98372

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ιεείοεεεοεεεοοεεοε.......•·*···········εεεεεεε·εε·····ε········
  Χαράς β* αυτόν, πού πρίν μέ χώμα,
  τοϋ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά ττ«ί *οτω "αί |*ι« συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΛΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβν8-ν*Λ8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  •εεεεοοεεεεοεοεεεοεεεεεεεεεεεεεεεοεεεεεοεεεε·
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώργη δ
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Άριθμ Φύλλον 20
  Τιμή Φΰλλου δρχ. 5
  ΔΗΜΟ2ΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  «Είσχωρήσαμε»
  καί παρουσιάζουε τπυ
  ΒΜΕΡΙΚΠΝΙΚΗ
  ΙΗΑΚΙΙΟΜ
  ΑΙΒ 8ΤΑΤΙ0Ν
  Ο ΧΑΡΤΗΣ τής Άμερικανικής Βάσεως Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης, Τς κτίριο ύπ' αριθμόν 406, τό έπωνομαζόμενο «Κα-
  μπάουτ-, είνα· τό σπουδαιότερο ση.μ«ΐο τής Βάσεως Στά ση-ιεια 1002 είναι ο! άντένες δ ι εθνών έτταφών Στά σημεία
  Α6 κα! 436 είναι τό Κέντρο Τηλεπικοινωνιών Τό σηιμεΐο 107 είναι τό ι^λεκτρικό έργοστάσιο μ·έ 5 γεννήτριες Τέλος τό ση-
  μεΐο 900, είναι τό τπό έπικίνδυνο τής Βάσεως (παρατηρήστε τή γραίμμή ποί τό ττερικλείει στό χάρτη ότι είναι έντονώτερη).
  Έδώ ύττάρχουν άττΌθηκευμένοι οί κωνο μέ την πυρηνική γόμωση'
  Ένα έπικίνδυνο ρεπορτάζ άφιερωμένο στόν υφυπουργό Τύπου κ. ΑΑΜΠΡΙΑ
  • ΤΑ σπονβαιό*βρα σημεϊα «ιιβ · "Η Διβθνλβ σημαοΊα τηβ σΐΑν 'ΑμβρικανικΛ καΐασκο-
  π.1α · ΤΑ ΰπορσ-ΰγχρονα μηχανήμαΐα μέ *α όποϊα «σνΑΙΙαμβάνβι» «ηΑεφωνήμαία Α *ϋΑ-
  Αα μηνΰμαία ά πό «έχθρικέβ» χώρει · Ό πραγμαΐικόβ ρόΑοβκα.ή αΑηθινη άποσΐοΑή
  ίη* · ΟΙ κώνοι μέ «Αν πυρϋνικΑ γόμωση καί «ό «Σημβϊο 900» «ό πιό έπικΐνδυνο.
  Αυτο είναι τό 406 κτίριο» τό «Καμπάουτ» πού τό προστατβύ-
  ουν μερά - - νύχτα διατλά περίπολα, μόνιμος σκοπός καί εΐδι-
  κά αύτοκ'ινητα περιφέρονται συνεχώς γύρω τού ΕΤναι άττό
  μττετό./ αρμέ, έχει έξωτερική περιφράξη, δέν εχει κανένα ττα-
  και γενικά είναι «αυστηρώς ττεριορισμένη καί άτταγο-
  περΐοχή» "Οσοι Άμερικανσί μπαίνοιη/ έδώ πρέττει νά
  «Ιδικο «ττάσο» κα! άν μπή. καμμιά φορά Ελληνας, συνω
  &ύεται αττό Α "Αμερικανούς μέ αύτάμματες έπαναληΓΓττικές, κα
  ραμττίνε'-, τιηγαίνουν δέ 60ο μπροστά καί δθο πίσω τού Σέ ό-
  ρσυΐνο στνμεΐα άν χρειάζεται νά μπή, τοθ δένουν τα μάτισ
  ΑΥΤΟ ΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ εΤναι άποτέλεσμα τής δημοσιόγρα-
  φικής έπιμονής Π' αϋτό καί τό άψιερώνομε στόν Ύφυτττχ>ργό
  Τιητοο κ Παναγιώαη Λαμ—ρία^ διοοκεκριμενο δημοσιογράψο,
  άττό 'θϋ όποίου τή συνεργασία στό συγκρόττΐμα Βλάχου, ττρο-
  πραξικοπηματικά, πολλά ώφεληθήκαμε
  ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ, δταν ζητήσαμε παλιότερα άττό
  τό Διοικητή τής Άμερικανικής Βάσεως Γουρνων νά μάς άτταν-
  τήοη σέ έρωτήματά μας, σχετικά με τή Βάση, μάς παρέττεμ-
  ψ; «τον κ Λαμ—ρία, ό όττοΐος δμω ςάν καί τού τό ζητήσαμε δή
  μοσία, 6εν μάς άττάντησε
  ΙΝΩΡΙΖΕΙ Ο κ ΛΑΜΠΡΙΑΣ δμως, ότι δταν στόν Δημοσιο-
  γράφο άρνΓΪνται,αϋτός πρέπει, εχει χρεος, νά επιμένη
  Κ ΠΙ ΜΕ ΙΝΛΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ λοιττόν, κοτπάσαμε, κινδυνέψαμε
  άλλά κάτι κσταφέραμε νό μπορούμε άττό αυτή τή στιγμή νά
  ττληροφοροόμε τό κοινό τής Κρήτης βασικά καί τό Πανελλή-
  ν ■) ο-τή οινέχεια, άλλά καί την ϊδια την Κοβέρνηση, γύρω ά-
  πο τον ττρατγμοτικό ρόλο τής Άμερικανικής Βάσης Γουρνών
  πού Τσωι. καί ή Τ6ια ή Κνβέρνηση ι«ά μην τόν γνωρίζει.
  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ είναι Δημοσιογραφικές, βασι-
  αμέν£ σέ τ-ροσωπική άντίληψη σέ διηγηθείς τρίτων σέ έγ-
  γραφα καί φωτογραφίες.
  ΤΙΣ ΔΙΝΟΜΕ ΜΕ ΤΗΝ πεττοίθηση ότι προσφέρομε ύττηρε-
  αια οιο 'Εθνος και ζητούμε, σάν μι«ρο άντάλλαγμα, άττό την
  Κυ6ερ»ηση νά μάς προστατέψη (άν χρειαστή) άπό την ΑΜΕ-
  ΓΙΚΑΝΙΚΗ >.ΙΑ, τής οποίας ίνα πλοκάμι είναι καί ή ΑΜΕ-
  ε-ΊΚΑΜΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
  Μια καΐαγγβΑΙα άπό *η Νορβηγΐα
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ πού μάς ήρθε άττό τή Νορ-
  6ΐ)γία( δημοοιεύομε σήμερα "Ενός κσλός Κρητικάς καί εύσυ-
  ΐΐίδητος 'Ελληνας, ό γιατρός κ ΝΤκος Καγιαμπάκης/ μάς έ-
  βτειλε .ήν κοταγγελία αυτή, την όττοία δίνομε στή δημοσιό-
  τητα, άφοθ ίκφράσωμε τίς εύχαριστίες μας — κα! έκ μέρους
  τού άνα>ν«σιικο0 μας κοινοΰ — στόν ττραγματικά ττατριώ-
  τη έπιατολογράφο μας, πού ττήρε την πρωτοδουλία νά μάς έ-
  ^υερώο, ττάνω σέ £να σοβαρό ΐστορικό καί έθ/ικό θέμα,
  Πρόκειται για τόν διεθνή διασιορμό τής Μάχης της Κρήτης
  και την πσροποίηση τής Ιστορικής πραγματικότητος, άττά έ¬
  ναν ιφΙ,ν κοι σύμμαχο» συγγραφέα 'Αμερικανό #ί "Άγγλο
  (ιτι^σε τόκ ίσ χτύττα τόν αλλο), σέ συνεργασία μέ Ινα. Γερ-
  μα^ικό γθιροιΐΛΐ
  Ή χαρσχ ΓΓ,ριστική καί δκρως ένδιαφέρουσα έπιστολή τοθ
  κ Καγ αμττινκη έχει ώς εξής
  νού» μέ συγγραφέα κάττοιο όνό
  ματι 0ΗΑΚΙ^Ε8 ΥνΉΙΤΐΝΟ
  (ττροφανώς πρόκειται περί Βρε
  ταννοΰ ή Αμερικανόν) εκδοθέν
  είς ΗΠΑ ΰττό τού έκδοτικοθ οΤ-
  «ου 8ΤΕΙΝ ΑΝϋ Ε>ΑΥ)Ρυ-
  ΒΕΙ δΗΕΗδ) 8ΟΑΚΒΟΚ0υ-
  ΟΗ ΗθυδΕ ΒΚΙΑΚΟίΙΡΡ ΜΑ
  Όσλο 28 9 1975
  Κύριε Διευθυντά,
  Όρμώμενος άττό τον τίτλον
  τής εφημερίδας σας, άττευθύνο-
  μβι πρός υμάς, μέ την ττεποίθη
  σι δτι θά βρήτε την άλήθεια, έ-
  ττί ενός θέματος, χάριν τής Ί-
  στορίας, καί πρός σεβοοσμόν
  τής μνήμης των Νεκρών καί των
  Υίνναίων ύπερασπιστών τού
  Νησιού μας, ένάντια των Χι-
  τλερικών άλεξιτΓτωτιστών κατά
  την Ίστορική Μάχη της Κρή-
  της
  Προσψάτως κυκλοφορεΐ έ¬
  δώ στήν Νορβηγία Ινα βιβλίο
  μέ τίτλο «ΗϋΝΤΕΚδ ΓΚΟΜ
  δΚΥ» «Κυνηγοί έξ" ούρα-
  ΝΟΚ Ν. Υ. 10510.
  Είς τό έν λόγω βιβλίο
  Συγγρ^φέας έξιστορεΐ τούς
  θλους» των Γερμανών
  τιστών, καιί φυσικά ήρωττοιε'ϊ την
  αντίστασιν των Βρεταννικών
  καί Νεοζηλανδικών στρατευ'μά
  των κατά την Μάχη τής Κρή¬
  της
  Ούδαμού ούτος ό κύριθς κά
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Χνιρις φοβο και παθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
  «ΚΕΚΛΕΙΙΜΕΝΟΜ ΤΟΝ ΒΥΡΟΝ»
  ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ πραγματοττοιήθηκε την περασμένη 6δο-
  μάβα μιά σύσκεψη ι>ττηρεσιακών καί άλλων τΓαραγόντων ύττό
  την προεδρία τοΰ Γενικοϋ Γραμματέβ τού ΕΟΤ κ. Τζανετάκη
  Στή «σύσκεψη» αύτη πού ό θεός τής Δημοκρατίας (άν ύττάρ-
  ΧΠ) νά την κάνη σύσκίψη, μετεΐχαν δλοι ο! «τταράγοντες» πλήν
  τού Δημάρχου "Ηρακλείου, ττού δέν προσκλήθηικε καί των
  δηυοσιογράψον, πού τταρά τό δτι ττήγαν, ό περιλάλητος κα-
  *ό οίπόιοτ, πού παριστάνει τόν Νομάρχη, τούς άττα-
  τή>ι εΐσοδο "θταν μάλιστα τού ζητήσαμε μέσω τού
  ΐ της Νομαρχίας νά μιττοΰμε στήν αΤθουσα, φρόντισε
  "* »^λει6ώστ^ κα! άττό μέσα, σά νά βρισκόταν στό χτήμα τού
  Κα; «αλα ό κ Νομάρχης, άλλά οί κύριοι (δχι βεβαία ό με-
  Υολ)ί-ιεοος) Βοι/λευτές της «Νέας Δημοκρατίας» δ«ν άναζητή-
  °ονε Λόν ,< Δήμαρχο, έστω άς τούς αφήσωμε αντούς, τόν ίνα λόγω εΐδι- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σβλίδα 4 νει μνεία γιά τόν ρόλον των Έλλην ι κων δυνάμεων, ή τόν ή- ρωισμό τού άφανοΰς Βοσκοΰ τού Ψηλορε,ίτη ή τοΰ Όιμαλοΰ, ττοώ σχεδόν άοπλος ή μ' £να «τσα—ράζι» κατέβηκε στόν Κά- μττο μέ την ξαστεργιά τής Μα γιάτικης έκείνης Νύχτας τού 41 καί γίνναΐα άντιμετώπισε τούς ξοτνθούς λύκους τού Βορ- Ρ« ΕΤναι δικαίωμα Τσως αυτού τού κυρίοο /ά καλλιεργή δά- φν«ες γι« την «ψάρα τού» μά π,ό ττολι; δεί/ εΤναι δικαίωμα ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 Ή Άμερικανική Βάση Γουρ- νων περιφράσσεται άπό την πε· ρασμένη έδδομάδα μέ δεύτερη ττερίφραξη ττοΰ όητέχει 30 μέ- τρα άπό αύτην πού προυττήρχε, ή όττοίο έττίσης παραμένει. Στούς στύλους τής πρώτης εχουν τοττοθετηθή κοττά διαστή- ματα εΐδικά «μάτια» έσωτερι- κοΰ κυκλώματος τηλεοράσεως, ένώ κάτω είναι άττλωμένα καλώ δια, τα όττοΐα, δέν εχουν έξακρι βωθή αν είναι ήλεκτροφόρα. Την εΐδηοη αύτη μεταδώσαμε τφώτοι στήν «'Ελευθεροτι—ία» πρό δεκαπέντε ττερίπου ημερών. Προηγουμένως είχαμε έττίσης άναγγείλλει (ττρΐν άττό 3 μήνες περίπου) τή μεταψορά στήν Ά μερικανική Βάση κώνων μέ πι>-
  ρινική γόμωση' .
  Γενικά, ή Άμερικανική Βάση
  Γουρνών μάς έχει άπασχολήση
  πολύ, γιατί πιστεύαμε καί θέ¬
  λομε νά έξακριδώσωμε, άν δν-
  τως είναι μια τελεία «μπαρουτα
  ποθήκη», πού λέει ό λαός
  Πρόκειται γιά μιά Αμερικανι
  κή Πολιτεία πού δχι μόνο δέν
  τής λείττει τίποτε, άλλά αντίθε-
  τα, εχει σέ σνγκριση μέ άλλες
  πόλεις και πρόσθετα στοιχεΐα,
  πού δέν τα εχουν αύτές
  Με τή βοηθεία τού χάρτη
  πού δημοσιεύομε και πού εΤναι
  τταρμένος (διάβαζε κλεμένος)
  άπό τα έπίσημα άρχεΤα τής Βά
  σεως, έλάτε νά δήτε μαζί μας
  τα κυριώτερα σημεΐα της
  —Τό σημεΤο 406 τό «Καμττά-
  ουτ», είναι, δπως λέμε καί σέ
  άλλη θέση τού δημοσιεύματός
  μας, τό σπουδαιότρεο τής Βά¬
  σεως Είναι ή καρδιά, ό έγκέ-
  φαλος, πού κλείνει μέσα τού τόν
  κύριο δγκο των τέλειων τηλεπι-
  κοινωνιακών μηχανημάτων
  —Σέ περίτττωση πυρκαϊάς €χει
  δοθεΐ γενική διαταγή νά τρέξουν
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΣΥΝΕΒΗ... ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  217
  ι
  "Οταν μιλοθν οί άριθμοί... Λ
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  «Η ΑΛΗΟΕΙΑ», Η Ε.Κ.Ν.Δ.
  ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗΤΗ 'ΠΑΤΡΙΣ,
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΖΚΟΠΟ
  ΤΑν πορομουΑ τοθ Όγίου Μηυο
  δικαζόμαστε στό ΤοιμεΛές ΠΑημιιεΑειοδικεΤο
  Στίς 15 τρέχοντος μ&ς έ—ι-
  δοθΓ|κε κλητήριο θέσττισμα τού
  κ Είσαγγελέα:, σύμφωνα1 μέ
  τό όποΐο "παιραπεμτΓΟμεθα νά
  δικαστοΰμε στό Τριμελές Πλημ
  μελειοδικεΐο Ηρακλείου, την
  Δειηέρα! 10 Νοεμβριού 1975.
  Μηνυτής εΤναιι ό Άρχιεττίσκο
  ττος Κρήτης Εύγένιος Ψαλλιδά-
  κης καί κατηγορούμενος ό
  έκδότης τής εφημερίδας
  Έμμ Χαριτάκης (Μάνος
  μας
  Χά-
  Ό μηνυτής, ό όττοΐθς μάς
  κατηγορεΐ γιά έξύβριση καί
  συκοφαντική δυσφήμιση διά
  τού Τύπου, ίίχει προτείνει σάν
  μάρτνρες κατηγορίας μας (έ-
  κτός
  Ιωάν.
