98352

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

22/9/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιεεεεε··
  • #·«-ρ—■* ' υ»·.» ΐχ*ϊ 2£ΐομβ$
  | Το0 φράξουν οί αλλοι τό στόμβ, προλάβη
  | νά η€ί ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  | Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ !
  ,„.«·······················*··························»...,,„,,
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθυνΐηκ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΉ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ε·εεεεεοεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεοοεεεεεεεεε··
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδΐου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρονος 1ος Αριθ. φύλλου 1θ
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  •••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••ο··
  4
  ο
  ο
  Νέα «ηερίπτωόη Καΐβή»;
  Ο η. Ν. ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΒΤΗΓΟΡΕΙΤΒΙ:
  ΑΠΟ 2 ΤΕΩΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ
  ΚΑΙ 1 ΝΟΜΑΡΧΗ
  Α*
  ΕΝ Α Α.ΙΟΛΟΓΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  «ΚΡΕΤΑ Μ Α ΡΙΣ»
  Σχόλια άπό δπμοσιογραφική έπίσκεψπ
  ΔΟΘΗΚΕ την τιερασμένηι βδομάδα, ά-ττό τόν ϊδιοκτήτη τοΰ
  ξεν&εκ,^ειακοΰ συγκροτήματος «Κρέτα Μάρις» κ. Ν Μεταξά,
  μιά <φ όα εκδηλώση, ττρός τιμήν τού Ήροοκλειώτικου δημοσιο- γοοφικοΰ κοσμου Ό κ Μεταξάς τού οποίον η συμβολή στο άρχιτεκτονικό σχέδ,ο τού δλου συγκροτήματος είναι έντονη λόγω εϊδικότη- τας, η κ Λούλα Μεταξά ή όνοία ψρόντισε τόν λοκλούδινο &άκθ7μο καί ό νεος δ:ευθυντής >< Γιάννου ττού έχει την δλη ΐΓφροντίδα ζ«ης» της μονάδρς, ξενάγησαν τόν δημοσιογραφικό ι όσυς) στί. τεράστιο καί καλοφτιαγμένο ξενοδοχειακό συγκρό Γημο κβί τούς τερπτοιήθΓκαν μέ ττολλή διαθέση κα! εύγένειο "Ηταν γενικσ μια εκδηλώση δημοσίων σχέσεων, ττολύ ώργα Λ)μένί| «αι έίσιρί'ΐκά πετυχεμένη Ό ήμερήίτιος Τύποι τού Ηρακλείου άρχισε ηδη νά παρου- σιά^η τό αξιόλογο αύτό τουριστικά συγκρότημα1 πού πραγμα -τ.κά είναι έντοπωο ιακό. Εμείς λόγ« χρονίδης σνχνότητας έκ δόσεω- καί έττομένω·. έ'λλειψης χώρου, δέν είναι Φυσικά δυνα¬ τόν νά ιταρσκολουθτ',οωμε τίς καθημερινώς εφημερίδας. ΌτΐΜσδήποτί ί'μως, άττό δημοσιογραφικό χρέος τταρουσιά- ?>.£ άι-ο τη θέση αυτή σχολ«αστικά καί την εκδηλώση καί' τό
  ι4ντικείμινο της, άφού έκτός των άλλων, βασική αίτία· τής &-
  6ηλώσί.ο.ς (όιτ&,ς μάς εΤπε μισοαστεΤα — μισοσοβαρά ό κ
  Δ εικ)»;ντής) ήταν η εφημερίδα μας, ή όποία, ως γνωστόν, άσχο
  λήδτχε μέ το θέμςχ τοθ βιολογικοθ καθαρισμοθ τού «Κρ3τα—
  Μάριο» κλπ
  εΤ;0Π λάθος καί αντιδημοσιογραφική αντιμετωπίση των
  ττρογιΐάτων νά άττοκρύπτης την άλήθειια καί νά καταττνίγης
  την εϊδη,ση, έττειδή άττό την σχολαστική, θέση τού δημοσιογρα-
  Φΐκοϋ έλεγχον, ϊχίχ δημιουργήσει κάποιο ττροηγούμενο Άλ-
  λο -ό ίνα 5λ>ο ιό άλλο
  ζχ< ννΐνο; λοιπόν άπό τό «■—στεύω» αύτό, δέν μττοροθμε »/α άΐΓθκρύψωμε την ττραγμοππκόττ]τα, όσον άφσρά τό ττερίφη- μΐί στ νκρότηι,σ ιοϋ κ. Μεταξά Όρσ «ΤΟΓΤΒΟ, ϊδανκός ϊσως, συνδυασμός τού Κρητικού στοι- ϊίΐου μέ τίς. ούγχρονες άνέσεις Έτπμελημένη δουλειά Φρον- τι.τμένες «οί οί ττσραμικρές λεπτομερείς Πολυτελεΐς κατα- Γ«£ΐ<Ες 'Εττιλεγμένα ΰλικά. Πρωτοτυπίες. Στοιχεΐα ττού δέν ίητάρχουν 6χ μόνο αί όιλλη ξενοδοχειακή μονάδα στήν Κρήτη, ■*Αλά κοά σΐ λίνε; οί όλόκληρη την Έλλάδα. "Οττως ή κλει- στή θερμ£νό|-ενη Ηΐσίνα, τό μπόουλινγκ, καί τό κινηματοθέα- ΤΡ·5 Γιά δλσ αίτα ο κ Μεταξάς κα! οί συνεργάτες τού, άξίζουν θερυοτάτων συγχαρι,τηρίων. Πέραν όμ<Λ. των τταραττάνω είλικρινών καί άντ>«£ιΐμενικών
  γνιομάν μας. ττού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τίς- τυχόν τταρα -
  τιπτίίς πΓύ εχει δημιουργήσει στό ττρόσφατο τταρελθον ύ κ
  Μετσξά , η έφημιΐρ Οί» μας ποίι ψάχνει, έρευνά καί λέει τη* ά-
  ληθειο πρό; ττάσου κοηεύθυνστν, θά συνεχίση τό δη>μοσίογρα·
  ιψικό έλεγχο, τόν ο"τγϊο, έξ άλλον — όπως μάς δτ)λωσε ττρο-
  χθΐ,ς ό κ Μεταξάς — καί ό Τδιος έπιδιώκει αρκεΐ νά είναι κα-
  λόττιο—ος κα! κσλτττροέραιτος. Γι' αύτό — καί πρός τιμήν
  -τού - μά· κάλεσε, μάς •πχριττοίήθηκε, δέχτηκε δλες τίς έρω-
  -τήσεις μας. τή στιγμί, ττού πολλοί δέν περίμεναν την δική μας
  -ΐιαρ^υσι^ έκεΐ, Υ'ατί ττίστευαν ότι ό κ. Μεταξάς, μετά τα δσσ
  -ίού νράψαμε δεν θά μάς —ροσκαλούσε
  Εϊ;ταμε ϊμως: άλλρ τό Ενα, άλλο τό αλλο
  ΙΓ,' ακτό ακριβώς καί έττειδή ξέρομε νά ξεχωρίζομε την άν-
  ττι«ιμενική ί'δηση ά— ό τα προσωττικό: συναισθήματα, ττού είναι
  άο&ια #«ίι δέν ΐΓρέττει νά έτ—ρεάζουν τή δηιμοσιογραφική
  «ίίρουχΐίαση ·ίής αληθείας, παράλληλα μέ τα παρσ—άντο εϋμε-
  νη, νιατί συμπίτττει νά είναι άληθινά, σχόλιά μας γιά τό ά-
  ξιόΚ^/τ ερνο ττού έκανε ό Νϊκος Μεταξάς, ά-ό άλλη θέθΓΐ τής
  ίφ'ΐ.'.ενδας μας ^σρουσιάζομε μιά αλλη δυσμενή πλευρά τού
  •βέμ—ος «Κρέτα — Μάρις». Κι' άκόμη γιά έ'να πρόσθετο λό-
  •Κΰ. θιοτ στή διάρκί,ια τής παραττάνω έκδήλωσης τό θέμα αώ-
  τβ τέ9η<ε μέ έρωτηματικά άττό ίνα σι>νάδελφο. Συνδυάζοντας
  λοι»«ν τ^ διαμοιψ6ί.ντα, μεταξύ τοΰ συναδελφου καί τού κ
  Μεταξδ:, τταρουσία μος, έχοντας άλλες σχετικές ττληροφορίες
  καί Μτ.σγγελίεΓ, ίν.τομε τό θέμα στό έπίττεδο της δη,μοσιο-
  Υ(ηψ·κή ίρΐ.-'/ας, τ,ου είναι ακριβώς έκεΐνο τό δττοίο μπορεΤ
  πρός στιγμήν νά δημιουργή στεναχώριες στούς σχετιζόμενους,
  άλλά τελικά μέ την άνίύρεση τής ττραγματικής αληθείας, οί
  ις — αύτο: (Γεναιά πού εΤναι έν τάξει — μενουν εύχαρι-
  αύτο νά συμβή τελικά καί γιά τόν κ Μτΐκο Με-
  τοίξά
  ΕΡ52ΤΗινΐΑΤΑ
  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
  Ό χουντικός έκδότης τής «Μεσογείου». ά-άντη«τε .
  τα γιά λογαριασμό τού βουλευτού 'Ετπκρατχιας της ς
  Δημοκρατίας» κ. Γιάννη Τσουδερου (προσφιλή·; μέβοδος τού
  άδιάντροπου ϋμνητή της Διχτατορίας ιτού μιλούσε συνεχεια
  κατ' εξουσιοδοτήθη τού «-αράφρονος γελοιου και άτιμου
  Ποττακοΰ») όσον άφορά τό θέμα Άλμυροΰ.
  Ρ«τοΟμε λοιπόν τόν κ. Τσουδερό άν εδωσε τετοια εξουσιο¬
  δοτήθη στόν Άριστοτέλη Γραμματικάκη και κυριως βν δν-
  τ«ς είναι μεταξυ έκείνων πού άσκησανε ττροσωρινα μετρα^για
  τό θέμα Άλμυροΰ, μέ τα όττοΐα σταμάτησαν τό κρατικο εργο
  ι άψολατώσεως τού νερού πηγών Άλμυρού, ό—ό τίς οποίες πε-
  ριμένει τό Ήράκλειο νά λύση τό μέγα βέμα της υορευσης
  ^άλλα καί τής αρδ*υσης τού καί γιά το όποιο τό Κρατος 6ΐα-
  Ιεσε κονδύλι 30 έκατομμυρίων. ι; „
  Κύριε Τσουδερέ, άποφύγατε νά άπαντήοετε αν όντως οταν
  ίτβ» «υλακισμένη ή άδερφη σας Βιργινία, άρνηθηκε να σας
  ίίχτη, άλλά σ' έμάς πρέπει νά άπαντησετε, γιατι το βεμα
  ιΐναι σοβαρό καί άφορά (ίνα Νομό.
  Νά περιμένωμε,
  ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΥ
  Ρωτούμε γιά 2η φορά τή Λιοίκηβη τού Ροταριανοΰ Όμίλου
  Ηρακλείου νά ά-αντήση δημοσία άν ό έγκλεισμένος στις
  «ΧΑακές Νεαπόλεως γιά Φόνο "Ελευθέριος Τσικνάκτ,ς, *«**
  μέλος τού Όμίλου.
  Έ«ιθανής Ροταριανός τού Ηρακλείου, μάς διαβεβαιώση
  8τι ό Τσικνάκης δέν ήταν ποτέ μέλος τοΰ Όμίλου Ηρακλείου.
  θά θέλομε δμως τή διαβεβαιώση τοΰ Δ Σ τού Όμίλου. Υ-
  ^ρχει λόγος.
  ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΡΑΑΑΗΣ
  Ρωτησαμε σέ προηγούμενο Φϋλλο μας την Κυβέρνηση, βν εί-
  »«ι άλήβιια ότι ό τέως Νομάρχης Ηρακλείου κ. Α. Γασούλας,
  »β6 διορίστινκε πρόσφατα Γενικός Διευθυντης τοΰ Διαγνωστι-
  *βθ Κίντροι» Πειραιώς, 1ττβν Ε(6ικος Σύμβουλος τοΰ διχτάτορα
  Γ Ποπταδοπούλου.
  "Εσ-ευσ« νά απαντήση έμμέσως ό κ. Τασούλας, άπαντών-
  τβς στήν έφημερί&α «Άθηναϊκή» πού άναδημοσιευσε τό κειμε-
  »β μας, άρνούμενος 8τι κατεΐχε ποτέ τέτοια θέση.
  Ρ««τοΰμε λοιπόν τώρα τόν Ύπουργό Προε&ρίβς κ. Ράλλη
  »* μάς απαντήση ήταν άληθεια ή βχι ΕΙδικός Σύμβουλος τού
  Παπά**—βόλου ό τέως Νομάρχην Ηρακλείου κ. Τασούλας,
  νιατί έμιΐς νομίζομε ότι ήταν καί άρα στήν έπιστολή τού
  ι»ού διαβάσαμε (νού άλλοΰ βά την ϊβαζε) στή «Μεσόγειο» ό
  *«» Γενικος Διευίυντής τού Πειραικοΰ Ίδρύματος, βέν λέει
  «λήβει
  Ο-Τ1!1 >#Εχπσε πάνω στή νεκρούπολη τής Χερσονήσου τό "Κρέτα Μάρις.,
  -11· Βρήκε άρχαία μεγάλης άξίας ♦ "Εχει στήν περιουσια τού άσυληχους τάφους
  Ό κ Μειαξάς ξί.νανί.1 τούς δημοσιογράφους στά γραφικα
  δρο^άκιο τοΰ «Κρ£-.α — Μάρις» Μήπως ττερπατούσαμε ά-
  οα/ε πάνω ος άρχαιους τάψους, σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες
  των παλαιών συνεργατών τού κ. Μεταξά,
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ συγκλίνουσες
  ττληροφορίες μας, πού δέν έχουν
  άκόμη έξακριβωθεΐ πλήρως, μιά
  νέα «ιττερίπτωση Καψή» έχει δή
  μιουργηβεΐ στό ξενοδοχειακό
  συγκρότημα «Κρέτα Μάρις»
  τού κ. Μετβξά.
  Πρόκίΐται δηλαδή γιά έπανά
  ληψη τής περιπτώσεως πού ενα
  ξενοδοχεΐο χτίζεται ιτάνω σέ
  άρχαία ττολιτεία, όπως τουλά¬
  χιστον ύποστηρίζουν δύο ττρώην
  συνεργάτες τοΰ κ Νίκοα Μ€τα
  ξά, μέ τούς όποίους ήδη εχει
  διαρρήξει τίς σχέσεως τού καί
  6ρ!σκεται κα! σέ δικαστικές
  διαμάχες
  Τής περπττώσεως αυτής εί
  μαστε γνώστες άττό παλιότερα,
  πλήν δμως δέν κρίναμε σκόττι-
  μη καί χρονικά κατάλληλη τή
  στινμή γιά νά φέρωμε τό θέ¬
  μα στή δημοσιότητα γιατι α¬
  κριβώς δέν εΤχ£ όλοκληρωθεΤ
  ό κύκλος τής δημοσιογραφικήν
  μας ερεύνας
  Σήμερα δμως συμπιέζοντας
  τόν χρόνο φέρνομε τό θέμα
  στή δημοσιότητα κι' αύτό διότι
  κοττά την προχθεσινή συνέντευ-
  ξη Τύπσυ τοΰ κ Μεταξά (γιά
  την όποία γράφομε σέ δλλες
  στήλες) ό άρχισυντάχτης τής
  εφημερίδας «Η ΑΛΛΑΓΗ» κ
  Μίνως Παπουτσάκης, ρώτησε πά
  ρουσία δλων των δημοσιογρα¬
  φίαν τόν κ Μεταξά άν κατά την
  έκσκαψή των βόθρων (πού ήταν
  ή πρώτη ττροσπάθεια άντιμετω
  ττίσεως τού θέματος λυμάτων
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβερές μαγνητοφωνημένες καταγγελίες
  ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ: Σήμερα πάω στόν Είσαγγελέα τα πειστήρια
  ΜΙΝΩΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μοϋ τό εΐπε ό Νομάρχης κ. Μπίσιας
  πρίν καταλήξη στόν διολογικό
  καθαρισμό) βρήκε άρχαιολογι-
  κά εϋρήματα
  Ό κ Μεταξάς εΤπε ότι αύτό
  ■πού λέει, ό κ. Παπουτσάκης εί
  ναι ττολύ σοβαρά καί ζήτησε
  νά τού άποκαλύψη την πηγή
  των πληροφοριών τού
  Τότε ό κ Ποπτουτσάχης άνέ-
  φερε εΰθαρσώς δτι τού τό εΐπε
  ό Νομάρχης Ηρακλείου κ
  Ι Μπίσιας
  Άκολούθησε διαψεύση τού κ
  Μεταξά κα! περεταίρω συζη¬
  τήση κα! έπιμονή τοΰ κ Πό—ου
  τσάικη, ό όττοΐος στή συνεχεια
  άνάφερε κα! συγκεκριμένο εΰρη
  μα πού τό εμαθε άττό άλλη πή
  γή, ενα άγαλματΐδιο πού λεγό
  ταν «Σάτυρος»
  Ό κ Μεταξάς εΤπε ότι άπ'
  ό,τι θυμάται βρέθηκαν μερικά
  ασημάντου άξίας άντικείμενα,
  δπως £νας λύχνος κλπ., τα ό-
  ποΤα εΤπε στόν τότε διευθυντή
  τού κ ΔημόποΛο νά τα κρατή
  ση διότι εκείνον τόν έν6ια«^έ-
  ρουν άχι τα Έλληνιστικά άλλά
  τα Μινωικά
  Πάντως εΐδοποιήθηκε — εΤ-
  ττε -— ή άρχαιολογική ΰπηρε-
  σία.
  Έν πάση περιπτώσει ή νύξη
  αύτη τοΰ κ Παπουτσάκη κα!
  φυσικα ή άνάμιξη τού όνοματος
  τοΰ κ Νομάρχου, εΤναι δύο
  στοιχεΐα βασικώτατα γιατ! ό ε
  νας είναι άρχισυντάκτης μιάς
  έγκριτης εφημερίδας κα! ό άλ-
  λος ό κυβερνητικάς έκττρόσωττος
  στό Νομό
  Θίγομε λοιττόν έξ αυτού τού
  γεγονότος τό θέμα κα! δίνομε
  έπ' εύκαιρία κα! τίς άλλες σχε
  τικές πληροφορίες πού κατέχο-
  με, μέ την πεποίθηση δτι οί
  συμττληρωματικές έξηγήσεις πού
  θά δοθούν άπό τόν κ. Μεταξά,
  τόν κ Νομάρχη, ίσως τόν κ
  Παπουτσάκη κα! όττοιουσδήπο-
  τε άλλοας άρμόδιους ή σχετιζό
  μενους μέ την σοδαρότατη αυ¬
  τή ύπόθεση, θα δοθή περισσό-
  τερο φώς καί θά φανερωθή ή
  άληθεια
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΟΥ κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
  Ό ττρώην διευθυντάς τοΰ
  «Κρίτα Μάρις» κ. Δημόπουλος,
  (γιά τόν όττοϊο ό κ. Μεταξάς
  στήν προχθεσινή εκδηλώση των
  βημοο-ιογράφων εΤπε, νά εϊμα-
  στε έπιφυλαχτικοΐ ώς πρός τίς
  πληροφορίες ττού δίνει) μάς ε-
  χ«ι δώσει μαγνητοφωνημένη κα-
  ταγγχλία στήν όττοία μεταξύ άλ
  λων λέει δτι βρέθηκαν πράγμα-
  τα μεγάλης άξίας, μεταξύ των
  οποίων χρυσό άγαλματίδιο, άμ
  Φορεΐς και χρυσά νομίσματα
  μεγάλης άξίας, όπως τού εΐπε
  ό Ί'διος ό κ .Μεταξάς.
