9838

Αριθμός τεύχους

128

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  άπό τίς άχρειότερες καί άναιδέστερες έκ-
  1 Ι μεταλλεύσεις πού κάνει τό Κομμθυνιστικό
  Κάμμα (δηλ. «οί γνωστοΐ καθοδηγητές») είναι ή
  δισβεβαΐωσις πού δΐνουν στόν άπλοϊκό λαό, δή
  τα τρόφιμα, πού μάς φέρνει ό Έρυθρός Σταύρος
  καί ή'Έμελ, είναι τάχα Ρωσσικά...
  Καί δέν τάβαλαν στό χέρι γιά νά κάνουν οί 'ίδιοι
  τίς διανομές δπως έπάσχισαν καί πασχίζουν. Φαν
  τασθήτε τί θά γινόταν άν τόκατόρθωναν κι' αϋτό!
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ.
  ----------------------------------------------ΤΗΛΕΦΩΠλ: ΤΥΠ0ΓΡΑΦ. ,
  4-55
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙβΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 128
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜαρτΙου1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜ ΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΚΗΘΟΛΙΚΗ ΗΠΟΓΥΜΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΠΠΗΗΙΕΓΏθν
  Σήμερον ή Ελλάς είνε μΐα
  άκέραντος νεκρούπολις. Ό Έλ
  ληνισμός, μέ τριών χιλιάδων
  έτών ζωήν, είνε ό λαός ό πρω-
  τοπόρος τοθ ΕύρωπαϊκοΟ πολι
  τισμοθ, είνε ό λαός πού έπενό-
  ησε πρώτος τάς άπαραγρά-
  πτους δημοκρατικάς αρχάς,
  είνε φυλή πού άντέστη μετά
  τεσσάρων αΐώνων δουλεΐαν,
  τής οποίας σύμβολον άνά τούς
  αιώνος υπήρξεν ό φοΐνιξ άνα-
  γεννώμενος άπό την τέφραν
  τού. ί Ο Έλληνισμός αύτός,
  την ώραν καθ" ήν σημαΙν3ΐ ή
  νίκη των ελευθεριών, διατρέ-
  χει ύλικώς καί ήθικώς κίνδυνον
  θονάτου. Καί τουτο διότι έπέ-
  δειξεν άνδρεΐαν πέραν παντός
  μέτρου καί διότι προσφιλεΐς
  είς αυτόν Σύμμαχοι κακώς
  διεχειρΐσθησαν τάς πρός άπε-
  λευθέρωσΐν τού φροντίδας των
  μολονότι τάς ύπηγόρευεν ή
  στοργή.
  1200 κωμοπόλεις καί χωρία
  τής "Ελλάδος έλεηλατήθησαν
  ή κατεκάησαν. Πλέον των 250.
  000 οΐκιών 25—30 ο)ο (ποσόν
  τεράστιον διά την μικράν αυτήν
  χώραν) κατεστράφησαν.
  Αί επαρχίαι πού ύπέφεραν
  τό περισσότερον άπό τα άντί-
  ποινα τής κατοχής είνε ή Κρή-
  τη, ή "Ηπειρος, ή Θισσαλία
  καί ή Δυτική Μακεοονία, άλλά
  καί ή Πελοπόννησος ώς καί ό
  όρεινός δγκος τής Ρούμελης έ-
  πλήρωσαν ομοίως τόν φόρον
  των. Ίστορικαί τοποθεσΐαι Ιε-
  ραί διά τούς Έλληνας ώς έκ
  των ένδόξων άναμνήσεων κου
  ένεθύμιζον, δέν άποτελοθν πλέ
  όν παρά όνομασΐας επί τοθ χαρ
  τού καί σωρούς καπνισμένων έ-
  ρειπΐων. Άνώγια, Καλάβρυτα,
  ΔΙστομον... οί κάτοικοΐ των
  έκρεουργήθησαν είς έκδίκησιν
  τοθ θανάτου τεσσάρων ή πέντε
  Γερμανών ποΰ έσκοτώθησαν ά
  πό τό ΕΑΜ.
  Είς αύτά πρέπει νά προστε-
  θοθν αί άγριότητες πού διέπρα
  ξαν οί Βούλγαροι είς την Ανα¬
  τολικήν Μακεδονίαν| καί την
  θράκην, τάς δϋο γονιμωτέρας
  επαρχίας μας, των οποίων δ
  πληθυομός εμειώθη είς τό ήμισυ.
  Επί 700.000 κατοίκων, έκ των
  οποίων ουδέ είς είνε Βούλγα·
  ρος, οί 100.000 έξετοπίσθησαν
  είς ΒουγαρΙαν καί αί 50.000
  έκρεουργήθησαν άπό τόν κατα-
  κτητήν, τόν σήμερον «συνεμπό-
  λεμον» των συμμάχων μας! "Ε¬
  τεραι 200.000 προσέφυγον είς
  την Κεντρικήν ΜακεδονΙαν, φεύ
  γοντες τόν διωγμόν.
