98347

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

15/9/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  „........,εεεεεεεεεεεεεε.....εεεεεε..........οεεεε.εεεεεεεεεεε·

  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα, |
  τού φράξουν οί δλλοι τό στόμα, προλάβη |
  να πεϊ ϊοτω καί μιά συλλαβή δική του. |
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθυνΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ε·εεοεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1975 [
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ 5
  Γραφεία: Μαρογιώργη 5 ϊ
  (Πλατεία Άρκαδίου) |
  Τηλ.: 280.291 £
  Χρόνος 1ος άριθμ. Φύλλον 15 ·
  Τιμή φυλλου δρχ. 5 |

  ·εεε·ε··εεεεεεεε·εεεε···ε····εε·ε····εεε·εεε·
  Άπό την αρμοδία Έπιτροπή-Στόν Ύπουργό Παιδείας
  ΜΤΑΤΕΒΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕβΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Ιημοσιεύομε πρώτοι τα σπουδαιότερα άρδρα τού νέου Ιδρυτικοϋ Νόμου
  11 εφημερίδα μας κατ6χρ€ρε νά ηληροφορηθή άπό Εγκύρως
  ιΐ}γές τό ηεριεχάμενο τού «Σχιεδίου 'Οριγανικοϋ Νόιμου Πανε-
  ιιστημίοτι Κρήτης» πού παραδοθηχε ττρίν άπό λίγες εβδομάδος
  )Τ6ν Ύπουργό Παιδείος.
  Ό Όργαντκός αύτός Νάμος τόν άηοϊο θά έπεζβργαοθή τό
  Υπουργεΐο Παιδείος προτοΰ τον παρουσιάση στή Βουλή, άιπο-
  Γελιείται άπό 108 σεΑίδες μεγάλου σχήιματος, 7 τμήματα καί
  [63 ο,ρθρα.
  Στό Α' τνόιμα περιλαμβάνονται οί Γενικέ-ς Διάταξης πού
  ίρχίζουν ώς εξής:
  "Αρθρον 1
  1. Ίδρύεται Πανεπαστήιμιον ίχπο την έπωνυιιίαν «Πανειπα-
  Κρήτης» 6χον την Εδραν αύτοι") έν τή πό<ει τού Ρβθό- ,ινου. 2. Αί Σχολαί τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης, Τομείς αυτών, ώς (αί Παραρτήματα, Ίνατντοϋτα καί Κέντρα Ερεύνης, δύναν- Γαι νά έδρεύωσιν είς τόπον διαψορον τοΰ της Εδρας τοΰ Πανε¬ πιστημίου, τού τόττου καθοριζομένου διά Π.Δ. πρακαλουμένου ΐ>πό τού Ύαΐουργοΰ Έθνικης Παιδείας καί θρησκευμάτων, με-
  [ό πρότασιν της Συγκλήτου.
  'ΑΪιδ τό πρώτον αρθρον τοΰ σχιεδίου Ίδρυτικοϋ Νόμου, κα-
  Γαφαΐνεται δπ τιελικά £δρα είναι τό Ρέθυιμνο καί οί Σχσλές
  % είναι κατανε,μημένες στίς διάφορες πόλεις.
  Άπό τή θέση αυτή παρϋβέτο,μιε σήμε'ρα τίς απουδαιότερες
  &ιατάξ«ις τού "Ιδρυτικοΰ αύτοΰ σχεδίου Νάμου, τό άποϊο 'συ-
  νέταξε ή ορισθείσα 'Επιτροπή Πανεπιστημίου Κρήτης.
  Ή άποδοση τοΰ κειμένου γίνεται Γ) αύτούσια ή περΛηπτικά,
  όγΐι) ελλείψεως χώρου.
  ΤΜΗΜΑ Α'
  ΓΕΝ ΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  —Τό Πανεπισ-τήμιο άποτελεΐται
  έξ εξ (6) Σχολάς (Φιλοσοφική,
  Ίατρική, Κοινωνικών θίκονομι-
  κών καί Πολιτικών Επιστήμων
  Φυσικομαθηματικής, Πολυτεχνι-
  κής καί Νομικής).
  —Σέ κάθε Σχολή ϊδρύεται ώρι
  σμένος άριθμός_ τακτικών έδρών
  καί θέσεων κυρίου καί βοηθητι-
  κοΰ, διδακτικόν καϊ λοιττοΰ προ
  σωτπκού.
  —Τό κύριο διδακτικό ττροσωπικό
  άποτελεΐται α— ό
  α) Καθηγητάς: 1) Έπιτίμους
  2) όμοτίμους 3) τακτικούς, 4)
  εκτάκτους επί 3ετεΤ θητεία 5)
  ττροσέδρους 6) προσλαμβανομέ-
  νους επί συμβάσει.
  6) 'Υφηγητές: 1) άνταλμέ-
  νους 2) άλλων ανώτατον ίδρυ-
  μάτων ήμεδαττών ή άλλοδοπτών
  προσλαμβανομένων επί συμβά¬
  σει.
  γ) 'Ενταλμένοι έπιμελητές
  δ) Είδικοί επιστήμονας ττρο-
  σ λαμβανόμενα! επ! συμβάσει.
  —"Εμβλημα τού Πανεπιστημίου
  εΤναι ό Κρηταγενής Δ!ας μέ
  περιγεγραμμένες λέξεις «Πανε
  πιστήμιον Κρήτης».
  ΤΜΗΜΑ Β'
  ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  —Ή Διοίκηση τού Πανετπστημί
  ου Κρήτης Εχει σάν όργανά της
  τή Γενική Συνέλευση, την Πρυ-
  τανεία, τή Σύγκλητο, τίς Συγκλη
  τικές Έπιτροπές, τή Συνέλευση
  Σχολής, την Κοσμητεία, τή Συ-
  νέλευση Τομέως, την Προεδρία
  Τομέως καϊ τόν Γενικό Γρ-αμ
  ματέα.
  — Στή Γενική Συνέλευση μετέ-»
  χούν οί τακτικοϊ καθηγητάς, οί
  έκτακτοι επι θητεία, οί πρόσε-
  δροι (έξαιρουμένων των έττί
  συμβάσει, οί τρεΤς άρχαιώτεροι
  έντεταλμένοι ϋφηγηταί έκά-
  στης Σχολής, οί δυό άρχαιότε-
  ροι κατά τόν άρχικόν διορισμόν
  έντεταλμένοι έπιμελιγτές κάθε
  Σχολής, ένοος έκπρόσωττος τοΰ
  βοηθητικοΰ διδακτικοΰ πρόσω
  ^τικοΰ κΐάθε Σχολής (καϊ ένας
  έκπρόσωπος των φοιτητών κάθε
  Σχολής, ϋττοδεικνυόμενοι υπό
  των οίκείων συλλόγων.
  —Ή Σύγκλητος άττοτελεΐται
  άττό τούς Πρύτανι, Προττρύτανι
  Άντιπρύτανι, Κοσμητόρων Σχο-
  λών, άπό ένα έκπρόσωπο τού
  βοηθητικοΰ διδακτικοΰ προσωπι
  κου, καί ένα έκτφόσωττο των
  Φοιτητών, ύττοδεικνυομένων υπό
  των οΐκείων συλλόγων.
  —Κατά την τάξιν προηγεΐται ό
  Πρύτανις, άκολουθοΰν δέ ό Προ
  τφύτανις, ό Άντιπρυτανις, ο!
  Κοσμήτορες, ό έκπρόσωπος τού
  βθηθητικοΰ διδακτικοΰ προσωπι
  κου καί ό έκπρόσωπος των φοι-
  τητών.
  —Ο! συνεδριάσει τής Συγκλή-
  του γίνονται στήν εδρα τοΰ Πα¬
  νεπιστημίου καί σέ έξαιρετικάς
  περιτττώσεις μέ άπόφαση τού
  Πρυτάνεως, μττορεΤ νά συνέλθη
  καϊ έκτός τής 8δρας τοΰ Πανε
  πιστημίου.
  —Ό Πρύτανις μπορεϊ νά προ
  καλέσει άπόφασι τής Συγκλή¬
  του καί δι1 ότττοστολής πρός τα
  μέλη αυτής πράξεως ττρός υπο
  γραφήν, ττροκειμένου περϊ ζητη-
  μάττων ποϋ εΤναι ττιθανόν ότι &ά
  γίνουν άποδεχτά.
  —Συνιστώνται 5 Συγκλητικές
  'Επιτροπές γιά την προτττυχια-
  κή έκπαίδευση, την μεταττττυχια-
  Μή έκπαίδευση, τα οικονομ ικά
  θέματα τού Πανεπιστημίου, τα
  Τεχνικά θέματα αυτού καί τα τού
  προσωπικού τοΰ Πανεπιστημίου.
  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Βουλευτής τής Νέας Δημοκρατίας
  . ΣΑΒΒΟΥΡΠΣ ΥΠΗΡΞΕ ΥΜΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΥΗΤΠΣ!..
  ΎποοτηρΙζει ό κ. Κ. Κωνιωτάκης
  «Ο ΚΟΝΙΟΤΑΚΗΣ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΑΣ»
  *ΥποοτηρΙζ€ΐ 6 κ. Ίττττ. Ζαββοϋρας
  Στΐς 10 Ιουλίου 1975 6 6ου
  λευτής Ηρακλείου κ. Κ. Κωνιω
  τάκης, δημοσίευσε μιά έτπστο-
  λή τοα στήν «Πάτρίδα» Ηρα¬
  κλείου μέ τίτλο: «Ό Σύλλογος
  . άντιστσσιακών καί οί ττραγ-
  μστικοΐ άγωνισταί>.
  Στήν έπιστολή του αύτη ό <■ Κωνιωτάκης κατέκρινε, μεταξΰ άλλων, καί τή συμμετοχή στόν τταραιτάνω σύλλογο καί άτο¬ μον ττού πιστεύουν άκόμη στό.' Βασιλιά, τόν όποΐο θεωροθσε κύ ριο ύττεύθυνο τής 7ετοΰς κατο- χής καί ζητοΰσε ττΥ διαγραφή τους. Στήν έπιστολή αυτή τού κ. Κωνιωτάκη, πού δη,μοσιεύτηκε κα! στό «Βήμα» τής 16.7.75 άπάντΓ^ε ό βασιλόφρονας 6ου- λίΐιτής τής «Ν. Δ» κ. Ίτγτγο- κράττ,ς Σαββούρας, με δική τού έτπστολή πού δη.μοσιεύτηκε στόν €Έλεύθερο Κόσμο> καί
  την «Άκρόττολη» τής 27 - 7- 75,
  κσι στήν όττοία μεταξύ άλλων
  κ,αί άφού ύπεραμείνετο τής συμ-
  βολής των βασιλοφρόνων άντι-
  στασιακών κατηγοροϋσε τόν κ.
  Κωνιωτάκη σάν παλιό βασιλό-
  φρονα. '·
  Ή σχετιχή παράγραφος της
  έττιστολής τοΰ κ. Σαδδοϋρα έχει
  ώς εξής:
  «...Είναι θλιβερό δέ, πρώην
  άξιωματικοί, νά τοττόθετοϋν αϋ-
  τούς τγοΟ πίστευαν είς τόν Βα-
  σιλέα σέ ΰποδεεστέρα μοίρα
  καί άττό αύτούς άκόμη τούς
  Κομμουνιστάς, των οποίων ή
  διαγραψη δέν ζηιτεΐται ασφαλώς!
  Άλλά διατί τόσο μΤσος, κατά
  τοΰ τ. Βασιλέως ό κ. Κωνιωτά¬
  κης; Κάποτε δέν υπήρξε βασι-
  λακώτερος τοΰ Βασιλέως; "Η
  μήπως δέν γνωρίζουμε Οτι εγινε
  εχθράς τού Στέμματος άπό τό-
  τε πού ό άείμνηστος βασιλεύς
  Παΰλος ηρνήθη νά μεταβή είς
  Κρήτην, ίνα βαπτίση τόν υϊόν
  τού; (!!)».
  Στήν κατηγορία αυτή τού κ.
  Σαββούρα, άττάντησε ό κ. Κω-
  νιωτάχης, μέ έπιστολή τού πού
  δημοσιεύτηκίε στήν εφημερίδα
  «'Ελευθεροτυπία».
  αάυϊΰΒε ωε"—ετ ήητ'ά
  Ή έπιστολή αύτη πού κοττα
  χωρήθηκε στό ψύλλο τής 7 Αύ-
  γούστου 75, £χει ώς εξής:
  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή
  ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Άγοπτη,τέ κ. Διευθυντά,
  Είς τό φύλλον τής εφημερίδος
  «Άκρόπολις» τής 27ης Ιου¬
  λίου κατεχωρήθη έπιστολή τοΰ
  κ. Ίτπτοκ,ράτη Σαββούρα, μέ
  την όποία άπαντα είς ανακοίνω¬
  σιν μου, άττοδοκιμάζουσαν την
  συγκρότησιν τοΰ Συνδέσμου 'Α-
  ντιοτασιακών.
  Άν καί δχι μόνον τό Οφος καί
  τό ττεριεχόμενο τής έπιστολής,
  άλλά καί ή δι" αυτής άποκαλυ-
  τττομένη ττοιότης τής φαντασίας
  καί τό μέτρον καλής πίστεως
  - "Ενα 8.0.8. τού κ. Α. Σκουλικάρη —
  ΆρχηγοΙ όλων των Δημοκρατικών
  Κομμάτων: ΕΝΩΘΕΙΤΕ
  Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
  Δτ(μοοΐ€ύον>ε την ΐταραχά-
  τω άνοιχτή έ·πχοτολή τού *χ.
  'Αντώνη Σκουλικάρη, ό ^ο¬
  ποίος είναι γνωστός άΐπό την
  ^ντονη άν6|ΐιξή του στήν τίο-
  λιτνκή παλιότερα καί τή δρά-
  οη τού οάν Ιδρυτή τοΰ Άν-
  τιβαοιλικοΰ καί Άντιδιχτατο-
  ρικού Συλλονου.
  ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ,
  ΕΤναι είς δλους μας γνωστόν
  ότι οπτό την πρώτην στιγμήν δ-
  ιτου ό γενναϊος Ελληνικάς λαός
  μέ την άνεττανάληπον καί ήρωϊ-
  "Πν αντίστασιν του καί μέ πολ¬
  λάς θυσίας κατεκρίμνησεν καί
  ά—ίπεμψε έκ τής έξουσίας τό
  ττλέον άπεχθες δικτατορι·
  κον καϊ τυραννικόν κα
  ■"'θτέ ή Ελλάς, καί τό οποίον
  μάς είχον επιβάλλει σκοτειναί
  έσωτερικαί καί έξωτερικαί δυνά¬
  μεις οί ό—οΐαι άνέκαθεν γεν·
  νούν καί έκτρέφουν τοιαΰτα καθε
  στώτα. "Ηρχισαν ήδη α! ΐδιαι
  αύται σκοτειναϊ δυνάμεις νά ά-
  νασυντάσσονται προκειμένον νά
  έπιτεθούν έκ νέ»^υ διά νά μάς
  έττιβάλλουν καί πάλιν νέον φασι
  ατικόν καί τυρρονιχόν καθεστώς
  ττροσαρμοσμένον είς τα μέτρα
  τοιν.
  ΑΙ σκοτεινα'ι αύται δυνάμεις
  δέν διστάζουν να χρησιμοττοιοΰν
  καί σήμερον κάθε άνέντιμον μέ¬
  σον δπως έπραξαν άλλοτε καί
  κατά τό πρόσφατον καί άττώτε-
  ρον παρελθόν, προκειμενου νά ε¬
  πιτύχουν τού σκοττοΰ των.
  Διαβαοτε
  ΣΤΉ ΣΕΛΙΔΑ 3
  τό Β' μέρος
  τής Συνεντεύξεως
  τού κ. Κ. ΜΑΡΗ
  Μεταξύ των άλλων άπαραδέ-
  κτών μεθόδων όπου χρησΐιμοποι-
  οΰν ύττάρχουν σήμερον είς την
  'Ελλάδαν περί τίς τερσσαράκο-
  ντα (40) όργανώσεις βασιλοφρό
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Τό ντοκουμέντο
  τού συντάκτου της δέν μέ ϋττο-
  χρεώνει είς απάντησιν, έν τού¬
  τοις, έττειδή ή άντιστασιακή δρά
  σις τού κ. Σαββούρα μοΰ προ-
  σφέρει συγκεκριμένον περιστα-
  τικόν παράδειγμο; διά την μίαν
  - την καί σοβαρωτέραν - έκ των
  δύο θέσεων πού ύπεστήριξσ. είς
  την ανακοίνωσιν μου, παρακαλώ
  δπως φιλοξενήσετχ είς την εγκρι
  τον εφημερίδα σας τα άκόλου-
  θα:
  Ή έννοια ήτο δτι δέν Εχουν θε
  σιν σέ σύνδεσμο άντιστασιακών
  κατά τοΰ φασισμοΰ δσοι έξακο
  λουθοΰν καί σήμερον νά είναι
  δασιλόφρονες δταν εχει πλέον
  διαπιστωθη μέ γεγοΛττα καϊ
  μαρτυρία άττό πάσαν κατεύθΐΛ'
  σιν, δτι κύριος, βασικός καί
  συνειδητά ϋπεύθυνος γιά την
  δικτατορία τής συμφοράς, είναι
  ό τέως βασιλεύς.
  Είς τοπικήν επαρχιακήν εφη¬
  μερίδα τοΰ Σετττεμβρίου τοΰ
  1968, πλήν των έγκωμίων καί
  κολακειών πρός την «έπανάσια
  σιν» καί κυρίου άρθρου «Διατί
  νά ψηφίσωμε ΝΑΙ στό δημοψήφι
  σμα» είναι δημοσιευμένη καϊ
  φωτογραφία τοΰ έκδότη τής ε¬
  φημερίδος κ, ΊτΓΠΌκράτη Σα6
  Ή πρώτη σελίδα τής εφημερίδας πού εβγαζε ό Σαβούρας
  στή διχτατορία τού Ποπταδόπουλου καί ύμνοΰσε τή χούντα
  καί τούς χουντικοΰς. Όνομαζόταν «Λημνιακή Κραυγή» καί έκ-
  διδόταν στήν Αθηνά κάθε 1 δνθημερο. Είναι ίνα φύλλο τού
  Σειττέμδρη τού 1968, πού ό Σαβούρας μέ τόν Παττακό, έτπ-
  λύουν τα προβλήματα τής Λή,μνου καί είκονίζονται στή δημο-
  σιευόμενη φΜτογραφία νά άνταλλάσουν έγκάρδια χειραψία
  μέ ττλατιά χαμόγελα.
  βούρα, είς εγκάρδιον χαιρετι
  σμόν μετά τού κ. Παττακοΰ.
  Καί προβάλλει άφ' έαυτοΰ τό
  έρώτημα:
  Πότε Εγινε καί κατά τινος ύττήρ-
  ξε ό κ. Σαββούρας άντιστασια
  κός; Κατά τού φασισμοΰ, ώς έν-
  νοίας καί συστήματος ή κατά'
  τού προσώπου των δικτατόρων;
  Τό έρώτημα τίδεται, δχι γιά
  νά λάδω απάντησιν. Άλλά έττει-
  δή ύττάρχουν πλείσται άνάλογοι
  περιπτώσεις προσώπων, πού ά-
  φοΰ έδραίωσαν μέ την είς πρώ
  την φοράν στάσιν τους την δικτα
  τορίαν, Εγιναν πολύ άργότερα
  πολέμιοι της χούντας, φέρω τό
  παράδειγμα — μιά καί ό Τδιος
  ό κ. Σαββούρας τό προκαλεΐ —
  διά νά προβληματίζεται ή κοινή
  γνώμη επί τής άνάγκης νά έρευ
  νά, ποΐοι άγωνίζονται ύπείκο-
  ντες είς συνείδησιν δημοκρατι
  κήν καϊ ποΐοι διά νά προστα
  τεύσουν προσωπικά κατεστημέ-
  να.
  Ημείς δέν παρεγνωρίσαμε την
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΕΧΟΜΕ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΟ;
  Τό μιεο'ΐμέρι τού περααμέινου Σαββάτου 13.9.75 στίς
  12.30' όκριιβως, προσγειωθήκανε στό άβροδράμιο τοΰ Η¬
  ρακλείου τρία ά.€ροπάνα τής Ίταλικιής πολβμικής άεροπο-
  ρίας, δύο καταδιω*τικά καί βνα μεταγωγικό καί τό βενζινο-
  φόρο τής 126ης Πτέρυγας Μάχης, που έδρεύει λίγο πιό πέ-
  Γ>α άπό τό διάδρομο τοΰ άβροδρομίου, τα προιμιή,θευο£ μέ
  καύοαιμα, οτό διαστηιμα τής κατά μία ώραν παραμονης τους.
  Αυτή είναι ή πλιηροφορία μας.
  Καί ό τίτλος τού κειμένου αύτοΰ είναι τό έρώτημα μας.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ... ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΈθνικοΙ λόγοι. ..