  τού έαυτού
  Παναούσην,
  τού) τούς·
  Γραμματεα
  τού ΟΔΜΠ Κρήτης, Γεώργιον
  Γεωργαντάν Δ)ντήν τής Τραττέ
  ζης Ελλάδος, Κλέαρχον Πανού
  σην Διευθυντήν Έθνικής Τρα
  ττέζης, Εΰμένιον Γωνιανάκην,
  "Ηγούμενον Μονής Έπανιοσήφη,
  Παΐσιον Χουδετσανάκην προητ
  γούμενον τής Τδιας Μονής καί
  Κύριλλον Κι/ττριωτάκην Μητρο¬
  πολίτην Κισάμου κα! Σελήνου
  Συνέντβυξη στό ίδιότυπο ύπόγειο έργαστήρι τού
  Ο ΦΡΙΤΣ ΒΙΛΛ ΜΙΛΑ
  ΠΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡΙΤΣ ΒΙΛΛ κα! την πρωτότι/πη έντυπωσιακή
  θαωρία τού ότι ύπάρχουν Πυραμίδες στήν Κρήτη, εΐχοςμε γρά-
  ψει σ-ιό προηγούμενο φΰλλο ιμας Σήιμερα δίνομε συιμπληρωμα-
  τικές πληροφορίες γιά τόν δνθρωττο αυτόν πού επί 8 όλόκλτ>-
  ρα χρόν.·τ με>«τά καιί συγγράφει γύρω άττό αύτό καί άλλα
  σχειικα μ' τό Μινωικό ττολιττσμό θέματα καί σήμερα βρίσκε
  τα( κλεισμένος στά κατάβαθα τής γής (μέσα στό γερμανικό
  τΓολοβολί.Το των Μοττάλλων) μέ μοναδική συντροφιά τα βιβλία
  Ύθϋ καί ίνα γαηακι.
  Ο ΦΡΙΤΣ ΒΙΛΛ ζεϊ ττρα-
  γιματικιά σάν ένας «τυψλοττόντι-
  κχχς», δπως ό ϊδιος χαραιχτηρί-
  ζει τόν έσιτΓΟν τού Πολλές μέ-
  ρ€ς δέν βγαίνει καθόλου άπό
  τό πρωτότυπττ) έπιστημονιικό
  έργαστήρι τού.
  Τό ττρόβλημα τής διατρο-
  φής τού τό £χει λύσει μέ ίνα
  τηετρογκάζ δπου ψήνει καφέ,
  τσαι κα! αύγά Τρώει μάλιστα
  αύγά φρέσκια, γιατί έχει έξω
  άττό την είσοδο τοΰ τΓθιλυβο-
  λείου, καί 5—6 κόττες δικίς
  τού. ΟΙ κονσέρβες, τα μπισκό-
  τα, τό κρηττιικο παξιιμάδι, τα
  κρομμύδια καιί άλλες ξηρες τρο
  φές τόν βοηθούν νά λύση τό σι
  τιστικό τού ■πρόβλημα
  ΕΤναι 38 χρόνων δέν εχει
  δικούς τού, έκ,τός άπό τή μάν-
  να τού ττού ζεί στή Γερ,μανία
  καί τού στέλ,νει κατά καιρούς
  λίγα χρήματα.
  Πρίν έρθη καί έγκοϊταοταθή
  στήν Κρήτη (πρίν 8 χρόνια)
  ζούσς στήν ποπρίδα τού άσχο
  λούμενος μέ τή ζωγραφιική καί
  την ξυλουργικιή, έρασιτεχνικά
  δέ μέ την άρχαιολογία, την ά-
  στρολογία καί τή γεολογία μέ
  χρι πού σττούδασε εΐδικά σέ Ι
  να νυχτερινό πανεπιστήιμιο τα
  θέ,ματα αύτά ττού τόν ένδιέφε-
  ραν
  ΠκΓτεύει άττόλυτα δτι ή θεω-
  ρία τού θά τόν κάϊει σύντομα
  = Σιινέχεια στήν σελίδα 3
  Χαροτκτηριστικό είναι τό γε-
  γονάς δτι δλοι οί μάρτυρες, ά-
  μέσως ή έμμέσως, συνδέονται
  μέ τόν μηινντήν σάν Πρόεδρο
  τού Κεντρικοΰ Έποτττικού Συμ
  βουλίοα τού Όργανισμοΰ Δια-
  χειρήσεως Μοναστηριακής Πε¬
  ριουσίας καί τού ΟΔΜΠ Κρή¬
  της περιοχής Ηρακλείου
  "Οπως είναι γνωστόν, ή μή
  νυση έχει ύποβληθεΐ έξ άφορ-
  μής των άττοκαλύψεων τής έφη
  μερίδας μας, σχετικά μέ την
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  Μέσα στΐς τόσες άνώνι/μες
  υβρείς καί άττειλές πού
  πέρνομε, τηλεφωνικώς καί
  μέ δακτυλογραφημένες έπι-
  στολές, υπήρξαν σάν άντ!-
  βαρο τής άνωννμίας κσί
  δυο άντίθετες μέ τίς προ-
  ηγούμενες ττεριτττώσεις. ιΗ
  μιά ήταν στίς άρχές τής
  εκδόσεως μας πού πήραμε
  άνώννμα ενα φάκελλο μέ
  ένα πεντακοσάρικο καϊ ή
  δεντερη πρόσφατα, πού μάς
  έδωσαν, ττάλι άνώνυμα,
  ττρός τό παρόν λένε, 15
  χιλιάδες δραχμάς. ')Αφήνο-
  με τό άναγνωστικό μας
  κοινό νά σχολιάση τίς δυό
  αύτές άνώννμες ένέργειες.
  Έμεΐς, μέ πολλή συγκίνη-
  ση, τΓεριοριζόμαστε σ' ενα
  μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ μας γράψαμε ένα ττολιτικό
  ρεττορτό'', γύρω άττό την άττοστασία κα! τή διάστταση τής
  Ε Κ -Ν Δ Ναμίζομε δτι ιμιά εφημερίδα άδέσιμευτη δπ«ς ή δι-
  <η μαι,, ϊχε. χρέος νά λέη τα πάντ^-χ πρός πάντες, δπως καί κάνει. Δέν είχον δμως την ίδια γνώμη ό κ. Φοΐβος Ιωαννίδης, πού μα, εξέφρασε ίΊτονα άλλά εύγενικά τή λύπη τού καί ό Δημη-ράκης -ών Νέων Δυναμεων^ ά όποΤος μάς πρόσβαλλε «λόγω και εργω» πουλώντας μας ό καυιμενούλης κα! νταηλίκι Κι' άκόμη, ό διευθυντής τής «Πατρίδος» κ Άλέκος Μυκωνιάτ τηί, , μαι, φερθηικε αντιδημοσιογραφικά, άντιδεοντολογικά, δηΓ μοσ εύοντας κστά τή συνηθΐσμένη στό σημεΐο αύτό πρός την εφημερίδα μας τακτική τού έτπστολή — βόρβορο δχι απλώς λι6ελλο μέ την «δυσ,σνάγνωστη» υπογραφή «ΝΕΟΛΑΙΑ Ε Κ - Ν Δ », αφαιρώντας μας έν συνεχεια τό νόμιμο δικαίωμά μας να άτα^τήϋωμε· ' ' Άλλά άς αφήσωμε τούς ττρολόγους, τίς κές άντιλήψεις καί τα «νέαηθη» των «νέων δυ- κ«! άς μπούμε στήν ούσία τού θέματος, άρχίζοντας άττο την άίταντητική έτηστολή ττού στείλαμε στόν εναντίον μας λ!6ιλΛο τόν οποίον δημοσίευσε ή «Πατριδα», σχεδον στή θί.σ'; τού κ^ρίου άρθρου1. σταδιοδρομία), θά ήθελα νά σάς παρακαλέσω τα εξής: 1. Νά μού γνωρίσετε τόν συ- νιάκτη ή* τούς συντάκτες τής έττιστολής αΰτής^ (γιά την ό- ττοία τό κοινό θά κρίνη άν είναι έπιστολή ή ττραγματικός λΐβελ- λος), ττροκειμένου νά δώ άν κά¬ τω ά-ό τόν τίτλο ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΚΝΔ ύπάρχει κανείς σοβαράς καί ύτΓεύθυνος ανθρωπος, γιά νά τού άτταντήσω. Διότι άν εΤ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 Πρός Την Διεύθυνση τής Εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» Ενταύθα Άγαπητέ κ Διειιθϋντά, Σχετικά μέ την δημοσιευθείσα «,Ανακοίνωση - Άπάντηστ», σέ Λιβελλογράφο», ττού τοποθετή- σοτε τόσο έμφαντικά σέ ττερίο- πτη θέση τής άγαττητής μου «Πατρίδας», (άπό την όποία ξε- κίνησα τή δημοσιογραφική μου ΕΡς2ΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΠ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ή σμαρτοΛή σύμβαση μέ την όποία τταραχωρήθηκε ή έκτα- ογ ιοϋ Το-τλοι: στήν ΧΥΜΟΦΙΞ Α Ε. καταγγέλθηκε σάν όχυ- ρη άπό ΐΓ.ν εφημερίδα μας γιά τούς εξής λόγους 1) Ή σχετική άττόφαση ττάρθηκε άττό Ήγουμενοσυμβοό- λιο, πού 6έν ήταν νόμιμα κατι>ρτισμένο, λόγω συμμετοχής
  <ληρικοΰ μή Μοναχοΰ 2) Δέν τηρήθηκαν ο) προυποθέσεις διακτρύξεως τής δηιμο- ττρασ,ας τώ- άρθρ<ον 1 1, 13 καί 28, τού Β Δ 245)1962 3) Άττο τό Ήγου.μενοσυμβούλιο εΐχε άττοφασισθεϊ μίσθω- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν Σελίδα 4 ♦>-
  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973
  ΧΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·1ΙΑ(, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙ-ΤΗ
  Ο 'Απηθΐνός Ζορμπάς
  κοί ό ΝίΗος Κοζαυτζάκπς
  2Οον Ι
  Τοΰ 'γραφε κ' ή θυγατέρα τού
  Λ Τασία. "Ενοιωθε πώς είχε δέ
  θεΐ γιά πάντα μέ τόν Καζαν¬
  τζάκη. ΕΤταν άττραγος, εϊταν
  καλός, είχεν, δττω; έλεγε, άν-
  θρωπιά, τόν εΤχε άγοτττήσει
  πιά πολύ κι άπό τή μακαρί-
  τισσατή γυναίκα τού!
  Δούλεψε σ' αύτό τό μεταλ-
  λεΐο ώς τό χ.νόττωρο τού 1918.
  Πλερώνονταν καλά, ζούσαν δλοι
  τους — κι αύτός καί τα τταιι-
  διά τού — ,μιά χαρά. "Ωσττου
  (μιά μερά πέρνει ένα γράμμα ά
  ττό τόν Καζαντζάκη. Τού 'γραφε
  πώς τοιμαζόταν νά φύγει μέ
  κροττ.κή αποστόλη γιά τή Ρω·
  σία. ©ά πήγαινε μιά έττΊτροττή
  νά κανονίσει τό ζήτημα τής με
  ταφοράς στήν Έλλάδα των Ρω
  μ ών ττροσφύγων τού Κοουκάσου,
  ττού δέ μποροϋσαν πιά νά μεί-
  νοον έκεΐ μετά την έττονάστοχτη
  των μττολσεβίκων. Καί πώς άν
  δεχόταν νά πάει κ ι ούτος /μα-
  ζί τού, θά ττηγαινε καί κεΐνος.
  , άπολαυσανε πραγματ,κά
  τό, Δημητράια, τής Νεολαίας, πού με τις άπε.λες τού δεν ξε-
  χώρ,ζ, άΤεΐνο, τής Ενώσεως Κέντρου των Νεων Δυνάμεων η
  ρος τπήρε Φόρα, τα γεωγραφι-' λ'° δτ' ^Ρ*61 σκέΨΠ νά Υ!ν?|
  σον ιιπΏ στ' άκοονιάλι ττϊε ' - ι διαγωνισμος άρχιτεχτονικος για
  σσν μαι,ι στ ακρογιπΛΐ της κα αυνορα μττηκαν στό χορο, ^ ^
  Μάνης κι άς την πλήρωσεν ά-| σν0ιγαν μαζεύουνταν σά φυσαρ τή,ν καλλΙτεΡΠ άκουστική τοΰ(
  κρ,βά σέ χρήμα, ένιωθε ττώς ή μόν,κες Ύ& ΚρΟΓ!Τ] Μι<4 στιγμη χώρσυ. Αύτό τό άκοΰμε ττρώτη, ζωή τού εϊταν πιά γερά δε>μέντι ό Ζσρμπάς κ' έγώ χαθήκσμε μέ *°Ρά> ^ετά άττό τόσους και
  μέ τό Νιτσεϊκό αύτό τύπο,! σσ στη μτΓόρα· άνάμεσά μας1 τόσ01^ είδττμονες ττού έχομε
  πού τόσο στέρεα ττατοΰσε στό
  χώμα, ττού μττοροΰσε νά τόν ό-
  δηγήσει σίγουρα στήν στράτα
  τής ζ»ής κα! νά τού μάθει, μέ
  τόν άπλό κα! ττρωτογονικό τρό
  πό τό δικό ^σ^, μέ τό άλάθευ-
  το αίσθητήριο τής καρδίας τού
  — οχι μέ τό νού... — τα μέγα
  στάθηκαν πεΐνες κα! τρομάρες.
  Κάπου κάττου τα τρ!α πρώτα
  χρόνια λάβαινα μιά σύντομη
  κάρτα τού ι
  τον χ«ρο κατά κα«-
  Πότε άττό τό "Αγιον Όρος
  — την κάρτα τής Παναγίας
  , · ■ ι τής Πορταΐτισσας ιμέ τα μέγα
  λα μυστικα της. Κα. τορα, ττε ^α
  ρ.σσότερο άττό κάθε άλλη φο-
  _κραμένα μάτισ
  τής Ρωσίας, πού θά πή ι
  γαινε σέ μιά χώρα δττου τα
  αϊματα τής Όχτωβριανης Έττα
  νάστασης δέν είχαν άκόμα στε
  κα!
  μοϋγροιφε μέ τή
  τού ττέννα πού ξέσκιζε
  τό χαρτί: «Έδώ δουλειιά δέ γί
  νεται άφεντικό· έδώ οί καλόγε-
  ροι πεταλόνουν καί τό
  — Είττώθηκε άκόΐμη δτι θά
  γίνη νέο σχέδιο γιά την τεχνι-!
  κή τού διαμορφώση. Στό ση-!
  μεΐο αύτό θέλομε νά τονίσωμε
  δτι οί άρμόδιοι τοΰ Δήμου, |
  πρίν κάνουν δ,τ' δήττοτε ττρέ-!
  πει νά συμβουλευτοΰν τή μελέ
  τη Ποτηριάδη καί τό σχέδιο.
  βαρεία' ττ°ύ είχε έκττονήσει τότε ά δια-1
  ξέσκιζε' κεκριμένος καί είδικός γιά θέ-
  ατρα άρχιτέκτων. "Οπως ττλη-
  ροφορήσαμε τό Δημοτικό Συμ-
  βούλιο, τότε είχε γίνε. μιά Έ-
  0 ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ
  τό Κοινό τοί τόν τίμησε μέ την παρουσία τού δλο τό Καλο-
  κσίρ', στό καινούργιο τού Κέντρο στά Σττηλισ.
  Καί περιμένει πάλι τούς φίλους τού στή γνωστή γωνιά
  τού, στό Σκαλσνι.
  Πλάϊ στό -.ζάκι, οί δοξαριές τού Άβυσσινοΰ, γΐνονται ή
  καλλίτερη νό".ο γιά ένα Χειμωνιάτικο Κρητικό γλέντι.
  Ο ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  Σκαλάνι
  καί τό
  πηγούνι·
  σει τ' άνάστημά τους κι αγων!
  ζθΛνταν νά ττλάσσουν μιά και-
  νούρ.α ζωή μέ τή φωτία καί μέ
  το σίδερο, τοΰ είταν χρειαζού
  μενος ό πολύττειρος κα! ττολυμή
  χανος Μακεδόνας. Τόν ττήρε μα
  ρια, νά κρατώ τόν παπαγάλο
  στό χέρι σά λοταρτζής- τονε χά
  ρισα λοιττόν κ' έγώ σ' ένα με-
  ρακλή καλόγερο ττόχει έναν κό
  τσυφα καί ψέλνει ό άφιλότιμος,
  ζι ■τ^^, πηγαν στην Ρωσια —, Λ____ ...χι__1- ^.:~.. ι..±
  στό Νοβοροσίσκυ.
  φωνος ψάλτης τό «Κύριε, έκέ-
  κραξα». ©ά τόν μάθΐι λοιττόν
  «'Εκεΐ —δηγ,έτα, ή κόρη' ^αί τόν ^^^ΡΠ «" ™~Τά
  τοΰ Ζορ,μττά, ή Άντρονίκη -' λο ♦«««: να Ψελνε'· Ε> π6σβ εΤ*
  ττέρασεν, δττως μάς έλεγε κατό
  πι ό μακαρίτης ό πατέρας μας,
  ζωή καί κότα. Μεΐναν σ' ένα
  συγκρότηιμα άττό μεγάλα Χτ'Ριοί
  ττού λεγόταν «'Ελληνικό Ξενο-
  δοχεΐο». Τρώγαν καί κοιμόν-
  ταν σ' αύτό τό ξενοδοχεΐο. Εί¬
  χε κσιμιά τριανταριά γυναΐκες,
  καμαριερες, χορεϋτρες, τραγου-
  δίστρες. Άττόλες τίς φυλές:
  Ρούσες, Άρμένισσες, Όβρι-
  ές, Τσερκέζες. Γλέντησε καλά
  ό συχωρεμένος μέ δοώτες...».
