98357

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

29/9/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  οοεεεεεεε·
  ••Η··1**"******1*"*************************1****1·····
  1 Χβρδς β* αυτόν, πού πρίν μέ χώμα, ·
  τοθ φράξουν οί δλλοι τό στόμα, προλάβη ·
  νά π€ϊ «στω καί μιά συλλαβή δική τού. [
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ {
  •·εεεε·εεοεεεεε·εεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεεεεεεεεε.....εεεεεε·ε·εεεε·
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ιεεεοεε·ε·εοεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεοεεεεε···
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ1975 Ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβυβννΐλβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ. Γ 280.291
  Χρόνος 1ος Άριθμ φύλλον 17
  Τιμή φυλλου 6ρχ. 5
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΓΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  •·εεεεεεε·ε·εεεεεεεεεεε·ε·εε·ε·εε·εεεεεεεεε··
  Οτ
  Τό «Σχέδιο έπαυαιρορας)) τοθ μουάρχπ
  προΒπέπει ϋμεοπ άπομάκρυυσπ
  ρέχρι καί θ Ο Ν Α Τ Ο τοθ ΚαραμουΑϋ
  «ΦιΑοζευΑθπκε» άπό τή Βουγιουκήάκη,
  -μέ την όποία εϊχε ποϋπό δεουό-
  στιίυ ποΑυτείίϋ ΒίΛα της ότου (,η-Γιώργη
  Τρίο «Β» ; Έπικίνδυνα ; Έρωτηματικα ;
  όράόη
  ΒαόιίΙιη&ν
  Βονήεντών
  ΕΥΑ1. ΑΒϋ. Π1Φ
  'Υπουργός Έθν. Αμύνης
  Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ
  ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ
  Ύίπουργός Δηιμ. "Εργων
  ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
  ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΛΗΑ
  ΒΑΣΓΛΗΑΣ
  ΧΩΡΙΣ ΘΡΟΝΟ
  ΒΟΥΚΥΚΛΑΚΗ
  ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
  Μϋ 7ΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΔΗΜΟ-
  ΣΙΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΕΙ¬
  ΔΗ .Η ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ ΚΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ
  ΠΡΟίΦΑΤ ) ^ΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
  Ο τέως Βσσιληάς Κωνσταντίνος, ήρθε πρόσφατα στήν "Α¬
  θηνά, με αύστηρώτατο ίνκόγνιτο! ! '
  ΕΠΕΙΔΗ, παρά τ«ήν έξακρίβωση των πληροφοριών μας, τό
  ττράγμα φαίντται σπίστευτο, διοσηροΰμε κι' εμείς οί ϊδιοι μιά
  μικρί·, έτΓΐφύλλοζρ, βάζοντας ένα μικρό έρωττ,ματικό, 1% άς
  ττοϋμε, γ.ατί ό ίΛρωπος, δττως πιστεύομε, δέν πρέπει ττοτέ
  να είν-α. 6έ6α.ος ΙΟΟ'Χ' σχεδον γιά τίττοτα.
  ΡΩΤΟΥΜΕ λοιττόν καβε αρμοδία κυβερνητική πηγή άν ή
  ττληροψΛρια μσς άληθεύει. „
  Κοί συγκεκριμέν ρωτοθμε·
  — Άν >5 τέως Βσοιληάς Κωνσταντίνος ήρθε πρόσφατα στήν
  'ΑΟήΛΐ καί ψιλοξενήθηκε στή βίλλα τής "Αλίκης Βουγιουκλά-
  κη, στήν περιοχή Άγίου Γεωργίου, ττρός τα Καμμένα Βουρλά
  ΜΕ ΤΗΝ Ρ.ΥΚΑΙΓ-ΙΑ αύτη γνωστοττοιοθμε στόν Κρητικό
  ναί ευρύτερη στόι/ 'ΕΛληνικό Λαό δτι ·
  1 — Ό φιλοβασιλικός αγώνας στήν 'Ελλάδα έντείνεται καί
  1>χ μεγάλε <σί όρ·;ανχοιμένο «σχέδιο έπαναφοράς» τού έκτττω τού μονσρχη, εχε· ιεθεΐ ηδη. σέ έφαρμογή 2 — Ό κίνδυνος γισ τόν Έλληνικό Λαό, δέν εΤναι πιά ή Χούντα Είναι ό τέως Βσσιληάς. 3 — Τό σχέδιο κύτ£ πού γιά την έφαρμογή τού εχουν άρχί- σε< ι>ά διατίθενιοι ήδη τεραστία ποσά (γνωρίζομε τόν διαχε,ι-
  Ρ'στή των νρτ·,ματο5ν αυτών) προδλέττει την έτταναφορά τού
  Κωνσ~σν.-ίνου μεχρι τόν προσέχη Μάρτιο.
  4 — Το σχΐ,δτ έπίσης προβλέπει άττοττομπή τού Κωνσταν¬
  τίνου Κααρμανλ,'ι η καί έν άνάγκη, δολοφονία τού
  5.— Οί φ λοδαοιλικές όργανώσεις έχουν δραστηριοττοιηθεΐ,
  ηδη, κοττί» τόπους καί σέ δλα τα μέρη τής "Ελλάδος, μέχρι
  κα! τητ- Κρήτη
  6 — Τα ποσά ττοΰ διαθέτουν για τό μεγάλο αύτό σχέδιο
  έτταΐ'αφ τρός τοθ Κωνσταντίνου, δίνονται σέ άτομα πού έττηρε-
  άζουν την Κοινή Γνώμη, είδικώτερα δέ σέ «δημοσιογραφους»
  7.— Στήν δλη κινήση μετέχουν καί Βουλευτές, οί όποΐοι άττ'
  ό,τι φαΊνΐτΐΜ ι.αθσρο άττό δημοσιεύματα φιλοβασιλικών
  έντύπων δττως τό ^ΕΘΝΙΚΟΝ ΦΩΣ», «Η ΝΕΜΕΣΙΣ» κ ά., (ά-
  λήθεια γιοτπ τα εν-ιπτα αύτά δέν χαραχτηρίζονται παρανό¬
  μω,) οί έκπρόίτωπο αύτοι τού "Εθνους καί τού ΛαοΟ είναι,
  μεταξύ ά>λον, οί εξής
  Α Πνευ,.ατΛΟΓ,, Α Τσαλδάρης, Π Καλογιάννης, Ίππ Σαβ-
  βούρας, Κ Σαχττίσιος, Δ Φράγκος, Δ Καλογήρου, Α Ά-
  βραμιδης Κ Π ριαι/ταφύλλου. 'Επίσης άναφέρονται καί όνόμα-
  τα ύπουμγών μεταξύ των οποίων; Ε Αβέρωφ, (Αμύνης) Γ
  Ρά>λης, (Πρ(ςδρίας), Χ. Στράτος (Δημ. "Εργων). Συνσλικα
  πρόκειται για 38 βουλευτές, ίπτουργούς καί ϋφυπουργούς
  8 -— Τό οχέδιο έπαναφοράς τοΰ Κωνσταντίνου «εύλογούν»
  η Αγγλία, ή Γΐρυανία, ή Άμε.ρική καΐ ό Σάχης τής Περσίας,
  πού εχει διαθέσει καί τεραστία χρηματικά ποσά
  9 — Σάν έκτελΐ,οτικός έγκέφαλος τού σχεδίου στήν 'Ελλά¬
  δα φέρετοι ο 6ουλευτής τής Ν.Δ. Ίππ Σα66ούρας, για τή
  "χρμΐίΜ^ηό δρναστηριότητα τοΰ όττοίθϋτ-3ΐού.. άτχοκάλυψε ή εφη¬
  μερίδα μας, δέν εγραψε καμμιά εφημερίδα τφν "Αθηνών,
  δτα^ δυο άλλες άποκλειστικές είδήσεις πού είχαμε στό ΐδιο
  φύλλο (Ν^μο, Πανεπιστημίου Κρήτης κα! σκάνδαλο Καψη)
  τίς άναδημ^σ'ευσαν καί τίς τόνισαν.
  10— Τό σχέδιο αύτό Τσως άττοβεΐ έθνική συμφορα, είδι-
  κί,τερα γιά την Κρήτη, δεδομένου δτι οί Κρήτες γνωστο! γιά
  τα άνιδασιλικα τους αίσθήματα θά άντιδιράσουν, όπότε οί
  σχετιΓ,ομεν*. με τγ σύτονομιστικό θέμα έχθροί τής 'Ελλάδας,
  θα χρησιμοτκ ήσουν τό προσχημα αύτό γιά νά έπιδάλουν τις
  έγκλημοτικέ'. τού; βλέψεις πάνω στήν Κρήτη
  ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ στούς άναγνώστες μας νά ξαναδιαδάσουν
  το κείμενίι αύιο γ:α νά συνειδητοττοιήσουι/ τόν έθνικό κίνδυνο
  ττού άπειλεί το^ τόττο μας, άν τα παραπάνω τεθούν σέ έφαρ¬
  μογή άτο του^ νοσταλγούς καί πληρωμένους πράχτορες τού
  Βασιλική Γ,εσμοί
  ΓΕΛΟ > , κσλου-ε όλο τόν Έλλην,κό Λαό σέ έγρήγορση,
  γι.' να μην ι. οατού|.ί. ξανά άπό καμμιά, Βασιλική αύτη τή
  Φ ,ρςτ χούντσ, πού όττωσδήττοτε είναι άπαράδεχτη κα! έθνικά
  καταδ καστέσ, καλλιεργεΐται όμως συστηματικά ή πραξικοττη-
  ματική έ-,κσιάσταση της στήν 'Ελλάδα, άττό ίνα πληρωμένο
  έττιτελεϊο «'Ελλην-ο,,ν» κα! ξένων πραχτόρων, πού δουλεύει ήδη
  άτς> καιρό συστημαΓικά
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Χωρις φοβο και ττοθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΠ ΗΜΙΟ, ή μεγάλη αυτή «μπλόφα τής Χούν-
  τας», μΐ την όπ&ία ττέτυχαν οί έχβροί της Κρήτης, νά διασττά-
  σουν την ψυχική ενέτητσ τού Κρητικού Ααοΰ, ήρθε γιά μιά ά-
  κόμη φορά στο έπίκεντρο των σι/ζητήσεων Άφορμή τό Σχέ¬
  διο Νόμου τθί [Ιανιπιστηιμίου ττού δημοσιεύσαμε στό ττροη-
  γούμενί φύλλο μα.,, κστά ττανελλήνια άτΓθκλειστικότητα
  Έτοι τϊρχισα* -τάηι οί συζητήσεις, τα αρθρα, τα σχφλια,
  τα χρονο,-ραφηματο. οί έπιστολές κλπ Μιλοΰν καί γράφουν
  πολλοί Καί οί μόν^ πού δέν άκούγονται είναι οί δουλίυτές
  ιήο Άνστολικής Κρήτης Νομίζομε δτι εχουν καθήκον νά ένη-
  μερώοο^ τό Λσό 'όν όποΤο έκπροσωποθν Ιδίως μάλιστα έ-
  κείνοι πού μεταχειρίστηκαν τΠν Ίερή ίδέα τού Πανεπιστημίου
  γισ πολιτικά ωφέλη, έξαγγείλαντες πομπωδώς (κα'ι δλακω-
  δώς) καί 'ήν τνομαπα τού Πανεπιστημίου, σάν Μινωικο, α-
  ττο «είδικεΓ έκδόσεκ:. τοπικής εφημερίδας
  Γενικάτερα όμως όλοι οί βουλευτές μας εχουν ύποχρέωση
  να πάρ^υν θέση ταρο ττού αρχίζη νά έπισημοποιεΐται ή ύττο-
  θ;ση Κο! με την εύκαιρία αυτή, τούς καλούμε γιά μιά άκομη
  ψορα να μάς γνί>.ρισο>;ν τή δραστηριοττοίησή τους σέ θέματσ
  Υενικώτεροΐ/ €νδ αφεροντος, όχι φυσικά ρουσφετολογικών ττε-
  ριπτώαειον τι- οποίες εμείς άπό πολλού έχομε καταδικάσει
  ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ
  ΑΠ.; ΚΑΙΡΟ ι χσμϊ άναγγείλλει, ότι θά κάναμε μια ερευ-
  νβ για τό Μίγαρο Φυτάκη «για νά δούμε άν είναι σκάνδαλο
  ή -ονδαλάκ», ϋ-τ«ς γράψαμε χαραχτηριστικά στον τίτλο
  1ή- άνανγελίας σι'πην,
  Και προγμσ'ΐκά διερευνήσαμε τό θέμα άρκετά, μή ύττολο-
  Υίζοντας κόπο κοι χρόνο Γιά πολλούς μάλιστα καθυστερήσα-
  με. Και γιά λιγώτί-ρους, μέ έξημμένη φαντασία ή κακόβουλη
  διάθςση, τό ξεχάοα' ι: γιοττϊ «τα πιάσαμε άττό την Καψή»
  Δέν τταρε£.ηγοΰμΓ. κανένα. Δέν έκπληττόμαστε για δ,τι δή-
  ΤΌτε λΓγετσι <ατα κσιρούς γύρω άττό τό δνομά μας Τό εΤχα- ^ε, εξ' ά>Λου -ιρ36>*ψει άπό την πρώτη μας έκδοση 'Εκεΐ λέ-
  γαμε ό-ι εϊμαστε ετοιμοι καί γιά τις λάσπες πού θά μάς ρί-
  ξουν
  ΌττωίΐδιΊττοτε όμως, αίστανόμαστε μια ίκαν·οττοίηση καί για
  εΐ'ϊς α>λά κα> γ.α ιούς καλοθελητές, κάθε φορα πού, έμπρα-
  χτα πια, αποδεικνύομ». τίς περί τού αντίθετον φήμες, πού εΤ-
  ή (3—0 άφέλιις» ή άπό ύστερόδουλη διαθέση θέτουν σέ κυ
  σέ 6άρθΓ μας
  Μιά τέτοια ακοι6ώς ττερίτττωση είναι κα! τοΰ Μεγάρου Φυ-
  τ0ΚΓ,
  Μαζέψαμε ο,τ, μτορούσαμε καί σύντομα θά τα θέσωμε στή
  δημοαιότητα
  έμωι, να μιλήσουν καί να δοηθήσουν στήν ανευρεση
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΚΥΝΗΓΠΜΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΒΕΙΑ
  Γιά τόν περίεργο θάνατο
  τού Παναγιωτόπουλου
  ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ "ΓΑΜΠΡΟ,, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Νίκος Γρύλλος: «Νά μή γράψης λέξη, γιατί θά σοϋ βγάλω τα αντερα»
  Κατερίνα Τζεχμπάου€ρ: «Έρευνήστε γι' αυτόν πού προκάλεσε τό Θάνατό
  τού»
  ΤΡΕΙΣ μέ-ρες πρίν τό έ-
  γκεφ-αλακό έτιεισόδιο πού συ-
  νέβη στόν Ανδρέα Παναγιω-
  τάποαλο είχαμε πάοει ί5να τη
  Χεφώνηιμα άπό τόν Ϊδιο καΐ
  μάς μιλοΰσε γιά ύπόνοιές τού
  δτι κάτι κακό θά τοϋ συιμβή.