  Άπό τής είσόδου της είς τόν
  •πόλεμον, ή Ελλάς ϊχασεν έν
  συνόλω άνω τοΰ ενός έκατομ·
  μυρίου ψυχών, ήτοι τό £βδομον
  τοό πληθυσμοθ της. ΟΙ περι -σό
  τερθι απέθανον άπό άσιτΐαν
  καί άπό τό ψθχος, έγκαταλει
  φθέντες είς την τραγικήν των
  τύχην είς την ύπαιθρον μετά
  την καταστροφήν των χωρίων
  των. Οί άλλοι άποτελοθνται
  άπό τούς πεσόντας είς τόν ά-
  γώνα κατά τοθ Άξονοο, άπό
  τάς χιλιάδας όμήρων πού εξε¬
  τέλεσαν οί ΓερμανοΙ, άπό τα
  θύματα των βομβαρδισμώνκαΐ,
  τέλος, δυστυχώς, άπό τα θύμα
  τα τοθ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τα θύματα
  τοθ έμφυλίου πολέμου.
  Έκτός των νεκρών Έλλή
  νων, £ν έκατομμύριον άστεγοι
  συνωθοθνται είς τάς πόλεις,
  στερούμενοι τού παντός καί δ-
  π "υ δέν έ"χουν έλπΐδα νά εϋ
  ρουν εργασίαν,
  Έκεΐνο τό οποίον έπιδεινώ-
  νει τό κακόν, είνε δτι τό μεγα¬
  λύτερον μέρος των θανόντων
  καθώς καί των άστέγων πού
  προσέφυγαν είς την πόλιν είνε
  γεωργοί, ή δέ έλλειψις καλλιερ-
  γητικών χειρών άποβαΐνει λίαν
  αίσθητή είς την ΰπαιθρον. Άλ¬
  λά δέν είνε μόνον αύτό. Τα 60
  —70 ο)ο των κτηνών έσφάγη
  σαν άπό τούς Γερμανούς, ήρ·
  πάγησαν άπό τούς Βουλγάρους
  ή απέθαναν έκ πείνης. Είς την
  Άττικήν καί μόνην επί 25.000
  άγελάδων δέν μένουν παρά
  5.000. Έξ άλλου, έξηφανίσθη-
  σαν δλα τα μέσα καλλιεργεί-
  άς: απόροι, αροτρα, ζώα δλξε-
  ως καί άρώσεως... δέν ύπάρ-
  χούν οΰτε χάμουρα, ουτε γκέ-
  μια, ουτε σχοινιά, ουτε σπάγ-
  γος! Οΰτε κάν βελόνες. ΟΙ γε-
  ωργοί δέ εΐδαν έν τέλει νά έ-
  ξατμΐζεται τό κεφάλαιον των
  κινήσεως άπό τόν πληθωρισμόν
  καί ευρίσκονται κατά τό πλεί¬
  στον Ρχωρίς ένδύματα καί χω-
  ρΐς υποδήματα!
  Ενώπιον τής καθολικής αυ¬
  τής πενΐας, ή μέχρι τοΰδε έξαγ
  γελθεΐσα βοηθεία των Συμμά¬
  χων φαίνεται ίσχνή πολύ. Πρέ
  πει νά λεχθή τοΟτοί άνευ περι-
  στροφών, χάριν τού κοινοθ
  σκοποθ ό οποίος είνε πιστεύο
  μέν, ή νεκρανάστασις τής Έλ
  λάδος. Ό αναλαβών έν άρχή
  νά υποβοηθήση τόν σκοπόν
  αυτόν Βρεττανικός όργανι-
  σμός, ή ΕΜ-ΕΛ, πλήν τροφΐ-
  μων καί τίνων πρώτων ύλών βι-
  ομηχανίας, διά την γεωργίαν
  περιωρίσθη ί-ως τώρα, άφοΰ
  συνέταξε πλήθος ύπομνημάτων,
  είς τό νά προμηθευθή μικράν
  ποσότητα πατατοσπόρου. Τίπο
  χε άλλο!
  "Οσον άφορδ την βοήθειαν
  τής «Οΰνρα», πού ανηγγέλθη
  άπό καιροΰ, άναμένετσι προ¬
  σεχώς ν* άρχίστ], άλλά δέν φαί
  νεται δτι θά είναι ποτέ έπαρ
  κης ώστε νά λύση τό μέγα καΐ
  έπεΐγον πρόβλημα τής άνορ
  θώσεως τής γεωργίας έν Ελ¬
  λάδι. Καί δμως άπό αυτήν έ
  ξαρτώνται τα πάντα. Ή Ουν-
  ρα, θά μάς φέρη τρόφιμα, φάρ-
  μακα, ένδύματα ών εχομεν έ
  πεΐγουσαν ανάγκην, άλλ' ή φι
  λανθρωπική αυτή βοηθεία πρός
  ενα λαόν ό οποίος εχει α¬
  νάγκην εργασίας, μέσων παρα-
  γωγής γεωργικών έργαλείων,
  θά πρέπη νά συνεχΐζεται άδι
  απτώτως ε'ως δτου η Έλληνική
  δπαιθρος έφοδιασθή καί αρχίση
  νά παράγη.
  Τό πρόγραμμα τής «Ουνρα»,
  δσον τουλάχιστον εγνώσθη ε"ως
  τώρα, δέν προβλέπει σαφώς
  οΰτε περΐ ζώων άναπαραγω·
  γής, οϋτε περί γεωργικοθ έξο-
  πλισμοϋ έπαρκοθς πρός αντι¬
  μετώπισιν των άναγκών" ου¬
  δέ λόγος νά γίνεται άκόμη
  περί συστηματικής ανοικοδο¬
  μήσεως των κατεστραμμένων
  χωρίων.
