ ΰΧλαξα την μορφή τοΰ
  Νομοϋ Ηρακλείου. Άνέμενα
  λοιπόν δτι οί Ήρακλειώτες θά
  αντελαμβάνοντο αυτή την προ-
  σωτπκή θυσία την όποία Εκανα
  καί δέν Θά έστρέφοντο εναντί¬
  ον μου, .πού μποροΰσαν νά
  στραφοΰν μόνο τα παιδία ρου
  τα άποία πράιγματι έζηιμίωσα.
  Κανένα πολίτη τοΰ Νομιΰ δέν
  έζημίωσα. Αντιθέτως ώφέλησα
  τό Νομό, ώφέλησα τόν τόιπο
  γενΐκώτερα τολιμώ νά πώ, ώφέ¬
  λησα καί αύτούς τούς ϊδιους
  διότι σημ/είωσε άγαπητέ μου δ¬
  τι Εκανα χίλιους πεντακόσιους
  διοριομούς τότε. Χίλιες πεντα
  κόσιες οίκογένειες τώρα είναι
  ταχτοποιημένες καί ζοΰν μιά
  άνετον ζωήν.
  Μ.Χ. — Μποροΰμε δηλαδή
  νά ποΰμε μέ δσα μοΰ λέτε δτι
  νοιώθετιε ιιιά πικρία;
  Κ. Μ. — Βεβαίως καί τή
  νοιώθω. Διότι μή λησμονήτε δ¬
  τι ό Λαός τοΰ Ηρακλείου μοϋ
  άπεδωαε έιμένα άποσταοία, άλ¬
  λά έξέχαοε δμως δτι ό άνέν-
  δοτος αγών ζεκίνησε άπ' τό
  Ήράκλειο, άπό έμένα μέ τό
  Λαό τοΰ "Ηρακλείου, ό ϊδιος
  δέ ό Γεώργιος Παπανδρέου,
  έπανηλειμμένως, είς δημοσί¬
  ας εκδηλώσεως εΐχε πεϊ δτι «ό
  πατήρ τοΰ άνενδότου αγώνος
  είναι ό Κωνσταντίνος Μαρής
  καί κοιτίς τοΰ άνενδότου αγώ¬
  νος είναι τό Ηράκλειον».
  Άιπό έδώ ξεκινήσαμε επισή¬
  μως τόν άνένδοτο γιατί ουδείς
  αλλος Νομός ήταν τόσον ώργα
  νωμένος δήμχ)κρατικό, ή δέ ορ¬
  γανωθή αυτή όφείλετο άποκλει
  στικώς καί μόνο στό Λαό τοΰ
  Νομοΰ Ηρακλείου καί έμένα.
  Όλοι μοΰ πήγαιναν κόντρα.
  Στό έπόμενο τό Βο μέρος
  Φ Π Τ Ο -
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά Φωτογραφία ποιότητος
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
  και κάθε εκδηλώση σας
  | πού θέλετε νά μείνη αΐώνια τηλεψωνήστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑ2: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδας»)
  8 ΙΕΠΤΙΜΙΡΙΟΥ 1·75
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗβΕΐΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  *Όταν οί
  δέν είναι γιά
  ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΠΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ος σελίδος
  ττουλο γιά νά πάρη τό γνωστό δάνειο τής Χούντος. Δέν μός
  ένδιαφέρει αν φροντίσατε παρόμοια γιά τα δάνεια τού —ρώην
  διευθυντή σβς κ. Σκουλή. Δέν σάς ένδιαφέροι/ν οί περιπτώ-
  σεις Ρόδου, Θεσσαλονίκης κλττ. Δέν μάς ένδιαφέρει ή δραστη-
  ριότητά σας σάν Προέδρου — ττάντα έττί χούντας — τού
  Συνδέσμου Έλλήνων Ξενοδόχων.
  ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ή περίπτωση Άγιάς Πελαγίας. Μάς
  ένδιαφέρει, <χν έν ονόματι των σχέσεων σας μέ τόν καταδικα- ο-θέντα γιά άτιμωτικά άδικήματσ καί εσχάτη προδοσία Μττσ- λόττουλο, κατοττΓατήσατΐ τα δικαιώματα άπλών καί φτωχών άν- θρώπων, γεωργών καί ψαράδων τής Άγιάς Πελαγίας. Μάς £ν- διαφέρει αν άπαλλοτριώσατε—στήν κυριολεξία—καί σέ χρό- νο — ρεκόρ μάλιστα, τίς ττεριουσίες καί τα δικαιώματα άση- μάντων, μπροστό στή δική σας μεγαλοσύνη προσώπων, άλλά έντίμων άνθρωπον τής βιοπάλης καί τού μόχθου. Μάς ένδιαψέρει άν χτίζΐτε τό νέο ξενοδοχειακό σας με¬ γαθήριο πάνω στά έρείπια μιάς αρχαίοις πόλης — τού Δίου. Μάς ένδιαφερουν οί παρανομίες καί οί άδικίες πού διαπρά- ξατε — άν τίς διαπράξατε, όπως λέγεται. ΣΗΜΕΡΑ δίνομε ίνα σύντομο δημοσιογραφικόν κείμενο σχετι κό μέ την ττερίπτωση τής Άγιάς Πελαγίας, οττου περιέχονται Οί φυλακές Άλικαρνασσοΰ έγιναν την περασμένη βδομάδα, τό έπίκεντρο τής έττικαιρότητας, λόγω τής μεταγωγής σ' αύ- τές των τριών πραξικοπηματιών 'Αγγελή, Κωνσταντόπουλου κβί Καρσμπέρη (Ό τέταρτος τής τταρέας Λοτδάς μεταφέρθηκε, ώς γνωστόν στίς φυλακές Νεαπόλεως) Ή μεταφορά τους έ'γινε μέ άπόλυτη μυστικότητα, γιατί οί άστυνομικές άρχές πού ήσαν ύπεύθυνες γιά τή μεταφορά τους, πηρανε πραγματικά δρακόντια μέτρα, μέχρι πού ήρθε άπό τα Χανιά καί ό Άνώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, ό οποίος μα- ζί μέ τόν Αιοικητή Ηρακλείου καί ίσχυρή δύναμη, φρόντισαν γιά την άκίνδυνη μεταφορά τους άπό τό άεροδρόμιο μέχρι τίς φυλακές Φθάσαμε στήν Άλικαρνασσό, καθυστερημένοι γιά λίγα λε- πτά τής ώρας /Προλάβαμε κι' ε'ιδαμε μόνο τόν 'Αγγελή άπό τό τταραθυράκι, πρίν μάς τό χτυπήση κατάμουτρα ε'νας άπό τούς φύλακες. "Επειτα καταφύγαμε στά . πλάγια μέσα η μάλ λον στά... πλαινά Άλλά διαπιστώσαμε δτι οσο δύσκολο είναι νά 6γής άπό τή φυλακή άλλο τόσο δύσκολο είναι καί νά... μπής Φτάσαμε πάντως σέ.. άποσταση 6ολής μαγνητοφώνου καί άπό τό σημεΐο τού μεγάλου.