  ΤΡΕΙΣ μέοες μετά τόν Ού-
  νατό τού πή^κΐ'με ?να αλλο
  τηλεφώνιη,μο όπό τή Γερ]ΐα-
  νία, δττου ιπά γυναικεία φω-
  νη μδς ζηπτοΰοε πληροφορί-
  ε<; γιά τό «πώς πέθανε ό Ά- τρί·ας» και μ5(; παιρακαλοΰσε αν ήταν δυνατόν %ά έίρθ'ει ρ- δώ καί νά μάς ουιναντήση ΠΟΛΛΕΣ μέρες πρΐν ό Αν¬ δρέας Παναγιωτόττουλος μάς εί χε άττο-καλύψει πολλά καΐ διά- ψορα άττό τή σι/νεργασία τού μέ τή Χούντα καί τίς σκότει νές δυ νάμεις πού σιινεργάστηκαν μα- ζί της. ΕΠΙΣΗΣ μάς εϊχε παραδώσει κοττά τή διάρκεια «έττικίνδυνης άττοστολής», όπως τή χαρακτή- ρι<τε ό ϊδιος, μιά σειρά άττό εγ- γρΌφα σχετικά μέ τή δράση κα τα την ττερίοδο τής χούντας, ε¬ νός περιώνυμου σωματείον, ττού σχετίζεται μέ τό Διεθνές Κίνη- μα τού Σιωνισμοϋ Μάς είχε μά λιο-τα έπηρεάσει τόο-ο ή περι- γραφή πού μάς έ'κανε πρίν γιά τόν κίνδυνο ττού διατρέχαμε κι' έγώ κι' αύτάς, ώστε άναγκαστή καμε νά καταβέσωμε σχετική έπιστολή πρός τόν Είσαγγελέα Ηρακλείου (άν δέν γυρίζαμε μέ χρι τίς 8 τό 6ρά£ν) σέ γνοχττό συμδολαιογράφο τοΰ Ηρακλεί¬ ου καί εγκριτο δικηγόρο. Τελικά ή άτΓθο-τολή ττέτυχε, και τα χαρτιά πού μάς εδωσε ό Άντρέας Πανβγιωτόττουλος, εί ναι γιά μάς σάν δημοσιογρά- φους, ττού κυνηγοΰμε την Άλή- θεια, ττολύτιμα. ΜΕ ΟΛΑ αΰτά καί μιά σει¬ ρά άλλων πραγμάτων, πού θά έκθέσωμε στήν έ'ρευνά μας γιά τόν «περίεργο θάνατο» τού Πα¬ ναγ ιωτόττοι/λου, άνησι/χίσαμε ο ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 Αιαθέτονΐ' τιοίίίίά ΓΕΛΡ. ΡΑΛΛΗΣ 'Υπουργός Προεδρίας Ο ΒΑΣΙΛΙΚΩΤΕΡΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Πρωθυπουργός ΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΘΥΜΑ ΓΙΙΙ ΤΟΝ κ. ΚΒΡΕΠΠΗ «ΑΛΑΑΓΗ,> τής Κυριακής 21 9 75, δηιμοσιευτηκε κυ-
  ριο άρβρο μέ τίτλο *'0χι μεταφορά ξένων διενέξεων στό νησι
  μας» Το άρθρο ύ-Γογράφει κάποιος άνώνυμος «Παρατηρηιτής»
  Φυσικά γιά όσα άνιπτόγραφα Ι μέ ψευδώνυμο καταχωρούμε-
  να κείμενα σε μια εφημερίδα, την εϋθύνη, ήθική καί νομική τή
  φέρει ό έκδότης κσί ό διευθυντής. "Αρα κι' έμεΐς στήν ιτειρ!-
  π-ττοση αυτή θά έττ|Γί.πε να άτΓευθυνθοΰ,με στήν κυρία Καρέλλη
  ή στόν κ Κονιόάκη. Έττειδή δ·μο>ς γνχορίζομε δτι ούσιαστικός
  έκδοτης, Ιδ οκ-ήτη, και διευθυντής είναι ό κ. Μανόλης Καρέλ-
  λης, — πού για Τι'πικούς λόγους Δημαρχιακοΰ άξιώματος —
  δεν μττορει να φαίνετο,ι, άπευθυνόμαστε σ' αυτόν καϊ τόν ρω-
  1 — Ποίος είναι ο συντάχτης τού άπαράδίχτου αυτού άρ-
  θρου, πού μόν: ή «Μεσόγειος» κα! ό «Έλευθερος Κόσμος», θά
  μποροΰσαν νά δημοσιεύσουν,
  2 — 'Εσεΐς σάν τιολιτικό κ,αί δημόσιο ττρόσωπο σωμφωνεΐ-
  τε μέ τό ττερ εχόμενο τού ΰτΓοτττου αυτού άρθρου,
  3 — Πώς είνα δυνιατόν νά καλλιεργεΐται σήμερα ενα τα-
  μποΰ ότι κι' έσεΐς καί ή «Άλλαγή» σας εΤστε «προοδευτικών
  ά,^χών> κα τροσκύμενοι πρός τό ΠΑΣΟΚ καί τόν Ανδρέα
  Παπανδρέου δταν δτ,μοσιεύετε τέτοια φιλοιμπεριαλιστικά άρ-
  θρα,
  Κύριε Κ.αρέλλη,
  Σά.~, καλούμ· >ά άποκηρύξετε τό άρθρο αύτό, μέ τό όποΤο
  καλλ εργοϋνται καί σιγοντάρονται έπιδιώξϊΐς των πραχτόρων
  τού Διεθνοίς Ιιωνισμοΰ, τού Ί μπεριαλισμοΰ κα! των άλλων
  σκοτεινών δι,νάμεωι/ πού δρούν κατά τής Κρήτης, διαφορετικά
  θά ίπτευθυνθοΰμε οτον Πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ κ Παπανδρέου,
  νά μάς ξεκαθαρίση κα! την προσωπική σας θέση καί την θέση
  τής εφημερίδας σα', μέ τό Σοσιαλιστικό Κίνημα Όσο γιά τό
  μάβιΊμα ττου μάς κάνει ό «γνωστός» σας «Παρατηρητής» γιά
  'ό θέμα των Εάσεων, πήτε τού δτι είναι μικράς καϊ κοντόφθαλ
  μος, Γ.ιό'ΐ αν παι,ατηροΰσε καθαρα, θα εδλεπε ότι οϋτε οί
  φαντασίες ττού γράφε, μττορεΐ νά σιτμβοΰν, άλλά καί κυρίως
  στό κάτω — κοτμ, η παρουσία τού άραβικού στοιχείου στήν
  Κρήτη είναι μιά ιςιοορρόπηση των χιλιάδων Άμερικανοεβραί-
  ων και Γ ιωνιστών πρσχτόρων, ττού κυκλοφορούν στό χώρο της
  Κρήτη;
  Τςορα άν έκ *Παρατηρητής» σας τοΰς ττροτιμά, άς ά-
  -^οκαλΐ/φθή πρώτο-, ά^ εχει ό άνανδρος τό θάρρος καί μετά θά
  τού ποομε μερκα ακόμη, άπ' δσα εϊπαμε καί σέ ωρισμένους
  πράχτορες τού Έβραιομασωνισμοΰ, μέ των οποίων την γραμ-
  μή φαίνεται νά συμπλέη
  ΚΓ αύτάς μέν — 6 «Παρατηρητής» — έχίι δικαίωμα να εί¬
  ναι !<αί ττράχτοραο κσΐ δλάκας. 'Εσείς δμως κ Καρέλλη, καί ή «Άλλο.γήΛ "Α., ^εκαθαο στΓΟν λοιπόν τα μπερδεμένα ττράγματα μέ δι- κή σας πρωτοδουλία Ή δική μφ παρέμδαση δέν σάς συμφέ- ρει ουτε υ χν ό,τομο, ούτε σάν δημοσιογράφο, οΰτε σάν δημό¬ σιο πρόσα.™ο κα! κιρίως τέως ύποψήφιο τού ΠΑΣΟΚ Άποκηροξετε λοιπόν τόν άνώνυμογράφο, Οποπτο, φαντασιό- ττληκτο 6λάκα ττοό «υπογράφει» σάν «Παρατηρητής» Εν ονόματι τή^ Δη,μοκρατιας, τού Σοσιαλισμοΰ, των «προ¬ οδευτικάς άρχών> τής εφημερίδας σας κα! τού άγώνα ενός ά-
  δικουμένου λοοΰ, κάντε το έντός τής εβδομάδος Δια¬
  φορετικά, μετά λύπης μας, θά μιλήσωμε άνοιχτώτερα
  «Σόρ-ι , όπως λέ,/£ κα! οί περισσότεροι πράχτορες τού 'Ε-
  6 σμοθ
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΓΙΑΤΗΜ ΕΚΔΗΛΟΣΗΦΕΜΤΑΓΙΜ
  ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ1ΤΙΑΙΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ Χ0ΥΝΤΑ1 ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΧΑΝ
  ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΉ ΘΕΣΗ (ΠΛΑ Ι Σ ΓΗΝ ΚΥΓΙΑ ΓΙ1ΩΡΓΑΛΑ) — ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ
  Γ/ΡΑΒΙ-ΕΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΚΑΤΛΘΕΣΑΝ ΕΝΑ >.ΤΕΦΑΝΙ — ΓΙΑΤΙ, ΓΙΑΤΙ,
  ΠΑ ΤΗΝ εκδηλώση πού
  έτοιμάζομε στις άρχές Νοεμ
  βρίου στό Ήράκλειο, στά
  πλαίσια τής «Μεσογειακής
  Αλληλεγγύης», καί ή οττοία
  θά είναι άφιερωμένη στίς
  σχέσεις τού Κρητικού καί
  Παλαιστινιακοΰ λαοΰ, δίνο-
  με παρακάτω τίς άκόλουθες
  νεώτερες πληροφορίες
  — Στό φοληλορικό καλλι-
  τεχνικό πρόγραμμα πού θά ά-
  κουστοθν τραγούδια των Πα>»αι
  στινίων (άντάρτικα κυρ!ως)καΙ
  Ριζίτικα άπό Σφακιανούς,
  μάς δήλωσε συμμετοχή κα! ο
  "Ομιλος Βρακοφάρων, διά τοθ
  προέδρου τού κ Μιχ. Λεφάκη
  Ό κ Λεφάκης μάς είτηε δτι
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΜΙΧ ΛΕΦΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Βρακοφόρων
  «Συμπαρίσταμαι όλόψυχα*
  ι
  V-
  (Ο << • χ ξ· <- < Π; Ο
  2· ΙΕΠΤΙΜΙΡΙΟΥ 1·75
  ΖΕΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ο ΌΛηθΐνός Ζορμπσς
  καί ό Νίκος Κοζαυτζόκης
  II
  ι οπωριάτκκη ψιλή βρο-
  ή εϊταν ή όδυναιμία τού Κα¬
  ζαντζάκη. Τή χαιοόταν. 'Όταν
  ψι66|>ενε £βγαινε άπ' την κα¬
  λύβα τού γιά ν' άπολάψει τή
  βροχή. Ξεσκούφωτος, μ' άλά
  Μΐώυρον πουκ,άμισο χαχί, κον-
  τό μανίκι καί ιιιΛ βεργοΰλα οτό
  χέρι. διάαχιζε τή νοτισμί·νη άμ
  μούδα τής «Καλογριάς», πηγαί¬
  νη ώς τό οπίτι τοΰ Ζορίμπά, χαι
  [)όταν τή βρονή πού τού δροσέ
  ρευε τό ΐτρόοωπο, τό κορμί,
  την ψυχή.
  Μιά άπ' τί<; πολλές φορές σιιναντήθηκε -μέ μιά γριά πού μάζευε αγρια χόρτα. Την εΐχε τηάσει ή 6οοχή κ' είχε κοιικου βίσει κάτω άττό μιά έλιά γιά νά μή βοένεταΐ. ΕΙδε τόν Καζαν¬ τζάκη ά κάν*Ί τόν περίπατό τού, ά ψήφον τας τή βροχή. Τής ίχονε έντύιπωοτι. ΤοΟ φώναξε: — Τρέζε, χριστΐανέ μου, θά βραχείς, θά γίνεις άρτοίδι! Ό Καζαντζάκης ξακλούθηοε τό δράμο τού, τάχατες πώς δέν ακουοε Πειοματώθηκε ή γριά, ξοάβαε φωνή: — ΟιΚου! Καλέ, παλαβός εί οαι καί κάθεοαΐ καί βρέχεσαι, ΣτάθΓ>κε >·ά μιά οτιγμή ό Κα
  ζαντζάκης. Στράφηκε στή γριά,
  έίβαλε τίς παλάμες χωνί στό
  οτό()ΐα τού, καί τής είΐχε φωνα-
  λτά
  — Είναι ώραία ή βροχή, για
  γιά. Μην τή φοβάσαι. Δέν εί·
  μαι ζάχαρη νά λυώσω!...
  Πού τα 'κουοε ή γοαά, οταυ
  ροκοπήθηκεν άπιελττισ'μένη. Κι
  όΚαζαντζάκης σκαρφάλωοε σ'
  Ρνα βσάχο καί κοίταζε κατά τή
  θάλασσα πού την κεντοϋσε, φι-
  ή βελονιά, ή βροχή. Είχε ηα-
  ραδοθεϊ στό γλυκύ μεθΰσι της.
  "Αλλοτε πάλι έκανε μιά μα-
  κρινή έκ,δραμή. Τή σχεδίαζε ά-
  πό πολλές μέρες, μά δέν εθρΐ-
  σκεν άνθρωττο νά ξέρει τα δρό
  μο καί νά τόν συνοδέφει. Άπό
  τα πολλά, βοηκβ τό φύλαχα
  τοΰ ιιεταλλείου, έ·α γερό κοκ
  καλο, φοβερό πεζοπόρο. Κατα-
  γόταν άπό τό χωριό Λιασύνοβα
  καί τόν λέγαν Μιχά,λη Διαμαν-
  τέα. Γιόμωσαν 2να δισάκι θρο-
  φές: παζηιάδια σμιγαδένια, έ-
  λιές, τυρί, σθκα, καρύδια, ό-
  φραμύγδαλα. λούπινα, πηραν
  κι άπό 'να βοσκοράβδι, ξεκίνη
  οαν. Πεζή. Πήγαν οτό Λιμένι,
  εΐδαν τ' άρχοντικά τοΰ Πετρό-
  μτΐεη Μαυρομιχάλη, τούς
  νιάτικουι, πύργους. οίκουσαν
  άπ' τούς χωριάτες ώραίους
  κοιιροάρικους θρύλους. Άνηφά
  |)ΐσαν τόν καλιντεριμωτό δρφιο
  τής Άρεόπολης, βρήκαν πρόθι
  μους μανιάτες νά τούς φιλέ-
  ψουν ίνα καμμάτι σίγκλινο καί
  νά τούς οτρώοουν νά κοιμη-
  θοϋν κάττου στό φτωχικύ τους.
