98387

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΜΝ«··εε··«·εεεεεεεεεεεεεεεεεεε·················Μ(ββ(Μββ((4
  ε»
  Χαρ&ς α' αυτόν, πού κρΐν μέ χώμα, 1
  τοθ φράξουν οί αλλοι τό στάμα, προλάβη {
  ί νά π€ΐ ίστω καί μιά συλλαβή δική τού. 5
  : {
  Ι Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ι
  Ι Ι
  (·εεεεε·ε·εεεεε·····ε·εε··ε··ε······ε············»·((((>βνΜν(ν(0
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΛιοοθονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ '
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογ_ργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρονος 1ος 'Αριθ. Φύόλλου 23
  Τιμή ·ύλλου δρχ. 5
  'Μδιώτνηο, άΆΛά άίΐηβινό, καβοόώριόΐβα *
  ΣΤΟΗ ΠΡΟΕΠΡΟ ΤΗΣ υΗΜΟΚΡΒΤΙΠΣ
  ΣΕΒΑΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ,
  ΗΡΘΑΤΕ και παραμένετε άκάμη στήν Κρήτη. Καί μ' ΟΛ'
  -ήν την ιικαιρία σάς καλοσωρίζο,με, τελευταίαι εμείς, (λόγω
  ημέρας ίκί€οε<*; μας) δπως σάς καλοσώρισε όλόκληρος ό Κρτϊτικός Τυττος καί ό Κρητικός Λαός· μέ αΐσθηματα άγά—ς, £κτί|τση,ς κσί σεβοσμού. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά έπεχταθούμε τηερισσότερο σέ κολα- κευτικά λόγ:σ, σέ γαρνιρισμένα καλοσωρίο-ματα, σέ ρεβεράν- τσΐς καί κςπλιμέντα. Τό δικό μαΐς «καλοσώρισμα> θά είναι κά
  ικος διαφορΐτιιοό. Κ ι" αύτό γιά δυό λόγοος:
  ΠΡΩΤΟΝ ν ατ! συιμπΐπτει νά σάς έχωμε γνωρίσει, σέ άνύ-
  πο—ο ν.ί·ο*ο, σάν Πνευματικό Δτ,μ,αυργό καί σάν "Ανθρωπο
  •δέν ίπτΓΦΐο<εστε φυσικά ότι αύτός ττού γράφβι σύτές τίς γραμμέ·, είναι ό νεαρός έπνμελητής εκδόσεως τού 'Εκδοτικοΰ ΟΙκου τιού οάχ, τύττωνε τα Φ*λοσοφικά σας δοκίμια, όντε δτι ίΐν» ίτΐηθί, ττού σέ μιά εντελώς δραιματική στιγιμή της ζωής τον Ροηβήσοιε σάν ύττουριγός Κοινωνικάς Προνοίας νά έπιτελέ- α· Ινα 'μι*|.6 άλλά χαραχτηριστικό χρέος ττρός κό—οιο άγνω- στό οα- συνσν€ρωττο). ΔΕΥΤΕΡΟΝ γιατί λέμε την Άληθεια, ττρός πάσαν κατεύθυν αι κ· Ι έπομένως θά την ποΰμε κα! σέ Σάς ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, ήρθατε στήν Κρήτη σέ μιά στιγμή πού σάς χρεκΗόταν. 'Αλλά γιά νά μή φύγετε αφήνοντας ττίσω σας ιήν άπογοΓιευση, πού τόσες ψορές, τόσα καί τόσα πολιτικά ιτρόσυΓα, όοηγοί, ήγέτες καί ττάστΐς φύσεως ταγοί καί άαμό διοι ίχοι<ν άφήσει, σός -σραχαλώ νά σηιμειώσετε, δχι πρός θιοί) στά μπλοκ κσί τίς ψιλοστόκες των άξιοτίμων Γραμ- ;ιοτίω< σος, άλλά στό σημειωματάριο τού νού καί τής ψυχής σας τα ίςτς. , 1.— Η ΚΡΗΤΗ κύριε Πρόεδρε τής Έλληντκής Δημοκρατίας, τό Νησί ή καλλίτερα τό Θεριό αύτό, πού έχει τόσο προσφέρει άττό τή δύνομή τού, στούς άγώνίς την; Δτιμοχρατίας καί στίς θυσίες της Λευτεριάς, κινδυνεύει πολύ καί άττό πσλλούς. — Κ'νδυνιύει άητό τούς πράχτορες τοθ Διεθνοΰς Σκονι- σμοΰ, τού 'Ε6ραιο — Μασονισμοΰ, τής ΣΙΑ καί των άλλων σκοτεινών δυνάμεων, πού τό έπιβουλεύονται, θρασύτατα καί πρςκλητικά — ΚινδΛΈύει ά—ό τίς ξένες Βάσεις, πού είναι κατασπαρμέ νες σάν «ηίγματα θανάτου» πάνω στό κορμ! τής Κρήτης. — Κιν£ι»εύει άπό τούς τατηεινούς, άνανδρους, έπίβουλους έγκληψατιες πού, έστω καί σάν Ιδέα, άρχισαν πρόσφατα νά συ ζητούν >ιά χωριστικά κινήμοττα κα! άνεξαρτοποιήσεις.
  2 —· Η ΚΡΗΤΗ Κύριε Πρόεδρε της 'Ελληνιικής Δτ»μοκρατί-
  ας, τό σύιι£ολο αύτό των θυσιών γιά κάθε Ήρωϊκό καί Ώραΐο,
  αύτη πού δινει συνεχώς, άπλοχερα καί πρόθυιμα, μέ την Τδια
  διάθίο η ύλ·κά άγαθά, άλλά καί αΤμα, δ έ ν παίρνει σχεδόν
  τίποτε. Καί δχι —ώς ζηττά άνταλλάγιματα, δχι πώς είναι πα-
  ραττονιάρα, άλλά δττως κα! νά τό κάνομε δέν τής άρέσει ή ά-
  δκία. Ρίί,ετι μιά ματιά στά κονδύλια, στούς κρατικούς προϋ-
  πολογισμούς κα! θά δτ(τε την κατάφωρη άδικία. Κι' αυτήν ά-
  κρ'βώς έκμετολλεύονται οί «ψυθιρολόγο* αύτονομιστές».
  3.— Η ΚΡΗΤΗ Κύριε Πρόεδρε της 'Ελληνικής Δηιμοκρατ!-
  ας, «των όνασ-τεναγ'μών καί των α1μάτ»ν> τού Πάλαιμα, «τό
  Κάστρο τής Δημοκρατίας» τού Γεωργίου Παπα«5ρέου, «ιή παν-
  τέομη Κρή·ίη» τοΰ Πρββελάκτ), «ή ΑΑεγάλη Μάννα» τοΰ Καζαν¬
  τζάκη;, τιού ε^χχι μεγάλη σάν "Εννοια καί κατοικεΐται <3πτ6 ί- νβ* λσό 'Υπίρηφανο καί γνήσια ΈιΑληνικό, δέν έχει ίσάξιους ί| αχετκά τοι·λάχιστον Ισάξιους, ύπεύθυνους άνθρώπους πού χειρίζονται τίς τύχες κι' αυτής καί τοθ ΛαοΟ της. Δέν βα έπεχταθοθιμε σέ αλλους Νομούς, άλλά θά περιορι- σ.Όύμε στό Νομό Ηρακλείου πού βρίσκεστε αύτη τή στιγμή. Καί δέν θά έττεχτείνωμε τόν κύκλο. Θά ττεριοριστοΰμε μόνο σέ £νβ Γΐς> -..κό πρόαοϊττο, πού είναι «τό πρώτο τή τάξει» καί σέ
  £νβ Έκ^ησι&στικό, πού έπίσης κατέχει «τα πρωτεΐα τής 'Αρ
  χ.φωσι/ γ<* Μελετησετε την πε^ίττττοση τοθ Νομάρχη Ήρα- κλΐίου <. λΑττίσια πού μέ τίς τελευταΐες άπαράδεχτες δηλώ- σεις τού γιά τίς Βάσεκς, προκάλεσε τό κοινό αΤσθη·μα, καθώς καΐ ιήν τίχρίτΓτωση τού Άρχιβπισκόπου κ. Εύγενίου κα! τότε ■πισ-τεύομε δτι θά συμφωνήσετε ιμέ έμάς τούς ιμικρούς πού σάς γρφφομε τούτες τίς πικρές, σκληρές, μά άλιηθινές γραμιμές. Κά# γιά νά μή τυχόν παρασυρθήτε στήν κρίστι Σας, γν»- ρίζίτε άπό τώρα δτι κα! οί δύο γιά μάς τούς ταττεινούς, είναι ά τ*α ρ ά δ ε χ τ ο ι! ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, σιιγχωρηστε «μας, τό ίδιότυπο «χαλοσώ ρισμα> πού σάς κόα^ομε καί τηιστέψετε δτι δέν ξεκινά άπό προ
  σοΜτικα κΐνη/ιρα, άπτό πολιτικές ή ττολιτειακές άντιθέσες, άττό
  ίδκ}τέλ€ΐες καί έμπάθειες, άλλά άπο ένα χρέος ενός Κρητι-
  -κοθ καί *Ελλ»γι/α, πού είναι άντίθετος μέ τόν Σιωνισμό, τή Μα
  σβνία, τον Ί μπεριαλισιμό, τίς ξένες Βάσεις, την Άμερκκάνικη
  ΣΙΑ, τό Βσσιλικό θεσμό, τούς Ξένους Πράχτορες, τούς Αύ-
  τβνομιστές κοί τούς 'Εχθρούς, Ξένους καί «'Ελλπνες», τοό χω¬
  ρ*/ ούτοθ, τού ττίρα γιά -ηίρα 'Ελληνικοϋ, πού λέγεται
  ΚΡΗΤΗ!
  Μ. Χ.
  "Εξ άφορμΑβ *&ν
  δηΑώσεων «όν
  βάσοι*
  ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΟΊΚΕΣ ΟΝΤΐαΡΠΣΕΙΣ ΚΠΤΟ ΤΟΥ ΝΟΜΠΡΧΗ
  ΣωρεΙα τπΑε νροιρπιιάτωυ-ΙΙυσιιευΙΙ σχόΑια τοθ Τύπου
  ΚΟΙΝΗ ΛΑΊΚΗ ΕΝΤΟΛΗ: ΝΑ ΦΥΓΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ
  ΦΕΥΓΕΙ 0 ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΙ ΚΑΚΟ
  ΠΟΥ ΧΑΝΟΜΕ ΕΝΑ... ΞΕΝΙΚΟ
  ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΟΥΣ... ΑΓΟΝΕΣ
  ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΕΣ' ΣΤΟΥΣ ΑΙΟΝΕΣ!..
  —· Νά μάς ξανάρθετβ...
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΛΔΗ)
  ΕΡς2ΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟ ΤΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Συνεχιζςντσς την έρευνα γύρω άτπό τό θέ,μα πού δηιμιουργή·
  3ηκε στό Τρήμα Ασφαλείας Ηρακλείου, έξ αφορμής τής κα-
  τβγγϊλίοίς ^ατά τοϋ χοροφύλακα Σ»Λα'6άκτι Μιχ, (κα! δχι
  Μττλαβάχη δττως γράφτηκε ά—ό τκττογραφΐική άδλεφία) γιά
  διαττρσχθεϊσεΓ, άπό αυτόν κλοπές, καθώς καί δλα τα άλλα
  ^ού άναγραψοψε στό προηγούμενο φύλλο μας, ρωτοθμε κάβε
  άρμόδιο νώ άτταντήση άν είναι άλήθεια ή ψέμματα τα εξής:
  '—■ Ό »αττα£ικασθείς γιά δασανισμούς άνθυτταιστΓΐστής *&·
  Βαρελλά,, ένοντίον τού όποίου έκρεμϊΐ καί άλλη σχετική κατη
  Υί>ί>!α, άπάντησε δνιτ»ς στόν χωροφύλακα πού τού άνάφερε άρ
  Χ'«α γιά τό 400 κιλά χααίς (παλαιότερα) δτι «πρόκειτται
  νιά Οττερβολές»;
  2— Μί,τά ίνα ^ιηνα πού τό χασίς αύτό πιάοτηκί. στ»ν 'Α·
  "ΐνβ, έτη—λήχτηκε δντως γιβ άδράνεια στό Τμίψα Άσφτχί
  /'ίια<; καί ό τότε διοίκησις Χατζηγούλας κάλεχτε ιόν θαρελλα Υ ώ νά άΐτολογιηθή (τχετικά, 3 — ΕΤνοι άλήθεια ή δχι δτ» ό κ<χτηγορηθείς γιά «λοπες ύλ Σκλαβάιοης, ίχει λ*4βει μέρος σέ 4 σοβαρές πε- ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ δη- λώσεις τοΰ Νομάρχη Ήρα- κλβίου κ. Μπίσια, γιά τίς ξένες Βάσίΐς ττροκάλεσαν εντόνως λαΐκές άντιδράοχις. ΠΌραχάτω δημοσκύομΐ μερικά άπό τα αποσταλέν- τα τηλεγραφή<ματα διαμαρ¬ τυρίας. ΠΡΟΣ Έφτνμερίδα Ν «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ένταϋθαι Άπαράδεκτος Οβρις κατά ΰ- περηφάνου Κρητικοΰ ΛαοΟ αί έμττριοτικαί δηλώσεις Κκ>μάρ
  χον κ. Μπίσια διά τό θέ,μα
  των ξένων Βάσεων. Τι&έμεθα άλ
  ληλέγγυοι των προσωπικοτήτων
  τής 'Επιτρο—ής εναντίον των
  ξένων Βάσεων.
  ΟΙ υπογραΦΟμενοι:
  Μαρΐνος Βακιρτζής
  Γεώργιος Βαρδάκης
  Νικόλαος Κσραταράκης
  'Αντών. 'Αντωνογιαννάκτις
  Παναγιώτης Καντάλης
  Ιωάν. Τριανταφυλλάκτις
  Σάν απαντήση στίς
  κτες δτνλώοτεις γιά τίς ξένες Βά
  σεις τού υπό απόλυσιν Νο,μάρ
  χη Ηρακλείου Μπίσια προτείνω
  οργάνωσιν σνιγκεντρτίκτεως δια¬
  μαρτυρίας £ξω άπό Ν&μαρχία
  ιμέ όργανωτική εϋθύνη έπισρο-
  πής Βάσεων, Δήμαρχον Ηρα¬
  κλείου, Ναμαρχιακών Επιτρο¬
  πών Καυ,'μάτων καί εκπροσω¬
  πών όργανώσκον μέ συμμετοχή
  Δΐ>μοκροτηκών πολιτών πέραν
  κάθε Καμματικής τοητοθιτήσεως.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθυντής Έφτΐμερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ:
  1) Δημήτρην Άναστασάκην
  Δικηιγόρον 'Επιτροπή Βάσεων
  2) Δήμαρχον Καρέλλην Εμ¬
  μανουήλ
  3) Κλήνην Δικτϊγόρον ΠΑ
  ΣΟ.Κ.
  4) Συντυχάκην Δανιήλ Κ
  Κ.Ε.
  5) Λογαριαστάκην Μιχαήλ
  Κ.ΚΕΣ
  6) Χουρδάκην Μηνάν Νέα
  Δημοκρατία
  7) Κωνιόν Εμμανουήλ Ε Κ
  Ν Δ.
  8) "Εφημερίς «ΠΑΤΡΙΣ»
  ΙΠΑΝ. ΜΠΙΣΙΑΣ
  Νομάρχης Ηρακλειον
  Άναγγ«ίλαμε ττρώτοι
  την έπικείμενη άττόλυ
  σί τού. Καί νά φύγη
  &μως, θά μάς ξανάρ-
  θη, άλλά γιά νά καθί
  ση γιά λίγο «στό σκα
  μν(» τού κατηγορουμέ
  νού, γιά παράβαση
  9) Εφημερίδα «ΑΛΛΑΓΉ»
  Ενταύθα
  Αριθ. Τηλεγραφήιματος 609)
  5.11.1975
  Κύριον Μόνον Χάρην
  Μαρογιώργΐ) 5
  Ηράκλειον Κρήτης
  Εΰχαριστώ φύλλα «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» στσπ Συγχαίρω άγώ
  νες σου χάριν τιμίου λαοθ καί
  ιδιαιτέρα εναντίον Βάσεων άπα
  ραδέκτων ύττερήφανον γήν Κριη>
  των στόπ
  + ΕύχέΤης Πρωτοπρεσβύτε-
  ρος
  ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 3η στλίδα
  ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ηρακλείου κ. Μπίσιας, προσπαθών
  τα; νά δικαιο?Λογήση τα ά&ικαιολογηττα φλΐΛΌΦήμαΐτά τού
  γιά τίς Βάσεις, επανήλθε μέ μιά πρόσκληση — πρόκλη-
  ση. Κλίλεσΐ δηλαδή κάθε ένδιαφερόρενο νά περ-ιέλθουν τίς
  ξένες Εθοεις καί νά διαπιστώσουν την πραγματικότητα.
  ΑΠθΔΕλΟΜΑΣΤΕ κ. Μπίσια την πρόσκλησή σας,
  γιατί ε.μί.οτε άπό τούς ενδιαφερομένους καί γιατί προη
  γονιμέν«ς ίητήσαμε τό ίδιο πράγμαι άλλά δέν εγινε δεχτό.
  ΑΝ ΕΓΙΥΑΣΤΕ λοιπόν ότι μποροθμε νά πάμε, δχι σέ
  ολες άλλά μόνο στήν Άμερικανική Βάχτη Γουρνών κα! νά
  ττεριέ€«με έλεύθεροι δλα τα σηιμεΐα πού έμεΤς θά
  έπιλέ£«μι, συνεννοίΐβήτε 'μέ τόν συνεργάτη σας Διοικηγτή
  κοί ειΕοτκ; ήστε ιμοας λίγες μέρες νωρίτερα γιά νά είδοποι
  ήσ&:·με κι' ίμεΐς μέ τή σειρά μας τούς είδικούς, πού θά
  μάς Γυνοδεύουν, τρείς τόν άριθμό (ένας Έλληνας καί δυό
  ξένοι, δχι βέοαια Αμερικην©!), πού θά άποτελοΰν τούς
  τεχν.κοο, μας συμβούλους κα! πού φυσικά θά ,μττοροΰν νά
  εισέλθουν στή Βάστ», ιμέ δλο τους τό μηχανικό έξοπλισμό.
  ΟΡΙΣΤΕ λοπόν κ. Μπίσια, δν ττάρωμε την περίπτω-
  οη, δτι οο6αρολογτ)τε....
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΕΚΛΗΛϋΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Συγκροτήθηκε 'Επιτροπή
  'Εκδηλώσεων στή μνήιμη Γεωρ¬
  γ ίου Πσπτανδρέου, πού ά~οτε·
  λέσθηκε άπό διακεκριιμένα άτο-
  μα τα όποϊα ϋπόγραψαν καί
  σχετική ανακοινώση.