τόξου τής φωτογραφίας, άρχί- σαμε νά συζητάμε μέ τούς κρατούμενοι^, πού εΐχαν κρεμα- στεΤ στά παράθυρα πού εχουν την μαύρη 6οΰλα. Άπό τα χα- ραχτηριστικώτερα πού μάς εΤπαν οί κρατούμενοι ήσαν. —«Εμείς έδώ εϊμαστε έλεύθεροι, δταν αύτοι σάς εΐχανε 6- λους έσάς δεμένους» (Σταυρούλιας) — «"Αν δέν πάρουν άπό δώ μέσα αύτά τα καθάρματα, θά φύγουμε εμείς». Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ — «Καί ύποκόμους θέλετε, παλιοτόμαρα, άκόμη;». (τό φώ- ναζαν δταν άντιληφθήκανε ότι ε'νας κρατούμενος είχί έπιλεγεΐ γιά νά μεταφέρη τίς άποσκευές των καταδικασθέντων). — Στήν ερωτήση μας πρός τόν θανατοποινήτη Σούλη, για¬ τί δέν τόν εχουν έχτελέση άκόμη, άπάντησε — «Ουδέν σχόλιον...». — «Νά έχτελέσουνκ πρώτα αύτούς καί μετά νά δούμε γιά τό Σούλη». (Σταμούλης). — «Ξεπουλήσατε άλήτες την 'Ελλάδα» — «Στό πειθαρχεΐο καί τρείς φορές την ήμέρα κλωτσιές, ό¬ πως ξηγιώντουσαν αύτοι» — «ΟΊ παρανοικοί, πού μάς πιάσανε κι έμά; θύματα, οί κλέφτες, οί λωποδύτες...», — «Τούς πήγανε στά τρία τελευταία κελιά, πάνω άριστε- ρά, τα καλλίτερα...». — «Γειά σου 'Αγγελή άρχηγέ των 'Ενόπλων Δυνάμεων καί .. πάσης Ελλάδος...». Τούς είπαν άκόμη πολλές βαρειές φράσεις πού δέν γράφον- ται καί τούς εστελναν συνεχώς μοΰτζες, στό διάστημα πού τούς πέρασαν άπό την αύλή των φυλακών γιά νά τούς πάνε στά κελιά τους. Πρέπει νά σημειωθή ίίτι στό πρόγραμμα των κτιριακών με- τασκευών των φυλακών Άλικαρνασσοΰ έχει περιληφθεί καί ή δημιουργία χωριστοΰ περίβολλου γιά νά μην έ'ρχονται σέ έπα- φή μέ τούς άλλους κρατουμένους. Στή φωτογραφία διακρίνεται τό μεταξύ δύο τόξων, ΰψους 3 μέτρων πρόσθετο στηθαϊο πού χτίστηκε πρόσφατα ΣΚΛΗΡΟΣ Δίν φιλοδοξοΰμε νά ταρά- ξουμε τώ ηΌυχα νερά πού αφη- σε ή δικτατορία. Παλέβουμε ά- κόμα νέ τα κύματα. Τό Τουρι- στικό Συγκρότημα της «ΚΑ¬ ΨΗΣ Α.Ε.» στήν Άγία Π«λα- γία τής Κρήτης — καί δέν εί¬ ναι τό μόνο — μάς δείχνει πως οί διαφοράς επιχειρήσας κινη- τοττοιοϋν τα πάντα, γίνονται οί ίδιες κοάτος — δταν μποροΰν — γιά ν ά έξουδετερώσουν ό- ποινδήποτε στέκεται έμπόδιο στά συμφέροντά τους. 1972. Άντιβασιλεύς — Πρωθυστουρ- γός κλπ., Γεώργιος Παπαδό- ττουλος, Ύφυττουργός Περιφε- ρειακός Διοικητής Κρήτης Γε- ώργιος^Γεωργαλας... καί μύρι- οι αλλοι έΉονται. Ή 1στορ·ία άρχίζει δταν μβρι κοί ιδιοκτήτας παραλαακων οΐ- κοπί,δων, πού ί·νωμένα σχηματί ζουν μιά βκταοϋΐ τριάντα περί- που στρειηαατα οτόν δρμο Ά- γίας Πελαγίας Κρήτης, άττοφα- σίζουν νά συνεταιριοθοΰν γιά νά δη,μιουργήοουν έκεί μιά τού ριστική μονάδα. Μετά την άρκι- κή σΐΗ'ψωνία τους κατέθεσον τα άπαιτούμενα άΐτό τό νόμο δικαιολογητικά σ^όν ΕΟΤ Η¬ ρακλείου (άρ. 1676)16.12.71) ζητώντας τό άναγκαίο γιά την προσπαθεία τους δάνειο Ί£ τοποθεσία ήταν περισοότε ρο άπό κατάλληλη γιά την έτπ τυχία μιδς τέτοιας πρωτοβουλί- ας. Αύτό τοι'ις δη,μιουργοΰσε μιά 6ε6αιότητα γιά τί) θετική απαντήση άπό τόν ΕΟΤ, βεβαία τητα πού ί·νιοχύονταν άττό τίιν ίίποψη δτι τό Κράτος θά έπρε- τιε νά βοηθήοιι τούς κάτοικους τής περιοχης οέ μαά τέτοιου εϊ- δους προσπάβεια. Λογάριαζαν δμως οί δνθρω- ποι χωρίς τόν ξενοδόχο. Καί τό μόΛο τού ζενοδόχου ένιαιξε κι αυτή τή φορά ή «ΚΑΨΗΣ Α.Ε.» πού άτταρτίζεται άπό «εΐδικούς καί ίκανούς έπιχειρι>ματίες ννω
  στούς γιά τή οοβαρότητα τους»
  — δπως οί ϊδιοι αύτοαποκα-
  λοΰνται — καί πού εΐχβ ένδια
  φέροντα οτήν ϊδιβ περιοχή.