  Εφτασαν στό Γύθειο, κατέ·
  6!<αν στήν Κρανάη, κουδέντια- σαν μέ ταττεινούς ψαράδες κι ά κοιοσαν αττό μανιάτες θαλασσό- λυκοΛς αλλες όμορφες Ίστορίες αττ' τούς άγώνες των Γρηγορά- κιτδω/ και των άλλων προγόνων τοος ένάντια στό Σουλτάνο τής Πολης, γιά ψοβερα ρεσάλτα στά καράδια τής τούρκικης Άρ μάδας τού Καπτετάν πασά, γιά μττουρλότα Προχώρησαν στή Σττάρτη, σεργΐάνισαν στίς δ- χτες τού Εύρώτα, δρέξαν τό ττρόσω'ΐτό τους στα νερά τού κόψαν κι απο 'να κλαρί πικρο δάφνης είδε κ ι ό Καζαντζάκη* κάττου 'κεΐ να ττλανιέται λυσίκί. μος ό αγαπημένος ήσκιος τοι "Ομήρου ή ώραία Ελένη τοι Μενελάου Γεμάτισαν κάτω άττι τή σκιά τού γερο — ττλάτανοι τής Μαρμάρας, ήπιαν δροσερ< νχρό άπο τή 6ρύση της, σκαρ φάλωσαν κατόπιν στοΰς 6ρά χοιις τής νεκρής πολιτείας το1 Πλανήθηκαν στα χαλά· σματα των ρημαγμένων τταλα τιών των Παλαιολόγων, σταθη καν ττολλήν ώρα μττροστά στίς Βυζαντινες τοιχογραφίες των μισογκρεμνισμένων έκκλησιών, ττού τίς εχουν Ιστορήσει οί Μό σχοι κι άλλοι μεγάλοι μαστό- ροι τής Βυζαντινής άγιογραφί- ας, πέρασαν στ' άρχονταρήκι τής Παντάνασσας, δροσέρεψαν μέ μια μαστίχα και κρθο νερά- κι, φάγαν τ' άμυγδαλωτό λου· κουμάκι ττού τούς πρόσψερ'εν ή Γουμένισσα, δγήκαν στό ττε- ριαώλι καί θάμασαν οιτό 'κε'ι τι?τ/ ττρασινισμένο κάμττο τής Σπάρτης πού τούς χαιρετοθσε μέ τή μεθι/στική μοσχοβολιά των ανθισμένων πορτοκαλιών τού. Κ ι έ'ττειτα στήν καρδιά τού Μοριά στήν Τριττολιτσά. Άνά- ττνεψαν τόν άέρα τού ΕΙκοσιένα, άκουσαν τή βροντερή Φΐονη τοΟ κοατΐτάν Θοδωρή Κολοκοτρώνη νά προστάζει «φωτία στά τά- τπα», γέμισαν την ψυχή τους λεδεντιά κι αθτίνατη 'Ελλάδα. Κι έτσι χίλια μττόγια σηκςομέ- νοι άπό τή γή — τή ματωβα- μένη κα! δακρυοποτισμένη γή τού Μοριά, — άκούραστοι πε τα κι ανηφόρισαν κατά τό κά- στρο της Σεργιάνισαν στίς εττάλξεις τού, κο>/6έντιασαν μέ
  τόν ήσκιο τς.0 Βιλλαρδονΐν^υ
  Καλαμάτα, είδαν τή βασίλισ-
  σα Ίζομπώ νά κατεδα'ινει
  ολόφ^-τη, περήψανη, κράμα
  φράγκικΓ,ς κι 'Ελληνικής όμορ-
  φ,άς, — άπ' τό παλάτι τού κά
  στροϋ κ ι £ναν ξανθό χρυσοσπέ-
  ροΐΛ>ο Ίππότη νά τή δοηθάει ν
  ανέδει στό «κουδοθκλινί. της γιά
  τόν ταο<τικό ττρωινό ττερίττατό της, κιδιτάν^ας κι άμιραληδες νά την προσκυνοΰν, κι άστρα- 4>τερά, φρεσκογυαλ σμένα σαλ-
  πίγγια άττ' την τπό άψηλή τά-
  ττια νά καλημερίζοι,ν τή φραγ-
  κορωμιά δασίλισσα, τή μαργωΙ της ποι
  μένη κυρα τοΰ Φλωρέντιου ντ' Ι Γαλλια
  Λίνώ
  Μ' αύτό τόν κϋκλο ττού 'κα-
  μαν ττεζή στούς τρείς νομούι
  τού Μοριά, Λακων'ιας, Άρκαδ
  άς κο! Μεσσηνίας, ξαναγύρι-
  σαν, ο Καζαντζάκης κι ό Δια-
  μαντέας, στή Στούττα Ή μοι-
  κρινή τούτη έκδρομή κράτησε
  πάνω άττό δδομάδα Ό Δια-
  μαντέας δηγιόταν κατόττιν
  στούς στουτπώτες δλα τα θα-
  μοοστά πού εΤδαν τα μάτια τού
  στήν ττεζοττορία τούτη "Ελεε,
  ελεε κσί σωμό δέν είχεν ή κου
  δέντα τού
  «'Οταν τέλος φτάσαμε στήν
  «Καλογριά» — δηγιόταν ό Δια
  μαντέας — έττειτα άττό τόσο
  τΓθδαρόδρομο, ό καρ — Νίκος
  εϊταν κοττάκοπτος, τα παρόδω-
  σε τ' άρματα:
  — Όχοσ, εΤπε, κουράστη-
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΓίΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  θέατρο
  ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ
  ΤΟΥ «ΚΑΣΤΡΟ>;
  Τό θεατρικό τμήμα τού Όμί
  λου «Τό Κάστρο», υπό τή σκη
  νοθετική φροντίδα τού κ. Μουδα
  τσάκη, έτοιμάζει μιά σειρά ά¬
  πό ένδιαφεροντα μονόττρακτα
  τα όποΐα ττρόκειται νά άνεδα-
  στοΰν στό Ήράκλειο την προ¬
  σέχη χειμερινή περίοδο
  Φυσικά δλοι οί έρμηνευτές
  είναι έροκπτέχνες άττό τό Ή¬
  ράκλειο όπως κα! ό σκηνο&έ-
  της πού εχει σττουδάσει στή
  ΕΡΓΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΣΤΟ «ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ»
  Στό «Μικρό Θέατρο» των
  Αθηνών θά άνεδαστή τον προ¬
  σέχη χειμώνα ή Τετραλογία
  τής δίας Πρόκειταΐ γιά τέσσε
  ρα έργα μέ «κοινό τταρανομα-
  στή τή δία» "Ενα άττό αύτά
  είναι ό «Τελευταϊος Πειρα-
  σμός» τού Νίκου Καζαντζάκη
  Τό δεύτερο άπό τα τέσσερα
  εργα (τα άλλζχ δύο είναι τού
  Γκέριγκ καί τού Ζακόττουλου)
  είναι κρητικού έττϊσης συγγρα
  φέα, έπιζώντος Πρόκειται γιά
  τόν «Λοιμό» τοΰ συμπαιτριώτη
  δημοσιογράφου καί συγγραφέα
  κ Άντρέα Φραγγιά
  Μουοική
  ΣΤΑ «ΔΗΜΗΤΡ Ι Α»
  Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό συμπατριώτης μουσικο-
  συνθέττης Γιάννης Μαρκόπου¬
  λος, θά ανοίξη τίς καλλιτέχνι¬
  δες έκδηλώσεΐς «Δημήτρια»,
  στή Θεσσαλονίκη
  Στό συγκρότημά τού, μέ τό
  όττοΐο θά τταρουσιάση τα γνω-
  στά έ'ργα τού «Θητεία», «Με-
  τανάστες», «Θεσσαλικός Κύ-
  κλος» κ ά. Θά είναι ο! Γαργα
  νοαράκης, Χαλκιάς, Λιζέττα
  Νικολάου κ ά
  Γιά ττρωτη φορά θά άκου-
  στοΰν καί κομμάτια τού Μαρ¬
  κοπούλου άπό τή νέα τού δου-
  λειά «Όροττέδιο» πού εΤναι έ-
  μπνευσμένη άπό την Κρήτη
  Ταινίες
  ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΜΑΡΟΥ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  σΐλης Μάρος, περιοδεύει αυτόν:
  τόν καιρό την Κρήτη καί «γυ-|
  ρίζει» ίνα ενδιαφέρον ντοκυμαν
  τέρ γιά λογαρισσμό τοΰ ΕΟΤ.
  Τό ντοκυμοΐντέρ αύτό άναφέ
  ρεται στή σημερινή καί την πά
  ραδοσιακή Κρήτη, πρόκειται δέ
  νά χρησιμοποιηθή για την ττρο
  6ολή τοΰ τόπου μας στό έξωτε
  ρτνό
  Πληροφορηθήκαμε ότι τό όνο
  μα τού σεναριογράφου, πού εί
  ναι ξένος, σαμττίπτει μέ τό δ-
  νομα ενός συγγραφέως ττού τό
  6ι·6λίο τού «Ή 'Ελλόδα χωρίς
  κολώνες», περιέχει σημεΐα άν-
  θελληνικά
  Ρωτοΰμε λοιπόν τόν κ Μά-
  ρο άν ή τταραπάνω πληροφο-
  ρία άληθεύει
  Έκδηλώσεις
  Η ΣΥΣΚΕΨΗ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
  Ό γνωστάς σκηνοθέτης κα!
  παρςγωγός ντοκυμαντέρ κ Βα
  Καί ξαττλώθηκε φαρδύς πλα-
  τύς στή στρωμιή τού. Λέν ή-
  ταν, μαθές, ό άνθρωττος, μάθη
  μένος άττό τέτοιες ττορείες, δλο
  6οι/νό κα! κατσικόδρομο κα! λι
  γοστή μόνο δημοσία. 'Εγώ, δ-
  μως, σά νά μην εΤχα πεζοττορή
  σει Κα!, θαμοΰμαι, στράφηκα
  καί τού 'πα:
  — 'Εγώ, κυρ — Νίκο μου
  τί νά σέ πώ, δέν κουράστηχα
  πούττετα. Τόρα μοί φαίνεται
  ττώς άρχίζω την έκδρομή. Μττο-
  ρώ νά ττάω στό Νιοχώρι σάν
  πουλι Ή δροχή νά κινήσει άπό
  τή θάλασσα δέ μέ προφτάνε
  ώς τό χωριό'
  Μά κεΐνος δέν εΤχε πιά άνάκα
  ρο οϋτε καί νά μιλήσει ..».
  Ό Καζαντζάκης άγαττοΰσε
  πολΰ κι έναν ξεχωριστό τύττο
  τής Στούπας. τό γερο —
  Γιώργη Κανελλέα — Θεός σχω
  ρέστον' Εϊταν τότβ καμμιά έ-
  δδομηνταρΐα χοονών ΕΤξερε με
  ρικ,ά γραμματάκια — κολυβο-
  γράμματα — κα! μ' αύτά στα
  νιάτα τού, εκανε τό δασκαλο
  στά δλαχοχώριβ τής Μεσσηνι
  άς Σά γέρασε παράτησε τό
  δασκαλικι καί ξαναγύρισε οτό
  χωριό τού, να ττεθάνει κα! νά
  τόν θάψου/ έκεΐ Μά δαστιόταν
  ακόμα κ ι εκανε τόν άναγνώστη
  στήν εκκλησιά τού χωρίου ΟΊ.
  στουττιώτες δέν τόν φώναζαν ττο]
  τέ μέ τ' όνομά τού "Ολοι τόν
  λέγαν «μττάρμττα Άναγνώστη».
  Κ ι ετσι τόν εΤξερε κι ό Καζαν
  τζάκης Πολλές φορές τα λέγοτν
  οί δυό τους. Δηγιόταν διάφορες
  ίστορίες στόν Καζαντζάκη, άττό
  τό 6!ο τού, άπό τή Μάνη, άττό
  τα μεσσηνιακά δλαχοχώρια
  Κα! κεΐνος ττάλι τού μιλοΰσε
  γιά την Κρήτη καί τούς Κρητι
  κούς, γιά τό Μεγάλο Κάστρο,
  γιά τόν Ψηλορεΐτη Τού άρεσε
  τοΰ Καζαντζάκη νά τόν ακούει
  νά δηγιέται τίς Ίστορίες τού,
  νά πετάει στή μέση καμιά έλ-
  ληι/ικοΰρα δασκαλίστικη, νά
  τσαλακώνει πότε πότε κα! τίς
  λέξεις — νά τόν άκούει καί νά
  τόν χαίρεται, να μην τόν χορ-
  ταίνει.
  "Οταν έρχόταν στό χωριό
  καί μοίραζε τα γράμματα ό
  αγροτικάς διανομέας, έλεγεν ό
  μττάρμττα Άναγνώστης «"Ερ¬
  χεται ό διαρμηνέας'» Γελοΰ
  σαν όσοι τόν ότκουγαν μά αΰ-
  τός δέ θύμωνε «Χωριάτες, ά-
  γράμματοι άνθρωποι είναι, ά-
  στους να γελάνε οί καλομοίρη·
  δες». έλεγε Μόνο ό Καζσντζά
  κης, ποϋ 'ταν διανοούμενος τόν
  καταλάδαινε
  Μιά μερά πήγε στήν καλύβα
  τού Κρατοΰσεν έ'να 6ιδλ!ο μέ
  σκισμένο τό ξώφυλλό τού. Ή
  ττρώτη σελίδα τού άρχιζε μέ τα
  «Περιεχόμενα» —τυττωμένη ή
  λέξη μέ κεφαλαΐα. Βρηκε τόν
  Καζαντζάκη σκυμένο στά χαρ-
  τιά τού Τόν χαιρέτησε, τού
  'πε
  — Βρηκα ένα κβλό βιβλίο
  καί στό 'φερα νά τό διαδόσεις
  καί ή άφεντιά σου.
  — Τί βιδλίο, μπάρμπα —
  Άνατν'νώσ-τη;
  — Νά, τουτο ' Εχει τίτλο
  τα «Περιεχόμενον.
  "Εσκασε τα γέλια ό Καζαν
  τζάκης. Πήρε τό 6ι6λ!ο, τό ξε-
  φύλλισε, τό κράτησε, φχαρίστη
  σε τόν μπάρμττα Άναγνώστη.
  ΕΤταν μιά παλιά φυλλάδα τού
  έγραφε γιά τ4 βίο καί τα θά-
  ματα τού Παητουλάκη — τού
  «Μοάθΐ νπΙίβη
  ΑιΐΓηΙ ^ιιο8ί^οηΗ ίη
  Μηΐϋρΐβ Οΐιοίοθ Ηοι·ηι.»
  Τό κλεώί τής επιτυχίας διά την από¬
  κτησιν πτυχίων των Πανεπιστημίων
  0Α3ΙΒΚΙΟΟΕ καί ΜΚΉΙΟΑΝ.
  Συνοδεύεται άπό είδΐκή Μκλεΐδα» έπε-
  ► ξηγήσ€ων.
  Έκδοσις Γ. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
  ζοττόροι, μ—ήκαν στήν Καλαμά 'Αγιοττατέρσ! (Σανεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜ&ΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦ1ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ.— Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ^
  (ΜΑΧΟΧ ΧΑΡΗΣ) * *
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ΛΑΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  στόχους τής κίνησης αυτής και
  εττειδή ξέρομε δτι άττοτελεΐ
  μέρος μισς γενικώτερης κίνη¬
  σης πού εΤχε αρχίση παλιότε-
  ρα κα! κατέληξε στή διάσττα-
  ση, θά ττεριμένομε κατ' αρχήν
  νά αναγνωρισθή ό σύλλογος
  καί να έττισημοττοΐηθή ή σύστα
  σή τού, όπότε καί θα άσχολη-
  θοϋμε εύρύτερα μέ αυτόν ν~'
  τίς έττιδιώξεΐς τού
  Ζωγραφική
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
  και
  Στίς μεγαλλίτερες ττόλεις
  τής Κρήτης ττραγματοποιήθη-
  καν αύτές τίς μέρες συσκέψεις
  σχετικές μέ τόν νέο ύττό ιδρύ¬
  ση Σύνδεσμο Κρητών Έττιστη-
  μόνθν καί Διανοουμένων
  ΟΊ συσκέψεις πραγματοποι-
  ήθηκαν μέ την εύκαιρίο: τής ά-
  φιξης στήν Κρήτη τού κ. Νικηφ
  Μοτάκη, πού είναι γραμματέας
  τής Προσωρινάς Διοικούσης 'Ε-
  ττιτροπής, η όττο'ια ττροεδρεύε-
  ται άττό το συμττολΐτη μηχανι-
  κό κ. Μανόλη Λογιάδη
  Βασικός σκοττός τοΰ ύττό
  ιδρύση συλλόγου είναι νά συμ
  δάλη αττοφασιστικά τό έττιστη
  Προετοιμάζεται για τό μη-
  να Όκτώδριο, στίς πόλεις τής
  Κρήτης, Χανιά, Ρέθυμνο Ήρά
  κλειο, «Παιγκρήτια "Εκθέση Ζω
  γραφΐκής — Γλυτττικής».
  Όργανωτής εΤναι ό φΐλολογ
  κός Σύλλογος «Χρυσόστο
  μος» Χανίων
  Στήν εκθέση αύτη θά παρου
  σιαστούν εργα των γνωστό-
  τερων καλλιτεχνών κρητικής κα
  ταγωγής
  στ.γμ.οτυ-α
  ε;τράηελλα κσί δημιουρΥΟθηκαν επ
  Ξνα άττό αιΐτά είναι καί τοντο. _ .
