98392

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ«ε··ο«···************'******·***·**·ε·····ε····Μ·····Μ··Μ···
  Χαρ&ς ο' βύτόν, πού πρΐν μέ χώμα, }
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη |
  νά πεϊ έστω καΐ μιά συλλαβή δική τού *
  ΕΞ» ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιοοθσνίηΒ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΧΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεϊα: Μαρογιώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 24
  Τιμή φύλλου δρχ. 5
  ΑΠΟ ΤΗ
  ΒΙΑ
  ΣΤΗΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
  ΤΟΥ ΠΟΑΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!..
  Σχέδια: ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ
  'Ελεύθεροι Στίχοι: ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΣΕ ΣΑΣ ποΦ κ&να*ε «Α Ζ<αη Σα> θάναΐο
  μο<α*ρ6πων*αβ «ό όικό μαι «θάναΐο» σέ ΖωΐΗ. ΣΕ ΣΑΣ *6 περήφανα Νοιαΐα *Α& 'ΕΑΑάδα* πό* αώαηΐν *Αν ΈθνικΑ *Αξιοπρ6ησια 6 Α ών έμαβ. ΣΕ ΣΑΣ πού ίοημήσαη: δΐαν οΑοι μα_ Αονφάζαμο κάνωνΐαΐ πρ&ξη «ού- ηρωϊσμοΰβ «ών προγόνων. ΣΕ ΣΑΣ πό* μοίαΐρέψα*- 16 Ναό ίηβ Γνώσηβ καΐ 16ν ύψώαα*β πιό πάνω: σά Ναό ίη_ Θυσία-. ΣΕ ΣΑΣ *ο*β Πορηφανο-β Αγα>νισ*έ_ ΐΑβ Δημοκρατίαν ΣΕ ΣΑΣ, ό.φιορά»νον*α.ι οί σΐιχοι ένόβ ανίκανον ακΑάβοο
  Ανώσαϊβ μ£ φΑόγα Λοφίοριά* «α αίοτάΑια «ών «άνκβ. ιχοο η θνσΐα σαβ, «όν Βκανβ Ικανό μαχη*Α *ή_ Αεφ«6ριά8.
  ΑΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή άττό τό πρώτο φΰλλο της έκδο-
  σής της, ότοκΛλυψε μέ μιά μεγάλη καί ντοκουιμεντσρι-
  σμένη ίρ«υνα, ττού κράτησε έττί 10 έβδομάδες, τόν άχρως
  έττικίνδυνο ρόλο τού Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ κατά τής άνθρω
  ττότητας καί παράλληλα ττεριέγραψε άναλυτικά τή σχίση,
  τοΰ Σ «νισμοΰ με την Μασονία, τό Ρόταρυ καί τίς άλλες
  σκοτεινές δυνάμεις, πού άποτελούν τα τταρακλάθισ τού.
  Η ΕΡΕΥΝΑ μας, πού ήταν μοναδική σέ όλόκληρο τόν
  Έλληνικό Τώττο, δημιούργησε — ολύττλενρες άντιδράσεις,
  Θετικές <αί άρνητικές, οί χαρακτηριστικώτερες των οποίων ήσαν οί *ξπ<;: — "Εδκσε την εύκαιρία στό εύρύ άναγνωστικό Κοινό μιάς εφημερίδας νά μάθη: Υ'ά ττρώτη σχεδόν φορά, πρά γματα ττού δέν γνώριζε, όντε καί φανταζόταν ΐσως, πλήν δμως, λ(γι;ι ήσαν έκίΐνοι ττού ττροχώρησαν σέ βάθος κα! κατάλαβα^ την σπτουδα ιάτητα τής ίρευνάς μας. — 'Εδωσε άκόαη την άφορμή στούς έκ—ροσώπους των σκβτεινΛν 5«νάμ€<*ν ν*4 ττροσπαθησουν μέ διαφόρους, τρόπΌΐ-ς κσί μέσα νά σταματήσουν τή φωνή μας, μ&ταικ 6έ€α ςτ, πρός τό παρόν — ΚαΙ άφοΰ δέν κιατάψεραν τό ττοθούμενο άποτέλε σμα μέ Ίθύς δελεασμούς, τίς άτττ.ιλές, τίς φοβΐρες κλττ.( ακολουθήσαν τό δρόμο των ψιβύρων, «ρ'»χνοντας στήν ά- γορά» ίήμες γύρω άτττό έμάς, άναφερόμενες σέ δλους τούι ΡΤομε<ς: τόν πολιτικό, τόν ίθνικό, τόν οΐκονομικό, τ6ν κο:νωνικό, άκόμη, καί τόν ίδιωτικό. -- 4>υσικά δΐν κατάφεραν τίττοτε τό σοβαρά, άλλά ττέ
  τυχόν, (κοί σ' αύτό τούς βοήθηστ κσί ή άγνοια τοθ κοι-
  νοθ αχετικά μέ τό θέμα) νά ττείσονν ττολλούς, τούς ττε-
  ρισσότερονς, ότι λέμε —αραμύθια γύρω ά~ό τό Σιωνι-
  σμό κσί ■•όν έτπκίνδυνο γι<4 την άνθρωπτότητα ρόλο τού. — Ή ϊρεανά μας δμως εΐχε καί θετιχώτερα ά—οτελέ- σματα, γιατΐ τταρά τούς ψιθύρους των ενδιαφερομένων «αί τί', άντιδράσεις τους, κατάφερε νά άτπλωθη καί σ' αι) τό σι-νίβαλαν τό γεγονός δτι την έρεονα άναδΓ>μοσίευσε
  ή μεγάλη δημοσιογρσφιιοή έττιθεώρηση τοθ Λονδίνον <ΠΑ ΝΕΥΡΩΠΗι. κα! άκόμη τό δτι γιά την ττροσττ«θειά μας γενικά μίλησαν κι' άλλα μέσα δημοσιότηττας δπως ίνα ιμε γά).ο περιοδΝ«5 κα! ή ΤηΑεόραση τής Σουηδίας. Η ΑΠΟΦΑΣΗ τοθ ΟΒΕ ττού ττάρθηκε άττό τον Παγκύ σμιο αυτόν Όργανισ,μό ττρόσφατα, μέ τόν όττοΤο καταδι- κάζπαι ό Διεθνής Σιωνισμιός καί τα -αρακλάδια τού καί δ'ίνει τό τφαγματικό μέγεθος Τ»ΰ κίνδυνον; ττού έττι- ψολάσσει γιά την άνθρω-ότητα, ήρθε ακριβώς νά μάς δώ¬ ση μισ ειεθνή δικαιώση ΑΙ ΧΤΑΝΟΜΑ,ΣΤΕ πραγματικά νττερήφανοι, πού μέ τα μικρά μέσα —ού διαθέτομε — άλλά καί την μεγάλτ) πίστγ» £ηήν ΑΛΗΘΕΙΑ — κατωρθώσαμε νά ΤΓροτϊγη- θοθμε ντά σοβαρώτατο θέμα τοθ Σΐωνισμοΰ, καί πού τή στιγμή αι/.ιΊ τα δικά μας κεμενα, έττισ-ματτοιοΟν«ται μέ τή σφρογίδα τού Ο.Η.Ε. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΠΑ ΤΙΣ 27 ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΕΙΑΗΤΙΚΑ ΤΗΑΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΕΠΗΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗ-,. ΣΥΛΙΒΟΥ Λ10 ΑΠΟΥ ΜΗΝ Α ΤΟΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ «ΣΥΝΕΛΑΒΒ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. - ΕΠΙΣΗΜΟ" ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ό Άρχιεττίοκοττος Κρήττη<; κ. Εύγένιος, στό «Βήμα» τής Βοχτι- λικπς τοθ ΆγίΌυ Μάρκου. Πίσ» τού κάθεται £νας μέγας άρχ4- μασόνος, στενάς συνεργάτης κα! φίλος τού άκόμη κα! σήμερα καί άττό ττάνοί τού τόν βλέτπει «'Εκεΐνος», ό παρανοϊκός διχτά- τορας τόν όποϊο ό κ. Ψαλιδάκης, εΤχε άττοκαλέσει — άκούσσι- τε Χριστιανοί — «©εόπεμπτο ήγέττη>!, .
  Η ΔΙΚΗ .μας μέ τόν Άρ-
  χιεττίσκο—ο, πού επρόκειτο
  νά έκδικασθή στό Τριμελές
  Πλημ μέλει οδικεΐο Ηρακλείου
  στίς 10 Νοεμβριού, άναβλή-
  θηκε γιά τίς 27 τού ίδιον μή-
  Η ΑΝΑΒΟΛΗ προκλήθηκε
  άπτό τό γεγονός δτι δλοι οί
  μάρτυρες τού κ. Εύγενίου Ψα
  λιδακη, πλήν τού κ. Παναού-
  ση, άττουισίασαν όμαδικά(Ι;)
  Ο ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ τοθ Αρ.
  χιβττισκόττου, δικττγόρος κ. 'Ε-
  τητροτΓάκης, τταρακάλεσε τό
  Δικαστήριο έκ μέρους τού
  τηελά~ι τού νά άναβληβη ή
  δίκη γιά τό λόγο δτι ήταν
  τταραμονη τού ττολιούχου τοΰ
  Ηρακλείου Άγίου Μηνά καΐ
  άκόμη γιατί συνέπεσε νά 6ρ!
  σκεται έδω ό Πρόεδρος τής
  Δημοκρατίας κ. Τσάτσος.
  Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ διευ
  θΛτής μας κ. Μάνος Χαρής
  δταν ρωτήθτ)κε άιτο τόν πρόε-
  6ρο, κ. Κώττα σχετικά, δή-
  λοσε δτι έπαφίεται στήν
  κρίση τού ΔικαστηρΙον κα!
  δέν εψίρε άντίρρηση, πρός
  χάριν ακριβώς των σοδαρών
  γιεγονότων ττού έττικαλέσθτικε
  ό άντίδικός τού 'Αρχιεττίσκο-
  ττος Κρττττκ.
  ΑΛΛΕΣ σχετικές ττληροφο-
  ρίες, είναι οί εξής:
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ μας ττού
  ήταν έτοιμος νά άντικρούση, τίς
  καττηγορίες, παρουσιάστηκε κα-
  νονιικά μέ τούς μάρτυρες τού και
  τόν σονήγορο ύπεραο— ίσεως τού
  κ. Βαγγέλη Χριστοφοράκη.
  —ΠαρεΜρισκάταν έττίσης και ό
  δεύττερος συνήίγΌρος τού κ.
  Γιώργος Στρατάκης, προιαιμέ-
  νου νά παρασταθή, άν γινόταν
  Ί'ελΐικά ή δίκη.
  —·Ίδια'ιτερης σημασίας, γιά
  μάς τουλάχιστον, ήταν ή άθρόα
  προσέλευση τού κοινού, τ& ό-
  ποΤο εΐχε κατακλύσει την αίθου-
  σα καϊ τούς διαδρόμους τού
  Δικαστήριον.
  —Σΐίγκινητικό ήταν τό γεγο¬
  νός ότι μεταξύ των άκροατών συ
  μπεριλαμβάνονταν καΐ κάτοικοι
  τής ύτταίθρου, τοΰ Νομοΰ ' Ηρα¬
  κλείου καθώς καί δτι εΐχαν έρ-
  θει άνθροποι καί άπό άλλους
  Νομούς της Κρήτης.
  —Ή ήθική συμπαράσταση,
  τοΰ εύρυτέρου κοινου, ήταν άκό¬
  μη άξιοπρόσεχτη και ακρωο έν-
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
  3 ΣΤΗ ΣΤΗΑΗ «ΕΑΕΥ9Ε
  ΡΟ ΒΗΜΑ»: Μιά ένδιαφέ
  οουσα έπιστολή τού Κ. ΛΑ
  ΊΔΗ 4>έ τίτλο: «ΕΙΣΤΕ
  ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΑΓΙΕ
  ΚΡΗΤΗΣ» ποΰ άναφέρεται
  στή γνωστή δίκη τοΰ 'Αρχιε
  ττισκότΓου κ. ΕύγενΜθυ κατά
  τού διευθυντή μας.
  "ΕΙσχωρήσαμε,, καί παρουσιάζομε χήν
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
  ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
  3ον
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ την παρουσία-
  στ» της 'Αμιρικανικής Βάσε
  «ς Γουρνών, γιά την όττοία
  δώσοβμε, στά δυό τΐρο»νγοΟ-
  μενα δηιμοσιεύ,ματά μας, τίς
  σχετΐίκές —ληροφορίες ιμας,
  γιά τίς οποίες δττως εΐδοττοι
  ηβήκαμε άνεττισήμως, θά μη
  νοθσΰμε άττό τόν Διοικιγτή
  τής Βάσεως, έττειδή λέει ττρο
  δίδσμε... μυστικά τής χώρας
  τού. Καί ττραγιματικά οί συμ
  βάσεΐς τοΰ δίνουν τέτοιο δι
  καίωμα, νά δούμε &μως άν
  έχει τό θάρρος ή καλλίτερα
  τό θράσος, νά τό χρησΐιμο-
  ττοιτ)ση.
  Η «ΜΕΣΟΡΕΙΑΚτ-Ι
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  ΠΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ
  ΑΦΙΕΡΪ2Μ Α
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τό γνωοτό περιοδικό ϊγρα·
  ψε άκόμη:
  — ΦημολογεΤται δτι στίς
  Γοΰρνιες καλλιερνεΐται χασίς.
  Τέλος, σχετικά μέ τό γεγο¬
  νός δτι, ό Δ) τής της Βάσεως
  σμήναρχος κ. "Εντουιν Μπίντερ
  τταρέττεμψε τό διευθυντή μας
  γιά ττληροφορίες στόν ύφυττουρ-
  γό κ. Ααμπρία, τό περιοδικό
  ~6 έξιοφυλλο τού τπεριοδικοί/ «Μεσογειακή Άλληλεγγύη» πού
  Υράφο τίς τρομσςχτικές άττοκαλύψεις γιά την δράση των Άμε
  ρικανΌ—Εβραίων σΐτήν Κρήτη. Κι>κλοφορεΐ άτηό τα ττερΐ-
  ■πτερα καί στό Ήράκλειο.
  «Όταν ό διευθυντής τής έψη
  μζρίδαζ τού Ηρακλείου ΑΑΗ-
  ΘΕΙΑ τού ίτττέβαλλε ίνα γρα-
  ΤΓτό έρωτηματολόγιο, δχι μόνο
  άρνήθηκε νά απαντήση, άλλά
  τόν παρεττεμψε στόν ύφυατουργό
  Τύπου. καί Πληροφοριών Τάκη
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΣΤΕΡΑΙΑΠΟ 15 ΧΡΟΙΜΙΑ
  Ό ΓιρίιΛρο, τής Δτ>μοκρατίας κ. Κ. Τσάτσος, ξανάσμιξε μετά
  Ι 5 χρόνιο μέ τόν παληό «νεαρό διορθωτή των βιβλίον τού», ττού
  εΐνοιι σήμ£.ο<ϊ ό έκδότης καί διεΐλθυντής τής «Αληθείας». Ό Δή- μσρχος ΗμακΛίίου κ. Καρέλλης, πού ήταν πλάϊ στόν Πρόεδρο κοί χαμογελούσε συνέχεια, σέ άντίθεση μέ τόν σκυθροπό κ. Νο μάρχη, εΤχε '.ήν καλωσύνη νά κάνη καί Ενα εώγενικό φιλοψρόνη- μα, λενοντας: «Π' αύτό τα βιβλία σας κ. Πρόεδρε δέν εΐχαν λάθη» Πσρά -ήν τταληά γνωριμία, ό διεχιθυντής μας ήταν ό μό¬ νο·; κρητκός, πού έ"κανε έγγραψη διαμαρτυρία στόν Πρόεδρο, έκτό, άττό τό άρθρο πού τού άττευθύναμε στό περασμένο φύλλο, σχετ κά μέ την άντιδημοκρατική συμτπεριψορά ενός άπό τούς σι/νεργάτες τού κ. Προβδρου. "Ισως έπειδή ακριβώς γνωρίζει καί έκτιμά νερισσάτερο τόν "Ανβρωττο καί Πνειιματικό Δηιμιουρ γό Κωνχϊτσνιΐνιο Τσάτσο, τοΰ όποίου τα προσόντα γνώρισε σέ ονύποπτο χρόνο. ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΟΙΜΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ; Ό κύριος πού άχούει στό όνομα Δρόσος, τταρουσιάστητ κ·- κατά την έπίσκεψη τοΰ Προέ&ρου τής Δημοκρατίας στό Ή ραχλειο, σάν ά ϋττεύθυνος Τύττου καί Δπμοσίων Σχέσεων. Ό κύρ,ος λοιττόν αύτός, ττού κατά την -ροεχλογική ττερίοδο εΤχε άναλάδίΐ τίς Τδΐες άρμοδιόττ)τες γιά τόν ινττοψήφιο τότε καί νΰ,κ δουλίυτή τής «Νέας Αη.μοκρατίας» κ. Μανόλη Κεφαλογιάν νη, δέν γ/»ρϊ<ομ€ ττώς άνέλαιβε την τόσο σημαντικιή κσί ί/ττεύ- θύνη αυτή θΐση. Έξ άλλου, είναι καί κάτι ττού δέν μάς άφορά άμεσα '&κιΐνο δμως ττού ένδιβφέρει «ιναι νά μάθωμε, καβ* δ έχοαε δικαίωμσ, μιά πού ό έν λόγω κύριος πληρώνεται άττό τα ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την οελίδα 4 δαιφέρουσα, δεδσμένου δτι πάρα | ττολλοί ήσαν έκεΐνοι πού μέ έ- ττιστολές, ττ|λεγραφήματα καί •κάρα πολλά τηλεφωνήματτα, μάς έκδηλώσανε τή συμπαράστα' σή τους. Τούς εύχαριστοΰμε δλους θερμότατα. —Ή άναβολή τής δίκ,ης πήρε δη-μοσιόττρα άττό τίς έφημερ-ί- δεζ τής Κρήττης καΐ των "Αθηνών. —Μεταξύ τοΰ άκροατηρίου συ μπεριλαμδάνονταν καϊ πολλοί Κληρικοί. —^Δυσμενη έντύπωση προκά- λεσε τό γεγονός ότι ό Άρχιεπι- σκοττος κατέφυγε νά ζητήση τή συμπαράσταση καΐ βοηθεία σάν μάρτυρος τού κ. Γιάννη Ποπταυι χαλάχη, προέδρου τοΰ Ρόταρυ καί σονεργάτη, τής διχτατορίας καί τοΰ γελοίου Παττοκού, τοΰ όποίου τα σίελα, είναι νωττά άκόμη στήν γ-ενειάδα τού κ. Εύ- γενίου Ψαλιδάκη, δυστυχώς. —^Πρέττει άκόμη νά ύπογραίμ- μίσωμε τό ενδιαφέρον ττολλών Χριστιανικών Όργανώσεων καί Έντύττών των Αθηνών, τα ό- ττοΐα έσπευσαν νά μάς συμπα- ροχΓταθούν καί νά πάρουν ύλικό γιά τό άναγνωστικό τους κοινό, λόγω κυρίως τού ένδιαφέροντος τής περιτττώσιεως, καθότι είναι ή ττρώτη φορά πού έκκλησιαστι •οός ήγέτης τΓαρίσταται. σάν πο- λιτικός ένάγων (!!!) ένανττίον δημοσιογράφΛ), μέλους τού Χρι- στεττωνύμου τού πληρώμαΐτος. —^ΕΚΕΙΝΟ δμως πού πρέττει νά τονιστή Ιδιαιτέρα είναι τό θλιβερό γβγονός (άκούσατε, άκούσατε) δτι: Μεταξύ των ά- τΓειλητικώικ τηλεψωνημάτων πού ττήρε πρόσφατα ό δΐίυθυντής <μας, £να ττροήρχετο άττό τό 'Εκκλησιαστικό Σιιμβούλιο Ά¬ γίου Μηνά (!!!!!!!!) πού 6ρ(- σκεται μέσα στήν έκκλησία τοΰ ττολιοόχου τού ΉρακΛείου, τόν ■όποΤο φαρισαΐκώτατα έχρησιμο ττοίησε ό άντίδικος Άρχιεττίσκο ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή»· Σελίδα 4 ΙΗΑΙΠ ΚΠΙΤΙΟΙΙ ΗίλΧΑΙΙΟΪ ΠΤΟΙι ΤΙ» «.ΧΜΐ·»έ»ΐ)·'ϊμμ«»«ι>ήλ
  ΉρίκλΐΛ·»,10-11-1975
  Ι.Η.νί.ης/·.!.