  Βρισκόμαοτε στό Δεκέμβρη
  τού 1971, στήν καρδιά τής «έ-
  Ονοαωτηρίου έτταναοτάοεως», 8-
  που οί διάφορες <γνωστές γιά τή οοβαρότητά τους έπιχεχρή- οεις» μέοα οτή θεσμοποιημένη τραμοκρατία τής έηοχής δροΰ- οαν άνεζέλεγκτα καί άδίστακτα μέ μοναδιχό γνώμονα τα συν<ρε ροντά τους. ("Αραγε τώρα τί γίνβταΐ;). "Ετοι ή αϊτηση οτόν ΕΟΤ Ή ραικλΐίου 6ρέ&νικε· άντιιιέτωπη )ϊέ τα ένδιαφέροντα τής «ΚΑ- "•ΠΙΣ Α.Ε.» καί φυοιχά έΐτι- στράφηκε μέ την προφορική α¬ παντήση δτι άπορρίπτεται γιατί τό σχήιια τοΰ οΐκοπέδου δέν ήταν καλό. Έν τώ μεταΓ,ύ οτήν όμάδα τιοϋ εΐχε οχηματιο&εϊ έντάχθη- καν καί ίίλοι ϊδιοκτήτΐς. Και- νούργια σχέδια. όλλαγνένο καί τό σχή.μα τοΓ< οίκοπέοου πού δέν Λοεοε, κατατίθεται οτήν 'ΑΟήνο αυτή τή ιρορά, τό ΜΛρτΐ) τοΠ 1972 (άρ. 21933) 20.3.72). Ό άομάδιος διευβυν τής τοθ ΕΟΤ άφοΰ θαύμασε την είχταοη καί 6ηοσχέβη<κε δτι ή αϊτησπ θά έΡ,εταοτή συντο- μα.... τούς έοτειλε σπίτια τους γιά νά τους ανακοινώση τόν Ίούνιι τού 1972 μετά άπό δυό μήνες, δτι ή αϊτηοή τους δέν είνοι δυνατόν οϋτε· κάν νά έξ« ΟΔΥΣΣΕΛΣ ΑΓΓΕΛΗΣ τό ύψηλότερο προσωπο άπό την τριανδρία τής Άλικορνασσοΰ Για τους άλλοος δυό δέν άμφισβητή θηκε ό άνδρισμός .. Μόλις εψτασαν οί τρείς τής Χουντας στίς φυλακές Άλικαρ¬ νασσοΰ, ε'νας κατάδικος, ανέλαβε χρέη. ύποκόμου. Τό γε- γονός προκάλεσε τόν έξαγριωμό των κρατουμένων κατά τής διευθύνσεως των φυλακών καί των νεοφερμένων, πού δέν τούς παραδέχονται γιά... συναδέλφους. ' Οταν ζητήσαμε τόν διευ θυντή των φυλακών, 6 πά ραττάνω κλειδοκράτορας, έκανε τόν σκληρο μέχρι ιτοϋ τού εϊτταμε ότι δσα λέ εί μαγνητοφωνοΰνται ΠΙΥΗΟ ΙΟΥ κ. ΜΑΙΚΑΚΙΙ Συνέχεια έκ τής 1ης σελιδος, άρνητικό. Στήν σημερινή δ¬ μως πραγματικότητα τοΰ τό- που μας ή πολλαπλότητα αυτή παίζει άρνητικό ρόλο. Για¬ τί στήν τωρινή φάση ό προο¬ δευτικάς κόσμος πρέπει νά δι- εκδικήση άπό την δεξιά καί νά κερδίση μέ δημοκρατική διαδι- κασία την έξουσία. Καί αύτό μόνο μέ την ένότητα των προο δευτικών δυνάμεων μπορεϊ νά επιτευχθή. Μ.Χ. — Πιστεύετε δτι θά διατηρηθή τό πολιτικό οχήμα ΕΚ—ΝΔ κατά την διενέργεια έκλογίΓιν στό έγγύς μέ.λλον, Γ.Μ. — Πρέπει νά διατηρη¬ θή καί θά διατηρηθή. Γιατί μόνον ή ΕΚ — ΝΔ αναπτυσ¬ σομένη καί ίδεολογιά πρός την κατεύθυνση τοΰ Δημοκρατι¬ κόν σοσιαλισμόν καί όρ- γανωτικά μέ την διαμορφώση δημοκρατικής οργανώσεως 6ά- σης μπορεϊ νά είναι Κόμμα ττού θά άποσπάση άπό την δε¬ ξιά την εξουσίαν καί θά την ασκήση Δηλαδή ή ΕΚ—ΝΔ εί¬ ναι τό κυβερνητικό Κόμμα μέ¬ σα στόν δημοκρατικό χώρο. Αΰ τοί πού ξεκινήσαμε σάν Νέες Δυνάμεις θελήσαμε νά ένώσου- με κι δχι νά διασπάσουμε τόν δημοκρατικό κόσμο. Κι' απάνω σ' αυτή τή θέση μένουμε σήμε¬ ρά άκόμη περισσότερο άταλάν τευτοι. Οί άντίθετες φιλολογί- ες είναι φαιδρές. [ χ. _ χΟμίζ€τε δτι ή ΕΚ —ΝΔ θά μποροθσε νά προχω- ρήση ο(· Δη·μοκρατικό Σοοΐαλι- σμό, Γ Μ. — Σίγουρα