98382

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ»εεεο·εεεεεε·εε···ο··ε·<εεεεεεε··ε········ε··ε················· Ι Χαρβς σ' αυτόν, πού πρίν μέ χώμα, τού φραξουν οί δλλοι τό στόμα, προλάβη νά π«ϊ ϋστω καί μιά συλλαβή δική τού. ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ •••••••ε·······**··*··*··········•·»·················»((((((((((>
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβο8ον«^.8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ε·*)··················ε······················ο
  Σ ΑΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Άριθμ. Φύλλου 22
  Τιμή φύλλον δρχ. 5
  ΟΙ ΠΟΒΟΣΦΒΙΡΙΣΤΕΣ
  ΚΛΠΤΣΟΥΣΑΝ ΤΗ ΜΠΑΛΛΑ
  ΚΑΙ "ΠΟΥΛΙΟΝΤΟΥΣΑΝΙ,
  'ΒΒίίητικα ΣκάυδαΛα
  μέ σοβαρές προεκτάσεις
  ΟΥΟ ΤΡΟΜΠΚΤΙΚΕΣ ΚαΤΟΓΓΕΠΙΕΣ
  1.- Έξαφανίστπκαν 150 καπέλλα πρός
  3.000 τό ένα: 450.000 δραχμές!!
  2.- Ό κ. Αλ. Πασπάτπς κατηγορεϊται
  ότι ιδιοποιήδπκε80.000 δραχμές!!
  ?!
  011ΟΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ Ι
  "ΕΠΑΙΡΝΑΝ.. ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ
  Ο «άνα·.κ·οφωτής» τού Άθλητισι ού Άσλανίδης, μέ τούς τοτπ·
  κούς συςδούλους τού Γρα,μματικάκη, Πετρόπονλο κοί Μαρσέλ-
  λο, ττού έττηρέβσαν τίς τυχες τοΰ ΟΦΗ.
  — «Ο ΟΦΗ ΜΑΣ πρέττει νά ιμπή στήν Α' 'Εθνικτμ νά πά¬
  ρη δπλαδή τή θέση ττού δικαιω-κχτικά τού άνήκει».
  ΑΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ είναι μιά κοινή επιθυμία, ή όττοία δυστυ-
  χώς, τή, ώ(.ν πού κάττοιο φώς τόν τελευταία καιρό, έδειχνε πώς
  δαδίζαμε γιά την πραγματοποιηθή ταϋ κοινοΰ όνείρου, άρχισε
  νά τορπιλίζεισι πολύ έπικίνδυνα.
  ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ είναι ότι τα 6ελη είνα, έξ οίκείων,
  δυστυχώς πολύ δυστυχώς...
  Ο ΟΦΗ ΕΙΝΑΙ αύτη τή στιγμή πραγιματικά στήν ώρα μη¬
  δέν ' ' ! Πολλά άτταράδεχτα ττράγιματο. Περισισάτερες άψυχολό-
  ΥΓ)τ<-ς ένέργειες. Άρκετές άττερίσκεπτες, ίσως καί Οποπτες, πράξεις Εχοι,ν φέρει αυτή τή στιγιμή τό μεγαλλΐτερο Άθλητικό Σϊ τή Κρήτης, σ' αύτό τό κρίσιμο ση>μεΐο.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 6η σελίδα
  Ι-1 , λττο τίς δυό άπτοδείξεις μέ τό ποσόν των 60.000 δμχ.
  Ύτάρχει όμως καί ιμιά δεύτερη, τής ϊδιας ήιμερομινίας, >μέ ύ-
  πογραφτ πάλι τού κ. Πασπάτη, άλιλά ποσόν 140.000 δρχ.
  ΆπανΙησοΐ-
  μαι
  Ο ΟΙΚΟΣ ΠΑΜΗΗ ΚΑΡΡΑ
  ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΘΑ ΟΥΜΟΥΝΤΑΙ οί άναγνώ-
  στες μας, ότι άπτό τα πρώτα
  ψΰλλα τής εκδόσεως μας, είχα¬
  με προαναγγείλλει δτι θά άσχο-
  ληθούμε μέ την Τραπέζα ΚρΤγ·
  τΐ)ς. Ήστόσο καί ένώ είχαμε άρ-
  χίσίι την σχετιχή ίρεννα τής ά-
  μαρτωλής Ιστορίας της, μάθαμε
  την άνάμειξη στήν δλη ύπόθεση
  ττ>0 εφοπλιστικόν καί τουριστι-
  κοιν οΤκου κ. Γιάννη Κάρρα.
  Έπειδή έτυχε νά γνωρίζωμε
  τή σοδαρότητα τού οΐκου κοΐ
  εΐδικώτερα τό γυιό τής οικογε¬
  νείας κ. Κώστα Κάρρα, γιά τόν
  όττοϊο είχαμε τίς καλλίτερες έν-
  τυττώσεις, περιμέναμε νά δροϋ-
  με την εύκαιρία έπικοινωνίας μέ
  τόν ττατέρα ή γυιό Κάρρα Κ ι"
  αύτό γιά νά τ ούς δώσωμε καί
  νά μάς δώσουν την εύκαιρία γιά
  μιά ύπεύθυνη ένημέρωση, ττάνω
  στί: δλο θεμα τής Τράττεζας
  Κρήτης. "Ετσι, θεωρήσαμε την
  εκδηλώση των έγκαινίων τής
  Τράπεζας σάν την πιό κατάλλη
  λη εύκαιρία. Κάναμε ένα έρω-
  τηματολόγιο καί τό ύποδάλλα-
  με εγγράφως στόν κ. Κάρρα.
  Δυστυχώς δμως, δ—ος ήδη γρά
  ψαμε, μεταξύ ημών καί τού κ.
  Κάρρα παρενεβλήθη ό ε ιδικάς 0-
  πεύθυνος Α' 'Αντιπρόεδρος κ.
  Δεύκαρης/ ό οποίος δυσκόλεψε,
  άγνωστο γιατί, τή συνέντευιξη.
  Παρά ταυτα δμως καί χαρή στήν
  έττιμονή μας καί στήν κατανοή¬
  ση τού κ. Γιάννη Κάρρα, πήραμε
  Η ΣΙΑ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
  0 ΣΙΑΚΩΒΟΣ έν δράσ€ΐ
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  τελικά, άττάντηση στά έρωτήμα-
  μας, βεβιασμένα βεβαία κα'ι
  τα
  μέ την παρεμ'δολή πάντα τού
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν σελίδα 5
  Ο ΠΑΤΡΟΣ
  ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΠΕΘΑΝΈ την τΓερασμένη 6δο
  ιμάδα κα! κτ|δεύτηκ« στήν ' Αθη¬
  νά, ένας. έξαίρβτος επιστήμονας,
  £ν<χς γνήσιος ϊδεολόγος, ένας ά- ξιάλογος άνθρωττος: ό Γιαττρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑΝΝΑ ΚΗΣ. Γόνος τής γνωστής οίκο γένειας των Σπονογιάννηδων, γαλουχήθιικε μέ ήθικές άρχές, πού σι»νδι>αστήκανε αψογα 'μέ
  τα ψυχικά ττροτερήιμαΓτα μέ τα
  όττοΐα τον εΐχε προικίση ή ψύ-
  ση.
  Άλτρου'ιστής, φιλάνθρωττος,
  συνχχισθηματϊκός, όνειρο—όλος,
  Ιδεολόγος, έθεσε άττό τίς πρώ-
  τες στιγμές της επιστΐΐμονικης
  σταδιοδρομίας τού, τόν έαυτό
  τού στή διαθέση] των συνανθρώ
  ττον τού. Τα πέταλλα τής φο-
  ράδας τού, αντηχοθν άκόμη στ'
  αύτιά των συγχρόνων τού πού
  ζοΰν κα! τόν θυιμοθνται μέ τίς
  καλλίτερες αναιμνήσεις, νά τρι-
  γυρνά μερά — νύχτα, άντα-ο-
  κρινόμενος ττρόθυμα στό κάθε
  κάλεσιμαι, γιά νά οώση τίς Ια-
  τρικές τού δοήβειες, στούς κα-
  τοίκους των χωριόν τής 'Ειμττά-
  ροιι καί τής Πεδιάδας γενικώτε-
  Ρα
  Κ ι" δλα αύτά χωρίς αιμοιδή!
  Κι' άκόιμη, σέ άρκετές ττεριτττώ
  σεις, άχι μόνον δέν ττληρωνόταν
  άλλά τούς άγόραζε ό Τδιος καί
  τα φάρμακα!
  Ό γιατρός ό Σπανογιάννης
  ήταν Ενας μ ι κρός Σδάϊτσιερ στά
  χωρία τής γεννέτειράς τού 'Ε-
  μττάρου1, ιμέ μεγάλη προσφορά
  Πίστεψε στό έ— άγγελιμα τού
  γιαττροϋ όλόψνχα καί τό εΐδε
  λειτούργηιμα καί κοινωνική άττο
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν σελίδα 5
  ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  δΐκΐΐ μαβ
  μά «όν Άρχιβπΐσκοπο
  Η ΠΡΟΤΗ ΤΟΥΣ ΑΥΒΕΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  34 χρόνια γνριζαν στά
  βουνά οί Κρπτικοί Αντάρτες
  ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. .
  Ό διευθΐΛτής μας Μάνος Χάρ,ης μέ τόν Πατριάρχη 'ΑΟηνα-
  γόρα, όταν εΐχε ττάει σ:ό Φανάρι, τό 1962, άττεσταλμένος ύ-
  ψηλών ττολιτικΔιν προσώττων καί τΓαραγοντων τοθ τόπον, γιά
  νά πείση; τό Γΐατριάρχη νά άνακηρύξτ; τόν κ. Εύγένιο ΨοΛλι-
  δάκη, άπό Μηιροπολίτηι σέ Άρχιε—ίσκοττο. Τίς αντιροήσεις
  τοθ Άθηναγόοα( πού τελικά ττείστηκε, θά άττοκσΛύψη — μετα¬
  ξύ άλλων — στή δίκη τής προσεχούς Δευτέρας, ό κατηγορού-
  μενος δαυθυν-ΐής μας.
  Την προσέχη Δευτέρα, δπως
  είναι γνωστό, 10 Νοεμβριού, πά
  ραμονή τού Άγίου Μηνά, ό διευ
  θυντήςμας Μάνος Χαρής θά δικσ
  στή στ-ό Τριμιμελές Πληιμμελειο
  δικεΤο Ηρακλείου γιά συκο-
  φαντική διχτφήιμιση διά τοθ Τύ-
  που καί έξύδριση. Μηνυτής τού
  εΤναι ό Άρχιΐεπίσκοπος Κρήτης
  κ. Εύγένιος Ψαλλιδάκηις.
  Μέχρι αυριο τό άργότερο ό
  κατηγορούμενος θά κοινοποιηθή
  στόν κ. Είσαγγειλέα καί τόν μη-
  νοτή τού, τόν κατάλογο των μαρ
  τυρόν, τούς σποίους θά εξετάση
  τό Δικαστήριο διά την απόδειξιν
  τής αληθείας.
  Στόν κατάλογο αύτό ττεριλαμ-
  βάνονται δικιηγόροι, δΓΐμοσιογρά
  φοι, κληρικοΐ καί πνευιματικοϊ άν-
  θρωττοι έξ Ηρακλείου καί έξ
  Αθηνών.
  "Ηδη έχουν προταθεΐ νά κλη-
  τειιθοΰν ό Σεβ. Μητροττολί-
  της Πέτρας κ. Δημΐγτριος καί ό
  έττί σειράν έτών Γραιμιματεΰς τής
  Άρχιεπισκοπής κ. Νϊκος Κα-
  μπέλλιης.
  Ή δίκη άναιμένεται μέ Ιδιαίτε
  ΟΛΟΚΛΗΡΗ
  Η 4η ΣΕΛΙΔΑ
  ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΔΙΚΒΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΑΗ
  ΞΕΝΟΥ ΥΠΗΝΟΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΜ'ΒΛΗΘΕΙΠ,
  Στίς 31)10)75 έτπδοθηκε
  τόν διευθυντή τής «Άλή-
  έξώδικος ττρόσκλησις καΐ
  ς τοΰ Νορβηγοΰ ΰπηκό-
  ττού διαιμένιει στόν Πλατανιά
  ί Λέΐφ "Αντερς Στόρ-
  - την έξώδικο αυτή πρόσκλη
  σ0 ό αγνωστος σέ μας ανωτέρω
  κύριος ιμάς προσκαλεΐ «δπως
  είς τό άμέσως μετά την επίδο¬
  σιν φύλλον» τής εφημερίδας μας,
  6<~ε' τού περί Τύπου Νόμου, δ|»λώσωμε δτι ό κύριος αύ- τ°ς δέν ιίναι τό αύτό πρόσωπο μέ τόν Λέϊφ Στόλογκαν, πού τό είχαμε άναγράψει ιμεταξύ των ξένων προχτόρων πού δρούσαν στήν Κρή>τη) καί άπελάθηχαν.
  Διαφορετικά λέει, «παρερχο-
  μένη αττράκτου τής προθεσμίας>
  θά στραφή δικαστικώς εναντίον
  μας.
  Τή,ν έξώδικο ττρόσκληση ύπθ-
  γράφϊι ό δικτνγόρος Χανίων κ.
  Παττορμσνουβάκης Εύστράτιος,
  σάν πληρεξούσιος τόν όττοΐο θά
  παρακαλούσαμε νά συστήση
  στόν πελάτη τού κ. Στόρχογκ
  νά μάς αφήση ησύχους γιατΐ
  δέν τόν γνωρίζομε άψ· ενός καί
  γιατΐ άφ' ετέρου τό έπίθετβ
  Στόρχογκ μέ Στόλογκαν, δέν
  έχουν καμμιά όμοιότητα. 'Όσο
  γιά τό δνομα Λέϊφ, πού συμπί
  τττει ιμέ τό δνομα τού ξένου ττρά-
  κτορα, δέ νομίζρμε δτι φταΐμε
  εμείς.
  Κατά τα άλλα διαδεβαιώνομε
  τάν κ. Στόριχογκ, δτι άν πέση
  καμμιά φορά στήν άντίληψή μας
  ιμέ την Ιδιότηττα τού ξένου πρά-
  κτορος, θά τόν άναφέρωμε μέ
  τό έττίθετό τού. Πρός τό τταρόν
  κάτι τέτοιο δέν συνέβη.
  ΦΩΤΟΓΡΑΦ ΙΚΟ
  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
  ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΟΟ ενδιαφέρον, εχουν δέ ένδιαφερ
  ρεΐ νά την παρακολουθήσουν έκ-
  πρόσωττοι τού ΆθηναικοΟ Τύττου.
  Μ.Χ — Ποίος ήταν ό βαθύτε
  ρος λόγος πού σάς έκανε νά
  γυρνάτε τόσα χρόνια στά βου¬
  νά τής Κρήτης: ή άγάπη σας
  ■πρός τή»; Ελευθερία, ό φόβος
  τής φυλακης, τό ττεΐσμα σας
  γιά τό δικό σας πολιτικό πι-
  στεώω, ή ίδέα δτι θά καταδικα
  στήτε ή τό δτι σάς άρεσε, εΐχα
  τε δηλαδή συνειθίσει πιά σ' αύ
  τή τή ζωή;
  ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Αύτό -οίι
  μάς εκανε νά κρατήσωμε τό¬
  σα χρόνια, ήτο ή άγάπη μας
  —ρός την Ελευθερία. Άγωνι-
  ζάμαστε γιά την πολιτική ά-
  νεξαρτηοΊα καί έδαφική άκε-
  ραιότητα τής χώρας μας, ά-
  παλλαγμένη άπό ξένες έπιρ-
  ροές, γιά μιά ττραγματική δή
  μοκρατία πού κυρίαρχος νά
  είναι ό λαός. Μάς φαίνιται δ
  τι γι' αύτά τα ίδανικά άξίζει
  κάθε θυσία. Θέλαμί νά κρατή
  σωμε ψηλά τή οτγμαία τοΰ
  Η ΑΛΗθΕΙΑ
  χΐορις φοβο και παθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
  ΜΕ 0010 ΔΙΚΑΙΟΐνΐΑ κ. ΚΑΡΕΛΛΠ
  Γ·Ι1^Υ1/·ΤΕ νά δικαιολογήσετε, κ. Καρέλλη, ίύθύς μετά την
  ατ-οχώρρο-η ιζί διευθυντοθ μας καί των άλίλων δημοσιογράφων
  άπό τή 2η ΠαγκρήΥτια Σύσκεψη κατά των Βάσεων, τό άδικαιο-
  λόγη/το γεγονος δτι δέν τόν άφήσατε νά μιλήση, λέγοντας δτι
  φαδόσσσταν ιμήπτος μέ τα λιεγήμενά τού δνκταρεστηθοΰν οί Χα-
  νιώτες, ότι***, οτήν πρώτη σύσκεψη.
  ΚΑ1 ΟΜΩΣ κ. Καρέλλη, δ—ως θά θυμάστε στά Χανιά, .μέ
  την τταρεμβαοη μας ακριβώς, έγ νέ κατορθωτό νά μείνωμε 'μέ-
  σα στήν α*&ίυνα, άπό την όποία άρχικά κι' έσεΤς σΜμφωνούσαπτε
  ν'χ φύγου. οί δημοσιογράφοι κα! μέ τίς ερωτηθείς μας άποκαλυ
  φθηκανε οί όν&ρωττοι μέ τίς γνωστές άντιδραστικές θέσεις, ττού
  ύτ-οστηριζαν δτι ήσαν τού Μητσοτάκη.
  ΔΩΣΛΤΕ ίμως τόν λόγο στόν νέο έχ Χανίων αύτόκλητο ύττε
  ?οσπκ,Ί' ιοί Μτϊτσοτάκη, νά πή δσα εΐττε εναντίον μας, χωρίς
  .Ό( το3 τόν «ίσιρέσετε, δταν βΤδαττε δτι ήταν έκτος θόματος.