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΠΡ0ΣΚΕΚΛϋΛ£Ν01 ΙΗΙ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ».
  "Ερχονΐαι
  α*ό Ήρ&κΆαο
  ΠαΑαισΙΙνιοι
  ΦΕΝΤΑΓΙΝ
  "Οπως άναγγείλαμε στό
  προηγούμενο φΰλλο μας, ή 'ίδρυ-
  ση στό'Ηράκιλειο Έπιαροπής τής
  «Μεσογειοκής Αλληλεγγύης»
  θά άναγγελθεΤ μέ μιά πρωτότυ-
  ττη εκδηλώση διεθνοΰς ένδιαφέ-
  ροντος.
  Σέ μιά δημοσία εκδηλώση
  πού θά πραγματοποιηθή τό
  πρώτο 1 Οήμερο τού Νοέμβρη,
  Κρήτες καί Παιλαιστίνιοι, δυό
  Μεσογειακοΐ λαοί τι ού συνδέο
  νται μέ κοινά 69ιμα, ίδια άγω-
  νιστική διαθέση καί πσλλές λαο-
  γραφικές όμοιότητες, θά σφίξουν
  γιά πρώτη φορά τα χέρια.
  "Ενας διακεκριμένος Πάλαι
  στίνιος επιστήμονας θά μιλήση
  γιά τή Χώρα τού καί την Κρή-
  τη καί γνήσια συγκροτήματα
  άπό Σφακιανούς καϊ Παλαιστίνι-
  ους θά τργουδήσουν καί θά χο-
  ρέψουν.
  Στήν όμάδα των Παλαιστινί-
  ων θά μετέχει καί άριθμ ός άπό
  τούς διεθνώς γνωστούς γιά την
  αϋτοθυσία τους Φενταγίν, πού
  αναμένονται μέ ιδιαίτερον ένδΐα
  φέρον στό Ήράκλειο καί γενικά
  στήν 'Ελλάδα.
  Την εϋθύνη τής προτότυ-ττης
  αυτής εκδηλώσεως ανέλαβε ή ε¬
  φημερίδα μας, σέ ττρωτοβουλία
  τής οποίας όφείλεται κα) ή ιδού
  ση τής Τοπικής "Επι τροπής «Με
  σογειακής Αλληλεγγύης».
  ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ»
  ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΦΙΣΤΗ Η ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ;
  γυ-
  πού
  ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ άπό οήμερα μιά δημοσιογραφιική βρευνα,
  ρω άιπό τό Διηιμοτικίό Μέγαρο Ηρακλείου, «Άχτάρικπ»,
  βρίοκετοι ακριβώς στήν καρδιά τϋς πόλης.
  Ή ουζήτηαη γύρω άπό τό γκ,ρέιμισιμα τοϋ κτιρίου αύτοΰ καί
  την άξιοποίηοή του, πού ϋγΐνε πρό ημερών στό Δήιμο Ήρα-
  «λιείου, ό οποίος έγκαινίασιε &χσι μιώ ώραία ίδέα νά συζη.τοΰν-
  ται πρίν άπό τό Δηιμοτικό Συμβούλιο, θέματα γενικωτέρου έν-
  διαφέροντος, δηιμιούρ·γηθ€ μιά ευρύτερη συζητήθη στό Ήρά¬
  κλειο.
  ΟΙ άιπόψεις διχάστηκαν:
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Χωρις φοβο και ηοβος
  ΚΡΙΣΕ1Ι & ΣΧΟΛ1Α
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ!
  Η ΠΡΟΙφΑΤΗ έγκύκλιος μέ βριβίΐό 3553)22.8.75, τού Άρ-
  Χΐ*ίπσκοττοΐ) Κρήτης κ. Εύγϊνίου πρρς τούς Έφημερίους τής
  'ερος Άρχι—ιακοπής Κρήτης, «έξ* άφορμης γνωστού θλιβι-
  Ρθυ γϊγονότος» (ιτρόκειται ΤΓροφβνώς γιά την άποκάλυψη ττού
  "<ανι ή εφημερίδα μας στό βέ,μα τοϋ Φώτιου δταν πέταξε τα Ρβσα) ίίτεκτάβηκε καί σέ άλλες έτηδιώξεις τού Άγίου Κρήτης .«τοϊος συνιστά στούς κληρικούς «νά μην έμττλικώμεθα ταίς τ*«6ίου ττραγματείαις» ήτοι σέ άλλότρια καί όητάδοντσ είς το ιιρί, κοΛηκοντα. Καί με την παράγραφο ακριβώς αυτή κα- "Μς κβί μΐ τήν ό—αγόρευση τής ανβυ αδείας τού μετσκινήσεως 1(*ν Κληρικών σέ όίλλες ττίριφέρόειες, ύττονο«ΐ την άνάμιξη λί- γ»ν — ουο-τυχώς — Ιερωμένων στό θέμα τοΰ άγώνα κατά των ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς τήν στλίδα 4 Μιά έπίκαιρη ερευνα γιά τή ΣουλτανΙνα ΤΟ ΞΑΧΟΟ ΧΡΥΣΆΦΙ « Σταφιδοπαραγωγοί · Έξαγωγεΐς · Έκπρόσωποι Όργανώσεων · "Αλλοι άρμόδιοι μ ι Χούν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά καί διάφορα μεγάλα της προβλήματα 4ον Άναφέρεσθε δτι οί παραγωγοϊ δέν είναι όργανωμένοι. Αντιθέ¬ τως είναι όργανωμένοι στούς Συνεταιρισμούς, καί έν πάση περιπτώσει τό ποσοστόν πού τταραμένει άνοργάνωτο άνήκει στή μεμονωμένη τάξη των παρα γωγών ττού καΐ αυτών τα συμφέ- ροντα έξυπηρετοΰν απολύτως. Άναφέρετε έττίσης, διότι ετσι τουλάχιστον σάς δηλώνουν οί παραγωγοϊ, ότι τοΰς πέρνουμε άκόμη καί τα τσουβάλια. Μεγαλυτέρα άνακρίβεια άττ' αυτή δέν μπορεϊ νά λεχθή, γνω- στοΰ όντος τού γεγονότος δτι τα σακκιά αύτά, έφ' όσον ττραγ ματοποιεΐ ή "Ενωσις Συνεταιρι σμών συγκεντρώση γιά λογα ριασμό τοΰ 'Ελληνικοΰ Δημοσί ου, κι' είναι γνωστός ό τρόττος μέ τόν οποίον συγκεντρώνεται τό προϊόν, τα τσουβάλια τα πα- ραδίδομε πλήρη σταφίδων, στούς έξαγωγεΐς, οί όποίοι μέ σχετικές έγγυήσεις καΐ διασφαλίσεις, εί¬ ναι ΰτΓοχρεωμένσι, δηλώνω νά τα έπιστρέψουν είς δττοια κατά- σταση τα παρέλαβον- Αυτή τή στιγμή ώς ϋττεύθυνος ύπηρεσιακός παράγων εΐμαι είς θέσιν νά δικαιολογήση) άττολύ- τως τα δίκαια παράττονα των τταραγωγών, γιά τήν καταστρο- φή τήν όττοία ΰφίστανται τα τσουβάλια. Άλλά θά ττρέττει νά λάβωμε ύττ' όψιν μας δτι στό θέιμα τής διακινήσεως τοΰ προ'ι- όντος δέν είναι μόνο ή "Ενωσις ΤΓθύ ύπεισέρχεται, καϊ ό έργο- στασιάρχης σταφιδοεξαγωγέας, άλλά καί τα έργατικά χέρια, τού Σωματείου Σταφιδεργατών Ηρακλείου, οί όποίοι προκειιμέ- νου νά βγάλουν μεγάλο τοννάζ, μεγάλο ΰψος παραγωγής, ένδια- φέρονται νά ρίξουν περισσότερο ττροϊόν μέσα στά πλυντήρια, γιά νά εχουν μεγαλλίτερο ήμερομί- σθιο (δπως είναι γνωστό οί σταφιδεργάτες δουλεύουν μέ ττο- σοστό). Δέν τούς ένδιαφέρουν λοιττόν τα τσουβάλια καϊ παρα τίς διαμαρτυρίες δέν μποροΰν', νά σεβαστοΰν την περιουσία τώ·/ παραγωγών. Καϊ έκ των ττραγ- μάτων δμως, Ιχουν κι' αύτοι τό δίκιο τους δεδομένου δτι εάν παρέλθη Ινα Ικανό χρονικό διά- στημα δηλαδή μεταξύ ενός ή_ δύο μηνών άπό τής ημέρας τής ] τταραγωγής, τό σβόλωμα των σταφίδων είναι άναπόφευκτο, τό άνοιγμα των σακκιών άδύ- νατο καϊ γι' αύτό άκρ.βώς ττρέ ττει νά δικαιολογήσωμε δχι την πλήρη δμως καταστροφή, άλλά εΤναι σκίσιμο τού σάκκου. Γνωρίζουν δμως δλοι οί πα- ραγωγοϊ ότι πέραν τής ΙΟετίας ή "Ενωση Συνεταιρισμών, ακρι¬ βώς γιά νά καλύψη κι' αύτό τόν τομέα, άσχολεΤται μέ τό θέμα των κενών σάκκων. "Ηδη βρισκό- μαστε στήν εΰχάριστο θέσιν νά διάβεβαιώσωμε (εχει έξαγγελ- θεΐ) δτι έτπτέλους μετά άπό δοκιμές 4-5 έτών έλπίζομε δτι κατ' αύτάς λύεται τό θέμα τής συσκευασίας, μέ σάκκους άνευ άξίας καϊ έττομένως άνευ ϋττο- χρεώσεως έπιστροφής καϊ ανευ δημιουργίας θέμοπος άποβάρου. "Οσον άφορά τούς σάκκους πού δέν εχουμε έπιστρέψει έξ αίτίας των υφισταμένων άποθεμάτων, έχομε τήν διαβεβαιώση δτι θά πάρωμε άπό τό Κράτος ίκανό άριθμό σάκκων, τοΰς όποίους θά δώσωμε στοΰς παραγωγούς σάν άντάλλαγμα οσων τούς εχουμε πάρει άπό τό 1973. Τό δτι οί παραγωγοϊ σάς άνέ- φεραν δτι «μάς κλέβουν στό ζύ- γι» προφανώς δέν άφορά την ΕΓΣΗ, διότι είναι γνωστό δτι τα ζύγι σέ 90% των ττεριπτώσε- ων, γίνεται άττό τούς ϊδιους τοΰς τταραγωγούς καί ιδιαιτέρα γιά δσες ποσότητες συγκεντρώνονται στήν Οπαιθρο. Είς δτι άφορά τή μεγάλη άνα κρίβεια την όποία λέτε καί θί- γετε δτι ό Συνεταιρισμός των Καλεσσών πού στήν ττερίτττοση συγκεντρώσεως σταφίδος 100 τόννων, έφθασε στό στάδιο των παραδόσεων 105 - ΠΟ τόννοι Συνέχεια στή σελίδα 2 — Νά πέοη ή νά παραμείνη δπως 'έχκι τό μέγαρο; —Νά οΐκοδομηθή μέ δαπάναις τού Δήμου καί μέ δανειοδό- τηοη ίί νά δοθή άντπταροχή; — Νά μείνη έϋτοι καί νά τού γίνη μιά γενική έπισκιευή κοί διαρρύθμιση, Γενικά προκλήθηκε μιά ευρύτερη ονζήιτηοη καί ύπίίρξε καί ή πρώτη αντιδράση. Πρόκειται γιά την έπιστολή τοΰ κ. Άντώ- νη Σκουλικάρη, ό οποίος, λίγες μέρ«ς μετά, δημοσίευσε στήν «Πατρίδα» τίς άντίθιετες άαχόιΐ/ιεις τού. Νοιιίζομε λοιπόν δτι ή διενιέργΕΐα μιας εύρύτερης Ερεύνας γύρω άπό τό θέμα, θό. είναι ώφέλιμη, δεδομένου δτι πέραν οσων κλήθηκαν ή παραβρέθηκαν στή σχετιική συζητήθη ύπώρ- χουν καί άλλοι ΰσιιεύθυνοι καί άριμοδιοι πού πρέπει νά έκφρά- σουν τή γνώμη τους. Οί στηλιες μας γιά τό θέμα — δπως κοί γιά δλα τα θέματα — είναι άνοιχτές γιά την εκθέση όποιονδήποτε "'ωιμών καί ά- πόψιεων. Πρίν διμως άπό την παράθε- ση των ν/νωμών, οί οποίες πι- στβύο,με νά φανοΰν χρήσιμες καί γιά την "Επιτραπή καί γιά τόν Δημο κυρίως, πρίν πάρη τή μεγάλη άπόφαοη δίνομε με- ρικά γιενικά πληροφοριακά στοι χιεΐα. Στό μέγαιρο «Άχτάρικα» ίδιο κτησίας τοΰ Δήιμου Ηρακλεί¬ ου, στεγάζονται αυτή τή στι- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ί>ίς την σελίδα 4
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  κ. Μανου Χαρή, δημοσιογράφου, κατοίκου Ηρακλείου
  ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μιτά τήν παρασχενεΐσάν μοί συγγνώμην υπό τοΰ μη-
  νυτοΰ κ. Άντωνίου Σταματάκη, την οποίαν εύγνωμόνως
  ά-Γτοδέχομαι, άβιάστως καϊ αυθορμήτως, έκ καθήκοντος
  συνειδήσεως, έπιθυμώ νά δηλώσω τα κατωτέρω: ι
  Άττοδοκιμάζω μετ" άγανακτήσεως την επιστολήν τού
  αγνώστου μοί Κωνσταντίνου Παπαστεφανάκη, καταχωρη-
  θεΐσαν έξ άγνοίας μου είς τό ύπ' αριθ. 5)7.7.75 φύλλον
  τής ΰπ' εμέ έβδομαδιαίας εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ». Ή
  έπιστολή αϊίτη, καθ1 όσον άφορά τόν μηνυτήν κ. Αντώ¬
  νιον Σταματάκης καϊ τόν υϊόν, τού κ. Εμμανουήλ Σταμα-
  τάκην, Ταξίαρχον - Διοικητήν Σ.Ε.Α.Π., είναι /άπ' άκρου
  είς άκρον ψευδής καί συκοψαντική. "Εχων ΐδίκν αντίληψιν
  τής άκεραίας έθνικης συνειδήσεως καί τού έξαιρέτου ή-
  θους των κ.κ. Άντωνίου Σταματάκη καί Εμμανουήλ Στα¬
  ματάκη, ώς καί τής πολυτίμου καϊ ήρωικής συνεισφοράς
  των είς^τόν εθνικόν άντιστασιακόν άγώνα κατά την διάρ¬
  κειαν τής Γεομανικής κατοχής, λυπουμαι διότι άθελητως
  έφιλοξένησο^ την ανωτέρω κατάπτυστον επιστολήν, έκ-
  φράζω δέ τάς εϊλικρινεΐς ευχαριστίας μου πρός αμφοτέ¬
  ρους διά την μεγαλοψυχίαν των νά μέ συγχωρήσουν.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Δημοσιογράψος
  15 ΖΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1·75
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗβΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μνθιατορήμα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ο ΆΛηθιυυς Ζορμπός
  καί ό πΊκος Καζαυτζάκης
  15ον '
  Άγάττηοαν οί μανΐάτες τόν
  Κοζαντζάκη- άγάττηοε κι ούτος
  τούς μανιάτεΓ. "θοοι ουνεργά- |
  οτηκαν μαζί τού ίί τούς έδωκε
  την εύκαιηία νά τόν πλησιά-
  οουν είχαν νά κάνουν μέ την
  καλοούνη τού, ν έ την άρκχον- |
  τιά τού, μέ την λεπτεττίλεπτη
  εύγένειά τού, μέ τή ρ.εγαλοού- .
  νη τού καί μέ τή γαλαντομία
  τού. ΒΧέπαν πώς εϊταν 2να με
  ν,άΛο παιδί' πβρττατοθσε καί
  προσεχε νά μην άγγίξει ή πά- |
  τοΰαα τού κανένο ζοόδιο καί
  καταστρέψει μιό ζωή' μερμήγκι
  νά πατοΰσε τό 'χε βάρος στήν
  ψυχή τοιι' πεταλουδίτοα νά
  'πεφτε στή φόγα τοϋ λύχνου
  τού καί νά καψαλΛιζόταν, τό
  'χε βάρος οτήν καρδιά τού· 8-
  να τριαντάφυλλο, έ"να άγριο-
  λούλ,ουδο τοΰ βουνοΰ, έρα τα-
  πεινό (".ουμτΓουλέαα νά 'βλεπε
  μαραμονο. ξεκομένο άπό τή ρί-
  ζα τής ζωής, θρηνοΰσε μιά χα-
  )ΐένη ψυχή, γιατί, δπως, ίίλε-
  γε. τα μαμούνια, καί τα λου-
  λούδια. καί τα δέντρα, κ' οί
  κΊκιΚοι της χρυοαφένιας ήμμος
  της «ΚαΧογριάς», καί τα βουνά,
  και τα δαίΐ". τής γής καί τα
  οΰν εφα τ' οϋοανοΰ εΐχαν ψυ¬
  χή· εϊταν ζωοΰλες πού κάναν
  τό δίκό τους κύκλο μέσα στόν
  ήπκιρο χρόνο.
  Αύτά 6λέπαν κι αύτά μολο-
  γοΰσαν καί στούς άΛλους ά-
  πλοϊκούς μανιάτες. πού δέν πό
  υβέτταν τόν Καζαντζάκη, δέ
  μιλοΰσαν μαζί τού, δέν ζέραν
  τί οόι ανθοωπος ε'ίταν. Πολ-
  οί άπ' αϋτοΰς δέ μστοροΰσαν
  ά νιώσουν τόν «κλιειοτό» χα-
  ραχτήρα τού, την άσίγαοτη τά-
  ση τής ψυχής τού νά τραβιέ-
  τοι στήν έοιιμιά. την άνθρωπο-
  φοβία τού, την άκαταδεζιά τού
  νά φθείρεται μέ τα μικρά καί
  ταπεινά τοΰ κόσ·μου. Κιβλλοι
  τόν είχον παρεξηγήσει γιά τοΰ-
  τα τα σουσούμια τού. Στήν έκ-
  κλησιά τοϋ χωοιοΰ τους μιά φο
  ρά δΛη κι δΛη τόν είχον δεί νά
  μπαίνεΐ' δχι στόν έσπεοινό (
  στή λειτουμία καμιδς μεγάλιης
  ί) μικρής γιορτής, μά καθημερι
  νή. "Εκανε τό σταυιρό τού —
  ίίνγε την ά"\η ιί.ρα οτό χω-
  ριό ή καντηλανάφτισσα, — ή¬
  ναψε κερί οτόν Προφήτη Ή-
  λία, μουρμούρισε κάτι άκαταλα
  βίοτικα λόγια, καί κατόπιν πή-
  ρεοβάρνα τίς αγιες εϊκόνες,
  Στεκόταν κάιιιπΌαην ίόρα μπρο-
  στά τους, κοίταζε τούς αγιους,
  τόν "Αη — Γιώργη, τόν "Αη—
  Δημήτρη. τόν ΚωΑΌΤταντϊνο καί
  την Ελένη, τόν "Αη — Νικό-
  Χα τόν προατάτη των θαΧαοοι-
  νών, έψαχνε καί μελετοΰσε τίς
  τοίχογρακρίες, πασπάτευε τίς
  ζεθωιριασμένες μπογιές τους.
  Αύτά μοΧογοΰθΐν ή καντηλανά
  φποσα. Κι άναρωπόνιταν οί χω
  ριάτες: "Αγγελος είναι ι) φρα
  ιιαοόνος καί διαβάζει τή σολο-
  μωνική; Καί παίς νά μην τό
  ακεφτοΰν κι αύτό, άφοΰ τόν
  βΧέτταν όΧημέρα οκυιμένο στίς
  φυλΧάδες καί οτά χαρτιά, καί
  νά μην τοϋ καίγεται καρφί γιά
  τή δουλειά τοΰ μεταΧΧείου;
  ΑφοΟ τόν βΧέπαν ν άτριτπών.ε]
  τΐάτβ στή μιά καί πότε στήν βλ-
  Χη οπηλιά, πότε οτό «Καλογερι
  κό» καί πότε στήν «Τουρκοστττι
  λιά» — έκιεϊ πού μόνο μαυρο-
  πούλια, κλαδεφτήρες, κούρνια-
  ζον — μόνο τού, χωρίς συντρο
  φιά, καί νά λέει — μέ ποίον
  νά μιλοΰσε τάχα- μέ τα θεό,
  μέ τό Βελζεβούλ,η, μέ τόν Άρ
  χΐ'μασόνο. μέ ποίον, — κι δ-
  Χοτε πά.Χι γ' άπαγγέλινει καί
  κανά στίχο άΐτ' αύτούς πού
  γράφον οί φυΛλάδες τού; Καί
  δούΧ>ευ£ν ή φαντασία των ά-
  πλοΤκών άνθρώπων, δούλβυε,
  δούλευε...