  Μςταξύ των όλλων, οί δημοσιογρα»ο, ε~.ξαν «α, μττοο,-
  λιγκ Γ,ά όσου, δέν ξ*ρουν τό ττσ,χν.δι ουτο, ίξτ,γ» », 0
  πσίονε. μιά μ"^>α Μέ την όττο,σ χτιπτα κα, ττροοττα
  ο!Εη κάτκ ίλες τίς μττουκάλες, ττού εΤναι τταρατεταγμε-
  ν?ς σ-ο τ'έρμα ενός γοσλ,στεροθ 6.αδρ6μου.
  - Πώ< ο λ φαίνετα, το μττο^λ,γκ κυρ,ε αυνάΒελ«<; ρο- ,«.-γρά«ος τόν άλλο. _ σοί> ττώ δέν εχ<ο σχηματισει άκόμη γνωμη — το0 ά'ο δεύτ-,ρος — αλλά ώοεΐνο ιτού θέλω νά ττω σάν ττρώ· 2Γ ρ ασορτί ν« ήσσν στή θέση τους... άρχα,ο, Γύιυχοκ ομο-ς πού 6εν τόν άκο^ε ό κ. Μ-αξας, δ.αψορί- τικά-- κ«. δ.κα,ολογημένα — βά τοΰ ~το^ε τή τοΰ μττόοο>ιγκ στό κεφάλι
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΕΚΑΗΑΟΖΗ
  ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΜ
  Ή Νομαρχιακή Εττιτροπη
  τοΰ Κ Κ Ε (έσωτ) καί δ ΡΗ-
  ΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  όργανώνουν εκδηλώση γιά τα
  34 χρόνια άπό την ιδρύση
  τοθ ΕΑΜ την Δευτέρα 29 Σε-
  τττεμδρίου στίς 8 μ μ. στό
  «ΝΤΟΡΕ» μέ όμιλητή τόν Γραμ
  ματέα τής Κ Ε. τού ΕΑΜ ΜΗ-
  ΤΣΟ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗ
  μονικό δυναμικό τής Κρήτης'
  στήν καθ" όλα αναπτύξη αύ- Ηράκλειον 23.9 75
  τής | .
  Έττειδή δέν γνωρίζομε λετττο ----------
  μέρειες γιά τούς απώτερον
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΦΟΡΤΗΓΟ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μάρκος ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ,
  κατάλληλο νά χρησιμοττοιηθή
  υπό 'Ελαιουργείου
  ΤΙμή εύκαιρίας
  Τηλέφωνο· 281—288
  κυρίους Δρίμην ή Βσράκλαν.
  α
  ΕΚΑΒΗ,,
  Σέ
  κοντά όα$
  ΚΑΙΤΜ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  ΔΑΕΚΑΛΑΚΗ
  β'
  Τηλ. 223.276
  0 Καί Ινα 6ιύτερο. .
  Στήν Λημοσ.ογρσθική παρέα 6ρεβ->κε κι ίνσς π—ος. Άν-
  τ,λαμδόνεστ. λο,πό, δτι ή τταρουσία τού ήτσν ιδ,αιτερα αΙ-
  "κ'άίο.οι, λοιπον ρώτησε τό δ.πλανό τού τ, γυρεύε. έδώ ο
  τταττάο; . , ε.
  Κο! ΰ αλλος μή μττορώντας προφανως νσ δώση προχτ,κώ.
  τερη, άτταντηση, χρησ,μοττοίησε την λογική ττ,θανολογ.ο καί
  εΐπε , - .
  _ Τό-ο δαίμονες τού Τυττογραφειον, μσζευτήκαμε έ¬
  δώ να μην υπάρχη κι' ένο.ς παπάς γιά άντ.στάβμ.σμα;
  Το ώρσίο μά?.στο. είναι ότι στίς τόσες φωτογραφιες ττού
  Τ3α6»·ΰσε ο Λρόσο.-, ό συμτταβέστατος παττας ά-οφευγε νά
  ττλά. στό διευβ^τή μας. Κι' οταν «άττοιος ρώτρ,σε τό
  άφελή ττού ήταν — ό άλλος άττάντησε. _
  — Ατλούστατα ό άνθρ«ττος ονήκει στό κλιμα τού Αρχ,
  — ίτποκόττου «αι «χ. τού.... 'Α ρ χ ι — δαίμονα τού Τυττογρα
  φ:ίου, κ,' όττω- Εερεις αύτο! οί δύο. «ρχι δεν τα πόνε
  καί τόσο
  γ,απ
  • Η άποκάλοψΐ τή: εφημερίδας μας σχετικα μέ τό θέμα
  «Κρέ-α - - Μ-ϊρ'.ς), καί είδικώτερα των δσων εΐττε ό άρχισυν-
  ηή,χτης τής «'Αλλαγης» κ. Παττοιησάκ.ης, ότι δηλ. τού είττε ό
  κ. Νομάρχης γ'ά τα άρχαΐα, ττροκάλεσσΛ' δυσφορία στόν κ
  Μ|-ίσισ. , „ ,
  Άκοαοο μάλιστα δτι ό Νομάρχης Ήρακλε,ου, εχε, γιά το
  λόγο αυτόν σφ-δΓα ττσρστΓονσ ίνχχνηίον τοΰ άρχισυντάχτη
  τής ΐ'ΑλλαγήΓϊ.. ,
  Καί άν ττραγματ.κσ έτσι συμβαινει, ό κ. Μπισιας <χν και Νουάμχης. δέν ·'χιι νά κάνη τίττοτε άλλο, -παρά... τα τταρά- ττρνά τη. — δπως λέμε — στόν Δήμαρχο!.... Τό δυοάρεστο δμως γι' αυτόν εΐνα! δτ. Δήμαρχος είναι ό κ. Κορέλλης, ττου συμττίτττει να είναι καί «Ιδιοκτητης» της «Άλλαγής» , Τί άτυχο πού εΐνοι τέλος πά/των, τό άνθροτττακι αυτο τού Ο ΕΧΕΜΥθΟΣ ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργος - Ούρολόγος Δρ τού Πανεπιστημίου 1ΝΝ5- ΒΠυθΚ τέως Έπιμελητής τού 5Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑΙ. (Δ. Γερμα- νίας) ασχοληθείς καί είς την ούρολονίαν Παίδων. 'Εγκατα- σταθεΐς μονίμως είς Ηράκλειον δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Λασιθιού 5 (Βαλιθέ Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινι- κή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ. 282.000. ΦΟΤΟ- -ΒΑΖΟΣ ΤΗΛ : 288.357 Γιά μιά Φωτογραφ!α ποιότητος ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - £ΟΡΤΕΣ καί κάθε εκδηλώση σας ποϋ θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφονήστε στό 288357 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «.Πατρίδος») ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΠΙΤΣΟΣ - 80 ΝΥ - ΝΑΤΙ0ΝΑ_ - ΕΓΓΕΡΙ - ΕΜ0 ■ Ν0ΒΏ ΜΕΝΏΕ - ΤΕΙΕΓΓΝΚΕΝ - ΒΙΑΕΕΤΤΙ - ΗΙΤΑ0ΗΙ κ.λ.π. ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε. Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γων.-Τηλ. 287768 Ηράκλειον Ψωνήστε ά πό μαβ: ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Μόνο ή Φίλιττς σάς προοφέρει όλες τίς Εύρωπαίκές τελειοποιήσεις στήν ιδία σειρά ψυγείων ΚηταοκΓυΓΐ Πολυιελής ίτιό χάλυ(3α και ΑΒ8 υλι ι οντίρνο πανισχυμο γ ϋ ίιυγτιη πολυτελπας ΚατΰψυΕ,η Μεγάλη ουο Λίττίρων μίψυνί 12 Ο ΐέ περιβύλλον 43 0 Γιά ουντ,ήρηηη μηνων Εσωττρικες έπιφάνειες Από ΑΒ3 ΥΜκ6 έηαναίπαΐικό αβραυατο που Λίν κρατά μρδ 6ί ι κτλ ΚαΑυτερη μονωΟΠ Απω πολυουροιθόνιο που δη+ινουργεΐλοπΐώ ΐοιχωμοτα κοΐ περρζ ιΙγ ί-ϊωτερικί-ς Βιασιόοεκ- διθφανίΐςβήιΐ'ΐ ρουιυρου/αυγων που οιατηρει τα ουγάπιο φρέσκα καί τα βουτυρυ μαλακο Η αυγοθήκη εί ι κινητιΊ δυοθέσεων ελευθερωνοντας όποΐε χρειάζειο.ιό!οκ>ηρο ΐί»
  ράψι
  Αυτόμθΐη μί τό
  πΰτημα ενός κουμπιου
  θηκχς με οΐηριγματα
  σποίΐτο γιώ στΛριϊη τω
  μικροπραγμάτων
  Συστημα ψυξεως Νεο
  μετωπικίις φυξεως με
  τους άγωγους μπροοτά
  Επιτυγχονει καλυΐτρη
  κατανομή τής ψυΕεως
  στόν κυρΐως θάλαμο *>ηι
  την Ιδανική ψυίη οτη>
  πΰρτα
  Ρύφΐα ϊυρταρωτύ
  ΡιδικάδοχεΙαΠΑΜ
  (Προστασΐας Απΰ
  Μκρουβιίς) γιώτορ
  Ραφια ΟήκΓΓ σπασΐές
  να μποΚοίν ιά μηοϋκά
  ανετο και άτΐ
  ΠοΛιο Βιδωΐά για νά
  Δλφθδιόζετο» το ψυγΓί
  τελεία όκόμα κοι σε
  όνιυμαλο δάπεδϋ
  Νέα ψυγε'ια Φΐλιπς
  πολυτελής σειρά
  "=■35
  ϊ
  ΤΙ1'ίϊΐϊΙ1ΐ|
  κ.1·. 12 κτι 10 ΝΠ
  ΡΗΙϋΡδ
  γιά πιό σίγουρα
  ΚΛΛΕΣΜΛ
  Την Παρασχη 3 τ' Όχτώβρη, στό ξετσούμισμα τοϋ
  φετεινοΰ χειμώνα, ή δμορφη καί φιλόξενη
  ΝΤΕΛΙΪίΑ
  άντάμα μέ τό ντεληκανή
  ΒΑ_1ΛΗ £ΚΟΥΔΑ
  σάς προσκαλοθνε καί προσμένουνε γιά γνήσια κρητικά
  άξέχαστα γλέντια.
  Μέ άγάπη
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  Τηλ. 283-759
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΟΙΚΚΐικον ΐηΒΟΥ.ΙΟΥ
  Ιωα νης Κ Καρρας
  Λειτουργοθν ιά Καιαοτιίματα:
  ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΟΡΑΗ "> ι Ισον* ιον) _Τπλ. -,_> #) 909
  52 48
  πλ. ,_ #) 909 52 48 θν;
  ΚΟΡΑΗ 3(6Ο'· Οροφος)_Τηλ. 52 45 74218 Γραμμ'
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  αι
  ΑΡΚΟΛΕΟΝΤΟΣ & ΚΑΛΛΕΡΙΩΝ
  Τηλ 285873,28 336>, 22 45 85
  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΠΡΕΒΙΛΛΚΗ
  ηηη Ί"/ 29 841,29410
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΑΡΙΛΑΟΥΤΡΙΚΟ^ΠΗ Ι
  Τηλ.4522 635,45 22636
  Ο..ΙΙΠΤΙΜΒΡΙΟΥ.975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,( ΚΡΗΤΗΙ
  ΖΕΛΙΔΑ 3
  ΛΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
  Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ
  ΠΡΟΣ
  Την Έ·ημ*Ρ'οα
  <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα. Σέ ττερασμένο φύλλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», διάδασα την έ'- ρ^Λ,ό σας γιά τα λύματα των ξενοδεχειοκών Έπιχειρήσεων κσί θίώρησα καθήκον μου νά σάς ένημερώσω ύπεύθυνα γιά τό σοδαρό τουτο θέμα, ώστε ιτραγμστικά τα γραφόμενα σας γά ανταποκρίνονται, πρός την όνομασία τής εφημερίδος σας. Καί ττρώτα — πρώτα τό ξενοδοχεΐο μου δέν είναι τό Κάντκχ Μπίτς άλλά τό ΚΝΩ¬ ΣΟΣ ΜΠΙΤΣ ττού διαθετει Ινα τέλειο σύστημα ά—οχετεύ σεως μέ δύο στεγανούς συτττι- κούς βόθρους άττό Μπετόν, μέ σα στούς όιτοίους πέφτοντας τα χύματα όλα, όξειδώνονται καί κσβιζάνουν, τό δέ άπονερι ττού είναι δίχως μικρόβια καί δίχως ττοκτττα μετά την όξείδωσιν ττερνο σέ ίνα μεγάλο άττορρο- Φητ.κό βόθρο. 'Αττό έκεΐ, τό πλεόνσσμα, εάν υπάρχη, διοχε- τεύετα. σέ ελαχίστη ποσότητα μεσα στή θάλσσσα σέ βάθος 200 μ. Αύτά δλα τα προβλέ- ττει κα! ή σχετική Νομοθεσία «Περί διαβάσεως λυμάτων» ττου έττιτρέττει τήν μετα τήν ^ ξείδωσιν- διάθεσιν τού καθαροθ πλέον ά-ονεριοΰ μέσα στό έδαφος, ή στή θάλασσα, σέ 6ά θος 200 μέτρων, σέ δραχώδη άκτή μή λουομένων. "Έτσι προδλέπεται καί στή δική μου έγκεκριμενη αδεία διαθέσεως λυμάτων. "Οσο γιά δλα τ' άλλα Ξενοδοχεΐα πού γράψετε, δέν γνωρίζω τί γίνε- ται. "Ενα πράγμα μόνο γνωρί ζω σάν δέδσιο. Πώς γευικά ή θάλασσα δέν είναι δυνατόν νά ΛΕΥΟΕΡΟ 0.Α ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ μολυνθή άπό τα λύματα ενός βλητα πού περιέχουν δραστικές 0ΙΑΑΓι&_ΤΕ-ΜΑ2 μή μ ς ξενοδοχείου αν διοχετεύωνται σέ μεγάλο δάθος γιά τούς ε¬ ξής λόγους: Πρώτον γιατ! δλα διαλύ- ονται στό θαλασσινό νερό μέσα στό άλάτι καί τό Ιώδιο τής θά λασσας καί δέν ζεΤ κανένχχ μι· κρόδιο. Δεύτερον γιστί ό μι- κρός δγκος των άττσνερτών με- τά την όξείδωσην ενός δοχείου είναι μιδαμινός, μττροστά σέ μιά θάλασσα, δταν μάλιστα ή διοχέτευσις γίνη σέ δραχώδη άκτή μακρυά άπό την θέση λου ομένω,ν. Ή φοβερή μόλυνσις τής θαλάσσας γ!νεται άπό τα χ ρ χημικές οΰσίες, μή όξειδούμενες καί μή καταστρεφόμενες άπό τό άλάτι καί τό ίώδιο τού νέ ροθ τής θαλάσσας. Ο! άκτές μας μολύνονται άπό τίς πίσσες καί τα τπετρέλαια των πλοίων πού περνοϋν κα! ρίχνουν στή θάλασσα τα ΰπολείματα των μηχανών τους. Αύτά βρωμί- ζουν τίς άκτές κι' αύτά πρέττει νά κτυπηθοΰν. Κακώς λοιττόν δημιουργεΐτε λανθασιμένες έν- τυπωσεις γιά τα Ξενοδοχεΐα πού στολίζουν τα Κρητικά Πά ράλΐα καί προσφέρουν τόσα κα λά στόν τόπο μας. Τό θέμα των λυμάτων δμως ά ί ό διομηχανικά λύματα καί άπό-! ύπάρχει καί πρέττει μιά καί τό Λίαν ηροόεχιϊβ: βουΐΐαυβ νια νυναικες —ε—Ι - * ~—" ■ _>Λν , ,„
  ΟΛΟΣ ΡΟΥΣΟΥ ΧΟΥΡΔΟΥ 3
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τηλ. 223.111
  στο στενο τού ταΧυδρομειου
  έναντι κτηματικης τραπέζης
  Έγκαίηα
  άναφέρετε νά τό έρευνήσετε κα·
  λά κα! κυρίως έκεΐ ιτού ύπάρ¬
  χει.