  Ή Ελλάς Ιχει δικαίωμα είς
  άνόρθωσιν πραγματικήν έν πά¬
  ση αξιοπρεπείαν Καί δ μάλ¬
  λον κοντόφθαλμος παρατηρη-
  τής δέν είναι δυνατόν παρά
  νά βλέπη δτι ό μόνος άσφα-
  λής συντελεστής ίσορροπίας
  είς τα Βαλκάνια, διά τάς Δη¬
  μοκρατίας, εΐνε έ'νας άκμάζων
  Ελληνισμός. Παρά τό δημιουρ
  γικάν πνεθμα τοΰ λαοΟ της, ή
  Ελλάς θά παρέμενε μία βω-
  βή τραγωδία καί ταχέως θά έ-
  ξειλίσσετο είς έστίαν μεταδο-
  τικής άναρχίας, άν ή παρεχο-
  μένη είς αυτήν βοηθεία περι¬
  ορισθή είς έλεημοσύνην. Έν
  τώ συμφέροντι τής διεθνοθς
  είρήνης πού, χθές άκόμη, διε-
  κηρύχθη είς την Γιάλταν καί
  είς ήν έκλήθη,νά συμπράξη ή
  Γαλλία, ένδιαφέρει ν' άναμε-
  τρηθοθν τό ταχύτερον ή έκτα¬
  σις καί ή σημασία των ζημι-
  ών πού υπέστη ή Ελλάς, μέ
  σκοπόν ν' άντιμετωπισθοθν τό
  ταχύτερον λυσιτελώς.
  Ιδιαιτέρως, άν θέλωμεν νά
  υπάρξη τό 1945 συγκομιδή είς
  την Έλλάδα, δέν πρέπει νά
  χαθή στιγμή!
  Οί "Ελληνες εΐνε έργατικοί
  καί γεμάτοι πρωτοβουλίαν,
  άλλ' δπου δέν ϋπάρχει πιά τί-
  ποτε, δέν μποροθν νά δημιουρ-
  ρήσουν τίποτε!
  ΑΙ άγροτικαΐ οικίαι εΐνε δυ¬
  νατόν νά κτισθοθν καί πάλιν
  μέ έντόπια έν μέρει ύλικά, τα
  όποΐα συχνά ύπάρχουν επί τό-
  που. Άλλά καί δι" αΰτά άκό¬
  μη, ίνα μετατραπή ή άργιλος
  είς τοθβλα καί κεραμίδια, χρει
  άζεται νά κινηθοθν οί άσβε-
  στοκλφανοι. Οί έργατικώτεροι
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣΣΤΡγΥΠΩΤΙΚΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΠ ΛΗΟΜ ΤΟΥ ΝΟΪΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατόπιν αίτήσεως τής ένταθ-
  θα Έθνικής Όργανώσες Κρή
  της τή έγκρΐσει καί τής Έλλη
  νίκης Κυβερνήσεως Καΐρου. τό
  Συμμαχικόν Στρατηγεΐον Μέ
  σης Άνατολής μοθ άνέθηκε την
  εντολήν κατ' Αυγουστον π. ε",
  δπως κατερχόμενος είς Κρή
  την όργανώσω τόν Εθνικόν ά-
  γώνα είς την περιφέρειαν τοθ
  νομοΰ Ηρακλείου. Ή συγκίνη
  σίς μου. δταν έπάτησα τό Ιερόν
  χώμα τής Ιδιαιτέρας μου Πα¬
  τρίδος υπήρξεν άνάλογος τής
  σοβαράς έντολής μου, άλλά
  ί-τι περαιτέρω μεγάλη δταν επί
  των κορυφών τής "Ιδής άντήλ
  λαξα τόν πρώτον άδελφικόν
  άσπασμόν μέ τούς φτερουγί
  ζοντας έκεΐ σταυραετούς των
  περιφερειών έκείνων, οΐτινες
  πολύ πρό έμοΰ διαπνεόμενοι
  άφ' ενός υπό των αίσθημάτων
  τής απελευθερώσεως τής σφα
  δαζούσης πατρίδος μας άπό
  τόν βάρβαρον κατακτητήν, καί
  άφ' ετέρου φεύγοντες την αίμο
  σταγή δουλείαν τού είχον έγκα
  ταλεΐψει γονεΐς, συζύγους καί
  τέκνα, καί μέ τό οπλον άνά
  χείρας ήσαν Ιτοιμοι πρός πά
  σαν θυσίαν πρός επιτυχίαν
  τοθ έπιδιωκομένου σκοποθ, τής
  απελευθερώσεως τής Πατρίδος.
  Δέν θά άναφέρω τούς μετά
  των άνταρτών έκείνων διεξα-
  χθέντας αγώνας μας, τάς νίκας
  των άνταρτικών σωμάτων μέ
  τα πενιχρά μέσα άτινα διέθε-
  τον έναντι τοθ τρομεροϋ Γερ
  μανικοθ Στρατοϋ ύπενθυμίζω
  μόνον δτι πλήν των άλλων
  κατ' αύτοθ έπιτυχ^ών μας καί
  τρία πυροβόλα τού επεσαν είς
  χείρας μας, κατά τάς διεξα-
  χθείσας μάχας καθώς καί αίχ-
  μάλωτοι.