  Α^Νι-ΌΗΚΑΤΕ νά μάς δώσετε έμάς τόν λόγο γιά νά τοθ ά-
  ·,τ^τ>ίσωμι£· 1ο δεχτήκαμε
  ΑΡΝΗΘΗ Κ ΑΤΕ νά μάς άφήσετε νά σάς ττοϋ,με μερικά ττρά-
  γματα γιά τίς Βάσεις, ,μιά πού παιραδεχτήικαιτε δτι εΤστε άπλη-
  ροψόρητοι, )ΐ/Όντας δτι δέν είχαμε δικαίωμα, έμ€Ϊς πού πρώτοι
  ώργαιώοομε -'ήν διαμαρτυρία τού Τυ,μττακίου, όμεΐς πού άρχίσα
  μ ε ι ήν προσπαθεία κατά των Βάσεων, θέτοντας ττάνω άττό τόν
  ""ίτλο μςχ^, τό σύνθηιμα πού άττοτελεΤ τό κύριο θέμα τής δλης
  προσπάθειας, εμείς πού έχομε διωχθεΐ γιά τίς ερευνές μας γύρω
  αττο τίς 8άσε:ς Κι' αΰτά τό δεχτήικοΐμε.
  ΔΕΝ Δ&Χ1 ΗΚΑΜΕ δμως νά μή μάς άφήσετε νά ρωτησωμε.
  Αύτό ϊΤναι άναφαίρετο δικαίωιμά μας καί δσο καί αν έτπμένετε,
  εμείς θά ρωτάμε, γιά νά ιμαθαίνωμε καί νά τίληροφοροΰμε τό
  «οιό μας
  ΘΕΛΛΜΕ νά ρωτήσωμε ττολιλά, άλλά δέν ιμάς άφήσατε,' 6-
  χι άπό δόλο, δχι άττό εκλείψη άνττιβασικής διάθεσης, άλλά ά¬
  πό εξυπηρετήση σκοπιιμοτήΓΓων, δικαιολογημενων ΐσι&ίς μιά ιτού
  εΤσ~ε Δήμαρχος.
  ΜΕ ΠΟ ΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ διμως κ. Καρέλλη δέν μάς άφήσατε
  νά ΟΜ-ήσωμε, Ποίος ξέρει μτιτορούσαιμε νά ρωτούσαιμε καί, γιά
  τα.1 Μητσοτάκη, κσί γιά τόν Κωνιωτάκη, κα'ι γιά τόν Ράλλτ) καί
  γιά τόν Αβέρωφ καί γιά πολλούς πού έσίΤς ιμττορεΐ νά θέλε-
  τε, άλλά δέν μπορεΤτε κα! νά ξέρετε, νά ροτατέ τώρα.
  ΟΣΟ ΠΑ "ΟΥΣ κάθε εϊδους πράχτορες καί προβοκάτορες
  τή, πρΓσπαθειας, θά σΐΛΛεχίσωιμε, τταρά τίς τυχόν ΜεώτΕρες άν-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 6η σελίδα
  Κόμματος καί την άτομική
  μας άξιοπρέπεια.
  Μ.Χ.— Πώς άντΐιμετωτπσατε
  τόσα χρόνια, βασικά προβληιμα
  τα τού άνθρώτπνου όργανι-
  σμοΰ δπως τό πρόβλημα τής
  ύγείας, τό σεξουαλικό πρόβλη-
  μα, την άττοξένωση μέ άγατΓη-
  της τροφοδοσίας ητανχ αθλιο.
  Μιά μερά έτρώγαμε καί δυό
  μέναμε νηστικοί.
  Τό ζήτημα τής ένδομασίσς
  καί τής ϋποδυσεως ήταν α¬
  θλιο. Πολλές φορές έμείναμε
  ξυπόλητοι.
  Γιά τό ζήτημα τό σεξουαλι
  Ό Γιάργης Τζομπανάκης καί ό Σπΰρος Μπλαζάκης
  Κάπου στά Λευκά Όρη, φωτογράφισε ό ένας τόν άλλο.
  μενά πρόσωπα, τή διασκέδαση
  κλπ.;
  ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Ή ζωή μας
  ήταν πολλή σκληρή. Τόσο
  σκληρή, πού δέν μπορεΐ άνθρώ
  πινο μυαλό νά φανταστή εάν
  δέν ζοΰσε άπό κοντά τίς συν
  θήκες πού επι κρατούσαν στήν
  περιοχή πού ζούσαιιε. Κάτω ά
  πό τέτοιες συνθήκες πού ζού
  σαμε, συνεχοϋς διώξεως, φυ-
  σικό ήτο νά άντιμετοπίζωμε
  σοβαρά προβλήιματα, ύγείας
  καί διατροφής. Τίς άρρώ-
  στειες καί τα τρανματα τα
  «γαίναμε» χωρίς γιατρούς
  καί φάρμακα, μέ δικά μας
  πραχτικά μέσα. Τό ζήτημα
  κό, άπαντοϋμε: ο! στερήσεις
  μας ήταν πολλές καί διάφο-
  ρες. "Ολες τίς στερήσεις έκά
  ναμε προσπαθεία νά τίς με-
  τριάσομε, δσο ήταν δυνατόν.
  Γιά τό ζήτημα τό σεξουαλικό,
  νόμος άπαραβίαστος. Καμ-
  μία προσπαθεία νά τό Ικανο
  ποιήσωμε, γιατί τα ήθη καί
  τα εβιμα είναι τέτοια, πού θά
  έχρεωκοπούσαμε στά μάτια
  τοΰ κόσμου. Καί αΰτό μάς έ-
  βοήθησε πολύ, γιατί ό κό-
  σμος μάς εΤχε άπόλυτη έμπι-
  στοσύνη.
  Τό ζήτημα τής άποξενώσε-
  ως άπό άγαπημένα πρόσωπα,
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 6η σελίδα
  Π ΠΡΟΕΚΤΑΣΠ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΩΝ
  ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΠΕιΝΤΑΡΠ
  ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ πού έκτοξευ
  θήκανε εναντίον μας τόν
  τελευταίον καιρό, έδωσαν
  την άφαρη σέ ττολλούς νά
  ιμάς έκφράσουν την συ-
  ιμπάθεια καί τή συιμπαρά-
  στασή τους ιμέ πολλά τη,-
  λεφωνήματα καί έπιστολες.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μέ τό θε
  μα των απειλών τοΰ βουλευ
  τή τής Ε.Κ. — Ν.Δ. κ.
  Βασίλη Πεντάρη, άσχολή-
  θηκον άρκεπΌΪ Βουλευτές
  δλων των Κομμάτων, ΐσως
  δέ τό θέμα νά φθάση στήν
  Κοινοδουλευτική Όιμάδα
  της ΕΚ-ΝΔκαι στήν Βουίλή,
  ΑΚΟΜΗ μέ την ΰτΓΟΘεση
  αύτη άσχολήθτ|κε 6 'Αβητ
  ναϊκός Τυττος καί σλλες έ·
  φη.μερίδες.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ ττοορα
  κάτω μιά χαραχτηριστική
  έπιστολή τοθ κ. Αλέξη Πα-
  παδάτου, οΐκονομολόγου,
  £νσ δηιμοσίεμμα τής «'Ε-
  λευθεοοτυτΓίας» «αί ίνα σχό
  λιο τής «Αύγής».
  Η ΕΠΙ ΣΤΟΑΗ
  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
  Πρός
  Τόν Διευθυντήν τής εφημερίδος
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ,
  κ. Μονον Χάρψ
  Ηράκλειον Κρήτης
  Κύριε Διευθυντά,
  ΕΤμαι ίνας άναγνώστης τής
  έγκιρίτου εφημερίδος σας καϊ
  σάς συγχαίρω διά τόν τίμιον ά-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 6η σελίδα.
  ΖΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυδιοτορτμα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙ-ΤΗ
  Ο Οίίηθιυός Ζορμπθς
  κοί ό ΙΙίκος Καζουτζάκης
  22ον
  'Ωστόσο πρίν έμ,δαθύνουμε
  στούς ήρωές τού καί τίς Ιδέες
  ποθ έκφράζουν, χρειάζεται νά
  ξεκαθαρίσουμε μερικά ττράγιμα
  το Καί πρώτα πρώτα τό μέ¬
  ρος δπου ξετυλίγεται ό «μθθος»
  τού μυθιστορηματος τοΰ Κα¬
  ζαντζάκη. Σ' ίνα έρη,μιικό άκρο
  γιάλι τής Κρήτης, λέει ό συγ-
  γραφέας τού. Τό λέει μά δέν
  εΤν' άλήθεια. Τουτο, άσχ«τα μέ
  τ ό ότι ή συνεργασία τού μέ τό
  Ζορμτπά εγινε στό μεταλλεΐο
  τής Πραστοδάς, φαίνεται —
  γιά έναν ποθ ξέρει καλά την
  ερημικήν ακρογαλιά τής Μά
  νης, άττό Καρδαμύλη ΐσαμε
  Στούττα — άττό ττολθ μακριά.
  Κ ι δ,τι μαρτυράει τό τοπίο, δ-
  πως τό περιγράφει ό Καζαντζά
  κης κι όπως ττραγματικά εΤναι,
  τό έτταληθϊύουν οί λετττομέρει-
  ες τού 6ι6λίου Βεβαία ό συγ-
  γρσφέας παρεμιδάλλει στίς ά-
  Φηγήσεΐς τού κα! ξένα πρός τή
  Μάνη στοιχεΐα. Άναθυμήματα
  άττό τα παιδικά τού χρόνια
  ττού 'ζησε στήν Κρήτη, άττό
  τΐίν Κρητική 'Εττανάσταση τού
  '97 ιτ:ύ την έζησεν άττό μα-
  κοια, άττό τή μεταδατική ττεριο
  δα τής «ττροστασίας» τοθ νη-
  σιοΰ τού άττό τούς στόλους
  -των τεσσάρων Δυνάμεων, Αγ¬
  γλίας, Γαλλίας, Ρωσίας κα'ι
  Ιταλίας, άττό τα έρωτικά όρ-
  για των «ναδράκων» καί των
  πληρωμάτων τ ούς, άπό την αφι
  ξη τοθ ττρώτου Άρμοστή στήν
  Κρήτη—τού πρίγκιπα Γεωργ!
  Ου—αιτό τα ταξίδια τού στήν
  Εύρώπη, άπό τ' Άγιονόρος. Μι
  λάει γιά τόν Ψηλορείτη, γιά
  την κρητικιά λύρα καί τίς κρη-
  τ'.κιές μαντινάθες, γιά τίς χα-
  ρυττιές κα'ι τόν κρητικόν άθό-
  τυρο, γιό την κρητικιά βράχα,
  γιά τό Μεγάλο Κάστρο, γιά
  ίνα σωρό #λεπτομέρειες ττού
  συνθέτουν μίαν έξαίσισ ττοιητι-
  κή είκόνα της Κρήτης. Όμως
  άν ξεγυμνώσεις τίς άφηγήσεις
  τού άττό τα προσθετά αύτά
  στοιχεΤα κα! τταρσκολουθήσεις
  στενά, 6ήμα τό 6ήμ<χ τή σκέ- ψη τού κσ'ι την πορίία τής φαντασΐας τού, θά δεΤς καθαρά ττώς κ' οί δυό ττερττσττοΰν στά κακοτράχαλα 6ουνά τής Μάνη,ς, στά ττερδόλια καί τούς άσηιιιό φυλλους έλιώνες τής Στούττας, στήν ξανθή ψιλήν άμμούδα τής «Κολογρπσς». Άνεβηκα — λέει ό Καζσντξά κης στόν «Αλέξη Ζορμττά» — σ' ενα ψήλομα, κο'ιταξα Αΰστη ρό, σοβαρά τοττΐο άττό σιδερό- ττετρα, άττό σκοΰρα δέντρα κι ασττρο άσδέστωμα, ττού λές δέν μπορεΐ κασμάς νά τό χαρά ξει ξάφνου κΐντρινα ντελικάτα κρινάνθισ τρυττοΰσαν την άστρσ κομένη τούτη γής κ' έλαμτταν στόν ηλιο Μακριά, κατανοτου, ενο νησάκι χαμηλό, άμνμουδερό, λσμττο<οτΓθΟσε τριανταφυλλένιο καΐ κοκκ'ινιζε καταττάρθενο στ'ις ττρώτες άχτΐδες Λίγο ττιό ττέρα άπό τό γυ- ρογιάλι έλΐιές, χαρουττιές, συ- κιές, λ'ιγσ άμττέλια· στ!ς άττά- νεμες λαχκοΰβες, άνάμεσα σέ δι>ό βουναλάκια, ττερβόλια ξινό-
  δεντρα καί μουσμουλιές και τηό
  κοντά στό γιαλό μποστάνια.
  Διαβάζεις τούτη την ττεριγρα
  φή κ ι έχεις μττροστά σου όλο-
  ζώντσνη την είκόνα τοθ τοττίου,
  άττό τα Τσικολινά κα'ι την Πρα
  στοδά ώς τη Στούττα- δμως χ»
  ρ!η τίς χαρουττιές. Νά, τα περ
  δόλια καί τα μποστάνια στά
  'Εξαρχουλέικα καί γύρα στή
  Στούττα,, νά, τό νησάκι των
  Τσικολινών, νά τα δυό βουναλά
  κισ πού τταραστέχουν στήν
  Πραστοβά ή «Ράχη» κσί τό
  <' Στεφάνι». Διαδάζεΐς ττιό κάτω: Θάλασσα σκοθρα γαλάζιαι, άττέραντη, ώς κάτω στ' άφρικα νικά άκρογιάλισ Συχνά ττολύ ζεστός νοτιάς φυσοΰσε, λίβας, τόΟ έρχουνταν άττό τίς μσκρι- νέες πΐ/ραμ·ένες άμμοθδες. Μόρι- ζί. ή θάλλασσα τό ττρωΐ σάν καρποθζι, τό μεσημέρι άχνιζε πηχτή, μέ μικρούς άγοι>ρους μο
  στούς καί τό δράδυ στένσζε
  τριανταφυλλιά, κρασάτη, μελ-
  τζσνιά, σκθΰρα γαλάζια. Γέμιζα
  τταίζοντας, τό δειλινό, τή φού-
  χτα μοί» ψιλή δμμο κκί την ε-
  νο,κθα νά γλΐΛττράει κσί νά
  ψεύγει ζεστή, 'μαλακιά, άνάμε·
  σα άττό τα δάχτυλά ,μου.
  Καί σοθ 'ρχετπι νά φωνά-
  ξεις: Νά, νά, ή ξανθή άκρογια
  λιά τής «Καλογριάς» μέ την ψι
  λή σά ζάχαρη άμμο της.
  Διαβάζεις σ' δλλη σελίδο
  γιά τή στοιχειωμένη σιτκιά της
  Άρχοντοττούλας:
  Περνούσττμε άττό μιά μεγάλη
  συκιά' διδυμάρικος ό κορμός
  της, ττερπτλεμένος κι άρχΐζε νά
  κονφαλιάζει όακό τα γερατιά.
  Τό ένα πσιδί μέ τίς βσλίτσες
  στάθηιχε· τέντωσε τό πηγοθνι,
  μοΰδειξε τό γέρικο δέντρο.
  — Τής ΆρχοντοτΓθύλσς ή
  σι>κιά! ε,Τττε...
  Ή βονίή τοΰ χωρίου άκουστη
  κε Σκυλιά άρχισαν νχί γαθγί·
  ζθκν, γυνοΤκες σκλήριζαν, τα
  κοκόρια διαλαλοθσαν την άλλα-
  ξακαιριά.
  Στό άττογθρισμα τού άμ
  μόλοφου φάνηκε σκαρφαλομένο
  στή ρεματιά, τό χωριουδάκι.
  Άσβεστομένβ χαμόσπιτα μέ
  ταράτσες, τό έ>α κολλητά στό
  αλο, κ' έτσι ττοθ μαυρολογοθ-
  σαν άνοιχτά τα παραθορόφυλ-
  λα, έμοιοζαν σάν ξοκτπρισμένα
  κρανία σφηνομένα στίς ττέτρες.