  Όλόκλη,ρο τό Ήράκλειο, μέ
  πληθυσμό 1 ΟΟ.ΟΟΟ κατοίκους
  άποχετεύεται κατ' ευθείαν στή
  θάλασσα δίχως οΰτε έ"να τι—ικό
  καθαρισμό λυμάτων.
  Στό Μπεντενάκι, κάτω άττό
  την τταλαιά Ήλεκτρική, μέσα
  στό μικρά κολπίσκο, χύνεται ό
  μεγαλίτερος όχετός τού Ήρα
  κλείου καί άττό δίπλα πέρνει
  τό ξενοδοχεΤο τοΰ ΕΟΤ τό «Ξε
  νία» θαλασσινό νερό γιά την
  πισίνα τού.
  Στό ίδιο μέρος στή μικρή
  άμμουδερή παραλία 50 μέτρα
  άττό τόν όχετό κολυμποΰν πάρα
  ττολλοί Ήρακλειώτες κα! τα
  τταιδιά τους.
  Κι αΰτό συμδαίνει σ' δλο
  τό μήκος των άκτών τού Ήρα
  κλείου καί τής Ν. Άλιχαρναο·-
  σοθ, κι' έτσι έχομε μιά βρώμι
  κη κα! μολυσμένη θάλασσα
  μπιροστά στήν ττόλη. Γιά νά
  καθαρισθοΰν αύτά τα λύματα
  τής πόλης μας καί των εργο¬
  στασιον χρειάζονται σοβαρά
  εργα πού έπιβάλλεται νά γί¬
  νουν τό ταχύτερον. Σάν τεχνι-
  «βός ξέρω ττώς γιά τα σοβαρά
  αύτά εργα τής άττοχετεύσεως
  καί τοϋ καθαρισμοΰ των λυμά
  των τής ττόλης μας τό Κράτος
  άνέθεσε άπό τό 1964 τή μεγά-
  λη αύτη μελέτη σέ Τεχνικό
  Γραφεΐο. Άττό τότε μέχρι σή-
  μερα χάριν στήν άδιαφορία δ-
  λων των διαπρεπών Δημάρχων
  μιάς 12ετίας, ή μελέτη τού
  έ'ργου -δέν τταρεδόθη άκόμη καί
  τα λύματα τής ττόλης μας πά-
  νε κατ' ευθείαν στή θάλασσα.
  'Αλλά έκτός τούτου άκόμη χει
  ρότερη είναι ή κατάσταση των
  όχετών στή πόλη μέσα πού
  σμίγουν μέ τούς σωλήνες ύδρεύ
  σεως κα'ι μολύνουν τό ττόσιμο
  νερό μέ άττοτέλεσμα νά έχωμε
  στό Ήράκλειο μονίμως ένδη-
  μοΰσα τή λιμω&η ύπατήτιδα.
  Τό Ύγειονομ ικό Κέν
  τρο κ ι" ό Νομίατρος
  τάχουν πεΐ κα! τάχουν έττιση-
  μάνει στό κράτος κι' δμως ε¬
  μείς οί Ήρακλειώτες δέν δίδο
  με σημασία.
  Αύτά πρέπει νά έρευνήσης ά-
  γαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ», αΰτά πρέ
  ττει νά ψέρης στό φώς, τό για-
  τί σι>μ6α!νουν καί ποιοι εΰθύ-
  νονται καί να καταλογίσης εύ-
  θΰνες σέ δλους τούς ΰπευθύ-
  νους, Δημάρχους κι' Άρχές τής
  Τουριστικης πόλης μας, ττού
  άρέσκονται νά άτΓθκτοΰν τυττικά
  φξιώ,ματα, μά δέν άφήνουν τ!·
  ττοτε καλό στό ττέρασμά τους.
  Περιμένω την έρευνά σας πά
  νω σ' αύτά μ' δλη τήν άλήθεια
  ττού τα περιΰάλλει, γιά να σάς
  διαβάζω άκόμη καλλίτερα.
  Αύτά γιά τήν ΑΛΗΘΕΙΑ.
  Ε. ΛΟΓΙΑΔΗΣ
  Α: Π.
  ΑΝΟΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
  ΠΡΟΣ κ. ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  "Είτειδή νομίζω δτι σάν πό
  λίτης καί μάλιστα συμπολίτης
  σας ττρέπει νά πάρω μιά θέση
  άπέναντι στήν εφημερίδα σας,
  σάς στέλνω αύτό τό γράμμσ.
  Διαβάζοντας την έ'ρευνά σας
  γιά τόν Έβραιομασονισμό μου
  γεννήθηκε μιά πολύ μεγάλη ά-
  πορία. Λέτε κα! γράφετε δτι ό
  μασονισμός είναι Ενα άπό τα
  στηρίγ,ματα τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ,
  Συμφωνάω άπόλυτα. "Ομως ά-
  φοϋ είναι ίνα άπό τα στηρίγμα
  τα τού ίμπεριαλισμοΰ, ττώς
  χτυπώντας τό μασονισμό θά
  καταστρέψωμε κα! τό σπίτι τού
  Ιμπεριαλισμοΰ; Άφοΰ όπως λέ-
  'τε στηρίζεται καί άλλοΰ; Για-
  ϊί λοιπόν δέν λέτε ξεκάθαρα ό¬
  τι Ενας είναι ό έχθρός, ό ΙΜΠΕ
  ΡΙΑΛΙΣΜΟΣ; Μετά, γιατί τό¬
  σο μΐσος κατά των Εβραίων;
  Δέν θά πεΤ δτι δλοι είναι μα-
  βόνοι έπειδή άπλά κα! μόνο εΤ
  "ναι Εβραϊοι.
  Μ' αϋτές τίς μ-έθοδες φα-
  νοαίζετε τό λαό κα! σύγχρονα
  ΜΙΧ. ΜΊΚΟΛΙΝΑΚΟΣ
  ΦΙΑΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ
  Σοΰ γράφω άστραττιαΐα, σοΰ
  εύχομαι ύγεία, λαμδάνω τό
  φΰλλο σου τακτικα.... Άλήθεια
  στήν.... Άλήθεια... εΐσαι... τρελ
  λός! Δέ σέ δέσανε άκόμα; Κα
  ταλαβαΐνεις μωρέ μέ ττοιούς
  τα 6ά<ης; Σκότος ερεδος!... καί ό ©ίεός νά μάς φυλάξι... Ν<5ι! γιατί εΤσαι τρελλός... Εΰχομαι ύγεία καί... άντοχή νά συνεχΐσης!... ©άθελα νά σού σχολιάσω ττολ λά, άλλά άτέλειωτη Ιστορία... Θά σοΰ στείλλω κα! καμμιά γελοιογραφία έπίκαιρη έν και¬ ρώ. Αύτά εΰχαριστώ ΑΘΗΝΑ 18.9.75 τόν άττοπροσανατολίζετε άπό τόν κύριο στόχο στήν πάλη τού ττού είναι ό ίμπεριαλισμός. ΛΑετά λέτε ττώς εΤστε κατά των ξένων δάσεων. Τό δέχομαι. "Ομως ττώς έξηγεΐται τό γεγο νός δτι έδω εγινε στή Βασιλι¬ κή τού Άγίου Μάρκου όλόκλη- ρη συγκεντρώση μέ θέμα τίς Βά σεις καί σεΐς τό μόνο πού γρά ψατε ήτανε δτι ό κ. Κουβίδης είναι χοντ,ρός. Μετά, μάς ττληροφορεϊτε δτι ό κ. Ντέμης Ροΰσος εΐν(;ι Κρη τικός. Σκασίλα μου έμένα αν εΤναι καί Μακεδόνας. Άν θυ- μάστε ό κύριος αύτός εΐχε πεΐ κάττοτε δτι τό (δανικό τού εί¬ ναι Ενα κουτΐ πού νά βγάζη μπριτζόλες ψημένες. Τέλος πάν των.. Αύτά τα λ!γα σχετικά μέ τό ττεριεχόμενΌ τής εφημερίδας σας. Μετά Ενα αλλο σηιμεΐο εΤναι ή γλώσσα πού γράφετε. δέν είναι οΰτε δημοτιχή καθαρεύουσα. Μαλλιαρή άγαπητέ κύριε, μαλλιαρή. ΆτΓοφασίσετε τέλος πάντων γιά νά ξέρουμε κα! έμεΐς. Αύτά γιά σάς κ. Μάνο Χα¬ ρή. Τώρα άν αύτά δοθνε τό φώς τής δημοσιότητας, είναι καθαρό θέμα δικό σας. Έπΐτρέψτε μου νά μή ση- μειώσω τα στοιχεΐα μου. Πι- στέψτε με τό κάνω γιά καθαρά προσωπικούς λόγους. Δ.Π. Ηράκλειον τσί Κρήτης. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑ1 'Επειδή κρύβεστε κάτω άπό την άτταράδεχτη γιά μ&ς άνω- νυιμία, άρνούιιαστ« νά σδς α¬ παντήσωμε. ΔΓνμοσιεόσαμε δ- ιμως την έπιστολή σας, γιά νά σδς δείξωμε τή δική μας καλή διαθέση, μήΐτως κ·άποτε μάθετε νά έκφράζεστε μέ παρρησία βά ζοντας, κάτω (υτ' δ,τι χαστεύε- τε την υπογραφή σας. οΰτε είναι ΟΜΙΛΟΥΜΕ... ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΌ ΑΛΛΟ ΑΣΦΛΛΕΙΛ ΚΜ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣ^ ΤΗΣ ΟΑ5.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑΙ... Μπορεί νά είστε άσφαλισμένος άλλά ών 6έν Εχετε καί Νομική Προστασία 0Α8, θά αΐσθάνεσθε άνασφάλεια' Γιατί ή Νομική Προστασία είναι μία έπαναστατική καινοτομία πού πρώτη ή ΟΑδ έφερε στήν Έλλάδα. άρχίζοντας άπό τόν τομέα τοϋ αύτοκινήτου Μέ τήν Νομική Προστασία ΡΑ5 έχετε παντα μαζί σας, έναν αόρατο νομικό σύμβουλο Γιατ'ι μέ την ΟΑ5 διεκδικεϊτε πάντα τα δικαιώματά σας (μέ δικά της έξοδα) στά δικαστήρια ή σ' όποιαδήποτε όρχή καί προστατεύετε άποτελεσματικά τα συμψέροντά σας Ή ϋΑδ είναι κοντά σας. γιά τό τρακάρισμα. γιά όποιοδήποτε άτύχημα. γιά τίς τροχαΐες παραβάσεις, γιά τίς αύστηρές πειθαρχικές ποινές. γιά τίς πινακίδος καί Τό δίπλωμα πού όφαιρέθηκαν γιά τήν κακή έπιοκευή τοϋ αύτοκινήτου σας Μέ δυό λόγια είναι κοντά σας γιά κάθε τι πού συμβαίνει στό αύτοκίνητό σας ή σέ σας" τόν οδηγό Γιά δλα αύτά ή ϋΑ5 είναι κοντά σας μέ δικηγόρο πού θά διαλέξετε έσεϊς, άλλά θά πληρώση έκείνη, στά αρμοδία δικαστήρια στήν 'Αθήνα, σ' δλη την Έλλάδα άλλά καί στό έξωτερικό Γιατ'ι ή Νομική Προστασία ϋΑ5 σάς καλύπτει καί σ' δλες τις χώρες τής Εύρώπης. "Ολα αύτά καί πολλά άλλα ή ΟΑ5 σάς τα προσφέρει μέ μιά άσήμαντη έτήσια συνδρομή1 Πραγματικά. μέ 980 - δρχ τόν χρόνο (χωρ'ις τίς νόμιμες προσαυξήσεις γιά χαρτόσημο κλπ ) μπορεϊτε καί σείς δπως έκατομμύρια όδηγοί σ' δλο τόν κόσμθ, νά άποκτήσετε σιγουριά καί πραγματική ξενοιασιά δταν όδηγείτε Άξίζει νά γνωρίσετε την ΟΑ5 Είναι τόσες πολλές οί περιπτώσεις πού σάς καλύπτει, ώστε θά πρέπει νά καταρρίψετε ρεκόρ αΐσιοδοξίας γιά νά πήτε πώς δέν θά σάς χρειασθή' Τηλεφωνήστε μας τό συντομώτερο καί χωρ'ις καμιά άπό μέρους σας υποχρεωθή, ένας άνθρωπός μας θά σάς επισκεφθή για νά οάς δώση περισσότερες λετττομέρειες. γιά νά βρήτε τό δίκηο σας! ΟΑ5 ΗΕίίΑδ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ. Λεωφόρος Ίλισσού 28 (γωνία Βούρβαχη-Νέζερ) ΤΗΛ 9237271-5 - ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δωδεκανήσου 27 ΤΗΛ. 527352-3 ΛΑΡΙΣΑ: Κύπρου 80 ΤΗΛ 222850 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 25ης Αύγούστου 42 ΤΗΛ 281640 - ΠΑΤΡΑΓ Πλατεία ΓεωργΙου 29 ΤΗΛ. 276837 ΕΝΑΣ ΙΑ.ΟΚΤπΤΗΣ ΑΝΟΝΥΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ Τήν εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Κύριε Διευθυντά, Είμαι £νας ίδιοκτήτης καί ά παντώ στόν Κύριο ττού έγραψε μέ τα άρχικά Ε.Κ. στήν έφημε ρίδα σας τής Δευτέρας ΰττό ήμε ρομηνία 15.9.75, σχετικώς μέ τό «Μεγάλο θέμα των ένοικί- ων». "Ωφειλε δμως νά γράψη ό- λογράφως τό ονοματεπώνυμον τού, γιά νά τού απαντήσω¬ με λετττομερώς, πώς ζεΐ αύτός ώς ένοικιαστής καί ττώς ζοϋμε εμείς οί ίδιοκτήτες, πού ούσια- στικά δέν διευθύνωμε τίς ττερι- ουσίες μας πού μέ κόττο καί ! δρώτα άποκτήσαμε, παρά διαρ κώς έχομε τόν έφιάλτη τού έ- νοικιοστασίου καί έξαρτώμεθα άττό τό Κράτος. Ό Κύριος αύτός πρέπει νά γνωρίζη — κα! τό γνωρίζει — άλλά δέν τόν συμ- φέρει, δτι τό σπίτι ττού ένοικιάζεται τώρα μέ 2.500 δρχ. ένώ αύτός ιτού φεύγει ττλή Ν.ΛΑΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑ ΤΟΝ «<- Γ. ΤΣΛΓΚΛΡΛΚΗ ΠΡΟΣ Τήν Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διε"υθυντά, Είς τό φύλλον τής εγκρίτου εφημερίδος σας τής 15ης Σε.- τττεμβρίου έ.έ δημοσιεύετε έ- τπστολήν τού κ. Γεώργιον Τσαγκαράκη ή όποία άναφέρε ται στήν Άντιδικ,τατορική μου δράσι. Άν καί ό κ. Γεώργιος Τσαγκαράκης είναι γνώστης έ νός ττεριστατικοΰ τής δλης άν τιδικτατορικής μου δράσεώς έ θεώρησε ύττοχρέωσίν τού νά τό άναφέρη. Αύτό μέ ύποχρεώνει άκόμη περισσότερο άττέναντί τού, για τί γνωρίζω δτι γιά νά μέ καλύ ψη υπέστη καί σωματικές κα'ι ψυχικές ταλαιπωρίες έξ αΐτίας των οποίων Τσως άλλοι θά έλύ γιζαν. Αύτός δέν λύγισε. Αύ¬ τός λοιπόν είναι ό άγωνιστής άττό τούς λίγους πραγματι- κούς άγωνιστάς, γιατί φθάσα με στό σημεΐο στήν Έλλάδα των 8 έκστομμυρίων νά είναι 8 έκατομμύριαι άντιστασιακοί κα! 8 έκατομμύρια χουντικοί. Μετά τιμής ΝΙΚΗΤΑΣ Σ. ΛΑΡΕΝΤΖΟΣ Υ.