  Μετά την αποστόλη τής Ρω
  σϊας χώρισαν, ό Ζορμπάς «ι ό
  Καζαντζάκης, γιά πάντα. Δέν
  ξανάειδε πιά ό ένας τόν άλλο.
  ΆκλούθΓ>σαν χωριστούς δρό-
  μους. Ό Καζαντζάκης τό δικό
  τ^ άνηφςρικό δρόμο τής πο.η-
  τικής δημ.ουργϊας καί ταξι·
  διοΰ — τής ττνευμοπΊκής πειρα
  τεΐας. Ό Ζορμπάς τό δρόμο
  τού τυχοδ.ώχτη. Καταστάλαξε
  στή Σερβία, δούλεψε σ' ένα με
  τολλεΐο κοντά στά Σκόπια, ρι
  ζώθηκεν έκεΐ, Βρήκε μίαν νταρν
  τάνα σλαΰα, ά,μόλησε μ' αυτή
  κ. άλλα ττα.διά, έψτιαξε και-
  νούρια φαμελιά. Φρόντιζε καί
  την παλιά. Έκεΐ τόν βρήκε ό
  δεύτερος παγκόσμιος ττάλεμος,
  ή πεΐνα τού 1 940—-41, ή ναζι
  στική σκλαβιά. Κι έκεΐ ιτέθανε
  τό 1942. Όρθιος, λυτρωμένος
  κ ι άττό ©εούς κ ι άπό Διαβό-
  λους, κι άττό Πατρίδες κι άττό-
  λα!
  Σ' δλο αύτό τό είκοσάχρονο
  διάστημα τοΰ χωρισμοΰ τους,
  ό ήσκιος τοΰ Ζορμπά τταράστε
  κε τόν Καζαντζάκη. Τόν θυμό-
  ταν πάντα, άττοζητοΰσε την συν
  τροφιά τού, άγωνιοΰσε γιά
  την τύχη τού. "Ηθελε νά ξέρει
  τ! κάνει, πώς είναι οί δουλειές
  τού· νά μαθαίνει νέα τού. Καί
  πάντα έλπιζε σ' αυτόν. Τό εν¬
  διαφέρον τού γιά τόν άγοπτημέ
  νο φίλο τού φαίνεται καθαρά κι
  τόρα... Καί τταττάς έγΐνης, ττο:
  παγάλος; Έτσι τόφερε ή κα-
  τάρα! Σέ φ λικοσσττάζομαι
  Πάτερ Άλέξιος, όλομόναχος».
  Πέρασαν έξι έφτά μήνες· καί
  λαβαίνω άττό τή Ρουμανία μίαν
  κάρτα μέ μιά τταχειά γυναίκα
  Ποτηριάδην άρχιτέκτονα, Γιάν.
  Καρύδην σκηνογράφον, καί Μά-
  νον Κατράκην ήθοττοιόν. Έττί-
  σης μετεΐχε καί ένας είδικός
  μηχανικάς — φωτιστής, που
  μάς εΐχε παραχωρήσει ή έται-
  ρία ΦΙΛΙΠΣ καί ό όττοΐος έ'
  καμε είδική φωτιστική κα! με
  γαφωνική μελέτη.
  Νομίζομε λοιπόν δτι ή έμπε
  ριστατωμένη αύτη μελέτη ττρέ¬
  πει νά βρεθή γιατί οί άνθρωττοι
  πού την κάνανε μελέτησαν έττ!
  Νυφικά ύψηλής ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  ι
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  Έπειδή δμως πολλά, έκτό< άπό τα παροατάνω, είναι τ θέματσ ττού σχετιζονται μέ τ ττνεΰμα κα! την τέχνη στόν Δή· μο Ηρακλείου, προτείνομε τή σύσταση ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙ ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πού έχουν δλοι οί μεγάλοι Δήμοι. Κι' ό Δήμος τοΰ Ηρακλείου είναι πιά μέγα λος. Αυτή ή Έτπτροπή είναι έκεί ντ| πού θά χειρίζεται, θά μελε- τά καί θά είσηγήται δλα τα θέματα τα σχετιζόμενσ μέ τόν Δήμο αφ ενός καί τό πνεΰμα καί την τέχνηι άφ' ετέρου. Αυ¬ τή καί δχι τό Συμβούλιο. Για¬ τ ί τό Συμβούλιο είναι κυρίως γιά νά έγκρίνη. Τα είδικά θε- ματα, τα μελετοΰν, τα χειρί- ζονται κα! τα εΐσηγοΰνται οί είδικοί. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗ λοιττόν κύριε Δήμαρχε, κύ¬ ριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβου- λοι, άν θέλετε νά συμβάλη ό Δήμος "Ηρακλείου στήν ττνευμα τική, καλλιτεχνική κα! έκττολιτι στική αναπτύξη τού Λαοΰ μας. μ· Χ· ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ Χε ιροΰργος—' Οδοντ ίατρος Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί). Τηλέφ. 224-481 Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 καί 5—ί) ΠΩΛΕΙΤΑΙ αύτοκίνητο Ν5υ 1200 Ο εί γ αρίστην κατά- στοχτιν. Πληροφορίαι τηλέφ. 232.606. ξεστήθοτη: «Ζώ άχόμα,' τρώγω μαμαλίγκα, πίνω .μπίρα, δου- λεύω στά πετρέλαια "λαδοττόν- τικας. Μά βρίσκεΐς έδώ μττόλι κο δ,τι τραβά ή καρδιά σου· ττσράδεισος γιά γεροκολασμέ- νους σάν καί μενά· μέ καταλα- βσίνεις, άφεντικό' ζωή καί κοκό τα κι αγιος ό ©εός. Σέ φιλικο ασπάζομαι Άλέξης Ζοριμττέ- σκο, λαδοπόντικας». Πέρασαν δυό χρόνΐβ κα! μιά μερά λαβαίνω κα.νούργια κάρ- τσ· άττό τή Σερβία τόρα: «ϊ άκόμα, κάνει κρύο διαολεμένο, άνοτγκάστηκα λοιπόν νά παν- τρευτώ- κοίταξε πίσω νά δεΐς τό μουτράκι της· κόμματος. Ή κοιλιά της είναι λίγο ττρησμέ- νη, γιατί μού έτοιμάζει κιόλας ίνα Ζορμπαδάκι. Κ' έγώ φορώ τό κουστούμι ποώ μοΰ χάρισες κ ι ό άραθώνας πού βλέπεις στό χέρι μου είναι τής καϋ,μέ- νΠς τής Παρτέντσας, — ν' ά- γιάσουν (δλα γίνουνται) τα κοκκαλάκια της!* Τούτη τή λέ- νε Λιούμττα. Τό τταλτό πού φο¬ ρώ μέ γιακά άλεποΰ είναι ττροΐ κα τής γυναίκας μου· μούδοκε καί μιά φοράδα κ' έφτά γου- ρούνια, άλλόκοτο σόϊ. Καί δυό παιδία άττό τόν πρώτο της άν τρα· χήρα βλέπεις. Βρήκα σ' ένα βουνό, έδώ κοντά, λευκόλι- θο μπέρδεψα ττάλι κάττοιο κε- φαλαιοΰχο, περνώ μπέης. Σέ φιλικοασττάζομαι 'Αλέξης Ζόρ- μπιετς, ττρώην χήρος». (Συνεχΐζεται) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΜ&ΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 - --τ *»*· ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΛΛΑ ^ .- ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ Μιά αποκλειστικώς ΈλληνικιΊ επιχείρησις που μεταβάλλει μέ την έργασία 5000 κα! ανω Έλλήνων τόν όρυκτό πλοϋτο τής Ελλάδος είς πολϋτιμο συνάλλαγμα γιά τή χώρσ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1964 122.772.000 δρχ. 1973 1 .105.055.000 δρχ. 1974 2 .282.590.000 δρχ. ΕΞΑΓΩΓΑΙ 1963 1973 1Θ74 εξάμηνον 1975 90.261.000 δρχ. 859.952.000 δρχ. 1.7Ο3.152<ΟΟΟ δρχ. 1.217.787^000 δρχ. (3.Ο18.ΟΟΟ δολ.) (28.665.ΟΟΟ δολ.) (56.962.ΟΟΟ δολ.) (4Ο.64Ο.ΟΟΟ δολ.) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1963 13.735.000 δρχ. 1973 319.233.000 δρχ. 1974 617.145.000 δρχ. ΑΠΑΣΧ0ΛΟΥΜΕΝ0Ι 1963 ττΐρίπου 1500 , ■ 1975 άνω των 500Ο ΜΕΣΟΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ ,.· ,· - 1963 94 δρχ. 1975 422 6ρχ. (αύξησις 448,9%) ' (αύξησις τιμαρίθμου 1963-1975 111,1%) ^ζεποΤλέτε, τό κανμένο τό ΔΓΐματράκ. σάν άγκρ,- σμ*,ο πετΜΐοράχ., ττού ήθελε νά δείξη τις «Ικανότητές, τού, στή, κοιούλσ μέ τα γαλσνά ματακ.α που λεγεται πως εχε, μπόμπα μέ ταλληράχ.α. (Έττόμενο άφου είναι ένα άττό τα Γτρώτα ροταριανάκ,α ή καί μβσονάκια). Ένω ί.·σ·κό δέν πιστευω τίποτε άπο αυτές τις διαδόσεις, γ,ατί νομίίω ότι δέν είναι πιά τής μόδας οί γαμττροί μέ . δό •Οπως -στβύώ δτ. δέν είναι άλήθειο ττως ό «πιτσ.ρ,κάς. τώ, Νέων Δυνάμεων ήθελε νά κάνη έττ,δε,ξη δυνάμεων στό κο-οπουλάκι τού, γ.ατί μέ τή σταση τού, α,τ,θετα εδε,ξε δτ,^ ήθελε νά. . ταίξη (νά κοροϊδέψη) το... πουλακι του'^________ ~«Γ7,Τ Τμ δ.·ύτερο κούς — κούς σχετ.κό μέ τόν Δήμητρα^ των Νέων Δυνάμεων, ττού είδε τή σκ,ά τού (φυσ,κά μέ τή βοη- 9ε,α τού Φοιδοο "Ηλίου) καί.... ψήλωσε. Κάττςι-Γ ^ττό τούς τταρακολου&ήσαντες τη νταηλιστικη δια¬ θέση καί φοσσεολογία τού νεαρού Δικηγοράκου, στίς τταρα,νέ- σ«ς ττού ιοΰ έκανε ό διευθυντήν μας («δέν ντρέπ£σα, ττού εί- ααι κοί έπ.στήμονας» κλπ.), τταρατήρησε. Μωρέ μττρά^ο... Αέν φαινόταν ο Δημητρακης νά είναι καί υ τύπος τού μάγκα... __ Ί-.πριπί νά τό ττεριμένης — τού λεει ό συζητητης τού — άφού ρΤναι ό... τύττος τού... Μαγκάκη. Κ-' έγώ ττροσθέ-τω: πραγματικά είναι τυπος ό Δημητρά- κτ-,ς, άλλά λόγω τού Τύττου τής Έπάλξεως, θά έπρεπε νά εί¬ ναι κσί .. ΰτνογραμμός!... ·' Κα; τό τελευταΐο — γιά σήμερα τουλάχιστον — σχετικά μέ τόν Δημητρακη, ττού ένοιωσε τίς... νέες δυνάμεις τού, γιατί φςτίνΓτα. ιτω·- ά/τίθετα μέ τόν «Δημτιτράκη» τού γνωστοΰ τρα- γΓνδιοϋ, ούτος τρώει δλο τό φαΐ τού. Καί δυναμώνει. Δυνσμώ- νε. πολύ. ' Ολο δύναμη, νέα φυσικά, είναι. Όση . μπόι τοΰ, λείττει, είναι δυναμη, είπε κάττοιος. "ΑλΛά, κάτΓΟΐος άλλος ττρόο-θεσε: τή νά την κάνη τόση δύ- κι^ϊ], άς =.ίχ-: καλλίτερα μερ.κούς πόντους... Λέιε νά έχωμε ττερίτττωση ψυχικού ττλέγματος, κομπλέξ, ττού λένε; Δέ νομίζω, γ.στί ό Δημητράίχης είναι ένας όξιόλογος νέος άγι·:νιστής Κσί μπορεΐ νά μιίν είναι σημαιοφόρος, άλλά σχε- τί-'ε-ΊΖι όμεσσ μέ τή σημαία τής ΕΚΝΔ, γιατί στήν ούσία εί¬ ναι έττόκ.. τού δεμένη. Καί όί.ν μποροΰσε νά, συμβαίνη άλλοιώς, άφοΰ, ττραγματι- κά, είν^ι ό . κοντός της. Είναι λ,'ττηοΓ δμως όταν ό... κοντός, βγαίνη μόνος τού στό . χοντάρι!.... * Ό δικηγορος Γ.Π. κατηγάρησε στή συνέλευση τοΰ Τέννις τέν δημοτίκό σύμβουλο Β.Π., σάν χουντικό. Κα' 6 Β.Π., άκούστηκε νά λέη: - - "Ε, όχ' καί χου/τ.κός έγώ, 6ρέ τταιδ.ά. Έκτός άν ό κ. Γί. έννοεΐ ότι, πραγματικά, τή Χούντα, την είχα μέσα στό στπτι μου καί ξΐρετε ττοιά Χούντα, αύτη ττοΰ έχει κ.' αύτός κα <ν!ΰε ,Γσ.-ιρεμένος, τή... γυναίκα μου. Αυτά 6έ6οα τα είπε, έν εύθυμία δ.ατελών, όπότε κάλλ.- στα Λ ολη ΰπόθεση μττορεΐ νά θεωρηθή... μοΰσι. *ι Ό Λ-ήμαρχος Ήρσιχλϊΐ^^ έκανε πρόσφατα, μιά άττό τίς ττ ό ττε ,Γχίμένε', δτλώο-εις τού: — Κά ξιίρίτε κύρ.οι, είπε (άττευθυΛίμενος στό Δημοτικό Συμδ'ύλιο ιτού συνεδρίοσε έκτάκτως κα!... άτάκτως στό κέν¬ τρω <-Ντελ!νο-) ότι τα Συμβοΰλια, είναι ή ώραιότερη εύφεύρε- ση, γιά τους τταντρεμένους... — · Μπράβο Δήμαρχε, συμφχ/ώ, είναι πραγματικά ή ώρ3.ό- τερη δικαιολογία γ.ά έξωσυζυγικά... τταραττατήματα, εΤιτε Ι¬ να-, άπό τούς... φιλελεύθερον συμβούλους. Κ ι" ίγω συμφω,νώ, άλλά ύπεινθυμίζω στόν κ. Δήμαρχο νά προσέχη τέ'ΐοια... ττσραττατήμοτα, είδικά αύτός, πού είναι εύ- κολώτερο νά... τταραττατήση καί νά γλυστρήση, άφοΰ σέ κάθε 6ήαο 'τοι., ή ίπιφάνεια κάτω άττό τα πόδ.α τού είναι πολύ γλυστερή, σ^,-ν φρεσκορισμένο τταρκέ, δηλαδή είναι... λεΐα! .. β "Ενο- ττοίημα (δχι... ττύημα) φιλοξενώ σήμερα, ττού σχετ!- ζεται μέ τόν... πυητή Κυβερνητογιάννη. Τό έλαβα ότττό τόν «ΓεροπετρίιιΐΛ κα! τό παραθέτω αύτούσιο: Άττλωχερα (τοΰδωσ' ό Θιός τής ποίησης τό δώρο καί στ'χοπλοχο, σ' έκαμε μεγάλο ριμοιδόρο. Μί λόγ'α μυριςττλούμ.στα καί ρήιματα ήχούντα έξύμ·'ησί.ς τόν Παττακό κι' όλά<α·ιρη τή Χεΰντα. Στάθηκες μέγο θυ,μ.ατό, «κσψί» λιβανιστήρι θύ,παζες τουςδικτάτορες κι' ό κόσ,μος άς οΐκτήρει. ΚΓ αν ώλλαξαι/ τα ττράματιΐ τίποτε σύ &έν είδες γιθΊτί έκεΐ πού ζεύτηκες σοΰ βόλον παρωπίδες. Μεγάλα δέν μττορεΐς νά δής χωρίς νά μυρμιδίσης άφοΰ κσί τό Μαχάριο ττήγες νά λ.ιβσνίσ'ης. Δέν εχειςτσιττα, ζάβαλε, μηδέ ντροττή κσθόλου, ττώς λι6>νίζηΓ αγιο μιά κι' εΐσαι τού διαόλου;
  Χαρτί μή ζαναπιάσης μπλιό, μήιτε κ3ί στυλογράφο
  ττίκαψϊ το λι6άνι σου στοΰ Παττθοκού τόν τάφο.