  Γιά την καλλίτερη: όργάνωση
  των έιβδηλώσεων σνγκροτήθηκαν
  έπιτροπές όργάνωσης, δηιμοσι
  ών έκδηλώσεων Τύπου καί Δή,·
  μοσίων Σχέσεων, 'Εκθέσεων
  κα! προδολών οΐκονομικών πό-
  ρων κα! ΰποεπιτροτΓές εργασί¬
  ας·
  'Από ε^ροστ»~ους των έπι-
  τροττών συγκροτήθιικε Συντονι-
  στική 'Επιτροπή γιά την έτπο»
  πηεία κα( συντονισιμό δλης τής
  δουλειάς.
  ΆποφασίστΓ|καν έκ5η)λώσεις
  ΚηΝίΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
  Ποίος είναι Ποίος;
  1899 (1 Ιουλίου). Γέννηρ.
  στην "Α&ηνα. ΓονεΤς τού:
  Δημήτριος (δικηγόρος)
  κα! Θεοδώρα, τό γΐνος
  Εύοττρατιάδου.
  1914 Τελειώνει τό Βαρδάκειο
  κα! έγγράφεται στήν Νο
  μιχή Σχολή τοθ Πανεπι-
  στηιμΐθυ Αθηνών.
  1925—1928. Παρακολουθή μα
  θήΐματα Νο,μικης καί Φι-
  λασοφίας στή Χαϊλδοβέρ·
  ΥΠ·
  1930 Ύφηγητής.
  1932 "Εκταικτος καθηγητής τής
  αύτοτελοΰς Ιδρας τής Εί
  σαγοιγης στήν 'Επιστήμη
  τού ΔιΚαίου καί τής Φι-
  λοσαφίας τοΰ Δ ι καί ου
  1939 Ό ύπουργός Ασφαλείας
  κ. Μανιαδάκης τόν έκτο-
  έκλογές ιμέ την ΕΡΕ καί
  έκλέγετα» δοολευτής Α¬
  θηνών.
  1956—1961. Ύπουργός Προε-
  δρίας τής Κυβερνήσεως.
  ΈπανειιΧημμένως άσκεΤ
  τα καθήκοντα ύπουργοΰ
  πού άρχισαν ήδτ) κα! θά συνεχι
  στοθν γιά άρκετό χρόνο, ώστε
  νά καλύψουν καί την έπαρχία.
  Παράλληλα, εκθέση φωτογρα
  φιών, χειρογράφων, βιβλίων, δή
  μοσιεομάτον, μαγνιγτοταινιών,
  δίσκων, κνηματογραφικών ταινι
  ών άπό τή ζωή καί τό έργο τού
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΠΑ ΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΪ,. 4
  ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΛΕΝ ΛΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ
  άαφαλιστής κ. Γιάννης Στοα
  ης πού διευθύνει τό κεντρι-
  ττρακτορεΐο τής «Έλληνικής
  «ς» στήν Κρήτη. Ό Τδιος
  1973 εΐχε πάρει την πρώτη
  στήν «Άμέρικαν Λάίφ»,
  600 ονναδέλφων τού τής
  καί των Μεσογειακήν
  χωρών
  Γ1ΡΙΝ ΑΠΟ ΜΗΝΑ περί-
  ττου είχαμε πάρει ιμιά σννέν
  τευξη άπό τόν έκ,ττρόσοπο
  τής άσφαλιστικης έταιρείας
  «'Ελληνική Πίστις» στήν Κρή
  τη κ. Γιάννη Στρατήγη. Με
  ταξύ άλλων τόν προκαλέσα!-
  με νά δεχτή δημοσία κάθε
  Όίχόν τταράπονο άσφαλισθέν-
  τος άπό την έταιρία τού,
  χωρίς νά τό θεωρήση δυσφή-
  ΐμιση. Πραγματικά τό δεχτή
  κε καί ζηττήσαιμε μέσω τής
  εφημερίδας μας τέτοτα παρά
  πονα, πλήν, δμως, δέν ητρα
  ιμ€ καμμιά σχετική διαιμαρ-
  τυρία ή εΐδοποίηση.
  ΚΑΕΙΝΟΝΤΑΣ στμΐί>α τό
  χρονικο περίθωριο τής προ·
  σικλησεως αυτής, δημοσιεύο-
  ΐμε παρακάτω σχετικές δηλώ
  σεις τού κ. Στρατήγη, τόν ό-
  ποΤο καί σι/γχαίρομε εύχό-
  ιμενοι νά ονμ'βαίνη τό Τδιο
  καί μέ άλλες έταιρεΐες, στίς
  οποίες θά άποταθοΰμε καί
  θα κάνωμε την Τδια πρόταση,
  ώστε τό άσφαλιζάμενο κοινό
  νά μην ταλαιπωρήται κα!
  νά ζηιμιώνεται.
  ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ
  «Εΰχαριστώ καί την «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ» κα! τό εύρύτερο άνα-
  γνχοστικό κοινό, γιά την εύκαι
  ρία πού δώσατε στήν «ΕΛΛΗ¬
  ΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙ» κα! σέ μενά
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν 3η σελίδα
  Άπίστΐυτο καΙ 6μως άλησινό
  ΤΟΝ ΠΡΟΕΑΡΟ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ ΛΘΠΝΩΙΜ ΦΕΡΝΕΙΜΑΡΤΥΡΑ
  Ο ΑΡλΊΕΠΙΙΚΟΙΊΟΙ ΠΗ ΚΡΙΝΗ ΔΙΚΗ ΜΑΙ!!!
  τΗτσν καί ίπΐσημος συνεργάτης τής χούνταςΙΗ
  1941 (28 Όκτοορίου): Παρά
  την αύστηρή απαγορεύση
  των άρχών κατοχής έκφω-
  νεΤ πατριωτικό λόγο στό
  κεντρικό άμφιθέατρο τοΰ
  Πανεπιστημίου. Οί Γερ
  μανοί προσπαθοΰν νά
  τόν «Τυλλάβουν καί άναγ-
  κάζεται νά κρύβεται.
  1945 Ύπουργός 'Εσωτεριιοών
  καί Ασφαλείας στην κυ-
  βέρνηση Βούλγαρη.
  1946 Κατέρχεται γιά πρώτη
  φορά στίς έκλογές ιμέ τό
  'Εν&ηικό Κόμμα τοΰ κ.
  Π. Κανελλόπουλου καί
  έκλέγεται βουλευτης Α¬
  θηνών. Παραιτεΐται άπό
  το Πανβπιστήμιο.
  1949—1950. Ύπουργός Παι¬
  δείαν στίς κυ&ρνήσεις
  Ο. Σοφούλη καί Α. Διο-
  ΐμήδονς.
  1Θ56, 1958, 1962, 1963,
  1964- Κατέρχεται στίς
  ΚΠΝ. ΤΣΑΤΣΟΣ
  Ό Πρώτος
  Προεδρος Δημοκρατίας
  πού έττισκέπτεται
  την Κρήτη
  'Εσωτερικών.
  1962—1963. Ύπουργός Κοιν.
  Προνοίας.
  1962 (11 Μαΐου): 'Εκλέγεται
  τακτικό μέλος τής Άχαδη
  ΐμίας Αθηνών.
  1966 (ΊονουάρΐΛς) Πρόεδρος
  της Άκαδημίας Αθηνών.
  1967 Ύπουργός Δικαιοσύνην
  στήν κυβέρνηση Π. Κσ-
  νελλοπουλου
  1974 Ύπουργός Πολιτισμοΰ
  καί Επιστήμων στήν κυ-
  βέρνηση 'Ενότηταις, ύττό
  τόν Κ. Καραμανλή.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο και ηα·ος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΑΙΑ
  ΠΑ ΤΟΝ ΒΗΜΑΡΧΟ ΧΑΜΙΟΜ
  ΟΑΑ όσα εΐπε καί ίσχμρίστηκε σάν έπιχειρηματα, σχετικά
  μέ τό Παι«.πιστή|μιο Κρήτης καί τίς Σχολές τού, ό Δήμαρχος
  Χανίκν κ νορής, είναι άνάξια απαντήσεως. Κι' αύτό δχι άπό
  ττεριψούνηση πρός τόν διακεκρΐιμένο Δικηγόρο καί τίμιο Αγω¬
  ν στ; τής Δημοκρατίας, άλλά γιά «δεδικαιολογημένη συμπερι
  φορότ )ο·νϋ προκεχωρημένης ήλικίας». Πρόσφατα πάντως σέ
  έτιστημονκκό συνέδριο τού έξωτερικοϋ — αύτό βεβαία εΤνσί
  άσχετο μέ ι ό θέμα — άνακοινώθηκε δτι ή «μαλάκυνστ)1 τον
  έγκεφάλου,> δέν προσδάλλει αταμα κάτω των 65 χρόντον.
  ΤΟ ΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΤΙΣΚΑΡΙΟΥ
  ΚΑΤΑΓΙ ΕΛΑΕΤΑΙ άπό κατοίκους τοΰ χωρίου Άντισκάοι,
  ττού καλλΐΓργοΰνται ώς γνωστόν σέ ,μεγάλη έχταση τα πρώΐ-
  μα χηπευτ'χά καί έπαμένως χρειάζονται πολύ νερό, δτι ή έται
  ρ'α ΣΕΚΑ μΓταφέρει άπό τα Πλατιά Περάματα ττού άνήκουν
  στό Άντισκώρι ιμεγάλη ποσότητα νεροΰ, στούς Καλούς Λψέ-
  νε-; πό,} ώνήκουν στά Πηγαηδάκια.
  "Ετσι ίπτόρχί,ι κίνδυνος τέλοας σχεδόν ελλειψης νεροθ στήν
  περιοχή Άντισκαρίου, μιέ σοβαρές έπιτττώσεΐς στίς καλλιέρ-
  γειίς, άττό τό γεγονός τής αντλησης καί μεταφοράς τοΰ νεροΰ
  άπό τή μκ; ^οινότητα στήν άλλη (κι' αύτό νομϊζομε άπατγορεύ
  εται) άττου άποθηκεύεται σέ δεξαμενή 700 κυβικών γιά τίς ά-
  ναγκες τής 1ΕΚΑ καί των πλοίων πού τροφοδοτϊΤ.
  Σχετικά μέ τό θέμα έχει έκδοθεΤ κα! ιμιά άπόφαστ) τοΰ Νο¬
  μάρχη ΉραΛλείου, πού λέγεται ότι δέν έφαρμόζεται.
  Ναμ;ζο|-ϊ δτι κάποιος άρμόδιος πρέπει νά ενδιαφερθή γιά
  τό σοδαρό αΐτό θέμα πρός δφελος πρώτα των καλλιεργητών
  καί μετά τής ΣΕΚΑ, πού κάποιος τρόπος θά εξευρεθή, νά έ-
  ξθύ καί αυτής οί ανάγκες της.
  ΙΟΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΤΑΡΥ
  ΑΘΗΝΩΝ
  'Από τόν προθάλαμο τής Μασο
  νίας μάρτυρας τοθ κ:. Εύγένι-
  ου!!! Ήταν καί έπίσημος
  συνεργάτης της δικτατορΐας.
  ΣΗΜΕΡΑ πρόκειται νά 5ιε-
  ξαχθη'— άν δέν άναβληθη άπό
  τής πλευράς τού Άρχιεπισκό
  που — ή δίκη μας στό Τρι
  ιμελές ΠλημμελιοδικεΤο Ηρα¬
  κλείου.
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ εί
  ναι ό διευθυντής μας κ. Έμμ.
  Χαριτάκης (Μάνος Χάρης)γιά
  συκοφαντική διά τού Τύπου
  ΣΤΗ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  Η ΑΛΛΗ
  ΑΠΟΨΚ
  ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
  Ο.Φ.Η.
  «ΕΙΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΚΑΘΕΚΛΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ»
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗιΚΑΜΕ δτι ό καλός Παπάς ενός χωρίου
  τής Άνατολ κί,ς έτταρχίας Πεδιάδος, προκειμένον νά ονγκεν^
  τρώση χρηματικά ποσά, γιά άνεγειρόμενη έκκλησία, ένοικιάζκ,ι
  πρός 500 δραχμές... αίωνίως, κάθε καρέκλα, στούς ένορίτες
  τοι/. Μέ ιίς 500 δραχμές δσοι ένοικιάσουν καρέκλα, μποροΰν
  νά τή χρΓ,σ μοττοιοΰν αιωνίως, δπως εΤπαιμε, καθότι τό δικαίω
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ
  δυσφήμηση καί γιά έξύβριση.
  ΜΗΝΥΤΗΣ είναι ό κ. Εώ-
  γένιος Ψαλιδάκης, 'Αρχιεπί-
  σκοττος Κρήτης.
  ΜΑΡΤΥΡΑΣ πρωταθείς ά
  πό τόν 'Αρχιεπίσκοπο, μετα-
  ξύ άλλων, είναι ό κ. Ιωάννης
  Παποςμιχαλάκης Πρόεδρος των
  Ροταριανών Αθηνών πού α¬
  ποτελεί γνωστό παρακλάδι
  της Μασονίας, ανθρωπος των
  Δημοσίων Σχέσβων τού Πατ-
  τακοΰ καί διορισμένος Γενι-
  «ίός Γραμμοττέας τής Παντεί-
  ου Σχολής, έττίσηιμος δη-
  λαδή συνεργάτης της Χού-
  νταςΙ!!
  ΑΛΛΑ χαραχτηριστικά θτθ|
  χεΤα τής σημερινάς ένδιαψέ-
  ρουσας δίκης, εΤναι τα εξής:
  —Ό Άρχε-ίσκοττος θά παρα-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Παίρνοντας άφορμή άπό
  τή θρασύτατη κλοττή τού
  φακέλλου των Βάσεων,
  πού έμεΐς πιστεύομε δτι
  «Τναι έργο ττρακτόρων ξέ¬
  νων ενδιαφερομένων δυνάμε
  ών, κα! έττειδή ή έφηιμερΊ'
  δα μας εΤναι γνωστό δτι
  κατέχει παρε,μφερή κα! άλ
  λα στοιχεΤα γιά τα όποΤα
  ασφαλώς ένδιαφέρονται ο!
  ξένοι πράχτορες τής ΣΙΑ
  καί των άλλων σκοτεινών
  δυνάμεως προευδοποιούιμε
  τα έκ—λθοτικά τους δρ-
  ■γανα νά έ*χουν ύπ' όψιν
  τους τα έξής:
  1.— Τα Γραφεΐα τής ε¬
  φημερίδας μας προστατεύ-
  ονται μέ μηχανικά μέσα
  προστασίας άπό κλοπή
  καί διάρρηξη, έπικίνδυνα
  γιά τούς τυχόν άποτολ-
  'μοΰντες.
  2.— Πρό τοϋ κρούσμα)-
  τος τής κλοπιής τού φακέλ
  λου των Βάσεων, εϊχαιμε ζή
  τήσει σχετική προστασία
  άττό τόν *. Εΐσαγγίλία
  καί τόν κ. Διοικητή ΧΛ>ρο
  φυλακης, ή &υτο'ια φυσικά,
  συνβχίζει νά ύττάρχη.
  3.— Έντός τής ημέρας,
  ό διουθυντής μας ύποβάλ*
  λει αρμοδίως, αΤτηση πα·
  ροχής αδείας όπλοφορίας.
  4.— Μέ την εύκαι ρία αύ¬
  τη σημειώνομε δτι δλα τα
  άπειλητικά τηλεφωνήματα
  πού γίνονται στό τηλέφω-
  νό ιμας, καταγράφονται
  καί ιμαγνητοφωνοΰνται, συν
  ταμα δέ θά άποκαλύψωμε
  (δττως στήν περίτττωση
  τοΰ βουλευτή κ Πεντάρη)
  καί ώλλους θρασεΤς πού
  >μάς άττείλησαν καί έχουν
  «συλληφθεΤ» α—6 τίς εΐδι-
  κές συσκευές πού Εχομε το
  ποθετήσει.