  Αύτός ακριβώς ήταν καί ό
  λόγος πού δέν προχώρησε ή διά
  νοιξη των βόθρων γιά τα λύμα-
  τα, γιατί δηλαδή, θά εδγαιναν
  στήν έπιφάνεια πολλά άρχαία
  καί κυρίως άσύλλητοι τάφοι καθ,
  ότι τό νημεΐο ακριβώς πού χτί-
  στηκε τό «Κρέτα Μάρις» εΤναι
  ή νεκρούπολις τής άρχαίας Χερ
  σονήσου.
  Ό Ί'διος ΰποστηρίζει, ότι ύ-
  πάρχουν ήδη καί τάφοι, οί όποΐ
  οί δέν ϊχοι/ν άνοιχτοί καί γνω-
  ρίζει τα άκριβη σημεία πού ύ·
  πάρχουν.
  Στις μακροσκελεΐς καταγγελί
  ες τού ό κ. Δημόπουλος, άφήνει
  έρωτηματικά καί γιά τόν κ. Στ.
  Άλβξίου, βιευθυντή άρχαιοτή-
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  Ν ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ
  "Ενας ιλλος τέως συνεργά-
  της τού κ. Μεταξά, πού σήμερα
  όδηγεϊ μιά Μερσεντές — ταξι
  καΐ εχει ζήσει παλιότερα στή
  Γερμανία, ό κ Ν Κουντάκης
  ύποστηρίζο έπίσης δτι ό
  Μεταξάς βρήκε μεγάλης άξίας
  άρχαιολογικά εϋρήματα.
  Ό Ί'διος μάλιστα μάς είχε
  πεϊ παλιότερα δτι κατέχει με¬
  ρικά τα όποία τού τα έ'δωσε τ)
  τα πήρε κρυφά άπό τόν κ Με¬
  ταξά.
  Προχθές Σάββατο, ό Ί'διος
  μάς έ'δειξε μερικά άπό αΰτά καί
  συγκεκριι^ένα:
  * 3 πυλινα έττιμήκη άγγιΐα
  (μικροί άμφορεΐς) ό ίνας άπό
  τούς όποίους είναι μέ παραστά-
  σεις.
  * Διάφορα άλλα χάλκινα άν¬
  τικείμενα (καθρέπτες κ.λπ.).
  * "Ενα κομμάτι ϊδιόμορφου
  μέταλλον, τό όποΐο μάς εΤπε 6-
  τι εΤναι σπανιώτατο καί δτι ή
  τιμή άντ (κειμένου έξ αυτού, ά-
  νέρχεται καίο-τά 4 έκατσμμύρια
  στήν άγορά τής διεθνοΰς αρχαί
  οκ ο—ηλίας.
  Βεβαίως εμείς δέν έχομε άρ-
  χαιολογικές γνώσεις καί γι' αϋ-
  τό ακριβώς τόν λόγο τοΰ συ-
  στήσαμε κα! πάλι νά καταθέση
  δλα δσα γνωρίζει, καθώς καΐ τα
  άρχαιολογικά εύρήματα πού ϊ·
  χει στίς άρμόδιες άρχές καΐ εί-
  δικώτερα στόν κ. Είσαγγελέα.
  Πραγματικά μάς ύττοσχέθηκε
  δτι σήμερα θά πάει στόν κ. Εί
  σαγγελέα μαζί μέ τόν δικηγό-
  ρο τού κ. Στρατάκη, γιά νά δώ¬
  ση σχετική καταθέση, καί νά κα
  ταγγείλει ένόρκως δσα μάς εΤ-
  πε καί βιάφορα αλλα.
  "Ετσι τό θέμα θά ττάρει τόν
  κανονικό τού δρόμο, τό μόνο
  σίγουρο και άντικειμενικό, τό
  δρόμο τής άνακρίσεως καί γε-
  νικά τής Δικαιοσύνης, πού εί¬
  ναι ό πιό άλάνθαστος και ττιρ
  ένδεδειγμένος γιά την άνεύρε-
  ση τής "Αληθείας.
  ΟΙ ΠΡ0ΕΚΤΑΣΕ1Σ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΨΗ
  Ό ΘεολόγοΓ κ Β Πλεύρης (τραβώντας «άρά/πικο ντέμι» καί
  «μέ τή χέρα στόν κόκκαλο») σέ τταλιότερη «χρυσή έττοχή» φω-
  τογραφούυενος μ* -,όν κοινό άπατεώνα Άσλανίδη Πλαι τού
  ίνα άνλο πρόσ.ιπο Λτΐτ την τότε «κόλαση» Ή πόζα τού πάν-
  τ(λ<, 6εν δεΐΛ'4-ι καί τόσο Θεολογική Τ! λέτε, (Διαβάστε στή σελίδα 4) 1ΙΙΙ ΚΡΕΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΕΝΑ «ΠΕΡΙΕΡΓΟ» ΘΑΝΑΤΟ ΥΠΗΡΞΕ βΥΜΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΤΗΣ Ο ΑΝΔΙ-ΕΑΣ ΓΙΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ττέθανε στίς 14 τρέ¬ χοντος, ΰστερα Λπο «έγκεφαλικό έττεισόδιο» Γύρω άττο τό πρόσωπο καί τή δρ όση τού έγράφτηκαν καί εΐττώθηκαν άρκε- τά, εύ^ενό και δυσμενή, πού εΤχαν σάν κίνητρο τή σιχέση τού μέ τή Χςύντα, τα τΓαρακλάδια τού Σιωνισμού «αί τίς άλλες σκοτε.νί^, δ^ά,Λεις, πού ήσαν φίλα προσκείμενες πρός τή Δι- χτατορΐοι Ό θσΛΛΟς τοι/, πού χαραχτηρίστη,κε άττό πολ- λούς <ττερ'εογος^ ήταν (άνεξάρτητα τού τ! ήταν καί τ! δέν ή¬ ταν ό Παναγ'ω-ιόπυυλος) ό θάνοΐτος ενός άνθρώπου Κα! μά- λιστο ενός άνθρώποο «τραγικοΰ», πού εμείς πιστεύομε περισ- σότερο 6τ υπήρξε, έ'να θΰμα τής χούντας καί των φίλων της καί γενικά ίκείνων παύ δέν συμπαθούν τελικά, αΰτούς πού ξέ- ρουν πολλά Καί ό Ανδρέας ήξερε Πρίν ττεθάνει — πού τό φοβόταν — μάς έκμυστηρεύτηκε μερικά μυστικά "Ηθελε νά τού περισώσωμε -1 μνήμη τού Προσπαθούσι νά δικαιωθή έ¬ στω καί μετά θάνατο, άττό την ήθικΐή άπομόνωση στήν όποία εΐχε πι,ρ έθε« Αυτο θά προστταθήσωμε άπό τό έπόμενο μέ μιά σε.ρα ντοκουμεντωι κα! μιά δημοσιογραφική έρευνα πού εγι^ε στήν Κρήτη, την Έλλάβα καί πολλές χώρες τής Εύρώ- Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ- ΕΙΔΕ Ι>ΧΥΡΗ ΔΟΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ·> ΠΟΥ ΗΤΑΝ Α¬
  ΠΟ ΤΙΓ- : ΕΩΣ ΤΙΣ Π,30' ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΑ
  ΛΟΠΚΑ ΓΟΥ · ΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΠΕΙ-
  ΛΗΤΙΚΛ Τ ΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΡΧΙΚΑ Ο ΓΑ-
  ΜΓΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΗ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤ'
  ΑΓΝΩΠΩ* # Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ©ΥΡΙΔΑ 26 ΗΡΑΚΛΕΙ¬
  ΟΥ · ΤΟ νΤΑΛΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ
  νΑΛΕΛΦΗ ΨΥΧΗ* € Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ «ΡΟΤΑΡΥ
  —ΚΛΑΜΠ* ΤΟΥ ΡΟΖΕΝΧΑΙΜ Ο ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΑΚΟΛΟΥ-
  ΘΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΒΟΝΝΗ · ΕΝΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ» ΠΑ
  ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · ΤΑ
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ "ΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ
  ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ · Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΥ
  ΤΟΝ *ΟΒΙ7Ε · ΤΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ» ΣΤΗ
  «ΜΕΓΛΛΗ ΦΙΛΗ» ΓΡΡΜΑΝΙΔΑ * Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
  Χ0ΥΜΤΑ2 · /ΓΓΛΙΑ — ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΚΥΠΡΟΣ ΧΩ-
  Ο Άνβρέα-
  ΡΕ^. ΤΗΣ ΛΓΆΣΕΩΣ ΤΟΥ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ,
  · ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΤΑΝΕ ΤΩΡΑ
  καί Α ΐϊοΑυσχιδΑ—»
  «όράοίχι» «ου
  σ«όν ΈΑΑηνικό
  κ α Ι Εΰρωπαϊκό
  χώρο
  Σάττια κρίατα στήν Κρήτη.
  Την πληροφορία αυτή δώσαμε
  πρώτοι στόν Αθηναικώ Τυπο.
  Καί προτνματικά, δπως διαπι-
  στώθηκε 750 κιλά στόν "Αγιο
  Νικόλαο καΐ 1250 κιλά στά Χά
  νιά καταστράφηκαν άπό τίς άρ
  μόδιες άρχές.
  Οί πληροφορίες λένε δτι 4
  καμιόνια — ψυγίΐα συνολικά,
  εφτασαν στήν Κρήτη μέ σάπια
  κρέατα, άλλά οί Άρχές μέχρι
  στιγμής, άνακάλυψαν δσα γρά-
  φηκαν παραπάνω.
  Είδικά γιά τό Ήράκλίΐο, οί
  άρμόδιες Άρχές τίς οποίες ρω-
  τήσαμε, δέν ϊχουν καμμιά έ'ν-
  δειξη. 'Επειδη δμως τό θέμα εί¬
  ναι σοβαρό καί έττειδή ή παρου
  σία σάπιων κρεάτων στούς αλ
  λους δυό νομούς είναι £να συγ-
  γενές γεγονός, νομίζομε δτι οί
  σχετικές ερευνες πρεπει νά έν-
  ταθοΰν, γιατΐ άπ' δ,τι γνωρίζο-
  με, μέχρι στιγμής, δέν έχουν
  γίνει καΐ τόσο συστηματικά καΐ
  δραστήρια.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
  Τό Β' Μέρος
  Τού
  ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΠΑ ΤΟ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕ1Σ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  'Ενδιαφέρουσα συνέντευξη τοθ κ.Προβελέγγιου
  Μ Χ — Κύριε Προβελέγ-
  γιε, μερικοί συνάδελψοί σας λέ
  νέ δτι εΤστε ττερισσότερο όνει-
  ροπόλθς ποιητής τταρά ε¬
  πιστήμονας ττολεοδόμος καί άρ
  χιτέχτονας, £νας άνθρωττος δη¬
  λαδή ττού βάζει σέ πρώτο πλά
  νο τό δνειρο κ,αί μετά την
  ττραγματικότητα Τ! λέτε σεΤς
  γι' αύτά, έχουν δίκιο οί συνά-
  δελφοί σας,
  ΠΡΟΒΕΛΕΓΠΟΣ — Ή έ
  ρώτησή σας είναι σωστή, μπο-
  ρεΤ νά έμφανίζωμαι σάν όνειρο
  πόλος "Εχω ζήσει 40 καί ττλέ
  όν χρόνια άπό την έργασία
  μου. Ή σχέσις ενός άνθρώττου
  μέ την έργασία, τού δίνει τή
  πραχτική τού σχέση μέ την κοι
  νωνία καί ό τομέας πού είναι
  όνειροπόλος, εΤναι φανερό δ·
  τι εΤναι £νας άλλος, πολύ πολύ
  πιό προσωπικός κα! άγνωστος
  καί στούς ττιό στενούς τού φί
  λους Στά 40 χρόνια αύτά
  θέν είχα έτταγγελματική διαθέ¬
  ση — προσεξετε — αύτό δ¬
  μως δέν σημαίνει δτι δέν εΐχα
  την εύθύνη άνθρώπου έντετα-
  γμένου στήν κοινωνία κα! έντετα
  γμένος στήν κοινωνία δέν σημαΐ
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΧ
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
  ΠΟΙΗΤΤΙΣ
  νει ότι πρέπει να είναι κανείς
  προσαρμοσμένος πρός τα έλατ-
  τώματα τής κοινωνίας, δηλ. φι
  λοχρήματος, άρριβίστας κλπ
  Αύτό Ιγινε μέ μενά δχι γιατί
  εΤμαι ενός διαφορετικός άνθρω
  πος, άλλά μιά σειρά άπό
  γεγονότα πού χαραχτήρισαν
  καί τή γενηά μου καί την
  οίκογένειά μου, μοΰ έδωσε
  σιγά σιγά τή δύναμη νά μην
  εΤμαι 2νας άνθρωπος τής έπαγ
  γελμοττικής ρουτίνας, δηλ νά
  κάνω κάτι γιά νά τό πουλήσω
  ή νά τό έκμεταλλευτώ σέ δεύτε
  ρη ττερίοδο σάν ενα ντοκουμέν
  το γιά νά άποσπάσω μιά πρόο
  δο Δηλαδή αδιαφάρησα γιά
  την έξωτερική πρόοδο κα! ή
  ζωή μέ βοήθησε νά τείνω πρός
  την έσωτερική πρόοδο Αύτό κά
  θε άλλο μπορεϊ νά μέ χαρα-
  χτηρίση σάν όνειροπόλο, τταρ'
  δλο πού εΤμαι 'Επάλεψα κατά
  τού όνειροπόλου, γιατ! συναι-
  στάνθηκα ότι ό άνθρωπος έχει
  κα! κοινωνικά καθήκοντα
  Συγκεκριμένα μπορώ νά σάς
  τγ« δτι στήν Πολεοδομία μυήθη
  κα άπό τόν έαυτό μου, δχι έγ
  κεφαλικα, άλλά έκ των σττλά-
  χνων, (έδώ θά πήγαινε ή γαλ·
  λική λέξη «βισεράλ») Αύτό μά
  Συνεχεια οτήν σελίδα 3
  8ΕΡΜΗ ΥΠΟΑΟΧΗ ΣΤΟΝ ΖΙΣΚΑΡ ^
  ΛΑΟΣ: Άποΰ κ«€Ϊ στήν... κολοκύθα,
  φυσα καί τό γιαούρτι...
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ενεε^^§τε·^^εν4^^ρε^^^ε^^^ε^^^ε^^^ε^^^ε^^^ε·^^ενε^.^π^^^ειε*^^
  «II
  ΑΑΙ ΙΘΙτ ΙΛ^ ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
  Π" ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΑΟΥΜΕ
  ΣΤΕιΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΑΣ
  ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυδιατόρημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙβΤΗ
  Ο ΌΛηθΐνός Ζορμπας
  καί ό Πικος Καζαυτζάκης
  Ιθον
  Κανένας αΛλος έί,όν άπ
  τό Ζορμπά καί την κόρη
  τού την Άνδρονίκη πού τό»
  ττεριποιόνταν, τοΰ πήγαινε ιό
  τοάι, τού σιγύιριζε τό κρεβ-
  βάτι, τοΰ γέμιζε τή στάμνα
  τού κρθο νερό, δέν είχε πά-
  μει κουβέντες άτιό τόν Καζαν¬
  τζάκη. Άργότερα ξανοίχτηκε
  οέ ουζητήοεις καί μέ τούς ντό-
  πιους. Έπιααε φιί«ς μέ τό
  Χιουρέα, μέ τό Μπαρμπι-
  τοέα, μέ τόν 'Εξαρχουλέα καί
  )ΐέ δυό τρείς άΛίλους οτουπιιυ-
  τες. ΠρΛτα ι,ΐιελετοΰσε τούς άν-
  Θρώπους. συγκέντρω·νε πληρο-
  φορίες ιά τό χαραχτήρα τους
  κ' υοτερα τούς πλιΐισίαζε. Κι
  δταν έ'νοιωβε πώς αξιζαν τό κό
  πό νά μιλήοει μαζί τους, νά
  τούς ρωτ,ήσει γιά κάτι — γιά
  ί'να ϋθιμο, γιώ μιά λέξη, γιά 8-
  να μανιάπκο Ιδιωματιομό —
  καί νά μάθει, τούς ανοιγε κου-
  βέντα' καίμβρικούς άπ' αύτούς
  τούς ξεχώριζε καί τούς τιμοΰσε
  μέ τή φιΛία τού.
  Σχό ωαΐ τού εί'ταν ιτός' £-
  τρωγε ίγο, διάβαζε κι' έΎρα-
  φ- ποΰ. Τοΰ μαγείρευαν μιοή
  όκπ (ΐπκίί' ι'ί ιιπλά, ττράσινα φα
  οοΛάκια π η'ι τ' ά^αποΰσ<ε πολύ, κ' ε'ίτον ικανόν νά περάσει μέ τό ΐδιο ονανη.τό μίαν όλάκεριη βδο]ΐάδα. "Ετοωγεν. δΊμως. οα- οτγ(,. 6οασίΐένα άγριόχορτα τοΰ βοιηοΰ. φηοθτα αφθονα. και όστιιμο ξερό παξηιάδι άττό σμιγίιδι ιιαΧακωμένο στό νερό. 'Η μενάλη πεϊνα τής Καα·μά- τας καί 'τών ά"\ων άστικών κέντρων. δέν ρΐχε φτάσει άκό- μο ατά χωοιά τής Μάνης. Ύ- πήπχαν φηοΰτο. σΰκα, οταφί- δί-ς, χόπτα, λαδάκι, λούπινα, λιγοοτό στάοι καί κοιθάρι, κα- λαιιττόκι πά καμιά λίχουδιάρι- κη ]ΐποππότα άλειυένπ μέ πε- τιμέζι· Μοίραζαν κάθε μερά κι άπό τριάντα δράμια τό δτομο ά- λευράκΐ τοΰ «δελτίου», πού τό 'τΤΓοναν άτιό τίς διαναμές τής Καλαμάτας ΆργότΕρα, δμως, ίφτασε καί στή Μάνη ή 8λει- ψη τοΰ ιμωιΐιιοϋ. Οί διανομές τοΰ άλευ.οΐοΰ δέν εϊταν τΐιά τα χτικές Οΰτε οτήν Καλαμάτα, οΰτε στά χωρία. Άποκλειονός. Κουθέντα οτήν Πραοτοβά γιά ψοιχμί. Οί άργάτες λέγαν τίς γνΰιμες τους, πώς Θ' άνα- πληρώοουν την ί!νλειψη τοΰ σιταριοΰ, καί Θά φτιάξουν ψωμί μέ δλλο εΐδος. Ό έ·να<; ίλεγε μέ οΰκα. ό βλλος μέ ττατάτες, τρίτος τό 'ριχνε στήν κοροϊδία κι ε-λεγε: φραγκοσυκιές, 6ίκο, λαχανΐδες. Πάνω σ' αυτή τή συζητήση ήρθε κι ό Καζαντζά¬ κης. "Ενας άπεπισμένο<; άργά της εΐπε: — Τ' άφεντικό Θά ξέρει, τ' άφεντιχό Θά μάς πεϊ! — Νά σδς πώ. τί, ρ*ί)τησε ό Καζαντζάκης. — Νά. έσύ εΐοαι διαβαομέ- νος άνθο*ι>πος. άίρεντικό, δέν
  μΐϊορεϊ, Θά ξέρεις. Πές μας, νά
  χαρεϊς, πώς μποροΰιιε νά φτιά
  ξοι>|ΐ€ ψωμί καί νά χορτάσου-
  με.
  Κι ύ Καζαντζάκης:
  — Δέν είναι δα καί δΰπκο-
  λο. Μέ .. άλεΰοι!
  Γέλαοαν δλοΐ, ξέχαοαν γιά
  λίγο την πεϊνα τους μέ τ' ά-
  στείο.
  Ποτέ οί μανιάτες δέν τόν εί
  χαν ώκούοει νά μιλάει γιά φαί.