  Διαδάζεΐς κι έχεις την αΤσβη
  ση πώς τόρσ δα πέροΐσες τό
  στενό ττέτρινο δροαά·<ι, ττάνω άττό τούς δράχους, όπο» στέχει άκόμα σάν έκ—οχρονίτισσα γε ρόντισσα ή συκιά τΛς Άρχοντο πούλας, τόρα μόλ ς όφ',ο·ες ττί σω σου τό «Γόλεβρο» καί κοτη φορήζεΐς «ατά την άμμουβιά τής Στούττας. Σέ λίγη αττόστσ ση, σ' έκατό, σέ διαχόσα μέ- τρα θά φθάσεΐς στή δροσοττηγή τής Λυγιάς· άκοϋς τούς πετει- νούς πού λαλοθν, βλέττεΐς τα χσμόστπτα τού χωρίου τής Στοθττας. Δκχβάζεΐς γιά τίς «μοιρολοή τρες> ττού τρέχον πού τρέ,χαν
  ττάνω κάτω στή νεκροκσμάρα
  τής μαντάμ Όρτάνς, κσί τή
  μο.ρολογοΰσσν καί διαγουμί-
  ζαν τό 6ιός της κα'ι βλέττεΐς μα
  ν.άτισσες μοιρογίστρες νά μ<χ- δοθν τα μβλλιά τους τΓάνω ά¬ πό τό φέρετρο τού νεκρόν, νά χτυπιοθνται, νά σκίζουν τίς ιμαθρες μττόλιες τους, νά τα λέ νέ τού μακσρίτη,, νά λένε καί τα δικά τους ντέρτια καί νά τόν ττερκαλοϋν νά ττεΐ τα χα.ρε τίσματα στόν Κάτω Κόσμο — σ' δσους δικούς τους έ"χει πάρει ό Χάρος Στήν άκρογιαλιά τής Μάνης, λο.ττόν, ττλανιέται ή φαντσσίσ τού Καζοντζάκη δταν γράφει τόν «Αλέξη Ζορμπάό». Καί ττέ- φτει πάνω στό/ ήσκιο τής ^Ααρί κάς Κοτσττούλη, ττού ΤΓέρασ·ε κ ι αύτη υαζ! τού άττό την «Καλο γριά» καί χάρηκε την άμμούδα της· καί την άρττάζει στά ψτερά της καί την άττηθώνει στό χει- ρόγραφό τού μέ τό λόγο τού Σφαοκιανονικολη. Τό γυναΐκειο μοναστήρι τοθ Σοτήρσ στρι- φογυρίζει στό μικχλό τού — κοντά στήν Κσρδαμύλη — ο- ταν ττεριγράφει τίς μέρες τής Μεγαλοδδαμάδας ττού ττέρασε στό έρημικό τού ά*ρογιά/α καί τή «ζεστή ίκκλησοθλα» δττου δκουσε τούς «Χβιρετισμούς». Κι οταν μιλάει γιά τό ταξί- δι τού Ζορμπα στό Μεγάλο Κάστρο, γιά ν' άγοράσει ύλι- κά γιά τόν εναίΐριο, την Κσλα- μάτσ εχει στό μυαλό τού. Αύτη μα τή γλεντζέδικη ζ«η της καί τα καφεαμάν της —· πού εΤτον τότε στίς δόξίς τους... — ξε· γιάρντισε τό Ζορμττά, Την Κα λαμάτα ττού ό Καζσντζάικης τή θομάται καί στά γερατιά τού, δταν γράφει την άναψορά τού στόν Γκρόκο' Τρείς μέρες, — λέει — σάν» τό φακίρη άκίνπτος άμίλητος, εί χσ σιιγκεντρωθεΐ καί ξαναζού- σα τή ζωή μου· τίττοτα δέν εΤ- χε χαθεϊ· κ' οί τπό άσήμσντες λετττομέρειες, μιά άνθισμένη ρο διά κοντά στήν Καλαμάτα, ένα μυρωδάτο ττεπόνι ττού γέμισε την άγκαλιά μου σ' ένα τής Σαντορίνης, ένα μελοτχροι- νό κοριτσάκι ττού ποαλοθσε για σεμ! στή Νάττολη κι ό χαροώμε νθς θριαιμδευτικό^ άχός άττό τα τσόκαρα μιάς χηρας ττού χώρε 6ε σ' έν« γάμο στήν άβλή τού σττιτιοθ της κ»! τα δυό μεγά- λα δοξάρΐσ τα φρύδια μιάς Κεο κέζας στή Μόσχα, δλβ, δλα ά- νέβαινσν άττό την κοττ·ατταχτή τήν μνήμης καί γέμιζσν τα σττλάχνα μου έφτυχία Μήτπ·ο>ς κ ι ό δηιμογέροντας, ό
  μπάρμπα — Άναγνώστης, ττού
  ζωντανεύει στόν «Αλέξη
  μττά» δέν εΐν«αι ήσχιος κι άναθύ
  ιμημσ τής Στούττας; Ποίος άλ¬
  λας είναι άττό τόν
  — Άναγνώστη Κανελλέα
  Κρητικός αύτός δηιμογέροντας;
  Στή βάστι τού βιβλίοο ύττάρ
  χει ό μθθος τής Κρήτης. ΤΠ
  ση τής Μάνης την πέρνει ή
  Κρητη. Κ' ή γελαστή άκρογια¬
  λιά τής «Καλογριάς» μετοττοττί
  ζεται άόριστα σ' ενα άκρογιά
  λι τής Κρήτης. Ή Καλαμάτα
  γίνεται Μεγάλο Κάστρο — τό
  Ήράχλειο. Ό Ταθγετος Ψηλο-
  ρέίτης. Οί μανιάτες φοροΰν φο
  ψοθλα κρητικιά. Όλα αύτά εί¬
  ναι μιά θελη,υίνη μετατόιτιση
  χρσνου καί τό—ου, άνβρώπων
  καί πραγμάτων ττού γίνετσι ά-
  ττό τόν Καζαντζσχη σ' δλο τό
  βιβλΐο γιά νά ξθφληβεϊ ή μέγα
  λη οφείλη τού ττρός τή γενέθλια
  γη τού. Ή ΚρτΊτη γι' αυτόν εί
  ναι ίνας άχατάλατος Θεός. Κ'
  ο! κρη,τικοί ό πίριούσιος λαός
  τής Βίβλον.
  (ΣΐΛβχίζεται)
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑ*1-*ΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝΓ ΚΡΗΤΗ
  ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
  (Α' Παγκρήτιος* Διαγωνισμός ΤραγουδιοΟ)
  2ον
  Μέχρι τίς 25.2.1976 τό αρ¬
  γότερον θά κυκλθφορήο-ουν δύο
  δίσχοι σαραντα —· πέντε στρο-
  φών άττό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε-
  ΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό
  ττρώτος θά περιέχη τα δύο ττρώ
  τα σύγχρονα Κρητικά τραγού-
  δια μέ τούς άντίσταιχους έρμη
  νεντές κα! ό δεύτερος θά περιέ
  χη τα δύο ττρώτα παραδοσιακά
  τραγούδια μέ τούς άντιστοί-
  χους πρώτους έρμην*ντές
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΗΦΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΛΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΑΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! ~τ"υζ"
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΑΑ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ
  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 18 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ1**-"
  ΕΛΑΦΡΟΛΑ-ΙΚΟ
  ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  1) Στόν διαγωνισμό Έλα-
  ΦρολαικοΟ ΤραγουδιοΟ γίνονται
  δοαές οννθέοιεις τταντός ρυ~
  θμοθ μέ κριτήριο την αίσθητι-
  κή αρτιότητα στίχων κσι μουσι
  »<ής. 2) Κάθε συνθέτης ή στιχουρ γός μττορεΐ νά συμμετάσχη, μέ άττεριόριστο άριθμό συνθέσενν ή στίχων. Στόν διαγωνισμό μπορο&ν νά λάδουν μέρος συνθέτες, στιχουρ γοί καί τραγουδιστές καί των δύο φύλλων Κρητικής καταγω- γής διαμένοντες στήν Κρή σέ κάττοια άλλη περιοχή τής 'Ελλάδας ή καί στό έξωτερικό. 3) Άττσράβατος δρος γιά την συμμετοχή στόν .διαγωνισμό εί ναι νά μην υπάρχη συμβόλαιο νά δεσμεύη τόν ένδιαφερόμενο δσον άφορά την έγγραφή δί' σκων. 4) Τό τμήμα τΓσραγωγής τής ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ διατηρεΐ τό δικαίωμα τής συνδ«τεως στί¬ χων καί μβλωδιών καί έτπλο- γής έρμηνευτών γιά την &τ>μι-
  οαργία τραγουδιών.
  5) Ή έττιτροττή τοΰ διαγωνι
  σμοΰ ή όττοία άττοτελεΐται άττό
  ώβπροσώπους των Γραμμάτων,
  των Τεχν«ών καί τής Κρητικής
  κο,νωνίας θά έττιλέξη:
  α) Τόν πρώτο κα! δεύτερο
  τραγουδιστή
  β) Την ττρώτη καί δεύτερη
  τραγουδίστρια
  γ) Τό ττρώτο, δεύτερο, τρί-
  το κα! τέταρτο τρΐϊγούδι.
  Πέρα άττό τούς δύο πρώ¬
  τους τραγουοίστές, τούς ττρώ-
  τους δημιουργούς — συνθέτες
  καί στιχουργούς τοΰ διαγωνι-
  σμοθ 'Ελοοφρολαικοϋ τραγου-
  διοΰ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θά υπογράψη
  συμδόλαιο έγγραφής δίσκ«ν
  καί σέ άλλους ταλαντούχους
  συμμετέχοντες στόν διαγωνισμό
  ττού θά «ρ!ντ> δτι παρουσιάζουν
  ενδιαφέρον.
  Μέχρι τίς 25.2.1976 τό άρ
  γότερο θά κυκλοφορήσουν δύο
  δίσκ,οι σαρανταττέντε στροφών
  άττό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ¬
  ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό ένας
  θά είναι μέ τόν ττρωτο τραγου
  διστή καί την δεύτερη τραγου-
  δίστρια καί ό άλλος μέ την
  ττρώτη τραγουδίστρια καί τόν
  δεύτερο τραγουδιστή.
  ΜΟΝΤΕΡΝΟ
  ΝΕΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  1) Στόν διαγωνισμό Μον-
  τέρνου ΝεανικοΟ Τραγοαδιοϋ γί
  νονται δεκτές συνθεσεΐς παντός
  ρυθμοΰ μέ κριτήριο την αίσθη-
  τικη αρτιότητα στίχων καί μου
  σικής.
  2) Κάθε συνθέτης ή στιχουρ
  γός μττορεΐ νά συμμετάσχη μέ
  άττεριόριστο άριθμό συνθέσεων
  η στίχων.
  Στόν διαγωνισμό μποροΰν νά
  λάβοΐΛΐ μέρος συνθέτες, στιχουρ
  γοί, τραγουδιστές καί συγκρο-
  τήματα χαί των δύο φύλων,
  Κρτντικής καταγωγής, διαμένον¬
  τες στήν Κρητη, σέ κάττοια άλ
  η ττεριοχή τής Ελλάδος ή καί
  στό έξωτερικό.
  3) Οί διαΐγωνιζόμενες συνθέ-
  σεις καί στ'ιχοι θά πρέπη άττα
  ραιτητως νά μην έ'χουνε άκουστη
  δημοσίως μέχρι τό τέλος τής
  έκβη,λώσΐως.
  4) Κάθε διαγωνιζόμενος συν
  θέτης θά παρουσιάση τίς μελω
  δίες τού σέ εΐδικό χώρο στόν
  όττοΐο θά τοποθετηθούν τα ήχο
  ληπτικά μηχανήματα Άθηναϊ-
  κοΰ οτυνεργείου ττού θά έρθη εί
  δικώς γιά τόν διαγωνισμό στό
  Ήράκλειο.
  Στόν Τδιο χώρο θά ήχογραφη
  θοθν καί οί τραγουδιστές. Τίς
  μαγνητοταινίες αύτές θά συγ¬
  κεντρώση ύττεύθυνος τής ΕΛΛΗ
  ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙ¬
  ΝΩΝΙΩΝ καί θά παραδώση
  στήν επιτραπή τού διαγωνισμόν)
  5) Δηιλώσεις συμμ·ετοχής θά
  γίνονται δεχ-τές έως 20.12.75
  &»ς 20.12.1975
  6) ΟΙ στίχοι πού δέν θά
  εγκριθοϋν θά έπιστραψοΰν μετά
  τό πέρας τού διαγωνισμόν
  στούς δικαιούχους
  7) 'Απαραίτητος δρος γ.ά
  τή συ'μμετοχή στόν διαγωνι¬
  σμό είναι νά μην υπάρχη συ,μ
  βόλαιο πού νά δεσμεύη τόν έν
  διαφερόμενο δσον άφορά την
  έγγραΐφή δίσκων.
  8) Τό τμήμα τταραγωγής
  τής ΕΛΛΗΝΙιΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΛΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ διαττ>ρεΐ τό
  δικαίωμα της συνδέσεως στί¬
  χων καί μελωδιών καί έττιλογης
  έρμηνευτών γιά την δημιουργία
  τραγουδιήν.
  9) Ή επιτραπή τοθ διαγων'
  σμοΰ ή όποία άττοτελεΐται άττό
  έκηροσώττους των Γραμμάτων,
  των Τεχνών κα! τής Κρητικής
  κοινωνίας θά έττιλεξη
  α) Τόν πρώτο καί τόν δεύτε
  ρο τραγουδιστή
  β) Την ιτρώτη καί την δευ-
  τερη τραγουδίστρια
  γ) Τό ττρώτο καί τό δεύτερο
  συγκρότημα
  δ) Τα πρώτα ?ξι τραγούδιε
  Πέρα άττό το">ς δύο πρώτους
  τραγουδιστές, τίς δυό πρώτες
  τραγουδίστριες, τα δύο πρώτα
  συγκροτηματα, τούς ττρώτους
  δημιουργούς (συνθέτες καί στι-
  χουργούς) τού διαγωνισμου
  Μοντέρνου Νεανικοΰ Τρσγου-
  διοΰ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ θά υπογρά¬
  ψη συμδόλσιο έγγραφής δίσκων
  χαί μέ άλλους ταλαντούχους
  συμμετέχοντες στόν διαγωνισμό
  πού θά κρίνη δτι τταρουσιάζουν
  ενδιαφέρον.
  Μέχρι τις 25.2.1976 τό άρ
  γότερο θά κυκλοφορήσουν τρείς
  δίσκοι σαρανταπτέντε στροφών
  άττό την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ
  ΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ό πρώ
  τος θά είναι μέ τούς δύο ττρώ
  τους τραγουδιστές, ό δεύτερος
  .μέ τα δύο ττρώτο; συγκροτήμα-
  τα
  Κ
  ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ |ΤΗΣ^ ΟΟΙ,ϋΜΒΙΑ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ
  ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΙΤΙΝΙΟΝ
  Μέ σκοττό την αναγνωρίση
  Άς Όργάνωσης γιά την 'Αττε-
  λευθέρωση τής ΠαλαιστΙνης
  (Ρ.Ε.Ο ) συγκροτήθηκε στήν
  Άθήνα μιά πλατιά Έττιτροττη
  Συμπαράστασης στάν 'Αγώνα
  τού Παλαιστινιακοΰ Λαοΰ. "Η
  δή ή 'Εττιτροτττ) όργανώνει στί< 2 Νοεμβριού στήν Άθήνα μιά μεγάλη εκδηλώση συμπαράστα¬ σης, στήν άττοία εχει κληθή καί θά παραστή άντιπροσωττεία τοϋ Ρ^.Ο, πού θά μεταφέρη κα' μήνυμα τοθ Γιασέρ Άρα- φάτ. Την 'Ετητροπή Αλληλεγγύης ,στόν 'Αγώνα τού Λαοΰ τής Πό λαιστίνης άττοτελουν οί δουλευ τές Γιάννης Άλεοράς, Νικ. ΒγΕνόπουλος, Μ—ϊμττης Δρακό —ουλος, Λεων. Κύρκος, Κώ¬ στας Μτταντουβάς. Άλέικος Πά ναγούλης, Γιάννης Παττασττύ- ρου, Ίτπτ. Σαδδούρας καί Ι Φλώρος. Στήν Έ—ιτροττή αυτή, έξ άλλου συμμετέχουν ό Νομάρ χης Αθηνών Γ. Παπάζογλου, οί Δήμαρχοι Ζωγράφου καί Και σαριανής Δημ. Μπέης καί Παν. Μαχρής, καθώς καί οί Πέτρος Βάβαλης, δτιμοσιογράφθς, Μα· νώλης Γλέζος δημοσιογράφος, Κώστας Καζάκος, ' ήθοττοιός, Τζένη Καρέζη, ήθοττοιός, Γιάν¬ νης Κομνηνάς, ΟΙκονομολόγος, Ίάκωβος Καμττανέλη<;» συγγρα φεας, Κώστας Κούτρας, δικηγό ρος, Τάκης Τουλούττας, δικηγό- ρος, Μάνος Χαρής δημοσιογρά¬ φος, Κώστας Χστζηαργύρης, δή μοσιογράφος καί ΝΤκος Ψαρον δάκης, οικηγόρος. ΑΑεταξύ άλλων καί μετά την παράθεση συντόμου ιστορικόν τού Παλαιστινιακοΰ θέματος, ή ■Ετπτροτιη καταλήγει στή σχε- τική τΓροκηρυξή της: <ζΧτμΐρα, έττιταχτικό καθή¬ κον γιά κάθε έλεύθβρο άνθρωττο είναι: — Ή συμτΓαράσταση στόν άγώνα τοθ Λαοΰ τής Παλαιστί — Ή καταδίκη τής Ίσραη· λινής έττιιθετιΐίότητας. — Ή ασκήση ττίβσης, ά—' την κοινή γνώμη, ττρός την κυ- βέρνηοτν, γ·ιά ν' άναγνωοίση την Όργάνωση γιά την 'Αττε- λαΛέρωση τής Παλαιστίνης, δ- ττως έχουν κάνει μέχρι σήμερα 105 χώρες τού «όσμου. — Ή ττληρης αναγνωρίση των δκκαίων τού ΛαοΟ τής Πά λαιστίνης, οημαίνει καί ττιστή έφαρμογή των ά—οφάσεων τοΰ ΟΗΕ 3136 —3137». Τέλος ή 'Εττιτροηή μέ ίγ γραφό της ττρός τόν Γιασέρ Άραφάτ, καλεΐ στή συγχέντοω- ση των Αθηνών, έκττρο- σώτΓους τού Ρ.^Ο. Ή συγκέν τρωση θά γίνη στίς 2 τού Νοέμ βρτ) έττέτειο της διακήρυξης Μττάλφουρ. ΠΟΛΕΙΤΑΙ αότοκίντιτο Ν$Ο 1200 Ο άς αρίστην κατά¬ στασιν. Πληροφορίαι τηλέφ. 232.606. ΓΕΟΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ Χειοοΰργος—Όδοντίατρος Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί). Τηλέφ. 224-481 Δέχεται καθ* εκάστην 9—1 καί 5—9 Τό νέο κατάστημα στή Λ. Δικαιοσύνης πού ή ( 01Λ ΜΒΐΑ|μέ τόν κ. Στέλιο Ά€ράκη < , «ΣΤΑΜΝΑ» ΤΗΛ. 286.106 "Εναρξη χβιμορινΐ.5 περίοδον Μ6 Τό ντοϋε Λουϊιζιο - Μαίρη ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΗΝΑ ΜπέμΉα Μάνου Μαίρη Μελά ι ΕΚΑΒΗ Κάθε βράδυ πολαισμένο γλένχι ΚΟΥ Ι ΚΟΥΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΚΟΥΙ ΚΟΥΙ *ε -^. _ _ · ■ ε »■ · ■ ■ " " " * γα> μ
  1 δέν
  την εύτράττελη στήλη της, ή νέα συυάδελφος <Φλό- ΛΐμΠθΓμί μ~ ο^'Λα *<*- ««-« τγ, γνωμη μας ό βααικα γνωρίσματα της ττνενματ«6«ης δττος Αλήθϊΐα, σβύση μ·α ήν οίκονΓ-πκή μας ύττόσταση, είναι ργμ ρ Έττε.δή <~μ«ς ή νεα συνάδελφος μας εκανε την ·»μη, η υ --ή < Αληθείας^ (ττού καί άνήγγειλλε την «τΦλόγα» δ«. φά καί την καλωσόρ.σε μέ εύχες ειλ·.κρ;νε,ς κα, δττμβ- σ«) μ=0 ώνέ&εαε νά άτταντήσω, μιά κα· ή σττ,λη μου εχε. τα τυπικά γνωρισμοπα τής άντίστοιχης στηλης της «Φλόγας,. Δέν τ,ο^,-,αΐ νά έττεχταβώ, γιοττί αρκ*το χωρο μας πηρ. κοί τ τίαροττάνω άττςφαίτητος πρόλογος '|£κείνο ττ^ύ θέλω νά ττώ στάν «συναδελφ^, είναι τουτο. Μ:ό οποΜβτνηοτε σττίθα ή καί.... φλογα, οχ, μονο & ρεί νά κάψη. άλλά οϋτε καί νά... τσουδιση γατί ά^ούσ.ατα δέν εχει. τρίχες •Αν-,6ετο, ο άέρας τής... Αληθείας μττορε. φλόγα Π ηουΛάχιστ» νά την κάμη νά. . τρεμοσόυνη -Ετσι. σάν τταράδε,γμα ττ^ύ λένε, θα μ™ροασα νά -όν ύπ,ύθ-νο τής «Φλογας», πού εΐνα! ΠΑΣΟΚ.κων ρχ, άν έχη καμμιο σχέση μέ τόν έττί δικτατοριας συμβουλο τού ΟΦΗ κ Γ Ιυλούρη ό οποίος υπέγραψε φαρδ.α — ττλατια, την -.στορ.κή άττόφαση «νά κατασκευαστη πανω μεγάλων δ,ασ-άοε.ν ττσί νά καλωσορίζη» τόν άρχιπραξ κο-,αατ,α Πα- παδύτΌ-λτ: κα, «νά τταραβρεθή» μέ τό ύττόλοιττο Συμβούλιο χστπν ύττοδοχή τού» Θά μττορ^ΰσα, λέω, νά τό κάνω άν δεν. . φοβομουνα τις. συαπτώσε.^, ττού πολλές φορές είναι σιί.απτώσε.ς ,μέ όλα τα .,συμ-τώματσ των... συμ-πτωματικών . ' Γι' αιΊ'ό . δέν τό κάνω . • Κα! μερ«ά κούς — κούς, άττό τή συγκεντρώση γιά τίς 6α-τεις, τη; προπεροισιμέιντκ; Κυριοκής Ο· άρμόδΌ. τής Έτπτροπης, φάντ|καν οέ ττολλά σημεία, ττΜτγμοτι*»,, άδιάδσστοι. "Ετσι, δταν ό εΐσηγητής, τού ναμι- κοΰ καθεστώτο των βάσεων, είττε ότι μόνον μιά άμερικάνικη 6άση υπάρχη σττ>ν Κρήτη, (ένώ είναι γνωστότατο δτι ύττάρ-
  χουν τρείς), κσττοι<χ άκούστηκε νά λέη -Ξι/ριτάκη, γιά τί* βάσεΐί ε.' άλλο νά . δια—δάσεις' . β Ό ^ΐίμορχθς Ήροχλε'ιου άρνήθτκε έπίμονα νά δώση τόν λόγί- στόν δβυθν/τή μας, οΰ"ε γιά νά απαντήση στόν έκ Χα¬ νίων ίϊΐπόκλητς ύττςκττηριχτή τοϋ Μητσοτάκη, οϋτε νά μιλήση ττλΓ>ρ.·-<1)·^ρι1~»<ά γ.ά τίς 6άσει·ς, ούτε καί νά ρωτήση σχετικά Κ Γ ότσν ττιά ό 6;ευθυντής μας σέ όνδειξη διαμαρτυρίας ι- τοχώρΓ^, μοζ! μέ άλλους έκπροσώττους τοΰ Τΰττο-Λ ό κ. Κα ρέλλης ορχ,σε νά δ'κσιολογηται κα! νά λέη δτι . θά τού £5ι- ν» τό, λογο δταν τέλειωνε ή συγκέντρωσΓ, δηλαδή κατόπιν γ^ρ-γ;. Τόιε άκριοίός, κάττοιος τταριστάμενος όχούστηκε νά λέη: —-, Ο Δήμ^ρχος Καρέλλης, ξέχασε τελείως τόν δη,υοσι^ν-κί Οτ Καρέλλη.. ί·^α:ι/ό, γ.οτ! δέν γίνεται νά συν^ττάρχουν οί άλλες έξοοσί- ες αέ την Τετσρτη. Ίσυ >Ί' ούτό καί το σχετικό «σχολιάκι» ττού έγοαψε
  ατή στήλτι -ο.· ό νυν Δήμ<τ.ρχος καί τέως δτνμοσιογράφθς κ. λΓ-; στήν «'/ιλλσγή->, ήταν τόσο. άσχετο'
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ΑΡ-νΐΟΕΟ
  !<««· · * Ι .. νέο ήλεκτρονικό πά χνΐδι γιά όλη την οικ-γι.^., "υ συνδέετο,ι ττολύ άττλά μέ ό—οιαδτ,τΓοιτε μάρκα τηλεοράσίως, ατό 12 έω. 26 ίντσών, είναι τό «Σινά——Βίντεο». Με το ήλικτρονκό τπαιχνϊδιΐ Σνάττ — Τελεβΐντεο, ττατύετι. πλετν νά εισθί. £νας ά-λός θεατής τής τηλεοράσεω·;, άλλά σι.μιμ€τί.χ£τε ένεεργώς στήν λειαουργία υιός νέας έκττομττής τού δέκτου σος, γ,ά δλες τίς ώρες τής τ>μέρας. Είναι γιά δλ*ς
  τις Γ,λικίες τό Σνώττ — Τελεβΐντεο βσσιζόιμενοιν στήν τβ-
  χνκην ήλεκ-ρονκών ϋττολογιστών, σάς ττροσφέρει έναν μεγά-
  λς συνουασμό ττακίχνιδιών. ΕΤναι μία ά^εξάντλη,τος ττηγή συνα
  γωνισμοΰ μεταξύ δύο τταικτών ή άχόμη καί μέ τόν Τδ·ο τδν
  ίαυτό·^ σσς.