  Αΰτά, πρός γνώση καί
  συμιμόρφωση, ύττοψηφίων
  τυχόν «έπισκεπτών» μας
  κα! δλων δσων θρασύταττα
  κα! άνανδρα μάς άπειλοΰν.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  10 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ
  Μυθιοτόρημα
  - Βιογραφία
  ΠίΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙβΤΗ
  Ο 'ΑΛηθινός Ζορμπάς
  κοί ό Νίκος Καζαυτζάκης
  23ον
  Κ ι δττως στήνει τό Ζορ-
  μττά, τόν κεντρικό ήρωα
  τού, στό δάθρο τοΰ νιτσεϊκού
  Ύπεράνθροττου, πλάί στόν Ό-
  μηρο, στό ΑΛττέρξονα καί στό
  Νίτσε, έτσι θέλει νά στήσει
  στήν άψηλότερη κορφή τής Γής
  καί την Κρήτη. Τό Τδιο θά κά-
  νει άργότερα καί στό μυθιστό-
  ρη·μά τού «Ό καττετάν Μιχά>
  λης», γιά νά ξοφλήσει τό χρέ-
  ος τι^ ττ-ός τή Μεγάλη Μητέρα
  τού — την Κρήτη. Χωρίς τό
  6ασικό αύτό σκαττό, ό Καζαν¬
  τζάκης δέν εΐχε άνάγκη γιά νά
  ττλέξει τό «μΰθο» τού «Αλέξη
  Ζαρμπά·» νά κάνει αύτές τίς με
  τατοπίσεις. Καί στή Μάνη ΰ-
  πάρχει τό ήρω'ικό στοιχεΐσ, δ-
  ττως ύπάρχουν κ ι Ινα σωρό άλ
  λα στοιχεϊα άγριων έθίμων, πού
  τι'ΐ 'ζησε καί στήν Κρήτη καί
  τα χρησιμοττοίησε γιά νά ΰφά
  νει τό ,μθθο τοθ Ζορμπά. Ό-
  μκς καί μέ τίς άλλαγές αύτές,
  ό «Άλέξης Ζορμπάς» δέν χάνει
  τίττοτε άττό την άλήθεια πού
  κλείνει ιμέσα1 τού. Ούτε παύει
  νς' 'ν<χ ίνα άριστούργημα — άττό τα λιγοστά πού 'χει νά έ- πιδείξει ή τταγκόσμια λογοτε- χνία στίς μέρες μας. "Εττείτα' τό σαντοΰρι, πού -όσο τό χρησΐιμο/ττοΐ£Ϊ στό ττλέξι μο τού μύθου, δέν εΤνβι παρά ένα εθριιμο:. Είναι σίγουρο, 6ε βαιωμένο κι άπό την κόρη τού Ζορμττά, την Άντρονίκη, ττώς ό ηρίυάς τού δέν έτταιξε πο/τέ, κι Οντε εΤξερε νά τταίζει σαντοΰρι. "Ετταιζε μόνο κσιλό μττουζούκΓ καί μ' αύτό ελεγε καμιά Φορά τούς καυ,μούς καί τα ντέρτια της καιρδιάς τού Εΐταν άληθινά ενας μάστορης τοΰ μπουζου- κιοθ Καί δέν εΤχε ταϊρι στούς τούρκικους χαδάδες, στούς ά- μανέδες, στά ράστυα καί στά δαθιά σαμττάχ, πού τα 'χε μά θε ι άττό τούρκους με,ρακλήδες καί τρανούς μττουζουξήδες. Ό Καζαντζάκης δμε^ς, σκόττιμα 6ά ζει στά χέρια τού Ζαρμττά, άν τι την κοκκαλένια ττέννα τού μποζσυκιοΰ, τίς μπαγκέτες τού σσντονριοϋ. Ό ήχος των τελιών τού μττουζουκιοΰ δέν είναι κσ>
  μττανιστός, σττως τής κόρδας
  τού σαντουριοϋ, καί δέν μττορεΐ
  νά έκφράσει τα μεγάλα σεκλέ
  τια τής καρδίας, τούς δι/ν~ούς
  τρανταγμους τής ψυχής,
  σεισμοΰς τού μυαλού
  Κ' ή καρδιά, ή ψυχή, τό μι-α
  λό τοΰ Ζομρττά δέν είταν μόνο
  ντέρτι και μεράκι, δεν εΓταν σι
  γαλόφω/ος ττόνος ΐΓταν κι ά-
  γρ^μιένη θάλασσα, σιμούν, σει-
  σμός. Πώς νά τα δέσουν καί νά
  τ" άρμονίσουν δλ' αύτά τα
  συγκλονιστικά δονΐσματα τοϋ
  μέσα κόσμου ενός δαιμονικοϋ
  ανθρώττου, σάν τόν Ζοριμττά,
  ττού 'χε ξεττεράσει τό κοινό μέ
  τρο, τα υτελικάτα τέλια τοΰ
  ,ιπτς,/ζουκιού, Πώς νά τα ττοΰν
  την —ίρίτι-τωση τής γριάς σαντέ
  ζας Μοντάιμ Όρτάνς ττού 6ρί-
  σκεται, θλιδερό ναυάγΐο τής
  ζωής, στά γβρατιά της, ριζωιμέ
  νη στό χωριό ττού 'ναι κοντά
  στό ιμεταλλεΐο, γιά νά κορέσίΐ
  την άξεδίψαστη έρωτική δίψα
  τοΰ γεροκολασμενου Ζορμπά
  Κ ι αύττί είναι άναθύμημα τής
  ΣτούΓτας Δΐν ε*.^ άλλ-; αττό
  μίαν «άυορόζα», ττα^ 'χί ί^ρει
  ,μαζί το, καθώς λέν οί στου-
  ττιώτ€ς, στό μεταλλεεο τής Πρα
  στοβάς, ό όρ^χτολόγος Δημή¬
  τρης Διαμαντάττοι» ος άττό την
  Άργαλαστή τοΰ ,ΐ4·6λοο ΕΤταν
  όμορφη γυναίκα, κοπέλλα ώς
  εϊκοσι — είκοσιδ^ό χρ-ρνών. Εί
  χε φέρει σπή Στούττς καί ένα ά
  δερφάκι της. Πρίν εϊταν δοΰλσ
  στήν Άργαλαστή, στό ττα~ρικό
  σττίτι τοΰ Διαιμανΐόπαυλου. Ό
  ττατέρας τού τή λιμττίστηκε· την |
  έκανε έρωμένη τού. Τή λιγου-
  ρεύτη«ε κι ό γιός. Την κατάχτη
  σε κι αΰτός μέ τή σιειρά τού.
  Πήρε μυρουδιά ό γέρος· εγινε
  μπαρούτή, θεριό άνήμερο. "Ε-
  διωξε άπό τό σττίτι τή δοΰλα·
  τα 'βαλε κα! μέ τό γιό τού" ξε
  ττόρτισε καί κεϊνος. Μά δοΰλα
  κα! γιός ξανάσ'μιξαν κ' ή θάλασ
  σα τούς ξέρασεν ίνα δειλινό
  στή Στούττα. Κ ι έμεινε στό χω
  ριό τό άνσμο αύτό ζευγάρι, 6-
  σο περίττου κι ό Καζαντζάκης
  κ ι ά Ζορμττάς
  Ή «άμορόζα», λθιττόν, ετού-
  τη εγινε τό σττίρμα ττού γεννο
  βόλησε στή φαντασία τοΰ Κα¬
  ζαντζάκη τόν τύττο τής Μαντάιμ
  Όρντάνς, ττού μάς δίνει τόσο
  ζωντανό, τόσο πεισττκό, τόσο
  άληθινό στόν «"Αλέξη Ζορμττά».
  Φυσικά τής άλλσξε κι αύτηνής
  πατρ'ιδα καί την έκανε φραν-
  τζέζα. "Ετσι τού χρειβζόνταν
  γιά νά τή φτιάξει έρωμένη των
  τεσσάρων «ναβράκων» — των
  ναυάρχων των στόλων των «Προ
  στάτιδων» Δυνάμεων Αγγλίας,
  Γαλλίας, Ρωσίας κ' Ιταλίας,
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  —4
  Μουοική
  ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΛ1Α
  τησ
  'Εγκαινιάστηκε κα! ήρχισε
  νά λειτουργή στό κέντρο τοΰ
  Ηρακλείου, ίνα νέο κατάστημα
  τής γραμμοφονικής έταιρίας
  «Κολονμπτια», ττού διευθύνει ί
  γενικάς άντιπρόσωπος τής έται
  ρίας αυτής στήν Κρήτη κ Στέ
  λιος Άεράκης.
  Ή δημιουργή τού καταστή-
  ματος αυτού εΤνα» μιά συμβο-
  ΜΙΚΙΙ ΟΕΟΔίΙΡνΚΗ
  Μεταξύ των άλλων οττο νέο κα
  τάστημα τής «Κολούμττια», ύ-
  ττάρχει ή ΐΓλήρης σειρά των μοο
  σικών έργων τού Μίκη Θεοδωρά
  κη, μέ τόν οττοΤο προτοσν/ερ-
  ά ή παραττάνω έταιρία.
  σα» άττό τόν Φρατγχουλάκη).
  Ή έττόμιενη συναυλία θά ττρα
  γματτοττοιπθη την Κυριοχή 30
  Νοεμβριού.
  ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ
  «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»
  Τό «λυό,μενο» θέοττρο ττού 6η
  μιουργήθηκε ,μέσα στό θεατρο
  «Καλουτα» καί όνοιμάστηκε
  «'Αμφί — θέατρο», έγκαινιάστη
  κε την ττερασιμένη έβδομάδα μέ
  τόν «'Ερωτόκριτα» τού Βετσέν-
  τζου Κορνάρου·.
  Τό Αθηναικώ κοινό πού εΤχε
  την εύκαιρία νά τταρακολουθή-
  σΐ) την τπροίτότυττη αυτή θεοίτρι
  κή δοαλειά, χαρακτηρίση τόν
  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ
  ΟΡΓΑΣΜΟΣ
  Τα έκδοτικά τυιτογρβψεΤο
  τής Κρήτης βρίσχονται σέ μϊ
  γάλΐ) κινήση. Έν όψει των έορ
  των των Χριστουγίννων, ττού εί
  ναι ή έτΓοχιοική οΐκιμή τοΰ Βι¬
  βλίον, τταρουσιάζεται ένας πρα
  γματικός έκδοτικός όργασμός.
  ΊδιαΪΓτερα τα τυττογραφεΐα
  τοΰ Ηρακλείου, έχουν φόρτο
  δουλειάς, γιοττί σέ σύγκριση μέ
  την ύτΓΟλοητη Κρήτη, στό Ή-
  ράχλειο παρουσιαζεται ττάντα
  μΕγαλλίτερη έκδοτικ,ή κινήση.
  Είδικώτερα τα τΐλΠ-ογραφίΐα
  ΧαλκιαβάκΓ) καί Φραγκούλτ) ττού
  άσχολοΰντιαι μέ λογοτεχνικές
  έκβόσίΐς, έ.τοΐιμάζο«ν γιά τα
  Χριοτούγβννα άξιόλογα βιβλία
  κρητών ονγγραφέων.
  Παράλληλα τό τυττογρα«(>είο
  Καζανάκη, πού διοίθέτει τελεία
  ιμηχαΜτγμοπα «Όφφσετ» καί έ'-
  χει κοΐτ' ά—οκλειστικότη,τα σχε
  δόν, δλες τίς καλλιτεχνιχές τι;
  πογραφικές δουλειές τής Κρή¬
  της, τταρουσιάζει έττίο'ης ιμεγά-
  λΐ) κίνηση
  , κρανγαλέα, άττεγνωσμέ
  ν<χ γιά νά τα νιώσει ό άλλος καί νά δοκΐιμάσει τή φαρμακερή γλύκα των μυστκών τους — τό -όσο γνώριμο στόν Καζαντζάκη διθΑνσιοκό μεθΰσι τους, Τό σαν τοΰρι, τό σαντοΰρι μοναχά μττο ρ--ΐ νά μιλήσει γι' αύτά μέ τίς κόρδες τού· τό μακεδονίτικο σαντοΰρι κ' ή κρηπιικιά λύρα... Μ' δσα είττώθτ>καν ώς τόρα
  έχου/με, θαρρώ, πιάσει τό μίτο
  τοΰ «Αλέξη Ζοςχμττά» Στήν
  Κρήτη κα! στό ττλήθος των αλ·
  λων μυθικών στοιχείων, πού ύ-
  ττάρχουν στό μυθιστόρη.μα τοΰ
  Καζαντζάκη, καί πού, ώστόσο,
  έκ4>ράζσυν άναθυμήματα καί πά
  λιά διώματα τοΰ συγγραφέα,
  ζωντανεμένα μέ ττολλή μαστο-
  ριά, δέν ύττάρχει λόγος νά σττα
  θούμε. Οϋτε ή τέχνη, οΰτε ή ά-
  λτίθΐια ζημιώνουνται άττ' αύτά
  Άντίθετα. Κίρδίζουν κ' οί δυό.
  Ή Τεχνη — κι έννοώ τήν τέχνη
  τού ττεί"οΰ λόγου, τοΰ μυθιστο
  ρήματος — κερδίζει σέ έκφρα
  στικιή ττρωτοτΐίττία, μτταίνει σ'
  έναν καινούριο δρόμο: στό δρό
  μο τού μυθιστορήιματος τού «ά-
  τόμσυ», όπως πολύ εϋστοχα ττα
  ροττήρΓ>σε ό Άντρέ Μιρα)μττέλ.
  Ή Άλήθεια, ντυμένη μέ τή θα
  μαστή κροΰστα των φωτεινών
  στοχασμών τοΰ Καζαντζάκη καί
  στολισιμένη μ' άστραψτερά δια-
  μάντια — λογοτεχνικά εύρήμο-
  τσ τοΰ σιιγγραφέα — γίνεται
  ττιό άληθινή. Ό Ζορμπάς, άνα-
  δύεται άττό τίς σελίδες τού —
  κιαύτόκυρίως ένδιαφέρει—άτό-
  φιος, όπως είταν στήν ττροΓ/ιμα
  τικότΓ}τα. Κ' ίσως πιό ζωντα-
  νός άπότι εΤταν στά ττενηντα-
  πέντε τού χρόνια πού τόν γνώ
  ρισεν ό Καζαντζάκης. Μέ μιά
  μόνο διαφορά, πώς κι αύτάς —
  όπως κ' οί μανιάτες, άντί γιά
  μακεδονίτιΚΓ) κελεμπία, φόρεσε
  κρττικιά βοάκα, Ιγινε κι ούτος
  ένας Κρητίκαρος! Όιμως, «χ«
  ρίς την Κρήτη, δέν θά 'χε κα¬
  μιά στιμασία, καμιά ΰτταρξή»,
  δττως λέει καί πάλι ό Μιρα-
  μττέλ.
  Τό Τδιο
  ττού διαψέντευαν τάχατες την
  Κρήτη. Καί μόνο ετσι ό Κα¬
  ζαντζάκης θά χάριζε στή λογο
  τεχνία μας τίς ώαριότατες κι
  άνεπανάλητΓτες σελίδας τού «Ά
  λέξη Ζορμ-δ>, πού άναφέρουν-
  τα, στή ττοΛυκύμαντη ζωή τής
  Όρτάνς, τής σαντέζας πού, στά
  νιάτα της, δταν έκοβε τό σττα
  θί της, τα κατάφερνιε νά βάλει
  κάτω άπό τα μοσκομυρισμένα
  πασουμάκια της καί τούς τέσ-
  σερους «ναβράκους» καί νά κυ
  ριέψει καί νά λαφυραγωγήσει
  κ«ι τούς τέοισερους στόλους
  των Ισχυρών τής Γής στά χρό
  νια τής τελευταίας 'Επανάστα-
  σης τής Κρήτης. Μέ τή σάρκα
  τής άμαρτωλής αυτής γυναίκας,
  εντυσε τταλιά βιώματα άττό
  τούς τραχιούς άττελευθερωτικούς
  άγώνίς τής Κρήτας, πού 'χαν
  κστασταλάξει μέσα τού κα!
  τοΰ 'τρωγαν τα σωθικά ττενήντα
  τόσα όλάκιερα χρόνια. Κ ι έτσι
  λύτρωσί την ψυχή τού άττό τό
  βάσανο έτούτο.
  Ό Καζαντζάκης στό μιθιστό
  ρημά τού ττλάθει ίναν ώραίο κα!
  καλοβαΛμένο μύθο σχετμκά μέ
  τή γνωριμία τού μέ τό Γιώργη
  Ζορμττά — τόν άλλόκοτο έκεΐνο
  Ντεσττεράντος κ ι άλητταρά Δη-
  γιέται:
  Τόν πρωτογνωρισα στό^ Π£ΐ
  ραιά. ΕΤχα κχ—έδει στό λΐ'μάνι
  νά ττάρω τό βαττόρι γιά την
  Κρήτη. Κόντεβε νά ξημερωσει.
  "Εδρεχε. Φυσοΰσε δυνατή σορο
  κάδα κ' εφταναν οί πιτσιλιές
  τηο θαλάσσας στό μικρό καψε
  νεδάκι. Κλειστές οί τζαμόττορ-
  τες, μύριζε ό άγέρας άνθρώττινη
  6όχα κα! φασκόμηλο. Έκανε
  δξω κρύο καί τα τζάμια είχον
  τταχνιστεϊ άττό τίς άνάσες. Πεν
  τέξη θαλασσινοί ξενυχτισμένο·,
  •μέ τίς καψίτιες άττό γιδότριχα
  φανέλες, έττιναν καψέδες καί φα
  σκόμηλα καί κοίταζαν άττό τα
  θαμττω)μένΐα τζάιμΐα τή θάλσ-
  σα... "Εβγαλα άττό την τσέττη
  μου τό μιχρό μου Νττάντε τόν
  Συνταξιδιώτη· άναψσ την πίττα
  μου, άκοήμττησα στόν τοΐχο,
  βολέφτηκα. Καΐμττάνισε μιά στι
  γμή ή πεθυμιά μου· άττό ττού
  ν' έτνασύρ<ύ τούς στίχους; Άττό την καυτή πίσσα τής Κόλασης, άττό τή δροσάτη ψλόγα τού Κα θαρτηρίου ή νά χοκμήξω όλόϊσιο σττό ττιό άψηλό ττάρωμα τής 'Ελιπίδας τού άνθρώπου; "θ,τι θέλω διοτλέγω. Κρατούσα τό μ ι κροσκοτΜκό μου Ντάνιτε, χαίρου μουν τή λευτεριά τού. Ο! στί- χοι πού θά διάλεγα πρωΐ ττρω! θά ρύθ,μιζαν τή μερά μου δλη "Εσκυψα στό ττυκνοτατο δρσ μα νά ττάρω άττόφοοση ιμά δέν ττρόλαδα· άλαμβμιάς, άνήσυχος, σήκωσα τό κεφάλι. "Ενοιωσα, δέ·/ ξέρω πώς, ν' άνοίγουνταν δυό τρύττες στήν κορφή τοΰ κε φαλιού ιμου· στράφηκα αττότο- ιμα, κοίταξα πίσω μου, καττά την τζαμόττορτσ. Σάν άστρο—ή ■πέραοε τό νού μου ή έλττίδα: «Θά δώ ττάλι τό Φίλο μου». (Συνεχίζεται) . ..,, στή μουσικιή ένηιμέρωση τού ι τόττσυ, δεδσμένου ότι οί μουσι- κόφιλοι μποροΰν νά 6ροΰν μιά ττλήρη σ£ΐρά 8!σκων καί κασσε- των, δλων των είδων τής μουσι κης, άττό κλασσικά μέχρι ρε- μττέτικα. Ή στήλη εύχεται κάθε έττιτυ χία στή νέα προοδευτική ττρο- σττάθεια τής έ,ταιρίας καί τοΰ άντιπροσώττου της καί τούς ονγ χαίρει γιά τή θετική σνμβολή ■Όυς στήν αναπτύξη τής μουσι κης κίνησης στό ,Ήράκλειο κα! την Κρήτη γενικώτερα. ΠθίΐΊΟΊ 0 ΑΠΡΟΧΑΡΜΟΣΤΟΧ ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΔΕΙΟΥ Ή τοττική έττιτροπή Ήρακλεϊ ου τοΰ 'Ελληνικού 'Ωδείου, άρ- χισε χθές τίς μουσικές έκδηλώ οτεις τής σειράς «Μουσικά Ν«ιά τα Ελλάδος», μέ τήν ττρώτη σοΜανλία ττού ώργάνωσε στό ξεναδοχεΐο «Άστόρια». ΛΛετεΐχαν οί καλλιτέχνες τής Λυρικής Σκηινής "Αντζη Άλε- ξανβροττούλου (ύψί<ρωνος) κσι Γιώργος Φραγκουλάκης (τενό ρος). Τούς οννώδεψε ό ττιανί- στας Κωστής Γαΐτάνος. Τό ττρόγραιμιμο: ττεριελάμβανί έργα των Σκαρλάτι, Μόζαρτ, Μττετόβεν, Μττράμς, κα! άλλων 'Εττίσης στό Β' μΐρος τής έκ δήλωσης άχούστηκοΛ' καί ίργσ. 'Ελλήνω·/ συνθετών καί συγκε- κριμένσ των Σοκελλαρίδη, Παλλώντιου καί των κρηιτικής κατηαγωγής Μάνου Χαττζηδάκη («Ό Μΰθος σέ ντουέτττο») καή τού Γιώργου Κριιμιζάκη («Τα ριάλια» — «Ή Τηλλυρτιώτισ- Τό ότγοΛμα τού Βιτσένττζου Κορνάρου, στή γεννέτε-ιρά τού, Σηιτεία. καινούργιο αύτό·/ «'Ερωτόκρι το» σάν έντΐ/ττωσιακό. Δηιμιουργός τοΰ ΐδιθΓτυττου θεάτρου είναι ό κ. Λειβσΰάς καί σκηνοθέττης τοΰ ίργον ό κ. Σττϋ ρος Εύοτγγελάτος, τού όττοίον ή θεατρική δουλειά £χει ξεττερά ο-ει τα σύνορα τής Ελλάδος. Τό έργο ττού ένθουσίασΐ τό κοινό της ΤΓρεμιέρας, έρμηνεύ- σονε 1 9 ήθοττοιοί. Ο ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ Ό Μάνος Άγγελιδάκης μέ τό κρητπκό τού θέαΤ'ρο, ττεριο- δεύει αυτόν τόν καιρό καί £!· νει ττσραστάσεις στά χωρία τοΰ ΝομοΟ Ήρακλΐίου. ΟΙ τΓορατττάσεΐς ττού δίνου ται σέ τοτπκούς «κιναματογρά- φους» κα! καφενεϊα, σηιμειώνουν έττιτυχία καί δίνουν την εΰκαι- ρ'ια στούς κατοίκους ττολλών χωρίων, νά δοΰν γιά ττρώτη φο ρά θέατρο. Καί μόνο γι' αύτό·/ τό λόγο, (χωρίς νά ξέρομε Φυσικα την ττοιότητα τού θεάματος), ή ττροοττάθεια τοθ κ Άγγβλιβα κη, άξίζει ΠΩΛΕΙΤΑΙ αύτοκίνητο Ν3ϋ 1200 0 είς αρίστην κατά¬ στασιν. Πληροφορίαι τηλέφ. 232.606. Τά βασανιστήριό: σου συν«.χίζονται Ή άνάκρισις θύιμιζε «Ειδικόν Άνακριτικον Τμήμα» (ΕΑΤ) ΕΣΑ) Ό «π κλήρος», ό «καλάς» κα! ό «άδιάφορος». Μέ φωνέ. και ίττειλές ττροοτταθούν ν' άτΓοσττάσουν την όμο «ΕΓααι ενοχος» θέΛθυν νά βάλουν στό οτόμα σου. — Βλέττεις -ΐτ(Λΐτεί νά δικαιτοθή ή 6ία, ό ψυχρός ττόλεμος, τα ψοχολογικχ βασανιστήρια, ή άττόττειρα χειροδικίας εναντί¬ ον όκ,ο ή ι'~εροψία τοθ «άξιώμοπος». Ό «τοττάρχης» ό Ορασύ- δειλος, έ γλειώδης -Γττος ττού σέρνεται μέ τήν κοιλιά στό χώ- μα, ττρίπε νά υψώθη άττό τούς «άρχοντες», ττού ττιστά έξυττη- ρετεί τι',ν γρσμμή -ούς. Πράττει ΐ'.χ ΰψωθή μέ τό δικό σου τα—είνωμα, μέ τήν δικ,ή οο1- συν-ριδή Τ»-0ς ένοχλεΐ ίσως ή έλεύθερη ττροϊστορία σου, ή άντίσιοκτϊς ,σου οτήν ώμή βία. «Δί.ν ξέρ<ν πώ' είναι έξω έδώ όμως είναι διαφορ«τικά, ττρέπει νό. ττροσαρμοοτής». «Εΐσαι έργάτης, και ξέρεΐς τ! θά ττή ΐιργάτης», σού λένε κα τάψατσα. Κα! ού όνΛρωτιέσαι, τί αραγες θά πή έργάτης.. μήπω. ζοθλος. Τούς βκνευρίζει τό έλβύθερο βλιέμιμα σου. Αύ- το.ι θέλουν Ρλΐμμα ταττεινωμένο, <(>ωνή σιγανή, γλώσσα ττεττει
  ρα,ιένη στό γλύψιμο.