  Τό πρόβλριμα τοϋ «τί Θά φάμε
  σή,μερα», ηου την έποχή κείνη
  τοΰ άποκλεκτμοϋ καί τής μεγά-
  λης ττείνας, εϊταν τό Θέμα τής
  ημέρας, τό αγχος των άνθρώ-
  πων, πλούσιων καί φτωχών,
  εϊταν τό τελευ.ταίο πού τόν ά-
  πασχολοΰοε. Πολλιές φορές τόν
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Σ3ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  εΐχαν δεί οτήν καλύβα τού,
  οκυιμέο πάνω στά χαρτιά τού,
  μ' ένα ζεροκόμματο ψωμί καί
  λίγες έλιές ίί Χίγα σΰκα άπλω-
  μένα στό τραπέζι, δίττλα στά
  τραπέζι στά Χ£ΐρόγραφα, νά ρί-
  χνει βιαοτικά μιά ιυτουκιά ψω¬
  μί οτό στόμα τού καί μιά έιά,
  καί νά συνεχίζει τό γράψιμο
  μασσουλώντας. Περνοθσαν κά-
  ι]»ποσα λεφτά ϋτσι, ξανα&υ«μό-
  ταν πώς δτρωγε, ίίριχνε μίαν
  άλη μπουκιά, £πινε καί μιά
  γουιά νερο, καί ξακοΑουΘοΰ-
  σε τή δουλειά τού, χωρίς νά
  σταματήοει οΰτ€ γιά μιά οτιγιμή
  τό γράψιμο Δέ γνοιαζόταν γιά
  (ραϊ. Εϊταν τόοο λντοδίαιτος
  πού οί ■μανιάτες, εΐχαν άφήοει
  τό θόιια τους. Κι ό Ζοραιπάς,
  πού 'ταν τό ύότεα άντίθετο,
  καλοφαγδς καί λιχούδΐ>ς, τόν
  άνάμπαιζ€.
  Κάποτΐ 2νας στουσπώτης, φί-
  ος τού, τού 'π« πώς δέν 6κα-
  νε κα^ά νά τρώει τόσο λίγο.
  Ό Καζαντζάκης χαμογέλαπε.
  ΤοΟ 'πε:
  — Δέν θέω νά 'μαι δοθλος
  τής σάρκας μου. θέλω νά 'μαι
  λεύτερος. Μάχουμαι την Ολπ
  νά ττιν κάνω πνέμαΙ
  Δέν κατάλαβε ό μανιάτπς.
  Καί γιά νά τόν κάνει νά κατα-
  λάβει ταϋ διινήθηκε τό παραιμύ
  Θι τού πουλολόγου, πού Θά τό
  ζαναβυιμηθη άσγότεοα γσάχρον-
  τας την «Αγγλία» τού. καί Θά
  τό βάλει στό οτόμα τής Πδ
  ΜΑΟ ΕΕΟΌ:
  «Μιά φορά ?νας πουλολόγος
  έ^πιασε πολά περιστέ.ρια καί
  τα 'κλειοε σ' έ"να μεγάλο δί-
  χτυ. Χοίμηζαν τα περιστέρια
  νά βγοϋν άτιό τίς τρύΐχες καί
  νά λευτεοωθοΰν. μά δέ χωροΰ-
  οαν ύποτάχτηκαν λοιιπόν στή
  )ΐοίρα τους. Ό πουλολόγος κα-
  Θεμέρα έρχουνταν καί τα
  τάιζε' τους ίριχνε άφθονιι Θρο
  φή, γιά νά παχήνουν γρήγορα
  καί νά τα σφάξει νά τα πουλή-
  σει. "θλα τα πεοιστέρια δτρω-
  γαν μέ πο\ήν βρέξη, μην ξέ-
  1>οντας πώς δοο ίτρωγαν τόσο
  κοί πάχαιναν κι δοο πάχαιναν
  τόσο καί ζύγωναν τό Θάνατό
  τους.
  »"Ενα πβοιοτέρι μονάχα δέν
  δτρωγε. Άδυνάτιζε, άδυνάτιζ<ε καί μιά μερά μπόρεσε καί βγή- κε άπό τό δίχτυ καί πέταξρ λιεύτερο «τόν οΰρανό...... Μιά μερά πέρασεν άπό τή Πραστοβδ £νας βουνίσιος γέ- ροντας. θά 'ταν πάνω άιπό 6δο νιήντα χ|χ>νών. 'Ανηλος, γε-
  ρός, χιονιομένος, μέ μακ,ριά γε
  νειάδα καί μάγουλο πού ρόδιζε
  σάν την φλούδα τού ώρκμου ρο
  διοΰ. Κρατοΰσε βοσκοράβδι καί
  φαινόταν σάν προφήτης τής έ-
  ρήμου, οάν αγιος πού εΐχε ζή-
  σει κοντά στή Φόση, μέ χόρτα
  κι αγριο μέλι, μ' ακρίδες καί
  μέ βήτα. Δέν εΤχ€ πάνω τού τ!
  ποτα πού νά 'ταν φπογμένο ά¬
  πό .μηχανή. Φθ|Κ)ΰοε γουρνο-
  τσάρουχα, πού 'χ« φτιάξει ό ϊ-
  διος. παντεΧόνι οάν εΐδος βρα-
  κί, κα]ΐιζόα καί σχοΰφο — δ-
  λα φτιαγμένα άπό τό ϊδιο μέ
  μαλλί προδοτου καί γιδότριχα.
  Άιντίς γιά κουΊΐπΙ στήν καιμιζό-
  λα τού εΐχε 6άΐ:ι 8να άίγκάθι
  άττό άγοιαΐπδέα· καί την κού-
  ιΐιπωνε μ' αύτό. Πού τόν είδεν
  ό Καζαντζάκης έοουρε φωνή
  καί τοάνταξρν ό τόίτος:
  — "Ιδε ό ΰνβρωπυς! Αύτό
  θά Π€Ϊ άνθρωποςΐ "Οταν Θέλει
  ΐΜτσρεϊ νά ζεϊ καί μόνος τού!...
  Ό γέοος τοΰτος — Νικόλας
  Γεωργιλέας τ' δναμά τού —
  πέθανε κατοχρονίτης.
  (Συνεχίζεται)
  ΒΥΟ ΕΚΟΗΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΜΟ
  ΤάτραγούδιατοθΣΐαυριανοΰ καί ή διάλεξηχοΰ Προβελέγγιου
  Ό «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
  μάς ξάψνιασε τό 6ράδυ έκείνου
  τού Σάββατον, στίς 30 Αύγού
  στοΐΛ ΚαΊ μάς ξάψνιασε, γιατϊ
  δέν μάς εΐχε συνηθίσει σέ τέ
  Θοια άνοίγματα μέ τό πλατύτε
  ρο κοινό, μέ τό ανθρωπίνη έ-
  κεΐνο μάζεμα, πού ώστόσο,
  καταλαβαίνεις καί ξέρεΐς τί Θε
  λει, μά γιατ! μάς χάρισε μιά
  μαγικοπο.ητική βραδυά, πού
  δμοιά της δύσκολα μπορεΐ νά
  ότττολαύση κανείς στό Ήράχλειο.
  Ό «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
  πού παλεύει τώρσ «αί δεκατέσ
  σερα χρόνια κάτω άττό γνω-
  στές, δττα,ς γιά ολους τούς
  ιτνςυματικούς συλλόγους, άντί
  ξοες συνθήκιες, βρεθή <ε άσφ·αλώ; σέ μιά άττό τίς ττιό καλές στιγμές τού! Τοπεινά, άλλά καί άττοφασιστικά στάθη·<ε στό πλευρό ενός νέου μουσι- κοΰ, τοϋ Γιώργη Σται/ριανοΰ, ττοό ύττόσχεται πραγματικά πολλα, κα! τής τταρέας τού, νέον τταιδιών (Μαρκοττούλου Μαίρτ, Σμυρνάκρ Γιώτα, Γκα- 6οπς.ύλου Παναγιώτή, Κάργσ- τζη Άλκη, Διλβόη Ανδρέα, Πε ρ^γαμβράκη Νίχου, Φερετζά<η Φωτούλας Χρονάκη Νίχου), ττού δάν λευτερώθηκαν άκόμη αττό τα «τράκ» τής ττρώτης ττρι>σ·η·άθει:ς καί τταρουσίας, μά
  κα! ττοά ή συναίσθηση τής εύ-
  Θύνι-,ς ξεκαθαρ'ζόταν άμεσα στά
  καθαρά νεαν.κά τους πρόσωττα
  'Η έττιχείρηση επέτυχε ό «ΛΟ
  ΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» δ καιώθη-
  κε, γιατ! ί.Ιχ£ έμπιστοσύνη κα!
  στήν κρίση τού καί στό ντό-
  τγιο ύλικό, στόν Ήρακλειώτη
  νέο άνθρα,πο "Εξω πό την έ-
  τικέττα κο! τή φΐρμσ, εξω άττό
  τα τείχη τής σοδαροψάνειας
  κα! τοΰ σαμδατικοΰ ττού καθη-
  μερινά τό τρώει ή ττλήξη κσ!
  ή συγχύση, μέσα στό ττνιεΰμα
  τής έποχής τού, κοντά στή νεα
  νίκη ψυχή πού μττορεΐ νά βρίσκε
  ται κα! στόν παρήλικα άν δέν
  την έχει διαδρώσει ή μικρότητα
  καί ή διαφθορά, κατάφερε ό
  «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» νά δι
  καιώση άλλη μιά φορά την ϋ-
  παρξή τού, μέσα στά δεκατέσ
  σερά τού χρόνια καί σθγχρονα
  νά Οττόσχεται σωστή μελλοντική
  ττορεία
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου πού
  τόση φαινόταν ή Ίκανοττοίησή
  τού, φαίνεται νά συνδυάσθηκε
  σάν νέος καί προοδευτικάς άν
  Θρωττος μέ έπιτυχία στήν ττρο-
  σττάθεΐα αυτή τού Συλλόγου.
  ένώ σύγχρονα εδειξε ττώς και-
  ρός εΤναι καί οί πνευματικαί
  Σύλλογοι τού τόττου νά άντιμε
  τωττΐζονται μέ καλή Θελήση καί
  σοβαρότητα καί ττρό τταντός
  νά υπάρχη ανταπόκριση στό
  κάλεσμα γιά εκφράση των νέ
  ών άνθρώττων τού τόττου
  Ή τακτική αύτη τού νέου
  Δημάρχου ττρέπει νά γίνη μάθη
  μα καί γιά τίς ύττόλοιττες άρ-
  χές τού τόπου, άκόμη κα! γιά
  τούς παράγοντες γενικώς αυ¬
  τής τής ττρλης, τέλος καί γιά
  τόν κάθε πολίτη Καφός ττιά
  είναι εκατόν χιλιάδες άνθρω-
  ττοι νά ένδιοφέρονται γιά την
  ττόλη τους καί νά καταλάδουν
  ότι μποροΰν — γιατί είναι, ά
  ττέραντη ή δύναμή τους — νά
  κάνουν δ,τι πρέττίι γι' αύτην
  Δείχνει άνΕυΘυνότητα καί άδια
  φορΐα ή άττουσία άπό την
  συλλογική προσπαθεία, άττό
  τα Θέματα ττού άφορο&ν στή
  ττόλη, τα τταντός εΐδους Θέμα¬
  τα. Ή ττόλη, τό κράτος, ϊνας
  ΤΟ «ΡΑΑΙΟ - ΛΑΧΗΣ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ...
  Τό Τρ μελες Πλ»-μμελειοδικείο Ηρακλείου, άθώωσε ττρο ημε¬
  ρών τουι, τρεί', Ήρσκλειώτες υττευθύνους των έρασιτεχνΐκώι/
  (κιδιοφωνικών οταθμών, μετϋΐ,ΐ' των όποίο>ν οί δύο σπουδαιό-
  ■ΐεροι Πηέκας καί Λάκιις, άλλά τούς κατάοχεσε τα μΐρίανήιμα-
  τα έκπομπής. Στή φωτοραφία είκονίζεται ό γνωστάς Λάκης,
  στό αύτοσχέδιο «οτούντιό» τού, άπ' οπου καί συν&χίζει πιστός
  στήν ΐδέα τής έρασιτεχνικής ραδιοφωνίας, νά έκπέμπη τα έπι-
  μεληιμένα τού προγράμματα.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛ·Η«&ΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΛΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΑΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
  ΧΤΗ ΝΕΑ
  ΒΑΟΜΑΛΙΑΤΙΚΗ
  ΚΙ1ΙΑΑΙΠΙΚΙΙ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  Η "ΦΛΟΓΑ,,
  Σά Αΐγοβ μύρεβ «ό πρώίο
  κανονικό φΰΑΑο «Α*
  •ι»
  "ΦΛΟΓΑΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 6 μηνών δρχ. 125
  12 μηνών,δρχ. 250
  Καλλεργών 11 — Τηλέφ. 282370-280944
  (Ζυντάσσεται άπό έπιτροπή)
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΙΤΣΟΣ - 80ΧΥ - ΝΑΤΙΟΝΑ- - ΕΓΓΕΡΙ - ΕΙΛΌ - >ΌΚ1)
  ΜΕΝΙ)Ε - ΤΕ_ΕΠ'ΧΚΕΝ - ΒΙΑΙ,ΕΤΤΙ - ΗΙΤΑΙΉΙ κ.λ π.
  ΥΙΟΙ Γ. ΚΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
  Λ Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γων. -Τηλ. 287768 Ηράκλειον
  Ψωνήσίε άπό μα&: ΣΛΕ ΣΥΜΦΕΡϋΙ
  "ΕΚΑΒΗ,,
  Σέ ίΙίγε$
  κοντά
  Μόνο ή Φίλιττς σάς προσφέρει
  όλες τις Εύρωπαϊκές τελειοποιήσεις
  στήν ιδία σειρά ψυγείων
  ΠολυτεΛής
  χβα καΙΑΒδ υλΐΛ
  ντίρνι» ηαΑτχυι.θ για
  καΐαψοί,η Μεγάλη δυο
  Λθΐίρΐον μ* ψυξη ϊ? Ο
  άΑΑον43'Γ Γιά
  >^
  Εοιαΐερικές έπιφάνειες
  Από ΑΒ8 Υλικό
  Λπανασΐατικ6 ΰθραυστο
  ιου δεν κρατά μυροαδιέΓ
  •ίέν νρατιΌυνι^ται δίτν
  ;κουοιάζει κτλ
  Μο (^Λικοτης ΤήΓ Ρη Ιιρ 1
  Καλυΐερηιιόνωοη Απο
  ΐολυουραιθάνιθ που
  δημιθυργει λεπτά
  ιοιχωματα καΐπεριοριζ
  ί Κά
  Ράψια Συρταρωτο μί
  ό δηγουί* Λαφα * γ ίας
  0ο υ ιρου/αι»γων πό ι
  διαιπρεί τα αυγή πιο
  ψρέσκα καί τό βουτυρο
  μαλακώ Η ουγοβηκη ει>. ι
  κινητή δυοθίαεΐιΐν
  έλευβερωνοντας οποτε
  χρειάί,παι 6λ6κληρο ιο
  ρΛ*.
  Αποψυζη ΑυτόματΠΜέτ6
  παιημα ενός κθιιμΠιου
  θιΊ·ας μέ οτηρίγναατα
  σπασι6 γιάστήρι£,Γ| ΐων
  μικροηρογμάτων
  Συσΐημα φύσεως Νέο
  ιιετΐϋπικής ψυξεως μέ
  τους άγωγους μπροοτα
  Ε^ λυιερη
  στύν κυρΐως θάλα,ιο *οι
  τί)ν ΙδανικΓ} ψυί,η Οΐη^
  πήρτα
  Ε .Ίψι Οΐΐϋθΐό ΠΟΙ *
  (Προστασιας Απυ
  Μυρουδιες) γιώτ-ρ Λ
  ά
  φ θτνες οπαστίς ν»(ΐ
  ά μπαΐνθι ν τα μΠϋ ^^ά^ ι
  Νέα ψυγεία Φΐλιπς
  πολυτελής σειρά
  / - 4/ / λ
  »«η Ι «π «,5«π 13 «π 10«η 12 «η 1» «η Μ
  *■ < ΡΗΙϋΡδ για πιό σίγουρα λαός γίνονται θύματα τού συμ φέροντος τοΰ κάθε έττιτήδειου, δταν ό πολίτης άδιαφορεί γιά την πόλη τού, γιά τό κράτος τού. Ένώ Θυμσμαι μέ τόση 'ικανοττοίηση έκείνη τή βροδυα τοΰ Σα66άτου, αίσθάνομαι γε μστος όργή γιά την έ'ντονη ά- πουσΐα τοΰ Ήρακλειώτη πολί¬ τη άττό έκδηλώσεις, καί Θέμα¬ τα πού άψοροί/ν άμεσα τόν ί- διο τού τόν έαυτό Παράδειγμα προχθές: αϊσθητή άπουσία τοΰ Ήρο'.κλειώτη άπό τή διάλεξη — συζητήση τοΰ κσθηγητή κ. Γ^δελέγγιου γιά τό Ρυβμι- στικό σχέδιο τοΰ Ηρακλείου, όργανωμένη άπό τό δραστηριο Σύλλογο των Άρχιτεκτονίον τής πόλης Κανονικά Θά έττρεττε ό περί- φημος έκεΤνος άνθρωπος και επιστήμονας νά άναγκα- σ τ ή δέκα φορές νά έτταναλά- 6η την δ άλεξή τού, γιατί άφο ροθσε εκατόν χιλιάδες άνθρώ- ποος καί νά ξαναρχόταν μετό έξι μτ'-'ίς γιά άλλες δέκα δ αλέξεις! Πρέπει νά τό κατα λάδουμε ττώς τό νόημα τή, ζω-ις δέν έξαντλεΐτσι στό χτ! σιμ& ενός σπιτιοΰ, την άγορά ενός αυτοκίνητον, την νοχτερ - νή ζ&.·ή ττού συντομεύει τή ζωή, τό χτίσψε τοΰ ττοΓρςχλιακοΰ. στή χαρτοπαιξΐα καί σέ ενα σωρό άκατανόμαστα "Αν μεΐνεομε σ' αύτά, τότε εϊμεο-τε αξιοί τής τύχης μας, εΓμαστε μωροϊ κι' άνάητοι οι'- χτρά, δταν τταραπονιόμαστε γ.ά τα χςκστούχια σάν πέφτουν δροχή πάνω στόν πολίτη, πάνω στό λε-ό Είναι καιρός έπιτέλους νά αλλάξουμε νοοτροττία. Ή έγρή- γορστ, είναι τό πρώτο μας χρ»έος, άν δέν θέλουμε νά 6ρε- Θοΰμε μιά στιγμή χωρίς σπίθια καί χωρίς ττ:τρίδα' Συμπεράσματα ό ττολί-της νά δίδει τό τταρώ/ σ' δ,τι άφο ρά την ττόλη, οί άρχές νά 6οη θούν τό κάθε Σωματεΐο, γιατί κι' αύτές ιόπηρετοΰιί τή ττόλη, ο! νέο> ανθρΐοττοι να ύττοστηρί
  ζζϊ./τς.,, να τεύς άνοίγεται ό
  δρόμος γιά εκφράση καί δημι
  θνΐργία ή, τό λιγώτερο μά καί
  τόσο σττο^δαΤο οί μεγαλύτε-
  ροι νά μή κλείνουν την ττεΤρα
  τους στό ψι/γεΤο μά μέ διάθε-
  σι καί συνείδηση νά τή διοχι
  τεύουν στήν ζωντάνια των νέ-
  ων άν^ρώττων.
  Τότε ασφαλώς, ό έττιτήδειος
  δέν ττερνά, ή ττόλη Θεριεύει, ή
  ττατρίδα ζε?.
  Κ.—
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΕΞΑΛΗΝΙΚΟΝ
  ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  (Άνεγνωρισμένον ϋττό τού
  Κράτους Ν. 2384)1920)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Το Ελληνικόν 'Ωδίΐον Ήρσ?
  κλείου ανακοινοί ότι ήρχισαν αί
  εγγραφαί παλαιών κσΐ νέων μα-
  Θητών δια τό σχολικόν ε'τος
  1975 - 1976.
  Λίΐτουργοΰσαι Σχολαί. Ανω¬
  τέρων Θεωρητικών ΠιάιΌυ. Β ι
  ολιοΰ Κιθάρας. Άκκορντεόν.