  Γεοσττ ετρίτης
  Έ^ένα μού άρεσε. Έσάς;
  Αλλά νά δοϊμε τ! θά ττη καιί ό κ. Κυβερνητάκης, πού μετά
  άτ-ό τα τόσο... μούσα τού, έγινε καί ό ίδιος μοΰσα!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΑΠΟ ΤΑ!ΕΓΚΑΙΝΙΑ5ΤΗΣ!ΜΠ0ΥΤΙΚ 'ΩΡΑ,
  Η-
  Εγιναν την περ. Τετάρτη τα έγκαίνια τής νέας
  μττουτικ γυναικείας Μόδας «Η ΩΡΑ». Ή μπουτίκ
  ■ θ'α»ετει μ,ά ττλούσια συλλογή γυναικείων εΐδών ττού
  έχουν διαλεχθή μέ μεγάλη ττροσοχή.
  Φωτορεπορτάζ: Γ. ΒΑΖΟΣ, τηλ. 288.357
  ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑλΗ·1ΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΛΑ 3
  ΟΣΑΜΑ.ΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙ Λ ΑΙ 1! 1Ί ΕΙΜ Λ _
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΪΔΗΣ
  κι
  Άγρότες
  τγοι(;)
  είναι οί άνθρω-| τΌυκάμισσο, τό παπούτσι
  καλλιεργοΰνε τή
  «Γ άγροτοττατέρες είναι οί
  τους καί τούς δίνουνε
  κι' έξακόσιες (600) δρχ συν
  -οτξη γ ά όλοκληρωτική σωτη-
  ρία
  Οί άγρότες σάν καλά καί
  ττχιθήνια άνθρωπάκια (κακόμοι-
  ρι κι' αύτά) δουλεύουνε στή
  γή γιά νά παραγάγουνε ττροϊ-
  όντα διοιτροφής Άκάμη οί ά-
  >ρότες είναι φιλειρηνικοί είς
  τό εττακρον, δίκαιοι κια! ττάνω
  αττ' δλα άγαθοί. Τόσο μάλλον
  ττού είναι οί μόνοι ίσως πού έ
  ψαρμόζουνε τό λεγόμενον «σφά
  ξε με Άγά ιμου ν" άγιάσω»
  Κι ό Άγάς σφάζει κι' δλο
  σφάζει Λέει π.χ. Νά καϋ'μέ-
  νι. Σημερο δέν ποολιέται καθό
  λου τό προιόν σου. "Ιδες τα
  χάλια τής ττατάτας, τής ντομά
  τας, τού λαδιού, τής σταφί¬
  δος .. δέν εχουν ζητήση καμ¬
  μιά. Άστα καί ιμττορεΐ νά που
  κι' άν δέν ΤΓουληθούνε
  τα ττετούμε. Βλέττεΐς ή ζήτη¬
  σις ή άθλια γιατί ένώ ύπάρ-
  χει τόση μεγάλη ττροσφορά δέν
  ύπάρχει ζήτησις.
  Καϊ δόστου χαβαδακι τππιλί-
  σματος ό έμπορος καί δόστου
  δουλειά καί τταραγωγή ό ά¬
  γρότης Βρέ τί σοΰναι αύτός ό
  κόσμος Νά πιπιλίζη καί νά
  μασά ό ίνας καί νά δουλεύη συ
  νέχεια σκυφτός ό άλλος.
  Βέβαιια ό καθένας μέ τα
  κόλττα τού. Ό έμττορος μέ τό
  κόλττο «προσφορά καί ζήτη¬
  σις» κι' ό άγρότης μέ τό ΚΟΛ
  ΠΟ δουλειά Γιατί μή νομίζε-
  τε άγαπητοί άναγνώστες, κόλ-
  πο είναι κι ή άγροτική δου-
  λίΐά, "Ετσι καί πάρης τό κόλ
  τγ3 τής δουλειάς σκΰβεις κι' δ¬
  λο σκΰβεις καί δουλεύεις. Νά
  ττ.χ. Όπως δηλ τό μουλάρι,
  πού γυρίζει τό σακηέ πού τού
  δένεις τα μάθια κι' αύτό άττό
  κεκτημένη ταχύτητα πλέον γυ
  ρίζει κι' δλο γυρίζει καί δσο
  γυρίζει στό μαγγανοπήγαδο τό
  σο πιό ττολύ νερό βγάζβι
  Έτσι ιτερίτΓου κι' ό άγρότης
  "Οσο δουλεύει τόσο πιά ττολ
  λσ άγροτικά προιόντα βγάζει
  κ.' άλλο τόσο ττιό καλά ζή
  ι κσκόμοιρος ό άστός ττού ξέ
  ρει να τα μαζεύη μέ τα χίλια
  — δυό κόλπα τού
  Πώς; Νά:
  κ ι αύτός
  Τόσο τό τταντελόνι Τόσο τό
  τό ροθχο γενικά. Τόσο τα σι-
  δερικά, τόσο τα βιομηχανικά
  εϊδη έν γένει, τόσο τα δικηγο
  ρ;κά, τα δικσχττικά, τα εξοδα.
  Τόσο τα λπτάσματα, οί σττό-
  ροι, τα τρακτέρ, τα σκατττικά.
  Τόσο τα ίατρικά έξέταστρα,
  τόσο τα φάρμακα, τόσο τα ά-
  κσταλαδίστικα συν κα! τα άκο£
  ταλθίοοκαταλαβίστικα, ίσον ρέ-
  στα κάτι ψύχουλα κα! γιά σέ-
  να άγρότη κα! γιά μιά σπου-
  δαίο: σου άμοιβή τή δουλειά
  — δουλειά — δουλειά,
  Κατάλαβες άγρότη; Μιά δ-
  μως πού ό άγρότης δέν κατα-
  λαβαίνει καί πολύ, γιατί ή
  μοΐρα (;) τού τόν έκαιμε λέει
  σκυφτό στή δοολειά, έπεμβαί-
  νουνε οί άγροτοτΓατέίρες νά τού
  έξηγήσουνε. Μάλιστα δέ, σάν
  ξύπνοι τού δίνουνε κι' έττεξηγή-
  σεις. Π χ. λενε;
  Άγρότες έχετε δίκηο. Παίρ-
  νετε 600 όλόκληρες δραχμές
  γιά σύνταξη μά γιά σκευθήτε
  νά δήτε ττόσοι άγρότες είναι
  καί ττόσα τπληρώνει τό Κρά-
  τος. Δέν πουλιοΰνται τα προϊ
  όντα σας, μά τί νά κάνωμε έ¬
  τσι είναι αύτά. Πέσανε τόσα
  ττολλά. Ναί μέν άδικούμαστε
  (Όρα Γενική Συνέλευσι τής
  Ε.Γ.Σ. Ηρακλείου τής 4.6.
  1975) άττ' δλους άλλά τί νά
  κάνωμε. "Ετσι είναι. Βλέπετε
  ο! νόμοι, ή ττροσφορά, ή ζήτη¬
  σις "Αλλωστε μην ξεχνάτε
  πώς έχομε νά θρέψου.με £να ό-
  λόκληρο άστικό κόσ-μο ττού ξέ-
  ρει νά καιλοτρώει καί νά καλο
  κοπτνίζει ή κυρία τού σαλο-
  νιοΰ Σκευθήκοττε ττοτέ ττόση
  εύθύνη έχομε άν δλα αύτά τα
  στερηθοΰν οί αστοί δταν τούς
  τα στερήσωμί, Μην στενοχωρά
  σθε Ό Θεός είναι μεγάλος
  καί γιά σάς. Ποΰ ξέ,ρετε; Στή
  συντέλεια τοΰ κόσμου μπορει
  νά βρεθή καί γιά σάς κάποιος
  δίκαιος νά δικαιώση τόν κό-
  πο σας.
  "Εμείς τό καθήκον ,μας τό
  κάνωμε. Σάν άγροτο—ατέρες,
  Κράτος, λέιμε κι' δλο λέμε:
  Φυτεύετε νά βγάζετε, νά αυ¬
  ξηθή τό άγροτικό σας προϊάν
  (δρα παροτρύνσεις ΓεωργΐΓ
  κης Ύττηρεσίας). Σάν άγρο-
  τοπατέρες, ήγήτορες (Συνεται-
  ρισμοί, Ένώσεις) σάς 6οηθά/με
  το ττώς νά χρεώνεστε δμορφα
  ΑΤΕ. Οϋτε αταξία, οΰτε τίπο-
  τα. Τόσο: έδώ τταροπτάνω γιά
  εξοδα, τόσα έκεϊ, τόσα στήν
  άλλη καί τόσα έμεΤς γιά έ'ξοδα
  ττού σάς χρεώνοομε καί γιά ά-
  μοιβή της δουλειάς μας οτήτής.
  Άλλωστε έννομα είναι.
  Άν μάλιστα καί πήτε καί
  γι,ατί βγαίνομε καί στήν τηλεό
  ραση, σάν τόν κ. Άφεντάκη
  καί σάς καθησυχάζουμε Κι' αύ
  τος κάττος είναι
  Κι' έτσι κύριοι αύτοί ττερί-
  που είναι οί άγρότες κι' οί ά-
  γροτοττατέρες. Καί τό λέω γιά
  νά τούς μάθουνε αύτοι πού δέν
  τούς ξέρουνε κα! μπάς κα!
  ξι/πνήοχ>υνε αύτο! ττού τούς ξέ
  ρουνε κα! ζητήσουνε μιά κσ>
  ποία ανθρωπίνη ζωή γιά τα
  πλάσιματα αύτά τού ©εοΰ. ΤοΟ
  Θεοϋ ττού τάστειλε μέν ίσα
  πρός ΐσους, μά αύτά τα κακο-
  μοιρα δέν οργανώνονται άλη-
  θεινά καί καρτΓαζοεισττράττουν
  μοιρολατρικα.
  Ώς πότε δμως, Καί γιατί
  δέν ξυττνάς άγρότη; Τί φταίει;
  Ό δαρύς Οπνος ή τό δάρος τής
  συνεχοΰς δουλειάς; Ποία ή χα-
  σούρα σου σέ εΐρηνική διαδή-
  λωση;
  ... . ·♦»
  Μετα τιμης
  ΚΩΝ. ΛΑΙΔΗΣ
  Κτηματίας
  Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  ΚΑΙ ΠΑΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
  ΠΡΟΣ
  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  " Αγαττητή μου «ΑΛΗΘΕΙ Α»,
  Άλήθεια σοθ λέω πώς έκτι-
  μώ στό άχερα ι ο την άκεραιότη
  τα σου.
  Παρακαλώ όπως δεχθήτε τό
  εΰχαριστώ μου κ,α! τόν πρέπον
  τα έπαινο, διά την δημοσίευσι
  τής ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
  μου, πρός τούς "Ιεράρχας ΚΡΗ
  ΤΗΣ.
  Παρουσιάζοντα! σποραδικές
  καί πρόχειρες άντιδράσεις καί
  κατηγορεΤται ό άδελφος μου
  Ιερεύς Παναγιώτης, ώς έμνευ-
  στής των όσων άναφέραμε. Αύ
  τό αποτελεί τραγική άπόδει-
  ξη τοΰ τρότΓθυ πού σκέφτονται
  οί Άρχιερεΐς μας. 'Επιλήσμο
  νες τού καθήκοντος καί των
  ΓΡΑΦΩΝ, δέν θυμοΰνται πώς
  τό είπε ό ΧΡΙΣΤΟΣ κα! έγρά
  φη ότι: δταν έλθουν σ' αύτά τα
  χάλια πού ήρθαν, «τό "Αλας
  τής Γής» (δττως τούς όνομάζει)
  οί πέτρες θά μιλήσουν κα! θά
  ποϋν τό σωστό. Αύτές θά άντ ι
  καταστήσουν τούς Πολυττρά-
  γμονες κα! ΠολυστΓθύδαστους
  Πατέρες, δηλ. δτι, άπό εντε¬
  λώς αγραμμάτους κα! ταπει-
  νοΰς Άνθρώττους ! ! !
  Θά ένοιωθα εϋτυχής άν επαιρ
  νέ θέσι επί τού ττροκύψαντος,
  σύμπασα ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Η-
  ΓΕΣΙΑ τού τόττου, άλλά ύπο-
  ψιάζομε δτι ώς Συνένοχοι έν
  καί τακτοττοιημιένα ό—ο την τοίς ένόχοΐς δα προσ—αθήσουν
  "ΕΚΑΒΗΙ(
  ΚΑΘΕ ΒΡΑ&Υ βΡΙΑΜΒΟΣ
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΜΜΕΝΙΔΟΥ
  τηλεόραση ΡΗΙΙ_ΙΡ8 ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  Ή τριπλά άσυναγώνιστη
  Σέ πλήρη σειρά μοντέλων
  γιά νά διαλέξετε!
  ΟΒ 2002
  Μι μαυρο φιλτρο 24
  17 Β 320.
  Φορητή 17·
  1 Αυβΐντικη δημιουργία τής Φιλιπς. Και μόνο
  γι αυτο ή τηλεόραοη Φιλιπς είναι κιόλας άαυ
  ναγωνιοτη' Η ΡΗΙΙΙΡ8 είναι ή πρωτη εταιρΐα
  τηλεοράοεως στόν κώσμο ολοκληρο'
  2 Μί χειριοτηριο ΕίΕΟΤΒΟΜΙΟ ΜΕΜθ-ΤυΝΕ.
  Τώ μοναδικο χειριοτηριο ΡΗΙίΙΡδ ΕΙ ΕΟΤΒΟ-
  ΝΙΟ ΜΕ.ΜΟ ΤΟΝΕ αηοτΓλει την πιο ουνχρονη
  ι-φαρμονπ 'Π^ ήλεκτρονικης οτήν τηλεοραση
  Σκεφ**ήτε Το ουντονίζετε μιά μόνο φορά και
  εχετε για πύντα εικονα τελεκιΐ
  3 Ίοάβιο 8ΕΒνΐΟΕ. Τό φημιομιίνο Σερβις τής
  ΦΙλιπς μ* το υπευβυνο έπιοτημονικά προοωπι-
  κό κοι τό άνεΕύντλητο οτόκ άνταλλακτικων
  μπορεΐ νό ϊανακάνη την τηλεόραση οας και·
  νουργια όποτεδηποτε' Οοα χρόνια κι άν
  έχουν περάοειΐ
  ΡΗΙίΙΡδ
  γιά πιό σίγουρα
  διά τής σιγής τού ΙΧΘΥΟΣ
  νά κλείση, τό θέμα έν τή γεννέ
  σει τού. Διά τόν λόγον αυτόν
  ττροτάσσομαι ώς τό εϊχωμε ύπ'
  όψιν την άκόλουθω προκήρυξιν
  •πρός στούς Νέους τής ΚΡΗ¬
  ΤΗΣ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ,
  Μέ πίστιν ακράδαντον στόν
  ΤΡΙΑΔΙΚΟ ©ΕΟ, πού αύτό
  σι>μαίνιει ΑΓΑΠΗ καλούμεθα
  νά έπαγρυπνοΰμε γιά τό μέλ-
  λον μας.
  Χωρίς ΧΩΡΙΣΜΟΥΣ, χωρίο
  ΔΙΣΤΑΓΜΟΥΣ, χωρίς ΠΡΟ-
  ΦΑΣΕΙΣ, χωρίς ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ,
  νά βροντοφωνάξωμε τό ΝΕΟ
  ΟΧΙ! !
  ΝΕΟ ΟΧΙ θά πή: ΟΧΙ
  στούς Κύδδηλους Κυβερνήτες.
  ΟΧΙ στούς Κύδδηλους Ποιμέ-
  νες.
  ΟΧΙ στούς κύβδηλους πολι
  ΟΧΙ στήν κορνιασμένη ττνευ-
  ματική ήγεσία.
  ΟΧΙ στήν ΔραμττΌυκοκρατία.
  ΟΧΙ στούς κάθε λογης εν¬
  τοπίους κα! ξένους ΠΡΟΔΟ-
  ΤΕΣ.
  Οϊ ψύθιροι πού ερχονται
  σάν αΰρα λετττή στά αύτιά
  μας, ττεριέχουν φοδερό δηλητή-
  ριο.
  Ό Δαίμονας μέ τα Δαιμονά
  κια τού (στούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ),
  είναι ττολύξερος καί ττολυμήχα-
  νος.
  Χρειαζόμεθα ΕΓΡΗΓΟΡΣΙ.
  Σώψρονα ΛΟΓΙΣΜΟ.
  ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ καί
  ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ.
  "Ετσι θά έντωπίσωμε κα! θά
  έξουδετερώσομαι τάς δηλητη-
  ριόδεις αύρας κα! θά μείνη μό¬
  νο ή ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΠΝΟΗ! !
  Θέλομε νά άκούσωμε τάς ά
  πόψεΐς σας στούς φόδους μας
  καί άν είναι λαθεμένοΐ άποδεί
  ξετέμας το νά ήσυχάσωμε! !
  'Εττειδή αύτά είναι άδύνατο
  κάμετε ΔΥΝΑΤΟ γιά μιά Άν-
  τιπροσωττευτική συζητήση στήν
  πόλη τού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, νά τα
  πούμε «μπέτι μέ μπέτι»!..