  "Οπως οΛοι οί μανιάτε; ί,·Ν-
  μαν Γκός ό Καζαντζάκης εϊταν
  — άκόιμη κι άν διάβαζε τή οο
  λομωνική — £νας καλός άνθροι
  πος. Κι αύτό τούς βφτανε γιά
  νά τόν σέβουνται, νά τοϋ λέν
  άπό καρδίας την καλημέρα
  τους. νά τόν φιλεύουν κανά ά-
  φρόροιδο, λίγα σΰκα. λίγα ΐη'·-
  νδαλα, καμιά φοΰχτα λούπινα
  μανιάτιχα πού τοΰ ΰρεσαν πο-
  λύ. Νά τόν άγαποΰν κι αυτόν.
  "Οχι βεβαία δοο τό Ζορμπά,
  πού 'ταν ζεστή σάρκα, πού
  τούς ΚΧιεγε διάφορες ίστορίες,
  πού τούς βκανε χωρατά, μά
  τπό πολύ άηό τό Φαραντάτο, ά¬
  πό τόν Ίσιδωρίδη, άπό τό Δια
  μαντότΐουλο κι άπό τ' αΧλα
  «άφΐνπικό:» της έταιρίας τοΰ
  )ΐ€ταλΧείου. Γι' αΰτό κι αύτάς
  τούς άγαποΰσε. Τούς £κλεισ€
  γιά πά ντα οτήν καρδιά τού,
  τούς θυμόταν ο' δΧη τή ζωή
  τού. Καί λίγο πρίν πεθάνει δ-
  γραφε στό συμΛατιραώτη τους
  κι έκδότη τού Γιάννη Γουδέ-
  λη:
  «Είναι άλήθεια, κοντά στήν
  Καρδαμύλη, σ' 6να όρυχεϊο,
  ουνεργάιστηκα μέ λαμιπρούς Μα
  νιάτες. "Οη αυτή την περιτΐέ-
  τεια την περιγράφω οτόν «Ζορ-
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  -4Γ
  φπά».
  ΚΓ άγαποΰσε τους &λα·μπρούς
  Μανιάτες» γιατί εϊταν ίδιοι μέ
  τούς δικούς τού Κρητικού ς·
  γιατί μιΧοΰοαν κι αύτοι, δπως
  καί κείνοι )ΐέο' την ψυίχή του'
  είχαν τό ήρωϊκό στοιχεϊο πβύ
  τόσο θάμαζε· εϊταν περήφανη,
  Χεύτερη, άδάμαστη ράτσα' κάτι
  περισσότερον κι άπό τούς κρητί-
  καρους τίϊς δικίΐς τού ράτσας·
  κείνοι ίζησαν ποΧΧά χρόνια,
  αίώνες όΧάκερους, κάτω άτώ
  τή σκΧαβιά τοΰ Τούρκου· αύτοί
  δέν τ6ν δφησαν νά βάΧει Γτόδι
  οτή Μάνη. νά τούς πατήσει τη
  ψυχή, ά τούς οκΧαβώοίΐ, νά
  τούς άοηάξει τίς γυναϊκες τους
  καί νά τίς στέλνει στά οκλαβο-
  πάζαρα ι'1 τ' άγόρια τους καί
  ά τα στέΧνει πεσκέσια στούς
  πασάδες. Άγαποϋσαν — δ,ν 6-
  χι πιό πολύ — δσο κ' οί Κρητι
  κοί τή Χ'ευτεοαά τους. Εϊταν,
  δπως αύτοι, ψωμωμένοι δντρες,
  φΑότφοι, παΧΐ>κάρια, άδούλω
  τες ιμυχές Τούς θωροϋσεν ό
  Καζαντζάκης, τους κοίταζε στά
  μάτια καί διάβαζε τή μοίρα τοΰ
  κρητικού: νά παλεύει αάώνια
  ντά τό εύγενέστερο ίδανικό τοΰ
  άνθρωπον), τή λευτεριά· νά ΰπε
  ραοπίζεται τή γη τού καί την
  προγονική κΧηονομιά τού άπό
  τα βουερά κύματα τής βαρβαρό
  τητας· νά μην άΧλάζει την π-
  ιιή τού μέ τό χρυσάφι δλου τοΰ
  κόσμου! Ξέραν κι αύτοί, δπως
  κ' οί κρητικοί, νά πέρνουν μέ
  τό χέρι τους τό δίκιο τους δταν
  τούς τό καταπατοΰοιε κανείς —
  οποίος κι βν εϊταν, δσο μεγά-
  Χος κι αν εϊταν. ΕΙχαΎ κι αύ¬
  τοί, δπως έκεΐνοι, τόν ίίγραφο
  νόμο της βεντέτας καί τού γδι-
  κιωιμοΰ. Καί τόν έφάο.μοζαν δί-
  χως σττλάχνος, άνεΛέητα, τρί-
  χα δέν αφηνχιν ν' άγγίζει τό
  σπαθι τους ί] προστυχιά κι άη-
  μία ν ά Χεοώσει την τιμή τους.
  Τέτοιοι εϊταν οί μανιάτες· καί
  μ' αΰτές τίς προαιώνιες κατα-
  βολάδες ρίζωσαν οτήν καρδιά
  τοΰ Μενάλου Κρηπκοΰ.
  Κάποτε έίνας μανιάτης άργά-
  της τοΰ μ£ταλ·είου — όρυχτης
  εϊταν — άρρώστηοε. ΕΙχε πά-
  ρει γεοή πού ντα. Ρκανε καί ΐτυ
  ρετό. Πήγε) ατόν Καζαντζάκη·
  τοΰ 'πε πώς δέν θ' άνέβαινε
  κείνιι τή μερά στήν Πραστοβα
  ά δουΛέψει.
  — "Οχι. τ' άπάντησε ό Κα¬
  ζαντζάκης, νά πάς στήν Προ
  στϋβά, νά ττείς στό Ζορμπά νά
  σοΰ δώσουν φάπιιακα. Δέ θά
  δουλέψεις )ΐά θά πάρεις τό με
  ρόκαιμά σου.
  "Εφυνε. πίίγε στό μεταλ-
  Χεΐο Μά ή καρδιά τοΰ φτωχοΰ
  μανΐάιτη δέ· τό βαστοΰσε νά πά
  ρει τό μερόκοιμά τού καί νά μή
  δουΧέψει. Α(·ν είΐχε τίποτα οτό
  Ζορμπά. Καί μ' δΧο τόν πυρετό
  πού τόν οτγόψιηε, δηπαξε τόν
  κασμά καί δούΧευε. Άνέβηκεν
  άργότειρα κι ό Καζαντζάκης στό
  ιμεταλΧείο. ΕΙδε τό,ν αρρωστο
  άργάτη νά δουλεύη στή γαλα-
  ρία, πικράθηκε. ττροοβΧήθηκε,
  θύμιοοε:
  — Χίά γιατί δουλιεύεις, άφοθ
  εΐοαι άρρωστος τοϋ 'ηεν άγκρΐ-
  νιένος. Δέ σοΰ εΐπα νά μην έρ-
  γαστείς καί δέ θά 'χανες τό ιε
  ρόκαμά σου;
  — Τό 'πες, άΦενπκό, τοΰ ά-
  ποκοίθπκε έκεΐνος σς>ουγγίζον-
  τας μέ τό ιιανίκι τού τόν ίδρω-
  τα άπό τό πρόσωιπό τού, τό
  'πες καί σέ Φχαριστω, μά δέν
  τό μττορά) Δέν τό βάσταξεν ή
  ψυχή μου νά μή δουλέψω καί
  νά τΑηοωθω. "Αοε, πούντα εί¬
  ναι, θά περάσει!...
  Μαράζωσεν ύ Καζαντζάκης·
  κεραονός έΊΐεσε μέσα τού ό ά-
  ναπάντεχος Χόγος τοΰ φτωχοΰ
  μανιάτη, καί τοϋ 'καψ·ε τα σω-
  θικά· ίσκυψε τό κεφάλι σά νά
  'χε κάνει ντροττερή πράξη· ου-
  νήφε>ρε, στράφηκε οτό Ζοριμτΐά
  πού τόν άκΧουθοΰσε καί στήν
  βΧΧη άργστιά κ' ε&τε φωνα-
  χτά:
  — Νά 2νας βντιμος βνθρω-
  πος! Περιοσότιερο έντιμος άπό-
  λους μας!
  Κι άπό τότε τοΰ 'μεινε τοθ
  τίμιου αΰτοΰ μανιάτη: *Ό 6ν-
  τιμος ΰνθρωπος». "Ετσι τόν φώ
  ναζαν οί συιμπατριώτκς τού. "Ε-
  τοι τόν έΎραψε κι ό Ζορμιπάς
  στό τε,φτέρι τού πού ση,μείωνε
  τα μεροκάματά τού.
  Είχαν περάσει δυό μίίνβς ά-
  φότου ό Καζαντζάκης έγκατε-
  στάθηκε στήν ζχ'ιλινη τταράγκα
  της «Καλογριδς», κόντευβ νά
  ξεβγεϊ τό χινόατωρο, καί δέν
  εΐχε πΧησιάοει ντόΐπο βνθρωιπο,
  ν' άΧΧάξει δυό κουβέντες μα¬
  ζί τού. Μόνο μέ τό Ζορρπά εΐ-
  χβ καθηιΐ€ρινή ψιλοκουβέντα,
  μεοηιμέρι βράδυ. Πολλές ςκ>-
  ρές μάλιοτα ξεχνιάνταν συζη-
  τώντας, τούς πέρναν μβοάνυ-
  χτα. Σκαρφάλωναν στούς βρά-
  χους. ξάπλωναν στήν άμμούδα,
  πέφταν στή θάλαοοσ λέγαν, λέ
  γαν καί σωμό δέν είχεν ή κοιι-
  βέντα τους.
  (Σιηεχίζεται)
  μενά καί φωτογραφίες Πού άνα
  φέιρονται στή δραστηριότητα
  των Ροταριανών καί των "σκο-
  Η ΚΟΥΝΔΟΥΡΕΙΟΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Ό Δήμος Άγίου Νικολάου
  Λασιθιού, έγκαινίασβ τή Κουν-
  δούρειο Δημοτική ΒιβΧιοθήκη
  καί ετίμησε τή μνήιμη τοϋ
  Ρούοου Κούνδουρου.
  Τα έγκαίνια τής Βιβιλιοθι'ι-
  κης αυτής, πού συνεστήθηκε κα
  τόπιν δωρεδς τής κ. Χρυσού-
  Χας Εανθουδίδου τό 1964, &πί
  τή σιηιττΧηρώοτι 20ετίας άπό
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛιΗ@ΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  *!.. Τηλ. 280291
  4
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΛΝΟΕ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΛΛΛ :
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  ο ρουσοσ κουνδουροσ
  Φοιτητής
  τής εκτελέσεως τοϋ άοελφοϋ
  της άπό τούς ΓεΓχμανούς είχαν
  άποφασιοβεϊ ν ά γίνουν τόν Α5-
  γουοτο τοΰ 1967.
  Μέ την εύκαιρία τοΰ έγκαι-
  νιασμοΰ ό Δήμος Άγίου Νικο¬
  λάου έθεσε σέ κυκκλοφορία
  καί έ*να καλαίοθητο Λεύκωμα
  τό όποϊο εΐχε τυΐτωθεϊ γιά νά
  κυκλοφορίση τότε.
  Άπό την έκδοοη αυτή πού
  άναφέρεται στή ζωή τοΰ Ρού-
  σου Κούνδουρου (1891—1944)
  ό άναγνώστης έχει την εύκαι-
  ρία νά δή φωτογραφίες καί κεί
  .μενά πού τόν βοηθοΰν νά πά¬
  ρη μιά καλή ίδέα περί την προ
  σΐι>πι>ότητα τοΰ ώραίου αύτοΰ
  άνθρ»ί)που, έπιοτήμονα καί άγω
  νιστή.
  Στό βιβλίο αύτό περιλαμβά-
  νεται καί τύ ποίημα τοΰ Λευτέ
  ρη Αλεξίου γιά τόν Κούνδου-
  ρο καθώς καί τό φωτισμένο κεί
  ιμενο πού άφηοε «άντί διαθή-
  κης» ό Ροΰοος Κούνδουρος στά
  παιδία τού.
  ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ
  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
  Έκυκλοφόρησε σέ πολυτελή
  £κδοση ή «'Εΐτετηρίδα τής
  197ης Ροτα'ριανής Περιφερείας
  Κ.Ι.».
  Ή δκδοση περιΧα;ιβάνει κεί-
  ΠΩΛ ΧΑΡΡΙΣ
  Ό Ίδρυτής
  τοϋ Διεθνοΰς Ρόταρυ
  τκΐιν πού έιπιδιώκου.
  Στήν 'ίδια ■ £κδοοη περιέχον-
  ται καί σιιντομα βιογραφικά ση
  ιμιειώματα των Ροταριανών τής
  Ελλάδος, μεταξύ τίϋν οποίων,
  φυοικά. καί τοΰ Ηρακλείου.
  Σύμφωνα λοιπάν μέ την πα-
  ραιπά,νω έίκδοση. στό Ήράκλειο
  ν>πάρχουν 46 Ροταριανοί.
  Στό ϊδιο βιβλίο πε,ριέχεται
  καί «'Επαγγελματικόν Εΰρετή-
  ριον» των Ροταοιανών.
  Τή ούνταζη καί την έπιμ·έ-
  Χεια τής εκδόσεως αυτής πού
  τπεριέχιει κα! πά<ρα πολλές δια- (ρΐΐμίσεις, έκαμε ή έταιρεία «Ίντεράντ», τής οποίας γενι¬ κάς διευθυντής είναι ό κ. Μαρ σελ Γιοέλ. · λευθερωταί τοΰ έργάτου έκ τοΰ ζυγοΰ τού, δταν θά τοΰ προτείνομεν νά εισέλθη είς τάς τάξεις τ(&ν σοσιαλιστων, κομμουνιστών, άναρχικων, τούς όποίους υποστηρίζομεν πάντοτε υπό τό πιρόσχ,ιτ.μα τής αλληλεγ¬ γύης κλπ. Τό συμφέρον μας εί ναι νά έκφυλίζωνται οί Χριοτια νοί. Ή" δύναμίς μας έγκειται είς την Χρονίαν πείναν καί είς την αδυναμίαν τοΰ έργάτου, διότι πάντα ταυτα τόν ΰποδθυ- λώνουν είς την θέλησίν μας». Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ; κό, τό 'Ελαφρολαϊκό καί τό Μοντέρνο Τραγούδι. "Οσοι ένδιαφέρονται γιά πε- ρισσότερες πληροφορίας μπο- ροΰν νά αποτείνωνται στήν ε¬ φημερίδα μας γραπτώς, μέ προ σωτπκή έστίσκεψη, τί τηλέφωνον τας στό 280—291. "Οσοι Κμητικοί μένουν στήν ' Αθηνά ίί τόν Πειραια καί έπι- θυμοΰν νά λόβουν μέρος στόν Παγκρήτιο Διαγωνισμό Τραγου διοϋ, μποροθν νά ζτντήσουν π£- ρισσότερες πληροφορί«ς άπό ·»ά Γραφεία τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ε- ΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝ Στουρνάρα 17 3ος δροφος, τη¬ λέφωνον 627—796 κάθε Τετάρ τη άτϊόγευιια β.ΟΟ—8.00 μ.μ. Ο Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ Ά/πό τίς έκδόσεις «"Αγιον 'Ό|>ος» έκυκλοφόρησε έ·α τομί
  διο 48 οελίδων μέ τίτλο «Οί
  σταυρωταί τής ανθρωπότητος»,
  σέ Β' έ"κδοοη.
  II
  έκδοοη αυτή πού είναι
  άφιερωμένη στή μνήμη τοΰ πα¬
  τρός Γρηγορίου τοϋ θεολόγου,
  Άρχιε.πισκόπου Κων) πόλεως,
  παραδίδ'εται δπως γράφουν
  στόν π>ρολοό τους οί έκδότβς.
  Π. Μουντούρης καί Π. Σοφός.
  «σάν άπολογητικό δπλο κατά
  των Σταυρωτίον τοΰ δΓ ημάς
  σταυιρωθέντος ' Ι ησοΰ».
  λΊεταξύ των κείμένων πού
  πού περιλαμβάνονται στό τομί-
  διο αύτό άναφέρονται άρκετά
  γνωστά καί αγνωοτα άποκαλυ-
  πτικά οτοιχεϊα γιά τή δραστη-
  ριότητα τοιν Εβραίων ^νά τόν
  κόομο. !
  Έπίσης διγμοσιεύονται καί
  περικοηές άηό «τό δυσεύρετον
  βιβλίον (όπως τό χαραχτηρί-
  ζουν οί ανωτέρω έκδότ>ες) «Τα
  ΠρωτόκολΛα των Σοφών τής
  Σιών», δπως τό παρακάτω.
  Λέγουν οί Εβραϊοι:
  «θά έμφανιοθώμεν ώς άτκ-
  Τό £|>γο τού Βιτσέντζου Κορ
  νόρου, πού παρουσίασε τό φε-
  τεινό καλοκαίρι ό θίασος τής
  ΕΘΕΚ στίς τέσσερις μεγάλες
  πόλεις τής Κρήτης, ϊσως παοου
  σιαστεΐ μέοα στό Σετπέυ-βρρ
  καί στό Ήρώδειο.
  'ίΐστόοο ύ θεατρικός έπιχειρη
  ματίας Β. Αειβαδδς. μέ τή συ-
  νερΎασία τοΰ σκηνοθέτη Σΐτύ-
  ροο Εύαγγελάτσυ, άναγγεί'λανε
  γιά τό χεηιώνα τό άνίβα-
  σμα τοϋ «'Ερωτόκριτου», μέ
  την έναΛλαγή των πρώτων ρο-
  λων άπο 3 ήθοποιούς. "Ετσι &ά
  παίζουν στό ϊδιο 6ργο έναλλά1;
  3 «'Ερωτόκριτοι». 3 «Άρετοϋ-
  σες» καί ϊσως 3 «Ποιητές».
  ΜουοΊκή
  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
  Συνεχίζεται ή έκδή.λωοπ έν-
  διαφέροντος πολλών γιά τόν
  Παγκρήτιο Διαγωνιομ.ό Τραγου
  διοΰ πού άναγγείλαμε πρό δύο
  ύβδομάδων καί ό οποίος σκοπό
  £χει νά άναδείζη νέοιυς κυρίως
  άνθρώττους άπό τό Παραδοσισ-
  "ΕΚΑΒΗ,,
  Σέ
  κοντά όα§
  ΜόνΌ ή Φϊλιπς σάς προσφέρει
  όλες τίς Εϋρωπαϊκέχ; τελειοποιήσεις
  στήν ίδιασειρά ψυγείων
  Καιασκευή Πυλυΐελή<, υπό χάλυβά καί ΑΘ5 υλιηΐ υοντίρνο πονΐσχυμο γιά ψυγεκι πολυτελείας Καλ.υτ€|)Γ| μόνωοη Από πολυουραιθάνιο ποιι Οημιουργει λεπτα τοιχωματα καί περ τίς ίζωτερικές δ*αστάοεις διαΐηρει ιά πυγο τΐιό Φρίοκα και τδβουτυρ ι Ι ί 1 Ι Μεγόλη άστ6ρ/υν μέ ψυξη 12 Ο οί1 Γττρι,ίάλΑθν 43 Ο ΓιΛ έλΕυϋερωνοντας 6ποιγ χρπάζειαι ολόκλτιρο ΐ ράφι Απθψυξη Αυτόμαΐη μέ τό πΰτημο έν6ς κουιιπιου ΑπΛ ΑΒ5 ΥΑικΛ έπαναστατ που Λέν κροΓΰ μυ 6έν γρατζουνιίται δίν τλ Μοναδικοτης τίΐς ΡΛιΐιρβ) θηκες μέ οτηρίγμϋΐα σηαστύ γιώ στήριίη τ μικροπραγμαΐων Συστημα ψιιξεως Νίο μειωηικης ψυΓ,εκχ; μέ τους άγωγους μπροστα Εππυγχάνει καλιιΐερη κατανομιΊ τής ψυί,εως στόν κυρκυς θαλαμο κα την ιδονιν.Γ| ψυί,η στήν τιόρτα ΕιΛικάΛοχειαΠΑΜ (Προσιαοιης Απο ΜυροιΑιες) γιΛ υι Ροφΐα Θήκες οπαοτΓς ν να μποινθι,ν τΰ μπουκάλ ανετα και άηοοπωμενες ". χρειοζεται Πόδια Βιδωτό ΟΑφαδιάζεται τόψυγηθ τελεία άκομακαΐοέ άνωιιαλο Βάηεδο Νέα ψυγεία Φΐλιπς πολυτελής σειρά («π Ι «η ·,Ι «Λ 11 «η. 10 «Λ. 12,«.η. ΙΙω. ΡΗΙΜΡ5 γιά πιό σίγουρα Καί ϋττσρχουν μέχρ. στιγμης στη 8ιοικη~| τού 8υ, Την περαομένη έβδομάδα δό θΐ}Κ€ στό Ρέθυιμνο ή συναυλία τραγουδιών τού Γ. Σταυριανοΰ, πού διοιργανώθπ.κε πρό ημερών στό Ήοάκλειο (Βασιλική Άγί¬ ου Μάρκου) Ή εκδηλώση ση μείωσε έπιτυχία. Ή 'ίδια συναυ Χία. ϊοως πραγνιατοποιηθ'ή καί σέ αλλες πόλεις τής Κρήτης. Ποίησι Στή σειρά των ποπτμάτων Κρητών ποιητίθν, δημοσιεύο- με οήμβρα τό ποίημα «Χω- ρίς Τίτλο» τοΰ Χανιώτη ποι- ητή Κώστα Χιωτάκη. Τό ποί¬ ημα είναι άπό τή συλλογή «ΆνηφόρΓς καί Καλντερί- )ΐια». Τόν καιρο π' άρμένιζαν τα δνειρα στά μελτέμια τού μέλλοντος καί κυιιάτιζε τό φως πίοω άπ' τα σίδε>ηα.