  Βυζαντινής Μουσικής. Σύστημο.
  ΟΡΦ.
  Πληροφορίαι - εγγραφαί, Κο-
  ρωναίου 13, τηλ. 283.976 καθ"
  εκάστην 5-8 μ.μ. Τα μαθήμα-
  τα άρχίζουν κανονικώς την
  29ην Σεπτεμβρίου
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  ΚοΛοΰνται τα τακτικσ μέλη
  της Όργανώσεως Άντισφαιρί-
  σεως Ηρακλείου είς την ετησί¬
  αν τακτικήν γενικήν Συνέλευσιν
  συμφώνως πρός τάς διοττάξεις
  τοΰ Νόμου 75)75 καί τού Κα-
  ταστατικοΰ τής "Οργανώσεως,
  την προσέχη Κυριακή 28)9)75
  καϊ ώραν 5.00 μ.μ. είς τα «Έν
  τευκτήρΐο τής Όργανώσεως μέ
  τα εξής Θέματα:
  1) Λογοδοσία άττερχομένου
  ΔΣ.
  2) 'Απολογισμός καί έγκρι¬
  σις ττεττραγμένων.
  3) Αρχαιρεσίαι διά την άνά
  δειξιν έννεαμελοΰς ΔΣ. καί ί-
  ξελεκτικής έπιτροττής, άττό λή¬
  ξεως τής συζητήσεως των προ-
  ηγουμένων Θεμάτων μέχρι 11ης
  ννκτερινής.
  Είς περίπτωσιν μή έπιτεύξε-
  ως άπαρτίας ή συνέλεΐΛΐις Θά
  επαναληφθή την Δευτέραν 29)9)
  1975 είς τόν αυτόν τόττον και
  την αυτήν ώραν, Θεωρουμένης έν
  άπαρτία ανεξαρτήτως άριθμοΰ
  των παρευρισκομένων μελών.
  Δηλώσεις ύποψηφίων δέον ό¬
  πως ύττοδληθοΰν μέχρι τής 10
  τίς μ.μ. τής Πέμτττης 25)9)75
  είς τόν Γενικόν Γραμμστέα τής
  Όργανώσεως είς τα έντευκτή-
  ρια τής Όργανώσεως κσϊ καθη¬
  μερινώς όπτό ώρας 9 μ.μ. έως
  10 μ μ. αύτοπροσώττως καΐ έπϊ
  αποδείξει.
  Διά τό Δ.Σ.
  Ό Πρόεδρος
  Ε. ΒΟΠΑΤΖΑΚΗΣ
  Ό Γραμμοττεΰς
  Δ. ΠΡΈΒΕ2ΑΝ0Σ
  Γιά τόν ΝΙΚ —
  22 ΙΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ 1·75
  ΚΟΥ!
  ΚΟΥΖ
  ΠΑΚ, σαν ανθρώττινο τύττο, ύττάρχουν
  , όσον ά<ρορά κυρϊως τόν κανον,κό είρ. - 4ΑΧ. ου* τού πρό.· £κ6οσ.Λ είναι τουτο Τουρ.στοκυνηγο, η Κα- ^Πράκε.τα, γ.ά όλο.ς αύτούς τούς «ίρασιές, (μέρας καί νύ- χτας), πού άν δήλωναν έπάγγελμα εττρεπε να γρα^υ,: Τουρ, στ.κυνιγό, ή . Καμάκ.. δττως - εύφυεστατα - τους λέε, ό Ν(Κ __ Γ|/^Κ, τίθ' συμττληρωνει την εικονα τού. μέ πάλι ίδιότυττους ιτροσωττ κοθς στίχους, όπως βλάκε ^ουρ^τΓ^ηγο! όλοι ε.σαστε ρεμάλια γ,· σύτΐ- "γιλόει ό κα6είς μέ τα δ.κά σας χάλ.α. Μή--:, ε.αφ«/εί κανί,ί^ άττό αύτους ττου δεν. παρσδέχον τα- τόν ΝΙΚ — ΠΑΚ, ε> Ή συζητήση νι*ρω άττό τό θέμα Κσψή, δίνει καί τταίρνει,
  μετά τί.- αποκαλύψιν της εφημερίδας _μας. _
  Είδικα ή άνάμιξη τοΰ «άνθρώπου της Καψη» στο Ηρακλειο,
  τ.ύ κ Βσσίλα Πλεύρη, έχει κάμε. Ιδιαίτερη έντύττωση, λόγω
  κυρίω- τή Ιδιότητος τού, σάν Θεολόγου.
  Νά'λο·ττέν μ.& ο-ίτ,κή στ,χομυθία, ττου εγ.νε — τ. συμτπιο
  ση _ στό ιτεζο&ρόμιο τής «Άστόρια»
  — Καλά 6ρέ τιαιδί μου, εΤναι ουνατόν ό κ. Πλεκρης, ©εο-
  λόγο ανΘρωτΓθ-, νά ττηρε μέ,ρος Μεγαλοτταρασκευιάτικα
  σέ τέτς.α δουλειά Την ωρα δηλαδή πού σταυρωνότσν ό Χρι-
  στός στίΓ έκκ.Λησες, αύτός έπιστατοΰσε στό γκρέμισμα μιας
  άρχάίας ττολι-εία^ πού, οί μττουλντόζες ξεθεμέλιωσαν καί τό
  6>ομο της άκόμη, .
  — Νά σού ττ<λ άπο Θεολογικης πλε^ρας είναι εντάξει, για- ,, ό κ Πλε'ίρηΓ είναι Χριστιανός Όρθόδοξος κσί άπλούστα- τα έρρ.χ"ε κάτω τα Ρωμαϊκά, εΐδωλσ' '— Κο-ί δεν μού >*ς, οί Χίοροφύλακες πού ττήγαν έττκτόπου
  γιοιτί δέν σ-αμάτησο.ν τό συνεργεΐο τού κ. Πλεύρη;
  — Γατί ότ-λούσ <ττα: ό κ. Πλεύρπο τούς ττλεύρισε' <· Καί ί,νσί ώ όμη, σύντομος, σχετικός διάλογος __Τι {.λε'γσν γ.ά την ΚαψΊ, δταν τούς έκανε έττί χουντ:κής ος της, τα σχετικαί καψώνια, οί κάτοικοι της Ά· η Αχλάδα την ούρά' Καλο ε; ε· Γιά ν., τελε ώνομε δμως με τα εύτράττελα πού λεχτήκανε ^υτές "τίς κερεν ελ<_ίομε —- γιά σήμερα, τουλάχιστον — μέ τόγ δ.όλογο αυτόν: — Τ! γινοτκν δηλαδή, μέ δυό. λόγια, τότε που ή Καψή ϊί>αγς τα οικοττεδα των Άχλσδιανών,
  — Άπλούσταιο:
  Τότε σούσσν την 'Αχλάδαν
  κι' οοόι τιΐχαν, τόσοι . φάγαν.
  Είχε δμω>, υεγαλη . τΰχη ή Καψή γιατί δέρθηκε μόνη κά-
  τω ατιο την. ο'-χιόδ' ή άττιδία, δπος λέγεται στά Κρητικά.
  ΚΓ ένώ εφαγε μόνη της τεσα.. άττίδια
  μέν δέ* τ,ρισ-ίη<ε έπρ ξε τόν ΆχλαδιανΓ.,» τα φρύδια! .. • Τό Θέμα τή, «λΛης αττοκαλύψεώς μας, ότι ό βουλίυτής Σοδΐϊουραν υπήρξε χοοντικός <ι* δτι σάν δσσικό στέλεχος των *5ςχαιλοφρόν«ν σΥϊτίζεται μέ τή χρηματοδότηση πού κάνει γιά: τέ, (,ο-σ λικό ό ,-ώνσ ο Σάχης, εί^σε έττΐσ-;; εύκαιρία γ:ά "5ια.·ουα " ογοπα'γν:»- Νά, ίνα. — Άπ< τα λεφτά τοΰ Σά<η, κάτι ττρέττει νά ττήρε κι' ό Σα66ούρσς ΣσΓΛθύρας εΤνο;, νά μή . σαβδουρώση; Λογικώ-ισιο . σ Ό έτ>·όμενος διάλογος, σχετίζεται μέ τή διάρρηξη, ιτού έ-
  γινε την ταρασμένη έβδομάδο: στό Δήμο Ηρακλείου. Όττιος
  είναι γνΐ<·στ(, ό δ ο'ρρήκτης, μττΑκε στό Δήμο κσί ττήρε άττό το ταμϊΤ:; τοΰ ε·αφεν£.!ου τού Δήμου 400 δραχμές — Γιατ; άραγε Ο δϋαρρήκτης «χτύττησε» τό ταμεΤο τοϋ κα- φενείου και οχι ~ό ταμεΐο τού Δήμου; — Γιατι, (Πτλπ/Γ,ιατα, μέ τα οίκετΛίμκά χάλια τοΰ Δή- μοο όξερ-ς ότι στο ταμεΐο τςΰ κοφεν»«οο θά εύρισκε περισ- σότ^ρ^ χρή' οττα Ύττερδολ.κό, δέν νΓμίζετε; Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΦΤΙΣΗ Ό νοιη^ός, ή κ. >^.ριτάκη, ή άνσδεξιμιά καί ττίσω της, μόλις
  ττοΰ διακρίνετο:ι ή κ. Βισβίκη
  Στήν έκκλησία. τοΰ Άγίου
  Δομητρίου, στά Μάλλια, βαψτΐ-
  οτιγκε την προπερασμέινη Κυρια-
  κή, ή δεύτερη κόρη τοΰ διευ-
  θυντή ,μας, κ. 'Βμιμ. Χαριτακη
  (Μάνου Χαρή), στήν όποία ό
  νονός της κ. Δημήτρης Βισβί-
  κης, έδΐϋοε τό δλΌμα Πόπη.
  Μετά την βάφτιση τό ζεΰγος
  κ.κ. Δΐϊμήτρη καί Ελένης Βισ-
  βΐκη, έδωσαν στό ξενοδοχίίο
  «Σειρήνες Μτιήτς» Μαλλίων τό
  όποίο έκ·μ·εταλλεύονται καί δι-
  ευθύνουν, μ«γάη δεξίωοη,
  στήν όποία ηαραβρέθηκαν πολ-
  λοΐ προοκεκλΐϊΐιένοι έξ Ηρα¬
  κλείου καί Αθηνών.
  Μετά την ώραία δεξίωοη 4-
  κολούθηοε γλέντι στό «νόϊτ—
  κλιάμπ» τοΟ ξενοδοχειακοΰ ούγ-
  κροτήνατος, μέ Εύρωτταϊκό κοί
  Κρητιχό κολλιτεχνικό πρόγραΐ'-
  μα, πού κράτησε μέχρι τίς
  τες πρωϊνάς ώρες.
  ΚΥ.ΧΗΓΟΙ
  ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  ΟΠΛΑ ΚΥΝΜΓ10Υ
  ΔΙΚΑΝΑ - ΜΟΝΟΚΑΝΑ _ ΚΑΡΑΛΙΠΙΝΕΙ
  £ΟΥΠΕΡ ΠΟΖΕ
  βϊδπ κυνπγιβΰ χαΐ οκ*πβ*«λπί
  βέ ιτβλυ μεγαλη ηοιχιλΐα
  "Εχβμβν τίς καλλΐτερες τιμ«ί
  διότι είμεθα εΙβαγΜγεΙ;
  -ΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ
  ΠΒΠΒΒΒΚΗ
  Α*
  Μεϊντάνι) — Τηλ. 284.207
  — Καγιαμπή 3 - Τηλ. 257.76*3
  μΙΙΙΪΪΙΜΙΡΊΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΙ
  ΙΕΛΙΔΑ 3
  ΜιΑ άποκΑβισηκόίηΐα *Α« «ΆΑΛΘβιαβ»
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΙΒΡΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΠΑ ΤΟ ΠβΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  (2ον τελευταίον,!
  _-Καθε Συγκλητική Έπιτροττή
  {Τν«ι 7μελής καϊ μετέχει καΐ
  ίκττρόο-ωπος των φοιτητών.
  -—Κάθε Σχολή τού Πανεπιστημί
  ου Κρήττης εΙν«' αθτοτελής έν
  όργανική ττρός τάς λοιπάς ένό
  ΤΓττι καί άττοτελε? Ιδιον σύλλογον
  ού προίστατσι ό Κοσμήτωρ.
  __Τό έμβλημα κάθε Σχολής κα-
  βορίζετσι κατά την πρώτη ή
  ■τάς πρώτας συνεδρίας αυτής,
  ίγκρίνίται δέ ύττό τής Συγκλή-
  του·
  __Ό Τομέας κάθε Σχολής τού
  Πανεπιστημίου Κρήτης (ή Π.Κ.
  όπως άναγράφεται συντετμημέ-
  νσ) οπτοτελεϊτσι έκ τριών τού
  λάχιστεν έδρών, εχουσών όμοει
  δές η συγκλινούσης φύσεως
  γναχηικόν αντικείμενον ι μετά
  των ιταρ' αύταΐς θέσεων κυρίου
  καϊ βθΓ,θητικοΰ διδακτικοΰ προ¬
  σωπικού.
  —Ό Τομέας έγκρίνει τίς διδα
  ισορικές δΐατριβές κσΐ τίς δια
  τριβές επί ύφηγεσία.
  —Ό Τομέας διοικεϊται ύττό τής
  οίκείας συνελεύσεως, συγκροτου
  μένης έκ των ΰπηρετούντων παρ'
  αυτώ μελών τού κυρίου διδακτι-
  κοΰ προσωτπκοϋ, δύο εκπροσω¬
  πών τού βοηθητικοΰ διδακτικόν
  προσωπικού καϊ δύο εκπροσω¬
  πών των φοιτητών.
  —Ό Γενικάς Γραμμοσέας διορί
  ζεται μέ δαθμό 6' «αί άττοδο
  χές τής κατηγορίας είδικών θέσε
  «ν, έττϊ τριετή θιττεία.
  έτος τής ήλικίος.
  ΤΜΗΜΑ Ζ'
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ — ΦΟΙΤΗΣΙΣ
  20
  ΤΜΗΜΑ Γ'
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  —Ίδρύονται οί κάτωθι θέσεις
  κυρίου διδακτικοΰ προσωπικού
  α) Σχολές: Φιλοσοφική, Φυσι
  κομαθηματική, Καινωνικών, Οί
  κονομικών κσϊ Πολιτικών Επι
  στ ημών καϊ Νς>μιχή δύο θέσεις
  άνά τακτικήν έδραν.
  6) Πολιττεχνική Σχολή τρείς θε
  οΐΐς άνά τακτική £δρα.
  γ) Ίατρική Σχολή τέσσερις
  θέσεις άνά τσκτική έδρα.
  —Στϊο Σχολές τού Π.Κ. ίδρύ-
  ονται θέσεις διδασκαλίαν ξένον
  γλώσσαν.
  —ΟΙ Καθηγητές των νομικών
  μαθημάτων τού Π.Κ. δικαιοϋνται
  νά δικηγοροΰν ενώπιον τού 'Εφε-
  τείου καϊ των Κακουργοδικεί-
  ων.
  —Κατά την ττρώτην τετραετία
  τού Π.Κ. ή Σχολής ούτοθ, ή ττλή
  ρωσις θέσεων κυρίου, επί συμβά¬
  σει καί βοηθητικού διδβκτικοΰ
  καί λοιπού ττροσωτπκοθ, γίνετοι
  ττροτάσει τής Σχολής κσί άττο·
  ψάοει τής Σι/γκλήτου ή μόνον
  αποφάσει τής Συνχλήτου.
  ΤΜΗΜΑ Δ'
  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  —Τό βοηθητικό διδακτικό προ
  σωπικό ά—οτελοθν οί 'Ετπμελη-
  ταί, οί Βοηθοΐ καί οί Διδάσκα-
  λοι, οί όποΐοι σιιμμετέχοκν μέ
  έιητροσώττους τού Συλλόγου των
  στή Διοίκηση τού Π.Κ.
  ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  —Σύγχρονος έγγραφή ενός φοι
  τ—ού σέ 6υό Σχολές άτταγορεύ-
  εται.
  —Οί ψοιτηταί δικαιοΰνται νά
  χρησψοττοιοΰν δλα τα ύττό τού
  Π.Κ. χορηγούμενσ έκτταιδευτικά,
  μορψτατικά ή άλλα ώψελήμστα.
  —ΟΙ φοηηταϊ μετέχουν στά
  δργανα Διοικήσεως τού Π.Κ.Υ.
  —01 φοιτηταϊ μετέχουν τής
  Σιιγκλήτου καϊ των Συγκλητι-
  κών "Επιτροπών.
  —Στό Π.Κ. μποροΰν νά έγγρα
  ψοϋν καί Άκροατοί άπό τό 17ον
  —Ή φοίγισι άρχίζει την
  Όκτωβρίου καΐ λήγει τήν
  Μαΐου.
  —ΟΊ Καθηγηταί ΰττοχρεοΰται να
  διδάσκουν επί 5 ώρες έδδομαδι-
  αίως, έξ ών μιά τουλάχιστον φρ:>
  ντιστηριακώς.
  —Ή διδασκαλία δέον όπως
  αποβλέπει κυρίως στήν καλλιέρ-
  γεΐα της κρίσεως καϊ τού έπιστη
  μονικοΰ προβληματισμοΰ φοιτη-
  τών καί νά μην περιορίζεται
  στήν άπλή εκθέση τής ϋλης τού
  μαθήματος έττϊ τή βάσει ενός
  μόνον συγγράμματος.
  —Ή φοίτησις στϊς Σχολές εί¬
  ναι τετραετής, πλήν της Πολυτε
  χνικής πού εΤναι πενταετής καί
  τής Ίάτρικής ττού είναι έξαετής.
  —Ή Φιλοσοφική άττονέμει τττυ-
  χίο Φιλολογίας καϊ Άρχαιολογί
  ας·
  Ή Ίατρική τττυχίο ίατρικής.
  Ή Σχολή Κοινωνικωσ Οικονομ ι
  κων καΐ Πολιτικών "Επιστήμων
  τττυχία Ψυχολογίας, Κοινωνικών
  Επιστήμων, Οίκονομικών "Επι¬
  στήμων, Πολιτικών "Επιστήμων.
  Ή Φυσικομαθημστική —■ υχ'ο
  Φυσικών "Επιστήμων, Χημείατ,
  Μαθηματικών, Βιολογίας.
  Ή Πολυτεχνική τττυχίο Πολι-
  τικού Μηχανικοΰ, Άρχιτέκτονος.
  Μηχανολόγου, Ήλεκτρολόγου,
  Μηχανικοΰ, Ναυττηγοΰ.
  Ή Νομική, πτυχίο Νομικής.
  Ή τταραττάνω έττιλογή είναι
  απλώς ένδεικτική. Τα βασικά
  στοιχεΐα τοΰ νέου Όργανικοΰ
  Νόμου ποΰ στηρίζεται σχεδόν
  όλοκληρωτικά σέ Εύρωτταϊκά
  πρότυττα και διαφέροΐ'ν ούσιασι ι
  κά άττό τοϋς ϊσχύοντϊς 'Εληνι
  κοΰς Πανεπιστημιακούό Νόμους,
  είναι τα εξής:
  1. »** Εύελιξία στή διδασκα
  λ!α καΐ στά προγράμματα σττου
  δών.
  Ή εύελιξία αυτή έπιτυγχάν·-:-
  ται μέ τόν ττολλαπλσσιασμό τώ»»
  διδασκόντων, την έλεύθερη άνα
  προσαρμογή των εκπαιδευτικήν
  ΤΓρογραμμάτων καί τή σημαντι
  κή άποδυνάμωση τοΰ Θεσμο3
  της καθηγητικ,ής εδρας.
