98377

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,,,,#«···ο············*···············ο·εεεεεεεε··εεεεε·εεεεεεε··
  ί
  Χαράς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  { νά πεϊ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  • Ν. ιΌτΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙ Α
  ΚΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοοβον**·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΪΗ
  ε···········································*
  ! ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώργη δ
  (Πλατεία Άρκοδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος "Αριθ. Φόλλου 21
  Τιμή ·ύλλου δρχ. 5
  όικαιωνόμαότε:
  (Μερικάς) Η ΕΚΝΒ ΣΤΗΗ ΚΡΗΤΗ
  Λφορμή: ΤΑ έγκαΚιια των 'ΟνωνεΙωυ
  "ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Παραμερΐστηκε — λέει ■
  την τελευταία οτιγμη
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ!
  Συμμετεΐχε στή δυσαρέ-
  σκεια τοθ πρώτον καί δέν ττήγε
  ΔΥΟ
  εναντίον
  ΤΡΙΩΝ
  ΓΕΩΡΓ. ΜΥΛΩΝΑΣ ♦ ΒΙΡΠΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Πήρε τή θέση τού Νικήτα σάν Ή «ντάμα» των Ν. Δυνάμεων ττού
  κύριος όμιλητής στ' Άνώγεια. 'έπισκέπτεται «συχνά» την Κρήτη
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΤΟΣ '
  Ό τρίτος των Ν. Δυνάμεων
  πού μίλησε στ' Άνώγεια.
  Στό προοκήνΐο παήΐ
  ήέπανίδρυοητοϋΚόρ
  ματος ΦΐΓΐεΐϊευθέ-
  ΟΙ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ» ΚΑΙ ΤΟ ?
  ΤεΗευταϊες έήπίδες
  παιΐαΐών καί άποοτα-
  / ι
  ΜΕΝ... ΞΥΛΟΥΡΗΣ , .
  Παραβρέθηκε στ' Άνώγεια καί
  εΤττε καί «δυό λόγια»
  ΤΗΛ. ,ΠΛΕΥΡΗΖ
  Άκολούβησε τον προηγούμενο
  μέ τόν όποΤο συνεργάζεται
  ΚΩΝ. ΚΩ$ΙΩΤΑΚΗΣ, ,
  ΕΤν»αι τό έρωτηματικό στήν
  περίπτωση. ΔΕΝ ΠΗΓΕ.
  των γΐσ νεο κομμα
  Σοοιαΐΐδημοκρατΐκόν
  Η ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ τής ΕΚ—ΝΔ στήν Κρήτι·}, πρα-
  γματοττο,ήτ>τ(<ί· την προ—ερασμένη Κνριαχή στό Ήρά,λειο μέ ά <ροριιή τώ Γϊ·αίνια των Γραφείων της ΕΚ—ΝΔ στά Ά»»ώγεια. ΣΎΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ καί σύμφωνα μέ σχετικάς πληροφορίες, ττρό διμήνοι εΐχε άποφασισθεΐ άπό την τοττική Επιτραπή, νά τταραοτή καί νά έγκαινιάση σάν κύριος όμιλητής τα Γραφεϊα ΛιθΜγ<·!«ν, ό κ. Νικητάς Βενιζέλος. ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΤΣΙ εΤχαν τα πράγματα, την τταραμονή ο*χε δόν ι ής εκδηλώσεως άλλαξαν τα πάντα, μέ τελικο άποτέλε- σμα άννί τοΰ κ. Νικήτα Βενιζέλου, νά πάρη τή θέση τού ό κ. Γεώργιος Μνλωνάς μέ άλλους δύο βουλευτές των Νέων Δυνάμε «ν, χόν κ. Δ Τσάτσο κά! την κ. Βιργινία Τσουδερου. Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ προερχόμενος άπό τα Χανιά, απ' όττου ιη'ΐρε ψιάλιστα κσί μερικούς φίλους τού, δττως ήταν ι ό άρχικό αχέδιο, έφτασε στό Ήράκλειο, άλλά τελικά χολωμέ κος καί Γτΐι'ρομένος άττό την συμπεριφορά των συναδέλφων τού κσ! -<> έξέλιξη των πραγμάτων, δέν πήγε στά Άνώγεια.
  ΠΑΡΕΜΓ.'ΝΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ σέ έ"να σπίτι καί άφοΰ οί
  διαβονλίύσεκ καί διαπραγματεύσεις ττού έγιναν μήττως βρεθή
  >ιλ7"ι <,γ.ά τόν κοσμο τουλάχιστο> (όπως έλεγον οί πιό ψύχραι
  μ;ι ί<αί δ.α-Οακτικοί της ΕΚ—ΝΔ) εφυγε τελΐικά στίς 6 τό ά πόγευμα μέ τό άεροπλάνο τής «Όλυμπιακής» γιά την Ά0ήνα. Ο ΚΩΣΤΑ*. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ συμπαραστάθηκε στήν προ- σβολή πού ενινε στόν Νικήτα καί δέν πήγε στά Άνώγεια. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ, παρά τό δτι δέν ψέρεται φί- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΚαίαγγέΑΑομο αχό Λαό καί σ*Α ΒοαΑΑ ΟΒΟΥΛΕΥΤΗ2Ε ΕΚΝΔΠΕΝΤΔΡΗΣ Μ ΑΣ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ©Ρ ΑΣ ΥΤ ΑΤ Α! «Θά στείλω 10 άνθρωποφάγους άπό τα Χανιά νάτόν έξαφανίσουν...», τηλεφώνησε γιά τόν διευθυντή μας Ο ΒΟΥΑΕΥΤΗΣ τή* ΕΚ-ΝΔ -Νέων Δυνάμεως ?κ«νε γν«- δας μας δυό βδομάδες τώρα κ. Βασίλης Πεντάρης άτκίλη- στή την όπτειλη τού στόν πβ- δέν σταματά καθόλου. Κάβε οί θρασύτατα τόν διευθυντή μας, εΐδοποιώντας τ«ν τηλε- «Λΐνικώς 5τι «—αίζει μέ τή φω¬ τία καί νά σταματήση γιατί <*β στιίλη οέκα άνθρωττοφά- γους ό—ό τα Χανιά νά τόν έ- ίαφανίσουν». 'Αξίζει μάλιστα νά σημειω¬ θή καί αώτό είναι χαραχτηρι- στικό, ότι ό έκ Χανίων Βου- τής Ενώσεως Κέντρου τέρα τοΰ διευθυντη μας κ. Ή- ρακλή Χαριτακη. Σχετικά μέ τό τταρ απάνω θέμα έχομε νά καταγγείλωμε στήν Κοινή Γνώμη τοϋ Ηρα¬ κλείου, τής Κρήτης καί σέ κά- θε ανθρωττο πού ιτιστεύβι στήν τηραγιματική Δηιμοκρατία, ατή Δικαιοαύνη καί στήν Ε¬ λευθερία, τα εξής: Τό τηλέφωνο τής έφημιρί- Καί έμίίς, πού λυπόμαστε είλικρινά γιά την κατάντια των συνανθρώττων μας αυτών, ρωτοΰμε άττλώς: Καλά οί Ά· μερά, ττρωί · δράδυ γίνονται τηλεφωνικές κλησεις μέ ό—«ι- λές καί άκοπανομαστες υβρείς μερικανοί της ΣΙΑνά τα έ'χουν Άκόμη, οί άνώνυμοι αύτοι καί ταττεινοί ΐι—άνβρωττοι, προ σπαβοΰν νά μάς κλείθουν τό στόμα στέλνοντάς 'μας άττει- λι,τικές έπιστολές καί πάσης φύσεως «μηνύματα» πού μι· λοΰν γιά τό θάνατο τού Μάνού Χαρή. Γιά τούς Άρχηγούς ΕΚΝΔ καί ΠΑΣΟΚ 0X1 ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ Τοϋ κ. ΑΝΤ. Ι; ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΜΙΚΟ ΤΡΑΣΤ Στά τσιμέντα «ΤΙΤΑΝ» καί «ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ» Μιά έπιτόπια άποκαλυπτική Χρκυνα Η ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ξοκίνησε άπό ίνα τηλεφώνημ* ενός σω ρ, άπό έκείνους ττοθ ταλαιπωρούνται στίς έγκαταστάσεις ΰ τσιμεντεργοστασίου «ΗΡΑΚΛΉΣ — ΟΛΥΜΠΟΣ;» ή Α- Τ, οτά ΛινίΛτεράματα, γιάί νά φορτώσοΐΛ/ τό φορτη,γό τους τσοιιΒάλια τσιμέντο. ΑΥΤΟ ΕΓιΝΕ την ττροπερασμένη 6δομάδα. Κι' ήταν ή ά- ή γ,α μια έ,τ,τοτησ Ερευνα στά εργοστάσια τβιμέντων ■"αραττά,νο: έταιρίας κα! τής «γειτόνισσας» συναδελφου τιτν ΜΕ ΤΟΥΣ ταλαίτΓωρους σωφέρ πού ττεριμέ- νουν «αί 30 «ρες άκόμη νά φορτώσουν. ΕΤδαμε τα Φορτηι/ά οτήν ςύρά. 2 υζΓΥτήσαμε μέ τους διευθυντές των εργοστασιον, 'Ί^ άντιττ·κ;<-03πους, μέ έμπόρους, μέ έργολάδους οΐκοδομών και άλλτ-υς σχετιζομβνους μέ τό θέμα άνθρώττούς. <<*ΝΑΜΕ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ πού ττρίν νά δή τό φώς της δημο σΐλΤΓΙτας, ίφ^-ρ^ άποτελέσματα. Συγΐκεκρι,μένα την ττε- »σ^έ'η οόομάδα, ευθύς μετά την προαγγελΐα τής ερεύνας ^ι ι1 άγορό τού Ηρακλείου καί δλης τής ύττόλοητης Κρή- Πζ< Υ ε ;σ€ ά~6 τσιμέντα καί των τβσσάρων βιομηχανίαν. ΝΟΙΟΘΟΜΡ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ γιά τό γεγονός αύτό κσι αυγχαίρομε τίς βιομη,χανίες ττού εσττευσαν νά καλύψουν 7*1* ^νοΡά ί.τ·6 την προυπόθεση βέΰαια δτι τό εκαναν γιατί ^νογι/κρίζοαι ττ θετική συμβολή τού Τύπου καί 6χι γιατί φο ΜΐΊ,ται τή Ρύχχμή τού, στόν τομεα των» άποχαλύψεων " ΕΡ&ΥΝΛ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ καί δηιμοσιεύεται πρώτα '; βύ-ό καί γιοττί, έξ αλλου, ττέραν τοθ κυρίου θέματός της ώ άλλα παρ«ττόμεν«α, άλλά έξ ϊσου δασικά καί κβί ΜΕΡΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στήν Έλλάδα ύπάρχουν 4 βιομηχανίες τσ;μένττοι;, οί εξής: 1) Α.Γ.Ε.Τ. «ΗΡΑΚΛΗΣ — ΟΛΥΜΠΟΣ» 2) «ΤΙΤΑΝ» 3) «ΧΑΛΥΨ» 4) «ΧΑΛΚΙΣ». Άπό τίς έταιρείες αύτές ποΐι παράγοΐΛτ κα! έκμεταλλΐύονται τό βασικό αύτό οΐχοδομικό ΰλι- κό, οί δι>ό πρώτες έχουν στό
  Ήρακλειο (Λινοπεράματα) έγ-
  καταστάσΕΐς καί τροφοδοτοθν
  την άγορά τής Κρήτης καί ιιέ
  σοκιά τσιμέντο και μέ τό λεγό-
  μενο «χύδην» αύτό δηλαδή πού
  «μαλαγμένο> Ιτοιμο μεταφέρε-
  τσι μέ τίς περιστρεφόμενες μπε-
  τονιέρες στίς οίκοδομές.
  Άπό τό 1967 συνβχώς μέχρι
  σήμερα καί κατάπιν συμφωνίας
  μεταξύ των 4 έταιρειών, ή τιμή
  τού τθΊμέντου εΤνοι ένιαία.
  Μέχρι τό 1967 δλες οί έται-
  ρεΐες διέθεταν τσιμέντα στήν
  άγορά τής Κρήτης καί τού Ή·
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΒΑΣ. ΠΕΝΤΑΡΗΣ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚ - ΝΔ
  Ό άρχηγός των
  άνθρωττοφάγων...
  μαζί μας. Καλά ο Σιωνιστές
  καί οί Μασόνοι καί δλοι οί
  —ράχτορες των σκο-τεινών δυ·
  νάμεων πού μάς κυνηγοΰν, μάς
  ύδρίζουν, μάς έκψοβίζουν καί
  μάς άπειλοϋν. Άλλά οί ανβρω
  ποι πού λέγονται Διγμοκράτες
  γιατί;
  Θά μοΰ πήτε δμως τί νά κά¬
  νουν δλοι αύτοι δταν ϊνας έκ-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίοα 4
  Κύριοι Άρχ^γιοί τής ΕΚΝΔ καί
  τού ΠΑΣΟΚ,
  Πρίν προλάβη νά στεγνώση
  τό μελάνι της άνοικτής έπΐ-
  οττολής μου, την όποία εΐχα
  απευθύνη πρός τούς Άρχη¬
  γούς δλων των Δημοκρατικώ·*
  Κομμάτων ήλθαν τα γεγονότα.
  Διά τής έπιστολής μου έκείνης
  τούς Εκανα έκκλησιν όπως πά
  ραμερίζοντες τάς προσωπι¬
  κάς των διαφοράς καί φιλοδο-
  ξίας, παύσουν τούς κανγάδις
  καί άγωνισθοΰν συναδελφωμέ·
  νοι ώς ένιαία πολιτική παρά-
  ταξις, πιροκειμένου νά άο-κή-
  σουν σήμερον Ελεγχον επί τής
  άσκουμένης υπό τής κυβερνή¬
  σεως πολιτικής, καί νά έπι-
  οημάνουν τα ύπ' αυτής δ:α-
  πραττώμενα ο-φάλματβ άλ>ά
  Μαι νά διε,κδικήσουν την έξου
  σίαν βραδύτερον. τΗλθαν ο)
  &ύ° άρχηγοί των μεγαλυτέραν
  έν τή Βουλή Κομμάτων «ι.κ.
  ΜΑΥΡΟΣ καί ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
  νά μάς άπαγοητεύσουν εκ νέ-
  ου, έπιχειροΰντες την επίλυ¬
  σιν παλαιών μεταξύ των δια
  φορών, και νά μάς δημιουργή
  σουν την εντύπωσιν δτι κάβε
  αγώνας μας διά την Δημοκρα¬
  τίαν, άποβαίνη μάταιος.
  Τό χειρότερον είναι δτι οί
  κύριο» ΜΑΥΡΟΣ και ΠΑΠΑΝ
  ΔΡΕΟΥ έπέλεξαν άκατάλληλον
  τόπον, άλλά καί την πλέον ά¬
  κατάλληλον στιγμήν, διά «ά
  έπιλύσουν τις διαφορές των
  Διότι ένώ άπό των τελευ-
  ταίων έκλογών, μέχρι σημε¬
  ρον, είχον όλον τόν καιοόν νά
  έπιλύσουν τάς διαφοράς των,
  δέν τό έπραξαν καί έπιχβίρη-
  σαν την επίλυσιν των. την
  στιγμήν δπου όλος ό Δημο¬
  κρατικάς λαός μας, τούς α¬
  νέμενε ήνωμένους νά έλέγχουν
  την κυβέρνησιν.
  Κύριε ΜΑΥΡΕ,
  Κύριε ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
  Σεβασθήτε, έπιτέλους, τούς
  αγώνας των άειμνήστων άρχη
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Η ΣΥΣΚΕΦΗ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙ!
  Πραγματοποιή&ηικε χθές τό
  πρωΐ στό 'Εμποροβιομηιχανικό
  'εττιμε-λητήριο Ηρακλείου ή 2η
  Παγκρήτια Σύσκεψη γιά τό
  θέμα των Βάσεων καί εΐδικώτ
  ρα γιά τό σχετικό νομικό καθε
  στώς κα! τή μ.θόδευση τού Ά
  γώνα.
  Γιά τή σύσκεψη θά άσχολη-
  θοΰμε στό έπόμενο φΰλλο μας.
  ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  Οϊ δύο αύτοι άνθρωποι πού ττεριστοιχίζουν τόν διευθυντή
  μας, έγιναν πρόσφατα, τό άντικείμενο συζητήσεων σέ όλόκλητ
  ρο τόν κόσμο Συγχρόνως δμως έγιναν καί τό άντικείμενο
  9αυμασμοΰ, γιατί ή ττερίπτωσή τους, είναι μοναδική οτά χρο-
  νικά -ίών 8ιε6»ών άγώνων γιά τίς Λαϊκές 'Ειλευθερίες. "Επί 34
  χρόν.α γύριζαν στά δουνά τής Κρήτης καί μόλις ττρίν λίγον
  σχετική «αιρό κατέδηκαν στή ζωή τής ώργανωμένης κοινωνί-
  ας. Πολύ πρόσφατα έπιστρέψανε άττό ίνα μεγάλο ταξίδι τους
  στή Σοβιετίκή "Εν&χτη, δπου ττηγαν προσκεκλημένοι τοϋ Ρω-
  σικου /σχ>ύ, πού τούς έπιφύλλαξε ύττοδοχή μεγάλον ήρώων.