  Ή γενικωτέρα άνά τα διάφο
  ρα μέτωπα κατάστασις ηνάγ¬
  κασε τόν εχθρόν νά αρχίση νά
  άποσύρεται άπό τα Άνατολικά
  τμήματα τής Νήσου μας πρός
  τα Δυτικά.
  Καθορίσαμεν αρχικώς ώς Έ¬
  δραν τής Διοικήσεως μας τό
  ήρχισαν ήδη νά ξανακτίζουν
  τό σπήτι των, διά νά πλη-
  ρώσουν δμως τούς τεχνίτας,
  ν' άγοράσουν τα ύλικά, τ* τσι
  μέντο, την ξυλείαν, χρειάζεται
  νά ευρεθούν τα χρήματα, καί
  τα ύλικά έκεΐνα πού έλλεί-
  πουν άπό την χώραν. Άκόμη
  καί διά την άπλουστέραν ά-
  νοικοδόμησιν, ή επέμβασις των
  Συμμάχων είνε άπαραίτηιος
  ΔΗΜ. Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
  Κανλί-Καστέλλι μέ άποκλειστ ν
  κόν σκοπόν την κατεύθυνσι
  εκείθεν των άνταρτικών όμά'
  δών πρός τόν έπιδιωκόμενον
  σκοπόν.
  Εΐμαι ϋποχρεωμένος, δοθεί¬
  σης εύκαιρίας νά έξάρω είς τό
  δντως πολύμοχθον έργον τής
  Διοικήσεως, την συμβολήν τό¬
  σον των Έθνικών Όργανώσε·
  ών, δσον καί των Άρχηγών
  των άνταρτικών όμάδων καί
  των άνδρών αυτών.
  'Έτι πλέον εΐμαι ύποχρεωμέ-
  νος νά έξάρω την συμβολήν είς
  τό έργον μου, τοθ άναπληρω-
  τοθ τοθ ΜητροπολιτικοΟ Θρό-
  νού ΆρχιμανδρΙτου ΕύγενΙου
  Ψαλιδάκη.
  Άπαντες οί ανωτέρω εστά¬
  θησαν παρά τό πλευρόν μου
  μέ μίαν καί μόνην κατευθυντή-
  ριον γραμμήν τήν^εύόδωσιν τοθ
  αγώνος, την επιτυχίαν τοθ επι-
  διωκομένου σκοποθ. Μικροφιλο
  τιμίαι παρεμερίζοντο, αί άναγ·
  καΐαι λόγω των περιστάσεων
  διενέξεις κατεπνίγοντο έν τη
  γενέσει των, καί ή έκκένωσις
  τοθ ΝομοΟ υπό τοθ έχθροθ,
  συνετελέσθη άνευ σοβαράν έ-
  πεισοδίων ένεργώς ουμβαλλού
  σης είς τό Ιργον μας καί τής
  συμπαραστάτιδος Άγγλικτ)ς υ¬
  πηρεσίας.
  Μετά ταύτης καί των λοιπών
  προαναφερθέντων επετεύχθη
  έκτός των άλλων καί ή άποτρο
  πή τής άνατινάξεως των Λιμε-
  νικών έργων Ηρακλείου, τοθ
  μεγίστου τούτου έργου δπου τό
  σον έξυπηρετεΐ την Νήσον μας.
  Ατυχώς ήτο πεπρωμένον ή
  είς την πόλιν τοθ Ηρακλείου
  εΐσοδός μας, νά σημειώση καί
  αΐματηρά έπεισόδια, διά τα ό¬
  ποΐα ή λύπη μου είναι μεγαλυ·
  τέρα καί έκείνων οΐτινες άμέ-
  σωςέπλήγησαν υπό τούτων.
  ΑΠΡΙΟΝ: Τό τέλος
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29-3—45 Είς
  Διάγγελμα ληφθέν χθέςή Α. Μ.
  6 Βασιλεύς έκφράζει την πίστιν
  τού πρός τα πεπρωμένα τής
  Κλλ. Φυλής κσί πρός την κρα
  ταΐωσΐν1 τοό Έλληνικοό |Έ·
  θνους. Ή Α. Μ. εξέφρασε την
  πεποίθησιν δτι διά τής ένότη-
  τος καί τής βοηθείαςτών Με-
  γάλων μας Συμμάχων ή Ελ¬
  λάς θάάνασυγκροχηθβ ταχέως
  άς των συμ πό
  Ιξαγωγέων
  ι τους προσκαλούμεν
  ρενοι, συμμορφωθώ
  ϊνί,
  ΤΟΙΙΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Ι) Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 2390
  Διαταγής Ύπουργείου Άεροπορί-
  ας 21—3—45 την 2αν Απριλίου
  θέλει ενεργηθή διαγωνισμός πρός
  είσαγωγήν είς τα Κέντρα Έκπαι
  δεύσεως Ίπταμένων πασών των
  είδικοτήτων (χειριστοΰ, Άκροναυ
  τίλου, βομβαρδιστοΰ άσυρματι
  στοΰ πολυβολητοϋ, καί πολυβο-
  λητοΰ). Οί έπιτυχόντες άποφοι-
  τοΰντες των ώς ά'νω Κέντρων
  όνομάζονται έ'φεδροι ύπαξ)κοί μέ
  τόν βαθμόν τού σμηνίου.