  οτό Νοσοκοιιεΐο
  μάς άπαγόρεφαν τα λουλοόδια.
  "ϊσως
  γιατί έκρυβαν μέσα τους
  την Άγάπη καί την ΕΙρήνη,
  μπορεϊ
  γιατί σαράκιζαν τή ιιοναξιά
  μέ τό γέλιο τους.
  ΚΓ εμείς
  ,μαζέψαμε τα τριαντάφυλλα,
  πού σκόππιΓρ τό δείλι στό
  Λυκαβηττό
  καί τα οτήοαρΓ στή καρδιά
  ΐιας.
  Πλάι τους βάλαμε
  τό χαμόνελο τής παιδούλας
  πηυ μάς ποόσφΓρε.
  μέ τα χέρια τής πόιλης,
  έα μπουκέτο άγριολούλουδα-,
  δταν άπλώναμε τόν ηΛιο στίς
  φτωχογειτονιές.
  Στά χείλη μας
  φτβρούγισε τό τρα,γούδι
  Ποτέ δέ θά ξεχάσομε
  τόν καηυό των άνθρώπων
  νά χορτάσουν Πατρίδα.
  • Κοί ίνα άκόμη «κούς — κούς», ΥύΡ" ^β τά 'οδο
  είναι γννχττό πρόεδρος τοϋ ΟΦΗ έκλέχτηκε ό κ.
  ^ζητ^Το,^ο^^λο, ό ίνας τού ΟΦΗ καί ό «^
  τοΰ ΕΡΓΟΤΕΛΗ γ.ά τίς νέες δ.ο.κησεις τους κα., λεε. 6 πρύ.
  Τ°1_ Πώς νά γίνη Ρέ Ψίλε, 4 δ.οίκηση τού ΕΡΓΟΤΕΛΗ »χι,
  «λλη βαρυτητα. Μόνο ό ττρόεδρός σας ζυγ.ζε. 116 κ,λό.
  Καρψί νά ο-οθ ττετύχη. Καί τί καρψι; Σωστο «ντρ,αμα,
  δχ, μέλ,σσας, άλλά... Σφηκας, Νουμερο 1· _____^
  Ή συζητήση πάλ. γύρ« άττό τό έττίκα.ρο θέμα των άρχο,.
  Χ τοΰ ΟΦΗ. 'Επίκεντρο ανττ, τη φορα ό τε«ς πρόεδρος
  ΤΟ Ξ\00
  ΧΡΥ-ΑΦΙ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος
  καϊ έν σκνεχεία ρωτάτε ποίος
  παίρνει τό βάρος, εμείς γνωρί-
  ζαμε ότι τό παίρνει ή "Ενωσις,
  σ' αύτό τό σημεΐο εχουμε νά
  δηλώσωμε τα εξής: Την εύθύνη
  τής συγκεντρώσεως, ιδιαιτέρα
  στοϋς κατά τόπους συνεταιρι-
  σμούς, την έχει έξ ολοκλήρου ό
  Συναιτερισμός διά των όργάνων
  τού.
  Αύτοί έχουν την εύθύνη τού ζυ
  γ!ου, την εύθύνη τής έξαγωγής
  των άττοδάρων, έκτός τής κοπα
  τάξεως, ττού εΤναι ύπηρεσιοακό 6ά
  ρος τής Ενώσεως. Γεγονός εί¬
  ναι διά τα Καλεσσα ότι στή συγ
  κέντρωση 72 καί 73, έξήχθη ε'να
  πλεόνασμα τής τάξεως των 1 638
  κιλών, άλλά αύτό πρός ©εοϋ κα
  ακριβώς έδώ είναι τό θέμα, δτι
  τό νά έξαχθή ενα πλεόνασμσ δι.ν
  ιμπορεΤ νά τό πάρη οϋτε ό Συνε
  ταιρισιμός οϋτε ή "Ενωσις, διότ
  αύτά είναι τοΰ Δημοσίου.
  Γιά τούς Γεωπόνους, συμφω
  νούμε κι' εμείς καϊ τό έχομε ζή
  τήσει έπανελημμένως, νά γίνε-
  ται ύπ' αυτών έ'λεγχος αύστη-
  ρός στά έργοστάσιβ ώστε νά
  έλέγχωνται ο! έξαγωγικοΐ Τύττοι
  καί νά έχουν άντιστοιχία μέ
  τούς παραγωγικοΰς. Δυστυ-
  χώς είναι γεγονός καί όφε!λο·με
  νά δεχθοΰμε δτι αύτό δέν συμ-
  βαίνει καί πράγ,ματι παρονσιάζε
  ται τό παράδοξο φαινόμενο μιά
  ποσότητα των 10 χιλιάδων τόν¬
  νων, ώς παράδειγμα δυάρι, νά
  έξαγάγεται άς πούμε 60% ώς
  νοθλα ή 2 νοΰλες, 30% διάρι καί
  τό ύπόλοιπο ώς ΰποττροιόντα
  Αύτό βεβαία γιά μάς είναι άνε
  πίτρεπτο. "Ενας λόγος πού επι-
  μένωμε πλέον τής 10ετίας, νά ε¬
  φαρμοσθή ;ιιά ττειθάρχηση τοι
  προι'όντος πρός δλους τούς φο-
  ρεΐς, τταραγοϊγή, έπεξεργασία,
  τυττοποίηση, νά γίνεται μέ ένι-
  α!α διαχείριση διότι Ετσι μόνο
  δλοι ο! παράγοντες θά γνωρίζουν
  τ! πρέπει νά κάνουν.
  Στή συνεχεΐα οί παραγωγο
  των Καλεσσών σάς εΤπαν δτι
  δέν εχουν καμμιά έμπιστοσύνη
  σ' αύτούς πού τούς έκπροσω
  ποϋν Αύτοι δμως έκλέγουν τούς
  έκπροσώπους των καϊ άν δέν ε¬
  χουν έμπιστοσύνη νά μή τούς έκ¬
  λέγουν καϊ νά μην τούς στέλ-
  νουν στήν "Ένωση. Αύτοί οί άν-
  θρωποι πού τούς όατοκαλοΰνε δτι
  τούς πουλάνε δέ νομίζω δτι
  άρμόζει σέ τετοιους έκπροσώ-
  πους ούτος ό χαραχτηρισμός, δέ
  δομένου δτι έρχεται εΰθέως είς
  άμεσον σχέσιν μέ αύτούς τούς
  Τδιους πού τούς δίδουν την έντο-
  λή έκπροσωπήσεως.
  ΖΛ,ϊόν κάττο,ο,; ,ίλαθλος. σέ άλλον.
  _ Μέ τίς δεύτερες άρχθ'ρεο-ιες ο Τομπακης σας τα... £.
  ττλεξε κονον.κά καί μάλ.στα στηνοντάς σας... μηχοτν,... «Πλε-
  ΚΤαί ό δεύτερος π.κσρ.σμένος προφανώς, τού ό-αντά:
  __ Ναί άλλά μή ξεχνάς ότι τ·ς μηχακς αυτες τ.ς έγκο,νί.
  «σε ό Παττοκός καί όττωσδηποτε... δεν στηβιικαν κανον,κά
  Καί έξ' αλλου δέν ό-οδίδοκν ττ.σ γ.ατ. ϊχουν... σκο«ρ.α«,,
  &Ζού τώρα δέν μττορεϊ νά τούς γ.νην. λάδ«μα!...
  'ΆλλΓκαρφί κι' αύτό. Σιοστό κεντρι... Σφηκας Νουμερο 2,
  αυτή τή ψορσ. ^
  • Ή συζητήση σέ γν«στό ξεννχτάδ.κο τού Ηρακλείου
  Τό θέμα περ.στρεφόταν γύρω *ττο τους Κρήτες ττολιτ.κούς
  πού ττιθανόν νά υπήρξαν συνεργβτχς της ΣΙΑ.
  Κάττο.ος λοιπόν ττετιέτσι κσί λεε., οταν ήρβε ή σε,ρα τού
  Κώστσ Μαρή. , ,
  — Όττωοδηποτε σύτός άττοκλίΐεται να είχί σχεση με τή
  ΣΙΑ Δέν βι/μάο-τε αττό πότε την εΤχε... κόψιι άκόμη καί άπο
  τό ' δνομα τής γυναίκας τού; τόν άκουοατε ποτε νό την
  ττή'ΑΣΠΑ — ΣΙΑ, όλο... ΑΣ Π Α την Φωναζι!...
  Τί σοΰ είναι αύτοί οί λογοπαιχτες. ..
  „ Πολύς λόγος γίνετα. τελειηαίβ Υ>ά τίς άνατιμησεις των
  κρεάτων καί τα γνωστά «καπέλλα». Κα. τμο πολύς, γιά τό
  μέτρα πού πρέπε. νά πορβούν. τόσον άπο τους άρμο&.ους, ό·
  σο καί άπό τό καταναλοτικό κοινο. Κι άκομη πολλο. άνβρω.
  ποι, πού σχετίζονται αμεσα καί έ'μμεσα μέ το θεμα, βρίσκον-
  τα. σέ δύσκολη βέση.
  Στή δυσκολώτερη δμως, όπωαδηποτε, βρισκεται ίνας Κρη.
  τ.κάς κρεοπώλης, πού στήν ταμττέλλα τού κρεοπωλε.οι» τού,
  έκτός άπό τή Φίρμα της έπ.χείρησής τού, γραΦε. κα. τό επί-
  βετό τοι». Καί ξέρετε γιατί; Γιβτι, άπλουστατα, ό οινβρωιτος
  λέγεται... Καπελάκης. ________
  Ο Τό θέμα των ή,μερών, λοιπόν, είναι οί τιμές καί οί οώξη-
  σεις τους "Ισως γι' «ύτό καί Χανιώτικη σκνάδελφος βυμήθη·
  κε κάτι πού ίίγραψε ό Άνδρέος Λασκαράτος:
  __ "Οπου Ιδητε πρασινάδα, έλεγε τό Νερό, έλο-ιε σκαψετι
  κι' έκεϊ βεβαία θέλει μ' εϋρετε. _
  __ "Οπου Ιδητε, καπνό, έ'λεγε η Φωτία, έκει άποκβτου βα
  μ' εΰρετε, χωρίς αλλο
  Ή τιμή δέν έμίλειε.
  __ Γ,οτί δέ λές κι' έσύ ποΰ νά σ' εΐίρωμε άν σε χασωμε,
  __ Έγώ λέει ή Τιμή, σάς σι/μβουλεύω νά μέ Φυλάτε νά μή
  μέ χάσετε γιατί, αν μέ χάσετε μιά Φορά, δέν μέ βρίσκετι
  πλέον. ,
  Κι' δμως — πώς νά τό κάνωμε — είναι παρα πολλοι
  έκείνοι πού δέν αχουσαν αύτη τή συμβοιιλή....
  • Ιέ δύσκολη θέση 6ρέβηκ€ πραγματικά ό Νομάρχης Ηρα¬
  κλείου, παρακολουθώντας τή διάλεξη τού καθηγητή —- τίολεο·
  δόμου κ. Προβελέγγιου, ό οποίος έ'θιξε πολλά «στρββά κΓ ά·
  νάποδα» στήν άνάπτι/ξη τού θέματός τού, γιά «τό ρυβμιστικό
  σχέδιο τοϋ Ηρακλείου».
  Καί κάττοιος άδιόρθωτος εύφυολόγος^ πέταξε πάλι τό δι-
  κό τού:
  — τΗταν τόση ή άνηουχία τού Νομάρχη στή διάλεξη ιοϋ
  Προβελέγγιου, ί»στε καταλάβαινις κυττάζοντάς τον μόνο, δτι
  άκούγοντας γιά τό. . ρυθμιστικό, οί σψιγμοί τού παρουσίο·
  ζαν... άρρυθμία!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Ο ΧΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙβΝ
  ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ:-Μά. γιατί γελάτε:
  (Τού Μαβητή ΓΙΑΚΝΗ ΛΕΒΕΝΤΗ)
  ΧΗΜΙΚΟΝ
  ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΛΥΔΑΚΗ
  ΧΗΜΙΚΟΥ — Τελ. ΛΑΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  Γιαννιτσών 4 — Τηλ. 282.989
  Παραπλεύρως άττοθήκης Μηλιαράκη
  (Βαλ.δέ Τζαμί)
  (Συνεχίζετσι)ν
  ΚΥΝΗΓΟΙ
  ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  ΟΠΛΑ ΚΥΜΙΓΙΟΥ
  -ΙΚΑΝΑ - ΜΟΝΟΚΑΝΑ — ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ
  -©ΥΠΕΡ ΠΟΖΕ
  ,Επίσπί ε»ίη κυνηγιοδ κ«1 οκβπβ4βλής
  αέ πβλύ μεγοτλη ηοικιλία
  "Εχομβν τς καλλίτερα τιμες
  ίιβτι εΤικοβι εΙσκγΜγείς
  ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ
  ΠΒΠΒΟΒΚΗ
  'Ιώ~9 Π (Μεϊντάνι) — Τηλ. 254.207
  - Κ«γιαμττη 3 — Τηλ. 287.7*36
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ^^^ί!^^***^
  15 ΧΙΠΙ1ΜΙΡΙ0Υ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  Ένόιαφύρουσα ΑποκποισίικΑ σννάνϊβνξη
  Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΗΣ
  Απαντα
  ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
  ' 2ον (Τελει/ταϊον)
  Μ.Χ. — Μετά την άττοστα-
  οία, μιά πού βγήκε καί σωστή
  ή πρόβλεψή σας γιά τή διχτα-
  τορία τί κάνατε στό διάστημα
  αύτό, έννοώ 6ηαδή άναμιχθή-
  κατε πουθενά οέ καμμιά άντι-
  οτασιακή κινήση;
  Κ
  VI.
  — Έγώ είχα τή μεγα
  Μτίρη άνάραξιι στήν άντίοταση
  κατά τής διχτατορίας, άλά δέν
  την ε"χω κάνει γνωστή λόγω
  χαρακτήρος. Τ6 κίνημα τού
  Ναυτικοϋ, περνά όλοκληρο ά-
  πό τόν Κωνσταντϊνο Μαρή. Τ6
  ύπογρσμμΐζω: όλόικληρο
  όπό τόν Κωνσταντϊ¬
  νο Μ α ρ ή. ΆλΛά έπειδή ϊ)-
  ταν άναμεμιγμένος καί £νας
  αλλος πολιτικάς, ό κ. Πέτρος
  ΓαρουιφαΧιδς, λόγω τής άτυχί-
  ας τού της πολιτικάς &τνιξε τό
  θέμα κι' £πνιξβ μαζί καί τίς δι
  κές )ΐου, δύο έτών προσπάθει-
  ες, οργανώσεως καί καθοδηγή-
  σεις. Γι' αύτό δέ τό θέμα, γιά
  νά μή λέμε ποΥΛά, έξωρίοθηκε
  ό πρωτεξάαελφός μου Κώστας
  Κρουσταλλάκης καί αλλοι αν-
  θρωποι τοϋ γραφείου μου.
  Μ.Χ. — Έσείς γιοτί δέν έ-
  ξορισθήκατε;
  Κ. Μ. — Λόγω επεμβάσεως
  τοϋ Πιπινέλη, πού τόν καιρό
  έκβίνο ήταν ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών καί έτοιμαζόταν νά
  πάη στή σύσκεψτι των ύπουρ-
  γων Εξωτερικών τοϋ ΝΑΤΟ.
  ή άποία εΐχε οάν θέμα συζητή
  σεως τίς συλλήψεως πολιτικών
  έν Ελλάδι. "Αν μ' έΊπιαναν
  λοιπόν έμένα καί τόν Γαρουφα
  λιά, ό Πιπινέλης δέ ν πήγαινε.
