98362

Αριθμός τεύχους

18

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

6/10/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  „,.........·...............••••••••εοεεεεεεεεεεεεεε.εε.....εεεε·
  Ι Χβρδς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  Ι τοΰ φράξουνοί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πβί ίστω καί μιά συλλαβή £ική του>
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ν
  ,,,ε···········......·····.......·····.............ε·..,,,,,,,,,.
  Κ0ΙΝ0ΝΙΚ0
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΙ Α
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διου8νν«η8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεοεεεεεεεβε··
  ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεϊα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Άριθμ Φύλλου 18
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ε·εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεε····εεε··ε··εε··
  ΑΝ8Ρ0ΠΙΣΤΙΚ0
  Οί 8Ο Παράγꀧ
  τ&ν Πατεββ&ν
  ΠΟΑΙΤΙΚΟ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
  «Οέυ ύπάρχει γιά μας θεός «
  Οέυ ύπάρχει γιό κάς "Ουθοωπος Μ
  «Τα έγγόνια μου είναι ή τ&ί «Έδώ γςκ,ηοηκα, σ' αυτό τό δρομάκι τοΰ ενός μέτρου, έδώ «Μερά καί νύχτα σκοτώνω, μέ
  τη γενειά πού ζει σ' αυτή την ,κγάλωσα, σ' ούτήν την παράγκα των 3X4 μέτρων, έδώ, στήν τή γυναίκα μου καί τα παιδία
  ίδ.-ϊ κόλαση, άνατρέφω τα παιδία μου "Εχασα πιά κάθε έλ- μυς; Αε" .^ ΤΟυς
  ποχο τού Νομαρχη. Αλλες φο-
  ρές σκεφτομαι νά 6άλω φωτία.
  "Εχ« άπογοητευτεΐ. Έδώ μέ¬
  σα μεγάλωσα 11 παιδία, έτοθ-
  Γ1ΑΡΑΓΚΕΣ των Πατελλών ά—ό τό 1937, είναι ή πιό τρσντα
  χτη απόδε'ξη ότι τα λεγόμενα περί ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
  ΚΗΣ, ΕΠυΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α-
  ΝΑΓΐΤΥ?ΕΩΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ κ.λ π. κλπ,
  είναι άττ/ως ΤΡΙΧΕΣ (πού λέει ό λαός) κα, ΦΟΥΜΑΡΑ
  ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟ-
  ΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ
  5ΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑ-
  ΝΟΜΕ ΑΠΟ 2.ΗΜΕΡΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙ¬
  ΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΙΣΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥ-
  ΟΜΕ — ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΩ-
  ΓΛΩΔΥΤΕλ ΤΗΣ ΜΕΣΚΗΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ-
  ΚΑΝ ΣΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ — ΝΑ ΠΕΤΥΧΩΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΑ
  ΔΙΚΑΙΩΣΗ.
  ΤΟΤΕ έψτοσαν στό σηιμεΐο νά μάς άττειλήσουν μέ μήνυ¬
  σις γιά δ^οφήμιση τής πόλης τού Ηρακλείου, ιμέ προσκλη¬
  θείς στήν 'ΑΓφάλεια γιά φοχελλώμοπα καϊ μέ διάφαρα «άλ-
  λα», γιαττί διακηρύσαΐμε μέ κάθε τρόττο καί σέ κάθε εύκαιρϊσ,
  ότι οί ΤΡΩΓΑΟΔΥΤΕΣ ήτσν τό ΣΤΙΓΜΑ τοΰ συγχρόνου ΠΟ-
  ΛΙΤΙ7.Μ0Υ
  ΤΩΡΑ ττοι' νομϊζομε ότι οί ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ αύτοι «ΗΡΑ¬
  ΚΛΕΙΩ ΓΕ1λ έχουν «ξεδοντιαστεί» θά φωνάξομε, φυσικά, άκό¬
  μη περισσόιερο καΐ τό κάνωμε άττό αύτη τή στιγμή
  ΚΥΡΙΟΙ, πάσης φύσεως ΑΡΜΟΔΙΟΙ και κυρΐως ΗΡΑ-
  ΚΛΕΙΩΤΕΣ, ςροντίστε νά άπαλλάξετε τόν τόπο αυτόν, κα!
  τόν πολιτιομΓ μας, άπό τό κοινωνικό αύτό ΑΙΣΧΟΣ
  ΑΝ ΔΕ'^ ΘΕΛΕΤΕ νά δεχθήτε τό ΦΤΥΣΙΜΟ καττά πρόσω-
  ττο, έξαλείψετε ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ τό ΣΤΙΓΜΑ αύτό
  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤιΣΜΟΥ, έξαφανίσετε τίς 80 ΠΑΡΑΓΚΕΣ καί
  δώστε την εύκαιρία σέ 500 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ νά
  ΖΗΣΟΥΝ σάν ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΕΙΝΑΙ τοολάχιοττον, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
  ΠΟΛ'ΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ή ϋτκχρξη των 80 αυτών ΠΑΡΑΓ-
  ΚΩΝ ττλά. οτά μεγαθήρια των ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟ-
  ΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  ΔΩΣΤΕ την λύση γιά την ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  των 500 αι',τών ψιοχών σύνταμα, δισφοοετικά θά προστταθήσω-
  με /ώ ήγη3ο:με ΚΟΙΝΩΝΙΚΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ κα! θά προ¬
  σπαθήσωμε νά ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩΜΕ, χρησιιμο—οιοΰντες τό
  ΕΠΑΝΑΣ1ΑΤΊΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, τούς άνθρώπους
  αυτού·, ο έ έ'να ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ της περιοχης
  ΉροΚλείου, άπό αύτά πού χτίστηκαν μέ τα περιδόητα ΔΑ-
  ΝΕΙΑ τιοΰ 6γήκαν άττό τόν ΙΔΡΩΤΑ τού ΛΑΟΥ.
  Ο ΧΕιΜΩΝΑΣ πού έρχεται δέν πρέπει νά βρή γιά μιά άκό
  μη φοροτ ιούν ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ αύτούς μέσα στ!ς ΠΑΡΑΓΚΕΣ.
  ανοιχτή Φυλακη, άν καΐ οί φυ-
  λακές είναι καλλίτερες. Έγώ
  ζώ Ο» άπό τό 1937».
  Λέβι ή "Ελένη Μίγκλη, 67
  χρόνων
  π!δ5 ότι &α Φύγω άπό έδώ ».
  Λέει αύτη π κυρία Άργυρώ Βιτσαρά 40 χρόνων, μάννα 3
  ττϋτ,δ/ον
  το είναι ένα οττό οώτά».
  ΑΠΑΡΑΔΕλΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤ ΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑ
  ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙ ΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΙΜΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗ-
  ΤΡΙΟΥ (ΠΑΤΕΛΕΣ), ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΖΙΡΑΚΗ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ.
  ΠΕΝΤΛΚΟΣΙΕΣ, ΠΕΡΙ ΠΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ
  ΖΟΥΝ -ΛΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΖΟΥΝ;) ΣΤΡΙΜΩΓΜΕΝΟΙ, ΚΥΡΙΟ
  ΛΕΚΤΙΚΑ Ο ΕΝΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ, ΣΕ 80 ΠΑΡΑΓ¬
  ΚΕΣ!!1
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙ-
  ΠΤΩΣΗ, ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ
  .ΤΙΣ ΛΡΧΕΙ ΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΝΙ-
  ΚΑΝΟΙ ΜΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗύ
  ΜΑ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-
  ΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΣΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑ
  ΤΟΥΣ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΕΣ).
  ΔΕΝ ΝΟΜΪΖΟΜΕ δτι χρειάζετται νά ττεριγράψωμε μέ λό-
  για τό 6ι+·« αύτό, γιατί, έξ άλλου δέν ττεριγράφεται εΰκολα
  Σ.ΥΜΙΣΤΟΥΜΕ μόνχ» κ/αί ■τταρακαλούμβ, οσοχκί δι«τ$ώσουν
  τό κείμενο αύτο καί πιστεύουν ότι έχουν μέσα τους Ινα __ ε-
  στιθ κοί μικρό — άττολειφάδι άνθρωπιάς, νά επισκεφθούν^
  την περιοχή καί όν δεν έττανασταΐτήσουν γιά την ΤΡΟΜΑΧΤΙ
  ΚΗ αυτή ΝΤΡΟΠΗ τής Κοινωνίαν; μας, νά μάς φτύσουν δη^
  μοσίςτ.
  ΕΜΕΙ7 ΩΣΤΟΣΟ ΦΤΥΝΟΜΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ 0-
  ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1937 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΰ
  ΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ, ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ, ΑΡΜΟΔΙ-
  Οϊϊ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΙ¬
  ΣΧΟΣ ΚΑΙ ©Α ΚΑΝΩΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΗ-
  ΜΕΡΙΝΟΥ1 ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δυνατόν ή συνέχεια: τής Κνωσού, (άπ' δπου
  ξεκίνησ* ά πρώτος Πολιτισμός), τό σημερινό Ήράκλειο, νά
  συνεχίση νά δέχε,ται στό μεταίχμιο τού 20ού πρός τόν 21ο
  αίώνα ιην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ αύτη ΝΤΡΟΠΗ, τό άπαράδεχτο αύτό
  ΑΙΣΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μας, την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΔΙΚΙΑ.
  ΟΙ 5Ο€ ΑΥΤΕΣ άνθρώττινες ΰττάρξεις πού «ζόδν» στίς '80
  Η «ΑΛΗθΕΙΑ» 1ϋ ΠΡΑΓΟΠϋ&Ο
  δέ και οί δύο γαμνοί, ό Αδαμ καί ή γυνή αυτού, καί
  δέν ήσχύνοντο».
  (ΑΠΑ ΓΡΑΦΗ Κεψ. Β' ποιράγρ. 25)
  Ή ΑΛΗΟΕΙΑ,,.. . ΓΥΜΝΗ
  ΠΑ ΤΟΥΣ... ΓΥΜΝΙΖΤΕΣ
  ΑΝΑΚΑΛί'αιΑΑΑ£ σέ κάττοιο σηιμεΐο τής Κρήτης ένα ^Στρβπόπεδο Ι υμνισιών» πού πραγμαπικά δέν είναι εϋκολο νά τό
  βρή * Κατορθώσσιμε καί μπήκαμε μέσα επειτα άπό πολλές ικοοτκλήσει-, γιοοτί ό δρος πού μάς έβαλον προκειιμενου να
  τρο6ήξ»με φωτογοαφίες ητον απλώς νά . γυμνωθούμε κι' εμείς Ιίλκα τα καταφέραιμε μέ την ύττόσχεση νά δώσωμε μό·
  νο . <γυμνή την Άλήθεια» γιά τούς γυιμνιστές καί χωρίς νά αποκαλύψωμε τό στρατόπεδό τους Πρόκειται γιά μορφωμέ- νους άνθρώιτ<υς μεταιξύ των οποίων γιατροί, οϊκονομολόγοι κα! 6>>ο οίκογένε·ιες μέ μικρά τταιδ.ά
  ΣΤϋ ΕΠΟΜΕΝΟ. Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ
  "Ενα θέμα γκνικοθ ένδιαφέροντος
  ΟΙ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  Συνέντευξη μέ τόν κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ
  έκπρόσωπο τής έταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ»
  0· ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ είναι ϊνας θεσμός τής μόδας, εΐδικά γιά
  την Κρήτη κα! τό Ήράκλειο. Όλες οί μεγάλες άσφαλιστικές
  έτοιρειΐς διαφημίζοον την υπάρξη τους κι' ένας πολύ μεγά-
  λος άοιθ ι^ί, γραφείων άσφαλιστιΐκών εχον»ν άνοίξει, ένώ ττο>
  ράλληλσ, ίν3ς πιό 'μεγάλος άριθμός άνθρώπων ττού λέγονααι
  ττροηαορες, άσφαλειομεσίτες κλττ. κινεΤται άχαττάτταυστα
  σ' ένα άγώι^α δράμου μέ μιά τσάντα στό χέρι, γεμάτη συμ-
  δόλαια κα! έλπίδες
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ καί συχνότατα τό κοινό βομδαρδίζεϊται άττό
  ΐντυττα καί λοιττά διαψρ,μιστικά μηινΜματτα, πού τού θυμίζουν
  τοός κιΛύνους πού ένεδρεύουν στό σπίτι τού άττό μιά ττυρ-
  «αγιά, στό αυτοκίνητό τού άττό ίνα άτύχηιμα, στήν ϊδια τή
  ζί* τοΐ' άπό ένα τραυιματισμό ή άκόμη κι' £να θάναττο
  ΜΙΑ Σ.ΟΒΑΡΗ καταγγελία πού μάς έγινε γύρω άπό
  τόν χώρο ίράσης των άσφαλιστικων έταιρειών, άττοτέλεσε
  την σψορμή τής ερεύνας αυτής, πού άρχίζει μέ τή μορφή μιάς
  σχετικήν συνέντευξης
  ΕΠΙΛΕ.=ΑΜΕ μιά νέα άο-ψαλιστική έταιρεία ττού δέν ά-
  νπ^ει σέ Τραττεζικό Όργανισμό καί ίνα νέον άσφαλιστή, έ-
  τ'»Υγιλματία. μέ δντονη οράση σΐ χρονικό διάστημα λιγώτερο
  τ*) χρόνΓ( γιά νά μιλήσ«με γύρω άττό τό θέμα των άσφα-
  Λειών.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ> καί τόν έκ-
  ■"εΛσιοττό της στήν Κρήτη κ Γιάννη Στραττήγη, ό οποίος δέ-
  ΧτΓ|χε τ^μΟ^μα νά απαντήση στίς έρ&πήσεις μας
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μας μέ τον κ. Στροπήγη, ττού τταρά τό
  **· γ!"<ιι νέος, έ'χει μεγάλη έτταγγελματική ττείρα στίς Άσφά- λειις, Γ.χίΐ ώ; εξής Μ.Χ.:— Πώς βλέπετε κ Στρατήγη, τόν θεαμό των άσφα λειών, ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ: — Νομίζω καί πιστεύω δτι είναι ίνας θε¬ ρμάς, μέ βαθειά κοινωνική δο- Ρή, ιτού δέν αποτελεί ττολυτέ- λ£ια, άλλά άνάγκη ζωτική έττεί γουσςχ καί έπιταχτική. Είναι "ότι ττοό βγήχε μέσα άττό τό κθμα των συγχρόνων άναγκών ί Ιδίως άττό τή δύναιμη τού ί να προνση Είναι ά¬ κάμη ένας θεσμός πού άγκαλιά ζει δλα τα σττρώματα τοΰ λαου καί δλες τίς κοινωνικάς τάξεις. Είναι έπίσης Ινα άντιστάθμι- σμα των πολλών καί ποικ! λων κινδύνων πού άπειλοΰν την ανθρωπίνη υπάρξη, λόγω κυρί- ως τής σηιμερινης έξοπτλώσεως τής μηχανής στή ζ<αή τού άν¬ θρωπον Πέραν δμως άπό την άτομι κή πλευρά τού βεχχμού των ά- σ'φαλειών πρέπει νά τονιστή καί ή γενικώτερη σημασία τής συμβολής τού στήν Οίκονομία τής χώρας Κι' αύτό διότι ή οΐκονομική σημαΐσία τού είναι πραγματικά μεγάλη, άψού χά¬ ρις σ' αυτόν ένισχύεται κατά ττολύ τό έπιχειρημοτικό ττνεύ1- μσ καί έν έπεκτάσει ή, διά τής συγκεντρώσεως κεφαλαίων, αναπτύξη τής 'Εθνικής μας Οί κονομίας Μ Χ — Ό κόσμος κ Στρα- τήγη, τό κοινό, εχει μιά δυ ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΥΙΤΕΡΑ ΑΠΟ 8ΧΡ0ΜΝ ΜΕΑΕΤΗ Πυραμίδες ύπάρχουν στήν Κρήτη ι! Μιά έντυπωσιακή θβωρία τοΰ ΓερμανοΟ ΦΡΙΤΣ ΒΟΛΦ πού ύποστηρίζει δτι 6 Πολιτισμός ξεκΐνησε άπό την Κρήτη ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑ ΖΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ «ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΤΥΦΛΟΠΟ ΝΤΙΚΑΣ» Αύτό μοΰ είττε ό Φρίτς Βό- λφ δταν κατεβαίναμε τούς κα τασκότεινους Βιαδρόμους τοΰ παληού γερμανικόν πολυβο- λείου τής κατοχής, γιά ν« φτάσομε στό μικρό χώρο δ¬ που ήταν έγΜατ«στημένο τό γεριμανικό κανόνι Ύττάρχει άκόμη ή 6άση τού πού ό Φρίτς την ίχει με- τοττρέφει σέ κρεμαστάρι. Για τί τό μικρό «λαγούμι» τοΰ Γερμανικοΰ πο-λυβολείου, πού είναι σκαμμένο στή νότια πλευρά τοΰ δρμου των Μα- τάλλων/ ό Φρίτς τό έ'χβι με- τατρέψει σέ ενα πρωτότυπο, παράξενο έττιοττημονικό έρ- γαστήριο. Χάρτες τής Κρή¬ της, σχεδιαγρά,μματα, γρα- φομηχανές, φωτογραφικές μη χανές, κυάλια, δργανα σχε- διάσεως, πολά καί διάφορα έργαλεϊα, καΐ δι&λία, πάρα πολλά 6ι6λία. Κι' άκόμη &υό βαλίτσες μέ φωτογραφίες καΐ εΎχρωμες διαφάνειες. Τί κάνει τώρα ό ττοοράξενος αύτός 38χρονος Γερμανός; —κΚάτι όποίσδηποτε καλλί¬ τερο, άπ' δτι εκ«οναν οί πα- τριώτες μου στόν ϊδιο αύτό χώρο την κατοχή». "Ετσι μοΰ εϊττε ό Φρίτς Γιατί ο) Γερμα ' νοί τής κατοχης εριχναν άπό τό ϊδιο ύπόγειο δωματιά κι όδίδες στά πλοϊα. Ένώ ό Φρίτς μελετά, καΐ συγγρά- ψει. Όκτώ χρόνια(Ι) δρίσκε- ται στήν Κρήτη καΐ Ι& Ο ΦΡΙΤΣ ΒΟΛΦ γιά νά άττοδίίξη κάτι σημα- ντικό, μεγάλο, πρωτότιπτο καΐ γι' αΰτό άπίστευτο: δτι οί Πυραμίδες τής Αΐγύπτου είναι χτισμένες μετά άπό τίς Πυραμίδες τής Κρήτης, για- τΐ οηήν Κρήτη πρ«τοχτίο-.η- πυραμίδεις. Τίς εχ*ι έντ'— ί- σει μάλιστα καΐ τίς εχει φω- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΤΑ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ Η ΕΦΗΜΕΙΜΛΛ ΜΑΣ "ίΙΜΟΡΙΙΕ,, ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΙΗ ΓΟΥΡΝΩΝ Οπως θά θυμοΰνται οί άνα- γνώστες μας, άπό τα πρώτα φύλλα τής εκδοσής μοος, ζητή- σαμε άπό τόν Διοικητή τής Άμερικανικής Βάσης Γουρνών νά κάνωμε μιά έττίσκεψη καΐ νά πάρωμε σι/νέντευξη καί φωτο¬ γραφίες Ό κ. Διοικητής στόν όποΐο στείλαμε καΐ γραπτό έρωτημα- τολόγιο, μάς άττάντησε μέ εγ- γραφο τού ότι δέν δέχεται καΐ μάς παρέττεμπε γιά ο,τι σχετι ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 — ΜΗΠΩΣ μττοροΰν οί Άρχές "Ασφαλείας Ήρ^κλεΐο·; νά μάς πούν τι έργασίες κάνουν 6νοχ; Άμερικαινός καί ένας "Ελλη νας, οί όποίθ' διοιμένουν επί μιά δδομάδα περίποα στό Τυ¬ μπάκι (Πανσΐόν «Μττρουιτζά») καί οί οποίαι σηκώνονται άπό τα ξημερώματα καί άργώνουν μέχρι άργά τό 6ράδυ τή γύρω περιοχή, μέ τό ΰπ' άριθμ ΞΑ 10090 σύτακίνητο τραδώντας φωτογραφί£ς κάνοντας σχεδιαγράμματα καί διάφορες δλλες παρί,μφερεΐ; δροστηριότητες; 2 — ΜΗΠΩΣ μπορούν έπίσης νά μάς πούν πού όφείλεται τό ί.^ίί'σφερον τής 'Αμερικανικής Έταιρείας «Άβοκάιντο» Α.Ε. μέ έ"δρα την Καλλιφόρνια ή άποία λέγεται δτι ένώ έ'χει άγορά- ςι 500 στρέμμοςτα στά Χανιά, ψάχνει τώρα γιά νά αγοράση ή να ένεικιάπι — καί πληρώνει δσο δσο — έκτάσεις στό ι, γιά ίϊδικές καλλιέργειες, ΠΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ή όχι δτι τό μοναδικό σταφιδεργοστάσιο πού λΐιτουργεΐ έντός Ηρακλείου, ε^«ι τού κ Μελεισσείδη, τό ό- ΣΥΝΈΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΒΑΠΈΛΗί *Ι>!Μ ΙΛΔΟΥ
  Η ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ιι
  Ο ΛΑΟΣ
  Προσκυνώ τή χαρή Σου Λαιέ,
  σκύφτω τό κεφάλι
  στά βάσανά Σου
  καί θαυιμάζω τα έ'ργα Σου.