  2. Λ Διαίρεση σέ Τομείς, αύ
  τοδιοικούμενες δηλαοή έκτταιδευ-
  τι·κές μονάθες εΐδικεύσεως, ττιΐύ
  είναι εντελώς νέος θεσμός ά
  την 'Ελληνική Άνωτάττ} 'Εκ—αί-
  δευση. Ό θεσμός αύτάς θά βοη¬
  θήση στήν καλλίτερη προτττυχι»-
  κή έξειδίκευση κυρίως δμως, δι
  μιουργεΐ γιά ττρώτη φορά τίς
  προΰττοθεσεΐς γιά τή σιχττημ^π
  κή όργάνωση μειατττυχιακώ>
  σττουδών.
  3. Λ "Εν όψει της πιθανής δια
  σττοράς των Σχολών, ττροβλέτΓε-
  τοι μιά ούσιαστική άτοκέντρωση
  των Σχολών, ττού θά εξασφαλί¬
  ση την εΰρυθμη λειτουργία τοθ
  Ίδρύματος καϊ άν άκομη, τελ-
  κά, σπτοφασισθή ή διαοττορά.
  4. Α ΟΙ άττεριόριστες δυνα-
  τότητες σέ νέους έπιστήμονες
  νά άνοτλάβουν ύπεύθυνο διδαχτι
  κό εργο, πράγμα πού αποτελεί
  μιά εξασφαλίση σανεχοΰς άνα
  νεώσεως τού περιεχόμενον της
  διδασκσλίας.
  5. Λ Ή ΐσότιμη σομμετοχή
  έκττροσώττων των Φοιτητών <αΓ τοΰ κατώτερου Βοηθητικοΰ προ¬ σωπικού, σέ δλα Ιτά/^ δργανα Διοικήσεως τού Ποτνετπστημίου, θά δώση μιά νέα ζωή κα'ι πνοή στό νέο Πανετηιστήμιο. Ή Δΐοικοΰσα Έπιτροττή τού Π.Κ. έργάστηκε έντατικά άπό τόν Φεβρουάριο ώς τόν "Ιούλιο τού 1975, καϊ ελαβα ύττ' όψιν της τούς Όργανικούς Νόμους, των ΕύρωπαΊκών Πανεττιστημίων, τίς τελευταΐες έξελίξεις στόν έχ- τταιδευτικό καΐ διοικητικο τομέα τής Άνωτάτης 'Εκπαιδεύσεως καθώς καί τα παρίσματα κ ττροτάσεις τής Εΐδικής 'Ετπτρο ττής τού 'ΥτΓουργείου Παιδείας τΓαρουσιάζοντας έτσι Ινα Όργα νικό Νόμ: ττού άδίσταχτα μττο- ρεί νά χαρακτηρισθή ό ττιό προ οδευτικος καΐ συγχρονισμένος καταστατικός Ποτνεπιστημιακός χάρτης στήν 'Ελλάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μάρκος ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ, κατάλληλο νά χρησιμοποιηθή υπό 'Ελαιουργείου ΤΙμή εθκαιρίας Τηλέφωνο: 281—288 κυρίους Δρίμην ή Βαράκλαν. «ΜοάβΙ \τπί1βη Αιιγ&Ι ^ιιβ8ί^οη8 ίη Μυ1ίίρ1«? ΟΗοίο© Ηοπη.» Τό κλειδί τής ίπιτυχίας διά την από¬ κτησιν πτυχίων των Πανεπιστημίου ΟΑΜΒΒΙΟΟΕ καί ΜΙΟΗΙβΑΝ. Συνο8εύ€ται άπό είδική «κλβίδα» έπ€- ξηγήσίων. Έκδοσις Γ. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ Α.Ε. ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 'Ενα καλό Φαγπτό σ' ένα δμορφο περιβάλλον Ι Ι ΠΑ ΤΙΧ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΪ ΛΙΑΦΗΜΙΧΒΙΧ _ΑΧ οΐήν "ΒΛΗΘΕΙΒ,, γραφοΐο "ΒΕΛΙΓΡΒβΗΣ,, Ζωγράφου 7—Τηλ. 281-161 Άφιέρωμα στήν (ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΜΜΕΤΡΗ Ι νίίΠΜΙΛ Ενα στιγμιαίο ποίπμα γιά τόν διευδυντή μας άηό ένα αύτοδίδαχτο λαϊκό ποιητή Μάνο Χάρπ, στήν οιηάντηση την πρώτη καί ιτγοτοΟ τγώ άκόμα συστηθώ, θέλω κά·-ι νά σοϋ ττώ απλώς διότι, ττρϊν καιρό εΤχα σκοπν- νά σοΰ τό πώ: ΕΛΕΪΟΕΡΟ 01Λ ΜΛΙ ΓΓΑΦΟνλ ΟΙ Α\Γί>ΓΓΕ1Μ1
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΪΔΗΣ
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  Πρεπει «άσοιι ενός άνθρωπος κακάς
  σάν τίς μάγΐσεο, πςιί λέν' στά παραμύθια
  τόσο κακάς, τόσο Ορασύς, τόσο πικρός,
  άψουχεις θάρρες καί προφέρεις την Άλήθεια.
  Θά ττρέπε νόσαι -,ιεροδάφνιι ή έληά
  η πικρτράδκο, ττού κατά τή συνήθεια
  ε'ναι πικρά άφοθ ίτικρίζουν μιά σταλιά
  καί πλήσιάζοιιν στήν πικ-ρία την Άλήθεια.
  .· άτό τό ξέρω, μοΰ το έ'μαθε ή ττεϊρα
  — σύτός ΐτού λέει τήι Άλήθεια είναι κακός —
  γιατί πικρή 'ναι ή Άλήθεια ή κακομοίρα
  ένώ τό ψρμμα, >όνς<,, ττάντοτε, γλυκός. ''·)α λο ττο.1 δλπ οί άνθρωποι τό ξέρουν κιάν όχ ϋλοι, είιοι, έστω, μερικοί ττ;υ λέν' αύτοι ποΰ την Άλήθϊΐο: τήν προφέρουν θά πρίΐ"ε νάναι μάλλον άνθρωττοι κακοί. Άφοϋ >Ί Άλήθεια άιαστατώνει καί πικραίνει
  κι' άφοϋ προδλΓματσ φορτώνει τόν ντουνιά
  Ινι συιπίρασμα /εμ'ιζω ότι βγαίνει:
  οσοι την λένε, δέν ννωρίζουν συμπονιά.
  Είναι ΛχάριστΜ κσ! άττοναι ττολΰ
  καρδιά δέν έχουν μές στά μαύρα τους τα στήθεια,
  οτενοχΜροϋνε τόν κοομσκη, ττιδ ττολύ,
  γιά ψέμματο τοΰ λένε την Άλήθεια.
  Μάνο Χάμη, τόν κοσμάκη άν άγαττάς
  κι' άν δέν θέλεις ουνεχώς νά τόν πικραίνεις,
  δ,τι ξέρεις |-ήν τό μάθη οθτ' ό.... Παττάς
  ίνπς είσαι καί την ανοίξη δέν φέρνεις.
  Κύριε Πράεδρε,
  Στά έγκαίνια της 40ης Διε-
  θνοθς Εκθέσεως, σδς εΐδα νά
  λετέ τόσο. /πολλά καί ώραϊα
  ηράγματα άλΛ' έπειδή ϊσως εΐ-
  μαι κι' έγώ £νας τοΰ συιμβαί-
  νοντος κάποιου περιστατικοϋ
  πού θά σάς δίηγηθώ παρακάτω
  καί δέν κατάλαβα τα δαα εϊπα-
  τε γι' αύτό σάς παρακαλω δι-
  ευκρινήστε μας σάν άγρότες,
  τί καί πόσα μεγάλα κολά ΘΑ
  ΙΛ&ς κάνετε.
  Στά παιδικά μου χρόνια κ.
  Πρόεδρε εϊχαιιε ραδιόφωνο
  στό μαγαζί τού χωρίου μου. "Ε
  νας βουνίσιος χωρικός μέ την
  κατσούνα του(μΐταστούνι) κατέ
  βι>κε ν' ακούση είδήσεις. "Ο-
  ταν γύρισε στό χωριό τού τόν
  ρώτησαν οί χωριανοί τού: «Ίν
  ταπε Μανωλάκη τό ράδιο» (τί
  είηε Μανώλη τό ραδιόφωνο).
  'Βπειιδή δέν ήξερε νά πή τί εϊ-
  πε άπάνπιοε: «Καλά πράματα
  εΐπε, νά τα κόμο-υν κεΐνα». Μά
  τί εΐττε. «Νά τα κάμουν κεϊνα»;
  Μά τί εΐπε τοϋ ξαναλένε οί χω
  ριανοί τού «Νά τα κάμουν κεϊ¬
  να», λέεχ >α δο λέει ό Μανω-
  λάκης, καί λέει καί έρωτδ χι'
  ό υποφαινόμενος σάν ουνέχεια
  τού Μανωλάκι.
  Κύριε Προεδρε, θά τα κάμε¬
  τε δσα δντως έηαγγέλεσθε
  στόν άγροτικό τομέα ναί π' δ·χι;
  "Η θά ουνεχίοουν οί έντολές,
  οί έξετάσεις των φαντασπκίάν
  πιθανοτήτων των τυχόν άπο-
  τυχιων καί μείνουν στό περιθώ
  ριο καί πάλιν δσα ένετηλά.'μητε
  ημίν;
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΪιΑΝΑΚΗΣ
  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Ό Λαό'; είναι τυψλός, κατάλαήέτο
  και τα μάτιο τού ν' άνοίξης δέν μπορείς
  δμως εϋχο.μαι — στ' άλήθεια ■—ττίστεψέτο
  δττΜ; τώρα σινεχώς νά ττροχωρήςΤ
  Κι' δσα ατ-λυτα ίτάρχουνε, σ^ξ^
  δγάλτα δλα Μάνο λάρη νά τα, δώ
  κ Γ δττως είδες θά 'ιά γράψω δπ|ως τώρα
  στό μττλοκά'ίι μ'. το ττροχίΐρο αύτό.
  Γιοτί κι' έγώ είμαι κακός — λέω άλήθεια -
  δμως την λέω άττ' οί αν ήμουνα μικράς
  γιατ!' χω δίκσιη ι.αρδιά μέσα ο·τά στήθεια
  κγτ' μέ τό δίκΊο εΤμαι ττάντα άδελφός.
  "Ομω; οί άνθρωτιοι στόν σημερνό αίώνα
  ανϊξαρτηΓως κα! μεγάλοι κα! μικρο!,
  ψέμμα"α λένε μέ τό αθλιό τους στόμα
  γιατί ή Άλήθεια εΐνα· πάντοτε ττικρή.
  Τώρα ό κόσμος γιά καλά εχει χαλάσει
  καί στήν Άλήθε'α δέν ττιστευει πιά κανείς,
  ή έποχή ή ιτρωτεινή εχει περάσει
  κι' άλλοίμονο σου, άν θά είσαι εΐλικρινής!...
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
  Ρογδιά
  "Οττοιος πεϊ τούτη τή στιγμή
  πώς ή Κρήτη, έχει αλλο, μεγα-
  λύτερο πρόβλημα, έχτός τής
  άπαλλαγής της άπό τό βραχνά
  των Βάσεων, θαναι ίί κοντόθω-
  ρος ίί πληρωμένος δικολάβος.
  Γιατί ποίον άξία θαεχουν όποια-
  δτιποτε Εργα, δταν στά θεμέλαα
  ■τοικ; έλλοχεύουν τα σατανικά
  πυρινΐχά «μαραφέτια»; Αϊτημα
  λοωτόν πρωταρχικό κι' άπαραί-
  τητο ή άτΐοναρκοθέτΐιση τού χώ
  ρθυ μας. Νά γιατί ή κίνηοη νιά
  ττιν καταργήση των Βάσεων
  βρήκε τόσην άπήχηση.
  'Όσοι αταραβρέθΐϊκαν προ-
  χθές στά Χανιά, στήν πρώτη
  Παγκρήτια σύοκεφη γιά τό θέ-
  μα των Βάσεων εΐδαν κι' έννό-
  ηραν αΰτό τό πρδγμα σ' δλη
  τού την έοααοτι. "Ανθρωοττοι δ-
  λων των κοινωνικήν καί πολι¬
  τικών άποχρώσεων. Κι' δμως οί
  υτολιτικές, ίδεολογικές διαφο-
  ρές έΐί£ΐναν έξω· στόν προθά-
  λανιο. Οί συσκεπτόιμενοι κράτη
  σαν μόνο την Κρητική Ιδιότητα.
  Την ταυΓΤΟτητα τού ΚρητικοΟ.
  Τίποτε αλλο. Ψυχή καί καρ¬
  διά σέ τούτη την ίστορικ-ή ούνα
  ξη ό Δεοπότης Χανίων, πού ώς
  γνωοτό έοοει θέσει τόσο αύθορ-
  μητα καί άνυστερόβουλα τό κΰ
  ρος τού στήν ύιπιηρεσία τοΰ με-
  γάλου σκαποΰ. Ό «μικράς τό
  <δέιρας» σ*μνος καί άπλος τοΰ- τος Ιεράρχης φαίν·εται πώς δια θέτη ττολλά προσόντα, ήγεττκά — όργανωτικά, ψυ«ή καί άγω- νισηκότητα Χανιώτκκη. Στό ρό- λο προπαντός τοΰ συντονιστή καί έφισορροτπστή (άντίρροπων τάσεων) θά προσφέ,ρη πολλά. Τδνομά τού γρήγορα θά συνδκ 0τ5 — συνδέθηνκε κιόλας — μέ £ργο έπιχό καί μεγάλο καί θ' άναβιώοιη τίς καλλίτερες παρα- δόσεις πρωτοπόρων, προοδευτι- κίδν ίεραρχών. Μπροστά σέ τουτο τόν άσκτιτικό ποιμενάρ- χη, πού κρατά τό οφυγμό της Κρήτης καί συιμπασχβι καί ουν- αγωνίζεται στόν «καλό άιγω- να» πλάϊ στό λαό, πως νά τολ- μήθης νά θυμηθής τούς φοβε- ρούς βαρναλικούς στίχους ά¬ ηό τό «Ίερά Σύνοδος» πού οέ άλλες, δυστυχώς περιπτώσεις Εριχονται γάντΐ; «Σαράιντα λύκοι μέ προβιά, γι' αΰτούς βαρούν καριάνες Κφαγαν γουρουνοπουλα στραγγίσαν νταμιτζάνες. "Εζω κοοιμόκης φώναζε: πεινάρε τέτοιες μέρες γέιροντοι καί γερόντισσες, παιδάκια καί ιμητέρες. Καί των έπίγειων αγαθών σς>ιχτοί νοικοκυραϊοι
  έβγήκαν στά παράθυρα
  κι' ε&ΐανε: φταΐν οί άθέοα»!
  Ή προοωπΐικότητα τοϋ Είρη-
  ναίου δέ σοΰ δίδει την άφορμή
  νά θυιμηθής την καταλυτική
  τούτη σάτυρα. Μά δυστυχώς ή
  περίΐττωσή τού, μέχρι στιγμτΐς
  τουλάχιοτον, είναι ή έξαίρβση.
  ΟΙ ύπόλοιποι τοΰ Νησιοϋ ίεράρ
  χες άΐταξιοϋν καί δέν καταδέ-
  χονται νά έπιβλέψουν έκ τοθ
  Οψους τοΰ έτπσχοπιχοϋ θρόνου
  καί ν' άκούσουν τί «φωνασκεϊ»
  ό όχληρός δχλος... Μεριιμνοΰν
  καί τυρβάζουν ηερί πολλά!...
  Πώς ν' άσχοληθοΰν μέ... πα-
  ρωνυχίδες δπως οί Βάσεις;
  Πόαο μειονεκιτΐκά νοιώθαιμβ
  μεϊς οί προερχόμενοι άπό τούς
  αΊλλους νομούς μπροστά στούς
  Χανιώτες! Νοιώθαμε σάν... άδέ
  σποτοι... (άς μή πώ την ήλλη
  λέζη). Όυτετ ^να ττιλιεγιράφη-
  ιμα συιμπαράστασης τσυλάχιστο.
  Τίιποτιε...
  Δημάρχων είχαμε κάμποοες
  παρουσίες. Τιιμητικές γιά τή
  Σύοκεψη, μά τβο τιμοτιβοές γιά
  τούς ϊδιους. Πρέπει νά ξέρουν
  δμως δσοι άπουσίασαν, πώς
  στό μεγάλο τουτο θέμα δέν ση
  κώνη ύπεκφυγές καί «ούδετε-
  ρότητες». "Η πιάνεσαι απδ τό
  ράσο τοΰ Είρηναίου καί θάζίΐς
  στηθος καί γόνα γιά τή μέγα
  λη Είρηνιοτική μάχη — καί
  τότε είσαι θέση — ή λουφά-
  ζης πίοω άπό οπουδαιοφανείς
  άσχολίιες καί προφάσεις όπότε
  είσαι ΰρνηση.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑ Ι ΤΑΝΑΚΉΣ
  Ίεράπετρο 25.8.75
  Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  Ποϋ, άλήθεια, όδηγεϊται ή
  άγροτιά κ. Πρόεδρε;
  Στήν ευτυχία των λόγων ή
  στήν ριζικήν μας ξερρίζωση ά¬
  πό τό χωριό δπως βοά ή πρα¬
  γματικότης; Πόοοι μείναμε νά
  δουλεύομαι την γήν την αγα¬
  θήν καί νά θρέφωμε μέ τόν ϊ-
  δρο μας τούς άστούς πού δλο
  καί τα βιομηχανικά τους εϊδη
  άνεβαίνουν κι' άνεβασμό δέν
  £χουν; Πώς 6έπ·ετε καί τί
  πρακτικόν μέρος λόγου κάνετε
  διά την ζωήν μας;
  Μήιπως τίς εύκολίες πού μας
  παράσχετε σάν δάνεια ίί τα τό-
  σα μεγάλα παραχωρήματα πού
  μάς δίδετε;
  Τί έννοοϋσε άλλοτε ό Δ) τής
  της ΑΤΕ γιά κατά καλλιέργει¬
  αν δανειοδότπσι καί ποία τό
  πραχτικό δφελος έξ αΰ-
  τοϋ; Ποΰ, πως καί πότε πατά-
  ζατε την Λερναίαν "Υδραν τοθ
  άπατεωνίζοντος έρπορικοΰ δ-
  ρου: «Προσφορά καί ζήτησις»;
  Τί κάματε διά τό γη,ρας μας
  καί πότε τέλος πάντων θά κα-
  ταλάβετε ότι πρέπει νά τερμα
  τίοετε την κοροΐδία τώιν άγρο-
  τικών συιντάξεων; Μήπως μετά
  την αυντέλειαν τοϋ κόσμου έ-
  πανερχόνιενοι άπό την ,μετειμ-
  ψύχωση; Τί νά σκεφθοΰμε άλή
  θεια γιά τα προβλήιματά μας;
  Τα λόγια οας σάν πολιτικών
  πού άπό στάαεως Έλληνί
  κου Δηιμοσίου δλοι τα ϊδια λέτε
  δτι ΘΑ μάς κάνετε κι' δλο ή
  ζωή μας παραμένει στήν πράζη
  ή ϊδια;
  Πότε τέλος πάντων θά κατα
  λάβετιε οεϊς δ·λοι, γενικά οί
  αστοί δτι άθελά μας οας όδη-
  γο&μαι στόν θάνατο; Πώς; Νά
  πως: Μή έχοντες αλλο δπλο
  ν ά άντιδράσωμε διώχνΐιΐμε συ-
  νβχώχ; τα παιδία μας οτά άστυ.
  Πώς σάς φαίνετε αύτό; Σδς
  άρέοει νά οδς σβου·ρίζουν αύ-
  τοϋ συνέχεια τό κεφάλι; Ποία
  είναι ή διαφορά ήν τό άγροτό-
  παιδο γνώριζε πώς καί δν μεί¬
  νη θά τδχει σ' ίπαινό τού για-
  .τί οϋτε ύ ϊδιος οΰτε ή όντότη-
  τά τού δέν πρόκειται ποτέ νά
  χαθοΰν γιατί δέν ύπάρκει ο(5τε
  ή άιπάτη «προσφορά καί ζήτη¬
  σις» οϋτε ή φτωχομυαλοσιά
  των κοινωνικών διακρίσεων ά-
  φοΰ δλοι γεννώνται γυίμνοί;
  Γιατί νά βφιευγιε ό νεαρός άγρό
  της κ. ΠρΛεδρε; Ξέρει πώς ή
  μητέρα Πατρίδα έ-χει ναί μέν
  8.000.000 δτομα μά είναι βρ-
  χοντες καί δοϋλοα μαζί. Καί πά
  ρά νά κάτση δοΰιλος καλυτέρα
  άοτός έΌτωΙ καί πεΐιναοιμένος.