  Μέ τό Σνσττ — Τελεβίντεο:
  ^ Μτ,ομε'ιε νά τταίξετε τό δτνμοφιλές Ποδόσφαιρο
  ·· Ο· με,όλοι δεξιοτέχναι μττοροΰν νά δοκιμασθοΰ/ στό
  Μ τγ ι λ ι ά ρ ε ο.
  3. Ο: Σττόρησ'μαν μττοροϋν νά άναιμετρηθοΰν. στό Τέννις
  4 Οί φολ-οτ,κοΙ τταΐχτες μττοροθν νά τελε»τ«>ιηθούν στή
  Π ε λ ό τ α.
  Όοο, ενδιαφέρονται μττοροΰν νά άττευθυνθούν στήν «ΠΡΟ
  — ΕΠ» Ο.Ε Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 174 καί ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
  Τη1 856 292 — 844.460 ΑΘΗΝΑΙ.
  ^λλ^λλλλ^»"
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΟΙΤΚΟΕΝ
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
  ΟΧ 2200 — ΟΧ 2000 — 63 5ΡΕΟΙΑΙ. - ΑΜΙ β
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣίΙΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5ΙΕΙΧ0 Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΝΤΙΠΡΟΧηπθΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΚδΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΛίΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΌΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤκΟΕΝ
  1975
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Μ ΑΑΗΦ1ΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΕΛΙΑΑ 5
  _ ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑΝΑΓιβ2!ΤΕ_ΜΑ_
  ΚΩΝ. ΛΑΐΔΗΣ
  ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΙΊΛΤΙ ΑΑΙΑΦΟΡΕΙΤΕ;
  Κύριοι Βουλευτα!, |
  Καλόν είναι πάντοτε ενός
  τόττος νά ϊχη λύση τα προβλή
  μ<πά του κβ' ^ μην ΧΡ61^" τα, ττοτέ νά κάνη συζητήση ν,ά θεματα, τοττικά, κοινωνικά κρατικά έβνικά ττολιτιστικά κλιτ. Μιά αμως ττοΰ μοΐρο (;) κσ κή δέρνϊι αυτόν τόν τόττον κσϊ ΤΟν'Έλλα6ΐκόν χώρον γενικά εηιδσλλεται νά σός μιλήσωμε οττλό ώμά και ξάστερα. Κύριοι είσθε οί έπικεφαλης τού Νομοΰ μας και οί νόμιμοι αντιττρόσωπο! μας στήν κυβερ- ^—( κι' αύτό στήν έννομον και εθλογον υπόστασιν τού στν,μαί- «:, δτι έχετε Ιερόν καθήκον νά ιΛΓ£ραμείνεσθε των Ιερών καί δικαίων μας κσ.! τής άνό δόν τής κοινωνικής κσϊ ττολιτι- στικής μας ζωής "Έτσι, μιά κάττοΐα κοινωνι- κή δικαΐωσύνη, μιά κάττοια προ σεγγίζουσα άλληλεγγύη στά άδι κούμενα ταξικά μας θέματα δ- ττοο όρίεται ή άδικία σέ. πολ- λές περιπτώσεις (άγροτικά, έρ- γατικά, μικροεπ αγγελματικά θέματα) καί τέλος μιά κάττοια συμτταράσταση στούς όττουδή- ττοτε τοθ Νομοΰ μας άστεγους, δέν δείξατε κάν ενδιαφέρον. Άκόμη καί στό θέμα τοθ Πανε τπστημίου μείνατε είς τα λό¬ γοις καί μόνον κραυγάζομεν». Ένεργόν δράσιν, δράσιν άν- δρών έτπφανών δπου καθήκον κα! ϋποχρέωσίς των είναι ή δυ ναμική θέσις κα! τό έξ αυτής κατορθωτόν θετικόν άττοτελε- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΛΪΙΑΝΑΚΗΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ... ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1940. Ήταν τότε ττού άλόκληρη ή Εύρώττη εσκυόί τό κεψάλι ύττοταχτικά στούς άρχοντες τού άξονα Ήταν τότε ττού ή 'Ελλαδί- τσα μας υψωσε τό παράστη,μά της καί έδωσε την άττάν-ηση ττού δΐνουνε οί "Ηρωες σ' αύ- τούς ττού έτπβουλεύονται τα Ιε ρά καί τα δσια τής πατρίδος τους Τδπε τό «ΟΧΙ» ή 'Ελλάδα, ιτιοτή στίς προαιώνΐίς άρχές της χά! στούς συμμάχους της. Ξαφνιάοτηκε ό κόσνμος άττό την άττόφα— των ^Ελλήνων και ττολλοί γέλασαν είρωνικά: «μιά φοϋχτα ανθρωτΓοι —ώς νά τα βάλουνε μέ την μυρμηγκιά των Ναζί», Κι' δμως τά βάλανε Καί κάνανε τόν κόσμο δλο νά μιλά γιά την Έλλάδα. Προσφέρανε στούς συμμάχους την πρώτη ν ι κη κατά τού άξονα. Καί κατα- χτηθήκσνε, μά δέν νικηθήκανε ττοτί Δέν νικηθήκανε οί 'Ελλη «<, γιατ! σέ κάθε βουνό, σέ κά θε χωριό κσί ττόλη δρούσανε ο άντάρτες κσί σαμποτέρ, πού βνμίζανε διαρκώς στόν καταχτη τή δτι οί "Ελληνες δίν σκύβουν Είναι γνωστό ττόσο ωφέλησε τούς συμμάχους ή καθυστέρηση ττού έττέίαλε στίς Ίταλο—γερ μονικές όρδές ή 'Ελλάδα, ά- φού τούς ανέτρεψε τά άρχικά σχέβια' ττροώθησης καί όφοΰ άργότερα μέ τίς συνεχεΐς συ- μπλοκές των άνταρτών μέ τούς καταχτητές, τούς ϋττεχρέωνε νά διατΓΐρούν διαρκώς Ικανό άρι- θμά στρατιωτων στόν τόττο μας γιά τόν φοδο γενικωτέρας δραστηριότητος ά—ό μέρους των Έλλήνων. Έτσι οί σύμμα χοι άναγκάστηκαν νά τταραδε- χτοθν «αί νά ύμνήσουν την 'Ελ λαδα γιά την άποφασιστική συμβολή της στήν έττερχόμενη νίκη «ατά τού άξονα. Κι' ή νίκη δέν δργησί νάρθη κι' ό πόλβμος τελείωσε. Σιγά — σιγά ξεχαστήκανε τα δεινά τού μά δσο ξεχνιώτανε ό πόλε μος, ξεχνιώτονε κι' άττό τούς συμμάχους μας τά δσα έκαμε καϊ δσα υπέστη ή Έλλάδα γιά χάρι τους. "Ομως την Έλλάδα δέν την ξεχάσανε καί μέ διά φόρους τρόττους προσπαθήσα- νέ νά τής έπιβληθοΰνε, νά γί- νουνε οί ττροστάτες της κα! νά γίντ) ό δοροφορος των. "Ολοι οί μεγάλαι μας σύμ- μαχοι μάς φερθήκανε σκάρτα. Ρώσοι, Άγγλοι, 'Αμερικά- νοι, μηδενος έξερονμένου. "Ο λοι μάς θέλανε άλλά ύττοταχτ κούς των. θέλανε την Έλλάδα ά—οικία των. Κι' έτσι φτάσαμε σ' ίνα σνμμοριτοττόλεμο, σέ μιά δι- •αατορία, σ' ίνα Κι—ριακό δράμα Πίσω άττό δλες τίς συμ φορές τίς πατρίδος μας ι/ττάρ χ«ι οττοχτδΐντΓοτε ό δάχτυλος ή οί δάχτυλοι των σήμμαχον μας Μάλιστα κύριοι. Αύτοί εΤνα οί μεγάλοι μσς σύμμαχοι παλ ο! καί καινούργιοι. Πρόσφατα άγκαλιάσανε την Τουρκΐα, τήι χώρα ττού τίποτα καλό δέν έ- ττρόσφερε ποτέ σέ κανένα. Την χώρα πού την στιγμη* πού όλος ό έλεύθερος κόσμος ττολεμοΰσε ένάντια στόν άξονα, αυτή τη- ροΰσε μιά άλλη «άψογον στά σιν» άτΓέναντι των έτπβουλέω' της άξιοττρέττειας τοθ άνθρώ- τγοιλ, των όττ—δών τής τού Νίτσε Γιά χάρι αύτίκ τής Χ,ώραι κα! γιά νά πραγματοποιήσσυνι τά ίμπεριαλιστικά τους σχέδια θυσιάσανε ίνα Έλληνικό νησ καί ττνίξανε στό αΤμα τούς κα· τοίκους τού. Δημιουργήσσνε 200.000 πρόσφυγες κα! δώσα- νε βορά στά τέρατα πού λέγον ται άτΓογονοι τού Άττίλα, Κιλ- πριώτικη σάρκσ. Τόσο ττολύ μάς άγατΓθΟν οί άσττονδσι φί- λοι κα! σύμμαχοι μας ώστε δέν θά πρέτττη νά έκπλαγούμε αν ίνα ώραΐο ττρωϊνό τούς δούμε, Χ«Ρ·—χέρι μέ τούς τουρκα- λάδες, νά μδς ζητοθν «γήν κα! ύδωρ». 'Αλήθεια, δταν κανεΐς ίχει τέτοιους συμμάχους, τί τούς θε λει τούς έχθρούς;;; ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ σμα, ούτε εΤδαμε ποτέ, οΰτε φαίνεται κα! νά δοθμε. Εύρίσκεσθε είς την Βουλήν περισσότερον σάν έ,πιστρατευ- μένοι κα! έλαχιστότατα σάν άν τιπρόσωποί μας διά την υλο¬ ποίησιν των κοινωνικών καί πό λιτιστικών μας θεμάτων "Ετσι τά τταιδιά μας ριμάζονται άττό μιά στρατιά λεαινών δττου Μα σόνοι, Ίαχωδάδες, τοτηκοί καί ξένοι πλουτοκράτες, τρώνε ύλικά καί ήθικά τόν τόττο χωρίς νά δώσουν μυλωνική κα! σεΐς «χά μπαρίμ γιόκ». "Ενα πολύ δεβαρυμένο πα¬ ρελθόν κι έ"να άφθαστο στήν κυριολεξία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΛΗΛΟΥΊΆ προσέτι καί μία σιγή Ιχθΰος πού τηρεΐτε έν πολλοΐς είς την Βουλήν, συνθέν- τουν τό δλον σας έργον. Μιά κοινωνική ταξική άδικία καί μία άττανθρώ—ου θέσεως έκ μετάλλευσΐς άνθρωπον άττό άν¬ θρωπον-, δπου άλλος δγάζει 50 δρχ. μεροκάματο κι άλλος Τ- σως καί 5Ο.ΟΟΟ (ττενήντα χι- λιάδες), κι' δμως σεΐς τίποτε. Άλλος ζεϊ σέ μέγαρα! κι' αλλος σέ σττηλαια κΓ δμως σείς τί- ττοτε. Κορίτσΐο: φτωχά, παιδία όρ- φανά, γέροι μέ συντάξεΐς πε- ν!ας (ΙΚΑ, 'Αγροτικές συντά- ξεις) ανθρωποι δυστυχεΐς, —τω χο! ρακένδυτοι, γραΐαι δυστυχι σμέναι κι' έσεΐς τΐττοτε τό θετι κό γι' βύτούς. Ή Παιδεία μας άττροσάρμοστη λόγω έγκατα-ί λείψεώς σας παρατταίει, μετσ-' ξύ ζωής καί θανάτουι γιά νά την εκμεταλλευθούν τελικά ο) χιλιών λογιών λέο«τες κι' 6- μως έσεΐς άπουσιάζετε άττ' τά ττρόβλήματά της. Δέν άκούστη- κε ποτέ μιά κάποια ένεργή συμτταράστασή σας κα! μιά ά¬ κόμη ούσιαστική ενεργεια σας. Έτταναλαμβάνω ττώς μιά ττολύ νωχελής θέση σας καί ίνα &· φθαστο ΕΠΑΓΓΕΛ/ννΛΤΙΚΟ ΑΑ ΛΗΛΟΥΙΑ καθώς καί ή τού τησή σας μέ τούς έξ ϊσοιι ΑΛ- ΛΗΛΟΥΙΖΟΝΤΑΣ Ίερωμέ- νους μος, σάς τοττοθετοθν σέ μιά θέση εξω άττό τό άξίωμά σας. Σάς τταραιεαλοΰμε, λοιπόν, μιά ττού μόνοι σας δη,μιουργεΐ τε την μοίραν σας αυτήν ΠΑ- ΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ, πρίν σάς τό κάμει ό άψέντης Λαός. Κι' αύ τό διότι «—άν δένδρον μή ποι- οΰν καρττόν καλόν έκκοτττεται» κα! έν τελική άναλύσει κα! ά- νάγκη «καί είς ττϋρ βάλλεται» Έν Προτορίοΐς τή 14.10.1975 Μετά τιμής ΚΩΝ. Λ. ΛΑΊΔΗΣ Κτηματίας Προτόρια ΜονοφαιτσΙου Ο ΣΠΑΝΟΠΑΝΝΗΣ Συνέχεια έκ ττϊς 1ης σελίδος στολΐί. Κ ι" αύτη τή γραμμή τή ρηκ καί στή συνεχεια, κατά την τττχραμονή τού στή> Άθήνα,
  δττου έξυ~ηρέτησ€ καί ττρόσφί-
  ρε τίς ύτπίρ£σ·ί€ς τού σέ έκβττον
  τά&ς άνθρώ-ους.