  €ΐ< < η ς 1»ί ι(|ς (πι'1>ι.Μ·0241 ^ηλι«υ«ι«Ι|< «υνΐί.,υς, ϊ χομί ν τή» Τιμήν »ί γ»Μ»(·Μμ£» 1>μΤ» ιΐ κίτωΚι
  Κ.ιί τ< Ιηί 24/10-31/10/75 χρ·νι«1 ()1<ο»ΐιμ· «·»'» ίτ.Μ» »Π ή ίς Ινυ οκαιιιυή Ιιΐ. Ιμ(1ς ι,»οί|ητΐ ιίί τ·0<; «η.ί.ι τήι.νς Ι < » 289321 'Λλιζίκ,κ Κίμ 200294 ΆνΙ#κ·1«Μΐ,ς ε«ι·νλ. λ. >«·.1ΤΜν/ν·
  2β2Ο5« ΙΚ» Ί.ιριΓον Άγ.ΝηνΙ
  282402 'Β»»)ιΙ1·.ΙνμΙ1.'^γ.ΜηνΙΊγιοζ ΜηνΧς
  141 Κ·»ινιΓ.ν
  21-10-75 0*»
  » 0930
  1135
  ι 1940
  85-10-75 1015
  27-1Ο-75 1*30
  20-1Ο-7Ϊ. 1Ϊ4»
  Τ.ΐΛΙΧΛΐίλΑΙΙΕ '
  ΤΟΜ/» ΠΓΟΙΛΆΚεΐΙΟΙ
  Ή άψευδής μαρτυρία τής θλιβερής πράξης: Φωτοτυπία τού
  σχετικοΰ επισήμου έγγράφου τοΰ ΟΤΕ, ττού ση-μειώνει τούς
  «άνώνι/μους άτΓειλοϋντες», τούς όττοίους «συνέλαβε» τό είδι-
  «ό μηχόνηι'αα. Τέταρτο στή σειρά άναφέρεται τό τηλέφωνο μέ
  τόν άριθμό 262402 πού άνήκει στό Έκκλησιαστικό Σι/μβού-
  λιο τοΰ Αγίου Μτ(νά (στό όποΐο γράψαμε άρκετές φορές δτι
  μετεΐχαν κατα καιροΰς Μασόνοι) καί είναι τοττοθετηιμένο μ έ-
  σα στόν "Λγιο Μηνά. Τό ατττειληίτικό τηλεφώνημα έγινε στίς
  24 Όκτωβρίου στίς 19,40', δττως άναφέρει τό ΰπ' άριθμ.
  332 5)8312 έγγραφο τού ΟΤΕ.
  Τα νττόλοπτο παράμοια τηλε,φωνήματα μέ τίς άττειλές καί
  τίς άκστανόμαστες ύβριστικές φράσεις έγιναν άττό τό Ίατρε,ΐο
  τού ΙΚΑ Άγίου Μηνά (σύμτττωση) την ίδια μερά στίς
  11 35' (άριβμός 282058), άπό τό τηλέφωνο τοΰ κ.. Παρηγόρη
  Ίωάννΐ). Μονης ΌδΓίγητρίας (άριθμός 288650) στίς 25.10
  75, ώρα 10,15' άτπό τό τηλέφωνο τοΰ κ. Στεψανάκη Ί. Δικη-
  γόροα, Ι3ιάν»ου 2 (άριθμός 283062) στίς 27.10.75, ώρα 16.
  30', άπό τό τηλέφονο τού καφενειον τού κ. Τσιγγένη Μςΐρίνου
  Θερίσσου 141 (άριθμός 284235) στίς 20.10.75, ώρα 19.40'.
  "Εγιναν άκόμτ. άλλα δυό, άττό τα ττερίτττερα των κ.κ. Άλεξάκη
  Κιμ. και Άυδρεαδάκη Βασ. ττού είναι κοινης χρήσεως. Γιά δ-
  λα αϋτά ομ<ος ίσως κά άσχοληθή ό κ. Είσαγγελέας. ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ, ΠΡΟΣΦΑΤΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΑΙΑ Ή "Τρανστεκόμ,, - ό Γιόφυρος - ό κ. Σεϊμένης καί ό Μαοόνος Δημ. Συμβουλος κ. Παπαδάκης Ή ΜΟΛΥΝΣΗ τού ποτα- μοΰ Γιόφυρο, πού έχει σάν άττοτέλεσμα τή γνωστή φοβε ρή δυσοσμία δλης τής περιο χής, είναι γνωστό δτι μάς ί- χει άπασχολήσει έπανειιλημ μενά. Πρόσφατα άναφερθήικα- με, Ιπειτα άττό έπιτόπια ε- ρβυνα, στό ρόλο πού παίζει στήν άτταράδεχτη αυτή καττά σταση, τό έργοστάσιο τού 'Εβραίου Σανσόν γνοστό μέ την έττωνομία ΤΡΑΝΣΤΕ- ΚΟΜ, έξ άφορμης μάλιστα τού όττοίου διέταξε καί ίνορ κο προκαταρκτική εξετάση ό κ. Εΐσαγγελέας Ηρακλεί¬ ου. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ δ¬ μως εΐχε μιά άκόμη συνέ- ττεια: νά άττοχτήση ή ΤΡΑΝ ΣΤΕΚΟΜ έναν αύτόκλητο ύ^' ττοστηριχτϋ, τόν γεωττόνο *., Σεϊμένη, ό ότΓθΐος μάς έστει' λε καί δημοσιεύσαμε — χ« ρίς δικά μας σχόλια — μιά έτΓΐστολή ττού έτταιρνε τό μέ ρος τής "Εβραΐκής έταιρείας . ΜΑΘΑΜΕ δμως έν τώ με¬ ταξύ κάτΓοια σχέόη τοΰ έτη- στολσγράφου μας κ. Σειμέ¬ νη, μέ τόν κ. Παναγιωτάκη, ττού τοττοθέτησε τό σύστημα τοΰ «βιολογικοθ καθαρισμοθ» καί άσχοληθήκαμε σχετικά. ΚΙ ΑΚΟΜΗ μάθαμε μιά ΕΠΙΣΗΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 μιά σοβαρη κοτταγγελία άττό τή Νορβηγία γιά τί| δυσφήμιση τού Κρητικού Τουρ-ισμοΰ — ού μάς ϊστειλε ό συμττοττριώαης κ. Ν. ΚΑ ΠΑΜΠΑΚΗΣ καΐ άναφέρε¬ ται στό συγκρόττιμα «ΚΑ ΝΤΙΑ — ΜΠΗΤΣ» άλλη, έττίσης συγγενική σχέ· ση, τοθ κ. Βαγγέλη Παπαδά¬ κη (ΔημοτικοΟ Συμβούλου), ή όττοία ττροψανώς ήταν καί ή άφορμή νά μάς κάνη μιά προκλητική έπίθεση (διά λό¬ γων) στή δεξίωση τοϋ Δή- μου γιά τόν Πρόεδρο τής Δή μακρατίας, λέγοντάς μας ένώ πιον άρκετών μαρτύρων δτι κακώς άσχολούμαστε μέ τό Σιωνισμό, τή Μασονία, τούς Έβραίους κλπ., δτι ό ϊδιος είναι Μασόνος(!), θαυμαστής των Ισραηλιτών, δτι Εχει στό αύτοκίντντό τού τό σήμα τής Μασονίας καί άλλα πολ λά. Φυσικά τοΰ δώσαμε άνά- λογη απαντήση καί ήδη κα- ταγγέλλομε τό γεγονός, γιά τόν λόγο καί μόνον δτι ό κ. Παπαδάκης, είναι δημοσίας άνδρας, καθότι δημοτικάς σύμβουλος. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τώρα τό θέμα τής ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ, γιά την όττοία ένδιαφέρονται τόσο πολύ οί τρείς στενοί συγγενεΐς κ.κ. Σεϊμένης, Πά ναγικτάκης καί Πατταδάκης, ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΙΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΐο "Η ΛΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυδιοτορημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙϋΤΗ
  Ό Άιΐηθινός Ζορμπας
  καί ό Νίκης Καζαντζάκης
  24ον
  έ'τοιμος νά δεχτώ τό Θά
  (μσ Μά γίλάστηκα έΊ/ας γέρς>ς,
  έξπ^ταττεντάρης, ττανύψηλος, ξε
  ρακιανός, μέ γουρλομένα τα
  μάτια, εΐχε κολλήσει τό μοΰτρο
  τού στό τίάμΐ καί >μέ κοίταζε.
  Κρζτοΰσε ίνα μικρό πηττακό,
  μπόγο κάτω άττ' τή μασ<άλη Ό,-ι άπ' δλα μοΰκαμε έΐ;ύ πάση εΤταν τα μάτια τοο, πεο γελαιττικά, θλ.ιμέ/α, ά/ήσυχα, δλο φλόγοτ "Ετσι μοΰ φάνηκαν ΕΟτύς ώς έσμιξαν οί ματιές μας, θαρρεΐς καί βεβαιώβηκε ττώς έγώ εΐμουν αύτός ττού ζη- τοΰσε, κι ό γέρος άπλωσε τό χέρι άποφαοΊστικά κι ανοιξε την ττόρτα. Πέρασε άνάμεσσ ά ■πό τα τρϊττέζΐα μ·έ γοργό έλα στικό 6ήυα κ' ί^ρθε καί στά&η κε οπτοπάνω μοο — Τοοξίδι; μέ ρώτησε. Πά ποθ μέ τό καλό; — Γιά την Κρήτη. Γιατί ρω- τάς; — Μέ πσΐρνεις μαζί σου; Τόν κοίταξα μέ ττροσοχή. Βουλιαγμένα ιμάγουλα, χοντρή μσσέλα, έξογκωμένα ζυγωματι κά, ψαρά κατσαρωμένα μαλλιά, μάτια τού σπίθιζαν. — Γιατί; τί νά σέ κάμω; Σήκωσε τούς ώμους. — Γιατί! Γιοπ-ί! έκαμε μέ ττεριφρόνηση. Δέν μπορεΐ τέλος πάντων ό άνθρωπος νά κάμει κά τι χωρίς γιατί; "Ετσι, γιά τό κέφι τού. Νά, ττάρε με, άς ττοθ με, μάγερα. Ξέρω καί φτιάνω κάτι σοΰπες!... Έδαλσ τα γέλια. Μοΰ άρε- σαν οί τσεχουράτοι τρόττοι κσί τα λόγια τοι»· αοθ άρεσαν κ' οί σούττες. Δέ θ&ταν ασκημο, συλ λογίστηκα νά τόν πάριο μαζί μοΐν τό γέρο τούτον κρεμαντα- λα στό μακρυνό, Ερημο άκρο- γιάλι Σούπες, κουοέντες... Φαίνουνταν ττολυταξιδεμένος, ττο λυζωισμενος Σεδάχ Θαλασσινός. Μοΰ άρεσε — Τί συλλογιέσαι; μοΟ κά- νβι κουνώντας τή χοντρή τού κε φάλα. Κροτάς τοθ λόγου σου ζυγαριά, Ε; Ζυγιάζεις μέ τό δράΐμι, Ε; Μωρέ, πάρε άπόφαση, κουράγιο! Κα! συνέχεισ ό Καζαντζάκης άφηγεΐται πώς ττηρε την άττό- "Εξοχη λογοτεχνική σελίδσ. Ζωντανή είκόνα, ττοιητική άτμό σφσιρτ 'Υποβλητική σκηνοθε- σία. Όμως εμείς ξέροι/με ττώς δέν γνωρίστηκαν Ετσι ό Καζαν¬ τζάκης κι ό Ζορμττάς. Ή γνωρι μιά τους έΥινε στ* Άγιονόρος 3-ου στά 1915 ό Καζαντζά- ΚΓ(ς εΤχε πάει μέ τόν "Αγγελο Σικελιανό. Τότε ό Καζαντζά κης εΤχε δαλθεΐ μέ τό Φσραντά το — κοντά στ* άλλα — νά κερδίσει λεφτά μέ την έκμετάλ- λ&ιση της δσσικής ξυλείας τ' Άγιονόρος. Νά κεερδίσει λίφτά πού θά τού ξασφάλιζαν α>ετη
  και γιά μακρινό διάστημα την
  τταραμονή τού στό έρηιμηττήρι
  τού, στ' Άγιονόρος. Μεγάλη
  δουλειά· μεγαλετϊήβολα σχίδια
  πού φυλλορόησαν. Ό Ζοο-
  μττάς την έττοχή έκείνη ρεμπέ-
  λευε στ' Άγιονόρος. Καραβοτσα
  κισμένος άπό τή φαμελιά τού,
  ττού την εΤχ€ ττσρατήσει — κα
  θώς ξέρουμε — στό Κάτω Έ
  λευθεροχώρι κι Εψαχνε γιά ν*
  άγκιστρωθεΤ κάττου, νά ψτιάξει
  τή χαλασμένη ζωή τού. Νσυαγι
  σμένος οΐκονομικά, πεινασμέ-
  νος, Περιττλανώμενος Ίουδαϊος,
  μ' άδειο τό δισάκι τοϋ, λαβωμέ
  νος άϊτός μέ καταματωμένα,
  σττασμένα τα φτερά τού.
  Άνάστατη εΤτσν τότε μέ τόν
  ττόλεμο δλη ή Μσκεδονία. Φτώ-
  χειο, διχττοχία κσί στή Χσλκιδι
  κή Ό κόσιμος στά τρογυρινά
  χωρία τ' Άγιονόρος ψοφοθσε
  τής ττείνο·ς. Τα σνμμοτχικά στοα
  τέματα δίναν μάχες στό Βαλκα
  νικό μέτωτττο. Βενιζέλος, άμυνί-
  τες, στρατεμΐνα τα νιάτοτ τής
  Μαχεδονίας. Άναμ—ουμποθλίς,
  κακό, διχασμός στήν Παλιά
  'Ελλάδα, έττίστρατοι ττού φοβέ-
  ριζαν την Άντάντ μέ τοθ «άϊ-
  τοΰ τό γιό» κι όρκίζονταν «νά
  σφάξουν Άγγλογάλλους καί
  Κρητικούς μαζί», άττοκλεισμός
  κατόττι, ττεΤνα, ττεΐνα. Τοσέ πήρε
  τα μάτια τού κι ό Ζορμ—άς καί
  ττήγε νά κονέψει στ' Άγιονι&ρος,
  δπως άλλοτε εΤχε κάνει κ ι ό κύ
  ρης τού.
  Ότσν πρ«ηοσΐΛ'αντήθηί<ε μέ τόν Καζαντζάκη, 6λες οί γέφυ ρες γιά νά ξαν-ζέψει τή ζωή, ττού γιά λίγο χρόνο εΤχε γ>·-
  στρήσει άττό τα χέρια τού, εΤ-
  χαν γκρεμιστεϊ. Ο&τε τσο—ά-
  νος, οδτε γύφτος, οϋτε ξ»μά-
  χος, οθτε καί καλώγερος μττόρε
  σε νά καλιάσει στ' Άγιονόρος.