Γ. κ. Διευθυντά, είς την έ τπστολήν τού ό κ. Τσαγκαρά¬ κης μέ άνβγράφη ώς Λωρέντζος άντ! τού όρθοθ Λαρέντζος ρωνε 1.400 δρχ. καί ενα άλλο πού είχε ένοίκιο 1.600 δρχ. καί τώρα ζητά 2.ΟΟΟ δτι ήταν άκρι δώτερα μέ τίς 1.400 καί 1.600 δρχ. γιατί τό κρέας ήταν τότε 60—70 δρχ. τό κιλό καί ή γραβιέρα 75 δρχ. ένώ τό κρέ¬ ας είναι τώρα 120 δρχ. καί ή γραδιέρα τό ϊδιο 120 δρχ. Άκολουθουν τα δσπρια, ζερ ζεδατικά καί δλα τα ειδή δια- τροφής καί ρουχισμοθ «αί νά ξεύρη ό Άνώνυμος κύριος, δτι άξιζαν περισσότερον τότε οί 1.400 κα! 1.600 δρχ. -παρά οί 2.500 σημερα καί ότι οί 1.000 δρχ. οί σημερινάς άντιστοιχοθν μέ 100 δρχ. προηγουμένην έ- τών. 'Επίσης γνωρίζω ώς ίδιοκτή της δτι δλοι ανεξαρτήτως οί έ- νοικιαστές — έκτός ολίγων έ- ξαιρέσεων — ζοΰν μεγάλη ζωή μέ αύτοκίνητα Ι.Χ. ταδέρνες κα! κέντρα, ένώ οί ΐδιοκτήτες ούτε σέ κέντρα πηγαίνουν ού- τε Ι .Χ. έ'χουν, γιατ! δέν τούς ττερισσεύουν άπό έφορίες καί έ· πισκευές. Εύχαριστώ Μετά τιμής Ενας ίδιοκτήτης καί Συνδρο- Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ "Ολα αύτά πού γράφετε τα σεβόμαστε σάν προσωπικές σας άτΐόψεις. 'Βκεΐνο μόνο ττοώ θέ¬ λομε νά σδς παρατηρήσωμε εί¬ ναι τό δτι ένώ έσεΐς έιπιικρΐνβτε την άνωνυμία τοθ Ε.Κ. έσεΐς οθτε τα διχά σας άρχικά δέν βάζετε. "Επειτα σδς γνωρίζομε δπ τό τΐλίίριες όνομαΐεπώνυνο τοΰ κ. Ε.Κ. είναι στή διαθέση .μας καί τή δική σας, αν τολίμή σετε νά ύπογράψετε τίς τιαρα- ττάνω γνδμες σας. Π' αΰτό α¬ κριβώς καί δηιμοσιεύοιμε την έιτιιστολίή σας — παρά την πλή ρη άνωνυιμία σας — γιά νά οδς ττο&με ότι ό κ. Ε.Κ. δέν είναι άνωνυιμογράφος, ένω έ¬ σεΐς είστε. Σδς βοηθουμε λοι- τιόν νά πάρβτε θάρρος καί νά μάθετε νά ύατογράφβτιε δσα ύ- ττοστπρίζετε, ΰν θέλβτβ νά έ- χουν άξία. ΖΗΤΟΥΜΕ ΙΥΓΓΝΩΜΗ Άπό τούς άναγνώ- στες έπιστολογρά- φους μας των οποί¬ ων οί επιστολάς κα- θυστεροϋν νά δημο- σιευθοϋν. Τουτο ό- φείλεται σέ πληθώ- ρα προπγουμένων. Νυφικά ϋψηλης ποιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παροητλευρως «Κατράντζου» Τηλέφωνον 283.428 ΧΗΜΙΚΟΝ — ΟΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΛΥΔΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΥ — Τελ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ Γιαννιτσών 4 — Τηλ. 282.989 Παραπλεύρως άτι-οθήκης Μηλιαράκη (Βαλιδέ Τζαμί) ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΙΟΝΥΣΟΣ., ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΝΑΑΝΤΙΚΟΥΣ Ένα καλό φαγπτό σ' ένα βμορφο ττεοιβάλλον ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΑΡ£ΛΗΦΟΗ|εΑΝ ΟΠΛΑ ΚΥΝΜΓΙΟΥ ΔΙ Κ ΑΝ Α - ΜΟΝΟΚΑΝΑ - ΚΑΡΛΜΠΊΝΕΣ £ΟΥΠ£Ρ ΠΟ2Ε βΐδπ κυνηγιβΰ κ«1 οκοπβ4«λΓΐς αί πολύ μβγαλπ πβικιλΐα "Εχομεν τίς κ«λλίτερες τιμες διότι είμεθα εΙσκγΜγεί; ΚΑΤΑΧΤΗΜΑΤΑ Π Β1Π Β Ο Β Κ Η "Ιδής 17 (Μεϊντάνι) —■ Τηλ. 284.207 Άηονήκη — ΚοτγιαμπΛ 3 - Τηλ. 287.766 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  29 ΙΕΠΤΙΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΙΕΛΙΛΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ» είσχώρησε στά αδυτα της Μασονίας καί ρίχνει ΦΟΣ
  ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΊ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  της Ά?ήθί'σς ο, έζής.
  1) Ό τότε διευθοντής τού Α' Δημοσίου Ταμε^ κ. Μπίκος.
  2) '(. τότε ύτιοδιεο>θ*ντής τού ϊδιου Ταμείου καί νυν διευ-
  θ.;ντής κ Παπαντωνόπουλος.
  3) Ό κ. Αντω»·η<; Σκο-ΐλικάρης, στού όττοίου τό γραφείο, κατά πλρρΓφερίε. μοί; άττόλυτα έξοχρ.βωμένες, έγιναν πολλές σ^ζητήαε ', ττ,ν ι,μέρ^ τού ττεριδόητου πληστειριασμοΰ 4) Ό κ. Ήρακλή, Χρυσουλάκης. 5) Ό κ Έμμ. Ιεφαλογιάννης (Πλατυγιάννης). 6) Ό κ Γ. Ολερισνος, έμπορος. ΟΙ Τιαρςχπάν^ κύριοι, όττως, φαίνεται, κατόττιν τής μέχρι τώοα ερεύνας μας. γνωρίζουν σηιμαντικά στοιχεΐα γιά την ύ- ιτόθεστ, Φυτάκη, στήι όποία είναι άναμεμιγμένοι ή κ. Καψή (τταλι;, ό κ. Κο.'φάχΓς καί μερ.κοί Κεφαλογιάννηδες. Τ;:ϋ- παραι·.αλςΰμε νο τό πράξου; γιατΐ ετσι Θά βοηθήσουν νά 6γΓ στήν ΐπιψάνοα ή καθαρή ΆλήΘ^ια. Γιά τόν καθένα έχομε συγκεκριμένως ερωτηθείς, όπως π.χ. γιά τόν κ Πατιαντωνόποολο πού Θέλομε νά τόν ρωτήσωμε: — ΕΤχατε κάνί. σχετική είσήγηση στήν προισταμένη Άρχή σας κα! ίητούσατε την αδεία νά τταρακολουθήσετε τόν πλει- στηριασμό ώοτε νά έμποδίσετε συμβιδασμούς μεταξύ ένδιαφς· ροώίνω^ ίδ'ωιών ε αί τ! απαντήση σάς έδωσε ή ύπηρεσία σας; ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΘΕΑΜΑ ΠΡΛΓΜλΤϊΚΑ μσκάμβριο Θέαμα παρουσιάζει ή όδός Μη- νά Γει.::γ.άδη ·".ίσ« άπό τό Νεκροταφεΐο. ϋι αύ ο /'ατΊ το. ξεραμμένα λουλούδια, στεψάνια κ.λ.τι. πού πρ;.-ρ,'.ζ-ί·.-· γιί. πέταμα. άφήνονται συχνά όλάκληρες στίύε: Τό χειρότερο μάλιστα εΤνσ, ότι μερικές φορές στά σκουπί- 5:α αύτά -ιο"' νϊκ^ί.ιαφείο^, περιλαμβάνονται — κατά δηλώ- σεις τεριοίκων - κοι.... κόκκαλα. Νΐυίζαμε ότι ό άμμόδιος επί τοΰ Θέματος, δέν Θά δυσκολευ- τή νά συ'α<ΐ·ιονήσ,-| μαζϊ μας, ότι ή κατάσταση πρϊπει νά δ.οο- Θυίή και τό υακσμ&ριο ΘΙαμα σύιό νά εξαλειφθή ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΞΕΝΟΓΛΟ1ΕΣ έΐΓ.γραφές, τουλάχιστον γιά τίς κεντρικώ- τς.)1·.- πλοττείες χοι τούς δρόμοος, πρέπει, νομίζομε νά τοποθε- ■"Τ~τ] ό Δήμθι', κόΐι*ι άπό τίς Έλληνικές. Τό ΉράΛ>ειο, πρϊπει νά τό συνειδητοποιήσο.με, έγινε πιά
  Ιΐοριοτική ττόλη ΚΓ όπως τή Ρόδο την Κερκύρα κ.λ.π-., πρέ-
  να α<ολο 9ήση ωρισμένα πρότυπκ, όπας οί έπιγραψές Γ,, πού διευκολύνθΛ τούς το,^οΐστες. τονε τό σχέδιο τής ττόλης μέ ξενόγλωσ- «Η ΑΛΗΘΕΙΑ., ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΛΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΡΑλΗΣ ΤΗΣ, ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ) ΤΗ ΧθνκΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩ- ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗ Τ. ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ, ΑΠΟΤΟΛΜΑ ΣΗΜΕ¬ ΡΑ ΚΑΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ: Ρίχνει ΦΩΣ στό ΣΚΟΤΑΛΙ τ..."; Μ' οονισμοΰ! Η ΜΑΣ ΟΝ Ι Α, Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, πού πιστεύει στό Μ.Α.Τ.Σ. (αύτάς είναι ό Θεός της) Μέγας Άρχιτέκτων Τής Στοάς, μέ την άΐτοφαση ύπ' αριθ. 2060)1969 τού Πολυμε- λοΰ, Προ>τοί.κείθί Αθηνών, έχει καταγγελθή σάν Θρησκεία
  άγνώ,στη, μή προστατευομένη άπό τό Σύνταγμα.
  Η ΜΑΣΟΝΙΑ, Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, θασίζεται στήν άκρα
  έχεμύθϊ α των μελ^ι* (Μασόνων ή Τεκτόνων). Νά τ! λέει ό
  Μασονικ,ό», ΚώδικαΓ τής Γενέυης τοΰ 1885 στό άρθρο 6 πα-
  ράγρ. &'
  «*Ησο έλΐυθερο., νσ δεχθής ή οχι τόν Μασο^ικό Νόμο στόν
  όπ)ΐο όρκίοτη<ες, τον όρκο τής έχεμυθείας. Ήδη δμως, δέν εΐ- σαι ελευθέρα «ά -ιί,ν παραδής, διότι εΐσαι διά 6ίου δεσμευμέ νος* Η ΜΑΣΟΝΙΑ, Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ έχει 25 δόγματα, τα όνομαζόμενα ΕΑΝϋΜΑΚΚδ- Τό 23ο όρίζει: «Ή έχεμύθεια ϊποτελεΐ ό,παραδίαστον παράδοσιν άπό αρχαιοτάτων χρό- νω/. Ως κλε.στή Γταιρεία ό Έλευθερο--τεκτονισμός έ'ζησε επί αίώνα, αναΛλοίιοτος, ώς άνΐοικτόν σωματείον δέν Θά εζη οϋτε έ'τη τινα% (Τεκτονικον Δελτίον 74—75, τού 1967, σελ.286). ΠΑ ΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ, έχουν γραφεϊ ά^κετά "Ε^α απο τα χαραχτηριστικώτερα είναι τούτο: '<Ή Μαοονική ιδιότης είναι ίδεώδης κάλυψ,ς των μπίζνεζ- μαν, ^x^^ κατοσκόττω^, των πρακτόρων κα! όσων έξυττηρετοΰ^ τρ-:?ς οομφάροντα τού σκότους». ΣΗΜΕιΡΛ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕ δυό δασικά μέ τή Μασονία θ^ματσ· 1 Τούς Άρχιμασόνους τής Κρήτης. Δηλαδή τού·, έττικεψαλής καί τιτλούχους ττού διοικοΰν τις Μαοονικές Στοές ττού ύττάρχουν καί δροΰν στήν Κρήτη (ρ, Ρίθυμνο καί Χανιά). 2. Τούς Ξένου.. Άρχιμασόνους τού Ηρακλείου. Στό Ήράκλειο ί.δρεύε>, λειτουργεΐ καί δρά ή ΜΟΝΑΔΙΚΗ
  ττήν Έλλόδο Στ^ά ΞΕΝΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ.
  Τό γεγενο; σύτό είναι ίδιαίτερης σημασίας καί τό Θέτομε
  ΰττ' όψιν ττ'.ν άομοδίαν Κρατικών 'Αοχών σέ συ^δυασμό μέ τη
  μέχρι τώρα γνκστή δράση των ξένων ττρακτόρων πού δρονν
  στήν Κρήτη
  1 Α"Χ!ΜΑΜΟΝΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ;'Οοι δ"":;1 όν.-'φέρονται παρακάτω έ'χουν έκλεγεΤ γιά τό
  χρονικό διάστημο ]^Ί3—1975)
  ΣΤΟΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ» — ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΕΒ Πουλιανάκης Βασίλειος
  Α' ΕΠ Γαδριλόκης Γεώργιος
  Β' ΕΠ Θεοδωρίδης Άγησίλαος
  ΡΗΤ Κο^ύρη', Γεώργιος
  ΓρΑΜ Σαριδάκης "Εμμανουήλ
  Α' ΔΟΚ Κοτϋδάκης "Εμμανουήλ
  ΤΑΜ Κ,λοψ νάκ.η(. Μάρκος
  ΕΛΕΟΝ Δασκο/άκης Γεώργιος
  ΤΕΛ Κθνντής Λυκοθργος
  ΣΤΕΓ,. |-αροφολά;κης Κων)νος
  [Γ ΔΟΚ Μαριίνης Γεώργιος
  ΑΡΧ.Τ. Πςί-ταίάκΓς Άλέκος
  Α° <. Γ ο ζή Ε-εόΟωρος -ΙΦΟΦ /νναρ«<άκη, ΒίκτΐΛ,ρ. Πρόσ-8 ΓΗΤ Κερ^τέας Μενέλαος Γ, ΓΡΑΜ. Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ. Ηααι?.ΐάκης Ιωάννης >* ίΞΛΕΟΝ Λασιθιωτάκης Δημήτριος
  ,, ΤΕΛ Λουκάκης Άλέκος.
  -'■ αρχμαοό,ουι, των Στοών/ «Μίντ,ς» Ρεθυμνον κα. «Ρα-
  Θά δημοσιεύσωμε στο έπομενο.
  ΚΡΗΤΗΣ
  Χανίο,ν,
  7 ΞΕΝ0; ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ
  >Τ0Α *ΚΝΩΣΣΟΣ, - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σκίτπτερ Τάφτ.
  ΣΕΒ
  Α' ΕΠ Φός>υΐελ Τϋ.αίημς·
  3' ΕΠ Χάρισον Κούρτις
  ΓΡΑΜ Ντόουβ Τζώ^.
  Α ΛΟΚ Ρί'υ^ΐλδς Κέιθ.
  ΤΑΜ Ντούκα./ Νόρττερτ.
  ΣΤΕΓ. ΜΓάρρϊ Φρώνκ·
  Β' ΔΟΚ Ντά-'τεν Ρόμπερτ.
  = ΙΦΟΦ Μπ,ρίττ Τζών.