  Ματώνεις τα νύχια Σου,
  ματώνεις τή σκέψη Σου,
  γιά νά βγάλης
  τόν άρτον ημών τόν έπιούσιο
  Μεγάλη ή δύναιμίς Σου
  Κΰριε Λαε
  Δόξα νάχη ή άντοχή Σου,
  πού κάθε μερά προδίδεται,
  κάθε μερά σταυρώνεται,
  καΐ κάθε μ-έρα, πηγαίνει
  γιά την Άνάσταση'
  Αύτό ήταν ενα άττό τα ποιή
  ματα ποΰ άπάγγειλε ό Μιχά¬
  λης Σταυρακάκης σέ μιά άττό
  τίς δνό έχδηλώσεις (Κ.Κ Έξ)
  -ού έορτασμοΰ τού ΕΑΜ ("Ενα
  »♦
  άκόμη ποίημα τού Νιδιώτη —
  όπως είναι τό ψευδώννμό τού —
  δημοσιεύωμε στή 2η σελίδα)
  Ή ποιητική παρουσία τού
  Σταυρακάκη καΐ ό χαιρετισμός
  τού καπετάνιου τού ΕΛΑΣ Μι-
  χάλη Σαμαρείτη, ήταν τα δυό
  ττιό ένδιαφέροντα στοιχεΐα τού
  έορτασ-μοΰ ττού πραγιματοττοιή-
  θηκε στό «Κόντια».
  Ό ττρώτος έδωσε τόν τόνο
  της συμμετοχής τού άττλού άν-
  θρώπου, τού ιδεολόγου, στόν ά-
  γώνα αυτόν πού ήταν τό άπο-
  κορύφωιμα τής λαϊκής άντίστα-
  σης
  Ό δεύτερος μέ την άπλή καί
  άνεπιτήδευτη παρουσία τού,
  καΐ τόν άπηλλαΐγμέινο άπό πο-
  μπώδιικες έκφράσεΐς χαιρετισμό
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΟΛΗ Η ΕΥΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ] ?*5
  «Δέν σέ θέλει ό λσός
  πάρ' την ΣΙΑ σου καί μπρός»
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕ/ΜΓΡΑΔΗ)
  Ο κ. ΚηΡΕλλΗΣ
  Ο ΠΠΡΒΤΗΡΗΤΗΣ
  ΚΑΙ Η θηΠΟΓΗ ΤΟΥ
  Ο ΚΛΠ ΟΣ ττού περινούμε δέν είναι γιά αντιθέσεις δηιμο-
  κρατικών δυνάμεων Το ξέρομε πολύ καλα γι' αύτά κα! συμφω
  νήσΛμε μέ ό>ους πού μάς τό είπαν. Δέν έχομε δμως την πρω
  τ&βουλια των άντιθέσεων αυτών Πρσκαλούμαστε καί άπαν-
  τγΟ,κ: Μ5ς ι-άνοΐλ,/ έπίθεση — άσκοπη μάλιστα — καί άιμυ-
  νο, οί." ε
  Μ ά π;λ.-, στική εκδηλώση θέλομε να όργανώσωμε καί μάς
  κα'άγ^ειλε ο «Π3ροη·η·ρητής» δτι πάιμε νά κάψωμΐ την Κρή¬
  τη Γε καικόιτθες δηιμοσίευμα άντιδηιμοκροίτικό, Ιμπερισλιστι-
  κό, ψιλοεδραιοαμερικανικό άπαντήσαμε καί μάς γράφουν δτι
  θέλομε να ξέρομε «τα δολλάρια τού Καμτάφι»
  Τή βοηθεία τού κ Καρέλλη — τού Δηιμοκράτη κ, Καρέλλη
  ζη,τήσσμς — και ττήροιμε δεύτερο άρθρο εύφάνταστο καί κακό
  &.·λιπ πλήν έ'μως άττοκαλυπτικό Ένα άρθρο, πού εττειδή δέν
  μπορεί ο σκντάχΐτης το^ νά μάς δώσ^ εύθ:Τς ατταιντήσεις γιά
  την ούσια τού θέ.μοπος, άσχολεΐται τόμισό καί πλέον μέ άνε-
  πιτυχές λογοπαίγνιο τό όποΐο εχει σάν βάση — σαθρή δμως
  — τό Λογοτεχνικό δη-μοσιογραφικό δνομα τού διευθυντή μας,
  πού ί.ι·.«ι -μοί, «εύροως γνωστόν» ώστε έττέχει καί θέσιν έπω
  νύιοι·, όσχετσ άν ψευδώς ίσχυρίζεται ή «'Αλλαγή» ότι φεοόμα
  στε μ' συιθ ο άν έκδστες κι' αύτό άποδεικνύεται άν διαβάση:
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο και παθος
  ___ΚΡΙΣΕΙΣ!. ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΣΧΟΛΕΙΑ δέν ύπάρχουν στό Ήράκλειο Αυτή είναι ή δια-
  πίο·τωσ·ι ποΑλών γονέων ττού ττροσττάθησαν νά γράψουν αύτές
  τίς μέρει, τό> παιδία τους Κα! δσα ύττάχουν, δρίσκονται τα
  τ'ίριοοότΓρα σ*. κσκά χάλια. Άλλά άκόμη ό ιμεγάλος άριθμός
  των ποιδιών σέ κάθε τμήμα καί τάξη, ή χρησιμοποΐηση των
  ιδιων αίθουσών μέ δάρδιες, είναι πρόσθετα στοιχεΐοο τοΰ γε-
  γονότος δτι τό Ήράικλίΐο πάο·χη σοβαρά άπό σχολικές αΐθου-
  σ:^
  'ΑψοΓ λο'ττάν πιστεύουν οί άρμόδιοι δτι ή Παιδεία είναι
  6ο:σις τού Έθνους καί άφού έπίσης πιστεύουν στήν ά-
  ξ'ι-χ -ή; ιιόρψωσης, άς άντι>μετωτπσουν τό σο63ρώτατο αύτό
  Τό ξα.ολέμε: Δέν νοεϊται νά ·μήν ύπάρχουν σχολικές αΐθου-
  ς τή σ-Μγμή πού ύπάρχουν τόσα πολυτελεστατα ξενοδοχεια-
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΤΕ ΚΥΡΙΕ;
  ΑΠΟΜϋΝΩΝΟΜΕ μιά φράση, δυό λέξεις μάλλον, άττό την
  α^τθΛ/τηπκή έτιιστολή τού Γενικού Έφόρου Αρχαιοτάτων κ.
  Στέλ ε ^ Αλεξίου, όσον άφαρά τα σχάνδαλα πού άττοκαλύψοι-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  6 ΟΚΤΟΙΡΙΟΥ 1·75
  ΧΕλΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΪΩΤΗ
  Ό 'ΑΛηθιυός Ζορμπας
  καΙ ό Νίκος Καζαντζάκης
  18-./
  Κατα τίς άρχές ή τα μέσα
  Μάη τού 1917, ήρθε στή Στού
  πά, προσκαλεσμένος άπ' τόν
  Καζαντζάκη, ό ποιητής Άγγε-
  λος Σικελι:νός Βγήκε άπ' τό
  καράβι — τό «ποστάλε» τής
  γραμμής Πειραια — Κσλαμάτα ^
  -- στήν Καρδαμύλη. 'Εκεΐ τόν (
  περίμενε άγωγιάτης μέ ζό, ό ^
  ί 'ώργης Οίκονεμέας άπό τό
  Πρεάστιο, τόν έ'δαλε στό μοο-Ι
  λάρι τόι/ έ'φερε στήν «Καλο-
  γριά». Πού τόν είδεν ό Καζαν¬
  τζάκης έσοι,ρε χίρούμενη φωνή
  κ έπεσε στήν άγκαλιά τού Σι
  κελιανοϋ. Μεΐναν έτσι, σφιχταγ-
  κατλισσμένοΐ, κάμποσα λεπτά
  καί κλαΐγαν άπό χαρά κ' οί
  δυό τοος σά μικρά παιδία, σά
  μικρά παιδ.ά
  Ήταν ώραΐοςάντρας ό Σικε
  λιανάς. '/ορενωπό προσωπο,
  γερεδεαένο, καλλίγραμμο κορ
  μ!, πλςύσιο. μαλλιά, μεγάλσ,
  φΐοτερά μάτια, πλατιοί ώμοι,
  γερά μπράτσα — όλος σάρκα
  καί ϋγεία. ©άμαξίν την άν·
  τρικήν όμορφιά τοο οί μανιά¬
  τες
  "Αδωνις, Φοΐδος, Άπόλλω-
  νς;1 Τί εϊταν αύτός ό ώρσΐος,
  «έ τό άγ' λ-'ΐστένιο κορμί; Ά-
  χαρωτιό^τον οί γραμμο-τισμέ-
  νοι μανιάτες οταν τόν πρωτό-
  δαν. Τέτοια καταπληχτική έν-
  τύπωση τούς έκανε.
  Μόνο _μιά δραδιά, την πρω-
  τη, κοιμήθπκεν ό Σικελιανός
  στή; παράγκτ τοϋ Καζαντζά¬
  κη. Την άλλη μερά σηκώθηί<ε άφώτηγα. Τ' άστέρια λάμπαν άκόμα στόν καθάοιον ούρσνό τής «Καλογριάς». Κατέδηκε, έ¬ τσι όπως εΐταν, μέ τή νυχτικιά τού, στήν άμμούδα, πλατσούρι- σε τα πόδια τού στ" άκροθα- ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ χάδια τοϋ ϋπναο καί στά όνει ρα τους, κ ι έρχόταν τ' αύγινό, ψ.~ ί) τραγ;2/5ι των κορυδαλών κ3ί τούς ξυπνοϋαε Μόλις έπερναν χαράματα 0Γ[<ι»/ν«ότον άπ' τ ό κρεδδάτι ό Σικελιανός. Άποταυριζόταν, πλενόταν, έδαζε κάτι στό στό- μα τού — δυό τρία σϋκα, λί- γες στσφίδες, μιά κσραμέλα — κα! κινοΰσε γιά τόν πρω'ινό περίπατό τ<;,ο. Πότε μόνος καί πότε μέ τόν Καζαντζάκη συν- ■φοφ.ά "Ετσι δπιος εϊταν όπως σηκα'^όταν άττό τό κρεβδάτι. μέ τή λευκή μεταξένια μακριά ώ; τόν άστράγαλο — σά χλσ μύδα άρχαίς^ 'Αθηναίου — νυ χτικιά ίοο, μέ τα πέδιλά τού, μί τό μακρύ ροιδδΐ το.λ Σκαρ φάλω^ε στά γύρω δοοναλάκι περιπλαν,όταν στούς έλιώνες, άνέδαινε σέ καμιά ραχοΰλα, στε κότο,ν λίγο, άγνάντευί τίς ρο- δισμένες κορφές τοϋ Τούγετου, παρακολουθούσε τό χαριτωμένο ττοΊχνίθισμα των χρωμάτων σάν άρχιζε νά σκάζει ό ήλιος άπό τόν Πεντοδάκτυλο, κατόπιν τ' άναλυτό χρυσάφι τού πού έ'ρεε ττάνω άπό τα δέντρα καί τρύ τγο?λ στά φυλλώμοιτά τους. "Ε 6αζεν αύτ! κ ι άφουγκροτζόταν τόν μακ ρ ι νόν άχό κουδουν όν πρς>6άτων πού δγαίνο'Λ; στό
  σκάρο. Παραμόνευε τα ζούδια
  τού ξυπνοθσσν, τίς γουστέρες
  πού λιάζονταν, τα πουλιά πού
  κάναν έ'ρωτα. "Υστερα κ^τ',φό
  οο-ε κατά την Τσιρίνιστσ, έ-
  πιανε κουδέντα μέ τούς άργά-
  τες, τόν βλέπαν οί γυναΐκες
  ττού δούλευαν στή διαλογή τού
  κάρδουνου, κοκκίνιζαν σάν τίς
  σπέτοες άπ' τή ντροπη τους
  γι' σύίά ποΰ δλέπαν τα μάτια
  τους πίσω άπό την δίάφανη
  ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  ΤΟΥ ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Ό Ήρακλειώτης λογοτέχνης
  κ. "Αρης Χατζηδάκης, έκυκλο-
  φόρησε, άπό τίς έκδόσεις «Τό
  Έλλην ι κο Βι6λίο», ϊνα κινούρ-
  γιο 6ι6λίο τού. Πρόκειται γιά
  τό ώμώνιιμο Θεατρικό εργο τού
  «Ό Ζάν ντ' "Αρκ».
  Είναι μιά έπιμελημένη, πο-
  λυτελής έ'κδοση 84 σελίδων, μέ
  πρόλογο τού συγγραφέα, τό
  Θεατρικό δρόωα σέ έφτά είκό-
  νίς καί — στό τέλος — κρί-
  σεις γιά τα 6ι6λία τοΟ Χατζη
  λάσσι, άφουγκράστηκε τό πρω'ι ( νσχτικιά τού ΣικελιανοΟ, δττ3·υ
  δά θ ή
  νό ξύπνη,μα των πουλιών, άκου
  σι τούς πετεινούς τής Στού-
  πας νά λαλοϋν, γέμισε τα πλε
  μόνια τού μέ πρωϊνήν αΰρα, κι
  άρχισε μέ την δροντερή γεμάτη
  ποτχιούς ηχοΛς φωνή τού, ν' ά
  τι-αγγέλνει κάττοιους στίχους.
  'Έτοι τόν άντίκρυσεν ό Ζορ-
  .ιπάς πού 'ρχόταν πρωΐ —
  τρωί — πρϊν άνέδη στήν Πρα
  ο ι'σ6ά — γιά νά κανονίσει μέ
  τι ν Καζσντζάκη τα χρειαζού-
  με/α γιά τή φιλοξενία τοϋ και-
  νοι'ριου μουσαφίρη.
  — Μωρέ νεραϊδοπσρμένος
  εΤΌι κσί τοϋτος! εΐπε άργότε
  ρο στήν κόρη τού, πού 'φερνε
  -ό >άλα γιά τόν Καζαντζάκη
  καί ιό Σικελιανό Ποιητής, δά'
  σκαλος, φτού. ..
  Κουδέντιασαν κάμποσο οί
  τρείς τους κεΐνο τό πρω'ινό.
  Κ' ό Σικελιανός, συνεπαρμέ-
  νος άπό την όμορφιά τής άκρο
  γιαλιάς τής «Καλογριάς» —
  δλο παινέμοτα καί θαμασμό
  εϊταν γι' αύτη. |
  — Μπράβο Νίκο, μπράδο
  Νίκο! Φώναζε χαρούμενος. Νά |
  Λ έρημος πού ζητοΰσες, νά ό
  επιστημονικαί τομέα. Χαιρέμα-*,
  στε γιό την πρόοδό τού καί
  στόν καλλιτεχνικςό τομέα καί
  τόν συγχαίρομΐ. |
  Μουσικη Ποίησι
  ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ
  ΣΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ»
  δισγράφονταν καθάρια ή σι-
  λουέττα τού όλόγυμνο>> άπολλώ
  νιου κορμιοΰ τού. Τούτη ή
  γύμνια τού εΤχε σκανταλίσει
  τούς άσυνήθιστους σέ τέτο.ια
  θεαματα μανιάτες. Κσί τό κου-
  σκοΛσουριό εδινε κι επερνε.
  Τό πήρε μυοωδιά ό Ζορμπας.
  Τό 'φερεν άπόξω άπσξω στό
  Σικελιανό πώς δέν σηκωνεν ό
  τόπος άπό τέτοιες τόλμες, τό
  κατάλαδε κ ι έκεΐνος. Κ ι άττό
  τότε, σάν έδγαινε περ'ιττατο μέ
  τή νυχτικιά τού φοροϋσε πάντο
  τε κο/τό σωδρακάχΐ άπό μέ
  οα.. Ι
  "Ενα πρωι'νό — διηγιέται ό
  'Ελπιδοφόρος Χιουρέας — άνε
  βαίνοντας στήν Πραχτ'ίεδα, έ- ^
  πεσα πάνω στό Σικελισνό. Θά
  'ταν ή ώρα έννιά κι ό ήλιος εί
  χεν άψηλώσει ώς τρίο μπόγια.
  Καθόταν' άνάμεσα σ« μίαν έ-!
  λιά, μέ άκοκμπισμένο τό πηγού ,
  νι στό ρσοδί τού, κα! παραιμό
  νευεν έναν τζίτζικα πού άνέδσι (
  νέ στόν κσρμό τού λιόδεντρο^ |
  Μέ εΤδς, μ; φώναξε. |
  — "Ελα 'δώ, μου λέει, νά
  δεΐς Ενα άπό τα θάματα τής
  Μέ την εύκαιρία αύτη, ση-
  μειώνομε δτι ό "Αρης Χατζηδά
  κης, ττού είναι πολύ γνωστός,
  στό Ήράχλειο άπό την παλιώ-
  τερη δημοσιογραψική καί λογο
  τεχνιική τού δράση, έχει γράψει
  ττολλά τΓοιήματα, θεατρικά έ'ρ-
  γα, μελέτες, κ.α. τα περισσότε
  ρα των όττοίων εχουν κυκλοφο-
  ρήσιει καί σέ 6ι6λίό.