  Π) Οί επιθυμούντες νά συμε-
  τάσχωσυ] τού διαγωνισμοθ δέον
  νά υποβάλωσι μέχρι 1—4—45 τα
  κάτωθι πιστοποιητικά, δι' αίτή-
  σεως συντεταγμένης επί άναλό-
  γου χαρτοσήμου.
  1) Συγκατάθεσις των Γονέων
  ή Κηδεμόνων ότι συναινεΐ νά κα
  νή δ αίτών.
  2) Απολυτήριον Γυμνασίου ή
  αλλης ίσοτίμου Σχολής.
  3) Αντίγραφον Δελτίον Ποινι-
  κου Μητρώου τού οίκεΐου Πρωτο
  δικείου έν δ νά έμφαίνητι/ι δτι
  δέν κατεδικάσθη επί άδικήμασι συ
  νεπαγομένοις τάς στερήσεις των
  άρθρων 21—23 τού Ποινικού
  Νόμου.
  4) {Πιστοποιητικόν Δημοτικής
  ή Κοινοτικής Άρχής ότι εχει εν-
  γραφη είς τα Μητρώα των αρ¬
  ρενων υπό έτος γεννήσεως 1923,
  24, 25, 26, 27 καί ότι τυγχάνει
  άγαμος. Είς τό πιστοποιητικόν
  τουτο επικολλάται ή φωτογραφία
  τού ΐποψηφίου. Είς την ύποβλη
  θησομένην αίτησιν νά χ επισυνα
  φθχ) καί μία φωτογραφία τού ν
  ποψηφίου.
  "Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θά
  ύποβληθούν είς την Στρατιωτικήν
  Δ]σιν Κρήτης (Ρέθυμνον) παρά
  των ύποψηφίων τοΰ .ΝομοΟ Χα¬
  νίων καί Ρεθύμνης, είς τό άερο
  δρόμιον Ηρακλείου (Σμηναγόι
  Μηναδάκην) παρά των ύποψη
  φίων των Νομών Ηρακλείου κα
  Λασηθίου.
  III)
  Οί ύποψήφιοι θά έξετα
  σθοΰν είς τα κάτωθι μαθήματα
  1) Άγγλικά προφορικώς, 2) Έλ
  ληνικά (έκθεσις ίδεών) 3) "Αλγε
  βρα, 4) Γεωμετρία, 5) Έπίπεδος
  τριγωνομετρία εγγράφως.
  Ι Υ) Οί ύποψήφιοι θά εξιτα
  σθβϋν α) είς την Αγγλικήν γλώσ
  σαν καί οί έκ τούτων είπιτυγχά
  νοντες θά παραπεμθοϋν είς Ύ-
  γειονομικήν Επιτροπήν.
  Υ) Οί ύποψήφιοι πρός εξέτασιν
  είς την Αγγλικήν γλώσσαν δέον
  νά ώσιν συγκεντρωμένοι οί μέν
  των Νομών. Ηρακλείου 'καί Λα
  σηθίου την 2αν Απριλίου μέχρι
  τής 9ης πρωϊνής είς Ηράκλειον
  (Στρατιωτικήν δ)σιν Κρήτης) οί
  δέ των Νομών Χανίων καί Ρεθύ
  μνης την 3ην Απριλίου 1945 μέ
  χρι τής 9ης ώρας είς Ρέθυμνον
  (Στρατιωτική Δ)σις Κρήτης).
  (Έκ τοΰ 'Υπουργείου Άεροπο
  ρί«ς).
  ΚΟ1ΗΟΗΙΚΠ
  ΜΙΧ Κ. ΑΛΙΚΙΟΤΝ2
  ΧΑΡΤΙΜΠΟΡΟΖ
  ΚΛΙΤΗ Χ. ΚΟΡΟΛΗ
  ηρραβωνίσθησαν έν Αθήναις
  την 25ην Μαρτίου.
  ΑΦ.ΞΕΙΣ.— "Αφιχθη χθές έξ Άθη
  νών άεροπορικώς 6 ίατρός κ. Με¬
  νέλαος Λιγνός.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον
  μας βεβροθμεν νά εϋχαριστήσω-
  μίν καί δημοσία ολόκληρον την
  κοινωνίαν "Αρχανών συμμετασχοΰ-
  σαν είς τό βαρύ πένθος μσς καί
  παρακολουθήσασαν την κηδείαν
  τοθ αλησμονήτου υίοθ μας Νίκου
  Γ. Άρνογιοννάκη, ώς καϊ δλους
  τοΰς προσίλθόντας έκ των γειτο-
  νικων Χωρίων φίλβυς, ιδιαιτέρως
  δέ τόν θεοφΐλέστατον Κισσάμου
  καί Σελίνου Εύδόκιμον χωροστβ-
  τίσστντα κατά την κηδείαν, τόν
  Στρατιωτικόν Διοικητήν Συνταγ¬
  ματάρχην κ. Φουντουλάκην διαθέ·
  σαντα την Στρατιωτικήν Μουσικήν
  τιμής ένεκεν διά τόν έκλειττόντα
  Ύπαρχηγόν Προσκοπικής "Ομάδος,
  ΐόν Τοπικόν "Εψορον, Άξιωματι-
  κούς, Ύκαξιωματικοϋς καί Προσκό
  ηους "Αρχανών έξαιρΐπκώς τιμή-
  σαντας τόν έκλειπόντο Ύπαρχή-
  γόν των, καί τούς καταθέσαντας
  διάτΐϊσυγκ'νητικών λόγων, στεφά¬
  νους 1) Νικόλαον Ι. Μαρκομιχελά-
  κην, 2) Ιωάννην Έμμ. Δουνδουλά-
  κην, 3) Όρέστην Αύγουστάκην, 4)
  Νικόλαον Μαρκάκην, 5) Νίνον'Εαμ.