  'Ετσι σέ είτταν «άττροσάριμοστον»
  Τού.; ενο*λεΐς άψά.ταστα με τό όρθωμένσ κεψάλι σου. Δέν
  ταπεινώνϊσαι ένίότιιόν των. Δέν ψάχνουν βεβαία την άλήθεια,
  ού-* βέλουν νά τήν άκούσουν. "Αλλωστε καί ο! δμοιοί των δεν
  την δέχτηκςτν. }.κοπήί των ό στραγγαλισμός τού δίκιου, καί ή
  σταύρ<«.σή σοι. 'Ετσι έν χορώ ίεοττά ή οργή τους. "Εκανες έγκλημα 6αρύ γιατί κάθΓΐσες σέ άτταγορευμένο σημεΐο. Άντιμίλησες στόν ϊτοττάρχ^ σοι, — αρα έναντιώνεσαι στήν έξουσία. Νά! τό έπ:βε6αιώνουν καί ο! μάρτυρες. —ΟΙ ψίυίομάρτυθϊι, τού Πρετώρειου Ή μαρτυρία των δύο «αξιοτποτωνί νεο/ίδω» ύττΓ.γορεύθη υπό ιοϋ «.τοττάρχου» Ή μαρτυρία ί ^ός μάρτυρος εγινε ένώττιον τού «Πιλάτου» καί το'ι «Τςττάρχουί (Ή ψυχολογική 6α σ' δλο τό μεγαλίΤον της). Η μορτυρία τοΰ άληθινού μάρτυρος δέν έλείφθη υπ' ό- ψ.ν. ·»Δέν έχομεν άνάγκη άττό ξένες ΰπηρεσίες». (Τί γάρ έ'χο- μεν χρείον μαρτύρων,). Εμείς αρκούμεθα σ' αύτά ττού μάς εί πα^ οί δικο! ι-ας "Ετσι οί «καταθϊσεις» είναι είς βάρος σου. Τ» ■κατηγ.ορηιήρισ 6αρύ: «Γιατ! εΤττες τώρα έχομ* Δή μοκρατία·», οέ ρωτοθν έττίμονο:; — Άλλά άλήθεια άδιόρθωτε άγωνιστή, γιατί εΤττες την λέ¬ ξη ΔΓμοκρατία- Πω, τόλμησες; Πώς τόλμησες; Δέν βλέττεις ρομαντικιε Δη'αίοκοσ-ιι; δτι τίττο^ί δέν άλλαξε, Α'ικαα λς.ιτόν οέ εΐτταν «άττροσάρμοστο». ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ (Ηράκλειον 12 Σετττεμο'ρίου 1975). Ο βΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Τραγονδιον Εν5.α*(ρονται γ,ά ονμμετοχή καί να ΤΓ.^ωνοΰν στό 280-291 κάθε • Μεγάλη ς-υζήτηση έ'γι*«, σέ ττολλές τταρέίς, έττχιτα ά~6 σχετικό αέ την Άσφάλβια ΉρακλβΓον, δτϊμοσίενμα τής φ οίδας μος. Μεταφέρω έδώ ένα σχετκιό διάλογο. — Τί έγινιε μέ την 'Ασψάλεια, — Άττλώς... κάηχι1 .. Κι' άγώ ττροσθέτω: ' Όταν ή άσφάλεια καίγετσι την άλλάζουμε· , • Άττό τα σχόλια ττού γίνοντται γύρω α—ό τό θέμ« τον Ο"ΦΗ έκείνος πού άτπό την παληό διοίκηση, δέν κατηγορεΐται (ι^^ κ'·., εΤναι ό ετΓΪ σειράν έτών γενικώς άρχ—'ός κ. Άρίστος χ«α κιονάχης, πού ττρσγμαιτικά έχει προσφέρει ττολλά. "Ετσι, μέ την εύκαιρία της διοπτίστοΧΓης αυτής, «άττο^ μ^ λογοτταιχ-ιΚΓ, διαθέση, εΤττϊ: — "Ο. Άρίστος ήταν άττό τούς ελάχιστους .. αριστους! • Στά φουογιέ τού ξενοδοχείον «Άστόρια», . συνεδριάζουν τοχτικά -τερ: τα 25 μέ 30 άτομα κα! συζητοΰν ελευθέρα, τ^ λά -Όπικά κα! γενικώτερα ττολιτικά θέματτα. ΟΙ σ'.··.·ί6ριάσιεις τταρατεί/ο/ται σχεδόν κάθε βράδυ, μίχρ, των ττρώτωι ττρω'ινών ώρών Κα! 6έν μττο.ρούσε νά συμβαίνη 6:αφ&ρ£τι«ά νιοπί συνήθως... ττροεδρεύει ό γνωστός Ηρακλειω- τη» Ν.Π., πού άττό ττολύ τταλιότβρο: έ'χει έκλίγεΤ ■π-ρόεδρος των. . ξί,νύχτηδον. Ή στήλη .μοα, ττού τταρακσλουθεϊ ταχτικά αύτές τίς οννε- όριάστις, όσο κα! τίς άντίστοιχες τού Δηιμοτικοΰ Συμβουλίου Ηρακλείου τολμά νά ττή δτι ττολλες ψορές τταρουσιάζουν ιτε- ρισοίΐΓθί. ένδ,αφερο* άττό τίς τελευιταΤες. Πρςτείνει μάλιστα έπ' εύκαιρία, <νά εκλεγή καί γραμματεύς τής . Μ'κρήο αυτής Βουλής, ττού νά κρατσ ττραχτικό; (δχι 6έ- βαιατ σάν κι" αύτά τού Δημοτικοΰ ΣΜμ€ονλίου) καί νά στ^νη ίνα άν-τ!γρα<ΐ>·ο στόν κ. Δτμ.αρχο, ό όττοϊος, ένώ ττβλιώτερβ ή-
  ταν ταχτικό ,μέλος τής ένδ,ΰψέρουσας αυτής ττσρέας, μετά την
  εκλογή τού, δέν την τΐμηοχ ούτε μιά· ^ορά μέ τή* πσρουσία
  ου
  Τοΰ μεταφέρω τό τταράττονο των τ—ληών... σνκέδρων τού
  μ« τή ούσταστ; νά επανορθώση, άν έχη βεβαία τή σχϊτική
  εύκο — Λεϊα '.
  « Ό διάλογος μεταξύ φιλάθλων, γύρω άττό τό γναστά θόμα
  τή, διοικήσίΐνν; τού ΟΦΗ
  Ρωτό ό £ν-σς:
  — Τί -.νώμη έ'χεις γιά την άνάμιξη τού Πσσπάτη στή»ι ύττό
  θέση,
  Καί ατταντα ό άλλος: '
  — Όνομα καί ττράγμσ Υ'ά την τΓ&ρίτττωσ-η Πσσττά/τς £Ν
  ναι, τί βες ν« κάνη,., ττασττστεύη' .
  0> Καί μ.ά τ>ού δέν άσχολούιμαστε σήιμερα μέ τόν τύπο μας
  τόν Δη·.ιητράκΓΐ, δίναμε τό χώρο τού σ' έναν άλλον, τόν γνω-
  στο Ν'Κ—ΠΑΚ, πού μεταφέρει στό κοινο πού τόν τταρσχολου
  θεΤ τί^ δυό τταρακάτω σικέψίις τού, δίΛην άττοφθεγμάτων
  Έλληνι^ός Λαός ίσον μιά ζ«ή τταρέλσση κι' ίνα στέ-
  λειωτε ττανηγύρι.
  — Άιτ-ρ&' γιατι' ό Μαρκόττουλος θέλει νά πάη στή ζούγκλο
  μέ τον Ταοζόν, άφοϋ ζ«.ϊ μέσα σέ μεγαλούττολη..
  ή μτ\.Γ τού λόγο^ τού, £νας άττό τοΰς κρεοπώλίς πού
  λε ν<'- δώση την τρομαχτικ/ή εΐκό/α ττού έττικρατεΐ στά Δη- υοτικά Σψογαα, κατά την προχθεσινή συν^δρίαση τού Δημο- τιχςΰ ΣυμβουΛίου, εΤττε- - ££ίνι ιμιό αίθουσα σάν αυτή έδώ, πού τρέχουν τα γουρού /ια μέο- κσι τρώει τό ζωντανό τα έντόσθια τού σφαγ^ένου| Δέν ττειοάζι Έδώ όλόκληοος Φόρντ κα! κάνη γλωσσικά ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΙΤΚΟΕΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΟΧ 22ΟΟ — 0Χ 2000 — 05 5ΡΕΟΑΙ. — ΑΜΙ β ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ $ΙΕί0Ο Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Κί>Π. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ
  ΠΑ ΟΪΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗ
  - Λ-, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜ&ΒΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ■ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291 , - . ·, ^
  . ..^ · ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.
  ΕΛΛΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ; ΧΛΡΗ~) ι . _ .("
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Γιά κάθε εΤδος ύλοτομίας θά βρήτε ακριβώς τό κα-
  τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τού 5"ΓΊΗΕ: άττό τα μι¬
  κρά κλαδευτυκά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα
  γενικής χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ:
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «βΤΙΗΕ».
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚΙ0ΚΙΤ2»
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔβΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΟΕ.
  Πλατεΐα Άρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως
  Τηλέφ 282)24 '
  15
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ,.
  ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΛΔΕΣ
  .ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΑΑΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλο φαγτττό
  σ' ένα δμορφο ττεριβάλλον
  ΦΟΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά φωτογραφία ττοιότητας
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ -?£ΟΡΤΕΣ
  κα) κάθε εκδηλώση σας
  ττού θέλετε νά μείνη αίώνισ τηλεΦωνηστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιστννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδος»)
  Νυφικά ύψηλης -οιότιττος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παρα-λεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428 "' ,
  δέκτου σο<>(
  τίς ήλικίες τ^ '
  λε συνδυασμό
  γωνισμοΰ
  Τελεβ1νΤ€Ο/ *
  ^πς τής τηλεοράσεως, άλλά
  λε,τουργίο: μιάς νέας ίκττοή
  ^ "Ρ*; "ΐς ημέρας. ΕΤνα. γιά
  β στήν
  μίο άνεξάντλητος τττ,γπ
  < Ι'ί ΜτΓΙΑ'άρ6ο 4 Ο! Πελότα "Οοοι ενδΐ - ΕΠ» Ο Ε. V 856 292 'ΐντεο: τό ^ Ποδόσ«αιρο μποροϋν νά δοκιμασθούν ^ άνο,μετρηθοο, στό Τίνν.ς Μ-«Ρο0ν νά Τελε,οττί,.ηβούν στή άττευθυνθονν στήν «ΠΡΟ '74 ^ ΚΕΦΑΑΛΗΝ.ΑΣ. ->* -.
  40 ΗΟΙΜΙΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Μ ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΕΛΙΑΑ
  -ΑΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑΝΑΓΐνϋΣΤΕ.ΜΑ-
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
  ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕΣΟΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕ
  ΠΡΟΣ
  την
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Στό φΰλλο σας της 13.10.
  75 »»ί στήν κάμπον ι»α σας «Τό
  Ξσνθό Χρυσάφι» διαβάζω:
  «"Εφτασα στό σημεΐο νά τού
  τΐώ: αν θέλετε ήσυχία στή Κρή
  τη, άν θέλετε νά κρατηθοΰν οί
  Βάσεις σπην Κρήτην πρέττει νά
  κάμετε αύτό πού σάς ζητΓούιμε».
  Τούτα τα λόγια, γράφετε,
  ττώς τα ετττε £νας Κρητικός;
  "Ενός όκττρόσωττος; των γεωρ-
  γών κοΛ στέλεχος των Γεωργ ι-
  κών ΣΐΛ«ταιρισιμών πρός τόν
  Ύττουργό κ. Πατταληγούρα στή
  ονζήτηση γιά τή τΐ'μή τής <ττα Φίδας. Μέ άττλά λόγια, άν λάβομε ΐπτ' δψη τί εΤχε δώσει. ή Κυβέρ νηση κα! τ! ζητοΰσαν ο! έκττρό σιοττοι, ό κΰριος ούτος (Κάραν τινός τ ό δνομα) εΐττε: «"Αν ιοάιμετε τίς 22 δρχ. κύ- ριε Ύττουργέ 25, 5ν δώσετε δή λάβη 3 δρχ. άκόμη στό κιλό στή σταφίδα έμεΐς θά γίνωμε ίφρονιμα παιδία», θά δεχτομμε τίς Βάσεις στήν Κρητη κσ! θά δρητε ετσι την ήσυχία σας». Δέν βρίσκω λόγια, άλλά δέν νομ'ζω κα( νά υπάρχη λέξη στήν ΈλληνΓκή γλώσσα, γιά νά εκφράση την ταττεινότητα τοό λόγου καί τή χαμέρπτεια τής 1 Πιστεύω νά τό είδον, οί δν- θρωττοι ττού τόν διάλεξαν σάν άατρόσωτΓ6 τους, καί νά κατα- λσβαίνουν την προσβολή πού τούς έκαμε. Άνδρίς ττού είναι γνωστά τα αΐσβήματά τους στό Πανελλή- νιο. Άγρότες άγνούς καί ττερί- φαναυς. Πολίτες φιλελεύθερους καί τπστούς στίς τταραδοσεις καί στήν Ιστορία τού τόττου. 'ΑνδρώτΓους, ττού δταν χρεια- συη καί τή ζο>ή τους δίδουν γιά
  την άξιατπρέπειά τους, τούς πα-
  ρουσίασε ό «έκτΓρόσωτΓΟς> τους
  σάν άνθρωττάρια πού ■πουλιοϋν-
  ται γιά τρείς δοαχμες, γιά μι
  σό καφε.
  Έλττίζω νά τοΰ έ"χουν δώσει
  τα ττο~οότσ~ στό χερι. Κι' &ν
  δεν έόχει γίνη άκάμη,, άς γίνη ά
  μεσως.
  Δυό λόγια γιά τόν «έκπρό-
  σωττο».
  Τό θέμα των Βάσεων, κύριε
  Κάραν* ινέ, εΤναι θέμα ζωης ή
  θανάτου γιά τόν λαώ τής Κρή¬
  της. Είναι θέμα αξιοπρεπείας,
  δχι μόνο γιά τούς Κρητικούς,
  άλλά γιά άλόκληρο τόν 'Ελλη
  νικό λαό. Είναι θέμα Ελευθερί¬
  ας καί 'Εθνικης άνεξαρτησίας.
  Αύτά κΰριε Καραντινέ δεν με-
  τριοϋνται μέ λεφτά. Δέν ττου-
  λιοΰνται. ΕΤναι άνθρώτπνα άγα-
  θά άνεκτίμητα. Δέν έχει κα¬
  νείς τό δικαίω,μα, μά κανείς νά
  τα λερώνη.