  01 «Κρητικο! Άντάρτες», δττως είναι εύρύτερα γνωστσί, ό
  Σπύρος Μπλαζάκης καί ό Γιώργης Τζομπανάκης, είναι κατά
  τή γνώμη μας, οί «άπροσκύνητοι σταυραετο! τής σύγχρονης
  Κρήτης», πού 'μϊ τό μοναδτκο παράδβιγμά τους, κίνησαν τό
  ενδιαφέρον δλου τοΰ κόσμου καί κέρδισαν τόν θαυμασμό τού.
  Γιά την πιρίπτωσή τους άσχοληθηκε ό παγκόσμιος Τύπος.
  Καί, φυσικά, γράφτηκαν καί στήν 'Ελλάδα, άρχετά γι' αΰτούς,
  σέ περιοδικά κι' έφημερίδες, πού κατά τούς ΐδιους, δέν άποδώ-
  σανε πιστά αώτά πού κατά καιιρούς είπαν σέ μερικούς δημο-
  σιογράφονς.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟ Ι ΑΝΤΑΡΤΕΣ, άπαν-
  τοΰν σέ μιά πολύ ένδιαφέρουσα σειρά έρωτημάτων μας γιά
  τή 34χρον.) ίωή τους στά δουνά, τίς έντυπώσεις τους ά—ό την
  ωργανωμένη κοινωνία, τίς πολιτικάς θεσεις τους ιμΐσα στόν χώ
  ρο τοΰ Κ.Κ.Ε., τίς έντυπώσεις τους άττό τή Ρωσία, τίς γνώ-
  μες τους γιά τα σύγχρονα προδλήματα κα! γιά πολλά άλλα
  ένδ'αφέροντα Οέματα.
  ΜΝΗΜΗ ΚηΖΑΝΤΖΑΚΗ
  Σάν χβές* πρΐν 18 χρόνια, πέθανε στό Φφάύμπουργκ της Γίρ-
  μανίας ό Νΐκοι; .Καζαντζάκης. Ή εφημερίδα ιμας, πού εχει
  στηρίξει τι* ψ ' οσοφική της τοποθέτηση στό πνεΰμα τού μεγά-
  λου Κοητικίΰ διοργανώνει προσεχώς δημοσία εκδηλώση, άφιε
  ρω>|ΐενη στό εργο Τού, σάν έλάχιστο φόρο τιμής πρός την ση-
  μαντκί| προσφορά Τού στήν πνευ;ματική Κρήτη.
  ^^^^^^^ε^^^^ε^Μ^ε^^^^π^^^^π^^^εΒ^^-^εΒ^^^εκ^-^^π^-^^ελ^.^βε^.^βε^Μ^ε^.
  εΒ^^ππ^·^ε^ε^^ε^■^^ε^ε^^ε^ε^^^ε^-^ε^Β^^ε^εν-^ε^Β^ρ^ε^ε^-^ε^Β^^·■1^^βπ^■^^
  Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΗΚΕΙ (ΣΤΗ ΛΥΣΗ...
  Όταν ί.χΐις τέτοιους φίλους, τί τούς θέλεις τούς έχθρούς.
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΕΣ
  ΡΩΤΟΥΜΕ άτΓερίφραστα κάθε άρμόδιο νά μάς πή ποίος
  αίσχρόΐ «προΊοτάμενος)» έδωσε την έντολή στούς Χωροφύλακες
  τοθ Σταθμεΰ Ρογδιάς, νά διαιοπραγήσουν κατά τής χήρας
  Ι'κούμα Κόμησσας, έτών 58, δταν αύτη άρνήθηκε νά 6γή άπό
  τό καμσμόκι της, τό όποΐο βάσει τού γνωστοΰ χουντικοΰ νό-
  μοι> διεκδικοΰθΓ ή Μαρίκα Καψή.
  ΚΑ! ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ άμεση καί ξεκάθαρη απαντήση, γιατί
  αύτό ποθ κ ά νάνε τα διαταγμένα δργανα θυμίζει πολύ χούντα,
  ττςλύ Εικτατορίο. κα! πολύ άπανθρωπιά.
  ΔΕΝ ΠΕΡίΜΕΝθΜΕ άττάντηση άττό τόν Διοικητή Χωρο-
  φυλοκής κ. Πηλιχό, γιατί ό άνθρωττος σέ σχετική ερωτήση
  μα·;, μάς απτάντησε: «μοΰ εγνωστοποιήθη δτι δλα διεξή,χθη-
  σαν 6μαλώς^.
  ΑΝ ^ΟΜΙ/ΈΤΕ δμως κ. Πηλιχέ δτι, είναι «όμαλή διεξαγω
  γή·> τό να ρίχνουν κάτω κα! νά κλωτσοΰν τα άντράκια σας μιά
  χπ,οα, πού ορνητε έίστω νά υποκύψη) στίς νόμιμες διαταγές
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν Σελίδα 4
  Ο ΒΡΕΝΤΖΟΣΤΑΥΡΟΣ
  'Ένας άγωνιστής νικήθηκε
  —Ιίστερα άπό μακρόχρονη
  πάλη — άπό τόν θάνατο.
  'Ένας πραγματικάς, τίμιες
  καί γνήσιος, μέ την πραγα;>τι
  κή ϊννοια τής λέξης άγω¬
  νιστής πίθανε προχβές.
  'Ένας ύπέροχος έίνθρωπος
  κα! καλός φίλος. χάθηκε.
  Ό Σταύρος Βρέντζος, ό
  Βρεντζοσταϋρος, άποχαιρέτη
  σε τή ζωή άγωνιζόμενος, ά-
  κολουθώντας δηλαδή μέχρι
  την τελευταία στιγμή τη μοί-
  ρα τού.
  Προχθές Σάββατο στήν άγιΐ
  πημένη τού Γέννα, στήν 81 «Λ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  "Είσχωρήσαμε,, και παρουσιάζομε την
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
  ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
  *κ·1ν1ιν< ν. 3»ορ ΐΓ«ι,«.1 / 6 3 0-7 ΟυΙ οΓ ·*Γν1·· (1>ο«ΙΙ<)η> ι^
  ϋ-* Ιπ >·Γν1ο· ΙΙοο.'Ιοη)
  ΙΟ-βΙ Ιο >·ΐ-ν1<;· χΙΙΙι ΙομΙ. ι>υ·ρ·0ΐ/
  10-.·7 ν Ι,. Ι 1· /ου Γ 11Α
  Ιύ-ί» »ΓΓΐ¥»1 .1 ΙΙι. «ο.η·
  10-^9 ί«·1 β··Ικι—·ηΙ οα«ρ1·
  10-)0 εοηνο/ ΟΓ «ιϋθΓΐ
  10-31 «Ιιγβ .οαηαΐη* «ι ____
  10-32 "Ιομ 1η ΟΓ 1ην··11|·1«
  ■οΙογ ν.Ι)1ο)Μ ·οο1(1οη1
  ρ
  ΧΟ-ν ΜΚ*1 1· χοατ ΙοοΙΙοη
  10-10 Η.1ατη Ιο πογ«.1 1υΜ
  1Ο-11 ι·ΐιιπι %» ·1«11ο·
  10-12 Ηχ*· ΙΜ· οΓΓΙο.
  1Λ-υ Τκχι61«, |»1ρ ικκΙκΙ
  1Ο-Μ ΙΐΐΓΐΜ ·ΓΜΐΐ ΓθΓ ρθ.
  10—15 Ηαι->1Μ111· >-·Γ|!·>ο;
  Ιί-16 Μο·111· «ΜΓ(·ΐκ/ ·1
  1Ο-17 3·0ϋΓΐ(/ ·1«ΓΙ
  1ί-1« ΙϋΜΓΧ. ΓθΓΟ. ΐΑϋΛΟίΐ
  10-19 01·τ.κ*η1 ρτ.νΐου· ΐΓ
  10-20 λ>ρ·«1, Γ··«ρ11<* ροο Ό κώδ'κας τοΰ έσωτερικού δικτνου συνεννοήσεως στό Άμε- ρικανικό πρωτότυπο. Οιιτ·η· ·1 ο·πΙγ«1 ϋ·μο·1 ΤλΐΓ··· >1 Ο "ι
  Πιιτ··· ·1 5·οιιγ11)Γ γ*11
  Ηοαι
  εοιΐι Μυ-·«(
  Αγμ ·11 »··υτ. .
  ΟΓΓΙοΙ.1. ΡΓ,·
  2ον
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ την «ξενά
  γησή» ,μας στήν Άμεριχανι-
  κή Βάση Γουρνών, ή όποία,
  όπως γράφαιιε καί στά προ
  ηγούμενο φύλλο μας, αποτε¬
  λεί 2να άπό τα ση,μαντικώτε
  ρα παρακλάδια τής Άμερι-
  κανικής ΣΙΑ.
  Στά κτίρια 416 κα! 436
  πού είναι έγκατεστη,μένα τα ύ
  περσύγχρονα μτνχανήματα διε-
  θνών έπικοινωνιών (διάδσζε «δι
  εθνοΰς κατασκοτηείας»), δέν
  μπαίνουν ποτέ "Ελλη,νες.
  'Εδώ μέσα ύπάρχουν άπίθα-
  να καί άττεριγράπτου ακριβεί¬
  ας καί τελειότητος μηχανήμα-
  τα.
  Άπό έδώ μέσα πραγματο-
  ποιεΤται παγκόσμια έπικοιντο-
  νία μέ ΑυΤΟνΟΝ πού έχει
  τόν άριθμό 113. Μέσω αύτοΰ
  τού Ιδιωτικού κυκλώματος τηλε
  πικοινωνίας ή Άμερικανική Βά
  ση Γουρνών έρχεται σέ άπ' ευ¬
  θείαν έπαφή μέ 86 «τηλεφωνικά
  σημεΐα» πού βρίσκονται σέ 8
  Εύρωτ~|ΐκές χώρες, (Τουρκίσ,
  Αγγλία, Ιταλία, Γερμανΐα,
  Ισπανία, Μαροκο κλπ.).
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  Άναφέρομε μερικούς όπό
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σβλίδα 4
  Α
  27 ΟΚΤΩΜΙΟΥ 1971
  ΣΕΑΙΔΑ 1
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  - Βιογραψία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΐαΤΗ
  Ό Ώπηθΐνός Ζορυπάς
  καί ό Πικος Κοζουτζάκης
  • 2'! όν
  Στό πρόσωττο τής κάτρας ε!
  ταν ή φωτογραφία τοΰ Ζορμπά,
  καλοθρεμένος, γαμπροντυμένος,
  μέ γούνινο σκοΰφο, μ' ίνα λιμο
  κοντορίστικο μπαστουνάκι κ' έ
  νο μακρύ τταλτό τής ώρας. Καί
  κρεμασμένη στό μπράτσο τού
  μιά νόστιμη σλάδα, εως 25
  χρονών, άγριοφοραδίτσα, διττλο
  κάττουλη, τσαχπίνα, μέ μακριές
  μπότες, μέ πλούσΐο στήθος.
  Κ ι άπό κάτω κάτω πάλι τα
  χοντρά, σκετταρνίσΐα γράμμστα
  τού Ζορμπά: «Έγώ, ό Ζορ-
  μπάς κ' ή άτέλειοτη ύπόθεση
  ή γυναίκα' τόρα τηνέ λένε Λι-
  αώμττα».
  "Ολα αύτά τα χρόνια γύρι-
  ζα στήν ξενητιά. ΕΤχοτ. κ' έγώ
  την άτέλειοτη ύττόθεση· μά δέν
  εΐχε μήτε πλοθσιο στήθος, μή¬
  τε τταλτό νά μού δόσει, μήτε
  γουρούνια. Καί μιά μερά, στό
  Βερολίνο, έλαδα τό τηλεγραφ!^
  μα πού εϊτταμε στήν άρχή:
  «Εύρον ττρασίνην ττέτραν ώραι-
  οτάτην έλθέ άμέσως. Ζορ-
  μπάς».
  Δέν εΐχα, εΐπαιμε, τό κουρά-
  γιο νά τα παρατήσω όλα, καί
  νά κάμι*. κ' έγώ μιά φορά στή
  ζωή μο^ .μ:ά γενναία παράλο-
  γη ττράξη· κ' έλαβα τό γραμ-
  ματάκι πού ά/τέγραψα στήν
  άρχή, δττου ,μέ θεωρεΐ πιά,
  μέ τό δίκιο τού, ό Ζορμπάς άν
  θρωττο χσμένο κσλαμαρά.
  Άπό τότε ττιά δέ μού ξανά-
  γραψε· μττήκαν πάλι τρομερά
  τταγκόσμια περιστατικά άνάμε
  σά μας, ό κόσαος έξακολουθού
  σε νά τρικλίίει σά λαβωμένος,
  σά μεθυσμένος, οί άτομικές ά-
  γάττες κ' έγνοιες άναμερίστη-
  καν.
  Συχνά όμως μιλοθσα στούς
  φίλους μου κι άνάσταινα μέσα
  μου τή μεγάλη ψυχή' καμαρό-
  ναμε τοΰ άγράμματον άνθρώ-
  που τό ττερήφανο καί σίγουρο,
  πέρα άπτό τή λογικη, περττάτη-
  μα· κορφες ττνενματικές ττού
  χρειαστήκαμε εμείς χρόνια μέ
  μεγάλους μόχτους νά καταχτή-
  σουμε, αΰτός, μέ λ'ιΥα ττλαστι
  κά λόγια, τίς έφτανε, κα! λέγα
  με: Είναι μεγάλη ψυχή ώ Ζορ-
  μττσς- η· τίς ξεπερνσΰσε, καί
  λέγαμε: Είναι τρελλός.... [
  Τί προσβφΐρεν η έρημική ά-
  κρογιαλιά τής Μάνης στόν Κα-.
  ζαντζάκη; Πολλά: την ψυχικήΐ
  γαλήνη σέ μίαν έποχή ταραγμέ
  νη, την αύτοσυγκέντρωση, σέ
  μίαν ήρωϊκή προσπαθεία μετου
  σίωσις τής Ολης σέ ττνέμα, τή
  λύτρωση άπό τό σγχος τσθ ττσλέ
  μόν κα! τού φό6ου σέ μιά περ!
  οδο σκοτεινή ποθ ό άνθρ»ττος
  εΤχε χάσει την άνθρωττιά τού,
  τα φρένα τού εΤχαν σαλέψει ό,
  τι αίώνες είχεν άγωνιστεΐ γιά
  νά δημιουργήση τό γκρέμιζε μέ
  τα ϊδια τού τα χέρια άνελέητα
  γιά νά φτιάξει Εναν καινούριο
  κόσμο· σέ μιά δύσκολη καμπή
  τής ανθρωπίνης Ιστορ'ιας πού δ-
  λες οί ήθικές άξίες γκρεμίζον-
  ταν ή μιά μετά την άλλη κα!
  σαρώνονταν άττό τόν ττολεμικό
  άνεμοστρόβιλο, ένώ τό καζάνι
  τής κοινωνικάς έπανάστασης
  στήν Τσσρική Ρωσία κουφοδρα
  ζε στά δυό χιλιάδες γράδα κι
  όπου νά 'ταν θά θρυμματιζό-
  ταν. Τού 'δωσε πάνω άττόλα
  την ψυχή τού Ζορμπά! Αύτη φώ
  τ'.σε τό δρόμο τού στή σκοταδε
  ρή νύχτα τού ττρώτου παγκό-
  σμο^ πολέμου· αύτη, άσύνειδος
  φορέας κι ένσάρκωση τού νι-
  τσεϊκοΰ ττνεύματος — τοΰ άγα
  πημένου τού ήσκιου — τόν πά
  ρηγόρησε στήν όπτελττισΐα τού,
  τόν δοήθησε νά κοιτάξει κα!
  στήν άντίπερα όχθη καί νά δεί
  καί την άθέοπτ} πλευρά τής ζ«
  ής· αύτη τόν ά,ρπαξε καί μέ τα
  φτερά της τόν άνέδασε στόν
  Όλυμπο, τού 'δειξε τή ζι*ή
  τού μπερμττάντη Δία, τού άχό
  ρεστου Διόνυσου, τοθ μουντζού
  ρι; "Ηφαιστου (Θεοί είναι μα-
  θές κι αύτοι, τοΰ ψιθύρισε στ'
  αύτί, κ' Τσως τπό άληθινοί, πιό
  στέρεοι, πιό ζωντανοί άπό τόν
  ξανθό Άττόλλωνα....) κ ι αυτή,
  μέ τή λιονταρίσα δύναμή της,
  τόν έδσλε νά πατησει μέ σιγου
  ριά στή γή, αύτη μέ τή ζεστήν
  άνάσα της κλώσσιζε τίς
  τού καί τίς έκανε νά πέρνουν
  σάρκσ, κόκκαλσ, σχήματα.