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Άσφέντου -—- Σφακίων
  σχολικεσ σπουδαστικ;εσ
  υποτροφιεσ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΟΙ Σχολικές Σττουδαστικέι
  Ύττοτροφίες, παρακαλοΰν τούς
  ύποτρόφους των, νά δ ι έλθουν
  άπό την οικίαν τής Προέδρου
  κ. Ρήνας Μεσο-αριτάκη, Χαλή-
  δων 6, έφοδιασμένοι μέ τα
  σχετικά πιστοποιητικά, διά νά
  τυχουν της
  —1976.
  ύποτροφίας 1975
  Ό Ο.Τ.Ε.
  μας άπαντα
  νιά τού
  Τπιϋφωνπ-
  τή ΣταΒνιωυ
  Ο.Τ.Ε.
  ΪΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟΜΕΥΣ ΕΚΜ)ΣΕΩΣ
  Πρός
  Την Δ)νσιν τής Έδδομαδιαίας
  "Εφημερίδος Ηρακλείου
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς απάντησιν σχολείου τής
  εγκρίτου Εφημερίδος υμών, δη¬
  μοσιευθέντος είς τό ύττ' αριθ
  1$) 1.9.1975 φύλλον αυτής καί
  άφορώντος μεταξύ των άλλων
  καί είς την υπό τοϋ κ. Μαυρά-
  κη Στυλιανοΰ εξυπηρέτησιν
  τού Τηλεπ) κου Πρακτορείου
  Σταδιών, έχομεν την τιμήν νά
  γνωρίσωμεν ότι, ώς προκύτττει
  έκ τής διενεργηθείσης πρός
  τούτο ερεύνης, ό είρημένος έκτε
  λεί κανονικώς τα έκ τής μετ"
  αύτοΰ καί ημών ΰφισταμέινης
  άττό
  ως
  19.5.1961
  ο—ορρέοντα
  συμδάσε-
  καθήκοντά
  τού, έτΓΐκουρούμενος οσάκις πά
  ρίσταται άνάγκη, υπό τής συ-
  ζύγου τού.
  Χανιά 7.10.1975
  Μετά τιμής
  Ζ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Προϊστάμενος Συγκροτήματος
  Κρήτης.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
  Δέ καταλάβαμε άττό την
  τταραττάνω έπιστολή άν ώ
  "Αγροφύλακος κ Μαυράκης,
  έχει δικαίωιμα νά είναι τηλε
  φωνητής τοϋ ΟΤΕ καί 'Αγρο
  φυλακάς συγχρόνως. Ήταν
  τόσο δύσκολο νά είχον διαχω
  ρισθεΐ οί άρμοδιότητες άττό
  τίς έξουσίες ή μήπως »δέν
  ύττηρχε καταλληλότερο πρόσω
  ττο μέσα στίς Στάβγιες,
  καί γιά τα δύο αύτά σοδα
  ρά γιά μιά μικρή κοινωνία
  πόστα; ;
  ΕΝΑ "ΧΟΥΝΤΙΚΟ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ,,
  'Επ' εύκαιρία δημοσιεύομε
  ίνα σχετικό Χουντικό εύχαρι-
  στήριο.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΤΑΒΙΩΝ
  Άριθιμ. Γϊρωτ. Δ.Υ.
  ΈΐΗΐΐστευτακόν
  Ιίοινάτης Σταβίων
  ΙϊομοΟ Ηρακλείου
  ι| Άξχότιμον κ. Διοικητήν Ά-
  ν^κκρυλακης Ήρακλβΐου
  ι (Διά τοϋ Κου Αγρονόμον
  Πύργου/)
  Πύργον
  ^Βεδαιοΰμεν δτι ό κ. Στυλια¬
  νός Εμμανουήλ Μαυράκης, α¬
  γροφύλαξ εΐργασθη άνιοιοτε-
  λως κατά την διάρκειαν τοϋ Δή
  μοφηφίσματος της 29ης 7. 73
  καί προσέφβρεν ύπηρβσίαν διά
  την επιτύχη διαξαγωγήν τού¬
  του κατά τό έθντκΰς νοούμε-
  νον Εθνικόν συμφέρον καί
  θεωρούμεν ύπιοχρέωσΐν μας δ-
  συγχαιρωμβν την ύΐτηρεσί-
  αν Υμών φρουροϋ της άγροτα-
  κίϊς ασφαλείας τίίς ύπαίθρου
  διά τό εθνικόν της παρόν είς
  την κρίσιμον ταύτην καιμπήν
  τοΰ έθνους.
  Έν Σταβίβς τη 30.7.73
  Μετ" 'Βκτϊρήσεως
  Ή Έφορευτική Έτοΐτροΐιή
  1) Ανδρ. Χατζτϊγεωργίου Δι-
  καστ. Άντ)τκ>ς
  2) Στυλ. Ντελάκης
  3) "Ελευθέριος Παπαδάκης
  4) Κων)νος Τσατσάκης
  Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
  Δηιμήτριος Άττοστολάκης
  ΤΑΒΒΡΝΑ
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  'Ενα καλό Φαγητό
  σ' ενα δμορΦο -εριβάλλον
  ΑΥΤΟΚΙλΗΤΛ
  ϋΙΤΚΟΕΝ
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
  ΟΧ 2200 — εΧ 2000 — 6$ 5ΡΕ0ΙΑί — ΑΜΙ 8
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5ΙΕί0Ο Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Κ!!Π. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΛ4ΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 0ΙΤΚΟΕΝ
  Συνεργαζόμεθα μέ την "Εκθέση αύτοκινητων Γ. ΜΠΑ
  ΡΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ» Ο.Ε. Λ. Ίκάρου 64, τηλ. 283.424
  είς την όποία έχομεν καί έτοιμοπαράδοτα αύτοκίνη-
  τα.
  ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ
  ΤΟ ΑΠΟΝΟΜΙΣ™ ΚΙΝΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ
  Μετά άττό τίς φήμες ττού
  κυκλοφορούν καί άναφέρονται
  στά σχέδια βασιλικών γιά την
  έττιστροφή τοΰ Βασιλιά στήν
  'Ελλάδα καί την έτταναφορά
  τής μοναρχίας στόν τόπο μας,
  τταίρνει διαστάσεΐς ενα ττρόδλη
  μα πού ήδη εχει φανεΐ στόν
  Κρητικό όρίζθντα ττρό πολλοθ.
  Τό πρόβλημα είναι αύτό ττού
  λέμε «Αύτονομιστικό Κίνημα
  Κρήτης».
  'Εδώ γενάται τό ίρώττμα:
  Τί σχέσιν εχει τό Αύτονθιμιστι
  κό Κίνημα Κρήτης — άν ΰ-
  ττάρχη, — μέ την έπαναφορά
  τής μοναρχίας στήν 'Ελλάδα;
  Αύτη την σχέσι θά την δού-1
  με ττιό κάτω.
  Βεβαία, επισήμως δέν γνωρί
  ζομε άκόμη άν υπάρχη τέτοιο
  Κίνημα, έστω καί σάν σχεδιο
  μέ συγκεκρι,μένες διαστάσεις,
  στά τερτίττια μιάς κάττοιας ό-
  ιμάδος. "θλες οί πληροφορίες
  γύρω άττ' αύτό είναι συγκεχυ¬
  μένες, άλλά ή φήμη εχει ά-
  ττλωθεΐ σ' όλόκληρη την Κρήτη
  Άν δεχθοΰμε σάν δεδομένο
  την χειρότερη άττοψι δτι δηλαδή
  υπάρχη τέτοιο κίνημα, ττρεττει
  νά μάθωμε πώς έμφανίστηκε,
  γιατί δημιουργήθηκε. Ποιοί εί¬
  χον συμφέρον νά ΰττοδαυλίσουν
  ίνα τέτοιο κίνημα, στηριζάμενοι
  βασικά στήν δυσαρέσκεια τής
  συντριτΓΤικής πλειοψηφίας των
  Κρητικών καί κάνοντας δργανά
  τους ωρισμένους, άττονήρευ-
  τους στόν διεθνη πολιτικό δαί-
  μονα, Κρητικούς.
  Είναι πλέον γνωστά τα έπε
  κτατικά σχέδια τοΰ ίμπεριαλι-
  σμοϋ στήν Άνατολική Μεσό-
  γειο. Ή Κρήτη αποτελεί Εναν
  άπό τούς κύριους στόχους τού.
  Ενα λοιπόν Αϋτονομιστικό Κί
  νημα στήν Κρήτη, είναι ή ά-
  φορμή πού χρειάζεται γιά νά
  παρουσιαστή σάν «προστάτης»
  μας καί νά πατήση ττοδι στό
  νησί μας.
  Καταλήγομε λοιττόν στό συ-
  ιμπέρασμα δτι ΰποδσυλιστές
  στό Αϋτονομιστικό Κίνημα εί¬
  ναι οί ίμπεριαλιστές.
  "Ας δοΰμε τώρα πώς έμφα¬
  νίστηκε τό κίνημα — αν ύπάρ
  χη·
  ΟΙ Κρητικοί, γνωστοί άττό
  παλιά γιά τα άντι—Καραμαν
  λικά τους αίσθήματα, μετά τα
  άττοτελέσματα της 17 τού Νο
  έμβρη άτΓογοητεύτηκαν άπό την
  πολιτική θέση των ύπολοίττων
  'Ελλήνων, πού ψήφισαν Καρα-
  ■μανλή, καί άφησαν την δυσαρέ
  σκειά των νά εκδηλωθή άνοι-
  χτά καί χωρίς φό6ο. Αύτη άκρι
  6ώς την αντιδράση έκμεταλλευ-
  τήκανε οί γνωστοί κύκλοι τοΰ
  διεθνή ίμττεριλισμοΰ κι έδωκαν
  μέ τόν δικό τους τρόττο, την ώθη
  ση πού περίμενε ίνα τέτοιο κ!
  νημα γιά νά ριζώση, τουλάχι¬
  στον σάν Ιδέα.
  Δέν πρόκειται τώρα άιττ' σύ-
  τές τίς γραμμές νά έξετάσωμε
  αν είνοτι ή δχι δικαιολογημένη
  ή δυσαρέσκεια των Κρητικών έ
  νάντια στούς ΰτΓθλοίτΓους "Ελλη
  νες. Άλλά θά προσπαθήσωμε
  νά δοθιμε τα άποτελέσματα ά¬
  πό ενα τέτοιο μελλοντικό Αύτο
  νομιστΐκό Κίνημα στήν Κρήτη.
  Πρώτα — πρώτα άρκετό αί-
  μα καί διχόνοια καί μεταξύ
  των ΐδιων των Κρητικών. Μετά
  έπειδή μόνος τού ό λαός δέν
  θά είναι εΰκολο νά τα καταφέ
  ρη, στή κρίσιμη στιγμή θά πά
  ρουσιαστούν ο! «προστάτες»
  τι ού θά ττροσφέρουν την προ-
  στασία τους «χωρίς κανένα άν
  τάλαγμα», απλώς καί μόνο
  «γιά την επικρατήση τού δί-
  καιου Κρητικού άγώνα». Αύτη
  καί ιμόνο ή ύποχρεωτική άποδο
  χή άττό μέρους μας τής προ-
  στασίας τρίτης δύναμης, άττοτε
  λεΐ την παραχωρήση τοΰ δικαι
  ώματος καταδυνάστευσης των
  Κρητικών, άπό την ττροστάτιδα
  δύναμη. Θά είναι ίνα 6ήμα έ-
  δραίωσης των καταχτητικών
  της σχεδίων στήν Κρήτη κα!
  τό νησ! μας θά καταστή δορυ-
  φόρος της κα! 6άση της, μέ
  άμφίβολο μέλλον κα! συνέπειες
  πού είναι δύσκολο νά προδλε-
  φτοΰν
  "Ομως πρός τό παρόν Ενα
  τέτοιο κίνημα δέν είναι δυνατόν
  νσ γίνη, γιατί δέν άρκεΤ ή προ-
  αναφερθείσα δυσαρέσκεια, οΰτε
  καί ή ώργ«νωμένη εξαπατήση
  τού λαοΰ, άπό τούς ίμττεριαλι-
  στές.
  Την σπίθα γιά τό εναυσμα
  τού Αύτονομιστικοΰ Κινήματος
  δμως, μττορεΤ νά την δώση —
  κι έδώ είναι ή σχέση τοΟ κινή
  ματος μέ την έτπστροφή τοΟ
  Βασιλιά — μιά αλλη άττότΓει-
  ρα γιά την έτταναφορά τής μο
  ναρχίας στήν 'Ελλάδα.
  Ή Βασιλεία είναι αύτό ττού
  δέν πρόκειται γιά κανένα λόγο·
  τττοέ ττιά, νά δεχτοΰν οί Κρητι
  κοί.
  "Ομως, τόσο ή έτπστροφή
  τού Βασιλιά, δσο καί τό «Αύ
  τοναμιστικό Κίνημα Κρήτης»,
  θά δλάψουν μόνο την 'Ελλάδα
  καί τούς "Ελληνες, Αύτό νά τό
  βάλλουν καλά στό μυαλό τους
  δσοι ΕΛΛΗΝΕΣ βλέπουν μέ
  συμττάθεια τα δύο τοΰτα κινή-
  ματα.
  ΠΑΝΤ. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΕΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης οβλίδος
  διεθνώς γνωστό καί ίσως ττλού-
  σιο κι' αύτό θά γίνη μόλι^ κυ
  κλοφορήσει τή μελέτη τού.
  Άπευθύνθηκε στίς έδώ αρχαί
  ολογμοές ΰπηρεσίες κα! συγκε-
  κριμένα στόν κ. Αλεξίου, άλλά
  δέν τοΰ έδωσαν καμμιά σηιμα-
  σία οϋτε καί καμμιά βοηθεία.
  "Εχει όργώσει κυριολεκτικά
  την Κρήτη κι εχει ιμελετήσει έ-
  πιτόττια τό &εμα των Πυραιμί-
  δων, χει>μώνες καί κοαλοκαίρια.
  Έχει τραδήξει χιλιάδες φωτο-
  γραφίες κι εχει κάνει άττειρους
  μαθημαιτικούς ύπολογισμούς.
  Γενικά, κάτω άπό συνθήκες τε
  λείως άρνητικές μελετά, συγ-
  γράφει καί δουλεύει άκαττάτταυ
  στα. Άπό τό παρατηρηΓτήριό
  τού δλέπει κάθε μερά την
  κορφή τοΰ Ψηλορείτη, την κορ-
  φή μιάς ττνραιμίδας κατ' αυτόν
  κ·1 άπό τό μικρό αΰτό τταρα-
  θυράκι πού παλιάτερα ήταν το-
  ποθειτη'μένη ή «μττοΰκσ* τού
  γερμανικοΰ κανονιοθ, παίρνει
  τή μερά τό φώς γιά τίς μελέ-
  τες τού. Τό βράδυ άνάβει δύο
  λάμττες ττετρελαίου.
  Γύρω γύρω στό υτηόγειο έργα-
  στήρι τού εχει πρόχει·ρα καττα
  σκβυασμένες «δΐ'βλιοθηκες» κα!
  σέ κάττοια γωνιά Ινα άφρολέξ,
  είναι τό κρεββάτι τού.
  Βλέποντας τόν .χώρο αύτό
  ■μέ τίς πολύτιμες έκδόσεις, τίς
  γραφομηχανές, τίς φωτογραφ!-
  ες, τα έργαλεΐα, τούς χάρτες
  καί δλα τα αλλα «σύνεργα»
  "τού Φρίτς Βίλλ κι άκούγοντας
  ■μέ τα σπασμένα 'Ελληνικά, τού
  νά σοΰ άνατττύσσει — μέ τό
  σο ττάθος — τή θεωρ! α ιοο
  καί — ιμέ ιμεγάλη έττιμονή —
  τό πιστεύ» τού, γιά την Κρήτη
  καί τόν ττολιτισμό της, άττ* δ-
  ττου ξεκίνησαν δλοι οί αλλοι
  πολιτισμοί, δέν μπορεΐς νά μή
  συγκινηθης καΐ νά μή θαυμάσης
  την άξΐα αυτού ττού λέμε: ΠΙ¬
  ΣΤΙΣ.
  Τό πιό ΐύχάριστο είναι δτι
  ό Φρίτσς τελειώνει τώρα —
  σί 15 μέρες ύπολογίζει —
  τή μελέτη τού. Άμεσος θά φύ¬
  γη γιά τή Γερμανία καί θά ψά
  ξη γιά έκδότη. Κάτι τού εόχεΐ
  ΰττοσχεθεΐ ή Γερμανική Άρχαιο
  λογική Σχολή.
  Ποίος ξερει αν στό πρόσωπο
  τού ξανθοΰ αύτοΰ Γερ,μανού μέ
  τα σπινθιροδόλο: γαλανά μόπια
  καί την άκαταμάχητη ττίστη
  τού, δέν βρή - ίσως - ή έπι-
  στήμη μιά καινούργια προσίίτη
  ικοτητα τΓθύ θά επιβάλλη μιά
  άξιόλογη θεωρία.
  Αύτό δέν τό ξέρει κανείς.