  Σ' αυτή την κατάσταση σκόντα
  ψε πάνω στόν Καζαντζάκη. Μιά
  γοργαλιστική φήμη κυκλοφοροθ-
  σε τότε άττό τή μίαν άκρη ώς
  την αλλη τού *Άβω: ττώς άθηναί
  οί, ττού 'χαν Ερθει ξεττίτηδίς ά-
  ιτό την Πσλιά 'Ελλάδα στ' Ά¬
  γιονόρος, ©ά 'νο,γαν μεγάλες'
  δουλειές μέ τή δασική ζυλεΐο
  τού καί θά χόρταινε ,φωμί κ6-
  σμος καί ντουνιάς. "Ετσι, μολο
  νότι δέν ξέρουμε ακριβώς τό
  —ώς καί τί, μττοροΰμε νά ψαν
  τασθοΰμε πώς ή δυνατή &σ$ρν
  στ) τοθ φοβεροΰ αυτού δράκου
  τόν έσπρωξε στό δραμο τού Κα
  ζαντζάκη.
  Σμίξανε. Τα 'ττανε. Ό Κα¬
  ζαντζάκης κ ι ό Φαρΐντάτος στό
  μεταξύ εΐχαν ά~ογοΓ)τευθεϊ άττό
  την ύττόθεση τής ξυλείας καί κα
  ταλάδαιναν ττώς >μέ τίς ττολί,μι
  κές συνθήιαες ποθ έτηκρατοΰσαν
  στή Μακεδονία δέ μττοροΰσαν
  νά σταθοθν στ' Άγιονόρος. Κ'
  εΤχαν δάλει κιόλας στά σκαριά
  την έττιχείρΓΐση τοθ μεταλλείου
  τής Πραστοβάς.
  Στό μυθιστόρημά τού ό Κα¬
  ζαντζάκης μάς δηγ.έτα: ττώς τα
  σιιμ<)>ωνήσανε οί δνό τους —
  αύτός κι ό Ζορμττάς — .καί
  ττώς άρχ'ισα^ζ τή σνν^ργααία
  τους. Τή συνεργασία πού θά
  σημάδευε την κατοττιντ)· πορεία
  τού Καζαντζάκη γιά ττολλά χρό
  νια.
  Στέκοι/νταν, λέει, άττοττάνω
  μοί/ μαντράχαλος, κοκκαλιάρης
  καί κουράζουμονν νά τό ση«ώ-
  σο τό κεφάλι νά τοθ ψιιλώ. Έ
  κλεισα τό Ντάντε.
  — Κάτσε, τού είπα· τταίρ-
  νεις ίνα φασκόμηλο;
  Κάθισε· άττήθοσε μέ ττροσοχή
  τό μττόγο τού στή διπλανή κα
  ρέκλα.
  — Φασκόμηλο; Εκαμε περι-
  Φρονητικά. Έλα έδώ, καφετζή*
  εν α ροΰμι!
  "Ηττιε τό ροθμι ρουψιά ρου-
  ψιά' τό κρατοΰσε ττολλήν ώρα
  στό στόμα τού νά τό χαρεΤ κ'
  έ—είτα τό αΦτσε άγάλια άγα-
  λια νά κατεδαίνει στά σωθικά.
  «Φιλήδσνος, συλλογίστηκα, με
  ρακλής...».
  — Τί δουλειά ιοάνεις; τόν
  — Όλες τίς δουλειές· τού
  ττοδαριοθ, τοθ χεριοθ, τοθ κεφα
  λ1οΰ, δλες. Αύτό μδς £λειττε τό
  ρα καί νά διαλέγοΜμε.
  — Ποθ δουλευες τάρα τελευ¬
  ταία;
  — Σ' ίνα μεταλλεΤο. ΕΤμαι,
  νά ξέρεις, καλός μιναδόρος* κα
  ταλαδαίνω άττό μέταλλα, 6ρί-
  σκω φιλονια, άνοίγω γαλαρΐες,
  κατεβαίν» στά ττηγάδια, 6έ ·ο
  βοΰμαι. Δοθλευα καλά, εκσνα
  τόν άρχιεργάτη, παράττονο δέν
  είχα· μά νά, ττού ό διάβολος ϊ
  6αλε την ούρά τού. Τό ιτερα-
  σμένο Σα66ατό6ραδο ήρθα στό
  κέφΐ καί μιά καί δυό κινώ, 6ρ4
  σκο» τόν Ιδιοχτηττ, —οθχε ίρθει
  έκίίνη τή μερά νά μ άς έπιθεοΐρή
  σει κα! τόν σττάζω στό ξώλο.
  — Μά γιατί; τ! σοθκα^ϊ;
  — Έμένα; τίττοτα! Μά τίττο
  τα σοΰ λέ«. Πρώτη. φσρά τόν
  έβλεττα τόν ανθρωπο. Μας μοί
  ρασε καί τσιγάρα, ό κακομοί-
  ρης.
  — Τότε λοιττόν;
  — Ού, κάθεσαι καί ρωτάς!
  'Ετσι μοΰ κάιτνισιε, 6ρέ άδεο-
  φέ! Άττό τής μυλωνοΰς τόν ττι
  σινό ζηιτάς όρθογραφίαΐ Ό τπ
  σινός τής μυλωνοθς ίΐναι ό νοΰς
  τού άνθρώτΓΟΐ;...
  — Καί τί £χεις στόν μττόγο;
  Τρόφιμα; ροΰχα; έργαλεΐα;
  Ό σθντροφός μου σήκ«»ε
  τοθς ώμους, γέλασε.
  —' Πολλά φοόνιιμος μοΰ φαί
  νεσαι, εΤττε, καί νά μέ σνμτΐα-
  Θάς.
  Χάϊδεψε μ« τα μακριά σκλη
  ρά τού δάχτυλα τόν μττόγο.
  — Όχι, πρόστεσε· είναι
  σαντοθρι.
  — Σαντοθρι! Παίζεις σαν
  τοθρι;
  — Όταν 'μέ σ^ίξουν οί φτώ
  χειες, γυρίζω τούς καψενέδες
  καί παίζ« σαντοθρι. Τραγουδώ
  κιόλας κάτι τταλιοός κλέφτικους
  σκοττοΰς, μακεδονίτικους. Κ' 0-
  στερα βγάνω δίσκο. Νά, τό
  σκοΰψο τούτον καί γιομόνει δ£
  κ&ρες.
  — Πώς σέ λένε;
  — Αλέξη Ζορμττά. Μέ λένε
  κα! Τελέγραφο, γιά νά με —:ι
  ράζουν πού 'μαι μακ,ρής καλό-
  γερος καί ττήττα ή κεφαλή μου.
  Μά δέν ττάνε νά λένε! Μέ Φωνά
  ζουν καί Τσακατσούκα/ γιατί
  μιά φορά πουλούσα κολοκυθό
  σττορους καβουρντισμίνους. Μέ
  λένε καί Περονόσττορο, γιατί
  δττου ττάω λέει τα κάνω μττούλ
  6ερη καί κουρνιαχτό. Έχ» κι
  άλλα —αρατσούκλια, μά αλλη
  &ρα...
  Σκουντρήξαμε τα ττοτηράκια
  μας· εΐχε ττιά ξηιμερώσει. Τό 6α
  ττόρι σφύριζε. Ήρθε ό βαρκά-
  ρτκ ττού μοΰ εΤχε ττάει τίς 6α-
  λίτσες στό βαττόρι, μοθγνεψε.
  — Στ' δνομβ τού θεοθ, εΤ-
  ττα, ττβμε!
  — Καί τοθ διάβολον! συ-
  μττλήρωσε Ασνχα ό Ζορμττας.
  "Εσχυφε, ττήρε τταραμάσκαλα
  τό σαντοθρι, ανοιξε την ττόρτα
  καί 6/ήκε ττρώτος.
  (Ζυνεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛιΗΟΕΙΛ»
  Αυ^Χ^Υ^'ί'"1"1" ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ —
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  1-
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣΓ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑ1ΜΜΑΤΑ
  ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Χ2ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΑ «ΤΕΙΧΟΜΑΧΙΚΑ Β'» ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗ
  (Ενδιαφέρουσαν εκθέση ζωγρσφικής στό Ήράκλ€ΐο)
  Μιά ένδιαφέρουσα άτομική
  Εκθέση ζωγραψικης, θά ττραγμα'
  τοποιηθτΐ στό Ήράκλειο (Βα¬
  σιλική Άγίου Μάρκου), ά»6
  26 Νοεμβριού £«ς κα! 8 Δεκεμ'
  βρίου. |
  Πρόκειται γιά την εκθέση
  τού κ. Στέλιου Μαρκατάτη!, πού
  την τιτλοφορεϊ «Τειχομαχικά
  Β'».
  Την ττροηγούμενΓΐ Εκθέση του>
  στήν <Γκσλερί Άστορ» τής 'Α Θήνας (18 Απριλίου — 14 Μάϊον), ό ζωγράφος την εΐχε κα! ττάλι τιτλοφορήσει «Τειχο- μαχικάϊ. Στήν ένδιαφέρουσα αυτή Εκθε σι> ό Μαρκατάτης Θά τταρου
  σιάση 40 μεγάλα καί 10 μικρά
  έργα τού, έμττνευσμένα δλα ά¬
  ττό την Κρήτη.
  Ό ζωγράφος — ττού εμείς
  ΣΤΗ ΣΝΜΕΡΙΠΙΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
  Κύριε Διευθυντά,
  Σέ λίγες μέρες συμπληρώ
  νονται δυό χρόνια άττό την
  ίτμέρα τής φοβερης σφαγ»κ
  τοθ Πολυτεχνείον.
  Κάθε -ραγίματικός "Ελλη¬
  νας ττού λέει ττώς άγαττβτ
  αυτόν τόν τόττο «αί πονεΐ, Θά
  ττρβ*τ| νώ θυιμάται αυτή τή
  μερά κα! νά δαχρόζη.
  θά 'θελσ άντ! γιά μνημό
  συνο στά παιδία πού ττέσα-
  νε σ' αύτό τόν Ιερό χώρο
  νά δημοσιεύσετε στήν έφημε
  ρίδα σας κάποιο άπτό τα δυό
  μου ΤΓΟΐήματα, μέ τό ψευδώ-
  νυμο πού Εχ«.
  ΓΤιστεύ» νά τό κάμετε
  Εύχαριστώ
  Μ.Κ.
  Βάρδα Ήλείας ι;
  ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΑΓΩΝ Ι ΣΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  «■
  Καλέ μου έσύ κι άν ττέθανες
  δέν θβφτ-ας σέ χώμα
  Μέ,, στήν καρδιά μου έρρίζωσες
  καί πολεμάς άκόμα.
  Σάν άντρειομένος Διγενής
  στά μαρμαρίνια αλώνια
  ττΟΛϊψες γιά τή λευτεριά
  αι ά τερασμένα χρονια.
  *
  Σψα>ρ€ς ττολλές έδέχτηκες
  άιτ' τ' άδελφοϋ τα χέρια.
  Οον.αδες σέ τριγύρισαν
  (!~ι·ιωσαν τα μαχαίρια.
  Π κ μου, άδελφέ μου, φίλε μου,
  δντρα καί τταλληιαΐρι,
  σοθ τιαραδίδω· τ' αρματα
  τράβα τό χσλινάρι.
  Πά(.ε με σύντροφο άκριβό
  ότου χρόνου τ' άντ|φόρι
  νά κυνηγώ μαζί μέ 'σέ
  τή.- ,1.ευτεριάς τό θώρι.
  Γ ίνο^, άκριβέ μου, σταυραϊτός
  γΐνοι· 6ροχτ) καί Θρώλος.
  Κι έλα! Σέ κράζο Ενας λαός
  μέ τήί. καρδίας τό χεϊλος.
  ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
  ΤΑΒΕΡΝ4
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑ'Ι'- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  Κ Α! ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό Φανητό
  σ' ενα δμοοΦο πεοιβάλλον
  τόν ξέραμε μονο σά ονγγραΦεσ
  — εΤχε την εύγένεια νά μας
  δείξη τα Εργα ττού Θά εκθέση.
  Στό Τδιο γραφεΐο τοΰ στ»
  τιοΰ τού, πού πρίν 15 κα! πά¬
  ν» χρόνια, μαζευόμαστε συχνά
  οί νέοι τότε τοΰ Μεγάλον Κά-
  στρου (Θυμοΰμαι μερικούς: 'Ε-
  πιτιροττάκης, Τζερμιαδιανός,
  Αάκας, Φρουδοράκης, Τσιχλά
  κης, Σμιιρνάκης κα! φυσικά ό
  Στέλιος κι' έγώ) γιά νά σν»
  ζητήσωμε πότβ γιά την «Έ6δσ
  μάδα Θεάτρδυ», ττότε γιά τό
  ητή Γιώργου Καρσ—άνου:
  «Ή ζωγραφικη σου μέ γέμΐ
  σε Εκπληξισ φόβο θά ΐλεγα καί
  χαρά. Είναι 6ι6λικά τα ίργα
  σου, έκρηκτικά, τραγι»ίά καί
  συγχρόνως γεμάτα χαρά, τται-
  δικόττρα καί έλττίδα. Είναι σο
  μιά ττροσενχή, σάν μιά βρισιά,
  σά νώ σώθηίκε ένας χαμένος
  στήν έρημιά, σά νά βρέθτικε Ι-
  νας δρόμος».
  Μά μιά άλλτι, άκομη ττιό έν¬
  διαφέρουσα γνώμη, τού ονμιτο*
  τριώτη λογοτέχνη Δημήτρ^ Κα
  Τα «Γραμμικά Σττΐτια», Ενας άλλος ττίνακας τού Μαρκαη-άτη
  ττού φυσ'κά δέν μπορεΤ νά άττοδοθή μέ την άσπρομαυρη φωτο-
  γραφία, πού βτερεΐ τό άττίθανο τταιχνίδι των χρωμάτων τού.
  «μνιγμόσυνο Καζαντζάκτ)» καί
  άλλίς ττοβρόμοιες έκδηλώσεις,
  μετά άττό τόσα χρόνια δια
  πίστωσα μερικές σημσντικές
  «λλαγές. Τό γραφεΤο Εχει μβτα
  ■"■ραττεΤ σέ στούντιο ζωγραψικής
  καί τό «ξανθό ττιτοιιρίκι»—ό Ά
  ριστείδης — ττού ,μττερδευόταν
  τότε στά ττόδια μας, Εχει γίνει
  τώρα ένας «άν~ρεοκλας> καί μά
  λκττα τΓολιτικοτΓοιτΐμένος.
  Σ' αύτό ακριβώς τό διάστη-
  μα ττού εΐιχα ούσιαστικά νά συ
  ναντήσ» τό Στέλιο Μαρκατάτη,
  σαμδήκανε πολλά καί £να άπό
  αύτά, ττού μάς ενδιαφέρη, εί¬
  ναι δτι ό Στέλιος των γραμμά
  των, κατέληξε σέ Ινα σπουδαΤο
  έργάττι τού χρωστήρα, σέ ενα
  άξιοττροσεχτο ζς*γράφο, πού κα
  τάφερε νά μιλα μέ τούς πίνο
  κές τού, δττιος μιλοθσε τΓα-
  λιότερα μέ τα κείμενά τού.
  Καί ή μιλιά τού είναι ττάλι
  Κρττπκιά. Μόνο ττού τώρα είναι
  ττιό βροντερή, ττιό καμπανάτη,
  καΐ ϋ ττερισσότερη «βρβτίωστϊ».
  Γκά την ττρώτη άτομική εκθέ¬
  ση τού Μαρκατάτη στήν Αθη¬
  νά, γράφτηΊκαν ττολλές έγκωμια
  στικές κριτικές καί έκφραστήκσ
  κ. ένδιαφερουσες γνώμες.
  Μιά άπό αύτές, ττού μάς 6»!
  σκει σύμφωνους, είναι τού ττοι-
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  «ΕΤΑΜΝΑ»
  Κόθε βράδυ μοζί σας οί:
  ΝΤΟνΕ ΛΟΥΤΣΙΟ, ΑΝΤΟΝΗΣ ΤΖΙΝΑΣ, ΧΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑ
  ΚΑΙ Η
  ΠΟΑΙΝΑ ΛΗΜΟΥ
  ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΙΝΟΪ
  ♦ ΛΙΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΛΑΚΗΣ
  ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286106
  ΕΚΑΒΗ
  ,,
  Κάθε βράδυ
  πολιΐιομένο γΛέντι
  Λΐ1ΡΕΛΣ ΛΙΛΒΟΗ-
  Π'ΡΟΣΟΧΗΙ
  ΟΙΚΟιΧΟΜΙΑ ΣΤΗ ΙΙΚΖΙΙΙ
  ΟΑΗΓΟΙ ΑΤ0ΚΙΜΓΠ>
  Τώρα μττορεΐτε νά μεαώσετε τα Ιξοδα τής βενζίνης, κ α τ ά 20 - 25% χάρις στόν
  Άμερικανικό μηχανισμό ΜΙΝΙ ϋΕΟΤΟΚ («Μίνι Τζέκτορ), ττού έλέγχει αυτομά¬
  τως την ροή των κοΐνσίμων, τροφοδοτώντας τόν κινητήρα μέ την άκριβή ττοσότητα
  καυσ(μων τα όττοΐα χρειάζονται.
  "Ετσι, γίνεται οίκονομία έντός καί έκτός ττόλεως καί συγχρόνως βελτιώνεται ή
  έτΓΐτάχϋνσις.
  θά σ ώ σ ε τ ε λοιτΓΟν τό αυτοκίνητο και την τσέττη σας άν τηλεΦωνήσετε στό
  222.542 ή στό 224.238 ΒΑΣΙΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, τεχνικάς οώτοκινήτων,
  όδθς Ν. Πλαοτήρα, αριθ. 97, ττλησίον Πανανείου Νοσοκομείου, Ηράκλειον Κρήτης
  ΠΡΟΣ ΕΞΑΤΕ :
  "Αν δέν διατποτώσετε, μόνοι σας την οίκονομία στή βενζίνη, έχετε τό δικαίωμα
  τής έτΓΐστροφής τοθ μηχανισμοθ και τής είσπράξεως ολοκλήρου τής άξίας
  τού!!Ι
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ή τοττοθέτησις τού ανωτέρω μηχανισμοΰ γίνεται έντός ο¬
  λίγων λετττών, ανευ ούδεμιάς έπιδαρύνσεώς σας. Καί κάτι ά λ λ ο: Δέν
  ύπόκειται είς ΟΥΔΕΜΙΑΝ φθοράν, μέ την πάροδον τοθ χρόνου.