  Τα κυριώτερο άπό τα 6ι-
  βλία: αύτά είναι:
  Ποιήματα: «Κοντκλιές», «Ί
  δαία», «Ο! πολιτεΐες των ώ-
  ρών», «Ό ίστός τής άράχνης»,
  «Κλιακσίγελως», «τΑγχος» κ.δ.
  θεατρικά: «Πατούχοτς»,
  «Πρέβΐζα», «Σπιναλόγκοα>,
  «Σάν τό βουνό τόν Ψηλορείτη»,
  «Ό Δασκαλογιάννης», «Μέ εΐ-
  δες γυμνή» κ.α.
  Πρίπει νά σημειωθή άκόμη
  δτι 6 "Αρης Χατζηδάκης Ιχίΐ
  κάνει μιά πάρα πολύ άξιόλογη
  έργοοσία, γύρω άττό τή Θεατρι-
  κή κινήση στήν Κρήτη κ«ί είδι
  κώτερα στό Ήράκλειο: Μχίΐ
  κρατήσει ενα πλήρες καί μονο
  δικό άρχεΐο δλων των βεοττρι-
  κών γεγονότων καί έκδηλώσΐ-
  ων.
  Ό "Αρης Χατζηδάκης, ζίΐ ά¬
  πό χρόνια στήν ΆΘηνσ, δττου
  συνεχίζει νά έργάζεται δημιοκρ
  γικο πάν» στόν τομέα τής
  λογβτεχνίας.
  Κ«ί μιά ΐίτχάριστη σχίτική
  λίΐττομέρεια: Τή μακέττα τού
  έξωφύλλου τού βιδλίου «Ό Ζάν
  ντ' Άρκ» τού "Αρη Χατζηδάκη,
  έχει φιλοτεχνήσει ό γυιός τού
  Μάνος Χατζηδάκης, τού όποίου
  οί έίριστΐς έ—ιδόσεις μάς ή¬
  ταν μέχρι τώρα γνωστές στόν
  Ό Φιλοτεχνικός ΚοΛλιτεχνι-
  κός "Ομιλος Ηρακλείου «Τό
  Κάστρο», έ'κανε έ'ναρξη τής έφί
  τεινής καλλιτεχνικής περιόδου,
  τό ττερασμένο Σάββατο 4 Ό-
  κτωβρίου, μέ μιά Θεατρική εκ¬
  δηλώση, πού ττραγματοττοιήθη-
  κε στό θεατράκι τού Συλλόγου.
  Τό πρόγραμμα τής εκδηλώ¬
  ση ς περιλάμβονε την παρουσι¬
  άση τού μονόπρακτου τού Ζ.
  Κοκτώ «Σχο-λή Χηρών», σέ
  σκηνοθεσία Τηλέ,μαχου Μουδα
  τσήκη καί μουσικη έπιμέλεια
  Βαγγέλη Μπιτζαράκη.
  Παρουσιάστηκε έπίσης, ττά-
  λι άπό την Πειραματική Σκηνή
  τού «Κάστρο», τό δραματικό
  σκέτς των άίίμνηστων Γ. Πι¬
  τσιδιανού — Ν. Δερ,μιτζάκη
  «Ο Άλήτης» καί άπαγγέλθη-
  καν ποιήματα κρητών ποιητών.
  ΑΡΧΙΣΕ
  Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
  "Ενας άπό τούς καλλιτέ¬
  ρους καί γνησιώτερους καλλι-
  τέχνες τής Κρητικής μουσικής,
  άττό τή νεώτερη γεννιά, ό Βα-
  σίλης Σκουλάς, άρχισε νά έμ-
  φανίζεται στή γνωστή «-Ντελί
  να», γιά τή χειμερινή ττερίοδο.
  Τα έγκαίνια έγιναν την
  ρασμένη Παρασκευή, ιμέ
  γματικά μεγάλη έττιτυχία.
  Ό Βασίλης Σκουλάς μέ
  τούς συνεργάτες τού, ύπόσχε-
  τοι κα! πάλι ίνα άκόμη χειμώ
  νσ μέ γνήσια κρητικά γλέντια
  στό κέντρο τον, ττού έχει άφή-
  σει έποχή.
  ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ
  «Η ΣΤΑΜΝΑ»
  ΤΟ ΛΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΦΟΡΤΗΓΟ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μάρκας ΟΠΕΛ ΠΛΙΤΣ,
  κατάλληλο νά χρησιμοποιηθή
  υπό 'Ελαιουργείου
  ΤΙμή εϋκαιρίας
  Τηλέψωνο: 281—288
  κυρίους Δρίμην η Βαράκλαν
  Στΐς Π, 12, 13 'Οκτωβρΐ-1
  ου θά δοθούν στό Δημοτικό Κη
  ποθέατρο «Όασις», οί παρα-
  σττάσεις τού «"Αρμστος Θέσττι-
  δος», πού διοργάνωσε τό 'Υ-
  ττουργεΐο Πολιτισμού καϊ 'Εττι-
  στημών
  Τα έργα πο-ό θά τταρουυιά-
  ση τό «"Αρμα» εΤναι ή «Βα·6υ-
  λωνΐα» τού Βυζαντίου καί τό
  Μελτε,μάκι» τοΰ Π. Χόρν.
  Τα δυό έργα θά έρμηνεύ-
  σουν έκλεκτοΐ ήθοττοιοί τού
  'ΕΘ/ικοΰ καϊ τού Ελεύθερον.
  Θεάτρου
  Τό πρώτο θά παρουσιαστή
  μέ σκηνοθεσία τού κ Γ. Θεο-
  δοσιάδη καϊ τό δεύτερο τοθ
  κ Α Φιλιτπτΐδη
  Πρόκειται για μιά σειρά
  θεατρικών παραστάσεων, πού
  έστω καί στό τέλος τοθ καλο·.
  καιριοΰ ή μάλλον τίς άρχές
  τού χειμώνα, θά άποτελέσουν
  γιά την έφετεινή καλοκαιρινή
  ττερίοδο, τή πραγματική θεα-
  τρική παρουσία στήν έπαρχια
  κή έρηιμιά μας.
  Έλπίζομε οί παραστάσεις,
  γιά τίς οποίες τόσας λόγος
  καί συζητήση έγινε άττό τόν Ά-
  θηναικό Τύπο, νά μή μάς διο
  ψεϋσουν
  Σέ λίγες μέρες έτταναρχίζει
  τή λειτουργία τού τό γνωστό
  νυχτερ'νό κέντρο τού κ. Σταύ-
  ρου Λυγεροϋ, «Ή Στάμνα».
  Όπως κάθί χρονιά τό κέν¬
  τρο αύτό έπιφυλλάσσει γιά την
  Ήρακλειώτικη κοινωνία τής νυ-
  χτε, ινης διοοσκέδ^σης, δραδυ-
  ές γλεντιοΰ μέ έπιμελημένο
  εύρτοτταϊκό, μοντέρνο καί λαίκό
  μουσικό πρόγραμμα
  Η «ΕΚΑΒΗ»
  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ
  Δρ,ιμοσιεύομε σημερςι ένα ποί
  η·μα τού ποιητή — δοσκοθ Μι
  χάλη Σταυραικάκη, άττό τα τέσ
  σερα πού εΐπε στήν έορτβστι-
  κή εκδηλώση, γιά τα 34 χρό¬
  νια τοϋ ΕΑΜ πού ώργάνωσε τό
  Κ.Κ.Ε. (έξ) στόν κινηματογρά
  φο «Κάντια».
  Δηιμοσιεύομε τό ποίημα αύ¬
  τό μέ πολλή συγκίνηση κα! πε
  ρτνφάνεια, γιατί συμπίπτει πρϊν
  άπό πολλά χρόνια, ό διευθυν-
  τής τής «Αληθείας» κ. Μάνος
  Χαρής νά είναι ό 'πρώτος πού
  άνακάλυψε στή Νίδα τοϋ Ψηλο
  ρείτη τόν Σταυρακάκη, τό γν«
  στό Μϊχαλο ή Νηδιώτη, πού τόν
  παρουσίασε τότε μέ ένα έντυ-
  ττωσιαικό ρεπορτάζ άτπό τό ττϊ
  ρ.οδικό «Είκό-^ες». Τό ρεπορ-
  -,άζ αύτό μέ τόν τίτλο «"Ενας
  δοσκός — ποιητής», άναδηιμο-
  σιεύτηκε άπό πολλά περιοβικά
  τού κόσμου κι' ετσι ό Μιχάλης
  Σταυρακάκης έγινε διεθνώς
  γνωστός.
  κούς
  .^ των 34 χρόνον τού ΕΑΜ, οττως
  α7άπ° ^ Κ.Κ. 'Εο- καί «Εξ, ϊδ«σε -
  _ σέ πολλές συζητήσεις κα'ι ωυς
  άπό αύτά ήταν έτούτο:
  λε*· ί Γ^σι, συζητητής στόν άλλϊν.
  '- -Γ Δέν ίέρω τί έγ.νε τελικά μέ τή διάσττύση της γιορτί.ς,
  άλλά αύτό ττό ξ:ρ« ττοντκς ηταν ΟΤ1 *« ', Υ1) Μ^ _ ΧΜΡ"ν
  τί,, Γ.ί'-τασ·.«//, ήταν πετυχεμένη κα. άπό τα δυο Κομματα.
  ._ Αίν -ιό κ=τάλα6α, άπαντα ό αλλος.
  ."■Γί'Ιχττλ,.οτατα, γ.ατί τό Κ.Κ. Έσ«τερικ-ύ γ.όρτασε
  στό «Ντορέ», δτ,λοδή σέ... έσωτερ.κο χ«ρο κα. τα Κ.Κ Έξ«-
  τερικού, στο «Κάντια» ττού είναι θερινό σ·νεμά, Βτλοδή σέ...
  έξκτερικό
  Καί τώρα τό
  Σταυρακάκη.
  ποιηαα τού
  ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΔΕΣΜΩΤΗ
  Τό γνωστό κέντρο διασκεδά
  σεως «'Εκάβη», άρχισε άττό
  προχθές νά λειτουργή εντελώς
  άΐΌνεωμένο κα! μέ νέα διεΰθυν
  0-1.
  Ή δμορφη αύτη σάλα, πού
  άνακαινίσθηκε, έτπφυλάσσεΐ
  μουσικές έκπλήξεις γιά τούς
  Ήρακλειώτες
  Ή νέα διεύθυνση τού κέν-
  τρου — πού την ανέλαβε ό
  γνωστός καί έμπειρος κ. Ήλί
  άς Μαθιουδάκης — έχει πολ
  λές φ.λοδοξΐϊς καί έχει καττ-
  δάλλΐι ήδτ σοδαρές πρΐσπά-
  θίΐες γιά νά δώση στό Ήρά-
  κλειο μιά έπιμελημένη δουλειά
  οτό χί.ρο τής νϋχτερινης μουσ;
  ι-ής διασκέδασης.
  "Αν κρίνη κανείς άπό την
  έπιτυχεμένη έναρξη, σττωσδήπο
  τε πρέττει νά εΤναι βέ,βαιος γιά
  μιά καινούργΐα καλλιτεχν.κή
  παρουσία πού θά δώση στήν έ-
  φετεινη χει,μερινη περίοδο την
  εύκαιρία στοΰς Ήρακλειώτες,
  γιά μιά πολιτισμένη διασκέδα-
  ση σέ εντελώς καλλιτεχνικά
  πλαίσια.
  ητοϋσες, νά ό δεΐς ένα άττό τα θάματα τής
  τόπος πού θά σέ δοηβήσει νά | Φύσης. Κοίταξε νά δεϊς τί θά
  δημιουργήσεις, νά φτιάξης έναν ( γίνει τόρα μέ τόν τζίτζικα.
  τέλειο στίχο, ν' άνέβεις ψηλά, 3>Ζύγωσα, στάθηκα καί κο.-
  στόν Όλιομττο!
  Τού 'φτιαξαν οί ξυλομαραγ-
  τοϋσα κι έγώ γεμάτος περιέρ-
  γεικ τό τζίτζικα. Τόν παρακο
  λουθούσαμε κ' οί δυό μέ προ
  κο! τού μεταλλείου δυό, κάπως] σοχή. Σκάλωσε σέ λίγο
  άψηλά, ξύλινα στρίποδα, τοϋ ν^ κλαρί. Άνοιγε σιγά
  φέραν μερικίς σανίδες καί δυό
  ψαθιά, κι έστησε στήν άμμου-
  διά, άντικρύ άπό την παράγ-
  κο, σέ άπό σταση — ώς εΐκοσι
  μέτρα άπ' αυτή, τό κρεδδάτι
  τ ου. Τό 'να στρίποδο εϊταν
  στή θάλασσα. 'Εκεΐ κοιμόταν
  τα δράδια ό Σικελιανός. Έ-
  κγϊ, σά σουρούπωνε κσλά, ξα*
  πλώνονταν μέ τόν Καζαντζάκη
  καί πα.ροοδ!νονταν σ' άτέλειωτες
  συζητήσεςι Άπό πάνω τους
  ό άστροφώτιστος, σταχτογάλα-
  ζος ούρανός. Κάτω άπό τό σα-
  νιδένιο κρεδβάτι τους τό κυμο
  θάλασσο Δίπλα τους ό φλοΐ-
  σδος, τό χαδιάρικο νσνούρισμα
  τής θαλάσσας, δροσερή άπό-
  ττνια άπό σωρούς νοτισμένα
  φύκια, μπλάβες σιλουέττες 6ρά
  χων άπό 'δώ κι άπό 'κεϊ. Χά-
  ζευαν καμιά φορά καί τό φεγγά-
  ρ1 — πορτοκαλιά φέτα πεπονι
  ού — πού πήγαινε νά 6ασι
  λέψει πίσω άπ' τό Λυκόδημο.
  Κ α! κουδέντιαζαν, καί λέγαν,
  καί λέγαν. Γιά τόν τέλειο στ!
  χο, γιά τούς θαμαστοθς ήσκι-
  ούς ττού έπλασεν ή φαντασία
  τοϋ "Ομήρου, γιά τόν Όδυο
  σεα, γιά τόν Τηλέμαχο, γιι.
  τόν Άχιλλέα καί γιά τόν Πάρι,
  γιά την Ελένη τής Σπάρτης,
  γιά την Κύρκη. Κι δταν, χορ
  τασμένοι πιά άπό κουδέντα,
  μεθυσμένοι άπό την άπολλώνια
  μουσικη των φλοίσδων, άναθλε
  φάριζαν κ ι ενοιωθαν την άνάγ-
  κη νά παραδοθούν στήν άγκα-
  λιά τοΰ Μορφέα, χώριζσν. Άνη
  φόριζεν ό Καζαντζάκης κατά
  την παράγίκα.Κοίταζε τόν ού-
  ρανό κ ι άττοκοιμόταν στό σα-
  νιδένιο κρεδδάτι, πάνο άπό τή
  θάλασσα, ό Σικελιανός. Κάπο-
  τε, δμως, συνεπαρμένοι κ' ΟΪ
  δυό άττό τό λόγο καί τα μάγια
  τής νύχτας, άπολησμονιόνταν
  έκεΐ, παραδίδονταν στά γλυκά
  σ' έ-
  σιγά
  κι Μδγαζε τα φτερά τού τρεμά-
  μενα, τσαλακωμένα στήν άρχή'
  μά δσο περνούσεν, ή ώρα ι
  σιωναν, γίνονταν σά σιδερωμέ
  ν. κι άλλοΐζαν χρωμοτπσμό ά¬
  πό τή μιά στιγμή σΐήν άλλη,
  άττό λεφτό σέ λεφτό. Εΐταν ά-
  ληθινά κάτι σπουδα'ιο, κάτι πε
  ρ'εργο πού δέν τό 'χα προσέ
  ξει άλλη φορά, δέν τό 'χα μα·
  τάΐδει στή ζωή μου. Σάν τέλε
  ψεν αυτή ή μεταμόρφωση τοϋ
  τζίτζικα μ' έβαλεν ό Σιχελια-
  νδι, καί κάτσαμε σ' ίνα μέγα
  λο κοτρόνι κ: άρχ:σε νά μοΰ
  μιλάει, δυό όλάκερες ώρες, γιά
  ιτι ζωή κα! την άττοστολή τοϋ
  τζίτζικα στή Φύση. Άπο τό
  στόμα τού άκουσα κ ι £μαθα κα
  ταπληχτικίς λεπτομέρειες γιά
  τό τραγοϋδι των τζιτζικιών,
  >ιά τούς έρωτές τους, γιά την
  τεμπέλικη ζωή τους».
  Όται·^ πρωτόρθε στήν «Κα-
  λογρ;ά» δέ χόρταινέ τόν ήλιο
  καί τη θάλασσα. Κολυμπούσε
  πρωΐ κι άπόγιομα, έμενε ώρες
  πολλές στή θάλασσσ. "Οταν
  κουρκζύταν εδγαινε, . ξοατλωνό-
  ταν στήν άμμούδα, γι/μνός —
  μΐ τό κοντό σωβροκάκι τού μό
  νο — καί μιά πλατύγαρη, ψά
  θινη, μανιάτικη καπελλαδούρα
  πού την έδαζεν άποοικιάδι στό
  πρόσωπό τού γιά νά τό ττ(ίθ-
  φυλάξει άπό τίς καφτερές άχτ'ι
  νΐς τοϋ ηλίου. Ώστόσο δέ γλύ
  τωσε άττό τό λιοψήσιμο. 'Επα
  θε φοβερά έγκαύματα, ξεφλού-
  δισεν δλο τό κορμί τού, τρέχον
  σΐματα άπό τίς πλάτες τού.
  Τόν εδαλε στά μπτροστά ό Κα¬
  ζαντζάκης, τόν χιούγιαζε κι ό
  Ζορμπας, άραίονε λίγο τα
  μπάνια, 'μά χρειάστηκαν άρκε
  τές ιμέρες γιά νά κλείσουν οί
  πληγές τού.
  (Συνεχίζεται)
  - - — — — —-— — .—■ -— ^—-^-^-»-— -^- -—^^^ — ^^ — — ^
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛ«&£ΙΑ»
  ΑυΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  -ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΞΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291 --
  ΛΛΑ
  ^^^,ΤΑΚΗ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΛΛ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  "
  ΕΚΑΒΗ.,
  καϊ
  "Ητανε, Μάννχχ, πρωτοβρόχια·
  Πρωΐ, πρωΐ ξυττνήσαίμε
  νίι πάμε στή σπορά.
  Στήν πόρτσ μας στάθηκεν
  χωροφύλακες, περνώντας μου
  σφιχτά τίς χειροπέδες.
  Κι' έσύ, άνίδεη,
  ρωτοΰσες: — Γιατί,
  Μ^χρι τοτες νόμιζες
  τ.-ώς τούς χειροπέδες
  τούς περνούνε μόνο
  στοός ληστές κα!