  Γιά δλα αύτά έκτιμήθηκε κα!
  σγα—ήθηκε ά—ο τόν κώσιμο, δ-
  ττως τό ϊδιο κα! 6 αδελφάς τού
  στροπηγός Ραδάμανθυς, ττού
  πέβανε κι' αύτός ττρίν ίνα χρό-
  νο στήν 'Αθήνα.
  Γι' δλα αύτά σττήν κηδεία
  τού στό πρώτο Νείφοταφεΐο Ά
  θηνών, μαζεύτηκε τόσος κόσμος
  άπό την Άθηναϊκή κοινωνία, ά
  πό την Κρητική παροικία των
  'Α&ηνών, άττό τό Ήράκλειο καί
  εϊδικώτερα ά—ό την ΈμτΓαρο.
  Ό γιατράς Σπανογιάννης,
  αύτός ό άσυιμβίβαστος μέ τά
  κοινοτυατα τής ζωής πέρασε ύπε
  ρήφανα, λεοέντικα, στό θάνατο,
  χωρίς νά ττροδώσηι τίττοτε άπό
  τό ττιστεύω τού, άπό τή γραΐμ-
  μή τού, άττό τή φιλοσοφία τού.
  "Έφυγε δμως αφήνοντας ττίσω
  τού μεγάλο ττονο ή καλλίτερα
  συμττληρώνοντας τόν ττροηγού-
  ιμενο ΤΓΟνο άττό τό χαμό τοθ Ρα
  δάμανθυ, στήν άδελφή τους Μα
  ρίκα, -ού ζεϊ τώρα τό σκληρό
  μεγαλεΐο τής Μοναξιάς, Σέ κε!
  νην τώρα εύχομαστε κάθε πάρη
  γοριά. Σ' αύτό θά την βοηθήση
  ή σκέψη, 6τι τα δυό της άδέρ-
  ψια ττέρασαν άπτο τή Ζωή προ-
  σφέροντας τόν έσντό τους στούς
  άλλοος, ττράγιμα πού ττρέττει νά
  την κΟΜη, ιδιαιτέρα ύττερήφανη
  καί γα τίς έλαττώΜη τόν μεγά-
  λο της πόνο.
  ΦΡΟΗΤΙΣΤΗΡΙΠ:
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ & ΙΤΑΛΙΚΗΣ
  ΚΟΠΑΚΑ
  ΑΝΤΟΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΠΟ ΑΓΙΜΟΣΤΟ ΜΑΣ
  Κύρΐε Διευθυντά χαίρετε,
  "Ελαβα τα ττέντε ψύλλα τής
  «Αληθείας» καί σάς εύχαριστώ.
  Σάς στέλν» 150 δρχ. διά νά
  μέ γράψετε συνδρομητή δι' ένα
  έξάμηνο ττρός τα παρόν.
  Σάς σνγχαίρα έγώ πρόσω—
  κώς καί πολλο! φΐλοι μου Χρι
  στιανοδι>μοκράτες διά τόν 9αρ-
  ραλέον καί πρότυττον άγώνα
  σας, είς την Κρήτην άγώνα έ-
  ξι/γιάνσεως διά τής άποκαλύφε
  ως ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ δυνάμεων
  κα! καταστασεωσ μέσω της
  «Αληθείας» πρός φωτισμόν των
  έν άγνοία ευρισκομένων Έλλή¬
  νων Χριστιανών.
  Συνεχίστε τόν Άγ&να σας
  μέ τταρρηΐσία καί θάρρος καί ό
  Ύγιής Λαός καί ό Θεός τής
  "Αληθείας εΤναι μαζύ σας.
  Με πολλή έκτΐμηση.
  ΑΝΤΩΝ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ
  Χανιά
  24.10 1975
  Παρακαλοΰνται οί κάτωθι
  στΓουδακΓτα! δττως προσέλθουν
  είς τά φροντιστήριά .μας (κεν¬
  τρικόν Μαλεβυζίου 7) ίνα παρα
  λάβουν τά διπλώματά τους
  άττό τάς εξετάση ς
  Αγγλίας.
  ΕΙβΠΊβννίαΓν
  1. Κασοστάκη Ευα
  (ΟΟΜΜΕΝΟΕΟ)
  2. Χόνδρου Τούλα
  (Οί Ν5Τ'ΝΟΤΙΟΝ)
  3. Πατρουδάκη 'Ελένη
  4. Κουμτπενάκη 'Ελένη
  5. Καραγιάννη Ποττη
  6. Κεφαλογιάννης "Αρης
  7.
  8.
  Βογιατζάκη*; Έιμμανοαηλ
  Βογιατζάκη 'Αργυρώ
  9. Χατζηβασίλη Άριστέα
  Ο κ. Ν. ΚΑΓΙΑΜΠΆΚΗΣ
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΟΣ
  Ό συμττατριώτης έττιστολο-
  γράφος μας άττό τή Νορβηγία·,
  μάς εγνώρισε δτι δέν είναι γιο
  τρός, δπως άναγράφηκε έκ
  τταραδρομης, άλλά ύττάλλήλος
  Οικονομικόν 'Υιτηρεσιών τής
  ΝορδηΥ'κής Κι»6ερνήσεως στό
  Όσλο.
  *<; Χϊιριο<ι4ι;1 Μΐ (,^ο μίνο »ηι.ιιη ιριις ρυβμαι ηΑυοΐως',Γιή νυ μη χρη •"·ΙΓ νω»οΛ( μαϊσίτίς φόροε<- «Αη ς φ ) αντΗίίτυοιοπ των λικεβων' ιιΐιίΓ,κ ν τικί^ν λαιρηί ι·νιι) ΟΛο ίζαφονΐίί-^ΐΐ" ιτθς αάτο^ατιομοςΐ Γ ια ι :ρ( π ;ποιηΐι 10 τιμονί ιιμ «ατ* ΐ^ν ι-ριοη «κ, αηαρρυηαντικοϋ ιμηΐ/< '.ιι οτ4ν χπ Ι κ^ιιι) Κΐρίος χωρου Τ( ηι ΟΓΚ»'£.5ΙΙ! οκ ι (.υπ'ωεΐ' ι κ«ι οί 'ραπίζιΐ Το υηορβυτομοτο ηΑιιντηριο ΦΙΛΙΠΙ ΠΡΟΓ ΚΡΕΙΙΒ άηοηΚα ιήν τιχνολογική ιιρωΓοηορΙα οτα η*υι/Γηρι<ι νιοΐΙ ηλινίΐ οηό κουβΐρτες μεχρι αραχνουφαντσ «αι σπο βαριο μοΑλινα μΐχρι βμοισθητα συ.ϋειικά! Εινα» πλϋνπιμ,ο μονΓ6ικης άντοχπς μ« πλήρη οειρο ουτο μαιιομνιν και ηρογρομματων νιο νά μΐ) χριιοζετοι νο ίονο φθγια ηλυντημιο τ, αλ-ιώαρο 3Ε-«νιι ε. ηη< ι, το ηΚιινιηρώ χις πιιντη Μΐΐί» ι (< ΠΑΥΝΤΜΡΙΑ ΡΗΙΜΡ8 ί πΛηρι, ς, ι, < , ι ν ..>.,.
  ΡΗΗ.ΙΡ5
  γιά πιό οίγουρα
  10. Κωνστσντάκη Χαρούλα
  11. Χατζάκης Γεώργιος
  12. Κουμάκης Μιχαήλ
  13. Λατπιδοχη Σοφία
  14. Λεμονιάς Νικόλαος
  15. Μαλαγκωνιάρης Γεώργιος
  (ΟΟΜΜΕΝΟΕ05
  Μαραγκάκη Αίκατερίνη
  Ποντερή Ελένη
  (0ΟΜΜΕΝ0Ε0)
  Πα—ουττσιδάκη Άρτειμις
  ίΟΟΜΜΕΝΟΕϋ)
  Πετράκης Άλέξανδρος
  20. θεοδωράκη Βασιλεία
  21. Τσατσάκης Γεώργιος
  (0·Ν9Τ<Μ0ΤΌΝ) (ΟΜΜΕΝΟ 38. Πετράκη Λίτσα 39. Σκανδαλάκης Παράσχος 40. Σταματάκη Ελένη 41. Στέρεος Μιχαήλ 44. 45. (ΟΜΜΕΝ 46 Ζουμη Γεωργία 42. Τσακάκη Ελένη 43. Τραβαγιώκης Εμμανουήλ ζΟΟΜΜΕΝΟΕΟ) Βαλύρης Γεώργιος Βα,μδοιιικάκΓ) ΕΙρήνη (ΟΟ 16 17. 18. 19. 22. ΜτττχΑμπάση Ευαγγελία 23 Άλεγκάκη Βάσσω 24. Τρουλλινοΰ Κωστούλα Χριστοδουλάκη Στέλλα Χόνδρου Τούλα Ζο)μ·π·ετάκ.η Μαρία Άνδρουλάκη Μαρΐβ Μπαρμττουνάκης Έμμαν Φακουρέλης Νικόλαος Φασουλάκη Μαρία 25. 26 27. 28 29 30. 31 (0ΟΜ 32. Χατζηδάκη Μαρία ΟΕ (ΟΟΜΜΕΝ 33. Χατζη.6ασ!λης Χαράλαμττος (ΟΐΝδΤ'ΝΟΤΐΟΝ) 34. Ήλιάδιν; Ελευθέριος 35. Καραγιάννη Πόπη (ΟΐΝ'δΤ'ΝΟΤΌΝ) 36. Πό—αδάκη Άσπασΐσ. ίΟΟΜΜΕ 37. Πατταδάκη Στέλλα 49. 50. 53. 54 55. ΜΕ) οί λάβη Αίκατερίνη Κλαψινάκη Μαριάννα Λαγουδάκη Μαρίαι 47. Μτταμιεδάκιης Εμμανουήλ 48. Πατρουδάχη Ελένη Στειαχάικη Ευτυχία Μιχαηλ'ιδης Γεώργιος 51, Φσ—ουλάκη Μαρία 52. Καλησττεράκη Μαρία Ψωμσ. Βούλα (ΟΟΜΜΕΝΟΕΟ) Χριστοδουλάκη Στέλλα Μιχαλάκη Είρήνη 56. Φουντουλάκη "Ελένη 57. Άλεγκάκη Βάσω 58. Άττοστολίδης Άκης 59. Φράγκιαβάκ,ης "Ανθιμος 60. Γκόγκολος Ιωάννης 61. Καλλιέργη Μαρία 62. Κατταρουνάκη Ειρήνη 63. 64. 65 66, Μεσσίνη- Χρυσούλα 67 Πατταδοκωστάκη Μαρία (ΟΟΜΙνΤΕΝΟΕΟ) 68 Πα—αχατζάκη Ήλέκτρα (ΟΟΜΜΕΝΟΕΟ) 69. Πα—αχατζάκη Στέλλα ίΟΟΜΜΕΝΟΕϋ) 70. Περάκης Κωνσταντίνος 71. Παπαδάκη Χαρούλα 72. Μαμσλάκη Μαρία (0ΟΜΜΕΝΟΕ0) 73. Πόλια Φωτεινή 74 Σαμαρειτάκης Κων)νος 75 Σαραντινίδη Μαρία 76 Σαρρής Μύρων 77. Τριγώνη Μαρία 78 Τσαγκαράκη ΕΙρήνη 79. Βασιλάκη Στέλλα 80 Βενέρη Μαρία 81. Βιβιλάκη "Αννα 82 Βοι/λελάκης Νικόλαος 83. 84 ίΟΟΜΜΕ 85. Ζουρίδης Γεώργιος Ξενώίης Μονοΰσος Ζαμττετάκη Μαιρία ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΙΟΝΥΖΟΣ,, ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΛΑΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΉΚΟΥΣ Ένα καλό φαγϊγτό σ' ένα δμορφο περιβάλλον Νυφικά ύψηλής ττοιοτητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Πςιραττλεύρως «Κατράντζου» Τηλέφωνον 283.428 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖ Ό Οϊκος Γιάννη Κάρρα καί ή Τραπέζα Κρήτης ΣΥΝΕΧΕΙΑ έχ τίίς 1ης σελίδας κ Δούκαρη- ΟΙ σχβτικές έρωτατταντΓίσεις δημοσιεύονται κατωτέρω. Έκεΐνο ττού θέλομε νά σημει- ώσωμε, ττριν την πσράθεση των έρωταπαντήσεων, είναι δτι ή δημοσιογραφική Ιρευνα, δέν πρέ τπει νά φοβίζει άνθρώπους σάν τούς κ.κ. Γιάννη κο' Κώστα Κάρρα, οί όττοΤοι τόσο πιστεύουν στά θέματα έττικοινωνίας καί ένημέρωσης. Τό ΐδιο δμως πρέ- ττει νά συιμβαίνει καί μ>έ τούς
  στενους συνεργάτε^ τους ττραγ-
  μα που δέν έγινε μέ την περί-
  τΓτωση τού κ Δούκαρη
  ΟΙ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  Μ.Χ.— Σός καλοσωρίζομε
  στό Ήράκλειο, σάν ίνα φίλο
  τής Κρήτης, άλλά βοηβήστε
  μας νά τεκμηριώσο>με στό
  κοινό μας την ίδιότητα αύτη
  τού ττραγματικοΰ φίλο ι/, άναν
  τώντας μας στίς έρωτησεις
  πού ηκολούθουν καί πρώτα
  στό εξής: τ! πρακτικό άντάλ
  λαγμα θά δώσετε στήν Κρήτη,
  τής όττοίας δανείζεστε τό 6-
  νομα;
  ΤΡΑΠΕΖΑ: —Ή Τραπέζα
  Κρήτης θά παράσχη ίδιαίτερη
  ττροσοχή στίς άνάγκες των συ¬
  ναλλασσομένων μετ" αυτής έντός
  των όρίων της δυνατότητός της
  (Δούκαρ—).
  Έπίσης νομίζω μττορεϊ νά
  ττροστειθή δτι προστίθεται στίς
  συναλλαγματικές διευκολύνσεις
  τής Κρήτης μιά άκόμη Τραπέζα
  ΗΛλΠΟΥΤΙΚ«ΩΡΑ»
  Μιά νέα Μττουτίκ γιά γυναΤ-
  κες έγκαινιάστηκε την ττροτταρελ
  Τβτάρτη στό Ήράκλειο ττρο
  κείται γιά την Μττουτίκ «Ωρα»,
  ττού δρισκεται πλάϊ στό Ταχυ-
  δρομεΐο κσί άττέναντι άττό την
  Κτηματική Τράττεζα.
  Στούς τρείς όρόφους της νέ-
  ας αυτής Μττουτίκ ύττάρχουν κα
  λαίσθητα ταξινομημένα δλα τά
  γυναικεΐα ειδή, μέ κΰρΐο χαρα
  χτηρισηκό την ττοιότητα κ!
  τό γοΰστο.
  Ή ΜτΓουτίκ. «Ώρο» διαθέ-
  τει στήν 'Αθήνα μιά όμάδα είδι
  κων συνεργατών σέ δλους τούς
  τομεΐς τής γυναικείας μόδας,
  πράγμα ττού θά της έτπτρέψη
  νά Ικανοττοιήση καί τό τπό δύ
  σκολο καί άπταιτητικό γυναι-
  κϊΐο γοΰστο.
  Ή έτσιρία Σ. Πρεκατσουνά-
  < *ίτί Σ'α- στπν σποία άνή- κΐι τό νέο αύτό κατάστημα τού Ηρακλείου, άξίζει έτταίνων καί συγχαρτττηρίων, γιατί ττρα- γματικά μέ ττολλά έξοδα καί κότΓθ εδωσε στό Ήράκλειο κά- τι τό φροντιισμένο καί τό ττρω- τότυπο. (Καρράς). Μ.Χ.— Γνκρίζιτε δτι ώπάρ χει ίνα κακό ιτροηγούμενο μέ τόν ϊδιο τίτλο καί τί έχέγ- γεια θά Κχουν οί μελλοντικοί -ελάτες σας, γιά τίς καταθέ σεις τους; ΤΡΑΠΕΖΑ: Δέν ίχομε καμ¬ μιά σχέση μέ την παληά Τρα¬ πέζα Κρήτης. Καλέσαμε έξ σλ- λου δι" άνακοινώσεων στόν Κρη- τικό καί Άθηναϊκό Τύττο, τούς κατέχοντες μετοχές, νά προσέλ¬ θουν πρός τακτοποΐηση των λογαριασμών των, (Δούκαρης) Μ.Χ.— Δημιουργεΐτε μιά νέα Τρά—εζα στόν Έλληνικό καί εΐδικώτερσ στόν χώρο τής Κρήτης καί ττεριορίζεστε μό- νο σέ δύο υπο καταστή μ ατ α, σάς ρωτοθμε λοιττόν: ττώς θά άντιμετ(οττ!σετε τα τεραστία έξοδα, μέ τέσσερα συνολικά καταστήματα καί γιατί δέν κάνετε έπέκταση, γιά οΐκονο- μικούς λόγους ί| είτε ι δή ό—λώς καί μόνον μιά Τραπέζα αυτής τής έ— ιφανείας θά έξιπτηρ«τή- ση τά έφοπλιστικά σας συμφέ ροντα; ΤΡΑΠΕΖΑ· —Νομίζω άπα- ντήθηκε κατά τή διάρκεια τής συνεντεύξεως Τύττου. Μ.Χ.— Τί νέο έχει νά έτη- δείξη ή Τραπέζα σας, άττό ττλευράς συστήματος έξι—ηρε- τησβως τού κοινοθ, σέ σχέ¬ ση μέ τίς ΰ—άρχουσες μέχρι σημερα Τράπεζες; ΤΡΑΠΕΖΑ: — Κυρίως τά συ στηματα οργανώσεως, τα όποΐα περιλαμδάνονται στά ένηιμερωτι- κά δελτία Τύπου ττού ήδη στεί- λαμε. (σύγχρονο πνεθμα και φ θόδους στΐς έργασίες της, γιά την εξυπηρετήση τοθ κοινού, μέ έμκ^οση ο^όν τομέα τοθ έμπο- ρ!ου κλττ. κα'ι Ιδιαίτερη μέριμνα γιά τόν μικρό καί μεσαΐο έττι )<ειρηματ!α ίμπορο, έ—αγγελμα τΓα κα) βιοτέχνη). (Δούκαρης). ΠΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ» Πήραμε καί δημοσιεύομε τό τταρακάτω τηλεγράφημα: Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κ. Παντελήν Συμιανάκη Μαρο- γΐώργη 5 Ενταύθα. Θερμά συγχαρητήρια γιά τό άρθρο σας. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ Ό κ. Καραντινός, Προεδρος τη»., ΕΓΣΗ, μάς παρακάλεσε νά διευκρινίσωμε δτι τα άναψερθέ- ντα ύττ' αύτοθ στή συνέντευξη γιά τό «ξανθό χρυσάφι> τηλεγρα
  Φηματα ττού εστάλησαν άττό με
  ρικούς σταφιδοπαραγωγούς, δέν
  άναφέρονταν σέ παράπονα, άλ·
  λά σέ συγχαρητήρια πού έστελ-
  νόν οί ά—οστολεΐς των πρός
  τήί» Κυδέρνηση., την ώρα πού
  έικεΐνος άγωνιζόταν πρός την
  αυξήση τής τιμής τής σταφίδος.