  καβελάκη (Λευκορείτη), δίνει
  τό μέτρο τής ζωγραφίδης τοθ
  Μαρκατάτη:
  «Τειχομαχεϊ ό Μαρκατάτης
  στίς αΐώνιες ντάττιες τού Κά-
  στρου, μέ τη ζοχνραφική τού
  άγωνία, γιά νά κρατήση μέ τα
  δόντια τόν κόσμο τής Κρτντ
  πού χάνεται. Κ ι* αύτός ό κό-
  σμθς δέν εΐναι μόνον ή Κρήτη,
  Μιά νεχρή φύση τού Μαρκατά¬
  τη πού την τιτλοφορεΤ ό Τδιος
  «ΦΘινόττωατ».
  άλλά όλόκληρος ό κόσμος τοΰ
  συγχρόνου χαμοϋ>.
  Κα! δέν μτΓοροΰσε νά μην
  αΐσθανθη ό Κακαβελάκης τα
  εργα τοθ Μαρκατάτη, άφοθ ό
  Τδιος στή «Νήσσ» τού €χει γρά
  φεΐ:
  ...Κιι' ή μάχη πίσο σητ' τα
  τταράθυρα.
  ιμέ άναιρέσεις ύττοσχέσεων.
  Θά βυθιστή ή Νήσος.
  Θά θρυμματιστεΐ τό δνεΐρο.
  ττού χρησιμοττοΐιήθηκε καί
  €μόττο> στόν κατάλογο τής ττρώ
  της Εκθεσης τοθ Μαρκατάτη.
  Άλλά δέν χρειάζονται τ—ρισ
  σότερα λόγια. Δέν είναι εθκο-
  λο έξ άλλου νά τα βρής, δτσ*
  συγκλονίζεσαι άττότομα, δταν
  άνακαλύτΓτης γιά πρώτη φορά,
  αννποψίαοτα, Ενα σημανττκό
  ζωγράφο.
  ν-χ.
  17 ΝΟΙΜΒΡΙΟΥ 197$
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥΙ
  • Όμαδική άττουσία των μαρτύρων τοθ "Αρχιεπίσκοπον _
  καί τοΰ ίδιον φυσικά — ττλην ενός, την ι*τμέρα: τής δΐκης τού
  μέ τό βιΐυβυντή μοχ;, την ττερατμένη Δβηέροΐ, 10 τού μηνός.
  Άπό τούι, 15 μάρτυρες ήρθε μόνον ένας, άΛλά... λέ»ν: ό
  άρχιγρσμμοτ.'ίας τοθ 'Αρχιί-ισκόττου, έν ά-οστ-ρατεα αξιαμα-
  τ,κός, πού φέρεται κσ! παρ' ολίγον Δτίμαρχος, ό ότκΛκ; «ν
  ύτάκοινσε στή γενικη έντολή καί Εφερε άντίσταση. Τέτοια «άν
  τίσταση*, όμως, ττού νά δικαιολογήται τό δμοιοκαττάληκτο λο-
  γατταίγνιο·
  Άντιστάσιωι- μή οθσης
  .. Γκχναούσης!. ·
  μέ-
  τής
  • Συγκινημένος ό συνήγορος τοΰ ΆρχιεΐτησκοΐΓοι;, ε'σττευσε
  νά δ.καιολογήση την αϊτπση άναβολής της βίκης, ευθύς μετβ
  την καταθέση τού είδ'ικοΰ πληρεξουσίου, ττού τού Εδινε τό δι-
  καί«μα νά μιλά σά νά ήταν ό Τδιος.. Άρχιεπίσκοπος.
  "Ετσ δικσιολογήται κσ! τό γεγονος δτι τα μττέρδεψε
  χρι τού σημείον νά ττη;
  __Κύριε Πρόεδρε, πρέπει νά άναδληθη ή δίκη, λόγω τής
  εορτής -ιο: τιολυούχου τοΰ Ήρσχλίίου Άγίου Μηνά καί τής
  τταρουσίας στήν ττόλτΐ τού Προέδρου τής.... Κυβερνήσεως!
  Τόση ττταν ή σύγχιση τού «οίωνεί Άρχιετπσκό-ου» κ. 'βΐπ.
  τροττάχτί, ώ—ι νά μπερδέψη τόν κ. Τσάτσο μέ τόν κ. Καρά·
  μανλή, δηλαδή τόν Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέ τόν Πρόε-
  δμο τή Κυβερνήσεως.
  Νώ γιατί ϊσως σκέφτονται μερικοί — μερικοί δτι... τουλά¬
  χιστον στήν έττοχή ττού .. εύλογοΰσαν τή χούντα, δέν διβτρί-
  χςχνε τέτοιουί, κινδύνους, άψού δλα τα άξιώματα ήσαν σνγκεν-
  τρωμένα σέ £νσ «ττρόσωττο» καί δση ονγχ.σί καί άν είχον δέν
  ύπήοχε περΐτττΜση νά κάνουν τέτοιαί λάθη Όσο γιά αλλα &■
  μ«ς ... ίκαναν ττολλο:!....
  Καί τώρα ζητούν καί ρέστα....
  ' ΕΤΘε νά τα λάβουν.. Γένοιτο!....
  • Στό καδιερωμένο τραπτέζι ττού παράθεσε ό Άρχιε—ίοχο-
  ττο- την ήμέρα τού Άγίου Μη,νά, τταρακάβησαν 16 άτομα, μί-
  ταξύ των οποίων καί ό κ. Μανόλης Κεφολογιάννης.
  Λέτε νά έττηρεοοσε ή ιταρουσία τού στό γεγονος ότι τό κύ-
  ρ ο ψαγητό τού μενοθ ήταν γοι>ρουνοττ'ουλο;
  • Ή τιλήρηΓ σύνθϊΧΓη; τού άρχιεττισκοττικοΰ μενοθ ήταν ή
  εξής:
  Γαλοττοΰλα μ!έ ττιλάφι — Γουρουνο—ο«λιο μέ ττατάτές —
  Σαλάτεο ·έποχης μέ 6άση τό λάχανο (στό τραττέζι παρβκάθη-
  σ« κα· ό < Νομάρχας, άλλά αύτό είναι άσχετο) — Γαλαχτθ- μπύύρικο — Φρούτα διάφορα καί άττό ττλευράς ποτοΰ οί ττρο οκεκλημί/οι ήπιαν ρετσίνα. Δέν ξέοκ 6ν μβσα στούς 16 όμοτράττεζους τΓεριλαμοανό- ταν καί «.νείς φίλος τού Σιωνισ,μοϋ, γιατί τότε σίγουρα ή Γετσ;να Θά ήταν .. Λιόκβι, τουτέστΐν έβρσϊκης παραγωγής, άττό ιτΚευράς έμφΐαλώσεως .. σ Τ<όρα 6α ι ού πήτε. τί σημασία έχει άν τό κρσσί ήταν έμ- φιαλωμένο ή χΰμα. Σέ μτΓουκάλι μτταίνει καί τό ίνα κα! τό αλ- λο. Στήν πρώτη ττερίιττωση δμως στό μττουκάλι, κοπά την έμ- φ.άλω^η, μιΐαίνει. . φελλός. Έπομένως ττρέ—εί νά ήταν έμφια- λ«μένο, αφ^ άμφι.τρύων ήταν ό... ΆρχιεττίσκοτΓος!. . "!σ«ς.... γι' αύτό κατορθώνΐΐ νά. έπιττλέη πάντα... σκα. Ο φίλος μου ό Δημ—ράκης, θεάθηκε τελβυταία μέ τραγιά- Καί κάποιθν, πού τόν εΐδε σχολίασε τό Θόαμα, ώς εξής: — Αύτός τή Δημοκρατία την Εχει... ττάνω άτκό τό κεφάλι τού. Πά ύσους τυχόν δέν γνωρίζουν ύττενθυμίζομε 6τι ή Δημο- κρατία ο-τά Ρώσικα λέγεται... τραγιάοχα!... * Δέν ο^ετίστηκε ή στήλη «Σττίθες», τής συναδέλψου «Φλό. Υ=>'>' ,^"1- "ΰ·· τρεμόσβη,μα ττού της Εκανα στό ττερασμέιΌ
  μας φϋλλο, μ£ Ινα μικρό... φύσιγμα.
  Άφ:ϋ λοιπόν εττιδιώκει κονταροχτυπή'ματα, θά τα Εχη.
  Έππδη δμ&>ς ο! συντάχτες τής «Φλ,άγας» είναι ττολλοί, οΐ>
  τμ νά μου ττοΰνε. ττοιός άττό δλους άναλαμ6άν«.ι την εύθύνη
  των γραψομένων γιά ιμάς στίς «Σ-ίθες» καί ττοιός — ττρό
  παντός -- άντέχει στά... ελευθέρα χτυττήματα. Κι' αύτό, γιά
  ./ά μην ττορη ττάλι τίς. ξόφαλτσες, ό τιπτικά ι>π«ύβυνος καί
  ουσιαστ,κα άνεύθυνος, στήν κυριολεξία δηλαδή . άνβΜ^Μο —
  ύττεύθυνος, τΐού σύμφωνα μέ τό λαϊκό τραγούδ. τό σχετικό νέ
  τό δνομά -ιο»,, εΤναι τταιδί.... μάλαμα.
  Πάντως, ουνοβδελφ,κά φερόμενος, τταρά τό δτι τα τπχιδιά εί¬
  ναι ίρασιτεχνες, τούς -ροε.δοτΓο.ώ, γιά νά μή μοΰ κάνουν ττο-
  λ. τταράπονα δτ, άν έπ.μείνουν στά... κονταροχτυ-ήματα καί
  άναλάβουν σι.λλογ.κή εύθύνη, τότε θά τούς τταρω κατ' άλ*α-
  οητικα σε,ρο. καί μο.ραία θ' άρχίσ» «-ό τόν κύριο Άλφθι, ττού
  ί.χει τη λ.γώτερη ττεΐρα, άλλά ττού σχετίζεττσι άρκ«τά μέ
  >να... μττΰρα!...
  Δ.ί4.κρ,ν,;« άκόμη δτ. τα χτι-ήμ-σ βά είναι ήχηρά γιά
  ο,οο, και βΛσι«ά, γ,1 αύτούς, Θά εχουν. . ίδ,α γεύση!...
  Κατά τα άλλα δηλών» δτ, σνμτταθώ ττάρο ττοΑύ δλα τα έν
  δΓμοσ,ογρςχφίο... συναοελφάκ,α, μά τούς ^(^, ίτ4 ^ γ(νι.
  ται Π άλίττοο νά είναι έκατό χρο«« καί έκατό πέντε τα.... ά-
  λετΓ&υδάκια!. . ·
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Γιλεονεκτηματα
  Απ**ΐ χειρισμός· Μπ,ι,ι .γ, κου,ιιιι
  ΤρίΙς ρυβμοΐ πΛυοεως! Γ,« να ι η χρεκιΐεται ηοτ,
  τρινετε ^κίί-αΰες μα^οετει, φοριιί ς κλπ
  ΟΑοκΛιιρωτική αντιμετωηιαπ των λΓκεδων! (Βιο>,ονι»α,ν
  ίπογγεΜιοτ.κων λύτροτ «λπ| Όλ η ιΕαφανΙζοντα,
  Ευί*ικτος ουτοματ«μής' Γ,ο να ρι ποποιΛν τί π™*,™
  μπτο κατά την κριση οογ ·κ'Ύμαμ
  θηκίς ίηορρϋηοντικοιι ΐμπίιβςΙ Ιμο ΕΐΐΜ>λίς «τόν χΓ,
  Ίοόριο 3εΗνΐΟΕ Γο 1(.Λ> Πίρα 6Ε«νΐι.Ι: ΐ,τη. ι ,.
  ιόμ διστηροι τα πΛτηρΛ οος πα/ΐα κοινυι,ηγκι
  ΠΛΥΝΪΗΡΙΑ ΡΗΐυΡ3·. ϊί .ΙΑήρη.Λτι,.4 ^ον,,»..,,,
  ηΛυν,ήρ,α Ϋ.ο,, ι,Ιμι
  ΡΗΙϋΡ$
  γιά πιό οίγουρα
  ,'ΜΟΙΜΙΝΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΟΣΑ ΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑΝΑΓΝίϊΣΤΕΣΜΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΪΔΗΣ
  ΕΙΣΤΕ ΑιΧΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΑΓΙΕ ΚΡΗΤΗΣ
  "Αγιε Κρήτης κ. Εύγένιε,
  Λαϊκάς έγώ, κληρικός έσεΐς.
  'Εγώ δρέθηκα στή ζωή μ' ένα
  κοινό νόημα, άπλό, φυσικό καί
  μέ μία φορά πραγμάτων ενός
  Οντος (ζώ/τος φυσικά), πού ό
  βεός έστειλε.
  ΟΙ εύθΰνες μου σάν λαΐκοΰ
  ανβρώττου φθάνουν μέχρι των ό¬
  ριον εκείνον ττού δέν πρέττει,
  κατά τα δυνατόν νά πειράζουν}
  την έλίυθερία σκέψεως, κινήσε !
  «ς, μορφώσϊως κλ—. των συναν
  βρώπων μου. Έττόμενον είναι,
  >οιτΓΟν, δταν παρόδω τα άνω
  τέρω στοιχειώδη καί ούσιώδη
  ΐναΦίρθεντ-ϊ μοί, νά ίχω, εύ¬
  γε; ήθ κές κ·ί ύττενβυνότητες
  ίιαν~· βεοΰ καί άνθρώττων.
  ΑαΊ άττό μέν τόν θεόν θά ί
  χά, τιμωρίαν οίαν ή Χάρις Αΰ
  -ού όρίζει, ά~ό δέ τούς άνθρώ-
  ττους θά ίχω τιμωρίαν των νό-
  μων είς οΐανδήητοτε κοινωνίαν
  κι' αν εύρεθώ, μηδέ των άγρίων
  άνββώττων έξαιρουμένων.
  Καί αύτά —ρίττου είναι δι'
  εμέ τόν λαϊκόν άνθροσον (τόν
  οιονδήποτε λαϊκόν έννοεΐ-
  τσι) έν τή ζοή, ταύτη μέχρις
  6>ου τελειώσει ή άμττελική μου
  στόν κόσμον αυτόν.
  Πέραν αυτών, των τ—<>{—ου,
  έικΐνΧΐΛαμβάνω, γνωρίζω ότι
  ιτρέπϊΐ νά άναφωνησω κι' έγώ
  συτό τού 'Μτοστόλου Παύλου:
  *Τόν αγών©: τόν καλόν ήγώνι-
  σμαι...» γιά νά κλείσ» μιά ζωή
  είς ήν εΤχα χρέος, ύττοχρέωσιν,
  καθήκον καί άττοστολή νά ττα·
  ρευρεθώ καί έτσι καί νά ένεργή
  σα,
  ΣεΤς, συν τα ανωτέρω ά—5
  φατηολογικης θέσεως, έ— ομίσθη
  τε έν πλήρη συναίσθησιν των
  ττράξεων κα! ένεργειών σας ε-
  τι δέ καί έν πλήρει επι γνώσει
  των μεγάλον υποχρεώσεων των
  καθηκόντων τού ιερωμένου ό»
  μοίων των Παθών τού ΧριστοΟ
  καί έν ονόματι απάντων τού¬
  των (παθών, καθηκόντων, υττευ
  θυνοτήτων κλττ.), ΟΡΚΙΣΘΗ-
  ΤΕ καί άναλόβατε τό βαρθ
  £ργο σας. 'Εργο στό όττοΤο ώ-
  φείλετε ολοκληρωτικήν άφοσΐω
  σιν κα! έξ' Ισον ολοκληρωτικήν
  διεκπεραίωσις ίνα φανήτε άν-
  •'άξιος τού καθηκοντός σας «αί
  τής άποστολής ποιμενώρχου
  τταραδειγματίζοντες κι' έμ&ς
  τούς λαϊκούς είς τα καλά καί
  εθ πράττειν έργα. Καί τουτο
  διά νά έχετε όλον τό δικαίωμα
  τοϋ ΰγειοΰς ζώντος Ιερωμένου
  κα! νά άναφωνήσετε έν συνε-
  χεία «... Την πίστιν τετήρικα,
  λοιττόν, α—άκειταί μοί ό στέ¬
  φανος τής δικαιοσύνης δν ά—οδώ
  σοι μοί Κύριος έν έκείνη τή ή-
  μέρα. .». Καί αύτές ττερίττου εί
  ναι οί εύθΰνες οί δικές σας,
  Άγιε Κρήτης.