  Άπό τγοΟ κύριε Καραντινέ
  πήρετε τό βικαίωμα νά ξεττου-
  λάτε τόν τόττο γιά Ινα καφε;
  ΠΔς τολμήσετε νά μιλήσβτε μέ
  τέτοιο άναξιοττρετπη καί μικρο
  συμφεροντολογικό τρόττο γιά
  τόν τοττο σας;
  Σεΐς κύριε Καραντινέ σάν
  έκτΓρόσωττος τού ττιό ϋττερήφα-
  νου, τού πιό φιλότιμου καί φι¬
  λελεύθερον κομιμοπιοϋ τής χώ¬
  ρας εΐχατε υποχρεωθή νά στα
  ΠΩΡΓΗΣ ΒΑΓΙΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  Άγα—ητέ μου Μάνο,
  Σοΰ σφίγγω θεομά τό χέρι
  γιά τόν ττραγματικά μεγάλο ά-
  γώνα πού κάνεις.
  Την αλληι οδομάδα σοθ στέλ
  ν« 500 δρχ. καί Ινα σηιμείωμα
  γιά νά σ^γχαρώ την «Άλή-
  θεια».
  Περιμένω νά τελίΐώσω τα
  «"ΑτΓαντα ΣολωμοΟ», ττού φτιά
  χνω ενός έϊκβότη, γιά νά μοΰ
  ιμείνη καιρος νά σοθ γράψω
  καμμιά διαχοσιαριά συνδρομη-
  τές γιά την «Άλήθεισ».
  Άξίζει νά ιμαθαίνη ό κόσμος
  τέτοιες μεγάλες άλιήθειες,
  Γειά χαρά
  ΠΩΡΓΗΣ ΒΑΓΙΑΚΗΣ
  Ζαλόγγου 1
  'Αο9η>αι
  θήιτΐ ψηλά, Νά άτταιτήσετε,
  σάν άναφαίρετΤΌ δικαίωμα των
  άγρστών, την ττληροίΐμή τού 1-
  δρώτα: τους. "Οχι νά άνταλλά-
  ξετε την —εριφάνεια καί την ά-
  ξιοτΓρέτΓεια τό»ν άνθρωπον καί
  τού τότΓου ιμέ χρηιμα.
  Ξέρεττε τί άντιττροσωιττεύουν
  ο! 25 δρχ. πού ζηα-ούσατε; Τί
  τΓοτα κύριβ Καιραντινέ. "Ενας
  άνειθίκεντος έργάτης στή Γερ-
  μανία: τταίρνει 15 μάρκα την
  ώοα δηλ. 195 δρχ. Οί 25 δρχ.
  είναι λιγώτερο άτπό τό άντίτιμο
  εργασίας 10 πρώτων λετττών.
  Ζητούσατε γιά 7 καλά σταφί-
  δες τό άντίτιμο μιάς ώρας έργα
  σΐας.
  Δέν ύτΓεροοοπτίζονται £τσι τα
  δίκαια των άγροτάν κ. Κβραν
  τ ι νέ. ΕΤναι άτταράδεχτος ό τρό
  ττος ττού μιλήσετε, ό ΐτρότΓος
  ττού, δήθεν, ύπερασττιισττνοετί
  τα σομφερονΎα των γεωργών.
  Δέν νομιίζω νά σάς μένη αλλος
  δρόμος άττό τού νά τταραιτηθή
  τε αμέσ-ως. "Αν έσεΤς δεν τό
  κάνετε, τότε έκείνοι ττού σάς
  έξέλεξαν ττρέττεί στίμερα κι' δ-
  λας νά σάς καταργήσουν.
  Δέν μττορεΤτε ττιά, δέν ττρέ-
  ττει, νά ένττροσωτΓητε τόν αγρο
  τικό ττληθυσμό τοΰ Ηρακλείου.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ
  Άναλήφεως 205
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΚΩΝ. ΛΑΦΑΤΟΣ
  ΤΙΜΟΛΟΓΙΛ. ΖΥΓΟΛΟΓΙΛ ΚΑΙ Τ4ΛΛΙΠ0ΡΙΕΣ
  ΠΡΟΣ
  την εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά,
  Ή άγορά των έττιτρα—εζίοιν
  στσφυλόν, γίνεται κ«τά τρόττον
  άνεττΐτρετττον.
  1) Τα σταφύλια δέν ζυγίζον
  ται στό άμτηελι, άλλά είς την ά
  τταθήικην, ττράγ,μα ττού εΤναι ττο
  λύ δύσκολο γιά £να μικρό τταιρα
  γωγό νά τα συνοδέψη Εως έ-
  κεΐ.
  2) Είς τό ζαγολόγιο, ττού
  τίς ττερισσότερες φαρές τό παίρ
  νέ ι την έπομένη Αμ^ρα, δέν άνσ
  φέρεται τό άπόοαρο των κιδω
  τίων.
  3) Είς τό τιμολόγιο, τό ό-
  ττοΐο θά ττάρη ό παραγωγός κα
  τα την πληρωμή άναγράφεκ ιμο
  νάχα τα καθαρά κιλά. "Ετσι
  οί τΓερισσότε,ροι τταραγωιγοί δέν
  γνωρίζουν πόσο εΤναι τό άττόβα
  ρο έκώστου κιβωτίου.
  Γιά νά 6γή αύτό ττρέττει νά
  γίνη συνδυασμός ζυγολογίου
  καί τιμολογ"!ου. "Οταν δμ«ς £-
  χει τό ζιιγολόγιο, τοΰ λείττει
  τό τιιμολόγιο κοοί γιά νά πάρη
  τό τΐ'μολόγιο τΓρεττει νά παρόδω
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5, (Παλαιά Περιφερειακή Διοίκηση)
  ΣΤΗ ΡΟΙΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ,
  ΓΛΛΛΙΚΜ. ΓΕΡΜΑΜΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΤΕΧΝΙΚΑ — ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΙΣΤΟΡΙΚΑ — ΑΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ — ΛΕΞΙΚΑ —
  ΕΓΚΎΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ — ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ — ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΔΙΣΚΟΙ ΜΟΥ-
  ΣΙΚΗΣ — ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ — ΑΛΜΠΟΥΜ — ΕΡΓΑ ΛΑΊ'ΚΗΣ
  ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  Οεχόμεθα παραννεΜες
  ΠλΓονεκτήμητα
  Απλός χορισμός* Μι: ίνα μύνο κοΐ'ΜΊ*
  Τρ<1^ ρυβροι πλυοιικΐ Γιώ γά μΤι χρειϋεται μοιγ νη ιριψιιι. νΐϋ^αδι.ι;, μανσέϊί,ι· φάρμεΛ: κλπ ΌΑοκληρωτικη οντιμετωπιοη ιυν λεκέδων! (Βιολογικ^ν Ευέλι*τ«ς συτοματιομόςΐ Ι ι& <ίά τμοποπθΗΤΪΓ τή προγραμ μοί , *αιώ την κ,,κιη οας θηκΓς απορρυπανπκου τμπροςΙ Πιυ ευινθλε^ οτο>. χει
  1
  Κΐρίος . χω|κ>υ Τη ΠΡΟ! ΚΡΕΙ,ΙΒ 0<ΐς < (,ιιπιι,χ· ΙοΑΡιο ΙϊηνΐΟΕ Τβ ιιλειόΐ'.ρο ΒΚΗ Πώυ δ.ιηΐΐρο το πλϋνΐιιριή ααο ηήνα καιννιΐΊ ΠΛΪΝΤΗΡΙΑ ΡΗΙίΙΡδ ΖΙ ,ΐΑίρι· ϋειμη μονιι,' ΤουπΐραυτομοΐοπΑυντηριοΦΙΛΙΠΪΠΡΟΓΚΡΕΙΙΒαπο,ΟΐΕΐ ΐήν τεχνολογικη πρωίθιιορισ οτ* πλυντπρια γιοπ πΑίνι.1 αηΰ «αυβι,ρΐΕς μεχρι οραχνοκφβντο κοΙ οπ6 βαριά μαλλινα μίχρι ΐϋοιοθηια συνθετική! Είναι ηλυντήριο μονοβικπς οντοκης, μί ιιληρη οαιρο οι/το· ματιομων και προγραμμαιων, γκίι ν6 μη*χρι.ιαζετοι να (ανσ.. οκεφθητε-νια ηλυντηριο ΡΗΗΙΡ5 γιά πιό σίγουρα ση στό ταιμεΤο τό ζυγολόγιο. Δέν γνωρίζ» άν δλες οί έξα Υωγικές έταιρείες έψαρμόζουν αυτήν τή μέθοδο. Αύτό ττού γνω ρίζω ύττεύθυνα εΤναι δτι τό σύ στηιμα αύτό τό έφαρμόζη ή έ ταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», εδρεύ¬ ουσα είς Κουνάδους. Παρακαλώ άν £χουν την εύγε νη καλωσύνη, νά μάς άττσνττν σουν οί άρμόδιοι έξαγωγεϊς, οί τί τούς έξ*—ίΐρετεΐ αυτή ή μέ· θοδος. Εύχαριστώ. Κ«λ». Γ. Λοφάττος Κοινοπκός Σύ,μοουλος Άρκαλοχωρίου ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΪΨΕΙΣ Ή ΆμερΐκανοοΐωνΐατΐΕή δράση οτήν Κρήτη έντείνεταΐ ΤΙ γράφε. τό περ.οδ.κό «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 «... Τόσο ξενόδουλοι Εχομε χΐνει, ωστε ό κάθε ξένος έττι- έ ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σβλίδος ΠΡΟΣ Έφιμερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ, Ενταύθα, Άπαράδεκτες δηλώσεις γιά ξένες Βάσεις άπό κ. Νομάρχη Ηρακλείου θίγουν £θνική> φιλο
  τιμία Κρτνπκοΰ Λαοΰ. "Εξω οί
  ξένες Βάσεις τού θανάτου άτπό
  τό Νησί ιμας καί 'Ελλάδα.
  ΟΙ ύττογραφόμενοι:
  Νΐκος Κουντάκης
  'Ελ. Καραχολιος
  Ιω. Δερμιτζάκης
  Μιχ. Πασσάς
  Γεωργ. Σ,τειοικάκης
  ΠΡΟΣ
  Εφημερίδα
  €ΑΛΗΘΕΙΑ>
  Ενταύθα.
  'ΑτΓθξενωμενος άπω τόν τρε-
  ρήφανο Καητικό Λαό ό Νσμάρ-
  χης Ηρακλείου, μέ τίς ττροκιλη-
  τΐίοές τού δηλώσεις δττου ΰττο-
  σττπρίζει την άναγκαιότπτα των
  ξενων στρατιιυτικών Βάσβων,
  οτγιλώνερ την Ίστορία, την Πά
  ραδοοΐη κα! τούς 'Αγώνες τοΰ
  'Ελιληνικοΰ Λαοΰ καί Ιδιαιτέρα
  τού Κρητικού. Τέτοιες δηλώσεις
  είναι ο—αράδεκ/τες. Ή 5η ΤΟ
  ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, ζητά την
  β~ομάκρυνση τού.
  Άτοό την 5η ΤΟ ΠΑΣΟΚ Ή
  ρακλείθΜ.
  ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.
  ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
  Χειρούργος—ΌδοντΙατρος
  Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί).
  Τηλέφ. 224-481
  Δέχεται καθ* εκάστην
  9—1 καί 5-—9
  νά θεωρή την Κρήτη
  ξεφραγο άμπέλι;
  "Αν ένας "Ελληνας ττάει στήν
  Άμερική, σέ 24 ώρες θά τόν ί
  χε, έττισκεφτή ή 'Υτπνρεσία Με
  ταναστεύσεως γιά νά δή τί κά
  νει. Ή δικιά μας 'Υπηρεσία
  'Αλλοδαττών μττορεΐ νά μάς πή
  ττόσοι καί ττοιο! ξένοι ζοθνε
  στην Κρητη, πως ζοθνε καί τή
  δσυλειά κάνουν; 0X1. Κι' αύτό,
  τό ξέρουιμε πολύ καλά δλοι, ό-
  φείλεται στήν πλήρη διαλύση
  τού κράτους καί την άρρυθμία
  τΓθύ έττέβαλε ή ξενοκίνητη χούν
  τα κατά την έττταετία. *ΙΗΙ έ-
  βραιομασωνική χούντα εΐχε πά-
  ρει έντολή άττ' τα άφεντικά της
  ν' αφήνη τούς έβραίους νά κά¬
  νουν άνενόχλητοι τή δουλειά
  τους».
  Α
  — «... Στά ττερισσότερα,
  *χβδόν, χωρία κα! πόλεις τής
  Κρήτης ίχουν έγκστασταθη μό
  νιμα χιλιάδες πράκτορες τού
  θΊωνιοιμοΰ, ϊχουν άγοράσει σττί
  τΐα καί χτήματα, ττολλοί άττ'
  αύτούς ντύνονται δττως ο! Κρη-
  |ικοί, ζοΰνε στά χωρία καί τίς
  πόλεις τής Κρήτης πίνοντας μέ
  τούς ντόπιους τσικουδιά, προ-
  σπαθοΰν μέ κάθε τρόττο νά κερ
  δίσουν τή σμμττάθεια καί την ά
  γάττη των καλοτΓροαΙρετων Κρη
  τεκών χωρικών, κι' ώς ενα ση-
  μεΤο τό Εχουν ττετύχει. σκορττών
  τας χρημα. 'Αψήνουν τούς άψε
  λεΐς κι' ά—ονηρευτους χωρικούς
  νά πιστεύουν δτι είναι «οί κα-
  λοί» ξένοι, ττού λατρβύουν την
  Κρήτη»
  Α
  — «.... 01 εβραϊοι κερδοσκο
  ττοθν πάνω στά Κρητικά ττροΐ-
  όντα, μττλοκάρουν τίς άγορές
  τοΰ έξωτερικοθ καί καθορίζουν
  τό Οψος τής τιίμής των ττροΐόν
  των τους. 'Απ* την άλλη μεριά
  εχουν φτιάξει διάφορες έταιρεΐ
  ες (ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ κλπ.) κι' ά-
  γοράζουν την Κρητική γή γιά
  ■μιά, δήθεν, ύπ-οδειγματική καλ
  λιέργεια η γιά τή δημιουργία
  τουριστικών έγκαταστάσεων, χω
  ρίς νά προχωράει ο&τε τό ένα
  οθτε τό αλλο. Ποΰ τα βρίσκουν,
  5μως, τα λβφτά καί κάνουν ττα
  θητικές καί καβόλου άττοδοτι-
  «ές έττενδύσεις;».
  Α
  — «... Κάτω άττ' αύτές τίς
  συνθηκες καί γιά νά έφαρμοστή
  τό μσχροχρόνιο σχέδιο γιά την
  αλωση τής Κρήτης, δημιουργή-
  θηκαν στήν 'Ελληνική μεγαλύνη
  σο οί άμερΐκάνικες βάσεις τού
  θανάτου πού έξυ—ηρετοθν τούς
  τταρακόΐτω σκοττούς:
  — 'Εξάρτηση καί τελεία ύ-
  ττοδούλωση τής Ελλάδος.
  — Ενισχύση τοΟ Ίσραηλι-
  νοΰ έττεκτατισμοθ.
  — 'Εξανδρο—οδισμό κι' όλο
  κληρωτική άτταλλωτρίωση των
  δικαιωμάτων τού 'Ελληνικοΰ
  Ααοΰ».
  — «... Κσπαγγέλουμε, δμως,
  δτι έκτός άττ' τούς άιμερικάνους
  κα! τούς νατοΐκούς άξιωμοπι
  κούς ύττάρχουν καί κι-
  ν ο Ο ν τ α ι στήν Κρήτη Ί
  σραηλινο! άξιωμαιτικο!. Κ ι* δλοι
  αύτοι κάνουν κατασκοττεΐα σέ
  βάρος τής χώρας μας. ΕΤναι τε¬
  λείως άπαράδεκΓτο νά βγαίνουν
  άηταγορευτικές διαταγές γιά
  τούς "Ελληνες δημοσιογράφους
  πού ψάχνουν γιά την άλήθεια,
  νά συσκοτίζεται συστηματικά
  ή 'Ελληνική Κοινή Γνώμη, νά
  τταραττέμτΓονται στά στρατοδι
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΝ,, ΤΗ! "ΑΛΛΑΓΗΣ,,
  ΚΥΜΗΓΟΙ
  ΠΑΡΕΛΗΦΟΗ|£ΑΝ
  ΟΟΛΑ ΚΥΝΟΓΙΟΥ
  Λ1ΚΑΝΑ — ΜΟΝΟΚΑΝΑ - ΚΑΡΑΜ11ΙΝΕΧ
  ΧΟΥΙΙΕΡ ΟΟΖΕ
  εΙδη κυνήγιον κ*.