  Τα ττροτσσσόμενα διαχεκομμέν<ϊ τού μιχτνκισμίτϋ τώ. άρχικά, σημάδι κι' αύτό Μασόνων, σημσ'νουν τούς διαφόρους τί- ΣΕΒ - Σ&ΒΑΣΜΙΟΣ (ό πρώτος) Α- ετ - ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Α ΔΟΚ - ΠΡΩΤΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΡΗΙ' ■= ΡΗΤΩΡ ΞΙΦΟΟ - ΞΙΦΟΦΟΡΟΣ έττόμενο. ττ;; μττορεί να κρο νά σα τα ύν^.'θ'το τί,ν δρόυων καί τσι/ς σέ Έλληι/.κές ττινακίδες. Ό Δήυο 6ά πρέπη νά αντιμετωπίση γιά την ερχόμενο τ^ρστικη ττ-ρίοδο. την άντιστοιχεΐα τό θέμα, άπό τώρα ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 'ΛηεΛάΒηκαυ 6 Ξέυοι Ποάκτοοες ΔΡΟΥΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Σύμφωνα μέ ανεπισήμους ττλη ροφορίες μας άπό την Αθηνά 6 Άμερικανοεβραϊοι των οποί¬ ων τό όνόυατα έ'χουν συνδε&η άττό καιρό μέ την κατσσκοπεν- τική δρσστηριότητα των Άμερι- κανοεβραίων στήν Έλλάδα κοΐ είδικώτερα στήν Κρήτη, άττίλά- Θηκαν άττό τόν έλλην ι κό χώρο. Πρόκεηαι γιά τοΰς εξής: — Τσάρλς Χάλντεμαν — "Υ6 "Αγκιρμαν — Ντόροθυ "Αντριους — Λέϊφ Στόλογκαν καί ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ Είσογγελική παραγγελία γιο τόν κ. Ν. Μεταζα ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. ΜΑΡΚΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΨΗ — ζεΰγος Χόγκον. Όπως είναι γνωστό οί ττερισ σότεροι άττό αύτούς εχουν κσ- ταγγελθεΐ άπό £λλην«ς δημοσιο- γράφονς γιά την ϋιτοτττη δρά¬ ση τους στόν κρητικό χώρο καΐ άπό αυτής τής πλει/ράς ή απε¬ λαση των ανωτέρω —γιά την όττοία μάλιστα λέγεται δτι εγι- νε κατόιτιν προστοπικής τταρεμ- 6όσεως τού κ. Καοαμανλή^ΐ θεωρ είτα ι μιά νίκη τού Τύττου, ■ στήν ότηοία καί ή εφημερίδα μας έ'χει κάνει μιά μικρή συμ- δολή. II Ι ΚΛΗ·>1Π ΤΟΝ ΦΙΜ ΗΙ
  Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος
  ευχαρίστως Θά λάβη μέρος
  στήν έκδήλωο-η ό Όμιλος Βρα
  κοφόρωι/, ό οποίος ώς γνωστόν
  έχει προδάλλει τούς Κρητικού^
  ■ χορούς άι/ά τόν κόσμον, καί δ-
  τι ό Τδ.ος θά κατίδή προσεχώς
  ώττό την 'Αβήνα γιά τή ρύθ·μι-
  ση καΐ συ^εν^θΓΐσή μας έττϊ
  των λεπτομερειαι./ τής εκδηλώ¬
  σεως.
  — Ό Τδιος μάς εΤπε νά ά-
  ναγγείλλωμε δτι σέ ενδειξη τι-
  μής ττρός τοΰς Παλαιστινίους
  κα! είδικώτερα ττρός τοϋς ήρωί
  κους Φενταγίν ττοΰ άττοτελοϋν
  σύγχρο^α σύμβολα ούτοθοσίας,
  Θά ττρεσφέρΓ £να τταλιό Κρητι
  κ.ό μαχοίρι στόν επι κεφαλής,
  μεγάλης άξίας.
  — Άλλοι παράγοντες τού
  Κρητικού στοιχείον των 'ΑΘη
  νώ» μάς εδήλωσαν έττίσης συ-
  μπαράσταση στήν- εκδηλώση
  γιά την όττοία ένδισφέρθη<αν ι¬ διαιτέρα. — ΆΘηναϊκή 'Εταιρεία δί σκον μάς έπρότεινε ι/ά ήχογρα- φήση σέ «ζί*.ντανή λήψ·-,» την δ- λη έκδήλα,στ, προκειμένου νά κυ.<λοφορήση σέ δίσκο τα τρα- γούδια καί τή μουσική των Κρη των καί των Παλαιστινίων, εί- δικός τής όττοίας μάς έξήγησε δτι εχουν άρ<ετή όμοιότητα — Δύο άκόμπ άτομα μέ δι· εθ/ή προβολή μάς ύττοσχέθηκαν ότι θά συμμετάσχουν, τα όνόμα τα τους όμως δέν δίνομε άκό- μη στήν δημοσιότητα, δεδομένου δτι δέν έξασφαλίστηκ€ ά<ομη ή όριστική άφ ξί τους στό Ή- ρόκλειο την ήμέροι τής έκδηλώ· ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ δρόμο -ή¬ ρε καϊ ή δεύτερη, σχετική μέ άρχαιολογικό — ξίνοδοχεια- κό σκάνδαλο, άττοκάλϋψη ττοΰ κάναμε, στό ττερασμένο μας φθλλο. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ό Είσαγ | γελέας Ηρακλείου κ. Μετα¬ ξάς, διέταξε την ιδία μερά τής κυκλοφορίας τής εφημε¬ ρίδος μας, μέ νέα είσαγγελι- κή τταραγγελία, τή διενέργει- α προκαταρκτικής έξετάσε- ως, άφοΰ προηγουμένως τό ιτρωί τής ϊδιας μέρας —δ- ττως εϊχαμε γράψει— ό κ. Ν. Κουντάκης, σννοδευόμενος άττό τόν δικηγόρο τού κ. Γ. Στρατάκη, τταροικτιάστ η κ ε στόν κ. Εΐσβγγελέα, ιταρέδω- σε τα άρχαΐα είιρήματα πού μάς εΤχε δίίξει τό προπερα- σμένο Σάββατο, δυό μέρες δή λαδή ττρΐν 'πάη στήν Είσαγ- γελία γιά νά καταθέση ένόρ- κως δσα γράψαμε ήδη γιά τό «Κρέτα Μάρις» καί τόν κ. Ν. Μΐταξά, καθίοΓ καΐ πολλά άλλα. ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ πληροφο- ρίες, μέ τό νέο αύτό σκάν¬ δαλο, πού διερεννάται, ηδη ε* χοι/ν ώς εξής: —° Την ηοοΜαταρκιτικίι εξε¬ τάση δΐΕνεργεϊ ύ Άντιεισαγγιε- λιέας κ. Μαρκης, γεγονός πού δίνει τό μέιτ,οο τη-ς οοβαρόπτη- τος τής υποθέσεως. —· 'Βκτίες άπό τόν κ. Ν. Κουντάκη, έζεπάστηκιε καί κα¬ τέθεσε ένόρκακ; ό άοκισυντά- χιτης τής «Άλλαγής» κ. Μίνως Πατιουτσάκης, ό οποίος υπέστη 1>ιί,€ δοα ήδη διτ,μοσΐΐύοαμε, καΐ
  τόνιοε δτι την Γϊληροφορία γιά
  την άνεώρεοη άρχαίων στό «Κρί'
  τας Μά.οις» τοθ την έίδωοε ό
  Νοιμ'ά,ρχης κ. Μπίσιας, ό όττοϊ-
  ος ί-ιπίσης ΘΛ καταθέση ένόρκως.
  Χαραιςτηριοτική είναι ή προσ¬
  παθεία πιέθ'^ϋς τοΰ μάριτυρο κ.
  Παττουτοάκη, τόν όποίο τή Δευ¬
  τέρα τό πρωΐ στούς διαδιρόιμους
  τοιν δικαθιτινιίων. έίπιπσον ό ϊ-
  διος ό κ. Μετοξάς καΐ ό χουν-
  τικός έττίοης ίκδότης τής «Μγ-
  σογείαυ» Γραμιΐίατικάικιης καΐ
  τοΰ είπαν <·πΐ έξη: — Μά τί είναι αΰτα κ. Παπουτσάικη, κα- τα&έχεστ.ε ·ά συμπλέετε μ' αυ¬ τόν τό' κύριο (ίίλλοι ΐταριστά- ρενοι ακουσον «ύποκείμενο» καΐ <ρΐ)θΐικά εννοούσαν τόν δι- εοθυντή μας). "Ας μην άνησυ- χοΰν διμως οί δυί) καλοι φίλοι καΐ άμοϊδεάτες κ.κ. Μεταξάς καΐ Γραμματικάκης, έινιεϊς δί;ν κΟΛΌμε μηνΰσεις «ίόκολα, προ- τηιοϋιμε τίς δηιμόσιιες κατανγελί ες στήν Κοινή Γνώμη, πού κρ.(- ν«ι τελικά ποιοΐ είναι οί «κν- ριοι» καΐ ποία τα «ύποκείμενα». Μέ την εύκαιρία διευκρινίζε- ται δτι τα νομίοματτα πού άνα- φέ,ίκιρε στό δηιμοσίιευιμα αύτό δέν ήσαν χρυσό. άλά άοηιμένια πού τιρέιηει νά ύ·πάρχουν στό Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΠΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ «Α Χ Τ Α Ρ Ι Κ Α» άνα€άλλεται λόγω περισσότερον ένδιαφέρουσας ίίλης Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Π^ΝΑΠΟΤΟΠΟΥΑΟΥ — Τέλος έχδηλώθηκε καί ή ττρώτη αντιδράση, δυστυχώς ά¬ πό «εφημερίδα προοδευιικών άρχών» την «Άλλαγή» μέ κύ· ριο άρθρο τής Κκριακής 21 Σεπτέμβριον τού όποίου ό συν τάχτης τού κρύβεται κάτω άττό την άνωνυμία ενός κάττοιου «Παρατηρητή». Τό άρθρο αύτό μέ τό όποΐο — έπαναλαμδάνο με δυστυχώς καί τταλι — ή «Άλλαγή»... πρόλαδε τή «Με¬ σόγειον καί τόν «Ελευθέρα Κό σμο», πού οϋτε αϋτές δέν εΐχαν τέτοιο Θράσος νά χτυττήσουν την εκδηλώση καί νά μυθοττοιή σ^^ν γεγονότα τού δέν γνωρί- ζοον ή ϋποδολιμαΤα δάλλουν, έρευνούμε νά δροθμε ποίος τό έγρ^ψε κι' αύτό διότι έχει με- γάλη σημασία τό ττρόσωττο τού σ^/τάχτη. Άττό τή Θέση των σχολίων μας, άσχολούμαστε εί¬ δικώτερα γιά την άπαράδεχτη αύτη άρθρογραφία πού κατέδα σε σέ τόσο ΰττοτττο έττίττεδο τίς δημοκρατικές πραοδευτικές άρχές τής εφημερίδας ττού καλ λιεργεϊ έντεχνα τό ταμποΰ τής σχέσης της μέ τό Σοσιαλ'στι- κό Κίνημα τού κ. Παπανδρέου. : 34 ΧΡΟΝΙΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΡΥΣΗ ΤΟΥ Ε4Μ ι ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΤΟΡΕ >"ήμερα 29 Σετττέμδρη ώρα 8
  μ μ '
  Κεντρικάς όμιλητής:
  ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ
  Γραμματέοις Κ.Ε. τοΰ Ε.Α.Μ.
  ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΤΡΛΓΟΥΔΙΑ
  1
  >
  Άπό τούς καλλιτέχνες:
  • ·ιοναράκη Άντώνη
  < €> Κυ^στσ·τινίδη Παύλο
  Α *
  ',
  • Χαρβά Περικλή
  •ί.-;·
  1
  • Τοάντι;ο Ζωή ^"ν·"·!^
  * ί > » «
  ·> Άδρισνί ©άνο
  : κ.κ.
  Ε. έσωτερικοΰ ΡΗΓΑΣ
  ΦΕΡΑΙΟΣ
  Ν. Ε.
  Ηρακλείου Γραφείο
  Ηρακλείου
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  ταν μάθαμε τό «ίέγκεφαλικό έ-
  πεισόδιο» πού τού συνέβη τό
  βράδυ έκβΐνο τής Δευτέρας.
  ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ τής Γε&μα-
  νίοας οί ττληροφορίες πού μάς
  εδωσε μέ την αφιξή της έδώ,
  τό περασμένο ακριβώς Σά66α-
  τοκύριακο (20 κ αι 21 τρέχον¬
  τος) στό Ήράκλειο, ή συνέχεια
  τής ερεύνας μαζί της στήν Α¬
  θηνά, οί πληροφορίες γιο τή
  «δράση» τοΰ Άντρέα στό Λον-
  δίνο, Μόναχο καί Κύττρο καί
  πολλά αλλα, μάς άνάγκασαν νά
  προαναγγείλωμ* στό περασμένο
  φϋλλο μας την ϊρευνα αύτη.
  ΑΡΧΙΖΟΜΕ, πιστοί στήν ύ-
  πόσχεσή μας σήμερα καΐ παρά
  τ όγεγονός δτι άττΐΐλήθηκε θρα
  σύτατα ή ζωή μας άπό τόν
  «γαμπρό» (τόν βάζωμε σέ είσα
  γωγικά γκχτί δέν είναι ακριβώς
  στήν κυριολεξία) τού Πανοτγιω
  τόττουλου κάττοιον κ. Γρΰλλο.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ γιά τό θάνατο
  τού Παναγιωτόττουλου καί τή
  σχέση τού μέ τή χούντα καΐ
  τίς ξέν^ς δυνάμεις άλλά καΐ
  τούς έδώ έκπροσώπους τον κα-
  θώς καϊ δλα δσα σχετίζονται,
  είναι χ ρ έ ο ς μας, έ'να ά-
  κόμη χρέος τό όποΐο παρά τις
  άττίΐλές σας κ. Γρύλλί καΐ δ¬
  σων τυχόν δλλων δέν θέλ«τε,
  θά έκπληρωθή στό άκέραιο. Αύ
  τό Θά είναι τό δικό μας μνημό-
  συνο σέ ίνα συνάδελφο πού
  V-
  σως νά τταραστράτησε, άλλά
  πού στό βάθος, δττως άποκαλύ-
  πτοιη» μέχρι στιγμής τα δσα
  γνωρίζουμε, καταπιέστηκε καΐ
  ύποχώρησε κάτω άπό τίς συν-
  θήκες πού έπιψυλλάσσει ή ζωή
  καΐ ή Μοίρα στόν καθένα μας.
  ΜΑΣ ΕΙΧΕ ζητήσει, έξ αλλου
  ό Ανδρέας, νά προστατεύσ»με
  τή μνημη τού, αν δέν προλάβη
  νά κάνη τό τελει^ταίο τβξίδι
  ζωντανός στή Γερμανία.
  ΠΕΡΑ δμως, άπό αύτό μάς
  τό ζήτησε καΐ ή Γερμανίδα πού
  κατέφθασε μέ την ψυχή στό στό
  μα στό Ήράκλειο τό περασμέ¬
  νο Σάββατο καΐ ή όττοία —ό¬
  πως διαττιστώσαμε— γνωρίζει
  πολύ περισσότερα πράγματα
  γιά τή ζωή τοΰ Παναγιωτόπου
  λου, πού ένάμισυ χρόνο τώρα
  τής εστελνε πολλά γράμματα
  καΐ άπαραίτητα ενα τηλεγράφη
  μα τή βδομάδα, όπως κι' αυτή.
  ΑΛΛΑ, έκτός άπό δλα αύτά
  κ. Γρύλλο καΐ σεΐς κύριοι κα
  κυρίες, ίχγνωστοι μου μικρόψυ-
  χοι άνώνυμοι τηλεφωνητές, ΰ
  πάρχει κα! τό δικό μας καθή¬
  κον. Τό καθήκον ενός 6ημο-
  σιογράφου πρός £να συνάδιλφο.
  Ενός άνθρώπου πρός ϊνα αν-
  θρωπο. "Ενός κκνηγοθ τής Ά-
  λήθειας. Χάρις σ' αύτην κάνετε
  δ,τι νομίζετε καΐ μπορίΐτε. Άλ¬
  λά ή ίρευνα Θά συνεχισθεί, δσο
  μάς έπιτρεψουν οί άπειλίς σας.