ναι'. Καί ή λαική της 6άση αποτελεί την πιό σαφή κοινωνική όμάδα πού διατυπώνΐΐ τό α'Γτημα τοΰ δη- μοκρατικοΰ σοσιαλισμού καί τα πολιτικά της στελέχη εΤναι τα περισσότερα άπό τούς συ- νεπέστερους σοσιαλιστές στόν τοπο μας μέ προιστορία καί ή ήγεσία τοΰ Κόμματος έχει την δεδηλωμένη θελήση νά προχωρή ση στήν άναμόρφωση τού Κόμ¬ ματος στό πνεΰμα τού δημο- κρατικοΰ σοσιαλισμού. Μ Χ — Τί πληροφορίες 6- χετε γιά τή τιροετοιμαοία νέου πολιτικόν οχήματος Σοσιαλδη- μο«.ρατίας στή χώρα μας τό 6- ποίο λέγεται δτι θά Π|)ο6άλη τελευτοίως έκδοθεϊοα εφημερί¬ δα καί μέσα στό όποΐο φέρεται νά έντάσσωνται οί Νέες Δυνά¬ μεις. Γ.Μ. — Οί πληροφορίες αύ- τές είναι άπόλυτα άβάσιμες. Ό άξων των προσπάθειαν εί¬ ναι ή ΕΚ—ΝΔ, ή όποία έκφρά ζει ίδεολογικά τόν δημοκρατι¬ κό σοσιαλισμό. Μ.Χ. — Πώς βλέτιετε την π|>όο<ρατη άπόφαοη τής Κυβερ¬ νήσεως σχετικά μέ τή χαρή τυιν τριών ένκλΓτματιώνί Γ Μ. — Ή άπόφαση αυτή σημαίνει συνειδητή μετατόπιση τής κυβερνήσεως άκόμη περισ¬ σότερο πρός τα δεξιά. Τό γε- γονός αύτό άποσαφινίζει την πολιτική μας πραγματικότητα. Τώρα ή Λημοκρατική παράτα- ξις φέρει τό βάρος ενός εντο- νου πολιτικοϋ άγώνα πού άφε- τηρία τού απετέλεσε αυτή ή άπαράδεκτη άπόφαση τής Κυ¬ βερνήσεως. Μ Χ — Τί άντιδράοεις οκέ- φτετοι α κάρπ ή ΕΚ—ΝΔ, άν δέν είοακουοτή ή Πιρόταση τού κ. Μαΰιιου, Γ.Μ. — (Δέν άπόντηοβ). Μ.Χ. — Διαβλέτκτε κίνδυνο /·ου πραξικοττήμιατος οτή χώρα ΐιας, δεδομένου δτι δέν 6χει γίνει οχεδόν τίτιοτε στήν άπο- χουντοποίηση οτρατοΰ, κρατι- κών ύπηρεσιών, όργανισμών κπ. (αν φυοικά πιοτενιετε τουτο) Γ.Μ. — Σίγουρα ή άποχουν· τοποίηση δέν εχει συντελεσθή στό βαθμό πού θάπρεπε. Κίνδυ | νος δμως νέου πραξικοπήμα¬ τος δέν μπορεϊ νά υπάρχη αύτη την έποχή σύμφωνα μέ τίς έκ- τιμήσεις μας. Είναι τέτοια ή τραγωδία πού δημιούργησε ή δικτατορία σέ δλα τα πεδία ϋ- στε τέτοιο έγχΐίρημα είναι κα- ταδικασμένο έκ των προτέρων. Μ.Χ. —Τί γνώμη £χετε νά τίς Ρ,ένες Βάοεις στήν Ελλά- δα καί είδιχώτερα στίιν Κρή- τη: Γ Μ. — Τό θέμα των Βάσε- ων ποέπει νά κριθή άποφασι- στικά βάσει τού 61 κου μας καί μόνον άμι/ντικοθ συμφέροντας. Αΰτό σημαίνει μόνο Έλληνικές βάσεις έπιτρέπεται νά διατηρη θοΰν κι' αύτό μόνον δταν τό ε¬ πιβάλη ή άνάγκη τής προστα- σίας τής πατρίδος μας. Μ.Χ _ τί αλλο «χετε νά μδς προσθέσετ>ε, πού δέν τό
  προβΧέψαμιε στίς παραιπάνω έ-
  ρωτήσεις ιιας καί θό. θέλατε νά
  μάς τό άναπτύΓ,ετβ;
  Γ Μ. — Στή νέα δημοκρατι¬
  κή έξόρμηση πού πρέπει νά γί
  νη ό Κρητικός Λαός σπως πάν¬
  τα καλείται νά βρεθή στήν πρω
  τοπορία "Ολοι εμείς οί "Ελλη
  νες Δημοκράτες ξέρουμε δτι ή
  Κρήτη είναι τό κάστρο μας
  καί τό όρμητήριό μας.
  Παύτηκε τό Συμ.ούπΐο
  Έπαρχΐακών Εφημερίδων
  πού είχε άνακηρύξεΐ
  «Ίοόβιο Πρόεδρο»
  τόν Γραμματΐκσκη
  "Οταν ό ίδιοκτήτης διδάοκει ό ϊ δ ι ο ς,
  καΐ δέν είναι, μόνον επιχειρηματίας.