  στούς φωνιάδες
  κι' άπορούσες
  καί ρωτοΰσες
  — Γιατί;
  Νίτρεττόντα.ν;, Μάννα,
  νά στό ποϋνε
  κ Γ έγώ σέ κύτταζοι, Μάννα,
  καί στό εΐπα κθ:θατρ.οι:
  ■— Μί πιάααν:, Μολιοτ,
  γιατί άγάπησα
  τό Μέλλον τού Κόσμου.
  Πρωΐ, πρωΐ μέ πήρανε
  άττό τ ό χωρ·'ό
  καί δέν άποχαιρέτησα
  τή Ρη·/ιώ.
  Κι' ήρθες, Μάννα/
  σιό Μεταγωγών
  καί μούπες
  πώς θά προσψιένη ή Ρηνπώ
  τό γυρισμό μου.
  Τώρα μοϋ γραφείς:
  — «Σφίξε, γυιέ μου, την
  καρδιά
  παντρεύτηχε ή Ρηνιώ
  κάτω άττό τή δία
  τοϋ πατέρα της
  κα! κλοίεΐχ,.
  Μά 'γώ, Μάννα,
  την καρδιά μου
  την έκλεισα άπό τότε
  ττού εΐδα γιατί κλαΤνε
  καί πονοΰνε οί άνθρωποι.
  Μόνο σφίξε κι' έσύ
  τή δική σου την καρβιά,
  ώσπου νά γελάσ»με, Μάννα,
  δλοι μαζί.
  Θά γελάσουμε, Μάννα,
  θά γελάσουιμε
  καί ,μαζ! μας
  θά γελάση κι' ή Ρηνιώ!...
  ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  « κΌιί ίν-ί δεύτ-ερο, σχετικό.
  Γτήν ,τροοτ.σθεά τους τα δύο Κ.Κ. να πρςκχβλκυσουν τό
  κοινό, !<αθε« στή δικη τού εκδηλώση, χρησιμοττοιησαν διά- Φαρο κίνητροτ. , , άφίσσα τό ίνα Κ.Κ., άφχοαα καλλίτερη τό αλλο. φνιγ __ δολάν τό ίνα, μοίραζε σέ μεγαλύτερη τίο- σότητα τό ήλλο. , Ά,ά/γ* λε την αφξη συγκροτη,ματος μ£ άντάρτικα τρ«- γούδια τό ένο, άλλο συγκ.ρότΓ)μα ιμέ άντάρτικα τραγούδιο 0- π-;σχόταν τό άλλο. , ΛΛέχρ' τ;ύ ό άνταγωνιο-μός οώτός, βι/μισε τον Ιστορικο άν τανΜ'ΐσμό -ών τταλττύΛ- πλόίων τής γραμμής τού μιίωναν τα είοιττ,ρΜ τόσο μέχρι πού στό τέλς>ς έφτσααν νά κάνουν τίς
  μ£τα4>ορΛς τοθ έττ4*αίττ|γού «οίνου τσάμττα κσί τό άπο«ορύψ«-
  μα ήταν «ιι τό ίνα ττλοίο — ή Πύλαρος — άνάγγε.λε:
  τσάμπσ με-.οφορά κα! έ'Λΐ πιλάφι στό^ κάθε έτποατη.
  Έτσι α*οχτττ>κε καί στήν προχθεσινή περίπτωση Ενας
  ΉρσκλειΊτηι νό λέτ:
  __ Το πιλάφι, ρέ παιδία, ττοΰ θά τό 6ωσοι/νε τελικα, στό
  <ΆΚόν:·α» ή στό «Ντορέ»; # Καί ό αλλος, πού δέν καττάλαβε προφανως το νοημα τού πι- λ'Γ'φ οϋ, απάνΐΓ,σε: -— Ν μΙΓω ότι καί στά δυό σινεμά, τό... εργο ήταν πιλά¬ φι1·· Δέν π·στΓ.ύ(· νά μοΰ πή τε, λόγο... ρυζιοΰ, δτι ούτος ήταν τού.. Μάο;;; ______£2 Ο Ή γενκή συ'Λλευση τού Όμϊλου Άντισφαιρίσεως (Τίν- νις), που πραγμοττοΛΤθΐήβηκε την περιμένη Δευτέρα, ήταν πϋσγ^ςττΐΝθΐ... πς,,ιιοόλι. 'Ακο,ύστΓ,ικαν πολλά κοίί ποικίλα, μέ¬ χρι κα! λέξειι, πού δέν γράφονται σέ εφημερίδα, έκτός άν αύ- •ί- τνπώνεται σέ... χαρτί το^αλέτ^ας. Παρακολούυησα την σσ/έλευστ κι' έμαθα πάρβ ττολλά. Με- ρικ-ί θ< <'ά·, τα μεταφέρ» τώρα, άλλά... πρός Θεοϋ μας.'. . -- Ιτό ΤΙννις μπορεΐ νά παίξης δ,τιδήττοτε αθλημα, -έκτός άπό . . Τί,νν.ς ! — το Τέννις, γιά τό Ήρόκλειο, έρχεται σέ ττλήρη άντίθε- ^ «ε. .ο Έ-λλη/χό Σύνταγμα. τό οποΐο, ώς γνωο-τόν δέν ά- ν-3/ινρίζει 'Αριστοχρατεΐες, Τζάκια κσί Τάξεις, ένώ αύτό τίς -- Τό Τέννις Ηρακλείου έχει κ.αταχτήσει... Παγκόσμιο Ρε- κηυ, &Γ5ν άφσρά τή πσραμο/'ι τής «απελθούσης» διοικήσεως τού π·.νύ *<<·χ,Γΐ κοντά... δέκα χρόνια. — Τί,λοΓ τό τιρώτο... 6&>Γτμα παύ προτιιμοϋν τα μέλη τού
  Τέν;ι; είναι ή. ... χαρτοπαιξία.
  Κατά τό άλλα ή συνελίυση ήταν σέ... τ—λιτισμένο τόννο,
  Υ ο~"ί τό ι εΛ" ο^ν
  • 'ΑκοΟστε ή μάλλον διαβάστε τώρ- κι' ένα κάπως τραδη-
  γμένο λογοττσΐγνις., σχίτικά μέ τή/ άνά·<ριση γιά τό σκάνδσ- λΛ τή-.. Καψή- Ρωτά ο £.«γ — Γιοτί ανέλαβε άνακρ;τικά καθήκοντα γιά την κυρίαι Κσ- <μπ/ ό αντΐσογγελέας κ. Μαρχης; Κ.' άπαντα Ο άλλας: — Γιατί 6πλΛ·στο-τσ, μόνο ίνας Μαρκ,ής βά μποροΰσε νά άναηφίνη μιά... Μαρκησία,. ϊοθ Έλληνιχού Τουρισμοϋ. Ο ΕΧΕΜΥβΟΣ «Μοιΐοΐ ΥπΙΙί>η αηιΐ
  ΛιΐΓαΙ ςαβπΙΐοΏΗ ίη
  Μαΐίίρΐβ Οιιοΐΰβ Ηοπη.»
  Τό κλειδί τής επιτυχίας διά την από¬
  κτησιν πτυχίων των Πανΐπιστημίων
  ΟΑΜΒΒΙΟβΕ καί ΜΙΌΗΙβΑΝ.
  Σνινο6εύ€ται άπό «ίδική «κλβϊδο» 4π«-
  ξηγήοΐων.
  Έκδοσις Γ. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
  ΟΜΙΛΟΥΜΕ...
  ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΌ
  ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚ
  ΤΗΣ ΡΑ5. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ
  Λ
  ΡΟΠΑΣΙΑ
  ΟΛΥΑΡΓΑ!.,.
  Μπορεϊ νά εΐστε άσφαλισμένος άλλά
  άν δέν δχετε καί Νομική Προστασία
  θά αίσθάνεσθε άνασφάλεια1
  Γιατ'ι ή Νομική Προστασία
  είναι μία έπαναοτατική καινοτομια
  πού ττρώτη ή ΡΑ5 δφερε στήν 'Ελλάδα,
  άρχίζοντας άπό τόν τομέα τού αύτοκινήτου
  Μέ την Νομική Προστασία ΡΑ5 £χετε πάντα
  μαζί οας. Εναν άόρατο νομικό σύμβουλο
  Γιατί μέ την 0Α5 διεκδικείτε πάντα
  τα δικαιώματά σας (μέ δικά της έξοδα)
  στά δικαστήρια ή σ' όποιαδήποτε άρχή
  και προστατευετε ώποτελεσματικά
  τα συμφέροντά σας
  Ή υΑ5 είναι κοντά σας,
  γιά τό τρακάρισμα, γιά οποιοδήποτε άτυχημα.
  γιά τίς τροχαϊες παραβάσεις,
  γιά τις αυστηρες πειθαρχικες ποινές
  γιά τις πινακίδες κα'ι τό δίπλωμα
  που αφαιρεθηκαν γιά την κακή έπισκευη
  τού αύτοκινήτου σας.
  Μέ δυό λάγια είναι κοντά σας
  γιά κάθε τι πού συμβαίνει
  στώ αυτοκίνητό οας ή σέ σάς. τόν όδηγο
  Γιά δλα αύτά η 0Α5 είναι κοντά σας
  μέ δικηγορο πού θά διαλέξετε εσεϊς,
  άλλά θώ πληρώση έκείνη. στά αρμοδία
  δικαστήρια στήν Άθήνα, σ' δλη την 'Ελλάδα
  αλλά καί στό έΕωτερικό.
  Γιατί ή Νομική Προστασία υΑ5 σάς καλύπτει
  καί σ' δλες τις χώρες τής Εύρώπης
  "Ολα αυτά και πολλά άλλα ή ϋΑ5
  σάς τα προσψέρει μέ μιά άσήμαντη
  έτήσια συνδρομή'
  Πραγματικά, μέ 9Β0 - δρχ τόν χρόνο
  (χωρις τίς νόμιμες προσαυξήσεις
  γιά χαρτόσημο κλπ) μπορεΐτε και σεϊς
  λ"^ έκσι:<:>είμύρια όδηγοί σ' δλο τόν κόθμθ.
  να άποκτήοετε. οιγουριά καΐ πραγματική
  ξενοιασιά δταν οδηγεϊτε.
  Άξίζει νά γνωρίοετε την 0Α5
  Εινα, τόσες πολλες οί περιπτώσεις
  που σας καλύπτει, ώστε θά πρέπει
  νο_-καταρρίψετε ρεκόρ αΐοιοδοξίας
  για νά πήτε πώς δέν θά οάς χρειασθή'
  Τηλεφωνηστε μας τό συντομώτερο καί χωρΐς
  καμιά άπά μέρους οας υποχρεωθή
  ενας ανβρωπός μας Οα οας έπιοχεφβή
  για να σας δώση περισοότερες λεπτομέρειες
  γιά νά βρήτε
  τό δίκηο σας!
  0Α5 ΗΕίίΑ5 - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ *■"
  ΑΘΗΝΑΙ Λεωφόρος Ίλισοου 28 (γωνια Βουρραχη-Νεζερ) ΤΗΛ. 9237271 · 5 - ΘΕΙΣΑΛθΜΐ*υ λ
  ΛΑΡΙΣΑ: Κύπρου 80 ΤΗΛ 222850 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 25ης Αυγούστου 42 ΤΗΛ 281640 ΠΑΤΡαι ηΔωδεκανησ°" 27 ΤΗΛ. 527352-3
  Πλατεια Γεωργιος 29 ΤΗΛ 276837
  1975
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΑΗΦΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΕΛΙΔΑ 3
  -Α ΜΑ.ΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙ ΛΑΙ_11 ΕΙΜΛΪ
  ΜΑΘΗΤΙΩΣΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
  ΚΥΡΙΟ1 ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΟΗΤΕ...
  τόν
  ©ερμή τταράκλησις σ' αύ-
  ,3/ ττού θά ανοίξη τό γράμ
  μα σύτό νά δοθή στόν κ.
  Μά« Χάρην είς την μαχη-
  τΐκότΓΐτα τοϋ όποίου πιστεύ¬
  ομεν/ Θά έρωτηθή τηλ)κώς
  ο κ. Χαρής.
  Άξιότιμοι Κύριοι Βουλευταί
  ^ Ηρακλείου — Λασιθιού,
  ■'0 λ«ός τής περιφερείας
  σσς Σάς ετίμησε μέ την ψήφον
  τού καί σάς άνέδειξε βουλευ
  τού διά νά άγωνισθήτε καί
  τα δικαιώμα
  τα όποΐα άνσμφισβήτη
  τόσο βάναυσα παραμερίσθη
  κα! ττεριφρονήθηκαν άπό
  ϊϊύς δι1 έσχάτην προδοσίαν κα
  ταδικασθέντας είς θάνατον Πατ
  κον κα! Ποπταδόπουλον.
  Ιήμερα τα δικαιώματά τού
  στό θέμα τού Πανεπιστη
  Κρήτης ένώ καί πάλιν κα
  γ,Ι,κΓτοΰνται καί κατασπαρά-
  άττό τούς στερουμένους
  τος
  τού
  κον
  μίου
  ζοντο·ι
  ό
  ζοντο
  ιτοντός δικαιώματος συντοπίτες
  κα| συγκατηγορουμένους τού
  ττροδότη Παττακού, τοθ λαθρέ
  μιτορσ των σάττιων κρεάτων
  καί των δπλων τοθ ττατρίου έ-
  ^ βλί
  δ<ίφου>·
  *·"· βουλευταί
  έ—νοπταύεσθε είς τόν παχυλόν
  μισθόν κα! τό γλυκό πιλάφΐ
  της βθυλής τό οποίον δέν θά
  άργήση νά σάς αφαιρέση ό
  λαός τοΰ τόπου σας
  •Αλλά διά νά μή μακρυγοροΰ
  μοί σ&ς ερωτώμεν τό κάτωθ
  καί δι' υμών την επί τοΰ προ
  κΕΐμένου έγκληματοϋσα Κυβέρνη
  σιν τοΰ Κ. Καραμανλή Τα
  ΠανετΓΐστήμια Ιδρύονται ή δέν
  ίδρύονται είς πόλιν πού θά
  έξι—ηρετεΐ τόν Λαόν καί την ο!
  κονομίαν τής χώρας; Καί άν
  Ναί διατί τό Πανεπιστήμιον
  Κρήτης δέν ίδρύεται στό Ήρα
  κλειον τό οποίον διαθέτει πε¬
  ρισσότερον πληθυσμόν άττό ό¬
  σον διαθετουν δλες οί άλλες πό
  λεΐς καί κωμοπόλεις τής Κρή¬
  της άλλά σκέπτονται νά τό 1-
  δρύσουν είς τό χωρίον Ρέθυ¬
  μνον, Διότι περί χωρίον πρό
  κείται κα! μάλιστα μέ πολλάς
  έλλείψεις ενός μεγάλου χωρίου.
  Τα προσόντα τού Ηρακλεί¬
  ου κ.κ. βουλευταί άν τα είχον
  τα Χανιά η τό Ρέθυμνον έσεΐς,
  οί ΐδιοι δχι μόνον δέν θά έναν
  τιώνεσθε άλλά καί θά κάνατε
  άγώνα διά νά ιδρύθη σ' αύτές
  Πανεπιστήμιον. Σήμερα εχει
  μόνον ή πόλις σας, ή πόλις
  τοΰ Ηρακλείου τα προσόντα
  καί τίς δυνατότητες άπό δλες
  τίς άλλες πόλεις τής Κρήτης
  διά νά ιδρύθη σ' αυτή τό Πανε
  πιστήμιον, καί έσεΐς ένώ βλέπε
  τε δτι τό άρττάζει μέσα άπό τα
  χέρια σας ό ώς άνω προδότης
  Παττακ,ός καί τό υΐοθετεΐ ή
  έγκληματοϋσα Κυβέρνησις, έ-
  σεΤς άντ! νά ξεσπαθώσετε κα!
  νά ϋψώσετε την φωνήν τού δι-
  καίου, τρυπώσατε μέ την πρώ-
  τη τ'ουφεκιά στό άμπάρι. Χρέ
  ος σας είναι νά παραδώσετε
  τό δπλον πού σάς έδωσεν
  λαός σας διά νά τό πιάση αύ
  τος κα! νά πολεμήση μόνος
  τού, διότι έσεΐς είσθε άνάξιο
  νά τό κρατάτε.
  Όρισμένοι άπό σάς προ-
  βάλλεται την ανάγκην τοΰ
  συγκρητισμοΰ καί δτι πρέπει
  νά είμεθα ένωμένοι διά νά άν
  τιμετωπίσωμεν τούς έξωτερι·
  κούς έχθροΰς πράγμα διά τό
  οποίον δέν παραγνωρίζομεν, άλ
  λά δταν είσθε άνάξιοι νά περι
  Φρουρήσετε τα δικαιώματα τής
  πόλεώς σας άπό τίς παράλογες
  καί στήν διάθεσιν σας εχετε
  τα δπλα όλ«ν των έποχών, ε-
  χετε άποφάσεις καί διατάγμα-
  τα αλων των Δημοκρατικόν Κυ
  βερνήσεων, πώς είναι δυνατόν
  νά πολεμήσετε καί νά περι
  Φρουρήσετε τα Ιερά καί τα 6-
  σια άπό τούς έξωτερικούς έ¬
  χθρούς; Άφοϋ οί ΐδιοι ο! Προ'ι-
  στάμενοι καί οί Συνάδελφοϊ
  σας Σάς χαστουκίζουν πάνω
  στό δίκιο σας καί σεΐς σιωπά-
  τε;
  Κύριοι νά παραιτηθητε τό τα
  χΰτερον καί δχι ενας ή δύο άλ
  λά ταυτοχρόνως δλοι σας Ν.Δ.,
  ΕΚ—ΝΔ καί ΠΑΣ Ο Κ.
  Τό κενόν ττού θά δημιουργη¬
  θή άττό την παρέτησϊν σας ά-
  33.333 στίχους.
  Βγέστε λοιπόν εξω άπό τό
  άμπάρι Κύριοι βουλευταί καί
  διαλέξετε ή έσεΐς νά πολεμή-
  σετε γιά μάς ή παραιτηθητε
  καί δώσετέ μας τα δπλα νά πό
  λεμήσουμε εμείς.
  Τό Ηράκλειον δέν θά έπρε-
  πε νά ζητά τό Πανεπιστήμιον
  άλλά τό συμφέρον τοΰ έθνους
  καί τού Πανεπιστημίου θά έ'·
  πρεπε νά ζητοΰν τό Ηράκλει¬
  ον ώς έδρα τού Πανεπιστημίου
  Κρήτης.