  «Τί νά ποθμε» δμως «τί, τί
  νά τραγουδίσσυμε> δταν την
  10.11.75 τΓΟΓτοΟσε κανείς τα
  σκαλοττάτια τού Δικαστηρίου
  Ηρακλείου καί ϊβλεττε την υττ*
  αριθμόν 25 υπόθεσιν δικασίμου
  οττου εΤσασταν κατήγορος έναν
  τίον τού λαίκοΰ άνδρας, δηιμο-
  σιογράφου Μάνου Χαρή;
  Καί ναί μέν εΤχαττε τό δικαίω
  μα τό έννομον νά τό κάμετε,
  άλλά έν ονόματι τινος δμως έ-
  γίνατε ΐεράσχης; Δέν έγίνατε
  έν ονόματι τοΰ Ίησού ΧριστοΟ
  τοϋ Υΐοΰ τού Θεσϋ; Τί εί—ε καί
  τί εδίδαξεν 'ΕκεΐνΌς, μέ τό ζων
  τανό τταράδειγμα τής Σταυρώ
  σεως; Τί, άλήθεια, έγινε γιά
  Σάς ΕΣΤΩ «Τό Πάτερ αψις
  αυτοίς...», τό «"Ενεκεν Εμού
  «αί τοΰ Εύαγγελίου», τό ΙΗ
  τταράγρ. 22 κατά Ματθαΐον κε
  φάλαιον, άν έστω ήσαν άναλτν·
  θή τα δσα έθεώρηττε δτι εγρά¬
  φησαν άπό τόν κ. Μόνον Χά-
  ρην; Τί, έν ττροκειιμένω νά ττα
  ραδειγματισθώμεν εμείς καί νά
  πράξωμεν; Τό τοιούτον σας
  τού «άφθαλμόν άντ! οφθαλμού»
  ή τό τοϋ ΧριστοΟ, έν ονόματι
  τού όττοίου κρατάτε την ττατερί
  τσαν καί "Οστις Χριστός είττεν,
  «...Έγώ δέ λέγω υμίν ΟΥΧΙ
  όφθαλμόν άντί ώφθαλμοϋ...»;
  Άγιε Κρήτης,
  Μασώνοι, Ίεχωβάδες, Χιλια¬
  σταί, Εύαγγελισταί καί χίλιοι
  τόσοι άλλοι — σταί καί δές —
  καταχρεουργοθν στή ττράξί' την
  Εκκλησίαν τού Χριστού, κι* ά
  δειάζουν τούς Ναούς άττό πι-
  στούς κα! δέν σάς ένόχλησαν αύ
  τα, καί σάς ένοχλοΰν, κατά την
  γνώμην μου, ή «διθλησις τού
  κώνοτΓος...»; Ό κόσμος καίεται
  άττό την κοινωνικήν αδικίαν καί
  ό—ό την εκμετάλλευσιν τού άν
  θρώπου άττό άνθρωπον κι' αύτά
  τα κάτι τέτοια μόνον ττειράζουν
  'Εσάς; Τί νά ττοΰμε "Αγιε Κρή
  της; Νά φωνάξουμε «Ούρανέέ
  Ούρανέ σώσσι μας», η νά με-
  τανοήσετε καί νά μάς σώσετε
  Σεΐς;
  ΚΩΝ. ΛΑΙΔΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ0Π0ΥΛ0Σ
  ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ»
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΟΙΤΙΙΟΕΝ
  ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
  Οί 2200 — εΧ 2000 — 05 δΡΕΟΑΙ. — ΑΜΙ 8
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  ΚϋΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.8Π
  ΔΙΑΘΕΤΩΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ
  Άγατπγτέ κ. Διευθυντά,
  Δεχθήτε κι' άττό μενά τα ε(-
  λικρινά μου συγχαρησήρΐα γιά
  τό θάρρος καί την παρρησία μέ
  την όττοία άντιμετωττίζετε τούς
  εκάστοτε ΰττευθύνους διά τα κα
  κώς κείμενα στόν τόπο μας.
  Εΰχομαι τίττοτε νά μή σταθη έ-
  ιμπόδιο στό δρόμο σας μήτη*ς
  καί καθαρίση λίγο ό τόπος
  μας.
  Άλήθεια, ιμήιητος θά ηταν έν
  διαφέραχτα μιά δρευνα γύρω ά
  πό τούς άστυνομικούς πού πε
  ριψέρονται στά καταστήμστα
  καί γραφεΐα, ζητώντας ττιεστικά
  κ<χί έκβιαστικά ά—ό τούς έργα ζομένους, νά πλτΐρώσοΐΛ' χαρά- τσι, άγοράζοντας κάτι ψευτο- φυλλάδια πού έκδ ίδουν; Δέν θά ττρέ—η ή Διοίκησις νά λάβη τα μέτρα της, ώστε νά μην κατσ>
  6ι6άζεται ή στάθμη των αστυνο
  μικών ττού βγαίνουν στήν δια-
  κονιά; ©ά ιτρεττη ττειά ό ττολΐ-
  της νά νοιώβη τόν χωροφύλακα
  φίλο τού καί δχι δυνάστη,. "Ολα
  αύτά τα γράΦω διότι τελευ·
  ταΐα, ττολλά τέτοια ττεριστατι-
  κά συμβαίνουν στόν τόττο μας.
  Ηράκλειον 8.11.75
  Μέ έκτίμηση
  ΠΑΝ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
  Σττετσών 11 'Ενταΰθσ.
  Α. ΛΑΐΝΑΚΗΣ
  Η βΙΚΗ ΤΟΥ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  Κον ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ
  Διευθυντήν 'ΕΞφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Ήθικά σνμτΓαρίσταμαι στήν
  αύριανή δίκη σας. θαρραλέοι
  άγωνες σας γιά άλήθεια κα!
  δικαιοσύνη, άξίζουν κάθε σνμττα
  ραστάσεως. Μή άναβολή δίκης
  τταροιμονήν Πολιούχου εΑγΊου
  μέ μηνυτήν αρχηγόν 'Εκκλησί-
  άς Κρήτης, άδιανόιγτος. 'Αναμεί
  νατε γράμ^ια ιμου.
  Α. ΛΑΙΝΑΚΗΣ
  Άξ)κος — Χανιά
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΙΗ ΕΝΟΣ ΚΑΑΟΥ ΦΙΑΟΥ
  Άγσ—τγτέ μου Μάνο
  Μέ σημεριντί ταχνδρομική 4ττι
  ταγή σοθ στέλνω 1.000 βρά-
  χμές, τή συνδρομή μου,, γιά
  την ττρώτη χρονιά, στήν έφτ>με
  ρΐδα σον.
  Τα λίγο ττερισσότερα χρήμα
  τα θά μου έτΓΐτρέψηι; νά θεωρή
  θοθν σάν μιά μικρή, σνμβολική,
  συμιταράσταση στόν δμορΦο ά-
  γώνα πού κάνεις. Είναι φοβε-
  ρά δύσκολος αγώνας, άλλά σέ
  ξέρω καλά και ττιστεώ» ττώς θά
  συνεχίσης.
  Περιμένω κάθε ββομάδα μέ
  πολλή άννττομονηρΊα τό και-
  νούργιο φΰλλο. ΧαΙρσμαι δταν
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ σύτοκίνητο Ν5υ
  1200 0 είς αρίστην κατά¬
  στασιν. Πληροφορίαι τηλΐφ.
  232.606.
  τό ·πα.1ρν6» γιατί ίτσι ϊχω την
  εύκαιρία νά τταρακολουθώ, άπό
  κάττως κοντά, τα ττροβληματα
  της Κρήτης, τοΰ δμορφου αυ¬
  τού Νηρ-ιοΰ, |ΐέ τούς θαυμιάσι·
  ούς άνθρώτΓούς,, γιά τούς όττοί-
  ους άξίζει ν* άγωνίζεται κα
  νείς, φτάνει βεβαία νά Εχη τδ
  κουράγιο νά τό κάνη καί μαζύ
  καί τα δικά σου προβλήματα,
  τίς άλβττάλλτ|λες δίκες, τίς άπο
  λές, τα τηλεΦωνήματα, άλλά
  καί την έττίσΜεφή σου στό στρα
  τόπτχδο των γνμνιστών...
  Σάμος 1.11.1975
  Μέ δλη μου την αγά~
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ
  Υ.Γ.: Σ' εύχαριοτώ άκόμα
  μιά φορά πού μέ σκέφτηκις νά
  μοθ στείλης την ε>τ|μερίδα σου.
  ννΜννννννΜ»Α<ννν«»ννν ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ κ.κ. Καφεπώλας, Παντοπώλας καί Μεταπωλητάς τόν άόν- να γωνιύτον «?ί$ ηοιότητα Καιρέ ΤΣΙΧΑΟΚΗ πρόςδραχμάς τόκιΑό Έκ ίιιβ Έΐαιροΐοβ Καφάδων ΤΣΙΧΛΛΚΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΟΗΓΙΑ Δυοφήμιοη γιά τόν Κρητικό Τουριομο ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟ "ΚΛΝΤΙΑ-ΜΠΗΤΣ Κύριε Διευθυντά, Είς την ' *.γάλης κυκλοφορίας εφημερίδα τού Όσλο ϋΑ<>
  Β^Α^ΕΤ καί ύττό. ήμερομηνία 10 Όκτωβρίου έ.2. δτΗΐοσιεύε-
  τα μια έ-ιστολή σωστός λίβελλος γιά τόν Τουρισμό Ήροο.
  κλείου.
  Σάς άποστέλΐλω την ψωτοτυπία κα! την άκριβη μετάφρα-
  σι τής έν λόγι: έττιστοΛης την ότΓθίαν παρακαλώ θέσαττε ύη' δ-
  Λ ν ενώπιον οίασδήτπότε ΰτΓευθυνου Άρχής.
  Είναι άδύνστο νά σάς ττεριγράψω ττόσο πικρένεται ό ξενη-
  τεμένος δταν διασύρεται διά τοΰ Τύπου τ' δνομα τής Πατρί¬
  δος τού.
  Δυστυχώς οδώ ΔΕΝ ύττάρχει -Ελλττν Διπλωματικός έχ-ρόσω
  τος γιά ν' άντικρούση. τίς Άνβελλη.νικιες τάσεις πού κατά και-
  ρους τταοουσιάζονται έδώ. Γιά παράδειγ,μα σάς άναφέρω δτι
  την ή.έοα -ών Ήνωΐμΐνων Εθνών ή Νορβττγική Τηλεόρασις
  —ρτκ,σίασε μίσ μακάβρΐα ταινία τταρμένΐι άττό την εΐσβο-
  λή στήν Κύπ^^, καί <~ήν ό-οία τταρουσίαζε όμαδικούς τά- φους Τουρκοκυττρίων καί μττοαλντόζες ττού άνέσυρον μισολυωμέ • α πτω·ατα γυναικοτταΊδων, ττβύ δηθεν είχον δολο<|ιοντισει οί Ελληνες έκ ψυχρω. Γενικά ή -σινία ΤΓροκάΑεσε τόν οΐκτο των Νοροηγών ττρός τοΛ: Τουρκοκυπρίους καί την έντύ-ωσι δτι άντιμετ»-ίζουν ττρόβλημα . . Γ εννοκτονίας. Εΐ·ο, καί σθτό μί« άπό τίς έτπτυχίες της Τουρκικής έξκττε- ρικής πολιτ.κής, -ού έδώ στήν Νορβΐνγία διαθέτουν ζωηράν Διπλωματικήν κίνησιν, ένώ εμείς δπως ΤΓάντα είμεθα άττόντες. ΟΙ Λιγοστο: ' Ελληνες ττού είμεθα έδω, διαμαρτυρηθήκαμε τηλεφων-κώ,; πρός την έν ιΚο—/χάγη εδρεύουσα 'Ελληνική Πρεσβειςί, άΛλά μέχρις σήμερα δέν ϊγινε καμμιά έττίσημη: δια μαρτι,ρία Νομ!ζ« άξίζε, νά έρωτηθή ό άξιότιμος έττί των Εξωτερικών Υποοργ,ν κ. Μττΐτσιος, άν οί Διττλωματικοί τού ύττάλληλοι ά- Ολολτΰνια. μί τα ύττηρεσιακά τους καθηκοντα, η μή-ως άνα- τται/ονται στόν τταχυλό μισθό τους, άττολαμβάνοντας συγχρό¬ νως κα' τώ... άξιοθέατα της Κοτ-γχάγης.... "Οσλο 5.11.1975 Μετά τιμης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ Υ Γ. Θερμώς εύχαριστώ γιά την τακτική ά—οστολή της έ- αΓριί<ς σσς. Παοακαλ» έν καιρώ γνωρίσατε μου τό Οψος της ετησίας σί,νδρομής. "Υστερα όπτό ένα μακρά καί κατάκβ—ο καλοκαίρι, άττοφασ! σαμε ν' άψιερώσουμε μία έ- βδομάδα μέ ττολυτελείς καί έξε ζ—ημένα εύχάριστες διακο—£ς Πολλοί μ&ς συνέστησαν την Κρήτη, καί μετά άπό μακρά συζητήση μέ μία κυρία ιτού | «γνωρίζει τα πράγματα» άττο-| φασίσαμε νά δισλέξουμε τό άκριβώτερο ξενοδοχεΐο ττού ύ-' ττήρχε στό φυλλάδιο διαφημίσε ών — τό «Κάντιαι—Μττητς». Μας διαβειβαίωσαν δτι τό ξενοδοχεΐο είναι «ύψηλης στά- Τό Ξενοδοχείο βρίσκεται σέ μιά έξαιρετικά έρημική τόπο· θεσία, τό 6ράδυ δέν ύττήρχε φώς νά βής στόν όρίζοντα. Στήν μπροσούρα ύττηρχε ή ττλη ροψορία δτι τό αύτοκίνητο τής σαγκοινωνίας κάνει κάθε μιά ώρα γραμμη ττρός την ττόλι τοό Ηρακλείου — θαυμασία — δμως δέν άνέφερε τίττοτα γιά τό γεγονύς δτι ττρέττει νά ΠΕΡΠΛΤΗΣΗΣ δέκα λεπττά Γιά δλους έσάς ττού χαταλαβαίν—ε ττόσο άτταραίτητη είναι στήν έττοχή μας μιά ξένη; γλώσσα: ΤΟ «ΡΗΟΗΟΒίΟΤ» - δϋΡΕΗ ΕΝΟίΙδΗ Τώρα καί σίην ΚρΑιη Μέ τό μοναδικό διττλά ήχογραφηιμΐνο τού σύσττιμα, έξ όλο- «λήρου στά οτούντιο τοΰ Β.Β.Ο., τής Αγγλίας. 5ΟΟΟ λέξεις 7.5ΟΟ ίδιομστισμοί καί προτάσεις 125 περιεκτικόταΓτα μαθήματτα ΠΙΥλΙΟ ΡΗθΓίΟΙΝαΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Είναι 4 βνορές πληρέστερο καί 7 φορές φθηνότερο. Κλ,ριολικ-ι ι* ά ΰτπερταχείας έκμαθήνσεως, κατάλληλο καί προσαρμοσμένο στίς άνάγκες τοΰ κάθε άτόμου, άσχέτως καί ήλιχίας. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ γιά δωρεάν έττίδειξτ) στόν κ.: ΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ ΤΗΛ. 284.185 — 285.020 ή άττβυθυνβήτε στό κατάστ-ημα δίσκων ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ μέχρι την στάσι στόν μεσημε- ριάτικο ήλιο ή στό πυκνό σκο- τάδι. Τα δωμάτια ήτο έξαίρβτα— έκτός άητό: Τ) Δέν ύττήρχε νε- ρό κάθε μερά ό—ό τίς 2 μ.μ. έως 5 μ.μ. 2) Καμμιά βοη¬ θεία γιά την μεταφορά άττοσκευ ών 3) (Τό χειρότερο) ΚΑΜ¬ ΜΙΑ ύτ~ρεσία δέν έ-ροσφέρϊ το στό δωμάτιο. Πλτ>ροφορη&ή-
  καμε δτι μπορούσαμε νά πάρου
  με τό πρωΐνό στό δωμάτιό μας
  άν θέλομε νά τό μεταφέροιιμε
  οί ΐδιοι. Τό Ξενοδοχείον βρίσκε
  ται στήν άκρογιαλιά, ή δέ αί-
  θουσα φαγπτοΰ κα! τό Μπάρ
  είχον μία τεράσιιπ βεράντα
  ■πρός τα £ξω Θά μποροΰσε νά
  ήτο ττερίφημα αν μδς προσεφέ¬
  ρον τίς κανονικές ϋπηρεσίες.
  Χρειάστπκε δμως νά περιμένου-
  μ£ έτττί ΤΡ ΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ τής ώ¬
  ρας γιά δύο ποτά πού σέ συγ-
  κρισι κόστισαν τόσο δσο καί
  στό «Μττρίίττολ» τοϋ Όσλο. Έ-
  ξαίρετη ή άμμουδιά — άλλοί-
  μονο δμως, οΰτε πολυθρόνο Ο-
  ΛΟΚΛΗΡΗ, οί καρέκλες ήταν
  ■μικρές, σπασμένες, βρώμικες
  κα! αχρηστες. (ττηρσμε ψωτο-
  γραφίες).
  Θά ήτο γύρω στίς 100 μισε
  ρές ττολυθρόνιες ό—ό τίς οποίες
  θά έττρεπε νά δισλέξουμε —
  άνακατεμένες μέ άδειες φιάλες
  λεμονάδας κα! μττύρας, ττεταμέ
  να ττατι«ύτσκχ καί ύπολείμματα
  άπό πλαστικά τταιγνίδια. ΟΙ
  «σερβιτόροι» ήτο νεαροί, ττού
  πιθανώτατ'α τούς είχον μαζέ-
  φει κατ' ευθείαν άττό ψαρόβαρκες
  τί άπύ μηχανουργεΐα.
  *Ησαν βρώμικοι, τεμττέλη-
  δες, ξεχασάρηδες, χωρίς κανένα
  ενδιαφέρον γιά την δουλειά
  τους. Χρειάστηκε (μαζ! μέ ττε
  λάτες σέ τρία άλλα τρα—έζια)
  νά ττεριμένουμε μέ σφραγισμέ-
  νες μπουκάλες κρασιοθ κατά τό
  γεΰμα, διότι κανείς τους δέν
  μποροΰσε νά βρή τό άνοιχτηρι!
  Πρέττει νά σημειωθή έττίσης
  ότι τα έν λόγω γκαρσόνια £πι
  ναν τ' άτΓθμεινάργια. Καμιά
  φορά ήτο μισές φιάλες πιο-
  τοΰ! Στό τέλος των δισχοττών
  είχαμε γβΰμα στό Ξενοδοχεΐο
  την ήμβρα ττρίν την άναχώρησ!
  μας — καί δέν συμττεριλανοα
  νόταν στήν άρχική τιμή. "Ενα
  άττλό τρα-έζι μέ κρθα φαγητά
  καί ΙΜΕΡΟ τΓΟσιμο, στοίχισε τό
  ΔΙΠΛΑΣΙΟ άττό ίνα γεθμα μέ
  §1
  4 φαγητά, κρασί, καφέ καί κο-
  νιάκ μέσα στό 'Ηράκλειο!