  Ή άκρογιαλιά τής Μάνης
  μέ τούς πέτρινοας βράχους της
  ή άμμούδσ τής «Καλογριδς»
  μέ τή σιωπή τής έρημιάς της,
  οί άχνορόδινες βουνοκορφές ττ>ς
  ύττηρξον γιά τόν Καζαντζάκη
  ενσ άττοκαλυτρτικό θαβώρ. '&·
  δώ έγινεν ή ττρώτη — μεγάλη
  κ ι άτΓοφασιστΐ'κή — Μετοτμόρ-
  ψωση τοθ Ποιιττή αέ Στοχα-
  στή· έδώ ύλοττοιήθηκαν οί αϋλες
  Ιδέες τού ΠοιηΓτή· έδώ έττεσαν
  μέσ' τα σττλάχνσ τού σιγά σι
  γά κι αττλοίναν βαθιές ρίζες οί
  πρώτες καταβολάδες της «Ό
  δύσσειας» — τού μεγαλόττνοου
  καί σττουδαιότερου ττοιηιτικοΰ
  τού έργου· έδώ έγινεν ή μαγική
  σύλληψη τού μυθιστορήμστος
  πού τόν προβαλε σέ τταγχό-
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
  ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ
  -4
  κλίιμακα; «Βίος καί Πολι-
  τεία τού Αλέξη Ζορμπτδ».
  ΕΤχε, πρ!ν εοθει στή ^Αάνη
  ό Καζαντζάκης, άναζητήσει την
  ίρη;μό τοιι στήν άσκ.τγτική ,μονα
  ξιά τ" Άγιονόρος, μά δέν τή
  βρήκε πλέρια· δέ 6ρήκε τή 6ι-
  6λ·κή γαλήνη πού άποζητοΰσεν
  ή άγια ψυχή τού, ή μυστικιστι-
  κή ψύση τού γιά ν' άνέ6ει στήν
  κλίμακα τοΰ Ίακώδ, ν' άττοτινά
  ξει άττό πάνω τού τό περιττό
  βάρος τής Ολης, νά γίνει δλος,
  άττ' την κορφή ώς τα νύχια, ττνέ
  μα· νά φτάσει σέ υ·ά διανοητι
  κή «αί ψυχική τελεί^ση καί νά
  συνθέσει τόν τέλει; στίχο. Δέν
  εϊταν, δπως εΐχε φ-ντσστεΐ, τ"
  Άγιονόρος ό ίδον.κίς τόττος
  γιά ν' άσκητέψί1 ή ψυχή τού
  καί νά 6οεΤ τό Θ:5 τ·;· δέν εΤ-
  ταν. Κάτω άπό τή μεταξένια
  κροΰστα τής γαλήνης των μονα
  στηριών τού κόχλαζαν μισερά
  άνθρώπινα ττάθιν λίγοι οί αξιοί
  τής άγιοσύνης — καί ττώς νά
  φτάσεις στ' άττρόσιτα άσχηΓτα-
  ριά τοας; Πολλοί οί άνάξιοι, οί
  άνήόμποροι ν' άντισταθοΰν ώς
  τό τέλος καί νά νικήσουν τίς
  άνθρώπινες άδαναμίίς — καί
  ττώς νά τούς άντέξεις;
  Ένώ στή Μάνη....
  Στή Μάνη βοήκε μίαν άλλην
  έρη·μο· ττιβ ύγιεινή, πιό ανθρω¬
  πίνη, πιό γήϊνη. Σ' αύτη ττατοθ
  σες πιό στέρεα στό χώμα' ε-
  βλεπες πιό καθαρά τίς άνθρώ-
  πινες ττλΐ^γές· ξέφευγες άττό τή
  6αριά μυροιΛιά τοθ λιβανιοΰ·
  κοίταζες τόν ούρανό καί δέν τόν
  φοβόσουν τούς άνθρώπους ττού
  'σικιζαν τα σττλάχνα τοΰ 6οι/νοΰ
  τής Πραστοδάς γιά νά 6γά-
  λουν τό κάρδοονο καί νά τό με
  ττχχτιώσοΐΛ σ' ίνα ξεροκόμιμα-
  το ψωμί — σ' έναν τόσο 6ά
  κόκκο ζ«ής — καί τοθς χαίρου
  σοον έδώ, έδώ ό Ζορμπάς· έ¬
  δώ τό Θαβώρ· έδώ μΐΓοροΟσε
  νά μεταμορφωβεΤ κ' ή ΰλη σέ
  ττνίμα....
  ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
  (Α' Παγκρήτιος Διαγωνισμός ΤραγουδιοΟ)
  Υστερα άττ' τό «ττετεινάρι»
  κσί τόν Πε
  τό διστιχάκι,
  Βχομε καί τόν Πεντβρη···-
  "* μ - · δίνβ,ται ττεριλη.τττι*ά
  Ή Πραστοδά, ή «Καλογριά»,
  ή Στούττσ — ή Μάνη, δέν έκ-
  φράζουν άττλώς ένα κομμάτι
  τής ζωπς τού Καζαντζάκη. Έκ
  φράζουν κάτι σττουδαιότβρο:
  την ττρώτη σύλληψη τής θυσίας
  τής ζωής άττό τό Μέγάιλο Στο-
  χαστή. Κ ι άκόμη: την ττρώτη
  σύλλπψη τής μαγικης σύνθεσης
  των δνο στοιχείων, τοΰ διονυσι-
  ακοθ καί τού άπολλώνεου, ττού
  τοθ έμττνενσεν δ Ζορμττάς, κα'ι
  πού τόν ωδήγησεν, άργότερα,
  σέ μίαν άλλη σύλληψη: στήν
  διγενή σύνθεσΓ, ΐοθ νέοελληνι-
  κοΰ ττολιτισμοθ. Ή κουβέντα τού
  μέ τόν Ζορμπά στήν έρπιμικήν
  άκρογιαλιά τής Μάνης, δέν εί-
  ταν μόνο σωκρατικός διάλογος,
  μά καί μεταφυσική άναζήτηση.
  Τοθτο δέν μπτοροθμε νά τό συ-
  μπεράνοι/με μόνο άττό τό μυθι-
  στόρημά τοα γιά τό Ζορμττά,
  δττου στό κάτω κάτω τής γρα-
  ψής έχει άρκετά δοι/λέψει κ' ή
  φαντασία τοΰ συγγραοφέα, αλλά
  κι άττό τόν άλπθινό Ζορμττά,
  ττού, δπως φαίνεται, τόν άττα-
  σχολοΰσαν κάποτε καί τα μ«ττα
  φυσΐικβ προβλήματα, δττως ό
  θεός κι ό Δΐάβολος, ή Κόλα-
  ση κι ό Παρά&εισος, ό ©άνα-
  τος κ' ή μετά τό ©άνατο ζωή.
  Ή γράφη τού στό καφενεδάκι
  τής Πραστοβάς, «σκεφθήιΤε τό
  βάνοττα καί τή Ματαιότητα
  γιά να γλυτώστε άττό τούς Δια
  βόλους», μαρτυράει ττώς άλλο¬
  τε τό βασάνιζε τό μυσλό τού
  μέ τα ένοτγώνια έρωτηματικά:
  άττό ιτοΰ κα! γιά ποΰ «αί γιαττί
  — μέ τα Τδια έρωτηματικά
  ττού βασάνιζε καί τό δικό τού
  μυαλό ό Καζαντζάκης.
  Μετά τή μαθητεία τού στό
  Ζορμπά, δηλαδή, μετά την πε
  ριττέτειο τού μετσλλϊίου τής
  Πραστοβάς, άρχίζουν οί μεγά-
  λες δηιμιουργίες τού Καζαν¬
  τζάκη — «Βούδας», «Όδυσ-
  σεια> κλττ. "Ωσιτου ήρθεν ό
  «Γέροντάς» τοι> κα! τοθ ττρό-
  σφερε, μιέ τό θάνατό τού, τή
  μεγάλη στιγμή τής εμττνευσης
  τοΰ μυθιστορήματος τον «Βί¬
  ος καί Πολιτεία τού Αλέξη
  Ζορμπά», ττού ξετίναξε τή «συ-
  νωμοσίο τής σι«ττής» τής μικρό
  χαρής ρωμέίκης κριτικής (ου¬
  δείς Προφήτης...) καί τρύ ονοι
  ξε τό δρόμο γιά την προβολή
  . τού στόν πολύ ΐΓλατύτερο χώρο
  τής ΕύρωπαΊ'Μης κι άργότερα
  τής Παγκόσ,μιας Λογοτεχνίας.
  Καιρός τόρα νά κοιτάξουμε
  τούς δυό ήρ&κς, τό συγγραιφέα
  καί τό Ζορμπτά, έτσι κοβθώς άνα
  δύονται ά~6 τό μυθιστόρημα αύ
  τό ττού 'χε τόση άττηχησΐηι στό
  Διηικό ττροτΓάντων κόσμο.
  (Συνεχΐζεται)
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» δίνει κάθε
  έδδομάδσ πολλές μάχες σέ
  ττολλούς τομΐΤς τής Κρητικής
  κοινωνίαν.
  Άντικίΐμενικοί παρατηρητές
  σημειώνοον δτι ή εφημερίδα
  μας είναι ή ιμοναδική στήν 1-
  στορΐα τού έτταρχιακοθ ΤΟποα,
  μέ τόσους ττολλούς άγώνες κα!
  δύσκολες ττεριπέτειες άντιστο!·
  Χ«ς.
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» στήν προσττά
  θειά της νά συμβάλλη μέ δλα
  τα μέσα γιά μιά δα&ειά τομή
  π !ς πολιτιστικές διαστάσε,ις
  τρς Κρητικής κοινωνίας τταρου-
  σιάζει σέ συνεργασία μέ την
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙ-
  ΚΟΙ ΝΟΝ Ι ΩΝ τόν ΠΡΩΤΟ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, μία φιλόδοξη
  τΓροσττάθεια πού σίγουρα θά έ
  ξελιχθη σέ θεσμό. Φυσικά τό
  έττίσημο κράτος, ο' ύπεύθυνοι
  γιά τα Κρητικά ττροβληματθ
  ττρός τό Έλληνικιό Κοινοδούλιο
  βά έττρεττε ττολύ ττιό ττρίν νά
  ιμάς εΤχαν προλάβη.
  Όμως καί αυτή άκόμη ή ά-
  διαφορία — πού τώρα άφορά
  τό άθάνατο καλλιτεχνικό Κρη-
  τικό ταλέντο — προστίθεται
  στίς τόσες δλλες των ύττευθύ-
  νων τού Δηιμοσίου κα! των πό
  λ,τικών μας έκττροσώττων.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» λοιττόν γιά
  μιά άχόμη φορά άναλαμβάνει
  μέ Ιδιωτική πρωτοβουλία νά
  έκττληρώση τίς ίητ οχρεώσεις
  τοθ έτΓΐσήμου κράτους. Στόχος
  μας μέ τόν ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΑ
  ΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ εί¬
  ναι ή ανεύρεσις των άληθινών
  νέων ταλέντίον τού σύγχροου
  λαϊκοΰ καί μοντέρνου νεανακοΰ
  τραγουδιοΰ κα! ή άναγνώρισις
  δσων άσχολοθνται μέ τό σύγ-
  χρονο καί τό τταραδοσιακό Δή
  μοτικό τραγούδι. Έκτός τής
  ήχογραφήσεως καί τής κοκλοφθ
  ρίας δίσικυν των έτπκρατεστέ·
  ρων καλλιτέχνην μέσα στά
  ττλαίσισ τοΰ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ
  ΔΙ ΑΓΩΝ Ι ΣΜΟΥ ΤΡ ΑΓΟΥΔΙ
  ΟΥ είναι διάφορες συναυιλίε'
  κα! ή προσφορά είς αύτού
  δώρον άπό διάφορες έταιρίες.
  Γ άναγράφετσι κσί
  ή παράδοσι) τής
  τόν Δττμητράκη των Νέων Δυ-
  Ε.Κ.Ν.Δ. κ. Βασίλη Πίντάρη.
  στήν ττρώτη σελίδα μας, ό κ. Πεν-
  τής Πολιτικάς, συνδύα-
  'ι ___ι,ς τοΰ Α' Παγκρητίοσ Διαγίνν.σμυΟ Τραγουδιοΰ
  πού διοργωνώνουν έντός τςΰ έτους 1975 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  καί ο! ΐτα·ρείϊς «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»,
  «ΞΛΛΗΝ,ΙΚΟ ΚΕΝΧΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  «αί «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ».
  ΠΙΜΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
  ΟΊ ένδιαφερόμενοι μττοροθν νά
  έττικοινωνοΰν τι,>οφορικώς κάθε
  Πέμτττη πρωΐ άπό τίς 10 Εως
  τίς )2 καί τό άττόγευμα τής
  Τδιας μ-ερας άττό τίς 6 ϊως τίς
  8.
  Τό τηλέφωνο 280—291 δί¬
  νει πληροφορίες κάθε ττρ»ΐ 10
  έχος 12 καί κάθε άπόγωμα 6
  ϊωι, 8.
  Όσοι έττιθυμοθν πληροφορί¬
  ες θι' άλληλογροαφίας μττοροθν
  να γράψοΐΛ! στήν ταχυδρομι«ή
  διεύθανση: Έφημΐρϊδα «Η
  ΛΗΘΕΙΑ» — Ηράκλειον Κρή¬
  της. "Οσοι μένουν στήν Αθη¬
  νά ,μποροθν νά ττσίρνουν ττληρΐϊ
  φορίες κάθε Τετάρτη δραδυ ά-
  ΤΓΟ τίς 7.00 ίως τίς 9.00 στά
  γραφεΐα τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ε-
  ΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  στόν τρίτο δροφο τής όδοΰ
  Στουρνάρα Τ7 καί Σουλτάνη
  γωνίο: — (τηλ. 627—796).
  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
  ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  1) Στόν διαγωνισμό τταρα-
  δοσιακοθ καί συγχρόνου Κρητι
  «ού τραγουδιοΰ γίνονται δεκτές
  συνθέσεΐς παντός Κρητικού ρυ-
  θμού μέ κριτήριο τ/^ αΐσθητι-
  κή αρτιότητα στίχων κοοί μ-ου-
  σικης.
  2) Κάθε σανθέτης ή στιχουρ
  γός μττο.οεΐ νά συμμετάσχη μέ.
  άττεριόριστο άριθμό σννθέσεων
  "Εναρξη
  «ΣΤΑΜΝΑ»
  ΤΗΛ. 286.106
  περίοδον!
  Τ όν
  ΚΠΣΤΑ ΒΟΛΙΠΤΗ
  Τό ντοϋε
  Λουΐΐζιο - Μαίρη
  ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΗΝΑ '
  Μηέμπα Μάνου
  Μαίρΐ] Μελά
  ή στίχων. Στόν διαγωνισμο
  μποροΰν νά λαβουν ιμέρος στι-
  χουργοί «α! τραγουδιστές Κρή
  τικής καταγωγής, διαμένοντες
  στήν Κρήτη ή σέ κάττοια όίλλη
  ττεριοχή τής Ελλάδος ή και
  στά εξωτερικώ.
  3) α) Παραδοσιακές συνθέ-
  σεις θεωροΰνται δσες άττοτι-
  λοΰν έθνική κλτ(ρονομιά καί δή
  μιουργός τους εΤναι ό Κρητικός
  λαός.
  β) Συγχρόνως σΐίνθέσεις θε¬
  ωροΰνται δσες δασίζονται σέ
  Κρητικούς μουσικούς ρυθμούς,
  διασκευασμένους ή μή σέ στί-
  χους διαφόρον ττεριεχομένου.
  4) α) Κάθε διαγ«νιζ6μενος
  στιχουργός θά παραδίδη ή θά
  ά—οστέλη τούς στίχους τού
  στά γραφεΐα τής εφημερίδας Ι
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» όδός ΜαρογιώρΙ
  γτ> 5 Ηράκλειον Κρήτης.
  β) Κάθε διαγωνιζόμενος συν
  θέτης θά τταροι—ιάση τίς μελω
  δίες τού σέ €ΐδικό χώρο στόν
  όττοΐο θά τοττοθετηθοΰν τα ήχο
  λΐ—τ ικά μηχανήματα Άθηνσϊ-
  κ,οθ σιινεργείοιι ττού θά 2ρθη. εί
  δικώς γιά τόν διαγωνισμό στό
  Ήρόκλειο. Στόν Τδιο χώρο θά
  ήχογραφηθοΰν κα! οί τραγουδι-
  στές. Τίς μαγνητοταινίες αύ-
  τές θά συγκεντρώση ΰπεύθυνος
  τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ καί θά τταρο
  δώση στήν έπιτροττή τού διαγω
  νισμοθ.
  5) Δηλώσεις σιιμμετοχής θά
  γίνονται δε«τές ίως 20.12.75.
  ?«ς 20.12.1975.
  6) Οί στίχοι ττεύ δέν θά έγ
  κριθοΰ/ θά έττιστραφοθν μετσ
  τό ττέρας τού διαγωνισμοΰ
  στούς δικαιούχους.