  Τό έθεσε ώμά στούς άξιωματι-
  κούς καί μδς έγκατέλ<ειψαν. κι £τσι γΧυτώσαμε ϊοως την ΕΑΤ —ΕΣΑ. "Ημουνα πάντα κατά τοΰ χαρτοπολέμου, των τηλεγραφη ιιάτων πού έοτέλλοντο στό Κογ κρέσσο κλπ., καί μοΰ βρεσε πε ρισσότερο ή διαφώτιοτ) των άζι ωματικών περί τού τί συμβαίνει στούς κόλπους τής Κυβερνή¬ σεως Λέν μοΰ εδόθη, τταρά τίς προσπάθειας μου διαβατήριο γιά νά μεταοώ στό έξωτερχό, αιτ' δπου 6ά γ ι νόταν καλλίτερα αύτη ή προσπαθεία διαφωτίσε- «*ς σχετικαί μέ τίς λωποδυσίες τού καθεστώτος, λωποδυσίες πού δέν ιΤναι γνωστές καί δέν καταλαβαίνω γιατί δέν βγαί- νουνε στή φόρα. Κατήγγειλα τό σκάνδαλο Μόρνου πρό 4μήνου καί πλέον. ΟΙ άρμόδιοι αγρόν ήγόρασαν. Σέ άλεπαλληλΐς δηλώσεις, έ- πιστολίς, καταγγελίες μου ού- δεμία απαντήση πήρα. έξακο- λοιΛιί ή ίδια κατάστασις. Μ.Χ. —"Ας πάμε τώρα στίς έκλογές. Γιοττί δέν πήρατε μέ- ρος; Κ.Μ. — Ή "Ενωση Κέντρου Ναόν Δονάμεων, ε'βγαλε μιά ά- τόφαση μέ την όττοία άπέκλειε άπό τούς συνδυασμούς τούς λε· γομένους άττοστάτες. Παρ' δλο έγώ, όπως εΐπαμε, δέν ή'μουν ά- ποστάτης η οί ν θέλετε ή'μουνα λιγύτερο άποστάτης άττό τόν χ. Γιώργιο Μαΰρο, ό οποίος εί χ* φύγει κι εΤχε ττάει Δ)ντής ο-τήν Τραπέζα τής Ελλάδος, άπεκλείσθην έγώ. Λέν μοϋ ϊμενε έπομένως πά ρά νά κστϊβω καί νά κάνω α- νεξάρτητο συνδυασμό, ή μιά ορφανή καλπη. Τό έκλογικό σύ στημα τής ύπερενισχυμένης α- ναλογικής, πού έφηρμόσθη, ήτο άπαγορευτικόν γιά μεμονωμέ- νους ΟποψηΦι'ους. Δίν ύπήρχε περίπτωσιςνά 6γή κανείς. "Αν κατέβαινα θά έπέφερα απλώς οΊάσπαση τού Κόμματος, πού τό εΤχα δημιουργήση μέ κό- πους καί άγώνες. Κι" αύτό διό¬ τι οταν έγώ μπήκα στήν πολι- τική, πρό 25 έτών, τό Κόμμα των Φιλελεύθερον κοί έν συνε- χείο ή "Ενωση Κέντρου, ήσαν υπό διάλυσιν. Οί άγώνες οί δι- κοί μου μέ τό Λαόν τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου, έκράτησαν την κα- τάσταση. Μην ξεχνάτε ότι ύ- ■"■ήρχε έποχή πού δλη ή Άθήνα, δλη ή Ελλάς περίμενε ν' άκού ση τί γίνίται σ*ό Ήράκλειο, γιά νά πάρη λίγο θάρρος. Αύ- τά γινόντουσαν μέ τν Μαρή καί μέ τόν Λαό τού Ηρακλεί¬ ου. "Εκανα μιά έπιστολή πρός τόν κ. Μαΰρο καί τού ε'λεγα 8- τι δέν ιΤχε δικαίωμα νά μάς άτΓοκλίίση. Τούς πολιτικούς δέν τούς κρίνουν οί άρχηγοί, οϊίτε τα όλλα στελέχη. Τούς κρίνει ό Λαός κατ' αρχήν καί ή Ίστορία κατά δεύτερον λόγον. Δέν ηκούσθη ν. Προτίμησα λοι¬ πόν νά μην έκθέσω ύποψηφιό- τητα γιά νά μή διχάσω τό Κόμμα. 'Εγκρίνω την παλληκαριά καί τοθ Μητσοτάκη καί τοΰ Βαρδινογιάννη. 'Αλλά ό Μη¬ τσοτάκης έ'κοψϊ ίνα βουλευτή στά Χανιά τής Ενώσεως Κέν¬ τρου κοί ό Βαρδινογιάννης δυό στό Ρέθυμνο. Κατ' αναλογίαν ψήφων, πού πήρα στίς τελευ¬ ταίας έκλογές, αν ύποτεθεΐ δτι έγώ δέν θά εκοβα παρ απάνω, τό λιγώτερο ό Καραμανλής βά εΐχ* Ινα βουλευτή παραπάνω καί ενα ή "Ενωση Κέντρου λι¬ γώτερο. ΑΙσθάνομαι κάτι ττοροπτάνω από Ικανοττοιημένβς γι' αύτά πού προσέφερα μέχρι τώρα καί στόν τόπο καί στό Νομό Ηρα¬ κλείου καί στή Δημοκρατίσ. Μ.Χ. — 'Επειδή πιστεύω πό λύ στή Συνχίδηση καί την ταυ- τίζω ακόμη καί μέ την 'Ανώτε ρη Δύναμη πού λέγεται θεός, θέλω νά μοΰ πήτε ορκιζόμενος δπου πιστεύετε, στό λόγο σας, στήν τΓολιτική σας καρριίρα κλπ., νοιώθετε κάτι στή συνεί- δησή σας πού νά σάς βαρύνη; Κ.Μ. — ΤΓιτοτε αττολύτως. Δυστυχώς ί πολιτικός δέν πρέ- π«ι νάναι σίσθηματίας κ ι έγώ εΐμαι. τΗταν γνωστό 8τι <$- μουν «μπροστάρης τράγος». Τό ήξεραν ο! άρχηγοί. Τό ί|ξ€- ραν οί συνάδελφοι. Τό ήξερ* ό Λαός τοΰ Ηρακλείου. Μ' ϋβα- ζαν πάντα μπροστά. Δέν υπο· λόγισα ποτέ τό πολιτικό μου συμφέρον. Θά μοΰ ήταν πολύ ευκολο νά «ωνάζω «Ζήτω ό Πά πανδρέου». θά μοΰ ήταν εϋκο- λο νά στείλω τηλίγροφήματα στό Κονγκρέσσο πού εστειλα άλλά δέν εΤμαι ΰπερήφανος γι' αύτά. ©ά μοϋ ήταν εϋκολο νά μπώ σ' έ'να καίκι καί νά πάω στήν Εύρώπη, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια καί νά γυ- ρίσω πίσω άντιστασιακός καί νά μή μέ χωρά ό τόπος. Άλλά δλα αύτά δέν πηγαι ναν στή συνΐίδησή μου. Μ.Χ. — Π.Γ]τε μας τώρα κ. Μαρίϊ, ποΰ έντοπίζβτβ τίς ποι τικές σας δραστηριότητες σήμ€- ρα: Κ.Μ. — Είμαι δνας άπό έκεί νους οί άποΐοι, άπό πολλών μη- νων καταβάλλουν προοπα&είας διά την Ένωσιν τοΰ Κέντρου, μίαν πραγματικήν Ένωσιν Κέν τρου, σάν αυτή πού εΐχε κά¬ νει ό μακαρίτης ά Σοφοκλί|ς Βενιζέλος, ό οποίος δμως έργά στηκε 5 χρόνια γιά νά την πε- τύχη. 'Η "Ενωση αυτή τοΰ Κέν¬ τρου, θά δώση στόν Δημοκρα- τικό κόσιιο τίίς Ελλάδος, καί ΠΡΟΣΟΧΗ "Εχομε τή λύση γιά δλα τα προβλήματα πού σχετίζοντσι μέ τή σκληρότητα καί καθαρότητα τού νεροΰ. Παρελήφθησαν φίλτρα — άποσκληρυντήρες των περιφήμων Ιταλικόν έργοστασίων 5 Α.5. ΡΙΚΕΝΖΕ Γιά ΗΥΟΚΟ κάθε 5ΑΝ περίπτωση, γιά κάθε έργασία όπως: ΙΟΚΟΡΙΙ.ΤΕΚ γιά βρΰσες κουζίνας. ΑΝΤ ΙΟ Αί.: γιά μηχανήματα όβοντογ ιατρών, διά ηλυν- τήρια μούχαν, πιάτων κ.α. ΡΗΟΤΟΡΙΙ.ΤΕκ: διά φωτογράφους και έργαστήρια χη- μικοφαρμακευτικ&ν παρασκευασμάτων κ.λ.π. Εττίσης συνεχής παρακαταθήκη συσκευών φιλτραρίσμα- τος — άποσκληρύνσεως ύδατος άνοικτοϋ καί κλειστοΰ κυκλώματος οΐκιακής έν γένει χρήσεως. Άντιπροσωπεϊα — Παρακαταθήκη: ΡΟΖΑΚΗΣ Λεωφόρος Δικαιοσύνης 51, Ηράκλειον Διά πληροφορίας τηλεφωνήσατε 222.695 μιλώντας οέ οένα έχω την έν- τυπωση πώς μιλω οέ δη.)ΐοκρά- τη, δπ είναι ό περιοχΐότερος καί θά πάρη τίς έκλογές. Πρε- πει βμως νά ένωθοθμε πραγμα τικΔ, χα>ρίς μισαλλοδοξίες, χω-
  ρίς πείσματα.
  "Εχω προτείνει ίνα σχέδιο:
  νά γίνη μία Διοικοθοα 'Επιτρο
  πή τοΰ Κέντρου άπό τ6ν κ.
  Μαϋρο, άπό τόν κ. Παπανδρέ¬
  ου, άπό τόν κ. Μητσοτάκη, ά¬
  πό τόν κ. Βενιζέλο, άπό τόν κ.
  Ζίγδη καί άπό άλλους. Μόνο
  διά τόν έαυτό μου δέν ύποβάλ-
  ω ύποψηφιότητα. 'Η Έπιτρο
  ΐπή αυτή νά διεξαγάγη εκλογάς
  καί ιιετά τάς εκλογάς, ή Κοινο-
  βουλευτική Όιιάς, νά έκλέξη
  τόν Αρχηγόν τοϋ Κέντρου, διά
  μίαν διετίαν καί άνά διετίαν θά
  έιπανακρίνεταΐ ό οίοσδήποτε
  Άρχη^'ός, ώστε νά μην έχη
  την έντώπωση οΰτε αύτός δτι
  άπαξ καί εξελέγη δέν ύπάρ-
  χ>ει τρόπος νή άποχωρισθή της
  άρχηγίας παρά ν'έ διάσπαση
  τού Κόμματος, άλλά οΰτε οί
  ΰλΧοι πού τυχόν δέν εξελέγη¬
  σαν καί ϊσως είναι καλΛίτεροι,
  δτι δέν θά £χουν ποτέ την πι-
  θανότητα νά έμφανισθοϋν ώς
  Άρχιηγοί.
  Δέν είναι βεβαία καμμιά
  σπουιδαία θεώρηση. Αύτό ίσχύ-
  εα καί στήιν Αγγλία. "Εφυγε
  ό Χήθ καί βάλαν€ μιά γυναίκα.
  Έλπίζω νά μην πέσωμε κι' ε¬
  μείς σέ γυναίκα. "Εχει στελέ¬
  χη τό Κόμ,μα μας, τα όποϊα
  (μπορεΐ ν' άναδείξη· Καί μάλι-
  στα Κρητικά στελέχη πού μπο-
  ρεί νά άναδβίξη Άρχηγούς,
  πάνω στά άποία μποροϋμβ νά
  στηριχθοΰμε κι έιμβΐς καί ή
  Ελλάς.
  Μ.Χ. — Μιά κίνηση πού ου
  ζητεϊται πρόσφατα στούς πολιτι
  κούς καί δη<μοοιογραφικούς κύ- κλους, γιά δηριουργίσ ενός Σοσιαλδηιΐοκρατικοΰ Κόρμα- τος, τή γνωρίζβτβ καί τί δχετε νά πήτε γΓ αυτήν; Κ.Μ. — Μά αύτό θά είναι μιά Ένωση Κέντρου, γιά την όποία σ5ς προεϊπα. Έμένα ■μάλιστα ή πρόταοή μου είναι τό Κόμιια νά όνομαοθί) Σοσιαλι σπκή Ένωση Κέντρου. Έτσι καί τοΰ ΠΑΣΟΚ τόν τίτλο θά βάλωμε μέσα καί τοϋ Κέντρου, της παληθς "Ενώσεως Κέντρου, τίίς ενδόξου Ενώσεως Κέν¬ τρου. Μ.Χ. — Τα πολιτικά Κόμμα- τα τόν τελειηαϊο καιρό παρου- σιάζουν μιά διάσπαση. Ποΰ την άιποδίδετε; Κ.Μ. — Είς την προοδευτι- κότιητα των όπαδων τους. Μ.Χ. — 'ΥπΑρχει περίπτω- ση νά ύπάρχουν ύποβολιμαίες κινήσεις ξένων δυνάιμεων πού ηαρεμβαίνουν σ' αυτή τή διά¬ σπαση; Κ.Μ. — Άναικριοοιλως ναί. Μ.Χ. — Τί γνώμη έχετβ γιά τό καινούργιο φροθτο τής αύ- τονομίας; Κ.Μ. — Νου,ίζω ότι δέν ύ- πάρχει Θ>έμα. Είναι κάτι τραβΐ-
  γ)ίνο άπ' τα μαλΛιά.
  Μ.Χ. — Τί γνώμη έ"χ£τε γιά
  τίς Άιμεριχανικες καί γενικά
  τίς ξένες Βάσεις,
  Κ.Μ. — "Οταν έγιναν οί
  Άιμερΐκάνικες Βάσεις στήν Έλ
  λάδα, εΐπα στόν Σοφοχλή τόν
  Βενιζέλο, γιατί τό έπιτρέπαιμε
  αύτό τό πρδγμα. Δέν σκεπτό-
  μαστε δτι σέ μιά δεδομένη στι-
  γμή πολιέμου ή Κρήτη θά γίνη
  στάχτη, "Ας πάει ό κ. Καρα-
  μ)ανλής νά τίς τοποθετηθή στίς
  Σέρρες, πού είναι καί πιο κον-
  τά πρός τή Ρωσία. Νομίζω ότι
  πρέπει νά άγωνιστοϋμε. Δέν
  μοϋ άκαντοϋσε, όπως έηρατπε
  συνήθως ό μακαρίτης ό Σοφο-
  κλής δταν δέν τοΰ Λρεσε 6να
  θέμα νά τοΰ τό θίγεις.
  Μιά μερά λουιόν τοΰ εΐπα
  δτι έγώ θά ξεκινήσω τόν καυ-
  γδ καί δέν θ* άψήσω νά γίνουν
  Βάσεις οτήν Κρήτη. 'Αλλά ό
  Πρόεδρος μοϋ τό απηγόρευσε
  καί μάλιστα κατά τρόπο άπότο-
  μο, λέγοντάς μου, 6τι βν γίνη
  καν«ίς πόλειιος μέ άταμικές
  βόμβες, κανείς δέν θά μείνη
  ζωντανός, γι' αΰτό καί δέν θά
  γίνη, έπομένως ό κίνδυνος
  πού λέγεται γιά την Κρήτη
  δέν ύτιάρχει. Έξ αλλου κι' έ¬
  γώ την πονώ βν δχι περισσό-
  τερο τουλάχιστον σάν κι' έσέ-
  να,
  Μ.Χ. — Σήμερα πού δέν έ>
  χετε κανένα νά σδς απαγορεύ¬
  ση, τί πιστεύετε; Ό αγώνας
  πού έχει ξεκινήσεΐ είναι σω·
  στός, πρέιπει νά τόν συνεχίσω¬
  με;
  Κ.Μ. — Δικαιολογηιμένος ά-
  πόλοτα, είναι. Καί τόν δχκαιο
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ
  0_ΑΜΑ_ΓΡΑΦ0Υΐν
  ΟΙΑΑΓι&_ΤΕ-ΜΑ_
  Ε. Κ.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΕΜΑ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  λογεΐ ή πίκρα τοΰ Έλληνικοΰ
  Λαοΰ κατά των Άμερΐικανών.
  Τώρα τό κατά πόσον έπιβάλ-
  λεται νά γίνη, νομίί,ω πώς δέν
  μποροΰμε ν·ά κατηγορήοωμβ
  τόν Καραμανλή, αν καί δέν
  είναι φίλος μου, γιά έΧλβι
  πατριωτιομοΰ ή γιά έ'λλειψη δι-
  ορατικότητος, ί γιά έ'λλειψη
  κρίσεως. Δέν γνωρίζομε τί γνω
  ρίζει επί τοϋ θέματος. Εάν ε¬
  γνώριζα, θά μποροΰσα νά πά-
  ρω θέση. Δυστυχώς είμαι έκτός
  καί οί γνώσεις μου είναι όλιγώ
  τερες καί τοΰ τεΧευταίου των
  βουλευτών. Δέν μπορώ λοιπόν
  νά ξέρω τί μπορεΐ νά συμβαί¬
  νη ,γιατί δέν είναι μόνο ή συν·
  αισθηιματική πλευρά της βι
  τρίνας, είναι καί ή πλευρά μέ¬
  χρι ποίου σημείου μδς συιΐφέ-
  ρει νά τραβήξωυε τό σχαχνί;
  θά εύχόμουνα πάντως νά
  ΐιήν ίίβλεπα Άμερικάνικες Βά¬
  σεις στήν Κρήτη.
  Μ.Χ. — Πά τό θέμα τοΰ χά
  'ρισμοΰ των ποινών οτούς πρα-
  ξικοπηιιατίες, τί ίχετε νά πη-
  τε,
  Κ.Μ. — Έδώ μπήκαμε στά
  άκατανόητα πλέον. Άπό την
  πρώτη στιγΐμή, είπα, δπ — ό
  θεός νά μέ βγάλη ψευτη —
  άλλά αΰτοί θέλανε νά τούς
  κλείσουνε τό στόμα. Καί γιά νά
  μή προβοΰν είς ωρισμένας άπο-
  καλύψεις, δτρεξαν νά τούς
  ποΰν μή φοβδστε καί δέν θά
  οδς έκτελέσουμε. Διότι έν τη"
  άοπιελιπισία τους μπορεί νά πέτα
  γαν ρουκέττες, οί οποίες φοβα
  μαι δτι είχαν κατευθυνάμβνα
  βλήΊματα εναντίον πολλων !σχυ
  ρων σήιΐιερα. Δέν είμαι βέβαι-
  ος, άλλώ τό διαιοθάναμαι. Τό
  όσφ·ραίνομαι. Ασφαλώς ό κ.
  Μαΰρος καί ό κ. Παπαν¬
  δρέου θά ξέρουν περισσοτερα.
  Καί αυτών δμως ή στάση δέν
  είναι άίπόλυτα θβτική καί ξβκα-
  θαρισμ·έινη. Ένας βλλος άρχη-
  γός σήμιερα ΘΛχε στίψει σάν
  λεμονόκουπα τόν Καραμανλίί
  πάνω σ' αύτό τό θέ,μα.
  Ένω βλέπω τώρα δτι είναι φω-
  νές άιπ' τό παράθυρο πού έκτο-
  ξεύβχ ή μιά γειτόνισσα στήν
  δλλη: «"Αμα θά κατέβω θά σοϋ
  δείξω...». Πλήν 8μως δέν κατε
  βαίνει οϋτε ή μία οΰτβ ή αλλη.
  Παρ' δλο τό προχλητικό Οφος
  τοΰ Καραμανλίΐ καί την άιπεΐ-
  λή πού είχαν οί τελευταϊες δη-
  λώσεις τού, οί άρχηγοί
  κ.χ. Μαϋρος καί Παπανδρέου
  ούσιαστιικά σιωποϋν. Γιατί την
  δέχονται αυτή την άπειλή; Τί
  φοβοΰνταΐ;
  Μ.Χ. — Μέ δλα αΰτά πού &
  χούν ουιμβεϊ τώρα καί έ'να χρό-
  νο στήν έκδημοχρατικοποιημέ-
  νη, δπως λέγεται, Έλλάδα, τί
  νομίζετβ οχετικά μέ τή διενέρ-
  γεια έκλογών καί τή δημιουρ-
  γία νέων πολιτικών σχηιμάτων,
  Κ.Μ. — Στό χΛρο τού Κέν¬
  τρου δέν άποκλιείεται νά έχω¬
  με τελι/κά 2να άκόμη πολιτικό
  σχήμα. Στό χωρο τής Δεξιδς
  δέ νοιμίζω, γιατί ό Καραμαν¬
  λής Ικανοποίησε τώρα τους
  χουντϊκούς μ' αύτό που έκανε,
  θά βρή έ'να τρόπο νά Ικανοΐτοιή
  ση καί τούς βασιλικούς, οί ό-
  ποΐοι έξελίσσονται σ' έ*να όργα
  νωμένο Κόμμα. Μόλις βρεί τόν
  τρόπο νά έξευμενίση τούς 8α-
  σιλικούς θά τραβήξη πρός ε¬
  κλογάς. Εάν βρή τό Κέντρο
  κατανεμιημένο, όπως είναι σή-
  μερα, τίς έκλογές θά τίς ξανα-
  κβρδίση. "Αν τό βρή ένωμένο,
  θά τίς χάση. Άλλά θά φροντί¬
  ση καί τή Δεζιά νά συγκρατη¬
  θή καί τό Κέντρο νά μην τό
  αφήση νά ένωθή.
  Πάντως σέ, δυό χρόνια συνή¬
  θως γίνονται έκλογές, 6χει δέ
  ήδη πβράσει ό 8νας.
  Μ.Χ. — Σεΐς προσωπικά θά
  λάβετε μέρος στίς έκλογές αΰ-
  τές;
  Κ.Μ. — Εάν διαπιστώσω δ¬
  τι ό Λαός τοΰ Ηρακλείου μέ
  θέλει, βεβαίως, θά πέσω μέ τα
  μοΰτρα στόν άγδνα. Γιατί πα-
  ρά την πακρία, νοιώθω τόν έ¬
  αυτό μου ρωμαλέο καί μέ δ^
  ξη γιά νέους δη,μοκρατικούς ά¬
  γώνες.
  Μ.Χ. — θέλετε μήπως νά
  πήτε τίποτε δλλο πρός τό Λαό
  τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου;
  Κ.Μ. — Αίσθάνομαι τόν έ¬
  αυτό μου στρατευμένο στήν ϋ·
  πηρεοία τοΰ Νομοΰ "Ηρακλεί¬
  ου καί έηειδή νομίζω δτι ό
  Ααός αντελήφθη πλέον την είς1
  βάρος μου σκευωρία, δπως δια-1
  πιστώνω, άπό τίς αύζανόμενες ι
  καθ" ήιμέραν έχδηλώσεις, είμαι
  Άί,ιότχμκ κ. Διευθυντά,
  Είμαι ίίνας άναγνώοτης τής
  εφημερίδας σας «Ή Άλήθβια»,
  ή όποία είναι μιά εφημερίδα τβ
  λείως διαφορετική άιπό τίς άλ-
  λες έφιγμερίδες. Είναι μιά έφη
  μερίδα ή όποία ομιλεί στήν
  γλώσσα τοΰ λαοΰ καί έκφρά-
  ζει αύτά δσα ό λαός συζητδ κα
  θημερινά μεταξύ τού. Είναι γε
  νικά μιά έφηρερίδα στήν όποία
  μπορεϊς νά διάβαοης κάτι τό
  νέο, τό άποκλειστικό καί γενι¬
  κώς κάτι πού δέν άκοϋς ουτε
  στήν τηλεόραοη, οΰτε στό ρα-
  διόφωνο. Είναι μία εφημερίδα
  πού άγωνίζεται διά την επικρα¬
  τήση τής αληθείας, τοΰ δικαίου
  καί μέ Χίγα λόγια συμπα-
  ρ«στέκ€ται στόν άγρότη, καί
  σέ κάθε άδύνατο που οί
  δυνατοί κυττάζουν νά τόν £-
  χούν πάντοτε σάν κάτι τό άσή-
  μαντο καί τιποτένιο.
  Γιά τούς λόγους αύτούς σδς
  γράφω αΰτά τα έπόμενα λίγα
  λόγια, δσον άφορδ σχετικά μέ
  τό θέμα τοΰ «ΕΝΟΙΚΙΟΥ», διό
  τι άπ' αυτόν τόν «βραχνδ» πά-
  σχιει σήμερα ό περισσοτέρας
  πληθυσμός τής "Ελλάδος καί Ι¬
  δίως τοΰ Ηρακλείου.