  Μ.Χ.— Καί τώρα δυό ιτρο-
  σωττικές έρωτησεις .ττού συνδέ-
  ονται, δσο καί αν σάς φανή
  ϊσος τταοάξενο, μέ την έγκα-
  τάσταση καί καλλή λειτουρ-
  γία τής ΤροττΓέζης σας στην
  Κρητη: α) Λόγω τής γνωο-ίής
  κατά καιρούς σχέσεως σας μί
  πρόσω—α βασιλικων οίκογε-
  νειών θά θέλομε νά μάς πήτε
  αν εΐστε βασιλόφρον καί β)
  Άνήκϋτε σέ καμμιά Στοα Μα
  σονικη στήν 'Ελλάδα <ί στό έ- ξωτερικό, διότι αυτή τή στι- γμή εμείς ασχολούμεθα μέ τό θέμα τής Μασονίας καί γνωρί ζομε δτι πολλά ττρόσω-α μί- γάλης οικονομ ι κης εττιφανχί- ος, δττως έσεΐς, κατά σύμπτ» σιν, είναι Μοσόνοι. ΤΡΑΠΕΖΑ; — Δέν νομίζω ότι έχει κανεΐς τό δικαίωμα νά ρω- τήση τόν αλλο άν εΤναι δασιλό- φρων, κομμουνιστής, δημοκρά- της Ό καθένας είναι έκεΐνο ποΰ είναι. Εϊμαστε έλεύθεροι άνθρω ποι νά εΤμεθα δ,τι θέλομε. Δεν κάνομε πολιτική συζητήση, νο¬ μίζω τώρα. (Καρράς). Καί σέ διενκρίνηοτή μας δτι δέν είναι τταλιτικό τό θέμα, άλ¬ λά ττολιτβιακό, ό κ. Καρράς ά- πάντησε: —Τό πολιτειακό έχει λκθεΐ. Όσον άφορά τώρα τή Μασο νία τΓού μέ ρωτάτε νά σάς ττώ' Εύτυχώς ή δυστυχώς δέν άνήκω στούς Μασόνους. Μ.Χ.— Πώς άττοτολμάτε την έγκατάσταση Τραττέζης στήν Κρήτη, δταν γίνετε τό¬ σος λόγος γύρ» α—ό τό θέμα των κινδύνων —ού διατρέχει ό—ό τίς Βάσεις καί τίς φή- μες ττερί αυτονομίας της; Έ- σεΐς —ροσωττικά τί γνώμη ϊχε τε γιά τά δύο αθτα θέματα «Ξένχς Βάσεις» καί «Αύτονο- μίοτ», άφοΰ άπό τώρα πλέον ΐΤστε πολιτογραφηιμένος οΐκο- νομικιά «Κρητικός»; ΤΡΑΠΕΖΑ: — Τό θέμα τό όποϊο θίγετε είναι καθαρώς ττο- λιτικά καί νά έτΓΐτρατττ) νά ττε- ριοριστή ή συζητήση σέ θέματα οΐκονομικά πού άφοροϋν την οι¬ κονομ ικη ττολιτική της Τραττέ- ζης Κρήτης. Είναι έκτός τής άρμοδιότητος τής Τραπέζης Κρή της τά θέματα των ξένων Βάσε- ων καί της Αύτονομίας, μέ την ότΓθία νομίζω ότι δέν συμφωνεΐ κοτνείς "Ελλην. (Δούκαρης). Στό σημεΐο αύτό τταρατηρή- σαμε στόν κ. Δούκαρη δτι τό θέμα των Βάσεων είναι έθνικό καϊ δχι πολιτικό καϊ συνδέεται μέ την αμυνα τΠς Χώρας μας, μέ την όττοία ήδη συσχεττίσθηκε ά- μέχτως ή Τράττεζα άφοθ ό κ. Καρ ράς ττρίν λΐγο μδς εΐχε άνακοινώ σει δτι προσφέρει ίνα έκατομμύ ριο δραχμές γιά την άγορά τού πολεμικον ττλοίου. Και φυσικά ό κ. Δούκαρης δέν άπάντησε. ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΟΙΚΟιΧΟΜΙΑ ΠΗ «ΡΛΖΙΜΙ ΟΑΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Τώρα μττορεΤτε νά μειώσετε τά έξοδα τής δενζίνης, κ α τ ά 20 - 25% χάρις στόν Άμερικανικό μηχανισμό ΜΙΝΙ ϋΕΟΤΟΚ («Μίνι Τζέκτορ»), πού έλέγχει αυτομά¬ τως την ροή των καικτίμων, τροφοδοτώντας τόν κινητήρα μέ την άκριβή ποσότητα καυσίμων τά όποΤα χρειάζονται. "Ετσι, γίνεται οίκονομία έντός και έκτός ττόλεως καί συγχρόνως βελτιώνεται ή έτπτάχυνσις. Θά σ ώ σ ε τ ε λοιττόν τό αύτοκίνητο και την τσέττη σας αν τηλεφωνήσετε στό 222.542 ή στό 224.238 ΒΑΣ ΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, τεχνικός αυτοκίνητον, όδός Ν. Πλοχττήρα, αριθ. 97, πλησίον Πανανείου Νοσοκομείου, Ηρακλειον Κρήτης ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: "Αν δέν διατΓΐστώσετε, μόνοι σας την οίκονομία στή βενζίνη, έχετε τό δικαίωμα τής επιοτροφής τού μηχανισμοϋ καϊ της εΐσττράξεως ολοκλήρου τής άξίας τού!!! ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ή τοποθέτησις τού ανοατέρω μηχανισμοθ γίνεται έντός ο¬ λίγων λετττών, ανευ ούδεμιάς έττιδαρύνσεώς σας. Καί κάτι άλλο: Δέν ύττόκειται είς ΟΥΔΕΜΙΑΝ φθοραν, μέ την πάροδον τοθ χρόνον. Προϊόντα Ποιότητος II Όηχος. . Ποϋ δέν ένοχλει...; Γενικοί Αντιπρόοωποι - Είσαγωγεΐς: ΡΑΔΕΛΠΑαΑ ΑβεΡΟΦ 2 & 5 -ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 521.525
  3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΙΕλΙΔΑ 6
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΧΠΡΟΦΥΛΑΚΑ ΠΑ ΚΛΟΠΕΣ!
  Τί συυΒαιυει οτό Τμημα 'βοιραήείος ΊΙροκΑείου;
  ΗΕΡΙΚΑ εΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ , ΓΙΑΗΜΟΥΡΑΚΟ -ΜΙΑ ΕΡΕΪΗΑ ΠΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΚΛΟΠΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ. ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ίΙΑΦΘΟΡΑΤΗΙ ΜΕΟΛΑΙΑΣ ΗΑΙ
  ΠΑΛΗΑ ύττήρχε ή άντίθε-
  ι ση( (μέχρι και στά τ—ιδικά
  μος παιχνίδια), των έννοιών
  «Κλέφτες» καΐ «Χωροφύλακες».
  Καΐ εΤναι γνωστό δτι οί δεύ-
  τεροι κυνηγοΰσσν τούς πρώ-
  τους.
  ΣΗΜΕΡΑ, χάρις δυστυχώς,
  σέ μιά περίπτωση τοθ Τμή
  ματος Ασφαλείας Ηρακλεί¬
  ου, οί έ'ννοιες σννταυτιστήκα-
  νε κι' έ'χοαε «Χωραφύλακες»,
  καϊ «Χωροφύλακες».
  η «Κλέφτες» καΐ «Κλέφτες».
  ΚΑΙ ΟΛΟ αθτό τό μττέρδεμσ
  ποΰ δέν ξέρει κανεΐς ποίος
  κυνηγάει ποίον καϊ μ<έ ττοιά ίδιότη,τα, τό δημιούργησε ή ττερίτττωση τού Χωροφύλακα τής Ασφαλείας Ήραικλ£ίου κ Μπλαδάκη, 6 οποίος κοττη- γορεΤται γιά διάφορες κλο- πές έν ώρο καΐ μή Οττηρεσί- ας ι ι ι ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ λοιττόν τό άστυνομικό όργανο, άττ6 αστυ¬ ν:· μ ι κά όργανα. Ό κστηγορούμενος δμος όρΰ ετα ότι δλα αύτά εΤναι έσκεμμέ νες συκοφαντίες, γιά άλλους λόγους ποϋ αρνήται πρός τό τταρόν νά άποκαλύψη. Λέει δμως ότι τίποτε άττό τα ττράγματα ττοϋ τού πήρανε σάν κλοπιμαΐα άπό το σπιτι το.> (καρεμπίνα, τσιγάρα, τρα-
  ττί,ζάκια, τηλεοράσεις, άττορρνι-
  παν-τικά κ.λ.ττ.) δέν ποοέρχεται
  άττό κλοτιή, δπως θά άττοδείξη.
  Καΐ λέει άχάμη ότι δλα αύτά
  τού τα κονταμαρτυρή ό Δ)τής
  κ. Γιαννουράκος,, ό όποΤος τόν
  κι/νηγοΰσε άττό έττοχή Χούντας
  γιατΐ δέν ήτανιε δογανό τού,
  γιατ! τόν πίεζε νά ψηψίση Βα-
  σιλιηά και δέν ψηφ σε καΐ γισ
  πολλά άλλαι σο6;ρί>:α-3 ττράγ-
  μστα πού σχετίζο.-α: μέ χα-
  σίσΐα κ.λ.π.
  Κοττηγορεΐ άκόμη ότι* π.έζε-
  ιαι νά τόν τΓόνε σέ γιατρό νά
  τόν «6γάλοι>ν τρΐλλό», γιά νά
  μή διοσυρθή τό κΰρος τού Σώ-
  ιματος. Κσΐ σ' αθτό συιμφωνεί
  καϊ ό Διοικητής δπως λέει κ.
  Πηλιχός. Ό Μττλ«6όχης δμως
  άρν-εΐται νά υποκύψη; γιατι εί-
  ναι άθώος. Προετοιμάζει την ά-
  μυνά τού καϊ θά μιλήση, θά
  πή ιτολλά καΐ άποκαλυττπκά
  γισ τόν Γιαννουράκο, τόν 6ασα-
  νιστή — δττως τόν λέει — Βα-
  ρελλά και ττολλούς άλλους.
  Φοβάται δμως. Φοδάται δτι
  «θά τόν τυλίξουν», καΐ δτι δέν
  θά ττρολδη νά πάρη τή σύντα-
  ξή τού.
  Ή περίπτωση αυτή, ποΰ είναι
  ιδιαιτέρα σοδαρή καΐ ποθ πραγ
  ΐματικά εγινε προσπαθεία νά
  μή 6γή στή δηιμοσιότητα, φέρ-
  νει στήν έπιφάνεια Ινα γενικώ-
  τερο θώμα: τής Ασφαλείας
  Ηρακλείου γιά μερικούς άνδρες
  τής οποίας έχουν κατά καιρούς
  γίνει σοβαρές κατσγγελίες, πε
  (χτ> των βασανισ,μύν, δπως συιμ-
  ιμετοχή σέ άρχαιοκαπηλεΐες, σέ
  έμπορία ναρκωτικών μέχρι καΐ
  σέ έκιμεταλλεύσεΐς πορνών.
  Έττειδή σι*μπίτΓτει νά ύπη,ρε
  τοθν στό Τμήμα αύτό τίμιοι
  άξιωματικοΐ καΐ χωροφύλακες,
  θά πρέπη νά γίνη £νσ ϋττεώθυνο
  ξεκαθάριοιμα, γιά νά μην «παίρ-
  νη ή μττάλλα δλους» καΐ γιά νά
  μην δρίσκώνται οί διοικητές στή
  δύσκολη θέση, νά Φοδοθνται τή
  δηιμοσιότητα.
  Τώρα καΐ πολλοθς μήνες κά-
  νομε μιά ερευνα γύρω άττό την
  άρχ€ ιοκοπτηλία, τα ναρκωτικά
  καΐ τα «στέκια» των ϋποπτων
  διασκεδάσεων.
  Ρωτήσαιμε τόν κ. Γιανουράκο
  κσϊ μάς εΐπε δτι τα ττάντα τα
  παρακολουθή ή ύπηρεσία τού
  κσΐ δέν Ιχει τίττοτα άξιόλογο νά
  μ&ς ττή.
  Τώρα δμως, μέ την εύκαιρία
  αύτη, τάν ρωτοΰμί, δπως κσι
  χάθε άνώτερό του;
  —Δέν είναι άξιόλογο δτι έχουν
  γίνει πρόσφατα άρκειτές διαρρή-
  ξεις; Γιατΐ δέν ένημερώνει τόν
  κόσμο
  —Δέν είναι άξιόλογο ότι λει
  τουργούν ένα σωρό (18 ττερί-
  ττου) Οποτττα στήν ούσία
  «στέ
  κια» δπου μαζεΐύεται άρκετή πά
  ραστρατημένη νεολαίσ;
  —Δέν εΤναι άξιόλογο δτι κι«λο
  φοροθνε φήμες γιά ναρκωτικά;
  Ποΰ είναι οί διαψεύσεις τού;
  ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΡΤ
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟλΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έ« τής 1ης οελίδος
  τιδράσι,.ι, οας, κα! σάς καί όποιουδήττοτε, νά έρευνοθμε, νά ρω-
  τούμε καί νσ άποκαλύπτωμε γιατί ετσι ττρβττει κ Καρέλλη,
  αφ;ι, ~ύ Γέοομ€ δτι κι' έσείς τό πιστεύετε ένδόμυχα
  ΑΝβΡδΠΙΝίί ΑΠ4Ν6Ρ9ΠΙΕΣ
  ΗΡ9Ε προχθίς στά γραφεΐα τής εφημερίδας μας ή ιδία κσ!
  μετά τι «·χοϊρετε» μττή.κε βιαστικήΑτό θέμα:
  — «Μέν(*. σ' ίνα ντεπόζιτο τού Δήμου, τώρα καί 20 χρόνια
  καί τώρσ'θίλί.ινε νά ιμέ δγάλουνε. Είμαι έρτγμη, χήρα, φτωχή,
  δέν έ'χ.. κο/ένο. νά μέ προστατέψτ, είιμαι άγράμματη καί δέν
  ξέρυ τού ·. τι πάω. Μοΰ είπανε πώς είστε έσεϊς άρμόδιος καί
  σάς τταοακαλώ νά μέ 6οή9ήσετε».
  Αύ·Ό. ιγ.οπ'ο.; υάς εΐπε ή χήρα Ζαχαρένια Κωστοπούλου,
  ττού τχει μί.οτρέψει τή παλιά δεξαμενή τοΰ Δήμου, στή στά-
  ζτ ΜΟροο στο^ Πόρο, σέ... σττίτι.
  Μά εΐπε άκόμη ,μερ.κά γιά τόν Δήμο, γιά τα Άνταλλάξι-
  μα, γισ τή Νομαρχία, γιά τόν δτναοτικό σθμβοι/λο κ. Βαρδα-
  6ώ πού ιτηρι. τό γΰρω οίκόττεδο καί τό πούλησε στόν κ. Κ·αρα
  π'δάκΓ γ.ά ενσ παραχωρητήριο πού τό έ'χει χάσει, κα! γιά
  άλλα -τολλα
  Όλα δ«&κ. αύτά ήταν τόσο άνακατεμένα πού ούτε τα κα-
  ταλάδα;.ε, Γ.ηί μποροϋμε νό ξέρωμε ποιό είναι τό νομικό μέ·
  Ι,ος τού θέ,ματος.
  'Εκείνςι πού καταλάδαμε είναι δτι είναι άπάνθρωττο στόν
  α'ώνα μος ν>τι ττετάμε μιά χήρα έξω άπό μιά... δεξσμενή, έκ,τός
  φ^^'κα, α^ ττρόκειται νά την βάλωμε σέ κανονικό σπίτι.
  Κοί μάλλον αύτό θά εχουν ΰπ' όψιν τους ό κ. Καρέλλης, ό
  ε- Βαρδοδάς καί οί δποιοι αλλσι άρμόδιοι, θέλουν νά «έξώ-
  σουν» τή φτΜχή Ζαχαρένια Κθϋσ-τοπούλου, την ώποία τούς
  «Χίχών^με ηθικά» μέ τή δεδαιότρ,τα δτι δέν θά έτηιτρέψουν νά
  ιΓ,Θγ μιά «ανθρωπίνη άπανθρωπιά»!
  ατυχώς - δτι ό κ. Σεϊμένης
  σχετίζεται ·μέ τό θεμα γιοπΐ
  - λένε - δτι ό κ. Παναγιωτάκης,
  πού έγκατέστησε τό πολυδια-
  Φημιζόμενο βιολογικό καθα-
  ρισμό, τής «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ»
  •εχει σύζυγο την άδελφή τοΰ
  κ. Σεϊμένη.
  "Αν λοιπόν ετσι είναι πράγ-
  μς,τι ή ΰπόθεση δέν είναι
  τελείως λβΛοή καΐ άρα ίσχύει
  γιά την περίπτωση τό «έγώ
  σύτός καΐ τής άδερφής μου ό
  άντρας» ή καλλίτερα·,) τό. . τά-
  τσι μίτσι» κότσι. .