  Ποΰ βλέιπετε σεϊς τόση διαφο¬
  ρά άμοιβης νά βγάζη ό μέσος ά
  γρότης 60—80 δρχ. ημερησίως
  κι ό μέσος άστός 300 — 500;
  Πάσα άλήθεια εΐσπράττει έ*νας
  ιοεφαΛαιοκράτης — τσιφλικάς
  — έ'μΐτορος — άετονύχης καί
  'ξύπνιος; Πόσα έ*νας Τραπεζιτΐ
  κός, άξιωιματικός, άνώτβρος
  ΐκπάλληλος, τεχ,νικός κλΐπ.; Τί
  περιαοότερο προσφέρουν αύτοί
  στή ζα»ή, ένώ εμείς προοφέρο-
  με, «ιεΐναι» όλόκληρο;
  Πώς άλήθεια ανέχεσθε την
  είς βάρος μας ύλικήν καί ήθι-
  κήν αδικίαν καί πώς δέν ψοβδ
  σθε τόν θεόν τουλάχιστον στήν
  διάκρισι αυτή πού μδς κάνετε
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  λιστα τό διηγοϋμαι σάν £να
  χρήσιμο άνέκδοτο πού συνέβη
  μέσα στήν Κατοχή. "Ημουνα
  δοσμένος άττόλυτα στήν Άντ!·
  σταση καί περιδιαβαίνοντας
  καταδιωγμένος στούς δρόμους,
  αίστάνθτ,χα μέσα στήν έρημιά
  τους, τό πρόβλημα των άνθρώ-
  πων πού κρύβονται πίσω άττ'
  τούς τοίχους. Έπομένως δέν ή-
  ταν ό δρόμος μου εγκεφαλικάς,
  παρά τό δτι έσπούδασα Άρχιτε
  κτονική καϊ τταρά τό δτι την
  έποχή έκείνη μιλοΰσαν γιά τίς
  ττρώτες άπόψεις τής Πολεοδο-
  μίας. Συγκίκριμένα μάλιστα
  δταν ήμουνα φοιτητής τό 1934,
  εγινε μεγάλος θόρυβος γιά, τό
  «Συνέδριο των Σιάμ» (ήταν ή
  όργάνωση Λεκορμπιζιέ), πού
  εκανε τή λεγόμενη «χάρτα των
  Αθηνών) καί έθεσε μέ ένα διε-
  θνές συνέδριο πού εΐχε γίνει
  στήν Άθήνα στήν πράξη των τό
  τε δεόντολογικών κριτηρίων των
  άνθρώπων μέσα στ!ς ττόλεις.
  Καί δμως, ένώ τό παρακολού-
  θησα αύτό τό συνέδριο, μέσα
  στά νειάτα μου έμεινε σάν ί¬
  να μήνυμα πολύ πιό έττιφανεια
  κό, ένώ ή ζωή, δπως σάς ττεριέ
  γραψα παραπάνω, μέ έκανε διά
  των σπλάχνων νά άναγνωρίσω
  ότι οί άνθρωττοι μέσα στίς πό
  λεΐς γεννιοϋνται, ζούν, ττολε-
  μοΰν, άντιστέκονται, άττό άγά
  ττη. Γιατ! πρέττει νά ττιστέψετε
  δτι οί άνθρωποι πού γιά μιά
  στιγμή στή ζωή τους μετα-
  χειρίζονται τή δία, τό κάνουν
  γιά νά ύττερασπισθοΰν την ει¬
  ρήνη.
  Τό δτι έγραψα ττοιήματα
  (γραμμένα άττ' εύθεΐας στά
  Γαλλικά τό 1951) μ' ίνα τρό
  ττο καθαρά ποιητικό, άπεοείχθη-
  σαν ότι είναι έργα σκέψης καί
  συγκέντρωσις. ΟΊ ίδέες τους
  οί ύποαιισθηττικές, είναι σημαντι
  κά σημεϊα καί τής σημερινάς
  μου σκέψης. Λοιπόν έρμηνεύομε
  τό δνειρο, σά μιά μορφή τής
  άνθρώττινης συμπεριφοράς, αΰ-
  τοΰ τού ττολώτιμου όντως πού
  λέγεται άνθρωττος καί τοΰ ό-
  ποίου τα κέντρα ενεργείας καί
  άττοθήσεως είναι ττολλαττλά
  καί έκφράζονται διά τοΰ λόγου.
  "Αλλωστε έκανα άρχιτεκτονική
  τταρά τίς άντίξοες συνθήκες:
  δΓ(λαδή ήμουνα ξένος στή Γαλ
  λ!α κα! μαθητής τοϋ Λεκόρ
  μπιζιέ, δηλαδή ενός μεγάλου
  τού αιώνος μας, ό οποίος δμως
  είναι ό καταδιωγμένος άρχιτέ-
  κτων, της έττοχής τού. Είτε για
  τί ήταν αττόλυτος, είτε γιατί
  αύτό πού άνήγγελε ίγταν περισ
  σότερο ώραΐο καϊ ύψηλό γιά
  την έποχή τού, ήταν ό άνθρω¬
  πος τής θυσίας καί ακριβώς τό
  δτι μαθήτευσα κοντά τού είχα
  δυσκολίες. *Όχι μόνο γιατί
  μοί) έπλασε ίνα δύσκολο χαρα
  χτήρα τού τόν είχα ήδη άπό
  την πατρίδα μου κα! την οίκο
  γένειά μου, άλλά γιατί τό δτι
  ήμουνα μαθητής τοΰ Λεκορμπι¬
  ζιέ, αύτό μοΰ εκλινε τό δικαίω
  μα νά δράσω χωρίς δεοντολο-
  γία καί την άπό τούς άλλους
  μή προσφορά εργασίας, άφοΰ
  ήξεραν δτι ή έργασία μου θά
  ήταν αϋστηρή. Παρά ταυτα δ¬
  μως έχτισα πολύ. Καί στή
  Γαλλία καί έδώ. Έργάστηκα
  μέ άχρίβεια. Δηλαδή κανένα
  μου έργο δέν άπέτυχε τόσο
  ώς πρός την ττρόθεο·η, (χώροι
  άνετοι, χώροι εΰαίσθητοι) δσον
  κα! τεχνική καί οΐκονομική
  τού μορφή (άπέριτα ίΡΎ^ μέ
  άκρίίεια εκτελέσεως, έργα φθη
  ΧΗΜΙΚΟΝ — ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΓΕΩΡΠΟΥ Χ. ΛΥΔΑΚΗ
  ΧΗΜΙΚΟΥ — Τελ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
  Γιαννιτσών 4 — Τηλ. 282.989
  Παραπλεύρως αποθήκης Μηλισράκη
  (Βαλ,δέ Τζαμί)
  νά).
  Άρα άττό δλα αύτά ττού σάς
  είττα δέν μπορώ νά χαραχτηρι-
  σθώ στή δράση μου σάν περισ
  σότερο όνειροπόλος. 'Εκλεκτι
  κός ίσως, άλλά ταττεινά έκλε-
  κτικός.
  Εΐμαι εναντίον τοϋ άρχιτέ
  κτονος τής μόδας, ό οποίος νομί
  ζ«ι ότι μπορεΐ νά εύφεύρη την
  όμορφιά. Ή όμορφιά δέν εύ·
  Φευρίσκεται, έκφράζεται μόνο
  μέ την ττρόθεση καί μιά μερά
  βλέπει κανείς τό έργο τού ττοΰ
  μπορεΐ νά έχη τα χαραχτηρι-
  στικά τού δέντρου ή τού λουλου
  διοΰ, δηλ. ή όμορφιά τού είναι
  ό χαραχτήρας τού, ή δομή τού.
  Δέν είναι δηλαδή καλώπισμα ή
  ψιμίθυο, ή άνάγκη τού ώραίου.
  Μ.Χ. — Ό Μινωΐτης συνά-
  δελφός σας, ό Δαίδαλος, έκτός
  άπό την καθαρά άρχιτεκτονική
  έπιστήμη τού, την έργασία
  τού, — δπως λέει τουλάχιστον
  ή μυθολαγία — εΐχε κα! άλλα
  εύρύτερα ένδιαφέροντα. Καί
  μέ σάς συμβαίνη ττερίττου τό
  ϊδιο. Παράλληλα είστιε ττοιη
  τής καί εχετε £να σωρό ίίσχε
  τα μέ την έπιστήμη σας ένδια
  φέροντα. "Ηθελα λοιττόν νά
  μοΰ πητε πώς βλέπετε αύτό τόν
  συσχετισμό δύο άνθρώπων —
  ενός μυθικοΰ καΐ ενός πραγμα
  τικοϋ, έσάς έν ττροκειμέντο—πού
  ένώ τούς χωρίζει μιά άπόσταση
  τεσσάρων χιλιάδων χρόνων, χρη
  σιμοποιοΰν την "δια μέθοδο έκ
  φράσεως των έπιστημονικών
  τους έπιδιώξεων;
  ΠΡΟΒΕΛ.— Κατ' ^ρχήν μι
  λάτε γιά £να μεγάλο μϋθο, ό
  οποίος τταρά τό δτι έρμηνεύτη-
  τηκε άπό πολλούς, έξακολουθε'ι
  νά μένη έρμητικός. "Ισως δεί-
  χνει άκιριβώς τόν άνθρωπο πού
  θέλει νά άπολυτρωθη. Ό μΰθος
  δηλοί δτι ό άνθρωττος προσπα
  θώντας νά γίνη τεχνολογικό
  όν κρατάει την τΓνευματικότητα
  σάν στήριγμα τής σωστής τού
  έκφρασης. Τελικά δηλαδή προ-
  σπαθεΐ διά τού ττνεύματος νά
  δή άν σωστά τοποθετεΐ την
  τεχνολογία.
  Δέν ττρέπει έπίσης νά ξεχνοΰ
  με δτι ό Δαίδαλος ήταν καί πό
  λιτικό δν. Έκρινε, κατέχρινε
  ?ναν τρόπο έξασκήσεως τής
  6!ας ή τής κυριαρχΐας έττί των
  άλλων δήλαδη, φρόντιζε γιά
  την ελευθερία ττερισσότερο ά¬
  πό τή λύση των υλικών ττροβλη
  μάτων.
  "Οσον άψορά την άναλογία
  πρός έμένα, αυτή είναι άνθρω
  πολογική κι' δχι ττροσωπική
  Λέτε δτι προσπαθώ νά εχ« κα
  τανόηση των άλλων επιστή¬
  μων.
  (Συνεχίζεται)
  νά μάς θεωρητε καί νά μδς με
  ταχειρίζεσθε σάν άποπαίδια;
  Τί έννοεΐτε οάν έμπέδωσι δη¬
  μοκρατίας; Την τόσο άνήκου-
  στον διάκριστν των άγροτών
  καί την άφάνταστα κακήν θέσιν
  των, ύλικήν καί ηθικήν; Τί
  γνώμην ϊχετε, ώστόσο κ. Πρό¬
  εδρε. Συμφέρει μία τέτοια θέ¬
  σις σέ £να κράτος; "Οταν£να
  δένδρον δέν δίδει καλούς καο-
  πούς τ ίτό κρατδτε στήν αύλή
  σας; Τί τό κρατδτε πεισμόνως
  τό πεπαλαιομένον κοινωνικόν
  σύσττιμα της, άτομιστικης νοο-
  τροπίας δπου γεννδ λέαινες
  γιά νά κατασπαράζουν άνθρώ-
  πους; Πότε, τέλος πάντων, θά
  καταλάβωμεν δλοι κι' δλοι δτι
  ή δυσοσμία καί ή βρωμιά τής
  εκμεταλλεύσεως τοΰ άνθρώπου
  άιπό άνθρωπον £χει γίνει £λος
  καί μδς πνίγει κάθε μερά; Καί
  γιατί βρισκόμαστε τόσο κορόϊδα
  έιμεϊς οί άνθρωποι καί δέν πΐά-
  ναμε την σκοΰοπα καί την παλά
  ιμη νά καθαρίσωμε τα £λη αϋτά
  καί την λασπωμένη τυχόν αΰλή
  μας γιά νά μην λαοπωθοΰν άλ¬
  λά κι' οϋτε νά μολυνθοΰν τα
  παιδία ,μας; Δέν μάς πάει νά
  'περπατδμε ήσυχοι, έλεύθεροι,
  ξέ·γνοιαοτοι καί ξεκούρασ,τοι
  πνευματικά καί σωματικά;
  Γιατί σάν βράτος δέν κάνετε
  την άρχή τής πατάξεως τής κοι
  νωνικής άδΐικίας καί τής ανορ¬
  θώσεως τοΰ πνευιματικοΰ καί ύ-
  λικοΰ έπιπέδου τοΰ Λαοΰ;
  Πώς συιμβαίνει νά ύπάρχουν
  προνομιούχα καί μή προνομιού-
  χα έπαγγέλιματα; Τί θά φδ-
  τε βν γιά μιά — δυό — τρείς
  μέρες σδς κόψωμε τίς τροφές;
  Πόσο άζίζομε τότε; Σδς άρέ
  σεα ή έρήμωση τοΰ Χωρίου πού
  συνεχώς κάνωμε γιά αντιδρά¬
  ση τοΰ άπαπαιδιοιμοΰ μας; Ποι-
  ους θά φέρετε νά καλλιερ-
  γήσουν σέ λίγα χρόνια; Ά-
  ρειανούς;
  Κύριε Πρόεδρε. Ό κόμπος,
  πάνω γενικά στά κοινωνικά θε
  ματα άλλά καί στά άγροτικά εί-
  δικά, έίφταοε οτό χτένι. Καιρός
  γιά χάσιμο δέν ύπάρχει. ΟΟτε,
  δυατυχως, οΰτοπικές οΰτε καί
  μέ λόγους καί μόνον θέσεις ύ-
  πάρχουν. Έ'παναλαμδάνω πώς
  όΐθελά ,μας καί μέ πόνο τρυχής
  μάλιστα ό άγρότης τής Ελλά¬
  δος δίδει κάθε μερά καί μιά ρο
  παλιά κατά τοΰ κράτους τό ο¬
  ποίον θεωρεϊ βνοχον γιά την
  κακή τού θέση. "Αν τώρα είναι
  όντως ϋνοχο τό κράτος θά τό
  δήτε σείς. Ή ροπαλιά είναι
  ίνα πολύ δυνατό καί πολό γο-
  ερώ ΦΥΓΈ τοΰ νέου. Άποτέλε
  σμα δυιως βλέΐτετε είναι ό συ-
  νεχής αύξανάμενος ύδροκιεφαλι
  σμός των πόλΐεων καί ή άφύσι-
  κη δημογραφική θέση τής ύ-
  παίθρου. νΙσως α(5ριο τα προλη
  πτικά μέτρα είναι άργά καί τό
  δ.0.8. τετελεθίμένο.
  Τρέξατε σήμερον μέ άληθινή
  άγάπη καί έ-μιπρακτη θέση. Οί
  άγρότες άγάοπηοαν καί άγαποΰν
  την γή μητέρα Έλλάδα, άλλ'
  οΰκ' οϊδασι μέχρι σήμερο φίδς,
  περισσότερο καί άληθινό ΦΩ.Σ.
  Προτόρια 2.8.1975
  Μετά τιμίϊς
  ΚΩΝ. ΛΑΓΔΗΣ
  Κτη.ματίας
  ΕΜΜ. ΑΑΣΚΑΛΟΠΑΝΝΑΚΗΣ
  ΤΟ ΜΕΤΑΜΠΙΙΟΥΛΦΙΤ
  Νυφικά ΰψηλης ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζουι
  Τηλέφωνον 283.428
  ΠΡΟΣ
  την εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ένταΰθα
  Κύριε Διευθυντά,
  'Επί δί»ιοσιευθείσης είς την
  εφημερίδα οας τής 8ης τρέχον
  τος έπιστολής τής Φαρμακοποι-
  οΰ Κυρίας Χριστοθέας Λυδάκη,
  άμφιοβητούσης τα πλεονεκτήμα
  τα τοΰ θειώδους έναντι τοΰ με-
  ταμπιοουλφίτ ώς καί επί οχε-
  κοΰ έρωτήΐ)ΐατός της άιπαντίδ-
  μεν:
  α) ΑΙ στοιχειώδεις γνώσεις
  τής Χημείας όδηγοΰν είς τό ου
  μ-πέρασμα 8τι τό θειωδες πλ/εο-
  νεικτεΐ έμφανώς Βναντι τοΰ με-
  ταιμπισουλφίτ καί δίδει καλυτέ-
  ρας ποιότητος οϊνους.
  β) Τα ούγχρονα έτπστιηιμονι-
  χά συγγράμματα ουνιστοΰν την
  χρήσιν τοΰ θειώδους καί ύπο-
  γραμμίζουν δτι τό μεταμπιοου-
  λφίτ χρηοιμοποιείται έν άνάγ-
  κη καί είς δοας περωττώσεις εί
  ναί άδύνατος ή χρήσις θειώ¬
  δους.
  γ) Ό άπεσταλμένος τοΰ Φ.
  Α.Ο. Γάλλος οίνολόγος ΡΑ-
  ΦΟΥΡ διά την μελέτην των οί·
  νίκων θεμάτων Κρήτης δστις ή
  σχολήθη επί μίαν διετίαν μέ
  τόν Κρητικόν οΐνον μδς είχεν
  κατ' επανάληψιν συστήση νά
  σταματήσωμεν τήν χρήσιν τοθ
  μεταμπισουλφίτ καί άντ" αύτοΰ
  νά χορηγοΰμε τό θειωδες λόγω
  των γνωστών τού πλεονεκτημά
  των.
  δ) Εάν παρά τα ανωτέρω ή
  Κα Χριοτοθέα Λυδάκη έξακο-
  λουθεΐ νά βχη τάς άντιρρήσεις
  της, θά ηδύνατο νά προοέλθη
  είς τό έργαο,τήριόν μας διά νά
  τής παράαχωίμεν δωρεάν μάθη-
  μα Οίνολογιικης Χημείας.
  "Οσον άφορδ τάς συκοφαντι
  κάς είς βάρος μου έκφράσεις
  τής έν λόγω έπιστολογράφου,
  άναφερομένας είς την τελευ¬
  ταίαν παράγραφον ττϊς έπιοτο-
  λΊΐς της, τάς άντιπαρέρχομαι
  μετά περιφρονήοεως, άφοΰ ή
  πολιτεία δλων μας, παροικούν-
  των την Ίερουοαλήμ, πρέπει
  νά είναι αρκούντως γνωστή.