  Εύτυχώς £χει καμμιά
  φορά κανείς την αΐσθησι τοδ
  χιοΰμορ, ττού χρειάζεται στό
  «Κάντια Μττήτς». Δέν έφτασε
  δμως τ ό χιούμορ τόσο μακρυά,
  δταν στήν έττιστροφή μας πλτγρο
  φορτ)θήκαμε άπό τό ταξιδιωτι-
  κό γραφεΐο δτι είμεθα ΐσως λί¬
  γο ίδιότροποι. Ό όόνθρωττος
  πού μάς τό είττε, μάς ττληροφό
  ρησε δτι εμεινε ό ϊδιος στό Ξε
  νοδοχεΐο πρίν ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
  καί τό είχε βρεΐ θαυμάσιο.
  Είναι άνάγκη νά συστήση κα
  νείς στά γραφεΐα ταξιδίων, δτι
  ττρέττεΐ/κατά ττροτίμησηι νά έττι-
  σκέητωνται τα μέρη ττου συ-
  στήνουν στούς ττελάτες τους,
  τουλάχιστο μία φορά τό έξάμη
  νόν;
  Κατά τα 6λλα ή Κρήτη ήτο
  τόσο ώραία δσο περιγράφουν
  οί ρεκλάμες.
  Βέρα Μύρε — Όσλο.
  Σημείωσις Μεταφραστοΰ:
  Ή σύγκρισις ττού κάνει μέ τό
  έδω Ξενοδοχεΐο <ΜΠΡΙΣΤΟΛ>
  είναι τής κλάσεως τοϋ Ξενοδο-
  χείου «Μ. Βρεταννίας» των "Α¬
  θηνών. "Οσο γιά τ' άπομεινά-
  ρικ πιοτοΰ — δς τό μάθουν
  αύτοϋ — γιά τούς Σκανδιναυ-
  ούς είναι «Άγίασμα». Στήν
  Ισπανία ξέρουν την άδυναμία
  τους αυτή, καί γι' <χίη6 δτι μεί νει στήν φιάλη τού κάθε πελά- τη τό προσφέρουν την έττομένη Κάθε Λαός £χει καί τίς άδυνσ μίες τού.... ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ Χειροΰργος—Όδοντίατρος Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί) Τηλέφ. 224-481 Δέχεται καθ" εκάστην 9—1 καί 5—9 ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροΰργος - Ούρολόγος Δρ τού Πανεπιστημίου ΙΝΝ5- ΒΙΐυθΚ τέως Έπΐμελητής τού 5Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑί (Δ. Γερμα- νίας) ασχοληθείς καί είς την ούρολογίαν Παίδων. Ένκατα- σταθείς μονίμως είς Ηράκλειον δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Λασιθιού 5 (Βαλιδέ Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινι- Κή «ΕΥΑΓΙΈΛΙΣΜΟΣ» τηλ. 282.000. Λβωφ Δικαιοσύνης — Ηράκλειον ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΡ-νΐΟΕΟ ΙΙΙΙ1Ι 1 ί :; Νυφικά ύψηλής ττοιότπτος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως «Κα-ρότν-ζου» Τηλέφωνον 283.428 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ "Ενα νίο ήλεκτρονικό παιχνΐδι γιά δλη την οίκσγένεια, πού συνδέεται ττολύ άττλά μέ όττοιαδήττχχτε μάρκα τηλεοράσεως, άτό 12 εως 26 ίντσών, είνα< τό «Σνάττ—Βίντεο» Μέ τό ήλεκτρονικό ττο.χνϊδι Σνάττ — Τελεβίντεο, τταύετε πλέον νά εΤοθί. ένας απλάς βεβαής τής τηλεοράσεως, άλλά συμμετέχετε ένεεργώς στήν λειτουργία μιάς νέας έκτΓομττής τού δέκτου σος, γιά δλες τίς ώρες τής ημέραις. Είναι γιά δλες τίς ήλικίες τό Σναπτ — Τελεβϊντεο δασιζό,μενον στήν τε- χνκήν ήλεκι-ρονικών ϋτρολογιστών, σάς ττροσφέρει έναν μεγά- λο σονδυασμό παΐιχνιδιών. Είναι μία άνεξάντλητος πηιγή συνα γωνισμοΰ μεταξύ δύο παικτών ή άκόμη καί μέ τόν ίδιο τόν ϊαυτό·/ σας. Μέ τό Σνόπ — Τελεβίντεο: 1. Μπ-ορε'ιε νά παίξετε τό ετ>ιιβφιλες Ποδόσφαιρο.
  ?. Οί μβ,άλοι δεξιοτέχναι μτταρούν νά δοκιμασθοΰν στό
  Μ ιτ ι λ ι ά ρ ε ο.
  3. ΟΊ Σιτόρισμαν μττοροϋν νά άναμετρηθοθν στό Τέννις
  4. Οί «ναναιικοί ττοήχτες μτΓοροϋν νά τελειοπβιηθοΰν στή
  Π ε λ ό τ α.
  "Οοοι ενδιαφέρονται μττοροΰΐί νά άττευθυνθούν στήν «ΠΡΟ
  — ΕΠ» Ο Ε Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 174 καί ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
  Τγ)> 850.292 — 844.460 ΑΘΗΝΑΙ.
  Γιά κάθε εΐδος ύλοτομίας θά βρήτε ακριβώς τό κα-
  τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τοΰ 8Τ"IΗ^: όπτό τα μι¬
  κρά κλαδευτιικά ττριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα
  γενικής χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ:
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΨΕΚΑ2ΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
  Πλατίΐα 'Αρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15
  Τηλέφ 282124
  ΦΟΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά φωτογραφία ποιότητας
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
  καί κάθε εκδηλώση σας
  ττού θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφωνήστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίδας»)
  17 ΗΟΙΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΙΕΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΟ ΣΚΑΛΙΝΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  ΠΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΤΟΥ 15 ΧΡΟΝϋΥ Β· ΠΕΣΛΗ
  Τα χ€ρουβ£ΐμ...
  ,"Το ^, εκτακτου συνεργάτη μας Ρ ΣΙΓΜΑ)
  Οί άπεΐιιές πού μας εγιυαυ
  καί Α θέση των ίερωμέυωυ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ της 1ης σβλίδος
  ττος γιά νά αναβάλη την δϊ-
  κη!!!! ! !
  Πώς νά χαραχτηρίσωμε την
  ττράξη αυτή; Μέ τ! λόγιπ νά
  δώσωμε τό μέτρο της άν^νδρης,
  ποταττής καί άνίερης αυτής
  ττράξης, ττοΰ θι/μίζει μεθόδους
  τής Ιεράς Έξέτασης κα! των
  σκοτεινών δυνάμε«ν τής Μασο-
  νίας καΐ τού Σινωνισμού,
  Απλώς κατσγγέλλομε την
  πράξη ενώπιον Θεού καϊ Άνθρώ-
  πω καθώς κα! όποιονδήττΌτε
  αρμοδίων, άν ύττάρχουν, οί ό-
  ποϊοι, πέραν άττό τυχόν δε-
  σμευτικούς ττεριορισμοθς καΐ
  σκοτπμότητες, μττοροΰν καϊ πι-
  στειουν δτι πρέττει νά μάς ττρο
  στατέψΛΛ/. Νά προστατέψουν
  ένα άττλό, ταττεινό άνθρωπο καϊ
  άμαρτωλό Χριστιανό πού έχει
  τή κ διαθέση νά πή την ΑΛΗ
  ΘΕ Ι Α, αύτην ακριβώς πού τοϋ
  δΐδσξαν ότσν ήταν μαθητής τού
  Κατηχτντικοΰ τού 'Αγίου Μηνά,
  ] οί Τδιοι αύτοι οί Άγιοι Ποττέ-
  [ ρες, τγοΟ σήμερα — ΔΥΣΤΎ
  Ι ΧΩΣ — ά~οδεκνύονται άναχό-
  λουθοι κα! έττίορκοι χρησιμοττοι-
  ρθντες μεθόδους, ποΰ έτπρέτΓουν
  στόν ταττεινό μοθητή τσυς, νά
  τοΰς ττροσομοιάζει μέ κοινούς
  έγκληματίες, άφοϋ καί ή άπει-
  λή, μέ τόν τρόπο μάλιστα ττού
  έκφράζεται είναι γιά την περί-
  τττωσή τ ούς μάλιστ α, ίνα εγκλη-
  μα καθοσιώσεως!
  Τί άλλο νά ττοΰμε; Τί νά ση-
  με'ώσωμε; Μόνο μιά φράση:
  Λυττσύμσστε. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ
  γιά λογαριοσμό σας κύριοι έκ-
  ■π-ρόσωττοι (;) τού ©εοθ έττϊ τής
  ΓήςΜ ι
  Καΐ κάτι άκόμη: ΕΤνσι τόση
  ή άττογςήτευσή μας, μετά άττο
  αύτό, εΤν3ι τοογ ή ψυχική μας
  κσταρράχωση, είναι τόση ή ττί-
  κρά, ώστε νά μή μάς μένει πιά
  χώρας στήν ψυχή καί στό νού,
  Τα βκ&νβαβα «β» Αγΐαβ Πεβαγΐα* καί 6 κ. Γ. Ραββηει
  νεε_ ενεργειεσ: της μαρικαι: καφη
  Η ΠίΡΙΠΤΟΙΗ ΤΟΥ κ. ΑΡΟΣΟΥ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης σελίδας
  χοήματσ τοθ Δημοσίου, τον λόγο γιά τάν όττοΐο πλτιρώνεται.
  Καί αύτό ί',όιι, έφ' όσον πληρωνετσι πάει νά ττή δτι ττροσφέ-
  αει <αί κΊππιο δουλειά, ττού ακριβώς λόγω τού σοβαροΰ ττρο- σώττου στέ όττοΐο είναι δίττλα (Πρόεδρος Δημοκρατίας) ττρέ- ττϊι νά την *άνη καί σωστά. Κάτι τέτοιο δμως δ£ν μάς έδειξε κατά την τφόοφατη άφιξη τού κ. Πρόεδρον στό 'Βραχλΐΐο πού ά>νόησε, στή σχετική συνάντηαη τού Προέδρου μέ τόν ταττικό
  Τύττο, τίς Εδδομαδΐαίες εφημερίδας, ά/τιδρμοκρΐτιχά φεράμε-
  νος, και θά εεχνοΰσε καί τουλάχιστον μιά άττό τίς ήμερήσιες
  - - την «'/λλαγή/· — άν 5έν βρΐσκόταν έ^ας Φ^τορεπόρτερ
  .•ά -όν βοηθήση. Άλλά ό κ. Δράσσς, δέν απεδείχθη μόνον
  άσχετος ιτρό, την ΰττεύθανη. Ιργζσ'ια πού τοθ έχει άνατεθεί, «λ
  λά *ο.' βραούς, καθότι 6τσ? ρωτήθτ;κε σχετ χά άπό έμόκ;, άττήν
  τησε οπ £έι δί»ει λογαριασ,μό καί ότι εΐν^ι δ,καίωμά τού νά
  καλή δπΓ,ους θέλει. Γιά εκείνον βεβαίως ναί καί γιά τόν κ. Κε-
  φ-'λα/ιάννη ίσ(ος. Όχι δ·υως ©ταν πρόκειται γιά τόν Πρόί-
  δρο '.ής Δημοκρατίας. Μέ τό τηλεγράφημα ττού άκολουθεϊ ττα-
  ραχάτω χα*αγγείλ3'με τόν άττΐθανο αύτό επί τού Τύπου Σύ>μ-
  (ϊουλο, στον κ Πρόε&ρο τής Δημοκρατίας καί ίίδπ από τή θέ¬
  ση αυτή ττοός ττάνττα άλλον άρμσδ'θ, άττό τόν όπ;Το ζτ-,τοθμε
  νά π-ρόεη τα δέο/τΐ γ ό τόν κ. Δροσο πού άττό συμβουλάς Τύ
  ■ττςυ ί—ηψΐ]<ρίου μετατιήδησε σέ σύμδουλο Πρόεδρον Δημοκρα- τία, Πϊΐός άλήθ; α τό^ ώθησε /ά κάνη -τέτοι; άλμα,,, για τις σι/γκινήσεις καϊ τό άττο- τέλεσμα τής δίκης ττού ττηγαίνα με νά άντιμετωΐΓΓίσουμε στ!ς 10 Νοεμβριού. Θά ήταν προτιμώτερα τα δυ σμενη συναισθήματα και ο! έ- τΓΐτττώσεις μιάς κατσδίχης μας, άττό αύτά ττού νοιώσαμε, άττό την πράξη των σιινεργατών τού καττΊγόρου καί μηνυτή μας κ. Εύγενίου. Άλλά έττειδή, πέραν άττό ε¬ κείνον ττού έκπροσωπεΐ την Έχ- κληχτία Κρήτης κσϊ γιά ττολλούς τόν Θεο καϊ έμάς ττού είμαστε μιά μονάδα άττό τό ταττεινό τού ■π·λή.ρωμα, ύττάρχοκν καί 6λλοι, ώπάρχει ό Λαός, ύττάρχουν οί Νέοι, ίπτάρχει αύτη καθ" αυτή ή 'Εκκλησία, πρός χάριν ακριβώς δλων αυτών, ττού δέν φταΐνε σέ τίττοτα, εμείς, πιστο! στήν Κα- ζαντζακιική μας ψιλοσοφία (γιά την όποία καϊ παλιότερα ό μη- νι>τής μας μάς έκανε «<|)άκελλο») καί «άτΓαντώντας στήν «άκητα μ έ καλωσύνη», σπεύδομε νά ζη- τήσωμε γιά λογσριασμό τού συγγνώμη, γιά την ττράξΓ} ττού εγινε σέ βάρος μας, άττό τόν «συ νωμοτικό γκακστερ:κό σι>νεργά-
  ττ τού» μέσω τοθ τηλεφώνου τού
  'Εκκλησιαστικού Σομδονλίου
  τού 'Αγίου Μηνά
  Τό θέμα τής ξενοδοχειαχης
  μονάδας τής ΚΑΨΗ στήν 'Α-
  γία Πελαγία κ«ί κυρίως ή σχε
  τιζόμενη μέ αύτό άναγκαστική
  άτΓαλλοτρίωση1, πήρε τελευταίοί
  νέες διαστάσεις
  Σι/γκεκριμένα τό συγκρότη-
  μα ΚΑΨΗ προο-αθεϊ μέ δια¬
  φόρους τρόποι/ς νά συνεχίση
  μιά «ατάσταση πού αποτελεί
  ένα άττό τα μεγάλα κοινωνικά
  σικάνιδολα τής έφταετίας.
  Σέ δύο κυρίως καί μέχρι
  στιγμής ττεριορίζονται οί σχετι
  κ£ς παραττλανητικές ένέργειες:
  Ή πρώτη ήταν ή .εναρξΓ} έκ
  τελΐισεως των σχετικών άττοφά-
  σεων, σέ βάρος των κατοίκων
  έττί των μικρών ττεριουσιών
  των οποίων είχ£ επιτύχη ή κυ
  ρία Μαρίκα την απαλλοτριώση,
  μέ ττρώτη την ττερίπτωσηι τής
  χηρας Κόμηο-σας Γκούμα, ή ό-
  ττοία ώς γνωστόν έκδιώχθηκε
  βιαίως ά—ό τόν Δικαστικό κλη
  τήρα κ. Χουστουλάκη. Ό Τδιος
  μέ δυό έργάτες καί τρία όστι/
  νομικά δργανα τού ΣταθμοΟ
  Ρογδιάς, (τόν 'Ενωματάρχη
  καί δυό χωρο<|>ύλακες), έδηι
  ούργησε καλυπτόμενος πίσω ά
  ττό μιά δικαστική άττόφαση, τό
  γνωστό έττεισόδιο γιά τό όττοΐο
  άσχοληθήκαμε ήδη, πού είχε
  σαν άττοτέλεσμα κατά τή δή-
  λωση τής χήρας Γκούμα, νά
  φάη καί μιά κλοτσιά άπό τα
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  Κύριον Τσάΐτσον
  Πρόεδρον Δημοκρατίας
  Ενταύθα
  ΚΟΙΝΟΟΟΙΗΣΗ. "Ενωσιν
  Ί-
  διοκτη/τών Έπαρχιακοΰ Τύττου
  ΑΘΗΝΑΙ
  Διαμαρτύρομαι εύσεβάστως
  διά πραγματοιτοΐηθέντα διαχωρι
  σμόν Ημερησίαν άττό 'Εβδομα
  διαίες Έφημερίδΐς είς αποψι¬
  νήν επαφήν σας μέ έκ—ροσώ-
  —ούς Τύττου στόττ Τοιαύτη ένέρ
  γεια £ρχεται είς άντίθεσιν μέ
  ίσότητα δλων όποιαν τονίσατε
  χβές δτι ύτΓΰτρχει είς την Δημο
  κρατίαν στόττ Παρά ταντα ό
  ύττογράφων μή σεβάμενος αντί¬
  θετον άττοψιν άρμοδίου σας έττί
  τού Τύττου καί εξακολουθών νά
  ■τπστεύη είς δρλωσεις σας ήλ¬
  θεν ά—ρόσχλητος «Ις την συνάν
  τησιν στόστ Είς ερώτησιν μου-
  πρός αρμόδιον σας κύριον Δρό
  σον, διατί δέν προο-εχλήθησαν
  'Εβδομαδιαΐίς 'Εφομερίδες, μοΰ
  άτΐήντησεν δτι αύτό είναι δικαί-
  ωμβ τού στόττ Έττειδή 2χ» άν¬
  τ ίθετον [γνώμην ττερί τούτου,
  Σάς καταγγέλλω δητμοσ-ίως ά-
  τΓαράδεκττον καί άντιδπμοκρατι-
  κήν στάσιν εκτΓροσώττου Σας
  οποίον θά έλέγξω εντός ττλαι-
  σίων δυνατατήτων μου, κα!