  ο< πολ» μεγάλη ποικιλία Έχομεν τίς χαλλΐτερες διότι εΙμεοα «Ιο«γ«γεϊί ΚΑΤΑ-ΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ "Ιδη; 17 (Μεϊντάνι) — Τηλ. 284.207 ε- ΚαγιαμπΑ 3 — Τηλ. 2$7.7Μ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑ ΤΙ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΓΪ 1ΑΣ οτήν 'ΆΑΗΟΕΙΑ 9§ " ΒΕΑΙΓΡΑΑΗΣ» Ζωγράφου 7 --Τηλ. 281-161 κεΐα "ελληνες δημοσιογράφοι τή στιγμή ττού έκσποντάδες ξένοι πράκτορες ξέρουν ττολύ τ—ρισσότερα, γιά τίς 6ά σεΐς, κι' ά—* αύτούς τούς άρχη γούς των 'Ετπτελείων μας. "Ας μή κοροΤδευόμαστε. ΟΙ ξένες βάσεΐς στήν Έλλάδα εΤ- ναι θανάσιμος κίνδυνος». Α — «... Δέν εΤναι μόνο ό... Άετουδάκης, ττού εΤχε τό θρά- σος, ή τό θάρρος, νά δώση στήν δημοσιότητα, ένα τόσο έξό φθαλμα προβοκατορικό κείμενο. Καί άλλος Κρητικός μασώνος, ό Άντητρόεδρος τής Παγκρητί- ου Ενώσεως Αντωνακάκης, μέ δύο συντονισμένες ένέργειές τού, μέ μιά τού έτπστολή σ' δ λες τής 'ΑθηναΤκές καί Κρητι· κές έφηιμερΐδες...». Αύτά εϊμαι μερικά άττοσπά- σματα κειμένων πού ττεριλαμ· βάνονται στό διπλό τεΰχος Σε πτέμβρη — Όκτώβρη τού ττε- ριοδικοΰ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛ ΛΗΛΕΓΓΥΗ» τό όποϊο είναι ί¬ να «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗ· ΤΗ» καί ττεριέχει ακρως ένδια φέροντα άρθρα, σχόλια, έρίυ- νες καί τρομερές, γιά την Κρή τη είδήσεις. Στό Ήράκλειο πουλιέται άν¬ τ! 30 δρχ. στά κεντρικά ττερί- τττερα. ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Μεσογειακή 'Αλληλετνγύη» (τεύχος 3—4 Σετττειμβριου — Όκτωβρίου 1975) ττού εί ναι άφιερωμενο στήν Κρητη, άναδημοσιεύομε τό παρακά- τω σχόλιο, υπο τόν τ!τλο «Ποίος κρύβεται ττίσω άττό τόν Παρατηρητή». Στήν εφημερίδα τοΰ Ηρα¬ κλείου «Η ΑΛΛΑΓΗ» δημοσιεύ- τηκαν δυό άνυτΓΟγρ&φα άρθρα, στίς 21 καί 30 Σετττεμβρίου 1975, ττού δημιουργοΰν πολλά έρωττημαπΊχά. Σ' αύτά τα &ρ- θρα, ό ϋπογραφόιμενος «Παρα- τηρητης», έκφράζει την Ιερή τού άγανάκτηση γιά την Τδρυση στό ΉράκΛειο ΈτΓΐτροττής Με- σογειακης Αλληλεγγύης, κα- θώς κα! γιά την ττραγμαΓτοτΓθίη ση, στίς αρχές Νοειμδρίου, κ»ι νης έκδήλωσης άλληΛεγγύης Κρητικών καί Παλακατινίων. ΕΙλικρινά, δέν μττορεσαιμε νά καταλάβουμε τίς προθέσεις τού συντάκτη αυτού τού κειμένου. 'Απ' τή μιά μεριά ζητάει νά μείνουιμε ούδέτβροι κι' άπαβεΐς γιά τα δσα συμβαίνουν στήν Παλαιοτίνη, φοβούμενοι ιμήττως «μεταφερθεΤ κι' έδω στήν Κρή¬ τη, ή ττολειμιική των» κι' άττ' την άλλη άτΓοφβύγει μέ μεγάλη σε μνότητα, νά ττάρει καθαρή θέ¬ ση έττάνω σ' ένα πρόβλη,μα της Άν. Μεσογείου, της ττεριοχής δηλαδή τΓού βρίσκεται κι' ή Κρητη. Κατρός, δμως, εΤναι νά τταί ξουμε μ' άνοιχτά χαρτιά. Οί σκοτΓΐμότητες κι' οί μπερτοδου- λισιμο!, μονάχα τούς έχθρούς τής 'Ελλάδας έξυττηρετοθν. 'Ε- ,μεϊς ύποστηρίζουιμε ττώς ή Κρή τη, είναι άνατταστταστο κομμά- τι τής 'Ελληνικής Πατρίδας. Τό σύνθημά μας εΤναι «οΰτε μ·ά χούφτα άτΓό τό χωμα μας, οΰτε μιά στάλα άττ' τα νερά 'μας». Δέν ύττοδαυλίζουμε τόν τοτπκι- σμό ττού όδηγεΐ στίς ΰττοτΓτης ττροέλευσης, αύτονομιστικές τα- σεις. Ή Έλλάδα είναι ένιαΐα καί δέν έτπιμερίζεται. Άγωνιζό- ιμαστε γιά την Κρητη, γιατπ τό νησί είναι 'Ελληνιικο, 'Ελλη νικότατο, έδαφος. Πολειμάμε τούς Έβραίους γιατί είναι έ- χθροί τού 'Εθνους. Δέν κάνου- με εύχές, όργανώνουμε άγώνες. "Εμείς δέν τταίρνου,με καμιά έ- τΓΐχορήγηση ό—'ό ττουθενά. Ή θέση ,μας, μέ τή Διακηρύξη τής 'Επΐ(ΤρστηΓς Μεσογειακήν Άλλη λεγγύης, είναι ττεντακάθαρη. ΕΙΙμαστε φΐλοι των Άράβων, στό μέτρο πού αύτη ή φιλία έ- ξυττηρετεΤ τα μακροττρόθεσιμα συμφέροντα τής Ρωμηοσύνης. Καί εμείς, δέν διστάζουμε νά διακηρύξουμε τίς φιλίες καί άν- τιττάθειές μας. Άς ιμάς τπεΤ ό «ΠαραΓτηρητής» ποία 'Ελληνική σκοττ ιμότηιτα έξΐΛτηρβτουν τα δυό αρθρα τού. "Ας μάς ττεΤ, ποία εΤναι ή γνώμη τού γιά τόν 'Αμερικάνιχο Ιιμπεριαλισμό. "Ας μάς ξεκαθαρίσει τή θέση τού, γιά την τταρουσία τόσων Εβραίων στην Κρητη. Τί γυρεύ ουν στό νησί; Ή Κρητη, δττος κι' ή Κύ- ττρος, βρίσκονται κάτω άττ' τό θανάσιμο κίνδυνο ττυρηνικοΰ ά- φανισμοθ έξ αΐτίας των εβραί¬ ων. Κι' αύτό καί μόνο είναι άρ- κετό γιά νά τούς θεωροΰμε έ¬ χθρούς τοΟ Ρωμέϊκου. Κι' αν ό «Ποόρατηρητης» -ιστεύει εΐλι- κρινά δτι ή τταρουσία ξένων βά σεων είναι θανάσιμος κίνδυνος γιά τό νησί, τού δηλώνουμε; δ¬ ταν έ—ιλυθεΤ τό ττρόβλημα της Παλαιστίνης, ό άμερικάνικος I- ,μπεριαλισμός δέν θά χρειάζε ται ττιά την Κύπρο καί την Κρή τη, γιά την έγκατάσταση βάσε ών ττροστασΤας τού Ίσραήλ. Τί έπτιβάλίλει, λοιπόν τό έθνικό συμφέρον; 'Εδω είναι τό θέιμα κα! σ' αύτό νά δοθμε τί θά μάς ττεΤ ό «ΠαραΓτηρηττής>. "Ολα τ'
  αλλα εΤναι έκ τοΰ πονηροΰ.
  ΟΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έχ της 1ης σελίδος
  ττού την έκττροσωπτω, νά νοιώ-
  σωμε ττραγματΐικά ύττερήφανοι,
  έξ άφορμής τοΰ γεγονότος δτι
  ουδείς άττό τούς ασφαλισθέντες
  σέ έμάς, εξέφρασε τό παραιμι-
  κρό παράτΓονο. 'Εδώ άξίζει νά
  ύτΓονραμμίσω τό χαρακτηριστι-
  κό στοιχεΐο δτι ό άριθ,μός των
  ήσφαλισιμένων μας, στό χρονι-
  κό διάστΐ>μα των 10 μηνών λει
  τουργίας της έταιρίας, άντιστοι
  χει <μέ τό τρητλάσιο τού άρι- θμοθ των ήσφαλισιμένων άττό κά θε αλλη άσφαλιστική έταιρία. Βεβαίως αύτό όφείλεται στά ιτρωτοΓΠΌριαχά ττρογράμ.ματα, οττήν ώμεση έξυττηρέτηση καί στήν άρτια έκ—αΐδευση τού προσωπικού ιμας. Τό γεγονός μέ ΙκανοτΓθΐεΐ I- διαίτερα δεδομτένου δτι ή άττο χώρησίς μόν άττό την «'Αμέρι- καν ΛάΤφ», Εδωοτε την εύκαι- ρία σέ ΤΓθλλούς καλοβελητές συ ναδέλφους, νά άρχίσουν Ενα ά- θέμιαο «ττόλβμο ψιθύρων», ττού τελικά κατέληξε είς βάρος τους. Ότκοσδηττατε ήιμουνα βέδαι- ος δτι δέν θά βρισκόταν κανείς νά εκφράση παράιτονα, γιατί έχω άμειση γνωση τού τροτΓου συμπερΐΦοράς έχ μέρους μας στούς ττελάτες — ησψαλισιμέ- νους ,μας. Τώρα δμως ύττάρχει και ή άψευδής δισβεβαίωση των ενδιαφερομένων, ττράγμα ττού δττως τόνισα καί στήν άρχή ιμάς κάνει νά αΐσθανό,μασαε Ι- διαίτερα εύχαριστηιμένοι καί ύ· περήφανοι». ΕΚΑΒΗ Κάθε βράδυ πολιτισμένο γλέντι 😐 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ «ΣΤΑΜΝΑ» Κάθε βράδυ μαζί σας οί: ΝΤΟΥΕ ΛΟΥΤΣΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΝΑΣ, ΧΑΡΗΣ, ΒΟΥΑΛ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΝΑ ΛΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΙΝΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΑΛΚΗΣ ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286106 « , ΠΡΟΣΟΧΗΙ ΟΙΚΘΝΟΜΙΑ ΠΗ ΠΕΖΙΗ 01ΗΓ0Ι ΑνΤΟΚΐνΗΤΙίν Τώρα μ—»ρεΐτε νά μειώσετε τα Ιξοδα τής βενζίνης, κατά 20-25% χάρις στόν •Αμερικανικό μηχανισμό ΜΙΝΙ ϋΕΟΤΟΚ («Μίνι Τζέκτορ»), ττού έλέγχει αυτομά¬ τως την ροή των καυσίμων, τροφοδοτώντος τόν κινητηρα μέ την άκριδή ποσόττττα καυσίμων τα όττοΐα χρειάζονται. "Ετσι, γίνεται οΐκονομία έντός και έκτός ττόλεως καϊ συγχρόνως βελτιώνεται ή έ—ιτάχυνσις. *>ι#*^
  θά σώσετε λοιττόν τό αύτοκίνητο καί την τσέττη σας δν τηλεψωνήσετε στό
  222.542 ή στό 224.238 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, τεχνικάς αύτοκινήτων,
  όδός Ν. Πλαστήρα, αριθ. 97, πλησίον Πσνανείοι; Νοσοκομείου, Ηράκλειον Κρήτης
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
  "Αν δέν διατπστώσετε, μόνοι σας την οίκονομία στή βενζίνη, εχετε τό δικαΐωμα
  τής έΐΓιθτροφής τοΟ μηχανισμοΰ καί τής ε Ι σ ττ ρ ά ξε ω ς ολοκλήρου τής άξίας
  τού!!! *"*»ΪΛ*φ*
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ή τοτΓοθέτησις τού ανωτέρω μηχανισμοθ γίνεται έντός ο¬
  λίγων λετττών, άνευ ούδεμιάς έπιβαρύνσεώς σας. Κ αί κάτ ι αλλο: Δέν
  ύπόκειται είς ΟΥΔΕΜΙΑΝ φθοράν, μέ την πάροδον τοΰ χρόνον.
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1·75
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  ΠΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΙΠΡΟΟΑΟΣ ΤΟΥ ΑΟΛιΊΤΙΚΟί ΜΑΣ ΣΟΜΑΤΕΙΟΥ
  Ερεννα
  ΥΨΨ
  Τα έπιχειρήματα της παΑηας
  οΐ
  Ο.Φ.Η
  ρμ ς ς
  ΜΙΑ ΕΝίΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΜΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΜΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΟΡΓΟΥ ΣΕΙΪΕΤΑΚΗ
  ΑΡ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Ό Γεν. Άρχηγός
  τού ΟΦΗ
  έττί σειράν έτών
  ■πού βάλλεται λιγώτερο
  άττό τα αλλα μελη
  της παληό ς διοίκησις.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στήν
  όττοΐςχ έ'χε,ι φτάσει άττό
  διοικτΐτικής τρλευράς ό Ο.
  Φ.Η , είναι ττιά γνωστή
  καΐ άττοτελεΐ μιά σκληρη
  πραγ ματ ι κότρ,τα.
  ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
  τής εφημερίδας μας, μβ
  βάση τα γεγονότα καί τίς
  γνωοτές ιμηνύστεις, έδωσαν
  ήδη σέ δσους δέν γνώριζαν
  τή-; ίχταση τού χάους.
  Η ΥΠΑΡΞΗ δυό άντιμα
  χομένων παρατάξεων, δσο
  άτταράδΐεχτη είναι, τόσο
  καί άληθινή.
  ΠΟΛΛΑ λέγονται, πολ-
  λά άκούγονται, ττιό ττολλά
  ψυθιρίζονται, άρκετά γρά-
  φονται και ττολύ περισσό-
  τερα καταλαβσίνονται καί
  ύττονοοθνται.
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ εχβι 6ά-
  θος. Τα σκάνδαλα εχουν
  προέκταση. Τα λεψτά εί¬
  ναι πολλά...
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» άρχισε
  ήδη ,μιά ερευνσ. σέ δάθος
  καί είναι άποφασισΐμένη νά
  φέρη, άντικοιμενικά >ίρί ά-
  μερόλΐτπτα, τα ττ ά ν τ α
  στό φώς τής δημοσιότητας.
  ΚΑΘΩΣ δέν άνήκομε σέ
  καμμιά άττό τίς παρστά-
  ξεις καί δέν συνδεόμαστε
  μέ «όμάδες» (κα! ϊσως)
  'καί «κλίικες» θά προχωρή-
  σω>με άδέσίμευτοι στήν έ-
  Πώ- φίάααμε οΠήν «"Ωρα Ο»
  ΐιρώίη κοινΑ οτΐνάνΐχιση
  ΤίογινοσίόσπίϊιΜαθιουδάκιι
  Δέ ν ΙδιοποιΑθηκε 6 Πασπάίη»
  *6ν ΟΦΗ 500.000
  Οχι 3 χιϋ. - 850 δρ. *ό
  ΒΛ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Ό Πρόεδρος τής
  Διοικθύσης ΈτΓΐτροττής
  πού ανέλαβε τίς
  τνχες τού ΟΦΗ γιά
  λίγΐς μέρες
  ♦ Νά πάψη 6 ηόΒομθ-
  Επιβυμοΰμπ: Ενόϊηϊα - Λγάπη
  ρευνα καί την παρουσιάση
  τής πραγμάτικότιντας.
  ΚΑΘΕ παράγοντος τού
  ΟΦΗ, κάβε ψίλαθλος, κά·
  θε αναγνώστας, κάθε έν-
  δ;ιαφερόμενος, μττορεϊ έλεύ
  θερα άλλά άντικειμενικά
  κα! ντοκουμενταρισμένα,
  νά χρηΡΊΐμοττοιήση τίς στή
  λες μας, σάν δΐκό τού
  «βήμα».
  ΕΤΣΙ θά άκουστοΰν δ-
  λες οί άττόψεις κι' ετσι μέ
  τό διάλογο, στόν όποίο πι
  στεύομε άττόλυτσ, θά φανή
  ή πραγ,ματικότητα καί θά
  λάιμψη ή Άλήθαια.
  ΜΕΤΑ θά είναι εϋκολώ-
  τερο νά αποδώση κάθε φι
  λότιμη προσπαθεία, ττού
  θά κατατείνη στήν άναδι-
  οργανωση τού ΟΦΗ καί
  την είσδοχή τού στήν Α'
  'Εθνική, ττού αποτελεί τό*
  έπιιδι&Μβόμενο άπώτερο σκο
  ττό αυτής τής ερεύνας.
  ΑΑ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ στ-
  μερά ένδιαφέρουσα συνέν-
  τευξη ττού περιέχει τίς ά-
  ττόψεις ενός μέλους της ττα
  ληάς διοίκησης τοθ ΟΦΗ,
  κ. Γε«·ργίου Σενετάκη, ό
  οποίος δέν άνήκει παρ-ά
  ταύτα στήν παληό φρουρά,
  σέ παρασικηκιακές κατσ
  στάσεις καί σέ «κόλττα»
  καί ό όττοΐος μέ άντικεΊμε
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδας
  κσλύψεως καί κβτασχέσιεως χασίς)
  4.— Είναι άλήθεια ή δχι &τι τπρίν Ινα χρόνο περιττον μέσα
  στό γραφεϊο τού δισικητού κ·. Γιαννουράκα.;, ρίχτηκε «στά ττό-
  διαί- τοθ Χκλα&άκη ενός πνροβαλισ'μός άττό χώροφύλακα ττού
  ίπτηρετεΐ τώρσ στό Μάραθο κα! άν ναί γιατί;
  5 - - Είναι άλτΌεια ή δχι δτι πρό διμήνου περιττον συνελή¬
  φθη στήν τιεριθιχιή Χένιγκερ, βοσκός μέ μονόκανο δπλο νά σκο
  των·} περιστέρ;>α κ.λ.ττ. καί άν ναί γιατί δέν έγινε δ ικογρσ-
  φία <αί τό ^τ^λο ττού βρίσικεται; 6. - ΕΙ.Όΐ αλ.π5ε:α ή όχι ότι στήν έτπσης τταλιότερη ττερι'- τγτ^λτ) τύν 6/0 κιΐλών χασίς ττού πΐάστΓ(χ£ μέσο- στό άμερικα νικό αίρσττλάνο, υπήρχαν 2 άγάλμοαα καί 12 ΑίγυτπΊακ.ςί νο μισμ<ιτα τα ότιοΤα δέν μτπΛχαν στή δ κογραφία καί μόνον κα- τόιπν άττίΐλής τού Σκλαδάκη ττσραδοθήκσνε άττό τόν κ. Βασσαρά, ΠΑ ΤΟΝ χ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ Ο κ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Βιομηχανίας ιμέ σχετιικιΐί άπόφασή τού, ονγ«.(,ότνσζ μιά ττενταμελή 'Ετητροπή άττό 4 έκητροσώττονς ~ζί κρά-ο<|ς κα! ?ναν τής ΕΤΒΑ (ττού άνήκει κι' αυτή σώσια- σν<ά αέ Κράτος) γιά νά εξετάση τίς δυνατότητες έξαιρέσε ως καλλΐΓ,ργησίμου εκτάσεως 740 στρεμ,μάτων, στή Βιομηχα- ν:κή Ζώνη Ηρακλείου καί νά τοθ απαντήση έντός 40 ημερών. Ρ.'Λ)τοϊμ£ >οιτιιόν σχε,τικά, τόν κ. Ύττουργό Βιομηχανίας τα
  1) Γιαι ι στήν Έττιτροττή δέν ττεριέλαβε καί ίνα έκττρόσωττο
  των1 ι,νδ αφερομίένων, έστω σκμβουλβυτικώς;
  2) 1 ,οη', όρισιμένα μέλη τής 'Επιτροττίϊς δηλώνουν άγνοια
  έττί τού θέματος;
  3) Γ,ατί ,', οχετική άττόφαση δέν κοινσττοιήφηκε κανονικά, δ-
  πω; λένε ό Γ,εόεδρος καί ό Γραμ,ματέας, στήν Κοινότητα Καλ-
  λθέας,
  4) Για-τί ή Κοινότητα Καλλιθέας άνάρτησε τό σχετικό εγ-
  γο',90, πού ί έν ξέρβι ττώς έφτασε στά χέρια της, 4 μέρες μό-
  λΐ'. πρέ ιτ;ς έκττνοής τής προθεσιμίας των 40 ημερών;
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  μα τής «κορεκλοχρησεως»
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  μεταβιβάζεται κα! στσύς κληρονό-
  Ετι ι,ιόή 6ίΑ.·ρούμε την ένιέργεια αύτη τοθ καλοθ Παττδ, τον
  ^<.·ίx^^■^^ ιά νά μαζενη ττεντακοσάρικα.
  ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΝΩΣΟΥ
  ΠΕΡΙΕΡΙ"ΟΣ τουλάχιστον είναι ό τρόπος μέ τόν όττοΐο τό
  ■ηιρ.'τηερο Κνωσοΰ, τταραχ«ρήθηκε ττρό 15ετίας σέ κάιτοιαν έκ
  μεταλλϊύτριά τού. Καί πιό ττερίεργο είναι τό γεγονός δτι εί-
  νο ι τό μονΓδ'.κό περίτττερο — κατάστημα τουριστικών είδών;
  πού λειτςυργεϊ ,μέσα σέ άρχσιολογικό χώρο, οί δλη την 'Ελλη
  ν κή 'ΡπκρότΊΐα.
  Π3ρα*:α>·ο0ι ε λοιπόν τούς άρμοδίο^ς πού συνεχίζοΐΛ' νά κα-
  /ύτττουκ μι<;' τταρατυτη'α τής διχτατορίας, νά έπανέλθουν καί ι'ς» ο,·νί/6οι ν. ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΔΑΛΙΖΜΟΣ σέ βάρος τού άψυχοκ θεοτοκοπούλου, συ νεδη τ,(:<κφο·'α, δταν, άγνωστοι πρός τό παρόν, εσττασαν μέρη -Γο ποοτο^·ν τού καί κατοΛέρωσαν τό ιτρόσω—ο τού μεγάΛου /ά 'Ξπ..όή δέ πιστεύομε ότι ό "Ελ Γκρέκο έχει... μεταθανάτι ου, εχθρόν, νομίζομε δτι οί βάνδαλοι αύτοι θά είναι μάλλον απ6 τα φιτχμστα τού Τουρισμού, πού.... παρεπιδηιμουν στά πέριξ τοθ ί>ωνύνου ττάριοου καφενεδάκια, τταίρνοντας (ύττό τα
  ,,μ| _σ τ-ς -αρ^,,μ!^ Ασφαλείας), τα σχετικά...
  ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ εχε, περιοριστεί έδώ κα! αρκετόν καιρό ό έ-
  •.«χι-.λΓυΐιΓ«ος πόλ^μος, μετνξύ ■Ελλάδος καί Τουρκίας Καί
  ε'ναι αρκ*.-( έκεΐνοι πού λένε καί γοάΦουν. νι-Λ· -τΑ,, -ατ^____·.
  γράφουν, γιά τόν ττόλε,μο αύ
  το, οκορττω-τας σε πολύν κόσμο τόν πανικό καί τή φοβία
  Νομίΐομς ότ, ό κόσμος δέν πρέπει νά δίνη βάση στούς δια
  δοσίες α' νά τους άπαντα στωϊκά ότι δέν τόν φοβόμαστε
  •ο·-;
  ΐιόν- θ<5 ήσυχάσβυν άπό τίς εκ τού πονηροΰ άνησυχίες νίκη διαθέση, άναλύει κατά τή γνώμη το κά — ττώς έφτασε ό ΟΦΗ στήν* «"Ωρα Μηδέν». Η ΣΥΝΕΝΤ,ΕΥΞΗ τοΰ κ. Σενετάκη, εχει ώς εξής: , ΟΙ ΤΟΥ κ. ΑΠΟΨΕΙΣ Γ. ΣΕΝΕΤΑΚΗ Μ.Χ.— Πήτε μας κ. Σενετά κη πώς ίφτασε, κατά τή γνώ- μη σας, ό ΟΦΗ σ' αυτή την κρίση, δηλοδή στήν «"Ωρα Μγ) δέν», δτπως τρν χαραχτηρίσα- .με; ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ.— Κατ' αρ¬ χάς ναμίζω δτι ή κρίσις δρχισί άττό τής δηιμοσιεύσεως τοΰ Νό μου 75)1975 ό οποίος ττροκα- λοΰσε μιά σύγχιση σχετικά μέ τό ποία μέλη θεωοεΤ ττάρεδρα καί ποία ταχτικά. 'ΕΐμεΤς σάν διοίκτκτη τότε τοθ ΟΦΗ, διατΓΐστώσαμε τή δύσκο Λη- έρμττνεία τοΰ Νάμου στό ση μεϊο αύτό καί ή ττρώτη μας νέργεια ήταν νά ζητήσωμε δι- εΐΛβρίνισΓ) άττό ναμικούς. Γιά τό σκοττό αύτό άττοταθηκαμε σέ δύο δ|ικτ»γόρους τόν κ. Γιάννη Σερττετσιδάκη καί τόν κ. Κα λονάκη κα! ταυτόχρονα ένα εί δικευμένο στά αθλητικ>ά δικηγό
  ρο των Αθηνών.
  Περιμέναμε υιά βδομάδα, έ¬
  χοντος ττάντα ΰπ' δψιν μας ότι
  εττρεττε τό συντσμώτερο νά ττρο
  ικηρύξαιμε τίς εκλογάς, διότι
  εΐχαν δηιμιουριγηθεΐ άιτό ωρι¬
  σμένα ιμέλη τού Σωματείον, ώ
  ρισμένιες ύττοψίες δτι γιά τόν
  άλφα ή βήτα λόνο δέν θέλαμε
  σα διοίκηση νά φθάσωιμε γρή
  γορα στίς έκλογές.
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
  ΠΡΟΣ
  την 'ΕφηψΐΘρδία
  «Η ΑΛΗθΕΙΑ»
  "Ενταύθα
  Κύριε
  Στό φΰλλο τής 3ης τρέχον¬
  τας κα! στό άρθοο σας Άθιλη-
  τικά σ«άν«δαλα στόν ΟΦΗ, έδη
  ιμοσιεύσατε φωτογραφίαν πού
  «ίμαι κι' έγώ, κιάτοοθεν δέ αυ¬
  τής άναγράφετε δτι ομού μέ
  άλλοκς έπηρέασα τάς τύχας
  τού ΟΦΗ. Έττειιδή λοιπόν δέν
  άναφέρετε σαφώς άν ό έττηρεα
  σιμός ήτο γιά καλό ή κακό, εί-
  μαι ΰποχρεωμιένος νά σάς γνω
  ρ!σω τα κάτωθι:
  Άν ένθυιμεΐστε, πρό καιρού
  μού εϊχοττε τηλεφωνήσει γιά ί¬
  να τηρακτικό Δ.Σ. τού ΟΦΗ έ¬
  ττί Προεδρίας μου κα! τό όποΐο
  σάς είχον φέρει άνθρωττοι τού
  ΟΦΗ γιά νά τό δημοσιεύσετε.
  Σχετικώς σάς είχα άτταντήσει
  καί μείυατε Ικανοττοιηιμένος,
  γι' σύτό 6ττοβΐτί>. ότι δέν ττροέ
  βτίτε καί στήν δηιμοσίευσι, ττ -
  στεύω δέ δτι δέν τούς εύχαιρι-
  Μέχρις δτου λάβωιμε την ά-
  ττάντηση άττό τούς δικηγόρους,
  σττεύσαμε νά κά-^ωιυε άνακοίνω
  ση στόν Τύττο, διά τής όττοίας
  δ[»Λ<ρινίζα)με τή θέση μας, έ- νώ είχαμε δημοσιεύσει στήν «Πατρίδα» τής 26ης Ίουνίου, την ττροκήρυξη γενικής συνελεύ σ€«ς γιά τή διενέργεια άρχοοι- ρεσιών, καί λέγαμε δτι ακρι¬ βώς τούς λόγοι«; τής εγκυκλί- ου τής Γ.Γ.Α. (ΝΕΣΑ) πού ά νέστεΐλλε τίς έκλογές. ΕΤττσιμε λοιττόν στόν κόσμο γιατί άνα- στέλλωμε τίς έκλογές τίς ό- ττοΤες ήδη. είχαμε άναγγείλλξΐ καί μέχρι τής διενεργείας των, άναλάδαιμε την εύθύνη. τής ά νανεώσεως δλων των παιχτών, παρ' δλο ττού τα οικονομ ικά τοθ Σωματείου βρισκόταν σέ άθλία κατάσταση, λόγω τού ά ττοκλεισμού τού γτνττέδου κλπ. Ή έγκύκλιος άνέστελλε τίς έ κλογές μέχρι δτ)μοσιεύσε«ς τού νόμου. Ό νόμος δηιμοσιεύτηκε την 1η Αύγουστον κα! άρχισε νά ίσχύη άπό τοτε. Εμείς τότε ά νακοινώσαιμε στόν Τύττο δλα αύ τα κα! δικαιολογήσοίμε τή θέση ΐμας γιά την καθυστέρηση, διό τι είχαμε κατηγορηθεΐ άπό τόν κ. Μύρο Μαθιουβάκτ διά άρχο ,μανΊα κλπ. Παράλληλα, άνακοι νώναμε την άττόφαση μας νά κσ τέλθωμε στ!ς νέες έκλογές άνα νεωμένοι κατά έ>α 40% ιμέ νέα
  Ίτρόσωττα καί νά διεκδικήσωιμε
  τό χρΐσμα τής νέας διοικήσεως.
  "Ετσΐι στό στρατόττεδο τοθ
  ΟΦΗ έτπεκράτησε κα! πάλι ή-
  ρί,μία, ένώ βρισκάμαστε στ!ς
  παραμονές τής προκηρύξεως
  των αρχαιρεσιών
  κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  στήσετε αύτούς τούς Κορΐους
  μέ την πράξιν σας αύτη.
  Σάς τταραικαλώ δέ έπειβή
  ττολλά λέγονται κα! ττολλά συ
  ζητοΰνται τίς τελενταΐες ήιμέ-
  ρες γιά τόν ττολνδασανισμιένο
  μκχς ΟΦΗ, νά προκολέσετε μ'άν
  γενικήν συνέλευσιν των μελών
  τού ΟΦΗ άττό την οποίαν δ-
  >μως δέν ττρέττιει νά άπουσιάζουν
  αύτοί ττού ησχολήθησαν Διοικη
  τικώς άιτό τού 1967 ί«ς σήιμε'
  ρον. 'Εκεΐ θά μάς δοθή ή εύκαι
  ρ'ια Δτ|μοκρατι*ιότατα νά συζη-
  τήσ«με αρχικώς καΐ νά καταλή
  ξωμε έν συνεχεία ποΐοι έττηρέα
  σαν τάς τύχας τού ΟΦΗ κα!
  τού Άθλητισμού γενικώτερσν
  έπ' άγσθώ, καϊ ποΐοι £π! ζη-
  μία.
  Πάντως έγώ σάς δηλώ δτι. θσ
  εΐμαι· ό πρώτος πού θά λάδω μέ-
  ρος στήν συνέλευσιν αύ-ή.
  Πιστεύω δτι έ'γινα πλήρως
  άντιλητπτός, καί θά ττεριμένω
  Ηράκλειον 4.11.75
  Μέ φιλικούς χαιρετισιμούς
  ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟ
  Συνέχεια Οα τής 1ης σελίδος
  στή κα! ώς πολΐτικιός ένάγων! ! !
  —Στούς Ιερωμένους μάρτυρες
  τοΰ Αρχιεπίσκοπον προστέθη-
  καν άκόμη άλλοι 3 συνεργάτες
  τού: Ό παπά Άντώνης Παττα
  δημτϊφίου τού "Αγ. Μρ,νά, ό —α
  πά Μανώλης ΆΛ^δριανάκτις των
  Νέων Βρυούλων καί ό πα~ά Γι
  ώργης Μανουσάκης γελοιογρά
  φός τής «Μεσογείου»σ
  —Ό κοαιγ/ορούμεΜος διευθυ-
  ντής μας έχει ττροτείνει δυό Ιε-
  ρ»μένους σάν μάρτυρες τής
  Αληθείας: Τόν ΜητρστΓθλίτη Πέ
  τρας κ. Δημήτριο Μπουρλάκη
  κα! τόν Πανοσ. Άρχΐ'μανδρίτη
  ΧαράλαιμτΓΟ Βασιλοττουλο, ττρο-
  γούμενο τής Μονης Πετράκην των
  Αθηνών.
  —"Αλλοι έττίσης Ιερορένοι μάρ
  τυρες τού Άρχιεττισκόττου είναι:
  Ό Σεβ. ΑΑτιτροτΓθλίτης Κισσά-
  μσυ καΐ Σελ!νού κ. Κύριλλος
  Κυπριωτάκης καί ό Προηγούμε
  ινος καί Ήγοΰμενος τής Μονης
  'ΕττανωσήφΓ), κ.κ. Παΐσιος καί
  Εύμένιος.
  —Τα άδικήματα γιά τα όττοΐα
  ό κ. Ψαλιδάκης κατηγορεΐ τόν
  δευθυντή μας είναι: 1) Συκοφα
  ντική δυσφήμιση δα τοθ Τύττου
  «αί 2) 'Εξύβριση. Τό ττρώτο,
  ττού, ,μέ δυό λόγια, πραγματο-
  ττοιεΐται δταν γράψει κανείς4
  ■π-ραγιματα άναληδη, έπισύρετ
  βαρύτατες ττοινές κα! πρόστιμο
  γιά τόν έκιδότη της εφημερίδας
  τουλάχιστον 200.000 δραχ. κι1
  άκόμη στερήση τής ατελείας τοΰ
  δΐτμοσιογραφικοθ χαρτιοθ κλττ.
  Τό δεύτερο, ή έξύδριση έπισύ
  ρει έλαφρές ποινές, καί δέν £χει
  σχέση ·μέ την άλήθεια ή δχι των
  άναγραφαμένων, πού σημαίνει
  στι δηλαδή ιμπορεϊ νά καταδικα
  στή κανεΐς, Εστω κα! άν αύτά
  ττού δημοσεύει είναι άληθινά
  ΟΙ ΕΚΛΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σελίδος
  ΐμεγάλθυ ήγέτη, θά έγκαινιαστή
  καιί θά καλύτττη δλη την ττο-
  ρεία τού μέσα στή δημοσία
  ζο>ή.
  Θ' άκολουθήσοΐΛ' άλλες έκδη-
  λώσεις, όιμιλίες, συγκεντιρώσεις,
  συζητήση «στρογγυλής τραττέ
  ζης» άυΓΟ ττροσ«—ικότητες μέ
  διάφορτ πολιτική τοττοθέτηιστ),
  γιά νά δοθή ή δυνατότηττα κρι
  τικής τού £ργου καί τής τταλιτι
  κης θέσης τού πολιτικόν άρχη
  γού.
  Άκόμα έκ—ρόσωπτοι ττ>ς έττι-
  τροττής θά ΰτΓθβάλουν 6ττοιμν<)ιμα τα καί θά έχουν συνεργασίοτ μέ τούς άρμοδίους κρατακούς ιφο- ρεΐς γιά την κυκλοφορία γραιμ- 'μχχτοσήμου στή μνήμη Γ. Πα- ττανδρέου, γιά την έ»Λ>μασία ό
  καί ττλσπχιών σ' δλεχ; τίς
  ς τής χώρας, γιά την προ
  κηρύξη διαγωνισμόν άνδριάντα,
  γτά την προκήρυξη διαγωνι-
  <τμοΰ δοκιμίου, γιά την τέλεση ττολιτικού μντεμοσύνου στή Β ου- λή. Ή Έ,ττιτροιπή κάνει έκκλτιση σέ δσους έχουν νά προσφέρουν δ,τι δήττοτε (φωτογραφίες, έφη ,μερίδες κλττ.) άπό τή ζ»ή τού Γ. ΠαπαΜδρέου νά τα στείλουν ή νά έπικοινωνήσουν μέ τα γρα φεΐα της (Σοφοκλέους 5, όρο- φός 7ος, τηλ. 3219035). Στό διάστηΐμα αύτό άττό την Άθήνα την έρμηνεΐο τού νάμου, ττού έλεγε δτι ττρο φανώς ό νομοθέτης δέν εΐχε σκοττό νά άττοδυιναιμώση τα Σω ιματεία άττό δυναμιικά καί ένερ γά μέλη τους έττειδή αύτά έτυ χε νά γραφτούν κατά τή διάρ- κεια τής έφταετίας, άλλά ήθε- λε νά άττοχλείση ωρισμένα μέ¬ λη τα όττοΐα ενεγράφησαν κατά τό Α' έξάιμηνο τού 1968 ή 1969, κατά τό όποΐο φαίνεται δτι κάττι είχε γίνει καί είχανε ύποχραοθεΐ τα Σωιματεΐα νά άλλάξσυν κοηαστοΓτικό καί νά κάνουν διαγραφές καί άντικατα στάσεις μέ νέα μέλη, περισσο τερο άρεστά στήν τότε έτπχρα τούσα κατάστσση. Αύτά λοιττόν τα μέλη ό νομοθέτη,ς θεωροΰσε ττάρεδρα καί σ' αύτά άτηέκλειε τό δικαίί^μα νά συιμμετέχουν στίς έκλογές κα! νά ψηφίσουν. Παράλληλα άττέικλειε καί δλβυς τούς διορισμένους προέδρους κστά τή διάρκεια τής έττταε- τίας. 'Ειμεΐς άφού λάβοαμε αύτη την έρμι^νεία έξετάσαιμε τα μ έ λη μας καί εϊδαμε δτι πλήν των περιτττώσεων των διοριοιμί ν»ν ττοοέδοων, ουδείς άλλος ένέττιτΓτε στίς διατάξεις αυ¬ τού τού νά,μου. ΊΕτσι δεχθήκσμε δλα τα μέ λη σάν ταχτιχά κσί ττροχωρη- σααε στ!ς άρχαιρεσίες, έτοιμά ζοντες συγχρόνως καί τό ψηφο δέλτιό ιμας. Τότε έκβηλώθηκε ή δς την ττοΰ,με, αντίδρασις άττό τό στρα τόπεδο Μαθιουδάικη. Μττορώ κάλλιστα νά ιμιλώ ττερί στρατο τΐιέίδου, διότι αύτά πού επηκο¬ λούθησαν άττέθειξαν δτι ό κ Μαθιουδάκης (γιατί δλοι οί άλλοι πού τόν άκολουθούν εΤναι στρατιώτες τού ΟΦΗ) τΓροσ»ττΐ κά δημιούργησε αύτην την κατά σταση. Μ.Χ.— Μηττως άδικήτε τόν κ. Μαθιουδάκτι, δεδομένου δτι αύτός έχει δβίξει εμττραχτα τό ενδιαφέρον τού γιά τόν ΟΦΗ; Τ! λέτε γιά τή δωρεά τού ενός δισμερΐσ,μοίτος γ·ιά τα γραφεΐα; ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ.— Έιμεϊς σάν διοίκηστι ιμέ μεγάλτ» χαρά τό δεχτήκαμε αύτό καί σέ ττανηγυ ρική συνεδρίασιη τόν άνακηρύ ξσμε σάν ,μεγάλο εύεριγέτη σύιμ φωνα μέ τό καταστοττικό καί τό δημοσιεύσαμε, στόν Τύιτο. Παράλληλα άττοφασίσαμε νά κά νωμε καί είδιιοή συνεδρίαση καί νά τόν καλέσωμε καί νά τόν εύχαριστήσωμε. Άλλά δέν £γι νέ γιατί έττηκολούθησαν τα γε γονότα τα ττροεκλογκκά. Μ.Χ.— Πήτε μας τώρα γιά την προεκλογικιή ακριβώς ττερί οδο καί τίς έκλογές. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ.— Μετά την έρμηνεία τού νάμου άπό έμάς ή όμάδα τοΰ κ. Μαθιουδάκη τόν έρμήνευσε διαφορετικά. Δηλα δή οΰτε λίγο, οϋτε ττολύ, απέ¬ κλεισε τα μέλη τα όττοΐα ενε¬ γράφησαν μετά τό 1967, τού δ:καιώματος νά ψηφίσουν κα! νά έιολεγοΰν καί τα όνήμασε ττχχ ρεδρα. Διαφωνήσσ,με τότε κα! ό κ Μαθιουδάκης έρριξε τό σύνθημα «'Ενότης — Ναμιμότης», Πάλι πρώτοι ένστερνισθτίκσίμε αύτό τό σύνθηιιια καί άττοφασίσαιμε νά μή δημιουογήσωιαε καταστά σ£ΐς στό Σοιματείο λόγ<<> διχο-
  ννωμίας, άλλά νά ένωθούμε.