  Είναι έ'να θέμα πολύ σημαντι
  κό μέ τό όποϊο 6ν δέν απατώ¬
  μαι δέν έ"χουν άοχοληθεϊ οί άρ
  μόδιοι τής κυβερνήσεως ού'τε
  τώρα οΰτε στό παρελθόν, Γ| καί
  άν βχουιν άσχοληθεϊ, καρπούς
  δέν άτΐέδωσαν οί άττοφάσεις
  τους.
  Είναι έ'να θέμα πού άφορδ
  κυρίως τούς φτωχούς, τούς έρ
  γαζόμενους, τούς οΐκογενειάρ-
  χας, καί δλους δσους είναι ά-
  ναγκασμένοι νά καταβάλλουν
  κάθε πρώτη τοϋ μηνός το ενοί¬
  κιον τής οΐκίας πού διαμένουν
  μιά καί ή ζωή, ή γύρα τοΰ τρο
  χοΰ, τούς δφερε έτσι τα πρά-
  γματα.
  Οί άρμόδιοι αύτοΰ τοΰ θέιμα
  τος πρέπει νά ένδιαφερθοΰν,
  πρέπβι νά δείξουν κατανοήση
  καί νά λάβουν διάφορα μέτρα.
  Τα μέτρα αύτά κατά την γνώ-
  μΐ) μου πρέπει νά είναι τα
  εξής.
  1) Νά κτισθοΰν Εργατικάς
  Κατοικίες. Πλήν δμως αύτό
  δέν είναι άρκβτό, διότι θά άπο
  κτήσουν σπίτι βς ποϋμε 200 %
  300 οΐκογένβιες ένω μένουν πά
  λι ,χιλιάδες δλλες οΐκογένειβς
  στό ένοίκαο.
  2) Νά χορηγοΰνται στεγαστι-
  κά δάνεια χωρίς περιορισμούς
  καί μέ δρους πού νά έξυπηρε-
  τοϋν τόν δανειζόμενο, (δηλαδή
  νά μην δανεισθή π.χ. 300.000
  δρχ. χαί νά πληρώση 500.000).
  3) Νά ύπάρχει μία Έιπιτρο-
  πή Έλέγχου σέ κάθε πόλη, (δ¬
  πως ό Άγορανομικός) στήν ό¬
  ποία νά δύναται νά καταφεύγη
  κάθε πολίτης πού θά πάη νά
  νοικιάση σπίτι καί τοΰ τό κο-
  τσάρουν άκριβό καί ή Έπιτροπή
  αυτή νά ελέγχη άν πράγματι
  είναι άκριβό τό ένοίκιο (καί
  δέν άξίζει γιά τόσο) νά τούς
  επιβάλλη κΰρώσεις.
  Τό γρά<ρω αΰτό διότι δύο παροδείγματα πάνω σ' αύ¬ τό: Ιον) Τώρα καί λίγες ήμέ- ρες ένοΐκιάζεται 2να σπίτι. Λοι πόν ρώτησα πόσο τό ένοωαάζε- τε τό σπίτι καί μοϋ είπαν 2.500 δρχ., ένω ό κυριος πού μένει έκεί καί πρόκειται νά φύγη πληιρώνει 1400δρχ. II 2ον) 'Έ- να ΰλλο σπίτί εϊχε ένοίκιο 1. 600 δρχ. καί τώρα ζητάβι 2.000!!! Μά καλά τέλος πάντων τί εϊμαστε Άμερικανάκια, ίί κορό- ϊδα καί κυττάζουν πως νά μβς γδάρουν, "Οχι κύριοι· εϊμαστε έργαζόμενοι, βιοπαλεστού καί δταν £νας έ,ργαζόμενος κερδί- ζει 5 ίί 7 χιλάδες τό μήινα, πώς νά πληρώση γιά ένοίκιο αύτά τα λεφτά καί τί θά τοΰ μείνουν γιά νά ζήση τα παιδία τού, την οίκογένειά τού χαί τίς διάφο- ρες άλλες κοινωνικές ύποχρεώ οεις τού; Τότε άφοϋ είναι δ- τσι τό πραγμα δς πηγαίνουν οί κ.κ. ίδιοκτήτες των οίκαών πού έχουν πρός ένοικίαση καί νά είσπράττουν άπό τόν έργοδότη τοΰ ένοικιαστή δλο τό μισθό γιά, ...νά ίκανοποιοΰνται πλήρως. Πρός θεοΰ μή παραξηγηθώ. Δέ λέω μέ αύτό δτι τό κάθε σπίτι πρέπει νά ένοικιάζεται σέ μιδαμινή τηιή ή τσάρπα "Οχα δέν θέλω νά πώ αύτό. Πλήν δμως νά ένοικιάζεται μέσα σέ λογικά πλαίσια. Διότι δνα σπίτι γιά νά κτισθή άπαιτοΰνται πολ- ά χρήματα. Δέν ίπβται δμως δτι αϋτά τα έξοδα πρέπει νά τα είσπράξουν μέσα σέ λίγα χρό¬ νια μέ την αυξήση τοΰ ένοικί- ου! Διά τους λόγους αύτούς πρέπει νά ένδιαφερθοΰν δλοΓ άιπό τόν τελευταίο ένοικιαστή μέχρι καί τόν άνώτατο άρμόδιο κυβερνητικό έκπρόσωπο τοΰ κράτους καί νά δώσουν τίς πρέ πουσες καί όρθές λύσεις, ού¬ τως ώστε νά . άνακουφίσουν τούς ενοικιαστάς μιά καί ή πα- τρίδα μας δέν είναι είς θέσιν, δέν £χει την δυνατότητα νά κα λύφη μέ Έργατικές Κατοικίες τόσες χιλιάδες οίκογένειες πού είναι αστεγες καί ένοικιάζουν οίκίες γιά νά κατοικήσουν. Πρέπιει νά μειωθοϋν τα ένοί κια καί συγχρόνως νά έλέγ- χωνται άπό την ετπτροπίι πού ά ναφέραμε ανωτέρω γιά νά μπο ρέση ό κάθε έργαζόμενος άΌτε γος νά καλύψη μέ τα χρήματα πού κερδίζει άπό τή δουλειά τού τίς άνάγκες τής οικογενεί¬ ας τού καί 8χι νά πηγαίνουν δ¬ λα γιά τό ενοίκιον καί αύτός καί τα παιδία τού νά ύστεροθν- ται. Έλπίζω δτι τό θέμα αύτό κ. Διευθυντά καί οί άπόφεις μου πάνω σ'αΰτό θά ίκανοποίση τούς άναγνώστες σας πού θά Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣ Την Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα. Κύριε Διευθυντά, Έν συνεχεία τηλεφωνικής μου μεθ' υμών έπικοι/νωνίας, σδς γνωρίζω καί γραπτώς δτι ό ΛΠΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ σημε ρινός Πράεδρος τής Κοινότη¬ τος Δαφνών είναι καί αύτός £νας άγωνιστης κατά τής δικτα- τορίας καί παρακαλώ δπως δο¬ θή στήν δημοσιότητα τό δνομά τού άπό των στηλών τής Εφη¬ μερίδος σας. Συγκεκριμένως κύριε Διευ- θυντά, ό είρηιμένος, δχει είς τό ενεργητικόν τού δτι διέθεσβ είς εμέ έκρηκτικές Ολες διά νά χρησιμοποιηθοΰν εναντίον τής διχτατορίας καί γενικά ήτο πάντοτε πρόθυμος διά πάσαν βοήθειαν υπέρ τοΰ αγώνος κα- τά τής δικτατορίας. Έν Ηρακλείω τή β.9.75 ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Δραμουντάνη 11 "Ηράκλειον — Κρήτης Υ)Σ: 'Επειδή κύριε Διευθυν τα διαβάζω στήν εφημερίδα σας γιά την άντίσταοη κατα τής τυ- ραννίας, είναι νομίζω ΰξκ« νί?- ά,ναφέρονταα τοιοΰτοι άγωνι- σταί. τό διαβάσουν καί δτι οί άρμόδι¬ οι θά δώσουν κάποιο ενδιαφέ¬ ρον. Παρακαλώ έξ βλλου οιονδή¬ ποτε άρμόδιο πού μπορεΐ νά δώση καί έικεΐνος κ άποία λύση, (ί καί αναρμοδία), νά απαντή¬ ση δι' έιΠΐστολής τού πρός την διεύθυνση τής εφημερίδος «'Η Άλήβεια». Εύχαριστώ διά την φιλοξβ νίαν. Μετά τιμής Ε. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΝΤΑΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Κύριε Διευθυντά, 'Επροσπάθησα καί έδώ να προσφέρω τάς υπηρεσίας μου· χτι—ώντας τή χλιαρότητα καί ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ τής Νομο' Κρατούσης Έκκλησίας. Φυσικά άναλαμβανω την εύβύνη τής πράξεως αυτής είς τό ακέραιον, πάντως εάν κανένα σημεϊο σάς είναι δυσανάγνω- στον τό διορθώνωμε. "Οσον άφορά τή διαφωτιστική όμιλία γιά τίς Ξένες Βάσεις καί τήκ προσπαθεία συλλογής λαογραφικοΰ πλούτου άψθεντι- κών πηγών, πρέπει νά είναι πάντα στό πρόγραμμά σας νά ϊλθετε έδώ σέ πρώτη εΰκαιρία. Μέ έκτίμηση ΧΐηΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άσφέντου — Σφακίων ΑΓΩΝΩΝ, πρώτοι στήν ΤΙΜΗ. Άλλά αύτά τα «πρώται» δέν εύρήκαν θέση μέσα σας, καί δ¬ χι μόνο αύτό άλλά δέν ευρέθη ουτε ίίνας άπό έσάς νά τό ομο¬ λογήση Δημοσίως. Σάς τό λέμε εύθέως, σνυστε- ρόβουλα καί καθάρια: ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΠΑΤΕ. Άλλά καί τα έπιμέρους μι- κρής άς ποϋμε άκτίνος προβλή ματα αποδ-είχνουν ποιοί εΤστε. Παραθειγμα φέρωμε τό έπεισό- διο στήν Μητρόπολιν Λάμπης καί Σφακίων. Ατυχώς συνεργούντως τού Διαδόλου εγινε κακό, άλλά συ- νεργοΰντος των ποιμένων παρα μένει καί διευρύνετε τούτο. Συγ χώρηση έζητήσαμε χαρή γενικο τέρων λόγων καί βάση των 6α σικών άρχών τής πίστεως μας άλλά δέν έδώβη. Τό «Άγαπάτε Αλλήλους» £- χει θέση μόνο στούς μικρούς στούς μεγάλους δχι, διότι αύ¬ τοι είναι συνεχιστές τού Ίερα τίου: (έκ των έργων κρίνωμε!) Τής έποχής τού Χριστοΰ πού ΙΤιεγβ δτι σάς λένε νά κάνετε, μή κάνετε δμως δτι κάνουν, πρός φοβερήν δοκιμασία τού ΛΑΟΥ ΜΑΣ πού περιμένει νά τόν ποιμσ,νουν. Μά ώ "Αυιοι τής ΚΡΗΤΗΣ περί τί σπουδάζετε; "Ερημα τα χωρία, έρημα τα παιδία μας, αδειες οί έκκλησί- ες μας, ερημα τα μοναστήρια σας: Συμβούλους σας εχετε τούς εκάστοτε κρατούντες, ττο- λιτικώς καί οικονομικώς. 'Ελά χιστοι άπό έσάς σκεύτεστε τούς κατοττρεμένους συνανθρώ- πους μας έκ παντίων δεινών. "Αγιοι Πατέρες, Πολλές άφορμές Εχω γιά νά σάς •μιλήσω, καί θά άναφερθώ σέ λί γα κατά κύριο λόγο. Παρακολουβώ μέ μεγάλο πό- νο την κατάσταση στήν Πατρί- δα μας καί δή στή πολυσυζη- τούμενη καί πολυπαθή ΚΡΗΤΗ μας. Αΰτό άπό πάσης πλευ- ράς μέ δση δύναμη καί διορα- τικότητα διαθέτω. Φρονώ δπως καί πολλοί αλ¬ λοι πού διαθέτουν ΑΓΑΠΗ καί βρέξη γιά άγώνα καί βυσΐα, πώς πρέπο νά έπαγρυπνοΰμε, διότι οί προδότες ώς ήμέρες πληθύνονται. "Ενός χρόνου μισοελεύθερη ζωή, ϋστερα άπό όκτώ πλήρους καί άκαταλήπτους ΣΚΛΑΒΙΑΣ, καλούμεμεθο είς άπολογία. Πρώτοι καλεΐσθε "Αγιοι Πά τέρες είς τούτην καί ϊχωμε λό· γους νά προτάξωμε περί τού¬ του. Ιον) Διότι κατά τό σχήμα «χί τή θέση έ,χετε τό ττοιμαντι- κό καθήκον έναντι τού ταλαιπω ρημένου ποιμνίου σας τό ό- ποΐο μόνο πώς δέν ίτιμήσ«τε... 2ον) Παρά τού δτι είσθε οί έντελόμενοι Ταγοί τής Έκκλη- θούς υμών ΕΘΝΟΥΣ πρώτοι, εΤ στε, πρώτοι στούς Συμβιβα- σμούς καί στό Άντίχρηστο παράδειγμα. Πβιριστατικά γενικής καί πε ρωρισμένης άκτϊνος ϋχουν ζυ- γίσει τό βάρος σας. "Ενοχοι καθώς είστε, δέν μπορεΐτε οϋτε δικαίωμα ϊ*χετε, νά άρθρώσε' τε λέξη/τουλάχιστον ή πλειο¬ νότης σας γύρ» άπό τή στάση σας κατά την έποχή έτούτη των κλαθμών καί &&υρμ&ν. Μιάς έποχής που ίπρεπε νά εί στε πρώτοι στίς έπάλξεις των Σαγηνίμένοι μέ την Βακτηρία σας βιστιρισμένη δπως λέει ό άιποφασισμένος νά σω έν πάση περιπτώσει καί ά¬ πό όπουδτρτοτε καί τόν ϊδιο καί την Δημοκρατία. ΦΟΤΟ- -ΒΑΖΟΣ ΤΗΛ.: 288.357 Γιά μιά φωτογραφία ποιότητος ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ κα) κάθε εκδηλώση σας πού θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεψωνήστε στό 288357 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδος») Ό γνωσΐόβ σαβ σαβ ηβριμένβι 'Υφάσματα χΐΐμερινά σέ ποιότητες ΑΛΔ—ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ—Μ ΙΝΑ Ι ΔΗ—ΦΩΤΙΑΔΗ Χιιμερινό κοστούμι: ΰφασμα καί ραπτικά μόνον 3.200 ΔραχμέςΙ! ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό σ' ενα δμορφο περιβάλλον Ι Ι ΛΑΟΣ, στρουθοκαμιλίζετε, τιρ- δάζετε, γιά πολλά καί κατά πολλά λίαν έλλειπώς. Άγνοεϊ- τε τάς ανάγκας τού ποιμνίου σας, περιφρονεΐτε τό φρόνημά τού, φρονήτε χωρίς φρόνηση, καπηλίύεστε, έμττορεύεστε, κα- τοστατήτε, άθετήτε, σπηλώνετε, κάθε Ίερό καί δσιο, μέ τούς ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ καί την ΧΑ Ι ΑΡΟΤΗΤΑ ΣΑΣ. Πόσους συυβούλους έχετε ά¬ πό τό Λαϊκό στοιχείον καί βά¬ ση ποίων κριτιρίων; Πόσο σέ- βεστε τούς κανόνας τής 'Εκκλη σίας, τάς τταραδόσεις καί κά¬ θε τί αλλο άληθινό, δρα καί Ε- ΘΝΙΚΟ! Άγροφύλακίς τού κατεστημέ νού καί τοΰ Διεθνοΰς οΐκονομι- κοπολιτικοΰ βραχυκυκλώματος. Φοβάστε έκείνων την Δύναμη κβί γίνεστε ΰπηρέτες τους, έ- νώ δέν φοβάστε την Αύναμη τοΰ άδικημένου ΛΑΟΥ ΜΑΣ καί άγνοήτε τάς συνεπείας τής ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ. Άρκήστε στά λόγια καί στά μπαλώμα- τα μά ώς πότε; Τί χρωστούμε εμείς καί πώς βά άντιδράσωμε; Δύο πράματα συμβαίνουν: ή'θά μάς άποδείξε τε πώς λέμε ψώματα καί νά τιμωρηθοΰμε ή' νά κατέβητε ά- δόξως άπό τούς θρόνους σας νά ξεκαθαριστοΰν τα πράνμα- τα. "Αγνοια στό ήθικό κατρακύλι σμα καί τό οικονομικό σημαί- νζι έχγνοια των πάντων. Πουλά τε την Γήν των πατέρων μας στούς Νεοκατακτητές καί Νεο- βαρβάρους, άφήνετε τα παιδία μας άνελέητα ώς έντελλόμενοι θεματοφύλακες άπαραμίλλων πνευματικών θησαυρών. Άναξι- οι συνεχιστές Άξίων Άγί»ν ΠΑΤΕΡΩΝ έποφθαλμιάτε ό είς τόν αλλο σας καί δέν συ- νεργάζεσθε είς έγνωσμένης Ε- ©ΝΙΚΗΣ άνάγκης στόχους. Άδρανεΐς, χλιαροί, βολεμέ- νοι σχηματολόγοι, πού σάν νά μην έδίκα τό δνομα ΧΡΙΣΤΙΑ- ΝΟΠΟΥΛΑ καί ΕΛΛΗΝΟΠΟΥ- ΛΑ συμπράτετε είς την διαπαι δαγώγηση των παιδιών μας μέ τό δνομα Πρόσκοποι, Λυκόπου- λα, Ροταριανοί καί Ροταριανά- κια (Προθάλαμοι καί εργο τής ΜΑΣΣΟΝΙΑΣ). Γράφετε στά ϊδι« περιοβικά μέ τούς Μασόνους, έίν δέ εΤστε καί οί ΐδιοι. Πολλές φορές δέν μπορεΐτε νά δήτε τό κακό ποϋ θά καταλήξη. Λίγες έποχές ϊχουν νά δεί¬ ξουν τέτοιο ξεπεσμό. Πόσοι ά¬ πό έσάς τό νοιώθουν. Λίγοι καί λιγώτεροι τό θέλουν καί κα νείς σχεδόν δέν ϊχει τό θάρρος νά τό ομολογήση ΔΗΜΟΣΙΩΣ. Κρίμαϋ! Καλεΐστε είς άπολογία νά ά- ποδείξετε πώς δέν είναι έ"τσι όπότε νά δεχθώ ΘΑΝΑΤΟ άλ- λοιώς εμείς θά σάς καταδικά- σωμε είς τούτον. Συνεργασθήκατε Ποιμένες καί Λύκοι, νά τρώτε δ,τι βγαί νει άπό τό Ποίμνιον. Νά γλυ- τώνετε τή ζωή σας καί είς εΤ- ναι χωρίς νόημα, μόνο κόσμη- μα ενός περασμένου μεγαλείου πού ή 'Εκκλησία εΤχε τό ΛΟΓΟ γιά την τιμή τού ΕΘΝΟΥΣ μβς. Τώρα αλλα ζαμάνια. Μά εστίν δίκης Όφθαλμός!... Θά είμεθα πάντα σέ έπιφυ- λακή, μέ γνώμονα την αδολη ά- λήθεια. Όσαύτως έπιφυλασσόμεθα γιά Παγκρήτιο Συνέδριο Νέων, γιά πολλά καί πρώτο τό θιγέν θέμα. Καλοΰνται δέ νά έτοιμα- σθοΰν νά μάς άποτρέψουν δσοι φρονούν πώς κακώς φρονοΰμε. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άσφένδου Σφακίων Τή 2βη Αύγούστου 1975. ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργος -Ούρολόγος Δρ τού Πανεπιστημίου ΙΝΝ8- ΒΓΛϋΟΚ τέως Έπιμελητής τοΰ 8Τ. Ν. ΗΟ5ΡΙΤΑΙ. (Δ. Γβρμα- νίας) ασχοληθείς καί είς την ούρολογίαν Παίδων. Έγκατα- σταθείς μονίμως είς Ηράκλειον δέχεται είς τα Ιατρείον τού, Πάροδος Λασιθιού 5 (Βαλιδέ Τζαμί) τηλ. 222.068 χαί κλινι- κή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ. 282.000. ΠΩΛΕΙΤΛΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μάρκας ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ, κατάλληλο νά χρησιμοποιηθή ύττό 'Ελαιουργείου ΤΙμή εϋκαιρίας Τηλέφωνο 281—288 κυρίους Δρίμην ή Βαράκλσν Νυφικά ύψηλης ποιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παροητλεύρως «Κο~ράντζου» Τηλέφωνον 283 428
  15 ΙΙΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ' Ι
  Γ
  άμφορέως
  ΙΜά έηέξΜβη α&Μω& η ϋίύαγγεηΕκη Ά&χη
  ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΟ ΣΚ ΑΝΔ ΑΛΟ ΤΗΣΜΑΡΙΚΑΣ ΚΑΨΗ
  ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ βΠΑΡΑΒΜΕΙΣ
  __ ___ ίηβ καί
  ΤΟΥ 1973 ΔΥΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ «Β 9» ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ
  ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΑΛαΝ «ΜΠΡΑΒΟΜ» ΠΕΤΑΞΑΝ ΜΜΗΜΕΙΑ ΣΗΜΑΜΤΙΚΗΣ
  Κ«*»νοροβν««« έπίαη* *ρμ6β.ο. *«8 Αρχα.οίΐογ.κ** Υ-»ρβ«Ι«- Ηρακβοΐο» ««Ι
  Οστέιον
  εξ
  πλακίδιον έκ πόρττης
  Άγίας Πελαγίος
  ΠΟΛΙΤΕΙΑ
  ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΣΤΗΝΑΠΛ
  ΠΕΛΑΠΑ ΑΠΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΠΑΡΑΝΟΜΙΛΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΉΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ Β Α-
  ΠΑΡΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.