  7) Άπαράβατος δρος γιά
  την συμιμετοχή στόν διαγο>νι-< σμό εΤναι νά μην ύττάρχη συμ- 66λαιο ττού νά δεσμεύη τόν έν- διαφϊρόμενο δσον άφορά την έγγραφή δίσκων. 8) Ή Δ)νσις τής ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ διατηοεΐ τό δικαίομα τής συνδέσεως στίχων καί με- λωδιών ιοαί έττιλογης έρμηνευ- τών γιά την δημιουργία τραγου διών. 9) Ή έττιτροττή τοΰ διαγωνι σμοθ ή όττοία άττοτελεΐται ά- ττό έκττοοσώττους των Γραμιμά- των, των Τεχνών καί τής Κρητι Ικής κοινωνίας θά έττιλέξη: α) Τόν ττρώτο καί τόν δεύτε ρο έρμηνεντή Παραδοσιακοΰ Κρητικού τραγουδΗθΟ «αί τόΊ ττρώτο «αί δεύτερο τραγούδια τα όττοϊα θά έρμηνεύσουν άντιστο! χως. β) Τόν πρώτο καί τόν δίύτε ρο έρμηνεντή Σι>γχρόν»^ Κρη¬
  τικού τραγουδιού καί τό ττρώ-
  το καί τό δεύτερο Σύγχρονο
  Κρητική τραγούδι πού θά έρμη
  νεύσοκν άντιστοίχως.
  Περα άττό τούς δύο πρώτους
  έρμη,νευτές ΠαραδοσιακοΟ καί
  Συ·γχρόνου Κρητικού τραγουδιοΰ
  καί τούς δημισυργούς—(συν-
  θέτες καί στιχουργούς)— των
  δύο ττρώτων Συγχρόνων Κρητι-
  κών τραγουδιών ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  &ά ύττογράψη συμδόλαιο έγγρα
  φής δίσκων καί μέ άλλους τα-
  λαντούχους συμμετέχοντες είς
  τόν διαγωνισ;μό πού θά κρίνη
  ότι τΓαροασιάζουν ενδιαφέρον.
  Κ. Γ.
  (Συνεχίζεται)
  ετ κ6
  τ» «:
  πρ^ερασμΐ ττολ,τ,.0 μας
  ΖΙ™ Α τόν Δημπτράκη,
  ά
  μέ τόν έαυτό
  «ττετεινάρι», τό 6ικό
  άττό τα Χα.
  με
  τό
  μας
  γ νκστ ο
  υάγοι,
  Τό θέμσ ομω.
  δυό -λλν°Ρ*"« ^ΤΟγΐά νά ττάρουν σε.ρά, στό ττο,ό
  ^ΓΧπρώτο τΤ^ί ^ ** -1 -λύ ^&- *«
  II
  τό7χ«Ρο0ν οΰτε κα! των δοό τα στομαχάρα.
  άκολουθώντσς τό... καλό τταραβε.γμα τ«ν
  τους κα! δτι θά καταλήξουν συναγωνιζόμενοι
  ^οός θά τόν... ττρ«το*άη, νά... φαγωθούν μεταξύ τους....
  Τί νά ττή κανείς... , ,
  Καί καλά για τόν τύττο τόν Δημ-ροκη, άλλα γ,α τόν κ.
  εΤναι καί έκττρόσωττος τού Εθνους, τι να ττω;
  Άλλά
  Χανίων) άΛρωττοφάγοΐί...
  δτι ττρέπει νά συνεννοηθοϋν, τα
  δεύτερο άττ' ό,τι μάθαμε εΤναι
  θά
  στο
  Πεντάρη, ττού
  ΈτοΟγο μόνο:
  Μέ όλα οΰτό
  Θά <ί>κτά μόλις
  νη. . ττ£.ντάρ·.' .·
  δέν Θά ττάρ--. ποτέ..
  καί μετά 6!ας την.
  διαγωγή αρίστη, άλλά
  δώση, δηλαδή βά πβίρ-
  Νέων Δυνάμεων
  • Το Δ-,· Γ,-.ράκη τελικά, ό ττιτσιρικας των
  εκανε καί ϊνο «αλό στή στήλτ,: την άνονεωσε. _
  Κι' αύτό ν<στ! ό άλλος τύττος τρ,ς ξεττερσστηκε τπά .- Έιοι οφήνοντας τελεσίδ.κα τόν Κυβερνητάκη, Θα άσχολου- τώρα — -ου κα! ττού — μέ τόν Αημη-τράκη. ω ;ο.τ·όν τα τταληά καί φέρνω στή στηλη μου «αινούρ γιβ ττρίσωπα Πραγματ,κή άνανέί^ση ^αί μάλ.,στα μέ... νέες μσι • Και μιά ΟΛσγκαία, σχετική διευκρίνιση, τού όφείλεται στό «δναθϋλάκρ τοΐ Τυστογραψεί»^: ι ι Σέ σχ-τ,κό κΐίΜς—κ'ούς τού ττερσ.σμένου μας Φυλλου, ή Λτταρτεναίρν τ^ Δημητράκη, άττό «τκ,οντούλα» έ'γ:νε «κοτούλα». Θά μού τ:ιτ= βεβαία δτι ττήγαινε κι' έτσι, μιά ττού ό Δημη τρά<τ,ς μας άναφερόταν στό σημείο αύτό σάν «ττϊτέινβρβκι» ί δ ή ?:αφορά μσς σέ ίνα... νί, εΤναι άσήμαντη. ά κρί δτι Διαφωνώ. τό.. ν! έχε 5ιότι ττρόκεηαι γιά τ,ολλή σημασία!... γι>ναίκα καί στίς γυναΐκες
  V.-
  ε- Ή όνστοοσ.χή καί ή άχατσστασία ττού έτηκρατε'ϊ σία ττο-
  λιτικα μας πράγματα, έχει άνησνχήα'ει δλο τόν λαό, ό όττοΐος
  εχει τταράτΓονί. γιά τούς έκττροσώττους τού στή Βουλή, ττού κα¬
  κώς άττςφεύγονν νά τόν ένημερώσουν υττεύθυνα.
  Η άνησίιχία αύτη, φυσιχό ήταν νά Φτάση μέχρι καί τόν ου
  μτταθέστατϊ ΝΙΚ—ΠΑΚ, ό όττοΤος, έκανε την εξής εϋστοχη —
  δπως ττχϊντα -- καί ίδιότυττη παρατήρησΓ;:
  — Δέν κα-αλαςδαίν» γιατ! παρατΓονιέται μαζί τοι;ς( ό κό-
  σμι-.. Κολοϊ εΤναι δλοι τους... άλλά μετά τόν Καραγκιοζη!...
  • Στίς... μ'.τα — συνεδριάισβις τοθ Διημοτικου
  ττςύ ττραγματσποιοθνται στά διάφορα κέντρα τού Ηρακλείου,
  άφτύ τε?νΓ'.{οσει ή κανονικΐή συνεβρίαση στόν Δήμο, γίνοντοι κοί
  λεγοντ«> ττολλά κα! ωραΤσ.
  <5νΚ3.κά τό.. άθώο κοι/τσοιμτΓθλιό, δίνει καί τταίρνχι. Κύριος ο'τόχος, τίς ττερισσότερες φο<>ες, είναι ό κ. Πρόε·
  δρος, ττεύ δί'ί1 άκάλουβεϊ, Χόγο ττέρχθ·μένης ώρας. *
  Σέ μ.ά άπό τίς τελενταϊες αύτίς... μετα — συνεδριάσεις,
  είπώθηκαν άρκντά ώραΐα στιγμιότυττα καί άνέκβοτα γύρω άττό
  τό' συαττοθέστατο Προεδρο, τα όττοΐα σμως 6έν εΤναΐ δυνατόν
  νά τα μεταφ£ρ« έδώ καί πολύ περισσότερο ν«ί( π« τούς... ά-
  Φηγητέΐ, τοας, γιατί άπτλούσταιτα Οττάρχει κίνδννος οί Σύμβου-
  λοι αύτοι νό παΊρνοΜ πιά τό/ λόγο, μόνον. . στίς μετα — συ¬
  νεδριάσεως. .
  • Ή δ!«η τού διειΛυντή μας μέ τόν Άρχιεττΐσχοττο, την παρα
  ιιοντΊ τοθ Άγιον Μηνά, άρχισε νά άττασχολή άρκετούς Ήρσ-
  κλειώτες.
  Μεταφέρη έδώ έναν σχετικό διάλογο:
  —- Ν;μίζ« δτι εγινε σοβαρά λάθος στόν προσδιορισμά
  τήί δίκ,ης, ?£Π ό £νας.
  --- ΙΊατ! ούτό; ρ«τά ό άλλος.
  — - Διότι, οττλούστατα, ή τό Δικαστήριο δέν θά. . λειτουρ-
  γήση ή Ο Άγιος Μηνάς δέν θά... σπερνιάση!...
  Σωστή κατ' αρχήν ή τταρατήρηση, άλλά ττοιός ξέρει άν δο¬
  θή μέ τή δ!κη αύτη γιά ττρώτη φορά ή εύκαιρίσ, νά ϊχομε μα-
  Ο· . σττερνά κ.οί... λειτουργία!...
  Άμήν
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΟΜΙΛΟΥΜΕ...
  ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΌ
  ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΛ
  ΤΗΣ ϋΑδ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑΙ...
  ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
  Χειροθργος—Όδοντίατρος
  Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί).
  ΤηλέΦ. 224-481
  Δέχεται καθ' εκάστην
  9—1 καί 5—9
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜΦΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΑΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΑΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΜΕΛΕΙ Α
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μπορει νά εΐστε άσφαλιομένος αλλα
  βν βέν ίχετε καί Νομική Προστασία ΟΑ5,
  θά αίσθάνεσθε... άνασψάλεια'
  Γιατ'ι ή Νομική Προστασία
  είναι μία έπαναοτατική καινοτομία,
  πού πρώτη ή 0Α5 ίφερε στήν Έλλάδα
  άρχίζοντας άπό τόν τομέα τού αύτοκινήτου
  Μέ την Νομική Προστασία ΟΑ5 έχετε πάντα
  μαζί σας. έναν . αόρατο νομικό σύμβουλο
  Γιατί μέ την ΟΑ5 διεκδικεϊτε πάντα
  τώ δικαιώματά σας (μέ δικά της εξοδα)
  στά δικαοτήρια ή ο1 όποιαδήποτε 6ρχή
  καϊ προστατεύετε άποτελεσματικά
  τα συμφέροντά σας
  Ή ϋΑδ είναι κοντά σας.
  γιά τό τρακάρισμα, γιά όποιοδήποτε άτύχημα
  γιά τίς τροχαϊες παραβάοεις.
  γιά τίς αύστηρές πειθαρχικές ποινές,
  γιά τις πινακίδες καί τό δίπλωμα
  πού άφαιρέθηκαν γιά την κακη έπισκευή
  τού αύτοκινήτου σας
  Μέ δυό λόγια είναι κοντά σας
  για κάθε τι πού συμβαίνει
  στό αύτοκίνητό οας ή σέ σάς, τδν όδηγό
  Γιά δλα αύτά ή ΟΑ8 είναι κοντά σας
  μέ δικηγόρο πού θά διαλέξετε έσείς.
  άλλά θά πληρώση έκείνη. στά αρμοδία
  δικαοτήρια στήν 'Αθήνα, σ' ΰλη την Έλλάδα
  άλλά κα'ι στό έξωτερικό
  Γιατ'ι ή Νομική Προστασία ϋΑ5 σάς καλύπτει
  καί σ' όλες τις χώρες τής Εύρώπης
  "Ολα αύτα και πολλά άλλα ή ΟΑδ
  οάς τα προοφέρει μέ μιά άοήμαντη
  έτήσια ουνδρομή'
  Πραγματικά. μέ 980 - δρχ. τόν χρόνο
  (χωρίς τίς νόμιμες προσαυξήσεις
  γι6 χαρτόσημο κλπ) μπορεϊτε κα'ι σεΐς.
  όπως έκατομμύρια όδηγοί σ' δλο τόν κόσμο,
  νά άποκτήσετε σιγουριά καί πραγματική
  ξενοιασιά δταν όδηγεϊτε
  ΆξΙζει νά γνωρίοετε την 0Α3.
  Είναι τόσες πολλές οί περίπτωσις
  ποϋ σάς καλύπτει, ώστε θά πρέπει
  νά καταρρίψετε ρεκόρ αΐσιοδοξΐας
  γιά νά πήτε πώς δέν θά σάς χρειασβή'
  Τηλεφωνήστε μας τό συντομώτερο καί χωρίς
  καμιά άπό μέρους σας υποχρεωθή,
  ένας άνθρωπός μας θά σας επισκεφθή
  για νά σας δώση περισσότερες λεπτομέρειες·
  γιά νά βρήτε
  τό δίκηο σας!
  ΟΑδ ΗΕΙ-Ι-Αδ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ: Λεωφόρος ΊλιοσοΟ 28 (γωνία Βούρβαχη-Νέζερ) ΤΗΛ. 9237271 - 5 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δωδεκανήαου ?7 τμα ^«ο ι
  ΛΑΡΙΣΑ: Κύπρου 80 ΤΗΛ 222850 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: 25ης ΑΟγούστου 42 ΤΗΛ.281640 - ΠΑΤΡΑ): Πλατεϊα Γεωρϊίο" 29 ΤΗΛ 2768*37
  27 ΟΚΤαΐΡΐΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΒΙΟ "Μ ΑΑΜ·ΙΙΑΙ( ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΪΛΙΔΑ 3
  ΟΙΛ ΜΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙ Λ ΑΙ ϋ1 ΓΚ1ΜΛ-
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ
  ΑΥΤΟΚΛΗΤΟ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΙΤΗΣ ΤΗΣ «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Μέ {κιτληξι διάβασα στό
  φθλλο τής εφημερίδος σας ττνς
  13ης τρέχοντος δτι τό έργο-
  στάσιο τής ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ
  <πή Φοινικιά μολύνει την ττεριο χή ΠΟΦΥΡΟ. Δέν ξέρ» τί γι- νότσνε τταλιότερα άλλά άττό τα μέσα τού τταρελβόντος Αύγου¬ στον λειτουργεΐ στό άναφερόμε κ> έργοστάσιο εγκατάστασις
  Βίθλογικοΰ ΚαθαρισμοΟ λυμά-
  τον μέ τό σύστηιμα ΗΑΜθΟ
  Αύστριακης προελεύσεως τού
  όποίου την οττοκλειτ—Ίκοτηίτα έ
  φαρμογης στήν ·Ε=λλάδα έχει
  τό Τεχνικό ΓραφεΤο τοϋ συμπα
  τριώτη μας ήλεκτρομηχανολό-
  γου> καί ττολιτικοϋ μηχανικόν
  Λεωνίδα Παναγιωτάκη μέ
  I-
  δρα τή Θεσσαλονίκης
  ΔικαιολογεΤται ό ενεργήσας
  την επ ι τόπ ιο ν, δπως λέει £ρευ-
  να μή γνωρίζων δτι δέν λει-
  τουργεΐ βιολογικός καθαρι-
  σμος, άν διέθετε δμως την στοι
  χειώδη παρατηρητικότιντα θά
  έβλεττε δτι άττό τόν άπαγωγό
  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  λΙΓΑ ΑΟΓΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟ ΦΙΛΟ
  χρό
  Άγαττητέ Μάνο,
  Τουλάχιστον δεκα—έντε
  νισ εχω νά σέ δω.
  Τό 1961 έφυγα άπό την
  'Ελλάδα ά—ογοητενμένος καί
  ττΐίψσμένος μαζΐ, τγού δέν μττό
  ρα/α. μέχρι τότε νά τακτοτΓθΐη
  βώ Μόπτου.
  ΕΤχα κάνει ττροσπάθειες πολ
  λές, εΤχα τελειώσει μιά Σχολή,
  ττοθ μοΰ ίδινε μιά ττροοτττική
  γιά κάτι καλό, άλλά δυοτυχώς
  5έν ίγινε τίττοτα, γιατί τπθα-
  νόν δέν ίτησα στά γάνατα νά
  παροκαλέσυ.
  Πικραμένος ίφυγα άττό την
  'Ελλάδα, δέν γύρισα τό κεφάλ
  •μου ττίσω οταν την άττοχαιρε-
  τοΰσα γιατ! Τσως μετάνοιωνα...
  θυμήβπκα τόν Καζαντζάκη
  καί ή καρδιά μου άλάφρωσε
  άψοΰ κα! ό Ιδιος σ-τή ξεντγτιά
  ζήτητ- νά βρή ϊσως τή λη—ιο
  νιά, άλλά τ> Κρήτη τού ψώναζε,
  τόν καλοΰσε, γιατί ό Ενας άγα
  ττοθσε τόν άλλον. 'Αγο—ούσα
  την Κρήτη, δέν μττοροΰσα νά
  τή.» ξεχάσ», μά εΤχα κόψβι τπά
  κάθε δεσμό μσ£ί τηκ;.