  ΣΧΟΛΗ ΑΟΠΣΤα
  ΜΛλΤΙΛΛΚΗ
  'Αποτελέσματα
  Πτυχιακών Κρατικών Έξετάσεων
  Ενώπιον τοΰ άρμοδίου Δικα
  στηρίου Αθηνών, έκδικάστηκε
  την 1η Σεπτεμβρίου 1975 ή ϊν
  σταση κατά τοΰ κύρους των
  τελευταίων αρχαιρεσιών τής
  Ενώσεως Ίδιοκτητών 'Επαρχι-
  ακών Εφημερίδων, οί οποίες εί
  χαν διεξαχθεΐ την άρχή τού ε¬
  φετεινού καλοκαιριοϋ. Τό Δικα
  στήριο έκαμε δεχτή την έ'νστσ.-
  ση πού είχαν ύποβάλλει ό πρό-
  εδρος τοΰ παλιού Διοικητικόν
  Σνμ)λίου κ. Κ. Δαφνής (Κερκύ¬
  ρα), ό άντιπρόεδρος κ. Άλ.
  Μυκωνιάτης (Ήράκλειο) καί
  τό μελος κ. Μιχ. Τσαρουχάς
  (Τρίκκαλα) καί ζητοΰσαν την
  άκΰρωση των αρχαιρεσιών αυ¬
  τών γιά 7 λόγους παρατυπίας.
  Στήν έπίμαχη γενική συνέ-
  λευση, πού μετεϊχαν συνολικά
  32 'Εκδότες 'Επαρχιακών 'Εφη
  μερίδων άρχισε μιά όμηρική
  διαμάχη μεταξύ δύο όμάδων,
  πού προκλήθηκε κυρίοις άπό τή
  δίκη τοΰ διευθυντού τής έφημε·
  ρίδας μας μέ τόν έκδότη τής
  «Μεσογείου» κ. Γραμματικάκη.
  Ό τελευταΐος κατηγόρησε γιά
  άντισυναδελφική συμπεριφορά
  τόν έκδότη τής «Πατρίδος» κ.
  Μυκωνιάτη, ό οποίος, ώς γνω¬
  στόν, ήταν μάρτυρας στήν δί¬
  κη μας, λέγοντας δτι σάν σιε-
  νάδελφος τοΰ κ. Γραμματικάκη
  Επρεπε νά τόν υποστηρίξη (!).
  Τελικά ό κ. Γραμματικάκης
  πού έξ άφορμής τής δίκης μας
  επαθε πανελλήνιο έξευτελισμό,
  ζητοΰσε έπίμονα άπό τή γενι¬
  κή συνέλευση των συναδέλφων
  τού νά τόν «άποκαταστήσουν»,
  άνακηρύσσοντάς τον ίσόβιο
  Πρόεδρο.
  Τ ότε όπεχώρησαν 15 καί έ¬
  μειναν 17, μεταξύ των οποίων
  — ατυχώς — καί ό έκδότης
  τής «Δράσης» κ. Τριγώνης. Οί
  εναπομείναντες έξέλεξαν νέο
  Αιοικητικό Συμβούλιο καί άνα-
  κήρυξαν «Ίσόβιο Πρόεδρο» τόν
  ύμνητή καί θεωρητικό τής χούν
  τας κ. Γραμματικάκη. (Ή ε'ίδη
  ση, μέσα σέ πλαίσιο είχε δημο
  σιευτεΐ καί στήν «Άλλαγή»,
  την όποία διηύθυνε άκόμη ό κ.
  Καρέλλης).
  Μέ την πρόσφατη ενσταση,
  έξ' άφορμής τής οποίας άκιιρώ-
  νεται ή περιβόητη καί σκανδα-
  λώδης έκείνη συνέλευση, χάνει
  καί ό κ. Άριστοτέλης Γραμμα¬
  τικάκης τόν τίτλο τοΰ ίσοβί-
  ου Προέδρου, τόν όποϊο προ-
  σπάθησε νά ϋποκλέψη βοηθού-
  μενος άπό μερικά χουντικά ύ-
  πολείμματα τού 'Επαρχιακοΰ
  Τύπου.
  "Ηδη τό Δικαστήριο διώρισε
  ! προσωρινή Διοίκηση πού άνα-
  λαμβάνει στίς 17 Σεπτεμβρίου
  ι 1975, μέ κύριο μέλημα τή διε-
  ι νέργεια νέων αρχαιρεσιών.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
  ΛΟΓΙΣΤΑΙ
  1. Παρτάλη Αίκ.
  2. Κεχαγιά Εύθ.
  3. Βαμβάκου Εΰαγγ.
  4. Χειρακάκη Ελένη
  5. Καμπουρόκη Εϋαγγ.
  6. Μιχάλας Έμμ.
  7. Χαριτάκης Γεώργ.
  8. Κοκολάκη Μαρία
  9. Παπαχατζάκη Μ«ρ.
  10. Βαρδαλαχάκη Αθηνά
  11. Βλασσάκης Στεφ.
  12. Κακουράκη Εύαγγ.
  13. Παπαδογιαννάκη Καλ.
  14. Ραινάκη Κωστ.
  15. Βασιλάκη Παρ.
  16. Πλουμή Εύαγγ.
  17. Μουντράκης Γεώργ.
  18. Μακατουνάκη Μαρία
  19. Καλομοιράκη Μαρ.
  20. Μουντράκης Νικ.
  21. Ντερπεντεριάν Χριστ.
  22. Βασιλάκη Μαρ.
  23. Καμπουράκη Ελένη
  24. Μεταξαράκη Κυρ.
  25. Άνδριανάκη Άννα
  26. Γιανναδάκη Γεωργ.
  27. Βασιλάκη Εύαγ.
  28. Παστρικάκης Κων.
  29. Τερζάκη Εύαγγ.