  'Εττειδή δέν μτΓθρούσαμε νά
  πείσωιμε την άμάδα Μαθιθυδά-
  κη, δεχτήκαμε τή δική τους ά-
  ττοψΓ>, τταρά τίς έρμηνεΐες των
  νομικών κα! αΰτό Τσως ήταν τό
  σφάλνα μας. Και λιέ» σφ&λμα
  μας, διότι ιμέ την υποχωρήση
  αυτή ττού κάναμε, δτιμιουργήσα
  με κατά κάττοιο τρόττο κ ι ημείς
  τή μετέπειτσ κατάστασιν Παρ'
  δλ« αύτά νοιμίζω δτι είναι σέ
  τιμη μας τπού δεχτήκαμε. ·
  Συναντηβήκαμε τότε γιά ττρώ
  τη φορά σ' ίνα κέντρο εξ» άττό
  το Ήράκλβιο, άντιπροσωττοι
  τού συιμβουλίου μσς καί άντ ι
  ττρόσωποι δικο! τους καί άντήλ
  λαξαν άπόψεις.
  Στήν πρώτη αυτή συνάντηση
  θεσσμε τούς εαυτούς μας στη
  διαθέση τους κα! άττοφασίσαιμε
  νά συνεργασθοθμε. Καταλήξα
  με λοιττόν σ' ί/<χ σχέδμο νά γ! νη ή διοίκηση άττό παλαιά μέ¬ λη τού ΟΦΗ, έγγΐγραμμΐνα ττρό τού 1967, έξαιρουμένων ώ ρισιμένιον πρόεδρον καί οί πα¬ ληό ι αύτο'! νά είναι τόσο άτττό -ό σνμβούλιό μας δσο κοτί άττό αύτούς. Η ΜΟΙΡΑΙΛ ΠΑΡ ΕΞΗΓΗΣΗ Συνέβη δμ»ς μιά τταρεξήγη- ση: *Η τριμελής αυτή έττιτρο πή εττρεττε νά ανακοινώση τό ά τΓθτέλεσιμα στό σνμβούλιο καί αύτό νά άττοφασίση παρά τό δτι καί ό ττρόεδρος κ. Ταιμττά κης είχε διχθεΐ ήδη τή λύση. Ι 'Εγινε δμως ενα τΓλεφώνημα ά ι-τά κάποιον τής ομάδος Μαθιου δάκη στά Γραφεΐα τού ΟΦΗ στόν Γρομιματέα τής Λέσχης τκού ήταν στό διττλανό γ(χχ- φεΐο καί τόν ρώτησαν γιά τό ττότε λήγει ή ττρΐθεσμία υπο 6ολής αίτήσεως υττοψΓ,φιοτήτων. Έκέίνος ττού σάν ύττάλληλος δέν ήταν ένημερωιμένΐας ά—ό τή δι οίκηστ;, απήντησε δτι λήγει με τα 10 λετΓτά, γιατί όντως ή- ταν ή τελεν,'ταία: ήμέοα, σύμφω να ιμέ τή διακηρύξη. Τούτο εθεωρήθη άττό μέρους τους σάν έλλειψη έμπιστοσύνης κσ; νόμισαν δτι προσπαθούσα- ,με νά δηιμιουργήσωμε κατάστα ΠΑΝ. ΣΕΡΠεΤΣΙΔΑΚΗΙ Άττό τούς «παληούς» στή διοίκηση τού ΟΦΗ» ττού λένι ότι ξέρει ττολλά καί ϊσως μιλήσει. Πιριμένομί. στ καί έτσι ένώ τό σιιμβούλιο συνεδρίαζε γιά τή δι*ιή τους ττρόταση, αύτοί άττεφάσισαν νά σνμμετάσχουν ιμέ άλλο ψηφοδέλ τιο στίς έκλογές. "Ετσι μετά άττό λίγο ήρθε κάποιοκ; κα! ύ- ττέβαλλε τίς ύττΌψηφιότητές τους. Μετά άττό αύτό μτταίνει ό ύττάλλΓ/ος στό Συμβούλιθ κα! μάς ά/ακο:νώ^ει δτι μόλις ΰττεδλήθΐησιαν ύποψηφιότητες. Καταλαβαίνεΐς δτι έττρόκειτο γιά μιά τρομερή παρεξήγησΓ), γιά την όττοία δέν ήταν ύιτεύ'λι νος κανείς άλλος έ«τός άττό τόν ύπάλληλο ττού κι' αύτός ή ταν δικαιολογτιμένος γιατί είχε άγνοια. 'Ήταν δηλαδή μιά μοι- ραία σήμτττωση. Μ.Χ. Κσλά ό ύτιώλλιηλος αύ τος τού ΟΦΗ γιά ίνα τόσο σοβα ρό θέμα, την Οττο'βολή δηλαδή ύ ποψηφιοτήτων μέ τίς συνθήν£ς τής έττοχής αυτής, ήταν έντε- ταλμένος νά τίς δβχτεΐ κα! νό μην μττη νά έν~μερώση τό Συμ· βούλιο; ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Βεββίως. Τό Συμδοΰλιο θεώρησε καλό νά <μή κάμη γνώστη των παρσσιοηχίων τόν ύττάλληιλο. Αύτός έκανε τή δουλειά τού σάν Γοαμματεΐα Πμεΐς ττάλι δέν ττιστεύαμε δτι θά τηλ€φωνούσαν γιατΐ δίν ε"· χαμε σκοττό νό τούς άττοκλείσω- με κα! άν άκ6μη δέν συμφωνού- σαμε ιμέ την ττροτασΓ|. 'Αιτλώς θά παρατείνα,με την ττροθεσμία ύττοβολής ύ—οψηθιστήττων. Άλ· λα ή έλλειψις έμττιστοσύνης έκ μέρους τους, τούς ωδήγησε στήν σ,μεση ύττοβολή τής ύττοψηφιό· τητος των. "Ετσι εμείς άναγκασθήκαμε νά πράξωιμε τό ΐδιο άιμβσως, άφού ττροηγουιμ^νως έκδηλώσα- με τή δυσαρέσΐίειά μας. (Συνεχΐζεται) Ή έκίήΑωση Φενταγίν στήν Αθηνά ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΧΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ καί ό αγώνας τους γιά την ανα¬ γνωρίση τής Όργάνωσης γιά την Άπελευθέρωσιη τής Πα- λσιστίνης (Ρ-Σ,-Ο), άττό την 'Ελληνική Κυβέρνησις ή- ταν τό αϊτηιμα τής σχετικής έκιδήλωσης ττού ττραγματο- ττοΐιήβη,κε την προττερασμένη Κυριακή 2 Νοεμβριού στόν κινηματογράφο «Λητώ» των Αθηνών. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ πή ραν μέρος ττολλοί τΐνευματι- κοί άνθρωποι, καλλιτέχνες καί πολιτικοί, καθώς καί ττλή θος «όσιμου. ΣΤΗΝ ΕΠ Ι ΤΡ Ο ΠΗ πού σχηματίστηκΕ γιά νά μεταφέ ρη στήν Κυθέρνησιη τα πορ!- σιματα τής έκδήλωσης μετεΐ- χε καί ό βουλευτής κ. Κ. Μτταντουβάς. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τής έ φημερίδας μας απέστειλε τη λεγράφημα συ,μτταραστάσί- «ς στήν εκδηλώση άττό μέ- ρους τής Μεσογειακής Αλ¬ ληλεγγύης Ηρακλείου. ΤΟΝ ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΒΡΕΝΤΖΗΔΩΝ Συνελθόντες κάττως άπιό τόν θάνατο τού άγαπημένου ιμας συ- ζύγου, άδελφού κα! θείου ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ έτκιθυιμού,με νά εύχαριοτήσωμε θερμότοπα δλους δσους σνμμερί στίηκαν τό βαρύτατο πένθος μας κα! συμμετείχον στή μεγάλτ) μας >ύπη άττό τόν χαμό τού άγαττη-
  μένου ιμέλους τής οικογενείας
  ιμας, την όττοία ετίμησε άκόμη
  κα! ,μέ τόν θάνατο τού, γιατ! α¬
  κριβώς οί έκδηλώσεις συμπαθεί¬
  ας τόσων πολυαρίθΐμων γνωστών
  κα! φίλον άντανακλούσε κα! σέ
  έμάς.
  Λυ~οώμαστε πού δέν μττορού
  με νά εύχαριστήσωιμε ίναν Ε¬
  καστον χοοοιστά άπό τίς έκστο
  ντάοες δσων παραβρεθήκανε
  στήν ττάνδηιμη κηδεία τού κα!
  δσων μέ λόγους, δημοσιεύματσ
  δωρεές, στεφάνόυς, τηλεγραφή-
  ματα κα! άλλες έκοηλώσεις, συιμ
  μετεΤχαν στόν θάνατο, κα! την
  έξ αυτού λύττη, τού Σταύρον
  ΒρέντΓζου.
  Οί Ευχαριστούντες
  Η ΣΥ2ΥΓΟΣ
  ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
  ΟΙ ΑΝΗΨΙΟΙ
  έκ— ροσώπησε στήν εκδηλώση
  ό κ. Μωχόιαετ Χάντραιμι
  ττού είχε καί μέ την εύκαι-
  ρ'ι<χ τής παραμονάς τού στήν Άθήνα, έτκχφές μέ τούς κ.κ. Παν. Κανελλόττουλο, τόν ύ- ττουργό 'Εξωτεριικών κ. Μπί- τσιο, τούς βσυλευτές Μπαν¬ τουβά, Παπασττύρου Γιάν., καί Σςίββούρα καί τους ίχ- πιροσώπους των Κομμάτων Γλέζο (€ΔΑ), Κύρκο (Κ.Κ. Εσ.), Κ. ΚάτΓο (Κ.Κ.Ε.), κσ θώς καί τούς Άρχ.τ>γούς τού
  ΠΑΣΟΚ Α. Παττανδρέου καί
  τής ΕΚΝΔ Γ. Μαύρο.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι
  δτι ό κ. Μ—ίτσιος μέ τό νά δέ
  χτή τόν έκΐτΓρόσ«~ο τού Άρα-
  φάτ, έκαιιε ,αιά «ντέ φάκτο» α¬
  ναγνωρίση τού Ρχ.0. άττό την
  'Ελληνική Κυβέρνηση.
  Ό έκττρόσ«τΓος τού Γιασιερ
  Άοαφάτ κ. Χάντραμι, έδιοσε έ·
  πίσττ)ς συνέντευξη Τύττου κατά
  τή διάρκεια τής οποίας τόνισε
  μεταξύ άλλων τώ εξής:
  — Σκοπός μας είναι μιά δή
  μοκρατική Παλα.ο-ίνη δπου μέ¬
  σα σ' αυτήν θά μτπΌροΰν νά
  συ,μβιώσουν ίσότιμα Μ«αμεθα
  νοί, Χριστιανοί καί Εβραϊοι.
  — Τα γεγοΜΟτα τού Λιβάνου
  δέν έχουν θρησκευτικο χαραχτή
  ρα, άλλά είναι μιά ττάλη των
  προοδευτικών δυνάμεων μέ τίς
  φασιστικές.
  — Ή Παλαιστίνη βοηθάε.
  καί ένισχύει τίς προοδευτικάς
  δυνάμεις.
  — Τό δλο θέμα είναι συνω
  μοσία των Άμερικανών κα! έ-
  φαρμογή σχεδίου γιά νά μττο-
  ρούν νά έλέγχουν τιίν κατάστα
  στ, είναι δέ άντιπερισ-ασμός
  τής τελευταίας συμφωνίας Κίσ
  σινγκερ Σαντάτ.
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  τό πρόβλη,μο: τής
  Γν«ρίζω τή συνωιμοσία
  ττού γίνεται σέ βάρος τής Κβή
  της, άλλά καί τής Ελλάδος
  Οί πληροφορίες μας λένε δτι
  οί Άμερικάνοι ένισχύουν τούς
  Σιωνιστές καί ττολλοί Εβραϊοι
  άγοράζουν κρητική νή κα( ^,^,
  γο-Λ- έ-ιχειρήσε,ς -Ετσι άκρ^
  βώς^ήρθαν καί στήν Πσλαιστί·
  νΐ>. -ε-τσι έγινε καί σέ μάς. Τό
  τε ήρθαν μέ τούς '
  τώρα στήν Κριγτη
  μερικάνους.
  ΠΑ ΤΗνΝ ΚΥΠΡΟ
  — Είιμαστε υποστηριχτές
  κα! καλοί φίΧοι τού Μσκάριου
  τόν όττοΐο θά βοπθήσωμε ήθι-
  κώς καί ύλικώς κι' άν χρεια-
  στεΐ θά πολεμήσ&ιμε πλάϊ τού
  Πιστεύο.μ£ σέ μιά Ένιαΐα Δη·
  μοκρατική Κύττρο.
  Παρά τό ότι ή ^Τουρκία άνα
  γνώρισε τό Ρ^.θΙ καί μάς κά
  λεσε ν' ανοίξωμε ■γραφεΐα στήν
  "Αγκύρα καί Κωνσταντινούττο-
  λη, δέν άτταντήσαμε άκόμτι,
  γιατί συνεχίζουν νά δρούν οί
  ίμττεριαλιστες σαήν Κύπρο
  ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙ0
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Έν τώ μεταξύ ή εκδηλώση
  Κριητών — Παλαιοττινίων Φεντσ
  γίν τΓού έττρόκειιτο νά ώργσνώ-
  σα ή έφη.μερίδα μας στίς 10
  Νοεμβριού στό Ήράκλειο, άνα-
  βλήθηκε γιά τεχν,ικεύς λόγους.
  "Ετσι θά γίνη μέσα στό Δε·
  κήμδρΐο, αί τό "διο ττρόγρϊμ-
  <μα, οί λετΓτομέρειες τού όττοί- ου θά γν«στοτΓοιηθούν· ττροσε- Χώς. ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο ο. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 3ΜΕΛΕΣ Στό Τριμελές Πλίΐμμελειοδ κεϊο •Ηρακλείου, δικάζοντος ώς 'Εφετείου, έκθικάσττικε την ττε- ρασ,μΐνη Δευτέρα ή £Φεση τού σινταξιούχου Δικηγόρου κ. Β. Βρέντζου ό οποίος βΤχε καταδι- κασθεΐ πρωτοδίκως, διότι κατά τό καττν/ορΐ-ήριο, ά—ίΐλίρε τόν μτνυτή τού κ. Κ. Χΐ{-έλτν δτι: «εάν δέν ττάψης νά διαδίδης δτι μέ ίνα πιστόλι στήν 'Ασψάλίΐα, σέ άπείλησα νά σοθ κοψο τό πέος, θά σέ σκοτώσω». Μάρτυρες ΰττερασττίσεως ήταν οί δικηγόροι κχ. Βαγγέλ»)ς Βρέντζος, Γιάν. Τσανττ,ράκης κα! Νικ. Σφακιανάκης καΐ καττγ- γορίας ό πατέρας κα! ή μτντέρα τού κ. Χιωτέλη. Τό ΔικαστήρΓο κήρνξε άθώο τόν έττ! 34 χρόνια διακεκριμένο ΤΓοινικολόγο κ. Βρέντζο, μέ ψή- Φους 2 έναν- 1, της μειοψηφίας σττιριχθείσης δχι στήν διά τής μης *:ιλή/ ^ εκφράση τού μάρτνρα κ. Βαγ- γέλτ, Βρέντζο,, —^ κστ<4θεσε δ;( ό καττητορούμενος β« σ άφή ά <δέ πετοχ; λάστττ, στό —,6—_ο μου άν^ρώ-ου καί δλ« Τ β4 τή Δ,κα,οσυνη», 9ράσ μέ Ά-ό τόν β.κηγόρο κ β φ εφημερίς χη καϊ περΐτττωση ΰτΓθβολή'ς μΠ- νύσεων, έ-ιθΜμούμε νά τονίσωμε δτι όττοιοδή—ότε άττοτέλσιμα κα' σέ όττοιαδήττοτε περίπτωση Δί- κΤς( ττρέ—ει νά μεταδίδεται έ- ττβκριβώς καΐ τΓροτΓαντός νά μέ- νη άσχολίαστο δεδο-μένου ότι δέν ύττάρχει καμμιά αιμ*ι6ολίσ, δτι ή Δικαιοούνη είναι νά)Π9Λ άνεττηρέασττ), άντικεΓ·μενική κσί όρθή στ!ς κρίσεΐς κα! άπη^ά σΕ'ς της, ττού ττρέτ»ι νά έκλαμ βάνοντες, άφού είναι, όρβέςκσ! δίκαιες. Κα! τό λέιμε εμείς αύτό, νού αυτή τή στιγΐμή «έπατϊ«λοήμθ; ότε» συνεχώς μέ μηνύσεις ε»· ττού ακριβώς γι' αύτό δέν τττθ| ούμαστε, άφοΰ γνωρίζομε ««' πιστεύομε δτι τϊλικά θά ·φΐ' θούμε άπό την άδέκαστη Δικαιο ούντι στήν όττοία μέ άπόλυτη ε ιμπιστοσύνη κα! έλττίδα τταροδι· νόμαστε.