  Γι' αύτό να εΐστε βεβαιοί, δπ«ς
  καΐ δλοι οί άλλοι, πού γι άπαρ-
  όμοιες αίτίες προσπαθβθν νά
  μάς φράξουν τό στόμα, νά μδς
  σταματήσουν τή φωνή, νά μάς
  διακόψουν —δττως άστεΐα κα!
  όττΐιμα μαζί μά ςλένε— τό ντμια
  τής ζωής μας.
  ΕΜΕΙΣ θά συνεχίσωμε καΐ ό-
  ρίστε. Οϊίτε τα μπιστόλια πού
  μάς έ'δωσαν δύο καλοί φίλοι
  κρατήσαμε, οϋτε καί αδεία όπλο
  φορίας ζητήσαμε, — παρά τό
  δτι θά μπορούσαμε νά ττάρουμί,
  μετά άπό τόσες άπίΐλές.
  (Στό έττόμενο ή συνέχεια).
  αημεΐο Πού αρχιοαν νά άνοίγον
  ταΐ οί δόθρσι τοϋ «Κ;)>έιτα Μό-
  ρις» καΐ τα όποΐα ύ κ. Ν. Με¬
  ταξάς ύατολόγιοε σέ ποοάτητα ά¬
  πό 5 εως 15 χιλιάδες τειμάχια
  καΐ καθώίΗσε καΐ την άξία
  τους σέ 25 χιΛιάδες δραχμές τό
  ί!να.
  Άλήθεια, μέ τί μέτρα συγκ.υί-
  σειυς κοοΐτ'Λόγησΐ τα νομίο]ΐατα
  αύτά πού κατά τούς μειτρίους
  ύπολογιομούς τιμώτνται οτή δι-
  ε(Κ·ή άντιό τής άηκαιπκαπηλί-
  ος πυός 25.000 δπχ. !!καστο;
  Γενικα τή λετιτοιμεπΓ] εικθεοη
  των ρύρηιμάΐτων θά κάηιη, δπως
  τοϋ τα διπνήθιικε ό κ. Μετα¬
  ξάς, οτήν καταθέση τού ό κ. Δή
  μ6πουος, ό οποίος θά εξετα¬
  σθή στό Ρέθυμνο, δπου ί^η έ,ρ-
  γάζειται σάν δι«υθυιντίις ξενοδο-
  χειακοΰ ουγκροτήιματος.
  —" Τίς ήμ'έρες αύτές βρίοκε
  ται στήν Αθηνά ό Δ)ντης Άρ-
  χαιοτήταχν Ήρσκλείοΐ), κ. Στ.
  Αλεξίου, ό οποίος κατά άνε-
  πίσηΐμες τιΧηοοφοοίβς δ^δει σχ«-
  τικές έξηγήσεις στίιιν προϋσταιιι'
  νη τού Άθίχή. τό 'Υτϊ^νιρ-γΓΪο
  ΠοΧιτιοιμοΰ, &εδτ>)ΐέΌυ δτι ού¬
  τος ιρέΓ·εται άναι)ΐεμιγιμένος τό-
  σο· οτήν ΰττόθεση Μ<εταξά, δσο καΐ οτήν ύπόθεοΐ] Καΐ/ή. ΜΑΡΙΥΡΙΚίΙ ΚΛΤΛΘίΙΙΙΣ ΤΟΥ ΑΙΙτΥΘΥΝΤΟΥ Την περασμένη Τρίτη ό διευ- Θυντής μας κ. Μάνος Χαρής ά- —· Ν£ο στοιχεϊο, άπό την ί- ΐΐιχιειρημαιτιική δραατηιριόιτη τ α τοΰ κ. Ν. Μεταξά, κατά τή δι- άρκιεια της δικταιτορίας δίνομε σήιμερα οτή δη.μοο:ότιγτα. Ό κ. Μεταξάς είχ£ συμ- πήξει έταιρία, ή όποία σνι- νεχίζει νά υπάρχη άκό,μη, μέ τόν γαμπρό τοΰ ΠαττακοΟ κ. Παύλου. Τό δνο-μά της εί¬ ναι ΑΕΤΕΑ — ΛΙΝΟΠΕΡΑ- ΜΑΤΑ, ή νομική της μορφή Α. Ε. καΐ τό >κ«φάλ<χιο 18 έ- κατομμύρια Βραχμές: : : ΡωτοΟΊμε ,μάλιστα έττ' εύκαι¬ ρία τόν κ. Ν. Μεταξά αν έοτη δντως βορυβηθή άπω τοΐτε πού τόν έγικχιτέλειψε άναγκαοτικά ή χούντα κα1 γιατΐ ψάχνει τόν κ. Παύλου γιά νά αγοράση ό 6νας τό μερίδιο τοΰ ΰλλου; Μήπως γιατΐ δέν έοοει πιά τό Ιδανικά τής έφταιετίας; νακρίθηκί στήν 'Αθηνά, άπό τόν άντιεισαγγελία κ. Γεράσιμο Λο γαρά, ό οποίος σάν είδικός ά- νακριτής διενεργεΐ προκαταρ- τική εξετάση επί τοΰ γν«στοΰ θέματος τ^ς Αύτονομίας τής Κρήτης. Ό κ. Χαρής ήταν ό τελευταϊ- ος άπό τοϋς προταθέντας υπό τοΰ κ. Ν. Αντωνακάκη μάρτυ- ρας. Οί ύπόλοιποι πού κατέθε- σαν ήσαν οί βουλευτές: Μπαν¬ τουβά»;, Πεντάρης, Πβ~οπτολί- της καΐ Τσουδερου καΐ οί δημο- σιογράφοι Βάδαλης κα! Φουρά- κης. Ό διευθνντής μας κατέθεσεν ένόρκως τίς ενδείξεις «αί άττο- δείξεις πού κατεϊχε επί τοθ σο¬ βαρωτάτου αυτού θέματος καΐ ενεχείρησε στόν κ. 'Αντιβισαγ- γελέα δλα τα μέχρι σήμίρασχε τικά δημοσιεύματά τού, ένώ έπιφυλάχτηκε νά καταθέση καί συμττληρωματικά στοιχεΐα δι' ύπομνήματος. ΟΡΒ10Ϊ &ΓΚ ΟΑ ΡΜΕΝΐ ΚΑΝΕΙΪ ΙΠΙΙΗ ΙΙΙΙΙ (Ν ΙΝίΡίβΠΛΝΙ ΜϋΙΚΐΙΗ ΙΑΙΙ II Ι ΝΙΙΟί ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΨΗ ΜΑΡΙΚΑ — Πώ*, ι "πορ.σες και εξοψάν σες σιο δ κό σοϋ, αύ¬ τά τα «πράγματαί.; ΝΙΚΟΣ.— Τα «,ττϊρασα» άττό τόν.... βιολογικό καθαρισμό»!.. (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) 'Επίσης προχθές Σάββατο 27)9 ό κ. Χαρής κατέθεσε έν¬ όρκως ενώπιον τοΰ διενεργοΰν- τος κατόπιν είσαγγελικής πα¬ ραγγελίαι; κ. Πταισματοδίκου Ηρακλείου, την προκατοιρκτική εξετάση γιά τίς γνωστές άττοκα λύψεις τού, επί τοΰ σκανδάλου Καψή, στήν Άγία Πελαγία. Γιά την ιδία ΰπόθεση έχουν κληθεΐ νά καταθέσουν άρκετοι μάρτυρίς ποϋ γνωρίζουν την δ- λη ύπόθεση έξ Ιδίας άντιλήψ€«ς ή σχετικών πληροφοριών. Ό διευθυντάς μας έκτός των όσον κατέθεσεν, έδήλωσ*.ν δτι θέτει στή διαθέση τής άνακρι- τικής καΐ δποιας αλλης άρμοδί- «ΐ άρχής, τα σχί,τικά άποδεικ- τικά στοιχεΐα πού κατεχει, βά¬ σει των οποίων έκαμε καί τίς σχετικές άττοκαλύψεις. 'Επ' εύκαιρία πρέπει νά διευ κρινισθή δτι ή αναγγελθείσα δή μόσια εκδηλώση γιά τή γινικώ- τερη δράση τής Καψή, άναβάλ- λϊται μέχρι τής περατώσεως τής προχαταρκτικής έξιτάσιως, γιά νά μή θεωρηθή προσπαθεία έπηρεασμοΰ τού άνακριτικού έργου. ΤΟ ΟΕΜΑ ΜΕΤΑΞΑ Γιά την αλλη πρόμοια άι»ο- καλύψη τής εφημερίδος μοί;, στό «Κρέτα Μάρις» τοΰ κ. Ν. Μεταξά, ό διενθυντής μας ββ καταθέση σήμερα τό πρ«ΐ στον Άντιεισαγγελέα κ. Μαρκή, πο& διενεργή τή σχετική προκαταρ- κτιχή εξετάση. Μιά έπίκαιρη ερευνα γιά τή Σουλτανινα ΤΟ ΞΛΧΘΟ ΧΡΥΪΑΦΙ • Σταφιδοπαραγωγοί · Έξαγςαγεϊς · Έκπρόσωποι Όργανώσιων « Άλλοι άρμόδιοι μιλοθν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά καί διάφορα μ^γάλα της προβλήματα Π/ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ Όσοι Θέλουν να στείλουν τή συνδρομή τους νά τ ή ν ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γιά ίνα χρόνο Δρχ. 250 Γιά ί:ξη μήνες >>.> 130
  Εύχαριστοθμε.
  άπευ-
  5 όν
  Ζυνεχίζομε σήμερα την
  εκθέση των άπόψεων, έττί
  τοΰ σταφιδικον, τής Ένώσε
  ως Γεωργικών Συνεταιρι-
  σμών Ηρακλείου, άττό τόν
  Πρόεδρο κ. Καραντινό καί
  τόν Δμευθυντή κ. θίκονόμαυ.
  Σάς εΤπαν άκόμη κ Χαρή
  στά Καλέσσα, «δέν φταΐμε έ
  μείς οί ανθρωττοι τοθ Συνεται-
  ρισμοΰ, φταίει ή "Ενωσις/>. Λυ
  ττοϋμαι πάρα ττολύ στό σημεΐο
  αύτό — λέει ό κ ΟΙκονόμου
  — διότι εΤμαι ύττοχρεωμένος
  νά τούς άντικρούσω μέ τό δτι
  ή "Ενωση Συνεταιρισμών έρχε¬
  ται είς άττ' ευθείαν έπαφή μέ
  τούς Συνεταιρισμούς, διά ττρο-
  σωττικών τταραστάσεων καί έπα
  φών τα δέ γραφεΐα τής Ένώσε
  ως είναι στόν καθένα άνοιχτά
  κι' εμείς εΤμαστε ττρόθυμοι νά
  συζητήσωμε μέ όποιονδήποτε
  πσραγωγό άτομικό ή συλλογι
  Η ΑΙΟΞΗ ■<-Α. ΓΡΑΜΜ4ΤΙΚΑΚΗ Προχθές Σάββατο, 27η τρέ¬ χοντος, έξετάστηκε άπό τόν τακ ' τικό Άνακριτή κ. Βερβέρα, ό κ. Άντώνης Σκουλικάρης τελευ ταϊος μάρτυρας κατηγορίας στήν ύπόθεση κατά τοΰ έκδότη τής «Μεσογείου» κ. Άριστοτέ- λη Γραμματικάκη. Ώς γνωστόν, στή δίκη Γραμ ματικάκη κατά τοΰ διευθυντού μας κ. Μάνου Χαρή, ό κ. Σκου λικάρης, έξεταζόμενος σάν μάρ τυρας, κατέθεσεν δτι ό κ. Γραμματικάκης, προκειμένου νά εξασφαλίση ίνα ραντεβοθ εκ¬ προσωπών των σταφι&εξιαγωγέ- ων Ήρακλΐίου μετά τού τότε άντιπροέδρου τής χουντικής κυ- νισμοΰ Μακαρέζον, ζήτησε καί νισμοΰ Μακρέζου, ζήτησΐ καΐ πήρ« άπό αύτούς μεγάλο χρημα τικό ποσό. Κατόπιν τής καταθέσεως αυ¬ τής τοΰ κ. Σκουλικάρη ό κ. Εί- σαγγελέας Ηρακλείου, &σκησε αύτεπάγγελτη δίωξη κατά τού έκοότου τής έφημίρίδος «Μεσό- γ€ΐος», ό οποίος κατηγορεϊται γιά παράβαση τοΰ νόμου περ! μ«σαζόντων. Μετά την καταθέση τού κ. Σκουλικάρη, σέ ερωτήση μας γιά τό τί περίπου εΤπε, έδωσε την εξής απαντήση: «ΕΤπα ο- λη την άλήθεια». κό αϊτημά τω/. Ι Σέ άλλεττάλληλες συσκέψεις, τόσον είς την ΕΓΣΗ όσον καί κατά την Παγκρήτιον Σύσκεψιν καί έν συνέχεια σέ Πανελλή- νια μορφή, τό αϊτη,μα πρ-άγμα τι, άγκαλιάστη<ε καθολικά γιά τή/ διεκδίχησ ν τής τι·μής άσφαλείος των 25 δρχ. κατά την/ έφετεινή έσοδεία. Πρς^δλή Θτ, τόμος 6πεμνΓ;μάτων, έγινε σωρεία παραστάσεων πρός τούς ύπ';υθύν:ος παράγοντες, τελικά δμως, έηγγέλθησαν τα μέ- τρα, τα γνωστά των 22 δρχ. Ή "Ενωσις ευθύς άμέσως, συνε πής πάλι πρός τούς έντολεΐς της καί μή δ-τναμένη νά άποδί χθη τα μέτρα, συνεκάλεσε τάκτως τούς έκπροσώπους Ένώσεων Κρήτης, τιον κλίμακα, μέ έκ- τών Οπό Παγκρή συμυετοχή δέ κσί των Πελοποννησίιον καί της ΚΣΟΣ, ακριβώς διότι σύτό ή- τς >> έκεΐνο τό δργ
  γανο ττού
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
  1 Γιά έ'να τρομαχτικό
  ράδεχτο καί κατάπτυστο
  νικό Θεμα τού
  2. ""
  άττα·
  κοινω
  Ηρακλείου.
  ητ δ
  ρου.
  τίΐν άφόρητη δυσοσμία
  Δημοσίας 'Υγείας.
  προωθαύαε τό καθολικό αϊ-
  τημα των σταφιδοττ7ρ3γ«Υ<*' Έπ' ούτών ελήφθησαν άττοφα σεις καί ακολούθως εξελέγη Έ πιτροπή, άπό μέλη των 'Ενώ¬ σεων κα! μετέβη στήν 'Αθήνα, γιά τόν περαιτέρω χειρισμό. Ατυχώς ή 'Επιτροπή δέν κατώρ θωσε νά έπιλύση 100% τό β' τημα των παραγωγών καί έχο με τα γνωστα άττοτελέσματα τώκ 22 δρχ. Μττοροϋμε νά ποϋμε ότι ψτσι νέ οί παραγωγοί, διότι άκθμΠ 6έν κατάλαδαν ότι πρέπει νά στέλνουν στή Βουλή έκττροσώ^ πΌυς των άλλά στέλνου/ ότττό σνναισβηματικούς λόγοις σ"; μπεθέρους, συντέκνους, δικηγο ρους, γιατρούς, φαρμακοττοιοΐ'ς κ.λ.π. Δέν ξέρω πού άναφέρεται ό χαραχτηρισμός δτι οί άγροτο ποττέρες είναι πάντοτε σέ οσ- ρος των παραγωγών. Μ.Χ.— Άγροτοπατέρεςέννο ούν τούς Προέβρους καί τα δι- οικητικά συμδούλια τής σεως κα! τώ,/ συνεταιρισμόν. Ενώ¬ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ τή^ συνίντενξΐί τού κ. ΠΡΟΒΕΑΛΕΓΠΟΥ «τό έπόμενο