  Στά γράε>» δλα αύτά Μά-
  νο γιατί ίνα ττραγμα θέλω νά
  σού ττΔ καί θέλω νά τό τπστέ-
  ψης·"
  Άττό τή στιγμή —ού μοΰ έ-
  στειλες την «ΑΑΗΘΕΙΛ»
  θεριό τκού ήταν κουρνιασμένο
  μέσα μου, άρχισε νά βρυχάτε-
  •Ηταν Α Κρήτη, ττού κάβε βδο
  μάδα την ττρόσμενα μέ άγωνία,
  μέ λαχτάρα νά τη σψίξω, νά μά
  θω επί τέλους την «Άλήθεια»
  νά άκούσω τή φωνή της.
  Κάβε Πέμτττηι, είναι ή μερά
  —ού την τταίρνω, φοβοθμαι μή-
  τπως δέν την 6ρώ στό κουτί, μή
  —ως σοθ την έκλεισαν, μή—ως
  σοθ συνέβη κακύ....
  Μέ &λτχ μου την ψνχή θά ή-
  θελα νά σέ δώ νά μιλήσουμε
  καί εάν καμμιά φορά τα 6ήμα
  τα σου σέ φέρουν στό Μόνα
  χο, ή πόρτα τού ΣπιτιοΟ .μου
  εΤναι άρθάνοιχτη γιά σένα.
  "Ισως μιά μερά, κυνηγώντας
  την άλήθεια, φτάσης μέχρι έδώ.
  "Αν χρειαστής δτι δήττοτε γρά-
  ψί μου, δ,τι ΤΓληροφορίες θέλης
  καί μπορώ, εΤμαι στή διαθέση
  σου.
  Μάνο θά σέ -αρσκαλέσω ττο
  λθ αν μοθ γραφείς ένημέρωσέ
  με ττόσο κοοτίζει ή συνδρομή
  έξωτερικοΰ, γιατ! μοθ φαίνεται
  ττώς λίγα είναι σύτά πού £γρα
  ψες στήν άττόδειξι τοθ άδελφοί)
  μου στήν ττρώτη. συνδρομή.
  Σ' εύχαρισιτώ χίλιες φορές
  καί σοθ εύχομαι μεγάλες έτπτυ
  χίες σ' οτώτά ττού ξεκίνησες.
  Προχώρα κβί έχε ύττ' δψη σου
  δτι: «οί δειλοΤ δέν ξεκίνησαν
  —ότε ι«αί οί άδυνο—οί πέθαναν
  στό δρόμο*.
  Μόναχον 10.10.75
  Μέ ΤΓθλύ άγάττη
  ΣΤΕΦ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  σωλήνα τρέχει ττρός την κοίτη
  τού ποταμοθ καθαρό νεράκι καί
  άν δέν ήξερε την προέλευσί
  τού θά τό έπινε. Άλλά καί νά
  τό επινε πάλι δέν 0ά πάθαινε
  τίποτε γιατί ό βαθΐμός καθαρό
  τητός τού είναι ττάνω άιτό 98%
  δπως ά—έδειξαν οί άναλύσεις
  τού ^ Έργαστηρίου Ύγιεινης
  τοΰ Άριστοτελείου Πανετπστη
  μίου ©εσσαλονίκΓκ; ττάνω σέ
  δεΐγμα πού ττήρε άττό πανομοι
  ότι—η έγκατάστασι βιολογικοΰ
  καθαρισμοΰ στό Κέντρο Νοστν-
  μάτων ©ώραχος Βορείου 'Ελλά
  δος.
  Θά πρέτΓτ) λοιπόν νά άναζητ
  τηθοΰν οί πηγές μολύν-εως καί
  άφορήτου δυσοσμίας πού ττρά-
  γιματι παραττρεΤται στό Γιόφυ
  ρο στά πρακείμενα Σταφιδερ-
  γοστάσια της Φοινικιάς. Μάλι-
  στα δέ ίνα α—ό τα μεγαλύτερα
  άπό αύτά άφοθ άπέσττασε τα
  σχέδια βιολογικοΰ καθαρισμοϋ
  «οτόττιν ϋττογραοφης σΐΛμφωνητι-
  κοθ, τα ύττέβαλε πρός έγκρι¬
  σιν καί χορήγησιν τής αδείας
  λειτουργίαν είς τό Ύγειονομι
  κόν Κέντρον Ηρακλείου κα! με
  τα την χορήγησιν τής αδείας
  διέκοψε είς τό άρχικόν της στά
  διον την κατασκευήν τού βιολο
  γικοθ καθαρισιμοθ. Γιατί; "Ι¬
  σως γιά νά έξοικονομηθούν χρή
  ματα ώοτε παίζοντας μέ την
  δη,μόσια ΐιγεία νά άγορασθοθν
  περισσότερες μετοχές άπό τή
  νεοσύσταττι ντόπια Ναιηιλιακή
  'Εταιρεία. Χρήματα ττού ενώ
  έπρεπε νά δοθοθν άττό τούς τό
  τε κρατοΰντες «Κορυδαλλ!τες>
  στίς Συνιεταιριστικές Όργννώ-
  σεις γιά νά άργανώσουν την
  αύτοδιαιχείρησι τού ττροϊόντος
  τοθ μόχθον των ιμελων τοκς, ε¬
  δόθησαν άφειδώς καί άνεξέλεγ-
  κτα στούς έιτ! σειράν έτών δια
  χειριζομέναυς πρός ίδιον δφε-
  λος.
  "Ισως θεωρηθώ ώς άπολογη>
  τής τής ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ, μέ
  την οποίαν ουδεμίαν σχέσιν έ"-
  χω, δμως ή έπιστολή μου σκο¬
  πόν £χει την άτΓθκατάστασιν
  τής αληθείας καί μόνον.
  Ηράκλειον 14.10.75
  Μετά τιμης
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕ-ΙΜΕΝΗΣ
  Γεωττόνος
  Μιά έπίκαιρη ϋρευνα γιά τή ΣουλτανΙνα
  ΤΟ 8ΑΝΘΟ ΧΡΥΙΙΑΦΙ
  • Σταφιδοπαραγωγοί · Έξαγωγεϊς · Έκπρόσωποι Όργανώσεων · "Αλλοι άρμόδιοι
  μιλοθν γιά την Κρητική Σταφίδα καί τα πολλά καί διάφορα μεγάλα της προβλήματα
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος - Ούρολόγος
  Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8-
  ΒΗϋΟΚ τέως Έτημβλτιτής τοθ
  8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑ1, (Δ. Γβρμα-
  νίας) ασχοληθείς καί είς την
  οόρολογίαν Παίδων. Έγκατα-
  σταθεΐς μονΐρως είς Ηράκλειον
  δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
  Πάροδος Λασι&ίου 5 (Βαλιδέ
  Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινι-
  κή <ΕΥΑΓΓΈΛΙΣΜΟΣ> τηλ.
  282.000.
  ΠΟΛΕΙ ΤΑ Ι αύτοκίνητο Ν5υ
  1200 0 είς αρίστην κβτά-
  στασιν. Πληροφορίαι τηλέφ.
  232.606.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΑΙΟΗΥΣΟΣ,.
  ΠΑΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  'Ενα καλό Φαντττό
  σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
  ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΙΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΟΟίϋΜΒΙΙΙ
  Ή μεγαλύιερη φωνογραφικί)
  έταιρεία τού κόσμου
  ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ
  Τό υέο καί μοναδικό οτό εϊβος τού
  σ' θΐΊΟκππρπ τπυ Κρίίτη κατάοτηυά της,
  κοί ουγχοόυως μέ ϋπερηιράνεια
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
  Όιΐοχιΐηρωρένο τό Έπηηνΐκό καί δΐεθνές ρε-
  περτόρΐο, ρέ τα δηροφΐιΐέστερα όνόματα τού
  ΈπΓΐηνΐκοϋ καί δΐεθνοϋς μουοΐκοϋ οτερεώμα-
  τος, οέ ό'ιΐα τα εϊδη τής μουοΐκπς.
  ΠΡΟΧΕΞΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΪ
  Δίσκοι
  150
  175
  200
  350
  μειωμένου κόστους
  » μεσαίου »
  » άκρφοϋ »
  "Αλμπουμ μέ δύο δίσκους
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ!
  ΕΙδική προσφορά τοΰ καταστήματος στούς μαθητές καί φοιτητές:
  ΕΚΠΤΩΣΙΣ 10% επί των άναγραφομένων τιμών.
  Γονικόβ
  ι '
  ΣΤΕΛΙθε ΑΕΡΑΚΗΣ
  Λεωφόρος Δικαιοσύνης 13 (Μεϊντάνι) τηλ. 288-608
  Στά έγκαίνια πού θά γίνουν σήμερα Δευτέρα 27 ΌκτωβρΐΌυ στίς
  7 τό βράδυ, θά παρβυρεθοϋν καλλιτέχνες της έταιρείας.
  οο^υιVIΒIΑ
  Ποιότητα καί πρωτοπορία στήν μουσική
  7ον
  Μέ τό σηυερινό δηιμοσϊευ-
  μα τελειώνουν οί ο—οψεις
  τής Ενώσεως Γεωργικών Συ
  νεται,ρισμών Ηρακλείου, πά-
  νω στό σταφιδικό θέμα, πού
  Μβς άνέτττυξον ό ττρόεδρος
  κ. Καραντινος κα! ό διευθυν-
  τής κ. θίκονόμοι/. Συνεχίζει
  , λοητον καί τελίιώνιει ό κ.
  Καραντινός με τα εξής:
  —~-τι>χώς κατά την ώρα τΐΌύ
  'άγονιζόμουνα έγώ στήν ΆΒή-
  να, μέσω τής εφημερίδας σας
  ,οΐ παραγωγοί μέ κατη.γοροΰ-
  σαν δτι τούς πούλησα. Αύτό
  δέν τό δέχομαι διότι στέκω ττάν
  τα δρθιος καί δέν εΤμαι άγροτο
  ™*τέρας. ΕΤμα. έτταγγελματί-
  (ας αγρότης. Δηλώνω επισήμως
  (καί ττροκαλώ οίονδήττοτε δτι
  δεν ϊχω σλλο ττόρο <ωής τ] μ,ά «Ραχμη είσόδημα έξ άλλης τ- ΤΠς, ειμή μόνον έκ τής άγροτι «Ι» μου περιουσίας. Άποκρούω 4 λοιπόν καί θεωρώ άπαράδεχ-ς "'", κατηγορίες αύτές. Μ.Χ.— Μττοροθμε νά ττλη- ποιοί είναι αύτοί οτείλανε αύτά τα τηλεγρα ,, Φηματα; ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ— Αύτά μττο ρειτα, νά τα πάρετε άττό τόν ΟΤΕ πάντως, άττό τό Ήρά- •Λειο ήσαν τρία, νομίζω, καί ό- ττωσδηττοτε θαμοθμαι δτι ήταν «ττό τό Καινούργιο Χωριό. Δέν μττορώ νά θυμηθώ ττόσα ακριβώς ήταν. Μ.Χ.— Τό δτι σάς εξέλεξε 76 83% «τάς ένοχλίί άν άττό τό '7% 6ρέθη»<αν μερικοί καί σάς κατηγορίαν; θέλατε δηλαδή δλοι νά συμφωνοΰν μέ την πλε οψΠψία, γιατί τότε αύτό είναι Υνώρισμα όλοκληρωτισ,μοΰ κι' έσείς εΤστε δτιμοκράτης, έτσ δέν είναι; Κ ΑΡ ΑΝΤ Ι ΝΟ Σ. — Συμφο νώ. Μ" άρέστ) ή άντιττΓολίτευση, άλλά ή καλό-ιστη. θά θεωροθ σα τόν καλλίτερο μου φίλο δ- ττοιον έρχότονε νά μοΰ πή εύ θέως δτι δέν εΤμαι έν τάξει κα νά σνζ— ήσωμε. Μ.Χ.— Μά εύθέως σδς τα είπαν γιατί καί μετά τή δήλω- σή σας δτι θά μάς μηνύσετε δέν ύ~οχωρήσανε οί Καλεσσα- νοί. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.— Καλά αύ- τά θά τα δοθμε. θεωρώ τιμή ιμου δτι ό άγροτι κώς κόσμος μέ έττανέφερε θριαμβευτή, γι' αύτό μϊ νέες δυνάμεις μέ πεΐσμα καί άγονιστικότητα στέκομαι κα τόν ύτΓηρετώ. Δέν άποβλέττω τίποτε. Παίρνω 4 χιλιάδες δρα- χμές τόν μήνα ϊξοδα τταραοιά σεως, πού εξάνεμίζοντάι στούς καφέδες ττού κερνω καί δίνω τό δικαίωμα στόν καθένσ. νά ρευνηο— άν παίρνω μιά δρσ>
  χμή άττό άλλοΰ.
  Σάς παραοκαλώ καί ττάλι, ε
  δικά έσάς, νά ουνεχίσετε την
  έρευνά σας, καλόπιστα; κα! κα
  λοτΓροαίρετα γιατ! εΐμαι υπέρ
  τοθ δημοσίου διαλόγου.
  Μ.Χ.— *Ηταν διαψωτιστι-
  •οες οί άτταντήοχις σας *αχ σάς
  εύχαριστώ θά ήθελα δμως μερι
  Ικές συμ—ληρωματικές έρωτή-
  σε-ις. Μήττως τυχόν κ. Καραντι-
  νέ ή κατηιγορία των σταφιδοττα
  ραγογών εΤχε τό εξής νόημα:
  έσεΐς μττορεί (καί πιστεύω δτι
  δέν εννοούσαν έσάς), νά μή
  χρη>ματίζεσθε, άλλά μιγττως άλ·
  λοι μέσα άττό την "Ενωση κά¬
  νουν κάτι τέτοιο;
  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.— Όχι. Αύ¬
  τό γιά μενά είναι τελείως ά—α
  ράδεχτο. Γι' αύτό κα! κάνω ε-
  λεγχο τής έφταετίας. Δέν ξέ-
  ρω δσοι μίλησαν γιά ατασθαλί
  ες, άν άνάγονται στήν προηιγού
  μένη διοίκηση. 'Αλλά έγώ ιένερ
  γώ δλεγχο, κι' έχομε την άλ-
  ληι βδομάδα δύο όρκωτούς
  λογιστάς γι' αύτό. Λυττοϋμαι
  γιά δσους έξεστόμισαν υβρείς
  εναντίον μου καί άφησαν την έ-
  φταετία άνεξέλλεγκτΓ».
  Μ.Χ.— Μπορεΐτε νά ττητε
  στόν άγρστικό κόσμο σεΐς καί
  ό κ. Οίκονόμου δτι άπό τή στε
  νή παρακολούθηοτηι ττού κάνετε
  έδώ, δέν ΰττάρχουν ούτή τή στ ι
  γμή πρόσοττα ποΰ ίχουν σχέ-
  ση μέ χρηματισΐίθύς καί άτα-
  σθσλίες;
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.— Χαίρομαι
  τΓθύ κάνατε τόσο εύθέως την
  Ώς ΰττεόθυνος διοικη¬
  τικώς παράγων δηλώνω ύπευθύ-
  νως δτι άπό τότε πού άνέλαδα
  την "Ενωση κάτι τέτοιο δέν συ
  νέδη, άλλά αντιθέτως κα! ή ττα
  ραμικρη δαττάνη είναι απολύ¬
  τως ένλεγχομιένη. Διαδεβαιοΰμε
  λοιττόν τόν κόσμο μας τελείως
  κατττγορτιμιατικά, δτι τέτοιες
  κατΐγγορίες δέν εύσταθοθν.
  Κ ΑΡ ΑΝΤ Ι ΝΟ Σ. — Δηλών»
  κι' έγώ ύττεύθυνα δτι δχι μονο
  άτασθαλίες δέν γίνονται άλλά
  αντιθέτως, γιά νά ό—οκλείσωμε
  κα! την τταραμικρή ύττόνοια, ά-
  σκοθμε αύστηρό £λεγχο. Νά εΤ-
  σαι δέβαιθς ότι σέ τέτοια πε
  ρίτΓτωση έγώ θά την καταγγείλ
  λω δΓ)μοσίως καί θά ζητήσω την
  κεφαλή τού δράστη επί πίνακι,
  γιατί δέν εΤμαι άττό τούς άν-
  θρώπους πού χαρίζονται.
  Μ.Χ.— Κύριε Καραντινέ 6λε
  ττετε δτι κάνω μιά €ρευνα πού
  δέν είναι ττροκατασκευασμένη.