  Γιατΐ δμως κ. ιΣε'ιμένη νά μην
  ■μάς ττητε άπό την άρχή την
  άλήθεια τής σχέσης σας αύ
  τής; Εμείς ττάλι θά δηιμο-
  σιεύαμε την έτπστολή... συ-
  ιμπαραστάσεώς σας πρός τόν
  Έβραΐο Σανσόν.
  νγΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος
  κ«ιί στερήσεων διασκε&άσεων,
  είναι σκληρό πράγμα, δττως
  καί όλες οί στερήσεις. Άλλά
  6—οιος άττιοφοκΓίσει νά άγωνι-
  στή γιά τα ποροητάνω ίδανι-
  κά, δλα μττορεί νά τα απομεί¬
  νη·
  Μ.Χ.— Σάς βοήθησε στή
  ,μεγάλη σας περιττέτεια ό Κρη
  τικός Λαός κα! άν ναί, δσοι
  σάς 6οήθΓΚταν ήταν τής πολιτι
  κης σας ΐδεολογίας ή καί άλ-
  λοι,
  ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Στίς δυ-
  σκολές μας στιγμές ό Κρητι-
  κός Λαός μάς δοήβησε, στήν
  Ίτλειοφηφία τού, άδιβκρίτος
  ττολιτικών φρονημάτων καί μέ
  κίνδυνο τής ζοης τού. Πρώτοι
  άττ' δλους βεβαιοί, οί Άριοτε
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Ό Γβώργιος Πό—ανδρίι-
  ου τιμήθηκε χβες, σάν ϊνας
  άττό τούς ήγέτες τίς Δημο
  κρατίσς. Τό μνηαέθ"ΐη>ο ττού
  πραγματοττοιήθη.κί στή Βα¬
  σιλική τοΰ Άγίου Μάρκου
  μέ όαιλητές τόν Δήμαρχο
  κ. Καρέλλη καί τόν Δικηγό
  ρο — Πολιτευτή κ. Ίωαννί
  δή, σημείωσε την άναμενο-
  μένη έπιτυνία. Κι' αύτό
  γιατί, ό Λαός τού Ήρακλεί
  ου εΐχε στενούς δεσμούς ά-
  νέκαβεν μέ τή Δημοκρατία
  καί όργότερα μέ τόν έκψρα
  στή της Γεώργιο Παπανδρέ
  ου. Αύτοι ττού εΐχαν την
  πρκτοβοι/λία τής όργάν«-
  σης καί οί όμιλητές άξί-
  ζουν συγχαρητηρίων.
  Όρθότατη έπίίτης ή άττό
  φαση τού Δημοτικοΰ Σνμ-
  βουλίου Ήρακλίίοι» νά μετω
  νομάση δυό κχντρικούς δρό
  μους τού καί νά δώση στόν
  ίνα τό ονομα τοΰ Παπαν¬
  δρέου καί στόν άλλο τοΰ
  Παπαναστασίου.
  ΠΑ ΤΟΝ χ ΣΕΪΜΓΝΗ
  ΦΙΛ05ΕΝΗΣΑΜΕ την έττι-
  στολή τού αΰτόκλητου ύττοστη
  ριχτή τής «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ» κ.
  Σεΐμένη πιστεύοντας τή δια¬
  βεβαιώση τού δτι δέν έχει
  κομμιά σχέση ιμέ την έται-
  ρ!α τοΰ 'ΕβραΙου Σανσόν
  καί έν έττεκτάσει καΐ τό θέ¬
  μα. Δέν σχολιάσαιμε μάλι-
  στα κάν την έττ.στολή τού αυ¬
  τή υπέρ τής «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ
  "Ηδη δμω; μαθσίνομε — δι»
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ»
  ΣΥΜΠΕΣΑΜΕ (μέ τή σχ,νά-
  δελφο «Χριστιανιχή» καΐ
  στό Δικαστήριο. Τή μερά
  πού δικαζόμαστε εμείς έ-
  δώ, δικάζεται έκείνη στήν
  "Αθηνά γιά έξύ6ρ>ιση τής
  Δΐκαστικής Έξουσίας, μέ
  άφορμή τό άρθρο τοΰ φίλου
  κ Ψσροϋθάκη «Διαρκές
  τό δικό σας εγκιλτΐμα κ. Ά
  ρεοτταγίτες».
  Στήν ττανελλήυΐα διαμαρτυ
  ρία. ττού γί»«εται στίς 7 τού
  Νοέμδρη γιά την ττολιτική
  αύτη δ!κη έκφράζαμε τή
  συμ—σράστασή μας καϊ δια
  δτ)λώνο·μ€ την άγανάχτησή
  μας, σέ όττοιαδήττοτί προ¬
  σπαθεία ττοΰ κατατείνε'
  στό κλείσιμο μιά^
  δας.
  ροί.
  Μ.Χ.— Πώς
  δλέττετε, γενι-
  ΤΑ ΑΠΜΟΤΙΚΑ ΣΦΐΓΕΙΛ
  Ή σνζήτηο·η γύρω 4ττό τό
  θέμα των Δΐγμοτικών Σφαγεί-
  ων, στό Δημοτικό Συμβούλιο
  Ηρακλείου, την ττερασμένη
  Παρασκιυή, ήταν ε'ντονη καί
  άτΓθκαλυτΓτική. ΕΙπιοθηκανε
  ττολλά ένδιαψέροντα κα'ι λΐΛτη
  ρά καΐ όπτοκαλι/φβήκανί ιττυ-
  χές την Έκτελεστικής Έξου-
  σίας τού Δήμου ττού, μετά
  άττό αύτά, χρειάζονται διευκρι
  νίσεις.
  Όπωσδήττοτε δμ<ος άττοδεί χβηκε δτι ττολλά πράγματα μίσα στόν Δήμο Ηρακλείου... «ώζουν». Λ Λ£χττνκ€ ότι δέν ΰπάρχει Τι χνική .Υττηρεσία, διά στόμα- τος τού κ. Προέδρου. Α Άναγνωρίσττνκε ό—ό τόν ΐ- διο δτι στό Θέμα των Σφαγεί Ην φάνηκαν προχειρόλογοι καί άπροετοίμαστοι κι' αύτάς καί ό Δήμαρχος. Λ Παρουσιάατηκί τό φαινόμ*· νο: ό κ. Δήμαρχος νά ζητδ £γ κριση 150.000 χωρίς νά ϊχη στά χέρια τού καμμιά μίλέ- τη, δηλαδή χωρϊς νά ξέρη και ό ίδιος ποΰ και πώς Θά διατε Θοΰν. Λ Ρίχττνκαν «σπόντες» γιά ά- τασβαλίες (κά-τι είπώθηκε άπό τόν κ. Παπαδάκη γιά κά· ποκς (100.000) κλπ. Α Άκούσ—«ι δτι τό άποθεμα τικό £χει κατ«β« πολύ χαμη- λά μέ κίνδννο οί Δηιμοτικοί Ύττάλληλοι νά μην πβρουν τό δώρο των Χριστουγέννων. Λ Άντικαταστάθηκε ό διε»Λυ- ντής των Σφογίίων, έν-κλώς ξαφνικά, γιοττΐ κατά τόν Δή¬ μαρχο τόλμηοΐ νά κάνη δηλώ- σεις στούς δι>μοσιογράφονς.
  Γΐνικά ακουστηκαν πράγ-
  ματα, σέ μιά άτμόσΦαιρα ά-
  ντίίκλήσεων πού στόν άχροατή
  δημιουργοΰν λύπη καΐ έρωτη-
  ματικα.
  Νομίζ»με δτι ό κ. Δήμαρ¬
  χος πρέτπι νά δραστηριοποιή-
  σι» περισότερο ύπεύβυνα την
  εκτελεί—ική έξουσία τού Δή¬
  μον καΐ νά μην άφήνει έρωτη-
  ματικά στΐς ένέργειές τού.
  κά, τή διάστταση πού εχει προ
  κύψει μέσα στό Κ.Κ. μεχρι νά
  φτάσουν οί άρμοδιοι σέ ση-
  μεΐο νά γιορτάσουν διαστταρμέ-
  να τα 34 χρόν α τού ΕΑΜ;
  ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Είναι λυπη
  ρό γιά την Άριστερά, ό κα-
  τακερματισμός των δυνάμεών
  της. Άλλά πιστεύομε ότι οί
  συνειδηταί διασπαστές θά ξε
  σκεπαστοϋν καί ό'λοι ο! Άρι-
  στεροί θά ένωθοθν στό Κ.Κ.Ε.
  καί αύτοι θά άπογυμνωβοθν
  άπό τούς όπαδούς τους καί
  θά μείνουν μέ τή σημαία της
  διάσπαοτκ στά χέρ-ια.
  Μ.Χ.— Γιατ! ά—οφεύγετε νσ
  δΐνετε ττροφορικές σκνεντεύξεις,
  νά μιλάτε δηλαδή ελευθέρα μέ
  δομοσιογράφους, άψοθ είστε τό
  σο έλεώθεροι άνθρωποι καί προ
  τιμάτε νά θέτετε τίς έροηήσεις
  Οπ' όψιν τού Κάμματός σας;
  ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— ΕΥμαστε έ
  λεύθβροι ά—όλνΐα, νά μιλάμι,
  σέ όποιονδήποτε καί δέν &£
  σιμειιόμαστε άπό τό Κόμμα.
  Άλλά ϊχομε πικρόν πεΐρα, δ¬
  ταν δίνομε σννέντεοξη σέ με-
  μον«μένου<; δημοσιογράφους, γιατί μάς ϊχουνε διαστρενλώ σικ τρείς φορές τίς συνεντεύ¬ ξει; μας κάτι άνήθικοι δημο- σιογραφοι καί γι' αύτό εΐμα στί έπιφυλλαχτικοί κα! θέλο¬ με νά έλέγξωμε πρώτα τό ή- 9ος τοΰ δημοσιογράφου καί ιΐίτά νά άποφασίσωμε. Μ.Χ.— Τί πράγμα σάς έκα μ£ μεγαλλίτερη έντύττωση μό- λις κατεβήκατε στήν ώργανωμέ νη ζωή τής ττολιτείας; ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Δέν μάς ϊ- κανε καμμιά έντύπΜση γιά την ωργανωμένη καπιταλιστι- κή κοινωνία. Την έγνωρίζαμε καί γΓ αύτό έδιαθέο-αμε τα καλλίτερα μας χρόνια, γιά νά άλλάξωμε αυτή την κοινωνία κα! νά φέρομε μιά «οινωνία πού ζοΰνε δλοι μιά ανθρωπί¬ νη πολιτισμένη ζωή, απηλλα- γμένη άπό τό καθηιμερινό βγχος καί την άβεβαιότητα τού αΰριο. Μ.Χ.— Τί σάς άρεσε ττιό ττολύ κα! τ! 5χ στή Ρωσία πού ττήγατε ττρόσφατα; ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Στη Σοβιε- τική "Ενωση πού πήγα,με, πρώτα άπ' δλα μάς έντιπτωσί- ασε τό βιοτικό καί μορφωτι- κό έττίπΐδο τού Ρούσικου λα· ού. Τό σοσιαλιστικό καθι- στώς τόν ενιι γαλουχήσει στό πνε&μα της άδβλφοο-ύνης, τής άγάπης πρός τούς συναν θρώπους τού κα! στή διεθνή άλληλεγγνη. ΕΤναι όίνθρωττοι μέ ανωτέρα ίδανικά. Μάς άρεσε πολν τό πράνι- νο καί ή καθαριότητα, ή όμορ φιά καί τα πολλά άξιοθέατα τής Μόσχας. Δέν ιϊδαμε τί πό τε νά μή μάς άρέση. Ίδιαίτε- ρη έντύπωση μάς Εκανε ή νο- σοκαμειακή περίθαλψη τοΰ Σο βιετικοΰ λαοΰ. Ή στοργή καί τό ενδιαφέρον τού έπιστΐνμονι •κου καί βοηθητικοΰ προσωπι- κοΰ πρός τούς άρρώστους. "Ε χούν σι/νείδηση τής άποστο- λής τους. Μ.Χ.— Σκέψτεστε νά ψτιάξε τε κοινωνικά τή ζωή σας, νά τΓαντρευτητε κλπ.; ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— "Ολα αυτά τα £χομε προνραμματίσει καί ΧΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΠΣΙΣ Ό Μιχάλης Λεφάκης, καλός φίλος των Άνταρτών κα! ό 61 ε,υθυντής μας, στό γραφεΐο προχωροΰμε πρός την πράγμα τοποιήσή τους? Μ.Χ.— ' Άν σάς δίνανε στά χέρια σας τούς τρείς άρχιπρα- ξικοπηματίες Παπταδόπουλο, Παττακό, Μακαιρέζο, τί θά τούς κάνατε; ΑΝΤΑΡΤΕΙ:— "Εμείς έίν μάς τούς δίναμε, δέν θά τούς δίναμε οΐίτε ίνα χαστούκι. Θά τούς παραδίδαμε στήν κρίση τοΰ Λαοΰ καί πιστεύομε πώς θά τούς <—εριποιόνταν» δττως έ— εριποιήθηκε τούς γερ μανοπροδότες, ό Λαός τού Ή ρακλείου, πού τούς πέταξε κομμάτια άπό τα παράθιιρα τοΰ Δικαστηρίου. Μ.Χ.— Τ! εχετε νά πήτε γιά τό θέμα των ξένον Βάσεων στήν Κρητη καί γιά τό «αϋτονομι- στικό», τοΰ πρώτου στήν Αθηνά, ο- ττου τραβήχτηκι καί ή φωτο- γραφία μέ τούς δυό «σταυροε. ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Χαιρετίζο με τόν άγώνα τοΰ Κρητικού Λαοΰ, γιά τό διώξιμο των Βά σεων καί σκμμετΐχονιε κι' ε¬ μείς στήν προσπαθεία αύτη. Γιατί οί ξένες Βάσεις δέν έ- ξι—ηρετοϋν παρά μόνο τα ί- μπεριαλιστικά συμψέροντα των Άμερικανών καί άπειλεΐ- ται ή υπάρξη τοΰ Κρητικού Λαοΰ. Τό ζήτημα τοΰ αύτονομι- σμοΰ είναι άμερικανικής ε¬ μπνεύσεως καί δέν πρέπει νά νυμπαρασύρεται ό Κρητικός Λαός κι' αύτοι πού πρωτοστα τοΰν, διαπράττουν συνειδητά μεγάλο έγκλημα. Μ.Χ. Στήν εκδηλώση ττού ώρ γανώνομε στίς άρχές τού Νοέμ βρή στό Ήράκλειο, μέ ονμιμε- τοχή Παλαιστινΐωιΐ Φενταγίν τούς τής Κρήτης», πού μάς εδωσαν την ένδιαφέρουισα αυ¬ τή συνέντευξη. καί Σφακιανών, δπου κα! σάς καλούμε άπό τώρα, δέχεστε νά τταραστήτε, γιά νά μάς δοθή καί νά σάς δοθή ή εθκαιρία νά μάς τιμήσετε καί νά τιμηθήτε; ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— Χαιρετίζο με αυτή την πρωτοβοολία για τί αποβλέπει στή διεθνή άλλη | λεγγύη των λαών πού άγ«νί- ζονται γιά την άπίλιυθέρωσή τους κα! θά εΐμαστε εΰτυχεΐς, «ν δέν μάς τύχη κανένα κώλυμ μα, νά πάρωμε μέρος στίς £κ- δηλώσεις. Έν τώ μεταξύ, εύ- χόμαστε κάθε έπιτυχία σ' αύ- τές. Μ.Χ.— Τί άλλο θά θέλατε νά μάς ττητε ττού δέν σάς τό ρωτήσαμε;, ΑΝΤΑΡΤΕΣ:— "Αλλη φο· ρά θά σάς ξαναμιλήσωμε γιά θέματα πού δέν μάς ρωτήσα- τε. —Δέν είναι άξιόλογο ότι κν κλοφοροθνε άνετα καΐ προκλητι- κόι ττολλοΐ 6μοψυλόφιλοι κσΐ διεστραμιμένοι τύποι; Τί ε'χει κα /εί γι' αύτοϋς; —Τι έ'χει ιοάνει γιά τό «στέκ ττού έχομε καταγγείλλει έττώνυ- ιμα δτι σνγχροτίζεται ή νεολαία ιμας μέ τούς πράχτορες τής ΣΙΑ; —Γιατΐ δέν ιμάς άττάΜτησε ό κ Γιαννουράκος δταν τόν ρωτήσαμε ττοιοΐ άνδρες τοΰ Τμήματος Α¬ σφαλείας άσχολοΰνται μέ τίς κοινές γι>ναίκες;
  —Γιατΐ μάς έτταναλαμδάνει δτι
  δλα ττάνε καλά;
  Μήττως ξεχάσατε κύριε Διοι-
  κητά τής Ασφαλείας 'Ηρακλεί
  ου, δτι τώρα £χετε καθήκον νά
  ένημερώνετε τόν Τύττο καΐ δι' αυ¬
  τού την Κοινή Γνώμη;
  "Ενα. μόνο σάς γνωρίζαμε:
  δτι στήν ερει>να γιά τίς ήθικές
  σι/νθηκες διαβιώσεως τής νεολα!
  άς οττά Ήράκλειο, πού κάνσμϊ
  τώρα καΐ μήνες, δέν άντιληφθή-
  καμε ττοτέ την παρουσία σας.
  'Εκτός καΐ κάνετε πραγιματικά
  τόσο «μυστικά» τή δουλειά σας,
  όττότε ττεριμέναμε νά μάς πήτε
  τα δικά σας γιά νά σάς ττοθμε
  κι' εμείς τα δικά μας.
  Σάς κρούαμε τόν κώδωνα τού
  κινδύνου καΐ σάς ϋπογραμμίζο-
  με δτι αύτά ττού σι>μ6αίνουν αύ-
  τήτή στιγιμή στό Ήράκλειο γύ¬
  ρω άττό την άρμοδιότητά σας
  τού λεγόμενον Τμήματτος 'Ηθών.
  είναι σοβαρά και άπογοητευτι-
  «ά. "Εχετε άφήσει τή Νεολαία
  στά χέρΐ'α κοινωνικών έγχλτιμα-
  "ΔιθΤΚΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑ-
  ΚΟΣ.
  «Δέν συμβαίνει τίποτε τό ά.
  ξιόλογο...».