  "Ας ελπίσωμεν λοιποί
  ή Κυβέρνησις είτε μέ τόν άγώ
  να σας είτε μέ την παραίτη¬
  σιν σας θά αντιληφθή τί έγκλη
  μα πράκειται νά κάνη είς β«-
  Γά άποκΑ_ιβ«ικΐ
  ονν6ν«ουξη
  Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟΣ
  ΜΙΠΟ ΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑΤΑ
  2ον
  Ή δημιουργία λοιττόν μιάς '
  ανθρωπίνης ομάδος, ήταν αϋτό
  ττού ένδιέφερε. Σήμερα ΰπάρχει
  κατάτμηστ) δυστυχώς καί εϊδί-
  κευση. Είναι Φυσικό ότι ίνα
  άνθροττος_ δταν άσχολεΐται μέ
  κάτι, νά είναι περίεργος άττό
  ττοιά άλλη σκοπιά τό κάτι ττοϋ
  αύτός ττροσπαθεΐ νά κάνη, έττεμ-
  δαίνει μέσα στό κοινωνικό γίγν-ε
  σθα|. Γι' αϋτό κι' έγώ στή
  Γαλλία εΐσηγήθηκα την ττολυε-ι
  στημονιική έρευνα καί ττιθανώς
  στό σημεΐο αϋτό μπορεΤ νά εί¬
  ναι ττολύ πιό σημαντική ή συμ
  βολή μου, παρά τό δτι έπειδή
  δέν ήθελα νά χρησιμοττοιήσω
  γι' αώτό τα στοιχεΤα προβολής,
  ΐσως εΤμαι άφανής. Δέν εχει ση-
  ί
  χρειάζείται βαθειά προεργασία
  καί σύμπτωσΐς σκοπών κσΐ άπό
  ψεων. Διότι είναι λάθος νά λέη
  κανεΐς ότι προηγεΐται ή άντικει-
  μενική ανάλυσις ενός έργου, ά-
  Φού ύπολανθάνει πάντοτε, έστω
  καί μέ έγωϊσμό καϊ άδιαΦορία,
  ή ΰποκειμενική
  Έγώ στήν όμάδα άπό τότε
  έβαλα περισσότερα πρόσωπα.
  Τόν ϊστορικό, τόν φιλόσοφο, τόν
  ποιητή. Τι θά πή ποιητής; αύ¬
  τάς πού Ιχει μιά τέτοια πθιη-
  τική διαθέση, Ιτσι ώστε νά βγα!
  νούν έννοιες μή όρατές άλλά αί-
  σθητικά ύπάρχουσες.
  Μιλοΰμε γιά την παρασεινηδη
  τική έργασία πσύ είναι άλλη ά¬
  πό την ύποσυνείδητη, κι' αυτή
  είναι μιά πραγματικότητα
  μασία δμως γιατί στή ζωή τί- Χωρίς βιολογία, χωρίς έθνολο
  ναμφισβήτητα θά ανοίξη τήν( ρος της Παιδείας καί έστω
  γή; καί θά καταπΐή τό βρωμε κα[ τήν τελευταίαν στιγμήν νά
  αποφασίση την ίδρυσιν τού Πά
  νεπιστημίου Κρήτης είς τό Ή
  ράκλειον δπου είναι ή θέσις
  τού άπά οιανδήποτε πλευράν.
  Ευελπιστούντες είς τάς διά
  πολιτικούς άνδρας άποφάσεις
  Σας_
  Σάς χαιρετοΰμεν Μέ εΐλικρι-
  νά Κρητικά αΐσθήματα
  Ή Μαθητιώσσα Νεολαία Η¬
  ρακλείου.
  ρόν καί αμαρτωλόν Διάταγμα
  άλλά καί κάθε σκέψιν πού ϋ-
  πάρχει νά Ιδρύθη τό Πσνεπι
  στήμιον Κρήτης είς τό Ρέθυ¬
  μνον. Ή θέσις τοΰ Πανεπιστη
  μίου είναι τό Ηράκλειον.
  Μά οί Ρεθύμνιοι προβάλ-
  λουν καί τό κάλπικο τοπικό
  τους γνωμικό δτι τό Ρέθυμνο
  είναι γιά τα γράμματα. Τούς
  ερωτώμεν: Άπό τούς έγγραμ
  μάτους των είναι κανείς γνω¬
  στάς Πανελληνίως ή περισσότε
  ρον Παγκοσμίως; Ασφαλώς 6-
  Χ>
  Άπεναντίας τό Ηράκλειον
  διαθέτει 'ένα ολόκληρον Μινωι-
  κόν Πολιτισμόν, άνέδειξεν Παγ
  κοσμίου φήμης Ζωγράφον τόν
  Δομίνικον Θεοτοκόπουλον, τόν
  όλυμπιονίκην τοΰ πνεύματος
  Ν. Καζαντζάκην πού μέ τό έρ-
  γο τού Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ κατέρ-
  ριψεν κάθε προηγούμενον ρε-
  κόρ καθόσον είναι τό μεγαλύτε
  αξιώσεις μιάς άλλης πόλεως ρον έπος τής Λευκής Φυλής μέ
  Εΐμόϊστε ϋτοιμοι γιά την χειμερινή περίοδο, μέ δ,τι
  ωοριέται στήν ΑΘΗΝΑ καί στήν ΕΥΡΩΠΗ
  ΑΝΔΡΙΚΗ
  ΜΤ 8ΕΤ
  ζή
  ττοτα δέν χάνεται. Κι' αύτό πού
  δέν φέρει τό δνομά τού ενός,
  μπορεΐ νά φέρη τό δνομα τοϋ
  άλλου.
  Τό 1957 έγκαταστάθηκα σέ
  μιά σοφίτα στήν Άθήνα. Άπό
  τό τταρατηρητήριό μου αύτό καί
  τή σχέση τού μέ τούς γύρω λό-
  φους, βγήκαν οί άγώνες μου
  καί πολλών άλλων, γιά την Κοσ-
  μητεία Τοτπ'ου. Πρότεινα μάλ-
  στα την ττολυεπιστημονική έ¬
  ρευνα σάν ΐδέα, άττό τότε στά
  Ύττθυργεΐα, άλλά τελικώς, μό-
  λΐς τελευταία εγινε τής μόδας.
  Κι' έγιναν μάλιστα καί εντελώς
  πλασματικές συνθέσεις όμάδων.
  Γιά νά γίνη δμως μιά όμάδα
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΤΟΜ κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΑΗ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Αθηνά 18.9.75
  Κύριον Κ. Καραμανλήν
  Πρόεδρο Κυδέονησης
  Κύριε Πρόεδρε τής Κυβέρνη-
  σης,
  ς
  γία, χωρϊς βαθειά ίστορία τής
  τέχνης, πού κάθε μέροτ άναττλάσ-
  σεται, χωρίς γνώση τής Ίστορί
  άς, ττού κάθε μερά ανατο-
  ποθετεΐται, δέν μπορεΐ νά γίνη
  τίποτε. "Ετσι μοΰ δίνεται ή
  εύκαιρία καί νά σττουδάζω
  κι' αύτη είναι ή δουλειά
  μου σάν καθηγητού, γιατί
  σπουδάζοντας τοΰς άνθρώπους,
  σποιτδάζω γιά νά άποκτήσω τίς
  άπαραίτητες γνώσεις καί νά έ-
  χω την ελευθερία νά μήν εΐμαι
  τυποττοιημένος.
  Μ, Χ. Μιά πού χρησιμοποιή-
  σας πόσο πιστευετε, σ' αύτη
  τή τή μεγάλη έννοια ήθελα νά
  σάς ρωτήσω τό εξής: σέ ενα
  δημιουργό έττιστήμονα όπως εί¬
  ναι ό πολεοδόμος ή ό άρχιτέκ-
  των ή εννοια αύτη είναι, συνει-
  Φασμένη ή άνεξάρτητη άπό την
  έπιστήμη τού,
  ΠΡΟΒΕΛ.: Συνεΐφασμένη, ά-
  φοΰ σκοπός τού είναι μέ τα μέ¬
  σα πού διαθέτει νά προτείνη
  στούς συνανθρώπους τού μιά
  σειρά άπό έργασίες, πού ένέ-
  χουν τή θυσία, άρα νά τούς δη¬
  μιουργήση Ινα τέτοιο περιβάλ-
  λον, ώστε αύτη ή περιπέτεισ
  τού άνθρώπου στή ζωή, πικρή
  καί γιορταστική περιπέτεια, ά-
  φοΰ μιά φορά ζεΐ, νά είναι στΐς
  ικαλλίίτερες δυνατές συνθήκες
  πού είναι ή σχέση τού μέ τή
  φύση, ή άρμονική συμβίωση μέ
  τούς άλλους, ή κατανοήση τού
  μεγάλου φαινομένου τής ζωης
  καί τού θανάτου δηλ. αύτό πού
  συνοψίζεται στήν εννοια τής ε¬
  λευθερίας. Γιατί γιά νά έχη κα-
  νεϊς τή δυνατότητα καί τήν ά-
  νεση, νά χαρή φύση καί ζωή
  καί νά προετοιμαστή γιά τό θά
  νατο, αύτό λέγεται Ελευθερία.
  Προσωπικά δμως προτάσ
  σω μιά άλλη εννοια: τό καθή¬
  κον. Δέν νοεΐται Ελευθερία χω
  ρϊς καθήκον. Διότι τότε είναι
  έγωϊσμός.
  σατε την λέξη ελευθερία κα! έ- Παρ' δλο δτι έχω ζήσει 30
  πειδή είδα άπό την ερωτήση χρόνια στή Γαλλία, Ινα μεγάλο
  πού σάς έκανα στή διάλεξή κομμάτι άπό ττ,ν προσπαθεία
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΠΑ ΠΑΝΤΑ
  ΠΙΤΣΟΣ - 8ΟΝΥ - ΝΑΤΙΟΝΑΙ, - ΕΪΤΕΡΙ - Ε_€0 - ΝΟΒϋ
  ΜΕΝΌΕ - ΤΕΙΛΕΓϋΝΚΕΝ - ΒΙΑ-ΕΤΤΙ - ΗΙΤΆΟΠ κ.λ.π.
  ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
  Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γων. - Τηλ. 287768 Ηράκλειον
  Ψωνηστε άηό μββ: ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
  τηλεόραση ΡΗΙίΙΡδ ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  Ή τριπλά άσυναγώνιστη
  Σε πλήρη σειρά μοντέλων
  γιά νά διαλέξετε!
  17 Β 320
  Φορητη 17
  12 Β 312
  Φορητή 12
  ι Αυβεντική οηιιιθυργία της ·ι»ιης Και μ4νο
  ί> αυιό η ιηλι,ύραοη Φιλιηι, είναι κώλας άου
  ναγυίνιοτπ1 Η ΡΗΙΙ_ΙΡ5> ϋναι ί| ΐιρωνη έταιρια
  τηλεορηπΓ.ακ; στών κόομο ολόκληρο'
  2 Μ( χοριοτήΐΜθ ΕίΕΡΤΒθΝΙΟ ΜΕΜθ-ΤυΝΕ.
  Τ6 μοναίικο χϊΐριοιηΡ'Ρ ΡΗΙΙΙΡ5 £1.601 Ηθ
  ΝΙΟ ΜΕΜΟ ΓυΝΕ ΰηοιελεΐ 'ήν πιο ουγχρονη
  ίογή της ήλεκτρονικης στήν τηλεόραοη
  φθήιε Το ουντονΐίετο μιβ μονο Φορά καί
  τ' γιά πάντο εΐκόνα τι-λΓΐα1
  Ίσόβιο βεεΐνΐϋΕ. Το φημιαμενο ίερΡις
  "V,
  Φιλ,πςΕε το υηευθγνο έη.οτημ°>"*° προοωπι
  Κ6 κ» τό άνείανιΑητο οτοκ ανταΧλακτ,κων
  μπορε νά Εανακόνη !ήν τηλεόραο-Ί οος και-
  ϊοΰργία οποτεδήποτε' Οοα χρώνια κ, άν
  ίχουν περαοί.ι'
  ΡΗΙϋΡδ
  γιά πιό οιγουρα
  Όλάκληρη ή άνθρωπότητα
  βοηβάει γιά νά βρεθή μιά είρη
  νίκη λύση στή χρόνια κρίση
  τής Μέσης Άνοττολής κι' δλα τα
  κράτη όσκοϋν πίεση στό Ίσρα
  ηλ, έχτός άπ' την Κυβερνησή
  σας, γιά ν' αποδεχθή την έπί-
  λυση τοΰ προβλήματος τής Πά
  λαιιστίνης, μέ την έφαρ,μογή
  των άποΦάσεων τοθ ΟΗΕ.
  Δύσκολος ό δρόμος γιά τήν
  είρήνευση, τεράστιο δμως τό έν
  διαφέρον καί Ιδιαιτέρα τής Έλ
  λάδας, μιά κι ή Παλαιστίνη εί
  ναι ή προαιώνια γειτόνισσά
  μας. Τι κάνει σήμερα ή Κυβερ¬
  νησή σας σ' αυτόν τόν τσμέα;
  Τίποτα ή σχεδόν τίττοτα. Μιλά
  τε γιά άνοιγιμα πρός τίς Ά
  ραβικές χώρες καί τίς βλέτπ:τε
  σάν άγορές τής Έλληνικης κε
  Φαλαιοκρατίας. Μιλάτε γιά
  τεχνική συνεργασία κι' οί έκττρό
  σωποί σας έχουν γίνει πλασιέ
  των μεγάλων τεχνικών έταπρει
  ών καί των «Έλλήνων» έφοπλι
  στών. Ή προσέγγιση, δμως,
  πρός τόν Άραβικό κόσμο περνά
  εί, ά— αραίτητα μέσα άπ' τό
  πρόβλημα τής Παλοΐιστίνης.
  ΟΙ σύμβουλοί σας τού 'Υ-
  πουργείου των Εξωτερικών εί¬
  ναι όλέθριοι γιά τα καθαρά Έλ
  ληνικά συμφέροντα. Είναι σ'
  δλους γνωστή ή θέση τους.
  Έρριξαν λευχή ψήφο, γιά τή<ν άναγνώιριση τής 'Οργάνωσης γιά την Άττελευθέρωση τής Παλαιστίνης, τό Ρ^.Ο, δταν ή πλιειοψηφία τοΰ ΟΗΕ άναγνώ ρισε τό Ρ^Ο σάν τόν μοναδικό νόμΐιμο έκ—ρόσωπο τοΰ λσοΰ τής Ποαλαιστίνης. Ή Κυβερνησή σας άρνήθηκε ν' αναγνωρίση το ΡΕθ. Αύτό λέει ττολλά. Ό Λαός τής Παλαιστίνης 0- στερα άττά σκληρούς καί μακρά χρονους άγώνες κατώρθωσε ν' αναγνωρισθή ό νόμιμος έκ,πρό- σωπός τού, τό ~Ρΐ_,0 δχι μονο άπ' τόν ΟΗΕ, τίς Άραβικές χώρες, τίς άδέσμευτες χώρες καί τίς χώρες τοΰ σοσιαλιστι- κοΰ στρατοπέδου, άλλά καί ά¬ πό πολλές άλλες δπως ή Ία- πωνία, ή Ίνδίο!, τό Βιετνάμ ή Καιμπότζη, τό Παχιστάν, ί Ίνδονησία, ή Β. Κορέα, ή Αύ στρία, ή Γιουγκοσλαυία, ή Ί σπανία, τό Μεξικό, ή Χιλή, ι Κύπρος, ή Γαλλία άκόμα κι ι Τουρκία. Μέ ποία κριτήρισ άρνεΐσθε ν' άναγνωρίσετε τό Ρ^Ο; Καί είναι δυνατόν νά βρεθή λύση στό προβλημα τής Μέσης Άνα, τολής, χωρίς την άττοδοχή της άπ' τούς ά,μεσα ενδιαφερομέ¬ νους, τούς Παλαιστινίους; Κι' άκόμα δέν θέλετε ν' άναγνωρί- σετε δτι δταν έτηλυθή τό πρό βλημα τής Παλαιστίνης, τότε οί ΗΠΑ δέν θά χρειάζονται πιά την Κύπρο κα! την Κρήτη, γιά την έγκατάσταση βάσεων ττρο στασίας τοΰ Ίσραήλ; Τί επι¬ βάλλει, λοιπόν, τα εθνικόν συιμ φέρον; Ή κυβέρνησή σας, μακρυά άπό κάθε κομματική Ιδιοτέ- λεια, πρέπει νά παίξη σύντο- μα θε,τικό ρόλο καί τό πρώτο βήμα είναι ή αναγνωρίση τού Ρ^Ο, στό ίδιο τουλάχιστον επί πεδο μέ τό κράτος τοΰ Ίσραήλ πού διατηρεΐ διπλωματική έκ- τι ροσώπιση στήν "Αθηνά. Ή Κυβέρνησή σας δέν έχε τό δικαίωμα ν' άναγνωρίζη ντέ Φάχτο τό Ίσραιήλ καί νά έχη έπιζήιμιες γιά τόν ΈλλτγΐΊΚθ Λοοό εμπορικάς σχίχτεις ιμαζ τού κι' άπ' την άλλη μεριά ν' άρνεΐται ν' αναγνωρίση τό Ρ^Ο/ πού Ιχει ήδη άναγκίρχ σθη άπ' τόν ΟΗΕ. Ποιούς λόγους μττορεΐτε νά έπικαλεσθητε γιά την άρνηση άναγνώρισης τοΰ Ρ^Ο καί τή λειτουργία επισήμων γρα¬ φείων τού στήν Άθήλκ1; Ή αναγνωρίση τοθ ΡΕθ εΐ- I ναι ζήτημα πού άφορά στήν τι,) μή καί τίς ύποχρεώσεις τοΰ Έθμους, είναι ζήτημα τεραστί¬ ας έθνικής σημασίας, στίς δύ- σικολες στιγμές ττού έρχονται δέν είναι ζήτημα στενά κομμα- τικής σας πολιτικής. Σάν Πρόεδρος τής Έλληνικης Κυβέρνιησης έχετε καθήκον κι ύποχρέωση άπέναντι στό "Ε- θνος ν' άτΓθδεχθήτε την είσήγη σή ιμας, κάνοντας μιά γζνναϋα Έλληνική πράξη. Άλλοιώτικα, άν άρνηθήτε, τότε έχετε την ύ¬ ποχρέωση νά πετάξετε μέ τίς κλωτσιές, εξω άπ' την Έλλά- δα, τούς έκπρόσωπους τής Ίσ· ραηλινης έπιθετικότητας στήν Άνατολική Μεσόγειο κα! νά διακόψετε κάθε έμπαρική ή άλ¬ λη σχέση μαζί τους. Περιμένοντας σύνταμα την ύτπεΰθυνη απαντήση σας, διατε λώ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΑΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Κ. Πασταικωνσταντίνου, Πρόε¬ δρο Βουλής. Γ. Μαύρο, άρχηγό ΕΚ—ΝΔ. Α Παπανδρέου, άρχηγό ΠΑ ΣΟ.Κ. Η. Ηλίου Πρόεδρο ΕΔΑ. Λ. Κύρκο, ΚΚΕ — ΕΣ. Χ. Φλωράκη, ΚΚΕ Ήμερήσιο Τύπο Αθηνών. Ξένους άνταποιςριτές. Ο "ΖΟΡΜΠΑΣ,, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Εύχοο'.στοΰμε θερμά τήν Ήρακλειώτικη κοινωνία γ,ά τ'ιν τιμητική παρουσία της, κατά τή διάρκεια τού εφετεινού καλοκαιριοΰ στό κέντρο μας «Ζορ- μπός». Σε λίγες μέρες θά έγκατασταθοΰμε πάλι στή γνωστή σας «ΣΤΑΜΝΛ» μέ ένα έπιμελημένο καλλι- -ιχνικό μουσικό πρόγραμμα, δπου θά σάς πε'ριμέ- νομε ολο τόν έφετεινό χειμώνα. Γιά την Διεύθυνση τοΰ Κέντρου «ΖΟΡΜΠΑΣ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ Νυφικά ύψηλης ποιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως «Κατράντζου» Τηλέφωνον 283.428 μου νά καταλάβω είναι οί Άρ- χαΐοι σοφοί, πολιτικοί κ.λπ. καϊ τώρα τελευταία μελετώ μέ πάθος τους Στωικούς. Ακριβώς γιά νά καταλάβω αυτή την έν- νοια τού καθήκοντος, πού αύ¬ τοι την μετέτρεψαν σέ ενα σύ- στημα. Καί τα συστήματα δίν είναι άμετακίνητα. Τήν έποχή τους ήταν ήρωική ή έπεξεργα- σία τοΰ μυαλοΰ τους στό μεταίχ μιο τοΰ περάσματος άπό τό μεγάλο κλασσικό πολιτισμό πρός τή νέα έποχή τού Έλληνι στικοΰ καί τήν άναμενωμένη τττώση τής Έλληνικης κυριαρχί- ας, διά τού ττνεύματος μπροστά στή κυριαρχία των Ραμαίων, πού δανείστηκαν τό πνεΰμα άλ¬ λά μεταχειρίστηκσν σκληρότερα τα μέσα τής ύλης, οί Στωικοί έκφράζουν ακριβώς δλο αΰτό τό δείλημα άνάμεχα σέ Ελευθερία καί Καθήκον πού τό £να ύπο- τάσσεται στό άλλο έναλλάξ. Μ. Χ. "Άν σάς ρωτοΰσα τί θά εϊχατε νά δώσετε σάν βασ ι κές συμβουλες, βγαλμένες άπό την προσωπική σας έμπειρία σέ ένα νέο άρχιτέκτονα, ώστε άφοΰ πιστευετε τόσο στήν Ελευθερία νά αποφευχθή ή σημερινή σκλη ρή πραγματικότητα πού δέν εί ναι άλλη άπά τό δτι άνθρωποι πού πιστεύουν τόσο πολύ στήν Ελευθερία νά κατασκευάζουν κτίρια τα όποία στήν ούσία δέν άπέχουν άπό φυλακές, σύγ- χρονες βεβαία, άλλά φυλακές. ί θά μοΰ άπαντούσατε; ΠΡΟΒΕΛ. Νά μελετά πρώ- τα βαθειά τόν άνθρωπο και τή φύση, χωρις νά χαθη στήν άόρι στη μορφώση. Νά έχη έλπίδες. Νά πιστεύη δτι ή ευτυχία δέν έξαρτάται άπό τήν ποσοτικιή ε¬ λευθερία άλλά άπό την ποιοτι- κή. Νά συνεργάζεται μέ τούς άλλους. Νά ψάχνη νά βρίσκη τόν Δάσκαλο στό κάθε δν, άκό- μη καί τό πιό ταπεινό. Καί νά έργάζεται. Νά έργάζεται. Νά μην Ικανοποιήτε άπό μιά εΐκό- να. Νά πιστεύη δτι οί άνθρωποι άτί·οτελοΰν μιά οΐκογένεια. Δέν υπάρχη πιό συγκινητικό άττό τό δταν θά διαπιστώση κανεΐς δ¬ τι τό ΐδιο χαμόγελο, ή ιδία γκριμάτσα πόνου, τό Τδιο δάκρυ χαρακτηρίζει όλόκληθη την αν¬ θρωπίνη οΐκογένεια. "Άρα: έπι- μονή στή γνώση, θάρρος και χαρα οηί|ν εξασκήση τής έπί- πονης δουλειάς, αποφύγη κ&θε πειροοσψιοϋ νά διοβκριθη άττό τους αλλου συναδέλφους. Μ.Χ. Στήν προ—άθϊΐα πού κάνβι ενας πολεοδόμος νά χτίση μιά -ολιτεία, είναι γν»στδ 8- τι λαμβάνη ύ-' όψιν τού δλες τίς τττυχές τής ζωης της. Συνέ 6η σέ σάς νά άντιμετωπίσετε τό θμα των νεκροταφείων καί των ψυλακών γιατί κάτι τέτοιο δέν θά μάς θίξατε στό ρυθμι- στικό σχέδιο τοϋ "Ηρακλείου. (Συνεχίζιται). Λίαν ηροόεχώα: βουΐιςυβ για γυναικες ΟΛΟΣ ΡΟΥΣΟΥ ΧΟΥΡΔΟΥ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ τηλ. 223111 ,; < ; ■
  6 θΚΤίιΒΡΙΟΥ
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  «Η ΒΟΗΘΕΙΑ» εΐσχώρηοε οτα Ιϋατα τίς Μαοουίος «αί ρΐχνει ΦΟΣ
  ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σήμερα τα όνόματα καί τούς τίτλους
  των Άρχιμοσόνων τού ΝομοΟ Ρεθύμνης.