  Σάς κάνω δηλαδή αύθόρμητες
  ερωτηθείς χωρίς νά έχωμε προ
  συνεννοηθεΐ. Σάς ρωτώ τώρα
  λοιπόν: 'Υπάρχει ττερίτΓτωση ά-
  ττό τή διακίνηση των προΐόν-
  των πού ή "Ενωση διαθέτει
  στόν άγροτΓκό κόσμο, νά 6γά
  ζή κέρδος, ττέραν τού γνωστοθ
  και νομίμου;
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.— Πράγμα-
  τι ή ΕΓΣΗ διαθέτει ειδή τα ό-
  ττοΐα ττρομηθεύεται βάσει κανο
  νίκων δημοπρασιών καί τό μό-
  νο έσοδο είναι 3—10% νόμιμο
  κέρδος. Πέραν αύτοθ άλλο κέρ
  δος δέν ύ—άρχει νομίζω. Πάν¬
  τως γιά μενά κα! τό ττρόσωπο
  τού Πρόεδρον εΤμαι άπτόλυτα
  κατηγορηματικος. Άν τώρα ύ-
  πάρχει κανείς άττό έδώ, πού νά
  βγάζη παράνομα κάττοιο ποσο
  στό, αύτό δέν τό πιστεύω άλλά
  δέν μ'πορώ νά τό έγγυηθώ καί
  100%, όττωσδήποτε δμως δέν
  εχει ποτέ, φυσ.κά, ύποπέσει
  στήν άντίληψή μας, γιατί αύ-
  τός δέν έχει θέση οΰτε στιγμή
  έδώ μέσα.
  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.— Έπιβε-
  βαιώνω κι' έγώ δλα τα ανωτέ¬
  ρω.
  Μ.Χ.— Λένε δτι ή παραμο-
  νή τή^ Κ ΣΟΣ στήν "Αθηνά φερ
  νει άνωμαλία στή διαχίνηση
  τού προΐόντος καί έπιβάρυνστ).
  Κατά την προσωτπκή σας γνώ
  μη λοιπόν ή έορα της Κ ΣΟΣ
  πρέπει νά είναι στήν 'Αθήνα ή
  δχι;
  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ.— Τό θέμα
  δέν τό εχω μελετήσει ο&τε μττο
  ρώ νά έπιληφθώ γιατί δέν εί¬
  ναι δικό μου. Αύτό είναι θέμα
  τής συνελεύσεως.
  Μ.Χ.— Γιατ! δέν τό ψέρνετε
  στήν συνέλεχχτη οθτε σεΐς οίίτε
  αλλος;
  ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ. — Βεβαί¬
  ως θά τό κάνω συζητήση στό
  ονμβούλιό μου, νά τό μελετή-
  σωμε καί θά δοθμε. ΌμολογΔ
  δτι μέ βρίσιοεται άττροετοίμα-
  στο. Θά τό θέσω υπό την κρί-
  σι τού συμβουλίου καί θά άπο
  φασίσωμε. /
  (ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: -Αλλες
  άπόψεις).
  II
  Εν Λ Βίχ1ΔΗΜΟΤ1< IV χ1* Ο «Ιίί» §Ε-Λίαα^[<Η ι;ρα|αειου ΜΟΝΟΝ ΠΑ Αιΐ0ΨΕ?0ξωνάίθ"οον:!'Η Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΝΤΕΤΤΑ 1ΏΜ_ ΚΑΙΤΗ ΝΤΑΛΗ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΕΩΣ <: :ί Πλεϋ-τ,κτπματα Άπλδς χειρίσνός1 ΜΙ έ,να μ(-νο κυυμη. Τρίίς ρυθμοί πλυοεωςί Γιώ ν6 μτ, ΐριψετι. γιοκάδΐ-ς μςινσι.τί.ς ψ αντψετοιπιθΓ) των λεκε6κ>ν! (13ιολον>κών
  "ΟΑυ ί
  ουτοματιομΟΓ;! Γ.Λ να τροποποιηΐΓ τώ
  ματο καΐίΐ την κρ(ση ς
  Π«ο
  Τ ο υπΓ.ραυτομαιο πλυντηρκ> ΦΙΛΙΠ1 ΠΡΟΓΚΡΕϋΒ
  την τεχνοΑογική πρωΐΌηορ'α ατα πΑυντήρη ν1·11"^ πΑ^νι:ι
  σπα κουβίρΐΓ.ς μέχρι άροχνουφαντα και άηο βαρια μάλ,λινα
  μέχρι ευ
  Είναι πλυντηριο μοναβικης άντοχης, μί πλήρη οειρα ουτο
  μαπομων κοι ηρογραμμοτων, γιβ νά μή χριΐιάζΐται ν6 ξανα
  για τιΑυντηριο.
  ΡΗΙίΙΡδ
  - χωρου: Το ΠΡΟ» ΚΡΕϊΊΠ
  Ίθ6β)Ο βΕΒνΐΟΕ 1ο τι,ΑΜυτερο
  π οί ι ΰίθτηρΐΊ 'ό πλυντηριο αα^ πάν ι α
  ΠΛΥΝΤΜΡΙΑ ΡΗΙΙ.ΙΡ3 ; ( ιιΑηρι( υί ιρύ
  γιά πιό οΐγουρα
  ΑΛΚΥΩΝ
  ΤΗΛΕΦ. 76-229
  ΓΙΟΡΓΟΣ ΧΥΝΤΗΡΑΚΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΝΑΚΗ-
  ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
  ΧΙΡΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟν
  ΒΟΥΑΛ ΓΡΕΚΟΥ
  Μπουζούκι ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ
  Όρχήοτρα ΓΙΩΡΓΟΖ ΠΑΠΑΑΑΚΗΖ
  27 ΟΚΤΛΒΡΙΟΥ ι»75
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ...
  Αύτοι, ό -·ίτ>ος ταιρΐάζει στο Νομάρχη Ηρακλείου κ. Μττί-
  σ·α, ό ο-τ-Όΐ, σύμφωνα μέ έξακριβωμένες ττληροφορίες πού
  •.άς εδι^ε αρμοδία πηγή «δέν θά βγάλη τό χειμώνα ττού ερ-
  χϊ-Ό στό Ήράκλειο». "Ηδη, ή αδεία πού πήρε πρό ημερών,
  (6ο!σ·<π ϊι -ώΓΟ στήν Αυστρία) θεωρεϊται σάν προεισοιγωγή ιηΓ μετα&ιοης τού, ή οποίαι ύπολογίζεται νά γίνη έντός 40 Ε-τι.ιδτΊ συντελέσαμε κστά κάποιον τιρόττο στήν άπο τού άττό τό Ήράκλειο, τού λέμε δτι δεν είχαμε, ο&- ί. ί.,;ομε -ίι γ-τγ τό πρίσωπικό μαζί τού, άλλά άττλώς πιστεύο ^.-., ιο-τμ- *σι! τόσοι άλΛοι ττού δέν τό λένε εύθέ&.ς όπως ε- μεί> ) δτι δέν κάνει γιά Νομάρχης Ηρακλείου. Κειλό ταξίδι
  λο πο^ άτο τ&'ρα, άν δεν ΰπερ.σχύσουν τελικά οί «'ςτχ-ρςή ττρο
  στάτε; υ·ας< ε. Μιπίσ.α καί, σάς εϋχόμςστε νά τ-.-τζζ'Ζ κα- λχ όπζ, τιότε γιστί έ6ύο άν μείνετε θά νοιώθετε ο,ος μ-ασ ημ:ρ>.ν
  Η «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ* ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
  Ό Είοαγγελέας κ. Μεταξάς
  διέταζε έυόρκους έξετάσεις
  γιά 2 ποροΒάσεις πού κοταγγεΙΑομε
  Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Είσαγγελίας Ηρακλεί¬
  ου κ. Μεταξάς διέταξε, δια
  των ύττ' άριθμ. 285. καί 286
  παραγγελίαν τού, προκαταρ-
  κτικκς ϊνορκες έξετάσεις σχε
  τικές μέ δυό παραβάσεις πού
  καταγγείλαμε σέ τφοογούμ;-
  νο φΰλλο τής εφημερίδας μας:
  τή μόλννση ττού προκαλεΐ ή έ-
  ταιρία τοθ 'Εβραίου Σανσόν
  «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ» στήν περιο-
  χή «Γιόφυρο» καί την χαρίση
  κή παράτιιπη αδεία οΐκοδομής
  στήν ύιτάλληλο τοΰ Πολεοδό-
  μ·<οΰ Γραφείον Ηρακλείου Έ λ-υθερία Λασιθιωτάκη. Κσϊ τις δυό περιπτώσεις πά ρονομίας είχαμε καταγγΐίλλκι στό 19 φύλλο τής «Άλήθει- άς», τής 13 "Οκτώβριον 1975. Ή πρώτη άφορά τή δυσο- σμία τοΰ ποταμον Γιόφνρο καί σνγκικριμμένα μιά άπό τις αϊτίες μολννσεως τής *ε- ριοχής, τό έργοστάσιο τοΰ 'Εβραίου Σανσόν («Τράστε- κομ») γιά τό όποίο ίπτάρχουν Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΑΠΩΤΟΓΤΟΥΛΟΥ άναβάλλονται ΠΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟ ΤΡΑΣΤ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΣΛΝΕΧΕΙΑ έ-κ της 1ης σελίδος ραχλείου είδικώτερα. 'Ετσι, ή προσφορά ήταν πάντα μεγαλλί- τερη άπό τή ζητήση· Σ,ιγά σιγά 8μω, ς'ι έταιρεΐες, κατόπιν συμ φε,,/ισς φοσικά, άρχισαν νά άιτοχωροΰν άττό την άγορα τού "Ηρακλείου καί νά ΰπάρχουν α¬ πλώς μέ λιγοστές ποσότητες, πλήν τής Α Γ.Ε Τ ΗΡΑΚΛΗΣ ·_·ΟΛΥίνΠΟΣ. Τό άττοτέλεσμα ■■ήταν νά ύ—άρχη βεβαία έττάρ- κεισ, άλλά μοιραία καί κατά διαστήματα νά παρουσιάζεται συμψόρ'ΐση στίς φορτώσεις καϊ •αραδόσεις, πράγμα ττού έφερνε μεγάλες ταλαιπωρίες κα! τρομε ρες άνωμαλίες στούς σνναλλ» σσοψιένους Μέ δνό λόγια δηλαδή άρχισε μ·ά — άτταράδεχτη γιά την έττο χή μας — μονοττωλιακή κατά- σταση στό τσιμέντο, πράγμα ποθ σέ δλες τίς Δημοκρατικές χώρες αποτελεί άπαράδεχτη καί ττοινικά κολάσιμη ττράξι, μέ 6α- ρύτατες κυρώσεις Έδώ ακριβώς γεννάται τό βασικό έρώτημα: Κάτω άπό ττοίων τίς εύλογίες έγινε κσϊ διστηρήθηκε τό τράστ αύτό έττί τόσα χρόνια; Κσϊ πώς δέν άντε λήφθηκε κανείς τίς τρομερές συ- νέττειες τής παοάνομης αυτής συμφωνίας των έταιρειών τσι- μέντου, σέ δάρος καί τής 'Εθνι κης Οίκονομίσς καί τού κατανα- λωτικοΰ κοινοΰ; "Η μήπως ή δύναμη τοΰ Κεφαλαίου είναι με- γσλλίτερη τού Νόμου; Χαρακτηριστικά άνοοφέρομε δ- τι τα ττοσά πού εΐσπράττουν οί ^ταιρεΐες τσιμέντων άπά την Κρήτη είναι άπίστευτα καί δμως άληθινά Πάνω άπό ίνα έκκατομμυριο δ ρ ο- χμές την ή μ έ ρ α!!!! λο·πόν τό τσιμέντο τό έτοιμάζει τό φορτώνει σέ δικούς της «πυ- ραύλους» (έτσι λέγονται τα αύ- τοκίνητα - μττετονιέρες) — σύτό μάλιστσ είναι παράνομο γι«τ! μόνο αύτοκίνητα Δ.Χ μττοροθν νσ"τό μετσψέρουν —κσΐ τό ΤΓη- γαίνει ετοιμο στίς ο,ίκοδομές. Για την ϋπόθεση αυτή εΐχε γίνει κσϊ σχετική προσφύγη σ-τά ττρολάδουν θά εΤναι -ούς σέ βάρος ΚΑΙ ΑΑΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ Προτε!νοι;με νά δημιουργηθή στήν Κρήτη £να έργοστσσιο τσι μέντων'. Είναι τόσο άπλό καί εί·κολο. Πρσκειτσι, ώς γνωστόν, γιά «κάθετο βιομηχανία», καί τοϋς ζήτησε νά βόλουν μέτοχο ιόν γυιό τού, μέ τό σύστημο ...Κωτσόδολου καί οί άνβρωττοι &έν δέχτηκαν. ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ καταγγελίες ωτών. Άρχών καί ίδι- Τήν περασμένη Δευτέρα ή τι- μή των τσιμέντων αύξήθηκε κατά 15 δροιχ. Ή οώξηση δμως δεν έγινε δεχτή καϊ την Τετάρτη τό Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σχετική καϊ έξΒταστέα είναι και ή δημΐουργία τής 'Εταιρεί- ^ Σκυροδέματος ττού <|>έρ€ΐ την
  έττωννμία «ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΕΤΑΙ
  ΡΕΙ/ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» Α Ε.
  Ή έτσιρία αύτη δημιουργηθή
  <: αττό τίς θιοαηχοενίες τσιμέ¬ ντων, οί οποίες μετέχουν μέ τα εξής ποσοστά: ΗΡΑΚΛΗΣ — ΟΛΥΜΠΟΣ 40% ΤΙΤΑΝ 40% ΧΑΛΚΙΣ 12% ΧΑΛΥΨ 8% Τί γίνε,ται τώρα μέ την έται- ρία αυτή, ττού ήταν ένα «μεγάλο κόλττο» των έταιρειών. Άττλού- σια'τα ή ιδία ή παραγωγή, ττερ- νά στά χώρο τής εκμεταλλεύσε¬ ως καΐ συναγωνίζεται όπότε καϊ δττως θέλει άλλά καί δισμορψώ- νπ δλη την άγορά κατά τίς έττι θυμίες χαΐ τα συμφέροντά της Διότι έχει την πρώτη Ολη καί ούτό εΤναι ή 6άση ΠολτοττοιεΤ Οί όδηγοΐ των φορτηγήν ττεριμένονν στό έργοστ·5ιαΌ τής ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΧ — ΟΛτ* άνώτατα δικαστήρια τής Χώρας αττό θιγόμενους Ιδιώτες, κατά τής ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γεννάται λοιττόν έδώ εύλογα ■ίό έρώτημα: Μήπως ή έ'λλειψη τοΰ σακιασιμένου τσιμέντου γί- νεται σκόττιμα, γιάνά ττροτι- μο& τελικά οί άγαναχτΐσμένοι ένδαχρερόμενοι τό ετοιμο σκυρό- δεμα,,, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ Άφού έρευνηθή άπό τοϋς άρ- μςδίους ή παραττάνω ττερίτττω- οη. πρέπει νά έρευνηβή ή ττλεο ρά τού παράνομον τράστ τ ό όττοΐο ά/αμφ'σδήτητα υττάρ- χ-., γιατϊ ττώς αττορεΐ νά ττερι- μένθνν 30 ώρες στή σειρα 40 αύτοκίνητα νά φορτώσουν άπό την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ — ΟΛΥ ΜΠΟΣ καί στό διπλανό άντα- γωνιστικό έργοστάσιο τής ΤΙ ΤΑΝ νά κάθωνται οί έργατες κοί ή είκόνα τού νά τταρουσιάζει πλήρη έρήμωση; Πρέττει λοιιτόν νά Λταιμστή- ση τό τράστ. Πρέττει Όϊ έται- ρεΐες κ.αί καρίως οί δνό μεγά¬ λες νά προσέξουν περισσότερο την Κρήτη. Πρέττει νά σταματή- σουν τό έγκλημα ττοΰ κάνουν σέ βάρος -τού έμπόρου, τοΰ διοτέ- χντ), τοΰ έργάτη, τού σωφέρ, τοΰ κόθε συναλλασοόμε^ε^; Ή άγσ- νάχτηση έχει φτάσει στό κατακό καί ο! συνέττειες, άν δεν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Η. Πρός τούς κ.κ. Έμπόρους καί Βη·μηχάνους Νομοϋ Ηρακλείου ' Άγαττητοΐ Συνάδελφοι, Ώς γνωστόν καταβάλλεται μιά άξιέτταινος Παγκρήτιος προσπαθεία διά την αγοράν έξ εισφορών των άπανταχοΰ Κρη- τών, ενός ταχυττλόου πολεμικοϋ σκάφοΐ/ς τό οποίον θά δωρηθή τρός τό ΚράτθΓ είς ενίσχυσιν τού ενδόξου Πολεμικον Ν αντ ι- «ου μας. Διά την ττλήρη έττιτι»χίο:ν τής έθνικής τοώτης προσπαθεί¬ ας καλοΰμΐν τούς έμπόρους και Βιομηχάνονς τής Περιφε¬ ρείας μας δπως συμβάλουν έ- νεργώς και αποτελεσματικώς, θά επιτευχθή δέ τουτο διά τής όσω τό δυνατόν μεγαλυτέρας είσφοράς υπο τού 'Εθνικιΰ τούτου σκοπόν. Αί τάξεις μας πρέπει ν' ά- ποδείξουν καΐ πάλιν τα πβτρι- ωτικά των αίο-θήματα καί τό ενδιαφέρον των διά την ασφά¬ λειαν τής χώρας. Δέν πρέπει ουδείς έξ ημών ν' άπουσιόχτη άττό τό Εθνικόν καί Κρητικόν τουτο ττροσκλη- τηριον. Είναι άνάγκη νά δώσω¬ μεν δλοι £να ζωντανο παρόν. Α! καταθέσεις θά γίνωντα μέχρι τής 31ης Δεκεμβριού 1975 είς τα ΰποκαταστήματα όλων των Τράπεζαν ένθα ήνοί- >θησαν νχετικοΐ λογαριασμοί
  Έν Ηρακλείω τή 24.10.75
  Ό Πρόεδρος
  ΑΛΕΞ. Ι. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  Ό Έργοτέλης συγχα(ρει
  τόν Έρόδοτο
  ΜΠΟΣ, μέ τίς ώρχς, χάνονπχς
  μεροκάματα καί ζημιώνοντας
  οικονομ ικά. «"Εχομε χάσϋ
  είναι αδικο νά χάνωνται τόσα
  λεφτά άττό την περιοχή πού
  διαθέτει καί την πρώτη Ολη
  καϊ συγχρόνως νά παρουσιάζο-
  νται τόσες άνωμαλίες καϊ τα-
  λαιττωρΐες.