  Κανάκη, 7) Έλένην Ι. Δουνδουλά.
  κην, 8) Γεώργιον Μοκροδημητρά-
  κην, 9) Νικ. Μ. Λυδάκην, 10) Σ. Ι.
  Παπαδάκην καί 11) Ιωάν. Σκηλι-
  ωτάκην.
  Ή οίκογένεια
  γεωρπου αρνοπα ννακη
  ΔΩΡΕΑΙ.— Ή οικογένειαι Κων¬
  σταντίνου Ζαχαριάδου συμβολαιο-
  γράφου κατέθηκεν είς τό "Ασυλον
  τής Γερόντισσας δραχ. 2000 είς
  μνήμην τού έν Αθήναις θανόντος ά
  δελφοθ της Γεωργίου ΚοββαΚάκη.
  Ό κ. καί ή κ. Στσύρου Μπουρλώ
  τού κ,ατέθηκαν είς τό αύτό
  "I-
  δρυμο δραχ. 2000 ·ίς μνήμην τού
  έξαδέλψου των Γεωργίου Κ<*βαλ- λάκη διευθυντού ,Κεντρικοΰ Άθη- γ&ν. ΘΕΑΜΑΤΑ Σήμερον: «Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ> μέ τόν γίγαντα τής
  όθόνης Ραιμύ.
  ε]Η§ ΓΠΙΗΩΠ
  ΣΗχΜΕΡΟΝ Ή ωραιοτέρα ; τα
  νία όλων των έποχών
  ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ
  Προσεχώς: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΚ-
  ΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.— Καλοϋνται
  παντα τα μέλη τοΰ Άθλητικοΰ
  Συλλόγου «'Εργοτέλης» Λείς γενι¬
  κήν συνέλευσιν την «προσέχη Κυ¬
  ριακήν 1— 4— 45 καί -ώρα 10 π. μ.
  είς τό Καφφενείον ^Γ. ΣταυριανοΟ
  Σείτάν ΌγλοΟ. θέματα: "Αρχαιρε¬
  σίαι.
  ΟΔερμοτολόγος ίατρός Ν. Μα
  τζαπετάκης δέχεται παρα-
  πλ,εύρως Καφφενείου Ντορέ (πρώ-
  ην Στρατιωτική Λέσχη) τρείς Καμά-
  ρες έντός τοθ άδιεξόδου καί ε ίς
  τό φαρμακείον Έμμ. |Μιτζαπετά
  κη 9—11 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό γνωστόν πετρελαιοκίνητον
  «Άγιος Γεώργιος» ταχύτητος 8
  μιλλίων καί χωρητικότητος 100
  τόννων μέ Κυββρνήτην τόν κ.
  Ν. Κουμιανόν, ήρχισε τακτικόν
  δρομολόγιον Πειραιώς—Ηρακλεί¬
  ου. Δέχεται επιβάτας καί έμπο-
  ρεύματα. Πληροφορίαι είς την
  Ενωσιν Ναυτικών Πρακτόρων.
  ΑΝΕΥΡΕΘΗ κλειδί χρημοιτοκι.
  *» βωτίου πετλβιοθ συστήματος
  καί κρατεΐται είς τα γραφείω μας.
  "Ο απωλέσας άς διέλθη νά τό πα¬
  ραλάβη.,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον δι"
  έργένην. Πληροφορίαι είς
  τα γραφεϊά μας.
  κ τα ής: εισ
  ΟίΣύμμαχοι εισήλθον είς Έμερικ
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Στρα
  τεύματα τού συγκροτήματος τοθ
  στρατηγοϋ Μοντγκόμερυ διέσπα-
  σαν τάς έχθρικάς γραμμάς μετα-
  ξύ Μποκάλ καί Ντόρστεν καί δια
  περνοθν είς την πεδιάδα της Βεσ
  τσφαλΐας. Κατελήφδησαν τό "Εμέ
  ρικκαΙ Χάμπεργκ
  Ή 7η στρατιά έκυρίευσε χίές
  την λιμενικήν περιοχήν τού Ντού
  ϊσμπουργκ καί άπέχει σήμερον 5
  μόνον χιλ. άπό τό ΜουλχάΤμ καί
  10 άπό τό "Εσσεν κα! ΓκελσενκΙρ
  χεν. 'Αμερικανικά στρατεύματα
  είσήλδον είς τό ΓκΙσσεν. "Αλλη
  φάλαγξ προελαύνει πρός νότον
  διά νά ένωδή μέ τα στρατεύμα¬
  τα τού στρατηγοϋ Πατον. Διά
  τής νέας αυτής κινήσεως έπαγι-
  δεύθησαν 6 χιλ. ΓερμανοΙ. Ή 3η
  στρατιά διεπέρσσε τόν Ρήνον
  καί είς άλλα σημεΓα καί κατέλα¬
  βε τό Όφενμπακ, Χανόου καί έ·
  ξεκαδάρισε τό^'Οσσάφενμπουργκ
  καί πλέον τοϋ ημίσεως τής Φραν
  κφούρτης.