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ οη>τή καί σέ συνδυασμώ τού ττροηγού-
  μενει, σχετ:κ;0 δηναοσιεύμαίτός μας, στό όττοΐο δημοσιεύσαμ*
  __ν;ά πρώτη Φ>ρά — τα όνσματα των Άρχΐιμασόνων τού
  Ήρσι<λί.;ο.· κα των ξένον Άοχιμασόνων τής Στοάς «Κνωσός», έχομε νέ- -,ονισωμε τό εξής: ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ μας δηιμοσιεύματα σχετικά μέ τόν Διεθνή Σ ι^ν.σμο κα! τα παρακλάδια τού Μασονία καί Ρόταρυ, κά- νσνϊ Σνα βασ'κό διοίχωρισμό: Εΐπαιμε ότι δσοι έχουν άνάμι- ξη χίοοΐζονται σέ δυό κοπηγορίες. Αύτούς πού δρούν ένσυνε!- δ-;,τ.τ κσΐ £'ψΛρμόζοον έν έτπγνώσει τής καταστροφάς ενερ¬ γεια τιλ*,, τα σχέδια τοά Σιωνισμοΰ καί είναι οί λίγοι αύτοι ιαι βμίσα στό μεγάλο κόλπο» κα! αύτούς ττοΰ στρστο- λογοθν οί πο.ραττάνω, τα «θύματα» πού τα χρειάζονται άκρι- ϊ,ω, γκ' να καλύτττωνται καΐ νά δρσΰν άνενόχλητοι. Ν0ΜΙ2ΌΜΕ —όπως έχομε κα! άλλη φο,ρά τονίση—ότι στό /ώρι> τρ; Κρήτης, λ'ιγοι, εΤναι άκόμη καί άπό τούς φερο,μενους
  -ταν Λρχι'αΓυν^υς, έκεΐνοι ττού άνήκονν στήν ττρώτη κατηγ©-
  ρία ΆντίΟίΌ στή δεύτερη, τα θύματα, εΤναι οί πολλαί καί
  κυο!«ς χάοιν αυτών γράφομε δσα γράφομε γιά τό Σιωνισμό,
  γο^ '.Αοσιν σμό κλπ., γιά νά τούς δώσωμε την εϋκαιρία, νά
  μΛ3ο·'.· τή Άλήθεια κα! νά άνανήψουν.
  ΣΤΗ ΣΊ'ΝΕΧΕΙΑ των δημοσιευμάτων μας γιά τή Μασονία
  θά άποκαλύψϋμε τα μεγάλα μυστικά κσί τίς σκοτεινές έπι-
  δωξει; τ Γ-ν τρακτόρων τού 'Εβραιομασονισμοΰ κα! τού Διε-
  Ο^ο,',- Ι,ιων.σμοΰ καί Θά προκαλέσωμε — δπως κσί προκαλού-
  με γ'ά τα μίχρι σήμερα δηιμοσιεύματά μας — νά μάς άντι-
  ΚΥΜΗΙΠΜΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
  ——^———————————————————————__------------------------,----
  Γιά χον περίεργο θάνατο
  ιοϋ Παναγιωιόπουλου
  2ον ι
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ καΐ ούσιοο-Ι
  στικά άρχίζομε, την έρευνα
  γιά τόν θάνατο τοϋ Άντρέα
  Παναγιωτόπουλου. "Ό,τι άκο-
  λουβεΐ, εΤναι άποτέλεσμοΐ διη
  γήσεων τού Τδιου, φιλικών τον
  προσώπω,; καΐ μελέτης στοι-
  χείων ττού άφησε ό αποθανών
  ΔΗΛΩΝΟΜΕ καΐ ττάλι δτι ή
  δημοσιευθή στοιχείων πού
  σχετίζονται μέ τόν Άντρέα
  Ρυνςτγ ιωτόπουλο, έ'χει σκοττό
  τή/ ένηιαέρωση τοΰ κοινού κα)
  κ-οοί^ς -'ήν τυχόν έξεύρεση
  νέων στε χείω^, πού Θά βοη-
  Θήσουν στό νά αποκαταστα¬
  θή άντικειμενικά ή μνήμη τού
  Κ3Ϊ νά έξαλειφθοΰν μερικά
  έριοτηματικά γύρω άπό τό Θά
  νατό τού. "Ενα άπό αύτά εί¬
  ναι: Πού ήταν ό Πανκχγιωτό-
  ττοολος άττό τις 7 τό άπόγευ-
  μα μέχρι τίς 11 τό βράδυ,
  της ήιμέρας ιτοϋ τού συνέβη
  ■τό «έγκεφαλ.κό έπεισόδιο»;
  Ή Κατερίνςχ Τζεχμπάουερ, εΤ-
  ναιι αιά Γερμανίδα Αύστριαχής
  καταγωγής πού δισιμένει στήν
  πόλη Ρόζενχάίμ τής Γερμανίας
  καΐ ή όττοία δείχνει μεγάλο
  ε'νδιαφέρον γιά τόν Θάνα-
  το τοΰ Άντρέα Παναγ ιωτόπου-
  λου.
  Τρείς μέρες μετά τό Θάνατό
  τού μάς πήρε τηλέψωνο άπό
  τή Γερμανία καΐ ιμβς ζηίτοΰσε
  ττληροφορίες καϊ σέ δυό μέρες,
  συγκεκριμένα στΐς 20 Σεπτειμ-
  δρίοο, ήρθε άττό τή Γερμανία
  καΐ μάς συ.'άντησε στό Ήρά-
  κλειο.
  Μάς εΤπε δτι γνωρίστηκε έδώ
  στό Ήράκλειο μέ τόν Άντρέα
  πρίν ένάμισυ χρόνο ιτερίττου καΐ
  άττό τότε εΤχαν άναττττύξει Ινα
  στενό φιλικό καϊ ίδεολογικό δε-
  σμό, καθότι καΐ έκείνη καΐ ό
  άδελφός της καΐ ό Ανδρέας ή¬
  σαν Χιτλερικοϊ.
  Μάς εΐπε άκόμη, δτι ό Πανα
  γιωτόττονλος τής εγραφε σ' δλο
  ούτό τό χρονικό διάστηιμα, πολ-
  λά γράμμστα κάθε ιμήνα καΐ
  τής έοτελνε απαραιτήτως — δ-
  ττως καΐ αύτη σ' αυτόν — ενα
  συνθπματικό τηλεγράφημα κά-
  Θί δδομάδα.
  Ή άλληλογραψία τους στό
  Ήράκλειο διεξαγόταν μέσω τής
  Ταχϋδρομικής Θαρίδας 26, τού
  Ταχυδρομείου Ηρακλείου, άπ'
  δπου καΐ πληροφορήθηκε τόν Θά
  ν^το, γιατϊ ή Ταχυδρομική ύπη
  ρεσία τής άττάντησε σχετικά,
  οταν έ'στειλε τό τελει/ταΐο τηλε-
  γράφημά της.
  Ή Κστερίνα Τζεχμπάουερ
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  με.γύρω Λ-το τίς άρχαΐότητες των ξενςδοχεκχκών συγκρσττ(μά-
  των τής κ Καψή καί τοϋ κ. Ν. Μεταξά.
  Λ;Γ-ι λ.Μ·τόν η μάλλον γρσφει ό κ. Αλεξίου δτι Θά άτταντή-
  σ ι «έφ' απ.ξ>.
  Και οάς ρςνΐοθμε κ. Γενικέ Έψορε Άρχαιστήτων Κρήττνς:
  ΤΓ-Ο δρήκατε αύτό τό δικαίωμα να όρίζετε έκ των προτέρων δ-
  τι 9ά απα^τάτε «έφ' άτταξ» σέ έρωτήσεις ττού σάς κάνει, γιώ
  σ-6αρώτο τα θ;ματα, ή Κοινή Γΐίώμη, διά τού Τύτττου;
  Άντίθετα έχετε ύποχρ;ω;χη κάθε ψορά ποθ έρωτάσθε νά ά-
  τταντάτε καί μάλιστα εύβέως καί 6χι παραττλανητικά δττως κά
  νττε σνήν τταραττάΛϋ έπιστολή σας, γιατ! πρέττει τώρα πιά
  να κςχτα'.άδετι. — θέλετε ή δέν θελετε — δτι εΤστε ύττώ τόν
  ελεγχο τού Τνπου, ττού είναι £να δασικό γνώρισμο: τής Δηιμο-
  κρατ ίοκ,
  Κα! νά μάθετε άκάμη κ. Αλεξίου, μιά πού εΤστε καί ιμορ-
  φω,^έν^-; άνθρΐοττος, δτι τίς ά—ΟΓ/τητικές έπιστολές τίς στέλνου
  <Έ. ττρώτα σιήν έφη;μερ!6α ττού Θίγει πρώτη £Αα Θέιμα. Αύτό σά- το λέμε γιαττί έττιστολή σος δέν> ττήραμε. Μόνο άν δέν
  σ, άφ;ΰ περΐφρ:..»^τε τόσο τόν Τύτΐο, «ρ-τάνον-
  •.σ; ένωστ.κ^ στό ση·;ΐεΤο νά λέτε ότι άτταντάτε £<))' άτταξ. Μά γ·,(Ί δνομΐ ολο:·/ των Άοχαίωι/ θε"όν ποίος εΤστε κύριε;;; 0 ΙΣΠΑΝΟΣ Δ0Λ0Φ0Ν0Σ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ, στυγνή, άπάνθρωττη καί είδεχθής» χαρ-χτη- ρίστηκε δεθ/ώς ή πρόσφατη «ενεργεια» τού διχτάτόρα Φράνκο. Τό δ {.Θκέι, μποϋκοτάζ παύ κηούχτηχε σέ 6άρος τής χώρας τού, ίΤνα' άττόλυτα δ,καιολογημένο. Π.ατεύ-μτ ότι κε·ί ή χώρα μσς Θά άχολουθήσΓ, τό πΐράδει- γμ·» -ού υτΓΟλοιπου κόσμου. Κα! έλπ!ζομ:. δτι ή άψοχολόγητη έπίσκεψη τού ΠΑΟΚ νά ττάπ ςττή; Ίϋττανία πού δάν επρεττε να πραγματοποιηθή οάτε ,Λ-τό ιή ΙκίκΓ-'η τοϋ Σωμαιτείο-ο, άλλά κι»ρίως οΰτε άττό την Γραμμστείο Άθλητισμοΰ, δέν Θά έπαναλΓ.ψθή σέ καμμιά συγ>·;>ή περι—τωση.
  Ό Ίσπανος διλοφό^-ς Φράνκο, πρέπει νά καταδΐικσστή ά-
  ττό ιό Δίθ^ίτ Κοιν^^.κό Δικαστήριο, στό όττοΐο καί ή 'Ελλά-
  δα ττρέττε νά ρίξη την καταδικαστική ψήφο της.
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΠΝΗΤΡΙΕΣ
  Η ΚΑΤΛ1 Ι ΕΛΙΑ ττού έκανε ό Πανελλήνιος Σύλλογος Τη-
  Αε>ι*νΓΓρ:ί;.ν ΟΤΕ, δ·ά τού Τύττοο, σχεττικά μέ την Χ ο υ ν τ ο-
  π ο ί η 3 η ι,κσί όχι δττως Θαπιρεπε άττοχου>ντο—οίτρη) τού
  ΟΤΕ, εικχ. ίοιαίτερα ένδιαφέρουσα.
  Μέ ιήν α/ΐικοίνοσή τους οί ΤηΧεφωνητριες κοηαγγέλλουν
  τό» Ύι?ν/ΐ:ο^ργό Μεταφοράν "— ΈττικοινωΐΊών .κ. Πανα/ρ-
  γκχ κα: ι άν Διοικητή τού ΟΤΕ κ. Πετροπουλέα, μέ σιτγκοφΐ-
  μΐνα α'οιχ'.Τα.
  Ή ει>ήργπά τους αυτή άξίζει σΐίγχαρτ}τηρί«ν, γιατί είναι
  μια φωνή τΐϋύ άποσκαττεΐ νά λύςτη £να σςδσρώτατο θ^μα, ττού
  ά&;ς£ 6>ι μήνον τίς ίδιες τίς Τηλεφκ^ήτριες, άλλά κα! τό
  Κο νό γενι-ίάτιρα. Μπράδο
  ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ... ΑΤΑΞΙΕΣ
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ Γεν,κή Συνέλευση τοϋ Ό·μίλου Άντισψοι-
  ρίσεΐΛΛ·, (Ίενν.ς), ήταν άφορμή νά τεθή — δυστυχώς — Ενα
  σο6ΐίθώΓ«το 6έμα: τό Θέμα των τάξεω/. Κακώς, κάκιστα, τέ-
  Θςκε, θΐχιηκε εστ«, ϊνα τέτοιο Θέμα, τό όττοΐο έ'χει καταργηθή
  συνταγρατικά άπό πολλά χρόνια.
  Παράλλ-λο; κατά την ϊδια συνέλευση καταγγελΘή«ανε καί
  διάψΓ-ρες Η,οξί£ΐ1 τής τταλιάς διοικήσεως.
  'Ετιειδπ ιό Σωμοττείο αώτό καί ενδιαφέρον παρίςνσιάζει, άλ¬
  λά καί άττο έκλεκτά μέλη' τής Ήρακλειώτικης κσΛκκνίας άπαρ
  τίζετς ι, νομίζοιμε δτι ή νέα διοίκησή τού πρέτπει στό ττρώτο
  της κ'όλα.· συμδούλιο νά κςτταδικάση τό Θέμα των τάξεων καί
  ;ά πα'άζη τίς... άταξίες
  ΈΚ Λ Β
  II,.
  Τό μεγαλλιχερο καλλαεχνι-
  κό γεγονός σιήν Κρήτη
  «■ ΧΑΡΙΣ
  ΑΔΕΞΙΟΥ
  Σάββαίο καΐ ΚυριακΑ
  11 καί 12
  ττού έργάζετα ι
  έταιρία είδικών χαρτιών, στή
  Γερμανία, μάς εΤπε άκάμη —
  πάντοτε μέσω τής διερμηνέως
  της — μιάς φίλης ττ(ς Έλλην!-
  δας ττού έφερε μαζΐ της άπό την
  ΆΘήνα, δτι ήξερε δλα τα μυ-
  στικά τού Παναγ ιωτόττουλου, τα
  περιοχτότερα άττό τα όττοΤα καϊ
  μάς εΤπε.