  Πληροφορούμαστε μάλιστα
  δτι παλιότερα ύττήρξε μιά τέ-
  τοια προσπαθεία άττό 5 συμττο
  λίτες πού ήταν πρόθυμοι νά 6ά-
  λουν άττό £να έκοτομμύριο γιά
  νά σχηματιστή Άνώνυμη 'Ε-
  ταιρία 1
  Χρειαζόταν ϋμως αδεία και
  οί ανβρωποι πήγαν στόν Γραμ
  ματικάκΐ) (ήταν έττοχή χού-
  ντας) γιά νά μεσολαβήση
  στόν Μσκαοέζο γιά την αδεία.
  Ό Γραμματικάκης ό'μως
  ττολλές ώρες καί φοβόμαστε μή
  χάθΌΐμε καί την ύπομονή μας».
  Αϋτά μάς εΤτταν τεριμένοντας...
  τσιμέντο επανήλθε στήν παληό
  τιμή 'Ωσόσο διμως πουλήθηκαν
  μεγάλες ποσότητες. Τί θά γίνη
  τώρα μέ την διαφορά αυτή πού
  ά/έρχεται σέ άξιόλογα ποσά,
  Θά την έπιστρέψουν οί έταιρΐΤ-
  ες; Τε,χνικά δύσκολο. ©ά την ώ-
  φεληθοϋν; Τό πιθανώτερο!
  Μήπως θά έπρεπε νά δώσοιον
  τό ποσόν τής διαφοράς σέ ένα
  κοινωφελή ή έθνικό σκοττό; Ό
  άρμόδιος ύποοργός τ! λέει;;,
  Ή δΐότερη περίπτωση άνα
  φερόταν στό σκάνδαλο πού
  πραγματοποιηθή^ στό Πολε-
  οδομικό πρός δφελος τής ύ-
  παλήλου τού Λασσιθιωτάκη
  πού τής δόθηκε παράνομη α¬
  δεία οίκοδομήσεως σέ άκάλυ-
  τττο χώρο, σέ βάρος δυό Ήρα
  κλειωτών πού ταλαιπωρήθΐι
  καν μάλιστα ττολίι.
  ΟΙ Οπεύβΐίνοι τής παρανομί
  άς αυτής άναζητοΰνται μετα-
  ξΰ των εξής κρατικόν ύτταλλή-
  λων: Τοθ κ. Βέρροιου, διευ-
  θνντοΰ Τεχνικών Ύπηρ*σιών.
  τής κυρίας Βοκκυκλάρη διιυ-
  θυντρίας τού Πολεο&ομικοΰ,
  τής κυρίας Τζώρτζη, ΐπταλλή-
  λου τού Πολιοδομικοϋ καΐ
  τοΰ κ. Νομάρχη.
  Ακριβώς τ> «τσιμπίδα τοΰ
  ΕΙσαγγελέα» διά τής άνακρι-
  τικής όδοΰ θά βοηθήση πλέον
  νά βρεθοΰν οί παρανομήσαντες
  ύπάλληλοι τοΰ Κράτους κα!
  στή σννέχεια τό αρμόδιο Δι-
  καστήριο — αν προκύψη ένο·
  χή— θά επιβάλη τίς προβΧϊ-
  πόμενες ποινές.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ κ. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έχ τίκ 1ης σελίδος
  γών ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  καϊ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕ
  ΟΥ, οί όποΐοι μέ την θυσ'αν
  των έθεμελίιοσαν την "Ενοσιν
  Κέντρον.
  Σεβασθήτε τούς άγώνα*
  καί τό αΐμα οπου εχυσε ό Δή
  μοκρατικός Λαός τής Ελλά¬
  δος στό πρόσφατο καί απώτε¬
  ρον παρελθόν, διά την Δημο¬
  κρατίαν καί την Δικαιοσύνην.
  Άν κύριοι άρχηγοί πιστεύε
  τε δτι αί διαφοραί καί τό με-
  ταξύ σαζ χάσμα είναι άγεφύ
  ρωτον, δέν έχετε παρά νά βέ
  σετε την άρχηγίαν σας. είς
  την ι—ό των καταστατικόν
  ιών Κομμάτων σας, προβλεττο
  μένην διαδικασ-ίαν.
  ©ά μποροΰσα νά σάς ϊλεγΛ
  καί αλλα —ολλά.
  Άλλά... Άλλά τα λόγια δέν ώ
  φελονν πιά: ΤΩΡΑ σημασία
  ϊχουν οί πράξεις: Τελειών»
  λοιπόν έπαναλαμβάνοντας τόν
  τίτλο τής έ—ιστολής μόν ού-
  τί>ς: ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΓΟΗ
  ΤΕΥΣΕΙΣ!»
  ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΓ
  Την ττερασμενη Παρασκεαη,
  μιά συμπαθητική έπαγγελματι
  κή τάξη, οί Ταξιτζήδες τού "Ή
  ρακλείοο, ώργάνωσαν αΰθόρ-
  μητα καί χωρίς καμμιά προε-
  τοιμασία, μιά πολιτισμένη εκ¬
  δηλώση διαμαρτυρίας. Άπό πό
  λύ πρωΐ άκινητσπΌ'ηο-σ.ν τά
  ΤΑΞΙ τους έξω άπό την προ-
  βλήτα τοΰ λιμανιοΰ, την ώρα
  πού εφτασαν τά φέρυ — μπώτ,
  καί δέν δέχτηκαν κανένα έπιδά
  τη. Στπ συνέχεια έπραγματο-
  ποίησσν μιά μεγάλη πομπή καί
  μέ έλσττωμένη ταχύτητα, μέσω
  των κεντρικών δρόμων τής πό-
  λης, κατέληξαν ατή Νομαρχία.
  'ΕκεΤ σταμάτησαν κ,α! πάλι τα
  ταξί καί χωρίς καμμιά άλλη
  έικ&ήλωση, διαμαρτυρήθηκσν μέ
  τόν τρόπο αύτό, γιά την άδι-
  κίσ πού γίνεται σέ δάρος τους,
  νά μπαίνου,/ μέσα στήν προβλή
  τσ καί πλάι ακριβώς άπό τά
  ψέρυ — μπώτ τά ϋπεραστικά
  λεωψορεΤα «αί νά φορτώνουν
  γιά τόν Νομό Λασιθίο1)
  Άξίζει νά σρμει&,θή ότι οί
  συμπαθεΐς ταξιτζήδες, οί όποΐ-
  οι έχουν ταλαιπς.ρηθεΐ μΐ. τίς
  άλλεπάλληλες σχετικές άλλα-
  γές των όττταφάσεων τού κ Νο
  μάρχη, ξεκίντσαν νά διαδηλώ
  σουν περισσότερο έντονα την
  άδικία ττοθ γίνεται σέ βάρος
  τής τάξης τους Πλήν &μως τό¬
  σον ή Διοίκησή τους, όσον καί
  οί ψυχραιμότεροι, έπιβληθήκα-
  >Έ στή δικαιολογημένη άγανάχτη
  σή τους κ«Ι τελικά ή δλη. δια-
  μαρτυρία κρατήθηκε σέ άκρως
  πολιτισμένα πλαίσια.
  Τόσον οί έκπρόσωποι των
  ΤΑΞΙ, δσο καί τό σύνολο τής
  τάξης τους άποφασίσανε νά έ-
  πσναλαόουν την εκδηλώση,
  ρισσότερο ώργανωμένα καί μέ
  έντονώτερες έκδηλώσεις, σέ πε^
  ρίπτωση, πού δάν έπανέλθουν τ ά
  πράγματα στήν πρωτέρα τοος
  θέση.
  Νομίζομε δτι ττρέπει τελικά
  νά δοθή λύση στ6 θέμα αύτό
  καί τό όρθότ&ρο είναι νά καθιε
  ρωθή ή άπόφαση τής 'Εππρο-
  ττής πού συστήθηκε είδικά γιά
  τό θέμα στήν όποια μετεΐχαν
  και έκττροσωιποι των Άρχών
  καί
  των ενδιαφερομένων
  Η Αμερικανική Βάση Γουρνών
  Ο ΒΡΕΙΜΤΖΟΣΤΑΥΡΟΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος
  τού πατρίδα, αύτην πού δημ -
  ούργησε υέ τά δξια άδέρφΐα
  τού, μαζεύτηκαν άπ' δλη την
  Κρήτη 'Όγιών καί λογιών α-
  θρωποι, έπίσημοι καί άνεπίση
  μοί, νά τόν άποχαιρετήσουιΐ.
  Ό Βρεντζοστανρος δ-ον
  Ενας γνήσιος καί σπάνιος ψί·
  λος πού δέν τοΰ άρεσαν τό
  παινάδια καί τά πολλά λόγια
  Αύτό τό ξέρομε καλά. Γι' αύ¬
  τό καί τόν άποχαιρετήσαμε
  βονβά, μά υέ πραγματικά με
  γάλο ττ/όνο ψυχής προχθές *ό
  άπόγευμα. Γι' αύτό καί τώοα
  δέν τοΰ γράφομε —οτινάδ.α.
  Άντ! γι' αύτά, κάποτε θά γρά
  ψω,μτ λίγα λόγια άπό τή ζωή
  τον, γιατί αυτή είναι ανώτε¬
  ρη άπό κάθε παινάδι.
  Σήμερα γράφομε μόνο 8νδ
  λόγια, δχι παρηγοριάς γιατϊ
  δέν μποροΰμε νά τούς την δώ¬
  σωμε, στήν γυναίκα τού Άκρι
  βή, στά άδέρφια τού Σπΰρο
  καί Γιάννη στά άνήψια τον
  καί σ' δσους τόν πόνεσαν ττο-
  λύ:
  Μην κλαϊτε, δπως κάναμε
  εμείς ττού λυττοψυχήσαμε για¬
  τί δεν ζήσαμε τόσο ττολύ δ¬
  πως έσάς τόν Βρεντζοσταϋρο
  Μην κλαϊτε, ό Βρεντζοστοΰ
  ρος δένπέθανε. γιατϊ άπλού
  στοττα τέτοιοι ανθρωπβι, νι-
  κοΰνται άπό τόν θάνατο. μά
  πατέ δέν πεθαίνουν.
  μ·Χ·
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης θϊλίδθς
  τούς άριθμοθς των τηλεφώνων,
  πού βρίσκονται στίς χώρες αύ
  τές, άπό τόν πλήρη κατάλογο
  πού έχομε στά χέρια μας:
  Άδανα (Τουρκία) 676 —
  1110, ΛονδΤνο (Αγγλία) 235
  — 1110, Μπρίντεζι (Ιταλία)
  .622—1110, Μόναχο (Γερμα-
  νία) 420—1110, Ζαραγκόζα
  ("Ισπανία) 724—1110, Σίντι
  Γιάχια (Μαρόκο) 725
  Άθήνα 662—1110,
  (Κρήτη) 661—9489
  -7123,
  Σούδα
  ΠΑΠΚΟΣΜΙΟ
  ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σήμε¬
  ρα την παροκάτω έπιστολή
  τού ΒθΜλευτή τής ΕΚΝΔ
  κ. Κων. Κωνιωτάκη, ό οποί¬
  ος άπαντα στά δσα έ'γραψε
  στό περασμένο φΰλλο μας,
  ό Βουλευτάς τής «Νέας Δη¬
  μοκρατίας» κ. Ίππ. Σαββού
  Ρας.
  Ή έτπστολή τού κ. Κ»νι«
  τόχη, Ιχει ώς εξής:
  Ό κ. Σαιδδούρας — ώς ό
  ϊδιος όμολογεΐ σέ μακροσκελή
  έπιστολή τού πρός εφημερίδα
  τού Ηρακλείου — ήρχισε νά
  άναμιγνύεται σέ άντιστασιακή
  κστά τής διχτατορίας δράσιν,
  ίνα έτος μετά τα δασιλικό άν-
  τιπραξικαπημα· τοΰ Δεκεμβρί-
  ου τού 1967. Ημείς, ποτέ δέν
  άμφισβητήσαμε την δράσιν τού
  αύτην, διά την οποίαν τόσα έ-
  πλήρωσε στά μπουντρούμΐα τής
  ΕΣΑ. Αντιθέτως, τιμοΰμε τή
  παλληκαρκϊ τού, δπως την έμ
  φανίζει, καί σι,ιμπαθοϋμε στίς
  ταλαιπωρίες πού υπέστη.
  'Εκεΐνο στό όττοΐο έπιμένομε
  — μιά καί έκεΤνος έδωσε την
  άφορμή, — είναι δτι, δέν ΰπε
  βλήθη στίς θυσίες αύτές άττό
  αγάπη γιά τή Δημοκρατία.
  Ηγωνίσθη τότε καί άγωνίζεται
  οτήμερα, γιά την έτταναφορά
  Η ΑΠΕ1ΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΠΕΝΤΑΡΗ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοΰ «'Εργοτέλους», απεφάσισεν
  δπως συγχαρή καΐ 6τ>μοσίως τό
  συνάδελφον συμβουλιον τοθ €Ή-
  ροδότου», καθώς καΐ τούς άθλη-
  τάς αύτοΰ, διά την άψογον διε-
  ξαγωγήν τοΰ αγώνος τής περα-
  σμένης Κυριακής, μεταξύ των
  ανωτέρω όμάδων.
  Μέ την εύκαιρία αυτή εύχόιμε
  θα καί στά λοιττά ττοδοσφαιρικά
  σωματεΐα τοΰ τόπου μας, δπως
  συνειδητοποιήσουν περισσότερον
  τό πνεύμα τού «καλώς άγωνίζε-
  σθαι», προκειμένου νά αποδει
  κνύομεν δλοι μαζί, έμπράκτως,
  δτι ύττηρετοΰμεν ττιστά τό ττνεθ
  μας
  μα τής ύγειοθς άθλητικής
  άποστολής.
  Κάποτε πρέπει νά μάθωμε
  νά παραδεχόμεθα δτι σέ κάθε ά¬
  γώνα ΰπάρχουν νικηταί καΐ ήτ-
  τημένοι.
  Ό Άθλητ ισμός δεν είναι μό¬
  νον Ινα εΤδος θεάματος (τό 6-
  ποΤον έν πάση περιπτώσει, πρέ¬
  πει νά είναι άψογο καΐ πολιτι-
  σμένο), άλλά κυρίως Ενα μέσον
  καί μιά Ιδία γιά την καλλιέρ-
  γεΐα τής ψυχής καί τοθ σώμα-
  τος.
  Έκ τής 'εφορείας Δημόσιον
  Σχέσεων
  Γ.Σ. «Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ»
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  προσωπος τού "Εβνους, ό δη-
  μοκράτης Βουλευτάς κ. Πεντά
  ρης, ΰφβασϊ σ' αύτό τό άττα-
  ράδΐχτο καί χαμηλο έπίπεδο.
  'Επειδή δέν γνωρίζομε τόν
  κ. Πίντάρη, ουτι άσχοληβήκα-
  με ποτέ μαζ ίτου καί έ—ειδή
  ή πράξη τού είναι καί άνήθιχη
  καί ποινικά κολάσιμη, τόν πα-
  ρακαλο&με νά δηλωση δημοοτί-
  ως άν ήταν αύτός πού έκτόξευ
  σαι τίς άπειλές καί νά μάς πή
  άν αναλαμβάνη τίς εύθΰνες
  τού.
  Ή σύμπτωση δέ τοΰ γεγο-
  νότος δτι ό κύριος αύτός άνή
  κει στήν ΕΚΝΔ, ή όποία μέ
  ωρισμένα μέλη της τοΰ Ηρα¬
  κλείου έχει άρχίσει έ'ναν πόλε
  μο εναντίον μας, μάς δίνει τό
  δι«αί«να νά πιστιύωμε δτι
  πρόκειται γιά ωργανωμένη έ-
  πίθεση εναντίον μας, άπό ίνα
  κόμμα, τοΰ όποίου τιμοΰμε
  τούς όπ,αδούς, άλλά κάναμε
  τό... άσυγχώρητο λάθος νά
  τούς ένημερώσουιμε.