  Ή 7η στρατιά προελαύνει μέ
  μεγάλη ταχύτητα έν όψει σπορα
  δικής άντιστάσεως Κατελήφθη-
  σαν πολλαί τοποδεσΐαι καί μία 10
  χιλ. άπό τα Μανχάϊμ.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—ΟΙ
  Ρώσσοι σημειώνουν| Ικανοποιητι-
  κήν πρόοδον είς δλους τοος το-
  μείς. Είς τό βόρειον τμήμα ΡωΟ-
  σικά στρατεύματα έξεκαθάρισαν
  την Γδονισ τόν μεγαλύτερο λιμέ¬
  να τής Βαλτικής καί τόν πλέον
  σύγχρονον τοθ κόσμσυ. Είς νό¬
  τιον τμήμα ΡωσσικαΙ έμπροσθοφυ
  λακαΙ άπέχουν 75 χιλ. άπό την
  Βιέννην. Ό ποταμος Ράμπα, ή τε
  λευταΐα φυσΐκή άμυντική γραμμή
  πρό τΟν Αύστριακών αυνόρυν,
  διεπεράσδη καί κατελήφδησαν τό
  Κόμαρομ καί τό Γκιόρ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ:—Είς τάς Φι·
  λιππΐνσς οί 'ΑμερικανοΙ κατέλα¬
  βον την Πρωτεύουσαν τής Νή¬
  σου Σαμπά. ΚαΙ άλλαι άεροπορι-
  καί έπιθέσεις ένηργήδησαν κατά
  των νήσων Ρίου-Κιούς.
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
  ΣήμερονΠαρασκευήντούς Χαι
  ρβτισμούς τής Θεοτόκου είς τόν
  Ιερόν Ναόν Αγ. Δημητρίου θε
  λει αναγνώση ό Σεβ. Μητροπο
  λίτης Κρήτης Κύριος ΒΑΣΙΛΕί
  Σ, είς τόν Ιερόν Ναόν Άγί-
  ας Τριάδος ό Θεοφιλέστατος
  Κισσάμου καί Σελίνου Κύριος
  ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ, είς δέ τόν Μη¬
  τροπολιτικόν Ναόν τοθ Άγίου
  Μηνα ό Πρωτοσύγκελος Κύριος
  Εύγένιος Ψαλλιδάκης.
  ΣΥιΊΤΟΜΟΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μαρτίου.—
  Οί Σύμμαχοι απεδέχθησαν, προ
  τάσει τής Γαλλΐας, όπως ή Συ
  ρία καί ο Λίβανος^ συγκαταλε-
  γοΰν μεταξύτών Ήνωμένων ε¬
  θνών καί λάβουν μέρος είς την
  διάσκεψιν τοϋ Άγίου Φραγκί
  σκου.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου.—Στρα
  τεύματα τοθ ΤολμοΟκιν ευρί¬
  σκονται σήμερον 11 μόνον μίλ·
  λια άπό τα αόστρισκά σύνορα.
  Είς τό Β. άκρον τοθ μετώπου
  ό λιμήντοθ Στεττίνου βάλλεται
  άπό τό Ρωσσικόν πυροβολικόν.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου.—Κατ1
  έπισήμους πληροφορίας έκ Βερ
  νης ή Γερμανική κυβέρνησις έγ-
  κατέλειψε τό Βερολίνον καί έγ
  κατεστάθη είς θέσιν μή κατονο
  μαζομένη. Τό άρχηγεΐον τής
  Γκεστάπο εγκατεστάθη είς την
  Κωνσταντΐαν επί των Έλβετι-
  κων συνόρων.
  Τάέν Ελλάδι Βρετ-
  τανικά στρατεύματα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μαρτΐου.—
  Αγγλος εργατικάς βουλευτής
  ηρώτησε χθές την Βουλήν άν
  τα έν "Ελλάδι Βρεττανικά
  στρατεύματα χρησιμοποιοθνται
  διά την τρομοκρατίαν Έλλή-
  νων πολιτών.
  Ό κ. ΤΗντεν απαντών εδή¬
  λωσεν δτι τα έν ΕλλάδιΒρετ-
  τανικά στρατεύματα πρώτι-
  στον σκοπόν Ιχουν την εξα¬
  σφάλισιν τής τάξεως καί της
  ασφαλείας. Διά τόν σκοπόν
  αυτόν χρειάζονται ωρισμένας
  έξουσίας, δέν χρησιμοποιοϋν-
  ται διά την τρομοκρατίαν Έλ-
  λήνων πολιτών κσί δέν έ"μ-
  ποδίζουν τούς Έλληνας νά
  έκφράζουν τα πολιτικά των
  φρονήματα. Ουδέποτε Βρεττα
  νικά στρατεύματα έχρησιμο
  ποιήθησαν πρός τοιοϋτόν τι.
  Έξ άλλου δφελος τί)ς Με
  γάλης Βρεττανίας είναι νά α¬
  φήση τούς Έλληνας μόνους
  των νά έκλέξουν την κυβέρ
  νησιν τής. άρεσκείας των.