  Ο ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
  Μαγνητοφωνεΐ τίς
  καταγγελίες
  στήν 'Αγία Πελαγία
  Ο κ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ
  τού κόστισε 500 χιλ
  δρχ. 6 αγώνας γιά τό
  δίκιο τού
  νασκαφή Άγίος Πελαγίας. 'Εδώ, πάνω σ' αυτή την άρχαία
  πόλη, χτίστηκε τό ξενοδοχεϊο τής Κσψή.
  ΧΩΡΙΣ προλόγους καί χωρίς τηεριττά λόγια μπαινοιιε 4π'
  εύθ'είας στό θέμα ττού όποκαΛύψαιμε οτό περαοιμένο μας φϋλλο
  καί μετά την £| ευνα πού χάνωμε μκταξύ Ηρακλείου, Άγίας
  Πελαγίας καί Αθηνών οηλώνομε, ύιπεύθυνα, ύπογραιμμίζομε
  κα! καταγέ\θιμ.ε' τα εξής:
  ΤΟ ΣΚΑιΝΔΑΛΟ τής Καψή στήν Άγιά Πελαγιά είναι πάρα
  πολύ μεγάλο. Τεραστία, τρομαχτικό, άηαράδεχτο. Τόοο πού
  άναρωτιώμαοτε πώς δέν έίλουν πόει 6κόμη ψυλακή ή κ. Καψή,
  Β. Πλιεύρης, οί μπουτοζι·έρηι&ες, οί «μπικίιβοι» ηού δέν
  κατοίκους τής περιοχάς ά τιληοιάοουν, οί ύττεύ-
  Ποίος ωδήγησε τό φορτηγό μέ τα άρχαϊα εύρήματα στό Ξενοδοχεϊο «ΑΣΤΟΡΙΑ»;
  Ή Καψή μέ την Κα Μπαλοπούλου έρευνουσαν μέ στρατιωτικό έλικόπτερο τίς άκτές
  «ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, «ΠΑ
  ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΑΙΣΧΡΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕ Η ΚΑΨΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΝ ΤΗΣ,
  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ».
  ΟΡΓΠΝΠΝΟΜΕ ΟΗΜΟΣΙΒ ΕΚΟΗΛΠΣΗ ΠΟ ΤΗΝ ΟΑΗ ΥΠΟθΕΣΗ ΚΠΨΗ
  Ο κ Μ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ
  Άντιμετωττίζει σά
  ο κ.
  άφησαν
  τους
  θυνοι της Άρχαιολογικής Υπηρεσίας, ό Δ)τής της Ύηοδιοΐκή
  σεως Χωροφυλακής καί δοα αλλα κοινά ή ποΛιτικά πρόσωτια έ-
  νέχονται στή μεγοΛη αύτη οκανδαλώδη, αδικη. παράνΐιμη, έγ-
  έγ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  κλιηρατική ενεργεια δων αυτών είς βάρος των άπλών πολί¬
  την καί τοθ έΟν:κοΰ άοχαιολογικοΰ μας πλούτου.
  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πϋύ μαζέφαμε είναι τόοο πολλά. τόσο σο¬
  βαρά, τόσο άδιάοειστα πού δέν είναι δυνατόν νά τα άπαριθιμή-
  σο>με έδώ.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑιΜΕ Χοιπόν νά θέσωμε όπ' δψιν τού κ. Είσαγ-
  γελέα Ηρακλείου καί τής Κοινής Γνώμης τόν όγκωδέστατο
  φάκελλο πού έίχομε στά χέρια μας .μέ φοβερά ντοκουμεντα, τίς
  φωτογραφίες, τις μαγνητοταινίες, τίς κινηματογραφικές ταινί-
  ες καί λοιπά οέ μιά εΐδική δπμόοιο εκδηλωθή στήν όττοία θά
  καταγγείλωμε τό δλο τρομαχτικό θέμα τής τέως ιδιαιτέρας τού
  κ. Μανόλιη Κεφαλογιάννη καί φϊλης καί κουιμστάρας τού φυλα-
  κισμένου γιά έοχάτη προδοσία Μιχ. Μτταλόπουλου <<κυρίας» Μαρίκα ς Καψή καί στήν «ποία θά παραστοΰν καί θά μιΛήσουν οτό λαό γιά δλους αύτούς τούς άδιάντροπους καί άγήθικους «άνθρώπους» ό διευθυντής τής «Αληθείας», ό βουλευτάς κ. Μιχ. Γαλενιανός, οί έκηρόοωποι των κατοίκων τής Άγιάς Πε¬ λαγίας κ.κ. Μαμουνιής καί Κιαγιαδάκπς. οί δικηγόροι κ.κ. Λου- ρανδάκης. Πλαγιωτάκ,ης κ.δ. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ αυτή πού θά άναγγείλωμε οτό ίττόμενο φϋλλο μας καλοίψε άπό τώρα έκτός τό άνώνυμο Κοινό, δοους άιττό την «παρέα Καψή» τολμοΰν νά μάς άντκμετΐιΜΐίοουν (έννο- οΰμε βεβαία πολιτΐομένα καί δχι ιμέ ντραποΰκΐικιες παλιές γνω- στές τους μέθοδους) καί ιδιαιτέρως τόν ύττουργό Προεόρία<; Ράλλη, τόν ύφυπουργό Τύπου κ. Λαμπρία, τό κ. ΆχιλΧέα βουλευτάς τό θέμα μέ στοιχ«Ια, ντοκουμέντα καί άποδεΐξεις ότι τίς Κρητικές ά^ρογ.αλ.ές καί τα χωραφια το>ν φτωχων καί
  Κύρ^Τμ^ιοι, ύπεοβυνο. καί όπως^λλοιά,ς Χέγεστε, ήρ-
  Οε νόμίζο,με ή ώρα τέτοιας μορψής οκάνδαλα άτόμων που ουνε
  χίζουν να καΧύπτωνται πολκικά. νά ϊ,εο^πάζωνται μπροοτά
  ότό Λαό μέ πολιτιαμένα ϋ καί άν χρειαστή με δυνα,μ,κά μεσα,
  ΰπως εϊιπ€ πρόοχρατα καί ηολύ σωοτά καί ο καθηγητης κ. Προ-
  βελέγγκκ:·
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΙΟΔΙΚΕΙΟ
  ΗΔΙΚΗΜΑΣΜΕΤΟΝκ-Α.ΣΤΑΜεΜΑΚΙΙ
  ΛΕΝ ΙΙΙΜ ΛΟΓί! ΑΝΑΚΛΗΣίΟΙ
  νο
  Στό Τριμελές Πλημμελιοδικεΐο Ηρακλείου, επρόκειτο
  διεξαχθή την περασμένη Πέ-μτττη 1 1 Σεπτιμδρίου, ή δίκη μας
  έξ" άφορμής τοϋ «άτκχοϋς δημοσιεύματος» — δττως τό έχο-
  ραχτηρίσαμε ττρώτοι εμείς — γιά την περίιττωση πατρός
  καί υιού κ κ. Άντ. καί Έμμ. Σταματάκη. Ή δίκη αύτη τελι-
  κώς δέν εγινε καί ή ποινική δίωξή μας παύτηκε όριστικά, κσ-
  -τόττιν τής σνακλήσεως την όποία έκαμε ό μηνι/τής μας κ.
  Άντών. Σταματάκης. "Οττως είναι γνωστό ή δλη αύτη ϋττόθε-
  ση, ή όποία μάς κόστισε όφάνταστη ψυχική ταλαιττωρία, προ-
  κλήθηκε άπό την έξ άγνοίας τού διειιθιιντοΰ μας δημοσιευθή
  μιάς έττιστολής τού Κων. Πατταστεφανάκη, σέ μιά τταράγρα-
  φο τής όττοίας άναληθώς ΰττοστηριζόταν ότι ό κ. Έμμ. Σταμα¬
  τάκης σιη/ΐργάστηκε μέ το6ς Γερμανούς κλπ.
  Ή έττιστολή αύτη είχ* δημοσιευθεΐ στό ΰττ' άριθμ. 5)7.7.75
  φϋλλο τής εφημερίδας μας, διαψεύστηκε δμως ευθύς άμέσως
  καί ζητήθηκε συγγνώμη έκ μέροι/ς μας στό άμέσως έπόμενο
  φϋλλο μας, 6)14 7.75 καθώς έτΐίσης καί μέ ίδιαίτερη έπιστο-
  ^- μας ττού δη,μοσιεύτηκε στόν καθημερινό Τύττο τοϋ Ήρακλεί-
  ΗΤΑΝ ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣΙΗ £ΡΕΥΝΑ ΠΑ ίΑ "ΑΧΤΑΡΙΚΑ..
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης οελιδος ι Απο της πλευρας τους. λεγε
  λή
  ου τής
  10.7.75.
  ιτο τής έττιστολής Πατταστεψανάκη, έδοκτε σύντομη εξηγήση
  ώς ττρός την καταχώρισή της καί ενεχείρησε σχετική δήλωση
  την όττοία (τταρά τό ότι δέν ΰποχρεώθηκε άπό τό Δικαστήριο,
  τό όττοΐο οϋτε κάν την έκράτησε) δημοσιεύομε, ακριβώς έττει¬
  δή ένεργοϋμε πάντοτε μέ βασικό γνώμονα την Συνείδηση καί
  την Άλήθϊΐα. Έκεϊνο πού τόνισε ιδιαιτέρα ό διευθυντής μας
  ήταν ότι δέν ίγταν δυνατόν νά ττιστεύη τα ττερί Γερμανικής
  συνεργασίας, άφοΰ ό Ί'διος σέ εντελώς άνύποπτο χρόνο, μέσα
  στή διχτατορία, κάνωντας την εοεκνα γιά τό 6ι€λίο τού «Κυ-
  νηγώντας την άλήβεια γιά την Έθνική Άντίσταση Κρήτης»,
  εΤχε χρεωμένο τόν κ. Έμμ. Σταματάκη, σημερινό ταξίαρχο
  Διοικητή τής ΣΕΑΠ, σάν μέλος άνταρτικής οργανώσεως, πού
  παρά την ήλικία τού (17 χρόνων) ήταν σύνδεσμος καί πρόσφε
  ρε πολλά στόν άντιστασιακό άγώνα.
  Πέραν τής τυπικής δηλώσεως
  (1γ, σελ )πο6 έκφράζει, δμως,
  την ούσιστική μας διαθέση αί-
  αϊσθανόμαστε την άνάγκη νά
  ευχαριστήσωμεν θερμότατα Ο .
  ΛΟΥΣ πσους βοήθησαν νά πά¬
  ρη αύτη την έκβαση ή ύπόθεση, Ι
  ή όττοία μποροϋσε νά μάς κο-
  νά επιτύχουν, μέ πλάγιο δρόμο,
  κάτι πού καί αδ:κο ήταν καί
  ηθικά άπαράδεχτο, (την κατα-
  δίκη μας δηλα&ή) πέτυχαν α¬
  κριβώς τό άντίθετο: την έττικρά-
  τηση ακριβώς τού δικαίου καί
  τού άληθοΰν, πού εεΤναι οί δικές
  μας έττιδιώξεις καί κάθε Τίιμιου
  στίση τό κλείσιμο τής έφη>μερί-1 άγκ,/ιστή, δτ«ος οί Σταματά-
  δα ας δεδομένου ότι ή δημθ κηδες πού πρΌς τιμήν τους άρ
  δας μας, δεδομένου ότι ή
  σίε^ση ψευδών εϊδήσεα.ν καί
  στοιχείων, έστω καί άν προέρχο
  νται άπό τρίτους, έπισείροΐΛ' σο-
  δαρώτατες κυρώσεις πρός τή
  διεύθ^νση τής εφημερίδας
  Την περίτΓτωση Σταματάκη,
  γνκρίζοντες ακριβώς τις συνέ-
  πειές της σέ βάρος μας, θέλη-
  σαν νά εκμεταλλευθούν κακόδου-
  λα. ΜΕΡΙΚΟΙ, οί όποίοι άφ' ε¬
  νός δέν μποροΰν νά μάς καταδι-
  κάσουν λόγω τής αληθείας των
  γραφομένωγ μας γι' αύτοΰς καί
  άφ' ετέρου γιατί έπιδιώκουν νά
  σταματήσουν τή φωνή μας, φο
  β&ύμενϋΐ μελλοντκιές άποκαλύ-
  ψεις καί δημοσιογραφικό ελεγ
  χο. Τους εΰχαριστοΰμε καί αυ-
  τοΰς. γιατί μέ τίς πιέσεις τους
  κηδες, πού πρός τιμήν τους, άρ-
  νήθηκαν νά «χρησιμοποιηθοΰν».
  Λι^πούμαστε, τέλος, πού πα-
  ρα τό δτι γιά τίς άπώτερες ή-
  θικές έμπειρίες πού βγήκαν άπό
  την όλη αυτή ϋπόθεση γεννεσι-
  ουργούς αίτία ήταν ό Κωνστα¬
  ντίνος Παπαστεφανάκης, δέν
  μπορούμε νά τόν εύχαριστήσου-
  με καί αυτόν, γιατί τα σκουλί-
  κια τής κοινωνίας, όταν είναι τό
  σο ταπεινά, ΰπουλα, καΐ έγκλη
  ματικά, δέν τα εύχαριστοΰν, άλ-
  λα τα πατοΰν Τοΰ τό ύιτοσχόμα
  στε, δταν φυσικά τόν βροΰμε,
  τό έλπίζομε, γιατΐ νέ τή χειρό-
  γραφη έπιστολή τού, άφησε τα
  έγκληματικά ίχνη. τού
  Μ. Χ
  Συνέχεια έκ τής 1ης σελιδος
  συμδολήν ουδενός στήν άντίστα¬
  ση κατά τού Παπαδοπουλου
  "Απλώς δέν άναγνωρίζομε είς
  τους κατόπιν εορτής άντιστασια
  κοϋς τόν τίτλον τού άγωνιστοΰ
  γιά την Δημοκρατία. Καΐ τό δη-
  λώνομε δημοσία, γιά νά προφυ-
  λάσσωμ€ την κοινήν γνώμην άπό
  την παραπλανήση, έκ τής δρά¬
  σεώς έκείνων άπό τοΰς συνυ-
  πευθύνους τής συμφοράς πού
  ουδέν έδιδάχθησαν καί είναι έκ
  τού λόγου τούτου εύάλωτοι είς
  έττιρροάς έγκυμονούσας
  ττεριπετείας έθνικάς.
  Μετά τιμής
  ΚΩΝΣΤ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτέραρχος
  Βουλευτής Ηρακλείου
  Αθήναι τή 1η Αύγούστου 1975
  ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ
  Μέ την έπιστολή τού αύτη ό
  κ Κωνιωτάκης, έθεσε ενα σοβα-
  ρώτατο θέμα, τό ότι δηλαδή ό
  κ Σαββούρας, ήταν ϋμνητής κα!
  ϋποστηριχτής τής Διχτοπορίας.
  'Εττειδή δμως δέν δόθτίκε δηιμο
  σιότητα (μόνον ή «Ελεύθερον.;
  πία» φιλοξένησε την έπιστολ'ι
  αύτη) ή υπόθεση αυτή πέρασε
  απαρατήρητη.
  Άπό πρό^ΐφατη σχετ^<ή ε.- ρεσΛ μας διαπιστώσομε τα εξής: —Ή εφημερίδα ποΰ δέν άναφέ- ρει ό κ Κωνιωτάκης είναι ή «ΛΗΜΝΙΛΚΗ ΚΡΑΥΓΗ» — 15νθήμερο< εφημερίς τοπιχών σι>μφερόντων
  —Ίδιοκτήτης καί διευθυντής εί¬
  ναι ό Δρ Ίτπτ Σαββούρας.
  —Τα γραφεΐα της· Πλεΐάδων 6
  στό Παλ Φάλπρο καί τό τι
  λέφωνό της 983604
  —Τό φθλλο τό όποΐο βρήκαμε
  καί μέρος τοϋ όττοίου δίδομε σέ
  φωτοτοπημένο κλισέ, είναι τού
  Σετττεμβρίου 1968
  —Σ' αΰτό τό φθλλο, όπως λέ-
  εί καΐ ό κ Κωνιωτάκης, όντως
  ΰπάρχει κΰριο άρθρο μέ τίτλο
  «Γιατί θά ψηφίσωμεν ΝΑΙ»
  —Τό άρθρο αύτό λέει εύθέως ό¬
  τι «δλοι οί 'Έλληνες έχομεν υ¬
  ποχρέωσιν νά ψηφίσωμεν υπέρ,
  τού Κυβερνητικαί; σχεδίου Συν-
  τάγματος τό οποίον μεθαύριον
  ή λαική έιυμηγορία θά καταστή¬
  ση — άναμφιβόλως — ΰπατον
  νόμον τής "Ελλάδος>
  —Στό Τδιο φΰλλο κάτω άπό τόν
  τετράστηλο τίτλο «"Ολα τα σί-
  τήματα τής Λήμνου συντόμως
  θά ίκανοποιηθοθν» καί ίπτότ1-
  τλο «Συνέντευξις τού Διευθν,ντοΟ
  μας Δρος Ίτπτ Σαββούρα με¬
  τά τού Άντιπροέδροι, τής Κυ¬
  βερνήσεως κ. Στυλιςνοΰ Παττα-
  κοΰ», περιέχεται κείμενον τό
  οποίον λέει ότι ή συνάντησις ΐ-
  γινε στό γραφεΐο τού κ. Πατ-
  τοχοθ, πρός τόν οποίον ό κ.
  Σαδβούρας παρουσίασε καί τό
  ΰπ' αριθ 5 φύλλον τής εφη¬
  μερίδας μας (Λημνιακής Κραυ
  γής), ό δέ κ. Παττσκός άνέγνω
  σε μετά ένδιαφέροντος τό σχετι
  κόν άοθρον υας «Τό όραμα των
  λημνίων θά γίνη πραγματικό¬
  της».
  — Τό κείμενο τής συνεντεύξεως
  σι^νωδεύεται καί άπό τρίστηλη
  φωτογραφία τού Ποτττακοΰ μέ
  τον Ίπποκράτη Σαββούρα ό ό-
  ττοΤος τόν χαιρετά έγκαρδιώτατα
  καί μέ πλατϋ χαμόγελο, μέ φό
  ντο τίς φωτογραφίες τού Κωνστα
  ντίνου καί τής "Αννας Μαρίας
  Ή λεζάντα τής φωτογραφίας λέ
  ει· «Ό Άντιπρόεδρος τής Κυ¬
  βερνήσεως κ Παττακός, σφίγγει
  μέ έγκαρδιότητα τό χέρι τού Δι¬
  ευθυντού μας κ. Ίππ. Σαββού¬
  ρα»
  Ό βουλευτής τής ΕΚΝΔ 'Η¬
  ρακλείου κ Κ Κωνιωτάηκς ύπ'
  όψιν τού όποίου θέσαμε τα πά
  ρεπάνω, μάς είπεν ότι οϋδεμία
  άμφιβολία εχει ότι ό Ίτπτοκρά
  της Σαββούρας υπήρξεν όντως
  ΰμνητής καί Οποστηριχτής τής
  Χούντας τού Ποτταδόπουλου. Α¬
  κριβώς δέ τό γεγονός ότι στή
  δεύτερη Χούντα τού Ίωαννίδη
  ό Σαββούρας εφαγε κάμποσο
  ξύλο, δείχνει ότι ό ρόλος τού
  στήν προηγούμενη Χούντα θά
  ήταν σημαντικός, γι' αύτό καί
  «πληοώθηχε» άνάλογα άπό τόν
  δεύτερο διχτάτορα.