  Άρκοθμαι μόνον νά τονίσω
  δτι αί εκάστοτε έκδηλώσεις,
  προφορικαί ίί έγγραφοι τοΰ οι¬
  ουδήποτε, άποτελοΰν συνάρ-
  τ<ησιν τής κοινωνικής άγωγής, τής εΰπρεπείας καί τοΰ πνεύ- ματός τού. Περαίνω έκφράζω την βα- εθΐαν λύπην μου διά την τόσον χαμηλήν στάθμην τοϋ Οφους της, άπάδοντος πρός επιστήμο¬ νας. Μετ" έξαιρέτου τιμής ΕΜ. ΔΛΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Φ Π Τ Ο - -ΒΑΖΟΣ ΤΗΛ.: 288.357 Γιά μιά φωτογραφία ποιότητος ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ καί κάθε εκδηλώση σας ττού θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφωνήστε στό 288357 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδος»)
  22 ΧΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1·75
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο και ηοθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ Κ, ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟ «ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ
  »
  Νςμίζομε 5τ Γΐναι πιά καιρός να σταματήσουν οί φήμες γύ-
  ρα· υπό <.ιο νέο ΦρΓΗ-το» — δπως τό άποκαλέσαμε έξ άρχής — τού αΰτ.νομ ίττυΌΰ Καί γι:« νά γίνη αύτό, πού καί σκ,όπιμο είναι κα! έπιβεβλη- μένο, ενας τρόπον ύτιάρχει, μιά πού οί Άρχές δέν μπορεσαν άιιόυη ν& ά;σκσ/χύψθυν τους άχρείους έμπνευστές τής προδο- τικής ε.ύτής ιδεας Κό τό κατοιδικάσουι' όλοι, δσοι — καλώς ή κακώι- - τα ό^όματά τους άναμιχθήκανε μέ τό παρσττάνω θέμα Νά το κα-ιδ κόσουν δημοσία καί ϋπεύθυνα ΟΙ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΑΗΑΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ τόν τελευταΐο καιρό άρκετές φορές τίς φυλακές Νεαπόλεως καί Άλικαρνασσοΰ, είχαμε την εύκαι- ρία, μιά πού δέν μάς αφηναν νά έπικοινωνήσωμε μέ τούς γνω- στούς κρατουμένους, νά μιλήσωμε μέ κάποιους αλλους «φυλα- κισμένους» πού δέν είναι οίλλοι άπό τούς Σωφρονιστικούς Ύ- παλλήλους, πού παλιότερα λεγόντουσαν Δεσμοφύλακες. ΟΙ αν¬ θρωποι αύτοι, παρά τό δτι άναγκασμένοι άπό τούς κα- νονισμούς νά μάς φέρωνται κάπως «έχθρικά», έν τούτοις κέρ- δισαν τή συμπάθειά μας, γιατί ττραγματικά τό εργο πού έ- πιτελοΰν είναι πολύ σκληρό, μονότονο, ψυχικά καί σωματικά κουραστικό, άνθυγιεινό καί έπικίνδυνο. Άττ' δ,τι καταλά6αμε μάλιστα καί άπό καθαρά οίκονομική αποψη, άπό πλευράς δηλαδή άπολαβών, οί ανθρωποι αύτοι εί¬ ναι άδικημένοι. Γιατί καί χαμηλούς μισθούς εχουν καί έπιδό- ματα δέν παίρνουν καί γενικά δέν άκολουθούν τή μισθολογική κατάσταση των Σωμάτων Ασφαλείας. Νομίζομε λοιπόν δτι τό Κράτος, πού τούς έ'χει έμπιστευ- βεΐ μιά τόσο επί πονή άλλά καί ΰπεύθυνη αποστόλη, πρέπει νά κυττάξη τα προβληματα αυτού τοθ υπαλληλικον κλάδου, πού εχει άνάγκη καί άξίζει στοργής καί συμπαθείας. Η ΟΛΟΣ ΧΑΡΙΑΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ είναι ή κατάσταση που έπικρατεΐ σέ δλο σχεδόν τό μήκος, τής Γ|]ιάς πλευράς πρός τό Χάνδακα, στήν όδό Χαριλάου Τρικούπη. Ο δρόμος αύτάς, που παρουσιόζει μεγάλη τροχαΐα κινήση, εχει μετατροπτεί σέ μόνιμο πάρκινγκ τροχοφόρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μεγάλα φορτηγά, μπουλντόζες, μπετονιέρες, νταλίκες κ.ά. Νομίζομε ότι ή Τροχαία ή δποια άλλη αρμοδία ΰη^ρισ'ια έ'χει χρέος νά διορθώση αύτη την απαράδεχτη κατάσταση. ΜΙΤΣΟΥΜΠΙΣΙ - ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΠΑΜΑΧΑ... ΟΙ ΤΡΕΙΣ αύ,τές φίρμες μοτοσυκλεττών συνοδοιπορούμενες άπο τα πάσης φύσεως μοτοσακό, δέσπες, μοτοποδήλατα καί άλλα Θορυ6ώδη δίκυκλα κα! τρίκυκλα, εχουν ανάλαβε ι νά σπάσουν τα άκουστικό τύμπανα των Ηρακλειωτών καί περισ- σότερο τα νεΰρα τους. Ή μόδα των Γιαμάχα, Καβασάκι, Μιτσουμπίσι καί των αλ- λων δικύκλων θορυβοποιών στοιχείων, εχει γίνει καί γιά τό Ήράκλειο μιά πραγματικότητα. Τουλάχιστον, ομως, οί έπωχούμενοι των τροχοφόρων αυτών, πρέπει νά σέβωνται τίς ώρες κοινής ήσυχίας καί τους χώρους κοινής συγκεντρώσεως. Διότι φτάσανε στό σημεϊο πολλοί άπό αϋτούς νά ένοχλοθν καί μέ τους έκκοφαντικούς θορύβους των έξατμήσεών τους άλλά καί μέ τό πέρασμά τους, άκόμη καί μέσα άπό τα τραπεζάκια τής πλατείας Ελευθερίας, τό Κοινό πού στό κάτω κάτω δεν τούς χρωστά τίποτα. Μήπως καί γιά την περίπτωση αυτή θά πρέπη νά δραστη- ριοποιηθή ή Τροχαία; 'Εκτός φυσικά αν ή διεύθυνσή της ϊχει διαφορετική γνώμη. ΟΙ «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΙΚΟΙ» ΚΑΦΕΔΕΣ Τό επε'σόδιο πού συνΐβη προχθές Σά66ατο στό 'Εργατικό Κένρο Ηρακλείου, με δρόστες κάποιους λεβέντες πού άκοΰ- νε στα τνόματα Χρ Κούτρας καί Γ. Κλάδος, σέ βάρος τού Εύαγ Φουντουλάκη κλητήρα τεΰ ΕΚΗ τόν όποΐο χτύπησαν, 6- τα>/ -ι· ιύ- έκαν.· σχε, >κγ, παροττήοηο-η, εΤναι άρκετά σοβαρά.
  Όχι τόσο νιατι χτύπησαν τόν Φουντουλάκη καί κάποιον
  άλλο, για-ι σάιί έιΊ>· ρς,σφαγεΐς πού είναι οί δράστες μποροΰ-
  σαν καί νά τούς .. γδόρουν Άλλά κυρίως γιά τόν λόγον έξ'
  άφορμής τού όπ&ίου έκαναν επιδείξη των μ^τ;κών τους δυνάμε-
  ων: Μπήκεν μέσα οτί κσφενεΤο καί τταραγγείλανε «δυό Παπά
  ίϊθπο,ιλικοιο:; καφέδ·:ο>. Τούς έκανε ό Φουντουλάκης την παρα-
  τήρ.-,ση κσί τόν. . κεράσανε ακριβώς Παπαδοπουλικό καψέ.
  Έεργήσανε δηλοδή καθαρά χουντικά, χρησιμοποιώντοις τή
  βία Αύτό είναι τό οοβαρό σημεϊο τής υποθέσεως, γιστΐ μέ
  -, ό./ ά-τσράδεχτο ιρόπο τους, άποδεικνύουν εμπραχτα, δτι είναι
  ποαγματικίι άδιάντροποι κα! θρασεΐς φίλοι τής Χούντας, πού
  είχε, ώς γνωστόν, τή δία γιά κοσμοθεκρία της
  Οί προεκτάσεις τοθ «οκαυδάΐιου Κοιμή»
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
  ι)

  (Πά προκατορκτΐκΐι εξετάση άπό τδν
  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΥΑΕΥΤΟΝ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΙΚΟ ΤΥΐΊΟ
  ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ μας γιά τό σκάνδαλο Καψή στήν Ά- Ι Παρλαμδ, Παναγιωτάκη κ.α.
  ™ " * -'■—'-------—««»·.««—„- "Ρτγγι ίκτΛτ τΛγ Ι τ6 θέμα τής διοργανώσεως τοΰ
  Κρητολογικοΰ Συνεδρίου. Μδς
  γιά Πελαγία, είχον εύρύτερες προεκτάσεις. "Ετσι, έκτός τής
  μεγάλης ένιύπωσης πού δημιουργήθηκε στήν πανελλήνια Κοι-
  νή Γνώμη και την εύρύτταη συζητήση, τοΰ θέματος, συνέβη¬
  σαν καί τα εξής σχειικά.
  1.— Ό ΕΙίσο'γ/ελί.σς Ηρακλείου κ Μεταξάς, διέταξε αυ¬
  θημερόν (την περασμένη Δευτέρα 15.9.75 ήμέρα τού δημοσι-
  ίύμα-ο,) προκα-ιαεκτικήν εξέτασιν, έκδόσας σχετικήν είσαγ-
  γϊλικήν -ταραγγίλίαν
  2.— Ο Γιουλε...τί|(, τής ΕΚ—ΝΔ κ. Ξυλούρης δημοσίευσε
  σιτμοσιεύματά μας.
  Εμείς απλώς άναιχοτηθήκα-
  Η ΕΡΠΤΗΣΗ
  ΤΟΥ κ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗ
  Τό κείμενο τής έρωτήοεως
  τού βουλευτού της ΕΚ—ΝΔ
  Ηρακλείου κ. Κωνιωτάκη,
  πρός τόν κ. 'Υπ)γόν Πολιτισμοΰ
  καί 'Ειπισττΐινιών, Εχει ώς εξής:
  Έβδοιμαδιαία τοτιική εφημε¬
  ρίς τοΰ Ηρακλείου «Η ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ», δηιμοοι«ύει άττό τής
  πρό παρελθς,ύσης εβδομάδος
  πληροφορίες πεπί άποκρύψε-
  ως καί καταστροφίίς άρχαιολογι
  κί>ν εύοηιιάτων είς τόν δριμον
  Άγίας Πελαγίας Ηρακλείου,
  ένθα άνεγείρονται
  σογκροτήματα.
  τουριστικά.
  Σύμφωνα μέ την καταγγελί-
  αν, ή καταστίχχρίι όφείλεται
  είς την προσπάθειαν της Ξενο-
  δαχειακίϊς 'Εταιρείας νά άστο-
  κρύψη άπό τάς Αρχάς την 0-
  παρξιν άρχαίας πόλεως είς
  τόν χώρον τής ανεγέρσεως των
  κτιρίων, γιά νά μή παρε'μπο
  σθή άιπό τάς ά;>χαιολογικάς ύ-
  πηρεοίας ή συνέχισις τδν έ"ρ-
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑ»
  ΝΑ ΠΕΣΗ "Η ΝΒ ΜΕΙΝΗ;
  Ή γνώμη τοΰ κ. Προβελέγγιου
  Τό Δηαοτικο Μίγορο * Αχτάρικα» ττού εχει γίνει τό έπίκεντρο
  αντιθέτων γνωμών Νά πέση ή νά μείνη;
  Μέ την εύκαιρία τής π«ρου- λέγατε νά κάνω ίνα τέτοιο μέ·
  σίας στό Ήράκλειο τού καθη- ] γάρ» άλλοθ, σέ άλλο σημϊϊο
  ητή τής άρχιτεκτονιικής καί . τής πόλεως θά τό σκεφτόμοννα
  ολεοδαμίας κ. Προβελέγγιου, | άλλά πάντως δέν θα δανειζό
  μουνα στοιχεϊα ξένα. "Αν τα
  στοιχεΐα αύτά τσ' Μινω'ικά τ)
  τα 'Ελληνικά, ή τα Βυζαντινά
  δγαίνανε μέσα άπό την έρμη
  νεία τοϋ θέματος, θά μπορούσα
  νά τα χρησιμοποίησιν, άλλά δχι
  σάν στοιχεία δανεισμένα άπό
  την είκόνα τής αρχαιότητος,
  γιά νά κάνω μιά βιτρίνα τουρι-
  στική καί ένώ μέσα θά ήταν
  έξωτερικά θά ήταν
  διπλά κέρατα
  γητή της
  π
  ρωτήσαμε σχετικά μέ τό θέμα
  τόν διακεκριμένο έπιστήμονα.
  Συγκεικριμένα ρωτήσαμε τόν
  κ. Προβελέγγιο, πώς θά έκανε
  έκεΐνος τό σχέδιο ενός κτιρια-
  κοΰ μεγάρου στό κέντρο τού Ή
  ρακλείου καί αν θά τό έκανε έκ-
  φράζοντας μέ τό σχέδιο τού τόν
  έαυτό τού και την έποχή μας
  ή θά επαιρνε στοιχεία άπό τό
  ίστορικό περιβάλλον τοΰ τό-
  που, όπως π,χ, την Κνωσσό.
  Καΐ ό κ. Προβελέγγιος άπαν
  τησε:
  —Στό κέντρο τοΰ Ηρακλεί¬
  ου δέν ύπάρχει θέμα ανεγέρσε¬
  ως μεγάρου. Τό κέντρο τοθ Ή
  ρακλείου χρειάζεται άνάπαυση.
  "Ηδη εχει ση,μεΐα τα όποΐα εί¬
  ναι σημαντικά καΐ στήν όμορ-
  φιά τους καΐ γιά την Ίστορία
  τους. 'Επομένως δέν 6λέπω νά
  ΰ-άρχει τέτοιο θέμα. "Αν μοΰ
  'Ερωτώ τό κ. Υπουργόν
  εάν ή 'Εφορία Άρχαιοτήτιον
  Κρήτης έ'χει ϋποβάλλει είς τό
  Υπουργείον αναφοράν επί τοϋ
  θέιματος. "Εάν διέταξε έ"ρ>ευνα
  γιά την έξακρίβωση τής άληβεί
  άς ίί μή των καταγγελλαμένων.
  Καί τόν παρακαλω νά ένημε
  ρι μέ ανακοίνωσιν τσΰ 'Υ-
  πουργείου την Κοινήν Γνώμην.
  Αθήναι τή 17 9 75
  Ό έρωτών
  ΚίΙΝ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Βουλευτής Ήί>ακλείοι>
  Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ
  ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΈΛΕΑ
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
  — «Δέν ήκουσε τίττοτε...»
  ίΐε: τότ€ θά τοϋ τό έηέτρεπΕ ή
  δηιμοσιοϋπαλληλική ίδιότητά
  τού καί οί έξωύπηρΓσιακές ά-
  σχολίες τού,, ,
  Την ϊδια ήμέρα τής δηιμοσι-
  εύσεως των άποκαλύψιεων ό
  διευθυντής μας έττιοκέφθηκε
  τόν ΕΙσαγνελέα Ήοαικλείου κ.
  Μεταζδ καί τόν ένημέρωσε οχβ
  τικά μέ τα στοιχεία πού κατέ-
  χει γιά την δλη ύΐτόθεση Κα¬
  ψή. Ό κ. Είσαγγβλέας συνέ¬
  στησε δτι δλα αΰτά θα πρέπη
  νά τεθοΰν ΰπ' όψιν τού άρμο-
  δίου άνακριτικοΰ ϋπαλλήλου
  πού θά διενεργηθή την προκα-
  ταρκτική εξετάση κατόπιν τής
  σχετικής είσαγγελικής παραγ¬
  γελίας.
  II
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
  νών —πού μπορΐί »αΐ νά μην
  ΰπάρχουν— γεννώνται ήθικές
  καΐ διοικητικές εύθύνες.
  Έπ' αυτών τόν λόγον ίχουν
  ή διεύθυνση τού Λυκείου «ό Κο
  ραης» καί τό Ύπουργείο Παι-
  δβίας καί θρηοκευμάτων.
  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  ΤΉΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ
  Διευκρινίζεται δτι ό δικηγό-
  ρος κ. Πλαγιωτάικης, πού εΐ-
  χε άναμιχθή στό παρελθόν έΐπ-
  κουριχά στήιν ύπόθεση, δέν θά
  λάβη μέρος στήν δηιμόσια έκ&ή-
  λωση πού άναφέραιιΐε στό προ-
  ηγούμενο φϋλλο μας. Τό δλο
  θέμα άπό νομικής πλευράς θά
  χιειριοθή ό έξ "Αθηνών δικηγό-
  ρος κ. Λουρανδάκικ> ό οποίος
  έχει στά χέρια τού καί δλο τό
  σχΐτιχό ύλικό.
  ΤΑ «ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ»
  II
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Διευθυντής τής Αρχαιο¬
  λογικήν Ύίπηρεσίας Ηρακλεί¬
  ου κ. Στ. Αλεξίου, άρνήθηκε
  νά |ΐά<; δώση πληροφορίες καί νά απαντήση οέ συγκιεκρΓμένες ερωτηθείς μας διότι ά<ρ' ενός δόν τοϋ έπιτοέατει τουτο ή δη- μοσιοϋτταλληλική ίδιότητά τού καί άφ' ετέρου την ήμέρα ττΐς έπισκεχι/εώς μας στό γραφ€ΐο τού συζτϊτοΰσε μέ τούς κ.κ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» «ΠΡΕΠΗ! ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ &ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΝ Φ¥ΛΑΚ»Ν ΑΛΙΚΑΡΝλΣΣΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ Ό Διευθυντάς τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» κ Μάνος Χαρής, πού συ- μπίιττει νά είναι κσί άνταποκριτής τής ΆθηναΊκής εφημερίδας «Ε/νΕΥ©ΕΓΌΤδ ΠΙΑ», απέστειλε στίς 18 τρέχοντος τό πα¬ ρακάτω τηλεγραφ:,μα στόν Είσαγγελέα Ηρακλείου κ. Μετα- ξά, τόν Ύποι/ργό Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη κα! τόν Ύφυ- πουργό Τύπου κ /^ο,μττρία. λο'ΐπληρί-ιμοτικά θά πρέπη νά τονισθή (καί αύτό εχει ίδι- αίτί.ρη σημασία), δτι ό άνταποκριτής τής &ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ- ΠΙΑ/. ρώτηοε τύν κ. Παπαζαχαριάκη, άν άληθεύει ότι τρείς μέρες μετά τόν έγκλισμό στίς φολακές Άλικαρνσσσοΰ των πμϋτξικοπη,ματιών Άγγελή, Κωνσταντοπούλου καί Καραμπέ- ρη, ά^ορσσθηικε γ.ά λογαριασμό τού πρώτου ή κα! των άλ- λων ήλεκτρ'κό ψυγη<.· άπό κατάστημα τού Ηρακλείου. Τό κείμενο -.ήο τηλεγραφικής διαμαρτυρίας, εχει ώς εξής; στάπ Τόν ρώτηοα άν διάβαοε μοντέρνο τουρισμός μέ κ.λπ. Ό άρχι-τέκτονας πρέιτίΐ νά έκφράζει καί νά άφήνει στά δη¬ μ ιουργήμοττά τού, την έττοχή τού. "Απλώς πρέττβι νά την έμ- βαθύνη καί νά τής δώσει τό με- γαλεϊο πού είχον ο! αλλες έπο- χές. Την έποχή τού δέν την έρ- μηνεύει δταν την φτωχσίνΐι. (Ή Συνέχειβ στό έπόμενο) ΑΝΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛϋΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Έγγράφονται είς την Α' τάξιν ανευ έξετάσεων, οί έχοντες ενδεικτικόν Γ' τάξεως έξατοιξίου Γυμναοίου Όμοίως ανευ έξετάαεων έγγραφονται είς την Β' τάξιν, οί έχοντε·; απολυτήριον εξοτταξίου Γυμνασίβυ τηλ. 2β6.345 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΥΡΙΟΝ ΜΕΤΑΞΑΝ ΕΝΤΑΥΘ* ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΡΟΝ¬ ΤΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙ¬ ΟΣΥΝΗΣ 2) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΥΠΟΥ 3) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΑΘΗΝΑΣ Διαμα^ύρομαι έντονώτατα διά άιπρετιή άνάγωγον περΐψρο νητικήν συμττεριφοράν Διευ¬ θυντού Φυλοκων Άλικαρνασ¬ σοΰ εναντίον μου ώς άνταστο- κριτοΰ έφτιμερίδος «ΕΛΕΥΘΕ' ΡΟΤΥΠΙΑ» μί- οποίον έπεκοι- νώνησα τηλεΐρωνικώς σήμερον 18 Σεπτεμβρίου στοατ Ευθύς ώς ί$κουσεν δνομα καί ίδιότητά μου καί πρίν ακούση τί τόν ή*- θελα μοθ άπήντηρε δτι δέν κά νει δηλώσεις στόπ Τοΰ εΐπα δ¬ τι θέλω νά μέ ένηιμερώση επί θέιματος άφορ.ώντος εφημερίδα μου καί άπήντηρε δτι δέν μέ ένδιαφέρουν οί έφηιμερίδες στόη Τού εΐπα 8π δσα λέιμε γράφονται σέ μαγνητόφωνο καί απήντησε γράφε δ,τι θέλεις στόπ Τοθ εΐπα δτι γιά τόν τρό πό τού θά άπευθυνθω στόν ΕΙ- σαγγελέα καί απήντησε ά- πευθύνσου καί στόν ύηουργό στήν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΛ'ΠΙΑ» επι στολή τοθ θανατοποινίτη Σού-1 (χΛΛΛΑΛΛ λη καί απήντησε δτι δέν διαβά Ι ζει έφη.μερίδες οΰτε άοχολεΐ-1 ται μέ αύτές στόπ Τόν ρώτησα γιατί δέν θέλει νά συναντηθοΰ Ίδιάζουσα χαραχτηρίοτηκε άπο πολλούς ή πεοίπτωση τής δλης άναιιίίίεως οτήν ύπόθεοη τοθ κ. Β. Πλεύρη, καθΐηγητΓ θεολογίας στό Λύκειον «Ό Κο ραής». Ώς γνωστόν ό κ. Πλεύ ρης πού χαροχτιηρίζεται σάν «ό ίίνθοωπος τής Καψή» είναι έκείνος ποίΊ ένεργοϋσε γιά'Λο γαριαομό της καί λέγεται δτι ό ϊδιος ποωτοστάτησε μαζί |ΐέ ικάποιον ήλλον κ. Κληρονόιμο, στήν άγοοά των οίκοπέδων οτίιν Άγία Πελαγία. Ό ϊδιος μάς εΐπε ότι γνώρι- σε την κ. Καψή δταν ό ϊδιος έργαζόταν στό πολιτικό ·γ)α- ψεϊο τοΰ βουλευτή τής ΕΡΕ κ. Μανόλη Κεφαλογιάννη καί δτι τής χπωοτά χάοπ νιατί τόν 6ο- ήθησε νά οπουδάοη παίρνον- τάς τον οάν οίκότροφ > οτύ σττί-
  τι της στήν Άθήνα καΐ έπο-
  μένως εϊχί" χη/ος νά άνταποδώ-
  οΐ] οτήν εύεργέτιδά τού. "Ετσι
  παρόΛληλα μέ τίς ύπηρεσίες
  Π)ύ τής προσέφερε στό ξενοδο-
  χεϊο «Άστόρια», δπου εΐχε και
  τό γραφεΐο τού, την βοήθησε
  καΐ στό θέιμα Άγίας Πελαγίας,
  ένώ παράλληλα δίδασκιε στό Λύ
  κειο «ό Κοραής».