  'Εκεΐνο μόνο πού ξέρομε αυτή
  τη στιγιμή είναι δτι ό άνθρωτΓος
  αύτός, τπστεύει, ττιστεύει πολύ
  καί γι' αύτό κόπω άττό ά ν τ ί-
  ξ ο ε ς καί ά ττ ί θ α ν ε ς συνθη
  κες ζωής, ίττιιμένει νά έργάζε-
  ται.
  Γ Γ αώτό καί μόνον, ό Φρίτς
  Βόλφ, είναι ίνας ανθρωττος πού
  άξίζει νά τόν συγχαρο&με
  • . ^ ■-. .^ΐ
  ΦΠΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά ψωτογραφία ποιότητος
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
  και κάθε εκδηλώση σας
  πού θέλετε νά μείνη αΐώνια τηλεφωνήστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδας»)
  «ΑΛΚΥΩΝ»
  ΤΗΛ. 76.229
  * Αρ χίσαμε
  ΓΙΠΡΓΟΣ ΧΥΝΤΗΡΑΚΗΣ
  καί ενα έκλεκτό
  καλλιτεχνικό
  έηιτελεϊο
  ((ΛΛΚΥϋλ»
  ΤΗΛ. 76.229
  «ΣΤΑΜΝΑ»
  ΤΗΛ. 286.106
  Έναρξη χοιμβρινη~ πβριόδου
  μέ τόν
  ΚΟΣΤΑ ΒΟΛΙΠΤΗ
  Τό ντοϋε
  Λουϊτζιο - Μα(ρη
  ΑΝΤ ΩΝ Η Τ ΖΗΝ Α
  Μηέμπα Μάνου
  Μαίρη Μελά
  20 ΟΚΤηΐΡΙΟΥ 1·?5
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Β Ι Β Σ Η Μ Ο Τ Η Τ ΕΙ
  - έοΐεμμένες καί μή -
  ΦΙΒΟΞΕΝΗΘΗΚΒΝ
  άπό χον κ. Γιάννη Κάρρα
  Η Πί'ΙΓΜΠΙΣΣΑ "Ιρα Φίρστεμίΐπεργκ, ό δούχας <-ί Ί δού- τοΰ Μ-ιτέντφορντ, ό "Αλεχ Σέρμαν, τό ζεΰγςς Ρίζέρ καί διασιιι.ί''ητες — έστειμμένες καί μή — πςΰ δ :9νοΟς ._ σε·> φιλοξενήθηκαν ττρόσφατα στό τουρ.στικό συγ-
  μαί «Πορτο — Καρράς», στή Χαλχιδική, άττό τόν δημι-
  το_, έφοττλιστή — καί τώρα: Τροπτεζίτη — κ. Γιάννη
  Κάρρα
  Στή ίίοΐογραφία ό κ Καρράς μέ τόν δούκα καί τή δούκισ
  ο-ο Ίθί ΜτΓέντφορντ καί τό ζεΰγος Ροζιέρ.
  Σ'Ο ΙτΠΟΜΕΝΟ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μετά τίς αποκάλυψις μ«ς
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ
  Άναφέρεται στόν κ. Κωνιωτάχη καί μας άπΐιλ€ΐ μέ μήνυση
  «ΑΛΗΘΕΙΑ», ΕΚΝΔ, «ΠΑΤΡΙΣ»
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ 6κ τής 1ης σελίδος
  ναι πρόσωπα δττως τόν καυμέ·
  νο τόν Δικηγοράκο Δημητράκη
  ττοΐ' προσττάθησε τό μεσημέρι
  τής περασμένης Τρίτης νά μοθ
  κάνη και επιδείξη.... σωματικής
  δυνάμεως (νέας άραγε;) αντι¬
  λαμβάνεσθε ότι θα τό^ άντιττα-
  ρέλθω λόγω αίσβημάτων φιλευ-
  σπλαχνίας
  2 Νά μοθ γνωρίσετε την προ
  σωπική σας θέση πάνω στό πε*
  ριεχόμενο τοϋ λιβέλλου ποΰ κα-
  ταχα,ρήσατε σέ τόσο περίο—·η
  θέση, χωρϊς νά σάς ϋποχρεώνει,
  όπως πολύ καλά ξέρετε, καμμιά
  νομική διατάξη ή δημοσιογραφΐ-
  κή δεοντολογία.
  Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθ^ντής τής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Αυτή την έπιστολή δέχτηκε
  πρόβυμα νά δημοσιεύσει κ-αΐ μά-
  λιστα μάς ύττοσχέθηκε στήν πρώ
  τη σελίδα καϊ στή θέση ττού
  εΤχε δάλλει τόν λίβελλο τής
  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΝΔ ό κ Άλέ-
  κος Μυκωνιάτης, διευθυντάς τής
  «Πατρίδος».
  Τελικά δμως δέν ?Γμοσίευσε
  την έπιστολή μσς, διότι ό δικη-
  γόρος κ. Φοΐβος Ιωαννίδης, —
  δπως μάς εΤττε ό κ Μυκωνιάτης
  —τού συνέστησε ότι εΤναι συκο
  φεντική κ-χι διΛτρέχει κίνδυνο
  —οινικής διώξεως Εμείς απλώς
  διερωτώμεθα ττύς ό κ Ιωαννί¬
  δης δέν τόν εΤχε συμβοιιλεύσει
  γιά κάτι παρόμοιο δταν δημσ
  σίευσε τό λίβελλο τής «Νεολαί-
  οτς ΕΚΝΔ» εναντίον μας,
  Μάς εΤπε άκόμη, γιά νά δικαιο¬
  λογήση την άντιδηυοσιογραφική
  Θέση ΤΓθύ ττήρ: ό κ Άλέκος Μυ-
  κω/ιάτΓς, κάτω άττό την κομ-
  ματική πίεση (περιττό νά ποθ-
  με ότι ό κ "Ιωαννίδης είναι τής
  ΕΚΝΔ ή μάλλε./ μόνον των Ν Δ )
  ότι καλλίτερα νά τού την στέλ-
  ναμε την έττιστολή μας μέ έξώ-
  δικο πρόσκληση βάσει τού Νό-
  μοο ττερΐ Τύττου' ! '
  Άλλοίμονο άγατπγτέ κ. Μυ-
  κωνιάτη άν νομίζετε δτι μπορού
  σοττε νά τταρασύρετε σ£ ήθικό,
  άντισυναδελφικό, άντιδημοσιο-
  γραφικό άτόττημα, £να έπαγγελ.
  μοτία δημοσιογράφο, £να μαθητη
  τού άείμνι^στον πατέρα σας
  ΆΘιναγόρα Μυκωνιάτη
  Άντΐ έξώδικο ττού μάς ζητή-
  σατε, πάρτε τοΰτα τα λίγα λό-
  για κ Μυκωνιάτη καί μεταψέρε
  τέ τα καΐ στόν έπίσης άγαττη-
  τό μοο κ Φοΐβο Ίωαννίδη, ττοΰ
  τόσο ττολϋ, οσο κι έσάς σχεδόν
  ά/άπω, καθώς καΐ στό συμπταθέ
  στατο κατά τα άλλα «τταλληκα-
  ράχι» των Νέων Δυνάμεων Δη¬
  μητράκη.
  Η «ΕΞΩΔΙΚΟΣ» ΜΑΣ
  'Όταν μιά εφημερίδα είναι
  πραγματικα δημοκρατική καϊ
  φιλελεύθερη (όπως έγώ τουλά-
  χίστόν ήξερα πσλιά την «Πστρί-
  δα») καϊ δέν ττεριορίζεται ά
  ττλώς καϊ μόν© νά ύττοδηλώνη
  αύτα της τα χαρακτηριστικά μέ
  κεφαλές άειμνήστων ττροσώττων
  δέν άφαιρεΤ τό δικαίωμα της α¬
  παντήσεως, σέ ίνα ανθρω·ττο κσϊ
  μάλιστα συνάδελφο, -τόν όποΐο
  ήδη έχει θίξει μέ δημοσίεομά
  της, τό όποΐο μάλιστα τελΐίως
  άντιδεοιηολογικά, έχει φιλοξενή
  σει χρησιμοττοιώντας φτηνά έτττ
  χειρήματα.
  Λιπτοί>μαι εΐλικρινά γιά τή
  στάση σας, σσς εύχσριστώ πο¬
  λύ γιά δ λ α κσϊ ΐΰχομαι ο
  νεκροΐ νά μή βλέττονν άττό τό
  άλλον κόσμο ττού άνατταύοντσι
  Όσο γιά τόν κ Ίωαννίδη
  δέν έχω νά πώ τίττοτε σλλο, έκ·
  τος άττό τό εύχσριστώ μου καΐ
  άπό την εύχή μου νά εΐμαι
  γώ ίκεΐνος ττού κάνα τό λάβος
  γιά δσσ έγραψα σχετικά μέ τή
  τταράτσξή τού
  Τέλος γιά τό «άντράκι» των
  Νέων Δυνάμεων, τόν λιλιπούτειι
  Δπμητράκη, ττού πσροκαλοΰσ
  τόσον καιρο την «Άλήβεια» γιά
  νί τοό φιλοξενεΤ άρθρα τού», δέ
  νομίζω ότι άξίζει να τοθ άττσ-
  ντήσω άττό τή θέση ον>τήν. Τό
  παραττέμττο στήν εύτράττελη
  στήλη μας των «Κοθς - Κοθς:
  στή δεύτερη σελίδα. Άλλη .
  ξύψωση στό.. άνάστημά τού
  δέν μττοροθμε να τοΰ κάνωμε
  Κα! κλείνομε τό «έξώδικό»
  μσς κ. 'Αλέκο Μοκω/ιάτη ττάλι
  μέ σάς, ρωτώντας σας νά μάς
  άττσντήσετε σέ δσβ σάς ρωτοΰ-
  με γιά την ττροσ«ττι*οή σας θέ¬
  ση στό Θέμα κσΐ γιά την άπο-
  κάλυψη τοΰ ή των έττνθτολογρά-
  φων τού λιβέλλοα ττοϋ δημοσιεύ¬
  σατε εναντίον μσς. "Η μήττως
  κσΐ γ Γ αύτά σάς κωλύει ό Νό-
  μος περΐ Τι/ττο1»,;,
  "Αν δι>σκ<;λεύεστε πάντως λό¬ γω κομματικ,ής ή άλλης δεσμεύ- σεως, μή στεναχωοηφητε. 'Εφαρ μόσετε τή γνωστή μέθοδο: «άλ- λα λόγια γιά νά άγαττιόμα- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ — Εύχαριοτοΰμε όσοας μάς έστειλαν τή συνδρομή τοος. — Παρακαλούμε οσους δέν την ίστειλαν νά την στείλουν. 'Ετ>,σία συνδρομή δρχ. 250
  Εξάμηνπ »» » 130
  — Παρακαλούμε έπίσης οποίον τυχόν δέν παίρνη μέ¬
  χρι τ.ί Δππέρα τό μεσημέρι την «Άλήθειο* νά τηλε-
  φοονή άμέσως στό 280—291 γιά νά τού την στέλνωμε
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή έν Ηρακλείω εδρεύουσα Άνώνυμος Ναυτιλιακή
  Εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ανακοινοί τα άκό-
  λουθα:
  1. Ή προθεσμία έγγραΦής είς την αύξησιν τού Με-
  τοχικοΰ Κεφάλαιον υπό των παλαιών μετόχων μας μέ
  τιμήν διαθέσεως κατά νέαν μετοχήν δρχ. 1.200 έλη¬
  ξεν την 20.9.1975.
  "Εκτοτε τό παραμεΐναν άδιάθετον περιορισμένον
  ποσόν νέων μετοχών διατίθεται, έψ' δσον ύπάρχουν,
  υπό τής Έταιρείας μέ τιμήν διαθέσεως δρχ. 1.500
  κατά μετοχήν καί μέ καταβολήν τής άξίας διαθέσεως
  ώς εξής:
  ΟΙ έγγραφησόμενοι μέχρι 30.11.75 τό 50% κατά
  την έγγροοφήν και τό υπόλοιπον μέχρι 31.12.75. ΟΙ
  έγγραφησόμενοι μετά την 30.11.75 καί μέχρι 31.12.
  75 ολόκληρον τό ποσόν κατά την έγγραφήν.
  2. Αί προθεσμίαι καταδολής των ΰπολοΐπων δόσε-
  ων ύττό των έγγραφέντων μέχρι 20.9.75 παλαιών με¬
  τόχων μας παοατείνονται ως ακολούθως:
  δευτέρα δόσις (40%) μέχρι 31.10.75
  τρίτη δόσις (30%) μέχρι 31.12.75
  3. Ούδεμία έτερα παράτασις ή τροποποιήση ττρο-
  θεσμιών πρόκειται νά δοθή συνεπώς τταρακαλοθνται
  πάντε οί ένδιαψερόμενοι νά φροντίσουν διά την έμ-
  πρόθεσμον έγγροοφήν καί εξόφλησιν των δόσεων.
  4. Πληροφορίας δύνανται νά λαμβάνουν οί ένδιαψε-
  ρόμενοι είς τηλέψωνα 224.301. καϊ 224.302.
  Έν Ηρακλείω τή 15.10.1975
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ; '
  ρς άψορμη σ—ό
  τό δτιμοσίευμο: νού «άναμε
  τφό έβδομάδων, σχετικά μί
  τούς βονλευτές «.κ. Ίτγττ.
  Σσιβδούρα τής «Νέσς Δημο¬
  κρατίας» καί Κων. Κωνιωτσ-
  κη της ΕΚΝΔ, δσον άφορά
  την χονντική — βασιλική
  δράση. τού πρώτου καί την
  βασιλική τοθ δευτέρου (ό¬
  πως άντίθετα Οποστηρίζει
  καθένας τους), ό κ. Σα66οό
  ρας μάς 2στειλε ίνα 6γί«ό-
  δη φάκελλο. Ό ψώκελλος
  ττεριέχει μσκροσκελη έττιστο-
  λή μέ τίτλο «Ή απαντήση
  ■μου είς τάς υβρείς σσς», άν
  τιστσσιακη ττροκήρυξη τοΰ
  στρατηγοΰ 'Λκρίτα, (πού δ-
  ττως άτΓοκάλυψε ήδη ά κ. Σββ
  βούρας τπρόκειται περ! τού
  Τδιου), σ—οφάσεις χουνττικών
  ιΐττουργών ττού ανσφέρουν
  γιά τίς προσττάθειες τού κ.
  Σαββούρα νά διαταράξη την
  άσφάλεισ τής χώρας, τελ£σΐ
  γραφθ τής 'Ελληνικής 'Αντι-
  6ικτατορ<ικης Νεολσίσς μέ υ¬ πογραφή «Πορφύρης» (έδώ δέν ξέρομε άν είναι άλλο άν τιστασιαχό ψευδώνυμο τοθ κ. Σσββούρα) καθώς καί δια- φηϊμιστΐΛΟ προεκλογικό Ιν- τυπο μέ δη'αοσιεθματα έφη- μερίβων σχετικά μέ την άν- τιστσσιακή δράση τοθ κ Σαββούρα. 'Εττειδή δττως άντιλσμβά· νονται καί οί άνοογνώστες μας καί ό κ. Σσββούρσς, έλ ττΐζομε, δέν μάς εΤναι — λό γω χώρου — δυνατόν νά δή μοσιεώσωμε δλο σύτό τό ΰ- λικό, μέ τό όποΤο ό κ. Σοοβ βούρσς δεϊχνει την σντιστα· σιακή τού δράσιτ, Θά ττεριορ·ι στούμε πλήν τής άναφοράς των ανωτέρω, σέ άττοο—ά- σμστσ τής έπισ,τολής τού, Ή έττιστολή πού έχει ή- μερομηνία 6 10.75 άρχίζε καί τελειώνει μέ δυο σημεΐ αναληβέστατσ. Κσί τοθτι διότι λέει στήν σρχή ό * Σαββούρας ότι «τού δη,μοσ εύματός σας τής 15 Σ«· τττεμβρίου μόλις έλαβα γνώ σιν» κσί στό ΰστερόγραφο ό¬ τι «είναι ψευδέστατο- δτι έ- ττεκοινώνησε μαζί μσς τηλί- φωνηκώς· ή άλλοιώς ττώς» δ- πως γράψαμε στό δημοσίευ- μά μας. Θυμίζομε λοιττόν στόν κ. Σαββούρα δτι έγιναν δύο σχετικές έττικοιν»ν!ες μοζί μας: μία τΓ>λεφωνι«ή καί μία
  ττροσωτπκή Καί τίς δύο
  προγμστοποίησε πρό τής έκ
  δάσεως τής εφημερίδος μας
  της 15 9.75 μέ είδική έντο-
  λή έκττροσο—ήσεώς μας ό
  σανάδελφος κ Πέτρος Βάβσ-
  λης, στόν όττοΐο ό κ, Σο*5-
  6ούρσς εδήλωσε δσα γράψα-
  με.
  Καί μετά τή βασιχώτατη
  γιά μάς (άφοΰ ύττοστηιρίζο-
  με κ. Σσββούρα την Άλή·
  θεια) διεΐΛφίνιση, σάς δίνο-
  με τόν λόγο.