  Περιμένωμε λοιπόν κ. Πε·
  ντάρη την απαντήση σας κα)
  δέν φοβόμαστε, έν πάση περι¬
  πτώσει, το,υς άνθρωποφάγονς
  σας, γιατί άπλούστατα πι
  στεύομε δτι στά Χανιά δέν ύ-
  πάρχονν μισθοφόροι δολοφό-
  νοι. Άλλά κι' αν ύπάρχουν,
  δέν ψταΐνε αύτοι, άλλά έσεϊς
  καί ο! δμοιοί σας στό παρελ¬
  θόν συνάδελφοί σας. Βουλευ-
  τές, κου τούς δημιουργητε.
  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΜΙΑΚΟ
  ΔΙΚΤΥΟ
  τοΰ τέως βασιλέως. Εδέχθη τή
  δικτατορίσ. γιατί την έτοίμαζαν
  οί βασιλικοί έπιτελεΤς μέ άλλα
  πρόσωπα γιά λογαρνασμό των
  άνοχτόρων, καί συνε,πορεύετο
  μετ" αυτής, επ! όσον διάστημα
  διετήρει ό τέως βασιλεύς τίς
  έλπίδες τού, δτι θά μπορούσε
  νά την έκιμεταλλεύεται πρός ί¬
  διον δφελος,
  Γι' αύτό καί δέν εΤχε συγκι
  νηθή ό κ. Σαββούρας μέ τά
  τότε έγκλήματα τοϋ καθεστώ-
  τος, Γιατί δν εΤχε συγκινηθή
  θά τοΰ εκανε έντΰπωση, δχι δτι
  «Τχα καταστρέψει μιά ύδριστι-
  κη γιά τό δημοκρατιικό κόσμο
  τής Κρήτης ταμτηέλλα των
  ΤΕΑ — δπως γράψει, — άλλά
  δτι επί ένα καΐ πλέον μηνα με
  τά την 21 Απριλίου, δέν εΐ-
  χαν γίνει άλλες συλλήψεις έκ
  τοθ πολιτΐικοΰ κόσμον, παρά
  .μόνον άριστερών βουλευτών
  και 8 βουλευτών τής Ε.ιΚ. (οί
  2 Παπανδρέου, οί 2 Κατσώτα,
  Άγγελούσης, Σακελλαρίου, Ά-
  λευράς, Κωνιωτάκης) άμέσως
  μετά την εκδηλώση τού πραξι¬
  κοπήματος, κροΓτηθείς ό ΰποφαι
  νόμενος έκτοτε είς φυλακάς καί
  έξορίας μέχρι τέλους τού 1970.
  Θά επρεπε έπίσης, ότνεξάρτητα
  άπό ίδεολογία, γά γνωρίζη, ό¬
  τι ΰ εχθράς, έκτιμών κατ' αξί¬
  αν τούς άντιττάλους τού καΐ ά¬
  χι άπό την ίκανότη,τα προβο-
  λής των — δπως γίνεται συνή
  θως μεταξύ των έντός τοΰ ίδίου
  στρατοπέδου, — έξσυδετερώνει
  άπό τής πρώτης στιγμής, εάν
  τό μπορεΐ, έκείνους πού ύπολο
  γίζει καί φοβάται περισσότε¬
  ρον.
  Δέν πρόκειται νά άσχοληθώ
  άλλο μέ τόν κ. Σαδβούραν
  Τόν πληροφορώ μόνον — πρά-
  γμα πού φαίνεται νά τοΰ διο>
  φεύγη, — δτι τά έγκλή·ματ α
  πού διεπράχθησαν επ! Παπα-
  δοπούλου καί Ίωαννΐδη, των
  οποίων καί ό "διός υπήρξε θϋ-
  μα, δέν θά άπεφεύγοντο καί υ¬
  πό άλλο παρεμφερές καθεστώς.
  Διότι άποτελούν συστατικά στοι
  χεΐα καί άνήκουν στή φύση τοΰ
  οιουδήποτε φαοισμού.
  ΊΑΘήναι τη 17η Όκτωβρίου
  1975.
  ΚΩΝ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
  Βουλευτής Ηρακλείου
  Τό τηλεττικοινωνισ.κό δίκτυο
  γενικά τής Άμερικανικής Βάσε
  ως Γουρνών, εΤναι πραγματικά
  καταπληκτικό, τόσο τό ένσύρ-
  ματο, δσο καί τό άσύρματο.
  Μέ τά τηλεπικοινωνιακά μηχα-
  νήματα, τούς άσυρμάτους, τούς
  τόσους άλλους πολύττλοκους μη
  χανισμούς καί φυσικά τα τε¬
  λεία ραντάρ, κατορθώνςι νά έ'-
  χη δπως εΐποομε κσί στό προη
  γούμενο φΰλλο μας, παγκό-
  σμια, σχεδόν, τηλεπικοινωνιακή
  καλύψη.
  ΕΙδικά γιά τά ραντάρ πού
  ΰπάρχουν πάνω άπό τή Βάση
  Γουρνών, τό περιοδικό «Μεσο-
  γέΐακή Αλληλεγγύην πού κυκλο
  φορή σήμερα στά περίπτερα
  γράφει δτι ή διάμετρος κάθε κε
  ραίας τού ραντάρ (είναι δύο)
  είναι 80 μέτρα.
  'Επίσης άλλα χαρακτηριστι
  κά στοιχεΐα πού παραθέτει τό
  περιοδικό είναι τά εξής:
  — Ή Βάση Γουρνών είναι
  καθαρά κατασκοπευτική καί δι-
  πλασιάστηκε πρόσφατα σέ έ-
  κταοη.
  — Τό προσωπικό της αΰξή
  θηκε τελευταία κατά 5.000 ά-
  τομα.
  — Ξεφορτώνουν στή Βάση
  δεχάδες νταλήκες μέ σφραγι-
  σμένα όγκώδη κιβώτια, που με
  ταφέρωνται μέ νηοπομττές συνο
  δευόμενες άπό αύτοκίνητα τής
  Χωροφυλακής.
  — Δέν γίνεται κανείς τελω-
  νε,ακός έλεγχος, άπό καμμιά
  Έλληνική 'Υπηρεσία καί κα¬
  νείς δέν μπορεΐ νά εγγυηθή δ¬
  τι δέν περιέχουν τά κιδώτια αύ
  τα κα! πνρηνικές γομώσεις ή
  λαθραΐα εΤδη
  — Γίνεται έτσι λαθρεμπόριο
  καί άρχαιοκαπηλία σέ μεγάλη
  έχταση γιατί οΰτε τά κιβώτια
  των Άμερικανών πού βγαίνουν
  έξω άττό την 'Ελλάδα δέν έλέγ
  χονται
  (Συνεχίζεται)
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝ)ΣΜΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν τηλεγραφικής γν«-
  στοποιήσεως τής^ Κ.Σ.Ο.Σ. εί
  δοιτοιοΰμιεν άπαντας τούς
  σουλτανοπαραγωγούς δτι η δι
  ενεργουμένη {—ό τής Κ.Σ.Ο.Σ.
  διά των Συν) κων όργανώσεων
  συγκέντρωσις σταφίδος σουλ-
  τανίνας τερματίζϊται όριστ-
  κώς την δεκάτην Νοεμβριού
  1975.
  ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΡΠΚΩΝ
  ΣΥΝ)ΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΔΙΑΣΠΑΣΠ ΤΗΙ ΕΚΝΔ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έχ τής 1ης οεΜδος
  λα -τροοΜ'ίμηος πρός τόν Βενΐζέλο, δέν πήγε έπίση/; οτα
  Άνώγε.α' Εισ. μέ τή στάση τσο δημιούργησε έρωτη,ματικό
  £ΤΣΙ ΤττΛΙΚΑ ΠΗΓΑΝ οί Ξυλούρης καί ΠλεύρΓΐς, οί όποϊ-
  ο·, ίκπροσθυπτνσαν την παληά φρουρά τής Ενώσεως Κέντρου
  καί χνρίς ν ο έκφραστοϋν γιά τόν Βενιζέλο ή νά ττάρουν Θϊογ,
  /ά -τνε -ρί'κ έκττροσώποος των Νέοον Δυνάμεων, κράτησον
  διπλί^ι»ατικά «ούδετερότηγτα».
  ΤΟ ΕΡΕΙΣΟΔΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, δπως άναφέρθηχε στον
  άρχηγό κ. Μοθρο, είχε σάν α—οτέλεσμα τή ρττξη των σχέσεων
  Μαύρου — Βενιζέλον, ή όποία πρέπει νά θετορίΐτ'αι σοβαρή,
  λόγω καί τής δεινης θέσεως στήν όποία β,ρίσχεται ό κ. Μσϋ-
  ρ-ς μέ τόν όοτοχο χειρισμό ττού έκονε προσφατα στήν γνω
  στή άπαράδεχτη υπόθεση τού «μνημονβίοΐΛ.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΗΚΟ εΤναι τό γεγονός δτι ό Κώστας Μτταν
  τουδάς ττού ανεχώρησε, τό βράδυ τής πρό ττερασμένης Κυριο-
  κής μέ τό τλεντταΤο άεροττλάνο καί συνάντησε μοιραίως στο
  άερ'-δρόμιο κοί τούς τρείς των Νέων Δυνάμεων, Μι/λωνά, Τσου
  δεροθ, Τσάτσο, άπέφνγε οΰτε καί νά τούς χαιρετήση. 'Ετσ.
  ένώ στό μπάρ εττερναν τα ποτά τους οί Νέες Δυνάμεις, ό κ
  Μ-αντοι.'6ά; μέ τούς δικούς τού άνθρώπους βρισκόταν σέ τε-
  λείως άλ'η >«νιά τής αιθούσας. Γιά νά μή συνανΤηθούν μάλι¬
  στα, 6 κ. ν.τταντουβάς κατευθύνθηκε στό άεροτιλάνο άπό άλ¬
  λη, πόρτα χωρίς νά περάση τόν ίλεγχο έπιδατών καί οί τρείς
  βουλευτές των Νέων Δυνάμεων, πέρασαν άπό την κανονικη εί-
  σβδοΐ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ ττού τσξίδεψε μέ τό ίδιο άεροπλάνο
  στήν Άθήνα, εΤχε την εΰκαιρία νά παρακολουθήση άπό κοντά
  τά άποτελέσματα τού έττεισοδίου Ανωγείων. Σέ συνεντευξη
  μάλ·στα πού ττήρε σχετικά ιμό τό θεμό: άττό τούς συνταξιδιώ-
  τες ιο« κ.κ. Μυλωνά καί Μπαντουβά, τού δήλωσαν τά εξής
  ΜΥΛΩΝΑΣ: Όλα αύτά, δτι δηλ. ό κ. Βενιζέλος εΤχε όρι-
  σθΐϊ ττρό διμήνου γιά τά έγκαίνια, τά διαψεύδω. 'Εγώ παρέ¬
  στην ώς έκ.ττ',όσωτΓθς τού κ. Μαύρου. Όλα τά άλλα κου σάς
  είπαν (τοΰ είχαμε τ~ί τ! μας είπαν προηγουμένως) τα δια¬
  ψεύδω κατηγορημαπΊκά.
  ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Άρνούμαι νά ατταντήσω σέ όσα εΤπε ό κ.
  ΜυΛωνάς. Περ ορίζομαι μόνον νά πώ: ουδέν σχόλιον. (Μέ την
  ς-η^είωση όμως δτι ό κ. Μτταντουδάς λέγοντας αύτά κουνοϋσε
  έπιτιμητικσ -ή κεφάλι τού).
  της
  ΚΛι ΜΙΑ νΐΚΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ γιά την ανακοινώση
  ΕΙ>ν—ΝΔ σχετικά μέ τό θέμα κάττοιου κ. Ξυριτάκη.
  ΕιλϋΌΐιά δέν θά δίναμε καμμιά απαντήση κι' αύτό γιατί τό
  κείμι.ν:> ιής ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ δέν διαφερει (τηρουμένων των
  άναλογιών των προσώπων) ά—ό τό κείμενο τής ΝΕΟΛΑΙΑΣ.
  Το κάνομ<: μόνο πρός χάριν τού Πρόεδρον κ. Κωνιοΰ, τού τίμι- ου άγωνιστή καί Ιδεολόγου. Καί τού λέμε: Πρό', Θε:0 κύριε Πρόεδρε, τή στιγμή πού κλονίζεται τό σκά φός τού Κόμματός σας, τή στιγμή πού ό Άρχηγός σσς δρίσκε τ* σν&πανόρθωτα έκτεθειμένος στόν 'Ελληνικό Λαό, τή στι· γμη που συνέβησαν δσα περιγράφομε παραπάνω, κάθεστε κα; άσχολήστε μέ «κοπελίστικες ένεργειες>.
  Ποία Νευλοίσ πήγατε νά ύποστηρίξετε κ. Πρόε.δρε, τής Ε¬
  νώσεως Κέντρου, των Νέων Δυ·Λχμεων ή τής Νέας Τάξεως; Καί
  τιοιά είναι έν πάση περιπτώσει αυτή ή τρίτη ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ
  ΕΚΝΔ Γιαι! άπ' δ,τι ξέρουν δλοι, δυό Νεολαΐες υπήρχαν
  μέχρι τώρα: ή ΕΔΗΝ καί ή ΕΣΟΝ.
  Εν .τάση περιπτώσει κυττάξτε νά άσχοληθήτε μέ σοβαρώ-
  τ:ρα ποάγμο-α. "Οσο γιά έμάς μάθε.τε δτι δέν γνωρίζομε κα
  νένα κύρ'ο 1 γιτάκη. 'Ε,μεΐς άσχοληθήκοομε μέ £ναν τύπο τόν
  «Δημητράκη των Νεω/ Δυνάμεων». Τώρα άν τόν κύριο ττού ά-
  ναφέρετε, καθ" δλα άξιο βεβαία άφοΰ είναι μέλος σας, τόν τού
  τίζεται μέ ·>όν δικό μας τύπο, δικό σας θέμα: Σύ εΤπας, ττού
  λένε
  ΑΛΛΛ ΚΑΙΡΟΣ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ
  ΕΚ--ΝΔ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΩΜΙΚΑ ©ΕΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ
  Α^ΙΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ
  ΤΙ ΠΟΤΕ ΠΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΞΑΝΑ Η ΗΓΕ-
  } ΙΑ' .
  ΖΗΤΗΣΤΕ
  άττό τα περίτττερα
  τό περιοδικό
  «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ
  ΑΠΟιΚΑΛΥΨΕΙΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  Ι
  έ'ός
  ψη
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος
  έττανςχλαμβάνομε, άμεση απαντήση, άττό
  κσλ/ιτε,ρα πληροφορημϊ,νο άρμόδιο, νά μάς άποκαλύ-
  αυτόν -όν αΐσχρό ττρο.στάμενο, αύτό τό κάθαρμα των κ α-
  ι.ατ«ν, ςοτον τόν «άνθροάπο» πού όπωσδήποτε θά είναι στήν
  η χκοίφυ. ακας, για νά ΤΟν φτύσωμε δημοσ!ως καί άν άντ>·
  το. δώσωμε πίσω την «κλωτσ.ά τής χήρας» οχι ά
  Λα στα μο0τ , ^^ δ θά δ
  εί .ι

  'Λν
  Νό-
  δοάση < π·οιν./, ρ-υν λ,..Ως 'Γ"Τε' ,έτ' τέλουί. θά ύπάρχουν τα-ηνοί βιαστές τού ·- -υ, νια >,-.— κάθε κυράτσας ττού λέγεται Καψή; Ώς ττότε,
  ι·3 νο,μικά προσχήμοτο; &£ ορίσκουν εύκαιρίες ο»
  χτυποΰ/ έν ονόματι τού Νόμου;
  βρήκατε νά έφαρμόσετε τό Νόμο πού ήταν πρός
  κ< Ψή ή όποία £χει καταττο |ο τα Δίκαια κύριε Πηλιχέ, »; «ρώναζαν γιά την πορανομία τοΰ ε γιατ! δέν δείξατε, τά δργονά σας φΛΐκά, την |τ,·φλή άφοσϊωσή σας στόν Νόμο, ι-Η>ς, κ Δ.οικητά δταν κάθς βράδν στό ύπόγειο
  Ί. στό κλάμττ τής «Άστόρια», γίνεται ή έγκλημο-
  τής νεολαίας τού Ηρακλείου άπό τούς μαύρους
  ■"Ράχτορες τής ΣΙΑ, γιατί δΐν έφαρμόζετε τόν
  έκεΤ δέν ΰπάρχει...
  ψησιε -σ χωροφυλακίστικα κύριοι Χα,ροφύλακες γιστί τώ-
  ττια δεν ·π?ρνάνε.
  >τι άν δέν μάς άττοκαλύψίτε τόν αίσχρό τΐ,ον
  εϊθ"τε δλοι συναττεύθυνοι καί ανεπιθΰμητοι
  στα
  τ σ-