  Ένδισφέοθηκε νά 6ρή τό άρ-
  χεΐο τού τό όποΐο «κάττου» εχει
  άφήσει, έκτός άττό τό σττίτι τού,
  στό Ήράκλειο.
  Πήγε στάν τάφο τού Πανα-
  γι«τότΓουλου την έτταώριο Κυ-
  ριακή 21 Σεπτεμδρίου, μέ ,μιά
  έντσττωσιαχή άνθοδέσμη άττό
  ικοχινα Τριο,ντάφυλλα κι' εκλα-
  ψε ττολύ.
  ΕΤδε τόν ξύλινο σταυρο κ3Ϊ
  εΐττε ότι είναι λάθος ή ήμερομη
  νίσ γεννήσεως τού καϊ ρώτησε
  ττότε Θά γίνη τό μν"> ια τοο.
  'Εττισκέφτηκε άκόμη διάφορα
  μέρη ττού εΐχαν πάει μαζΐ μέ
  τόν Παναγ ιοτόπουλο δταν εΤχε
  έ'ρθει έδώ - 2 φορές -κάθησε καΐ
  την έττθίύριο Δευτέρα καΐ μετά
  ΧΜΠΑΟΫΕΡ στόν τάφο τού Άντρέα
  Παναγιωτόπουλου
  σέ μιά μεγάλη Φή μέ δικηγόρο.
  Στήν 'ΑΘήνα, όπου ξανασυνα-
  νηθηκαιμε συνέχισε τό ένδιαφέ
  ρον της γύρω άττό τό Θάνατο
  τοΰ Άντρέα.
  —Πήγε στήν κλινική «Τίμιος
  Σταύρος» καΐ ττήρε άντίγραφο
  τοΰ Πιστοττοιη,τικοΰ τού Θανά-
  του τού.
  —"Εψυξε νά βρή την πρώτη
  γυναίκα τού Παναγιωτόπουλου,
  άπό την όποία έ'χει κάνει δυό
  κόρες. Ή ,μιά άπό αύτές είναι
  ήθοττοιός στήν "Ελβετία και ή
  άλλη βρίσκεται στό Πειρού. Ρώ-
  τησε γιατϊ δέν ήρθαν στήν κη-
  δεία τού οί κόρες τού,
  — Συνεννοήθηκε μέ την Γερμανι
  κγ> Πρεσβεία καϊ ήρθε σέ έπα-
  Γενικά ή κ. Τζεχμττάουερ, πι-
  στεύει δτι ό Θάνατος τού Πανα
  γιωτόπουλου δέν ήταν φυσιολογι
  κάς καΐ άναρωτιέται γιαττΐ ή έ¬
  δώ οίκογένειά τού δέν καιτέ·
  φυγε στΐς άρμοδιες Άρχές.
  Μάς εΤπε άκόμη δτι ό Πανα
  γΐωτόπουλος τής εΐχε ττεΤ πολλές
  φορες ότι έκδιάζεται άττό πρό
  σωπο τού στενού οίκσγενΐιακού
  τού περιδάλλοντος, γιά την ά-
  ττα<άλνψη μυστικόν ττού συνέβη δυό μέρες μετά την 21 Άπριλί οί. 1967. Σιτγκεκριιμένα τή νύχτα έχεί νη ό Στρατι)κός Διοικητής Η¬ ρακλείου έπισκέφθηκε τό σπίτι τοΰ Παναγιωτόττουίλθ';. ό οποίος τότε έ'μενε άλλοΰ. Ή σύζιτγός τον ωδήγησε τούς στρατιωτι- κούς στό σττίτι πού έμενε ό Άντρέας. 'Εκεΐ οί στρατιωτικαί τού ζήτησα/ νά τούς δώση Ιναν κατάλαγο μέ όσους εΤχαν δττλα στήν περιοχή Ηρακλείου. Ό Άντρέας άρνήθηκε, άλλά τελικά κάτω άπό σοβαρές πιέ- ίσεις καΐ άττειλές εδυσε τόν κα τάλογο. ν Τότε έγιναν συλλήψεΐς κα'ι κβ τασχέσεΐς δπλων. Την πράξη τού αύτη ό Πα¬ ναγ ιωτόπουλος, ό οποίος δπως είπε ή κ. Τζεχμττάουερ, ήταν άπό την Κατοχή οννεργάτης των Γερμανών, διερμηνέας, κα¬ θότι ήξερε καλά γεριμ^νκά άφοΰ ή μητέρα τού ήταν Γερμανικήν κατοτγωγής (Αύστριακιά), την θεωροΰσε σάν τό μεγαλλίτερο εγκλημα στή συνείδησή τού. Αύτοι ττού συνελήφθησαν καϊ τούς πήρ^ν τα δττλα, εΤχαν όρ- κιστεΤ νά έκδικηθοΰν άν μάθαι ναν τόν καταδότη.. (Συνεχίζεται) Η ΙΪΝίΝΙΕΪϊιΊ 10Υ κ. ΠΡΑΪΗΤΗ Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος κές έταιρειες νά έττιλέγουν έ- ΓΤΓΙίΤ-τΪΛ· ΛΤ^λ Αε-^ηιιΛ «τ·Λ.. Λ^τΛΜ.' ΎΓΓΤν ντλ 11ΛΤ17 Γ ίΤυΐ/Ρ.ΠνΓΓΤΓ/- ΚβΓ ι σπιστία στό Θεσιμό των άσφα· λε·ών, κυρίως άπά τό γεγονός δτι ύττάρχουν πολλές «ταμττέλ- λες» σχετικές μέ άσφάλειες. ΣΤΡΑΤ.: — Τί έννοεΐτε, πολλές στόν άριθμό, στό μέγε θος ή στήν ποιότητα των έται ρειών πού άναγράφουν; Μ.Χ.— Στόν άριθμό. Δέν νομίζετε δτι πολυπληθύνααε οί άοτφαλιστές; ΣΤΡΑΤ.:— Ναϊ, πραγματι- κά λέγεται δτι είναι έξαιρετι- κά μεγάλος γιά τή χώρα μας καί είδικά γιά την ττεριοχή τού Ηρακλείου, ό άριθμός των άσφαλιοττών. Καί δμως δρισκό- ιμοστε, άπό πλευράς «άσφαλι- στικής πυκνότητος» (δηλαδή σχέσεως άριθμού άσφαλιστι- κών έταιρεΐών πρός κατοίκονς), ττολύ ττιό κάτω άπό τόν μέσο εϋρωτταϊκό δρο. Όσον άφορά τή δυσττιστία τού κοινού πού άναψέραττε, όν¬ τως ύπάρχει καί Τσως είναι δι- καιολογημένη διότι έχομε πολ¬ λές περιπτώσεΐς κατά τίς ό- ποΐες τόν ασφαλιστικό Θεσμό χιιρίζοντοβι μή έπαγγελματίες, καθώς έπίσης γιά τόν λόγο δ- τι αρκετάς άριθμός συνάδελφον ταλαιπωροΰν τό άσφαλιζόμενο κοινό. Μ.Χ.:— "Εχ« συγκεκριμένη κοτταγγελία Ήραχλβιώτη, ό ό- ποΤος καταγγέλλει δτι άδικήθη- κε, ταλαΗττωρηθηκε καί έξαττα>-
  τήθηκε άττό άσφαλιοτικη έται-
  ρεία, τί λέτε γι' αύτό;
  ΣΤΡΑΤ.:— Δέν ξέρω τή
  συγκεκριμένη περί—τωση, Σχε-
  τικά δμως έ'χω νά σάς πώ τα
  εξής: Πολλές φορές πράγματπ
  συμβαίνει αύτό καί τούτο δχι
  έξ αΐτίας των έταιρειών, άλλά
  των άσφαλειομεσιτών, των στε-
  λεχών δηλαδή των άσφαλιστι-
  ικών έταιρειών, τα όττοΤα δέν
  δίνουν σοχττές έξτιγήσεΐς στόν
  άσφαλιζόμενο την ώραι τής ά-
  σφαλίσεως ή τού ύπόσχονται
  σκόττιμα ψευδεΐς καί τελικά ά-
  ττραγματοποίτττες άποζηιμιώ-
  σεις.
  Γι' αύτό ακριβώς δέν άρ
  κεΤ μόνον ή μεγάλη φίρμα τής
  έταιρείας, άλλά κυρίως καί
  παράλληλα, ή έπαγγελματική
  κοττάρτιση των οτυνεργαττώΜ της.
  Νά γιατί πρέττει — δττως του¬
  λάχιστον τηστεύομε δτι συμβαί
  νει μέ έμάς — οί
  τταγγελματίες συ/εργάτες
  νά τούς έκπαιδεύουν σωστά.
  ©ά πρέττη δμως, γιά νά (ϊ-
  μαστε άντικειμενικοί, νά ττοΰμε
  καί την περίπτθι,ση των άσφα
  λιζομένων οί όττοΐο ι ττάροβ ττολ
  λές φορές, άγνοοϋν τίς δικές
  τους Οττοχρεώσεΐς καί Θυμοθν
  ται μονάχα τίς ύτηοχρεώσεΐς
  τής έταιρείας τή στιγιμή πού
  ήν έχουν άνάγκη.
  Είδικώτερα μέ την καταγγε-
  λία πού μοΰ άναφΐρατε, όν δεν
  δω τό συμδόλαιο καί δέν άκού
  σω τίς γνώμες άσφαλιστοθ
  κο.ί άσφαλιζομένου, δέν μπορώ
  να έκφέρω συγκεκριμένη γνώμη.
  Μ.Χ.;— ©ά δεχόσαστε κ.
  Στρατήγη νά δεχθήτε δη·μόσια
  καταγγελία σχετική μέ τυχόντα
  παράπονα ττελατών σας στήν
  Κρήτη μέσω τής εφημερίδας
  μας, χωρίς νά θεωρήσετε τούτο
  σάν πρόθεση δήθεν συκοφαντή-
  σεώς σας;
  ΣΤΡΑΤ.:— Βεβαίως δεχο-
  μαι την πρότασή σας καί σι*μ
  φωνώ, ύττό την προϋπόθεση δτι
  τυχόν τέτοια περίτττωση θά
  περιλαμδάνεται μέσα στά χρονι
  κά πλαίσια άττό 26 Ίανοθαρί-
  οι. 1975 μέχρι σήιμερα, δηλθβή
  άττό τότε πού άνέλαδα επισή¬
  μως την άντιπροσώττο/ση τής
  έταιρείας «ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΠΙ¬
  ΣΤΙΣ», στήν Κρήτη.
  Καί φυσικά δτι ο! τυχόν πά
  ραπονούμενοι νά καταθέσου»/
  ένυττογράφως κα( ύπευθύνως τα
  στοιχεϊα πού Θά σάς προακομί
  σαΜ, τα όποΐα 6έ6αιο Θά εί¬
  ναι άληθινά καί πραγματτικά,
  ώστε νά άντεχουν στην ττερί-
  πτωση ένδεχομένου δικαστικοΰ
  έλέγχου, άν >πάφξ,θ{Λ/ σοβα-
  ρές ενδείξεις διαθέσεως καί
  σκοπόν συκοφαντήσεως.
  Σχετικώς μάλιστα σάς δηλώ
  νω δτι Θά δώσω στή δημοσιότη
  τα πίνακα άττοζηιμιώσε«ς ή-
  σφαλισμένων μας τής χρονικάς
  αυτής περίοδον, μέ τα άντί-
  σιοιχα ποσά πού καταιβάλοΐμε
  *·αί τα σχετικά νούμερα των έ-
  τητατ/ών. ΟΙ άποζημιώσεις αύ¬
  τές άναφέρονταιι σέ άτομικές
  καί όμαδικές άσφάλειες πρόσω
  π«ν, τό Τδιο δέ συμβαίνει καΐ
  μέ τόν κλάδο αύτοκινήτων, στόν
  όττοΐο έπίσης δραστηριοττοιεϊ-
  τ<» ή έταιρεία μας. Γτ^η, ^.τοσς», 3^! αύτοι τού τού α., μόνον τ«'ν κρούσουν δημοσία οί πραγματικαί Άρχι.μασονοι, τής «Μικρής ο! πράκτορες των σκοτεινών δυνάμεων, οί , Χρΐστιανισμοΰ, τής Όρθόδοξης Έκκλησίας, ΈΘνους ή κα! τα άπλά «Θύματα» τής Μσσονί- π-οθ οί τροηγούμενοι παρέσυραν μέ διάφορες ύποσχέσεις καί τταρππλανητικές ένέργειες. ΣΧΕΓΙΚΑ μέ τό προηγοήμενο δημοσίευμά μας —- ττου κατό κ€ΐνή όμολογία έ'κανε μεγάλη έντύπωση γιατί πρώτη φο- ρά δημοοιεύεται σέ εφημερίδα κατάλογος άρχιμασόνων —- ττρίτΐίΐ να διευκρινίσωμε τό εξής: οί κατάλογοι πού έχομε στα χέρια μος άναγράφουτ,/ — δπως ακριβώς άναδηιμοσιευσαιμε ' μ:σονικό τίτλο, τό έπίθετο καί τό όνομα. Δέν άνα- ποηρώνυιμο, οϋτε έπάγγελιμα. Γι' αύτό ακριβώς -τρ-.έκυψαν μερικές άναπτόφευκτες συγχίσεις. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ/ΟΜΕ σήμερα κατά παράκλιση των ϊδιων των ίνΕιαφερομί.νίο,/ δτι οί άνοοφερθέντες: Πατταδάκης Άλέκος, Φράγκ αδάκηι, 'Ε,μ,μ., Λασ.Θιωτάκης Δημήτριος, δέν είναι άν- τ,στοίχι,Γ, ο δικηγόρος κ. Άλέκος ηατταδάκης, ό μηιχανι·<ος κ. Έμμ Φραγκιοιδάκης καί ό άρχηγός τής 'ΕΘνικής Άνταρτικης "Ομάδος κ Δημ. Λασιθιωτάκης η 'Ελιώτης. ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤΟΑ «ΜΙΝΩΣ» — ΡΕΘΥΜΝΟΥ /.ΕΒ. Άγγελιδάκης Γεώργιος Α' ΕΠ. Βαρδάκης Νικόλαος Β' ΕΠ. Βιστάκης Αντώνιος ΡΗΤ Πατταδο/μανωλάκης Δημήτριος ΓΡ/1 «ν Καλαϊτζάκης Μιχαήλ Λ' ΔΟΚ. Πετρουλάκης Γεώργιος ΤΑΜ Μανιουδάκης Βαρδής ΕΛΕΟΝ. Μπιρλιράκης Νικόλαος ΤΕΛ. Φρσγκάκης Γεώργιος ΣΤΕΓ Κατσιμπράκης "Εμμανουήλ Α Γ /'. Γ. Ζανουδάκ ής Γεώργ ιος ΑΡΧ. Ν'.ουράκης Νικόλαος Προσθ Ι-'ΗΤ. Καλούδης 'Ε,μμονουήλ ;, ΓΡΑΜ Κουλάκης Δημήτριος. λΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΧΑΝΙΩΝ [III ΚΑΙ Η ΛΜΕΡΙΚ4ΝΙΚΗ Β4ΙΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ «ΑΧΤΑΡΙΚΑη ΝΑ ΠΕΣΗ Η ΝΑ ΜΕΙΝΗ *Η γνώμη τού Τ,Ε.Ε. της Βικελαίας Βιβλιοθήκης ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος κά μέ την Άμερικανική Βάση, στόν άρ-μόδιο ύφνττοιφγό Πλη ροφοριών δηλ. τόν κ. Λαιμττρία. Άττευβυνθηκαμε δημοσία στόν κ. Λαμττρία, ολλά ά—άντη ση δέν πείραμε. Μάς ττεριφρόνη ότε ττιό παλύ κι' άπό τόν Άμερι κανό διοικητή παρά τό δτι εί¬ ναι εύγβνέστατος καΐ άκρα 6- ττηρεσιακός. 'Εττειδή δμως μας ένδιέφερε νά μάθωμε γιά την Άμερικανι κή Βάση Γοι/ρ-νών — γιά την «ττυριτιδοητοθηκη» ττοΰ έχομε δί —λα μας» καΐ γιά την όποία μά λιστα κατβγγείλαμε δτι φιλο- ξενεϊ κώνοιις μέ πυρινική γόμω- ση — προσττ αθήσαμε, έττιμεί- νομε καί κάτι καταφέραμε. Ή εφημερίδα μας «εϊσχώρη- σε» στό άττόρβητο ΆμιρΊκβνι- κό φρούριο των Γουρ,νών κοί άττό τό έπόμενο φύλλο θά δώ¬ ση ενα ρε—ορτάζ -ντοκο«μέντ»ν τό όττοΐο, έττειδή είναι άποτέλε- σμα δημοσιογραψι·κής έττιμονής θά άφιεοώσωμε στόν 'Υφυττβυρ γό Τύττου κ. Λαμττρία, άφού ή βητεία μας πλάϊ τού στά ττρο- —ραξικοτπνματικά χρόνια, ττολ¬ λά μάς δίδαξε, στό συγκρότη- μα της κυρίας Βλάχου. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕ ΝΟ: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡ ΝΟΝ — ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΠΤΟΓΡΑ ΦΙΣΕ ΝΟΚΟΥΜΤΕΝΤΑ ΒΓΑΛ ΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΙΚΗ ΕΠΙΜΟΝΗ. ΠΥΡΑΜΙΑΕΣΙΤΙΝ ΚΡΒΤΜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος τογραφήσει! ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ή Θεωρ ί α τού Φρίτς τοΰ «Γερμανοϋ τυφλο ττόντικα», πού κλεισμένος μέσα στό Ιδιότυπο ϋπόγειο έργαστή- ρι τού τελειώνει την πολυσέλι- δη έργασία τού μέ την όποία θά άττοδείξη στά πέρατα τοΰ κόσμου ότι ή Κρήτη ήταν τό ττρώτο πολιτιστικό κέντρο στόν κόσμο καΐ Θά άποκαλύψη ο'λες τίς τεχνικές ττυροιμίδες ττοίι ύ- ιτάρχουν στήν Κρήτη. Κ ι αύτές δέν είναι έόλλες άπό γνωστές πυ ραμοειδεϊς δοονοκορφές, δττως ή "Ιδη, ό Στρούμπουλας κ. α. πού καλύφθηκβν μετά σττό 6 χιάδες χρόνια άττό γβωλογι- κές άνακατατάξεις. Σημαντικό βο-ήβημα γϊά την άττίθανη έντκττωσιακή αυτή θεω- ρία τού, είναι ό διπλοΰς Πέ- λ*κυς πού βρέβηκε στή Ζακρο καΐ ό οποίος είναι τό Μινωϊκό ήΐμερολόγιο. Άκόμη ή μελέτη τού περιλαμ βάνει σχέσεις Κρήτης καί ΑΙγύ- τττου, Κρήτης καί Μεξικοΰ κλπ. μέ 6άση δτι άπό την Κρήτη ξε κίνησαν τα πά ντα. Περισσότερες λεπτομερείς στό έπόμενο φΰλλο μας. 3ον ΤΟ Τ.Ε.