  Τα χαραχτηιριστικώτερα ση-
  μεία τής έτΓΐστολης τοΰ κ. Σ«β
  βούρα, £χουν ώς εξής:
  — Προκατσβολικώς σάς δητ
  λώ δτι δέν έξεττλάγην διά τό
  δργιον τής λάστΓής πού Θελήσσ
  τ·: νά ρίψετε εναντίον μου, άττό
  την στιγμήν πού είδα ότι ττα-
  ιρακινη,τής τής ττροστταθείας σας
  αυτής τυγχάνει ό κ. Κωνιωτά-
  κης.
  — Σάς γνωρίζω δτι κατά
  τα δύσκολα έκεΐνα χρονια τής
  έσωτερικης σικλαοιάς, δέν ύπήρ
  χαν ττολιτικές διακρίσεις Δέν
  βρίζαμε, δέν άττοκλείαμε κσί
  δέν διαγράφαμε μέ —ρονουν-
  τσιαμέντα» τύττου κ. Κωνιωτά-
  κη κανέναν. Όλοι οί άντιστα-
  σιακσί δεξιοί, κεντρώοι, άρι-
  στεροί, ότταδοί τής βασιλενο-
  μένης ή τής άΛασιλεύτου
  δημοκρατίας, εΐμαστε ένω-
  μένοι ενώπιον ενός κοινου έ-
  χθρού. Την έπαίσχυντη Χούντα.
  Αύτη την ένότητα προστταβεΐ
  νά κακοττοιήση ό κ. Κωνκοτά-
  κης.
  — Δυστυχώς γιά σάς γν«
  ρίζουν οί ττάντες καί φαίνεται
  καί άττό τα έΥγραφα ττού έττΐ'
  συνάτΓτω, δτι ή δράσις μου .άρ
  χίζει άμεσος μετά τό άντικίνητ
  μα τού Βασιλέως καί ή σνλλη
  ψή μου, γιά ττρώτη φορά επι¬
  σήμως, (διότι τίς δύο ττροην
  γοίμενες άττεφυλακίσθην σύντο
  μα χάρη στή φωτογραφ !α
  αύτη τοΰ Παττακοΰ) γίνετα
  τόν Όκτώβριο τοΰ 1969. (Μέ
  αύτό άττοδικνύει 6 κ. Σαββού-
  ρας δτι αύτό ττού μάς εΤττε
  κ ΚωνιωτάκΓ,ς, δτι δηλ. ή δεύ
  τερη χούντα Ίωαννίδη τούν·£ρ
  ριξε τό ξΰλο λόγω τής στενήν
  συνεργοιοπας τού μέ την
  χούντσ, δέν είναι όρθό).
  — Σημσσία γιά μενά κ ΪΚ
  ρη, δέν εχει ττού εδινα τό ένα
  χέρι σάν... «δημοσιογράφος»
  στον Παττακό. Σημασία εΤχε
  ττού μέ τό άλλο άνατίναζα τό
  "Υττουργεΐο Προεδρΐας Κυβερνή
  σεως — μερά μεσημέρι — τό
  τε πού έσείς δέν τολμούσατε
  νά περάσετε ούττ εξω άττο τό
  κατώφλι.
  Ώς ττρός τάς άλλας κατηγορί-
  ας σας, περ ι «χρτίματοδοτήσε-
  ώς μας» τταρά τού Σάχη της
  Περσ-ίας κλπ. πού μέ τόσο πά
  ηθος καί φαντασία ττεριγράφετε,
  Τσως χρειασθή διά την διαλεύ-
  κανσι καί ή γνώμη τής Δικαιο
  συνης.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
  Γιά δ,τι άφ&ρά τόν κ. Κωνιω
  τάκτι, ττού εΐχε κα! τή σχετική
  τφωτοβουλία, στήν όττοία κα¬
  τά τό Μ3μο εΐμαστε συνυττεύ-
  βυνοι, Θά σάς άτταντήση
  ό ΐδιος, ττού ξέρει περισσότερο
  την «Χουντική» καί «άντιστασι-
  σκή» σσς δράση.
  Γιά την άλλη· σας δράση την
  Βασιλική, κα! γιά δσα γράψα-
  μ'ε,, είμαστε ττρόθυμοι όπότε νο
  μίζετε, νά σάς άντιμετωττίσωμε
  ενώπιον τής Δικαιοσύνης, μέ
  την όττοία, σείς όμολογουμέ-
  νως δέν περιμέναμε νά μάς α¬
  άττάντηση
  ί Στό έττόμενο ή
  τθθ κ. Κωνιωτάκη)
  ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ
  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ : - Άδελφέ. Γ, εώργ.ε. μού έπεοε τό
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ:-Δέν πειραιεί. Στυλ.ανέ. έΕ έπόψεως δτ. δέν... πίπτει...
  τό «κεφάλι» σου!...
  μας Ρ ΣΙΓΜΑ)
  ΚΥΙΗΤΠΗΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
  Γιάΐόνπερίεργοθάνατο
  τού Παναγιωιόπουλου
  3ον
  ΙΨ& αύτό τό μυστικό τόν έκ-
  δίσζε «ή γυναίκα άττό τή Ση-
  τε|αι» μέ την όποία δέν τα ττή
  γάινε καλά ό Άντρέας καΐ γι'
  αθίό έτοιιμαζάταν νά φύγη καΐ
  νά έγκατασταθή μόνκμα στη
  ηουλος τ*εζ6ταν κατά καιρούς
  ,ΜαΙ έκβιαζόταν άττό τό πρόοωησ
  πού ΐίςκρε τό ηιυστιικό των 8-
  Κι' άκομη ύποψιάζεται δτι
  μιά σχετική Ισχυρή άπειΛή μιπο-
  ρεϊ νά δγινε στό διάστηιμα 7 ιιέ
  :— Τέλος θά έττεθύμουν νά
  σάς παρακαλέσω νά μού ύττο-
  δείξετε κάποιον — άν δύνασθε
  τΓού· νά εύθύνεται (α—ό έττίσημα
  στοιχεϊα τής Άσιφαλείας) διά
  την εκρηξιν 70 περίπου 6ομ-
  βών, πού νά έχη λάβη πρωτεύρν
  τα ρόλο σέ τρείς διαφορετικές
  όργανώσεις, πού νά έχη, σνλλη-
  φθτ) καί καταδικασθή κατ'
  ετταάννάλληψιν, πού νά £-
  χη βασανισθή 6 μηνες στήν
  ΕΣΑ — μόνο την ττρώτη, φορά
  — δίχως νά βγάλη μιλιά, (μέ
  χρι τταραφρονήσεως) καί τπού
  στό τέλος, Οστερα άττό 3μηινο
  «υνηγητό στά βουνά νά κατορ
  Θώση νά δροπτετεύση! Καί τό-
  τε, άν Οττάρχηι κι' άλλος τέτοι-
  οο «χουντικός» καί «κατόπιν ε¬
  ορτής άντιστασΐ03<ός» (ώς μέ άτΓοκάλεΐ ό.... κ< Κωνιωτά- κης), τότε έγώ σάς ύττόσχο- μαι ότι ένώττιόν σας θά ττετά- ξω τα μυαλά μου στόν άέρα. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σβλίδος παράνομη σύμβαση διά τής ο¬ ποίας παραχωρήθηβαν 20 καί ττλέον χιλιάδες στρέμματα μονα στηρκΛκών κτημάτων Τοττλού, την τταρόμοια προσττάθεΐα ενοι¬ κιάσεως μοναστηριακών κτημά των Μονής 'Επανωσήφη;, ή ό¬ ποία ακριβώς λόγω των άττοκα λύψεών μας ματαιώθηκε κλπ. Ή δί«τ> παρουσιάζει ϊδιαίτε-
  ρο ενδιαφέρον έκ τοθ λόγου δ
  τι είναι ή ττρώτη φορά πού
  Ιερωμένος έτπκεφαλής Έκκλη-
  σίας καί μάλιστα 'Αρχιεπίσκο-
  πθς διώκει δημοσιογράφο καί
  άκόμη διότι έξ άφορμής τής δι
  κης -αυτής Θά δοθή ή εύκαιρία
  νά βγούν στό φώς τής δημο-
  σιότητος ττολλά ένδιαφέροντα
  στοιχεΐα τα όττοϊα κλονίζουν
  την «εξωθί καλήν μαρτυρίαν»
  τος 'Αρχιεττισκόττου Κρήτης,
  τόν οποίον ήδη ή εφημερίδα
  μας θεωρεϊ ώς ά—αράδεκτον,
  διά την σημαντικήν καί ίδιαΊ-
  τέρας σημασίας Θέσιν ττ>ν ότίοί
  αν κατέχει, κακώς κατά την
  γνώμην μας ό κ. Εύγένιος Ψαλ
  λιδάκης.
  'Υττενθυμίζομε δτι ή δίκη βά
  διεξςτχθή στό Τριμμελές Πλημ-
  μελειοδικεΤο Ήρακλειίου την ττα
  ρσμονή τού 'Αγίοο Μηνά...
  ΚΡΙΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδος
  κων λόγων μέ «ττροσώπατα» τού τουρισμού κσί τόν μιχρό λό¬
  γω τού φόβον ττρός τούς .μεγαλλιτέροος τού, (κρίμα Μιχαλά-
  κη). 'Εκΐϊνος ό εύλογημένος ττού φέρει τόν τίτλο τού ΓενικοΟ
  Γραμματέ τού ΕΟΤ δέν εΤχε την εύαισθτ}σία, δέν ένοιωσε
  ττ',ν ά—©*.ο!α, δέν διέθετε την εύγένεια νά γνωρίση τόν ττρώτο
  ττολ!-·η τή^, ττόλης ττού τόν φιλοξενούσε καί νά καταδεχτή νά
  μιλά γιά τοοριστικά Θέμστα μέ πολλούς σεσηιμασμένους φ[-
  λους καί εύνοηθέντες τής χούντας, έρήμην τού εκτΓροσώττου
  τή; πόλεως καί των έκττροσώτπων τού Τύττου πού ένημερώνουν
  την Κοινή Γνώμη;
  Δέν σάς γνωρίζομε κύριε Τζανετάχτι κα! Θά τό ΘέΊλαμε πβ-
  λύ, νά σάς γνωρίσωμε, τώρα μάλιστα τό "έπιζητοθμε ττερισσό
  τερο. Κι' αύτό γιατί εΤμαστβ πεβίεργοι να δούμε, έκτός ά~ό
  την ττυικ3ΐκαι·Θώδη φάτσα σσς καί τίς οτκέψεΐς τού μυαλού σας,
  άν ςχπε, γιστί τό νά διαπράττετε τέτοια χοντρά σφάλματα
  καί παραλείψεις δεϊχνει δτι κάττου άλλοΰ τό άφήσατε ερχόμε¬
  νο, τουλάχιστον στό Ήράκλειο. "*
  "Ισως δ'αβάζοντας τό κείμενο αύτό ό άρμόδιος κνβερντγτι-
  κός ΐΓρο,στάμίνος τού κ. ΤζανετάκΓ,, νά τό χαραχτηρίσΓΐ σαν
  άπαράδεχτο Ά κάτι τέτοΐο σνκμίδή, τοΰ θνμίζομε δτι εμείς
  οί Κρπτ,κοι <δπως μάς παίζουν τή λύρα χορεύομε». ΓιατΙ πώς εΤναι δυνατόν κύριε 'Υττο^ργέ τής Προε&ρίας, νά προοιβάλη ό νΧριος Γενικάς τόν Δήμο καί τόν Τύττο τού Ήρα κλείου κι' εμείς νά Θέλετε — Τσως — νά τού φερθούμε καλλί¬ τερα, Μέ τί δικαίωμα, μέσα στό δημοκρστικό κλί|ΐα πού έπι- κρατε", Ο κ. Τζανετάκης ιτροε&ρεύει συσχέψεων «αχλεισμενων των Θ^'ρών»; Πού βρισχόμαστε τέλος ττάντων κύρτε. Ράλλη; 'Ελπίζομε νά παραττιρήσιετε δεόντως τόν κ. Τζανετάκη,, διαφο- ρετικά νά τοΰ συστήσετε έκ μέρους μας νά μην ξαναττατήση τό ττόδι τ&ι. στό Ήράκλειο. Τ0 «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΕΝΑΣ ΑΙΙΟΛΟΓΟΣ, ιδιαιτέρα άξιόλογος βίασος, μιά 6- μάδα νέων Γ,θοττοιών, ίνα θεατρικό συγκρότη.μα πού άξίζ«4 ττολλά, άρχιοε την ττερασμένη έβδομάδα τίς έμφανίσεις τ*υ Πρόκειτα· γιά τό «'Ελευθέρα Θέατρο» ττού τταρουσιάζε>ι τό
  καταττληκτικό εργο τού Πέτρου Μάρκάρη. «Ό 'Λλή Ρέντζο».
  Έιτειδή οέν τφόκ»ται γιά κερδοσκοτΒΐκή έττιχείρτγστ) κβ!
  έττειδή ή οΐκονομική ενισχύση Των 500 χιλιάδων πού ττήρε άττό
  τόν ΕΟΤ, εΤναι μηδαμινή μττροστά στόν όγκο των έξόδων τού,
  άλλά <υρίως έττειδή ττρόκειτοΗ γι' αύτό πού λέμε ««ότι άλλ£» στόν χώρο τού ^εά^ρο^ι συνιστοθμε ύττεθθυνσ καί άνετηφύλλα χτρ στό Κ<·ιντ τής Κρήτης, να δή αυτή την τταράστσση. Αύ- γο ιό όμσδικό δημιούργημα μ,ιάς όμάδας νέων άνθρώττων, ττρύ 5ί>·ει σι όν θεατή την εύκαιρ·ία νά· δ,ιδαχτή κατ νά τΓροβλη,·μα^ι.
  στή ττάνκ σέ θέματα κοντά πρύ ένδιαφέρουν δλους μας. Πρό-
  κτι Γα γιά Ινα μήννμα, £να κ.θινωνικοτΓθλιτικό μάθη,μα ττρύ
  δέν ττρέττε, νά χάσουν κυρίως οί κατατπεσμένοι αγρότες,
  άλλά καί δοοι άπό τίς άλλες τάξεις ένδιαφέροντα ι γιά ίνα φω
  ^ τει^ότ«.ρο μέλλον τής άνθρωττοτητας.