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο κ. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ
  Ό
  ποΐο
  κ Σαββούρας μέ τόν ο-
  έπικοινωνήσαμε στήν Ά-
  6ή^α, ποραδέχτη·<ε όλα όσα άνα φέρομε παραπάνω σχετικά μέ την εφημερίδα πού έβγαζε καί έξυμνούσε την διχτατορία τού | με ότι τό θέμα Σαββούρα σάν Παπαδοπούλου·, άλλά δικαιολογή ι χς^ντικού ύμνητή καί ύποστηρι χτή τής διχτατςρίας τού Παπα- πολλή δύσκολη θέση, δεδομένου ότι ή μέχρι σήμερα έντυπωσιακή όντως δράση τού μέσα στή Βου- λή,μπορεϊ να έΛηφβή σάν προ σπά&εια. 6;λώσεως τώ/ ΰδάτ'Λ.ν' Ύτΐάρχει όμως παράλληλα καί εύδύντ, τοΰ κ. Κωνταντίνου Καρμαανλτ,, σαν άρχτ.γοϋ τής «Νέας Δημοκρατίος» Νομίζο- θτ,κε ότι αύτό τό εκανε. γιά νά μπορή να καλύπτη ακριβώς πί- σω άπό αυτή την εφημερίδα την άντιστασιακή τού δράση, βάζο- ντας άκάμη καί βόμβες σέ υπουρ γικά χτίρια. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΛΒΒΟΥΡΑ ΝΗΡΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Έξασφαλίζει συγχρόνως προσόντα τριών ^ Γυμνασίου — Σχολής Άσυρματιστων Έμττοροπλοιάρχων ΟΊ άττόφοιτοι δέν ΰποχρεώνονται νά έργασθουν στά ττλοΐα. Λαμβάνουν άναδολήν ΣτρατοΟ, Άπολύτήρια Γυμνασίου ΐσότιμα Δημοσίου Γυμνασίου καί ίσάξια Σχολής Έμποροττλοιάρχων καί Άσυρματιστών εΐσάγονται είς Π<3νεπιστήμια Άκαδημίας καί λοιπάς Σχολάς ή διορίζονται σέ θέσεις ξηράς. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Περισσότερες πληροφορίες δίδονται "Εβανς 19 Ηράκλειον Κρήτης, τηλ. 280.090 Τηλέφωνον Γυμνασίου 232.227 Ν Η Ρ Ε Υ Σ είναι τό καλύτερο Γυμνάσιο ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ «χνν ι Μ4ΑΪΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΒϋΛΕΓΓΙΟΥ ΙΛ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μέ καταπληκτική έπιτυχία δόβηκε την περασμένη έ- 66ομάδα στόν "Αγιο Μάρκο, ή διάλεξη — συζητήση, μέ θέμα «Τό ρυθμιστικό σχέδιο Ηρακλείου», μέ όμιλητή τόν διεθνοϋς κύρους άρχιτέκτονα, πολεοδόμο, ποιητή καί έ- ξαίρετο άνβρωπο κ. Προβελέγγιο. Ή εκδηλώση αύτη πού ώργάνωσε ό Σύλλογος Άρχιτε- κτόνων καί ό Δήμος "Ηρακλείου, ήταν ή πιό ένδιαφέρου- σα άπό δσες εχουν πραγματοποιηθεΐ τούς τελευταίους μήνες στό Ήράκλειο. Έκτός άπό τό καθαρά έπιστημονικό μέρος, ό κ. Προ- δελέγγιος (πού τόν παρουσίασαν ή Πρόεδρος των Άρχι- τεκτόνων Κα Λιγιδάκη Ίωαννίδη καί ό δήμαρχος κ. Καρέλλης) τόνισε μέ παρρησία καί τόλμη τό χάος πού επ ι κράτει στήν περιοχή Ηρακλείου άπό πλευράς κτισμά- των, δημοσίων έργων καί έξαμδλωμάτων πού θίγουν καί προσδάλλουν την φυσική άμορφιά τής περιοχής καθώς καί την όίκοα έπικίνβυνη μόλυνση τοΰ περιβάλλοντος καί είδικώτερα τής βόρίΐας Θαλάσσας μας. Χτυπησε άκόμη την άτομική ίδιοκτησία κα! παρότρυνε τό" λαό νά πάρη άποφασιστική κατασταλτική Θέση σέ δ,τι άσκημο καί άπαράδεχτο εχει γίνει. Σέ ερωτήση τοϋ διευθυντού μας πώς τολμά ενώπιον κυ¬ βερνητικόν εκπροσωπών (παρευρισκόταν ό Νομάρχης καί ό δουλευτής τής Ν.Δ. κ. Γαλενιανός) νά Θίξη τό Θέμα τής άπό τό σύνταγμα προστατευομένης άτομικής ίδιοκτησί- ας καί νά προτρέπη τό Λαό σέ αΰτόβοιιλη λήψη άποφασι- στικών μέτρων, τόνισε ότι ό ΐδιος δέν φοβάται ποτέ καί ότι πιστίύει άπόλυτα στό δικαίωμα τοΰ λαού νά κανονί¬ ζη τα σοβαρά Θέματα πού συνδέονται μέ τόν Ί'διο καί τόν τόπο στόν όποΐο ζεϊ, πέοαν των όποφάσεων των κυ- βερνητικών άντιττροσώπων. Ό κ. Προβελέγγιος μάς παραχωρήση μιά άκρως ένδια- φέρουσα άποκλεισι)κή συνέντίι/ξη, την όποία Θά δημοσι- εύσωμε στό έπόμενο φΰλλο μας καί την όποία σννιστοΰ- με ιδιαιτέρως, στό άναγνωστικό μας κοινό, τό όποίο ό- πωσδήποτε Θά διαβάση 'ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον, πρωτότυπο καί σπάνιο. Εμείς καταγγέλλομε μέ δλα τα παραπάνω στοιχεϊα τόν 6ου λευτή τής «Νέας Δημοκρατίας» ' Ι πττοκράτη Σαββούρα καί τόν προκαλούμε γιά μιά περισσότε- ρο σοβαρή άπόδειξη, άντίστοιχη τοΰ μεγάλου βάρους τής καταγ γελίας, κάτω άπό την όποία βρί σκεται αυτή τή στιγμή κα! άπό την όποία έχει χρέος νά άπαλλα χτη. Ή γνωστή βασιλική τού τοπο θέτηση κα! ή σημερινή άποκάλυ- ψη τής ίδιότητάς τού σάν χου- ντικοΰ, άν δέν διαψευσθή μέ άδιά σειστα στοιχεϊα, τόν φέρουν σέ δόπουλου, πρέπει νά ξεκαθαρι- στή τό συντομώτερο, άπά τούς ύπεύβϋνους καί άρμόδιους —Τ- σως κα! άπό τόν Τδιο—γιατϊ εί¬ ναι σοβορώτερο καί έχει στό φόντο τού, εύρύτερες προεκτά- σεις δράσεώς τού κ Σαββούρα μέσα στό χώρο τού Βασιλικοΰ άγώνα, δταν μάλιστα ύττάρχουν κσί άλλες πληροφορίες πού φέρ- νουν π-άλι τόν ΐδιο σάν έπικοινω νοΰντα μέ τόν Κωνσταντίνο τή Φρειδερίκη καί τόν οίκονομικό πρεστάτη τους Σάχη τής Περσ άς, πού ώς γνωστόν χρηματοδο- τή την προσπαθεία επάνοδον) τού βλακώδους ανθρωπίνου όντο ττού άκούει στό όνομα Κωνστα ντίνος καί έχει τό θράσος νά ό- νειρεΰεται την έτταναφορά τοι στό βασιλικό θρονί πού ό Λαός τό έκανε ήδη καυσόξυλα, καΐ την περίπτωση νά ξαναφορέση τό στέμμα πού ό ΐδιος Λαός τό πέταξε ττιά στά σκουπίδια. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. 1Κ0ΥΛΙΚΑΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος νων καί τετρανγουστ ιαννών, αί οποίαι διαβέτουν γραφεΐα είς τό κέντρον των Αθηνών, ή δέ πρωτοκαθεδρία των όργανώσε- ων αυτών έχει ανατεθή είς πρό σωπα γνωστά άπό τό παρελθόν διά τα μοναρχοφασιστικά φρο- νήματά των. ΑΊ προαναφερόμεναι μοναρχο φασιστικαί όργανώσεις έργάζο- νται μέ μεθοδικότητα καί προ- γραμματισμόν καθοδηγούμεναι όπως πάντοτε άπό τους έσωτερι κούς καί έξωτερικούς πάτρωνές των οί όποίοι θέτουν είς την διάθεσιν των όργανώσεων αυτών δλα τα μέσα έκεΤνα θεμιτά καί άθεμιτα προκειμένου νά επιτύ¬ χουν είς τάς έπιδιώξεις των Δέν είναι διόλου τυχαΐον δέ τό γεγονός νά βλέπωμεν καθημερι¬ νώς τοποθετούμενα είς θέσεις κλειδιά όλων των κρατικών δρα- στηριοτήτων, πρόσωπα γνωστά άπό τό παρελθόν διά τα μοναρ χοφασιστικά φρονήματά των ετοΐιμα νά δράσουν**«α! νά μάς μπήξουν τό στιλέτο πισώπλατα μόλις οί πάτρωνές των τούς ά- νάψουν τό πράσινο φώς. Κα! ένώ αύτά συμβαίνουν καί αύτά βυσοδομοΰνται είς βάρος τής Ελλάδος καί τού δημοκρατι κου λαού μας, σεΐς ο'ι άρχηγοί δλων των δημοκρατικών κομμά¬ των καί όμάδων χωρίς καμμίαν απολύτως εξαίρεσιν άλληλο'ιβρί- ζεστε, άλληλοκατηγορίστε καί άλληλουποσκάπτεσθε επιχειρού¬ ντες διά τοΰ τρόπου αυτού νά έ- πιβληθήτε ό είς είς βάρος τού σλλου καί άπό κοινού δλοι σας είς βάρρς τοθ κατ' επανάληψιν προδομένου δημοκρατικοΰ λαοΰ τής Ελλάδος τόν οποίον όπως οί ϊδιοι γνωρίζετε άρκετά μέχρι σήμερον έχετε ταλαιπωρήσει μέ την απαράδεκτον άρχομανία σας Γνωρίζομε όλοι ότι τα κατα στατικά όλων των δημοκρατι- κών κομμάτων όρίζουν τόν τρό πον έκλογής των Διοικήσεων των. Κα! έρωτάται: 1) Ποίον έκ των δημοκρατικόν κομμάττων έξέλεξεν ποτέ την διοίκησιν τού σώμφωνα μέ την υπό τοΰ κατα στατικοΰ τού προβλεπομένην διαδικασίαν 2) Πώς είναι δυνα τόν νά γίνετε πιστεντό άττό τόν Λαόν κ.κ. Άρχηγοί ότι είς περί πτώσιν επιτυχίας σας κατά τάς κατα καιρούς διενεργουμένας βουλευτικάς εκλογάς θά κυδερνή σετε την 'Ελλάδα δημοκρατικά ό¬ ταν τα κόμματα των οποίων ή- γήσθε σήμερον τα διοικήτε κα- -τά τρόπον δικτατορικόν 3) Μεχρι πότε ό δημοκρατικάς λαός μας θά άνέχεται νά διορίζε' ται ή ήγεσία τού καί οί κυ6ερνώ ντες ΤΟ.; έκ των παρασηκσκηνίων. 4) Πώς είναι τέλος δυνατόν ό λαός ό οποίος άπέπεμψεν την βασιλικήν μοναρχία νά άνέχε¬ ται έπ' άόριστον την κο·μματι- κήν τοιαύτην, ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ, "Αν δέν συνέλθετε καϊ την ύ- ύστάτην αυτήν στιγμήν καΐ άν δέν άκοΰσετε την φωνήν δπου σάς άπευθύνει ό δημοκρατικός λαός μας, κα! εάν δέν σπεύσε- τε όσον είναι άκόμη καιρός νά δώσετε τα χέρια γιά ενα άπό κοινού άγώνα διά την επικράτη¬ σιν μιάς άληθοΰς δημοκρατίας, πολϋ φοβοϋμαι ότι την «έπανά στάσιν» την φοράν αυτήν θά την κηρύξη ό γενναΐος δημοκρατικός λαός τής 'Ελάδος ό οποίος δέν θά διστάσει να σάς δικάση ό- λους καί νά σάς καταδικάση κη ρύσσοντάς σας ένόχους έσχάτης ττροδοσίας. Καί δταν ό Ϊδιος ό λαός σάς κ.αταί}νάσει, δέν θά ύπάρξουν προστάτες γιά νά σάς άμνηστεύ νΐιή τό του.ριοτιχ.0 έστιατόριο «Κνωσός», τό έιμιπορικό κατά- στηιμα τοθ κ. Ζ. Δαμιανάκη, τύ λουκουιματζίδικο τοθ «Λΐπα- λαιμούτσου», οί άποθηβοες τού κ. Δαμιανάκη, ό πνευματικώς σύλογος «Λόος καί Τέχνη», ?να γραιρείο τΰη' Προοκόιπων, ή Βικελαία Δαΐμοτική Βιβλτοθι'γ- κη, ή Λέσχη Ηρακλείου «θεο- τοκόπουλος» κα! ό γραφικός αίτησιογράφος κ. ΓΊάννητ:· Τό χτίριο άπό πλευράς οΐκο- νοιμικης αποδόσεως, λέγεται δ- τι δέν προοφέρει στό Δ%ιο αύ¬ τά πού θά &τρε»τε. Μέχρι πρό τινος, λένε, οί έ- νοικιαστές κατείχαν σχεδόν τσά)ΐπα τα μίσθια. Τώρα τελευ ταϊα £γινε μιά σχ€τική αϋζηρη. Τό μεγαλΛίτερο ένοίκιο τό πλη ρώνη τό «Κνωσός» (20.000 τό μήνα), τό φθηνότερο τό λου- κουματζίδικο (β.ΟΟΟ). 'Ωστόοο €ΐναι καί μερικοί πού κατέχουν μεγάλΛυς χώ- ρους μέ μικρό έ.νοίκιο δττως ό «θεοτοκόπουλος» (12.ΟΟΟ) καί άλοι πού στεγάζονται δωρεάν, δΐκικ; ύ «Λάγος καί Τέχνη» καί ό αίτησιογράφος. Τό δλο χτιριακό συ-γκρότηιμα πού £χει ξενοίκιαστες τίς αϊθου σες πού στ€γάζονταν πρώτα τα Φορολογικά Δΐκαστήρια, £χει σέ όρισμένα σημεϊα, πραγματι- κά τα χάλια τού. Τό μέγαρο έχει πολλιές έλ- λείψεις καί αθλια έξωτβρική εμφάνισις. Γιά την άνοικοδόιμησή τού μπαΐνουν στή μέοη καί οί ίδιο- κτητες μεριχών χώρων πού πε- ριέχονται στό οϊκοδομικό αύτό τετράγωνο, δπως οί κ.κ. Μαρ- κάκης (γωνιακό περίπτκρο), Κοκκινάκης (τιροκτορεϊο έφη·με ρίδων επί τής Λΐακρ. Δικαιοσύ¬ νην) κ.α. ται δτι ύπά.οχει ΰρνηση, άλλά άν τό άηοφασίοη ό Δήμος. μπο ρ«Ι νά κάνη άναγκαστική όπολ λοτρίωση. Τό άντίτΐιμο πωλήσεως κοτά τετραν,ωνικό μετρο οτό σημείο αύτό τοθ Ήραικλ'είου, λένε δτι είναι τό άκρ'.βώτερο ατήν Έ- ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΙΙΛΒΚΤΡΟΝΙΚΛΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΙΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Έκ των Τεχνικών Σχολιον τοΰ Ε.Β.Ε. Ήρακλιείου ανα¬ κοινούται, δτι ή ύποβολή δικαι- ολογητικών διά τή.ν ένγραψήν είς την Ανωτέραν Σχολήν Ή- λεκτρονικών, λήγει ανυπερθέ¬ τως, την 15ην Σεϊττεμβρίου. Περισσοτέρας πΛημοφορία., δύνανται οί ένδιαφερόμονοι νά λάβουν έκ τής Γραμιματείας των Σχολιόν, έν Νέα 'Αλικαρ- ναοσω. Τηλ. 286—345. 'Ενδιαφέρονται ττοΥλοί πού θά ώ<ρ€ληθοΰν άιπό την άνοικο- δ6μηση. Λέγεται αμως δτι έν- διαφέρονται καί αλλοι νά παρα μείνη δτιως £χει. "Αλλοι έπίσης λένε δτι ύπάρ χούν άπώτεροι λόγοΐ, κατεδαφί σεως, άλλά δέν τούς κατα^αρ- τυροΰν πρός τό παρόν, ένώ δ λοι ύποστηθ'ίζουν δτι ύηάρχουν ή\α δημοτικά οΐκόοεδα άπό τα όποϊα Εποεπε νά άριχίοη ό Δήι|ΐος νά χτίζη κι' δχι νά γχρε μίζη. "ΑλΛοι φοβοΰνται δτι τό δάνειο πού θά πάρη ό Δήμος δέν θά μπορή νά πληρώση τούς τάκους. Άλλοι δτι πρέπει νά δοθή άντιπαροχή. Κι' άκόμη αΛ λοι μιλοΰνε νιά πλατεϊα, γιά γκαράζ καί ύ-πόγεια, γιά θέα- τρο. γιά έμττορικό — τουριοτι- κό κέντρο, γιά χίλια δυό. Πολλές γνί&μες, πολλές άπό φεις, πολλές Ιδέίς. Τί θά γίνη λοιπόν άπ' δλα αύτά; "Άς ά- κούσωμε ποώτα τίς γνώμες, δ- σο τό δυνατόν περισσοτέρων κα( βλέπομε. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΑ ΑΡΧΙ¬ ΣΗ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΩΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ ΑΓΟΝΙΣΤΗ Την περασμένη Πέμπτη πέθα νέ ξαφν,κά στή Σητεία, δπου έ- μενε καΐ δικηγορούσε, ενας πραγ ματικός άγωνιστής τής Δημο ♦ορατίας, έξαίρετος άνθρωττος καί επιστήμονας, ό Γιάννης Πρω τόποπτας, που στίς τελευταΐες έκ λογές μετείχε σάν ύποψήφιος Βοολευτής Έπικρατείας τού ΠΑ.ΣΟ Κ. ©υμόμαστε μέ τίς καλλίτερεζ έντυπώσεις την άφοβη καί αύτό βουλη τΓορέ,μβαση τού αειμνή¬ στου Πρωτόπαπα, στό Άοτν/νο· μικό Τμήμα Σητείας, όταν συ- ληφθήκαμε πρόσφατα γιά την ττε ρίφημη κατασκοπεία μας στό Άκρ<ώτήρΐ Κάβο Σίδερο. Συλλυττούμαστε την οίκογέ- νειά τού καί την πολιτική τού παράταξη ή όποία εχασε ττρα· γματικά στήν περιοχή Σητε1" άς ίνα τίμιο άγωνιστή κσί ίνα ση·μαντικό στέλεχος Μ.Χ. ΚΡΙΖΕΙΖ ΚΑΙ ΖΧΟλΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος οί. ? Θη( ) «νίπτω ΚΥΡΙΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ 8-0 5. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ "Ηράκλειον τή 8 - 9 -75 Μετά τιμής ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. Σ^ΟΥΛΙΚΑΡΗΣ μ εΐνα! τολ^ Κ5: καί «^ό "λ«:υράς "Ηρακλ.ίου την έιτί- τόν λ *ν°^ξη τοΰ -*«"μ»ντβ-ου κ. ΞενοΦώντα Κλ.νάκη, άνάκϊαη. ^ 0 >Αρχιε™«-°? δ.ενεργίί σχετ.χή δ.ο.κη-
  ή λΠ ^λιυρά Εχομε την γνωστή ψ.λοαμερικανική
  ΤΟϋ ΑΡΧ'Γ"<"<6ττοι, κ. Εύγενίου καί τοΰ Μητροττ*- Τ -Χΐβέν,ος. έξ' άλλον μέ τα * ή Κο,νωνίας. όποίο άνήκουν ο! ύττ·>βι-
  ϊ^* * ^ ουοΤτερότητας, ή 6;
  ξ«αβαρ.στή, γ,οτί ό «Π.λατισμός» το
  «^ς« Χ*'Ρ*ς μΟυ»' ^"'^' άλλώ. ««»·"« Τ«ά την «ρί·
  αυτή είναι ά-οφάδ€Χτος.
  ΧΡ^ ^ ά »«Ρβυν Θέση. Καί αν τό άττοΦασ·-
  ^ τταράδ.ιγμα τό»
  : ρήης, Τολύ *μ·ΐ64>
  τΛγ Ιί ! ΡΥΙ»β"·»β Αγιος καί πολύ περισσότιρβ όν
  Τ11^ ^ ά^'6άλλ»^ Έκεϊνος βς Φροντίση.
  πράξει, τού, νά *
  πΡ«ΥΙ»β·"·»β