  30. Δουκάκη Χρυσή
  31. Φθενός Ήρακλής
  32 Τσακίρη Άννα
  33. Άσπετάκη Κρυστ.
  34. Λιναρδάκη Αίκ.
  35. Καλογεράκης Άντών.
  ΚΡΑΤΙΚΗ
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  ΒΑΟΜΟΛΟΠΑ
  ΣΧΟΛΗΣ
  182)6
  16 1)8
  174)6
  156)8
  164)6
  13 2)8
  164)6
  13 6)8
  16 1)6
  122)8
  16
  15
  16
  163)8
  15 5)6
  11 5)8
  154)6
  133)8
  154)6
  134)8
  154)6
  172)8
  153)6
  144)8
  153)6
  12 1)8
  153)6
  13 7)8
  15 2)6
  156)8
  152)6
  14 6)8
  15 1)6
  126)8
  15 1)6
  13 3)8
  15 1)6
  11 6)8
  15
  13 7)8
  14 5)6
  124)8
  145)6
  134)8
  14 4)6
  12 1)8
  144)6
  122)8
  14 2)6
  156)8
  14 2)6
  17
  14 1)6
  14
  14 1)6
  11 6)8
  14
  12 5)8
  13 5)6
  11 3)8
  134)6
  14
  13 1)6
  14 1)8
  13
  11 5)8
  12 2)6
  11 1)8
  12
  13 7)8
  Ενδεικτικώς αναφέρομεν ωρισμένους
  βαδμούς είς τα δυσκολώτερα μαδήματα
  ΛΟΠΣΤΙΚΗ
  σΊΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ... ΙΣΟΒΪΟΣ ΠΡθΕΔΡΟΣ
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣ... ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ ΠΑΤΤΑΚΟΝ,
  Κεχαγιά Εύθ.
  Παρτάλη Αίκ.
  Πλουμή Εΰαγγ.
  Βαρδαλαχάκη Άθ
  Κακουράκη Εύ.
  Καμπουράκη Εύ
  Μιχάλας Έμμ.
  Μουντράκης Γ. $-
  Χειρακάκη Ε.
  Παστρικάκης Κ.
  Ραίνάκη Κ. ^
  Βαμβάκου Ε
  Βασιλάκη Π.
  Γιανναδάκη Γ.
  Δρυγ ι αννάκη Μ.
  Χαριτάκης Γ.
  19
  19
  19
  18
  18
  18
  18
  18
  18
  17
  17
  17
  17
  17
  17
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  Παπαχατζάκη Μαρ. 20
  Άνδριανάκη Α. 19
  Βαρδαλαχάκη Αθηνά 19
  Βασιλάκη Εύαγγ. 19
  Βασιλάκη Μαρ. 19
  Δουκάκη Χρυσ. 19
  Βαρδάκη Έλευθ. 19
  Δημητριάδου Γλ. 19
  Ίερωνι/μίδου Αίκ 19
  Καλομοιράκη Μαρ. 19
  Κακουράκη Εύαγγ. 19
  Καμπουράκη Εύαγγ. 19
  Κεχαγιά Εΰαγγ. 19
  Μουντράκης Γ. 19
  Μουντράκης Ν. 19
  Ντερπεντεριάν Χρ. 19
  Καμπουράκη Ε. 19
  Παπαδογιαννάκη Κ. 19
  Παρτάλη Αίκ. 19
  Χειρακάκη Ε. 19
  πράγματα τταράτι/πα, αδικα, παρώνομα, άνηβικα άτταράδεχτβ.
  Πράγματα πού σάς βαρύνουν καί τκ>υ έφ &σον εΤ»α. όλη*,νά,
  βά σάς στερήσουν άπό κοινωνικής πλευρας τον τιτλο τής «Κυ.
  ρίας» καί άπό νομικής πλιυράς την προσΜπικη σβς ίλ«.υ$ιρίβ/
  γιβτί σύντομα θά ττρϊττ»| νά συνκντηβητε μέ τό υΐΓοκε,ίμίνο ιτού
  «εϊχατε την τιμή νά τόν εχ«τί φίλο» καί που άκουη στό 6νο-
  μα Μπαλά-ουλος, είναι δέ ήδη ϊτκλε.στος τ«ν φυλακών Κίρ.
  ά ά
  Διά πάντα τα ανωτέρω δεχόμεθα ελεγχο
  άπό όποιονδήποτε.
  α Μα
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ λοιπόν δτι ττρέπΐι νά βοηβησιτ* γιά την άνακά-
  λυψη τής άλήβϊΐας γιατί σάς ένδιαφέρ«ι ϊμμεσα. Μιά «Κυρίβ»
  πρέττει νά είναι πραγματικά κυρία για νά μιτορη νά πηγαίνη
  __ δπ«ς έσεΐς — άκόμη καί στά μπουζουκια καί νά Φωνάξη
  στό γκαρσόν «τα σπά« καί πληρώνω γιατί ϊίμαι ή Καψη».