Ε. ·Ανατολικής Κρήτης εστειλε στόν Δήμο Ηρακλείου εκθέση τού Υΐάτο Δημοτικο Μέγοίρο «Άχταρι- ' κα», ή όττοία είναι άποτίλε- σμα τής Ό,μάδας Εργασίας ττού άποτελέσττικε άττό τα έ- . ξής μέλη τού: Ζεβελάκη Β., Κανάκη Β., Μάστορα Ρ., Με- ταξάκη Ν. Περτσελάκη Γ., Στρατάκη Χ. Η ΕΚΘΕΣΗ περιλοομβάνει: 1) Στοιχειώδη ανάλυση τής περιοχής 2) Δεσμεύσεις ττού τίθενται άττό τόν Δήμο καΐ 3) Άξιολόγηση των προτσσεων. ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ττού σΐΛΌ δεύει την εκθέση οιύτή, ό Πρό εδρος τού ΤΕΕ κ. Μ. Βασι¬ λάκης λέει στό τέλος: «Νομίζουμε πως ή αντιμετω¬ πίση άττό τόν Δήμο τής «άξιο- ττοίησης» των «Άχτάρικα» συμ φωνα ιμ« τίς ττροτάσεις τής ,έκθεσης, Θά άττοβή δχι μόνο ά- ητοδοτική γιά τόν Δήιμο μά χρή 'ριμη γιά δλους τούς κατοίκους τής πόλης». Τ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ττού κατά τή γνώμη μας είναι τα τπό σττου- δαΐα άττό την εκθέση αύτη ττού κοινοποιηθή στόν κ. Ν',μάρχη καΐ στον Τύττο, και τα όποία σχετίζονται μέ τό Θέμα τής Ε¬ ρεύνας μας, είναι τα εξής: —Δεσμεύσεις ττού θέτει ό Δή- μος γιά την άξιοττοίηση τού οι¬ κόπεδον «άχτάρικα». α) Καμιμιά δική τού πριμοδό ιηση οίκονομική 6) Αύτοο—όσβεστ» τού δανείου γ) 'Εκτόνωση τής κυκλοφορίας στό πιό συμφορηιμένο σημεϊο τής ττόλης. —Προτάσεΐς καΐ τοποθέτηση καΐ άξιολόγιησή τους. α) Άρχική πρότοχτη Α. Λαμπα- κη, άρχιτέκτονα: Πλήρη,ς «αξιο ττοίηση» τοΰ οϊκοττέδου. 'Εξάντλη ση τής οίκοδΌ.μίσητ-ΐης έτπφανε.!- ας μέ βάση τον Γ.Ο.Κ. οίκονομι κή ότξιοποίηση, πιθανότητα 4 ύτΓογείων γκαράζ. Συνολική καλύψη (άνάτττυγιμα όρόφων 3.405 τ.μ. καΐ γκαράζ (πάρκιγκ) 2600 τ.μ. συνολικά 6.000 τ,μ. σέ ενα οίκόπεδο 900 τ.μ.). Πιθανό κόστος (προσέγ- γιση Λοτμττάκη) 70- 8Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ 6ραχιμές Βελτιώση τής ττρόταισης: κα¬ ταργήση των ΰπογείων πάρκινγκ μέ άπλή κο—ασκευή (£να ύττό- γειο καΐ βορθτΐτικό) κόστος) 45. 000.ΟΟ0 δε^χμες. 6) Δ·χτή·;ησΓ τςΰ ύττάρχο ♦ος οίκοδομΓ'αατς·ς, άναχαίν,ση λειτοαργική βελτιώση (ά—ομά- κρυ/ση τής λέσχης, έττέκτσση Κόστος: Μικρο δμως δέν μττ0 ρεΤ νά έκτιμηθεΐ χωρίς μια σ(/ν_ κεκρψένη πρσμελέτη, Ή λύση αύτη έχει πλεσνεκτήματα μια ,μι»<ρή σχετικά 6ο-άνη, δυνβτό τητα μελλοντικής άντιμετύ,,!. ο ής τού θέματος τής άνοικοδό- μη^σης πού Θ<3τ είναι δυνατόν νά- ν-αι έςαρτηνένη άπά την ρθβμ,σ των λειτουργιών καΐ των χοήσε- ών γής σ' δλη την παραδοσιβκή περιοχή έντός των τειχών Τής πόλης μας. Μίΐονέκτημα ή κοκλο φοριακή συ,μφόρηστ) πού θ& έν. τείνεται κυρί«ς ή άδυν-μίσ κί- νησης των πεζών, ή τεραστία σηιμερινή καλύψη (90%) τοϋ πρώτου έπιπέδου (ίσογείου) ττοθ καθιστά άσψυκτικό τό «ίμενο χώρο σ' δλη την περιοχή. γ. Προτσση Τ.Ε.Ε. Άνστολι- κής Κρήτης: Νά άνοικοδομηθή τό οίκόπεδο μέ μιά συνολική κά λυψη μικρή τόση ώοτε νά ττλη. ρώνεται τό τοκοχρεωλύσιο τοθ δανείου. Προσέγγυση: καλύψη ίσογείου 50% καΐ τριόροφο μέ νόμΐ'μη καλύψη πούναι γύρω οτό 75%, σι,νολικά 2460 τ.μ. Και Ενα ύπόγειο βοηθητικών χώ- ρων. Κόστος οννολικό 35.000 ΟΟΟ. - 4Ο.0Ο0.ΟΟΟ δραχμές. Χρήσεις, τρόπος κατασκευης- Θά πρέπει ό εμπορικάς χώ- ρος τού Ισογείου νά ίχη ττοικι. λία χρήσεων: Νά ά—οκλε,σθη ή πάνω άττό 50% τουρκτπκή έ«. μετάλλευση.Ό τρίτος όροψος (τε λενταΐος) καί τό δώμα νά άφιε· ρ«9ή στήν Β'ικελαία βιβλιοθήκη ή στό μελλοντικό δανειστικό τμήμα της. Ή λύση ή άρχιτεκτονική πρέ. πεΐ νά. είναι έλαστική μέ δυνα- τότητες άλλαγών καΐ τροποιτοι- ήσεων καΐ ή κατασκευή άπλή. Πλεονεκτήματα: Άμεση έκτό- '/ωση τής ττεριοχής, έττεκταοη των έλευθέρων χώρων, μικρή βελτιώση τής πολοεδομικής εί· κόνας τοΰ κέντρου τής πόλης (σν/τομα). Μελλοντικ,ή συνει- αραρά στούς πενιχροΰς πόρους τού Δήμου. Μειονεκτήιματα: Ή μεοική έ- πέμβαση δέν έπιλύει ριζικά καΐ ,μακρόχρονα κσνένα πρόβληιια ιδιαιτέρα δταν δεν γίνεται μέ μιά συνολική μελέτη της τατης περιοχάς. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Ι. Ή συνενεια νιά τό Ιτο- φιδικό. 2. "Εοευνα γιβ τη ρύηανβηι στό Γιόφυρο. Ο [0ΡΤΑΣΜ01 ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος τού, έδωσε τό μέτρο τού πραγ- μοττικοΰ «κατΓτετάνιου» τού άντι- στασιακοϋ αυτού άγώνα, ττού τελικά προδώθηκε άπό τοΰς πε- ρισσότερους: τούς ϊδιους πού τόν ώργάνωσαν, τίς ήγετικές μορφές τού, τίς κυβερνήσεΐς καΐ τό έπίσημο Κράτος. Ή πεισματάρικη έπιμονή των ύπευθύνων των δύο Κ.Κ. νά γιορ τάσουν χωριστά τόν μεγάλο αύτό λαϊκό άγώνα, καΐ ,μάλιστα την ίδια ώρα, ήταν κατά την γνώμη μας μιά άκόμη «συνει- σφορά» στήν παραττάνω προδο σία. Σάν έ'νδειξη άπλής διαμαρτυ¬ ρίας στό άτταράδεχτο αύτό γε¬ γονός, δέν άναφερσμαστε σέ κα νενα άλλο — πλήν των ανωτέρω —σημείων των έαρταστικών έκ- δηλώσεων κα! δέν δημοσιεύαμε καιμιμιά φωτογραφία των δυό έ- ορτοοσμών των 34 χρόνων τού ΕΑΜ, πού ττραγματαττοιήθηκε στό Ήράκλειο την ττερασμένη έΐδομάδσ. Τονίζαμε μόνο δτι τιμοϋμε— όπως καΐ τό σύνολο τού Λαοΰ —τούς ήρωϊκούς άγωνιστές τοΰ ΕΑΜ καΐ κάνωμε μιά άπλή συμ- βολική άναφορά σέ τρία άνομα- τα, σέ τρία ττροΐγιμαΓτικά παλλη κάρΐα, πού ίδωσαν άπλόχερα τή ζωή τους στόν άγώναι: ΠΑΝ ΝΗΣ ΠΟΔΙΑΣ — ΝΙΚΟΣ ΣΑ ΜΑΡΕΙΤΗΣ —ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑ ΠΩΤΑΚΗΣ. Τέλος, γιά νά τιμήσωιμε τό σύνολο τού άπλοθ Λαοΰ στό άντιστασιαικό κίνη^μα, στή μέγα λειώδη αυτή εκφράση τού παλ- λαικού ξεσηκωμού, δημοσιεύομε τή φωτογραφία μιάς γνήσιας ά- γωνίστριας, τήδ; Βαγγελιώς Φω τειάδου, πού ανετα μπορεΐ νά χαραχτηρισθή «ή Λέλα Καρα- γ,άννη τής Κρήτης». Τα κορίτσι αύτό ήταν ακρι¬ βώς ενα κομμάτι τού Λαόν, πού πάντα άγοΛΊζεται ήρωϊκά, άλλά και πάντα προδίνεται ■ δττως εΐπε κι' ό λαϊκός ποι.η/ττν; —καΐ πάντοτε δμως βαδίζει ττρός την Άνάσταση. Γι' αύτην την ΑΝΑΣΤΑΣΗ κανένας ΘΑΝΑΤΟ Σ δέν πηγαί- νει χαιμένος. ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΜΥΡΟΝΑ Χθές τό ττρωΐ στόν "Αγ ι ο Μύρωνα, πραγματοποιήβήκε συγκεντρώση πρόεδρον Συνεται ρισμών καΐ Κοινοτήτων, τής ττε- ριοχης Άγίου Μύρωνος. Ή συγκεντρώση απέστειλε πρός την Κυβέρνησις φήφισμα μέ τό όποΐο ζητεΐται 8πως τό ΰπουργεϊο Αημοοιίων "Εργων ανάλαβε ι νά κάνη έ'ρει/νχς των ύπβγβίων καΐ ττηγαίον Οδοτων "Ηρακλείου — Λασιθιού καί να ένταχθη ή Κρήτη στό μεγάλο δετές πρόγρομμα πού σχεδιά- ζει ή Κυβέρνηση. ΕΙσηγητής τής συγκεντρώσε- ση-ς ήταν ό πολ. Μηχανικόν τί>ς έπαρχίβς κ. Μαν. Λογιά-
  δης, ό οποίος άνέπτυξι τή δυ-
  νοαότητα όρδεύσεων σέ μίγάιλη
  κλί,μακα.
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΙΐηΐ-ΑΛΛΑΓΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  την «τυυιότητα* τής εφημερίδας μας. 'Εκεΐ ό έκδότης άναγρά
  φςται κσ με τό προγμαικό τού δ/οιυα καί μέ τό ψευδώνυμο
  Δέν κρι.6ύμοστε έμεΤς καί δέιν προκαλοΰμε «σύγχιση ττερί
  τή"· τ αι. το τ γ; τα τοΰ προσώττςΛ. "Αλλο ι τό κάνουν πού δέν έ¬
  χουν το 6όρρος νά άναλάβουί/ τίς γνώρες τού αγνώστου
  (άλλά γιωστοό τοίς πάσι) «Ποιρατηιρη,τή».
  Δίν χρειάζονται δμως, εΐπαιμε, άντιθέσεις. Δέν σι/νεχίζομε
  αλλά απλώς άττσντούμε, σέ δσα μάς ρωτοΰν γιά νά
  ττληας>ψ€ρηθ2ΰν ο! άττλτ,ροφόρητοι δηλ. ό κ. Καρελλης, ό «Πθ-
  ςαιηοηιηΓ* κσί ή «Άλλαγή».
  — Τα έξοδα τής μετακλήσεως των Φεννταγίν γίνεται ττρο-
  σττάθεια ν α κολυφθούν — καί βά καλυφθοΰν — άπό εύγενεΐς
  ει'σφο.Γ>ές αιροττορικών έταιρειών, πού εΐνα-ι καί τό μεγαλλί·
  τερ·ς» έξοδο, γιατί άπο ϋττνο καί φαΐ, ί δσο νάνςϊΐ ναμίζομε *τι
  ί >νΐ^στή η κρητική φιλοξενία. (Ή άλήθεια είναι ότι δέν
  λάβει ύττ' όψιν μας δτι μ—ορούσαμε νά ψέραμε τόν κ
  Δή·μαοχο σέ δύσκολη Θέση, γιά κανβνα γεΰ,μα ή δεΐττνΌ).
  — Γιά το έξοδα των πολυτελεστοττω/ έκδόσεων πού ρωτοθν,
  ζΐ.α):·: δ ι ·ίί·ριντ)σεις. γιατί εμείς δέν έχομε ουδε¬
  μίαν σχιστ,ν ,μέ ουδεμίαν άλλη εκδοση πλήν τής ττα-
  οούατ-,ς, -ιιεν,χράς ή πολντελεστόπης.
  -- Σ·ήν τοίτη έρώττ)ση, πού είναι καί ή βασικώτερη, μάς
  ρ.ϋ.οΰν ν.ΐ ,ούς ποάμε άν ξέρωμε ότι ό «γκέστ — στάρ» (για-
  τί ώλήε',ϊΐα ούτή ή φιλοοιμβρικανική παρουσία άκάμη καί στά
  κε'μενζ τ-Ο «Πο,ρατηρητή»;;) τοΰ όπς>ίοιυ προςτγγείλλαμε την
  άφιςη ήτα-' Ιμμισ&ος ττράκτόρ.ας τής Χουντική.ς ΚΥΠ. Αύτό εΤ
  ναι 6ο-ρύτα-ι€ καί γιά τόν ανβρωττο πού έννοούν καί γ:ά μάς
  ΐ ττού άποδεχττν<οΐμε τή συμιμετοχή τού. ΰμί. λοιττόν κα! προκολού,με τούς παραπάνω έρω- τώντε, νά μάς ποϋν ποίον έννοοΰν, άν ύττάρχει άκόμη ίχνος α/δρισμοθ κοιι δηαοσιογραφ:ικης δεοντολογίας. Πε^ιμίνο,^ε τή βασική αυτή διευχρίνιση γιά νά σννεχίσο· με, ά^ χρκ,οοτή, γιοατί εμείς δέν ύττηοετήσαμε ϋποτττα όντε •ί'ι διχιοτορία οϋτε καί κανέναν άλλον. Καί έπσμένως μττορού· με άνετΐτ να άτταντοΰμε δτατ^ ,μάς προκαλοΰν άποθενδτϊττοτε. Όσο γισ αύτούς πού μάς προκάλεσαν, άπό τή στάση τους Θά κριθή άν τα εΐσαγωγικάΐ πού λείττουν άπτό τόν τίτλο τοϋ ύ Θό ξαιναιμττοθν... ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜ/ννΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΖΗΤΗΙΙΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Προκειμένου ή Άνώνυμος Ναυτιλιακή Έταιοία ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ νά ττροσλάβη! α) άρρενα τττυχιοϋχον τ3η/ωτάτης σχολής ώς Προϊ- στάμενον τού 'Ελεγκτηρίου της. β) δύο άρρενας ύπαλλήλους γραψείου άποφοίτους μέσων ή ανωτέρων σχολών. Προσκαλεΐ τούς ενδιαφερομένους νά ύποδάλουν αΙ- τήσεις μετά βιογραφικών σημειωμάτων μέχρι καί τής 15.10.1975 είς τα Γραφεΐα τής Έταιρείας όδός Καντανολέων 22, Ηρακλειον. Πληροφορίαι τηλέφωνον 224.302. ΕΡίΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ &κ τής 1ης σελίδος 4νο.κιν·ί ς στον εξ-.γωγέα σ-ταΐφίδοχ; κ. Κουνενιώτη; Καί λε.τοο,τγεΐ νόμψα, διότι λέγεται δτι σέ δσους στ«*'· γ^ς δοθτ;^3ν δάνεια γ,ά νά κο-ασκευάσουν τα γν«- στα ση«ριί,£ρνοστ<50Ο.α. τής Φο,νικιάς, δόβηκσν μέ την προύττό· ΰεοη ,·ά κλείσουν τα έντός πόλεως, δπως καί ικανόν δλο. ο! αΛλοι, 0. οττοίο, τά νοίκτ..ςϊσον γιά άποθήκες στήν ΚΣΟΣ. Μηπω,, ή Γ/.μτττωοη τοί) ΐδιοκτήτου τοο εργοστασιον ύΰ τοΰ προέδρου ΟΤΤΟΊ'.} άν ^ο στά μη τοί) ΐδιοκτήτου τ Μ?λισςτε:ΰη μέ τό ίδιο πρόσωπο τ εχε, καμ,μ,ά σχέση; τοϋ ΠΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΕΙΝΑ: ΑΛΗΘ€ΙΑ ή «χι δτι δόθηκί αδεία οΐκοδαμής *«*>
  κ. Νςμαρχη ^^ κ, Β> Κουκουρ,τάκη σέ οΐκόπεδο ττού 6«ν
  ί *»ι δημιουργή αύτή -^ τη στιγιμή στήν ό-
  ΊΕλύρου (Κοομίνια) μιά περίεργη δ
  οο "'οης καΐ
  ΥΡαμμη σε
  Πρόκει
  ειτο. γιό νόμιμη, συνηθεΐσμένη ενεργεια, πού γίνε¬
  ται οχ |.η ορτιο οίκόττβδο δηλαδή γιά προσκρετική άοεκ». δ-
  π«ς λπγεται, τοΰ κ '" "
  Νομάρχη καί ή οποίαι δίδεται οττάνια;
  Κσ!
  όν
  το γεγονός δτι ό κ. Β. Κουκουριτάχ»)ς
  γνβστοτστος Βασ,λόφραΛχς, μέ δράση μάλ.στα, λ
  υπ?'ες Υιά Χ-»>«—τ·«ίή ^Ράξη άττο τόν έττίσης
  ονοτ Νομάρχη κ. Μπίσ,α;
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΥΛΑΚΩΝ
  *" ό «φιλοξενούμενος, των
  ρμοκρτσΐο, βτι έγκατέ(ττησε — έκτός
  25
  τού
  καί
  τη,
  και
  ζήτησε μετάθεση
  εΤνο' ^ήθεια δτι ό Γεν. Έ
  τοΰ Υπουργείον Δικαιοσύνην πού
  ς Κ ^^Ρ'^ζ έπέπλΓνξε τσν δ.ευθυντή κ
  «ίτία οί ά—,τήσε,ς τοθ 'Αγγελή;
  «*
  Κ·
  «■- Γ*--