  <ι»ι Μ' αυτο το τηλεγράφημα τού Ταχυδρομειον Ηρακλείου πλη- οοφορήθηκε η Κατερίνα Τζεχμττάουερ τόν Θάνατο τού Παναγιωτόιτουλσυ Γίρμανία, όττου θά έττίΐρνε καΐ τή μιχρότερη καθεαντού κόρη τού. | ΠρςΦτταθούσε νά ταχτοποιήση τό Θήμα νά διοριστή Άκόλου- Θος Τύττου στήν 'Ελληνική Πρε- σδείσ, τής ΒόΜνης, άλλά κά- ττοιο πρόσωτΓο τού ε'φερνε έιμττό δια, τΐαρά τό δτι τόν ύττεστήρι- ξε ή Γβρμανική Πρεσβεία στήν 'Αβήνα. ΙΪΛηεύιει λοωιόν ή Κατερίνα ΤζβχρπΙάουβρ δτι ό Παινανιωτό- 11, καϊ νά έφερε τό άττοτέλεσμα τοϋ έηεισοδίου πού τοθ κόστιοε τή ζωή. Άκόμη πιστεύιει στι (πρέΐτει νά έζεταοτοΰν τα βτομα αύιτά πού «χρωστοθοαν έκδί- κηση» στόν Παναγ ιωτόπουλο καϊ νά διερευνηθή μήττως στόν χώρο πού ήταν 7 £ως 11 τοϋ £γινιε ιμώ δνιεση, 6να χτύπημα ττού δέν άφηνε σημάδια (δπως ή κάλτοα μέ άιμμο) ή έν πάση ηε ρι·πτώθ€ΐ Ενας αλλος τρόπος αύτόματου άνεβάοματος της πιέ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕ.1Λ έκ τής 1ης οελίδος τού νά διαστρεβλώνη την "Ι-1 στθρία, καί νά ρίχνη λάσττη. στήν ττιό Χρυσή σελίδα τής "I- στορίας τού Κρητικού Λαού. Λέει λοιπόν στήν άφήγησι τού (σελ. 76—77) δτι: «....στίς όδομαχίΐς τού Η¬ ρακλείου ό Γερμανός επ ι κεφα¬ λής ταγιματάρχης 801-ΙΙΙΧιΖ ένώ εΤχε εισέλθει στά προά- στια τής ττόλεως "Ηρακλείου, κατοκοττος άνετταύετο σέ μιά τταράγκα μαζί μέ τόν άνθ)γό ΚιΕΚϊΊΝ ττρός τόν όττοϊον έ'λε γε την δραματικήν Θέσιν των άλεξιτττ«τιστών λόγω έξαντλή- σεος, καί επικειμένης ελλείψε¬ ως πυραμαχικών, καί ότι άν δέν συνέβαινε κανέ,να Θαΰμα Θό. έττρεττε νά διατάξη τούς άνδρες τού νά έκκενώσουν τό μέρος τής πόλεως πού είχον καταλάβει γιά να ά—οφύγουν την «ίχμαλωσία. Ένώ ετσι είχον τα πράγμα- τα ενεφανίσθη μιά παράξενη πομπή 'Ελλήνων πολιτών μαζί μέ τόν Δήμαρχο, τόν Φρούραρ- χο καί μία Έλληνίδα διερμη- νέο. καί μέοχχ στήν Μάχη προ- «τεφέρθησσν νά τού παραδώ- σούν την πόλι τοΰ "Ηρακλείου. —— Καττάττληκτος ό Γερμανός ταγ,ματάρχης 5^Ηυ^Ζ σ' έ¬ να κομμάτι χαρτ! καί μέ μολύ βι ύτταγόρευε τούς δρους τταρα δόσεως της ττόλεως, ένώ ό "Ελλην Άξιω,ματικός κουνούσε κβταφατικώς τό κεφάλι τού ώσόν νά ονμφωνούσε μέ κάβε κβμμα κα! τελεία των δρων ττα ρα&όσιεως. Ένώ ο) Γερ,μανο! ττρόσχαροι γιά την άττροσδό- κητη παράδοσι τής πόλεως τρ! βάνε τα χέργια τους άττό χ<χ- ρά, Λ "Αγγλικη Φρουρά τής πόλεως δέν άνεγνώρισε την πά ραδοσιν τής πόλεως Ηρακλεί¬ ου έκ μέρους των 'Ελλήνων, καί έξακολουθοθσε νά μάχεται τούς Γερμανούς...». Μέ άλλα λόγια δηλαδή ό συγ γραφέας Θέλει νά παρουσιάση την Αγγλικη φρουρά Ήρακλεΐ ου μάχόμενη μέχρις εσχάτων, ένώ έιμεΐς οί Κρητικοί πίσω ττό τίς ττλάτες τους δώσαμε $ς, ττού τοθ προκάλεσε τό σΠάσιρο τοΰ έγκεφαλικοϋ όγ- γιβίου, αυτού ποϋ τού έ;<ρ€Ρ€ οί πρώτη φάισαι την παραφροούντ) καί σέ δεύτερη τ ό Θάνατο. ',Ίϊ Γεριμανίδα ύποστη.ρίζ« ά- κ4μη δτι Πί)έιπ«ι νάβρεθοθν «τα χβρτιά» τού Παναγιωτόπου- λθυ, ποϋ όπωοδΐνποτε δέν πρέ ηέι νά ύιττάρχουν στό σπίτι «τής γυναίκας άπό τή Σητεία» (έτσι άποκαλιεΐ την ούζυγο τοθ Πα¬ ν αγκϋτόπουΛου). Νο·μί<€ΐ. δτι κάττου ύπάμχουν καΐ μάλλον εί¬ ναι φυλλαγμένα όπτό κάττοιον ϊε· |)ωμένο. Ό Άντρέας εΐχε άρκετές σ»έσεις ιμέ την 'Εκκιλιησία καΐ τούς έκπροοώτΐους της. Αέγεται μάλιστα δτι ό Σεβ. Μηκροπολί- της Άρκοδίας κ. Τιμόθεος ί- ταν ό πνιειυιματικός τού. Άκόιμΐι ό Σεβ. Λάμττης κ Θεόδω- ρος, ήταν πού φίλος τού, μοζι ιμάλιστα εΐχαν ίδρύσει παλιότε- ρα τό παράρτπμα της γνωοτίν; Λέοχης τσΰ νυν ύπουργοθ Δη- ροοίων "Εργων κ. Στράτου, πού εΐχε φιληβασιλικό χοραχτή- ρα. (Καΐ οί δυό παραιπάΐνΐβ Μη- τροΐποΧίτες τόν έψαλλαν οτήν κηόεία τού, μέ πολλούς αΛλους ίβριεϊς, πράγμα πού έ"κανε έντύ- τκϋοη σέ συιμίτολίττ) ό όΐτοϊος ά- κούστηιοε νά Λ6η: κύττα παπα- δοβρόχι καΐ στόν Καζατζάκη δέν πηγε σχιεδόν κο<ε1ς έκτός τόν Παπδ - Σταθρο). Ό Άντρέας εΐχε άκύμη. οτ<· νό δεομο μέ κάποιον ήγουμβνο τόν άττοϊο εΐχβ γνωρίσει ή Γερ μανίδα. (Συνβχίζεται) Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Σ^ΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σβλίδος ( —^Μέσα στό χτίριο αύτό είναι δ λ ο ι στό σημεΐο αύτό καΐ μό- τα μηχανή.ματα μέ τα όποΐα γί- νον Ι νεται ή τηλεποικιντννιακή παρα· —»-ΟΙ Άμερικανοι άνδρες κα! κολούδ.,ση σέ μεγάλη άχτίνα, γυναΐκες, πού 'μτταίνουν σ' αΰτό τό δύσκολοπέραστο χτίριο, εΐ-( ναι έφοδιασμένοι μέ εϊδική ταν~ ^ τότητα, «πάσο» καί ττερνούν οπτό διπλά ελεγχο | —Είναι περιφραγμένο μέ ει&ική ττερίφραξη ΰψους 2.30 μέτρ&,ν,' εΤναι άπό μπτετόν άρμέ, δέν έ- ττού φτάνει άττό τή Μέση Ανα¬ τολή μέχρι τό Βόρειο Πόλο. —Άττό έδώ πραγ ματοττοιείται μίτή βοηθεία των κερσιών δΐ£- Θνών έτταφών ττοΰ βρίσκονται λίγτ> ττιό πέρα (σρ,μιία 1002)
  καΐ των ίσχυρών ραντάρ ττου
  βρίσκονται στό βουνό ττοϊι είναι
  χει κανέν<χ παράθυρο καΐ φρου-, ττάνω άττό τή Βάση, ή διεθνής «γήν καί ύδωρ» στόν Έχθρό. Τ' ανωτέρω κύριε Διευθυντά άτΓοτελοΰν ελευθέρα ,μετάφρασι τού κειμένου. 'Εσωκλείστως καί χάριν τής αληθείας, σάς άποστέλνω έν φωτοτυττία τό κείμενον ττού άναφέρεται στό έν λόγω έπεισόδιο. Ό Σιιγγρ^φέας στήν άρχή τον βιβλίου τού άποτίει φόρο τΐιμής στόν Γερμσνό στρατηγό Κούρτ Στούντεντ άπό τόν όττοϊον καί άντλεΐ τίς ττλη^ροφορί ες τού. Ώς γνωστόν, ό σιτρατηγός αύτάς υπήρξε όΆνώτατος Διοι- κητής των ' Αλεξιτττωτ ιστών, σχέδιο τοΰ όποίου ύττήρξε ή εισ δολή καί κατάληψις τής Κρή της άντ! τής Μάλτσις δττως έ- σχεδίαζε τό Γεν. Έπιτελεϊον Σάν "Ελληνας, καί σάν Κρη τικός, έκφράζ» την άγανάκτησι μου γιά τό έν λόγω βιβλίο, καί εΐμαι σίγουρος δτι διά των στηλών τής εγκρίτου εφημερί¬ δος σας Θά δυνηθήτε νά δια ψεύσετε τόν «σύμμαχο» συγγρα φέα, καί τό Χισλερικό λείψανο καί σφαγέα τής Κρήτης στρα- τηΥθ δΤυϋΕΝΤ ό οποίος κα¬ λά Θά κάνη ν' άναΓτταύετε στούς άγχτλωτούς σταυρούς τού, κα νά μην ταράσσει τόν αίώνιο Οττνο των Κρητικών μας Νε- κρών, πού τόσο γενν<χΊα τόν άν τιμετώπισαν 'Ελπίζω κύριε Διευθυντά 6τ τυχόν σχολίασις τού έν λόγω θέματος δέν θ' ό—οτελέση λά¬ βη κα! νά διακινδυνεύσετε νά κατηγορηθήτε γιά... άποκάλυψι στρατιωτικών μυστικών. 'Εττί τή εύκαιρία, τταρακαλώ δπως μέ έγγράψητε συνδρομη(τή στήν εφημερίδα σας, άττό λή¬ ψεως τής παρούσης, γνωρίζον¬ τας μου τα ττοσόν τής έτησίας συνδρομής σέ κορώνες Νορβη- γίας κα! εΐ δυνατόν μέ Άερο ττορικο Ταχυδρομειον Μετά τιμής ΝΙΚ. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ Ο5ίΟ 5 ΝΟΚνΥΑΥ ρεΐται νύχτα - μερά άττό διττλο σκοπιές. Νύχτα -μερά άκόμη εϊ-' διικά αύτοκίνητα κάνουν συνεχεΐς βόλτες γύρω άπό αύτό. Πρόκει ται γιά άστυνομικά καί πυροσβε στικά όχήματα. 'Όλοι οί φρου- ροϊ φέρουν αύτόματες έτταναλη- πτικές καραμπίνες καί περίστρο φά. —"Εχει είδιική μόνωση καΐ ή ό- ροφή τού είναι κωνοειδής —Ή έργασία στό χτίριο αΰτά είναι συνεχής δλο τό 24ωρο. —Οί "Ελληνες έργάτες ττού μπαίνοαν στόν ττερίβολό τού γιά νά περιποιηθοΰν τό γρασί- δι, εΤναι 3 έττιλεγμένοι καϊ την ώρα τής δουλειάς τους καόένας Φρουρεΐται καΐ όητό 1 όπλοφόρο άμερικανο μέ προτεταμένο ταχυ- βόλο. —"Αν καμμιά φορά χρειαστεΐ νά μττή έκεΐ "Έλληνας τής Βάσε- α,ς, συνοδεύεται άπτό 4 Άμερικα νούς φρουρούς (δύο μττρός δύο πίσω) μέ προτεταμένα πάντα ταχυδόλα καΐ άν χρειστεΐ νά μττή σέ ώρισμένο σημεΐο, τού δένουν τα μάτΐα καΐ τού δίνουν τή δυι/ατστητα νά δουλέψη σέ περιφραγμένο μ έ παοαβάν χώ- ρσ λίγων τετραγωνικών ώστε νά μην εχει την αίσθηση τού γύρω χώρου. —ΟΙ φύλακες καί φρουροί τού «Καμ-άουντ» είναι «Ιδική ύττη ρεσία» ανώτερη καΐ άττό τή Άστυνομία τής Βάσεως κατασκοπεία στήν τελειότερη μορφή της. —-"Υπάρχον πληροφορίες ότι μέ τα μτχενήματα αύτά, έλέγ- χονται δχι μόνον ό σοβιετικάς στόλος, οί κινήσεΐς τής Μεσο- γείου κ.λ π. άλλά καΐ γεγονότα ττού λαμβάνουν χώραν στά Βαλ κάνια, άλλά καί μέσα στήν 'Ελ λάδα άχόμη' Πρόσφατα όπτοκα- λυφθηιχε άττό εγκυρα Άμερικανι- κά καΐ 'Ελληνικα περιοδιχα ότι μέ τα «είδικά αύτά κέντρα» τής ΣΙΑ, συλλαμβάνονταν καΐ στε- λέχη τοΰ Κ Κ Ε.' .. —Άκόμη και τηλεφωνικές παρα κολουθήσεις στϊς χώρες τού πα- ρσττετόοσματος, γινόντοοααν μέ τα μΓχανηματα αύτά Περιττό τώρα νά μιλήσει κανςΐς κσΐ για τόν Έλλην ιμο χώρο . —Τό ραντάρ τής Βάσεως έχει έπαφή μέ δλο σχεδόν τόν κόσμο. Λέγεται μάλιστα ότι άττό αύτο δοθτίχε τό σχετικό «σήμο» στήν τελευταία σύρραξη στήν Κύττρο μέ τοΰς Τούρχους τό περασμένο καλοκαίρι! ! ! —*Ή Βάση Γουρνών είναι μεγά- λης σημασίας γιά τοΰς Άμερικα νους, χρησιμοποιεπαι δέ γιά τίς άνάγκες τής ΣΙΑ. Άλλά γιά τα ύπόλοιττα αι-,· μεΐα της, γιά τα μπχανήματα της, γιά τόν σημαντικό ρόλο της καΐ ττολλά άλλα, θά μιλή- σωμε στό έττόμενο φύλλο μας (Συνεχίζετοι) ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Μιά ενδιοφέρουσα έτπτότπα έρευνσ στά έργοστάσισ Λινοττεραμάτων, των τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ — ΟΛΥΜΠΟΣ ■ ,^. καί ^ Γ- ΤΙΤΑΝ 'Μ 'ατιθ'ρόδεχτη κατάσταση ττού έτπκρατεΐ καί δτ>μι-
  ουργίΐ τιροβλήματα στούς αύτοκινητιστές στούς σω¬
  φέρ καί άλλους.
  Γιστ; τεριμένουν τα αύτοκίνητα νά φορτώσουν 30 ώρες,
  γΖ, · Γ|οτί έχει κίντ)ση μόνον ό ΤΙΤΑΝ;
  .' * 9 Μ—αίνει «καπέλλα» στά Τσιμέντα, * *
  • 'Υπάρχει ττερί—τωση «τράστ»;
  Χ αί σπσνιήσεις σέ βασικά έρωτήματα πού δημιουρ-
  γοΰνται ά—ό τα γεγονότα
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος
  ση .1 000 στρεμμάτων καΐ μέ τή σύμβαση μισθώσεως έκμιστώ-
  6ηχον Ιδ.υΟο στρέιμμσπα, ένώ τελικώς στήν πραγματικότητα
  ιταρσχωρήθηκί- έχταση άνω των 3Ο.ΟΟΟ στρεμμάτων
  4) Δέν ϊπικυρώθηκε ή άττόφαση ύττό τού ΚΕΣ (ΚεντρικοΟ
  Εττοτττικςύ Σ^βουλίου) τού ΟΔΛΑΠ.
  5) Δέν μεταγράφηκε σέ κανένα ύττοΘηκοφυλακεΤοι τταρά το
  δτι είναι δ^ρκείας 50 έτών.
  6)^ >.τγ, δημοττρασία είχον άττοκλεισθεΤ οί πάντες κσί έττι-
  τρΜτοται μόνον ή συμμετοχή Έταιρειών
  'ι Κογ^ ρητήν έττιταγή τής τταραγρ. 1 τού άρθρου
  II
  τού
  3 Δ. 245)1962, «τα ύττό την διοίκησιν τού Όργανισμοΰ Δια-
  Μοναστηριακής Περιουσίας τής Κρήτης, ι/παγάμε-
  α. μισθούνται διά χρονικήν περίοδον, μη δυνσμένην
  ' ι—■εΐ'ί», τα 4 έ'τη».
  8) Ώς άντικειμένη. στά χρηστά ήθτι.
  ζ) ίΐς χαριστική μίσΘωση, καθότι τό έτήσιο μίσθωμα για
  »£. οτρέμ,,ο^είναι 54 κιλά σταφυλιών, ένώ ή παραγάγη *-
  -ς κλιμ«·,ος ή δύο κλιμάτων τό πολύ, καλύτττει τό μίσθαμσ
  »γ>*> τής γονιμότητας των εδαφών στήν ττεριοχη σΰτή καί τό
  τρτμμα περ,έχε, 300 κορμούλες,Ί ττού σημαίνε. ότι ή ΧΥΜΟ·
  ι- τΐληρωνιι σάν μίσθωμα τό 1)150 τής έτήσισς τταρσγι»-
  Π: ανά στρίμμα ^
  •0) Μεο',; τής συμβάσεως αυτής διαττράχτηκε κσί διαττράττΕ
  " έξ°*ολούθησιν τό ποινικό άδίκημα τής άττιστίσς, κσ¬
  ΐ Λ · έ1^ Λί] σύμβαση μισθώσεως ή ΧΥΜΟΦΙΞ έμίσθωσε
  '« χΐΛιαδε., ο-,ρέμματα (τταράναμα) έχει ηδη φυτέψει 750 Χ'-
  λ.αδις κλ,ματα σέ άττόσταση ?■» καί πλέον μέτρων τό ίνσ *■
  Ι°- ' 1ΤΟ<:' σΤααίνει δτι εχει έμφυτεύσει όλσκληρη την μ' στωθε,σα. εκτ«ση καί τταρά ταυτα, «υπό τα όμματα των αρ- καλλιεργεΐται έχταση ττολλών άλλων χιλιάδων στρίμ- ι £ κρ ιθάοι ι * ·« * ν ι Λ τ ί ζ κ , Τια»σΥ^Υής τής μττύρας ΦΙΞ. - ςιτι'·' δλω" των ανωτέρω ρωτοΰμε τόν 'Υπουργό Δικαιο- κ· Κ Στεψανάκην νά μάς άτταντήση άν εχει έιτιληφθει αυτής συμβάσεως ό άρψιόδιος Άνακριτής κ , _ ■.......ι^ν κςχθώς έ—ίσης, άν ό κ ΕΙσσγγελέας Πλημμε' ΪΚ5ΐΚ"ν Λ<«"θ!ου « ό κ. Είσαγγελέας Έφετών αι κατ^ οοτι ενω