  Ό άνεφοδιασμός
  των άπεΑευθερωθέν-
  των χωρών
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μαρτίου.—
  Ή Βουλή συνεζήτησε χθές τα
  προβλήματα άνεφοδιασμσθ των
  άπελευθερωθέντων χωρών.. Ό
  άντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως
  κ. Άτλυ άπεκάλυψεν δτι ή Με
  γάλη ΒρεττανΙα έ'χει αποστεί¬
  λει 900 χιλιάδες τόννους τρο-
  φίμων είς τα άπΐλευθερωθέν-
  τα έδάφη.
  Ό ύπουργός των Στρατιωτι¬
  κών κ. Γκρίγκ εΤπ?ν δτι ή Με
  γάλη Βρεττανία θά πράξπ πάν
  τό κατά δύναμιν διά νά συ¬
  νεχίση την αποστολήν βοηθεί¬
  ας άλλά αί δυνάμεις της εί¬
  ναι φυσικά περιορισμέναι υ-
  στερα άπό 5 1)2 χρόνια πολέ
  μου.
  Έξ άλλου ή έν Ούασιγκτώ-
  νι Βρεττανική Πρεσβεία καί τό
  Αμερικανικόν Υπουργείον των
  Εξωτερικών έξέδωσαν ανακοί¬
  νωσιν διά τής οποίας καθίστα
  ται γνωστόν ότι απεστάλησαν
  τρόφιμα£ είς τάς άπελευθερω-
  θείσας χώρας καί θά έπανε-
  ξετασθοθν αί άνάγκαι των δι¬
  αφόρων χωρών είς τρόφιμα
  καί άλλα ειδή.
  Προετοιμασίαι διά
  την παράδοσιν τής
  Γερμανίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μαρτίου.-
  Διπλωματικοΐ κύκλοι τονίζουν
  ότι αί προετοιμασίαι διά την
  άνευ «ρων παράδοσιν τής Γερ-
  μανίας Ιχουν τελειώσει. Οί συμ
  μαχοι άπό κοινοθ θά καθωρί-
  σουν την ημέραν τής καταπαύ-
  σεως των έχθροπραξιών. Πι-
  στεύεται δέ δτι ό κ. Τσώρτσιλ
  θά αναγγείλη, πρώτος άπό ρα·
  διοφώνου την ειρήνην. Ή ήμέρσ
  αυτή θά είναι έθνική άργεία καί
  θά τελεσθοθν Δοξολογίαι ε(ς
  6λας τάς Ικκλησίας._____
  Ή κατάστασις
  τό Δ. Μέτωπον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μσρτίου.—
  Ό Στρατάρχης Μοντγκόμερυ
  έπέβαλε αυστηράν σιγήν επί
  των διεξαγβμένων έπιχηρήσε·
  ών. Παρ' δλσ τσθτα ή σΐγτ) ήρ.
  θη έπ' ολίγον μετάτήν άφιξιν
  συμμάχων πιλότων, ο£ ίόποΐοι
  άναγκάζονται νάί' ττροωθοθν
  τάς γραμμάς βομβαρδισμοϋ κά-
  Θε 20 λεπτά, οΐτινες άπεΚάλυ-
  ψαν δτι συνήντησαν συρμαχι·
  κά στρατεύματα νά είσέρχων
  ται είς Ντο0λμεν27χιλιόμετρα
  άπό τό Μύνστερ.
  Στρατεύματσ τής 1ης Άμίρ.
  Στρατιας, κατ' είδήσεις άντα-
  ποκριτών, πσρεκσμψαν τό Γκίσ
  σεν καί έφθασαν Βίς σημείον
  50 μόλις χιλιόμετρσ άπο τοθ
  βιομηχανικοθ κέντρου τοθ Κάσ
  σελ. Άλλη φάλαγξ καταλσμ-
  βάνει τό ΓκΙσσεν κσί τρίτη φά-
  λαγξ συνηνώθη μέ την περίφη¬
  μον 4ην θωρακισμένην μεροΐρ-
  χίαν τής 3ης Στρατιας είς τό
  Λίφ, 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολι
  κώς τοθ Γκίσσεν καί τΟ4χιλιό·
  μετρα Α. τοθ· Ρήνου. Είς τόν νό
  τιον τομέα έξακολσυθεΐ ή προ
  έλασιςτής 1ης Γαλλικής Στρα¬
  τιας έντός- τής Βάδης.
  Οί Λνδρες τής 1ης Στροττιάς
  προελαύνοντες λέγουν δτι θέ-
  λουν νά προσπεράσουν τούς
  συναδέλφους των τ^ς 3ης Στρα
  τιάς. Βρεττανός συνταγματάρ-
  χης εδήλωσεν δτι δέν ύττάρχει
  βτρατιωτικός λόγοζ διά·νά τε-
  λειώστ) πόλε;ιος όποιαβήποτε ή-
  μερά.
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μοτρτίου. -Άφί
  χθησαν είς Πειραια 1250τοννοι
  θείου. Είναι ή πρώτη αποστόλη
  έκ 5 1)2 χιλιάδων τόννων οί ο¬
  ποίαι επρόκειτο νά έλθουν. Ή
  ποσότης αυτή θά διαι/εμηθη είς
  τούς άμπελουργούς Κρήτης, Πε
  λοποννήσου καί Στερεάς 'Ελλά
  δος δπου τα κλίματα άναπΐυσ-
  σονται ενωρίτερον.