  ΜΑΛΙΣΤΑ κυρία Καψή, νά ϊχιτε τήν_ ύγειά σας, νά (χιτε
  την προσα-ική έλευβιρίβ σας, νά τα καιτε και να τα —<άτ(, καί νά τα πληρώνετί, άλλά άρκίΐ ο! φτ»χοί γ«ωργοι κβι ψαρβ δες της Άγιάς Πελαγίας, νά μην... πληρώνουν τα σπασμί- να!.... ΤΈΤΟΙΟ δικαίιομα δέν ϊχετε. Καί άΦού κατηγορίίσθε, πρέ¬ πει νά άπολογηβιΐτε καί νά βποσείσετε τίς κατηγορίίς κβί τίς δημοσιογραφικές κ.α! αύτές ττού, έλπίζομε, νά σάς άιταγ. γίίλλει, σύντομο, ό κ. ΕΙσαγγελέας. ταοθή γιατί αρχιζε ή διαδικα- σία άίΐαλΧοτρίωσης τής ίδιοκτη- σίας τους υπέρ τής «ΚΑΨΗΣ Α.Ε.». Πού κι αύτό άκό«μα ή- ταν ψέι?Λα, μιά πού ή άπόφαοη γιά την απαλλοτριώση δημοσι- εύτηκί1 πολύ άργότερα τό Νο- έμβρη. Δύο μήνες μετά την ττρώττ) αϊτηση πού ύποβλήθηκε στόν ΕΟΤ, οτό φϋλλο τής 16γ,/ Φλε 6άΓ>η 1972 τής εφημερίδας «Με
  σόγειος» Ήρακλ£ίου βρίσκουμε
  την «ΚΑΨΗΣ Α.Ε.» νά £χη ά-
  γοράσει οτόν δρμο Άγίας Πε¬
  λαγίας πε·ριοχή 44.144 τ€τραγω
  νίκων μέτρων. Σ' αυτή την έ-
  κταοη καί σύμφωνα μέ τό ν6μο
  πού όρίζει ότι ή πυκνόαητα των
  κλινών άνά στρέμμα μπορεϊ νά
  φτάοη τίς 20, ήτα δυνατόν,
  χωρίς την1 άπαλλοτρίωοη, νά
  χαταοκευαοτή συγκρότημα 880
  κρεβατκΰν μαζί μέ τούς βοη-
  Οητικούς καί αλλους χώρους.
  .Π ανωτέρας κλάοεως πελατεία
  δμως, πού ή «ΚΑΨΗΣ Α.Ε.»
  άιπευθύνεται, δπως πάλι ή ιδία
  δηλώνει θέλει ίΐπλα. Ό νόμος
  ιπεριορίζει μέν την πυκνότητα,
  άφήνει έλεύβερη δμως την ά-
  ραίωοη. Ή παμφάγος έπιχείρτι
  οη δέν χρ€ΐάζεται άνβηιυυνκη-
  τους γείτονες. Καί πετυχαίνΛει
  •μ' ίνα σιιπάοο δυό τριγόνια.
  (Μήπως τα γειτονιχά οίκόίΐεδα
  ίταν καί οέ ιτρονομτακή θέση
  στήν άκρογιαλιό.;).
  "Ας οταθοϋ·μ>ε τώρα λίγο
  στόν τόπο πού γίνεται ή άπαλ-
  λοΐρίωοη. Τό Μονομελές Πρω
  τοδικείο "Ηρακλείου καθορίζει
  την τιμΛ των 37 δρχ. τό τε-
  τρογωνικό μέτρο. Περ(«ργο ά-
  λήθεια δταν την ϊδια στιγιμή,
  οτήν ϊδια περιοχή καί οέ λιγό-
  •περο προνομιακή θέση, βρίσκου
  με συιμβόλαια πού ξίκινδνε ά¬
  πό 200 δρχ. τό τίτρ. μέτρο.
  Τα έχέγγυα οοβα(ίότητας τής
  «ΚΑΨΗΣ Α.Ε.» θριαμβίύουν.
  Τό θέ,μα ϋχει πάντως — οάν
  δλα αύτά ά μην Εφταναν —
  καί μίαν άκόμα διάσταση.
  Τό ΣεΐΓτέμβρη τοΤο 1972 στο-
  μάτησαν στήν περιοχή οί όνα-
  σκαφές πού πρίν λίγο καιρό
  είχαν ξεκινήσει. Παρά τή μι-
  κριή διάρκειά τους, αύτές οί ά-
  νασικαφές, πρόφτασαν — πο-
  λές φορές εϊμαστ* καί κακότυ-
  χοι — νά άττοκαλύψουν ^να
  μικρό μέρος άπό μνημεΐα κα-
  Οώς καί τα έρείπια μιδς άρχαί-
  ας ττόλης. Ρωτώντας τόν καθη-
  γητή ΡΑυί ΡΑϋ1Ε τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου Κλερμόν τής ΓοΧ-
  λίας μαθαίνουμε δτι αυτή ή πό-
  λη, πού πιθανώς λεγόταν ΔΙ¬
  ΟΝ, υπήρξε στή μινωϊκή έηο-
  χή καί βρέθηκε στήν άκμή της
  άτΐό τόν 5ο ώς τόν 3ο πίώνα
  π. Χ. Άττό τα πήλινα σκεύη καί
  τα νομίσματα πού βρέθηκαν,
  φαίνεται πώς τό ιμάνι τού Δί¬
  ου ήταν ση.μαντικό καί είχε έ-
  μποριχές σχέσεις μέ την Άττΐ-
  κή, την Κόρινθο, τή Βοιωτία,
  τή Ρόδο καί τα νηοιά τοΰ Αΐγοί
  ου. Καί καταλήγει ό ϊδιος χαθη
  γητής: «Τ6 τοττίο χαρακτηρίζε-
  ται άπό άηχαιολογική βποψη
  οη·μαντνκό. Είνοι πιθανόν δτι
  οί άνασκα,φές πού θά γίνουν
  θά μδς δώσουν τό άκριβές βνο-
  μα τής άρ«αίας πόλης κοί θά
  έπιτρέφουν νά βρεθτ) τό τέ-
  ιιπλο τοΰ ναοϋ τοϋ Διός».
  Ποΰ ν ά 'ξερβ δτι δλα αύτά
  βρίοχονται κάττου όνάιιεσα καί
  κάτω άπό τίς έγκαταοτάσεις
  τής -ίΚΑΨΠΣ Α.Ε.» μέ αδεία
  τιού Κδωσε ή Ύπηρεσία Άρχοι-
  οτήτων τοθ Ύπουογείου Πολι-
  τισμοθ (34117)3558 τοϋ 1972).
  ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΙΤΑΝΟΣ (τκ-
  ριοδικό «ΑΝΤΙ» Τ>0χ. 25 ττΐς
  16.8.75 Κ
  ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟ ΙΚΑΝΔΑΛΟ
  Α) ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. Γ. ΡΑΛΑΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
  1. Μέ πόσα έκατομμύρια δραχμές δανειοδοτήθηκε ή κ.
  Καψη γιά τό ξενοδοχεΐο Άγιάς Πελαγίας;
  2. Πώς πέτυχε, σέ χρόνο — ρ*κόρ, την απαλλοτριώση, σέ
  βάρος των κατοίκων τής περιοχής;
  3. Γιατί δέν ϋχει γίνει μεχρι στιγμάς σχετικός ϊλεγχος;
  Β) ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΛΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  1. Πώς πήρε την αδεία ανεγέρσεως τού ξενοδοχΐίου ή κ.
  Καψή ,άττό την 'Αρχαιολογική Ύπηρεσία, άφού λέγεται 6τι
  χτίστηκε πάνω στά έρείπια τής πόλις Διον;
  2. Είναι άλήθε^τ ή' 6χι δτι στά «Κρητικά Χρονικά», πού
  πρόκειται νά έκδοθοΰν, ύπάρχει μελέτη σας, μέ την όποία
  ύττοστηρίζϊτε δτι ή άρχαία αυτή πολιτεία είναι ή Άπολλο-
  νεία;
  3. Γνωρίζετε αν άληθεύουν ο) Φημες δτι κατά την έκσκα-
  φή των θε,μελίων, βρέθηκαν εύμεγέθεις κολώνες μαρμάρινες,
  πού πετάχτηκαν στή θάλασσα;
  Γ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ,
  ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.
  1. Τί έπιχειρηματική σχέση ίχει, πρόσωπο τοΰ στενοϋ
  συγγενικού σας περιβάλλοντος, μέ την άνέγερση τοΰ ξενο·
  δοχείου Καψή, στήν Άγιά Πελαγιά;
  2. Διατηρεΐ τό προσωπο αύτό ή αλλο τής οικογενείας Κι-
  φαλογιάννη, περιουσία κοντά στό ξίνοδοχεϊο τής κ. Κοψή
  στήν Άγιά Πελαγιό;
  Δ) ΠΑ ΤΟΝ κ. ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ.
  1. "Εχ*τε γνώση τού σκανδάλου Καψή στήν Άγιά Πελα¬
  γιά καί είναι άλήθεια δτι κατέχιτε καί ϊγγραφα στοιχεϊα;
  2. Γιατί, αν έ'τσι έ'χουν τα πράγματα, δέν φέρατε τό βέ-
  μα στή Βουλή;
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΛΟΓΑΡΑ
  ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ
  ΓΙΑΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
  Σύμφωνα με πληροφορίες μας,
  άπό την Άθήνα, προχώρει καί
  βρίσκεται πρός τό τέλος της, ή
  άνάκριση ή σχετικ,ή μέ τα θρυλ
  λούμενα τόν/ τελευταίον καιρό
  γύρω άπό τα συμβαίνοντα στήν
  Κρήτη. Κύριος στόχος τής προ
  κατσρκτικής έξετάσεως πού διε
  νεργεΤ ό Άντισαγγελέας κ. _Γε
  ράσιμος Λογσράς, σάν είδικός
  άνακριτής, είναι οί πληροφαρίες
  πού εχουν διαδοβεΤ ευρύτατα καί
  εχουν γραφεϊ στόν Τύπο, έλλην ι
  κό καί ξένο, γύρω άττό τό αύτο
  νομιστικό θέμα, τίς 'Αμερικάνι
  κές βλέψεις, τίς ξένες βάσεις
  κ λ.π
  Μέχρι στιγμής έξετάσθηκαν 3
  βουλευτές οί κ.κ. Μπαντου€βς
  Πεντάρης, Παιταπολίτης κσϊ
  δύο δημοσιογράφοι ο! κ.κ. Φουρά
  κης καΐ Βάδαλης. Άπομένουν
  νά έξετασθοΰν άπό τοΰς βουλευ
  τές ή κ. Βιργ,νία Τσουδερου
  πού έρχεται σήμερα άπό τό έξ«
  τερικό καΐ ό Μάνος Χαρής.
  Σύμφέ τίς ϊδΐες πλ,ηρο
  Ή έ'ρ€υνά μας
  «ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΥΣΑΦΙ»
  Λόγω πλίΐθώρας Ολης
  στό έπόμενο
  φορίες μας άττά τούς έξετασθέ
  ντες οί κ.κ. Βάβαλης, Μ.παντου
  βάς καί Φουράκης, ΰπεστήριξβν
  δτι όλα δσα έ'χουν γραφεί είναι
  αληθή καΐ δέν εχουν προκαλέσει
  φόβο κσϊ άνησυχία. Ό κ. Φού
  ράκης προσεκόμισε καΐ διάφορα
  εγγραφα στοιχεϊα
  Αύτη την έδδομάδα θά άπο
  λογηθή ή κ. Βιργινία Τσουδε
  ροθ καϊ μέχρι την έπομένη ό κ.
  Μάνος Χαρής, όπότε ύπολογίζε
  ται νά κλείση ο όγκώδης αύτός
  φάκελλος «Τί συμδαίνει στήν
  Κρήτην, άπό πλευράς τουλάχι
  στον προκαταρκτικής έξέτασης
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  άρχίζει μιά ένδιαωέρου-
  οα βρειινα — δημόσιο διά
  λογο σχεττχά μέ τό θέμα:
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
  «ΑΧΤΑΡΙΚΑ»
  -ΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
  *■«*« ™< ΤΗ "ΦΛΟΓΑ ,, £ίν«, τής νεας εφημερίδας -ού ΰμ ρας, δεδομίνουδτ, » "τι δημ,ουργο6ς τής νέας κβΤ και τ0 *λ»ι*>Ι·-> νά «έρουν
  ι εΐνοι καί Ικανοί.