  τιών. Μΐγττως γιατί άσχολίϊσθ;
  περισσότερο μέ τίς δραστηριότη
  τες άλλων νέων; Μά αύτοι 6εν
  ίχ^ν άνάγκη ττροστασίας. Ό
  πολιτικοποιημένος ανβροπος δέν
  κ.νδνίνεύει καΐ τό τροπάρι τού
  Κοιμμουνισμοΰ ττέρασε.
  "Εχετε έπομένως χρέος να
  ιμάς ένν,μερώσετε: τί σνμ6αίν<:ΐ γύρω άτΓΟ τόν ήθικό τής Νεολαίας μας (μερίδα τΓ.ς έννοεΐται) καΐ τί έ'χετΐ κάνει σάν ίπτεύθυνος (άν είστε ή οποίος άλλος είναι) γι' αύτούς πού ι- χουν δτμιουργησει αύτό τόν ά- παράδεχτο γιά τα ήθη τής Κρή¬ της ύττόκοσμο Περιμένωμε, πρΐν μιλήσωμε έμεΐς ττερ.σσότερο, πού έν αντι¬ θέσει μ' έσάς διαφωνούμε δτι«δέν συμβαίνει τίποτε τό άξιόλογο* δττως μάς λέτε. Μέ άφορμή ίνα σχόλιό μας ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η πβρΐητωση τής χήρας Γκούμα "Επειτα άπό τή δημοσίειι- ση τοΰ σχολίου μας υπό τόν τίτλο: «Γιά τούς χωροφύλα- κες», ό Είσαγγελέας Ήρακλεί ου κ. Μεταξάς, διέταξε μέ την ύπ' αριθμόν Π.Ε. 292, νέα Προ,καταρκτική Εξετάση, διο- ρίζοντας ώς ανακριτικήν ΰ- πάλληλον τόν κ. Πταισματοδί κην Ηρακλείου. Πρώτος μάρτυρας κλήθηκε νά καταθέση στίς 6 τρέχον· τος ό διευθυντάς τής εφημερί¬ δας μας. "Οπως είναι γνωστό μέ τό σχόλιό μας αύτό καταγγΐίλα- με καί σχολιάσαμε τό θλιβερό έπεισόδειο πού δημιουργήθη- κε σέ βάρος τής χήρας Γκού¬ μα Κόμησσας στήν Α. Πελα- γία, μέ άφορμή την εκτελέση δικαστικής αποφάσεως τής Μαρίκας Καψή, κατά τής άνω τέρω χήρας, την όποία έξιδίω ξαν άπό τόν οϊκίσκο της δια! ως, τα άστυνομικά δργανα τού Σταθμοΰ ΧωροφιΑακής Ρογδιάς. Άξίζει νά σημειωθή ότι τό θέ,μα αύτό καυτηρίασε καί ό Άθηνα'ικός Τύττος, χαρακτηρι- στικό δέ είναι δτι στήν «'Ε- λευθεροτυττία» ό Λογοβέτης τό έκανε καί «σαρκαστική» γε- λοιογραφία. Τό θέιιο τοθ βουΛευτή κ. Πευτάρπ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ ΟΦΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της Ιικ οελίδος Η ΓΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΜ-ι ο.ύτή άμάδα, μέ την κακή μοίρσ, αλ Λά καί μέ τα τόσα φόντα καί έχέγγυα, περνά πάλι δύσκολες, •π-ολύ δθσκ3£ς στιγιμές. ΔΕΝ Εβ'ΊΑΝΈ ή διχτατορία, πού σύνδεσε τόσο στενά τόν ΟΦΗ μς ι ά οκάνδαλα τής χούντας, άλλά ηρθαν πάλι, έν μέσω Δημοκρατίας, νέα δεινά, νέες καταστάσεις, νέες Ίστορίες, πού κινδυνεύουν κΐ κάνουν τα άττλά μέλη τουλάχιστοι/ καί τούς κοι νούι; φιλάθλςυς, νά άγαναχτήσουν — καί δικαιολογΓ>μένα ^—
  κατά των δ.οφάρων παραγόντιων κ,αί παραγοντίσκων, πού χρη
  σιμοποΐησαν τόν ΟΦΗ γιά πολιτικαί, άτταμικιά καί Ιδιοτελή συμ
  ψέροντα καί κ.μίζουν δτι μποροΰν νά σΐΛ>εχίσοι»ν.
  ΝθΜΙλΟΜΕ δτι δέν ττρέττει νά σΐινεχιστοΰν τα σφάλμοπα
  τού ιτσ^ε/θόνιος, γιατί είναι τελείως άδικαιολόγητο μιά ττόλη
  σάν ιό ΉρΟΓλειο, νά μή μπορή νά δή μιά φορά πού λέει ό λο
  γο-, '.όν «Όλυμπιακό» στό γήττεδο τής ομάδος της.
  ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ μέ τα Άθλητικά γιατί έτυχ: οί
  στόχοι ,ιαα-, νό είναι σέ άλλοις τοιμεΐς. Είμαστε δμως μιά έφη
  μερίόα, ίνα ι-έσο έπικοινωνίας, £να δργανο τού Λαού καί Λΐώ
  Ί αυτή τη φορά — καί δσες άλλες χρειαστή — ΧΡέος νά
  Να δια<|)ωτΙσο»μ€ δηλαδή κα! νά ττούμιε οώτά πού δέν λεγο^τα γιά πολλούς κσί διαφόρους λόγους. Η ΕΡ&ΥΝΑ αυτή μέ αύτά πού γράφονται καί δσα θά άκο- >χ^υθήσοι-ν τυχόν, £χει στοχο νά πληροφορήση ά ν τ ι κ ε ι μ ε¬
  ν ι κ ά τό φίλαθλο κοινό καί γιενικώτερα την κοινωνία μας, γιά
  έσα οιινέ€ησοΛ' καί σΐίμβαίνουν κα! νά συιμ6άλη τελικά —
  για*! Λ *Α>ήβεια οίκοδομεΐ θετικά — στό νά περ-σιοθή το
  σκά^ον 1:3 ΟΦΗ, πού τόσο έτπκίνδονα κλειδωνίζεται αύτη τη
  στγμή.
  Την προσχχήν Τηάρτΐ>ν 5
  Νοεμβριού καί πιρί ώραν 6
  μ.μ. θά συζητηθή είς την αί¬
  θουσαν τοΰ 'Είμπορικοϋ καί
  Βιομηχανικού 'Επιμελητηρί-
  ου Ηρακλείου "Υψιστον Οικο¬
  νομικόν θέμα, άφοοόν τα συμ
  Φέροντα των ίδιοκτητών κατα
  στηματαρχών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ
  ΕΙ ΔΩΝ. Λόγω τής σπουδαιό-
  τητος τής συγκχντρώσεως πά
  ρακαλοΰμεν δπ»ς μή λιίφη
  ουδείς.
  ΙΛΑΝ. Α. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  Ήράκλίΐον — Κρήτης
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της Ιτνς σβλίδος
  γώνα πού κάνετε πρός άττοκατά
  στάσιν μιάς άλτθινής δηιμοκρα-
  τ!ας.
  Έμεινα εΐλκρινά κατάπλη-
  κτος άττό την άττίστεΑ/τη καταγγε
  λί<χ σας περΐ άττειΛών ένσΑτίον σας άττό τόν έκπρσσωπον τού "Εθνους κ. ΓΤϊντάρην καΐ σάν "Ελληνας δισμαρτύρομαι έντο- να μέ την έγκαινίαση άττό νέ- ους άΛρώπους, τέτοιας τακτι- κής, ττρός αντιμετώπισιν τυχόν άντιπάλων τους. Άλλά αμοχ; θά ήθελα νά ρ«- τήσω τόν κ. Πεντάρη, ο! ψτ)φο- φόσοι τού Χανιώτες είναι θρωποφάγοι; άν- * Διατί, άπ' δ,τι γνωρίζω, εί¬ ναι ϋττερήφανοι καΐ τίιμιοι τόσο, ,δσο νά μην άρκεσθοϋν μόνο σέ ιμία άπλή διαμαρτυρία σάν την δ'.κή μόν, άλλά κατσΐΛλήλως καΐ όταν ερθη τό πλΓΐρωιμα τού χρό¬ νον, νά τοΰ πληρωσουν την τοι¬ αύτην προσβολήν δττως πρί~ει στήν κάλπτ). ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ θίκονοιμολόγθς Έμμ. Μττενάκη 28 ΑΘΗΝΑΙ 31)10)75 φΰλλο τής έφηιμερίδθς τού. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ Κάτ« άτπό τόν τίτλο, ττού τόν £χει μάλιστα ύπογραμμισμέ νο «'ΕκιδοτΓ)ς καταγγέλλει άπει λές βουλευτού», ή εφημερίδα των Αθηνών «'Ελευθεροτυττία», στό φΰλλο τής 30) 10)75,,γρά- φει: Ό κ. Μάνος Χαρής έκδότης κοΐ διευθυντής τής εφημερίδος «Ή Άλήθεια» τοΰ Ηρακλείου ΚρήτΠις» καταγγέλλει, έττώνυμα δτι ό 6ουλει»τής τής ΕΚΝΔ κ. Βασ1. Πεντάρης τόν άπειιλεΐ μέ τηλεφωνήιματα τού εΤδους: «Θά στείλ» 10 άνθρωτΓοφάγους άπό τα Χανιά νά σέ έξοντώσουν»! 'Εκττενές ρεπορτάζ, γιά τίς «τηλεφωνικές» άπτειλές δηιμοσιεύ- ε: ό κ. Χαρής καΐ στό τελευταΐο Μέ τόν τίτλο «Γιά μιά καταγ γελία» ή άθηναϊκή εφημερίδα «/ϊύγή», γράφει στό φΰλλο τής 30)10)75, τό εξής σχόλιό: Μιά ά— ίστεντη κατταγγελία γίνεται στό τελβυταίο φΰλλο τής έβδομαδιαιίας «Αληθείας» τού Ηρακλείου, στΐς 27)10. Άφο- ρά βουλευτή τής ΕΚΝΔ στήν Κρήτη, πού φέρετταιι δτι άπείλη οί. τηλεφωνικά τόν Διευθυντή τής έφηιμερίδας κ. Χαρή. Μάνο πώς «παίζει» μέ τή φωτία καΐ νά στταιματήοτει, γιατΐ θά στεί- λει δέκα άνθρωπΌφάγους άττο τα Χανιά νά τόν έξαφανίσουνϊ. Μολονότι τό σχετικό στιμείοοιμα τής «Αληθείας» δέν προχώρει σέ λεπτομερείς, είναι φανερό δτ. &Γ|ΐμιουργεΐται σοβαρό θέιμα καΐ θέλου,με νά πιστεύουμε πώς θά ύπάρξει ό?μ€σΐ| καΐ κατηγο- ρηματικιή διαψεύση. ΙΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΆνοΙξαμε στό Ήράκλειο ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5, (Παλαιά Περιφερειακή Διοίκηση) στή Ρωσική, Αγγλικη, Γσλλική,Γερμσνική,Έλληνική ΤΕΧΝΙΚΑ — ΠΟΑΙΤΙΚΑ — ΙΣΤΟΡΙΚΑ — ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ — ΛΕΞΙ Κ Α — ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ — ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ — ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΔΙΣΚΟΙ ΜΟΥ¬ Σ ΙΚΗΣ — ΠΙΝΑΚΕΪ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ — ΑΛΜΠΟΥΜ — ΕΡΓΑ ΛΑ'ΓΚΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Οεχόμεθα παραννεήίες Δέν έκφέρομε, -πέραν των παραπάνω, κρίσεις γιά δσα άκοΰμε. Περιοριζόμοτστε στήν όπτλή πληροφορήση τού Κοι- νοΰ. Μεταδίδομε τίς πληροφο- ρίε>ς πού μαθαίνομε.
  "Εγιναν οί γν««ττές άρχαι-
  ρεισίες. ■ Πραγματοποιήβηκαν
  ο) «διπλές» συνελεύσεις. "Ε-
  γινε έκλογή τής νέας Διοίκη
  σης. Άρχισε νά ξαναλειτουρ-
  γή ή Όμάδα καί νά ξαναπαίρ
  νη την πολύ παλιά αϊγλη της.
  Καί ξαφνικά έ'νινε ή Ενσταση
  κάποιου κυρίον, πού λέγεται
  δτι είναι δχι καί τόσο σχετι¬
  κός. Θά συζητηθή στίς 15 τοΰ
  μηνός. Καί ώστόσο ό κ. Πρόε
  δρος των Πρωτοδικών, σέ δη¬
  μοσία σννι&οίσσι την περα-
  σμένη βδομάδα, συζήτησε την
  ΰπόθεση γιά διορισμό προσω-
  ρινής Διοίκησης.
  Παραταξιακίς διαφορές
  των επί έπταετίαι; διοικούν-
  των μέ τούς νέους, οί όποΐοι
  στήν ούσία εΤναι παληόί.
  Καί γεννιώνται έρωτήματα,
  πολλά έρωτήΊμιατα:
  — Γιατί δλη αυτή ή έγκλη
  ματική παραταξιακή δινμά-
  χη;
  — Γιατί ή έπιμονή των
  προηγουμένην νά μή ξεκολλή-
  σουν άπό τή διοίκηση;
  — Γιατί τόση άδιαφορία
  στήν πληροφορήση τοΰ φίλα¬
  θλο υ κοι νού, γιά τίς τόσες φη
  μες πού κυκλοφορούν γύρω ά¬
  πό σκάνδαλα, παοατυ—ίες, έ-
  ξαφανισμούς άρχνίων κλπ., κ¬
  λπ.
  ΟΙ ΜΉΝΥΣιΕΙΣ
  Ό Πρόεδρος πού έκλέχτηκε
  πρόσφατα κ. Μύρων Μαθιουδά
  κης ύπέβαλλε δυό μηνύσιις
  στόν Είσαγγελέα Ηρακλείου.
  — Μιά κ.ατά τού τέως Προ
  έδρου κ. Ταμπάιοη καί κατά
  παντός ύπευθύνου, γιά την ε¬
  ξαφανίση 150 (!) κι-έλλων ή
  τι,μή των οποίων κατά μέσον
  δρον είναι 3.000, άρα Ιχει
  χαθεϊ ποσόν 450.000 δρχ.
  — Μιά άλλη κατά των κ.κ.
  1) Αλεξ. Π(—πάτη, 2) Γ.
  ΚουκλινοΟ, 3) Β. Δραμουντά¬
  νη, 4) Ν. Ίερατπτρίτη, 5) Ν.
  Γιατρομανωλάικη, 6) Γ. Παλί-
  5ου, 7) "Ηρ. Πιτσανάκη. 8)
  Ιωάν. Μυγιάκη, 9) Γεώργ.
  Ξυλούρη καί 10) Μιχ. Πετρά¬
  κη, γιά πιό βαρεία περίπτω-
  ση· Πρόκειται δηλαδή, σύμφω
  να μέ τή μήνυση, γιά την με-
  ταβίβαση τοΰ Βουζουννράκτ)
  στόν ΠΑΟΚ πού ένώ είχε συμ
  Φωνηβεΐ γιά 60.000 δρχ. τελι¬
  κά σύμφωνα μέ στοιχεΐα καί
  άποδείξεις ό κ. Πασπάτης (ι
  σ έπραξε 140.000 (!), παράνο
  μα, «ϊδιοποιηθείς τό ποσόν
  των 80.000 δραχμών».
  'Εκτός άπό τα ίγγραφα,
  προτείνει καί 13 μάρτυρες κα
  τηγορίας.
  Πρόκϊΐται πραγιματικά γιά
  μιά ττερίεργη ύπόθεση γιατί
  έκτός άπό την άπόδειξη των
  6Ο.ΟΟΟ τής 21.7.72 πού ϊχει
  ύπογράψίΐ ό κ. Πασπάτης (ά·
  ριθμ. 3443), ύπάρχει καί δεύ-
  τερη άπόδίΐξη της ιδίας ήμι·
  ρομηνίας μέ ποσόν 140.000
  !!Ι! ύπογεγραμμένη πάλι άπό
  τόν κ. Πασπάτη.
  Ύπάρχουν άκόμη τρείς επι
  στολές τού ΠΑΟΚ οί 1615)7.
  Π. 72, 1700)28. 11. 72,
  1824)29.12.72 καί 65)23.1.
  73 πού ζητά τό γραμμάτιο
  είσπράξίως των 140.000, άλ¬
  λά δέν άποστέλλεται. Άντίβε
  τα ύπάοχει γραμμάτιο είσπρά
  ξεως, άλλά γιά 60.000.
  Τή λύση, φυσικά στό μεγά¬
  λο αύτό έρώτημα θά την δώση
  ό ΐδιος ό κ. Πασπάτης, καί
  την τελική άπόφαση επί τής
  κατηγορίας ή Δικαιοσννη, την
  όποία, έξ άλλο υ, ι*—ηρετεϊ 6
  κατηγορούμενος.
  "Οσο γιά την αλλη κστηγο
  ρία, γιά τό πού πήγαν δηλβ-
  δή τα 150 κύπίλλα, βά άιταν
  τήση ό δεύτερος κατηγορούμί
  νος κ. Ταιμπάκης.
  Άλλά οί κατηγορίες δι»
  σταματοθν έδώ. Άκολουβοθν
  καί δλλες. "Οπως καί διάφο-
  ρες σχετικίς Ίτεριπτώσεις:
  — Περίπτωση
  εγγράφων.
  — Περίπτωση έπισπιύσεως
  κατασχέσεως πρώη» προττονη-
  τοθ Πετράκη.
  — Περίπτωση Καλοχριβ""-
  ανάκη, τοΰ οποίον δικηγόρον
  είναι ό Γιάννης Σερπιτσιδό·
  κης.
  — Περίπτωση Μερσεντές.
  — Περίπτωση γραφείον μ'
  τοφορών.
  — Περίπτωση Πατινι»ντη·
  — Περίπτωση Παπαθσνβ-
  σίον.
  — Περίπτωση ΚΕΝΤΑ
  ΟΑΚ, κα! πβλλές αλλες «»Ρ';
  πτώσιις τίς οποίες πρός τβ
  παρόν δέν φέρνομε στή δ
  σιότητα γιά λόγους
  τρώσΐως περισσοτέρων στοι-
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
  — Εύχαρ.οτοθμε δσους μάς εστειλαν τή συνδρομή τς
  —- Παρακαλούμε δσους δέν την εστειλαν νά την στείλουν
  Έτι,σία συνδρομή δρχ. 250
  Έξάμηντ· »» ,130