  Άιπό καιρό δμως. εχει άπο-
  χωρήσει άπό τίς έιπιχειρήοεις
  Καψή καΐ δΐατηοή ίδιωτικό γρα¬
  φεΐο Άσφαλειών καΐ άλλωιν ύ-
  ποθέσεων, ένώ συνεχίζει νά δι-
  οάσκΐ) οτό ίσότιμο ]ΐέ τα δΐϊμό-
  σια σχολεϊα Λύκειον.
  Διευκρινίζεται δτι την Μβγά-
  λη Παοασκευή τοΰ 1973, πού
  συνέβησαν δσα συνέβησαν στήν
  Άγία Πελαγία, ό κ. Πλεύρης
  δέν χρειάστηκε νά άτΐουσιάση
  ώπό τίς θεολογικές παραδόοβις
  τού, γιατί άπλούστατα ήταν γε-
  νική άργία. Στήν Άγία Πελα¬
  γία δμως τα «γκρέηντερ» δού-
  λευαν... Μήιπως καΐ γιά την «εί
  δικί] αυτή ΰδεια» είχε φροντί·
  οει ή παντοκρατορία τής Κανρή;
  Δικαιολογηιμιένα λοιπόν τίθε
  ται άΐηό πολλούς τό θέμα τοΰ
  κ. Πλιεύρη, δτι δηλοδή πέραν
  των τυχόν ποκνικών τού εύθυ-
  Τά «γκρέηντερ» πού πραγιμα-
  τοποίπσαν τίς έκσκαφές στήν
  Άγία Πελαγία, ήταιν ίδιοκτησί-
  ας τοΰ κ. Μανόλη Λυριτσάκη.
  Όδιγγοι των ΐμηχανιημώτων ή¬
  σαν οί κ.κ. Χαρΐτάκης Άλκιβιά-
  δης καί Καλομοίρης Νικόλαος.
  ΤΌ ΕΓΓΡΑΦΟ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ■Η «Μορ,κα, (Κ. ν- '.^' στόν τότε Περ,φερειακο «Γ,ωρ-
  γο* (Γεωργσλά) μ.ά μακέττα ενός άπό τα ξενοδοχε,α της
  Ίοω; εΐνα και ν, ι<τκέττα τού ξενοδοχε.ου της Αγιας Πί- λαγιάς. αύτη στοιχείων καΐ νά θέσω τριώσεως αίτήματος αυτών Έν τώ μετα'ξύ στόν κ. Ιωάν. Πεδιώτη. ί;να άπό τούς σχετι- ζόμενους μέ τό θέιια, άτκστά- λη άπό τό Ύπουργεϊο Οίκονο- μικών τόν περασμένο Φβρουά- ριο τό παρακάτω βγγοαφο. Μέ τό έΎγραφο αύτό τό Ύπουργεϊο παρακαλεΐ τόν ΕΟΤ, σάν άρμό- διο Όργανισμό νά επιληφθή, γνωρίζοντας συγχοόνως σ' αυ¬ τόν την διικιή τού γνώμη (κι' αότό δχει ίδιαίτερη" σημαοία) δτι δηλ. γιά λόγους χρτιστής διο.κήοεως πηέπει νά ισχύση και γιά τούς λοιττούς ίδικτήτες ή 2614)73 άπό<ραση τοΰ Συμ- βουλίου τής 'Επικοατείας, μέ την ό-ποία άκυηώθι>κε ή απαλ¬
  λοτριώση τής Καψή στά 4 περί
  που στρέμματα τοΰ Κ. Πεδιώτη
  σιού ήταν ό μόνος πού ύτίέβαλε
  έμπρόθεομα την αϊτηση άκυρώ-
  σεως. Δέν είναι δμως δίκαιον
  καΐ χρηστόν νά μην άκυρωθή
  ικα! γιά τούς υπολοίπους ή άιπαλ
  λοτρίωση των οποίων γιά τυιπι-
  κούς λόγους κηρύχθηικαν έκπρό
  θεσμες οί αΐτήσεις τού.
  Τό κεί.μενο τοΰ σημαντικοΰ
  αυτού έγγράφου, έχει ώς εξής:
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΓΕΝ. Δ)ΝΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
  Άρ Πρωτ Π. 812)483)
  Ν. 12119)18 - 2 - 75
  Πρός τόν
  Ελληνικόν Όργανισμόν
  Τουρισμοΰ
  Δ)νσις Δ' Περιουσίας
  Κοιν)σις: κ. Ι. Πεδιώτην
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  (Παρακαλούμεν δπως ένημερώ-
  σει καϊ τούς λοιπούς)
  "Εχομεν την τιμήν νά διαδιδά
  σωμεν υμίν συνημμένως, την
  άπό 20 - 1 - 1975 αίτησιν των
  Ιωάννου Νικολάου Πεδιώτη καΐ
  λοιπών, μετά των προσηρτημέ-
  μέν ύπ' όψιν τα εξής:
  01 είρημένοι, αίτούνται, δπως
  ανακληθή ή δυνάμει τής ύπερ¬
  θεν σχετικής κηρυχθείσα ά-
  ναγκαστική άπαλλοτρίωσις έν
  Άγία Πελαγία Κρήτης, υπέρ
  καί δαπάναις τής Α Ε «ΤΟΥΡΙ
  ΣΤΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑ
  ΤΗ»,καθ' δ μέρος άφορά αυτή
  είς την έκ τεσσάρων στρεμμάτων
  ίδιοκτησίαν των, ίσχυριζόμενοι,
  ότι ή έκτασις αυτή ουδόλως ά-
  ναγκαιοΐ είς την υπέρ ής ή ά-
  παλλοτρίωσις 'Εταιρίαν καθ' ότι
  ουδέν έργον πρόκειται νά έκτε
  λεσθή έπ' αυτής.
  Ωσαύτος ίσχυρίζονται, ότι,
  δΓ,μιαυργηθείσης επί τής εκτά¬
  σεως κοινω^ίας δικαιώματςς συ¬
  νεπεία τής δια τής ύπ' αριθ
  2614)73 αποφάσεως τοΰ Συμ¬
  βουλίου τής 'Εττικρατείας άκυ-
  ρώσεως τής απαλλοτριώσεως ώς
  πρός τόν πρώτον των ενδιαφερο¬
  μένων, ή ρηθεΐσα 'Εταιρία προ-
  τίθεται νά έκποιήση την ώς άνω
  έκτασιν, διά τής δικαστικής ό-
  δού.
  Έν όψει των ανωτέρω, πα¬
  ρακαλούμεν, όπως, ώς άρμόδιος
  έκ τού σκοπού τής ττερϊ ής πρό
  κείται άναγκαστικής άπαλλοιρ
  ώσεως, έξετάσητε τό βάσιμον
  των ίσχυρ σμών των ένδιαφερομέ
  νων καΐ γνωρίσητε αυτοίς κα
  ημίν σχετικώς πρός την δυνατό
  τητα Ικανοποιήσεως τοΰ περ
  μερικής άνακλήσεως τής άπαλλο
  Επί τούτοις, γνωρίζομεν υ¬
  μίν, ότι καθ' ημάς, έργον χρη-
  στής Διοικήσεως είναι δπως Ι¬
  σχύση καϊ διά τούς λοιττούς εν¬
  διαφερομένους ή ρηθεΐσα ΰπ' α¬
  ριθ. 2614)73 απόφασις τού
  Συμβουλίου τής Έπικρατείας,
  καθ' δτι, διά ταύτης, ή περΐ ά-
  κνρώσεως τής άπαλλοτριωτικής
  πράξεως αίτησις αυτών απερρί¬
  φθη διά τυπικοϋς λόγους, ήτοι
  ώς έκπροθέσμως άσκηθεΐσα, ένώ
  εγένετο άποδεκτή, δι' ούσιαστι
  κοϋς λόγους, όμοία αίτησις τοΰ
  έξ αυτών Ιωάννου Πεδιώτη.
  Ε.Υ. (
  Ό Διευθυ'ντής
  Ν ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  II
  ΔΗΜΟΣΙΑ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  Γιά την καλλίτερη προετοι-
  μασία καϊ δλη διοργανώση τής
  δημοσίας έκ&ήλωσης ποΰ άναγ-
  γείλαμε, ή διεύβυνση τί)ς εφη¬
  μερίδας μας είχε την πεοασμέ-
  νηέβδομάδα συνεχεϊς έπαφές
  μέ διαφόρους παράγοντος, έν-
  τός καί έκτός Κρήτης.
  Ό τόιπος, ό χρόνος καΐ τό
  πρόγρανίμα τής έχδήλωσης αυ¬
  τής θά άναγγελθοϋν προσεχώς
  διά τοΰ Τύιπου καΐ εΐδικής προσ
  κλήσεως, πρός τούς άριμοδίους
  καΐ την Κοινή Γνώμη.
  Μοίραζαν έντυπα
  ΞΕΙΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  με καί απήντησε δτι δέν θέλει
  καμμιά έπαψή μέ δΐ)μοσιαγρά-
  φους στόπ Τ%ό εΐπα δτι ένδια-
  φέρεται ή εφημερίδα μου «Ε-
  ΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» γι' αύτά
  καΐ απήντησε σαρκαστικά μπδ
  εΐσαι κι' έού μαζί μέ τούς αλ¬
  λους συνεταίρους; στόπ Νομί-
  ζω δτι έν γένει συμπεριφορά
  ανωτέρω διευθυντού ή~ταν άπά-
  δουσα πρός τίτλον μου καΐπα-
  ρακαλώ αν νομίζετε νά έπι-
  ληφθήτε αρμοδίως καθότι έλ¬
  λειψις τηλεφωνικης άνωγης έκ
  μέρους τού πρός Βνα έκπρόσω
  πον Τύπου μοΰ δίδει δικαίωμα
  νά πιστεύω δτι κύριος Παπαζα
  χαριάκης δέν τιιμδ μέ παρουσί¬
  αν τού κλάδον Σωφρονιστικων
  ύτταλλήλων διά οποίον ό ύπο-
  γράφων προσφά,τως ήσχολήθη
  εύιμενίδς μέ δημοσιογραφικόν
  σχόλιον στόπ.
  Ευχαριστών διατελώ μετά τι
  μής·
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Άνταποκριτής «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ¬
  ΠΙΑΣ» Ηράκλειον.
  ΟΙ Φυλακρ Λ κ^ρνασσοθ. Στό 1, 2 και 3 κελια μενουν ά
  τίοτ-οιχα ο' τιραξιΐοτπνμοΓτίες Άγγελής, Κωνσταντόπουλος
  ΚσραμΓτέριις Λέγεται πώς σέ Ινα άπό τα φρεσκοδαμμέν
  σύτά εελιά — δίπλα στά όποΐα είναι έτοιμσ άλλα πέντε —
  μπή<£ τό ψυγεΐο τΐίύ αγο.ράστι-|κε άπό κατάστημα τού Ηρα¬ κλείου, > ιά νά πίνουν δροσχρο νεράκι οί «ένοικοί» τους Σ
  ττόσα άλλα κελιά ϋπάχουν ψυγεία; ι4τ
  3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 3
  «Η ΛΛΗΘΕΙΑ» είχε στό περασμένο φΰλλο της τρείς πανελλή-
  ν.ες άποκλειστικότη-.ες: 1) Τόν Ίδροτικό Νόμο τού Πανεπι-
  Κρήτης, 2) Τή χουντική δράση τού δουλευτή κ. Σα6-
  βυύρα καί 3) Τό σκάνδαλο Καψή στήν Άγιά Πελαγιά
  Τα δύο άΐΓΟ τα θεματα αύτά, τό θέμα τοΰ Πανεπιστημίου
  καί το σκάνδσλο Κοψή τα άναδημοσίευσε ό Άθηναικός Τύ-
  Τό ιρίτο, τό οχετικο μέ τόν βουλευτή κ Σαββούρα τό άπο-
  σιώπησαν όλες οί έφημερίδες Γιατί,
  Λύτό τό «.γιατκ 6ά άποκαλύψωμε προσεχώς γιατί πραγμα-
  κα ςΤνΓχι κάτ, ΐίϋύ μάς ξενίζει
  ^ν^^^¥ννννι»νι»ινν<»ι(νν%* ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΗΜΕΪΟ Τό έξωφυλλο ενός άλου περίεργου έντύπου, πού άνηκει κι' αθτδ στο προπαγβνδιστικό ύλικό τού «Νέου "Εθνους» κοί διανεμεται ά—ό τό συνεργεΐο των ξένων πρακτόρων στό Ήρά¬ κλειο. Ονομάζεται «Ή άγάπη έ'χει ά-οτέλεσμα» (Δέν χρειά¬ ζεται να εΐσαι γιατρός γιά νά την ά-ολαύσης — δέν χρειά¬ ζεται να^ ϊΐσαι έττιστήμονας γιά νά την αΐσθανβής), είναι κι' αθτο τού Μωϋση Δαβίδ καί τιμάται δρχ. 8. Διεθνής άττοκλει· στικοτητα τοΰ «Δΐίβνοΰς Τρόιστ των Παιδιών τού θεοϋ». Την περασμένη έβδομάδα κυ-Ι τού θυμίζη μ.α κάποια άλλη. κλοφορησαν στό Ήράκλειο μιά· «Νέα τάξη» σέ παραλλαγμέ· όμάδα ξενων ύπόπτων πρακτό-' Ό δρόμος πού -τε^ι/α πάνω άπό τό Μπεντενάκι — ή όδός Σο ,ι(ι:κλή Βενζέλοι· -- στό σημε?ο ακριβώς πού είναι πλάι στήν ■τταλιά «Καστε^λα^ "αί κάνει τή στραφή γιά νά πάμε στό «Ξε- ;νία, είνα< τόσο σταΐς, ώστε νά έχη γίνη έπικίνδυνος. Μόλις 5 μετρα είναι τό τ,λάτος τού, ίσα — ίσα δηλαδή πού χ«ρά ί.υτ αυτοκινη-Ό μεγάλων διαστάσεω^. Έπειδή ό δρόμος αύ- ^τος έ'χει γίιΈ: τώρα πολυσύχναστος γιατί μέσω αύτοΰ γίνεται ολη ή δ.ακινηση -ών φορτηγών κα! έπιδοττηκών αύτοκινήτων πού πΐ'γα!νθίν ή ερχονται πρός κα! άπό τα Χανιά καί τό Λα- σίθι κα' έππδή άκόμη είναι έπικίνδυνος, λόγω τοθ ότι είναι ένίχ, ίνα ε έτρο, νομίζομε ότι κάτι πρέπει να γίνη ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ Γ·Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Καλούνται άπαντες οί ποδο- σφαιρισταϊ τής Α' ομάδος την Τετάρτην 24 τρχ καΐ ώρα 9 μ. μ. εξωθί τού Κ ινηματογράφου «ΝΤΟΡΕ» διά συνεστίασιν μετά τού Συμβουλίου αυτού. Έπίσης γνωρίζει είς τοΰς πολυπληθεΤς φιλάθλους ότι υπε¬ γράφη τριετές συμβόλαιο τής ομάδος μετά τού προπονητοΰ καΐ καθηγητού τής Σωματικής Άγωγής κ. 'Εμμαν Τζανή. •ν^ν. ('"κ του Σύλλογον) ,_ άγνωστης εθνικότητος, οί όποϊοι περιφερόμενοι σέ μαγα ζιά καΐ σπίτια, μοίραζαν κάτι περίεργα εντυπα, τςΐ έπωνομο ζόμενα «ΝΕΑ ΝΕΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Τα περίεργα αύτά έ'ντυπα τοΰ Μωυσή Λαβίδ, πουλοθσαν ένα¬ ντι ωρισμένου άντιτίμου, ένώ πά ράλληλα, κ^ΐ κατά περίπτωση, ε'εγαν διάφορα ττροφορ,κά κη ρύγματα ποΰ θύμ,ζαν Έβρα,κή προπαγάνδα Νομίζομε δτι οί άρμόδιες ά- στυνομικές Άρχές, έχουν χρέος νά ένημερώσουν την Κο.νη Γνώ¬ μη, περΐ τινος ακριβώς πρόκει ται καΐ ποίος χορήΥησε στούς πράχτορες αύτούς τή σχετική ά- δε αιαιοδμν δεια δ.ανομής, καΐ πώλησης προπαγανδιστικού ύλικοθ γιά ενα ΝΕΟ ΕΘΝΟΣ πού άβελά ην μορφη. Καταγγελομε καΐ περιμένομε απαντήση. Τό έξώφυλλο ενός άπό τα Οττθ- πτα φυλλάδια «Δόν Κιχώτης», τού Μωϋσή Δαυίδ, πού διοτνέ· μονται αύτές τίς μέρες στο Ήράκλειο άντ! 4 δρχ. άπό πρό- σ<—α αγνωο-της εθνικότητος τα όποΐα μιλούν «οττασμένα» Έλλην ι κά. ΟΦΗ-ΧΑΝΙΑ 2-0 Κατά τόν ΡιοξαχΜντο. χθές φ,λικό άγώνα, ή Όμάς τοΰ ΟΦΗ την Όμάδα των Χανίων μέ σκόρ 2—0 7Ρμα έσ^εα Πδό ΜττέΓ- ν μέ σκόρ 20 έσ.^ειασαν. ο Παπαδόπουλος είς τόό' κσί ό