  δη Σάς έροτώ εύθέως τό ε¬
  ξής στάτΓ Άν ό Άρ.μόδιος Τύ
  ττου είναι άντίθετος μέ τό Δή
  μοκρατικόν πνεθμα τού Προίτ·
  δρου τής ΔΓΐμοκρατίας, τί σκο
  ττόν έξυΓττηοετεΐ κα! διατί ττληρώ
  νεται άττό κρατικόν Προϋττολο
  γισμόν, είς οποίον έκτός Ήμε
  ρηχτίων αυμβάλλουν καί Έβδο-
  μαδιαϊες Έψηιμερίδες στόπ Πα:-
  ρόν κοινοττοιώ είς ημετέραν Έ
  νωαιν καί λ·—ούμαι διά δια¬
  μαρτυρίαν μου άλλά νομίζω νά
  συμφωνητε ότι τέτοιες διαμαρ-
  τυρίες είναι γνώρισμα γνησίων
  Δημσκρατιών ο! οποίες βεβαί¬
  ως πιστεύω Οτι θά ττρέτΤΓ» νά
  διαθέτοον κα! κβταλλήλους άρ
  μοδίους καί ιτροιταντός πι·
  οτούς στό Δΐ|μοκρατικο ττνεΰ·
  μσ στόττ Καλό ταξίβι στόττ.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Έκδότης — Διευθυντής
  'Εβδομδιαΐας Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηρακλείου
  ΠΑ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ
  Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
  ΕΝΟΣΗ ΚΡΗΤΟΝ
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
  ΤΙΙ ΔΗΑΟ.ΕΙΣ ΤΟΥ
  Μέ ανακοινώση της; ή Φοιτη
  τική "Ενωση Κρητών} έκφράζει
  την άγανάχτησή της γιά τίς
  δαλώσεις τού Νομάρχη Ηρα¬
  κλείου κ. Μπίσια, μέ τίς οποί¬
  ες τάχθ^ε ά—ροκάλυτπα ύττερ
  τής διατήρησης καί έπέχταση
  των ξένων στρατιωτικών Βάσε-
  ων στό νησί μας.
  'Υττογραμμίζει άκόμη ότι
  Κρητικός Λαος καί Νεολαία,
  ένωμένοι καί άττοφασιστικοί, θά
  σΐτνεχίσο^ν τόν άγώ-^α, μέχρ
  την όριστκή άττομάκρυνση δλων
  των ΒάοεοΜ τοϋ θ3ν1ά-^ο^ άπό
  τόν τόιπο μας.
  άττό την Κοψή, άκοΰν σκεφτικο! γιατί καταλαβα,ίνουν
  ττού ήρθε ϋέ τόν κ. Αβέρωφ γιά αύτοψία, μαζί μέ
  μοΰσι κα: κόττοιον άλλο ττού χαμογελά, ίσως
  τούς
  γιατ! ξέρει.... Νά δούμε όμως ποίος θά γελάση
  στέ μας, άν θρωττε ,"ής Και)ή.
  τελενταΐος
  Γ ΡΛ,
  όργανα, θέμα γιά τό όποΐο έ-
  χε. διαταχθεΐ μέ Είσαγγελική
  παραγγελία, ενορκος ττροκα-
  το,ρκτική εξετάση, γιά τή·ν ό¬
  ποία κατέθεσε μεταξύ των άλ
  λων καί ό διευθυντής μας.
  Ή δεύτερη ενεργεια τής κυ-
  ρίσς Μαρίκας ήταν νά ττροσπα
  θήση νά ττείση τίς αρμόδιες
  Άρχές καί κυρίως τόν ΕΟΤ
  νά συνεχίση την εττέκταση τής
  άπαλλοτρίωσης πού είχε πετύ
  χει χάρις στίς σχέσεις της μέ
  τόν «κουαπάρο» Μτταλόττουιλο,
  καπ·άδικο των ρίσκονται κα! άρχισαν
  την αύτοψία μόνο με τούς άν
  θρώττοι/^ τής Καψή. 'ΕΞκεΐνο:
  ττού δέν περίμεναν φυσ κά ού-
  τε την παρουσία μας οθτε την
  ερωτήση (μάλιστα άπέφαγαν
  ματαίως βεβαία καί τίς φωτο-
  γραφίες) μάς άπάντΓ^άν δτι
  δέν τούς χρειάζονταν. Καί ό-
  .μως ή παρουσία τους φάνηκε
  ά-πκΐραίτητη, γιατί ίρδη ο! Τδιοι
  εΤχαν ύποδάλλει στοΰς Γ.δισψς
  ρομένους κατοίκους, ττληθος έ-
  ρωτήσεων.
  Δέν μπορούμε νά προδικάσω
  με τό άποτέλεσμα τής αύτο-
  ψίας, πού άττέδειξε δτι ή Κσψή
  δέν έχει κάνε, όχί 35% άλλά
  οί τε κάν έναρξη έργασι
  ών στίς άτταλλοτριωμένες περιο
  χες 'ΕΛττίζομε δμως νά δικαικ
  Θ^Ον καί άττό τόν ΕΟΤ οί άν-
  θρωττοι πού τόσο έχου^ καταδυ
  ναστενθεΐ άττό την σκληρη κυρία
  Μαρίκα.
  Ση,μειώνομε πάντως δτι
  τρόττες τής τταρουσίας των κυρί
  ων συνεργατών τοϋ ΕΟΤ πού
  τΓροσττάθησαν νά επιτύχουν μο
  νόττλευρη ένηιμέρωση, δέν μάς
  άρεσε καθόλου, όττως καί ή έττ,
  μονή τοϋ άδελφοΰ τού κ Άβέ
  ρωφ, πού «εΤχε ττολλή δουλειά»
  ώστε νά μην ανταποκριθή στίς
  έττικλήσεις καί παρακληθείς
  τής δύστνχης χήοσς Γκούμα,
  ττού ήβελε «γιά πέντε λεφτά
  τής ώρας νά δή ό έκττρόσωίττος
  τού κράτους» την κατάντια τού
  φτωχικού της, ττού τόσο σκλη-
  ρά, πάντα βεβαία «έν 6/όματι
  τοΰ Νόμου» τής τό μισογκρέ-
  μ'σαν καί τόσο βάναυσα ποδο
  ττάτΓ,ααν καί την ίδΐα κάττοιοι
  σλλοι, ύττάλληλοι καί αύτοι
  τοθ Κράτους.
  Τό δλο θέμα τής Καψη έχει
  πάρει τό δρόμο τής Δικαιοσύ-
  νης καί ήδη ττρό^ειτσι νά σνζη
  τηθη καί στή Βουλή. Είναι δνό
  έγγυήσεις, γιά την καλή τού
  εκβαση καί γιά την όρθή άττονο
  μή τοΰ δικαίου, πού θά έττικρα
  τήση πιστεύομε, παρά τίς γνω
  ριμίες ττού συνεχίζει νά διαθέ-
  τη ή κονμπάρα τού «μούτρου>
  τΓού άκούει στό δνομα Μτταλό-
  ττουλος.
  Ό κ. Γ. Ράλλης, πού έλέγ
  χει τόν ΕΟΤ, νομίζομε δτι,
  μστορεϊ νά είναι ττστός φίλος
  χσί νοσταλγός τής Μοναρχίας,
  άλλά έττ' ούδενί καί τής βιχτα-
  τορίας, μέ την όττοία τόσο στε
  νά συνεργάστηκε ή τταραττάνω
  κυράτσα καί άττό την όποία τό
  σο ώψελήθηχε, μαζί μέ μερι-
  κούς άλλους εύνοούμενους «εττ.-
  χειρημοττίες» καί «πολιτικους*.
  Καί έττομένως συμττλέων μέ την
  άτΓθφασΓ, τού συναδέλφσυ τού
  κ. Ύττουργού ΟΙκονσμικών, θά
  δικαιώση τούς ταλαιπωρημέ-
  νους κατοίκους τής 'Αγιάς Πε¬
  λαγίας καί τής Άχλάδας.
  •"Αν ττάλι έχει κατά νού άν¬
  τ ίθετη γνώμη, τού λέμε, σνμ-
  βολικά, νά λάβη ύττ' όψιν δτι
  ή κυρία Καψή βρέθηκε μέ «άλε
  ξίτττωτο» τής χούντας στήν Ά
  γιά Πελαγιά, ένώ ή χήρα Γ«ού
  μα μέρασε τή ζωή τ»)ς άπό 8
  χρονώ στό μικρά στπτάκι ττού
  θέλει νά τής πάρη ή ττρώτη
  Καί εμείς, νά μάς συγχ«ρεπε
  κύριε νοσταλγέ τής Μοναρχί¬
  ας, μέ τίς μιχρές δυνάμεις ττού
  διαβέτομε, θά ύιτοστηρίξωμε τή
  χήρα Γκούμα, δηλαδή τό δίκιο
  Κάντε το κι' έσείς γιά νά άττο
  δείξετε δτι οί μοναρχικές σας
  ίδέες δέν είναι καί άπολυταρχι
  κές καί δτι διαθέτετε μέσα σας
  τουλάχιστον ίχνη ΔημοκρατίΒς,
  έστω καί Νέας.
  Ο κ. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ Η "ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ,,
  Συνέχεια έκ τϋς 1ης σελίδος
  καί τή συμβολή της στήν ά-
  παράδεχτη μόλ'ονση τοΰ Γιό-
  φαρο, τταραθέτομε κατωτέρω
  σχετική έττιστολή, τοΰ έχπρο
  σώπου τής έταιρίας ΔΙΑΛΛΥ
  ΝΛ, κ. Άντώνη Σκουλικάρη,
  ό οποίος χρΓΐσιμοτΓθΐεΐ σοβςΐ-
  ρά έτπχειρήματα.
  ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ άντίστοι-
  χα άττό τούς ύττοστηριχτές
  τού 'Εβραίου Σανσόν κ κ
  Σεϊμένη, Παναγιωτάκη (έμμέ
  σως) καί Παπαδάκη, θά τίς
  φιλοξενήσωμε ττρόθ-ΐμα, ό¬
  πως έχωμε κάνε ι ήδη καί άν
  χρειαστή θά τίς σχολιάσωμε
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ τού κ
  Σκονλικάρη έχει ώς εξής:
  Φίλε κ. Διευθυντά,
  Είς απάντησιν τής είς τό ύττ'
  άριθμ. 21 φύλλον τής εγκρίτου
  εφημερίδος σας καί ύττό τόν τ!
  τλον «ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ ΥΠΕΡΑ-
  ΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΣΤΕ-
  ΚΟΜχ δημοσιευομένης έτπστο
  λης, τΓαρσχαλώ δττμοσιεύσετε τα
  Η ΦΙΛΙΠΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  Ή γνωστή εταιρία «ΦΙ¬
  ΛΙΠΣ» ώργάνωσε την -πζρασμί
  νη Τετάρτη στό Ρέθυμνο, μιά
  ώραία εκδηλώση δημοσίαν σχέ-
  σεα,ν, κατά τή δ άρκεια τής ό-
  ττοίας ανωτέρα στελέχη της μέ
  έτπκεφαλής τόν Γεν.κό Διευθυν
  τή κ. Βαντόγκεν καί τόν Διευ-
  θυντή πωλήσείθν κ. Σταματάκη,
  παροοσίασε στούς άντιτΓροσώ
  ττσυς της άττό δλην την Κρήτη,
  τή νέα «Πανευρωτταϊκή Τηλεό-
  ΤΚΑΝ5 —
  ΜΕΜΟ — ΤυΝΕ, πού
  είναι άττοτέλεσμα σ.,^εργασίας
  7 χωρών: Όλλανδίας, Γερμα-
  νίας, Αγγλίας, Αυστρίας, Σουη
  δίας Ελβετίας κςχί Δανίας.
  Ή έχδήλωση περιλάμβονε ό-
  μιλίες, φωτεινές προβολές, προ
  6αλή κινηαατογροφικής ταινί·
  άς, επιδείξη έξαρτημάτων καί
  φυσικά παρουσ! /τη τού νέου
  ,υοντέλλου καί ήταν άκόμη συν-
  δυασμένΐ} μέ κληιρώσεις, διανο-
  μή δώρων καί γεύμα μέ ττλού-
  σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
  Στήν εκδηλώση, πού τίμησε
  μέ την παρουσία τού ό Δήμαρ
  χος κ. Καλαϊτζάκης, πήραν μέ·
  ρος ττερίπου έκατό άτομα άττό
  δλη την Κρήτη, τα όποία εΐχαν
  την εύκαιρία νά ενημερωθούν έ-
  μττορικά μέσα σέ ?να εύχάριστο
  περιβάλλον, γιά τό όττοίο μό-
  χθησοτν ττολλοί συνεργάτες τής
  ΦΙΛΙΠΣ δττως οί κ.κ. Δττμό
  ττουλος, Βαρότσης, Πλυτάς, Χά
  σοΰρης κ.δ.
  Δέν έχω την τιμήν νά γνωρΐ
  ζω τόν έτΓΐστολογράφον κ. Σεΐ
  μένην, οθτε κα! τίς σχέσεις
  τους μέ την ΕΒΡΑΊΚΗΣ κα-
  ταγωγής 'Εταιρία «ΤΡΑΣΤΕ-
  ΚΟΛΊ». Πάντως έκ των λετττο-
  μερειών δττου εΓς την έτπστο-
  λήν τού άναφέρει ττερί τοβ θε
  ματος ό κ. Σεϊμένης, σαφώς
  ττρακύτΓτει ότι κάττοια στενή
  σχέσις ύ—άρχη μεταξύ των. Έ
  κεΐνο τό όττοίον θά έττρε—: νά
  κάνη ό έίττιστολσγράφος, λσμβα
  νομένου ύττ' δψιν μάλιστα δτι
  είναι έτίΐστήμων, είναι τοθτο:
  Πρίν γράφη καί ύτΓογράφη έττι
  στολές πρός δημοσίευσιν, θά
  έττρβττε νά ζτρτιση ά—ό τούς
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
  Ό Πρόεδρος τής ΕΓΣΗ
  κ. Καραντινός, μάς έοτειλε
  άπσντΓ|τική έπιστολή, στά δ
  σα έγραψε σχετικά μ' αύτόι',
  στό «'Ελεύθερο Βήμα» τής
  «Άλήθε'ας» ό κ Καραταρά-
  Έπειδή ή απαντήση τού
  κ. Καραντινού ήρθε δταν
  ττλέον είχε μορφοττοιηθεΐ τε-
  χνικά ή τρίτη σελίδα, δέν
  ήταν δυνατόν νά δημοσιευθή
  σ' αύτό τό φύλλο.
  Προανοιγγέλλομε δ>μως ά¬
  ττό τώρα, δτι θά την δημοσ
  ύ ό
  εύσωμε στό έττόμενο
  μας.
  ψόλλο
  Έρεννα
  ΠΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ Η
  II
  Ρ00101 ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Μ ΗΤΕΙΟΥ
  «ΕΒΡΑΙΟΥΣ — φΐλους τού»,
  νά' τον ένημερώσουν τ—ο( τού
  θίμα-τος. Καί έττειδη ο! φίλοι
  τού κ. Σεΐμίνη δέν τόν ένημίρω
  σαν, περί τού θέματος, τόν έ-
  νημερωνω έγώ, ττροκειμένου νά
  τόν ττροφυλλάξω διά τό μέλλον.
  ΙΔΟΥ κ. ΣΕΙΜΕΝΗ Η Α-
  ΛΗΘΕΙΑ.
  'Από τοθ έτους 1971, δτϊ
  ήρχισαν αί εργασίαι ανεγέρσε¬
  ως τού νέου σταφιδεργοστασΐ-
  ου τής «Γ.Μ. ΔΙΑΛΛΥΝΑΣ ΔΙΑ
  ΔΟΧΟΙ Ε.Π.Ε.> είς Φοινικιάν
  ή δέ παρακολούθησις των έργα
  σών άνεγΑρσεως είχεν ανατε-
  βε" είς εμέ ώς ύτταλλήλου της
  έταιρίας, άντιμετωττίσαμεν βέ-
  μα διαχοττης τ»ν εργασιών α¬
  νεγέρσεως, καθ" όσον τα συνερ
  γεία ανεγέρσεως δέν ηδύναντο
  νά έργασθοΰν, συνεπεία της έκ
  των λυμάτων της ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ
  (τα όττοΐα έρρεον είς την κύτην
  τού ττοταμοθ Γιόφυρος) άναδυ-
  ομένης δυσοσμίας.
  'Ηναγκάσθημεν νά κατβφύγω
  μέν καττ' έττανάΑηψιν είς τό Ύ-
  γειονομικόν Κέντρον Ηρακλείου
  και νά ζητήσωμεν δττως έτπ-
  βάλει είς την ΤΡΑΣΤΒΚΟΜ
  νά τακτο— οιήση τό θΐμα. Δυστυ
  χώς έττ! τέσσερα χρόνια α·Ι δια
  μαρτυρίσι μας ττρός τό 'Υγειονο
  μικόν Κεντρον, Εγγραφαί κα!
  προφορικαί, ουδέν άττοτέλβσμο:
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΝ
  ΒΑΖΗ
  ΣΥΝΈΧΕΙΑ έκ τής 1ης «λίδος
  Λαμτφία, λές καί ό "Ελλη,νας
  Οπουργός είναι ύφιστάμενός
  τού. "Εμείς κρίνοντας αύτη την
  άνοίκια συμττεριφορά αυτού τού
  τύπου, ζητάμε άττό τόν τέως συ
  νάδελφο Τάκη Λαμπρία νά ζή
  τήση την άμεση· ά—έλασή τού.
  Μττορεΐ νά τό κά/η,»
  (Συνεχίζεται)
  άττέφερον. Ώς μάλιστα ττληβο-
  φορηθηκαιμε, ή άβιαΦορίο Ι
  μάλλον ή άδυναμία τοθ 'Υγειο
  νομικοθ Κέντρον νά έττέμβιι &·
  Φείλ—-ο είς τό γεγονός τοΰ ότι
  μέτοχος είς τή> ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ
  ήτο καί είναι ό όντιττρόεβρος
  της δικτοττορικής Μυβερνήηχος
  Μακαρέζος.
  "Ως ττρός τόν (σχυρισ^όν
  σας κ. Σεϊμίνη ότι όϋτό τοθ
  ΤΓαρελθόντος Αύγούστου ή ΤΡΑ
  ΣΤΕΚΟΜ ϊχει τοποθετήσει ίγ
  κατάστασιν «βιολογικοΰ κσθσ-
  ρισμοΰ», τοθ όττοίου μάλιστσ
  καθορίζεται καί τόν τύττον καί
  ότι τα ττάντα βαίνουν καλώς,
  σάς τταροπΓέμττω κα! πάλιν είς
  τ6 Ύγειονομικόν Κέντρον, τό
  ότΓθίο·ν μόλις πρό ολίγων
  ή μ ε ρ ώ ν καί κατότπν διαμαρ
  τυρίας μας, άττΐστεΐΑεν τόν
  ύττάλληλον τού κ. Κριτσωτάκην
  ά/ καλώς ένθυμοθμε, όστις κσί
  τΓαρουσΙα μου διεττίστωσεν την
  ροήν 6ραμερών καί τρομερά ό-
  ζόντων λυμάτων, άλλά την φο¬
  ράν αύτην — σχουσον, άκου·
  σον — είς άτΡΟστασιν 300 μέ
  τρών άττό τού Οίνοποιείου τής
  ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ, τα όττοία μά-
  λ:στα εραιον ίττ! τής άσφάλτου,
  τη·ς ττπός Φοινικιάν κεντρικής ό
  θ, ή δέ έκ των λυμάτων ανί-
  δυομένη δυσοσμία ήτο άνυττ'ι
  φορος.
  ^ύτά κ. Σεϊμένη, είς άιτάν
  -ητ.ν σας καί χάριν τής ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ.
  Ηράκλειον 14.11.1975
  Μετά τιμής
  ΑΝΤ. Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  ΕΚΑΗΛΩΣΗ
  «ΝΕΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
  Γιά χθ;ς Κνριαχή, είχε αναγ
  γελθεί έορταστική εκδηλώση
  στά Γραφεΐοτ. τής ^Ν^ας Δηιμ0.
  κρατίας» στήν 'Αθηνά, μέ την
  εύκαιρία τής ττρώτης έττετείου
  των έκλογών, μετά την ά-οκα-
  τάσταση τής Δημοκρατίας στήν
  'Ελλάδα.
  Στήν εκδηλώση είχαν προ-
  σκληθεΐ δλοι οί βουλευτές καί
  Πολιτευτές τής τταράταξης καί
  φυσικά οί ύττουργοί τήΓ Κυβετ
  νήσεως.
  υττουργοι τής Κυβερ
  Ο Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒ4Σ
  ΠΑ ΤΗ«ΧΡΙΙΤΙΑΝΙΚΗ»
  κ.
  Ή συνεντεύξει τοϋ κ. Γ. Σενετάκη για τόν Ο.Φ.Η.
  2ον
  Μ.Χ. Καλά γιατί κά—οιος
  εσάς δεν ττηγε άμέσως νά
  τούς βρή ίί νά τούς τηλεφωνήση
  γιά την παρεξήγηση;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Πήρε τπ,λέφωνο
  ό Πρόεδρος κ. Ταμστάκ,ης καί
  έττΐιχείρησε άμεση συνάντηση ιμα
  ζί τους. Μίλησβν δντως στό τηλέ
  φωνο καϊ διελύθη ή παρεξηγη-
  ση
  Μετά ώρίσθηκε νέα συνάντηστ)
  γιά νά δοΰιμε ττλέον μετά την δή
  μιουργηθεΐσα κατάστασΐ) τϊ
  ττροβλήιματα δημιουργρθνται.
  Στή συνάνττ)ση αύτη πού συμ
  ΙΛτεΐχα κι' έγώ, στό σττίτι τού
  κ. Μαθιουδάκτι, καταλήξαμε νά
  έττιλέξωμε μιά άμάδα άττό ττρο
  σωτΓΐκόττ»τες τής οικογενείας τοΰ
  ΟΦΗ ττού νά μην άνήκουν σέ
  καμμιά παράταςο την όττοία να
  προτείνομε στή Γενιιάή Συνέλευ·
  στ τής μεθεττοιμένης, καΐ νά ά-
  νακοινώναμε την άττόφαση και
  των δύο συνδυασμών νά ψηψί
  σουν αύτούς τούς 15 ττού -προ-
  τείνσνται καί άττό τα δύο ψη-
  ♦οδέλτια, καί νά γίνουν Προ-
  σωρινή Διοί'Κηση, ή όττοία, ώς
  ό Νόμος ώριζε θά συγκαλοϋσε
  έντός ενός ιμηνός γενική συνέ-
  λευστ», νά κάμη δσα ττάρεδρα
  ύτηήρχαν ταχτικά (έκτός -δύο ή
  τριών έξαιρέσεων) και νά διε¬
  νεργηθή έ<λογές. Κα! ένώ ττερΐιμέναμε την άττά ντπση, γιατί ό κ. Μαθιουδάκης είχ». σ«μ·«νήσ«ι# χαβώς καί στήν ττρόταση ούμφωνα ιμέ την όποία στίς έκλογές νά κατέλθη τελικά 2να ΐ|—φοδέλτιο ττροσωττι κοτήτον, ήρθε απαντήση δτι τα μέΊλη τής ομάδος τού &έν συμφωνοΰν. 'Ετσι οί δυό βασι καί στόχοι μας: Νά ανέλθη ό ΟΦΗ στήν Α' 'ΕθνικίΙ καΐ ή δτιμιουργία νέου γψτίδου, άρχι σαν νά κλονίζωνται γιατί' χωρίς ένότΐττα, κατά τή γνώμη μου τουλάχιστον καί μέ ττσραταξια- κές καταστάσεις μέσα στό σω- ιματείο, είναι ττολύ δύσκολο άν δχι άκατόρθωτο νά ττραγματο- ποιηθούν. "Ετσι φτάσαμε στίς άρχαιρε- σίες μέ δυό ψηφοδέλτια καί Εγι¬ νε τό γνωατό έκλογικό ττραξικό ττημα κατ' εμέ, γιατί άπό 230 έλ ψήΦισαν μόνον 35 ατομσ μέ τό δικαιάλογητικό δτι αύτοι μόνον είχον γρσφτεϊ πρό τής 21ης 'Α-ριλίου 1967. Καί σ' αύτό τό σημεΐο ίχω νά πώ τού το: ότι είναι γνωστό ττώς ττρό τού 1967 ό ΟΦΗ είχε 100 μέλη κι' άκόμη δτι τα μητρώα υττηρ- χαν (τταρά τό δτι Εχει λεχθεΐ δτι τα ττήρε Ινα διάστΓ)μα τό τμήμα Ασφαλείας )'~έΤχαμε κάνε ι ττλή- ρες μητρώον μελών, μόνο πού δέν διαχωρίζαμε τα μέλ;) σέ ττρό κα'ί μετά τοθ 1967, τό όποΐο ώς γνωστόν ή νέα διοίκηση τό θεώ- ρησε σάν ΤΓαράτυττο, Μ.Χ. *Ολα αύτά μήττως σάς δη·μιούργτσαν μιά ττίκρα, ώστε νά μττοροΰμε νά πούμε δτι έξ αυτής δτιμιουργήθηκε σέ σάς πνεΰμα αντιδράσεως; ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: ·Οττ»σδιγ)τ<>τε
  μάς δτ|μιουργήθηκε μιά ττΓκρα,
  διότι κατά κώποιον τρόττο εΤχα
  με έμτταιχθΕΪ, ττλιήν δμως ά—ο·
  βείξαμε δτι τταραμερίσαμε γιά
  τό καλό τοθ ΟΦΗ, στήν δεύτε-
  ρη συνέλευστ} στήν όττοία τκχρευ
  ρίσκετο καί ό Δήμαρχος κ. Κα-
  ρελλης, ό οττοίος έγ-ννήθηκε δτι
  δέν έττρόκίΐτο νά γίνουν διαγρα
  φές έκτός άπό 3 έως 4 μν
  κσί δτι θά τΓροκηρύσσοντο έκλο·
  γές. Μέ την ττροσωιτική λοιττόν
  έγγύηση τοθ Δημάρχου διελύθη
  ήονχα ή συνέλευσηι καί εμείς
  δεχθήκαμε τή διοίκ,ηση ττού είχε
  προκύψει άττό τίς έκλογές τής
  προηγουμένης Κυριακάς χωρίς
  καμμιά αντιδράση.
  Μετά άττο δλα αύτά άχολούθη
  σε ή διαγραφή των ιμελών, δπου
  αποτελεί καί τό λετττό στ)μεΐο:
  Εμείς δεχθήκαΐμε τή διοίκηση,
  άλά δέν ιμπορούσαμε ττοτέ νά
  φανταοτούμ€ τή συλλήβδην δια-
  γραψή 98 (!) ,μελών χωρίς σο¬
  βαρά αίτιολογικά, δατως π,χ. ιμή
  πρωτοκολληιμένες αΐτήσεις, μή
  καταβολή συνδρομών κ. α.
  Μά αν τυπικώς οί τταληές διοική
  σεις δέν έκανΐαν καλά τή δου·
  λειά τους, τί φταΐνε τα μέλη νά
  διαγράφωνται, αν δέν περάστηκε
  ή αίτησις τους;
  Μ.Χ. Σέ τί ,μιτορε" νά σκόττευε ή
  διαγραφή των 98 μελών, ώστε
  νά άττοτελέση ίνΐα ά~ό τα
  ττρώτα ιμελήματσ τής νέας διοι
  κήσεως;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Αυτή είναι ,μιά
  δύσκολη ερωτήση στήν όποία 61
  νομίζω δτι ιμττορώ νά ά— αντή-
  σω. Πάντως θά μττορούσε κανεΐς
  νά σκεφτη δτι ή διαγραφή ϊγινε
  μέ σκοτΓΟ νά διαγραφοϋν άτομα
  πού δέν ήταν ευμενώς προσκε'ι
  μενά ττρός τή διοίκηση ττού είχε
  προκύψει άττό τίς έκλογες τής
  7ης ΣετΓτβμβρίου. Πρέττει ττάλι
  δμως νά σημειώσω δτι έγώ δέν
  διεγράφην, τταρά τό δτι ^μουνα
  άτΓΟ τούς άντιδρώντες στή νέα
  διοίκηση.
  Γι' αύτό τελικά νομίζω δτι
  ήταν μιά ττολύ £πιπόλαια ένέρ
  γεα, πού έγΐνε γιά τή δηιμιουρ-
  γίσ έντι—ώσεων καί άττετέλεσε
  την άρχή τοθ δχασμοΰ μέσα στό
  στρατόττεδο τοθ ΟΦΗ.
  Μ Χ. Κυχλοφορεΐ μιά φήμη δτι
  ή £νσταση Κογκάκη ήταν «βαλ
  τή,, άττό έσάς, ιμπορεΐ νά εύστα
  θήση;
  ΙΕΝΕΤΑΚΗΣ: Όχι, διότι έκ¬
  τός τού δτι εΐνα» ό Τδιος, άδια-
  φιλονίκητα, τταλοιό μέλος δέν
  είχε καμμιά στενή σχέση μέ τή
  διοίκησή μσς. Περίιμενα μάλιστα
  την άντίδραση τού κ. Κογκάκη
  νά την κάνουν καί αλλοι, διότι
  είναι προσδλτττ,ικό νά διαγρα-
  φεσαι ά—ό ίνα σωματείο μέ τό
  σο άοτείους ίσχυρκτμους. Έξ
  άλλου ΤΓοιρενέδησαν καί όίλλα
  μέλη δπως οί κ.κ. 'Αττ. Σαα-
  τσάκης, Ίάσ. *Αδά|μης/ -ΐΜάν.
  Μυγιάκης κλττ.
  Μ.Χ. Γιά την ύ-οβολή των δύο
  ιμηνύσεων άττό τόν κ. Μαθτουδά-
  κη ττού έγιναν σχεδόν συγχρό¬
  νως ιμέ την ίνσταση τί μττορεΐ-
  τε νά ττήτε, (κύττελλα καί Πα-
  σπάτης);
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Ή ένέργε,α ού
  τή ήταν ο—ασμωδιχή γ,ά νά άντ
  δράση στήν ήδη έκδοθεΐσα ά-ό
  φαση τοθ Δκκαστηρίου γιά διο-
  ρισμό προσωρινής Δίοικήοχως,
  μιά ενεργεια ττού ρίχνει λάδι
  στή Φωτία. Διότι κάθε ά-όψα
  ση δικαστηρίου είνα, σεβαστή
  καί διότι ήταν ή ττρώτη έν "Ελ¬
  λάδι έρμηνείας τοθ Ν. 75) 1975
  ττού ξεκαθάριζε τούς σκοττούς
  τού νομοθέτη. -ΕπρβτΓε λοιττόν
  νά δεχτοθν* την άττίφο-η καί
  ** μην δτίμιουργήσουν ττρόσθε-
  τα προβλήμοΓτο: στόν ΟΦΗ ιμέ
  ύ όντες.
  (Συνεχίζεται)
  'Η Υνώμη τ©0 δουλευτή
  Κ Μπαντουβά, γ,ά τή δίκη τής
  «Χρ.στιανικής», £χΕΙ ■
  «'Η άπόφαση τοθ 'Αρ«(ον
  Πάγον, (γ,β το στιγι1βϊο) ^
  χι μόνο δίν Ικανοποίικτ* τό
  λαό. άλλα τόν έξόργηαί, '
  β«β«ίω-: άκά,,η „,„ φορβ „,
  στη Δικα.οσυνη δέν £γ>ν* κά-
  βαρση άπό τα Χουντ.κα μυά-
  σμοττα τίς έφταιτίας καί δτι
  οί Τερτσέτηδες καί ο( Πολν_
  ζωΐδηδες, άνή,κουν στό ■ηαατΧ
  •Αν. Πέραν τούτου, ήένεργεΤά
  κ« υπο τής Κυβερνήσϊ^ Κα·
  μετατρο—ή των
  τών κο.ο,
  " τό
  δίδει
  υ Λαοΰ
  άντι

  κ«. έκδότη, έντάο^,τσ,
  -λ«,σ,α τή,
  παρακινουμένη
  *>
  τοΰ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Γ,ΕΠΡΠΚΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Ή "Ενωσις Γεωρ γ ι κων Σι/ν·
  εταιριο-μών ανακοινοί δτι κατό¬
  πιν τίς ιιέχρι σήμερον άδικαι-
  ολογήτου κοη ιταρΐλκυστικης
  τακτικής τής Κυβερνήσεως κ α!
  τών γνωστών άπαραβίκτων δη¬
  λώσεων τοΰ 'Υπουργοΰ Γεωρ¬
  γίας όπως έξαγγιίλη τβ μέτρα
  προσ-τασίας έλαιολάδου ίφΐτιι
  νικ εσοδείας παρ' όλας τάς ε¬
  νεργείας, πα·»αστάσίΐς καί 8ι-
  αβήματα των έκττ.οοσώτττον των
  ί'εωργικών Όρ-γανώσιων τής
  Χώρας, συνοκάλεο«ν σημιρο'
  είς ΣΐΛΊον>ίασιν έκτάκτικ τα
  μέλη τού Διοικητικόν Σνμβου-
  λίου αυτής πρός εξέτασιν τοΰ
  «πονβαιοτάτοι* καί ζυτικού
  τούτου βέματος καβ' ήν *ν»πτύ-
  χθησαν καί μιτεφέρυησαν ύφ*
  δλων ή δικαία απογοήηυνις
  άλλά καί αγανάκτησις τε* Έ-
  λαΐΌ—οφαγωγών καί 8ι«— ιστώ-
  σαν τήν έττιτακτικότητα τον
  βέματος
  ΆτΓϊφόχτισε.ν όμοφών«*ς
  Καλεϊ είς πρώτην προειδο-
  πβιητ,κήν σνγνύέντρωο-ιν δια¬
  μαρτυρίας τα μέλη των Διοικη¬
  τικόν Συμβουλίου των Συν*τβι·
  ρισμών τής δυνάμε««ν τής Ε¬
  νώσεως, διά τήν προσέχη Τε¬
  τάρτην 19ην τρέχοντος καί ί>
  ραν 50ην πρωϊνήν είς τα Γρσ-
  φβΐοτ αυτής ('Αγίου Τίτον 1ο)
  •π-ρός άπό κοινοθ εξέτασιν κσϊ
  λήνν άποφάσιως διά πίρσιτί-
  ρω δραστηριο—οιήσεις μ*ΧΡ'
  ■"•λήρβνς ΙκανοποιήσεΜς τοθ ώ-
  ποβληβέντ«ς καβολικοΰ αίτήμ»-
  τος καΐ βικαιώσεως των έλαι-
  οπαραγωγΰν.
  ΣΗΜΕΙΛΣΙΣ
  Παρακαλούμεν δ—»ς ή *·*
  ρούσα γνωστοποιηβή εύρέωί
  διβ τοιχοκολήσχως καί διανο¬
  μήν είς τα καΦΦΐντία καΐ λοι¬
  πά κιντρικά σιγμϋα ϊνβ λαβουν
  ϊνώσιν άπαντες ο) έλβιοτταρο;
  γωγοί τής Περιφιρείσς σας °'
  όπίίο, δύνανται έαν έπιβνμοϋ11
  νά πα,οο— τούν είς την προίΐδο-
  ιτοιητ,κήν ταύτην σνγκέντρ«-
  ο-ιν τών Διοική—*>ν τών Σ
  ταιρισμών.
  Έν ΉρακλίίΜ
  τή 14 Νοομβρίου 1975
  Έντολή Διοικ. Συμδουλίο
  ΕΓΣΗ
  Ό Πρόββρος
  ΚΩΝ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